ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 161 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 19 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων για την κατα σκευή ΣΕΑ στη χ.θ του αυτοκινητόδρο μου ΠΑΘΕ, στο τμήμα Μαλιακός Κλειδί στην πε ριοχή του Δήμου Νίκαιας στο Νομό Λάρισας Αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων για την κα τασκευή έργου της Εγνατίας οδού στην περιο χή από έξοδο σήραγγας Συμβόλου έως Α/Κ Αγ. Ανδρέα στην περιοχή του Δήμου Ελευθερών στο Νομό Καβάλας Αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων για τη διά νοιξη του τμήματος Λεύκτρο Σπάρτη χ.θ χ.θ του αυτοκινητόδρομου Κόρινθος Τρίπολη Καλαμάτα Σπάρτη στο Δήμο Φαλαισίας του Νομού Αρκαδίας Συμπληρωματική αναγκαστική απαλλοτρίωση έκτα σης, για την κατασκευή της νέας διπλής σιδηρο δρομικής γραμμής κανονικού πλάτους και υψη λών ταχυτήτων μεταξύ Κορίνθου Πατρών στο τμήμα από χ.θ έως χ.θ στο Νομό Κορινθίας Αναγκαστική απαλλοτρίωση έκτασης, για την κατα σκευή έξι (6) τοπικών παραλλαγών της υφιστάμε νης σιδηροδρομικής γραμμής Πάτρας Πύργου στους Νομούς Αχαΐας και Ηλείας Αναγκαστική απαλλοτρίωση έκτασης, για την κατα σκευή της νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής Πολύκαστρο Ειδομένης από χ.θ έως ( έως ) στο Νομό Κιλκίς Συμπληρωματική αναγκαστική απαλλοτρίωση έκτα σης, για την κατασκευή της νέας διπλής σιδηρο δρομικής γραμμής κανονικού πλάτους και υψηλών ταχυτήτων μεταξύ Κορίνθου Πατρών στο τμήμα από χ.θ έως στους Νομούς Κο ρινθίας και Αχαΐας Τροποποίηση του Γεvικoύ Πoλεoδoμικoύ Σχεδίου (Γ.Π.Σ) του Δήμου Αθηναίων (Ν. Αττικής) Άρση και επανεπιβολή απαλλοτρίωσης στο οικοδο μικό τετράγωνο (Ο.Τ.) 16 του εγκεκριμένου ρυ μοτομικού Σχεδίου του Δήμου Αθηναίων (Ν. Ατ τικής)» ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 26 Ιανουαρίου 2007 Αριθ μ /7945/0010 (1) Αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων για την κατα σκευή ΣΕΑ στη χ.θ του αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ, στο τμήμα Μαλιακός Κλειδί στην περιοχή του Δήμου Νίκαιας στο Νομό Λάρισας. ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 1. Τις διατάξεις του ν. 2882/2001 (ΦΕΚ 17/2001 τ.δ ) «Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων» όπως ισχύουν. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του από 25 Νοεμβρίου 1929 διατάγματος «περί κωδικοποιήσεως των περί κατα σκευής και συντηρήσεως οδών κειμένων διατάξεων». 3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 653/1977 «περί υπο χρεώσεως των παροδίων ιδιοκτητών δια την διάνοιξη Εθνικών οδών κ.λπ.», όπως συμπληρώθηκαν με τις παρ.9 και 10 του άρθρου 62 του ν.947/1979 και την παρ. 4 του άρθρου 9 του ν.960/1979, για την εκτέλεση των οποίων εκδόθηκε το π.δ. 929/1979 καθώς και τις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 4 του κεφ. Β του ν. 2052/ Την υπ αριθμ / κοινή υπουργική από φαση έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων και την υπ αριθμ. οικ / κοινή υπουργική απόφαση ανανεωτική αυτής. 5. Την υπ αριθμ. Δ12/Φ.92/0/37107/ βεβαίωση κάλυψης δαπάνης. 6. Τα υπ αριθμ. Δ12/Φ.92/41342/ και Δ12α/ Φ92/οικ/38243/ έγγραφα του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. μετά των συνημμένων τους από τα οποία προκύπτει ότι έχουν τηρηθεί και οι προϋποθέσεις του άρθρου 3 του ν.2882/ Την υπ αριθμ. 4881/ (ΦΕΚ 754/ τ.β ) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, σχε τικά με ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς. 8. Την υπ αριθμ /ΔΙΟΕ 1264/ (ΦΕΚ 1432/ τ.β ) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, σχετικά με ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς και την υπ αριθμ. 5733/ΔΙΟΕ 179/ (ΦΕΚ 204/ τ.β ) τροποποιητική αυτής, αποφασίζουμε:

2 162 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Κηρύσσουμε την αναγκαστική απαλλοτρίωση, για λόγους δημόσιας ωφέλειας και ειδικότερα για την κα τασκευή ΣΕΑ στη χ.θ του αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ, στο τμήμα Μαλιακός Κλειδί, έκτασης συνολικού εμβαδού ,43 μ 2 που βρίσκεται στην περιοχή του Δήμου Νίκαιας Νομού Λάρισας και εικονίζεται με κλί μακα 1:1000 στο από και με αριθμό σχεδίου Τ.1 ακριβές αντίγραφο κτηματολογικού διαγράμματος και του αντίστοιχου κτηματολογικού πίνακα της Δ/νσης Τοπογραφήσεων και Απαλλοτριώσεων (Δ 12) του Υπουρ γείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, τα οποία έχει συντάξει η ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΩΝ Ε.Ε. και έχει θεωρήσει ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Δ12 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Ι. Σαραντινός, στις Στην έκταση που απαλλοτριώνεται προβάλλουν δικαι ώματα κυριότητας οι: 1) Λυμτσιούλης Δημήτριος, 2) Γκο ντικούλης Δημήτριος, 3) Σακελλαρίου Αντωνία κ.λπ. Στην έκταση που απαλλοτριώνεται δεν περιλαμβάνο νται οι εκτάσεις εκείνες οι οποίες στα κτηματολογικά στοιχεία φέρονται ότι ανήκουν στο Δημόσιο. Η απαλλοτρίωση κηρύσσεται υπέρ του Δημοσίου και με δαπάνη του Δημοσίου που θα αντιμετωπισθεί με δαπάνες του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για έργα αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έρ γων (αριθμός έργου 2001ΣΕΟ ) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν.653/1977 όπως ισχύουν. Αθήνα, 4 Ιανουαρίου 2007 ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ Θ. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ F Αριθμ /8400/0010 (2) Αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων για την κατα σκευή έργου της Εγνατίας οδού στην περιοχή από έξοδο σήραγγας Συμβόλου έως Α/Κ Αγ. Ανδρέα στην περιοχή του Δήμου Ελευθερών στο Νομό Καβάλας. ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 1. Τις διατάξεις του ν.2882/2001 (ΦΕΚ 17/2001 τ.δ ) «Κώ δικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων» όπως ισχύουν. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του από 25 Νοεμβρίου 1929 διατάγματος «περί κωδικοποιήσεως των περί κατα σκευής και συντηρήσεως οδών κειμένων διατάξεων». 3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.653/1977 «περί υπο χρεώσεως των παρόδιων ιδιοκτητών δια την διάνοιξη Εθνικών οδών κ.λπ.», όπως συμπληρώθηκαν με τις παρ. 9 και 10 του άρθρου 62 του ν.947/1979 και την παρ.4 του άρθρου 9 του ν.960/1979, για την εκτέλεση των οποίων εκδόθηκε το π.δ. 929/1979 καθώς και τις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 4 του κεφ. Β του ν.2052/ Την υπ αριθμ. οι / κοινή υπουργική απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων και την υπ αριθμ / τροποποιητική αυτής. 5. Την υπ αριθμ. Δ12α/Φ.2/0/46376/ βεβαίωση κάλυψης δαπάνης. 6. Το υπ αριθμ. Δ12/Φ2/0/46374/ έγγραφο του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. μετά των συνημμένων του από το οποίο προκύπτει ότι έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις του άρ θρου 3 του ν.2882/ Την υπ αριθμ. 4881/ (ΦΕΚ 754/ τ.β ) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, σχε τικά με ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς. 8. Την υπ αριθμ /ΔΙΟΕ 1264/ (ΦΕΚ 1432/ τ.β ) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, σχετικά με ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς και την υπ αριθμ. 5733/ΔΙΟΕ 179/ (ΦΕΚ 204/ τ.β ) τροποποιητική αυτής, αποφασίζουμε: Κηρύσσουμε την αναγκαστική απαλλοτρίωση, για λόγους δημόσιας ωφέλειας και ειδικότερα για την κα τασκευή έργου της Εγνατίας οδού στην περιοχή από έξοδο σήραγγας Συμβόλου έως Α/Κ Αγ. Ανδρέα έκτα σης συνολικού εμβαδού ,56 μ 2 που βρίσκεται στην περιοχή του Δήμου Ελευθερών Νομού Καβάλας και ει κονίζεται με κλίμακα 1:1000 στα από έτους 2006 ακριβή αντίγραφα και με αριθμούς σχεδίων ΚΔ1, ΚΔ2, ΚΔ3 και ΚΔ4 κτηματολογικών διαγραμμάτων και του αντίστοι χου κτηματολογικού πίνακα της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., τα οποία έχει συντάξει ο Γεώργιος Μ. Τσακούμης και έχει θεωρήσει ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Δ12 του Υ.ΠΕ. ΧΩ.Δ.Ε. Ι. Σαραντινός, στις Στην έκταση που απαλλοτριώνεται προβάλλουν δικαι ώματα κυριότητας οι: 1) Παρασκευή Χασομέρη (Σαντο γιάννη), 2) Κατίνα Σαντογιάννη, 3) Ευάγγελος Βαλσα μίδης κ.λπ. Στην έκταση που απαλλοτριώνεται δεν περιλαμβάνο νται οι εκτάσεις εκείνες οι οποίες στα κτηματολογικά στοιχεία φέρονται ότι ανήκουν στο Δημόσιο. Η απαλλοτρίωση κηρύσσεται υπέρ του Δημοσίου και με δαπάνη του Δημοσίου που θα αντιμετωπισθεί με δαπάνες του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για έργα αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έρ γων (αριθμός έργου 2000ΣΕΟ ΣΑΕ 071/3), σε συν δυασμό με τις διατάξεις του ν.653/1977 όπως ισχύουν. Αθήνα, 9 Ιανουαρίου 2007 ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ Θ. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ F Αριθμ /8183/0010 (3) Αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων για τη διάνοιξη του τμήματος Λεύκτρο Σπάρτη χ.θ χ.θ του αυτοκινητόδρομου Κόρινθος Τρίπολη Καλαμάτα Σπάρτη στο Δήμο Φαλαισίας του Νομού Αρκαδίας. ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 1. Τις διατάξεις του ν.2882/2001 (ΦΕΚ 17/2001 τ.δ ) «Κώ δικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων» όπως ισχύουν. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του από 25 Νοεμβρίου 1929 διατάγματος «περί κωδικοποιήσεως των περί κατα σκευής και συντηρήσεως οδών κειμένων διατάξεων».

3 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.653/1977 «περί υπο χρεώσεως των παροδίων ιδιοκτητών δια την διάνοιξη Εθνικών οδών κ.λπ.», όπως συμπληρώθηκαν με τις παρ. 9 και 10 του άρθρου 62 του ν.947/1979 και την παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 960/1979, για την εκτέλεση των οποίων εκδόθηκε το π.δ. 929/1979 καθώς και τις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 4 του κεφ. Β του ν. 2052/ Την υπ αριθμ / κοινή υπουργική από φαση έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων. 5. Την υπ αριθμ. Δ12α/ΑΡΚ11/οικ/44805/ βε βαίωση κάλυψης δαπάνης. 6. Το υπ αριθμ. Δ12α/ΑΡΚ11/42242/ έγγραφο του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. μετά των συνημμένων του από το οποίο προκύπτει ότι έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις του άρθρου 3 του ν.2882/ Την υπ αριθμ. 4881/ (ΦΕΚ 754/ τ.β ) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσί ων Έργων, σχετικά με ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς. 8. Την υπ αριθμ /ΔΙΟΕ 1264/ (ΦΕΚ 1432/ τ.β ) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, σχετι κά με ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς υπ αριθμ. 5733/ΔΙΟΕ 179/ (ΦΕΚ 204/ τ.β ) τροποποιητική αυτής, αποφασίζουμε: Κηρύσσουμε την αναγκαστική απαλλοτρίωση, για λόγους δημόσιας ωφέλειας και ειδικότερα για τη διά νοιξη του τμήματος Λεύκτρο Σπάρτη χ.θ χ.θ του αυτοκινητόδρομου Κόρινθος Τρίπολη Καλα μάτα Σπάρτη, έκτασης συνολικού εμβαδού ,81μ 2 που βρίσκεται στην περιοχή του Δήμου Φαλαισίας του Νομού Αρκαδίας και εικονίζεται με κλίμακα 1:1.000 στα από και με αριθμούς σχεδίων Κ2, Κ3, Κ4, Κ18, Κ18Α, Κ18Β, Κ19, Κ19Α, Κ20, Κ21, Κ22, Κ23, Κ25, Κ26, Κ28 και Κ29 ακριβή αντίγραφα κτηματολογικών διαγραμμάτων και του αντίστοιχου κτηματολογικού πίνακα της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Οδικοί Άξονες Παραχώρη σης της Γενικής Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών Έργων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, τα οποία έχουν συντάξει οι ΟΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ, ΡΑΜΠΑΟΥΝΗΣ NIK. Α.Τ.Μ. και ΤΡΙΦΥΛΛΗ ΑΙΚ. Α.Τ.Μ. και έχει θεωρήσει ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Δ12 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Ι. Σαραντινός. Στην έκταση που απαλλοτριώνεται προβάλλουν δικαι ώματα κυριότητας οι: 1) Παπαμαρκάκης Μάρκος, 2) Αρα πατζάκης Παναγιώτης, 3) Γιαννόπουλος Ιωάννης κ.λπ. Η απαλλοτρίωση κηρύσσεται υπέρ του Δημοσίου και με δαπάνη του Δημοσίου που θα αντιμετωπισθεί με δαπά νες του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για έργα αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Δημο σίων Έργων (αριθμός έργου 2006ΣΕΟ (ΣΑΕ 071/3), σε συνδυ ασμό με τις διατάξεις του ν.653/1977 όπως ισχύουν. Αθήνα, 4 Ιανουαρίου 2007 ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ Θ. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ Αριθμ /113/0010 (4) Συμπληρωματική αναγκαστική απαλλοτρίωση έκτασης, για την κατασκευή της νέας διπλής σιδηροδρομι κής γραμμής κανονικού πλάτους και υψηλών ταχυ τήτων μεταξύ Κορίνθου Πατρών στο τμήμα από χ.θ έως χ.θ στο Νομό Κορινθίας. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1. Τις διατάξεις του ν.2882/2001 (ΦΕΚ 17/ τ.δ ) «Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων», όπως ισχύουν. 2. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 7 του ν.2576/ 1998 και τις διατάξεις του ν.δ. 532/1971 (Α 161) και του ν.2366/1995 (Α 256). 3. Την υπ αριθμ / απόφαση του Διοι κητικού Συμβουλίου της ΕΡΓΑΟΣΕ Α.Ε. 4. Την υπ αριθμ. οικ / απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. 5. Το υπ αριθμ / έγγραφο δήλωση της ΕΡΓΑΟΣΕ Α.Ε. σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 1 του ν.2985/ Το υπ αριθμ. Φ19/11483/865/ έγγραφο του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών μετά των συνημ μένων του από τα οποία προκύπτει ότι έχουν τη ρηθεί οι προϋποθέσεις του άρθρου 3 του ν.2882/ Την υπ αριθμ /ΔΙΟΕ 1264/ (ΦΕΚ 1432/ τ.δ ) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, σχετικά με ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς και την υπ αριθμ. 5733/ΔΙΟΕ 179/ (ΦΕΚ 204/ τ.β ) τροποποιητική αυτής, αποφασίζουμε: Κηρύσσουμε τη συμπληρωματική αναγκαστική απαλλο τρίωση, για λόγους δημόσιας ωφέλειας και ειδικότερα για την κατασκευή της νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής κανονικού πλάτους και υψηλών ταχυτήτων μεταξύ Κορίν θου Πατρών στο τμήμα από χ.θ έως χ.θ , έκτασης συνολικού εμβαδού 6.999,53 μ 2 που βρίσκεται στην περιοχή των Δήμων Σικυωνίων και Ξυλοκάστρου Νομού Κορινθίας και εικονίζεται α) για τη χ.θ στα με κλίμακα 1:500 και αριθ. σχεδίων 25 Α /3 και 25 Α /3Α κτημα τολογικά διαγράμματα και στον με αριθ. σχεδίου 25 Α /ΚΠ αντίστοιχο κτηματολογικό πίνακα της ΕΡΓΑΟΣΕ Α.Ε. και για τη χ.θ στο με κλίμακα 1:500 και αριθ. σχεδίου 25 Α /7 κτηματολογικό διάγραμμα και στον με αριθ. σχεδίου 25 Α /ΚΠ αντίστοιχο κτηματολογικό πίνακα της ΕΡ ΓΑΟΣΕ Α.Ε. Όλα τα ανωτέρω κτηματολογικά στοιχεία έχει συντάξει η Μηχα/κός Α. Μπουργκούδη και έχουν ληφθεί υπόψη στο υπ αριθμ. Φ19/11483/865/ έγγραφο του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. Η απαλλοτρίωση κηρύσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.2985/2002 και με τον όρο ότι ο υπέρ ου πρέπει να καταθέσει σε προθεσμία τριών (3) μηνών από την κοινοποίηση της πράξης εγγυητική επιστολή ανα γνωρισμένου πιστωτικού ιδρύματος για το 20% της προ βλεπόμενης δαπάνης. Αν η επιστολή αυτή δεν κατατεθεί εμπρόθεσμα, εφαρμόζεται αναλόγως η παράγραφος 2 του άρθρου 11 του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων (ν.2882/2001). Αν ο υπέρ ου δεν προβεί στη συντέλεση στις νόμιμες προθεσμίες, η εγγυητική επιστολή καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου και των αναγνωρισμένων δικαιούχων σε ποσο στό 50% για τον καθένα.

4 164 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Στην έκταση που απαλλοτριώνεται προβάλλουν δι καιώματα κυριότητας οι: 1) Χωρέμης, 2) Αφοί Σόκκου, 3) Κουτουμασιώτης Κων/νος κ.λπ. Η απαλλοτρίωση κηρύσσεται υπέρ της Ο.Σ.Ε. Α.Ε. και με μέριμνα και δαπάνη της ΕΡΓΑΟΣΕ Α.Ε. Αθήνα, 4 Ιανουαρίου 2007 ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΙΑΠΗΣ F Αριθμ /114/0010 (5) Αναγκαστική απαλλοτρίωση έκτασης, για την κατα σκευή έξι (6) τοπικών παραλλαγών της υφιστάμενης σιδηροδρομικής γραμμής Πάτρας Πύργου στους Νομούς Αχαΐας και Ηλείας. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1. Τις διατάξεις του ν.2882/2001 (ΦΕΚ 17/ τ.δ ) «Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων», όπως ισχύουν. 2. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 7 του ν.2576/ 1998 και τις διατάξεις του ν.δ. 532/1971 (Α 161) και του ν.2366/1995 (Α 256). 3. Την υπ αριθμ. 1858/ απόφαση του Διοικη τικού Συμβουλίου της ΕΡΓΑΟΣΕ Α.Ε. 4. Την υπ αριθμ. οικ / απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. 5. Το υπ αριθμ / έγγραφο δήλωση της ΕΡΓΑΟΣΕ Α.Ε. σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 1 του ν.2985/ Το υπ αριθμ. Φ19/4008/327/06/ έγγραφο του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών μετά των συνημμένων του από τα οποία προκύπτει ότι έχουν τη ρηθεί οι προϋποθέσεις του άρθρου 3 του ν.2882/ Την υπ αριθμ /ΔΙΟΕ 1264/ (ΦΕΚ 1432/ τ.δ ) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, σχετικά με ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς και την υπ αριθμ. 5733/ΔΙΟΕ 179/ (ΦΕΚ 204/ τ.β ) τροποποιητική αυτής, αποφασίζουμε: Κηρύσσουμε την αναγκαστική απαλλοτρίωση, για λόγους δημόσιας ωφέλειας και ειδικότερα για την κα τασκευή έξι (6) τοπικών παραλλαγών της υφιστάμενης σιδηροδρομικής γραμμής Πάτρας Πύργου, έκτασης συνολικού εμβαδού ,12 μ 2 που βρίσκεται στην πε ριοχή των Δήμων Βραχναιϊκων και Δύμης Νομού Αχαΐας και στην περιοχή των Δήμων Βουπρασίας, Αμαλιάδος και Πύργου Νομού Ηλείας και εικονίζεται με κλίμακα 1:500 στα με αριθ. σχεδίων: α) Βραχναιϊκά Τσουκαλαιϊ κα 27/ΚΤΔ1/3, 27ΚΤΔ2/3 και 27/ΚΤΔ3/3 β) Νιφοραιϊκα 27/ΚΤΔ1/1 γ) Καμίνια Αλισσός 27/ΚΤΔ1/2 και 27/ΚΤΔ2/2 δ) Μυρτιά 27/ΚΤΔ1/1 ε) Βάρδα 27/ΚΤΔ1/1 και στ) Δουναιϊκα 27/ΚΤΔ1/1 κτηματολογικά διαγράμματα και στους με αριθ. σχεδίων 27/ΤΕΥ2, 27/ΤΕΥ2, 27/ΤΚΤ, 27/ΤΕΥ2, 27/ΤΕΥ2 και 27/ΤΕΥ2 αντίστοιχους κτηματολογικούς πίνακες της ΕΡΓΑΟΣΕ Α.Ε. Όλα τα ανωτέρω κτηματολογικά στοιχεία έχουν συντάξει οι Ανάδοχοι Μελετητές: ΑΔΚ ΑΡΩΝΗΣ ΔΡΕΤΤΑΣ ΚΑΡΛΑΥΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε., «ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.» και «ΜΕΤΑΞΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» τα και έχουν ληφθεί υπόψη στο υπ αριθμ. Φ19/4008/327/06/ έγγραφο του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. Η απαλλοτρίωση κηρύσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.2985/2002 και με τον όρο ότι ο υπέρ ου πρέπει να καταθέσει σε προθεσμία τριών (3) μηνών από την κοινοποίηση της πράξης εγγυητική επιστολή ανα γνωρισμένου πιστωτικού ιδρύματος για το 20% της προ βλεπόμενης δαπάνης. Αν η επιστολή αυτή δεν κατατεθεί εμπρόθεσμα, εφαρμόζεται αναλόγως η παράγραφος 2 του άρθρου 11 του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων (ν.2882/2001). Αν ο υπέρ ου δεν προβεί στη συντέλεση στις νόμιμες προθεσμίες, η εγγυητική επιστολή καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου και των αναγνωρισμένων δικαιούχων σε ποσο στό 50% για τον καθένα. Στην έκταση που απαλλοτριώνεται προβάλλουν δι καιώματα κυριότητας οι: 1) Φιλλιπόπουλος Κων/νος, 2) Παναγιωτόπουλος Κων/νος, 3) Κόλιας Γεώργιος κ.λπ. Η απαλλοτρίωση κηρύσσεται υπέρ της Ο.Σ.Ε. Α.Ε. και με μέριμνα και δαπάνη της ΕΡΓΑΟΣΕ Α.Ε. Αθήνα, 4 Ιανουαρίου 2007 ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΙΑΠΗΣ F Αριθμ /8184/0010 (6) Αναγκαστική απαλλοτρίωση έκτασης, για την κατα σκευή της νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής Πο λύκαστρο Ειδομένης από χ.θ έως ( έως ) στο Νομό Κιλκίς. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1. Τις διατάξεις του ν.2882/2001 (ΦΕΚ 17/ τ.δ ) «Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων», όπως ισχύουν. 2. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 7 του ν.2576/ 1998 και τις διατάξεις του ν.δ. 532/1971 (Α 161) και του ν.2366/1995 (Α 256). 3. Την υπ αριθμ. 1885/ απόφαση του Διοικη τικού Συμβουλίου της ΕΡΓΑΟΣΕ Α.Ε. 4. Την υπ αριθμ. οικ / απόφαση έγκρι σης περιβαλλοντικών όρων. 5. Το υπ αριθμ / έγγραφο δήλωση της ΕΡΓΑΟΣΕ Α.Ε. σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 1 του ν.2985/ Το υπ αριθμ. Φ19/33054/3254/ έγγραφο του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών μετά των συ νημμένων του από τα οποία προκύπτει ότι έχουν τηρη θεί οι προϋποθέσεις του άρθρου 3 του ν.2882/ Την υπ αριθμ /ΔΙΟΕ 1264/ (ΦΕΚ 1432/ τ.δ ) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, σχετικά με ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς και την υπ αριθμ. 5733/ΔΙΟΕ 179/ , αποφασίζουμε: Κηρύσσουμε την αναγκαστική απαλλοτρίωση, για λό γους δημόσιας ωφέλειας και ειδικότερα για την κατα

5 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 165 σκευή της νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής Πολύ καστρο Ειδομένης από χ.θ έως ( έως ), έκτασης συνολικού εμβαδού ,49 μ 2 που βρίσκεται στην περιοχή των Δήμων Πολυκάστρου και Αξιούπολης Νομού Κιλκίς και εικονίζεται στα από Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου 2004 και με κλίμακα 1:500 ακριβή αντίγραφα κτηματολογικών διαγραμμάτων αριθ. σχεδίων ΕΡΓΟΣΕ 8R/9, 8R/10, 8R/11, 8R/12, 8R/13, 8R/14, 8R/23, 8R/24, 8R/25, 8R/26, 8R/27, 8R/28, 8R/30, 8R/31, 8R/32, 8R/33, 8R/34, 8R/1, 8R/2, 8R/3, 8R/4, 8R/5, 8R/6, 8R/7, 8R/8, 8R/15, 8R/16, 8R/17, 8R/18, 8R/19, 8R/20, 8R/21, 8R/22 και 8R/29 και στους με αριθ. σχεδίων ΕΡΓΟΣΕ 8R/KΠ1, 8R/KΠ2 και 8R/KΠ1, 8R/KΠ2 αντίστοιχους κτηματολογι κούς πίνακες της ΕΡΓΑΟΣΕ Α.Ε., τα οποία έχει συντάξει η Μ. Θωμίδου και έχουν ληφθεί υπόψη στο υπ αριθμ. Φ19/33054/3254/ έγγραφο του Υπουργείου Με ταφορών και Επικοινωνιών. Η απαλλοτρίωση κηρύσσεται σύμφωνα με τις διατά ξεις του άρθρου 1 του ν.2985/2002 και με τον όρο ότι ο υπέρ ου πρέπει να καταθέσει σε προθεσμία τριών (3) μηνών από την κοινοποίηση της πράξης εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένου πιστωτικού ιδρύματος για το 20% της προβλεπόμενης δαπάνης. Αν η επιστολή αυτή δεν κατατεθεί εμπρόθεσμα, εφαρμόζεται αναλόγως η παράγραφος 2 του άρθρου 11 του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων (ν.2882/2001). Αν ο υπέρ ου δεν προβεί στη συντέλεση στις νόμιμες προθεσμίες, η εγγυητική επιστολή καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου και των αναγνωρισμένων δικαιούχων σε πο σοστό 50% για τον καθένα. Στην έκταση που απαλλοτριώνεται προβάλλουν δι καιώματα κυριότητας οι: 1) Μηνοβγίδης Ισίδωρος, 2) Εμμανουήλ Μερόπη, 3) Ζησάκος Αθανάσιος κ.λπ. Η απαλλοτρίωση κηρύσσεται υπέρ της Ο.Σ.Ε. Α.Ε. και με μέριμνα και δαπάνη της ΕΡΓΑΟΣΕ Α.Ε. Αθήνα, 4 Ιανουαρίου 2007 ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΙΑΠΗΣ F Αριθμ /8022/0010 (7) Συμπληρωματική αναγκαστική απαλλοτρίωση έκτασης, για την κατασκευή της νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής κανονικού πλάτους και υψηλών ταχυτήτων μεταξύ Κορίνθου Πατρών στο τμήμα από χ.θ έως στους Νομούς Κορινθίας και Αχαΐας. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1. Τις διατάξεις του ν.2882/2001 (ΦΕΚ 17/ τ.δ ) «Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων», όπως ισχύουν. 2. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 7 του ν.2576/ 1998 και τις διατάξεις του ν.δ. 532/1971 (Α 161) και του ν.2366/1995 (Α 256). 3. Την υπ αριθμ. 1900/ απόφαση του Διοικη τικού Συμβουλίου της ΕΡΓΑΟΣΕ Α.Ε. 4. Τις υπ αριθμ. οικ.67057/ και υπ αριθμ / αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. 5. Το υπ αριθμ / έγγραφο δήλωση της ΕΡΓΑΟΣΕ Α.Ε. σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 1 του ν.2985/ Το υπ αριθμ. Φ19/3517/289/ έγγραφο του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών μετά των συ νημμένων του από τα οποία προκύπτει ότι έχουν τηρη θεί οι προϋποθέσεις του άρθρου 3 του ν.2882/ Την υπ αριθμ /ΔΙΟΕ 1264/ (ΦΕΚ 1432/ τ.δ ) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, σχετικά με ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς και την υπ αριθμ. 5733/ΔΙΟΕ 179/ (ΦΕΚ 204/ τ.β ) τροποποιητική αυτής, αποφασίζουμε: Κηρύσσουμε τη συμπληρωματική αναγκαστική απαλλο τρίωση, για λόγους δημόσιας ωφέλειας και ειδικότερα για την κατασκευή της νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής κανονικού πλάτους και υψηλών ταχυτήτων μεταξύ Κο ρίνθου Πατρών στο τμήμα από χ.θ έως έκτασης συνολικού εμβαδού ,40 μ 2 που βρίσκεται στις περιοχές των Δήμων Ξυλοκάστρου και Ευρωστίνης Νομού Κορινθίας και Αιγείρας Νομού Αχαΐας και εικο νίζεται: α) στα από Σεπτεμβρίου 2005 και με κλίμακα 1:500 ακριβή αντίγραφα κτηματολογικών διαγραμμάτων αριθ. σχεδίων 25Β/12Ν, 25Β/13Ν, 25Β/14Ν και 25Β/15Ν και με αριθ. σχεδίου 25Β/ΑΡ.Κ.Π αντίστοιχου κτηματολογικού πίνακα της ΕΡΓΑΟΣΕ Α.Ε., και β) στα από Νοεμβρίου 2004 και με κλίμακα 1:500 ακριβή αντίγραφα κτηματολογικών διαγραμμάτων αριθ. σχεδίων 25Β/4 Α, 25Β/6 Α, 25Β/7 Α και 25Β/ΔΕΡ.12Ν και με αριθ. σχεδίου 25Β/ΚΠ αντίστοιχου κτηματολογικού πίνακα. Όλα τα ανωτέρω κτηματολογικά στοιχεία έχει συντάξει η Ανάδοχος Μελέτης Ν. ΠΕΡΔΙΚΑ ΡΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. και έχουν ληφθεί υπόψη στο υπ αριθμ. Φ19/3517/289/ έγγραφο του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. Η απαλλοτρίωση κηρύσσεται σύμφωνα με τις διατά ξεις του άρθρου 1 του ν.2985/2002 και με τον όρο ότι ο υπέρ ου πρέπει να καταθέσει σε προθεσμία τριών (3) μηνών από την κοινοποίηση της πράξης εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένου πιστωτικού ιδρύματος για το 20% της προβλεπόμενης δαπάνης. Αν η επιστολή αυτή δεν κατατεθεί εμπρόθεσμα, εφαρμόζεται αναλόγως η παράγραφος 2 του άρθρου 11 του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων (ν.2882/2001). Αν ο υπέρ ου δεν προβεί στη συντέλεση στις νόμιμες προθεσμίες, η εγγυητική επιστολή καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου και των αναγνωρισμένων δικαιούχων σε πο σοστό 50% για τον καθένα. Στην έκταση που απαλλοτριώνεται προβάλλουν δικαι ώματα κυριότητας οι: 1) Δημόπουλος Κων/νος 2) Πεύκος Ηλίας, 3) Κυριάκος Λυκούργος κ.λπ. Η απαλλοτρίωση κηρύσσεται υπέρ της Ο.Σ.Ε. Α.Ε. και με μέριμνα και δαπάνη της ΕΡΓΑΟΣΕ Α.Ε. Αθήνα, 4 Ιανουαρίου 2007 ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΙΑΠΗΣ F Αριθμ. 459 (8) Τροποποίηση του Γεvικoύ Πoλεoδoμικoύ Σχεδίου (Γ.Π.Σ) του Δήμου Αθηναίων (Ν. Αττικής). Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡIΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞIΑΣ ΚΑI ΔΗΜΟΣIΩΝ ΕΡΓΩΝ Έχovτας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 10,11,12 και 39 του από

6 166 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ π.δ/τoς «Κώδικας Βασικής Πoλεoδoμικής Νoμoθεσίας» (Δ 580). 2. Τις διατάξεις των παραγράφων 7 και 11 του άρθρου 4, του v.2508/1997 «Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πό λεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις» (Α 124), όπως η παρ.7 αντικαταστάθηκε με την παρ.3 του άρθρου 19 του ν. 3212/2003 «Αδεια δόμησης και άλλες διατάξεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλ λοντος Χωροταξίας και Δημoσίωv Έργωv» (Α 308) και η παρ.11 συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 3044/2002 «Μεταφορά συντελεστή δόμησης και ρυθμί σεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλ λοντος Χωροταξίας και Δημoσίωv Έργωv (Α 197). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώ θηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α 98). 4. Το υπ αριθμ. 386/ έγγραφο του Οργανι σμού Αθήνας. 5. Τις υπ αριθμ. 2617/ και 751/ γνωμο δοτήσεις του δημοτικού συμβουλίου Αθηναίων. 6. Το υπ αριθμ. ΔΜΕΟ/η/500/ έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων, Τμήμα Μελετών, Δ/νσης Μελετών Έργων Οδοποιίας. 7. Το υπ αριθμ. 3267/349/ έγγραφο της Δ/νσης Βιομ/κής Χωρ/σίας και Περ/ντος Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης. 8. Το υπ αριθμ. ΠΕΧΩ 1019/Φ.Τροπ./ έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ. Περιφέρειας Αττικής. 9. Το υπ αριθμ. 1298/ έγγραφο της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. 10. Το υπ αριθμ / έγγραφο της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού Υπ.ΠΕΧΩΔΕ. 11. Το υπ αριθμ. 4901/ έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικής Υποστήριξης Νομαρχίας Αθηνών. 12. Το γεγονός ότι οι υπόλοιποι φορείς δεν απάντησαν μέχρι σήμερα. 13. Τις υπ αριθμ. 3/συν.3η/ και 1/συν.25η/ γνωμοδοτήσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής. 14. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου Ο.Τ.Α., αποφασίζουμε: 1. Εγκρίvεται η τροποποίηση του Γενικού Πoλεoδoμι κού Σχεδίου (Γ.Π.Σ) του Δήμου Αθηναίων (Ν.Αττικής), που εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. 255/45/ απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημoσίωv Εργωv (Δ 80), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ αριθμ /2745/ (Δ 538) και 31757/ (Δ 730) όμοιες αποφάσεις με το χαρακτηρισμό της περιοχής Προμπονά που έχει καθοριστεί ως ΒΙΟΠΑ, σε «ΒΙΟΠΑ προς εξυγίανση», όπως προσδιορίζεται από το άρθρο 5 του από π.δ/τος (Δ 166), που συμπληρώθηκε με το άρθρο 1 του από π.δ/γματος (Δ 706) και όπως φαίνεται στο χάρτη Π.1 σε κλίμακα 1: Στην παραπάνω περιοχή που χαρακτηρίζεται ως «ΒΙΟΠΑ προς εξυγίανση», επιπλέον των χρήσεων του άρ θρου 5 του από π.δ/τος (Δ 166), εξαιρουμένων των βιοτεχνικών βιομηχανικών εγκαταστάσεων μέσης όχλησης, επιτρέπονται οι παρακάτω χρήσεις από την ενότητα Β του άρθρου 1 του ως άνω π.δ/τος: Διοίκηση Γραφεία, τράπεζες, ασφάλειες, κοινωφελείς οργα νισμοί Εμπορικά καταστήματα Χώροι συνάθροισης κοινού Εγκαταστάσεις κοινωνικού εξοπλισμού (κτίρια εκ παίδευσης και κοινωνικής Πρόνοιας, αθλητικές εγκατα στάσεις μικρής κλίμακας) Εγκαταστάσεις εμπορικών εκθέσεων Ελεύθεροι κοινόχρηστοι χώροι Πολιτιστικά κτίρια 3. Καθορίζεται μέσος συντελεστής δόμησης 1,2 Για τις ιδιοκτησίες, οι οποίες κατά την έναρξη της σχετικής πολεοδομικής μελέτης θα παραχωρήσουν άνευ ανταλλάγματος προς τον Δήμο Αθηναίων με συμβολαι ογραφική πράξη αρμοδίως μεταγραφείσα, επιπλέον της εκ του νόμου οφειλόμενης εισφοράς σε γη, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί της αρχικής ιδιοκτησίας, ο συντελεστής δόμησης ορίζεται σε 1,6. Στην περίπτωση αυτή και πριν από την έκδοση οι ασδήποτε οικοδομικής άδειας, θα πρέπει οι ενδιαφε ρόμενοι να προσκομίζουν στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία σχετική βεβαίωση του Δήμου Αθηναίων από την οποία θα προκύπτει ότι για τη συγκεκριμένη ιδιο κτησία έχει παραχωρηθεί με συμβολαιογραφική πράξη επιπλέον ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί της αρ χικής ιδιοκτησίας. 4. Καθορίζεται ποσοστό κοινοχρήστων χώρων μέχρι 50% της συνολικής έκτασης με την σύνταξη της Πολε οδομικής Μελέτης έτσι ώστε να προβλέπεται δημιουρ γία χώρων ελεύθερου πρασίνου στη συνέχεια του ήδη υπάρχοντος πάρκου (ιδιοκτησίας του Δήμου Αθήνας) και σε λειτουργική συνάφεια με τις εγκαταστάσεις του γηπέδου Απόλλωνα και του παρακείμενου χώρου πρασίνου που βρίσκεται στην νότια πλευρά της προς ρύθμιση περιοχής. 5. Προτείνεται η διατήρηση των εγκαταστάσεων της COLUMBIA ως ιστορικό μουσείο, δεδομένου ότι τόσον αυτό όσο και η κεντρική πύλη εισόδου έχουν χαρακτη ρισθεί ως μνημεία σύμφωνα με την υπ αριθμ. ΥΠΠΟ/ ΔΙΝΕΣΑΚ/17836/521/ απόφαση Υπουργού Πολι τισμού (Β 443). 6. Στα πλαίσια της πολεοδομικής μελέτης πρέπει να αντιμετωπισθεί με τον πληρέστερο δυνατό τρόπο το θέμα της κυκλοφοριακής εξυπηρέτησης του «ΒΙΟΠΑ προς εξυγίανση» σε συνάρτηση με τους απαραίτητους χώρους στάθμευσης, κατά τις ώρες κυκλοφοριακής αιχμής και με την προϋπόθεση της μέγιστης εξάντλη σης του ΣΔ, προκειμένου να αποφευχθούν μελλοντικά προβλήματα κυκλοφορίας και στάθμευσης στην άμεση και ευρύτερη περιοχή. 7. Συνοπτικό αντίτυπο του παραπάνω χάρτη Π.1 σε κλί μακα 1:10.000, που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την 459/2007 πράξη του δημοσιεύεται με την παρούσα απόφαση. 8. Νομίμως υφιστάμενες βιοτεχνικές εγκαταστάσεις χαμηλής όχλησης μπορούν να συνεχίσουν να λειτουρ γούν εντός του «ΒΙΟΠΑ προς εξυγίανση». Εάν όμως κατά την πολεοδομική μελέτη κριθεί ότι πρέπει να απομα κρυνθούν παρέχεται η δυνατότητα παραμονής τους για χρονικό διάστημα δώδεκα ετών από την ημερομηνία εφαρμογής της σχετικής διάταξης, όπως προβλέπεται από το άρθρο 7 παραγρ. 1 του ν. 3325/2005 (Α 68). 9. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Αθήνα 4 Ιανουαρίου 2007 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ

7 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 167

8 168 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ * *

9 ΦΕΚ 19 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 169

10 170 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

11 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 171 Αριθμ (9) Άρση και επανεπιβολή απαλλοτρίωσης στο οικοδομικό τετράγωνο (Ο.Τ.) 16 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού Σχεδίου του Δήμου Αθηναίων (Ν. Αττικής)». Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 1. Τις διατάξεις των άρθρων 152 (παρ. 1, 2 και 6) και 154 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας [ΚΒΠΝ], που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του από 14/ π.δ/τος (Δ 580). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 11 (παρ.1) του ν.2882/2001 Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων (Α 17). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομο θεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ Α 98). 4. Τις διατάξεις της παρ. 3α, εδαφ. αα του άρθρου 29 του ν.2831/2000 «Τροποποίηση των διατάξεων του ν. 1577/1985 «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός» και άλλες πολεοδομικές διατάξεις» (Α 140), όπως αυτό αντικατα στάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 10 του ν.3044/2002 «Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος Χω ροταξίας και Δημοσίων Έργων» (Α 197). 5. Την υπ αριθμ. 4881/ απόφαση του Πρωθυ πουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων στους Υφυπουργούς Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων» (Β 754). 6. Τις υπ αριθμ. 2187/2001 και 2649/2005 γνωμοδοτή σεις του δημοτικού συμβουλίου Αθηναίων. 7. Την υπ αριθμ. 65/ γνωμοδότηση του Κε ντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλ λοντος. 8. Το γεγονός ότι η εν λόγω απαλλοτρίωση έχει εγ γραφεί στο προϋπολογισμό του Δήμου Αθηναίων για το έτος 2006 με Κ.Α. 7121/Φ.10 κονδύλιο ύψους ,00 Ευρώ προκειμένου να συντελεστεί η απαλλοτρίωση, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Αίρεται και επανεπιβάλλεται η απαλλοτρίωση στο Ο.Τ. 16 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Αθηναίων (Ν. Αττικής), όπως φαίνεται στο σχετικό πρω τότυπο διάγραμμα σε κλίμακα 1: 1000 που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την υπ αριθμ /2006 πράξη του και που αντίτυπο του σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με την παρούσα απόφαση. Άρθρο 2 Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη μοσίευση της στην Εφημερίδα της Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2006 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΛ. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

12 172 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 503 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 39 19 Φεβρουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση του εγκεκριμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2861 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 275 4 Ιουλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Γεvικoύ Πoλεoδoμικού Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 899 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 82 26 Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδί ου του παραδοσιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 473 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 55 24 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη συμπληρωματικής αναγκαστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2189 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 165 10 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 143 30 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μερική ανάκληση της αναγκαστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3967 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 375 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 34761 Αναθεώρηση Γεvικoύ Πoλεoδoμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2657 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 273 21 Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3025 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 226 17 Ιουνίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναγκαστική απαλλοτρίωση τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4205 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 347 21 Ιουλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση Γεvικoύ Πoλεoδoμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 5 15 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Άρση του χαρακτηρισμού ως διατηρητέων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4165 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 344 20 Ιουλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση ειδικών όρων και περιορισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1403 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 178 19 Αυγούστου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ και ΝΟΑΚ και συγκεκριμένα για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3573 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 265 19 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ «Έγκριση πολεοδομικής μελέτης τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5025 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 159 8 Αυγούστου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4280 Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμη ση Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4181 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 321 17 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10975 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 583 2 Μαρτίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ/Α.15/3/2226/170 Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της αί τησης που πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1177 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 116 9 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9347 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του ν. 3316/2005 στις διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης των συμβά σεων της εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8271 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 668 16 Απριλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εκχώρηση και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στην Εται ρεία με την επωνυμία «Εγνατία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 144 30 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση και συμπλήρωση του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5501 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 220 8 Νοεμβρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4092 Κύρωση της από 6 Σεπτεμβρίου 2012 Πράξης Νομοθε τικού Περιεχομένου «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8143 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 269 24 Δεκεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4315 Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8143 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 269 24 Δεκεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4315 Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31977 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2318 6 Δεκεμβρίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ/Α.16/10.1.3/173/1762 Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας της Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2765 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 175 8 Αυγούστου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4179 Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της επιχει ρηματικότητας στον τουρισμό,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 28 28 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χαρακτηρισμός ως μνημείου, διώροφου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6749 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 319 14 Φεβρουαρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 177 Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών και λοιπών όρων και προϋποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3815 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 405 6 Σεπτεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση γενικών κατευθύνσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32341 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2266 5 Νοεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 12/2008 Πυροσβεστικής Διάταξης (ΦΕΚ Β 545 ) «Καθιέρωση

Διαβάστε περισσότερα