ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 2213 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εξωτερικών...1» Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων... 2» Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού... 3» Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής...4» Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων... 5 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις...6 Περιφέρειες... 7 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ (1) Αριθμ. Π23ΔΑ Ορισμός Προέδρου, μελών και γραμματέα του Εκπαι δευτικού Συμβουλίου της Διπλωματικής Ακαδημίας του Υπουργείου Εξωτερικών. ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 1. Την παράγραφο 4 του άρθρου 15 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, που κυρώθηκε με το άρ θρο πρώτο του Ν. 3566/2007 «Κύρωση ως Κώδικα του «Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών»» (Α 117). 2. Το άρθρο 7 του Ν. 3833/2010 «Μείωση αποδοχών Έκτακτη οικονομική εισφορά κ.λπ. Φορολογικά θέματα» (Α 40). 3. Το γεγονός ότι έχει λήξει η τριετής θητεία του προηγούμενου Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της Διπλωμα τικής Ακαδημίας του Υπουργείου Εξωτερικών, η σύνθεση του οποίου είχε ορισθεί με την υπ αριθμ /ΑΣ 955/ υπουργική απόφαση (Υ.Ο.Δ.Δ. 419). 4. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο λογισμού, αποφασίζουμε: Πρόεδρος, μέλη και γραμματέας του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της Διπλωματικής Ακαδημίας του Υπουρ γείου Εξωτερικών ορίζονται οι: Το παρόν ΦΕΚ επανεκτυπώθηκε λόγω λάθους ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ιωάννης Θεόδωρος Οικονόμου του Αγ γέλου, Πληρεξούσιος Υπουργός Α, Διευθυντής της Δι πλωματικής Ακαδημίας του Υπουργείου Εξωτερικών. ΜΕΛΗ: Α. Μαρία Θεοφίλη του Κωνσταντίνου, Πληρεξούσια Υπουργός Α, Διευθύντρια της Δ1 Διευθύνσεως του Υπουργείου Εξωτερικών. Β. Χριστίνα Σημαντηράκη του Βασιλείου, Γραμματέας Πρεσβείας Α, Διευθύντρια Σπουδών της Διπλωματικής Ακαδημίας του Υπουργείου Εξωτερικών. Γ. Δημοσθένης Παπακωνσταντίνου του Φωτίου, Οικο νομολόγος, Γενικός Διευθυντής Ινστιτούτου Πωλήσεων και Διαπραγματεύσεων. Δ. Αντώνης Μακρυδημήτρης του Παναγιώτη Σοφο κλή, Καθηγητής Δημόσιας Διοίκησης Πανεπιστημίου Αθηνών. Ε. Ερρίκος Γεώργιος Μπελιές του Ιωάννη, συνταξι ούχος υπάλληλος του Κλάδου Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Εξωτερικών, Συγγραφέας. ΣΤ. Ευστάθιος Ευσταθιάδης του Ελευθερίου, Δημο σιογράφος. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Κυριακή Σταμπέλου του Διονυσίου, ΔΕ Διοικητική Γραμματέας Γ, με αναπληρωτή τον Χρήστο Μπαντίκο του Νικολάου, ΠΕ Πτυχιούχο Διοικητικό Γ. Η θητεία του Προέδρου και των μελών του Εκπαιδευ τικού Συμβουλίου είναι τριετής. Αθήνα, 18 Σεπτεμβρίου 2012 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ (2) Με την αριθ /4352 1/ κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδο μών, Μεταφορών και Δικτύων και Εργασίας, Κοινωνικής

2 2214 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) Ασφάλισης και Πρόνοιας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 55 παρ. 3, και 56, του Κώδικα Νο μοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/Α ), αποσπάται στο Γραφείο του Υφυ πουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Παναγιώτη Μηταράκη, η Σκο πελίτη Χρύσα του Δημητρίου (Α.Δ.Τ.: ΑΚ ), μόνιμη υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού με βαθμό Ε και Μ.Κ. ΠΕΕ1 του ΙΚΑ ΕΤΑΜ. Η παραπάνω απόσπαση λήγει αυτοδίκαια με την κατά οποιοδήποτε τρόπο λήξη της θητείας του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Παναγιώτη Μηταράκη. (Αριθ. βεβ. ΥΔΕ Υπ. ΑΑΥΜΔ 3113/ ). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (3) Με την υπ αριθμ / κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, που εκδό θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 55 παρ. 3 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/ ), αποσπάται, στο Πολιτικό Γραφείο του Υφυπουργού Παιδείας και Θρη σκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, σε προσωρινή ομοιόβαθμη θέση που συνιστάται με την απόφαση αυτή, η Ματθαίου Αναστασία του Παναγή (με Α.Δ.Τ. Σ ), μόνιμη υπάλληλος του Δήμου Αθηναίων, κλάδου ΔΕ38 με 1ο Μ. Κ. του Γ βαθμού. Η απόσπαση λήγει με την κατά οποιοδήποτε τρόπο λήξη της θητείας του Υφυπουργού. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. πρώην ΥΠ. ΠΟΤ 6086/ ). Με την υπ αριθμ / κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, που εκδό θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 55 παρ. 3 του του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/ ), αποσπάται, από 20/08/2012, στο Πολιτικό Γραφείο του Υφυπουργού Παι δείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Ιωαννίδη Ιωάννη, σε προσωρινή ομοιόβαθμη θέση που συνιστάται με την απόφαση αυτή, η Παπαδάκου Μαρία του Πέτρου (με Α.Δ.Τ. ΑΖ ), μόνιμη υπάλληλος του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης, κλάδου ΔΕ Διοικητικού με εισαγωγικό Μ.Κ. του βαθμού Ε. Η απόσπαση λήγει με την κατά οποιοδήποτε τρόπο λήξη της θητείας του Υφυπουργού. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. πρώην ΥΠ. ΠΟΤ 6085/ ). ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ (4) Με την υπ αριθμ / κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλ λαγής και του Υπουργού Υγείας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 55 του Π.Δ/τος 63/2005 αποσπάται η μόνιμη υπάλληλος ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΙ ΜΕΛΛΗ του Παναγιώτη, κάτοχος του με αριθ. Χ ΑΔΤ, του κλάδου ΠΕ Μηχανικών Αρχιτεκτόνων Μηχανι κών με το 1ο Μ.Κ. του Δ βαθμού, από το Γενικό Νοσοκο μείο «Αλεξάνδρα», στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής από τις ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας. Η ανωτέρω αποσπάται σε προσωρινή ομοιόβαθμη θέση του κλάδου ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. (Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υ.Π.Ε.Κ.Α.: 3680/ ). ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ (5) Αριθμ Συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής του εισαγωγικού διαγωνισμού για την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λει τουργών (κατεύθυνση Διοικητικής Δικαιοσύνης), έτους ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν.3689/2008 (Α 164) «Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις», όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9 του ν. 3910/2011 (Α 11). 2. Τη υπ αριθμ. 494/ (Γ 610) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνει ας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με την οποία προκη ρύχθηκε διαγωνισμός για την εισαγωγή σπουδαστών στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών. 3. Το υπ αριθμ. Γ730/ έγγραφο του Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας. 4. Το υπ αριθμ. 415/ έγγραφο του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 5. Το υπ αριθμ / έγγραφο του Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών. 6. Το από πρακτικό κλήρωσης του Υπουρ γείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιω μάτων. 7. Τα υπ αριθμ. 584/ και 593/ (ορθή επανάληψη) έγγραφα της Ολομέλειας των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας. 8. Το υπ αριθμ. 931/ έγγραφο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση προκα λείται δαπάνη ύψους περίπου ευρώ, η οποία έχει προβλεφθεί και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2012 της Εθνικής Σχολής Δικα στικών Λειτουργών, αποφασίζουμε: Συγκροτούμε την εξεταστική επιτροπή του εισαγωγι κού διαγωνισμού της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λει τουργών (κατεύθυνση Διοικητικής Δικαιοσύνης), απο τελούμενη από τους: 1) Αικατερίνη Συγγούνα του Ευαγγέλου (Α.Δ.Τ. ΑΚ ), Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, ως Πρόεδρο, με αναπληρώτρια της την Άϊριν Έβελυν Μι κέλα Μαίρη Σάρπ του Γκόρντον Χένρυ (Α.Δ.Τ. ΑΕ ), Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας. 2) Νικόλαο Μηλιώνη του Αλέξανδρου (Α.Δ.Τ. ΑΚ ), Σύμβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με αναπληρώ τρια του την Βασιλική Σοφιανού του Νικολάου (Α.Δ.Τ. Τ003296), Σύμβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 3) Περικλή Γκότση του Νικολάου (Α.Δ.Τ. ΑΒ ), Πρόεδρο Εφετών του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, με αναπληρωτή του τον Γεώργιο Μπαλατσό του Νικολά ου (Α.Δ.Τ. Π ), Πρόεδρο Εφετών του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών. 4) Κωνσταντίνο Χρυσόγονο του Χρυσόγονου (Α.Δ.Τ. ΑΑ ), Καθηγητή Συνταγματικού Δικαίου του Τμή ματος Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με αναπληρωτή του τον Κωνσταντίνο Ρέμελη του Σωτηρίου (Α.Δ.Τ. ΑΒ ), Καθηγητή Δι οικητικού Δικαίου του Τμήματος Νομικής του Δημοκρί τειου Πανεπιστημίου Θράκης. 5) Αντώνη Αργυρό του Παναγιώτη (Α.Δ.Τ. ΑΚ ), Δικηγόρο Αθηνών, με αναπληρώτρια του την Βασιλική Σκορδάκη του Δημοσθένη (Α.Δ.Τ. Ξ ), Δικηγόρο Αθηνών, επίσης, ως μέλη. Καθήκοντα γραμματέως της ανωτέρω Επιτροπής ανατίθενται στην Τάνια Γκελερή του Γεωργίου (Α.Δ.Τ. ΑΕ ), υπάλληλο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, με αναπληρώτρια της την Αικατερίνη Δό δουρα του Γεωργίου (Α.Δ.Τ. ΑΖ ), υπάλληλο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, επίσης. Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2012 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ - Αριθμ Συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής τoυ εισαγωγικού διαγωνισμoύ για την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λει τουργών (κατεύθυνση Πολιτικής και Ποινικής Δι καιoσύvης), έτους ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ Έχovτας υπόψη: 1. Τις διατάξεις τoυ άρθρoυ 11 του ν.3689/2008 (Α 164) «Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατά ξεις», όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9 του ν.3910/2011 (Α 11). 2. Την υπ αριθμ. 494/ (Γ 610) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιoσύvης, Διαφάνει ας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με τηv oπoία προκη ρύχθηκε διαγωνισμός για τηv εισαγωγή σπουδαστών στηv Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών. 3. Τα υπ αριθμ. 595/ και 666/ έγγραφα τoυ Πρoέδρoυ τoυ Αρείου Πάγου. 4. Τo υπ αριθμ. 3020/ έγγραφο τoυ Εισαγ γελέα του Αρείου Πάγου. 5. Τo από πρακτικό κλήρωσης του Υπουρ γείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιω μάτων. 6. Το υπ αριθμ. 586/ έγγραφο της Ολομέλειας των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας. 7. Το υπ αριθμ. 931/ έγγραφο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών. 8. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση προκα λείται δαπάνη ύψους περίπου ευρώ, η έχει προ βλεφθεί και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2012 της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, αποφασίζουμε: Συγκρoτoύμε τηv εξεταστική επιτρoπή τoυ εισαγω γικoύ διαγωvισμoύ της Εθvικής Σχoλής Δικαστικών Λειτουργών (κατεύθυvση Πολιτικής και Ποινικής Δι καιoσύvης), αποτελούμενη από τους: 1) Αθανάσιο Κουτρομάνο του Κων/νου (Α.Δ.Τ. ΑΖ ), Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, ως Πρόεδρo, με αvαπληρωτή του τον Βασίλειο Λυκούδη του Σπυρί δωνα Γερασίμου (Α.Δ.Τ. ΑΕ ), Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου. 2) Βασίλειο Φούκα του Δημητρίου (Α.Δ.Τ. Ι ), Αρεοπαγίτη, με αvαπληρωτή του τον Γρηγόριο Κουτσό πουλο του Χρίστου (Α.Δ.Τ. ΑΒ ), Αρεοπαγίτη. 3) Γεώργιο Μπόμπολη του Κων/νου (Α.Δ.Τ. ΑΖ ), Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, με αvαπληρωτή του τον Σταύρο Μαντακιοζίδη του Χρήστου (Α.Δ.Τ. ΑΖ ), Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου. 4) Kωνσταντίνο Καλαβρό του Φραγκίσκου (Α.Δ.Τ. ΑΕ ), Καθηγητή Πολιτικής Δικονομίας του Τμήμα τος Νομικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, με αναπληρωτή του τον Γεώργιο Δέλλιο του Ιωάννη (Α.Δ.Τ. Π ), Καθηγητή Αστικού Δικαίου του Νο μικού Τμήματος της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 5) Σπυρίδωνα Λάλα του Περικλή (A.Δ.Τ. M ) Δι κηγόρο Αθηνών, με αναπληρωτή του τον Λάμπρο Αντω νίου του Γεωργίου (Α.Δ.Τ. Φ ), Δικηγόρο Αθηνών, επίσης, ως μέλη. Καθήκovτα Γραμματέως της αvωτέρω Επιτρoπής αvατίθενται στη Σελήνη Ακριτίδου του Κωνσταντίνου (Α.Δ.Τ. Ξ ), υπάλληλο της Εθνικής Σχολής Δικαστι κών Λειτουργών, με αναπληρώτριά της την Αικατερίνη Σιάρκου του Θεοδώρου (Α.Δ.Τ. ΑΙ ), υπάλληλο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, επίσης. Κυβερνήσεως Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2012 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ

4 2216 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) Αριθμ Συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής τoυ εισαγωγικού διαγωνισμoύ για την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λει τουργών (κατεύθυνση Eισαγγελέων), έτους ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ Έχovτας υπόψη: 1. Τις διατάξεις τoυ άρθρoυ 11 του ν.3689/2008 (Α 164) «Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατά ξεις», όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9 του ν.3910/2011 (Α 11). 2. Τη υπ αριθμ. 494/ (Γ 610) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιoσύvης, Διαφάνει ας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με τηv oπoία προκη ρύχθηκε διαγωνισμός για τηv εισαγωγή σπουδαστών στηv Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών. 3. Τα υπ αριθμ. 595/ και 679/ έγγρα φα τoυ Πρoέδρoυ τoυ Αρείου Πάγου. 4. Τo υπ αριθμ. 3021/ έγγραφο τoυ Εισαγγε λέα του Αρείου Πάγου. 5. Τo υπ αριθμ / έγγραφο τoυ Διευθύ νοντος την Εισαγγελία Εφετών Αθηνών. 6. Το από πρακτικό κλήρωσης του Υπουρ γείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαι ωμάτων. 7. Το υπ αριθμ. 585/ έγγραφο της Ολομέλειας των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας (σε ορθή επανάληψη). 8. Το υπ αριθμ. 931/ έγγραφο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών. 9. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση προκα λείται δαπάνη ύψους περίπου ευρώ, η οποία έχει προβλεφθεί και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2012 της Εθνικής Σχολής Δικα στικών Λειτουργών, αποφασίζουμε: Συγκρoτoύμε τηv εξεταστική επιτρoπή τoυ εισαγω γικoύ διαγωvισμoύ της Εθvικής Σχoλής Δικαστικών Λειτουργών (κατεύθυvση Εισαγγελέων), αποτελούμενη από τους: 1) Θεοδώρα Γκοΐνη του Γεωργίου (Α.Δ.Τ. Γ ), Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, ως Πρόεδρo, με αvα πληρωτή της τον Σπυρίδωνα Ζιάκα του Παύλου (Α.Δ.Τ. ΑΗ ), Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου. 2) Aθανάσιο Κατσιρώδη του Κων/νου (Α.Δ.Τ. Λ ), Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, με αvαπληρωτή του τον Γεώργιο Κολιοκώστα του Νικολάου (Α.Δ.Τ. ΑΕ ), Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου. 3) Χρήστο Μαρκογιαννάκη του Γεωργίου (Α.Δ.Τ. ΑΕ ), Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, με αναπληρω τή του τον Παναγιώτη Καραγιάννη του Σταύρου (Α.Δ.Τ. ΑΒ ), Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών. 4) Στυλιανό Σταματόπουλο του Γεωργίου (Α.Δ.Τ. ΑΚ ), Καθηγητή Πολιτικής Δικονομίας του Τμήμα τος Νομικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, με αναπληρωτή του τον Σπυρίδωνα Ψυχομάνη του Δι ονυσίου (Α.Δ.Τ. ΑΑ413811), Καθηγητή Εμπορικού Δικαίου του Τμήματος Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομι κών και πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανε πιστημίου Θεσσαλονίκης. 5) Βασίλειο Χειρδάρη του Κωνσταντίνου (Α.Δ.Τ. AE ), Δικηγόρο Αθηνών, με αναπληρωτή του τον Γεώργιο Ματσιώτα του Δημητρίου (A.Δ.Τ. Χ ), Δι κηγόρο Αθηνών, επίσης, ως μέλη. Καθήκovτα Γραμματέως της αvωτέρω Επιτρoπής αvατίθενται στην Αρετή Βαλταζή του Γεωργίου (Α.Δ.Τ. Χ ), υπάλληλο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, με αναπληρωτή της τον Χαράλαμπο Πλατή του Γεωργίου (Α.Δ.Τ. ΑΖ ), υπάλληλο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, επίσης. Κυβερνήσεως Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2012 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ - Αριθμ Ορισμός εξεταστών ξένων γλωσσών του εισαγωγικού διαγωνισμού για την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λει τουργών, έτους ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν.3689/2008 (Α 164) «Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις», όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9 του ν.3910/2011 (Α 11). 2. Την υπ αριθμ. 494/ (Γ 610) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνει ας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με την οποία προκη ρύχθηκε διαγωνισμός για την εισαγωγή σπουδαστών στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών. 3. Το από πρακτικό κλήρωσης του Υπουρ γείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιω μάτων. 4. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση προκα λείται δαπάνη ύψους περίπου ευρώ, η οποία έχει προβλεφθεί και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2012 της Εθνικής Σχολής Δικα στικών Λειτουργών, αποφασίζουμε: Ορίζουμε, ως εξεταστές για την εξέταση των τεσσά ρων ξένων γλωσσών του εισαγωγικού διαγωνισμού της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, τους εξής: ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ: 1. Άννα Κυριακοπούλου Καμπούρη του Ηρακλή (Α.Δ.Τ. ΑΖ ), διδασκάλισσα Αγγλικής του Τμήματος Νο μικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Α τα κτικό μέλος). 2. Κωνσταντίνο Αντωνόπουλο του Ιωάννη (Α.Δ.Τ. ΑΒ ), Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Νομικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Β τακτικό μέλος). 3. Ευγενία Δακορώνια του Γεωργίου (Α.Δ.Τ. Ξ ), Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Νομικής της Σχολής Νομικών Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (αναπληρωματικό μέλος). ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ: 1. Χρήστο Μαστροκώστα του Ιωάννη (Α.Δ.Τ. Χ ), Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Νομικής του Δη μοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Α τακτικό μέλος). 2. Γεώργιο Λέκκα του Κων/νου (Α.Δ.Τ. Ν ), Επί κουρο Καθηγητή του Τμήματος Νομικής της Σχολής

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) 2217 Νομικών Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Β τακτικό μέλος). 3. Στέφανο Κουτσουμπίνα του Ιωάννη (Α.Δ.Τ. Τ ), Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Νομικής του Δημο κρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Α αναπληρωματικό μέλος). 4. Σοφία Τζωρτζακάκη Τζαρίδου του Μύρωνος (Α.Δ.Τ. Ρ ), Επίκουρο Καθηγήτρια του Τμήματος Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστη μών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Β αναπληρωματικό μέλος). ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ: 1. Αριστοτέλη Χαραλαμπάκη του Ιωάννη (Α.Δ.Τ. ΑΕ ), Καθηγητή του Τμήματος Νομικής του Δημο κρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Α τακτικό μέλος). 2. Δημήτριο Συμεωνίδη του Γεωργίου (Α.Δ.Τ. ΑΒ ), Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Νομικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Β τακτικό μέλος). 3. Ανθή Παπαγεωργίου Πελλένη του Κλέαρχου (Α.Δ.Τ. ΑΚ ), Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Νομικής της Σχολής Νομικών Οικονομικών και Πολιτι κών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανε πιστημίου Αθηνών (Α αναπληρωματικό μέλος). 4. Γεώργιο Μεντή του Βασιλείου (Α.Δ.Τ. Χ ), Επί κουρο Καθηγητή του Τμήματος Νομικής της Σχολής Νομικών Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Β αναπληρωματικό μέλος). ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ: 1. Μαρίκα Γιούνη του Σωτηρίου (Α.Δ.Τ. ΑΗ ), Ανα πληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Νομικής του Δημο κρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Α τακτικό μέλος). 2. Θεοχάρη Δαλακούρα του Ιωάννη (Α.Δ.Τ. ΑΕ ), Καθηγητή του Τμήματος Νομικής του Δημοκρίτειου Πα νεπιστημίου Θράκης (Β τακτικό μέλος). Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2012 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ (6) ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Aριθμ. οικ /3088 Τροποποίηση της υπ αριθμ /1585/ (ΦΕΚ 60/τ. ΥΟΔΔ/ ) απόφασης του Γενικού Γραμ ματέα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας περί ανα συγκρότησης της Επιτροπής του άρθρου 7 του Ν. 2839/2000. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 6 παρ. 10 του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/ τ.α ) «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρει ας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». β) Του άρθρ. 238 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α / ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε ντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». γ) Του άρθρου 7 του Ν. 2839/2000 (ΦΕΚ 196/τ.Α ) «Ρυθ μίσεις θεμάτων του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και άλλες διατάξεις». δ) Του άρθρου 22 του Ν. 3051/2002 (ΦΕΚ 220/τ.Α ) «Συ νταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές κ.λπ.». ε) Του άρθρου 18 του Ν. 2218/1994 (ΦΕΚ 90/τ.Α ) «Ίδρυση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης κ.λπ.», όπως τροποποιήθη κε μεταγενέστερα και ισχύει. στ) Του άρθρου 5 παρ. 2 του Ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131/ τ.α ) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις». ζ) Του άρθρου 7 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α / ) «Προστασία της εθνικής οικονομίας Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης». η) Του π.δ. 141/2010 (ΦΕΚ 234/τ.Α / ) «Οργανι σμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας». θ) Του άρθρου 68 του π.δ. 30/96 (ΦΕΚ 21/τ.Α ) «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης», όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 14 του Ν. 2503/ Την υπ αριθμ / (ΦΕΚ 1388/τ. Β /2000) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκη σης και Αποκέντρωσης «Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής». 3. Την υπ αριθμ. 60/74895/ εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλ. Δια κυβέρνησης, περί ελέγχου νομιμότητας πράξεων Ο.Τ.Α., Αστική και Πειθαρχική ευθύνη αιρετών μέχρι την έναρ ξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. (άρθρο 238 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλ λικράτης»). 4. Την αριθ. 15/5370/ εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλ. Διακυβέρνησης, περί ελέγχου νομιμότητας πράξεων Ο.Τ.Α. και αναζήτηση πει θαρχικής ευθύνης αιρετών μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. (άρθρο 238 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης»). 5. Την αριθ /1585/ (ΦΕΚ 60/Υ.Ο.Δ.Δ./ ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περι φέρειας Δυτικής Μακεδονίας, περί ανασυγκρότησης της Επιτροπής του άρθρου 7 του Ν. 2839/2000, όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ /11904/ (ΦΕΚ 451/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./ ), 19499/2306/ (ΦΕΚ 90/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./ ), 9765/1131/ (ΦΕΚ 50/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./ ), 16179/1867/ (ΦΕΚ 77/ Υ.Ο.Δ.Δ./ ) αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και την υπ αριθμ /949/ (ΦΕΚ 136/τ.ΥΟΔΔ/ ) απόφα ση της Γενικής Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας. 6. Την ανάγκη τροποποίησης της υπ αριθμ /1585/ (ΦΕΚ 60/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./ ) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας περί ανασυγκρότησης της Επιτροπής του άρθρου 7 του Ν. 2839/2000, αποφασίζουμε: Τροποποιούμε την υπ αριθμ /1585/ (ΦΕΚ 60/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./ ) απόφαση του Γενικού Γραμμα τέα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, περί ανασυγκρό τησης της Επιτροπής του άρθρου 7 του Ν. 2839/2000, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ αριθμ /11904/ (ΦΕΚ 451/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./ ), 19499/2306/

6 2218 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) (ΦΕΚ 90/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./ ), 9765/1131/ (ΦΕΚ 50/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./ ), 16179/1867/ (ΦΕΚ 77/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./ ) αποφάσεις του Γενικού Γραμμα τέα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και την υπ αριθμ /949/ (ΦΕΚ 136/τ.ΥΟΔΔ/ ) απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας και ορίζουμε: Τον Αντώνιο Παπαθεοδώρου του Γεωργίου, Αν. Προϊ στάμενο του Τμήματος Διοικητικού Οικονομικού Κοζά νης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας, με βαθμό Β και ΑΔΤ ΑΕ , ως ανα πληρωματικό μέλος (του τακτικού μέλους Αθανασίου Τζάρου) σε αντικατάσταση της Κων/νας Παπαηλία του Παναγιώτη, υπαλλήλου του Τμήματος Αστικής Κατάστα σης και Κοινωνικής Ένταξης Ν. Γρεβενών της Αποκε ντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας. Την Τριανταφυλλιά Ζάρα του Θεοδώρου, υπάλληλο του τμήματος Διοικητικού Οικονομικού Κοζάνης της Αποκε ντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας, με βαθμό Δ και ΑΔΤ Τ , ως αναπληρώτρια γραμματέα της Επιτροπής (της τακτικής γραμματέως Ειρήνης Καρα κούλα) σε αντικατάσταση της Αικατερίνης Κούτσιανου του Χρηστάκη, υπαλλήλου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας, αποσπασμένη στο Περι φερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ /1585/ (ΦΕΚ 60/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./ ) απόφαση του Γενικού Γραμμα τέα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, περί ανασυγκρό τησης της Επιτροπής του άρθρου 7 του Ν. 2839/2000, όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ /11904/ (ΦΕΚ 451/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./ ), 19499/2306/ (ΦΕΚ 90/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./ ), 9765/1131/ (ΦΕΚ 50/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./ ), 16179/1867/ (ΦΕΚ 77/ τ. Υ.Ο.Δ.Δ./ ) αποφάσεις του Γενικού Γραμμα τέα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και την υπ αριθμ /949/ (ΦΕΚ 136/τ.ΥΟΔΔ/ ) απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας. Με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας, για το έτος 2012 και για τα επόμενα έτη. Κοζάνη, 12 Σεπτεμβρίου 2012 Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Αριθμ Καθορισμός αποζημίωσης προέδρου, μελών, εισηγητών και γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου της Δη μοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Βέροιας (Δ.Ε.Υ.Α.Β.) Νομού Ημαθίας. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 1. Τις διατάξεις α) Του άρθρου 280 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α / ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλι κράτης». β) Του Π.Δ. 142/2010 (ΦΕΚ 235 Α/ ): Οργα νισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης. γ) Του άρθρου 90 του «Κώδικα της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώ θηκε με το άρθρο πρώτο του ΠΔ. 63/2005 «Έλεγχος των δαπανών που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις». δ) Του άρθρου 3 παρ. 7 του Ν. 1069/80 (ΦΕΚ 191 Α ) «Περί κινήτρων δια την ύδρευσιν επιχειρήσεων υδρεύ σεως και αποχετεύσεως», όπως τροποποιήθηκαν με τις όμοιες του άρθρου 8 του Ν. 2839/2000 (ΦΕΚ 196 Α ) «Ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκ/σης». ε) Του άρθρου 1 του Ν. 3833/2010 «Προστασία της Εθνι κής Οικονομίας Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ 40/Α/ ), του άρθρου 3 παρ. 4 και 5 του Ν. 3845/2010 «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οι κονομίας από τα κράτη μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο» (ΦΕΚ 65/Α/ ) καθώς και εκείνες του άρθρου 3 της παρ. 3α του Ν. 4051/2012 «Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού περιεχομέ νου και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής του Μνημονίου Συνεννόησης του Ν. 4046/2012» (ΦΕΚ 40/Α/ ). 2. Την υπ αριθμ. 55/2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Απο χέτευσης Δήμου Βέροιας, η οποία αφορά τον καθορισμό του ποσού της αποζημίωσης του Προέδρου, των μελών, του εισηγητή και του γραμματέα του Διοικητικού Συμ βουλίου της επιχείρησης, για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του ανωτέρω οργάνου. 3. Το υπ αριθμ / έγγραφο του Δήμου Βέροιας προς τη Δ.Ε.Υ.Α.Β., περί του ύψους της αντιμι σθίας της Δημάρχου Βέροιας. 4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ τής προκαλείται δαπάνη ύψους 6.094,44 ευρώ περίπου, για την κάλυψη της οποίας, υπάρχουν εγγεγραμμένες πιστώσεις στον Κ.Α του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού έτους 2012 της Δ.Ε.Υ.Α.Β. Για τα επόμενα έτη, προκαλείται δαπάνη ύψους ,32 ευρώ, για την κάλυψη της οποίας θα εγγραφούν οι αντίστοι χες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του κάθε έτους, αποφασίζουμε: Καθορίζουμε την αποζημίωση του Προέδρου, των μελών, του εισηγητή και του γραμματέα του Διοικητι κού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Βέροιας, για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις αυτού κατά το έτος 2012 και εφεξής και μέχρι τρεις (3) το ανώτερο συνεδριάσεις/μήνα, στο ποσό των 46,17 ευρώ μικτά ανά συνεδρίαση, το οποίο δεν υπερβαίνει το ύψος του ποσού που εισπράττουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 140 παρ. 3 του Ν.3463/2006, τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βέροιας, ως αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) 2219 Βέροια, 31 Αυγούστου 2012 Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθμ Συγκρότηση Επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ». Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω μένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/ τεύχος Α/ ) όπως έχουν τροποποιηθεί συμπλη ρωθεί και ισχύουν. 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 148/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ 241 /τεύχος Α/ ). 3. Το Π.Δ. 186/96 «Περί αποφαινομένων Οργάνων εκτελέσεως έργων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων» (Φ.Ε.Κ. 145/ , τ.α ). 4. Την υπ αριθμ. 2067/ εγκύκλιο (Αρ. εγκυκλί ου 6) του Υπουργείου Εσωτερικών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 5. Τον από φάκελο του έργου και των τευχών δημοπράτησης όπως συντάχθηκαν από την Δ/νση Τε χνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. 707/12 (πρα κτικό 27/ , θέμα 8ο) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 6. Την ΣΑΜΠ 066/ Την υπ αριθμ / κοινή υπουργική απόφαση, με τίτλο «αποφαινόμενα και γνωμοδοτούντα όργανα των ΟΤΑ Β βαθμού και λοιπών Νομικών Προσώ (7) πων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου και Επιχειρήσεων του Π.Δ. 30/1996, σε εφαρμογή του Ν. 3316/ Το άρθρο 21 του Ν. 3316/2005 (Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις), με τίτλο «Επι τροπή Διαγωνισμού». 9. Το υπ αριθμ. 1105/ έγγραφο του Τ.Ε.Ε. τμή μα Ανατολικής Στερεάς, με το οποίο προτείνονται εκ πρόσωποι του, ως μέλη στην Επιτροπή Διαγωνισμού. 10. Το από 26/7/2012 πρακτικό διενέργειας κλήρωσης για την επιλογή των μελών στην επιτροπή διενέργειας δι αγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης του θέματος. 11. Η δαπάνη της επιτροπής (μόνο για τον εκπρόσωπο του Τ.Ε.Ε, τα υπηρεσιακά μέλη δεν αμείβονται) ανέρ χεται σε 500,00 και θα καλυφθεί από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και τον Κ.Α. 2005ΜΠ , αποφασίζουμε: Τη συγκρότηση Επιτροπής διεξαγωγής του Διαγωνι σμού, για την ανάθεση της μελέτης: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡ ΛΩΝ», αποτελούμενη από τους: α) Απόστολο Τσαμαδιά του Δημητρίου με Α.Δ.Τ. Ν899908/87, Πολιτικό Μηχανικός με Δ β. Υπάλληλος της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ., ως πρόεδρο, με αναπληρώτρια την Ελένη Θωμοπούλου του Σπυρίδωνα με Α.Δ.Τ. Α.Ε /07, Πολιτικό Μηχανικό με Δ β. υπάλληλο της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. β) Αθανασία Ζωβοϊλη του Σπυρίδωνα με Α.Δ.Τ. ΑΑ /04, Τοπογράφο Μηχανικό με Δ β, υπάλληλο της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ με αναπληρώτρια την Ζωή Ηλιοπούλου του Χρήστου με Α.Δ.Τ. ΑΗ /09, Πολιτικό Μηχανικό με Δ β, υπάλληλο της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ της ΠΕΡΙΦΕ ΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, γ) Νικόλαο Μαζιώτη του Ανδρέα με Α.Δ.Τ. Χ985552/04 Τοπογράφο Μηχανικό εκπρόσωπο του Τ.Ε.Ε., ως μέλος με αναπληρωτή τον Στυλιανό Καραγιάννη του Γεωργί ου με Α.Δ.Τ. Ρ987636/95 Πολιτικό Μηχανικό εκπρόσωπο του Τ.Ε.Ε. Λαμία, 11 Σεπτεμβρίου 2012 Ο Πρόεδρος ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ

8 2220 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 813 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 234 8 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2029 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 402 22 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2037 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 403 22 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2557 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 396 10 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 828 24 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1791 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 353 25 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 557 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 102 8 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 517 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 83 1 Απριλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρωθυπουργός..................................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1847 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 286 24 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 767 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 116 29 Απριλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 247 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 48 2 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 191 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 48 5 Φεβρουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2759 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 459 27 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35415 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2947 3 Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός του ελάχιστου αριθμού ημερομισθίων ή ελάχιστου χρονικού διαστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 137 29 Ιανουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. οικ.3669/194/5.4.2011 (ΦΕΚ Β 549) κοινής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 176 27 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 309 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 69 21 Φεβρουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1209 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 216 30 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2325 29 Αυγούστου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση εργασίας πέρα από το κανονικό ωρά ριο των υπαλλήλων της Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 293 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 45 5 Φεβρουαρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 473 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 77 28 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 997 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 272 21 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29983 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2180 23 Ιουλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της 340/0056/13 06 2012 απόφασης «Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3157 24 Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση της με αρ. πρωτ. 166677/Γ2/15 10 2014 Υ.Α., (2863 Β ), «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 799 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 152 30 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14491 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1284 29 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή, πέ ραν του κανονικού ωραρίου, για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14729 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1316 1 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Είδος και ποσοστό δαπανών που πληρώνονται σε βάρος της Πάγιας Προκαταβολής της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29473 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2121 28 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β, Γ τάξεων του Εσπερινού Γυμνασίου...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24075 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1652 4 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση της υπ αριθμ. Γ.Π. οικ. 39728/30 4 13 (ΦΕΚ 1085/Β /30 4 13) απόφασης....

Διαβάστε περισσότερα