ΓΔΝΗΚΟ ΠΡΟΞΔΝΔΗΟ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΣΟ ΣΟΡΟΝΣΟ ΓΡΑΦΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΔΚΘΔΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΖ ΔΠΑΡΥΗΑ ΟΝΣΑΡΗΟ ΣΟ 2010

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΔΝΗΚΟ ΠΡΟΞΔΝΔΗΟ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΣΟ ΣΟΡΟΝΣΟ ΓΡΑΦΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΔΚΘΔΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΖ ΔΠΑΡΥΗΑ ΟΝΣΑΡΗΟ ΣΟ 2010"

Transcript

1 ΓΔΝΗΚΟ ΠΡΟΞΔΝΔΗΟ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΣΟ ΣΟΡΟΝΣΟ ΓΡΑΦΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΔΚΘΔΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΖ ΔΠΑΡΥΗΑ ΟΝΣΑΡΗΟ ΣΟ 2010 ΥΡΖΣΟ ΓΡΗΜΠΑ ΣΟΡΟΝΣΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ Α ΟΔΤ ΗΟΤΛΗΟ 2011

2 Ζ ΔΠΑΡΥΗΑ ΟΝΣΑΡΗΟ 2

3 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Α. Ζ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΖ ΔΠΑΡΥΗΑ ΟΝΣΑΡΗΟ 1. ΒΑΗΚΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΚΑΗ ΓΖΜΟΓΡΑΦΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΠΑΡΥΗΑ ΟΝΣΑΡΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΔΠΗΓΟΖ 3. ΒΑΗΚΑ ΜΔΓΔΘΖ ΕΖΣΖΖ 4. Ζ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΑΝΑ ΣΟΜΔΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ 5. ΓΔΧΡΓΗΑ & ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΣΡΟΦΗΜΧΝ 6. ΠΛΖΘΧΡΗΜΟ 7. ΑΠΑΥΟΛΖΖ 8. ΚΛΑΓΟ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ 9. Ο ΣΟΜΔΑ ΣΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 10. ΓΖΜΟΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ 11. ΓΖΜΟΗΔ ΠΡΟΜΖΘΔΗΔ ΣΟ ΟΝΣΑΡΗΟ 12. ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟ ΣΟΡΟΝΣΟ 13. ΓΗΟΡΓΑΝΧΖ ΠΑΝΑΜΔΡΗΚΑΝΗΚΧΝ ΑΓΧΝΧΝ ΔΞΔΛΗΞΖ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟΤ ΔΜΠΟΡΗΟΤ ΟΝΣΑΡΗΟ ΚΑΣΑ ΣΟ 2010 Β. ΓΗΜΔΡΔΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΥΔΔΗ ΜΔΣΑΞΤ ΔΛΛΑΓΟ ΚΑΗ ΔΠΑΡΥΗΑ ΟΝΣΑΡΗΟ 1. ΓΗΜΔΡΔΗ ΔΜΠΟΡΗΚΔ ΤΝΑΛΛΑΓΔ 2. ΔΞΑΓΧΓΔ ΑΠΌ ΔΛΛΑΓΑ 3. ΔΗΑΓΧΓΔ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ 4. ΣΟΤΡΗΜΟ 3

4 Α. Ζ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΖ ΔΠΑΡΥΗΑ ΟΝΣΑΡΗΟ 1. ΒΑΗΚΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΚΑΗ ΓΖΜΟΓΡΑΦΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΟΝΣΑΡΗΟ 2010 Δπικπάηεια Ξεξά ηεη. ρικ. Νεξφ ηεη. ρικ. πλνιηθή επηθάλεηα ηεη. ρικ. πλνιηθή θαιιηεξγήζηκε επηθάλεηα 5.9% Ππωηεύοςζα: Σοπόνηο 2010 πιεζπζκφο Οικονομία, 2010 ΑΔΠ 614,25 δηζ. δνι. Καλαδά επί ηος ζςνολικού καναδικού ΑΕΠ 37.8% Πξνζσπηθφ εηζφδεκα 498,91 δηζ. δνι. Καλαδά επί ηος ζςνολικού ζηον Καναδά 39.1% Καηά θεθαιήλ πξνζσπηθφ εηζφδεκα Ονηάπιο δνι. Καλαδά Καναδάρ δνι. Καλαδά Γείθηεο ηηκψλ θαηαλαισηή (2010) 2.3% Πνζνζηφ αλεξγίαο (2010) 8.7% Ποζοζηιαία καηανομή ΑΔΠ, 2010 Πξντφληα 24.3% Εκ ηυν οποίυν: Μεηαποίηζη 15.4% Τπεξεζίεο 75.7% Πληθςζμόρ Ηνχιηνο επί ζςνολικού πληθςζμού Καναδά 38.7% Μέζε εηήζηα αχμεζε % Πξνζδφθηκν δσήο (έηε), 2006 Άνηπερ 78.8 Γςναίκερ 83.1 Δξγαηηθφ δπλακηθφ Απαζρφιεζε Νέεο ζέζεηο εξγαζίαο, Πληθςζμιακό πποθίλ 2006 (καηανομή) Γελλεζέληεο ζηνλ Καλαδά 70.8% Γελλεζέληεο ζην εμσηεξηθφ 29.2% Μεηανάζηερ ππιν ηο % Μεηανάζηερ μεηαξύ 1991 & % Μη μόνιμοι κάηοικοι 1.0% ςνολικό εξωηεπικό εμπόπιο, 2010 (διεθνέρ και επαπσιακό) Δμαγσγέο 309,48 δηζ. δνι. Καλαδά Δηζαγσγέο 309,03 δηζ. δνι. Καλαδά Δκπνξηθφ ηζνδχγην 0,45 δηζ. δνι. Καλαδά Κςπιόηεπερ σώπερ πποοπιζμού εξαγωγών Ονηάπιο, 2010 Ζ.Π.Α. 78.8% Ζλσκέλν Βαζίιεην 7.6% Ννξβεγία 1.5% Μεμηθφ 1.2% Κίλα 1.0% Κςπιόηεπερ σώπερ πποέλεςζηρ ειζαγωγών Ονηάπιο 2010 Ζ.Π.Α. 57.4% Κίλα 10.6% Μεμηθφ 7.5% Ηαπσλία 3.9% Γεξκαλία 1.9% 4

5 2. ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΔΠΗΓΟΖ Ζ επαξρία Οληάξην απνηειεί ηε κεγαιχηεξε νηθνλνκία ηνπ Καλαδά, θαζψο παξάγεη ην 39% ηνπ ζπλνιηθνχ εζληθνχ πξντφληνο. Ζ νηθνλνκία ηεο είλαη δηαθνξνπνηεκέλε θαη ηζνξξνπεκέλε, κε αηρκή θιάδνπο πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο, φπσο ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο θαη ηειεπηθνηλσληψλ, ρξεκαηνπηζησηηθέο ππεξεζίεο θαη κεηαπνίεζε. Χζηφζν θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, ε αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο ππήξμε αλαηκηθή, κε απνηέιεζκα ην πξαγκαηηθφ θαηά θεθαιήλ εηζφδεκα ησλ θαηνίθσλ ηεο λα ζπξξηθλσζεί θαη ε ζπλεηζθνξά ηεο ζηελ θαλαδηθή εζληθή νηθνλνκία λα πεξηνξηζηεί. ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΟ ΑΔΠ ΚΑΣΑ ΚΔΦΑΛΖΝ (ζε ρηι. δνι. Καλαδά) 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 Πηγή: Καναδική Σηαηιζηική Υπηρεζία Σν 2010 ε νηθνλνκία ηνπ Οληάξην επαλήιζε ζε ζεηηθνχο αλαπηπμηαθνχο ξπζκνχο, κεηά απφ δχν ρξφληα ππνρψξεζεο. Σν πξαγκαηηθφ αθαζάξηζην εγρψξην πξντφλ απμήζεθε θαηά 3% ην 2010 έλαληη κείσζεο 3,6% ην 2009 θαη 0,9% ην Ζ αλαπηπμηαθή επίδνζε ηνπ Οληάξην ην 2010 ππνιείπεηαη θαηά 0,1% ηεο αληίζηνηρεο επίδνζεο ηεο εζληθήο θαλαδηθήο νηθνλνκίαο, πνπ δηακνξθψζεθε ζην 3,1%. Σν νλνκαζηηθφ ΑΔΠ ζεκείσζε αχμεζε θαηά 6,2%, έλαληη ππνρψξεζεο θαηά 1,1% ην ΚΤΡΗΟΗ ΜΑΚΡΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΗ ΓΔΗΚΣΔ (πξφβιεςε) Ολνκαζηηθφ ΑΔΠ (δηζ. δνι. Καλαδά)) 584,46 578,18 614,25 645,40 (% μεηαβολή) 0,1-1,1 6,2 5,1 Πξαγκαηηθφ ΑΔΠ (% μεηαβολή) -0,9-3,6 3,0 2,7 Πξνζσπηθφ Δηζφδεκα (% μεηαβολή) 2,7-0,2 4,2 3,6 Αλεξγία (% μεηαβολή) 6,5 9,4 8,7 8,2 Πιεζσξηζκφο (% μεηαβολή) 2,3 0,4 2,3 2,8 Δηαηξηθά Κέξδε πξν θφξσλ (% μεηαβολή) -10,9-13,6 17,5 13,5 Ληαληθέο Πσιήζεηο (% μεηαβολή) 3,9-2,5 5,2 4,7 Πιεζπζκφο (% μεηαβολή) 1,1 1,0 1,1 1,1 Νέεο Καηνηθίεο (σιλίαδερ) 75,1 50,4 60,4 62,8 Πηγή: Καναδική Σηαηιζηική Υπηρεζία 5

6 Ο ηνκέαο ηνπ εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ εμειίζζεηαη αξλεηηθά γηα ηελ νηθνλνκία ηνπ Οληάξην, θαζψο ην έιιεηκκα ηνπ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ δηεπξχλεηαη ζπλερψο θαηά ηα ηειεπηαία ρξφληα. Οη εμαγσγέο βηνκεραληθψλ πξντφλησλ έρνπλ πιεγεί έληνλα εμαηηίαο ηεο αξγήο αλάθακςεο ηεο δήηεζεο ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο θαη ηνλ έληνλν δηεζλή αληαγσληζκφ, ελψ ε θαηάζηαζε επηδεηλψλεηαη πεξαηηέξσ απφ ηελ άλνδν ηεο ηζνηηκίαο ηνπ θαλαδηθνχ δνιαξίνπ. Αληίζεηα, επλντθέο ζπλζήθεο δηαθαίλνληαη ζηηο εμαγσγέο πξψησλ πιψλ θαη θπζηθψλ πφξσλ, φπνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζεκαληηθέο επελδχζεηο γηα ηελ αμηνπνίεζή ηνπο. Ζ εγρψξηα δήηεζε πνπ απνηειεί ηνλ βαζηθφ κνριφ κεγέζπλζεο ηεο νηθνλνκίαο πξφθεηηαη λα επεξεαζηεί αξλεηηθά θαηά ηα επφκελα ηξία έηε απφ ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ θξαηηθψλ δαπαλψλ, αλακέλεηαη σζηφζν ηξνθνδφηεζή ηεο απφ ηελ ελδπλάκσζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ επελδχζεσλ, ελψ ε ηδησηηθή θαηαλάισζε ζα θηλεζεί νξηαθά αλνδηθά. χκθσλα κε ηελ Έθζεζε γηα ηελ Μαθξνπξφζεζκε Πνξεία ηεο Οηθνλνκίαο ηνπ Οληάξην πνπ ζπληάρζεθε απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, θαηά ηελ επφκελε ηεηξαεηία, ε νηθνλνκία ηεο επαξρίαο ζα αλαπηπρζεί κε κέζν φξν 3,1% εηεζίσο, ην θαηά θεθαιήλ εηζφδεκα ησλ θαηνίθσλ ηεο ζα απμεζεί θαηά 1,9% εηεζίσο θαη ε αλεξγία ζα θπκαλζεί ζην 8%. 3. ΒΑΗΚΑ ΜΔΓΔΘΖ ΕΖΣΖΖ Ζ ηειηθή εγρψξηα δήηεζε (πνπ απνηειεί ην άζξνηζκα ηεο ηδησηηθήο θαηαλάισζεο, ησλ εηαηξηθψλ επελδχζεσλ θαη ησλ θξαηηθψλ δαπαλψλ) δηεπξχλζεθε θαηά 4,5% ην 2010 έλαληη ππνρψξεζεο 1,2% ην πξνεγνχκελν έηνο. ΑΚΑΘΑΡΗΣΟ ΔΓΥΧΡΗΟ ΠΡΟΨΟΝ ΟΝΣΑΡΗΟ ΑΝΑ ΓΑΠΑΝΖ, (ζε διζ. δολ. έηοςρ 2002) (πξφβιεςε) ΑΔΠ, Γαπάνερ 528,64 509,42 524,51 538,89 (% μεηαβολή) -0,9-3,6 3,0 2,7 Ηδησηηθή Καηαλάισζε 320,51 320,90 331,04 339,73 (% μεηαβολή) 2,7 0,1 3,2 2,6 Γεκφζηεο Σξέρνπζεο Γαπάλεο 99,68 102,99 106,45 107,97 (% μεηαβολή) 3,9 3,3 3,4 1,4 Γεκφζηεο Δπελδχζεηο 14,63 16,77 19,34 19,01 (% μεηαβολή) -1,6 14,7 15,3-1,7 Καηαζθεπή Καηνηθηψλ 30,39 27,91 30,92 31,66 (% μεηαβολή) -3,1-8,1 10,8 2,4 Δπηρεηξεκαηηθέο Δπελδχζεηο 58,83 47,73 51,75 54,41 (% μεηαβολή) -0,4-18,9 6,5 8,0 Σειηθή Δγρψξηα Εήηεζε 523,09 516,91 540,16 553,71 (% μεηαβολή) 2,1-1,2 4,5 2,5 Δμαγσγέο 326,77 283,49 315,51 327,98 (% μεηαβολή) -6,2-13,2 11,3 4,0 Δηζαγσγέο 329,71 294,25 339,34 354,55 (% μεηαβολή) -2,1-10,8 15,3 4,5 Καζαξέο Δμαγσγέο -2,93-10,76-23,83-26,57 Μεηαβνιή Απνζεκάησλ 3,82-1,51 3,59 2,98 Πηγή: Καναδική Σηαηιζηική Υπηρεζία 6

7 Ζ πξαγκαηηθή ηδησηηθή θαηαλάισζε απμήζεθε θαηά 3,2% ην 2010, κεηά απφ κηα ρξνληά φπνπ παξέκεηλε νπζηαζηηθά ακεηάβιεηε (+0,1% ην 2009). Οη ηδησηηθέο δαπάλεο πνπ αθνξνχλ δηαξθή θαη εκηδηαξθή θαηαλαισηηθά αγαζά παξνπζίαζαλ ηε ζεκαληηθφηεξε άλνδν (5,3% θαη 5% αληίζηνηρα), ελψ νη ηδησηηθέο δαπάλεο κε δηαξθψλ θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ δελ κεηαβιήζεθαλ. πλνπηηθά, αχμεζε ζεκεηψζεθε ζηελ ηδησηηθή θαηαλάισζε νρεκάησλ θαη αληαιιαθηηθψλ, επίπισλ θαη ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ, ξνπρηζκνχ θαη ππνδεκάησλ, ηξνθίκσλ θαη κε νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ, θαζψο θαη θαπζίκσλ θίλεζεο. Αληίζεηα, ππνρψξεζαλ νη ηδησηηθέο δαπάλεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, πξντφλησλ θαπλνχ θαη πξντφλησλ ελέξγεηαο. Σέινο, ε ηδησηηθή θαηαλάισζε ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ απμήζεθε θαηά 3,4% ην 2010 έλαληη 0,6% ην Οη επηρεηξεκαηηθέο επελδχζεηο ζε κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ θαη εγθαηαζηάζεηο απμήζεθαλ θαηά 6,5% ην 2010 (απφ -18,9% ην 2009), ζπκβάιινληαο ζεκαληηθά ζηνλ ξπζκφ αλφδνπ ηνπ ΑΔΠ ηνπ Οληάξην: νη πξαγκαηηθέο επελδχζεηο ζε κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ απμήζεθαλ θαηά 11% (έλαληη κείσζεο θαηά 19% ην 2009), ελψ νη πξαγκαηηθέο επελδχζεηο ζε θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο απμήζεθαλ θαηά 2,4% (έλαληη κείσζεο 18,4%). Καηά ηελ ίδηα ρξνληά, νη επηρεηξήζεηο ηνπ Οληάξην αχμεζαλ ηα απνζέκαηά ηνπο θαηά 7,2 δηζ. δνιάξηα (ζε ηηκέο ηνπ 2002), έλαληη κείσζήο ηνπο θαηά 1,4 δηζ. δνι. ην Οη επελδχζεηο ζε ηδησηηθέο θαηνηθίεο αλέθακςαλ ην 2010, ζεκεηψλνληαο άλνδν θαηά 10,8%, έπεηηα απφ δχν ζπλερφκελα πησηηθά έηε (-8,1% θαη -3,1% ην 2009 θαη 2008 αληίζηνηρα). Ζ επίδνζε απηή αληαλαθιά ηελ αχμεζε ησλ δαπαλψλ γηα ηελ θαηαζθεπή λέσλ θαηνηθηψλ (θαηά 12,4%) θαη ηελ αλαθαηαζθεπή παιαηνηέξσλ θηηζκάησλ (θαηά 12,7%). Δπηπιένλ, νη δαπάλεο κεηαβίβαζεο θαηνηθηψλ απμήζεθαλ θαηά 4,8%. Οη δεκφζηεο επελδχζεηο πάγηνπ θεθαιαίνπ απμήζεθαλ θαηά 15,3%, ελψ νη δεκφζηεο θαηαλαισηηθέο δαπάλεο θαηά 3,4%. 4. Ζ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΑΝΑ ΣΟΜΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΖ Σν ζπλνιηθφ παξαγφκελν πξντφλ ζηελ επαξρία Οληάξην θαηέγξαςε θέξδε χςνπο 3,1% ην 2010, κεηά απφ δχν ζπλερφκελα έηε ππνρψξεζεο. πγθεθξηκέλα, ε ζπλνιηθή αμία ηεο κεηαπνηεηηθήο παξαγσγήο απμήζεθε θαηά 8,2%, νη ρξεκαηνπηζησηηθέο ππεξεζίεο θαηά 2,6%, ε θαηαζθεπή θαηά 7,2% θαη ην ιηαληθφ εκπφξην θαηά 5,3%. ΑΚΑΘΑΡΗΣΟ ΔΓΥΧΡΗΟ ΠΡΟΨΟΝ ΟΝΣΑΡΗΟ ΑΝΑ ΣΟΜΔΑ, (ζε διζ. δολ. έηοςρ 2002) (πξφβιεςε) ςνολικό ΑΔΠ 486,16 468,96 482,85 496,09 (% μεηαβολή ένανηι πποηγοςμένος έηοςρ) -0,7-3,5 3,1 2,7 Γεσξγία 4,89 4,78 4,65 4,92 (% μεηαβολή ένανηι πποηγοςμένος έηοςρ) 5,1-2,3-2,7 5,9 Τινηνκία, Αιηεία 0,57 0,41 0,37 0,39 (% μεηαβολή ένανηι πποηγοςμένος έηοςρ) -10,9-28,6-9,5 6,3 Οξπρεία, Μεηαιιεία 2,68 2,13 1,86 2,10 (% μεηαβολή ένανηι πποηγοςμένος έηοςρ) 8,2-20,5-12,4 13 Μεηαπνίεζε 80,45 68,39 74,02 75,35 (% μεηαβολή ένανηι πποηγοςμένος έηοςρ) -10,3-15 8,2 1,8 7

8 Καηαζθεπή 25,18 23,48 25,17 25,97 (% μεηαβολή ένανηι πποηγοςμένος έηοςρ) -0,6-6,7 7,2 3,2 Μεηαθνξέο 19,48 18,64 19,51 20,31 (% μεηαβολή ένανηι πποηγοςμένος έηοςρ) 0,9-4,3 4,7 4,1 Ληαληθφ-Υνλδξηθφ εκπφξην 59,12 57,43 60,46 61,93 (% μεηαβολή ένανηι πποηγοςμένος έηοςρ) 1,0-2,9 5,3 2,4 Υξεκαηνπηζησηηθέο Τπεξεζίεο-Αζθάιεηεο 110,29 111,57 114,43 117,57 (% μεηαβολή ένανηι πποηγοςμένος έηοςρ) 0,6 1,2 2,6 2,7 Γηνηθεηηθέο Τπεξεζίεο 62,68 61,40 60,80 63,39 (% μεηαβολή ένανηι πποηγοςμένος έηοςρ) 0,7-2,0-1,0 4,3 Άιιεο Τπεξεζίεο 17,03 16,92 17,15 17,68 (% μεηαβολή ένανηι πποηγοςμένος έηοςρ) 1,5-0,6 1,3 3,1 Τπεξεζίεο μελίαο θαη εζηίαζεο 9,70 9,33 9,60 9,83 (% μεηαβολή ένανηι πποηγοςμένος έηοςρ) 2,0-3,8 2,9 2,4 Δθπαίδεπζε 24,11 24,33 25,15 25,72 (% μεηαβολή ένανηι πποηγοςμένος έηοςρ) 2,6 0,9 3,4 2,3 Τγεία - Πξφλνηα 30,71 31,31 32,09 32,92 (% μεηαβολή ένανηι πποηγοςμένος έηοςρ) 2,4 1,9 2,5 2,6 Γεκφζηεο Τπεξεζίεο 26,84 27,23 28,01 28,24 (% μεηαβολή ένανηι πποηγοςμένος έηοςρ) 3,2 1,5 2,9 0,8 Τπεξεζίεο Κνηλήο Χθειείαο 10,11 9,25 9,10 9,28 (% μεηαβολή ένανηι πποηγοςμένος έηοςρ) -0,1-8,5-1,6 1,9 Πηγή: Καναδική Σηαηιζηική Υπηρεζία Ζ πξνζηηζέκελε αμία ηεο κεηαπνηεηηθήο παξαγσγήο ηνπ Οληάξην ζεκείσζε άλνδν θαηά 8,2% ην 2010, κεηά απφ ηέζζεξα ζπλερφκελα ρξφληα απσιεηψλ. Ο θιάδνο ηεο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο παξνπζίαζε ζεκαληηθή αχμεζε παξαγσγήο θαηά 30%, κεηά απφ δχν ζπλερφκελεο έληνλα πησηηθέο ρξνληέο (-24,5% θαη -28,3% ην 2008 θαη 2009 αληίζηνηρα). Αμηνζεκείσηα θέξδε θαηεγξάθεζαλ επίζεο ζηνπο θιάδνπο θαηαζθεπήο κεηαιιηθψλ πξντφλησλ (6,6%) θαη κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ (13,5%). Αληίζεηα, γηα πέκπην ζπλερέο έηνο, πησηηθά θηλήζεθε ν θιάδνο ηνπ ραξηηνχ θαη εθηχπσζεο, ππνρσξψληαο θαηά 5%. Ο ΚΛΑΓΟ ΣΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΣΟΤ ΟΝΣΑΡΗΟ (% κεηαβνιή αμίαο παξαγσγήο ) Πηγή: Indystry Canada 8

9 Ζ ζπλνιηθή αμία ηνπ ιηαληθνχ εκπνξίνπ, ζε εηήζηα βάζε, απμήζεθε θαηά 5,9% ην 2010, απφ 0,1% ην πξνεγνχκελν έηνο. Ο θχθινο εξγαζηψλ ηνπ ρνλδξεκπνξίνπ δηεπξχλζεθε θαηά 4,9%, κεηά απφ δχν πησηηθά ρξφληα. ΓΗΑΡΘΡΩΖ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΖ ΔΠΑΡΥΗΑ ΟΝΣΑΡΗΟ 5% 2% 7% 5% 2% 30% Υξεκαηνπηζησηηθέο Τπεξεζίεο Μεηαπνίεζε Ληαληθφ-Υνλδξηθφ Δκπφξην 15% 15% 19% Τγεία- Δθπαίδεπζε Πιεξνθνξηθή - Πνιηηηζκφο Μεηαθνξέο Τπεξεζίεο Κνηλήο Χθειείαο Καηαζθεπή Άιιεο Σν 2010, ν ηνκέαο ησλ θαηαζθεπψλ δηεχξπλε ην θχθιν εξγαζηψλ ηνπ θαηά 7,2%, αλαθάκπηνληαο απφ έλα έληνλα πησηηθφ έηνο, θαηά ην νπνίν ππνρψξεζε θαηά 6,7%. Ζ αχμεζε ζηνλ ηνκέα ηεο ηδησηηθήο θαηνηθίαο δηακνξθψζεθε ζην 13,2% θαη ζηνλ ηνκέα ηεο επαγγεικαηηθήο θαηαζθεπήο ζην 5,3%. Ζ αμία ηεο εμνξπθηηθήο παξαγσγήο ηνπ Οληάξην απμήζεθε θαηά 2,3%, ελψ ην 2009 είρε ζπξξηθλσζεί θαηά 20,5%, θπξίσο εμαηηίαο ησλ πξνβιεκάησλ ζηηο ζρέζεηο ηδηνθηεηψλ νξπρείσλ θαη εξγαηηθψλ ζπλδηθάησλ. Σν πξντφλ ησλ ππεξεζηψλ εθπαίδεπζεο απμήζεθε θαηά 2,9% ην 2010, ελψ ζπλνδεχηεθε απφ ηε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο. Αληίζηνηρε αχμεζε, ζε πνζνζηφ 2%, ζεκεηψζεθε θαη ζηηο ππεξεζίεο πγείαο θαη θνηλσληθήο πξφλνηαο. Σν πξντφλ ησλ ππεξεζηψλ θνηλήο σθειείαο κεηψζεθε, γηα ηξίην ζπλερέο έηνο, θαηά 1,6%. 5. ΓΔΩΡΓΗΑ & ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ Σν Οληάξην απνηειεί ηνλ ηξίην κεγαιχηεξν ζχιαθα εηαηξηψλ επεμεξγαζίαο ηξνθίκσλ ζηε Βφξεηα Ακεξηθή, κε ζπλνιηθέο εηήζηεο πσιήζεηο 32,3 δηζ. δνι. Καλαδά, ελψ ζηελ επαξρία παξάγνληαη πάλσ απφ 200 δηαθνξεηηθά αγξνηηθά πξντφληα. Σν κεξίδην ηνπ δεπηεξνγελνχο ηνκέα ησλ ηξνθίκσλ, πνηψλ θαη θαπλνχ ζην ΑΔΠ δηακνξθψζεθε ην 2010 ζην 7,8%, ελψ ην κεξίδην ηνπ γεσξγηθνχ ηνκέα αλήιζε ζην 3,6%. Οη ζπλνιηθέο εμαγσγέο αγξνηηθψλ πξντφλησλ απφ ην Οληάξην ην 2010 αλήιζαλ ζηα 9,12 δηζ. δνι. Καλαδά, ελψ νη εηζαγσγέο έθηαζαλ ζηα 16,99 δηζ. δνι. Καλαδά. 9

10 ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΝΣΑΡΙΟ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΨΟΝΣΩΝ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ, (ζε διζ. δολ. Καναδά) ΔΗΑΓΧΓΔ 8,60 8,73 9,35 8,85 9,12 ΔΞΑΓΧΓΔ 13,46 14,99 16,45 16,87 16,99 Πηγή: Τποςπγείο Γευπγίαρ ηος Ονηάπιο Σν 2009, ζην Οληάξην θαηαγξάθεθαλ 680 θηήκαηα βηνινγηθήο θαιιηέξγεηαο, πνπ απνηεινχλ ην 1,18% ησλ ζπλνιηθψλ θαιιηεξγεηψλ ηεο επαξρίαο, κε ζπλνιηθή έθηαζε 82 ρηι. εθηάξηα. Δπίζεο, ππάξρνπλ 220 κνλάδεο επεμεξγαζίαο βηνινγηθψλ πξντφλησλ δηαηξνθήο. Οη θπξηφηεξεο εθζέζεηο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ ζην Οληάξην είλαη: CRFA SHOW (6-8 Μαξηίνπ 2011). Γηεζλήο έθζεζε εηδψλ δηαηξνθήο, φπνπ ζπγθεληξψλνληαη νη θπξηφηεξνη επαγγεικαηίεο ηνπ θιάδνπ. GOURMET FOOD & WINE EXPO (18-21 Ννεκβξίνπ 2010). Ζ ζεκαληηθφηεξε παξνπζίαζε θξαζηψλ απφ φιν ηνλ θφζκν, ηελ νπνία παξαθνινχζεζαλ επηζθέπηεο ην WINE & CHEESE SHOW (18-20 Μαξηίνπ 2011). Παξνπζηάδεη κεγάιε πνηθηιία ηξνθίκσλ θαη πνηψλ απφ φιν ηνλ θφζκν. 6. ΠΛΖΘΩΡΗΜΟ Σν 2010 ν κέζνο εηήζηνο πιεζσξηζκφο επηηαρχλζεθε ζην 2,3% απφ 0,4% ην Δηδηθφηεξα, ε άλνδνο ηνπ πιεζσξηζκνχ ηξνθνδνηήζεθε ζεκαληηθά απφ ηηο απμήζεηο ζηελ ηηκή ηεο βελδίλεο θαηά 10%, άιισλ θαπζίκσλ (+17%), ειεθηξηζκνχ (+9,6%) θαη επηβαηηθψλ νρεκάησλ (+2,1%). Πξνο ηελ αληίζεηε θαηεχζπλζε θηλήζεθαλ νη ηηκέο ησλ επίπισλ θαη ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ (-1,3%), εηδψλ έλδπζεο θαη ππφδεζεο (-2,8%) θαη θπζηθνχ αεξίνπ (-3,6%), κεηξηάδνληαο ηελ άλνδν ηνπ δείθηε ηηκψλ θαηαλαισηή. ΔΞΔΛΗΞΖ ΠΛΖΘΧΡΗΜΟΤ Δ ΟΝΣΑΡΗΟ ΚΑΗ ΚΑΝΑΓΑ, ΟΝΣΑΡΙΟ ΚΑΝΑΔΑ Πηγή: Τποςπγείο Οικονομικών Ονηάπιο 10

11 Οη ηηκέο ησλ κεραλεκάησλ θαη βηνκεραληθνχ εμνπιηζκνχ ππνρψξεζαλ θαηά 5,4% έλαληη αχμεζεο 5,5% ην Σν θφζηνο θαηαζθεπήο επαγγεικαηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ κεηψζεθε θαηά 0,5% (αχμεζε 1,2% ην 2009), ελψ ην θφζηνο θαηαζθεπήο ηδησηηθψλ θαηνηθηψλ απμήζεθε θαηά 2,2%. Οη ηηκέο ησλ εμαγσγηθψλ πξντφλησλ ηνπ Οληάξην κεηψζεθαλ ζπλνιηθά θαηά 1,4%, ελψ νη ηηκέο ησλ εηζαγσγηθψλ πξντφλησλ κεηψζεθαλ θαηά 5%. 7. ΑΠΑΥΟΛΖΖ Ζ αχμεζε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ην 2010 ζπλνδεχηεθε απφ άλνδν ηεο απαζρφιεζεο θαη κείσζε ηνπ πνζνζηνχ αλεξγίαο ζην Οληάξην. πγθεθξηκέλα, δεκηνπξγήζεθαλ 110 ρηι. λέεο ζέζεηο εξγαζίαο, πνπ θάιπςαλ ελ κέξεη ηηο απψιεηεο ησλ πξνεγνχκελσλ δχν ρξφλσλ. Σν πνζνζηφ αλεξγίαο, ζην ηέινο ηνπ έηνπο, δηακνξθψζεθε ζην 8,7% ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, έλαληη 9,4% ην ΔΞΔΛΗΞΖ ΠΟΟΣΟΤ ΑΝΔΡΓΗΑ ΟΝΣΑΡΗΟ % Πηγή: Καναδική Σηαηιζηική Υπηρεζία ΔΡΓΑΣΗΚΟ ΓΤΝΑΜΗΚΟ ΚΑΗ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΟΝΣΑΡΗΟ Αλεξγία (% κεηαβνιή) 6,5 9,4 Με απαζρνινχκελνη (ρηι.) 467,2 673,1 Θέζεηο εξγαζίαο (ρηι.) , Μέζεο εβδνκαδηαίεο ψξεο εξγαζίαο 33,1 32,4 Μέζν εκεξνκίζζην (% κεηαβνιή) 2,8 3,8 Κφζηνο εξγαζίαο αλά κνλάδα (% κεηαβνιή) -1,6-2, (πξφβιεςε) 2012 (πξφβιεςε) 8,7 8,2 7,8 626,6 601,1 577, , 6.719, 6.836, 32,6 32,7 32,9 1,3 1,9 2,0 6,2 3,5 2,4 Πηγή: Τποςπγείο Επγαζίαρ ηος Ονηάπιο 11

12 Ζ άλνδνο ηεο απαζρφιεζεο πξνήιζε θπξίσο απφ ηνπο ηνκείο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ, ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο θαηαζθεπήο θαη ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ. Ζ απαζρφιεζε ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα θαη ην ιηαληθφ εκπφξην δηεπξχλζεθε νξηαθά, ελψ ε απαζρφιεζε ζηε κεηαπνίεζε ζπλέρηζε ηελ πησηηθή ηάζε πνπ παξνπζηάδεη ηα ηειεπηαία πέληε ρξφληα. Παξάιιεια, ζεκεηψζεθε αχμεζε θαη ζηνλ κέζν αξηζκφ εξγαηνσξψλ αλά εβδνκάδα, γεγνλφο πνπ αληαλαθιά ηελ δηεχξπλζε ηεο πιήξνπο απαζρφιεζεο. Δθηηκάηαη φηη ην 2012 νη ζπλνιηθέο εξγαηνψξεο ζα επαλέιζνπλ ζηα επίπεδα ηνπ ΚΛΑΓΟ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ Ζ επαξρία Οληάξην έρεη εμειηρζεί ζε έλαλ ηζρπξφ πφιν αλάπηπμεο εηαηξηψλ πςειήο ηερλνινγίαο πιεξνθνξηθήο θαη ηειεπηθνηλσληψλ, ζπλεηζθέξνληαο ην 50% ηνπ ζπλνιηθνχ θαλαδηθνχ πξντφληνο ζηνλ ζπγθεθξηκέλν θιάδν θαη ην 70% ησλ θαλαδηθψλ δαπαλψλ ζε έξεπλα θαη αλάπηπμε. Απνηειεί έδξα θαλαδηθψλ εηαηξηψλ παγθφζκηαο εκβέιεηαο (Research in Motion, Open Text, Mitel Networks, March Networks, Cognos) θαη ησλ θπξηφηεξσλ πνιπεζληθψλ (IBM, Alcatel, Cisco Systems, Dell, Microsoft, Motorola, Siemens). Ο θιάδνο ζπγθεληξψλεηαη ζε ηξία θέληξα (clusters): ζην Σνξφλην, ηελ Οηηάβα θαη ην Waterloo. ΚΔΝΣΡΑ ΤΓΚΔΝΣΡΧΖ ΔΣΑΗΡΗΧΝ Π./Σ. ΣΟ ΟΝΣΑΡΗΟ Greater Toronto Area Ottawa Waterloo Πιεζπζκφο 5,5 εθ. 1,2 εθ Δηαηξίεο Π./Σ Δηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ εηαηξηψλ Π./Σ. Δξγαδφκελνη ζε εηαηξίεο Π./Σ. 32,5 δηζ. δνι. Καλαδά 17,5 δηζ. δνι. Καλαδά 4,6 δηζ. δνι. Καλαδά Ζ θπβέξλεζε ηνπ Οληάξην εληζρχεη ηε ζπκκεηνρή ησλ επηρεηξήζεσλ ζε πξνγξάκκαηα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο, πξνζθέξνληαο θνξνινγηθά θίλεηξα θαη απαιιαγέο, πνπ ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο θαιχπηνπλ έσο θαη ην 70% ηνπ θφζηνπο ησλ ελ ιφγσ πξνγξακκάησλ. Παξάιιεια, ε ππνδνκή ηνπ Οληάξην, κεηαμχ άιισλ, πεξηιακβάλεη: - To Οπηηθφ Γίθηπν Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο (ORION, Ontario Research and Innovation Optical Network), πνπ δηαζπλδέεη παλεπηζηήκηα, θνιέγηα θαη ηδησηηθά εξεπλεηηθά θέληξα, θαζψο θαη ην Καλαδηθφ Γίθηπν Πξνεγκέλεο Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο (CANARIE, Canada s Advanced Research and Innovation Network), πνπ πξνζθέξεη ηαρχηαηε κεηαθνξά δεδνκέλσλ ζε φιν ηνλ θφζκν. - Σν Ontario Centre of Excellence, πνπ, ζε ζπλέξγεηα κε ηδησηηθά εξεπλεηηθά θέληξα θαη επηρεηξήζεηο, δηεπθνιχλεη ηε κεηαθνξά θαηλνηφκσλ πξντφλησλ απφ ηα εξγαζηήξηα ζηελ αγνξά. Οη θπξηφηεξεο εθζέζεηο / ζπλέδξηα πνπ αθνξνχλ ηνλ θιάδν Π.Σ. ζην Οληάξην είλαη: - ΗΣ Conference and Expo. Απνηειεί ην ζεκαληηθφηεξν εηήζην γεγνλφο ηνπ θιάδνπ ζηνλ Καλαδά, κε ηε ζπκκεηνρή ησλ θπξηφηεξσλ εηαηξηψλ. (www.it360.ca). 12

13 - Government Technology Event πγθεληξψλεη εθπξνζψπνπο ηνπ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα, ζηνλ θιάδν Π.Σ. 4-7 Οθησβξίνπ 2010 (www.gtec.ca). - Showcase Ontario To κεγαιχηεξν επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα ζηνλ θιάδν Π.Σ επηεκβξίνπ 2010 (www.showcaseontario.com). - Canadian Telecom Summit. Απνηειεί ην ζεκαληηθφηεξν γεγνλφο ζηνλ ηνκέα ησλ ηειεπηθνηλσληψλ ηνπ Καλαδά. 31ε Μαΐνπ - 2 Ηνπλίνπ 2011 (www.gstconferences.com). Δληφο ηνπ 2011 πξνβιέπεηαη ε νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ θαη ε έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Κβαληνκεραληθήο (Institute for Quantum Computing), πνπ απνηειεί ηκήκα ηνπ Κέληξνπ Κβαληνκεραληθήο Ναλνηερλνινγίαο (Quantum Nano Centre Mike and Ophelia Lazarides) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Waterloo. To Ηλζηηηνχην, ζπλνιηθνχ θφζηνπο 160 εθ. δνι. Καλαδά, πξφθεηηαη λα απνηειέζεη έλα απφ ηα πιένλ ζχγρξνλα παγθνζκίσο, ζπγρξεκαηνδνηήζεθε δε απφ ηνλ Διιελνθαλαδφ Mike Lazarides, βαζηθφ κέηνρν ηεο Research in Motion, ηελ θπβέξλεζε ηνπ Οληάξην θαη ην Canadian Foundation for Innovation. 9. Ο ΣΟΜΔΑ ΣΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Σν ζχζηεκα παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηνπ Οληάξην έρεη ζπλνιηθή δπλακηθφηεηα MW, ελψ έσο ην 2030 πξνβιέπεηαη ε πξνζζήθε θαη ν εθζπγρξνληζκφο παξαγσγηθψλ κνλάδσλ δπλακηθφηεηαο MW. Σν ελεξγεηαθφ κίγκα ηεο επαξρίαο, κε βάζε ηελ εγθαηεζηεκέλε παξαγσγηθή ηζρχ είλαη αξθεηά δηαθνξνπνηεκέλν, εληνχηνηο ε ππξεληθή ελέξγεηα θαιχπηεη άλσ ηνπ 50% ηεο ζπλνιηθήο δήηεζεο. ΔΓΚΑΣΔΣΑΜΔΝΖ ΗΥΤ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΜΟ 2010 Βιομάηα 1% Τδροθλεκ τρικά 22% Πυρθνικι 31% Άλλθ 5% Λιγνίτθς 12% Φυσ. Αζριο - Πετρζλαι ο 25% Αιολικι 4% Βιομάηα 1% Τδροθλεκ τρικά 19% Πυρθνικι 51% Άλλθ 4% Λιγνίτθς 8% Φυσ. Αζριο - Πετρζλαι ο 15% Αιολικι 2% Φωτοβολ ταικά 0,4% Φωτοβολ ταικά 0,3% Πηγή: Τποςπγείο Ενέπγειαρ ηος Ονηάπιο Σν 2007, ν αξκφδηνο θνξέαο καθξνρξφληνπ πξνγξακκαηηζκνχ ζεκάησλ ελέξγεηαο Ontario Power Authority εθπφλεζε έλα νινθιεξσκέλν 20εηέο ελεξγεηαθφ πιάλν, φπνπ ηέζεθαλ νη ζηφρνη γηα ηελ 13

14 επέθηαζε θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ δηθηχνπ παξαγσγήο θαη δηαλνκήο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηελ επαξρία. ΠΤΡΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ζ ππξεληθή ελέξγεηα θαιχπηεη ην 36% ηεο ζπλνιηθά εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη θαηά πξνζέγγηζε ην 50% ηεο παξαγφκελεο ελέξγεηαο ζην Οληάξην. Πξφθεηηαη γηα θιάδν αμίαο 5 δηζ. δνι. Καλαδά εηεζίσο, πνπ παξέρεη άκεζεο ζέζεηο θαη έκκεζεο ζέζεηο εξγαζίαο. Ζ πξψηε κνλάδα παξαγσγήο ππξεληθήο ελέξγεηαο ζηελ πφιε Πίθεξηλγθ ηνπ Οληάξην ηέζεθε ζε ιεηηνπξγία ην 1971 θαη είλαη αθφκε ελεξγή. ηελ επαξρία ιεηηνπξγνχλ 3 κνλάδεο ππξεληθήο ελέξγεηαο (ζπλνιηθά 5 ζηνλ Καλαδά) πνπ πεξηιακβάλνπλ 16 ελεξγνχο αηνκηθνχο αληηδξαζηήξεο. Ζ πιένλ πξφζθαηε ππξεληθή κνλάδα θαηαζθεπάζηεθε ην 1993 ζηελ πεξηνρή Νηάξιηγθηνλ. ΤΔΡΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ζ πδξνειεθηξηθή ελέξγεηα θαιχπηεη ην 22% ηεο εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο ηνπ ελεξγεηαθνχ κίγκαηνο ηνπ Οληάξην θαη ην 2010 ζπλεηζέθεξε ην 19% ηεο παξαρζείζαο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. ε ιεηηνπξγία βξίζθνληαη 180 πδξνειεθηξηθνί ζηαζκνί, εθ ησλ νπνίσλ νη 58 είλαη ζπλδεδεκέλνη κε ην θεληξηθφ δίθηπν. Ο κεγαιχηεξνο ζηαζκφο, πνπ βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή ηνπ Νηαγάξα, παξάγεη MW εηεζίσο. Καηά ηελ πεξίνδν , πδξνειεθηξηθέο κνλάδεο, ζπλνιηθήο παξαγσγηθήο δπλακηθφηεηαο 319 ΜW εγθαηαζηάζεθαλ ζηελ επαξρία Οληάξην, αλεβάδνληαο ηε ζπλνιηθή εγθαηεζηεκέλε ηζρχ ηεο ζπγθεθξηκέλεο κνξθήο παξαγσγήο ελέξγεηαο ζε 8127 MW. Νέεο κνλάδεο, πνπ επί ηνπ παξφληνο βξίζθνληαη ζηε θάζε ηεο θαηαζθεπήο ή ηνπ ζρεδηαζκνχ, αλακέλεηαη λα δηακνξθψζνπλ ηε ζπλνιηθή πδξνειεθηξηθή ηζρχ ζην Οληάξην ην 2018 ζηα MW. Σνλ Ηνχλην 2010 μεθίλεζαλ νη εξγαζίεο αλαβάζκηζεο ηνπ πδξνειεθηξηθνχ ζηαζκνχ Lower Matagami, πνπ απνηειεί ην κεγαιχηεξν έξγν παξαγσγήο πδξνειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαηά ηα ηειεπηαία 40 ρξφληα. Σν έξγν ζα δηαξθέζεη πέληε ρξφληα θαη νη ηέζζεξηο λέεο κνλάδεο πνπ ζα θαηαζθεπαζηνχλ ζα πξνζζέζνπλ 440 MW παξαγσγηθήο δπλακηθφηεηαο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζην Οληάξην. ΔΓΚΑΣΔΣΖΜΔΝΖ ΗΥΤ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΡΟΒΛΔΦΖ 2030 (MW) ΠΤΡΖΝΗΚΖ ΑΝΑΝΔΧΗΜΔ-ΤΓΡΟΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΑΗΟΛΗΚΖ-ΖΛΗΑΚΖ-ΒΗΟΔΝΔΡΓΔΗΑ ΦΤΗΚΟ ΑΔΡΗΟ ΛΗΓΝΗΣΖ ΤΝΣΖΡΖΖ ΤΝΟΛΟ Ππόβλετη: Τποςπγείο Ενέπγειαρ ηος Ονηάπιο 14

15 H ελεξγεηαθή εμάξηεζε ηνπ Οληάξην απφ ιηγληηηθέο κνλάδεο βαίλεη ζπλερψο κεηνχκελε, θαη πξνβιέπεηαη έσο ην 2014 ε πιήξεο εμάιεηςή ηνπ απφ ην ελεξγεηαθφ ηζνδχγην. Με ζηφρν ηελ πιήξε θαηάξγεζε ηεο ρξήζεο ιηζάλζξαθα έσο ην ηέινο ηνπ 2014, ε θπβέξλεζε ηνπ Οληάξην πινπνηεί πξφγξακκα κεηαηξνπήο ηνπ ηξφπνπ ηξνθνδνζίαο ηνπ ζηαζκνχ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο Atikokan, απφ ιηζάλζξαθα ζε βηνκάδα. Οη εξγαζίεο αλακέλεηαη λα δηαξθέζνπλ ηξία έηε θαη φηαλ νινθιεξσζνχλ ε κνλάδα ζα παξάγεη 150 εθ. kwh εηεζίσο. Σν 2010 ε παξαγσγή ειεθηξηζκνχ απφ ιηζάλζξαθα θάιπςε ην 8% ηελ ελεξγεηαθψλ δαπαλψλ ηεο επαξρίαο. ΑΝΑΝΕΩΙΜΕ ΠΗΓΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ H θπβέξλεζε ηνπ Οληάξην, κε ην λφκν πεξί πξάζηλεο ελέξγεηαο (Green Energy Act), πνπ ςεθίζηεθε ηνλ Μάην ηνπ 2009, δηακφξθσζε ην αλαπηπμηαθφ κνληέιν πξνψζεζεο ησλ Α.Π.Δ. ζην ελεξγεηαθφ ηζνδχγην ηεο επαξρίαο, βηψζηκεο πεξηβαιινληηθήο αλάπηπμεο θαη δεκηνπξγίαο λέσλ ζέζεσλ «πξάζηλεο» εξγαζίαο. Κεληξηθφ ζεκείν απηνχ ηνπ λφκνπ είλαη ε δηαζθάιηζε εγγπεκέλσλ ηηκψλ (feed in tariff) γηα ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο (ειηαθή, αηνιηθή, βηνκάδα, βηνελέξγεηα, γεσζεξκηθή, πδξνειεθηξηθή), κε ηελ ππνγξαθή καθξνρξφλησλ ζπκβνιαίσλ. Σν πξφγξακκα εγγπεκέλσλ ηηκψλ ελέξγεηαο απφ Α.Π.Δ. ρσξίδεηαη ζε δχν θαηεγνξίεο, αλάινγα κε ηε δπλακηθφηεηα ηεο επέλδπζεο: γηα ζπζηήκαηα παξαγσγήο ελέξγεηαο έσο 10 kw θαη γηα ζπζηήκαηα άλσ ησλ 10 kw. ΔΓΓΤΖΜΔΝΔ ΣΗΜΔ ΓΗΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΑΠΟ Α.Π.Δ. ΣΟ ΟΝΣΑΡΗΟ ΑΝΑΝΕΩΙΜΗ ΠΗΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΓΓΤΗΜΕΝΗ ΣΙΜΗ (δολ. Καναδά / kwh) Βηνκάδα (έσο 10 MW) 0,138 Βηνκάδα (άλσ ησλ 10 MW) 0,130 Βηνελέξγεηα (έσο 500 kw) 0,160 Βηνελέξγεηα (απφ 500 kw έσο 10 MW) 0,147 Βηνελέξγεηα (άλσ ησλ 10 MW) 0,104 Τδξνειεθηξηθή (έσο 10 MW) 0,131 Τδξνειεθηξηθή (απφ 10 MW έσο 50 MW) 0,122 Ζιηαθή / Φσηνβνιηατθή (έσο 10 kw) 0,802 Ζιηαθή / Φσηνβνιηατθή ( (έσο 10 kw, εγθαηεζηεκέλε ζην έδαθνο) 0,642 Ζιηαθή / Φσηνβνιηατθή (απφ 10 kw έσο 250 kw) 0,713 Ζιηαθή / Φσηνβνιηατθή (απφ 250 kw έσο 500 kw) 0,635 Ζιηαθή / Φσηνβνιηατθή (άλσ ησλ 500 kw) 0,539 Ζιηαθή / Φσηνβνιηατθή (άλσ ησλ 10 kw), εγθαηεζηεκέλε ζην έδαθνο) 0,443 Αηνιηθή / Παξάθηηα (αλεμαξηήηνπ ηζρχνο) 0,135 Αηνιηθή / Τπεξάθηηα (αλεμαξηήηνπ ηζρχνο) 0, Πηγή : Τποςπγείο Ενέπγειαρ ηος Ονηάπιο Σνλ Οθηψβξην 2010 εγθαηληάζζεθε ζηελ πεξηνρή Sarnia ηνπ Οληάξην ην κεγαιχηεξν θσηνβνιηατθφ πάξθν ηνπ θφζκνπ, ηζρχνο 80 MW, ηθαλφ λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ειεθηξνδφηεζεο λνηθνθπξηψλ. Πεξηιακβάλεη 1,3 εθ. θσηνβνιηατθά πάλει, ζε κηα έθηαζε 950 εθηαξίσλ θαη ζηελ εγθαηάζηαζή ηνπ απαζρνιήζεθαλ 800 εξγαδφκελνη, νη νπνίνη εθάξκνζαλ ηηο πιένλ εμειηγκέλεο θαη θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ κεζφδνπο θαηαζθεπήο, ηδηνθηήηξηα εηαηξία δε είλαη ε εηζεγκέλε ζηα ρξεκαηηζηήξηα ηνπ Σνξφλην θαη Νέαο Τφξθεο Enbridge, πνπ απνηειεί κία εθ ησλ κεγαιπηέξσλ εηαηξηψλ πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ ζηε Β. Ακεξηθή.. Ζ επέλδπζε ζηνίρηζε 300 εθ. δνι. Καλαδά

16 θαη ηελ πινπνίεζή ηεο αλέιαβε ε εηαηξία First Solar κε έδξα ηελ Αξηδφλα (ε κεγαιχηεξε εηαηξία παξαγσγήο θσηνβνιηατθψλ πάλει δηεζλψο). ΝΔΔ ΘΔΔΗ «ΠΡΑΗΝΖ» ΔΡΓΑΗΑ / ΠΡΟΒΛΔΦΖ Ππόβλετη: Τποςπγείο Ενέπγειαρ ηος Ονηάπιο Ζ επαξρηαθή θπβέξλεζε ηνπ Οληάξην ππέγξαςε ζηα ηέιε ηνπ 2009 ζπκθσλία χςνπο 7 δηζ. δνι. Καλαδά, κε θνηλνπξαμία ζπκθεξφλησλ Ν. Κνξέαο, ηεο νπνίαο θχξηνο κέηνρνο είλαη ε εηαηξία Samsung, γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία θσηνβνιηατθψλ θαη αηνιηθψλ πάξθσλ ζην Οληάξην ζπλνιηθήο παξαγσγηθήο δπλακηθφηεηαο MW, θαζψο θαη ηελ επηδφηεζε ηεο θνηλνπξαμίαο κε 437 εθ. δνι. Καλαδά γηα ηε δεκηνπξγία παξαγσγηθψλ κνλάδσλ θαηαζθεπήο αλεκνγελλεηξηψλ, ειηαθψλ πάλει θαη ζρεηηθνχ εμνπιηζκνχ. Ζ παξαγφκελε ειεθηξηθή ελέξγεηα ζα θαιχπηεη ην 4% ηεο ζπλνιηθήο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο ηεο επαξρίαο. Οη πξψηεο κνλάδεο παξαγσγήο, ζπλνιηθήο δπλακηθφηεηαο 500 MW, πξφθεηηαη λα εγθαηαζηαζνχλ ζηηο θνηλφηεηεο Chatham-Kent θαη Essex- Haldimand ζην Ν.Γ. Οληάξην, έσο ην πξψην ηέηαξην ηνπ ην πιαίζην απηήο ηεο ζπκθσλίαο, εληφο ηνπ 2010 μεθίλεζε ε πινπνίεζε δχν ζεκαληηθψλ επελδχζεσλ ζηνλ ηνκέα ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο: Ζ πξψηε επέλδπζε αθνξά ηε θαηαζθεπή κνλάδαο παξαγσγήο ππιψλσλ αλεκνγελλεηξηψλ ζηελ πφιε Windsor ζην λνηηνδπηηθφ Οληάξην, πνπ ζα δεκηνπξγήζεη 300 λέεο ζέζεηο εξγαζίαο θαη 400 ζέζεηο εξγαζίαο κεξηθήο απαζρφιεζεο. H λέα κνλάδα αλακέλεηαη λα μεθηλήζεη ηελ παξαγσγή ηεο ηνλ πξνζερή Οθηψβξην θαη ζα έρεη παξαγσγηθή δπλακηθφηεηα απφ 200 έσο 300 ππιψλεο αλεκνγελλεηξηψλ εηεζίσο. χκθσλα κε ηελ αλαθνίλσζε ηνπ Τπνπξγείνπ Δλέξγεηαο, θαηά ηελ θαηαζθεπή ησλ ππιψλσλ ζα ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά ράιπβαο απφ ην Οληάξην, ζε πνζφηεηεο πνπ εθηηκάηαη φηη ζα θζάζνπλ ζπλνιηθά ηνπο 200 ρηιηάδσλ ηφλνπο, αμίαο 140 εθ. δνιαξίσλ. Σν δεχηεξν επελδπηηθφ ζρέδην έρεη σο ηφπν εγθαηάζηαζεο ηελ πφιε Tillsonburg θαη ζα παξάγεη πηεξχγηα αλεκνγελλεηξηψλ. Σν ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο επέλδπζεο αλακέλεηαη λα μεπεξάζεη ηα 20 εθ. δνι. Καλαδά θαη ηελ πινπνίεζή ηεο έρεη αλαιάβεη ε εηαηξία Siemens Canada, ζην πιαίζην ηεο ζπκθσλίαο πνπ έρεη ππνγξάςεη κε ηελ Samsung C&T γηα ηελ θαηαζθεπή αλεκνγελλεηξηψλ ζπλνιηθήο δπλακηθφηεηαο 600 MW. Πξφθεηηαη λα απαζρνιήζεη ζε κφληκε βάζε 300 εξγαδφκελνπο, ελψ 600 αθφκε εξγαδφκελνη ζα απαζρνινχληαη ζε εξγαζίεο πνπ ζα ζρεηίδνληαη κε ηε λέα κνλάδα. Οη ζεκαληηθφηεξεο εηαηξίεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ αλάπηπμε κνλάδσλ παξαγσγήο ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο ζηελ επαξρία Οληάξην είλαη: 16

17 - Brookfield Power / Brascan Power. Γηαρεηξίδνληαη ηα αηνιηθά πάξθα Prince 1 & 2, ζπλνιηθήο δπλακηθφηεηαο 189 MW ζηελ πεξηνρή Sault Ste. Marie. - Canadian Hydro Developers / Transalta. Αηνιηθά πάξθα Wolfe Island 197,8 MW Kingston, Melancthon, 132 MW Melancthon, Melancthon Grey Wind, 67,5 MW, Melancthon. - Enbridge Ontario Wind Power. Αηνιηθφ πάξθν Enbridge Ontario Wind Farm, 181,5 MW, Kincardine. - Erie Shores Wind Farm LP. Αηνιηθφ πάξθν Erie Shores Wind Farm, 99 MW, Port Burwell. - Epcor Power Development. Αηνιηθφ πάξθν Kingsbridge Wind Power 1, Goderich. - Kruger Energy. Αηνιηθφ πάξθν Port Alma, 101,2 MW. - Suncor / Acciona. Αηνιηθφ πάξθν Ripley, 76 MW. ΦΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Οη 60 ζηαζκνί παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ θπζηθφ αέξην θάιπςαλ ην 2010 ην 6% ηεο ζπλνιηθήο παξαρζείζαο ελέξγεηαο ζην Οληάξην. ε εμέιημε βξίζθεηαη κεγάιν πξφγξακκα εθζπγρξνληζκνχ ζηαζκψλ θπζηθνχ αεξίνπ κε ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηάο ηνπο θαη κείσζε ζην ειάρηζην ησλ εθπνκπψλ ξχπσλ, ελψ ζε θάζε ζρεδηαζκνχ βξίζθεηαη λέα κεγάιε κνλάδα, ζηελ πεξηνρή Kitchener-Waterloo-Cambridge. 10. ΓΖΜΟΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ Σν δεκνζηνλνκηθφ έηνο ην έιιεηκκα ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο ηνπ Οληάξην αλήιζε ζηα 16,7 δηζ. δνι. Καλαδά, ζαθψο ρακειφηεξν απφ ηα 19,7 δηζ., πνπ πξνέβιεπε ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ πξνεγνπκέλνπ έηνπο. Ζ βειηίσζε απηή νθείιεηαη θπξίσο ζηε κείσζε ησλ πξνβιεπφκελσλ δαπαλψλ, ελψ ηα έζνδα δηακνξθψζεθαλ νξηαθά πςειφηεξα απφ ηηο εθηηκήζεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΝΣΑΡΗΟ ΕΟΔΑ ΔΑΠΑΝΕ ΕΛΛΕΙΜΜΑ 17

18 Ζ θπβέξλεζε ηνπ Οληάξην, ζην δεκνζηνλνκηθφ πξφγξακκα , πξνβιέπεη ηνλ ζηαδηαθφ πεξηνξηζκφ ηνπ ειιείκκαηνο θαη ηελ θαηάζεζε ηζνζθειηζκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ ζην δεκνζηνλνκηθφ έηνο Γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ, απαηηείηαη αχμεζε ησλ εζφδσλ ζε πνζνζηφ 5% εηεζίσο απφ ην 2014 θαη πεξηνξηζκφο ηεο απμεηηθήο ηάζεο ησλ δαπαλψλ, ζην 2,6% ηνπιάρηζηνλ. 6 ΔΞΔΛΗΞΖ ΓΑΠΑΝΧΝ ΚΑΗ ΔΟΓΧΝ (% κεηαβνιή) ΕΟΔΑ ΔΑΠΑΝΕ Σν δεκφζην ρξένο αλήιζε ζην ηέινο ηνπ 2010 ζην 34,5% ηνπ ΑΔΠ ηνπ Οληάξην, εθηηκάηαη δε φηη ζα έρεη απμεηηθή πνξεία έσο ην 2014, θζάλνληαο ην 40% ηνπ ΑΔΠ, ελψ ζηε ζπλέρεηα ζα απνθιηκαθσζεί ζηαδηαθά. ΓΖΜΟΗΟ ΥΡΔΟ/ΑΔΠ ΟΝΣΑΡΗΟ, % ΧΡΕΟ/ΑΕΠ Οη θχξηεο θαηεγνξίεο δαπαλψλ (πγείαο, εθπαίδεπζεο, πξφλνηαο) ζα ζπλερίζνπλ λα απμάλνληαη κε ξπζκφ άλσ ηνπ 3% έσο ην Αληίζεηα, πησηηθά ζα θπκαλζνχλ νη δαπάλεο δηθαηνζχλεο θαη ινηπέο. Οη δαπάλεο εμππεξέηεζεο ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο ζα απμεζνχλ ζεκαληηθά, πεξίπνπ θαηά 10%. 18

19 ΓΗΑΡΘΡΧΖ ΓΑΠΑΝΧΝ Οη αθαζάξηζηεο δαπάλεο δεκνζίσλ επελδχζεσλ πξφθεηηαη λα αλέιζνπλ ζηα 12,8 δηζ. δνι. Καλαδά ην δεκνζηνλνκηθφ έηνο , κεησκέλεο θαηά 1,3 δηζ. έλαληη ηνπ πξνεγνπκέλνπ έηνπο. Σνλ Ηνχιην 2010, ε θπβέξλεζε ηνπ Οληάξην πξνρψξεζε ζηε ζπγρψλεπζε ησλ θφξσλ πξνζηηζέκελεο αμίαο GST (Goods and Services Tax, νκνζπνλδηαθφο)) θαη PST (Provincial Sales TAX, επαξρηαθφο), εηζάγνληαο ηνλ θφξν HST (Harmonized Sales Tax), κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία ελφο πην απινχ, απνηειεζκαηηθνχ θαη αλαπηπμηαθνχ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο. Ο λένο θφξνο είλαη ηεο ηάμεσο ηνπ 13% θαη ζπιιέγεηαη απφ ηελ νκνζπνλδηαθή θπβέξλεζε, ε νπνία ζηε ζπλέρεηα απνδίδεη ζηελ θπβέξλεζε ηνπ Οληάξην ην πνζφ πνπ αλαινγεί. 11. ΓΖΜΟΗΔ ΠΡΟΜΖΘΔΗΔ ΣΟ ΟΝΣΑΡΗΟ Σν Τπνπξγείν Κπβεξλεηηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Οληάξην (Ministry of Government Services), δηά κέζνπ ηεο Γηεχζπλζεο Supply Chain Management (www.doingbusiness.mgs.gov.on.ca), είλαη ν αξκφδηνο θνξέαο γηα ηε δηεμαγσγή ησλ κεηνδνηηθψλ δηαγσληζκψλ αγνξψλ θαη πξνκεζεηψλ ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα ζην Οληάξην. Ζ λνκνζεζία ηεο επαξρίαο πξνβιέπεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε αλνηθηψλ κεηνδνηηθψλ δηαγσληζκψλ γηα ηελ πξνκήζεηα πξντφλησλ αμίαο άλσ ησλ δνι. Καλαδά θαη ππεξεζηψλ / θαηαζθεπψλ άλσ ησλ δνι. Καλαδά. ην πιαίζην ηνπ νκνζπνλδηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Δπηινγήο (Environmental Choice Program), πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο ιακβάλνληαη ππ φςε θαηά ηε ζχλαςε ζπκβνιαίσλ αμίαο άλσ ησλ δνι. Καλαδά. Οη κεηνδνηηθνί δηαγσληζκνί πνπ πξνθεξχζζνληαη απφ ηα επί κέξνπο Τπνπξγεία θαη ηνπο άιινπο δεκφζηνπο θνξείο ηεο επαξρίαο Οληάξην (θαη ηηο άιιεο θαλαδηθέο επαξρίεο) αλαξηψληαη ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν MERX (www.merx.com), πνπ απνηειεί ηελ επίζεκε ειεθηξνληθή ππεξεζία θξαηηθψλ δηαγσληζκψλ ηεο θπβέξλεζεο ηνπ Καλαδά. Ζ ππεξεζία απηή δελ ελεκεξψλεη κφλν γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε δηαγσληζκψλ, αιιά πξνζθέξεη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο ζπλδξνκεηέο ηε δπλαηφηεηα 19

20 ζπκκεηνρήο ζε απηνχο θαη αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηνπο άιινπο ζπκκεηέρνληεο, ηηο πξνζθνξέο ηνπο, θ.ά. Καηά ηελ πεξίνδν , ε επαξρία Οληάξην πινπνίεζε πξνκήζεηεο ζπλνιηθήο αμίαο 3,18 δηζ. δνι. Καλαδά, εθ ησλ νπνίσλ ηα 545 εθ. αθνξνχζαλ πξντφληα, ηα 1,24 δηζ. ππεξεζίεο θαη ηα 1,39 δηζ. θαηαζθεπέο. 12. ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟ ΣΟΡΟΝΣΟ Σν ρξεκαηηζηήξην ηνπ Σνξφλην είλαη ην ηξίην κεγαιχηεξν ηεο Β. Ακεξηθήο θαη ην φγδνν κεγαιχηεξν παγθνζκίσο ζε φξνπο θεθαιαηνπνίεζεο. Ζ έδξα ηνπ είλαη ζην Σνξφλην θαη απνηειεί ηκήκα ηεο TMX Group, ελφο νινθιεξσκέλνπ νκίινπ ζχλζεησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ. Ο ζπλνιηθφο φγθνο ησλ θεθαιαίσλ πνπ αληιήζεθαλ ην 2009 απφ ην Υ.Σ. έθζαζε ηα 60 δηζ. δνι. Καλαδά, έλαληη 35,3 δηζ. δνι. Καλαδά ην 2008, θαη ε ζπλνιηθή αμία ησλ ζπλαιιαγψλ αλήιζε ζηα 118,5 δηζ. δνι. Καλαδά, έλαληη 109,2 δηζ. δνι. Καλαδά ην Αληίζηνηρα, λέα πςειά θαηαγξάθεθαλ ζηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ην 2009, ζπγθεθξηκέλα 191,3 εθ. πξάμεηο, έλαληη 182,9 εθ. πξάμεσλ ην ΓΗΟΡΓΑΝΩΖ ΠΑΝΑΜΔΡΗΚΑΝΗΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 2015 Ζ επαξρία Οληάξην ζα θηινμελήζεη ηνπο Παλακεξηθαληθνχο Αγψλεο ηνπ 2015, ζε κηα δηνξγάλσζε πνπ αλακέλεηαη λα θνζηίζεη 2,4 εθ. δνι. Καλαδά, εθ ησλ νπνίσλ ηα 1,4 εθ. δνι. Καλαδά ζα θαιχςνπλ ην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο ησλ αγψλσλ, θαη ην 1 εθ. δνι. Καλαδά ηελ θαηαζθεπή ηνπ αζιεηηθνχ ρσξηνχ. Χζηφζν, ν πξνυπνινγηζκφο απηφο ακθηζβεηείηαη έληνλα, θαζψο ζεσξείηαη φηη ππνεθηηκά ζεκαληηθά ην ηειηθφ θφζηνο ησλ αγψλσλ. Ζ νκνζπνλδηαθή θπβέξλεζε ηνπ Καλαδά θαη ε θπβέξλεζε ηεο επαξρίαο ηνπ Οληάξην αλακέλεηαη λα ζπλεηζθέξνπλ ε θαζεκία ην 35% ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο κε ην ελαπνκείλαλ 30% λα θαηαλέκεηαη κεηαμχ ησλ ηνπηθψλ δήκσλ θαη ηδησηψλ επελδπηψλ. Έρεη πξνγξακκαηηζζεί ε θαηαζθεπή έμη λέσλ αζιεηηθψλ θέληξσλ: έλα θνιπκβεηήξην πξνυπνινγηζκνχ 170 εθ. δνι. Καλαδά ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Σνξφλην, έλα ζηάδην πξνυπνινγηζκνχ 150 εθ. δνι. Καλαδά ζην Υάκηιηνλ, θαη ηέζζεξηο πηζίλεο νιπκπηαθψλ δηαζηάζεσλ ζε άιιεο πφιεηο ηεο επαξρίαο. Οη πξνθεξχμεηο δηαγσληζκψλ πνπ αθνξνχλ ηελ πξνκήζεηα πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ θαη ηελ θαηαζθεπή έξγσλ γηα ηνπο Παλακεξηθαληθνχο Αγψλεο ζα αλαξηψληαη ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν MERX (www.merx.com). Παξάιιεια, ζα πξαγκαηνπνηνχληαη αλεμάξηεηνη δηαγσληζκνί γηα ηελ πξνκήζεηα αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ κηθξφηεξεο αμίαο πιεξνθνξίεο γηα ηε ζπκκεηνρή ζε απηνχο ηνπο δηαγσληζκνχο κπνξνχλ νη ελδηαθεξφκελνη λα αλαδεηήζνπλ ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε 20

21 14. ΔΞΔΛΗΞΖ ΔΞΩΣΔΡΗΚΟΤ ΔΜΠΟΡΗΟΤ ΟΝΣΑΡΗΟ ΚΑΣΑ ΣΟ 2010 χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Καλαδηθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο, ν φγθνο ηνπ εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ ηεο επαξρίαο Οληάξην ην έηνο 2010 αλήιζε ζε 403,96 δηζ. δνι. Καλαδά, ζεκεηψλνληαο αχμεζε θαηά 12,66% έλαληη ηνπ πξνεγνπκέλνπ έηνπο. Δηδηθφηεξα, νη εμαγσγέο αλήιζαλ ζηα 168,44 δηζ. δνι. Καλαδά, απμεκέλεο θαηά 14,1%, ελψ νη εηζαγσγέο έθζαζαλ ηα 235,51 δηζ. δνι. Καλαδά, ζεκεηψλνληαο αχμεζε θαηά 13,1%. Δπηζεκαίλεηαη φηη, εμαηηίαο ηεο νηθνλνκηθήο χθεζεο, ν ζπλνιηθφο φγθνο ηνπ εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ ηνπ Οληάξην είρε κεησζεί θαηά 17,45% ην Σν εκπνξηθφ ηζνδχγην, ην έιιεηκκα ηνπ νπνίνπ θαηά ηα ηειεπηαία δέθα έηε ζηαζεξά δηεπξχλεηαη, απμήζεθε πεξαηηέξσ ην 2010, θαηά 10,7%, ζηα 67,07 δηζ. δνι. Καλαδά. ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΝΣΑΡΙΟ, (ζε διζ. δολ. Καναδά) ΔΞΑΓΧΓΔ 198, , , , ,442 ΔΗΑΓΧΓΔ 233, , , , ,516 ΔΜΠΟΡΗΚΟ ΗΟΕΤΓΗΟ -35,077-38,158-53,429-60,604-67,074 Πηγή: Καναδική Σηαηιζηική Υπηρεζία ΕΞΑΓΩΓΕ ΕΙΑΓΩΓΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΟΖΥΓΙΟ Οη ΖΠΑ απνξξνθνχλ ην ζπληξηπηηθά κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εμαγσγψλ ηνπ Οληάξην πνπ έθζαζε, θαηά ηελ εμεηαδφκελε πεξίνδν, ζην 79,87% ηνπ ζπλφινπ. Σν Ζλσκέλν Βαζίιεην απνηειεί ηνλ δεχηεξν ζεκαληηθφηεξν εκπνξηθφ εηαίξν κε 6,88% θαη αθνινπζνχλ ην Μεμηθφ κε 1,4% θαη ε Ννξβεγία κε 1,11%. Οη ρψξεο ηεο Δ.Δ., ε ζεκαζία ηεο νπνίαο σο εκπνξηθνχ εηαίξνπ ηνπ Οληάξην έρεη απμεζεί ζεκαληηθά θαηά ηα ηειεπηαία δέθα έηε, εηζήγαγαλ ην 10,18% ησλ ζπλνιηθψλ εμαγσγψλ ηεο επαξρίαο, ζεκεηψλνληαο αχμεζε θαηά 30,6% ην ΚΤΡΗΟΣΔΡΔ ΥΧΡΔ ΠΡΟΟΡΗΜΟΤ ΔΞΑΓΧΓΧΝ ΟΝΣΑΡΗΟ, (ζε δηζ. δνι. Καλαδά) ΖΠΑ 171, , , , ,571 21

22 Ζλσκέλν Βαζίιεην 6,302 8,067 7,953 7,786 11,624 Μεμηθφ 2,202 2,485 2,503 2,252 2,349 Ννξβεγία 1,693 3,437 2,575 1,537 2,231 Κίλα 1,667 1,746 1,889 1,750 1,652 Γεξκαλία 1,125 1,198 1,193 1,334 1,349 Ηαπσλία 1,186 1,341 1, ,140 Διβεηία 605 1, ,100 Υφλγθ-Κνλγθ Οιιαλδία 930 1, Τπνζχλνιν 188, , , , ,880 Λνηπέο ρψξεο 10,641 11,964 12,940 10,528 10,536 ΤΝΟΛΟ 198, , , , ,416 Πηγή: Καναδική ηαηιζηική Τπηπεζία Δμεηάδνληαο ηα θπξηφηεξα εμαγφκελα πξντφληα αλά ηεηξαςήθηα δαζκνινγηθή θαηεγνξία, ηελ πξψηε ζέζε θαηαιακβάλεη ε θαηεγνξία «επηβαηηθά νρήκαηα». Οη εμαγσγέο ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο πξντφλησλ απμήζεθαλ θαηά 43,7% έλαληη ηνπ 2009 θαη πιένλ ε ζπκκεηνρή ηεο ζηηο ζπλνιηθέο εμαγσγέο ηνπ Οληάξην θζάλεη ην 22,34%. Αθνινπζεί ε θαηεγνξία «αθαηέξγαζηνο ρξπζφο», πνπ θαηαιακβάλεη ην 8,13% ησλ ζπλνιηθψλ εμαγσγψλ, ελψ ζηε ζπλέρεηα βξίζθνληαη ηα «αληαιιαθηηθά νρεκάησλ» κε 4,97%, ηα «ζπζθεπαζκέλα θάξκαθα» κε 1,88% θαη νη «ηειεθσληθέο ζπζθεπέο» κε 1,58%. Οη 25 θπξηφηεξεο θαηεγνξίεο εμαγσγηθψλ πξντφλησλ (ζε ηεηξαςήθην επίπεδν) ζπληζηνχλ ην 54,8% ησλ ζσξεπηηθψλ εμαγσγψλ ηεο επαξρίαο Οληάξην. ΚΤΡΗΟΣΔΡΑ ΔΞΑΓΧΓΗΚΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΟΝΣΑΡΗΟ, (ζε δηζ. δνι. Καλαδά) Δπηβαηηθά απηνθίλεηα θαη άιια απηνθίλεηα 42,066 39,801 33,951 26,190 37,624 νρήκαηα πνπ είλαη θαηαζθεπαζκέλα θπξίσο γηα ηε κεηαθνξά πξνζψπσλ (άιια απφ εθείλα ηεο θιάζεο 8702) Υξπζφο 5,355 5,863 8,128 8,272 13, Μέξε θαη εμαξηήκαηα ησλ απηνθηλήησλ νρεκάησλ ησλ θιάζεσλ 8701 κέρξη Φάξκαθα παξαζθεπαζκέλα γηα ζεξαπεπηηθνχο ή πξνθπιαθηηθνχο ζθνπνχο, πνπ παξνπζηάδνληαη κε κνξθή δφζεσλ Σειεθσληθέο ζπζθεπέο, ζπζθεπέο γηα ηε κεηάδνζε ή ηε ιήςε ηεο θσλήο, εηθφλσλ ή άιισλ δεδνκέλσλ, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη νη ζπζθεπέο γηα ηελ επηθνηλσλία ζε ελζχξκαην ή αζχξκαην δίθηπν άιιεο απφ ηηο ζπζθεπέο ησλ θιάζεσλ 8443, 8525, 8527 ή Θεηνχρα ζπκπήγκαηα ληθειίνπ, ζπληήγκαηα (sinters) νμεηδίσλ ηνπ ληθειίνπ θαη άιια ελδηάκεζα πξντφληα ηεο κεηαιινπξγίαο ηνπ ληθειίνπ Κηλεηήξεο κε παιηλδξνκηθφ ή πεξηζηξεθφκελν έκβνιν, ζηνπο νπνίνπο ε αλάθιεμε γίλεηαη κε 13,773 13,324 10,169 6,274 8,301 3,325 4,678 4,587 4,879 3,225 3,797 4,356 3,832 3,296 2,835 2,361 4,683 3,361 1,503 2,788 2,847 3,228 2,443 2,049 2,705 22

23 ειεθηξηθνχο ζπηλζήξεο (θηλεηήξεο εθξήμεσο) Διηθφπηεξα, αεξνπιάλα, δηαζηεκηθά νρήκαηα (ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη θαη νη δνξπθφξνη) Λάδηα απφ πεηξέιαην ή απφ αζθαιηνχρα νξπθηά, άιια απφ ηα αθαηέξγαζηα ιάδηα Ραδηελεξγά ρεκηθά ζηνηρεία θαη ξαδηελεξγά ηζφηνπα θαη νη ελψζεηο ηνπο. Μείγκαηα θαη θαηάινηπα πνπ πεξηέρνπλ ηα πξντφληα απηά 1,017 1,582 1,335 1,652 1,784 2,222 2,193 2,986 1,574 1,491 1,468 2,655 0,765 0,759 1,379 Πηγή: Καναδική ηαηιζηική Τπηπεζία Οη ΖΠΑ παξακέλνπλ καθξάλ ν θπξηφηεξνο πξνκεζεπηήο πξντφλησλ ηνπ Οληάξην, αλ θαη ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπο ζηηο ζπλνιηθέο εηζαγσγέο ηεο επαξρίαο θαηά ηα ηειεπηαία δέθα έηε έρεη ππνρσξήζεη ζεκαληηθά. Σν πνζνζηφ απηφ, θαηά ην εμεηαδφκελν έηνο, αλήιζε ζην 57,42%, έλαληη 73,75% ην 2000 θαη 66,91% ην Σε δεχηεξε ζέζε ησλ εηζαγσγψλ ηεο επαξρίαο θαηαιακβάλεη ε Κίλα κε 10,63% ησλ ζπλνιηθψλ εηζαγσγψλ, θαη αθνινπζνχλ ην Μεμηθφ κε 7,5%, ε Ηαπσλία κε 4,1% θαη ε Γεξκαλία κε 1,91%. Οη ζπλνιηθέο εηζαγσγέο πξντφλησλ απφ ρψξεο ηεο Δ.Δ. απμήζεθαλ θαηά 5,7% ην 2010 έλαληη ηνπ 2009, θαη αλήιζαλ ζε 19,39 δηζ. δνι. Καλαδά, θαιχπηνληαο ην 8,12% ησλ ζπλνιηθψλ εηζαγσγψλ ηνπ Οληάξην. ΚΤΡΗΟΣΔΡΔ ΥΧΡΔ ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΔΗΑΓΧΓΧΝ ΟΝΣΑΡΗΟ, (ζε δηζ. δνι. Καλαδά) ΖΠΑ 152, , , , ,386 Κίλα 17,495 20,366 22,518 21,296 25,101 Μεμηθφ 12,176 13,544 13,884 13,011 17,664 Ηαπσλία 8,504 9,288 9,034 7,403 9,182 Γεξκαλία 5,196 5,408 5,463 4,366 4,512 Ν. Κνξέα 2,952 2,970 3,413 3,617 4,258 Ζλ. Βαζίιεην 3,374 3,546 3,657 3,472 3,750 Πεξνχ 1,197 1,398 1,704 2,134 2,721 Διβεηία 1,520 1,699 2,410 2,538 2,294 Ηηαιία 2,283 2,333 2,371 2,128 2,285 Τπνζχλνιν 207, , , , ,152 Άιιεο ρψξεο 26,632 28,226 30,244 26,247 28,653 χλνιν 233, , , , ,805 Πηγή: Καναδική ηαηιζηική Τπηπεζία Όζνλ αθνξά ηε ζχλζεζε ησλ εηζαγσγψλ ηεο επαξρίαο Οληάξην, παξαηεξείηαη φηη νη ηξεηο πξψηεο θαηεγνξίεο εηζαγφκελσλ πξντφλησλ, πνπ αζξνηζηηθά θαηαιακβάλνπλ πνζνζηφ 18,76% ησλ ζπλνιηθψλ εηζαγσγψλ, αλήθνπλ ζηε δηςήθηα δαζκνινγηθή θιάζε 87 «απηνθίλεηα, νρήκαηα». Ζ έληνλε παξνπζία ηνπ θιάδνπ ησλ νρεκάησλ ζην εμσηεξηθφ εκπφξην ηνπ Οληάξην νθείιεηαη, ζε κεγάιν βαζκφ, ζηελ εζσηεξηθή δηαθίλεζε εκπνξεπκάησλ ησλ ζπγαηξηθψλ κνλάδσλ θαηαζθεπήο 23

24 ζπλαξκνιφγεζεο νρεκάησλ ζην Οληάξην πνπ έρνπλ ηδξχζεη νη ηξεηο κεγάιεο απηνθηλεηνβηνκεραλίεο ησλ ΖΠΑ πνπ εδξεχνπλ ζηελ Πνιηηεία Μίζηγθαλ. ηελ ηέηαξηε ζέζε βξίζθεηαη ε θαηεγνξία πξντφλησλ «θάξκαθα ζπζθεπαζκέλα» κε πνζνζηφ 2,76% θαη ζηελ πέκπηε ε θαηεγνξία «αθαηέξγαζηνο ρξπζφο» κε 2,62%. Οη εηζαγσγέο πξντφλησλ απφ ρψξεο ηεο Δ.Δ. αλήιζαλ ζε 19,40 δηζ. δνι. Καλαδά ην 2010 έλαληη 18,35 δηζ. δνι. Καλαδά ην πξνεγνχκελν έηνο, ζεκεηψλνληαο αχμεζε 5,7%. ΚΤΡΗΟΣΔΡΑ ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΟΝΣΑΡΗΟ, (ζε δηζ. δνι. Καλαδά) Μέξε θαη εμαξηήκαηα ησλ απηνθηλήησλ νρεκάησλ ησλ θιάζεσλ 8701 κέρξη Δπηβαηηθά απηνθίλεηα θαη άιια απηνθίλεηα νρήκαηα πνπ είλαη θαηαζθεπαζκέλα θπξίσο γηα ηε κεηαθνξά πξνζψπσλ (άιια απφ εθείλα ηεο θιάζεο 8702) Απηνθίλεηα νρήκαηα γηα ηε κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ 21,891 20,850 17,568 13,665 16,987 17,586 19,407 18,383 12,857 16,824 8,667 9,934 7,453 7,637 10, Φάξκαθα παξαζθεπαζκέλα γηα 5,815 6,622 6,741 6,737 6,831 ζεξαπεπηηθνχο ή πξνθπιαθηηθνχο ζθνπνχο, πνπ παξνπζηάδνληαη κε κνξθή δφζεσλ Υξπζφο 2,165 2,372 2,996 4,014 6, Απηφκαηεο κεραλέο επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηψλ θαη κνλάδεο (ζηνηρεία) απηψλ. Μαγλεηηθέο ή νπηηθέο δηαηάμεηο αλάγλσζεο, Σειεθσληθέο ζπζθεπέο, ζπζθεπέο γηα ηε κεηάδνζε ή ηε ιήςε ηεο θσλήο, εηθφλσλ ή άιισλ δεδνκέλσλ, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη νη ζπζθεπέο γηα ηελ επηθνηλσλία ζε ελζχξκαην ή αζχξκαην δίθηπν άιιεο απφ ηηο ζπζθεπέο ησλ θιάζεσλ 8443, 8525, 8527 ή Κηλεηήξεο κε παιηλδξνκηθφ ή πεξηζηξεθφκελν έκβνιν, ζηνπο νπνίνπο ε αλάθιεμε γίλεηαη κε ειεθηξηθνχο ζπηλζήξεο (θηλεηήξεο εθξήμεσο) Οζφλεο απεηθφληζεο θαη ζπζθεπέο πξνβνιήο, πνπ δελ ελζσκαηψλνπλ δέθηεο ηειεφξαζεο. Γέθηεο ηειεφξαζεο κε ελζσκαησκέλε ή κε ζπζθεπή ιήςεο γηα ηε ξαδηνθσλία ή ζπζθεπή εγγξαθήο ή αλαπαξαγσγήο ηνπ ήρνπ ή εηθφλαο Μέξε πνπ αλαγλσξίδνληαη φηη πξννξίδνληαη απνθιεηζηηθά ή θπξίσο γηα θηλεηήξεο 8,013 6,228 6,343 5,575 6,517 1,796 3,939 4,582 4,736 5,910 5,596 5,708 4,815 2,999 4,178 1,691 2,549 2,749 2,125 2,234 2,314 2,399 1,945 1,869 2,204 Πηγή: Καναδική ηαηιζηική Τπηπεζία 24

25 Β. ΓΗΜΔΡΔΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΥΔΔΗ ΜΔΣΑΞΤ ΔΛΛΑΓΟ ΚΑΗ ΔΠΑΡΥΗΑ ΟΝΣΑΡΗΟ 1. ΓΗΜΔΡΔΗ ΔΜΠΟΡΗΚΔ ΤΝΑΛΛΑΓΔ χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Καλαδηθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο, νη ειιεληθέο εμαγσγέο αγαζψλ ζην Οληάξην ην 2010 ζεκείσζαλ κείσζε θαηά 6,7% θαη αλήιζαλ ζε 63,72 εθ. δνι. Καλαδά, έλαληη 68,30 εθ. δνι. Καλαδά ην Παξάιιεια, νη ειιεληθέο εηζαγσγέο πξντφλησλ απφ ην Οληάξην απμήζεθαλ ζεκαληηθά θαηά 55%, θζάλνληαο ηα 63,09 εθ. δνι. Καλαδά (40,70 εθ. δνι. Καλαδά ην 2009). Σν εκπνξηθφ ηζνδχγην δηακνξθψζεθε νξηαθά πιενλαζκαηηθφ ππέξ ηεο ρψξαο καο. ε φξνπο κεξηδίνπ αγνξάο, ε Διιάδα ήηαλ, ην 2010, ν 60φο κεγαιχηεξνο πξνκεζεπηήο ηεο επαξρίαο Οληάξην, έρνληαο κεξίδην 0,029% ησλ ζπλνιηθψλ εηζαγσγψλ, έλαληη κεξηδίνπ 0,032% ην ΔΜΠΟΡΗΚΔ ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΔΛΛΑΓΟ ΟΝΣΑΡΗΟ, (ζε εθ. δνι. Καλαδά) ΔΛΛΖΝΗΚΔ ΔΞΑΓΧΓΔ 59,22 59,35 54,98 68,26 63,72 ΔΛΛΖΝΗΚΔ ΔΗΑΓΧΓΔ 56,23 59,16 59,67 40,69 63,09 ΔΜΠΟΡΗΚΟ ΗΟΕΤΓΗΟ 2,99 1,82 4,68 27,57 0, ΕΛΛΗΝΙΚΕ ΕΞΑΓΩΓΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕ ΕΙΑΓΩΓΕ #REF! Πηγή: Καναδική ηαηιζηική Τπηπεζία 25

26 2. ΔΞΑΓΩΓΔ ΑΠΌ ΔΛΛΑΓΑ Οη ειιεληθέο εμαγσγέο ζην Οληάξην ηε δεθαεηία παξνπζίαζαλ ζηαζεξή απμεηηθή ηάζε, θαη απφ ηα επίπεδα ησλ εθ. δνι. Καλαδά ζηα πξψηα ρξφληα ηεο πεξηφδνπ έθζαζαλ ην 2009 ηα 68,3 εθ. δνι. Καλαδά. Σν 2010 κεηψζεθαλ θαηά 6,7% ζε εηήζηα βάζε, ζηα 63,72 εθ. δνι. Καλαδά, σζηφζν ε επίδνζε απηή θαηαγξάθεηαη σο ε δεχηεξε θαιχηεξε ζηελ ηζηνξία ησλ δηκεξψλ εκπνξηθψλ ζρέζεσλ. ΔΛΛΖΝΗΚΔ ΔΞΑΓΧΓΔ ΣΟ ΟΝΣΑΡΗΟ ΑΝΑ ΓΗΦΖΦΗΑ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ (%) 15 ΕΛΑΙΑ-ΛΙΠΗ 2% ΑΛΛΑ 17% 20 ΠΑΡΑΚΕΤΑΜΑΣΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, ΦΡΟΤΣΩΝ 16% 61 ΕΝΔΤΜΑΣΑ 2% 30 ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ 3% 76 ΑΛΟΤΜΙΝΙΟ- ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΑ 12% 03 ΨΑΡΙΑ-ΘΑΛΑΙΝΑ 4% 22 ΑΝΑΨΤΚΣΙΚΑ- ΠΟΣΑ 4% 27 ΟΡΤΚΣΑ ΚΑΤΙΜΑ- ΛΑΔΙΑ 6% 04 ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ 7% 29 ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΧΗΜΙΚΑ 7% 07ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΡΙΖΕ 11% 82 ΕΡΓΑΛΕΙΑ 9% Πηγή: Καναδική ηαηιζηική Τπηπεζία Δμεηάδνληαο ηε δηάξζξσζε ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ ζην Οληάξην ην 2010, αλά δηςήθηεο δαζκνινγηθέο θαηεγνξίεο, φπσο θαη θαηά ηα πξνεγνχκελα ηξία ρξφληα, ζηελ πξψηε ζέζε βξίζθνληαη ηα «παξαζθεπάζκαηα ιαραληθψλ, θαξπψλ θαη θξνχησλ» (θπξίσο επηηξαπέδηεο ειηέο, θνλζέξβεο ξνδάθηλσλ) κε αμία 9,88 εθ. δνι. Καλαδά. Ζ θαηεγνξία απηή θηλήζεθε αλνδηθά έλαληη ηεο αληίζηνηρεο πεξηφδνπ 2009, κε αχμεζε θαηά 0,9%. ηε δεχηεξε ζέζε βξίζθεηαη ε θαηεγνξία «αξγίιην θαη ηερλνπξγήκαηα απφ αξγίιην» κε 7,71 εθ. δνι. Καλαδά θαη ζεκαληηθή αχμεζε ζε πνζνζηφ 25,7% έλαληη ηνπ πξνεγνπκέλνπ έηνπο θαη ζηε ηξηηε ε θαηεγνξία «ιαραληθά, θπηά, ξίδεο», (κε βαζηθφ πξντφλ ηηο ειηέο), κε αμία 6,98 εθ. δνι. Καλαδά θαη πηψζε θαηά 22,4%. Αθνινπζνχλ νη θαηεγνξίεο «εξγαιεία, είδε καραηξνπνηίαο απφ θνηλά κέηαιια», πνπ πεξηιακβάλεη θπξίσο μπξαθάθηα, κε αμία 6,04 εθ. δνι. Καλαδά (κείσζε 16,1%), «νξγαληθά ρεκηθά» κε αμία 4,68 εθ. δνι. Καλαδά, «γαιαθηνθνκηθά πξντφληα, απγά, κέιη, πξντφληα δσηθήο πξνέιεπζεο» κε αμία 4,42 εθ. δνι. Καλαδά, εθ ησλ νπνίσλ ηα 2,56 εθ. δνι. Καλαδά αθνξνχλ εμαγσγέο θέηαο. Σελ πξψηε νθηάδα ησλ θπξηφηεξσλ εμαγσγηθψλ πξντφλησλ καο ζπκπιεξψλνπλ ηα «θαχζηκα, ιάδηα» κε αμία 3,77 εθ. δνι. Καλαδά θαη κείσζε 3,3%, θαη ηα «αιθννινχρα πνηά» κε αμία 2,66 εθ. δνι. Καλαδά (κείσζε 4,4%). 26

27 ΚΤΡΗΟΣΔΡΑ ΔΞΑΓΧΓΗΚΑ ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΣΟ ΟΝΣΑΡΗΟ ΑΝΑ ΔΞΑΦΖΦΗΑ ΓΑΜΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΑΖ (ζε εθ. δνιάξηα Καλαδά) Πιάθεο, ηαηλίεο θαη θχιια, απφ αξγίιην, 9,682 8,436 2,755 5,793 7,615 κε πάρνο πνπ ππεξβαίλεη ηα 0,2 mm Διηέο φρη θαηάιιειεο πξνο άκεζε 5,488 4,804 6,643 8,720 6,705 θαηαλάισζε Ξπξάθηα αζθαιείαο κε ιεπίδεο θαη 2,280 4,847 5,454 7,161 6,036 αλνηθηνχ ηχπνπ Άιιεο ελψζεηο εηεξνθπθιηθέο , Άιια ηπξηά 2,462 2,864 2,899 3,907 3, Λάδηα, Οδνθεξίηεο, θεξί απφ ιηγλίηε ή 3,565 3,372 ηχξθε (θπζηθά πξντφληα) Διηέο παξαζθεπαζκέλεο, ρσξίο μχδη, κε 2,883 4,926 3,030 3,668 2,965 θαηεςπγκέλεο Ρνδάθηλα, κε πξνζζήθε ή φρη δάραξεο, κε 3,627 3,118,472 3,453,918 2,287,406 2,596 πξνζζήθε αιθνφιεο Λαραληθά, θαξπνί θαη θξνχηα θαη άιια 1,480 2,847,634 1,637,620 1,906,603 2,244 βξψζηκα κέξε θπηψλ, παξαζθεπαζκέλα ή δηαηεξεκέλα κε μίδη ή νμηθφ νμχ Άιια θάξκαθα, ζπζθεπαζκέλα γηα ηε 1,566 1,991,675 3,812,017 5,324,714 2,000 ιηαληθή πψιεζε Κξαζηά, ζε δνρεία κε πεξηερφκελν πνπ 1,742 1,613,107 1,671,425 1,629,077 1,567 δελ ππεξβαίλεη ηα 2 l Κππξίλνη, δσληαλνί 0,057 0,636 1, Παξζέλν ειαηφιαδν, 1,317, 1,241,861 1,090,419 1,264,273 0, Φάξηα, λσπά ή θαηεςπγκέλα εθηφο απφ 1,508 1,600,429 1,787,331 1,421,350 0,913 θαη Μείγκαηα θξνχησλ, παξαζθεπαζκέλα, 1,261 1,309,401 0,979 0,687 0,861 κε πξνζζήθε ή φρη δαράξσλ, κε πξνζζήθε αιθνφιεο Μάξκαξν, ηξαβεξηίλε θαη αιάβαζηξν 0,538 0,621 0,771 0,585 0,771 ζηηιβσκέλν, δηαθνζκεκέλν ή αιιηψο Άλζξαθεο ελεξγνπνηεκέλνη. Φπζηθέο 0,694 νξπθηέο χιεο ελεξγνπνηεκέλεο. Άλζξαθεο δσηθήο πξνέιεπζεο, Κνζκήκαηα απφ άξγπξν, 0,012 0,005 0,001 0, Ση-ζεξη θαη θαλειάθηα, απφ πιεθηφ θαη 0,557 0,616 0,622 0,664 0,661 άιιεο πθαληηθέο χιεο Τθάζκαηα πνπ θαηαζθεπάδνληαη απφ 0,043 0,003 0,354 0,634 ινπξίδεο ή παξφκνηεο κνξθέο, ζπλζεηηθά χθα λσπά ή απνμεξακέλα 0,982 0,864 0,878 1,272 0, Απνζηάγκαηα απφ θξαζί ή ηζίπνπξα 0,614 0,575 0,530 0,633 0, Δζπεξηδνεηδή κε πξνζζήθε αιθνφιεο θαη 0,002 0,002 0,124 0,203 0,505 πξνζζήθε ή φρη δάραξεο, Πίλαθεο, πιαίζηα, θνλζφιεο, (ζηα νπνία 0,009 0,009 0,178 0,472 0,473 πεξηιακβάλνληαη θαη ηα εξκάξηα γηα αξηζκεηηθνχο ρεηξηζκνχο) γηα ηάζε πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα V Μέιη, θπζηθφ 0,164 0,185 0,198 0,368 0,420 27

28 Τπνζχλνιν 38,185 42,521 38,579 52,530 53,596 Άιια πξντφληα 21,041 16,827 16,468 15,738 10,127 πλνιηθέο εμαγσγέο 59,226 59,348 55,048 68,268 63,723 Πηγή: Καναδική ηαηιζηική Τπηπεζία ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΣΑΓΩΝΙΜΟ ΣΑ ΚΤΡΙΟΣΕΡΑ ΕΞΑΓΩΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΣΟ ΟΝΣΑΡΙΟ Οη ειιεληθέο εμαγσγέο ηεο θαηεγνξίαο πξντφλησλ « πιάθεο ηαηλίεο θαη θχιια απφ αξγίιην» επαλαθάκπηνπλ κεηά απφ δχν έληαλα πησηηθέο ρξνληέο θαη πιεζηάδνπλ ηα επίπεδα ηνπ ηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία νη εηζαγσγέο απφ ηηο ΖΠΑ θπξηαξρνχλ, κε κεξίδην άλσ ηνπ 90%. Ζ Διιάδα βξίζθεηαη ζηελ 5 ε ζέζε κεηά ηηο Κίλα, Γεξκαλία θαη Ηλδνλεζία κεηαμχ ησλ θπξηνηέξσλ ρσξψλ εηζαγσγήο, θαηαιακβάλνληαο ην 0,82% ηεο ζπλνιηθήο αγνξάο. ηελ θαηεγνξία « Διηέο φρη θαηάιιειεο πξνο άκεζε θαηαλάισζε» ε Διιάδα είλαη παξαδνζηαθά ε θπξηφηεξε ρψξα εηζαγσγήο, παξά ην γεγνλφο φηη νη εμαγσγέο κεηψζεθαλ θαηά 2 εθ. δνι. Καλαδά ην Οη ειιεληθέο εμαγσγέο απνηέιεζαλ ην 62,8% ηνπ ζπλφινπ, ελψ ε Ηζπαλία πνπ αθνινπζεί έρεη ην 20% πεξίπνπ. ηε ηξίηε ζέζε βξίζθνληαη ηα πξντφληα « Ξπξάθηα αζθαιείαο», φπνπ νη ειιεληθέο εμαγσγέο, παξά ην γεγνλφο φηη είραλ απψιεηεο ην 2010, θαηαγξάθνπλ ζηαζεξά αλνδηθή πνξεία ηα ηειεπηαία δέθα ρξφληα. Ζ Διιάδα, κε κεξίδην αγνξάο 8,2%, βξίθεηαη ζηελ νκάδα ησλ πέληε ρσξψλ πνπ αζξνηζηηθά θαηαιακβάλνπλ πάλσ απφ ην 95% ηεο ζπλνιηθήο αγνξάο. Οη εμαγσγέο ζηε θαηεγνξία « Άιιεο ελψζεηο εηεξνθπθιηθέο» απφ κεδεληθέο ηα πξνεγνχκελα ρξφληα, αλήιζαλ ζηα 4,68 εθ. δνι. Καλαδά, θαηαηάζζνληαο ηελ Διιάδα ζηελ πέκπηε ζέζε ησλ πξνκεζεπηψλ ηνπ Οληάξην, κε κεξίδην αγνξάο 6,44%. Ζ ειιεληθή θέηα θαηέιαβε ηελ ηέηαξηε ζέζε ησλ ζπλνιηθψλ εηζαγσγψλ ηεο επξχηεξεο θαηεγνξίαο γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ « Άιια ηπξηά». Ζ επίδνζε ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ θέηαο ην 2010 είλαη ε θαιχηεξε ησλ ηειεπηαίσλ 10 εηψλ (νξηαθή άλνδνο σο πξνο ηελ πεξζηλή ρξνληά, ζε νλνκαζηηθέο ηηκέο), παξά ην γεγνλφο φηη ζηελ αγνξά ηνπ Οληάξην δηαθηλνχληαη κεγάιεο πνζφηεηεο εγρψξηα παξαγφκελεο θέηαο. Γηα δεχηεξε ζπλερφκελε ρξνληά, νη ειιεληθέο εμαγσγέο ηεο θαηεγνξίαο « Λάδηα, νδνθεξίηεο, θεξί απφ ιηγλίηε ή ηχξθε» θηλήζεθαλ ζε αμηνζεκείσηα επίπεδα, αλ θαη πξηλ απφ ην 2009 ήηαλ αλχπαξθηεο. ην Οληάξην θαηεπζχλεηαη ην 100% ησλ ζπλνιηθψλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ ζηνλ Καλαδά ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πξντφλησλ. Πησηηθή είλαη ε πνξεία ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ « Διηέο παξαζθεπαζκέλεο, ρσξίο μχδη, κε θαηεςπγκέλεο», σζηφζν ε Διιάδα δηαηεξεί ηε δεχηεξε ζέζε, κεηά ηελ Ηζπαλία, πνπ θπξηαξρεί έρνληαο πάλσ απφ ην 55% ηεο ζπλνιηθήο αγνξάο. Οη ειιεληθέο εμαγσγέο θαηαιακβάλνπλ ην 19,7% ηεο αγνξάο, ελψ ην πνζνζηφ ζε θαλαδηθφ επίπεδν αλεβαίλεη ζην 23,22%. Σελ ηξίηε ζέζε ησλ ζπλνιηθψλ εηζαγσγψλ ζηα ξνδάθηλα ζε θνλζέξβα (200870) θαηέιαβε ε Διιάδα ην 2010, κεηά ηελ Κίλα θαη ηηο ΖΠΑ. Ζ επίδνζε είλαη απμεκέλε σο πξνο ην 2009, αξθεηά ρακειφηεξε φκσο απφ ηνλ κέζν φξν ηεο πξνεγνχκελεο δεθαεηίαο. Αλνδηθή πνξεία ζεκεηψλνπλ ηα παξαζθεπάζκαηα ιαραληθψλ (θαηεγνξία ), φπνπ ε Διιάδα θαηαιακβάλεη ηελ ηξίηε ζέζε, κεηά ηηο ΖΠΑ θαη ηελ Ηλδία, ζε κηα αγνξά ζπλνιηθήο αμίαο 28

ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ ΕΣΟΤ 2009

ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ ΕΣΟΤ 2009 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗ ΑΤΣΡΑΛΙΑ & ΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΧΕΕΙ ΕΛΛΑΔΟ ΑΤΣΡΑΛΙΑ ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ ΕΣΟΤ 2009 Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Τποθέζεων ύδενϋ Νικόλαορ Χπιζηοδοςλίδηρ, Γπαμμαηέαρ ΟΕΥ Α Level 2, 219-223Castlereagh

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση έτους 2007

Ετήσια Έκθεση έτους 2007 Πρεσβεία της Ελλάδος στα Τίρανα Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Ετήσια Έκθεση έτους 2007 Για την Αλβανική Οικονομία και τις Διμερείς Οικονομικές και Εμπορικές Σχέσεις Ελλάδος -Αλβανίας 1 2

Διαβάστε περισσότερα

Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ. Δηήζηα Έθζεζε 2009

Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ. Δηήζηα Έθζεζε 2009 Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ Δηήζηα Έθζεζε 2009 Λεπθσζία, Ηνχιηνο 2010 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ 1 Α. ΠΑΓΚΟΜΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ 2 Γηεζλέο Οηθνλνκηθφ Πεξηβάιινλ 2 Β. ΚΤΠΡΗΑΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ. Δηήζηα Έθζεζε 2010

Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ. Δηήζηα Έθζεζε 2010 Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ Δηήζηα Έθζεζε 2010 Γξαθείν πκβνύινπ Ο.Δ.Τ. Λεπθσζίαο ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Α. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ - ΡΤΘΜΗΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ 1 1. Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗ ΠΟΡΣΟΓΑΛΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΜΕΡΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ- ΕΜΠΟΡΙΚΕ ΧΕΕΙ ΕΛΛΑΔΟ ΠΟΡΣΟΓΑΛΙΑ. ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ 2011

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗ ΠΟΡΣΟΓΑΛΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΜΕΡΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ- ΕΜΠΟΡΙΚΕ ΧΕΕΙ ΕΛΛΑΔΟ ΠΟΡΣΟΓΑΛΙΑ. ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ 2011 2012 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗ ΠΟΡΣΟΓΑΛΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΜΕΡΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ- ΕΜΠΟΡΙΚΕ ΧΕΕΙ ΕΛΛΑΔΟ ΠΟΡΣΟΓΑΛΙΑ. ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ 2011 [Σημαντικότερο γεγονόσ για την Πορτογαλία, και καθοριςτικό για τισ οικονομικζσ εξελίξεισ ςτη

Διαβάστε περισσότερα

ΙH ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ. BRIC's: Αναπτυξιακέσ προοπτικέσ-εμπορικέσ ςχέςεισ με Ελλάδα- Στρατηγική Ειςόδου ςτισ αγορέσ

ΙH ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ. BRIC's: Αναπτυξιακέσ προοπτικέσ-εμπορικέσ ςχέςεισ με Ελλάδα- Στρατηγική Ειςόδου ςτισ αγορέσ Δ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙH ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: BRIC's: Αναπτυξιακέσ προοπτικέσ-εμπορικέσ ςχέςεισ με Επιβέπων: Κοσ Ιωάννησ Κριτςωτάκισ Σπουδαστής: Ηήςησ αμουήλ ΑΘΗΝΑ -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΜΔΛΔΣΖ ΒΗΩΗΜΟΣΖΣΑ ΜΗΑ ΜΔΣΑΠΟΗΖΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ»

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΜΔΛΔΣΖ ΒΗΩΗΜΟΣΖΣΑ ΜΗΑ ΜΔΣΑΠΟΗΖΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ» ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΜΔΛΔΣΖ ΒΗΩΗΜΟΣΖΣΑ ΜΗΑ ΜΔΣΑΠΟΗΖΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ» ΠΟΤΓΑΣΔ : ΚΟΜΝΖΝΟ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ 7367 ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΑΚΖ ΜΑΡΟΤΛΗΩ ΜΑΡΗΑ 7503

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΔΞΔΛΙΞΔΙ ΣΗΝ ΑΡΜΔΝΙΑ 2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΔΞΔΛΙΞΔΙ ΣΗΝ ΑΡΜΔΝΙΑ 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΔΞΔΛΙΞΔΙ ΣΗΝ ΑΡΜΔΝΙΑ 2011 Α. I. Οηθνλνκηθέο εμειίμεηο (Γεληθά) ζει.2 II. Σξέρνπζα νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ζηελ Αξκελία. ζει. 3 III. Δκπφξην.ζει. 7 IV. Αγξνηηθφο ηνκέαο. ζει. 9 V. Οξγάλσζε Αγνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΘΔΜΑ ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΠΟΤΓΑΣΗ ΣΔΡΓΗΟ ΣΑΣΖ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ ΔΛΔΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Διιεληθέο Δπηρεηξήζεο ζηα Βαιθάληα θαη ζηελ Σνπξθία Τπνβιεζείζα ζηελ Καζεγήηξηα Γξηηζάθε Υάηδσ

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΓΙΜΔΡΔΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΔ ΧΔΔΙ ΔΛΛΑΓΟ - ΣΔΧΙΑ 1. Α. Οηθνλνκία ηεο Σζερίαο Ιαλνπάξηνο 2011

Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΓΙΜΔΡΔΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΔ ΧΔΔΙ ΔΛΛΑΓΟ - ΣΔΧΙΑ 1. Α. Οηθνλνκία ηεο Σζερίαο Ιαλνπάξηνο 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ B4 Δ/νση Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΓΙΜΔΡΔΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΔ ΧΔΔΙ ΔΛΛΑΓΟ - ΣΔΧΙΑ 1. Α. Οηθνλνκία ηεο Σζερίαο Ιαλνπάξηνο 2011 Ζ νηθνλνκία ηεο Σζερηθήο Γεκνθξαηίαο αλαπηχζζεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Ρίηου Διμθτρα Α.Μ: 10009. Παλεπηζηήκην Παηξώλ, Σκήκα Οηθνλνκηθώλ Δπηζηεκώλ, Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ

Ρίηου Διμθτρα Α.Μ: 10009. Παλεπηζηήκην Παηξώλ, Σκήκα Οηθνλνκηθώλ Δπηζηεκώλ, Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ «Προζδιοριζμός ηων επιπηώζεων ηων δύο πεηρελαϊκών κρίζεων ( 1973, 1979) ζηη δημιοσργία ηοσ θαινομένοσ ηων προβλημαηικών επιτειρήζεων ζηην Δλληνική οικονομία». Ρίηου Διμθτρα Α.Μ: 10009 Παλεπηζηήκην Παηξώλ,

Διαβάστε περισσότερα

Δπίδξαζε Σεο Σηκνιόγεζεο Σσλ ΑΠΔ ηα Μηθξνδίθηπα ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

Δπίδξαζε Σεο Σηκνιόγεζεο Σσλ ΑΠΔ ηα Μηθξνδίθηπα ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΗΥΤΟ Δπίδξαζε Σεο Σηκνιόγεζεο Σσλ ΑΠΔ ηα Μηθξνδίθηπα ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Αηθαηεξίλε Βαιαιάθε Δπηβιέπσλ :Νηθφιανο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία "Ο ΡΟΛΟ ΣΧΝ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΨΚΧΝ ΣΗΝ ΜΔΣΑ ΑΝΘΡΑΚΑ ΔΠΟΥΗ"

ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία Ο ΡΟΛΟ ΣΧΝ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΨΚΧΝ ΣΗΝ ΜΔΣΑ ΑΝΘΡΑΚΑ ΔΠΟΥΗ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία κε ηίηιν "Ο ΡΟΛΟ ΣΧΝ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΨΚΧΝ ΣΗΝ ΜΔΣΑ ΑΝΘΡΑΚΑ ΔΠΟΥΗ" ΚΔΠΔΙΓΗ ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΟ ΜΒΑ 0904 επηέκβξηνο, 2010 Πεξίιεςε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΣΟ E-MARKETING Ω ΔΡΓΑΛΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΗ ΣΟΜΔΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΜΑΡΗΑ Θ.

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΣΟ E-MARKETING Ω ΔΡΓΑΛΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΗ ΣΟΜΔΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΜΑΡΗΑ Θ. ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΣΟ E-MARKETING Ω ΔΡΓΑΛΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΗ ΣΟΜΔΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ηεο ΜΑΡΗΑ Θ.ΚΟΝΣΟΜΑΡΖ Τπνβιήζεθε σο απαηηνχκελν

Διαβάστε περισσότερα

«Η εξορυκτική/μεταλλουργική δραστηριότητα στην Ελλάδα. Στατιστικά δεδομζνα για τη διετία 2012-2013»

«Η εξορυκτική/μεταλλουργική δραστηριότητα στην Ελλάδα. Στατιστικά δεδομζνα για τη διετία 2012-2013» ΕΚΘΕΣΗ -ΑΝΑΦΟΡΑ «Η εξορυκτική/μεταλλουργική δραστηριότητα στην Ελλάδα. Στατιστικά δεδομζνα για τη διετία 2012-2013» COUNTRY PROFILE GREECE «The mining/metallurgical industry in Greece. Commodity review

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΑΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2014 Προς τη Βοσλή των Ελλήνων Κπξίεο θαη Κχξηνη Βνπιεπηέο, ΕΙΗΓΗΣΙΚΗ ΕΚΘΕΗ Καηαζέηνπκε πξνο ζπδήηεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΖ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ 145 KW Δ ΤΝΓΔΖ ΜΔ ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ.

ΜΔΛΔΣΖ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ 145 KW Δ ΤΝΓΔΖ ΜΔ ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔΛΔΣΖ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ 145 KW Δ ΤΝΓΔΖ ΜΔ ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ. ΓΖΜΖΣΡΑΚΔ ΦΧΣΗΟ ΕΑΜΠΟΤΡΑ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΑ ΔΠΗΒΛΔΦΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΠΟΣΟΛΗΑ, Καζεγεηήο

Διαβάστε περισσότερα

Επιμελητηρίοσ Αιτωλοακαρνανίας

Επιμελητηρίοσ Αιτωλοακαρνανίας Επιμελητηρίοσ Αιτωλοακαρνανίας Ενημερωτικό Δελτίο Οικονομικής Επικαιρότητας 10 2014. Τοσ Επιμελητηρίοσ Αιτωλοακαρνανίας Antenna Enterprise Europe Network - Hellas. ΘΔΜΑΣΑ ΔΠΗΚΑΗΡΟΣΖΣΑ «Γηαρεηξηζηηθή Δπξσπατθώλ

Διαβάστε περισσότερα

6.1.2.1. Αξηζκνδείθηεο Απνδνηηθφηεηαο... 52 6.1.3. Αλάιπζε Γνκήο Κεθαιαίσλ... 56 6.1.3.1. Αξηζκνδείθηεο Γνκήο Κεθαιαίσλ... 57 6.2.

6.1.2.1. Αξηζκνδείθηεο Απνδνηηθφηεηαο... 52 6.1.3. Αλάιπζε Γνκήο Κεθαιαίσλ... 56 6.1.3.1. Αξηζκνδείθηεο Γνκήο Κεθαιαίσλ... 57 6.2. ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗΗ ΓΗΗΟΗΗΚΖΖ ΔΠΗΗΥΔΗΗΡΖΔΩΝ ΔΤΡΩΠΑΗΗΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΖ ΓΗΗΟΗΗΚΖΖ ΔΠΗΗΥΔΗΗΡΖΔΩΝ ΟΛΗΗΚΖ ΠΟΗΗΟΣΖΣΑ ΘΕΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ: «Χρηματοοικονομική Ανάλυση Κλάδου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ Ο.Δ.Τ. ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: πγθξηηηθή επηζθφπεζε εθξνψλ ειιεληθψλ ΞΑΔ ζην εμσηεξηθφ θαη εηζξνψλ αιινδαπψλ ΞΑΔ ζηελ Διιάδα. Ζ Διιάδα έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Παξαθαινύκε ζε πεξίπηωζε αλαδεκνζίεπζεο λα αλαθέξεηαη ε πεγή

Παξαθαινύκε ζε πεξίπηωζε αλαδεκνζίεπζεο λα αλαθέξεηαη ε πεγή ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ ΣΗΝ ΑΓΚΤΡΑ ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ Turan Emeksiz sokak 3/10-06700 G.O.P. Ankara Tει. ++90 312 4278307-8 Fax ++90 312 4278374 ecocom-ankara@mfa.gr Γειηίν Οηθνλνκηθώλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΜΕΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΟΤ ΧΩΡΟΤ (Ο.Α.Δ.Α.Χ.)

ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΜΕΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΟΤ ΧΩΡΟΤ (Ο.Α.Δ.Α.Χ.) ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΜΕΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΟΤ ΧΩΡΟΤ (Ο.Α.Δ.Α.Χ.) Μεταπτυχιακι Εργαςία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΘΔΜΑ:ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΖ ΥΩΡΑ ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ: Κ. ΚΑΜΔΝΗΓΟΤ ΔΗΡΖΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Αλάιπζε Υξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ ηωλ ηξαπεδώλ Αγξνηηθήο θαη Πεηξαηώο ηελ ηειεπηαία πεληαεηία.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΑΝΑΝΔΩΗΜΩΝ ΠΖΓΩΝ ΔΝΔΡΓΔΗΑ. Γεθέκβξηνο 2008

ΚΔΝΣΡΟ ΑΝΑΝΔΩΗΜΩΝ ΠΖΓΩΝ ΔΝΔΡΓΔΗΑ. Γεθέκβξηνο 2008 ΚΔΝΣΡΟ ΑΝΑΝΔΩΗΜΩΝ ΠΖΓΩΝ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΜΔΛΔΣΖ ΑΝΑΦΟΡΗΚΑ ΜΔ ΣΟ ΔΘΝΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΓΡΑΖ ΒΗΟΜΑΕΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΤΠΡΟ Πενίμδμξ 2008-2020 ΣΔΛΗΚΖ ΔΚΘΔΖ Γεθέκβξηνο 2008 Κέληξν Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ Δλέξγεηαο 19μ πθι Λεςθ. Μαναεχκμξ,

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΓΙΜΔΡΔΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΔ ΥΔΔΙ ΔΛΛΑΓΟ - ΗΝ. ΒΑΙΛΔΙΟΤ

Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΓΙΜΔΡΔΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΔ ΥΔΔΙ ΔΛΛΑΓΟ - ΗΝ. ΒΑΙΛΔΙΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΞΩΣΔΡΙΚΩΝ B4 Γ/λζε Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΓΙΜΔΡΔΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΔ ΥΔΔΙ ΔΛΛΑΓΟ - ΗΝ. ΒΑΙΛΔΙΟΤ Γηκεξείο Oηθνλνκηθέο θαη Δκπνξηθέο πλαιιαγέο Αζήλα, Απξίιηνο 2011 Σν Ζλ.Βαζίιεην

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΔΛΑΙΟΛΑΓΟΤ ΣΗΝ ΓΑΛΛΙΑ

Η ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΔΛΑΙΟΛΑΓΟΤ ΣΗΝ ΓΑΛΛΙΑ 2009 Η ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΔΛΑΙΟΛΑΓΟΤ ΣΗΝ ΓΑΛΛΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ Ο.Ε.Υ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΒΕΙΑ ΠΑΡΙΙ ΔΙΑΓΧΓΗ : ΓΙΔΘΝΗ ΤΓΚΤΡΙΑ / ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ Ζ θαιιηέξγεηα ηεο ειηάο ζπλδέεηαη αλαπφζπαζηα κε ηηο κεζνγεηαθέο ρψξεο ζε ηέηνην βαζκφ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΑΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2014 Προς τη Βοσλή των Ελλήνων Κπξίεο θαη Κχξηνη Βνπιεπηέο, ΕΙΗΓΗΣΙΚΗ ΕΚΘΕΗ Καηαζέηνπκε πξνο ζπδήηεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΛΖΨΖ. επηηξέπνπλ ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ γηα ειεθηξνπαξαγσγή κε ρξήζε αλεκνγελλεηξηψλ.

ΠΔΡΗΛΖΨΖ. επηηξέπνπλ ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ γηα ειεθηξνπαξαγσγή κε ρξήζε αλεκνγελλεηξηψλ. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΗΛΖΦΖ... 2 ΛΔΞΔΗ ΚΛΔΗΓΗΑ... 4 SUMMARY... 5 Ζ ΤΜΒΟΛΖ ΣΖ ΑΗΟΛΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ... 9 ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΣΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ... 13 ΑΗΘΖΣΗΚΔ ΔΠΗΠΣΧΔΗ... 14 ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΔ ΔΠΗΠΣΧΔΗ... 16 ΑΝΑΛΤΖ ΚΤΚΛΟΤ ΕΧΖ...

Διαβάστε περισσότερα