ch im e re s ch im eres.gr τεύχος 010 [ ] "η ζω ή είναι έ να όνειρο, π ου δ εν µ ' αφήνει να κοιµ η θώ" -- os car w il

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ch im e re s ch im eres.gr τεύχος 010 [19 0306] "η ζω ή είναι έ να όνειρο, π ου δ εν µ ' αφήνει να κοιµ η θώ" -- os car w il"

Transcript

1 ch im e re s th e neuron s tim ul ating zine "η ζω ή είναι έ να όνειρο, π ου δ εν µ ' αφήνει να κοιµ η θώ" -- os car w il de ch im eres.gr τεύχος 010 [ ] (δ ιανέ µ εται χω ρίς αντίτιµ ο)

2 «π ρώτον µ εν ρα χίµ αιραν αµ αιµ ακέ τη ν εκέ λευσε π εφνέ µ εν η δ ' αρ' εη ν θείον γέ νος ουδ ' ανθρώπ ω ν, π ρόσθε λέ ω ν, όπ ιθεν δ ε δ ράκω ν, µ έ σση δ ε χίµ αιρα, δ εινόν απ οπ νείουσα π υρός µ έ νος αίθοµ έ νοιο.» (οµ ήρου ιλιάδ α: ραψ ω δ ία 6η ) επ ικοινω νία: e m ail[m ch im e re s.gr] m ail[π εριοδ ικό "χίµ αιρες", τθ 42080, τκ 12101] inde x: το η µ ερολόγιο ενός τρελού [com ze radd] iii δ η µ οκρατία, η σύγχρονη ολιγαρχία [gioze rbis ] iv συνέ ντευξη /συζήτη ση µ ε τον αντώ νη τω ν l os t bodie s vii re s ide nts [ch am.k or.] xii ζω ή xv το όνειρο ενός γελοίου [f. dos toe vs k y] xvi δ ύσκολοι καιροί [baph om e t] xix για έ να κοµ µ άτι... π ρω ί [δ ικαίος] xxiii µ ουσική [κουκούτσι] xxiv ατέ ρµ ονος βρόγχος [ch aos _jv] xxv δ όγµ α '9 5 [baph om e t] xxvi οι όµ ορφες ειδ ήσεις, όµ ορφα καίγονται xxx

3 το η µ ερολόγιο ενός τρελού [com ze radd] "Το δ έ ντρο βρήκε καταφύγιο µ έ σα στο φύλλο, το σπ ίτι µ έ σα στη ν π όρτα, η π όλη µ έ σα στο σπ ίτι. Περπ ατούσα θαυµ άζοντας αυτό το θέ αµ α, µ α έ βλεπ α ακόµ α π ω ς το δ έ ντρο είχε γίνει φύλλο, το σπ ίτι π όρτα κι η π όλη σπ ίτι. Να γιατί π ρέ π ει να βάλω τα δ υνατά µ ου, να µ η ν κρυφτώ µ έ σα στις π αλάµ ες µ ου." -- fe rnando arrab al Μ ια σπ ίθα χρειάζεται, τίπ οτα π αραπ άνω. Ή µ ήπ ω ς απ αιτείται η ίδ ια σπ ίθα να αγκαλιάσει κι άλλους ανθρώπ ους; Σαν επ ιλεγµ έ νος απ ό χρόνια φαίνεται ο ρόλος µ ου. Α ρνούµ αι να π αίξω. Ξεχνάω τα λόγια. Τρώω τις λέ ξεις µ α δ εν χορταίνω, π ίνω τις σκέ ψ εις µ α δ εν ξεδ ιψ άω. Α ρνούµ αι να γίνω κοµ µ άτι τω ν π ολύτιµ ω ν στατιστικών τους. Ο ι στρογγυλοπ οιήσεις τους, µ ας βγάζουν στο π εριθώριο... Είναι ώρα να ξεφύγουµ ε απ ' τα τρία µ η δ ενικά π ου µ ας έ χουν καταδ ικάσει σ' αυτόν τον ατέ ρµ ονο βρόγχο: 0µ οιοµ ορφία, 0µ οιογέ νεια, 0µ οφω νία. Είναι ώρα να κάνουµ ε τα δ ικά µ ας λάθη. Να γράψ ουµ ε τα λόγια µ όνοι µ ας. Να οδ η γη θούµ ε σε άγνω στες τοπ οθεσίες, χω ρίς να µ ας τραβάνε απ ' το χέ ρι. Να δ ώσουµ ε π ερισσότερη ση µ ασία σ' αυτή τη σπ ίθα π ου τριγυρνάει µ εσα στο µ υαλό µ ας... Πόσο π αράξενος θα µ ας φανεί ο κόσµ ος αν έ να π ρω ί δ ιαπ ιστώσουµ ε π ω ς τα µ όνα όνειρα π ου βγήκαν αλη θινά είναι αυτά π ου π εθαίνουµ ε... Η σπ ίθα έ φυγε απ ' το µ υαλό µ ου καθώς άφη σα το µ ολύβι να π έ σει απ ' τα χέ ρια µ ου. ΥΓ1. Τα µ άτια µ ου δ ακρύζουν κάπ οιες φορέ ς, όταν δ εν µ π ορούν να αντιµ ετω π ίσουν τη ν π ραγµ ατικότη τα. Η ελπ ίδ α είναι η δ ύναµ η π ου ση κώνει το έ να µ ου χέ ρι, π ου σκουπ ίζει το δ άκρυ, και το άλλο για να κάνω π έ ρα, όσους στέ κονται εµ π όδ ιο, για να αγκαλιάσω, όσους τα ξεπ ερνούν... ΥΓ2. Στον ίδ ιο δ ρόµ ο π ου χαράζουν όλοι όσοι στη ρίζουν τις "χίµ αιρες" µ ας, ο καθέ νας µ ε τον τρόπ ο του. 10ατο τεύχος χω ρίς συνοδ οιπ όρους δ εν γίνεται. ΥΓ3. Νισάφι π ια µ ε τα υστερόγραφα... iii

4 δ η µ οκρατία, η σύγχρονη ολιγαρχία [gioze rb is ] η µ οκρατία, το π ολίτευµ α π ου εξουσιάζει ο λαός. Μ ε αυτό το σύνθη µ α έ χουν γαλουχη θεί π λήθη ανθρώπ ω ν σε όλα τα γεω γραφικά µ ήκη και π λάτη, αναδ εικνύοντας αυτόν τον τρόπ ο δ ιακυβέ ρνη ση ς απ οζη τούµ ενο. Φυσικά, η όλη ως τον π λέ ον ενδ εδ ειγµ έ νο και φανατικά ιδ έ α έ χει π λαισιω θεί µ ' έ να θεω ρη τικό υπ όβαθρο π ροβάλλοντας σθεναρά τις π εριβόη τες αρχέ ς δ ικαίου. Όλα τα π αραπ άνω συγκινούν εύλογα τον δ ήµ ο, π ου αισθάνεται αυξη µ έ νη τη ν π ιθανότη τα να επ ιβάλει τη θέ λη ση του σ' έ να άτοµ ο ή σε µ ια οµ άδ α (κλασσικός ορισµ ός εξουσίας). Η π ραγµ ατικότη τα δ ιαψ εύδ ει αυτέ ς τις αδ ύναµ ες αρχέ ς. Το π ρόβλη µ α έ γκειται στη ν µ ορφή και στο π εριεχόµ ενο τη ς δ η µ οκρατίας. Η ση µ ερινή µ ορφή τη ς δ η µ οκρατίας είναι αντιπ ροσω π ευτική. Ο ι π ολίτες δ εν έ χουν λόγω άµ εσα για τα κοινά αλλά επ ιλέ γουν τα άτοµ α π ου θα έ χουν λόγω για λογαριασµ ό τους. Μ ε άλλα λόγια η εξουσία τους π εριορίζεται στο να επ ιλέ γουν αυτούς π ου τους εξουσιάζουν. Όσον αφορά το θέ µ α τη ς επ ιλογής δ εν είναι σπ άνιο αυτή να είναι π λασµ ατική. Ο λαός επ ιλέ γει αυτούς π ου έ χουν επ ιλέ ξει άλλοι να επ ιλέ ξει. Χαρακτη ριστικό είναι το π αράδ ειγµ α τον η π α στις τελευταίες εκλογέ ς (χρη σιµ οπ οιώ αυτή τη χώρα ω ς π αράδ ειγµ α γιατί π ροβάλετε ω ς ο π ροµ αχώνας τη ς δ η µ οκρατίας). Ο ι π ολίτες αυτής τη ς χώρας κλίθη καν να επ ιλέ ξουν, κατά τη γνώµ η µ ου, ανάµ εσα σε δ υο ανδ ρείκελα µ ε επ ουσιώδ εις δ ιαφορέ ς και τελικά ψ ήφισαν αυτόν π ου π ροω θήθη κε επ ικοινω νιακά (µ έ χρι και η αλ-κάιντα επ ιστρατεύτη κε). Α π ό τη ν άλλη π λευρά ας θεω ρήσουµ ε έ να µ οντέ λο στο οπ οίο η δ η µ οκρατία λειτουργεί σαν «καλοκουρδ ισµ έ νη µ η χανή» και ο λαός έ χει ενεργά στα χέ ρια του τη ν εξουσία. Τι χαρακτη ριστικά όµ ω ς έ χει αυτός ο λαός π ου επ ω µ ίζεται το βάρος τη ς δ η µ οκρατικής δ ιακυβέ ρνη ση ς, όταν ζούµ ε σε µ ία κοινω νία π ου έ χει αναπ αράγει τη ν π νευµ ατική έ νδ εια ενώ έ χει π εριθω ριοπ οιήσει τους π νευµ ατικούς ανθρώπ ους και όσους µ π ορούν να εκφέ ρουν µ ία τεκµ η ριω µ έ νη άπ οψ η. Τα π αραδ είγµ ατα π λεονάζουν. Στις η π α η π λειονότη τα τω ν π ολιτών π ιστεύει ότι ο τελευταίος π όλεµ ος δ ιεξήχθη για να βοη θήσει τους κατακτη µ έ νους και να π αταχθεί η τροµ οκρατία π ου είχε συσσω ρευθεί στο ιράκ. Μ π ορεί να ισχυριστεί κάπ οιος ότι αυτή η απ όβαση ήταν µ ία δ η µ οκρατική απ όφαση σύµ φω νη µ ε το λαϊκό αίσθη µ α, όµ ω ς απ ό σαθρή βάση. Το µ εγαλύτερο µ ειονέ κτη µ α τη ς δ η µ οκρατίας είναι ότι χρειάζεται γερά θεµ έ λια, δ η λαδ ή π ολίτες υψ η λού επ ιπ έ δ ου ικανούς να κρίνουν και να π άρουν φω τισµ έ νες απ οφάσεις. Μ ε άλλα λόγια επ ειδ ή στα δ η µ οκρατικά καθεστώτα κάθε π ολίτη ς, είτε είναι φω τισµ έ νος iv

5 είτε ζει σε π νευµ ατικό έ ρεβος, έ χει τη ν ίδ ια εξουσία και τη ν ίδ ια δ ύναµ η, η δ η µ οκρατία µ π ορεί να εφαρµ οστεί µ όνο εκεί π ου π λεονάζουν οι φω τισµ έ νοι άνθρω π οι, ικανοί να αντισταθούν σε κάθε µ έ σο χειραγώγη ση ς. Σε αντίθετη π ερίπ τω ση το δ η µ οκρατικό καθεστώς γίνεται εφάµ ιλλο του π ιο απ ολυταρχικού. Μ π ορεί κάπ οιος να επ ικαλεστεί ότι µ ερικέ ς κοινω νίες έ χουν φτάσει τα µ έ λη τους σε επ ίπ εδ ο να π άρουν δ η µ οκρατικέ ς απ οφάσεις. Τότε, γιατί δ εν τους δ ίνουν τη δ υνατότη τα να το π ράξουν; Μ ε άλλα λόγια γιατί δ ε µ ετατρέ π ουν τη δ η µ οκρατία τους σε άµ εση κατά τα π ρότυπ α τη ς αρχαίας Α θήνας όπ ου κάθε π ολίτη ς µ π ορεί να έ χει ενεργό ρόλο και να π αίρνει απ οφάσεις για τα κοινά; Α υτό δ ε θα ήταν δ ύσκολο µ ε τη ν π ρόοδ ο τω ν τη λεπ ικοινω νιακών µ έ σω ν. Έ νας τέ τοιος µ η χανισµ ός ίσω ς είναι π ιο δ υσκίνη τος αφού ο καθέ νας µ π ορεί να θέ σει επ ί τάπ η τος τη ν άπ οψ ή του, όµ ω ς αυτή η π ολυφω νία δ εν είναι το βασικό π λεονέ κτη µ α τη ς δ η µ οκρατίας; Μ ήπ ω ς τελικά δ εν θέ λουν να απ οφασίζει ο λαός π αρά µ όνο οι ολίγοι; Τέ λος συνη θίζεται η έ κφραση «π άµ ε να επ ιβάλουµ ε τη δ η µ οκρατία». Α υτή η π ρακτική εφαρµ όζεται κατά κόρον απ ό δ υτικά κράτη π ρος τριτοκοσµ ικέ ς χώρες. Στο π αρελθόν τη ν έ χουµ ε συναντήσει π ολλέ ς φορέ ς σε αφρικανικέ ς χώρες, σε χώρες τη ς λατινικής αµ ερικής και π ρόσφατα στο ιράκ. Είναι π οτέ δ υνατόν να φυτέ ψ εις έ να ξέ νο σπ όρο σ' έ να άγονο έ δ αφος µ ε ακατάλλη λο κλίµ α και να π εριµ έ νεις να ευδ οκιµ ήσει; Η ιστορία το έ χει απ οδ είξει. Η δ η µ οκρατία δ εν µ π ορεί να επ ιβλη θεί σε µ ια κοινω νία απ ό εξω τερικέ ς δ υνάµ εις. Όταν συµ βαίνει αυτό, µ ετατρέ π εται σε όργανο αλλότριω ν συµ φερόντω ν, σε µ έ σο εξανδ ραπ οδ ισµ ού, καθεστώτα π ου ετεροκαθορισµ ού και χειραγώγη ση ς. δ η µ ιουργήθη καν, π ροκάλεσαν π ερισσότερα «Τα δ η µ οκρατικά π ροβλήµ ατα απ ό τα ολιγαρχικά π ου π ροϋπ ήρχαν»(ρ. κάπ λαν, η επ ερχόµ ενη αναρχία ) Εάν θέ λουµ ε να π ροάγουµ ε τη ν π ραγµ ατική δ η µ οκρατία π ρέ π ει να χρη σιµ οπ οιήσουµ ε τις όπ οιες δ υνάµ εις π ου δ ιαθέ τουµ ε ώστε να π ροω θήσουµ ε τη ν π νευµ ατική ανάταση τω ν π ολιτών, µ ε τη δ η µ ιουργία εκπ αιδ ευτικών ιδ ρυµ άτω ν, π νευµ ατικών κέ ντρω ν και γενικότερω ν υπ οδ οµ ών ώστε να π ροκύψ ει έ να ευνοϊκό κλίµ α, έ να έ ρεισµ α για να µ π ορέ σει να ανθίσει ο σπ όρος τη ς δ η µ οκρατίας όχι µ ε τα όπ λα, όχι µ ε π ροπ αγάνδ α, δ ιαφορετικά η δ η µ οκρατία καταντά φαινάκι και µ ια δ ικαιολογία για τη σύγχρονη ολιγαρχία. Η δ η µ οκρατία είναι µ ια καραµ έ λα π ου ενώ έ χει µ π ει σε π ολλά στόµ ατα ελάχιστοι έ χουν κατανοήσει τη γεύση τη ς. v

6 [π. λάµπρου] ώρες κοινής ησυχίας

7 συνέ ντευξη /συζήτη ση µ ε τον αντώνη τω ν l os t b odie s [ερω τήσεις: ch am.k or. / com ze radd] ch im e re s : Α δ ερφέ αντώνη, σε ευχαριστούµ ε π ολύ π ου δ έ χτη κες να µ ας π αραχω ρήσεις αυτή τη "συνέ ντευξη ", απ ό όσο γνω ρίζουµ ε είναι η π ρώτη π ου δ ίνεις γενικώς κάπ ου, είναι τιµ ή µ ας και µ εγάλη µ ας χαρά, καθώς ξέ ρουµ ε π ω ς απ οφεύγεις τα π ολλά-π ολλά. Ευτυχώς π ου απ οφάσισες να π αρεβρεθείς στο l ive στο µ ικρό µ ουσικό θέ ατρο και είχαµ ε τη ν τύχη να σε γνω ρίσουµ ε. αντώνη ς: Η χαρά είναι δ ική µ ου. Σ ΥΝΕ ΝΤΕΥ ΞΗ ch im e re s : Πες µ ας δ υο λόγια για το π ω ς γνω ρίστη κες µ ε τον θάνο και το π ώς ξεκίνη σαν οι l os t b odie s, αυτό το "µ αύρο π ρόβατο"τη ς ελλη νικής µ ουσικής; αντώνη ς: Για να το ξεκαθαρίσουµ ε µ ια και καλή... το µ αύρο π ρόβατο είναι ο θάνος... εγώ είµ αι το άκακο άσπ ρο αρνάκι. :) Μ ε τον θάνο ζούσαµ ε στη ν ίδ ια π ολυκατοικία στη ν καλλιθέ α και στον ίδ ιο όροφο. Μ ε τη µ ουσική τα βρήκαµ ε γρήγορα και η κακία του κόσµ ου µ ας βάφτισε l os t b odie s. Τώρα π ου το σκέ φτοµ αι... π ιο θα ήταν το απ οτέ λεσµ α αν µ ας έ λεγαν "τα καλά π αιδ ιά"; ch im e re s : Έ να χαρακτη ριστικό τω ν l os t b odie s είναι το π λήθος τω ν δ ιαφορετικών ειδ ών µ ουσικής στα κοµ µ άτια τους, έ να π οικιλόµ ορφο κράµ α ήχω ν. Πες µ ας κάπ οια π ράγµ ατα για τις µ ουσικέ ς σου, κι όχι µ όνο, επ ιρροέ ς π ου σε βοήθη σαν και σε βοη θούν να δ η µ ιουργήσεις τη µ ουσική τω ν l os t b odie s. αντώνη ς: Η ουσία τω ν l os t b odie s είναι ακριβώς αυτή η... π ολυ-µ ουσικότη τα, γιατί και π ολλέ ς µ ουσικέ ς ακούµ ε και π ολλά µ ας απ ασχολούν και π ολλά γουστάρουµ ε και βασικά η "συνταγή" δ εν µ ας ενδ ιαφέ ρει να π ετύχει έ τσι ώστε να π αίζουµ ε τα ίδ ια και τα ίδ ια επ ειδ ή π ουλάει και φοβόµ αστε µ η χάσουµ ε τον κόσµ ο µ ας επ ειδ ή αλλάξαµ ε ήχο. Ότι µ ας κάθεται και µ ας λέ ει κάτι π άνω σε αυτό π ου θέ λουµ ε να π ούµ ε... αυτό π αίζουµ ε. Η µ ουσική γίνεται και αυτή λόγος. Συµ π λη ρώνει το έ να το άλλο. Η µ ουσική µ ας δ εν γεµ ίζει κενά και σίγουρα δ εν π αίζει το ρόλο του γη τευτή σε κάπ οιο κουπ λέ ή ρεφρέ ν... άλλω στε δ εν έ χουµ ε τέ τοια (µ ε τη ν κλασική έ ννοια). Είναι το έ να χέ ρι π ου π λέ νει το άλλο... Ο ι επ ιρροέ ς είναι π ολλέ ς. Α π ό αυτά π ου κουβαλάµ ε µ έ σα µ ας όλα αυτά τα χρόνια µ έ χρι κάτι τη ς στιγµ ής. Εκείνοι π ου έ χουν καταλάβει τι τρέ χει µ ε τους l os t b odie s µ π ορείνα κλαίνε και να γελάνε ταυτόχρονα γιατίη απ όγνω ση τω ν άλλω ν vii

8 είναι αστεία για άλλους και η χαρά κάπ οιω ν είναι η φρίκη π ολλών. Α ν ψ άξει κανείς, θα ακούσει το χάος του de pre s s ion αλλά µ αζί και τη ν η δ ονή του σαρκασµ ού και τη ς υπ ερβολής. εν κρυβόµ αστε απ ό κανέ ναν. Καταλαβαίνω π όσο π ολύπ λοκο ακούγεται το απ οτέ λεσµ α... και είναι έ να π ολύπ λοκο π ράγµ α τελικά. Στο καινούργιο cd (com ing s oon) δ εν καλυτερεύει το π ράγµ α. :) ch im e re s : Το "χάνοµ αι" αν το είχε τραγουδ ήσει έ νας pop s tar θα είχε γίνει no1 στα ch arts!!! Τι είναι αυτό π ου το δ ιαφοροπ οιείµ έ σα σε έ να cd τω ν l os t b odie s ; αντώνη ς: l olείναι το γενικότερο κλίµ α π ου σε µ π ερδ εύει και δ εν ξέ ρει ο κόσµ ος π ώς να αντιδ ράσει. Να κλάψ ει; Να γελάσει; Να τραβάει τα µ αλλιά του; Και το εξω φρενικό ξέ ρετε π οιο είναι; Στα ψ υχιατρεία τους βάζουν και ακούνε π ουλάκια του δ άσους και π οταµ άκια. Ο ι απ έ ξω ακούνε εµ άς!!! Πάντω ς απ ' ότι έ χω καταλάβει (απ ό ζω ντανέ ς µ αρτυρίες), οι l os t b odie s είναι σαν το π αλιό κρασί τελικά... όσο ακούς, µ ε τα χρόνια µ εστώνει και βρίσκεις κάτι νέ ο κάθε φορά. Α λλά υπ άρχει π άντα ο φόβος µ η σου π εταχτείο γαµ η µ έ νος φελλός στο µ άτι. ch im e re s : Είναι εµ φανέ ς για όσους έ χουν εντρυφήσει στο φαινόµ ενο l os t b odie s ότι υπ άρχει έ νας στίχος αιχµ η ρός, αλη θινός, ω µ ός, ο οπ οίος "π αντρεύεται" µ ε έ να απ ίστευτα ευαίσθη το, µ ελω δ ικό και λυρικό ήχο. Πώς τα καταφέ ρνετε; αντώνη ς: εν είναι όλα σκατά γύρω µ ας. Υπ άρχουν και ω ραία π ράγµ ατα. Τα π εϊνερλί για π αράδ ειγµ α. Το dak. Είναι λογικό λοιπ όν να π αντρεύονται και να ανακατεύονται και να βγαίνουν όλα όσα µ ας γοη τεύουν αλλά και όσα µ ας καίνε. Ο θάνος λέ ει αυτό π ου και οι δ υο θα λέ γαµ ε. Η µ ουσική είναι η µ ουσική π ου και οι δ υο κεφάρουµ ε... και όλο αυτό... απ λό η δ ύσκολο είναι οι l os t b odie s. Το θέ µ α είναι ότι το αφήνει στον κάθε έ να π ου ακούει. εν υπ άρχουν οδ η γίες ακρόαση ς στα cd-άκια. Εµ είς µ π ορεί να έ χουµ ε τρακάρει µ ε κάτι και η απ όγνω ση αυτή να ερµ η νεύεται αλλιώς σε κάπ οιον π ου δ εν το ζει. Και τι έ γινε;στο ίδ ιο τσουκάλι βράζουµ ε µ άγκες. Εδ ώ π ου είµ αστε θα 'ρθετε... ch im e re s : Εσύ στη ρόδ ο, ο θάνος στη ν αθήνα. Κι όµ ω ς, µ ' έ να απ λό τη λεφώνη µ α, και µ έ σα σε λίγα λεπ τά, π ου θα σου π ει τις σκέ ψ εις του, εσύ κατευθείαν έ χεις γράψ ει τις π ρώτες νότες τη ς µ ελω δ ίας. Α π ίστευτο. Έ χει να κάνει µ ε κάτι ξέ χω ρο απ ' τη µ ουσική. Α υτός δ εν είναι ο ορισµ ός τη ς επ ικοινω νίας και τη ς κατανόη ση ς ανάµ εσα στους ανθρώπ ους; viii

9 αντώνη ς: Χη µ εία π αιδ ιά. Κύλη σε ο τέ ντζερη ς... Φανταστείτε να ζούσαµ ε στη ν ίδ ια π όλη! Όµ ω ς τελικά είναι αυτό ακριβώς. Χη µ εία... χω ρίς τις π αρενέ ργειες. Καλά σχετικό είναι αυτό. Υπ άρχουν π ολλοί άνθρω π οι π ου µ ας βοη θάνε γιατί γουστάρουν. Έ χουν ξύσει τη ν επ ιφάνεια τη ς κρούστας µ ας. Πολλοί απ ό αυτούς θα µ π ορούσαν να είναι µ όνιµ α µ έ λη τω ν l os t b odie s... εκτός βέ βαια τω ν π αιδ ιών π ου βλέ π ετε στα l ive... οι οπ οίοι γαµ άνε ε; Και ο καθέ νας µ ε άλλο τρόπ ο. Α π ό τη ν γραφιστική π λευρά µ έ χρι τη ν κινούµ ενη εικόνα. Α κόµ α και εδ ώ στη ρόδ ο, υπ άρχει κόσµ ος π ου γουστάρει και θέ λει να συµ µ ετέ χει. Α π ό τον φίλιπ π ο (π ου είναι το dvd ρε µ αλάκα;) µ έ χρι τον νίκο και τον λευτέ ρη. Είναι σπ ουδ αίο π ράγµ α να εφαρµ όζουν τις ιδ έ ες τους και το χρόνο τους για σέ να, αλλά αυτό µ εταξύ του θάνου και εµ έ να είναι έ να π ράγµ α π ου λίγοι έ χουν καταλάβει και η µ αγεία είναι ότι αυτό π ου ζη τάει ο έ νας απ ό τον άλλο µ έ σω τη λεφώνου, είναι τελικά µ ια κουβέ ντα και το απ οτέ λεσµ α, ακριβώς αυτό π ου θέ λαµ ε. ch im e re s : Πιστεύεις ότι οι δ ιάφορες απ όπ ειρες εναλλακτικής ελεύθερη ς έ κφραση ς, αξίζουν τον κόπ ο να υπ άρχουν π αρόλο τη γενική αδ ιαφορία τη ς π λειοψ η φίας του κόσµ ου; Θυµ ίζει λίγο κλειστοφοβικό κύκλο αυτός ο χώρος π ου κινούµ αστε. η λαδ ή όλα έ γκειται στο µ εράκι και στη ν όρεξη αυτών π ου το κάνουν. Περιµ έ νουµ ε κάτι απ ό τον κόσµ ο ή δ εν µ ας νοιάζει το απ οτέ λεσµ α; Υπ άρχει κάπ οιος άλλος "στόχος" εκτός απ ό το να εκφραστούµ ε όσοι κινούµ αστε εναλλακτικά; αντώνη ς: Υπ άρχει σύγχυση µ ε τον κόσµ ο. Μ π ορεί να π άρει σβάρνα τα εναλλακτικά l ive και αµ έ σω ς µ ετά να π άει και για το π λέ ον εµ π ορικό π ράγµ α. Να σας π ω κάτι; Και τι έ γινε; Όπ ω ς τη βρίσκει ο καθέ νας. Α ν ο σκοπ ός µ ας ήταν να µ αζεύουµ ε κόσµ ο και να π ουλάµ ε... π ίστεψ ε µ ε, µ ας είναι π άρα π ολύ εύκολο. Επ ειδ ή αρέ σουν κάπ οια π ράγµ ατα σε εµ άς δ εν ση µ αίνει ότι π ρέ π ει ντε και καλά να αρέ σουν σε όλους. Είναι λάθος αυτό. Έ χω µ ια άπ οψ η π άνω σε αυτό π ου λέ ει ότι όσο σου αρέ σει κάτι... ακούς. εν σου αρέ σει; Μ η ν ακούς. Για µ ουσική µ ιλάµ ε. Μ ια έ κφραση π ου ανάλογα σου δ ιαµ ορφώνει τη δ ιάθεση. εν είναι µ ικροχειρουργική. Η όπ οια µ ουσική υπ οτίθεται ότι εκφράζει κατ αρχή αυτόν π ου τη γράφει... τώρα αν βρεθεί κάπ οιος να ακούσει και να γουστάρει... τότε γίνονται δ ύο και π άει λέ γοντας. ch im e re s : Πώς σου φάνη κε το l ive τω ν l os t b odie s ; αντώνη ς: ΕΠΑ ΘΑ!!! Ντρέ π οµ αι π ου έ π ρεπ ε να π εράσουν τόσα χρόνια να δ ω έ να l ive. ix

10 Είναι και εξω φρενικό ε; :) Η µ π άντα είναι φοβερή και όλα τα π αιδ ιά γουστάρουν π ου π αίζουν και αυτό φαίνεται και ακούγεται και το απ οτέ λεσµ α είναι ο κόσµ ος να π ερνάει καλά και απ ό ότι π ρόσεξα όλοι ήξεραν όλα τα λόγια. Και γαµ ώ. Τώρα κατάλαβα γιατί γίνεται χαµ ός όπ ου π αίζουν και γιατί υπ άρχει κόσµ ος π ου π άει ξανά και ξανά. Α π ό µ ακριά καταλαβαίνεις... είναι δ ύσκολο να κατανοήσεις και να βάλεις εικόνα σε αυτά π ου ακούς απ ό εκείνους π ου π άνε στα l ive. ch im e re s : Υπ άρχει κόσµ ος π ου θα ήθελε να δ ει κι εσέ να π άνω στη σκη νή. Είναι κάτι π ου δ εν σε ενδ ιαφέ ρει; αντώνη ς: Το γκρουπ έ χει κάνει π άρα π ολύ δ ουλειά για να βγαίνει το κάθε l ive. Θα ήταν ω ραία αλλά απ ό τη ν άλλη δ εν µ ε ενδ ιαφέ ρει. Η π ρόγραµ µ α για το 2008, (στη ν µ ελβούρνη σελίνα ετοιµ άζει φαντασµ αγορικό νοµ ίζω ), όταν κλείνουµ ε τα 20 χρόνια. Σύµ φω νοι. Θα το κάνω. Α λλά µ όνο αν ανέ βει όλος ο κόσµ ος π ου έ χει δ ουλέ ψ ει µ αζί µ ας. Η σίλια, η µ υρτώ, η σελίνα, η λούση... και τόσοι άλλοι. Έ τσι ναι! ch im e re s : Στο µ ικρό µ ουσικό θέ ατρο, εµ φανίστη καν για π ρώτη φορά ζω ντανά, ω ς s upport στους l os t b odie s, οι s k otian e ftam e. Ποια είναι η γνώµ η σου; αντώνη ς: Α υτό π αιδ ιά δ εν το π ερίµ ενα. Ο ι l os t b odie s είναι al te rnative και η άπ οψ ή µ ου είναι ότι οι s k otian e ftam e ήταν το κερασάκι στις δ υο βραδ ιέ ς. Γούσταρα π ολύ... αλλά σας το είχα π ει και τότε... µ αζίκαι εικόνα. ch im e re s : Πλέ ον οι l os t b odie s εδ ώ και λίγους µ ήνες δ ιαθέ τουν και s ite. Πώς σου φαίνεται; αντώνη ς: Α υτό π ια! Τεχνολογία µ εγάλε. Εµ είς ακόµ α το 2000 ανακαλύψ αµ ε τον η λεκτρισµ ό. Πάντω ς είναι φοβερό. Μ ίλη σα µ ε κόσµ ο π ου µ π ήκε και γουστάρανε. Συγκεντρώνει τόσες εναλλακτικέ ς π ροτάσεις και µ ε αυτόν τον τρόπ ο π ολλοί π ερισσότεροι θα µ π ουν στο κλίµ α. Εντυπ ω σιακό. Ο θάνος ασχολείται µ ε αυτό και έ τσι υπ άρχει επ ικοινω νία µ ε π ολύ κόσµ ο και είναι ση µ αντικό π ράγµ α. Να µ π ορούµ ε να µ ιλάµ ε... έ στω και έ τσι. x

11

12 re s ide nts [ch am.k or.] Ο ι αντιαµ ερικάνοι-αµ ερικάνοι re s ide nts Ξεκίνη σα να γράφω αυτό το άρθρο έ χοντας µ ουσική συντροφιά το cd του dis cove ry ch anne l h unte rs : th e w orl d of pre dators and pre y - originals oundtrack re cording m us ic pe rform e d and produce d b y th e re s ide nts. Τι µ π ορείς να π εις για τους re s ide nts ;... Α µ ερικάνοι στη ν εθνικότη τα, µ ια αµ ερική π ου τη λάτρεψ αν, τη µ ίση σαν, τη µ ελέ τη σαν, τη ν π αράφρασαν χω ρίς έ λεος, σατίρισαν και κριτίκαραν τη ν εικόνα τη ς. Θα επ ιχειρήσω να καταγράψ ω λίγες π λη ροφορίες για αυτήν τη ν κολεκτίβα τη ς οπ οίας τα l ive είναι µ ια π ρω τόγνω ρη εµ π ειρία και ση µ αντικότατο στοιχείο στο να συλλάβει κανείς έ στω και στο ελάχιστο έ ννοιες όπ ω ς σουρεαλισµ ός, avant-garde, κτλ. κτλ. στο χώρο τη ς µ ουσικής. Κατά π άσα π ιθανότη τα, και ενώ τα όρια τη ς φαντασίας, τη ς π ραγµ ατικότη τας και του µ ύθου είναι π ολύ π ολύ κοντά, τα µ έ λη τω ν re s ide nts βρέ θη καν στις τελευταίες τάξεις του σχολείου, στο s h ie ve port τη ς π ολιτείας l ouis iana, κάπ ου το και λίγα χρόνια µ ετά π άρθη κε η απ όφαση να ενώσουν τις δ υνάµ εις τους και να ασχολη θούν µ ε έ να π ραγµ ατικά εναλλακτικό τρόπ ο xii

13 µ ε τη µ ουσική. Γύρω στα µ ετακοµ ίζουν στο s an francis co. Βρίσκουν εργασία π ρω ινή και αυτό τους βοη θά να µ αζέ ψ ουν χρήµ ατα για τα όργανα και τις η χογραφήσεις τους. Κάπ ω ς έ τσι αρχίζουν να απ οτυπ ώνουν σε κασέ τες τις καλλιτεχνικέ ς τους ανη συχίες ενώ ταυτόχρονα στέ λνουν de m o π αντού. Φυσικά ήταν εντελώς άπ ειροι µ ουσικά χω ρίς βέ βαια να είναι αυτός ο λόγος π ου δ εν έ βρισκαν ανταπ όκριση. Σύµ φω να µ ε µ αρτυρίες κάνουν τη ν π ρώτη τους, απ ογοη τευτική(!) εµ φάνιση στο b e rk e l e y. ύο κασέ τες τους rus ty coath ange rs for th e doctor και th e b al l ad of s tuffe d trigge r - θα τις στείλουν ανώνυµ α στον h alh al ve rs tadt τη ς w arne r b., ο οπ οίος τις επ ιστρέ φει ταχυδ ροµ ικώς γράφοντας στον φάκελο επ άνω «for th e atte ntion of th e re s ide nts»... έ τσι το group απ έ κτη σε όνοµ α... Καθώς έ βλεπ αν ότι καµ ιά δ ισκογραφική εταιρεία δ εν ήταν δ ιατεθειµ έ νη να στεγάσει τον π ροσω π ικό τους ιδ ιόµ ορφο ήχο τους, δ η µ ιουργούν τη δ ική τους δ ισκογραφική εταιρεία, τη ν ral ph re cords. Το π ρώτο τους ολοκλη ρω µ έ νο al b um το κυκλοφορούν το m e e t th e re s ide nts - είναι η υβριδ ική µ ορφή του αντισυµ βατικού τους ύφους, µ ε εκκεντρικέ ς ανακατασκευέ ς pop επ ιτυχιών τη ς δ εκαετίας του 60. εν καταφέ ρνουν να π ουλήσουν π άνω απ ό 50 αντίγραφα απ ό αυτό το al b um ενώ η capitolre cords τους µ η νύει για το εξώφυλλό τους το οπ οίο ήταν µ ια ντανταϊστική π αρω δ ία του artw ork του al b um τω ν b e atl e s - m e e t th e b e atl e s. Ιστορική έ µ εινε η αυτοσαρκαστική ατάκα π ου ειπ ώθη κε π ολύ αργότερα «δ εν µ π ορούµ ε να καταλάβουµ ε γιατί οι b e atl es είναι π ερισσότερο δ η µ οφιλείς απ ό εµ άς». Το s anta dog είναι η π ρώτη τους κυκλοφορία, η οπ οία απ οτυπ ώθη κε σε 300 κοµ µ άτια π ερίπ ου και ταχυδ ροµ είται σε δ ιάφορες π ροσω π ικότη τες τη ς επ οχής εκείνη ς, απ ό τον frank zappa µ έ χρι τον rich ard nixon. Α κολουθούν δ ίσκοι οι οπ οίοι χαράζουν τη ν ξέ φρενη δ ιαδ ροµ ή τους στη µ ουσική βιοµ η χανία, καθώς µ έ σα σε 3 δ εκαετίες αριθµ ούνται π άνω απ ό 40 τα επ ίση µ α al b um τους, δ ιατη ρώντας π άντα τη ν µ υστη ριώδ η, αινιγµ ατική και αντι-s tar ιδ ιοσυγκρασία τους, π αρόλο π ου το έ ργο τους έ γινε δ ιάση µ ο, χω ρίς π οτέ να δ ίνουν συνεντεύξεις στα µ µ ε και χω ρίς να έ χουν απ οκαλύψ ει τα αλη θινά τους π ρόσω π α και ονόµ ατα. Κρύβουν συστη µ ατικά τις ταυτότη τέ ς τους, τα π ρόσω π ά τους π ίσω απ ό σουρεαλιστικέ ς µ άσκες, π ου συνδ έ ονται εξάλλου µ ε το π εριεχόµ ενο τω ν xiii

14 τραγουδ ιών τους και τις θεατρικής απ όδ οσής τους-το σαρκασµ ό τω ν στερεότυπ ω ν τη ς σύγχρονη ς ζω ής, µ εταξύ τω ν οπ οίω ν και τη ς ίδ ιας τη ς µ ουσικής βιοµ η χανίας. Χαρακτη ριστική αµ φίεση τους τα τεράστια π λαστικά µ άτια γύρω απ ό τα κεφάλια τους, τα κλασικά καπ έ λα, σε συνδ υασµ ό µ ε σµ όκιν. Τα l ive τους, είναι οπ τικοακουστικό υπ ερθέ αµ α, δ ικαιολογη µ έ να µ π ορεί να τους χαρακτη ρίσει κάπ οιος ω ς τους π ρώτους θεατρικούς pe rform e r. Άλλη µ ία π ρω τιά τους, ή έ στω είναι απ ό τους π ρώτους π ου π αρουσιάζουν τη ν «εικονική π ραγµ ατικότη τα» (m ul tim e dia inte raction) τη ν εξερεύνη ση τω ν νέ ω ν οπ τικοακουστικών δ υνατοτήτω ν του cd-rom. Στο dvd ick y fl ix (2001) είναι συγκεντρω µ έ νο το σύνολο τω ν µ ουσικών vide o και γενικά του οπ τικοακουστικού υλικού π ου έ χουν κυκλοφορήσει οι re s ide nts στη ν καριέ ρα τους. Το σχήµ α π ου λέ γεται re s ide nts δ εν έ χει π ροη γούµ ενο - ούτε και επ όµ ενο. Έ να group π ου µ έ σα στις π η γέ ς έ µ π νευσής τους συγκαταλέ γονται οι π ρω τοπ όροι h arry partch, s un ra, captain b e e fh art, κατάφερε να κρατάει τόσα χρόνια τώρα «έ ναν π αραµ ορφω τικό καθρέ φτη µ π ροστά µ ας και στη συνέ χεια να µ ας π είθει ότι η π ραγµ ατικότη τα δ εν είναι αυτή π ου νοµ ίζουµ ε». xiv

15 ζω ή [λόγια: nie ztch e / επ ιµ έ λεια: ch am.k or.] Έ να τραγούδ ι-ταξίδ ι στον ορισµ ό τη ς λέ ξη ς «ζω ή», έ τσι όπ ω ς τη θέ λουµ ε και τη ν εννοούµ ε εµ είς. «Έ τσι µ ίλη σε ο ζαρατούστρα» λοιπ όν και ο θάνος δ ιάλεξε ίσω ς τα καλύτερα απ ό τα λόγια του και τα έ κανε έ να καταπ λη κτικό κοµ µ άτι, π ου όσοι έ χουν έ ρθει σε l ive τω ν l os t b odie s, θα έ χουν π αρασυρθεί απ ό τη ν απ ίστευτη δ ύναµ η του λόγου, τη ν µ οναδ ική ερµ η νεία-αφήγη ση του θάνου και τη µ αγεία τη ς µ ουσικής, σε έ ναν δ ιαφορετικό κόσµ ο... στον κόσµ ο π ου θα θέ λαµ ε να ζούµ ε... σε έ ναν κόσµ ο µ ε τέ τοιους ανθρώπ ους... Όµ ω ς π όσοι απ ό εµ άς έ χουν «µ έ σα τους το χάος, για να γεννήσουν έ να χορευτικό αστέ ρι»; Μ ου αρέ σουν εκείνοι π ου δ εν ξέ ρουν να Και π ου µ π ορείνα καταστραφείαπ ό έ να ζουν π αραµ ικρό βίω µ α Παρά µ όνο για να χαθούν Έ τσι δ ιασχίζει π ρόθυµ α το π οτάµ ι Γιατίείναι αυτοίπ ου π ερνάνε αντίπ ερα είτε τους αγαθούς και τους δ ίκαιους Μ ου αρέ σουν οι µ εγάλοι καταφρονη τέ ς Ποιον µ ισούν π ερισσότερο Γιατίείναι τα βέ λη τη ς επ ιθυµ ίας Α υτόν π ου συντρίβει τις π λάκες τω ν Για τη ν απ έ ναντι όχθη αξιών τους Τον καταστροφέ α Μ ου αρέ σει αυτός π ου σπ αταλάει τη ν Τον εγκλη µ ατία ψ υχή του Α υτός όµ ω ς είναι εκείνος π ου δ η µ ιουργεί Που δ εν θέ λει να του λέ νε ευχαριστώ Που π άντα χαρίζει και δ εν θέ λει να Σας το λέ ω συντη ρη θεί Πρέ π ει να έ χει κανείς µ έ σα του το χάος, για να γεννήσει έ να χορευτικό αστέ ρι Μ ου αρέ σει εκείνος π ου ντρέ π εται όταν τον ευνοούν τα ζάρια Η σοφία τω ν δ ασκάλω ν και τω ν σοφών Και π ου όλο ρω τάει τη ς αρετής είµ αι έ νας χαρτοπ αίχτη ς λοιπ όν; Λέ ει να αγρυπ νάτε για να κοιµ άστε καλά γιατίθέ λει να καταστραφεί Α υτή είναι η σοφία του δ ίχω ς όνειρα ύπ νου Μ ου αρέ σει εκείνος π ου η ψ υχή του Είναι βαθιά ακόµ α και µ έ σα στη ν π λη γή Μ ακάριοι οι νυσταγµ έ νοι γιατίγρήγορα του θα τους π άρει ο ύπ νος. xv

16 το όνειρο ενός γελοίου [f. dos toe vs k y] Είµ αι έ νας γελοίος άνθρω π ος. Τώρα µ ε π αίρνουν για τρελό, µ α δ εν είµ αι τέ τοιος, δ εν π ροβιβάστη κα κι έ µ εινα π άντα ο ίδ ιος γελοίος άνθρω π ος, όπ ω ς ήµ ουν π άντα. Μ α δ εν θυµ ώνω π ια τώρα. Τώρα όλοι οι άνθρω π οι µ ου είναι εξίσου ευχάριστοι, ακόµ α κι όταν µ ε κοροϊδ εύουν: τότε µ άλιστα µ ου είναι π ιο ευχάριστοι. Θα γελούσα µ ε τη ν καρδ ιά µ ου εις βάρος τους, όχι γιατί µ ' ευχαριστεί αυτό, αλλά γιατί είµ αι φίλος τους, αν δ εν έ νιω θα τον εαυτό µ ου τόσο λυπ η µ έ νο κοιτάζοντας τους. Και νιώθω τον εαυτό µ ου λυπ η µ έ νο, γιατί δ εν ξέ ρουν τη ν αλήθεια, κι εγώ τη ν ξέ ρω! Ω, π όσο είναι οδ υνη ρό να ξέ ρεις µ όνος τη ν αλήθεια! Και να σκέ φτεται κανέ νας π ω ς δ εν θα τη µ άθουν π οτέ! εν µ π ορούν να τη ν καταλάβουν... Πριν ανακαλύψ ω τη ν αλήθεια, λυπ όµ ουν π ολύ π ου φαινόµ ουν γελοίος. Και δ εν φαινόµ ουν µ ονάχα, ήµ ουν. Υπ ήρξα π άντα τέ τοιος, το ξέ ρω αυτό απ ό τότε π ου άρχισα να σκέ φτοµ αι, το ήξερα ίσω ς σαν ήµ ουν εφτά χρονών, το ήξερα π ριν π άω στο σχολείο. Στο π ανεπ ιστήµ ιο, όσο σπ ούδ αζα, τόσο καθαρότερα έ νιω θα π ω ς ήµ ουν γελοίος. Μ π ορώ να π ω ότι οι π ανεπ ιστη µ ιακέ ς µ ου σπ ουδ έ ς είχαν το µ όνο απ οτέ λεσµ α να µ ε π είσουν επ ιστη µ ονικότατα π ω ς ήµ ουν γελοίος. Και αργότερα στη ζω ή, τα π ράγµ ατα όλο και π ερισσότερο µ ου το απ οδ είκνυαν. Κάθε χρόνο µ εγάλω νε και στερεω νόταν µ έ σα µ ου η συναίσθη ση τη ς γελοιότη τας µ ου σε όλα. Παντού και π άντα µ ε κορόιδ ευαν µ α κανέ νας δ εν ήξερε, δ εν µ άντευε ότι αν υπ ήρχε στον κόσµ ο έ νας άνθρω π ος π ου είχε π εισθεί για τη γελοιότη τά του, αυτός ήµ ουν εγώ. Κανείς όµ ω ς δ εν το κατάλαβε, κι αυτό µ ' εξευτέ λιζε π ερισσότερο απ ' όλα. Ω στόσο ήταν σφάλµ α µ ου. Είχα π άντα τόσο εγω ισµ ό, π ου π ότε, για τίπ οτα στον κόσµ ο, δ εν θα συµ φω νούσα µ ε κανέ να π ω ς ήµ ουν έ νας γελοίος άνθρω π ος. Ο εγω ισµ ός αυτός µ εγάλω νε µ ε τα χρόνια, και ασφαλώς, αν συνέ βαινε π οτέ να το εξοµ ολογη θώ, αδ ιάφορο σε π οιον, είµ αι βέ βαιος π ω ς τη ν ίδ ια βραδ ιά, θα π ετούσα τα µ υαλά µ ου στον αέ ρα µ ' έ να π ερίστροφο. (...) Ω! Πόσο γρήγορα γεννήθη κε η φιλη δ ονία π ου γέ ννη σε τη ζήλεια κι εκείνη π άλι τη σκλη ρότη τα... εν ξέ ρω π ότε, µ α ύστερα απ ό λίγο, χύθη κε για π ρώτη φορά αίµ α... Ο ι άνθρω π οι, κατατροµ αγµ έ νοι, άρχισαν να φεύγουν, ν' απ οµ ονώνονται. Έ καναν συµ - xvi

17 µ αχίες, οι µ εν εναντίον τω ν δ ε. Έ µ αθαν τη φιλοτιµ ία, π ου τη ς έ δ ω σαν το µ εγαλόπ ρεπ ο τίτλο: Τιµ ή! Κάθε έ θνος τότε έ κανε τη ση µ αία του. Κατόπ ιν εκύρη ξαν τον π όλεµ ο στα ζώα π ου έ φυγαν στα δ άση κι έ γιναν εχθροί του ανθρώπ ου. Κι άρχισε ο π όλεµ ος του ατοµ ισµ ού για το δ ικό µ ου και το δ ικό σου. Α νακάλυψ αν τις γλώσσες. Α νακάλυψ αν τον π όνο και τον ερω τεύτη καν. Όλοι αυτοί οι άνθρω π οι δ ιψ ούσαν τον π όνο κι έ λεγαν π ω ς µ ε τον π όνο µ ονάχα φτάνει κανείς στη ν αλήθεια. Α υτός υπ ήρξε η π ρώτη αρχή τη ς επ ιστήµ η ς. Μ όλις έ γιναν κακοί, άρχισαν να εκφω νούν λόγους για τη ν αδ ελφοσύνη, για τη φιλανθρω π ία, και κατάλαβαν τις ιδ έ ες αυτέ ς. Μ όλις έ γιναν εγκλη µ ατίες, άρχισαν να µ ιλούν για τη δ ικαιοσύνη, συντάξανε κώδ ικες για να τη δ ιαφυλάξουν και αγχόνες για να τη ν υπ ερασπ ιστούν. Μ όλις θυµ όντουσαν το τι είχανε χάσει. εν ήθελαν να π ιστέ ψ ουν στη ν αθω ότη τά τους και στη ν π ερασµ έ νη τους ευτυχία, γελούσαν µ άλιστα για τη ν ευτυχία αυτή, λέ γοντας π ω ς ήταν π αραµ ύθι και δ εν µ π ορούσαν π ια να τη ν φανταστούν σαν κάτι το π ραγµ ατικό. Ω στόσο αν και δ εν π ίστευαν καθόλου στη ν π αλιά τους ευδ αιµ ονία, δ ιατήρη σαν τόσο δ υνατό π όθο να ξαναγίνουν αθώοι κι ευτυχισµ έ νοι π ου χάθη καν σαν π αιδ ιά µ έ σα στον π όθο τους! Θεοπ οίη σαν τον π όθο τους, του έ χτισαν ναό, γονάτισαν µ π ροστά στη ν ίδ ια τους ιδ έ α, µ π ροστά στο είδ ω λο του π όθου τους, και µ ε τη ν π επ οίθη ση π ω ς ήταν απ ραγµ ατοπ οίη τος, τον π ροσκύνη σαν µ ε δ άκρυα και γονυκλισίες. Α ν όµ ω ς κανέ νας ξανάβρισκε τη ν π αλιά τους ευτυχία, τους τη ν έ δ ειχνε, και τους ρω τούσε κατόπ ιν: Θέ λετε να ξαναγυρίσετε σ' αυτήν;θ' απ αντούσαν: όχι! Μ ου έ λεγαν: Έ στω, είµ αστε ψ εύτες, κακοί, άδ ικοι, το ξέ ρουµ ε κι ελεεινολογούµ ε τον εαυτό µ ας. Τιµ ω ρούµ εθα γι' αυτό π ιο αυστη ρά ίσω ς π αρ' ότι θα µ ας τιµ ω ρούσε ο φιλεύσπ λαχνος κριτής, π ου δ εν ξέ ρουµ ε το όνοµ ά του. Α λλά µ ε τη ν επ ιστήµ η θα ξαναβρούµ ε τη ν αλήθεια κι αυτή τη φορά θα τη ν κατέ χουµ ε συνειδ η τά. Η επ ιστήµ η θα µ ας δ ώσει τη σοφία π ου θα µ ας ανακαλύψ ει τους νόµ ους τη ς ευτυχίας και η συνείδ η ση τω ν νόµ ω ν τη ς ευτυχίας αξίζει π ερισσότερο απ ό τη ν ευτυχία Να τι µ ου έ λεγαν, κι ο καθέ νας τους όλο κι αγαπ ούσε π ερισσότερο τον εαυτό του, κι ο καθέ νας του έ δ ινε τόση ση µ ασία στο ίδ ιο του υπ οκείµ ενο, ώστε π ροσπ αθούσε φροντίζοντας µ όνο για τη ζω ή του, να λιγοστέ ψ ει τη ν αξία τω ν άλλω ν. Εµ φανίστη κε τότε η σκλαβιά, η θελη µ ατική σκλαβιά µ άλιστα. Ο ι αδ ύνατοι υπ οτάχθη καν εντελώς θελη µ ατικά στους ισχυρούς για να τους βοη θήσουν αυτοί να καταπ ιέ σουν άλλους π ιο αδ ύνατους ακόµ α. Παρουσιάστη καν άνθρω π οι δ ίκαιοι, κατέ κριναν τον εγω ισµ ό, τη ν αδ ικία, τη ν ανη θικότη τα του κόσµ ου. Τους π εριγελούσαν ή τους λιθοβολούσαν. Το άγιο αίµ α τους χύθη κε στα π ροπ ύλαια τω ν ναών... xvii

18 Α π ό τη ν άλλη µ εριά, βγήκαν άνθρω π οι π ου άρχισαν να ερευνούν για ν' αναδ ιοργανώσουν τη ν κοινω νία κατά τέ τοιο τρόπ ο, ώστε να π άψ ει ο καθέ νας ν' αγαπ ά τον εαυτό του π ερισσότερο απ ό τους άλλους, να µ η ν είναι π ρόσκοµ µ α στους άλλους. Βρήκαν τη θεω ρία τη ς αλλη λέ γγυας κοινότη τας και η ιδ εολογία αυτή ενθουσίασε ολόκλη ρους λαούς. Άλλω στε όλα τα καλά π νεύµ ατα είχανε π εισθεί π ω ς η επ ιστήµ η, η σοφία και το έ νστικτο τη ς αυτοσυντήρη ση ς θ' ανάγκαζαν στο τέ λος τους ανθρώπ ους να συνενω θούν και ν' απ οτελέ σουν µ ια λογική κοινω νία. Για να επ ιταχύνουν το π ράγµ α οι π ιο σοφοί έ βαλαν όλα τους τα δ υνατά για να κάνουν να εξαφανιστούν όλοι οι άλλοι π ου δ εν ήταν σοφοί. Α υτοί π ου δ εν καταλάβαιναν τη ν ιδ εολογία τους ή π ου εµ π όδ ιζαν να θριαµ βεύσει γρήγορα. Α λλά το αίσθη µ α τη ς αυτοσυντήρη ση ς εξασθέ νη σε άξαφνα. Ήρθαν οι εγω ιστέ ς κι οι φιλήδ ονοι και ζήτη σαν ορθά κοφτά ή όλα ή τίπ οτα. Για να τα έ χουν όλα κατέ φυγαν στο έ γκλη µ α, να έ χουν το τίπ οτα. Κι όταν δ εν κατόρθω ναν να τα επ ιτύχουν όλα στη ν αυτοκτονία ίδ ρυσαν τη θρη σκεία του εκµ η δ ενισµ ού µ ε το ιδ εώδ ες τη ς αιώνιας γαλήνη ς εις το µ η υπ άρχειν. Τέ λος οι άνθρω π οι αυτοί κουράστη καν απ ό τη στείρα αυτή εργασία και στα π ρόσω π ά τους π άνω φάνη κε ο π όνος π ου τον ονόµ ασαν οµ ορφιά, γιατί η µ εγαλοφυΐα βρίσκεται µ όνο στον π όνο. Κι οι π οιη τέ ς εξύµ νη σαν τον π όνο. Κι εγώ γύριζα ανάµ εσα σ' αυτούς στριφογυρίζοντας τα χέ ρια, κλαίγοντας για τη ν π λάνη τους κι αγαπ ώντας τους ίσω ς π ιο π ολύ τότε π αρά στα χρόνια π ου ήταν αθώοι κι όµ ορφοι. Κι αγαπ ούσα ακόµ α τη δ ιεφθαρµ έ νη τους γη π ερισσότερο π αρά τον αρχαίο τους π αράδ εισο. Α λίµ ονο! Είναι το γραφτό µ ου ν' αγαπ ώ τη θλίψ η και τον π όνο π άντα, µα για µ έ να µ ονάχα, γιατί εκείνους τους ελεεινολογούσα. Και κατη γορούσα απ ελπ ισµ έ να τον εαυτό µ ου, τον καταριόµ ουνα, τον π εριφρονούσα. Και τους φώναζα π ω ς ήµ ουν ο µ όνος έ νοχος, π ου τους µ ετέ δ ω σα το µ ίασµ α του ψ έ µ µ ατος. Τους ικέ τευα να µ ε σταυρώσουν, τους έ µ αθα να φτιάξουν έ να σταυρό. εν είχα το θάρρος να σκοτω θώ µ όνος µ ου, µ α ήθελα να µ ε σκοτώσουν µ ε τα χέ ρια τους. ιψ ούσα τα βασανιστήρια, δ ιψ ούσα να χύσω το αίµ α µ ου έ ω ς τη ν τελευταία µ ου σταλαγµ ατιά... Μ ε κορόιδ ευαν και στο τέ λος µ ε π ήραν για τρελό. Έ λεγαν π ω ς δ εν έ φταιγα καθόλου, αφού µ όνο αυτό π ου λαχταρούσαν τους δ ίδ αξα και π ω ς ό,τι έ γινε τώρα δ εν µ π ορούσε να ξεγίνει. Τέ λος, µ ου δ ήλω σαν π ω ς άρχισα να γίνοµ αι επ ικίνδ υνος γι' αυτούς και π ω ς θα µ ' έ κλειναν στο φρενοκοµ είο αν δ ε σώπ αινα. Τότε µ ' έ π ιασε µ ια λύπ η, µ ια τέ τοια λύπ η, π ου η καρδ ιά µ ου σφίχτη κε... Θαρούσα π ω ς θα π έ θαινα, και π άνω σ' αυτό... Λοιπ όν, π άνω σ' αυτό, ξύπ νη σα... xviii

19 δ ύσκολοι καιροί... (τότε και τώρα) [b aph om e t] Η π ορεία τη ς ελλη νικής κοινω νίας δ εν επ ιτρέ π ει να δ η µ ιουργη θούν εκείνες οι δ ιεργασίες π ου θα οδ η γήσουν τη χώρα σ έ να στάδ ιο ανάπ τυξη ς ανάλογο π ρος εκείνο τω ν εκβιοµ η χανισµ έ νω ν χω ρών τη ς δ. ευρώπ η ς. Η ελλάδ α π αραµ έ νει χώρα αγροτική µ ε δ ιογκω µ έ νο τον τριτογενή τοµ έ α τη ς οικονοµ ίας (π αροχή υπ η ρεσιών, εµ π όριο, π ιστοδ οτικέ ς υπ η ρεσίες) και µ ' έ ναν τεράστιο κρατικό µ η χανισµ ό, ενώ δ εν γίνεται καµ ιά π ροσπ άθεια για ανάπ τυξη του δ ευτερογενούς τοµ έ α (βιοµ η χανία). Τόσο οι έ λλη νες αστοί του εξω τερικού, όσο και οι εγχώριοι, απ οφεύγουν τις επ ενδ ύσεις στον π αραγω γικό τοµ έ α τη ς βιοµ η χανίας, ο οπ οίος απ αιτεί µ ακροχρόνιους σχεδ ιασµ ούς και δ η µ ιουργία κατάλλη λη ς υπ οδ οµ ής. Α ρκούνται στη χρη µ ατοδ ότη ση του εισαγω γικού και εξαγω γικού εµ π ορίου και σε άλλες κερδ οσκοπ ικέ ς και χρη µ ατιστικέ ς επ ιχειρήσεις (τοκογλυφία, µ εταλλεία, κ.α.), π ου εξασφαλίζουν εύκολο και γρήγορο κέ ρδ ος. Στον τοµ έ α τω ν βιοµ η χανικών επ ενδ ύσεω ν κυριαρχεί συνήθω ς η µ ακροχρόνια απ όσβεση τω ν κεφαλαίω ν, τα κέ ρδ η δ εν είναι άµ εσα και εντυπ ω σιακά ενώ ο κίνδ υνος απ οτυχίας είναι µ εγαλύτερος. Α λλά και τα κέ ρδ η απ ό τις επ ιχειρήσεις αυτέ ς σπ άνια τα επ ενδ ύουν σε π αραγω γικούς τοµ είς. Α ν δ εν τα εξαγάγουν στο εξω τερικό για να τα τοπ οθετήσουν σε ξέ νες αγορέ ς ή τράπ εζες, τα δ ιαθέ τουν στη ν εγχώρια οικονοµ ία για αγορά ή κατασκευή αστικών ακινήτω ν. Στη ν καχεξία τη ς βιοµ η χανικής π αραγω γής (αλλά και τη ς αγροτικής) συνέ βαλε και η έ λλειψ η δ ασµ ολογικού π ροστατευτισµ ού τω ν ελλη νικών π ροϊόντω ν π ου µ ειώνει τη ν ανταγω νιστικότη τά τους. Τα τελευταία χρόνια όµ ω ς, η κρίση τη ς καπ ιταλιστικής οικονοµ ίας στη δ. ευρώπ η, οδ η γεί το ξέ νο κεφάλαιο σε αναζήτη ση νέ ω ν αγορών µ εταξύ τω ν οπ οίω ν και η ελλάδ α. Το γεγονός αυτό δ η µ ιουργεί ευνοϊκέ ς συνθήκες για τη δ η µ ιουργία µ ιας υπ οτυπ ώδ ους βιοµ η χανικής ανάπ τυξη ς. Η ανάπ τυξη αυτή µ π ορεί βέ βαια να είναι θεαµ ατική σε σύγκριση µ ε το π αρελθόν π ου ήταν σχεδ όν ανύπ αρκτη δ εν µ π ορούµ ε όµ ω ς να ισχυριστούµ ε ότι η ελλάδ α έ χει π εράσει στο στάδ ιο του εκβιοµ η χανισµ ού, καθώς οι π ερισσότερες επ ιχειρήσεις δ εν είναι π αρά οικογενειακέ ς και εγκλω βισµ έ νες στα εγχώρια σύνορα. xix

20 Έ τσι η κοινω νία π αραµ έ νει αδ ιαµ όρφω τη, γεγονός π ου επ η ρεάζει τις εξελίξεις και στο π ολιτικό επ ίπ εδ ο. Τα π ολιτικά κόµ µ ατα δ ε δ ρουν µ ε βάση έ να ιδ εολογικό και π ολιτικό π ρόγραµ µ α και καθώς είναι π ροσω π οπ αγή, έ χουν σαν κύριο στόχο τη ν άντλη ση π ροσω π ικών οφελών, έ χοντας αναπ τύξει µ ε το εκλογικό σώµ α σχέ σεις π ελατειακέ ς. Η δ ύσκολη ζω ή στη ν ύπ αιθρο, αναγκάζει έ να µ έ ρος του αγροτικού π λη θυσµ ού να εγκαθίσταται στα αστικά κέ ντρα αναζη τώντας µ ια δ η µ οσιοϋπ αλλη λική θέ ση, αφού η υπ οτυπ ώδ η ς βιοµ η χανία δ εν µ π ορείνα απ ορροφήσει π ολλούς εργάτες. Ο ι βουλευτέ ς µ ε τη σειρά τους, αναλαµ βάνουν (ο καθέ νας για τη ν π εριφέ ρειά του) να δ ιορίζουν τους ψ η φοφόρους π ελάτες, σε δ η µ όσιες θέ σεις ή να ικανοπ οιούν δ ιάφορα άλλα αιτήµ ατά τους. Ο ι συνέ π ειες τω ν καταστάσεω ν αυτών έ χουν ολέ θριες επ ιδ ράσεις στο δ η µ όσιο τοµ έ α. Η ελλάδ α π αρουσιάζει το µ εγαλύτερο π οσοστό δ η µ οσίω ν υπ αλλήλω ν απ ό όλες τις ευρω π αϊκέ ς χώρες: 214 δ η µ όσιοι υπ άλλη λοι για κάθε κατοίκους. Ενώ, χώρες µ ε µ εγαλύτερη οικονοµ ική ανάπ τυξη και αρτιότερο κρατικό µ η χανισµ ό δ ιαθέ τουν π ολύ λιγότερους υπ αλλήλους. Η π ελατειακή αυτή π ολιτική τω ν κοµ µ άτω ν υπ οβαθµ ίζει τη ν π ολιτική συνείδ η ση τω ν π ολιτών, αναστέ λλει τη ν ενασχόλη σή τους µ ε π αραγω γικά επ αγγέ λµ ατα και συµ βάλλει µ αυτόν τον τρόπ ο στη ν καχεξία τη ς ελλη νικής οικονοµ ίας. Κι αν όλα αυτά θεω ρείται ότι απ οτελούν κάπ οιο κοινω νικό οικονοµ ικό άρθρο για τη σύγχρονη κατάσταση στη ν ελλάδ α, κάνετε λάθος τουλάχιστον απ ό τεχνικής απ όψ εω ς, καθώς τα π ροαναφερθέ ντα απ οτελούν συλλογή π η γών π ου χρονικά κατατάσσονται στο µ εταίχµ ιο τη ς αλλαγής δ ύο αιώνω ν και συγκεκριµ έ να απ ό το 1880 έ ω ς το xx

21 Και για του λόγου το αλη θέ ς: Πολλέ ς φορέ ς το ελλη νικό δ η µ όσιο δ ανειζόταν χρήµ ατα. Έ νας απ ό τους κυριότερους δ ανειστέ ς του ήταν η εθνική τράπ εζα στη ν οπ οία κύριοι µ έ τοχοι ήταν αστοί τω ν π αροικιών όπ ω ς ο συγγρός, ο ζάπ π ας, ο π εσµ ατζόγλου, ο ροδ ακανάκη ς, κ.α., η γαλλική τράπ εζα ρότσιλντ και η αγγλική χάµ π ρο. Εξαιτίας αυτών τω ν τοκογλυφικών δ ραστη ριοτήτω ν τω ν π λούσιω ν αστών τω ν π αροικιών κατά τη δ ιάρκεια του δ εύτερου µ ισού του 19 ου αι., τους ονόµ ασαν σκω π τικά «χρυσοκάνθαρους». Τα δ άνεια αυτά, εκτός ότι ήταν µ ικρά και π εριβάλλονταν απ ό µ εγάλες εγγυήσεις, ακολουθούνταν απ ό όρους βαρείς, µ ε υψ η λούς τόκους και µ εγάλα χρεολύσια, έ χοντας σαν απ οτέ λεσµ α τον χαρακτη ρισµ ό τους ω ς νέ α π λη γή. -- α. ανδ ρεάδ η, µ ελέ ται, τοµ.'β, σελ.362 Προς το τέ λος του αιώνα (19 ου), η ελλάδ α έ χει το υψ η λότερο π οσοστό δ η µ οσίω ν υπ αλλήλω ν σ όλο τον κόσµ ο. Μ ε βάση τους αριθµ ούς του b ick ford-s m ith, το 1889 αναλογούσαν 214 υπ άλλη λοι για δ έ κα χιλιάδ ες κατοίκους, ενώ στη ν αρχή του 20ου αιώνα (π άντα για ) υπ ήρχαν 200 υπ άλλη λοι στο βέ λγιο, 176 στη γαλλία, 126 στη γερµ ανία, 113 στις η π α, 73 στη ν αγγλία, π αρά τη ν π ολύ π ιο π ροχω ρη µ έ νη αστικοπ οίη ση τω ν χω ρών αυτών." -- κ. τσουκαλά, εξάρτη ση και αναπ αραγω γή, σ.211 xxi

22

23 για έ να κοµ µ άτι... π ρω ί [δ ικαίος] Πρω ί.. π ου ζήτη σα τον π ρώτο µ ου έ ρω τα. Α ιώνια γύρευα ζω ής φτερά. Λίγο απ ' το φω ς, αντίκρισα σκιέ ς. Λίγο απ ' τις άνοιξες, µ ελαγχολίες. Στάσιµ ες ρίγες.. κόκκινες ονείρω ν. Κάλπ ικες λίρες.. Χίλια φιλιά, χίλιες ρυτίδ ες. Γραµ µ ή του στίχου.. Ελπ ίδ α άγνω στη του εαυτού µ ου.. Φω νή π νιγµ έ νη η π οίη ση.. Μ άταιο βράδ υ. Λίγη η στιγµ ή µ αζίσου τέ χνη. Πρω ία σε π ήραν, λίγα τα χέ ρια µ ου! Θεού χαρά! Μ ικρή µ ου όµ ορφη ακινδ υνότη τα. Α π όσταγµ α σου.. όλος γεννήθη κα. Πλάνη του ήλιου, να δ ω σε µ έ σα µ ου! Υ.Γ. Μ νη µ όσυνο στη ν αγάπ η, π ου κατά π εριόδ ους έ π νιξα, γευµ ατίζοντας µ ' έ να καπ ρίτσιο! xxiii

24 µ ουσική [κουκούτσι] Μ έ σα σε νότες χάνεται ο νους. Η µ ουσική π ου µ π ορεί να σε ση κώσει, π ου µ π ορεί να σε κάνει να κλάψ εις. Τι π ερίεργο να µ π ορείς να βρίσκεις κρη σφύγετο στη ν καταιγίδ α του στρες, του ονείρου µ έ σα σ' αυτή. Ξεση κώνει τη ν καρδ ιά σου. Η ψ υχή σου χορεύει κινήσεις π ου δ εν τις έ κανε π οτέ άλλος. Γιατί η ψ υχή σου χορεύει στο ρυθµ ό µ ιας φλόγας, π αίζει µ αζί µ ε η λιαχτίδ ες, τρέ χει όπ ω ς το ζαρκάδ ι, π ετάει µ ε το γεράκι. Και σ' όλη αυτή τη ν έ νταση π ου σε κυριεύει, σ' όλη αυτή τη ν η δ ονική αίσθη ση, εσύ, έ να νεκρό σώµ α, π ροσπ αθείς να τη φτάσεις, µ α απ οτυγχάνεις π αταγω δ ώς. Όταν ακούς το αη δ όνι να κελαη δ άει, όταν π ερπ ατάς µ έ σα στο δ άσος και βλέ π εις τις η λιαχτίδ ες να π ερνούν το τοίχος απ ό τα φυλλώµ ατα τω ν δ έ ντρω ν και το γεράκι να π ετάει ατάραχο, τότε γιατίδ ε χορεύεις; Η ψ υχή µ έ σα σε µ ια η ρεµ ία π αρατη ρεί, ακούει το θαύµ α τη ς φύση ς π ου δ εν µ π ορείνα το φτάσει. Και η καρδ ιά ντρέ π εται π ου µ π ορείκαι το καταστρέ φει. Καλή θη τεία στον garde n in b l ack «ΤΑ ΛΟ ΓΙΑ ΠΟ Υ ΕΝ ΕΙΠΑ Μ Ε Μ ΥΡΙΖΟ ΥΝ ΘΑ ΝΑ ΤΟ» [s k ia] xxiv

25 ατέ ρµ ονος βρόγχος [ch aos _jv] # incl ude "m e " do { Α τέ λειω τες σκέ ψ εις, π εριοδ ικά επ αναλαµ βανόµ ενες στη σφαίρα τω ν εγκεφαλικών κυττάρω ν... Νιώθεις να ολοκλη ρώνεσαι, να φτάνεις σε έ να τέ ρµ α µ α η άκρη είναι ακόµ α µ ακριά... Είναι αλήθεια ότι δ εν υπ άρχει τέ ρµ α, π οτέ, για τίπ οτα... Κινούµ αι ελεύθερα, άτακτα, χαοτικά... Καταρρίπ τω τα γραµ µ ικά συστήµ ατα τη ς τσιµ εντέ νιας καθη µ ερινότη τας του αστικού µ ύθου... Έ τσι νοµ ίζεις ρε! Μ ύθοι και όνειρα, καθη µ ερινή υπ οταγή-π ροσαρµ οστικότη τα-επ ιβίω ση... Α νάγκη για ψ υχοσω µ ατική δ ιέ ξοδ ο... Μ ια δ ιέ ξοδ ος π ου βρίσκει έ κφραση σε καταναλω τικούς µ ύθους και εναλλακτισµ ούς... Πραγµ ατικό κλουβίδ η λαδ ή! Να θες να ξεφύγεις και να βρίσκεσαι χαµ έ νος σε νέ ες π εριπ έ τειες, νέ ες αναζη τήσεις... Είναι τότε π ου µ ου έ ρχονται στο µ υαλό εκείνες οι µ αγικέ ς κουβέ ντες: "...Εκεί π ου συγκεντρώνονται τα π εριδ ινούµ ενα κύµ ατα υπ άρχει µ ια άβυσσος, εκεί π ου συγκεντρώνονται τα ήρεµ α νερά υπ άρχει µ ια άβυσσος, εκεί π ου συγκεντρώνονται τα τρεχούµ ενα νερά υπ άρχει µ ια άβυσσος..." Τελικά π ίσω απ ό τα π άντα υπ άρχει έ να χάος, ε; Συνθέ τει - γεννάει - καταστρέ φει... Είναι και αυτοίοι αναθεµ ατισµ έ νοι µ π άσταρδ οι... Φταίει π ου δ εν τους έ κοψ α τη φόρα απ ' τη ν αρχή... Πού θα π άει; Θα τη ν τσακίσω αυτή τη γαµ η µ έ νη µ η χανή!...}; w h il e (... xxv

26 δ όγµ α '9 5 [b aph om e t] Το στη δ ανία, τέ σσερις σκη νοθέ τες απ οφασίζουν να συντάξουν το δ ικό τους µ ανιφέ στο µ ε σκοπ ό να π ροστατέ ψ ουν τις ταινίες τους και µ έ σα απ ό το συγκεκριµ έ νο π λαίσιο να µ π ορούν να δ η µ ιουργήσουν αυτόνοµ α. Το µ ανιφέ στο αυτό θέ τει τις βασικέ ς αρχέ ς ενός κινήµ ατος π ου βαφτίζεται δ όγµ α 9 5 (dogm a 9 5) ίσω ς και εξαιτίας τη ς αυστη ρότη τας π ου το π εριβάλλει. Ο ίδ ιος ο trie r σε µ ια συνέ ντευξή του αναφέ ρει: «Στη ν π ραγµ ατικότη τα οι αρχέ ς του δ ιαµ ορφώθη καν για να έ χω τη δ υνατότη τα να π ραγµ ατοπ οιήσω έ να ορισµ έ νο όραµ α του κινη µ ατογράφου. Γεννήθη καν απ ό τη ν εµ π ειρία µ ου, βγήκανε απ ό τη ν ανάγκη τη ς απ ώλειας του ελέ γχου οι δ ύο π ρώτες ταινίες µ ου (th e e l e m e nt of crim e και e pide m ic) είχαν µ έ χρι υπ ερβολής το στοιχείο του ελέ γχου. Α π οδ είχθη κε ότι και τον th om as εκφράζουν αυτέ ς οι αρχέ ς. η µ οσιεύσαµ ε, λοιπ όν, το µ ανιφέ στο µ ας ώστε και οι άλλοι να µ π ορούν να το χρη σιµ οπ οιήσουν. εν φανταζόµ ασταν ότι θα π ροκαλούσε τόσο έ ντονες συζη τήσεις. Α λλά αυτό είναι καλό, ο κινη µ ατογράφος χρειάζεται τέ τοιες π ολεµ ικέ ς.» Α ν για κάτι δ εν µ π ορώ να κατη γορήσω τον trie r, είναι το γεγονός ότι επ αναλαµ βάνεται. Α π ό τη ν αστυνοµ ική π εριπ έ τεια του th e e l e m e nt of crim e (π ου µ όνο επ ιφανειακά µ π ορεί να χαρακτη ριστεί έ τσι 19 84), στο σκλη ρά ρεαλιστικό e pide m ic (19 87), δ η µ ιουργεί κατόπ ιν έ ναν π ραγµ ατικό π ίνακα ζω γραφικής µ ε τη m e de a (19 89 ) και µ ια συναρπ αστική αλλη γορική ταινία επ οχής µ ε το e uropa (19 9 1). Θα ακολουθήσει αυτό π ου κατά τη ν π ροσω π ική µ ου άπ οψ η κάθε καλλιτέ χνη ς δ ικαιούται να έ χει τουλάχιστον µ ία φορά στη ν καριέ ρα του και αναφέ ροµ αι στη ν απ οτυχία του tv s e rial, th e k ingdom (19 9 5). εν θα π τοη θεί όµ ω ς και θα επ ανέ ρθει δ ριµ ύτερος τη ν επ όµ ενη χρονιά µ ε το ονειρικό και άκρω ς κοινω νικό b re ak ing th e w ave s (για κάπ οιους η καλύτερη ταινία του) για να ακολουθήσει το idiote rne (19 9 8) µ ε το οπ οίο θα ασχολη θούµ ε αργότερα. Τελειώνοντας τη ν επ ιλεκτική αυτή φιλµ ογραφία του trie r (καθώς αναφέ ροµ αι µ όνο σε αυτά π ου έ χω π αρακολουθήσει) δ εν θα π ρέ π ει να π αραλείψ ω το βραβευµ έ νο του µ ιούζικαλ dance r in th e dark και το θεατρικό αλλά και άκρω ς επ ίκαιρο dogvil l e, όπ ου µ ας δ είχνει µ ια δ ιαφορετική άπ οψ η τη ς ανθρώπ ινη ς κοινω νίας, όχι τόσο εξιδ ανικευµ έ νη ς όσο θέ λουµ ε να νοµ ίζουµ ε. Η αρχή του κινήµ ατος θα γίνει µ ε τον th om as w inde rb e rg. Ο σκη νοθέ τη ς µ ετά τη ν π ρώτη του ταινία de s tors te h e l te (ήρω ες ) θα επ ιστρέ ψ ει µ ετά απ ό δ ύο χρόνια xxvi

27 στη ν ενεργό δ ράση π αραδ ίδ οντας µ ας το fe s te n (οικογενειακή γιορτή) για να µ ας µ υήσει µ ε τον τρόπ ο αυτό στη ν π ρώτη π αραπ άνω απ ό θετικέ ς. Η ταινία του δ όγµ ατος. Ο ι εντυπ ώσεις θα είναι κάτι αρχή τη ς ταινίας µ ας βρίσκει να π αρακολουθούµ ε τη ν εορταστική εκδ ήλω ση για τα 60α γενέ θλια του π ατέ ρα αφέ ντη µ ιας π ολυµ ελούς και σχετικά ευκατάστατη ς οικογέ νειας. εν έ χουν όµ ω ς όλοι οι καλεσµ έ νοι τη ν ίδ ια άπ οψ η γι αυτή τη συγκέ ντρω ση. Μ νήµ ες και π άθη, καλά κρυµ µ έ να για χρόνια, έ ρχονται στη ν επ ιφάνεια όταν έ να απ ό τα π αιδ ιά του εορτάζοντα απ οφασίζει να π ετάξει τη µ άσκα και απ οκαλύπ τει γεγονότα του π αρελθόντος π ου κι άλλοι γνώριζαν ή βίω ναν, αλλά εθελοτυφλούσαν... Τη σκυτάλη θα π άρει ο l ars von trie r το µ ε το σκλη ρά ρεαλιστικό αλλά ανθρώπ ινο idiote rne (η λίθιοι). Μ ε το οπ οίο θα καταφέ ρει να σοκάρει τους θεατέ ς του, άλλους για το θέ µ α π ου επ ιλέ γει να αναπ τύξει και άλλους για τη ν αλήθεια και τη ν ω µ ότη τα τω ν π λάνω ν του. Χρη σιµ οπ οιώντας έ ξυπ να τη ν αναρχία και τον αυθορµ η τισµ ό τω ν η θοπ οιών του, ο σκη νοθέ τη ς π ροσδ ίδ ει µ ια νέ α αισθη τική κατεύθυνση καταφέ ρνοντας έ τσι να µ ας µ εταδ ώσει τη ν αλήθεια του. Μ έ σα απ ό το κίνη µ α αυτό οι συγκεκριµ έ νοι σκη νοθέ τες π ροσπ αθούν να θέ σουν επ ί τάπ η τος τη ν ανανέ ω ση π ου κατά τη γνώµ η τους έ χει τόσο ανάγκη κινη µ ατογραφική δ η µ ιουργία. Σε καµ ιά π ερίπ τω ση η σύγχρονη όµ ω ς δ εν θεω ρούν το δ όγµ α ω ς π ανάκεια. Χαρακτη ριστικά εξάλλου είναι τα λόγια του w inde rb e rg, όπ ου π ροβαίνει σε απ ολογία για τις π αραβάσεις τω ν αρχών του κινήµ ατος π ου έ γιναν κατά τη δ ιάρκεια τω ν γυρισµ άτω ν τη ς ταινίας του, "οικογενειακή γιορτή": «Ο µ ολογώ ότι σε µ ια σκη νή κάλυψ α έ να π αράθυρο µ ε µ αύρη κουρτίνα. Κάτι π ου δ εν απ οτελεί µ όνο π ρόσθετο αξεσουάρ αλλά και οπ τικό τέ χνασµ α. Ο µ ολογώ επ ίση ς ότι µ ια µ ισθολογική αύξη ση χρη σιµ οπ οιήθη κε για να καλύψ ει τη ν αγορά του κοστουµ ιού του τόµ ας µ π ο λάρσεν για χρήση στη ν ταινία...» Ο υσιαστικά αυτό π ου ήθελαν να π ετύχουν οι εµ π νευστέ ς του δ όγµ ατος 9 5, είναι να ταράξουν τα λιµ νάζοντα νερά του σύγχρονου κινη µ ατογράφου. Ενός κινη µ ατογράφου τόσο εξαρτη µ έ νου απ ό τα ειδ ικά εφέ και εγκλω βισµ έ νος ασφυκτικά απ ό τις ορέ ξεις τω ν εταιριών π αραγω γής π ου το σενάριο και ο ψ υχικός κόσµ ος του η θοπ οιού να µ έ νουν εγκλω βισµ έ να µ ονίµ ω ς σε δ εύτερο π λάνο. Το αν η κίνη ση αυτή κρίνεται επ ιτυχη µ έ νη ή όχι είναι έ να άλλο θέ µ α. Σε αυτό κριτέ ς είµ αστε όλοι µ ας... xxvii

28 "Είναι π ολύ σοβαρό. Α λη θεύει π ω ς π αίζω π ολύ µ ε το χιούµ ορ. Το χιούµ ορ υπ άρχει στη φύση µ ου και ότι κάνω λίγο ή π ολύ π ροσπ αθώ να του δ ώσω µ ια χιουµ οριστική δ ιάσταση. Α π ό αυτή τη ν οπ τική γω νία µ π ορεί κάπ οιος να δ ει έ να στοιχείο αστείο στο όγµ α 9 5. Ίσω ς δ είχνει αστείο επ ειδ ή ο κόσµ ος δ ε µ π ορεί να το π άρει στα σοβαρά. Γιατί όµ ω ς να µ η γίνονται ταινίες σύµ φω να µ έ να σύνολο κανόνω ν π ολύ συγκεκριµ έ νω ν; Μ π ορεί τελικά να µ η ν είναι µ ια καλή ιδ έ α, αλλά είναι τουλάχιστο µ ια ιδ έ α ενδ ιαφέ ρουσα. Μ π ορούµ ε να δ οκιµ άσουµ ε τους κανόνες να δ ούµ ε το απ οτέ λεσµ α τους και στη συνέ χεια να τους π ετάξουµ ε στα σκουπ ίδ ια. Ο π ω σδ ήπ οτε το δ όγµ α είναι έ νας φόρος τιµ ής και µ ια επ ανάλη ψ η (re m ak e ) όλω ν τω ν π ρω τοπ οριακών ρευµ άτω ν του κινη µ ατογράφου και κυρίω ς τη ς γαλλικής nouve l l e vague. Σήµ ερα τα π άντα είναι π αγω µ έ να, ανιαρά και π εθαµ έ να τουλάχιστον στον κινη µ ατογράφο µ εγάλη ς κατανάλω ση ς. Me το δ όγµ α ελπ ίζουµ ε να µ εταφέ ρουµ ε ζω ή και ενέ ργεια στον κινη µ ατογράφο." -- l ars von trie r Τέ λος, απ ό αυτό το µ ικρό αφιέ ρω µ α στο δ όγµ α 9 5, δ εν θα µ π ορούσε φυσικά, να λείψ ει ο όρκος αγνότη τας: Ο ρκίζοµ αι να υπ ακούω στους π αρακάτω κανόνες, όπ ω ς αυτοί καθορίστη καν απ ό το δ όγµ α Τα γυρίσµ ατα π ρέ π ει να γίνονται σε φυσικούς χώρους. Σε αυτούς τους χώρους δ εν µ εταφέ ρονται σκη νικά και φροντιστήριο (αν έ να οπ οιοδ ήπ οτε σκη νικό - αντικείµ ενο είναι απ ολύτω ς αναγκαίο, π ρέ π ει να βρεθεί έ νας φυσικός χώρος όπ ου το σκη νικό αντικείµ ενο υπ άρχει). 2.Ο ήχος π ρέ π ει να είναι σύγχρονος (δ εν επ ιτρέ π εται η χρήση µ ουσικής εκτός κι αν η η χη τική π η γή τη ς υπ άρχει στη σκη νή). 3.Η κάµ ερα π ρέ π ει να είναι στο χέ ρι. Κάθε δ υνατή κίνη ση τη ς κάµ ερας µ ε το χέ ρι είναι επ ιτρεπ τή (τα γυρίσµ ατα π ρέ π ει να γίνουν όχι εκεί π ου βρίσκεται η κάµ ερα, αλλά εκεί π ου δ ιαδ ραµ ατίζεται η ιστορία). 4.Η ταινία π ρέ π ει να είναι έ γχρω µ η. Τεχνικοί φω τισµ οί απ αγορεύονται (αν ο φω τισµ ός είναι λιγοστός επ ιτρέ π εται η χρήση µ ιας φω τιστικής π η γής τοπ οθετη µ έ νη ς π άνω στη ν κάµ ερα). 5.Η χρήση φω τογραφικών εφέ και φίλτρω ν απ αγορεύεται. 6.Η ταινία δ εν επ ιτρέ π εται να π εριέ χει αφύσικες σκη νέ ς δ ράση ς (όπ λα, φόνοι, κλπ ) xxviii

29 7. εν επ ιτρέ π εται νοη µ ατική µ εταφορά σε τόπ ο και χρόνο (η ταινία δ ιαδ ραµ ατίζεται εδ ώ και τώρα). 8.Ταινίες ειδ ών απ αγορεύονται. 9.Το φορµ ά τη ς ταινίας π ρέ π ει να είναι το ακαδ η µ αϊκό 35άρι. 10.Το όνοµ α του σκη νοθέ τη δ εν θα αναφέ ρεται στους τίτλους. Επ ιπ ροσθέ τω ς, ορκίζοµ αι ω ς σκη νοθέ τη ς π ω ς π αραιτούµ αι απ ό το π ροσω π ικό µ ου γούστο! εν είµ αι π ια καλλιτέ χνη ς. Ο ρκίζοµ αι π ω ς π αραιτούµ αι απ ό τη δ η µ ιουργία µ ιας δ ουλειάς, καθώς εκτιµ ώ π ω ς το άµ εσο είναι π ιο ση µ αντικό απ ό το όλον. Ο υπ έ ρτατος σκοπ ός µ ου είναι να εξάγω τη ν αλήθεια απ ό τους χαρακτήρες και τα σκη νικά µ ου. Ο ρκίζοµ αι να το επ ιτύχω αυτό µ ε όλα τα δ ιαθέ σιµ α µ έ σα και µ ε κάθε κόστος εις βάρος κάθε έ ννοιας καλού γούστου και αισθη τικών κανόνω ν. Α υτός είναι ο όρκος αγνότη τάς µ ου. (κοπ εγχάγη, δ ευτέ ρα 13 µ αρτίου ) th om as w inte rb e rg l ars von trie r s ore n k ragh -jacob s e n k ris tian l e vring (lars von trier) xxix

30 οι όµ ορφες ειδ ήσεις, όµ ορφα καίγονται [com ze radd] " ύσκολοι καιροί...", µ ου λέ ει τις π ροάλλες έ νας φίλος (τρόφιµ ος κι αυτός τη ς ίδ ιας ψ υχιατρικής κλινικής) "Τι εννοείς;", τον ρω τάω. "Μ α δ εν βλέ π εις τι γίνεται γύρω σου; Α κόµ α και οι επ ιχειρήσεις δ εν τα φέ ρνουν βόλτα. εν βλέ π εις π όσες φεύγουν για άλλες χώρες π ου υπ άρχουν φτη νότερα εργατικά χέ ρια; Κακά τα ψ έ µ ατα είµ αστε ακριβοί ω ς υπ άλλη λοι. Πώς θα τα βγάλουν π έ ρα κι αυτοί; Άµ α δ εν βγαίνουν τα κέ ρδ η τι να κάνουν; Γιατί να π άρουν κι άλλους υπ αλλήλους αφού µ π ορούν να βάλουν αυτούς π ου έ χουν να δ ουλεύουν απ λήρω τες υπ ερω ρίες! Ποιος θα δ ιαµ αρτυρη θεί µ ε τέ τοια ανεργία; Είναι δ ύσκολοι καιροί. Μ ε το ζόρι καταφέ ρνουν και επ ιβιώνουν οι εταιρείες..." Μ ε έ βαλε σε σκέ ψ εις ο άτιµ ος! Να δ εις π ου τον έ βαλε ο γιατρός να µ ου τα π ει όλα αυτά. Λες να 'χει δ ίκιο; Α π οφάσισα να ανοίξω για λίγο τα µ άτια µ ου να δ ω τι γίνεται έ ξω απ ' τον κόσµ ο µ ου... Τα στοιχεία π ου βρήκα ήταν απ ίστευτα! Α κόµ α και "χάπ ι αισιοδ οξίας" να µ ου είχαν δ ώσει δ εν θα τα είχα π ροβλέ ψ ει (βλ. π ίνακας). Έ ψ αξα να βρω για τα κέ ρδ η π ου είχαν οι βιοµ η χανικοί κλάδ οι στη ν ελλάδ α, ανά απ ασχολούµ ενο. Για π αράδ ειγµ α αν µ ια βιοµ η χανική επ ιχείρη ση, π ου δ ραστη ριοπ οιείται στο χώρο τω ν η λεκτρικών ειδ ών έ χει στο δ υναµ ικό τη ς 100 εργαζόµ ενους, τους π λη ρώνει τον κανονικό µ ισθό (αν είναι "τυχεροί" και π αίρνουν π ερισσότερα απ ' το βασικό µ ισθό µ π ορεί κάπ οιοι να τους χαρακτη ρίσουν και ρετιρέ ) και κερδ ίζει απ ' τη δ ουλειά π ου κάνει ο καθέ νας ευρώ! (Συνολικά για το σύνολο τω ν εργαζοµ έ νω ν). Μ ήπ ω ς τελικά δ εν είναι και τόσο δ ύσκολοι οι καιροί; Το σίγουρο είναι π ω ς θέ λει µ εγάλη π ροσπ άθεια να δ εις/κατανοήσεις τη ν π ραγµ ατικότη τα... "ο νόµ ος φυλακίζει τον άντρα ή τη γυναίκα π ου κλέ βει τη χήνα απ ό το π άρκο αλλά αφήνει ελεύθερο τον π ονη ρό π ου κλέ βει το π άρκο απ ό τη χήνα" --αγγλικό ανώνυµ ο του 15ου αιώνα xxx

ΕΡ: Μ π ορείτε να µ ας π είτε µ ερικά λόγια για τη ν ιστορία του ACH S;

ΕΡ: Μ π ορείτε να µ ας π είτε µ ερικά λόγια για τη ν ιστορία του ACH S; ΕΡ: Μ π ορείτε να µ ας π είτε µ ερικά λόγια για τη ν ιστορία του ACH S; ΑΠ. Το 19 76, το ACH S (αυστραλιανό κολλέ γιο τω ν Βοτανικών Επ ιστη µ ών), όπ ω ς αρχικά λεγόταν, απ οτελούσε έ να τµ ήµ α σπ ουδ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕ Ν Ν Ε Κ Κ Ν Ν Κ Ε Ν Σ Ε ΚΕΝ. Μαζί ΣΤΟ

ΝΕ Ν Ν Ε Κ Κ Ν Ν Κ Ε Ν Σ Ε ΚΕΝ. Μαζί ΣΤΟ Μ Μ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ στορικό ρχε ο Ε ΕΧ ΕΝ Μ Μ 11-12 2013 εύ υνος Εκ όσε ς Τ Π Ν Ν Στα ου 40 102 2 Ν λ 0 210 2 241 0 210 2 24 0 210 2 24 1 Σχε ιασµός αραγ γ Ε Συγκέντρ σ Στελεχ ν µ λου Ενια ο κτυο ενια α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΥΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ» Λεωνίδας Γραμματικός

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΥΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ» Λεωνίδας Γραμματικός ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΥΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ» Λεωνίδας Γραμματικός Επιβλέπων καθήγητης: Καλοκάσης Νικόλαος ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ο Ν Ο Μ Θ Χ Ρ Π Ο Υ Β Ρ Υ Ι Λ Ι Η Ε Τ Ρ Ε Ι Η Ρ Λ Η ΕΤΗΣΙΑ ΙΚ ΙΚ Η ΕΚ ΕΣΗ ΤΗΣ ΗΣΕΩ Σ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ ΙΟ 2009 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤ ΑΚ ΑΙ Α ΑΚ Σ» Α.Ν.Ε. Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 13261/01ΑΤ

Διαβάστε περισσότερα

2006 2006 2006 2006 ( THN 31 2006 28-29 - 30-31

2006 2006 2006 2006 ( THN 31 2006 28-29 - 30-31 ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥΜ Φ Ω Ν Α Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ Ν Η ΠΡ Ο ΤΥΠΑ Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΗΣ ΠΛ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑ ΙΡ ΙΑ Σ E.K.E.T. Ε.Π.Ε ΤΗΣ 31 ης ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2011 .3556/2007

1 31 2011 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

www.rodafinos.cjb.net

www.rodafinos.cjb.net ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ Είµαι ε εισµένος ότι η ανάγνωση των α οσ ασµάτων ου εριέχονται στο αρόν e-book ενδέχεται να αλλάξει, αν όχι τις συνθήκες στη ζωή σας, τον τρό ο ου σκέφτεστε - ρος το

Διαβάστε περισσότερα

ΔIMHNIAIA ΕΚΔΟΣΗ TOY EΛΛHNIKOY KENTPOY ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ. με την υποστήριξη του ΥΠΕΧΩΔΕ ΤΕΥΧΟΣ 21 ΔΡΧ. 400 ΕΡΓΑ ΣΥΓΧΡΗΜ ΑΤΟΔΟΤΟΥΜ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ

ΔIMHNIAIA ΕΚΔΟΣΗ TOY EΛΛHNIKOY KENTPOY ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ. με την υποστήριξη του ΥΠΕΧΩΔΕ ΤΕΥΧΟΣ 21 ΔΡΧ. 400 ΕΡΓΑ ΣΥΓΧΡΗΜ ΑΤΟΔΟΤΟΥΜ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔIMHNIAIA ΕΚΔΟΣΗ TOY EΛΛHNIKOY KENTPOY ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ!ΟΥΝΙΟΣ 1998 με την υποστήριξη του ΥΠΕΧΩΔΕ ΤΕΥΧΟΣ 21 ΔΡΧ. 400 H O X IA Τ Η Σ M HΛ O Y Υ Γ Ρ Ο Τ Ο Π Ο Σ Μ ΕΣΟ Ν Η ΣΙ - ΓΕΡΑΝΙ (Ν.

Διαβάστε περισσότερα

θ α ν ά σ η ς τ ρ ι α ρ ί δ η ς ΜέΝΓΚΕΛΕ ό ν ε ι ρ ο γ ι α δ ύ ο π ρ ό σ ω π α σ ε έ ν α β α γ ό ν ι http://www.triaridis.

θ α ν ά σ η ς τ ρ ι α ρ ί δ η ς ΜέΝΓΚΕΛΕ ό ν ε ι ρ ο γ ι α δ ύ ο π ρ ό σ ω π α σ ε έ ν α β α γ ό ν ι http://www.triaridis. θ α ν ά σ η ς τ ρ ι α ρ ί δ η ς ΜέΝΓΚΕΛΕ ό ν ε ι ρ ο γ ι α δ ύ ο π ρ ό σ ω π α σ ε έ ν α β α γ ό ν ι ~ http://www.triaridis.gr/mengele/ 2012 1 2 Α ν ε ί σ α ι, ε ί µ α ι. σηµείωση Ο Μένγκελε (ό ως και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 13261/04/B/86/77(2011)

ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 13261/04/B/86/77(2011) Ο Ο Ν Ο Μ Θ Χ Ρ Π Ο Υ Β Ρ Υ Ι Λ Ι Η Ε Τ Ρ Ι Η Ρ Λ Η ΕΤΗΣΙΑ ΙΚ ΙΚ Η ΕΚ ΕΣΗ ΤΗΣ ΗΣΕΩ Σ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ ΙΟ 2011 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤ ΑΚ ΑΙ Α ΑΚ Σ» Α.Ν.Ε. Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 13261/04/B/86/77(2011)

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για Υπερπολύγλωσσους. ό τον έννυ Λιούις

Οδηγός για Υπερπολύγλωσσους. ό τον έννυ Λιούις Οδηγός για Υπερπολύγλωσσους Μπ Απ ό τον έννυ Λιούις Πίνακας περιεχομέν ων ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ...7 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗ...8 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...10 ΜΕΡΟΣ 1 ο: ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ...12 ΚΙΝΗΤΡΑ...14 ΓΙΑΤΙ ΜΑΘΑΙΝΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

www.businessdoctor.gr ε ιλέγω να είµαι σοβαρός και όχι σοβαροφανής

www.businessdoctor.gr ε ιλέγω να είµαι σοβαρός και όχι σοβαροφανής «Μα τι λες ρε Πολυχρόνη! Αυτά δεν γίνονται στην Ελλάδα!» (ύφος µε αγανάκτηση για το τι ακούει άλι σήµερα) α ό γνωστό µου, λογιστή www.businessdoctor.gr ε ιλέγω να είµαι σοβαρός και όχι σοβαροφανής Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2012 .3556/2007

1 31 2012 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Θ Ε Μ Α : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θ Ε Μ Α : Μ Η Χ Α Ν Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Η Τ Η Ρ Η ΣΗ Β Ι Β ΛΙΩΝ Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Η Σ Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι ΣΗΣ Γ Ι Α Ε Π Ι Τ Η ΔΕΥΜΑΤΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 - ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 2310 244244

ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 - ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 2310 244244 ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 4444 ΠΛΗΡΟΦ ΟΡΙΕΣ ΥΠ ΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ Μ ΟΝΟΚΑΤΟΙ ΚΙ Α ΟΡΟΦΩ Ν ΗΛΕΚΤΡΙ ΚΗ ΕΓ ΚΑΤΑΣ ΤΑΣ Η ΕΡ ΓΟ : Το πο θ ε σία : Π λα γι ά ρ ι Θ ε σ/ νί κ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΕΦ /ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΕΦ /ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΕΦ /ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Εκπόνηση εργασίας: ΓΕΡΜΕΝΗ ΕΛΕΝΗ Επιβλέπων καθηγητής: ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

31/12/2006 31/12/2005 (36) (109) (36) (126) (36) (126)

31/12/2006 31/12/2005 (36) (109) (36) (126) (36) (126) ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο ΝΟ Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥ Μ Φ Ω ΝΑ Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ ΝΗ Π Ρ Ο ΤΥ Π Α Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο ΝΟ Μ ΙΚ ΗΣ Π Λ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑ ΙΡ ΙΑ Σ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΙΓ ΑΙΟΥ Α.Ε. ΤΗΣ 31 ης ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2006 Ν

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοσιακοί χοροί. , και χορογραφιες

Παραδοσιακοί χοροί. , και χορογραφιες Παραδοσιακοί χοροί, και χορογραφιες Γράφ ε ι ο Χρήστο ς Ζ άλ ιος Όλ οι έχουμε γίνει τα τελευ ταία χρόνια μ άρτυρες μιας απίστευ της παραγωγjjς τοπικών χορών. Βλέπουμ ε όχι μόνο περιοχές, αλλά και μεμονωμ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗΣ Χ Ρ ΗΣΕΩ Σ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2008, ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΕΙΑΣ Λ ΑΒ Α Α.Ε. ΛΑΒΑ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 13422/01ΑΤ /Β/86/178 Σ Ο Φ Ο Κ Λ Η ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛ Ο Υ 49-51 141

Διαβάστε περισσότερα

το "ΚΕΦΑΛΑΙΟ.. ΤΟΥ ΜΑΡΞ ΠΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ

το ΚΕΦΑΛΑΙΟ.. ΤΟΥ ΜΑΡΞ ΠΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ το "ΚΕΦΑΛΑΙΟ.. ΤΟΥ ΜΑΡΞ ΠΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ Τίτλος πρωτότυπου: Marx's Caplt.1 'or b8glnn8ra Writters and Readers Publlshlng COOρer.t1V8 L ΤD 1882 Copyright κειμένου: Davld Smlth Copyright εικονογράφησης: Phll

Διαβάστε περισσότερα

Μετεξέλιξη της Κοινωνικής Ασφάλισης στην Ελλάδα. Κριτήρια αποτελεσματικότητας για την περίπτωση της υποχρεωτικής εφεδρείας

Μετεξέλιξη της Κοινωνικής Ασφάλισης στην Ελλάδα. Κριτήρια αποτελεσματικότητας για την περίπτωση της υποχρεωτικής εφεδρείας Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Α Τ Ρ ΩΝ Τ Μ Η Μ Α Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ω Ν Μετεξέλιξη της Κοινωνικής Ασφάλισης στην Ελλάδα. Κριτήρια αποτελεσματικότητας για την περίπτωση της υποχρεωτικής εφεδρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ. π α ι ο υ μ ε γίνουμε ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΥΡΩΝΑ 21ΜΑΪΟΥ-1 ΙΟΥΝΙΟΥ 1994. 9ου ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΒΥΡΩΝΑ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ. π α ι ο υ μ ε γίνουμε ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΥΡΩΝΑ 21ΜΑΪΟΥ-1 ΙΟΥΝΙΟΥ 1994. 9ου ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΒΥΡΩΝΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ 9ου ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΒΥΡΩΝΑ Λα Ε π α ι ο υ μ ε γίνουμε ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΥΡΩΝΑ 21ΜΑΪΟΥ-1 ΙΟΥΝΙΟΥ 1994 ουζ ξεφορτω θήκαμε τους κακούς», είπε στους φίλους του ο πανέξυπνος Κουΐκυ και πρόσθεσε:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΣΣΡΙ 5769. Τισσρ : Το παιχν δι αρχ ζει! Φανταστικ εορταστικ φαγητ! ΚΕΡ ΙΣΤΕ μεγ λα δ ρα! Ο ΗΓΟΣ ΓΙΟΡΤ Ν ΚΑΙ ΙΑΣΚΕ ΑΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ!

ΤΙΣΣΡΙ 5769. Τισσρ : Το παιχν δι αρχ ζει! Φανταστικ εορταστικ φαγητ! ΚΕΡ ΙΣΤΕ μεγ λα δ ρα! Ο ΗΓΟΣ ΓΙΟΡΤ Ν ΚΑΙ ΙΑΣΚΕ ΑΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ! GREEK Kids Magazine - Tishrei 5769 15/9/08 16:33 Page 1 ΤΙΣΣΡΙ 5769 Ο ΗΓΟΣ ΓΙΟΡΤ Ν ΚΑΙ ΙΑΣΚΕ ΑΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ! Τισσρ : Το παιχν δι αρχ ζει! Φανταστικ εορταστικ φαγητ! ΚΕΡ ΙΣΤΕ μεγ λα δ ρα! GREEK

Διαβάστε περισσότερα

Το βιβλίο στον κινηματογράφο. Μικρό αφιέρωμα: Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Το βιβλίο στον κινηματογράφο. Μικρό αφιέρωμα: Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ MAΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Μικρό αφιέρωμα: Το βιβλίο στον κινηματογράφο ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ #2 Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Περιεχόμενα Του Εκδότη 3 Του

Διαβάστε περισσότερα

FERNANDO PESSOA ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΑΣΚΕΣ. Σημειώσεις ε.νός λαθρεπιβάτη της Ζωής ΕΚΔΟΣΗ

FERNANDO PESSOA ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΑΣΚΕΣ. Σημειώσεις ε.νός λαθρεπιβάτη της Ζωής ΕΚΔΟΣΗ FERNANDO PESSOA ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΑΣΚΕΣ Σημειώσεις ε.νός λαθρεπιβάτη της Ζωής Γ' ΕΚΔΟΣΗ Lτη ΙΠLρΙ{ micromega κυκλοφορούν: IONESCO Ε. Η ελεγεία του ριν6κερου V ALER Υ Ρ. Σημειώσεις του καθρέφτη ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Κατά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ

Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ. ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, 16-18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1987 CHRONICA OF CHALKIDIKI JOURNAL OF ΤΗ Ε HI SΤORICA L Α ΝΟ FOLKLORE SOCIETY OF CHA L K I D IΚ

Διαβάστε περισσότερα

Το Γρ μμα του Τόπου TOΠΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010. Δεινοί καιροί, θεραπευτικά βιβλία. Aφιέρωμα

Το Γρ μμα του Τόπου TOΠΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010. Δεινοί καιροί, θεραπευτικά βιβλία. Aφιέρωμα ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 Aφιέρωμα Δεινοί καιροί, θεραπευτικά βιβλία ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ #4 Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ TOΠΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Περιεχόμενα 3 Του Εκδότη

Διαβάστε περισσότερα

Το Γρ μμα του Τόπου ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010. Παιγνιογραφία / Παραμυθογραφία. Aφιέρωμα

Το Γρ μμα του Τόπου ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010. Παιγνιογραφία / Παραμυθογραφία. Aφιέρωμα ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Aφιέρωμα Παιγνιογραφία / Παραμυθογραφία ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ #5 Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Περιεχόμενα 3 Παιγνιογραφ

Διαβάστε περισσότερα

Β ΓYMNAΣIOY OPΓANIΣMOΣ EKΔOΣEΩΣ ΔIΔAKTIKΩN Δ IKΩN BIBΛIΩN AΘHNA

Β ΓYMNAΣIOY OPΓANIΣMOΣ EKΔOΣEΩΣ ΔIΔAKTIKΩN Δ IKΩN BIBΛIΩN AΘHNA YΠOYPΓEIO EΘNIKHΣ ΠAIΔEIAΣ KA I ΘPHΣKEYMATΩN ΠAIΔA ΓΩΓIKO INΣTITOYTO Μαρία Δημητρακοπούλου Μαγδαληνή Τζέ νου Πολύβιος Ανδρούτσος ΜΟΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Β ΓYMNAΣIOY ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ 75% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. Π ΕΙΡΑ ΙΑ} ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ Ι ΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕ ΙΡ ΗΣΕ ΩΝ Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Ε ΠΙΒΛΕΠ Ω Ν ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Κος

Διαβάστε περισσότερα