ΑΓΑ: ΒΗΞ4Ζ-8Ω. Αθήνα, 19/3/2014 ΠΟΛ. 1079

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΓΑ: ΒΗΞ4Ζ-8Ω. Αθήνα, 19/3/2014 ΠΟΛ. 1079"

Transcript

1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΟΙΥΔΙΩΝ (15 η ) ΣΜΗΜΑΣΑ: Α -Β η Γ/ΝΗ Φ.Π.Α. ΣΜΗΜΑ Β 3. Γ/ΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΥΔΓΙΑΜΟΤ ΣΜΗΜΑ Γ Αθήνα, 19/3/2014 ΠΟΛ Σασ. Γ/νζη : Καξ. εξβίαο 10 ΠΡΟ: Ω Π.Γ. Σασ. Κώδικαρ : ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ : Γ. Καξχδε-Σ. θειηληψηε Σηλέθωνο : / FAX : ΘΔΜΑ: Παποσή οδηγιών και διεςκπινίζεων επί ηων διαηάξεων ηηρ απόθαζηρ ΠΟΛ. 1055/ (ΦΔΚ 438 Β/ ) «ςμπλήπωζη - Σποποποίηζη ηων διαηάξεων ηηρ απόθαζηρ ΠΟΛ. 1281/2013 (ΦΔΚ 3367 Β / ) «Απαλλαγή από ηην ςποσπέωζη ηήπηζηρ βιβλίων και έκδοζηρ ζηοισείων ηων αγποηών ηος ειδικού καθεζηώηορ.» Με ηελ πην πάλσ απφθαζε ηξνπνπνηνχληαη θαη ζπκπιεξψλνληαη νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηεο απφθαζεο ΠΟΛ. 1281/2013 (ΦΔΚ 3367 Β / ), αλαθνξηθά κε ηελ απαιιαγή απφ ηελ ππνρξέσζε ηήξεζεο βηβιίσλ θαη έθδνζεο ζηνηρείσλ ησλ αγξνηψλ ηνπ εηδηθνχ θαζεζηψηνο. Δπί ησλ δηαηάμεσλ απηψλ θαη ζε ζπλέρεηα ηεο εγθπθιίνπ καο ΠΟΛ. 1024/2014, παξέρνπκε ηηο αθφινπζεο δηεπθξηλίζεηο: 1. Με ηηο λέεο απηέο δηαηάμεηο ην φξην ηνπ θξηηεξίνπ ησλ αθαζαξίζησλ εζφδσλ αλήιζε ζην πνζφ ησλ επξψ. Έηζη, απφ , απφ ηελ ηήξεζε βηβιίσλ θαη ηελ έθδνζε ζηνηρείσλ, απαιιάζζνληαη νη αγξφηεο ηνπ εηδηθνχ θαζεζηψηνο Φ.Π.Α., νη νπνίνη θαηά ηελ πξνεγνχκελε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν, πξαγκαηνπνίεζαλ αθαζάξηζηα έζνδα απφ ηελ πψιεζε αγξνηηθψλ πξντφλησλ παξαγσγήο ηνπο θαη ηελ παξνρή αγξνηηθψλ ππεξεζηψλ κέρξη επξψ, θαη έιαβαλ δηθαηψκαηα εληαίαο ελίζρπζεο κέρξη επξψ. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζηηο πεξηπηψζεηο πψιεζεο αγξνηηθψλ πξντφλησλ απφ ηξίηνπο (εκπφξνπο ζπλεηαηξηζκνχο) γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ αθαζαξίζησλ εζφδσλ πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηεί ε ππνρξέσζε έληαμεο ζην θαλνληθφ θαζεζηψο ΦΠΑ, ιακβάλεηαη ππφςε ην χςνο ησλ πσιήζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ηνλ ηξίην ρσξίο πξνκήζεηα ή ηπρφλ έμνδα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ. Παπάδειγμα Απφ ζπλεηαηξηζκφ πνπιήζεθαλ αγξνηηθά πξντφληα ζπλνιηθνχ χςνπο επξψ, απφ ηα νπνία παξαθξαηήζεθε ην πνζφ ησλ 700 επξψ, γηα ακνηβή ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ θαη

2 γηα έμνδα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ αγξφηε. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ αθαζαξίζησλ εζφδσλ ιακβάλεηαη ππφςε ην πνζφ ησλ ( ) επξψ, θαηά ζπλέπεηα ν ελ ιφγσ αγξφηεο δελ ππνρξενχηαη λα εληαρζεί ζην θαλνληθφ θαζεζηψο ΦΠΑ κε ηελ εθαξκνγή ηνπ ελ ιφγσ θξηηεξίνπ. 2. Διδικά για ηοςρ αγπόηερ πος ςποσπεούνηαι να ενηασθούν ζηο κανονικό καθεζηώρ ΦΠΑ με ηήπηζη απλογπαθικών βιβλίων από , η δήλωζη έναπξηρ ή μεηαβολήρ μποπεί να ςποβληθεί εμππόθεζμα μέσπι Οι εν λόγω αγπόηερ μποπούν να ςποβάλοςν ηη δήλωζη αποθεμάηων μέσπι και να ππαγμαηοποιήζοςν ηην έκπηωζη θόπος πος πποκύπηει από αςηή, με ηην πεπιοδική δήλωζη ηος δεύηεπος ηπιμήνος ηος Απηνλφεην είλαη φηη κέρξη ηελ εκεξνκελία απηή κπνξνχλ λα ζεσξνχληαη απφ ηηο Γ.Ο.Τ. νη θαηαζηάζεηο απνγξαθήο, θαζψο θαη φηη δελ είλαη ππνρξεσηηθή ε ζχληαμε απνγξαθήο θαη ε ππνβνιή δήισζεο απνζεκάησλ απφ ηνπο αγξφηεο πνπ κεηαηάζζνληαη απφ ην εηδηθφ θαζεζηψο ζην θαλνληθφ θαζεζηψο ΦΠΑ, θαζψο κε ηε δήισζε απηή ππάξρεη δηθαίσκα έθπησζεο ηνπ θφξνπ ησλ απνζεκάησλ, δηθαίσκα ην νπνίν κπνξεί ν αγξφηεο λα κελ ην αζθήζεη. εκεηψλεηαη φηη ε δηφξζσζε ησλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ εγθχθιηφ καο ΠΟΛ 1024/2014 (έθδνζε πηζησηηθψλ ηηκνινγίσλ απφ ηνπο αληηζπκβαιιφκελνπο θαη έθδνζε ηηκνινγίσλ πψιεζεο απφ ηνπο αγξφηεο, ή ζπκπιεξσκαηηθψλ ηηκνινγίσλ γηα ηε ρξέσζε ΦΠΑ) κπνξεί λα γίλεη κέρξη , κε εκεξνκελία έθδνζεο Παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζ απηνχο πνπ εληάζζνληαη ζε ηήξεζε απινγξαθηθψλ βηβιίσλ (εζφδσλ- εμφδσλ) λα κελ ηεξήζνπλ ηα βηβιία απηά, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ αζθνχλ άιιε δξαζηεξηφηεηα, γηα ηελ νπνία είλαη ππφρξενη ζε ηήξεζε βηβιίσλ. εκεηψλεηαη φηη ε δπλαηφηεηα απηή ηζρχεη κφλν γηα ηα θπζηθά πξφζσπα, θαζψο ηα λνκηθά πξφζσπα δελ κπνξνχζαλ πνηέ λα εληαρζνχλ ζην εηδηθφ θαζεζηψο ΦΠΑ θαη φηη ε δπλαηφηεηα απηή δελ απαιιάζζεη ηνπο ελ ιφγσ αγξφηεο, νη νπνίνη εληάζζνληαη ζην θαλνληθφ θαζεζηψο Φ.Π.Α., απφ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο αλαθνξηθά κε ηελ έθδνζε ζηνηρείσλ, ζχκθσλα θαη κε ηηο νδεγίεο πνπ δφζεθαλ κε ηελ ΠΟΛ. 1024/ θαη ππνβνιήο ηεο ζρεηηθήο δήισζεο ζηε Γ.Ο.Τ. γηα έληαμή ηνπο ζην θαλνληθφ θαζεζηψο Φ.Π.Α.. Με ηελ ππνβνιή ηεο ζρεηηθήο δήισζεο ζηε Γ.Ο.Τ. γηα ηελ έληαμή ηνπο ζην θαλνληθφ θαζεζηψο Φ.Π.Α., νη αγξφηεο απηνί δειψλνπλ θαη ηελ ππνρξεσηηθή έληαμή ηνπο ζε θαηεγνξία ηήξεζεο βηβιίσλ (απινγξαθηθά, δηπινγξαθηθά). Σνλίδεηαη φηη ε δήισζε ηεο ππνρξεσηηθήο έληαμεο ζε βηβιία δελ ηνπο ζηεξεί ην δηθαίσκα πνπ παξέρεηαη ζ απηνχο απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο απφθαζεο ΠΟΛ 1055/2014 λα κελ ηεξνχλ απινγξαθηθά βηβιία, φηαλ δελ αζθνχλ άιιε δξαζηεξηφηεηα, γηα ηελ νπνία ππνρξενχληαη ζε ηήξεζε βηβιίσλ. ηελ πεξίπησζε απηή, παξφηη ζηε δήισζε έλαξμεο ή κεηαβνιήο δειψλεηαη ε ππνρξεσηηθή ηήξεζε απινγξαθηθψλ βηβιίσλ θαη απηφ απνηππψλεηαη ζηε βεβαίσζε έλαξμεο ή κεηαβνιήο, ε ππνρξέσζε απηή δελ ηζρχεη βάζεη ηεο ΑΤΟ ΠΟΛ 1055/14. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε δπλαηφηεηα απηή, ηεο κε ηήξεζεο βηβιίσλ θαηαιακβάλεη θαη ηνπο αγξφηεο πνπ πξηλ ηελ είραλ εληαρζεί ζην θαλνληθφ θαζεζηψο Φ.Π.Α., ρσξίο λα απαηηείηαη λα πξνβνχλ ζε θακία ελέξγεηα, θαζψο θαη ηνπο αγξφηεο πνπ ζα εληαρζνχλ ζην κέιινλ πξναηξεηηθά ζην θαλνληθφ θαζεζηψο ΦΠΑ, εθφζνλ βέβαηα δελ αζθνχλ θάπνηα άιιε δξαζηεξηφηεηα γηα ηελ νπνία ηεξνχλ βηβιία. 2

3 Για ηην καλύηεπη καηανόηζη ηων πποαναθεπομένων παπαθέηονηαι ηα ακόλοςθα παπαδείγμαηα: Παπάδειγμα 1 ο : Αγξφηεο, ν νπνίνο ηαπηφρξνλα κε ηελ αγξνηηθή ηνπ εθκεηάιιεπζε, εθκεηαιιεχεηαη θαη έλα παληνπσιείν, ν νπνίνο, θαηά ηε ρξήζε 2013, πξαγκαηνπνίεζε αθαζάξηζηα έζνδα, απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ παληνπσιείνπ επξψ θαη απφ ηελ αγξνηηθή ηνπ εθκεηάιιεπζε επξψ, απφ ηελ , ππνρξενχηαη ζε ηήξεζε βηβιίσλ εζφδσλ εμφδσλ θαη έθδνζε ζηνηρείσλ κφλν γηα ηελ αγξνηηθή ηνπ εθκεηάιιεπζε, κε δπλαηφηεηα φκσο κε ηήξεζεο ησλ βηβιίσλ απηψλ, αθνχ γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ παληνπσιείνπ απαιιάζζεηαη απφ ηελ ηήξεζε βηβιίσλ ιφγσ χςνπο αθαζαξίζησλ εζφδσλ (θάησ απφ επξψ). Ζ δπλαηφηεηα κε ηήξεζεο βηβιίσλ εζφδσλ εμφδσλ δελ απαιιάζζεη ηνλ ελ ιφγσ αγξφηε απφ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ σο πξνο ηελ έθδνζε ζηνηρείσλ θαη ηελ ππαγσγή ηνπ ζην θαλνληθφ θαζεζηψο ΦΠΑ. Παπάδειγμα 2 ο : Αγξφηεο, ν νπνίνο πσιεί ηα πξντφληα ηνπ ζηηο ιατθέο αγνξέο θαη εθηφο απηψλ, θαηά ηε ρξήζε 2013, πξαγκαηνπνίεζε αθαζάξηζηα έζνδα απφ ηηο πσιήζεηο ηνπ ζηηο ιατθέο αγνξέο επξψ θαη απφ ρνλδξηθέο πσιήζεηο εθηφο ιατθψλ αγνξψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αμίαο ησλ αγαζψλ πνπ θαηαγξάθνληαη ζην εηδηθφ ζηνηρείν ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ, επξψ. Απφ ηελ ππνρξενχηαη ζε ηήξεζε βηβιίσλ εζφδσλ εμφδσλ θαη γηα ηηο δχν απηέο δξαζηεξηφηεηεο (αγξνηηθή-ιατθέο), ρσξίο λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα κελ ηεξήζεη βηβιία γηα ηελ δξαζηεξηφηεηα ηεο δηάζεζεο ησλ πξντφλησλ ηνπ εθηφο ιατθήο αγνξάο (αγξνηηθή εθκεηάιιεπζε). Απηνλφεην είλαη φηη ζηελ πεξίπησζε απηή ηεξείηαη έλα βηβιίν εζφδσλ εμφδσλ, ζην νπνίν θαηαρσξνχληαη ηα δεδνκέλα (έζνδα, έμνδα, δαπάλεο) πνπ αθνξνχλ ηφζν ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο δηάζεζεο ησλ πξντφλησλ ζηηο ιατθέο αγνξέο φζν θαη απηή ηεο δηάζεζεο ησλ πξντφλησλ εθηφο ιατθήο αγνξάο. 4. Όζνη αγξφηεο, θαη εθαξκνγή ηεο ΠΟΛ. 1281/2013, ηήξεζαλ ήδε βηβιία εζφδσλ - εμφδσλ θαη κε ηηο λέεο δηαηάμεηο, ιφγσ αχμεζεο ηνπ νξίνπ ησλ αθαζαξίζησλ εζφδσλ, απαιιάζζνληαη απφ ηελ ηήξεζε βηβιίσλ, δχλαληαη λα ζηακαηήζνπλ λα ηεξνχλ ηα βηβιία απηά θαη ζπλερίδνπλ λα ππάγνληαη ζην εηδηθφ θαζεζηψο ησλ αγξνηψλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ θαη πξνθεηκέλνπ ε δήισζε πνπ ππέβαιαλ γηα λα εληαρζνχλ ζε βηβιία θαη ζην θαλνληθφ θαζεζηψο, λα ζεσξεζεί σο κε ππνβιεζείζα, ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ κέρξη 15/04/2014 ζρεηηθή αίηεζε ε νπνία ζα παξαιακβάλεηαη πξσηνθνιιεκέλε απφ ηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. θαη ζα δηαβηβάδεηαη κε ηειενκνηνηππία (fax) αλαθνξά πξνβιήκαηνο κε ζπλεκκέλε ηελ αίηεζε ζηε Γ/λζε Τπνζηήξημεο Ζιεθηξνληθά πλαιιαζζνκέλσλ (e- ππεξεζίεο) TAXIS, γηα ηελ δηαρείξηζή ηεο κε θεληξηθέο δηαδηθαζίεο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηελ πεξίπησζε πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη πσιήζεηο κε ΦΠΑ, ππνρξενχληαη λα απνδψζνπλ ην ΦΠΑ πνπ αλαινγεί ζηηο πσιήζεηο απηέο κε ηελ ππνβνιή έθηαθηεο δήισζεο ζηελ αξκφδηα γηα ηε θνξνινγία ηνπ εηζνδήκαηφο ηνπο Γ.Ο.Τ.. Σα εθδνζέληα απφ απηνχο παξαζηαηηθά εζφδσλ (ηηκνιφγηα - απνδείμεηο) δηαθπιάζζνληαη ζηνπο εθάζηνηε νξηδφκελνπο ρξφλνπο πεξί παξαγξαθήο. 5. Οη αγξφηεο, ηνπ εηδηθνχ θαζεζηψηνο ΦΠΑ, πνπ ππεξβαίλνπλ ηα πξνβιεπφκελα φξηα, αιιά δελ ζα αζθήζνπλ ηελ επφκελε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν ηελ αγξνηηθή ηνπο εθκεηάιιεπζε ιφγσ π.ρ. κεηαβίβαζεο, κίζζσζεο θ.ιπ. ηεο αγξνηηθήο γεο, δψσλ θ.ιπ. κέρξη ην ηέινο ηεο πξνεγνχκελεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ, δελ ππνρξενχληαη ζε ηήξεζε βηβιίσλ θαη έθδνζε ζηνηρείσλ ηε ρξήζε απηή θαη παξακέλνπλ ζην εηδηθφ θαζεζηψο Φ.Π.Α., έζησ θαη αλ έρνπλ ζηελ θαηνρή ηνπο απνζέκαηα αγξνηηθψλ πξντφλησλ παξαγσγήο ηνπο 3

4 πνπ αθνξνχλ ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε. Γηα ηε δηάζεζε ησλ απνζεκάησλ απηψλ εθδίδεηαη ην πξνζήθνλ ζηνηρείν (ηηκνιφγην αγνξάο ή εθθαζάξηζε) απφ ηνλ αληηζπκβαιιφκελν ππφρξεν απεηθφληζεο ζπλαιιαγψλ. 6. ε πεξίπησζε κεηαβίβαζεο κέξνπο ησλ δηθαησκάησλ εληαίαο ελίζρπζεο, εληφο ηεο πξνβιεπφκελεο πξνζεζκίαο, ππνρξέσζε ηήξεζεο βηβιίσλ θαη έθδνζεο ζηνηρείσλ, κε βάζε ην ελ ιφγσ θξηηήξην, έρνπλ νη αγξφηεο κε ελαπνκείλαληα δηθαηψκαηα εληαίαο ελίζρπζεο απφ επξψ θαη άλσ. πλεπψο νη ινηπνί αγξφηεο κε ελαπνκείλαληα δηθαηψκαηα εληαίαο ελίζρπζεο κέρξη επξψ, παξακέλνπλ ζην εηδηθφ θαζεζηψο Φ.Π.Α.. εκεηψλεηαη φηη φζνλ αθνξά ζηα πξφζσπα πξνο ηα νπνία κεηαβηβάδνληαη ηα ελ ιφγσ δηθαηψκαηα, ιακβάλεηαη ππφςε ην ζχλνιν ησλ δηθαησκάησλ πνπ ιακβάλνπλ εληφο ηεο ρξήζεο γηα ηελ έληαμή ηνπο ζε θαζεζηψο ΦΠΑ θαηά ηελ επφκελε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν. Για ηην καλύηεπη καηανόηζη ηων πποαναθεπομένων παπαθέηονηαι ηα ακόλοςθα παπαδείγμαηα: Παπάδειγμα 1 ο : Φπζηθφ πξφζσπν, πνπ θαηά ηε ρξήζε 2013 δελ πξαγκαηνπνίεζε αθαζάξηζηα έζνδα απφ ηελ αγξνηηθή ηνπ εθκεηάιιεπζε θαη έιαβε γηα ηε ρξήζε απηή δηθαηψκαηα εληαίαο ελίζρπζεο επξψ, ν νπνίνο κεηαβίβαζε, εληφο ηεο πξνβιεπφκελεο πξνζεζκίαο, ηα κηζά απφ ηα δηθαηψκαηα απηά ζηα παηδηά ηνπ, απφ ηελ , δελ ππνρξενχηαη ζε ηήξεζε βηβιίσλ εζφδσλ εμφδσλ θαη παξακέλεη ζην εηδηθφ θαζεζηψο Φ.Π.Α., δεδνκέλνπ φηη ηα ελαπνκείλαληα δηθαηψκαηα εληαίαο ελίζρπζεο είλαη θάησ ησλ επξψ. Παπάδειγμα 2 ο : Αγξφηεο ηνπ εηδηθνχ θαζεζηψηνο, πνπ πξαγκαηνπνίεζε ην 2013 αθαζάξηζηα έζνδα απφ ηελ αγξνηηθή ηνπ εθκεηάιιεπζε επξψ θαη έιαβε δηθαηψκαηα εληαίαο ελίζρπζεο επξψ, ν νπνίνο κεηαβίβαζε, εληφο ηεο πξνβιεπφκελεο πξνζεζκίαο, ηα κηζά απφ ηα δηθαηψκαηα απηά ζηα παηδηά ηνπ, απφ ηελ εληάζζεηαη ζε ηήξεζε βηβιίσλ εζφδσλ εμφδσλ, έθδνζε ζηνηρείσλ θαη ζην θαλνληθφ θαζεζηψο Φ.Π.Α., δεδνκέλνπ φηη ηα αθαζάξηζηα έζνδά ηνπ ππεξβαίλνπλ ην φξην ησλ επξψ. Έρεη ηε δπλαηφηεηα φκσο λα κελ ηεξήζεη ηα βηβιία απηά, εθφζνλ δελ αζθεί άιιε δξαζηεξηφηεηα γηα ηελ νπνία ηεξεί βηβιία. Σελ επφκελε ρξνληά, δειαδή ην 2015, ε έληαμε ή κε ζε ηήξεζε βηβιίσλ θξίλεηαη κε βάζε ηα αθαζάξηζηα έζνδα ηεο ρξήζεο 2014, έηζη εάλ απηά είλαη θάησ απφ επξψ, απφ ηελ δελ ππνρξενχηαη ζε ηήξεζε βηβιίσλ θαη εληάζζεηαη ζην εηδηθφ θαζεζηψο Φ.Π.Α.. Παπάδειγμα 3 ο : Αγξφηεο ηνπ εηδηθνχ θαζεζηψηνο, πνπ πξαγκαηνπνίεζε ην 2013 αθαζάξηζηα έζνδα απφ ηελ αγξνηηθή ηνπ εθκεηάιιεπζε επξψ θαη έιαβε δηθαηψκαηα εληαίαο ελίζρπζεο επξψ, ν νπνίνο κεηαβίβαζε ζηα παηδηά ηνπ, φιε ηελ αγξνηηθή ηνπ έθηαζε κέρξη ηέινπο ηνπ 2013 θαη φια ηα δηθαηψκαηα εληαίαο ελίζρπζεο εληφο ηεο πξνβιεπφκελεο πξνζεζκίαο, απφ ηελ , δελ ππνρξενχηαη ζε ηήξεζε βηβιίσλ εζφδσλ εμφδσλ θαη παξακέλεη ζην εηδηθφ θαζεζηψο Φ.Π.Α. Παπάδειγμα 4 ο : Αγξφηεο ηνπ εηδηθνχ θαζεζηψηνο, πνπ πξαγκαηνπνίεζε ην 2013 αθαζάξηζηα έζνδα απφ ηελ αγξνηηθή ηνπ εθκεηάιιεπζε επξψ θαη έιαβε δηθαηψκαηα εληαίαο ελίζρπζεο επξψ, ν νπνίνο κεηαβίβαζε ηα κηζά απφ ηα δηθαηψκαηα απηά ζηα παηδηά ηνπ εληφο ηεο πξνβιεπφκελεο πξνζεζκίαο, απφ ηελ , δελ ππνρξενχηαη ζε ηήξεζε βηβιίσλ εζφδσλ εμφδσλ θαη παξακέλεη ζην εηδηθφ θαζεζηψο Φ.Π.Α.. 4

5 7. Γηεπθξηλίδεηαη φηη γηα ηελ είζπξαμε ησλ δηθαησκάησλ ηεο εληαίαο ελίζρπζεο, επηδνηήζεσλ, άιισλ νηθνλνκηθψλ εληζρχζεσλ, απνδεκηψζεσλ θιπ., δελ εθδίδεηαη θνξνινγηθφ ζηνηρείν απφ ηνπο αγξφηεο ηνπ εηδηθνχ θαζεζηψηνο. Αληίζεηα νη αγξφηεο πνπ εληάζζνληαη ζην θαλνληθφ θαζεζηψο Φ.Π.Α., ππνρξενχληαη γηα ηηο ελ ιφγσ εηζπξάμεηο λα εθδψζνπλ αζεψξεην ηηκνιφγην, θαηά ην ρξφλν είζπξαμεο ή ηεο πίζησζεο ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπο, εθφζνλ έιαβαλ γλψζε ηεο πίζησζεο απηήο, ην νπνίν θαη θαηαρσξνχλ ζηα βηβιία ηνπο (εθφζνλ ελεκεξψλνπλ βηβιίν εζφδσλ εμφδσλ θαηά ηα πξναλαθεξφκελα). 8. Νένη αγξφηεο, δειαδή αγξφηεο πνπ γηα πξψηε θνξά μεθηλνχλ ηελ άζθεζε ηεο αγξνηηθήο εθκεηάιιεπζεο, εληάζζνληαη ζην εηδηθφ θαζεζηψο, εθηφο θαη αλ επηιέμνπλ ηελ έληαμή ηνπο ζην θαζεζηψο ΦΠΑ. ηελ πεξίπησζε, δε, πνπ επηιέμνπλ ην θαλνληθφ θαζεζηψο, ππνρξενχληαη λα παξακείλνπλ ζε απηφ ηνπιάρηζηνλ γηα κηα πεληαεηία. 9. ηελ πεξίπησζε πνπ αγξφηεο δελ έρεη εγγξαθεί ζην εηδηθφ θαζεζηψο αγξνηψλ θαη κέρξη ηελ έθδνζε ηεο παξνχζαο δελ έρεη ππνβάιεη δήισζε έλαξμεο εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ηελ ΠΟΛ 1024/2014, αιιά εληφο ηνπ έηνπο 2013 πξαγκαηνπνίεζε πσιήζεηο ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ ηνπ πξνο άιινπο ππνθεηκέλνπο ζην θφξν θαη έιαβε ηα ζρεηηθά ηηκνιφγηα αγνξάο, απφ ηα νπνία πξνθχπηνπλ αθαζάξηζηα έζνδα άλσ ησλ επξψ, ν ελ ιφγσ αγξφηεο πξέπεη, κέρξη , πξψηα λα εγγξαθεί ζην εηδηθφ θαζεζηψο αγξνηψλ κε εκεξνκελία κε ηελ ππνβνιή ηνπ εληχπνπ Μ0, πξνθεηκέλνπ λα είλαη δπλαηή ε πξαγκαηνπνίεζε επηζηξνθήο γηα ην έηνο 2013, θαη ζηε ζπλέρεηα πξέπεη λα ππνβάιεη δήισζε κεηαβνιήο γηα ηελ έληαμή ηνπ ζε θαηεγνξία βηβιίσλ θαη ζην θαλνληθφ θαζεζηψο ΦΠΑ. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηα επφκελα έηε, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη νη αλσηέξσ ελέξγεηεο ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνχληαη εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ έλαξμε ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ ή απφ ηελ εκεξνκελία πξναηξεηηθήο έληαμεο ζην θαλνληθφ θαζεζηψο εληφο ηεο ρξήζεο. Αθξηβέο Αληίγξαθν Ο Πξντζηάκελνο ηεο Γξακκαηείαο Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΘΔΟΥΑΡΖ ΘΔΟΥΑΡΖ 5

6 ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ Ι. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 1. Απνδέθηεο πίλαθα Β (εθηφο ηνπ 2). 2. Απνδέθηεο πίλαθα Σ (κφλν ηα 1 θαη 2). 3. Κεληξηθή Τπεξεζία.Γ.Ο.Δ. ΙΙ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 1. Απνδέθηεο πίλαθα Ζ (εθηφο ησλ 4, 10, 11). 2. Απνδέθηεο πίλαθα Θ (κφλν ηα 1, 2, 3, 4 ηα). 3. Απνδέθηεο πίλαθα Η. 4. Απνδέθηεο πίλαθα ΗΒ (κφλν ηα 3, 4, 5, 8). 5. Απνδέθηεο πίλαθα ΗΔ 6. Απνδέθηεο πίλαθα ΗΣ 7. Απνδέθηεο πίλαθα ΗΘ (κφλν ην 36) 8. ΑΓΡΟΣΗΚΟ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΥΑΛΑΣΡΑ ΜΔΓ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ ΥΑΛΑΣΡΑ 9. ΑΓΡΟΣΗΚΟ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΕΑΓΟΡΑ ΠΖΛΗΟΤ ΕΑΓΟΡΑ ΠΖΛΗΟΤ 10.ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΤΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΓΡΟΣΗΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΘΖΒΩΝ 103, ΠΔΡΗΣΔΡΗ 11. ΑΓΡΟΣΗΚΟ ΤΝ/ΜΟ ΜΔΣΑΠΟΗΖΜΔΝΩΝ ΟΠΩΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΩΝ Ν. ΖΛΔΗΑ ΟΡΓΑΝΩΖ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΣΟΜΑΣΑ ΚΟΡ. ΣΑΦΗΓΑ ΑΘΑΝ. ΓΗΑΚΟΤ θ ΚΟΤΜΟΤΝΓΟΤΡΟΤ ΑΜΑΛΗΑΓΑ ΙΙΙ. ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ 1. Γξαθείν θ. Τπνπξγνχ 2. Γξαθείν θ. Τθππνπξγνχ 3. Γξαθείν θ. Γελ. Γξακκαηέα 4. Γξαθείν θ. Αλαπιεξσηή Γεληθνχ Γ/ληή Φνξνινγίαο 5. Γξαθεία θ.θ. Γελ. Γ/ληψλ 6. Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο θαη Πιεξνθφξεζεο Πνιηηψλ 7. Γξαθείν Σχπνπ θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ 8. Γ/λζε Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ (Γ15) α) Γξαθείν θ. Γ/ληή β)σκήκα Α (5) αληίγξαθα γ)σκήκαηα Β, Γ (απφ 2 αληίγξαθα) 9. Γ/λζε Φ.Π.Α. (5) αληίγξαθα 6

ΘEMA: «Έκηαζη εθαπμογήρ ηηρ Α.Τ.Ο. ΠΟΛ. 1065/2010 για ηοςρ αγπόηερ πος πωλούν ηα πποϊόνηα ηοςρ από λαϊκέρ αγοπέρ. - Παποσή διεςκπινίζεων»

ΘEMA: «Έκηαζη εθαπμογήρ ηηρ Α.Τ.Ο. ΠΟΛ. 1065/2010 για ηοςρ αγπόηερ πος πωλούν ηα πποϊόνηα ηοςρ από λαϊκέρ αγοπέρ. - Παποσή διεςκπινίζεων» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΟΙΥΔΙΩΝ (15 η ) ΣΜΗΜΑΣΑ Α -Β -Γ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Φ.Π.Α. ΣΜΗΜΑΣΑ: Α -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 4ΙΙΡΗ-Η. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 17 Γεκεμβρίοσ 2010

ΑΓΑ: 4ΙΙΡΗ-Η. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 17 Γεκεμβρίοσ 2010 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ Γ/ΝΗ ΔΛΔΓΥΟΤ/ΣΜΗΜΑ Α ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡ. ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ/ΣΜΗΜΑ A Γ/ΝΗ Φ.Π.Α./ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Διδικό καθεζηώρ καηαβολήρ ΦΠΑ καηά ηον σπόνο ηηρ είζππαξηρ, ζύμθωνα με ηο άπθπο 39.β ηος Κώδικα ΦΠΑ» ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΘΔΜΑ: «Διδικό καθεζηώρ καηαβολήρ ΦΠΑ καηά ηον σπόνο ηηρ είζππαξηρ, ζύμθωνα με ηο άπθπο 39.β ηος Κώδικα ΦΠΑ» ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Αζήλα, 30.9.2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Η. ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 1. 14 η Γ/ΝΖ ΦΠΑ ΣΜΖΜΑ Α 2. 15 η Γ/ΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΩΝ ΣΜΖΜΑ Α, Β ΗΗ.

Διαβάστε περισσότερα

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα) θαη Καηάζηαζεο Φνξνινγηθήο Αλακφξθσζεο θορολογικού έηοσς 2014.

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα) θαη Καηάζηαζεο Φνξνινγηθήο Αλακφξθσζεο θορολογικού έηοσς 2014. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ:7ΦΒΚΖ - ΥΝΩ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 28 Απξηιίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΑΜΔΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΑΓΑ: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 12 Απγνχζηνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛ. ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΠΟΛ: 1191 ΣΜΗΜΑΣΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Φοπολογική μεηασείπιζη ηυν πποβλέτευν για απόζβεζη επιζθαλών απαιηήζευν μεηά ηην έναπξη ιζσύορ ηυν διαηάξευν ηος νέος Κ.Φ.Δ. (ν.4172/2013).

ΘΔΜΑ: Φοπολογική μεηασείπιζη ηυν πποβλέτευν για απόζβεζη επιζθαλών απαιηήζευν μεηά ηην έναπξη ιζσύορ ηυν διαηάξευν ηος νέος Κ.Φ.Δ. (ν.4172/2013). ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 2 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση. 11004/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΤΑ. Αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθφινπζα:

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΤΑ. Αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθφινπζα: ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΤΑ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 30 Ηνπλίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 1. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΑΜΔΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 28 Μαπηίος 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 28 Μαπηίος 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 28 Μαπηίος 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛ. ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ & ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15ε) ΣΜΖΜΑΣΑ Β'-Α'

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ & ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15ε) ΣΜΖΜΑΣΑ Β'-Α' ΠΟΛ.1023/20.1.2014 Δθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Απεηθφληζεο πλαιιαγψλ (λ. 4093/2012, ππνπαξάγξαθνο Δ1) απφ 1.1.2014, κεηά ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ επήιζαλ κε ην άξζξν 51 ηνπ λ. 4223/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013. ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 19 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων παπαγπάθων 18, 21 και 45 ηος άπθπος 3 ηος ν.4110/2013.

ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων παπαγπάθων 18, 21 και 45 ηος άπθπος 3 ηος ν.4110/2013. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓ/ΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑTA: A - Β Αζήλα, 29 Απξηιίνπ 2013 Σασ. Γ/νζη:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Ηνπλίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ. ΠΡΟ: Ω Π.Γ Πιεξνθνξίεο : Γφζεο Δι. Σειέθσλν : 210 3375149 FAX : 210 3375001

ΕΠΕΙΓΟΝ. ΠΡΟ: Ω Π.Γ Πιεξνθνξίεο : Γφζεο Δι. Σειέθσλν : 210 3375149 FAX : 210 3375001 ΕΠΕΙΓΟΝ Αζήλα, 24 επηεκβξίνπ 2013 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜ. ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ(Γ12)) ΣΜΗΜΑ Γ - Β Αξ. Πξση.: ΠΟΛ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Μαΐοσ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Φνξνιφγεζε ηνπ εηζνδήκαηνο απφ αθίλεηε πεξηνπζία κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λένπ Κ.Φ.Δ. (άξζξα 39 & 40 λ.4172/2013).

ΘΔΜΑ: Φνξνιφγεζε ηνπ εηζνδήκαηνο απφ αθίλεηε πεξηνπζία κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λένπ Κ.Φ.Δ. (άξζξα 39 & 40 λ.4172/2013). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩN ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΗ Α ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α Β Σατ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 13 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 13 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Οθησβξίνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ λ.1809/1988

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ λ.1809/1988 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ λ.1809/1988 α) Μεραλνγξαθηθά εθδηδφκελα ζηνηρεία ήκαλζε κε ηε ρξήζε ΔΑΦΓ... 5 ΘΔΜΑ: Απαιιαγή ησλ ηεξνχλησλ πξφζζεηα βηβιία ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ π.δ. 186/1992 (Κ.Β..),

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-Α0Β FAX : 210 3375354

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-Α0Β FAX : 210 3375354 ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ Χ ΠΡΟ ΣΟΝ ΑΡΙΘ. ΠΡΧΣ. ΣΗ ΓΝΧΜΟΓΟΣΗΗ ΠΟΤ ΑΝΑΦΔΡΔΣΑΙ ΣΗ ΔΛΙΓΑ 7 (478 ανηί 479), ΓΙΟΡΘΧΗ ΣΟΤ ΓΔΤΣΔΡΟΤ ΔΓΑΦΙΟΤ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 62 ΚΑΙ Χ ΠΡΟ ΣΟ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΚΑΣΑΥ.ΗΜΔΙΧΜΑΣΧΝ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 3 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992)

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 3 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 3 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΘΔΜΑ: Έλλνηα είδνπο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κ.Β..... 2 ΘΔΜΑ: Παξνρή ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ έλαληη ακνηβήο Έθδνζε ζηνηρείνπ... 2 ΘΔΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 5 ΣΟΤ Ν.2523/1997

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 5 ΣΟΤ Ν.2523/1997 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 5 ΣΟΤ Ν.2523/1997 ΘΔΜΑ: Πξφζηηκν Κ.Β.. γηα έθδνζε αζεψξεησλ δειηίσλ απνζηνιήο... 5 ΘΔΜΑ: Δπηβνιή πξνζηίκσλ Κ.Β.. ζε βάξνο ησλ θιεξνλφκσλ απνβηψζαληνο θπζηθνχ πξνζψπνπ ππνθξππηφκελνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1184 ΠΡΟ: Απνδέθηεο Π.Γ.

ΠΟΛ. 1184 ΠΡΟ: Απνδέθηεο Π.Γ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ι. ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡ/KΩΝ & ΣΔΛ/ΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ Α. ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 1. 12 ε Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑTA Α - B 2. 15 ε Γ/ΝΗ ΚΒ 3. 14 ε Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑ Α 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΘΔΜΑ : ΒΗΒΛΗΑ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΑ Β ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΚΑΗ ΦΟΡΟ ΠΡΟΣΗΘΔΜΔΝΖ ΑΞΗΑ.

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΘΔΜΑ : ΒΗΒΛΗΑ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΑ Β ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΚΑΗ ΦΟΡΟ ΠΡΟΣΗΘΔΜΔΝΖ ΑΞΗΑ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΘΔΜΑ : ΒΗΒΛΗΑ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΑ Β ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΚΑΗ ΦΟΡΟ ΠΡΟΣΗΘΔΜΔΝΖ ΑΞΗΑ Σεο ΥΑΣΕΖΠΑΟΤ ΔΛΔΝΖ Τπνβιεζείζα ζηελ θαζεγήηξηα θ. ΚΔΡΔΝΗΓΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΦΠΑ Α ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΒΗΒΛΗΧΝ ΔΗΖΓΖΣΖ: θα. ΧΣΖΡΗΟΤ ΥΡΗΣΗΝΑ ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ: ΑΡΡΖ ΟΦΗΑ ΚΑΒΑΛΑ 2006 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ει. ΠΡΟΛΟΓΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ).

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κώδ.: 101 84

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ: Β 574/08.04.2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 1 Απξηιίνπ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 10 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992)

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 10 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 10 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΘΔΜΑ: Σξφπνο ηήξεζεο βηβιίνπ επίζθεςεο αζζελψλ Έθδνζε α.π.π. απφ γηαηξνχο πνπ ζπκβάιινληαη κε αζθαιηζηηθά ηακεία θαη ην Γεκφζην.... 4 ΘΔΜΑ: Έθδνζε

Διαβάστε περισσότερα