ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 4/2013 ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ ΑΜΠΕΛΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 4/2013 ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ ΑΜΠΕΛΟΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 4/2013 ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ ΑΜΠΕΛΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,00 ευρώ με αναθεώρηση και ΦΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΟΣΑΠΥ ΔΗΜΟΥ ΓΑΥΔΟΥ ΧΑΝΙΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΣΗΦΗΣ ΣΑΝΔΑΛΑΚΗΣ Τοπογράφος μηχανικός

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Τ.Υ.Δ. ΧΑΝΙΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ - ΑΜΠΕΛΟΣ A.1

3 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. Αντικείμενο 2. Γενικές παραδοχές 2.1 Υφιστάμενη κατάσταση 2.2 Προτεινόμενες παρεμβάσεις 2.3 Ισχύουσες διατάξεις 3. Τεχνικά στοιχεία 3.1 Γεωμετρικά στοιχεία (Οριζοντιογραφία Μηκοτομή Διατομή) 3.2 Στοιχεία μελέτης 3.3 Τεχνικά έργα Οχετοί Επενδυμένοι τάφροι 3.4 Χωματουργικά οδοστρωσία - ασφαλτικά

4 1. Αντικείμενο Το παρόν τεύχος αποτελεί την τεχνική έκθεση της Οριστικής μελέτης οδοποιίας τμήματος της οδού που ενώνει τον οικισμό Άμπελος με τον οικισμό Καστρί. Η αφετηρία της οδού βρίσκεται στο όριο του οικισμού Άμπελος και το πέρας αυτής στην συμβολή της οδού με δρόμο που οδηγεί προς την περιοχή με τις κεραίες τηλεπικοινωνιών. Το συνολικό μήκος της είναι 1.978,80 μ. Η Οριστική μελέτη οδοποιίας συντάχθηκε επί των διαγραμμάτων της Τοπογραφικής αποτύπωσης ζώνης των αντίστοιχων τμημάτων. Η αποτύπωση σε κλίμακα 1: 500 έγινε στο κρατικό σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ 87. Η Οριστική μελέτη οδοποιίας συντάχθηκε με την χρήση του ολοκληρωμένου συστήματος προγραμμάτων οδοποιίας ΟΔΟΣ 8. Η εκπόνηση του παρόντος σταδίου ξεκίνησε με την A.Π. 773/ σύμβαση μεταξύ του μελετητή και του Δήμου Γαύδου.

5 2. Γενικές παραδοχές 2.1 Υ φ ι σ τ ά μ ε ν η κ α τ ά σ τ α σ η Η οδός στα εκτός οικισμών τμήματα της, παρουσιάζει τα συνήθη χαρακτηριστικά των οδών εκτός σχεδίου πόλης και εκτός ορίων οικισμού, με μικρό κυκλοφοριακό φόρτο και διανοίχτηκε για την σύνδεση των οικισμών. Όλο το μήκος της οδού είναι χωματόδρομος μέσου πλάτους 7,50 μ. 2.2 Π ρ ο τ ε ι ν ό μ ε ν η π α ρ έ μ β α σ η Η προτεινόμενη παρέμβαση αποσκοπεί στην βελτίωση των χαρακτηριστικών της οδού, ώστε να παρέχει την μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια στα κινούμενα οχήματα. Προτείνεται η ασφαλτόστρωση του οδοστρώματος πλάτους 6,50 μ. και η κατασκευή επενδυμένης τάφρου πλάτους 1,10 μ. για την απορροή των ομβρίων από το κατάστρωμα της οδού, σε θέσεις ορυγμάτων. Σημαντικός παράγοντας που λήφθηκε υπόψη είναι η ελαχιστοποίηση των επεμβάσεων στο τοπίο καθώς επίσης και η εφικτότητα κατασκευής της προτεινόμενης λύσης Ι σ χ ύ ο υ σ ε ς δ ι α τ ά ξ ε ι ς Για την σύνταξη της μελέτης λήφθηκαν υπόψη τα εξής : Οι Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων (Ο.Μ.Ο.Ε.). Τα φύλλα χάρτη ,9468-4Α, και κλίμακας 1: 5000 της Γ.Υ.Σ. Η Ε. 41/ /ΔΜΕΟ/Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. με θέμα «Εξορθολογισμός και τυποποίηση των δομικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών του οδικού δικτύου της χώρας». Η Ε. 14/ /ΔΜΕΟ/Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. με θέμα «Εφαρμογή τυπικής διατομής». Οι γενικές κατευθύνσεις και οδηγίες της επιβλέπουσας Υπηρεσίας.

6 3. Τεχνικά στοιχεία 3. 1 Γ ε ω μ ε τ ρ ι κ ά σ τ ο ι χ ε ί α ( Ο ρ ι ζ ο ν τ ι ο γ ρ α φ ί α Μ η κ ο τ ο μ ή Δ ι α τ ο μ ή ) Υιοθετήθηκαν τα τεχνικά χαρακτηριστικά της οδού τύπου AV (οδοί που διατρέχουν περιοχές εκτός σχεδίου με βασική λειτουργία την σύνδεση δευτερεύουσα οδός) με ταχύτητα μελέτης V=40 km/h. Εφαρμόστηκε διατομή τύπου ε2 με ενιαίο οδόστρωμα κυκλοφορίας και μία λωρίδα ανά κατεύθυνση που περιλαμβάνει λωρίδα κυκλοφορίας πλάτους 3,00 μ. και λωρίδα καθοδήγησης πλάτους 0,25 μ. Σε όλες τις καμπύλες εφαρμόζεται κυκλικό τόξο με καμπύλες συναρμογής όπου αυτές κρίθηκαν απαραίτητες. Η κατά μήκος κλίση ακολουθεί σε γενικές γραμμές το υφιστάμενο έδαφος, έχει ληφθεί όμως μέριμνα για την απορροή των ομβρίων από το κατάστρωμα της οδού. Η διατομή του δρόμου όπως ήδη αναφέρθηκε είναι τύπου ε2, με ενιαίο οδόστρωμα κυκλοφορίας και μία λωρίδα κυκλοφορίας συνολικού πλάτους 3,25 μ. ανά κατεύθυνση. Η εγκάρσια κλίση (επίκλιση) στις ευθυγραμμίες είναι 2,5% από τον άξονα προς τις οριογραμμές (δικλινής διατομή). Η εγκάρσια κλίση στις καμπύλες φαίνεται ειδικότερα για κάθε διατομή στα σχέδια των διατομών.η περιστροφή γίνεται γύρω από τον άξονα του δρόμου. Η μεγαλύτερη τιμή που χρησιμοποιείται είναι 7%. Οι κλίσεις πρανών των ορυγμάτων προβλέπονται με κλίση 2:1 (υ:β). Σε όλο το μήκος των ορυγμάτων προτείνονται επενδυμένοι τάφροι τριγωνικής διατομής, πλάτους 1,10 μ. από άοπλο σκυρόδεμα, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος διάβρωσης του πυθμένα της τάφρου και διαβροχής του υπεδάφους κάτω από το οδόστρωμα. Τα διαγράμματα των διατομών συντάχτηκαν με τέτοιο τρόπο ώστε να αποτελέσουν ένα σοβαρό βοήθημα στην κατασκευή του δρόμου. Σε όλες τις διατομές εμφανίζονται οι διαστάσεις του οδοστρώματος, οι επικλίσεις και τα υψόμετρα στον άξονα και στις οριογραμμές του οδοστρώματος και οι κλίσεις των πρανών των ορυγμάτων και των επιχωμάτων.

7 3. 2 Σ τ ο ι χ ε ί α μ ε λ έ τ η ς τ η ς ο δ ο ύ Η υπό βελτίωση οδός έχει αφετηρία την Κ0 (Χ= , Υ= ) επί της οδού που ενώνει τον οικισμό Άμπελος με τον οικισμό Καστρί και πέρας την Κ13 (Χ= , Υ= ), επί της ίδιας οδού, με συνολικό μήκος 1.978,80 μ. Υψομετρικά η οδός παρουσιάζει, στον άξονά της, ελάχιστο υψόμετρο εδάφους 322,93 μ. και μέγιστο 363,92 μ. Η κλίση της ερυθράς σε απόλυτη τιμή κυμαίνεται από 0,32% έως 11,39%. Η μέγιστη κλίση εμφανίζεται από την Χ.Θ ,80 έως Χ.Θ ,36. Από άποψη διατομής, οι επεμβάσεις είναι ήπιες, ώστε να μην τραυματίζεται το περιβάλλον και οι παρόδιες ιδιοκτησίες. Οι εργασίες που προβλέπονται είναι χωματουργικές οδοστρωσίας και σήμανσης που αναλυτικά είναι οι εξής: Η τυπική διατομή προβλέπεται με οδοστρωσία 0.25μ που περιλαμβάνει υπόβαση σε μία στρώση των 0,10μ (ΕΤΕΠ ), βάση σε μία στρώση μεταβλητού πάχους των 0,10μ (ΕΤΕΠ ), ασφαλτική προεπάλειψη, ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 0,05 μ με χρήση ασφαλτομίγματος ανοιχτής συνθέσεως (Π.Τ.Π. Α245). Η κλίση των πρανών ορυγμάτων είναι 2:1 (ύψος προς βάση) και των επιχωμάτων 2:3. Σε ότι αφορά το ισοζύγιο χωματισμών έχουμε 1.854,92 κμ εκσκαφών και 1.632,69 κμ επιχωμάτων. Η περίσσεια (διαφορά των δύο) θα μεταφερθεί σε τοποθεσία που θα υποδειχθεί από την επιβλέπουσα αρχή ή θα εξισωθεί με άλλη οδοποιία της περιοχής. Προτείνεται η τοποθέτηση 1 ρυθμιστικής και 2 πληροφοριακών πινακίδων ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΧΩΜΑΤΙΣΜΩΝ ΣΥΝΟΛΟΥ ΟΔΩΝ Οι διανοίξεις των παραπάνω δρόμων έχουν υλοποιηθεί από παλαιότερες εργολαβίες. Ως εκ τούτου είναι αναμενόμενο να μην παρουσιάζονται αρκετά χωματουργικά έργα. Κατά την μελέτη των τμημάτων αυτών, έγινε προσπάθεια να γίνει περιορισμός των χωματουργικών έργων στο ελάχιστο δυνατό. Προβλέπεται η εκτέλεση χωματουργικών εργασιών, με διαμορφωτήρα σε όλη την επιφάνεια των δρόμων για την εξομάλυνση της επιφάνειας τους, ώστε να επιτυγχάνεται και η πλήρης απορρόφηση των προϊόντων Α/Α ΜΗΚΟΣ (μ) ΟΡΥΓΜΑ (μ 3 ) ΕΠΙΧΩΜΑ (μ 3 ) , , ,69

8 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΓΙΣΤΩΝ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ Τα χαρακτηριστικά των δανείων, των επιχωμάτων και των ορυγμάτων παρουσιάζονται παρακάτω: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΓΙΣΤΩΝ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ ΟΔΟΥ Α/Α ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΕ m ΥΨΟΣ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΕ m ΑΡΧΗ ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΕΛΟΣ ,79 <3, ,18 0, ,48 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΓΙΣΤΩΝ ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ ΟΔΟΥ Α/Α ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΕ m ΜΕΣΟ ΥΨΟΣ ΟΡΥΓΜΑΤΟΣ ΣΕ m ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΥΓΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΕ m ΑΡΧΗ ΤΕΛΟΣ ,48 0, , , Τ ε χ ν ι κ ά έ ρ γ α Τα προτεινόμενα νέα τεχνικά έργα περιγράφονται λεπτομερώς στους πίνακες τεχνικών έργων, οι οποίοι περιέχονται στο τεύχος της αναλυτικής προμέτρησης εργασιών και εμφανίζονται στα διαγράμματα των μηκοτομών Οχετοί Το είδος και το άνοιγμα των οχετών στις θέσεις των ρεμάτων υπολογίστηκε από την έκταση της λεκάνης απορροής, ανάντη του οχετού. Για την απαγωγή των ομβρίων από το κατάστρωμα της οδού προτείνεται η κατασκευή οχετών σωληνωτών διαμέτρου 1,00 μ. Η κατασκευή των οχετών θα γίνει σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τα πρότυπα σχέδια της Εγνατίας Οδού Α.Ε. Με βάση τα παραπάνω σχέδια και τους προμετρητικούς πίνακες έγιναν και οι σχετικές προμετρήσεις. Όλοι οι προτεινόμενοι οχετοί φαίνονται στα σχέδια της οριζοντιογραφίας και της μηκοτομής. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΝΕΩΝ ΟΧΕΤΩΝ

9 α/α Είδος και ΜΗΚΟΣ Χ.Θ. διαστάσεις ΟΧΕΤΟΥ 1 Σ.Ο. Φ ,15 11,00 μ. 2 Σ.Ο. Φ ,20 12,00 μ. 3 Σ.Ο. Φ ,64 13,00 μ. ΣΥΝΟΛΟ 36,00μ Επενδυμένοι τάφροι Σε όλο το μήκος των ορυγμάτων προτείνονται επενδυμένοι τάφροι τριγωνικής διατομής, πλάτους 1,10 μ., ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος διάβρωσης του πυθμένα της τάφρου και διαβροχής του υπεδάφους κάτω από το οδόστρωμα και να υπάρχει επαρκής κλίση για λόγους απορροής της οδού, με την κατάληξη τους σε οχετό. Η επενδυμένη τάφρος κατασκευάζεται από άοπλο σκυρόδεμα Β10 (C12/15). Ανά 6,00 μ. θα γίνουν αρμοί διαστολής- συστολής που θα γεμίσουν με άσφαλτο ειδικού τύπου (σύμφωνα με τις προδιαγραφές Α.Α.S.Η.Ο.). ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΗΣ ΤΑΦΡΟΥ Αριστερή οριογραμμή 1.645,62 μ. Δεξιά οριογραμμή 1.431,61 μ. ΣΥΝΟΛΟ , 23 μ. 3.4 Χωματουργικά οδοστρωσία ασφαλτικά Οι χωματουργικές εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με την ΕΤΕΠ Αρχικά θα γίνει η εκσκαφή των χαλαρών εδαφών, αφαίρεση θάμνων, φυτικών χωμάτων κλπ. ( αποκαλύψεις ) που είναι ακατάλληλα για έδραση ή κατασκευή επιχωμάτων. Τα επιχώματα θα κατασκευαστούν από κατάλληλα δάνεια. Το συνολικό πάχος του οδοστρώματος προβλέπεται 25 εκατ. (μια στρώση υπόβασης των 10 εκατ., μια στρώση βάσης μεταβλητού πάχους των 10 εκατ. και μία ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 5 εκατ.). Η στρώση υπόβασης και η στρώση βάσης θα κατασκευαστούν από αδρανή υλικά ασβεστολιθικού λατομείου σύμφωνα με την ΕΤΕΠ Το πλησιέστερο λατομείο στην περιοχή είναι το λατομείο που βρίσκεται κοντά στον οικισμό Χορδάκι Ακρωτηρίου με μέση οδική απόσταση 20 χλμ. μέχρι το λιμάνι της Σούδας απ οπου θα γίνει η μεταφορά των υλικών με θαλάσσιο μέσο μέχρι τον τόπο του έργου στη νήσο Γαύδο.

10 Η ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας θα κατασκευαστεί από ασφαλτικό σκυρόδεμα σύμφωνα με την τέως ΠΤΠ 54 τύπος Γ και την ΠΤΠ Α 245, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 μ., αφού προηγούμενα γίνει ασφαλτική προεπάλλειψη με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-0 σύμφωνα με την ΕΤΕΠ Για τον υπολογισμό της μεταφοράς του ασφαλτομίγματος από την εγκατάσταση παραγωγής μέχρι τη θέση διάστρωσης πάρθηκε, σαν θέση παραγωγής ασφαλτομίγματος, ο οικισμός Χορδάκι Ακρωτηρίου με μέση οδική απόσταση 20 χλμ. μέχρι το λιμάνι της Σούδας απ οπου θα γίνει η μεταφορά του με θαλάσσιο μέσο μέχρι τη νήσο Γαύδο κι επιπλέον 6 χλμ. μέχρι τον τόπο του έργου. Η επίγεια μεταφορά των πάσης φύσεως υλικών έως το λιμάνι της Σούδας και από το λιμάνι Γαύδου στη θέση των έργων, περιλαμβάνεται στις τιμές του οικείου Τιμολογίου. Η ενδιάμεση θαλάσσια μεταφορά από το λιμάνι της Σούδας έως το λιμάνι Γαύδου, πληρώνεται ιδιαίτερα, σύμφωνα με το αντίστοιχο άρθρο του παρόντος τιμολογίου. Η αντίστοιχη δαπάνη ανά μ 2 ενσωματώθηκε στη δαπάνη κατασκευής των ασφαλτικών στρώσεων. Αναλυτικά η διατομή οδοστρώματος: Ασφαλιτική στρώση κυκλοφορίας 0,05μ. κατά ΠΤΠ Α245 Βάση σε μια στρώση των 0,10μ. κατά ΕΤΕΠ Υπόβαση σε μια στρώση των 0,10μ. κατά ΕΤΕΠ ΧΑΝΙΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΣΗΦΗΣ ΣΑΝΔΑΛΑΚΗΣ Τοπογράφος μηχανικός ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜ. ΜΕΛΕΤΩΝ Τ.Υ.Δ. ΧΑΝΙΩΝ Η Δ/ΝΤΡΙΑ Τ.Υ.Δ. ΧΑΝΙΩΝ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΤΡΟΥΛΑΚΗΣ Πολιτικός Μηχανικός ΑΛΕΞΙΑ ΛΑΚΙΩΤΑΚΗ Πολιτικός Μηχανικός

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΟ Δ.Δ. ΡΙΖΩΜΑΤΩΝ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΟ Δ.Δ. ΡΙΖΩΜΑΤΩΝ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ... 2 2. ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ... 2 3. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ... 3 4. ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ... 4 5.1. ΧΑΡΑΞΗ ΟΔΩΝ... 4 5.2. ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΥΠΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ... 5 5.3. ΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΚΛΙΣΕΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ρ Γ Ο : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΛΗΝ ΕΔΡΑΣ (Τ.Δ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ, ΜΑΡΓΕΛΙΟΥ, ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ)

Ε Ρ Γ Ο : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΛΗΝ ΕΔΡΑΣ (Τ.Δ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ, ΜΑΡΓΕΛΙΟΥ, ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ Δ/ΝΣΗ Τ. Υ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε Ρ Γ Ο : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΛΗΝ ΕΔΡΑΣ (Τ.Δ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ, ΜΑΡΓΕΛΙΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας στον οδικό άξονα Θεσσαλονίκη Πολύγυρος (Ε.Ο.16), τµήµα Θέρµη Γαλάτιστα (ΝR16.10 16.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας στον οδικό άξονα Θεσσαλονίκη Πολύγυρος (Ε.Ο.16), τµήµα Θέρµη Γαλάτιστα (ΝR16.10 16. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας στον οδικό άξονα Θεσσαλονίκη Πολύγυρος (Ε.Ο.16), τµήµα Θέρµη Γαλάτιστα (ΝR16.10 16.20» 36.000.000 Ευρώ εκέµβριος 2010 K:\NR1610-1620\cons\tefxi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 23.330.000 Ευρώ. Ιούλιος 2012. K:\A5841\cons\tefhi\MAPS.doc 5841/5185

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 23.330.000 Ευρώ. Ιούλιος 2012. K:\A5841\cons\tefhi\MAPS.doc 5841/5185 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Κάθετος Άξονας Εγνατίας οδού Θεσσαλονίκη-Ν. Μουδανιά-Ποτίδαια: Βελτίωση - διαπλάτυνση τµήµατος Ν. Μουδανιά-Ποτίδαια από χ.θ. 0+000 έως χ.θ. 4+200 (58.4.1)» 23.330.000 Ευρώ Ιούλιος 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ 30,0 MW

ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ 30,0 MW VOLTERRA A.E. ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ 30,0 MW ΘΕΣΗ : "ΧΑΛΚΟΔΟΝΙΟ" ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΛΗΝ ΕΔΡΑΣ (Τ.Δ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ, ΜΑΡΓΕΛΙΟΥ, ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ) ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΛΗΝ ΕΔΡΑΣ (Τ.Δ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ, ΜΑΡΓΕΛΙΟΥ, ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ) ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ Δ/ΝΣΗ Τ. Υ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε Ρ Γ Ο ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΛΗΝ ΕΔΡΑΣ (Τ.Δ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ, ΜΑΡΓΕΛΙΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Βελτίωση/κατασκευή oδικού δικτύου Αεροδρόµιο Φηρά Βουρβούλο Οία στη Ν. Θήρα (Ν18.00)» 8.874.000 ευρώ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Βελτίωση/κατασκευή oδικού δικτύου Αεροδρόµιο Φηρά Βουρβούλο Οία στη Ν. Θήρα (Ν18.00)» 8.874.000 ευρώ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Βελτίωση/κατασκευή oδικού δικτύου Αεροδρόµιο Φηρά Βουρβούλο Οία στη Ν. Θήρα (Ν18.00)» 8.874.000 ευρώ Σεπτέµβριος 2012 K:\N1800b\cons\tefxi\MAPS.doc Ν1800b/4961 EΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ Δ/ΝΣΗ Τ. Υ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η 1. ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΡ. 66/2013 ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ Ο ΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙ-ΘΡΑΨΑΝΟ ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ.

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΡ. 66/2013 ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ Ο ΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙ-ΘΡΑΨΑΝΟ ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΡ. 66/2013 ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ Ο ΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙ-ΘΡΑΨΑΝΟ ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΑΥΔΟΥ ΑΠΟ ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΟ ΠΡΟΣ ΣΑΡΑΚΗΝΙΚΟ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΑΥΔΟΥ ΑΠΟ ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΟ ΠΡΟΣ ΣΑΡΑΚΗΝΙΚΟ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΑΥΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε ΡΑ) ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ Δ/ΝΣΗ Τ. Υ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε Ρ Γ Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ταχ. /νση:. Μποφώρ 7 71202 - Ηράκλειο Πληρ.: Βαλ. Ξυδιανός - Ε. Ρουσάκη Τηλ.: 2813-404529 - 2813-404522 Fax : 2810-335040 E-mail: vxidianos@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ Δ/ΝΣΗ Τ. Υ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε Ρ Γ Ο ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Κάθετος Άξονας Εγνατίας οδού ερβένι Σέρρες Προµαχώνας: Εργασίες Ολοκλήρωσης τµήµατος Κάτω Αµπέλα Προµαχώνας (60.3.3-60.3.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Κάθετος Άξονας Εγνατίας οδού ερβένι Σέρρες Προµαχώνας: Εργασίες Ολοκλήρωσης τµήµατος Κάτω Αµπέλα Προµαχώνας (60.3.3-60.3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Κάθετος Άξονας Εγνατίας οδού ερβένι Σέρρες Προµαχώνας: Εργασίες Ολοκλήρωσης τµήµατος Κάτω Αµπέλα Προµαχώνας (60.3.3-60.3.4)» 14.268.000,00 (µε ΦΠΑ) Αύγουστος 2013 K:\A6033-6034\cons\tefhi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: Εσωτερικής Οδοποιίας του Αιολικού Πάρκου «ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΟΥ ΙΙ Ν. Λάρισας,Συνολικού Μήκους 1+837,01 χιλ.

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: Εσωτερικής Οδοποιίας του Αιολικού Πάρκου «ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΟΥ ΙΙ Ν. Λάρισας,Συνολικού Μήκους 1+837,01 χιλ. ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΟ Α.Ε ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: Εσωτερικής Οδοποιίας του Αιολικού Πάρκου «ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΟΥ ΙΙ Ν. Λάρισας,Συνολικού Μήκους 1+837,01 χιλ. AutocadCiVil Χατζηγεωργιάδης Πασχάλης Δασολόγος Περιβαντολλόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 1.700.000 Ευρώ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 1.700.000 Ευρώ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Αποκατάσταση ζηµιών λόγω πληµµυρών στα οδικά τµήµατα: Ολυµπιάδος - Στρατωνίου, Πλανών Γοµατίου και Μεγάλης Παναγιάς Πλανών του επαρχιακού οδικού δικτύου Ν. Χαλκιδικής (R5802-R5803-R5804)»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 147.600.000 ευρώ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 147.600.000 ευρώ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Κάθετος Άξονας 60 Εγνατίας Οδού ερβένι - Σέρρες - Προµαχώνας: Εργασίες ολοκλήρωσης τµηµάτων Α/Κ Λαγκαδά - Α/Κ Λαχανά και Στρυµονικό - Α/Κ Χριστού (60.1.1-60.1.2-60.2.2)» 147.600.000

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΤΜΗΜΑ Α

ΕΡΓΟ: ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΤΜΗΜΑ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 26 ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ/ Τ.Κ.63200 ΕΡΓΟ: «ΟΔΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ Δ.Κ. Ν.ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΜΕΧΥΤΑ 2 ης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Τρίπολη, 18-10- 2013

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Τρίπολη, 18-10- 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Τμήμα Περιβαλλοντικού

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΡΓΟΥ. «Έργα υποδομής περιοχής επέκτασης παραλίας Διονυσίου»

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΡΓΟΥ. «Έργα υποδομής περιοχής επέκτασης παραλίας Διονυσίου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Μελέτης : 11 /2014 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΡΓΟΥ «Έργα υποδομής περιοχής επέκτασης παραλίας Διονυσίου» ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Α.Π. 550

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Α.Π. 550 ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: «Μελέτες για την κατασκευή νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής για τη σύνδεση του Σιδηροδρομικού Κέντρου Αχαρνών (ΣΚΑ) με την κύρια γραμμή του ΟΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟ ΠΑΘΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟ ΠΑΘΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προμελέτες δικτύων ακαθάρτων υδάτων ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Προμελέτες δικτύων ακαθάρτων υδάτων ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Συνοπτικές Προδιαγραφές Σύνταξης Τεχνικών Μελετών Προμελέτες δικτύων ακαθάρτων υδάτων Προμελέτες δικτύων ακαθάρτων υδάτων Σ Υ Ν Ο Π Τ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Δ Ι Κ Τ Υ Ω Ν ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Δ Ι Κ Τ Υ Ω Ν ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Δ Ι Κ Τ Υ Ω Ν ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ... 10

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ... 10 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.... 2 1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ... 2 1.2 ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ... 2 1.3 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 2 1.3.1 Θέση του έργου - Εξυπηρετούμενη περιοχή... 2 1.3.2 Στάθμες εδάφους...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ Τ.Δ. ΙΠΠΕΙΟΥ- ΣΥΚΟΥΝΤΑΣ ΠΡ.ΔΗΜΟΥ ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ-ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ Τ.Δ. ΙΠΠΕΙΟΥ- ΣΥΚΟΥΝΤΑΣ ΠΡ.ΔΗΜΟΥ ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ-ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ Σ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ Τ.Δ. ΙΠΠΕΙΟΥ- ΣΥΚΟΥΝΤΑΣ ΠΡ.ΔΗΜΟΥ ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ-ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος της µελέτης κατά τη σύµβαση ανάθεσης σε µελετητικό γραφείο "ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΝΟ-

Τίτλος της µελέτης κατά τη σύµβαση ανάθεσης σε µελετητικό γραφείο ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΝΟ- 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. - φορέας υλοποίησης µελετητής Η παρούσα µελέτη αφορά τη βελτίωση τµηµάτων της επαρχιακής οδού Βέλου Στιµάγκα Νεµέα και πιο συγκεκριµένα των οδικών τµηµάτων : Νεµέα - Κούτσι και Κούτσι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΟΡΕΑΣ Δήμος Παλλήνης ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ A.M.: 18/14 Προυπ 88.100,00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23 %) ΚΑ : 25-7312.0031

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΚΥΡΙΩΣ ΕΡΓΟΥ & ΣΥΝΟΔΩΝ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΚΥΡΙΩΣ ΕΡΓΟΥ & ΣΥΝΟΔΩΝ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΚΥΡΙΩΣ ΕΡΓΟΥ & ΣΥΝΟΔΩΝ) 6.1 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΥΡΙΩΣ ΕΡΓΟΥ 6.1.1 Γενικά Στοιχεία Το υπό μελέτη έργο περιλαμβάνει την κατασκευή και λειτουργία τριάντα ενός (31)

Διαβάστε περισσότερα