Ειζαγωγή ζηην πληποθοπική

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ειζαγωγή ζηην πληποθοπική"

Transcript

1 ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ειζαγωγή ζηην πληποθοπική Ενόηηηα 7: Γηαζύλδεζε ηνπ Η/Υ Βξάλα Βαζηιηθή Τκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ

2 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χρήςησ Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπωσ εικόνεσ, που υπόκειται ςε άλλου τφπου άδειασ χρήςησ, η άδεια χρήςησ αναφζρεται ρητώσ. 2

3 Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό ζχει αναπτυχθεί ςτα πλαίςια του εκπαιδευτικοφ ζργου του διδάςκοντα. Το ζργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα ςτο ΤΕΙ Κεντρικήσ Μακεδονίασ» ζχει χρηματοδοτήςει μόνο τη αναδιαμόρφωςη του εκπαιδευτικοφ υλικοφ. Το ζργο υλοποιείται ςτο πλαίςιο του Επιχειρηςιακοφ Προγράμματοσ «Εκπαίδευςη και Δια Βίου Μάθηςη» και ςυγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικοφσ πόρουσ. 3

4 Διαζύνδεζη ηος Η/Υ με ηα πεπιθεπειακά Τύπνη θαη ραξαθηεξηζηηθά πεξηθεξεηαθώλ ζπζθεπώλ Η ζπκπεξηθνξά ηνπο ζε ζρέζε κε ηα δεδνκέλα Ο ρεηξηζηήο (άλζξσπνο ή κεραλή) Ο ξπζκόο κεηαθνξάο ησλ δεδνκέλσλ 4

5 Πεπιθεπειακέρ ζςζκεςέρ ειζόδος (1) Η επικοινωνία με τον Η/Υ γίνεται με ειδικές συσκευές, τις μονάδες εισόδου (Input Units), μέσω των οποίων δίνετε εντολές στον Η/Υ ή εισάγετε δεδομένα Εισαγωγή χαρακτήρων-εικόνας Πληκτρολόγιο Οπτικός αναγνώστης Αναγνώστης γραμμωτού κώδικα Εισαγωγή ήχου - video Μικρόφωνο Κασετόφωνο, πικάπ, CD-player DVD, Video, Video Κάμερα 5

6 Πεπιθεπειακέρ ζςζκεςέρ ειζόδος (2) Πληκτρολόγιο Η βασικότερη όλων των περιφερειακών συσκευών εισόδου. Η συντριπτική πλεοψηφία των δεδομένων που χρησιμοποιούν οι Η/Υ έχει εισαχθεί με κάποιο πληκτρολόγιο. Ποντίκι Είναι συσκευή (κατάδειξης σημείου), με την οποία μπορούμε να επικοινωνήσουμε με τον Η/Υ. Όταν το μετακινούμε ο δείκτης στην οθόνη ακολουθεί την πορεία του χεριού μας. Σαρωτής εικόνας Χρήσιμος για εισαγωγή δεδομένων τυπωμένων σε χαρτί, σχεδίων εικόνων και κεμένου. Μαγνητικά οπτικά μέσα εικόνων. Ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές, ψηφιακά βίντεο, σήματα TV, κλπ. Νεότερος και συνεχώς εξελισσόμενος τρόπος εισαγωγής δεδομένων. 6

7 Πεπιθεπειακέρ ζςζκεςέρ εξόδος Μετά την επεξεργασία των στοιχείων από τον Η/Υ, στις μονάδες εξόδου (Output Units),παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της επεξεργασίας. Στην οθόνη εμφανίζονται πληροφορίες, στον εκτυπωτή παράγονται εκτυπώσεις και τα ηχεία παράγουν ήχους. 7

8 Πεπιθεπειακέρ ζςζκεςέρ εξόδος - οθόνη (1) Παιαηόηεξεο νζόλεο Καζνδηθόο γπάιηλνο ζσιήλαο κε επηθάιπςε θζνξίδνπζαο νπζίαο ηνπ εζσηεξηθνύ ηεο θύξηαο επηθάλεηάο ηνπ. Μεηνλεθηεί ιόγσ κεγάινπ όγθνπ θαη κεγάινπ βάξνπο Δπηθάλεηα Μήηξα θνπθίδσλ (Δηθνλνζηνηρεία - Pixels) Αλάιπζε (π.ρ Φ 768) Σπρλόηεηα ζάξσζεο (> 30/δεπηεξόιεπην) Αληίζεζε θαη θσηεηλόηεηα Δίδνο ηεο θζνξίδνπζαο νπζίαο θαη ν ρξόλνο απνδηέγεξζεο ηεο. 8

9 Πεπιθεπειακέρ ζςζκεςέρ εξόδος - οθόνη (2) Σύγρξνλεο νζόλεο TFT. Σπζηνηρίεο εηδηθώλ ηξαλδίζηνξ πνπ ην θαζέλα εθπέκπεη έλα από ηα βαζηθά ρξώκαηα. Έρνπλ ειάρηζην όγθν ειάρηζην βάξνο θαη θαηαλαιώλνπλ ιίγε ελέξγεηα. 9

10 Πεπιθεπειακέρ ζςζκεςέρ εξόδος - οθόνη (3) Κάξηα νζόλεο (γξαθηθώλ) Τνπνζεηείηαη ζε ππνδνρή δηαύινπ επέθηαζεο ηεο κεηξηθήο πιαθέηαο. Καζνξίδεη ηειηθή αλάιπζε ζπρλόηεηα ζάξσζεο πιήζνο ρξσκάησλ δηαζέηεη γξήγνξε κλήκε RAM Η εμέιημή ηεο ζπλαγσλίδεηαη ηελ εμέιημε ησλ CPU 10

11 Πεπιθεπειακέρ ζςζκεςέρ εξόδος- Εκηςπωηέρ (1) Εκηςπωηέρ με ακίδερ: Μηα θεθαιή όπνπ κε έλα ζύζηεκα ειεθηξνκαγλεηώλ, νη αθίδεο ρηππνύλ κηα κειαλνηαηλία θαη ζρεκαηίδνπλ ηνλ ραξαθηήξα ζην ραξηί. Εκηςπωηέρ με ψεκαζμό μελάνηρ: Μηα θεθαιή θηλείηαη κπξνζηά ζην ραξηί θαη ζρεκαηίδεη ηνπο ραξαθηήξεο ςεθάδνληαο κέζα από ηα αθξνθύζηα αζπξόκαπξν ή έγρξσκν κειάλη Εκηςπωηήρ Laser: Αξρή ιεηηνπξγίαο μεξνγξαθηθώλ θσηνηππηθώλ κεραλεκάησλ. Η αθηίλα Laser ζρεκαηίδεη ζε έλα εηδηθό ηύκπαλν ηελ ειεθηξνζηαηηθή εηθόλα κηαο ζειίδαο εθηύπσζεο. Τν ηύκπαλν έιθεη ην κειάλη, πνπ βξίζθεηαη ζε κνξθή ζθόλεο ζε κία εηδηθή ζήθε, θαη κεηαθέξεηαη κε ηελ επαθή πάλσ ζην ραξηί. Σηε ζπλέρεηα ην ραξηί πεξλάεη ζε έλα εηδηθό θνύξλν όπνπ ςήλεηαη θαη γίλεηαη ε επηθόιιεζε ηνπ κειαληνύ ζην ραξηί. 11

12 Πεπιθεπειακέρ ζςζκεςέρ εξόδος- Εκηςπωηέρ (2) Δθηππσηέο Laser 12

13 Πεπιθεπειακέρ ζςζκεςέρ εξόδος- Εκηςπωηέρ (3) Δθηππσηέο Inkjet 13

14 Θύπερ Η/Υ (1) Υπνδνρέο ζην πίζσ κέξνο ηνπ Η/Υ (ζπλήζσο) πνπ ζπλδένπλ ηνλ Η/Υ κε: ηηο ζπζθεπέο πνπ ρξεζηκνπνηεί ν άλζξσπνο ηα θάζε είδνπο πεξηθεξεηαθά ζπζηήκαηα. Γηαθξίλνληαη ζηηο εμεηδηθεπκέλεο γηα ζπγθεθξηκέλε ζπζθεπή πρ. Γηα ην πιεθηξνιόγην, ην πνληίθη ηελ νζόλε, ην ηειέθσλν -κόληεκ, ην δίθηπν, ηελ κεηαθνξά εηθόλσλ θιπ Γεληθήο ρξήζεο πνπ ηαηξηάδνπλ ζε πεξηζζόηεξεο πεξηθεξεηαθέο ζπζθεπέο. Παιηόηεξα ήηαλ γλσζηά δπν ζηάληαξη. Οη παξάιιειεο (centronics, IEEE 488) θπξίσο γηα εθηππσηέο θαη plotter, θαη νη ζεηξηαθέο (RS232, RS423). Σήκεξα θαη νη δπν ηείλνπλ λα εθιείςνπλ θαη λα αληηθαηαζηαζνύλ από ηελ USB (Universal Serial Bus ) ε νπνία ζπλδπάδεη ηα πιενλεθηήκαηα θαη ησλ δπν θαη πνιύ κηθξόηεξν κέγεζνο. 14

15 Θύπερ Η/Υ (2) 15

16 Δίαςλοι επικοινωνίαρ (1) Οη ζύξεο Ι/Ο αιιά θαη νη ππόινηπεο πεξηθεξεηαθέο ζπζθεπέο επηθνηλσλνύλ κε ην θεληξηθό ππνινγηζηηθό ζύζηεκα ηνπ Η/Υ κε εηδηθνύο δηαύινπο επηθνηλσλίαο. Οη δίαπινη απηνί ειέγρνληαη από εηδηθά νινθιεξσκέλα θπθιώκαηα. Οξηζκέλα είλαη ελζσκαησκέλα ζηηο κεηξηθέο πιαθέηεο. Αξθεηά έρνπλ ηελ κνξθή θάξηαο επέθηαζεο ηνπνζεηνύκελα ζε εηδηθέο ππνδνρέο ηεο κεηξηθήο. Τν ζρήκα θαη ν αξηζκόο ησλ επαθώλ θάζε ηέηνηαο ππνδνρήο είλαη αλάινγα ηνπ ρξεζηκνπνηνύκελνπ πξνηύπνπ θαη ηεο ηαρύηεηαο κε ηελ νπνία κπνξνύλ λα επηθνηλσλήζνπλ κε ηελ CPU 16

17 Δίαςλοι επικοινωνίαρ (2) Πξόηππα δηαύισλ Φξεζηκεύνπλ σο πξνδηαγξαθέο γηα ηνπο θαηαζθεπαζηέο ππνινγηζηώλ θαη πεξηθεξεηαθώλ. Όηαλ έλαο θαηαζθεπαζηήο αθνινπζεί ζπγθεθξηκέλν πξόηππν ζηελ κεηξηθή είλαη ζίγνπξνο όηη πιεζώξα πεξηθεξεηαθώλ κπνξνύλ λα ζπλδεζνύλ ζην κεράλεκα ηνπ. ISA MCA (θάξηεο 32 bit, ππνζηεξίδεη πνιιαπινύο επεμεξγαζηέο) EISA PCI (ηύπνπ Backplane γεληθνύ ζθνπνύ, ζύγρξνλνο) SCSI (ζύγρξνλν ή αζύγρξνλν I/O Bus) IDE ( ζθιεξόο ππνινγηζηήο) ETHERNET (ππνινγηζηήο ηνπηθό δίθηπν) SATA (ζθιεξόο ππνινγηζηήο) 17

18 Δίαςλοι επικοινωνίαρ (3) Γηθηύνπ Πξηλ ιίγα ρξόληα νη δίαπινη επηθνηλσλίαο δηθηύνπ ήηαλ όινη ρσξηζηέο θάξηεο επέθηαζεο αλάινγεο κε ηνλ ηύπν ηνπ ρξεζηκνπνηνύκελνπ δηθηύνπ. Με ηελ ζρεδόλ θαζνιηθή επηθξάηεζε ηνπ δηθηύνπ ETHERNET o δίαπινο απηόο έρεη ελζσκαησζεί ζε πάξα πνιιέο κεηξηθέο θαη ε ππνδνρή ηνπ είλαη εληαία. 18

19 Δίαςλοι επικοινωνίαρ (4) Μεηαθνξά εηθόλσλ - Video Πξηλ Αξρηθά ε κεηαθνξά θηλνύκελσλ εηθόλσλ γηλόηαλ κέζσ ηνπ δηαύινπ USB. Γελ ήηαλ πάληα νκαιή δηόηη ε κεηαθνξά ζπλερόκελσλ εηθόλσλ απαηηεί κεγάιε ηαρύηεηα δηαθνκηδήο. Σήκεξα, ην FireWire είλαη έλα από ηα πην γξήγνξα πξόηππα γηα ζύλδεζε πεξηθεξεηαθώλ πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί πνηέ θαη είλαη ηδαληθό γηα ρξήζε κε πεξηθεξεηαθά πνιπκέζσλ όπσο ςεθηαθέο βηληενθάκεξεο θαη άιιεο ζπζθεπέο πςειώλ ηαρπηήησλ όπσο ζθιεξνύο δίζθνπο θαη εθηππσηέο ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο. 19

20 Πεπιθεπειακέρ ζςζκεςέρ εξόδος ζκληπόρ δίζκορ (1) Σθιεξόο δίζθνο Κάζε ζθιεξόο δίζθνο απνηειείηαη από κηα ή πεξηζζόηεξεο θπθιηθέο πιαθέηεο θαη αληίζηνηρν αξηζκό θεθαιώλ αλάγλσζεο. Οη πιαθέηεο είλαη κεηαιιηθέο θαη θέξνπλ καγλεηηθή επίζηξσζε ε νπνία απνζεθεύεη ηα δεδνµέλα ζην δίζθν. Τα πξόηππα θαηαρώξεζεο ησλ δεδνκέλσλ ζηνλ θάζε δίζθν είλαη ηα IDE SATA SCSI Καζνξηζηηθή είλαη ε ηαρύηεηα πεξηζηξνθήο πνπ ζήκεξα είλαη ζηηο 7200 ζηξνθέο ην ιεπηό κε όιν θαη πεξηζζόηεξνπο δίζθνπο ζηηο ζηξνθέο. 20

21 Πεπιθεπειακέρ ζςζκεςέρ εξόδος Σκληπόρ δίζκορ (2) Σθιεξόο δίζθνο 21

22 Πεπιθεπειακέρ ζςζκεςέρ εξόδος Σκληπόρ δίζκορ (3) Σθιεξόο δίζθνο 22

23 Πεπιθεπειακέρ ζςζκεςέρ εξόδος- Οπηικέρ ζςζκεςέρ (1) Οπηηθόο δίζθνο πςειήο ρσξεηηθόηεηαο κέζν Δίλαη ζπζθεπέο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ κνλνρξσκαηηθά laser πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζνπλ επάλσ ζηελ εηδηθή κεηαιιηθή επίζηξσζε πιαζηηθώλ δίζθσλ θνηιάδεο ή αθίδεο ε αιιεινπρία ησλ νπνίσλ ζπληζηά ηα απνζεθεπκέλα δεδνκέλα. Σηε ζπλέρεηα ηα ίδηα laser ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα δηαβάζνπλ απηά ηα δεδνκέλα. Οη πξώηεο κνλάδεο cd-rom νλνκάδνληαλ απιήο ηαρύηεηαο θαη δηάβαδαλ δεδνκέλα κε ξπζκό 150 KBps. Σήκεξα ηαρύηεηεο 50πιάζηεο είλαη ην ζύλεζεο. Αληίζηνηρα νη ρσξεηηθόηεηεο έρνπλ αλέβεη απν ηα 650 ζηα 4400 DVD 23

24 Πεπιθεπειακέρ ζςζκεςέρ εξόδος- Οπηικέρ ζςζκεςέρ (2) 24

25 Πεπιθεπειακέρ ζςζκεςέρ εξόδος- Οπηικέρ ζςζκεςέρ (4) 25

26 Πεπιθεπειακέρ ζςζκεςέρ εξόδος- Οπηικέρ ζςζκεςέρ (5) Απνηεινύλ ηελ πιένλ ζύγρξνλε κνξθή κέζσλ απνζήθεπζεο Υπεξηεξνύλ γηαηί δελ έρνπλ θαλέλα θηλνύκελν κέξνο θαη πάξα πνιύ κεγάιε ηαρύηεηα αλάγλσζεο. Γελ έρνπλ θηάζεη αθόκα ζε κεγάιεο ρσξεηηθόηεηεο. Καηαζθεπάδνληαη ζε ζπζθεπέο πνπ κπαίλνπλ απ επζείαο ζε ζύξα USB θαη κε κνξθή θάξηαο. Υπάξρνπλ αξθεηέο παξαιιαγέο ζηε κνξθή ησλ θαξηώλ. Mini SD RS-MMC DV PRO DUO MICRO/M2 26

27 Τζλος Ενότητας 27

Σίηινο: Τιηθό ηωλ πξνζωπηθώλ Τπνινγηζηώλ (Hardware)

Σίηινο: Τιηθό ηωλ πξνζωπηθώλ Τπνινγηζηώλ (Hardware) ΔΙΓΙΚΗ ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΓΡΑΠΣΗ ΔΡΓΑΙΑ Σίηινο: Τιηθό ηωλ πξνζωπηθώλ Τπνινγηζηώλ (Hardware) Ομάδα 1 Ομάδα 2 Ομάδα 3 Ομάδα 4 Μαθητές τμήματος Ζηβάλοβηης Μάρθος Μηταιοζηάκος Ηιίας Μερηδάλες Γεώργηος Κοληοζαλάζες

Διαβάστε περισσότερα

Το Υλικό ηος Υπολογιζηή

Το Υλικό ηος Υπολογιζηή 2 Το Υλικό ηος Υπολογιζηή Κύπια μέπη ενόρ Πποζωπικού Υπολογιζηή Τα θύξηα κέξε ελόο πξνζσπηθνύ ππνινγηζηή είλαη ηα εμήο: Κενηπική Μονάδα Επεξεπγαζίαρ (Central Processing Unit - CPU). Δίλαη έλαο κηθξνεπεμεξγαζηήο

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Α Γ Ω Γ Ή Σ Η Ν Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ή. Αξρηηεθηνληθή Τπνινγηζηώλ

Ε Ι Α Γ Ω Γ Ή Σ Η Ν Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ή. Αξρηηεθηνληθή Τπνινγηζηώλ Ε Ι Α Γ Ω Γ Ή Σ Η Ν Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ή Αξρηηεθηνληθή Τπνινγηζηώλ Η απσιηεκηονική von Neumann (1/3) Ο όξνο Απσιηεκηονική ενόρ ηλεκηπονικού ςπολογιζηικού ζςζηήμαηορ αναθέπεηαι ζηνλ βαζηθό ιεηηνπξγηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΑΝΝΖ ΚΟΚΟΑ 2014 ΚΟΕΑΝΖ (BA, MSc, PhD, ECG member) ΖΜΔΗΧΔΗ

ΗΧΑΝΝΖ ΚΟΚΟΑ 2014 ΚΟΕΑΝΖ (BA, MSc, PhD, ECG member) ΖΜΔΗΧΔΗ ΗΧΑΝΝΖ ΚΟΚΟΑ 2014 ΚΟΕΑΝΖ (BA, MSc, PhD, ECG member) ΖΜΔΗΧΔΗ Πνιπκέζα, Δπεμεξγαζία Ήρνπ θαη Δπεμεξγαζία Βίληεν ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. Πνιπκέζα-ζεσξία... 3 2. Δπεμεξγαζία Ήρνπ- Φύιια εξγαζίαο θαη Αζθήζεηο... 15

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Κωνζηανηούλαρ Κωνζηανηίνορ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Κωνσταντίνος Καλοβρέκτης

Δρ. Κωνσταντίνος Καλοβρέκτης Δρ. Κωνσταντίνος Καλοβρέκτης Δρ. Κωλζηαληίλος Καιοβρέθηες Σχκβνπινο & Δπηζηεκνληθφο Υπεχζπλνο Δθπαίδεπζεο ηνπ Getcoding ηεο HePIS Τίηιος πρωηοηύποσ: Getcoding γηα όιοσς Τα πρώηα βήκαηα ζηολ θόζκο ηοσ θώδηθα

Διαβάστε περισσότερα

Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Κξήηεο. ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο

Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Κξήηεο. ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Κξήηεο ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο Πηπρηαθή Δξγαζία Αλάπηπμε εθαξκνγήο flash γηα ηε Φπζηθή Δ Γεκνηηθνύ Μαξηλάθεο Δκκαλνπήι (ΑΜ: 2757) Δπηβιέπσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ Έιεγρνο θαη δηαρείξηζε ελέξγεηαο, γηα βηνκεραληθή εγθαηάζηαζε. Καηαγξαθή κεηξήζεσλ θαη παξακέηξσλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΘ ΥΕΔΘΑΜΟ ΕΠΘΥΕΘΡΗΜΑΣΘΚΩΝ ΔΘΑΔΘΚΑΘΩΝ

ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΘ ΥΕΔΘΑΜΟ ΕΠΘΥΕΘΡΗΜΑΣΘΚΩΝ ΔΘΑΔΘΚΑΘΩΝ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΘ ΥΕΔΘΑΜΟ ΕΠΘΥΕΘΡΗΜΑΣΘΚΩΝ ΔΘΑΔΘΚΑΘΩΝ Ενόηηηα 6: Διαγράμμαηα Αλληλεπίδραζης UML Φξαγθίδεο Γαξύθαιινο Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες

Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ Γξ. Γεκνζζέλεο Βνπγηνύθαο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο dvouyiou@aegean.gr Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηαθώλ θαη Δπηθνηλσληαθώλ πζηεκάησλ Εισαγωγή στις Επικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ : ΡΟΜΠΟΣ ΦΤΛΑΚΑ. ( RobotGuard )

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ : ΡΟΜΠΟΣ ΦΤΛΑΚΑ. ( RobotGuard ) ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟΤ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ : ΡΟΜΠΟΣ ΦΤΛΑΚΑ ( RobotGuard ) ΔΠΙΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΠΑΠΟΤΣΙΓΑΚΗ ΜΙΥΑΛΗ ΦΟΙΣΗΣΗ : ΣΙΚΑ ΝΙΚΟΛΑΟ, Α.Μ : 36917 ΑΗΓΑΛΔΧ,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες

Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες Γεκνζζέλεο Βνπγηνύθαο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Δξγαζηήξην πζηεκάησλ Τπνινγηζηώλ θαη Δπηθνηλσληώλ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηαθώλ θαη Δπηθνηλσληαθώλ πζηεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Video On Demand Over IP

Video On Demand Over IP Video On Demand Over IP Κολόβαρης Εσθύμιος ΜΟΠ352 efkolovak@gmail.com Μπαλαμπάνοσ Χαραλαμπία ΜΟΠ360 xarabalabanou@gmail.com Σαλτερή Κσριακή Μαρία ΜΟΠ347 KMSalteri@gmail.com Σπηλιοπούλοσ Ηλιάννα ΜΟΠ358

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η επνρή πνπ νη ρξήζηεο ησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ είραλ απέλαληί ηνπο έλα αθηιόμελν πεξηβάιινλ γεκάην γξάκκαηα θαη αξηζκνύο έρεη παξέιζεη αλεπηζηξεπηί. Σήκεξα, ε ππνινγηζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Βαζηθέο Έλλνηεο Πιεξνθνξηθήο

Βαζηθέο Έλλνηεο Πιεξνθνξηθήο Information Technology Services and Solutions ύκβνπινη Κεραλνγξάθεζεο θαη Δθπαίδεπζεο ηεθ. θνπινύδε 27, Θαιιίπνιε, Πεηξαηάο 210 45 38 177 http://www.itss.gr/ Βαζηθέο Έλλνηεο Πιεξνθνξηθήο Θωλζηαληίλνο Θωβαίνο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ Κεθάιαην 1 Βαζηθέο Αξρέο Αξρηηεθηνληθήο 1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ 1.1... 2 1.2 Καηεγνξηνπνίεζε ησλ Αξρηηεθηνληθώλ... 4 1.4 Βαζηθή Γνκή... 10 1.5 Γιώζζα Μεραλήο... 15 1.6 Κύθινο απόθηεζεο-εθηέιεζεο εληνιώλ...

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΣΖΜΑ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΖ ΔΛΔΓΥΟΜΔΝΟ ΑΠΟ PLC»

«ΤΣΖΜΑ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΖ ΔΛΔΓΥΟΜΔΝΟ ΑΠΟ PLC» ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔXNOΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΔ «ΤΣΖΜΑ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΖ ΔΛΔΓΥΟΜΔΝΟ ΑΠΟ PLC» «LIBRARY ALARM SYSTEM CONTROLLED BY A PLC»

Διαβάστε περισσότερα

Γεκεηξαθόπνπινο Νίθνο (dn10@uop.gr) Γξάθνο Αλδξέαο (da41@uop.gr) Δξγαζία ζην κάζεκα : Ιζηορία ηων Υπολογιζηών. Θέκα: - 1 -

Γεκεηξαθόπνπινο Νίθνο (dn10@uop.gr) Γξάθνο Αλδξέαο (da41@uop.gr) Δξγαζία ζην κάζεκα : Ιζηορία ηων Υπολογιζηών. Θέκα: - 1 - Γεκεηξαθόπνπινο Νίθνο (dn10@uop.gr) Γξάθνο Αλδξέαο (da41@uop.gr) Δξγαζία ζην κάζεκα : Ιζηορία ηων Υπολογιζηών Θέκα: - 1 - 1. Εισαγωγή Σα λέα πξνγξάκκαηα ησλ κεγάισλ εηαηξηώλ απαηηνύλ όιν θαη πην ηζρπξνύο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ. Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε

ΠΔΡΙΛΗΦΗ. Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε ΠΔΡΙΛΗΦΗ Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε πξνέθηαζε ηνπ αλζξώπηλνπ ρεξηνύ. Αληηπξνζσπεύνπλ ηελ θνηλσληθή ζέζε, ην είδνο ηεο εξγαζίαο αιιά θαη ηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά

Διαβάστε περισσότερα

Σσεδίαζη τηθιακού ζςζηήμαηορ λήτηρ, επεξεπγαζίαρ, αποθήκεςζηρ και απεικόνιζηρ εικόνυν ελεγσόμενο από μια LCD οθόνη αθήρ.

Σσεδίαζη τηθιακού ζςζηήμαηορ λήτηρ, επεξεπγαζίαρ, αποθήκεςζηρ και απεικόνιζηρ εικόνυν ελεγσόμενο από μια LCD οθόνη αθήρ. Δηδηθή Δπηζηεκνληθή Δξγαζία Σσεδίαζη τηθιακού ζςζηήμαηορ λήτηρ, επεξεπγαζίαρ, αποθήκεςζηρ και απεικόνιζηρ εικόνυν ελεγσόμενο από μια LCD οθόνη αθήρ. Πεηνύξεο Μηιηηάδεο Α.Μ. 309 Δπηβιέπσλ: Δ. Επγνύξεο Αλαπιεξσηήο

Διαβάστε περισσότερα

UDP. Δξγαζία γηα ην κάζεκα. Γίκηςα Γημόζιαρ Υπήζηρ και Γιαζύνδεζη Γικηύυν. Γιδάζκυν: Μπνύξαο Υξήζηνο

UDP. Δξγαζία γηα ην κάζεκα. Γίκηςα Γημόζιαρ Υπήζηρ και Γιαζύνδεζη Γικηύυν. Γιδάζκυν: Μπνύξαο Υξήζηνο 1 Παλεπηζηήκην Παηξώλ Πνιπηερληθή ρνιή Σκήκα Μεραληθώλ Η/Τ θαη Πιεξνθνξηθήο UDP Δξγαζία γηα ην κάζεκα Γίκηςα Γημόζιαρ Υπήζηρ και Γιαζύνδεζη Γικηύυν Γιδάζκυν: Μπνύξαο Υξήζηνο Ομάδα: Αξγπξνπνύινπ Δπαγγειία,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΒΡΙΔΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ: ΟΔΗΓΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΗΡΩΝ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΒΡΙΔΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ: ΟΔΗΓΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΗΡΩΝ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΒΡΙΔΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ: ΟΔΗΓΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΗΡΩΝ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΟΝΟΜΑ: ΚΑΣΣΟ ΑΝΔΡΕΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Δρ. ΧΑΣΖΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ππόγπαμμα Αγωγήρ Σηαδιοδπομίαρ

Ππόγπαμμα Αγωγήρ Σηαδιοδπομίαρ Ππόγπαμμα Αγωγήρ Σηαδιοδπομίαρ Άξοναρ: Επαγγελμαηική Μονογπαθία Πεπιγπαθή Επαγγέλμαηορ: Τεσνικόρ Ηλεκηπονικών Υπολογιζηών Εκπαιδεςηικόρ: Γαλανόρ Γεώπγιορ Σσολικό Έηορ: 2013 2014 1 Πξόινγνο Δηζαγσγή: Ο

Διαβάστε περισσότερα

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΜΕΛΕΤΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 4 ων ΖΩΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

8. DVD-Video, DVD-Audio & Super Audio CD (SACD) και ανερτόμενα οπηικά μέζα αναπαραγφγής

8. DVD-Video, DVD-Audio & Super Audio CD (SACD) και ανερτόμενα οπηικά μέζα αναπαραγφγής 8. DVD-Video, DVD-Audio & Super Audio CD (SACD) και ανερτόμενα οπηικά μέζα αναπαραγφγής 8.1 DVD-Video Σν DVD-Video ήηαλ ε αξρηθή ηδέα θάησ από ηελ νπνία δεκηνπξγήζεθε αξρηθά ην DVD. Καζώο ην DVD πξνζθέξεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΥΔΓΙΑΜΟ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΩΝ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ

ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΥΔΓΙΑΜΟ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΩΝ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΥΔΓΙΑΜΟ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΩΝ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ Δνόηεηα 5: Γιαγπάμμαηα Πεπιπηώζεων Υπήζερ Φξαγθίδεο Γαξχθαιινο Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Σνκέαο Λνγηθνύ ησλ Τπνινγηζηώλ

Σνκέαο Λνγηθνύ ησλ Τπνινγηζηώλ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ Σκήκα Μεραληθώλ Ζιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ & Πιεξνθνξηθήο Σνκέαο Λνγηθνύ ησλ Τπνινγηζηώλ Πξνπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία κε ηίηιν «Παξνπζίαζε θαη αμηνιόγεζε πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ κε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΥΑΝΕ ( αλήθεη ε θσηνγξαθηθή κεραλή ) Άιια είδε κεραλώλ:

ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΥΑΝΕ ( αλήθεη ε θσηνγξαθηθή κεραλή ) Άιια είδε κεραλώλ: Βάσια Καλογερά Α 2 ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Μητανή ή μητάνημα νλνκάδεηαη νπνηνδήπνηε εξγαιείν ή κέζνλ πνπ κπνξεί λα δηεπθνιύλεη ηελ αλζξώπηλε εξγαζία ή πνπ κπνξεί λα απμήζεη ηε δύλακε ή ηελ απνηειεζκαηηθόηεηά ηεο. Επίζεο

Διαβάστε περισσότερα