ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Θεσσαλονίκης 6 & Προμηθέως Ταχ. Κώδικας: 57019, Περαία Πληροφορίες: Κ. Μαρνασίδου, Σ. Παπαντωνίου, Γ. Χασάπης ΤΗΛ.: & FAX: & ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Εκπόνηση Τοπικού Ενεργειακού Σχεδίου Δράσης του Δήμου Θερμαϊκού» στα πλαίσιο του Έργου «Energy Thematic Network of cross border Greek and Bulgarian local authorities LA GrBg EnergyNet B1-1» στο πλαίσιο του Προγράµµατος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Α. Διακήρυξη Β. Τεχνική Έκθεση Γ. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Δ. Συγγραφή Υποχρεώσεων ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (85%) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (15%)

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: «Εκπόνηση Τοπικού Ενεργειακού Σχεδίου Δράσης του Δήμου Θερμαϊκού στα πλαίσια του προγράμματος: «Ενεργειακό θεματικό δίκτυο ΟΤΑ της ελληνοβουλγαρικής διασυνοριακής περιοχής» ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Μελέτης : 14/2012 Προϋπολογισμός: ,00 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ: «Εκπόνηση Τοπικού Ενεργειακού Σχεδίου Δράσης του Δήμου Θερμαϊκού στα πλαίσια του προγράμματος: «Ενεργειακό θεματικό δίκτυο ΟΤΑ της ελληνοβουλγαρικής διασυνοριακής περιοχής» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Έχοντας υπόψη: Την υπ αριθμ. 91/2012 Α.Ο.Ε. και Τις διατάξεις: του Ν. 3852/ , Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης του Ν. 3861/2010, Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις, του άρθρου 2 παρ.2 του Π.Δ 113/2010 (ΦΕΚ 194/ τεύχος Α), Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες, του ΠΔ 28/1980, «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών των ΟΤΑ», του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει της παρ. 9 και της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08, «Αναδιατυπώσεις άρθρων Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) όπως συμπληρώθηκε με την Παρ. 3 του άρθρου 9 του Ν. 3899/2010 (ΦΕΚ 212/ , τεύχος Α ) της υπ αριθμ /739/ (ΦΕΚ 1291/ , τεύχος Β ) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία αυξάνονται τα χρηματικά όρια του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν.2362/1995 και των υπ αριθ / και 58289/ εγγράφων του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα συμπλήρωσης τιμολογίου, που συντάχθηκε από τη Δ.Τ.Υ. & Περιβάλλοντος του Δήμου και κριτήριο κατακύρωσης την τεχνικοοικονομικά συμφερότερη προσφορά, για την εκτέλεση των παρακάτω εργασιών

3 Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά στην εργασία εκπόνησης του Τοπικού Ενεργειακού Σχεδίου Δράσης (Τ.Ε.Σ.Δ.) του Δήμου Θερμαϊκού το οποίο αποτελεί δράση του Προγράμματος: «Energy Thematic Network of cross border Greek and Bulgarian local authorities LA GrBg EnergyNet B1-1», προϋπολογισθείσας δαπάνης ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ (45.000,00 ), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., 23%. Άρθρο 2: Τρόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί κατόπιν υποβολής σφραγισμένων προσφορών με το σύστημα συμπλήρωσης τιμολογίου που θα συνταχθεί από τη Δ.Τ.Υ. & Περιβάλλοντος του Δήμου και κριτήριο κατακύρωσης την τεχνικοοικονομικά συμφερότερη προσφορά. Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι ανάδοχοι οφείλουν να καταθέσουν την προσφορά τους στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Θερμαϊκού, διεύθυνση Μεγάλου Αλεξάνδρου 2, Τ.Κ.57019, Περαία, έως την 17/05/2012, έως τις 09:30 π.μ. Αποδεκτές είναι οι προσφορές που έχουν φθάσει έγκαιρα στην προαναφερθείσα υπηρεσία μέχρι την ημερομηνία του διαγωνισμού σύμφωνα με την προαναφερθείσα ημέρα και ώρα. Η ημερομηνία αυτή αποδεικνύεται μόνο από το πρωτόκολλο εισερχομένων του Δήμου. Προσφορά μπορεί να υποβληθεί, ταχυδρομικά (συστημένη) και με ταχυμεταφορά, Ισχύει όμως μόνο στην περίπτωση που έχει λάβει εγκαίρως αριθμό πρωτοκόλλου κατά τα ανωτέρω. Δεν θα ληφθούν υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στην Αναθέτουσα Αρχή έγκαιρα. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται καν από την Επιτροπή Διεξαγωγής του Διαγωνισμού και επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες. Άρθρο 3: Τόπος και χρόνος Διενέργειας του διαγωνισμού Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού. Η διαδικασία της αποσφράγισης θα λάβει χώρα στις & Ώρα: 10:00 π.μ. στην αίθουσα Δημοτικού συμβουλίου του Δ. Θερμαϊκού, Λογοθέτου 1, Ν. Επιβάτες. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών, επιτρέπεται να παρίστανται όλοι όσοι έχουν υποβάλει προσφορά, αυτοπροσώπως ή δια του νομίμου εκπροσώπου τους ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Άρθρο 4: Δικαιούμενοι συμμετοχής Δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε ενδιαφερόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση/κοινοπραξία αυτών που ασκούν συναφείς υπηρεσίες παροχής υπηρεσιών. Άρθρο 5: Τόπος και Χρόνος εκτέλεσης της εργασίας Ο χώρος παροχής της εργασίας είναι ο Δήμος Θερμαϊκού Το χρονικό διάστημα παροχής των υπηρεσιών προσμετράται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως τις 15 Φεβρουαρίου Σε περίπτωση που

4 δοθεί παράταση για την υλοποίηση της δράσης από τη διαχειριστική αρχή του προγράμματος χρηματοδότησης είναι δυνατό να δοθεί παράταση στον χρόνο διάρκειας της παροχής υπηρεσιών, εφόσον αυτό ζητηθεί εμπρόθεσμα από τον ανάδοχο. Οι υπηρεσίες, γενικά, θα παρέχονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική μελέτη. Άρθρο 6: Κρατήσεις Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες της νόμιμες κρατήσεις που ορίζονται, εκτός του ΦΠΑ με τον οποίο βαρύνεται ο Δήμος. Άρθρο 7: Τρόπος Πληρωμής Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών η αμοιβή του αναδόχου καθορίζεται σε ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ (45.000,00 ), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%, μείον το ποσοστό έκπτωσης επί του ποσού αυτού. Η καταβολή του ως άνω ποσού γίνεται ύστερα από έκδοση σχετικού δελτίου παροχής υπηρεσιών του αναδόχου και ανάλογα με την παράδοση των εργασιών. Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον ανάδοχο φόροι και βάρη. Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθ όλη την διάρκεια ισχύος της σύμβασης. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που έχει καταλογιστεί ποινική ρήτρα εις βάρος του ανάδοχου εξαιτίας συμβατικής παράλειψης, αυτή θα αφαιρείται από το ποσό της οικείας πιστοποίησης και η διαφορά θα αποτελεί το τελικά πιστοποιούμενο προς πληρωμή ποσό. Στο χρηματικό ένταλμα θα επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά το νόμο. Άρθρο 8 : Πληροφόρηση ενδιαφερομένων Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται από το Γραφείο Προγραμματισμού & Ανάπτυξης (αρμόδια υπάλληλος για επικοινωνία κ. Μαρνασίδου Κυριακή, Διεύθυνση: Μεγάλου Αλεξάνδρου 2, Τ.Κ Περαία, Τηλέφωνο: FAX: , και από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος (αρμόδιοι υπάλληλοι Παπαντωνίου Σοφία και Χασάπης Γεώργιος, Διεύθυνση: Θεσσαλονίκης 6 & Προμηθέως, Τ.Κ Περαία, Τηλέφωνο: FAX: ) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Άρθρο 9: Λοιποί όροι 9.1 ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού που θα συγκροτηθεί με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Ειδικότερα η Επιτροπή έχει την ευθύνη της παραλαβής, αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών, της γνωμοδότησης υπέρ της συμφερότερης προσφοράς (βάσει σταθμισμένης βαθμολόγησης των προσφορών μέσω κριτηρίων, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 9.2) Η Επιτροπή διενέργειας συντάσσει τα Πρακτικά της και εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου για την ανάθεση και την υπογραφή της σύμβασης.

5 Η διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 1. Διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών και των ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής. Σε κάθε περίπτωση που κατά τη διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών και των ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής απορριφθούν προσφορές, η αρμόδια επιτροπή συντάσσει πρακτικό, στο οποίο τεκμηριώνει την απόρριψη. Αξιολόγηση της Προσφοράς γίνεται μόνο για τις προσφορές που μετά τη διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών κριθούν ότι πληρούν τις τεθείσες προϋποθέσεις συμμετοχής. Σε περίπτωση που μια προσφορά δεν καλύπτει τις παραπάνω προϋποθέσεις οι Φάκελοι Τεχνικής και Οικονομικής προσφοράς επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. 2. Αξιολόγηση Τεχνικής Προσφοράς, που βασίζεται στο περιεχόμενο του φακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 3. Αξιολόγηση Οικονομικής Προσφοράς, που βασίζεται στο περιεχόμενο του φακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 4. Τελική Αξιολόγηση. Το έργο θα ανατεθεί με βάση την πλέον συμφέρουσα προσφορά, όπως αυτή θα προκύψει από την στάθμιση της βαθμολόγησης τεχνικών κριτηρίων αξιολόγησης των προσφορών και των αντίστοιχων οικονομικών προσφορών. Ο φάκελος κάθε προσφοράς περιλαμβάνει τους ακόλουθους τρεις (3) σφραγισμένους επιμέρους φακέλους: Φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» Φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» Φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» Όλοι οι επιμέρους φάκελοι θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» 1. Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε ευρώ ποσοστό 5% της προϋπολογισθείσας αξίας μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (δηλ. το ύψος της εγγυητικής συμμετοχής είναι χίλια οκτακόσια είκοσι εννέα ευρώ και είκοσι επτά λεπτά (1.829,27 ). 2. Πιστοποιητικό από αρμόδιο φορέα, από το οποίο να προκύπτει το είδος των δραστηριοτήτων που ασκεί η επιχείρηση (ατομική ή άλλης νομικής μορφής) με ισχύ κατά την ημέρα υποβολής της προσφοράς. 3. Σε περίπτωση υποψηφιότητας νομικού προσώπου, φωτοαντίγραφο του καταστατικού, μαζί με τις τροποποιήσεις του μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προσφορών ή του κωδικοποιημένου καταστατικού, (εφόσον πρόκειται για Α.Ε. και ΕΠΕ και το σχετικό ΦΕΚ), καθώς και το ΦΕΚ δημοσίευσης (για Α.Ε.) ή το ακριβές αντίγραφο του πρακτικού συγκρότησης του ισχύοντος διοικητικού οργάνου του Νομικού Προσώπου σε σώμα. Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του νομικού προσώπου,

6 όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, ποιος εκπροσωπεί και δεσμεύει νόμιμα την εταιρία (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.) και η θητεία του ή των μελών του διοικητικού οργάνου. 4. Φωτοαντίγραφο πρακτικού ή απόφασης του αρμόδιου Διοικητικού Οργάνου του Νομικού Προσώπου ή κάθε μέλους-νομικού προσώπου της ένωσης, με το οποίο εγκρίνεται η συμμετοχή του υποψηφίου αναδόχου φορέα στον διαγωνισμό (πλην μονοπρόσωπων εταιριών) στο οποίο μπορεί να περιέχεται και εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου αναδόχου) για υπογραφή και υποβολή προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα την προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού και ορίζεται συγκεκριμένο άτομο, και γνώστης της ελληνικής γλώσσας, ως αντίκλητος. 5. Σε περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης, συμφωνητικό συνεργασίας με το οποίο ορίζεται και ο εκπρόσωπος της Ένωσης ή της Κοινοπραξίας κατά το στάδιο συμμετοχής στο διαγωνισμό, ο οποίος θα εξουσιοδοτείται να υπογράφει για λογαριασμό της κοινοπραξίας ή της ένωσης τα έγγραφα της προσφοράς, καθώς και κάθε άλλο, σχετικό με τον διαγωνισμό, έγγραφο. Στο συμφωνητικό αυτό αναγράφονται τα κύρια χαρακτηριστικά της ένωσης, οι σχέσεις των μελών της, καθώς και το μέλος που θα είναι επικεφαλής αυτών. 6. Για κάθε μορφή εταιρίας ή προσωπικής επιχείρησης, Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, με θεώρηση γνήσιου της υπογραφής, όπου να δηλώνεται ότι: α. δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του δημοσίου, δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος, είναι συνεπής στην εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεών του προς τις Υπηρεσίες του Δημοσίου Τομέα. β. η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, των οποίων έλαβε γνώση και τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα και τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά του είναι αληθή και ακριβή, γ. η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο του έργου δ. δεν έχει καταδικασθεί βάσει δικαστικής απόφασης, η οποία έχει ισχύ δεδικασμένου, για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική του διαγωγή, και ότι δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα, που μπορεί να διαπιστωθεί με οποιοδήποτε μέσο από την Αναθέτουσα Αρχή. ε. δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό, αναστολή εργασιών ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή άλλη ανάλογη διαδικασία. στ. είναι φορολογικά ενήμερος και είναι ασφαλιστικά ενήμερος ζ. σε περίπτωση που αναδειχθεί ανάδοχος της σύμβασης, θα προσκομίσει για τη σύναψή της, μετά από τη σχετική πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής τα επιμέρους δικαιολογητικά κατακύρωσης. 7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, με θεώρηση γνήσιου της υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται ότι ο/οι νόμιμος/οι εκπρόσωπος/οι του υποψηφίου αναδόχου (σημ.: εφόσον πρόκειται για Ο.Ε. και Ε.Ε. και οι ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές αυτών, εφόσον πρόκειται για Ε.Π.Ε. οι διαχειριστές αυτής, εφόσον πρόκειται για Α.Ε., ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος αυτής, οι νόμιμοι εκπρόσωποι κάθε άλλου νομικού προσώπου), καθώς και στην περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος είναι φυσικό πρόσωπο, δεν έχει

7 καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους λόγους: i. για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του διαγωγή, ii. για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, σε δωροδοκία, απάτη και σε νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως αυτά ορίζονται α) στο άρθρο 2 παρ. 1 της κοινής δράσης της 98/773/_ΕΥ του Συμβουλίου της ΕΕ, β) στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παρ.1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου της ΕΕ γ) στο άρθρο 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, δ) στο άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991 για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, αντίστοιχα και για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 8. Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει ότι διαθέτει την κατάλληλη οργάνωση, δομή και μέσα, ώστε να ανταπεξέλθει επιτυχώς στις απαιτήσεις του υπό ανάθεση έργου, καταθέτοντας εντός του Φακέλου δικαιολογητικών γενικές πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά, τη δραστηριότητα, την τεχνική υποδομή, το απασχολούμενο προσωπικό κατά ειδικότητα, καθώς και περιγραφή των μέσων ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου των παρεχόμενων από αυτόν Υλικών και υπηρεσιών. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» Η τεχνική προσφορά θα περιλαμβάνει πρόταση για την οργάνωση και την εκτέλεση του παρόντος έργου, την εμπειρία και την διασφάλιση των παραδοτέων σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 9.2 του παρόντος. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" Ο φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιλαμβάνει την οικονομική προσφορά ανά εργασία (βλ. ενδεικτικός προϋπολογισμός) για την εκτέλεση του συνόλου του Έργου, η οποία διατυπώνεται ολογράφως και αριθμητικώς, σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ και με ΦΠΑ. Η οικονομική προσφορά υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντα ή των νομίμων εκπροσώπων των προσφερόντων. Η Οικονομική προσφορά θα περιλαμβάνει αναλυτική κοστολόγηση των επιμέρους στοιχείων του αντικειμένου του έργου που περιγράφονται στην τεχνική προσφορά. Ο υποψήφιος Ανάδοχος με την προσφορά του δεσμεύεται να υλοποιήσει το έργο στον προδιαγεγραμμένο χρόνο και στην ποιότητα και επίπεδο σύμφωνα με την προσφορά του και τους όρους της Διακήρυξης του διαγωνισμού. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές πρέπει να έχουν ισχύ για τουλάχιστον εξήντα (60) ημέρες, αρχής γενομένης από την επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. 9.2 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Η ομάδα κριτηρίων που αφορά στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς έχει

8 συντελεστή βαρύτητας 70%. Τα τεχνικά κριτήρια που θα ληφθούν υπόψη για την αξιολόγηση των προσφορών παρουσιάζονται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα, ο οποίος περιλαμβάνει επίσης και τους συντελεστές βαρύτητας κάθε κριτηρίου σε συνολικό άθροισμα 100. ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ Α1 Α2 Α3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ Αποτελεσματικότητα και αξιοπιστία μεθοδολογικής προσέγγισης του έργου 40% Διασφάλιση της ποιότητας και αξιοπιστίας των παραδοτέων σε όλη τη διάρκεια του έργου 35% Εμπειρία του προσφέροντος κατά την τελευταία πενταετία σε ανάλογα έργα και αντικείμενα 25% ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ 100% Η Επιτροπή θα αξιολογήσει και θα βαθμολογήσει τις τεχνικές προσφορές. Κάθε μέλος της Επιτροπής θα βαθμολογήσει με ένα ακέραιο βαθμό, από το 0 έως το 10 κάθε ένα από τα επιμέρους στοιχεία των κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης. Ο βαθμός κάθε κριτηρίου σε επίπεδο Επιτροπής είναι το άθροισμα των βαθμών του συνόλου των μελών της Επιτροπής διαιρεμένου δια του αριθμού των μελών της. Ο βαθμός αυτός πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου και εξάγεται ο βαθμός της προσφοράς για το συγκεκριμένο κριτήριο. Το άθροισμα των βαθμών όλων των κριτηρίων δίνει τον Απόλυτο Βαθμό της Τεχνικής Προσφοράς (Α.Β.Τ.Π.). Η Τεχνική Προσφορά του κάθε συμμετέχοντος αξιολογείται με τον Τελικό Βαθμό Τεχνικής Προσφοράς (Τ.Β.Τ.Π.) κάθε προσφέροντος, που είναι η σχετική βαθμολογία του ως προς την αξιολογηθείσα ως καλύτερη προσφορά και υπολογίζεται από τον τύπο: Τ.Β.Τ.Π. = (Α.Β.Τ.Π. / Α.Β.Τ.Π.max ) x 10 όπου Α.Β.Τ.Π.max είναι η απόλυτη βαθμολογία της καλύτερης τεχνικά προσφοράς. Είναι προφανές ότι ο βαθμός αυτός θα είναι ένας αριθμός μικρότερος ή ίσος του 10 (ο προσφέρων με την καλύτερη τεχνική προσφορά, θα έχει Τ.Β.Τ.Π. = 10). 9.3 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Το κριτήριο που αφορά στην αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς έχει συντελεστή βαρύτητας 30%. Η βαθμολόγηση των Οικονομικών Προσφορών των προσφερόντων είναι σχετική. Για κάθε προσφέροντα θα υπολογισθεί ο Τελικός Βαθμός της Οικονομικής Προσφοράς του (Τ.Β.Ο.Π.), ως εξής: Τ.Β.Ο.Π.=(Οικονομική Προσφορά Μειοδότη / Οικονομική Προσφορά Προσφέροντος) x 10 όπου Οικονομική Προσφορά προσφέροντος ορίζεται το συνολικό ποσό σε Ευρώ έναντι του οποίου προτίθεται να εκτελέσει ο προσφέρων το Έργο, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και Οικονομική Προσφορά Μειοδότη είναι το μικρότερο συνολικό ποσό σε Ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Είναι προφανές ότι ο βαθμός αυτός θα είναι ένας αριθμός μικρότερος ή ίσος του 10 (ο

9 μειοδότης, δηλαδή ο προσφέρων με τη μικρότερη συνολική οικονομική προσφορά, θα έχει Τ.Β.Ο.Π. = 10). 9.4 ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Κατά το στάδιο της Τελικής Αξιολόγησης, υπολογίζεται η συνολική βαθμολογία των προσφορών και πραγματοποιείται η κατάταξή τους κατά φθίνουσα τάξη με βάση τον παρακάτω τύπο: ΤΒΣΠ = (0,30 Χ Τ.Β.Ο.Π.) + (0,70 Χ Τ.Β.Τ.Π.) Επικρατέστερος υποψήφιος θα είναι ο προσφέρων με το μεγαλύτερο Τελικό Βαθμό Συνολικής Προσφοράς (Τ.Β.Σ.Π.). Σε περίπτωση ισοβαθμίας προκρίνεται η προσφορά με το μεγαλύτερο βαθμό Τεχνικής Προσφοράς. Άρθρο 10: Δημοσίευση Η διακήρυξη θα αναρτηθεί με τοιχοκόλληση στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και θα δημοσιευτεί στην εφημερίδα ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη διεξαγωγή του διαγωνισμού. Επιπλέον θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Δήμου Θερμαϊκού για διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών τουλάχιστον. Άρθρο 11: διατάξεις Η εκτέλεση της εργασίας διέπεται από τις διατάξεις: του Ν. 3852/ , Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης του Ν. 3861/2010, Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις, του άρθρου 2 παρ.2 του Π.Δ 113/2010 (ΦΕΚ 194/ τεύχος Α), Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες, του ΠΔ 28/1980, «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών των ΟΤΑ», του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει της παρ. 9 και της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08, «Αναδιατυπώσεις άρθρων Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) όπως συμπληρώθηκε με την Παρ. 3 του άρθρου 9 του Ν. 3899/2010 (ΦΕΚ 212/ , τεύχος Α ) της υπ αριθμ /739/ (ΦΕΚ 1291/ , τεύχος Β ) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία αυξάνονται τα χρηματικά όρια του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν.2362/1995 και των υπ αριθ / και 58289/ εγγράφων του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ

10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: «Εκπόνηση Τοπικού Ενεργειακού Σχεδίου Δράσης του Δήμου Θερμαϊκού στα πλαίσια του προγράμματος: «Ενεργειακό θεματικό δίκτυο ΟΤΑ της ελληνοβουλγαρικής διασυνοριακής περιοχής» ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Μελέτης : 14/2012 Προϋπολογισμός: ,00 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παρούσα μελέτη προβλέπονται οι υπηρεσίες εκπόνησης του Τοπικού Ενεργειακού Σχεδίου Δράσης (Τ.Ε.Σ.Δ.) του Δήμου Θερμαϊκού το οποίο αποτελεί δράση του Προγράμματος: «Energy Thematic Network of cross border Greek and Bulgarian local authorities LA GrBg EnergyNet B1-1». Οι εν λόγω υπηρεσίες, που θα ανατεθούν σε εξωτερικό εξειδικευμένο συνεργάτη, προβλέπονται και χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα. Η ανάπτυξη και εφαρμογή ΤΕΣΔ είναι απαραίτητη προκειμένου μια πόλη, δήμος ή περιφέρεια καταρχήν να γνωρίζει βάσει αξιόπιστων στοιχείων ποια είναι η υφιστάμενη συνολική ενεργειακή κατανάλωσή της και το βαθμό στον οποίο συνεισφέρουν οι επιμέρους τομείς/χρήσεις, πώς προβλέπεται να μεταβληθεί αυτή στο μέλλον, με ποια μέτρα μπορεί να μειωθεί και το σχετικό κόστος υλοποίησής τους. Επιπλέον, η διαμόρφωση ενός ΤΕΣΔ δίνει την ευκαιρία στην τοπική αυτοδιοίκηση να θέσει συγκεκριμένους ποσοτικούς στόχους, να καθορίσει προτεραιότητες και μέσα με τα οποία οι στόχοι αυτοί θα υλοποιηθούν και τέλος να αναπτύξει ένα κατάλληλο σύστημα αξιολόγησης της προόδου των δράσεων που έχει δρομολογήσει και διόρθωσης όπου χρειάζεται. Ένα ολοκληρωμένο ΤΕΣΔ πρέπει να αναλύει και να περιλαμβάνει μέτρα και δράσεις τόσο για τις ενεργειακές χρήσεις που είναι αποκλειστική ευθύνη της τοπικής αυτοδιοίκησης (κτίρια, οδοφωτισμός, κοινόχρηστοι χώροι κλπ.) όσο και για τους τομείς/χρήσεις όπου η μείωση των ενεργειακών καταναλώσεων είναι αποκλειστική ευθύνη των ιδιωτών (επιχειρήσεις, νοικοκυριά). Προφανώς όσο αφορά στην υλοποίηση του Τ.Ε.Σ.Δ. και δεδομένων των περιορισμένων πόρων των Ο.Τ.Α., πρέπει να δίνεται έμφαση στην εφαρμογή δράσεων για την πρώτη προαναφερθείσα κατηγορία χρήσεων, αλλά ταυτόχρονα η τοπική αρχή πρέπει να δρομολογεί υποστηρικτικές δράσεις και κίνητρα και για τη δεύτερη.

11 Ωστόσο το σχέδιο δράσης δεν αφορά μόνο στην εξοικονόμηση ενέργειας αλλά συντάσσεται με άξονα την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την αειφόρο ανάπτυξη. Παρόλα αυτά, δεδομένου ότι οι ενεργειακές χρήσεις έχουν τη βασική ευθύνη για τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου (ιδιαίτερα στις αστικές περιοχές), τα μέτρα και οι δράσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας και την προώθηση των Α.Π.Ε. εξακολουθούν να αποτελούν το βασικό περιεχόμενο των σχεδίων δράσης. Σε κάθε περίπτωση, είναι χρήσιμο μαζί με την εκτίμηση του ενεργειακού οφέλους και του οικονομικού κόστους/οφέλους για κάθε μέτρο να υπολογίζεται και το δυναμικό μείωσης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Με τον τρόπο αυτό η τοπική αρχή, οι πολίτες και η κεντρική διοίκηση γνωρίζουν ποια είναι η συμβολή του σχεδίου δράσης στην προστασία του περιβάλλοντος και μπορούν να αξιοποιήσουν το στοιχείο αυτό για την άντληση πόρων από εθνικά και κοινοτικά προγράμματα. Συνοπτικά το Τ.Ε.Σ.Δ. του Δήμου Θερμαϊκού θα περιλαμβάνει: Καταγραφή - εκτίμηση των υφιστάμενων ενεργειακών καταναλώσεων σε κτίρια και λοιπές εγκαταστάσεις, οχήματα, δίκτυα φωτισμού του Δήμου καθώς και στους αντίστοιχους κλάδους του ιδιωτικού τομέα. Πρόβλεψη της μελλοντικής εξέλιξης των ενεργειακών καταναλώσεων. Στόχος είναι να εκτιμηθούν οι μελλοντικές καταναλώσεις ανά τομέα-χρήση (αντίστοιχη διάκριση με αυτήν της υφιστάμενης κατάστασης) που αναμένονται από την εξέλιξη ορισμένων βασικών παραμέτρων (π.χ. πληθυσμός), αλλά και της υλοποίησης συγκεκριμένων πολιτικών και μέτρων που έχουν ήδη αποφασιστεί ανεξάρτητα από τα τυχόν μέτρα του Τ.Ε.Σ.Δ. Η πρόβλεψη θα εκτείνεται σε έναν χρονικό ορίζοντα τουλάχιστον δεκαετή. Διερεύνηση της δέσμης δυνατών δράσεων και μέτρων, μέσω ενεργειακής, οικονομικής και περιβαλλοντικής αξιολόγησης ανά δράση - μέτρο. Μέσω της διερεύνησης αυτής είναι δυνατή η εκτίμηση του τεχνικού δυναμικού μείωσης των ενεργειακών καταναλώσεων, καθώς και του αναμενόμενου περιβαλλοντικού οφέλους και κόστους. Στοχοθεσία του Τ.Ε.Σ.Δ. (σε ποσοτικούς όρους), με ενδεχόμενη χρονική κλιμάκωση και με χρονοδιάγραμμα εφαρμογής μέτρων και δράσεων Εξεύρεση πόρων και μέσων για την υλοποίηση του Τ.Ε.Σ.Δ.. Πρέπει να υπάρχει εκτίμηση του αρχικού κόστους επένδυσης και του ετήσιου κόστους λειτουργίας - συντήρησης ανά προβλεπόμενη δράση, των πιθανών πηγών κάλυψης του

12 κόστους αυτού, του τυχόν πρόσθετου προσωπικού που θα απαιτηθεί να απασχοληθεί για λογαριασμό του Δήμου κατά την υλοποίηση του Τ.Ε.Σ.Δ., καθώς και των απαραίτητων προπαρασκευαστικών δράσεων ανά μέτρο (μελέτες, άδειες κλπ.) Καθορισμός αρμοδιοτήτων. Το ΤΕΣΔ θα πρέπει να καταγράφει αναλυτικά τους τοπικούς (ή και κεντρικούς) φορείς που εμπλέκονται στην υλοποίησή του, καθώς και το ποιες είναι οι αρμοδιότητες του καθενός. Κατάρτιση προγράμματος παρακολούθησης Τ.Ε.Σ.Δ. Περιλαμβάνει ποιοτικούς και ποσοτικούς δείκτες ανά δράση με στόχο να ελέγχεται η πρόοδος εφαρμογής του και να διευκολύνεται η λήψη διορθωτικών και συμπληρωματικών ενεργειών. Επίσης, το πρόγραμμα παρακολούθησης θα πρέπει να περιλαμβάνει και μια σειρά από γραπτές διαδικασίες σε σχέση με την περιοδική αξιολόγηση και αναπροσαρμογή του, καθώς και την ενημέρωση των τοπικών φορέων και των πολιτών. Για τις παραπάνω εργασίες θα δαπανηθεί το ποσό των ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ (45.000,00 ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 23%, ποσό που έχει ήδη εγκριθεί από το Πρόγραμμα. Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α.: με τίτλο: «Ενεργειακό θεματικό δίκτυο ΟΤΑ της ελληνοβουλγαρικής διασυνοριακής περιοχής (ενέργεια μέτρο 1.1)» Οι εργασίες θα εκτελεστούν με πρόχειρο διαγωνισμό με το σύστημα συμπλήρωσης τιμολογίου που θα συνταχθεί από τη Δ.Τ.Υ. & Περιβάλλοντος του Δήμου και κριτήριο κατακύρωσης την τεχνικοοικονομικά συμφερότερη προσφορά σύμφωνα με τις διατάξεις: 1. του Ν. 3852/ , Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης 2. του Ν. 3861/2010, Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις, 3. του άρθρου 2 παρ.2 του Π.Δ 113/2010 (ΦΕΚ 194/ τεύχος Α), Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες, 4. του ΠΔ 28/1980, «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών των ΟΤΑ», 5. του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

13 6. της παρ. 9 και της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08, «Αναδιατυπώσεις άρθρων Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα 7. του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) όπως συμπληρώθηκε με την Παρ. 3 του άρθρου 9 του Ν. 3899/2010 (ΦΕΚ 212/ , τεύχος Α ) 8. της υπ αριθμ /739/ (ΦΕΚ 1291/ , τεύχος Β ) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία αυξάνονται τα χρηματικά όρια του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν.2362/1995 και των υπ αριθ / και 58289/ εγγράφων του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Συντάκτες Υπογραφή Σοφία Παπαντωνίου ΠΕ Χ. Μηχανικών Με βαθμό Δ Γεώργιος Χασάπης ΠΕ Μηχ/γων Μηχανικών Με βαθμό Ε Προϊσταμένη Διευθυντής Υπογραφή Ελένη Κατσαντωνοπούλου ΠΕ Π. Μηχανικών Με βαθμό Δ Γεώργιος Τοπουζελίδης ΠΕ Π. Μηχανικών Με βαθμό Β

14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: «Εκπόνηση Τοπικού Ενεργειακού Σχεδίου Δράσης του Δήμου Θερμαϊκού στα πλαίσια του προγράμματος: «Ενεργειακό θεματικό δίκτυο ΟΤΑ της ελληνοβουλγαρικής διασυνοριακής περιοχής» ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Μελέτης : 14/2012 Προϋπολογισμός: ,00 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α/Α Είδος Εργασιών Μ.Μ Ποσότητα Καταγραφή - εκτίμηση των υφιστάμενων ενεργειακών καταναλώσεων και πρόβλεψη της μελλοντικής εξέλιξής τους. Διερεύνηση της δέσμης δυνατών δράσεων και μέτρων - ποσοτικοποίηση του αναμενόμενου περιβαλλοντικού οφέλους και κόστους ποσοτικοποιημένη στοχοθεσία του Τ.Ε.Σ.Δ. και χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του. Εκτίμηση των απαιτούμενων οικονομικών και ανθρώπινων πόρων ανά προβλεπόμενη δράση υπόδειξη των πιθανών πηγών κάλυψης τους και προσδιορισμό των απαραίτητων προπαρασκευαστικών δράσεων ανά μέτρο (μελέτες, άδειες κλπ.) Κατάρτιση προγράμματος παρακολούθησης Τ.Ε.Σ.Δ. Τιμή μονάδας ( ) Δαπάνη ( ) Τεμ , ,15 Τεμ , ,34 Τεμ , ,34 Τεμ , ,54 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ,37 Φ.Π.Α. 23% 8.414,63 ΣΥΝΟΛΟ ,00 Συντάκτες Υπογραφή Σοφία Παπαντωνίου ΠΕ Χ. Μηχανικών Με βαθμό Δ Προϊσταμένη Γεώργιος Χασάπης ΠΕ Μηχ/γων Μηχανικών Με βαθμό Ε Διευθυντής Υπογραφή Ελένη Κατσαντωνοπούλου ΠΕ Π. Μηχανικών Με βαθμό Δ Γεώργιος Τοπουζελίδης ΠΕ Π. Μηχανικών Με βαθμό Β

15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: «Εκπόνηση Τοπικού Ενεργειακού Σχεδίου Δράσης του Δήμου Θερμαϊκού στα πλαίσια του προγράμματος: «Ενεργειακό θεματικό δίκτυο ΟΤΑ της ελληνοβουλγαρικής διασυνοριακής περιοχής» ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Μελέτης : 14/2012 Προϋπολογισμός: ,00 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1ο : Αντικείμενο συγγραφής Με την παρούσα προβλέπεται η ανάθεση υπηρεσιών εκπόνησης του Τοπικού Ενεργειακού Σχεδίου Δράσης (Τ.Ε.Σ.Δ.) του Δήμου Θερμαϊκού το οποίο αποτελεί δράση του Προγράμματος: «Energy Thematic Network of cross border Greek and Bulgarian local authorities LA GrBg EnergyNet B1-1». Η ανάπτυξη και εφαρμογή του ΤΕΣΔ είναι απαραίτητη προκειμένου ο Δήμος Θερμαϊκού καταρχήν να γνωρίζει βάσει αξιόπιστων στοιχείων ποια είναι η υφιστάμενη συνολική ενεργειακή κατανάλωσή του και το βαθμό στον οποίο συνεισφέρουν οι επιμέρους τομείς/χρήσεις, πώς προβλέπεται να μεταβληθεί αυτή στο μέλλον, με ποια μέτρα μπορεί να μειωθεί και το σχετικό κόστος υλοποίησής τους. Επιπλέον, η διαμόρφωση του ΤΕΣΔ δίνει την ευκαιρία στο Δήμο να θέσει συγκεκριμένους ποσοτικούς στόχους, να καθορίσει προτεραιότητες και μέσα με τα οποία οι στόχοι αυτοί θα υλοποιηθούν και τέλος να αναπτύξει ένα κατάλληλο σύστημα αξιολόγησης της προόδου των δράσεων που έχει δρομολογήσει και διόρθωσης όπου χρειάζεται. Άρθρο 2ο : Ισχύουσες διατάξεις Οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις διατάξεις: 1. του Ν. 3852/ , Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης 2. του Ν. 3861/2010, Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις, 3. του άρθρου 2 παρ.2 του Π.Δ 113/2010 (ΦΕΚ 194/ τεύχος Α), Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες, 4. του ΠΔ 28/1980, «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών των ΟΤΑ», 1

16 5. του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 6. της παρ. 9 και της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08, «Αναδιατυπώσεις άρθρων Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα 7. του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) όπως συμπληρώθηκε με την Παρ. 3 του άρθρου 9 του Ν. 3899/2010 (ΦΕΚ 212/ , τεύχος Α ) της υπ αριθμ /739/ (ΦΕΚ 1291/ , τεύχος Β ) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία αυξάνονται τα χρηματικά όρια του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν.2362/1995 και των υπ αριθ / και 58289/ εγγράφων του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Άρθρο 3ο : Συμβατικά στοιχεία Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: α. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός β. Η συγγραφή υποχρεώσεων γ. Η Τεχνική Έκθεση Άρθρο 4ο : Χρόνος εκτέλεσης του έργου Το χρονικό διάστημα παροχής των υπηρεσιών προσμετράται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως τις 15 Φεβρουαρίου Σε περίπτωση που δοθεί παράταση για την υλοποίηση της δράσης από τη διαχειριστική αρχή του προγράμματος χρηματοδότησης είναι δυνατό να δοθεί παράταση στον χρόνο διάρκειας της παροχής υπηρεσιών, εφόσον αυτό ζητηθεί εμπρόθεσμα από τον ανάδοχο. Άρθρο 5ο : Υποχρεώσεις του εντολοδόχου Είναι υποχρεωμένος να συγκροτήσει τα συνεργεία διεξαγωγής της εργασίας και ευθύνεται για την ακρίβεια των στοιχείων και για την καλή και σωστή εκτέλεση της εργασίας, καθοδηγούμενος από την ομάδα έργου του Δήμου, σύμφωνα με τη μεθοδολογία που περιγράφεται ως εξής: ΒΗΜΑ 1 ο : Καθορισμός γενικού στόχου ΤΕΣΔ Ορίζεται το πλαίσιο της ανάλυσης και οι περιορισμοί που θα ληφθούν υπόψη κατά τον προσδιορισμό των βελτιωτικών δράσεων και μέτρων. ΒΗΜΑ 2 ο : Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης Εκτιμώνται οι τοπικές ενεργειακές καταναλώσεις ανά τομέα - χρήση και τελικά διαμορφώνεται το τοπικό ενεργειακό ισοζύγιο για το πλέον πρόσφατο ημερολογιακό έτος. Οι καταναλώσεις των δημοτικών κτιρίων και χρήσεων (π.χ. οδοφωτισμός, 2

17 δημοτικά ΙΧ φορτηγά - απορριμματοφόρα κλπ.) θα πρέπει να εκτιμηθούν μέσω τυποποιημένων εντύπων απογραφής και καταγραφής συγκεκριμένων στοιχείων και να αναφερθούν ξεχωριστά καθώς συνιστούν έναν από τους βασικούς τομείς παρέμβασης του ΤΕΣΔ. Οι αντίστοιχες καταναλώσεις του ιδιωτικού τομέα (κτιριακός τομέας, τομέας μεταφορών) θα πρέπει να εκτιμηθούν μέσω βιβλιογραφικής ή διαδικτυακής αναζήτησης δημοσιευμένων στατιστικών στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ ή άλλων εξειδικευμένων φορέων που έχουν συλλέξει τέτοια στοιχεία. Οι προαναφερόμενες εκτιμήσεις θα αποδίδονται με ποσοτικοποιημένους οικονομικούς, ενεργειακούς και περιβαλλοντικούς δείκτες (π.χ. αξία και ποσότητα καταναλισκόμενης ενέργειας, ποσότητες αέριων ρύπων και αερίων θερμοκηπίου) ΒΗΜΑ 3 ο : Πρόβλεψη μελλοντικών ενεργειακών καταναλώσεων Για τον σχεδιασμό του ΤΕΣΔ θα ληφθούν υπόψη όχι μόνο οι υφιστάμενες ενεργειακές καταναλώσεις αλλά και οι μελλοντικές, με χρονικό ορίζοντα δεκαετίας, μέσω των οποίων θα εκτιμηθεί πώς θα μεταβληθούν στο μέλλον οι ενεργειακές καταναλώσεις εάν δεν ληφθούν ειδικά μέτρα για τη μείωσή τους. ΒΗΜΑ 4 ο : Προσδιορισμός και αξιολόγηση μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας Έχοντας ολοκληρώσει την ανάλυση της υφιστάμενης και μελλοντικής κατάστασης σε σχέση με την τοπική ζήτηση και προσφορά ενέργειας, θα ακολουθήσει ο προσδιορισμός των δυνατών μέτρων μείωσης των ενεργειακών καταναλώσεων στους διάφορους τομείς και χρήσεις, όπου θα εκτελεσθούν τυχόν απαιτούμενες εξειδικευμένες μετρήσεις στα πλαίσια κατάρτισης των προτεινόμενων μέτρων (π.χ. ενεργειακές επιθεωρήσεις σε κτίρια, μετρήσεις κυκλοφοριακού φόρτου κτλ.). Βασικές κατηγορίες παρεμβάσεων που πρέπει να εξετασθούν σε αυτό το στάδιο είναι μεταξύ άλλων: Εξοικονόμηση ενέργειας σε δημοτικά κτίρια και εγκαταστάσεις Μείωση ηλεκτρικών καταναλώσεων για δημοτικό φωτισμό δρόμων, πλατειών κλπ. Βελτίωση ενεργειακής συμπεριφοράς λοιπών κτιρίων και εγκαταστάσεων στον οικιακό και τριτογενή τομέα Μείωση ηλεκτρικών καταναλώσεων για ψύξη χώρων και χρήση συσκευών Αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) για παραγωγή ηλεκτρισμού ή/και θερμότητας Εξοικονόμηση ενέργειας στην τοπική βιομηχανία (μέσω αξιοποίησης ΑΠΕ, ανάκτησης ατμού κλπ.) Μείωση ενεργειακών καταναλώσεων στις μεταφορές μέσω μέτρων που προωθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς (αλλά και τη μετακίνηση με ποδήλατο ή πεζή) σε τοπικό επίπεδο έναντι του ΙΧ 3

18 Εκτίμηση (σε ποσοτικούς όρους) του δυναμικού εξοικονόμησης ενέργειας ανά μέτρο σε ετήσια βάση, έως τη λήξη του χρονικού ορίζοντα της πρόβλεψης των μελλοντικών ενεργειακών καταναλώσεων Εκτίμηση του σχετικού κόστους εφαρμογής των προτεινόμενων μέτρων. Χρειάζεται να προσδιοριστούν: (α) το κόστος επένδυσης (συμπεριλαμβανομένων και των όποιων προπαρασκευαστικών μελετών κλπ.), και (β) το ετήσιο κόστος λειτουργίας και συντήρησης. Εκτίμηση άλλων σημαντικών περιβαλλοντικών ωφελειών πλην της εξοικονόμησης ενέργειας όπως η μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και αέριων ρύπων. Σημειώνεται δε ότι σε πολλές περιπτώσεις το ΤΕΣΔ πρέπει να θέτει και ποσοτικό στόχο σε σχέση με τις εκπομπές αυτές και επομένως το δυναμικό μείωσης των εκπομπών ανά μέτρο να αποτελεί βασικό κριτήριο κατά τη φάση της τελικής επιλογής και χάραξης προτεραιοτήτων. ΒΗΜΑ 5 ο : Καθορισμός προτεραιοτήτων και χρονοδιαγράμματος εφαρμογής Αφού ολοκληρωθεί η φάση της αξιολόγησης των μέτρων και ο υπολογισμός όλων των απαραίτητων δεικτών, θα καθοριστούν προτεραιότητες και θα τεθεί χρονοδιάγραμμα εφαρμογής για τα διάφορα μέτρα, χρησιμοποιώντας μεταξύ άλλων τα ακόλουθα κριτήρια: το αναμενόμενο ενεργειακό όφελος ανά μέτρο η μείωση αέριων εκπομπών (ιδιαίτερα των αερίων θερμοκηπίου) το σχετικό κόστος (συνήθως χρησιμοποιείται ως αντιπροσωπευτικός δείκτης το ανηγμένο μοναδιαίο κόστος) ο απαιτούμενος χρόνος μέχρι την έναρξη εφαρμογής του μέτρου (π.χ. απαιτούνται πολλές/ χρονοβόρες προπαρασκευαστικές μελέτες, άδειες κλπ.) η τεχνική πολυπλοκότητα του μέτρου ο βαθμός αρμοδιότητας του ΟΤΑ για την εφαρμογή του ΒΗΜΑ 6 ο : Ανάπτυξη προγράμματος παρακολούθησης Το ΤΕΣΔ θα πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνει και ένα κατάλληλο πρόγραμμα παρακολούθησης της προόδου εφαρμογής του, το οποίο θα απαντά στα ακόλουθα ερωτήματα: Πώς μετράται η πρόοδος; Ποιος έχει την ευθύνη για την υλοποίηση Ποιες δράσεις προετοιμασίας απαιτούνται; Ποιες διαδικασίες ακολουθούνται για την αναφορά της προόδου και τη μεταβολή του ΤΕΣΔ; 4

19 Άρθρο 6ο : Υποχρεώσεις του εντολέα Είναι υποχρεωμένος για την παροχή όλων των μέσων και στοιχείων τα οποία κρίνονται απαραίτητα για την υλοποίηση της ανατιθέμενης εργασίας. Άρθρο 7ο : Ανωτέρα βία Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι : εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο εντολοδόχος ή ο εντολέας δεν είναι υπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας. Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα προσαρμοζόμενος ανάλογα. Άρθρο 8ο : Αναθεώρηση τιμών Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες. Άρθρο 9ο : Τρόπος πληρωμής Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών η αμοιβή του εντολοδόχου καθορίζεται σε ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ (45.000,00 ), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%, μείον το ποσοστό έκπτωσης επί του ποσού αυτού, για το διάστημα ισχύος της εντολής. Η καταβολή του ως άνω ποσού γίνεται ύστερα από έκδοση σχετικού δελτίου παροχής υπηρεσιών του εντολοδόχου και ανάλογα με την παράδοση των εργασιών. Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και βάρη. Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθ όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής. Άρθρο 10ο : Φόροι, τέλη, κρατήσεις Ο εντολοδόχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν κατά την ημέρα της δημοπρασίας. 5

20 Άρθρο 11ο: Επίλυση διαφορών Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Συντάκτες Υπογραφή Σοφία Παπαντωνίου ΠΕ Χ. Μηχανικών Με βαθμό Δ Γεώργιος Χασάπης ΠΕ Μηχ/γων Μηχανικών Με βαθμό Ε Προϊσταμένη Διευθυντής Υπογραφή Ελένη Κατσαντωνοπούλου ΠΕ Π. Μηχανικών Με βαθμό Δ Γεώργιος Τοπουζελίδης ΠΕ Π. Μηχανικών Με βαθμό Β 6

1. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007).

1. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Κομοτηνή, 3-8-2010 Αριθ. Πρωτ.: 5347 Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Ταχ. /νση : Πατριάρχου Βαρθολοµαίου 9 Ηµεροµηνία : 10/10/2012 Ταχ. Κώδικας : 72300 Σητεία Αρ. Μελέτης : 29 Αριστοτέλης Πληροφορίες : Μεραµβελιωτάκης Π/Υ :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΜ 39/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΜ 39/2012 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΜ 39/2012 ΤΙΤΛΟΣ Προϋπολογισµός ΠΡΟΒΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2007-2013 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το έργο «Τεχνικός Σύμβουλος Υποστήριξης για την επιτάχυνση υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων έργων του ΙΝΕΔΙΒΙΜ» με MIS 465618 Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 236/ Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους Ελλάδας και Βουλγαρίας και εκτελείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Κων/νου 11 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003065796 2015-09-18

15PROC003065796 2015-09-18 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜ/ΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ.: 70/2015 1 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

«Διοργάνωση Δράσεων Δημοσιότητας - Δικτύωσης»

«Διοργάνωση Δράσεων Δημοσιότητας - Δικτύωσης» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 04/03/2014 Αρ. Πρωτ.: 1710 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η της Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Σ με τίτλο: «Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για την Υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε.

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε. ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε. ΘΕΜΑ: Πρόσκληση συμμετοχής σε πρόχειρο διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του υποέργου 4 με τίτλο «Αξιολόγηση»,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003091466 2015-09-25

15PROC003091466 2015-09-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 43.000,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), ή 34.959,35 (πλέον ΦΠΑ)

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 43.000,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), ή 34.959,35 (πλέον ΦΠΑ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση :Πλ. Πύρρου 1, Διοικητήριο 452 21 Ιωάννινα

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κέρκυρα, 17/09/2013

Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κέρκυρα, 17/09/2013 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. για το ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.1

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. για το ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.1 Αθήνα, 26/9/2014 Αρ. Πρωτ.: 467/26-9-22014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για το ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.1 «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΟΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 31236/30-09-2013 Τεύχος Διακήρυξης της πράξης «Τεχνική Βοήθεια Δήμου Ωραιοκάστρου», με κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003139709 2015-10-08

15PROC003139709 2015-10-08 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ & ΣΤΟ Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Λάρισα, 08-10 - 2015 & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αρ. Πρωτ.: 5453 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. για το ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.16

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. για το ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.16 Αθήνα, 16/9/2014 Αρ. Πρωτ. :451-16-09-2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για το ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.16 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ - ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ»

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003091043 2015-09-25

15PROC003091043 2015-09-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ

ΜΕΡΟΣ Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΩΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΥΒ-1Σ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΡΥΒ-1Σ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 03/02/2014 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 6/2015. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 36/2015 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 6/2015. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 36/2015 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 6/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 36/2015 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 29-4-2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμός πρωτ 7718 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Πανεπιστημίου 22, 106 72 - Αθήνα, Τηλ.: 210 3609 689,, Fax: 210 3644 996 E-mail: archetai@otenet.gr.

Η ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Πανεπιστημίου 22, 106 72 - Αθήνα, Τηλ.: 210 3609 689,, Fax: 210 3644 996 E-mail: archetai@otenet.gr. Η ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Πανεπιστημίου 22, 106 72 - Αθήνα, Τηλ.: 210 3609 689,, Fax: 210 3644 996 E-mail: archetai@otenet.gr Έργο Γ ΚΠΣ: ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα: ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax E-mail Πειραιώς & Κολωνού 2 104 37 Αθήνα 210 52.36.769

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Διακήρυξης 51.301,90 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ ΦΠΑ. 15-07-2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00

Τεύχος Διακήρυξης 51.301,90 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ ΦΠΑ. 15-07-2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 ΑNΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ A.A.E. O.T.A. ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 9457/27-06-2013 Τεύχος Διακήρυξης Του έργου Παροχή εξωτερικών υπηρεσιών φιλοξενίας και διοργάνωσης εκδηλώσεων συναντήσεων επικοινωνιακών γεγονότων της

Διαβάστε περισσότερα

210 52.36.769 d5.b1@1990.syzefxis.gov.gr

210 52.36.769 d5.b1@1990.syzefxis.gov.gr ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax E-mail Πειραιώς & Κολωνού 2 104 37 Αθήνα 210 52.36.769

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Αθήνα, 28/5/2015 Αρ. Πρωτ. : 5841/8-6-2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για το ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.20 «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. για το ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.9 «ΔΙΑΧΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ» της Πράξης

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. για το ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.9 «ΔΙΑΧΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ» της Πράξης Αθήνα, 8-12-2014 Αρ. Πρωτ.: 531/8-12-2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για το ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.9 «ΔΙΑΧΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ» της Πράξης «Δομή Διασύνδεσης Έρευνας και Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της Κατηγορίας 1 «ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ» του Υποέργου 2: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» της Πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ME ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ME ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Πατησίων 147, 11251 Αθήνα Πληροφορίες: Δ. Ποδιώτης Τηλ:210 8668612,8647420 Fax : 210 8665988 e-mai l : info@eoan.gr

Διαβάστε περισσότερα