ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΙΡΗΝΗΣ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ (10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1913) (Διιάδα, Ρνπκαλία, Μαπξνβνύλην, εξβία, Βνπιγαξία)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΙΡΗΝΗΣ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ (10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1913) (Διιάδα, Ρνπκαλία, Μαπξνβνύλην, εξβία, Βνπιγαξία)"

Transcript

1 ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΙΡΗΝΗΣ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ (10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1913) ΦΕΚ Α 217/28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1913 (Διιάδα, Ρνπκαλία, Μαπξνβνύλην, εξβία, Βνπιγαξία) Αη Απηώλ Μεγαιεηόηεηεο ν Βαζηιεύο ηεο Ρνπκαλίαο, ν Βαζηιεύο ησλ Διιήλσλ, ν Βαζηιεύο ηνπ Μαπξνβνπλίνπ θαη ν Βαζηιεύο ηεο εξβίαο αθ' ελόο, θαη ε Απηνύ Μεγαιεηόηεο ν Βαζηιεύο ησλ Βνπιγάξσλ αθ' εηέξνπ, επηζπκνύληεο λα δώζσζη πέξαο εηο ηελ πθηζηακέλελ ηα λπλ εκπόιεκνλ κεηαμύ ησλ νηθείσλ Απηώλ ρσξώλ θαηάζηαζηλ θαη εθηέκελνη ελ ηε ππέξ ηεο ησλ πξαγκάησλ ηάμεσο κεξίκλε Σσλ όπσο απνθαηαζηήζσζη ηελ εηξήλελ κεηαμύ ησλ επί ηνζνύηνλ δνθηκαζζέλησλ ιαώλ Απηώλ, απεθάζηζαλ ηελ ζπλνκνιόγεζηλ νξηζηηθήο πλζήθεο πεξί Δηξήλεο. Αη Απηώλ εηξεκέλαη Μεγαιεηόηεηεο ώξηζαλ ζπλεπώο ηνπο Δαπηώλ πιεξεμνπζίνπο σο έπεηαη: Ζ Απηνύ Μεγαιεηόηεο ν Βαζηιεύο ηεο Ρνπκαλίαο: Σελ Απηνύ Δμνρόηεηα ηνλ Κύξηνλ Σίηνλ Μαγηνξέζθν, Πξόεδξνλ ηνπ Τπνπξγηθνύ Απηνύ πκβνπιίνπ, Τπνπξγόλ επί. ηώλ Δμσηεξηθώλ, Σελ Απηνύ Δμνρόηεηα ηνλ Κύξηνλ Αιέμαλδξνλ Μαξγηινκάλ, Τπνπξγόλ Απηνύ επί ησλ Οηθνλνκηθώλ, Σελ Απηνύ Δμνρόηεηα ηνλ Κύξηνλ Σάθε Ησλέζθν, Τπνπξγόλ Απηνύ επί ησλ Δζσηεξηθώλ, Σελ Απηνύ Δμνρόηεηα ηνλ Κύξηνλ Κσλζηαληίλνλ Γ. Γηζζέζθν, Τπνπξγόλ Απηνύ επί ησλ Θξεζθεπκάησλ θαη ηεο Γεκνζίαο Δθπαηδεύζεσο, Σνλ αληηζηξάηεγνλ ππαζπηζηήλ Κ. Κνάλδα. Γεληθόλ Δπηζεσξεηήλ ηνπ ππξνβνιηθνύ, θαη Σνλ ζπληαγκαηάξρελ Κ. Υξηζηέζθν ππαξρεγόλ ηνπ Μεγάινπ Δπηηειείνπ ηνπ Απηνύ ζηξαηνύ.

2 -2- Ζ Απηνύ Μεγαιεηόηεο ν Βαζηιεύο ηώλ Διιήλσλ: Σελ Απηνύ Δμνρόηεηα ηνλ Κύξηνλ Διεπζέξηνλ Βεληδέινλ, Πξόεδξνλ ηνπ Τπνπξγηθνύ Απηνύ πκβνπιίνπ. Τπνπξγόλ επί ηώλ ηξαηησηηθώλ, Σελ Απηνύ Δμνρόηεηα ηνλ Κύξηνλ Γεκήηξηνλ Παλάλ, πιεξεμνύζηνλ Τπνπξγόλ, Σνλ Κύξηνλ Νηθόιανλ Πνιίηελ, θαζεγεηήλ ηνύ Γηεζλνύο- Γηθαίνπ ελ ησ Παλεπηζηεκίσ ηώλ Παξηζίσλ, Σνλ ινραγόλ ΑΘ. Δμαδάθηπινλ, θαη Σνλ ινραγόλ Κ. Πάιελ. Ζ Απηνύ Μεγαιεηόηεο ν Βαζηιεύο ηνπ Μαπξνβνπλίνπ: Σήλ Απηνύ Δμνρόηεηα ηνλ ζηξαηεγόλ εξδάξελ Γηάγθνλ Βνύθνηηηο, Πξόεδξνλ ηνπ Απηνύ Τπνπξγηθνύ πκβνπιίνπ, Τπνπξγόλ επί ηώλ ηξαηησηηθώλ θαί Σνλ Κύξηνλ Ησάλλελ Μαηάλαβηηο, πξώελ Δπηηεηξακκέλνλ ηνύ Μαπξνβνπλίνπ ελ Κσλζηαληηλνππόιεη. Ζ Απηνύ Μεγαιεηόηεο ν Βαζηιεύο ηεο εξβίαο: Σήλ Απηνύ Δμνρόηεηα ηνλ Κύξηνλ Νηθόιανλ Πάζηηο, Πξόεδξνλ ηνπ Τπνπξγηθνύ Απηνύ πκβνπιίνπ, θαη Τπνπξγόλ επί ησλ Δμσηεξηθώλ, Σήλ Απηνύ Δμνρόηεηα ηνλ Κύξηνλ Μηραήινλ Ρ. Ρίζηηηο, Έθηαθηνλ Απηνύ Απεζηαικέλνλ θαί Πιεξεμνύζηνλ Τπνπξγόλ, έλ Βνπθνπξεζηίσ, Σήλ Απηνύ Δμνρόηεηα ηνλ δόθηνξα Κύξηνλ Μηξνζιάβνλ παιάτθνβηηο, Έηαθηνλ Απεζηαικέλνλ θαί πιεξεμνύζηνλ Τπνπξγόλ, Σνλ ζπληαγκαηάξρελ Κ. κηιηάληηο θαί Σνλ αληηζπληαγκαηάξρελ Γ. Καιαθάηνβηηο Ζ Απηνύ Μεγαιεηόηεο ν Βαζηιεύο ησλ Βνπιγάξσλ : Σήλ Απηνύ Δμνρόηεηα ηνλ Κύξηνλ Γεκήηξηνλ Σόληζεθθ Τπνπξγόλ Απηνύ

3 -3- επί ησλ Οηθνλνκηθώλ, Σνλ ππνζηξάηεγνλ Ηβάλ Φίηζεθθ Αξρεγόλ ηνπ Δπηηειείνπ ηνπ Απηνύ ζηξαηνύ, Σνλ Κύξηνλ άββαλ Ηβάληζσθθ δηδάθηνξα ηνπ Γηθαίνπ, πξώελ αληηπξόεδξνλ ηεο νβξάληε, Σνλ Κύξηνλ πκεώλ Ράδεθθ, θαί. Σνλ αληηζπληαγκαηάξρελ ησλ επηηειώλ Κσλλζηαληίλνλ ηάληζησθθ, Οίηηλεο ηε πξνηάζεη ηεο Β. Ρνπκαληθήο Κπβεξλήζεσο ζπλήιζνλ εηο πλδηάζθεςηλ ελ Βνπθνπξεζηίσ κεηά ησλ πιεξεμνπζίσλ απηώλ εγγξάθσλ, επξεζέλησλ ελ ηάμεη. Απνθαηαζηάζεο δ' αηζίσο ηεο κεηαμύ απηώλ ζπκθσλίαο, ζπλέζελην ηα επόκελα: Άξζξνλ 1. Από ηεο αληαιιαγήο ησλ επηθπξώζεσλ ηεο παξνύζεο πλζήθεο ζέιεη ππάξμεη εηξήλε θαη θηιία κεηαμύ ηεο Απηνύ Μεγαιεηόηεηνο ηνπ Βαζηιέσο ηεο Ρνπκαλίαο, ηεο Απηνύ Μεγαιεηόηεηνο ηνπ Βαζηιέσο ησλ Βνπιγάξσλ, ηεο Απηνύ Μεγαιεηόηεηνο ηνπ Βαζηιέσο ησλ Διιήλσλ, ηεο Απηνύ Μεγαιεηόηεηνο ηνπ Βαζηιέσο ηνπ Μαπξνβνπλίνπ θαη ηεο Απηνύ Μεγαιεηόηεηνο ηνπ Βαζηιέσο ηεο εξβίαο, σο θαη κεηαμύ ησλ Δαπηώλ Γηαδόρσλ θαη Κιεξνλόκσλ, ησλ Κξαηώλ θαη ησλ ππεθόσλ Απηώλ. Άξζξνλ 2. Ζ κεηαμύ ηνπ Βαζηιείνπ ηεο Βνπιγαξίαο θαη ηνπ Βαζηιείνπ ηεο Ρνπκαλίαο παιαηά κεζόξηνο, κεηαμύ Γνπλάβεσο θαη Δπμείλνπ Πόληνπ, ζέιεη δηαξξπζκηζζή σο έπεηαη, ζπκθώλσο ησ πξαθηηθώ ησ θαηαξηηζζέληη ππό ησλ νηθείσλ ζηξαηησηηθώλ αληηπξνζώπσλ θαη παξεξηεκέλσ εηο ην ππ' αξηζ. 5 ηεο 22 Ηνπιίνπ (4 Απγνύζηνπ) 1913 ηεο ελ Βνπθνπξεζηίνπ πλδηαζθέςεσο πξσηόθνιινλ. Ζ λέα κεζόξηνο, αξρνκέλε από ηνπ Γνπλάβεσο πξνο ηα άλσ ηεο Σνπξηνπθάηαο, θαηαιήγεη εηο ηνλ Δύμεηλνλ Πόληνλ λνηίσο ηεο Δθξέλαο.

4 -4- Μεηαμύ ησλ δύν ηνύησλ άθξσλ ζεκείσλ ε κεζόξηνο γξακκή αθνινπζεί ην ελδεηθλύκελνλ δηάγξακκα επί ησλ ζπλεκκέλσλ ραξηώλ 1/ θαη 1/ ηνπ Ρνπκαληθνύ Δπηηειείνπ, ζπκθώλσο ηε επίζεο παξεξηεκέλε ησ παξόληη άξζξσ πεξηγξαθή. πκθσλείηαη ξεηώο όηη ε Βνπιγαξία ζέιεη θαηεδαθίζεη, ην βξαδύηεξνλ εληόο πξνζεζκίαο δύν εηώλ, ηα ππάξρνληα νρπξσκαηηθά έξγα θαη όηη δελ ζέιεη θαηαζθεπάζεη άιια ηνηαύηα έξγα ελ Ρνπρηζνπθίσ νύκια, ελ ηε δηακέζσο ρώξα θαη εληόο δώλεο 20 ρηιηνκέηξσλ πεξί ην Βαιηζίθηνλ. Μηθηή επηηξνπή, ζπγθεηκέλε εμ ηζαξίζκσλ αληηπξνζώπσλ εθαηέξνπ ησλ δύν Τςειώλ ζπκβαιινκέλσλ Μεξώλ, επηθνξηηζζήζεηαη δέθα πέληε εκέξαο κεηά ηελ ππνγξαθήλ ηεο παξνύζεο πλζήθεο, όπσο ραξάμε επί ηνπ εδάθνπο ηελ λέαλ κεζόξηνλ γξακκήλ, ζπλσδά ηνηο άλσζη ώδε ζπληεζεηκέλνηο. Ζ επηηξνπή αύηε ζέιεη δηελεξγήζεη ηελ δηαλνκήλ ησλ αθηλήησλ θηεκάησλ θαη θεθαιαίσλ, άηηλα ηπρόλ κέρξη ηνύδε αλήθνλ από θνηλνύ εηο επαξρίαο, δήκνπο ή θνηλόηεηαο θαηνίθσλ, ρσξηδνκέλνπο δηα ησλ λέσλ ζπλόξσλ. Δλ πεξηπηώζεη δηαθσλίαο επί ηεο δηαραξάμεσο θαη ησλ εθηειεζηέσλ κέηξσλ, ηα δύν Τςειά ζπκβαιιόκελα Μέξε ππνρξενύληαη λα απνηαζώζηλ εηο Κπβέξλεζηλ ηξίηνπ θίινπ Κξάηνπο, παξαθαινύληα απηήλ λα νξίζε δηαηηεηήλ, νύηηλνο ε απόθαζηο επί ησλ ππό ακθηζβήηεζηλ ζεκείσλ ζεσξεζήζεηαη σο νξηζηηθή. Άξζξνλ 3. Σα κεηαμύ ηνπ Βαζηιείνπ ηεο Βνπιγαξίαο θαη ηνπ Βαζηιείνπ ηεο εξβίαο ζύλνξα αθνινπζνύζη ην εμήο δηάγξακκα, ζπκθώλσο ησ θαηαξηηζζέληη ππό ησλ νηθείσλ ζηξαηησηηθώλ αληηπξνζώπσλ πξαθηηθώ, ησ παξεξηεκέλσλ εηο ην ππ' αξηζ. 9 ηεο 25 Ηνπιίνπ (7 Απγνύζηνπ) 1913 πξσηόθνιινλ ηεο ελ Βνπθνπξεζηίσ πλδηαζθέςεσο. Ζ νξνζεηηθή γξακκή, αλαρσξνύζα από ησλ παιαηώλ ζπλόξσλ, ηεο θνξπθήο Παηαξίθα, αθνινπζεί ηα παιαηά Σνπξθνβνπιγαξηθά ζύλνξα θαη ηελ γξακκήλ ηεο δηαρσξίζεσο ησλ πδάησλ κεηαμύ Αμηνύ θαη ηξπκόλνο, κεηά ηεο εμαηξέζεσο όηη άλσ θνηιάο ηεο ηξσκλίηζεο κέλεη εξβηθόλ έδαθνο, θαηαιήγεη δε εηο ην όξνο Μπέιεο, έλζα ζπλελνύηαη πξνο ηα Βνπιγαξνειιεληθά ζύλνξα. Λεπηνκεξήο πεξηγξαθή ησλ ζπλόξσλ ηνύησλ

5 -5- θαη ην δηάγξακκα απηήο επί ηνπ ράξηνπ 1 / ηνπ Απζηξηαθνύ Δπηηειείνπ ζπλάπηνληαη ησ παξόληη άξζξσ. Μηθηή επηηξνπή, ζπγθεηκέλε εμ ηζαξίζκσλ αληηπξνζώπσλ εθαηέξσλ ησλ Τςειώλ ζπκβαιινκέλσλ Μεξώλ, επηθνξηηζζή εληόο δέθα πέληε εκέξαο κεηά ηελ ππνγξαθήλ ηεο παξνύζεο ζπλζήθεο λα ραξάμε επί ηνπ εδάθνπο ηελ λέαλ κεζόξηνλ γξακκήλ, ζπκθώλσο ηνηο πξόζζελ ζπληεζεηκέλνηο. Ζ επηηξνπή αύηε ζέιεη δηελεξγήζεη ηελ δηαλνκήλ ησλ αθηλήησλ θηεκάησλ θαη θεθαιαίσλ, άηηλα ηπρόλ αλήθνλ κέρξη ηνύδε από θνηλνύ εηο επαξρίαο, δήκνπο ή θνηλόηεηαο θαηνίθσλ, απνρσξηδνκέλνπο δηα ησλ λέσλ ζπλόξσλ. Δλ πεξηπηώζεη δηαθσλίαο επί ηεο δηαραξάμεσο θαη ησλ εθηειεζηέσλ κέηξσλ, ηα δύν Τςειά Μέξε ππνρξενύληαη λ' απνηαζώζηλ εηο θπβέξλεζηλ ηξίηνπ θίινπ Κξάηνπο, παξαθαινύληα απηήλ λα νξίζε δηαηηεηήλ, νύηηλνο ε απόθαζηο επί ησλ ππό ακθηζβήηεζηλ ζεκείσλ ζεσξεζήζεηαη νξηζηηθή. Άξζξνλ 4. Σα ζρεηηθά πξνο ηα παιαηά εξβνβνπιγαξηθά ζύλνξα δεηήκαηα θαλνληζζήζνληαη ζπλσδά ηε επειζνύζε κεηαμύ ησλ δύν Τςειώλ ζπκβαιινκέλσλ Μεξώλ ζπλελλνήζεη, ηε βεβαηνπκέλε ελ ησ παξεξηεκέλσλ ησ παξόληη άξζξσ πξσηνθόιισ. Άξζξνλ 5. Σα κεηαμύ ηνπ Βαζηιείνπ ηεο Διιάδνο θαη ηνπ Βαζηιείνπ ηεο Βνπιγαξίαο ζύλνξα αθνινπζνύζη ην εμήο δηάγξακκα, ζπκθώλσο ησ θαηαξηηζζέληη ππό ησλ νηθείσλ ζηξαηησηηθώλ αληηπξνζώπσλ πξαθηηθώ ησ παξεξηεκέλσ εηο ην ππ' αξηζ. 9 πξσηόθνιινλ ηεο 25 Ηνπιίνπ (7 Απγνύζηνπ) 1913 ηεο ελ Βνπθνπξεζηίσ πλδηαζθέςεσο. Ζ νξνζεηηθή γξακκή αλαρσξεί από ησλ λέσλ Βνπιγαξνζεξβηθώλ ζπλόξσλ επί ηεο θνξπθνγξακκήο ηνπ όξνπο Μπέιεο, θαηαιήγνπζα εηο ηαο εηο ην Αηγαίνλ Πέιαγνο εθβνιάο ηνπ πνηακνύ Νέζηνπ. Μεηαμύ ησλ δύν ηνύησλ άθξσλ ζεκείσλ ε νξνζεηηθή γξακκή αθνινπζεί ην ελδεηθλύκελνλ δηάγξακκα επί ηνπ ζπλεκκέλνπ ράξηνπ 1/ ηνπ

6 -6- Απζηξηαθνύ Δπηηειείνπ, ζπκθώλσο ηε πεξηγξαθή ηε επίζεο παξεξηεκέλε ησ παξόληη άξζξσ. Μηθηή επηηξνπή, ζπγθεηκέλε εμ ηζαξίζκσλ εθαηέξνπ ησλ ζπκβαιινκέλσλ Τςειώλ Μεξώλ αληηπξνζώπσλ, επηθνξηηζζήζεηαη δέθα πέληε εκέξαο κεηά ηελ ππνγξαθήλ ηεο παξνύζεο πλζήθεο λα ραξάμε επί ηνπ εδάθνπο ηελ λέαλ κεζόξηνλ γξακκήλ, ζπκθώλσο ηνηο πξόζζελ ζπληεζεηκέλνηο. Ζ επηηξνπή αύηε ζέιεη δηελεξγήζεη ηελ δηαλνκήλ ησλ αθηλήησλ θηεκάησλ θαη θεθαιαίσλ, άηηλα ηπρόλ αλήθνλ κέρξη ηνύδε από θνηλνύ εηο επαξρίαο, δήκνπο ή θνηλόηεηαο θαηνίθσλ ρσξηδνκέλνπο δηα ησλ λέσλ ζπλόξσλ. Δλ πεξηπηώζεη δηαθσλίαο επί ηεο δηαραξάμεσο ή ησλ εθηειεζηέσλ κέηξσλ, ηα Τςειά ζπκβαιιόκελα Μέξε ππνρξενύληαη λα απνηαζώζηλ εηο Κπβέξλεζηλ ηξίηνπ θίινπ Κξάηνπο, παξαθαινύληα απηήλ λα νξίζε δηαηηεηήλ, νύηηλνο ε απόθαζηο επί ησλ ππό ακθηζβήηεζηλ ζεκείσλ ζεσξεζήζεηαη σο νξηζηηθή. πλνκνινγείηαη ξεηώο όηη ε Βνπιγαξία παξαηηείηαη πάζεο επί ηεο λήζνπ Κξήηεο αμηώζεσο. Άξζξνλ 6. Σα Αξρεγεία ησλ νηθείσλ ζηξαηώλ ζέινπζη πάξαπηα ιάβεη γλώζηλ ηεο ππνγξαθήο ηεο παξνύζεο πλζήθεο. Ζ Βνπιγαξηθή Κπβέξλεζηο ππνρξενύηαη λα επαλαγάγε ηνλ εαπηήο ζηξαηόλ από ηεο επαύξηνλ ηεο γλσζηνπνηήζεσο ηαύηεο εηο ηελ ελ ώξα εηξήλεο θαηάζηαζηλ. Θέιεη θαηεπζύλεη ηα ζηξαηεύκαηα εηο ηαο εαπηώλ έδξαο, έλζα ελεξγεζήζεηαη σο νηόλ ηε ηάρηζηα ε απνζηνιή ησλ δηαθόξσλ εθεδξεηώλ εηο ηαο εαπηώλ εζηίαο. Σα ζηξαηεύκαηα, σλ ε έδξα θείηαη ελ ηε δώλε ηεο θαηνρήο ηνπ ζηξαηνύ ηίλνο ησλ Τςειώλ ζπκβαιινκέλσλ Μεξώλ, ζέινπζηλ απνζηαιή εηο έηεξνλ ζεκείνλ ηνπ παιαηνύ Βνπιγαξηθνύ εδάθνπο θαη δελ ζα δύλαληαη λα πξνζέιζσζηλ εηο ηαο νηθείαο έδξαο ησλ, εηκή κεηά ηελ εθθέλσζηλ ηεο άλσ πξνβιεπνκέλεο δώλεο θαηνρήο.

7 -7- Άξζξνλ 7. Ζ εθθέλσζηο ηνπ παιαηνύ θαη λένπ Βνπιγαξηθνύ εδάθνπο άξμεηαη ακέζσο κεηά ηελ απνζηξάηεπζηλ ηνπ Βνπιγαξηθνύ ζηξαηνύ θαη πεξαησζήζεηαη ην βξαδύηεξνλ εληόο δεθαπελζεκέξνπ. Καηά ηελ δηάξθεηαλ ηεο πξνζεζκίαο ηαύηεο ε δηα ηνλ Ρνπκαληθόλ ησλ πνιεκηθώλ επηρεηξήζεσλ ζηξαηόλ δώλε δηαρσξηζκνύ αθνξίδεηαη ππό ηεο γξακκήο ηζηνβίνπ - Λνβηζέα - Σνύξζθη - Ηδβόξ - Γθινηδέλε - Ειάηηηζα - Μίξθνβν - Αξακπά - Κνλάθ - Οξράληα - Μέηδδξα - Βξάηδα - Μπεξθνβίηζα - Λνκ - Γνύλαβηο. Άξζξνλ 8. Καηά ηελ δηάξθεηαλ ηεο θαηνρήο ηνπ Βνπιγαξηθνύ εδάθνπο, νη δηάθνξνη ζηξαηνί ζέινπζη δηαηεξήζεη ην δηθαίσκα ηεο επηηάμεσο έλαληη θαηαβνιήο ηεο αμίαο εηο ρξήκα. Θέινπζηλ έρεη ειεπζέξαλ ηελ ρξήζηλ ησλ ζηδεξνδξνκηθώλ γξακκώλ δηα ηελ κεηαθνξάλ ησλ ζηξαηεπκάησλ θαη ησλ πξνκεζεηώλ πάζεο θύζεσο, άλεπ απνδεκηώζεσο ηίλνο θαηαβιεηέαο ππέξ ηεο ηνπηθήο αξρήο. Οη αζζελείο θαη ηξαπκαηίαη ζέινπζη κείλεη εηο ηα κέξε ηαύηα ππό ηελ πξνζηαζίαλ ησλ ξεζέλησλ ζηξαηώλ. Άξζξνλ 9. Ωο νηόλ ηε ηάρηνλ κεηά ηελ αληαιιαγήλ ησλ επηθπξώζεσλ ηεο παξνύζεο πλζήθεο πάληεο νη αηρκάισηνη απνδνζήζνληαη ακνηβαίσο. Δθάζηε ησλ Κπβεξλήζεσλ ησλ Τςειώλ ζπκβαιινκέλσλ Μεξώλ ζέιεη νξίζεη εηδηθνύο Δπηηξόπνπο εληεηαικέλνπο ηελ παξαιαβήλ ησλ αηρκαιώησλ. Πάληεο νη επξηζθόκελνη εηο ρείξαο ηηλόο ησλ Κπβεξλήζεσλ αηρκάισηνη παξαδνζήζνληαη ησ επηηξόπσ ηεο εηο ελ αλήθνπζη Κπβεξλήζεσο ή ησ αληηπξνζώπσ απηνύ πξνζεθόλησο εμνπζηνδνηεκέλσ ελ ηόπσ νξηζζεζνκέλσ ππό ησλ ελδηαθεξνκέλσλ Μεξώλ. Αη Κπβεξλήζεηο ησλ Τςειώλ ζπκβαιινκέλσλ Μεξώλ ζέινπζηλ επηδείμεη ακνηβαίσο αιιήιαηο, ηνύην δε ην ηαρύηεξνλ κεηά ηελ παξάδνζηλ πάλησλ ησλ αηρκαιώησλ, θαηάζηαζηλ ησλ ακέζσλ δαπαλώλ αο ππέζηεζαλ

8 -8- πξνο πεξίζαιςηλ θαη ζπληήξεζηλ ησλ αηρκαιώησλ από ηεο εκεξνκελίαο ηεο αηρκαισηίζεσο ή ηεο παξαδόζεσο κέρξη ηεο εκεξνκελίαο ηνπ ζαλάηνπ ή ηεο απνδόζεσο απηώλ. πκςεθηζκόο γελήζεηαη κεηαμύ ησλ πνζώλ ησλ νθεηινκέλσλ ππό ηεο Βνπιγαξίαο ελη εθάζησ ησλ Τςειώλ ζπκβαιινκέλσλ Μεξώλ θαη ησλ πνζώλ ησλ νθεηινκέλσλ ππό ηνύηνπ ηε Βνπιγαξία, ε δε δηαθνξά θαηαβιεζήζεηαη ηε δηθαηνύρσ Κπβεξλήζεη σο νηόλ ηε ηάρηνλ κεηά ηελ αληαιιαγήλ ησλ σο άλσ θαηαζηάζεσλ. Άξζξνλ 10. Ζ παξνύζα πλζήθε θπξσζήζεηαη θαη αη επηθπξώζεηο απηήο αληαιιαγήζνληαη ελ Βνπθνπξεζηίσ εληόο πξνζεζκίαο δέθα πέληε εκεξώλ ή θαη ελσξίηεξνλ, αλ ηνύην θαηαζηή δπλαηόλ. Δηο πίζησζηλ νη νηθείνη Πιεξεμνύζηνη ππέγξαςαλ ηαύηελ θαη εηέζεθαλ ηαο εαπηώλ ζθξαγίδαο. Δγέλεην ελ Βνπθνπξεζηίσ ηελ εηθνζηήλ νγδόελ εκέξαλ ηνπ κελόο Ηνπιίνπ (10 Απγνύζηνπ) ηνπ έηνπο ρηιηνζηνύ ελλεαθνζηνζηνύ δεθάηνπ ηξίηνπ.

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΜΙΘΩΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΑΣΤΠΑΛΑΙΑ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΜΙΘΩΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΑΣΤΠΑΛΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ: ΔΩΔΕΚΑΝΗΟΤ ΔΗΜΟ: ΑΣΤΠΑΛΑΙΑ Ταρ. Δηεύζπλζε: ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Πιεξνθνξίεο:Δ.Νηθνιάθεο Τειέθσλν: 2243360021 Fax: 2243061166 Αζηππάιαηα 14/04/2015 Αξηζκ.Πξση:1288 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΗΝΩΖ ΓΝΩΜΟΓΟΖΖ 6/2014 ΓΡΑΦΔΗΟ ΤΜΠΑΡΑΣΑΣΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΖ ΚΑΗ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΓΖΜΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ

ΑΝΑΚΟΗΝΩΖ ΓΝΩΜΟΓΟΖΖ 6/2014 ΓΡΑΦΔΗΟ ΤΜΠΑΡΑΣΑΣΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΖ ΚΑΗ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΓΖΜΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ ΑΝΑΚΟΗΝΩΖ ΓΝΩΜΟΓΟΖΖ 6/2014 ΓΡΑΦΔΗΟ ΤΜΠΑΡΑΣΑΣΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΖ ΚΑΗ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΓΖΜΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ Αιεμαλδξνύπνιε 27.3.2014 Πξνο: -Γήκαξρν Αιεμαλδξνύπνιεο, θ. Δπάγγειν Λακπάθε - Αληηδήκαξρν Οηθνλνκηθώλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΜΙΘΩΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ Γ/ΞΗ 57/2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΜΙΘΩΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ Γ/ΞΗ 57/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 7 Η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωςςοφ, Σ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτησ ΑΦΜ 999161766, Α ΔΟΤ Ηρακλείου Σμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο Aληηδήκαξρνο Ρόδνπ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο Aληηδήκαξρνο Ρόδνπ Ρόδνο 09/07/2015 Αξ.Πξση. :2/63437 Έρνληαο ππ όςηλ: ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο Aληηδήκαξρνο Ρόδνπ α) ην Ν. 2971/01 θαη ηδίσο ηα άξζξα 2, 13, 15 θαη 31 θαη ην Π.Γ. 270/1981. β) ην Γ.Κ.Κ (Ν.3463/06) γ) ην Ν.3852/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ Οη παξόληεο γεληθνί όξνη ζα δηέπνπλ ηε ζπκβαηηθή ζρέζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «NRG TRADING HOUSE ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» (εθεμήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟΝ ΔΠΙ ΣΟΤ ΝΟΜΙΚΟΤ ΚΑΘΔΣΩΣΟ ΣΩΝ ΓΙΔΘΝΩΝ ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΩΝ ΑΡΥΗΓΔΙΩΝ ΣΩΝ ΔΓΚΑΘΙΓΡΤΟΜΔΝΩΝ ΤΜΦΩΝΩ ΠΡΟ ΣΗΝ ΤΝΘΗΚΗΝ ΣΟΤ ΒΟΡΔΙΟΤ ΑΣΛΑΝΣΙΚΟΤ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟΝ ΔΠΙ ΣΟΤ ΝΟΜΙΚΟΤ ΚΑΘΔΣΩΣΟ ΣΩΝ ΓΙΔΘΝΩΝ ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΩΝ ΑΡΥΗΓΔΙΩΝ ΣΩΝ ΔΓΚΑΘΙΓΡΤΟΜΔΝΩΝ ΤΜΦΩΝΩ ΠΡΟ ΣΗΝ ΤΝΘΗΚΗΝ ΣΟΤ ΒΟΡΔΙΟΤ ΑΣΛΑΝΣΙΚΟΤ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟΝ ΔΠΙ ΣΟΤ ΝΟΜΙΚΟΤ ΚΑΘΔΣΩΣΟ ΣΩΝ ΓΙΔΘΝΩΝ ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΩΝ ΑΡΥΗΓΔΙΩΝ ΣΩΝ ΔΓΚΑΘΙΓΡΤΟΜΔΝΩΝ ΤΜΦΩΝΩ ΠΡΟ ΣΗΝ ΤΝΘΗΚΗΝ ΣΟΤ ΒΟΡΔΙΟΤ ΑΣΛΑΝΣΙΚΟΤ Παρίσι, 28 Αυγούστου 1952 Τα Κξάηε-Μέιε ηεο Σπλζήθεο ηνπ Βνξείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΩΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΠΑΣΩΝ-ΑΡΣΕΜΙΔΟ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΩΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΠΑΣΩΝ-ΑΡΣΕΜΙΔΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ πάηα 21/6/2013 ΓΗΜΟ ΠΑΣΧΝ ΑΡΣΔΜΙΓΟ Αξ. Πξση.26386 Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Σαρ. Γ/λζε : Βαο. Παύινπ 108 & Φιέκηλγθ Σ.Κ. : 19004-πάηα Δηζεγεηήο : Αλαζηαζία

Διαβάστε περισσότερα

Δθζέηεη ζε εθπνίεζε: Α. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ

Δθζέηεη ζε εθπνίεζε: Α. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ Γηαθήξπμε γηα ηελ έθζεζε ζε εθπνίεζε νηθνπέδνπ ηνπ Ιδξύκαηνο κε ηελ επσλπκία «ΑΝΝΟΤΑΚΔΙΟ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΡΙΟ ΥΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΔΩΝ, ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΙΑ _ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΛΔΙΣΗ ΝΟΗΛΔΙΑ,ΔΛΑΥΙΣΗ ΜΟΝΑΓΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ «Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ν.139/75 (ΦΕΚ 176 Α')

Ν.139/75 (ΦΕΚ 176 Α') Ν.139/75 (ΦΕΚ 176 Α') Θέμα : «Περί κσρώζεως ηης εν Νέα Υόρκη ηην 28 Σεπη. 1954 σπογραθείζης Διεθνούς Σσμβάζεως και ηοσ ζσνοδεύονηος ηαύηην παραρηήμαηος περί ηοσ καθεζηώηος ηων ανιθαγενών» 'Αξζξνλ πξψηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ IV. Life + Environment Policy and Governance LIFE 07ENV/GR/000271

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ IV. Life + Environment Policy and Governance LIFE 07ENV/GR/000271 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ IV Life + Environment Policy and Governance LIFE 07ENV/GR/000271 Νφκνο 25 ηεο 16/21.4.1975: Πεξί ππνινγηζκνχ θαη ηξφπνπ εηζπξάμεσο δεκνηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ ηειψλ θαζαξηφηεηνο θαη θσηηζκνχ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΦΧΝΖΣΗΚΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ

ΤΜΦΧΝΖΣΗΚΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΜΦΧΝΖΣΗΚΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ηελ Αζήλα ζήκεξα ηελ 01 ηνπ κήλα Γεκεμβρίοσ ηνπ έηνπο 2011 κεηαμύ ησλ ζπκβαιινκέλσλ, αθ ελόο ηνπ ζηελ Αζήλα (αησβξηάλδνπ 18), εδξεύνληνο Ν.Π.Γ.Γ. κε ηελ επσλπκία «ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΦΑΛΗΖ ΔΛΔΤΘΔΡΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γλσκνδόηεζε 137/2010 ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ

Γλσκνδόηεζε 137/2010 ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ Γλσκνδόηεζε 137/2010 ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Δξώηεκα: Σν ππ' αξηζκό Πξσηνθόιινπ 168/1.2.2010 εξώηεκα ηνπ Γξαθείνπ Τθππνπξγνύ ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνύ θαη Σνπξηζκνύ. Πεξίιεςε Δξσηεκάησλ: «Α. Γύλαηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΘΖΟΜΖ 1 Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ.Θ.Ξ.Α.Α.Ξ. ΡΝ ΓΖΚΝ ΙΑΓΘΑΓΑ

ΓΗΑΘΖΟΜΖ 1 Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ.Θ.Ξ.Α.Α.Ξ. ΡΝ ΓΖΚΝ ΙΑΓΘΑΓΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Ιαγκαδάρ, 16/04/2015 ΛΝΚΝΠ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ Απ. Ξπυη. : -1057- ΛΝΚΝΠ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ Γ Ζ Κ Ν Π Ι Α Γ Θ Α Γ Α.Θ.Ξ.Α.Α.Ξ. ΓΖΚΝ ΙΑΓΘΑΓΑ (Λ.Ξ.Γ.Γ.) Σαρ. Γ/λζε: Υξ. κύξλεο 29 Σ.Κ.: 572 00, Λαγθαδάο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξπιόθαζηξν 23/5/2011 Αξ. πξωη. 8969

ΕΛΛΗΝΙΚΗ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξπιόθαζηξν 23/5/2011 Αξ. πξωη. 8969 ΕΛΛΗΝΙΚΗ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξπιόθαζηξν 23/5/2011 Αξ. πξωη. 8969 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΦΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ: Σελ 6

Διαβάστε περισσότερα

πλεξγαζία Διιάδαο-Κύπξνπ-Ιζξαήι ζηνλ ηνκέα ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ (ΦΑ).

πλεξγαζία Διιάδαο-Κύπξνπ-Ιζξαήι ζηνλ ηνκέα ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ (ΦΑ). Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Ε Ι Α Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Η Κ Α Ι Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ Ε Τ Χ Ο 4 3 Μ Α Ρ Σ Ι Ο 2 0 1 4 πλεξγαζία Διιάδαο-Κύπξνπ-Ιζξαήι ζηνλ ηνκέα ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ (ΦΑ). Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάρηηζη ηης αριθ. 3/2015 Απόθαζης ηης Α /θμίοσ Επιηροπής Επιλύζεως Δαζικών Αμθιζβηηήζεων Αναηολικής Αηηικής.

ΘΕΜΑ: Ανάρηηζη ηης αριθ. 3/2015 Απόθαζης ηης Α /θμίοσ Επιηροπής Επιλύζεως Δαζικών Αμθιζβηηήζεων Αναηολικής Αηηικής. Επείγον ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΣΣΙΚΗ ΓΕΝ. Δ/Η ΔΑΩΝ & ΑΓΡ. ΤΠΟΘΕΕΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΑΩΝ ΑΝΑΣ. ΑΣΣΙΚΗ ΔΑΑΡΥΕΙΟ ΛΑΤΡΙΟΤ Λαύριο 24-02-2015 Αρ. Πρωη.οικ.14811/564 Σατ. Δ/νζη Σατ.Κώδικας Σηλέθωνο

Διαβάστε περισσότερα

Προσεστή εις το "ταμείον"

Προσεστή εις το ταμείον Προσεστή εις το "ταμείον" Προςευχή: Η δίοδοσ επικοινωνίασ με το Θεό Ζ πξνζεπρή είλαη ν ηξόπνο επηθνηλσλίαο καο κε ην Θεό, ην θαλάιη κέζα από ην νπνίν απνζηέινπκε ζην Θεό Παηέξα καο ηελ αγάπε καο, ηνλ πξνβιεκαηηζκό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξπιόθαζηξν 27/1/2012 Αξ. πξωη. 1349

ΕΛΛΗΝΙΚΗ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξπιόθαζηξν 27/1/2012 Αξ. πξωη. 1349 ΕΛΛΗΝΙΚΗ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξπιόθαζηξν 27/1/2012 Αξ. πξωη. 1349 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΦΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ: Σελ 10

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΦΑ) Α.Δ. ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΔΦΑ Αξ. 410/13/ΓΓΠ «ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ C.C.TV. ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗ ΠΑΡΑΓΧΓΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΣΟΝ ΣΔΡΜΑΣΙΚΟ ΣΑΘΜΟ Τ.Φ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΜΗΘΩΖ ΑΚΗΝΖΣΟΤ ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΔΓΑΖ ΣΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΝΟΜΟΤ ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

ΥΔΓΗΟ ΜΗΘΩΖ ΑΚΗΝΖΣΟΤ ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΔΓΑΖ ΣΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΝΟΜΟΤ ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΥΔΓΗΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΗΟΝΗΩΝ ΝΖΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ Σαρ.Γ/λζε : Γηνηθεηήξην Σ.Κ : 28100 Αξγνζηόιη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ 115750/3006/1981 (ΦΕΚ Β' 572)

ΚΥΑ 115750/3006/1981 (ΦΕΚ Β' 572) ΚΥΑ 115750/3006/1981 (ΦΕΚ Β' 572) Θέμα : «Περί εγκρίσεως ευαρμογής προγράμματος οικονομικής ενισχύσεως ανασυαλίστων τετραπληγικών και παραπληγικών αναπήρων» ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα 22-01- 2013 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Αξηζ. Πξση. 465464 ===========================

Αζήλα 22-01- 2013 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Αξηζ. Πξση. 465464 =========================== ΑΓΑ: ΒΔΙ746ΦΥΔΓ-ΞΟ1 Αζήλα 22-01- 2013 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Αξηζ. Πξση. 465464 =========================== ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΩΝ ΠΡΟ : Ωο ζπλεκκέλνο πίλαθαο απνδεθηώλ & ΟΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΟΣ (36 Α) ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ

ΤΟΜΟΣ (36 Α) ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΝΟΜΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΤΟΜΟΣ 2 (36 Α) ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ 1 Πνιηηηθή Δπηζηξάηεπζε-Παιιατθή Άκπλα 36.Δ.α.1-2 ΚΕΦΑΛΑΘΟΝ Ε ΠΟΛΘΣΘΚΗ ΚΑΘ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΕΠΘΣΡΑΣΕΤΗ ΘΕΜΑ α Ποιηηηθή Επηζηράηεσζε-Παιιαϊθή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάρηηζη ηης αριθ. 7/2015 Απόθαζης ηης Α /θμίοσ Επιηροπής Επιλύζεως Δαζικών Αμθιζβηηήζεων Αναηολικής Αηηικής.

ΘΕΜΑ: Ανάρηηζη ηης αριθ. 7/2015 Απόθαζης ηης Α /θμίοσ Επιηροπής Επιλύζεως Δαζικών Αμθιζβηηήζεων Αναηολικής Αηηικής. Επείγον ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΣΣΙΚΗ ΓΕΝ. Δ/Η ΔΑΩΝ & ΑΓΡ. ΤΠΟΘΕΕΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΑΩΝ ΑΝΑΣ. ΑΣΣΙΚΗ ΔΑΑΡΥΕΙΟ ΛΑΤΡΙΟΤ Λαύριο 04-03-2015 Αρ. Πρωη.οικ.17235/648 Σατ. Δ/νζη Σατ.Κώδικας Σηλέθωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΙΔΗΟΤ ΚΑΡΣΕΟΤΘΟΤ Π.Λ. ΔΠΗΣΗΚΟΤ ΓΗΟΗΘΖΣΟΤ ΥΟΙΖ ΛΑΤΣΗΘΩΛ ΓΟΘΗΚΩΛ

ΗΙΔΗΟΤ ΚΑΡΣΕΟΤΘΟΤ Π.Λ. ΔΠΗΣΗΚΟΤ ΓΗΟΗΘΖΣΟΤ ΥΟΙΖ ΛΑΤΣΗΘΩΛ ΓΟΘΗΚΩΛ Θπξίεο θαη Θύξηνη ΟΚΗΙΗΑ ΔΠΔΣΔΗΟΤ 28 ης ΟΘΣΩΒΡΗΟΤ 1940 ΑΛΣΗΛΑΤΑΡΥΟΤ ε.α. ΒΑΗΙΔΗΟΤ ΚΑΡΣΕΟΤΘΟΤ Π.Λ. ΔΠΗΣΗΚΟΤ ΓΗΟΗΘΖΣΟΤ ΥΟΙΖ ΛΑΤΣΗΘΩΛ ΓΟΘΗΚΩΛ Έγινε στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών, την 27 Οκτ 2011 Δάλ πηνζεηνύζακε

Διαβάστε περισσότερα

Ι Γ Ι Ω Σ Ι Κ Ο Τ Μ Φ Ω Ν Η Σ Ι Κ Ο

Ι Γ Ι Ω Σ Ι Κ Ο Τ Μ Φ Ω Ν Η Σ Ι Κ Ο Ι Γ Ι Ω Σ Ι Κ Ο Τ Μ Φ Ω Ν Η Σ Ι Κ Ο ηελ Αζήλα ζήκεξα././2013 εκέξα... κεηαμύ, Ι. αθελόο ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. κε ηελ επσλπκία «Σακείν Αζθάιηζεο Τπαιιήισλ Σξαπεδώλ & Δπηρεηξήζεσλ Κνηλήο Ωθέιεηαο ( ΣΑΤΣΔΚΩ)» ην νπνίν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΟΠΟΠΟΘΗ Η-ΚΩΔΘΚΟΠΟΘΗ Η ΚΑΣΑ ΣΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘ ΣΘΚΗ ΑΤΣΟΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΖΑΚΤΝΘΟΤ

ΣΡΟΠΟΠΟΘΗ Η-ΚΩΔΘΚΟΠΟΘΗ Η ΚΑΣΑ ΣΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘ ΣΘΚΗ ΑΤΣΟΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΖΑΚΤΝΘΟΤ - 1 - ΣΡΟΠΟΠΟΘΗΗ-ΚΩΔΘΚΟΠΟΘΗΗ ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘΣΘΚΗ ΑΤΣΟΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΖΑΚΤΝΘΟΤ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιπία Ο.Σ.Α με τον διακπιτικό τίτλο.α.ζ. Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Σ.Α. ηηο 27 Μαξηίνπ 1998, ζηελ πόιε ηεο Εαθύλζνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΥΕΔΙΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΣΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΤΘΕΡΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΕΠΙΣΟΚΙΟΤ ΚΑΙ ΤΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΝΟΜΟ TOY 1999. Η Βνπιή ησλ Αληηπξνζώπσλ ςεθίδεη σο αθνινύζσο:

ΝΟΜΟΥΕΔΙΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΣΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΤΘΕΡΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΕΠΙΣΟΚΙΟΤ ΚΑΙ ΤΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΝΟΜΟ TOY 1999. Η Βνπιή ησλ Αληηπξνζώπσλ ςεθίδεη σο αθνινύζσο: ΝΟΜΟΥΕΔΙΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΣΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΤΘΕΡΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΕΠΙΣΟΚΙΟΤ ΚΑΙ ΤΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΝΟΜΟ TOY 1999 Πξννίκην. Δπεηδή ε ζπκπεξίιεςε ξήηξαο γηα κνλνκεξέο δηθαίσκα αύμεζεο πεξηζσξίνπ επηηνθίνπ από πηζησηηθό ίδξπκα

Διαβάστε περισσότερα

C:\Users\Omospondia\Desktop\ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΔΡΓΑΣΗΚΖ ΔΣΗΑ 2012\ΓΗΑ ΝΔΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ\Δγθύθιηνο Έληαμεο ζην Πξόγξακκα.doc

C:\Users\Omospondia\Desktop\ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΔΡΓΑΣΗΚΖ ΔΣΗΑ 2012\ΓΗΑ ΝΔΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ\Δγθύθιηνο Έληαμεο ζην Πξόγξακκα.doc ΜΔ ΑΠΟΓΔΗΞΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 11 / 1 / 2012 ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΔΡΓΑΣΗΚΖ ΔΣΗΑ Αξηζ. Πξση: 28015 ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Μεη/θήο Μέξηκλαο ΣΜΖΜΑ : Φπζηθήο Αγσγήο Σαρ. Γ/λζε : Αγεζηιάνπ 10-102 10 ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : 210/52

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ.

1. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ. ΑΡΙΘΜΟ 0084/2015 2016 ΤΜΒΑΗ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. - ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΥΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝ. Π.Δ. ΓΗΜΟΤ ΑΜΦΙΚΛΔΙΑ-ΔΛΑΣΔΙΑ ηελ Αζήλα, ζήκεξα, 5/10/2015, νη ππνγξάθνληεο ηε παξνύζα: Αθελόο ην Ν.Π.Η.Γ. κε ηελ επσλπκία

Διαβάστε περισσότερα