ΑΔΑ: ΒΕΔΓ9-8ΩΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: ΒΕΔΓ9-8ΩΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ"

Transcript

1 ΑΔΑ: ΒΕΔΓ9-8ΩΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΜΑΡΟΥΣΙ Τηλ: , , , Fax: Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Μαρούσι 04/03/2013 Αρ. Πρωτ /Β6 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΣΕ ΕΥΡΩ) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 03/2013 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ» (CPV: ) Κριτήριο αξιολόγησης: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ημερομηνία Ημέρα Ώρα 14/03/2013 ΠΕΜΠΤΗ 10:00 Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 6.352,95 (με Φ.Π.Α.) (5165, ,95 Φ.Π.Α) Έχοντας υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΗ 1. Τις διατάξεις : 1.1 Της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει και της με αρ. πρ. Π1/1105/ Εγκυκλίου της Γεν. Δ/νσης Κρατ. Προμηθειών του Υπουργείου Ανάπτυξης. 1.2 Του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ» 1.3 Του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/ ) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)». 1.4 Του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει Του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 1

2 1.6 Του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/2007) άρθρο Του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173 Α ) για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων, ο οποίος θεσπίστηκε προς εναρμόνιση με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ και καταργεί το Ν. 2522/1997 και το Ν. 2854/ Του N. 4013/2011 (ΦΕΚ 204-τ.Α ) περί σύστασης Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. 1.9 Του Π.Δ. 147/76 «Οργανισμός του Υπουργείου Εθν. Παιδείας και Θρησκευμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει Την υπ αριθ. 2/2012 διακήρυξη της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. (αριθ. πρωτ / ΑΔΑ: Β4ΜΓ9-6ΒΣ) 1.11 Την υπ αριθ /B6/ Απόφαση έγκρισης διαδικασίας διαπραγμάτευσης (ΑΔΑ: ΒΕΔΞ9-ΧΒΥ) 2. α) Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.2525/1997 «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση-αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. β) Τις διατάξεις του Ν.3748/2009 «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου και άλλες διατάξεις»(φεκ 29-Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 3. α)τις διατάξεις της υπ αριθμ. Φ.253/Β6/28934/2006 (ΦΕΚ 391Β/ ) Υπουργικής Απόφασης για την εισαγωγή στα τμήματα και τις σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. β) Τις διατάξεις της υπ αριθμ. Φ.151/20049/Β6/2007 Υπουργικής απόφασης «Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες κ.λ.π.» (ΦΕΚ 272-Β ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. γ) Τις διατάξεις της με αριθμ. Φ.151/22071/Β6/2009 (Φεκ 373 Β / ) Υπουργικής Απόφασης όπως τροποποιήθηκε από τις Φ.151/121019/Β6/ (Φεκ 2216 Β /2009), Φ.151/68639/Β6/2010 (Φεκ 922 Β / ), Φ.151/67431/Β6/2011 (Φεκ 1307 Β / ) και Φ.151/40925/Β6/2012 (Φεκ 1280 Β /2012) όμοιά της. 4. Την ανάγκη της Υπηρεσίας μας για την προμήθεια και εκτύπωση διαφόρων εντύπων και εκτέλεση εργασιών συσκευασίας και μεταφοράς υλικών για τη διενέργεια των πανελλαδικών εξετάσεων: α) της τελευταίας τάξης του Γενικού Λυκείου και των ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑΔΑ Β ) για το σχολ. έτος , β) των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑΔΑ Α ) για το σχολ. έτος , γ) των ειδικών μαθημάτων για το σχολ. έτος δ) για τις ανάγκες των Δ/νσεων, εξεταστικών και βαθμολογικών κέντρων της χώρας και ε) της επιλογής των υποψηφίων για εισαγωγή στο πρώτο έτος σπουδών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ακαδ. έτος Την υπ αριθ. Πρωτ / έγκριση ανάληψης υποχρέωσης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. 7. Την υπ αριθ. Πρωτ. Π1/2072/2012 Απόφαση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου για την Ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών έτους Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε Ανοικτό δημόσιο διεθνή διαγωνισμό σε ΕΥΡΩ, για την επιλογή αναδόχου προμήθειας και 2

3 αγοράς των ειδών της παρούσας διακήρυξης και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Ο διαγωνισμός με προϋπολογισμό δαπάνης ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ (6.352,95 ), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των Π.Δ. 60/2007 και 118/2007 και με τους όρους της παρούσας διακήρυξης και καλείται κάθε ενδιαφερόμενος να υποβάλει προσφορά. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με σφραγισμένες προσφορές, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής προμήθειας υλικών/ υπηρεσιών με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την προμήθεια των ειδών που αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη. ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ/ΤΜΗΜΑ Γ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 37 Τ.Κ ΜΑΡΟΥΣΙ ΓΡΑΦΕΙΟ 092 ΠΤΕΡΥΓΑ Δ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ /03/ :00 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1. Δικαιολογητικά συμμετοχής κατά την υποβολή της προσφοράς: - Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό υπέρ του συμμετέχοντος, το ποσό της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της συνολικής με ΦΠΑ, προϋπολογισθείσας δαπάνης του συνόλου των ειδών που προσφέρει ο κάθε συμμετέχων. - Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία: α) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού ή διαδικασίας ανάθεσης στον οποίο συμμετέχουν β) Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, - δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην περίπτωση α της αρχικής διακήρυξης (2/2012) (ΑΔΑ: Β4ΜΓ9-6ΒΣ), - δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση β της αρχικής διακήρυξης (2/2012) (ΑΔΑ: Β4ΜΓ9-6ΒΣ), - είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους της περίπτωσης γ της αρχικής διακήρυξης (2/2012) (ΑΔΑ: Β4ΜΓ9-6ΒΣ), - είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις περιπτώσεις δ και γ της αρχικής διακήρυξης (2/2012) (ΑΔΑ: Β4ΜΓ9-6ΒΣ), - δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση β της αρχικής διακήρυξης (2/2012) (ΑΔΑ: Β4ΜΓ9-6ΒΣ),. γ) Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρ.19.2 της αρχικής διακήρυξης (2/2012) και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π.Δ. 118/07. - Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, ότι η επιχείρηση: - δεν έχει αποκλειστεί από άλλους διαγωνισμούς του δημοσίου - δεν υπάρχουν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης - θα εκπληρώσει τόσο τις συμβατικές της υποχρεώσεις, όσο και τις υποχρεώσεις της προς τις Υπηρεσίες του Δημόσιου τομέα. 3

4 2. Δικαιολογητικά κατακύρωσης σύμφωνα με την παρ της αρχικής διακήρυξης (2/2012) (ΑΔΑ: Β4ΜΓ9-6ΒΣ) 3. Υπογραφή σύμβασης με την προσκόμιση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ Α/Α ΕΝΤΥΠΟΥ (κατά τη 2/2012 διακ.) ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣ Α ΔΑΠΑΝΗ (ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ) ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. (ΕΥΡΩ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ (ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ) ΜΕ Φ.Π.Α. (23%) (ΕΥΡΩ) 2 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 2.400, ,00 3 ΒΙΒΛΙΑ ΧΡΕΩΣΗΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ΔΟΚΙΜΙΩΝ 1.249, ,27 4 ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ 200,00 246,00 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 5 ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 252,00 309,96 ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΦΑΑ 6 ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΑΣ 252,00 309,96 ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΦΑΑ 7 ΑΛΜΑΤΟΣ 8 ΔΡΟΜΟΥ 9 ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ 10 ΣΦΑΙΡΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5.165, ,95 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα είδη. Η προσφορά θα αφορά όμως τη συνολική προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε είδους, όπως αυτή η ποσότητα περιγράφεται μονοσήμαντα στις Τεχνικές Προδιαγραφές. Η κατακύρωση θα γίνει ξεχωριστά ανά είδος και το Κρι τήριο κατακύρωσης θα εί ναι η χαμηλότερη τιμή. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ( ΚΑΤΑ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ) Διαστάσεις: διπλωμένο το τετράδιο θα είναι 0,209m x 0,297 m -Χάρτης α) εξώφυλλο (τετρασέλιδο) Νόρμα 170 γραμ. 0,209m x 0,297 m Το χρώμα θα είναι : Ροζ με ένδειξη «20.. ΜΟΥΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ» 4

5 β) φύλλα εσωτερικά 10, σελ. 20, χαρτί γραφής 120 γραμ. - Διάτρηση εξωφύλλου : διάτρηση για να αποκόπτεται στο μέσον του πρώτου φύλλου του εξωφύλλου κατά μήκος της μεγαλύτερης διάστασης του (κατακόρυφα ). - Εκτύπωση εξωφύλλου : φωτοσκίαση ασφάλειας (ράστερ) στην πρώτη (εξωτερική) σελίδα με την ένδειξη «20.. ΜΟΥΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ» στο μέσον από τη μία και την άλλη πλευρά της διάτρησης και την ένδειξη αρ. φύλλων 10 κάτω αριστερά. Επίσης στην εξωτερική σελίδα του εξωφύλλου θα υπάρχουν δύο (2) ζεύγη πλαισίων (κλισέ). Στη δεύτερη (εσωτερική σελίδα) τέσσερα (4) ζεύγη πλαισίων (κλισέ), δηλ. δύο (2) όμοιες στήλες από τέσσερα (4) πλαίσια η κάθε μία από τη μία και την άλλη πλευρά της διάτρησης που είναι στο μέσον. - Ποσότητα: τετράδια (συσκευασμένα με χαρτί περιτυλίγματος και με την ένδειξη του περιεχομένου άνω και κάτω ή με πλαστικό διαφανές σε δέματα των 100 τεμαχίων περιτυλιγμένα με τσέρκι ή σε χαρτοκιβώτια των 100 τεμαχίων με την ένδειξη του περιεχομένου άνω και κάτω) 3. ΒΙΒΛΙΑ ΧΡΕΩΣΗΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ΔΟΚΙΜΙΩΝ (ΚΑΤΑ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ) Διαστάσεις 21cm x 28cm, φύλλα: εκατό (100) Χάρτης: εξώφυλλο Νόρμα 170 γραμ. Ποσότητα : χίλια διακόσια (1.200) βιβλία Mε χρώμα εξωφύλλου : γκρι (συσκευασμένα με χαρτί περιτυλίγματος και με την ένδειξη του περιεχομένου άνω και κάτω ή με πλαστικό διαφανές σε δέματα των 10 τεμαχίων περιτυλιγμένα με τσέρκι) 4.ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΚΑΤΑ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ) -Διαστάσεις: 12 cm x 15 cm -Χάρτης: μπριστόλ 160 γραμ. -Εκτύπωση: διπλή - Χρώμα: λευκό - Ποσότητα: τεμάχια, συσκευασμένα σε δέματα των 200 Τεμαχίων 5. ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΦΑΑ -Διαστάσεις: 0,12m x 0,15 m -Χάρτης: μπριστόλ 160 γραμ. -Εκτύπωση: διπλή - Χρώμα: λευκό - Ποσότητα: τεμάχια, συσκευασμένα σε δέματα των 200 τεμαχίων 6. ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΦΑΑ - Διαστάσεις:0,12m x 0,15m. -Χάρτης: μπριστόλ 160 γραμ. -Εκτύπωση:διπλή - Χρώμα: μπλε - Ποσότητα: τεμάχια, συσκευασμένα σε δέματα των 200 τεμαχίων 7. ΑΛΜΑΤΟΣ (ΚΑΤΑ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ) -Διαστάσεις: 0,21m x 0,29m -Χάρτης: χημικός ή καρπονιζέ (τριπλός χρώματος Λευκό, Ρόζ και κίτρινο) -Χρώμα εξωφύλλου :Καφέ 5

6 -Ποσότητα: 40 τεμάχια, συσκευασμένα σε δέματα των 10 τεμαχίων 8. ΔΡΟΜΟΥ (ΚΑΤΑ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ) -Διαστάσεις: 0,21m x 0,29m -Χάρτης: χημικός ή καρπονιζέ (τριπλός χρώματος Λευκό, Ρόζ και κίτρινο) -Χρώμα εξωφύλλου : καφέ -Ποσότητα : 40 τεμάχια,συσκευασμένα σε δέματα των 10 τεμαχίων 9. ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ (ΚΑΤΑ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ) -Διαστάσεις: 0,21m x 0,29m -Χάρτης: χημικός η καρπονιζέ (τριπλός χρώματος Λευκό, Ρόζ και κίτρινο) -Χρώμα εξωφύλλου: καφέ -Ποσότητα: 40 τεμάχια, συσκευασμένα σε δέματα των 10 τεμαχίων 10. ΣΦΑΙΡΑΣ( ΚΑΤΑ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ) -Διαστάσεις: 0,21m x 0,29m. -Χάρτης: χημικός ή καρπονιζέ (τριπλός χρώματος Λευκό, Ρόζ και κίτρινο) -Χρώμα εξωφύλλου: καφέ -Ποσότητα: 40 τεμάχια,συσκευασμένα σε δέματα των 10 τεμαχίων Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην αρχική διακήρυξη (2/2012) (ΑΔΑ: Β4ΜΓ9-6ΒΣ). Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ του ΥΠΑΙΘΠΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ 6

15PROC002666635 2015-03-26

15PROC002666635 2015-03-26 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α -

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002557962 2015-02-04

15PROC002557962 2015-02-04 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Να διατηρηθεί μέχρι:. Βαθμός Ασφαλείας:.

Να διατηρηθεί μέχρι:. Βαθμός Ασφαλείας:. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002434997 2014-11-28

14PROC002434997 2014-11-28 Ορθή επανάληψη ως προς τις τεχνικές προδιαγραφές και την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού Μαρούσι, 28/11/2014. Eύη Ζήγρα Βαθμός Ασφαλείας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ.5445 25-5-2012. Αριθμ. Διακήρυξης: 29 ΑΠΟΦΑΣΗ Κ.Θ-Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ.»

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ.5445 25-5-2012. Αριθμ. Διακήρυξης: 29 ΑΠΟΦΑΣΗ Κ.Θ-Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ.» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ.5445 25-5-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ- Κ.Υ ΛΕΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001696246 2013-11-01

13PROC001696246 2013-11-01 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ -----

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002310371 2014-09-26

14PROC002310371 2014-09-26 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ------ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΙΕ46906Ρ-Ρ8Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝ. ΚΑΙ ΑΓΛ.

ΑΔΑ: ΒΕΙΕ46906Ρ-Ρ8Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝ. ΚΑΙ ΑΓΛ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝ. ΚΑΙ ΑΓΛ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 24 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 11527 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 5/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ Λάρισα, 13/10/2015 Αρ. Πρωτ.: 6358 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠ. Αθήνα, 15.10.14 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜ. ΥΠ. Γ99/Γ/96/5038 ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 16-18 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003217336 2015-10-26

15PROC003217336 2015-10-26 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔIΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Διεθνής Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Διεθνής Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικό Γραφείο Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: Τέρμα Ταυρωπού Τ.Κ. 43100

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 20/2010 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 20/2010 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Αλεξιάδου Μαρία ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 28/2010. ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 28/2010. ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους τέρμα Τ.Κ. 66100 - ΔΡΑΜΑ URL: www.dramahospital.gr ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 28/2010. ΑΝΟΙΚΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 14/2010 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 14/2010 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Αλεξιάδου Μαρία ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 9 / 12 / 2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 9 / 12 / 2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 9 / 12 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & Αρ.Πρ. :ΔΙΠΣΑΠ/Φ310/45 ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών O.A.E.E. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ : ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 19/2010 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 19/2010 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Αλεξιάδου Μαρία ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» Ταχ. Δ/νση: Αλ. Συμεωνίδη 2 Τ.Κ.: 54007 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001604547 2013-09-04

13PROC001604547 2013-09-04 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 37 15180 ΜΑΡΟΥΣΙ Αριθμός Διακήρυξης: ΔΙΕΦΕΣ/ΣΜΕΑ/ΔΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τσερτίδου 1, Τ.Κ. 26335, Πάτρα Οικονομικό (Γραφείο Προμηθειών) Ε. Καρνέζη 2610 227854 2610-227896 promithion @ agandreashosp.gr www.agandreashosp.

Τσερτίδου 1, Τ.Κ. 26335, Πάτρα Οικονομικό (Γραφείο Προμηθειών) Ε. Καρνέζη 2610 227854 2610-227896 promithion @ agandreashosp.gr www.agandreashosp. Π Α Τ Ρ Α 24/11/2010 Αρ. Πρωτ.: 37149 Αριθ. Διακήρυξης: 58/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αριθμό 13/2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για την προμήθεια «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΓΑΝΤΙΩΝ- (CPV: 33141420-0)»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αριθμό 13/2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για την προμήθεια «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΓΑΝΤΙΩΝ- (CPV: 33141420-0)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.:..20762 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Ημερ.: 25/08/2014 «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ- ΑΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά το άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο δ. του Π.Δ. 60/2007 για

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά το άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο δ. του Π.Δ. 60/2007 για ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ Κ.Υ. ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ.» ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001603733 2013-09-04

13PROC001603733 2013-09-04 ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΦΕΣ/ΣΜΕΑ/ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ/1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Αλεξιάδου Μαρία ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002080675 2014-05-30

14PROC002080675 2014-05-30 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 37 15180 ΜΑΡΟΥΣΙ Αριθμός Διακήρυξης: ΔΙΕΦΕΣ/ΣΜΕΑ/ΣΤΕΡΕΑ-ΕΛΛΑΔΑ/7

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ν.Α «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

Γ.Ν.Α «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 Η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Ν.Π.Δ.Δ ΑΘΗΝΑ 7/10/2010 ΑΡ. ΠΡΩΤ: 11/07/1152/15474 ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002908053 2015-07-13

15PROC002908053 2015-07-13 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Πληροφορίες :Γραφείο Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜ. 20/2012 ΕΤΗΣΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ EΝΤΥΠΩΝ (CPV 22820000-4) ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΡΙΘΜ. 20/2012 ΕΤΗΣΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ EΝΤΥΠΩΝ (CPV 22820000-4) ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5 η Υ.ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» Ταχ. Δ/νση: ΤΣΑΚΑΛΩΦ 1 Τ.Κ. 41 221- ΛΑΡΙΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666677 2013-10-15

13PROC001666677 2013-10-15 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 37 15180 ΜΑΡΟΥΣΙ Αριθμός Διακήρυξης: ΔΙΕΦΕΣ/ΣΜΕΑ/ΑΤΤΙΚΗ/7

Διαβάστε περισσότερα