: Ο ΣΤΡΑΤΟΣ ΤΟΥ ΛΑΛΑ ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΕΝΤΕΙΝΕΙ ΤΙΣ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "19.5.1571: Ο ΣΤΡΑΤΟΣ ΤΟΥ ΛΑΛΑ ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΕΝΤΕΙΝΕΙ ΤΙΣ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ"

Transcript

1 S : Ο ΣΤΡΑΤΟΣ ΤΟΥ ΛΑΛΑ ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΕΝΤΕΙΝΕΙ ΤΙΣ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ Η πολιορκία της Αμμοχώστου από τις δυνάμεις του Λαλά Μουσταφά που άρχισε στα μέσα του Σεπτέμβρη του 1570, κράτησε δέκα ολόκληρους μήνες. Ο Μουσταφά Πασάς έφθασε στα κράσπεδα της πόλης σε μια όχι και τόσο καλή εποχή για την επιχείρηση του, μια και πλησίαζε ο χειμώνας ενώ οι αποκλεισμένοι στην Αμμόχωστο ήσαν πανέτοιμοι. Κι' έτσι η πολιορκία παρατεινόταν. Μέχρι τον Απρίλιο-Μάϊο ο στρατός του Μουσταφά περιορίστηκε σε προετοιμασίες, μικρές ανταλλαγές κανονιοβολισμών που αποκρούονταν κάπως εύκολα από τους αποκλεισμένους που επιστράτευσαν τους πάντες και τα πάντα με την ελπίδα της άφιξης μεγάλης δύναμης από τον Πάπα ή την Ισπανία για να τους ενισχύσει. Ομως η δύναμη αυτή δεν επρόκειτο να έλθει ποτέ γιατί ο επικεφαλής των δυνάμεων της Ισπανίας, δικαιολογούμενος ότι η δύναμη που θα έστελλε προοριζόταν για τη Λευκωσία παρά για την Αμμόχωστο, άφησε τις δυνάμεις του στην Κρήτη αντί να εκστρατεύσει σε βοήθεια της Αμμοχώστου. Ομως όσο συνεχιζόταν ο αποκλεισμός οι προμήθειες των Αμμοχωστιανών σε τρόφιμα και Χάρτης της Αμμοχώστου κατά την κατάληψη της από τους Οθωμανούς όπως αυτός δημοσιεύεται στην έκδοση της Συντονιστικής Αμμοχώστου το 1988 «Case of Famagusta» πολεμικά μέσα άρχισαν να λιγοστεύουν και άρχισαν να κάνουν οικονομίες στα πυρομαχικά. Από την άλλη ο Λαλά Μουσταφά ενισχύθηκε και με άλλες δυνάμεις απο την Τουρκία τους επόμενους μήνες, ενώ ο Σελήμ προέτρεπε το στρατηγό του να επιταχύνει την κατάληψη της πόλης με την έναρξη της Ανοιξης. Ετσι μόλις καταλάγιασε ο χειμώνας ο Λαλά Μουσταφά ενέτεινε τις επιθέσεις του εναντίον της Αμμοχώστου, όπου οι αποκλεισμένοι περνούσαν δύσκολες πραγματικά στιγμές.

2 Το λιμάνι της Αμμοχώστου σε φωτογραφία του J.P.Foscolo που δημοσιεύεται στο βιβλίο του που εξέδωσε το 1878 και αναδημοσίευσε η Λαϊκή Τράπεζα τη σύγχρονη εποχή Για όλα όσα συνέβησαν αυτή την περίοδο γράφει ο Κυπριανός στην Ιστορία του : "Μετά την κατά θείαν συγχώρησιν σκλαβίαν της Λευκοσίας, ο καπετάν πασάς Αλής, εσύκωσεν από ταις Αλικαίς την αρμάδα, και άραξεν εις τον Κάβον της γραίας και τη 18 σεπτεμβρ. ο Μουσταφάπασας, διατάξας τα πράγματα εις Λευκοσίαν, έδραμε να καταπίη και την Αμμόχουστον. " Ελθών ου πολλά μακράν ταύτης, έστησε το στρατόπεδον, προέστειλε διαφημήσας εις Συρίαν και Ανατολήν όσοι πιστοί εις τον προφήτην και Σουλτάνον να έλθουν να δείξουν την θερμότητα και ζήλον τους εις τον πόλεμον της Αμμοχούστου, και διατί είναι η πλέον πλουσιοτέρα χώρα του Κόσμου, διά βραβείον θέλουν χαρή την λαφυραγωγίαν της. "Και λέγουσιν ότι συνάχθη λαός Τουρκών ως 200 χιλ. τη αληθεία δε 80 χιλ. ήτον η πληρωμέναις χωρίς των αυτοθελήτων 60 χιλ. "Τη 23, ευθύς ύψωσε καστέλλιο εις τον εκεί σκόπελλον, διά να πλήττη με τα κανώνια και τα τείχη και τα καράβια, οπού εφύλαττον εις το λιμένα. Τη 29 ύψωσεν άλλα δύω καστέλλια και έστησε χονδρά κανώνια οπού έφερον από την Λευκοσίαν, και άρχισε πρώτη Οκτωβρ. (1570) να κτυπά τα τείχη με σφοδρότητα, αλλά στενοχωρηθείς από μίαν σφοδροτέραν φωτιαν των της Αμμοχούστου, ετραβήχθη τη τρίτη Οκτωβ. τρία μίλ. ιταλ. μακράν του κάστρου, εις χωρίον λεγόμενον Πόμο δ' Αδάμο. Τότε οι αποκλεισμένοι ώρμησαν έξω και εχάλασαν τας ετοιμασίας του.

3 "Ολον δε το στράτευμα της Αμμοχούστου των Χριστιανών ήτο μόνον 4 χιλ πολίται και χωριάται, και διακόσιοι Αλβαέζοι. " Στρατηγοί και κηβερνήται τούτου ήσαν ο Εκλαμπρ. Μαρκαντλωνιος Μπραγαδίνος, άριστος εις τα πολεμικά και γενναίος, καπετάνιος των αρμάδων ο ανδρείος Εκτωρ Βαγλιόνες, αρχιστράτηγος και Λουρέντζος Τιέπολος, καστ. Πάφου, Ανδρέας Μπραγαδών, άλλοι οφφικιάλοι και αξιωματικοί και Κύπριοι και ξένοι. Αλλά τί; ως προς το πολυάριθμον πλήθος των εχθρών δεν ήτον ένας προς τριάντα σχεδόν, εάν συμπεριλάβωμεν και τους λεβέντες της αρμάδας. Χάρτης της Αμμοχώστου του VALERIO το Από το αρχείο του A. NICOLAS "Ηλπιζον όμως οι αποκεισμένοι ώραν της ώρας βοήθειαν εκ Βενετίας, κατά τας ειδήσεις οπού είχον, πως έμελλε να φθάση η φλότα της Αυθεντίας των ογληγορήτερον. "Η φλόττα, λοιπόν, της Αυθεντίας, αφ' ού υπερέβη πολλάς δυσκολίας, συνθεμένη από εκατόν είκοσι γαλέρας, χωρίς άλλα πολλά κάτεργα, γαλεότζες και τρικάταρτα, φέρουσα στράτευμα 25 χιλ. εκλεκτόν, 44 πλεούμενα, διότι είχε στείλη ο βασιλεύς της Ισπανίας ως σύμμαχος, υπό την διοίκησιν τινός Δορία, 12 γαλέρας ο Πάπας, υπό την φροντίδα του δούκα Παλιάν, τα δε λοιπά της Αυθεντίας υπό την διοίκησιν του γενεράλε Ζάνε, αρχιθαλασσίου. Μία φλότα αληθινά αρκετή να βάλη τον εχθρόν εις φόβον έφυγεν από της Κρήτης και με εύδιον καιρόν εις ολίγας ημέρας έφθασεν εις Καστελλόριζον, τέλη Σεπτεμβρ. Εκεί έμαθον την αιχμαλωσίαν της Λευκοσίας υπό των Τουρκών και εξεπλάγησαν. "Οθεν εκάλεσαν συμβούλιον πάντων των γενεραλέων και οφφικιάλων, και όσον μεν οι πιστοί έκλιναν διά να έλθουν εις βοήθειαν καν της Αμμοχούστου, άλλα τόσον ο Σπανιόλος Δορίας, αντιστέκετο εναντιούμενος, προφασιζόμενος, πως ο σκοπός του δεν ήτον άλλος και η υπόσχεσις, παρά διά να βοηθήση την Λευκοσίαν, πως ήτον μία ανοησία να συμπλακή με ένα εχθρόν τόσον ισχυρόν και ανώτερον εις τας δυνάμεις, πως ο χειμών τον ανάγκαζε να προστρέξη εις λιμένας φίλων του βασιλέως του, διά να φυλάξη τας γαλέρας του. "Εσκοτίσθη ο Ζάνες και λοιποί από την λύπην τους, και πολλά επάσχησε τόσον αυτός όσον και οι άλλοι να τον καταπείσουν, αλλά δεν εστάθη τρόπος να καταμαλάξουν την αμείλικτον ψυχήν και διά να ειπώ δόλιον, του Σπανιόλου. "Μεγάλον φθόνον έφερον διότι τότε τα άλλα βασίλεια κατά της Αυθεντίας, και υπό το κάλυμμα της συμμαχίας εζήτουν την βλάβην της, δεν έβλεπον την στιγμήν πότε να την ιδούσι να γονατίση και να ξεπέση της δόξης και ισχύος ης απόκτησε κατά παντων, με την ναυτικήν της και με την καλήν της διοίκησιν. "Τέλος ο Δόριας, χωρίς άλλην απόκρισιν μηδέν εντραπείς, έπλευσε κατά τα νερά της Νεαπόλεως. "Και οι λοιποί, ως αδύνατοι, τι να κάμουσιν, εστράφησαν και αυτοί, όθεν ήλθον, αφήσαντες τους Τούρκους να τους πριγελούσι και να τους περιπαίζουσιν, ανάνδρους και δειλούς αποκαλούντες τους. "Ο καπετάν πασάς, λαβών την είδησιν της φλόττας των Χρστιανών, άφησε και λάφυρα και σκλάβους εις την γην, και ελθών έως Πάφου, έστειλε ταχύπλοα και εις ολίγας ημέρας βεβαιωθείς την φυγήν των Χριστιανών, εστράφη εις Αμμόχουστο, όπου οι Τούρκοι μαθόντες

4 επεριγέλουν και ύβριζαν τους χριστιανούς, και εδόθησαν τότε εις χορούς και παιγνίδια, μην ελπίζοντες φόβον από τινά πλέον. "Και ο καπετάν πασάς ετοιμάζετο διά την Κωνσταντινούπολιν. "Εν ω δε εβάρκαρε τους σκλάβους και τα λάφυρα, ένα γαλεώνι του Μεεμέτ πασά γεμάτον σκλάβους από το άνθος των ευγενών και ευγενίδων νέων της Λευκοσίας, οπού έστελλε τω σουλτάνω υιό του, και τω βεζύρη Μεεμέτ, άναψε φωτίαν έξαφνα, και εκάησαν και Τα ερείπια του παλατιού των Λουτζινιανών στην Αμμόχωστο σκλάβοι και λάφυρα εις μίαν στιγμήν. "Εθλιψε πολλά τον Μουσταφάν το συμβεβηκός, και κοντά εις αυτό και άλλα δύω εκάησαν. "Αρνάλδα, αρχόντισσα ευγενής Λευκοσιάτισσα, θυγατέρα του κώμητος Ρουχιάς αξιοπρεπεστάτου, ος εφονεύθη εις πόλεμον ωραία κατ' εξοχήν, διωρισμένη διά το χαρέμι του σουλτάνου, ιστορούσι Στέφανος και Καλλέπιος, έπραξε τούτο το ηρωϊκόν κατόρθωμα και επί τούτου έδωκε φωτάν. Και ευχαριστήθη να γένη πυρός παρανάλωμα με τας άλλας, παρά να καταισχύνη την δόξα του γένους της, και να καταντήση εντρύφημα των ασεβών νικητών της πατρίδος της. Εφυγε με όλον τούτο ο καπετάν πασάς, αφήσας μόνον 8 γαλέρας έξωθεν της Αμμοχούστου, και έφθασεν εις Πόλιν, 14 Δεκεμ. όπου μετά θριάμβου υπεδέχθη η αρμάδα, σείροντες τας σημαίας των Χριστιανών εις την θάλασσαν και αλαλάζοντες. "Μετ' ολίγον όμως ο Αλής εξώσθη της αξίας, υπό του σουλτάνου, διατί δεν εκατάτρεψε την φλόττα των Χριστιανών και αντ' αυτού ηξιώθη της αξίας ο Περτού, νέος υπερήφανος και τολμηρώτατος. "Αφ' ου έφυγεν ο καπετάν πασάς, έφθασεν εις την Αμμόχουστον ο κουερίνης Μαρκαντώνιος με 12 γαλέρας, φέρων αρκετούς στρατιώτας αι ζωοτροφίας από την Κρήτην, διά τους αποκλεισμένους. " Εκαταχάασε τας γαλέρας των Τουρκών, άλλας έτρεψεν εις φυγήν, επίασε και μίαν και έμβη τον λιμένα. "Εδωκε κάποιαν αναψυχήν εις την χώραν ο ερχομός του εις όλους, και αυτός εστράφη πάλιν εις Κρήτην ακίνδυνος.

5 "Κατόπιν τούτου έφθασε και ο Νικολός Δονάτος, εκ Νεβετίας με οκτακοσίους σολδάτους, αλλ' αι τοιαύται βοήθειαι ήσαν πολλά αδύναται, ως προς τον εχθρόν τους. "Τότε οι προεστώτες του λαού και του στρατεύματος, συμβουλευθέντες, έβγαλαν έξω της χώρας τα ανωφελή στόματα, στείλαντες τα εις τα χωρία και έμειναν μέσα ως επτά χιλ. άξιοι διά τον πόλεμον. "Πολλά άλλα επρόβλεψεν ο άξιος Μπραγαδίνος, οχυρώσας το κάστρον, γυμνάζων τους πολίτας και χωρίας εις τον πόλεμον και διορίσας το ψωμία να γίνεται εις ένα μόνον τόπον και να διαμοιράζεται εις καθ' ένα υπό την επιστασίαν του Τιέπολου. Αν οι αποκλεισμένοι επρόβλεπον κάθε ετοιμασίαν να αντισταθούν εις τον εχθρόν, ο εχθρός έξω δεν έστεκεν αμέριμνος. "Ετοίμασε σάκκους, ξύλα, μαλλία, πίσσας, κατράμια, σίδηρα, εργαλεία, πέτρας, άρματα, πόλβερην, διά να ρίψη εις γην τα τείχη της δυστυχούς Αμμοχούστου κατά την άνοιξιν. "Οι χωριάται από κάθε μέρος της νήσου είρχοντο και αυτοκάλεστοι και από τον φόβον τους, και από την επιθυμίαν οπού είχον να αλλάξουσιν εξουσιαστήν, νομίζοντες ελευθερίαν των από την Τα ερείπια του ναού της Αγίας Αννας στην Αμμόχωστο μαστιγα των αρχόντων, την τυραννίαν των Τουρκών, και εδούλευον εις το στράτευμα των αυτών. "Κατά τας αρχάς του Απρλίου (1571) λοιπόν, έφθασε και ο νέος καπετάν πασάς με 80 γαλέρας, φέρων στράτευμα από κάθε χρείαν, και προστάγματα εις τον Μουσταφά πασάν, να ταχύνη την απόκτησιν της πόλεως, και τη 14 εσύκωσε το στράτευμα και ελθών έστησε το στρατόπεδον προς τα υψώματα, διορίσας μέρος εις τα περιβόλια της Αμμοχούστου, μέρος γύρωθεν του κάστρου, ύψωσε σειράς κανωνίων επάνω εις νέους πύργους, οπού έκτισε και 40 χιλιάδες σκάπται άνοιξαν χαντάκια και υποκάτωθεν έως εις τα τειχόκαστρον διάφορα λαγούμια. Και τη 16 άρχισε να ρίπτη κατά του κάστρου ακατάπαυσα αλλά τα τείχη ισχυρά, είδον πασάς πως δεν ωφελούν τα κτυπήματα από μακρά και εδιώρισε χανδάκια πλησίον ένα του άλλου βαθύτατα, ώστε να κρύπτωνται οι τουφλικάδες, από τας προσβολάς των απολεισμένων. "Οι της χώρας καταλαβάνοντες ποίον μέρος ο εχθρός στοχάζετο να κτυπήση πρώτον, επρόσθεσαν τας φυλάξεις και οχύρωσαν τον τόπον με άλλα προπύργια, στοχάσθησαν να ευγαίνουν έξω έξαφνα, να συγχύζουν τον εχθρόν, αλλά εις μίαν εκβολήν από τριακόσιοι με σπαθία, με κοντάρια και τουφέκια, με όλον οπού έβαλον τους εχθρούς εις φυγήν, και εθανάτωσαν και πολούς, αλλ' εθανατώθησαν και εξ αυτών 30 και 60 επληγώθησαν, όθεν εκρίθη πλέον έξω να μην ευγένουσι, και να στέκωνται μόνον εις διαυθέτευσιν της πόλεως. Τότε οι εχθροί ολίγον κατ' ολίγον, με την φύλαξιν των χαντακίων τους, έφθασαν έως εις την κορυφήν του έξω κάστρου και τη 19 Μαϊου (1571), ο εχθρός άρχισε να πολεμή το κάστρον από ένδεκα καστελλόπουλλα, η πόρτα της Λεμεσού επλήττετο με 33 κανώνια, επιστάτη εκεί ο ίδιος ο μουσταφάπασας, ο πύργος του Ριβελλίνου με 5 κανώνια, από το καστέλλι του σκοπέλλου, το πτερύργιον του Αρσεναλίου από ένδεκα, ο πύργος της Αγίας Νάπας με 4 μεγάλα, ο πύργος του Ανδρούτζη, με ένδεκα. Οι αποκλεισμένοι δεν έλειψαν να ανταποκρίνωνται και να προξενούσι φοβεράς ζημίας του εχθρού με τα κανώνια, αλλ' άρχισε να λείπη η πόλβερη.

6 "Ενας σκλάβος αλπανέζος φυγών, ήλθεν εις την χώραν και έφερεν είδησιν πως εσκοτώθησαν από τους εχθρούς από ταις 19 έως ταις 24 Μαϊου εως τρεις χιλιάδ. αλλά με όλην την φθοράν ο Μουσταφαπασάς εβίαζε την φωτίαν των κανωνίων, τόσον διά να ανοίξη χάλαστραν εις το κάστρον και να ρίψη την πόρταν, ώστε έπιπτον τα βόλια ως χάλαζα, μήτε ημέραν, μήτε νύκτα ο αναπαυόμενος. Αννοιξε φευ η χαλάστρα και τη 25 έστειλεν ένα τζαβούσι με γράμματα εις τους δυστυχείς αποκλεισμένους γράφων αυτών με θυμόν να πραδοθούσιν, αν θέλουν να φυλάξωσι την ζωήν των, την τιμήν των και το έχει των. Αλλ ο Εκτωρ Βαγλιόνες ήλθεν εις την πόρτα, είπε του γρμαματοφόρουυ, να ειπή του πασά του να ακολουθή το έργον του και ότι είναι έτοιμοι να του αποκριθούσιν έως εις τον θάνατον. "Την αυγήν πάλιν ευρέθη μία σαϊτα με γράμμα εις τον χάνδακα, οπού έγραφε τα αυτά. "Οι ολίγοι εκείνοι στρατιώται, αληθινά άξιοι, οι οδηγοί τούτου του μικρού τάγματος ανδρείοι, άγρυπνοι και σπουδαίοι εις την πολεμικήν, αλλ' άρχισαν να λείπουν τα μέσα οπού είναι η τροφή και η πόλβερη. Οθεν ο Εκλ. Μπραγαδίνος ώρισε με Η παραλία της Αμμοχώστου το 2011 γνώμην του συμβουλίου τους λομπαρδιέρους να μην ρίπτουν παρά τριάκοντα φοραίς εις τριάντα κανώνια το ημερονύκτιον, εις καιρόν οπού ο εχθρός έρριπτεν αναρίθμητα. "Και περί το μέσον του Ιουνίου εκυρίευσε τελείως τα έξω τείχη του χάνδακος με πολλήν του φθοράν όμως, και άρχισε να ρίπτη εις αυτό ξύλα, πέτρας, σάκκους με χώμα και κάθε ύλην, σχηματίσας στρατόν να κάμη την εξόρμησιν. " Οι αποκλεισμένοι επενόησαν φωτίας τεχνικάς και άλλας μηχανάς κατά του εχθρού, αλλά χιλιάδες τουφεκλήδες έστεκον έτοιμοι, αν εφαίνετο τινάς εις το κάστρον, χιλιάδες τουφεκκίαις έπιπτον επάνω του, φυλάττοντες εκείνους οπού εγέμιζαν τον χάνδακα, εύγαλαν αρκετά λαγούμια υποκάτωθεν του κάστρου και ετοιμάζοντο οι εχθροί διά μίαν γενικήν εξόρμησιν."

S-47 1569: Ο ΣΟΥΛΤΑΝΟΣ ΤΗΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ ΣΕΛΗΜ Ο Β ΟΡΕΓΕΤΑΙ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. ΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΤΟΥ ΣΕΛΗΜ ΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ

S-47 1569: Ο ΣΟΥΛΤΑΝΟΣ ΤΗΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ ΣΕΛΗΜ Ο Β ΟΡΕΓΕΤΑΙ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. ΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΤΟΥ ΣΕΛΗΜ ΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ S-47 1569: Ο ΣΟΥΛΤΑΝΟΣ ΤΗΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ ΣΕΛΗΜ Ο Β ΟΡΕΓΕΤΑΙ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. ΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΤΟΥ ΣΕΛΗΜ ΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ Στα 1540 οι Τούρκοι υπέγραψαν συνθήκη με τους Ενετούς ή

Διαβάστε περισσότερα

17.4.1570: Ο ΣΟΥΛΤΑΝΟΣ ΚΗΡΥΣΣΕΙ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΝΩ ΟΙ ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΟΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΙ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΝ ΤΟ ΣΤΡΑΤΟ ΤΟΥ ΣΕΛΗΜ

17.4.1570: Ο ΣΟΥΛΤΑΝΟΣ ΚΗΡΥΣΣΕΙ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΝΩ ΟΙ ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΟΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΙ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΝ ΤΟ ΣΤΡΑΤΟ ΤΟΥ ΣΕΛΗΜ S-49 17.4.1570: Ο ΣΟΥΛΤΑΝΟΣ ΚΗΡΥΣΣΕΙ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΝΩ ΟΙ ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΟΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΙ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΝ ΤΟ ΣΤΡΑΤΟ ΤΟΥ ΣΕΛΗΜ Η κατάληψη της Κύπρου ήταν για τον σουλτάνο Σελήμ Β εύκολο εγχείρημα,

Διαβάστε περισσότερα

Αφιέρωσις. Η επανέκδοσις του βιβλίου τούτου Εγένετο υπό της Μορφωτικής υπηρεσίας του Υπουργείου παιδείας επ αυκαιρία Του Διεθνούς Έτους Βιβλίου 1972

Αφιέρωσις. Η επανέκδοσις του βιβλίου τούτου Εγένετο υπό της Μορφωτικής υπηρεσίας του Υπουργείου παιδείας επ αυκαιρία Του Διεθνούς Έτους Βιβλίου 1972 Διήγησις Της Τρομεράς Πολιορκίας Και Αλώσεως της Αμμοχώστου Κατά το έτος 1571 Υπό Αγγελου Γάττου Εκδόσεις Μορφωτικής Υπηρεσίας Υπουργείου Παιδείας Αφιέρωσις Ενδιαφερθείς πάντοτε δια την πρόοδον και αναγέννησιν

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά στην Ιστορία των Ψαρών

Αναφορά στην Ιστορία των Ψαρών ΓΙΑΝΝΗ.Σ. ΚΑΛΤΣΑ Διδασκάλου Ψαρών (Περίοδος 1951-1965) Αναφορά στην Ιστορία των Ψαρών Νοέμβριος 1993 Με Δαπάνες ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ ΨΑΡΙΑΝΩΝ Πρόλογος Είναι γνωστό ότι τα έθνη ζουν και μεγαλουργούν μόνον όταν είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ. Το Διοικητικό Συμβούλιο. 29 ον ΔΕΚ. 2009 Η εφημερίδα και ο Σύλλογός μας στηρίζονται μόνο στη δική σας συμμετοχή!

Ο ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ. Το Διοικητικό Συμβούλιο. 29 ον ΔΕΚ. 2009 Η εφημερίδα και ο Σύλλογός μας στηρίζονται μόνο στη δική σας συμμετοχή! ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΤΕΥΧΟΣ Νο. 29 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΩΝ ΦΛΕΣΣΑΙΩΝ «Ο ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ» Αγίου Σίλα 29, Νέα Πεντέλη, 15236, Τηλ. 210 6138059 ΦΑΞ 210 8037827 Μία ακόμη χρονιά, ή έκτη από

Διαβάστε περισσότερα

Η κατάκτηση της Κύπρου από τους Οθωμανούς

Η κατάκτηση της Κύπρου από τους Οθωμανούς Η κατάκτηση της Κύπρου από τους Οθωμανούς Του Βαλάντη Αθανασίου, ιστορικού Το 1570 η Οθωμανική αυτοκρατορία, με σουλτάνο τον Σελίμ Β τον Μέθυσο, στράφηκε εναντίον της Κύπρου, η οποία ήταν κτήση της Βενετίας

Διαβάστε περισσότερα

Bαρώσι 2010: Ο κόσμος σπεύδει να διακρίνει το σπίτι του στο κατεχόμενο Βαρώσι μετά την τουρκική εισβολή και την κατάληψη της πόλης to 1974

Bαρώσι 2010: Ο κόσμος σπεύδει να διακρίνει το σπίτι του στο κατεχόμενο Βαρώσι μετά την τουρκική εισβολή και την κατάληψη της πόλης to 1974 S - 61 8.8.1571: Ο ΛΑΛΑ ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΕΙΣΕΡΧΕΤΑΙ ΘΡΙΑΜΒΕΥΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟ ΕΠΙΣΗΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΤΗΣ. Ο ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΑΠΟΚΕΦΑΛΙΖΕΙ ΤΟΝ ΜΑΡΚΑΝΤΟΝΙΟ ΒΡΑΓΑΔΙΝΟ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΖΕΙ ΝΑ ΤΟΝ ΓΔΑΡΟΥΝ ΖΩΝΤΑΝΟ.

Διαβάστε περισσότερα

Με τον ερχομό της άνοιξης, κάθε χρόνο και κυρίως τον μήνα Μάιο φουσκώνουν τα στήθια των Χαλκιδικιωτών απ τον μυρωμένο

Με τον ερχομό της άνοιξης, κάθε χρόνο και κυρίως τον μήνα Μάιο φουσκώνουν τα στήθια των Χαλκιδικιωτών απ τον μυρωμένο ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 Τρεις Επέτειοι ένα Μήνυμα Η Χαλκιδική προμαχούσα το 1821 στερέωσε την Επανάσταση που έφερε την ελευθερία της Ελλάδας Με τον ερχομό της άνοιξης, κάθε χρόνο και κυρίως τον μήνα Μάιο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μοσκώβ-Σελήμ Διήγημα. Γεώργιος Βιζυηνός

Ο Μοσκώβ-Σελήμ Διήγημα. Γεώργιος Βιζυηνός Ο Μοσκώβ-Σελήμ Διήγημα Γεώργιος Βιζυηνός 'Ηθελα να μη σε είχα συναντήσει επί της οδού μου. ήθελα να μη σε είχα γνωρίσει εν τω βίω μου! Επότισας και συ αρκετήν την ψυχήν μου πικρίαν, αγαθέ, παράδοξε Τούρκε,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ. Το Οδοιπορικό ενός μοναχού στον πόλεμο του '40

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ. Το Οδοιπορικό ενός μοναχού στον πόλεμο του '40 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ Το Οδοιπορικό ενός μοναχού στον πόλεμο του '40 (28.10.1940 11.6.1941) Αρχιμανδρίτου ΘΕΟΚΤΙΣΤΟΥ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Καθηγουμένου Ι. Μ. Τιμίου Προδρόμου Γορτυνίας ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ Το Οδοιπορικό ενός μοναχού

Διαβάστε περισσότερα

The Project Gutenberg EBook of Anabasis Volume 2 (of 2), by Xenophon

The Project Gutenberg EBook of Anabasis Volume 2 (of 2), by Xenophon The Project Gutenberg EBook of Anabasis Volume 2 (of 2), by Xenophon This ebook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΡΙΑ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ. Διδαχές και προφητείες Αγίου Κοσμά του Αιτωλού

ΕΝΟΡΙΑ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ. Διδαχές και προφητείες Αγίου Κοσμά του Αιτωλού ΕΝΟΡΙΑ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ Αρχική Σελίδα Διδαχές και προφητείες Αγίου Κοσμά του Αιτωλού Ελληνισμός- Χριστιανισμός Η συνάντηση των δύο κόσμων - Ιωάννη Ζηζιούλα

Διαβάστε περισσότερα

Άπολυτίκιον 'Αθλοφόρε άγιε, καί ιαματικέ Παντελεήμον, πρέσβευε τω έλεήμονι Θεω, ϊνα πταισμάτων ά- φεσιν, παράσχχι ταϊς ψνχαΐς ημών. mmm. " "\'>wi!

Άπολυτίκιον 'Αθλοφόρε άγιε, καί ιαματικέ Παντελεήμον, πρέσβευε τω έλεήμονι Θεω, ϊνα πταισμάτων ά- φεσιν, παράσχχι ταϊς ψνχαΐς ημών. mmm.  \'>wi! " "\'>wi! Auto Άπολυτίκιον 'Αθλοφόρε άγιε, καί ιαματικέ Παντελεήμον, πρέσβευε τω έλεήμονι Θεω, ϊνα πταισμάτων ά- φεσιν, παράσχχι ταϊς ψνχαΐς ημών. Στάσου εδώ νά γνωρίσης τά τεράστια της Δευτέρας Παρουσίας

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Ε. (335α) Όσοι αναδείχτηκαν Εθνικοί Εργάτες από την Επανάσταση του Ορλώφ και κατόπι<ν>

Μέρος Ε. (335α) Όσοι αναδείχτηκαν Εθνικοί Εργάτες από την Επανάσταση του Ορλώφ και κατόπι<ν> Μέρος Ε (335α) Όσοι αναδείχτηκαν Εθνικοί Εργάτες από την Επανάσταση του Ορλώφ και κατόπι 01. Γεώργιος Παπάζογλου ή Παπαζώλης Ο Γεώργιος Παπάζογλου, Έλλην στρατιωτικός, γεννήθηκε στη Σιάτιστα της Δυτικής

Διαβάστε περισσότερα

1912-2012 100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

1912-2012 100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1912-2012 100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Η θριαμβευτική είσοδος του βασιλιά Γεωργίου του Α, με το διάδοχο Κωνσταντίνο στη Θεσσαλονίκη τον Οκτώβριο του 1912. 2 ΤΑ ΦΙΛΙΑ ΤΡΙMHNIAIA EKΔΟΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης απηύθυνε στην Πνύκα, τον πιο κάτω λόγο προς τους νέους του Α Γυμνασίου της Αθήνας, στις 7 Οκτωβρίου 1838:

Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης απηύθυνε στην Πνύκα, τον πιο κάτω λόγο προς τους νέους του Α Γυμνασίου της Αθήνας, στις 7 Οκτωβρίου 1838: Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης απηύθυνε στην Πνύκα, τον πιο κάτω λόγο προς τους νέους του Α Γυμνασίου της Αθήνας, στις 7 Οκτωβρίου 1838: Παιδιά μου! Εις τον τόπο τούτο, οπού εγώ πατώ σήμερα, επατούσαν και εδημηγορούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου

Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Ιωάννης Κολιόπουλος Αθανάσιος Καλλιανιώτης Ιάκωβος Μιχαηλίδης Χαράλαμπος Μηνάογλου ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ. Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου

Διαβάστε περισσότερα

Αυγουστίνου Καντιώτη 1. «Αυτό μια μέρα θα γίνει Ρωμαίικο και καλότυχος όποιος ζήσει σε κείνο το βασίλειο».

Αυγουστίνου Καντιώτη 1. «Αυτό μια μέρα θα γίνει Ρωμαίικο και καλότυχος όποιος ζήσει σε κείνο το βασίλειο». Π Ρ Ο Φ Η Τ Ε Ι Ε Σ του Aγίου Κοσμά του Αιτωλού Από το βιβλίο "Κοσμάς ο Αιτωλός" του Μητροπολίτου Φλωρίνης Αυγουστίνου Καντιώτη, του οποίου ακολουθήθηκε η αρίθμηση των προφητειών. Προστέθηκαν προφητείες

Διαβάστε περισσότερα

και ο τορπιλισμός του Φετχί Μπουλέντ ΕπEτΕιος απελευθeρωςης της θεςςαλονiκης

και ο τορπιλισμός του Φετχί Μπουλέντ ΕπEτΕιος απελευθeρωςης της θεςςαλονiκης ΕπEτΕιος απελευθeρωςης της θεςςαλονiκης Υποπλοίαρχος Ν. Βότσης. Φωτογραφία Α. Γαζιάδη (Αρχείο Ναυτικού Μουσείου Ελλάδος). Ο Νικόλαος Βότσης και ο τορπιλισμός του Φετχί Μπουλέντ Ο υποπλοίαρχος Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

Η µάχη του Σαρανταπόρου και της Πόρτας και η σηµασία της στην περαιτέρω εξέλιξη του αγώνα. Η ηµέρα της απελευθέρωσης στα Σέρβια.

Η µάχη του Σαρανταπόρου και της Πόρτας και η σηµασία της στην περαιτέρω εξέλιξη του αγώνα. Η ηµέρα της απελευθέρωσης στα Σέρβια. Η µάχη του Σαρανταπόρου και της Πόρτας και η σηµασία της στην περαιτέρω εξέλιξη του αγώνα. Η ηµέρα της απελευθέρωσης στα Σέρβια. 10 Οκτωβρίου 1912. Στις 10 το πρωΐ το Υπουργείο των Στρατιωτικών στην Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΧΥΡΟ ΝΥΜΦΑΙΑΣ Σχη (ΠΖ) Γεώργιου Καραμπατσόλη

ΟΧΥΡΟ ΝΥΜΦΑΙΑΣ Σχη (ΠΖ) Γεώργιου Καραμπατσόλη ΟΧΥΡΟ ΝΥΜΦΑΙΑΣ Σχη (ΠΖ) Γεώργιου Καραμπατσόλη Αφιερώνεται στους ηρωικούς μαχητές του οχυρού Νυμφαίας. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΟΧΥΡΩΝ Γενικά Η κατασκευή των οχυρών Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου

Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Ιωάννης Κολιόπουλος Ιάκωβος Μιχαηλίδης Αθανάσιος Καλλιανιώτης Χαράλαμπος Μηνάογλου ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ. Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ. sd Σάββατο 22 - Κυριακή 23 Μαρτίου 2014. Ο «Εθνικός Κήρυκας» εορτάζει και πανηγυρίζει την Επανάσταση του 1821

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ. sd Σάββατο 22 - Κυριακή 23 Μαρτίου 2014. Ο «Εθνικός Κήρυκας» εορτάζει και πανηγυρίζει την Επανάσταση του 1821 ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ sd Σάββατο 22 - Κυριακή 23 Μαρτίου 2014 Ο «Εθνικός Κήρυκας» εορτάζει και πανηγυρίζει την Επανάσταση του 1821 2 ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821 «Κάλλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΣΟΥ ΑΘ. ΓΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ δ.φ. ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

ΤΑΣΟΥ ΑΘ. ΓΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ δ.φ. ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ ΤΑΣΟΥ ΑΘ. ΓΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ δ.φ. ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ ΨΥΧΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥ ΤΗΣ ΕΝΟΠΛΗΣ ΕΞΕΓΕΡΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ ΑΘΗΝΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

παλαιό καιρό άντρες σοφοί, και άντρες με τους οποίους δεν είμαι άξιος να συγκριθώ και ούτε να φθάσω τα ίχνη των. Εγώ επιθυμούσα να

παλαιό καιρό άντρες σοφοί, και άντρες με τους οποίους δεν είμαι άξιος να συγκριθώ και ούτε να φθάσω τα ίχνη των. Εγώ επιθυμούσα να Παιδιά μου! Εις τον τόπον τούτον, οπού εγώ πατώ σήμερα, επατούσαν και εδημηγορούσαν τον παλαιό καιρό άντρες σοφοί, και άντρες με τους οποίους δεν είμαι άξιος να συγκριθώ και ούτε να φθάσω τα ίχνη των.

Διαβάστε περισσότερα

Η προσφορά του ήρωα Λοχαγού Πυροβολικού Θεοδώρου Κοσκινά

Η προσφορά του ήρωα Λοχαγού Πυροβολικού Θεοδώρου Κοσκινά Η προσφορά του ήρωα Λοχαγού Πυροβολικού Θεοδώρου Κοσκινά στους Βαλκανικούς Πολέμους 1912-1913 ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Aνθλγος (ΠΒ) Ιωάννης Καραγιαννίδης Οι Βαλκανικοί Πόλεμοι σηματοδοτούν μια νέα εποχή για

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ Η μετανάστευση υπήρξε πάντα η μεγάλη πληγή αλλά και ελπίδα αυτού του τόπου. Ο Κολινδρός έδωσε και αυτός τον αναλογούντα φόρο στο Μινώταυρο της ξενιτιάς. Η φτώχια και η σκλαβιά

Διαβάστε περισσότερα

εις οιωνος αριστος αμυνεσθai περι γλωσσης. hellenic way Επ ο χ ι α κ ή Ε φ ημ ε ρί δα το υ Συ νδέ σ μ ο υ Ε λ λ ή νω ν & Φι λ ε λ λ ή νω ν Κ α να δά

εις οιωνος αριστος αμυνεσθai περι γλωσσης. hellenic way Επ ο χ ι α κ ή Ε φ ημ ε ρί δα το υ Συ νδέ σ μ ο υ Ε λ λ ή νω ν & Φι λ ε λ λ ή νω ν Κ α να δά εις οιωνος αριστος αμυνεσθai περι γλωσσης. hellenic way ΕΑΡΙΝΗ ΙΣΗΜΕΡΙΑ 2011 τευχος 50ον Επ ο χ ι α κ ή Ε φ ημ ε ρί δα το υ Συ νδέ σ μ ο υ Ε λ λ ή νω ν & Φι λ ε λ λ ή νω ν Κ α να δά 1814 24 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΧΥΡΟ ΝΥΜΦΑΙΑΣ. του Συνταγµατάρχη Πεζικού Γεώργιου Καραµπατσόλη

ΟΧΥΡΟ ΝΥΜΦΑΙΑΣ. του Συνταγµατάρχη Πεζικού Γεώργιου Καραµπατσόλη ΟΧΥΡΟ ΝΥΜΦΑΙΑΣ του Συνταγµατάρχη Πεζικού Γεώργιου Καραµπατσόλη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΟΧΥΡΩΝ Γενικά Η κατασκευή των οχυρών Περιγραφή του οχυρού Νυµφαίας ΑΓΩΝΑΣ ΤΟΥ ΟΧΥΡΟΥ ΝΥΜΦΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σαράντος Ι. Καργάκος. ΑΛΒΑΝΟΙ, ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ, ΕΛΛΗΝΕΣ Μελέτες

Σαράντος Ι. Καργάκος. ΑΛΒΑΝΟΙ, ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ, ΕΛΛΗΝΕΣ Μελέτες Σαράντος Ι. Καργάκος ΑΛΒΑΝΟΙ, ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ, ΕΛΛΗΝΕΣ Μελέτες Β' ΕΚΔΟΣΗ Ι. ΣΙΔΕΡΗΣ ΑΘΗΝΑ 2000 Α' έκδοση, Νοέμβριος 1999 Β' έκδοση, Φεβρουάριος 2000 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Μελετώντας την ιστορία της ιδιαίτερης πατρίδας μου,

Διαβάστε περισσότερα