ch im e re s ch im eres.gr τεύχος 010 [ ] "η ζω ή είναι έ να όνειρο, π ου δ εν µ ' αφήνει να κοιµ η θώ" -- os car w il

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ch im e re s ch im eres.gr τεύχος 010 [19 0306] "η ζω ή είναι έ να όνειρο, π ου δ εν µ ' αφήνει να κοιµ η θώ" -- os car w il"

Transcript

1 ch im e re s th e neuron s tim ul ating zine "η ζω ή είναι έ να όνειρο, π ου δ εν µ ' αφήνει να κοιµ η θώ" -- os car w il de ch im eres.gr τεύχος 010 [ ] (δ ιανέ µ εται χω ρίς αντίτιµ ο)

2 «π ρώτον µ εν ρα χίµ αιραν αµ αιµ ακέ τη ν εκέ λευσε π εφνέ µ εν η δ ' αρ' εη ν θείον γέ νος ουδ ' ανθρώπ ω ν, π ρόσθε λέ ω ν, όπ ιθεν δ ε δ ράκω ν, µ έ σση δ ε χίµ αιρα, δ εινόν απ οπ νείουσα π υρός µ έ νος αίθοµ έ νοιο.» (οµ ήρου ιλιάδ α: ραψ ω δ ία 6η ) επ ικοινω νία: e m ail[m ch im e re s.gr] m ail[π εριοδ ικό "χίµ αιρες", τθ 42080, τκ 12101] inde x: το η µ ερολόγιο ενός τρελού [com ze radd] iii δ η µ οκρατία, η σύγχρονη ολιγαρχία [gioze rbis ] iv συνέ ντευξη /συζήτη ση µ ε τον αντώ νη τω ν l os t bodie s vii re s ide nts [ch am.k or.] xii ζω ή xv το όνειρο ενός γελοίου [f. dos toe vs k y] xvi δ ύσκολοι καιροί [baph om e t] xix για έ να κοµ µ άτι... π ρω ί [δ ικαίος] xxiii µ ουσική [κουκούτσι] xxiv ατέ ρµ ονος βρόγχος [ch aos _jv] xxv δ όγµ α '9 5 [baph om e t] xxvi οι όµ ορφες ειδ ήσεις, όµ ορφα καίγονται xxx

3 το η µ ερολόγιο ενός τρελού [com ze radd] "Το δ έ ντρο βρήκε καταφύγιο µ έ σα στο φύλλο, το σπ ίτι µ έ σα στη ν π όρτα, η π όλη µ έ σα στο σπ ίτι. Περπ ατούσα θαυµ άζοντας αυτό το θέ αµ α, µ α έ βλεπ α ακόµ α π ω ς το δ έ ντρο είχε γίνει φύλλο, το σπ ίτι π όρτα κι η π όλη σπ ίτι. Να γιατί π ρέ π ει να βάλω τα δ υνατά µ ου, να µ η ν κρυφτώ µ έ σα στις π αλάµ ες µ ου." -- fe rnando arrab al Μ ια σπ ίθα χρειάζεται, τίπ οτα π αραπ άνω. Ή µ ήπ ω ς απ αιτείται η ίδ ια σπ ίθα να αγκαλιάσει κι άλλους ανθρώπ ους; Σαν επ ιλεγµ έ νος απ ό χρόνια φαίνεται ο ρόλος µ ου. Α ρνούµ αι να π αίξω. Ξεχνάω τα λόγια. Τρώω τις λέ ξεις µ α δ εν χορταίνω, π ίνω τις σκέ ψ εις µ α δ εν ξεδ ιψ άω. Α ρνούµ αι να γίνω κοµ µ άτι τω ν π ολύτιµ ω ν στατιστικών τους. Ο ι στρογγυλοπ οιήσεις τους, µ ας βγάζουν στο π εριθώριο... Είναι ώρα να ξεφύγουµ ε απ ' τα τρία µ η δ ενικά π ου µ ας έ χουν καταδ ικάσει σ' αυτόν τον ατέ ρµ ονο βρόγχο: 0µ οιοµ ορφία, 0µ οιογέ νεια, 0µ οφω νία. Είναι ώρα να κάνουµ ε τα δ ικά µ ας λάθη. Να γράψ ουµ ε τα λόγια µ όνοι µ ας. Να οδ η γη θούµ ε σε άγνω στες τοπ οθεσίες, χω ρίς να µ ας τραβάνε απ ' το χέ ρι. Να δ ώσουµ ε π ερισσότερη ση µ ασία σ' αυτή τη σπ ίθα π ου τριγυρνάει µ εσα στο µ υαλό µ ας... Πόσο π αράξενος θα µ ας φανεί ο κόσµ ος αν έ να π ρω ί δ ιαπ ιστώσουµ ε π ω ς τα µ όνα όνειρα π ου βγήκαν αλη θινά είναι αυτά π ου π εθαίνουµ ε... Η σπ ίθα έ φυγε απ ' το µ υαλό µ ου καθώς άφη σα το µ ολύβι να π έ σει απ ' τα χέ ρια µ ου. ΥΓ1. Τα µ άτια µ ου δ ακρύζουν κάπ οιες φορέ ς, όταν δ εν µ π ορούν να αντιµ ετω π ίσουν τη ν π ραγµ ατικότη τα. Η ελπ ίδ α είναι η δ ύναµ η π ου ση κώνει το έ να µ ου χέ ρι, π ου σκουπ ίζει το δ άκρυ, και το άλλο για να κάνω π έ ρα, όσους στέ κονται εµ π όδ ιο, για να αγκαλιάσω, όσους τα ξεπ ερνούν... ΥΓ2. Στον ίδ ιο δ ρόµ ο π ου χαράζουν όλοι όσοι στη ρίζουν τις "χίµ αιρες" µ ας, ο καθέ νας µ ε τον τρόπ ο του. 10ατο τεύχος χω ρίς συνοδ οιπ όρους δ εν γίνεται. ΥΓ3. Νισάφι π ια µ ε τα υστερόγραφα... iii

4 δ η µ οκρατία, η σύγχρονη ολιγαρχία [gioze rb is ] η µ οκρατία, το π ολίτευµ α π ου εξουσιάζει ο λαός. Μ ε αυτό το σύνθη µ α έ χουν γαλουχη θεί π λήθη ανθρώπ ω ν σε όλα τα γεω γραφικά µ ήκη και π λάτη, αναδ εικνύοντας αυτόν τον τρόπ ο δ ιακυβέ ρνη ση ς απ οζη τούµ ενο. Φυσικά, η όλη ως τον π λέ ον ενδ εδ ειγµ έ νο και φανατικά ιδ έ α έ χει π λαισιω θεί µ ' έ να θεω ρη τικό υπ όβαθρο π ροβάλλοντας σθεναρά τις π εριβόη τες αρχέ ς δ ικαίου. Όλα τα π αραπ άνω συγκινούν εύλογα τον δ ήµ ο, π ου αισθάνεται αυξη µ έ νη τη ν π ιθανότη τα να επ ιβάλει τη θέ λη ση του σ' έ να άτοµ ο ή σε µ ια οµ άδ α (κλασσικός ορισµ ός εξουσίας). Η π ραγµ ατικότη τα δ ιαψ εύδ ει αυτέ ς τις αδ ύναµ ες αρχέ ς. Το π ρόβλη µ α έ γκειται στη ν µ ορφή και στο π εριεχόµ ενο τη ς δ η µ οκρατίας. Η ση µ ερινή µ ορφή τη ς δ η µ οκρατίας είναι αντιπ ροσω π ευτική. Ο ι π ολίτες δ εν έ χουν λόγω άµ εσα για τα κοινά αλλά επ ιλέ γουν τα άτοµ α π ου θα έ χουν λόγω για λογαριασµ ό τους. Μ ε άλλα λόγια η εξουσία τους π εριορίζεται στο να επ ιλέ γουν αυτούς π ου τους εξουσιάζουν. Όσον αφορά το θέ µ α τη ς επ ιλογής δ εν είναι σπ άνιο αυτή να είναι π λασµ ατική. Ο λαός επ ιλέ γει αυτούς π ου έ χουν επ ιλέ ξει άλλοι να επ ιλέ ξει. Χαρακτη ριστικό είναι το π αράδ ειγµ α τον η π α στις τελευταίες εκλογέ ς (χρη σιµ οπ οιώ αυτή τη χώρα ω ς π αράδ ειγµ α γιατί π ροβάλετε ω ς ο π ροµ αχώνας τη ς δ η µ οκρατίας). Ο ι π ολίτες αυτής τη ς χώρας κλίθη καν να επ ιλέ ξουν, κατά τη γνώµ η µ ου, ανάµ εσα σε δ υο ανδ ρείκελα µ ε επ ουσιώδ εις δ ιαφορέ ς και τελικά ψ ήφισαν αυτόν π ου π ροω θήθη κε επ ικοινω νιακά (µ έ χρι και η αλ-κάιντα επ ιστρατεύτη κε). Α π ό τη ν άλλη π λευρά ας θεω ρήσουµ ε έ να µ οντέ λο στο οπ οίο η δ η µ οκρατία λειτουργεί σαν «καλοκουρδ ισµ έ νη µ η χανή» και ο λαός έ χει ενεργά στα χέ ρια του τη ν εξουσία. Τι χαρακτη ριστικά όµ ω ς έ χει αυτός ο λαός π ου επ ω µ ίζεται το βάρος τη ς δ η µ οκρατικής δ ιακυβέ ρνη ση ς, όταν ζούµ ε σε µ ία κοινω νία π ου έ χει αναπ αράγει τη ν π νευµ ατική έ νδ εια ενώ έ χει π εριθω ριοπ οιήσει τους π νευµ ατικούς ανθρώπ ους και όσους µ π ορούν να εκφέ ρουν µ ία τεκµ η ριω µ έ νη άπ οψ η. Τα π αραδ είγµ ατα π λεονάζουν. Στις η π α η π λειονότη τα τω ν π ολιτών π ιστεύει ότι ο τελευταίος π όλεµ ος δ ιεξήχθη για να βοη θήσει τους κατακτη µ έ νους και να π αταχθεί η τροµ οκρατία π ου είχε συσσω ρευθεί στο ιράκ. Μ π ορεί να ισχυριστεί κάπ οιος ότι αυτή η απ όβαση ήταν µ ία δ η µ οκρατική απ όφαση σύµ φω νη µ ε το λαϊκό αίσθη µ α, όµ ω ς απ ό σαθρή βάση. Το µ εγαλύτερο µ ειονέ κτη µ α τη ς δ η µ οκρατίας είναι ότι χρειάζεται γερά θεµ έ λια, δ η λαδ ή π ολίτες υψ η λού επ ιπ έ δ ου ικανούς να κρίνουν και να π άρουν φω τισµ έ νες απ οφάσεις. Μ ε άλλα λόγια επ ειδ ή στα δ η µ οκρατικά καθεστώτα κάθε π ολίτη ς, είτε είναι φω τισµ έ νος iv

5 είτε ζει σε π νευµ ατικό έ ρεβος, έ χει τη ν ίδ ια εξουσία και τη ν ίδ ια δ ύναµ η, η δ η µ οκρατία µ π ορεί να εφαρµ οστεί µ όνο εκεί π ου π λεονάζουν οι φω τισµ έ νοι άνθρω π οι, ικανοί να αντισταθούν σε κάθε µ έ σο χειραγώγη ση ς. Σε αντίθετη π ερίπ τω ση το δ η µ οκρατικό καθεστώς γίνεται εφάµ ιλλο του π ιο απ ολυταρχικού. Μ π ορεί κάπ οιος να επ ικαλεστεί ότι µ ερικέ ς κοινω νίες έ χουν φτάσει τα µ έ λη τους σε επ ίπ εδ ο να π άρουν δ η µ οκρατικέ ς απ οφάσεις. Τότε, γιατί δ εν τους δ ίνουν τη δ υνατότη τα να το π ράξουν; Μ ε άλλα λόγια γιατί δ ε µ ετατρέ π ουν τη δ η µ οκρατία τους σε άµ εση κατά τα π ρότυπ α τη ς αρχαίας Α θήνας όπ ου κάθε π ολίτη ς µ π ορεί να έ χει ενεργό ρόλο και να π αίρνει απ οφάσεις για τα κοινά; Α υτό δ ε θα ήταν δ ύσκολο µ ε τη ν π ρόοδ ο τω ν τη λεπ ικοινω νιακών µ έ σω ν. Έ νας τέ τοιος µ η χανισµ ός ίσω ς είναι π ιο δ υσκίνη τος αφού ο καθέ νας µ π ορεί να θέ σει επ ί τάπ η τος τη ν άπ οψ ή του, όµ ω ς αυτή η π ολυφω νία δ εν είναι το βασικό π λεονέ κτη µ α τη ς δ η µ οκρατίας; Μ ήπ ω ς τελικά δ εν θέ λουν να απ οφασίζει ο λαός π αρά µ όνο οι ολίγοι; Τέ λος συνη θίζεται η έ κφραση «π άµ ε να επ ιβάλουµ ε τη δ η µ οκρατία». Α υτή η π ρακτική εφαρµ όζεται κατά κόρον απ ό δ υτικά κράτη π ρος τριτοκοσµ ικέ ς χώρες. Στο π αρελθόν τη ν έ χουµ ε συναντήσει π ολλέ ς φορέ ς σε αφρικανικέ ς χώρες, σε χώρες τη ς λατινικής αµ ερικής και π ρόσφατα στο ιράκ. Είναι π οτέ δ υνατόν να φυτέ ψ εις έ να ξέ νο σπ όρο σ' έ να άγονο έ δ αφος µ ε ακατάλλη λο κλίµ α και να π εριµ έ νεις να ευδ οκιµ ήσει; Η ιστορία το έ χει απ οδ είξει. Η δ η µ οκρατία δ εν µ π ορεί να επ ιβλη θεί σε µ ια κοινω νία απ ό εξω τερικέ ς δ υνάµ εις. Όταν συµ βαίνει αυτό, µ ετατρέ π εται σε όργανο αλλότριω ν συµ φερόντω ν, σε µ έ σο εξανδ ραπ οδ ισµ ού, καθεστώτα π ου ετεροκαθορισµ ού και χειραγώγη ση ς. δ η µ ιουργήθη καν, π ροκάλεσαν π ερισσότερα «Τα δ η µ οκρατικά π ροβλήµ ατα απ ό τα ολιγαρχικά π ου π ροϋπ ήρχαν»(ρ. κάπ λαν, η επ ερχόµ ενη αναρχία ) Εάν θέ λουµ ε να π ροάγουµ ε τη ν π ραγµ ατική δ η µ οκρατία π ρέ π ει να χρη σιµ οπ οιήσουµ ε τις όπ οιες δ υνάµ εις π ου δ ιαθέ τουµ ε ώστε να π ροω θήσουµ ε τη ν π νευµ ατική ανάταση τω ν π ολιτών, µ ε τη δ η µ ιουργία εκπ αιδ ευτικών ιδ ρυµ άτω ν, π νευµ ατικών κέ ντρω ν και γενικότερω ν υπ οδ οµ ών ώστε να π ροκύψ ει έ να ευνοϊκό κλίµ α, έ να έ ρεισµ α για να µ π ορέ σει να ανθίσει ο σπ όρος τη ς δ η µ οκρατίας όχι µ ε τα όπ λα, όχι µ ε π ροπ αγάνδ α, δ ιαφορετικά η δ η µ οκρατία καταντά φαινάκι και µ ια δ ικαιολογία για τη σύγχρονη ολιγαρχία. Η δ η µ οκρατία είναι µ ια καραµ έ λα π ου ενώ έ χει µ π ει σε π ολλά στόµ ατα ελάχιστοι έ χουν κατανοήσει τη γεύση τη ς. v

6 [π. λάµπρου] ώρες κοινής ησυχίας

7 συνέ ντευξη /συζήτη ση µ ε τον αντώνη τω ν l os t b odie s [ερω τήσεις: ch am.k or. / com ze radd] ch im e re s : Α δ ερφέ αντώνη, σε ευχαριστούµ ε π ολύ π ου δ έ χτη κες να µ ας π αραχω ρήσεις αυτή τη "συνέ ντευξη ", απ ό όσο γνω ρίζουµ ε είναι η π ρώτη π ου δ ίνεις γενικώς κάπ ου, είναι τιµ ή µ ας και µ εγάλη µ ας χαρά, καθώς ξέ ρουµ ε π ω ς απ οφεύγεις τα π ολλά-π ολλά. Ευτυχώς π ου απ οφάσισες να π αρεβρεθείς στο l ive στο µ ικρό µ ουσικό θέ ατρο και είχαµ ε τη ν τύχη να σε γνω ρίσουµ ε. αντώνη ς: Η χαρά είναι δ ική µ ου. Σ ΥΝΕ ΝΤΕΥ ΞΗ ch im e re s : Πες µ ας δ υο λόγια για το π ω ς γνω ρίστη κες µ ε τον θάνο και το π ώς ξεκίνη σαν οι l os t b odie s, αυτό το "µ αύρο π ρόβατο"τη ς ελλη νικής µ ουσικής; αντώνη ς: Για να το ξεκαθαρίσουµ ε µ ια και καλή... το µ αύρο π ρόβατο είναι ο θάνος... εγώ είµ αι το άκακο άσπ ρο αρνάκι. :) Μ ε τον θάνο ζούσαµ ε στη ν ίδ ια π ολυκατοικία στη ν καλλιθέ α και στον ίδ ιο όροφο. Μ ε τη µ ουσική τα βρήκαµ ε γρήγορα και η κακία του κόσµ ου µ ας βάφτισε l os t b odie s. Τώρα π ου το σκέ φτοµ αι... π ιο θα ήταν το απ οτέ λεσµ α αν µ ας έ λεγαν "τα καλά π αιδ ιά"; ch im e re s : Έ να χαρακτη ριστικό τω ν l os t b odie s είναι το π λήθος τω ν δ ιαφορετικών ειδ ών µ ουσικής στα κοµ µ άτια τους, έ να π οικιλόµ ορφο κράµ α ήχω ν. Πες µ ας κάπ οια π ράγµ ατα για τις µ ουσικέ ς σου, κι όχι µ όνο, επ ιρροέ ς π ου σε βοήθη σαν και σε βοη θούν να δ η µ ιουργήσεις τη µ ουσική τω ν l os t b odie s. αντώνη ς: Η ουσία τω ν l os t b odie s είναι ακριβώς αυτή η... π ολυ-µ ουσικότη τα, γιατί και π ολλέ ς µ ουσικέ ς ακούµ ε και π ολλά µ ας απ ασχολούν και π ολλά γουστάρουµ ε και βασικά η "συνταγή" δ εν µ ας ενδ ιαφέ ρει να π ετύχει έ τσι ώστε να π αίζουµ ε τα ίδ ια και τα ίδ ια επ ειδ ή π ουλάει και φοβόµ αστε µ η χάσουµ ε τον κόσµ ο µ ας επ ειδ ή αλλάξαµ ε ήχο. Ότι µ ας κάθεται και µ ας λέ ει κάτι π άνω σε αυτό π ου θέ λουµ ε να π ούµ ε... αυτό π αίζουµ ε. Η µ ουσική γίνεται και αυτή λόγος. Συµ π λη ρώνει το έ να το άλλο. Η µ ουσική µ ας δ εν γεµ ίζει κενά και σίγουρα δ εν π αίζει το ρόλο του γη τευτή σε κάπ οιο κουπ λέ ή ρεφρέ ν... άλλω στε δ εν έ χουµ ε τέ τοια (µ ε τη ν κλασική έ ννοια). Είναι το έ να χέ ρι π ου π λέ νει το άλλο... Ο ι επ ιρροέ ς είναι π ολλέ ς. Α π ό αυτά π ου κουβαλάµ ε µ έ σα µ ας όλα αυτά τα χρόνια µ έ χρι κάτι τη ς στιγµ ής. Εκείνοι π ου έ χουν καταλάβει τι τρέ χει µ ε τους l os t b odie s µ π ορείνα κλαίνε και να γελάνε ταυτόχρονα γιατίη απ όγνω ση τω ν άλλω ν vii

8 είναι αστεία για άλλους και η χαρά κάπ οιω ν είναι η φρίκη π ολλών. Α ν ψ άξει κανείς, θα ακούσει το χάος του de pre s s ion αλλά µ αζί και τη ν η δ ονή του σαρκασµ ού και τη ς υπ ερβολής. εν κρυβόµ αστε απ ό κανέ ναν. Καταλαβαίνω π όσο π ολύπ λοκο ακούγεται το απ οτέ λεσµ α... και είναι έ να π ολύπ λοκο π ράγµ α τελικά. Στο καινούργιο cd (com ing s oon) δ εν καλυτερεύει το π ράγµ α. :) ch im e re s : Το "χάνοµ αι" αν το είχε τραγουδ ήσει έ νας pop s tar θα είχε γίνει no1 στα ch arts!!! Τι είναι αυτό π ου το δ ιαφοροπ οιείµ έ σα σε έ να cd τω ν l os t b odie s ; αντώνη ς: l olείναι το γενικότερο κλίµ α π ου σε µ π ερδ εύει και δ εν ξέ ρει ο κόσµ ος π ώς να αντιδ ράσει. Να κλάψ ει; Να γελάσει; Να τραβάει τα µ αλλιά του; Και το εξω φρενικό ξέ ρετε π οιο είναι; Στα ψ υχιατρεία τους βάζουν και ακούνε π ουλάκια του δ άσους και π οταµ άκια. Ο ι απ έ ξω ακούνε εµ άς!!! Πάντω ς απ ' ότι έ χω καταλάβει (απ ό ζω ντανέ ς µ αρτυρίες), οι l os t b odie s είναι σαν το π αλιό κρασί τελικά... όσο ακούς, µ ε τα χρόνια µ εστώνει και βρίσκεις κάτι νέ ο κάθε φορά. Α λλά υπ άρχει π άντα ο φόβος µ η σου π εταχτείο γαµ η µ έ νος φελλός στο µ άτι. ch im e re s : Είναι εµ φανέ ς για όσους έ χουν εντρυφήσει στο φαινόµ ενο l os t b odie s ότι υπ άρχει έ νας στίχος αιχµ η ρός, αλη θινός, ω µ ός, ο οπ οίος "π αντρεύεται" µ ε έ να απ ίστευτα ευαίσθη το, µ ελω δ ικό και λυρικό ήχο. Πώς τα καταφέ ρνετε; αντώνη ς: εν είναι όλα σκατά γύρω µ ας. Υπ άρχουν και ω ραία π ράγµ ατα. Τα π εϊνερλί για π αράδ ειγµ α. Το dak. Είναι λογικό λοιπ όν να π αντρεύονται και να ανακατεύονται και να βγαίνουν όλα όσα µ ας γοη τεύουν αλλά και όσα µ ας καίνε. Ο θάνος λέ ει αυτό π ου και οι δ υο θα λέ γαµ ε. Η µ ουσική είναι η µ ουσική π ου και οι δ υο κεφάρουµ ε... και όλο αυτό... απ λό η δ ύσκολο είναι οι l os t b odie s. Το θέ µ α είναι ότι το αφήνει στον κάθε έ να π ου ακούει. εν υπ άρχουν οδ η γίες ακρόαση ς στα cd-άκια. Εµ είς µ π ορεί να έ χουµ ε τρακάρει µ ε κάτι και η απ όγνω ση αυτή να ερµ η νεύεται αλλιώς σε κάπ οιον π ου δ εν το ζει. Και τι έ γινε;στο ίδ ιο τσουκάλι βράζουµ ε µ άγκες. Εδ ώ π ου είµ αστε θα 'ρθετε... ch im e re s : Εσύ στη ρόδ ο, ο θάνος στη ν αθήνα. Κι όµ ω ς, µ ' έ να απ λό τη λεφώνη µ α, και µ έ σα σε λίγα λεπ τά, π ου θα σου π ει τις σκέ ψ εις του, εσύ κατευθείαν έ χεις γράψ ει τις π ρώτες νότες τη ς µ ελω δ ίας. Α π ίστευτο. Έ χει να κάνει µ ε κάτι ξέ χω ρο απ ' τη µ ουσική. Α υτός δ εν είναι ο ορισµ ός τη ς επ ικοινω νίας και τη ς κατανόη ση ς ανάµ εσα στους ανθρώπ ους; viii

9 αντώνη ς: Χη µ εία π αιδ ιά. Κύλη σε ο τέ ντζερη ς... Φανταστείτε να ζούσαµ ε στη ν ίδ ια π όλη! Όµ ω ς τελικά είναι αυτό ακριβώς. Χη µ εία... χω ρίς τις π αρενέ ργειες. Καλά σχετικό είναι αυτό. Υπ άρχουν π ολλοί άνθρω π οι π ου µ ας βοη θάνε γιατί γουστάρουν. Έ χουν ξύσει τη ν επ ιφάνεια τη ς κρούστας µ ας. Πολλοί απ ό αυτούς θα µ π ορούσαν να είναι µ όνιµ α µ έ λη τω ν l os t b odie s... εκτός βέ βαια τω ν π αιδ ιών π ου βλέ π ετε στα l ive... οι οπ οίοι γαµ άνε ε; Και ο καθέ νας µ ε άλλο τρόπ ο. Α π ό τη ν γραφιστική π λευρά µ έ χρι τη ν κινούµ ενη εικόνα. Α κόµ α και εδ ώ στη ρόδ ο, υπ άρχει κόσµ ος π ου γουστάρει και θέ λει να συµ µ ετέ χει. Α π ό τον φίλιπ π ο (π ου είναι το dvd ρε µ αλάκα;) µ έ χρι τον νίκο και τον λευτέ ρη. Είναι σπ ουδ αίο π ράγµ α να εφαρµ όζουν τις ιδ έ ες τους και το χρόνο τους για σέ να, αλλά αυτό µ εταξύ του θάνου και εµ έ να είναι έ να π ράγµ α π ου λίγοι έ χουν καταλάβει και η µ αγεία είναι ότι αυτό π ου ζη τάει ο έ νας απ ό τον άλλο µ έ σω τη λεφώνου, είναι τελικά µ ια κουβέ ντα και το απ οτέ λεσµ α, ακριβώς αυτό π ου θέ λαµ ε. ch im e re s : Πιστεύεις ότι οι δ ιάφορες απ όπ ειρες εναλλακτικής ελεύθερη ς έ κφραση ς, αξίζουν τον κόπ ο να υπ άρχουν π αρόλο τη γενική αδ ιαφορία τη ς π λειοψ η φίας του κόσµ ου; Θυµ ίζει λίγο κλειστοφοβικό κύκλο αυτός ο χώρος π ου κινούµ αστε. η λαδ ή όλα έ γκειται στο µ εράκι και στη ν όρεξη αυτών π ου το κάνουν. Περιµ έ νουµ ε κάτι απ ό τον κόσµ ο ή δ εν µ ας νοιάζει το απ οτέ λεσµ α; Υπ άρχει κάπ οιος άλλος "στόχος" εκτός απ ό το να εκφραστούµ ε όσοι κινούµ αστε εναλλακτικά; αντώνη ς: Υπ άρχει σύγχυση µ ε τον κόσµ ο. Μ π ορεί να π άρει σβάρνα τα εναλλακτικά l ive και αµ έ σω ς µ ετά να π άει και για το π λέ ον εµ π ορικό π ράγµ α. Να σας π ω κάτι; Και τι έ γινε; Όπ ω ς τη βρίσκει ο καθέ νας. Α ν ο σκοπ ός µ ας ήταν να µ αζεύουµ ε κόσµ ο και να π ουλάµ ε... π ίστεψ ε µ ε, µ ας είναι π άρα π ολύ εύκολο. Επ ειδ ή αρέ σουν κάπ οια π ράγµ ατα σε εµ άς δ εν ση µ αίνει ότι π ρέ π ει ντε και καλά να αρέ σουν σε όλους. Είναι λάθος αυτό. Έ χω µ ια άπ οψ η π άνω σε αυτό π ου λέ ει ότι όσο σου αρέ σει κάτι... ακούς. εν σου αρέ σει; Μ η ν ακούς. Για µ ουσική µ ιλάµ ε. Μ ια έ κφραση π ου ανάλογα σου δ ιαµ ορφώνει τη δ ιάθεση. εν είναι µ ικροχειρουργική. Η όπ οια µ ουσική υπ οτίθεται ότι εκφράζει κατ αρχή αυτόν π ου τη γράφει... τώρα αν βρεθεί κάπ οιος να ακούσει και να γουστάρει... τότε γίνονται δ ύο και π άει λέ γοντας. ch im e re s : Πώς σου φάνη κε το l ive τω ν l os t b odie s ; αντώνη ς: ΕΠΑ ΘΑ!!! Ντρέ π οµ αι π ου έ π ρεπ ε να π εράσουν τόσα χρόνια να δ ω έ να l ive. ix

10 Είναι και εξω φρενικό ε; :) Η µ π άντα είναι φοβερή και όλα τα π αιδ ιά γουστάρουν π ου π αίζουν και αυτό φαίνεται και ακούγεται και το απ οτέ λεσµ α είναι ο κόσµ ος να π ερνάει καλά και απ ό ότι π ρόσεξα όλοι ήξεραν όλα τα λόγια. Και γαµ ώ. Τώρα κατάλαβα γιατί γίνεται χαµ ός όπ ου π αίζουν και γιατί υπ άρχει κόσµ ος π ου π άει ξανά και ξανά. Α π ό µ ακριά καταλαβαίνεις... είναι δ ύσκολο να κατανοήσεις και να βάλεις εικόνα σε αυτά π ου ακούς απ ό εκείνους π ου π άνε στα l ive. ch im e re s : Υπ άρχει κόσµ ος π ου θα ήθελε να δ ει κι εσέ να π άνω στη σκη νή. Είναι κάτι π ου δ εν σε ενδ ιαφέ ρει; αντώνη ς: Το γκρουπ έ χει κάνει π άρα π ολύ δ ουλειά για να βγαίνει το κάθε l ive. Θα ήταν ω ραία αλλά απ ό τη ν άλλη δ εν µ ε ενδ ιαφέ ρει. Η π ρόγραµ µ α για το 2008, (στη ν µ ελβούρνη σελίνα ετοιµ άζει φαντασµ αγορικό νοµ ίζω ), όταν κλείνουµ ε τα 20 χρόνια. Σύµ φω νοι. Θα το κάνω. Α λλά µ όνο αν ανέ βει όλος ο κόσµ ος π ου έ χει δ ουλέ ψ ει µ αζί µ ας. Η σίλια, η µ υρτώ, η σελίνα, η λούση... και τόσοι άλλοι. Έ τσι ναι! ch im e re s : Στο µ ικρό µ ουσικό θέ ατρο, εµ φανίστη καν για π ρώτη φορά ζω ντανά, ω ς s upport στους l os t b odie s, οι s k otian e ftam e. Ποια είναι η γνώµ η σου; αντώνη ς: Α υτό π αιδ ιά δ εν το π ερίµ ενα. Ο ι l os t b odie s είναι al te rnative και η άπ οψ ή µ ου είναι ότι οι s k otian e ftam e ήταν το κερασάκι στις δ υο βραδ ιέ ς. Γούσταρα π ολύ... αλλά σας το είχα π ει και τότε... µ αζίκαι εικόνα. ch im e re s : Πλέ ον οι l os t b odie s εδ ώ και λίγους µ ήνες δ ιαθέ τουν και s ite. Πώς σου φαίνεται; αντώνη ς: Α υτό π ια! Τεχνολογία µ εγάλε. Εµ είς ακόµ α το 2000 ανακαλύψ αµ ε τον η λεκτρισµ ό. Πάντω ς είναι φοβερό. Μ ίλη σα µ ε κόσµ ο π ου µ π ήκε και γουστάρανε. Συγκεντρώνει τόσες εναλλακτικέ ς π ροτάσεις και µ ε αυτόν τον τρόπ ο π ολλοί π ερισσότεροι θα µ π ουν στο κλίµ α. Εντυπ ω σιακό. Ο θάνος ασχολείται µ ε αυτό και έ τσι υπ άρχει επ ικοινω νία µ ε π ολύ κόσµ ο και είναι ση µ αντικό π ράγµ α. Να µ π ορούµ ε να µ ιλάµ ε... έ στω και έ τσι. x

11

12 re s ide nts [ch am.k or.] Ο ι αντιαµ ερικάνοι-αµ ερικάνοι re s ide nts Ξεκίνη σα να γράφω αυτό το άρθρο έ χοντας µ ουσική συντροφιά το cd του dis cove ry ch anne l h unte rs : th e w orl d of pre dators and pre y - originals oundtrack re cording m us ic pe rform e d and produce d b y th e re s ide nts. Τι µ π ορείς να π εις για τους re s ide nts ;... Α µ ερικάνοι στη ν εθνικότη τα, µ ια αµ ερική π ου τη λάτρεψ αν, τη µ ίση σαν, τη µ ελέ τη σαν, τη ν π αράφρασαν χω ρίς έ λεος, σατίρισαν και κριτίκαραν τη ν εικόνα τη ς. Θα επ ιχειρήσω να καταγράψ ω λίγες π λη ροφορίες για αυτήν τη ν κολεκτίβα τη ς οπ οίας τα l ive είναι µ ια π ρω τόγνω ρη εµ π ειρία και ση µ αντικότατο στοιχείο στο να συλλάβει κανείς έ στω και στο ελάχιστο έ ννοιες όπ ω ς σουρεαλισµ ός, avant-garde, κτλ. κτλ. στο χώρο τη ς µ ουσικής. Κατά π άσα π ιθανότη τα, και ενώ τα όρια τη ς φαντασίας, τη ς π ραγµ ατικότη τας και του µ ύθου είναι π ολύ π ολύ κοντά, τα µ έ λη τω ν re s ide nts βρέ θη καν στις τελευταίες τάξεις του σχολείου, στο s h ie ve port τη ς π ολιτείας l ouis iana, κάπ ου το και λίγα χρόνια µ ετά π άρθη κε η απ όφαση να ενώσουν τις δ υνάµ εις τους και να ασχολη θούν µ ε έ να π ραγµ ατικά εναλλακτικό τρόπ ο xii

13 µ ε τη µ ουσική. Γύρω στα µ ετακοµ ίζουν στο s an francis co. Βρίσκουν εργασία π ρω ινή και αυτό τους βοη θά να µ αζέ ψ ουν χρήµ ατα για τα όργανα και τις η χογραφήσεις τους. Κάπ ω ς έ τσι αρχίζουν να απ οτυπ ώνουν σε κασέ τες τις καλλιτεχνικέ ς τους ανη συχίες ενώ ταυτόχρονα στέ λνουν de m o π αντού. Φυσικά ήταν εντελώς άπ ειροι µ ουσικά χω ρίς βέ βαια να είναι αυτός ο λόγος π ου δ εν έ βρισκαν ανταπ όκριση. Σύµ φω να µ ε µ αρτυρίες κάνουν τη ν π ρώτη τους, απ ογοη τευτική(!) εµ φάνιση στο b e rk e l e y. ύο κασέ τες τους rus ty coath ange rs for th e doctor και th e b al l ad of s tuffe d trigge r - θα τις στείλουν ανώνυµ α στον h alh al ve rs tadt τη ς w arne r b., ο οπ οίος τις επ ιστρέ φει ταχυδ ροµ ικώς γράφοντας στον φάκελο επ άνω «for th e atte ntion of th e re s ide nts»... έ τσι το group απ έ κτη σε όνοµ α... Καθώς έ βλεπ αν ότι καµ ιά δ ισκογραφική εταιρεία δ εν ήταν δ ιατεθειµ έ νη να στεγάσει τον π ροσω π ικό τους ιδ ιόµ ορφο ήχο τους, δ η µ ιουργούν τη δ ική τους δ ισκογραφική εταιρεία, τη ν ral ph re cords. Το π ρώτο τους ολοκλη ρω µ έ νο al b um το κυκλοφορούν το m e e t th e re s ide nts - είναι η υβριδ ική µ ορφή του αντισυµ βατικού τους ύφους, µ ε εκκεντρικέ ς ανακατασκευέ ς pop επ ιτυχιών τη ς δ εκαετίας του 60. εν καταφέ ρνουν να π ουλήσουν π άνω απ ό 50 αντίγραφα απ ό αυτό το al b um ενώ η capitolre cords τους µ η νύει για το εξώφυλλό τους το οπ οίο ήταν µ ια ντανταϊστική π αρω δ ία του artw ork του al b um τω ν b e atl e s - m e e t th e b e atl e s. Ιστορική έ µ εινε η αυτοσαρκαστική ατάκα π ου ειπ ώθη κε π ολύ αργότερα «δ εν µ π ορούµ ε να καταλάβουµ ε γιατί οι b e atl es είναι π ερισσότερο δ η µ οφιλείς απ ό εµ άς». Το s anta dog είναι η π ρώτη τους κυκλοφορία, η οπ οία απ οτυπ ώθη κε σε 300 κοµ µ άτια π ερίπ ου και ταχυδ ροµ είται σε δ ιάφορες π ροσω π ικότη τες τη ς επ οχής εκείνη ς, απ ό τον frank zappa µ έ χρι τον rich ard nixon. Α κολουθούν δ ίσκοι οι οπ οίοι χαράζουν τη ν ξέ φρενη δ ιαδ ροµ ή τους στη µ ουσική βιοµ η χανία, καθώς µ έ σα σε 3 δ εκαετίες αριθµ ούνται π άνω απ ό 40 τα επ ίση µ α al b um τους, δ ιατη ρώντας π άντα τη ν µ υστη ριώδ η, αινιγµ ατική και αντι-s tar ιδ ιοσυγκρασία τους, π αρόλο π ου το έ ργο τους έ γινε δ ιάση µ ο, χω ρίς π οτέ να δ ίνουν συνεντεύξεις στα µ µ ε και χω ρίς να έ χουν απ οκαλύψ ει τα αλη θινά τους π ρόσω π α και ονόµ ατα. Κρύβουν συστη µ ατικά τις ταυτότη τέ ς τους, τα π ρόσω π ά τους π ίσω απ ό σουρεαλιστικέ ς µ άσκες, π ου συνδ έ ονται εξάλλου µ ε το π εριεχόµ ενο τω ν xiii

14 τραγουδ ιών τους και τις θεατρικής απ όδ οσής τους-το σαρκασµ ό τω ν στερεότυπ ω ν τη ς σύγχρονη ς ζω ής, µ εταξύ τω ν οπ οίω ν και τη ς ίδ ιας τη ς µ ουσικής βιοµ η χανίας. Χαρακτη ριστική αµ φίεση τους τα τεράστια π λαστικά µ άτια γύρω απ ό τα κεφάλια τους, τα κλασικά καπ έ λα, σε συνδ υασµ ό µ ε σµ όκιν. Τα l ive τους, είναι οπ τικοακουστικό υπ ερθέ αµ α, δ ικαιολογη µ έ να µ π ορεί να τους χαρακτη ρίσει κάπ οιος ω ς τους π ρώτους θεατρικούς pe rform e r. Άλλη µ ία π ρω τιά τους, ή έ στω είναι απ ό τους π ρώτους π ου π αρουσιάζουν τη ν «εικονική π ραγµ ατικότη τα» (m ul tim e dia inte raction) τη ν εξερεύνη ση τω ν νέ ω ν οπ τικοακουστικών δ υνατοτήτω ν του cd-rom. Στο dvd ick y fl ix (2001) είναι συγκεντρω µ έ νο το σύνολο τω ν µ ουσικών vide o και γενικά του οπ τικοακουστικού υλικού π ου έ χουν κυκλοφορήσει οι re s ide nts στη ν καριέ ρα τους. Το σχήµ α π ου λέ γεται re s ide nts δ εν έ χει π ροη γούµ ενο - ούτε και επ όµ ενο. Έ να group π ου µ έ σα στις π η γέ ς έ µ π νευσής τους συγκαταλέ γονται οι π ρω τοπ όροι h arry partch, s un ra, captain b e e fh art, κατάφερε να κρατάει τόσα χρόνια τώρα «έ ναν π αραµ ορφω τικό καθρέ φτη µ π ροστά µ ας και στη συνέ χεια να µ ας π είθει ότι η π ραγµ ατικότη τα δ εν είναι αυτή π ου νοµ ίζουµ ε». xiv

15 ζω ή [λόγια: nie ztch e / επ ιµ έ λεια: ch am.k or.] Έ να τραγούδ ι-ταξίδ ι στον ορισµ ό τη ς λέ ξη ς «ζω ή», έ τσι όπ ω ς τη θέ λουµ ε και τη ν εννοούµ ε εµ είς. «Έ τσι µ ίλη σε ο ζαρατούστρα» λοιπ όν και ο θάνος δ ιάλεξε ίσω ς τα καλύτερα απ ό τα λόγια του και τα έ κανε έ να καταπ λη κτικό κοµ µ άτι, π ου όσοι έ χουν έ ρθει σε l ive τω ν l os t b odie s, θα έ χουν π αρασυρθεί απ ό τη ν απ ίστευτη δ ύναµ η του λόγου, τη ν µ οναδ ική ερµ η νεία-αφήγη ση του θάνου και τη µ αγεία τη ς µ ουσικής, σε έ ναν δ ιαφορετικό κόσµ ο... στον κόσµ ο π ου θα θέ λαµ ε να ζούµ ε... σε έ ναν κόσµ ο µ ε τέ τοιους ανθρώπ ους... Όµ ω ς π όσοι απ ό εµ άς έ χουν «µ έ σα τους το χάος, για να γεννήσουν έ να χορευτικό αστέ ρι»; Μ ου αρέ σουν εκείνοι π ου δ εν ξέ ρουν να Και π ου µ π ορείνα καταστραφείαπ ό έ να ζουν π αραµ ικρό βίω µ α Παρά µ όνο για να χαθούν Έ τσι δ ιασχίζει π ρόθυµ α το π οτάµ ι Γιατίείναι αυτοίπ ου π ερνάνε αντίπ ερα είτε τους αγαθούς και τους δ ίκαιους Μ ου αρέ σουν οι µ εγάλοι καταφρονη τέ ς Ποιον µ ισούν π ερισσότερο Γιατίείναι τα βέ λη τη ς επ ιθυµ ίας Α υτόν π ου συντρίβει τις π λάκες τω ν Για τη ν απ έ ναντι όχθη αξιών τους Τον καταστροφέ α Μ ου αρέ σει αυτός π ου σπ αταλάει τη ν Τον εγκλη µ ατία ψ υχή του Α υτός όµ ω ς είναι εκείνος π ου δ η µ ιουργεί Που δ εν θέ λει να του λέ νε ευχαριστώ Που π άντα χαρίζει και δ εν θέ λει να Σας το λέ ω συντη ρη θεί Πρέ π ει να έ χει κανείς µ έ σα του το χάος, για να γεννήσει έ να χορευτικό αστέ ρι Μ ου αρέ σει εκείνος π ου ντρέ π εται όταν τον ευνοούν τα ζάρια Η σοφία τω ν δ ασκάλω ν και τω ν σοφών Και π ου όλο ρω τάει τη ς αρετής είµ αι έ νας χαρτοπ αίχτη ς λοιπ όν; Λέ ει να αγρυπ νάτε για να κοιµ άστε καλά γιατίθέ λει να καταστραφεί Α υτή είναι η σοφία του δ ίχω ς όνειρα ύπ νου Μ ου αρέ σει εκείνος π ου η ψ υχή του Είναι βαθιά ακόµ α και µ έ σα στη ν π λη γή Μ ακάριοι οι νυσταγµ έ νοι γιατίγρήγορα του θα τους π άρει ο ύπ νος. xv

16 το όνειρο ενός γελοίου [f. dos toe vs k y] Είµ αι έ νας γελοίος άνθρω π ος. Τώρα µ ε π αίρνουν για τρελό, µ α δ εν είµ αι τέ τοιος, δ εν π ροβιβάστη κα κι έ µ εινα π άντα ο ίδ ιος γελοίος άνθρω π ος, όπ ω ς ήµ ουν π άντα. Μ α δ εν θυµ ώνω π ια τώρα. Τώρα όλοι οι άνθρω π οι µ ου είναι εξίσου ευχάριστοι, ακόµ α κι όταν µ ε κοροϊδ εύουν: τότε µ άλιστα µ ου είναι π ιο ευχάριστοι. Θα γελούσα µ ε τη ν καρδ ιά µ ου εις βάρος τους, όχι γιατί µ ' ευχαριστεί αυτό, αλλά γιατί είµ αι φίλος τους, αν δ εν έ νιω θα τον εαυτό µ ου τόσο λυπ η µ έ νο κοιτάζοντας τους. Και νιώθω τον εαυτό µ ου λυπ η µ έ νο, γιατί δ εν ξέ ρουν τη ν αλήθεια, κι εγώ τη ν ξέ ρω! Ω, π όσο είναι οδ υνη ρό να ξέ ρεις µ όνος τη ν αλήθεια! Και να σκέ φτεται κανέ νας π ω ς δ εν θα τη µ άθουν π οτέ! εν µ π ορούν να τη ν καταλάβουν... Πριν ανακαλύψ ω τη ν αλήθεια, λυπ όµ ουν π ολύ π ου φαινόµ ουν γελοίος. Και δ εν φαινόµ ουν µ ονάχα, ήµ ουν. Υπ ήρξα π άντα τέ τοιος, το ξέ ρω αυτό απ ό τότε π ου άρχισα να σκέ φτοµ αι, το ήξερα ίσω ς σαν ήµ ουν εφτά χρονών, το ήξερα π ριν π άω στο σχολείο. Στο π ανεπ ιστήµ ιο, όσο σπ ούδ αζα, τόσο καθαρότερα έ νιω θα π ω ς ήµ ουν γελοίος. Μ π ορώ να π ω ότι οι π ανεπ ιστη µ ιακέ ς µ ου σπ ουδ έ ς είχαν το µ όνο απ οτέ λεσµ α να µ ε π είσουν επ ιστη µ ονικότατα π ω ς ήµ ουν γελοίος. Και αργότερα στη ζω ή, τα π ράγµ ατα όλο και π ερισσότερο µ ου το απ οδ είκνυαν. Κάθε χρόνο µ εγάλω νε και στερεω νόταν µ έ σα µ ου η συναίσθη ση τη ς γελοιότη τας µ ου σε όλα. Παντού και π άντα µ ε κορόιδ ευαν µ α κανέ νας δ εν ήξερε, δ εν µ άντευε ότι αν υπ ήρχε στον κόσµ ο έ νας άνθρω π ος π ου είχε π εισθεί για τη γελοιότη τά του, αυτός ήµ ουν εγώ. Κανείς όµ ω ς δ εν το κατάλαβε, κι αυτό µ ' εξευτέ λιζε π ερισσότερο απ ' όλα. Ω στόσο ήταν σφάλµ α µ ου. Είχα π άντα τόσο εγω ισµ ό, π ου π ότε, για τίπ οτα στον κόσµ ο, δ εν θα συµ φω νούσα µ ε κανέ να π ω ς ήµ ουν έ νας γελοίος άνθρω π ος. Ο εγω ισµ ός αυτός µ εγάλω νε µ ε τα χρόνια, και ασφαλώς, αν συνέ βαινε π οτέ να το εξοµ ολογη θώ, αδ ιάφορο σε π οιον, είµ αι βέ βαιος π ω ς τη ν ίδ ια βραδ ιά, θα π ετούσα τα µ υαλά µ ου στον αέ ρα µ ' έ να π ερίστροφο. (...) Ω! Πόσο γρήγορα γεννήθη κε η φιλη δ ονία π ου γέ ννη σε τη ζήλεια κι εκείνη π άλι τη σκλη ρότη τα... εν ξέ ρω π ότε, µ α ύστερα απ ό λίγο, χύθη κε για π ρώτη φορά αίµ α... Ο ι άνθρω π οι, κατατροµ αγµ έ νοι, άρχισαν να φεύγουν, ν' απ οµ ονώνονται. Έ καναν συµ - xvi

17 µ αχίες, οι µ εν εναντίον τω ν δ ε. Έ µ αθαν τη φιλοτιµ ία, π ου τη ς έ δ ω σαν το µ εγαλόπ ρεπ ο τίτλο: Τιµ ή! Κάθε έ θνος τότε έ κανε τη ση µ αία του. Κατόπ ιν εκύρη ξαν τον π όλεµ ο στα ζώα π ου έ φυγαν στα δ άση κι έ γιναν εχθροί του ανθρώπ ου. Κι άρχισε ο π όλεµ ος του ατοµ ισµ ού για το δ ικό µ ου και το δ ικό σου. Α νακάλυψ αν τις γλώσσες. Α νακάλυψ αν τον π όνο και τον ερω τεύτη καν. Όλοι αυτοί οι άνθρω π οι δ ιψ ούσαν τον π όνο κι έ λεγαν π ω ς µ ε τον π όνο µ ονάχα φτάνει κανείς στη ν αλήθεια. Α υτός υπ ήρξε η π ρώτη αρχή τη ς επ ιστήµ η ς. Μ όλις έ γιναν κακοί, άρχισαν να εκφω νούν λόγους για τη ν αδ ελφοσύνη, για τη φιλανθρω π ία, και κατάλαβαν τις ιδ έ ες αυτέ ς. Μ όλις έ γιναν εγκλη µ ατίες, άρχισαν να µ ιλούν για τη δ ικαιοσύνη, συντάξανε κώδ ικες για να τη δ ιαφυλάξουν και αγχόνες για να τη ν υπ ερασπ ιστούν. Μ όλις θυµ όντουσαν το τι είχανε χάσει. εν ήθελαν να π ιστέ ψ ουν στη ν αθω ότη τά τους και στη ν π ερασµ έ νη τους ευτυχία, γελούσαν µ άλιστα για τη ν ευτυχία αυτή, λέ γοντας π ω ς ήταν π αραµ ύθι και δ εν µ π ορούσαν π ια να τη ν φανταστούν σαν κάτι το π ραγµ ατικό. Ω στόσο αν και δ εν π ίστευαν καθόλου στη ν π αλιά τους ευδ αιµ ονία, δ ιατήρη σαν τόσο δ υνατό π όθο να ξαναγίνουν αθώοι κι ευτυχισµ έ νοι π ου χάθη καν σαν π αιδ ιά µ έ σα στον π όθο τους! Θεοπ οίη σαν τον π όθο τους, του έ χτισαν ναό, γονάτισαν µ π ροστά στη ν ίδ ια τους ιδ έ α, µ π ροστά στο είδ ω λο του π όθου τους, και µ ε τη ν π επ οίθη ση π ω ς ήταν απ ραγµ ατοπ οίη τος, τον π ροσκύνη σαν µ ε δ άκρυα και γονυκλισίες. Α ν όµ ω ς κανέ νας ξανάβρισκε τη ν π αλιά τους ευτυχία, τους τη ν έ δ ειχνε, και τους ρω τούσε κατόπ ιν: Θέ λετε να ξαναγυρίσετε σ' αυτήν;θ' απ αντούσαν: όχι! Μ ου έ λεγαν: Έ στω, είµ αστε ψ εύτες, κακοί, άδ ικοι, το ξέ ρουµ ε κι ελεεινολογούµ ε τον εαυτό µ ας. Τιµ ω ρούµ εθα γι' αυτό π ιο αυστη ρά ίσω ς π αρ' ότι θα µ ας τιµ ω ρούσε ο φιλεύσπ λαχνος κριτής, π ου δ εν ξέ ρουµ ε το όνοµ ά του. Α λλά µ ε τη ν επ ιστήµ η θα ξαναβρούµ ε τη ν αλήθεια κι αυτή τη φορά θα τη ν κατέ χουµ ε συνειδ η τά. Η επ ιστήµ η θα µ ας δ ώσει τη σοφία π ου θα µ ας ανακαλύψ ει τους νόµ ους τη ς ευτυχίας και η συνείδ η ση τω ν νόµ ω ν τη ς ευτυχίας αξίζει π ερισσότερο απ ό τη ν ευτυχία Να τι µ ου έ λεγαν, κι ο καθέ νας τους όλο κι αγαπ ούσε π ερισσότερο τον εαυτό του, κι ο καθέ νας του έ δ ινε τόση ση µ ασία στο ίδ ιο του υπ οκείµ ενο, ώστε π ροσπ αθούσε φροντίζοντας µ όνο για τη ζω ή του, να λιγοστέ ψ ει τη ν αξία τω ν άλλω ν. Εµ φανίστη κε τότε η σκλαβιά, η θελη µ ατική σκλαβιά µ άλιστα. Ο ι αδ ύνατοι υπ οτάχθη καν εντελώς θελη µ ατικά στους ισχυρούς για να τους βοη θήσουν αυτοί να καταπ ιέ σουν άλλους π ιο αδ ύνατους ακόµ α. Παρουσιάστη καν άνθρω π οι δ ίκαιοι, κατέ κριναν τον εγω ισµ ό, τη ν αδ ικία, τη ν ανη θικότη τα του κόσµ ου. Τους π εριγελούσαν ή τους λιθοβολούσαν. Το άγιο αίµ α τους χύθη κε στα π ροπ ύλαια τω ν ναών... xvii

18 Α π ό τη ν άλλη µ εριά, βγήκαν άνθρω π οι π ου άρχισαν να ερευνούν για ν' αναδ ιοργανώσουν τη ν κοινω νία κατά τέ τοιο τρόπ ο, ώστε να π άψ ει ο καθέ νας ν' αγαπ ά τον εαυτό του π ερισσότερο απ ό τους άλλους, να µ η ν είναι π ρόσκοµ µ α στους άλλους. Βρήκαν τη θεω ρία τη ς αλλη λέ γγυας κοινότη τας και η ιδ εολογία αυτή ενθουσίασε ολόκλη ρους λαούς. Άλλω στε όλα τα καλά π νεύµ ατα είχανε π εισθεί π ω ς η επ ιστήµ η, η σοφία και το έ νστικτο τη ς αυτοσυντήρη ση ς θ' ανάγκαζαν στο τέ λος τους ανθρώπ ους να συνενω θούν και ν' απ οτελέ σουν µ ια λογική κοινω νία. Για να επ ιταχύνουν το π ράγµ α οι π ιο σοφοί έ βαλαν όλα τους τα δ υνατά για να κάνουν να εξαφανιστούν όλοι οι άλλοι π ου δ εν ήταν σοφοί. Α υτοί π ου δ εν καταλάβαιναν τη ν ιδ εολογία τους ή π ου εµ π όδ ιζαν να θριαµ βεύσει γρήγορα. Α λλά το αίσθη µ α τη ς αυτοσυντήρη ση ς εξασθέ νη σε άξαφνα. Ήρθαν οι εγω ιστέ ς κι οι φιλήδ ονοι και ζήτη σαν ορθά κοφτά ή όλα ή τίπ οτα. Για να τα έ χουν όλα κατέ φυγαν στο έ γκλη µ α, να έ χουν το τίπ οτα. Κι όταν δ εν κατόρθω ναν να τα επ ιτύχουν όλα στη ν αυτοκτονία ίδ ρυσαν τη θρη σκεία του εκµ η δ ενισµ ού µ ε το ιδ εώδ ες τη ς αιώνιας γαλήνη ς εις το µ η υπ άρχειν. Τέ λος οι άνθρω π οι αυτοί κουράστη καν απ ό τη στείρα αυτή εργασία και στα π ρόσω π ά τους π άνω φάνη κε ο π όνος π ου τον ονόµ ασαν οµ ορφιά, γιατί η µ εγαλοφυΐα βρίσκεται µ όνο στον π όνο. Κι οι π οιη τέ ς εξύµ νη σαν τον π όνο. Κι εγώ γύριζα ανάµ εσα σ' αυτούς στριφογυρίζοντας τα χέ ρια, κλαίγοντας για τη ν π λάνη τους κι αγαπ ώντας τους ίσω ς π ιο π ολύ τότε π αρά στα χρόνια π ου ήταν αθώοι κι όµ ορφοι. Κι αγαπ ούσα ακόµ α τη δ ιεφθαρµ έ νη τους γη π ερισσότερο π αρά τον αρχαίο τους π αράδ εισο. Α λίµ ονο! Είναι το γραφτό µ ου ν' αγαπ ώ τη θλίψ η και τον π όνο π άντα, µα για µ έ να µ ονάχα, γιατί εκείνους τους ελεεινολογούσα. Και κατη γορούσα απ ελπ ισµ έ να τον εαυτό µ ου, τον καταριόµ ουνα, τον π εριφρονούσα. Και τους φώναζα π ω ς ήµ ουν ο µ όνος έ νοχος, π ου τους µ ετέ δ ω σα το µ ίασµ α του ψ έ µ µ ατος. Τους ικέ τευα να µ ε σταυρώσουν, τους έ µ αθα να φτιάξουν έ να σταυρό. εν είχα το θάρρος να σκοτω θώ µ όνος µ ου, µ α ήθελα να µ ε σκοτώσουν µ ε τα χέ ρια τους. ιψ ούσα τα βασανιστήρια, δ ιψ ούσα να χύσω το αίµ α µ ου έ ω ς τη ν τελευταία µ ου σταλαγµ ατιά... Μ ε κορόιδ ευαν και στο τέ λος µ ε π ήραν για τρελό. Έ λεγαν π ω ς δ εν έ φταιγα καθόλου, αφού µ όνο αυτό π ου λαχταρούσαν τους δ ίδ αξα και π ω ς ό,τι έ γινε τώρα δ εν µ π ορούσε να ξεγίνει. Τέ λος, µ ου δ ήλω σαν π ω ς άρχισα να γίνοµ αι επ ικίνδ υνος γι' αυτούς και π ω ς θα µ ' έ κλειναν στο φρενοκοµ είο αν δ ε σώπ αινα. Τότε µ ' έ π ιασε µ ια λύπ η, µ ια τέ τοια λύπ η, π ου η καρδ ιά µ ου σφίχτη κε... Θαρούσα π ω ς θα π έ θαινα, και π άνω σ' αυτό... Λοιπ όν, π άνω σ' αυτό, ξύπ νη σα... xviii

19 δ ύσκολοι καιροί... (τότε και τώρα) [b aph om e t] Η π ορεία τη ς ελλη νικής κοινω νίας δ εν επ ιτρέ π ει να δ η µ ιουργη θούν εκείνες οι δ ιεργασίες π ου θα οδ η γήσουν τη χώρα σ έ να στάδ ιο ανάπ τυξη ς ανάλογο π ρος εκείνο τω ν εκβιοµ η χανισµ έ νω ν χω ρών τη ς δ. ευρώπ η ς. Η ελλάδ α π αραµ έ νει χώρα αγροτική µ ε δ ιογκω µ έ νο τον τριτογενή τοµ έ α τη ς οικονοµ ίας (π αροχή υπ η ρεσιών, εµ π όριο, π ιστοδ οτικέ ς υπ η ρεσίες) και µ ' έ ναν τεράστιο κρατικό µ η χανισµ ό, ενώ δ εν γίνεται καµ ιά π ροσπ άθεια για ανάπ τυξη του δ ευτερογενούς τοµ έ α (βιοµ η χανία). Τόσο οι έ λλη νες αστοί του εξω τερικού, όσο και οι εγχώριοι, απ οφεύγουν τις επ ενδ ύσεις στον π αραγω γικό τοµ έ α τη ς βιοµ η χανίας, ο οπ οίος απ αιτεί µ ακροχρόνιους σχεδ ιασµ ούς και δ η µ ιουργία κατάλλη λη ς υπ οδ οµ ής. Α ρκούνται στη χρη µ ατοδ ότη ση του εισαγω γικού και εξαγω γικού εµ π ορίου και σε άλλες κερδ οσκοπ ικέ ς και χρη µ ατιστικέ ς επ ιχειρήσεις (τοκογλυφία, µ εταλλεία, κ.α.), π ου εξασφαλίζουν εύκολο και γρήγορο κέ ρδ ος. Στον τοµ έ α τω ν βιοµ η χανικών επ ενδ ύσεω ν κυριαρχεί συνήθω ς η µ ακροχρόνια απ όσβεση τω ν κεφαλαίω ν, τα κέ ρδ η δ εν είναι άµ εσα και εντυπ ω σιακά ενώ ο κίνδ υνος απ οτυχίας είναι µ εγαλύτερος. Α λλά και τα κέ ρδ η απ ό τις επ ιχειρήσεις αυτέ ς σπ άνια τα επ ενδ ύουν σε π αραγω γικούς τοµ είς. Α ν δ εν τα εξαγάγουν στο εξω τερικό για να τα τοπ οθετήσουν σε ξέ νες αγορέ ς ή τράπ εζες, τα δ ιαθέ τουν στη ν εγχώρια οικονοµ ία για αγορά ή κατασκευή αστικών ακινήτω ν. Στη ν καχεξία τη ς βιοµ η χανικής π αραγω γής (αλλά και τη ς αγροτικής) συνέ βαλε και η έ λλειψ η δ ασµ ολογικού π ροστατευτισµ ού τω ν ελλη νικών π ροϊόντω ν π ου µ ειώνει τη ν ανταγω νιστικότη τά τους. Τα τελευταία χρόνια όµ ω ς, η κρίση τη ς καπ ιταλιστικής οικονοµ ίας στη δ. ευρώπ η, οδ η γεί το ξέ νο κεφάλαιο σε αναζήτη ση νέ ω ν αγορών µ εταξύ τω ν οπ οίω ν και η ελλάδ α. Το γεγονός αυτό δ η µ ιουργεί ευνοϊκέ ς συνθήκες για τη δ η µ ιουργία µ ιας υπ οτυπ ώδ ους βιοµ η χανικής ανάπ τυξη ς. Η ανάπ τυξη αυτή µ π ορεί βέ βαια να είναι θεαµ ατική σε σύγκριση µ ε το π αρελθόν π ου ήταν σχεδ όν ανύπ αρκτη δ εν µ π ορούµ ε όµ ω ς να ισχυριστούµ ε ότι η ελλάδ α έ χει π εράσει στο στάδ ιο του εκβιοµ η χανισµ ού, καθώς οι π ερισσότερες επ ιχειρήσεις δ εν είναι π αρά οικογενειακέ ς και εγκλω βισµ έ νες στα εγχώρια σύνορα. xix

20 Έ τσι η κοινω νία π αραµ έ νει αδ ιαµ όρφω τη, γεγονός π ου επ η ρεάζει τις εξελίξεις και στο π ολιτικό επ ίπ εδ ο. Τα π ολιτικά κόµ µ ατα δ ε δ ρουν µ ε βάση έ να ιδ εολογικό και π ολιτικό π ρόγραµ µ α και καθώς είναι π ροσω π οπ αγή, έ χουν σαν κύριο στόχο τη ν άντλη ση π ροσω π ικών οφελών, έ χοντας αναπ τύξει µ ε το εκλογικό σώµ α σχέ σεις π ελατειακέ ς. Η δ ύσκολη ζω ή στη ν ύπ αιθρο, αναγκάζει έ να µ έ ρος του αγροτικού π λη θυσµ ού να εγκαθίσταται στα αστικά κέ ντρα αναζη τώντας µ ια δ η µ οσιοϋπ αλλη λική θέ ση, αφού η υπ οτυπ ώδ η ς βιοµ η χανία δ εν µ π ορείνα απ ορροφήσει π ολλούς εργάτες. Ο ι βουλευτέ ς µ ε τη σειρά τους, αναλαµ βάνουν (ο καθέ νας για τη ν π εριφέ ρειά του) να δ ιορίζουν τους ψ η φοφόρους π ελάτες, σε δ η µ όσιες θέ σεις ή να ικανοπ οιούν δ ιάφορα άλλα αιτήµ ατά τους. Ο ι συνέ π ειες τω ν καταστάσεω ν αυτών έ χουν ολέ θριες επ ιδ ράσεις στο δ η µ όσιο τοµ έ α. Η ελλάδ α π αρουσιάζει το µ εγαλύτερο π οσοστό δ η µ οσίω ν υπ αλλήλω ν απ ό όλες τις ευρω π αϊκέ ς χώρες: 214 δ η µ όσιοι υπ άλλη λοι για κάθε κατοίκους. Ενώ, χώρες µ ε µ εγαλύτερη οικονοµ ική ανάπ τυξη και αρτιότερο κρατικό µ η χανισµ ό δ ιαθέ τουν π ολύ λιγότερους υπ αλλήλους. Η π ελατειακή αυτή π ολιτική τω ν κοµ µ άτω ν υπ οβαθµ ίζει τη ν π ολιτική συνείδ η ση τω ν π ολιτών, αναστέ λλει τη ν ενασχόλη σή τους µ ε π αραγω γικά επ αγγέ λµ ατα και συµ βάλλει µ αυτόν τον τρόπ ο στη ν καχεξία τη ς ελλη νικής οικονοµ ίας. Κι αν όλα αυτά θεω ρείται ότι απ οτελούν κάπ οιο κοινω νικό οικονοµ ικό άρθρο για τη σύγχρονη κατάσταση στη ν ελλάδ α, κάνετε λάθος τουλάχιστον απ ό τεχνικής απ όψ εω ς, καθώς τα π ροαναφερθέ ντα απ οτελούν συλλογή π η γών π ου χρονικά κατατάσσονται στο µ εταίχµ ιο τη ς αλλαγής δ ύο αιώνω ν και συγκεκριµ έ να απ ό το 1880 έ ω ς το xx

21 Και για του λόγου το αλη θέ ς: Πολλέ ς φορέ ς το ελλη νικό δ η µ όσιο δ ανειζόταν χρήµ ατα. Έ νας απ ό τους κυριότερους δ ανειστέ ς του ήταν η εθνική τράπ εζα στη ν οπ οία κύριοι µ έ τοχοι ήταν αστοί τω ν π αροικιών όπ ω ς ο συγγρός, ο ζάπ π ας, ο π εσµ ατζόγλου, ο ροδ ακανάκη ς, κ.α., η γαλλική τράπ εζα ρότσιλντ και η αγγλική χάµ π ρο. Εξαιτίας αυτών τω ν τοκογλυφικών δ ραστη ριοτήτω ν τω ν π λούσιω ν αστών τω ν π αροικιών κατά τη δ ιάρκεια του δ εύτερου µ ισού του 19 ου αι., τους ονόµ ασαν σκω π τικά «χρυσοκάνθαρους». Τα δ άνεια αυτά, εκτός ότι ήταν µ ικρά και π εριβάλλονταν απ ό µ εγάλες εγγυήσεις, ακολουθούνταν απ ό όρους βαρείς, µ ε υψ η λούς τόκους και µ εγάλα χρεολύσια, έ χοντας σαν απ οτέ λεσµ α τον χαρακτη ρισµ ό τους ω ς νέ α π λη γή. -- α. ανδ ρεάδ η, µ ελέ ται, τοµ.'β, σελ.362 Προς το τέ λος του αιώνα (19 ου), η ελλάδ α έ χει το υψ η λότερο π οσοστό δ η µ οσίω ν υπ αλλήλω ν σ όλο τον κόσµ ο. Μ ε βάση τους αριθµ ούς του b ick ford-s m ith, το 1889 αναλογούσαν 214 υπ άλλη λοι για δ έ κα χιλιάδ ες κατοίκους, ενώ στη ν αρχή του 20ου αιώνα (π άντα για ) υπ ήρχαν 200 υπ άλλη λοι στο βέ λγιο, 176 στη γαλλία, 126 στη γερµ ανία, 113 στις η π α, 73 στη ν αγγλία, π αρά τη ν π ολύ π ιο π ροχω ρη µ έ νη αστικοπ οίη ση τω ν χω ρών αυτών." -- κ. τσουκαλά, εξάρτη ση και αναπ αραγω γή, σ.211 xxi

22

23 για έ να κοµ µ άτι... π ρω ί [δ ικαίος] Πρω ί.. π ου ζήτη σα τον π ρώτο µ ου έ ρω τα. Α ιώνια γύρευα ζω ής φτερά. Λίγο απ ' το φω ς, αντίκρισα σκιέ ς. Λίγο απ ' τις άνοιξες, µ ελαγχολίες. Στάσιµ ες ρίγες.. κόκκινες ονείρω ν. Κάλπ ικες λίρες.. Χίλια φιλιά, χίλιες ρυτίδ ες. Γραµ µ ή του στίχου.. Ελπ ίδ α άγνω στη του εαυτού µ ου.. Φω νή π νιγµ έ νη η π οίη ση.. Μ άταιο βράδ υ. Λίγη η στιγµ ή µ αζίσου τέ χνη. Πρω ία σε π ήραν, λίγα τα χέ ρια µ ου! Θεού χαρά! Μ ικρή µ ου όµ ορφη ακινδ υνότη τα. Α π όσταγµ α σου.. όλος γεννήθη κα. Πλάνη του ήλιου, να δ ω σε µ έ σα µ ου! Υ.Γ. Μ νη µ όσυνο στη ν αγάπ η, π ου κατά π εριόδ ους έ π νιξα, γευµ ατίζοντας µ ' έ να καπ ρίτσιο! xxiii

24 µ ουσική [κουκούτσι] Μ έ σα σε νότες χάνεται ο νους. Η µ ουσική π ου µ π ορεί να σε ση κώσει, π ου µ π ορεί να σε κάνει να κλάψ εις. Τι π ερίεργο να µ π ορείς να βρίσκεις κρη σφύγετο στη ν καταιγίδ α του στρες, του ονείρου µ έ σα σ' αυτή. Ξεση κώνει τη ν καρδ ιά σου. Η ψ υχή σου χορεύει κινήσεις π ου δ εν τις έ κανε π οτέ άλλος. Γιατί η ψ υχή σου χορεύει στο ρυθµ ό µ ιας φλόγας, π αίζει µ αζί µ ε η λιαχτίδ ες, τρέ χει όπ ω ς το ζαρκάδ ι, π ετάει µ ε το γεράκι. Και σ' όλη αυτή τη ν έ νταση π ου σε κυριεύει, σ' όλη αυτή τη ν η δ ονική αίσθη ση, εσύ, έ να νεκρό σώµ α, π ροσπ αθείς να τη φτάσεις, µ α απ οτυγχάνεις π αταγω δ ώς. Όταν ακούς το αη δ όνι να κελαη δ άει, όταν π ερπ ατάς µ έ σα στο δ άσος και βλέ π εις τις η λιαχτίδ ες να π ερνούν το τοίχος απ ό τα φυλλώµ ατα τω ν δ έ ντρω ν και το γεράκι να π ετάει ατάραχο, τότε γιατίδ ε χορεύεις; Η ψ υχή µ έ σα σε µ ια η ρεµ ία π αρατη ρεί, ακούει το θαύµ α τη ς φύση ς π ου δ εν µ π ορείνα το φτάσει. Και η καρδ ιά ντρέ π εται π ου µ π ορείκαι το καταστρέ φει. Καλή θη τεία στον garde n in b l ack «ΤΑ ΛΟ ΓΙΑ ΠΟ Υ ΕΝ ΕΙΠΑ Μ Ε Μ ΥΡΙΖΟ ΥΝ ΘΑ ΝΑ ΤΟ» [s k ia] xxiv

25 ατέ ρµ ονος βρόγχος [ch aos _jv] # incl ude "m e " do { Α τέ λειω τες σκέ ψ εις, π εριοδ ικά επ αναλαµ βανόµ ενες στη σφαίρα τω ν εγκεφαλικών κυττάρω ν... Νιώθεις να ολοκλη ρώνεσαι, να φτάνεις σε έ να τέ ρµ α µ α η άκρη είναι ακόµ α µ ακριά... Είναι αλήθεια ότι δ εν υπ άρχει τέ ρµ α, π οτέ, για τίπ οτα... Κινούµ αι ελεύθερα, άτακτα, χαοτικά... Καταρρίπ τω τα γραµ µ ικά συστήµ ατα τη ς τσιµ εντέ νιας καθη µ ερινότη τας του αστικού µ ύθου... Έ τσι νοµ ίζεις ρε! Μ ύθοι και όνειρα, καθη µ ερινή υπ οταγή-π ροσαρµ οστικότη τα-επ ιβίω ση... Α νάγκη για ψ υχοσω µ ατική δ ιέ ξοδ ο... Μ ια δ ιέ ξοδ ος π ου βρίσκει έ κφραση σε καταναλω τικούς µ ύθους και εναλλακτισµ ούς... Πραγµ ατικό κλουβίδ η λαδ ή! Να θες να ξεφύγεις και να βρίσκεσαι χαµ έ νος σε νέ ες π εριπ έ τειες, νέ ες αναζη τήσεις... Είναι τότε π ου µ ου έ ρχονται στο µ υαλό εκείνες οι µ αγικέ ς κουβέ ντες: "...Εκεί π ου συγκεντρώνονται τα π εριδ ινούµ ενα κύµ ατα υπ άρχει µ ια άβυσσος, εκεί π ου συγκεντρώνονται τα ήρεµ α νερά υπ άρχει µ ια άβυσσος, εκεί π ου συγκεντρώνονται τα τρεχούµ ενα νερά υπ άρχει µ ια άβυσσος..." Τελικά π ίσω απ ό τα π άντα υπ άρχει έ να χάος, ε; Συνθέ τει - γεννάει - καταστρέ φει... Είναι και αυτοίοι αναθεµ ατισµ έ νοι µ π άσταρδ οι... Φταίει π ου δ εν τους έ κοψ α τη φόρα απ ' τη ν αρχή... Πού θα π άει; Θα τη ν τσακίσω αυτή τη γαµ η µ έ νη µ η χανή!...}; w h il e (... xxv

26 δ όγµ α '9 5 [b aph om e t] Το στη δ ανία, τέ σσερις σκη νοθέ τες απ οφασίζουν να συντάξουν το δ ικό τους µ ανιφέ στο µ ε σκοπ ό να π ροστατέ ψ ουν τις ταινίες τους και µ έ σα απ ό το συγκεκριµ έ νο π λαίσιο να µ π ορούν να δ η µ ιουργήσουν αυτόνοµ α. Το µ ανιφέ στο αυτό θέ τει τις βασικέ ς αρχέ ς ενός κινήµ ατος π ου βαφτίζεται δ όγµ α 9 5 (dogm a 9 5) ίσω ς και εξαιτίας τη ς αυστη ρότη τας π ου το π εριβάλλει. Ο ίδ ιος ο trie r σε µ ια συνέ ντευξή του αναφέ ρει: «Στη ν π ραγµ ατικότη τα οι αρχέ ς του δ ιαµ ορφώθη καν για να έ χω τη δ υνατότη τα να π ραγµ ατοπ οιήσω έ να ορισµ έ νο όραµ α του κινη µ ατογράφου. Γεννήθη καν απ ό τη ν εµ π ειρία µ ου, βγήκανε απ ό τη ν ανάγκη τη ς απ ώλειας του ελέ γχου οι δ ύο π ρώτες ταινίες µ ου (th e e l e m e nt of crim e και e pide m ic) είχαν µ έ χρι υπ ερβολής το στοιχείο του ελέ γχου. Α π οδ είχθη κε ότι και τον th om as εκφράζουν αυτέ ς οι αρχέ ς. η µ οσιεύσαµ ε, λοιπ όν, το µ ανιφέ στο µ ας ώστε και οι άλλοι να µ π ορούν να το χρη σιµ οπ οιήσουν. εν φανταζόµ ασταν ότι θα π ροκαλούσε τόσο έ ντονες συζη τήσεις. Α λλά αυτό είναι καλό, ο κινη µ ατογράφος χρειάζεται τέ τοιες π ολεµ ικέ ς.» Α ν για κάτι δ εν µ π ορώ να κατη γορήσω τον trie r, είναι το γεγονός ότι επ αναλαµ βάνεται. Α π ό τη ν αστυνοµ ική π εριπ έ τεια του th e e l e m e nt of crim e (π ου µ όνο επ ιφανειακά µ π ορεί να χαρακτη ριστεί έ τσι 19 84), στο σκλη ρά ρεαλιστικό e pide m ic (19 87), δ η µ ιουργεί κατόπ ιν έ ναν π ραγµ ατικό π ίνακα ζω γραφικής µ ε τη m e de a (19 89 ) και µ ια συναρπ αστική αλλη γορική ταινία επ οχής µ ε το e uropa (19 9 1). Θα ακολουθήσει αυτό π ου κατά τη ν π ροσω π ική µ ου άπ οψ η κάθε καλλιτέ χνη ς δ ικαιούται να έ χει τουλάχιστον µ ία φορά στη ν καριέ ρα του και αναφέ ροµ αι στη ν απ οτυχία του tv s e rial, th e k ingdom (19 9 5). εν θα π τοη θεί όµ ω ς και θα επ ανέ ρθει δ ριµ ύτερος τη ν επ όµ ενη χρονιά µ ε το ονειρικό και άκρω ς κοινω νικό b re ak ing th e w ave s (για κάπ οιους η καλύτερη ταινία του) για να ακολουθήσει το idiote rne (19 9 8) µ ε το οπ οίο θα ασχολη θούµ ε αργότερα. Τελειώνοντας τη ν επ ιλεκτική αυτή φιλµ ογραφία του trie r (καθώς αναφέ ροµ αι µ όνο σε αυτά π ου έ χω π αρακολουθήσει) δ εν θα π ρέ π ει να π αραλείψ ω το βραβευµ έ νο του µ ιούζικαλ dance r in th e dark και το θεατρικό αλλά και άκρω ς επ ίκαιρο dogvil l e, όπ ου µ ας δ είχνει µ ια δ ιαφορετική άπ οψ η τη ς ανθρώπ ινη ς κοινω νίας, όχι τόσο εξιδ ανικευµ έ νη ς όσο θέ λουµ ε να νοµ ίζουµ ε. Η αρχή του κινήµ ατος θα γίνει µ ε τον th om as w inde rb e rg. Ο σκη νοθέ τη ς µ ετά τη ν π ρώτη του ταινία de s tors te h e l te (ήρω ες ) θα επ ιστρέ ψ ει µ ετά απ ό δ ύο χρόνια xxvi

27 στη ν ενεργό δ ράση π αραδ ίδ οντας µ ας το fe s te n (οικογενειακή γιορτή) για να µ ας µ υήσει µ ε τον τρόπ ο αυτό στη ν π ρώτη π αραπ άνω απ ό θετικέ ς. Η ταινία του δ όγµ ατος. Ο ι εντυπ ώσεις θα είναι κάτι αρχή τη ς ταινίας µ ας βρίσκει να π αρακολουθούµ ε τη ν εορταστική εκδ ήλω ση για τα 60α γενέ θλια του π ατέ ρα αφέ ντη µ ιας π ολυµ ελούς και σχετικά ευκατάστατη ς οικογέ νειας. εν έ χουν όµ ω ς όλοι οι καλεσµ έ νοι τη ν ίδ ια άπ οψ η γι αυτή τη συγκέ ντρω ση. Μ νήµ ες και π άθη, καλά κρυµ µ έ να για χρόνια, έ ρχονται στη ν επ ιφάνεια όταν έ να απ ό τα π αιδ ιά του εορτάζοντα απ οφασίζει να π ετάξει τη µ άσκα και απ οκαλύπ τει γεγονότα του π αρελθόντος π ου κι άλλοι γνώριζαν ή βίω ναν, αλλά εθελοτυφλούσαν... Τη σκυτάλη θα π άρει ο l ars von trie r το µ ε το σκλη ρά ρεαλιστικό αλλά ανθρώπ ινο idiote rne (η λίθιοι). Μ ε το οπ οίο θα καταφέ ρει να σοκάρει τους θεατέ ς του, άλλους για το θέ µ α π ου επ ιλέ γει να αναπ τύξει και άλλους για τη ν αλήθεια και τη ν ω µ ότη τα τω ν π λάνω ν του. Χρη σιµ οπ οιώντας έ ξυπ να τη ν αναρχία και τον αυθορµ η τισµ ό τω ν η θοπ οιών του, ο σκη νοθέ τη ς π ροσδ ίδ ει µ ια νέ α αισθη τική κατεύθυνση καταφέ ρνοντας έ τσι να µ ας µ εταδ ώσει τη ν αλήθεια του. Μ έ σα απ ό το κίνη µ α αυτό οι συγκεκριµ έ νοι σκη νοθέ τες π ροσπ αθούν να θέ σουν επ ί τάπ η τος τη ν ανανέ ω ση π ου κατά τη γνώµ η τους έ χει τόσο ανάγκη κινη µ ατογραφική δ η µ ιουργία. Σε καµ ιά π ερίπ τω ση η σύγχρονη όµ ω ς δ εν θεω ρούν το δ όγµ α ω ς π ανάκεια. Χαρακτη ριστικά εξάλλου είναι τα λόγια του w inde rb e rg, όπ ου π ροβαίνει σε απ ολογία για τις π αραβάσεις τω ν αρχών του κινήµ ατος π ου έ γιναν κατά τη δ ιάρκεια τω ν γυρισµ άτω ν τη ς ταινίας του, "οικογενειακή γιορτή": «Ο µ ολογώ ότι σε µ ια σκη νή κάλυψ α έ να π αράθυρο µ ε µ αύρη κουρτίνα. Κάτι π ου δ εν απ οτελεί µ όνο π ρόσθετο αξεσουάρ αλλά και οπ τικό τέ χνασµ α. Ο µ ολογώ επ ίση ς ότι µ ια µ ισθολογική αύξη ση χρη σιµ οπ οιήθη κε για να καλύψ ει τη ν αγορά του κοστουµ ιού του τόµ ας µ π ο λάρσεν για χρήση στη ν ταινία...» Ο υσιαστικά αυτό π ου ήθελαν να π ετύχουν οι εµ π νευστέ ς του δ όγµ ατος 9 5, είναι να ταράξουν τα λιµ νάζοντα νερά του σύγχρονου κινη µ ατογράφου. Ενός κινη µ ατογράφου τόσο εξαρτη µ έ νου απ ό τα ειδ ικά εφέ και εγκλω βισµ έ νος ασφυκτικά απ ό τις ορέ ξεις τω ν εταιριών π αραγω γής π ου το σενάριο και ο ψ υχικός κόσµ ος του η θοπ οιού να µ έ νουν εγκλω βισµ έ να µ ονίµ ω ς σε δ εύτερο π λάνο. Το αν η κίνη ση αυτή κρίνεται επ ιτυχη µ έ νη ή όχι είναι έ να άλλο θέ µ α. Σε αυτό κριτέ ς είµ αστε όλοι µ ας... xxvii

28 "Είναι π ολύ σοβαρό. Α λη θεύει π ω ς π αίζω π ολύ µ ε το χιούµ ορ. Το χιούµ ορ υπ άρχει στη φύση µ ου και ότι κάνω λίγο ή π ολύ π ροσπ αθώ να του δ ώσω µ ια χιουµ οριστική δ ιάσταση. Α π ό αυτή τη ν οπ τική γω νία µ π ορεί κάπ οιος να δ ει έ να στοιχείο αστείο στο όγµ α 9 5. Ίσω ς δ είχνει αστείο επ ειδ ή ο κόσµ ος δ ε µ π ορεί να το π άρει στα σοβαρά. Γιατί όµ ω ς να µ η γίνονται ταινίες σύµ φω να µ έ να σύνολο κανόνω ν π ολύ συγκεκριµ έ νω ν; Μ π ορεί τελικά να µ η ν είναι µ ια καλή ιδ έ α, αλλά είναι τουλάχιστο µ ια ιδ έ α ενδ ιαφέ ρουσα. Μ π ορούµ ε να δ οκιµ άσουµ ε τους κανόνες να δ ούµ ε το απ οτέ λεσµ α τους και στη συνέ χεια να τους π ετάξουµ ε στα σκουπ ίδ ια. Ο π ω σδ ήπ οτε το δ όγµ α είναι έ νας φόρος τιµ ής και µ ια επ ανάλη ψ η (re m ak e ) όλω ν τω ν π ρω τοπ οριακών ρευµ άτω ν του κινη µ ατογράφου και κυρίω ς τη ς γαλλικής nouve l l e vague. Σήµ ερα τα π άντα είναι π αγω µ έ να, ανιαρά και π εθαµ έ να τουλάχιστον στον κινη µ ατογράφο µ εγάλη ς κατανάλω ση ς. Me το δ όγµ α ελπ ίζουµ ε να µ εταφέ ρουµ ε ζω ή και ενέ ργεια στον κινη µ ατογράφο." -- l ars von trie r Τέ λος, απ ό αυτό το µ ικρό αφιέ ρω µ α στο δ όγµ α 9 5, δ εν θα µ π ορούσε φυσικά, να λείψ ει ο όρκος αγνότη τας: Ο ρκίζοµ αι να υπ ακούω στους π αρακάτω κανόνες, όπ ω ς αυτοί καθορίστη καν απ ό το δ όγµ α Τα γυρίσµ ατα π ρέ π ει να γίνονται σε φυσικούς χώρους. Σε αυτούς τους χώρους δ εν µ εταφέ ρονται σκη νικά και φροντιστήριο (αν έ να οπ οιοδ ήπ οτε σκη νικό - αντικείµ ενο είναι απ ολύτω ς αναγκαίο, π ρέ π ει να βρεθεί έ νας φυσικός χώρος όπ ου το σκη νικό αντικείµ ενο υπ άρχει). 2.Ο ήχος π ρέ π ει να είναι σύγχρονος (δ εν επ ιτρέ π εται η χρήση µ ουσικής εκτός κι αν η η χη τική π η γή τη ς υπ άρχει στη σκη νή). 3.Η κάµ ερα π ρέ π ει να είναι στο χέ ρι. Κάθε δ υνατή κίνη ση τη ς κάµ ερας µ ε το χέ ρι είναι επ ιτρεπ τή (τα γυρίσµ ατα π ρέ π ει να γίνουν όχι εκεί π ου βρίσκεται η κάµ ερα, αλλά εκεί π ου δ ιαδ ραµ ατίζεται η ιστορία). 4.Η ταινία π ρέ π ει να είναι έ γχρω µ η. Τεχνικοί φω τισµ οί απ αγορεύονται (αν ο φω τισµ ός είναι λιγοστός επ ιτρέ π εται η χρήση µ ιας φω τιστικής π η γής τοπ οθετη µ έ νη ς π άνω στη ν κάµ ερα). 5.Η χρήση φω τογραφικών εφέ και φίλτρω ν απ αγορεύεται. 6.Η ταινία δ εν επ ιτρέ π εται να π εριέ χει αφύσικες σκη νέ ς δ ράση ς (όπ λα, φόνοι, κλπ ) xxviii

29 7. εν επ ιτρέ π εται νοη µ ατική µ εταφορά σε τόπ ο και χρόνο (η ταινία δ ιαδ ραµ ατίζεται εδ ώ και τώρα). 8.Ταινίες ειδ ών απ αγορεύονται. 9.Το φορµ ά τη ς ταινίας π ρέ π ει να είναι το ακαδ η µ αϊκό 35άρι. 10.Το όνοµ α του σκη νοθέ τη δ εν θα αναφέ ρεται στους τίτλους. Επ ιπ ροσθέ τω ς, ορκίζοµ αι ω ς σκη νοθέ τη ς π ω ς π αραιτούµ αι απ ό το π ροσω π ικό µ ου γούστο! εν είµ αι π ια καλλιτέ χνη ς. Ο ρκίζοµ αι π ω ς π αραιτούµ αι απ ό τη δ η µ ιουργία µ ιας δ ουλειάς, καθώς εκτιµ ώ π ω ς το άµ εσο είναι π ιο ση µ αντικό απ ό το όλον. Ο υπ έ ρτατος σκοπ ός µ ου είναι να εξάγω τη ν αλήθεια απ ό τους χαρακτήρες και τα σκη νικά µ ου. Ο ρκίζοµ αι να το επ ιτύχω αυτό µ ε όλα τα δ ιαθέ σιµ α µ έ σα και µ ε κάθε κόστος εις βάρος κάθε έ ννοιας καλού γούστου και αισθη τικών κανόνω ν. Α υτός είναι ο όρκος αγνότη τάς µ ου. (κοπ εγχάγη, δ ευτέ ρα 13 µ αρτίου ) th om as w inte rb e rg l ars von trie r s ore n k ragh -jacob s e n k ris tian l e vring (lars von trier) xxix

30 οι όµ ορφες ειδ ήσεις, όµ ορφα καίγονται [com ze radd] " ύσκολοι καιροί...", µ ου λέ ει τις π ροάλλες έ νας φίλος (τρόφιµ ος κι αυτός τη ς ίδ ιας ψ υχιατρικής κλινικής) "Τι εννοείς;", τον ρω τάω. "Μ α δ εν βλέ π εις τι γίνεται γύρω σου; Α κόµ α και οι επ ιχειρήσεις δ εν τα φέ ρνουν βόλτα. εν βλέ π εις π όσες φεύγουν για άλλες χώρες π ου υπ άρχουν φτη νότερα εργατικά χέ ρια; Κακά τα ψ έ µ ατα είµ αστε ακριβοί ω ς υπ άλλη λοι. Πώς θα τα βγάλουν π έ ρα κι αυτοί; Άµ α δ εν βγαίνουν τα κέ ρδ η τι να κάνουν; Γιατί να π άρουν κι άλλους υπ αλλήλους αφού µ π ορούν να βάλουν αυτούς π ου έ χουν να δ ουλεύουν απ λήρω τες υπ ερω ρίες! Ποιος θα δ ιαµ αρτυρη θεί µ ε τέ τοια ανεργία; Είναι δ ύσκολοι καιροί. Μ ε το ζόρι καταφέ ρνουν και επ ιβιώνουν οι εταιρείες..." Μ ε έ βαλε σε σκέ ψ εις ο άτιµ ος! Να δ εις π ου τον έ βαλε ο γιατρός να µ ου τα π ει όλα αυτά. Λες να 'χει δ ίκιο; Α π οφάσισα να ανοίξω για λίγο τα µ άτια µ ου να δ ω τι γίνεται έ ξω απ ' τον κόσµ ο µ ου... Τα στοιχεία π ου βρήκα ήταν απ ίστευτα! Α κόµ α και "χάπ ι αισιοδ οξίας" να µ ου είχαν δ ώσει δ εν θα τα είχα π ροβλέ ψ ει (βλ. π ίνακας). Έ ψ αξα να βρω για τα κέ ρδ η π ου είχαν οι βιοµ η χανικοί κλάδ οι στη ν ελλάδ α, ανά απ ασχολούµ ενο. Για π αράδ ειγµ α αν µ ια βιοµ η χανική επ ιχείρη ση, π ου δ ραστη ριοπ οιείται στο χώρο τω ν η λεκτρικών ειδ ών έ χει στο δ υναµ ικό τη ς 100 εργαζόµ ενους, τους π λη ρώνει τον κανονικό µ ισθό (αν είναι "τυχεροί" και π αίρνουν π ερισσότερα απ ' το βασικό µ ισθό µ π ορεί κάπ οιοι να τους χαρακτη ρίσουν και ρετιρέ ) και κερδ ίζει απ ' τη δ ουλειά π ου κάνει ο καθέ νας ευρώ! (Συνολικά για το σύνολο τω ν εργαζοµ έ νω ν). Μ ήπ ω ς τελικά δ εν είναι και τόσο δ ύσκολοι οι καιροί; Το σίγουρο είναι π ω ς θέ λει µ εγάλη π ροσπ άθεια να δ εις/κατανοήσεις τη ν π ραγµ ατικότη τα... "ο νόµ ος φυλακίζει τον άντρα ή τη γυναίκα π ου κλέ βει τη χήνα απ ό το π άρκο αλλά αφήνει ελεύθερο τον π ονη ρό π ου κλέ βει το π άρκο απ ό τη χήνα" --αγγλικό ανώνυµ ο του 15ου αιώνα xxx

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡ: Μ π ορείτε να µ ας π είτε µ ερικά λόγια για τη ν ιστορία του ACH S;

ΕΡ: Μ π ορείτε να µ ας π είτε µ ερικά λόγια για τη ν ιστορία του ACH S; ΕΡ: Μ π ορείτε να µ ας π είτε µ ερικά λόγια για τη ν ιστορία του ACH S; ΑΠ. Το 19 76, το ACH S (αυστραλιανό κολλέ γιο τω ν Βοτανικών Επ ιστη µ ών), όπ ω ς αρχικά λεγόταν, απ οτελούσε έ να τµ ήµ α σπ ουδ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ

Διαβάστε περισσότερα

Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ιο χιλ. Αρτας -Ιωαννίνων 47100 Αρτα web: www.nfantis.gr em ail:tameio@nfantis.gr Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΛΙΔΑ TROCAL 88+ ΛΕΥΚΟ ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ 2-3 TROCAL

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ» ΣΤΡΑΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΜΑΪΟΣ 2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 183 / 198 Ταιρια σματα (Matchings) Ταίριασμα: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΨΑΜΠΕΛΗ ΑΙΚ ΑΤΕΡΙΝ Η. Αγροτικής Ανάπτυξης

ΚΑΨΑΜΠΕΛΗ ΑΙΚ ΑΤΕΡΙΝ Η. Αγροτικής Ανάπτυξης Ο ΔΗΓΟ Σ ΚΟ ΜΠΟ ΣΤΟ ΠΟ ΙΗΣΗΣ ΚΑΨΑΜΠΕΛΗ ΑΙΚ ΑΤΕΡΙΝ Η Διπλ. Αγρονόμος Τοπογράφος ΜηχανικόςΜ Ε.Μ.Π., M.Sc. Υποψήφιαπ ΔιδάκτωρΕ.Μ.Π. Δ ρ Τομ έας ΈργωνΥποδομ ής και Αγροτικής Ανάπτυξης Τιείναιη κομποστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr Α Α Α Α Α: 65Χ Η-Λ Φ Η Η Η Α Α Α Α : 5PROC002922680 Η Α Α Α Η Αθή α, 6-7-205 Η Η Α ιθ..: 30/002/000/4368 Η Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4034/26-6-205 Η Α, Η Η Α Η (A Α : Η- ) & Η Η Α Η Α A α. / σ : Α. σό α

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση συγκρίσεω ν & κατηγο ριώ ν στο REACH. ιαδικτυακό σεµ ιν άριο σχετικά µ ε τις απ αιτήσεις π ληρο φο ριώ ν 10 εκεµ βρίο υ 2009

Χρήση συγκρίσεω ν & κατηγο ριώ ν στο REACH. ιαδικτυακό σεµ ιν άριο σχετικά µ ε τις απ αιτήσεις π ληρο φο ριώ ν 10 εκεµ βρίο υ 2009 Χρήση συγκρίσεω ν & κατηγο ριώ ν στο REACH ιαδικτυακό σεµ ιν άριο σχετικά µ ε τις απ αιτήσεις π ληρο φο ριώ ν 10 εκεµ βρίο υ 2009 Συν ο π τική π εριγραφ ή Βασικές αρχές διαµ όρφ ω σης κατηγο ριώ ν καισυγκρίσεω

Διαβάστε περισσότερα

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι Φ Λ Ι Ι ι αγωγτ ρι μ Π λλι πρα τν πρ βλτ ματα χαι χαταστι αει τη αθημ ριν ζω μπ ρ ι ν να περιγραφ ν με τη β θεια ν διαγρι μματ ζ απ τελ μεν υ απ να ι ν λ ημε ων αι να ν λ γραμμι ν π υ να ενι ν υν υγ ε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Χ Ρ ΗΜ ΑΤ ΙΣ Τ ΗΡ ΙΑ CISCO EXPO 2009 G. V a s s i l i o u - E. K o n t a k i s g.vassiliou@helex.gr - e.k on t ak is@helex.gr 29 Α π ρ ι λ ί ο υ 20 0 9 Financial Services H E L E X N O C A g e

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α : 7ΚΒΧΩΛΚ-6Ρ Α όσ ασµα α ό το ρακτικό τη 3 η συνεδρίαση τη Οικονοµική Ε ιτρο ή. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 61 /1 Θ Ε Μ Α : «Χαρακτηρισµό θέµατο, µη συµ εριλαµβανοµένου στην ηµερήσια

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΜΑ ΕΠΑΦΩΝ Χώρα: Κύ ρος CY Τύ ος δείγµατος: είγµα νοικοκυριών µε µέθοδο ε ιλογής τα ιο ρόσφατα γενέθλια

ΦΟΡΜΑ ΕΠΑΦΩΝ Χώρα: Κύ ρος CY Τύ ος δείγµατος: είγµα νοικοκυριών µε µέθοδο ε ιλογής τα ιο ρόσφατα γενέθλια ΦΟΡΜΑ ΕΠΑΦΩΝ Χώρα: Κύ ρος CY Τύ ος δείγµατος: είγµα νοικοκυριών µε µέθοδο ε ιλογής τα ιο ρόσφατα γενέθλια ΕΙΓΜΑ ΜΟΝΑ Α:ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ Ταυτότητα (αρ. σειράς) ε ιλεγµένου/ης ερωτώµενου/ης: ΕΠΑΦΕΣ ΑΝΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

EVITA ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΦΩΝ / ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ. Σαντορίνη 28/04/2011 Βασίλειος Πα ανικολάου

EVITA ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΦΩΝ / ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ. Σαντορίνη 28/04/2011 Βασίλειος Πα ανικολάου EVITA ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΦΩΝ / ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ Σαντορίνη 28/04/2011 Βασίλειος Πα ανικολάου ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΟΥ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΕΠΑΦΕΣ Κάθε 100 ε ισκέψεις θα ρέ ει να καταχωρείτε

Διαβάστε περισσότερα

Από τη θεωρία στην πράξη: Η Εμπειρία της Ένταξης της Οπτικής του Φύλου στα Αναλυτικά Προγράμματα της Πρωτοβάθμιας

Από τη θεωρία στην πράξη: Η Εμπειρία της Ένταξης της Οπτικής του Φύλου στα Αναλυτικά Προγράμματα της Πρωτοβάθμιας Από τη θεωρία στην πράξη: Η Εμπειρία της Ένταξης της Οπτικής του Φύλου στα Αναλυτικά Προγράμματα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Κυπριακής Εκπαίδευσης ΜΑΡΙΑ ΓΚΑΣΟΥΚΑ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. /νση: Ξανθουδίδου & Χατζηδάκη Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε Anderson s Ltd Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας - Εκδόσεις : Γ Σεπτεμβρίου 103 Αθήνα 10434 Τ: 210-88 21 109 F: 210-88 21 718 W: www.odp.gr E: web@odp.gr 42 Γρήγορο Εγχειρίδιο για τον Διαχειριστή 24 Πλημμυρισμένα

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2011 .3556/2007

1 31 2011 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΝΤ Ε ΟΠΑΙΧΝΙΔΙΑ Σ Τ ΗΝ Ε Κ ΠΑΙΔΕ Υ Σ Η Κ ΙΝΗΤ ΡΑ, Ε Υ Κ ΑΙΡΙΕ Σ Κ ΑΙ Ε ΜΠΟΔΙΑ

ΒΙΝΤ Ε ΟΠΑΙΧΝΙΔΙΑ Σ Τ ΗΝ Ε Κ ΠΑΙΔΕ Υ Σ Η Κ ΙΝΗΤ ΡΑ, Ε Υ Κ ΑΙΡΙΕ Σ Κ ΑΙ Ε ΜΠΟΔΙΑ ΒΙΝΤ Ε ΟΠΑΙΧΝΙΔΙΑ Σ Τ ΗΝ Ε Κ ΠΑΙΔΕ Υ Σ Η Κ ΙΝΗΤ ΡΑ, Ε Υ Κ ΑΙΡΙΕ Σ Κ ΑΙ Ε ΜΠΟΔΙΑ Κώστας Αναγνώστου Ομάδα Ε φαρμογών Πληροφορικής στις Ανθρωπ ιστικές - Κοινωνικές Ε π ιστήμες Τμήμα Πληροφορικής - Ιόνιο Πανεπ

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π. Χριστοδουλίδη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1

Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1 Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1 Κύριε Πρόεδρε, κυρίες, κύριοι, Θα ήθελα να σας µιλήσω για τέσσερα ράγµατα ου θεωρώ

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2012 .3556/2007

1 31 2012 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

Αλέξης Τσαγκαρό ουλος

Αλέξης Τσαγκαρό ουλος 1 2 Αυτά τα χρόνια στο σχολείο έρασα καλά µε τους φίλους µου και µε τους δασκάλους µου, την κυρία Γιούλα, την κυρία Βάσω, την κυρία Αντιγόνη, τον κύριο Πάνο, την κυρία Ελένη και την κυρία Γλυκερία. Στην

Διαβάστε περισσότερα

InfraWell. κρατήστε τον ήλιο μέρα-νύχτα σπίτι σας. InfraWell. θερμαντικά πάνελ υπερύθρων. w w w.infra w e ll-he a ting.c o m

InfraWell. κρατήστε τον ήλιο μέρα-νύχτα σπίτι σας. InfraWell. θερμαντικά πάνελ υπερύθρων. w w w.infra w e ll-he a ting.c o m κρατήστε τον ήλιο μέρα-νύχτα σπίτι σας θερμαντικά πάνελ υπερύθρων w w w.infra w e ll-he a ting.c o m κρατήστε τον ήλιο μέρα-νύχτα σπίτι σας B ring the s un into yo ur ho m e w ith Infra We ll he a te rs!

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 620/13/16-04-20132013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ. Νέοι και Κοινωνικά Δίκτυα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ. Νέοι και Κοινωνικά Δίκτυα ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ Νέοι και Κοινωνικά Δίκτυα ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ Μίνγκα Τζεσίλντα Πετροπούλου Βαλεντίνα Τσολάκου Αρτέλα Τσελάι Ειρήνη Τζαφεράι Γκαμπριέλα Η σχέση των νέων με τα κοινωνικά δίκτυα. Ο Ευστράτιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓ ΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡ. ΑΥ ΙΚΟΣ

ΕΙΣΑΓ ΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡ. ΑΥ ΙΚΟΣ ΕΙΣΑΓ ΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡ. ΑΥ ΙΚΟΣ Ο τόμος συνιστ μια απόπειρα διεπιστημονικ ς διερεύνησης της συμβολ ς του λαϊκού πολιτισμού στην κατασκευ πραγματικ ν συμβολικ ν ορ ων αν μεσα στις εθνοτικ ς ομ δες που συνυπ

Διαβάστε περισσότερα

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ Μη µου µιλάς γι' αυτά που ξεχνάω Μη µε ρωτάς για καλά κρυµµένα µυστικά Και µε κοιτάς... και σε κοιτώ... Κι είναι η στιγµή που δεν µπορεί να βγεί απ' το µυαλό Φυσάει... Κι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Γ Ε Ν Ι Ν Ε Υ Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ω Ν Τ Α Ν Ω Ν Υ Μ Γ Ε Ν Ι Ε Τ Α Ι Α Τ Μ Ε Ν Τ Ω Ν ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΤ IKΗΣ ΚΗΣ ΣΥ ΛΕ ΣΗΣ ΟΧ ΗΣ ΟΥ ΚΗΣ ΡΙ Σ ΣΙ ΗΡΑ ΚΛΗΣ Σύµφωνα µε το Νό µο 2190/1920 και το άρ θ ρ ο 26 του Καταστατι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1. ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων 1.1.1. Ικανότητα επισήμανσης της ομοιότητας στη συλλαβή. 1. γάλα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 Α.Π.: 817 Χίος, 22.04.2015 Το Τµήµα ιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

DR Médiathèque Lafarge - Ignus Gerber

DR Médiathèque Lafarge - Ignus Gerber 2012 Αειφόρος ΚΚ αα ττ αα σσ κκ ευ ήή Η ππ ροσ έέ γγ γγ ισ ήή ττ ηη ς Lafarge Αθήνα ΜΜ άά ρρ ττ ιι οο ςς 22 00 11 22 DR Médiathèque Lafarge - Ignus Gerber Ποιοι ε ί µ α σ τ ε Ρόλος σ τ η δ ι α µ όρ φ ω

Διαβάστε περισσότερα

Intellige nt H ybrid System Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗ ΣΕΩ Σ ΕΙ ΙΚΟΥ ΤΥΠ ΟΥ ΣΥΣΚΕΥΩ Ν XN -VISIO N( Μ Ε Ο Θ Ο ΝΗ) XN -TALK (ΧΩ ΡΙΣ Ο Θ Ο Ν Η )

Intellige nt H ybrid System Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗ ΣΕΩ Σ ΕΙ ΙΚΟΥ ΤΥΠ ΟΥ ΣΥΣΚΕΥΩ Ν XN -VISIO N( Μ Ε Ο Θ Ο ΝΗ) XN -TALK (ΧΩ ΡΙΣ Ο Θ Ο Ν Η ) Intellige nt H ybrid System Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗ ΣΕΩ Σ ΕΙ ΙΚΟΥ ΤΥΠ ΟΥ ΣΥΣΚΕΥΩ Ν XN -VISIO N( Μ Ε Ο Θ Ο ΝΗ) XN -TALK (ΧΩ ΡΙΣ Ο Θ Ο Ν Η ) ΧΡΗ ΣΗ ΤΗ Σ ΣΥΣΚ ΕΥΗ Σ ΠΡ Ο Ω ΘΗ ΣΗ ΚΛ ΗΣΕΩ Ν / Μ Η Ν ΕΝΟΧ Λ ΕΙΤΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

IFILIOS IFILIOS. στην οικονομική άνεση και ελευθερία ΝΑ ΚΤΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΣΑΣ ΧΡΗΜΑΤΑ ΜΕ ΝΟΜΙΜΑ ΧΡΗΜΑΤΑ 50 ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΤΗΝ 95% ΤΗΣ

IFILIOS IFILIOS. στην οικονομική άνεση και ελευθερία ΝΑ ΚΤΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΣΑΣ ΧΡΗΜΑΤΑ ΜΕ ΝΟΜΙΜΑ ΧΡΗΜΑΤΑ 50 ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΤΗΝ 95% ΤΗΣ IFILIOS IFILIOS Ακολουθήστε τα βήματα που οδηγούν στην οικονομική άνεση και ελευθερία ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ: ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΣΕ ΣΕ Ο ΗΓΕΙ Ο ΗΓΕΙ ΣΤΟ ΣΤΟ ΝΑ ΝΑ ΚΤΙΣΕΙΣ ΚΤΙΣΕΙΣ ΤΗΝ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΟΥ ΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Αρ.πρωτ.:620/27/02-08-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ Αθηνών ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210-3248311-17 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. :11311 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Ιανουάριος-Φεβρουάριος- Μάρτιος 2010 Τεύχος 36 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Άδηλο το μέλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ρόσληψη ροσω ικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΜΗΝΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ρόσληψη ροσω ικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΜΗΝΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 14/6/2012 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Βασ. Γεωργίου 1Α - 546 40 Αρ. Πρωτ: 51987 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ρόσληψη ροσω ικού µε σύµβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Διοικητικού Συμ ου ίου

Κανονισμός Διοικητικού Συμ ου ίου Κανονισμός Διοικητικού Συμ ου ίου Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) Ιονίων Νήσων Περιφερειακή Έν ση Δήμ ν (Π.Ε.Δ.) Ιονί ν Νήσ ν -3mm-3mm ΠΕΔ ΙΝ Ιανουάριος 2012 2 Περιε όμενα 1 Αντικείμενο του κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...4 Πεζικό...9 Τεθωρακισμένα...11 Πυροβολικό...12 Μηχανικό...13 Διαβιβάσεις...14 Ειδικές Δυνάμεις...15 Στρατονομία...16

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

L 96/22 EL ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 696/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 27η Μαρτ ιου 1998 για την εφαρµογ η του κανονισµο υ (ΕΚ) αριθ. 515/97 του Συµβουλ ιου περ ι τη αµοιβα ια συνδροµ η µεταξ υ των διοικητικ ων αρχ

Διαβάστε περισσότερα

κεφάλαιο 2 β Ββ βιβλίο 23

κεφάλαιο 2 β Ββ βιβλίο 23 Β ιλίο 23 Γράφω το Β, : Β ιλίο...... Β Β Β 1B2 3... 1 2............... Β Β.............................. 24 Χρωματίζω ό,τι αρχίζει από : 25 Χρωματίζω μόνο τα κομμάτια της εικόνας που έχουν. Τι λέπω; Βρίσκω

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝ Ι ΧΡ Ο ΡΙ ΩΝΟ κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ Β ί Ο Ά α (2) Ο Φα π υ ί Ο μπ α Ο α π (2) Ο Φ Άμπ Ο Β ί (2) Πλκκλδ ηόμ ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ ΜΫλ μ Αθαχωλά δμ Δέεζδθκ Μκθόεζδθκ

Διαβάστε περισσότερα

2006 2006 2006 2006 ( THN 31 2006 28-29 - 30-31

2006 2006 2006 2006 ( THN 31 2006 28-29 - 30-31 ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥΜ Φ Ω Ν Α Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ Ν Η ΠΡ Ο ΤΥΠΑ Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΗΣ ΠΛ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑ ΙΡ ΙΑ Σ E.K.E.T. Ε.Π.Ε ΤΗΣ 31 ης ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 1913-1914: Η ΠΟΛΗ ΑΛΛΑΖΕΙ (Οµιλία στα λαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων για την α ελευθέρωση των Ιωαννίνων της 20ής Φεβρουαρίου 2012)

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 1913-1914: Η ΠΟΛΗ ΑΛΛΑΖΕΙ (Οµιλία στα λαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων για την α ελευθέρωση των Ιωαννίνων της 20ής Φεβρουαρίου 2012) ΙΩΑΝΝΙΝΑ 1913-1914: Η ΠΟΛΗ ΑΛΛΑΖΕΙ (Οµιλία στα λαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων για την α ελευθέρωση των Ιωαννίνων της 20ής Φεβρουαρίου 2012) Μαρία Πα ά Ιστορικό Αρχείο ήµου Ιωαννιτών Αρχειονόµος / Ιστορικός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015. ΜΑΘΗΜΑ: Φυσικά (Φυσική και Χημεία) ΤΑΞΗ: Β

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015. ΜΑΘΗΜΑ: Φυσικά (Φυσική και Χημεία) ΤΑΞΗ: Β ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ: Φυσικά (Φυσική και Χημεία) ΤΑΞΗ: Β Χρόνος: 2 ώρες Βαθμός:... Ημερομηνία: 08/06/2015 Υπογραφή Καθηγητή/τριας:...

Διαβάστε περισσότερα

ηµήτριος Θεοδωρίδης, Φιλόλογος καθηγητής «Σ ταθ µο ί σ τη ν ελ αιο κ αλ λ ιέ ργ εια κ αι ο Ελ αιο υργ ικ ός Σ υνεταιρισ µός Π ρίνο υ «Η Μ Η ΤΡ Α»» Ο Ελ αιο υργ ικ ός Σ υνεταιρισ µός Π ρίνο υ «ή µη τρα»

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9, 2102517292 - FAX:2102517292 Το Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ EVITA ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α Ερµούπολη, Σύρος 27/10/2010 Βασίλειος Πα ανικολάου ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α Ο στόχος αυτής της διαδικασίας είναι να ροσελκύσει «στοχο οιηµένες»

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 24 η Μ α ΐ ο υ 2003 Δ ι ά τ α ξ η Ύ λ η ς 1. Π

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ρόδος, 16/04/2015 Αριθµ. Πρωτοκ:2/33054 Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

ἔστω www.esto.gr Ο...πισινός μας! American Bar το καναμε για όλους μας. * * * www.esto.gr κι από τη Σκιά τους. σε κάθε νησί;

ἔστω www.esto.gr Ο...πισινός μας! American Bar το καναμε για όλους μας. * * * www.esto.gr κι από τη Σκιά τους. σε κάθε νησί; American Bar το καναμε * κι από τη Σκιά τους. * κι απο τις Συνιστώσες τους. * για όλους μας. * * * σε κάθε νησί; * σε κάθε υπουργείο. * έξω από το σπίτι του. * * * Ποιος είναι πίσω μας; * Ο...πισινός μας!

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΙΠΠΑΣΙΑΣ. Άρθρο 1 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΙΠΠΑΣΙΑΣ. Άρθρο 1 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΙΠΠΑΣΙΑΣ Άρθρο 1 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 1. Το ε άγγελµα του ρο ονητή ι ασίας στην Ελλάδα έχουν το δικαίωµα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Υποστήριξη. 801.11.50.50.50 candy.gr ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ CANDY

Τεχνική Υποστήριξη. 801.11.50.50.50 candy.gr ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ CANDY ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ CANDY Το δίκτυο τεχνικής υποστήριξης Candy απαρριθμεί 160 επίσημα εξειδικευμένα σημεία εξυπηρέτησης ανά την Ελλάδα. Η Candy σας προσφέρει την εμπειρία της με μια ομάδα επαγγελματιών

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου :

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 15 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 368 /2015 Θ Ε Μ Α : «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

GREAT Greek Architectural Talent

GREAT Greek Architectural Talent ΤΑ Π Ρ Ω ΤΑ ΤΟ Υ Σ Κ ΤΙ Ρ Ι Α ελτίο Τ ύ π ου GREAT Greek Architectural Talent Νέος θ ε σ µ ό ς γ ι α τ η ν α ν ά δ ε ι ξ η τ η ς ε λ λ η ν ι κ ή ς α ρ χ ι τ ε κ τ ον ι κ ή ς δ η µ ι ου ρ γ ί α ς α π ό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων Άρθρο 1 (Άρθρο 7, αρ. 1 Ν. 3852/2010) ιοίκηση ήµου Ο δήµος διοικείται α ό το δηµοτικό συµβούλιο, την οικονοµική ε ιτρο ή, την ε ιτρο

Διαβάστε περισσότερα

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε!

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε! 20 Χειμώνας σε μια πλατεία. Χιονίζει σιωπηλά. Την ησυχία του τοπίου διαταράσσουν φωνές και γέλια παιδιών. Μπαίνουν στη σκηνή τρία παιδιά: τα δίδυμα, ο Θανούλης και ο Φανούλης, και η αδελφή τους η Μαριάννα.

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 1ου ΣΤΑ ΙΟΥ ΓΙΑΤΟ ΕΡΓΟ " ΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΝΕΥΡΟΠΟΛΗ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ"».

Θ Ε Μ Α : «ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 1ου ΣΤΑ ΙΟΥ ΓΙΑΤΟ ΕΡΓΟ  ΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΝΕΥΡΟΠΟΛΗ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 25 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 419 /2014 Θ Ε Μ Α : «ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 1ου ΣΤΑ ΙΟΥ ΓΙΑΤΟ ΕΡΓΟ " ΙΕΥΘΕΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΣ- ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΜΟΥΣΕΙΩΝ του ρ. Γεωργίου Φατσέα, Αρχιτέκτονος ΕΜΠ, Μsc, PhD, UNIVERSITY COLLEGE LONDON 㤷刷 ι 㬗剗 ε 㱗剷 ρ 㳗劗 τερ 㯷劷 㱗剷 ς 㯷劷 ι 㮧勗 㯷劷 λ 㯷劷 㬷勷 ι 㮧勗 㯷劷 㳗劗 ς λό 㬷勷

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ Την Οικονοµική Ε ιτρο ή ήµου ιονύσου ΘΕΜΑ: «Σύνταξη Ολοκληρωµένου Πλαισίου ράσης (Ο.Π..)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 28/3/2014 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μετά το Λύκειο τι; ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 2009-2010

Μετά το Λύκειο τι; ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 2009-2010 Μετά το Λύκειο τι; ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 2009-2010 ΚΕΣΥΠ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕ ΙΑ Παρουσίαση των Σχολών του Μηχανογραφικού ελτίου Οι Σχολές και τα Τµήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τµ ηµα Φυσικ ης Εξετ ασεις στη Θεωρ ια της Ειδικ ης Σχετικ οτητας Σεπτεµ ρ ιου 200 Να απαντ ησετε στα 4 απ ο τα ακ ολουθα προ λ ηµατα. Θ εµα 1 Το γεγον ος βρ ισκεται εντ ος του µελλοντικο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΊΑ ΕΊΝΑΙ ΕΠΙΚΊΝΔΥΝΗ ΓΙΑ ΕΣΆΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΈΜΒΡΥΟ ΣΑΣ

Η ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΊΑ ΕΊΝΑΙ ΕΠΙΚΊΝΔΥΝΗ ΓΙΑ ΕΣΆΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΈΜΒΡΥΟ ΣΑΣ Η ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΊΑ ΕΊΝΑΙ ΕΠΙΚΊΝΔΥΝΗ ΓΙΑ ΕΣΆΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΈΜΒΡΥΟ ΣΑΣ Alexander Kofinas, MD Director Associate Professor Clinical Obstetrics and Gynecology Cornell University, College of Medicine www.kofinasperinatal.org

Διαβάστε περισσότερα

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn anjologion ellhnikwn grammatoseirwn Απλ µονοτυπικ Λειψίας µονοτυπικ εκαεξάρια τ ς κάσας εκαεξάρια Λειψίας τ ς κάσας Πελασγικ µονοτυπικ Αττικ µονοτυπικ Εκδ σεων «Μπ λ Λ τρ» Μα ρα 486 µονοτυπικ Μπεκκεριάνα

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Μπλέτσας ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ ΝΙΚΗ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΚΡΙΣ ΣΠΥΡΟΥ

Μιχάλης Μπλέτσας ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ ΝΙΚΗ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΚΡΙΣ ΣΠΥΡΟΥ BIMONTHLY FROM under exclusive licence to ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ JEHAD NGA Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ HILARY SPURLING ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ AΠΟ ΤΟΝ DAVID THOMSON

Διαβάστε περισσότερα

ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΑΘΗΝΑ, 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1.Νοµοθετικό Πλαίσιο 3 2.Ορισµοί-Πεδίο Εφαρµογής της Πολιτικής Βέλτιστης Εκτέλεσης 3 3.Συναίνεση Πελάτη

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 31 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. Θ Ε Μ Α : «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013». ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 278 /2013 Σήµερα την 27η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ε.Ε.):

Διαβάστε περισσότερα

J. M GIL-ROBLES G. BROWN

J. M GIL-ROBLES G. BROWN L 166/51 Ο ΗΓΙΑ 98/27/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 19η Μα ου 1998 περ των αγωγ ν παραλε ψεω στον τοµ α τη προστασ α των συµφερ ντων των καταναλωτ ν ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2011 Τεύχος 41 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial 2 Τρίμηνη έκδοση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΣΠΑΡΤΗΣ Ηµεροµηνία : 11-12-2014 Αρ. Πρωτ. :Φ/ΤΠ/12/14890

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ Ως κοινωνικός αποκλεισμός νοείται το σύνολο των διαδικασιών που παρεμποδίζουν σε άτομα και ομάδες της κοινωνίας μας την πρόσβαση και την απορρόφηση όλων των κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΕΣ LOBBYING ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΚΑΚΙΕΡΑ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΕΘΝΕΣ LOBBYING ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΚΑΚΙΕΡΑ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΤΟ Ι ΑΝΙΚΟ MARKETING MIX ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΚΗΝΙΚΟ ΙΕΘΝΕΣ LOBBYING ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΚΑΚΙΕΡΑ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΑΠΛΑΝΙ ΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ EFAPCO ΑΝΤΙΠΡΟΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΗΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΗΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292 - FAX:210-2517292 ΟΝΟΜΑ:... ΕΠΩΝΥΜΟ:

Διαβάστε περισσότερα

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5 3 Μ ή ν υ μ α Π ρ ό ε δ ρ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 4 Μ ή ν υ μ α Γ ε ν ι κ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ή 5 Ό ρ α μ α κ α ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή 6 Ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η κ α ι Σ υ ν ε ρ γ α σ

Διαβάστε περισσότερα

Φ ιλοτεχνικοσ Ο μιλοσ Μ υτιλήνησ

Φ ιλοτεχνικοσ Ο μιλοσ Μ υτιλήνησ Φ ιλοτεχνικοσ Ο μιλοσ Μ υτιλήνησ Ο Θ Ε Ο Φ Ι Λ Ο Σ,, ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 1979 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ Τ Ο ΕΡΓΟ Ή κωμωδία «Ό * Αφελής» άνεβάστηκε γ ιά πρώτη φορά α τό θερινό θέατρο «Α πόλλων» Α θη νών άπό τό

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΩΜΟΣΩΜΙΚΕΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ

ΧΡΩΜΟΣΩΜΙΚΕΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΧΡΩΜΟΣΩΜΙΚΕΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ Σύνδροµο Down Το σύνδροµο Down είναι µια γενετική ανωµαλία ου εριλαµβάνει συνδυασµό χαρακτηριστικών, ό ως νευµατική καθυστέρηση, συγκεκριµένα χαρακτηριστικά ροσώ ου και συχνά καρδιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛ. ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - ΕΚΤΥΠΩΣΗ - ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ «ΛΥΧΝΙΑ», Αδραβίδας 7, 13671 Χαμόμυλο Αχαρνών τηλ.: 210 34 10 436, fax: 210 34 25 967

ΗΛ. ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - ΕΚΤΥΠΩΣΗ - ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ «ΛΥΧΝΙΑ», Αδραβίδας 7, 13671 Χαμόμυλο Αχαρνών τηλ.: 210 34 10 436, fax: 210 34 25 967 ΒΙΟΛΟΓΙΑ είς δ ι ςπ ή κ ι Γε Υ Ο Ι ΚΕ Υ Λ Γ είς Πιδ τς Γ ής Γεικ ς ί γ ς ιολο θτή. όσ τ β Β µ ς τ τ οµ ριλ ύλς οσιτό στ λήρ κ ίο πε ς λ β ι έ στ πρ π Το β εξετ ε τρόπο ού στ ς τ ί µ κοπ. θεωρ γρµµέ ου

Διαβάστε περισσότερα

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι.

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι. 0001 00:00:11:17 00:00:13:23 Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18 Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10 Ναι. 0004 00:01:06:17 00:01:07:17 Σου έδειξα τη φωτογραφία; 0005 00:01:07:17 00:01:10:10

Διαβάστε περισσότερα

1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ

1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ 1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ ά η: Α - Α Ε Ε Ό ο α έσος α/α Ε ώ ο Ό ο α Πα έ α Ό ος 1 Α Α Α 20 2 Α Α Α Α Ω Α 19,8 3 Α Α Α Α 19,3 4 Α Ω Α Ω Α Α Α Α Α 19,2 5 Α Α Ω Α Α 19,2 6 Α Α ΩΑ 19,2 7 Α Α Α Ω Α 19,2 8 ΩΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ

ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ Ôïõ Ó ç (ÔÈ) ÊáñáÀ óêïõ Äçìçôñßïõ EPIMELEIA SPA/TEP ÅðéëåãìÝíá êåöüëáéá áðü ôü ìüëéò åêäïèýí âéâëßï ôïõ ÉåñïìïíÜ ïõ ÉóáÜê

Διαβάστε περισσότερα

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών ΒΟΥΡΟΥ ΣΤΕΛΛΑ

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών ΒΟΥΡΟΥ ΣΤΕΛΛΑ Το Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών και οι υ π ηρεσίες του ΒΟΥΡΟΥ ΣΤΕΛΛΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Είναι μια υπ ηρεσία του Πανεπ ιστημίου Κρήτης π ου π αρέχει ψυχολογική υπ οστήριξη και συμβουλευτική

Διαβάστε περισσότερα

4. Η συµµετοχή στην ροωθητική ενέργεια και τον ιαγωνισµό είναι δωρεάν και δεν α αιτείται αγορά ο οιουδή οτε ροϊόντος της ιοργανώτριας.

4. Η συµµετοχή στην ροωθητική ενέργεια και τον ιαγωνισµό είναι δωρεάν και δεν α αιτείται αγορά ο οιουδή οτε ροϊόντος της ιοργανώτριας. Όροι συµµετοχής στον ιαγωνισµό ΝΕΑ ΣΚΑΝ ΑΛΟ 1. H εταιρεία ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ ΑΒΕΕ (έδρα Άλιµος Αττικής, Αρχαίου Θεάτρου 8, τηλ. 210-9971100), εφεξής η «ιοργανώτρια», διοργανώνει ροωθητική ενέργεια &

Διαβάστε περισσότερα

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ ΚAΖΝΚΙ 2 ΤΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΡΥΒ Τ ΖΝΚΙ THΣ ΕΠΝΗΣ 20/ΕΤΙΣ 5 ΛΙΤΡ Τ ΙΚΝΜΙΚΤΕΡ ΙΠΛΣ ΤΗΣ ΓΡΣ ΜΗΧΝΙΣΜΣ 10 GUARANTEE XΡONIA Ε Γ Γ Υ Η Σ H 8 ΛΙΤΡ NEW ΙΠΛ ΜΗΧΝΙΣΜ ΓΙ ΙΚΝΜΙ ΝΕΡΥ ΠΡΤ ΗΓΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΘΡΥΒΗ ΛΕΙΤΥΡΓΙ ΛΓΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Aθήνα, 09.06.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρ. Πρ.:..Α.Α../οικ. 62019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Aθήνα, 09.06.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρ. Πρ.:..Α.Α../οικ. 62019 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα 25 Νοεµβρίου 2010 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΘΕΜΑ: «Συγκριτικές οκιµές Προϊόντων/Υ ηρεσιών Το αράδειγµα του Βελγίου (Test-achats)

Διαβάστε περισσότερα

#INGLiveWell ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ / LUCKY NUMBERS FROM THE LOTTERY DRAW FOR THE GIFTS

#INGLiveWell ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ / LUCKY NUMBERS FROM THE LOTTERY DRAW FOR THE GIFTS 1 1002 Euromedica 1 επίσκεψη σε γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, στην Κλινική Αθήναιον 2 1008 Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 3 1016 Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 4 1017 Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7 ο ΕΓ/2 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Προλήψεως Ατυχημάτων Πρώτες Βοήθειες ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ «Δίνουμε προτεραιότητα στη ζωή» Εί ναι γνω στό ό τι κά θε χρό νο στη χώ ρα μας ε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια εδώ Δεκαοχτώ ψωμιά

Διαβάστε περισσότερα