Tερληθό Eπηκειεηήξην Eιιάδαο. Σκήκα Θξάθεο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Tερληθό Eπηκειεηήξην Eιιάδαο. Σκήκα Θξάθεο"

Transcript

1 Tερληθό Eπηκειεηήξην Eιιάδαο Σκήκα Θξάθεο ΠΔΡΙΜΔΣΡΙΚΟ ΓΑΚΣΤΛΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΑΚΑΜΦΗ ΣΗ ΠΟΛΗ ΣΗ ΞΑΝΘΗ ζηνλ θάζεην άμνλα 70 (Ξάλζε Ερίλνο Ειιελνβνπιγαξηθά ζύλνξα) Οκάδα Δξγαζίαο: (1) ΜΖΝΑ Λ. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ, Γξ. Μερ. Πνιηηηθφο Μεραληθφο, Δπηθ. Καζεγεηήο Γ.Π.Θ. (2) ΗΩΑΝΝΑ ΚΟΤΡΣΑΚΖ, Γηπι. Πνιηηηθνο Μεραληθφο Δ.Μ.Π., Η.Γ.Α.Υ., Α Βαζκ., Γ/λζε Γεκ. Δξγσλ, Αλ.Μ.-Θ. (3) ΝΗΚΖ ΑΓΑΘΑΚΖ, Γηπι. Αξρηηεθησλ Μεραληθνο Α.Π.Θ. ΞΑΝΘΗ ΜΑΡΣΙΟ 2011

2 Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η ΘΔΜΑ: ΠΔΡΙΜΔΣΡΙΚΟ ΓΑΚΣΤΛΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΑΚΑΜΦΗ ΣΗ ΠΟΛΗ ΣΗ ΞΑΝΘΗ ζηνλ θάζεην άμνλα 70 (Ξάλζε Ερίλνο Ειιελνβνπιγαξηθά ζύλνξα) Σν Σερληθφ Δπηκειεηήξην Διιάδαο Σκήκα Θξάθεο ζηηο αξρέο ηνπ 2010 ζπγθξφηεζε νκάδα εξγαζίαο πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζζνχλ νη πξνηεηλφκελεο απφ ηελ «ΔΓΝΑΣΗΑ ΟΓΟ Α.Δ» ελαιιαθηηθέο ιχζεηο, αλαθνξηθά κε ηελ πινπνίεζε πεξηκεηξηθνχ δαθηπιίνπ γηα ηελ παξάθακςε ηεο πφιεο ηεο Ξάλζεο ζηνλ Κάζεην Άμνλα 70 «Ξάλζε - Δρίλνο - Διιελνβνπιγαξηθά ζχλνξα», ψζηε λα δηακνξθσζεί θαη λα δηαηππσζεί εκπεξηζηαησκέλε άπνςε ηνπ ΣΔΔ επί απηψλ, αιιά θαη ηελ κεγάιε αμία ηνπ ζεκαληηθνχ απηνχ ηερληθνχ έξγνπ γηα ηελ άκεζε θαη ηελ επξχηεξε πεξηνρή κειέηεο. Σελ νκάδα εξγαζίαο απνηεινχλ νη : (1) ΜΖΝΑ Λ. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ, Γξ. Μερ. Πνιηηηθφο Μεραληθφο, Δπηθ. Καζεγεηήο Γ.Π.Θ. (2) ΗΩΑΝΝΑ ΚΟΤΡΣΑΚΖ, Γηπι. Πνιηηηθνο Μεραληθφο Δ.Μ.Π., Η.Γ.Α.Υ., Α Βαζκ., Γ/λζε Γεκ. Δξγσλ, Αλ.Μ.-Θ. (3) ΝΗΚΖ ΑΓΑΘΑΚΖ, Γηπι. Αξρηηεθησλ Μεραληθνο Α.Π.Θ. Πξηλ απφ φια, ην Σκήκα Θξάθεο ηνπ ΣΔΔ επηζεκαίλεη γηα κία αθφκε θνξά θαη ππνγξακκίδεη ηελ ζεκαζία πνπ απνδίδεη ζηελ αδηαθηινλίθεηε θαη κεγάιεο ζπνπδαηφηεηαο αμία ηνπ θάζεηνπ άμνλα 70 σο αλαπηπμηαθνχ έξγνπ γηα ηελ πφιε ηεο Ξάλζεο θαη ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο. Έλα έξγν ζθφπηκν θαη ρξήζηκν, ην νπνίν - πινπνηψληαο ηελ ζρεηηθή δηαθξαηηθή ζπκθσλία κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ - πξνζδίδεη λέα δπλακηθή ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο θαη ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηε ζχζθημε ησλ ζρέζεσλ θαη ηελ πνιηηηζκηθή επηθνηλσλία ησλ δχν ιαψλ. Δπίζεο, επηζεκαίλεη θαη ππνγξακκίδεη ηελ πξνθαλή θαη αδηαθηινλίθεηε θξηζηκφηεηα ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ν θάζεηνο απηφο άμνλαο ζα πξέπεη λα παξαθάκπηεη ηελ Πφιε ηεο Ξάλζεο, ψζηε λα κελ αιινηψλεη, ηφζν ην ζεζκηθά πξνζηαηεπφκελν Ηζηνξηθφ δνκεκέλν πεξηβάιινλ ηεο παιαηάο πφιεο, φζν θαη ην ζεζκηθά πξνζηαηεπφκελν θπζηθφ πεξηβάιινλ πνπ ηελ πεξηβάιιεη. Δλα δεκφζην έξγν θξίζηκν γηα ηελ πνηφηεηα δσήο ηεο πφιεο αιιά θαη ηε δηαζθάιηζε ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ κέζσ ησλ νπνίσλ δηέξρεηαη, έξγν απαξαίηεην γηα ηελ Κνηλή Ωθέιεηα, ηελ Αζθάιεηα, ηελ Πνηφηεηα θαη ηελ Σαρχηεηα Μεηαθηλήζεσλ θαη Δπηθνηλσλίαο. Τπνγξακκίδεηαη δειαδή, ε απαίηεζε γηα ελδειερή δηεπηζηεκνληθή έξεπλα θαη κεγάιε πξνζνρή ζηηο θξίζηκεο επηινγέο αλαθνξηθά κε ηελ θιίκαθα, ηα ηδηαίηεξα ιεηηνπξγηθά θαη κνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ελφο ηέηνηνπ έξγνπ, αιιά θαη γηα ηελ επίδξαζή ηνπ ζηα ηνπηθά νηθνζπζηήκαηα πνπ επεξεάδεη, πεξηβαιινληηθά, θνηλσληθά, ηζηνξηθά, πνιηηηζηηθά θαη νηθνλνκηθά. Όια απηά απνηεινχλ αθξηβψο ην πιαίζην θαη ην πξίζκα κέζα απφ ην νπνίν ε Ο.Δ. πξνζεγγίδεη, εμεηάδεη θαη αμηνινγεί ηηο πθηζηάκελεο πξνηάζεηο ζηελ παξνχζα ηερληθή έθζεζε. Με βάζε φια ηα παξαπάλσ θαη επηδηψθνληαο πξσηίζησο ηελ δεκηνπξγία κηαο νινθιεξσκέλεο θαη αθξηβνχο εηθφλαο πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζζεί ε ζσζηή δηαδηθαζία γηα ηελ εμαγσγή αζθαιψλ ζπκπε- 2

3 ξαζκάησλ, ζεσξνχκε σο απαξαίηεην πξψην βήκα γηα ηελ παξνχζα ηερληθή έθζεζε κία ζπλνπηηθή αλαθνξά ζην ηζηνξηθφ ηεο δηαδηθαζίαο πινπνίεζεο ηνπ εμεηαδφκελνπ έξγνπ, κέρξη ζήκεξα. 1. ΙΣΟΡΙΚΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ Ζ αξκνδηφηεηα γηα ηελ πινπνίεζε θαη ηηο κειέηεο ηνπ Κάζεηνπ Άμνλα 70 «Ξάλζε - Δρίλνο - Διιελνβνπιγαξηθά χλνξα» κεηαβηβάζηεθε ζηελ «ΔΓΝΑΣΗΑ ΟΓΟ Α.Δ.» κε ηελ αξ. Γ1β/1786/ Τπνπξγηθή Απφθαζε. Σν ζπλνιηθφ κήθνο ηνπ ελ ιφγσ θάζεηνπ άμνλα ηεο Δγλαηίαο νδνχ αλέξρεηαη ζε 55 ρικ πεξίπνπ. Άκεζε πξνηεξαηφηεηα απνηειεί ην βφξεην ηκήκα ηνπ άμνλα απφ Μειίβνηα κέρξη ηα χλνξα, κήθνπο 17,5 ρικ, γηα ην νπνίν ήδε έρεη αλαηεζεί θαη εγθξηζεί κέξνο ησλ κειεηψλ, ελψ απφ ηηο ινηπέο κειέηεο θάπνηεο έρνπλ ήδε πξνθεξπρζεί θαη άιιεο πξφθεηηαη λα πξνθεξπρζνχλ άκεζα. Ζ νινθιήξσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Κάζεηνπ Άμνλα 70 κε ηθαλνπνηεηηθά γεσκεηξηθά θαη ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά, φπσο απηά θαζνξίζηεθαλ ζηε δηαθξαηηθή ζπκθσλία ησλ ρσξψλ Διιάδαο - Βνπιγαξίαο, εληάζζεηαη ζηηο πξνηεξαηφηεηεο ηφζν ηεο Διιεληθήο Κπβέξλεζεο φζν θαη ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο (Δ.Δ.). ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε, ε ελ ιφγσ ζχλδεζε ρξεζηκνπνηεί αξρηθά ην αζηηθφ νδηθφ δίθηπν ηεο πφιεο ηεο Ξάλζεο. Βνξεηφηεξα, έσο ην χςνο ηνπ νηθηζκνχ Μειίβνηα ζε απφζηαζε 17 ρικ πεξίπνπ απφ ηα Διιελνβνπιγαξηθά ζχλνξα, ε ζχλδεζε εμππεξεηείηαη απφ ηελ πθηζηάκελε νδφ, ε νπνία φκσο δηαζέηεη θησρά γεσκεηξηθά θαη ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά. Απφ ηνλ νηθηζκφ Μειίβνηα έσο ηα Διιελνβνπιγαξηθά ζχλνξα δελ ππάξρεη νδηθή ζχλδεζε (αδηάλνηθην ηκήκα). Ο Κάζεηνο Άμνλαο 70, ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ εθηεζέληα, θαηαιήγεη ζηελ πφιε ηεο Ξάλζεο κε ζπλέπεηα ηελ απμεκέλε θπθινθνξηαθή θίλεζε, ηελ εκπινθή ηεο δηακπεξνχο θίλεζεο κε ηνλ ηζηφ ηεο πφιεο θαη ηελ απνπζία απεπζείαο ζχλδεζεο κε ηελ Δ.Ο. Νν 2 ή ηελ Δγλαηία νδφ. Σν ΤΠΔΥΩΓΔ αλέζεζε ην 1997 ηελ εθπφλεζε αλαγλσξηζηηθήο κειέηεο νδνπνηίαο γηα ηνλ ελ ιφγσ Κάζεην άμνλα 70, ζηελ νπνία πξνηάζεθαλ ηξεηο (3) ελαιιαθηηθέο ιχζεηο γηα ην ζχλνιν ηνπ άμνλα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο παξάθακςεο Ξάλζεο. Μεηά ηε κεηαβίβαζε ην 2006, ηεο αξκνδηφηεηαο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ζηελ «ΔΓΝΑΣΗΑ ΟΓΟ Α.Δ.», ε «Δ.Ο. Α.Δ.» πξνρψξεζε ην 2008 ζηελ αλάζεζε θαη ζχλαςε ζχκβαζεο ( ) ππεξεζηψλ πκβνχινπ, γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο Γ/λζεο Μειεηψλ ηεο «Δ.Ο. Α.Δ.» ζηελ εθπφλεζε «Μειέηεο ζθνπηκφηεηαο ηνπ Κάζεηνπ Άμνλα 70 ηεο Δγλαηίαο νδνχ «Ξάλζεο - Δρίλνο - Διιελνβνπιγαξηθά χλνξα» πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία έγθξηζεο ηνπ έξγνπ θαη έληαμήο ηνπ ζε ρξεκαηνδνηηθφ πξφγξακκα. Σν 2008 απνθαζίζηεθε ε αλάζεζε ζχκβαζεο ( ) ππεξεζηψλ πκβνχινπ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο Γ/λζεο Μειεηψλ ηεο «Δ.Ο. Α.Δ.» ζηελ εθπφλεζε πξνσζεκέλεο αλαγλσξηζηηθήο κειέηεο νδνπνηίαο ηνπ Γαθηπιίνπ Ξάλζεο, φπνπ εμεηάζηεθαλ ελαιιαθηηθέο ραξάμεηο γηα ην Γαθηχιην, ζε ζπλέρεηα 3

4 ΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ηνπ Κάζεηνπ Άμνλα 70 πξνο λφην, παξαθάκπηνληαο ηελ πφιε ηεο Ξάλζεο, είηε απφ ηα δπηηθά, είηε απφ ηα αλαηνιηθά θαη ζχλδεζή ηνπο κε ηελ πθηζηάκελε Πεξηθεξεηαθή νδφ Ξάλζεο. Εικ. 1 : Απόζπαζμα Υάπηη Γ.Τ.., θύλλο «Ξάνθη» με αποηςπυμένερ ηιρ πποηεινόμενερ απο ηην «ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΑΕ» λύζειρ για ηον Δακηύλιο Ξάνθηρ ζηον κάθεηο άξονα 70. 4

5 Αθνινχζεζε ε αλάζεζε απφ ηελ «Δ.Ο. Α.Δ.» θαη ε ζχλαςε ( ) ζπκθσλίαο - πιαηζίνπ γηα ηελ «Δθπφλεζε πεξηβαιινληηθψλ κειεηψλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο «Δ.Ο. Α.Δ.»». ηα πιαίζηα ηεο αλσηέξσ ζπκθσλίαο - πιαηζίνπ ν αλάδνρνο εθπφλεζε θαη ππέβαιε ζηηο ηελ Πξνκειέηε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ ηνπ Γαθηπιίνπ Ξάλζεο ζηνλ Κάζεην Άμνλα 70 «Ξάλζε - Δρίλνο - Διιελνβνπιγαξηθά ζχλνξα». Ζ ελ ιφγσ Πξνκειέηε βαζίδεηαη ζηελ πξναλαθεξζείζα Πξνσζεκέλε Αλαγλσξηζηηθή Μειέηε Οδνπνηίαο ηεο «Δ.Ο. Α.Δ.» ηνπ Γαθηπιίνπ Ξάλζεο θαη ζηελ Αλαγλσξηζηηθή Γεσινγηθή Μειέηε Παξάθακςεο Ξάλζεο (2009) Oη πθηζηάκελεο πξνηάζεηο Οη εμεηαδφκελεο ελαιιαθηηθέο ραξάμεηο, γηα ην Γαθηύιην Ξάλζεο, πιελ ηεο κεδεληθήο - κε πινπνίεζε ηνπ έξγνπ πεξηιακβάλνπλ (Δηθφλεο 1, 2, 3, 4, 5 θαη 6) : Γηα ηελ Αλαηνιηθή Παξάθακςε Ξάλζεο, δχν ελαιιαθηηθέο ραξάμεηο.(λχζεηο 1 θαη 2) Ωο αξρή ησλ ιχζεσλ 1 & 2 νξίδεηαη ν πθηζηάκελνο ηζφπεδνο θφκβνο ηεο πεξηθεξεηαθήο νδνχ Ξάλζεο κε ηελ Δ.Ο. Νν 2 (ηκήκα Ξάλζε-Κνκνηελή), κε δηακφξθσζε ζε θφκβν κνξθήο ζηαπξνχ κε θσηεηλή ζεκαηνδφηεζε Ζ ελ ιφγσ ράξαμε θηλείηαη απφ Γπηηθά πξνο Αλαηνιηθά θαη ζηε ζπλέρεηα ζηξέθεηαη Βφξεηα επί ηνπ αλαρψκαηνο ηνπ πνηακνχ Κφζπλζνπ. Ζ γεθχξσζε ηνπ πνηακνχ γίλεηαη κε ηερληθφ γέθπξαο είηε δηαγψληα κε κήθνο 470m πεξίπνπ είηε θάζεηα κε κήθνο 240m. ηε ζπλέρεηα ε ράξαμε είλαη παξάιιειε πξνο ην φξην ηνπ Γ.Π.. Πεξηιακβάλεη θφκβν (ρ.ζ ) ηζφπεδν ή αληζφπεδν γηα ηε ζχλδεζε ηεο πθηζηακέλεο νδνχ Ξάλζεο-Κηκκεξίσλ κε ηελ ππφςε αλαηνιηθή παξάθακςε. Μεηά ηε ρ.ζ , ε ράξαμε ζηξέθεηαη Γπηηθά θαη πάλησο εθηφο ησλ νξίσλ ησλ εγθεθξηκέλσλ Γ.Π.. θαη Π.Ρ.. ηεο πεξηνρήο «Πέξα Ακπέιηα». Απφ ηε ρ.ζ θαη κέρξη ην πέξαο πξνηείλνληαη δχν ελαιιαθηηθέο ιχζεηο γηα ηε ζχλδεζε ηεο αλαηνιηθήο παξάθακςεο κε ηελ πθηζηάκελε νδφ Ξάλζεο-Δρίλνπ θαη θαη επέθηαζε κε ηνλ θάζεην άμνλα 70 ηεο Δγλαηίαο νδνχ. Ζ ιχζε 1 πεξηιακβάλεη δχν (2) ζήξαγγεο 500m θαη 120m πεξίπνπ θαη ελδηάκεζα ηερληθφ γέθπξαο κήθνπο 170m. Ζ ιχζε 2, φπσο πξναλαθέξζεθε, αθνινπζεί θνηλή νξηδνληηνγξαθηθή ράξαμε έσο ηε ρ.ζ πεξίπνπ, αιιά δηαθνξεηηθή κεθνηνκηθή. πλδέεηαη κε ηελ πθηζηάκελε νδφ Ξάλζεο- Δρίλνπ 500m πεξίπνπ λνηηφηεξα ζε ζρέζε κε ηε ιχζε 1, ρσξίο απαίηεζε θαηαζθεπήο ζήξαγγαο. Απαηηείηαη φκσο ε θαηαζθεπή γέθπξαο ηνπ πνηακνχ Κφζπλζνπ κε κεζφβαζξα, χςνπο 80m πεξίπνπ. πλνιηθφ κήθνο λέαο ράξαμεο: Λχζε 1: 6,0 ρικ πεξίπνπ Λχζε 2: 5,38 ρικ πεξίπνπ Ωο αξρή ησλ ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ νξίδεηαη ν εθάζηνηε πξνηεηλφκελνο ηζφπεδνο θφκβνο ηεο αλαηνιηθήο παξάθακςεο ηεο πφιεο ηεο Ξάλζεο κε ηελ πθηζηάκελε νδφ Ξάλζεο-Δρίλνπ. 5

6 Εικ. 2 : Δοπςθοπική θυηογπαθία ηηρ πεπιοσήρ μελέηηρ Ξάνθη, με αποηςπυμένερ ηιρ πποηεινόμενερ απο ηην «ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΑΕ» λύζειρ και ηα ζσεηικά ηεσνικά έπγα για ηον Δακηύλιο Ξάνθηρ ζηον κάθεηο άξονα 70. 6

7 Εικ. 3 : Υάπηηρ εδαθοκάλςτηρ ηηρ πεπιοσήρ μελέηηρ Ξάνθη, ζε ζςζσεηιζμό με ηιρ πποηεινόμενερ απο ηην «ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΑΕ» λύζειρ για ηον Δακηύλιο Ξάνθηρ ζηον κάθεηο άξονα 70. 7

8 Εικ. 4 : Γευλογικόρ Υάπηηρ ηηρ πεπιοσήρ μελέηηρ Ξάνθη, ζε ζςζσεηιζμό με ηιρ πποηεινόμενερ απο ηην «ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΑΕ» λύζειρ για ηον Δακηύλιο Ξάνθηρ ζηον κάθεηο άξονα 70. 8

9 Γηα ηε Γπηηθή Παξάθακςε Ξάλζεο, ηξεηο ελαιιαθηηθέο ραξάμεηο. (Λχζεηο 1, 2 θαη 3) Ζ ράξαμε ηεο δπηηθήο παξάθακςεο αθνινπζεί ηελ πθηζηάκελε νδφ ρσξίο απαίηεζε έξγσλ δηάλνημεο γηα κήθνο 900m πεξίπνπ (επηινγή 1εο ιχζεο αλαηνιηθήο παξάθακςεο) θαη 500m πεξίπνπ (επηινγή 2εο ιχζεο αλαηνιηθήο παξάθακςεο). ηε ζπλέρεηα, ε ράξαμε αθνινπζεί λέα δηάλνημε εθηφο ηνπ εγθεθξηκέλνπ Γ.Π.. ηεο πφιεο ηεο Ξάλζεο θαη εθηφο ησλ νξίσλ ηεο επέθηαζεο πεξηνρήο «Λεπθφο Πχξγνο». Γηα ηε δηάβαζε ηεο νδνχ απφ ηελ πεξηνρή πιεζίνλ ηνπ ξήγκαηνο βφξεηα ηεο πεξηνρήο ηνπ Λεπθνχ Πχξγνπ εμεηάδεηαη σο ελαιιαθηηθή ιχζε, ε ιχζε 3, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε ράξαμε δηέξρεηαη κε ζήξαγγα απφ ηελ εληφο ηνπ λένπ Γ.Π.. ηεο Ξάλζεο πεξηνρή. Πξνβιέπεηαη ε θαηαζθεπή γέθπξαο κήθνπο 240m ζηελ πεξηνρή ηνπ «Καδίλν» Ξάλζεο πεξί ηε ρ.ζ ηε ζπλέρεηα πξνβιέπεηαη θαηαζθεπή ζήξαγγαο κήθνπο 500m. Μεηά ηελ έμνδν ηεο ζήξαγγαο (ρ.ζ πεξίπνπ) πξνηείλνληαη δχν ελαιιαθηηθέο ιχζεηο 1 θαη 2. Ζ ιχζε 1 απαηηεί ηερληθφ γεθχξσζεο ηνπ ξέκαηνο Υξχζαο κήθνπο 150m πεξίπνπ, ζηε ζπλέρεηα θηλείηαη παξάιιεια πξνο ην ξέκα, αθνινπζεί ηζφπεδνο θφκβνο γηα ηε δηεπζέηεζε ησλ θηλήζεσλ κε ηελ πφιε ηεο Ξάλζεο θαη ηελ Παιαηά θαη Νέα Υξχζα (ρ.ζ πεξίπνπ), ζπκβάιιεη ζε πθηζηάκελε νδφ θαη κέζσ απηήο θαη ζε κήθνο 2,2 ρικ. ζπλδέεηαη κε ηελ Παιαηά Δζληθή Οδφ Καβάιαο-Ξάλζεο. Απαηηείηαη πξνζαξκνγή ηνπ πθηζηάκελνπ ηζφπεδνπ θφκβνπ ζχλδεζεο ηεο δπηηθήο παξάθακςεο κε ηελ Παιαηά Δζληθή Οδφ Καβάιαο-Ξάλζεο θαη εγθαηάζηαζε θσηεηλήο ζεκαηνδφηεζεο. ηε ζπλέρεηα, γηα ηε ζχλδεζε ηεο δπηηθήο παξάθακςεο κε ηελ πεξηθεξεηαθή νδφ θαη κέζσ απηήο γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ δαθηπιίνπ Ξάλζεο, απαηηνχληαη έξγα λέαο δηάλνημεο κήθνπο 900m πεξίπνπ θαη έξγα θαηαζθεπήο λένπ θφκβνπ ζηε ζπκβνιή ηεο λφηηαο πεξηθεξεηαθήο νδνχ ηεο Ξάλζεο κε ην ελ ιφγσ ζπλδεηήξην ηκήκα ηεο δπηηθήο παξάθακςεο. πλνιηθφ κήθνο 3,08 ρικ. πεξίπνπ (900m πθηζηακέλεο νδνχ). Ζ ιχζε 2 απαηηεί ηερληθφ γεθχξσζεο ηνπ ξέκαηνο Υξχζαο κήθνπο 125m πεξίπνπ, παξαθάκπηεη απφ Γπζκάο ηνλ νηθηζκφ ηεο Παιαηάο Υξχζαο κε ράξαμε λέσλ έξγσλ ζε κήθνο 2 ρικ. θαη πεξί ηε ρ.ζ ζπκβάιιεη κε πθηζηάκελε νδφ απνδεθηψλ γεσκεηξηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ηππηθήο δηαηνκήο. Μέζσ απηήο ζπλδέεηαη κε ηελ πεξηθεξεηαθή νδφ θαη νινθιεξψλεηαη νκνίσο κε ηε ιχζε. πλνιηθφ κήθνο 4,290 ρικ. πεξίπνπ (900m πθηζηάκελε νδφο Ξάλζεο-Δρίλνπ). Ζ ιχζε 3 φπσο πξναλαθέξζεθε είλαη θνηλή απφ πιεπξάο νξηδνληηνγξαθηθήο ράξαμεο κέρξη ηε ρ.ζ πεξίπνπ κε ηηο ιχζεηο 1 θαη 2 θαη ζηε ζπλέρεηα εθηξέπεηαη βφξεηα θαη θηλείηαη βφξεηα ηεο πεξηνρήο ηνπ Λεπθνχ Πχξγνπ, δηέξρεηαη κε ζήξαγγα κήθνπο 520m πεξίπνπ (ρ.ζ ρ.ζ ) απφ ηελ εληφο ηνπ λένπ Γ.Π.. ηεο Ξάλζεο πεξηνρή. Αθνινχζσο, φπσο πξναλαθέξζεθε, πξνβιέπεηαη θαηαζθεπή γέθπξαο ζηελ πεξηνρή «Καδίλν» Ξάλζεο θαη ζήξαγγα πεξί ηε ρ.ζ Καηά ηελ έμνδν ηεο ζήξαγγαο αθνινπζνχλ ηα πξνβιεπφκελα ζηε ιχζε 2. πλνιηθφ κήθνο 4,31 ρικ. πεξίπνπ (900m πθηζηάκελεο νδνχ Ξάλζεο-Δρίλνπ). Σαρχηεηα κειέηεο Γαθηπιίνπ Ξάλζεο: 60 ρικ / ψξα. Σππηθή δηαηνκή Γαθηπιίνπ Ξάλζεο: 7,5 / 10,5 (2 ρ 3, ρ 1,5). Δίλαη ζχκθσλε κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί απφ ηε Γηαθξαηηθή πκθσλία Διιάδαο - Βνπιγαξίαο. 9

10 Εικ. 5 : Οπιζονηιογπαθία Δακηςλίος Ξάνθηρ όπυρ πποηείνεηαι από ηην «ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΑΕ». 10

11 Εικ. 6 : Σςπικέρ διαηομέρ πποηεινόμενυν απο ηην «ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΑΕ» έπγυν για ηον Δακηύλιο Ξάνθηρ ζηον κάθεηο άξονα

12 Ζ δηαηνκή απηή είλαη ζπκβαηή κε ηε δηαηνκή γ2 (ΟΜΟΔ - Γ) θαη ηελ Δγθχθιην 41 ( ) ηνπ ΤΠΔΥΩΓΔ. Καηά ηκήκαηα εθαξκφδεηαη ε δηαηνκή β2 8,00 / 12,00 (2 ρ 4, ρ 2,00). Δληφο ζήξαγγαο εθαξκφδεηαη ε δηεπξπκέλε δηαηνκή ησλ 8,5 m θπθινθνξνχκελνπ νδνζηξψκαηνο (2 ρ 3, ρ 0,5), ζχκθσλα κε ηηο ηππηθέο δηαηνκέο ηεο «Δ.Ο. Α.Δ.», ελψ νη πιεπξηθέο δηακνξθψζεηο ζα αθνινπζνχλ ηηο ΟΜΟΔ - Γ. Μέγηζηε θαηά κήθνο θιίζε: 7,8% πεξίπνπ Διάρηζηε επίθιηζε: 2,5% Μέγηζηε επίθιηζε ζε θακπχιεο: 7% Διάρηζηε αθηίλα νξηδνληηνγξαθηθήο θακπχιεο: 200 m. Με δεδνκέλε ηε δηαθξαηηθή ζπκθσλία γηα ηε ζχλδεζε ηεο Βνπιγαξίαο κε ηελ Διιάδα κέζσ ηνπ Κάζεηνπ Άμνλα 70 «Ξάλζε - Δρίλνο - Διιελνβνπιγαξηθά ζχλνξα» κε ηελ Δγλαηία νδφ, ε κε θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, κεδεληθή ιύζε, δελ πθίζηαηαη. ηα πιαίζηα ηεο Πξνκειέηεο Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ (Π.Π.Δ.) πξνηείλεηαη - πξνσζείηαη πξνο πινπνίεζε ε ράξαμε ηνπ Γαθηπιίνπ ηεο Ξάλζεο κε ζπλδπαζκφ ηεο Λύζεο 2 ηεο Αλαηνιηθήο Παξάθακςεο, κήθνπο 5,36 ρικ (λέα ράξαμε) θαη ηεο Λύζεο 2 ηεο Γπηηθήο Παξάθακςεο κήθνπο 5,1 ρικ, απφ ηα νπνία ηα 900 m αθνξνχλ ζε ηκήκα ηεο πθηζηάκελεο νδνχ Ξάλζεο - Δρίλνπ. Δθηφο ησλ αλσηέξσ, ε Γπηηθή Παξάθακςε πεξηιακβάλεη ηε λφηηα ζπλδεηήξηα νδφ κήθνπο 900 m, πνπ ρσξνζεηείηαη αλεμάξηεηα απφ ηηο ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο θαζψο θαη ηκήκαηα ησλ πθηζηάκελσλ νδηθψλ ηκεκάησλ κήθνπο 1,18 ρικ, πνπ αθνξνχλ ζην νδηθφ ηκήκα ηνπ νηθηζκνχ Παιηλλνζηνχλησλ θαη 2,12 ρικ ηεο λφηηαο Πεξηθεξεηαθήο νδνχ Ξάλζεο. Πέξαλ ησλ πξνηεηλνκέλσλ επηθξαηέζηεξσλ, θαηά ηελ Π.Π.Δ., ιχζεσλ ηεο Αλαηνιηθήο θαη Γπηηθήο Παξάθακςεο Ξάλζεο, εμεηάδνληαη θαη (α) ε Λύζε 1 - παξαιιαγή ηεο Λύζεο 2 - ηεο Αλαηνιηθήο Παξάθακςεο, ζπλνιηθνχ κήθνπο 6,00 ρικ πεξίπνπ, (β) ε Λύζε 3 - παξαιιαγή ηεο Λύζεο 2 - ηεο Γπηηθήο Παξάθακςεο, κήθνπο 5,2 ρικ. θαη (γ) ε Λύζε 1 - παξαιιαγή ηεο Λύζεο 2 - ηεο Γπηηθήο Παξάθακςεο, κήθνπο 3,9 ρικ. 2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΧΝ ΤΦΙΣΑΜΔΝΧΝ ΠΡΟΣΑΔΧΝ 2.1. ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΠΙΣΧΔΙ - ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ Δμεηάδνληαο ελδειερψο θαη ηηο πέληε πθηζηάκελεο «ελαιιαθηηθέο» πξνηάζεηο - σο έρνπλ ζήκεξα - θαη ηδηαηηέξσο ηελ πξνηεηλφκελε - εμ απηψλ σο επηθξαηέζηεξε ιχζε, εχινγα πξνθχπηνπλ πξνθαλείο παξαηεξήζεηο αιιά θαη ζεκαληηθά εξσηεκαηηθά απφ αηεθκεξίσηεο επηινγέο πνπ δπζηπρψο κέλνπλ αλαπάληεηα θαη αθνξνχλ ηφζν ζην ζχλνιν φζν θαη ζηα επηκέξνπο ηκήκαηα ηνπ έξγνπ. Οη πξψηεο γεληθέο παξαηεξήζεηο θαη δηαπηζηψζεηο ηνπ εμεηαδφκελνπ έξγνπ αθνξνχλ ζηα παξαθάησ: 12

13 (α) Σν ζπλνιηθφ εγρείξεκα δελ πξνζεγγίδεηαη κε νιηζηηθφ ηξφπν, φπσο επηβάιινπλ ηέηνηαο θιίκαθαο θαη ραξαθηήξα αλαπηπμηαθά έξγα. Αληηζέησο δηαπηζηψλνληαη πξνζεγγίζεηο κε απνζπαζκαηηθνχ ραξαθηήξα επηκέξνπο παξεκβάζεηο, νη νπνίεο δελ δηαζθαιίδνπλ ηελ θξίζηκε βησζηκφηεηα, ηελ αεηθνξία ελφο ηέηνηνπ ζεκαληηθνχ έξγνπ. (β) Γελ εμεηάδεηαη επαξθψο, νχηε ηεθκεξηψλεηαη ν βαζκφο ειθπζηηθφηεηαο ηνπ εμεηαδφκελνπ νδηθνχ άμνλα, έλαληη ησλ άιισλ «αληαγσληζηηθψλ» πνπ πθίζηαληαη θαη ιεηηνπξγνχλ ήδε ζηνπο γεηηνληθνχο Ννκνχο. Γελ εμεηάδεηαη επαξθψο, νχηε ηεθκεξηψλεηαη ε ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ε πνηφηεηα κεηαθίλεζεο πνπ ζα πξνζθέξεη ζην ζχλνιφ ηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ δειαδή θαη ηνπ επη Βνπιγαξηθνχ εδάθνπο ηκήκαηνο), ψζηε λα δηθαηνινγνχληαη ηα ππεξβνιηθά θαη ρσξίο ηεθκεξίσζε «θηιφδνμα» κεγέζε ησλ θφξησλ θαη νη παξάκεηξνη ζρεδηαζκνχ πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί, κε βάζε ηα νπνία έγηλαλ θαη νη βαζηθέο επηινγέο ηεο κειέηεο. Σα κεγέζε θαη νη παξάκεηξνη ζρεδηαζκνχ πνπ πηνζεηήζεθαλ, απνηεινχλ εθηηκήζεηο ησλ νπνίσλ ε ηεθκεξίσζε δελ αλαθέξεηαη, νχηε θαίλεηαη, νχηε ζπλάγεηαη απφ θάπνπ, δεκηνπξγψληαο έηζη εχινγα εξσηεκαηηθά. Γελ πθίζηαηαη δειαδή ε απαηηνχκελε ηεθκεξίσζή ηνπο κε αθξηβείο κεηξήζεηο γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο δηαδξνκέο άκεζα ή θαη έκκεζα, ε κέζσ θάπνηνπ πηζηνπνηεκέλνπ ππνινγηζηηθνχ πξνηχπνπ, γεγνλφο πνπ νδεγεί ζε κε πεηζηηθέο, «απζαίξεηεο» νπζηαζηηθά επηινγέο θαζν-ξηζηηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ ζεκαληηθνχ απηνχ έξγνπ. (γ) πκθψλσο κε ηνλ ζπληάθηε ησλ πξνηάζεσλ «ζηελ πεξηνρή κειέηεο δελ ππάξρνπλ πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο...» ηφζν απφ ηελ Δζληθή φζν θαη απφ ηελ Δπξσπατθή Ννκνζεζία (βι. Π.Π.Ε. γηα ηνλ Δαθηύιην Ξάλζεο ζηνλ Κάζεην Άμνλα 70, ππνθεθ.6.2, ζει. 64). Θέζε ε νπνία δελ έρεη θακία απνιχησο ζρέζε κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηεο πεξηνρήο κειέηεο θαη «αγλνεί» ην γλσζηφ ζε φινπο - πθηζηάκελν ζεζκηθφ πιαίζην πνπ πξνζηαηεχεη πιήξσο ηελ πεξηνρή αλάπηπμεο ηνπ έξγνπ ζε φηη αθνξά ηφζν ζην θπζηθφ, φζν θαη ζην δνκεκέλν πεξηβάιινλ ηεο. Έλα ζεζκηθφ πιαίζην πνπ ζέηεη φιεο ηηο απαηηνχκελεο πξνδηαγξαθέο θαη δεζκεχζεηο, ηφζν γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηηο κειέηεο φζν θαη γηα ηελ πινπνίεζε ηέηνηαο θιίκαθαο θαη ραξαθηήξα έξγσλ ζε απηήλ. (δ) ε φηη αθνξά ζην πεξηερφκελφ ηνπο, νη πθηζηάκελεο «ελαιιαθηηθέο» πξνηάζεηο σο έρνπλ ζήκεξα δελ δηαθέξνπλ νπζηαζηηθψο κεηαμχ ηνπο. Γειαδή δελ πξφθεηηαη γηα πέληε δηαθνξεηηθέο ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο αιιά γηα απιέο «παξαιιαγέο» ηεο πξνηεηλφκελεο ιχζεο. Δηζη: (1) πθίζηαηαη ζπξξηθλσκέλν ην πεδίν ησλ δπλαηψλ επηινγψλ, πεξηνξίδνληαο - ζρεδφλ απνθιείνληαο - ηελ δπλαηφηεηα επηινγήο γηα ηελ βέιηηζηε δπλαηή ιχζε θαη (2) Λφγσ ηεο παξαπάλσ «ηαχηηζεο» ησλ πέληε ππνηηζέκελσλ «ελαιιαθηηθψλ» ιχζεσλ ηα πξνβιήκαηα πνπ εληνπίζζεθαλ αθνξνχλ θαη ηηο πέληε, ζε βαζκφ κάιηζηα πνπ ζε θάπνηα ηκήκαηά ηνπο λα είλαη αθξηβψο ηα ίδηα. (ε) Απφ ηελ δηεξεχλεζε θαη ησλ πέληε πθηζηάκελσλ «ελαιιαθηηθψλ» πξνηάζεσλ - φπσο δηεμνδηθά αλαιχεηαη παξαθάησ ζηα ζρεηηθά ππνθεθάιαηα πξνθχπηεη ελαξγψο φηη απεηινχλ άκεζα ηε βησζηκφηεηα, ηελ αεηθνξία ησλ δχν πςειήο αμίαο θαη ζεζκηθά πξνζηαηεπφκελσλ νηθνζπζηεκάησλ (θπζηθνχ θαη αλζξσπνγελνχο), ηεο πεξηνρήο αλάπηπμεο ηνπ έξγνπ. Γπζηπρψο ηα πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνπλ νη ππν θξίζε πξνηάζεηο είλαη πνιιά, πνηθίια θαη θαιχπηνπλ φιε ηελ θιίκαθα απφ ηα ζρεηηθψο απιά θαη αληηκεησπίζηκα κέρξη ηα απνιχησο θξίζηκα 13

14 κε αλαζηξέςηκα θαη θαηαζηξνθηθά γηα ηελ πφιε θαη ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο. Πξνβιήκαηα ηα νπνία αιινηψλνπλ δξακαηηθά, πξνζβάιινπλ θαη θαηαζηξέθνπλ Φπζηθέο, Κνηλσληθέο θαη Μλεκεηαθέο αμίεο ιφγσ ηεο θιίκαθαο, ηεο κνξθήο θαη ηεο ζέζεο ησλ ηερληθψλ έξγσλ πνπ πξνηείλνληαη ζηηο ιχζεηο απηέο. Απφ ηα πιένλ θξίζηκα πξνβιήκαηα είλαη εθείλα πνπ αθνξνχλ ζηα ηκήκαηα ηεο παξάθακςεο πνπ βξίζθνληαη ζε επαθή κε ηελ βφξεηα πιεπξά ηνπ Ηζηνξηθνχ Οηθηζηηθνχ ζπλφινπ ηεο παιηάο πφιεο ηεο Ξάλζεο θαη απηά πνπ δηαζρίδνπλ ηα πςειήο Αμίαο θπζηθά Οηθνζπζηήκαηα ηνπ Πξνζηαηεπηηθνχ Γεκφζηνπ Πεξηαζηηθνχ δάζνπο, ,372 ζηξεκκάησλ κε ηηο θπζηθέο επεθηάζεηο ηνπ θαη ηνπ κνλίκνπ θαηαθπγίνπ άγξηαο δσήο, έθηαζεο ζηξεκκάησλ, ζηηο ζέζεηο «ΠΑΝΑΓΗΑ ΚΑΛΑΜΟΤ ΣΑΞΗΑΡΥΩΝ», φπσο απηά νξίδνληαη ζηελ πθηζηάκελε λνκνζεζία. (ζη) Γελ αλαθέξεηαη ζηνλ απαηηνχκελν βαζκφ, νχηε απνηηκάηαη πξνθεηκέλνπ λα ζπλεθηηκεζεί, ην επηπιένλ θφζηνο πνπ ζα πξνθχςεη γηα φιεο ηηο παξαιιαγέο ηεο Γπηηθήο ράξαμεο - ηνπιάρηζηνλ σο έρνπλ ζήκεξα πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζζνχλ ηα πθηζηάκελα γεσηερληθά πξνβιήκαηα ιφγσ ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ πξνβιεκάησλ ηνπ γεσινγηθνχ ππνβάζξνπ ηεο πεξηνρήο, ηα νπνία ιακβάλνπλ αθφκε κεγαιχηεξε ζεκαζία γηα ηέηνηαο θιίκαθαο, ιεηηνπξγίαο θαη ραξαθηήξα δεκνζία έξγα ππνδνκήο. Δηζη γηα ηηο πξνηάζεηο ηεο Γπηηθήο ράξαμεο, εθηφο ησλ άιισλ, ηίζεηαη θαη ζέκα ζνβαξψλ νηθνλνκηθψλ ππεξβάζεσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ζνβαξέο, αλεμέιεθηεο, κε αλαζηξέςηκεο θαη θαηαζηξνθηθέο επηπηψζεηο πνπ επηθέξνπλ ζηα πθηζηάκελα επαίζζεηα νηθνζπζηήκαηα, ηα ιεηηνπξγηθά πξνβιήκαηα, ηηο δπζιεηηνπξγίεο θαη ηηο ζπκθνξήζεηο ζην ηνπηθφ νδηθφ ζχζηεκα (επηβάξπλζε κε επηπιένλ θόξην, πεξηηηέο δηαδξνκέο, απνθνπέο νηθηζηηθώλ ηκεκάηωλ επηκήθπλζε δηαδξνκώλ θιπ). (δ) Ο θιεηζηφο απηνθηλεηφδξνκνο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ δαθηπιίνπ ηεο πφιεσο Ξάλζεο, φπσο πξνβιέπεηαη ζηηο ππν εμέηαζε πξνηάζεηο, δελ είλαη νπζηαζηηθά έλαο εληειψο λένο νδηθφο άμνλαο ε ιεηηνπξγία ηνπ νπνίνπ, εθηφο ησλ άιισλ, ζα απνθνξηίζεη θαη ζπλνιηθψο ζα βειηηψζεη θαη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ πθηζηάκελνπ νδηθνχ δηθηχνπ. Αληηζέησο, δελ έρεη ηελ απαηηνχκελε ιεηηνπξγηθή απηνηέιεηα, ρξεζηκνπνηεί αξθεηά ηκήκαηα ηνπ πθηζηάκελνπ θαη ήδε ειιηπνχο - ηνπηθνχ νδηθνχ δηθηχνπ, ην νπνίν επηβαξχλεη επηδεηλψλνληαο ζεκαληηθά ηελ ήδε πξνβιεκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ. Δηζη, άκεζν απνηέιεζκα ηεο ιεηηνπξγίαο θάπνηαο εθ ησλ ππφ εμέηαζε πξνηάζεσλ, φπσο απηέο πθίζηαληαη ζήκεξα, ζα πξνθαιέζεη ζνβαξέο δπζιεηηνπξγίεο θαη ζπκθνξήζεηο άκεζα ζην πθηζηάκελν ηνπηθφ νδηθφ δίθηπν ηεο πεξηνρήο αλάπηπμήο ηνπ, αιιά θαη ζε απηφ ζηελ πεξηθέξεηα ηεο πφιεο, επηβαξχλνληάο ηα κε επηπιένλ θφξην, πεξηηηέο δηαδξνκέο, απνθνπέο νηθηζηηθψλ ηκεκάησλ, επηκήθπλζε δηαδξνκψλ θιπ. Σα παξαπάλσ ζνβαξά πξνβιήκαηα πνιιαπιαζηάδνληαη θαη κεγεζχλνληαη θαη απφ ηελ αλαηηηνιφγεηε εκκνλή λα ηαπηηζηεί ε πινπνίεζε ηεο παξάθακςεο πφιεσο Ξάλζεο κε ηελ θαηαζθεπή πεξηκεηξηθνχ δαθηπιίνπ. Αληηζέησο, απφ θαλέλα ζηνηρείν, αλάγθε ή άιινπ είδνπο επηηαγή δελ ζπλάγεηαη ε ηαχηηζε ηεο παξάθακςεο ηεο πφιεο κε ηελ θαηαζθεπή πεξηκεηξηθνχ δαθηπιίνπ, ηδηαηηέξσο ζηελ πεξηνρή κεηαμχ ηνπ Παξαδνζηαθνχ νηθηζκνχ ηεο παιηάο πφιεο ηεο Ξάλζεο θαη ηνπ πςειήο Αμίαο θπζηθνχ Οηθνζπζηήκαηνο ζηελ βφξεηα πιεπξά ηεο πφιεο, φπνπ ε πξνζέγγηζε απηή ζα έρεη θαηαζηξεπηηθέο επηπηψζεηο. Γηα λα απνθεπρζνχλ φια ηα παξαπάλσ, ζα πξέπεη 14

15 λα είλαη μεθάζαξε ε ζρέζε ηνπ θιεηζηνχ νδηθνχ άμνλα ηεο παξάθακςεο πφιεσο Ξάλζεο κε ην πθηζηάκελν νδηθφ δίθηπν. Ο θιεηζηφο απηνθηλεηφδξνκνο πνπ πξνβιέπεηαη γηα ηελ πινπνίεζή ηεο, δελ ζάπξεπε λα ρξεζηκνπνηεί πθηζηάκελα ηκήκαηα ηνπ ηνπηθνχ νδηθνχ δηθηχνπ επηβαξχλνληαο θαη δπζρεξαίλνληαο ηελ ήδε πξνβιεκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ. Αληηζέησο, ζα πξέπεη λα είλαη έλαο λένο νδηθφο άμνλαο κε ιεηηνπξγηθή απηνηέιεηα, εληειψο αλεμάξηεηνο θαη κε κφλα ζεκεία ζχλδεζήο ηνπ κε ην ηνπηθφ νδηθφ δίθηπν ηνπο ηεθκεξησκέλα απαξαίηεηνπο πξνβιεπφκελνπο θφκβνπο, ψζηε εθηφο απφ ηελ παξάθακςε ηεο πφιεο λα απνθνξηίδεη θαη λα επηθνπξεί ηελ ζσζηή ζπλνιηθή ιεηηνπξγία ηνπ ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΣΧΝ ΔΠΙΠΣΧΔΧΝ Οη Δπηπηώζεηο ζην Φπζηθό Πεξηβάιινλ. Ζ επξχηεξε πεξηνρή κειέηεο γεηηληάδεη άκεζα κε πεξηνρέο πνπ δηαζέηνπλ θπζηθνχο πφξνπο κέγηζηεο νηθνινγηθήο αμίαο γηα ηελ Διιάδα αιιά θαη ηελ Δπξψπε γεληθφηεξα, ε αμηνιφγεζε ησλ νπνίσλ εχινγα νδήγεζε ζηελ ζεζκνζεηεκέλε πξνζηαζία ηνπο. Οη πεξηνρέο απηέο ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ εμαηξεηηθή γεσκνξθνινγηθή πνηθηινκνξθία, ηα πινχζηα, ζπάληαο νκνξθηάο θαη ζπνπδαηφηεηαο νξεηλά, παξαπνηάκηα, παξαιίκληα θαη παξάθηηα νηθνζπζηήκαηα, ηνπο κεγάινπο ζε έθηαζε θαη πνηθηιία βηνηφπνπο, ην ζχκπιεγκα ησλ νπνίσλ ζπλδπάδεη ζρεδφλ φιεο ηηο δψλεο δηαπιάζεσλ βιάζηεζεο θαη απνηεινχλ έλα «γελεηηθφ ππξήλα εηδψλ», θαζηζηψληαο ηελ πεξηνρή κειέηεο κνλαδηθή ζην ζχλνιφ ηεο. Καζέλα απφ ηα νηθνζπζηήκαηα απηά, έρεη ηα δηθά ηνπ νηθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη αιιεινεπεξεαδφκελα κεηαμχ ηνπο ζπλζέηνπλ ζην ζχλνιφ ηνπο έλα εληαίν θαη εμαηξεηηθά επαίζζεην θπζηθφ νηθνζχζηεκα, κε εληνλφηαηε ηελ παξνπζία ζπάλησλ εηδψλ ρισξίδαο θαη παλίδαο, κεξηθά ησλ νπνίσλ απεηινχληαη κε εμαθάληζε. Οη πιένλ ζεκαληηθέο απφ ηηο πεξηνρέο πνπ πεξηβάιινπλ ηνλ ππξήλα ηεο πεξηνρήο κειέηεο είλαη: Ζ νξνζεηξά ηεο Ρνδφπεο κε ηνπο βηφηνπνπο: πεξηνρή Διαηηάο Καξά Νηεξέ, Παξζέλν Γάζνο Φξαθηνχ - Εαγθξαληέληα, φξνο Υαυληνχ Γξπκφο, Κνχια θ.ά. Σα ηελά Νέζηνπ Θξαθηθά Σέκπε, (πξνζη. Κνηλνηηθή Οδεγία 79/409). Σν Γέιηα Νέζηνπ, ε Λίκλε Βηζησλίδα θαη ην Πφξην Λάγνο. Απνηεινχλ πεξηνρέο δηεζλνχο ελδηαθέξνληνο, πνπ πξνζηαηεχνληαη απφ ηε Γηεζλή χκβαζε Ramsar, Απφθαζε ηνπ Δζληθνχ πκβνπιίνπ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο 28/02/1980. ( Δηθφλα 7) Δηδηθφηεξα ζε φηη αθνξά ην άκεζν πεδίν αλάπηπμεο ηνπ ππν εμέηαζε έξγνπ ηνπ πξνηεηλφκελνπ πεξηκεηξηθνχ δαθηπιίνπ ηεο παξάθακςεο πφιεσο Ξάλζεο νιφθιεξν ην βφξεην ηκήκα ηνπ ζε φιεο ηηο «ελαιιαθηηθέο» ραξάμεηο ηνπ - φπσο απηέο έρνπλ ζήκεξα - ρσξνζεηνχληαη εληφο ηνπ ππξήλα πεξηνρήο ε νπνία ιφγσ ηεο ζπνπδαηφηεηάο ηεο γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηελ πνηφηεηα δσήο ηεο πφιεο θαη ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηεο ηπγράλεη ζεζκνζεηεκέλεο πξνζηαζίαο. (όπωο επαθξηβώο απνηππώλεηαη θαη ζηα ζρεηηθά απνζπάζκαηα ηωλ αληίζηνηρωλ ΦΕΚ πνπ παξαηίζεληαη ζηηο Εηθόλεο 8, 9, 10 θαη 11) πγθεθξηκέλα ε πεξηνρή απηή κειέηεο πεξηιακβάλεη αλαιπηηθψο: 15

16 : Εικ. 7. Πεπιοσέρ σαπακηηπιζμένερ υρ ζπάνιαρ Οικολογικήρ ζημαζίαρ και εξαιπεηικού θςζικού κάλλοςρ ζηο Ν. Ξάνθηρ. Πεγή: Γεωγξαθηθή Υπεξεζία Σηξαηνύ (Γ.Υ.Σ.) Επεμεξγαζία Μειεηεηώλ Α. Σελ Αλαδαζσηέα έθηαζε ηεο Ξάλζεο, ζπλνιηθήο επηθαλείαο ,00 ζηξεκκάησλ, όπσο επαθξηβώο νξίδεηαη ζηελ Αξ. Πξση Απόθαζε Τπνπξγνύ Γεσξγίαο, ΦΔΚ , ηελ νπνία, κε βάζε ηελ πθηζηάκελε δαζηθή λνκνζεζία θαη ην άξζξν 117 ηνπ πληάγκαηνο, δηαρεηξίδεηαη θαη πξνζηαηεχεη ε δαζηθή ππεξεζία θαη απαγνξεχεηαη θάζε αιιαγή ρξήζεο θαη ζθνπνχ ηεο έθηαζεο απηήο. Β. Σν κόληκν θαηαθύγην άγξηαο δσήο, έθηαζεο ζηξεκκάησλ, ζηηο ζέζεηο «ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΑΛΑΜΟΤ ΣΑΞΙΑΡΥΧΝ» όπσο επαθξηβώο νξίδεηαη ζηελ Αξ. Πξση Απόθαζε ηνπ Γελ. Γξακκαηέα Πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο - Θξάθεο, ΦΔΚ 931 Β Με βάζε ην πθηζηάκελν λνκηθφ πιαίζην ε εθηέιεζε έξγσλ νδνπνηίαο ζα πξέπεη λα γίλεη κφλν κέζσ πεξηβαιινληηθήο κειέηεο ηχπνπ Α θαη κεηά απφ έγθξηζε πεξηβαιινληηθψλ φξσλ. ( Δηθφλεο 8 θαη 9) 16

17 Εικ. 8 : Απόζπαζμα ΦΕΚ 931/ : Σποποποίηζη οπίυν μονίμος καηαθςγίος άγπιαρ ζυήρ ζηιρ θέζειρ ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΑΛΑΜΟΤ ΣΑΞΙΑΡΥΩΝ Δήμος Ξάνθηρ Νομού Ξάνθηρ. 17

18 Εικ. 9 : Απόζπαζμα ΦΕΚ 931/ Υάπηηρ με ηα όπια ηος μονίμος καηαθςγίος άγπιαρ ζυήρ ζηιρ θέζειρ ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΑΛΑΜΟΤ ΣΑΞΙΑΡΥΩΝ Δήμος Ξάνθηρ, Νομού Ξάνθηρ. 18

19 Γ. Σν Πξνζηαηεπηηθό Γεκόζην Πεξηαζηηθό Γάζνο ηεο παξ.2 ηνπ αξζξνπ 69 ην λ.δ. 86/1969, έθηαζεο ,372 ζηξεκκάησλ, πόιεσο Ξάλζεο θαη ησλ παξαθείκελσλ νηθηζκώλ, όπσο επαθξηβώο νξίδεηαη ζηελ Αξ. Πξση π.ε Απόθαζε ηνπ Γελ. Γξακκαηέα Πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο - Θξάθεο, ΦΔΚ 300 Γ ( Δηθφλεο 10 θαη 11) Ζ ζεζκηθή απηή ζσξάθηζε ηεο πεξηνρήο κε ην παξαπάλσ Ννκηθφ πιαίζην είλαη απνιχησο απαξαίηεηε θαη επηβάιιεηαη, δηφηη ε ιεηηνπξγία ηεο απνηειεί θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο παξάγνληα γηα ηελ Πξνζηαζία θαη ηελ πνηφηεηα δσήο ηεο πφιεο θαη ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηεο, δηαζθαιίδνληαο: Τδξνλνκηθή δξάζε θαη Πξνζηαζία Δδαθψλ αλάληη ηεο Πφιεσο θαη ησλ Οηθηζκψλ. Αληηπιεκκπξηθή Πξνζηαζία ηεο πφιεσο Ξάλζεο. Βειηίσζε ηνπ Μηθξνθιίκαηνο ηεο Πφιεο θαη ηεο πεξηνρήο. Αλαςπρή θαη Αηζζεηηθή Αλαβάζκηζε ηνπ Σνπίνπ θαη ηεο Πφιεσο. Πξνζηαζία ηεο απηνθπνχο ρισξίδαο θαη άγξηαο παλίδαο. Πεξηβαιινληηθή θαη αηζζεηηθή θπζηνγλσκία αιιά θαη Πνηφηεηα δσήο ηεο πφιεο. Ζ δηεμνδηθή εμέηαζε ησλ ηδηαίηεξσλ ιεηηνπξγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πεξηνρήο κειέηεο πηζηνπνηεί ηελ παξαπάλσ αλαγθαηφηεηα γηα ζεζκηθή ζσξάθηζε θαη δηαζθάιηζε ηεο πξνζηαζίαο ησλ θπζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ ηεο, αιιά θαη ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πνηφηεηαο δσήο ηεο πφιεο, επηζεκαίλνληαο φηη ε ρσξνζέηεζε ζηελ πεξηνρή απηή θαη ε θαηαζθεπή ηνπ πξνηεηλφκελνπ δαθηπιίνπ κε ηελ πξνηεηλφκελε ή θάπνηα άιιε εθ ησλ πθηζηάκελσλ «ελαιιαθηηθψλ» ππν εμέηαζε ραξάμεψλ ηνπ - φπσο απηέο έρνπλ ζήκεξα - ζα έρεη κε αλαζηξέςηκεο θαηαζηξνθηθέο επηπηψζεηο γηα ην Φπζηθφ πεξηβάιινλ δηφηη: Θα επηθέξεη ζεκαληηθή κείσζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη εμαηξεηηθά δπζκελείο επηπηψζεηο ζηελ ρισξίδα θαη ηελ άγξηα παλίδα ηεο πεξηνρήο, ιφγσ ηεο δηάζπαζεο ηεο ζπλέρεηαοελφηεηαο ηνπ νηθνζπζηήκαηνο θαη ηεο αχμεζεο ησλ βηνηηθψλ θαη αβηνηηθψλ θηλδχλσλ πνπ απηφ ζπλεπάγεηαη. Θα κεηψζεη δξακαηηθά θαη κε αλαζηξέςηκα ηηο Πξνζηαηεπηηθέο δξάζεηο ηνπ Οηθνζπζηήκαηνο θαη ηνπ Πξνζηαηεπηηθνχ Γεκφζηνπ Πεξηαζηηθνχ Γάζνπο ζην ζχλνιφ ηνπο, ηφζν γηα ηα εδάθε, φζν θαη θπξίσο γηα ηελ πφιε ηεο Ξάλζεο. Θα αιινηψζεη κε αλαζηξέςηκα θαη ζα ππνβαζκίζεη ζεκαληηθά ηα πεξηβαιινληηθά θαη αηζζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πφιεο θαη ηνπ ηνπίνπ πνπ ηελ πεξηβάιιεη ιφγσ ηεο απνςίισζεο κεγάιεο έθηαζεο απφ ην Πξνζηαηεπηηθφ Γεκφζην Πεξηαζηηθφ Γάζνο (πεξίπνπ 100 ζηξέκκαηα) κε βάζε ηελ πθηζηάκελε γεσκνξθνινγία (θιίζεηο θιπ) ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηηο πξνβιεπφκελεο επεκβάζεηο ηνπ έξγνπ. 19

20 Εικ. 10 : Απόζπαζμα ΦΕΚ Σεύσορ 4 ο, Απ, Φ. 300/ : Υαπακηηπιζμόρυρ πποζηαηεςηικό ηος δημοζίος πεπιαζηικού δάζοςρ έκηαζηρ ,372 ζηπεμμάηυν, πόλευρ Ξάνθηρκαι ηυν παπακείμενυν οικιζμών Ξάνθηρ Νομού Ξάνθηρ. 20

21 Εικ. 11 : Απόζπαζμα ΦΕΚ Σεύσορ 4 ο, Απ, Φ. 300/ Υάπηηρ με ηα όπια ηος πποζηαηεςηικού πεπιαζηικού δάζοςρ έκηαζηρ ,372 ζηπεμμάηυν, πόλευρ Ξάνθηρκαι ηυν παπακείμενυν οικιζμών Ξάνθηρ Νομού Ξάνθηρ. 21

22 ην ζεκείν απηφ ππνγξακκίδνπκε φηη ε επέκβαζε γηα ηελ γεθύξσζε ηνπ ρεηκάξξνπ Κόζπλζνπ ζηελ πξνηεηλόκελε ζέζε ζα πξέπεη λα ζεσξεζεί απαγνξεπηηθή, δηφηη εθηφο απφ ηηο άιιεο θαηαζηξεπηηθέο επηπηψζεηο πνπ ζα επηθέξεη, επηβάιιεη - ιφγσ ησλ έληνλσλ θιίζεσλ ζηα πξαλή θαη ην ππεξθείκελν θπζηθφ έδαθνο - επηπιένλ απνςηιψζεηο ηνπ Πξνζηαηεπηηθνχ Γεκφζηνπ Πεξηαζηηθνχ Γάζνπο, κε απνηέιεζκα ηελ αθφκε κεγαιχηεξε απνκείσζε ηεο πξνζηαηεπηηθήο ηνπ δξάζεο θαη ηελ κε αλαζηξέςηκε-θαηαζηξνθηθή πιένλ αιινίσζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ηεο αηζζεηηθήο ηνπ ηνπίνπ ηνπ ρεηκάξξνπ θαη ηεο πφιεο γεληθφηεξα. Θα επηθέξεη ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ θηλδχλνπ ππξθαγηψλ, (ηπραίσλ, απφ ακέιεηα ή θαη εζθεκκέλσλ), ιφγσ ηεο δηέιεπζεο κε ην ζπγθεθξηκέλν πξνβιεπφκελν ηξφπν - απμεκέλνπ αξηζκνχ νρεκάησλ δηακέζνπ εχθιεθηνπ δαζνπνληθνχ είδνπο (δάζνο ηξαρείαο πεχθεο) ζηελ ηφζν επαίζζεηε απηή πεξηνρή. Θα πξέπεη εδψ λα ζεκεησζεί επίζεο φπσο επηζεκαίλεηαη απφ ηελ Ννκαξρηαθή Δπηηξνπή Υσξνηαμίαο θαη Πεξηβάιινληνο (Ν.Δ.ΥΩ.Π.) ηεο Ννκαξρίαο Ξάλζεο ζηελ ηαθηηθή ζπλεδξίαζή ηεο ηελ , Πξαθηηθφ 24, θαη δηεμνδηθά αλαιχεηαη ζην ππ Αξ. Πξση. 457 / απαληεηηθφ έγγξαθφ ηνπ Γαζαξρείνπ Ξάλζεο πξνο ηελ Πεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο - Θξάθεο Γ/λζε ΠΔ.ΥΩ. φηη ιφγσ ηεο θχζεο, ηεο ζχζηαζεο, ηεο δνκήο θαη ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πθηζηάκελνπ δάζνπο, ηεο έληνλεο θιίζεο ησλ εδαθψλ, κε βάζε ηελ πθηζηάκελε εκπεηξία δελ επζηαζεί ν ηζρπξηζκφο φηη ν θιεηζηφο απηφο νδηθφο άμνλαο ζα κπνξέζεη λα ιεηηνπξγήζεη σο αληηππξηθή δψλε, αιιά θαη επηπιένλ ηα πξνβιεπφκελα θαη απαξαίηεηα πξνζηαηεπηηθά ζηεζαία αζθαιείαο ηνπ θιεηζηνχ απηνθηλεηφδξνκνπ ζα δπζρεξαίλνπλ ηελ πξφζβαζε ζην δάζνο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε εθδεινχκελσλ ππξθαγηψλ. Θα ξππαίλεη θαη ζα επηβαξχλεη ζεκαληηθά ην επαίζζεην απηφ θπζηθφ πεξηβάιινλ. Θα επεξεάζεη ζεκαληηθά ηελ δηαβίσζε ηεο άγξηαο δσήο, ιφγσ ηνπ ζνξχβνπ ηεο θίλεζεο θαη ηεο ηνπνζέηεζεο ηνπ πξνβιεπφκελνπ θσηηζκνχ θαηά κήθνο ηνπ ππν θξίζε έξγνπ, κε απoηέιεζκα ηελ απνκάθξπλζή ηεο απφ ηελ πεξηνρή, ηελ δξακαηηθή κείσζε ηνπ απαξαίηεηνπ δσηηθνχ ρψξνπ ηεο θαη ηελ παξεκπφδηζε ηεο κεηαθίλεζεο ησλ δψσλ πνπ απνηεινχλ ηελ παλίδα ηεο. Θα απμήζεη ηνπο θηλδχλνπο παξαλφκσλ δηεθδηθήζεσλ, θαηαπαηήζεσλ, εθρεξζψζεσλ θαη νηθηζηηθψλ επεθηάζεσλ ζε βάξνο ηνπ Πξνζηαηεπηηθνχ Γεκφζηνπ Πεξηαζηηθνχ Γάζνπο, ηδηαηηέξσο ζην λφηην ηκήκα ηνπ. Σέινο ζα πξέπεη λα ππνγξακκίζνπκε ηελ πξφζθαηα αλαξηεκέλε (ΑΓΑ: 4ΑΛΑΟΡ1Τ-1, ) ζην δηαδίθηπν ππ. Αξηζκ. 359/ Αξλεηηθή Απφθαζε ηεο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο θαη Υσξηθνχ ρεδηαζκνχ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο, γηα ην έξγν κε ηελ επσλπκία «Γαθηχιηνο Ξάλζεο ζηνλ Κάζεην Αμνλα 70 (Ξάλζε-Δρίλνο-Διιελνβνπιγαξηθά ζχλνξα)», ηεο ΔΓΝΑΣΗΑ ΟΓΟ Α.Δ., φπσο απηφ πεξηγξάθεηαη ζην θάθειν ηεο θαηαηεζείζαο Π.Π.Δ. θαηφπηλ ηεο Πξνθαηαξηηθήο Πεξηβαιινληηθήο Δθηίκεζεο θαη Αμηνιφγεζεο (Π.Π.Δ.Α) ηνπ έξγνπ απηνχ. 22

23 πκπεξαζκαηηθψο απφ ηελ δηεμνδηθή εμέηαζε θαη ζπλεθηίκεζε φισλ ησλ παξαπάλσ παξακέηξσλ θαη επηπηψζεσλ ζε φηη αθνξά ζην πθηζηάκελν Φπζηθφ Πεξηβάιινλ, είλαη πξνθαλέο φηη ε θαηαζθεπή ηνπ πξνηεηλφκελνπ δαθηπιίνπ κε ηελ πξνηεηλφκελε ή θάπνηα άιιε εθ ησλ πθηζηάκελσλ «ελαιιαθηηθψλ» ππν εμέηαζε ραξάμεψλ ηνπ - φπσο απηέο έρνπλ ζήκεξα - ζα έρεη αξλεηηθέο, κε αλαζηξέςηκεο θαη θαηαζηξνθηθέο επηπηώζεηο. Ωο εθ ηνχηνπ ε γλσκνδφηεζε γηα ηηο ελ ιφγσ πξνηάζεηο είλαη θαηεγνξεκαηηθά αξλεηηθή Δπηπηώζεηο ζην Γνκεκέλν πεξηβάιινλ - ηνλ Ιζηνξηθό Οηθηζκό ηεο Παιηάο Πόιεο ηεο Ξάλζεο Ζ παιηά πφιεο ηεο Ξάλζεο - Ηζηνξηθφ Οηθηζηηθφ θέληξν θαη Γηαηεξεηέν Παξαδνζηαθφ ζχλνιν (ζηελ Αξ. Πξση. 5385/ Απόθαζε Τπνπξγνύ ΤΜΑΘ/, ΦΔΚ 1097/Γ/ , ζην Π.Γ , ΦΔΚ 1037/Γ/ , Τ.Α. ΤΠΠΟ, ΑΡΥ/Α1/Φ31/10500/1151/ ΦΔΚ Χαξαθηεξηζηηθή γωληά ζηελ Παιηά Πόιε ηεο Ξάλζεο. Πνιενδνκηθόο ηζηόο Παιηάο πόιεο ηεο Ξάλζεο 661/Β / ζύκθσλα κε ην Ν. 1469/50, Ν ΦΔΚ 153/ ), είλαη έλαο απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο θαη θαιχηεξα δηαηεξεκέλνπο παξαδνζηαθνχο νηθηζκνχο ηεο ρψξαο, ν νπνίνο θαηαιακβάλεη φιν ην βφξεην ηκήκα ηεο ζχγρξνλεο πφιεο, απφ βνξεηναλαηνιηθά έσο θαη βνξεηνδπηηθά ζε άκεζε επαθή θαη άξξεθηε ζρέζε κε ην Πξνζηαηεπηηθφ Πεξηαζηηθφ Γεκφζην Γάζνο. Δληαγκέλε ζηνλ ππξήλα δσήο ηεο ζχγρξνλεο πφιεο, ζπγθεληξψλεη έληνλν πνιηηηζηηθφ, ηζηνξηθφ θαη νηθηζηηθφ ελδηαθέξνλ, κε κνλαδηθά θαη αλεπαλάιεπηα δείγκαηα κίαο αζηηθήο αξρηηεθηνληθήο ζηελ νπνία θαηαγξάθεηαη ιεπηνκεξψο ε δηαρξνληθή εμέιημε ηεο πφιεο, κε απνηππσκέλα ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θάζε επνρήο θαη ηεο θνηλσληθννηθνλνκηθήο ηεο δηαζηξσκάησζεο. Ζ δηαζσδφκελε κέρξη ζήκεξα κνξθή ηνπ νηθηζκνχ είλαη δεκηνχξγεκα 23

24 θπξίσο ηνπ 19 νπ αηψλα, κε ηελ νξγάλσζή ηνπ, ηε κνξθή ησλ ζπηηηψλ, ηελ ζρέζε ηδησηηθνχ θαη δεκφζηνπ ρψξνπ, ηνλ πνιενδνκηθφ ηζηφ θαη ηε ζέζε ησλ δηάθνξσλ ζπλνηθηψλ λα έρεη άκεζε ζρέζε κε ηνπο εζλνινγηθνχο θαη ηαμηθνχο δηαρσξηζκνχο, νη νπνίνη ήηαλ ηδηαίηεξα έληνλνη. Εικ. 12: Σςπικά παπαδείγμαηα Παπαδοζιακών κηιπίυν ζηην Παλιά πόλη ηηρ Ξάνθηρ Ζ παιηά πφιε ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ πνιπκνξθία ηνπ αξρηηεθηνληθνχ ηεο ραξαθηήξα, ε δνκή θαη ηππνινγία ησλ θηηζκάησλ ηεο αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ εηθφλα ηεο θαηνηθίαο ηνπ βνξεηνειιαδηθνχ ρψξνπ. Κηίζκαηα θαη ζχλνιν κάξηπξεο φισλ ησλ εζλνζξεζθεπηηθψλ θαη θνηλσληθνεπαγγεικαηηθψλ δηαζηξσκαηψζεσλ ηεο επνρήο, ηα νπνία αξρηθψο αθνινπζνχζαλ ηελ θνηλή αξρηηεθηνληθή παξάδνζε ηεο επξχηεξεο πνιηηηζηηθήο ελφηεηαο ηνπ Βαιθαληθνχ ρψξνπ ελζσκαηψλνληαο ζε απηή ραξαθηεξηζηηθέο ηνπηθέο ηδηαηηεξφηεηεο, αιιά θαη ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο έληνλεο επξσπατθέο επηδξάζεηο. πλππάξρνπλ έηζη ζε απηά ε παξαδνζηαθή κε ηε λενθιαζηθή αξρηηεθηνληθή, θάπνηα κάιηζηα θηίζκαηα δηαθξίλνληαη ηδηαηηέξσο γηα ηνλ εθιεθηηθηζηηθφ ηνπο ραξαθηήξα, θαζψο θαη γηα ηα λενθιαζηθά θαη λεναλαγελλεζηαθά ηνπο ζηνηρεία. Σν Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ αμηνινγψληαο ηελ ζεκαζία ηνπ νηθηζκνχ σο ζχλνιν αιιά θαη κεγάινπ αξηζκνχ ζεκαληηθψλ επηκέξνπο θηηξίσλ έρεη θεξχμεη ηελ παιηά πφιε ηεο Ξάλζεο 24

25 σο δηαηεξεηέν ηφπν ρξήδνληα εηδηθήο θξαηηθήο πξνζηαζίαο θαζψο θαη άιιεο ζεκαληηθέο θηηξηαθέο ελφηεηεο φπσο ηα Υάληα, ηηο Καπλαπνζήθεο αιιά θαη κεκνλσκέλα θηίξηά ηεο σο δηαηεξεηέα. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ε Πνιηηεία δεκηνχξγεζε θαη εθαξκφδεη έλα Θεζκηθφ Πιαίζην, Γεληθφ θαη Δηδηθφ κε ην νπνίν δηαζθαιίδεηαη ε νινθιεξσκέλε πξνζηαζία θαη ε αλάδεημε ησλ θηηξίσλ-κλεκείσλ θαη ηνπ Ηζηνξηθνχ νηθηζηηθνχ ζπλφινπ Θεζκηθφ πιαίζην ην νπνίν πεξηιακβάλεη : ηεο Παιηάο Πφιεο ηεο Ξάλζεο. 1) Σν άξζξν 24 ηνπ πληάγκαηνο: Ζ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο απνηειεί ππνρξέσζε ηνπ Κξάηνπο. Σα κλεκεία, νη παξαδνζηαθέο πεξηνρέο θαη ηα παξαδνζηαθά ζηνηρεία πξνζηαηεχνληαη απφ ην Κξάηνο θαη γηα ηε δηαθχιαμή ηνπο ην Κξάηνο έρεη ππνρξέσζε λα παίξλεη ηδηαίηεξα πξνιεπηηθά ή θαηαζηαιηηθά κέηξα. 2) Σν Νφκν ππ αξηζ ηεο 2/7 Απγ (ΦΔΚ Α 169), «Πεξί πξνζηαζίαο εηδηθήο θαηεγνξίαο νηθνδνκεκάησλ θαη έξγσλ ηέρλεο κεηαγελεζηέξσλ ηνπ 1830» 3) Σελ Κσδηθνπνίεζε ηνπ Νφκνπ 5351/1932 "Πεξί θσδηθνπνηήζεσο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Νφκ ψο θαη ησλ ελ ηζρχτ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ ησλ Ννκ. ΒΥΜΣ', 2447, 491, 4823 θαη ηνπ Ν.Γ. ηεο 12/16 Ηνχλ εηο ελ εληαίνλ θείκελνλ λφκνπ, θέξνλ ηνλ αξίζ θαη ηνλ ηίηινλ "πεξί αξραηνηήησλ" (ΦEK 275/A'/ ) Σν Νφκν 1577/1985 ΦΔΚ 210 Α, ΓΔΝΗΚΟ ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ, Άξζξα 3 θαη 4 γηα ηελ Πξνζηαζία Αξρηηεθηνληθήο θαη Φπζηθήο Κιεξνλνκηάο, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κεηαγελέζηεξα (άξζξν 1 Νφκνπ 1772/1988, ΦΔΚ 91 Α ). 5) Σν Νφκν ζην ΦΔΚ 61 Α , επηθύξωζε Δπξσπατθήο χκβαζεο γηα ηελ Πξνζηαζία ηεο Αξραηνινγηθήο Κιεξνλνκηάο (1992). 6) Σν Νφκν ζην ΦΔΚ 153/ , «γηα ηελ Πξνζηαζία ησλ Αξραηνηήησλ θαη ελ γέλεη ηεο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο». 7) Σν Νφκν 3317/2005 (ΦΔΚ Α 45 / ) θαη Νφκνο ππ. Αξηζ. 1114/1981 πεξί «θπξψζεσο ηεο ζχκβαζεο ηεο Υάγεο». Δηδηθφηεξα γηα ηελ Παιηά Πφιε θαη ηα παξαδνζηαθά ηζηνξηθά θηίξηα - κλεκεία ηεο Ξάλζεο πεξηιακβάλεη: 8) Σελ Τπνπξγηθή Απφθαζε ΤΜΑΘ/ Αξηζκ. Πξση. 5385/ , ΦΔΚ 1097/Γ/ , κε ηελ νπνία ραξαθηεξίδνληαη ωο δηαηεξεηέα 593 θηίξηα ηεο παιηάο πόιεο ηεο Ξάλζεο. 9) Σν Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα , ΦΔΚ 1037/Γ/ , ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηελ Εγθεθξηκέλε Μειέηε Αλαζεώξεζεο ηνπ ξπκνηνκηθνύ ζρεδίνπ ηεο Ξάλζεο γηα ηελ Πξνζηαζία θαη Αλάδεημε ηεο Παιηάο Πφιεο ηεο Ξάλζεο. 10) Σελ Τπνπξγηθή Απφθαζε ΤΠΠΟ, ΑΡΥ/Α1/Φ31/10500/1151/5.5.76, ΦΔΚ 661/Β / κε ηελ νπνία ραξαθηεξίδεηαη ε παιηά πόιε ηεο Ξάλζεο «σο ηφπνο ρξήδσλ εηδηθήο θξαηηθήο πξνζηαζίαο» ζχκθσλα κε ην Νφκν 1469/50. 25

26 Καη θπζηθά πεξηιακβάλεη, ην ζχλνιν ησλ Γηεζλψλ πκβάζεσλ θαη Γηαθεξχμεσλ ηηο νπνίεο έρεη ππνγξάςεη σο ζπκβαιιφκελν κέινο θαη ε Διιάδα θαη νη νπνίεο αθνξνχλ ζε ζέκαηα Γηαηήξεζεο ηεο πνιηηηζηηθήο, θπζηθήο θαη αξραηνινγηθήο θιεξνλνκηάο θαη πεξηιακβάλνπλ ηηο βαζηθέο αξρέο γηα ηελ πξνζηαζία απηνχ ηνπ πινχηνπ δηεζλψο. 11) Υάξηα ησλ Αζελψλ (1931), ε πξψηε λνκηθή βάζε ηεο Αξρήο ηεο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο. 12) Υάξηεο ησλ Αζελψλ (1933), δεκηνπξγία αξρψλ ηνπ C.I.A.M. 13) χκβαζε ηεο Υάγεο (1954), πξσηνβνπιία ηεο UNESCO γηα πξνζηαζία ηεο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο ζε πεξίπησζε έλνπιεο ζχξξαμεο. 14) Γεληθή πλέιεπζε ηεο UNESCO ζην Νέν Γειρί (1955), ζπζηάζεηο γηα αξραηνινγηθέο αλαζθαθέο. 15) Υάξηεο ηεο Βελεηίαο (1964) 16) Δπξσπατθή χκβαζε γηα ηελ πξνζηαζία ηεο Αξραηνινγηθήο θιεξνλνκηάο ζην Λνλδίλν (1969) 17) χκβαζε γηα ηελ πξνζηαζία ηεο Παγθφζκηαο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ζην Παξίζη (1972) 18) Γηαθήξπμε ηνπ Άκζηεξληακ (1975) 19) Υάξηεο ηεο Burra (1979) 20) χκβαζε ηεο Γξαλάδαο (1985), νινθιεξσκέλε δηαηχπσζε πξνζηαζίαο ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο 21) Υάξηεο γηα ηελ Πξνζηαζία θαη ηε Γηαρείξηζε ηεο Αξραηνινγηθήο Κιεξνλνκηάο ηνπ ICΑΖΜ (1990) 22) Δπξσπατθή χκβαζε γηα ηελ Πξνζηαζία ηεο Αξραηνινγηθήο Κιεξνλνκηάο (1992). Δπηθπξψζεθε απφ ηελ Διιάδα κε ηνλ Νφκν ζην ΦΔΚ 61 Α Ζ Θεζκηθή απηή ζσξάθηζε είλαη απνιχησο απαξαίηεηε γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο νινθιεξσκέλεο πξνζηαζίαο θαη αλάδεημεο ελφο ηέηνηνπ πςειήο Ηζηνξηθήο θαη Πνιηηηζηηθήο Αμίαο δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο. Αθξηβψο γηα ηνλ ίδην ιφγν απνιχησο απαξαίηεηε είλαη θαη ε πξνζεθηηθή επηινγή θαη αλάπηπμε κφλν ησλ θαηαιιειφηεξσλ ζπκβαηψλ, ήπησλ θαη θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ απηφ κνξθψλ Τπνδνκψλ, Δγθαηαζηάζεσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ, κε επαθξηβψο θαζνξηζκέλε ηελ θιίκαθα, ην ραξαθηήξα θαη ηε ρσξνζέηεζε. Τπνδνκψλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ, πνπ ζέβνληαη, πξνζηαηεχνπλ θαη αλαδεηθλχνπλ ηνλ αξρηηεθηνληθφ ραξαθηήξα θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά αιιά θπξίσο ηελ πνιηηηζηηθή ηαπηφηεηα ηνπ Ηζηνξηθνχ ζπλφινπ ηεο Παιηάο Πφιεο ηεο Ξάλζεο. Αληί απηνχ έρνπκε ηελ πξφηαζε πινπνίεζεο ζε επαθή κε απηφ, ελφο ζνβαξφηαηνπ, κεγάιεο θιίκαθαο θαη φριεζεο ηερληθνχ έξγνπ, κε άκεζεο θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο γηα ηνλ Ηζηνξηθφ, Πνιηηηζκηθφ θαη Αξρηηεθηνληθφ ραξαθηήξα ηεο παιηάο πφιεο ηεο Ξάλζεο, αιιά θαη γηα ηελ ιεηηνπξγία, ηελ πνηφηεηα δσήο θαη ηελ βηψζηκε αλάπηπμε ηεο ζχγρξνλεο πφιεο. πγθεθξηκέλα, ζην πξνηεηλφκελν ππν εμέηαζε έξγν επηζεκαίλνπκε: 26

27 (1) πκθψλσο κε ηνλ ζπληάθηε ησλ πξνηάζεσλ «.ζηελ πεξηνρή κειέηεο δελ ππάξρνπλ πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο.» ηφζν απφ ηελ Δζληθή φζν θαη απφ ηελ Δπξσπαίθή Ννκνζεζία (Π.Π.Ε. γηα ηνλ Δαθηύιην Ξάλζεο ζηνλ Κάζεην Άμνλα 70, ππνθεθ.6.2, ζει. 64) Θέζε απζαίξεηε ε νπνία δελ έρεη θακκία απνιχησο ζρέζε κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηεο πεξηνρήο κειέηεο θαη «αγλνεί», ην γλσζηφ ζε φινπο, πθηζηάκελν ζεζκηθφ πιαίζην πνπ ηελ πξνζηαηεχεη φπσο δηεμνδηθά άιισζηε έρεη ήδε αλαπηπρζεί. (2) Καηαζηξαηήγεζε Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο , ΦΔΚ 1037/Γ/ , άξζξν 2 παξ. 3., ζρεηηθψο κε ην κέγηζην χςνο ησλ λέσλ θηηζκάησλ ζηελ πεξηνρή ηεο παιηάο πφιεο.( Τςνο γέθπξαο 80,00κ >>> Μεγ. Δπηηξ. Τςνο 7,50κ,) (3) Καηαζηξαηήγεζε Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο , ΦΔΚ 1037/Γ/ , άξζξν 2 παξ. 3 ζρεηηθψο κε ηελ επηηξεπφκελε θάιπςε ησλ λέσλ θηηζκάησλ ζηελ πεξηνρή ηεο παιηάο πφιεο. (Κάιπςε γέθπξαο θαη ειάρηζηνλ 2250,00ηκ>>>> Μεγ. Δπηηξ. Κάιπςε 150,00ηκ. Αιιά θαη γεληθφηεξα ηα γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο γέθπξαο είλαη ππεξπνιιαπιάζηα ησλ αληίζηνηρσλ επηηξεπφκελσλ γεσκεηξηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ γηα ηα λέα θηίζκαηα ηεο παιηάο πφιεο) (4) Καηαζηξαηήγεζε Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο , ΦΔΚ 1037/Γ/ , άξζξν 3 παξ. 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12 ζρεηηθψο κε ην «αζέαην» ησλ ιεηηνπξγηθψλ ζηνηρείσλ θαη θαηαζθεπψλ ησλ νπνίσλ νη ιεηηνπξγίεο είλαη μέλεο πξνο ηνλ ραξαθηήξα ηεο παιηάο πφιεο (ειηαθνί ζεξκνζίθσλεο, θεξαίεο, κεηξεηέο ΓΔΖ θιπ). Αληί γηα ηελ εθαξκνγή ηεο λνκηκφηεηαο, πξνηείλεηαη λα θαηαζθεπαζζεί έλα έξγν κε θιίκαθα, ιεηηνπξγία θαη ραξαθηεξηζηηθά απνιχησο μέλα κε ηνλ ραξαθηήξα ηεο παιηάο πφιεο, ην νπνίν κάιηζηα ηνπνζεηείηαη σο «ζηέςε» ζηελ πιένλ πεξίνπηε ζέζε ηνπ νηθηζκνχ γεγνλφο ην νπνίν απνηειεί ηελ απφιπηε θαηαζηξνθή γηα ηελ παιηά πφιε θαη ηελ επηβεβιεκέλε αιιά θαη ζεζκηθά πξνβιεπφκελε νινθιεξσκέλε πξνζηαζία ηεο. Έλα έξγν ην νπνίν κάιηζηα δηέξρεηαη κέζα απφ ην ξπκνηνκηθφ ζρέδην ηνπ ηζηνξηθνχ ρψξνπ ηεο παιηάο πφιεο, γεγνλφο ην νπνίν δελ επηηξέπεηαη νχηε ζε κε πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο. (5) Καηαζηξαηήγεζε Νφκνπ , ΦΔΚ 153/ άξζξν 2 παξ. γγ ζρεηηθψο κε ην εχξνο ηεο πξνζηαζίαο ηνπ αθίλεηνπ κλεκείνπ. Όπνπ επαθξηβψο νξίδεηαη φηη ζηελ πξνζηαζία ηνπ αθίλεηνπ κλεκείνπ πεξηιακβάλεηαη, εθηφο ησλ άιισλ, ην άκεζν πεξηβάιινλ ηνπ. (6) Καηαζηξαηήγεζε Νφκνπ , ΦΔΚ 153/ άξζξν 3 παξ 2 ζρεηηθψο κε ηελ πξνζηαζία ηζηνξηθψλ ηφπσλ σο ζηφρν νπνηνπδήπνηε επηπέδνπ ρσξνηαμηθνχ, αλαπηπμηαθνχ, πεξηβαιινληηθνχ θαη πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ ή ζρεδίσλ ηζνδπλάκνπ απνηειέζκαηνο ε ππνθαηάζηαηψλ ηνπο. (7) Καηαζηξαηήγεζε Νφκνπ , ΦΔΚ 153/ άξζξν 14 ζρεηηθψο κε ηηο πθηζηάκελεο απαγνξεχζεηο επεκβάζεσλ πνπ δηαηαξξάζζνπλ ηελ ζρέζε κεηαμχ ησλ θηηξίσλ θαη ησλ ππαίζξησλ ρψξσλ ηνπο. 27

28 (8) Καηαζηξαηήγεζε ηνπ Νφκνπ , ΦΔΚ 61 Α , ν νπνίνο επηθπξψλεη γηα ηελ Διιάδα ηελ Δπξσπατθή χκβαζε γηα ηελ Πξνζηαζία ηεο Αξραηνινγηθήο Κιεξνλνκηάο (1992) θαη ζπγθεθξηκκέλα, (α) Καηαζηξαηήγεζε ηνπ Αξζξνπ 7 ζρεηηθψο κε ηελ ππνρξέσζε θάζε ζπκβαιιφκελνπ γηα ηελ ιήςε κέηξσλ γηα ηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ ρψξνπ πνπ πεξηβάιιεη ηα κλεκεία θιπ. (β) Καηαζηξαηήγεζε ηνπ Αξζξνπ 8 παξ. 2 ζρεηηθψο κε ηελ ππνρξέσζε θάζε ζπκβαιιφκελνπ λα ιάβεη ππφςηλ ηα εηδηθά πξνβιήκαηα πνπ ηίζεληαη γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο Αξρηηεθηνληθήο θιεξνλνκηάο θιπ. (γ) Καηαζηξαηήγεζε ηνπ Αξζξνπ 10 ζρεηηθψο κε ηελ ππνρξέσζε θάζε ζπκβαιιφκελνπ λα αθνινπζήζεη πνιηηηθή νινθιεξσκέλεο πξνζηαζίαο ησλ θηηξίσλκλεκείσλ, ζπλφισλ θιπ. ε απηφ αθξηβψο ην πςειήο Ηζηνξηθήο θαη Πνιηηηζηηθήο Αμίαο δνκεκέλν πεξηβάιινλ, ηεο Παιηάο Πφιεο ηεο Ξάλζεο θαη ησλ θηηξίσλ-κλεκείσλ πνπ ην ζπγθξνηνχλ κε ηα ηδηαίηεξα Αξρηηεθηνληθά ραξαθηεξηζηηθά, ηελ αλζξψπηλε θιίκαθα θαη ηελ αξκνληθή ζρέζε θαη ζπλέρεηα κε ην πξνζηαηεπηηθφ δεκφζην πεξηαζηηθφ ηνπ δάζνο, πξνηείλεηαη λα θαηαζθεπαζζεί έλα έξγν ηνπ νπνίνπ ε θιίκαθα, ε ιεηηνπξγία θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά φπσο πξνδηαγξάθνληαη ζηηο ππν εμέηαζε πξνηάζεηο, θαζηζηνχλ νιέζξηα θαη θαηαζηξνθηθή ηελ άκεζε γεηηλίαζε θαη αζθπθηηθή επαθή ηνπ κε ηνλ Ηζηνξηθφ θαη ζεζκηθά πξνζηαηεπφκελν γηα ηνλ ζθνπφ απηφ νηθηζηηθφ ζχλνιν ηεο παιηάο πφιεο ηεο Ξάλζεο, κε απνθνξχθσκα ηελ πξνηεηλφκελε θαηαζθεπή γέθπξαο ζηελ «ζηέςε» ηεο παιηάο πφιεο. Αδηαλφεηε επηινγή γηα κηα πεξηνρή φπνπ γηα κία απιή επηζθεπή ησλ φςεσλ ελφο κηθξνχ δηαηεξεηένπ ηζφγεηνπ ζπηηηνχ θαηεγνξίαο 3 ζηελ παιηά πφιε ηεο Ξάλζεο, απαηηείηαη - εθηφο φισλ ησλ απαξαίηεησλ ειέγρσλ γηα θάζε θηίζκα πνπ δηελεξγεί ε πνιενδνκία θαη έιεγρνο απφ : 1. Πξσηνβάζκηα ΔΠ.Α.Δ. Ξάλζεο 2. Γεληθή Γξακκαηεία Μαθεδνλίαο - Θξάθεο ζηελ Θεζζαινλίθε 3. 4 ε Δθνξεία Νεσηέξσλ Μλεκείσλ ζηελ Ξάλζε θαη ηελ Θεζζαινλίθε 4. Σνπηθφ πκβνχιην Μλεκείσλ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο ζηελ Κνκνηελή. ηελ πεξίπησζε δε πνπ αθνξά ζε θηίξην κεγαιχηεξεο ζπνπδαηφηεηαο απαηηείηαη θαη επί πιένλ έιεγρνο θαη απφ ην: 5. πκβνχιην Υσξνηαμίαο, Οηθηζκνχ θαη Πεξηβάιινληνο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Μαθεδνλίαο Θξάθεο ζηελ Θεζζαινλίθε Δηζη εχινγα αλαξσηηέηαη θαλείο, πνηα ε ζθνπηκφηεηα εθαξκνγήο ηνπ φλησο απαξαίηεηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ θαη πνην ην λφεκα φισλ απηψλ ησλ ειέγρσλ απφ ηελ Πνιηηεία θαη ησλ πξνζπαζεηψλ απφ ηνπο θάηνηθνπο θαη ηνπο κεραληθνχο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο παιηάο πφιεο ηεο Ξάλζεο, αλ θαηαζηξαηεγψληαο φια ηα παξαπάλσ θαηαζθεπαζζεί ζηελ ζηέςε ηνπ νηθηζκνχ ε πξνηεηλφκελε γέθπξα ησλ 250 κέηξσλ κήθνπο κε ηνπο ππιψλεο ησλ 80 κέηξσλ χςνπο, θαηαζηξέθνληαο ηελ αξκνλία ησλ κεγεζψλ θαη ησλ ζρέζεσλ, ηεο 28

29 ιεηηνπξγίαο θαη ηεο αηζζεηηθήο, αιιά θαη ηελ ζπλνιηθή εηθφλα θαη ηνλ ραξαθηήξα ηεο πφιεο ππνβαζκίδνληαο ηελ κε αλαζηξέςηκα. Γηφηη ε πινπνίεζε ελφο ηέηνηνπ έξγνπ ζεκαίλεη αθξηβψο ηελ θαηαζηξαηήγεζε θάζε έλλνηαο πξνζηαζίαο, ζεκαίλεη νπζηαζηηθή θαηαζηξνθή ηνπ ηζηνξηθνχ ηφπνπ, ν νπνίνο κάιηζηα εθηφο ησλ άιισλ απνηειεί ζεκαληηθφ πφιν έιμεο ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ θαη θαζνξηζηηθφ κνριφ γηα ηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ηεο πφιεο θαη ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο γεληθφηεξα. πλνιηθψο δηαπηζηψλεηαη φηη πξφθεηηαη γηα έλα έξγν ην νπνίν: Αλαηξέπεη, αιινηψλεη θαη θαηαζηξέθεη ην ζχλνιν ησλ ηζηνξηθψλ, πνιηηηζκηθψλ θαη αξρηηεθηνληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ηζηνξηθνχ θαη ζεζκηθά πξνζηαηεπφκελνπ νηθηζηηθνχ ζπλφινπ ηεο παιηάο πφιεο ηεο Ξάλζεο θαη ηελ ζρέζε ηνπ κε ηνλ άκεζν πεξηβάιινληα ρψξν ηνπ Απνθιείεη ηελ επηβαιφκελε νινθιεξσκέλε πξνζηαζία, αλάδεημε, βειηίσζε θαη δηαηήξεζε ηεο αξρηηεθηνληθήο καο θιεξνλνκηάο. Τπνβαζκίδεη δξακαηηθά θαη θαηαζηξέθεη ηνλ Ηζηνξηθφ, Πνιηηηζκηθφ θαη Αξρηηεθηνληθφ ραξαθηήξα ηεο παιηάο πφιεο, γεγνλφο πνιιαπιψλ θαη πνιππαξακεηξηθψλ θαηαζηξεπηηθψλ επηπηψζεσλ γηα ηελ Ηζηνξία αιιά θαη ηελ ζχγρξνλε δσή θαη αλάπηπμε ηεο πφιεο. Απνθφπηεη ηε θπζηθή ζπλέρεηα ηεο παιηάο Πφιεο κε ην Πεξηαζηηθφ Πξνζηαηεπηηθφ δάζνο, ηνπ νπνίνπ απνκεηψλεη θαη νπζηαζηηθψο θαηαζηξέθεη ηελ ιεηηνπξγία. Πξνθαιεί ζνβαξά πξνβιήκαηα κεηαθίλεζεο, ζνξχβνπ θαη ξχπαλζεο ζηελ ιεηηνπξγία ηεο πφιεο, ππνβαζκίδνληαο δξακαηηθά ηελ πνηφηεηα δσήο ζε απηήλ. πκπεξαζκαηηθώο απφ ηελ εμέηαζε, αλάιπζε θαη ζπλεθηίκεζε φισλ ησλ παξαπάλσ παξακέηξσλ θαη επηπηψζεσλ ζε φηη αθνξά ζην πθηζηάκελν Ηζηνξηθφ Οηθηζηηθφ θέληξν θαη Γηαηεξεηέν Παξαδνζηαθφ ζχλνιν ηεο Παιηάο Πφιεο ηεο Ξάλζεο, είλαη πξνθαλέο φηη ε θαηαζθεπή ηνπ πξνηεηλφκελνπ δαθηπιίνπ κε ηελ πξνηεηλφκελε ή θάπνηα άιιε εθ ησλ πθηζηάκελσλ «ελαιιαθηηθψλ» ππν εμέηαζε ραξάμεψλ ηνπ - φπσο απηέο έρνπλ ζήκεξα - ζα έρεη αξλεηηθέο, κε αλαζηξέςηκεο θαη θαηαζηξνθηθέο επηπηώζεηο. Ωο εθ ηνχηνπ ε γλσκνδφηεζε γηα ηηο ελ ιφγσ πξνηάζεηο είλαη θαηεγνξεκαηηθά αξλεηηθή. Σέινο ππνγξακκίδνπκε θαη ηελ πξνζθάησο αλαξηεκέλε ζην δηαδίθηπν (ΑΓΑ: 4ΑΛΑΟΡ1Τ-1, ) ππ. Αξηζκ. 359/ Αξλεηηθή Απφθαζε ηεο Γεληθήο Γ/λζεο Υσξνηαμηθήο θαη Πεξηβαιινληηθήο Πνιηηηθήο, Γ/λζε Πεξηβάιινληνο θαη Υσξηθνχ ρεδηαζκνχ, Σκήκα Πεξηβαιινληηθνχ θαη Υσξηθνχ ρεδηαζκνχ, ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο-Θξάθεο. Ζ ελ ιφγσ ππεξεζία έρνληαο ππ φςε φιν ην πθηζηάκελν ζεζκηθφ πιαίζην θαη ζπλεθηηκψληαο φιεο ηηο γλσκνδνηήζεηο θνξέσλ θαη Τπεξεζηψλ δηαπίζησζε, έθξηλε θαη απνθάζηζε φηη, δελ είλαη δπλαηφλ λα ππάξμεη ε ζεηηθή γλσκνδφηεζή 29

30 ηεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. πγθεθξηκέλα αλαθέξεη φηη «Απνξξίπηεηαη ε Πξνκειέηε Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ (Π.Π.Δ.) γηα ην έξγν κε ηελ επσλπκία Γαθηύιηνο Ξάλζεο ζηνλ Κάζεην Αμνλα 70 (Ξάλζε-Δρίλνο-Διιελνβνπιγαξηθά ζύλνξα), ηεο ΔΓΝΑΣΙΑ ΟΓΟ Α.Δ., όπσο απηό πεξηγξάθεηαη ζην θάθειν ηεο θαηαηεζείζαο Π.Π.Δ. θαηόπηλ ηεο Πξνθαηαξηηθήο Πεξηβαιινληηθήο Δθηίκεζεο θαη Αμηνιόγεζεο (Π.Π.Δ.Α) ηνπ έξγνπ απηνύ» θαη κάιηζηα ζπλερίδεη αλαθέξνληαο φηη «.θξίλεηαη αλαγθαίν ην ελ ιόγσ έξγν λα εληαρζεί ζηνλ εληαίν ζρεδηαζκό γηα ηελ ράξαμε θαη ηελ θαηαζθεπή ηνπ Κάζεηνπ Αμνλα 70 (Ξάλζε Δρίλνο Διιελν-βνπιγαξηθά ζύλνξα), πνπ λα ην ζπκπεξηιακβάλεη σο ηκήκα ηνπ γηα ηελ δηαζύλδεζή ηνπ κε ηελ Δγλαηία νδό. Σν εληαίν απηό έξγν κε βάζε θαη ηελ 2 ε ζρεηηθή ΚΤΑ, θαηαηάζζεηαη ζηελ ππνθαηεγνξία 1 ηεο πξώηεο (Α) θαηεγνξίαο έξγσλ ηεο νκάδαο 1 ηνπ Πίλαθα 1 Δξγα Οδνπνηίαο (Α/Α 3: Δζληθό νδηθό δίθηπν), θαη ζα πξέπεη επνκέλσο λα αδεηνδνηεζεί πεξηβαιινληηθά από ηελ Δηδηθή Τπεξεζία Πεξηβάιινληνο (Δ.Τ.Π.Δ.) ηνπ Τ.Π.Δ.Κ.Α.». 3. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ Με γλψκνλα ην δεκφζην ζπκθέξνλ, ηε βησζηκφηεηα ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο πνηφηεηαο δσήο ηεο πφιεο, αιιά θαη ηνλ ζεβαζκφ θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ Φπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηελ νινθιεξσκέλε πξνζηαζία ηεο Ηζηνξηθήο, Πνιηηηζηηθήο θαη Αξρηηεθηνληθήο θιεξνλνκηάο, ζπλεθηηκψληαο, ππν ην πξίζκα φιεο ηεο πξνεγεζείζεο αλάιπζεο, ζα πξέπεη λα απνθιεηζηεί θαηεγνξεκαηηθά θάζε επηινγή γηα Γεκφζην έξγν-απηνζθνπφ, κε απζαίξεηε θιίκαθα θαη επηινγέο, ην νπνίν νδεγεί λνκνηειεηαθά ζε αλεμέιεθηεο θαη κε αλαζηξέςηκεο θαηαζηξνθηθέο επηπηψζεηο, αιιά θαη θαηαζπαηάιεζε πφξσλ. ηα πιαίζηα απηά θαη κε βάζε ηα παξαπάλσ θξηηήξηα απνθιείεηαη θαηεγνξεκαηηθά ε «ιύζε» ηνπ δαθηπιίνπ κε ηελ πξνηεηλόκελε ή θάπνηα άιιε εθ ησλ πθηζηάκελσλ «ελαιιαθηηθώλ» ραξάμεώλ ηνπ - ηνπιάρηζηνλ φπσο απηέο πθίζηαληαη ζήκεξα, δηφηη ε δηέιεπζε θαη ε αλάπηπμή ηνπ φπσο πξνβιέπεηαη ζηηο ππν εμέηαζε πξνηάζεηο κέζα ζηνλ ππξήλα πεξηνρψλ απνιχησο πξνζηαηεπφκελσλ θπζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ αιιά θαη ζην βφξεην ηκήκα ηνπ Ηζηνξηθνχ θαη απνιχησο πξνζηαηεπφκελνπ νηθηζηηθνχ ζπλφινπ ηεο παιηάο πφιεο ηεο Ξάλζεο, κε ή θαη ρσξίο ηελ θαηαζθεπή γέθπξαο, ζα έρεη απνιχησο αξλεηηθέο, κε αλαζηξέςηκεο θαη θαηαζηξνθηθέο επηπηψζεηο, φπσο έρεη ήδε δηεμνδηθψο αλαιπζεί θαη ηεθκεξησζεί. Αιισζηε, απφ πνπζελά δελ πξνθχπηεη ή ζπλάγεηαη ε αλαγθαηφηεηα δεκηνπξγίαο δαθηπιίνπ γηα ηελ παξάθακςε ηεο πφιεο ζηε ζπλέρεηα ηνπ Κάζεηνπ Αμνλα 70. Δπίζεο, ν ππν εμέηαζε δαθηχιηνο ζα πξνθαιέζεη ζνβαξέο δπζιεηηνπξγίεο θαη ζπκθνξήζεηο ζην πθηζηάκελν ηνπηθφ νδηθφ δίθηπν ηεο άκεζεο πεξηνρήο, επηβαξχλνληάο ην κε επηπιένλ θφξην, πεξηηηέο δηαδξνκέο, απνθνπέο νηθηζηηθψλ ηκεκάησλ, επηκήθπλζε δηαδξνκψλ θιπ. Γηα ηνπο ίδηνπο αθξηβψο ιφγνπο απνθιείνληαη - ζαλ δπλαηέο ιχζεηο γηα ηελ πεξίπησζε κνλήο παξάθακςεο - θαη νη πθηζηάκελεο «ελαιιαθηηθέο» δπηηθέο ραξάμεηο πνπ απνηεινχλ ην δπηηθφ ζθέινο ηνπ 30

31 εμεηαδφκελνπ δαθηπιίνπ. εκεηψλεηαη φηη, γηα ηελ πεξίπησζε ηεο κνλήο παξάθακςεο δελ ζα κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ ιχζε, νχηε νη πθηζηάκελεο «ελαιιαθηηθέο» αλαηνιηθέο ραξάμεηο ηνπ εμεηαδφκελνπ δαθηπιίνπ, φπσο πξνηείλνληαη ζε απηφλ (γέθπξα θιπ). Παξφια απηά ζην θξίζηκν εξψηεκα πνπ εχινγα ηίζεηαη, αλ δειαδή ππάξρεη ιχζε, ε απάληεζε είλαη θαηεγνξεκαηηθά θαηαθαηηθή θαη αθνξά ζε κία ιχζε ζθφπηκε, ρξήζηκε, απαξαίηεηε γηα ηελ Κνηλή σθέιεηα, ηελ βηψζηκε Αλάπηπμε, ηελ Αζθάιεηα θαη ηελ Πνηφηεηα δσήο. Δλα έξγν κε ηελ κέγηζηε επηηειεζηηθφηεηα, ην νπνίν λα πινπνηεί κε βέιηηζην ηξφπν ηελ παξάθακςε ηεο Πφιεο ηεο Ξάλζεο, κε ζσζηή θιίκαθα, κε Λεηηνπξγηθφηεηα θαη Αζθάιεηα, κε Αηζζεηηθή, κε Οηθνλνκία, κε ηξφπν ν νπνίνο δελ επεξεάδεη θαζφινπ θαη ζέβεηαη ηα δχν πςειήο αμίαο νηθνζπζηήκαηα θπζηθφ θαη αλζξσπνγελέο. Γειαδή έλα έξγν κε πνηφηεηα θαη πξνδηαγξαθέο πνπ ζα δηαζθαιίδνπλ φια ηα παξαπάλσ, ην νπνίν ζα έρεη θαζνξηζηηθή ζπκβνιή ζηελ βηψζηκε Αλάπηπμε ηνπ ηφπνπ θαη παξάιιεια ζηελ Πξνζηαζία, Αλαβάζκηζε θαη Αλάδεημε ηνπ Πεξηβάιινληνο, άκεζα αιιά θαη ζε βάζνο ρξφλνπ. Ζ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ απηνχ κε ηηο θαηάιιειεο κεζνδνινγίεο, πξνζεγγίζεηο θαη ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο, νη νπνίνη απνηεινχλ θνηλφ ηφπν ζηελ δεκηνπξγία θαη ηελ δηαρείξηζε ηέηνησλ ηερληθψλ έξγσλ ζηελ Δ.Δ. ρξφληα ηψξα, δηαζθαιίδνπλ πιήξσο ηηο ζσζηέο επηινγέο ζε φηη αθνξά ζηνλ ηξφπν, ζηελ κνξθή, ζηελ θιίκαθα θαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά, δειαδή ηνλ απαηηνχκελν ζεβαζκφ σο πξνο ηα επαίζζεηα πθηζηάκελα νηθνζπζηήκαηα θαη κάιηζηα ρσξίο δπζαλάινγε αχμεζε ηνπ θφζηνπο ή θαηαζπαηάιεζε πφξσλ ψζηε λα ηεζεί ζε θίλδπλν ε πινπνίεζε ηνπ ζεκαληηθφηαηνπ απηνχ αλαπηπμηαθνχ έξγνπ. Αληηζέησο ε πινπνίεζή ηνπ απνηειεί έλα απνιχησο ξεαιηζηηθφ θαη εθηθηφ ζηφρν. Απφ ηελ δηεμνδηθή εμέηαζε φισλ ησλ παξακέηξσλ ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ζπλεθηηκψληαο επίζεο ηα απνηειέζκαηα ησλ εθθξαζκέλσλ ζέζεσλ ησλ ππεχζπλσλ νξγάλσλ θαη ππεξεζηψλ ηεο Πνιηηείαο θαη ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο αιιά θαη άιισλ ζεκαληηθψλ ηνπηθψλ θνξέσλ,(παλεπηζηήκην θιπ) πξνθχπηεη φηη βέιηηζηε ιύζε ε νπνία ζα κπνξνύζε λα θαιύςεη πιήξσο ηηο ηηζέκελεο απαηηήζεηο ππάξρεη θαη κάιηζηα ζα κπνξνύζε λα πινπνηεζεί κε κνλή παξάθακςε από ηελ Αλαηνιηθή πιεπξά. Με έλα θιεηζηφ νδηθφ άμνλα θαηάιιεισλ πξνδηαγξαθψλ, ν νπνίνο δελ ζα δηαζρίδεη ηνλ ππξήλα ησλ επαίζζεησλ απηψλ νηθνζπζηεκάησλ, ηνπ Πξνζηαηεπηηθνχ Γεκφζηνπ Πεξηαζηηθνχ Γάζνπο, ηεο Αλαδαζσηέαο έθηαζεο θαη ηνπ κφληκνπ θαηαθπγίνπ άγξηαο δσήο, δελ ζα δηέξρεηαη ππεξάλσ θαη ζε επαθή κε ηελ Παιηά Πφιε ηεο Ξάλζεο νχηε ζα είλαη νξαηφο ζηα ηκήκαηά ηνπ απηά. Γειαδή έλαο θιεηζηφο νδηθφο άμνλαο, ν νπνίνο κε πνιχ πξνζεθηηθή ρσξνζέηεζε, ράξαμε θαη πινπνίεζή ηνπ, ζα παξαθάκπηεη ηελ πφιε ηεο Ξάλζεο κε ηε κηθξφηεξε δπλαηή επέκβαζε θαη πεξηβαιινληηθφ θφζηνο- απνηχπσκα κέζα απν βέιηηζηεο, θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ θαη ηα πθηζηάκελα νηθνζπζηήκαηα ιχζεηο. Ζ παξάθακςε από ηελ Αλαηνιηθή πιεπξά κε ηελ αλαζεσξεκέλε - βειηηζηνπνηεκέλε ράξαμε θαη κε εθαξκνγή ησλ θαηάιιεισλ πξνδηαγξαθώλ θαη θξηηεξίσλ επηινγήο πνπ ηίζεληαη απφ ην πθηζηάκελν ζεζκηθφ Πιαίζην θαη ηελ Γηεζλή πξαθηηθή, κπνξεί λα πξνζεγγίζεη θαη λα αληηκεησπίζεη κε επηηπρία ηηο εμαηξεηηθέο πεξηβαιινληηθέο, ηζηνξηθέο θαη πνιηηηζηηθέο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο 31

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος ηης Γενικής Γραμμαηείας Μακεδονίας- Θράκης ζηην προζηαζία διαηηρηηέων κηηρίων και παραδοζιακών οικιζμών.

Ο ρόλος ηης Γενικής Γραμμαηείας Μακεδονίας- Θράκης ζηην προζηαζία διαηηρηηέων κηηρίων και παραδοζιακών οικιζμών. Ο ρόλος ηης Γενικής Γραμμαηείας Μακεδονίας- Θράκης ζηην προζηαζία διαηηρηηέων κηηρίων και παραδοζιακών οικιζμών. Σο παράδειγμα ηης Άνω Πόλης Θεζζαλονίκης. Δηζεγήηξηεο: Γξ Μαξία Μαξγαξίηα Βπδαληηάδνπ, Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Αιανή, 1-3/06/2009 Σίηλορ Διζήγηζηρ: Καηλνηόκεο πξνζεγγίζεηο ζηα πιαίζηα ηεο LEADER Επηρεηξεκαηηθά ζελάξηα γηα ηελ αμηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΖ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΑΗΚΖ ΔΝΩΖ

Ζ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΖ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΑΗΚΖ ΔΝΩΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΓΟΜΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Ζ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΖ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΑΗΚΖ ΔΝΩΖ ΠΟΤΓΑΣΔ: ΣΑΟΤΖ ΚΩΝ/ΝΟ, ΑΚΚΑ ΓΗΩΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο εμαηξεηηθά ζεκαληηθνχ αξηζκνχ δηάζπαξησλ νηθηζκψλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή)

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) 546 25 Θεζζαινλίθε Τηλ. 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Α.Γ.Α.: ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΖΠΔΗΡΟΤ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΥΩΡΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων):

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων): o Λύκειο Εακύνθος Γεσκεηξία Α Λπθείνπ Κεθάιαην 3ν Άζθεζε Α Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ 90 0 θαη ΓΓ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο. Να δείμεηε όηη:. Τν ζεκείν Γ απέρεη ηελ ίδηα απόζηαζε από ηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΒΓ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ. Η οικολογική διατείριζη ηης προζηαηεσμένης περιοτής ηοσ όροσς Βόρα ζηην περιοτή ηης Αριδαίας.

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ. Η οικολογική διατείριζη ηης προζηαηεσμένης περιοτής ηοσ όροσς Βόρα ζηην περιοτή ηης Αριδαίας. ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες χολή Θετικών Επιστημών Σμήμα Βιολογίας Η οικολογική διατείριζη ηης προζηαηεσμένης περιοτής ηοσ όροσς Βόρα ζηην

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A.

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ρόδνο, 11 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 2223 Σαρ. Δ/λζε: Πιαηεία Ειεπζεξίαο 1, Δηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ: 85100, Ρόδνο

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΗΑΗΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΤΠΟΓΟΜΩΝ ΣΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

ΔΝΗΑΗΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΤΠΟΓΟΜΩΝ ΣΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΔΝΗΑΗΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΤΠΟΓΟΜΩΝ ΣΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΗΑΜΟΡΦΩΖ ΓΗΑ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΚΑΗ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ Αύγοςζηορ 2010 1. ΕΙΑΓΩΓΗ 1.1 Οπιζμόρ Δπιηποπήρ Γηα ηελ επεμεξγαζία ηνπ Γεληθνχ ηξαηεγηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Γεληθό Πνιενδνκηθό ρέδην Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Νέαο Αγρηάινπ, Π.Δ. Μαγλεζίαο Α ηάδην ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Γεληθό Πνιενδνκηθό ρέδην Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Νέαο Αγρηάινπ, Π.Δ. Μαγλεζίαο Α ηάδην ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 1 ΥΧΡΟΣΑΞΗΚΖ ΘΔΧΡΖΖ ΣΖ Γ.Δ. ΝΔΑ ΑΓΥΗΑΛΟΤ... 5 1.1 Σαπηφηεηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά δηνηθεηηθή δηάξζξσζε... 5 1.2 Δμαξηήζεηο εμππεξεηήζεηο... 6 1.3 πλδέζεηο κε ηελ επξχηεξε πεξηνρή...

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

O Σίμων Σίνας (Βηέλλε, 1810-1876κ.Υ.) Γιάννης Φίκας

O Σίμων Σίνας (Βηέλλε, 1810-1876κ.Υ.) Γιάννης Φίκας O Σίμων Σίνας (Βηέλλε, 1810-1876κ.Υ.) Γιάννης Φίκας Ο ίκωλ ίλαο θαηαγόηαλ από ηε Μνζρόπνιε ηεο Βνξείνπ Ηπείξνπ, νλνκαζηή γηα ηελ εκπνξηθή ηεο αθκή θαη ηελ πλεπκαηηθή ηεο αθηηλνβνιία, ηδίωο θαηά ηνλ 18

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ-ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΠΡΟΧΘΖΖ ΚΑΗ ΠΡΟΒΟΛΖ ΣΟΤ ΓΟΜΖΜΔΝΟΤ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ-Ζ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λάξηζα 11-12 - 2014 Αξηζ. πξση.: νηθ. 4011/255431 ΑΠΟΦΑΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λάξηζα 11-12 - 2014 Αξηζ. πξση.: νηθ. 4011/255431 ΑΠΟΦΑΖ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λάξηζα 11-12 - 2014 ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ Αξηζ. πξση.: νηθ. 4011/255431 ΘΔΑΛΗΑ - ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα Σα Γεληθά Πνιενδνκηθά ρέδηα. Μειέηε πεξίπησζεο: ΓΠ Γήκνπ Ξπινθάζηξνπ Δπηβιέπσλ: Λνπδνβίθνο Βαζελρόβελ πνπδαζηήο:

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ Κνύηξαο Μ Μπνύηηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ Σεεηψεηο παξαδφεσλ «Σηαηηηηθή ΙΙ» Μ Κνχηξαο Μ Μπνχηηθαο Σεεηψεηο παξαδφεσλ

Διαβάστε περισσότερα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οιηθή Πνηόηεηα Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Ε ΩΣΕΡΘΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Ε ΩΣΕΡΘΚΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 18 Απξηιίνπ 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ Αξηζ. Πξση. 9207/07 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ & ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ: Δπαγγειηζηξίαο 2 ΣΑΥ. ΚΧΓΗΚΑ: 105

Διαβάστε περισσότερα

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ.

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Η παπούζα αποηελεί επείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ πος αθοπά ζηη σπήζη ηων αςηόμαηων εξωηεπικών απινιδωηών AED 10 και MRL Jumpstart ηηρ Welch Allyn. Σημείωζη: Ζ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

δήηεζε κε ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο θαη νξγαληζκνχο, ψζηε λα θαηαζηεί ζαθήο ε ζέζε ηεο δηνίθεζεο. Πεξαηηέξσ, έγηλε πξνζπάζεηα λα παξνπζηαζηνχλ νη

δήηεζε κε ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο θαη νξγαληζκνχο, ψζηε λα θαηαζηεί ζαθήο ε ζέζε ηεο δηνίθεζεο. Πεξαηηέξσ, έγηλε πξνζπάζεηα λα παξνπζηαζηνχλ νη ΠΔΡΗΛΖΦΖ ην πιαίζην ηεο ζεκαζίαο πνπ απνδίδεηαη ηφζν ζε Γηεζλέο φζν θαη ζε Δπξσπατθφ επίπεδν ζηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, ε παξνχζα κειέηε δηεξεπλά ηηο ζρεηηθέο πξνζπάζεηεο πνπ γίλνληαη ζηε

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ

Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Στήριξη Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών 2012» Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ Γεκηνπξγία Σνπηθνύ πκπιέγκαηνο Βηώζηκνπ Σνπξηζκνύ: Μειέηε ππάξρνπζαο ηνπξηζηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός. Αριθμός Απόυασης. Αποτέλεσμα ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ

Αριθμός. Αριθμός Απόυασης. Αποτέλεσμα ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑ Σσλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ηεο 16 ης (15-6-2015) ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» Α/Α ηοισεία ππογπάμμαηορ: 1 ηόσορ ππογπάμμαηορ 2 Πποϋποθέζειρ ςμμεηοσήρ 3 Επιλέξιμερ Ενέπγειερ Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο/

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΖΖ ΣΟΤ ΔΠΠΔΡΑΑ ΑΘΖΝΑ 12/11/2012 -DIVANI CARAVEL

ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΖΖ ΣΟΤ ΔΠΠΔΡΑΑ ΑΘΖΝΑ 12/11/2012 -DIVANI CARAVEL ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΖΖ ΣΟΤ ΔΠΠΔΡΑΑ ΑΘΖΝΑ 12/11/2012 -DIVANI CARAVEL ωθξάηεο Αιεμηάδεο -Πξόεδξνο Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο : Καιεκέξα ζε φινπο λα ζαο επραξηζηήζνπκε γηα ηε ζπκκεηνρή

Διαβάστε περισσότερα

Πεπίλητη Κχξηνο ζθνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη ε ιεπηνκεξήο θαηαγξαθή θαη αλάιπζε ησλ ζεζκψλ πξνζηαζίαο ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ζε δηεζλέο, θνηλνηηθφ

Πεπίλητη Κχξηνο ζθνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη ε ιεπηνκεξήο θαηαγξαθή θαη αλάιπζε ησλ ζεζκψλ πξνζηαζίαο ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ζε δηεζλέο, θνηλνηηθφ Πεπίλητη Κχξηνο ζθνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη ε ιεπηνκεξήο θαηαγξαθή θαη αλάιπζε ησλ ζεζκψλ πξνζηαζίαο ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ζε δηεζλέο, θνηλνηηθφ θαη εζληθφ επίπεδν. Ζ αλάιπζε ησλ βηβιηνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ,

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΔΛΔΣΖ.Υ.Ο.Ο.Α.Π. ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ»

«ΜΔΛΔΣΖ.Υ.Ο.Ο.Α.Π. ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ» (ΑΝΑΛΤΖ ΓΗΑΓΝΩΖ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ) ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 1. Γεληθά... 3 1.1 ηφρνη θαη πεξηερφκελν ηνπ.υ.ο.ο.α.π.... 3 1.2 Ηζηνξηθφ ηεο κειέηεο... 3 1.3 Πξνδηαγξαθέο θαη δηαδηθαζία ζχληαμεο ηεο κειέηεο...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό :

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό : ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Τν πξόγξακκα απηό : Τν είλαη ην κεγαιύηεξν θαη πιένλ θηιόδνμν πξόγξακκα επέκβαζεο ζηνλ θηηξηαθό ηνκέα ζηελ Δπξώπε. Ξεθηλάεη ην 2011 θαη νινθιεξώλεηαη ην 2020 Σύκθσλα κε ηελ δέζκεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ

ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Προβολή ηων έργων ηοσ ΕΠΠΕΡΑΑ ζηην Περιθέρεια Δσηικής Μακεδονίας- Νέες εσκαιρίες για ηις Χρημαηοδοηικές Δσναηόηηηες

Διαβάστε περισσότερα