ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 2213 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εξωτερικών...1» Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων... 2» Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού... 3» Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής...4» Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων... 5 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις...6 Περιφέρειες... 7 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ (1) Αριθμ. Π23ΔΑ Ορισμός Προέδρου, μελών και γραμματέα του Εκπαι δευτικού Συμβουλίου της Διπλωματικής Ακαδημίας του Υπουργείου Εξωτερικών. ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 1. Την παράγραφο 4 του άρθρου 15 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, που κυρώθηκε με το άρ θρο πρώτο του Ν. 3566/2007 «Κύρωση ως Κώδικα του «Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών»» (Α 117). 2. Το άρθρο 7 του Ν. 3833/2010 «Μείωση αποδοχών Έκτακτη οικονομική εισφορά κ.λπ. Φορολογικά θέματα» (Α 40). 3. Το γεγονός ότι έχει λήξει η τριετής θητεία του προηγούμενου Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της Διπλωμα τικής Ακαδημίας του Υπουργείου Εξωτερικών, η σύνθεση του οποίου είχε ορισθεί με την υπ αριθμ /ΑΣ 955/ υπουργική απόφαση (Υ.Ο.Δ.Δ. 419). 4. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο λογισμού, αποφασίζουμε: Πρόεδρος, μέλη και γραμματέας του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της Διπλωματικής Ακαδημίας του Υπουρ γείου Εξωτερικών ορίζονται οι: Το παρόν ΦΕΚ επανεκτυπώθηκε λόγω λάθους ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ιωάννης Θεόδωρος Οικονόμου του Αγ γέλου, Πληρεξούσιος Υπουργός Α, Διευθυντής της Δι πλωματικής Ακαδημίας του Υπουργείου Εξωτερικών. ΜΕΛΗ: Α. Μαρία Θεοφίλη του Κωνσταντίνου, Πληρεξούσια Υπουργός Α, Διευθύντρια της Δ1 Διευθύνσεως του Υπουργείου Εξωτερικών. Β. Χριστίνα Σημαντηράκη του Βασιλείου, Γραμματέας Πρεσβείας Α, Διευθύντρια Σπουδών της Διπλωματικής Ακαδημίας του Υπουργείου Εξωτερικών. Γ. Δημοσθένης Παπακωνσταντίνου του Φωτίου, Οικο νομολόγος, Γενικός Διευθυντής Ινστιτούτου Πωλήσεων και Διαπραγματεύσεων. Δ. Αντώνης Μακρυδημήτρης του Παναγιώτη Σοφο κλή, Καθηγητής Δημόσιας Διοίκησης Πανεπιστημίου Αθηνών. Ε. Ερρίκος Γεώργιος Μπελιές του Ιωάννη, συνταξι ούχος υπάλληλος του Κλάδου Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Εξωτερικών, Συγγραφέας. ΣΤ. Ευστάθιος Ευσταθιάδης του Ελευθερίου, Δημο σιογράφος. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Κυριακή Σταμπέλου του Διονυσίου, ΔΕ Διοικητική Γραμματέας Γ, με αναπληρωτή τον Χρήστο Μπαντίκο του Νικολάου, ΠΕ Πτυχιούχο Διοικητικό Γ. Η θητεία του Προέδρου και των μελών του Εκπαιδευ τικού Συμβουλίου είναι τριετής. Αθήνα, 18 Σεπτεμβρίου 2012 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ (2) Με την αριθ /4352 1/ κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδο μών, Μεταφορών και Δικτύων και Εργασίας, Κοινωνικής

2 2214 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) Ασφάλισης και Πρόνοιας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 55 παρ. 3, και 56, του Κώδικα Νο μοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/Α ), αποσπάται στο Γραφείο του Υφυ πουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Παναγιώτη Μηταράκη, η Σκο πελίτη Χρύσα του Δημητρίου (Α.Δ.Τ.: ΑΚ ), μόνιμη υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού με βαθμό Ε και Μ.Κ. ΠΕΕ1 του ΙΚΑ ΕΤΑΜ. Η παραπάνω απόσπαση λήγει αυτοδίκαια με την κατά οποιοδήποτε τρόπο λήξη της θητείας του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Παναγιώτη Μηταράκη. (Αριθ. βεβ. ΥΔΕ Υπ. ΑΑΥΜΔ 3113/ ). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (3) Με την υπ αριθμ / κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, που εκδό θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 55 παρ. 3 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/ ), αποσπάται, στο Πολιτικό Γραφείο του Υφυπουργού Παιδείας και Θρη σκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, σε προσωρινή ομοιόβαθμη θέση που συνιστάται με την απόφαση αυτή, η Ματθαίου Αναστασία του Παναγή (με Α.Δ.Τ. Σ ), μόνιμη υπάλληλος του Δήμου Αθηναίων, κλάδου ΔΕ38 με 1ο Μ. Κ. του Γ βαθμού. Η απόσπαση λήγει με την κατά οποιοδήποτε τρόπο λήξη της θητείας του Υφυπουργού. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. πρώην ΥΠ. ΠΟΤ 6086/ ). Με την υπ αριθμ / κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, που εκδό θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 55 παρ. 3 του του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/ ), αποσπάται, από 20/08/2012, στο Πολιτικό Γραφείο του Υφυπουργού Παι δείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Ιωαννίδη Ιωάννη, σε προσωρινή ομοιόβαθμη θέση που συνιστάται με την απόφαση αυτή, η Παπαδάκου Μαρία του Πέτρου (με Α.Δ.Τ. ΑΖ ), μόνιμη υπάλληλος του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης, κλάδου ΔΕ Διοικητικού με εισαγωγικό Μ.Κ. του βαθμού Ε. Η απόσπαση λήγει με την κατά οποιοδήποτε τρόπο λήξη της θητείας του Υφυπουργού. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. πρώην ΥΠ. ΠΟΤ 6085/ ). ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ (4) Με την υπ αριθμ / κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλ λαγής και του Υπουργού Υγείας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 55 του Π.Δ/τος 63/2005 αποσπάται η μόνιμη υπάλληλος ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΙ ΜΕΛΛΗ του Παναγιώτη, κάτοχος του με αριθ. Χ ΑΔΤ, του κλάδου ΠΕ Μηχανικών Αρχιτεκτόνων Μηχανι κών με το 1ο Μ.Κ. του Δ βαθμού, από το Γενικό Νοσοκο μείο «Αλεξάνδρα», στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής από τις ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας. Η ανωτέρω αποσπάται σε προσωρινή ομοιόβαθμη θέση του κλάδου ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. (Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υ.Π.Ε.Κ.Α.: 3680/ ). ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ (5) Αριθμ Συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής του εισαγωγικού διαγωνισμού για την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λει τουργών (κατεύθυνση Διοικητικής Δικαιοσύνης), έτους ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν.3689/2008 (Α 164) «Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις», όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9 του ν. 3910/2011 (Α 11). 2. Τη υπ αριθμ. 494/ (Γ 610) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνει ας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με την οποία προκη ρύχθηκε διαγωνισμός για την εισαγωγή σπουδαστών στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών. 3. Το υπ αριθμ. Γ730/ έγγραφο του Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας. 4. Το υπ αριθμ. 415/ έγγραφο του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 5. Το υπ αριθμ / έγγραφο του Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών. 6. Το από πρακτικό κλήρωσης του Υπουρ γείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιω μάτων. 7. Τα υπ αριθμ. 584/ και 593/ (ορθή επανάληψη) έγγραφα της Ολομέλειας των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας. 8. Το υπ αριθμ. 931/ έγγραφο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση προκα λείται δαπάνη ύψους περίπου ευρώ, η οποία έχει προβλεφθεί και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2012 της Εθνικής Σχολής Δικα στικών Λειτουργών, αποφασίζουμε: Συγκροτούμε την εξεταστική επιτροπή του εισαγωγι κού διαγωνισμού της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λει τουργών (κατεύθυνση Διοικητικής Δικαιοσύνης), απο τελούμενη από τους: 1) Αικατερίνη Συγγούνα του Ευαγγέλου (Α.Δ.Τ. ΑΚ ), Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, ως Πρόεδρο, με αναπληρώτρια της την Άϊριν Έβελυν Μι κέλα Μαίρη Σάρπ του Γκόρντον Χένρυ (Α.Δ.Τ. ΑΕ ), Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας. 2) Νικόλαο Μηλιώνη του Αλέξανδρου (Α.Δ.Τ. ΑΚ ), Σύμβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με αναπληρώ τρια του την Βασιλική Σοφιανού του Νικολάου (Α.Δ.Τ. Τ003296), Σύμβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 3) Περικλή Γκότση του Νικολάου (Α.Δ.Τ. ΑΒ ), Πρόεδρο Εφετών του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, με αναπληρωτή του τον Γεώργιο Μπαλατσό του Νικολά ου (Α.Δ.Τ. Π ), Πρόεδρο Εφετών του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών. 4) Κωνσταντίνο Χρυσόγονο του Χρυσόγονου (Α.Δ.Τ. ΑΑ ), Καθηγητή Συνταγματικού Δικαίου του Τμή ματος Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με αναπληρωτή του τον Κωνσταντίνο Ρέμελη του Σωτηρίου (Α.Δ.Τ. ΑΒ ), Καθηγητή Δι οικητικού Δικαίου του Τμήματος Νομικής του Δημοκρί τειου Πανεπιστημίου Θράκης. 5) Αντώνη Αργυρό του Παναγιώτη (Α.Δ.Τ. ΑΚ ), Δικηγόρο Αθηνών, με αναπληρώτρια του την Βασιλική Σκορδάκη του Δημοσθένη (Α.Δ.Τ. Ξ ), Δικηγόρο Αθηνών, επίσης, ως μέλη. Καθήκοντα γραμματέως της ανωτέρω Επιτροπής ανατίθενται στην Τάνια Γκελερή του Γεωργίου (Α.Δ.Τ. ΑΕ ), υπάλληλο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, με αναπληρώτρια της την Αικατερίνη Δό δουρα του Γεωργίου (Α.Δ.Τ. ΑΖ ), υπάλληλο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, επίσης. Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2012 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ - Αριθμ Συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής τoυ εισαγωγικού διαγωνισμoύ για την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λει τουργών (κατεύθυνση Πολιτικής και Ποινικής Δι καιoσύvης), έτους ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ Έχovτας υπόψη: 1. Τις διατάξεις τoυ άρθρoυ 11 του ν.3689/2008 (Α 164) «Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατά ξεις», όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9 του ν.3910/2011 (Α 11). 2. Την υπ αριθμ. 494/ (Γ 610) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιoσύvης, Διαφάνει ας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με τηv oπoία προκη ρύχθηκε διαγωνισμός για τηv εισαγωγή σπουδαστών στηv Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών. 3. Τα υπ αριθμ. 595/ και 666/ έγγραφα τoυ Πρoέδρoυ τoυ Αρείου Πάγου. 4. Τo υπ αριθμ. 3020/ έγγραφο τoυ Εισαγ γελέα του Αρείου Πάγου. 5. Τo από πρακτικό κλήρωσης του Υπουρ γείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιω μάτων. 6. Το υπ αριθμ. 586/ έγγραφο της Ολομέλειας των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας. 7. Το υπ αριθμ. 931/ έγγραφο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών. 8. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση προκα λείται δαπάνη ύψους περίπου ευρώ, η έχει προ βλεφθεί και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2012 της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, αποφασίζουμε: Συγκρoτoύμε τηv εξεταστική επιτρoπή τoυ εισαγω γικoύ διαγωvισμoύ της Εθvικής Σχoλής Δικαστικών Λειτουργών (κατεύθυvση Πολιτικής και Ποινικής Δι καιoσύvης), αποτελούμενη από τους: 1) Αθανάσιο Κουτρομάνο του Κων/νου (Α.Δ.Τ. ΑΖ ), Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, ως Πρόεδρo, με αvαπληρωτή του τον Βασίλειο Λυκούδη του Σπυρί δωνα Γερασίμου (Α.Δ.Τ. ΑΕ ), Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου. 2) Βασίλειο Φούκα του Δημητρίου (Α.Δ.Τ. Ι ), Αρεοπαγίτη, με αvαπληρωτή του τον Γρηγόριο Κουτσό πουλο του Χρίστου (Α.Δ.Τ. ΑΒ ), Αρεοπαγίτη. 3) Γεώργιο Μπόμπολη του Κων/νου (Α.Δ.Τ. ΑΖ ), Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, με αvαπληρωτή του τον Σταύρο Μαντακιοζίδη του Χρήστου (Α.Δ.Τ. ΑΖ ), Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου. 4) Kωνσταντίνο Καλαβρό του Φραγκίσκου (Α.Δ.Τ. ΑΕ ), Καθηγητή Πολιτικής Δικονομίας του Τμήμα τος Νομικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, με αναπληρωτή του τον Γεώργιο Δέλλιο του Ιωάννη (Α.Δ.Τ. Π ), Καθηγητή Αστικού Δικαίου του Νο μικού Τμήματος της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 5) Σπυρίδωνα Λάλα του Περικλή (A.Δ.Τ. M ) Δι κηγόρο Αθηνών, με αναπληρωτή του τον Λάμπρο Αντω νίου του Γεωργίου (Α.Δ.Τ. Φ ), Δικηγόρο Αθηνών, επίσης, ως μέλη. Καθήκovτα Γραμματέως της αvωτέρω Επιτρoπής αvατίθενται στη Σελήνη Ακριτίδου του Κωνσταντίνου (Α.Δ.Τ. Ξ ), υπάλληλο της Εθνικής Σχολής Δικαστι κών Λειτουργών, με αναπληρώτριά της την Αικατερίνη Σιάρκου του Θεοδώρου (Α.Δ.Τ. ΑΙ ), υπάλληλο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, επίσης. Κυβερνήσεως Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2012 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ

4 2216 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) Αριθμ Συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής τoυ εισαγωγικού διαγωνισμoύ για την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λει τουργών (κατεύθυνση Eισαγγελέων), έτους ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ Έχovτας υπόψη: 1. Τις διατάξεις τoυ άρθρoυ 11 του ν.3689/2008 (Α 164) «Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατά ξεις», όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9 του ν.3910/2011 (Α 11). 2. Τη υπ αριθμ. 494/ (Γ 610) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιoσύvης, Διαφάνει ας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με τηv oπoία προκη ρύχθηκε διαγωνισμός για τηv εισαγωγή σπουδαστών στηv Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών. 3. Τα υπ αριθμ. 595/ και 679/ έγγρα φα τoυ Πρoέδρoυ τoυ Αρείου Πάγου. 4. Τo υπ αριθμ. 3021/ έγγραφο τoυ Εισαγγε λέα του Αρείου Πάγου. 5. Τo υπ αριθμ / έγγραφο τoυ Διευθύ νοντος την Εισαγγελία Εφετών Αθηνών. 6. Το από πρακτικό κλήρωσης του Υπουρ γείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαι ωμάτων. 7. Το υπ αριθμ. 585/ έγγραφο της Ολομέλειας των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας (σε ορθή επανάληψη). 8. Το υπ αριθμ. 931/ έγγραφο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών. 9. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση προκα λείται δαπάνη ύψους περίπου ευρώ, η οποία έχει προβλεφθεί και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2012 της Εθνικής Σχολής Δικα στικών Λειτουργών, αποφασίζουμε: Συγκρoτoύμε τηv εξεταστική επιτρoπή τoυ εισαγω γικoύ διαγωvισμoύ της Εθvικής Σχoλής Δικαστικών Λειτουργών (κατεύθυvση Εισαγγελέων), αποτελούμενη από τους: 1) Θεοδώρα Γκοΐνη του Γεωργίου (Α.Δ.Τ. Γ ), Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, ως Πρόεδρo, με αvα πληρωτή της τον Σπυρίδωνα Ζιάκα του Παύλου (Α.Δ.Τ. ΑΗ ), Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου. 2) Aθανάσιο Κατσιρώδη του Κων/νου (Α.Δ.Τ. Λ ), Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, με αvαπληρωτή του τον Γεώργιο Κολιοκώστα του Νικολάου (Α.Δ.Τ. ΑΕ ), Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου. 3) Χρήστο Μαρκογιαννάκη του Γεωργίου (Α.Δ.Τ. ΑΕ ), Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, με αναπληρω τή του τον Παναγιώτη Καραγιάννη του Σταύρου (Α.Δ.Τ. ΑΒ ), Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών. 4) Στυλιανό Σταματόπουλο του Γεωργίου (Α.Δ.Τ. ΑΚ ), Καθηγητή Πολιτικής Δικονομίας του Τμήμα τος Νομικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, με αναπληρωτή του τον Σπυρίδωνα Ψυχομάνη του Δι ονυσίου (Α.Δ.Τ. ΑΑ413811), Καθηγητή Εμπορικού Δικαίου του Τμήματος Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομι κών και πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανε πιστημίου Θεσσαλονίκης. 5) Βασίλειο Χειρδάρη του Κωνσταντίνου (Α.Δ.Τ. AE ), Δικηγόρο Αθηνών, με αναπληρωτή του τον Γεώργιο Ματσιώτα του Δημητρίου (A.Δ.Τ. Χ ), Δι κηγόρο Αθηνών, επίσης, ως μέλη. Καθήκovτα Γραμματέως της αvωτέρω Επιτρoπής αvατίθενται στην Αρετή Βαλταζή του Γεωργίου (Α.Δ.Τ. Χ ), υπάλληλο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, με αναπληρωτή της τον Χαράλαμπο Πλατή του Γεωργίου (Α.Δ.Τ. ΑΖ ), υπάλληλο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, επίσης. Κυβερνήσεως Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2012 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ - Αριθμ Ορισμός εξεταστών ξένων γλωσσών του εισαγωγικού διαγωνισμού για την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λει τουργών, έτους ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν.3689/2008 (Α 164) «Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις», όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9 του ν.3910/2011 (Α 11). 2. Την υπ αριθμ. 494/ (Γ 610) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνει ας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με την οποία προκη ρύχθηκε διαγωνισμός για την εισαγωγή σπουδαστών στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών. 3. Το από πρακτικό κλήρωσης του Υπουρ γείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιω μάτων. 4. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση προκα λείται δαπάνη ύψους περίπου ευρώ, η οποία έχει προβλεφθεί και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2012 της Εθνικής Σχολής Δικα στικών Λειτουργών, αποφασίζουμε: Ορίζουμε, ως εξεταστές για την εξέταση των τεσσά ρων ξένων γλωσσών του εισαγωγικού διαγωνισμού της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, τους εξής: ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ: 1. Άννα Κυριακοπούλου Καμπούρη του Ηρακλή (Α.Δ.Τ. ΑΖ ), διδασκάλισσα Αγγλικής του Τμήματος Νο μικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Α τα κτικό μέλος). 2. Κωνσταντίνο Αντωνόπουλο του Ιωάννη (Α.Δ.Τ. ΑΒ ), Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Νομικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Β τακτικό μέλος). 3. Ευγενία Δακορώνια του Γεωργίου (Α.Δ.Τ. Ξ ), Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Νομικής της Σχολής Νομικών Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (αναπληρωματικό μέλος). ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ: 1. Χρήστο Μαστροκώστα του Ιωάννη (Α.Δ.Τ. Χ ), Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Νομικής του Δη μοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Α τακτικό μέλος). 2. Γεώργιο Λέκκα του Κων/νου (Α.Δ.Τ. Ν ), Επί κουρο Καθηγητή του Τμήματος Νομικής της Σχολής

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) 2217 Νομικών Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Β τακτικό μέλος). 3. Στέφανο Κουτσουμπίνα του Ιωάννη (Α.Δ.Τ. Τ ), Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Νομικής του Δημο κρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Α αναπληρωματικό μέλος). 4. Σοφία Τζωρτζακάκη Τζαρίδου του Μύρωνος (Α.Δ.Τ. Ρ ), Επίκουρο Καθηγήτρια του Τμήματος Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστη μών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Β αναπληρωματικό μέλος). ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ: 1. Αριστοτέλη Χαραλαμπάκη του Ιωάννη (Α.Δ.Τ. ΑΕ ), Καθηγητή του Τμήματος Νομικής του Δημο κρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Α τακτικό μέλος). 2. Δημήτριο Συμεωνίδη του Γεωργίου (Α.Δ.Τ. ΑΒ ), Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Νομικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Β τακτικό μέλος). 3. Ανθή Παπαγεωργίου Πελλένη του Κλέαρχου (Α.Δ.Τ. ΑΚ ), Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Νομικής της Σχολής Νομικών Οικονομικών και Πολιτι κών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανε πιστημίου Αθηνών (Α αναπληρωματικό μέλος). 4. Γεώργιο Μεντή του Βασιλείου (Α.Δ.Τ. Χ ), Επί κουρο Καθηγητή του Τμήματος Νομικής της Σχολής Νομικών Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Β αναπληρωματικό μέλος). ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ: 1. Μαρίκα Γιούνη του Σωτηρίου (Α.Δ.Τ. ΑΗ ), Ανα πληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Νομικής του Δημο κρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Α τακτικό μέλος). 2. Θεοχάρη Δαλακούρα του Ιωάννη (Α.Δ.Τ. ΑΕ ), Καθηγητή του Τμήματος Νομικής του Δημοκρίτειου Πα νεπιστημίου Θράκης (Β τακτικό μέλος). Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2012 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ (6) ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Aριθμ. οικ /3088 Τροποποίηση της υπ αριθμ /1585/ (ΦΕΚ 60/τ. ΥΟΔΔ/ ) απόφασης του Γενικού Γραμ ματέα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας περί ανα συγκρότησης της Επιτροπής του άρθρου 7 του Ν. 2839/2000. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 6 παρ. 10 του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/ τ.α ) «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρει ας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». β) Του άρθρ. 238 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α / ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε ντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». γ) Του άρθρου 7 του Ν. 2839/2000 (ΦΕΚ 196/τ.Α ) «Ρυθ μίσεις θεμάτων του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και άλλες διατάξεις». δ) Του άρθρου 22 του Ν. 3051/2002 (ΦΕΚ 220/τ.Α ) «Συ νταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές κ.λπ.». ε) Του άρθρου 18 του Ν. 2218/1994 (ΦΕΚ 90/τ.Α ) «Ίδρυση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης κ.λπ.», όπως τροποποιήθη κε μεταγενέστερα και ισχύει. στ) Του άρθρου 5 παρ. 2 του Ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131/ τ.α ) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις». ζ) Του άρθρου 7 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α / ) «Προστασία της εθνικής οικονομίας Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης». η) Του π.δ. 141/2010 (ΦΕΚ 234/τ.Α / ) «Οργανι σμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας». θ) Του άρθρου 68 του π.δ. 30/96 (ΦΕΚ 21/τ.Α ) «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης», όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 14 του Ν. 2503/ Την υπ αριθμ / (ΦΕΚ 1388/τ. Β /2000) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκη σης και Αποκέντρωσης «Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής». 3. Την υπ αριθμ. 60/74895/ εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλ. Δια κυβέρνησης, περί ελέγχου νομιμότητας πράξεων Ο.Τ.Α., Αστική και Πειθαρχική ευθύνη αιρετών μέχρι την έναρ ξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. (άρθρο 238 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλ λικράτης»). 4. Την αριθ. 15/5370/ εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλ. Διακυβέρνησης, περί ελέγχου νομιμότητας πράξεων Ο.Τ.Α. και αναζήτηση πει θαρχικής ευθύνης αιρετών μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. (άρθρο 238 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης»). 5. Την αριθ /1585/ (ΦΕΚ 60/Υ.Ο.Δ.Δ./ ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περι φέρειας Δυτικής Μακεδονίας, περί ανασυγκρότησης της Επιτροπής του άρθρου 7 του Ν. 2839/2000, όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ /11904/ (ΦΕΚ 451/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./ ), 19499/2306/ (ΦΕΚ 90/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./ ), 9765/1131/ (ΦΕΚ 50/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./ ), 16179/1867/ (ΦΕΚ 77/ Υ.Ο.Δ.Δ./ ) αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και την υπ αριθμ /949/ (ΦΕΚ 136/τ.ΥΟΔΔ/ ) απόφα ση της Γενικής Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας. 6. Την ανάγκη τροποποίησης της υπ αριθμ /1585/ (ΦΕΚ 60/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./ ) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας περί ανασυγκρότησης της Επιτροπής του άρθρου 7 του Ν. 2839/2000, αποφασίζουμε: Τροποποιούμε την υπ αριθμ /1585/ (ΦΕΚ 60/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./ ) απόφαση του Γενικού Γραμμα τέα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, περί ανασυγκρό τησης της Επιτροπής του άρθρου 7 του Ν. 2839/2000, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ αριθμ /11904/ (ΦΕΚ 451/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./ ), 19499/2306/

6 2218 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) (ΦΕΚ 90/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./ ), 9765/1131/ (ΦΕΚ 50/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./ ), 16179/1867/ (ΦΕΚ 77/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./ ) αποφάσεις του Γενικού Γραμμα τέα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και την υπ αριθμ /949/ (ΦΕΚ 136/τ.ΥΟΔΔ/ ) απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας και ορίζουμε: Τον Αντώνιο Παπαθεοδώρου του Γεωργίου, Αν. Προϊ στάμενο του Τμήματος Διοικητικού Οικονομικού Κοζά νης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας, με βαθμό Β και ΑΔΤ ΑΕ , ως ανα πληρωματικό μέλος (του τακτικού μέλους Αθανασίου Τζάρου) σε αντικατάσταση της Κων/νας Παπαηλία του Παναγιώτη, υπαλλήλου του Τμήματος Αστικής Κατάστα σης και Κοινωνικής Ένταξης Ν. Γρεβενών της Αποκε ντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας. Την Τριανταφυλλιά Ζάρα του Θεοδώρου, υπάλληλο του τμήματος Διοικητικού Οικονομικού Κοζάνης της Αποκε ντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας, με βαθμό Δ και ΑΔΤ Τ , ως αναπληρώτρια γραμματέα της Επιτροπής (της τακτικής γραμματέως Ειρήνης Καρα κούλα) σε αντικατάσταση της Αικατερίνης Κούτσιανου του Χρηστάκη, υπαλλήλου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας, αποσπασμένη στο Περι φερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ /1585/ (ΦΕΚ 60/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./ ) απόφαση του Γενικού Γραμμα τέα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, περί ανασυγκρό τησης της Επιτροπής του άρθρου 7 του Ν. 2839/2000, όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ /11904/ (ΦΕΚ 451/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./ ), 19499/2306/ (ΦΕΚ 90/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./ ), 9765/1131/ (ΦΕΚ 50/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./ ), 16179/1867/ (ΦΕΚ 77/ τ. Υ.Ο.Δ.Δ./ ) αποφάσεις του Γενικού Γραμμα τέα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και την υπ αριθμ /949/ (ΦΕΚ 136/τ.ΥΟΔΔ/ ) απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας. Με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας, για το έτος 2012 και για τα επόμενα έτη. Κοζάνη, 12 Σεπτεμβρίου 2012 Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Αριθμ Καθορισμός αποζημίωσης προέδρου, μελών, εισηγητών και γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου της Δη μοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Βέροιας (Δ.Ε.Υ.Α.Β.) Νομού Ημαθίας. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 1. Τις διατάξεις α) Του άρθρου 280 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α / ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλι κράτης». β) Του Π.Δ. 142/2010 (ΦΕΚ 235 Α/ ): Οργα νισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης. γ) Του άρθρου 90 του «Κώδικα της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώ θηκε με το άρθρο πρώτο του ΠΔ. 63/2005 «Έλεγχος των δαπανών που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις». δ) Του άρθρου 3 παρ. 7 του Ν. 1069/80 (ΦΕΚ 191 Α ) «Περί κινήτρων δια την ύδρευσιν επιχειρήσεων υδρεύ σεως και αποχετεύσεως», όπως τροποποιήθηκαν με τις όμοιες του άρθρου 8 του Ν. 2839/2000 (ΦΕΚ 196 Α ) «Ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκ/σης». ε) Του άρθρου 1 του Ν. 3833/2010 «Προστασία της Εθνι κής Οικονομίας Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ 40/Α/ ), του άρθρου 3 παρ. 4 και 5 του Ν. 3845/2010 «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οι κονομίας από τα κράτη μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο» (ΦΕΚ 65/Α/ ) καθώς και εκείνες του άρθρου 3 της παρ. 3α του Ν. 4051/2012 «Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού περιεχομέ νου και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής του Μνημονίου Συνεννόησης του Ν. 4046/2012» (ΦΕΚ 40/Α/ ). 2. Την υπ αριθμ. 55/2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Απο χέτευσης Δήμου Βέροιας, η οποία αφορά τον καθορισμό του ποσού της αποζημίωσης του Προέδρου, των μελών, του εισηγητή και του γραμματέα του Διοικητικού Συμ βουλίου της επιχείρησης, για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του ανωτέρω οργάνου. 3. Το υπ αριθμ / έγγραφο του Δήμου Βέροιας προς τη Δ.Ε.Υ.Α.Β., περί του ύψους της αντιμι σθίας της Δημάρχου Βέροιας. 4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ τής προκαλείται δαπάνη ύψους 6.094,44 ευρώ περίπου, για την κάλυψη της οποίας, υπάρχουν εγγεγραμμένες πιστώσεις στον Κ.Α του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού έτους 2012 της Δ.Ε.Υ.Α.Β. Για τα επόμενα έτη, προκαλείται δαπάνη ύψους ,32 ευρώ, για την κάλυψη της οποίας θα εγγραφούν οι αντίστοι χες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του κάθε έτους, αποφασίζουμε: Καθορίζουμε την αποζημίωση του Προέδρου, των μελών, του εισηγητή και του γραμματέα του Διοικητι κού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Βέροιας, για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις αυτού κατά το έτος 2012 και εφεξής και μέχρι τρεις (3) το ανώτερο συνεδριάσεις/μήνα, στο ποσό των 46,17 ευρώ μικτά ανά συνεδρίαση, το οποίο δεν υπερβαίνει το ύψος του ποσού που εισπράττουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 140 παρ. 3 του Ν.3463/2006, τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βέροιας, ως αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) 2219 Βέροια, 31 Αυγούστου 2012 Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθμ Συγκρότηση Επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ». Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω μένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/ τεύχος Α/ ) όπως έχουν τροποποιηθεί συμπλη ρωθεί και ισχύουν. 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 148/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ 241 /τεύχος Α/ ). 3. Το Π.Δ. 186/96 «Περί αποφαινομένων Οργάνων εκτελέσεως έργων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων» (Φ.Ε.Κ. 145/ , τ.α ). 4. Την υπ αριθμ. 2067/ εγκύκλιο (Αρ. εγκυκλί ου 6) του Υπουργείου Εσωτερικών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 5. Τον από φάκελο του έργου και των τευχών δημοπράτησης όπως συντάχθηκαν από την Δ/νση Τε χνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. 707/12 (πρα κτικό 27/ , θέμα 8ο) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 6. Την ΣΑΜΠ 066/ Την υπ αριθμ / κοινή υπουργική απόφαση, με τίτλο «αποφαινόμενα και γνωμοδοτούντα όργανα των ΟΤΑ Β βαθμού και λοιπών Νομικών Προσώ (7) πων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου και Επιχειρήσεων του Π.Δ. 30/1996, σε εφαρμογή του Ν. 3316/ Το άρθρο 21 του Ν. 3316/2005 (Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις), με τίτλο «Επι τροπή Διαγωνισμού». 9. Το υπ αριθμ. 1105/ έγγραφο του Τ.Ε.Ε. τμή μα Ανατολικής Στερεάς, με το οποίο προτείνονται εκ πρόσωποι του, ως μέλη στην Επιτροπή Διαγωνισμού. 10. Το από 26/7/2012 πρακτικό διενέργειας κλήρωσης για την επιλογή των μελών στην επιτροπή διενέργειας δι αγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης του θέματος. 11. Η δαπάνη της επιτροπής (μόνο για τον εκπρόσωπο του Τ.Ε.Ε, τα υπηρεσιακά μέλη δεν αμείβονται) ανέρ χεται σε 500,00 και θα καλυφθεί από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και τον Κ.Α. 2005ΜΠ , αποφασίζουμε: Τη συγκρότηση Επιτροπής διεξαγωγής του Διαγωνι σμού, για την ανάθεση της μελέτης: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡ ΛΩΝ», αποτελούμενη από τους: α) Απόστολο Τσαμαδιά του Δημητρίου με Α.Δ.Τ. Ν899908/87, Πολιτικό Μηχανικός με Δ β. Υπάλληλος της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ., ως πρόεδρο, με αναπληρώτρια την Ελένη Θωμοπούλου του Σπυρίδωνα με Α.Δ.Τ. Α.Ε /07, Πολιτικό Μηχανικό με Δ β. υπάλληλο της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. β) Αθανασία Ζωβοϊλη του Σπυρίδωνα με Α.Δ.Τ. ΑΑ /04, Τοπογράφο Μηχανικό με Δ β, υπάλληλο της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ με αναπληρώτρια την Ζωή Ηλιοπούλου του Χρήστου με Α.Δ.Τ. ΑΗ /09, Πολιτικό Μηχανικό με Δ β, υπάλληλο της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ της ΠΕΡΙΦΕ ΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, γ) Νικόλαο Μαζιώτη του Ανδρέα με Α.Δ.Τ. Χ985552/04 Τοπογράφο Μηχανικό εκπρόσωπο του Τ.Ε.Ε., ως μέλος με αναπληρωτή τον Στυλιανό Καραγιάννη του Γεωργί ου με Α.Δ.Τ. Ρ987636/95 Πολιτικό Μηχανικό εκπρόσωπο του Τ.Ε.Ε. Λαμία, 11 Σεπτεμβρίου 2012 Ο Πρόεδρος ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ

8 2220 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1134 12 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 92245/Δ3 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτηρίων και των πτυ χίων σπουδών των Σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 216 30 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 419 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 28 4 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4234 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 3 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4026 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 747 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 86 6 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5764 Κήρυξη του επαναπροσδιορισμού της θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 2 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 68092/Γ7 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθημάτων Μουσι κής Παιδείας για τα Μουσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1885 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4062 Aξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού Πρό γραμμα ΗΛΙΟΣ Προώθηση της χρήσης ενέργει ας από ανανεώσιμες πηγές (Ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 264 22 Δεκεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4033 Προσαρμογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9775 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 640 4 Μαρτίου 04 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8055/9 Συμπλήρωση τροποποίηση της με αριθμ. 34/90/ 304 κοινής υπουργικής απόφασης των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεµβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11905 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1113 11 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89884/Δ2 Αναθέσεις μαθημάτων Καλλιτεχνικών Γυμνασίων με Λυκειακές Τάξεις. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 3 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ1 1398 Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2222 9 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.151/123835/Β6 Τροποποίηση της υπ αριθ. Φ.253/143554/Β6/12 11 2010 (Φ.Ε.Κ. 1794/τ.Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1502 4 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ7α/Γ.Π.οικ. 46217 Απλούστευση διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργεί ου Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 761 29 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. πράξης 39/19 03 2015 Αντικατάσταση της υπ αρ. Β7/178/22 8 1994 (ΦΕΚ 628 τ. Β ) Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 079 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 94 5 Μαΐου 05 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραµµα των µαθηµάτων των Α, Β, Γ και τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1107 8 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φο ρολογίας εισοδήματος οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 15 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 19 Τροποποίηση του Π.δ. 184/1996 «Όροι υγειονομικού ελέγ χου που διέπουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 51153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3440 ΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 24 Δεκεμβρίου 2012 Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων Πολιτικού Προσωπικού με Σχέση Εργασίας Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2083 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 680 Αυγούστου 205 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 36023/909 Καθορισμός αριθμού θέσεων για το Υπουργείο Υγείας, που πληρούνται από άτομα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 357 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 39 6 Φεβρουαρίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 1763 (1) Ανακατασκευή του διατηρητέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6269 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 281 13 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση έργων στην Εταιρεία «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥ ΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.».... 1 Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 393 21 Φεβρουαρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 2/19525/0026 Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22391 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1488 19 Ιουνίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 12952 Τροποποίηση της υπ αρ. 7073/17 5 2011 απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45749 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 326 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή Οργανικών θέσεων μόνιμου Διοικητικού Προ σωπικού στις Διευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20191 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1484 17 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διεκπεραίωση μέσω των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέ τησης της έκδοσης άδειας λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1396 16 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89406/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Ρωσικής Γλώσσας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3981 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 294 27 Φεβρουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης πληρο φοριακών στοιχείων μίσθωσης από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 139 11 Ιουλίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3676 Κύρωση της Σύμβασης Πώλησης Μετοχών και της Συμ φωνίας Μετόχων μεταξύ του Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40503 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3503 29 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8001/5/74 ρκε Περί του είδους και του ποσοστού δαπανών που πλη ρώνονται σε βάρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 267 18 Φεβρουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός της ετήσιας επιχορήγησης των Τ.Ε.Ι. Θεσ/νίκης και Πειραιά για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1049 12 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιχορήγηση των Ειδικών Λογαριασμών των Πανεπι στημίων για τη λειτουργία του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40005 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2479 11 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προ σωπικού με σχέση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27443 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2200 11 Αυγούστου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 6171/101326 Καθορισμός διαδικασιών και δικαιολογητικών για την επέκταση της χορήγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25655 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1816 25 Ιουλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1182 Καθορισμός τύπου και περιεχομένου της δήλωσης πε ριουσιακής κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23551 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1860 8 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συνέχιση λειτουργίας Συντονιστικών Γραφείων Εξω τερικού, υπό τη μορφή «Γραφείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20575 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1711 17 Αυγούστου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθ. Δ6Α 1036682 ΕΞ2014/ 25 2 2014 (Β 478 και 558) απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19271 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1507 23 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 85224/Ε5 Αντιστοιχίες Τμημάτων ΤΕΙ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46245 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3269 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 30 Δεκεμβρίου 2011 Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 844 14 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ 1104 Διαγραφή αχρεώστητης οφειλής ΦΠΑ βάσει δήλωσης και περαιτέρω επιστροφή. Η ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36823 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3134 21 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 33692/2202 Καθορισμός διαδικασίας και τεχνικών απαιτήσεων για την έγκριση κυκλοφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2849 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 293 7 Νοεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4397 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 141 27 Ιουνίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4268 Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για την προστασία όλων των προσώπων από αναγκαστική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2185 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 165 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακαθορισμός της καθ ύλην αρμοδιότητας και του χρόνου έναρξης λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3191 16 Δεκεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση Σχολικών Δικτύων Εκπαίδευσης και Υπο στήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) Θεσσαλίας....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 52007 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3486 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ενοποιημένος Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομεί ου Σάμου «ΑΓ. ΠΑΝTΕΛΕΗΜΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 609 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 94 27 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών... 1» Παιδείας και Θρησκευμάτων... 2 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29473 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2121 28 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β, Γ τάξεων του Εσπερινού Γυμνασίου...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15473 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1069 31 Μαΐου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δαπάνες μετακινήσεων.... 1 Τροποποίηση της αριθ. 2/21379/4 4 2001 (ΦΕΚ 448/ 19

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42265 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3681 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2233 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 106 9 Μαΐου 2011 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Διενέργεια Απογραφής Πληθυσμού Κατοικιών. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 572/2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 572/2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 572/2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΜΑ: 50 ο «Έγκριση τευχών μελέτης δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Ομονοίας Τ.Κ. : 62125 Πληροφ.: Μ.ΠΟΥΛΙΑΚΑ Τηλέφωνο : 2321355119

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22737 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1921 8 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου δών με τίτλο «Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17351 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1017 24 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι, στο Νοσοκομείο Θείας Πρόνοιας «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» Ν.Π.Δ.Δ., 1η Υγειον.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5915 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 246 18 Δεκεμβρίου 2012 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /31-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1185/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /31-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1185/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /31-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1185/2012 ΘΕΜΑ: 2 ο «A.Έγκριση τευχών μελέτης δημοπράτησης Β. Έγκριση συγκρότησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7485 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 235 29 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 144. Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του π.δ. 205/2001 (Α 160)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣ: Ως πίνακας αποδεκτών. Tηλέφωνα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣ: Ως πίνακας αποδεκτών. Tηλέφωνα ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα,30/1/2007 Αρ.Πρωτ.2/6578/0022 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜ. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 22 η - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: Α Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΘΕΜΑ: 69 ο Έγκριση διενέργειας ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 8 8 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός του χρόνου υποβολής της δήλωσης από δοσης του φόρου που παρακρατείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25837 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2082 28 Σεπτεμβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 125494 Καθορισμός διαδικασιών και λεπτομερειών για την εφαρμογή του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34301 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2400 27 Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι, στο Δήμο Νέας Προποντίδας, (Δημο τική Ενότητα Μουδανιών), Νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 768 28 Μαρτίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Βαθμός Προτερ. Φ.253.1/46539/Β6 Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών στις Σχο

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23 Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Γ99/ 25 Βαθμός Προτεραιότητας Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 601/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 601/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 601/2015 ΘΕΜΑ: 85 ο Έγκριση τευχών δημοπράτησης και επιτροπής δημοπράτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17769 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1047 29 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χαρακτηρισμός της φοίτησης των μαθητών Γυμνα σίων, Γενικών Λυκείων, Επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 295 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 35 14 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ.113385 Τροποποίηση επί της Υ9/οικ.70521/18 8 14 «Βραχυπρό θεσμα και Μακροπρόθεσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 72 22 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 813 6 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 9112.7/7/2012/27 12 2012 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2921 22 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιβολή προστίμου εις βάρος του YANKOV ASEN TOY GALINOV για απλή τελωνειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 813 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 234 8 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013.

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 17 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ. 15400 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8383 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1135 7 Οκτωβρίου 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1213023775 Προκήρυξη μιας

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 24 η Απόφαση υπ αριθ. 1140/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 31/20-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 31/20-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 31/20-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 759-31/20-11-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20999 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1570 16 Ιουνίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ανακοίνωσης 12/2014 Ανακοίνωση για το προσωπικό που έχει τεθεί σε δι αθεσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.οικ.: 31143 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. 20953, 7) ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & Π/Υ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2 Ταχ. Κώδικας:10184 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο /30-9-2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 1009/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο /30-9-2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 1009/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο /30-9-2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 1009/2013 ΘΕΜΑ 20 ο Αποστολή εισήγησης για έγκριση τευχών δημοπράτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /21-1-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /21-1-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /21-1-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2013 ΘΕΜΑ: 3 ο Έγκριση πρακτικού επαναληπτικής δημοπρασίας της 14-12-2012, για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11799 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 97 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση Π.Μ.Σ. στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 308/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 308/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 308/2014 ΘΕΜΑ: 74 ο Έγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου: «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΕΤΡΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1866 30 Αυγούστου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας Ελευθέριο Παπαγεωργόπουλο....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 137 29 Ιανουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. οικ.3669/194/5.4.2011 (ΦΕΚ Β 549) κοινής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25169 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2006 23 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 83933/Β7/6.8.2003 (ΦΕΚ 1200/τ. Β ) Υ.Α. που αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 53221 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3589 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός υπόχρεων αλιευτικών σκαφών, διαδι κασιών και ειδικών δικαιολογητικών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2 Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Ηλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5941 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 487 31 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθ. ΓΔΟΕΣ/1/2/21/13 03 2015 υπουργική απόφαση «Σύσταση Πολιτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ορισμός μελών του Α Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών».

ΘΕΜΑ: «Ορισμός μελών του Α Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών». ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Συλλογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 63 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 9 11 Ιανουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Υφυπουργού» στον Γενικό Γραμματέα Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 20 31 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 4507/Β7/25 0 2007 (ΦΕΚ 1112/Β /04 07 07) Υ.Α. που

Διαβάστε περισσότερα