Tερληθό Eπηκειεηήξην Eιιάδαο. Σκήκα Θξάθεο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Tερληθό Eπηκειεηήξην Eιιάδαο. Σκήκα Θξάθεο"

Transcript

1 Tερληθό Eπηκειεηήξην Eιιάδαο Σκήκα Θξάθεο ΠΔΡΙΜΔΣΡΙΚΟ ΓΑΚΣΤΛΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΑΚΑΜΦΗ ΣΗ ΠΟΛΗ ΣΗ ΞΑΝΘΗ ζηνλ θάζεην άμνλα 70 (Ξάλζε Ερίλνο Ειιελνβνπιγαξηθά ζύλνξα) Οκάδα Δξγαζίαο: (1) ΜΖΝΑ Λ. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ, Γξ. Μερ. Πνιηηηθφο Μεραληθφο, Δπηθ. Καζεγεηήο Γ.Π.Θ. (2) ΗΩΑΝΝΑ ΚΟΤΡΣΑΚΖ, Γηπι. Πνιηηηθνο Μεραληθφο Δ.Μ.Π., Η.Γ.Α.Υ., Α Βαζκ., Γ/λζε Γεκ. Δξγσλ, Αλ.Μ.-Θ. (3) ΝΗΚΖ ΑΓΑΘΑΚΖ, Γηπι. Αξρηηεθησλ Μεραληθνο Α.Π.Θ. ΞΑΝΘΗ ΜΑΡΣΙΟ 2011

2 Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η ΘΔΜΑ: ΠΔΡΙΜΔΣΡΙΚΟ ΓΑΚΣΤΛΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΑΚΑΜΦΗ ΣΗ ΠΟΛΗ ΣΗ ΞΑΝΘΗ ζηνλ θάζεην άμνλα 70 (Ξάλζε Ερίλνο Ειιελνβνπιγαξηθά ζύλνξα) Σν Σερληθφ Δπηκειεηήξην Διιάδαο Σκήκα Θξάθεο ζηηο αξρέο ηνπ 2010 ζπγθξφηεζε νκάδα εξγαζίαο πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζζνχλ νη πξνηεηλφκελεο απφ ηελ «ΔΓΝΑΣΗΑ ΟΓΟ Α.Δ» ελαιιαθηηθέο ιχζεηο, αλαθνξηθά κε ηελ πινπνίεζε πεξηκεηξηθνχ δαθηπιίνπ γηα ηελ παξάθακςε ηεο πφιεο ηεο Ξάλζεο ζηνλ Κάζεην Άμνλα 70 «Ξάλζε - Δρίλνο - Διιελνβνπιγαξηθά ζχλνξα», ψζηε λα δηακνξθσζεί θαη λα δηαηππσζεί εκπεξηζηαησκέλε άπνςε ηνπ ΣΔΔ επί απηψλ, αιιά θαη ηελ κεγάιε αμία ηνπ ζεκαληηθνχ απηνχ ηερληθνχ έξγνπ γηα ηελ άκεζε θαη ηελ επξχηεξε πεξηνρή κειέηεο. Σελ νκάδα εξγαζίαο απνηεινχλ νη : (1) ΜΖΝΑ Λ. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ, Γξ. Μερ. Πνιηηηθφο Μεραληθφο, Δπηθ. Καζεγεηήο Γ.Π.Θ. (2) ΗΩΑΝΝΑ ΚΟΤΡΣΑΚΖ, Γηπι. Πνιηηηθνο Μεραληθφο Δ.Μ.Π., Η.Γ.Α.Υ., Α Βαζκ., Γ/λζε Γεκ. Δξγσλ, Αλ.Μ.-Θ. (3) ΝΗΚΖ ΑΓΑΘΑΚΖ, Γηπι. Αξρηηεθησλ Μεραληθνο Α.Π.Θ. Πξηλ απφ φια, ην Σκήκα Θξάθεο ηνπ ΣΔΔ επηζεκαίλεη γηα κία αθφκε θνξά θαη ππνγξακκίδεη ηελ ζεκαζία πνπ απνδίδεη ζηελ αδηαθηινλίθεηε θαη κεγάιεο ζπνπδαηφηεηαο αμία ηνπ θάζεηνπ άμνλα 70 σο αλαπηπμηαθνχ έξγνπ γηα ηελ πφιε ηεο Ξάλζεο θαη ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο. Έλα έξγν ζθφπηκν θαη ρξήζηκν, ην νπνίν - πινπνηψληαο ηελ ζρεηηθή δηαθξαηηθή ζπκθσλία κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ - πξνζδίδεη λέα δπλακηθή ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο θαη ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηε ζχζθημε ησλ ζρέζεσλ θαη ηελ πνιηηηζκηθή επηθνηλσλία ησλ δχν ιαψλ. Δπίζεο, επηζεκαίλεη θαη ππνγξακκίδεη ηελ πξνθαλή θαη αδηαθηινλίθεηε θξηζηκφηεηα ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ν θάζεηνο απηφο άμνλαο ζα πξέπεη λα παξαθάκπηεη ηελ Πφιε ηεο Ξάλζεο, ψζηε λα κελ αιινηψλεη, ηφζν ην ζεζκηθά πξνζηαηεπφκελν Ηζηνξηθφ δνκεκέλν πεξηβάιινλ ηεο παιαηάο πφιεο, φζν θαη ην ζεζκηθά πξνζηαηεπφκελν θπζηθφ πεξηβάιινλ πνπ ηελ πεξηβάιιεη. Δλα δεκφζην έξγν θξίζηκν γηα ηελ πνηφηεηα δσήο ηεο πφιεο αιιά θαη ηε δηαζθάιηζε ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ κέζσ ησλ νπνίσλ δηέξρεηαη, έξγν απαξαίηεην γηα ηελ Κνηλή Ωθέιεηα, ηελ Αζθάιεηα, ηελ Πνηφηεηα θαη ηελ Σαρχηεηα Μεηαθηλήζεσλ θαη Δπηθνηλσλίαο. Τπνγξακκίδεηαη δειαδή, ε απαίηεζε γηα ελδειερή δηεπηζηεκνληθή έξεπλα θαη κεγάιε πξνζνρή ζηηο θξίζηκεο επηινγέο αλαθνξηθά κε ηελ θιίκαθα, ηα ηδηαίηεξα ιεηηνπξγηθά θαη κνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ελφο ηέηνηνπ έξγνπ, αιιά θαη γηα ηελ επίδξαζή ηνπ ζηα ηνπηθά νηθνζπζηήκαηα πνπ επεξεάδεη, πεξηβαιινληηθά, θνηλσληθά, ηζηνξηθά, πνιηηηζηηθά θαη νηθνλνκηθά. Όια απηά απνηεινχλ αθξηβψο ην πιαίζην θαη ην πξίζκα κέζα απφ ην νπνίν ε Ο.Δ. πξνζεγγίδεη, εμεηάδεη θαη αμηνινγεί ηηο πθηζηάκελεο πξνηάζεηο ζηελ παξνχζα ηερληθή έθζεζε. Με βάζε φια ηα παξαπάλσ θαη επηδηψθνληαο πξσηίζησο ηελ δεκηνπξγία κηαο νινθιεξσκέλεο θαη αθξηβνχο εηθφλαο πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζζεί ε ζσζηή δηαδηθαζία γηα ηελ εμαγσγή αζθαιψλ ζπκπε- 2

3 ξαζκάησλ, ζεσξνχκε σο απαξαίηεην πξψην βήκα γηα ηελ παξνχζα ηερληθή έθζεζε κία ζπλνπηηθή αλαθνξά ζην ηζηνξηθφ ηεο δηαδηθαζίαο πινπνίεζεο ηνπ εμεηαδφκελνπ έξγνπ, κέρξη ζήκεξα. 1. ΙΣΟΡΙΚΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ Ζ αξκνδηφηεηα γηα ηελ πινπνίεζε θαη ηηο κειέηεο ηνπ Κάζεηνπ Άμνλα 70 «Ξάλζε - Δρίλνο - Διιελνβνπιγαξηθά χλνξα» κεηαβηβάζηεθε ζηελ «ΔΓΝΑΣΗΑ ΟΓΟ Α.Δ.» κε ηελ αξ. Γ1β/1786/ Τπνπξγηθή Απφθαζε. Σν ζπλνιηθφ κήθνο ηνπ ελ ιφγσ θάζεηνπ άμνλα ηεο Δγλαηίαο νδνχ αλέξρεηαη ζε 55 ρικ πεξίπνπ. Άκεζε πξνηεξαηφηεηα απνηειεί ην βφξεην ηκήκα ηνπ άμνλα απφ Μειίβνηα κέρξη ηα χλνξα, κήθνπο 17,5 ρικ, γηα ην νπνίν ήδε έρεη αλαηεζεί θαη εγθξηζεί κέξνο ησλ κειεηψλ, ελψ απφ ηηο ινηπέο κειέηεο θάπνηεο έρνπλ ήδε πξνθεξπρζεί θαη άιιεο πξφθεηηαη λα πξνθεξπρζνχλ άκεζα. Ζ νινθιήξσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Κάζεηνπ Άμνλα 70 κε ηθαλνπνηεηηθά γεσκεηξηθά θαη ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά, φπσο απηά θαζνξίζηεθαλ ζηε δηαθξαηηθή ζπκθσλία ησλ ρσξψλ Διιάδαο - Βνπιγαξίαο, εληάζζεηαη ζηηο πξνηεξαηφηεηεο ηφζν ηεο Διιεληθήο Κπβέξλεζεο φζν θαη ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο (Δ.Δ.). ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε, ε ελ ιφγσ ζχλδεζε ρξεζηκνπνηεί αξρηθά ην αζηηθφ νδηθφ δίθηπν ηεο πφιεο ηεο Ξάλζεο. Βνξεηφηεξα, έσο ην χςνο ηνπ νηθηζκνχ Μειίβνηα ζε απφζηαζε 17 ρικ πεξίπνπ απφ ηα Διιελνβνπιγαξηθά ζχλνξα, ε ζχλδεζε εμππεξεηείηαη απφ ηελ πθηζηάκελε νδφ, ε νπνία φκσο δηαζέηεη θησρά γεσκεηξηθά θαη ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά. Απφ ηνλ νηθηζκφ Μειίβνηα έσο ηα Διιελνβνπιγαξηθά ζχλνξα δελ ππάξρεη νδηθή ζχλδεζε (αδηάλνηθην ηκήκα). Ο Κάζεηνο Άμνλαο 70, ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ εθηεζέληα, θαηαιήγεη ζηελ πφιε ηεο Ξάλζεο κε ζπλέπεηα ηελ απμεκέλε θπθινθνξηαθή θίλεζε, ηελ εκπινθή ηεο δηακπεξνχο θίλεζεο κε ηνλ ηζηφ ηεο πφιεο θαη ηελ απνπζία απεπζείαο ζχλδεζεο κε ηελ Δ.Ο. Νν 2 ή ηελ Δγλαηία νδφ. Σν ΤΠΔΥΩΓΔ αλέζεζε ην 1997 ηελ εθπφλεζε αλαγλσξηζηηθήο κειέηεο νδνπνηίαο γηα ηνλ ελ ιφγσ Κάζεην άμνλα 70, ζηελ νπνία πξνηάζεθαλ ηξεηο (3) ελαιιαθηηθέο ιχζεηο γηα ην ζχλνιν ηνπ άμνλα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο παξάθακςεο Ξάλζεο. Μεηά ηε κεηαβίβαζε ην 2006, ηεο αξκνδηφηεηαο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ζηελ «ΔΓΝΑΣΗΑ ΟΓΟ Α.Δ.», ε «Δ.Ο. Α.Δ.» πξνρψξεζε ην 2008 ζηελ αλάζεζε θαη ζχλαςε ζχκβαζεο ( ) ππεξεζηψλ πκβνχινπ, γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο Γ/λζεο Μειεηψλ ηεο «Δ.Ο. Α.Δ.» ζηελ εθπφλεζε «Μειέηεο ζθνπηκφηεηαο ηνπ Κάζεηνπ Άμνλα 70 ηεο Δγλαηίαο νδνχ «Ξάλζεο - Δρίλνο - Διιελνβνπιγαξηθά χλνξα» πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία έγθξηζεο ηνπ έξγνπ θαη έληαμήο ηνπ ζε ρξεκαηνδνηηθφ πξφγξακκα. Σν 2008 απνθαζίζηεθε ε αλάζεζε ζχκβαζεο ( ) ππεξεζηψλ πκβνχινπ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο Γ/λζεο Μειεηψλ ηεο «Δ.Ο. Α.Δ.» ζηελ εθπφλεζε πξνσζεκέλεο αλαγλσξηζηηθήο κειέηεο νδνπνηίαο ηνπ Γαθηπιίνπ Ξάλζεο, φπνπ εμεηάζηεθαλ ελαιιαθηηθέο ραξάμεηο γηα ην Γαθηχιην, ζε ζπλέρεηα 3

4 ΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ηνπ Κάζεηνπ Άμνλα 70 πξνο λφην, παξαθάκπηνληαο ηελ πφιε ηεο Ξάλζεο, είηε απφ ηα δπηηθά, είηε απφ ηα αλαηνιηθά θαη ζχλδεζή ηνπο κε ηελ πθηζηάκελε Πεξηθεξεηαθή νδφ Ξάλζεο. Εικ. 1 : Απόζπαζμα Υάπηη Γ.Τ.., θύλλο «Ξάνθη» με αποηςπυμένερ ηιρ πποηεινόμενερ απο ηην «ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΑΕ» λύζειρ για ηον Δακηύλιο Ξάνθηρ ζηον κάθεηο άξονα 70. 4

5 Αθνινχζεζε ε αλάζεζε απφ ηελ «Δ.Ο. Α.Δ.» θαη ε ζχλαςε ( ) ζπκθσλίαο - πιαηζίνπ γηα ηελ «Δθπφλεζε πεξηβαιινληηθψλ κειεηψλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο «Δ.Ο. Α.Δ.»». ηα πιαίζηα ηεο αλσηέξσ ζπκθσλίαο - πιαηζίνπ ν αλάδνρνο εθπφλεζε θαη ππέβαιε ζηηο ηελ Πξνκειέηε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ ηνπ Γαθηπιίνπ Ξάλζεο ζηνλ Κάζεην Άμνλα 70 «Ξάλζε - Δρίλνο - Διιελνβνπιγαξηθά ζχλνξα». Ζ ελ ιφγσ Πξνκειέηε βαζίδεηαη ζηελ πξναλαθεξζείζα Πξνσζεκέλε Αλαγλσξηζηηθή Μειέηε Οδνπνηίαο ηεο «Δ.Ο. Α.Δ.» ηνπ Γαθηπιίνπ Ξάλζεο θαη ζηελ Αλαγλσξηζηηθή Γεσινγηθή Μειέηε Παξάθακςεο Ξάλζεο (2009) Oη πθηζηάκελεο πξνηάζεηο Οη εμεηαδφκελεο ελαιιαθηηθέο ραξάμεηο, γηα ην Γαθηύιην Ξάλζεο, πιελ ηεο κεδεληθήο - κε πινπνίεζε ηνπ έξγνπ πεξηιακβάλνπλ (Δηθφλεο 1, 2, 3, 4, 5 θαη 6) : Γηα ηελ Αλαηνιηθή Παξάθακςε Ξάλζεο, δχν ελαιιαθηηθέο ραξάμεηο.(λχζεηο 1 θαη 2) Ωο αξρή ησλ ιχζεσλ 1 & 2 νξίδεηαη ν πθηζηάκελνο ηζφπεδνο θφκβνο ηεο πεξηθεξεηαθήο νδνχ Ξάλζεο κε ηελ Δ.Ο. Νν 2 (ηκήκα Ξάλζε-Κνκνηελή), κε δηακφξθσζε ζε θφκβν κνξθήο ζηαπξνχ κε θσηεηλή ζεκαηνδφηεζε Ζ ελ ιφγσ ράξαμε θηλείηαη απφ Γπηηθά πξνο Αλαηνιηθά θαη ζηε ζπλέρεηα ζηξέθεηαη Βφξεηα επί ηνπ αλαρψκαηνο ηνπ πνηακνχ Κφζπλζνπ. Ζ γεθχξσζε ηνπ πνηακνχ γίλεηαη κε ηερληθφ γέθπξαο είηε δηαγψληα κε κήθνο 470m πεξίπνπ είηε θάζεηα κε κήθνο 240m. ηε ζπλέρεηα ε ράξαμε είλαη παξάιιειε πξνο ην φξην ηνπ Γ.Π.. Πεξηιακβάλεη θφκβν (ρ.ζ ) ηζφπεδν ή αληζφπεδν γηα ηε ζχλδεζε ηεο πθηζηακέλεο νδνχ Ξάλζεο-Κηκκεξίσλ κε ηελ ππφςε αλαηνιηθή παξάθακςε. Μεηά ηε ρ.ζ , ε ράξαμε ζηξέθεηαη Γπηηθά θαη πάλησο εθηφο ησλ νξίσλ ησλ εγθεθξηκέλσλ Γ.Π.. θαη Π.Ρ.. ηεο πεξηνρήο «Πέξα Ακπέιηα». Απφ ηε ρ.ζ θαη κέρξη ην πέξαο πξνηείλνληαη δχν ελαιιαθηηθέο ιχζεηο γηα ηε ζχλδεζε ηεο αλαηνιηθήο παξάθακςεο κε ηελ πθηζηάκελε νδφ Ξάλζεο-Δρίλνπ θαη θαη επέθηαζε κε ηνλ θάζεην άμνλα 70 ηεο Δγλαηίαο νδνχ. Ζ ιχζε 1 πεξηιακβάλεη δχν (2) ζήξαγγεο 500m θαη 120m πεξίπνπ θαη ελδηάκεζα ηερληθφ γέθπξαο κήθνπο 170m. Ζ ιχζε 2, φπσο πξναλαθέξζεθε, αθνινπζεί θνηλή νξηδνληηνγξαθηθή ράξαμε έσο ηε ρ.ζ πεξίπνπ, αιιά δηαθνξεηηθή κεθνηνκηθή. πλδέεηαη κε ηελ πθηζηάκελε νδφ Ξάλζεο- Δρίλνπ 500m πεξίπνπ λνηηφηεξα ζε ζρέζε κε ηε ιχζε 1, ρσξίο απαίηεζε θαηαζθεπήο ζήξαγγαο. Απαηηείηαη φκσο ε θαηαζθεπή γέθπξαο ηνπ πνηακνχ Κφζπλζνπ κε κεζφβαζξα, χςνπο 80m πεξίπνπ. πλνιηθφ κήθνο λέαο ράξαμεο: Λχζε 1: 6,0 ρικ πεξίπνπ Λχζε 2: 5,38 ρικ πεξίπνπ Ωο αξρή ησλ ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ νξίδεηαη ν εθάζηνηε πξνηεηλφκελνο ηζφπεδνο θφκβνο ηεο αλαηνιηθήο παξάθακςεο ηεο πφιεο ηεο Ξάλζεο κε ηελ πθηζηάκελε νδφ Ξάλζεο-Δρίλνπ. 5

6 Εικ. 2 : Δοπςθοπική θυηογπαθία ηηρ πεπιοσήρ μελέηηρ Ξάνθη, με αποηςπυμένερ ηιρ πποηεινόμενερ απο ηην «ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΑΕ» λύζειρ και ηα ζσεηικά ηεσνικά έπγα για ηον Δακηύλιο Ξάνθηρ ζηον κάθεηο άξονα 70. 6

7 Εικ. 3 : Υάπηηρ εδαθοκάλςτηρ ηηρ πεπιοσήρ μελέηηρ Ξάνθη, ζε ζςζσεηιζμό με ηιρ πποηεινόμενερ απο ηην «ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΑΕ» λύζειρ για ηον Δακηύλιο Ξάνθηρ ζηον κάθεηο άξονα 70. 7

8 Εικ. 4 : Γευλογικόρ Υάπηηρ ηηρ πεπιοσήρ μελέηηρ Ξάνθη, ζε ζςζσεηιζμό με ηιρ πποηεινόμενερ απο ηην «ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΑΕ» λύζειρ για ηον Δακηύλιο Ξάνθηρ ζηον κάθεηο άξονα 70. 8

9 Γηα ηε Γπηηθή Παξάθακςε Ξάλζεο, ηξεηο ελαιιαθηηθέο ραξάμεηο. (Λχζεηο 1, 2 θαη 3) Ζ ράξαμε ηεο δπηηθήο παξάθακςεο αθνινπζεί ηελ πθηζηάκελε νδφ ρσξίο απαίηεζε έξγσλ δηάλνημεο γηα κήθνο 900m πεξίπνπ (επηινγή 1εο ιχζεο αλαηνιηθήο παξάθακςεο) θαη 500m πεξίπνπ (επηινγή 2εο ιχζεο αλαηνιηθήο παξάθακςεο). ηε ζπλέρεηα, ε ράξαμε αθνινπζεί λέα δηάλνημε εθηφο ηνπ εγθεθξηκέλνπ Γ.Π.. ηεο πφιεο ηεο Ξάλζεο θαη εθηφο ησλ νξίσλ ηεο επέθηαζεο πεξηνρήο «Λεπθφο Πχξγνο». Γηα ηε δηάβαζε ηεο νδνχ απφ ηελ πεξηνρή πιεζίνλ ηνπ ξήγκαηνο βφξεηα ηεο πεξηνρήο ηνπ Λεπθνχ Πχξγνπ εμεηάδεηαη σο ελαιιαθηηθή ιχζε, ε ιχζε 3, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε ράξαμε δηέξρεηαη κε ζήξαγγα απφ ηελ εληφο ηνπ λένπ Γ.Π.. ηεο Ξάλζεο πεξηνρή. Πξνβιέπεηαη ε θαηαζθεπή γέθπξαο κήθνπο 240m ζηελ πεξηνρή ηνπ «Καδίλν» Ξάλζεο πεξί ηε ρ.ζ ηε ζπλέρεηα πξνβιέπεηαη θαηαζθεπή ζήξαγγαο κήθνπο 500m. Μεηά ηελ έμνδν ηεο ζήξαγγαο (ρ.ζ πεξίπνπ) πξνηείλνληαη δχν ελαιιαθηηθέο ιχζεηο 1 θαη 2. Ζ ιχζε 1 απαηηεί ηερληθφ γεθχξσζεο ηνπ ξέκαηνο Υξχζαο κήθνπο 150m πεξίπνπ, ζηε ζπλέρεηα θηλείηαη παξάιιεια πξνο ην ξέκα, αθνινπζεί ηζφπεδνο θφκβνο γηα ηε δηεπζέηεζε ησλ θηλήζεσλ κε ηελ πφιε ηεο Ξάλζεο θαη ηελ Παιαηά θαη Νέα Υξχζα (ρ.ζ πεξίπνπ), ζπκβάιιεη ζε πθηζηάκελε νδφ θαη κέζσ απηήο θαη ζε κήθνο 2,2 ρικ. ζπλδέεηαη κε ηελ Παιαηά Δζληθή Οδφ Καβάιαο-Ξάλζεο. Απαηηείηαη πξνζαξκνγή ηνπ πθηζηάκελνπ ηζφπεδνπ θφκβνπ ζχλδεζεο ηεο δπηηθήο παξάθακςεο κε ηελ Παιαηά Δζληθή Οδφ Καβάιαο-Ξάλζεο θαη εγθαηάζηαζε θσηεηλήο ζεκαηνδφηεζεο. ηε ζπλέρεηα, γηα ηε ζχλδεζε ηεο δπηηθήο παξάθακςεο κε ηελ πεξηθεξεηαθή νδφ θαη κέζσ απηήο γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ δαθηπιίνπ Ξάλζεο, απαηηνχληαη έξγα λέαο δηάλνημεο κήθνπο 900m πεξίπνπ θαη έξγα θαηαζθεπήο λένπ θφκβνπ ζηε ζπκβνιή ηεο λφηηαο πεξηθεξεηαθήο νδνχ ηεο Ξάλζεο κε ην ελ ιφγσ ζπλδεηήξην ηκήκα ηεο δπηηθήο παξάθακςεο. πλνιηθφ κήθνο 3,08 ρικ. πεξίπνπ (900m πθηζηακέλεο νδνχ). Ζ ιχζε 2 απαηηεί ηερληθφ γεθχξσζεο ηνπ ξέκαηνο Υξχζαο κήθνπο 125m πεξίπνπ, παξαθάκπηεη απφ Γπζκάο ηνλ νηθηζκφ ηεο Παιαηάο Υξχζαο κε ράξαμε λέσλ έξγσλ ζε κήθνο 2 ρικ. θαη πεξί ηε ρ.ζ ζπκβάιιεη κε πθηζηάκελε νδφ απνδεθηψλ γεσκεηξηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ηππηθήο δηαηνκήο. Μέζσ απηήο ζπλδέεηαη κε ηελ πεξηθεξεηαθή νδφ θαη νινθιεξψλεηαη νκνίσο κε ηε ιχζε. πλνιηθφ κήθνο 4,290 ρικ. πεξίπνπ (900m πθηζηάκελε νδφο Ξάλζεο-Δρίλνπ). Ζ ιχζε 3 φπσο πξναλαθέξζεθε είλαη θνηλή απφ πιεπξάο νξηδνληηνγξαθηθήο ράξαμεο κέρξη ηε ρ.ζ πεξίπνπ κε ηηο ιχζεηο 1 θαη 2 θαη ζηε ζπλέρεηα εθηξέπεηαη βφξεηα θαη θηλείηαη βφξεηα ηεο πεξηνρήο ηνπ Λεπθνχ Πχξγνπ, δηέξρεηαη κε ζήξαγγα κήθνπο 520m πεξίπνπ (ρ.ζ ρ.ζ ) απφ ηελ εληφο ηνπ λένπ Γ.Π.. ηεο Ξάλζεο πεξηνρή. Αθνινχζσο, φπσο πξναλαθέξζεθε, πξνβιέπεηαη θαηαζθεπή γέθπξαο ζηελ πεξηνρή «Καδίλν» Ξάλζεο θαη ζήξαγγα πεξί ηε ρ.ζ Καηά ηελ έμνδν ηεο ζήξαγγαο αθνινπζνχλ ηα πξνβιεπφκελα ζηε ιχζε 2. πλνιηθφ κήθνο 4,31 ρικ. πεξίπνπ (900m πθηζηάκελεο νδνχ Ξάλζεο-Δρίλνπ). Σαρχηεηα κειέηεο Γαθηπιίνπ Ξάλζεο: 60 ρικ / ψξα. Σππηθή δηαηνκή Γαθηπιίνπ Ξάλζεο: 7,5 / 10,5 (2 ρ 3, ρ 1,5). Δίλαη ζχκθσλε κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί απφ ηε Γηαθξαηηθή πκθσλία Διιάδαο - Βνπιγαξίαο. 9

10 Εικ. 5 : Οπιζονηιογπαθία Δακηςλίος Ξάνθηρ όπυρ πποηείνεηαι από ηην «ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΑΕ». 10

11 Εικ. 6 : Σςπικέρ διαηομέρ πποηεινόμενυν απο ηην «ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΑΕ» έπγυν για ηον Δακηύλιο Ξάνθηρ ζηον κάθεηο άξονα

12 Ζ δηαηνκή απηή είλαη ζπκβαηή κε ηε δηαηνκή γ2 (ΟΜΟΔ - Γ) θαη ηελ Δγθχθιην 41 ( ) ηνπ ΤΠΔΥΩΓΔ. Καηά ηκήκαηα εθαξκφδεηαη ε δηαηνκή β2 8,00 / 12,00 (2 ρ 4, ρ 2,00). Δληφο ζήξαγγαο εθαξκφδεηαη ε δηεπξπκέλε δηαηνκή ησλ 8,5 m θπθινθνξνχκελνπ νδνζηξψκαηνο (2 ρ 3, ρ 0,5), ζχκθσλα κε ηηο ηππηθέο δηαηνκέο ηεο «Δ.Ο. Α.Δ.», ελψ νη πιεπξηθέο δηακνξθψζεηο ζα αθνινπζνχλ ηηο ΟΜΟΔ - Γ. Μέγηζηε θαηά κήθνο θιίζε: 7,8% πεξίπνπ Διάρηζηε επίθιηζε: 2,5% Μέγηζηε επίθιηζε ζε θακπχιεο: 7% Διάρηζηε αθηίλα νξηδνληηνγξαθηθήο θακπχιεο: 200 m. Με δεδνκέλε ηε δηαθξαηηθή ζπκθσλία γηα ηε ζχλδεζε ηεο Βνπιγαξίαο κε ηελ Διιάδα κέζσ ηνπ Κάζεηνπ Άμνλα 70 «Ξάλζε - Δρίλνο - Διιελνβνπιγαξηθά ζχλνξα» κε ηελ Δγλαηία νδφ, ε κε θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, κεδεληθή ιύζε, δελ πθίζηαηαη. ηα πιαίζηα ηεο Πξνκειέηεο Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ (Π.Π.Δ.) πξνηείλεηαη - πξνσζείηαη πξνο πινπνίεζε ε ράξαμε ηνπ Γαθηπιίνπ ηεο Ξάλζεο κε ζπλδπαζκφ ηεο Λύζεο 2 ηεο Αλαηνιηθήο Παξάθακςεο, κήθνπο 5,36 ρικ (λέα ράξαμε) θαη ηεο Λύζεο 2 ηεο Γπηηθήο Παξάθακςεο κήθνπο 5,1 ρικ, απφ ηα νπνία ηα 900 m αθνξνχλ ζε ηκήκα ηεο πθηζηάκελεο νδνχ Ξάλζεο - Δρίλνπ. Δθηφο ησλ αλσηέξσ, ε Γπηηθή Παξάθακςε πεξηιακβάλεη ηε λφηηα ζπλδεηήξηα νδφ κήθνπο 900 m, πνπ ρσξνζεηείηαη αλεμάξηεηα απφ ηηο ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο θαζψο θαη ηκήκαηα ησλ πθηζηάκελσλ νδηθψλ ηκεκάησλ κήθνπο 1,18 ρικ, πνπ αθνξνχλ ζην νδηθφ ηκήκα ηνπ νηθηζκνχ Παιηλλνζηνχλησλ θαη 2,12 ρικ ηεο λφηηαο Πεξηθεξεηαθήο νδνχ Ξάλζεο. Πέξαλ ησλ πξνηεηλνκέλσλ επηθξαηέζηεξσλ, θαηά ηελ Π.Π.Δ., ιχζεσλ ηεο Αλαηνιηθήο θαη Γπηηθήο Παξάθακςεο Ξάλζεο, εμεηάδνληαη θαη (α) ε Λύζε 1 - παξαιιαγή ηεο Λύζεο 2 - ηεο Αλαηνιηθήο Παξάθακςεο, ζπλνιηθνχ κήθνπο 6,00 ρικ πεξίπνπ, (β) ε Λύζε 3 - παξαιιαγή ηεο Λύζεο 2 - ηεο Γπηηθήο Παξάθακςεο, κήθνπο 5,2 ρικ. θαη (γ) ε Λύζε 1 - παξαιιαγή ηεο Λύζεο 2 - ηεο Γπηηθήο Παξάθακςεο, κήθνπο 3,9 ρικ. 2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΧΝ ΤΦΙΣΑΜΔΝΧΝ ΠΡΟΣΑΔΧΝ 2.1. ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΠΙΣΧΔΙ - ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ Δμεηάδνληαο ελδειερψο θαη ηηο πέληε πθηζηάκελεο «ελαιιαθηηθέο» πξνηάζεηο - σο έρνπλ ζήκεξα - θαη ηδηαηηέξσο ηελ πξνηεηλφκελε - εμ απηψλ σο επηθξαηέζηεξε ιχζε, εχινγα πξνθχπηνπλ πξνθαλείο παξαηεξήζεηο αιιά θαη ζεκαληηθά εξσηεκαηηθά απφ αηεθκεξίσηεο επηινγέο πνπ δπζηπρψο κέλνπλ αλαπάληεηα θαη αθνξνχλ ηφζν ζην ζχλνιν φζν θαη ζηα επηκέξνπο ηκήκαηα ηνπ έξγνπ. Οη πξψηεο γεληθέο παξαηεξήζεηο θαη δηαπηζηψζεηο ηνπ εμεηαδφκελνπ έξγνπ αθνξνχλ ζηα παξαθάησ: 12

13 (α) Σν ζπλνιηθφ εγρείξεκα δελ πξνζεγγίδεηαη κε νιηζηηθφ ηξφπν, φπσο επηβάιινπλ ηέηνηαο θιίκαθαο θαη ραξαθηήξα αλαπηπμηαθά έξγα. Αληηζέησο δηαπηζηψλνληαη πξνζεγγίζεηο κε απνζπαζκαηηθνχ ραξαθηήξα επηκέξνπο παξεκβάζεηο, νη νπνίεο δελ δηαζθαιίδνπλ ηελ θξίζηκε βησζηκφηεηα, ηελ αεηθνξία ελφο ηέηνηνπ ζεκαληηθνχ έξγνπ. (β) Γελ εμεηάδεηαη επαξθψο, νχηε ηεθκεξηψλεηαη ν βαζκφο ειθπζηηθφηεηαο ηνπ εμεηαδφκελνπ νδηθνχ άμνλα, έλαληη ησλ άιισλ «αληαγσληζηηθψλ» πνπ πθίζηαληαη θαη ιεηηνπξγνχλ ήδε ζηνπο γεηηνληθνχο Ννκνχο. Γελ εμεηάδεηαη επαξθψο, νχηε ηεθκεξηψλεηαη ε ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ε πνηφηεηα κεηαθίλεζεο πνπ ζα πξνζθέξεη ζην ζχλνιφ ηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ δειαδή θαη ηνπ επη Βνπιγαξηθνχ εδάθνπο ηκήκαηνο), ψζηε λα δηθαηνινγνχληαη ηα ππεξβνιηθά θαη ρσξίο ηεθκεξίσζε «θηιφδνμα» κεγέζε ησλ θφξησλ θαη νη παξάκεηξνη ζρεδηαζκνχ πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί, κε βάζε ηα νπνία έγηλαλ θαη νη βαζηθέο επηινγέο ηεο κειέηεο. Σα κεγέζε θαη νη παξάκεηξνη ζρεδηαζκνχ πνπ πηνζεηήζεθαλ, απνηεινχλ εθηηκήζεηο ησλ νπνίσλ ε ηεθκεξίσζε δελ αλαθέξεηαη, νχηε θαίλεηαη, νχηε ζπλάγεηαη απφ θάπνπ, δεκηνπξγψληαο έηζη εχινγα εξσηεκαηηθά. Γελ πθίζηαηαη δειαδή ε απαηηνχκελε ηεθκεξίσζή ηνπο κε αθξηβείο κεηξήζεηο γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο δηαδξνκέο άκεζα ή θαη έκκεζα, ε κέζσ θάπνηνπ πηζηνπνηεκέλνπ ππνινγηζηηθνχ πξνηχπνπ, γεγνλφο πνπ νδεγεί ζε κε πεηζηηθέο, «απζαίξεηεο» νπζηαζηηθά επηινγέο θαζν-ξηζηηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ ζεκαληηθνχ απηνχ έξγνπ. (γ) πκθψλσο κε ηνλ ζπληάθηε ησλ πξνηάζεσλ «ζηελ πεξηνρή κειέηεο δελ ππάξρνπλ πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο...» ηφζν απφ ηελ Δζληθή φζν θαη απφ ηελ Δπξσπατθή Ννκνζεζία (βι. Π.Π.Ε. γηα ηνλ Δαθηύιην Ξάλζεο ζηνλ Κάζεην Άμνλα 70, ππνθεθ.6.2, ζει. 64). Θέζε ε νπνία δελ έρεη θακία απνιχησο ζρέζε κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηεο πεξηνρήο κειέηεο θαη «αγλνεί» ην γλσζηφ ζε φινπο - πθηζηάκελν ζεζκηθφ πιαίζην πνπ πξνζηαηεχεη πιήξσο ηελ πεξηνρή αλάπηπμεο ηνπ έξγνπ ζε φηη αθνξά ηφζν ζην θπζηθφ, φζν θαη ζην δνκεκέλν πεξηβάιινλ ηεο. Έλα ζεζκηθφ πιαίζην πνπ ζέηεη φιεο ηηο απαηηνχκελεο πξνδηαγξαθέο θαη δεζκεχζεηο, ηφζν γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηηο κειέηεο φζν θαη γηα ηελ πινπνίεζε ηέηνηαο θιίκαθαο θαη ραξαθηήξα έξγσλ ζε απηήλ. (δ) ε φηη αθνξά ζην πεξηερφκελφ ηνπο, νη πθηζηάκελεο «ελαιιαθηηθέο» πξνηάζεηο σο έρνπλ ζήκεξα δελ δηαθέξνπλ νπζηαζηηθψο κεηαμχ ηνπο. Γειαδή δελ πξφθεηηαη γηα πέληε δηαθνξεηηθέο ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο αιιά γηα απιέο «παξαιιαγέο» ηεο πξνηεηλφκελεο ιχζεο. Δηζη: (1) πθίζηαηαη ζπξξηθλσκέλν ην πεδίν ησλ δπλαηψλ επηινγψλ, πεξηνξίδνληαο - ζρεδφλ απνθιείνληαο - ηελ δπλαηφηεηα επηινγήο γηα ηελ βέιηηζηε δπλαηή ιχζε θαη (2) Λφγσ ηεο παξαπάλσ «ηαχηηζεο» ησλ πέληε ππνηηζέκελσλ «ελαιιαθηηθψλ» ιχζεσλ ηα πξνβιήκαηα πνπ εληνπίζζεθαλ αθνξνχλ θαη ηηο πέληε, ζε βαζκφ κάιηζηα πνπ ζε θάπνηα ηκήκαηά ηνπο λα είλαη αθξηβψο ηα ίδηα. (ε) Απφ ηελ δηεξεχλεζε θαη ησλ πέληε πθηζηάκελσλ «ελαιιαθηηθψλ» πξνηάζεσλ - φπσο δηεμνδηθά αλαιχεηαη παξαθάησ ζηα ζρεηηθά ππνθεθάιαηα πξνθχπηεη ελαξγψο φηη απεηινχλ άκεζα ηε βησζηκφηεηα, ηελ αεηθνξία ησλ δχν πςειήο αμίαο θαη ζεζκηθά πξνζηαηεπφκελσλ νηθνζπζηεκάησλ (θπζηθνχ θαη αλζξσπνγελνχο), ηεο πεξηνρήο αλάπηπμεο ηνπ έξγνπ. Γπζηπρψο ηα πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνπλ νη ππν θξίζε πξνηάζεηο είλαη πνιιά, πνηθίια θαη θαιχπηνπλ φιε ηελ θιίκαθα απφ ηα ζρεηηθψο απιά θαη αληηκεησπίζηκα κέρξη ηα απνιχησο θξίζηκα 13

14 κε αλαζηξέςηκα θαη θαηαζηξνθηθά γηα ηελ πφιε θαη ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο. Πξνβιήκαηα ηα νπνία αιινηψλνπλ δξακαηηθά, πξνζβάιινπλ θαη θαηαζηξέθνπλ Φπζηθέο, Κνηλσληθέο θαη Μλεκεηαθέο αμίεο ιφγσ ηεο θιίκαθαο, ηεο κνξθήο θαη ηεο ζέζεο ησλ ηερληθψλ έξγσλ πνπ πξνηείλνληαη ζηηο ιχζεηο απηέο. Απφ ηα πιένλ θξίζηκα πξνβιήκαηα είλαη εθείλα πνπ αθνξνχλ ζηα ηκήκαηα ηεο παξάθακςεο πνπ βξίζθνληαη ζε επαθή κε ηελ βφξεηα πιεπξά ηνπ Ηζηνξηθνχ Οηθηζηηθνχ ζπλφινπ ηεο παιηάο πφιεο ηεο Ξάλζεο θαη απηά πνπ δηαζρίδνπλ ηα πςειήο Αμίαο θπζηθά Οηθνζπζηήκαηα ηνπ Πξνζηαηεπηηθνχ Γεκφζηνπ Πεξηαζηηθνχ δάζνπο, ,372 ζηξεκκάησλ κε ηηο θπζηθέο επεθηάζεηο ηνπ θαη ηνπ κνλίκνπ θαηαθπγίνπ άγξηαο δσήο, έθηαζεο ζηξεκκάησλ, ζηηο ζέζεηο «ΠΑΝΑΓΗΑ ΚΑΛΑΜΟΤ ΣΑΞΗΑΡΥΩΝ», φπσο απηά νξίδνληαη ζηελ πθηζηάκελε λνκνζεζία. (ζη) Γελ αλαθέξεηαη ζηνλ απαηηνχκελν βαζκφ, νχηε απνηηκάηαη πξνθεηκέλνπ λα ζπλεθηηκεζεί, ην επηπιένλ θφζηνο πνπ ζα πξνθχςεη γηα φιεο ηηο παξαιιαγέο ηεο Γπηηθήο ράξαμεο - ηνπιάρηζηνλ σο έρνπλ ζήκεξα πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζζνχλ ηα πθηζηάκελα γεσηερληθά πξνβιήκαηα ιφγσ ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ πξνβιεκάησλ ηνπ γεσινγηθνχ ππνβάζξνπ ηεο πεξηνρήο, ηα νπνία ιακβάλνπλ αθφκε κεγαιχηεξε ζεκαζία γηα ηέηνηαο θιίκαθαο, ιεηηνπξγίαο θαη ραξαθηήξα δεκνζία έξγα ππνδνκήο. Δηζη γηα ηηο πξνηάζεηο ηεο Γπηηθήο ράξαμεο, εθηφο ησλ άιισλ, ηίζεηαη θαη ζέκα ζνβαξψλ νηθνλνκηθψλ ππεξβάζεσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ζνβαξέο, αλεμέιεθηεο, κε αλαζηξέςηκεο θαη θαηαζηξνθηθέο επηπηψζεηο πνπ επηθέξνπλ ζηα πθηζηάκελα επαίζζεηα νηθνζπζηήκαηα, ηα ιεηηνπξγηθά πξνβιήκαηα, ηηο δπζιεηηνπξγίεο θαη ηηο ζπκθνξήζεηο ζην ηνπηθφ νδηθφ ζχζηεκα (επηβάξπλζε κε επηπιένλ θόξην, πεξηηηέο δηαδξνκέο, απνθνπέο νηθηζηηθώλ ηκεκάηωλ επηκήθπλζε δηαδξνκώλ θιπ). (δ) Ο θιεηζηφο απηνθηλεηφδξνκνο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ δαθηπιίνπ ηεο πφιεσο Ξάλζεο, φπσο πξνβιέπεηαη ζηηο ππν εμέηαζε πξνηάζεηο, δελ είλαη νπζηαζηηθά έλαο εληειψο λένο νδηθφο άμνλαο ε ιεηηνπξγία ηνπ νπνίνπ, εθηφο ησλ άιισλ, ζα απνθνξηίζεη θαη ζπλνιηθψο ζα βειηηψζεη θαη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ πθηζηάκελνπ νδηθνχ δηθηχνπ. Αληηζέησο, δελ έρεη ηελ απαηηνχκελε ιεηηνπξγηθή απηνηέιεηα, ρξεζηκνπνηεί αξθεηά ηκήκαηα ηνπ πθηζηάκελνπ θαη ήδε ειιηπνχο - ηνπηθνχ νδηθνχ δηθηχνπ, ην νπνίν επηβαξχλεη επηδεηλψλνληαο ζεκαληηθά ηελ ήδε πξνβιεκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ. Δηζη, άκεζν απνηέιεζκα ηεο ιεηηνπξγίαο θάπνηαο εθ ησλ ππφ εμέηαζε πξνηάζεσλ, φπσο απηέο πθίζηαληαη ζήκεξα, ζα πξνθαιέζεη ζνβαξέο δπζιεηηνπξγίεο θαη ζπκθνξήζεηο άκεζα ζην πθηζηάκελν ηνπηθφ νδηθφ δίθηπν ηεο πεξηνρήο αλάπηπμήο ηνπ, αιιά θαη ζε απηφ ζηελ πεξηθέξεηα ηεο πφιεο, επηβαξχλνληάο ηα κε επηπιένλ θφξην, πεξηηηέο δηαδξνκέο, απνθνπέο νηθηζηηθψλ ηκεκάησλ, επηκήθπλζε δηαδξνκψλ θιπ. Σα παξαπάλσ ζνβαξά πξνβιήκαηα πνιιαπιαζηάδνληαη θαη κεγεζχλνληαη θαη απφ ηελ αλαηηηνιφγεηε εκκνλή λα ηαπηηζηεί ε πινπνίεζε ηεο παξάθακςεο πφιεσο Ξάλζεο κε ηελ θαηαζθεπή πεξηκεηξηθνχ δαθηπιίνπ. Αληηζέησο, απφ θαλέλα ζηνηρείν, αλάγθε ή άιινπ είδνπο επηηαγή δελ ζπλάγεηαη ε ηαχηηζε ηεο παξάθακςεο ηεο πφιεο κε ηελ θαηαζθεπή πεξηκεηξηθνχ δαθηπιίνπ, ηδηαηηέξσο ζηελ πεξηνρή κεηαμχ ηνπ Παξαδνζηαθνχ νηθηζκνχ ηεο παιηάο πφιεο ηεο Ξάλζεο θαη ηνπ πςειήο Αμίαο θπζηθνχ Οηθνζπζηήκαηνο ζηελ βφξεηα πιεπξά ηεο πφιεο, φπνπ ε πξνζέγγηζε απηή ζα έρεη θαηαζηξεπηηθέο επηπηψζεηο. Γηα λα απνθεπρζνχλ φια ηα παξαπάλσ, ζα πξέπεη 14

15 λα είλαη μεθάζαξε ε ζρέζε ηνπ θιεηζηνχ νδηθνχ άμνλα ηεο παξάθακςεο πφιεσο Ξάλζεο κε ην πθηζηάκελν νδηθφ δίθηπν. Ο θιεηζηφο απηνθηλεηφδξνκνο πνπ πξνβιέπεηαη γηα ηελ πινπνίεζή ηεο, δελ ζάπξεπε λα ρξεζηκνπνηεί πθηζηάκελα ηκήκαηα ηνπ ηνπηθνχ νδηθνχ δηθηχνπ επηβαξχλνληαο θαη δπζρεξαίλνληαο ηελ ήδε πξνβιεκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ. Αληηζέησο, ζα πξέπεη λα είλαη έλαο λένο νδηθφο άμνλαο κε ιεηηνπξγηθή απηνηέιεηα, εληειψο αλεμάξηεηνο θαη κε κφλα ζεκεία ζχλδεζήο ηνπ κε ην ηνπηθφ νδηθφ δίθηπν ηνπο ηεθκεξησκέλα απαξαίηεηνπο πξνβιεπφκελνπο θφκβνπο, ψζηε εθηφο απφ ηελ παξάθακςε ηεο πφιεο λα απνθνξηίδεη θαη λα επηθνπξεί ηελ ζσζηή ζπλνιηθή ιεηηνπξγία ηνπ ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΣΧΝ ΔΠΙΠΣΧΔΧΝ Οη Δπηπηώζεηο ζην Φπζηθό Πεξηβάιινλ. Ζ επξχηεξε πεξηνρή κειέηεο γεηηληάδεη άκεζα κε πεξηνρέο πνπ δηαζέηνπλ θπζηθνχο πφξνπο κέγηζηεο νηθνινγηθήο αμίαο γηα ηελ Διιάδα αιιά θαη ηελ Δπξψπε γεληθφηεξα, ε αμηνιφγεζε ησλ νπνίσλ εχινγα νδήγεζε ζηελ ζεζκνζεηεκέλε πξνζηαζία ηνπο. Οη πεξηνρέο απηέο ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ εμαηξεηηθή γεσκνξθνινγηθή πνηθηινκνξθία, ηα πινχζηα, ζπάληαο νκνξθηάο θαη ζπνπδαηφηεηαο νξεηλά, παξαπνηάκηα, παξαιίκληα θαη παξάθηηα νηθνζπζηήκαηα, ηνπο κεγάινπο ζε έθηαζε θαη πνηθηιία βηνηφπνπο, ην ζχκπιεγκα ησλ νπνίσλ ζπλδπάδεη ζρεδφλ φιεο ηηο δψλεο δηαπιάζεσλ βιάζηεζεο θαη απνηεινχλ έλα «γελεηηθφ ππξήλα εηδψλ», θαζηζηψληαο ηελ πεξηνρή κειέηεο κνλαδηθή ζην ζχλνιφ ηεο. Καζέλα απφ ηα νηθνζπζηήκαηα απηά, έρεη ηα δηθά ηνπ νηθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη αιιεινεπεξεαδφκελα κεηαμχ ηνπο ζπλζέηνπλ ζην ζχλνιφ ηνπο έλα εληαίν θαη εμαηξεηηθά επαίζζεην θπζηθφ νηθνζχζηεκα, κε εληνλφηαηε ηελ παξνπζία ζπάλησλ εηδψλ ρισξίδαο θαη παλίδαο, κεξηθά ησλ νπνίσλ απεηινχληαη κε εμαθάληζε. Οη πιένλ ζεκαληηθέο απφ ηηο πεξηνρέο πνπ πεξηβάιινπλ ηνλ ππξήλα ηεο πεξηνρήο κειέηεο είλαη: Ζ νξνζεηξά ηεο Ρνδφπεο κε ηνπο βηφηνπνπο: πεξηνρή Διαηηάο Καξά Νηεξέ, Παξζέλν Γάζνο Φξαθηνχ - Εαγθξαληέληα, φξνο Υαυληνχ Γξπκφο, Κνχια θ.ά. Σα ηελά Νέζηνπ Θξαθηθά Σέκπε, (πξνζη. Κνηλνηηθή Οδεγία 79/409). Σν Γέιηα Νέζηνπ, ε Λίκλε Βηζησλίδα θαη ην Πφξην Λάγνο. Απνηεινχλ πεξηνρέο δηεζλνχο ελδηαθέξνληνο, πνπ πξνζηαηεχνληαη απφ ηε Γηεζλή χκβαζε Ramsar, Απφθαζε ηνπ Δζληθνχ πκβνπιίνπ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο 28/02/1980. ( Δηθφλα 7) Δηδηθφηεξα ζε φηη αθνξά ην άκεζν πεδίν αλάπηπμεο ηνπ ππν εμέηαζε έξγνπ ηνπ πξνηεηλφκελνπ πεξηκεηξηθνχ δαθηπιίνπ ηεο παξάθακςεο πφιεσο Ξάλζεο νιφθιεξν ην βφξεην ηκήκα ηνπ ζε φιεο ηηο «ελαιιαθηηθέο» ραξάμεηο ηνπ - φπσο απηέο έρνπλ ζήκεξα - ρσξνζεηνχληαη εληφο ηνπ ππξήλα πεξηνρήο ε νπνία ιφγσ ηεο ζπνπδαηφηεηάο ηεο γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηελ πνηφηεηα δσήο ηεο πφιεο θαη ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηεο ηπγράλεη ζεζκνζεηεκέλεο πξνζηαζίαο. (όπωο επαθξηβώο απνηππώλεηαη θαη ζηα ζρεηηθά απνζπάζκαηα ηωλ αληίζηνηρωλ ΦΕΚ πνπ παξαηίζεληαη ζηηο Εηθόλεο 8, 9, 10 θαη 11) πγθεθξηκέλα ε πεξηνρή απηή κειέηεο πεξηιακβάλεη αλαιπηηθψο: 15

16 : Εικ. 7. Πεπιοσέρ σαπακηηπιζμένερ υρ ζπάνιαρ Οικολογικήρ ζημαζίαρ και εξαιπεηικού θςζικού κάλλοςρ ζηο Ν. Ξάνθηρ. Πεγή: Γεωγξαθηθή Υπεξεζία Σηξαηνύ (Γ.Υ.Σ.) Επεμεξγαζία Μειεηεηώλ Α. Σελ Αλαδαζσηέα έθηαζε ηεο Ξάλζεο, ζπλνιηθήο επηθαλείαο ,00 ζηξεκκάησλ, όπσο επαθξηβώο νξίδεηαη ζηελ Αξ. Πξση Απόθαζε Τπνπξγνύ Γεσξγίαο, ΦΔΚ , ηελ νπνία, κε βάζε ηελ πθηζηάκελε δαζηθή λνκνζεζία θαη ην άξζξν 117 ηνπ πληάγκαηνο, δηαρεηξίδεηαη θαη πξνζηαηεχεη ε δαζηθή ππεξεζία θαη απαγνξεχεηαη θάζε αιιαγή ρξήζεο θαη ζθνπνχ ηεο έθηαζεο απηήο. Β. Σν κόληκν θαηαθύγην άγξηαο δσήο, έθηαζεο ζηξεκκάησλ, ζηηο ζέζεηο «ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΑΛΑΜΟΤ ΣΑΞΙΑΡΥΧΝ» όπσο επαθξηβώο νξίδεηαη ζηελ Αξ. Πξση Απόθαζε ηνπ Γελ. Γξακκαηέα Πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο - Θξάθεο, ΦΔΚ 931 Β Με βάζε ην πθηζηάκελν λνκηθφ πιαίζην ε εθηέιεζε έξγσλ νδνπνηίαο ζα πξέπεη λα γίλεη κφλν κέζσ πεξηβαιινληηθήο κειέηεο ηχπνπ Α θαη κεηά απφ έγθξηζε πεξηβαιινληηθψλ φξσλ. ( Δηθφλεο 8 θαη 9) 16

17 Εικ. 8 : Απόζπαζμα ΦΕΚ 931/ : Σποποποίηζη οπίυν μονίμος καηαθςγίος άγπιαρ ζυήρ ζηιρ θέζειρ ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΑΛΑΜΟΤ ΣΑΞΙΑΡΥΩΝ Δήμος Ξάνθηρ Νομού Ξάνθηρ. 17

18 Εικ. 9 : Απόζπαζμα ΦΕΚ 931/ Υάπηηρ με ηα όπια ηος μονίμος καηαθςγίος άγπιαρ ζυήρ ζηιρ θέζειρ ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΑΛΑΜΟΤ ΣΑΞΙΑΡΥΩΝ Δήμος Ξάνθηρ, Νομού Ξάνθηρ. 18

19 Γ. Σν Πξνζηαηεπηηθό Γεκόζην Πεξηαζηηθό Γάζνο ηεο παξ.2 ηνπ αξζξνπ 69 ην λ.δ. 86/1969, έθηαζεο ,372 ζηξεκκάησλ, πόιεσο Ξάλζεο θαη ησλ παξαθείκελσλ νηθηζκώλ, όπσο επαθξηβώο νξίδεηαη ζηελ Αξ. Πξση π.ε Απόθαζε ηνπ Γελ. Γξακκαηέα Πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο - Θξάθεο, ΦΔΚ 300 Γ ( Δηθφλεο 10 θαη 11) Ζ ζεζκηθή απηή ζσξάθηζε ηεο πεξηνρήο κε ην παξαπάλσ Ννκηθφ πιαίζην είλαη απνιχησο απαξαίηεηε θαη επηβάιιεηαη, δηφηη ε ιεηηνπξγία ηεο απνηειεί θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο παξάγνληα γηα ηελ Πξνζηαζία θαη ηελ πνηφηεηα δσήο ηεο πφιεο θαη ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηεο, δηαζθαιίδνληαο: Τδξνλνκηθή δξάζε θαη Πξνζηαζία Δδαθψλ αλάληη ηεο Πφιεσο θαη ησλ Οηθηζκψλ. Αληηπιεκκπξηθή Πξνζηαζία ηεο πφιεσο Ξάλζεο. Βειηίσζε ηνπ Μηθξνθιίκαηνο ηεο Πφιεο θαη ηεο πεξηνρήο. Αλαςπρή θαη Αηζζεηηθή Αλαβάζκηζε ηνπ Σνπίνπ θαη ηεο Πφιεσο. Πξνζηαζία ηεο απηνθπνχο ρισξίδαο θαη άγξηαο παλίδαο. Πεξηβαιινληηθή θαη αηζζεηηθή θπζηνγλσκία αιιά θαη Πνηφηεηα δσήο ηεο πφιεο. Ζ δηεμνδηθή εμέηαζε ησλ ηδηαίηεξσλ ιεηηνπξγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πεξηνρήο κειέηεο πηζηνπνηεί ηελ παξαπάλσ αλαγθαηφηεηα γηα ζεζκηθή ζσξάθηζε θαη δηαζθάιηζε ηεο πξνζηαζίαο ησλ θπζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ ηεο, αιιά θαη ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πνηφηεηαο δσήο ηεο πφιεο, επηζεκαίλνληαο φηη ε ρσξνζέηεζε ζηελ πεξηνρή απηή θαη ε θαηαζθεπή ηνπ πξνηεηλφκελνπ δαθηπιίνπ κε ηελ πξνηεηλφκελε ή θάπνηα άιιε εθ ησλ πθηζηάκελσλ «ελαιιαθηηθψλ» ππν εμέηαζε ραξάμεψλ ηνπ - φπσο απηέο έρνπλ ζήκεξα - ζα έρεη κε αλαζηξέςηκεο θαηαζηξνθηθέο επηπηψζεηο γηα ην Φπζηθφ πεξηβάιινλ δηφηη: Θα επηθέξεη ζεκαληηθή κείσζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη εμαηξεηηθά δπζκελείο επηπηψζεηο ζηελ ρισξίδα θαη ηελ άγξηα παλίδα ηεο πεξηνρήο, ιφγσ ηεο δηάζπαζεο ηεο ζπλέρεηαοελφηεηαο ηνπ νηθνζπζηήκαηνο θαη ηεο αχμεζεο ησλ βηνηηθψλ θαη αβηνηηθψλ θηλδχλσλ πνπ απηφ ζπλεπάγεηαη. Θα κεηψζεη δξακαηηθά θαη κε αλαζηξέςηκα ηηο Πξνζηαηεπηηθέο δξάζεηο ηνπ Οηθνζπζηήκαηνο θαη ηνπ Πξνζηαηεπηηθνχ Γεκφζηνπ Πεξηαζηηθνχ Γάζνπο ζην ζχλνιφ ηνπο, ηφζν γηα ηα εδάθε, φζν θαη θπξίσο γηα ηελ πφιε ηεο Ξάλζεο. Θα αιινηψζεη κε αλαζηξέςηκα θαη ζα ππνβαζκίζεη ζεκαληηθά ηα πεξηβαιινληηθά θαη αηζζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πφιεο θαη ηνπ ηνπίνπ πνπ ηελ πεξηβάιιεη ιφγσ ηεο απνςίισζεο κεγάιεο έθηαζεο απφ ην Πξνζηαηεπηηθφ Γεκφζην Πεξηαζηηθφ Γάζνο (πεξίπνπ 100 ζηξέκκαηα) κε βάζε ηελ πθηζηάκελε γεσκνξθνινγία (θιίζεηο θιπ) ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηηο πξνβιεπφκελεο επεκβάζεηο ηνπ έξγνπ. 19

20 Εικ. 10 : Απόζπαζμα ΦΕΚ Σεύσορ 4 ο, Απ, Φ. 300/ : Υαπακηηπιζμόρυρ πποζηαηεςηικό ηος δημοζίος πεπιαζηικού δάζοςρ έκηαζηρ ,372 ζηπεμμάηυν, πόλευρ Ξάνθηρκαι ηυν παπακείμενυν οικιζμών Ξάνθηρ Νομού Ξάνθηρ. 20

21 Εικ. 11 : Απόζπαζμα ΦΕΚ Σεύσορ 4 ο, Απ, Φ. 300/ Υάπηηρ με ηα όπια ηος πποζηαηεςηικού πεπιαζηικού δάζοςρ έκηαζηρ ,372 ζηπεμμάηυν, πόλευρ Ξάνθηρκαι ηυν παπακείμενυν οικιζμών Ξάνθηρ Νομού Ξάνθηρ. 21

22 ην ζεκείν απηφ ππνγξακκίδνπκε φηη ε επέκβαζε γηα ηελ γεθύξσζε ηνπ ρεηκάξξνπ Κόζπλζνπ ζηελ πξνηεηλόκελε ζέζε ζα πξέπεη λα ζεσξεζεί απαγνξεπηηθή, δηφηη εθηφο απφ ηηο άιιεο θαηαζηξεπηηθέο επηπηψζεηο πνπ ζα επηθέξεη, επηβάιιεη - ιφγσ ησλ έληνλσλ θιίζεσλ ζηα πξαλή θαη ην ππεξθείκελν θπζηθφ έδαθνο - επηπιένλ απνςηιψζεηο ηνπ Πξνζηαηεπηηθνχ Γεκφζηνπ Πεξηαζηηθνχ Γάζνπο, κε απνηέιεζκα ηελ αθφκε κεγαιχηεξε απνκείσζε ηεο πξνζηαηεπηηθήο ηνπ δξάζεο θαη ηελ κε αλαζηξέςηκε-θαηαζηξνθηθή πιένλ αιινίσζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ηεο αηζζεηηθήο ηνπ ηνπίνπ ηνπ ρεηκάξξνπ θαη ηεο πφιεο γεληθφηεξα. Θα επηθέξεη ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ θηλδχλνπ ππξθαγηψλ, (ηπραίσλ, απφ ακέιεηα ή θαη εζθεκκέλσλ), ιφγσ ηεο δηέιεπζεο κε ην ζπγθεθξηκέλν πξνβιεπφκελν ηξφπν - απμεκέλνπ αξηζκνχ νρεκάησλ δηακέζνπ εχθιεθηνπ δαζνπνληθνχ είδνπο (δάζνο ηξαρείαο πεχθεο) ζηελ ηφζν επαίζζεηε απηή πεξηνρή. Θα πξέπεη εδψ λα ζεκεησζεί επίζεο φπσο επηζεκαίλεηαη απφ ηελ Ννκαξρηαθή Δπηηξνπή Υσξνηαμίαο θαη Πεξηβάιινληνο (Ν.Δ.ΥΩ.Π.) ηεο Ννκαξρίαο Ξάλζεο ζηελ ηαθηηθή ζπλεδξίαζή ηεο ηελ , Πξαθηηθφ 24, θαη δηεμνδηθά αλαιχεηαη ζην ππ Αξ. Πξση. 457 / απαληεηηθφ έγγξαθφ ηνπ Γαζαξρείνπ Ξάλζεο πξνο ηελ Πεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο - Θξάθεο Γ/λζε ΠΔ.ΥΩ. φηη ιφγσ ηεο θχζεο, ηεο ζχζηαζεο, ηεο δνκήο θαη ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πθηζηάκελνπ δάζνπο, ηεο έληνλεο θιίζεο ησλ εδαθψλ, κε βάζε ηελ πθηζηάκελε εκπεηξία δελ επζηαζεί ν ηζρπξηζκφο φηη ν θιεηζηφο απηφο νδηθφο άμνλαο ζα κπνξέζεη λα ιεηηνπξγήζεη σο αληηππξηθή δψλε, αιιά θαη επηπιένλ ηα πξνβιεπφκελα θαη απαξαίηεηα πξνζηαηεπηηθά ζηεζαία αζθαιείαο ηνπ θιεηζηνχ απηνθηλεηφδξνκνπ ζα δπζρεξαίλνπλ ηελ πξφζβαζε ζην δάζνο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε εθδεινχκελσλ ππξθαγηψλ. Θα ξππαίλεη θαη ζα επηβαξχλεη ζεκαληηθά ην επαίζζεην απηφ θπζηθφ πεξηβάιινλ. Θα επεξεάζεη ζεκαληηθά ηελ δηαβίσζε ηεο άγξηαο δσήο, ιφγσ ηνπ ζνξχβνπ ηεο θίλεζεο θαη ηεο ηνπνζέηεζεο ηνπ πξνβιεπφκελνπ θσηηζκνχ θαηά κήθνο ηνπ ππν θξίζε έξγνπ, κε απoηέιεζκα ηελ απνκάθξπλζή ηεο απφ ηελ πεξηνρή, ηελ δξακαηηθή κείσζε ηνπ απαξαίηεηνπ δσηηθνχ ρψξνπ ηεο θαη ηελ παξεκπφδηζε ηεο κεηαθίλεζεο ησλ δψσλ πνπ απνηεινχλ ηελ παλίδα ηεο. Θα απμήζεη ηνπο θηλδχλνπο παξαλφκσλ δηεθδηθήζεσλ, θαηαπαηήζεσλ, εθρεξζψζεσλ θαη νηθηζηηθψλ επεθηάζεσλ ζε βάξνο ηνπ Πξνζηαηεπηηθνχ Γεκφζηνπ Πεξηαζηηθνχ Γάζνπο, ηδηαηηέξσο ζην λφηην ηκήκα ηνπ. Σέινο ζα πξέπεη λα ππνγξακκίζνπκε ηελ πξφζθαηα αλαξηεκέλε (ΑΓΑ: 4ΑΛΑΟΡ1Τ-1, ) ζην δηαδίθηπν ππ. Αξηζκ. 359/ Αξλεηηθή Απφθαζε ηεο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο θαη Υσξηθνχ ρεδηαζκνχ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο, γηα ην έξγν κε ηελ επσλπκία «Γαθηχιηνο Ξάλζεο ζηνλ Κάζεην Αμνλα 70 (Ξάλζε-Δρίλνο-Διιελνβνπιγαξηθά ζχλνξα)», ηεο ΔΓΝΑΣΗΑ ΟΓΟ Α.Δ., φπσο απηφ πεξηγξάθεηαη ζην θάθειν ηεο θαηαηεζείζαο Π.Π.Δ. θαηφπηλ ηεο Πξνθαηαξηηθήο Πεξηβαιινληηθήο Δθηίκεζεο θαη Αμηνιφγεζεο (Π.Π.Δ.Α) ηνπ έξγνπ απηνχ. 22

23 πκπεξαζκαηηθψο απφ ηελ δηεμνδηθή εμέηαζε θαη ζπλεθηίκεζε φισλ ησλ παξαπάλσ παξακέηξσλ θαη επηπηψζεσλ ζε φηη αθνξά ζην πθηζηάκελν Φπζηθφ Πεξηβάιινλ, είλαη πξνθαλέο φηη ε θαηαζθεπή ηνπ πξνηεηλφκελνπ δαθηπιίνπ κε ηελ πξνηεηλφκελε ή θάπνηα άιιε εθ ησλ πθηζηάκελσλ «ελαιιαθηηθψλ» ππν εμέηαζε ραξάμεψλ ηνπ - φπσο απηέο έρνπλ ζήκεξα - ζα έρεη αξλεηηθέο, κε αλαζηξέςηκεο θαη θαηαζηξνθηθέο επηπηώζεηο. Ωο εθ ηνχηνπ ε γλσκνδφηεζε γηα ηηο ελ ιφγσ πξνηάζεηο είλαη θαηεγνξεκαηηθά αξλεηηθή Δπηπηώζεηο ζην Γνκεκέλν πεξηβάιινλ - ηνλ Ιζηνξηθό Οηθηζκό ηεο Παιηάο Πόιεο ηεο Ξάλζεο Ζ παιηά πφιεο ηεο Ξάλζεο - Ηζηνξηθφ Οηθηζηηθφ θέληξν θαη Γηαηεξεηέν Παξαδνζηαθφ ζχλνιν (ζηελ Αξ. Πξση. 5385/ Απόθαζε Τπνπξγνύ ΤΜΑΘ/, ΦΔΚ 1097/Γ/ , ζην Π.Γ , ΦΔΚ 1037/Γ/ , Τ.Α. ΤΠΠΟ, ΑΡΥ/Α1/Φ31/10500/1151/ ΦΔΚ Χαξαθηεξηζηηθή γωληά ζηελ Παιηά Πόιε ηεο Ξάλζεο. Πνιενδνκηθόο ηζηόο Παιηάο πόιεο ηεο Ξάλζεο 661/Β / ζύκθσλα κε ην Ν. 1469/50, Ν ΦΔΚ 153/ ), είλαη έλαο απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο θαη θαιχηεξα δηαηεξεκέλνπο παξαδνζηαθνχο νηθηζκνχο ηεο ρψξαο, ν νπνίνο θαηαιακβάλεη φιν ην βφξεην ηκήκα ηεο ζχγρξνλεο πφιεο, απφ βνξεηναλαηνιηθά έσο θαη βνξεηνδπηηθά ζε άκεζε επαθή θαη άξξεθηε ζρέζε κε ην Πξνζηαηεπηηθφ Πεξηαζηηθφ Γεκφζην Γάζνο. Δληαγκέλε ζηνλ ππξήλα δσήο ηεο ζχγρξνλεο πφιεο, ζπγθεληξψλεη έληνλν πνιηηηζηηθφ, ηζηνξηθφ θαη νηθηζηηθφ ελδηαθέξνλ, κε κνλαδηθά θαη αλεπαλάιεπηα δείγκαηα κίαο αζηηθήο αξρηηεθηνληθήο ζηελ νπνία θαηαγξάθεηαη ιεπηνκεξψο ε δηαρξνληθή εμέιημε ηεο πφιεο, κε απνηππσκέλα ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θάζε επνρήο θαη ηεο θνηλσληθννηθνλνκηθήο ηεο δηαζηξσκάησζεο. Ζ δηαζσδφκελε κέρξη ζήκεξα κνξθή ηνπ νηθηζκνχ είλαη δεκηνχξγεκα 23

24 θπξίσο ηνπ 19 νπ αηψλα, κε ηελ νξγάλσζή ηνπ, ηε κνξθή ησλ ζπηηηψλ, ηελ ζρέζε ηδησηηθνχ θαη δεκφζηνπ ρψξνπ, ηνλ πνιενδνκηθφ ηζηφ θαη ηε ζέζε ησλ δηάθνξσλ ζπλνηθηψλ λα έρεη άκεζε ζρέζε κε ηνπο εζλνινγηθνχο θαη ηαμηθνχο δηαρσξηζκνχο, νη νπνίνη ήηαλ ηδηαίηεξα έληνλνη. Εικ. 12: Σςπικά παπαδείγμαηα Παπαδοζιακών κηιπίυν ζηην Παλιά πόλη ηηρ Ξάνθηρ Ζ παιηά πφιε ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ πνιπκνξθία ηνπ αξρηηεθηνληθνχ ηεο ραξαθηήξα, ε δνκή θαη ηππνινγία ησλ θηηζκάησλ ηεο αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ εηθφλα ηεο θαηνηθίαο ηνπ βνξεηνειιαδηθνχ ρψξνπ. Κηίζκαηα θαη ζχλνιν κάξηπξεο φισλ ησλ εζλνζξεζθεπηηθψλ θαη θνηλσληθνεπαγγεικαηηθψλ δηαζηξσκαηψζεσλ ηεο επνρήο, ηα νπνία αξρηθψο αθνινπζνχζαλ ηελ θνηλή αξρηηεθηνληθή παξάδνζε ηεο επξχηεξεο πνιηηηζηηθήο ελφηεηαο ηνπ Βαιθαληθνχ ρψξνπ ελζσκαηψλνληαο ζε απηή ραξαθηεξηζηηθέο ηνπηθέο ηδηαηηεξφηεηεο, αιιά θαη ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο έληνλεο επξσπατθέο επηδξάζεηο. πλππάξρνπλ έηζη ζε απηά ε παξαδνζηαθή κε ηε λενθιαζηθή αξρηηεθηνληθή, θάπνηα κάιηζηα θηίζκαηα δηαθξίλνληαη ηδηαηηέξσο γηα ηνλ εθιεθηηθηζηηθφ ηνπο ραξαθηήξα, θαζψο θαη γηα ηα λενθιαζηθά θαη λεναλαγελλεζηαθά ηνπο ζηνηρεία. Σν Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ αμηνινγψληαο ηελ ζεκαζία ηνπ νηθηζκνχ σο ζχλνιν αιιά θαη κεγάινπ αξηζκνχ ζεκαληηθψλ επηκέξνπο θηηξίσλ έρεη θεξχμεη ηελ παιηά πφιε ηεο Ξάλζεο 24

25 σο δηαηεξεηέν ηφπν ρξήδνληα εηδηθήο θξαηηθήο πξνζηαζίαο θαζψο θαη άιιεο ζεκαληηθέο θηηξηαθέο ελφηεηεο φπσο ηα Υάληα, ηηο Καπλαπνζήθεο αιιά θαη κεκνλσκέλα θηίξηά ηεο σο δηαηεξεηέα. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ε Πνιηηεία δεκηνχξγεζε θαη εθαξκφδεη έλα Θεζκηθφ Πιαίζην, Γεληθφ θαη Δηδηθφ κε ην νπνίν δηαζθαιίδεηαη ε νινθιεξσκέλε πξνζηαζία θαη ε αλάδεημε ησλ θηηξίσλ-κλεκείσλ θαη ηνπ Ηζηνξηθνχ νηθηζηηθνχ ζπλφινπ Θεζκηθφ πιαίζην ην νπνίν πεξηιακβάλεη : ηεο Παιηάο Πφιεο ηεο Ξάλζεο. 1) Σν άξζξν 24 ηνπ πληάγκαηνο: Ζ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο απνηειεί ππνρξέσζε ηνπ Κξάηνπο. Σα κλεκεία, νη παξαδνζηαθέο πεξηνρέο θαη ηα παξαδνζηαθά ζηνηρεία πξνζηαηεχνληαη απφ ην Κξάηνο θαη γηα ηε δηαθχιαμή ηνπο ην Κξάηνο έρεη ππνρξέσζε λα παίξλεη ηδηαίηεξα πξνιεπηηθά ή θαηαζηαιηηθά κέηξα. 2) Σν Νφκν ππ αξηζ ηεο 2/7 Απγ (ΦΔΚ Α 169), «Πεξί πξνζηαζίαο εηδηθήο θαηεγνξίαο νηθνδνκεκάησλ θαη έξγσλ ηέρλεο κεηαγελεζηέξσλ ηνπ 1830» 3) Σελ Κσδηθνπνίεζε ηνπ Νφκνπ 5351/1932 "Πεξί θσδηθνπνηήζεσο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Νφκ ψο θαη ησλ ελ ηζρχτ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ ησλ Ννκ. ΒΥΜΣ', 2447, 491, 4823 θαη ηνπ Ν.Γ. ηεο 12/16 Ηνχλ εηο ελ εληαίνλ θείκελνλ λφκνπ, θέξνλ ηνλ αξίζ θαη ηνλ ηίηινλ "πεξί αξραηνηήησλ" (ΦEK 275/A'/ ) Σν Νφκν 1577/1985 ΦΔΚ 210 Α, ΓΔΝΗΚΟ ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ, Άξζξα 3 θαη 4 γηα ηελ Πξνζηαζία Αξρηηεθηνληθήο θαη Φπζηθήο Κιεξνλνκηάο, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κεηαγελέζηεξα (άξζξν 1 Νφκνπ 1772/1988, ΦΔΚ 91 Α ). 5) Σν Νφκν ζην ΦΔΚ 61 Α , επηθύξωζε Δπξσπατθήο χκβαζεο γηα ηελ Πξνζηαζία ηεο Αξραηνινγηθήο Κιεξνλνκηάο (1992). 6) Σν Νφκν ζην ΦΔΚ 153/ , «γηα ηελ Πξνζηαζία ησλ Αξραηνηήησλ θαη ελ γέλεη ηεο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο». 7) Σν Νφκν 3317/2005 (ΦΔΚ Α 45 / ) θαη Νφκνο ππ. Αξηζ. 1114/1981 πεξί «θπξψζεσο ηεο ζχκβαζεο ηεο Υάγεο». Δηδηθφηεξα γηα ηελ Παιηά Πφιε θαη ηα παξαδνζηαθά ηζηνξηθά θηίξηα - κλεκεία ηεο Ξάλζεο πεξηιακβάλεη: 8) Σελ Τπνπξγηθή Απφθαζε ΤΜΑΘ/ Αξηζκ. Πξση. 5385/ , ΦΔΚ 1097/Γ/ , κε ηελ νπνία ραξαθηεξίδνληαη ωο δηαηεξεηέα 593 θηίξηα ηεο παιηάο πόιεο ηεο Ξάλζεο. 9) Σν Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα , ΦΔΚ 1037/Γ/ , ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηελ Εγθεθξηκέλε Μειέηε Αλαζεώξεζεο ηνπ ξπκνηνκηθνύ ζρεδίνπ ηεο Ξάλζεο γηα ηελ Πξνζηαζία θαη Αλάδεημε ηεο Παιηάο Πφιεο ηεο Ξάλζεο. 10) Σελ Τπνπξγηθή Απφθαζε ΤΠΠΟ, ΑΡΥ/Α1/Φ31/10500/1151/5.5.76, ΦΔΚ 661/Β / κε ηελ νπνία ραξαθηεξίδεηαη ε παιηά πόιε ηεο Ξάλζεο «σο ηφπνο ρξήδσλ εηδηθήο θξαηηθήο πξνζηαζίαο» ζχκθσλα κε ην Νφκν 1469/50. 25

26 Καη θπζηθά πεξηιακβάλεη, ην ζχλνιν ησλ Γηεζλψλ πκβάζεσλ θαη Γηαθεξχμεσλ ηηο νπνίεο έρεη ππνγξάςεη σο ζπκβαιιφκελν κέινο θαη ε Διιάδα θαη νη νπνίεο αθνξνχλ ζε ζέκαηα Γηαηήξεζεο ηεο πνιηηηζηηθήο, θπζηθήο θαη αξραηνινγηθήο θιεξνλνκηάο θαη πεξηιακβάλνπλ ηηο βαζηθέο αξρέο γηα ηελ πξνζηαζία απηνχ ηνπ πινχηνπ δηεζλψο. 11) Υάξηα ησλ Αζελψλ (1931), ε πξψηε λνκηθή βάζε ηεο Αξρήο ηεο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο. 12) Υάξηεο ησλ Αζελψλ (1933), δεκηνπξγία αξρψλ ηνπ C.I.A.M. 13) χκβαζε ηεο Υάγεο (1954), πξσηνβνπιία ηεο UNESCO γηα πξνζηαζία ηεο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο ζε πεξίπησζε έλνπιεο ζχξξαμεο. 14) Γεληθή πλέιεπζε ηεο UNESCO ζην Νέν Γειρί (1955), ζπζηάζεηο γηα αξραηνινγηθέο αλαζθαθέο. 15) Υάξηεο ηεο Βελεηίαο (1964) 16) Δπξσπατθή χκβαζε γηα ηελ πξνζηαζία ηεο Αξραηνινγηθήο θιεξνλνκηάο ζην Λνλδίλν (1969) 17) χκβαζε γηα ηελ πξνζηαζία ηεο Παγθφζκηαο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ζην Παξίζη (1972) 18) Γηαθήξπμε ηνπ Άκζηεξληακ (1975) 19) Υάξηεο ηεο Burra (1979) 20) χκβαζε ηεο Γξαλάδαο (1985), νινθιεξσκέλε δηαηχπσζε πξνζηαζίαο ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο 21) Υάξηεο γηα ηελ Πξνζηαζία θαη ηε Γηαρείξηζε ηεο Αξραηνινγηθήο Κιεξνλνκηάο ηνπ ICΑΖΜ (1990) 22) Δπξσπατθή χκβαζε γηα ηελ Πξνζηαζία ηεο Αξραηνινγηθήο Κιεξνλνκηάο (1992). Δπηθπξψζεθε απφ ηελ Διιάδα κε ηνλ Νφκν ζην ΦΔΚ 61 Α Ζ Θεζκηθή απηή ζσξάθηζε είλαη απνιχησο απαξαίηεηε γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο νινθιεξσκέλεο πξνζηαζίαο θαη αλάδεημεο ελφο ηέηνηνπ πςειήο Ηζηνξηθήο θαη Πνιηηηζηηθήο Αμίαο δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο. Αθξηβψο γηα ηνλ ίδην ιφγν απνιχησο απαξαίηεηε είλαη θαη ε πξνζεθηηθή επηινγή θαη αλάπηπμε κφλν ησλ θαηαιιειφηεξσλ ζπκβαηψλ, ήπησλ θαη θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ απηφ κνξθψλ Τπνδνκψλ, Δγθαηαζηάζεσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ, κε επαθξηβψο θαζνξηζκέλε ηελ θιίκαθα, ην ραξαθηήξα θαη ηε ρσξνζέηεζε. Τπνδνκψλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ, πνπ ζέβνληαη, πξνζηαηεχνπλ θαη αλαδεηθλχνπλ ηνλ αξρηηεθηνληθφ ραξαθηήξα θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά αιιά θπξίσο ηελ πνιηηηζηηθή ηαπηφηεηα ηνπ Ηζηνξηθνχ ζπλφινπ ηεο Παιηάο Πφιεο ηεο Ξάλζεο. Αληί απηνχ έρνπκε ηελ πξφηαζε πινπνίεζεο ζε επαθή κε απηφ, ελφο ζνβαξφηαηνπ, κεγάιεο θιίκαθαο θαη φριεζεο ηερληθνχ έξγνπ, κε άκεζεο θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο γηα ηνλ Ηζηνξηθφ, Πνιηηηζκηθφ θαη Αξρηηεθηνληθφ ραξαθηήξα ηεο παιηάο πφιεο ηεο Ξάλζεο, αιιά θαη γηα ηελ ιεηηνπξγία, ηελ πνηφηεηα δσήο θαη ηελ βηψζηκε αλάπηπμε ηεο ζχγρξνλεο πφιεο. πγθεθξηκέλα, ζην πξνηεηλφκελν ππν εμέηαζε έξγν επηζεκαίλνπκε: 26

27 (1) πκθψλσο κε ηνλ ζπληάθηε ησλ πξνηάζεσλ «.ζηελ πεξηνρή κειέηεο δελ ππάξρνπλ πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο.» ηφζν απφ ηελ Δζληθή φζν θαη απφ ηελ Δπξσπαίθή Ννκνζεζία (Π.Π.Ε. γηα ηνλ Δαθηύιην Ξάλζεο ζηνλ Κάζεην Άμνλα 70, ππνθεθ.6.2, ζει. 64) Θέζε απζαίξεηε ε νπνία δελ έρεη θακκία απνιχησο ζρέζε κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηεο πεξηνρήο κειέηεο θαη «αγλνεί», ην γλσζηφ ζε φινπο, πθηζηάκελν ζεζκηθφ πιαίζην πνπ ηελ πξνζηαηεχεη φπσο δηεμνδηθά άιισζηε έρεη ήδε αλαπηπρζεί. (2) Καηαζηξαηήγεζε Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο , ΦΔΚ 1037/Γ/ , άξζξν 2 παξ. 3., ζρεηηθψο κε ην κέγηζην χςνο ησλ λέσλ θηηζκάησλ ζηελ πεξηνρή ηεο παιηάο πφιεο.( Τςνο γέθπξαο 80,00κ >>> Μεγ. Δπηηξ. Τςνο 7,50κ,) (3) Καηαζηξαηήγεζε Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο , ΦΔΚ 1037/Γ/ , άξζξν 2 παξ. 3 ζρεηηθψο κε ηελ επηηξεπφκελε θάιπςε ησλ λέσλ θηηζκάησλ ζηελ πεξηνρή ηεο παιηάο πφιεο. (Κάιπςε γέθπξαο θαη ειάρηζηνλ 2250,00ηκ>>>> Μεγ. Δπηηξ. Κάιπςε 150,00ηκ. Αιιά θαη γεληθφηεξα ηα γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο γέθπξαο είλαη ππεξπνιιαπιάζηα ησλ αληίζηνηρσλ επηηξεπφκελσλ γεσκεηξηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ γηα ηα λέα θηίζκαηα ηεο παιηάο πφιεο) (4) Καηαζηξαηήγεζε Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο , ΦΔΚ 1037/Γ/ , άξζξν 3 παξ. 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12 ζρεηηθψο κε ην «αζέαην» ησλ ιεηηνπξγηθψλ ζηνηρείσλ θαη θαηαζθεπψλ ησλ νπνίσλ νη ιεηηνπξγίεο είλαη μέλεο πξνο ηνλ ραξαθηήξα ηεο παιηάο πφιεο (ειηαθνί ζεξκνζίθσλεο, θεξαίεο, κεηξεηέο ΓΔΖ θιπ). Αληί γηα ηελ εθαξκνγή ηεο λνκηκφηεηαο, πξνηείλεηαη λα θαηαζθεπαζζεί έλα έξγν κε θιίκαθα, ιεηηνπξγία θαη ραξαθηεξηζηηθά απνιχησο μέλα κε ηνλ ραξαθηήξα ηεο παιηάο πφιεο, ην νπνίν κάιηζηα ηνπνζεηείηαη σο «ζηέςε» ζηελ πιένλ πεξίνπηε ζέζε ηνπ νηθηζκνχ γεγνλφο ην νπνίν απνηειεί ηελ απφιπηε θαηαζηξνθή γηα ηελ παιηά πφιε θαη ηελ επηβεβιεκέλε αιιά θαη ζεζκηθά πξνβιεπφκελε νινθιεξσκέλε πξνζηαζία ηεο. Έλα έξγν ην νπνίν κάιηζηα δηέξρεηαη κέζα απφ ην ξπκνηνκηθφ ζρέδην ηνπ ηζηνξηθνχ ρψξνπ ηεο παιηάο πφιεο, γεγνλφο ην νπνίν δελ επηηξέπεηαη νχηε ζε κε πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο. (5) Καηαζηξαηήγεζε Νφκνπ , ΦΔΚ 153/ άξζξν 2 παξ. γγ ζρεηηθψο κε ην εχξνο ηεο πξνζηαζίαο ηνπ αθίλεηνπ κλεκείνπ. Όπνπ επαθξηβψο νξίδεηαη φηη ζηελ πξνζηαζία ηνπ αθίλεηνπ κλεκείνπ πεξηιακβάλεηαη, εθηφο ησλ άιισλ, ην άκεζν πεξηβάιινλ ηνπ. (6) Καηαζηξαηήγεζε Νφκνπ , ΦΔΚ 153/ άξζξν 3 παξ 2 ζρεηηθψο κε ηελ πξνζηαζία ηζηνξηθψλ ηφπσλ σο ζηφρν νπνηνπδήπνηε επηπέδνπ ρσξνηαμηθνχ, αλαπηπμηαθνχ, πεξηβαιινληηθνχ θαη πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ ή ζρεδίσλ ηζνδπλάκνπ απνηειέζκαηνο ε ππνθαηάζηαηψλ ηνπο. (7) Καηαζηξαηήγεζε Νφκνπ , ΦΔΚ 153/ άξζξν 14 ζρεηηθψο κε ηηο πθηζηάκελεο απαγνξεχζεηο επεκβάζεσλ πνπ δηαηαξξάζζνπλ ηελ ζρέζε κεηαμχ ησλ θηηξίσλ θαη ησλ ππαίζξησλ ρψξσλ ηνπο. 27

28 (8) Καηαζηξαηήγεζε ηνπ Νφκνπ , ΦΔΚ 61 Α , ν νπνίνο επηθπξψλεη γηα ηελ Διιάδα ηελ Δπξσπατθή χκβαζε γηα ηελ Πξνζηαζία ηεο Αξραηνινγηθήο Κιεξνλνκηάο (1992) θαη ζπγθεθξηκκέλα, (α) Καηαζηξαηήγεζε ηνπ Αξζξνπ 7 ζρεηηθψο κε ηελ ππνρξέσζε θάζε ζπκβαιιφκελνπ γηα ηελ ιήςε κέηξσλ γηα ηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ ρψξνπ πνπ πεξηβάιιεη ηα κλεκεία θιπ. (β) Καηαζηξαηήγεζε ηνπ Αξζξνπ 8 παξ. 2 ζρεηηθψο κε ηελ ππνρξέσζε θάζε ζπκβαιιφκελνπ λα ιάβεη ππφςηλ ηα εηδηθά πξνβιήκαηα πνπ ηίζεληαη γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο Αξρηηεθηνληθήο θιεξνλνκηάο θιπ. (γ) Καηαζηξαηήγεζε ηνπ Αξζξνπ 10 ζρεηηθψο κε ηελ ππνρξέσζε θάζε ζπκβαιιφκελνπ λα αθνινπζήζεη πνιηηηθή νινθιεξσκέλεο πξνζηαζίαο ησλ θηηξίσλκλεκείσλ, ζπλφισλ θιπ. ε απηφ αθξηβψο ην πςειήο Ηζηνξηθήο θαη Πνιηηηζηηθήο Αμίαο δνκεκέλν πεξηβάιινλ, ηεο Παιηάο Πφιεο ηεο Ξάλζεο θαη ησλ θηηξίσλ-κλεκείσλ πνπ ην ζπγθξνηνχλ κε ηα ηδηαίηεξα Αξρηηεθηνληθά ραξαθηεξηζηηθά, ηελ αλζξψπηλε θιίκαθα θαη ηελ αξκνληθή ζρέζε θαη ζπλέρεηα κε ην πξνζηαηεπηηθφ δεκφζην πεξηαζηηθφ ηνπ δάζνο, πξνηείλεηαη λα θαηαζθεπαζζεί έλα έξγν ηνπ νπνίνπ ε θιίκαθα, ε ιεηηνπξγία θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά φπσο πξνδηαγξάθνληαη ζηηο ππν εμέηαζε πξνηάζεηο, θαζηζηνχλ νιέζξηα θαη θαηαζηξνθηθή ηελ άκεζε γεηηλίαζε θαη αζθπθηηθή επαθή ηνπ κε ηνλ Ηζηνξηθφ θαη ζεζκηθά πξνζηαηεπφκελν γηα ηνλ ζθνπφ απηφ νηθηζηηθφ ζχλνιν ηεο παιηάο πφιεο ηεο Ξάλζεο, κε απνθνξχθσκα ηελ πξνηεηλφκελε θαηαζθεπή γέθπξαο ζηελ «ζηέςε» ηεο παιηάο πφιεο. Αδηαλφεηε επηινγή γηα κηα πεξηνρή φπνπ γηα κία απιή επηζθεπή ησλ φςεσλ ελφο κηθξνχ δηαηεξεηένπ ηζφγεηνπ ζπηηηνχ θαηεγνξίαο 3 ζηελ παιηά πφιε ηεο Ξάλζεο, απαηηείηαη - εθηφο φισλ ησλ απαξαίηεησλ ειέγρσλ γηα θάζε θηίζκα πνπ δηελεξγεί ε πνιενδνκία θαη έιεγρνο απφ : 1. Πξσηνβάζκηα ΔΠ.Α.Δ. Ξάλζεο 2. Γεληθή Γξακκαηεία Μαθεδνλίαο - Θξάθεο ζηελ Θεζζαινλίθε 3. 4 ε Δθνξεία Νεσηέξσλ Μλεκείσλ ζηελ Ξάλζε θαη ηελ Θεζζαινλίθε 4. Σνπηθφ πκβνχιην Μλεκείσλ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο ζηελ Κνκνηελή. ηελ πεξίπησζε δε πνπ αθνξά ζε θηίξην κεγαιχηεξεο ζπνπδαηφηεηαο απαηηείηαη θαη επί πιένλ έιεγρνο θαη απφ ην: 5. πκβνχιην Υσξνηαμίαο, Οηθηζκνχ θαη Πεξηβάιινληνο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Μαθεδνλίαο Θξάθεο ζηελ Θεζζαινλίθε Δηζη εχινγα αλαξσηηέηαη θαλείο, πνηα ε ζθνπηκφηεηα εθαξκνγήο ηνπ φλησο απαξαίηεηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ θαη πνην ην λφεκα φισλ απηψλ ησλ ειέγρσλ απφ ηελ Πνιηηεία θαη ησλ πξνζπαζεηψλ απφ ηνπο θάηνηθνπο θαη ηνπο κεραληθνχο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο παιηάο πφιεο ηεο Ξάλζεο, αλ θαηαζηξαηεγψληαο φια ηα παξαπάλσ θαηαζθεπαζζεί ζηελ ζηέςε ηνπ νηθηζκνχ ε πξνηεηλφκελε γέθπξα ησλ 250 κέηξσλ κήθνπο κε ηνπο ππιψλεο ησλ 80 κέηξσλ χςνπο, θαηαζηξέθνληαο ηελ αξκνλία ησλ κεγεζψλ θαη ησλ ζρέζεσλ, ηεο 28

29 ιεηηνπξγίαο θαη ηεο αηζζεηηθήο, αιιά θαη ηελ ζπλνιηθή εηθφλα θαη ηνλ ραξαθηήξα ηεο πφιεο ππνβαζκίδνληαο ηελ κε αλαζηξέςηκα. Γηφηη ε πινπνίεζε ελφο ηέηνηνπ έξγνπ ζεκαίλεη αθξηβψο ηελ θαηαζηξαηήγεζε θάζε έλλνηαο πξνζηαζίαο, ζεκαίλεη νπζηαζηηθή θαηαζηξνθή ηνπ ηζηνξηθνχ ηφπνπ, ν νπνίνο κάιηζηα εθηφο ησλ άιισλ απνηειεί ζεκαληηθφ πφιν έιμεο ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ θαη θαζνξηζηηθφ κνριφ γηα ηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ηεο πφιεο θαη ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο γεληθφηεξα. πλνιηθψο δηαπηζηψλεηαη φηη πξφθεηηαη γηα έλα έξγν ην νπνίν: Αλαηξέπεη, αιινηψλεη θαη θαηαζηξέθεη ην ζχλνιν ησλ ηζηνξηθψλ, πνιηηηζκηθψλ θαη αξρηηεθηνληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ηζηνξηθνχ θαη ζεζκηθά πξνζηαηεπφκελνπ νηθηζηηθνχ ζπλφινπ ηεο παιηάο πφιεο ηεο Ξάλζεο θαη ηελ ζρέζε ηνπ κε ηνλ άκεζν πεξηβάιινληα ρψξν ηνπ Απνθιείεη ηελ επηβαιφκελε νινθιεξσκέλε πξνζηαζία, αλάδεημε, βειηίσζε θαη δηαηήξεζε ηεο αξρηηεθηνληθήο καο θιεξνλνκηάο. Τπνβαζκίδεη δξακαηηθά θαη θαηαζηξέθεη ηνλ Ηζηνξηθφ, Πνιηηηζκηθφ θαη Αξρηηεθηνληθφ ραξαθηήξα ηεο παιηάο πφιεο, γεγνλφο πνιιαπιψλ θαη πνιππαξακεηξηθψλ θαηαζηξεπηηθψλ επηπηψζεσλ γηα ηελ Ηζηνξία αιιά θαη ηελ ζχγρξνλε δσή θαη αλάπηπμε ηεο πφιεο. Απνθφπηεη ηε θπζηθή ζπλέρεηα ηεο παιηάο Πφιεο κε ην Πεξηαζηηθφ Πξνζηαηεπηηθφ δάζνο, ηνπ νπνίνπ απνκεηψλεη θαη νπζηαζηηθψο θαηαζηξέθεη ηελ ιεηηνπξγία. Πξνθαιεί ζνβαξά πξνβιήκαηα κεηαθίλεζεο, ζνξχβνπ θαη ξχπαλζεο ζηελ ιεηηνπξγία ηεο πφιεο, ππνβαζκίδνληαο δξακαηηθά ηελ πνηφηεηα δσήο ζε απηήλ. πκπεξαζκαηηθώο απφ ηελ εμέηαζε, αλάιπζε θαη ζπλεθηίκεζε φισλ ησλ παξαπάλσ παξακέηξσλ θαη επηπηψζεσλ ζε φηη αθνξά ζην πθηζηάκελν Ηζηνξηθφ Οηθηζηηθφ θέληξν θαη Γηαηεξεηέν Παξαδνζηαθφ ζχλνιν ηεο Παιηάο Πφιεο ηεο Ξάλζεο, είλαη πξνθαλέο φηη ε θαηαζθεπή ηνπ πξνηεηλφκελνπ δαθηπιίνπ κε ηελ πξνηεηλφκελε ή θάπνηα άιιε εθ ησλ πθηζηάκελσλ «ελαιιαθηηθψλ» ππν εμέηαζε ραξάμεψλ ηνπ - φπσο απηέο έρνπλ ζήκεξα - ζα έρεη αξλεηηθέο, κε αλαζηξέςηκεο θαη θαηαζηξνθηθέο επηπηώζεηο. Ωο εθ ηνχηνπ ε γλσκνδφηεζε γηα ηηο ελ ιφγσ πξνηάζεηο είλαη θαηεγνξεκαηηθά αξλεηηθή. Σέινο ππνγξακκίδνπκε θαη ηελ πξνζθάησο αλαξηεκέλε ζην δηαδίθηπν (ΑΓΑ: 4ΑΛΑΟΡ1Τ-1, ) ππ. Αξηζκ. 359/ Αξλεηηθή Απφθαζε ηεο Γεληθήο Γ/λζεο Υσξνηαμηθήο θαη Πεξηβαιινληηθήο Πνιηηηθήο, Γ/λζε Πεξηβάιινληνο θαη Υσξηθνχ ρεδηαζκνχ, Σκήκα Πεξηβαιινληηθνχ θαη Υσξηθνχ ρεδηαζκνχ, ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο-Θξάθεο. Ζ ελ ιφγσ ππεξεζία έρνληαο ππ φςε φιν ην πθηζηάκελν ζεζκηθφ πιαίζην θαη ζπλεθηηκψληαο φιεο ηηο γλσκνδνηήζεηο θνξέσλ θαη Τπεξεζηψλ δηαπίζησζε, έθξηλε θαη απνθάζηζε φηη, δελ είλαη δπλαηφλ λα ππάξμεη ε ζεηηθή γλσκνδφηεζή 29

30 ηεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. πγθεθξηκέλα αλαθέξεη φηη «Απνξξίπηεηαη ε Πξνκειέηε Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ (Π.Π.Δ.) γηα ην έξγν κε ηελ επσλπκία Γαθηύιηνο Ξάλζεο ζηνλ Κάζεην Αμνλα 70 (Ξάλζε-Δρίλνο-Διιελνβνπιγαξηθά ζύλνξα), ηεο ΔΓΝΑΣΙΑ ΟΓΟ Α.Δ., όπσο απηό πεξηγξάθεηαη ζην θάθειν ηεο θαηαηεζείζαο Π.Π.Δ. θαηόπηλ ηεο Πξνθαηαξηηθήο Πεξηβαιινληηθήο Δθηίκεζεο θαη Αμηνιόγεζεο (Π.Π.Δ.Α) ηνπ έξγνπ απηνύ» θαη κάιηζηα ζπλερίδεη αλαθέξνληαο φηη «.θξίλεηαη αλαγθαίν ην ελ ιόγσ έξγν λα εληαρζεί ζηνλ εληαίν ζρεδηαζκό γηα ηελ ράξαμε θαη ηελ θαηαζθεπή ηνπ Κάζεηνπ Αμνλα 70 (Ξάλζε Δρίλνο Διιελν-βνπιγαξηθά ζύλνξα), πνπ λα ην ζπκπεξηιακβάλεη σο ηκήκα ηνπ γηα ηελ δηαζύλδεζή ηνπ κε ηελ Δγλαηία νδό. Σν εληαίν απηό έξγν κε βάζε θαη ηελ 2 ε ζρεηηθή ΚΤΑ, θαηαηάζζεηαη ζηελ ππνθαηεγνξία 1 ηεο πξώηεο (Α) θαηεγνξίαο έξγσλ ηεο νκάδαο 1 ηνπ Πίλαθα 1 Δξγα Οδνπνηίαο (Α/Α 3: Δζληθό νδηθό δίθηπν), θαη ζα πξέπεη επνκέλσο λα αδεηνδνηεζεί πεξηβαιινληηθά από ηελ Δηδηθή Τπεξεζία Πεξηβάιινληνο (Δ.Τ.Π.Δ.) ηνπ Τ.Π.Δ.Κ.Α.». 3. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ Με γλψκνλα ην δεκφζην ζπκθέξνλ, ηε βησζηκφηεηα ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο πνηφηεηαο δσήο ηεο πφιεο, αιιά θαη ηνλ ζεβαζκφ θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ Φπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηελ νινθιεξσκέλε πξνζηαζία ηεο Ηζηνξηθήο, Πνιηηηζηηθήο θαη Αξρηηεθηνληθήο θιεξνλνκηάο, ζπλεθηηκψληαο, ππν ην πξίζκα φιεο ηεο πξνεγεζείζεο αλάιπζεο, ζα πξέπεη λα απνθιεηζηεί θαηεγνξεκαηηθά θάζε επηινγή γηα Γεκφζην έξγν-απηνζθνπφ, κε απζαίξεηε θιίκαθα θαη επηινγέο, ην νπνίν νδεγεί λνκνηειεηαθά ζε αλεμέιεθηεο θαη κε αλαζηξέςηκεο θαηαζηξνθηθέο επηπηψζεηο, αιιά θαη θαηαζπαηάιεζε πφξσλ. ηα πιαίζηα απηά θαη κε βάζε ηα παξαπάλσ θξηηήξηα απνθιείεηαη θαηεγνξεκαηηθά ε «ιύζε» ηνπ δαθηπιίνπ κε ηελ πξνηεηλόκελε ή θάπνηα άιιε εθ ησλ πθηζηάκελσλ «ελαιιαθηηθώλ» ραξάμεώλ ηνπ - ηνπιάρηζηνλ φπσο απηέο πθίζηαληαη ζήκεξα, δηφηη ε δηέιεπζε θαη ε αλάπηπμή ηνπ φπσο πξνβιέπεηαη ζηηο ππν εμέηαζε πξνηάζεηο κέζα ζηνλ ππξήλα πεξηνρψλ απνιχησο πξνζηαηεπφκελσλ θπζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ αιιά θαη ζην βφξεην ηκήκα ηνπ Ηζηνξηθνχ θαη απνιχησο πξνζηαηεπφκελνπ νηθηζηηθνχ ζπλφινπ ηεο παιηάο πφιεο ηεο Ξάλζεο, κε ή θαη ρσξίο ηελ θαηαζθεπή γέθπξαο, ζα έρεη απνιχησο αξλεηηθέο, κε αλαζηξέςηκεο θαη θαηαζηξνθηθέο επηπηψζεηο, φπσο έρεη ήδε δηεμνδηθψο αλαιπζεί θαη ηεθκεξησζεί. Αιισζηε, απφ πνπζελά δελ πξνθχπηεη ή ζπλάγεηαη ε αλαγθαηφηεηα δεκηνπξγίαο δαθηπιίνπ γηα ηελ παξάθακςε ηεο πφιεο ζηε ζπλέρεηα ηνπ Κάζεηνπ Αμνλα 70. Δπίζεο, ν ππν εμέηαζε δαθηχιηνο ζα πξνθαιέζεη ζνβαξέο δπζιεηηνπξγίεο θαη ζπκθνξήζεηο ζην πθηζηάκελν ηνπηθφ νδηθφ δίθηπν ηεο άκεζεο πεξηνρήο, επηβαξχλνληάο ην κε επηπιένλ θφξην, πεξηηηέο δηαδξνκέο, απνθνπέο νηθηζηηθψλ ηκεκάησλ, επηκήθπλζε δηαδξνκψλ θιπ. Γηα ηνπο ίδηνπο αθξηβψο ιφγνπο απνθιείνληαη - ζαλ δπλαηέο ιχζεηο γηα ηελ πεξίπησζε κνλήο παξάθακςεο - θαη νη πθηζηάκελεο «ελαιιαθηηθέο» δπηηθέο ραξάμεηο πνπ απνηεινχλ ην δπηηθφ ζθέινο ηνπ 30

31 εμεηαδφκελνπ δαθηπιίνπ. εκεηψλεηαη φηη, γηα ηελ πεξίπησζε ηεο κνλήο παξάθακςεο δελ ζα κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ ιχζε, νχηε νη πθηζηάκελεο «ελαιιαθηηθέο» αλαηνιηθέο ραξάμεηο ηνπ εμεηαδφκελνπ δαθηπιίνπ, φπσο πξνηείλνληαη ζε απηφλ (γέθπξα θιπ). Παξφια απηά ζην θξίζηκν εξψηεκα πνπ εχινγα ηίζεηαη, αλ δειαδή ππάξρεη ιχζε, ε απάληεζε είλαη θαηεγνξεκαηηθά θαηαθαηηθή θαη αθνξά ζε κία ιχζε ζθφπηκε, ρξήζηκε, απαξαίηεηε γηα ηελ Κνηλή σθέιεηα, ηελ βηψζηκε Αλάπηπμε, ηελ Αζθάιεηα θαη ηελ Πνηφηεηα δσήο. Δλα έξγν κε ηελ κέγηζηε επηηειεζηηθφηεηα, ην νπνίν λα πινπνηεί κε βέιηηζην ηξφπν ηελ παξάθακςε ηεο Πφιεο ηεο Ξάλζεο, κε ζσζηή θιίκαθα, κε Λεηηνπξγηθφηεηα θαη Αζθάιεηα, κε Αηζζεηηθή, κε Οηθνλνκία, κε ηξφπν ν νπνίνο δελ επεξεάδεη θαζφινπ θαη ζέβεηαη ηα δχν πςειήο αμίαο νηθνζπζηήκαηα θπζηθφ θαη αλζξσπνγελέο. Γειαδή έλα έξγν κε πνηφηεηα θαη πξνδηαγξαθέο πνπ ζα δηαζθαιίδνπλ φια ηα παξαπάλσ, ην νπνίν ζα έρεη θαζνξηζηηθή ζπκβνιή ζηελ βηψζηκε Αλάπηπμε ηνπ ηφπνπ θαη παξάιιεια ζηελ Πξνζηαζία, Αλαβάζκηζε θαη Αλάδεημε ηνπ Πεξηβάιινληνο, άκεζα αιιά θαη ζε βάζνο ρξφλνπ. Ζ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ απηνχ κε ηηο θαηάιιειεο κεζνδνινγίεο, πξνζεγγίζεηο θαη ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο, νη νπνίνη απνηεινχλ θνηλφ ηφπν ζηελ δεκηνπξγία θαη ηελ δηαρείξηζε ηέηνησλ ηερληθψλ έξγσλ ζηελ Δ.Δ. ρξφληα ηψξα, δηαζθαιίδνπλ πιήξσο ηηο ζσζηέο επηινγέο ζε φηη αθνξά ζηνλ ηξφπν, ζηελ κνξθή, ζηελ θιίκαθα θαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά, δειαδή ηνλ απαηηνχκελν ζεβαζκφ σο πξνο ηα επαίζζεηα πθηζηάκελα νηθνζπζηήκαηα θαη κάιηζηα ρσξίο δπζαλάινγε αχμεζε ηνπ θφζηνπο ή θαηαζπαηάιεζε πφξσλ ψζηε λα ηεζεί ζε θίλδπλν ε πινπνίεζε ηνπ ζεκαληηθφηαηνπ απηνχ αλαπηπμηαθνχ έξγνπ. Αληηζέησο ε πινπνίεζή ηνπ απνηειεί έλα απνιχησο ξεαιηζηηθφ θαη εθηθηφ ζηφρν. Απφ ηελ δηεμνδηθή εμέηαζε φισλ ησλ παξακέηξσλ ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ζπλεθηηκψληαο επίζεο ηα απνηειέζκαηα ησλ εθθξαζκέλσλ ζέζεσλ ησλ ππεχζπλσλ νξγάλσλ θαη ππεξεζηψλ ηεο Πνιηηείαο θαη ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο αιιά θαη άιισλ ζεκαληηθψλ ηνπηθψλ θνξέσλ,(παλεπηζηήκην θιπ) πξνθχπηεη φηη βέιηηζηε ιύζε ε νπνία ζα κπνξνύζε λα θαιύςεη πιήξσο ηηο ηηζέκελεο απαηηήζεηο ππάξρεη θαη κάιηζηα ζα κπνξνύζε λα πινπνηεζεί κε κνλή παξάθακςε από ηελ Αλαηνιηθή πιεπξά. Με έλα θιεηζηφ νδηθφ άμνλα θαηάιιεισλ πξνδηαγξαθψλ, ν νπνίνο δελ ζα δηαζρίδεη ηνλ ππξήλα ησλ επαίζζεησλ απηψλ νηθνζπζηεκάησλ, ηνπ Πξνζηαηεπηηθνχ Γεκφζηνπ Πεξηαζηηθνχ Γάζνπο, ηεο Αλαδαζσηέαο έθηαζεο θαη ηνπ κφληκνπ θαηαθπγίνπ άγξηαο δσήο, δελ ζα δηέξρεηαη ππεξάλσ θαη ζε επαθή κε ηελ Παιηά Πφιε ηεο Ξάλζεο νχηε ζα είλαη νξαηφο ζηα ηκήκαηά ηνπ απηά. Γειαδή έλαο θιεηζηφο νδηθφο άμνλαο, ν νπνίνο κε πνιχ πξνζεθηηθή ρσξνζέηεζε, ράξαμε θαη πινπνίεζή ηνπ, ζα παξαθάκπηεη ηελ πφιε ηεο Ξάλζεο κε ηε κηθξφηεξε δπλαηή επέκβαζε θαη πεξηβαιινληηθφ θφζηνο- απνηχπσκα κέζα απν βέιηηζηεο, θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ θαη ηα πθηζηάκελα νηθνζπζηήκαηα ιχζεηο. Ζ παξάθακςε από ηελ Αλαηνιηθή πιεπξά κε ηελ αλαζεσξεκέλε - βειηηζηνπνηεκέλε ράξαμε θαη κε εθαξκνγή ησλ θαηάιιεισλ πξνδηαγξαθώλ θαη θξηηεξίσλ επηινγήο πνπ ηίζεληαη απφ ην πθηζηάκελν ζεζκηθφ Πιαίζην θαη ηελ Γηεζλή πξαθηηθή, κπνξεί λα πξνζεγγίζεη θαη λα αληηκεησπίζεη κε επηηπρία ηηο εμαηξεηηθέο πεξηβαιινληηθέο, ηζηνξηθέο θαη πνιηηηζηηθέο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο 31

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000.

«ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000. «ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000.000,00 Σο έπγο ανήκει ςσην κασηγοπία σψν έπγψν οδοποιΐαρ & πεπιελάμβανε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΣΑ - ΚΕΘΣΟΤΡΓΘΙΗ ΑΞΘΑ

ΦΤΣΑ - ΚΕΘΣΟΤΡΓΘΙΗ ΑΞΘΑ ΦΤΣΑ - ΚΕΘΣΟΤΡΓΘΙΗ ΑΞΘΑ ΙΔΗΡΝΟΓΗΘΖ ΑΜΗΑ Αληηκεησπίδνπλ απνηειεζκαηηθά πξνβιήκαηα: 1) νπηηθήο όριεζεο 2) αλεπηζύκεηεο θίλεζεο αλζξώπσλ, δώσλ 3). πξνβιήκαηα ζνξύβνπ 4) θαζαξηζκόο αηκόζθαηξαο από ξύπνπο 5)

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ.

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ. Άσκηση cash flow tunnel Δίζηε επικεθαλήρ ηηρ ομάδαρ διασείπιζηρ κινδύνος πος αζσολείηαι με ηη λειηοςπγική ανάλςζη κινδύνυν μεγάληρ εηαιπείαρ διασείπιζηρ αςηοκινηηοδπόμυν. Έσεηε να παπαδώζεηε μελέηη πος

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1.

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1. ΘΕΜΑ. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f : IR IR ηζρύεη + f() f(- ) = γηα θάζε IR. Να δείμεηε όηη f() =, ΙR. Να βξείηε ηελ εθαπηόκελε (ε) ηεο C f πνπ δηέξρεηαη από ην ζεκείν (-,-) 3. Να βξείηε ην εκβαδόλ Δ(α) ηνπ ρωξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα