Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο"

Transcript

1 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Πληροφοριακό σύστημα εξωστρεφών δράσεων» Της πράξης {Εξωστρεφείς δράσεις Παροχής Ψηφιακών Υπηρεσιών του ΤΕΙ Αθήνας} Αναθέτουσα Αρχή:{ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ-ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ} Προϋπολογισμός: ,37 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια : 9 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Τακτικός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 05/04/2012 Κωδικός ΟΠΣ: Σελίδα 1 από 32

2 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων 2 ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 3 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 3 C1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 3 C1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης 5 C1.3 Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας 7 C2. Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος 9 C3. Πίνακες Τεχνικών Προδιαγραφών και Συμμόρφωσης 10 C3.1 Πίνακας τεχνικών προδιαγραφών και συμμόρφωσης για το σύνολο του έργου 10 C3.2 Πίνακας τεχνικών προδιαγραφών και συμμόρφωσης της Υπηρεσίας Αναζήτησης Συνεπιβατών 13 C3.3 Πίνακας τεχνικών προδιαγραφών και συμμόρφωσης της Υπηρεσίας Διάθεσης και Ανταλλαγής Αγαθών 19 C3.4 Πίνακας τεχνικών προδιαγραφών και συμμόρφωσης της Υπηρεσίας Ενημέρωσης για Εκπαιδευτικές και Πολιτιστικές Δράσεις 24 C4. Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς 30 C4.1 Πληροφοριακό Σύστημα 30 C4.1.1 Εφαρμογή/ές (υπηρεσίες ανάπτυξης) (βλ. Α3) 30 C4.1.2 Υποστήριξη Πιλοτικής και Δοκιμαστικής Παραγωγικής Λειτουργίας (έως την οριστική παραλαβή) (βλ. Α4.3) 30 C4.2 Εκπαίδευση χρηστών 31 C4.3 Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Έργου 31 C4.3.1 Σχέδιο Σύμβασης 32 Σελίδα 2 από 32

3 ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών C1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομηνία έκδοσης... Προς: ΤΕΙ Αθήνας-Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων, Αγίου Σπυρίδωνος,12210, Αιγάλεω Εγγυητική επιστολή μας υπ αριθμ... για ευρώ... Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας.. οδός. αριθμός ΤΚ..,} {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών α).... οδός... αριθμός...τκ β).. οδός... αριθμός...τκ γ).. οδός... αριθμός...τκ μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,} και μέχρι του ποσού των ευρώ..., για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο διαγωνισμό της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού).. με αντικείμενο (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου).. συνολικής αξίας (συμπληρώνετε τον προϋπολογισμό με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ)..., σύμφωνα με τη με αριθμό... Διακήρυξή σας. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας.} Σελίδα 3 από 32

4 {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.} Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα ισχύει μέχρι και την (Σημείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της Προσφοράς). Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη δήλωσή σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) Σελίδα 4 από 32

5 C1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομηνία έκδοσης... Προς: ΤΕΙ Αθήνας-Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων Αγίου Σπυρίδωνος,12210, Αιγάλεω Εγγυητική επιστολή μας υπ αριθμ... για ευρώ... Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας Οδός. Αριθμός. Τ.Κ. } {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών α) οδός αριθμός. Τ.Κ... β) οδός αριθμός. Τ.Κ... γ) οδός αριθμός. Τ.Κ... μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και μέχρι του ποσού των ευρώ..., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με αριθμό... που αφορά στο διαγωνισμό της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού). με αντικείμενο (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου)... συνολικής αξίας (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ)..., σύμφωνα με τη με αριθμό... Διακήρυξή σας. Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Σελίδα 5 από 32

6 Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) Σελίδα 6 από 32

7 C1.3 Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομηνία έκδοσης... Προς: ΤΕΙ Αθήνας-Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων Αγίου Σπυρίδωνος,12210, Αιγάλεω Εγγυητική επιστολή μας υπ αρ.... για ευρώ... Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας Οδός. Αριθμός. Τ.Κ. } {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών α) οδός αριθμός. Τ.Κ... β) οδός αριθμός. Τ.Κ... γ) οδός αριθμός. Τ.Κ... μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και μέχρι του ποσού των ευρώ... (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ), για την καλή λειτουργία του αντικειμένου της σύμβασης με αριθμό που αφορά. συνολικής αξίας. σύμφωνα με τη με αριθμό. Διακήρυξη της Αναθέτουσα Αρχή Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Σελίδα 7 από 32

8 Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) Σελίδα 8 από 32

9 C2. Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: Πατρώνυμο: Ημερομηνία Γέννησης: Τηλέφωνο: Fax: Διεύθυνση Κατοικίας: / / Όνομα: Μητρώνυμο: Τόπος Γέννησης: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Όνομα Ιδρύματος Τίτλος Πτυχίου Ειδικότητα Ημερομηνία Απόκτησης Πτυχίου ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ (στο προτεινόμενο, από τον υποψήφιο Ανάδοχο, σχήμα διοίκησης Έργου) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Έργο (ή Θέση) Εργοδότης Ρόλος 1 και Καθήκοντα στο Έργο (ή Θέση) Απασχόληση στο Έργο Περίοδος (από έως) ΑΜ 2 / / / / 1 Ως Ρόλος ενδεικτικά αναφέρονται: manager, senior consultant, consultant, business expert κλπ. 2 Αφορά τους πραγματικούς ανθρωπομήνες απασχόλησης στο έργο υπολογιζόμενοι σε ισοδύναμα ανθρωποετών, Δεν ταυτίζεται με τη συνολική χρονική διάρκεια της χρονικής περιόδου απασχόλησης στο έργο. Σελίδα 9 από 32

10 C3. Πίνακες Τεχνικών Προδιαγραφών και Συμμόρφωσης Ο υποψήφιος Ανάδοχος συμπληρώνει τους παρακάτω πίνακες συμμόρφωσης με την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων. C3.1 Πίνακας τεχνικών προδιαγραφών και συμμόρφωσης για το σύνολο του έργου α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 1. Περιγράφονται οι απαιτούμενοι εικονικοί υπολογιστικοί πόροι που απαιτεί το έργο 2. Ο πηγαίος κώδικας του ΠΣ θα διατεθεί στο ΤΕΙ Αθήνας με άδεια χρήσης ανοιχτού λογισμικού που θα επιτρέπει την ελεύθερη χρήση, μετατροπή και περαιτέρω αξιοποίηση. 3. Τα βασικά υποστηρικτικά υποσυστήματα του ΠΣ (CMS, reporting engine κτλ) είναι βασισμένα σε ανοιχτή αρχιτεκτονική που επιτρέπει την πλήρη παραμετροποίησή τους από τρίτους, χωρίς να απαιτείται παρέμβαση του αναδόχου. 4. Τα βασικά υποστηρικτικά υποσυστήματα του ΠΣ (CMS, reporting engine κτλ) είτε είναι ελεύθερο λογισμικό είτε είναι τυποποιημένο λογισμικό με υποστήριξη από τουλάχιστον 3 ανεξάρτητους μεταξύ τους φορείς στην Ελληνική αγορά 5. Εάν απαιτούνται άδειες χρήσης για τα βασικά υποστηρικτικά υποσυστήματα του ΠΣ (CMS, reporting engine κτλ), το κόστος επιβαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο για όλο το διάστημα λειτουργίας του Έργου 6. Τα συστήματα υποδομής του ΠΣ (λειτουργικό σύστημα, βάσεις δεδομένων κτλ) είτε είναι ελεύθερο λογισμικό είτε είναι τυποποιημένο λογισμικό με υποστήριξη από 3 τουλάχιστον ανεξάρτητους μεταξύ τους φορείς στην Ελληνική αγορά 7. Εάν απαιτούνται άδειες χρήσης για τα συστήματα υποδομής του ΠΣ (λειτουργικό Σελίδα 10 από 32

11 σύστημα, βάσεις δεδομένων κτλ), το κόστος επιβαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο για όλο το διάστημα λειτουργίας του Έργου 8. Η ανάπτυξη, εκπαίδευση και πιλοτικής & δοκιμαστική παραγωγική λειτουργία του συνόλου των υπηρεσιών θα ολοκληρωθεί το πολύ σε 9 μήνες από την έναρξη του Έργου 9. Περιλαμβάνεται ανάλυση ρίσκου για την ομαλή ολοκλήρωση του Έργου. Η ανάλυση περιλαμβάνει τους πιθανούς κινδύνους και περιγράφει τρόπους αντιμετώπισής τους. 10. Οι κρίσιμες ενημερώσεις ασφαλείας θα εγκαθίστανται από τον Ανάδοχο το αργότερο την επόμενη ημέρα από τον εντοπισμό τους ή την ανακοίνωσή τους. 11. Οι μη κρίσιμες ενημερώσεις ασφαλείας θα εγκαθίστανται από τον Ανάδοχο το αργότερο σε 2 εργάσιμες ημέρες από τον εντοπισμό τους ή την ανακοίνωσή τους. 12. Η απόκριση του Αναδόχου σε κρίσιμα σφάλματα λογισμικού δεν θα υπερβαίνει την επόμενη εργάσιμη από τον εντοπισμό τους ή την ανακοίνωσή τους. 13. Η απόκριση του Αναδόχου σε μη κρίσιμα σφάλματα λογισμικού δεν θα υπερβαίνει τις 3 εργάσιμες ημέρες από τον εντοπισμό τους ή την ανακοίνωσή τους. 14. Περιγράφεται η μεθοδολογία και το σχήμα διοίκησης, ο μηχανισμός αναφοράς, κλιμάκωσης και επίλυσης προβλημάτων και ο τρόπος διαχείρισης των αλλαγών που θα προκύψουν κατά το διάστημα Εγγύησης Καλής Λειτουργίας των υπηρεσιών 15. Όλο το εκπαιδευτικό υλικό που θα χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο του Έργου θα διατεθεί από τον Ανάδοχο με άδεια χρήσης Creative Commons CC BY-SA Όλα τα Γεωχωρικά δεδομένα του Έργου θα παράγονται και θα διατίθενται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3882/2010 και Σελίδα 11 από 32

12 σύμφωνα με τις προδιαγραφές τις οδηγίας INSPIRE. 17. Ορίζεται συγκεκριμένο μοναδικό στέλεχος του Αναδόχου, αρμόδιο για τη λήψη αποφάσεων και υπεύθυνο για την επικοινωνία με τον ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Αθήνας. 18. Περιγράφεται με σαφήνεια η στελέχωση και η οργανωτική δομή της Ομάδας Έργου του Αναδόχου, καθώς και ο ρόλος, το αντικείμενο και η διαθεσιμότητα κάθε μέλους της Ομάδας στο Έργο. 19. Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής μηνιαία αναφορά όπου θα αποτυπώνεται με σαφήνεια η πρόοδος των εργασιών και τα τυχόν προβλήματα στην πορεία του Έργου. 20. Κατά τη διάρκεια του διαστήματος εγγύησης καλής λειτουργίας ο Ανάδοχος θα προσφέρει Τεχνική υποστήριξη των διαχειριστών του ΠΣ. Η υποστήριξη θα είναι διαθέσιμη κατά τις εργάσιμες ώρες (Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00-17:00) και θα καλύπτει κατ'ελάχιστον 60 ώρες το έτος για το σύνολο των υπηρεσιών 21. Κατά τη διάρκεια του διαστήματος εγγύησης καλής λειτουργίας δύνανται αλλαγές στην προσφερόμενη λειτουργικότητα των υπηρεσιών, με βάση τις διαμορφούμενες ανάγκες των χρηστών, σε περίπτωση που αυτές κριθούν απαραίτητες από το Φορέα Λειτουργίας του Έργου, έκτασης κατ'ελάχιστον 160 ανθρωποωρών ανάπτυξης για το σύνολο των υπηρεσιών. 22. Κατά τη διάρκεια του διαστήματος εγγύησης καλής λειτουργίας ο Ανάδοχος θα πραγματοποιεί αποσφαλάτωση των υπηρεσιών και εγκατάσταση ενημερώσεων ασφαλείας στις εφαρμογές και τα υποστηρικτικά υποσυστήματα 23. Κατά τη διάρκεια του διαστήματος εγγύησης καλής λειτουργίας ο Ανάδοχος θα επικαιροποιεί τα σχετικά εγχειρίδια και τις Σελίδα 12 από 32

13 τεχνικές αναφορές, όπου απαιτείται. 24. Κατά τη διάρκεια του διαστήματος εγγύησης καλής λειτουργίας ο Ανάδοχος θα υποβάλλει μηνιαία απολογιστική αναφορά εργασιών όπου θα αποτυπώνονται λεπτομερώς οι ενέργειές του κατά τη διάρκεια του μήνα. Στην ίδια αναφορά θα περιλαμβάνονται και οι δείκτες που αφορούν την τήρηση των Προδιαγραφών Ποιότητας Υπηρεσιών. C3.2 Πίνακας τεχνικών προδιαγραφών και συμμόρφωσης της Υπηρεσίας Αναζήτησης Συνεπιβατών α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 25. Περιλαμβάνεται αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της υπηρεσίας. 26. Στο προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα αποτυπώνονται αναλυτικά οι φάσεις σχεδιασμού και ανάπτυξης της υπηρεσίας. 27. Περιγράφεται η μεθοδολογία υλοποίησης της υπηρεσίας. 28. Εάν χρησιμοποιηθεί μεθοδολογία καταρράκτη, γίνεται σαφής αναφορά στη μεθοδολογία του Αναδόχου για την αντιμετώπιση αλλαγών στις προδιαγραφές σε περίπτωση που κάτι τέτοιο απαιτηθεί από τις ανάγκες του Έργου. 29. Εάν χρησιμοποιηθεί μεθολογία ευέλικτης ανάπτυξης (agile), γίνεται σαφής περιγραφή των υποχρεώσεων διάθεσης ανθρώπινων πόρων εκ μέρους του ΤΕΙ Αθήνας. 30. Περιγράφεται η προτεινόμενη αρχιτεκτονική Σελίδα 13 από Η προτεινόμενη αρχιτεκτονική επιτρέπει την κλιμάκωση της υπηρεσίας μέσω της διάθεσης πρόσθετων εικονικών πόρων και

14 την κατάλληλη ρύθμιση των υποστηρικτικών υποσυστημάτων χωρίς να απαιτούνται παρεμβάσεις στον πηγαίο κώδικα των εφαρμογών. 32. Η προτεινόμενη αρχιτεκτονική αναφέρει ρητά τον αριθμό των επιπλέον αδειών χρήσης σε περίπτωση κλιμάκωσης πέραν της αρχικής πρόβλεψης. 33. Περιλαμβάνεται σχέδιο δράσης που αφορά την ενημέρωση των χρηστών και τη δημιουργία κοινότητας τόσο κατά την υποστήριξη έναρξης λειτουργίας της υπηρεσίας όσο και μετά τη λήξη του Έργου 34. Περιλαμβάνονται οι πηγές παραγωγής και διάθεσης πρωτογενούς περιεχομένου για την υπηρεσία (υπόβαθρα, γεωχωρικά δεδομένα κτλ) 35. Περιλαμβάνεται σχέδιο εκπαίδευσης των εμπλεκομένων συντελεστών του Έργου για την υπηρεσία 36. Ο Ανάδοχος θα προσφέρει 30 ώρες εκπαίδευσης για την υπηρεσία, με επιτόπου παρουσία των εκπαιδευτών του στο χώρο του ΤΕΙ Αθήνας. 37. Περιλαμβάνεται σχέδιο δράσης που λαμβάνει υπόψη την υπάρχουσα οργανωτική και διοικητική δομή του ΤΕΙ Αθήνας και προτείνει τη βέλτιση αξιοποίησή της ώστε να διασφαλίζεται η επικαιροποίηση του περιεχομένου που αφορά όλες τις υπηρεσίες 38. Περιγράφονται οι τεχνολογίες υλοποίησης της υπηρεσίας. 39. Η υπηρεσία θα υλοποιηθεί με ευρεώς χρησιμοποιούμενες τεχνολογίες και γλώσσες προγραμματισμού. 40. Κατά την ανάπτυξη της υπηρεσίας θα χρησιμοποιηθεί μηχανισμός παρακολούθησης εκδόσεων του πηγαίου κώδικα με χρήση κεντρικού αποθετηρίου, στο οποίο το ΤΕΙ Αθήνας θα έχει διαρκή πρόσβαση με δικαίωμα ανάγνωσης. Σελίδα 14 από 32

15 41. Η υπηρεσία είναι προσβάσιμη μέσω δικτυακού τόπου πλήρως χρηστικού από τους σύγχρονους browser (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari) 42. Ο δικτυακός τόπος της υπηρεσίας θα πληροί κατ'ελάχιστον τα κριτήρια προσβασιμότητας επιπέδου Α του πρότυπου WCAG Ο δικτυακός τόπος της υπηρεσίας θα είναι πλήρως προσβάσιμος μέσω κινητών συσκευών με χρήση browser (mobile friendly) και θα πληροί τα κριτήρια MWΟBP Θα δημιουργηθεί banner της υπηρεσίας σε μορφή κατάλληλη για την ενσωμάτωσή του στο δικτυακό τόπο του ΤΕΙ Αθήνας, με άδεια χρήσης Creative Commons CC BY-SA Το περιεχόμενο (content) της υπηρεσίας θα μοντελοποιηθεί με χρήση XSD. 46. Θα υπάρχει η δυνατότητα καταχώρισης, αναζήτησης και διάθεσης του περιεχομένου που διαχειρίζεται η υπηρεσία σε μορφές XML και JSON μέσω web-based API που θα επιτρέπει crossdomain κλήσεις. 47. Θα υπάρχει δυνατότητα χρήσης της λειτουργικότητας της υπηρεσίας μέσω web-based API βάσει ανοιχτών προτύπων. 48. Θα υπάρχει δυνατότητα αυθεντικοποίησης των χρηστών της υπηρεσίας με χρήση Basic Authentication. 49. Η αυθεντικοποίηση των χρηστών των οποίων τα στοιχεία περιλαμβάνονται στην Υπηρεσία Καταλόγου του ΤΕΙ Αθήνας θα γίνεται μέσω απευθείας επικοινωνίας του Πληροφοριακού Συστήματος με τον LDAP του Ιδρύματος. 50. Η καταγραφή στατιστικών στοιχείων κίνησης των υπηρεσιών θα γίνεται μέσω της διασύνδεσης με την υποδομή Piwik του Σελίδα 15 από 32

16 ΤΕΙ Αθήνας. 51. Το νέο περιεχόμενο της υπηρεσίας θα είναι διαθέσιμο μέσω RSS feeds 52. Όλο το περιεχόμενο της υπηρεσίας, με την εξαίρεση ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, θα συνιστά δημόσιο αποθετήριο δεδομένων και θα είναι μόνιμα διαθέσιμο μέσω web-based APIs με χρήση ανοιχτών προτύπων. 53. Η άδεια χρήσης όλων των δεδομένων θα προσδιοριστεί αποκλειστικά από το ΤΕΙ Αθήνας. Ο Ανάδοχος δεν θα έχει κανένα δικαίωμα χρήσης στα δεδομένα των υπηρεσιών. 54. Περιγράφεται η τεχνολογία που αφορά τα γεωχωρικά δεδομένα της υπηρεσίας (χάρτες, υπόβαθρα, περιορισμοί χρήσης) 55. Περιγράφεται η προτεινόμενη τεχνολογία του web-based API διαχείρισης των δεδομένων. 56. Περιγράφεται ο τρόπος τεκμηρίωσης του web-based API διαχείρισης των δεδομένων. 57. Η τεκμηρίωση του web-based API διαχείρισης δεδομένων (πχ REST) θα ακολουθεί διεθνείς καλές πρακτικές και θα είναι δημόσια διαθέσιμη μέσω του Διαδικτύου σε μορφή HTML. 58. Περιγράφεται η προτεινόμενη τεχνολογία του web-based API πρόσβασης στη λειτουργικότητα των υπηρεσιών. 59. Περιγράφεται ο τρόπος τεκμηρίωσης του web-based API πρόσβασης στη λειτουργικότητα των υπηρεσιών. 60. Η τεκμηρίωση του API πρόσβασης στη λειτουργικότητα των υπηρεσιών θα ακολουθεί διεθνείς καλές πρακτικές και θα είναι δημόσια διαθέσιμη μέσω του Διαδικτύου σε μορφή HTML. Σελίδα 16 από Γίνεται κρυπτογράφηση του κωδικού

17 πρόσβασης των χρηστών κατά την αποθήκευση στη βάση δεδομένων. 62. Γίνεται sanitization όλων των δεδομένων που καταχωρούνται σε βάσεις δεδομένων. 63. Γίνεται κρυπτογράφηση κωδικών πρόσβασης και ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων κατά τη μεταφορά τους στο δίκτυο με χρήση SSL. 64. Αναφέρονται τα δεδομένα που θα ανωμυμοποιηθούν καθώς και ο τρόπος ανωμυμοποίησής τους. 65. Τηρείται αδιάβλητο audit trail για την πρόσβαση και την χρήση των υπηρεσιών 66. Περιγράφεται ο μηχανισμού τήρησης αντιγράφων ασφαλείας. 67. Τα εγχειρίδια χρήσης θα είναι διαθέσιμα σε μορφή HTML 68. Το εκπαιδευτικό υλικό θα είναι διαθέσιμο στα Ελληνικά 69. Περιλαμβάνεται υποσύστημα διαχείρισης προφίλ χρήστη 70. Περιλαμβάνεται υποσύστημα καταχώρισης και διαχείρισης διαδρομής. 71. Περιλαμβάνεται υποσύστημα αναζήτησης διαδρομής. 72. Κατά την αναζήτηση διαδρομής είναι δυνατή η χρήση ελεύθερου κειμένου με δυνατότητα full-text search σε όλα τα πεδία της καταχώρισης (αγνοούνται σημεία στίξης και κλιμένες μορφές, δεν γίνεται διάκριση κεφαλαίων - μικρών) 73. Περιλαμβάνεται υποσύστημα αυτόματης ενημέρωσης χρηστών με χρήση προσωποποιημένου RSS feed και SMS. 74. Περιλαμβάνεται υποσύστημα εκδήλωσης ενδιαφέροντος συνεπιβάτη. 75. Περιλαμβάνεται υποσύστημα αξιολόγησης Σελίδα 17 από 32

18 οδηγού. 76. Περιλαμβάνεται υποσύστημα διαχείρισης της υπηρεσίας. 77. Περιλαμβάνεται υποσύστημα παραγωγής αναφορών 78. Η υπηρεσία ολοκληρώνεται με το Facebook. 79. Η διαθεσιμότητα της υπηρεσίας θα είναι τουλάχιστον 99% 80. Ο μέσος χρόνος απόκρισης της υπηρεσίας δεν θα υπερβαίνει το 1 sec 81. Ο μέγιστος χρόνος απόκρισης της υπηρεσίας σε συνθήκες υψηλού φόρτου δεν θα υπερβαίνει τα 4 sec 82. Η υπηρεσία θα λειτουργήσει δοκιμαστικά σε περιβάλλον παραγωγικής λειτουργίας για διάστημα τουλάχιστον ένος μήνα. Το παραπάνω διάστημα πιλοτικής και δοκιμαστικής παραγωγικής λειτουργίας θα ολοκληρωθεί με το πέρας ενός μηνός συνεχούς απρόσκοπτης λειτουργίας της υπηρεσίας. 83. Κατά το διάστημα πιλοτικής και παραγωγικής δοκιμαστικής λειτουργίας της υπηρεσίας ο Ανάδοχος θα προβεί σε μικρής έκτασης αλλαγές στην προσφερόμενη λειτουργικότητα των υπηρεσιών, με βάση τις ανάγκες των χρηστών και των διαχειριστών του συστήματος, και θα φροντίσει για την επικαιροποίηση των σχετικών εγχειριδίων και τεχνικών αναφορών. 84. Μετά την Οριστική Παραλαβή της Υπηρεσίας, ο Ανάδοχος θα προσφέρει εγγύηση Καλής Λειτουργίας μέχρι το πέρας ενός έτους από την Οριστική Παραλαβή του Έργου. Σελίδα 18 από 32

19 C3.3 Πίνακας τεχνικών προδιαγραφών και συμμόρφωσης της Υπηρεσίας Διάθεσης και Ανταλλαγής Αγαθών α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 85. Περιλαμβάνεται αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της υπηρεσίας. 86. Στο προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα αποτυπώνονται αναλυτικά οι φάσεις σχεδιασμού και ανάπτυξης της υπηρεσίας. 87. Περιγράφεται η μεθοδολογία υλοποίησης της υπηρεσίας. 88. Εάν χρησιμοποιηθεί μεθοδολογία καταρράκτη, γίνεται σαφής αναφορά στη μεθοδολογία του Αναδόχου για την αντιμετώπιση αλλαγών στις προδιαγραφές σε περίπτωση που κάτι τέτοιο απαιτηθεί από τις ανάγκες του Έργου. 89. Εάν χρησιμοποιηθεί μεθολογία ευέλικτης ανάπτυξης (agile), γίνεται σαφής περιγραφή των υποχρεώσεων διάθεσης ανθρώπινων πόρων εκ μέρους του ΤΕΙ Αθήνας. 90. Περιγράφεται η προτεινόμενη αρχιτεκτονική 91. Η προτεινόμενη αρχιτεκτονική επιτρέπει την κλιμάκωση της υπηρεσίας μέσω της διάθεσης πρόσθετων εικονικών πόρων και την κατάλληλη ρύθμιση των υποστηρικτικών υποσυστημάτων χωρίς να απαιτούνται παρεμβάσεις στον πηγαίο κώδικα των εφαρμογών. 92. Η προτεινόμενη αρχιτεκτονική αναφέρει ρητά τον αριθμό των επιπλέον αδειών χρήσης σε περίπτωση κλιμάκωσης πέραν της αρχικής πρόβλεψης. 93. Περιλαμβάνεται σχέδιο δράσης που αφορά την ενημέρωση των χρηστών και τη δημιουργία κοινότητας τόσο κατά την υποστήριξη έναρξης λειτουργίας της Σελίδα 19 από 32

20 υπηρεσίας όσο και μετά τη λήξη του Έργου 94. Περιλαμβάνεται σχέδιο εκπαίδευσης των εμπλεκομένων συντελεστών του Έργου για την υπηρεσία 95. Ο Ανάδοχος θα προσφέρει 30 ώρες εκπαίδευσης για την υπηρεσία, με επιτόπου παρουσία των εκπαιδευτών του στο χώρο του ΤΕΙ Αθήνας. 96. Περιλαμβάνεται σχέδιο δράσης που λαμβάνει υπόψη την υπάρχουσα οργανωτική και διοικητική δομή του ΤΕΙ Αθήνας και προτείνει τη βέλτιση αξιοποίησή της ώστε να διασφαλίζεται η επικαιροποίηση του περιεχομένου που αφορά όλες τις υπηρεσίες 97. Περιγράφονται οι τεχνολογίες υλοποίησης της υπηρεσίας. 98. Η υπηρεσία θα υλοποιηθεί με ευρεώς χρησιμοποιούμενες τεχνολογίες και γλώσσες προγραμματισμού. Σελίδα 20 από Κατά την ανάπτυξη της υπηρεσίας θα χρησιμοποιηθεί μηχανισμός παρακολούθησης εκδόσεων του πηγαίου κώδικα με χρήση κεντρικού αποθετηρίου, στο οποίο το ΤΕΙ Αθήνας θα έχει διαρκή πρόσβαση με δικαίωμα ανάγνωσης Η υπηρεσία είναι προσβάσιμη μέσω δικτυακού τόπου πλήρως χρηστικού από τους σύγχρονους browser (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari) 101. Ο δικτυακός τόπος της υπηρεσίας θα πληροί κατ'ελάχιστον τα κριτήρια προσβασιμότητας επιπέδου Α του πρότυπου WCAG Ο δικτυακός τόπος της υπηρεσίας θα είναι πλήρως προσβάσιμος μέσω κινητών συσκευών με χρήση browser (mobile friendly) και θα πληροί τα κριτήρια MWBP Θα δημιουργηθεί banner της υπηρεσίας σε μορφή κατάλληλη για την ενσωμάτωσή του στο δικτυακό τόπο του ΤΕΙ Αθήνας, με

21 άδεια χρήσης Creative Commons CC BY-SA Το περιεχόμενο (content) της υπηρεσίας θα μοντελοποιηθεί με χρήση XSD Θα υπάρχει η δυνατότητα καταχώρισης, αναζήτησης και διάθεσης του περιεχομένου που διαχειρίζεται η υπηρεσία σε μορφές XML και JSON μέσω web-based API που θα επιτρέπει crossdomain κλήσεις Θα υπάρχει δυνατότητα χρήσης της λειτουργικότητας της υπηρεσίας μέσω web-based API βάσει ανοιχτών προτύπων Θα υπάρχει δυνατότητα αυθεντικοποίησης των χρηστών της υπηρεσίας με χρήση Basic Authentication Η αυθεντικοποίηση των χρηστών των οποίων τα στοιχεία περιλαμβάνονται στην Υπηρεσία Καταλόγου του ΤΕΙ Αθήνας θα γίνεται μέσω απευθείας επικοινωνίας του Πληροφοριακού Συστήματος με τον LDAP του Ιδρύματος Η καταγραφή στατιστικών στοιχείων κίνησης των υπηρεσιών θα γίνεται μέσω της διασύνδεσης με την υποδομή Piwik του ΤΕΙ Αθήνας Το νέο περιεχόμενο της υπηρεσίας θα είναι διαθέσιμο μέσω RSS feeds 111. Όλο το περιεχόμενο της υπηρεσίας, με την εξαίρεση ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, θα συνιστά δημόσιο αποθετήριο δεδομένων και θα είναι μόνιμα διαθέσιμο μέσω web-based APIs με χρήση ανοιχτών προτύπων Η άδεια χρήσης όλων των δεδομένων θα προσδιοριστεί αποκλειστικά από το ΤΕΙ Αθήνας. Ο Ανάδοχος δεν θα έχει κανένα δικαίωμα χρήσης στα δεδομένα των υπηρεσιών. Σελίδα 21 από Περιγράφεται η προτεινόμενη τεχνολογία

22 του web-based API διαχείρισης των δεδομένων Περιγράφεται ο τρόπος τεκμηρίωσης του web-based API διαχείρισης των δεδομένων Η τεκμηρίωση του web-based API διαχείρισης δεδομένων (πχ REST) θα ακολουθεί διεθνείς καλές πρακτικές και θα είναι δημόσια διαθέσιμη μέσω του Διαδικτύου σε μορφή HTML Περιγράφεται η προτεινόμενη τεχνολογία του web-based API πρόσβασης στη λειτουργικότητα των υπηρεσιών Περιγράφεται ο τρόπος τεκμηρίωσης του web-based API πρόσβασης στη λειτουργικότητα των υπηρεσιών Η τεκμηρίωση του API πρόσβασης στη λειτουργικότητα των υπηρεσιών θα ακολουθεί διεθνείς καλές πρακτικές και θα είναι δημόσια διαθέσιμη μέσω του Διαδικτύου σε μορφή HTML Γίνεται κρυπτογράφηση του κωδικού πρόσβασης των χρηστών κατά την αποθήκευση στη βάση δεδομένων Γίνεται sanitization όλων των δεδομένων που καταχωρούνται σε βάσεις δεδομένων Γίνεται κρυπτογράφηση κωδικών πρόσβασης και ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων κατά τη μεταφορά τους στο δίκτυο με χρήση SSL Αναφέρονται τα δεδομένα που θα ανωμυμοποιηθούν καθώς και ο τρόπος ανωμυμοποίησής τους Τηρείται αδιάβλητο audit trail για την πρόσβαση και την χρήση των υπηρεσιών 124. Περιγράφεται ο μηχανισμού τήρησης αντιγράφων ασφαλείας Τα εγχειρίδια χρήσης θα είναι διαθέσιμα σε μορφή HTML Σελίδα 22 από 32

23 126. Το εκπαιδευτικό υλικό θα είναι διαθέσιμο στα Ελληνικά 127. Περιλαμβάνει υποσύστημα διαχείρισης προφίλ χρήστη Περιλαμβάνεται υποσύστημα διαχείρισης αγαθών Περιλαμβάνεται υποσύστημα αναζήτησης αγαθών Κατά την αναζήτηση αγαθών είναι δυνατή η χρήση ελεύθερου κειμένου με δυνατότητα full-text search σε όλα τα πεδία της καταχώρισης (αγνοούνται σημεία στίξης και κλιμένες μορφές, δεν γίνεται διάκριση κεφαλαίων - μικρών) 131. Περιλαμβάνεται υποσύστημα αυτόματης ενημέρωσης χρηστών με χρήση προσωποποιημένου RSS feed και SMS Περιλαμβάνεται υποσύστημα διαχείρισης της υπηρεσίας Περιλαμβάνεται υποσύστημα παραγωγής αναφορών 134. Η Υπηρεσία ολοκληρώνεται με το Facebook 135. Η διαθεσιμότητα της υπηρεσίας θα είναι τουλάχιστον 99% 136. Ο μέσος χρόνος απόκρισης της υπηρεσίας δεν θα υπερβαίνει το 1 sec 137. Ο μέγιστος χρόνος απόκρισης της υπηρεσίας σε συνθήκες υψηλού φόρτου δεν θα υπερβαίνει τα 4 sec 138. Η υπηρεσία θα λειτουργήσει δοκιμαστικά σε περιβάλλον παραγωγικής λειτουργίας για διάστημα τουλάχιστον ένος μήνα. Το παραπάνω διάστημα πιλοτικής και δοκιμαστικής παραγωγικής λειτουργίας θα ολοκληρωθεί με το πέρας ενός μηνός συνεχούς απρόσκοπτης λειτουργίας της υπηρεσίας. Σελίδα 23 από 32

24 139. Κατά το διάστημα πιλοτικής και δοκιμαστικής παραγωγικής λειτουργίας της υπηρεσίας ο Ανάδοχος θα προβεί σε μικρής έκτασης αλλαγές στην προσφερόμενη λειτουργικότητα των υπηρεσιών, με βάση τις ανάγκες των χρηστών και των διαχειριστών του συστήματος, και θα φροντίσει για την επικαιροποίηση των σχετικών εγχειριδίων και τεχνικών αναφορών Μετά την Οριστική Παραλαβή της Υπηρεσίας, ο Ανάδοχος θα προσφέρει εγγύηση Καλής Λειτουργίας μέχρι το πέρας ενός έτους από την Οριστική Παραλαβή του Έργου. C3.4 Πίνακας τεχνικών προδιαγραφών και συμμόρφωσης της Υπηρεσίας Ενημέρωσης για Εκπαιδευτικές και Πολιτιστικές Δράσεις α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 141. Περιλαμβάνεται αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της υπηρεσίας Στο προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα αποτυπώνονται αναλυτικά οι φάσεις σχεδιασμού και ανάπτυξης της υπηρεσίας Περιγράφεται η μεθοδολογία υλοποίησης της υπηρεσίας Εάν χρησιμοποιηθεί μεθοδολογία καταρράκτη, γίνεται σαφής αναφορά στη μεθοδολογία του Αναδόχου για την αντιμετώπιση αλλαγών στις προδιαγραφές σε περίπτωση που κάτι τέτοιο απαιτηθεί από τις ανάγκες του Έργου Εάν χρησιμοποιηθεί μεθολογία ευέλικτης ανάπτυξης (agile), γίνεται σαφής περιγραφή των υποχρεώσεων διάθεσης ανθρώπινων πόρων εκ μέρους του ΤΕΙ Αθήνας. Σελίδα 24 από 32

25 146. Περιγράφεται η προτεινόμενη αρχιτεκτονική Σελίδα 25 από Η προτεινόμενη αρχιτεκτονική επιτρέπει την κλιμάκωση της υπηρεσίας μέσω της διάθεσης πρόσθετων εικονικών πόρων και την κατάλληλη ρύθμιση των υποστηρικτικών υποσυστημάτων χωρίς να απαιτούνται παρεμβάσεις στον πηγαίο κώδικα των εφαρμογών Η προτεινόμενη αρχιτεκτονική αναφέρει ρητά τον αριθμό των επιπλέον αδειών χρήσης σε περίπτωση κλιμάκωσης πέραν της αρχικής πρόβλεψης Περιλαμβάνεται σχέδιο δράσης που αφορά την ενημέρωση των χρηστών και τη δημιουργία κοινότητας τόσο κατά την υποστήριξη έναρξης λειτουργίας της υπηρεσίας όσο και μετά τη λήξη του Έργου 150. Περιλαμβάνονται οι πηγές παραγωγής και διάθεσης πρωτογεννούς περιεχομένου για την υπηρεσία 151. Περιλαμβάνεται σχέδιο εκπαίδευσης των εμπλεκομένων συντελεστών του Έργου για την υπηρεσία 152. Ο Ανάδοχος θα προσφέρει 30 ώρες εκπαίδευσης για την υπηρεσία, με επιτόπου παρουσία των εκπαιδευτών του στο χώρο του ΤΕΙ Αθήνας Περιλαμβάνεται σχέδιο δράσης που λαμβάνει υπόψη την υπάρχουσα οργανωτική και διοικητική δομή του ΤΕΙ Αθήνας και προτείνει τη βέλτιση αξιοποίησή της ώστε να διασφαλίζεται η επικαιροποίηση του περιεχομένου που αφορά όλες τις υπηρεσίες 154. Περιγράφονται οι τεχνολογίες υλοποίησης της υπηρεσίας Η υπηρεσία θα υλοποιηθεί με ευρεώς χρησιμοποιούμενες τεχνολογίες και γλώσσες προγραμματισμού Κατά την ανάπτυξη της υπηρεσίας θα χρησιμοποιηθεί μηχανισμός παρακολούθησης εκδόσεων του πηγαίου

26 κώδικα με χρήση κεντρικού αποθετηρίου, στο οποίο το ΤΕΙ Αθήνας θα έχει διαρκή πρόσβαση με δικαίωμα ανάγνωσης Η υπηρεσία είναι προσβάσιμη μέσω δικτυακού τόπου πλήρως χρηστικού από τους σύγχρονους browser (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari) 158. Ο δικτυακός τόπος της υπηρεσίας θα πληροί κατ'ελάχιστον τα κριτήρια προσβασιμότητας επιπέδου Α του πρότυπου WCAG Ο δικτυακός τόπος της υπηρεσίας θα είναι πλήρως προσβάσιμος μέσω κινητών συσκευών με χρήση browser (mobile friendly) και θα πληροί τα κριτήρια MWBP Θα δημιουργηθεί banner της υπηρεσίας σε μορφή κατάλληλη για την ενσωμάτωσή του στο δικτυακό τόπο του ΤΕΙ Αθήνας, με άδεια χρήσης Creative Commons CC BY-SA Το περιεχόμενο (content) της υπηρεσίας θα μοντελοποιηθεί με χρήση XSD Θα υπάρχει η δυνατότητα καταχώρισης, αναζήτησης και διάθεσης του περιεχομένου που διαχειρίζεται η υπηρεσία σε μορφές XML και JSON μέσω web-based API που θα επιτρέπει crossdomain κλήσεις Θα υπάρχει δυνατότητα χρήσης της λειτουργικότητας της υπηρεσίας μέσω web-based API βάσει ανοιχτών προτύπων Θα υπάρχει δυνατότητα αυθεντικοποίησης των χρηστών της υπηρεσίας με χρήση Basic Authentication Η αυθεντικοποίηση των χρηστών των οποίων τα στοιχεία περιλαμβάνονται στην Υπηρεσία Καταλόγου του ΤΕΙ Αθήνας θα γίνεται μέσω απευθείας επικοινωνίας του Πληροφοριακού Συστήματος με τον LDAP Σελίδα 26 από 32

27 του Ιδρύματος Η καταγραφή στατιστικών στοιχείων κίνησης των υπηρεσιών θα γίνεται μέσω της διασύνδεσης με την υποδομή Piwik του ΤΕΙ Αθήνας Το νέο περιεχόμενο της υπηρεσίας θα είναι διαθέσιμο μέσω RSS feeds 168. Όλο το περιεχόμενο της υπηρεσίας, με την εξαίρεση ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, θα συνιστά δημόσιο αποθετήριο δεδομένων και θα είναι μόνιμα διαθέσιμο μέσω web-based APIs με χρήση ανοιχτών προτύπων Η άδεια χρήσης όλων των δεδομένων θα προσδιοριστεί αποκλειστικά από το ΤΕΙ Αθήνας. Ο Ανάδοχος δεν θα έχει κανένα δικαίωμα χρήσης στα δεδομένα των υπηρεσιών Περιγράφεται η προτεινόμενη τεχνολογία του web-based API διαχείρισης των δεδομένων Περιγράφεται ο τρόπος τεκμηρίωσης του web-based API διαχείρισης των δεδομένων Η τεκμηρίωση του web-based API διαχείρισης δεδομένων (πχ REST) θα ακολουθεί διεθνείς καλές πρακτικές και θα είναι δημόσια διαθέσιμη μέσω του Διαδικτύου σε μορφή HTML Περιγράφεται η προτεινόμενη τεχνολογία του web-based API πρόσβασης στη λειτουργικότητα των υπηρεσιών Περιγράφεται API πρόσβασης στη λειτουργικότητα των υπηρεσιών Η τεκμηρίωση του API πρόσβασης στη λειτουργικότητα των υπηρεσιών θα ακολουθεί διεθνείς καλές πρακτικές και θα είναι δημόσια διαθέσιμη μέσω του Διαδικτύου σε μορφή HTML. Σελίδα 27 από Γίνεται κρυπτογράφηση του κωδικού

28 πρόσβασης των χρηστών κατά την αποθήκευση στη βάση δεδομένων Γίνεται sanitization όλων των δεδομένων που καταχωρούνται σε βάσεις δεδομένων Γίνεται κρυπτογράφηση κωδικών πρόσβασης και ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων κατά τη μεταφορά τους στο δίκτυο με χρήση SSL Αναφέρονται τα δεδομένα που θα ανωμυμοποιηθούν καθώς και ο τρόπος ανωμυμοποίησής τους Τηρείται αδιάβλητο audit trail για την πρόσβαση και την χρήση των υπηρεσιών 181. Περιγράφεται ο μηχανισμού τήρησης αντιγράφων ασφαλείας Τα εγχειρίδια χρήσης θα είναι διαθέσιμα σε μορφή HTML 183. Το εκπαιδευτικό υλικό θα είναι διαθέσιμο στα Ελληνικά 184. Περιλαμβάνει υποσύστημα διαχείρισης προφίλ χρήστη Περιλαμβάνεται υποσύστημα διαχείρισης δράσεων Περιλαμβάνεται υποσύστημα αναζήτησης δράσεων Κατά την αναζήτηση δράσεων είναι δυνατή η χρήση ελεύθερου κειμένου με δυνατότητα full-text search σε όλα τα πεδία της καταχώρισης (αγνοούνται σημεία στίξης και κλιμένες μορφές, δεν γίνεται διάκριση κεφαλαίων - μικρών) 188. Περιλαμβάνεται υποσύστημα αυτόματης ενημέρωσης χρηστών με χρήση προσωποποιημένου RSS feed και SMS Περιλαμβάνεται υποσύστημα διαχείρισης της υπηρεσίας Περιλαμβάνεται υποσύστημα παραγωγής Σελίδα 28 από 32

29 αναφορών 191. Η Υπηρεσία ολοκληρώνεται με το Facebook 192. Η Υπηρεσία ολοκληρώνεται με το Twitter 193. Η διαθεσιμότητα της υπηρεσίας θα είναι τουλάχιστον 99% 194. Ο μέσος χρόνος απόκρισης της υπηρεσίας δεν θα υπερβαίνει το 1 sec 195. Ο μέγιστος χρόνος απόκρισης της υπηρεσίας σε συνθήκες υψηλού φόρτου δεν θα υπερβαίνει τα 4 sec 196. Η υπηρεσία θα λειτουργήσει δοκιμαστικά σε περιβάλλον παραγωγικής λειτουργίας για διάστημα τουλάχιστον ένος μήνα. Το παραπάνω διάστημα πιλοτικής και δοκιμαστικής παραγωγικής λειτουργίας θα ολοκληρωθεί με το πέρας ενός μηνός συνεχούς απρόσκοπτης λειτουργίας της υπηρεσίας Κατά το διάστημα πιλοτικής και δοκιμαστικής παραγωγικής λειτουργίας της υπηρεσίας ο Ανάδοχος θα προβεί σε μικρής έκτασης αλλαγές στην προσφερόμενη λειτουργικότητα των υπηρεσιών, με βάση τις ανάγκες των χρηστών και των διαχειριστών του συστήματος, και θα φροντίσει για την επικαιροποίηση των σχετικών εγχειριδίων και τεχνικών αναφορών Μετά την Οριστική Παραλαβή της Υπηρεσίας, ο Ανάδοχος θα προσφέρει εγγύηση Καλής Λειτουργίας μέχρι το πέρας ενός έτους από την Οριστική Παραλαβή του Έργου. Σελίδα 29 από 32

30 C4. Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς Σημείωση: Εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος προσφέρει Εγγύηση μεγαλύτερη της ελάχιστης ζητούμενης, οι αντίστοιχες στήλες «Κόστους Συντήρησης» θα πρέπει να εμφανίζουν μηδενικά κόστη. C4.1 Πληροφοριακό Σύστημα C4.1.1 Εφαρμογή/ές (υπηρεσίες ανάπτυξης) (βλ. Α3) Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ανθρωπομήνες Υπηρεσία αναζήτησης συνεπιβατών Υπηρεσία διάθεσης και ανταλλαγής αγαθών Υπηρεσία ενημέρωσης για εκπαιδευτικές και πολιτισμικές δράσεις ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [ ] ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ [ ] ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ [ ] C4.1.2 Υποστήριξη Πιλοτικής και Δοκιμαστικής Παραγωγικής Λειτουργίας (έως την οριστική παραλαβή) (βλ. Α4.3) Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ανθρωπομήνες Υπηρεσία αναζήτησης συνεπιβατών Υπηρεσία διάθεσης και ανταλλαγής αγαθών Υπηρεσία ενημέρωσης για εκπαιδευτικές και πολιτισμικές δράσεις ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Β: ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [ ] ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ [ ] ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ [ ] Σελίδα 30 από 32

31 C4.2 Εκπαίδευση χρηστών Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Υπηρεσία αναζήτησης συνεπιβατών Υπηρεσία διάθεσης και ανταλλαγής αγαθών Υπηρεσία ενημέρωσης για εκπαιδευτικές και πολιτισμικές δράσεις ΣΥΝΟΛΟ 30 ωρες 30 ώρες 30 ώρες ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [ ] ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ [ ] ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ [ ] C4.3 Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Έργου Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ ΦΠΑ [ ] ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ 3 6 Εφαρμογή/ές (Υπηρεσίες ανάπτυξης)(πίνακας C4.1.1) Υπηρεσίες Υποστήριξης Παραγωγικής Λειτουργίας (Πίνακας C4.1.2) ΣΥΝΟΛΟ C4.1 1 Εκπαίδευση χρηστών (Πίνακας C4.2) ΣΥΝΟΛΟ C4.2 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [ ] ΜΕ ΦΠΑ [ ] Σελίδα 31 από 32

32 Παραρτήματα που αφορούν το Έργο C4.3.1 Σχέδιο Σύμβασης Σελίδα 32 από 32

Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ανάπτυξη Εικονικών Εργαστηρίων Της Πράξης Υπηρεσίες εικονικών εργαστηρίων στο ΤΕΙ Αθήνας Αναθέτουσα Αρχή:{ Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, ΤΕΙ Αθήνας} Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΩΝ: «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Προϋπολογισμός: 95.739,84 Διάρκεια 9 μήνες (χωρίς ΦΠΑ) Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ. ΙΙ.1 Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ. ΙΙ.1 Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΙΙ.1 Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομηνία έκδοσης... Προς: Δήμο Νεάπολης-Συκεών Εγγυητική επιστολή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ European Territorial Cooperation Programme Greece-Bulgaria 2007-2013 INVESTING IN OUR FUTURE The Programme is co-funded by the European

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Πρόχειρος Διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β-ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Πίνακας 1 Σταθερά σύστηματα καταγραφής και ζωντανής μετάδοσης. Σύνολο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β-ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Πίνακας 1 Σταθερά σύστηματα καταγραφής και ζωντανής μετάδοσης. Σύνολο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β-ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Πίνακας 1 Σταθερά σύστηματα καταγραφής και ζωντανής μετάδοσης Τεμάχια Α.1 IPCAM1 Διαδικτυακή Κάμερα Υψηλής Ανάλυσης 5 Mpixel 2 Διαδικτυακή Κάμερα Υψηλής Ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Αγίου Βασιλείου Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής Ονομασία Τράπεζας...... ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ... ΕΥΡΩ........ της Εταιρείας...... Δ/νση........ ή (σε περίπτωση Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ανάπτυξη Εικονικών Εργαστηρίων Της Πράξης Υπηρεσίες εικονικών εργαστηρίων στο ΤΕΙ Αθήνας Αναθέτουσα Αρχή:{ Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, ΤΕΙ Αθήνας} Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣ: ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Διεύθυνση: Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας ΤΚ 16121 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ Πληροφορίες: Ευαγγέλου Γρηγόρης Τηλ: 213.20.10.725

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Πολυκαναλικό Σύστημα Διαχείρισης και Παρακολούθησης Συνθηκών Κίνησης στο Οδικό Δίκτυο των Καλλικράτειων Δήμων Λαμιέων, Δομοκού, Μακρακώμης, Στυλίδας Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Προμήθεια εξοπλισμού και υπηρεσιών ΤΠΕ για το ΙΒΜΘ (Υποέργο 2 της Πράξης με τίτλο : ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ TΕΧΝΕΣ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το έργο «Πληροφοριακό Σύστημα εξωστρεφών δράσεων» της πράξης {Εξωστρεφείς δράσεις παροχής ψηφιακών υπηρεσιών του ΤΕΙ Αθήνας} Αναθέτουσα Αρχή: {ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ-ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

Διευκρινίσεις για τον Ανοιχτό τακτικό διαγωνισμό με αρ. πρωτ. 675/28-02-2012

Διευκρινίσεις για τον Ανοιχτό τακτικό διαγωνισμό με αρ. πρωτ. 675/28-02-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Σπυρίδωνος 28 & Μήλου 1-122 10 ΑΙΓΑΛΕΩ Τηλέφωνο : 210-53.85.174-717

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 1 1. Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής Ημερομηνία έκδοσης ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ υπ αριθμόν.. για ΕΥΡΩ μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.(και ολογράφως)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 12

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Μελετών Ταχ. Δ/νση: Λεωφόρος Κηφισίας 7 Τ.Κ. Πόλη: 115 23 Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ψηφιοποίηση, οργάνωση και διάθεση εγγράφων σε περιβάλλον WEB, ολοκλήρωση υπηρεσιών ΠΣ Σπουδαστών» Αναθέτουσα Αρχή: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Προϋπολογισμός: 207.950,00

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της με αρ. Πρωτ. 2311/05-09-2014 Απόφασης Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο e-master: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της με αρ. Πρωτ. xxx/xx-xx-2013 Απόφασης Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο e-master: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΔΑΦΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΔΑΦΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 17.137,42 με Φ.Π.Α. 24% ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΔΑΦΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ Τεύχος Μελέτης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνικές προδιαγραφές 2. Ενδεικτικό τιμολόγιο 3. Τεχνικές Προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό

Νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Γ.Γ. Χωρικού Σχεδιασμού & Αστικού Περιβάλλοντος Γεν. Δ/νση Χωρικού Σχεδιασμού Δ/νση Χωροταξικού Σχεδιασμού ΜΕΛΕΤΗ: ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ: Νέο Ειδικό Χωροταξικό

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη Εφαρμογών» της Πράξης «Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Συλλογών των Κινητών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και Ανάπτυξη Νέου Πληροφοριακού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ.. ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ) ΠΡΟΣ.. Έχουμε την τιμή να σας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 13/2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΦΟΡΗΤΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΣΠΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 13/2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΦΟΡΗΤΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΣΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΙΓΜΕ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αχαρνές, 04-12-2015 Α.Π.: 4799

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και Μητρώου Εμπόρων Γεωργικών Προϊόντων & Διασύνδεσης των Λοιπών Μητρώων του ΥΠΑΑΤ» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο «Ιστορική αναδροµή της πόλης των Χανίων και

ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο «Ιστορική αναδροµή της πόλης των Χανίων και ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο { Ιστορική αναδροµή της πόλης των Χανίων και διαδραστικές εκπαιδευτικές εφαρµογές } Προϋπολογισµός: Αναθέτουσα Αρχή:{ ήµος Χανίων } 139.349,60 (χωρίς ΦΠΑ) ιάρκεια 18 µήνες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ι.Γ.Μ.Ε.) Ν.Π.Ι.Δ. ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Ν. 272/76 και ΚΥΑ 12935-ΦΕΚ 1247/Β/24-6-2015) Σπ. Λούη 1, Ολυμπιακό Χωριό,

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Επαυξημένης Πραγματικότητας Πολιτισμού και Τουρισμού για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος» Υποέργο 1: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πλατφόρμας

Διαβάστε περισσότερα

Λεωφ. Ηλιουπόλεως 2-4, Υµηττός (Αττική) Τηλ.: Fax:

Λεωφ. Ηλιουπόλεως 2-4, Υµηττός (Αττική) Τηλ.: Fax: Λεωφ. Ηλιουπόλεως 2-4, 172 37 - Υµηττός (Αττική) Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΤΟΜΕΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τµήµα Προµηθειών Πληροφορίες : Αλµπάνης Παντελής

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Η Σμύρνη των Δύο Ηπείρων, του Ελληνισμού και του Κόσμου. Άυλες Δράσεις για μια Ψηφιακή/Βιωματική Έκθεση σε Φυσικό Χώρο και στο Διαδίκτυο} Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Νέας Σμύρνης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ: ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΙΓΕΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ: ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΙΓΕΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ: ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΙΓΕΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΝΤΕΟ, ΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ,ΨΗΦΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΒΛ4Ν469Β7Ι-ΒΝΥ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Υπηρεσίες Υποστήριξης Ατόμων & Φοιτητών με αναπηρία στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Υποέργο 1: Υπηρεσίες Πρόσβασης Ατόμων / Φοιτητών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-6- 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 31732 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Διακ.: 14/2011 ΤΜΗΜΑ Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ε-ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ» Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ε-ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ» Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης Σελίδα 1 από 47 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων...2 ΜΕΡΟΣ Γ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ...3 Γ1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών...3 Γ1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής...3 Γ1.2. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. σε ερωτήσεις ενδιαφερόμενων για τη συμμετοχή τους στο. Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό για την:

ΘΕΜΑ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. σε ερωτήσεις ενδιαφερόμενων για τη συμμετοχή τους στο. Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό για την: ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ (ΤΕΟ Α.Ε.) Βυτίνης 14-18, ΤΚ: 143 42 Νέα Φιλαδέλφεια Τηλ. (210) 2598000, fax (210) 2523232 GR18591Q Ημερομηνία 14-12-2012 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Διακήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού ΠΡ.Φ. 215/2014. Ανοικτής Διαδικασίας

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Διακήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού ΠΡ.Φ. 215/2014. Ανοικτής Διαδικασίας ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Διακήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού ΠΡ.Φ. 215/2014 Ανοικτής Διαδικασίας για την επιλογή Αναδόχου του έργου «Προμήθεια, Εγκατάσταση και Κατασκευές ολοκληρωμένου συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος C: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης

Μέρος C: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης Μέρος C: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης Πίνακας Περιεχομένων Μέρος Γ Πίνακας Περιεχομένων Μέρος Γ... 132 Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών... 133 C1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής... 133 C1.2 Εγγυητική

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Διακήρυξη Διαγωνισμού για το «ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΠΘ» του Υποέργου 3 ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΠΘ της Πράξης «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Η Σμύρνη των Δύο Ηπείρων, του Ελληνισμού και του Κόσμου. Άυλες Δράσεις για μια Ψηφιακή/Βιωματική Έκθεση σε Φυσικό Χώρο και στο Διαδίκτυο} Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Νέας Σμύρνης

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Σαμάρα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανοικτές Διαδικτυακές Πλατφόρμες Γραμμάτων και Τεχνών» Αναθέτουσα Αρχή: ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ ΑΜΚΕ Προϋπολογισμός: 625.322,20

Διαβάστε περισσότερα

V. Υποχρεωτικές εγγυήσεις

V. Υποχρεωτικές εγγυήσεις V. Υποχρεωτικές εγγυήσεις 1. Εγγύηση συμμετοχής α. Ύψος Το ύψος της εγγύησης συμμετοχής καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης σε συγκεκριμένο χρηματικό ποσό, αριθμητικώς και ολογράφως σε ευρώ, και δεν μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Γ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Γ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Διακήρυξη Παροχής Υπηρεσιών «Εγκατάσταση και Λειτουργία Αναβαθμισμένου Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης στο ΜΕΡΟΣ Γ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Γ 1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών...

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ιστορία, Τέχνη και Πολιτισμός του Μεσολογγίου μέσα από τις Συλλογές της "ΔΙΕΞΟΔΟY" Αναθέτουσα Αρχή: ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Προϋπολογισμός: 171.447,15 (χωρίς ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη Εφαρμογών» της Πράξης «Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Συλλογών των Κινητών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και Ανάπτυξη Νέου Πληροφοριακού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

{ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Οργάνωση ανάδειξη και προβολή του Ακαδημαϊκού περιεχομένου του Πανεπιστημίου Κρήτης

{ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Οργάνωση ανάδειξη και προβολή του Ακαδημαϊκού περιεχομένου του Πανεπιστημίου Κρήτης Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο «Οργάνωση ανάδειξη και προβολή του Ακαδηµαϊκού περιεχοµένου του Υποέργο 1: «Αναβάθµιση υφιστάµενων Ιδρυµατικών Αποθετηρίων και ανάπτυξη νέων υπηρεσιών για την Ηράκλειο.

Διαβάστε περισσότερα

Χανδρή 3, 18346, Μοσχάτo Τηλ.: Fax:

Χανδρή 3, 18346, Μοσχάτo Τηλ.: Fax: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑ Α ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΡΑΣΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Πληροφορίες : Έλενα Βλάχου Τηλέφωνο : 213-13 00 763 Fax : 213-13 00 800 e-mail : evlachou@ktpae.gr Μοσχάτο, 25 Ιουλίου 2013 Αρ. Πρωτ.: 9391 Προς:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού στο πλαίσιο του προγράμματος

Διακήρυξη Διαγωνισμού στο πλαίσιο του προγράμματος ΣΗ Διακήρυξη Διαγωνισμού στο πλαίσιο του προγράμματος «ΕΡΑΣΜΟΥΣ ΜΟΥΝΤΟΥΣ. ΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ Αντικείμενο Διαγωνισμού (Έργο) Εισιτήρια (αεροπορικά) μετ επιστροφής των Ινδών επισκεπτών

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ Tμήμα ΤΠΕ & Διαφάνειας Πληροφορίες : Μαυροκυουκουλάκη Ελένη ΠΡΟΣ: ΑΔΑΜ: Γάζι, 03/10/2016 Αρ. Πρωτ. : 17891 ERGOMEC PRIVATE COMPANY ERGOMEC P.C. Σιδηρόκαστρο

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Διαχείριση Προσωπικού, Ερευνητικών Έργων, Οικονομικών, Τεχνικών

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Διαχείριση Προσωπικού, Ερευνητικών Έργων, Οικονομικών, Τεχνικών Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Διαχείριση Προσωπικού, Ερευνητικών Έργων, Οικονομικών, Τεχνικών Έργων, Προμηθειών) Αναθέτουσα Αρχή: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Εμπλουτισμός Ψηφιακού Αποθετηρίου Ψηφιοποίηση Εκπαιδευτικού, Ερευνητικού και Αναθέτουσα Αρχή: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ» (Σύστημα ενοποιημένης διαχείρισης, διακίνησης, πρωτοκόλλησης και ψηφιακής υπογραφής εγγράφων και διοικητικής πληροφόρησης)

Διαβάστε περισσότερα

Αναθέτουσα Αρχή: ΛΗ' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ. Προϋπολογισμός: (με ΦΠΑ) Πλέον Δικαιώματα Προαίρεσης: 21.

Αναθέτουσα Αρχή: ΛΗ' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ. Προϋπολογισμός: (με ΦΠΑ) Πλέον Δικαιώματα Προαίρεσης: 21. Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ψηφιακή Ανάδειξη Πυλίας» Αναθέτουσα Αρχή: ΛΗ' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Προϋπολογισμός: 145.000 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός: 178.350 (με ΦΠΑ) Πλέον

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ : ΦΟΡΕΑΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ :

ΝΟΜΟΣ : ΦΟΡΕΑΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ μυλοποταμου Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 4/2015 ΝΟΜΟΣ : ΦΟΡΕΑΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος ενότητας / υπο-ενότητας της τεχνικής προσφοράς

Τίτλος ενότητας / υπο-ενότητας της τεχνικής προσφοράς ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑЇΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας & της Ευρωπαϊκής Ένωσης Aθήνα, 2/12/2014 Αρ.Πρωτ.:423 Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης No 3/14 Ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκλήρωση υφιστάμενου συστήματος e-university Λειτουργικών Υπηρεσιών του ΤΕΙ Αναθέτουσα Αρχή: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Προϋπολογισμός: Εβδομήντα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ποστήριξη Επιστημονικών Εκδόσεων Ανοικτής Πρόσβασης» Μέρος Γ: ποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Αναβάθμιση Ιδρυματικού

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ψηφιοποίηση περιεχομένου» της Πράξης:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ψηφιοποίηση περιεχομένου» της Πράξης: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ψηφιοποίηση περιεχομένου» της Πράξης: «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΓΕΝΝΑΔΕΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ» Αναθέτουσα Αρχή: ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Προϋπολογισμός (χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήριο Ανάθεσης: Η Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη Προσφορά. Διενέργειας Διαγωνισμού 20/02/2014 Αποστολής στην Υπηρεσία Επισήμων

Κριτήριο Ανάθεσης: Η Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη Προσφορά. Διενέργειας Διαγωνισμού 20/02/2014 Αποστολής στην Υπηρεσία Επισήμων Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ψηφιακή Ανάδειξη Πυλίας» Αναθέτουσα Αρχή: ΛΗ' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Προϋπολογισμός: 145.000 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός: 178.350 (με ΦΠΑ) Πλέον

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Αναβάθμιση και Ολοκλήρωση Λειτουργικής Ενότητας Φοιτητικής Μέριμνας» του Υποέργου 1 Αναβάθμιση και Ολοκλήρωση Λειτουργικής Ενότητας Φοιτητικής Μέριμνας της Πράξης «Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πρόσκληση υποβολής προσφορών Χανιά, 26.5.2017 Αρ. Πρωτ: 4083 Στοιχεία Υπηρεσίας Σχολή/ Διεύθυνση/ Τμήμα: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών/ Τμήμα Προμηθειών Στοιχεία Υπαλλήλου για Ιωάννα Κάβαλου/ Μιχαήλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν Ο Μ Ο Σ Α Τ Τ Ι Κ Η Σ Δ Η Μ Ο Σ Α Ι Γ Α Λ Ε Ω Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Προμηθεια λοιπών παροχών σε είδος(είδη ατομικής προστασίας εργαζομένων κ.λ.π.» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (3D) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΘΗΣΑΥΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Προσάρτημα Ι ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ. Π ρ ο ς 2

Προσάρτημα Ι ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ. Π ρ ο ς 2 Προσάρτημα Ι ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡΙΘΜ... ΕΥΡΩ... 1 Αθήνα.. Π ρ ο ς 2 Ε Δ Ρ Α:.. Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε με την παρούσα ότι σας εγγυόμαστε ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα, παραιτούμενοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑff ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑff ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑff ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Πειραιάς A13/6-7-2016 (αριθμ. πρωτ. 30009/6-7-2016) ΠΡΟΣ : ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΘΕΜΑ :«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 1/2014 ΕΚΠΟΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Περιεχόμενα: Τεχνική έκθεση Τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για τον «Εμπλουτισμό Ιδρυματικού Αποθετηρίου/Ψηφιακής

Διακήρυξη Διαγωνισμού για τον «Εμπλουτισμό Ιδρυματικού Αποθετηρίου/Ψηφιακής Διακήρυξη Διαγωνισμού για τον «Εμπλουτισμό Ιδρυματικού Αποθετηρίου/Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Ανοικτής Πρόσβασης και ολοκληρωμένου συστήματος τεχνολογίας RFID με σκοπό την αυτοεξυπηρέτηση του χρήστη (Check in

Διαβάστε περισσότερα

A) ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

A) ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ A) ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης του IPA Προγράμματος Ελλάδαπρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 1.1 Ο ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ... 5 1.2 Η ΠΡΑΞΗ«ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ (ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ)»...

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 1.1 Ο ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ... 5 1.2 Η ΠΡΑΞΗ«ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ (ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ)»... ΑΔΑ: Β4ΤΧ46Ψ8Β7-5ΡΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 1.1 Ο ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ... 5 1.2 Η ΠΡΑΞΗ«ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ (ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ)»... 5 2. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Διακήρυξη διεθνούς δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού του υποέργου 6 «Ανάπτυξη Πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Μάθησης προσαρμοσμένη στις Απαιτήσεις του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ» της Πράξης «Εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο. «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης. «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας»

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο. «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης. «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας» Αρ. Διακήρυξης: 22/2013 Αρ. πρωτ. 3483/9.12.2013 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας» Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ. Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ. Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Ι : Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ II : Υποδείγματα για την τεχνική ικανότητα (ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

Διαβάστε περισσότερα

Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ-ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ-ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ-ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Προϋπολογισμός: 286,178.86 (χωρίς ΦΠΑ) Πλέον Δικαιώματα Προαίρεσης: 57.235,78 ( χωρίς ΦΠΑ) για υπηρεσίες συντήρησης Διάρκεια: 12 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 304172 Πράξη Θεματική Ενότητα Α2: Ψηφιακές Υπηρεσίες Υποστήριξης και Εξυπηρέτησης της Ακαδημαϊκής Κοινότητας στο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Δημιουργία Κεντρικής Υποδομής για την παροχή Ολοκληρωμένου Περιβάλλοντος Βιβλιοθήκης ως Υπηρεσίας (ILSaS - Integrated Library System as Service) Αναθέτουσα Αρχή: ΕΙΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Σύστημα Ελέγχου Οδικών Μεταφορών Αναθέτουσα Αρχή: Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας Προϋπολογισμός: 813.426,83 (χωρίς ΦΠΑ) 1.000.515,00 (με ΦΠΑ 23%) Δικαίωμα Προαίρεσης: 20% επί

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερμούπολη, 12/01/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. πρωτ.: Οικ. 3308/390 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Δ/νση: Πλ. Τσιροπινά Ταχ. Κώδ.: 84100 Τηλ.: 22813-61538

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ VII : Πίνακας των υπευθύνων για την εκτέλεση της σύμβασης (με τίτλους. Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ VII : Πίνακας των υπευθύνων για την εκτέλεση της σύμβασης (με τίτλους. Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ I : Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ II : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 : Υποδείγματα για την τεχνική ικανότητα Κατάλογος παρόμοιας φύσης παροχής υπηρεσιών Πίνακας των υπευθύνων

Διαβάστε περισσότερα

Να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του Έργου. Συγκεκριμένα απαιτείται:

Να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του Έργου. Συγκεκριμένα απαιτείται: Ερώτημα 1: Στην παράγραφο C.2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής της Διακήρυξης, αναφέρεται ως ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής στον διαγωνισμό το εξής: Παρακαλούμε, διευκρινίστε αν στην κατηγορία συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΕΣΩ ΕΞΥΠΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ-ΑΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

σύµφωνα µε το ΦΕΚ2540/ για τον ορισµό επιτροπής διαγωνισµού. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Πρόχειρο διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές, σε ΕΥΡΩ ελεύθερο,

σύµφωνα µε το ΦΕΚ2540/ για τον ορισµό επιτροπής διαγωνισµού. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Πρόχειρο διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές, σε ΕΥΡΩ ελεύθερο, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ 08/10/2012 2 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.18899 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την. «Υλοποίηση Π.Σ. Λειτουργικών Υπηρεσιών»

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την. «Υλοποίηση Π.Σ. Λειτουργικών Υπηρεσιών» Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Υλοποίηση Π.Σ. Λειτουργικών Υπηρεσιών» του Υποέργου 2 Υλοποίηση Π.Σ. Λειτουργικών Υπηρεσιών της Πράξης «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης»

Διαβάστε περισσότερα

Δωμάτια μιας κλίνης με ατομικό λουτρό, παροχή θερμού ύδατος, κλιματισμό και πρωινό

Δωμάτια μιας κλίνης με ατομικό λουτρό, παροχή θερμού ύδατος, κλιματισμό και πρωινό ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Γ Ι Α Τ Η Μ Ι Σ Θ Ω Σ Η Κ Λ Ι Ν Ω Ν Σ Ε Τ Ο Υ Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Α Κ Α Τ Α Λ Υ Μ Α Τ Α ΠΡΟΣ Τον Οργανισμό Εργατικής Εστίας Την Επιτροπή διενέργειας ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟΝ... ΓΙΑ.. ΕΥΡΩ.

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟΝ... ΓΙΑ.. ΕΥΡΩ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 - ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ονομασία Τράπεζας: Κατάστημα: (Δ/νση οδός- αριθμός Τ.Κ. FAX) Ημερομηνία Έκδοσης: Προς ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 1 διαχειριστικής επάρκειας τύπου Α, Β, Γ επωνυμία φορέα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 1 διαχειριστικής επάρκειας τύπου Α, Β, Γ επωνυμία φορέα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 1 διαχειριστικής επάρκειας τύπου Α, Β, Γ επωνυμία φορέα Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α Β Γ 1. ΑΠΑΙΤΗΣΗ 1 :ΕΠΑΡΚΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΑ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Ευφυούς Συστήματος Λήψης Αποφάσεων Επιχειρηματικής Δραστηριότητας (BI) μέσω Εθνικής Γεωβάσης δυνητικών δραστηριοτήτων και διάθεση ενδεικνυόμενων προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ Η Α κουτιά sticks προσδιορισµού σακχάρου, κουτί των 50 Sticks ή κουτιά των 25 sticks Β. Συνοδός εξοπλισµός (µηχανήµατα π

ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ Η Α κουτιά sticks προσδιορισµού σακχάρου, κουτί των 50 Sticks ή κουτιά των 25 sticks Β. Συνοδός εξοπλισµός (µηχανήµατα π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» Μυτιλήνη 29-5-2012 Αριθµ. Πρωτ.11117 Ταχ. /νση : Ε.Βοστάνη

Διαβάστε περισσότερα

,00. «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» Υποέργο 2 «Υλοποίηση Π.Σ. Λειτουργικών Υπηρεσιών ΗΜ & ΜΥ Δ.Π.Θ.

,00. «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» Υποέργο 2 «Υλοποίηση Π.Σ. Λειτουργικών Υπηρεσιών ΗΜ & ΜΥ Δ.Π.Θ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 00 ΞΑΝΘΗ Πληροφορίες: Τμ. Προμηθειών Ε.Λ./ΔΠΘ, Τηλ.: 25410-79410, Φαξ.: 2541079454, email: supplies@rescom.duth.gr Θέμα : Παροχή

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο. Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης & Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων - Απορριμματοφόρων του Δήμου Αλεξάνδρειας

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο. Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης & Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων - Απορριμματοφόρων του Δήμου Αλεξάνδρειας Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης & Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων - Απορριμματοφόρων του Δήμου Αλεξάνδρειας Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Αλεξάνδρειας Προϋπολογισμός: 116.747,97

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση για Παραγωγούς

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση για Παραγωγούς ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση για Παραγωγούς ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΥΤΟΥΣΙΟΥ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ ΕΤΟΥΣ [αναγράφεται το έτος κατανομής] Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ. Αριθμ. Πρωτ.: /2017 Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ. Αριθμ. Πρωτ.: /2017 Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 129334/2017 Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ Τη διενέργεια διαδικασίας ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές Υπηρεσίες Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Επέκταση και Αναβάθμιση Λειτουργικών Πληροφοριακών Συστημάτων στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Αναθέτουσα Αρχή: Ειδικός Λογαριασμός

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης

Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων 2 ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 3 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 3 C1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 3 C1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης 5 C1.3 Εγγυητική

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο "Ψηφιοποίηση Ανάπτυξη Εφαρμογών Υποστήριξης Ιδρυματικού Ψηφιακού Αποθετηρίου και Υπηρεσιών για τη Διάθεση του Ψηφιακού Αποθέματος Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού"

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Παροχή Υπηρεσιών Επέκτασης και Αναβάθμισης του Υφιστάμενου Πληροφοριακού Συστήματος Φοιτητολογίου στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Αναθέτουσα Αρχή: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων

Διαβάστε περισσότερα

Στη σελίδα 143, C3.9 Desktop GIS ο αριθμός αδειών είναι 300 (Α/Α 2) σε συμφωνία με τον πίνακα της σελίδας 17.

Στη σελίδα 143, C3.9 Desktop GIS ο αριθμός αδειών είναι 300 (Α/Α 2) σε συμφωνία με τον πίνακα της σελίδας 17. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» Ερώτηση 1 Σύστημα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Αθήνα, 20.6.2014 Αρ. Πρωτ.: 16552 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα