ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Τουρισμού. «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου στον τομέα του τουρισμού».

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Τουρισμού. «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου στον τομέα του τουρισμού»."

Transcript

1 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Τουρισμού «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου στον τομέα του τουρισμού». ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Α. Επί των άρθρων του Πρώτου Μέρους Αιτιολογική Έκθεση του άρθρου 1 Το άρθρο 1 του ν. 711/1977 (Α 284), περί ειδικών τουριστικών λεωφορείων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ορίζει ότι «Το μεταφορικό έργο που πραγματοποιείται, κατ αποκλειστικότητα, από τα ειδικά τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης, συνίσταται στη διενέργεια έκτακτων γραμμών και γραμμών κλειστής διαδρομής που εξυπηρετούν μεταφορά προσχηματισμένης ομάδας προσώπων και αποσκευών, απαγορευομένης της με οποιονδήποτε τρόπο εκτέλεσης συγκοινωνίας, ως εξής: α. [ ]. β. Μεταφορά προσώπων σε οργανωμένες εκδρομές εντός και εκτός της χώρας. γ. [ ]. δ. [ ]. ε. [ ]. στ. [ ]. ζ [ ]. η. [ ]». Επίσης, σύμφωνα με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι «Το μεταφορικό έργο της παρ. 1 διενεργείται από δημόσιας χρήσης Τουριστικά Λεωφορεία που τίθενται σε κυκλοφορία από επιχειρήσεις τουριστικών γραφείων ή Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.). Στην περίπτωση που η μεταφορά προσώπων σε οργανωμένες εκδρομές και περιηγήσεις εντός και εκτός της χώρας, καθώς και η μεταφορά μαθητών για πραγματοποίηση εκδρομών των περιπτώσεων β και ζ της παρ. 1 του παρόντος πραγματοποιούνται στο πλαίσιο οργανωμένου ταξιδιού της παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 339/1996, το ανωτέρω περιγραφόμενο έργο διενεργείται από δημόσιας χρήσης Τουριστικά Λεωφορεία για λογαριασμό τουριστικού γραφείου». Δεδομένου ότι τα ανωτέρω αναφερόμενα άρθρα των ν. 393/1976 και ν. 711/1977 συνδυαστικά εφαρμοζόμενα φαίνεται να οδηγούν στο συμπέρασμα ότι αποκλείεται η δυνατότητα διοργάνωσης οργανωμένων εκδρομών από τουριστικά γραφεία με οποιαδήποτε άλλα οχήματα πλην των ειδικών τουριστικών λεωφορείων -κάτι που προφανώς είναι έξω από τις πραγματικές προθέσεις του νομοθέτη- κρίνεται σκόπιμο να αναδιατυπωθεί η παρ. 2 περ. α του άρθρου 1 του ν. 393/1976, έτσι ώστε να καθίσταται σαφές, ότι επιτρέπεται η πραγματοποίηση οργανωμένης εκδρομής με κάθε είδους μέσο (χερσαίο, πλωτό, εναέριο) δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσης.

2 Αιτιολογική Έκθεση του άρθρου 2 Στο άρθρο 1 του ν. 393/1976 «Περί ιδρύσεως και λειτουργίας τουριστικών γραφείων» (Α 199), όπως ισχύει, καθορίζονται αναλυτικά το έργο και οι δραστηριότητες που παρέχονται από τα τουριστικά γραφεία. Και συγκεκριμένα: «α. Την κατάρτισιν και εκτέλεσιν προγραμμάτων εκδρομών και περιηγήσεων εντός ή εκτός της χώρας, δι ιδιοκτήτου, ή μεμισθωμένου επί τούτω μεταφορικού μέσου ή δημοσίας χρήσεως θαλασσίων, αεροπορικών, ή χερσαίων μέσων. β. Την μεσολάβησιν προς διασφάλισιν ή και ενοικίασιν καταλύματος σιτίσεως, αναψυχής, ψυχαγωγίας και μέσων διακινήσεως. γ. Την μεσολάβησιν προς έκδοσιν εισιτηρίων παντός μεταφορικού μέσου, πλην των προς μετανάστευσιν. δ. Την διαμεσολάβησιν δια την οργάνωσιν πάσης φύσεως συνεδρίων. ε. Την παραλαβήν και αποστολήν αποσκευών παντός αιτούντος τούτο αλλοδαπού ή ημεδαπού περιηγητού. στ. Την διαμεσολάβησιν δια την έκδοσιν διαβατηρίων, πλην των προς μετανάστευσιν. ζ. Την παροχήν πάσης ετέρας υπηρεσίας εχούσης άμεσον ή έμεσσον σχέσιν με τον τουρισμόν, ως η προβολή τουριστικών μονάδων, η διάθεσις εισιτηρίων καλλιτεχνών εκδηλώσεων διενεργουμένων υπό του Ε.Ο.Τ. ή ετέρων φορέων». Ωστόσο, παρά το ευρύ έργο που ήδη επιφυλάσσεται για τα τουριστικά γραφεία, διαπιστώνεται από τις οικείες υπηρεσίες τουρισμού ότι οι συναφείς με τον τουρισμό δραστηριότητες που παρέχονται στον ιδιωτικό τομέα έχουν προ πολλού ξεπεράσει το οριζόμενο στο άρθρο 1 περιγραφόμενο έργο των τουριστικών γραφείων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα αφ ενός την αδυναμία της διοίκησης να συμβαδίσει με την πραγματικότητα της αγοράς και αφ ετέρου τη ρύθμιση των δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τον τουρισμό μέσω ιδιωτικών συμβάσεων, γεγονός που οδηγεί τόσο στην απουσία ελέγχου περί της ορθής παροχής των δραστηριοτήτων αυτών, όσο και στην απώλεια δημοσίων εσόδων. Εξάλλου, οι υπηρεσίες τουρισμού δέχονται καταγγελίες ότι υπάρχουν επιχειρήσεις που προκειμένου να ασκήσουν καινοτόμες τουριστικές δραστηριότητες δεν προβαίνουν καν στην έκδοση βεβαίωσης συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων τουριστικού γραφείου μειώνοντας τις πιθανότητες να δεχθούν καταγγελία εφόσον δεν συμπεριλαμβάνονται στο Μητρώο Τουριστικών Επιχειρήσεων. Περαιτέρω, η επέκταση του έργου των τουριστικών γραφείων με καινοτόμες τουριστικές υπηρεσίες και δραστηριότητες, μεταξύ των οποίων οι δραστηριότητες ειδικού κι εναλλακτικού τουρισμού, θα έχει πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα στα δημόσια έσοδα. Επιπλέον διευκρινίζεται ότι οι υπηρεσίες και οι δραστηριότητες που τα τουριστικά γραφεία θα νομιμοποιούνται να παρέχουν και να διοργανώνουν αντίστοιχα θα πρέπει να έχουν περιβληθεί τουριστικό χαρακτήρα, δηλαδή να

3 συνδέονται άμεσα και ευκρινώς με την εξυπηρέτηση τουριστικών αναγκών. Διευκρινίζεται ότι στην παρούσα διάταξη δεν προσδιορίζονται εξαντλητικά οι τουριστικές υπηρεσίες και δραστηριότητες, καθώς αυτό θα μείωνε την αποτελεσματικότητα και, συνεπώς, τη βιωσιμότητα της διάταξης, δεδομένου ότι η αγορά εξελίσσεται ταχύτερα από τους χρόνους αντίδρασης της κρατικής διοίκησης. Άλλωστε, ακόμη κι αν ήθελε υποτεθεί ότι η δημόσια διοίκηση προέβαινε σε μία τέτοια καταγραφή, ο ακριβής και εξαντλητικός προσδιορισμός των τουριστικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων είναι εξ αντικειμένου αδύνατος, καθώς πλην ορισμένων σαφών παραδειγμάτων, οι υπηρεσίες και δραστηριότητες που δεν έχουν αμιγή τουριστικό χαρακτήρα μπορούν δυνητικά να αποκτήσουν ανάλογα με το πλαίσιο εντός του οποίου παρέχονται. Τέλος, σημειώνεται ότι για λόγους δημόσιας προστασίας η διάταξη προβλέπει ότι κάθε παροχή υπηρεσιών ή διοργάνωση δραστηριοτήτων που δεν αδειοδοτούνται ή δε ρυθμίζονται από την τουριστική νομοθεσία, θα πρέπει να είναι σύμφωνη με την εκάστοτε ισχύουσα ειδική νομοθεσία. Αιτιολογική Έκθεση του άρθρου 3 Στο άρθρο 1 του ν. 393/1976 «Περί ιδρύσεως και λειτουργίας τουριστικών γραφείων» (Α 199), όπως ισχύει, καθορίζονται αναλυτικά το έργο και οι δραστηριότητες που παρέχονται από τα τουριστικά γραφεία. Αναλυτικότερα, οι δραστηριότητες αυτές έγκεινται στα εξής: «α. Την κατάρτισιν και εκτέλεσιν προγραμμάτων εκδρομών και περιηγήσεων εντός ή εκτός της χώρας, δι ιδιοκτήτου, ή μεμισθωμένου επί τούτω μεταφορικού μέσου ή δημοσίας χρήσεως θαλασσίων, αεροπορικών, ή χερσαίων μέσων. β. Την μεσολάβησιν προς διασφάλισιν ή και ενοικίασιν καταλύματος σιτίσεως, αναψυχής, ψυχαγωγίας και μέσων διακινήσεως. γ. Την μεσολάβησιν προς έκδοσιν εισιτηρίων παντός μεταφορικού μέσου, πλην των προς μετανάστευσιν. δ. Την διαμεσολάβησιν δια την οργάνωσιν πάσης φύσεως συνεδρίων. ε. Την παραλαβήν και αποστολήν αποσκευών παντός αιτούντος τούτο αλλοδαπού ή ημεδαπού περιηγητού. στ. Την διαμεσολάβησιν δια την έκδοσιν διαβατηρίων, πλην των προς μετανάστευσιν. ζ. Την παροχήν πάσης ετέρας υπηρεσίας εχούσης άμεσον ή έμεσσον σχέσιν με τον τουρισμόν, ως η προβολή τουριστικών μονάδων, η διάθεσις εισιτηρίων καλλιτεχνών εκδηλώσεων διενεργουμένων υπό του Ε.Ο.Τ. ή ετέρων φορέων». Ωστόσο, παρά το ευρύ έργο που ήδη επιφυλάσσεται για τα τουριστικά γραφεία, διαπιστώνεται από τις οικείες υπηρεσίες τουρισμού ότι οι συναφείς με τον τουρισμό δραστηριότητες που παρέχονται στον ιδιωτικό τομέα έχουν προ πολλού ξεπεράσει το οριζόμενο στο άρθρο 1 περιγραφόμενο έργο των τουριστικών γραφείων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα αφ ενός την αδυναμία της διοίκησης να συμβαδίσει με την πραγματικότητα της αγοράς και αφ ετέρου τη

4 ρύθμιση των δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τον τουρισμό μέσω ιδιωτικών συμβάσεων, γεγονός που οδηγεί τόσο στην αδυναμία ελέγχου περί της ορθής παροχής των δραστηριοτήτων αυτών, όσο και στην απώλεια δημοσίων εσόδων. Εξάλλου, οι υπηρεσίες τουρισμού δέχονται καταγγελίες ότι υπάρχουν επιχειρήσεις που προκειμένου να ασκήσουν καινοτόμες τουριστικές δραστηριότητες δεν προβαίνουν καν στην έκδοση βεβαίωσης συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων τουριστικού γραφείου μειώνοντας τις πιθανότητες να δεχθούν καταγγελία εφόσον δεν συμπεριλαμβάνονται στο Μητρώο Τουριστικών Επιχειρήσεων. Ειδικότερα, με την παρούσα διάταξη επιχειρείται η συμπερίληψη της παροχής υπηρεσιών τουριστικού συνοδού στο έργο των τουριστικών γραφείων. Έχει παρατηρηθεί η πρακτική πλέον τα τουριστικά γραφεία, υιοθετώντας τη σύγχρονη πρακτική των τουριστικών γραφείων του εξωτερικού, να διαθέτουν στους πελάτες τους υπηρεσίες τουριστικού συνοδού κατά τα ταξίδια τους στην Ελλάδα, χωρίς ωστόσο κάτι τέτοιο να έχει νομιμοποιηθεί έως σήμερα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την παροχή τουριστικών υπηρεσιών αδιευκρίνιστης ποιότητας, αλλά και την υποκλοπή του έργου των ξεναγών, το οποίο καθορίζεται ρητά στο ν. 710/1977 «Περί Ξεναγών» (Α 283), όπως ισχύει. Επισημαίνεται τέλος, ότι ο τουριστικός συνοδός -που ως έννοια πρωτοεισάγεται στην εθνική έννομη τάξη με την εν λόγω διάταξη- σε καμία περίπτωση δεν εξισώνεται με τον ξεναγό, επάγγελμα το οποίο ρητά κατοχυρώνεται και περιγράφεται στο ν. 710/1977 «Περί Ξεναγών» (Α 283), όπως ισχύει, και ως επάγγελμα θα διέπεται από ειδικούς όρους και προϋποθέσεις που θα καθοριστούν με προεδρικό διάταγμα κατόπιν σχετικής εισήγησης του Υπουργού Τουρισμού. Αιτιολογική Έκθεση του άρθρου 4 Ακολούθως, με την προτεινόμενη τροποποίηση της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 393/1976 (Α 199), επιχειρείται η διασαφήνιση του επιτρεπόμενου πλαισίου έκδοσης εισιτηρίων από τουριστικά γραφεία. Ειδικότερα, στην κείμενη τουριστική νομοθεσία δεν υπάρχει ρητή πρόβλεψη σχετικά με τον τρόπο ή τον τόπο έκδοσης εισιτηρίων από τα τουριστικά γραφεία, με αποτέλεσμα να παρατηρείται συχνά το φαινόμενο έκδοσης εισιτηρίων σε χώρους που δεν ενδείκνυνται προς τούτο και οι αρμόδιες ελεγκτικές αρχές του Υπουργείου Τουρισμού να μη μπορούν να επιβάλλουν κυρώσεις σχετικά. Το ως άνω περιγραφόμενο νομοθετικό κενό έχει υποδειχθεί στο Υπουργείο Τουρισμού από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού, αλλά έχει διαπιστωθεί επίσης και κατά την εξέταση προσφυγών ενώπιον της Επιτροπής Προσφυγών του ν. 3270/2004 του Υπουργείου Τουρισμού.

5 Αιτιολογική Έκθεση του άρθρου 5 Στο άρθρο 2 του ν. 393/1976 προβλέπεται η δυνατότητα στα τουριστικά γραφεία να χρησιμοποιούν για τις συναλλαγές τους διακριτικό τίτλο. Ακολούθως, με την παρ. 3 του άρθρου 2 του ίδιου νόμου ορίζεται ότι στον Ε.Ο.Τ. (πλέον Υπουργείο Τουρισμού) τηρείται μητρώο στο οποίο καταχωρίζονται οι (εγκεκριμένοι) διακριτικοί τίτλοι των τουριστικών γραφείων. Στην παρ. 4 του ίδιου άρθρου προβλέπεται ότι η έγκριση του διακριτικού τίτλου από την αρμόδια υπηρεσία τουρισμού και η καταχώριση αυτού στο σχετικό μητρώο επιφέρουν δικαίωμα κυριότητας επί του τίτλου υπέρ του έχοντος την άδεια λειτουργίας τουριστικού γραφείου. Προβλέπεται επίσης ότι το δικαίωμα αυτό κυριότητας «( ) απόλλυται μετά την πάροδο διετίας από τη διακοπή ασκήσεως του επαγγέλματος υπό του δικαιούχου». Δεδομένων των ανωτέρω, κρίνεται σκόπιμη η τροποποίηση της διάταξης αυτής, αφού, ως αυτή ισχύει, παρέχεται το δικαίωμα κυριότητας διακριτικού τίτλου (τουριστικού γραφείου) ακόμη και σε περίπτωση που η λειτουργία της εν λόγω επιχείρησης έχει διακοπεί, αλλά ο επιχειρηματίας εξακολουθεί να ασκεί αυτό το επάγγελμα (λειτουργεί δηλαδή τουριστικό γραφείο με άλλο διακριτικό τίτλο). Με την προτεινόμενη ρύθμιση επιδιώκεται ο εξορθολογισμός της τροποποιούμενης διάταξης, ήτοι η σύνδεση της απώλειας διακριτικού τίτλου τουριστικού γραφείου αποκλειστικά και μόνο με τη διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης και την παύση της δραστηριότητας. Αιτιολογική Έκθεση του άρθρου 6 Στο άρθρο 3 του ν. 393/1976 «Περί ιδρύσεως και λειτουργίας τουριστικών γραφείων» (Α 199), όπως ισχύει, ορίζεται η διαδικασία που ακολουθείται προκειμένου για τη χορήγηση της Βεβαίωσης Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων σε τουριστικά γραφεία, ενώ στην παρ. 1 του άρθρου 4 του ίδιου νόμου ορίζονται τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται αρμοδίως στην οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού (Π.Υ.Τ.). Επίσης, στην παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 393/1976, όπως ισχύει, ορίζεται ότι «επιτρέπεται η λειτουργία τουριστικών γραφείων τα οποία μπορούν να παρέχουν αποκλειστικά και μόνο μέσω διαδικτύου τις υπηρεσίες που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν. 393/1976 (Α 199). Τα τουριστικά αυτά γραφεία οφείλουν στο διακριτικό τίτλο τους να περιέχουν τον όρο «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες» (e-service). Για τη χορήγηση βεβαίωσης συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων για τη λειτουργία τουριστικού γραφείου απαιτείται η ύπαρξη γραφειακής εγκατάστασης, η οποία γνωστοποιείται στην αρμόδια ΔΟΥ και στον ΕΟΤ και υποβάλλονται τα δικαιολογητικά του άρθρου 4. Ειδικά για τη ρυθμιζόμενη περίπτωση, στη θέση του δικαιολογητικού της περίπτωσης δ της παραγράφου 1 υποβάλλεται αντίγραφο της

6 έναρξης επιτηδεύματος από την οικεία Δ.Ο.Υ.». Επιπλέον, με την υπ αριθμό 17591/ Υπουργική Απόφαση (Β 3356) ορίζεται ότι το ύψος της εγγυητικής επιστολής που υποβάλλεται από τα τουριστικά γραφεία της παραγράφου 5 του άρθρου 4 του ν. 393/1976, όπως ισχύει, τα οποία παρέχουν αποκλειστικά και μόνο μέσω διαδικτύου τις υπηρεσίες που προβλέπονται στην περίπτωση β της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ίδιου νόμου, ανέρχεται στο ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι προκειμένου για τη νόμιμη λειτουργία τουριστικών γραφείων που λειτουργούν ηλεκτρονικά πρέπει να υποβάλλονται όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του άρθρου 4 του ν. 393/1976 που προβλέπονται συλλήβδην για τα τουριστικά γραφεία με μόνες διαφορές αυτές που αναφέρονται ρητά στην παρ. 5 του ίδιου άρθρου. Δεδομένων των ανωτέρω συνάγεται ότι προκειμένου για τη μετατροπή τουριστικού γραφείου που λειτουργεί σε φυσικό χώρο σε γραφείο που θα παρέχει αποκλειστικά τις υπηρεσίες του μέσω διαδικτύου, απαιτείται η ανάκληση της παλαιάς και η έκδοση νέας βεβαίωσης συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων με την υποβολή του συνόλου των προβλεπόμενων δικαιολογητικών, συμπεριλαμβανομένης και της εγγυητικής επιστολής. Ωστόσο, αυτό προσθέτει δυσανάλογα βάρη στον επιχειρηματία, καθώς σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 393/1976, όπως ισχύει, προβλέπεται ότι «στην εγγυητική επιστολή, η οποία έχει πενταετή διάρκεια, αναφέρεται ότι η ισχύς της παρατείνεται αυτοδίκαια για ένα επιπλέον εξάμηνο μετά την ημερομηνία ανάκλησης του Ε.Σ.Λ. (σημ. Ειδικού Σήματος Λειτουργίας, που έχει ήδη αντικατασταθεί από τη Βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων) για οποιονδήποτε λόγο καθώς επίσης εάν πριν τη λήξη της ισχύος της, δεν κατατεθεί άλλη εγγυητική επιστολή πενταετούς ισχύος». Συνεπώς, ιδιοκτήτης τουριστικού γραφείου που επιθυμεί την άμεση μετατροπή του γραφείου του σε ηλεκτρονικό, υποχρεούται να καταβάλει, εκτός των υπολοίπων προβλεπόμενων δικαιολογητικών, εκ νέου εγγυητική επιστολή ύψους ευρώ, καθώς παρά την ανάκληση της βεβαίωσης συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων, η ισχύς της αρχικώς καταβληθείσας εγγυητικής επιστολής δεν αναστέλλεται, τουναντίον παρατείνεται αυτοδίκαια για ένα επιπλέον εξάμηνο. Με την παρούσα διάταξη σκοπείται η απαραίτητη προσαρμογή της νομοθεσίας στα νέα πραγματικά δεδομένα της τουριστικής αγοράς και η διοικητική διευθέτηση της ως άνω περιγραφόμενης κατάστασης, ήτοι ότι σε περιπτώσεις μετατροπής συμβατικού τουριστικού γραφείου σε ηλεκτρονικό, να μπορεί να ανακαλείται η βεβαίωση συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων και να χορηγείται νέα με την υποβολή των προβλεπόμενων δικαιολογητικών, πλην αυτού της εγγυητικής επιστολής, της οποίας η ισχύς θα παρατείνεται αυτοδίκαια για ένα

7 εξάμηνο (ως προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 393/1976, όπως ισχύει) και στη συνέχεια, άμα τη λήξει της, θα προσκομίζεται νέα. Σημειώνεται ωστόσο, ότι στην εισαγόμενη ρύθμιση προβλέπεται ότι σε περίπτωση που μετά την παρέλευση του εξαμήνου και τη λήξη ισχύος της αρχικώς καταβληθείσας εγγυητικής επιστολής δεν υποβάλλεται νέα, θα ανακαλείται και η νέα βεβαίωση συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων του ηλεκτρονικού τουριστικού γραφείου. Αιτιολογική Έκθεση του άρθρου 7 Η τροποποίηση του πρώτου εδάφιου της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 393/1976 (Α 199) που επιδιώκεται με το παρόν σχέδιο νόμου έχει ως σκοπό τη συμμόρφωση της κείμενης τουριστικής νομοθεσίας για τα τουριστικά γραφεία με τις διατάξεις του ν. 4254/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις» (Α 85), και ειδικότερα της παρ. ΙΔ.2, στοιχείο 5 αυτού, σύμφωνα με τις οποίες οι εγγυητικές επιστολές υπέρ ΕΟΤ κατατίθενται πλέον υπέρ Ελληνικού Δημοσίου. Αιτιολογική Έκθεση του άρθρου 8 Με την παρούσα διάταξη εισάγεται κύρωση για την παραβίαση της εισαγόμενης με το άρθρο 4 διάταξης που ορίζει τους χώρους στους οποίους τα τουριστικά γραφεία δύνανται να πωλούν εισιτήρια. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Β. Επί των άρθρων του Δεύτερου Μέρους Αιτιολογική Έκθεση του άρθρου 9 Η ισχύουσα μορφή της υπό τροποποίηση διάταξης του εδάφιου γ της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου Η.2. της παραγράφου Η του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α 222) όριζε ότι τα επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης οχήματα που εκμισθώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Η.2. της παραγράφου Η του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α 222) «έχουν μέγιστο χρόνο κυκλοφορίας τα επτά (7) χρόνια από την ημερομηνία της πρώτης άδειας κυκλοφορίας τους, εφόσον αυτή δε διαφέρει από την ημερομηνία κατασκευής τους πάνω από ένα χρόνο, και για τα ανοικτού τύπου τα εννέα (9) χρόνια από την κυκλοφορία τους». Ωστόσο, ήδη με την υπ αριθμό

8 25760/ Κ.Υ.Α. (Β 2737) αντικαταστάθηκε η παρ. 3 του άρθρου 9 της υπ αριθμό 16597/2010 Κ.Υ.Α. με θέμα «Όροι και προϋποθέσεις σύστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων εκμίσθωσης επιβατηγών αυτοκινήτων Ιδιωτικής Χρήσης (Ι.Χ.) χωρίς οδηγό» (Β 2156), όπως ισχύει ως ακολούθως: «Ως χρόνος κυκλοφορίας των προς εκμίσθωση επιβατηγών αυτοκινήτων Ι.Χ., των από κατασκευής ανοικτού τύπου, των αυτοκινούμενων τροχόσπιτων και των τεθωρακισμένων αυτοκινήτων ορίζονται τα δώδεκα (12) χρόνια από την ημερομηνία έκδοσης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας τους». Δεδομένων των ανωτέρω, με την παρούσα τροπολογία επιδιώκεται η υιοθέτηση ενός κοινού τρόπου αντιμετώπισης του συνόλου των επιβατηγών Ι.Χ. οχημάτων που εκμισθώνονται στο πλαίσιο άσκησης τουριστικής δραστηριότητας που θα επιτευχθεί με την κατ αναλογία αύξηση του χρόνου κυκλοφορίας των επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης οχημάτων που εκμισθώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Η.2. της παραγράφου Η του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α 222) στα δώδεκα (12) χρόνια. Προστίθεται, τέλος, εξουσιοδοτική διάταξη προκειμένου οποιαδήποτε επόμενη μεταβολή του μέγιστου χρόνου κυκλοφορίας των εν θέματι οχημάτων να καθορίζεται με κοινή απόφαση των συναρμόδιων Υπουργών. Αιτιολογική Έκθεση του άρθρου 10 Στην περίπτωση 6 της υποπαραγράφου Η.2. της παραγράφου Η του ν. 4093/2012 (Α 222) προβλέπονται αναλυτικά οι κυρώσεις σε περιπτώσεις παράβασης των σχετικών διατάξεων κατά την εκτέλεση δραστηριότητας ολικής εκμίσθωσης με οδηγό μέσω προκρατήσεως με αντίστοιχη σύμβαση ελαχίστου διάρκειας έξι (6) ωρών, Επιβατηγών Ιδιωτικής Χρήσης (ΕΙΧ) αυτοκινήτων. Ωστόσο, δεν προβλεπόταν η επιβολή διοικητικής κύρωσης α) σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Η.2. της παραγράφου Η του ν. 4093/2012 β) σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων της περίπτωσης 5 της υποπαραγράφου Η.2. της παραγράφου Η του ν. 4093/2012 (μεταφορά άνευ κομίστρου πελατών κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων, με επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης οχήματα από τα σημεία αφίξεως ή αναχωρήσεως μέχρι τις εγκαταστάσεις των καταλυμάτων αυτών και αντίστροφα) και γ) σε περίπτωση άσκησης της δραστηριότητας των ανωτέρω περιπτώσεων χωρίς βεβαίωση συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων. Το κενό αυτό σκοπείται να θεραπευθεί με την προστιθέμενη στο παρόν σχέδιο νόμου διάταξη.

9 ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ Γ. Επί των άρθρων του τρίτου μέρους Αιτιολογική Έκθεση του άρθρου 11 Η μέχρι πρότινος ισχύουσα νομοθετική ρύθμιση περί τουριστικής μίσθωσης κατοικιών από ιδιώτες εισήχθη με την παρ. 7 του άρθρου 2 του ν. 2160/1993 «Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις» (Α 118). Στην εν λόγω διάταξη οριζόταν ότι «Δεν θεωρούνται τουριστικά καταλύματα τα ακίνητα, τα οποία αποδεδειγμένα εκμισθώνονται εν όλω ή εν μέρει για προσωρινή διαμονή του ίδιου του μισθωτή με μίσθωμα που ορίζεται κατά μήνα, είτε συνολικά για όλη τη διάρκεια της μίσθωσης, εφόσον η μίσθωση υπερβαίνει τις ενενήντα (90) ημέρες». Συνεπώς, πρόθεση του νομοθέτη ήταν να καθιερώσει τεκμήριο, σύμφωνα με το οποίο η μίσθωση ενός καταλύματος για λιγότερο από 90 ημέρες (στη συνέχεια το όριο αυτό μειώθηκε στις 30 ημέρες) θα θεωρείτο «τουριστική» και θα υπαγόταν στις διατάξεις της τουριστικής νομοθεσίας. Σημειώνεται ότι σε αυτή την περίπτωση ίσχυαν επιπρόσθετα τα όσα παγίως προβλέπονται για τη νόμιμη λειτουργία του συνόλου των τουριστικών καταλυμάτων, ήτοι η υποχρέωση λήψης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) αλλά και εγγραφής στο Μητρώο Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΜΗ.Τ.Ε.). Ωστόσο, με τη διάταξη της παρ. 4 της υποπαρ. Α.3, του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης» (Α 94) απελευθερώθηκε το καθεστώς των μισθώσεων κατοικιών από ιδιώτες. Πιο συγκεκριμένα, με την ως άνω διάταξη καταργήθηκε η παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4276/2014 (Α 155) και η παρ. 7 του άρθρου 2 του ν. 2160/1993 (Α 118) από 1η Νοεμβρίου 2015, ήτοι το χρονικό όριο των 30 ημερών και, συνεπώς, οι μισθώσεις ακινήτων (οποιασδήποτε χρονικής διάρκειας) δεν θεωρούνται πλέον τουριστικές, αλλά αστικές, υπαγόμενες συλλήβδην στις γενικές διατάξεις περί μισθώσεων του Αστικού Κώδικα. Σημειώνεται ότι εκ παραδρομής, ο νομοθέτης δεν συμπεριέλαβε στην ως άνω διάταξη και την κατάργηση από 1 η Νοεμβρίου 2015 της τρίτης αντίστοιχης διάταξης της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου ΙΔ.1 της παραγράφου ΙΔ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Α 85), στην οποία αναφέρεται ότι το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 2 του ν. 2160/1993 (Α 118) τροποποιείται ως εξής: «Ακίνητο που εκμισθώνεται για προσωρινή διαμονή του μισθωτή για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριάντα (30) ημερών θεωρείται τουριστικό κατάλυμα».

10 ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Δ. Επί των άρθρων του τετάρτου μέρους Αιτιολογική Έκθεση του άρθρου 12 Υπάρχουν περιπτώσεις ξενοδοχείων, camping που προσφέρουν υπηρεσίες ειδικής τουριστικής υποδομής και δεν μπορούν να αδειοδοτηθούν επειδή δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη. Με την εισαγόμενη διάταξη παρέχεται αυτή η πρόβλεψη. Αιτιολογική Έκθεση του άρθρου 13 Με το ν. 4442/2016 «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις» (Α 230) θεσπίστηκε η κατάργηση της τουριστικής αδειοδότησης (χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας) των τουριστικών καταλυμάτων και η ταυτόχρονη υπαγωγή τους σε καθεστώς γνωστοποίησης της λειτουργίας τους. Ειδικότερα, με το ν. 4442/2016 θεσπίστηκε η μετάπτωση από το καθεστώς του προληπτικού ελέγχου δικαιολογητικών για την έγκριση της αδειοδότησης των τουριστικών καταλυμάτων από τις οικείες υπηρεσίες τουρισμού στο καθεστώς της άμεσης λειτουργίας των τουριστικών καταλυμάτων με μόνη υποχρέωση την υποβολή αίτησης γνωστοποίησης στις αρμόδιες τουριστικές υπηρεσίες. Με την προτεινόμενη διάταξη επιδιώκεται η υποχρέωση του επιχειρηματία που προβαίνει σε γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας καταλύματος να ενημερώνει το Μητρώο Τουριστικών Επιχειρήσεων, ως ίσχυε έως τώρα και με τη διαδικασία χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η συνέχεια του Μητρώου Τουριστικών Επιχειρήσεων αλλά ταυτόχρονα διευκολύνεται ο έλεγχος από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισμού στα λειτουργούντα τουριστικά καταλύματα. Διευκρινίζεται ότι οι δυνατότητες κρατικού ελέγχου των τουριστικών καταλυμάτων έχουν πλέον μόνο κατασταλτικό χαρακτήρα, δηλαδή οι αρμόδιες υπηρεσίες τουρισμού, κατόπιν της γνωστοποίησης της έναρξης λειτουργίας τουριστικού καταλύματος, με δειγματοληπτικές επιθεωρήσεις διαπιστώνουν εάν στην έδρα του καταλύματος υπάρχει αρχείο με τα εκ του νόμου προβλεπόμενα δικαιολογητικά. Αιτιολογική Έκθεση του άρθρου 14 Οι σκοπούμενες προσθήκες-τροποποιήσεις στο παρόν άρθρο έχουν σαν κύριο στόχο να καλύψουν νομοθετικές ασάφειες αποσαφηνίζοντας πλέον ξεκάθαρα τις αρμοδιότητες των εμπλεκόμενων φορέων όσον αφορά στην έγκριση του διακριτικού τίτλου και την τήρηση του μητρώου μεταξύ κύριων ξενοδοχειακών

11 καταλυμάτων αφενός και ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων διαμερισμάτων αφετέρου. Η έγκριση διακριτικών τίτλων για τα ενοικιαζόμενα επιπλωμένα διαμερίσματα δίνεται από τα κατά τόπο εμπορικά επιμελητήρια μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης (ΥΜΣ) ή των Υπηρεσιών ΓΕΜΗ κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3419/2005 (Α 297) και του ν.4441/2016 (Α 27). Αιτιολογική Έκθεση του άρθρου 15 Σύμφωνα με το προϊσχύον νομικό καθεστώς, το ύψος του προστίμου για τις επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής, τουριστικά γραφεία, γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων, επιχειρήσεις εκμίσθωσης μοτοσικλετών, τρίτροχων και τετράτροχων οχημάτων άνω των 50 κ.εκ. χωρίς οδηγό, τουριστικές επιχειρήσεις οδικών μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.) και ναυλομεσιτικά γραφεία που λειτουργούν χωρίς βεβαίωση συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων ανερχόταν στο ποσό των ευρώ ανεξαρτήτως της βαρύτητας του παραπτώματος. Δεδομένου ότι το ανωτέρω πρόστιμο κρίνεται σε πολλές περιπτώσεις εξοντωτικό για τον επιχειρηματία, καθώς δεν λαμβάνονταν υπόψη οι ιδιαίτερες συνθήκες της εκάστοτε παράβασης, με αποτέλεσμα να κάμπτεται συχνά η αρχή της αναλογικότητας παραπτώματος και κύρωσης, κρίνεται σκόπιμη η παροχή δυνατότητας διαβάθμισης του ύψους του προστίμου αναλόγως της επαναληψιμότητας της παράβασης. Αιτιολογική Έκθεση του άρθρου 16 Με το άρθρο 7 παρ. 10 του ν. 4276/2014 επιβάλλεται πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ σε τουριστική επιχείρηση, κάθε κατηγορίας, που παραλείπει να προσφέρει στην πελατεία της τις υπηρεσίες που υποσχέθηκε ή διαφήμισε ή αν οι υπηρεσίες, ανέσεις ή αγαθά που προσέφερε είναι προδήλως κατώτερης κατηγορίας ή ποιότητας. Η διάταξη όμως αυτή δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε καταλύματα τα οποία διαφημίζονται είτε ως ανώτερης κατηγορίας (σε αστέρια ή κλειδιά) είτε ως διαφορετικής μορφής (κύρια μη κύρια) από αυτήν που αναγράφεται στο ΕΣΛ τους (ή στο μοναδικό αριθμό γνωστοποίησης) και συνεπώς απαιτείται νομοθετική ρύθμιση για την κάλυψη του κενού αυτού. Η διάταξη που προτείνεται με το παρόν σχέδιο νόμου καλύπτει ακριβώς αυτό το κενό.

12 ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ Ε. Επί των άρθρων του πέμπτου μέρους Αιτιολογική Έκθεση του άρθρου 17 Με την πρώτη διάταξη του έβδομου μέρους του προτεινόμενου σχεδίου νόμου επεκτείνεται η δυνατότητα που έχει το Ελληνικό Δημόσιο να παραχωρήσει κατόπιν σύμβασης σε ΟΤΑ α ή β βαθμού (ή σε εταιρεία που μετέχει), πέραν των 16 μαρίνων που έχουν χωροθετηθεί με το ν. 2160/1993 και τους λοιπούς τουριστικούς λιμένες που έχουν δημιουργηθεί από το ίδιο το Δημόσιο. Ο διαχωρισμός χωροθέτησης και δημιουργίας γίνεται για να συμπεριληφθούν στη διάταξη οι τουριστικοί λιμένες που είχαν δημιουργηθεί προ της ισχύος του ν. 2160/1993, με άλλες διατάξεις. Τέλος, απαλείφεται η δέσμευση που υπήρχε για τον οικείο Ο.Τ.Α. να είναι κύριος ή επικαρπωτής του παράκτιου ακινήτου που έχει περιληφθεί στη χερσαία ζώνη του τουριστικού λιμένα ή συνέχεται με αυτήν, προκειμένου να αναλάβει τη διαχείρισή του, δεδομένου ότι η υποχρέωση κατοχής ιδιοκτησίας για τη δημιουργία και εκμετάλλευση μαρίνας έχει ήδη καταργηθεί με το με την περ. 3 της υποπαρ. ΣΤ16 της παρ. ΣΤ του πρώτου άρθρου του ν. 4254/2014. Επομένως, με αυτόν τον τρόπο οι διατάξεις εναρμονίζονται. Μέχρι σήμερα η δυνατότητα χωροθέτησης τουριστικού λιμένα εντός ζώνης υφιστάμενου εμπορικού λιμένα δινόταν μόνο στον οικείο φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα, ο οποίος πολλές φορές λόγω έλλειψης πόρων ή τεχνογνωσίας αδυνατεί να ολοκληρώσει την απαιτούμενη διαδικασία, που απαιτεί υποβολή σειράς μελετών. Με τη διάταξη αυτή δίνεται η δυνατότητα στον αρμόδιο για τους τουριστικούς λιμένες Υπουργό -που έχει ευρύτερη εποπτεία του χωροταξικού σχεδιασμού και των αναγκών της χώρας σε λιμενικές υποδομές- να χωροθετήσει Τ.Λ. και σε καθορισμένες ζώνες λιμένων. Από την άλλη πλευρά, οι οικείοι φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένων, απαλλάσσονται από το αρχικό και χρονοβόρο διοικητικό βάρος του σταδίου της χωροθέτησης. Αιτιολογική Έκθεση του άρθρου 18 Η διάταξη αυτή εισάγεται στο πλαίσιο επιτάχυνσης των διαδικασιών που αφορούν στη χωροθέτηση όλων των κατηγοριών των τουριστικών λιμένων και άρσης πολλαπλών γνωμοδοτήσεων των ίδιων φορέων, τόσο κατά την χωροθέτηση όσο και κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση για το ίδιο έργο. Στοχεύει έτσι στη μείωση της γραφειοκρατίας που προκαλεί ασάφειες, επαναλήψεις, αντιφάσεις με αποτέλεσμα να δημιουργείται το αίσθημα της αβεβαιότητας στους επενδυτές ως προς τον κανόνα δικαίου που ισχύει σε

13 κάθε περίπτωση και το σύνολο των προς κατάθεση δικαιολογητικών. Με την εν λόγω διάταξη, καθορίζονται οι διαδικασίες γνωμοδοτήσεων και ο τρόπος ενημέρωσης του κοινού με στόχο την εξασφάλιση αφ ενός επαρκούς δημοσιοποίησης και αφ ετέρου την εξάλειψη περιττών γνωμοδοτήσεων για το ίδιο έργο ανάλογα με τη μελέτη που κατατίθεται. Με την εν λόγω διάταξη δίνεται η δυνατότητα στο φορέα διαχείρισης του έργου, πριν την έναρξη κατασκευής να υποβάλει Φάκελο Συμμόρφωσης Τελικού Σχεδιασμού, αναλογικά με τις διατάξεις των άρθρων 6 ή 7 του ν. 4014/2011 ώστε η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή και οι υπηρεσίες του τουρισμού μέσω της ΕΤΛ να αποφανθούν αν επέρχονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις στην εγκριτική απόφαση χωροθέτησης οπότε απαιτείται η υποβολή νέας ΜΠΕ και τροποποίηση της απόφασης χωροθέτησης. Στην περίπτωση μικρής κλίμακας τροποποιήσεων εκδίδεται απόφαση λειτουργικής τακτοποίησης. Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου οι προτεινόμενες προσθήκες, στο τέλος του άρθρου 31 και στο τέλος του άρθρου 34 του ν. 2160/1993 αντίστοιχα, αίρουν σε μεγάλο βαθμό ένα συχνά διαπιστούμενο αδιέξοδο και επεκτείνει ουσιαστικά την δυνατότητα παραχώρησης τουριστικών λιμένων μέσω διενέργειας δημόσιων διαγωνισμών ύστερα από πρόσκληση του Υπουργού Τουρισμού και για τουριστικούς λιμένες που δεν έχουν χωροθετηθεί με πρωτοβουλία του Υπουργείου Τουρισμού. Αναγκαία προϋπόθεση είναι οι τουριστικοί λιμένες να μη λειτουργούν είτε γιατί ο φορέας που έχει αιτηθεί τη χωροθέτηση δε δείχνει έμπρακτο ενδιαφέρον για τη δημιουργία τους εφ όσον δεν προσέρχεται για τη σύναψη της προβλεπόμενης σύμβασης παραχώρησης- είτε γιατί οι όροι της σύμβασης (ή της παραχώρησης) δεν τηρούνται, με συνέπεια τη λύση της. Με τον τρόπο αυτό μπορούν να αξιοποιηθούν λιμένες που έχουν ήδη χωροθετηθεί και επομένως είναι πιο ελκυστικοί για επενδυτές, εφόσον τους απαλλάσσει από το αρχικό και χρονοβόρο στάδιο της χωροθέτησης. Ειδικότερα σε ότι αφορά τη νομοθετική εξουσιοδότηση που δίνεται στον Υπουργό Τουρισμού στο σημείο 14 με την προτεινόμενη ρύθμιση παρέχεται η δυνατότητα να καθοριστεί ο ελεγκτικός μηχανισμός, ο τρόπος ελέγχου των παραβάσεων, τα είδη αυτών, οι όροι και οι προϋποθέσεις ανάκλησης αδείας λειτουργίας ή απαγόρευση λειτουργίας ή προσωρινή στέρηση αδείας για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Σε ότι αφορά δε την προτεινόμενη διάταξη της παραγράφου 3 (τροποποίηση της παραγράφου 11 του άρθρου 31 του ν. 2160/1993), με αυτήν εισάγεται η δυνατότητα καθορισμού σχετικού οικονομικού ανταλλάγματος, στο πλαίσιο της ελεύθερης αγοράς, από τον καθ ύλην αρμόδιο φορέα διαχείρισης του τουριστικού λιμένα, για τοποθέτηση και χρήση, εξοπλισμού πλωτών ανυψωτικών συστημάτων φύλαξης σκαφών. Η εξέλιξη της τεχνολογίας, η ανάγκη βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών στο πλαίσιο της ανταγωνιστικότητας και της βελτιστοποίησης των συνθηκών λειτουργίας

14 του λιμένα καταδεικνύουν την ανάγκη τοποθέτησης των συγκεκριμένων πλωτών ανυψωτικών συστημάτων φύλαξης σκαφών σε συμμόρφωση και εναρμόνιση με την περιβαλλοντική νομοθεσία. Αιτιολογική Έκθεση του άρθρου 19 Με την εν λόγω διάταξη του υπό κρίσιν σχεδίου νόμου, η ναυταθλητική μαρίνα Καλλιθέας που περιλαμβάνει τα έργα και εγκαταστάσεις που βρίσκονται εντός της ζώνης Β1 του Ολυμπιακού Πόλου Φαλήρου, όπως ορίζονται με το ΕΣΟΑΠ (ΦΕΚ 233/ αρ. 3 παρ. 2Γ), το ν. 3342/2005 (ΦΕΚ 131/Α / ), το από «Ιδιωτικό Συμφωνητικό Παραχώρησης Χρήσης στον Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου» από τα ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. προς το Δήμο Καλλιθέας, το από Ιδιωτικό Συμφωνητικό Παραχώρησης Χρήσης από τα ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. προς την Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία και όπως αυτή χωροθετείται στο θεωρημένο as built σχέδιο Γενικής οριζοντιογραφίας Ζώνης Β1-Α2, εντάσσεται λειτουργικά στην κατηγορία των τουριστικών λιμένων. Η εν λόγω ναυταθλητική μαρίνα χαρακτηρίστηκε κατ αυτόν τον τρόπο στις σχετικές πράξεις της Διοίκησης ως εκ της προέλευσής της (δηλ. ως ολυμπιακού έργου), αλλά επειδή ο εν λόγω όρος δεν υφίσταται νομοθετικά, προκύπτει η ανάγκη να διέπεται από συγκεκριμένη νομοθεσία τόσο για τα θέματα λειτουργίας της όσο και για την περίπτωση αναβάθμισης, επέκτασης, εκσυγχρονισμού ή συμπλήρωσης των εγκαταστάσεων αυτής. Επειδή στην πράξη λειτουργεί ως τουριστικός λιμένας και αποτελεί χώρο υποδοχής και ελλιμενισμού ναυταθλητικών σκαφών στις θέσεις που προορίζονται για τους αναγνωρισμένους ναυταθλητικούς ομίλους/ συλλόγους/ σωματεία που ήταν εγκατεστημένοι στην περιοχή πριν την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων και συμπληρωματικά τουριστικών σκαφών αναψυχής στις θέσεις που απομένουν για το φορέα διαχείρισης της ναυταθλητικής μαρίνας, δέον είναι να διέπεται από τη νομοθεσία των τουριστικών λιμένων και να υπάρξει εφαρμογή των άρθρων 29 έως και 31α του ν. 2160/1993. Αιτιολογική Έκθεση του άρθρου 20 Με το άρθρο αυτό προτείνεται η δυνατότητα παρέκκλισης από το ν. 2971/2001 ως προς τη διαδικασία νομιμοποίησης υφιστάμενων εγκαταστάσεων και λιμενικών έργων εντός της χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης τουριστικών λιμένων που βρίσκονται υπό αξιοποίηση από το Ελληνικό Δημόσιο και δεν έχουν μέχρι στιγμής παραχωρηθεί προς εκμετάλλευση. Η προβλεπόμενη από πλευράς του Δημοσίου διαγωνιστική διαδικασία είναι λογικό ότι δε θα έχει αποτέλεσμα όταν εντός της ζώνης του υπό παραχώρηση τουριστικού λιμένα υπάρχουν

15 εγκαταστάσεις που δεν είναι νόμιμες. Η άμεση αποκατάσταση της νομιμότητας σε υφιστάμενα έργα που αποτελούν περιουσία του Ελληνικού Δημοσίου και επιθυμεί να παραχωρήσει είναι αναγκαία ως μέσο ανάπτυξης της εθνικής οικονομίας. Άλλωστε η σχετική απόφαση λαμβάνεται από την Υπουργό Τουρισμού, μετά από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Τουριστικών Λιμένων, στην οποία μετέχουν εκπρόσωποι όλων των συναρμόδιων για τη δημιουργία ενός τουριστικού λιμένα Υπουργείων, διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό ευρεία συναίνεση και έλεγχο. ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ ΣΤ. Επί των άρθρων του έκτου μέρους Αιτιολογική Έκθεση για το άρθρο 21 Η Κρήτη είναι το πέμπτο σε μέγεθος νησί στη Μεσόγειο με έκταση τετραγωνικών χιλιομέτρων και το μεγαλύτερο στην Ελλάδα με γεωμορφολογία και πολιτισμό τέτοιο που ανέκαθεν την καθιστούσαν έναν από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς της χώρας. Διαθέτει δύο διεθνείς αερολιμένες, τον διεθνή αερολιμένα Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης» και τον αντίστοιχο αερολιμένα Χανίων «Ιωάννης Δασκαλογιάννης» με τον πρώτο να αποτελεί τον δεύτερο μεγαλύτερο σε κίνηση αερολιμένα στην Ελλάδα συμβάλλοντας καθοριστικά και πολύπλευρα στην τουριστική και εν γένει οικονομική ανάπτυξη τόσο της χώρας όσο και του νησιού ως κεντρική πύλη εισόδου. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της ΥΠΑ μόνο τον Αύγουστο του 2017 διακινήθηκαν στα ελληνικά αεροδρόμια επιβάτες, η άνοδος δε συνολικά (+5,7% επιβάτες εσωτερικού και +7,9% επιβάτες εξωτερικού) έφτασε μεσοσταθμικά το 7,4% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του περασμένου έτους. Όσον αφορά ειδικότερα στις αφίξεις επιβατών εξωτερικού, σημειώθηκε αύξηση 7,5% που αναλογεί σε επιβάτες σε σχέση με τον Αύγουστο του 2016, με τα αεροδρόμια Αθηνών, Ηρακλείου, Ρόδου, Θεσσαλονίκης και Κέρκυρας να παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη επιβατική κίνηση. Για όλους τους παραπάνω λόγους καθίσταται όχι απλά εύλογη αλλά επιτακτική η ύπαρξη και λειτουργία Γραφείου Υποστήριξης τουρισμού ως οργανωτική μονάδα του Υπουργείου Τουρισμού στον δεύτερο μεγαλύτερο σε κίνηση αερολιμένα της χώρας και η υπαγωγή του στην, κατά τόπον και καθ ύλην αρμόδια, Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Κρήτης. Αιτιολογική Έκθεση για το άρθρο 22 Με τον όρο «Αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού» νοείται η παραχώρηση ηθικής υποστήριξης του επίσημου αρμόδιου για θέματα τουρισμού κρατικού φορέα της χώρας σε δράσεις που διοργανώνονται και υλοποιούνται στο πλαίσιο της

16 γενικότερης κυβερνητικής πολιτικής για τον τουρισμό και σε συμφωνία με τις σχετικές με αυτή ειδικότερες επιμέρους ρυθμίσεις χωρίς καμία οικονομική ή υλική υποχρέωση εκ μέρους του αρμόδιου Υπουργείου. Με τον όρο «δράση», για τις ανάγκες του παρόντος, νοείται μια ευρεία σειρά δραστηριοτήτων, πρωτοβουλιών, διοργανώσεων, εκδηλώσεων ή/και προγραμμάτων ιδίως συνέδρια, συζητήσεις, σεμινάρια, βραβεία, διαγωνισμοί, φεστιβάλ κ.τ.λ.. Στην αίτηση χορήγησης αιγίδας πρέπει να τεκμηριώνεται με σαφήνεια η προστιθέμενη αξία της δράσης για τον τουρισμό και ο λόγος για τον οποίο εκτιμάται από τους διοργανωτές ότι χρήζει της επίσημης αναγνώρισης και υποστήριξης του Υπουργείου. Στοιχεία, όπως είναι ο καινοτόμος χαρακτήρας της δράσης και η συμμετοχή μεγάλου αριθμού εμπλεκομένων είτε στη διοργάνωση της δράσης είτε ως επωφελούμενων εξ αυτής, συνεκτιμώνται θετικά. Συνολικά και με κάθε τρόπο στην αίτηση θα πρέπει να τεκμηριώνεται η υψηλή ποιότητα της δράσης και οι θετικές συνέπειές της πέρα από το πεδίο του διοργανωτή στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ Ζ. Επί των άρθρων του Εβδόμου Μέρους (άρθρα 23-25) Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του αρ. 46 του ν. 4186/2013, οι οκτώ (8) ΕΠΑ.Σ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Τουρισμού, που λειτουργούσαν σε όλη την επικράτεια (Ανάβυσσος Αττικής, Ηράκλειο Κρήτης, Ρόδος, Γαλαξίδι, Θεσσαλονίκη, Αλεξανδρούπολη, Κέρκυρα, Άργος Πελοποννήσου) καταργήθηκαν στις Με την παρούσα διάταξη ρυθμίζονται θέματα που προκύπτουν με την κατάργηση των ΕΠΑ.Σ. και συγκεκριμένα: 1.Προκειμένου να διασφαλιστεί η τήρηση των αρχείων των καταργημένων ΕΠΑ.Σ στο διηνεκές, μεταφέρονται τα αρχεία τους στα Ι.Ε.Κ. του Υπουργείου Τουρισμού που έχουν ιδρυθεί με την υπ αρ / Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας & Θρησκευμάτων και Τουρισμού (ΦΕΚ 2107/Β/2014), κατ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4186/2013, και τα οποία στεγάζονται στους ίδιους χώρους που στεγάζονταν οι καταργημένες ΕΠΑ.Σ. Συγκεκριμένα τα αρχεία της ΕΠΑ.Σ. Αναβύσσου μεταφέρονται στο Ι.Ε.Κ. Αναβύσσου, της ΕΠΑ.Σ. Μακεδονίας στο Ι.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης (Περαία Θερμαϊκού),της ΕΠΑ.Σ. Πελοποννήσου στο Ι.Ε.Κ. Πελοποννήσου (Άργος), της ΕΠΑ.Σ. Ηρακλείου στο Ι.Ε.Κ. Ηρακλείου Κρήτης (Κοκκίνι Χάνι),της ΕΠΑ.Σ. Ρόδου στο Ι.Ε.Κ. Ρόδου, της ΕΠΑ.Σ. Κέρκυρας στο Ι.Ε.Κ. Κέρκυρας και της ΕΠΑ.Σ. Αλεξανδρούπολης στο Ι.Ε.Κ. Αλεξανδρούπολης. 2.Τα Ι.Ε.Κ. στα οποία μεταφέρονται τα αρχεία των καταργούμενων ΕΠΑ.Σ. ορίζονται ως η διάδοχη, αρμόδια αρχή η οποία θα έχει στο εξής την αρμοδιότητα τήρησης του αρχείου και έκδοσης των σχετικών πιστοποιητικών αποφοίτησης, βεβαιώσεων σπουδών και λοιπών αφορούντων την πρώην λειτουργία των ΕΠΑ.Σ, διοικητικών εγγράφων. Με τον τρόπο αυτόν διασφαλίζεται τόσο η δυνατότητα εξυπηρέτησης των αποφοίτων των ΕΠΑ.Σ, και των λοιπών ενδιαφερομένων πολιτών (διδασκόντων, προμηθευτών κ.λ.π), όσο και η

17 συνέχεια της δημόσιας διοίκησης όσον αφορά την δυνατότητα διευθέτησης διοικητικών και οικονομικών θεμάτων που πιθανόν θα προκύψουν στο μέλλον από την πρώην λειτουργία των ΕΠΑ.Σ. Με την προτεινόμενη διάταξη καταργείται η πρόβλεψη του άρθρου 14 του ν. 3105/2003 για έκδοση προεδρικού διατάγματος, με το οποίο θα καθοριστούν θέματα σχετικά με το εκπαιδευτικό, ερευνητικό και διοικητικό έργο του εκπαιδευτικού προσωπικού των ΑΣΤΕ και προβλέπεται ότι τα εν λόγω θέματα θα καθοριστούν με κοινή απόφαση των καθ ύλην αρμόδιων Υπουργών Τουρισμού και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Σημειώνεται ότι το ως άνω προβλεπόμενο προεδρικό διάταγμα δεν εκδόθηκε ποτέ από την ψήφιση του νόμου 3105/2003. Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 13 του ν. 3105/2003, ο συνολικός αριθμός ωρών διδασκαλίας που ανατίθεται σε επιστημονικούς συνεργάτες, εργαστηριακούς συνεργάτες και εκπαιδευτικούς ξένων γλωσσών δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των 10 ωρών εβδομαδιαίας διδακτικής απασχόλησης ενώ σύμφωνα με την παράγραφο 4 του ίδιου ως άνω άρθρου, ο συνολικός αριθμός των ωρών της προηγούμενης παραγράφου μπορεί να αυξηθεί μέχρι 50% με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού μετά από εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος. Σημειώνεται ότι με την με υπ αριθμ / απόφαση της Υπουργού Τουρισμού (2616/Β) ο αριθμός των ωρών διδασκαλίας που ανατίθεται σε επιστημονικούς συνεργάτες, εργαστηριακούς συνεργάτες και εκπαιδευτικούς ξένων γλωσσών έχει αυξηθεί σε 15 ώρες εβδομαδιαίως. Ο εν λόγω περιορισμός - της μη δυνατότητας δηλαδή ανάθεσης διδασκαλίας πέραν των 15 ωρών εβδομαδιαίως στο έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό, το οποίο προσλαμβάνεται ετησίως για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των ΑΣΤΕ έχει ως αποτέλεσμα την υποχρέωση πρόσληψης περισσοτέρων καθηγητών για την διδασκαλία μαθημάτων τα οποία θα μπορούσαν να διδαχθούν από έναν καθηγητή στον οποίο θα ανατίθεντο περισσότερες των 15 ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας. Δεδομένου του συνεχώς μειούμενου αριθμού του εκπαιδευτικού προσωπικού που μπορεί να προσλαμβάνει ετησίως το Υπουργείο για την κάλυψη των αναγκών των εκπαιδευτηρίων του, με την κατάργηση του εν λόγω περιορισμού θα μπορούσαν να μειωθούν οι ανάγκες των ΑΣΤΕ σε προσωπικό καθώς θα είναι δυνατή η ανάθεση της διδασκαλίας ορισμένων μαθημάτων σε μικρότερο αριθμό καθηγητών, οι οποίοι θα απασχολούνται περισσότερες ώρες και θα αμείβονται ανάλογα ως ωρομίσθιοι καθηγητές.

18 ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟ Η. Επί των άρθρων του ογδόου μέρους Λοιπές Διατάξεις Αιτιολογική Έκθεση για το άρθρο 26 Με την προτεινόμενη ρύθμιση τροποποιείται η παρ.2 του άρθρου 18 του ν. 4179/2013 και ειδικότερα εισάγεται εξουσιοδοτική διάταξη προς έκδοση υπουργικής απόφασης για την συγκρότηση επταμελούς επιτροπής, το Παρατηρητήριο, αρμόδιο για την αξιοποίηση των στοιχείων και πορισμάτων του Δορυφόρου Λογαριασμού Τουρισμού, την μελέτη της τουριστικής αγοράς και παρουσίαση πορισμάτων, με στόχο την υποστήριξη τεκμηριωμένων επεμβάσεων για την εύρυθμη λειτουργία της και την πρόταση στοχευμένων μέτρων αναπτυξιακού χαρακτήρα στον τομέα του τουρισμού με στόχο την ανάδειξη όλων των θεματικών ενοτήτων του εγχώριου τουριστικού προϊόντος. Με την εισαγόμενη ρύθμιση το Παρατηρητήριο γίνεται πιο ευέλικτο, αλλά διατηρείται η συμμετοχή όλων των αρμόδιων φορέων. Τέλος, ισχύουν για το Παρατηρητήριο τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4024/2011 περί αμοιβών συλλογικών οργάνων. Αιτιολογική Έκθεση για το άρθρο 27 Με τις προτεινόμενες διατάξεις που αφορούν στα ξενοδοχεία συνιδιοκτησίας (condo hotels) ουσιαστικά επιλύεται ένα νομοτεχνικό πρόβλημα που είχε ανακύψει κατά την θέση σε εφαρμογή του ν.4276/2014, καθώς δημιουργούσε κενό στη νομοθεσία μιας κατηγορίας καταλυμάτων, των ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας, το οποίο προέκυψε από την εκ παραδρομής κατάργηση της διάταξης που προέβλεπε τη διαδικασία σύστασης και λειτουργίας των εν λόγω καταλυμάτων. Ειδικότερα, με την παρ.4 του άρθρου 51 του ν.4276/2014 ορίστηκε ότι καταργείται από , μεταξύ άλλων, και το άρθρο 2 του ν.2160/1993. Στο άρθρο 1 του ν.4276/2014 παρ.2 περ. εε δόθηκε ο ορισμός για τα ξενοδοχεία συνιδιοκτησίας και προβλέφθηκε πως για την σύσταση και λειτουργία τους εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 3 του ν.4179/2013. Περαιτέρω, ο ν.4179/2013 στο άρθρο 3 τροποποιεί το άρθρο 2 του ν. 2160/1993, προσθέτοντας εδάφιο στο τέλος αυτού. Συνεπώς, έγινε στο ν.4276/2016 παραπομπή ως προς την λειτουργία των ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας στο άρθρο 2 του ν.2160/1993, η οποία είχε καταργηθεί με το άρθρο 51 του ν.4276/2014. Με τις εισαγόμενες ρυθμίσεις συνεπώς, επιλύεται η σύγχυση ως προς τις ισχύουσες διατάξεις και καλύπτεται το νομοθετικό κενό της διαδικασίας σύστασης και λειτουργίας ξενοδοχείου συνιδιοκτησίας, θέτοντας τον ορισμό των ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας στο άρθρο 1 και το πλαίσιο λειτουργίας τους στο άρθρο 18 του ν. 4276/2014.

19 Αιτιολογική έκθεση για το άρθρο 28 Η προτεινόμενη διάταξη κρίνεται αναγκαία για λόγους ισονομίας και ίσης μεταχείρισης, αποσκοπεί δε στην αποκατάσταση του αισθήματος δικαίου μεταξύ των υπαλλήλων οι οποίοι επανήλθαν στην ενεργό υπηρεσία με τις διατάξεις του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 4 του Ν.4325/2015, κατόπιν λήξης της διαθεσιμότητας και λύσης της υπαλληλικής τους σχέσης, και εκείνων οι οποίοι για οποιοδήποτε λόγο δεν επανήλθαν. Με την προτεινόμενη ρύθμιση εμπίπτουν στις προαναφερόμενες διατάξεις και οι υπάλληλοι, μόνιμοι και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα με τις διατάξεις της υποπ.ζ.4. της παρ. Ζ του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 και δεν ολοκληρώθηκε η μεταφορά τους σε άλλη υπηρεσία λόγω μη ανάληψης καθηκόντων στη νέα τους θέση για οποιοδήποτε λόγο. ΜΕΡΟΣ ΕΝΑΤΟ Θ. Επί των άρθρων του ενάτου μέρους Αιτιολογική Έκθεση για το άρθρο 29 Μεταβατικές Διατάξεις Παρ ότι με τις ρυθμίσεις του ν.4070/2012 και ιδίως το άρθρο 166 «Μεταβατικές Διατάξεις» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 του ν. 4276/14, ΦΕΚ-155 Α/ , έγινε προσπάθεια επίσπευσης διαδικασιών αδειοδότησης, εξοικονόμησης πολύτιμου για τους επενδυτές χρόνου και αποφυγή άσκοπων νομικών επιπλοκών για πλήθος λιμενικών τουριστικών υποδομών εκτός και εντός κεντρικού κρατικού ελέγχου (προ του ν. 2160/1993 και με το ν.2160/93 ) η εκεί ορισθείσα χρονική προθεσμία, δεν επέφερε τα προσδοκώμενα αποτελέσματα, λόγω των χρονοβόρων διαδικασιών έκδοσης δικαιολογητικών που έλειπαν. Με την προτεινόμενη ρύθμιση, επεκτείνεται ο χρόνος ισχύος της ανωτέρω διάταξης, δίνοντας τη δυνατότητα σε υφιστάμενους και εν λειτουργία τουριστικούς λιμένες οι οποίοι για μια σειρά από λόγους στερούνται άδειας λειτουργίας να αδειοδοτηθούν για το σύνολο ή για τμήμα τους μετά από υποβολή του σχετικού αιτήματος και των δικαιολογητικών. Με τον τρόπο αυτό παρατείνεται η δυνατότητα άμεσης επίλυσης χρόνιων προβλημάτων αξιοποίησης τουριστικών λιμενικών υποδομών, μέσω της νόμιμης λειτουργίας τους και παράλληλα διευκολύνεται ο κρατικός έλεγχος του συνόλου των τουριστικών λιμένων, ανεξάρτητα από το χρόνο δημιουργίας τους.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αθήνα 22.07.2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αθήνα 22.07.2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αθήνα 22.07.2014 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αρχίζει σήμερα, στο Β Θερινό Τμήμα της Βουλής, η συζήτηση του Νομοσχεδίου του υπουργείου Τουρισμού, με τίτλο «Απλούστευση διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος αριθ. 13 Θέμα : Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 4146/2013.

Εγκύκλιος αριθ. 13 Θέμα : Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 4146/2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝ. ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4342, 29.6.2012 Ν. 83(Ι)/2012 83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ).

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ IdEF 8/11/12

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ IdEF 8/11/12 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ IdEF 8/11/12 ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ ΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗΣ ΚΟΛΛΕΓΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΥΝ ΜΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΥΣΤΗΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ. Τα βασικά σηµεία του νέου αναπτυξιακού είναι τα εξής:

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ. Τα βασικά σηµεία του νέου αναπτυξιακού είναι τα εξής: ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ Ο νέος αναπτυξιακός νόµος αποσκοπεί στη δηµιουργία ενός ισχυρού πλαισίου κινήτρων και διαδικασιών µε σκοπό την ενίσχυση των επενδύσεων (εγχώριων και ξένων άµεσων), τη διεύρυνση των επιλέξιµων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΣΚΟΠΟΣ: ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Η Πράξη «Εναλλακτικός Τουρισμός» αφορά στην υλοποίηση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού από υφιστάμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ EΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ EΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ EΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών της «Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτημα: Το υπ' αριθμό Πρωτοκόλλου 168/1.2.2010 ερώτημα του Γραφείου Υφυπουργού του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού.

Ερώτημα: Το υπ' αριθμό Πρωτοκόλλου 168/1.2.2010 ερώτημα του Γραφείου Υφυπουργού του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού. ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Γνωμοδότηση 137/2010 Ερώτημα: Το υπ' αριθμό Πρωτοκόλλου 168/1.2.2010 ερώτημα του Γραφείου Υφυπουργού του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού. Περίληψη Ερωτημάτων: «Α. Δύναται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 1 o ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Για εκτός σχεδίου γήπεδα και όταν οι χρήσεις γης δεν είναι καθορισμένες με ειδικό Προεδρικό Διάταγμα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Προκηρύχτηκε το πρόγραμμα «Εναλλακτικός Τουρισμός» που αφορά στην υλοποίηση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού από υφιστάμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή προτίθενται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΕΙΚΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΕΙΚΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΕΙΚΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ Περιγραφή των Μεικτών Τουριστικών Αναπτύξεων. Η εισαγωγή του θεσμού των Μεικτών Τουριστικών Αναπτύξεων (ΜΤΑ) στη Κύπρο κρίθηκε σκόπιμη ως ένα δυνητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Δικαιώματα πολιτών - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Ν. 4325/2015».

ΘΕΜΑ: «Δικαιώματα πολιτών - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Ν. 4325/2015». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15 Ταχ. Κώδικας: 106 74 Αθήνα FAX:

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο.

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο. Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο. 2013 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Προοίμιο... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής... 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 Δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ: Το επίδομα καταβάλλεται στους προπτυχιακούς φοιτητές των Ιδρυμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του ΠΔ 346/2001 «περί προσβάσεως στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ 45011

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ 45011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 1. Το άρθρο 94 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999 (Α 57), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «ΑΡΘΡΟ 94

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κείμενο πολιτικής Προτάσεις του ΣΕΤΕ. Αλέξανδρος Λαμνίδης, Γενικός Διευθυντής ΣΕΤΕ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κείμενο πολιτικής Προτάσεις του ΣΕΤΕ. Αλέξανδρος Λαμνίδης, Γενικός Διευθυντής ΣΕΤΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κείμενο πολιτικής Προτάσεις του ΣΕΤΕ Αλέξανδρος Λαμνίδης, Γενικός Διευθυντής ΣΕΤΕ Βασικά μεγέθη ελληνικού τουρισμού Διεθνείς Ταξιδιωτικές Εισπράξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και κίνδυνος εκροής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Αναλυτικά, οι βασικές διατάξεις του προσχεδίου Νόμου που αφορούν στους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι οι πιο κάτω:

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Αναλυτικά, οι βασικές διατάξεις του προσχεδίου Νόμου που αφορούν στους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι οι πιο κάτω: Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: 1147 Προς: Συλλόγους-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τις τελευταίες ημέρες έχει δοθεί για Δημόσια διαβούλευση στην Κ.Ε.Δ.Ε. το προσχέδιο Νόμου του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΚ4691Ω3-2Χ3. Εγκύκλιος: 30

ΑΔΑ: ΒΕΖΚ4691Ω3-2Χ3. Εγκύκλιος: 30 Αθήνα, 5/06/2013 Αρ. πρωτ.:διασφ/φ3/60/932165 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών και λοιπών όρων και προϋποθέσεων για την αδειοδότηση αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων.

ΘΕΜΑ: Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών και λοιπών όρων και προϋποθέσεων για την αδειοδότηση αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων. ΘΕΜΑ: Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών και λοιπών όρων και προϋποθέσεων για την αδειοδότηση αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης Άρθρο 23 του 94/14.04.2014) ν. 4258/2014 Ακίνητα του Δημοσίου Περιφερειακών Πάρκων προστασίας και αξιοποίησης (ΦΕΚ Α Δημιουργία περιβαλλοντικής 1. Ακίνητα που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ),

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙ Η υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σηµαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Z ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Z ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Z ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005 Κωδικοποίηση Άρθρο 17 Νόμου 3868/2010 (ΦΕΚ 129Α /3.8.2010): Όπως ισχύει: Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

1. Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

1. Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Α ΚΛΑΔΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διεύθυνση Προληπτικής Πυροπροστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 12/01/ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 414/2354 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Τ. Δ/νση : Συγγρού 150 Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια ΑΡΙΘ.: Α8/48012/5053/12 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 3052Β Μέγεθος κειμένου: 64 KB Αριθμ. A8/48012/5053/12

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιολογητικά για την έκδοση ΕΣΛ τουριστικών καταλυμάτων

Δικαιολογητικά για την έκδοση ΕΣΛ τουριστικών καταλυμάτων Δικαιολογητικά για την έκδοση ΕΣΛ τουριστικών καταλυμάτων Για την έκδοση/ανανέωση ή αλλαγή του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (ΕΣΛ) του τουριστικού καταλύματός σας θα χρειαστείτε έναν σημαντικό αριθμό δικαιολογητικών.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ, 11.09.2013 Α.Π.: 20379. ΠΡΟΣ: Ε.Ο.Τ. Δ/νση Συντονισμού Περιφερειακών Υπηρεσιών

ΑΘΗΝΑ, 11.09.2013 Α.Π.: 20379. ΠΡΟΣ: Ε.Ο.Τ. Δ/νση Συντονισμού Περιφερειακών Υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση: Αμαλίας 12, Τ.Κ. 105 57,

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: ιευκρινήσεις επί των διατάξεων του ν.4070/2012 (Α 82) «Ρυθµίσεις. Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, ηµοσίων Έργων κι άλλες διατάξεις»

Θέµα: ιευκρινήσεις επί των διατάξεων του ν.4070/2012 (Α 82) «Ρυθµίσεις. Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, ηµοσίων Έργων κι άλλες διατάξεις» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Λόγω συµπλήρωσης του κειµένου µε την παρ. 7 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 1-6-2012 Σ.Ε ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 Μαΐου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: Βαθµός Προτ/τας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΡΟΣ : Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΕΑΠ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ξ. Δ. Αυλωνίτης Αντιπρόεδρος.

ΑΕΕΑΠ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ξ. Δ. Αυλωνίτης Αντιπρόεδρος. ΑΕΕΑΠ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ξ. Δ. Αυλωνίτης Αντιπρόεδρος Οκτώβριος 2013 Τί είναι η ΑΕΕΑΠ; Εταιρία ειδικού σκοπού Επενδύει τα κεφάλαιά της αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (Π.Ε.Π.) Νοτίου Αιγαίου 2000 2006 και συγκεκριµένα στον 5 ο Άξονα Προτεραιότητας που αφορά δράσεις για τα Ολοκληρωµένα Προγράµµατα Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. 436/15.1.2010 ------------------------------------------------------------------------------------- HTML clipboard. Αριθμ. 436/15.1.

Αριθμ. 436/15.1.2010 ------------------------------------------------------------------------------------- HTML clipboard. Αριθμ. 436/15.1. Αριθμ. 436/15.1.2010 Καθορισμός ελαχίστων τιμών των ενοικιαζομένων δωματίων, ενοικιαζομένων επιπλωμένων διαμερισμάτων καθώς και των τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών και επαύλεων για το χρονικό διάστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2005 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

N. 4155/13 (ΦΕΚ 120 Α/29-5-2013): Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες διατάξεις.

N. 4155/13 (ΦΕΚ 120 Α/29-5-2013): Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες διατάξεις. N. 4155/13 (ΦΕΚ 120 Α/29-5-2013): Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις εκμίσθωση οχημάτων χωρίς οδηγό

Επιχειρήσεις εκμίσθωση οχημάτων χωρίς οδηγό Επιχειρήσεις εκμίσθωση οχημάτων χωρίς οδηγό Κ.Υ.Α. αριθμ. 7350/21.3.2014 Όροι και προϋποθέσεις σύστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων εκμίσθωσης Μοτοσικλετών, Τρίτροχων και Τετράτροχων οχημάτων άνω των

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4146/2013

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4146/2013 ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4146/2013 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σας ενημερώνουμε ότι ενεργοποιήθηκε ο νέος επενδυτικός νόμος N.4146/18.04.13 για ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων με σκοπό την οικονομική ανάπτυξη, την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κωδικός: Δ.03.01 Αρ. Έκδοσης: 01 Έναρξη Ισχύος: 15/10 /2008 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η προετοιμασία των απαιτούμενων ενεργειών για τη διενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώνουµε ότι το παραπάνω θεσµικό πλαίσιο για τις σχολικές εκδροµές είναι εναρµονισµένο µε την ευρωπαϊκή και εθνική νοµοθεσία.

Σηµειώνουµε ότι το παραπάνω θεσµικό πλαίσιο για τις σχολικές εκδροµές είναι εναρµονισµένο µε την ευρωπαϊκή και εθνική νοµοθεσία. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟΥ 280/2013 Προς: Ι. Περιφερειακή ιεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας Περιφερειακό ιευθυντή Εκπαίδευσης κ. Γεώργιο Καρατάσιο ΙΙ...Ε. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας..Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Του Ν. 4257/14-4-2014 Άρθρο 50 1.Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγµατος, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, αφού έλαβε υπόψη: 1. Το Ν. 3867/10 «Εποπτεία Ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ... 2 1. Συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου και αορίστου χρόνου... 2 1.1 Σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ Κοζάνη, 17/4/2015

ΕΠΕΙΓΟΝ Κοζάνη, 17/4/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση : Περιοχή Ζ.Ε.Π., Κοζάνη 5 ο χλ Ιωαννίνων -Κοζάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Γενική Εισαγωγή. 9. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Εισαγωγή.. 21. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ ΚΥΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ Εισαγωγή..

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Γενική Εισαγωγή. 9. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Εισαγωγή.. 21. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ ΚΥΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ Εισαγωγή.. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενική Εισαγωγή. 9 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Εισαγωγή.. 21 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ ΚΥΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ Εισαγωγή.. 25 ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΣΗΜΑΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Γενικά 27 1.1.1.1. Έγκριση καταλληλότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΜΗ. Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΜΗ. Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΜΗ Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του 1. Θεσπίσθηκε, από 1/3/2015 «Η Ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών»,

Διαβάστε περισσότερα

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών 6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ Η συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών στην ανάπτυξη του Τμήματος μέσω των φοιτητικών εισφορών παρουσιάζει σημαντικά οφέλη όσον αφορά στη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΕΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ - ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. Το Π.δ/γμα 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», όπως ισχύει (Α' 98).

2. Το Π.δ/γμα 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», όπως ισχύει (Α' 98). Αριθμ. 78030/30.12.2014 Καθορισμός ενιαίου ποσού ετήσιας συνδρομής και ενιαίου ανταποδοτικού τέλους ανά παρεχόμενη υπηρεσία στα μέλη των Επιμελητηρίων, που απολαμβάνουν τις εν λόγω υπηρεσίες και ρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών», στις 8 Π.Σ., 3 Π.Στ.Εξ., 2 Π.Στ.Εισ. του Στρ. Στόχου 1 Κωδικός ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

παρελθόν βάσει του Καταστατικού, ανώνυμες, πρέπει κατά την υποβολή της προσφοράς να έχει ολοκληρωθεί η τροποποίηση του Κατασταστικού της Εταιρείας να

παρελθόν βάσει του Καταστατικού, ανώνυμες, πρέπει κατά την υποβολή της προσφοράς να έχει ολοκληρωθεί η τροποποίηση του Κατασταστικού της Εταιρείας να Π.Δ. 82/96 (ΦΕΚ Α' 66) : Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των Νομικών Προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 793 Ν. 42(Ι)/93 Αρ. 2815,11.8.93

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 793 Ν. 42(Ι)/93 Αρ. 2815,11.8.93 Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 793 Ν. 42(Ι)/93 Αρ. 2815,11.8.93 Ο περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1993 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα 5/ 08 /2009 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ: Δ.ΥΓ2/ 105452 ΠΡΟΣ : Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 1. 2. Στοιχεία πιστοποίησης της νόµιµης υπόστασης του Στοιχεία πιστοποίησης έγκρισης δανείου (στην περίπτωση που προβλέπεται δάνειο στο χρηµατοδοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Πύλου (υφιστάμενη μαρίνα και τμήματος του Λιμένα Πύλου)».

Πύλου (υφιστάμενη μαρίνα και τμήματος του Λιμένα Πύλου)». ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (MASTER PLAN), ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΝΕΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α.Ι.Λ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α.Ι.Λ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α.Ι.Λ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ α) Αίτηση, με τρεις πρόσφατες φωτογραφίες στην οποία αναφέρεται η ακριβής διεύθυνση, το είδος του καταστήματος, αίθουσας ή του χώρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΧΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΧΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΧΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 1. Πού υποβάλλονται οι αιτήσεις ενίσχυσης φάκελοι υποψηφιότητας; Οι αιτήσεις ενίσχυσης φάκελοι υποψηφιότητας υποβάλλονται αποκλειστικά στην Ειδική Υπηρεσία ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα,

Διαβάστε περισσότερα

Λ έ ιμ νες ξενοδοχειακών μονάδων

Λ έ ιμ νες ξενοδοχειακών μονάδων Λιμένες ξενοδοχειακών μονάδων Παγκρήτιο Δίκτυο Περιβαλλοντικών Οργανώσεων «ΟικοΚρήτη» Ο η Οικολογική Πρωτοβουλία Χανίων Περιβαλλοντικός Σύλλογος Ρεθύμνου Πολιτιστική Εταιρεία Πανόρμου «Επιμενίδης» Οικολογική

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Σας ενημερώνει ως προς τον Φ.Π.Α. ταξιδιωτών εγκατεστημένων σε ξένη χώρα πλην Ε.Ε. Για το θέμα αυτό εκδόθηκε η ΠΟΛ.1338/30.12.1996 Αποφ. Υπ. Οικ. η οποία τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Κ ΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Π ΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Π Ο ΟΣΦΑΙΡΟΥ

Κ ΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Π ΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Π Ο ΟΣΦΑΙΡΟΥ Κ ΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Π ΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Π Ο ΟΣΦΑΙΡΟΥ Ι ΟΥΝΙΟΣ 2009 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Προοίµιο Ο παρών κανονισµός εκδίδεται σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 2 του καταστατικού της Ε.Π.Ο. και προβλέπει για

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

1. Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986.

1. Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986. Εάν η επιχείρησή σας ανήκει στα «μη κύρια τουριστικά καταλύματα», θα χρειαστεί να υποβάλετε τα ακόλουθα δικαιολογητικά για την έκδοση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας: ΙΙ. Μη κύρια τουριστικά καταλύματα 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Προτάσεις επί του Σχεδίου Νόμου για την τροποποίηση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (ΚΒΣ) Μετά από μελέτη των προτεινόμενων τροποποιήσεων του ΚΒΣ (ΠΔ 186/92) θεωρούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΟΙ Συνεργασίας Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ Προγραμματικές Συμβάσεις

ΘΕΣΜΟΙ Συνεργασίας Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ Προγραμματικές Συμβάσεις ΘΕΣΜΟΙ Συνεργασίας Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ Προγραμματικές Συμβάσεις ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Δήμοι της ίδιας περιφέρειας ή όμοροι δήμοι μπορούν να συνάπτουν μεταξύ τους συμβάσεις: Για την άσκηση συγκεκριμένης

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ : 5 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Θεσμικό πλαίσιο Η σύσταση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ στο σχέδιο νόµου Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ.. Άρθρο.. Κάλυψη Οργανικών Θέσεων Αυξηµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1016/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1016/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1016/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Ν.4014/2011 (ΦΕΚΑ 209) ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ν.4014/2011 (ΦΕΚΑ 209) ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Ν.4014/2011 (ΦΕΚΑ 209) ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Επισκόπηση νομοθετικού πλαισίου Κοινοτική νομοθεσία: οδηγίες 85/337, 97/11, IPPC, κλπ.. Ο θεσμός των Μελετών περιβαλλοντικών Επιπτώσεων(ΜΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

αναφορικά με τους ειδικούς συνεργάτες των νέων Περιφερειαρχών, δεν προβλέφθηκε αντίστοιχη αρμοδιότητα εξαίρεσης από την αναστολή.

αναφορικά με τους ειδικούς συνεργάτες των νέων Περιφερειαρχών, δεν προβλέφθηκε αντίστοιχη αρμοδιότητα εξαίρεσης από την αναστολή. ικηγορικό Γραφείο Γιούλης Αποστολοπούλου Στέφανου Ζαφ. Βαzάκα Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Η Σ Η Μου ετέθη το εξής θέμα: Δημοτική αρχή (δήμαρχος) προτίθεται να προσλάβει ένα νομικό - δικηγόρο σε θέση ειδικού συνεργάτη,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση Συνέπειες νομοθετικό πλαίσιο, (Εθνικό Κοινοτικό) Το ΕΘΝΙΚΟ και ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ νοµοθετικό πλαίσιο. I. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Α. Ο Ν. 2859/2000, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 4336/2015 και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ.πρωτ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ.πρωτ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ.πρωτ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ Ταχ. Δ/νση : ΑΚΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ Ταχ. Κώδικας : 185 10 Πειραιάς TELEFAX : 210 4224000 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής Προπονητής κατά την έννοια των διατάξεων του παρόντος είναι κάθε πρόσωπο που έχει τα απαιτούµενα από τον κανονισµό αυτό προσόντα και δικαιούται κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Του Υπουργείου Οικονομικών «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο 1 1. Το άρθρο 10 του ν. 3492/2006 (ΦΕΚ Α 210) αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

Νέος φορολογικός νόμος - Τι αλλάζει στις διατάξεις του Κ.Β.Σ.

Νέος φορολογικός νόμος - Τι αλλάζει στις διατάξεις του Κ.Β.Σ. Νέος φορολογικός νόμος - Τι αλλάζει στις διατάξεις του Κ.Β.Σ. Ο πρόσφατος φορολογικός Νόμο 3522/22-12-2006 φέρνει μια πληθώρα αλλαγών όσον αφορά την τήρηση των βιβλίων των επιτηδευματιών, οι οποίες συνοψίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014)

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τον τρόπο, τον τύπο και την διαδικασία επιβολής των προστίμων που επιβάλλονται από τα ελεγκτικά όργανα κατά την διαπίστωση παράβασης, σε

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: 3673 Αρ. Σχεδ. : 1042 Αρ. Φακ. : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αρ. Πρωτ.: 3673 Αρ. Σχεδ. : 1042 Αρ. Φακ. : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. ΑΕ) Αρ. ΜΑΕ 49917/22/Β/01/34 Έδρα Πάτρα Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ Δ/ΝΣΗ: Κτ. Υπηρεσιών Ν. Λιμένα Πατρών Τ.Κ. 26333 Πάτρα Τ.Θ: 3167 (Τ.Κ. 26005 Πάτρα) Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ: 30/08/2011. Aριθμ. Πρωτ.: Γ55/856

ΑΘΗΝΑ: 30/08/2011. Aριθμ. Πρωτ.: Γ55/856 ΑΝΑΡΤΗΤΈΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΘΗΝΑ: 30/08/2011 Aριθμ. Πρωτ.: Γ55/856 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8, 10241 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17065:2012 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΩΜΑΤΙΩΝ ΣΕ ΑΣΤΕΡΙΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙ ΙΑ ΕΣΥ

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η. Θέμα: «ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ, ΤΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ».

A Π Ο Φ Α Σ Η. Θέμα: «ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ, ΤΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ». A Π Ο Φ Α Σ Η Θέμα: «ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ, ΤΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ». Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Έχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1).. 2).. 3).. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Άρθρο 1 Διαδικασία Προέγκρισης των συναλλαγών που υπάγονται στο άρθρο 21 του ν.4321/2015 H συναλλαγή που εμπίπτει στο άρθρο 21 του

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Πολιτικές και Δέσμη Νομοθετικών Παρεμβάσεων Για μία Ελλάδα φιλική στις Επιχειρήσεις

Σχέδιο Δράσης Πολιτικές και Δέσμη Νομοθετικών Παρεμβάσεων Για μία Ελλάδα φιλική στις Επιχειρήσεις Σχέδιο Δράσης Πολιτικές και Δέσμη Νομοθετικών Παρεμβάσεων Για μία φιλική στις Επιχειρήσεις 1. Η Πρωτοβουλία για την Άρση των Εμποδίων στην Επιχειρηματική Δραστηριότητα Η αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση έγγραφης ειδοποίησης σ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο:- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 70, 14.3.2009, σ. 11. «Οδηγία 2009/12/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Πηνελόπη Νομπιλάκη, Προϊσταμένη Τμήματος Τουριστικών Επενδύσεων - Δ/νσης Μελετών και Επενδύσεων - Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (Ε.Ο.

Πηνελόπη Νομπιλάκη, Προϊσταμένη Τμήματος Τουριστικών Επενδύσεων - Δ/νσης Μελετών και Επενδύσεων - Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (Ε.Ο. «Νέες προκλήσεις και επενδυτικές ευκαιρίες για μείωση της εποχικότητας με τη διευκόλυνση του νόμου για τον Τουρισμό (Ν. 4179/2013). Νέο θεσμικό πλαίσιο για «Ιατρικό τουρισμό», «Τουριστική κατοικία» και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 Διαδικασία κατάθεσης αίτησης στον ΟΒΙ για εξάμηνη παράταση της διάρκειας ισχύος του συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για παιδιατρικά φάρμακα

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος. ΜΕΡΟΣ Α Ο Νόµος 3844/2010

Εγκύκλιος. ΜΕΡΟΣ Α Ο Νόµος 3844/2010 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Πληροφορίες : Α.Τσαρούχα Β.Λαρίση Ταχ. /νση : Μεσογείων 119 Τ.Κ. 101 92 Αθήνα Τηλ. : 210 69 65 895

Διαβάστε περισσότερα

(Ιανουάριος 2013) Άρθρο 1

(Ιανουάριος 2013) Άρθρο 1 Σχόλια επί του σχεδίου νόµου υπό διαβούλευση «Αναδιάρθρωση Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού, µείωση διοικητικών βαρών, απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηµατικότητας και λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ»

ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» 1. Καθορίζεται εθνικός δεσμευτικός στόχος 20% για τη συμμετοχή των ΑΠΕ στην κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων - Άδεια παράστασης. Άρθρο 1 Σκοπός ρυθμίσεων Πεδίο εφαρμογής

Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων - Άδεια παράστασης. Άρθρο 1 Σκοπός ρυθμίσεων Πεδίο εφαρμογής Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων - Άδεια παράστασης Άρθρο 1 Σκοπός ρυθμίσεων Πεδίο εφαρμογής 1. Με τις παρούσες διατάξεις ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την αδειοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ O.A.E.E ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ HTTP://CERT.GRHOTELS.GR

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ HTTP://CERT.GRHOTELS.GR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ HTTP://CERT.GRHOTELS.GR ΚΑΤΑΤΑΞΗ TΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΙΩΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΤΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ 1. Εισαγωγή 1.1 Πεδίο εφαρμογής και σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Επιδότησης Τουριστικών Επιχειρήσεων

Προγράμματα Επιδότησης Τουριστικών Επιχειρήσεων Προγράμματα Επιδότησης Τουριστικών Επιχειρήσεων Περιεχόμενα Δράση Digi Lodge Ενίσχυση Μικρών & Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων στα πλαίσια του ΕΣΠΑ Συμβουλευτικές Υπηρεσίες DATA RC 2 Δράση «Ενίσχυσης ξενοδοχειακών

Διαβάστε περισσότερα

1.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, 9/ 10 /2014

1.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, 9/ 10 /2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, 9/ 10 /2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ & Κ4-14620 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 13 της ΚΥΑ Η.Π. 11014/7033/14.3.03 (ΦΕΚ 332 Β/2003)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 13 της ΚΥΑ Η.Π. 11014/7033/14.3.03 (ΦΕΚ 332 Β/2003) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟί Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 2004 Α. Π. οικ. 122859 Πληροφορίες Γ. Κόκκινος τηλ. 210-6430669 Χρ. Παπακωνστ τηλ. 210-8645125 Χρ. Καλούδης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα