Σκηνή 1 η: Ο ιiχος τnς Πόλnς. ανατολfηκου ροκ ' Erkin Koray, ο ράππερ Ceza, ο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σκηνή 1 η: Ο ιiχος τnς Πόλnς. ανατολfηκου ροκ ' Erkin Koray, ο ράππερ Ceza, ο"

Transcript

1 Σκηνή 1 η: Ο ιiχος τnς Πόλnς Μουσ11<ές ( 1<01) ετεροτnτες στn συγχρονn Τουρι<fα 'Ένα κείμενο με αφσρμn σι<nνές αποης προσφατες ι<ινn ματογραφ1 ι<ε ς τα1v1ες του ΦάηχΆκ1ν 1 Σοφία Ι<ομποτιάτn Μουσικολόγος Υποψnφια Διδάκτωρ Πανεπιστnμ!ου Αθnνών Επιστnμονικός Συνεργάτnς ΤΛΠΜ Στnν προτελευταία κινnματογραφικn ταινfα του Τουρκογερμανού σκnνοθέτn ΦάηχΆκιν Crossing the Bridge: The sound of Istanbul ( 2005 ) τίτλος ο οποίος αποδόθnκε στα ελλnνικά ως Ο nχος τnς Πόλnς ο πρωταγωνιστnς Αλεξάντερ Χάκε περιφέρεται στους δρόμους τnς Κωνσταντtνούπολnς και ανακαλύπτει το πορτρέτο τnς σύγχρονnς τουρκικnς μουσικnς δισκογραφfας. Παρουσιάζει μία ευφάνταστn παλέτα από nχους τnς τουρκικnς μουσικnς n οποία εκτεfνεται από nλεκτρονικn μέχρι χιπ -χοπ ροκ αραμπέσκ 1 ακούσματα σούφι. ακόμα και ΕΤΕΡΟΤΗΤΕΣ (""\ G & ΜΟΥΣΙΚΗ Η ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ - κουρδικn μουσικn. Ανάμεσα στους σnμανηκούς μουσικούς που εμφανfζονται στnν ταινfα περιλαμβάνονται το ψυχεδελικό συγκρότnμα Baba Zula οι fusion DJ Orient Expressions οι ροκ μπάντες Duman και Replikas ο σnμαντικός εκπρόσωπος του ανατολfηκου ροκ ' Erkin Koray ο ράππερ Ceza ο δερβfσnς τnς ψnφιακnς μουσικnς Mercan Dede ο κλαρινfστας Selim Sesler ο σnμαντικός εκπρόσωπος του αραμπέσκ Orhan Gencebay και οι θρυλικές ντfβες Mϋzeyyen Senar και Sezen Aksu. Επιπλέον για λfγα δευτερόλεπτα παρουσιάζονται ο Hasan Saltιk μουσικός παραγωγός και ιδιοκτnτnς τnς εταφfας Kalan. και n κουρδικnς καταγωγnς τραγουδfστρια Aynur Dogan. Στn σκnνn που αφορά αυτούς τους δύο n Aynur Dogan παfζοντας σάζι μέσα σε ένα χαμάμ τραγουδάει σε μια γλώσσα που δεν εfναι τουρκικά. Παράλλnλα ακούγεται ο Hasan Saltιk : "Μπορούσε κανεfς να τραγουδr1σει στα αγγλικά. τα γερμανικά n τα γαλλικά αλλά απαγορεύονταν τα τραγούδια σης καθαυτές γλώσσες αυτnς τnς χώρας. Εμεf ς αυτό το θεωρούμε ανόnτο. Η σκnνn συνεχfζεται με τnν Aynur να επαυξάνει: <(Οταν πρωτοξεκfνnσα σε μια συναυλfα στο Μέρσιν 4 επειδr1 τραγούδnσα στα κουρδικά μου τράβnξαν τρεις φορές το σάζι από τα χέρια. Πριν δέκα χρόνια υπnρχαν προβλπματα τώρα πια όμως μπορούμε σχεηκά άνετα να τραγουδάμε». Η σκnνn κλείνει εδώ κάπως απότομα και n ταινf α

2 συνεχίζει με τον πρωταγωνιστn να ακολουθεf το μουσικό του ταξίδι. Σε φόρα. διαδικτυακές σελίδες. στnλες εφnμερίδων και σε διάφορες συζnτnσεις που αφορούσαν στn συγκεκριμένn ταινία. n σκnνn αυτn προσέλκυσε το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Από τn μια εντυπωσίασε n δυνατn. γεμάτn έκφρασn φωνn τnς Aynur. από τnν άλλn προβλnμάτισαν οι διάλογοι. Πράγματι. για να γίνει n συγκεκριμένn σκnνn απολύτως κατανοnτn. θα πρέπει κανείς να γνωρίζει σε στοιχειώδn τουλάχιστον βαθμό τα σnμαντικά γεγονότα που σχετίζονται με το μεταρρυθμιστικό υπόβαθρο τnς εποχnς τnς ίδρυσnς τnς Τουρκικnς Δnμοκρατίας. στις αρχές τnς δεκαετίας του όταν n μουσικn αποτέλεσε το πεδίο πάνω στο οποίο εφαρμόστnκαν όλες οι προσπάθειες για τον προσδιορισμό τnς πολ ι τισμικnς ταυτότnτας του νεοσύστατου τουρκικού κράτους. θα αναφερθώ λοιπόν εν συντομία σ ' αυτό. Όπως είναι γνωστό. οι κυβερνnτικοί κύκλοι των πρώτων χρόνων τnς ίδρυσnς τnς Τ ουρκικnς Δnμοκρατίας. επιδιώκοντας τn δnμιουργία ενός κράτους οριστικά απαλλαγμένου από το φθαρμένο - κατά τους ίδιους - οθωμανικό παρελθόν ( Stokes 1994). με στόχο τnν κατασκευn ενός έθνους το οποίο θα πραγματωνόταν ως σύνθεσn Ανατολrlς -Δύσnς και του οποίου n πολιτισμικn σύστασn θα έπρεπε να αποτελεί αντανάκλασn μιας και μόνnς φωνnς. μέσα σε μια εθνικιστικn ρnτορεία. ενίσχυσαν κάθε προσπάθεια για τn δnμιουργία τουρκικnς μουσικnς παράδοσnς ( Hosbawm & Ranger ). Στο πλαίσιο αυτό ανελnφθn μια πολύ συγκεκριμένn τριπλέτα δράσεων. n οποία περιελάμβανε α. ) τnν περιθωριοποίnσn του οθωμανικού κοσμοπολιτισμού β) τnν προώθnσn τnς δυτικnς μουσικnς και γ) τnν προβολn τnς ένδοξnς κεντροασιατικnς καταγωγnς και ιστορίας του τουρκικού έθνους μέσα από τnν ανάδειξn του μουσικού φολκλόρ τnς τουρκικnς περιφέρειας ( βλ. Tekelioglu Stokes Oztϋrkmen Ο' Connell 2000). Η κυβέρνnσn. σε συνεργασία με σnμαντικούς φορείς και ιδρύματα τnς εποχnς υποστnριξε εθνογραφικές αποστολές έρευνας και καταγραφnς τnς μουσικnς παράδοσnς κατά μnκος τnς Ανατολfας. Ο στόχος nταν διπός: αφενός n σαρωτικn συλλογn του μουσικού θnσαυρού τnς περιφέρειας. αφετέρου n δnμιουργία μιας εθνικnς τουρκικnς μουσικnς ( milli tϋrk mϋzigi). n οποfα ως φαντασιακn μορφn εκσυγχρονισμού και μοντερνικότnτας. αποτέλεσμα συνδυασμού τnς μουσικnς τnς Ανατολίας και δυτικών τεχνικών. θα γινόταν το σύμβολο τnς ενιαίας τουρκικnς ταυτότnτας. Στο πλαίσιο αυτό. με τn συμβολn σnμαντικών μουσικολόγων και λαογράφων ερευνnτών τnς εποχnς. Τούρκων και μn. πραγματοποιnθnκαν δεκάδες ερευνnτικές αποστολές και χιλιάδες καταγραφές και nχογραφnσεις. ενώ μέσα από συνέδρια και μουσικολογικά περιοδικά προωθnθnκε n ιδέα τnς ενιαίας τουρκικnς μουσικnς παράδοσnς. Μιας παράδοσnς. n οποία ως κοινn αναφορά και συνδετικός δεσμός τnς χώρας. θα λειτουργούσε ως βάσn για τn δnμιουργία μιας εθνικnς μουσικnς. που με τn σειρά τnς θα ενίσχυε τnν νέα aντίλnψn για τnν πολιτισμικn σύστασn του νέου τουρκικού κράτους. απαραίτnτα ανατολικn και δυτικn ταυτόχρονα. Ανεξάρτnτα από τnν έκβασn τnς απόπειρας κατασκευnς μιας εθνικnς μουσικnς και ενιαίας ταυτότnτας. ο τρόπος επεξεργασίας και αξιολόγnσnς του πραγματολογικού υλικού ΕΤΕΡΟΤΗΤΕΣ & ΜΟΥΣΙΚΗ ("""\ Ι >--( ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ \...)

3 των ερευνnηκών αποστολών έδε1ξε μ1α βαθ1ά 1δεολογ1κn ασυνέπεω. Αντf τnς προβολrlς του πολπ10μ1κού πλούτου τnς περ1φέρε1ας. μέσα στο όλο εθν1κ1σηκό 1δεολογ1κό ρεύμα όλες ανεξαφέτως 01 μουσ1κές από ης δωφορεηκές περ1οχές τnς Ανατολfας ονομάστnκαν τουρκ1κn λαϊκn μουσ1κn / tϋrk halk mϋzigi ( Mutlu 1996 & Tekelioglu 1996). ενώ n Ανατολfα παρουσ1άστnκε ως μω ευρύτερn περ1οχn με ομο1ογενn κουλτούρα. εν1αfα ( τουρκ1κn) γλώσσα και ενω(ο θρnσκευμα ( σουνfτες ορθόδοξο1 μουσουλμάνο 1). Ενώ. δnλαδrl. αρχ1κά τουλάχ1στον δεν τέθnκε κανένας περ1ορ1σμός ως προς τn συλλογn του υλ1κού. όλο το ρεπερτόρ10 που συγκεντρώθnκε υπέστn προσανατολ1σμένn επε ξ εργασ fα : 01 καταγραφές έγ1ναν με δυηκn σnμε1ογραφfα χωρ(ς καμfα αναφορά στα τοπ1κά 1δ1ώματα. ενώ σε πολλές περ1πτώσε1ς «01 ερευνnτές. αντf να παρουσ1άσου ν τnν εντόπ1α πολλαπλrl πολπ1σμ1κn πολυχρωμfα. ' δ1όρθωσαν το υλ1κό με στόχο τnν δ n μ1ουργfα μ1ας ομο1ογενούς εθν1κnς μουσ1κnς» ( bztϋrkmen 1998). Επ1πλέον. παραδοσωκ ά / λα ϊ κά τραγούδω 1δ1αfτερων εθνοηκών συνόλων ( π.χ. Αρμενfων. Κούρδων κλπ.) εfτε αγνοnθnκαν. εfτε δnμοσ1εύτnκαν με τουρκ1κούς στ(χους ( Stokes 1992). Ως συνέχεω αυτnς τnς μονολογϊκnς πολπ10μ1κnς πολ1ηκnς. στο Κραηκό Ραδ1όφωνο και τnν Τ nλεόρασn ( TRT) δεν επετράπn ποτέ n μετάδοσn σε άλλn γλώσσα ε κτός τnς τουρκ1κnς 5 Το αποκορύφωμα τnς άρνnσnς αυτnς αφορούσε κυρfως τους Ι<ούρδους. 01 οπο\01 αγνοnθnι<αν από το επfσnμο κράτος: n λέξn Κούρδος εξαφανfστn κε α πό το λεξ1κό. απαγορεύτnκε n κουρδ1κn γλώσσα. ενώ κουρδ1κά ονόματα χωρ1ών και πόλεων άλλαξαν σε τουρκικά 6 Για να επανέλθω και να συζnτnσω τn σκnνn από τnν ταιν(α του Φάηχ Άκ1ν. θα ανaτρέξω σε όλους αυτούς τους σnμαντ1κούς κο1νων10λόγους 01 οπο\01 σε κεfμενά τους σnμε1ώνουν όη n Τ ουρκf α του 2 1 ου αι. δωκρfνετα1 από τnν Τ ουρκf α του 2 Οού αι. σε αρκετά σnμε(α. ένα από τα οποfα εfναι ο τρόπος με τον οπο fο αντ 1 λαμβάνεται και παρουσ1άζει τnν εθν1κn τnς ταυτότnτα. Σης μελέτες τους θεωρο ύ ν όη n βούλnσn να δnμιουργnθεf στnν Τουρκ(α μ(α ομο10γενnς κο1νωνfα γύρω από μω ενωfα τουρκ1κn ταυτότnτα ε(ναι πλέον ξεπερασμένn ( Ι<asaba & Bozdogan 2 Ο Ο Ο). Πράγμαη. τα τελευταfα χρόνω. με τn δεκαετ(α του 1980 να αποτελεf ένα σnμαντ 1 κό 01κονομ1κό. κο1νων1κό και πολπ1σμ1κό σnμεfο αλλαγnς ( Kasaba & Bozdogan: Pope & Pope: Gδle: Keyder & bncϋ 1993). n Τουρκ(α δεfχνε1 σε μεγάλο βαθμό όη δ1ανύε1 μ1α περfοδο αμφ1σβnτnσnς τnς κυρfαρχnς κεμαλ1κnς 1δεολογ f ας περ f ενωfας «εθν1κnς κουλτούρας " και «τουρκ1κnς εθν1κnς ταυτότnτας ". και προωθεf τnν ε1κόνα μως χώρας n οποfα λεπουργε( ως ένα ανεκηκό μωσαϊκό σταυροδρόμι πολπ1σμών. 1 Σε ό.η αφορά ης μουσ1κές πρακηκές. τα τελευταfα χρόνω όλο και περ1σσότερες δ1σκογραφικές εταφfες. αντfθετες σε κάθε περfπτωσn στn λογ1κn του Ραδιοφώνου. προβάλλουν ης πολλές κα1 δωφορεηκές μουσ1κές τnς χώρας. τις οποfες αντψετωπfζουν ως «σπάν10υς και μοναδ1κούς θnσαυρούς». Μια από αυτές ης δ1σκογραφικές εταφεfες εfναι n Kalan Mϋzik. Ο ιδιοκτnτnς τnς Hasan Saltιk fδρυσε τnν εταφεf α το σε μ1α εποχn κατάλυσnς του κραηκού μονοπωλf ου στα ΜΜΕ 8 με στό χ ο να παρουσ1άσε1 στn ΕΤΕΡΟΤΗΤΕΣ Γ"'\...- & ΜΟΥΣ!ΚΗ Η / ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ '._; ι._ι

4 μουσ1κri αγορά ( piyasa) κάπο1ες από ης λlγότερο γνωστές μουσ1κές παραδόσε1ς τnς Τουρκfας. Όπως αναφέρε1 ο fδ1ος : Στόχος τnς Kalan είναι n συγκέvτρωσn και ανόδειξn των πολλών και διαφορετικών μουσικών τnς Τουρκίας. n προf3ολrί του πλούσιου μουσικού μωσαϊκού τnς χώρας [..]Στόχος μας είναι να δώσουμε φωνrί σε όλους όσους ζουν στnν Τουρκία. σε όλες τις φωνές. [..] Οι μειονότnτες είναι το μεγαλύτερο πολιτισμικό μας πλεονέκτnμα. 9 ΟφειΛουμε να τις προf3όλουμε. Όντως. n εταφεfα. σε ένα σύνολο τετρακοσf ων περfπου δ1σκογραφ1κών παραγωγών. αρ1θμεf ένα μεγάλο μέρος εκδόσεων κλασ1κriς τουρκ1κriς / οθωμανικriς μουσ1κriς ( klasik tϋrk mϋziqi). τουρκ1κriς παραδοσιακriς μουσ1κriς ( tϋrk halk mϋzifji) κα~ μουσ1κών τnς Ανατολfας ri «έθν1κ " ( etnik mϋzifji). κατnγορfα στnν οποία περιλαμβάνοντα~ εκδόσε1ς με μουσ1κές των ~' με1ονοτriτων» 10. κυρίως παραγωγές λαζ. κουρδ1κriς. ελλnν1κriς κα~ αρμεν1κriς μουσ1κriς. Ανάμεσα στους σnμαντ1κούς μουσ1κούς που εκπροσωπεί n εταφία είνα~ 01 Muammer Ketencoglu. μελετnτriς κα~ ερμnνευτriς του ρεμπέηκου τραγουδ1ού. 01 αρ1στερών πεπο1θriσεων Grup Yorum. το αρμεν1κό συγκρότnμα Knar. ο λαζός Birol Topaloglu κα~ πολλο f άλλο1. Τα δlεθνri μέσα από τnν αρχri υπriρξαν ενθουσ1ώδn με τlς εκδόσε1ς τnς εταφίας. Η εφnμερfδα Le Monde χαρακτriρ1σε τnν Kalan «το πολ1ησηκό φως τnς Ανατολnς " 11 από άλλο έντυπο ο Χασάν χαρακτnρίστnκε " ανθρωπολόγος τnς λαϊκriς / παραδοσ1ακriς μουσ1κriς " 12 ενώ n Liberation έγραψε όη " αν δεν riταν ο Hasan Saltιk. n Ανατολfα θα έμενε άφωνn " 1 Ό Ενδ1αφέρον εfνα1 το γεγονός όη στnν Τουρκfα n εταφfα τα πρώτα χρόνια αντψετώπ1σε σnμαντ1κά προβλriματα κα1 αντ1παραθέσε1ς με ης αρχές. σε βαθμό μάλ1στα που έφερε τον ιδ1οκτriτn τnς αντψέτωπο με δlκαστriρια κα~ πο1νές φυλάκισnς. Όπως αναφέρε1 ο Σαλτf κ. ο οποfος δεν ιφύβε1 τnν αλεβfηκn καταγωγri του. «ο δρόμος δεν riταν πάντα εύκολος ". Τ nν fδ1α σηγμri που εlσέπραπε όλα αυτά τα επα~νεηκά σχόλια από το εξωτερ1κό. στnν Τουρκfα το Υπουργεfο Πολπ1σμού επ1χεfρnσε αρκετές φορές να αναστε1'λε1 τnν άδε1α λεπουργfας τnς Kalan λόγω των " αφεηκών» παραγωγών τnς. Ο Σαλτίκ υπογραμμfζε1 το βάθος τnς αντίφασnς: «ενώ πολ1ηκά πρόσωπα με κατnγορούσαν ως διασπαστri. ο Υπουργός Εξωτερ1κών έδ1νε στους Ευρωπαfους συναδέλφους του ης εκδόσε1ς μου με λαζ1κri κα~ κουρδ1κri μουσ1κri». 1 ' Η τελευταfα αντ1παράθεσn με ης αρχές έλαβε χώρα στο πλαfσ10 τnς έκδοσnς του δfσκου τnς Aynur Dogan. τnς Κούρδ1σσας τραγουδfστριας στnν οποία εστfασε γlα λfγο κα~ ο φακός του Φάηχ Άκ1ν. Η Aynur κυκλοφόρnσε τον πρώτο τnς δfσκο το στα κουρδικά. με τίτλο Keςe Kurdan (Η Κούρδισσα). Όλα τα σnμαντ1κά μουσ1κά περιοδ1κά αφ1έρωσαν μουσικοκριηκές για τnν παραγωγri αυτri. Η τουρκ1κri εφnμερίδα Aksam τον Ιανουάρ κυκλοφόρnσε με τfτλο «Η κουρδ1κri μουσικri έχε1 βρε1 τnν κ01νούργ1α τnς σταρ " 15 ενώ τον Νοέμβρ10 του n Aynur κόσμnσε το εξώφυλλο του σnμαντ1κού βρεταν1κού περ1οδ1κού froots. Εκεί. κάτω από τον τίτλο «Στο δρόμο μια Κούρδ1σσα". γίνετα~ μακροσκελriς αναφορά στnν εππυχnμένn δουλε1ά τnς. Στο σnμεfο αυτό να σnμε1ώσω όη το Keςe Kurdan είνα~ ο δίσκος κουρδ1κriς μουσ1κriς με ης μεγαλύτερες πωλriσε1ς των τελευταίων χρόνων κα~ όη n ίδια n Aynur είνα~ σε πολλαπλά επίπεδα 3 ΕΤΕΡΟΤΗΤΕΣ (""'\ & ΜΟΥΣΙΚΗ >--( ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ \_.ι

5 ιδιαfτερn περfπτωσn. καθώς με τnν εμφάνισn τnς στο φιλμ Gδnϋl Yarasι του Yaνuz Tϋrgϋl ( 2005) έγ1νε n πρώτn τραγουδfστρια n οποfα τραγούδnσε στα κουρδικά σε κ1νnματογραφ1κn ταινfα στnν Τουρκfα. Αν και έχει συμμετάσχει σε όλα τα σnμαντικά μουσικά φεστιβάλ στον κόσμο. που φ1λοξενούντα1 σε όλες τις μεγάλες πόλε1ς σε Ευρώπn και Αμερικn. στn συζnτnσn μας επισnμαfνει: Είναι πολύ πιο δύσκολο να τραγουδrίσεις σε κάποιο χώρο στnν Ιστανμπούλ. παρά οπουδrίποτε αλλού στον κόσμο. Έχω τραγουδrίσει σε κάθε άκρn τnς γnς. όμως στnν Τουρκία δεν αναλαμβάνει κανείς να υποστnρίξει μια συναυλία κουρδικrίς μουσικrίς. 16 Εfνα1 χαρακτnρ1στικό ότι το Keςe Kurdan απαγορεύτnκε με απόφασn του δ1καστnρfου του Diyarbakir. απαγόρευσn που αναστάλθnκε λfγες μέρες αργότερα μετά από πιέσεις τnς εταιρfας και των ΜΜΕ. Αναμφfβολα. τα τελευταfα χρόνια στnν Τουρκfα αρκετές δισκογραφικές εταιρfες προβάλλουν τις άλλοτε περιθωριοποιnμένες και θαμμένες φωνές των με10νοτnτων. ενώ όλα σχεδόν τα μουσικά φεστιβάλ στn χώρα φιλοξενούν τέτοια ακούσματα: ο αρμένιος Djινan Gasparyan εμφανfστnκε επανε1λnμμένα στο Καλοκαιρινό Φεστιβάλ Ανοιχτού θεάτρου τnς Πόλnς ( istanbul Αςιk Haνa Tiyatrosu). ενώ 01 Karde~ Tϋrkϋler. το μουσικό σύνολο των αποφοfτων του Πανεπιστnμfου του Βοσπόρου που κατεξοχnν ερμnνεύει μουσικές και τραγούδια των με10νοτnτων. γνωρfζει μεγάλn απnχnσn εντός και εκτός Τουρκfας. Επιπλέον. πολλές δnμοφιλεfς τραγουδfστριες τnς ποπ μουσικnς σκnνnς δεν διστάζουν να τραγουδrlσουν ανάλογο ρεπερτόριο: n Sezen Aksu κυκλοφόρnσε δfσκο με τον τfτλο Anadolu $arkιlarι (Τα τραγούδια τnς Ανατολίας) και πραγματοποfnσε συναυλfες στις οποfες εμφανfστnκε με συνοδεfα αρμενικών και άλλων συνόλων 17 ενώ το 2005 n Candan Erςetin. από τις πιο προβεβλnμένες ντfβες των τελευταfων χρόνων στnν Τ ουρκfα. κυκλοφόρnσε τον δfσκο Aman Doktor - Gδςmen $arkιlar (Ο Γιατρός - Τραγούδια ξενιτεμένα. DMC). που περιλαμβάνε1 κομμάτια στα τουρκικά και τα ελλnνικά και συνοδεύεται από ένα πλούσιο ένθετο για το κοινό ελλnνοτουρκικό ρεπερτόριο. Η παραγωγn αυτn δέχτnκε διθυραμβικά σχόλια από τα ΜΜΕ και nταν για πολλές εβδομάδες πρώτn σε πωλrlσεις. Ο εντυπωσιακός αυτός πfνακας όμως διαθέτει και ζώνες σκιάς: δnμοφιλεfς τραγουδιστές κουρδικnς καταγωγnς. σnμαντικοf μουσικοf με πολπικn δραστnριότnτα. όπως 01 Metin και Kemal Kahraman. Siwan Perwer και Giwan Haco δεν επιτρέπεται να εισέλθουν στnν χώρα και ζουν εξόριστοι στnν Ευρώπn. Εξάλλου δεν εfναι λfγες οι φορές που για διάφορους λόγους ακυρώνονται συναυλfες με «μειονοτικές» μουσικές εντός Τουρκfας. όπως έγινε πρόσφατα. τον Μάρτιο με συναυλfα τnς Aynur Dogan στnν Άγκυρα. 1 8 Σκπvή Ί η: Η άκρn του ουραγού Στnν τελευταfα ταινfα του με τfτλο Η άκρn του ουρανού ( The Edge of Heaνen. 2008). ΕΤΕΡΟΤΗΤΕΣ n 4 & ΜΟΥΣΙΚΗ Η ΣΤΑ ΒΜΚΑΝΙΑ -

6 ο Φάτιχ Άκ1ν. καταγ1νόμενος ακόμα μfα φορά με θέματα ταυτότnτας και ελευθερfας έκφρασnς στnν Τουρκfα. βάζε1 στο στόμα τnς πρωταγωνfστρ1άς του Hanna Schygulla δυο φορές τn φράσn : «f σως όλα αλλάξουν όταν n Τ ουρκfα ε1σέλθε1 στnν Ευρωπαϊκrl'Ενωσn». Και πάλ1 n συγκεκρψένn σκnνn έγ1νε αφορμn γ1α σωρfα σχολfων στα δ1άφορα φόρα και πάλ1 ο 1δ1ος σκnνοθέτnς προκάλεσε αντιδράσε1ς. αφού μάλ1στα στο soundtrack τnς ταινfας ακούγεται n ποντιακn λύρα του λαζού Birol Topaloglu. Επανέρχομα1 λοιπόν σ αυτό που οι ερευνnτές ονομάζουν «σχετικοποfnσn τnς τουρκ1κnς κουλτούρας» ( ~ahin & Aksoy 1991): λαμβάνοντας υπόψ1ν ότι μέχρ1 το 1980 ζnτnματα ταυτότnτας κα1 πολυπολπ1σμ1κότnτας δεν αποτελούσαν αντ1κεfμενο συζnτnσnς στο τουρκ1κό δnμόσιο χώρο ( Bali 1998). εfναι σαφές πως «σχετικοποfnσn» υφfσταται όντως από τn στιγμn που τfθενται επf τάπnτος σnμαντ1κά θέματα τnς σύγχρονnς τουρκ1κnς πραγματικότnτας. όπως το κουρδ1κό πρόβλnμα. ο κεμαλ1σμός. το πολ1τικό 1σλάμ. n κοσμ1κοποf nσn. n αναβfωσn των δ1αφόρων θρnσκευτικών αφέσεων. αλλά 1<01 τα θέματα ταυτότnταζ και δ1κα1ωμάτων των με1ονοτnτων τα οποfα συνδέονται σε μεγάλο βαθμό με τις δ1αδικασ1ες ένταξnς τnς Τουρκfας στnν ΕυρωπαϊκnΈνωσn 19 Και γ1α να επανέλθω στο αρχ1κό έρε1σμα αυτού του κεψένου. ε fναι εμφανές ότι αυτό που τις δεκαετfες του 191 Ο και 194 Ο ονομάστnκε «τουρκ1κn παραδοσ1ακn μουσ1κn» και προβλnθnκε ως τέτοω. nταν τελ1κώς ένα μόρφωμα βασ1σμένο στnν απόρρ1ψn του εξαφετικά πολύπλοκου κοινων1κοπολπ1σμιιωύ 1στού τnς Ανατολfας. στnν άρνnσn του «άλλου» : του «άλλου» θεωρnμένου 1στορ1κά. ως οθωμαν1κό παρελθόν. του «άλλου» θεωρnμένου γλωσσ1κά ως μn τουρκόφωνου και θρnσκευτικά ως μn μουσουλμάνου. Στο πλαfσ10 αυτό. 01 γεν1ές 01 οποfες ανατράφnκαν κα1 ενδεχομένως ταυτf στnκαν με τnν 1δεολογfα τnς δnμοιφατfας εννόnσαν όλες τις μn τουρκ1κές θρnσκευτικές. εθνοτικές και τοπ1κές ομάδες ως «άλλες» και ξένες. Υπnρετnθnκε με τον τρόπο αυτό n πολπ1κn θέσn γ1α ένα τουρκ1κό έθνος - κράτος με σαφn και περ1γεγραμμένn πολπ10μ1κn ταυτότnτα και μ1α συγκεκρψένn νοnματοδότnσn τnς τουρκ1κότnτας. με άλλα λόγω n προαγωγn μ1ας «φαντασωκnς κο 1 νότnτας» Τούρκων. Τα τελευταfα χρόνω 01 με1νοτικές μουσ1κές τnς Τουρκ fας προβάλλονται γω κατανάλωσn από μn - με1ονοτικούς. Χωρfς να θέλω να επεισέλθω σε αυτnν τnν παρουσf ασn στο φαινόμενο τnς λεγόμενnς «μουσ1κnς του κόσμου» ( τnς περfφnμnς world music) και των τρόπων με τους οποfους αυτn λεπουργεf σε σχέσn με τις τάσε1ς τnς σύγχρονnς δ1σκογραφ1ας. χωρfς καμfα αμφιβολfα n ε1κόνα των «μειονοτnτων τnς Τουρκfας " παρουσιάζεται ως ο συμπαθnτικός ( sevimli). μn απε1λnτικός «άλλος». Μουσ1κές παραγωγές. κ1νnματογραφ1κές ταινfες. εκδόσε1ς που αφορούν στις συγκεκρψένες εθνοτικές ομάδες κυκλοφορούν σε μ1α περfοδο όπου οι Αρμέν Έλλnνες. 01 Σουρωνοf n 01 Λαζοf έχουν γfνει σχεδόν στο1χεfο φολκλόρ στnν Τουρκfα 10 Αυτό το φα1νόμενο όμως. ε1δ1κά στnν περfπτωσn των Ρωμnών και των Αρμενfων. δεν 1σχύε1 δ1όλου γ1α τους Κούρδους: n 1<0υρδ1κn μουσ1κn δεν εfναι με τον 1δ10 τρόπο ευπρόσδεκτn. καθώς 01 συνεχεf ς εντάσε1ς κα1 αντ1παραθέσε1ς με το τουρκ1κό κράτος αναδε1κνύουν τn συγκεκρψένn εθνοτικn ομάδα ενεργn. δυναμ1κn και απε1λnτικn. 11 ΕΤΕΡ ΟΤΗΤΕΣ r-\ 5 & ΜΟΥΣΙΚΗ Η ΣΤΑ ΒΜΚΑΝΙΑ \.)

7 Με τnν επανακυκλοφόρnσn δ(σκων κα1 σπάν1ων εκτελέσεων [π.χ. Rebetika ΙΙ: ίzmir ve ίstanbu/'dan Yιllanmι~ $arkιlar / Ρεμπέτικα ΙΙ: Παλιό τραγούδια τnς Σμύρvnς και τnς Πόλnς ( 1996). Pontus $arkιlarι / Τραγούδια του Πόvτου ( 2004). Anadolu Ninnileri / Ναvουρίσματα τnς Αvατολίας ( 2006) κ.ά.]. αλλά κ01 τnν προβολr1 συνόλων ελλnν1κnς. αρμεν1κnς n λαζ1κnς μουσ1κnς δnμ1ουργούντ01 νέες φόρμες 1στορ1κnς συνε(δnσnς ΟΕ ένα πλαfσ10 νοσταλγ(ας κα1 λύπnς ( hϋzϋn). Δεν εfν01 τυχα(ο όη το τελευταίο βραβευμένο β1βλίο του Ορχάν Παμούκ Ισταvμπούλ εκφράζε1 ακρ1βώς αυτά τα συν01σθnματα - νοσταλγ(α κα1 λύπn - γ1α τnν Πόλn που έχε1 αλλάξε1 κ01 γ1α όλους τους «άλλους " που δεν υπάρχουν πλέον. 1 1 Η νέα ασηκn ελfτ κο1νων1κn τάξn τnς Τουρκ(ας ανακαλύπτε1 εκ νέου κ01 αναγνωρ(ζε1 το οθωμαν1κό παρελθόν. έναν κόσμο στον οπο(ο τα δ1άφορα μιλέτια ( millet). 01 θρnσκευηκές με1ονότnτες. συμμετείχαν εξ(σου σε μ1α αρχηεκτον1κn. γλωσσολογ1κn και φυσ1κά μουσ1κn κουλτούρα ( Stokes 1996) μέσα από τnν επανεπίσκεψn όλων αυτών των εθνοτnτων. των μουσικών τούς. τnς κουζίνας τους. αλλά κ01 του 1στορ1κού χώρου τους ( Ba1at. Ortakoy. Galata. Kuzguncuk. Γ αλλ1κn συνο1κ(α κλπ.). αναδε1κνύετ01 ένας χαρακτnρας τnς Τουρκ(ας σύγχρονος. κοσμοπολίηκος και πολυπολ1ησμ1κός. ταυτόχρονα ανατολfηκος κα1 ευρωπαϊκός ( βλ. Mi11s Keyder Kandiyoti & Saktanber 2002). Στο πλαfσ10 αυτό. n σύγχρονn Τουρκ(α θεωρε(τ01 ως ένας 1δαν1κός τόπος διάδρασnς διαφορεηκών ποληισμών. κ01 επομένως και διαφορεηκών μουσ1κών. που μοφάζοντ01 ένα κοινό πεδ(ο. Τnν (δ10 σηγμn. δε(χνε1 να αναζnτε( νέους τρόπους αυτο -προσδ1ορ1σμού κά1 κα1νούργ1ες εμπεφ(ες εκσυγχρον1σμού. θέτοντας το θέμα τnς τουρκ1κnς ταυτότnτας σε ένα νέο πολη1σμ1κό πλα(σ10. όπου n εμμονn στnν " ενότnτα έθνους κ01 κράτους» που θεμελ1ώνετ01 σε μ1α συμπαγn τουρκ1κn ταυτότnτα δεfχνε1 ξεπερασμένn αυτό που εκφράζε1 πλέον τnν κυρ(αρχn πραγμαηκότnτα εfνα1 n έννο1α τnς πολυπολ1ησμ1κότnτας. με όρους πολυφων(ας κ01 πολυχρωμfας ( όncϋ 1993). Τραγούδ1α τα οπο(α γ10 χρόνω θεωρούνταν τουρκ1κά. τώρα π10 με τόλμn πολλο( φωνάζουν όη δεν είναι Το Sarι gelin. ένα από πιο δnμοφ1λι1 τουρκ1κά λαϊκά / παραδοσ1ακά τραγούδ1α. αφού έγ1νε ανηκείμενο δ 1 αφων1ών κα1 αναρίθμnτων συζnτnσεων. σε πρόσφατn δ1σκογραφ1κn παραγωγn αναφέρθnκε ως αρμεν1κό λαϊκό τραγούδι Το Yaylalar. ένα από τα π10 εμβλnμαηκά τραγούδ1α των Τούρκων εθν1κ1στών. προς μεγάλn 1κανοποf nσn των αρ1στερών αντ1φρονούντων αποδεfχτnκε κουρδ1κό. Χωρ(ς αμφ1βολfα. 01 σκnνές του Φάηχ Άκ1ν μεταφέρουν στnν μεγάλn οθόνn το απεf κασμα ενός ευρύτερου μεταfχμ1ου. ΕΤΕΡΟΤΗΤΕΣ Q / & ΜΟΥΣΙΚΗ ο ΣΤΑ ΒΜΚΑΝΙΑ -

8 1 Τ ο κεfμενο Βασfζετ01 στnν δ1δακτορ1κn δωτρ1βn μου με τfτλο Σύγχpοvn τουpκικrί μουσικrί: n πεpίπτωσn του έθνικ. n οποfα πραγματοπο1εfτ01 στο Τ μnμα Μουσ1κών Σπουδών του Πανεπ10τnμfου Αθnνών υπό τnν επfβλεψn του καθnγnτn Παύλου Κάβουρα. Ευχαρ10τώ 1δ1αfτερα τn Μαρfα Ζουμπούλn γω τnν πρότασn κ01 ενθάρρυνσn τnς να συμμετέχω στnν Ημερfδα. καθώς κ01 γ1α τnν όλn υποστnρ1ξn τnς κατά τn δ1άρκε1α τnς συνεργασfας μας στο ΤΛΠΜ. 1 Το αραμπέσκ ( arabesk). το π10 δnμοφ1λές μουσ1κό εfδος στnν Τ ουρκfα από τα τέλn τnς δεκαετfας του "60. εfν01 μfγμα παραδοσωκnς τούρκ1κnς μουσ1κnς. αραβ1κών ακουσμάτων κ01 δυηκών στο1χεfων. εfδος καθαρά εμπορ1κό κα1 αναλώσψο. συνδεδεμένο με ης φτωχές συνο1κfες - τα varo$1ar n ger;elωndu - τnς Πόλnς κ01 τους μετανάστες από τnν Ανατολfα. Γ10 πλriρn ανάπτυξn του θέματος. Βλ. Ozbek 1991 κ01 Stokes Το ανατολfηκο ροκ ( anadolu rock) εfν01 ένα εfδος που μπλέκε1 μελωδfες τnς τουρκ1κnς λαϊκnς παραδοσ1ακriς μουσ1κnς κ01 στο1χεfα ροκ. Υπnρξε πολύ δnμοφ1λές στnν Τουρκfα τn δεκαετfα του 1960 με σnμανηκούς εκπροσώπους τους Cem Karaca. BarΙ!'i Manco. Erkin Koray. Mogollar κ. ά. ' Πόλn στα ανατολ1κά τnς Τουρκfας. Ή απαγόρευσn τnς γλώσσας εfχε φυσ1κn συνέπε1α ης απαγορεύσε1ς κ01 άλλων συμβολ1κών γλωσσών που εξέφραζαν τnν 1δ1αfτερn ταυτότnτα των δ1αφόρων εθνοηκών ομάδων : τnν απαγόρευσn τnς δnμόσ1ας εκτέλεσnς αλλόγλωσσων τραγουδ1ών και αντfστ01χα. χορών που θεωρούνταν " ξένοι' προς το τουρκ1κό ρεπερτόρ10. 6 Η καταπfεσn τnς κουρδ1κn ς ταυτότnτας nταν 1δ1αfτερα έντονn τα πρώτα χρόνω τnς δεκαετfας του όταν ακόμα κ01 n χρnσn τnς κουρδ1κnς σε 1δ1ωηκές συζnτnσε1ς επ10nμως απαγορευόταν. Πολύ χαρακτnρ10ηκn εfν01 n περfπτωσn του δnμοφ1λούς τραγουδ10τn ibrahim Tatlises ο οποfος παραπέμφθnκε γ1α αποσχ10ηκn προπαγάνδα όταν δriλωσε όη λυπόταν που δεν μπορούσε να τραγουδriσε1 ένα παραδοσ1ακό τραγούδ1 στn μnτρ1κn του γλώσσα. τnν κουρδ1κn ( Zϋrcher 2 004). Κ1 εδώ να σnμε1ώσω το εξnς: ενώ n άρσn τnς απαγόρευσnς γ1α τnν κουρδ1κn γλώσσα έγ1νε το ο νόμος 4709 με nμερομnνfα δfνε1 σε όλες ης εθνότnτες το δ1καfωμα να εκφράζοντ01 δnμοσfως στn γλώσσα τους -. δεν σnματοδοτnθnκε κάποω σnμαντ1κn τροποποfnσn. 7 Σε ένα από τα τελευταfα μου ταξfδω στnν Πόλn. λfγο πρ1ν ης εκλογές του 2 Ο 07. θυμάμ01 τον Tayιp Erdogan να δωκnρύσσε1 όη n Τουρκfα εfν01 ένα μωσαϊκό πολη1σμών / Tϋrkiye bir mozaiktir. συγκρfνοντας τn χώρα του ενfοτε με ης Ηνωμένες Ποληεfες τnς Αμερ1κnς. θυμάμ01 έντονα ης αντ1παραθέσε1ς που προκαλούσε αυτn n δriλωσn. καθώς KOl ης καθnμερ1νές εκφράσε1ς Tϋrkιye karman r;orbandιr n "karma kaγι$ιk: που σnμαfνουν n Τουρκία είναι μπεpδεμέvn. αvακατεμέvn : Εfν01 γνωστό. άλλωστε. το περ10ταηκό που πρ1ν χρόνω δ1αδραματfστnκε σε ενnμερωηκού χ αρακτnρα δnμοφ1λές τnλεοπτ1κό πρόγραμμα. όταν ο ακροδεξ1ός πολη1κός Alpaslan Tϋrke!'i. σε δriλωσn ενός από τους προσκεκλnμένους όη n Τουρκfα αποτελεf μωσαϊκό ' ( Tϋrkiye bir mozaiktir). απάντnσε σε αργκό γλώσσα: 'ne ulan?' ( η μωσαϊκό ρε αλriτn: ' ). Βλ. Stokes 2006 κ01 / /www.turkishjournal.com / i.php?newsid ~ Το τα εξοπλ1σμένα τουρκ1κά νο1κοκυρ1ά παρακολουθούσαν ένα κ01 μόνο κρατ1κό ΕΤΕΡΟΤΗΤΕΣ Q 7 & ΜΟΥΣΙΚΗ \. 1 ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ -

9 κανάλι. το TRT. το οποίο εξέπεμπε από τnνάγκυρα ως 'n φωνri του κράτους '.'Οταν μετά το 1983 έγινε το άνοιγμα στnν τουρκικri οικονομία. το κράτος δεν μπορούσε να διατnρriσει τον απόλυτο έλεγχο στα ΜΜΕ : μέχρι το 1992 υπriρχαν αρκετά ιδιωτικά κρατικά κανάλια. ραδιοφωνικοί σταθμοί. ανεξάρτnτες μουσικές εταιρίες κ.λπ. ( bncϋ Sahin & Aksoy. 1993). 9 Προσωπικri συνέντευξn. Τουρκία όρος " μειονοτικός ' ίσως δεν είναι ο απολύτως κατάλλnλος. 11 /webarsiν.hurriyet.com.tr / 2004 / 10 / 0'3/ O.asp 11 / time / europe/ hero2004 / saltik.html 11 /webarsiν.hurriyet.com.tr / 2004 / 10/ 0'3/ O.asp 14 / newa / 3 Ο 383.asp 15 / arsiν / aksam/ / kultursanat/ kultursanat l.html 16 Προσωπικri συνέντευξn. Τουρκία Ανάμεσά τους n αρμενικri χορωδία Vartanants. οι Ρωμιοί Onorio και n Δnμοτικri Παιδικri Χορωδία του Diyarbakir. n οποία ερμriνευσε κουρδικά τραγούδια Siwan Perwer. ο πιο δnμοφιλriς Κούρδος τραγουδιστriς. 'n φωνri όλου του κουρδικού λαού '. αναγκάστnκε να εγκαταλείψει τnν Τ όυρκία το Σriμερα ζει μόνιμα στnν Σουnδία. Τα τραγούδια του - ακόμα και τα ερωτικού περιεχομένου -. λόγω του ότι εκφέρονταν στα κουρδικά. υπriρξαν για χρόνια απαγορευμένα στο Ιράκ. το Ιράν και τnν Τουρκία. Παρόλα αυτά. όμως. κασέτες μοιράζονταν από χέρι σε χέρι. Σriμερα μόνο τα ερωτικά τραγούδια ακούγονται άνετα στnν Τουρκία (Aksoy 2006). 19 Βλ. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Κοπεγχάγnς ( 2002 ). 10 Τα τελευταία χρόνια στον τουρκικό κινnματογράφο διαφαίνεται μία τάσn παραγωγriς ταινιών που ανατρέχουν νοσταλγικά στο παρελθόν και έχουν ως Βασ1κri θεματικri τις μειονότnτες (ενδεικτικά αναφέρω τnν ταινία "Bulutlarι beklerken / Περιμένοντας τα σύwεφα τnς Ye~im Ustaoglu). iνώ πλέον είναι αρκετές οι εκδόσεις που αναφέρονται σε θέματα ταυτότnτας των μειονοτriτων ( Rιdνan Akar & Hϋlya Demir ίstanbu/ 'un Son sϋrgϋnleri : 1964 'te Rumlarin SιnιrdΙ!jΙ Edilmesi / Οι τελευταίες εξορίες τnς Πόλnς: Οι απελάσεις των Ρωμnών το 1 964). Rιhat Bali Cumhurriyet yι/larιnda Tϋrkiye Yahudileri: Bir Tϋrkle!jtirme Serϋνeni ( / Οι ΕΒραίοι τnς Τουρκίας κατά τα Δnμοκρατικά Χρόνια: μια περιπέτεια τουρκοποίnσnς) κ.ά. 11 Οι Κούρδοι και οι ΑλεΒί. καθώς και άλλες εθνοτικές / θρnσκευτικές μειονότnτες αντικατέστnσαν τις οθωμανικές χριστιαν1κές με1ονότnτες στnν αναπαράστασn του 'άλλου ' στον τουρκ1κό εθνικιστικό λόγο και έγιναν οι νέοι στόχοι μιας κρατικriς ομοιογενοποιnτικriς πολιτικriς περισσότερες συζnτriσε1ς που αφορούν στnν κουλτούρα και τnν ταυτότnτα τnς σύγχρονnς Τουρκίας τώρα πια σχετίζονται με το οθωμανικό παρελθόν. μια κλnρονομιά n οποία. παραδόξως. πλέον δεν αντιμετωπίζεται ως αναχρονιστικri και οπισθοδρομικri. Το σχετικά πρόσφατο αισθnτικό ενδιαφέρον για το παρελθόν. αυτri n τάσn νεο -οθωμανισμού. εκτείνεται από τις οθωμανικές αντίκες μέχρι τα κεραμικά του Iznik. από τις καλλιγραφικές υπογραφές των σουλτάνων μέχρι τnν κλασικri οθωμανικri μουσικri και κουζίνα. Ο Ορχάν Παμούκ ( 2 Ο Ο 5: 3 9 2) αναφέρει: Ι<αμιά φορά οι περιγραφές του χαρεμιού. των ενδυμασιών. των nθών και των παραδόσεων. αν και αλnθινές. μου φαίνονται τόσο ξένες. που νομίζω ότι ανnκουν στο παρελθόν τnς πόλnς κάποιου άλλου. Ο εκδυτικισμός πρόσφερε τnν απόλαυσn σε μένα και σε εκατομμύρια κατοίκους τnς Ινσταμπούλ να Βρίσκουν 'εξωτικό' το παρελθόν τους. ΕΤΕΡΟΤΗΤΕΣ Γ""\ Γ""\ & ΜΟΥΣΙΚΗ 1 Η Η ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ \_.) \ )

10 Βιβλιογραφία: Άντερσον. Μπένεντ1κτ Φαντασιακές κοινότnτες. Στοχασμοί για τις απαρχές και τn διάδοσn του εθνικισμού. Μετάφρασn: Π. Χαντζαρούλα. Αθnνα: Νεφέλn. Bora. Tanι «in~a Doneminde Tϋrk Milli Kimligi». Στο: Toplum νe Bilim Sant Cassia. Paul. 2 Ο Ο Ο. «Exoticizing Discoveries and Extraordinary Experiences. Τ raditional' Music. Modernity and Nostagia in Malta and other Mediterranean Societies». Στο: Ethnomusicology. 44: Gole. Nilϋfer The Forbidden Modern: Ciνilization and Veiling. University of Michigan Press. Hobsbawm. Ε. J Έθνn και εθνικισμός από το 1780 μέχρι σrίμερα. Πρόγραμμα. μύθος. πραγματικότnτα. Αθnνα : Καρδαμίτσας. Kandiyoti. Deniz & Saktanber. Ay~e ( επιμ.). 2 Ο Ο 2. Fragments of Culture: The Eνeryday of Modern Turkey. New Brunswick: Rutgers University Press. Keyder. ςaglar ( ξπψ.) ίstanbul: Between the Global and the Local. Rowman & Littlefield Pub Inc. Keyder. ςaglar & όncϋ. Ay~e. Summer «Globalization of a Third-World Metropolis: Istanbul in the 1980's". Στο: Reνiew. 27(3): Istanbu Istanbul and the concept of World Cities. Window Publications. Friedrich Ebert Foundtion. Istanbu1. Kιzιlkyϋrek. Niyazi Κεμαλισμός. Η γένεσn και n εξέλιξn τnς επίσnμnς ιδεολογίας τnς σύγχρονnς Τουρκίας. Αθnνα: Μεσόγε1ος. Λ1άκος. Αντώνnς Πώς στοχάστnκαν το έθνος αυτο ί που rίθελαν να αλλάξουν τον κόσμο; Αθnνα: Πόλ1ς. Mills. Amy «Reading Narratives in City Landscapes: Cultural Identity in Istanbul». Στο: Special issue: Geographical Dimensions of the New Middle East. Geographical Reνiew. 95 ( 3) : Music and Athropology Special Issue on Turkey ( Martin Stokes. Ozan Ε. Aksoy). / / MA/ index/ ma_ ind.htm Mutlu. Ero1. ( 1996). «Kϋrt Mϋzigi ϋzerine». Στο: Kϋrt Mϋzi?}i. Επιμ.: Nezan. Κ.. lzady. M.R.. Tatsumura. Α.. Mutlu. Ε.. Poche. C.. Christensen. D. & Komitas. Α. istanbul: Avesta. Σελ : O'Connell. John Morgan «Fine Art. Fine Music: Controlling Turkish Taste at the Fine Arts Academy». Στο: Yearbook for Traditional Music. 33: «Sustaining Difference: Theorizing Minority Music in Badakhshan». Στο : Ursula Hemetek ( επψ.). Manifold Identities: Studies on Music and Minorities. 9 ΕΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ('""\ & ΜΟΥΣΙΚΗ )ο..( ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ 1.._Ι

11 Cambridge: Cambridge Scholars Press. Σελ: bncϋ. Αyι:ιe «The myth of the ϊdea1 home' trave1s across cultura1 borders to Istanbul». Στο: bncϋ. Α.. Weyland Ρ. ( επψ). Space. Culture and Power: New Identities in Globalizing Cities. London and At1antic High1ands. N.J.. Zed Books. Σελ: viii «Istanbulites and others: The cu1tural cosmo1ogy of being midd1e class in the era of globa1ism». Στο : Keyder. ς:. (επψ. ) Istanbul: Between the Global and the Local. Lanham. Boulder. New York and Oxford. Rowman & Litt1efie1d Pub1ishers. Σελ : νίi bztϋrkmen. Arzu. 200 l. «Po1itics of nationa1 dance in Τ urkey: a historica1 reappraisa1». Στο : Yearbook for traditional music. 33: l ~ «The ro1e of people's houses in the making of nationa1 cu1ture in Τ urkey». Στο: New Perspectives on Turkey. Fa11 ( l l ): l Tϋrkiye ' de Folklor ve Milliyetςilik. istanbul: i1eti<:ιim Yayιnlarι. Παμούκ. Ορχάν Ισταvμπούλ. Πόλn και αvαμvrίσεις ( Μτφ: Στέλλα Βρετού). Αθnνα: Ωκεανίδα. - Pope. Nico1e & Pope. Hugh Turkey Unveiled: Α History of Modern Turkey. Woodstock & New York: The Over1ook Press. Kasaba. Reι:ιat & Bozdogan. Sibel «Turkey at a Crossroad». Στο: Journal of International Aff airs. l -2. Stokes. Martin The Arabesk Debate: Music and Musicians in Modern Turkey. Oxf ord: Clarendon «On musical cosmopo1itanism ". The Macalester International Roundtable ~ Institute for Global Citizenship. paper 3. $ahi n. Ha1uk. & Aksoy. Asu Spring. «G1oba1 Media and Cultural Identity in Τ urkey". Στο: Journal of Communication. Vo1. 43 ( 2): Teke1iog1u. Orhan «The rise of a spontaneous synthesis: the historica1 bacl<ground of Τ urkish popular music". Στο : Middle Eastern Studies. νο1. 32 ( 2 ): ϋste1. Fϋsun. Fa «l 920Ίi ve 30Ίu Yιl1arda 'Mi11i Musiki' ve 'Musiki inkι1abι '». Στο: Defter 22. istanbul: Metis. ---~ «Musiki inkι1abι ve Aydιnlar ". Στο: Tarih ve Toplum. l l 3. istanbu1: i1eti<:ιim Yayιn1arι. Wi11iams. Chris «Α Kurd on the Way". Στο: froots. 257: Zϋrcher Eri k J. 2 Ο Ο 4 ( l 993 ). Σύγχροvn ιστορία τnς Τουρκίας ( Μτφ: Β. Κεχρ1ώτnς ). Αθnνα: Αλεξάνδρε~α. ΕΤΕΡΟΤΗΤΕΣ & ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ 9 G

Ε10 αγ ωγ1 κά. κο1νότnτά του ς. καθώς κα1 01 συμβολισμοf και 01, πρακτικέ ς ( Bo urd ieu 19 77 ) που απορρέουν απ ' 1. κο1νότnτα

Ε10 αγ ωγ1 κά. κο1νότnτά του ς. καθώς κα1 01 συμβολισμοf και 01, πρακτικέ ς ( Bo urd ieu 19 77 ) που απορρέουν απ ' 1. κο1νότnτα Ε10 αγ ωγ1 κά Το δfπολο " προφορι κότnτ α - εγγραμ μα τοσύνn " α ποτελεf μ1α βασικri θεματικri στο χώ ρ ο των κοινωνικών και ανθρωπ ιστικών σπουδών. το οπο f ο αναλύεται μέσα από τις ποικfλες εκφάνσεις

Διαβάστε περισσότερα

στο1χεία ( ε~δ1κά στnν περ10χn του Έβρου). γεγονός Αρβανπών ( νά κω τα καλά του συντnρnησμού) δ10κογραφία κα1 n ομο1όμορφn ραδ1οφων1κn στα ελλnν1κά).

στο1χεία ( ε~δ1κά στnν περ10χn του Έβρου). γεγονός Αρβανπών ( νά κω τα καλά του συντnρnησμού) δ10κογραφία κα1 n ομο1όμορφn ραδ1οφων1κn στα ελλnν1κά). Τα τραγούδ1α στnν αρβανίηκn γλώσσα κ1νούντ01. ως επί το πλείστον. στο μουσ1κό περ1βάλλον τnς περ1οχnς από τnν οποία προέρχοντω κω ταυτίζοντω με τα αντίστο1χα ελλnνόγλωσσα κα1 σε μερ1κές περ1πτώσε1ς με

Διαβάστε περισσότερα

. μουσικοί: Εν-τόπ101. , τουρκικnς. ραδιοφωνίας στn 1 διαπραγμάτευσn των σχέσε~ν μεταξύ. περιφέρειας. University of London.

. μουσικοί: Εν-τόπ101. , τουρκικnς. ραδιοφωνίας στn 1 διαπραγμάτευσn των σχέσε~ν μεταξύ. περιφέρειας. University of London. Εν-τόπ101. μουσικοί: ο ρόλος τnς, τουρκικnς ραδιοφωνίας στn 1 διαπραγμάτευσn των σχέσε~ν μεταξύ κεντρου και περιφέρειας Ιlοvογιώτης Ιlούλος υποψnφιος διδάκτωρ SOAS. University of London. επιστnμονικός

Διαβάστε περισσότερα

01 μούσες. 01 οποίες είν01 αρετές που απε1 - τnς Μνnμnς (Vico 1982:69). εθν1κnς αρχnς ( Adorno 1 918 ). 01 "τόπο~" που συγκροτούντα 1 δ~α τnς μουσι

01 μούσες. 01 οποίες είν01 αρετές που απε1 - τnς Μνnμnς (Vico 1982:69). εθν1κnς αρχnς ( Adorno 1 918 ). 01 τόπο~ που συγκροτούντα 1 δ~α τnς μουσι 01 μούσες. 01 οποίες είν01 αρετές που απε1 - κονίζοντ01 από τnν φαντασία. nταν 01 κόρες τnς Μνnμnς (Vico 1982:69). Από τα μέσα του 19 " 01ώνα n μουσ1κn μ~ας χώρας έχε1 γίνε1 μ~α πολπ1κn 1δεο λογία. με

Διαβάστε περισσότερα

http://kdl.kyvl.org/cgi/b/bib/bib-idx?c=eadimages;cc=eadimages;page=simple

http://kdl.kyvl.org/cgi/b/bib/bib-idx?c=eadimages;cc=eadimages;page=simple ΚΕΙΜΕΝΑ ΣΕ ΜΟΡΦΗ pdf/doc http://www.soc.uoc.gr/socmedia/socmedia/ http://www.soc.uoc.gr/socmedia/socmedia/chrkonstantinidou/ http://www.soc.uoc.gr/socmedia/socmedia/media/ http://www.soc.uoc.gr/socmedia/socmedia/chrkonstantinidou/pms

Διαβάστε περισσότερα

να αντικατασταθεί με τον νεαρό Richard Starkey, ο οποίος έγινε γνωστός ως Ringo Starr.

να αντικατασταθεί με τον νεαρό Richard Starkey, ο οποίος έγινε γνωστός ως Ringo Starr. Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥΣ Καμία μπάντα δεν επηρέασε ποτέ την ποπ κουλτούρα όπως οι Beatles. Για πολλούς, η μουσική τους ήταν ένα από τα καλύτερα πράγματα που συνέβησαν τον 20 ο αιώνα. Ενσάρκωναν απόλυτα το στυλ των

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Χρήστος Παπακώστας

Δρ. Χρήστος Παπακώστας Ερευνητικά Πεδία Ενδιαφέροντα Δρ. Χρήστος Παπακώστας Christos Papakostas, PhD Χορός, Μουσική, Λαογραφία, Λαϊκός Πολιτισμός, Πολιτισμικές ταυτότητες, ++302431047059 Επικοινωνία: christospakostas@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Μύθος και διακείμενα ως συνθετικά στοιχεία της ποιητικής ταυτότητας του Σωτήρη Σαράκη. Γεώργιος Παπαντωνάκης

Μύθος και διακείμενα ως συνθετικά στοιχεία της ποιητικής ταυτότητας του Σωτήρη Σαράκη. Γεώργιος Παπαντωνάκης 1 Μύθος και διακείμενα ως συνθετικά στοιχεία της ποιητικής ταυτότητας του Σωτήρη Σαράκη Γεώργιος Παπαντωνάκης 1. Γενικά. Εκδοχές ταυτότητας Με την εργασία αυτή, έχουμε στόχο να διερευνήσουμε τον τρόπο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1989 Διδακτορικό Δίπλωμα Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Τομέας Λαογραφίας)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1989 Διδακτορικό Δίπλωμα Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Τομέας Λαογραφίας) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο : Μαγδαληνή Ζωγράφου Διεύθυνση Επικοινωνίας : Εθνικής Αντίστασης 41, Δάφνη 17237 Tηλέφωνο Επικοινωνίας : 210-9760310, 210-6668198 Fax : - E-mail : zografou@phed.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τα Κυπριακά Σημεία Επαφής «Πολιτισμό» και «Ευρώπη για τους Πολίτες» συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής

Τα Κυπριακά Σημεία Επαφής «Πολιτισμό» και «Ευρώπη για τους Πολίτες» συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Τα Κυπριακά Σημεία Επαφής «Πολιτισμό» και «Ευρώπη για τους Πολίτες» συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας (50%) και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (50%) Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών: Πρόγραμμα, Δράσεις, Προοπτικές

Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών: Πρόγραμμα, Δράσεις, Προοπτικές ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών: Πρόγραμμα, Δράσεις, Προοπτικές Κώστας Χάρδας Λέκτορας Τμήματος Μουσικών Σπουδών «Οι Σπουδές στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΥΤΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΕΣΒΕΥΤΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ Μήνυμα Μιχάλη Χατζημιχαήλ για τον εθελοντισμό Όταν ένας συνάνθρωπος μας ή μια ομάδα ανθρώπων γύρω μας χρειάζεται βοήθεια κι εμείς αρνηθούμε, τότε οι λέξεις αλληλεγγύη, ανιδιοτέλεια,

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτιστικά Γεγονότα 2008

Πολιτιστικά Γεγονότα 2008 Πολιτιστικά Γεγονότα 2008 Ρόδος, µια Πόλη Τέχνης και Πολιτισµού Ο Πολιτισµός ήταν πάντα ένα αναπόσπαστο κοµµάτι της ζωή στην Ρόδο. Ο Δήµος Ροδίων οργανώνει καθ όλη την διάρκεια της χρονιάς, µε έµφαση στους

Διαβάστε περισσότερα

Η Συμφωνία. Εκτεταμένη οργανική σύνθεση που αναπτύσσεται κατά την Κλασική εποχή (18 ος αιώνας).

Η Συμφωνία. Εκτεταμένη οργανική σύνθεση που αναπτύσσεται κατά την Κλασική εποχή (18 ος αιώνας). Ζωρζ Μπιζέ [George Bizet] (1836-1875) Γάλλος συνθέτης Συµφωνία αρ. 1, σε Ντο µείζονα Η µία και µοναδική συµφωνία του γάλλου συνθέτη του 19 ου αιώνα Ζωρζ Μπιζέ, ήταν ένα από τα πρώτα του έργα και γράφτηκε

Διαβάστε περισσότερα

Η ιστορία της μουσικής μέσα από ένα παραμύθι

Η ιστορία της μουσικής μέσα από ένα παραμύθι Η ιστορία της μουσικής μέσα από ένα παραμύθι Πριν πολλά χρόνια, στην Αρχαία Ελλάδα, ζούσαν οι Θεοί του Ολύμπου, πού αλλού; στον Όλυμπο. Και ενώ έτρωγαν αδιάκοπα νέκταρ και αμβροσία άρχισαν να πλήττουν

Διαβάστε περισσότερα

Η Τουρκία στον 20 ο αιώνα

Η Τουρκία στον 20 ο αιώνα Η Τουρκία στον 20 ο αιώνα Ενότητα 4: Δημήτριος Σταματόπουλος Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο με θέμα: «Περί του τόπου. Απόπειρα μιας εννοιολογικής προσέγγισης».

Σεμινάριο με θέμα: «Περί του τόπου. Απόπειρα μιας εννοιολογικής προσέγγισης». ΧΕ 2009-2010 Σεμινάριο με θέμα: «Περί του τόπου. Απόπειρα μιας εννοιολογικής προσέγγισης». Επιλογή βιβλιογραφίας I Ελληνόγλωσση βιβλιογραφία Τ. Β. Αντόρνο, Αισθητική θεωρία, Αθήνα 2000. Ερ. Άουερμπαχ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ Νο3

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ Νο3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ Νο3 Στην πρόταση Νο3 παρουσιάζεται μια λύση για μια διώροφη οικία που περιλαμβάνει: Σύστημα Home Cinema 7.1 για το χώρο του σαλονιού. Σύστημα προβολής (projector

Διαβάστε περισσότερα

«Καναρίνι µου γλυκό»

«Καναρίνι µου γλυκό» «Καναρίνι µου γλυκό» Πληροφορίες σχετικά µε την ταινία: Η ταινία θα κάνει την πρεµιέρα της και την έναρξη του 13 ου Φεστιβάλ Ντοκιµαντέρ Θεσσαλονίκης την Παρασκευή 11 Μαρτίου 2011, στον κινηµατογράφο Ολύµπιον

Διαβάστε περισσότερα

Καληνύχτα Κεμάλ, τραγουδούσαμε

Καληνύχτα Κεμάλ, τραγουδούσαμε Καληνύχτα Κεμάλ, τραγουδούσαμε Στα σύνορα Τουρκίας Ιράκ Μαριάννα Κορομηλά Με δυο γέρικες καμήλες κι ένα «κίτρινο» φαρί (κίτρινο ήταν το πούλμαν) φτάσαμε την περασμένη Κυριακή, 8 Ιουνίου, στα βόρεια της

Διαβάστε περισσότερα

Το ψέμα είναι ένας εύκολος τρόπος να αποφύγεις την πραγματικότητα : συνέντευξη του Άγγελου Αγγέλου και της Έμης Σίνη στο elniplex

Το ψέμα είναι ένας εύκολος τρόπος να αποφύγεις την πραγματικότητα : συνέντευξη του Άγγελου Αγγέλου και της Έμης Σίνη στο elniplex Το ψέμα είναι ένας εύκολος τρόπος να αποφύγεις την πραγματικότητα : συνέντευξη του Άγγελου Αγγέλου και της Έμης Σίνη στο elniplex Η Έμη Σίνη μεγάλωσε στη Ρόδο, σπούδασε πολιτικός μηχανικός στο Μετσόβιο

Διαβάστε περισσότερα

Το πρώτο monoblock. Air Conditioner. Λ. Μαραθώνος 325, Πικέρμι - Τηλ.: 21 Ο 6043507, Fax: 21 Ο 6043508 - www.antares.com.gr

Το πρώτο monoblock. Air Conditioner. Λ. Μαραθώνος 325, Πικέρμι - Τηλ.: 21 Ο 6043507, Fax: 21 Ο 6043508 - www.antares.com.gr Το πρώτο monoblock Air Conditioner Λ. Μαραθώνος 325, Πικέρμι - Τηλ.: 21 Ο 6043507, Fax: 21 Ο 6043508 - www.antares.com.gr Το καινοτόμο WZ-ODESSEY κλιματιστικό δεν απαιτεί εξωτερικιi μονάδα σαν μια συμβατικιi

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΟΚΚΙΝΗ ΧΑΝΙ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2009

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΟΚΚΙΝΗ ΧΑΝΙ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2009 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΟΚΚΙΝΗ ΧΑΝΙ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2009 Τ.Θ.: 534, 715 00 ΚΟΚΚΙΝΗ ΧΑΝΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΛ.: 2810 763141 FAX: 2810 762701 www.ppkae.gr / e-mail: info@ppkae.gr Αγαπητοί φίλοι, Κρατάτε στα χέρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΑΜΥΝΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ (Κ.Μ. 286) Ακαδημαϊκό Έτος:

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση επικοινωνίας : Εθνικής Αντίστασης 41, Δάφνη 172 37 Τηλέφωνο επικοινωνίας : 210 727 6196 Fax : 210 727 6196 : chpapak@phed.uoa.

Διεύθυνση επικοινωνίας : Εθνικής Αντίστασης 41, Δάφνη 172 37 Τηλέφωνο επικοινωνίας : 210 727 6196 Fax : 210 727 6196 : chpapak@phed.uoa. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο : Χρήστος Παπακώστας Διεύθυνση επικοινωνίας : Εθνικής Αντίστασης 41, Δάφνη 172 37 Τηλέφωνο επικοινωνίας : 210 727 6196 Fax : 210 727 6196 E-mail : chpapak@phed.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

3-10-2012 : ΒΙΟΛΕΤΑ ΚΑΝΤΕΣΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ :ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΤΣΙΟΜΙΤΟΥ. Τάνγκραµ

3-10-2012 : ΒΙΟΛΕΤΑ ΚΑΝΤΕΣΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ :ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΤΣΙΟΜΙΤΟΥ. Τάνγκραµ 3-10-2012 ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ : ΒΙΟΛΕΤΑ ΚΑΝΤΕΣΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ :ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΤΣΙΟΜΙΤΟΥ Τάνγκραµ Το τάνγκραµ είναι ένα παλιό κινέζικο παιχνίδι που χρονολογείται πριν το 18 ο αιώνα. Οι πρώτες δηµοσιεύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα Νίκος Ορδουλίδης Δ. Πεχλιβάνου 6, 59200, Νάουσα κινητό: 6972 767702 info@ordoulidis.gr - www.ordoulidis.gr

Βιογραφικό Σημείωμα Νίκος Ορδουλίδης Δ. Πεχλιβάνου 6, 59200, Νάουσα κινητό: 6972 767702 info@ordoulidis.gr - www.ordoulidis.gr Βιογραφικό Σημείωμα Νίκος Ορδουλίδης Δ. Πεχλιβάνου 6, 59200, Νάουσα κινητό: 6972 767702 info@ordoulidis.gr - www.ordoulidis.gr ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Διδάκτορας University of Leeds, School of Music, Αγγλία (PhD Popular

Διαβάστε περισσότερα

Στον κόσμο με την Thalya

Στον κόσμο με την Thalya Γρηγόρης Μπελαβίλας Στον κόσμο με την Thalya Συνέντευξη: Τσέκος Αθανάσιος Tι σάς κάνει να γράφετε μουσική? Ο βασικός λογος είναι ότι οι μουσικές που γράφω μού αρέσουν πολύ πιό πολύ από τίς μουσικές τών

Διαβάστε περισσότερα

Ακτιβισμός, διαμαρτυρία και πολιτική συμμετοχή στο διαδίκτυο και διαμέσου του διαδικτύου

Ακτιβισμός, διαμαρτυρία και πολιτική συμμετοχή στο διαδίκτυο και διαμέσου του διαδικτύου Θεματικές πτυχιακών εργασιών Δ. Μηλιώνη Ακτιβισμός, διαμαρτυρία και πολιτική συμμετοχή στο διαδίκτυο και διαμέσου του διαδικτύου Το διαδίκτυο χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο από άτομα και συλλογικότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Χριστούγεννα-Πρωτοχρονιά 2014-2015. «Δος μου το χέρι σου»

ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Χριστούγεννα-Πρωτοχρονιά 2014-2015. «Δος μου το χέρι σου» Κυριακή 7/12/2014 ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Χριστούγεννα-Πρωτοχρονιά 2014-2015 «Δος μου το χέρι σου» -Τ.Κ Ερμητσίου ώρα 4:30μμ κεντρική πλατεία Ο Σύλλογος Γυναικών Ερμητσίου υποδέχεται τα Χριστούγεννα με

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣΟΥ

ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣΟΥ 2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΑΣΟΥ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Σχολικό έτος 2004 2005 ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ: ΖΟΥΜΠΟΥΛΗ ΜΑΤΕΛΗ ΜΥΡΣΙΝΗ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΖΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΜΟΥ. Για την κοινωνική και ατομική κρίση στη σημερινή εποχή

ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΜΟΥ. Για την κοινωνική και ατομική κρίση στη σημερινή εποχή ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΜΟΥ Για την κοινωνική και ατομική κρίση στη σημερινή εποχή 2 ΠΡΩΤΟ ΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΜΟΥ Αγαπητοί φίλοι, Εδώ και καιρό παίρνω γράμματα από διάφορες χώρες που ζητούν εξηγήσεις ή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ 2013 2014 ΑΝΑ ΚΥΚΛΟ (7 ΚΥΚΛΟΙ) (όσες εκδηλώσεις έχουν video link έχουν ήδη πραγματοποιηθεί)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ 2013 2014 ΑΝΑ ΚΥΚΛΟ (7 ΚΥΚΛΟΙ) (όσες εκδηλώσεις έχουν video link έχουν ήδη πραγματοποιηθεί) ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ψηφιακός συνεργάτης της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών του Ιδρύματος Ωνάση Aναλυτικό πρόγραμμα των συζητήσεων της ΣΤΕΓΗΣ 2013-2014. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ 2013 2014 ΑΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ «ΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ» ΕΡΕΥΝΑ. Της μαθήτριας της Α Λυκείου Χριστίνας Ρητσοπούλου

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ «ΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ» ΕΡΕΥΝΑ. Της μαθήτριας της Α Λυκείου Χριστίνας Ρητσοπούλου ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ «ΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ» ΕΡΕΥΝΑ Της μαθήτριας της Α Λυκείου Χριστίνας Ρητσοπούλου Ποιο είναι το αγαπημένο είδος μουσικής των μαθητών της Α Λυκείου Στα πλαίσια του μαθήματος «Tεχνολογία» ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑ ΤΑΣΤΑ Τ/ΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΑΣΦΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (CYPRUS SAFETY ΑΝΟ ΗΕΑΙ ΤΗ ASSOCIA Τ/ΟΝ)

ΚΑ ΤΑΣΤΑ Τ/ΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΑΣΦΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (CYPRUS SAFETY ΑΝΟ ΗΕΑΙ ΤΗ ASSOCIA Τ/ΟΝ) ΚΑ ΤΑΣΤΑ Τ/ΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΑΣΦΜΕΑΣ ΚΑ ΥΓΕΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (CYPRUS SAFETY ΑΝΟ ΗΕΑ ΤΗ ASSOCIA Τ/ΟΝ) 1. δρύετα Σωματεiο με την επωνυμία" Σύνδεσμος ΑσφάλεJας κω ΥΥείας Κύπρου" (Cyprus Safety and Health Associatjon),

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτισμός - Μύθος - Μυθολογία

Πολιτισμός - Μύθος - Μυθολογία Πολιτισμός - Μύθος - Μυθολογία Πέπn Ρnγοπούλοu Καθnγiηρ ι α Αισθnτικής και Ε πικοινωνίας στο Τμήμα Ε π ικ ο ινωνίας κα ι Μέσων Μαζ ι κής Ενn μέρωσnς του Εθνικού κ αι Καπ οδιστρ ι ακού Π ανε π ιστnμ ί ου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΔΡΩΜΕΝΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ. Κάστρο Άρτας, 20-21-22 Ιουνίου. - Light in Babylon (Τουρκία - Ισραήλ - Συρία - Γαλλία)

ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΔΡΩΜΕΝΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ. Κάστρο Άρτας, 20-21-22 Ιουνίου. - Light in Babylon (Τουρκία - Ισραήλ - Συρία - Γαλλία) ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΔΡΩΜΕΝΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Κάστρο Άρτας, 20-21-22 Ιουνίου Παρασκευή 20 Ιουνίου - Light in Babylon (Τουρκία - Ισραήλ - Συρία - Γαλλία) Οι Light in Babylon αποτελούν ένα «πολυεθνικό»

Διαβάστε περισσότερα

Τρύπες. PDF Created with deskpdf PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

Τρύπες. PDF Created with deskpdf PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com Τρύπες Γιάννης Αγγελάκας: φωνή Γιώργος Καρράς: µπάσσο - φωνητικά Μπάµπης Παπαδόπουλος: κιθάρες- φωνητικά Ασκληπιός Ζαµπέτας: κιθάρες Γιώργος Τόλιος: τύµπανα ηµιουργήθηκαν το 1983 όταν ο Γιώργος Καρράς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Έκθεση Ενθυμημάτων της πενηντάχρονης πορείας (1962-2012) του Διεθνούς Φεστιβάλ Φολκλόρ «Τα δώρα του Φεστιβάλ»

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεθνικό Πολιτιστικό Φεστιβάλ

Πολυεθνικό Πολιτιστικό Φεστιβάλ 11 ο εκδήλωση Πολυεθνικό Πολιτιστικό Φεστιβάλ www.periexomena.gr Το 11ο Πολυεθνικό Πολιτιστικό Φεστιβάλ πραγματοποιήθηκε, από τις 9 μέχρι και18 Οκτωβρίου, από τον Όμιλο Unesco Πειραιώς & Νήσων μεταξύ του

Διαβάστε περισσότερα

II29 Θεωρία της Ιστορίας

II29 Θεωρία της Ιστορίας II29 Θεωρία της Ιστορίας Ενότητα 15: Αντώνης Λιάκος Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Ιστορίας - Αρχαιολογίας Τί κοινό έχουν; 2 Το παρόν στο παρελθόν 1 Raphael Samuel, Theatres of memory. Past and Present in contemporary

Διαβάστε περισσότερα

χοι..αργός,23.11.15 Α.Π.: σικ 1532312 Ι ΝΔ4133 Νομική Διεύθυνση Υποδιεύθυνση Λειτουργούντος Κτηματολογίου Τηλ.: 2106505610

χοι..αργός,23.11.15 Α.Π.: σικ 1532312 Ι ΝΔ4133 Νομική Διεύθυνση Υποδιεύθυνση Λειτουργούντος Κτηματολογίου Τηλ.: 2106505610 ' ~~ From: Ktimatologio S,A, Faxno: +302106505951 Το: 2103610537 Page: 1/8 Date: 11/23/2015 4:tJ;):14 i-'ivi χο..αργός,23.11.15 Α.Π.: σκ 1532312 ΝΔ4133 \ " Νομκή Δεύθυνση Υποδεύθυνση Λετουργούντος Κτηματολογίου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2010 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ. µε την επιµέλεια της:

ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2010 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ. µε την επιµέλεια της: ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2010 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ µε την επιµέλεια της: 21 Ιουνίου, 20.00 23.30 Ιστορικό Κέντρο (Πλ. Αγ. Αποστόλων, οδός Μπενάκη, πλ. Αµφείας) Ευρωπαϊκή Ηµέρας Μουσικής µε τα µουσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Β ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θέµα:

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Β ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θέµα: Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Β ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Πολιτιστική Επικοινωνία και Τοπική ηµοσιότητα: Η αξιοποίηση των Μέσων Ενηµέρωσης, ο ρόλος των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ Νο2

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ Νο2 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ Νο2 Στην πρόταση Νο2 παρουσιάζεται μια λύση για μια διώροφη οικία που περιλαμβάνει: Σύστημα Home Cinema 7.1 για το χώρο του σαλονιού. Σύστημα προβολής (projector

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (Εξετάσεις Φεβρουαρίου 2006) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ. 1) Οικονοµικοί µηχανισµοί και νοοτροπίες στον Ελληνικό χώρο 15 ος 19 ος αι.

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (Εξετάσεις Φεβρουαρίου 2006) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ. 1) Οικονοµικοί µηχανισµοί και νοοτροπίες στον Ελληνικό χώρο 15 ος 19 ος αι. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΝΕΩΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΛΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ» ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (Εξετάσεις Φεβρουαρίου 2006)

Διαβάστε περισσότερα

Φωταγώγηση της Πόλης και του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου Πλατεία Γρηγόρη Αυξεντίου

Φωταγώγηση της Πόλης και του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου Πλατεία Γρηγόρη Αυξεντίου Φωταγώγηση της Πόλης και του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου Κυριακή 1 Δεκεμβρίου 4.15μ.μ. 5.00μ.μ. Η Ορχήστρα Εγχόρδων Νέων και η Παιδική Χορωδία του Παπαδάκειου Δημοτικού Ωδείου Λεμεσού με τη συμμετοχή της

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί Διαγωνισμού Σύνθεσης Κυπριακού Τραγουδιού Αποδήμων Κυπρίων Hνωμένου Βασιλείου

Κανονισμοί Διαγωνισμού Σύνθεσης Κυπριακού Τραγουδιού Αποδήμων Κυπρίων Hνωμένου Βασιλείου Κανονισμοί Διαγωνισμού Σύνθεσης Κυπριακού Τραγουδιού Αποδήμων Κυπρίων Hνωμένου Βασιλείου Ο Ελληνικός Ραδιοφωνικός Σταθμός Λονδίνου LGR σε συνεργασία με το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, έχοντας στόχο την ενθάρρυνση

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Ειρήνη Σταματούδη, LL.M., Ph.D. Διευθύντρια Ο.Π.Ι.

Εισαγωγή. Ειρήνη Σταματούδη, LL.M., Ph.D. Διευθύντρια Ο.Π.Ι. Εισαγωγή Ο οδηγός που κρατάς στα χέρια σου είναι μέρος μιας σειράς ενημερωτικών οδηγών του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Σκοπό έχει να δώσει απαντήσεις σε κάποια βασικά ερωτήματα που μπορεί να έχεις

Διαβάστε περισσότερα

Live ANEMA E CORE. Στους ρυθμούς της Μεσογείου. Παρασκευή 14 Ιουνίου 2013

Live ANEMA E CORE. Στους ρυθμούς της Μεσογείου. Παρασκευή 14 Ιουνίου 2013 Live ANEMA E CORE Στους ρυθμούς της Μεσογείου Παρασκευή 14 Ιουνίου 2013 Τραγούδια με άξονα τις μελωδίες και τους ρυθμούς της Μεσογείου παρουσιάζει το μουσικό σύνολο Anema e Core, στο Black Duck, την Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργώντας ένα Μουσικό ή Κινηματογραφικό Βιντεοκλίπ

Δημιουργώντας ένα Μουσικό ή Κινηματογραφικό Βιντεοκλίπ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΕ1 Δημιουργώντας ένα Μουσικό ή Κινηματογραφικό Βιντεοκλίπ Υπεύθυνος καθηγητής: Δημήτρης Παυλίδης Μαρία Παντοπούλου, Νικόλας Χατζησταματίου, Χρήστος Θεοδοσίου, Γιώργος Γεωργίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: Εκπαιδευτικές και Διδακτικές Εμπειρίες

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: Εκπαιδευτικές και Διδακτικές Εμπειρίες Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: Εκπαιδευτικές και Διδακτικές Εμπειρίες EΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΕΛΙΑΜΕΠ), Ερευνητικό Πρόγραμμα EMILIE, 7 ο πρόγραμμα πλαίσιο της Γενικής Διεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ goo ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΙΛΑΛΗΣ (2002). ΙΣΤΟΡΙΕΣ «ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΑΣΗΣ» ΑΝΑΓΝΩΣΕΙΣ TOΥ 19ου ΑΙΩΝΑ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ. Μνήμων, 24, 387-402.

ΜΠΙΛΑΛΗΣ (2002). ΙΣΤΟΡΙΕΣ «ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΑΣΗΣ» ΑΝΑΓΝΩΣΕΙΣ TOΥ 19ου ΑΙΩΝΑ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ. Μνήμων, 24, 387-402. Μνήμων Τομ. 24, 2002 ΙΣΤΟΡΙΕΣ «ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΑΣΗΣ» ΑΝΑΓΝΩΣΕΙΣ TOΥ 19ου ΑΙΩΝΑ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΠΙΛΑΛΗΣ ΜΗΤΣΟΣ 10.12681/mnimon.747 Copyright 2002 To cite this article: ΜΠΙΛΑΛΗΣ (2002).

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία της υπουργού Εξωτερικών, κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη, στην παρουσίαση του βιβλίου

Ομιλία της υπουργού Εξωτερικών, κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη, στην παρουσίαση του βιβλίου Ομιλία της υπουργού Εξωτερικών, κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη, στην παρουσίαση του βιβλίου «Παγκόσμια Ευρώπη: οι Διεθνείς Διαστάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης» Αθήνα 30 Ιανουαρίου 2007 1 Προσφωνήσεις. Αυτή την

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Μαθήµατος: Πολυκάναλη Ηχογράφηση στο Audacity

Σχέδιο Μαθήµατος: Πολυκάναλη Ηχογράφηση στο Audacity Σχέδιο Μαθήµατος: Πολυκάναλη Ηχογράφηση στο Audacity Θεµατική Ενότητα: Μουσική Τεχνολογία Τάξη: Β Γυµνασίου Διάρκεια: 2 περίοδοι Καθηγητής: Σκοπός Με το συγκεκριµένο µάθηµα οι µαθητές θα γνωρίσουν την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Διπλωματική Εργασία ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ Η ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ:ΟΗΕ

Διαβάστε περισσότερα

«Από την έρευνα στη διδασκαλία» Δημοτική Βιβλιοθήκη Κερατσινίου - Δραπετσώνας Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2015

«Από την έρευνα στη διδασκαλία» Δημοτική Βιβλιοθήκη Κερατσινίου - Δραπετσώνας Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2015 Ε Λ Λ Η Σ 8 Β Ε Ρ Ο Ι Α 59132 Τ. 2 3 3 1-502003 w w w. f u t u r e l i b r a r y. g r Ζ Α Λ Ο Κ Ω Σ Τ Α 4 Α Θ Η Ν Α 1 0 6 7 1 Τ. 2 1 5 5-518150 i n f o @ f u t u r e l i b r a r y. g r «Από την έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Λαλιώτη Πολιτισμική και μουσική ανθρωπολογία Ι ΥΚ-2 1 ΜΜ 78 ΧΕ

Λαλιώτη Πολιτισμική και μουσική ανθρωπολογία Ι ΥΚ-2 1 ΜΜ 78 ΧΕ Υποχρεωτικά Κορμού ιδάσκων Μάθημα Είδος Νέο Έτο Κωδ (νπ) Χειμερινό Μαλιάρας Συνοπτική Ιστορία της ευρωπαϊκής μουσικής ΙΙ ΥΚ-1 1 ΜΜ 95 ΕΕ Μαλιάρας Ιστορία της Νεοελληνικής έντεχνης μουσικής ΥΚ-1 3 ΜΣ 39

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοθή. σε φυλαι. και κινητή. ftinainntif^ti. Της Μικελίνας Βατοπούλου (Βιβλιοθηκάριος στη Βιβλιοθήκη του Κολλεγίου Αθηνών)

Βιβλιοθή. σε φυλαι. και κινητή. ftinainntif^ti. Της Μικελίνας Βατοπούλου (Βιβλιοθηκάριος στη Βιβλιοθήκη του Κολλεγίου Αθηνών) Ββλοθή κη σε φυλα en κα κνητή inainnii τβ Της Μκελίνας Βατοπούλου (Ββλοθηκάρος στη Ββλοθήκη του Κολλεγίου Αθηνών) στηρζόταν από υπερατλαντκούς γίγαντες στο χώρο των τηλεπκονωνών, πληροφορκής, θεάματος

Διαβάστε περισσότερα

Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης. Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι

Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης. Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι Η Παγκόσµια Μετανάστευση Το 2010, 214 εκατομμύρια άνθρωποι ήταν μετανάστες, κατοικούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Tεχνολογία και επικοινωνία

Tεχνολογία και επικοινωνία 2ST TET ASKISEON_XPress_Hamster_temp.qxp 27/04/2011 7:39 μ.μ. Page 1 Tεχνολογία και επικοινωνία Στον παρακάτω πίνακα υπάρχουν πολλά προϊόντα της σύγχρονης τεχνολογίας. Μπορείς να τα βάλεις στην κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εκδηλώσεων. Παρασκευή 12/12. Κυριακή 14/12. Σάββατο 13/12. Δευτέρα 15/12

Πρόγραμμα Εκδηλώσεων. Παρασκευή 12/12. Κυριακή 14/12. Σάββατο 13/12. Δευτέρα 15/12 Πρόγραμμα Εκδηλώσεων Παρασκευή 12/12 17:00 22:00 Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ Περιμένει μικρούς και μεγάλους για να. 18:00 ΕΓΚΑΙΝΙΑ με Μάρκο Σεφερλή και τους συντελεστές του "Mega με Μία". Θα παρευρεθεί

Διαβάστε περισσότερα

Η ελευθερία και η ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα: Αξιολόγηση και προτάσεις πολιτικής

Η ελευθερία και η ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα: Αξιολόγηση και προτάσεις πολιτικής Η ελευθερία και η ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα: Αξιολόγηση και προτάσεις πολιτικής Επανεξετάζοντας τις Πολιτικές για τα Μέσα Ενημέρωσης στην Ευρώπη: Η Αξία των Ελεύθερων και Ανεξάρτητων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 28 Ιουλίου 2014. Υπό την αιγίδα : ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 28 Ιουλίου 2014. Υπό την αιγίδα : ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Υπό την αιγίδα : ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ στο 52 ο Χορευτική Πανδαισία Διεθνές Φεστιβάλ Φολκλόρ της Λευκάδας Το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Λευκάδας διοργανώνει το 52 ο Διεθνές Φεστιβάλ Φολκλόρ από 17-24 Αυγούστου 2014.

Διαβάστε περισσότερα

Η διδασκαλία της θεωρίας της εξέλιξης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Η διδασκαλία της θεωρίας της εξέλιξης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση Η διδασκαλία της θεωρίας της εξέλιξης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση Πανελλήνιο συνέδριο με θέμα: Βιολογικές και Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση Αθήνα, 11-13/04/2008 Κώστας Καμπουράκης Εκπαιδευτήρια Γείτονα,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αποσαφήνιση ζητημάτων που έχουν εγερθεί από την εφαρμογή του Ν. 4039/2012. Με αφορμή την αρμοδιότητα στην εποπτεία επί θεμάτων προστασίας

ΘΕΜΑ: Αποσαφήνιση ζητημάτων που έχουν εγερθεί από την εφαρμογή του Ν. 4039/2012. Με αφορμή την αρμοδιότητα στην εποπτεία επί θεμάτων προστασίας ΕΜΗΝΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΑ Ο ΕΣΑΠΈΛΕΥΣ ΤΟΥ ΑΡΕΟΥ ΠΑΓΟΥ Τηλ: 2106419366 Fax: 2106411523 Αθήνα, 8 Απρλίου 2013 Αρθμ. πρωτ. Αρθ. Εγκ. 1/1-3 63 f Προς Τους Κ. Κ. Δευθύνοντες τς Εσαγγελίες Εφετών κα Πρωτοδκών της χώρας

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 01 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλεια 2011. Αριστοτέλειο Πνευµατικό Κ Ε Ν Τ Ρ Ο. «Χριστούγεννα Πρωτοχρονιά»

Αριστοτέλεια 2011. Αριστοτέλειο Πνευµατικό Κ Ε Ν Τ Ρ Ο. «Χριστούγεννα Πρωτοχρονιά» Αριστοτέλεια 2011 Αριστοτέλειο Πνευµατικό Κ Ε Ν Τ Ρ Ο «Χριστούγεννα Πρωτοχρονιά» Περιεχόμενα Έναρξη χειμερινών εκδηλώσεων 3 Εγκαίνια της χριστουγεννιάτικης γιορτής «Παραμυθοχώρα» 4 Παραμύθι χωρίς όνομα

Διαβάστε περισσότερα

Καρ. Σερβίας 8 10184 Αθήνα ΠΡΟΣ: Πίνακα Αποδεκτών 2103375878 2103375834 d13.etak(αi,yo.syzel'xis.gov.gr

Καρ. Σερβίας 8 10184 Αθήνα ΠΡΟΣ: Πίνακα Αποδεκτών 2103375878 2103375834 d13.etak(αi,yo.syzel'xis.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑ ΤΕΙ Α ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΉ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. ΕΣΟΔΩΝ Αθήνα, 11 Μαρτίου 2013 ΠΟΛ.Ι049 Ταχ. Δ/νση: Ταχ. Κώδ.:

Διαβάστε περισσότερα

Είναι γενικά αναγνωρισμένο και

Είναι γενικά αναγνωρισμένο και 2-afieroma:afieroma 04/12/2009 12:47 Page 92 Δημόσια διπλωματία της Ελλάδας στη ΝΑ Ευρώπη και Τουρκία Σκέψεις και προτάσεις 92 Είναι γενικά αναγνωρισμένο και αποδεκτό ότι η δημόσια διπλωματία (Δ.Δ.) αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

"μουσικnς του κόσμου " ( world music) οι τοπικές. " εξωτικό " που. για τον Bohlman. " δε βρίσκεται πλέον

μουσικnς του κόσμου  ( world music) οι τοπικές.  εξωτικό  που. για τον Bohlman.  δε βρίσκεται πλέον '"Αλλο ~ tt nχο :, μουσικn,, ετεροτοπια και οριενταλισμός στο, μετα-αποικιοκρατικο, κοσμο Δόφvn Τρογόκn Τμήμα Ιστορίας. και Αρχαιολογίας Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Τμήμα Μουσικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Παρασκευή 6 Μαΐου 2011. 10.00-10.30 Έναρξη. 10.30-12.30: ιδάσκοντας µε εθνογραφικές ταινίες. Συντονίστρια: Αίγλη Μπρούσκου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Παρασκευή 6 Μαΐου 2011. 10.00-10.30 Έναρξη. 10.30-12.30: ιδάσκοντας µε εθνογραφικές ταινίες. Συντονίστρια: Αίγλη Μπρούσκου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Παρασκευή 6 Μαΐου 2011 10.00-10.30 Έναρξη 10.30-12.30: ιδάσκοντας µε εθνογραφικές ταινίες Συντονίστρια: Αίγλη Μπρούσκου Βασίλης αλκαβούκης (Τµήµα Ιστορίας & Εθνολογίας, ΠΘ): Η «µπαλάντα του οµο-λειτουργισµού».

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ& ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 2521 / 22.05.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ& ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 2521 / 22.05.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ& ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 2521 / 22.05.2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν.4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

Το Ελληνικό κομματικό σύστημα μετά τις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015.

Το Ελληνικό κομματικό σύστημα μετά τις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015. Το Ελληνικό κομματικό σύστημα μετά τις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015. 11-12 Ιουνίου 2015, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Αίθουσα Συνεδρίων (1ος όροφος) Διοργάνωση: Δίκτυο Μελέτης των Εκλογών, της Κοινής Γνώμης

Διαβάστε περισσότερα

ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ

ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ DR ALI OTHMAN BADRI SINDI MINISTER OF PLANNING, KURDISTAN REGION, IRAQ TO THE SECOND GREEK EU PRESIDENCY CONFERENCE «Europe and the Arab World: Strengthening political, business

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνές Κέντρο Ήχου Χάλκης Heybeliada International Sound Centre

Διεθνές Κέντρο Ήχου Χάλκης Heybeliada International Sound Centre Διεθνές Κέντρο Ήχου Χάλκης Heybeliada International Sound Centre Συνοπτική Έκθεση Έργου Κωνσταντινούπολη / Αθήνα, Φεβρουάριος 2009 Bosphorus Cultural Alliance YDAS International Development Cooperation

Διαβάστε περισσότερα

Η Τουρκία στον 20 ο αιώνα

Η Τουρκία στον 20 ο αιώνα Η Τουρκία στον 20 ο αιώνα Ενότητα 5: Δημήτριος Σταματόπουλος Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Κοινωνιολογίας Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Κοινωνιολογία». Εαρινό εξάμηνο 2009 ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ: ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΜΕ- ΘΟΔΟΙ

Τμήμα Κοινωνιολογίας Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Κοινωνιολογία». Εαρινό εξάμηνο 2009 ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ: ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΜΕ- ΘΟΔΟΙ Πανεπιστήμιο Κρήτης Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Κοινωνιολογίας Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Κοινωνιολογία». Εαρινό εξάμηνο 2009 ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ: ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΜΕ- ΘΟΔΟΙ Συντονιστής:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΚΔ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

ΠΑΚΔ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΑΚΔ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ Γξαζηεξηόηεηα ζηελ Δλόηεηα 7 ΣΗΣΛΟ «πκκεηξία-μηα δηδαθηηθή πξνζέγγηζε κε ρξήζε ηνπ Revelation Natural Art» Όλνκα Δθπαηδεπόκελνπ: Μπαληίθνο Κσλζηαληίλνο Όλνκα Γηδάζθνληνο: Λεκνλίδεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΟ "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ"

ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΟ "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ" Τετάρτη 3/4/2013 18:00-18:10 Χαιρετισμοί 18:10-18:20 26ο Δημ. Σχ. Θεσ/νίκης

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεόραση και διαφήμιση

Τηλεόραση και διαφήμιση Τηλεόραση και διαφήμιση Δείτε τι έγραψαν μερικά παιδιά για τις διαφημίσεις:... Σε κάθε σπίτι σήμερα έχει μπει η τηλεόραση και, όπως γνωρίζουμε, κάθε μέρα βομβαρδιζόμαστε από τις διάφορες διαφημίσεις που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών Ίδρυση Το Τμήμα Τουρκικών Σπουδών ιδρύθηκε το 1989. Δέχθηκε τους πρώτους φοιτητές του στο πρώτο έτος λειτουργίας του Πανεπιστημίου Κύπρου,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΥΜΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΗΝΥΜΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΗΝΥΜΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Έχουμε την βαθύτατη χαρά να σας ενημερώσουμε ότι από 18 έως 21 Ιουνίου 2015 θα πραγματοποιηθεί στην Χάλκη Κωνσταντινούπολης, στην Ιερά Θεολογική Σχολή Χάλκης, το Διεθνές Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική και η ευρωπαϊκή ταυτότητα

Η ελληνική και η ευρωπαϊκή ταυτότητα ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΝΔΟΦΡ/ΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: (4) ΚΕΙΜΕΝΟ Η ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΤΙΣ 14/2/2011

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΤΙΣ 14/2/2011 TMHMA ΔΕΣ ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΤΙΣ /2/20 ΑΚΑΔ.ΕΤΟΣ 200-20 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ Ρ ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΙΘ.ΑΜΦ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΙΘ.ΑΜΦ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΙΘ.ΑΜΦ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΙΘ.ΑΜΦ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΙΘ.ΑΜΦ ΙΤΑΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Press Release June, 2013 1

Press Release June, 2013 1 1 Αυτό το καλοκαίρι, το νησί της Σάµου φιλοξενεί ένα σηµαντικό γεγονός του παγκόσµιου καλλιτεχνικού γίγνεσθαι. Από τις 20 Ιουλίου, η παραθαλάσσια κωµόπολη του Πυθαγορείου θα αποτελέσει το επίκεντρο της

Διαβάστε περισσότερα

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα)

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) 334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) Ιστορικό Σημείωμα γαι την Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας Η Παιδαγωγική Ακαδημία Φλώρινας ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 1941, δηλ. κατά την διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ

ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ ΚΩΣΤΗ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ MP SECTOR HEAD OF DEVELOPMENT & COMPETITION, NEW DEMOCRACY PARTY Investment Energy Summit Greece, Cyprus, Israel Re-designing the European energy map ΠΕΜΠΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΝΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΠΑΜΕ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ» ΚΑΙ «ΠΑΜΕ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟ ΠΕΡΙΠΑΤΟ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ»

ΤΑ ΝΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΠΑΜΕ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ» ΚΑΙ «ΠΑΜΕ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟ ΠΕΡΙΠΑΤΟ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ» ,,^ -^,;-,..:..,, : χ λ κ«:! «e.«?s"'h. ΗΗΗΜΗΗΒ ΤΑ ΝΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΠΑΜΕ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ» ΚΑΙ «ΠΑΜΕ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟ ΠΕΡΙΠΑΤΟ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ» ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙΜΑΡΑ Τα καινούρια προγράμματα του Τμήματος Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

186 Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνειων Χωρών Θράκης (Κομοτηνή)

186 Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνειων Χωρών Θράκης (Κομοτηνή) 186 Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνειων Χωρών Θράκης (Κομοτηνή) Σκοπός Το Τμήμα σύμφωνα με το ιδρυτικό του διάταγμα, έχει ως κύρια αποστολή «την καλλιέργεια, προαγωγή και διάδοση, με τη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

Τριχοτοµηµένη εθνικά, θρησκευτικά και πολιτικά η Τουρκία

Τριχοτοµηµένη εθνικά, θρησκευτικά και πολιτικά η Τουρκία 1 23 Αυγούστου 2014 www.geostrategy.gr Τριχοτοµηµένη εθνικά, θρησκευτικά και πολιτικά η Τουρκία Του Χρήστου Μηνάγια minagias@gmail.com Στις 10 Αυγούστου 2014, ο Recep Tayyip Erdoğan αναδείχθηκε ως ο πρώτος

Διαβάστε περισσότερα