ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 1735 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας » Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης » Πολιτισμού και Τουρισμού Περιφέρειες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Αριθμ. Ζ3 4352/246 Ανασύσταση Ομάδας Εργασίας Αξιολόγησης Παρθένων Ελαιολάδων. O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: 1.1. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α /2005) Του Π.Δ. 397/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Εμπορίου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει Του Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονο μίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας Αιγαίου και Νησιωτικής Πο λιτικής, και μετονομασία του σε Υπουργείο Οικονο μίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας» (ΦΕΚ 213/ Α / ) Του Π.Δ. 59/1996 «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων της» (ΦΕΚ 51/Α / ) Του Π.Δ. 197/1997 «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή και καθορισμός των αρμοδιοτήτων της» (ΦΕΚ 156/Α / ). (1) 1.6. Του Ν. 2251/1994 «Προστασία των καταναλωτών», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν. 3587/ 2007 (ΦΕΚ 152/Α / ), και ιδίως το άρθρο 14 παρ. 8 αυτού Της υπ αριθμ. Β3 38/ απόφασης της Υπουρ γού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, για την μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής εγγράφων «Με εντολή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, και στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων και Τμημάτων των Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή (ΦΕΚ 366/Β / ) Της υπ αριθμ ΔΙΟΕ 1135/ απόφα σης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, για τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομίας, Αντα γωνιστικότητας και Ναυτιλίας Μάρκου Μπόλαρη (ΦΕΚ 891/Β / ). 2. Τον υπ αριθμ. 2568/91 Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και τις τροποποιήσεις του (Ε.Κ. 796/2002) σχετικά με την οργανοληπτική αξιολόγηση του παρθέ νου ελαιολάδου, σαν ένα εκ των κριτηρίων ποιότητας, με τη μέθοδο της οργανοληπτικής αξιολόγησης και τη συγκρότηση ομάδας δοκιμαστών που έχουν επιλεγεί και εξασκηθεί ειδικά για αυτόν το σκοπό. 3. Το υπ αριθμ. Ζ3 671/56 και ημερ έγγραφο προς το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου (IOOC) στο οποίο αναγράφονται τα ονόματα των δοκιμαστών που αποτελούν την Ελληνική ομάδα Αξιολόγησης Παρθένου Ελαιολάδου, αναγνωρισμένης από το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου. 4. Τη λίστα των αναγνωρισμένων οργανοληπτικών ομάδων αξιολόγησης παρθένου ελαιολάδου, άρθρο 4 του καν. (ΕΟΚ) 2568/91 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σχε τικό έγγραφο του Υπουργείου Γεωργίας: (Β ) υπ αριθμ. Ζ και ημερ Το Ν. 3377/2005 (ΦΕΚ 202/Α / ) «Αρχές και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και της αγο ράς θέματα Υπουργείου Ανάπτυξης» και ειδικότερα το άρθρο 33, στο οποίο αναφέρεται ότι τα χημικά εργαστή ρια μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες σε οργανισμούς, επιχειρήσεις και ιδιώτες εισπράττοντας από τους εν διαφερομένους συναφή τέλη.

2 1736 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) 6. Το Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α / ) άρθρο 17 παρ. 2 σύμφωνα με τις διατάξεις του οποίου σε υπαλ λήλους ή ιδιώτες που συμμετέχουν σε μόνιμα ή προ σωρινά συλλογικά όργανα, που λειτουργούν πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας των ανωτέρω υπαλλή λων και σε χρόνο που δεν καλύπτεται από υπερωρια κή απασχόληση, με την ιδιότητα προέδρου, μέλους ή γραμματέα καταβάλλεται, κατά συνεδρίαση ή μηνιαία, αποζημίωση. 7. Το Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α / ) «Προστασία της Εθνικής Οικονομίας Επείγοντα μέτρα για την αντι μετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης», άρθρο 7 παρ. 2, σύμφωνα με τις διατάξεις του οποίου σε εξαιρετικές περιπτώσεις λόγω της ιδιαίτερης σημασίας του συλλο γικού οργάνου επιτρέπεται η λειτουργία του εκτός του κανονικού ωραρίου εργασίας και εκτός του χρόνου που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση και μπορεί να καθορίζεται αποζημίωση κατά συνεδρίαση με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του καθ ύλη αρμοδίου Υπουργού. 8. Την προηγούμενη με αριθμ. Ζ3 2364/187/ απόφαση «Συγκρότησης Ομάδας Εργασίας Αξιολόγησης των Παρθένων Ελαιολάδων» (ΦΕΚ 259/Υ.Ο.Δ.Δ./ ), όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ αριθμ. απόφαση Ζ3 5215/ (ΦΕΚ 437/ Υ.Ο.Δ.Δ./ ), αποφασίζουμε: 1. Τη συγκρότηση Ομάδας Εργασίας Οργανοληπτικής Αξιολόγησης Παρθένου Ελαιολάδου αποτελούμενη από τα παρακάτω μέλη δοκιμαστές: 1.1. Λαζαράκη Μαρία του Αναστασίου (Α.Δ.Τ. ΑΒ ), Χημικό, Τμηματάρχη των Χημικών Εργαστηρίων της Δι εύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνι στικότητας και Ναυτιλίας, συντονίστρια της ομάδας (panel supervisor), υπεύθυνη για την οργάνωση και τη λειτουργία της, την προετοιμασία, την κωδικοποίηση και την παρουσίαση των δειγμάτων στους δοκιμαστές καθώς και τη συλλογή των δεδομένων και τη στατιστική τους επεξεργασία Χριστοπούλου Ευσταθία του Ανδρέα (Α.Δ.Τ. Τ ), Χημικό, Τμηματάρχη του τμήματος Μήκους Επιφανείας Όγκου της Διεύθυνσης Μετρολογίας της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή του Υπουργείου Οι κονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ως μέλος δοκιμάστρια και αναπληρώτρια panel supervisor Γαλή Αλίκη του Μενελάου (Α.Δ.Τ. ΑΑ ), Χημι κό, υπάλληλο των Χημικών Εργαστηρίων της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Καταναλω τή του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ως μέλος δοκιμάστρια Πούλο Ιωάννη του Παναγιώτου (Α.Δ.Τ. Φ ), Χημικό, υπάλληλο του τμήματος Α της Διεύθυνσης Τε χνικού Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας του Κατανα λωτή του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ως μέλος δοκιμαστή Ζήση Κων/νο του Δημητρίου (Α.Δ.Τ. ΑΖ ), Χημικό, υπάλληλο του τμήματος Α της Διεύθυνσης Τε χνικού Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας του Κατανα λωτή του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ως μέλος δοκιμαστή Βερροίου Αναστασία του Κων/νου (Α.Δ.Τ. Μ ), Χημικό, υπάλληλο του τμήματος Α της Διεύθυνσης Προ στασίας Καταναλωτή της Γενικής Γραμματείας του Κα ταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικό τητας και Ναυτιλίας ως μέλος δοκιμάστρια Χρόνη Σταματία του Κων/νου (Α.Δ.Τ. Ξ ), Χημι κό, υπάλληλο του τμήματος Α της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας του Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυ τιλίας ως μέλος δοκιμάστρια Ταταρίδη Δημήτριο του Πριάμου Πάρι (Α.Δ.Τ. Ξ ), Χημικό, υπάλληλο του τμήματος Γ της Διεύθυν σης Προστασίας Καταναλωτή της Γενικής Γραμματείας του Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγω νιστικότητας και Ναυτιλίας ως μέλος δοκιμαστή Μακατσώρη Ευδοκία του Χρήστου (Α.Δ.Τ. ΑΕ ), Χημικό, υπάλληλο του τμήματος Δ» της Διεύ θυνσης Μετρολογίας της Γενικής Γραμματείας Εμπο ρίου του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ως μέλος δοκιμάστρια Κολιάτσου Μαρία του Παναγιώτου (Α.Δ.Τ. Ξ ), Τεχνολόγο Τροφίμων, υπάλληλο των Χημικών Εργαστηρίων της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας του Καταναλωτή του Υπουργεί ου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ως μέλος δοκιμάστρια Αλεξίου Τριανταφυλλιά του Αντωνίου (Α.Δ.Τ. ΑΕ ), Χημικό, υπάλληλο του τμήματος Α της Διεύ θυνσης Τεχνικού Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας του Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστι κότητας και Ναυτιλίας ως μέλος δοκιμάστρια Κοτζιά Γεωργία του Αναστασίου (Α.Δ.Τ. Π ), Γε ωπόνο Βιοτεχνολόγο, υπάλληλο των Χημικών Εργαστηρίων της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας του Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστι κότητας και Ναυτιλίας ως μέλος δοκιμάστρια. 2. Έργο της ανωτέρω ομάδας εργασίας θα είναι: 2.1. Η πραγματοποίηση οργανοληπτικής εξέτασης σε δείγματα ελληνικού ελαιολάδου, ζητούμενη από συνε ταιρισμούς, οργανισμούς, ιδιώτες κ.λπ Η πραγματοποίηση οργανοληπτικής εξέτασης σε δείγματα της ετήσιας μελέτης του ελληνικού ελαιολάδου Η οργανοληπτική αξιολόγηση δειγμάτων εξαιρε τικού παρθένου ελαιολάδου που συμμετέχουν στους διαγωνισμούς που διοργανώνονται στην Ελλάδα, αλλά και δειγμάτων, που συμμετέχουν σε διεθνείς διαγωνι σμούς για την έκδοση πιστοποιητικού Η οργανοληπτική αξιολόγηση δειγμάτων παρθένου ελαιολάδου που ζητείται από Πανεπιστήμια, Φορείς κ.λπ. για την διεξαγωγή μελετών Η συμμετοχή σε διεργαστηριακές δοκιμές για τον έλεγχο της αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων της ομά δας και για τυχόν τροποποιήσεις της μεθόδου. 3. Η θητεία των μελών της Ομάδας Εργασίας Οργα νοληπτικής Αξιολόγησης Παρθένου Ελαιολάδου είναι διετής. 4. Οι συνεδρίες της Ομάδας Εργασίας ανέρχονται σε είκοσι πέντε (25) ετησίως και θα γίνονται εκτός του ωρα ρίου εργασίας των Δημοσίων Υπηρεσιών και σε χρόνο που δεν καλύπτεται από υπερωριακή αποζημίωση. 5. Ο συντονιστής της Ομάδας Εργασίας ανά συνεδρία εκτελεί τη στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων και αποστέλλει τις εκθέσεις δοκιμών όπου αυτό ζητείται.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) Από την ημερομηνία της δημοσίευσης, η απόφαση τίθεται σε ισχύ. Αθήνα, 20 Ιουλίου 2010 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ Με την αριθμ /4937/ κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλί ας και Πολιτισμού και Τουρισμού που εκδόθηκε σύμφω να με τις διατάξεις του άρθρου 55 παρ. 3 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ γανα», Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α ), αποσπάται στο Γραφείο της Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυ τιλίας κας Λούκας Τ. Κατσέλη, η Τσιλιμπέρδη Νίκη του Σπυρίδωνα, μόνιμη υπάλληλος του Υπουργείου Πολιτι σμού και Τουρισμού, του Κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού. Η παραπάνω απόσπαση λήγει αυτοδίκαια με την κατά οποι οδήποτε τρόπο λήξη της θητείας της Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Λουκίας Τ. Κατσέλη. (Αριθ. βεβ. ΥΔΕ ΥΠΟΙΑΝ: 2371/ ). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΛΟΥΚΙΑ ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΚΑΤΣΕΛΗ ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ Με την αριθ /4309/ διαπιστωτική πράξη της Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυ τιλίας, λύεται η σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου της Βασιλείου Αγγελικής του Ευσταθίου (Α.Δ.Τ. ΑΒ / , Τ.Α. Πεντέλης), από , κατόπιν παραιτή σεώς της από θέση που είχε συσταθεί με τις διατάξεις του εδ. β της παρ. 9 του άρθρου 55 του Π.Δ. 63/2005, στο Γραφείο της Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, με την αριθ /8376/ (ΦΕΚ 544/ ) (τ. ΥΟΔΔ) Υπουργική Απόφαση. Η λύση της ως άνω σχέσης εργασίας δεν γεννά οποι οδήποτε δικαίωμα αποζημίωσης ή άλλης αξίωσης σύμ φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 55 της παρ. 11 του Π.Δ. 63/2005. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΛΟΥΚΙΑ ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΚΑΤΣΕΛΗ F ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αριθμ. Φ 10051/13627/428 Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ 10051/8894/309/ απόφασης. ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) των άρθρων 70 και 74 του ν.3655/2008 «Διοικητική και Οργανωτική μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινω νικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις» (ΦΕΚ Α 58). (2) β) των άρθρων 13, 14 και 15 του ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατά ξεις» (Α 45). γ) του π.δ. 187/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυ πουργών» (ΦΕΚ Α 214). 2. Την αριθμ. 2876/ απόφαση του Πρωθυπουρ γού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (ΦΕΚ Β 2234) 3. Την Φ 51/2836/ κοινή απόφαση των Υπουρ γών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Σύνθεση Υγειονομικού Συμβουλίου ΤΑΠ ΟΤΕ» (ΦΕΚ Β 736) 4. Την αριθμ. Φ 21230/24085/1909/ (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 400) απόφαση της Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Διορισμός Προέδρου, Κυ βερνητικού Επιτρόπου και μελών στο Διοικητικό Συμ βούλιο του Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (Τ.ΑΥ.Τ.Ε.Κ.Ω.)». 5. Την αριθμ. Φ 10051/1601/75/ (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 153) απόφαση της Υπουργού Απασχόλησης και Κοινω νικής Προστασίας «Διορισμός Προέδρου και μελών στο Υγειονομικό Συμβούλιο του Τομέα Ασθένειας Προσω πικού ΟΤΕ» και την αριθμ. Φ 10051/8894/309/ (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 160) απόφαση του Υπουργού Εργα σίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «Τροποποίηση της Φ10051/1601/75/ απόφασης». 6. Το αριθμ /7361/11/ έγγραφο του Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. και το απόσπασμα πρακτικού της αριθμ. 984/ από φασης του Διοικητικού του Συμβουλίου, αποφασίζουμε: Τροποποιούμε τη Φ 10051/8894/309/ απόφαση και διορίζουμε στο Υγειονομικό Συμβούλιο του Τομέα Ασθένειας Προσωπικού ΟΤΕ (ΤΑΠ ΟΤΕ) του Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.), ως αναπληρώτρια του τακτικού μέλους Εμμανουήλ Παπαδάκη, τη Μαρία Χρι στοφόρου του Γεωργίου, με Α.Δ.Τ. Ν , μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω., σε αντικατά σταση του Ιωάννη Βασιλόπουλου του Χρήστου, ο οποίος συνταξιοδοτήθηκε. Η θητεία της διοριζόμενης θα είναι ίση με το υπόλοιπο της θητείας των άλλων μελών του Συμβουλίου. Κατά τα λοιπά ισχύει η Φ 10051/1601/75/ απόφαση, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα. Αθήνα, 19 Ιουλίου 2010 ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ Με την αριθμ. Φ 10035/12497/405/ απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 22 και 135 του ν. 3655/2008 «Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του Συστή ματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις» (ΦΕΚ Α 58). β) τις διατάξεις του π.δ/τος 187/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α 214). γ) Την αριθμ. 2876/ απόφαση του Πρωθυπουρ γού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (Β 2234). δ) Τη Φ /14945/754/ απόφαση της Υπουρ γού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Τροπο

4 1738 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) ποίηση της Φ /19883/1485/ απόφασης» (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 364). ε) Τις Φ /11251/1649/ (ΦΕΚ Γ 372) και Φ /11371/1674/ (ΦΕΚ Γ 372) αποφάσεις της Γενικής Γραμματέως της Γ.Γ.Κ.Α. περί αυτοδίκαιης λύσης της υπαλληλικής σχέσης των υπαλλήλων της Γ.Γ.Κ.Α. Μελ πομένης Κωνσταντινοπούλου και Μαρίας Κουρούκλη, τροποποιείται η Φ /14945/754/ απόφαση και διορίζεται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.) ως Κυβερνητικός Επίτροπος ο Εμμανουήλ Μαρκιανός του Μάρκου, με Α.Δ.Τ. Π , προϊστάμενος της Δ/νσης Εκπαίδευσης της Γ.Γ.Κ.Α., με αναπληρώτρια τη Φωτεινή Κουσουλού του Γεωργίου, με Α.Δ.Τ. ΑΒ , προϊστα μένη της Δ/νσης Ασφάλισης Ασθένειας και Μητρότητας, ομοίως, σε αντικατάσταση αντίστοιχα της Μελπομένης Κωνσταντινοπούλου και της Μαρίας Κουρούκλη, οποίες απώλεσαν την ιδιότητα με την οποία διορίσθηκαν, λόγω συνταξιοδότησης. Η θητεία των διοριζομένων θα είναι ίση με το υπόλοι πο της θητείας των μελών του Συμβουλίου. Κατά τα λοιπά ισχύει η Φ /19883/1485/ απόφαση, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με ταγενέστερα. ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ Αριθμ. Φ 80015/7968/267 Τροποποίηση της Φ 80015/1234/135/ απόφασης. ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) της παρ. 7 του άρθρου 23 του ν.3232/2004 «Θέμα τα κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 48). β) του άρθρου 20 του ν. 1539/1985 «Ένταξη επαναπα τριζόμενων πολιτικών προσφύγων στους ασφαλιστικούς οργανισμούς και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 64). γ) του άρθρου 32 παρ. 4 του ν. 3863/2010 «Νέο Ασφα λιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις» (ΦΕΚ Α 115). δ) του π.δ. 187/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυ πουργών» (ΦΕΚ Α 214). ε) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» π.δ. 63/2005» (ΦΕΚ Α 98). 2. Την αριθμ. 2876/ απόφαση του Πρωθυ πουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (ΦΕΚ Β 2234). 3. Την αριθμ. Φ 80015/1234/135/ απόφαση της Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Διορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου, μελών και γραμ ματέα στο Πρώτο Κλιμάκιο του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης (Σ.Κ.Α.)» (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 506). 4. Το υπ αριθμ. Φ /4/145504/Β2 π.ε./ έγ γραφο του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. 5. Την από αίτηση παραίτησης του Σπυρί δωνα Βλαχόπουλου. 6. Την από αίτηση παραίτησης της Γεωργίας Κουλουμβάκη. 7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται ετήσια δαπάνη σε βάρος του Κρα τικού Προϋπολογισμού ευρώ περίπου ετησίως. Η δαπάνη αυτή είναι μειωμένη κατά ευρώ σε σχέση με τη δαπάνη του έτους 2008 που ανήλθε στα ευρώ περίπου ετησίως και θα προκύψει από την καταβολή αποζημίωσης κατ εξαίρεση μόνο στους ιδι ώτες μέλη του Πρώτου Κλιμακίου του ΣΚΑ, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 7 του ν.3833/2010 (ΦΕΚ Α 40), αποφασίζουμε: 1. Τροποποιούμε τη Φ 80015/1234/135/ απόφα ση και διορίζουμε στο Συμβούλιο Κοινωνικής Ασφάλειας (Σ.Κ.Α.), τα παρακάτω πρόσωπα: α) Τον Θεόδωρο Σακελλαρόπουλο του Διονυσίου με ΑΔΤ: Σ , Καθηγητή του Παντείου Πανεπιστημίου, ως τακτικό μέλος, σε αντικατάσταση του Σπυρίδωνα Βλαχόπουλου, ο οποίος παραιτήθηκε. β) Την Ελένη Ράπτη του Χρήστου, με ΑΔΤ: Π , υπάλληλο της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ως αναπληρώτρια γραμματέα, σε αντικατάσταση της Γεωργίας Κουλουμβάκη, η οποία παραιτήθηκε. Η θητεία των διοριζομένων θα είναι ίση με το υπόλοιπο της θητείας των άλλων μελών του Συμβουλίου. Κατά τα λοιπά ισχύει η Φ 80015/1234/135/ από φαση, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα. 2. Καθορίζουμε για τους ιδιώτες μέλη, οι οποίοι συμ μετέχουν στο Σ.Κ.Α., αποζημίωση πενήντα (50) ευρώ ανά συνεδρίαση και μέχρι πενήντα συνεδριάσεις ετησίως. Αθήνα, 19 Ιουλίου 2010 ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ Με την αριθμ. Φ 20144/9161/311/ απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σύμ φωνα με τις διατάξεις: α) του άρθρου 88 του ν. 3655/2008 «Διοικητική και ορ γανωτική μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις» (ΦΕΚ Α 58). β) του π.δ. 187/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυ πουργών» (ΦΕΚ Α 214). γ) Την αριθμ. 2876/ απόφαση του Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (ΦΕΚ Β 2234). δ) Τη Φ /16445/1155/ απόφαση της Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Διορισμός Κυβερνητικού Επιτρόπου και μελών στο Δι οικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλι σης Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ)» (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 340), τροποποιείται η Φ /16445/1155/ απόφα ση και διορίζονται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Τα μείου Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Ε.Α.Δ.Υ.) η Ισμήνη Κωτσοβόλου του Πέτρου, με Α.Δ.Τ.: Ξ , ως εκπρόσωπος των υπαλλήλων του Ταμείου όταν συζητούνται θέματα προσωπικού, οργάνωσης και λειτουργίας αυτού, με αναπληρώτρια της την Αναστα

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) 1739 σία Καλούδη του Ηρακλή, με Α.Δ.Τ.: Χ , σε αντι κατάσταση αντίστοιχα των Ευαγγελίας Αντωνίου και Λεονάρδου Χατζίνα, κατόπιν αρχαιρεσιών. Η θητεία των διοριζομένων θα είναι ίση με το υπόλοιπο της θητείας των άλλων μελών του Συμβουλίου. Κατά τα λοιπά ισχύει η Φ /16445/1155/ απόφαση, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα. ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ F ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (3) Αριθμ Ορισμός μελών της Επιτροπής Διοίκησης του «ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ». Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 52 «Σύσταση Γενικών Γραμματειών» του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυ βερνητικά όργανα, Π.Δ. 63/05 (ΦΕΚ 98/Α). β. Του Π.Δ. 186/2009 (ΦΕΚ 213/Α/09) Συγχώνευση των Υπουργείων Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης. γ. Του Π.Δ. 650/1970 (ΦΕΚ 175/Α /70) περί Γυμναστηρίων. δ. Του Π.Δ. 455/1988 (ΦΕΚ 209/Α /88) «Οργάνωση Υπη ρεσιών Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Νεότητας ΆΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ». ε. Του άρθρου 6 του Ν.423/1976 (ΦΕΚ 223/Α /76) περί Γυμναστηρίων και ρυθμίσεως θεμάτων αφορώντων εις τον εξωσχολικόν αθλητισμόν, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. ε, του άρθρου 3, του Ν.665/1977 (ΦΕΚ 225/ Α /77) Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της περί Εξωσχολικού Αθλητισμού και Γυμναστηρίων Νομοθεσίας και λοιπών συναφών διατάξεων. στ. Της παρ. 9, του άρθρου 56, του Ν.2725/1999 (ΦΕΚ 121/Α /99) «Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητι σμός και άλλες διατάξεις». ζ. Του Π.Δ. 53/1998 (ΦΕΚ 53/Α /98) «Διατήρηση εποπτεί ας Ν.Π.Δ.Δ. από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού». 2. Την υπ αριθμ / (ΦΕΚ 1028/Β) από φαση καθορισμού αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Γε ωργίου Νικητιάδη, αποφασίζουμε: Ορίζονται τα μέλη της Επιτροπής Διοίκησης του ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ως εξής: 1. ΡΗΓΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Α.Δ.Τ.Τ , Δ/νση: ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 84, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ , ως Πρόεδρος. 2. ΔΙΑΦΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ, Α.Δ.Τ.:Χ , Δ/νση: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 185, ΚΑΛΛΙΘΕΑ, Τ.Κ , ως Αντιπρόεδρος. 3. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Α.Δ.Τ.:ΑΕ , Δ/νση: ΣΩΤΗΡΟΣ 19, ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ , ως Γραμματέας. 4. ΚΟΥΜΑΝΙΩΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Α.Δ.Τ.: Σ , Δ/νση. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 32, ΖΩΓΡΑΦΟΥ, Τ.Κ , ως Ταμίας. 5. ΜΙΣΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ, Α.Δ.Τ.:Ρ , Δ/νση: ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ 13, ΜΟΣΧΑΤΟ, Τ.Κ , ως Έφορος. 6. ΔΕΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, Α.Δ.Τ.:Π , Δ/νση: Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΛΙΕΡΗ 14 20, ΒΥΡΩΝΑΣ, Τ.Κ.16231, ως Μέλος 7. ΧΗΤΑΣ ΞΕΝΟΦΩΝΤΑΣ του ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ, Α.Δ.Τ.: Ξ , Δ/νση: ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ 5, ΒΥΡΩΝΑΣ, Τ.Κ 16231, ως Μέλος. Η θητεία των μελών της Επιτροπής Διοίκησης είναι διετής. Κάθε προηγούμενη απόφαση παύει να ισχύει. Αθήνα, 20 Ιουλίου 2010 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΙΑΔΗΣ F ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αριθμ Συγκρότηση της Επιτροπής Επιλογής υποψηφίων, για την πλήρωση θέσεων ειδικού ένστολου προσωπικού στους Δήμους Θέρμης και Μενεμένης του Ν. Θεσσα λονίκης με αντικειμενικά κριτήρια, σύμφωνα με την αριθ. 1/2006 προκήρυξη της Διεύθυνσης Αυτοδιοίκη σης και Αποκέντρωσης Ν. Θεσσαλονίκης. Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1. Έχοντας υπόψη: α) τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 6 του Ν. 2503/97 (ΦΕΚ 107/Α/1997): Διοίκηση, οργάνωση, στε λέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις, β) του Π.Δ. 135/06 (ΦΕΚ 153/τ.Α ): Σύστημα πρόσληψης ει δικού ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας και τρόπος εκπαίδευσης αυτού, και ιδίως του άρθρου 6 αυτού και γ) των άρθρων 13 και 14 του ν.2690/1999 «Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας» και το γεγονός ότι λόγω πραγματικών περιστατικών πρέπει να αντικατα σταθούν ορισμένα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. 2. Την αριθμ. 1/2006 προκήρυξη της Διεύθυνσης Αυ τοδιοίκησης και Αποκέντρωσης Ν. Θεσσαλονίκης, που αφορά στην πλήρωση θέσεων ειδικού ένστολου προσω πικού με αντικειμενικά κριτήρια στους Δήμους Θέρμης και Μενεμένης. 3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, προκαλείται ποσοστιαία επιβάρυνση σε βάρος του προϋπολογισμού των ανωτέρω δήμων, το ύψος της οποίας δεν μπορεί να υπολογισθεί αφού εξαρτάται από τον αριθμό των συνεδριάσεων της επιτροπής και υπο λογίζεται σύμφωνα με την αριθμ / (ΦΕΚ 112/τ.Υ.Ο.Δ.Δ.) απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών Δη μόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, αποφασίζουμε: (4)

6 1740 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) Συγκροτούμε την Επιτροπή Επιλογής υποψηφίων για την πλήρωση θέσεων ειδικού ένστολου προσωπικού στους Δήμους Θέρμης και Μενεμένης του Ν. Θεσσαλο νίκης με αντικειμενικά κριτήρια, σύμφωνα με την αριθμ 1/2006 προκήρυξη της Διεύθυνσης Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης Ν. Θεσσαλονίκης, αποτελούμενη από τους κατωτέρω: 1. Τον Γενικό Διευθυντή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Δρ. Νικόλαο Τσοτσόλη του Χρυσάφη, με ΑΔΤ ΑΒ , του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών με βαθ μό Α, ως πρόεδρο, με αναπληρωτή αυτού τον Ιατρίδη Βασίλειο του Κυριάκου με ΑΔΤ ΑΖ του κλάδου ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Προϊστάμενο της Διεύ θυνσης Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 2. Τον Γεωργόπουλο Παναγιώτη του Χρήστου με ΑΔΤ ΑΕ , του κλάδου ΠΕ Οικονομολόγων με Α βαθ μό, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διοίκησης της Περι φέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή αυτού τον Τολίδη Ιωάννη του Νικολάου με ΑΔΤ Λ , του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, με Α βαθμό, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Αυτοδιοί κησης και Αποκέντρωσης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 3. Την Παυλίδου Σοφία του Ευθυμίου με ΑΔΤ Χ , υπάλληλο του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, του κλάδου ΠΕ Δι οικητικού Οικονομικού, με Α βαθμό, με αναπληρώτρια αυτής, την Τσιώμου Ιωάννα του Θεοδώρου, με ΑΔΤ ΑΒ , υπάλληλο του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυ ξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, με Α βαθμό. 4α). Την προϊσταμένη των διοικητικών υπηρεσιών του Δή μου Θέρμης Παπαδοπούλου Μαρία του Χρήστου, με ΑΔΤ Λ , του κλάδου ΠΕ Καθηγητών με Α βαθμό ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια αυτής την Νικολαϊδου Ευθυμία του Δημητρίου, με ΑΔΤ ΑΖ του κλάδου ΠΕ Διοικητικού με βαθμό Β, για τις αιτήσεις του Δήμου Θέρμης. 4β). Τον προϊστάμενο των διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου Μενεμένης Διαμαντίδη Αριστείδη του Παναγιώτη με ΑΔΤ Ν , του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμμα τέων με Α βαθμό ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή αυτού τον Δημητριάδη Δήμο του Χριστόφορου με ΑΔΤ ΑΒ του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων με βαθμό Α, για τις αιτήσεις του Δήμου Μενεμένης. 5. Τον καθηγητή φυσικής αγωγής Παπαδόπουλο Γε ώργιο του Εμμανουήλ, με ΑΔΤ ΑΕ , ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή αυτού τον Λυμπούδη Απόστολο του Νικολάου, με ΑΔΤ Ρ , κλάδου ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής. Γραμματέα της Επιτροπής ορίζουμε την Σενξέρη Γεωργία του Αθανασίου, με ΑΔΤ Χ , υπάλληλο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας του κλάδου ΠΕ Περιφερειακής Ανάπτυξης με βαθμό Β, ως τακτικό μέλος με αναπληρώτρια αυτής την επίσης υπάλληλο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Ζαχαράκη Κων σταντινιά του Αθανασίου με ΑΔΤ Ξ , κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού με βαθμό Β. Με την παρούσα απόφαση καταργούνται οι όμοιες 1807/ και / Θεσσαλονίκη, 6 Ιουλίου 2010 Η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας ΜΑΡΙΑ ΛΙΟΝΗ

7

8 1742 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Βασ. Όλγας ΚΟΜΟΤΗΝΗ ημοκρατίας ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ευρυπίδου ΛΑΡΙΣΑ ιοικητήριο ΠΑΤΡΑ Πανεπιστημίου 254 Κτήριο Β ΗΡΑΚΛΕΙΟ Πεδιάδος ΙΩΑΝΝΙΝΑ ιοικητήριο ΜΥΤΙΛΗΝΗ Πλ. Κωνσταντινουπόλεως Σε έντυπη μορφή: ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π. 30 Β Ε.Β.Ι. Γ 50 Α.Ε.. Υ.Ο Σ Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες. Η τιμή πώλησης σε μορφή cd rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 ανά έτος. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: fax: internet: ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝ ΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Α.Ε.. 10 Β 320 Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η Γ 65..Σ. 225 Υ.Ο Α.Σ.Ε.Π Ε.Β.Ι. 65 Α.Α.Π. 160 Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις ημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογρα φείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχί ας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαι ούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας ταχυδρομικής συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2557 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 396 10 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1847 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 286 24 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 3 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ1 1398 Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 473 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 77 28 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17523 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1302 18 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση νέας άδειας λειτουργίας Κέντρου Μετα λυκειακής Εκπαίδευσης.... 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 828 24 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17447 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1293 12 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Βιβλία για τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές.... 1 Πρόσληψη εποχικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 517 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 83 1 Απριλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρωθυπουργός..................................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 305 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 47 11 Φεβρουαρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15663 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1126 23 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναστολή λειτουργίας Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας. 1 Ανάκληση Προκήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1209 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 216 30 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2037 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 403 22 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9117 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 721 26 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 3 7 Ιανουαρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1169 4 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανασυγκρότηση Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων Λιμενικών Ταμείων Αιδηψού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 767 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 116 29 Απριλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25741 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1629 11 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός του τύπου ειδικής βεβαίωσης που χορη γείται σε υπηκόους τρίτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 813 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 234 8 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2029 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 402 22 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2725 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 387 4 Σεπτεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2037 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 303 14 Ιουλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17803 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1323 27 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός επιδόματος υπαλλήλων ΟΤΑ πρώτου βαθ μού του Κράτους, εκ των εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 293 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 45 5 Φεβρουαρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19121 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1277 24 Ιουλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αύξηση των χρηματικών ποσών που αναφέρονται στη παράγραφο 11 της κοινής απόφασής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3157 24 Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση της με αρ. πρωτ. 166677/Γ2/15 10 2014 Υ.Α., (2863 Β ), «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 191 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 48 5 Φεβρουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23963 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1457 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιω τικού δικαίου αορίστου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24355 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1502 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πολιτογράφηση Ομογενών Αλλοδαπών υπό στοιχεία: ΜΠΟΥΡΝΤΕΝΗ ΑΝΘΗ ον. συζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29289 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1911 8 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ποσοστών πρώτων υλών για παραγωγή τύπου ζύθου με χρήση βύνης κριθής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3225 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 475 6 Νοεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα