Σξαγνύδηα. 3εο Ναπηνπξνζθόπσλ. Βηβιηνζήθε 3εο Ο.Α.Ν α/α 19

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σξαγνύδηα. 3εο Ναπηνπξνζθόπσλ. Βηβιηνζήθε 3εο Ο.Α.Ν α/α 19"

Transcript

1 Σξαγνύδηα 3εο Ναπηνπξνζθόπσλ Βηβιηνζήθε 3εο Ο.Α.Ν α/α 19

2 Μνπζηθή ηζηνξία 3 εο Ναπηνπξνζθόπσλ... ζειίδα 30 ΔΤΡΔΣΖΡΗΟ ΣΡΑΓΟΤΓΗΧΝ Αδέιθηα αο καδεπηνύκ εδώ (Υαξίδεκνπ) 26 Αλ έλα παηδί (Υαξίδεκνπ) 24 Αο αθήζνπκε ηα ςέκκαηα 4 Βάδηδε κπξνζηά ζπλερώο Βξαδπλή πξνζεπρή ( Πεξξσηή ) Δθδξνκή ( Δ. Μπιέηζα ) Δξρνληαη έθηππνη ( Πεξξσηή ). 4 Ζκνπλα κεηαθνξώλ 12 Ζηαλ έλα κηθξό θαξάβη... 8 Ζπην 23 Θα πάκε παξέα, Green leaves of summer 6 Θα πάξσ κηα δεθάθσπε 12 Θπκήζνπ όπνπ πάο Καη ζκπάκ θαη ζκπνύκ (19)13 Καλόλεο 21, 22 Κιήζε ππξάο Πεξξσηή 14 Κιήζε θσηηάο (ζηε θσηηά καο) 13 Λεβέληεο Σξηηννκαδίηεο 14 Μαο ιέλε ηξειινύο κεζ ηελ πόιε 7 Μέζα ζηα ππθλά ηα δάζε (Υαξίδεκνπ) 25 Ο Αίνινο Ο θξίθνο O Mάξθνο θεύγεη 15 Ο κηό ζηληόξε Οια θη αλ ζβήζνπλε (θαη άιινη θαλόλεο) Οιν γηά πηό ςειά αλεβάζκαηα Πνπ παο αλ ήκνπλα θη εγώ ( νπγθαγθακπνύκ).15 ησπεηήξην ( Ζ κέξα πάεη ) ηελ θαηαζθήλσζε ηελ θσηηά καο Σα ειάηηα ( εθδξνκηθό ).. 22 Σα ιόγηα.. 18 Σδακπαιάγηα 11 Σδάκπνξε (1963) Μαξαζώλα Σν ρακόγειν ζηα ρείιηα.. 5 Σνλ ήιην έρσ ζηελ ςπρή Σξαγνύδη αλάβαζεο.. 26 Σξαγνύδη απνρσξηζκνύ.. 26 Σπξνιέδηθν (ζην κνλνπάηη).. 7 Φιόγα θιόγα Υξηζηέ, ζηηο ζθελέο καδεκέλνη Τκλνο Πξνζθόπσλ

3 3

4 ΔΡΥΟΝΣΑΗ ΔΦΗΠΠΟΗ Δξρνληαη έθηππνη, θαη κε ζαιπίζκαηα νη θπλεγνί ζην θπλήγη. Λάκπεη σρξό ην θώο ηνπ θεγγαξηνύ ςειά θαη θειατδνύλ ηα πνπιάθηα. Να, ηα ζθπιηά νξκνύλ θαη κε θσλέο ραξάο θύθισζαλ έλα ειάθη Σξέρεη ην δύζηπρν, ηξέρεη θαη θξύβεηαη γηά λα ζσζεί απ ηα βόιηα. Φεύγνπλ νη θπλεγνί, πάλε ζηα ζπίηηα ηνπο, κε ην πνιύ ην θπλήγη έλα παξάζπξν, κηά παηδηθή καηηά βιέπεη κε πόλν θη αγάπε. Σνπ Πεξηθιή Πεξξσηή ηεο 3 εο ( ) Α ΑΦΖΟΤΜΔ ΣΑ ΦΔΜΜΑΣΑ ηξαβόο βειόλα γύξεπε, νιά νιά (δηο) κέζα ζ έλ αρεξώλα, Βάτ ηδηγθηηδέιν, βάτ ηδη γθη ηδό (δηο) Κη έλαο θνπθόο ηνπ έιεγε, νιά νιά ηελ άθνπα πνπ εβξόληα Κνπηζόο ζηελ άκκν έηξερε, νιά νιά λα θηάζεη θαβαιιάξε Βάτ ηδηγθηηδέιν, βάτ ηδη γθη ηδό (δηο) (δηο) Απ όια ηα πεηνύκελα, νιά νιά (δηο) ν γάτδαξνο κ αξέζεη Βάτ ηδηγθηηδέιν, βάτ ηδη γθη ηδό (δηο) γηαηί έρεη όκνξθε θσλή, νιά νιά θαη δαρηπιίδη κέζε 4

5 Πνιιά ςέκκαηα είπακε, νιά νιά (δηο) αο πνύκε θαη κηά ιήζεηα Βάτ ηδηγθηηδέιν, βάτ ηδη γθη ηδό (δηο) ν θόθθνξαο εγέλλεζε, νιά νιά (δηο) ζαξάληα θνινθύζηα. Σα θνινθύζηα είραλ λεξό θαη ην λεξό βαηξάρνπο ΣΟ ΥΑΜΟΓΔΛΟ Σν ρακόγειν ζηα ρείιηα Πηγθνπτλνη θαη Γειθίλεο ην ζαθθίδην ζηνλ ώκν πξνρσξνύκε πάληα εκπξόο αλ αηέιεησην θνπβάξη όιε ε Οκάο Αιθπόλεο Γιάξνη πξνζπαζεί ζεηξά λα πάξεη γηά λα θάλεη ην θαιό Μα θαη ηνλ Α, κα θαη ηνλ Α-ξρεγό ζαλ δνύκε ηηο ζπκβνπιέο ηνπ αθνινπζνύκε θη έηζη παξά, θη έηζη παξά-δεηγκά ζα κείλεη ζ ό,ηη θη αλ γίλεη ε 3 ε ΟΜΑ. όηαλ αλαθέξνληαη ηα νλόκαηα ησλ ελσκνηηώλ, όια ηα κέιε ηνπο (θαη ηα παιηά) θσλάδνπλ δπλαηά ηελ ελσκνηία, θαη όινη καδί ην «ε 3 ε ΟΜΑ». ε παιηόηεξε εθδνρή, αληί ζπκβνπιέο / αθνινπζνύκε ήηαλ δηαηαγέο / εθηεινύκε. ζε πεξηόδνπο 5 Δλσκνηηώλ αιιάδεη ζε : αλ αηέιεησην θνπβάξη Κξνθνδείινη, Αιθπόλεο, Γιάξνη Πξνζπαζνύλ ζεηξά λα πάξνπλ... 5

6 ΘΑ ΠΑΜΔ ΠΑΡΔΑ Θα πάκε παξέα, λα δήζνπκ σξαία ζηηο αθξνγηαιηέο θαη - ςειά ζηα βνπλά Ναπηνπξόζθνπνη όινη ζηελ ςπρή θαη ην λνύ κ έλα κόλν ζθνπό καο, ηελ πξάμε ηνπ θαινύ Αηέλ Αξηζηεύεηλ είλ ην ζπλζεκά καο θαη κεο ηελ θαξδηά καο ξηδσκέλν ζα δεί Γύξσ από ηελ θσηηά καο, κέζα ζηελ ζπληξνθηά καο κ έλα ζηόκα αο πνύκε κηά σξαία πξνζεπρή Μεγάιε Θεέ καο θαη δεκηνπξγέ καο παλάγαζε πιάζηε ηεο Φύζεο, ηεο Γήο ζε παλεπραξηζηνύκε θαη ζε παξαθαινύκε λα καο δίλεηο γηά πάληα κηά σξαία δσή. (ηξαγνύδη, ηαηλία Αιάκν, 1960) 8&q=song+of+movie++alamo (κεισδία) GREEN LEAVES OF SUMMER A time to be reapin', a time to be sowin', the green leaves of summer are callin' me home. 'Twas so good to be young then, in the season of plenty, when the catfish were jumpin' as high as the sky. A time just for plantin', a time just for ploughin', a time to be courtin' a girl of your own. 'Twas so good to be young then, to be close to the earth, and to stand by your wife at the moment of birth. A time to be reapin', a time to be sowin', the green leaves of summer are callin' me home. 'Twas so good to be young then, with the sweet smell of apples, and the owl in the pine tree a -winkin' his eye. A time just for plantin', a time just for ploughin', a time just for livin', a place for to die. 'Twas so good to be young then, to be close to the earth, now the green leaves of summer are callin' me home. (bis) (Πξνζθνπηθό) Green trees around us, blue skies above, friends all around us, in a world filled with love. Taps sounding softly, hearts beating true, as we all say, Good night to you. 6

7 ΣYPOΛEZIKO Μηα ζπληξνθηά (απ νξεηβάηεο) από Πξνζθόπνπο θηλά γηα λ' αλεβεί πην ςειά ζηα βνπλά. Γηνιαιαΐ, γηνιαιαό, γηνιαιαόκςαςα, γηνιαιαό. ην κνλνπάηη, πνπ πάεη ζηελ θνξθή, βξίζθνπλ δπν θίινη πσο έρνπλ ραζεί. Ακέζσο κπήδνπλε θάηη θσλέο, ζαλ ηνπ Σπξόινπ θαη πηό δπλαηέο Κη έηζη βξεζήθαλε όινη καδί θαη δελ ραζήθαλε νη δπν ραδνί. ηίρνη 1936 Γεκ. Αιεμάηνπ, Μηρ. Υαηδειία 9 εο Ναπηνπξνζθόπσλ ΜΑ ΛΔΝΔ ΣΡΔΛΛΟΤ Μαο ιέλε ηξειινύο κεο ηελ πόιε, γηαηί γπξλάκε ζηα βνπλά, ηα βνπλά καο ιέλε πσο είκαζηε όινη πιαζκέλνη γηά ηελ εξεκηά. Αο έξζνπλ θνληά καο λα δνύλε, κεο ηα βνπλά είλ ε δσή, ζηελ ζάιαζζά εηλ ε πλνή 3 ε Οκάδα ηξνκεξή, δελ αθήλεη εθδξνκή θη αλεβαίλεη πάλσ ζηα ςειά βνπλά νέ, νέ γηνιατ, γηνιατα γηνιατα γηνιαό ό, ό Από Γύζε ζε Βνξηά, Αλαηνιή θαη ζε Ννηηά ηξηγπξλάκε ζηελ Διιάδα καο παηδηά νέ, νέ γηνιατ, γηνιατα γηνιατα γηνιαό ό, ό Σα θαγηά ζηνλ ώκν καο, παίξλνπκε ην δξόκν καο ηξαγνπδώληαο θαη ζθπξίδνληαο θαηδξά, ρα ρα ρα ρα ηίρνη 1936 Γεκ. Αιεμάηνπ, Μηρ. Υαηδειία 9 εο Ναπηνπξνζθόπσλ 7

8 ΖΣΑΝ ΔΝΑ ΜΗΚΡΟ ΚΑΡΑΒΗ Ήηαλ έλα κηθξό θαξάβη, ήηαλ έλα κηθξό θαξάβη, πνπ ήηαλ α α αηαμίδεπην. Πνπ ήηαλ α α αηαμίδεπην. Οέ, Οέ, Οέ, Οέ. Κη έθαλ έλα καθξύ ηαμίδη, θη έθαλ έλα καθξύ ηαμίδη, κέζα εηο ηε ηε ηε Μεζόγεην. Μέζα εηο ηε ηε ηε Μεζόγεην. Οέ, Οέ, Οέ, Οέ. Μα ζε πέλη έμη εβδνκάδεο, κα ζε πέλη έμη εβδνκάδεο, ζσζήθαλ ό ό όιεο νη ηξνθέο. σζήθαλ ό ό όιεο νη ηξνθέο. Οέ, Οέ, Οέ, Οέ. Καη ηόηε ξίμαλε ηνλ θιήξν θαη ηόηε ξίμαλε ηνλ θιήξν λα δνύλε πνηνο πνηνο πνηνο ζα θαγσζεί. Να δνύλε πνηνο πνηνο πνηνο ζα θαγσζεί. Οέ, Οέ, Οέ, Οέ. Κη ν θιήξνο πέθηεη ζηνλ πην λέν θη ν θιήξνο πέθηεη ζηνλ πην λέν πνπ ήηαλ α α αηαμίδεπηνο. Πνπ ήηαλ α α αηαμίδεπηνο. Οέ, Οέ, Οέ, Οέ. Αλ ζαο αξέζεη απηή ε ηζηνξία, αλ ζαο αξέζεη απηή ε ηζηνξία ηελ μαλαιέκε, ιέκε, ιέκε απ ηελ αξρή. Σελ μαλαιέκε, ιέκε, ιέκε απ ηελ αξρή. Οέ, Οέ, Οέ, Οέ. ηίρνη Σειέκαρνπ Γθαδηάλε 1936 ηελ Ππξά 1983 παίρηεθε έλα κνπζηθό ζεαηξηθό ηεο Αγέιεο πάλσ ζηα ιόγηα ηνπ ήηαλ έλα κηθξό θαξάβη πνπ ηειείσλε σο εμήο: «Κη ελώ εηνηκάδνληαλ λα θάλε ήξζε ηεο 3εο ε αξκάδα θη έθεξε όια ηα θαιά» 8

9 Ζηαν ένα μικρό καράβι, ζηα γαλλικά Il était un petit navire Il était un petit navire Qui n'avait ja-ja-jamais navigué Qui n'avait ja-ja-jamais navigué Ohé, ohé Refrain Ohé, ohé Matelot Matelot navigue sur les flots (δηο) Il partit pour un long voyage Il partit pour un long voyage Sur la mer Mé-Mé-Méditerrannée Sur la mer Mé-Mé-Méditerrannée Ohé, ohé Au bout de cinq à six semaines Au bout de cinq à six semaines Les vivres vin-vin-vinrent à manquer Les vivres vin-vin-vinrent à manquer Ohé, ohé On tira à la courte paille On tira à la courte paille Pour savoir qui-qui-qui serait mangé Pour savoir qui-qui-qui serait mangé Ohé, ohé Le sort tomba sur le plus jeune Le sort tomba sur le plus jeune C'est donc lui qui-qui-qui sera mangé C'est donc lui qui-qui-qui sera mangé Ohé, ohé Refrain On cherche alors à quelle sauce On cherche alors à quelle sauce Le pauvre enfant-fant-fant sera mangé Le pauvre enfant-fant-fant sera mangé Ohé, ohé L'un voulait qu'on le mît à frire L'un voulait qu'on le mît à frire L'autre voulait-lait-lait le fricasser 9

10 L'autre voulait-lait-lait le fricasser Ohé, ohé Pendant qu'ainsi l'on délibère Pendant qu'ainsi l'on délibère Il monte en haut-haut-haut du grand hunier Il monte en haut-haut-haut du grand hunier Ohé, ohé Refrain Il fait au ciel une prière Il fait au ciel une prière Interrogeant-geant-geant l'immensité Interrogeant-geant-geant l'immensité Ohé, ohé Mais regardant la mer entière Mais regardant la mer entière Il vit des flots-flots-flots de tous côtés Il vit des flots-flots-flots de tous côtés Ohé, ohé Ô Sainte Vierge, ô ma patronne Si j'ai péché vite pardonne Empêche-les de-de-de me manger Empêche-les de-de-de me manger Ohé, ohé Refrain Au même instant un grand miracle Au même instant un grand miracle Pour l'enfant fut-fut-fut réalisé Pour l'enfant fut-fut-fut réalisé Ohé, ohé Des petits poissons dans le navire Des p'tits poissons dans le navire Sautèrent par-par-par et par milliers Sautèrent par-par-par et par milliers Ohé, ohé On les prit on les mit à frire On les prit on les mit à frire Le jeune mousse-mousse-mousse fut sauvé Le jeune mousse-mousse-mousse fut sauvé 10

11 Ohé, ohé Si cette histoire vous amuse Si cette histoire vous amuse Nous allons la-la-la recommencer Nous allons la-la-la recommencer Ohé, ohé ΣΕΑΜΠΑΛΑΓΗΑ (Jumbalaya, Σδνπκπαιάγηα) Σα ηακηάκ κεο ηελ δνύγθια ερνύλε θη νη Ηλδνί κε ραξά ηα αθνύλε. Ο αξρεγόο ηνπο ην Μαύξν Σζαθάιη, ληθεηήο ζα γπξίζεη θαη πάιη. Σα ηακηάκ κεο ηελ δνύγθια ερνύλε θη νη Ηλδνί δπλαηά ηξαγνπδνύλε. Ο αξρεγόο ηνπο ην Μαύξν Σζαθάιη, ην ρνξό αξρηλάεη θαη πάιη. Ζ θσηηά κεο ηε κέζε αλακκέλε θη νη Ηλδνί γύξσ-γύξσ θαζηζκέλνη (καδεκέλνη). Λέλε νη γέξνη ηζηνξίεο γηά θπλήγη θαη γηαηί έρνπλ κείλεη ηόζν ιίγνη. Ζ θσηηά πηά ηε ιάκςε έρεη ράζεη θη ν Αξρεγόο ηνπο πεγαίλεη λα πιαγηάζεη. Οη ηλδνί θεύγνπλ ηώξα θνπξαζκέλνη θαη ν κάγνο κνλάρνο απνκέλεη. Σξαγνπδάεη ζηγαλά θαη θάλεη κάγηα ζηνλ ζεό ησλ Ηλδώλ Σδακπαιάγηα. Σδακπαιά, ηδακπαιά, ηδακπαιάγηα σ ζεέ ησλ Ηλδώλ Σδακπαιάγηα. 11

12 ΖΜΟΤΝΑ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ Ήκνπλα κεηαθνξώλ θαη ζηελ πόιε πήγαηλα πνξηνθαιάδεο έπηλα θαη πνιύ εινύθαξα. Σξέρσ κε ηηο πέηξεο κνπ θαη κε ηα πνπιόβεξ κνπ παξάπνλν δελ έρσ εγώ, γηα λα κνπ βγεη ζε θαιό. έζπαζε ν ζάθθνο κνπ, έζπαζε θη ε πιάηε κνπ. Σώξα είκ ππάθνπνο θαη παξά πνιύ θαιόο. Από ην έξγν An officer and a gentleman. ηίρνη, δηαζθεπή : Αξρεγείν 1982 Δξκελεπηέο : Πηγγνπΐλνη 1982 ΘΑ ΠΑΡΧ ΜΗΑ ΓΔΚΑΚΧΠΖ Θα πάξσ κηα δεθάθσπε (κσξό κνπ) λα πάσ λα βγσ ζην Μπίζηε γηα λα κνπ βγεη ε πίζηε Θα πάσ λα βξσ ηνλ Άγγειν (κσξό κνπ) λα πάξεη ην ηηκόλη λα πάεη ζηελ Δξκηόλε Πνπ είλαη κεο ην ηζνύξκν ηνπ (κσξό κνπ) όιν κηθξνί γελλαίνη, Σξηηνκαδίηεο λένη Να πάξεη ηα Λπθόπνπια (κσξό κνπ) βαξθάδα λα ηα πάεη, γηα Ύδξα μεθηλάεη Θα πάξνπκε ηνλ Κσλζηαληή (κσξό κνπ) πνπ κε ηελ ιαγνπδέξα κε βάξεζε κηα κέξα Θάρσ ηνλ Κάθξν ζηα παληά (κσξό κνπ) κε Γηάλλε θαη κε Εάθε λα βγνύκε ζην λεζάθη Θα πάκε λα κεζύζνπκε (κσξό κνπ) ην ηέθν ην ιεβέληε ζ έλα κεγάιν γιέληη Μεισδία ηνπ <<Θα πάξσ κηα ςαξόβαξθα>> ηίρνη, δηαζθεπή : 3ε Αγέιε/Δξκηόλε 83 Αλαθέξνληαη νη Α.Μειέγθνβηηο, Κ.ηξαηεγόπνπινο, Ν.Γεσξγαθόπνπινο, Γ.Μαξθηαλόο, Ε.Νηεπηάλ,.Αιεπξάο 12

13 ΚΑΗ ΜΠΑΜ ΚΑΗ ΜΠΟΤΜ (θξαπγή Σξίηεο Ναπηνπξνζθόπσλ) Καη ζκπάκ θαη ζκπνύκ θη ακάλ ακάλ ακάλ Καη ζκπάκ θαη ζκπνύκ θη ακάλ ακάλ ακάλ Καη ζκπάκ θαη ζκπνύκ θαη θξά Σ είλ απηό, η είλ απηό, η είλ απηό ; ΣΟ ΝΑΤΣΗΚΟ αξάληα κέξεο κειεηώ ( Αγέξαλνο ησλ Απόθξεσ ) αξάληα κε - θαη βάτ βατ βατ Καη ζκπάκ θαη ζκπνύκ θη ακάλ ακάλ Καη ηξα ια ια αξάληα κέξεο κειεηώ Να βξσ παπά πλεπκαηηθό... Οη Αγέξαλνη εηλαη θαη εμνρήλ Παξηαλνί ρνξνί, ρνξεύνληαη ηηο απόθξηεο θαη πεξηγξαθνληαη αλαιπηηθά ζηνλ Α Σνκν «Παξαδνζηαθή Μνπζηθή Παξνπ» (1996) CD Γήκνπ Πάξνπ κε αλέθδνηεο ερνγξαθήζεηο Δπραξηζηνύκε ζεξκά ηελ Κλέα ούηζοσ πνπ ην αλαθάιπςε! εκεηώλεηαη όηη ν παιαηόηαηνο Αξρεγόο θαη επεξγέηεο ηεο Οκάδαο καο, Πξέζβπο Σάζνο Αλησλόπνπινο Cap είρε ζπίηη ζηελ Αιπθή Πάξνπ. ( Ζ παιηόηεξε θξαπγή ήηαλ : Σρίηε ομάς, για ηο καλό πάνηα ; ΠΡΧΣΖ! ) ΣΖ ΦΧΣΗΑ ΜΑ ηε θσηηά καο ( δηο ) ζην ζθνηάδη ( δηο ) πιεζηάζηε ( δηο ) θαη επηπρείο ηξαγνπδάηε Campfire s burning, Campfire s burning draw nearer, Draw nearer in the glowing, in the glowing come sing and be merry (tune: London s burning) 13

14 ΚΛΖΖ ΣΖΝ ΦΧΣΗΑ ΚΑΣΑΚΖΝΧΔΧ Να καδεπηνύκε ήξζ ε ζηηγκή, Σξηγύξσ ζηε δεζηή θσηηά, πνπ ιακππξίδεη, Αο έξζνπλ λένη θαη παιηνί, Ζ λύρηα καο θαιεί, θη ε θιόγα καο θσηίδεη. Σνπ Πεξηθιή Πεξξσηή ηεο 3 εο ( ) ΛΔΒΔΝΣΔ ΣΡΗΣΟΟΜΑΓΗΣΔ Λεβέληεο Σξηηννκαδίηεο, πξνζθνπάθηα δηαιερηά αο βαδίζνπκε κπξνζηά ην όλνκά καο όπσο πάληα λ αθνπζηεί ζέινπκε κεηο ζ όιε ηελ Γε. Σελ άλνημε 2007 ζηελ θαζηεξσκέλε ηνπο πίηηα ζηελ Πιάθα, νη παιηνί ηεο 3 εο Β δηεγήζεθαλ ζηνλ ηέθν όηη ε κεισδία πξνέξρεηαη από θαηνρηθό εκβαηήξην ησλ Ηηαιώλ : Avanti, bravi Versallieri 14

15 Ο «ΜΑΡΚΟ» ΦΔΤΓΔΗ Ο «Μάξθνο» θεύγεη γηά ηελ Δξκηόλε βηξάξεη θάβνπο, ιύλεη παληά γηα πιήξσκά έρεη Σξηηνκαδίηεο, ιεβέληεο όινη κε θιόγα ζηελ θαξδηά Ο θπβεξλήηεο εηο ην ηηκόλη, θη άιινη παιεύνπλ κε ηα θνππηά θη ν νπηήξαο κόλνο κπξνζηά ζηελ πιώξε ην θύκα ηξώεη, ζηελ άγξηα παγσληά Μπόξα θη αγέξα δελ ηνπο ηξνκάδνπλ, Κύκα, θνπξηνύλα ηα αςεθνύλ ηελ Σξίηε έρνπλ ηδαληθό ηνπο γη απηήλ θνπηάδνπλ, γη απηήλ πάληα κνρζνύλ Απηό ην πλεύκα, απηό ηνλ ζξύιν Υηιηάδεο λένη ηνλ δήζαλε καδί Κη ό,ηη θη αλ ηύρεη κεο ηελ δσή ηνπο ηελ 3 ε Οκάδα ζα κέλνπλε πηζηνί ηίρνη, κεινπνίεζε : Αιέμαλδξνο Γεκάθεο, Γηάλλεο Μαξθηαλόο, Άγγεινο Μειέγθνβηηο, Νίθνο Παξζέληνο ην 1985 ΑΝ ΖΜΟΤΝΑ ΚΗ ΔΓΧ ΜΗΚΡΟ ΠΑΗΓΗ αλ ήκνπλα θαη γσ κηθξό παηδί ξσηνύζα γηα λα κάζσ θάζε ηη ξσηνύζα γηα λα κάζσ πσο πεγαίλνπλ θαη γηαηί εδώ ζηεο Δξκηόλεο ηελ αθηή. ( Μαο έιεγαλ ) Οσγκαγκα μποσμ μποσμ γι γκαμπα γκοσμ νηιριλι-γκαγκά Αούγκιγκι, αούγκιγκι Μπακαλακα- οσγκαγκά (δηο) Μεηα από ηαμίδη καθξπλό αξάμακε ζε κέξνο γξαθηθό ξώηεζα γηα λα κάζσ πνηόλ ζα έρσ αξρεγό θαη πνηόλ πηζηά εγώ ζ αθνινπζώ. 15

16 Μνπ είπαλ: (ξεθξαίλ) Με κνύζη θαη πνιύ ζσζηή ζηνιή θξνληίδεη γηα λα γίλεη θάζε ηη βνεζάεη γηα λα κάζνπκε λα δνύκε ζε ζθελέο αμέραζηεο εκέξεο λάλ απηέο. Γη απηό: (ξεθξαίλ:) Φειόο, ιεπηόο κε καύξα ηα καιιηά ζθπξίδεη θαη θνξάεη θαη γπαιηά θξνληίδεη γηα λα γίλνπλ ηα παηρλίδηα δσεξά Αιέμαλδξν ηνλ ιέλε απηόλ παηδηά. θπξίδεη: (ξεθξαίλ) Απηόο ζα καο μππλάεη ην πξσΐ καδί ζα θάλνπκε γπκλαζηηθή θαη ζηηο θαηαζθεπέο καο ζα ηνλ έρνπκε βνεζό ηνλ Ρίθη-Σίθη-Σάβη νδεγό. Με ξπζκό: (ξεθξαίλ) Απηόο ζα καο δηδάμεη γηα ζθνηληά ηα μύια λα ζπλδένπκε γεξά ηα πηάηα ηα πεξνύληα καο λα ιάκπνπλ θαζαξά ν Γηώξγνο ζα βνεζάεη ζ όι απηά. Μαζαίλνπκε: (ξεθξαίλ) Ζ Διέλε ζα καο θηηάρλεη θαγεηό θη ε Λίιπ ζα καο θάλεη ην γηαηξό ε κηα ζα καγεηξεύεη αγγηλάξεο κε θνπθηά θη ε άιιε ηελ πγεία καο ζα θνηηά. Όινη καδί: (ξεθξαίλ) Καη ε Φαλή ζα έρεη ηα ιεθηά ζα δίλεη ζηνλ Μηράιε κεηξεηά πνπ παίξλεη ην θαξόηζη θαη πεγαίλεη ζην ρσξηό λα κε καο ιείςεη ηίπνη από δσ. AGOSTINO: (ξεθξαίλ) Κη ν Αληξέαο πλεύκα νηθνλνκηθό καο δίλεη ζηάια- ζηάια ην λεξό θη ν Γηώξγνο ν ηνπξίζηαο κε θεθάιη θαηζαξό ηξαπέδηα έθηηαμε γηα θαγεηό. Πάκε DOLLY: (ξεθξαίλ) 16

17 Υαξηί κνιύβη θη ύθνο απζηεξό ηνλ έιεγρν ζα θάλεη ε Μαξγθώ θη ε Άλζηα θη ε Ληνπληκίιια πνπ θνηκίδνπλ ηα παηδηά θνηηάλε λάλαη πάληα θαζαξά. Σειεηώζακε: (ξεθξαίλ) Γηαζθεπή 3ε Αγέιε/Δξκηόλε 1983 ( κεισδία & αξρηθνί ζηίρνη Λ.Κειατδόλε Bαζ. Σξηαληαθπιιίδε ) Αλαθέξνληαη νη Γ.Σξηαληαθύιινπ, Α.Γεκάθεο, Α.Παξαζθεπατδεο, Γ.Σξηαληαθύιινπ, Δ.Γνύζηε, Λ.Ηαθσβίδνπ, Φ.Μεηαμά, Μ.Γεκάθεο, Α.Καληηάλεο, Γ.ηδέξεο, Μ.Υαηδεληθνιή, Α.Γεζηνύλε, Λ.Κηξπόηηλ ΣΖΝ ΚΑΣΑΚΖΝΧΖ ηελ θαηαζθήλσζε ζηηο εθδξνκέο παηδηά ζηνπ ζηξαηνπέδνπ γύξσ - γύξσ ηε θσηηά καθξηά απ' ηελ πόιε θαη επάλσ ζηα βνπλά ηξαγνπδάκε κε ραξά. Να ε δσή πνπ δελ ηε λνηώζεη όπνηνο δελ έδεζε καδί καο όπνηνο δελ είδε ηε δσή καο πάλσ ζηα ςειά βνπλά. Πάιη ζα θύγνπκε λα βξνύκε ηε ραξά θεη πνπ δελ βξίζθεηαη αλζξώπνπ παηεζηά ζη' άγξη' Οιύκπνπ θαη ζηεο Οίηεο ηηο θνξθέο ζηα ιαγθάδηα, ζηηο πιαγηέο. Να ε δσή πνπ δελ ηε λνηώζεη όπνηνο δελ έδεζε καδί καο όπνηνο δελ είδε ηε δσή καο πάλσ ζηα ςειά βνπλά. YMNO ΠΡΟΚΟΠΟΤ Με θαξδηά από ηόικε γεκάηε κε καηηά ζαλ αζηξάθηεη γνξγή ην θαζήθνλ ν Πξόζθνπνο πξάηηεη όπνπ ρξένο ζεκλό ηνλ θαιεί. Με ζπζία πξνηείλεη ηα ζηήζηα γηα λα δώζεη ζηνπο άιινπο βνήζεηα ιεβεληηά, αγαζόηεο θη αιήζεηα ηνπ Πξνζθόπνπ είλ' όι' ε δσή. Yςειόθξσλ, γελλαίνο, ηππόηεο ζηελ ηηκή ηνπ ππόζρεηαη απηόο θη είλαη ν ιόγνο ηνπ πάληα Θεόηεο θαη ζην Νόκν ηνπ κέλεη πηζηόο. 17

18 Έλα άξηζην ζύλζεκα έρεη 'Δζν Έηνηκνο, ηνύην πξνζέρεη ζηνπο αγώλεο αθνύξαζηνο ηξέρεη, είλαη εύζπκνο θαη γειαζηόο. Πεξπαηά θαη βξνληά, όξε δάζε πεξλά θαη ην βήκα ηαρύ, κέζ' ζηνπο θάκπνπο ερεί Λεβεληηά, αγαζόηεο θη αιήζεηα ηνπ Πξνζθόπνπ είλ' όιε ε δσή. ΣΑ ΛΟΓΗΑ Μέζ' ηε δσή ζνπ θάπνηα ζηηγκή είπεο ηα ιόγηα κε ζθέςε αγλή είπες ηα λόγια ποσ είπα κι εγώ ασηό με κάνει μαδί ζοσ αδελθό. (ξεθξαίλ) Κάλσ ζθνπό κνπ όπνπ βξεζώ ζε θάζε αλάγθε λα βνεζώ θάλσ ζθνπό κνπ λα 'ξζεη ε απγή ηα ίδηα ιόγηα λα πεη όιε ε γε. Θά 'ξζνπλε ώξεο, ώξεο ζθιεξέο όπνπ νη θαξδηέο πξέπεη λα' λ' ηνικεξέο θείλεο ηηο ώξεο, πέζηα μαλά απηά ηα ιόγηα, ηα παληνηεηλά. Μελ ηα μεράζεηο, όπνπ θη αλ παο κέζ' ηελ θαξδηά ζνπ λα ηα θξαηάο θη αλ ην κπαιό ζνπ δελ ζπκθσλεί κε ηεο θαξδηάο λα κηιάο ηε θσλή. ηίρνη θαη κεισδία Γηάλλε Ησζεθίδε 11ν Παγθόζκην Σδάμπορε ΜΑΡΑΘΧΝΑ, 1963 Από ηελ άθξε ηεο γεο μεθηλήζακε ζαλ καγεκέλα ηεο άλνημεο πνπιηά θαη κηαλ απγή ηε θσιηά καο ερηίζακε ζηνπ Μαξαζώλα ηελ έξκε αθξνγηαιηά. Σδάκπνξε, ηδάκπνξε ζάιαζζα θαη πεύθν,ρώκα θαη βνπλό ηδάκπνξε, ηδάκπνξε θάπνηε ζα θηάζνπκ' σο ηνλ νπξαλό ηδάκπνξε, ηδάκπνξε κέζ' ην παλεγύξη πνπ ε δσή θπιά ηδάκπνξε, ηδάκπνξε πάληα ζ' αλεβαίλνπκε όιν πην ςειά. 18

19 Γεκάηνη ληάηα θαη θσο νξθηζηήθακε ραξά θη ειπίδα λα θέξνπκε ζηε γε θη όινη καδί κε ιαρηάξα ζηαζήθακε απ' ηεο αγάπεο λα πηνύκε ηελ πεγή. Σδάκπνξε... (ησλ Μάλνπ Υαηδηδάθε, Νίθνπ Γθάηζνπ) Ο ΚΡΗΚΟ Δίλ' έλαο θξίθνο γεξόο δπλαηόο όπσο ν θύθινο απόςε απηόο πνπ καο ελώλεη ζε λέα δσή θη έρεη ην Νόκν πλνή. Έλαο Νόκνο, θσηίδεη θάζε ηνπ βίνπ πηπρή έλαο Νόκνο, θάλεη θαζέλα επηπρή. Ση - γηα - γηα, ηη - γηα - γηα, ηη - γηα - γηα - σ (4) γηα - σ, γηα - σ ηη - γηα - γηα, ηη - γηα - γηα, ηη - γηα - γηα - σ γηα - σ, γηα - σ ηη - γηα - γηα, ηη - γηα - γηα - σ (ηνπ Α. Κνκλελνύ) ΠΟΤ ΠΑ ηνλ Πξνζθνπηζκό ήξζακε όινη λα δήζνπκ' σξαία δσή λα δνύκε ηε κέξα καο όιε ζηα δάζε θαη ηελ εμνρή. Πνύ παο; πνύ παο; έια λα δήζεηο καδί κε καο πνύ παο; πνύ παο; έια λα δήζεηο κε καο. Μέζ' ηε ζπληξνθηά καο ζα κάζεηο λα είζαη παληνύ γειαζηόο ζθνπό ηεο δσήο ζνπ ζε λα 'ρεηο λα είζαη κε όινπο θαιόο. Πνύ παο... Θα κάζεηο λα βξίζθεηο ην δξόκν ζηα άγλσζηα θαη ζθνηεηλά βνήζεηα ζε λά 'ρεηο ην Νόκν θαη η' άζηξα ηα παληνηεηλά. Πνύ παο... (1937, ησλ Σ. Γθαδηάλε, Μ. Υαηδειία, Γ. Αιεμάηνπ 9εο Ν/Π) 19

20 Ο ΑΗΟΛΟ Ο Αίνινο ζπκώλεη νη άλεκνη θπζνύλ θαηαζηξνθή ζ' ό,ηη θη αλ βξνπλ. ΟΛΑ ΚΗ ΑΝ ΒΖΟΤΝΔ Όια θη αλ ζβήζνπλε ζηνλ θόζκν απηό ζα δεη παληνηεηλά (2) ζα δεη ην πλεύκα ην Πξνζθνπηθό. ΟΛΟ ΓΗΑ ΠΗΟ ΦΖΛΑ ΑΝΔΒΑΜΑΣΑ Πξνρσξνύκε, ελσκέλνη Όιν γηα πην ςειά αλεβάζκαηα πξνρσξνύκε κ' έλα καο ζηόρν θαη κ' αγάπε ζηελ θαξδηά. (2) Ο ζηόρνο είλαη αδειθνζύλε Όιν γηα πην ςειά αλεβάζκαηα θη ε αγάπε ζαλ κόλν κέζν λα βαδίδνπκε κπξνζηά. (2) Ζ θηιία, έλαο ζπόξνο Όιν γηα πην ςειά αλεβάζκαηα ζα βιαζηήζεη εθεί κνλάρα όπνπ ε αγάπε θπβεξλά. (2) Υακνγέια, κε θνβάζαη Όιν γηα πην ςειά αλεβάζκαηα γηαηί ην γέιην ζαλ αλζίδεη ν ήιηνο ιάκπεη ζηελ θαξδηά. (2) Υέξη - ρέξη, πιάη -πιάη Όιν γηα πην ςειά αλεβάζκαηα ν έλαο πάληα δίπια ζηνλ άιιν θαη όινη πάληνηε καδί. (2) Πξνρσξνύκε, ελσκέλνη Όιν γηα πην ςειά αλεβάζκαηα κε έλα κέζν, κνλάρα έλα ηελ αγάπε ζηελ θαξδηά. (2) (ηνπ Υ. Λπγεξνύ) Μεισδία Bella chiao Ηηαιηθό αληηζηαζηαθό ηξαγνύδη, ε κεισδία πξνέξρεηεη είηε από ην Κντιελ, ξσζν-εβξατθό ηνπ 1919, είηε από παιηόηεξν λαϊκό ιηαλικό πνπ ηξαγνπδνύζαλ νη νξπδνθαιιηεξγεηέο ηεο θνηιάδαο ηνπ Πν ζηελ Ηηαιία 20

21 ΝΔΟΗ ΦΗΛΟΗ Νένη θίινη είλαη ζαλ η' αζήκη κα ρξπζάθη είλαη νη παιηνί. ΒΑΓΗΕΔ ΜΠΡΟΣΑ ΤΝΔΥΧ Βάδηδε κπξνζηά ζπλερώο θνίηαδε πάληα ζην θσο ρακνγέια δελ είλ' αξγά έρεηο ςπρή έρεηο θαξδηά. Φάρλε κέζα ζνπ ζπλερώο γύξσ ζνπ ππάξρεη ην θσο δίπια ζνπ η' άιια παηδηά ππάξρεη αθόκα αλζξσπηά. Ζ δσή θπιά ζπλερώο θξόληηδε λα είζαη ζην θσο πίζηεπε πσο δελ είλ' αξγά κείλε λένο παληνηεηλά. Γνύιεπε κ' έλα ζθνπό θάλ' ηνλ θόζκν ηνύηνλ εδώ πην θαιό απ' όηη ηνλ βξεηο πξνζπάζεζε εζύ θη εκείο. (ηνπ. Πνιπρξνληάδε) ΣΟΝ ΖΛΗΟ ΔΥΧ ΣΖΝ ΦΤΥΖ Σνλ ήιην έρσ ζηελ ςπρή ην γέιην ζηα ρείιε ηε δεζηαζηά κέζ' ηελ θαξδηά ζην ζηήζνο ηξηθύιιη. ηνλ θόζκν όινπο λ' αγαπώ ζθνπόο κνπ έρεη γίλεη θαη πάληνηε λα πξνζπαζώ λα δήζεη ε εηξήλε. Σε θύζε θη αλ πιεγώζαλε ζε όιν ηνλ θόζκν ζα θάλσ λα κνζρνβνιά Θπκάξη θαη δπόζκν. (ηνπ Υ. Βνγηαηδή) 21

22 ΘΤΜΖΟΤ ΟΠΟΤ ΠΑ Θπκήζνπ όπνπ παο ζηηγκέο ραξάο ζηηγκέο ραξάο καδί κε καο ζηνλ θύθιν ηεο ππξάο Σα πνπιηά ηξαγνπδνύλ καδί καο παίδνπλ η' άζηξα κε ην θσο ηελ πξσηλή ηελ πξνζεπρή καο ραηξόηαλ θη ν Θεόο. Θπκήζνπ όπνπ παο... Υξπζαθέληεο ειηαρηίδεο ζηνπο γαιάδηνπο νπξαλνύο γηα καο ηεο θύζεο νη ζειίδεο ζε ηόλνπο γηνξηηλνύο. Θπκήζνπ όπνπ παο... Πεξηπέηεηεο σξαίεο αλακλήζεηο δσεξέο νλείξνπ ζθηέο, θηιίεο λέεο αγλέο, ρξπζέο, γεξέο. Θπκήζνπ όπνπ παο... ΑΖ ΓΗΧΡΓΖ Άε Γηώξγε, θαβαιιάξε δώζε ζηελ θαξδηά, ζάξξνο, ιεβεληηά ρέξηα, ζηήζε, αηζαιέληα, γηα δνπιεηά. ΣΡΑΒΑ ΣΟ ΚΟΤΠΗ Σξάβα ην θνππί, ζθίδε ην λεξό ήξεκα, ήξεκα, ήξεκα, ήξεκα θύια ζηνλ αθξό. Row, row, row your boat gently down the stream, Merely, merely, merely, merely life is but a dream ΣΑ ΔΛΑΣΗΑ Σα ειάηηα καο ραξίδνπλ ηελ ςειή θνξκνζηαζηά θαη ηα ρηόληα καο μεπιέλνπλ απν ηεο πόιεο ηελ βξσκηά. 22

23 Κη αλεβαίλνληαο μαλά, πάλσ ζηα ςειά βνπλά ε ςπρή καο παίξλεη δύλακε θη αέξα θη ε θαξδηά καο ιαρηαξά λ' αλεβνύκε πην ςειά πάλσ ζηα ειιεληθά ηα βνπλά. Βνπλά ςειά, βνπλά αηώληα παηδηά γηγάληηα ηεο Γήο γηα ζηνιίδη έρεηε ρηόληα, ρακνγειό ζαο ε ιάκςε ηεο απγήο. Σελ Πάξλεζα έρεηε κεηέξα, θαη ηνλ Οιπκπν παππνύ ηνλ Σαύγεην παηέξα θίιε ηελ Οίηε ηε λαδνύ. Ζ Πεληέιε είλ αδειθή ζαο θη ν ηξειιόο ν Τκεηηόο θη νη κπαξκπάδεο νη δηθνί ζαο ν Σπκθξεζηόο θη ν Παξλαζζόο. ηνλ βνπλίζην ηνλ αέξα, ππνθξηζίεο δελ ρσξνύλ όινη αδέιθηα, πέξα σο πέξα, όινη εκπξόο κε θαξδηά πξνρσξνύλ. ΖΠΗΟ (Σν θεγγάξη) αλ γπξλάκε από ηηο εθδξνκέο καο κε ηνλ ζάθθν ζηελ πιάηε αδεηαλό Με ην βήκα γνξγό θη έλαλ εύζπκν ζθνπό ηξηγπξλάκε κεο ην δεηιηλό. Ζπην, ήπην (δηο) ην θεγγάξη θπηηάδεη ρισκό κηά κνλή γξακκή θαη ιέεη «Απηνί λαη Πξόζθνπνη» αλ γπξλάκε κε ηνλ Μάξθν απ ηελ Δξκηόλε θπζ αγέξη αιιηώο ζα θάλνπκε θνππί όζα ρξόληα θη αλ πεξλάλ παιαηνί, λένη δελ μερλάλ ηελ ηξίηε νκάδα πνπ ηόζν αγαπάλ Ζπην-ήπην 23

24 Οιε ηελ κέξα παίμακε κνλάρνη ην θατ καο καγεηξέςακε θαη ηώξα γειώληαο θαη ηξαγνπδώληαο γπξλάκε από ηελ εθδξνκή. Ζπην, ήπην ΦΛΟΓΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ Φιόγα, θιόγα Πξνκεζέσο, θιόγα Διιεληθή θιόγα, θιόγα λέαο δόμεο, θιόγα ηζηνξηθή θέγγε δξόκνπο αξεηήο θαη θαζήθνληνο ηηκήο δείρλε δξόκνπο εζηθήο, π' αθνινπζνύκε 'κείο. Φιόγα, θιόγα, θιόγα, θιόγα, θιόγα Διιεληθή Φιόγα, θιόγα, θιόγα, θιόγα, θιόγα Ηζηνξηθή Φιόγα, θιόγα πνπ θινγίδεηο ιεπηεξηάο ππξζνύο θιόγα, θιόγα αο θσηίδεηο ζθιάβνπο αδειθνύο κε ππξπνιεηώλ δαπινύο θαηελίθεζεο ερζξνύο θαη ζαλ θσο πνιηηηζκνύ εδίδαμεο ιανύο. Φιόγα, θιόγα... Ζ κεισδία είλαη παιηάο Γεξκαληθήο κπαιάληαο καο ήξζε κέζσ ησλ Γάιισλ Πξνζθόπσλ (Chante et danse la bohême) ΑΝ ΔΝΑ ΠΑΗΓΗ Αλ έλα παηδί ηύρεη λα ζνπ πεί πσο Λπθόπνπιό είλαη, λα κελ γειαζηείο γηαηί ςέκκαηα πάληα ζα ζνπ πεί αλ δελ ην ηδείο θαηδξό (δηλαδή χαρούμενο) Γηαηί πάληα έλα Λπθάθη, δελ ζπκώλεη, δελ δαθξύδεη θη αλ έλα θαθό πάζεη κηά θνξά, εύζπκν επζύο ζθπξά (επσδόο) ζθύξηγκα Γηαηί πάληα έλα Λπθάθη, δελ ζπκώλεη, δελ δαθξύδεη θη αλ έλα θαθό πάζεη κηά θνξά, εύζπκν επζύο ζθπξά. 24

25 25

26 ΣΡΑΓΟΤΓΗ ΑΝΑΒΑΖ Αδέιθηα αο καδεπηνύκ εδώ κ αγάπε ζηελ θαξδηά καο θεύγεη έλα Λπθόπνπιν θη αθήλεη ηελ Φσιηά. Χ Λύθε, θίιε θη αδειθέ ζηνλ δξόκν πνπ ζα παο λα κε μερλάο όηη έκαζεο καδί καο λ αγαπάο Με κάηηα κπήθεο ζθαιηζηά ζηε δνύγθια έλα πξστ κα η άλνημεο ζηγά-ζηγά ζηελ όκνξθε δσή Σα ρέξηα δίλνληαο καδί πεγαίλακε κπξνζηά πάληα ε θηιία ζα θξαηά ηα ρέξηα καο ζθηρηά Δκπξόο ηα ρέξηα αο δώζνπκε γηά κηά ζηεξλή θνξά θη αο καο ελώλεη πάληνηε ε αγάπε θη ε ραξά Χ Λύθε, θίιε θη αδειθέ ζπκήζνπ όπνπ παο ηνπο Λύθνπο πνπ ζε κάζαλε ην Νόκν λα θξαηάο. ΣΡΑΓΟΤΓΗ ΑΠΟΥΧΡΗΜΟΤ Μήπσο πξέπεη λα θύγνπκε ρσξίο ειπίδα πηά πσο ζα μαλαληακώζνπκε θαη πάιη κε ραξά ( Δπσδόο ) Όρη, δελ ρσξηδόκαζηε γηα πάληνηε παηδηά, κα ζα μαλαβιεπόκαζηε αδέιθηα κνπ ζπρλά. 26

27 Καη ηώξα αο ελώζνπκε ηα ρέξηα όινη καδί θαη αιπζίδα αο πιέμνπκε αγάπεο δπλαηή. Καη ν Θεόο πνπ αδηάθνπα καο βιέπεη από ςειά ζα καο ελώζεη θάπνηε όινπο καδί μαλά. Παιηό θη σξαίν παξειζόλ πνπ δήζακε καδί αο κείλεη γηα παξάδεηγκα ζηε λέα καο δσή. Διιεληθή δηαζθεπή Πεξηθιή Πεξξσηή ηεο 3 εο ( ) Παιηά παξαδνζηαθή ζθσηζέδηθε κεισδία. Auld Lang Syne means Old Long Ago, ιόγηα πνηεηή Robert Burns, ΗΧΠΖΣΖΡΗΟ Ζ κέξα πάεη ν ήιηνο πάεη ζηα βνπλά πέθηεη ε λύρηα βαζεηά ζθνηεηληάδεη θη ν Θεόο καο θπιάεη T A P S Day is done. Gone the sun from the lake, from the hills, from the sky All is well, safely rest God is neigh. C est la nuit tout se tait sur le lac, les collines et le ciel Tout se tait et Dieu vient. 27

28 Ο ΜΗΟ ΗΝΗΟΡΔ Ο κηό ηληόξε, ηλ θνπέζην κόλην : Η Ο ( Κξαπγή, ζπεζηαιηηέ αηώληνπ Αξρεγνύ 3 εο ηαύξνπ Κσηζάθε ) O mio Signore in questo mondo io (1963) ΔKΓΡOMH Άπξην πξσί ζα πακε εθδξνκή Ζ κακά ζα κε μππλήζεη πξηλ απ ηελ απγή Σελ ηζάληα κνπ ζα πάξσ κε ην θνιαηζηό ηελ εθδξνκή ζα πάσ λα παίμσ λα ραξώ Όινπο κνπ ηνπο θίινπο, όινπο ζα ηνπο δσ ηελ εθδξνκή ζα πασ λα παίμσ λα ραξώ ηνλ πεγαηκό όινη καδί ζα ηξαγνπδάκε Καη αο θσλάδεη ν νδεγόο, εηκείο δε ζηακαηάκε Καη όηαλ ζα θηάζνπκε εθεί ζα είλαη όινη ραξσπνί Ξεθάλησκα, παηρλίδη θαη θαθό, θαλέλαο δε κνπ μέθπγε ζην θηλεγεηό πνδόζθαηξν όηαλ παίμακε έβαια έλα γθνι θαη θηνπ μειεπζεξία λα θσλάδσ ζην θξπθηό Ζ ώξα ζα πεξάζεη ρσξίο θαλείο λα θαηαιάβεη Θα πάξνύκε ην δξόκν ηεο επηζηξνθήο Κάπνηνη ζα θνηκνύληαη, θάπνηνη άιινη ζα γεινύλ Δγώ ζα είκαη από απηνύο πνπ ηξαγνπδνύλ Σξαιαια ηξαιαια ηξαιαιη Πεξάζακε θαιά ζηελ εθδξνκή (ζηίρνη θαη κνπζηθή ηνπ Δπηύρε Μπιέηζα) 28

29 Σνπ Πεξηθιή Πεξξσηή ηεο 3 εο ( ) ζηα γαιιηθά: ( δηόξζσζε : πξόζδεμε ) 29

30 Μοσζική ιζηορία 3 εο Ν/Π 30 Ο Ηδξπηήο Μάξθνο Μίλδιεξ αγαπνύζε ηελ κνπζηθή θαη είρε απνθνηηήζεη από ην Χδείν Αζελώλ. 25/3/1934 ε κπάληα ηεο 3 εο ΟΑΝ απνηεινύκελε από 9 θπζαξκόληθεο, έλα κηθξό ηύκπαλν θαη έλα κεγάιν. Αξρεγόο Οκάδαο ήηαλ ν Γ. πέληζαο 29 Απξηιίνπ 1939: ην Λύθεην ησλ Διιελίδσλ έγηλε ε γηνξηή ηεο νκάδαο καο, κε κεγάιε ζπξξνή θόζκνπ. ην πξώην κέξνο ηεο γηνξηήο νη Ναπηνπξόζθνπνη ηεο νκάδαο ηξαγνύδεζαλ σξαηόηαηα ζαιαζζηλά θαη ςαξάδηθα ηξαγνύδηα πνπ καο είρε δηδάμεη ν θ. Παπαζππξόπνπινο. Δπαθνινύζεζε ε παξάζηαζε ηεο θσκσδίαο Ο ζάλαηνο ηνπ Κίκσλνο. Καη ηα ηξαγνύδηα θαη ε θσκσδία άξεζαλ πνιύ ζην θνηλό θαη ρεηξνθξνηήζεθαλ δσεξά. Τπήξρε θπιηθείν, θαιά νξγαλσκέλν κε ηελ επνπηεία θίισλ ηεο νκάδαο θπξηώλ θαη Οδεγώλ. Αθνινύζεζε ρνξόο ζηηο κεγάιεο αίζνπζεο ηνπ Λπθείνπ. Οη εηζπξάμεηο ηεο γηνξηεο ήηαλ ηθαλνπνηεηηθέο. Ο Αξρεγόο Πεξηθιήο Πεξξσηήο είρε πνιύ σξαία θσλή θαη έγξαςε ηα ιόγηα ζε αξθεηά ηξαγνύδηα. Ο Τπαξρεγόο ηεο 3 εο Αγέιεο Νίθνο Υαξίδεκνο έγξαςε ηα ιόγηα ζηα ηξαγνύδηα : "Αλ έλα παηδί", "Μέζα ζηα ππθλά ηα δάζε" & "Αδέιθηα αο καδεπηνύκε εδώ". Πέζαλε 22 ρξνλώλ, Ννέκβξην /4/1939 έγηλε ζην Λύθεην ησλ Διιελίδσλ ε γηνξηή ηεο νκάδαο καο, κε κεγάιε ζπξξνή θόζκνπ. Οη Ναπηνπξόζθνπνη ηεο νκάδαο ηξαγνύδεζαλ σξαηόηαηα ζαιαζζηλά θαη ςαξάδηθα ηξαγνύδηα πνπ καο είρε δηδάμεη ν θ. Παπαζππξόπνπινο. Μεηά ην 1942 ηδηαίηεξα θαιιίθσλε ήηαλ ε παξέα ηεο 3 εο Β (1 εο Ο.Ν.Α), πνπ έγξαςαλ θαη αξθεηά ηξαγνύδηα. Ο Νίθνο Μεηαμάο είρε γξάςεη έλαλ δίζθν κ απηά, πνπ ράζεθε ην ηα 1981 ε θηζάξα ηεο Διέλεο Γνύζηε θαη ηεο Λίιπο Ηαθσβίδνπ κε ην κπνπδνύθη ηνπ Αιέμαλδξνπ Γεκάθε απνηέιεζαλ δηάιεηκκα ζε δεθαεηίεο παξαθσλίαο. Αθνινύζεζαλ νη Γηάλλεο Μαξθηαλόο, Αγγεινο Μειέγθνβηηο θαη Νίθνο Παξζέληνο. 1984, ζηελ θσηνγξαθία νη Αγ. Μειέγθνβηηο, Ν. Παξζέληνο, Α. Γεκάθεο, Γ. Μαξθηαλόο Σν 2003 δεκηνπξγήζεθε επεηεηαθό DVD κε ηζηνξηθά θείκελα & θσηνγξαθίεο ησλ 90 ρξόλσλ. Δίλαη ζπγρξόλσο κνπζηθό CD πνπ πεξηέρεη : 1. Κξαπγή 3 εο

31 2. Σν ρακόγειν ζηα ρείιε 3 ε Οκάο ε ηξνκεξή 3. Λεβέληεο ηξηηνκαδίηεο 4. Ο «Μάξθνο» θεύγεη γηά ηελ Δξκηόλε 5. ηελ θαηαζθήλσζε 6. Ο Τκλνο ησλ Πξνζθόπσλ 7. ηα μάξηηα ςειά 8. Ο θηζαξίζηαο 9. Σδακπαιάγηα 10. Σν αζηεξάθη 11. Πξνζεπρή 12. Ζπην (θαιιίθσλν, από ηνλ Δπηύρε Μπιέηζα) 13. Σν θνθνξάθη (θαιιίθσλν, από ηνλ Δπηύρε Μπιέηζα) 14. Ζ εθδξνκή (θαιιίθσλν, από ηνλ Δπηύρε Μπιέηζα) 15. Φειά βνπλά (θαιιίθσλν, από ηελ Λίιπ Ηαθσβίδνπ-Αιεπξά) ηνύληην Πέηξνπ ΝηεΠηάλ. Σα πεξηζζόηεξα εξκελεύνπλ νη Φάιηζνη Κξνθόδεηινη : Γ. Μαξθηαλόο, Α. Μνπξίθεο, Ε. ΝηεΠηάλ, Ν. Παξζέληνο, Ν. ηδέξεο. Παγθόζκην ξεθόξ ζξάζνπο, λα είζαη ηόζν παξάθσλνο θαη λα γξάθεηο θαη δίζθν!! Σν 2004, κνπζηθό CD ζε ζπλεξγαζία κε ην ΔΠ θαη ρνξεγνύο Alpha Αζθαιηζηηθή θαη Cellier. Παξαγσγή - ελνξρήζηξσζε Δπηύρεο Μπιέηζαο. πκκεηέρεη όιν ην 3 ν ύζηεκα Ν/Π. Με ηελ βνήζεηα ηνπ Δπηύρε, ην CD απηό είλαη ζε δηαθνξεηηθή θαηεγνξία! 1. ηελ θαηαζθήλσζε 2. Σνλ Ζιην έρσ ζηελ θαξδηά 3. Ο Τκλνο ησλ Πξνζθόπσλ 4. Σα ιόγηα (ζηίρνη Γηάλλε Ησζεθίδε) 5. Αλ έλα παηδί 6. ηα μάξηηα ςειά 7. Θπκήζνπ όπνπ παο 8. Σδακπαιάγηα 9. Πνπ παο 10. Ζ θηζάξα ησλ Αληρλεπηώλ 11. Ζ εθδξνκή 12. Αλίρλεπε 13. Μνπζηθό δηάιεηκκα 14. Μεο ηελ δνύγθια 15. Ο θξίθνο 16. Οιν γηά πηό ςειά αλεβάζκαηα 17. Ο θηζαξίζηαο 18. Σν αζηεξάθη 19. Ζπην 20. Σξαγνύδη απνρσξηζκνύ ζθίηζν εμώθπιινπ από εκεξνιόγην ηεο 3 εο Β Δπηκέιεηα ηέθνπ Αιεπξά, δηνξζώζεθε ηνλ Οθηώβξην

32 . Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α Μνπζηθή ηζηνξία 3 εο Ναπηνπξνζθόπσλ... ζειίδα 30 ΔΤΡΔΣΖΡΗΟ ΣΡΑΓΟΤΓΗΧΝ Αδέιθηα αο καδεπηνύκ εδώ (Υαξίδεκνπ) 26 Αλ έλα παηδί (Υαξίδεκνπ) 24 Αο αθήζνπκε ηα ςέκκαηα 4 Βάδηδε κπξνζηά ζπλερώο Βξαδπλή πξνζεπρή ( Πεξξσηή ) Δθδξνκή ( Δ. Μπιέηζα ) Δξρνληαη έθηππνη ( Πεξξσηή ). 4 Ζκνπλα κεηαθνξώλ 12 Ζηαλ έλα κηθξό θαξάβη... 8 Ζπην 23 Θα πάκε παξέα, Green leaves of summer 6 Θα πάξσ κηα δεθάθσπε 12 Θπκήζνπ όπνπ πάο Καη ζκπάκ θαη ζκπνύκ (19)13 Καλόλεο 21, 22 Κιήζε ππξάο Πεξξσηή 14 Κιήζε θσηηάο (ζηε θσηηά καο) 13 Λεβέληεο Σξηηννκαδίηεο 14 Μαο ιέλε ηξειινύο κεζ ηελ πόιε 7 Μέζα ζηα ππθλά ηα δάζε (Υαξίδεκνπ) 25 Ο Αίνινο Ο θξίθνο O Mάξθνο θεύγεη 15 Ο κηό ζηληόξε Οια θη αλ ζβήζνπλε (θαη άιινη θαλόλεο) Οιν γηά πηό ςειά αλεβάζκαηα Πνπ παο αλ ήκνπλα θη εγώ ( νπγθαγθακπνύκ).15 ησπεηήξην ( Ζ κέξα πάεη ) ηελ θαηαζθήλσζε ηελ θσηηά καο Σα ειάηηα ( εθδξνκηθό ).. 22 Σα ιόγηα.. 18 Σδακπαιάγηα 11 Σδάκπνξε (1963) Μαξαζώλα Σν ρακόγειν ζηα ρείιηα.. 5 Σνλ ήιην έρσ ζηελ ςπρή Σξαγνύδη αλάβαζεο.. 26 Σξαγνύδη απνρσξηζκνύ.. 26 Σπξνιέδηθν (ζην κνλνπάηη).. 7 Φιόγα θιόγα Υξηζηέ, ζηηο ζθελέο καδεκέλνη Τκλνο Πξνζθόπσλ

33 Γηά λα αθνύζεηε ηξαγνύδηα κε κνπζηθή : θαη Macscouter.com/songs/ Scoutsongs.com Boyscouttrail.com/songs.asp Official BSA Cub Scout Songbook at Scoutstuff.org 33

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Χξήζηνο Κπιέηζαο Γύν ρξνληέο ηξαγνύδηα. Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Ρειεπηαίν θσο

Χξήζηνο Κπιέηζαο Γύν ρξνληέο ηξαγνύδηα. Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Ρειεπηαίν θσο Χξήζηνο Κπιέηζαο Γύν ρξνληέο ηξαγνύδηα Κσκλοφορία: Δεκέμβρης 1995 ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ-007 (CD) Ρίηινο: Πηελ Ξάηξα θαη ζηε Παινλίθε Κνπζηθή: Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Πηίρνη: Γεκήηξεο Ρζαθαιίαο Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Ρειεπηαίν

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 Επίπεδο Α1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Έλαο θίινο ζαο ζάο πξνζθαιεί ζηε βάθηηζε ηεο θόξεο ηνπ. Γηαβάζηε ην πξνζθιεηήξην θαη ζεκεηώζηε ( ) θάησ από ην ΩΣΟ γηα ηηο πξνηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Χρήζηος Κπιέηζας Γύο τροληές ηραγούδηα. Νδσζζέας Δηζαγγειέας Ρειεσηαίο θφς

Χρήζηος Κπιέηζας Γύο τροληές ηραγούδηα. Νδσζζέας Δηζαγγειέας Ρειεσηαίο θφς Χρήζηος Κπιέηζας Γύο τροληές ηραγούδηα Κσκλοφορία: Δεκέμβρης 1995 ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ-007 (CD) Ρίηιος: Πηελ Ξάηξα θαη ζηε Παινλίθε Κοσζηθή: Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Πηίτοη: Γεκήηξεο Ρζαθαιίαο Νδσζζέας Δηζαγγειέας Ρειεσηαίο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΘΗΜΑΣΑ ΓΘΑ ΣΟ ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΘΟ

ΠΟΘΗΜΑΣΑ ΓΘΑ ΣΟ ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΘΟ ΠΟΘΗΜΑΣΑ ΓΘΑ ΣΟ ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΘΟ 1050 τιλιόκσκλοι Κωζηούλα Μηηροπούλοσ Απηή ε θσλή πνπ ηξέκεη ζηνλ αέξα, δελ ζνπ ζηεηιε έλα κήλπκα κεηέξα, απηή ε θσλή δελ ήηαλε ηνπ γηνπ ζνπ, ήηαλ θσλέο ρηιηάδεο ηνπ ιανύ ζνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο Α1 για παιδιά 8-12 ετών. Παραγωγή προφορικού λόγου

Επίπεδο Α1 για παιδιά 8-12 ετών. Παραγωγή προφορικού λόγου Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Παραγωγή προθορικού λόγοσ Διάρκεια: 12 λεπηά Μονάδες: 25 Πρώηο μέρος Πώο ζε ιέλε; Πόζν ρξνλώλ είζαη; Από πνύ είζαη; Πνύ κέλεηο; ε πνηα ηάμε πεγαίλεηο; Έρεηο αδέιθηα; Πόζα; Δεύηερο

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΥΡΙΣΟΤΓΕΝΝΑ ΣΟΤ ΛΤΚΟΤ ΜΕ ΣΑ ΕΦΣΑ ΚΑΣΙΚΑΚΙΑ Παιδική θεαηρική παράζηαζη ηης άζας Καραγιαννίδοσ Πέννα

ΣΑ ΥΡΙΣΟΤΓΕΝΝΑ ΣΟΤ ΛΤΚΟΤ ΜΕ ΣΑ ΕΦΣΑ ΚΑΣΙΚΑΚΙΑ Παιδική θεαηρική παράζηαζη ηης άζας Καραγιαννίδοσ Πέννα ΣΑ ΥΡΙΣΟΤΓΕΝΝΑ ΣΟΤ ΛΤΚΟΤ ΜΕ ΣΑ ΕΦΣΑ ΚΑΣΙΚΑΚΙΑ Παιδική θεαηρική παράζηαζη ηης άζας Καραγιαννίδοσ Πέννα ΚΗΝΗ ΠΡΩΣΗ Με κνπζηθή ππόθξνπζε εκθαλίδεηαη ε κακά θαηζίθα. Πσ, πσ, δνπιεηέο πνπ έρσ! Δνπιεηέο έλα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ

Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΗΜΟ ΘΔΡΜΑΨΚΟΤ ΑΝΣΙΔΗΜΑΡΥΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ------------------------- Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΧΝ ΔΚΓΗΛΧΔΧΝ ΓΗΜΟΤ ΘΔΡΜΑΨΚΟΤ Ζ Αληηδεκαξρία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ : ERIC CARTMAN

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ : ERIC CARTMAN ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ : ERIC CARTMAN ΒΔΡΥΚΟΚΙΓΗ ΔΛΔΝΗ ΑΓΓΔΛΑ ηόρνο είλαη ε δεκηνπξγία κηαο νινθιεξωκέλεο πξνζωπηθόηεηαο ηνπ Eric Cartman από ην South Park ζην ΑΙΒΟ. Σν South Park είλαη κηα ζεηξά επεηζνδίωλ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ηίρνη από ηε ζπλεξγαζία καζεηώλ, εθπαηδεπηηθώλ θαη γνλέσλ ηνπ 7 νπ Οι. Νεπηαγσγείνπ Νάνπζαο

ηίρνη από ηε ζπλεξγαζία καζεηώλ, εθπαηδεπηηθώλ θαη γνλέσλ ηνπ 7 νπ Οι. Νεπηαγσγείνπ Νάνπζαο ηίρνη από ηε ζπλεξγαζία καζεηώλ, εθπαηδεπηηθώλ θαη γνλέσλ ηνπ 7 νπ Οι. Νεπηαγσγείνπ Νάνπζαο Κπξίεο καο θαη θύξηνη θίινη καο θαιεκέξα. Χαξήθακε πάξα πνιύ πνπ ηελ πξόζθιεζή καο εζείο δηαβάζαηε θαη ζηα ζθνππίδηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1 δηδαθηηθή ώξα ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ: Να δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙΙ.5 ΣΙΥΟΙ ΣΡΑΓΟΤΓΙΩΝ (91) 2. Σνπ έξσηα ζα αλνίμνπκε παληά. 1. Ω ηη επηπρία πνπ δίλεη ε αγάπε

ΙΙΙ.5 ΣΙΥΟΙ ΣΡΑΓΟΤΓΙΩΝ (91) 2. Σνπ έξσηα ζα αλνίμνπκε παληά. 1. Ω ηη επηπρία πνπ δίλεη ε αγάπε ΙΙΙ.5 ΣΙΥΟΙ ΣΡΑΓΟΤΓΙΩΝ (91) 1. Ω ηη επηπρία πνπ δίλεη ε αγάπε Σνπ έξσηα αλνίγνπκε θηεξά θαη κηα θσιηά λα θηίζνπκε πνζνύκε θαη έηζη θαηαιήμακε γνξγά ηνπ γάκνπ ην ζηεθάλη λα θνξνύκε. αλ ηεο γηνξηήο ηα θώηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Ποηήκαηα γηα ηε γηορηή ηοσ 40. θαη ηες ζεκαίας

Ποηήκαηα γηα ηε γηορηή ηοσ 40. θαη ηες ζεκαίας Ποηήκαηα γηα ηε γηορηή ηοσ 40 θαη ηες ζεκαίας Το έκβιεκα ηες 8ες Μεραρτίας Πεδηθού, ε οποία ήηαλ ε πρώηε ποσ ήρζε αληηκέηωπε κε ηης ετζρηθές δσλάκεης. ΟΥΗ ήκεξα ε παηξίδα καο έρεη γηνξηή θαη πάιη Γηνξηάδεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην

ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην ζπιπθό. ΠΡΩΣΟ ΥΡΟΝΟ : Κάλνπκε ηελ νηθνγέλεηα 2 ΔΕΤΣΕΡΟ ΥΡΟΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Μοσζική Μπαρόκ - Θωάννης Σεβαζηιανός Μπατ (1685 1750)

Μοσζική Μπαρόκ - Θωάννης Σεβαζηιανός Μπατ (1685 1750) Μοσζική Μπαρόκ - Θωάννης Σεβαζηιανός Μπατ (1685 1750) Δημιοσργός: Ζωή Τζιλίκη Λεηςία 1745. Δίκαη 60 ρξνλώλ θαη έρσ απνθηήζεη κεγάιε θήκε ζαλ νξγαλίζηαο, ηζεκπαιίζηαο, θάληνξαο ζηελ εθθιεζία ηνπ Αγίνπ Θσκά,

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Οι πόλοι μαρ μέζα ζηην οικογένεια Τα δικαιώμαηα και οι ςποσπεώζειρ μαρ. Ομαδική Δπγαζία Κοινωνική και Πολιηική Αγωγή.

Οι πόλοι μαρ μέζα ζηην οικογένεια Τα δικαιώμαηα και οι ςποσπεώζειρ μαρ. Ομαδική Δπγαζία Κοινωνική και Πολιηική Αγωγή. Οι πόλοι μαρ μέζα ζηην οικογένεια Τα δικαιώμαηα και οι ςποσπεώζειρ μαρ Ομαδική Δπγαζία Κοινωνική και Πολιηική Αγωγή Ση 2 2010-2011 Δπιμέλεια: κ. Μοςζούπη Άννα Οι πόλοι μαρ μέζα ζηην οικογένεια Γηαβάδσ

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ, Γ. Στον κόςμο τησ Κφπρου, Μνήμη και Αγάπη. Κφπρον, οὗ μ ἐθέςπιςεν...

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ, Γ. Στον κόςμο τησ Κφπρου, Μνήμη και Αγάπη. Κφπρον, οὗ μ ἐθέςπιςεν... ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ, Γ Στον κόςμο τησ Κφπρου, Μνήμη και Αγάπη Κφπρον, οὗ μ ἐθέςπιςεν... * ΑΓΙΑΝΑΠΑ Α * ΟΝΕΙΡΟ * ΛΕΠΣΟΜΕΡΕΙΕ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ * ΕΠΙΚΑΛΕΩ ΣOI ΣΗΝ ΘΕΟΝ * ΕΛΕΝΗ * ΑΓΙΑΝΑΠΑ Β * ΜΝΗΜΗ Α * Ο ΔΑΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

Χάξηο Αιεμίνπ Έλα θηιί ηνπ θόζκνπ. Γεξάζηκνο Αλδξεάηνο Μεγάια ιόγηα

Χάξηο Αιεμίνπ Έλα θηιί ηνπ θόζκνπ. Γεξάζηκνο Αλδξεάηνο Μεγάια ιόγηα Χάξηο Αιεμίνπ Έλα θηιί ηνπ θόζκνπ Κσκλοφορία: Απρίλης 1997 MERCURY-534891 (CD) Τίηινο: Ιξάηα γηα ην ηέινο Εξκελεία: Χάξηο Αιεμίνπ Γεξάζηκνο Αλδξεάηνο Μεγάια ιόγηα Κσκλοφορία: Ιούνης 1998 LYRA-1518 (CD

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Θεκαηηθή Πξνζέγγηζε από ηε Σδήθνπ Βαζηιηθή

Θεκαηηθή Πξνζέγγηζε από ηε Σδήθνπ Βαζηιηθή Θεκαηηθή Πξνζέγγηζε από ηε Σδήθνπ Βαζηιηθή 1 Δηαβάδω «Η θσρά Δεκοθραηία», Κωλ/λα Αρκεληάθοσ, εθδ. Κέδρος. Μεηά ηε ζσδήηεζε προτωρώ κε ηε βοήζεηά ηωλ παηδηώλ ζηε δεκηοσργία ηοσ πιάλοσ εργαζίας. Τη δείρλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

* Παιτνιδοηράγοσδα Καλικανηζάρφν

* Παιτνιδοηράγοσδα Καλικανηζάρφν Υριζηοσγεννιάηικη Θεαηρική παράζηαζη ποσ παροσζιάζηηκε ηα Υριζηούγεννα ηοσ 2005 ζηο 2 ο Νηπιαγφγείο Κεραηζινίοσ ζηα πλαίζια ηοσ προγράμμαηος ΩΚΡΑΣΗ COMENIUS γηα ην ζτολικό έηος 2005/2006 ποσ είτε ζαν θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΙΜΔΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ Ρέππα Μαξγαξίηα

ΣΔΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΙΜΔΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ Ρέππα Μαξγαξίηα ΣΔΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΙΜΔΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ 2011-12 Ρέππα Μαξγαξίηα ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΑΣΑΛΟΓΩΝ Εντολή md Με ηελ εληνιή απηή κπνξνύκε λα δεκηνπξγήζνπκε έλαλ θαηλνύξγην ππνθαηάινγν.

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόζεις δίζκων και cds

Εκδόζεις δίζκων και cds Εκδόζεις δίζκων και cds 1928 Γίζθνο κε πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Γξάςε Κάησ Γεξόπνιεο πκκεηέρνπλ: ηξαγνπδηζηέο από ηε Γξάςε ηεο Κάησ Γεξόπνιεο Ζρνγξάθεζε: 8 πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Έθδνζε: Οdeon Αζήλα: 1928 1935

Διαβάστε περισσότερα

ΣΦΟΛΙΚΑ ΔΙΓΗ Α ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ Σχολικό έτος 2011-2012

ΣΦΟΛΙΚΑ ΔΙΓΗ Α ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ Σχολικό έτος 2011-2012 ΣΦΟΛΙΚΑ ΔΙΓΗ Α ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ 2 ηεηξάδηα κεγάιν κέγεζνο (24x32), 100 ζειίδεο,ηερληθά (1 ζειίδα ιεπθή,1 ζειίδα κε ηεηξαγσλάθηα ή γξακκέο 2 ηεηξάδην κεγάιν κέγεζνο (24x32),100 ζειίδεο (αλεμαξηήησο κεγέζνπο ηεηξαγώλσλ)

Διαβάστε περισσότερα

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ)

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ) Μιτάλης Λάμπροσ Νίκος Κ. Σπαοσδάκης Θέμαηα Καγκοσρό 009 Δπίπεδο: (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίπ) Δξσηήζεηο βαζκώλ: ) Πηο από ηπο παξαθάησ αξηζκύο είλαη δπγόο (δειαδή άξηηο); 009 9 Β) 008 009

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΑ 1 Ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις 1 εως 5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή τη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΝΗΑ- Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε. Κεθάιαην Α

ΦΟΝΗΑ- Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε. Κεθάιαην Α ΦΟΝΗΑ- Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε Κεθάιαην Α Μηζνπιαγηαζκέλε θνληά ζην ηδάθη ηνπ θησρηθνύ ζπηηηνύ ηεο ε Φξαγθνγηαλλνύ πξνζέρεη ηελ κηθξή εγγνλή ηεο, ε νπνία είλαη άξξσζηε. Σν ζπίηη, θαη ηδηαίηεξα ην ζαιόλη,

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα