«Προμήθεια, συντήρηση, αναβάθμιση εξοπλισμού»,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Προμήθεια, συντήρηση, αναβάθμιση εξοπλισμού»,"

Transcript

1 EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 53300/2011 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την υλοποίηση του Έργου: «Προμήθεια, συντήρηση, αναβάθμιση εξοπλισμού», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», Άξονας Προτεραιότητας 5 «Αναβάθμιση των Συστημάτων Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Σύνδεση της Εκπαίδευσης με την Αγορά Εργασίας στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου», Κατηγορία Πράξεων «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας Πανεπιστημίων», με κωδικό MIS

2 Έχοντας υπόψη ότι: Η υλοποίηση του Έργου θα λάβει χώρα σύμφωνα με την ΚΥΑ 679/ΦΕΚ Β 826/ , που κυρώθηκε αναδρομικά από την έκδοσή της με το άρθρο 36 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ Α 156), τον Οδηγό Χρηματοδότησης, που εκδόθηκε με βάση την εξουσιοδοτική διάταξη του άρθρου 3, παρ. 2, εδ. α, του Ν. 3027/2002 (ΦΕΚ 152), καθώς και την αυθεντική ερμηνεία των εξουσιοδοτικών διατάξεων της πιο πάνω ΚΥΑ που πραγματοποιήθηκε με το άρθρο 12 παρ. 1 του Ν. 3577/2007 (ΦΕΚ 130 Α ). Στο πλαίσιο διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την υλοποίηση του Έργου «Προμήθεια, συντήρηση, αναβάθμιση εξοπλισμού», όπως αυτή περιγράφεται στο Παράρτημα Α της παρούσας, προϋπολογισμού ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, παρακαλούμε όπως υποβάλετε κλειστές προσφορές. 1. Κατάθεση προσφοράς: 1.1. Οι υποψήφιοι θα καταθέσουν προσφορά για το σύνολο του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στο Παράρτημα Α Στον φάκελο της προσφοράς θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα εξής: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών - ΕΛΚΕ Γραφείο Διασύνδεσης/Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Παναγιώτης Γεωργιάδης Διεύθυνση: Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Κτίριο πρώην ΤΥΠΑ Γραφείο Α22 Πανεπιστημιούπολη, Ιλίσια ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «Προμήθεια, συντήρηση, αναβάθμιση εξοπλισμού» Αριθμ. Προκήρυξης:53300/ Οι προσφορές σας πρέπει να σταλούν στην ως άνω διεύθυνση τις εργάσιμες ημέρες και ώρες , μέσα σε διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας ανάρτησης της πρόσκλησης στο διαδίκτυο δηλαδή μέχρι της 25/11/2011και ώρα

3 2. Ισχύς προσφοράς: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψηφίους αναδόχους ως τις 31/01/2012 και από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 3. Σύνταξη προσφοράς: Οι προσφορές θα πρέπει να είναι πρωτότυπες και να έχουν ημερομηνία, σφραγίδα και υπογραφή από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας. Επισημαίνεται ότι είναι υποχρεωτικό να τηρήσετε τη σειρά της αρίθμησης και την περιγραφή των ενεργειών σύμφωνα με το Παράρτημα Α Τα προσφερόμενα ποσά θα δοθούν σε ευρώ (EURO) και θα αναγράφονται αριθμητικώς και ολογράφως Στην προσφορά θα αναγράφεται το ποσό πλέον ΦΠΑ Το ποσό της προσφοράς είναι δεσμευτικό για τους υποψηφίους αναδόχους μέχρι την ολοκλήρωση του διαγωνισμού. Αποκλείεται οποιαδήποτε αναθεώρηση του ποσού της προσφοράς των υποψηφίων αναδόχων. 4. Διαδικασία αξιολόγησης: Η τριμελής Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του διαγωνισμού, η οποία θα οριστεί από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο, θα αποσφραγίσει τις προσφορές και θα επιλέξει τον ανάδοχο. 5. Σύμβαση: Ο υποψήφιος ανάδοχος που θα αναδειχθεί μειοδότης θα υπογράψει σύμβαση στην οποία θα καθοριστούν οι λοιπές λεπτομέρειες. Κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος, στον οποίο θα κατακυρωθεί η υλοποίηση του Έργου, υποχρεούται να καταθέσει Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης, η οποία θα καλύπτει ποσοστό 10% επί της συνολικής αξίας χωρίς ΦΠΑ της προσφοράς του, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 25 του ΠΔ 118/ Διάρκεια σύμβασης: 2 (δύο) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της, με δικαίωμα μονομερούς παράτασης, από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, για χρονικό διάστημα 2 (δύο) μηνών, χωρίς αύξηση του προϋπολογισμού. 7. Πληρωμή: Η πληρωμή του αναδόχου θα ακολουθήσει τη χρηματορροή από τον Φορέα Χρηματοδότησης και θα γίνεται μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των παραδοτέων, από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, μετά από έκδοση Χρηματικού Εντάλματος και εφόσον προσκομιστούν, πλέον των καθορισμένων από τις Οδηγίες Διαχείρισης του ΕΛΚΕ εντύπων εντολής και κατάστασης πραγματοποιηθεισών δαπανών: Α) Δελτίο Αποστολής/Τιμολόγιο Β) Πρακτικό παραλαβής από Επιτροπή, από το οποίο θα προκύπτει ότι παρελήφθησαν ποιοτικά και ποσοτικά τα παραδοτέα που ζητήθηκαν. Γ) Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας Δ) Απόδειξη είσπραξης Για πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον κ. Διονύση Βασιλόπουλο, όλες τις εργάσιμες μέρες και κατά τις ώρες , στα

4 τηλέφωνα και και στην ηλεκτρονική διεύθυνση αντίστοιχα. O Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών Αντιπρύτανης Θωμάς Σφηκόπουλος Κοινοποίηση: - Γραμματεία Επιτροπής Ερευνών Συνημμένα: - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Αντικείμενο Διαγωνισμού

5 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχου χαμηλότερης οικονομικής προσφοράς, που θα αναλάβει την υλοποίηση του Έργου «Αναβάθμιση Υπάρχοντος Εξοπλισμού», για λογαριασμό του Γραφείου Διασύνδεσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Σας γνωρίζουμε ότι, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», Άξονας Προτεραιότητας 5 «Αναβάθμιση των Συστημάτων Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Σύνδεση της Εκπαίδευσης με την Αγορά Εργασίας στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου», Κατηγορία Πράξεων «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας Πανεπιστημίων», με κωδικό MIS , το Γραφείο Διασύνδεσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ενδιαφέρεται να πραγματοποιήσει προμήθεια για την αναβάθμιση του υπάρχοντος εξοπλισμού του. Κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να καταθέσει την προσφορά του το αργότερο μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της ανάρτησης της πρόσκλησης, δηλαδή μέχρι τις 25/11/2011 σύμφωνα με τις ακόλουθες προδιαγραφές:

6 Προδιαγραφές Εξοπλισμού Γραφείου Διασύνδεσης Οι αναφερόμενες στα επόμενα προδιαγραφές, συνιστούν τις ελάχιστες αποδεκτές. Προσφορές με τεχνικά χαρακτηριστικά ανώτερα των προδιαγεγραμμένων προτιμώνται σε περίπτωση ίδιας οικονομικής προσφοράς. Η εγκατάσταση του προσφερόμενου υλικού θα γίνει στους χώρους του Κεντρικού Γραφείου Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Αθηνών (Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου) και σε χώρους των Περιφερειακών Γραφείων Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το κόστος εγκατάστασης θα περιλαμβάνεται στην προσφορά και θα βαρύνει τον Ανάδοχο. Αναλυτικά ο ζητούμενοςεξοπλισμός περιλαμβάνει: 1. Εξυπηρετητής (Servers) Γενικά Αριθμός μονάδων 1 Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας με ανακοίνωση τους τελευταίους 12 μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών Τα τμήματα που συνθέτουν το σύστημα του Εξυπηρετητή (πληκτρολόγιο, κάρτα γραφικών, motherboard, mouse κλπ) προέρχονται από την ίδια κατασκευάστρια εταιρεία που θα αναγράφεται εμφανώς πάνω σ αυτά και στα κιβώτια όπου θα είναι συσκευασμένα. To λειτουργικό σύστημα που θα εκτελείται στον υπολογιστή, οι οδηγοί των μονάδων και το συνοδευτικό λογισμικό που περιγράφεται στις επόμενες παραγράφους, πρέπει να είναι εγκατεστημένο κατά την παράδοση. Εγγύηση Καλής Λειτουργίας Το Σύστημα θα πρέπει να υποστηρίζεται με τρία (3) χρόνια εγγύηση (hardware) από τον Κατασκευαστή του Προσφερόμενου Συστήματος για: 1) Ανταλλακτικά, 2) Οn-site κάλυψη και 3) Για εργασία. Απαιτείται είτε σχετική έγγραφη δήλωση του κατασκευαστή ή του νομίμου αντιπροσώπου του στην Ελλάδα για τα παραπάνω είτε σχετική έγγραφη δήλωση του κατασκευαστή ή του νομίμου αντιπροσώπου του στην Ελλάδα που θα εξουσιοδοτεί τον προμηθευτή να παρέχει τα παραπάνω (Ανταλλακτικά, on-site κάλυψη και εργασία) Μητρική Κάρτα (Motherboard) Δυνατότητα για υποστήριξη επεξεργαστών intel Xeon ή αντίστοιχου Ταχύτητα υποστηριζόμενων επεξεργαστών Tαχύτητα διαύλου Χαρακτηριστικά υποστηριζόμενης μνήμης Τύπος ECC DDR3 SDRAM DIMM Συχνότητα Λειτουργίας >=2 >=2.4 GHz >=800 FSB >=800ΜΗz >= 32 GB

7 Μέγιστο μέγεθος Να υποστηρίζει Ultra DMA/100 ή καλύτερο για σύνδεση περιφερειακών συσκευών (όχι για σύνδεση σκληρών δίσκων) Να έχει ενσωματωμένο ελεγκτή SATA ΙΙΙ δύο καναλιών Να υποστηρίζει μέχρι τέσσερις (4) εσωτερικούς δίσκους Ultra 320 SCSI Hot-Swappable Να υποστηρίζει USB v2.0 >=4 Να έχει Parallel Port (EPP+ECP) >=1 IEEE 1394 port (Firewire) >=1 Να έχει ενσωματωμένη κάρτα δικτύου 10/100/1000 Mbit με RJ45 Connector και δυνατότητα Wake On Lan Θύρες επέκτασης τύπου PCI (συνολικά) PCI X 64bit/133 MHz PCI-X 64bit/100MHz >=4 >=1 >= Θύρες επέκτασης ελεύθερες μετά την εγκατάσταση του υποχρεωτικού εξοπλισμού >= Υποστήριξη RAID (να αναφερθεί) Υποστήριξη Hot swap σκληρών δίσκων (να αναφερθεί) 1.4. Επεξεργαστής (CPU) Intel Xeon Ε5620 ή αντίστοιχο (ισοδύναμο ή καλύτερο) αριθμός εγκατεστημένων επεξεργαστών ταχύτητα εγκατεστημένου επεξεργαστή τουλάχιστον στα 2,40 GHz (800FSB) = Μνήμη cache τουλάχιστον 2MB L2 Μνήμη (RAM) Εγκατεστημένη ECC DDR3-SDRAM στα 800MHz ή καλύτερο Τύπος (SDRAM κλπ) να αναφερθεί Συχνότητα Λειτουργίας, ανάλογα με την υποστηριζόμενη από τη μητρική Μέγεθος Εγκαταστημένης Μνήμης εγγύηση εφ'όρου ζωής Κάρτα Οθόνης (VGA) SDRAM Video Memory Κάρτα Δικτύου (επιπλέον της ενσωματωμένης) Κάρτα δικτύου 10/100/1000 Mbit με RJ45 Connector και δυνατότητα Wake On Lan 32GB >=8 MB

8 Σκληροί Δίσκοι (Hard Disk drives) Πλήθος μονάδων (σε διάταξη RAID1) 2 Ωφέλιμη χωρητικότητα (GΒ) ο καθένας SATA ΙΙΙ Ταχύτητα περιστροφής (rpm) Πληκτρολόγιο (Keyboard) Εργονομικό 102/104 πλήκτρων (με ελληνική διάταξη πλήκτρων) 1TB PS/2 Ποντίκι (Mouse) Τεχνολογίας οπτικής αναγνώρισης θέσης (π.χ. τεχνολογίας Microsoft Intellieye ή αντίστοιχο) με ροδάκι κύλισης (scroll wheel) Κουτί (Tower) ATX Tower Δυνατότητα εγκατάστασης τουλάχιστον 2 τροφοδοτικών εγκατεστημένα τροφοδοτικά ισχύς για κάθε ένα εγκατεστημένο τροφοδοτικό Εξωτερικά φατνία : >=1 >=400 Watt >=2 >=1 >= Hot-Swap σκληρών δίσκων Εσωτερικά φατνία : 3.5 Εύκολα προσβάσιμο εσωτερικό Ο εξυπηρετητής πρέπει υποχρεωτικά να φέρει το σήμα CE. Εγκατεστημένες θύρες USB στο μπροστινό μέρος του κουτιού >=1 Συνοδευτικά: καλώδια σύνδεσης οδηγοί για το προσφερόμενο λειτουργικό σύστημα Πιστοποιητικά Πιστοποιητικό ISO 9001 του κατασκευαστή ή άλλα πιστοποιητικά ποιότητος του μηχανήματος Να φέρουν το σήμα CE

9 Να προσκομισθούν αντίγραφα των αντίστοιχων πιστοποιητικών Φιλικότητα προς το περιβάλλον και ταυτόχρονη εξοικονόμηση ενέργειας. Τεκμηρίωση : Εγχειρίδια Δελτία προδιαγραφών Τεκμηρίωση συνοδευτικού λογισμικού Να προσκομισθούν αντίγραφα των αντίστοιχων πιστοποιητικών Λειτουργικό Σύστημα Το σύστημα H/Y θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο από μεγάλες κατασκευάστριες εταιρίες Λειτουργικών Συστημάτων (ή εταιρίες που υποστηρίζουν εκδόσεις αυτών) σχετικά με την άρτια και αδιάληπτη συνεργασία του συγκεκριμένου hardware με το ΛΣ (MS Windows 2008 Server, διάφορες εκδόσεις Linux κλπ) Πιστοποιημένοι από τη Microsoft οδηγοί συσκευών (hardware drivers) για κάθε συσκευή που διατίθεται με το σύστημα

10 2. Σταθμοί Εργασίας τύπου Α Γενικά Αριθμός Υπολογιστών 5 Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας με ανακοίνωση τους τελευταίους 12 μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών To λειτουργικό σύστημα που θα εκτελείται στον υπολογιστή, οι οδηγοί των μονάδων και το συνοδευτικό λογισμικό που περιγράφεται στις επόμενες παραγράφους, πρέπει να είναι εγκατεστημένο κατά την παράδοση. Εγγύηση Καλής Λειτουργίας Το Σύστημα θα πρέπει να υποστηρίζεται με τρία (3) χρόνια εγγύηση (hardware) από τον Κατασκευαστή του Προσφερόμενου Συστήματος για: 1) Ανταλλακτικά, 2) Οn-site κάλυψη και 3) Για εργασία. Απαιτείται είτε σχετική έγγραφη δήλωση του κατασκευαστή ή του νομίμου αντιπροσώπου του στην Ελλάδα για τα παραπάνω είτε σχετική έγγραφη δήλωση του κατασκευαστή ή του νομίμου αντιπροσώπου του στην Ελλάδα που θα εξουσιοδοτεί τον προμηθευτή να παρέχει τα παραπάνω (Ανταλλακτικά, on-site κάλυψη και εργασία) Μητρική Κάρτα (Motherboard) Intel i7 ή αντίστοιχο Ταχύτητα υποστηριζόμενων επεξεργαστών Tαχύτητα διαύλου Χαρακτηριστικά υποστηριζόμενης μνήμης Τύπος DDR ΙΙΙ SDRAM DIMM Συχνότητα Λειτουργίας Μέγιστο υποστηριζόμενο μέγεθος Θέσεις μνήμης ενσωματωμένο ελεγκτή IDE ATA133 ή καλύτερο Να αναφερθεί ο αριθμός καναλιών Να αναφερθεί αν υποστηρίζει RAID καθώς και τον τύπο του (π.χ. 0,1) Να έχει ενσωματωμένο ελεγκτή SATA ΙΙΙ Να υποστηρίζει USB v2.0 Αριθμός θυρών >=3.6 GHz >=800 FSB >=800ΜΗz >= 8GB >=4 >=4

11 Να έχει Serial Ports >=1 Να έχει Parallel Port (EPP+ECP) >=1 IEEE 1394 port (Firewire) Να έχει ενσωματωμένη κάρτα δικτύου 10/100/1000 Mbit με RJ45 Connector και δυνατότητα Wake On Lan Θύρες επέκτασης τύπου PCI (συνολικά) PCI Express >= 4 >=1 Θύρες επέκτασης ελεύθερες μετά την εγκατάσταση του υποχρεωτικού εξοπλισμού >=3 Επεξεργαστής (CPU) Intel i7 ( ή αντίστοιχο) Aριθμός εγκατεστημένων επεξεργαστών Tαχύτητα εγκατεστημένου επεξεργαστή Tαχύτητα διαύλου 1 >=3.0 GHz >=800FSB 2.5. Μνήμη cache τουλάχιστον 2 MB L2 Μνήμη (RAM) Τύπος (SDRAM ) Συχνότητα Λειτουργίας Μέγεθος DDR III >=800 MHz >=8GB 2.6. Εγγύηση εφ'όρου ζωής Κάρτα Οθόνης (VGA) SDRAM Video Memory Τύπου PCI Express (πλέον της ενσωματωμένης στη μητρική) DVI >=128MB >=1920x Μέγιστη ανάλυση Κάρτα Ήχου με audio-in /out jacks ηχεία stereo ενσωματωμένη στη μητρική Σκληροί Δίσκοι (Hard Disk drives )

12 Τεχνολογία SATA III Πλήθος μονάδων Ωφέλιμη χωρητικότητα ο καθένας Buffer 1 >= 1.5 TΒ >= 8MB >= >= Ταχύτητα περιστροφής (rpm) Transfer rate (MB/sec) Οδηγός οπτικού δίσκου (DVD +/- RW) Εσωτερικό Σύνδεση : IDE (ATAPI ή SATA) Dual Layer Ταχύτητα ανάγνωσης DVD Ταχύτητα εγγραφής DVD+R Ταχύτητα εγγραφής DVD-R Ταχύτητα επανεγγραφής DVD+RW Ταχύτητα επανεγγραφής DVD-RW Ταχύτητα εγγραφής CD Cache >=10x >=16x >=8x >=4x >=4x >=40x Οδηγός οπτικού δίσκου (DVD) Εσωτερικό Σύνδεση : IDE (ATAPI) Ταχύτητα ανάγνωσης DVD >=10x Cache Πληκτρολόγιο (Keyboard) Εργονομικό 102/104 πλήκτρων (με ελληνική διάταξη πλήκτρων) Αναγραφή ελληνικών και λατινικών χαρακτήρων στα πλήκτρα PS/2 Ποντίκι (Mouse)

13 Τεχνολογίας οπτικής αναγνώρισης θέσης (π.χ. τεχνολογίας Microsoft Intellieye ή αντίστοιχο) με ροδάκι κύλισης (scroll wheel) Οδηγός Δισκέτας (Floppy Disk Drive) 1,44 MB, 3 ½ Κουτί (Tower) ATX Tower Εύκολα προσβάσιμο εσωτερικό Εγκατεστημένες θύρες USB στο μπροστινό μέρος του κουτιού εγκατεστημένα τροφοδοτικά ισχύς εγκατεστημένων τροφοδοτικού Εξωτερικά φατνία : Εσωτερικά φατνία : 3.5 Συνοδευτικά: καλώδια σύνδεσης οδηγοί για το προσφερόμενο λειτουργικό σύστημα Τεκμηρίωση : Εγχειρίδια Δελτία προδιαγραφών >=2 1 >= 500 Watt >=2 >= 1 >= Τεκμηρίωση συνοδευτικού λογισμικού Λειτουργικό Σύστημα

14 MS Windows 7 ή νεώτερο σε τελευταία έκδοση & ενημέρωση (Service Pack / Update), προεγκατεστημένο Υποστήριξη Ελληνικών σε περιβάλλον MSDOS, WINDOWS (DOS/437, ΕΛΟΤ.928) Το σύστημα H/Y θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο από μεγάλες κατασκευάστριες εταιρίες Λειτουργικών Συστημάτων (ή εταιρίες που υποστηρίζουν εκδόσεις αυτών) σχετικά με την άρτια και αδιάληπτη συνεργασία του συγκεκριμένου hardware με το ΛΣ (MS Windows 7, διάφορες εκδόσεις Linux κλπ) Πιστοποιημένοι από τη Microsoft οδηγοί συσκευών (hardware drivers) για κάθε συσκευή που διατίθεται με το σύστημα Λογισμικό Βοηθητικά προγράμματα MS Office (που να περιέχει τουλάχιστον τις εφαρμογές Word, Excel, PowerPoint και Access) σε τελευταία έκδοση & ενημέρωση προεγκατεστημένο (Academic Licence) Το λειτουργικό σύστημα όπως και ότι άλλο προεγκατεστημένο software θα παραδοθούν σε CD ROM. Να αναφερθεί όποιο επιπλέον software δίνεται προεγκατεστημένο από τον κατασκευαστή

15 3. Οθόνες Γενικά Αριθμός Οθονών 5 Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής Εγγύηση Καλής Λειτουργίας Κάθε οθόνη θα πρέπει να υποστηρίζεται με τρία (3) χρόνια εγγύηση από τον Κατασκευαστή του Προσφερόμενου Συστήματος για: 1) Ανταλλακτικά, 2) Οn-site κάλυψη και 3) Για εργασία. Απαιτείται είτε σχετική έγγραφη δήλωση του κατασκευαστή ή του νομίμου αντιπροσώπου του στην Ελλάδα για τα παραπάνω είτε σχετική έγγραφη δήλωση του κατασκευαστή ή του νομίμου αντιπροσώπου του στην Ελλάδα που θα εξουσιοδοτεί τον προμηθευτή να παρέχει τα παραπάνω (Ανταλλακτικά, on-site κάλυψη και εργασία) Χαρακτηριστικά Οθόνης TFT, LCD ή παρόμοια Διαγώνιος Κόκκος Ανάλυση Φωτεινότητα Αντίθεση Γωνία Θέασης (να αναφερθεί) Πιστοποιήσεις TCO '99 ή πιο πρόσφατη ή ισοδύναμο, CE Mark Καλώδια σύνδεσης Να διαθέτει πιστοποίηση ISO (Pixel fault class II) >= 21.5 =< 0,264mm >=1920x1080 >=250cd/m 2 >=500:1 4. Άλλος Εξοπλισμός 4.1. Εκτυπωτής Τύπου Α. Ποσότητα: ένας ( 1 ) Τεχνολογίας Laser A4, έγχρωμος. Να υποστηρίζει εκτύπωση σε φακέλους και διαφάνειες καθώς και εκτύπωση διπλής όψης στην προσφερόμενη σύνθεση Να αναφερθεί μοντέλο και κατασκευαστής, και να υπάρχει πιστοποιητικό ποιότητας ISO-9001 για τον κατασκευαστή.

16 Να υποστηρίζει εκτύπωση με χρήση της γλώσσας Postscript Level 2 στην προσφερόμενη σύνθεση. Να υποστηρίζει ανάλυση 1200x600dpi σε επίπεδο υλικού (hardware) στην προσφερόμενη σύνθεση. Να αναφερθεί αν μπορεί να υποστηρίξει μεγαλύτερη ανάλυση. Ταχύτητα εκτύπωσης, 25σελ./λεπτό σε ανάλυση 1200x600dpi, για σελίδες χαρτιού Α4. Τροφοδότης χαρτιού χωρητικότητας >=250φύλλων Επικοινωνία με τον Η/Υ μέσω παράλληλης θύρας και μέσω θύρας USB. Στην προσφερόμενη σύνθεση, να διαθέτει δικτυακή θύρα επικοινωνίας τύπου Ethernet, μέσω της οποίας να δέχεται εκτυπώσεις. Ο εκτυπωτής θα πρέπει να είναι πλήρως διαχειρίσιμος μέσω αυτής της θύρας χωρίς να απαιτείται η εγκατάσταση ειδικού λογισμικού στους Η/Υ που θα χρησιμοποιούνται για την διαχείρισή του. Ο εκτυπωτής θα πρέπει να είναι πλήρως συμβατός με τα λειτουργικά συστήματα Microsoft Windows 2008 Server, Microsoft Windows 7, Linux (με τουλάχιστον μία από τις διανομές Red Hat, Mandriva ή SuSE) και Mac OS X, ενώ θα πρέπει να παρέχεται και το απαιτούμενο λογισμικό οδήγησης (driver) για κάθε ένα από τα λειτουργικά συστήματα που υποστηρίζονται από τον εκτυπωτή (εάν απαιτείται). Το οποιοδήποτε λογισμικό συνοδεύει τον εκτυπωτή και αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία και διαχείρισή του, θα πρέπει να παρέχεται στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα. Μνήμη εκτυπωτή τουλάχιστον 96 MB. Να αναφερθεί το ανώτερο μέγεθος μνήμης που μπορεί να δεχθεί ο προσφερόμενος εκτυπωτής σε οποιαδήποτε σύνθεση και το ανώτερο μέγεθος μνήμης που μπορεί να δεχθεί στη σύνθεση που προσφέρεται. Να αναφερθεί το κόστος του toner και drum (όπου απαιτείται) και η συχνότητα αλλαγής τους (αριθμός σελίδων Α4). Θα πρέπει να παρέχονται όλα τα αναγκαία καλώδια για την εύρυθμη λειτουργία του εκτυπωτή και την σύνδεσή του με Η/Υ Πολυμηχάνημα Τύπου Α. Ποσότητα: ένα (1) Να αναφερθεί μοντέλο και κατασκευαστής, και να υπάρχει πιστοποιητικό ποιότητας ISO-9001 για τον κατασκευαστή. Να υποστηρίζει τις λειτουργίες έγχρωμης εκτύπωσης, έγχρωμης σάρωσης (τόσο flatbed όσο και με χρήση feeder), έγχρωμου φωτοαντιγραφικού και έγχρωμου fax Να υποστηρίζει τη λειτουργία αυτόματης εκτύπωσης σε 2 όψεις.

17 Εκτυπωτής τεχνολογίας έγχυσης μελάνης (inkjet) A4 έγχρωμος. Να υποστηρίζει εκτύπωση σε φακέλους και διαφάνειες. Να υποστηρίζει ανάλυση 1200x1200dpi σε επίπεδο υλικού (hardware) για την εκτύπωση, την σάρωση και την λειτουργία φωτοαντιγραφικού και ανάλυση 300x300dpi για την λειτουργία fax. Να αναφερθεί αν μπορεί να υποστηρίξει μεγαλύτερη ανάλυση. Ταχύτητα εκτύπωσης, >30σελ./λεπτό (σε μονόχρωμη εκτύπωση) σε ανάλυση 1200x1200dpi σε χαρτί Α4. Επικοινωνία με τον Η/Υ μέσω παράλληλης θύρας ή μέσω θύρας USB. Στην προσφερόμενη σύνθεση, να διαθέτει δικτυακή θύρα επικοινωνίας τύπου Ethernet, μέσω της οποίας να δέχεται εκτυπώσεις. Ο εκτυπωτής θα πρέπει να είναι πλήρως διαχειρίσιμος μέσω αυτής της θύρας χωρίς να απαιτείται η εγκατάσταση ειδικού λογισμικού στους Η/Υ που θα χρησιμοποιούνται για την διαχείρισή του. Να δέχεται ανεξάρτητο δοχείο μελάνης τουλάχιστον για το μαύρο μελάνι. Το πολυμηχάνημα θα πρέπει να είναι πλήρως συμβατό με τα λειτουργικά συστήματα Microsoft Windows 2008 Server, Microsoft Windows 7 και Mac OS X, ενώ θα πρέπει να παρέχεται και το απαιτούμενο λογισμικό οδήγησης (driver) για κάθε ένα από τα λειτουργικά συστήματα που υποστηρίζονται από τον εκτυπωτή. Το οποιοδήποτε λογισμικό συνοδεύει τον εκτυπωτή και αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία και διαχείρισή του, θα πρέπει να παρέχεται στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα. Να αναφερθεί το κόστος των δοχείων μελάνης (μαύρου και εγχρώμων) και η συχνότητα αλλαγής τους (αριθμός σελίδων Α4) για ασπρόμαυρη και έγχρωμη εκτύπωση. Θα πρέπει να παρέχονται όλα τα αναγκαία καλώδια για την εύρυθμη λειτουργία του εκτυπωτή και την σύνδεσή του με Η/Υ Τροφοδοτικό Αδιάλειπτης Παροχής (UPS) Τύπου Α, ποσότητα: πέντε ( 5 ) Τα τροφοδοτικά αδιάλειπτης παροχής τύπου Α, θα υποστηρίξουν τους σταθμούς εργασίας. Θα πρέπει να παρέχουν ισχύ 1KVA και να είναι τύπου line-interactive. Θα πρέπει να παρέχουν αυτονομία της τάξης των 5 λεπτών σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. Θα πρέπει να παρέχουν προστασία έναντι υπερτάσεων και υποτάσεων κατά τη διάρκεια συνήθους λειτουργίας τους

18 Θα πρέπει να παρέχονται όλα τα αναγκαία καλώδια για την εύρυθμη λειτουργία του τροφοδοτικού αδιάλειπτης παροχής και την σύνδεσή του με Η/Υ Τροφοδοτικό Αδιάλειπτης Παροχής (UPS) Τύπου Β. Ποσότητα: ένα (1 ) Το τροφοδοτικά αδιάλειπτης παροχής τύπου Β, θα υποστηρίξουν τα μηχανήματα τύπου Server. Θα πρέπει να παρέχουν ισχύ 1.5ΚVA και θα πρέπει να είναι τύπου on-line. Θα πρέπει να παρέχουν αυτονομία της τάξης των 10 λεπτών σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. Θα πρέπει να παρέχουν προστασία έναντι υπερτάσεων και υποτάσεων κατά τη διάρκεια συνήθους λειτουργίας τους Να παρέχεται λογισμικό για την αυτόματη και ομαλή διακοπή της λειτουργίας του Η/Υ σύμφωνα με τα όσα προδιαγράφει ο κατασκευαστής του λογισμικού του Η/Υ. Το λογισμικό θα πρέπει να είναι πλήρως συμβατό με το λειτουργικό σύστημα που παρέχεται για τους Η/Υ τύπου Εξυπηρετητές (Servers), στην περίπτωση που το προσφερόμενο σύστημα παρέχεται με προεγκατεστημένο λογισμικό, ή με το λειτουργικό σύστημα Linux (τουλάχιστον μία από τις διανομές Red Hat, Mandriva ή SuSE). Θα πρέπει να παρέχονται όλα τα αναγκαία καλώδια για την εύρυθμη λειτουργία του τροφοδοτικού αδιάλειπτης παροχής και την σύνδεσή του με Η/Υ Λοιπός εξοπλισμός Δέκα (10) εξωτερικοί σκληροί δίσκοι USB 3.0 χωρητικότητας 1TB (ή μεγαλύτερη) έκαστος Δέκα (10) USB Memory Sticks χωρητικότητας 32GB, τεχνολογίας USB 3.0. Εάν απαιτείται ειδικό λογισμικό σύνδεσης, αυτό θα πρέπει να παρέχεται για τα λειτουργικά συστήματα Microsoft Windows Server 2008/7 και Linux (για μια τουλάχιστον από τις διανομές Red Hat, Mandriva ή SuSE). 5. Υποστήριξη Προσφερομένου Εξοπλισμού 5.1. Εγγύηση Συντήρηση - Παράδοση Πρέπει να παρέχεται εγγύηση τριών (3) ετών στον χώρο εγκατάστασης για τους υπολογιστές, συμπεριλαμβανομένου των οθονών τους, και τους εκτυπωτές. Η εγγύηση θα πρέπει να περιλαμβάνει τόσο το κόστος ανταλλακτικών όσο και το κόστος των εργατικών. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την εγκατάσταση και ευθύνη καλής λειτουργίας όλων των υπολογιστικών συστημάτων.

19 Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει ON-CALL μηχανικού, για όλο το διάστημα συντήρησης και κατά της εργάσιμες ημέρες και ώρες. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να δεσμεύεται στον χρόνο αποκατάστασης βλάβης μονάδος, ο οποίος δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος των 72 ωρών. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει τον προσφερόμενο εξοπλισμό σε χρονικό διάστημα μικρότερο του 1 μήνα από την ημερομηνία κατακύρωσης της προσφοράς. Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να καταγραφεί αναλυτικά σύμφωνα με τον Πίνακα Ανάλυσης Οικονομικής Προσφοράς που ακολουθεί:

20 Πίνακας Ανάλυσης Οικονομικής Προσφοράς ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ : Α/Α Προϊόν/ Υπηρεσία Κατασκευαστής Μοντέλο Κόστος Μονάδας Ποσότητα Κόστος 1 Server 1 2 Σταθμοί Εργασίας 5 3 Λειτουργικό Σύστημα Σταθμών Εργασίας 5 4 MS-Office 5 5 Οθόνες 5 6 Εκτυπωτής Τύπου Α 1 7 Πολυμηχάνημα Τύπου Α 1 8 UPS τύπου Α 5 9 UPS τύπου Β 1 10 Εξωτερικοί σκληροί δίσκοι USB Memory Sticks 10 Συνολικό ΦΠΑ Συνολικό Κόστος Αθήνα, / / Για το Διαγωνιζόμενο (Ονομ/μο - Υπογραφή)

21 21

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ. Αριθμ. Πρωτ. 9781/10.03.

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ. Αριθμ. Πρωτ. 9781/10.03. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Αριθμ. Πρωτ. 9781/10.03.2011 Προσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 9781/10.03.2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ. Αριθμ. Πρωτ.

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ. Αριθμ. Πρωτ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Αριθμ. Πρωτ. 25630 / 2011 Προσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 25630

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΛΙΩΝ ΕΡΕΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΟ Έχοντας υπόψη ότι : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 46704/12 στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΟN ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟN ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟN ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

EΘΝΙΚΟN ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟN ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟN ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΘΝΙΚΟN ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟN ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟN ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 01549/2013 στο πλαίσιο διενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 9157 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 27-6-2011 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ ΒΙΦΧ4691ΩΓ-ΛΦ3 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠ. Αθήνα, 19.05.2014 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜ. ΥΠ. Γ99/Γ/46/3054 ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Άγ. Γερμανός, 21/11/2014 Αρ. Πρωτ.: 1544

Άγ. Γερμανός, 21/11/2014 Αρ. Πρωτ.: 1544 Άγ. Γερμανός, 21/11/2014 Αρ. Πρωτ.: 1544 ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Γερμανός, 530 77, Πρέσπα Πληροφορίες: Χριστίνα Λουκά Τηλ.: 23850 51870 Φαξ: 23850 51871 Email: fdedp@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΤΧ-ΧΜΡ Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2013 Αρ. Πρ.:ΔΙΟΙΚ/Φ.504/1/32008

ΑΔΑ: ΒΛ1ΤΧ-ΧΜΡ Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2013 Αρ. Πρ.:ΔΙΟΙΚ/Φ.504/1/32008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΛ1ΤΧ-ΧΜΡ Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2013 Αρ. Πρ.:ΔΙΟΙΚ/Φ.504/1/32008 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ. Αριθμός Προκήρυξης: 46377 / 2014

EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ. Αριθμός Προκήρυξης: 46377 / 2014 : 77462«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.07.01 09:31:06 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ

EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ KΗΜΔΗΣ & ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΔΑΜ: 15PROC002693079 Αριθμ. Πρωτ.: 15556/2015 Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λευκάδα 23-07-2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ.72990/11276 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών, σύμφωνα με την οδηγία 89/665/ΕΟΚ»,

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών, σύμφωνα με την οδηγία 89/665/ΕΟΚ», ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ: 03/10/2008 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 6508 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002435667 2014-11-28

14PROC002435667 2014-11-28 4PROC002435667 204--28 Πρέβεζα, 28 - - 204 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 20 100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21/08/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Αρ. Πρωτ. οικ.: 1423

Αθήνα, 21/08/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Αρ. Πρωτ. οικ.: 1423 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Πατησίων 147, 11251 Αθήνα Πληροφορίες: Π.Κυριακίδης Τηλ.: 210 8647420, 8668653 Fax: 210 8665988 e-mail: info@eoan.gr Αθήνα, 21/08/2013 Αρ. Πρωτ. οικ.: 1423 ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. συμβάσεως δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών, σύμφωνα με την οδηγία 89/665/ΕΟΚ»,

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. συμβάσεως δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών, σύμφωνα με την οδηγία 89/665/ΕΟΚ», ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ: 26/06/2009 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 4265 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Α.Α.&.Τ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - Τμήμα «ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ R.I.C.A» ΜΕΡΟΣ Β

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Α.Α.&.Τ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - Τμήμα «ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ R.I.C.A» ΜΕΡΟΣ Β ΜΕΡΟΣ Β ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Για εκσυγχρονισμό και Πληροφοριακή στήριξη του προγράμματος Δικτύου Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης (RICA) ΣΥΝΤΑΞΗ Γ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 381 111

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 17-03-2009 & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 6431 α/α 03/09 Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, AΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α.Ε. 580 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1)Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 2)Εκτυπωτής 3)UPS ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Τ. Κ.: Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 57 80 Πολυτεχνειούπολη, Αθήνα Τηλ.20-77247,Fax: 20 77293

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ & ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ & ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ & ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΔΑΜ: 15PROC002712899 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΘΝΟΥΣ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Ικάρων 1 (ΤΘ 14) Φοίνικας 55102 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Ε-mail: kdeod@cieel.gr Αρ. Πρωτ: 13600 URL:http://www.cieel.gr Ηµεροµηνία: 30/11/2009 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 20 100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 48940/2012 στο πλαίσιο διενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Τμ. Προμηθειών ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Τμ. Προμηθειών ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΘΗΝΑ 04/04/14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 6123 1 η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλεφ : 213-20 88 715 Fax: 213-20 88 530 Πληροφορίες : Δ. Παρασκευοπούλου ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Υποέργο: 5 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1 Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήριο αξιολόγησης : Η ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ. Θεσσαλονίκη 07 Απριλίου /2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 118207(3961)

Κριτήριο αξιολόγησης : Η ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ. Θεσσαλονίκη 07 Απριλίου /2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 118207(3961) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη 07 Απριλίου /2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 118207(3961) Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 19.04.2011. Αρ. Πρωτ.: Α290532 Κωδ. Εγγρ.:Η30/0000/4977/401/ΙΚ/16390/κτ ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόµενους

Θεσσαλονίκη, 19.04.2011. Αρ. Πρωτ.: Α290532 Κωδ. Εγγρ.:Η30/0000/4977/401/ΙΚ/16390/κτ ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόµενους 6 ο χλµ. Θεσσαλονίκης Θέρµης Τ.Θ. 60030, 570 01 Θεσσαλονίκη Τηλ. Κέντρο : 2310 470200 Fax : 2310 475935-6 ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΩΝ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /νση Συµβάσεων / Τµήµα: Τµήµα Μελετών-Υπηρεσιών Αρµόδιος : Μαίρη

Διαβάστε περισσότερα