ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 253 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 44 6 Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βουλή των Ελλήνων Υπουργείο Εξωτερικών » Ανάπτυξης » Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων » Πολιτισμού Περιφέρειες ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ (1) Με την υπ αριθμ. 1452/1067/ απόφαση του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων, διορίζεται, στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα της Βουλής, σε υπάρ χουσα κενή οργανική θέση μετακλητού υπαλλήλου, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 35 εδ. ε του προϊσχύσαντος Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β προσωπικό, ΦΕΚ 146/Α/1980), που προστέθηκαν με το άρθρο 3 της από απόφασης της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ 202/Α/ ) και διατηρήθηκαν σε ισχύ με το άρθρο 157 παρ. 8 του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β, ΦΕΚ 51/Α/1997) και η οποία συστάθηκε με την υπ αριθμ. 7573/5566/ (ΦΕΚ 914/Β/ ) από φαση του Προέδρου της Βουλής, η Πωλίνα Γαλενιανού του Μιχαήλ, με Γ βαθμό και 17ο Μ.Κ., όπως τούτο ισχύει για τους υπαλλήλους της Βουλής της ΠΕ μισθολογικής κατηγορίας (Μ.Κ. 18 1) του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α/2003), όπως ισχύει. (Αριθμ. εγκρίσεως δαπάνης Δ/νσεως Οικον. Υποθέσε ων της Βουλής: 1454/1069/ ). Με την υπ αριθμ. 1456/1071/ απόφαση του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων, διορίζεται στο Γραφείο του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του «Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού» Γεωργίου Καρα τζαφέρη, στη Βουλή, μετά την κατά νόμο πρόταση του, σε υπάρχουσα κενή οργανική θέση μετακλητού υπαλλή λου, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 30 παρ. 1ΣΤ εδάφ. δ περ. δβ του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β, ΦΕΚ 51/Α/1997), ο Αντώνιος Σκανδαλάκης του Κωνσταντίνου, με Α βαθμό και 10ο Μ.Κ., όπως τούτο ισχύει για τους υπαλλήλους της Βουλής, της ΠΕ5 μισθο λογικής κατηγορίας (Μ.Κ. 17 1) του ν. 3205/2003, (ΦΕΚ 297/Α/2003), όπως ισχύει. (Αριθμ. εγκρίσεως δαπάνης Δ/νσεως Οικον. Υποθέσε ων της Βουλής: 1459/1074/ ). Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΣΙΟΥΦΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ (2) Με την υπ αριθμ. Π /ΑΣ 913/ απόφαση της Υπουργού Εξωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 55, 56 και 57 του π.δ. 63/2005 Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/τ.Α / ), διορίζο νται οι κάτωθι στο Πολιτικό Γραφείο του Υφυπουργού Εξωτερικών Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη: Ι. Σε θέσεις μετακλητών υπαλλήλων: ΚΑΨΑΝΗ Θεοδώρα του Δημητρίου (Α.Δ.Τ. Μ ), ΔΕ με βαθμό Δ και Μ.Κ 18ο. ΛΕΜΠΙΔΑΚΗ Μαρία του Στυλιανού (Α.Δ.Τ. Ι176887), ΔΕ με βαθμό Δ και Μ.Κ. 18ο. ΤΣΙΧΛΗ Γεωργία του Ιωάννη (Α.Δ.Τ. Η847131), ΔΕ με βαθμό Δ και Μ.Κ. 18ο. II. Σε θέσεις ειδικών συμβούλων ειδικών συνεργα τών: ΣΑΡΑΤΣΗ Αγγελική του Φωτίου (Α.Δ.Τ. Φ022077), Πτυ χιούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Δικηγόρος, ως ειδικός συνεργάτης με Μ.Κ. 7ο. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπ. Εξωτερικών 1843/ ). Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ

2 254 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (3) Με την υπ αριθμ. Δ13/Φ6.24/1571/ απόφαση το άρθρο 30, παρ. 2 του ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/1985) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα», όπως κωδικο ποιήθηκε με το π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/ ) «Κω δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», διορίζεται από , ημερο μηνία από την οποία προσφέρει τις υπηρεσίες της, η Νικολοβγένη Αικατερίνη του Ανδρέα (Α.Δ.Τ. : ΑΕ ) στο Πολιτικό Γραφείο του Υπουργού Ανάπτυξης Κωστή Χατζηδάκη, σε θέση μετακλητού υπαλλήλου κλάδου ΔΕ1Διοικητικού Λογιοτικού με βαθμό Β και μισθολογικό κλιμάκιο 12ο. Η παρούσα απόφαση λήγει αυτοδίκαια με την κατά Ανάπτυξης Κωστή Χατζηδάκη. (Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπ. Ανάπτυξης 354/ ). Με την υπ αριθμ. Δ13/Φ6.24/1570/ απόφαση το άρθρο 30, παρ. 2 του ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/1985) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα», όπως κωδικο ποιήθηκε με το π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/ ) «Κω δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» και της ΠΥΣ υπ αριθμ. 88/ (ΦΕΚ 142/Α/1985) «Οργάνωση και λειτουργία Πολιτικών γραφείων μελών της Κυβερνήσεως και Υφυπουργών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, διορίζεται από , ημερομηνία από την οποία προσφέρει τις υπηρεσίες του, στο Πολιτικό Γραφείο του Υπουργού Ανάπτυξης, ο Πευκιανάκης Νικόλαος του Κωνσταντίνου (Α.Δ.Τ.:Λ ), σε θέση μετακλητού υπαλλήλου με βαθμό Α και μισθολογικό κλιμάκιο 1ο, κλάδου ΠΕ1 Μηχανικών και του ανατίθενται τα καθήκοντα του Διευθυντή του ανωτέρω Πολιτικού Γραφείου. Η παρούσα απόφαση λήγει αυτοδίκαια με την κατά Ανάπτυξης Κωστή Χατζηδάκη. (Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπ. Ανάπτυξης 340/ ). Με την υπ αριθμ. Δ13 /Φ6.24/2076/ απόφαση τις διατάξεις του άρθρου 30 παρ. 2 του ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α), όπως κωδικοποιήθηκε με το π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α), διορίζεται ο Ευστάθιος Σταθόπουλος του Κωνσταντίνου (ΑΔΤ Π ), πτυχιούχος του Τμήματος Νομικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη μίου Αθηνών, στο Πολιτικό Γραφείο του Υπουργού Ανάπτυξης Κωστή Χατζηδάκη, σε θέση Ειδικού Συνεργάτη, από , ημερομηνία από την οποία προσφέρει τις υπη ρεσίες του στο ανωτέρω Γραφείο. Ο ανωτέρω θα υπάγεται απ ευθείας στον Υπουργό Ανάπτυξης και θα ασκεί τα προβλεπόμενα από τις δια τάξεις του άρθρου 5 της ΠΥΣ 88/1985 καθήκοντα. Η παραπάνω απόφαση λήγει αυτοδίκαια με την κατά Ανάπτυξης, Κ. Χατζηδάκη. Οι αποδοχές του καθορίζονται σύμφωνα με την παρ. 1 (γιι) της υπ αριθμ. οικ. 2/8098/0022/ (ΦΕΚ 332/Β/ ) κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερι κών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Αποδο χές μετακλητών, ειδικών συμβούλων και συνεργατών των Πολιτικών Γραφείων μελών της Κυβερνήσεως και Υφυπουργών». (Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπ. Ανάπτυξης 352/ ). Με την υπ αριθμ. Δ13 /Φ6.24/2074/ απόφαση τις διατάξεις του άρθρου 30 παρ. 2 του ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α), όπως κωδικοποιήθηκε με το π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α), διορίζεται η Μαρία Ψάλλα του Αποστόλου (ΑΔΤ Σ ), πτυχιούχος του Τμήματος Νομικής της Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών του Αρι στοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, στο Πολιτικό Γραφείο του Υπουργού Ανάπτυξης Κωστή Χατζηδάκη, σε θέση Ειδικού Συνεργάτη, από , ημερομηνία από την οποία προσφέρει τις υπηρεσίες της στο ανω τέρω Γραφείο. Η ανωτέρω θα υπάγεται απ ευθείας στον Υπουργό Ανάπτυξης και θα ασκεί τα προβλεπόμενα από τις δια τάξεις του άρθρου 5 της ΠΥΣ 88/1985 καθήκοντα. Η παραπάνω απόφαση λήγει αυτοδίκαια με την κατά Ανάπτυξης, Κ. Χατζηδάκη. Οι αποδοχές της καθορίζονται σύμφωνα με την παρ. 1 (γιι) της υπ αριθμ. οικ. 2/8098/0022/ (ΦΕΚ 332/Β/ ) κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερι κών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Αποδο χές μετακλητών, ειδικών συμβούλων και συνεργατών των Πολιτικών Γραφείων μελών της Κυβερνήσεως και Υφυπουργών». (Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπ. Ανάπτυξης 326/ ). Με την υπ αριθμ. Δ13 /Φ6.24/2075/ απόφαση τις διατάξεις του άρθρου 30 παρ. 2 του ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α), όπως κωδικοποιήθηκε με το π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α), διορίζεται η Γεωργία Τσομπανίδου του Παναγιώτη (ΑΔΤ Χ ), πτυχιούχος του Τμήματος Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, στο Πολιτικό Γραφείο του Υπουργού Ανάπτυξης Κωστή Χατζηδάκη, σε θέση Ειδι κής Συμβούλου, από , ημερομηνία από την οποία προσφέρει τις υπηρεσίες της στο ανωτέρω Γραφείο. Η ανωτέρω θα υπάγεται απ ευθείας στον Υπουργό Ανάπτυξης και θα ασκεί τα προβλεπόμενα από τις δια τάξεις του άρθρου 5 της ΠΥΣ 88/1985 καθήκοντα. Η παραπάνω απόφαση λήγει αυτοδίκαια με την κατά Ανάπτυξης, Κ. Χατζηδάκη. Οι αποδοχές της καθορίζονται σύμφωνα με την παρ. 1 (βιι) της υπ αριθμ. οικ. 2/8098/0022/ (ΦΕΚ 332/ Β/ ) κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Αποδοχές μετακλητών, ειδικών συμβούλων και συνεργατών των Πολιτικών Γρα φείων μελών της Κυβερνήσεως και Υφυπουργών». (Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπ. Ανάπτυξης 353/ ). Με εντολή Υπουργού Η Προϊσταμένη Δ/νσης Μ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) 255 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (4) Αριθμ Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ αριθμ / (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 458) υπουργικής απόφασης, «Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Οργα νισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) Ν.Π.Ι.Δ.» ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1. Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 1, 6, 7, 8 και 9 του ν. 1790/1988 (ΦΕΚ Α 134), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 31 του ν. 2040/1992 (ΦΕΚ Α 70), την παράγραφο 3 του άρθρου 53 του ν. 2538/1997 (ΦΕΚ Α 242) τις παρ. 6, 7 και 8 του άρθρου 6 του ν. 2945/2001 (ΦΕΚ Α 223), την παράγραφο 12 του άρθρου 28 του ν. 3147/2003 (ΦΕΚ Α 135), τις παρ. 19 και 20 του άρθρου 20 του ν. 3399/2005 (ΦΕΚ Α 255) και τις παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 10 του ν. 3698/2008 (ΦΕΚ Α 198). β) Της περίπτωσης β της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 2839/2000 (ΦΕΚ Α 196). γ) Της παραγράφου 39 του άρθρου 20 του ν. 3399/2005 (ΦΕΚ Α 255). δ) Του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ Α 98), «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όρ γανα». 2. Την υπ αριθμ / (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 458) από φαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, «Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) Ν.Π.Ι.Δ.». 3. Την υπ αριθμ / (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 466) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο φίμων, «Διορισμός Προέδρου του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) Ν.Π.Ι.Δ.». 4. Το υπ αριθμ. 17/ έγγραφο του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) Ν.Π.Δ.Δ., για τον ορισμό εκπροσώπου του με τον αναπληρωτή του, για το Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α.. 5. Το υπ αριθμ. 2/72653/0004/ έγγραφο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών για τον ορισμό εκπροσώπου του με τον αναπληρωτή του, για το Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α., αποφασίζουμε: Ι. Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την υπ αριθμ / απόφασή μας, ως εξής: 1. Οι περιπτώσεις α και ε της παραγράφου 1 αντικα θίσταται ως εξής: «α) Τον Νικόλαο Ηλία Κατσαρό, Δικηγόρο, πτυχιού χο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κάτοχο του υπ αριθμ. Δ δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, Πρόεδρο του ΕΛ.Γ.Α., ως Πρόεδρο.». «ε) Τον Ιωάννη Παναγιώτη Δήμα, Δικηγόρο, κάτοχο του υπ αριθμ. ΑΒ δελτίου αστυνομικής ταυ τότητας, εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον Δημήτριο Γεωργίου Αργύρη, Γεωπόνο, κάτοχο του υπ αριθμ. ΑΕ δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, εκπρόσωπο του ιδίου Υπουργείου». 2. Στο τέλος της παραγράφου 1 προστίθεται περίπτω ση θ, που έχει ως εξής: «θ) Τον Παναγιώτη Γεωργίου Καλφούντζο, Γεωπόνο, μέλος της Γενικής Συνέλευσης Αντιπροσώπων των Κλάδων του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., κάτοχο του υπ αριθμ. Ρ δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, εκπρόσωπο του Γεω τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.), ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του, τον Αχιλλέα Γεωργίου Αδα μαντιάδη, Γεωπόνο, μέλος της ιδίας Γενικής Συνέλευσης, κάτοχο του υπ αριθμ. ΑΑ δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, εκπρόσωπο του ιδίου Επιμελητηρίου, τους οποίους πρότεινε το Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.». ΙΙ. Η θητεία των παραπάνω μελών λήγει στις και του Προέδρου λήγει στις ΙΙΙ. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ αριθμ / απόφασή μας. Αθήνα, 6 Φεβρουαρίου 2009 ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αριθμ.: ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/Α4/Φ83/10456 Τροποποίηση απόφασης ορισμού μελών του Συμβουλίου Μουσείων. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 1. Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 51 και 52 του ν. 3028/2002 «Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτι στικής Κληρονομιάς» (ΦΕΚ Α 153). β) Του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45/Α/ ). γ) Της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του ν. 3565/2007 (ΦΕΚ 112 Α ) «Ίδρυση Εθνικού Κέντρου Θεάτρου και Χο ρού». δ) Του π.δ/τος 191/2003 «Οργανισμός Υπουργείου Πο λιτισμού» (ΦΕΚ Α 146). ε) Του π.δ/τος 4/2009 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη ρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 2/Α/ ). 2. Την υπ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΝΣ/14/3698/ (ΦΕΚ 70/Β/ ) υπουργική απόφαση «Ορ γάνωση και λειτουργία των Συμβουλίων του ν. 3028/2002 στο Υπουργείο Πολιτισμού». 3. Την υπ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΝΣ/86221/ (ΦΕΚ 1731/Β/ ) υπουργική απόφαση «Καθορισμός Γραμματέων του Συμβουλίου Μουσείων του Υπουργείου Πολιτισμού». 4. Την υπ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/Α3/84283/ Υπουργική απόφαση, που αφορά στον ορισμό των με λών του Συμβουλίου Μουσείων, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα. 5. Το υπ αριθμ. 2/ έγγραφο της 20ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. (5)

4 256 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) 6. Το γεγονός ότι η Παρασκευή Βασιλοπούλου, η Τούρ τα Αναστασία, ο Λουκάς Ιακωβάκης και η Μαρία Πάντου συνταξιοδοτήθηκαν λόγω συμπλήρωσης 35ετίας. 7. Την υπ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/Α4/ΠΜΥ/7182/ Υπουργική απόφαση που αφορά στον ορισμό της Βλα ζάκη Ανδρεαδάκη Μαρίας, ως αναπληρώτριας Προϊ σταμένης της Γεν. Δ/νσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Την υπ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/Α1/ΠΜΥ/7184/ υπουργική απόφαση που αφορά στον ορισμό της Μα νιακά Βασιλικής, ως αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Γεν. Δ/νσης Σύγχρονου Πολιτισμού, αποφασίζουμε: Α. Τροποποιούμε την υπ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/Α3/84283/ υπουργική απόφαση, που αφορά στον ορισμό μελών του Συμβουλίου Μουσείων, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα, και ορίζουμε ότι θα συμμετέχουν οι κατωτέρω: 1) Μαρία Βλαζάκη Ανδρεαδάκη του Μάρκου, αναπλη ρώτρια Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιο τήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, ως τακτικό μέλος, σε αντικατάσταση της Παρασκευής Βασιλοπούλου του Ιωάννου, η οποία συνταξιοδοτήθηκε, αναπληρούμενη από την Κόρκα Ελένη του Κωνσταντίνου, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιο τήτων του ΥΠΠΟ. 2) Βασιλική Μανιακά του Ιωάννη, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης Σύγχρονου Πολιτι σμού, ως τακτικό μέλος, σε αντικατάσταση του Λουκά Ιακωβάκη του Ιωάννη, ο οποίος συνταξιοδοτήθηκε, αναπληρούμενη από την Μαίρη Μαχαίρα του Δημητρί ου, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Εικαστικών Τεχνών του ΥΠΠΟ. 3) Σουζάνα Χούλια του Μαρίνου, Αναπληρώτρια Προ ϊσταμένου της Διεύθυνσης Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, ως τακτικό μέλος, σε αντικατάσταση της Μαρίας Πάντου, του Ιωάννου, η οποία συνταξιοδοτήθηκε, αναπληρούμενη από την Κα λαμαρά Παρασκευή του Δημητρίου, Προϊσταμένη του Τμήματος Εκθέσεων και Μουσειολογικής Έρευνας της ιδίας Διεύθυνσης. 4) Ευγενίδου Δέσποινα του Αμφιλόχιου, Προϊσταμέ νη του Νομισματικού Μουσείου, σε αντικατάσταση της Αναστασίας Τούρτα του Γεωργίου, η οποία συνταξιο δοτήθηκε, αναπληρούμενη από τη Ζερνιώτη Δέσποινα του Δημητρίου, Προϊσταμένη του Μουσείου Ασιατικής Τέχνης σε αντικατάσταση της Ζωής Μυλωνά του Αντω νίου, Προϊσταμένης της 20ης ΕΒΑ. 5) Σταματία Χατζηνικολάου του Ιωάννη, Προϊσταμένη της Δ/νσης Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΥΠΠΟ, εκπρόσωπο του Ελληνικού Τμήματος του ICOM, αναπληρούμενη από την Αλεξάνδρα Μπούνια του Κων σταντίνου Επίκουρη Καθηγήτρια Μουσειολογίας, Πανε πιστημίου Αιγαίου, εκπρόσωπο του Ελληνικού Τμήματος του ICOM. 6) Αγγελική Κοτταρίδη, Προϊσταμένη του Τμήματος Μουσείων Εκθέσεων και Εκπ/κών Προγραμμάτων της ΙΖ ΕΠΚΑ, αναπληρούμενη από την Άλκηστη Παπαδημη τρίου του Κωνσταντίνου, Προϊσταμένη του Τμήματος Τεκμηρίωσης, Καταγραφής και Δημοσίευσης Αρχαίων της Δ ΕΠΚΑ. Β. Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η υπ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/Α3/84283/ Υπουργική απόφαση, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε μεταγενέ στερα. Αθήνα, 5 Φεβρουαρίου 2009 ΑΝΤΩΝΗΣ Κ. ΣΑΜΑΡΑΣ - Αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/Α/10601 Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έρ γων. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 4 του ν. 2021/1992 «Πιστώσεις Αρχαιολο γικών Έργων, κ.α.» (ΦΕΚ 36/Α/ ), όπως τροποποιή θηκε με τις διατάξεις του άρθρου 7 (παρ. 13 εδ. γ ) του ν. 2557/1997 «Θεσμοί, μέτρα και δράσεις πολιτιστικής ανάπτυξης» (ΦΕΚ 271/Α/ ) και του άρθρο 13 του ν. 3711/2008 «Ίδρυση Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δι καίου με την επωνυμία Μουσείο Ακρόπολης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 224/Α/ ) β) του π.δ. 191/2003 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτι σμού» (ΦΕΚ 146/Α/ ). γ) του π.δ. 4/2009 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (ΦΕΚ2/Α/ ) 2. Την υπ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/Α/9010/ υπουρ γική απόφαση διορισμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων (ΦΕΚ 45/ΥΟΔΔ/ ), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/Α/ / (ΦΕΚ 544/ΥΟΔΔ/ ) και ΥΠΠΟ/ ΔΙΟΙΚ/Α/32125/ (ΦΕΚ 149/ΥΟΔΔ/ ) όμοιες αποφάσεις. 3. Τις αιτήσεις παραίτησης των μελών του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου Νικολάου Παπαδόπουλου, Χα ράλαμπου Μπούρα, Βασίλη Οικονομόπουλου, Ιωάννη Ακαμάτη και Πάντου Πάντου. 4. Την υπ αριθμ. 4/ ομόφωνη γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, αποφασίζουμε: Α. Αποδεχόμαστε την αίτηση παραίτησης του Νι κολάου Παπαδόπουλου του Γεωργίου, Πολιτικού Μη χανικού Οικονομολόγου, από την ιδιότητα του ως Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολο γικών Έργων (Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου που εποπτεύεται από το ΥΠ.ΠΟ.), καθώς και τις αιτήσεις παραίτησης των Χαράλαμπου Μπούρα, Ομότιμου Κα θηγητή του Τμήματος Μηχανικών του Εθνικού Με τσοβίου Πολυτεχνείου, Βασίλη Π. Οικονομόπουλου, Πολιτικού Μηχανικού, Ιωάννη Μ. Ακαμάτη, Αναπλη ρωτή Καθηγητή του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιο λογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτέλειου

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) 257 Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και Πάντου Α. Πάντου, Επίτιμου Εφόρου Αρχαιοτήτων, από την ιδιότητα τους ως μελών του ίδιου Συμβουλίου. Αθήνα, 6 Φεβρουαρίου 2009 ΑΝΤΩΝΗΣ Κ. ΣΑΜΑΡΑΣ - Αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/Α/10607 Τροποποίηση απόφασης διορισμού μελών του Διοικη τικού Συμβουλίου του Ταμείου Διαχείρισης Πιστώσε ων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 4 του ν. 2021/1992 «Πιστώσεις Αρχαιο λογικών Έργων, κ.α.» (ΦΕΚ 36/Α/ ), όπως τροπο ποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 7 (παρ. 13 εδ. γ του ν. 2557/1997 «Θεσμοί, μέτρα και δράσεις πολιτιστικής ανάπτυξης» (ΦΕΚ 271/Α/ ) και το άρθρο 13 του ν. 3711/2008 «Ίδρυση Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαί ου με την επωνυμία ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 224/Α / ). β) του π.δ. 191/2003 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτι σμού» (ΦΕΚ 146/Α/ ). γ) του π.δ. 4/2009 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 2/Α/ ) 2. Την υπ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/Α/9010/ Υπουρ γική απόφαση διορισμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων (ΦΕΚ 45/ΥΟΔΔ/ ), όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/Α/120093/ (ΦΕΚ 544/ΥΟΔΔ/ ) και ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/ Α/32125/ (ΦΕΚ 149/ΥΟΔΔ/ ) όμοιες απο φάσεις. 3. Τις αιτήσεις παραίτησης των μελών του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου Νικόλαου Παπαδόπουλου, Χα ράλαμπου Μπούρα, Βασίλη Οικονομόπουλου, Ιωάννη Ακαμάτη και Πάντου Πάντου. 4. Την υπ αριθμ. 4/ ομόφωνη γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, αποφασίζουμε: Α. Τροποποιούμε την ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/Α/9010/ (ΦΕΚ 45/ΥΟΔΔ/ ) υπουργική απόφαση, με την οποία διορίστηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων (Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύεται από το ΥΠ.ΠΟ.), όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ορίζουμε, για το υπόλοιπο της θητείας του εν λόγω Διοικητικού Συμβουλίου (λήξη θητείας ), τους κατωτέρω, ως εξής: 1. Βασίλειο Οικονομόπουλο του Γεωργίου, Οικονομο λόγο, ως Πρόεδρο, σε αντικατάσταση του Νικολάου Παπαδόπουλου του Γεωργίου, Πολιτικού Μηχανικού Οικονομολόγου, ο οποίος παραιτήθηκε. 2. Στέφανο Σίνο του Αλεξάνδρου, Ομότιμο Καθηγητή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, σε αντικατάστα ση του Χαράλαμπου Μπούρα, Ομότιμου Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτε χνείου, ο οποίος παραιτήθηκε. 3. Νικόλαο Ζία του Θεοδώρου, Ομότιμο Καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, σε αντικατάσταση του Βασί λη Π. Οικονομόπουλου, Πολιτικού Μηχανικού, ο οποίος παραιτήθηκε. 4. Κωνσταντίνο Ζάχο του Λουκά, Αρχαιολόγο, Προϊ στάμενο της IB Ε.Π.Κ.Α., σε αντικατάσταση του Ιωάν νη Μ. Ακαμάτη, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο οποίος παραιτήθηκε. 5. Ιωάννη Κίνια του Δημοσθένη, Δικηγόρο, σε αντι κατάσταση του Πάντου Α. Πάντου, Επίτιμου Εφόρου Αρχαιοτήτων, ο οποίος παραιτήθηκε. Β. Κατά τα λοιπά, ισχύει η υπ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/ Α/9010/ υπουργική απόφαση, όπως τροποποι ήθηκε μεταγενέστερα. Αθήνα, 6 Φεβρουαρίου 2009 ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ (6) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Αριθμ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 2516/ απόφαση μας περί συγκρότησης της Επιτροπής του άρθρου 8 του ν. 3463/2006 (Ονομασία και μετονομασία συνοικι σμών, οδών και πλατειών). Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Έχοντας υπόψη. 1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α) «Διοίκηση, στελέχωση της Περ/ρειας ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 2. Την υπ αριθμ. 2516/ απόφαση μας περί συγκρότησης της Επιτροπής του άρθρου 8 του ν. 3463/2006 (Ονομασία και μετονομασία συνοικισμών, οδών και πλατειών). 3. Το υπ αριθμ. 930/ έγγραφο της ΤΕΔΚ Ν. Έβρου με το οποίο ορίζονται τα τακτικά και αναπλη ρωματικά μέλη της ως εκπρόσωποι για τη συγκρότηση της ανωτέρω Επιτροπής. 4. Τις υπ αριθμ. 4308/ , 2550/ και 4279/ αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Περ/ ρειας Ανατ. Μακεδονίας Θράκης περί «Ανάθεσης αρ μοδιοτήτων», αποφασίζουμε: Τροποποιούμε την υπ αριθμ. 2516/ απόφαση μας «Συγκρότηση της Επιτροπής του άρθρου 8 του ν. 3463/2006 (Ονομασία και μετονομασία συνοικισμών, οδών και πλατειών)», όσον αφορά στην παράγραφο 2, ως κατωτέρω:

6 258 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) Δημήτριο Γουδουσιάδη του Σταύρου, εκπρόσωπο της ΤΕΔΚ Ν. Έβρου (Δημοτικό Σύμβουλο Διδυμοτείχου) με αναπληρώτρια τη Γεωργία Τσάμουρα του Χαράλα μπου, (Δημοτική Σύμβουλο Διδυμοτείχου). Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ αριθμ. 2516/ απόφαση μας ως έχει Η απόφαση μας αυτή να δημοσιευθεί στον πίνακα ανα κοινώσεων της Δ/νσης Τοπ. Αυτ/σης και Δ/σης Ν. Έβρου, με φροντίδα της Γραμματείας, με αποδεικτικό. Αλεξ/πολη, 23 Ιανουαρίου 2009 Ο Γενικός Διευθυντής Περιφέρειας ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΣΑΚΜΑΚΙΔΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Αριθμ.: Διορισμός μελών Διοικητικής Επιτροπής Στρατιωτικών Επιτάξεων (ΔΕΣΕ Ν. Κορινθίας) έτους Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 1. Τις διατάξεις του ν. 4429/1929 Κώδικας περί Στρα τιωτικών ναυτικών και αεροπορικών εισφορών και ναυ λώσεων. 2. Τις διατάξεις του π.δ. 115/1984 «Διορισμός μελών Διοικητικών Δικαστηρίων, περί Στρατιωτικών Επιτάξε ων». 3. Τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 του ν. 1649/1986, περί μετονομασίας των ΔΔΣΣΕ σε Δ/κές Επιτροπές Στρατιωτικών Επιτάξεων. 4. Τις διατάξεις του ν. 2503/ Το αρθρ. 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ βέρνηση και Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το αρθρ. πρώτο του Κυβερνητικού Διατάγματος 63/2005 (Α /1998) 6. Το υπ αριθμ. Φ.851.1/28/1990/97 Σ.593/ έγγρα φο της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Αθηνών. 7. Το υπ αριθμ. 585/ έγγραφο της Δ.Ο.Υ. Κο ρίνθου. 8. Το υπ αριθμ. 7/ έγγραφο του Πρωτοδικείου Κορίνθου. 9. Η δαπάνη που θα προκληθεί από την εκτέλεση της παρούσας απόφασης θα βαρύνει τον Προυπ/σμό ΥΕΘΑ ΓΕΣ/2007 Ε.Φ ΚΑΕ 0515, αποφασίζουμε: Διορίζουμε ως μέλη της Διοικ/κής Επιτροπής Στρατι ωτικών Επιτάξεων (ΔΕΣΕ) του Ν. Κορινθίας για το έτος 2009 τους κάτωθι: ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 1. Ευτύχιο Νικόπουλο του Αντωνίου, Πρόεδρο Πρω τοδικών 2. Μαρία Τρίκα του Όθωνα, Πρόεδρο Πρωτοδικών 3. Αν/χη (ΠΖ) Δημήτριο Αθανασούλη του Θεμιστοκλή (ΑΔΤ /ΓΕΣ) 4. Λ/γός (ΠΖ) Νικόλαος Νικολακόπουλος του Χρήστου (ΑΔΤ /ΓΕΣ) 5. Άγγελο Ξύδη του Νικολάου, Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. Κορίνθου. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 1. Κυριακή Κοκκινάκη του Βασιλείου, Πρωτοδίκη 2. Δημήτριο Δάγλα του Κων/νου, Πρωτοδίκη 3. Λ/γό (ΠΖ) Κων/νο Ζαφείρη του Περικλή (ΑΔΤ / ΓΕΣ) 4. Λ/γό (ΠΖ) Ρήγα Βρεττό του Βασιλείου (ΑΔΤ / ΓΕΣ) 5. Ντάνο Γεράσιμο του Γεωργίου, Αναπληρωτή Προϊ στάμενο Δ.Ο.Υ. Κορίνθου. Γραμματέα της ως άνω Επιτροπής ορίζουμε τον υπάλ ληλο της Δ/νσης Τοπ. Αυτ/σης και Δ/σης Ν. Κορινθίας Χρήστο Σπηλιωτόπουλο του Αθανασίου, με αναπληρώ τρια την Ελευθερία Γκουριώτη του Παύλου, υπάλληλο της ιδίας υπηρεσίας. Κόρινθος, 26 Ιανουαρίου 2009 Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ - Με την υπ αριθμ. 7372/ νόμιμη απόφαση του δημάρχου Πεταλιδίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του ν. 3584/2007, και ύστερα από την υπ αριθμ. 7037/ δημόσια Γνωστοποί ηση του ως άνω Δήμου, προσλαμβάνεται στον Δήμο Πεταλιδίου ο Μπουσούνης Χαράλαμπος του Ιωάννη, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρό νου (η διάρκειας της οποίας δεν μπορεί να υπερβεί την θητεία της δημοτικής περιόδου εντός της οποίας προσλαμβάνεται), ως Ειδικός Συνεργάτης του Δήμου (σε κενή οργανική θέση), κατηγορίας /κλάδου ΠΕ Αρ χιτεκτόνων Μηχανικών, με αριθμό δελτίου αστυνομική ταυτότητας: Χ , με τα εξής καθήκοντα: Παροχή συμβουλών προς τον Δήμαρχο για τα τεχνικά θέματα του Δήμου καθώς επίσης για θέματα που αφο ρούν την γενικότερη ανάπτυξη του Δήμου. Η πρόσληψη θα ολοκληρωθεί με την υπογραφή από τον προσλαμβανόμενο ειδικής σύμβασης η οποία θα διέπεται από τις ανωτέρω διατάξεις, από την οποία και συνάπτεται η εργασιακή σχέση με τον Δήμο (Αριθμ. απόφ. Περιφέρειας Πελοπονήσου 81594/16553/ ). Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Με την υπ αριθμ. 883/883/ απόφαση του Γε νικού Γραμματέα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, εγκρίνε ται ο διορισμός του Αρχιμανδρίτη Αντωνίου Γεωρ γίου Χορευτή, ως μέλους της Διαχειριστικής Επιτροπής του Κληροδοτήματος Νικολάου Μανάλη στην Άνδρο, σύμφω να με την υπ αριθμ / δημόσια διαθήκη του διαθέτη που δημοσιεύθηκε με το υπ αριθμ. 61/ πρακτικό του Πρωτοδικείου Σύρου. Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ

7

8 260 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Βασ. Όλγας ΛΑΡΙΣΑ Διοικητήριο ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ευριπίδου ΚΕΡΚΥΡΑ Σαμαρά ΠΑΤΡΑ Κορίνθου ΗΡΑΚΛΕΙΟ Πεδιάδος ΙΩΑΝΝΙΝΑ Διοικητήριο ΜΥΤΙΛΗΝΗ Πλ. Κωνσταντινουπόλεως ΚΟΜΟΤΗΝΗ Δημοκρατίας Σε έντυπη ημορφή ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1, προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι. 100 Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες. Η τιμή πώλησης σε μορφή cd rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 ανά έτος. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: fax: internet: ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Α Α.Ε.Δ. 10 Δωρεάν Β Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ Γ 65 Δωρεάν Δ.Δ.Σ Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70 Δωρεάν Δ Ο.Π.Κ. Δωρεάν Α.Α.Π Α + Β + Δ + Α.Α.Π. 450 Ε.Β.Ι Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται, πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 ανά έτος παλαιότητας. * Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). * Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. * Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα). * Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση. * Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: , , Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr). Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 293 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 45 5 Φεβρουαρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 3 7 Ιανουαρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2037 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 303 14 Ιουλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 207 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 34 2 Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 2 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 68092/Γ7 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθημάτων Μουσι κής Παιδείας για τα Μουσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3225 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 475 6 Νοεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5531 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 428 14 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΣΤ4/Φ.084/ΑΣ1823/ΦΕΚ/ Β/262/15.3.2010 υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 247 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 48 2 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 305 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 47 11 Φεβρουαρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1847 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 286 24 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19121 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1277 24 Ιουλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αύξηση των χρηματικών ποσών που αναφέρονται στη παράγραφο 11 της κοινής απόφασής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2029 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 402 22 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 828 24 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 303 26 Φεβρουαρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 111316/Γ2 Τύπος και περιεχόμενο των τίτλων σπουδών των Δη μοσίων και Ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8397 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 664 9 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση ταχύρρυθμου εκπαιδευτικού προγράμματος Ειδικών Φρουρών της Βουλής των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 473 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 77 28 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 813 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 234 8 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31729 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2220 30 Οκτωβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός δημοτικών σχολείων για την πρακτική άσκηση των φοιτητών του Δημοκρίτειου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 517 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 83 1 Απριλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρωθυπουργός..................................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 767 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 116 29 Απριλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2037 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 403 22 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1791 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 353 25 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2557 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 396 10 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9117 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 721 26 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 267 18 Φεβρουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός της ετήσιας επιχορήγησης των Τ.Ε.Ι. Θεσ/νίκης και Πειραιά για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2759 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 459 27 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 309 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 69 21 Φεβρουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2725 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 387 4 Σεπτεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3553 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 538 29 Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3099 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 250 10 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής εγγράφων «Mε εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα

Διαβάστε περισσότερα