/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "/"

Transcript

1

2 /

3 3

4 4

5 5

6 6

7 ivision Shanghai Co., Ltd. 7

8 ʰ ʥ Ϳ ^ŽƵƚŚ ^ƚăīžƌěɛśŝƌğ ರ ರ ʰ ʥ ^ŽƵƚŚ ^ƚăīžƌěɛśŝƌğ ^^ ^ŽƵƚŚ ^ƚăīžƌěɛśŝƌğ ĂŵďƌŝĚŐĞ ϭ ϲ ರ ರ ರರ ರ ರ ʺ ʰ ʥ ϯϭ ರ ರ ರ ರರ ˑ ರ ʰ ʥ Ϳ ŝăŵžŷě 'ĞŶĞƌĂƟŶŐ ƵƌŽƉĞ ' Ϳ ರ ರ ರರ ƵƌŽƌĂ ^ŽůĂƌ Ws WŽǁĞƌ WůĂŶƚ ʤ ƵƌƌŽƌĂ ^ŽůĂƌ Ws WŽǁĞƌ WůĂŶƚ ʤ Ϳ ƌžƌă ^ŽůĂƌ Ws WŽǁĞƌ WůĂŶƚ ʤ ŽƌĂ ^ŽůĂƌ Ws WŽǁĞƌ WůĂŶƚ ʤ ƌăăă ^ŽůĂƌ Ws WŽǁĞƌ WůĂŶƚ ʤ Ϳ ^ŽůĂƌ ůăƌ Ws WŽǁĞƌ WůĂŶƚ ʤ Ws WŽǁĞƌ WůĂŶƚ ʤ Ϳ ʻ ರ ರ ʶ Ϳ ʶ Ϳ ŝăŵžŷě 'ĞŶĞƌĂƟŶŐ ƵƌŽƉĞ ʫ ʽ ʪ /WW ϮϬϭϯ ʫ ʽ ʪ ರರ ರ ರ ರ ʽ ϱϭϭ ʦ ರ ϮϬϮϬ ರ ϭ Ϯ ʦ ರ ರ ರ ŝăŵž ŝăŵ ŝŝăŵ Ăŵ ŵžŷě ŽŶ ŶĚ ŶĚ dƌăŷɛŵŝɛɛ Ě dƌăŷɛŵŝɛɛ Ě dƌăŷɛŵ ŵŝɛɛŝžŷ ŝɛɛɛŝžŷ ŝžŷ ŽƌƉŽ ŝžŷ Ž ŽŶ ŽƌƉŽ ŽƌĂƟŽŶ >ŝŵŝƚğě ƌăɵžŷ ĂƟŽŶ >ŝŵŝƚğ ƟŽŶ >ŝŵŝƚ Ɵ ŽŶ >>ŝŝŵŝ ŵŝ ĞĚ ˑ ˑ ರ ʰ ʰ ʥ ʰ ʥ ʥ ʥ ʥ Ϳ >ŝƚśŝƶŵ >ŝƚśŝ >>ŝƚś ŝŝƚśŝ ƚśŝŝƶŵ Ƶŵ ŵ ŶĞƌŐLJ Ŷ ŶĞƌƌŐLJ ŐŐLJ ĂŶĚ W LJ ĂĂŶĚ ŶĚ WŽǁĞƌ 'ŵď, Ŷ ĚW WŽǁ ŽǁĞƌ ǁĞƌ 'ŵď, ǁ Ğ 'ŵď ď,, ʸ ʧ Ϳ ʧ Ϳ Ϳ ʥ ರ ʥ ರ ರ ౬ W ౬ ౬ 㧕 ʥ ʥ ರ ರ ರ ರ dd s ^ƚğǀğěžƌŝŷő ŽŵƉĂŶLJ ^ s s ^ƚ s ĞǀĞ ĞǀĞĚŽƌŝ ǀĞĚŽƌŝŶŐ ǀĞĚ ĞĚŽƌŝŶŐ Ž ĞĚ ŽƌŝŶŐ ŝŷő ŶŐŐ Žŵ ŐŐ ŽŵƉ ŽŵƉĂŶLJ Ž Žŵ ŽŵƉĂŶ ŽŵƉ ŽŵƉĂ ŵɖăŷlj ƉĂŶLJ ^ ^ ĂůŝŬ ŶĞƌũŝ ĂůŝŬ ŝŭ ŶĞƌũŝũŝ ʪ ʰ Ϳ ౬ W W d Ϳ d d Ϳ d ʶ ʶ ʫ Ϳ Tuxpan pan an Power Powe P wer err Plants P Pla lants ʻ D Ϳ ౬ W 㧕 ʪ ʪ ʪ ರ ರ ರ ರ ರ ರ ರರ ʤ ʻ ˑ Ϳ ʻ ˑ ͿͿ DĞƟƚŽ D DĞƟ ƟƚŽ Ɵ ƚ ʤ ʤ ʻ ˑ Ϳ ˑ ರ ರ ರ ʺ Ϳ ʺ Ϳ ౬ ౬ W ˑ ˑ 㧕 D Ͳ:ĂůƵdž ŝƌɖžƌƚ ^ĞƌǀŝĐĞƐ Ž >ƚě D Ͳ:ĂůƵdž Ͳ:ĂůƵdž ŝƌɖžƌƚ ^ĞƌǀŝĐĞƐ Ž >ƚě Ͳ:ĂůƵdž ŝƌɖžƌƚ ^ĞƌǀŝĐĞƐ ĂĂůƵdž ŝƌɖžƌƚ ^ĞƌǀŝĐĞƐ Ž ůƶdž ŝƌɖžƌƚ ^ ůůƶdž ŝƌɖžƌƚ Ƶdž ŝƌɖžƌƚ ŝ ŝƌ ŝ ƉŽƌƚ ^Ğƌǀ ^ĞƌǀŝĐĞƐ Ž >ƚě ĞƌǀŝĐĞ ŝ >>ƚě >ƚ ƚě ʻ ʺ Ϳ ˑ ರ ʤʻ Ϳ ŝăŵžŷě 'ĞŶĞƌĂƟŶŐ ŽƌƉŽƌĂƟŽŶ ' Ϳ Ž ŽĐŚƌĂŶĞ ĐŽĂ Ž ĐŚƌĂŶĞ Đ ŚƌĂĂŶĞ ŶĞ Ž ŽĂů ŽĂůͲĮƌĞĚ WŽǁĞƌ WƌŽũĞĐƚ ĂĂůͲĮƌĞĚ ůͳįƌğě ĮƌĞĚ ĞĚ WŽǁĞƌ WƌŽũĞ ĞĚ Ě WŽǁĞƌ WƌŽ WŽǁĞƌ WƌŽũ Wƌ W WƌŽũĞ WƌŽũĞĐƚ Đƚ ರ ರ ರರ ˑ ರ ˑ Ϳ ˋ ϭϵϵϵ ŝăŵžŷě 'ĞŶĞƌĂƟŶŐ ŽƌƉŽƌĂƟŽŶ ʺ ʶ ˈ ʤ ರ ರ ʽ ϴ Ϯ Ϯ ϱ ʦ ರ ౬ರ ϴϮϬ ʦ ರ Ϯ ರ 8 ʶ Ϳ ʪ &W^K ʥ Ϳ WĞƚƌŽďƌĂƐͲ &W^K ʪ ರ &W^K ರ ʺ ʶ ʪ &W^K ರರ ^ D KīƐŚŽƌĞ ರ &W^KͿ ರ ʥ WĞƚƌŽďƌĂƐ ϭϱϭ ರ ϯ &W^KͲ ϮϬ ʶ ರ ರ ರ ʶ ʪ ʻ ʤ ϯϳ ರ ϴϲ ರ ರ

9 () () () TRILITY 9

10 ˈ ʤʻ Ϳ KŶĞ ZŽĐŬ ĂƉŝƚĂů WĂƌƚŶĞƌƐ ˈ ʤ KŶĞ ZŽĐŬ ĂƉŝƚĂů WĂƌƚŶĞƌƐ ϰϯϭ ರ ˈ ʤ ರ Ͳ ʺ ʶ ರ ರ ˈ Ϳ DĂƌƵŶŽƵĐŚŝ ĂƉŝƚĂů D >ŽŐŝƐƟĐƐ /^ >> ŐŝƐƟĐƐ /^ >> D D W hzkw /ŶĐ W W hzk W W hzkw hzkw ZKW //ŶĐ //ŶĐ ŶĐ Ŷ ʸ ʽ Ϳ ʻ ʰ ʰ Ϳ ʰ ʰ h ^ D ' E Z > W ZdE Z Ͳ h ^ͲWZ D& >/D/ h ^ ^ D ' E Z > W ZdE Z Ͳ h ^ͲWZ D& >/D/d ' E Z > W ZdE Z Ͳ h ^ͲWZ D& >>/D/d >/D/d /d dd DŝƚƐƵ Dŝ ŝƚɛƶďŝɛśŝ ŽƌƉ ďŝŝɛśŝ ƐŚŝ Ž Śŝ Žƌ Ž Ɖ ƉŽƌĂƟŽŶ >d Ƶ ƉŽ ƉŽƌĂƟŽŶ >d ŽƌĂƟŽŶ ŽƌĂƟŽ ƌăɵ >>ddd Ƶ ƵƌŽƉĞ 'ŵď, ƵƌŽƉĞ ƉĞ 'ŵď 'ŵ, ʸ ʧ Ϳ ౬ ʰ ʥ Ϳ Ϳ D ǀŝĂƟŽŶ WĂƌƚŶĞƌƐ ŵğƌŝđăɛ /ŶĐ D ǀŝĂƟŽŶ ǀ WĂƌƚŶĞƌƐ ŵğƌŝđăɛ /ŶĐĐ. ʻ ʤʻ Ϳ Ŭŝŵ dƶƌŝnjŵ dŝđăƌğƚ sğ ^ĂŶĂLJŝ ^ /ŶƚĞƌĐŝƚLJͿ Ŭŝŵ ŬŬŝŵ dƶƌŝnjŵ d ŝŝŵ dƶƌŝnjŵ d ŵ dƶƌŝ dƶƌŝnjŵ dŝ dŝđđăăƌğƚ ĂƌĞƚ sğ ^ĂŶĂLJŝ ^ /ŶƚĞ ƌğƚ Ğƚ sğ ^ĂŶĂLJŝ ^ /ŶƚĞƌĐŝƚ Ğƚ sğ sğ ^ĂŶĂLJŝ ^ĂŶĂ ^ĂŶ ŶĂLJŝ ^ ĂLJŝ ^ ^ /Ŷ /ŶƚĞƌĐŝƚLJͿ ///ŶƚĞ /ŶƚĞƌĐŝƚLJ ŶƚĞĞƌĐŝƚ ƌđŝƚƚljͿ LJLJͿͿ ʤ Ϳ Ϳ ŝăŵžŷě ZĞĂůƚLJ /ŶǀĞƐƚŵ ŝŝăŵžŷě ĂŵŽŶĚ ZĞĂ ĂŵŽŶĚ ŵžŷě ZĞĂůƚLJ /ŶǀĞƐƚŵĞŶƚƐ ĂůůĂƐ ŶĚ ZĞĂůƚLJ ZĞĂ ZĞĂůƚLJ ƚlj /Ŷǀ /Ŷ /ŶǀĞĞƐƚŵ ĞƐƚŵĞŶƚƐ ĂůůĂƐͿ ƐƚŵĞŶƚ ĂůůĂƐͿ ĂůůĂ ůů Ϳ ϮϬϬϴ ϭϭϭ ರ Ϯ ϮϬϭϲ ರ ರರ džŭljžͳdŝƚɛƶďŝɛśŝ h&: ರ ʺ ʶ ರ ರ Ͳ ರ ರರ ರ ˌ ˌ ౬ ರ ˈ Ϳ Ϳ Ϳ ʪ ʪ ʪ ౬ ರ ˈ Ϳ Ϳ DŝƚƐƵď D ŝƚɛƶ ƵďŝƐŚŝ ŽƌƉ Ƶď ďŝŝɛśŝ ďŝɛ Śŝ Ś ŽƌƉ ŽƌƉŽƌĂƟŽ ŽƌƉŽ ŽƌĂ ƌăɵ ƟŽŶ >d ŽŶ >d Ž Ŷ >ddd ^ŚĂŶŐŚĂŝͿ Ž >ƚě ^ŚĂŶŐŚĂŝͿ Ž >ƚě ŚĂŶŐŚ ĂŶŐŚĂ Ő ŝŝͿ Ž Ž >ƚě >ƚě ʻ ʸ ˈ Ϳ ˋ ˋ ˋ ˋ ౬ ರ ˈ Ϳ ౬ ʤʻ Ϳ ʻ Ϳ :/> :/> &ŝŷăŷđŝăů : ://>> &ŝŷăŷđŝăů :/> &ŝŷăŷđ &ŝŷăŷđŝ ŝŷăŷđŝă ĂŶĐŝĂů ^Ğ ĂŶĐŝĂ ŝ ů ^Ğƌ ^^ĞƌǀŝĐĞ ĞƌǀŝĐĞĞƐ Ɛ ʸ ʸ ˁ ʤ Ϳ ʤ Ϳ ˈ ˈ ˈ ˈ ౬ ರ ರ ರ ʺ Ϳ ʺ ʺ ʽ ʽ ರರ ರರ ౬ ರ ರ ˇ Ϳ ರ ˇ Ϳ ʸ ರ ರ ʸ ರ ʸ ರ ʸ ʸ ರ ರ ರರರ ರ ౬ ರ ˇ Ϳ ರ ˇ ʺ WK ʺ ʺ WK WK W ౬ ರ ˇ Ϳ ರ ರ D >ŽŐŝƐƟĐƐ /ŶĚŝĂ Wǀƚ >ƚě D >ŽŐŝƐƟĐƐ >ŽŐŝƐƟĐƐ /Ŷ ʸ ˑ Ϳ DŝƚƐƵďŝƐŚŝ ŽƌƉŽƌĂƟŽŶ ŝƚƚɛƶďŝɛśŝ ŽƌƉŽƌĂƟ ďŝ Śŝ ŽƌƉŽ Ž ƉŽƌĂƟŽ ƟŽ ƟŽŶ Ɵ ŽŶ Ž >d dśăŝůăŷěͿ ŶĚͿ Ž >ƚě ĚͿͿ Ž >ƚě ĚͿ Ž >ƚě Ž >ƚě >>ƚƚě ƚě ʸ Ϳ Ϳ ^ ^ E /ŶĚƵ E /Ŷ ŶĚƵƐƚƌŝĂů 'ƌžǁƚś &ƵŶĚ /'&Ϳ ŶĚƵ ŶĚƵƐƚƌŝĂů ĚƵƐƚƌŝĂů 'ƌžǁƚś &ƵŶĚ ĚƵƐƚƌŝĂů Ě ƵƐƚƌŝĂů 'ƌžǁƚś &ƵŶĚ ƌŝăů ŝŝăů 'ƌžǁƚś &&ƵŶĚ &ƵŶ / ˈ ˁ Ϳ Ϳ Ϳ ŝăŵžŷě Ƶ ŝăŵžŷě ŝŝăŵ Ă ŽŶĚ ĂŵŽ Ě Ƶů ƵůůŬŬŬ Ăƌ Ăƌ ĂƌƌŝĞƌƐ WƚĞ >ƚě ĂƌƌŝĞƌƐ WƚĞ >ƚ ĂƌƌƌŝĞƌƐ WƚĞ ƌŝğƌɛ ŝğ Ɛ Wƚ W ĞĞ > >>ƚ >>ƚě Ě ʯ ರ ˁ Ϳ ౬ ʤʻ Ϳ ŝăŵžŷě ZĞĂůƚLJ /ŶǀĞƐƚŵĞŶƚƐ /ŶĐ Z/Ϳ ʤ ರ ರ ŝăŵžŷě ZĞĂůƚLJ /ŶǀĞƐƚŵĞŶƚƐ /ŶĐ Z/Ϳ ರ ರರ ʤʻ Ͳ ರ ರ ರ ʤʻ Ͳ ರ ϭϵϵϭ ರ ʤʻ Ͳ ϭϯϭ ϰ ʤʻ Ͳ ರ ರ ĞͲĐŽŵŵĞƌĐĞ ರ ರ ರ ರ ರರ ರರ 10 ʮ ʮ ʮ KƌĂŶŐĞ ŽƵŶƚƌLJ K KƌĂŶŐĞ ŽƵŶƚƌLJ K Ϳ KƌĂŶŐĞ KƌĂŶŐĞ ŽƵŶƚƌLJ K Ϳ KƌĂŶŐ K KƌĂ KƌĂŶŐĞĞ Ž ŽƵŶƚƌLJ K ŶƚƌLJLJ K ౬ ರ ʰ Ϳ ͿͿ ʮ ʮ ^ ʮ ʮ ^ ^ ౬ ರ ʰ Ϳ ʥ ʥ ʥ ರ ರ s^/w ౬ ರ ರ ರ ʦ ʦ ʦ Ϳ

11 (CG image) Mitsubishi i Auto Lease Holdings Corporation ra ( ) 11

12 ˌ ರರ Ϳ ƐƚŽŵŽƐ ŶĞƌŐLJ ŽƌƉŽƌĂƟŽŶ ˌ ರರ WĞŶŶ tğɛƚ WĞƚƌŽůĞƵŵ >ƚě WĞŶŶ ĞŶŶ tğɛƚ W WĞƚƌŽů WĞƚƌŽůĞƵŵ ůğƶŵ >ƚě ŵ >>ƚ ŵ >ƚ ŵ >>ƚě ƚě ʤ ʶ Ϳ Ϳ ƵƚďĂŶŬ ZŝĚŐĞ WĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉ ZWͿ ƵƚďĂŶŬ ZŝĚŐĞ WĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉ ZW ĚŐĞ WĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉ ZWͿ ƐƐŚ ʤ ʶ Ϳ >E' ʶ >>E' E' ʶ 'ʶ ʶ ʶ ʥ ರರ ʶ Ϳ WĞƚƌŽͲ ŝăŵžŷě /ŶĐ ʥರ ರರ ʤʻ Ϳ /D E Z'z >d Ͳ /D E Z'z >d /D /D E Z'z E Z'z 'z >d >d Ͳ Ͳ ʤʻ ʤʻ ͿͿ ʤʻ <Ϯ ʤ ˈ ʤ ˈ ˈ ˈ ˈ ರ ರ ʪ ʪ ʥ ರರ ʤʻ Ϳ ˈ ˈ ʰ ʰ ʰ ʥ Ϳ Ϳ ʶ >E' ʤʻ ರರ ʶ >E' ರರ ʤʻ Ͳ ರ ʤʻ Ͳ ರರ ϮϬϭϴ ರ ರರ ϭϯ ರರ ϰ ʺ ʶ ʶ >E' ʽ ʪ ʯರರ ʤ ರರ ರರ ರರ ʧ ʧʧ ʧ ʤ ʰ Ϳ ƐƚŽŵŽƐ ŶĞƌŐLJ ŽƌƉŽƌĂƟŽŶ ʺ ʶ DŝƚƐƵďŝƐŚŝ >ŝƌƶğįğě WĞƚƌŽůĞƵŵ 'ĂƐ Ž /ĚĞŵŝƚƐƵ <ŽƐĂŶ /ĚĞŵŝƚƐƵ 'ĂƐ ĂŶĚ >ŝĩğ Ž >ƚě ರ ƐƚŽŵŽƐ ŶĞƌŐLJ ŽƌƉŽƌĂƟŽŶ ರರ ರ Ϯϯ ʺ ರ ರ ರ ರ ರರ EĂŵŝŬĂƚĂ dğƌŵŝŷăů Ž >ƚ EĂŵŝŬĂƚĂ dğƌŵŝŷăů Ž >ƚě ĂŵŝŬĂƚĂ dğƌŵŝŷăů Ž ŝŭăƚă dğƌŵŝ >ƚ >ƚě ƚě ˈ Ϳ ^'h ʰ ʰ Ϳ ˈ ʰ ʥ Ϳ ʰ ʥ Ϳ ʰ ʥ ʶ >E' ʶ ʶ >E >E' E' E ' ʽ Ϳ ʽ ʽ >E' ʽ >E' ' ʽ Ϳ ˈ ˈ ʶ Ͳ ʰ ʰ ʰ Ϳ ʶ ʶ ʽ ʽ ʦ Ϳ ʦ Ϳ Ϳ ʺ ʺ ʺ ʽ ʽ ʽ ʺ Ϳ ʺ Ϳ ʶ Ͳ ʰ ʶ Ͳ ʰ ʶ Ͳ Ͳ ʰ ʰ ʥ >E' ʥ ʥ >E' >E >>E' E' ʥ Ϳ WĞƚƌŽͲ W WĞƚƌ ĞƚƌŽͲ ŽͲ ŝăŵžŷě ^ŝŷőăɖžƌğ WƚĞͿ Ž Ͳ ŝăŵžŷě ŝăŵžŷě ĂŵŽŶĚ ^ŝŷőăɖžƌğ Wƚ ŽŶĚ ^ŝŷőăɖžƌğ WƚĞͿ ^ŝŷ ^ŝŷőăɖ ^ŝŷőăɖžƌğ ŐĂƉŽƌĞ W WƚĞ WƚĞͿ ʥರ ರರ ˁ Ϳ Ϳ ʺ >E' ʺ ʺ > >E' >E ʺ ʺ Ϳ ʺ DĞĚĐŽ ŶĞƌŐŝ /ŶƚĞƌŶĂƐŝŽŶĂů dďŭ D Ϳ DĞĚĐŽ ŶĞƌŐŝ /ŶƚĞƌŶĂ ƐŝŽŶĂů dďŭ D Ϳ ŝžŷăů dďŭ D ŝžŷăů dďŭ D Ϳ Ϳ ˈ ʰ ͿͿ ʶ ʶ ʶ ʤ ʤ ʤ ˈ ʤ ʤ Ϳ ˈ ʧ Ϳ ʧ ʥ ʤ ʺ ʥ ʤ ರ ϭϵϳϭͳ ʧ ರರ ʽ ʺ ʶ DW 'ĂďŽŶ ʧ Ϯ ϯ ϱϭϭ ʥರ ʻ ʧ 12 ˈ ʰ Ϳ ʶ ˈ ʤ Ϳ ʥ >E' ʤ Ϳ EŽƌƚŚ tğɛƚ ^ŚĞůĨ Et^Ϳ >E' ʤ Ϳ Ϳ ʦ >>E' ʦ E ʤ Ϳ

13 13

14 : h :ĂƉĂŶ ĂŶĂĚĂ hƌăŷŝƶŵͿ : h :ĂƉĂŶ ĂŶĂĚĂ hƌăŷŝƶŵ :ĂƉ ĂƉĂŶ ĂŶĂĚĂ hƌăŷŝƶŵͿ ŝ ŵ ŵͿͿ ˈ ˈ ˈ ʶ ʶ Ϳ ʶ IOC ĂŶƚĂŬ ŽƌƉŽƌĂƟŽŶ ĂŶƚĂŬ ŽƌƉŽƌĂƟŽ Ɵ ʧ ʶ Ϳ ರ ರ ʶ ʶ Ϳ ʺ ʰ ʥ Ϳ AR AREVA A REVA VA A Mongo Mongol M Mong ongol ˈ ʺ Ϳ ʺ dƌŝůăŷě DĞƚĂůƐ >ƚě ʸ >D Ϳ ರರ ZŝŶŐ ĞĂůŝŶŐ DĞŵďĞƌͿ ŽŝůƉůƵƐ /ŶĐ ʻ ರ ʤʻ Ϳ dƌŝůăŷě DĞƚĂůƐ >ƚě ʸ >D Ϳ ರರ ZŝŶŐ ĞĂůŝŶŐ DĞŵďĞƌͿ ϭϵϳϭ ϰϭ ರ ರರ ರ ರ ರ ˑ ರ ʺ ʶ ರರ ರರ MC Metal etal Service Asia dśăŝůăŷěͿ Ž >ƚě dśăŝůăŷěͿ dśăŝůăŷěͿ Ž >ƚě ʻ ʻ ರ Ϳ Ϳ Ϳ / DŽĚĞƌŶ ŶŐŝŶĞĞƌŝŶŐ Ϳ Ž >ƚě / DŽĚ DŽĚĞƌ DŽĚĞƌŶ ŽĚĞ ŶŐŝŶ ŶŐ Őŝ ĞĞ ĞĞĞƌŝŶŐ ĞƌŝŝŶŐŐŐ Ϳ Ž >ƚ Ϳ Ϳ Ž >ƚ >ƚě Ě Ě ʤ ರ Ϳ PT. T. Iron on Wi Wire Wi e W Works Work or orrkkkss Indones IIn Indone Indo nd n dones don d n ssia ia ia ʰ ʰ Ϳ Anta An A ttamin amiina amina PT. Indonesia Steel Tube Work Works ʯ ʿ ʿ ʿ Ϳ Quellav Quella uell ellav eellaveco llaveeco o ʯ ˋ Ϳ ƐĐŽŶĚŝĚĂ DŝŶĞ ^ ʪ ರರ ʺ ʶ ϭϵθθ ರ ರರ ƐĐŽŶĚŝĚĂ ರರ ˋ ʿ ʺ ϮϬϭϭ >ŽƐ ƌžŷđğɛ ರ ŶŐůŽ ŵğƌŝđăŷ ^Ƶƌ ^ ^Ϳ ʽ ರ ರ 14 ʯ ˈ ʿ Ϳ EEsco sco on nd ndid dida da da ʯ ˋ ˋ ˋ Ϳ Mozal Moza o l S. S. A. A. ˈ ʥ ʥ ʺ ͿͿ ʺ CMP ರ ರ ˋ ˋ Ϳ Hernic ernic Ferrochrome o Pty P Ptty. y. Ltd. Ld Lt Los Pelambre Pelamb Pe brees ʯ ʯ ˋ ˋ Ϳ ˋ Anglo glo oa Amer Ameer erican rrican iican can Sur S.A. S.A S A ʯ ˋ Ϳ CAP S. A. ರ ˋ Ϳ Gresi Gre Gresik G resi essik ik ʧ ರ ʯ ʥ ʰ Ϳ ʰ Ϳ ʺ ˁ Ϳ ʯ ರ ರರ ಉ ʤ Ϳ DŝƚƐƵďŝƐŚŝ ŽƌƉŽƌĂƟŽŶ ZƚD /ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů WƚĞ >ƚě ZƚD/Ϳ ʥರ ʺ ʶ ರ DŝƚƐƵďŝƐŚŝ ŽƌƉŽƌĂƟŽŶ ZƚD /ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů WƚĞ >ƚě ZƚD/ͿͲ ϮϬϭϯ ϰͳ ZƚD/ ರ ˁ ರ ರರ ರರ ರರ ʤ ರರ ರರ Kintyre ˈ ʤ Ϳ Crosslands C rosslands osslands sslands ds Resources Pty. Pt LLttd. td. ರ ˈ ʤ Ϳ Oakajee k j Por Port & R Rail ail ರ ರರ ʤ Ϳ

15 Clermont Ulan Boyne Warkworth 15

16 16

17 () () 17

18 ʺ ರ ʦ Ϳ DĞƚĂŶŽů ĚĞ KƌŝĞŶƚĞ D dkz ^ D dkzͿ ʦ ʺ ರ D dkz ʦ WĞƋƵŝǀĞŶ DŝƚƐƵďŝƐŚŝ 'ĂƐ ŚĞŵŝĐĂů ϮϬϭϬ ರ ರ ರ ϭ ϲ ರ ರರ ʦ DŝƚƐƵďŝƐŚŝ DŝƚƐƵďŝƐŚŝ /ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů WŽůLJŵĞƌdƌĂĚĞ ŝƚɛƶďŝɛśŝ ƚɛƶďŝɛśŝ /ŶƚĞƌŶĂƟ ƐƵďŝƐŚŝ /ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů WŽůLJŵĞ ƵďŝƐŚŝ /ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů WŽůLJ ďŝɛśŝ /ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů WŽ ď /ŶƚĞƌŶĂƟŽŶ /ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů ĞƌŶĂƟŽŶĂů ƌŷăɵžŷăů ĂƟŽŶĂ ĂƟŽŶĂů Ɵ W WŽůLJŵĞƌ WŽůLJŵĞƌdƌĂĚ WŽůLJŵĞĞƌdƌĂĚĞ ŽƌƉ ƌdƌăěğ ŽƌƉŽƌĂƟŽŶ dƌăě ĚĞ ŽƌƉ ĚĞ Ğ ŽƌƉŽƌĂƟŽ ƌăɵ Ŷ ರ ರರ ರ ರರ ʤʻ ʤ ʤʻ ʤʻ Ϳ DŝƚƐƵďŝƐŚŝ DŝƚƐƵďŝƐŚŝ /ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů &ŽŽĚ /ŶŐƌĞĚŝĞŶƚƐ /ŶĐ ŝƚɛƶďŝɛśŝ ŝ Śŝ /ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů //ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů &ŽŽĚ /ŶŐƌĞĚŝĞŶƚƐ / ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů Ŷ Ɵ ů &ŽŽĚ Ě /ŶŐƌĞĚŝĞ /ŶŐƌĞĚŝĞŶƚ //ŶŐƌĞĚŝĞŶ Ěŝ / ˈರ ರರ ( ರರ Ϳ (ʤʻ Ϳ &h:/&/>d ŝžɛljŷƚś ŝžƚğđśŷžůžőŝğɛ h ^ /ŶĐ &h:/&/>d ŝžɛljŷƚś ŝžƚğđśŷžůžőŝğɛ h ^ /ŶĐ /&/>D ŝžɛljŷƚś ŝžƚğđśŷžůžőŝğɛ h ^ /ŶĐ Đ ʥ ರ ರರ ರ ರ ರರ ರ ರ ರರ ರ ರ ʤ ʤʻ Ϳ ʤ ŵįŷğ ŚĞŵŝĐĂ ŵį ŵįŷğ ŚĞŵŝĐĂů ŽƌƉŽƌĂƟ ŚĞŵŝĐĂů ŽƌƉŽƌĂƟŽ ŚĞŵŝĐĂ ŚĞŵ ŵŝđă ŝđăů Ž ŽƌƉŽƌĂ ƌɖžƌăɵž ŽƌĂƟ Ŷ ˈ ರರ ರ ʤʻ Ϳ ZŝŵƚĞĐ ŽƌƉŽƌĂƟŽ ZŝŵƚĞĐ ŽƌƉŽƌĂƟŽŶ ʿ ರ ʤʻ Ϳ ʺ ರ Ϳ D džǁă /ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů ^ǁĞĞƚĞŶĞƌƐ Ž >ƚě ʪ ರ ರರ ರರ &h:/&/>d ŝžɛljŷƚś ŝžƚğđśŷžůž &h:/& h:/&/>d D ŝžɛljŷƚś ŝžɛljŷ ŝžɛljŷƚ ŝžɛljŷ ŶƚŚ ŝžƚğđ ŶƚŚ ƚƚś ŝžƚğđ Ś ŝžƚğđśŷž ŝžƚğđśŷ ŝžƚğđś ŽůŽ ŽŐŝĞƐ ŐŝĞƐƐ h< >ŝŵŝƚğě Ɛ h< >ŝŝŵŝ ŵŝƚğě ʥ ರ ರರ ʥ ರ ರ ರರ ರ ರ ರ ʤ ʤ Ϳ D >^ Ƶ D >^^ Ƶ Ƶ ƵƌƌŽƉĞ s ƌƌžɖğ ŽƉĞ s ŽƉĞ s ˈರ ರ ರ ರ ರರ ʻ ʻ Ϳ Ϳ ddk K^K,Ͳ, K K^K,Ͳ,, Ͳ,, > >>> >>> > > ^^^ // / ʥ ರ ರ ರರ ರ ರ ರ ʧ ʧ ʧ ʧʧ Ϳ D ͲdŽǁĂ /ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů ^ǁĞĞƚĞŶĞƌƐ Dd/^Ϳ ರ ರರ ರ ರ ರ ರರ ರ ರ ರ ರರ ರರ >ŝůŝŷő &ŝŷğ ŚĞŵŝĐĂůƐ Ž >ƚě >ŝůŝŷő ŝůŝŷőő &ŝŷğ ŚĞŵŝĐĂůƐ Ž &ŝŷğ ŶĞĞ ŚĞŵŝĐĂůƐ ŚĞ ŚĞŵ Ś ŚĞŵŝĐĂůƐ Ž >ƚě Ž >ƚě >ƚě ˈ ರರ ರ ರರ ರ ˈ Ϳ Ϳ dăƌƚăƌžɛ 'ŽŶnjĂůŽ Ă dăƌƚăƌžɛ 'ŽŶnjĂůŽ ĂƐƚĞ dăƌƚăƌžɛ ĂƌƚĂ ƌƚăƌžɛ ƚăƌžɛ 'ŽŶnjĂůŽ ĂƐƚ ŽƐƐ 'ŽŶnjĂůŽ ĂƐƚĞůůŽ ^ 'ŽŶnjĂůŽ njăăăůůůž ůž ĂƐƚĞů Ž ĂƐƚĞůů Ž ĂƐƚĞůůŽ ĂƐƚĞ Ă ĞůůůůůŽ ^> ůž ůž ^> Ž ^^> Ž ^> ʪ ರ ರ ʪ ʪ ರ ರ ರ ರ ʰ ͿͿ /&& KͲD Z /&& KͲD K Z ZK ZK KW ^ / E KW ^ / ^ / E / E WZ/ WZ Z///s d /s s d s d ˈ (ˑ ˑ ˑ ) :ŝăŷőljŝŷ tğŝdžŝ <LJŽǁĂ &ŽŽĚƐ Ž >ƚě ::ŝăŷőljŝŷ t :ŝăŷőljŝŷ tğŝdžŝ <LJŽǁĂ &ŽŽĚƐ Ž >ƚě ŝŝăŷ ĂĂŶŐLJŝŶ ŶŐLJŝŶ t ŐLJŝŶ tğŝdžŝ <LJ ŐLJŝŶ LJŝŶ tğŝdžŝ tğğŝdžŝ <LJŽǁĂ ŝŝdžŝ <LJŽǁĂ &ŽŽĚƐ Ž >ƚě ŝ <LJŽǁĂ &ŽŽĚƐ Ž >ƚ >ƚě ರರ ರ ರ ರ ˈ Ϳ Ϳ Ϳ D Žů D D Ž ŽůůŽƌ D ůžƌ DĞdžŝĐĂŶĂ ^ Ě Žƌ Žƌ D Ž ƌd DĞdžŝ ĞdžŝĐĂŶĂ ^ ĞdžŝĐĂŶĂ ĞdžŝĐĂŶĂ ^ ĚĞ s džŝđăŷă ^ ^ ĚĞ s ĚĞ ĚĞ s s ˈ ˈ ರ ರ ರ (ʺ ) ĞĐĐĂŶ ĞĐ ĞĐĐĐĂŶ ĐĐĂŶ &ŝŷ ĐĂŶ &&ŝŷ &ŝŷğ ŚĞŵŝĐĂůƐ ŝŝŷğ ŶĞĞĞ ŚĞŵŝĐĂ Ŷ ŚĞŵŝ ŚĞŵŝĐĂůƐ ŚĞ Ś ŝđăůɛ Ă /Ŷ /ŶĚ / ĚŝĂͿ ŝăͿͿ >ƚě >ƚě ˈ ˈ ˈ ರರ ರ ರರ ರ ರರ ರ ರ ˑ Ϳ CGCL CGCL ʺ ರ ʺ Ϳ DŝƚƐƵďŝƐŚŝ DŝƚƐƵďŝƐŚŝ ŽƌƉŽƌĂƟŽŶ >ŝĩğ ^ĐŝĞŶĐĞƐ >ŝŵŝƚğě ŝƚɛƶďŝɛśŝ ŽƌƉŽƌĂƟŽŶ >ŝĩğ ^ĐŝĞŶĐĞ ƚɛƶďŝɛśŝ ƐƵďŝƐŚŝ Ž Śŝ Žƌ Ž ŽƌƉŽƌĂ ƉŽ ƉŽƌĂƟŽ ŽƌĂƟŽŶ >ŝĩğ ^ĐŝĞŶĐĞƐ >ŝŵŝƚğě ƌ ƟŽŶ >ŝĩğ ƌăɵžŷ >ŝĩğ ^ĐŝĞŶ >ŝŵ ZĞŐŝŽŶĂů,ĞĂĚƋƵĂƌƚĞƌƐ ƐŝĂ Θ KĐĞĂŶŝĂ ZĞŐŝŽŶĂů,ĞĂĚƋƵĂƌƚĞƌƐ ƐŝĂ Θ KĐĞĂŶŝ ZĞŐŝŽŶĂů ĞŐŝŽŶĂů,ĞĂĚƋƵĂƌƚĞƌƐ ƐŝĂ Θ KĐ ŐŝŽŶĂů,ĞĂĚƋƵĂƌƚĞƌƐ ƐŝĂ Θ KĐĞĂŶŝĂ ŐŝŽŶĂů ŽŶĂů,ĞĂĚƋƵĂƌƚĞƌƐ ƐŝĂ Θ K ŶĂů,ĞĂĚƋƵĂƌƚĞƌƐ,,ĞĂĚƋƵĂƌƚĞƌƐ,ĞĂ ĞĞĂĚƋƵĂƌƚĞƌƐ Ɛ ĞĂĚƋƵĂƌƚĞ ƐŝĂĂĂ Θ Θ KĐĞĂŶŝ KĐĐĞĂŶ ĐĞĂ ĞĂŶ Ă ˈರ ರರ ರರರ ˁ Ϳ ˁ ˁ ˁ Wd &ĞƌŵĞŶƚĞĐ Wd &ĞƌŵĞŶƚĞ Wd &ĞƌŵĞ ƚğđ ĞĞĐŚ ĐŚ Ś ʻ ರ ರ ʰ Ϳ ͿͿ ^ŽƌŝŶŝͲdƉǁĂ ĞƌůŝĂŶ ŽƌƉŽƌŝŶĚŽ ^Žƌŝ ŶŝͲdƉǁĂ ĞƌůŝĂŶ ŽƌƉŽƌŝŶĚ Ž Ě ʪ ರ ʺ Ϳ džɖžƌƚăěžƌă ĚĞ ^Ăů ^ ĚĞ s ^^ Ϳ ʻ ರ ʺ ^^ ರ ʤ ರರ ^^ ರ ϴ ϱ ರ 18 &&ŽƐĨĂ ŽƐĨĂ ĨĂƚ ĂĂƚƚŽƐ Ě ƚƚžɛ ĚĞů WĂ ŽƐ ĚĞůů WĂĐ WĂ WĂĐ WĂĐşĮ W ĂĐşĮ şįđž ^ şįđž ĐŽ ^ Ž ^ ˇ ರ ರ ˇ ರ ರ ʿ Ϳ Ϳ ʻ ರ ರರ ರ ˁ ʤ Ϳ ^, ZY ʪ ^, ZY ^ĂƵĚŝ ĂƐŝĐ /ŶĚƵƐƚƌŝĞƐ ŽƌƉŽƌĂƟŽŶ ^ / Ϳ ʺ ʶ ^ĂƵĚŝ WĞƚƌŽĐŚĞŵŝĐĂů ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ϭϵθϭ ʻ ϯ ರ ರರ ರ ರರ ರ ˁ ರ ʰ Ϳ Wd ĞŶƚƌĂŵ ʿ ರ ʰ Ϳ

19 19

20 ˈರ ರ ರರ ರ ʰ ʥ Ϳ WƌŝŶĐĞƐ >ŝŵŝƚğě TH H Foods Food Food d dss IIn ncc.. ˉ ರ ʤʻ Ϳ ʤʻ Agrex Inc. ౬ ರ ʤʻ Ϳ ರ ರರ ʻ Ϳ ʤ ರರ ರ ರ ĞƌŵĂƋ ^ ಉ ರ ರ ರ ರರ ರ ʰ ʥ ರ WƌŝŶĐĞƐ >ŝŵŝƚğě WƌŝŶĐĞƐ EĂƉŽůŝŶĂ ʰ ʥ ರರ ʫ ರ ರರ ʤ ರ ರ ರರ ರರ DƵũŝ DƵũŝ ƵƌŽƉĞ D Ƶũŝ Ƶƌ Ƶ ŽƉ ƉĞ,ŽůĚŝŶ Ğ,ŽůĚŝ ŽůĚ Ž ůěŝŝŷőɛ >ƚě ŶŐƐ > Ŷ ŐŐƐ > Ɛ >ƚ >>ƚě ƚě Ě ˈ ˈ ʰ ʥ ʰ ʥ ʰ ʰ ʥ ʥ Ϳ Ϳ Ϳ Muji M ujiji U U.S.A. S A. Ltd. Ltd ˈ ˈ ʤʻ Ϳ ĐĂƐŝĂ &ŽŽĚƐ Ž >ƚě ĐĂƐŝĂ &ŽŽĚƐ Ž >ƚě >>ƚ ˇರರ ˈ Ϳ DŝƚƐƵďŝƐŚŝ /ŵăőŝŷő DWDͿ /ŶĐ ˈ ʤʻ Ϳ D ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ŽƌƉŽƌĂƟŽŶ ˉ ರರ ʤʻ Ϳ ^ŝŷž ^^ŝŷžɖśă ŝŷž ŽƉŚĂ ƉŚ ŚĂƌŵ 'ƌžƶɖ ŚĂƌŵ 'ƌžƶɖ ĞŝũŝŶŐ, Ăƌŵ ' 'ƌžƶɖ ƌžƶɖ ĞŝũŝŶŐ,ƵĂŚŽŶ ĞŝũŝũŝŶŐ Ő,ƵĂĂŚŽŶŐ Ž >ƚě ŽŶŐ Ž >ƚě Ő Ž ŐŐ Ž >ƚě Ž >ƚě >ƚě ˑ ರ ರರ ˈ Ϳ >ƚ >ƚě ĞŝũŝŶŐ dŝăŷdžŝ Ğ Ğŝũŝũ ŶŐŐ dŝ dŝŝăŷdž ĂŶdž ŶdžŝŝŝŶŐƉƵdžŝ ŝŷ ŶŐƉƵdž Ŷ ŐƉƵdždžŝŶ ŝžͳ ŝŝŷ Ŷ ŝž ŽͲDĞĚ ^ŝŷžɖśăƌŵ, ͲDĞĚ ĞĞĚ ^ŝŷž Ě ^^ŝŷžɖś ŝŝŷžɖśăƌ ŶŽƉ Ă ŵ,žůěŝ,žůěŝŷőɛ Ž,Žů, ŽůĚŝŶŐƐ Ž ŽůĚŝŶŐƐ Ž ůěŝŷőɛ Ž >ƚě >ƚě Ě ˑ ˑ ರ ರರ ˈ Ϳ ŐƌĞ Ő ŐƌĞ ŐŐƌĞdž Ğŝ ƌğdž Ğdž ĞĞŝũŝŶŐͿ ŝũŝŷő ŝũŝ ŝŷőͿ Ž >ƚě Ϳ Ϳ Ž >ƚě ౬ ˈ Ϳ Indiana diana iana ana Pa P Packkkers keers ŽƌƉŽƌĂƟŽŶ ŽƌƉŽƌĂƟ ŽƌƉŽƌĂƟ ƉŽƌĂĂƟŽŶ ŽŶ ʺ ʤʻ ʻ Ϳ ʻ DŝƚƐƵďŝƐŚŝ ĞŵĞŶƚ ŽƌƉŽƌĂƟŽŶ ĞƌŵĂƋ ^ ʻ ˋ ʶ ϭϱϭ ϬϬϬ ರ ರರ ϮͲ ರ ರರ ϮϬϭϰ ʺ ʶ ರ ರ ರರ ರರ ˉ ರರ ʤʻ Ϳ ^^ŝŷžɖ ŝŷ ŶŽƉŚĂƌŵ D,ŽƐƉŝƚĂů ^ ŶŽƉ ŽƉ ƉŚĂƌŵ D,ŽƐƉŝƚ ŚĂƌŵ D,,ŽƐ ŽƐƐƉŝ ƉŝƚĂůů ^ĞƌǀŝĐĞ Ž >ƚě ^ĞƌǀŝĐĞ Ž >ƚě ^ĞƌǀŝĐĞ ĞƌǀŝĐĞ ƌǀŝ ǀŝ Ž >>ƚ >ƚě ƚě ˑ ˈ Ϳ ZĞƚ Z ĞƚƚĂŝů ^ƵƉƉŽƌƚ Ăŝů ^ƵƉƉŽƌƚ ĂĂŝů ^ƵƉƉŽ ŝŝůů ^ƵƉƉŽƌƚ ^ƵƉƉŽƌƚ /ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů ŽƌƉŽƌĂƟŽŶ ƚ /Ŷ ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů ŽƌƉŽ ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů ŽƌƉ ƚğƌŷăɵžŷăů ĞƌŶĂƟŽŶĂů ŶĂƟŽŶ ĂƟŽŶĂů Ž ĂƟŽŶĂ ƟŽŶĂů Ž ŽƌƉ ƉŽ ŽƌĂ Ž ƌăăɵžŷ ƌă ƟŽ ŽŶ Ŷ ʥ ʥ ರ Ϳ D DĂƌ D D DĂƌŬĞƟŶŐ Θ ^ĂůĞƐ,<Ϳ >ƚě DĂƌŬĞ ĂĂƌŬĞƟŶŐ Θ ^ĂůĞƐ,<Ϳ >ƚě ƌŭŭğğğɵŷő ƟŶŐŐ Θ ^ĂůĞƐ,<Ϳ >ƚě ƟŶŐ Θ Θ ^ĂůĞƐ ĂůĞƐ ůğɛ Ğ,<Ϳ,,< >ƚě >ƚ ˈರ ˈ ʶ Ϳ Lluvia luvia via ia Lim Limit Li Limi miitted ted ʧ ರ ʧ ʺ ʺ ʺ Ϳ EŝƩŽ &Ƶũŝ /ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů EŝƩŽ &Ƶũŝ /ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂ EŝƩ E EŝƩŽ &Ƶũŝ /ŶƚĞƌŶĂƟ ŝŝʃž Ž &&Ƶũŝ Ž & /ŶƚĞƌŶĂƟŽŶ /ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂ /ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů Vietnam V ietnam ietna etttna nam n a ˈ In IIndo nd n d do on Nissin isssin in Foods FFo ood o odss ʥ ˑ ʥ Ϳ SSes esa ssaco aaco co ŽƌƉŽƌĂƟŽŶ ʧರ ರ ʤʻ ʻ Ϳ ʻ he/y>k dśăŝůăŷěͿ ŽŵƉĂŶLJ Ž >ƚě h he/y>k dśăŝůăŷěͿ Ž E/Y>K /Y>K Y>K dśăŝůăŷěͿ ŽŵƉĂ Y>K dśăŝůăŷěͿ dśăŝůăŷěͿ ŽŵƉĂŶLJ Ž ĂŝůĂŶĚͿ ŽŵƉĂŶLJ Ž >ƚě ĂŝůĂ ŽŵƉĂŶLJ Žŵ ŽŵƉĂŶLJ Ž >ƚě ƉĂĂŶLJ Ž ĂŶLJ Ž ŶLJ Ž Ž >ƚ >ƚě ˈ Ϳ Ϳ ರ ರ ರ ʦ Ϳ Keeewpie Kewp wpie Vietnam m dśăŝ <ƵƌĂďŽ Ž > dśăŝ <ƵƌĂďŽ Ž >ƚ ddś ŚĂŝ Ś Ăŝ <ƵƌĂďŽ Ž Ăŝ ŝ <ƵƌĂďŽ <ƵƌĂď <Ƶƌ Ž Ž Ž Ž >>ƚƚƚě Ě ʪ ರ ರ ರ Ϳ Ϳ Ž >ƚě Ž >ƚě Ž Ž >ƚě ƐŝĂ DŽĚŝĮĞĚ ^ƚăƌđś Ž >ƚě ƐŝĂ ƐŝĂ DŽĚŝĮĞĚ ^ƚăƌđś Ž >ƚě Ă DŽĚŝĮĞĚ ŽĚŝĮĞĚ ^ƚăƌđś Ž >ƚ ^ƚăƌđś ^ƚă ƚăƌđś Ž Ž > Ž >ƚě >>ƚƚ ˉ Ϳ Ϳ ʤ ʦ Ϳ ͿͿ Nissin i i Foods F d Thailand Th iland d ʥ Ϳ ʥ Ϳ Nissin iissin ssin in Foods oods dss Singapore d Sin Singapo Singa Sing Singapore gaap p e ʪ ರರ ರ ರರ TMAC ˁ Ϳ Ϳ Ϳ ʥ Kewpie Malaysia Sdn. Bhd. ʤ ʺ Ϳ Ϳ ˁ Ϳ Ϳ ʪ ϳϬ ϰϳ KƌŝĞŶƚĂů ŽīĞĞ ůůŝăŷđğ ^ĚŶ ŚĚ ʶ ʺ ͿͿ Agrex A grex rrex ex A Asia sia P Pte ttee LLt Ltd Ltd. td. ರ ರರ ʶ ౬ ĂŶ <ĂīĞ DĂůĂLJƐŝĂ ^ĚŶ ŚĚ ʶ ʺ Ϳ ĂŶ <ĂīĞ DĂůĂLJƐŝĂ ^ĚŶ ŚĚ ರ ರರ ರರ ˁ Ϳ ˁ Agrex grex rex do Brasil Brasi Bra S.A SA A.. PT. Fast Retailing Indonesia ˈ ʰ Ϳ ರ ರರ ౬ PT. Yamazaki Indonesia ʰ Ϳ ರರ ರ PT. Munchy Indonesia ʤ ʰ Ϳ ರ ರ ʥ Ϳ PT. Ichi Tan Indonesia ʰ Ϳ ʺ ʶ PT. Kewpie Indonesia ʤ ʰ Ϳ ϮϬϭϱ ϮϬйͲ Nissin Foods Indonesia ʥ ʰ Ϳ ರ PT. Kaneka Foods Indonesia ʥ ʰ Ϳ D ŽīĞĞ ĚŽ ƌăɛŝů >ƚěă D ŽīĞĞ ĚŽ ƌăɛŝů >ƚěă &ƌğğǁśğğů dƌăěğ ĂŶĚ &ƌğğǁśğğů ƌğğǁśğğů ĞĞǁŚĞĞů dƌăěğ ĞĞǁŚĞĞů ǁŚĞĞů dƌăěğ dƌ d ĂĚĞ ĂĚĞ Ă ĚĞ ĂŶ ĂĂŶĚ Ě /ŶǀĞƐƚ Ě /Ŷǀ Ŷ ĞƐƚƚ ϳ WƚLJ ƚ ϳ WƚLJͿ >ƚě ϳ W WƚLJͿ >ƚ >ƚě Ě ʶ ˈರ ರರ ˁ Ϳ KůĂŵ /ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů >ŝŵŝƚğě ʶ ʥ Ϳ /ƉĂŶĞŵĂ ŽīĞĞƐ ʪ /ƉĂŶĞŵĂ ŽīĞĞƐ ϵϯϭϭ ʫ ʤ ರ ʺ ʶ ϮϬϭϮ /ƉĂŶĞŵĂ ŽīĞĞƐͲ ರ ರ ರ ರ ರರ ರ ರರ 20 ʥ Ϳ ƐƟůůĂƐ džɖžƌƚ ƐƟůůĂƐ ƐƟůůĂƐ ƟůůĂ džɖ dž ƉŽ ŽƌƚĂĐŝŽ Žƌƚ ƌƌƚăđŝžŷğɛ >ŝŵŝƚăěă ƚăăđŝžŷğɛ ƚăđŝžŷğɛ >ŝŵŝƚ ĂĐŝŽŶĞƐ >ŝŵŝƚăěă ĐŝŝŽŶĞƐ ŽŶĞƐ >ŝŵŝƚăě Ž ŶĞ >ŝŵŝƚăěă >ŝŵŝ >ŝŵŝ Ě ʺ ರ ರ (ˋ ) Forestal oresta restal estall TTierra Tie i a Chilena ililena e Limitada ena Limit Li Limi Limitad i ʺ ˋ Ϳ Ϳ SSalm allmon mon nes ess Hum Humboldt u o oldt l Limitada Limit Limitad Limi ರ ರರ (ˋ ) ʺ ರ (ಉ ʤ )) ˉ ರ ʰ Ϳ Wd ůůğăŝƌ /ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů DĂŶƵĨĂĐƚƵƌŝŶŐ /ŶĚŽŶĞƐŝĂ Wd ůůğăŝƌ /ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů dƌăěŝŷő /ŶĚŽŶĞƐŝĂ ರರ ˑ ĂŝŽ WĂƉĞƌ ʰ ರ ರ ʺ ʶ ůĩă 'ƌžƶɖͳ ರ ರ ರ ϰ ϱ ರ ʰ ರ ರರ ರರ

21 ʮ ˌ ರ ರ ರರ ʤ ರ ರರ ʤ ರ ರರ ರ ʤ ರ ರರ ʺ Ͳ Ϳ >ĂǁƐŽŶ ʥರ ರರ Ͳ ˈರ ರ ರರ ರ Ϳ DŝƚƐƵďŝƐŚŝ ^ŚŽŬƵŚŝŶ Ž >ƚě >ĂǁƐŽŶ ರರ ರರ Ͳ ˈ ďŝő ĚĂƚĂͲ ರ ರರ ರರ ರ ರರ ರ ರರ ĞͲĐŽŵŵĞƌĐĞ ರರ ರ ರ ರರ ರ ರರ DŝƚƐƵďŝƐŚŝ ^ŚŽŬƵŚŝŶ Ž >ƚě ರ ರ ರರ ರ ರ ರ ರರ ರ ˈರ ರ ರರ ರ ರ ರ ರ ರ ರ ರರ ˑ ರ >ŝĩğ ŽƌƉŽƌĂƟŽŶ ˁ >ŝĩğ 'ĞĂƌ ŽƌƉŽƌĂƟŽŶ ʧ >ŝĩğ 'ĞĂƌ ŽƌƉŽƌĂƟŽŶ DŝƚƐƵďŝƐŚŝ DŝƚƐƵďŝƐŚŝ ^ŚŽũŝ WĂĐŬĂŐŝŶŐ ŽƌƉŽƌĂƟŽŶ DŝƚƐƵďŝƐŚŝ ^ŚŽũŝ WĂĐŬĂŐŝŶŐ ŽƌƉŽƌĂƟŽŶ ŝƚɛƶďŝɛśŝ ^ŚŽũŝ WĂĐŬĂŐŝŶŐ ŽƌƉŽƌĂƟŽ ʥ ರ ರರ D,ĞĂůƚŚĐĂƌĞ /ŶĐ ˑ ರ ರ ರರ EŝƉƉŽŶ ĂƌĞ ^ƵƉƉůLJ Ž >ƚě ʤ EŝƉƉŽŶ ĂƌĞ ^ƵƉƉůLJ Ž >ƚě ರ DŝƚƐƵďŝƐŚŝ ŽƌƉŽƌĂƟŽŶ &ĂƐŚŝŽŶ Ž >ƚě DŝƚƐƵďŝƐŚ ƐƵďŝƐ ď ŝ ŽƌƉŽƌĂƟŽŶ &ĂƐŚŝŽŶ Ž >ƚě ʻ <ĂŶƌŽ < ĂŶ ŶƌŽ Ž >ƚě ŶƌŽ ƌž Ž Ž Ž Ž >ƚ Ž >ƚ >ƚě >>ƚƚƚě Ě ʤ ರ ĂŝͲEŝƉ ĂŝͲ ĂŝͲEŝƉƉŽŶ DĞŝũŝ ^ƵŐĂƌ Ž >ƚě ĂĂŝͲEŝƉ ŝ Eŝ EŝƉ ƉƉŽŶ DĞŝũŝ ^ƵŐĂƌ Ž >ƚě ƉƉŽŶ Ŷ DĞŝũŝ Ğŝũŝŝũũŝ ^ƵŐĂƌ Ğŝũŝ ^ƵŐ ^Ƶ ƵŐŐĂƌ Ž ŐĂ Ž >ƚě >ƚ ˑ ರ EŝƩŽ &Ƶũŝ &ůžƶƌ DŝůůŝŶŐ Ž >ƚě EŝƩŽ E ŝŝʃž ƩŽ &Ƶũŝ &ůžƶƌ DŝůůŝŶŐ Ž >ƚě Ž &Ƶũŝ &Ƶũŝ &ůžƶƌ DŝůůŝŶŐ Ž Ƶũŝũŝ &ůžƶƌ &&ů DŝůůŝŶŐ Dŝůůŝ DŝůůŝŶ ŶŐŐ Ž Ŷ >ƚě >ƚě ʧ ರ EŝŚ E ŝśžŷ ^ŚŽŬƵŚŝŶ <ĂŬŽ Ž >ƚě ŝŝś ŚŽŶ ŚŽŶ ^ŚŽŬƵŚŝŶ <ĂŬŽ Ž >ƚě ^ŚŽŬƵŚŝŶ ŝŷ < <ĂŬŽ Ž >ƚě ˉ ರರ ರ ರ ĂƉĞ & ĂƉĞ &&ůăʃğƌlj &ůăʃğƌlj ^ŝůŝđă DŝŶĞƐ WƚLJ >ƚě ĂƩĞƌLJ ^ŝůŝđă ĂƩĞƌLJ ƩĞƌLJ ^ŝůŝđă DŝŶĞƐ WƚLJ >ƚ ĞƌLJLJ ^ŝůŝđă DŝŶĞƐ WƚLJ ^ŝůŝđă ^ŝůŝđă DŝŶĞƐ WƚLJ >ƚě ŝůŝđă DŝŶĞƐ DŝŶ ŶĞƐ W ŶĞƐ Ŷ ĞƐ WƚLJ W >ƚ >ƚě Ě ˉ ʤ Ϳ ʤ ರ ರ ರ ರರ ರ ರ ರ ರರ ರ ರರ ರ ರ ರ ರ ರ >ŽLJĂůƚLJ DĂƌŬĞƟŶŐ /ŶĐ >ŽLJĂůƚLJ DĂƌŬĞƟŶŐ ˈ ರ d-rights Inc. ʶ ರರ KFC Holdings Japan Ltd. Ltd ʻ ರ dƌăŷɛăđɵžŷ DĞĚŝĂ EĞƚǁŽƌŬƐ /ŶĐ ʤ ರ džljž ZĞŝnjŽ Ž >ƚě ʪ ರ ರ ರರ ^ĂŶLJŽ &ŽŽĚƐ Ž >ƚě Ě &ŽŽĚůŝŶŬ ŽƌƉŽƌĂƟŽŶ ŝŷŭ ŽƌƉŽƌĂƟ ʺ ರ ರರ Itoham Yonekyu Holdings Inc. ʺ ರ ರರ Japan Farm ʺ ರ ರರ Tokimeki Farm ʺ ರ ರರ ^ĂůĂĚ ůƶď /ŶĐ ˁ D WƌŽĚƵĐĞ Ž >ƚě ʮ ರ : Ž >ƚě ʥ ƌƚ ŽīĞĞ Ž >ƚě ʶ ರ ರರ ʮ ʮ ˈ ರ ʿ ರರ ರ ʤ ರ ರರ ರ ˈ ರ ರ ರರ ರ ˑ ರ ʤ ರ ರರ ʥ ರ ರ ರರ ರ ರರ ರ ರರ ರ ರರ ರ ˌ ರ ರ ರರ ʪ ರ ರ ರರ ರ ರ ರರ ರ ರ ರರ ರ ರ ʤ ರ ರರ ౬ ರ ರರ ರರ ರ DŝƚƐƵďŝƐŚŝ ^ŚŽũŝ ŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶ DĂƚĞƌŝĂůƐ ŽƌƉŽƌĂƟŽŶ DŝƚƐƵďŝƐŚŝ^ŚŽũŝ ŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶDĂƚĞƌŝĂůƐ ŽƌƉŽƌĂƟŽŶ ƚɛƶďŝɛśŝ ^ŚŽũŝ ŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶ DĂƚĞƌŝĂůƐ ŽƌƉŽƌĂƟŽ ʥ EŽƐĂŶ ŽƌƉŽƌĂƟŽŶ ŽƐĂŶ ŽƌƉŽƌĂƟ ʺ MC FOODS Ltd. ರರ ರ ರರ ರರ MC Agri Alliance Ltd. ˈರ ರರ <ŽŬƵƐĂŝ ƵůŬ dğƌŵŝŷăů Ž >ƚě ʥ ZŝǀĞƌŝŶĂ Z ŝŝǀğƌŝ ǀĞƌŝŶ Ğ ŝ ĂĂ ƵƐƚƌĂůŝĂͿ WƚLJ Ă ƵƐƚƌĂůŝĂͿ WƚLJ >ƚě ƵƐƚƌĂůŝĂͿ ƵƐƚƌ ƚƌăůŝăͿ WƚLJ >ƚě ĂůŝĂͿ ůŝŝ WƚLJ >ƚě >ƚě ʺ ʤ Ϳ ŐƌĞ ŐƌĞdž ƵƐƚƌĂůŝĂ WƚLJ >ƚě ŐŐƌĞdž ƌƌğdž ƵƐƚƌĂůŝĂ WƚLJ ƌğdž ƵƐƚƌĂůŝĂ WƚLJ >ƚě ĞĞdž ƵƐƚƌĂůŝĂ WƚLJ >ƚě dž ƵƐƚƌĂůŝĂ ŝă WƚLJ W >ƚě ౬౬ ರ ʤ ʤ Ϳ 21

22 22

23 23

24 24

25 LUKS 25

26 Дунд хугацааны менежментийн стратеги 2018 Бизнесийн менежментийн шинэ модельд хүч сорих 3 жилийн менежментийн төлөвлөгөө Менежментийн платформын шинэчлэлт, өөрчлөлт *Дэлгэрэнгүйг арын нүүрнээс харна уу. Мицубиши Корпораци нь 2016 оны санхүүгийн жилээс эхлэн 3 жилийн хугацаанд хэрэгжүүлэх "Дунд хугацааны менежментийн стратеги Бизнесийн менежментийн шинэ модельд хүч сорих"-г баталсан. Дэлхийн эдийн засгийн өсөлтийн удаашрал, бүтээгдэхүүний зах зээлийн өөрчлөлт, геополитикийн эрсдэл зэрэг гадаад орчны өөрчлөлтөөс гадна аж үйлдвэрийн 4 дэх хувьсгал гэж нэрлэгдэх болсон AI болон IoT зэрэг технологийн дэвшлээр бий болох аж үйлдвэрийн томоохон өөрчлөлтөд тулгуурлан тогтвортой бизнесийн үнэ цэнийг бий болгохын тулд корпорацийн ирээдүйн дүр төрх болон цаашдын 3 жилийн менежментийн төлөвлөгөөг уг стратегидаа тусгасан. ❶ Ашигт малтмал болон ашигт малтмалын бус бизнесийн харьцааг дахин тодорхойлох Өсөлтөд чиглэсэн арга хэмжээ ❸ Хөрөнгө оруулалтаас бизнесийн менежмент рүү шилжих ❷ ❹ Мөнгөн урсгалыг чухалчилсан менежмент Бизнесийн амьдралын мөчлөгт тулгуурлан портфолиог дахин тодорхойлох үйл явцыг хурдасгах Корпорацийн ирээдүйн дүр төрх Санхүүгийн зорилт ба ногдол ашиг Бүтээлч арга барилаар шинэ бизнес моделийг бий болгож, өөрийн санаачилгаар нийгэмд тустай бизнесийн үнэ цэнийг бий болгохыг зорьсноор менежментийн өндөр ур чадвар бүхий хүний нөөцийг хөгжүүлдэг компани болох. Бүтээлч арга барил Өөрийн чадвар болон давуу талаа ашиглан, идэвх санаачилгатайгаар бизнесийн инновацийг бий болгох Бизнесийн үнэ цэнэ Нийт оролцогч талуудынхаа хүсэл шаардлагад нийцүүлэн тогтвортой нэмүү өртгийг бий болгох Менежментийн хүний нөөц Өндөр ёс суртахуунтай бөгөөд өөрчлөлтийг урьдчилан харж бэрхшээлийг даван туулж гүйцэтгэх чадвартай хүний нөөц Эдийн засгийн үнэ цэнэ Нийгмийн үнэ цэнэ Бизнесээрээ дамжуулан 3 үнэ цэнийг нэгэн зэрэг бий болгоно. Байгаль орчны үнэ цэнэ Дунд болон урт хугацааны санхүүгийн зорилт Ашигт малтмалын бус салбарын үйл ажиллагааг өргөжүүлж, ашигт малтмалын салбарын портфолиог дахин тодорхойлох үйл явцыг хурдасгаснаар ROE-г 2 оронтой тоонд хүргэхийг зорино. Үндсэн үзэл санаа Ашгийн үнэ цэнийг эрхэмлэнэ. Мицубиши Корпорацийн бусдаас ялгарах давуу талд тулгуурлан, өөрийн идэвх санаачилгаар бий болгосон өндөр үнэ цэнэтэй ашгийг эрхэмлэнэ. Үр ашигтай байдал, санхүүгийн сахилга батыг чухалчилна. Менежментийн нөөцийг хуваарилахдаа цар хүрээнээс илүү үр ашигтай байдлыг чухалчилна. А-аас дээш зээлжих зэрэглэлтэй байхыг зорино. Ногдол ашиг Ашгийн тогтвортой өсөлтөд нийцүүлэн, ногдол ашгийн хэмжээг нэмэгдүүлэх үндсэн зарчим баримтлах ба ногдол ашгийн нэмэгдлийн хэмжээг уян хатнаар шийдвэрлэнэ. Хувьцаа эзэмшигчдэд ногдол ашиг хэлбэрээр ашгаа хуваарилна. Ашгийн тогтвортой өсөлтөд нийцүүлэн, ногдол ашгийн хэмжээг нэмэгдүүлэх үндсэн зарчим баримтлах ба ногдол ашгийн нэмэгдлийн хэмжээг уян хатнаар шийдвэрлэнэ. (100 сая иен) Группийн цэвэр ашиг 2, оны санхүүгийн жил 50 иен 3, оны санхүүгийн жил Ашигт малтмалын салбар Ашигт малтмалын бус салбар 3, он Дунд хугацааны менежментийн стратеги 2018-г хэрэгжүүлэх хугацаанд +α иен 2 оронтой ROE Цаашид өсөх салбарууд Хүнсний түүхий эд, биотехнологи, хэрэглээний барааны үйлдвэрлэл, жижиглэн худалдаа, автомашин, эрчим хүчний бизнес, үл хөдлөх хөрөнгийн бүтээн байгуулалт ба менежмент +β иен 60 иен 60 иен 60 иен Зөвхөн шаардлагатай үед өөрийн хувьцааны худалдан авалтыг хийнэ оны санхүүгийн жил 2016 оны санхүүгийн жил 2017 оны санхүүгийн жил 2018 оны санхүүгийн жил

27 3 жилийн менежментийн төлөвлөгөө ❶Ашигт малтмал болон ашигт малтмалын бус бизнесийн харьцааг дахин тодорхойлох ❷Мөнгөн урсгалыг чухалчилсан менежмент Хөрөнгө оруулалт болон ногдол ашгийн хуваарилалтын нийт хэмжээ нь чөлөөт мөнгөн урсгалын хэмжээнээс ихгүй байна. Эрсдэл ба ашгийг харгалзан портфолиог дахин тодорхойлох нь: Ашигт малтмалын салбарын хувьд, ирээдүйтэй хөрөнгө оруулалтыг үргэлжлүүлэхийн зэрэгцээ портфолиог дахин тодорхойлох замаар хөрөнгө оруулалтын хэмжээг нэг түвшинд хадгалж, портфолиогийн чанарыг сайжруулна. Ашигт малтмалын бус салбарын хувьд, портфолиогоо дахин тодорхойлохын зэрэгцээ Мицубиши Корпорацийн давуу тал болон чадварыг илүү ашиглах боломжтой ирээдүйтэй бизнест хөрөнгө оруулна. Хөрөнгө оруулалтын хэмжээ* Хөрөнгө оруулалтын хэмжээг хадгалах Коксжих нүүрс, зэс, байгалийн хийн бизнесийг сонгож хөгжүүлэх (Бизнесийн амьдралын мөчлөгт тулгуурлан портфолиог дахин тодорхойлох үйл явцыг хурдасгах) Ашигт малтмалын салбар Мицубиши Корпорацийн өөрийн давуу тал болон чадварыг илүү ашиглах боломжтой бизнесийг сонгож хөгжүүлэх Ашигт малтмалын бус салбар *Хөрөнгө оруулалтын хэмжээ=үндсэн хөрөнгө+хөрөнгө оруулалт+санхүүжилт+гүүдвил Эдийн засгийн тодорхойгүй байдалд бизнесээ тогтвортой үргэлжлүүлэхийн тулд, корпорацийн болон бизнес группийн түвшинд бэлэн мөнгөний урсгалыг чухалчилж, мөнгөн хүүтэй зээлийн түвшинг удирдана. Менежментийн платформын шинэчлэлт, өөрчлөлт Дунд хугацааны менежментийн стратеги 2018-г хэрэгжүүлэх хугацаанд (Нийт 3 жил) Чөлөөт мөнгөн урсгалын хэмжээ Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн урсгал (Үйл ажиллагааны зардлыг хасч тооцсон) Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны дотогш мөнгөн урсгал (хөрөнгө худалдсан орлого) Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны гадагш мөнгөн урсгал Ногдол ашиг ❸Хөрөнгө оруулалтаас бизнесийн менежмент рүү шилжих Бизнесийн үнэ цэнэ Өсөлтийн эх үүсвэрээ Бизнест хөрөнгө оруулах зарчмаас Тухайн бизнест Мицубиши Корпорацийн менежментийн оролцоог нэмэгдүүлснээр үнэ цэнийг бий болгож, өсөн дэвжих зарчим руу шилжүүлэн дараа үеийн бизнесийн платформыг бий болгоно. Мицубиши Корпорацийн менежментийн чадвараар үнэ цэнийг бий болгох Мицубиши Корпорацийн менежментийн оролцоог улам нэмэгдүүлж, илүү их үнэ цэнийг бий болгоно. Менежментийн оролцоогоороо дамжуулан эрсдэлээ тодорхойлж, бүтээлч арга барилаа хөгжүүлэн, менежментийн шийдвэр гаргах туршлага хуримтлуулахын зэрэгцээ хүний нөөцөө чадавхжуулна. Худалдаа Хөрөнгө оруулалт Менежментийн оролцоогоор дамжуулан тухайн бизнесийн үнэ цэнийг өсгөх Давуу талаа ашиглах боломжтой бизнесийн үйл ажиллагаанд гүнзгий оролцох Цаг хугацаа Өсөлтөд хөтлөх хүч Бизнесийн менежмент Мицубиши Корпорацийн өөрийн давуу тал болон чадварыг илүү ашиглан бизнесийн үнэ цэнийг бий болгох Өсөлтөд чиглэсэн арга хэмжээ Мицубиши Корпораци идэвхтэйгээр удирдан зохион байгуулж, бизнесийн бүтцийг өөрчлөн шинэчилнэ. Хамтрагч түншүүд болон Мицубиши Корпорацийн давуу талуудыг нэгтгэж, шинэ үнэ цэнийг бий болгоно. Бизнесийг сэргээн, хөгжүүлснээр тухайн компанийн үнэ цэнийг нэмэгдүүлнэ. Дэвшилтэт технологийг (AI, IoT) нэвтрүүлснээр одоо байгаа бизнесийн өсөлтийг нэмэгдүүлнэ. ❹ Бизнесийн амьдралын мөчлөгт тулгуурлан портфолиог дахин тодорхойлох үйл явцыг хурдасгах Бизнест гадаад орчны өөрчлөлтөөс хамааралтай амьдралын мөчлөг байдаг болохыг ямагт санаж, Мицубиши Корпораци өөрийн давуу талыг ашиглах боломжид тулгуурлан бизнес тус бүрийн амьдралын мөчлөгт тохируулан портфолиог дахин тодорхойлно. Бизнесийн амьдралын мөчлөгийг тодорхойлох үзэл санаа Бизнесийн орчны өөрчлөлтөөс хамааран бизнес нь хэзээд өөрчлөгдөх боломжтой Давуу тал болон чадвараа ашигласнаар бизнесийн амьдралын мөчлөгийг өөрчлөх боломжтой Бизнесийн амьдралын мөчлөг Мицубиши Корпорацийн давуу тал болон чадвар Хүчтэй Сул Үүсэн байгуулагдах үе шат Инкубатор Өсөх үе шат Өсөлт Үр ашгийг нэмэгдүүлэх Тогтворжих үе шат Тогтворжилт Боловсрох үе шат Өсөлтийн оргил үе Өсөлт Инкубатор Тогтворжилт Үр ашгийг нэмэгдүүлэх Өсөлтийн оргил үе Мицубиши Корпораци менежментэд нь тэргүүлэх үүрэгтэй оролцсоноор өсөлтийг бий болгох бизнес Тухайн бизнес нь тогтворжсон байх ба Мицубиши Корпорацийн давуу тал болон чадварт тулгуурлан тогтмол хэмжээний ашиг орлогыг тогтвортой бий болгох бизнес Мицубиши Корпорацийн давуу тал, чадвар болон бизнесийн амьдралын мөчлөгийг харгалзан тухайн бизнесийг үргэлжлүүлэх эсэхээ шийднэ. Өөрийн давуу талаа ашиглан шинэ болон өсөж буй зах зээлд шинэ бизнес эхлүүлэх Бизнесийн талбар түс бүрт 10 тэрбум иенээс илүү цэвэр ашиг (группийн хэмжээнд) олохыг зорино. Үр ашгийг нэмэгдүүлэхийн зэрэгцээ бизнесээ үргэлжлүүлнэ. - Өсөлтийн эсвэл тогтворжилтийн бизнес рүү шилжүүлэхийг зорих - Менежментийн оролцоогоор дамжуулан өөрийн давуу тал, чадварыг ашиглах - Идэвхтэй удирдан зохион байгуулж, бизнесийн бүтцийг өөрчлөн шинэчлэх - Одоо байгаа бизнесийг дэвшилтэт технологитой хослуулан бизнес моделийг шинэчлэх Хамгийн тохиромжтой хувилбараар тухайн бизнесээс гарна. Шинэ бизнес хөгжүүлэлтийг чухалчлан өндрөөр үнэлэх Менежментийн нөөцийн хуваарилалт

28 Удирдлага (2016 оны 7-р сарын 1-ний байдлаар) Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүд Кобаяши Кэн Какиүчи Такэхико* Танабэ Эйичи* Мори Казүюки* Хирота Ясүхито* Конно Хидэхиро** Нишияма Акихико ** Оомия Хидэаки** Ока Тошико** Хитоцүбаши Их Сургуулийн профессор Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.ийн ТУЗ-ийн дарга Күнихиро Тадаши* Нишикава Икүо* T. Kunihiro & Co.,хуулийн фирмийн өмгөөлөгч Кейо их сургуулийн Худалдааны факультетийн профессор Масү Казүюки* ТУЗ-ийн дарга Като Рёозо** * Төлөөлөх эрхтэй захирал ** ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн (Японы компанийн тухай хуулийн 2-р зүйлийн 15-д заасны дагуу) Хяналтын зөвлөлийн гишүүд Набэшима Хидэюки Хяналтын зөвлөлийн дарга Кизаки Хироши Такаяма Ясүко* * Зөвлөлийн хараат бус гишүүн (Японы компанийн тухай хуулийн 2-р зүйлийн 16-д заасны дагуу)

29 Гүйцэтгэх удирдлагууд Ерөнхийлөгч Дэд ерөнхийлөгч Гүйцэтгэх захирлууд Какиүчи Такэхико* Танабэ Эйичи* Глобал стратеги болон зохицуулалт, судалгаа, олон улсын эдийн засгийн хамтын ажиллагаа, ложистикийн менежмент хариуцсан захирал, Ази, Номхон далайн орнуудын бүс нутгийн тэргүүн Үрабэ Тошимицү Бизнесийн үйлчилгээний хэсгийн гүйцэтгэх захирал Мацүи Шүничи Зүүн Азийн бүс нутгийн тэргүүн, Mitsubishi Corporation China Co.,Ltd компанийн ерөнхий захирал Мори Казүюки* Японы бүс нутгийн тэргүүн, Кансай дахь салбарын захирал Оокава Казүши Тоног төхөөрөмжийн группийн гүйцэтгэх захирал Хирота Ясүхито* Мэдээлэл сурталчилгаа, захиргаа, байгаль орчин, нийгмийн хариуцлага, хууль зүй, хүний нөөц хариуцсан захирал, Комплайнс хариуцсан захирал Хирано Хажимэ Энергийн бизнес группийн гүйцэтгэх захирал Сакүма Хироши Байгаль орчин, дэд бүтцийн бизнес группийн гүйцэтгэх захирал Хиромото Юүичи Корпорацийн ажлын хэсгийн орлогч Нишиүра Канжи Металлын группийн гүйцэтгэх захирал Хаяши Харүки Европ, Африкийн бүс нутгийн тэргүүн, Mitsubishi Corporation International (Europe) Plc. компанийн ерөнхий захирал Мизүхара Хидэмото Хойд Америкийн бүс нутгийн тэргүүн, Mitsubishi Corporation (Americas) компанийн ерөнхий захирал Масү Казүюки* Санхүү хариуцсан захирал Хагивара Такэши Химийн бүтээгдэхүүний группийн гүйцэтгэх захирал Ёшида Шиня Аж үйлдвэрийн санхүүгийн бизнес группийн гүйцэтгэх захирал Кёоя Ютака Ахуйн аж үйлдвэрийн группийн гүйцэтгэх захирал Гүйцэтгэх удирдлагууд Ясүно Кэнжи Усан онгоц, сансар агаарын бизнесийн хэлтсийн дарга Санто Масажи Латин Америкийн бүс нутгийн тэргүүн Такада Мицүюки Глобал стратеги, зохицуулалтын хэлтсийн дарга Коянаги Кэничи Нагоя дахь салбарын захирал Шимояма Ёоичи Зүүн Азийн бүс нутгийн тэргүүний орлогч, Mitsubishi Corporation (Hong Kong) Ltd компанийн ерөнхий захирал Мүракоши Акира Mitsubishi Company (Thailand), Ltd. болон Thai-MC Company, Limited компанийн ерөнхий захирал, Mitsubishi Company (Thailand), Ltd. болон Thai-MC Company, Limited компанийн Хатьяй дахь төлөөлөгчийн газрын дарга, Вьентьян дахь төлөөлөгчийн газрын дарга Сакакида Масаказү Mitsubishi Corporation India Private Ltd. компанийн ерөнхий захирал, Ази,Номхон далайн орнуудын бүс нутгийн тэргүүний орлогч (Баруун өмнөд Ази) Хошино Кэйсүкэ Mitsubishi Corporation RtM Japan Ltd. компанийн ерөнхийлөгч, гүйцэтгэх захирал Вада Кооичи Байгалийн хийн бизнесийн хэлтсийн дарга Таканосэ Цүтомү Кансай дахь салбарын дэд захирал Ито Кацүхиро Менежмент төлөвлөлтийн хэлтсийн дарга Ичо Мицүмаса Эрсдлийн удирдлагын хэлтсийн дарга Ишикава Такажиро Хөрөнгийн менежментийн бизнесийн хэлтсийн дарга Хираи Ясүтэрү Зүүн Азийн бүс нутгийн тэргүүний орлогч, Mitsubishi Corporation (Shanghai) Ltd. компанийн ерөнхий захирал, Шанхай дахь төлөөлөгчийн газрын дарга, Mitsubishi Corporation (Shanghai) Ltd-ын Вүхань хот дахь салбарын дарга Цүжи Ноборү Автомашины бизнесийн хэлтсийн дарга Танака Нориказү Металл ашигт малтмалын хэлтсийн дарга Хасэгава Фүминори Нефтийн бизнесийн хэлтсийн дарга Накагава Тэцүжи Дэд бүтцийн бизнесийн хэлтсийн дарга Такаока Хидэнори Энергийн бизнес группийн гүйцэтгэх захирлын ажлын албаны дарга Цүбонүма Нориюки Mitsubishi Australia Limited болон Mitsubishi New Zealand Limited компанийн гүйцэтгэх захирал, Ази, Номхон далайн орнуудын бүс нутгийн тэргүүний орлогч (Номхон далайн орнууд) Окахиса Ясүши Аж үйлдвэрийн санхүүгийн бизнесийн хэлтсийн дарга Янагихара Цүнэхико Mitsubishi Corporation (Americas) компанийн дэд захирал (Цахиурын хөндийд байрладаг), Mitsubishi Corporation (Americas) компанийн Тоног төхөөрөмжийн хэлтсийн дарга Күрахаши Масацүгү Индонез дахь ерөнхий төлөөлөгч, Mitsubishi Corporation Indonesia компанийн ерөнхий захирал, Сурабая дахь салбарын дарга Ямасаки Нодока Ахуйн хэрэглээний бүтээгдэхүүний түгээлтийн хэлтсийн дарга Цүкамото Коотаро Metal One Corporation Наканиши Кацүя Ойрх Дорнод, Төв Азийн бүс нутгийн тэргүүн Нишизава Жюн Байгалийн хийн бизнесийн хэлтсийн дэд дарга Накамүра Тацүо Mitsubishi Motors Corporation Такэүчи Осамү Өргөн хэрэглээний химийн бүтээгдэхүүний хоёрдугаар хэлтсийн дарга Нишио Казүнори Жижиглэн худалдааны хэлтсийн дарга * ТУЗ-ийн гишүүд

30 Санхүүгийн үзүүлэлт Тэрбум иен* Мицубиши Корпораци болон охин компаниуд Группийн ашиг орлогын үзүүлэлт (IFRS) Орлого 7, , ,925.6 Борлуулалтын нийт ашиг 1, , ,098.9 Толгой компанийн эзэмшигчдэд хамаарах цэвэр орлого (Цэвэр алдагдал) Толгой компанийн эзэмшигчдэд хамаарах нэгж хувьцаанд ногдох цэвэр орлого (Хорогдуулан тооцсон, иен) ROE (%) ROA (%) Группийн хөрөнгө санхүүгийн байдал (IFRS) Нийт хөрөнгө 15, , ,916.3 Толгой компанийн эзэмшигчдэд хамаарах өөрийн хөрөнгө 5, , ,592.5 Толгой компанийн эзэмшигчдэд хамаарах нэгж хувьцаанд ногдох өөрийн хөрөнгө (иен) 3, , , Өр ба өөрийн хөрөнгийн харьцаа (дахин) Мөнгөн урсгал Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн урсгал Ногдол ашиг Нэгж хувьцааны ногдол ашиг (жилд, иен) Ногдол ашгийн хуваарилалтын харьцаа (%) Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн урсгал Чөлөөт мөнгөн урсгал * 2013 он болон 2014 оны 3-р сарын 31-ээр дуусгавар болсон санхүүгийн жилүүдийн ногдол ашгийн хуваарилалтын харьцааг АНУ-ын нягтлан бодох бүртгэлийн стандарт GAAP дахь толгой компанийн эзэмшигчдэд хамааралтай цэвэр орлогод үндэслэн тооцоолсон болно. Бизнес групп тус бүрийн санхүүгийн үзүүлэлт (2016 оны 3-р сарын 31-ээр дуусгавар болсон санхүүгийн жил) [IFRS] Байгаль орчин, дэд бүтцийн бизнес групп Аж үйлдвэрийн санхүүгийн бизнес групп Энергийн бизнес групп Металлын групп Тоног төхөөрөмжийн групп Химийн бүтээгдэхүүний групп Ахуйн аж үйлдвэрийн групп Орлого 57.0 тэрбум иен тэрбум иен 1,368.5 тэрбум иен тэрбум иен тэрбум иен 1,302.1 тэрбум иен 2,562.8 тэрбум иен Борлуултын нийт ашиг 36.1 тэрбум иен 61.8 тэрбум иен 35.4 тэрбум иен тэрбум иен тэрбум иен тэрбум иен тэрбум иен Өмчийн аргаар бүртгэсэн хөрөнгө оруулалтын орлого 29.5 тэрбум иен 17.5 тэрбум иен 4.0 тэрбум иен тэрбум иен 25.1 тэрбум иен 15.4 тэрбум иен 20.2 тэрбум иен Тайлант хугацааны цэвэр орлого (Цэвэр алдагдал) 32.5 тэрбум иен 40.3 тэрбум иен 9.8 тэрбум иен тэрбум иен 62.2 тэрбум иен 30.5 тэрбум иен 73.5 тэрбум иен Нийт хөрөнгө 1,006.8 тэрбум иен тэрбум иен 2,036.2 тэрбум иен 3,557.9 тэрбум иен 1,726.9 тэрбум иен тэрбум иен 3,169.3 тэрбум иен Ажилтны тоо 1,568 1,620 1,639 11,620 9,716 7,152 31,105 *Тайлант хугацааны цэвэр орлого (Цэвэр алдагдал) нь толгой компанийн эзэмшигчдэд хамааралтай цэвэр орлогын (Цэвэр алдагдал) дүнг заасан болно.

31 Орлого Борлуулалтын нийт ашиг Тайлант хугацааны цэвэр орлого (Цэвэр алдагдал) ба ROE Тайлант хугацааны цэвэр орлого (Цэвэр алдагдал ) ROE Нэгж хувьцаанд ногдох цэвэр орлого (Цэвэр алдагдал) (Тэрбум иен) 8, , , , (Тэрбум иен) (Тэрбум иен) (%) (иен) 7, , , , , , , , , Нийт хөрөнгө ба өөрийн хөрөнгө Нэгж хувьцааны ногдол ашиг ба ногдол ашгийн хуваарилалтын харьцаа Мөнгөн урсгал (Тэрбум иен) 20, , , ,901.1 Нийт хөрөнгө Өөрийн хөрөнгө 16, ,916.3 Нэгж хувьцааны ногдол ашиг Ногдол ашгийн хуваарилалтын харьцаа (Ногдол ашиг: иен) (%) Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн урсгал (Тэрбум иен) Хөрөнгө оруулалтын Чөлөөт мөнгөн урсгал үйл ажиллагааны мөнгөн урсгал , , , , , *Тайлант хугацааны цэвэр орлого (Цэвэр алдагдал) нь толгой компанийн эзэмшигчдэд хамааралтай цэвэр орлогын (Цэвэр алдагдал) дүнг заасан болно. *2014 оны 3-р сарын 31-ээр дуусгавар болсон санхүүгийн жилийн ногдол ашгийн хуваарилалтын харьцааг АНУ-ын нягтлан бодох бүртгэлийн стандарт GAAP дахь толгой компанийн эзэмшигчдэд хамааралтай цэвэр орлогод үндэслэн тооцоолсон болно.

32 Ахуйн аж үйлдвэрийн групп <Охин компаниуд> Agrex do Brasil S.A. (Бразил) Үр тарианы хураалт, борлуулалт Agrex, Inc. (АНУ) Үр тарианы хураалт, борлуулалт Art Coffee Co., Ltd. (Япон) Хуурсан кофены үрийн үйлдвэрлэл, худалдаа Cape Flattery Silica Mines Pty., Ltd. (Австрали) Цахиурт элс олборлолт, баяжуулалт, борлуулалт Cermaq Group AS (Норвеги) Яргай, хулд загасны үржүүлэг, боловсруулалт, борлуулалт Dai-Nippon Meiji Sugar Co., Ltd. (Япон) Элсэн чихрийн үйлдвэрлэл, бөөний худалдаа Foodlink Corporation (Япон) Мах, махан бүтээгдэхүүний борлуулалт Indiana Packers Corporation (АНУ) Гахайн махны боловсруулалт, борлуулалт Japan Farm, Ltd. (Япон) Шувуу болон гахайн аж ахуй MC Healthcare, Inc. (Япон) Эмнэлэгт зориулсан аутсорсингийн бизнес болон эмнэлгийн материал, тоног төхөөрөмж, эм эмчилгээний бодис зэргийн борлуулалтын бизнес Mitsubishi Corporation Fashion Co., Ltd. (Япон) Хувцасны дизайн, үйлдвэрлэл, борлуулалт Mitsubishi Shoji Construction Materials Corporation (Япон) Mitsubishi Shoji Packaging Corporation (Япон) Mitsubishi Shokuhin Co., Ltd. (Япон) Nihon Shokuhin Kako Co., Ltd. (Япон) Nippon Care Supply Co., Ltd. (Япон) Барилгын материалын борлуулалт Nitto Fuji Flour Milling Co., Ltd. (Япон) Гурил үйлдвэрлэл Төрөл бүрийн баглаа боодлын материал, баглаа боодолтой холбоотой тоног төхөөрөмж, цаасан хайрцгийн түүхий эд, цаасан хайрцгийн үйлдвэрлэл, борлуулалт, цаас, цаасан бүтээгдэхүүний экспорт, импорт, гадаад худалдаа Бэлэн болон хагас боловсруулсан хүнсний бүтээгдэхүүн, хөргөсөн болон хөлдөөсөн хүнсний бүтээгдэхүүн, согтууруулах ундаа, амттаны бөөний худалдаа, ложистик Эрдэнэшишийн цардуул, боловсруулсан бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл Асаргааны багаж хэрэгслийн түрээс, бөөний болон жижиглэн худалдаа Nosan Corporation (Япон) Малын багсармал тэжээлийн үйлдвэрлэл, борлуулалт Princes Limited (Их Британи) Хүнсний бүтээгдэхүүн, ундааны үйлдвэрлэл, худалдаа Riverina (Australia) Pty., Ltd. (Австрали) Малын багсармал тэжээлийн үйлдвэрлэл, борлуулалт Southern Cross Seafood S.A. (Чили) Яргай, хулд загасны үржүүлэг, боловсруулалт, борлуулалт TH Foods, Inc. (АНУ) Цагаан будааны жигнэмэг, хөнгөн зуушны үйлдвэрлэл Toyo Reizo Co., Ltd. (Япон) <Хараат компаниуд> Компанийн нэр Саналын эрх (%) Үйл ажиллагааны чиглэл Далайн гаралтай хүнсний бүтээгдэхүүний боловсруулалт, худалдаа KFC Holdings Japan, Ltd. (Япон) Түргэн хоолны газрын сүлжээ (шарсан тахиа), пицца хүргэлт Beijing Tianxingpuxin Bio-Med Co., Ltd. (Хятад) Эм эмчилгээний бодисын борлуулалт Himaraya Co., Ltd. (Япон) Спорт хэрэгслийн жижиглэн худалдаа Itoham Yonekyu Holdings, Inc (Япон) Махны борлуулалт, боловсруулсан хүнсний бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, борлуулалт Kadoya Sesame Mills, Inc. (Япон) Гүнжидийн тос, гүнжидийн үйлдвэрлэл, борлуулалт Kanro Co.,Ltd. (Япон) Амттаны үйлдвэрлэл, борлуулалт Kokusai Bulk Terminal Co., Ltd. (Япон) Далайн боомтын тээвэрлэлт, агуулах Lawson, Inc. (Япон) LAWSON мини-супермаркетын сүлжээ Life Corporation (Япон) Matsutani Chemical Industry Co., Ltd. (Япон) Цардуул боловсруулалт MCC Development Corporation (АНУ) Хүнсний бүтээгдэхүүн голлон борлуулдаг супермаркетын сүлжээ Түүхий бетон, элс хайрганы үйлдвэрлэл, худалдаатай холбоотой бизнес Mitsubishi Cement Corporation (АНУ) Цементийн үйлдвэрлэл, борлуулалт Sinopharm Group Beijing Huahong Co., Ltd. (Хятад) Эмийн бүтээгдэхүүний худалдаа Olam International Limited (Сингапур) Корпорацийн ажлын хэсэг Mitsubishi Corporation Financial & Management Services (Japan) Ltd. (Япон) MC Finance & Consulting Asia Pte Ltd (Сингапур) Санхүүгийн үйчилгээ Mitsubishi Corporation Finance PLC (Их Британи) Хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, худалдан авалт, боловсруулалт, борлуулалт Компанийн нэр Саналын эрх (%) Үйл ажиллагааны чиглэл Санхүү, нягтлан бодох бүртгэл, үнэлгээний аутсорсингийн үйлчилгээ, компанийн санхүүжилт, менежментийн консалтингийн үйлчилгээ Санхүүгийн үйчилгээ MC Finance Australia Pty Ltd (Австрали) Санхүүгийн үйчилгээ Human Link Corporation (Япон) Mitsubishi Corporation Insurance Co., Ltd. (Япон) MC Communications Inc. (Япон) MC Facilities Co., Ltd. (Япон) Хүний нөөцтэй холбоотой консалтинг болон аутсорсинг үйлчилгээ Амь насны болон ердийн даатгалын зуучлалын үйлчилгээ, эрсдлийн удирдлагын зөвлөх үйлчилгээ Зар сурталчилгааны агентлагийн үйлчилгээ болон видео бичлэг, цахим хуудас, төрөл бүрийн товхимол, гарын авлага боловсруулах, арга хэмжээ зохион байгуулах үйлчилгээ Оффисын барилга байгууламжийн менежмент, бизнесийн үйл ажиллагааг дэмжих төрөл бүрийн үйлчилгээ TechnoAssociates, Inc. (Япон) Консалтинг, маркетингийн үйлчилгээ Mitsubishi Shoji & Sun Co., Ltd. (Япон) Мэдээлэл боловсруулах, мэдээлэл оруулах, DTP болон сервер байршуулах үйлчилгээ Human Link Asia Pte. Ltd. (Сингапур) Хүний нөөцтэй холбоотой нэгдсэн үйлчилгээ Салбар тус бүрээр ангилсан охин болон хараат компанийн тоо Байгаль орчин, дэд бүтцийн бизнес групп Аж үйлдвэрийн санхүүгийн бизнес групп Энергийн бизнес групп Металлын групп Тоног төхөөрөмжийн групп Химийн бүтээгдэхүүний групп Ахуйн аж үйлдвэрийн групп Бизнесийн үйлчилгээний хэсэг Корпорацийн ажлын хэсэг Гадаад дахь хуулийн этгээд Нийт Охин болон хараат компаниудын тоо ,242 Төв компани, охин болон хараат компаниудын нийт ажилтны тоо: 68,247 Төв компанийн ажилтны тоо: 5,379 Охин болон хараат компаниудын тоонд охин компанийн хараат компаниудын тоо ороогүй болно.

33 Томоохон охин болон хараат компаниуд (2016 оны 3-р сарын 31-ний байдлаар) Бизнесийн үйлчилгээний хэсэг MC-Jalux Airport Services Co., Ltd. (Мьянмар) Онгоцны буудлын менежментийн бизнес Компанийн нэр Саналын эрх (%) Үйл ажиллагааны чиглэл <Охин компаниуд> MC Data Plus, Inc. (Япон) ivision Shanghai Co., Ltd. (Хятад) <Хараат компаниуд> Tata Consultancy Services Japan, Ltd. (Япон) Барилгын салбарт зориулсан клауд системийн үйлчилгээний бизнес, Big data-г ашигласан бизнес зэрэг Мэдээллийн технологийн консалтинг, бизнес шийдэл, систем хөгжүүлэлт, засвар үйлчилгээ, ашиглалт г.м. Мэдээллийн технологитой холбоотой бизнес шийдэл, систем хөгжүүлэлтийн үйлчилгээ, мэдээллийн технологийн менежментийн үйлчилгээ зэрэг SIGMAXYZ Inc. (Япон) Бизнесийн консалтинг үйлчилгээ Infosec Corporation (Япон) Байгаль орчин, дэд бүтцийн бизнес групп <Охин компаниуд> Diamond Generating Corporation (АНУ) Эрчим хүч үйлдвэрлэл Мэдээллийн аюулгүй байдалтай холбоотой бүх төрлийн үйлчилгээ Diamond Transmission Corporation Limited (Их Британи) Эрчим хүч дамжуулах бизнес Diamond Generating Europe Limited (Их Британи) Эрчим хүч үйлдвэрлэл Diamond Generating Asia, Ltd. (Хонг Конг) Эрчим хүч үйлдвэрлэл DGA Ho Ping B.V. (Нидерланд) Эрчим хүч үйлдвэрлэл DGA Ilijan B.V. (Нидерланд) Эрчим хүч үйлдвэрлэл Mitsubishi Corporation Power Ltd. (Япон) Эрчим хүч үйлдвэрлэл Mitsubishi Corporation Machinery, Inc. (Япон) Тоног төхөөрөмж, эд ангийн экспорт, импорт болон дотоод худалдаа Mitsubishi Corporation Power Systems, Inc. (Япон) Цахилгаан станцын тоног төхөөрөмжийн импорт, худалдаа, үйлчилгээ MC Retail Energy Co., Ltd. (Япон) Цахилгааны жижиглэнгийн худалдааны бизнес TRILITY GROUP PTY LTD (Австрали) Усны бизнес MCKG Port Holding Corporation (Япон) Далайн боомттой холбоотой бизнесийн хөрөнгө оруулалтын менежмент <Хараат компаниуд> Компанийн нэр Саналын эрх (%) Үйл ажиллагааны чиглэл Chiyoda Corporation (Япон) Инженерийн барилга байгууламж, бүтээн байгуулалтын бизнес Swing Corporation (Япон) Усны бизнес ELECTRICIDAD SOL DE TUXPAN, S. de R.L. de C.V. (Мексик) Эрчим хүч үйлдвэрлэл Lithium Energy Japan (Япон) Литийн ион батарейн үйлдвэрлэл, худалдаа Аж үйлдвэрийн санхүүгийн бизнес групп <Охин компаниуд> Компанийн нэр Саналын эрх (%) Үйл ажиллагааны чиглэл Alternative Investment Capital Ltd. (Япон) Хөрөнгийн менежмент (Хөрөнгө оруулалтын зөвлөгөө / менежмент г.м) Diamond Realty Investments, Inc. (АНУ) Үл хөдлөх хөрөнгийн хөрөнгө оруулалт Diamond Realty Management Inc. (Япон) Хөрөнгийн менежмент (Хөрөнгө оруулалтын менежмент) Healthcare Management Partners, Inc. (Япон) Хөрөнгийн менежмент (Хөрөнгө оруулалтын менежмент) MC Asset Management Holdings, LLC. (АНУ) Хөрөнгийн менежмент (Хөрөнгө оруулалтын менежмент) MC Aviation Partners Americas Inc. (АНУ) Нисэх онгоцны лизинг болон холбогдох үйлчилгээ MC Aviation Partners Inc. (Япон) Нисэх онгоцны лизинг болон холбогдох үйлчилгээ MC Engine Leasing Limited (Их Британи) Нисэх онгоцны хөдөлгүүрийн лизинг MC Asset Management Americas Ltd. (АНУ) Хөрөнгийн менежмент (Хөрөнгө оруулалт) MCAP Europe Ltd. (Ирланд) Нисэх онгоцны лизинг болон холбогдох үйлчилгээ Mitsubishi Corporation Asset Management Ltd. (Япон) Хөрөнгийн менежмент (Хөрөнгө оруулалт г.м) Mitsubishi Corporation LT, Inc. (Япон) Агуулах, ложистикийн цогц үйлчилгээ Mitsubishi Corporation Urban Development, Inc. (Япон) Арилжааны үл хөдлөх хөрөнгийн хөгжүүлэлт, ашиглалт Mitsubishi Corp.-UBS Realty Inc. (Япон) Хөрөнгийн менежмент (Хөрөнгө оруулалтын менежмент) MCUBS MidCity Inc. (Япон) Хөрөнгийн менежмент (Хөрөнгө оруулалтын менежмент) MCUBS Japan Advisors Inc. (Япон) Хөрөнгийн менежмент (Хөрөнгө оруулалтын менежмент) New Century Insurance Co., Ltd. (Бермуда, Британийн эзэмшлийн нутаг) Даатгал Seto Futo Co., Ltd. (Япон) Боомтын тээвэрлэлт, агуулах TorreyCove Capital Partners LLC (АНУ) Хөрөнгө оруулалтын зөвлөх, консалтинг MC Asset Management Europe Limited (Их Британи) Хөрөнгийн менежмент (Хөрөнгө оруулалтын менежмент/ хөрөнгө оруулалт) Double Bridge Infrastructure Inc. (Япон) Дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтын сангийн менежмент DBI Management Inc. (Япон) Дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтын сангийн менежмент Diamond Bulk Carriers Pte. Ltd. (Сингапур) Задгай ачаа тээвэрлэгч усан онгоцны ашиглалт MC Asset Management Asia Limited (Хонг Конг) Хөрөнгийн менежмент (Хөрөнгө оруулалт )

34 MC Aviation Corporation (Япон) Нисэх онгоцны холбогдолтой багаж хэрэгсэл худалдаалах бизнес Mitsubishi Corporation Exploration Co., Ltd. (Япон) Газрын тос, хийн хайгуул, ашиглалт <Хараат компаниуд> AJIL Financial Services Company (Саудын Араб) Ерөнхий лизинг Ekim Turizm Ticaret Ve Sanayi A.S. (Intercity) (Турк) Автомашины лизинг Marunouchi Capital Inc. (Япон) Хөрөнгийн менежмент (хөрөнгө оруулалтын менежмент г.м) Mitsubishi Auto Leasing Holdings Corporation (Япон) Mitsubishi UFJ Lease & Finance Company Ltd. (Япон) Mitsubishi Ore Transport Co., Ltd. (Япон) TES Holding Limited (Их Британи) AGP Corporation (Япон) MC Pavilion Alternative Investment Co., Ltd. (Солонгос) Суудлын болон тусгай зориулалттай автомашины лизинг, хэсэгчилсэн төлбөр бүхий борлуулалт Төрөл бүрийн объектийн лизинг, хэсэгчилсэн төлбөр бүхий борлуулалт, санхүүгийн бусад үйлчилгээ Нүүрс, төмрийн хүдэр, автомашин зэргийг тээвэрлэгч усан онгоцны ашиглалт, түрээс Нисэх онгоцны хөдөлгүүрийн техникийн үйлчилгээ, эд ангийн худалдаа Нисэх онгоц цэнэглэх болон нисэх онгоцны буудлын тоног төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээ, хүнсний түрдэг тэрэгний үйлдвэрлэл, худалдаа Хөрөнгийн менежмент (Хөрөнгө оруулалтын консалтинг) One Rock Capital Partners, LLC. (АНУ) Хөрөнгийн менежмент (Хөрөнгө оруулалтын менежмент г.м) Ant Capital Partners Co., Ltd. (Япон) Хөрөнгийн менежмент (Хөрөнгө оруулалтын менежмент г.м) AIGF Advisors Pte. Ltd. (Сингапур) Хөрөнгийн менежмент (Хөрөнгө оруулалтын менежмент г.м) Энергийн бизнес групп <Охин компаниуд> Компанийн нэр Саналын эрх (%) Үйл ажиллагааны чиглэл Angola Japan Oil Co., Ltd. (Япон) Ангола дахь нефть олборлолт, үйлдвэрлэл Cordova Gas Resources Ltd. (Канад) Канад дахь занарын хий олборлолт, үйлдвэрлэл Cutbank Dawson Gas Resources Ltd. (Канад) Канад дахь занарын хийн бизнесийн хөрөнгө оруулалт Diamond Gas Holdings Sdn. Bhd. (Малайз) Малайз дахь байгалийн хийн олборлолт болон боловсруулалтын бизнес (Малайз II төсөл), шингэрүүлсэн хийн түлшний төслийн хөрөнгө оруулалт Diamond Gas Netherlands B.V. (Нидерланд) Малайз III төслийн хөрөнгө оруулалт Diamond Gas Niugini B.V. (Нидерланд) Папуа-Шинэ Гвиней дэх нефть, хийн хайгуул, ашиглалт Diamond Gas Operation Co., Ltd. (Япон) Худалдааны төлөөлөгч, байгалийн хийтэй холбоотой мэдээллээр хангах Diamond Gas Sakhalin B.V. (Нидерланд) Орос дахь Сахалин II төслийн хөрөнгө оруулалт Diamond LNG Canada Ltd. (Канад) Канадын баруун эрэг дэх шингэрүүлсэн байгалийн хийн бизнес Diamond Resources (Canning) PT (Австрали) Австрали дахь түүхий нефть, хийн хайгуул, ашиглалт Diamond Resources (Fitzroy) PT (Австрали) Австрали дахь түүхий нефть, хийн хайгуул, ашиглалт MCX Exploration (USA) Ltd. (АНУ) Нефть, байгалийн хийн хайгуул, олборлолт, үйлдвэрлэл MI Berau B.V. (Нидерланд) Индонез дахь Танггу төсөлд хөрөнгө оруулах компани Mitsubishi Corporation Energy Co., Ltd. (Япон) Нефтийн бүтээгдэхүүний худалдаа <Хараат компаниуд> Astomos Energy Corporation (Япон) Brunei LNG Sendirian Berhad (Бруней) Encore Energy Pte. Ltd. (Сингапур) Japan Australia LNG (MIMI) Pty. Ltd. (Австрали) Металлын групп <Охин компаниуд> Metal One Corporation (Япон) Ган бүтээгдэхүүний бизнес Mitsubishi Corporation RtM International Pte. Ltd. (Сингапур) Mitsubishi Corporation RtM Japan Ltd. (Япон) Металл ашигт малтмалын худалдааны нэгдсэн компани Японы зах зээл рүү чиглэсэн металл ашигт малтмалын худалдааны компани Triland Metals Ltd. (Их Британи) Лондоны Металлын Бирж (LME) дэх брокер Mitsubishi Development Pty Ltd (Австрали) M.C. Inversiones Limitada (Чили) Нүүрс болон бусад металл ашигт малтмалын хөрөнгө оруулалт, үйлдвэрлэл, борлуулалт Латин Америк дахь металл ашигт малтмалын бизнесийн менежментийн компани MC Resource Development Ltd. (Их Британи) Anglo American Sur, S.A. (Чили)-ийн хөрөнгө оруулах компани JECO Corporation (Япон) Чилийн Эскондида зэсийн уурхайн хөрөнгө оруулах компани MC Copper Holdings B.V. (Нидерланд) <Хараат компаниуд> Шингэрүүлсэн нефтийн хийн импорт, худалдаа болон Япон улс доторх түгээлт, ложистик, борлуулалт Бруней дэх шингэрүүлсэн байгалийн хийн үйлдвэрлэл, борлуулалт P.T. Medco Energi Internasional (Индонез)-ийн хувьцаа эзэмшигч компани Австрали дахь шингэрүүлсэн байгалийн хий, шингэрүүлсэн нефтийн хий, конденсат, нефтийн олборлолт, борлуулалт Чилийн Лос-Пеламбрес зэсийн уурхайн хөрөнгө оруулах компани Iron Ore Company of Canada (Канад) Төмрийн хүдрийн олборлолт, боловсруулалт, борлуулалт JECO 2 Ltd. (Их Британи) Чилийн Эскондида зэсийн уурхайн хөрөнгө оруулах компани <Охин компаниуд> Компанийн нэр Саналын эрх (%) Үйл ажиллагааны чиглэл Тоног төхөөрөмжийн групп Компанийн нэр Саналын эрх (%) Үйл ажиллагааны чиглэл Mitsubishi Corporation Technos (Япон) MSK Farm Machinery Corporation (Япон) Суурь машин, аж үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийн борлуулалт Хөдөө аж ахуйн тоног төхөөрөмж болон байгууламжийн борлуулалт, үйлчилгээ Nikken Corporation (Япон) Барилгын тоног төхөөрөмжийн түрээс, борлуулалт MC Machinery Systems, Inc. (АНУ) Суурь машин, аж үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийн борлуулалт, үйлчилгээ MC Lift & Solutions Co., Ltd. (Тайланд) Цахилгаан шатны экспорт, борлуулалт Diamond Star Shipping Pte. Ltd. (Сингапур) Усан онгоцны эзэмшил, чартер P.T. Dipo Star Finance (Индонез) Автомашин борлуулалтын санхүүжилт

35 P.T. Berlian Sistem Informasi (Индонез) Мэдээллийн технологийн үйлчилгээ Mitsubishi Motors Malaysia Sdn. Bhd. (Малайз) Автомашины импорт, борлуулалт The Colt Car Company Ltd. (Их Британи) Автомашины импорт, борлуулалт Spitalgate Dealer Services Ltd. (Их Британи) Автомашин борлуулалтын санхүүжилт MMC Car Poland Sp. z o.o. (Польш) Автомашины импорт, борлуулалт MCE Bank GmbH (Герман) Автомашин борлуулалтын санхүүжилт MC Automobile (Europe) N.V. (Нидерланд) Автомашинтай холбоотой худалдаа MC Factoring Rus LLC. (Орос) Автомашин борлуулалтын санхүүжилт Zao MC Bank Rus (Орос) Автомашин борлуулалтын санхүүжилт Tri Petch Isuzu Sales Co., Ltd. (Тайланд) Автомашины импорт, борлуулалт Tri Petch Isuzu Leasing Co., Ltd. (Тайланд) Автомашин борлуулалтын санхүүжилт Isuzu UTE Australia Pty Ltd (Австрали) Автомашины импорт, борлуулалт <Хараат компаниуд> P.T. Krama Yudha Tiga Berlian Motors (Индонез) Автомашины импорт, борлуулалт P.T. Mitsubishi Motors Krama Yudha Indonesia (Индонез) P.T. Mitsubishi Krama Yudha Motors and Manufacturing (Индонез) Автомашины үйлдвэрлэл P.T. Krama Yudha Ratu Motor (Индонез) Автомашины угсралт Автомашины зориулалттай моторын сэлбэг болон металл ялтас сэлбэгийн үйлдвэрлэл, борлуулалт Mitsubishi Motors Vietnam Co., Ltd. (Вьетнам) Автомашины угсралт, борлуулалт MMC Ukraine LLC. (Украйн) Автомашины импорт, борлуулалт MMC Rus LLC. (Орос) Автомашины импорт, борлуулалт MMC Chile S.A. (Чили) Автомашины импорт, борлуулалт MC Autos del Peru S.A. (Перу) Автомашины импорт, борлуулалт Isuzu Motors Co., (Thailand) Ltd. (Тайланд) Автомашины үйлдвэрлэл Isuzu Motors International Operations (Thailand) Co., Ltd. (Тайланд) Автомашины экспорт, борлуулалт Isuzu Motors India Pvt Ltd (Энэтхэг) Автомашины үйлдвэрлэл, борлуулалт Химийн бүтээгдэхүүний групп <Охин компаниуд> Компанийн нэр Саналын эрх (%) Үйл ажиллагааны чиглэл Mitsubishi Shoji Agri-Service Corporation (Япон) Бордооны худалдаа KIBIKASEI Co., Ltd. (Япон) Хуванцар түүхий эд болон бүтээгдэхүүний худалдаа Chuo Kagaku Co., Ltd. (Япон) Хүнсний хуванцар савны үйлдвэрлэл KOHJIN Film & Chemicals Co.,Ltd. (Япон) Уусгагч, бүрхүүл резин зэргийн борлуулалт Mitsubishi Shoji Chemical Corp. (Япон) Уусгагч, будаг, бүрээс резин, силиконы худалдаа Mitsubishi International PolymerTrade Corporation (АНУ) Mitsubishi Corporation Life Sciences Limited. (Япон) Mitsubishi Shoji Foodtech Co., Ltd. (Япон) Тусгай зориулалтын химийн бүтээгдэхүүн болон өргөн хэрэглээний хуванцрын борлуулалт Хүнсний химийн холдинг компани Сахар орлуулагч, эмчилгээний хүнс, амтлагч, функциональ түүхий эдийн үйлдвэрлэл KOHJIN Life Sciences Co.,Ltd. (Япон) Исгэгч охь болон функциональ түүхий эдийн үйлдвэрлэл MC Food Specialties Inc. (Япон) Амтлагч болон хүнсний химийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл Mitsubishi International Food Ingredients, Inc. (АНУ) Хүнсний химийн түүхий эдийн борлуулалт (сахар орлуулагч, функциональ түүхий эд зэрэг) Chuo Kasei Co., Ltd. (Япон) Химийн бүтээгдэхүүний борлуулалт <Хараат компаниуд> Exportadora de Sal, S.A de C.V. (Мексик) Давс үйлдвэрлэл Metanol de Oriente, METOR, S.A. (Венесуэл) Метанолын үйлдвэрлэл NIHON TRINIDAD METHANOL (Япон) Хөрөнгө оруулалт, метанолтой холбоотой бизнес Fosfatos del Pacifico S.A. (Перу) Фосфорын хүдрийн олборлолт, тоосгоны үйлдвэрлэл UBE-MC Hydrogen peroxide Ltd. (Япон) Устөрөгчийн хэт ислийн үйлдвэрлэл TOSOH-HELLAS AI.C. (Грек) Батарейн түүхий эдийн үйлдвэрлэл DM Color Mexicana S.A. de C.V. (Мексик) Хуванцар нэгдэл, өнгө оруулагч бодис үйлдвэрлэл Rimtec Corporation (АНУ) Поливинилхлорид (PVC)-ын нэгдлийн үйлдвэрлэл Amfine Chemical Corporation (АНУ) Хуванцрын бэхжүүлэгч болон нэмэлт материалын үйлдвэрлэл Liling Fine Chemicals Co., Ltd. (Хятад) Deccan Fine Chemicals (India) Ltd. (Энэтхэг) Хөдөө аж ахуйн зориулалттай химийн бодисын түүхий эд, завсрын бүтээгдэхүүний гэрээт үйлдвэрлэл Хөдөө аж ахуйн зориулалттай химийн бодисын түүхий эд, завсрын бүтээгдэхүүний гэрээт үйлдвэрлэл IFFCO-MC CROP SCIENCE PRIVATE (Энэтхэг) Хөдөө аж ахуйн зориулалттай химийн бодисын борлуулалт FUJIFILM Diosynth Biotechnologies UK Limited (Их Британи) FUJIFILM Diosynth Biotechnologies U.S.A., Inc. (АНУ) Био эм, эмчилгээний бүтээгдэхүүний гэрээт үйлдвэрлэл Био эм, эмчилгээний бүтээгдэхүүний гэрээт үйлдвэрлэл Tartaros Gonzalo Castello, S.L (Испани) Дарсны хүчлийн давсны үйлдвэрлэл SPDC Ltd. (Япон) Хөрөнгө оруулалт, нефть, нефть химийн холбогдолтой бизнес Meiwa Corporation (Япон) Худалдааны компани MC Ferticom Co., Ltd. (Япон) Бордооны үйлдвэрлэл Mitsubishi Corporation Plastics Ltd. (Япон) Хуванцар түүхий эд болон бүтээгдэхүүний худалдаа

36 26

Αναθεώρηση της σύνθεσης του Δείκτη FTSE-Med Επισυνάπτεται η σχετική Ανακοίνωση

Αναθεώρηση της σύνθεσης του Δείκτη FTSE-Med Επισυνάπτεται η σχετική Ανακοίνωση Αναθεώρηση της σύνθεσης του Δείκτη FTSE-Med Επισυνάπτεται η σχετική Ανακοίνωση 0115/00007220/el Ανακοινώσεις ΧΑΚ Cyprus Stock Exchange CSE Attachment: 1. CSE Announcement Non Regulated Publication Date:

Διαβάστε περισσότερα

Sheet Metalworking Our Passion, Your Solution

Sheet Metalworking Our Passion, Your Solution Sheet Metalworking Our Passion, Your Solution ΚΥΡΤΩΣΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΚΟΠΗ ΜΕ LASER ΚΟΠΗ ΜΕ ΨΑΛΙΔΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΤΡΑΝΤΖΟΠΡΕΣΣΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΥΡΤΩΣΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑLASER Συστηματα laser Από τα οικονομικά

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σ.Δ.Ο., Τμήμα Λογιστικής. Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων - SAP

Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σ.Δ.Ο., Τμήμα Λογιστικής. Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων - SAP Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σ.Δ.Ο., Τμήμα Λογιστικής Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων - SAP Στόχος είναι οι φοιτητές να κατανοήσουν την έννοια των Συστημάτων Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων, πως αυτά εξυπηρετούν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/12-30/06/12 )

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/12-30/06/12 ) ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1431/Β/27-11-00 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/12-30/06/12 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ CHINA GROWTH ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Απόφ. 186/20Β/26-07-00 της Ε.Κ. ΦΕΚ 1077/30-08-00 ΤΕΥΧΟΣ Β')

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ CHINA GROWTH ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Απόφ. 186/20Β/26-07-00 της Ε.Κ. ΦΕΚ 1077/30-08-00 ΤΕΥΧΟΣ Β') ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΠΟΣΟΣΤΟ Α. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΟΥ ΣΕ Ξ.Ν. ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Yποβολή εκθέσεων ανά χώρα 2014. (Γνωστοποιήσεις - Άρθρο 81 του Νόμου 4261/2014)

Yποβολή εκθέσεων ανά χώρα 2014. (Γνωστοποιήσεις - Άρθρο 81 του Νόμου 4261/2014) Yποβολή εκθέσεων ανά χώρα 2014 (Γνωστοποιήσεις - Άρθρο 81 του Νόμου 4261/2014) O Όμιλος Eurobank (o «Όμιλος») δραστηριοποιείται στην και στην Κεντρική, Ανατολική και Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ο Όμιλος έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ" (ΑΓΟΡΕΣ ΜΕΤΟΧΩΝ & ΟΜΟΛΟΓΩΝ) (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.02.2015-27.02.

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΑΓΟΡΕΣ ΜΕΤΟΧΩΝ & ΟΜΟΛΟΓΩΝ) (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.02.2015-27.02. (ΑΓΟΡΕΣ ΜΕΤΟΧΩΝ & ) (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 0.02.205-27.02.205) ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΗ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΠΑΚΕΤΑ ΜΕΘΟΔΟΥ 6- ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. 972,9,058.22 6.50 0.00 2 EUROXX Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ. 856,37,235. 4.53 0.00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 31.03. 2014 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεµάχια Μέση Τιµή Κτήσεως

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 31.03. 2014 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεµάχια Μέση Τιµή Κτήσεως ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 31.03. 2014 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεµάχια Μέση Τιµή Κτήσεως Τιµή Συνολική Αξία Κτήσεως( ) 31/03/2014 Συνολική Αξία 31/03/2014 ( ) Ι ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015 Evaluated - Accredited Programmes of Study by College Last update, 15/05/2015

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΠΟΛΗ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 08/07/2015

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΠΟΛΗ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 08/07/2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΠΟΛΗ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 08/07/2015 Evaluated - Accredited Programmes of Study by Town Last update, 08/07/2015 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΤΥΧΑΝ ΚΑΤΑΡΧΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΤΥΧΑΝ ΚΑΤΑΡΧΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Α.Π.Ε. ΕΞ.Ε. Σχέδιο Παροχής Χορηγιών για Ενθάρρυνση της Ηλεκτροπαραγωγής από μεγάλα Εμπορικά Αιολικά, Ηλιοθερμικά, Φωτοβολταϊκά Συστήματα και συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

TUV HELLAS A.E. TUV HELLAS IS:

TUV HELLAS A.E. TUV HELLAS IS: Παρουσίαση του ΟργανισµούΠιστοποίησης TUV HELLAS A.E. TUV HELLAS IS: 100% Θυγατρική του TUV NORD ραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 1987 Ένας από τους πιο αξιόπιστους Οργανισµούς Πιστοποίησης και Επιθεώρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΡΙ - ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ. Η προστατευόμενη ονομασία προέλευσης «φέτα», ως γνωστόν δεν αναγνωρίζεται σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως είναι η Αυστραλία.

ΤΥΡΙ - ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ. Η προστατευόμενη ονομασία προέλευσης «φέτα», ως γνωστόν δεν αναγνωρίζεται σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως είναι η Αυστραλία. ΤΥΡΙ - ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ Η προστατευόμενη ονομασία προέλευσης «φέτα», ως γνωστόν δεν αναγνωρίζεται σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως είναι η Αυστραλία. Σχετική απόφαση του Οργάνου Επίλυσης Διαφορών του ΠΟΕ

Διαβάστε περισσότερα

Πάντειο Πανεπιστήμιο - Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Χειμερινό Εξάμηνο 2013-2014 Νομισματική και Πιστωτική Θεωρία και Πολιτική

Πάντειο Πανεπιστήμιο - Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Χειμερινό Εξάμηνο 2013-2014 Νομισματική και Πιστωτική Θεωρία και Πολιτική Πάντειο Πανεπιστήμιο - Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Χειμερινό Εξάμηνο 2013-2014 Νομισματική και Πιστωτική Θεωρία και Πολιτική Γ.Δ. Σιουρούνης 2 η Διάλεξη: : Εθνικοί Λογαριασμοί και το

Διαβάστε περισσότερα

www.cost.esf.org European Cooperation in the field of Scientific and Technical Research www.cost.eu

www.cost.esf.org European Cooperation in the field of Scientific and Technical Research www.cost.eu Το Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα COST Ευκαιρίες Συµµετοχής στον Κλάδο της Μηχανικής Κωνσταντίνα Μακρή Επιστηµονικός Λειτουργός Εκπρόσωπος της Κύπρου στην Επιτροπή Ανώτερων Λειτουργών του Προγράµµατος COST Τοµέας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ / GRAND TOTAL : 7,144,424 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ / % OF TOTAL

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ / GRAND TOTAL : 7,144,424 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ / % OF TOTAL Σ.Μ.Ε. ''FTSE/Χ.Α. Large Cap'' - FUTURES ''FTSE/Athex Large Cap'' 1 NBG SECURITIES A.E.Π.Ε.Υ. - NBG SECURITIES S.A. 1,811,334 25.35 2 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. - INVESTMENT BANK OF GREECE S.A. 1,475,444

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΞΕΝΩΝ ΑΓΟΡΑΣΤΩΝ Α/Α ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΡ.ΑΓΟΡΑΣΤΩΝ ΧΩΡΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ

ΛΙΣΤΑ ΞΕΝΩΝ ΑΓΟΡΑΣΤΩΝ Α/Α ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΡ.ΑΓΟΡΑΣΤΩΝ ΧΩΡΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΛΙΣΤΑ ΞΕΝΩΝ ΑΓΟΡΑΣΤΩΝ Α/Α ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΡ.ΑΓΟΡΑΣΤΩΝ ΧΩΡΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ 1 AGORA MERCHANDISING GROUP ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ 1 AUSTRALIA Μπύρες και Αλκοολούχα Ποτά, Delicatessen,

Διαβάστε περισσότερα

Logistics a Catalyst to Investments. Athens International Forum 20 October 2015 @ 17:30-21:00

Logistics a Catalyst to Investments. Athens International Forum 20 October 2015 @ 17:30-21:00 Athens International Forum 20 October 2015 @ 17:30-21:00 Logistics a Catalyst to Investments agenda Σε ένα ταχέως και συνεχώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον, τα Logistics αποτελούν ένα σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

simple video door entry system

simple video door entry system simple video door entry system 3,5 έγχρωμη οθόνη 4 ασπρόμαυρη οθόνη Πλήκτρο για το άνοιγμα της πόρτας Αυτόκληση ή Άλλες υπηρεσίες - εντολές Κλήση σε κονσόλα θυρωρού ή Άλλες πρόσθετες υπηρεσίες εντολές

Διαβάστε περισσότερα

PRODEXPO 2013 Aγορά ακινήτων στην Ευρώπη/ Καταστήματα και εμπορικά κέντρα/σημαντικά χαρακτηριστικά/ Τάσεις

PRODEXPO 2013 Aγορά ακινήτων στην Ευρώπη/ Καταστήματα και εμπορικά κέντρα/σημαντικά χαρακτηριστικά/ Τάσεις PRODEXPO 2013 Aγορά ακινήτων στην Ευρώπη/ Καταστήματα και εμπορικά κέντρα/σημαντικά χαρακτηριστικά/ Τάσεις A 0 A AGENDA ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗ, ΤΑΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ & ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΟΡΕΙΑ ΕΝΟΙΚΙΩΝ, ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΕΣ & ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ (%) ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΞΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΕΣ & ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ (%) ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΞΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 16 ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΕΣ & ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ (%) ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΞΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΔΕΙΚΤΗΣ ASE FTSE FTSE FTSE DAX30 CAC40 FTSE100 DOW JONES NASDAQ S&P500 NIKKEI

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΑΓΟΡΑ CIFM ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ CIFM Η CIFM, αποτελεί επένδυση του P&T(Hong Kong) Group, με εξειδίκευση στις Εκθέσεις και τα Εμπορικά Κέντρα που έχει να επιδείξει

Διαβάστε περισσότερα

Τιμή 30/03/2007 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΣΦ.ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) 92.705 5,58 5,52 517.293,90 511.731,60-5.562,30

Τιμή 30/03/2007 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΣΦ.ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) 92.705 5,58 5,52 517.293,90 511.731,60-5.562,30 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 30. 03. 2007 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Κτήσεως Τιμή 30/03/2007 Συνολική Αξία Κτήσεως( ) Συνολική Αξία 30/03/2007 ( ) Διαφορά Αξίας ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΞΕΝΩΝ ΑΓΟΡΑΣΤΩΝ

ΛΙΣΤΑ ΞΕΝΩΝ ΑΓΟΡΑΣΤΩΝ ΛΙΣΤΑ ΞΕΝΩΝ ΑΓΟΡΑΣΤΩΝ Α/Α ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΡ.ΑΓΟΡΑΣΤΩΝ ΧΩΡΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ 1 AGORA MERCHANDISING GROUP ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ 1 AUSTRALIA Μπύρες και Αλκοολούχα Ποτά, Delicatessen,

Διαβάστε περισσότερα

!"#$%$&'()"*+,$'$%,%"!" !"-.''$+,"/0%*,*0+"! !"1(*$+,*2*("(&'$$'"!" !"34.(&,0+"&+4"5'&*+*+6"!"

!#$%$&'()*+,$'$%,%! !-.''$+,/0%*,*0+! !1(*$+,*2*((&'$$'! !34.(&,0+&+45'&*+*+6! !"##$%&'%##($)$ &&&&&*$+,-.&!/01&2(!& &&&&&3%/)&$)&4$-)51&6"7"8+&9: +( &;:?@")?&A5#(&B%")?5+$%) C64A6&'-8-5/#(&5)?&C))%D5+$%)&E-)+/- >)D$/%)@-)+&5)?&F5+"/5,&'-8%"/#-8&6/-5 GC4&5)?&'-@%+-&4-)8$)7&H)$+

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Διαχείρισης Στόλου Νικόλαος Ροδόπουλος

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Διαχείρισης Στόλου Νικόλαος Ροδόπουλος Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Διαχείρισης Στόλου Νικόλαος Ροδόπουλος Πρόεδρος ΔΣ Ελληνικής Εταιρείας Logistics Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της OnLine Data AE Country LPI Rank Customs Infrastructure International

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά. Πλάτων Μπαλτάς Enfinity Hellas

Φωτοβολταϊκά. Πλάτων Μπαλτάς Enfinity Hellas Φωτοβολταϊκά Πλάτων Μπαλτάς Enfinity Hellas Φ/Β στην Ελλάδα την τελευταία τριετία Ε.Π.Αν. 2005 100 αιτήσεις για χρηματοδότηση «κάτι καλό προβλέπεται» Ν.3468 / 2006 Δημιουργία επιχειρηματικών ευκαιριών

Διαβάστε περισσότερα

Marios Karagiannopoulos, B.Eng, M.Sc Staff Software Engineer, Tech Lead

Marios Karagiannopoulos, B.Eng, M.Sc Staff Software Engineer, Tech Lead Daedalus/Bytemobile/Citrix Marios Karagiannopoulos, B.Eng, M.Sc Staff Software Engineer, Tech Lead About.me Marios Karagiannopoulos B.Eng. Software Engineering, T.E.I. of Athens M.Sc. Computational Mathematics

Διαβάστε περισσότερα

Τρέχουσα κατάσταση ελληνικού εξωτερικού εμπορίου σε σχέση με τα υπόλοιπα Κράτη Μέλη της Ε.Ε..

Τρέχουσα κατάσταση ελληνικού εξωτερικού εμπορίου σε σχέση με τα υπόλοιπα Κράτη Μέλη της Ε.Ε.. Τρέχουσα κατάσταση ελληνικού εξωτερικού εμπορίου σε σχέση με τα υπόλοιπα Κράτη Μέλη της Ε.Ε.. Σκοπός του παρόντος σημειώματος είναι η συνοπτική επισκόπηση της τρέχουσας κατάστασης του ελληνικού εξωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΖΗΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΡΙΘ.ΔΕΛΤΙΟΥ: 4 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 Το Εμπορικό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ / GRAND TOTAL : 630,986 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ / % OF TOTAL : Own : 29.56% Client : 4.86% Clientele: 65.58%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ / GRAND TOTAL : 630,986 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ / % OF TOTAL : Own : 29.56% Client : 4.86% Clientele: 65.58% Προϊόν / Product : Σ.Μ.Ε. ''FTSE/Χ.Α. Large Cap'' - FUTURES ''FTSE/Athex Large Cap'' 1 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. - INVESTMENT BANK OF GREECE S.A. 132,214 20.95 2 NBG SECURITIES A.E.Π.Ε.Υ. - NBG SECURITIES

Διαβάστε περισσότερα

Now available!!! Microsoft Dynamics NAV Microsoft Dynamics CRM Microsoft Dynamics BI Microsoft Share Point Portal Microsoft.NET applications On

Now available!!! Microsoft Dynamics NAV Microsoft Dynamics CRM Microsoft Dynamics BI Microsoft Share Point Portal Microsoft.NET applications On Now available!!! Microsoft Dynamics NAV Microsoft Dynamics CRM Microsoft Dynamics BI Microsoft Share Point Portal Microsoft.NET applications On Premises or On Cosmos Cloud! Microsoft Dynamics NAV H ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. ΜΕΧΡΙ 31.05.2011

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. ΜΕΧΡΙ 31.05.2011 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. ΜΕΧΡΙ 31.05.2011 1 FLORIAN SECURITY SYSTEMS S.A. Φορητός πυροσβεστήρας CO 2 2 kg κατασκευής Milmet S.A. Φορητός πυροσβεστήρας

Διαβάστε περισσότερα

4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece

4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece 4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece SESSION II: Best case Cogeneration project(s) in Greece Dimitris Miras Head of Thermo-electric Power Projects Dpt, ITA Group

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 31. 03. 2011 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Τιμή Συνολική Αξία Συνολική Αξία Διαφορά Αξίας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 31. 03. 2011 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Τιμή Συνολική Αξία Συνολική Αξία Διαφορά Αξίας ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 31. 03. 2011 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Τιμή Συνολική Αξία Συνολική Αξία Διαφορά Αξίας Κτήσεως 31/03/2011 Κτήσεως( ) 31/03/2011 ( ) Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: Παρασκευή 4 Ιουνίου 2010 07:30

Διαβάστε περισσότερα

Χτίζοντας την ΕΚΕ από..μέσα προς τα έξω! 2013 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved.

Χτίζοντας την ΕΚΕ από..μέσα προς τα έξω! 2013 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved. Χτίζοντας την ΕΚΕ από..μέσα προς τα έξω! 2013 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved. 1. Σύντομη παρουσίαση της Grant Thornton 2013 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved.

Διαβάστε περισσότερα

www.extendeddisc.gr info@ @extendeddisc.gr

www.extendeddisc.gr info@ @extendeddisc.gr The information partner you need! info@extendeddisc.gr «Πιστεύουμε ότι μπορούμε να αλλάξουμε τα δεδομένα της επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων και να τους βοηθήσουμε στην προσωπική τους ανάπτυξη και στην

Διαβάστε περισσότερα

RAYCON Σύστημα Ανίχνευσης Ξένων Σωματιδίων για συσκευασμένα και χύμα προϊόντα

RAYCON Σύστημα Ανίχνευσης Ξένων Σωματιδίων για συσκευασμένα και χύμα προϊόντα RAYCON Σύστημα Ανίχνευσης Ξένων Σωματιδίων για συσκευασμένα και χύμα προϊόντα Υψηλής ακρίβειας και αξιοπιστίας ανίχνευση μεταλλικών και ξένων σωματιδίων Συμπαγής και στιβαρή κατασκευή με εύκολο τρόπο καθαρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ενοποίηση υφιστάμενων Αγορών ΧΑΚ/ Κατάταξη εισηγμένων εταιρειών στις Αγορές του ΧΑΚ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενοποίηση υφιστάμενων Αγορών ΧΑΚ/ Κατάταξη εισηγμένων εταιρειών στις Αγορές του ΧΑΚ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 0115/00010838/el Ανακοινώσεις ΧΑΚ Cyprus Stock Exchange Ενοποίηση υφιστάμενων Αγορών ΧΑΚ/ Κατάταξη εισηγμένων εταιρειών στις Αγορές του ΧΑΚ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ CSE Attachment: 1. CSE Announce Non

Διαβάστε περισσότερα

Οι νέες τάσεις στην αγορά των Αµοιβαίων Κεφαλαίων στην Ελλάδα: Τα αποτελέσµατα της παγκοσµιοποίησης

Οι νέες τάσεις στην αγορά των Αµοιβαίων Κεφαλαίων στην Ελλάδα: Τα αποτελέσµατα της παγκοσµιοποίησης 9:15-9:45 Εγγραφές 9:45-10:00 Πάνελ 1ο Καλωσόρισµα από ρ. Παναγιώτη Αλεξάκη Παραδοσιακή και Σύγχρονη ιαχείριση Χαρτοφυλακίου Συντονιστής: Παναγιωτάκης Α, ιευѳύνων σύµβουλος. Marfin Global Asset Management

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Παρουσίαση. Aon Risk Solutions Aon Greece S.A.

Εταιρική Παρουσίαση. Aon Risk Solutions Aon Greece S.A. Εταιρική Παρουσίαση H Aon Corp. Η Aon Corp. είναι παγκόσμιος ηγέτης στη μεσιτεία ασφαλίσεων, αντασφαλίσεων, υπηρεσιών διαχείρισης κινδύνων και συμβουλών σε θέματα παροχών προσωπικού. Για περισσότερες πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

somfy.com Οδηγός CTS 25 Στοιχεία προϊόντος CTS 25 Κατάλογος εξαρτημάτων CTS 25 Συμβουλές εγκατάστασης CTS 25

somfy.com Οδηγός CTS 25 Στοιχεία προϊόντος CTS 25 Κατάλογος εξαρτημάτων CTS 25 Συμβουλές εγκατάστασης CTS 25 somfy.com Οδηγός CTS 25 Στοιχεία προϊόντος CTS 25 Κατάλογος εξαρτημάτων CTS 25 Συμβουλές εγκατάστασης CTS 25 Copyright 2008 Somfy SAS. All rights reserved - V2-06/2009 C T S 2 5 σ τ ο ι χ ε ί α π ρ ο ϊ

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI-FOLLIE A.B.E.E. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005. Γενικές πληροφορίες για την εταιρία

FOLLI-FOLLIE A.B.E.E. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005. Γενικές πληροφορίες για την εταιρία FOLLI - FOLLIE ABEE ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 Γενικές πληροφορίες για την εταιρία Στοιχεία της Επιχείρησης Πλήρες Όνομα: FOLLI-FOLLIE A.B.E.E. Έδρα: 23o

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ, Διευθυντής στην Group `Y Consulting ΕΠΕ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ, Διευθυντής στην Group `Y Consulting ΕΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ, Διευθυντής στην Group `Y Consulting ΕΠΕ Ανάλυση Κύκλου Ζωής (L.C.A.) Τεχνική εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που συνδέονται με

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΕΕΣ ΠΤΕΡΥΓΕΣ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 19,972,437.91 Έργο ενταγμένο στο ΕΣΠΑ Μάρτιος 2013 κωδικός MIS 430043 Υποέργο 1 Μελέτη: Προϋπολογισμού 3.072.437,91 (έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 30.09. 2014 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεµάχια Μέση Τιµή Κτήσεως

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 30.09. 2014 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεµάχια Μέση Τιµή Κτήσεως ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 30.09. 2014 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεµάχια Μέση Τιµή Κτήσεως Τιµή 30/09/2014 Συνολική Αξία Κτήσεως( ) Συνολική Αξία 30/09/2014 ( ) Ι ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ P.O. BOX 5108, Jeddah 21 422 Tel: 00966 12 66 90 824 E-Mail: ecocom-jeddah@mfa.gr

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ P.O. BOX 5108, Jeddah 21 422 Tel: 00966 12 66 90 824 E-Mail: ecocom-jeddah@mfa.gr ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗΝ ΤΖΕΝΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ P.O. BOX 5108, Jeddah 21 422 Tel: 00966 12 66 90 824 E-Mail: ecocom-jeddah@mfa.gr ΠΡΟΣ: Υπουργείο Εξωτερικών -Β8 /νση

Διαβάστε περισσότερα

1/1/2008 31/12/2008.. www.etem.gr www.ase.gr

1/1/2008 31/12/2008.. www.etem.gr www.ase.gr .. 1 31 2008 1). 2). 3) 4). 5). 6) 10.3401/2005 1/1/2008 31/12/2008.. www.etem.gr www.ase.gr 2 .. «..» /. 1 31 2008, 3556/2007 2008.,, &,..,..,,.., STEELMET S.A. Plovdiv AM 115252741 U,, STEELMET S.A.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕΚ. Καθ. Κ. Ρακόπουλος Καθ. Δ. Χουντάλας Λεκτ. Ε. Γιακουμής

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕΚ. Καθ. Κ. Ρακόπουλος Καθ. Δ. Χουντάλας Λεκτ. Ε. Γιακουμής ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕΚ Καθ. Κ. Ρακόπουλος Καθ. Δ. Χουντάλας Λεκτ. Ε. Γιακουμής 1. 1. ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Προσομοίωση κινητήρων με έμφαση στην καύση και το σχηματισμό ρύπων. Λεπτομερή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 30-09-2011 (Ν. 3371/05 άρθρο 34) ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 30-09-2011 (Ν. 3371/05 άρθρο 34) ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 30-09-2011 ΜΕΣΗ Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ ΕΤ. ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ EUROBANK PROPERTIES A.E.E.Π. (ΚΟ) 80.165 5,70 4,01 456.940,50 321.461,65-135.478,85

Διαβάστε περισσότερα

TALAR ROSA -. / ',)45$%"67789

TALAR ROSA -. / ',)45$%67789 TALAR ROSA!"#"$"%$&'$%(" )*"+%(""%$," *$ -. / 0"$%%"$&'1)2$3!"$ ',)45$%"67789 ," %"(%:,;,"%,$"$)$*2

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο LEED και το Commissioning. Εθελοντικά συστήματα βαθμονόμησης κτιρίων και ιαδικασίες Λειτουργικής Παραλαβής Συστημάτων

Εισαγωγή στο LEED και το Commissioning. Εθελοντικά συστήματα βαθμονόμησης κτιρίων και ιαδικασίες Λειτουργικής Παραλαβής Συστημάτων Εισαγωγή στο LEED και το Commissioning. Εθελοντικά συστήματα βαθμονόμησης κτιρίων και ιαδικασίες Λειτουργικής Παραλαβής Συστημάτων Παρασκευόπουλος Βασίλης Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, P.E., ASHRAE Accredited

Διαβάστε περισσότερα

Fourlis Holdings S.A.

Fourlis Holdings S.A. Fourlis Holdings S.A. Μάιος 2006 Smith Barney Third Annual Small/Mid Cap Conference 1 Ένας από τους μεγαλύτερους εμπορικούς ομίλους διαρκών καταναλωτικών αγαθών στην Ελλάδα. Ανάλυση Πωλήσεων FY05 Χονδρική

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Οικονομικής Ανάπτυξης : Επιχειρηματικότητα. Θεωρία και Στρατηγική Πολυεθνικών Επιχειρήσεων

Ειδικά Θέματα Οικονομικής Ανάπτυξης : Επιχειρηματικότητα. Θεωρία και Στρατηγική Πολυεθνικών Επιχειρήσεων ΕΚΠΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS 2015-2016 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝEΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Bureau Veritas Training Schedule 2009 Athens

Bureau Veritas Training Schedule 2009 Athens Bureau Veritas Training Schedule 2009 Athens BV Issue: Dec.08 January Days/Ηµέρες 12-15 Advanced Vetting Inspections 4 Προηγµένο Σεµινάριο Ελέγχου εξαµενοπλοίων 20-21 Doing Business in Multicultural Environment

Διαβάστε περισσότερα

Online AdEx Tracking Current Status & Opportunities

Online AdEx Tracking Current Status & Opportunities Online AdEx Tracking Current Status & Opportunities IAB Hellas Online AdEx Report Έργο & Σκοπός Το IAB Hellas έχει αναλάβει την καταγραφή της online διαφημιστικής δαπάνης από το 2002 Με σκοπό Την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Έντυπων Περιοδικών

Κατάλογος Έντυπων Περιοδικών Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας ανέπτυξε τον online κατάλογο αναφοράς των περιοδικών εκδόσεων σε έντυπη µορφή που συµπεριλαµβάνονται στη Συλλογή της. > Το περιβάλλον αλληλεπίδρασης

Διαβάστε περισσότερα

S.No PrηNo/Part Number Parηa AdΉ/Part Name Mak.Serisi/Mac.Series 1 707-98-15770 ARM KIT PC45MR-3 2 3 K-707-99-36330 KOVA L FT K T/BUCKET KIT PC138-2

S.No PrηNo/Part Number Parηa AdΉ/Part Name Mak.Serisi/Mac.Series 1 707-98-15770 ARM KIT PC45MR-3 2 3 K-707-99-36330 KOVA L FT K T/BUCKET KIT PC138-2 S.No PrηNo/Part Number Parηa AdΉ/Part Name Mak.Serisi/Mac.Series 1 707-98-15770 ARM KIT PC45MR-3 2 3 K-707-99-36330 KOVA L FT K T/BUCKET KIT PC138-2 4 K-707-99-37340 KOVA L FT K T/BUCKET KIT PC138-2 5

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΖΗΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΡΙΘ.ΔΕΛΤΙΟΥ: 3 ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 Το Εμπορικό

Διαβάστε περισσότερα

Το ελίτ τραπεζικό δίκτυο

Το ελίτ τραπεζικό δίκτυο το ταγκό των αγορών & ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΚΟΛΠΟ 13 Το ελίτ τραπεζικό δίκτυο Αν και θεωρητικά οι τράπεζες έχουν ως πρωταρχικό στόχο τη συνδρομή τους στην οικονομική ανάπτυξη των κρατών, στην πράξη εμφανίζονται πολύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΓΟΝΤΑΣ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΕΞΑΓΟΝΤΑΣ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΙΔΡΥΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ BΙΚΤΩΡΙΑΣ KΑΡΕΛΙΑ ΕΞΑΓΟΝΤΑΣ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΙΗΜΕΡΙ Α ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 8 & 9 Δεκεμβρίου 2014 ευτέρα 08.12.14 08:30-09:15

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής Ανάπτυξης

Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής Ανάπτυξης Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής Ανάπτυξης Αλέξανδρος Τζαδήμας Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού Δεκέμβριος 2012 Εμπορικό Και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών People

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ- ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

... 1... 6 +." /%&# 0#,- # $%&# 1/1 31/12/2005... 10 +." /%&# 0# (%,# # $%&# 1/1 31/12/2005... 11 1... 13

... 1... 6 +. /%&# 0#,- # $%&# 1/1 31/12/2005... 10 +. /%&# 0# (%,# # $%&# 1/1 31/12/2005... 11 1... 13 ... 5 1.... 6 31,...!" # $%&# 1/1 31/12/... 8 '( )# # 31 * +%,-... 9 +." /%&# 0#,- # $%&# 1/1 31/12/... 10 +." /%&# 0# (%,# # $%&# 1/1 31/12/... 11 (*." %." # $%&# 1/1 31/12/... 12 1.... 13 1.1 %1%,# '(

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΡΤΙΟΣ 08

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΡΤΙΟΣ 08 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΡΤΙΟΣ 08 Περιεχόμενα Δραστηριότητες Όμιλος Fashion Box Σύντομο Ιστορικό Δομή Αγορά Εμπορικά Σήματα Δίκτυο Πωλήσεων Ανθρώπινο Δυναμικό Δυνατά Σημεία Στρατηγικοί Στόχοι Ενοποιημένα

Διαβάστε περισσότερα

Atradius Venue in Athens. 17 years Atradius in Greece

Atradius Venue in Athens. 17 years Atradius in Greece 1 Atradius Venue in Athens 17 years Atradius in Greece Athens, October 16th, 2014 Dr. Thomas Langen, Senior Regional Director Germany, Central and Eastern Europe Agenda Strong network of partners since

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης

Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ CYS ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ : 2001 7µελές Δ.Σ ΜΕΤΟΧΟΣ : ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (100%) ΕΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ : 2002 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

* * EΚΠAIΔEVΣH ΚΑι ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑθΗΣΗ *

* * EΚΠAIΔEVΣH ΚΑι ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑθΗΣΗ * ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟ ΓΡΑΜΜΑ * * EΚΠAIΔEVΣH ΚΑι ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑθΗΣΗ * * * * * ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑιΔΕIΑΣ, ΔΙΑ ΒίΟΥ ΜΑθΗΙΗΣ ΚΑι θρηικευμα mn Euρωπaϊιo\ΈVWΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ EupιιmιW ΚοΜΜι!όΤομάο Μι τη σvyxρημcπoδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 30. 12. 2005

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 30. 12. 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 30. 12. 2005 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεµάχια Μέση Τιµή Τιµή Συνολική Αξία Συνολική Αξία ιαφορά Αξίας Κτήσεως 30/12/2005 Κτήσεως( ) 30/12/2005 ( ) Ι ΕΠΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτεται το πρόγραμμα της ημερίδας και πρόσθετες πληροφορίες.

Επισυνάπτεται το πρόγραμμα της ημερίδας και πρόσθετες πληροφορίες. Ημερίδα με θέμα «Έξυπνα ενεργειακά συστήματα για Αειφόρα Νοσοκομεία: Η εμπειρία του προγράμματοςgreen@hospital» θα πραγματοποιηθεί στη Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων στις 10.00 15.00 την Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 2011

ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 2011 ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 2011 Πρόγραμματος ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τμήματος ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ Επιστημονικός Υπεύθυνος Δρ. Χ.Ν. Στεφανάκος Επίκουρος Καθηγητής ΑΙΓΑΛΕΩ, Φεβρουάριος 2011 Περιεχόμενα 1. Γενικά... 2 2. Επιστημονική

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εκπαιδεύσεων & Εξετάσεων Πιστοποίησης

Πρόγραμμα Εκπαιδεύσεων & Εξετάσεων Πιστοποίησης Information Sheet Εκπαίδευση Πρόγραμμα Εκπαιδεύσεων & Εξετάσεων Πιστοποίησης Η Εκπαίδευση της Hellas & Cyprus προσφέρει τις κάτωθι προγραμματισμένες Ανοιχτές Εκπαιδεύσεις που διεξάγονται στο Εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Now available!!! Microsoft Dynamics NAV & Microsoft Dynamics CRM Also in Cosmos Cloud!

Now available!!! Microsoft Dynamics NAV & Microsoft Dynamics CRM Also in Cosmos Cloud! Now available!!! Microsoft Dynamics NAV & Microsoft Dynamics CRM Also in Cosmos Cloud! H ελληνική έκδοση του Microsoft Dynamics NAV είναι ένα ολοκληρωμένο λογισμικό διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP).

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΣΕ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ, ΣΙΔΝΕΪ, ΑΘΗΝΑ, ΠΕΚΙΝΟ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 7-8 Μαΐου 2009 1 ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΤΑΛΟΣ Α.Ε ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ ACE 2014 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΟΝ ΡΙΚΗ ΛΙΑΝΙΚΗ

ΤΡΑΤΑΛΟΣ Α.Ε ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ ACE 2014 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΟΝ ΡΙΚΗ ΛΙΑΝΙΚΗ 626 ZZ HIGH QUALITY ΡΟΥΛΕΜΑΝ 1,5 3 70x48x35 (4.055) ΡΟΥΛΕΜΑΝ 120 204 88,4x30x26 (4.058) ΡΟΥΛΕΜΑΝ 200 340 ACE 104948/10 JLM ΡΟΥΛΕΜΑΝ 12 20,4 ACE 108 (8X22X7) ΡΟΥΛΕΜΑΝ 4 6,8 ACE 11749/10 ΡΟΥΛΕΜΑΝ 2,7 4,59

Διαβάστε περισσότερα

Ναυτιλιακή Χρηματοδότηση Αθήνα, 7/6/2007 Κωνσταντίνος Δημητρίου Account manager, NBG

Ναυτιλιακή Χρηματοδότηση Αθήνα, 7/6/2007 Κωνσταντίνος Δημητρίου Account manager, NBG Ναυτιλιακή Χρηματοδότηση Αθήνα, 7/6/2007 Κωνσταντίνος Δημητρίου Account manager, NBG Οι Ναυτιλιακές Αγορές θεωρούνται υψηλού κινδύνου Λόγω των έντονων διακυμάνσεων (cyclicality) Λόγω των σημαντικών κεφαλαίων

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα με έγκριση ποιότητας από την ΕΑΙΠ. Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Κοινωνικών Επιστημών και Νομικής

Προγράμματα με έγκριση ποιότητας από την ΕΑΙΠ. Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Κοινωνικών Επιστημών και Νομικής Ενημέρωση: 11 Μαρτίου, 2015 Διευκρινίζεται ότι τα ΙΠ με «Άδεια Λειτουργίας» δικαιούνται να προσφέρουν προγράμματα, τα οποία αυτόματα αναγνωρίζονται από το κράτος, χωρίς να τα υποβάλουν στην αυστηρή διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικό αέριο Επενδύσεις στην Ελλάδα. Χάρης Σαχίνης Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος ΔΕΠΑ

Φυσικό αέριο Επενδύσεις στην Ελλάδα. Χάρης Σαχίνης Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος ΔΕΠΑ Φυσικό αέριο Επενδύσεις στην Ελλάδα Χάρης Σαχίνης Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος ΔΕΠΑ Ενέργεια και Επενδύσεις στην Ελλάδα Αθήνα, 15 Μαΐου 2012 Ο Όμιλος ΔΕΠΑ Ελληνικά Πετρέλαια Ελληνικό Δημόσιο 35% 65% Εμπορία

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΙ & ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ

ΞΕΝΟΙ & ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΞΕΝΟΙ & ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ 1 ΞΕΝΟΙ & ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ 2 ΞΕΝΟΙ & ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ 3 ΞΕΝΟΙ & ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ 4 ΤΡΑΠΕΖΕΣ / ΚΙΝΗΤΡΑ 5 ΤΡΑΠΕΖΕΣ / ΑΝΤΙΚΙΝΗΤΡΑ 6 ΞΕΝΟΙ & ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΖΗΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΡΙΘ.ΔΕΛΤΙΟΥ: 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Το Εμπορικό

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεσμος Δικηγορικών Εταιριών Ελλάδος

Σύνδεσμος Δικηγορικών Εταιριών Ελλάδος Σύνδεσμος Δικηγορικών Εταιριών Ελλάδος 5 Ιουλίου 2011 H Aon Corp. Η Aon Corp. είναι παγκόσμιος ηγέτης στη μεσιτεία ασφαλίσεων, αντασφαλίσεων, υπηρεσιών διαχείρισης κινδύνων και συμβουλών σε θέματα παροχών

Διαβάστε περισσότερα

Cosmos Shipping. Η λύση της Cosmos Business Systems βασισμένη στο MICROSOFT DYNAMICS NAV. Διαχείριση επιχειρήσεων εφοδιασμού πλοίων.

Cosmos Shipping. Η λύση της Cosmos Business Systems βασισμένη στο MICROSOFT DYNAMICS NAV. Διαχείριση επιχειρήσεων εφοδιασμού πλοίων. Η λύση της Cosmos Business Systems βασισμένη στο MICROSOFT DYNAMICS NAV Cosmos Shipping Διαχείριση επιχειρήσεων εφοδιασμού πλοίων. Licensing Solutions Microsoft Business Solutions Information Worker Solutions

Διαβάστε περισσότερα

H ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ SBE

H ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ SBE SHIPPING & BUSINESS EDUCATION. H ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ SBE Στόχος και ακρογωνιαίος λίθος της εισήγησης μας είναι η ανασυγκρότηση και αναβάθμιση της παρεχόμενης στην Ελλάδα ναυτιλιακής και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Χ Ρ ΗΜ ΑΤ ΙΣ Τ ΗΡ ΙΑ CISCO EXPO 2009 G. V a s s i l i o u - E. K o n t a k i s g.vassiliou@helex.gr - e.k on t ak is@helex.gr 29 Α π ρ ι λ ί ο υ 20 0 9 Financial Services H E L E X N O C A g e

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ «HENKEL ΕΛΛΑΣ A.Β.Ε.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ «RILKEN BIOMHXANIΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανταλλακτικά για Laptop Toshiba

Ανταλλακτικά για Laptop Toshiba Ανταλλακτικά για Laptop Toshiba Ημερομηνία έκδοσης καταλόγου: 6/11/2011 Κωδικός Προϊόντος Είδος Ανταλλακτικού Μάρκα Μοντέλο F000000901 Inverter Satellite A10 Series, A10 PSA10L-033X4P F000000902 Inverter

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Παρουσίαση. Aon Risk Solutions Aon Greece S.A.

Εταιρική Παρουσίαση. Aon Risk Solutions Aon Greece S.A. Εταιρική Παρουσίαση H Aon plc. Η Aon plc. κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως στη μεσιτεία ασφαλίσεων, αντασφαλίσεων, υπηρεσιών διαχείρισης κινδύνων και συμβουλών σε θέματα παροχών προσωπικού. H Aon σε αριθμούς

Διαβάστε περισσότερα

Société d'investissement à Capital Variable. Εξαμηνιαία έκθεση και μη πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις

Société d'investissement à Capital Variable. Εξαμηνιαία έκθεση και μη πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 44 873 Εξαμηνιαία έκθεση και μη πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις LUXEMBOURG Εξαμηνιαία έκθεση και μη πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Société d'investissement à Capital Variable. Εξαμηνιαία έκθεση και μη πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις

Société d'investissement à Capital Variable. Εξαμηνιαία έκθεση και μη πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις ING (L) Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 44 873 Εξαμηνιαία έκθεση και μη πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις LUXEMBOURG ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ Ε.Ε.Μ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

P.C. SPLASH WATER PUBLIC COMPANY LTD

P.C. SPLASH WATER PUBLIC COMPANY LTD reelection: 0133/00008659/en General Meeting P.C. SPLASH WATER PUBLIC COMPANY LTD Annual General Meeting (en) The Board of Directorsof the company P.C. SPLASH WATER PUBLIC COMPANY LTD announces that the

Διαβάστε περισσότερα

Investment Banking Διάλεξη 3 Μια εισαγωγή στην Επενδυτική Τραπεζική

Investment Banking Διάλεξη 3 Μια εισαγωγή στην Επενδυτική Τραπεζική Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Τραπεζικής και Χρηματοοικονομικής Διοικητικής Investment Banking Διάλεξη 3 Μια εισαγωγή στην Επενδυτική Τραπεζική Μιχάλης Ανθρωπέλος anthropel@unipi.gr 1 Investment Banking

Διαβάστε περισσότερα

P/BV 1.03 1.00 12M 2.513 Div. Yield 0.7% 5.5% Υπεγράφη η νέα συµφωνία για την δραστηριοποίηση της ΟΠΑΠ ΑΕ στην Κύπρο

P/BV 1.03 1.00 12M 2.513 Div. Yield 0.7% 5.5% Υπεγράφη η νέα συµφωνία για την δραστηριοποίηση της ΟΠΑΠ ΑΕ στην Κύπρο 13 Φεβρουαρίου 2003 Σχόλιο Αγοράς Το χθεσινό έντονα ανοδικό άνοιγµα έδωσε την ευκαιρία στους επενδυτές να αποκοµίσουν τα βραχυπρόθεσµα τους κέρδη οδηγώντας την αγορά κατά το κλείσιµο σε αρνητικό έδαφος.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ALPHA ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ALPHA ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ALPHA ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ALPHA ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Αρ. Εγκρ.Ε.Κ. 513/23.08.2007 ΦΕΚ 1763 Β/04.09.2007 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2015 Περίοδος 01/01/2015-30/06/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ TOP 38

ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ TOP 38 a/a ΕΙ ΟΣ ΣΤΗΡΙΞΕΙΣ ΤΙΜΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ SHORT-TERM MEDIUM-TERM ΚΜΟ 55 ΚΜΟ 200 RSI(14) ΙΑΚΥΜ/ΤΗΤΑ TREND TREND 5 Days 2 1 1 2 >3 Months 3-12 Months % 1 ALPHA BANK 4.83 5.00 5.2 5.90 6.38 Sideways- Sideways-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ALPHA EURO ( ) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ALPHA EURO ( ) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ALPHA EURO ( ) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 ALPHA EURO ( ) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Αρ.Εγκρ.ΕΚ 20/Θέμα 9Δ/23.9.1994 ΦΕΚ 776/Β/13.10.94 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 28..03. 2013 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Κτήσεως

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 28..03. 2013 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Κτήσεως ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 28..03. 2013 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Κτήσεως Τιμή 28/03/2013 Συνολική Αξία Κτήσεως( ) Συνολική Αξία 28/03/2013 ( ) Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διακυβέρνηση Δημόσιων Συνταξιοδοτικών Ταμείων:

Διακυβέρνηση Δημόσιων Συνταξιοδοτικών Ταμείων: Διακυβέρνηση Δημόσιων Συνταξιοδοτικών Ταμείων: Η Διεθνής Εμπειρία Νικόλαος Τεσσαρομάτης, EDEKT Asset Management και ALBA Graduate Business School Θέματα Παρουσίασης Δημόσια ταμεία: ορισμός Περιουσία δημόσιων

Διαβάστε περισσότερα