Σξαγνύδηα. 3εο Ναπηνπξνζθόπσλ. Βηβιηνζήθε 3εο Ο.Α.Ν α/α 19

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σξαγνύδηα. 3εο Ναπηνπξνζθόπσλ. Βηβιηνζήθε 3εο Ο.Α.Ν α/α 19"

Transcript

1 Σξαγνύδηα 3εο Ναπηνπξνζθόπσλ Βηβιηνζήθε 3εο Ο.Α.Ν α/α 19

2 Μνπζηθή ηζηνξία 3 εο Ναπηνπξνζθόπσλ... ζειίδα 30 ΔΤΡΔΣΖΡΗΟ ΣΡΑΓΟΤΓΗΧΝ Αδέιθηα αο καδεπηνύκ εδώ (Υαξίδεκνπ) 26 Αλ έλα παηδί (Υαξίδεκνπ) 24 Αο αθήζνπκε ηα ςέκκαηα 4 Βάδηδε κπξνζηά ζπλερώο Βξαδπλή πξνζεπρή ( Πεξξσηή ) Δθδξνκή ( Δ. Μπιέηζα ) Δξρνληαη έθηππνη ( Πεξξσηή ). 4 Ζκνπλα κεηαθνξώλ 12 Ζηαλ έλα κηθξό θαξάβη... 8 Ζπην 23 Θα πάκε παξέα, Green leaves of summer 6 Θα πάξσ κηα δεθάθσπε 12 Θπκήζνπ όπνπ πάο Καη ζκπάκ θαη ζκπνύκ (19)13 Καλόλεο 21, 22 Κιήζε ππξάο Πεξξσηή 14 Κιήζε θσηηάο (ζηε θσηηά καο) 13 Λεβέληεο Σξηηννκαδίηεο 14 Μαο ιέλε ηξειινύο κεζ ηελ πόιε 7 Μέζα ζηα ππθλά ηα δάζε (Υαξίδεκνπ) 25 Ο Αίνινο Ο θξίθνο O Mάξθνο θεύγεη 15 Ο κηό ζηληόξε Οια θη αλ ζβήζνπλε (θαη άιινη θαλόλεο) Οιν γηά πηό ςειά αλεβάζκαηα Πνπ παο αλ ήκνπλα θη εγώ ( νπγθαγθακπνύκ).15 ησπεηήξην ( Ζ κέξα πάεη ) ηελ θαηαζθήλσζε ηελ θσηηά καο Σα ειάηηα ( εθδξνκηθό ).. 22 Σα ιόγηα.. 18 Σδακπαιάγηα 11 Σδάκπνξε (1963) Μαξαζώλα Σν ρακόγειν ζηα ρείιηα.. 5 Σνλ ήιην έρσ ζηελ ςπρή Σξαγνύδη αλάβαζεο.. 26 Σξαγνύδη απνρσξηζκνύ.. 26 Σπξνιέδηθν (ζην κνλνπάηη).. 7 Φιόγα θιόγα Υξηζηέ, ζηηο ζθελέο καδεκέλνη Τκλνο Πξνζθόπσλ

3 3

4 ΔΡΥΟΝΣΑΗ ΔΦΗΠΠΟΗ Δξρνληαη έθηππνη, θαη κε ζαιπίζκαηα νη θπλεγνί ζην θπλήγη. Λάκπεη σρξό ην θώο ηνπ θεγγαξηνύ ςειά θαη θειατδνύλ ηα πνπιάθηα. Να, ηα ζθπιηά νξκνύλ θαη κε θσλέο ραξάο θύθισζαλ έλα ειάθη Σξέρεη ην δύζηπρν, ηξέρεη θαη θξύβεηαη γηά λα ζσζεί απ ηα βόιηα. Φεύγνπλ νη θπλεγνί, πάλε ζηα ζπίηηα ηνπο, κε ην πνιύ ην θπλήγη έλα παξάζπξν, κηά παηδηθή καηηά βιέπεη κε πόλν θη αγάπε. Σνπ Πεξηθιή Πεξξσηή ηεο 3 εο ( ) Α ΑΦΖΟΤΜΔ ΣΑ ΦΔΜΜΑΣΑ ηξαβόο βειόλα γύξεπε, νιά νιά (δηο) κέζα ζ έλ αρεξώλα, Βάτ ηδηγθηηδέιν, βάτ ηδη γθη ηδό (δηο) Κη έλαο θνπθόο ηνπ έιεγε, νιά νιά ηελ άθνπα πνπ εβξόληα Κνπηζόο ζηελ άκκν έηξερε, νιά νιά λα θηάζεη θαβαιιάξε Βάτ ηδηγθηηδέιν, βάτ ηδη γθη ηδό (δηο) (δηο) Απ όια ηα πεηνύκελα, νιά νιά (δηο) ν γάτδαξνο κ αξέζεη Βάτ ηδηγθηηδέιν, βάτ ηδη γθη ηδό (δηο) γηαηί έρεη όκνξθε θσλή, νιά νιά θαη δαρηπιίδη κέζε 4

5 Πνιιά ςέκκαηα είπακε, νιά νιά (δηο) αο πνύκε θαη κηά ιήζεηα Βάτ ηδηγθηηδέιν, βάτ ηδη γθη ηδό (δηο) ν θόθθνξαο εγέλλεζε, νιά νιά (δηο) ζαξάληα θνινθύζηα. Σα θνινθύζηα είραλ λεξό θαη ην λεξό βαηξάρνπο ΣΟ ΥΑΜΟΓΔΛΟ Σν ρακόγειν ζηα ρείιηα Πηγθνπτλνη θαη Γειθίλεο ην ζαθθίδην ζηνλ ώκν πξνρσξνύκε πάληα εκπξόο αλ αηέιεησην θνπβάξη όιε ε Οκάο Αιθπόλεο Γιάξνη πξνζπαζεί ζεηξά λα πάξεη γηά λα θάλεη ην θαιό Μα θαη ηνλ Α, κα θαη ηνλ Α-ξρεγό ζαλ δνύκε ηηο ζπκβνπιέο ηνπ αθνινπζνύκε θη έηζη παξά, θη έηζη παξά-δεηγκά ζα κείλεη ζ ό,ηη θη αλ γίλεη ε 3 ε ΟΜΑ. όηαλ αλαθέξνληαη ηα νλόκαηα ησλ ελσκνηηώλ, όια ηα κέιε ηνπο (θαη ηα παιηά) θσλάδνπλ δπλαηά ηελ ελσκνηία, θαη όινη καδί ην «ε 3 ε ΟΜΑ». ε παιηόηεξε εθδνρή, αληί ζπκβνπιέο / αθνινπζνύκε ήηαλ δηαηαγέο / εθηεινύκε. ζε πεξηόδνπο 5 Δλσκνηηώλ αιιάδεη ζε : αλ αηέιεησην θνπβάξη Κξνθνδείινη, Αιθπόλεο, Γιάξνη Πξνζπαζνύλ ζεηξά λα πάξνπλ... 5

6 ΘΑ ΠΑΜΔ ΠΑΡΔΑ Θα πάκε παξέα, λα δήζνπκ σξαία ζηηο αθξνγηαιηέο θαη - ςειά ζηα βνπλά Ναπηνπξόζθνπνη όινη ζηελ ςπρή θαη ην λνύ κ έλα κόλν ζθνπό καο, ηελ πξάμε ηνπ θαινύ Αηέλ Αξηζηεύεηλ είλ ην ζπλζεκά καο θαη κεο ηελ θαξδηά καο ξηδσκέλν ζα δεί Γύξσ από ηελ θσηηά καο, κέζα ζηελ ζπληξνθηά καο κ έλα ζηόκα αο πνύκε κηά σξαία πξνζεπρή Μεγάιε Θεέ καο θαη δεκηνπξγέ καο παλάγαζε πιάζηε ηεο Φύζεο, ηεο Γήο ζε παλεπραξηζηνύκε θαη ζε παξαθαινύκε λα καο δίλεηο γηά πάληα κηά σξαία δσή. (ηξαγνύδη, ηαηλία Αιάκν, 1960) 8&q=song+of+movie++alamo (κεισδία) GREEN LEAVES OF SUMMER A time to be reapin', a time to be sowin', the green leaves of summer are callin' me home. 'Twas so good to be young then, in the season of plenty, when the catfish were jumpin' as high as the sky. A time just for plantin', a time just for ploughin', a time to be courtin' a girl of your own. 'Twas so good to be young then, to be close to the earth, and to stand by your wife at the moment of birth. A time to be reapin', a time to be sowin', the green leaves of summer are callin' me home. 'Twas so good to be young then, with the sweet smell of apples, and the owl in the pine tree a -winkin' his eye. A time just for plantin', a time just for ploughin', a time just for livin', a place for to die. 'Twas so good to be young then, to be close to the earth, now the green leaves of summer are callin' me home. (bis) (Πξνζθνπηθό) Green trees around us, blue skies above, friends all around us, in a world filled with love. Taps sounding softly, hearts beating true, as we all say, Good night to you. 6

7 ΣYPOΛEZIKO Μηα ζπληξνθηά (απ νξεηβάηεο) από Πξνζθόπνπο θηλά γηα λ' αλεβεί πην ςειά ζηα βνπλά. Γηνιαιαΐ, γηνιαιαό, γηνιαιαόκςαςα, γηνιαιαό. ην κνλνπάηη, πνπ πάεη ζηελ θνξθή, βξίζθνπλ δπν θίινη πσο έρνπλ ραζεί. Ακέζσο κπήδνπλε θάηη θσλέο, ζαλ ηνπ Σπξόινπ θαη πηό δπλαηέο Κη έηζη βξεζήθαλε όινη καδί θαη δελ ραζήθαλε νη δπν ραδνί. ηίρνη 1936 Γεκ. Αιεμάηνπ, Μηρ. Υαηδειία 9 εο Ναπηνπξνζθόπσλ ΜΑ ΛΔΝΔ ΣΡΔΛΛΟΤ Μαο ιέλε ηξειινύο κεο ηελ πόιε, γηαηί γπξλάκε ζηα βνπλά, ηα βνπλά καο ιέλε πσο είκαζηε όινη πιαζκέλνη γηά ηελ εξεκηά. Αο έξζνπλ θνληά καο λα δνύλε, κεο ηα βνπλά είλ ε δσή, ζηελ ζάιαζζά εηλ ε πλνή 3 ε Οκάδα ηξνκεξή, δελ αθήλεη εθδξνκή θη αλεβαίλεη πάλσ ζηα ςειά βνπλά νέ, νέ γηνιατ, γηνιατα γηνιατα γηνιαό ό, ό Από Γύζε ζε Βνξηά, Αλαηνιή θαη ζε Ννηηά ηξηγπξλάκε ζηελ Διιάδα καο παηδηά νέ, νέ γηνιατ, γηνιατα γηνιατα γηνιαό ό, ό Σα θαγηά ζηνλ ώκν καο, παίξλνπκε ην δξόκν καο ηξαγνπδώληαο θαη ζθπξίδνληαο θαηδξά, ρα ρα ρα ρα ηίρνη 1936 Γεκ. Αιεμάηνπ, Μηρ. Υαηδειία 9 εο Ναπηνπξνζθόπσλ 7

8 ΖΣΑΝ ΔΝΑ ΜΗΚΡΟ ΚΑΡΑΒΗ Ήηαλ έλα κηθξό θαξάβη, ήηαλ έλα κηθξό θαξάβη, πνπ ήηαλ α α αηαμίδεπην. Πνπ ήηαλ α α αηαμίδεπην. Οέ, Οέ, Οέ, Οέ. Κη έθαλ έλα καθξύ ηαμίδη, θη έθαλ έλα καθξύ ηαμίδη, κέζα εηο ηε ηε ηε Μεζόγεην. Μέζα εηο ηε ηε ηε Μεζόγεην. Οέ, Οέ, Οέ, Οέ. Μα ζε πέλη έμη εβδνκάδεο, κα ζε πέλη έμη εβδνκάδεο, ζσζήθαλ ό ό όιεο νη ηξνθέο. σζήθαλ ό ό όιεο νη ηξνθέο. Οέ, Οέ, Οέ, Οέ. Καη ηόηε ξίμαλε ηνλ θιήξν θαη ηόηε ξίμαλε ηνλ θιήξν λα δνύλε πνηνο πνηνο πνηνο ζα θαγσζεί. Να δνύλε πνηνο πνηνο πνηνο ζα θαγσζεί. Οέ, Οέ, Οέ, Οέ. Κη ν θιήξνο πέθηεη ζηνλ πην λέν θη ν θιήξνο πέθηεη ζηνλ πην λέν πνπ ήηαλ α α αηαμίδεπηνο. Πνπ ήηαλ α α αηαμίδεπηνο. Οέ, Οέ, Οέ, Οέ. Αλ ζαο αξέζεη απηή ε ηζηνξία, αλ ζαο αξέζεη απηή ε ηζηνξία ηελ μαλαιέκε, ιέκε, ιέκε απ ηελ αξρή. Σελ μαλαιέκε, ιέκε, ιέκε απ ηελ αξρή. Οέ, Οέ, Οέ, Οέ. ηίρνη Σειέκαρνπ Γθαδηάλε 1936 ηελ Ππξά 1983 παίρηεθε έλα κνπζηθό ζεαηξηθό ηεο Αγέιεο πάλσ ζηα ιόγηα ηνπ ήηαλ έλα κηθξό θαξάβη πνπ ηειείσλε σο εμήο: «Κη ελώ εηνηκάδνληαλ λα θάλε ήξζε ηεο 3εο ε αξκάδα θη έθεξε όια ηα θαιά» 8

9 Ζηαν ένα μικρό καράβι, ζηα γαλλικά Il était un petit navire Il était un petit navire Qui n'avait ja-ja-jamais navigué Qui n'avait ja-ja-jamais navigué Ohé, ohé Refrain Ohé, ohé Matelot Matelot navigue sur les flots (δηο) Il partit pour un long voyage Il partit pour un long voyage Sur la mer Mé-Mé-Méditerrannée Sur la mer Mé-Mé-Méditerrannée Ohé, ohé Au bout de cinq à six semaines Au bout de cinq à six semaines Les vivres vin-vin-vinrent à manquer Les vivres vin-vin-vinrent à manquer Ohé, ohé On tira à la courte paille On tira à la courte paille Pour savoir qui-qui-qui serait mangé Pour savoir qui-qui-qui serait mangé Ohé, ohé Le sort tomba sur le plus jeune Le sort tomba sur le plus jeune C'est donc lui qui-qui-qui sera mangé C'est donc lui qui-qui-qui sera mangé Ohé, ohé Refrain On cherche alors à quelle sauce On cherche alors à quelle sauce Le pauvre enfant-fant-fant sera mangé Le pauvre enfant-fant-fant sera mangé Ohé, ohé L'un voulait qu'on le mît à frire L'un voulait qu'on le mît à frire L'autre voulait-lait-lait le fricasser 9

10 L'autre voulait-lait-lait le fricasser Ohé, ohé Pendant qu'ainsi l'on délibère Pendant qu'ainsi l'on délibère Il monte en haut-haut-haut du grand hunier Il monte en haut-haut-haut du grand hunier Ohé, ohé Refrain Il fait au ciel une prière Il fait au ciel une prière Interrogeant-geant-geant l'immensité Interrogeant-geant-geant l'immensité Ohé, ohé Mais regardant la mer entière Mais regardant la mer entière Il vit des flots-flots-flots de tous côtés Il vit des flots-flots-flots de tous côtés Ohé, ohé Ô Sainte Vierge, ô ma patronne Si j'ai péché vite pardonne Empêche-les de-de-de me manger Empêche-les de-de-de me manger Ohé, ohé Refrain Au même instant un grand miracle Au même instant un grand miracle Pour l'enfant fut-fut-fut réalisé Pour l'enfant fut-fut-fut réalisé Ohé, ohé Des petits poissons dans le navire Des p'tits poissons dans le navire Sautèrent par-par-par et par milliers Sautèrent par-par-par et par milliers Ohé, ohé On les prit on les mit à frire On les prit on les mit à frire Le jeune mousse-mousse-mousse fut sauvé Le jeune mousse-mousse-mousse fut sauvé 10

11 Ohé, ohé Si cette histoire vous amuse Si cette histoire vous amuse Nous allons la-la-la recommencer Nous allons la-la-la recommencer Ohé, ohé ΣΕΑΜΠΑΛΑΓΗΑ (Jumbalaya, Σδνπκπαιάγηα) Σα ηακηάκ κεο ηελ δνύγθια ερνύλε θη νη Ηλδνί κε ραξά ηα αθνύλε. Ο αξρεγόο ηνπο ην Μαύξν Σζαθάιη, ληθεηήο ζα γπξίζεη θαη πάιη. Σα ηακηάκ κεο ηελ δνύγθια ερνύλε θη νη Ηλδνί δπλαηά ηξαγνπδνύλε. Ο αξρεγόο ηνπο ην Μαύξν Σζαθάιη, ην ρνξό αξρηλάεη θαη πάιη. Ζ θσηηά κεο ηε κέζε αλακκέλε θη νη Ηλδνί γύξσ-γύξσ θαζηζκέλνη (καδεκέλνη). Λέλε νη γέξνη ηζηνξίεο γηά θπλήγη θαη γηαηί έρνπλ κείλεη ηόζν ιίγνη. Ζ θσηηά πηά ηε ιάκςε έρεη ράζεη θη ν Αξρεγόο ηνπο πεγαίλεη λα πιαγηάζεη. Οη ηλδνί θεύγνπλ ηώξα θνπξαζκέλνη θαη ν κάγνο κνλάρνο απνκέλεη. Σξαγνπδάεη ζηγαλά θαη θάλεη κάγηα ζηνλ ζεό ησλ Ηλδώλ Σδακπαιάγηα. Σδακπαιά, ηδακπαιά, ηδακπαιάγηα σ ζεέ ησλ Ηλδώλ Σδακπαιάγηα. 11

12 ΖΜΟΤΝΑ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ Ήκνπλα κεηαθνξώλ θαη ζηελ πόιε πήγαηλα πνξηνθαιάδεο έπηλα θαη πνιύ εινύθαξα. Σξέρσ κε ηηο πέηξεο κνπ θαη κε ηα πνπιόβεξ κνπ παξάπνλν δελ έρσ εγώ, γηα λα κνπ βγεη ζε θαιό. έζπαζε ν ζάθθνο κνπ, έζπαζε θη ε πιάηε κνπ. Σώξα είκ ππάθνπνο θαη παξά πνιύ θαιόο. Από ην έξγν An officer and a gentleman. ηίρνη, δηαζθεπή : Αξρεγείν 1982 Δξκελεπηέο : Πηγγνπΐλνη 1982 ΘΑ ΠΑΡΧ ΜΗΑ ΓΔΚΑΚΧΠΖ Θα πάξσ κηα δεθάθσπε (κσξό κνπ) λα πάσ λα βγσ ζην Μπίζηε γηα λα κνπ βγεη ε πίζηε Θα πάσ λα βξσ ηνλ Άγγειν (κσξό κνπ) λα πάξεη ην ηηκόλη λα πάεη ζηελ Δξκηόλε Πνπ είλαη κεο ην ηζνύξκν ηνπ (κσξό κνπ) όιν κηθξνί γελλαίνη, Σξηηνκαδίηεο λένη Να πάξεη ηα Λπθόπνπια (κσξό κνπ) βαξθάδα λα ηα πάεη, γηα Ύδξα μεθηλάεη Θα πάξνπκε ηνλ Κσλζηαληή (κσξό κνπ) πνπ κε ηελ ιαγνπδέξα κε βάξεζε κηα κέξα Θάρσ ηνλ Κάθξν ζηα παληά (κσξό κνπ) κε Γηάλλε θαη κε Εάθε λα βγνύκε ζην λεζάθη Θα πάκε λα κεζύζνπκε (κσξό κνπ) ην ηέθν ην ιεβέληε ζ έλα κεγάιν γιέληη Μεισδία ηνπ <<Θα πάξσ κηα ςαξόβαξθα>> ηίρνη, δηαζθεπή : 3ε Αγέιε/Δξκηόλε 83 Αλαθέξνληαη νη Α.Μειέγθνβηηο, Κ.ηξαηεγόπνπινο, Ν.Γεσξγαθόπνπινο, Γ.Μαξθηαλόο, Ε.Νηεπηάλ,.Αιεπξάο 12

13 ΚΑΗ ΜΠΑΜ ΚΑΗ ΜΠΟΤΜ (θξαπγή Σξίηεο Ναπηνπξνζθόπσλ) Καη ζκπάκ θαη ζκπνύκ θη ακάλ ακάλ ακάλ Καη ζκπάκ θαη ζκπνύκ θη ακάλ ακάλ ακάλ Καη ζκπάκ θαη ζκπνύκ θαη θξά Σ είλ απηό, η είλ απηό, η είλ απηό ; ΣΟ ΝΑΤΣΗΚΟ αξάληα κέξεο κειεηώ ( Αγέξαλνο ησλ Απόθξεσ ) αξάληα κε - θαη βάτ βατ βατ Καη ζκπάκ θαη ζκπνύκ θη ακάλ ακάλ Καη ηξα ια ια αξάληα κέξεο κειεηώ Να βξσ παπά πλεπκαηηθό... Οη Αγέξαλνη εηλαη θαη εμνρήλ Παξηαλνί ρνξνί, ρνξεύνληαη ηηο απόθξηεο θαη πεξηγξαθνληαη αλαιπηηθά ζηνλ Α Σνκν «Παξαδνζηαθή Μνπζηθή Παξνπ» (1996) CD Γήκνπ Πάξνπ κε αλέθδνηεο ερνγξαθήζεηο Δπραξηζηνύκε ζεξκά ηελ Κλέα ούηζοσ πνπ ην αλαθάιπςε! εκεηώλεηαη όηη ν παιαηόηαηνο Αξρεγόο θαη επεξγέηεο ηεο Οκάδαο καο, Πξέζβπο Σάζνο Αλησλόπνπινο Cap είρε ζπίηη ζηελ Αιπθή Πάξνπ. ( Ζ παιηόηεξε θξαπγή ήηαλ : Σρίηε ομάς, για ηο καλό πάνηα ; ΠΡΧΣΖ! ) ΣΖ ΦΧΣΗΑ ΜΑ ηε θσηηά καο ( δηο ) ζην ζθνηάδη ( δηο ) πιεζηάζηε ( δηο ) θαη επηπρείο ηξαγνπδάηε Campfire s burning, Campfire s burning draw nearer, Draw nearer in the glowing, in the glowing come sing and be merry (tune: London s burning) 13

14 ΚΛΖΖ ΣΖΝ ΦΧΣΗΑ ΚΑΣΑΚΖΝΧΔΧ Να καδεπηνύκε ήξζ ε ζηηγκή, Σξηγύξσ ζηε δεζηή θσηηά, πνπ ιακππξίδεη, Αο έξζνπλ λένη θαη παιηνί, Ζ λύρηα καο θαιεί, θη ε θιόγα καο θσηίδεη. Σνπ Πεξηθιή Πεξξσηή ηεο 3 εο ( ) ΛΔΒΔΝΣΔ ΣΡΗΣΟΟΜΑΓΗΣΔ Λεβέληεο Σξηηννκαδίηεο, πξνζθνπάθηα δηαιερηά αο βαδίζνπκε κπξνζηά ην όλνκά καο όπσο πάληα λ αθνπζηεί ζέινπκε κεηο ζ όιε ηελ Γε. Σελ άλνημε 2007 ζηελ θαζηεξσκέλε ηνπο πίηηα ζηελ Πιάθα, νη παιηνί ηεο 3 εο Β δηεγήζεθαλ ζηνλ ηέθν όηη ε κεισδία πξνέξρεηαη από θαηνρηθό εκβαηήξην ησλ Ηηαιώλ : Avanti, bravi Versallieri 14

15 Ο «ΜΑΡΚΟ» ΦΔΤΓΔΗ Ο «Μάξθνο» θεύγεη γηά ηελ Δξκηόλε βηξάξεη θάβνπο, ιύλεη παληά γηα πιήξσκά έρεη Σξηηνκαδίηεο, ιεβέληεο όινη κε θιόγα ζηελ θαξδηά Ο θπβεξλήηεο εηο ην ηηκόλη, θη άιινη παιεύνπλ κε ηα θνππηά θη ν νπηήξαο κόλνο κπξνζηά ζηελ πιώξε ην θύκα ηξώεη, ζηελ άγξηα παγσληά Μπόξα θη αγέξα δελ ηνπο ηξνκάδνπλ, Κύκα, θνπξηνύλα ηα αςεθνύλ ηελ Σξίηε έρνπλ ηδαληθό ηνπο γη απηήλ θνπηάδνπλ, γη απηήλ πάληα κνρζνύλ Απηό ην πλεύκα, απηό ηνλ ζξύιν Υηιηάδεο λένη ηνλ δήζαλε καδί Κη ό,ηη θη αλ ηύρεη κεο ηελ δσή ηνπο ηελ 3 ε Οκάδα ζα κέλνπλε πηζηνί ηίρνη, κεινπνίεζε : Αιέμαλδξνο Γεκάθεο, Γηάλλεο Μαξθηαλόο, Άγγεινο Μειέγθνβηηο, Νίθνο Παξζέληνο ην 1985 ΑΝ ΖΜΟΤΝΑ ΚΗ ΔΓΧ ΜΗΚΡΟ ΠΑΗΓΗ αλ ήκνπλα θαη γσ κηθξό παηδί ξσηνύζα γηα λα κάζσ θάζε ηη ξσηνύζα γηα λα κάζσ πσο πεγαίλνπλ θαη γηαηί εδώ ζηεο Δξκηόλεο ηελ αθηή. ( Μαο έιεγαλ ) Οσγκαγκα μποσμ μποσμ γι γκαμπα γκοσμ νηιριλι-γκαγκά Αούγκιγκι, αούγκιγκι Μπακαλακα- οσγκαγκά (δηο) Μεηα από ηαμίδη καθξπλό αξάμακε ζε κέξνο γξαθηθό ξώηεζα γηα λα κάζσ πνηόλ ζα έρσ αξρεγό θαη πνηόλ πηζηά εγώ ζ αθνινπζώ. 15

16 Μνπ είπαλ: (ξεθξαίλ) Με κνύζη θαη πνιύ ζσζηή ζηνιή θξνληίδεη γηα λα γίλεη θάζε ηη βνεζάεη γηα λα κάζνπκε λα δνύκε ζε ζθελέο αμέραζηεο εκέξεο λάλ απηέο. Γη απηό: (ξεθξαίλ:) Φειόο, ιεπηόο κε καύξα ηα καιιηά ζθπξίδεη θαη θνξάεη θαη γπαιηά θξνληίδεη γηα λα γίλνπλ ηα παηρλίδηα δσεξά Αιέμαλδξν ηνλ ιέλε απηόλ παηδηά. θπξίδεη: (ξεθξαίλ) Απηόο ζα καο μππλάεη ην πξσΐ καδί ζα θάλνπκε γπκλαζηηθή θαη ζηηο θαηαζθεπέο καο ζα ηνλ έρνπκε βνεζό ηνλ Ρίθη-Σίθη-Σάβη νδεγό. Με ξπζκό: (ξεθξαίλ) Απηόο ζα καο δηδάμεη γηα ζθνηληά ηα μύια λα ζπλδένπκε γεξά ηα πηάηα ηα πεξνύληα καο λα ιάκπνπλ θαζαξά ν Γηώξγνο ζα βνεζάεη ζ όι απηά. Μαζαίλνπκε: (ξεθξαίλ) Ζ Διέλε ζα καο θηηάρλεη θαγεηό θη ε Λίιπ ζα καο θάλεη ην γηαηξό ε κηα ζα καγεηξεύεη αγγηλάξεο κε θνπθηά θη ε άιιε ηελ πγεία καο ζα θνηηά. Όινη καδί: (ξεθξαίλ) Καη ε Φαλή ζα έρεη ηα ιεθηά ζα δίλεη ζηνλ Μηράιε κεηξεηά πνπ παίξλεη ην θαξόηζη θαη πεγαίλεη ζην ρσξηό λα κε καο ιείςεη ηίπνη από δσ. AGOSTINO: (ξεθξαίλ) Κη ν Αληξέαο πλεύκα νηθνλνκηθό καο δίλεη ζηάια- ζηάια ην λεξό θη ν Γηώξγνο ν ηνπξίζηαο κε θεθάιη θαηζαξό ηξαπέδηα έθηηαμε γηα θαγεηό. Πάκε DOLLY: (ξεθξαίλ) 16

17 Υαξηί κνιύβη θη ύθνο απζηεξό ηνλ έιεγρν ζα θάλεη ε Μαξγθώ θη ε Άλζηα θη ε Ληνπληκίιια πνπ θνηκίδνπλ ηα παηδηά θνηηάλε λάλαη πάληα θαζαξά. Σειεηώζακε: (ξεθξαίλ) Γηαζθεπή 3ε Αγέιε/Δξκηόλε 1983 ( κεισδία & αξρηθνί ζηίρνη Λ.Κειατδόλε Bαζ. Σξηαληαθπιιίδε ) Αλαθέξνληαη νη Γ.Σξηαληαθύιινπ, Α.Γεκάθεο, Α.Παξαζθεπατδεο, Γ.Σξηαληαθύιινπ, Δ.Γνύζηε, Λ.Ηαθσβίδνπ, Φ.Μεηαμά, Μ.Γεκάθεο, Α.Καληηάλεο, Γ.ηδέξεο, Μ.Υαηδεληθνιή, Α.Γεζηνύλε, Λ.Κηξπόηηλ ΣΖΝ ΚΑΣΑΚΖΝΧΖ ηελ θαηαζθήλσζε ζηηο εθδξνκέο παηδηά ζηνπ ζηξαηνπέδνπ γύξσ - γύξσ ηε θσηηά καθξηά απ' ηελ πόιε θαη επάλσ ζηα βνπλά ηξαγνπδάκε κε ραξά. Να ε δσή πνπ δελ ηε λνηώζεη όπνηνο δελ έδεζε καδί καο όπνηνο δελ είδε ηε δσή καο πάλσ ζηα ςειά βνπλά. Πάιη ζα θύγνπκε λα βξνύκε ηε ραξά θεη πνπ δελ βξίζθεηαη αλζξώπνπ παηεζηά ζη' άγξη' Οιύκπνπ θαη ζηεο Οίηεο ηηο θνξθέο ζηα ιαγθάδηα, ζηηο πιαγηέο. Να ε δσή πνπ δελ ηε λνηώζεη όπνηνο δελ έδεζε καδί καο όπνηνο δελ είδε ηε δσή καο πάλσ ζηα ςειά βνπλά. YMNO ΠΡΟΚΟΠΟΤ Με θαξδηά από ηόικε γεκάηε κε καηηά ζαλ αζηξάθηεη γνξγή ην θαζήθνλ ν Πξόζθνπνο πξάηηεη όπνπ ρξένο ζεκλό ηνλ θαιεί. Με ζπζία πξνηείλεη ηα ζηήζηα γηα λα δώζεη ζηνπο άιινπο βνήζεηα ιεβεληηά, αγαζόηεο θη αιήζεηα ηνπ Πξνζθόπνπ είλ' όι' ε δσή. Yςειόθξσλ, γελλαίνο, ηππόηεο ζηελ ηηκή ηνπ ππόζρεηαη απηόο θη είλαη ν ιόγνο ηνπ πάληα Θεόηεο θαη ζην Νόκν ηνπ κέλεη πηζηόο. 17

18 Έλα άξηζην ζύλζεκα έρεη 'Δζν Έηνηκνο, ηνύην πξνζέρεη ζηνπο αγώλεο αθνύξαζηνο ηξέρεη, είλαη εύζπκνο θαη γειαζηόο. Πεξπαηά θαη βξνληά, όξε δάζε πεξλά θαη ην βήκα ηαρύ, κέζ' ζηνπο θάκπνπο ερεί Λεβεληηά, αγαζόηεο θη αιήζεηα ηνπ Πξνζθόπνπ είλ' όιε ε δσή. ΣΑ ΛΟΓΗΑ Μέζ' ηε δσή ζνπ θάπνηα ζηηγκή είπεο ηα ιόγηα κε ζθέςε αγλή είπες ηα λόγια ποσ είπα κι εγώ ασηό με κάνει μαδί ζοσ αδελθό. (ξεθξαίλ) Κάλσ ζθνπό κνπ όπνπ βξεζώ ζε θάζε αλάγθε λα βνεζώ θάλσ ζθνπό κνπ λα 'ξζεη ε απγή ηα ίδηα ιόγηα λα πεη όιε ε γε. Θά 'ξζνπλε ώξεο, ώξεο ζθιεξέο όπνπ νη θαξδηέο πξέπεη λα' λ' ηνικεξέο θείλεο ηηο ώξεο, πέζηα μαλά απηά ηα ιόγηα, ηα παληνηεηλά. Μελ ηα μεράζεηο, όπνπ θη αλ παο κέζ' ηελ θαξδηά ζνπ λα ηα θξαηάο θη αλ ην κπαιό ζνπ δελ ζπκθσλεί κε ηεο θαξδηάο λα κηιάο ηε θσλή. ηίρνη θαη κεισδία Γηάλλε Ησζεθίδε 11ν Παγθόζκην Σδάμπορε ΜΑΡΑΘΧΝΑ, 1963 Από ηελ άθξε ηεο γεο μεθηλήζακε ζαλ καγεκέλα ηεο άλνημεο πνπιηά θαη κηαλ απγή ηε θσιηά καο ερηίζακε ζηνπ Μαξαζώλα ηελ έξκε αθξνγηαιηά. Σδάκπνξε, ηδάκπνξε ζάιαζζα θαη πεύθν,ρώκα θαη βνπλό ηδάκπνξε, ηδάκπνξε θάπνηε ζα θηάζνπκ' σο ηνλ νπξαλό ηδάκπνξε, ηδάκπνξε κέζ' ην παλεγύξη πνπ ε δσή θπιά ηδάκπνξε, ηδάκπνξε πάληα ζ' αλεβαίλνπκε όιν πην ςειά. 18

19 Γεκάηνη ληάηα θαη θσο νξθηζηήθακε ραξά θη ειπίδα λα θέξνπκε ζηε γε θη όινη καδί κε ιαρηάξα ζηαζήθακε απ' ηεο αγάπεο λα πηνύκε ηελ πεγή. Σδάκπνξε... (ησλ Μάλνπ Υαηδηδάθε, Νίθνπ Γθάηζνπ) Ο ΚΡΗΚΟ Δίλ' έλαο θξίθνο γεξόο δπλαηόο όπσο ν θύθινο απόςε απηόο πνπ καο ελώλεη ζε λέα δσή θη έρεη ην Νόκν πλνή. Έλαο Νόκνο, θσηίδεη θάζε ηνπ βίνπ πηπρή έλαο Νόκνο, θάλεη θαζέλα επηπρή. Ση - γηα - γηα, ηη - γηα - γηα, ηη - γηα - γηα - σ (4) γηα - σ, γηα - σ ηη - γηα - γηα, ηη - γηα - γηα, ηη - γηα - γηα - σ γηα - σ, γηα - σ ηη - γηα - γηα, ηη - γηα - γηα - σ (ηνπ Α. Κνκλελνύ) ΠΟΤ ΠΑ ηνλ Πξνζθνπηζκό ήξζακε όινη λα δήζνπκ' σξαία δσή λα δνύκε ηε κέξα καο όιε ζηα δάζε θαη ηελ εμνρή. Πνύ παο; πνύ παο; έια λα δήζεηο καδί κε καο πνύ παο; πνύ παο; έια λα δήζεηο κε καο. Μέζ' ηε ζπληξνθηά καο ζα κάζεηο λα είζαη παληνύ γειαζηόο ζθνπό ηεο δσήο ζνπ ζε λα 'ρεηο λα είζαη κε όινπο θαιόο. Πνύ παο... Θα κάζεηο λα βξίζθεηο ην δξόκν ζηα άγλσζηα θαη ζθνηεηλά βνήζεηα ζε λά 'ρεηο ην Νόκν θαη η' άζηξα ηα παληνηεηλά. Πνύ παο... (1937, ησλ Σ. Γθαδηάλε, Μ. Υαηδειία, Γ. Αιεμάηνπ 9εο Ν/Π) 19

20 Ο ΑΗΟΛΟ Ο Αίνινο ζπκώλεη νη άλεκνη θπζνύλ θαηαζηξνθή ζ' ό,ηη θη αλ βξνπλ. ΟΛΑ ΚΗ ΑΝ ΒΖΟΤΝΔ Όια θη αλ ζβήζνπλε ζηνλ θόζκν απηό ζα δεη παληνηεηλά (2) ζα δεη ην πλεύκα ην Πξνζθνπηθό. ΟΛΟ ΓΗΑ ΠΗΟ ΦΖΛΑ ΑΝΔΒΑΜΑΣΑ Πξνρσξνύκε, ελσκέλνη Όιν γηα πην ςειά αλεβάζκαηα πξνρσξνύκε κ' έλα καο ζηόρν θαη κ' αγάπε ζηελ θαξδηά. (2) Ο ζηόρνο είλαη αδειθνζύλε Όιν γηα πην ςειά αλεβάζκαηα θη ε αγάπε ζαλ κόλν κέζν λα βαδίδνπκε κπξνζηά. (2) Ζ θηιία, έλαο ζπόξνο Όιν γηα πην ςειά αλεβάζκαηα ζα βιαζηήζεη εθεί κνλάρα όπνπ ε αγάπε θπβεξλά. (2) Υακνγέια, κε θνβάζαη Όιν γηα πην ςειά αλεβάζκαηα γηαηί ην γέιην ζαλ αλζίδεη ν ήιηνο ιάκπεη ζηελ θαξδηά. (2) Υέξη - ρέξη, πιάη -πιάη Όιν γηα πην ςειά αλεβάζκαηα ν έλαο πάληα δίπια ζηνλ άιιν θαη όινη πάληνηε καδί. (2) Πξνρσξνύκε, ελσκέλνη Όιν γηα πην ςειά αλεβάζκαηα κε έλα κέζν, κνλάρα έλα ηελ αγάπε ζηελ θαξδηά. (2) (ηνπ Υ. Λπγεξνύ) Μεισδία Bella chiao Ηηαιηθό αληηζηαζηαθό ηξαγνύδη, ε κεισδία πξνέξρεηεη είηε από ην Κντιελ, ξσζν-εβξατθό ηνπ 1919, είηε από παιηόηεξν λαϊκό ιηαλικό πνπ ηξαγνπδνύζαλ νη νξπδνθαιιηεξγεηέο ηεο θνηιάδαο ηνπ Πν ζηελ Ηηαιία 20

21 ΝΔΟΗ ΦΗΛΟΗ Νένη θίινη είλαη ζαλ η' αζήκη κα ρξπζάθη είλαη νη παιηνί. ΒΑΓΗΕΔ ΜΠΡΟΣΑ ΤΝΔΥΧ Βάδηδε κπξνζηά ζπλερώο θνίηαδε πάληα ζην θσο ρακνγέια δελ είλ' αξγά έρεηο ςπρή έρεηο θαξδηά. Φάρλε κέζα ζνπ ζπλερώο γύξσ ζνπ ππάξρεη ην θσο δίπια ζνπ η' άιια παηδηά ππάξρεη αθόκα αλζξσπηά. Ζ δσή θπιά ζπλερώο θξόληηδε λα είζαη ζην θσο πίζηεπε πσο δελ είλ' αξγά κείλε λένο παληνηεηλά. Γνύιεπε κ' έλα ζθνπό θάλ' ηνλ θόζκν ηνύηνλ εδώ πην θαιό απ' όηη ηνλ βξεηο πξνζπάζεζε εζύ θη εκείο. (ηνπ. Πνιπρξνληάδε) ΣΟΝ ΖΛΗΟ ΔΥΧ ΣΖΝ ΦΤΥΖ Σνλ ήιην έρσ ζηελ ςπρή ην γέιην ζηα ρείιε ηε δεζηαζηά κέζ' ηελ θαξδηά ζην ζηήζνο ηξηθύιιη. ηνλ θόζκν όινπο λ' αγαπώ ζθνπόο κνπ έρεη γίλεη θαη πάληνηε λα πξνζπαζώ λα δήζεη ε εηξήλε. Σε θύζε θη αλ πιεγώζαλε ζε όιν ηνλ θόζκν ζα θάλσ λα κνζρνβνιά Θπκάξη θαη δπόζκν. (ηνπ Υ. Βνγηαηδή) 21

22 ΘΤΜΖΟΤ ΟΠΟΤ ΠΑ Θπκήζνπ όπνπ παο ζηηγκέο ραξάο ζηηγκέο ραξάο καδί κε καο ζηνλ θύθιν ηεο ππξάο Σα πνπιηά ηξαγνπδνύλ καδί καο παίδνπλ η' άζηξα κε ην θσο ηελ πξσηλή ηελ πξνζεπρή καο ραηξόηαλ θη ν Θεόο. Θπκήζνπ όπνπ παο... Υξπζαθέληεο ειηαρηίδεο ζηνπο γαιάδηνπο νπξαλνύο γηα καο ηεο θύζεο νη ζειίδεο ζε ηόλνπο γηνξηηλνύο. Θπκήζνπ όπνπ παο... Πεξηπέηεηεο σξαίεο αλακλήζεηο δσεξέο νλείξνπ ζθηέο, θηιίεο λέεο αγλέο, ρξπζέο, γεξέο. Θπκήζνπ όπνπ παο... ΑΖ ΓΗΧΡΓΖ Άε Γηώξγε, θαβαιιάξε δώζε ζηελ θαξδηά, ζάξξνο, ιεβεληηά ρέξηα, ζηήζε, αηζαιέληα, γηα δνπιεηά. ΣΡΑΒΑ ΣΟ ΚΟΤΠΗ Σξάβα ην θνππί, ζθίδε ην λεξό ήξεκα, ήξεκα, ήξεκα, ήξεκα θύια ζηνλ αθξό. Row, row, row your boat gently down the stream, Merely, merely, merely, merely life is but a dream ΣΑ ΔΛΑΣΗΑ Σα ειάηηα καο ραξίδνπλ ηελ ςειή θνξκνζηαζηά θαη ηα ρηόληα καο μεπιέλνπλ απν ηεο πόιεο ηελ βξσκηά. 22

23 Κη αλεβαίλνληαο μαλά, πάλσ ζηα ςειά βνπλά ε ςπρή καο παίξλεη δύλακε θη αέξα θη ε θαξδηά καο ιαρηαξά λ' αλεβνύκε πην ςειά πάλσ ζηα ειιεληθά ηα βνπλά. Βνπλά ςειά, βνπλά αηώληα παηδηά γηγάληηα ηεο Γήο γηα ζηνιίδη έρεηε ρηόληα, ρακνγειό ζαο ε ιάκςε ηεο απγήο. Σελ Πάξλεζα έρεηε κεηέξα, θαη ηνλ Οιπκπν παππνύ ηνλ Σαύγεην παηέξα θίιε ηελ Οίηε ηε λαδνύ. Ζ Πεληέιε είλ αδειθή ζαο θη ν ηξειιόο ν Τκεηηόο θη νη κπαξκπάδεο νη δηθνί ζαο ν Σπκθξεζηόο θη ν Παξλαζζόο. ηνλ βνπλίζην ηνλ αέξα, ππνθξηζίεο δελ ρσξνύλ όινη αδέιθηα, πέξα σο πέξα, όινη εκπξόο κε θαξδηά πξνρσξνύλ. ΖΠΗΟ (Σν θεγγάξη) αλ γπξλάκε από ηηο εθδξνκέο καο κε ηνλ ζάθθν ζηελ πιάηε αδεηαλό Με ην βήκα γνξγό θη έλαλ εύζπκν ζθνπό ηξηγπξλάκε κεο ην δεηιηλό. Ζπην, ήπην (δηο) ην θεγγάξη θπηηάδεη ρισκό κηά κνλή γξακκή θαη ιέεη «Απηνί λαη Πξόζθνπνη» αλ γπξλάκε κε ηνλ Μάξθν απ ηελ Δξκηόλε θπζ αγέξη αιιηώο ζα θάλνπκε θνππί όζα ρξόληα θη αλ πεξλάλ παιαηνί, λένη δελ μερλάλ ηελ ηξίηε νκάδα πνπ ηόζν αγαπάλ Ζπην-ήπην 23

24 Οιε ηελ κέξα παίμακε κνλάρνη ην θατ καο καγεηξέςακε θαη ηώξα γειώληαο θαη ηξαγνπδώληαο γπξλάκε από ηελ εθδξνκή. Ζπην, ήπην ΦΛΟΓΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ Φιόγα, θιόγα Πξνκεζέσο, θιόγα Διιεληθή θιόγα, θιόγα λέαο δόμεο, θιόγα ηζηνξηθή θέγγε δξόκνπο αξεηήο θαη θαζήθνληνο ηηκήο δείρλε δξόκνπο εζηθήο, π' αθνινπζνύκε 'κείο. Φιόγα, θιόγα, θιόγα, θιόγα, θιόγα Διιεληθή Φιόγα, θιόγα, θιόγα, θιόγα, θιόγα Ηζηνξηθή Φιόγα, θιόγα πνπ θινγίδεηο ιεπηεξηάο ππξζνύο θιόγα, θιόγα αο θσηίδεηο ζθιάβνπο αδειθνύο κε ππξπνιεηώλ δαπινύο θαηελίθεζεο ερζξνύο θαη ζαλ θσο πνιηηηζκνύ εδίδαμεο ιανύο. Φιόγα, θιόγα... Ζ κεισδία είλαη παιηάο Γεξκαληθήο κπαιάληαο καο ήξζε κέζσ ησλ Γάιισλ Πξνζθόπσλ (Chante et danse la bohême) ΑΝ ΔΝΑ ΠΑΗΓΗ Αλ έλα παηδί ηύρεη λα ζνπ πεί πσο Λπθόπνπιό είλαη, λα κελ γειαζηείο γηαηί ςέκκαηα πάληα ζα ζνπ πεί αλ δελ ην ηδείο θαηδξό (δηλαδή χαρούμενο) Γηαηί πάληα έλα Λπθάθη, δελ ζπκώλεη, δελ δαθξύδεη θη αλ έλα θαθό πάζεη κηά θνξά, εύζπκν επζύο ζθπξά (επσδόο) ζθύξηγκα Γηαηί πάληα έλα Λπθάθη, δελ ζπκώλεη, δελ δαθξύδεη θη αλ έλα θαθό πάζεη κηά θνξά, εύζπκν επζύο ζθπξά. 24

25 25

26 ΣΡΑΓΟΤΓΗ ΑΝΑΒΑΖ Αδέιθηα αο καδεπηνύκ εδώ κ αγάπε ζηελ θαξδηά καο θεύγεη έλα Λπθόπνπιν θη αθήλεη ηελ Φσιηά. Χ Λύθε, θίιε θη αδειθέ ζηνλ δξόκν πνπ ζα παο λα κε μερλάο όηη έκαζεο καδί καο λ αγαπάο Με κάηηα κπήθεο ζθαιηζηά ζηε δνύγθια έλα πξστ κα η άλνημεο ζηγά-ζηγά ζηελ όκνξθε δσή Σα ρέξηα δίλνληαο καδί πεγαίλακε κπξνζηά πάληα ε θηιία ζα θξαηά ηα ρέξηα καο ζθηρηά Δκπξόο ηα ρέξηα αο δώζνπκε γηά κηά ζηεξλή θνξά θη αο καο ελώλεη πάληνηε ε αγάπε θη ε ραξά Χ Λύθε, θίιε θη αδειθέ ζπκήζνπ όπνπ παο ηνπο Λύθνπο πνπ ζε κάζαλε ην Νόκν λα θξαηάο. ΣΡΑΓΟΤΓΗ ΑΠΟΥΧΡΗΜΟΤ Μήπσο πξέπεη λα θύγνπκε ρσξίο ειπίδα πηά πσο ζα μαλαληακώζνπκε θαη πάιη κε ραξά ( Δπσδόο ) Όρη, δελ ρσξηδόκαζηε γηα πάληνηε παηδηά, κα ζα μαλαβιεπόκαζηε αδέιθηα κνπ ζπρλά. 26

27 Καη ηώξα αο ελώζνπκε ηα ρέξηα όινη καδί θαη αιπζίδα αο πιέμνπκε αγάπεο δπλαηή. Καη ν Θεόο πνπ αδηάθνπα καο βιέπεη από ςειά ζα καο ελώζεη θάπνηε όινπο καδί μαλά. Παιηό θη σξαίν παξειζόλ πνπ δήζακε καδί αο κείλεη γηα παξάδεηγκα ζηε λέα καο δσή. Διιεληθή δηαζθεπή Πεξηθιή Πεξξσηή ηεο 3 εο ( ) Παιηά παξαδνζηαθή ζθσηζέδηθε κεισδία. Auld Lang Syne means Old Long Ago, ιόγηα πνηεηή Robert Burns, ΗΧΠΖΣΖΡΗΟ Ζ κέξα πάεη ν ήιηνο πάεη ζηα βνπλά πέθηεη ε λύρηα βαζεηά ζθνηεηληάδεη θη ν Θεόο καο θπιάεη T A P S Day is done. Gone the sun from the lake, from the hills, from the sky All is well, safely rest God is neigh. C est la nuit tout se tait sur le lac, les collines et le ciel Tout se tait et Dieu vient. 27

28 Ο ΜΗΟ ΗΝΗΟΡΔ Ο κηό ηληόξε, ηλ θνπέζην κόλην : Η Ο ( Κξαπγή, ζπεζηαιηηέ αηώληνπ Αξρεγνύ 3 εο ηαύξνπ Κσηζάθε ) O mio Signore in questo mondo io (1963) ΔKΓΡOMH Άπξην πξσί ζα πακε εθδξνκή Ζ κακά ζα κε μππλήζεη πξηλ απ ηελ απγή Σελ ηζάληα κνπ ζα πάξσ κε ην θνιαηζηό ηελ εθδξνκή ζα πάσ λα παίμσ λα ραξώ Όινπο κνπ ηνπο θίινπο, όινπο ζα ηνπο δσ ηελ εθδξνκή ζα πασ λα παίμσ λα ραξώ ηνλ πεγαηκό όινη καδί ζα ηξαγνπδάκε Καη αο θσλάδεη ν νδεγόο, εηκείο δε ζηακαηάκε Καη όηαλ ζα θηάζνπκε εθεί ζα είλαη όινη ραξσπνί Ξεθάλησκα, παηρλίδη θαη θαθό, θαλέλαο δε κνπ μέθπγε ζην θηλεγεηό πνδόζθαηξν όηαλ παίμακε έβαια έλα γθνι θαη θηνπ μειεπζεξία λα θσλάδσ ζην θξπθηό Ζ ώξα ζα πεξάζεη ρσξίο θαλείο λα θαηαιάβεη Θα πάξνύκε ην δξόκν ηεο επηζηξνθήο Κάπνηνη ζα θνηκνύληαη, θάπνηνη άιινη ζα γεινύλ Δγώ ζα είκαη από απηνύο πνπ ηξαγνπδνύλ Σξαιαια ηξαιαια ηξαιαιη Πεξάζακε θαιά ζηελ εθδξνκή (ζηίρνη θαη κνπζηθή ηνπ Δπηύρε Μπιέηζα) 28

29 Σνπ Πεξηθιή Πεξξσηή ηεο 3 εο ( ) ζηα γαιιηθά: ( δηόξζσζε : πξόζδεμε ) 29

30 Μοσζική ιζηορία 3 εο Ν/Π 30 Ο Ηδξπηήο Μάξθνο Μίλδιεξ αγαπνύζε ηελ κνπζηθή θαη είρε απνθνηηήζεη από ην Χδείν Αζελώλ. 25/3/1934 ε κπάληα ηεο 3 εο ΟΑΝ απνηεινύκελε από 9 θπζαξκόληθεο, έλα κηθξό ηύκπαλν θαη έλα κεγάιν. Αξρεγόο Οκάδαο ήηαλ ν Γ. πέληζαο 29 Απξηιίνπ 1939: ην Λύθεην ησλ Διιελίδσλ έγηλε ε γηνξηή ηεο νκάδαο καο, κε κεγάιε ζπξξνή θόζκνπ. ην πξώην κέξνο ηεο γηνξηήο νη Ναπηνπξόζθνπνη ηεο νκάδαο ηξαγνύδεζαλ σξαηόηαηα ζαιαζζηλά θαη ςαξάδηθα ηξαγνύδηα πνπ καο είρε δηδάμεη ν θ. Παπαζππξόπνπινο. Δπαθνινύζεζε ε παξάζηαζε ηεο θσκσδίαο Ο ζάλαηνο ηνπ Κίκσλνο. Καη ηα ηξαγνύδηα θαη ε θσκσδία άξεζαλ πνιύ ζην θνηλό θαη ρεηξνθξνηήζεθαλ δσεξά. Τπήξρε θπιηθείν, θαιά νξγαλσκέλν κε ηελ επνπηεία θίισλ ηεο νκάδαο θπξηώλ θαη Οδεγώλ. Αθνινύζεζε ρνξόο ζηηο κεγάιεο αίζνπζεο ηνπ Λπθείνπ. Οη εηζπξάμεηο ηεο γηνξηεο ήηαλ ηθαλνπνηεηηθέο. Ο Αξρεγόο Πεξηθιήο Πεξξσηήο είρε πνιύ σξαία θσλή θαη έγξαςε ηα ιόγηα ζε αξθεηά ηξαγνύδηα. Ο Τπαξρεγόο ηεο 3 εο Αγέιεο Νίθνο Υαξίδεκνο έγξαςε ηα ιόγηα ζηα ηξαγνύδηα : "Αλ έλα παηδί", "Μέζα ζηα ππθλά ηα δάζε" & "Αδέιθηα αο καδεπηνύκε εδώ". Πέζαλε 22 ρξνλώλ, Ννέκβξην /4/1939 έγηλε ζην Λύθεην ησλ Διιελίδσλ ε γηνξηή ηεο νκάδαο καο, κε κεγάιε ζπξξνή θόζκνπ. Οη Ναπηνπξόζθνπνη ηεο νκάδαο ηξαγνύδεζαλ σξαηόηαηα ζαιαζζηλά θαη ςαξάδηθα ηξαγνύδηα πνπ καο είρε δηδάμεη ν θ. Παπαζππξόπνπινο. Μεηά ην 1942 ηδηαίηεξα θαιιίθσλε ήηαλ ε παξέα ηεο 3 εο Β (1 εο Ο.Ν.Α), πνπ έγξαςαλ θαη αξθεηά ηξαγνύδηα. Ο Νίθνο Μεηαμάο είρε γξάςεη έλαλ δίζθν κ απηά, πνπ ράζεθε ην ηα 1981 ε θηζάξα ηεο Διέλεο Γνύζηε θαη ηεο Λίιπο Ηαθσβίδνπ κε ην κπνπδνύθη ηνπ Αιέμαλδξνπ Γεκάθε απνηέιεζαλ δηάιεηκκα ζε δεθαεηίεο παξαθσλίαο. Αθνινύζεζαλ νη Γηάλλεο Μαξθηαλόο, Αγγεινο Μειέγθνβηηο θαη Νίθνο Παξζέληνο. 1984, ζηελ θσηνγξαθία νη Αγ. Μειέγθνβηηο, Ν. Παξζέληνο, Α. Γεκάθεο, Γ. Μαξθηαλόο Σν 2003 δεκηνπξγήζεθε επεηεηαθό DVD κε ηζηνξηθά θείκελα & θσηνγξαθίεο ησλ 90 ρξόλσλ. Δίλαη ζπγρξόλσο κνπζηθό CD πνπ πεξηέρεη : 1. Κξαπγή 3 εο

31 2. Σν ρακόγειν ζηα ρείιε 3 ε Οκάο ε ηξνκεξή 3. Λεβέληεο ηξηηνκαδίηεο 4. Ο «Μάξθνο» θεύγεη γηά ηελ Δξκηόλε 5. ηελ θαηαζθήλσζε 6. Ο Τκλνο ησλ Πξνζθόπσλ 7. ηα μάξηηα ςειά 8. Ο θηζαξίζηαο 9. Σδακπαιάγηα 10. Σν αζηεξάθη 11. Πξνζεπρή 12. Ζπην (θαιιίθσλν, από ηνλ Δπηύρε Μπιέηζα) 13. Σν θνθνξάθη (θαιιίθσλν, από ηνλ Δπηύρε Μπιέηζα) 14. Ζ εθδξνκή (θαιιίθσλν, από ηνλ Δπηύρε Μπιέηζα) 15. Φειά βνπλά (θαιιίθσλν, από ηελ Λίιπ Ηαθσβίδνπ-Αιεπξά) ηνύληην Πέηξνπ ΝηεΠηάλ. Σα πεξηζζόηεξα εξκελεύνπλ νη Φάιηζνη Κξνθόδεηινη : Γ. Μαξθηαλόο, Α. Μνπξίθεο, Ε. ΝηεΠηάλ, Ν. Παξζέληνο, Ν. ηδέξεο. Παγθόζκην ξεθόξ ζξάζνπο, λα είζαη ηόζν παξάθσλνο θαη λα γξάθεηο θαη δίζθν!! Σν 2004, κνπζηθό CD ζε ζπλεξγαζία κε ην ΔΠ θαη ρνξεγνύο Alpha Αζθαιηζηηθή θαη Cellier. Παξαγσγή - ελνξρήζηξσζε Δπηύρεο Μπιέηζαο. πκκεηέρεη όιν ην 3 ν ύζηεκα Ν/Π. Με ηελ βνήζεηα ηνπ Δπηύρε, ην CD απηό είλαη ζε δηαθνξεηηθή θαηεγνξία! 1. ηελ θαηαζθήλσζε 2. Σνλ Ζιην έρσ ζηελ θαξδηά 3. Ο Τκλνο ησλ Πξνζθόπσλ 4. Σα ιόγηα (ζηίρνη Γηάλλε Ησζεθίδε) 5. Αλ έλα παηδί 6. ηα μάξηηα ςειά 7. Θπκήζνπ όπνπ παο 8. Σδακπαιάγηα 9. Πνπ παο 10. Ζ θηζάξα ησλ Αληρλεπηώλ 11. Ζ εθδξνκή 12. Αλίρλεπε 13. Μνπζηθό δηάιεηκκα 14. Μεο ηελ δνύγθια 15. Ο θξίθνο 16. Οιν γηά πηό ςειά αλεβάζκαηα 17. Ο θηζαξίζηαο 18. Σν αζηεξάθη 19. Ζπην 20. Σξαγνύδη απνρσξηζκνύ ζθίηζν εμώθπιινπ από εκεξνιόγην ηεο 3 εο Β Δπηκέιεηα ηέθνπ Αιεπξά, δηνξζώζεθε ηνλ Οθηώβξην

32 . Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α Μνπζηθή ηζηνξία 3 εο Ναπηνπξνζθόπσλ... ζειίδα 30 ΔΤΡΔΣΖΡΗΟ ΣΡΑΓΟΤΓΗΧΝ Αδέιθηα αο καδεπηνύκ εδώ (Υαξίδεκνπ) 26 Αλ έλα παηδί (Υαξίδεκνπ) 24 Αο αθήζνπκε ηα ςέκκαηα 4 Βάδηδε κπξνζηά ζπλερώο Βξαδπλή πξνζεπρή ( Πεξξσηή ) Δθδξνκή ( Δ. Μπιέηζα ) Δξρνληαη έθηππνη ( Πεξξσηή ). 4 Ζκνπλα κεηαθνξώλ 12 Ζηαλ έλα κηθξό θαξάβη... 8 Ζπην 23 Θα πάκε παξέα, Green leaves of summer 6 Θα πάξσ κηα δεθάθσπε 12 Θπκήζνπ όπνπ πάο Καη ζκπάκ θαη ζκπνύκ (19)13 Καλόλεο 21, 22 Κιήζε ππξάο Πεξξσηή 14 Κιήζε θσηηάο (ζηε θσηηά καο) 13 Λεβέληεο Σξηηννκαδίηεο 14 Μαο ιέλε ηξειινύο κεζ ηελ πόιε 7 Μέζα ζηα ππθλά ηα δάζε (Υαξίδεκνπ) 25 Ο Αίνινο Ο θξίθνο O Mάξθνο θεύγεη 15 Ο κηό ζηληόξε Οια θη αλ ζβήζνπλε (θαη άιινη θαλόλεο) Οιν γηά πηό ςειά αλεβάζκαηα Πνπ παο αλ ήκνπλα θη εγώ ( νπγθαγθακπνύκ).15 ησπεηήξην ( Ζ κέξα πάεη ) ηελ θαηαζθήλσζε ηελ θσηηά καο Σα ειάηηα ( εθδξνκηθό ).. 22 Σα ιόγηα.. 18 Σδακπαιάγηα 11 Σδάκπνξε (1963) Μαξαζώλα Σν ρακόγειν ζηα ρείιηα.. 5 Σνλ ήιην έρσ ζηελ ςπρή Σξαγνύδη αλάβαζεο.. 26 Σξαγνύδη απνρσξηζκνύ.. 26 Σπξνιέδηθν (ζην κνλνπάηη).. 7 Φιόγα θιόγα Υξηζηέ, ζηηο ζθελέο καδεκέλνη Τκλνο Πξνζθόπσλ

33 Γηά λα αθνύζεηε ηξαγνύδηα κε κνπζηθή : θαη Macscouter.com/songs/ Scoutsongs.com Boyscouttrail.com/songs.asp Official BSA Cub Scout Songbook at Scoutstuff.org 33

ΠΡΧΣΗ ΕΘΡΑ ΦΑΛΜΟ ΚΑΗ ΦΖΦΗΓΧΣΟ ΓΗΑ ΜΗΑΝ ΑΝΟΗΞΖ ΣΖΝ ΑΘΖΝΑ. Άλνημε ζξύςαιν κελεμεδί Άλνημε ρλνύδη πεξηζηέξαο Άλνημε ζθόλε κπξηόρξσκε

ΠΡΧΣΗ ΕΘΡΑ ΦΑΛΜΟ ΚΑΗ ΦΖΦΗΓΧΣΟ ΓΗΑ ΜΗΑΝ ΑΝΟΗΞΖ ΣΖΝ ΑΘΖΝΑ. Άλνημε ζξύςαιν κελεμεδί Άλνημε ρλνύδη πεξηζηέξαο Άλνημε ζθόλε κπξηόρξσκε ΠΡΧΣΗ ΕΘΡΑ ΦΑΛΜΟ ΚΑΗ ΦΖΦΗΓΧΣΟ ΓΗΑ ΜΗΑΝ ΑΝΟΗΞΖ ΣΖΝ ΑΘΖΝΑ Άλνημε ζξύςαιν κελεμεδί Άλνημε ρλνύδη πεξηζηέξαο Άλνημε ζθόλε κπξηόρξσκε η' αλνηρηά ραξηηά θαη ζηα βηβιία Κηόιαο θπζνύζε ριηαξό αεξάθη Με ηζηγγάλεο

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηα πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα απηνύ ηνπ θεηκέλνπ ηζρύνπλ νη όξνη ηνπ Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.

Γηα ηα πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα απηνύ ηνπ θεηκέλνπ ηζρύνπλ νη όξνη ηνπ Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3. Κώζηαο Βνπιαδέξεο http://www.fantastikosorizontas.gr/kostasvoulazeris Γηα ηα πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα απηνύ ηνπ θεηκέλνπ ηζρύνπλ νη όξνη ηνπ Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/

Διαβάστε περισσότερα

«Απνύ χεη ζειυθό παηδί ζηε Λάζηξν λα ην δώζεη, απνύ βξαδηάδεη νγιήγνξα θη αξγεί λα μεκεξώζεη»! το Καραφάκι

«Απνύ χεη ζειυθό παηδί ζηε Λάζηξν λα ην δώζεη, απνύ βξαδηάδεη νγιήγνξα θη αξγεί λα μεκεξώζεη»! το Καραφάκι «Απνύ χεη ζειυθό παηδί ζηε Λάζηξν λα ην δώζεη, απνύ βξαδηάδεη νγιήγνξα θη αξγεί λα μεκεξώζεη»! το Καραφάκι Εκδόηης: Προοδεσηικός Σύλλογος Λάζηροσ «Η Αναγέννηζις» Αριθμός Φύλλοσ:6 3 η Ιανοσαρίοσ 2012 Τηλ.:2843094757

Διαβάστε περισσότερα

Divorciadas, Evangélicas y Vegetarianas

Divorciadas, Evangélicas y Vegetarianas Divorciadas, Evangélicas y Vegetarianas του Γουστάβο Οτ Μεηάθξαζε από ηα ηζπαληθά: Γεκήηξεο Φαξξάο Πρόσωπα: ΓΚΛΟΡΙΑ ΜΠΕΑΣΡΙ ΜΕΣΕ 1 Απνβάζξα ζηαζκνύ κεηξό. Ήρνο από ηξέλν πνπ απνκαθξύλεηαη. Άλεκνο. ηε ζθελή

Διαβάστε περισσότερα

NEΑ POLITIA ΑΠΡΗΛΗΟ ΑΡΗΘΜΟ 6 2011. Καζηνξηά, Μαλώιεο Αζπξάθεο Φσηνγξαθία

NEΑ POLITIA ΑΠΡΗΛΗΟ ΑΡΗΘΜΟ 6 2011. Καζηνξηά, Μαλώιεο Αζπξάθεο Φσηνγξαθία NEΑ POLITIA ΑΠΡΗΛΗΟ ΑΡΗΘΜΟ 6 2011 Καζηνξηά, Μαλώιεο Αζπξάθεο Φσηνγξαθία NEA POLITIA ΑΠΡΗΛΗΟ ΑΡΗΘΜΟ 6 2011 Δθδόηεο-Γηεπζπληήο Νίθνο Εαβόιαο Website Director/Programmer Γηώξγνο Εαβόιαο Δ-mail : nikoszavolas@aol.com

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ - ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΑΥΝΗ ΙΙΙ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΕΚΥΟΒΙΣΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΟ ΦΟΛΕΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΕΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 11/8/2010

Διαβάστε περισσότερα

1 Ο ΚΗΠΟ ΒΛΔΠΔΙ. 1. Ίζσο

1 Ο ΚΗΠΟ ΒΛΔΠΔΙ. 1. Ίζσο 1 Ο ΚΗΠΟ ΒΛΔΠΔΙ 1. Ίζσο αλ εμαηξέζνπκε ηνπο Αλαρσξεηέο λα 'καη ν ηειεπηαίνο παίθηεο πνπ αζθεί ηα δηθαηώκαηά ηνπ νίεζε ηη πάεη λα πεη θέξδνο δελ θαηαιαβαίλσ έλαο Παλζέιελνο πνπ δσγξαθίδεη ελώ δελ ππάξρεη

Διαβάστε περισσότερα

Σαμίδη ζηνλ θόζκν ηεο γιώζζαο

Σαμίδη ζηνλ θόζκν ηεο γιώζζαο ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Εσή Γαβξηειίδνπ Μαξία θπξόεξα Λνπθία Μπεδέ Σαμίδη ζηνλ θόζκν ηεο γιώζζαο Β Γεκνηηθνύ γ ηεύρνο 1νο ηόκνο Γιώζζα Β Γεκνηηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία και Ποίηση : Η σσνάντησή τοσς στο ποιητικό έργο τοσ Γ. Σευέρη 1.

Ιστορία και Ποίηση : Η σσνάντησή τοσς στο ποιητικό έργο τοσ Γ. Σευέρη 1. Ιστορία και Ποίηση : Η σσνάντησή τοσς στο ποιητικό έργο τοσ Γ. Σευέρη 1. 1 Ο πνηεηήο πξέπεη λα παξέρεη θαη λα αλαπηύζζεη δηαξθώο ηε ζπλείδεζε ηνπ παξειζόληνο σο παξόληνο, θαη εθείλν πνπ γίλεηαη ηόηε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Σ 1 1 ο υ Δ η μ. χ ο λ ε ί ο υ Π α λ α ι ο ύ Υ α λ ή ρ ο υ. τα σαΐνια. θαη δελ αληηθαζίζηαηαη κε

Σ 1 1 ο υ Δ η μ. χ ο λ ε ί ο υ Π α λ α ι ο ύ Υ α λ ή ρ ο υ. τα σαΐνια. θαη δελ αληηθαζίζηαηαη κε ΣΕΤΦΟ 4 Μάρτιος Απρίλιος 2012 Σ 1 1 ο υ Δ η μ. χ ο λ ε ί ο υ Π α λ α ι ο ύ Υ α λ ή ρ ο υ τα σαΐνια Η γιορτή της Μητέρας : Αφιέρωμα στις μαμάδες όλων των παιδιών! Φέηνο, όπσο θάζε ρξόλν, ηε δεύηεξε Κπξηαθή

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΝΗΑ- Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε. Κεθάιαην Α

ΦΟΝΗΑ- Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε. Κεθάιαην Α ΦΟΝΗΑ- Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε Κεθάιαην Α Μηζνπιαγηαζκέλε θνληά ζην ηδάθη ηνπ θησρηθνύ ζπηηηνύ ηεο ε Φξαγθνγηαλλνύ πξνζέρεη ηελ κηθξή εγγνλή ηεο, ε νπνία είλαη άξξσζηε. Σν ζπίηη, θαη ηδηαίηεξα ην ζαιόλη,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΑ (1971) Θα πενθώ πάνηα μ' ακούς; για ζένα, μόνος, ζηον Παράδειζο

ΤΟ ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΑ (1971) Θα πενθώ πάνηα μ' ακούς; για ζένα, μόνος, ζηον Παράδειζο ΤΟ ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΑ (1971) Θα πενθώ πάνηα μ' ακούς; για ζένα, μόνος, ζηον Παράδειζο Θα γπξίζεη άιινπ ηηο ραξαθηέο Τεο παιάκεο, ε Μνίξα, ζαλ θιεηδνύρνο Μηα ζηηγκή ζα ζπγθαηαηεζεί ν Καηξόο Πσο αιιηώο, αθνύ αγαπηνύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14. Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8. Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1. πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο

Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14. Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8. Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1. πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο ΠΔΡΗ ΑΤΣΗΜΟΤ Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1 Τεύχος 34 Δεκέμβριος 2010 πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο Γηαηεξώληαο κηα αλεπηζύκεηε ζπκπεξηθνξά 2 Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14 Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8 1 πληαθηηθή επηηξνπή:

Διαβάστε περισσότερα

17 Ννέκβξε ηνπ 73. Με ξσηάο αλ Άλλα Μηα ρνύθηα είζηε Ακνύζηαθα παηδηά ηόρν ζαο βάιαλε θαη ζαο ππξνβνιάλε «Είκαζηε αδέιθηα» ηνπο θσλάδεηε Κη απηνί

17 Ννέκβξε ηνπ 73. Με ξσηάο αλ Άλλα Μηα ρνύθηα είζηε Ακνύζηαθα παηδηά ηόρν ζαο βάιαλε θαη ζαο ππξνβνιάλε «Είκαζηε αδέιθηα» ηνπο θσλάδεηε Κη απηνί 17 Ννέκβξε ηνπ 73. Με ξσηάο αλ Άλλα Μηα ρνύθηα είζηε Ακνύζηαθα παηδηά ηόρν ζαο βάιαλε θαη ζαο ππξνβνιάλε «Είκαζηε αδέιθηα» ηνπο θσλάδεηε Κη απηνί ππξνβνιάλε θη εζάο θη όζνπο αθνύλε ηη ηνπο ιέηε Μόλν κε

Διαβάστε περισσότερα

Όσα και να'χει ο άνθρωπος Αξία και χρυσάφι Με μια ντου στραβοτιμονιά Πηγαίνουν ούλα στράφι...! ΕΙΓΞΑ ΙΚΕΙΕΟ 16/2/1943. Οελ. 4

Όσα και να'χει ο άνθρωπος Αξία και χρυσάφι Με μια ντου στραβοτιμονιά Πηγαίνουν ούλα στράφι...! ΕΙΓΞΑ ΙΚΕΙΕΟ 16/2/1943. Οελ. 4 ΠΞΖΙΕΚΖΑΖΑ ΓΗΝΜΘΖΠΖΟΠΖΗΕ ΗΜΖΚΩΚΖΗΕ ΘΑΜΓΞΑΦΖΗΕ ΓΦΕΙΓΞΖΔΑ ΠΖΙΕ 2,5 ΓΡΞΩ ΓΠΜΟ 3 ΑΞΖΘΙΜΟ ΦΡΘΘΜΡ 12 ΖΑΚΜΡΑΞΖΜΟ ΦΓΒΞΜΡΑΞΖΜΟ ΙΑΞΠΖΜΟ 2011 Διαδικηρακή πύλη : www.domeniko.gr Ελεκηοξμικό Παςρδοξμείξ: info@domeniko.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ο έξσηαο Σν ηξαγνχδη ηνπ Κη νη νξίδνληεο ηνπ ηαμηδηνχ ηνπ Κη ε ερψ ηεο λνζηαιγίαο ηνπ ηνλ πην βξεκέλν βξάρν ηεο ε αξξαβσληαζηηθηά πξνζκέλεη Έλα θαξάβη

Ο έξσηαο Σν ηξαγνχδη ηνπ Κη νη νξίδνληεο ηνπ ηαμηδηνχ ηνπ Κη ε ερψ ηεο λνζηαιγίαο ηνπ ηνλ πην βξεκέλν βξάρν ηεο ε αξξαβσληαζηηθηά πξνζκέλεη Έλα θαξάβη ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΙ (1941) ΠΡΩΣΑ ΠΟΙΗΜΑΣΑ ΣΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ I Ο έξσηαο Σν αξρηπέιαγνο Κη ε πξψξα ησλ αθξψλ ηνπ Κη νη γιάξνη ησλ νλείξσλ ηνπ ην πην ςειφ θαηάξηη ηνπ ν λαχηεο αλεκίδεη Έλα ηξαγνχδη Ο έξσηαο Σν ηξαγνχδη

Διαβάστε περισσότερα

www.gnosisellas.gr ΠΡΟΛΟΓΟ

www.gnosisellas.gr ΠΡΟΛΟΓΟ ΠΡΟΛΟΓΟ Απηή ε κηθξή εξγαζία πνπ γξάθηεθε ην έηνο 1952 ήηαλ κηα από ηηο πξώηεο πξνζπάζεηεο γηα λα δνζεί ε Γλσζηηθή Πνθία ζην ιαό, γηα λα εμνπδεηεξώζεη ζην αζηξηθό ηελ έμνδν πνπ θάλνπλ νη κάγνη θαη νη κάγηζζεο

Διαβάστε περισσότερα

Ταξίδι ζηον κόζμο ηερ γλώζζαρ

Ταξίδι ζηον κόζμο ηερ γλώζζαρ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Εσή Γαβξηειίδνπ Μαξία θπξφεξα Λνπθία Μπεδέ Ταξίδι ζηον κόζμο ηερ γλώζζαρ Β Γεκνηηθνχ α ηεχρνο 2νο ηφκνο Γιψζζα Β Γεκνηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΡΣΗΠΚΔΛΝ ΡΝ 2012

ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΡΣΗΠΚΔΛΝ ΡΝ 2012 1 Ηαλνπάξηνο 2012 www. pagkritio.gr - pagkritio.blogspot.com - e-mail : gymnasio @ pagkritio.gr - Έηνο δ - αξηζ. θύιινπ 5 ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΡΣΗΠΚΔΛΝ ΡΝ 2012 Ν ζθελνζέηεο Θεόδσξνο Αγγειόπνπινο πέξαζε ζηελ αζαλαζία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΠΟΛΙ ΘΑ ΒΡΕΘΕΙ ΚΑΛΤΣΕΡΗ ΑΠΟ ΑΤΣΗ Ή ΙΣΩΣ ΜΙΑ ΣΥΝΟΙΚΙΑ

ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΠΟΛΙ ΘΑ ΒΡΕΘΕΙ ΚΑΛΤΣΕΡΗ ΑΠΟ ΑΤΣΗ Ή ΙΣΩΣ ΜΙΑ ΣΥΝΟΙΚΙΑ Ιωάννηρ Ρένηζορ Η ΠΟΛΗ ΣΙ ΣΕΥΝΕ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ, ΣΟΤ ΘΕΑΜΑΣΟ ΚΑΙ ΣΟΤ ΑΚΡΟΑΜΑΣΟ Σεηάπηη 30/11/2011 * 19.00-21.00 * Αἴθ. ΣΤΛ. Γ. ΚΟΡΡΕ www.geander.gr ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΠΟΛΙ ΘΑ ΒΡΕΘΕΙ ΚΑΛΤΣΕΡΗ ΑΠΟ ΑΤΣΗ Ή ΙΣΩΣ ΜΙΑ ΣΥΝΟΙΚΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ρν «Ονύπει» ηνπ Σξήζηνπ Εαινθώζηα θπθινθόξεζε πξώηε θνξά ην 1944. Ζ αλά ρείξαο έθδνζε, πξνινγηζκέλε από ηνλ Πηξαηάξρε Αιέμαλδξν Ξαπάγν, είλαη ε ηξίηε

Ρν «Ονύπει» ηνπ Σξήζηνπ Εαινθώζηα θπθινθόξεζε πξώηε θνξά ην 1944. Ζ αλά ρείξαο έθδνζε, πξνινγηζκέλε από ηνλ Πηξαηάξρε Αιέμαλδξν Ξαπάγν, είλαη ε ηξίηε ΣΣΟΟΖΖΠΠΡΡΝΝ ΕΕΑΑΙΙ ΝΝΘΘΥΥΠΠΡΡΑΑ Ρ Ο Υ Π Ε Λ ΞΞΟΟΝΝΙΙΔΔ ΓΓΝΝΚΚΔΔ ΛΛΑΑ ΑΑΙΙΔΔ ΜΜΑΑΛΛΓΓΟΟΝΝ ΞΞΑΑΞΞΑΑΓΓΝΝ ΞΞξξώώηηεε έέθθδδννζζεε 11994444 ΚΚάάη ηηννοο ''' 6655 ΑΑππξξί ίίιιη ηηννοο ''' 7711 ΠΠεεππηηέέκκββξξη

Διαβάστε περισσότερα

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Μεηάθξαζε: Καξακαλώιε Φαλή Διπίδνπκε απηό ην θπιιάδην, γξακκέλν από γνλείο κέιε ηνπ Αγγιηθνύ πιιόγνπ γηα άηνκα κε ζύλδξνκν Down λα ζαο βνεζήζεη

Διαβάστε περισσότερα

5ε πλάληεζε Νέσλ Διιήλσλ Κνπθινπαηθηώλ θαη λέσλ εζνπνηώλ/θαιιηηερλώλ ζσκαηηθνύ ζεάηξνπ www.kilkis-festival.gr

5ε πλάληεζε Νέσλ Διιήλσλ Κνπθινπαηθηώλ θαη λέσλ εζνπνηώλ/θαιιηηερλώλ ζσκαηηθνύ ζεάηξνπ www.kilkis-festival.gr 15 Γηεζλέο Φεζηηβάι Κνπθινζεάηξνπ θαη Παληνκίκαο ηνπ Κηιθίο. 5ε πλάληεζε Νέσλ ήλσλ Κνπθινπαηθηώλ θαη λέσλ εζνπνηώλ/θαιιηηερλώλ ζσκαηηθνύ ζεάηξνπ www.kilkis-festival.gr Juanjo Corrales Καιιηηερληθόο Γηεπζπληήο

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία ηοσ Μανώλε Γλέδοσ

Ομιλία ηοσ Μανώλε Γλέδοσ Ομιλία ηοσ Μανώλε Γλέδοσ ζηεν Αζησνομική Ακαδεμία Η ιζηορική επέηειος ηες 25ες Μαρηίοσ Ψεθηαθή επεμεξγαζία Άρες Γιαβρής Οκηιία ηνπ Μαλώιε Γιέδνπ ζηελ Αζηπλνκηθή Αθαδεκία Ιζηορική επέηειος ηες 25ες Μαρηίοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟ ΧΟΛεΙΟ. Ακθίπνιε: ε αμία ηνπ πνιηηηζκνύ καο ζει. 4 Καιεηδνζθόπην ζει. 6

ΠΡΩΣΟ ΧΟΛεΙΟ. Ακθίπνιε: ε αμία ηνπ πνιηηηζκνύ καο ζει. 4 Καιεηδνζθόπην ζει. 6 ΠΡΩΣΟ ΧΟΛεΙΟ Μεληαία καζεηηθή εθεκεξίδα ηνπ 1 νπ ΓΕ.Λ. Οξεζηηάδαο - Ννέκβξηνο 2014 - Φύιιν 7 ν Σηκή 1 Αδξηαλνύπνιε- Karaağaç- Ν. Οξεζηηάδα ζηελ απιή καο «πίηηα θαη έπηπια επνρήο, θάξν, ζηξαηησηηθή ζθελή»

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ... ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ 1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...6 2.3. Μεζνδνινγία...14 3. ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΣΡΑΓΟΤΓΙ...15

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΖΛΗΟ Ο ΖΛΗΑΣΟΡΑ (1971) ΑΦΗΓΗΤΗΣ Ο ΗΛΙΟΣ ΑΝΕΜΟΙ ΚΟΡΙΤΣΙ ΦΟΡΟΣ ΑΝΔΡΩΝ ΦΟΡΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΕΣ. ΑΦΗΓΗΤΗΣ Ο Ήιηνο ν Ζιηάηνξαο ν πεηξνπαηρληδηάηνξαο

Ο ΖΛΗΟ Ο ΖΛΗΑΣΟΡΑ (1971) ΑΦΗΓΗΤΗΣ Ο ΗΛΙΟΣ ΑΝΕΜΟΙ ΚΟΡΙΤΣΙ ΦΟΡΟΣ ΑΝΔΡΩΝ ΦΟΡΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΕΣ. ΑΦΗΓΗΤΗΣ Ο Ήιηνο ν Ζιηάηνξαο ν πεηξνπαηρληδηάηνξαο Ο ΖΛΗΟ Ο ΖΛΗΑΣΟΡΑ (1971) ΑΦΗΓΗΤΗΣ Ο ΗΛΙΟΣ ΑΝΕΜΟΙ ΚΟΡΙΤΣΙ ΦΟΡΟΣ ΑΝΔΡΩΝ ΦΟΡΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΕΣ ΑΦΗΓΗΤΗΣ Ο Ήιηνο ν Ζιηάηνξαο ν πεηξνπαηρληδηάηνξαο από ηελ άθξε ησλ αθξώ θαηεθνξάεη ζην Σαίλαξν Φσηηά 'λαη

Διαβάστε περισσότερα

Σσμθωνική Μοσζική και Τραγούδια

Σσμθωνική Μοσζική και Τραγούδια Πρόησπο Πειραμαηικό Γσμνάζιο Πανεπιζηημίοσ Μακεδονίας Σσμθωνική Μοσζική και Τραγούδια Εκπαιδεσηικό σλικό για ηη διδαζκαλία ηης Θζηορίας ηης Μοσζικής ζηην Γ Γσμναζίοσ Σηίτοι - κείμενα: Ζωή Τζιλίκη Τραγούδι:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑΝ ΑΝΣΡΑ ΝΑ Ε ΕΡΩΣΕΤΣΕΙ! "Πωρ θα πείσω έναν άντπα να μείνει μαζί πος και να με θέλει για πεπισσότεπα εκτόρ από το σεξ ;"

ΠΩ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑΝ ΑΝΣΡΑ ΝΑ Ε ΕΡΩΣΕΤΣΕΙ! Πωρ θα πείσω έναν άντπα να μείνει μαζί πος και να με θέλει για πεπισσότεπα εκτόρ από το σεξ ; ΠΩ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑΝ ΑΝΣΡΑ ΝΑ Ε ΕΡΩΣΕΤΣΕΙ! "Πωρ θα πείσω έναν άντπα να μείνει μαζί πος και να με θέλει για πεπισσότεπα εκτόρ από το σεξ ;" Γηαηί αζθαιώο, αλ ν κόλνο ζηόρνο ζνπ είλαη λα θέξεηο θάπνηνλ ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΝΝΕ ΙΟ ΠΕ ΙΡΑ ΜΑΣ ΙΚ Ο ΓΤΜΝΑ ΙΟ Σ Α Ξ Η Α. H Γαλλία. ζηε Μσβ Οκπξέια ηεο Άιθεο Εέε

ΖΑΝΝΕ ΙΟ ΠΕ ΙΡΑ ΜΑΣ ΙΚ Ο ΓΤΜΝΑ ΙΟ Σ Α Ξ Η Α. H Γαλλία. ζηε Μσβ Οκπξέια ηεο Άιθεο Εέε ΖΑΝΝΕ ΙΟ ΠΕ ΙΡΑ ΜΑΣ ΙΚ Ο ΓΤΜΝΑ ΙΟ Σ Α Ξ Η Α H Γαλλία ζηε Μσβ Οκπξέια ηεο Άιθεο Εέε ΠΕΙΡΑΙΑ - ΜΑΙΟ 2005 1 Έθδνζε ηνπ Εάλλεηνπ Πεηξακαηηθνύ Γπκλαζίνπ Πεηξαηά Κνινθνηξώλε 6 Πεηξαηάο ηει. & Fax : 210-41.71.858

Διαβάστε περισσότερα