ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Διοίκηση Μονάδων Υγείας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Διοίκηση Μονάδων Υγείας"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Διοίκηση Μονάδων Υγείας ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ανάπτυξη τεχνικών Κλινικού Ελέγχου (Clinical Audit) στο πλαίσιο Διεργασιοκεντρικού Νοσοκομειακού Μοντέλου: To Β Ορθοπαιδικό Τμήμα του Γ.Ν.Α. ΚΑΤ» ΜΑΤΘΑΙΟΣ Π. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Πέτρος Α. Κωσταγιόλας ΑΘΗΝΑ ΜΑΙΟΣ 2006

2 Ευχαριστίες Αισθάνομαι την ανάγκη να απευθύνω ιδιαίτερες ευχαριστίες στον Επιβλέποντα Καθηγητή μου Δρ Π.Α. Κωσταγιόλα για την πολύτιμη καθοδήγηση του και τη στενή μας συνεργασία σε όλα τα στάδια της εκπόνησης της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω το Διευθυντή του Β Ορθοπαιδικού Τμήματος του Γ.Ν.Α. ΚΑΤ, Δρ Π. Παπαδέλη, που μου προσέφερε συμπαράσταση, πρόσβαση στα αρχεία του Β Ορθοπαιδικού Τμήματος, καθώς και χρήσιμες συμβουλές. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, Ε.Α.Π., Δ.Μ.Υ. Σελίδα 2 από 70

3 Περίληψη Η βελτίωση της ποιότητας και η αύξηση της αποδοτικότητας, αποτελούν βασική προτεραιότητα της σύγχρονης διοίκησης στο χώρο της υγείας. Σε αυτό το πλαίσιο, η συνεχής βελτίωση των διεργασιών προϋποθέτει ενίσχυση των διοικητικών ελέγχων και εμπεριέχεται σε σύγχρονα συστήματα διοίκησης της ποιότητας. Ο έλεγχος και η διασφάλιση της ποιότητας ενισχύονται από το Διεργασιοκεντρικό Μοντέλο Διοίκησης και την ανάπτυξη διεργασιοκεντρικών χαρτών. Στην παρούσα διπλωματική εργασία, μετά από μελέτη της βιβλιογραφίας, αναπτύχθηκε ένας διεργασιοκεντρικός χάρτης ενεργειών και αποφάσεων που περιγράφει τη ροή των ασθενών με κάταγμα του ισχίου στο Β Ορθοπαιδικό Τμήμα του Γ.Ν.Α. ΚΑΤ. Με τη διεξαγωγή πιλοτικής μελέτης, εντοπίσθηκαν τα Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου στο διεργασιοκεντρικό αυτό χάρτη. Με βάση τα Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου, αναπτύχθηκε πλαίσιο Κλινικού Ελέγχου (Clinical Audit). Δια της εφαρμογής του τελευταίου κατά την περιπτωσιολογική μελέτη, προέκυψε έλλειμμα ασφάλειας, ποιότητας και αποδοτικότητας που εντοπίζεται κυρίως στην καθυστέρηση των ασθενών αυτών να υποβληθούν στην απαραίτητη θεραπεία, κυρίως λόγω της αναποτελεσματικής οργάνωσης του συστήματος κατανομής των ασθενών στο διαθέσιμο χειρουργικό χρόνο. Στην εργασία αυτή αναδεικνύεται η σημασία των προγραμμάτων Κλινικού Ελέγχου τα οποία καταδεικνύουν και ποσοτικοποιούν τα προβλήματα οργάνωσης του νοσοκομείου όπως επίσης και η ανάγκη για ευρύτερη εφαρμογή τους στο πλαίσιο μιας γενικότερης μεταρρύθμισης. Ακολουθεί πρόταση για αποτελεσματικότερη εκμετάλλευση των διαθέσιμων πόρων και επίτευξη οργανωτικόδιοικητικής σταθερότητας στη διαχείριση των ορθοπαιδικών ασθενών. Σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια αυτή καλούνται να διαδραματίσουν α) η πολιτεία με την οργάνωση του σχετικού θεσμικού πλαισίου και την καθιέρωση στόχων σε εθνικό επίπεδο και β) οι διοικήσεις των νοσοκομείων με την εφαρμογή και το συντονισμό των προγραμμάτων ελέγχου καθώς και την κινητοποίηση των εργαζομένων. Λέξεις κλειδιά: Νοσοκομείο: Ποιότητα: Διεργασία: Διεργασιοκεντρικός Χάρτης: Κλινικός Έλεγχος: Κάταγμα Ισχίου Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, Ε.Α.Π., Δ.Μ.Υ. Σελίδα 3 από 70

4 Abstract Quality improvement and cost effectiveness are basic priorities of the modern healthcare management. Total Quality Management and Process Management, aim to achieve continuous process improvement, and require empowerment of performance evaluation. Quality evaluation and assurance, are empowered by the Process Management model and the development of process maps. In this study, a process map has been designed, to describe the flow of patients with a fractured hip, through the B Orthopaedic Department of the KAT General Hospital of Athens. Through a pilot study, the Critical Control Points of this process map were identified. A Clinical Audit project was subsequently developed, based on these Critical Control Points. The implementation of the Audit project, in the case study, revealed a deficit in safety, quality and effectiveness that is the result of the observed delay in the treatment of the patients, mainly due to the ineffective structure of the patient distribution system in the available operating theatre time. A model for a more effective use of the available inputs, and achievement of organizational and administrative stability in the management of orthopaedic patients, is recommended. The importance of Clinical Audit programs, which identify and quantify the problems in the hospital function, and therefore the need for their wider application in the context of a more general reform, is highlighted. The government has an important role to play in organizing the relevant structures and defining the national standards, while the hospital management needs to apply and coordinate the Audit programs, and to motivate the employees. Keywords: Hospital: Quality: Process: Process Map: Clinical Audit: Hip Fracture Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, Ε.Α.Π., Δ.Μ.Υ. Σελίδα 4 από 70

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή....σελ Ιστορικό έρευνας...σελ Τεκμηρίωση ανάγκης για έρευνα..σελ Ερευνητικό ζητούμενο, στόχοι διπλωματικής εργασίας...σελ Σκεπτικό δομής διπλωματικής εργασίας. σελ Βιβλιογραφική επισκόπηση θεωρητική ανάλυση. 2.1 Εισαγωγή.σελ Η «υγεία» στην Ελλάδα, το Εθνικό Σύστημα Υγείας....σελ Σημασία των διοικητικών Ελέγχων στη σύγχρονη διοίκηση..σελ Διεργασιοκεντρικό μοντέλο διοίκησης... σελ Η διεργασία και το διεργασιοκεντρικό μοντέλο διοίκησης..σελ Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και το διεργασιοκεντρικό μοντέλο......σελ Βελτίωση διεργασιών....σελ Οι Διεργασιοκεντρικοί Χάρτες στη διοίκηση...σελ Εργαλεία ανάπτυξης Κλινικού Ελέγχου (Clinical Audit)...σελ Τύποι διοικητικού ελέγχου....σελ Διαμόρφωση μιας αποτελεσματικής πολιτικής ελέγχου... σελ Συστήματα ελέγχου Clinical Audit...σελ Το κάταγμα του ισχίου....σελ H ανάλυση του Dr Foster Organization...σελ Ανάπτυξη μοντέλου κλινικού ελέγχου Audit για το κάταγμα του ισχίου...σελ Εισαγωγή.....σελ Ανάπτυξη διεργασιοκεντρικού πλαισίου κλινικού ελέγχου σελ Διεργασιοκεντρικός Χάρτης σε Μακρό-επίπεδο..σελ Διεργασιοκεντρικός Χάρτης Ενεργειών και αποφάσεων σε Μέσο- επίπεδο συζήτηση..σελ Καθορισμός των Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου...σελ. 46 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, Ε.Α.Π., Δ.Μ.Υ. Σελίδα 5 από 70

6 3.3.1 Πιλοτική μελέτη για εξαγωγή Κρισίμων Σημείων Ελέγχου...σελ Τεκμηρίωση Κρισίμων Σημείων Ελέγχου.σελ Συμπεράσματα.σελ Η περίπτωση του Β Ορθοπαιδικού Τμήματος του Γ.Ν.Α. ΚΑΤ σελ Εισαγωγή.σελ Το πλαίσιο εφαρμογής.σελ Μεθοδολογία περιπτωσιολογικής μελέτης..σελ Διεξαγωγή περιπτωσιολογικής μελέτης..σελ Αποτελέσματα περιπτωσιολογικής μελέτης....σελ Συμπεράσματα περιπτωσιολογικής μελέτης...σελ Αντί επιλόγου...σελ Προτάσεις....σελ Συνολικά Συμπεράσματα Εργασίας Προτάσεις περαιτέρω έρευνας...σελ. 57 Βιβλιογραφία Ελληνόγλωσση..σελ. 59 Βιβλιογραφία Ξενόγλωσση..σελ. 61 Λίστα Ιστοσελίδων...σελ. 64 Παράρτημα...σελ. 65 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, Ε.Α.Π., Δ.Μ.Υ. Σελίδα 6 από 70

7 Λίστα Συντομεύσεων (Abbreviations list) Α.Ε.Π..Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν Γ.Ν.Α. ΚΑΤ.Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «ΚΑΤ» Δ.Ο.Π. Διοίκηση Ολικής Ποιότητας Ε.Κ.Α.Β. Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας Ε.Σ.Υ. Εθνικό Σύστημα Υγείας Κ.Σ.Ε...Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου Ο.Ο.Σ.Α...Oργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης Τ.Ε.Π. Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών B.P.M. Business Process Management C.C.P. Critical Control Point D.H.S..Dynamic Hip Screw N.H.S. National Health Service T.Q.M...Total Quality Management Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, Ε.Α.Π., Δ.Μ.Υ. Σελίδα 7 από 70

8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΉ ΕΡΓΑΣΊΑ 1.1 Ιστορικό έρευνας Τα τελευταία χρόνια παρατηρούνται ραγδαίες αλλαγές στο πεδίο των υπηρεσιών υγείας. Η εισαγωγή κατά τις τελευταίες δεκαετίες σύγχρονων προσεγγίσεων στη διοίκηση των μονάδων υγείας στις ανεπτυγμένες χώρες και η αξιολόγηση του παραγόμενου έργου, υποστηρίζεται με την ανάπτυξη συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας. Η διασφάλιση της ποιότητας αποτελεί σημαντική προσέγγιση στους περισσότερους τομείς παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών. Ο τομέας των υπηρεσιών υγείας δεν αποτελεί εξαίρεση. Κύριοι στόχοι των προγραμμάτων ποιότητας είναι η ασφάλεια των ασθενών, η αύξηση της ικανοποίησης, καθώς και η αύξηση της αποδοτικότητας των διεργασιών παραγωγής υπηρεσιών υγείας. Στην Ελλάδα, η έννοια της ποιότητας στις υπηρεσίες υγείας άργησε αρκετά να αποτελέσει προτεραιότητα, κυρίως λόγω της καθυστέρησης οργάνωσης ενός σύγχρονου Εθνικού Συστήματος Υγείας. Πάντως, και στη χώρα μας, η παροχή επιστημονικά τεκμηριωμένης περίθαλψης και φροντίδας με διαδικασίες που «σέβονται» την ανθρώπινη οντότητα και κατοχυρώνουν την ορθολογική κατανομή των πόρων, είναι πλέον επιβεβλημένη. Η συνεχώς αυξανόμενη σημασία της ποιότητας στον τομέα της υγείας, την έχει καταστήσει αντικείμενο έντονης ερευνητικής δραστηριότητας (Niakas, 1997). Παράλληλα, άμεσα συνυφασμένη με τη διασφάλιση της ποιότητας είναι και η ανάπτυξη συστημάτων ελέγχου. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η παρούσα διπλωματική εργασία προτείνει την ανάπτυξη συστημάτων Κλινικού Ελέγχου (Clinical Audit) στο πλαίσιο ενός διεργασιοκεντρικού νοσοκομειακού μοντέλου, φιλοδοξώντας να συνεισφέρει στην κοινή προσπάθεια για προαγωγή της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, Ε.Α.Π., Δ.Μ.Υ. Σελίδα 8 από 70

9 1.2 Τεκμηρίωση ανάγκης για έρευνα Είναι πλέον κοινά αποδεκτό ότι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα συστήματα παροχής υπηρεσιών υγείας σε όλες τις ανεπτυγμένες χώρες είναι η αύξηση των δαπανών υγείας σε σχέση με την αντίστοιχη οικονομική άνοδο, τα υγειονομικά αποτελέσματα και τη συνολική βελτίωση του επιπέδου υγείας του πληθυσμού (Κυριόπουλος, 1992). Η σημασία του προβλήματος ενισχύεται από το γεγονός ότι οι δαπάνες για την υγεία κατέχουν υψηλή θέση στις χώρες του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.). Στις χώρες του Ο.Ο.Σ.Α. (Κυριόπουλος, 1992), ο μέσος όρος της δαπάνης για την υγεία αυξήθηκε από 4,2% το 1960 σε 5,8% το 1970 και σε 7,5% του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος (Α.Ε.Π.) το 1987 (Κυριόπουλος, 1992). Στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία που εκδίδονται από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, οι δημόσιες δαπάνες για την υγεία το 1991 αποτελούσαν το 4,6% του Α.Ε.Π., ενώ την ίδια χρονιά οι ιδιωτικές δαπάνες κάλυψαν το 3,3% του Α.Ε.Π., και σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Εταιρίας Στατιστικών και Οικονομικών Πληροφοριών (Hellastat), κατά το έτος 2004, η δημόσιες δαπάνες για την υγεία ανήλθαν στο 5,5% του Α.Ε.Π., ενώ οι ιδιωτικές στο 4,5%. 1 Η αύξηση των δαπανών υγείας που ήταν απόρροια μιας σειράς παραγόντων (Ιωαννίδη & Μάντη, 1999): o Οικονομική ανάπτυξη αύξηση εισοδήματος, o δημογραφική εξέλιξη βελτίωση προσδόκιμου επιβίωσης με συνεπακόλουθη αύξηση της αναλογίας ηλικιωμένων, o επιστημονική και τεχνολογική πρόοδος της ιατρικής, o αύξηση του ιατρικού σώματος και εξειδίκευση των ιατρικών επαγγελμάτων, o βελτίωση της πληροφόρησης, o διευκόλυνση της προσπελασιμότητας στις υπηρεσίες υγείας, o επέκταση της ασφαλιστικής κάλυψης και δημιουργία του κράτους πρόνοιας, οδήγησε τα συστήματα υγείας από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 στην υιοθέτηση της πολιτικής της συγκράτησης του κόστους και του ελέγχου των δαπανών υγείας, πολιτική η οποία κυρίως στηρίζεται στην παραγωγικότερη και αποδοτικότερη αξιοποίηση των διατιθέμενων πόρων. Οι δε ερευνητές που αναλύουν το Υγειονομικό 1 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, Ε.Α.Π., Δ.Μ.Υ. Σελίδα 9 από 70

10 Σύστημα, διατυπώνουν προτάσεις για τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό του (Κυριόπουλος & Νιάκας, 1993). Παράλληλα, θα πρέπει στο σημείο αυτό να σημειωθεί πως οι υπηρεσίες υγείας παρουσιάζουν ορισμένες ιδιαιτερότητες. Ο ασθενής-καταναλωτής σπάνια είναι σε θέση να κρίνει το είδος και την ποσότητα των υπηρεσιών που πρέπει να δεχθεί προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του (Ματσαγγάνης, 2002). Σύμφωνα με τον ίδιο συγγραφέα, ο ασθενής δεν έχει ίδια γνώση της αποτελεσματικότητας των διαφόρων θεραπειών. Για το λόγο αυτό καταφεύγει στους ιατρούς, οι οποίοι του παρέχουν πληροφόρηση και δρώντας σαν εκπρόσωποι (agents) επιλέγουν την κατάλληλη θεραπεία τη οποία στη συνέχεια του παρέχουν. Ο ασθενής λοιπόν δεν είναι σε θέση να δράσει ως κυρίαρχος-ορθολογικός καταναλωτής λόγω αυτής της ασύμμετρης πληροφόρησης μεταξύ ασθενή και ιατρού. Εξάλλου, η ζήτηση υπηρεσιών υγείας χαρακτηρίζεται από μεγάλο βαθμό αβεβαιότητας (Arrow, 1963). Η αντιμετώπιση της αβεβαιότητας αυτής στα πλαίσια της αγοράς επιτυγχάνεται με τη χρήση της ασφάλισης. Υπό καθεστώς όμως ασφάλισης, έχει παρατηρηθεί πως τόσο η συχνότητα κατανάλωσης υπηρεσιών υγείας όσο και το κόστος τους τείνουν να αυξάνονται (Ματσαγγάνης, 2002). Το φαινόμενο αυτό λέγεται ηθική επικινδυνότητα (moral hazard) και οφείλεται στο γεγονός πως απουσιάζουν τα κίνητρα εξοικονόμησης πόρων (Pauly, 1986). Η κατάσταση επιτείνεται όταν συνυπάρχουν α) η προκλητή ζήτηση (supplier-induced demand) και β) η ηθική επικινδυνότητα, αφού αναπτύσσεται συνεργική δράση των δύο (Ματσαγγάνης, 2002). Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο ρόλος του ελέγχου αποκτά μεγάλη σημασία. Μπροστά στην αδυναμία των κρατών να ικανοποιήσουν τις συνεχώς διευρυνόμενες απαιτήσεις των πολιτών, γεννιέται η ανάγκη του σχεδιασμού πολιτικών υγείας που να ανταποκρίνονται στο μέγιστο δυνατό βαθμό σε αυτές, με ταυτόχρονη μείωση του κινδύνου οικονομικής κατάρρευσης του συστήματος. (Αλεξιάδης & Σιγάλας, 1999). Στον πυρήνα ενός τέτοιου σχεδιασμού, πρέπει να περιλαμβάνονται οι έννοιες της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας. Αυτές οι έννοιες γίνονται ορατές και κατανοητές όταν υπάρχουν απτά στοιχεία που μετατρέπουν το θεωρητικό πλαίσιο που τις ορίζει σε κάτι πρακτικό. Τα στοιχεία αυτά παρέχονται μέσω των συστημάτων και των δεικτών μέτρησης και αξιολόγησης της Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, Ε.Α.Π., Δ.Μ.Υ. Σελίδα 10 από 70

11 απόδοσης και του αποτελέσματος, πράγμα που τους καθιστά απαραίτητο και χρησιμότατο εργαλείο στα όργανα, στις ομάδες ή στα άτομα εκείνα τα οποία έχουν επιφορτιστεί με την ευθύνη χάραξης στρατηγικών και του ιδανικότερου τρόπου υλοποίησης αυτών (Στραβολαίμης, 2004). Χωρίς δεδομένα δεν είναι δυνατό να γίνει εμπεριστατωμένη εξέταση της υπάρχουσας κατάστασης στο Σύστημα Υγείας, και επομένως να διερευνηθεί εάν χρήζει βελτίωσης. Το μόνο που μπορεί να επιτευχθεί με την απουσία των σχετικών στοιχείων, είναι αυθαίρετες συζητήσεις, σκέψεις και εξαγωγή ατεκμηρίωτων συμπερασμάτων. Σε αντιδιαστολή, ο έλεγχος, διαμέσου της μέτρησης και της αξιολόγησης των δεικτών απεικονίζει με αντικειμενικό τρόπο πως ενεργεί μια διεργασία και ποια είναι τα αποτελέσματά της. (Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations, 1994) Αυτή η εικόνα βοηθά και στην δημιουργία των κατάλληλων μέτρων και κινήτρων για τη βελτίωση των οργανισμών παραγωγής υπηρεσιών υγείας, καθώς και στην ανάπτυξη ενός περιβάλλοντος εργασίας που το χαρακτηρίζει η οργάνωση, η υπευθυνότητα και η εγκυρότητα. Αν και η ελεγκτική στην Υγεία δεν αποτελεί άγνωστη έννοια στην Ελλάδα, ωστόσο δεν εντάσσεται μέσα σε μια οργανωμένη προσπάθεια καλύτερης διοίκησης και εκσυγχρονισμού του χώρου. Γίνεται αποσπασματικά (Στραβολαίμης, 2004), βασιζόμενη κυρίως σε ατομικές πρωτοβουλίες, χωρίς το οργανωτικό πλαίσιο που είναι απαραίτητο στη λειτουργία ενός τέτοιου εγχειρήματος και δεν καλύπτει όλους τους τομείς και τις δραστηριότητες των μονάδων υγείας, είναι δηλαδή ελλιπής. Σύμφωνα με τα παραπάνω, η ανάγκη ανάπτυξης συστημάτων ελέγχου για α) βελτίωση και διασφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειας των υπηρεσιών υγείας, β) για μείωση του κόστους και αύξηση της αποδοτικότητας, και γ) για επίτευξη οργανωτικόδιοικητικής σταθερότητας στο πλαίσιο του νοσοκομείου, θεωρείται επιβεβλημένη. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, Ε.Α.Π., Δ.Μ.Υ. Σελίδα 11 από 70

12 1.3 Ερευνητικό ζητούμενο και στόχοι διπλωματικής εργασίας Η υπόθεση έρευνας, την οποία θα εξυπηρετήσει η παρούσα διπλωματική εργασία, μπορεί να διατυπωθεί ως ακολούθως: «η ανάπτυξη πλαισίου ελέγχου (Audit) στο Νοσοκομείο ενισχύεται από το σχεδιασμό διεργασιοκεντρικού μοντέλου (process map)» Οι στόχοι της διπλωματικής εργασίας είναι οι ακόλουθοι: o Ανάπτυξη χάρτη διεργασιών για τη σταθεροποίηση της οργανωτικό-διοικητικής λειτουργίας του νοσοκομείου, στη διαχείριση ορθοπαιδικών 2 ασθενών, διαμέσου βιβλιογραφικής επισκόπησης και αναδόμησης (qualitative research based on literature review). o Ανάδειξη των Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου (Critical Control Points - C.C.P.s ή Κ.Σ.Ε.) για τη διασφάλιση της ποιότητας. o Διαμόρφωση μηχανισμού κλινικού ελέγχου (Audit) και εμπειρική επαλήθευση ως προς την επάρκειά του. Το διεργασιοκεντρικό μοντέλο (process map) υποβοηθά στον προσδιορισμό των Κρισίμων Σημείων Ελέγχου, ενώ το πλαίσιο κλινικού ελέγχου (Audit) εξυπηρετεί την βελτίωση δεικτών που αφορούν στα Κ.Σ.Ε. Η υλοποίηση της ανωτέρω προσέγγισης υποστηρίζεται από την περιπτωσιολογική μελέτη που θα οδηγήσει στην εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων για τη βελτίωση διεργασιών, και θα μπορούσε να αποτελέσει το έναυσμα για περαιτέρω έρευνα αφενός, αλλά και για εφαρμογή παρόμοιων συστημάτων ελέγχου στο ελληνικό δημόσιο νοσοκομείο. 1.4 Σκεπτικό δομής της διπλωματικής εργασίας Το παρόν εισαγωγικό κεφάλαιο τεκμηριώνει την ανάγκη για έρευνα, ενώ παρέχει το ερευνητικό ζητούμενο, τους στόχους και το σκεπτικό της δομής της διπλωματικής αυτής εργασίας. Στο Κεφάλαιο 2 διεξάγεται βιβλιογραφική επισκόπηση και αναλύεται το θεωρητικό υπόβαθρο με βάση το οποίο αναπτύσσονται 2 Σύμφωνα με απόφαση της γενικής συνέλευσης της Πανελλήνιας Ορθοπεδικής Εταιρίας (Ε.Ε.Χ.Ο.Τ.) το 1997, αποφασίστηκε η χρήση του ορθότερου ετυμολογικά όρου «Ορθοπαιδική», σε αντικατάσταση της ονομασίας «Ορθοπεδική» (Συμεωνίδης, 2002, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, Ε.Α.Π., Δ.Μ.Υ. Σελίδα 12 από 70

13 οι επόμενες ενότητες. Μελετάται το διεργασιοκεντρικό μοντέλο διοίκησης και αναλύεται α) η θέση του στα πλαίσια της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (Total Quality Management T.Q.M., ή Δ.Ο.Π. ), β) η σχέση του με τη βελτίωση διεργασιών και γ) ο ρόλος των διεργασιοκεντρικών χαρτών σε αυτό. Στη συνέχεια, διαμέσου της βιβλιογραφικής επισκόπησης, τεκμηριώνεται η σημασία των διοικητικών ελέγχων στο σύγχρονο περιβάλλον. Επιπλέον, στο κεφάλαιο αυτό θα αναλύονται τα διάφορα εργαλεία ανάπτυξης κλινικού ελέγχου και κυρίως τα συστήματα ελέγχου Audit. Το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει επίσης μια σύντομη παράθεση στοιχείων επιδημιολογίας και χειρουργικής παθολογίας για το κάταγμα του ισχίου, αλλά και τη σχετική με αυτό ανάλυση του Dr Foster 3 έτσι ώστε να δοθεί το θεωρητικό υπόβαθρο για την κατανόηση των επόμενων κεφαλαίων από τον μη ιατρό αναγνώστη. Το Κεφάλαιο 3 παρέχει ένα διεργασιοκεντρικό μοντέλο Κλινικού Ελέγχου για το κάταγμα του ισχίου. Σχεδιάζεται ένας διεργασιοκεντρικός χάρτης, δια του οποίου εξάγονται τα κρίσιμα σημεία ελέγχου, και στη συνέχεια αναπτύσσεται ένα πλαίσιο Κλινικού Ελέγχου. Ακολούθως, στο 4 ο Κεφάλαιο, πραγματοποιείται περιπτωσιολογική ανάλυση και εφαρμόζεται το προαναφερθέν πλαίσιο κλινικού ελέγχου στη Β Ορθοπαιδική κλινική του Γ.Ν.Α. ΚΑΤ. Στο 5 ο Κεφάλαιο, εξάγονται συμπεράσματα διατυπώνονται προτάσεις και αναδεικνύονται τα σημεία αυτά τα οποία χρήζουν περαιτέρω έρευνας. 3 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, Ε.Α.Π., Δ.Μ.Υ. Σελίδα 13 από 70

14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 2.1 Εισαγωγή Στο παρόν κεφάλαιο που αποτελεί το γενικό μέρος της διπλωματικής εργασίας, διεξάγεται συνοπτική βιβλιογραφική επισκόπηση και ανάλυση, ενώ δίνεται το βασικό θεωρητικό υπόβαθρο επάνω στο οποίο στηρίχθηκε ο σχεδιασμός των χαρτών διεργασιών και η διεξαγωγή της περιπτωσιολογικής μελέτης. Κατά συνέπεια, αναλύεται με βάση την υπάρχουσα βιβλιογραφία η έννοια του Διεργασιοκεντρικού Μοντέλου Διοίκησης και διερευνάται η θέση του στο πλαίσιο της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας και της Βελτίωσης Διεργασιών. Ακολούθως, συζητείται η σημασία των διοικητικών ελέγχων παρατίθενται στοιχεία για τους κλινικούς ελέγχους Audit. Στη συνέχεια, ο αναγνώστης θα βρει στοιχεία για το κάταγμα του ισχίου και τη σχετική μελέτη του Dr Foster Organization. Κατ αρχήν όμως, αναλύεται ιστορικά η πορεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), από την ίδρυσή του έως και σήμερα. 2.2 Η «υγεία» στην Ελλάδα: Το Εθνικό Σύστημα Υγείας Στην Ελλάδα, η θεώρηση της υγείας ως κοινωνικού αγαθού καθυστέρησε σημαντικά σε σχέση με τις άλλες ανεπτυγμένες χώρες. Η καθυστέρηση αυτή, που αποδίδεται όχι τόσο σε διαφορές στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη, όσο -κυρίως- στα διάφορα προβλήματα που αντιμετώπιζε η χώρα μας μετά τον Β Παγκόσμιο Πόλεμο, επηρέασε, όπως ήταν φυσικό και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας του υγειονομικού της τομέα 4. (Σισσούρας, 1994) Μόλις το 1974, με καθυστέρηση δεκαετιών, καθιερώνεται ως συνταγματικό δικαίωμα η ισότητα των πολιτών απέναντι στο αγαθό «υγεία». Η προσπάθεια για την εφαρμογή ενός σύγχρονου Εθνικού Συστήματος Υγείας ξεκινά το 1983 με τον Ν. 4 Παρόμοια καθυστέρηση παρατηρήθηκε και σε άλλες χώρες της νότιας Ευρώπης (Ferrera, 1996). Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, Ε.Α.Π., Δ.Μ.Υ. Σελίδα 14 από 70

15 1397, όταν δηλαδή τα δημόσια συστήματα υγείας στην Ευρώπη, έχοντας ιστορία αρκετών δεκαετιών, ήδη διέρχονταν μεγάλη κρίση λόγω της έκρηξης του κόστους των υπηρεσιών υγείας και μελετούσαν τις μεταρρυθμίσεις που έπρεπε να κάνουν. Η προσπάθεια όμως αυτή δεν ολοκληρώθηκε μέχρι σήμερα και βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη (Σιγάλας, 1999). Στο διάστημα που ακολούθησε το 1983, αποφασιστικής σημασίας ήταν οι διαφορετικές πολιτικές αντιλήψεις και κυβερνητικές επιλογές, οι οποίες χαρακτηρίστηκαν από αντιφατικότητα και αδυναμία εφαρμογής ενιαίας και συγκροτημένης πολιτικής στον τομέα της υγείας. (Σιγάλας, 1997). Η βασική φιλοσοφία του Ε.Σ.Υ., αντικατοπτρίζεται στον ιδρυτικό του νόμο. Έτσι, οι κατευθυντήριες αρχές όπως τέθηκαν στον ιδρυτικό νόμο (Ν. 1397/1983) καθορίζουν πως η παροχή υπηρεσιών υγείας στο σύνολο των πολιτών αποτελεί κρατική ευθύνη και πως η παροχή αυτή υπηρεσιών πρέπει να είναι ισότιμη προς όλους τους πολίτες, μέσα στα πλαίσια της ίσης μεταχείρισης. Για την εξασφάλιση των ανωτέρω αρχών, ο νόμος προβλέπει τη σύσταση ενός ενιαίου και αποκεντρωμένου εθνικού συστήματος υγείας. Ιδεολογικό υπόβαθρο, πάνω στο οποίο αναπτύχθηκε η φιλοσοφία του Ε.Σ.Υ. (Σιγάλας, 1997), αποτέλεσε η παραδοχή πως η υγεία αποτελεί κοινωνικό αγαθό που δεν πρέπει να υπακούει στους νόμους του κέρδους, και συνεπώς κάθε πολίτης, ανεξάρτητα από την κοινωνικό-οικονομική του θέση και τον τόπο διαμονής έχει το δικαίωμα για ίση και υψηλού επιπέδου περίθαλψη και κοινωνική φροντίδα. Με την ίδρυση του Ε.Σ.Υ., το κράτος έθεσε πολυάριθμους στόχους (Μητροσύλης, 1999). Κυρίαρχο στόχο, αποτέλεσε η οργάνωση ενός ενιαίου πλαισίου ανάπτυξης και λειτουργίας του τομέα της υγείας. Η οργάνωση και λειτουργία των συστημάτων υγείας των διαφόρων ευρωπαϊκών χωρών είναι αποκεντρωμένη σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό. Οι υπηρεσίες παρέχονται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα του δημόσιου τομέα, από συμβεβλημένα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού τομέα, από εθελοντικές οργανώσεις, από υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ο τρόπος χρηματοδότησης παρουσιάζει πολλές δομικές και διαδικαστικές διαφορές. Το ΕΣΥ καθιερώθηκε ως ένα ενιαίο αποκεντρωτικό σύστημα με κύριο στόχο την ενιαιοποίηση των υπηρεσιών υγείας, σύμφωνα με τη βούληση του νομοθέτη. Η δε αποκέντρωση επιδιώχθηκε τόσο σε διοικητικό, όσο και σε λειτουργικό επίπεδο. Έτσι, με το άρθρο 2. θεσμοθετήθηκε εκ νέου η διαίρεση της Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, Ε.Α.Π., Δ.Μ.Υ. Σελίδα 15 από 70

16 χώρας σε υγειονομικές περιφέρειες. Η δε αποκέντρωση θα συνοδευόταν και από ευρύτερη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων, οι οποίοι μέσα από θεσμοθετημένους ρόλους θα ασκούσαν έλεγχο στο σύστημα. Όργανα που θεσπίστηκαν όπως το Κε.Σ.Υ. και τα Πε.Σ.Υ.Π. προορίζονταν αρχικά να αποτελέσουν φορείς ελέγχου και χάραξης πολιτικής. Όσον αφορά στην αποκέντρωση των υπηρεσιών υγείας, ιδιαίτερο βάρος δόθηκε στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια περίθαλψη με δικαιότερη κατανομή των πόρων. Κατασκευάστηκαν, συντηρήθηκαν και λειτούργησαν επαρχιακά νοσοκομεία, κέντρα υγείας, υγειονομικοί σταθμοί και αγροτικά ιατρεία. Ταυτόχρονα, απαγορεύτηκε η ίδρυση νέων ιδιωτικών κλινικών. Αντιμετωπίζοντας κάποιος σήμερα τον ιδρυτικό νόμο του Ε.Σ.Υ. με κριτική διάθεση, αλλά και με την ευκρίνεια που δίνει το βάθος χρόνου των δύο δεκαετιών που έχουν παρέλθει, μπορεί να συμπεράνει πως το Ε.Σ.Υ. πέτυχε σε πολλούς από τους στόχους του ενώ απέτυχε στην υλοποίηση ορισμένων άλλων. Επίσης, ορισμένες συνιστώσες που σήμερα φαίνονται ουσιώδεις, ο νομοθέτης της εποχής, απέτυχε να τις συμπεριλάβει στο σχεδιασμό του. Έχει μάλιστα καταγραφεί η άποψη πως (Μητροσύλης, 1999): «η βούληση του νομοθέτη ξεπέρασε, ιδιαίτερα στο γενικό μέρος, όχι μόνο το περιεχόμενο των διατάξεων του νόμου και τη συνταγματική νομιμότητα, αλλά και τις κοινωνικές και οικονομικές δυνατότητες της χώρας.» Γεγονός είναι πως υπήρξε μια ξεκάθαρη στροφή του τομέα της υγείας προς το δημόσιο τομέα, οι εργαζόμενοι σε αυτόν ήταν πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, η υποδομή βελτιώθηκε και οι δημόσιες επενδύσεις αυξήθηκαν κατακόρυφα. Σημαντικό μέρος του πληθυσμού που μέχρι πρότινος ήταν αποκλεισμένο, απέκτησε πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας. Από την άλλη, δεν υλοποιήθηκαν τα αστικά κέντρα υγείας, οι μηχανισμοί κοινωνικής συμμετοχής και ελέγχου υποβαθμίστηκαν, τα σχέδια για παροχή κινήτρων αποδοτικότητας δεν υλοποιήθηκαν, ενώ ο ειδικός λογαριασμός που αποσκοπούσε στην ενοποίηση των ασφαλιστικών ταμείων, δεν ευδοκίμησε. (το ζήτημα αυτό παραμένει ακόμη και σήμερα επίκαιρο). Ακόμη, πρέπει να αναφερθεί πως η διοικητική αποκέντρωση όπως αυτή προβλεπόταν από το (Ν. 1397/83) δεν ολοκληρώθηκε για διάφορους λόγους (σύγκρουση αρμοδιοτήτων, έλλειψη συντονισμού, κλ.π.). Τέλος, ο νομοθέτης απέτυχε να δώσει λύσεις σε ζητήματα που αφορούν τομείς όπως οι μηχανισμοί χρηματοδότησης, ο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, Ε.Α.Π., Δ.Μ.Υ. Σελίδα 16 από 70

17 έλεγχος της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, τα δικαιώματα των ασθενών, ο επικείμενος πληθωρισμός των ιατρών, κ.α. Με την πάροδο του χρόνου, και κατά την εδραίωση του Ε.Σ.Υ., άρχισαν να φαίνονται οι αδυναμίες του ιδρυτικού του νόμου. Παράλληλα, άλλαξαν και οι συνθήκες στο κοινωνικό-οικονομικό, πολιτικό και ιατρικό περιβάλλον. Οι δημογραφικές εξελίξεις, το νέο επιδημιολογικό πρότυπο, οι νέες τεχνολογίες, οι μεγάλες μετακινήσεις νόμιμες και παράνομες- των πληθυσμών, καθώς και η διεθνοποίηση του κεφαλαίου, κατέστησαν αναγκαίες νέες προσεγγίσεις, έθεσαν νέους στόχους και νέες προοπτικές, επέβαλαν τη χάραξη νέων πολιτικών. Έτσι παρατηρήθηκε έντονη νομοθετική κινητικότητα, ιδιαίτερα κατά τη δεκαετία του 90. Παρατηρήθηκε μια σταδιακή προσπάθεια για συμπλήρωσή του αρχικού νόμου, και τροποποίησή του με διάφορες ρυθμίσεις έτσι ώστε να ανταποκριθεί στις σύγχρονες ανάγκες. Η πολιτεία κινήθηκε προς την κατεύθυνση της χάραξης ενιαίας πολιτικής υγείας, βελτίωσης της ποιότητας αλλά και προς την αποδοτικότερη χρήση των πόρων και την εξασφάλιση των δικαιωμάτων του ασθενή (Θεοδώρου, 1999). Εκτός από τους νόμους όμως που ψηφίστηκαν κατά την περίοδο αυτή, (Ν. 2071/1992 Ν. 2194/1994 και Ν. 2519/1997) αξιόλογες προτάσεις έγιναν την περίοδο αυτή, τόσο από την επιτροπή ξένων εμπειρογνωμόνων, όσο και από τρεις επιτροπές Ελλήνων ειδικών. Από τα σχετικά πορίσματα, σαφής ήταν η ανάγκη για δραστικές παρεμβάσεις στο σύστημα, ιδιαίτερα στον τομέα της χρηματοδότησης, με τη δημιουργία Ενιαίου Φορέα Υγείας, της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, και με την πρόταση για εισαγωγή του Οικογενειακού Ιατρού, καθώς και στον τομέα της νοσοκομειακής περίθαλψης με αλλαγή του νομικού καθεστώτος των νοσοκομειακών μονάδων αλλά και με αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις των εργαζομένων σε αυτά. Με το νόμο Ν. 2071/1992 δόθηκε μεγάλο βάρος στο σεβασμό του πολίτη και στην ελεύθερη επιλογή (δημόσια, ιδιωτική υγεία, συμβάσεις με ταμεία). Επιτράπηκε εκ νέου η ίδρυση ιδιωτικών κλινικών και επιχειρήθηκε απαγκίστρωση της υγείας από τον κρατισμό. (Μητροσύλης, 1999). Σύμφωνα με τον ίδιο συγγραφέα, με το νόμο Ν. 2519/1997 ενισχύθηκε ο δημόσιος και κοινωνικός χαρακτήρας της υγείας, και δόθηκε βάρος στην εξασφάλιση ίσων ευκαιριών για πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, με γνώμονα πάντοτε τα δικαιώματα του ασθενή. Θεσμοθετήθηκε ο ρόλος του οικογενειακού ιατρού, δημιουργήθηκαν σύγχρονες υπηρεσίες δημόσιας και Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, Ε.Α.Π., Δ.Μ.Υ. Σελίδα 17 από 70

18 σχολικής υγείας, σε κεντρικό, νομαρχιακό και περιφερειακό επίπεδο. Η εισαγωγή του θεσμού του διοικητή (manager) στα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ., είχε σα στόχο τον καλύτερο συντονισμό και έλεγχο του νοσοκομείου και την ορθολογική διαχείριση των πόρων του. Η σύσταση του Συμβουλίου Συντονισμού Ενιαίας Δράσης Υπηρεσιών Υγείας με τη συμμετοχή των ασφαλιστικών ταμείων και των άλλων κοινωνικών φορέων είχε σα στόχο τη διαμόρφωση ενιαίας εθνικής υγειονομικής πολιτικής και κατ επέκταση, την ολοκλήρωση και την ενοποίηση του συστήματος υγείας. Τέλος, ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στην ποιότητα, με την ίδρυση και λειτουργία του Ινστιτούτου Έρευνας και Ελέγχου Ποιότητας Υπηρεσιών Υγείας. Ο Ν. 2519/1997, παρά το γεγονός ότι δεν επέφερε ριζικές αλλαγές στο σύστημα, χαρακτηρίζεται από ρεαλισμό και προωθεί μια περισσότερο πρακτική προσέγγιση των προβλημάτων και της επιβεβλημένης μεταρρύθμισης. (Θεοδώρου, 1999). Με το Ν. 2889/2001 επιχειρείται ριζικότερη μεταρρύθμιση. Υλοποιείται ουσιαστική αποκέντρωση της διοίκησης και εκχώρηση αρμοδιοτήτων στα Πε.Σ.Υ. (άρθρο 4, παρ. 5) με την εισαγωγή νέων λειτουργιών όπως ο «Χάρτης Υγείας της Περιφέρειας», το «Περιφερειακό Σχέδιο Δράσης για την παροχή υπηρεσιών υγείας» και φορέων όπως το Τμήμα Βελτίωσης και Ελέγχου Ποιότητας. Ο δε Διοικητής του δημόσιου νοσοκομείου είναι καλύτερα αμειβόμενος, έχει διευρυμένες αρμοδιότητες, ενώ ελέγχεται («συμβόλαιο αποδοτικότητας», άρθρο 5, παρ. 6) οπότε ο ρόλος του στο στρατηγικό σχεδιασμό είναι σαφώς σημαντικότερος από εκείνο του Προέδρου στο προηγούμενο σχήμα διοίκησης. Επιπλέον, η άρση της μονιμότητας, η ευελιξία στην απασχόληση (π.χ. σύμβαση έργου), τα απογευματινά ιατρεία και η ανάπτυξη της πρωτοβάθμιας περίθαλψης, αποτελούν προτάσεις προς την κατεύθυνση της εξυγίανσης και του εκσυγχρονισμού. Πάντως, παρ όλες τις προσπάθειες, το Ε.Σ.Υ. σήμερα εξακολουθεί να βρίσκεται σε κρίση. Λόγω της καθυστέρησης στην οργάνωσή του αφ ενός και στη γενικότερη κρίση στον τομέα της υγείας σε παγκόσμιο επίπεδο μετά τη δεκαετία του 70, πέρασε από την υπανάπτυξη στην αμφισβήτηση. (Χλέτσος, 1999). Έτσι, το Ε.Σ.Υ. συνεχίζει σήμερα να παρουσιάζει σημαντικά προβλήματα. Η εφαρμογή της ενοποίησης στο χώρο της υγείας δεν κατέστη δυνατή (Μητροσύλης, 1999). Εκτός από το Ε.Σ.Υ., υπάρχουν τα διάφορα ασφαλιστικά ταμεία, στα οποία παρέχονται διαφορετικού τύπου και όχι ισότιμες- ασφαλιστικές καλύψεις, ενώ σε αυτά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, Ε.Α.Π., Δ.Μ.Υ. Σελίδα 18 από 70

19 υπάρχουν διαφορετικές εργασιακές σχέσεις. Παράλληλα, υπάρχει ένας σημαντικός ιδιωτικός τομέας, ο οποίος κατά το ήμισυ χρηματοδοτείται από δημόσιες πληρωμές. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, η ολοκλήρωση του Ε.Σ.Υ. και η εξυπηρέτηση του αρχικού του προορισμού δεν κατέστη δυνατή, αντίθετα, παρατηρούμε τη σταδιακή υποβάθμιση και απαξίωσή του. Η άσκηση ενιαίας πολιτικής είναι με τις παρούσες συνθήκες ιδιαίτερα δυσχερής και συνεπακόλουθα παρατηρούνται συχνά επικαλύψεις, σπατάλη πόρων αλλά και υγειονομικές ανισότητες στην πρόσβαση, την ποιότητα και το εύρος των παρεχόμενων υπηρεσιών. Επιπλέον η λειτουργία του Ε.Σ.Υ χαρακτηρίζεται από συγκεντρωτισμό και γραφειοκρατία (Θεοδώρου, 1999) 5, μα συνάμα και από έλλειψη συντονισμού. Η δε ανάπτυξή του, δίδεται συχνά η εντύπωση πως γίνεται χωρίς ενιαίο σχέδιο, στρατηγικό προγραμματισμό ύστερα από μελέτη των αναγκών και των προβλημάτων, αλλά κυρίως με τη λήψη πυροσβεστικών μέτρων. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, το Ε.Σ.Υ. να βρίσκεται πίσω από τις εξελίξεις, και να μην εξυπηρετεί το ρόλο του. Έλλειψη συντονισμού παρατηρείται και στη χρηματοδότηση, με αποτέλεσμα να έχουμε επικάλυψη δαπανών, (μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα) και την ανάπτυξη φαινομένων όπως η παραοικονομία, καθώς η διαφάνεια και ο έλεγχος έρχονται σε δεύτερη μοίρα. Η απουσία αξιόλογων χρηματοδοτικών μηχανισμών (χαμηλά νοσήλια) και ελέγχου του κόστους σε περιφερειακό επίπεδο, έχουν σαν αποτέλεσμα την επιβάρυνση του προϋπολογισμού του κράτους αφενός και την αδυναμία άσκησης πολιτικής σε τοπικό επίπεδο. Ο ασθενής, περιφέρεται συχνά μέσα στο σύστημα χωρίς σταθερό σημείο αναφοράς και χωρίς ιδιαίτερο λόγο ή συμμετοχή στις εξελίξεις. Υπάρχει πρόβλεψη για την προστασία του ασθενή και σχετικά θεσμοθετημένα όργανα (Υπηρεσία Προστασίας Δικαιωμάτων Ασθενών, Επιτροπή Ελέγχου Δικαιωμάτων Ασθενών, Επιτροπή Προάσπισης Δικαιωμάτων Πολίτη, Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής και Δεοντολογίας, Συνήγορος Πολίτη κ.α.), στην πράξη όμως, συχνά η προστασία του ασθενή είναι ανεπαρκής. Το γεγονός αυτό προκαλεί τη δυσαρέσκεια του χρήστη των υπηρεσιών υγείας, οπότε το σύστημα οδηγείται στην απαξίωση και συνεπακόλουθα στην περαιτέρω υπονόμευση. 5 Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθεί πως όλοι οι νόμοι, ξεκινώντας από τον ιδρυτικό νόμο Ν.1397/1983 και καταλήγοντας στον Ν. 2889/2001 -με τον οποίο έγιναν σημαντικά βήματα- έδιναν προτεραιότητα στην αποκέντρωση της υγείας, η πλήρης όμως αποκέντρωση του ΕΣΥ δεν έχει ακόμη επιτευχθεί. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, Ε.Α.Π., Δ.Μ.Υ. Σελίδα 19 από 70

20 Ένα όμως από τα σημαντικότερα προβλήματα που παρουσιάζει το Ε.Σ.Υ., είναι οι σημαντικές του ελλείψεις ιδιαίτερα στον τομέα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (Μητροσύλης, 1999). Τα αστικά κέντρα υγείας ποτέ δεν υλοποιήθηκαν, ο θεσμός του οικογενειακού ιατρού δεν μπόρεσε να ευδοκιμήσει. Τα κέντρα υγείας καθώς και τα περιφερικά ιατρεία, αποτέλεσαν κίνηση προς τη σωστή κατεύθυνση, ο ρόλος τους όμως έχει εκφυλιστεί 6. Στις περισσότερες περιπτώσεις σε αυτά τελείται κυρίως συνταγογράφηση, ενώ δεν παρέχεται ολοκληρωμένη πρωτοβάθμια περίθαλψη. Για τους ανωτέρω λόγους, παρατηρείται υπερβολική επιβάρυνση των νοσοκομείων τα οποία ανεπαρκούν τελικά στην κάλυψη των αυξημένων αναγκών. Τέλος, πολλά από τα προβλήματα που επιβαρύνουν σημαντικά το ΕΣΥ, έχουν σχέση με το ανθρώπινο δυναμικό (Θεοδώρου, 1999). Στην Ελλάδα, παρατηρείται έντονος πληθωρισμός ιατρών. Το γεγονός αυτό, προκαλεί τεχνητή ζήτηση ιατρικών υπηρεσιών και οδηγεί σε νοσηρά φαινόμενα όπως η παραοικονομία, η διαπλοκή και η παραφαρμακία. Εκτός όμως από τον πληθωρισμό, υπάρχει και ανισοκατανομή των υπαρχόντων ιατρών, τόσο γεωγραφική, όσο και ανάμεσα στις διάφορες ιατρικές ειδικότητες. Έτσι, υπάρχουν στα αστικά κέντρα ιατροί ορισμένων ειδικοτήτων που πλήττονται από την ανεργία, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις υπάρχει έλλειψη των ίδιων ειδικοτήτων στην επαρχία. 7 Παράλληλα, υπάρχει ανισοκατανομή και ανάμεσα στις διάφορες ιατρικές ειδικότητες. Παρόλο λοιπόν τον πληθωρισμό, υπάρχουν ελλείψεις σε ειδικότητες όπως η κοινωνική ιατρική, η ιατρική της εργασίας, κ.α. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η ανάγκη για αύξηση της ποιότητας και της αποδοτικότητας μέσω της υιοθέτησης σύγχρονων προτύπων διοίκησης είναι περισσότερο επίκαιρη από ποτέ. 6 Ίσως σε αυτό να διαδραμάτισε ρόλο και η διοικητική τους εξάρτηση από το νοσοκομείο στο οποίο υπάγονται. 7 Η γεωγραφική ιδιαιτερότητα άλλωστε της Ελλάδας (απομονωμένες ορεινές ή νησιωτικές περιοχές), δημιουργεί ιδιαίτερες ανάγκες στην κατανομή των ιατρών και των υπηρεσιών υγείας εν γένει.. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, Ε.Α.Π., Δ.Μ.Υ. Σελίδα 20 από 70

ΑΔΑ: ΒΛ4ΞΘ-ΞΚΨ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Αθήνα, 28-3-2013 Αρ. Γ.Π. οικ.

ΑΔΑ: ΒΛ4ΞΘ-ΞΚΨ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Αθήνα, 28-3-2013 Αρ. Γ.Π. οικ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101 87 Πληροφορίες : Κ. Βουρλιώτου Αθ. Λύτρα Αικ. Δαμίγου Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Στόχος Βασικές έννοιες για την ποιότητα και τα συστήματα ποιότητας Έννοια της ποιότητας και των συστημάτων ποιότητας Τεκμηρίωση ενός

Διαβάστε περισσότερα

εργαλείο αξιολόγησης για τη μέτρηση της επιβάρυνσης των μυοσκελετικών παθήσεων πρότυπα περίθαλψης που θα πρέπει να αναμένουν οι πολίτες

εργαλείο αξιολόγησης για τη μέτρηση της επιβάρυνσης των μυοσκελετικών παθήσεων πρότυπα περίθαλψης που θα πρέπει να αναμένουν οι πολίτες Πώς μπορεί να διασφαλιστεί ότι οι άνθρωποι με οστεοαρθρίτιδα και ρευματοειδή αρθρίτιδα λαμβάνουν τη βέλτιστη δυνατή περίθαλψη σε ολόκληρη την Ευρώπη: συστάσεις του EUMUSC.NET Σε συνεργασία με τον EULAR

Διαβάστε περισσότερα

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών»

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 «Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Αποτελεσματική Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών Νίκος Παπαδάτος, Μέλος & τ. Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα Συστημάτων Διαχείρισης :

Πρότυπα Συστημάτων Διαχείρισης : Πρότυπα Συστημάτων Διαχείρισης : Οφέλη από την εφαρμογή τους Εκδήλωση ΤΕΕ / ΤΚΜ : 7 Νοεμβρίου 2008 αμφιθέατρο Τοπογράφων «Αλ. Τσιούμης» Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ - Μηχανικός Μεταλλείων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων 2.1. Εισαγωγικές έννοιες Ο επιστημονικός κλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΕΕ ΤΠΔΠ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Θέμα εισήγησης: «ΕΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Reviewing the evolution of Healthcare in Greece so far; lessons learned. Aris Sissouras

Reviewing the evolution of Healthcare in Greece so far; lessons learned. Aris Sissouras Reviewing the evolution of Healthcare in Greece so far; lessons learned Aris Sissouras Το«Υπόδειγµα» Σχεδιασµού και Ανάπτυξης ενός Συστήµατος Υγείας Λειτουργικό Επίπεδο (Οργάνωση και λειτουργία του συστήµατος)

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Ιατρικός Σύλλογος. Ηρακλείου. Συνέντευξη τύπου

Ιατρικός Σύλλογος. Ηρακλείου. Συνέντευξη τύπου Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου Συνέντευξη τύπου 01.02.2010 Η πολιτεία τα τελευταία τριάντα χρόνια αδυνατεί ή δεν θέλει, να λάβει αποφάσεις, να κάνει τομές, να δώσει λύσεις σε θέματα που αφορούν την Υγεία.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ανάπτυξη του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06)

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Η χώρα μας είναι ένας από τους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως.

Διαβάστε περισσότερα

35o. Αθήνα 11 Μαΐου 2009

35o. Αθήνα 11 Μαΐου 2009 35o Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο Αθήνα 11 Μαΐου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ένας στους 4 Έλληνες πολίτες πληρώνει από την τσέπη του για υπηρεσίες υγείας ενώ, συνολικά, η δαπάνη των νοικοκυριών για υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Η Ενέργεια περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες κατηγορίες Πράξεων:

Η Ενέργεια περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες κατηγορίες Πράξεων: Ενέργεια 2.1.2 : Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου Για να βελτιωθεί η ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήματος, η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου που αφορά την πρωτοβάθμια, την δευτεροβάθμια γενική και τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Το σύστημα ISO9000. Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000.

Το σύστημα ISO9000. Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000. Το σύστημα ISO9000 Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000. Με τις αλλαγές δόθηκε έμφαση στην εφαρμογή της πολιτικής της ποιότητας και σε πιο πλήρεις διορθωτικές ενέργειες. Σε όλο τον κόσμο,

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση των ΚΕΝ στους προϋπολογισμούς των Νοσοκομείων. Εισηγητής: Θωμάς Χ. Λάζαρης Οικονομολόγος Υγείας Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας

Η επίδραση των ΚΕΝ στους προϋπολογισμούς των Νοσοκομείων. Εισηγητής: Θωμάς Χ. Λάζαρης Οικονομολόγος Υγείας Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας Η επίδραση των ΚΕΝ στους προϋπολογισμούς των Νοσοκομείων Εισηγητής: Θωμάς Χ. Λάζαρης Οικονομολόγος Υγείας Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας 1 Δομή εισήγησης Η εργασία εντάσσεται στην θεματική ενότητα του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Στις μέρες μας, η ελεύθερη πληροφόρηση και διακίνηση της πληροφορίας

Πρόλογος. Στις μέρες μας, η ελεύθερη πληροφόρηση και διακίνηση της πληροφορίας Πρόλογος Στις μέρες μας, η ελεύθερη πληροφόρηση και διακίνηση της πληροφορίας αποτελεί δημόσιο αγαθό, το οποίο πρέπει να παρέχεται χωρίς περιορισμούς και εμπόδια στα μέλη της κοινωνίας. Οι πολύπλευρα πληροφορημένοι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ERP Τι Είναι - Χαρακτηριστικά Οφέλη από την Εφαρµογή τους 2. Μεθοδολογική Προσέγγιση Επιλογής & Υλοποίησης Συστηµάτων ERP

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΕΛΛΑ Α

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΕΛΛΑ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΕΛΛΑ Α Ο όρος «προσφορά υπηρεσιών υγείας» εκφράζει την παροχή υπηρεσιών που προέρχονται από προµηθευτές υγείας (γιατρούς, νοσοκοµεία κ.τ.λ). Οι παράγοντες που προσδιορίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας στις υπηρεσίες Υγείας: Προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών. (ISO 9001 ISO 22000 ISO 14001 ISO 27001 ISO 50001 OHSAS 18001) Σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ Α. Σ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ Α. Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΧΕΠΑ, ΑΠΘ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 2.

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 2. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΕΠΙΜΕΕΙΑ: ΝΙΚΟΑΟ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΟΓΟ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΤΩΝ 2 Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων Ομάδα Α Ερωτήσεις ωστού

Διαβάστε περισσότερα

Φιλίππου Εμμανουήλ, 18/6/2014 9:03 πμ. 18/6/2014 9:03 πμ. Φιλίππου Εμμανουήλ, 18/6/2014 9:03 πμ. 18/6/2014 9:03 πμ

Φιλίππου Εμμανουήλ, 18/6/2014 9:03 πμ. 18/6/2014 9:03 πμ. Φιλίππου Εμμανουήλ, 18/6/2014 9:03 πμ. 18/6/2014 9:03 πμ 1 Αρχή 1η: Ανάλυση των πιθανών κινδύνων Αναλυτικός προσδιορισμός των πιθανών κίνδυνων που σχετίζονται με όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας των τροφίμων από την αρχή μέχρι την ολοκλήρωση της-συγκομιδή

Διαβάστε περισσότερα

Το υπό έκδοση διεθνές πρότυπο πιστοποίησης ISO 22000 «Συστήµατα διαχείρισης

Το υπό έκδοση διεθνές πρότυπο πιστοποίησης ISO 22000 «Συστήµατα διαχείρισης «Νέο διεθνές πρότυπο πιστοποίησης για τα συστήµατα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίµων και ανταπόκριση στις σύγχρονες ανάγκες των επιχειρήσεων στην παγκόσµια αλυσίδα τροφίµων» Ιωάννης Χ. Σαριδάκης Συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες,

Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες, Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες, διέπεται από τις αρχές του προτύπου Beveridge. «το κόστος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΔΙΠ του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Διασφάλιση της ποιότητας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα:

ΜΟΔΙΠ του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Διασφάλιση της ποιότητας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: ΜΟΔΙΠ του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Διασφάλιση της ποιότητας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Μοχλός ανάπτυξης Κοινωνική λειτουργία, στοιχείο της κουλτούρας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Β Εξάμηνο -Παραδόσεις

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Β Εξάμηνο -Παραδόσεις ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων Β Εξάμηνο -Παραδόσεις 1 Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοηθεί από τους σπουδαστές η σημασία της Διοικητικής Επιστήμης στην λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί

Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί Η επιτυχία των επιχειρήσεων βασίζεται στην ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών για: - Ποιοτικά και αξιόπιστα προϊόντα - Ποιοτικές

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ»

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ» ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Τ.Ε.Ι. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ» Βασικός στόχος του προγράμματος είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9000 και 9001

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9000 και 9001 Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Προτύπων «Νέες εκδόσεις προτύπων διαχείρισης ποιότητας και περιβάλλοντος» Νέες εκδόσεις προτύπων για διαχείριση της ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9000 και 9001 Τετάρτη 14 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Νικόλαος Μυλωνίδης Απρίλιος 2007 1 Η έννοια του Επιχειρηματία Αναλαμβάνει δράση Συνδυάζει καινοτομικά και δημιουργικά τους συντελεστές της παραγωγής Παράγει προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 2013

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 2013 ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 2013 Βασικές Νομοθετικές & Θεσμικές παρεμβάσεις (Οικονομική Διαχείριση) Θέμης Λιακόπουλος Σύμβουλος Επιχειρησιακής Ανάπτυξης OTS. Βασικές Νομοθετικές & Θεσμικές παρεμβάσεις (Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα. Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων

Επιχειρηματικότητα. Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων Επιχειρηματικότητα Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων Γραφείο Επιχειρηματικής Υποστήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων ΟΡΙΣΜΟΣ Επιχειρηματικότητα είναι η ιδιότητα ενός ατόμου

Διαβάστε περισσότερα

13.1 Γιατί ένα Σύστηµα ιαχείρισης;

13.1 Γιατί ένα Σύστηµα ιαχείρισης; 13. ιαχείριση της Ποιότητας µε βάση το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2000 13.1 Γιατί ένα Σύστηµα ιαχείρισης; Όπως αναπτύχθηκε στα προηγούµενα, ένα Σύστηµα ιαχείρισης αποτελεί ένα από τα πλέον κατάλληλα εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΣ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΜΑ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΗΠΑ

ΜΠΣ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΜΑ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΗΠΑ ΜΠΣ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΜΑ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΗΠΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2014 ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΠΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ITIL Case Study: Helpdesk Implementation at EAC. By: Anna Demosthenous 28 th November, 2012

ITIL Case Study: Helpdesk Implementation at EAC. By: Anna Demosthenous 28 th November, 2012 ITIL Case Study: Helpdesk Implementation at EAC By: Anna Demosthenous 28 th November, 2012 AHK ένας Οργανισμός με αξίες: Σεβασμό στους Πελάτες Επένδυση στους ανθρώπους της Συνεχή βελτίωση Εταιρική Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων»

«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» «Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» ρ. Ευάγγελος Ευµορφόπουλος, Επιθεωρητής του ΕΦΕΤ, Επιστηµονικός Συνεργάτης του ΤΕΙ Αθηνών Σε ένα ανταγωνιστικό παγκόσµιο περιβάλλον,

Διαβάστε περισσότερα

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΡΑΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΡΑΣΗΣ 241 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΡΑΣΗΣ Η επιτυχής υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδιασµού στη βάση των σχεδίων δράσης που έχουν αναπτυχθεί, προϋποθέτει την ύπαρξη αποτελεσµατικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣ ΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣ ΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣ ΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Εθνικός σχεδιασμός και ενδυνάμωση των Υπηρεσιών Πρόληψης: α. Καταπολέμηση και προσπάθεια εξάλειψης των αιτιολογικών παραγόντων της αρρώστιας

Διαβάστε περισσότερα

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2013 9 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Εφαρμοσμένες ΛΥΣΕΙΣ για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Ανάπτυξη Πωλήσεων Ανδρόμαχος Δημητροκάλλης, MBA Management

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. ΤΟΣ Υγεία. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, 03.04.2014

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. ΤΟΣ Υγεία. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, 03.04.2014 ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Υγεία Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 1 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους και Εμπειρογνώμονες

Διαβάστε περισσότερα

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Παρουσίαση 23.9.2014 Παυλίνα Φιλιπποπούλου Εθνικός Εκπρόσωπος στο δίκτυο EQAVET & Προϊσταμένη Τμήματος Εθνικού Συστήματος Ποιότητας-

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ κυρίου LÁSZLÓ ANDOR ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ κυρίου ΑΝΔΡΕΑ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΥ Εκτιμώντας τα ακόλουθα: I. Το Υπουργείο Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400.01 Δύο ημέρες 16 ώρες Επιλογή Στελεχών: Ξεχωρίζοντας τους Καλύτερους Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν σχηματίσει ολοκληρωμένη αντίληψη όλων

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρείες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Εταιρείες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Μέρος 13 Εταιρείες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Ανάπτυξη νέων προϊόντων-υπηρεσιών 13.1.1 Χρηµατοδότηση λειτουργίας Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε&Α): A. εν υπάρχει προϋπολογισµός για Ε&Α. Η λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία του Έργου. Διαχείριση Έργου Κύκλος Ζωής. Μαρίνα Α.Τσιρώνη Πολιτικός Μηχανικός, MSc ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Θεωρία του Έργου. Διαχείριση Έργου Κύκλος Ζωής. Μαρίνα Α.Τσιρώνη Πολιτικός Μηχανικός, MSc ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Θεωρία του Έργου Διαχείριση Έργου Κύκλος Ζωής Μαρίνα Α.Τσιρώνη Πολιτικός Μηχανικός, MSc ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Οκτώβριος 2009 Διαχείριση του Έργου (Project Management) Ορισμοί Κάθε μιά όχι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Ευρετήριο διαγραμμάτων-πινάκων... 15. Εισαγωγή... 19

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Ευρετήριο διαγραμμάτων-πινάκων... 15. Εισαγωγή... 19 YpiresYgeias04Dior_Layout 1 8/28/14 10:41 PM Page 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ευρετήριο διαγραμμάτων-πινάκων.......................... 15 Εισαγωγή............................................. 19 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΘΕΩΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ

ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ Το φυλλάδιο «Ένας οδηγός για την προαγωγή της ψυχικής υγείας στο χώρο εργασίας- πηγή βοήθειας για τους εργοδότες» απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ομιλία του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Γιώργου Κουτρουμάνη, στο 2 ο Συνέδριο Κοινωνικής Ασφάλισης του Economist

Θέμα: Ομιλία του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Γιώργου Κουτρουμάνη, στο 2 ο Συνέδριο Κοινωνικής Ασφάλισης του Economist ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ημερομηνία: Δευτέρα, 20 Δεκεμβρίου 2010 Θέμα: Ομιλία του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Γιώργου Κουτρουμάνη,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ Η νοσηλευτική διεργασία : Αποτελεί συστηματική μέθοδο που κατευθύνει τον νοσηλευτή και τον ασθενή στον αμοιβαίο: Προσδιορισμό των αναγκών για νοσηλευτική φροντίδα σχεδιασμό και εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο

Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο 2 παρουσίαση Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο Ένας συνεταιρισμός, μία φιλοσοφία και 70 καταστήματα μέλη σε όλη την Ελλάδα. Τι σημαίνουν αυτά; Όμιλος Sinialo! Γνωρίστε τον! Επιμέλεια Γεωργία Αλεξίου Στη σημερινή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008 ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Eνισχύει άμεσα την εμπιστοσύνη των πελατών στην εταιρεία Αναβαθμίζει το κύρος της επιχείρησης προς αρχές, δανειστές, επενδυτές Αποτελεί αναγνωρίσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις 2.0 & Η Νέα Επιχειρηματικότητα. Επιχειρηματικότητα. Εισηγητής: Βασίλης Δαγδιλέλης

Επιχειρήσεις 2.0 & Η Νέα Επιχειρηματικότητα. Επιχειρηματικότητα. Εισηγητής: Βασίλης Δαγδιλέλης Επιχειρήσεις 2.0 & Η Νέα Επιχειρηματικότητα Επιχειρηματικότητα Εισηγητής: Βασίλης Δαγδιλέλης Ποια είναι η «δημόσια εικόνα» της; Οπωσδήποτε δεν είναι πάντοτε μια έννοια «θετικά φορτισμένη» τουλάχιστον στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 3 ΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 3 ΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών : Θεματική Ενότητα : Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών ΔΕΟ 11 Εισαγωγή στη Διοικητική Επιχειρήσεων & Οργανισμών Ακαδ. Έτος: 2007-08 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η συµβολή του ΕΣΠΑ ( ΚΠΣ) στην ενδυνάµωση του Ανθρώπινου υναµικού

Η συµβολή του ΕΣΠΑ ( ΚΠΣ) στην ενδυνάµωση του Ανθρώπινου υναµικού Η συµβολή του ΕΣΠΑ ( ΚΠΣ) στην ενδυνάµωση του Ανθρώπινου υναµικού ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΑΜ, ΜΕΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Ε.Σ.Π.Α. (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς) ) 2007-2013 Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού Ενίσχυση της

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Μάθημα 2 1 Εισαγωγή Χαρακτηριστικά στοιχεία της επιχείρησης ως οργανισμού Συστατικά μέρη και το περιβάλλον της επιχείρησης Διάφορες μορφές επιχειρήσεων που λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΗΓΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΕ ΠΕΛΑΤΗ & ΑΓΟΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΗΓΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΕ ΠΕΛΑΤΗ & ΑΓΟΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΗΓΕΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΕ ΠΕΛΑΤΗ & ΑΓΟΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2014 13 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη Κορνηλία Μαρία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ H Διοικητική Μεταρρύθμιση του Κράτους και της Αυτοδιοίκησης αποτελεί σήμερα μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για την ανάπτυξη της χώρας και

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Η σύγχρονη εποχή χαρακτηρίζεται από την ένταξη της επιστημονικής γνώσης στη διαδικασία ανάπτυξης προϊόντων. Η έρευνα ενσωματώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Λεωνίδας Κυριακίδης Αναστασία

Διαβάστε περισσότερα

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010 Management Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 Εισαγωγή Έννοια και Περιεχόμενο του Μάνατζμεντ Ποια είναι τα διοικητικά στελέχη και ποιος ο ρόλος τους στα διάφορα επίπεδα της ιεραρχίας Βάσικες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΕΡΓΑΛΕΊΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΣΥΝΟΧΉΣ 2014-2020 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ISO 9001:2015 - Τι αλλάζει. στο νέο Πρότυπο; Τι είναι το ISO 9001; Οι βασικές Αρχές της Ποιότητας: Πως εφαρμόζεται το ISO 9001;

ISO 9001:2015 - Τι αλλάζει. στο νέο Πρότυπο; Τι είναι το ISO 9001; Οι βασικές Αρχές της Ποιότητας: Πως εφαρμόζεται το ISO 9001; ISO 9001:2015 - Τι αλλάζει στο νέο Πρότυπο; Τι είναι το ISO 9001; Το πρότυπο ISO 9001 είναι το πλέον διαδεδομένο πρότυπο διαχείρισης της ποιότητας, που θέτει τις απαιτήσεις με τις οποίες πρέπει να λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

Τα Οικονομικά. 6.1 Θεωρητικό πλαίσιο

Τα Οικονομικά. 6.1 Θεωρητικό πλαίσιο 6 Τα Οικονομικά 6.1 Θεωρητικό πλαίσιο Τα οικονομικά του Δημόσιου Τομέα ρυθμίζονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό κάθε έτους, στον οποίο προβλέπονται τα έσοδα από την φορολογία και υπολογίζονται τα ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση στην Ελληνική γλώσσα του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 Αθήνα, 2006-02-20

Έκδοση στην Ελληνική γλώσσα του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 Αθήνα, 2006-02-20 Έκδοση στην Ελληνική γλώσσα του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 Αθήνα, 2006-02-20 1. Νέο διεθνές πρότυπο για τα συστήματα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων Το νέο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 «Συστήματα διαχείρισης της

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ (ΔΜΥΠ) Η Πρακτιική Άσκηση των Φοιιτητών του Τμήματος Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ποιότητα Βασικός παράγοντας ανταγωνιστικότητας στην βιοµηχανία επίπλου ρ. Ιωάννης Μπαρµπούτης,

Διαβάστε περισσότερα

Shaping the Future of HealthCare in Greece

Shaping the Future of HealthCare in Greece Shaping the Future of HealthCare in Greece Reducing cost and Optimizing hospital supply chain processes through a healthcare logistics partner: The Case of Y-LOGIMED Stella Gioni Supply Chain Director

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση Ποιότητας»

«Διαχείριση Ποιότητας» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΕΕ-ΤΠΔΠ Ενημερωτική Εκδήλωση «Διαχείριση Ποιότητας» Αθήνα, 4 Απριλίου 2012 Τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΕΠΙΜΕΕΙΑ: ΝΙΚΟΑΟ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΟΓΟ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΤΩΝ 1 Κεφάλαιο 1 ο Επιχειρήσεις και Οργανισμοί Ομάδα Α Ερωτήσεις ωστού άθους Α1) Η έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΟΡΟΣΗΜΑ 1998 - Πιστοποίηση κατά ISO 9001 2002 Εγκαίνια νέων «οικολογικών» εγκαταστάσεων στα Σπάτα Αττικής 2003 - Πιστοποίηση Committed to Excellence του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Βίκυ Φλέγγα Οικονομολόγος, Μ sc περιφερειακή ανάπτυξη Στέλεχος διεύθυνσης οργάνωσης και πληροφορικής Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ 9 ΒΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού

Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Μαρία Καραβελάκη, Γεώργιος Παπαπαναγιώτου, Γιάννα Κοντού INTE*LEARN Αγν.Στρατιώτη 46, Καλλιθέα τηλ. 95 91 853, fax. 95 72 098, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

[ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ] ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α

[ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ] ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1. μέχρι και Α.5, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα του την

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΛΑΔΟ: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΛΑΔΟ: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ T.E.I. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ "Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΛΑΔΟ: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ Ο Τραπεζικός κλάδος Ιστορική Αναδρομή

Διαβάστε περισσότερα

10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές

10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές Europe at Schools through Art and Simulation (EuropeStARTS) 11 Μαΐου 2014 10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές Ευαγόρας Λ. Ευαγόρου Λέκτορας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΣΕΠ: Ένα Χρήσιμο Εργαλείο για τις Τοπικές Κοινωνίες

ΚΟΙΝΣΕΠ: Ένα Χρήσιμο Εργαλείο για τις Τοπικές Κοινωνίες ΚΟΙΝΣΕΠ: Ένα Χρήσιμο Εργαλείο για τις Τοπικές Κοινωνίες Βασικές αρχές: Αλληλεγγύη Κοινωνική συνοχή Υπεροχή του ατόμου έναντι του κεφαλαίου, Κοινωνική υπευθυνότητα και δημοκρατική λήψη αποφάσεων Στην Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΤΕ» Σύντομο Ιστορικό

ΣΕΤΕ» Σύντομο Ιστορικό 1 ΣΕΤΕ» Σύντομο Ιστορικό Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) ιδρύθηκε το 1991, ύστερα από τη συνάντηση 9 επιχειρηματιών του ευρύτερου τουριστικού χώρου στο ELOUNDA MARE για να συζητήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Ανάπτυξη

Περιφερειακή Ανάπτυξη ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Περιφερειακή Ανάπτυξη Διάλεξη 3: Το Περιφερειακό Πρόβλημα (κεφάλαιο 1, Πολύζος Σεραφείμ) Δρ. Βασιλείου Έφη Τμήμα Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ & ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, PROLEPSIS Η ΑΝΑΓΚΗ Η οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία

Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία Εισαγωγικό Μήνυμα Καλώς ήλθατε στο εξ αποστάσεως πρόγραμμα «Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία». Αποστολή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη Κοινωνική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

«καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο. «διαμόρφωση αποστολής, στόχων, σκοπών και πολιτικών»

«καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο. «διαμόρφωση αποστολής, στόχων, σκοπών και πολιτικών» ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ A ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Τι είναι η στρατηγική; «καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο προσδιορισμός των μέσων για την επίτευξη τους»

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σχέδιο Κειμένου Βασικών Αρχών και Κατευθύνσεων Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 22 Μαΐου 2013 1 "Δεν μπορεί να υπάρξει διοικητική μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ Η κατάσταση έλλειψης εργασίας, κατά την οποία υπάρχει δυσαρμονία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, προσφέρονται λίγες θέσεις εργασίας, ενώ υπάρχουν πάρα πολλοί ενδ9ιαφερόμενοι. Είναι έννοια

Διαβάστε περισσότερα

Νέα πρότυπα & Αειφορία

Νέα πρότυπα & Αειφορία Χαράλαμπος Αγγελούδης Διευθυντής Πιστοποίησης Οκτώβριος 2014 Ο ουσιαστικός ρόλος των προτύπων στην Αειφόρο ανάπτυξη Το όραμα του ISO για τα προϊόντα του είναι να «αναγνωρίζονται και να γίνονται σεβαστά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Ι. ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ; Η πορεία που πρέπει να ακολουθηθεί για την πραγματοποίηση των αντικειμενικών

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ.

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ. 2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες Έχει παρατηρηθεί ότι δεν υπάρχει σαφής αντίληψη της σηµασίας του όρου "διοίκηση ή management επιχειρήσεων", ακόµη κι από άτοµα που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα