ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ"

Transcript

1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Ζ Φοπολογική Παπακολούθηζη Δπισειπήζεων με Βιβλία Β Καηηγοπίαρ ςποβληθείζα ζηον: Καθηγηηή Φοπολογικήρ Λογιζηικήρ Παπσαπίδη Βαζίλειο από ηην ζποςδάζηπια ΕΑΦΔΗΡΑΚΟΤ ΝΗΚΖ (Νικομηδείαρ 24, Ηηέα Φωκίδαρ) Καβάλα

2 Πεπιεσόμενα Πξφινγνο Πίλαθαο ζπληκήζεσλ 1. Δηζαγσγή 2. Πνηνη είλαη νη ππφρξενη θαη νη κε ππφρξενη ζηε ηήξεζε βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ Τπφρξενη ζε ηήξεζε βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ Όξηα ηήξεζεο βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ ζχκθσλα κε ηνλ λφκν 3522/ Με ππφρξενη ζηελ ηήξεζε βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ Έληαμε επηηεδεπκαηηψλ ζε θαηεγνξία ηήξεζεο βηβιίσλ Υξφλνο Γηαθχιαμεο Βηβιίσλ & ηνηρείσλ ηνπ Κ.Β.. Σφπνο ηήξεζεο βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ, ρξφλνο δηαθχιαμεο απηψλ Σήξεζε Βηβιίσλ β θαηεγνξίαο Βηβιίν απνγξαθψλ απφ ηνπο επηηεδεπκαηίεο πνπ ηεξνχλ βηβιίν Δζφδσλ- Δμφδσλ Υξφλνο θαη ηξφπνο ελεκέξσζεο ησλ βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ β' θαηεγνξίαο Υξφλνο ελεκέξσζεο ησλ βηβιίσλ β' θαηεγνξίαο Σξφπνο ελεκέξσζεο ησλ βηβιίσλ θαη έθδνζεο ησλ ζηνηρείσλ Υξφλνο θαη ηξφπνο κεραλνγξαθηθήο ελεκέξσζεο ησλ βηβιίσλ Β' θαηεγνξίαο θαη έθδνζεο ησλ ζηνηρείσλ Σήξεζε κεληαίαο θαηάζηαζεο βηβιίνπ αγνξψλ ή εζφδσλ εμφδσλ Σα βηβιία θαη ζηνηρεία ηεο β θαηεγνξίαο θξίλνληαη αλεπαξθή φηαλ ν ππφρξενο 2

3 Σα βηβιία θαη ζηνηρεία ηεο δεχηεξεο θαηεγνξίαο θξίλνληαη αλαθξηβή φηαλ ν επηηεδεπκαηίαο: 2.9. Γηαδηθαζία Θεψξεζεο Βηβιίσλ & ηνηρείσλ Πνηα ηα δηθαηνινγεηηθά ζεψξεζεο; Κψιπκα Θεψξεζεο Δηδηθά γηα ηελ πξψηε ζεψξεζε ζηνηρείσλ απαηηείηαη Απφ πνπ, πσο θαη πφηε κπνξνχλ λα εμππεξεηεζνχλ; Καηαρψξεζε απνζβέζεσλ ζην βηβιίν Δζφδσλ-Δμφδσλ Έλλνηα ππνθαηαζηήκαηνο - Βηβιία ππνθαηαζηήκαηνο. 3. Δηζφδεκα Δηζφδεκα θαη ε εμεχξεζή ηνπ Υξφλνο απφθηεζεο ηνπ εηζνδήκαηνο Αθαζάξηζην Δηζφδεκα Ο Λνγηζηηθφο & ν Δμσινγηζηηθφο Πξνζδηνξηζκφο ηνπ Καζαξνχ Δηζνδήκαηνο Λνγηζηηθφο Πξνζδηνξηζκφο Σνπ Καζαξνχ Δηζνδήκαηνο Δμσινγηζηηθφο πξνζδηνξηζκφο ηνπ θαζαξνχ εηζνδήκαηνο Σεθκαξηφο πξνζδηνξηζκφο ηνπ εηζνδήκαηνο Δηδηθφο Πξνζδηνξηζκφο Σνπ Καζαξνχ Δηζνδήκαηνο. 4. Έληππν Δ Πνηνη Τπνβάιινπλ Σν Έληππν Δ Πσο Καη Πφηε Τπνβάιιεηαη Σν Έληππν Δ Πσο πκπιεξψλεηαη Σν Έληππν Δ πκπιήξσζε Πηλάθσλ - Κσδηθψλ. Δπίινγνο Παξάξηεκα: Μεληαία Καηάζηαζε Δζφδσλ Δμφδσλ, Βηβιίν Δζφδσλ Δμφδσλ (κεραλνγξαθηθά), Έληππν Δ3. 3

4 Βηβιηνγξαθία. Ππόλογορ Όιεο νη επηρεηξήζεηο ππνρξενχληαη ζηελ ηήξεζε ινγηζηηθψλ βηβιίσλ πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγνχλ θαη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ην εθάζηνηε ινγηζηηθφ θαη θνξνινγηθφ ζχζηεκα ηεο Διιάδνο. Σν ζχζηεκα απηφ βέβαηα ζπληξέρεη κε δηάθνξνπο θνηλνηηθνχο λφκνπο θαη δηαηάμεηο. Με ηνλ ηξφπν απηφ είλαη δπλαηή ε παξαθνινχζεζε ησλ επηρεηξήζεσλ πξνθεηκέλνπ αθελφο λα δηαζθαιηζηεί ε έλλνκε ιεηηνπξγία ηνπο θαη αθεηέξνπ λα είλαη δπλαηή ε νξζή απφδνζε θφξσλ ηνπ θξάηνπο. Οη δηάθνξνη λφκνη, νη Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο θαη ε Γηθαζηεξηαθή Ννκνινγία δηακνξθψλνπλ ην θνξνινγηθφ ζχζηεκα αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο εθάζηνηε πεξηφδνπ. Με άιια ιφγηα δηαθνξεηηθφ θνξνινγηθφ ζχζηεκα ππήξρε ηελ δεθαεηία ηνπ 50 θαη 60 θαη δηαθνξεηηθφ ηε ζχγρξνλε επνρή. Αλαιπηηθφηεξα ζην παξειζφλ νη επηρεηξήζεηο ηεξνχζαλ ρεηξφγξαθα ινγηζηηθά βηβιία θαη ζηνηρεία ηα νπνία βέβαηα ήηαλ δχζρξεζηα θαη απφ ηε κεξηά ησλ θνξνινγηθψλ αξρψλ πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηνπο απαηηνχκελνπο ειέγρνπο Οη απμεκέλεο απαηηήζεηο ηεο επνρήο καο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ είζνδν ηεο πιεξνθνξηθήο ζηελ θαζεκεξηλφηεηά καο έρνπλ θαζηεξψζεη έλα θνξνινγηθφ ζχζηεκα αξθεηά πνιχπινθν ην νπνίν ρξίδεη ηδηαίηεξεο κειέηεο. Ζ θνηλσλία ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ηνπ δηαδηθηχνπ έρνπλ επηθέξεη ξηδηθέο κεηαβνιέο ζηνλ ηξφπν ηήξεζεο ησλ ινγηζηηθψλ βηβιίσλ. Ζ κεραλνγξαθεκέλε ινγηζηηθή ζαθψο βνήζεζε ηηο επηρεηξήζεηο θαηά ην βέιηηζην δπλαηφ ηξφπν λα αλαπηπρζνχλ αιιά επηπιένλ θαη νη θνξνινγηθέο αξρέο κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηνχλ πην αμηφπηζηνπο ειέγρνπο. 4

5 Πίνακαρ ςνημήζεων Α.Φ.Μ.: Αξηζκφο Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ Γ.Λ.Π : Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα Γ.Ο.Τ :Γεκφζηα Οηθνλνκηθή Τπεξεζία Δ.Γ.Λ. :Διιεληθφ Γεληθφ Λνγηζηηθφ ρέδην Η.Κ.Α : Ίδξπκα Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ Κ.Β. :Κψδηθαο Βηβιίσλ & ηνηρείσλ Κ.Φ.Δ :Κψδηθαο Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο Μ..Κ.Κ :Μνλαδηθφο πληειεζηήο Καζαξνχ Κέξδνπο Σ.Α.Δ :Σακείν Αζθάιηζεο Δκπφξσλ Σ.Δ.Β.Δ :Σακείν Διεπζέξσλ Βηνηερλψλ Δπαγγεικαηηψλ Σ..Α : Σακείν πληάμεσλ Απηνθηλεηηζηψλ Σ..Μ.Δ.Γ.Δ :Σακείν πληάμεσλ Μεραληθψλ Δξγνιάβσλ Φ.Π.Α :Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο Φ.Σ.Μ :Φνξνινγηθή Σακεηαθή Μεραλή Φ.Μ.Τ :Φφξνο Μηζζσηψλ Τπεξεζηψλ 5

6 1. ΔΗΑΓΩΓΖ Σν θνξνινγηθφ ζχζηεκα έρεη δηαρσξηζηεί ζε θαηεγνξίεο ηήξεζεο βηβιίσλ γηα ηηο επηρεηξήζεηο: ηελ Α' θαηεγνξία αλήθεη ην βηβιίν αγνξψλ, ζηε Β θαηεγνξία ην βηβιίν εζφδσλ-εμφδσλ θαη ζηε Γ' θαηεγνξία ηα ινγηζηηθά βηβιία. Ο επηηεδεπκαηίαο ηεο πξψηεο θαηεγνξίαο γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηφο ηνπ, ηεξεί βηβιίν αγνξψλ, ζε μερσξηζηέο ζηήιεο ηνπ νπνίνπ θαηαρσξεί: α) ην είδνο ηνπ δηθαηνινγεηηθνχ, ηνλ αχμνληα αξηζκφ θαη ηε ρξνλνινγία έθδνζεο ή ιήςεο ηνπ θαη ην νλνκαηεπψλπκν ή ηελ επσλπκία ηνπ εθδφηε, β) ηελ αμία αγνξάο αγαζψλ θαη ιήςεο ππεξεζηψλ, ηα έμνδα, ην Φ.Π.Α. ησλ πξάμεσλ απηψλ θαη ηηο επηζηξνθέο θαη εθπηψζεηο πνπ γίλνληαη κε ηδηαίηεξα ζηνηρεία, νη νπνίεο κπνξεί λα θαηαρσξνχληαη αθαηξεηηθά απφ ηηο αληίζηνηρεο ζηήιεο. Ο επηηεδεπκαηίαο ηεο δεχηεξεο θαηεγνξίαο γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηφο ηνπ ηεξεί βηβιίν εζφδσλ - εμφδσλ. Ο επηηεδεπκαηίαο ηεο δεχηεξεο θαηεγνξίαο ηεξεί θαη βηβιίν απνγξαθψλ εκπνξεχζηκσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ εθφζνλ ηα αθαζάξηζηα έζνδα ηνπ απφ ηελ πψιεζε αγαζψλ ππεξβνχλ ην φξην ησλ ,00 Δπξψ. Ο επηηεδεπκαηίαο ηεο ηξίηεο θαηεγνξίαο, γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηφο ηνπ, ηεξεί ινγηζηηθά βηβιία θαηά ηε δηπινγξαθηθή κέζνδν κε νπνηνδήπνηε ινγηζηηθφ ζχζηεκα, ζχκθσλα κε ηηο γεληθά παξαδεθηέο αξρέο ηεο ινγηζηηθήο. Ο επηηεδεπκαηίαο ηεο ηξίηεο θαηεγνξίαο βηβιίσλ εθαξκφδεη ππνρξεσηηθά ην Διιεληθφ Γεληθφ Λνγηζηηθφ ρέδην (π.δ. 1123/1980, ΦΔΚ Α' 283), κφλν σο πξνο ηε δνκή, ηελ νλνκαηνινγία θαη ην πεξηερφκελν ησλ πξσηνβάζκησλ, δεπηεξνβάζκησλ θαη ησλ ππνγξακκηζκέλσλ ηξηηνβάζκησλ ινγαξηαζκψλ, κε εμαίξεζε ηνπο ινγαξηαζκνχο ηεο νκάδαο 9, νη νπνίνη δελ ηεξνχληαη. Ζ αλάπηπμε 6

7 ησλ δεπηεξνβαζκίσλ ινγαξηαζκψλ, ζε κε ζεζκνζεηεκέλνπο απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ 7

8 Γεληθνχ Λνγηζηηθνχ ρεδίνπ ηξηηνβάζκηνπο ινγαξηαζκνχο, θαζψο θαη ε αλάπηπμε ησλ ηξηηνβαζκίσλ ινγαξηαζκψλ ζε επίπεδν ηεηαξηνβάζκησλ, γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο ινγηζηηθήο θαη ηηο αλάγθεο ηνπ επηηεδεπκαηία. Δπίζεο ηεξεί θαη κεηξψν παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηηθνχ ρεδίνπ. Απφ ηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπ γεληθνχ θαη ησλ αλαιπηηθψλ θαζνιηθψλ πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ζπγθεληξσηηθά θαη αλαιπηηθά ζηνηρεία ησλ θαηαρσξήζεσλ, ψζηε λα είλαη επρεξήο ε πιεξνθφξεζε ή ε επαιήζεπζε απφ ην θνξνινγηθφ έιεγρν, γηα ηηο αλάγθεο φισλ ησλ θνξνινγηθψλ αληηθεηκέλσλ. Οη αλψλπκεο εηαηξείεο ηεξνχλ βηβιία πξαθηηθψλ γεληθψλ ζπλειεχζεσλ ησλ κεηφρσλ θαη βηβιίν πξαθηηθψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη βηβιίν κεηφρσλ. Οη εηαηξίεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο ηεξνχλ βηβιίν πξαθηηθψλ ζπλειεχζεσλ θαη βηβιίν πξαθηηθψλ δηαρείξηζεο. Ο επηηεδεπκαηίαο πνπ ζπληάζζεη ηηο Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο ηνπ Καηαζηάζεηο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα (Γ.Λ.Π.) ηεξεί ηα ινγηζηηθά ηνπ βηβιία ή κε βάζε ηηο αξρέο θαη ηνπο θαλφλεο ησλ Γ.Λ.Π. ή κε βάζε ηηο αξρέο θαη ηνπο θαλφλεο ηεο ηζρχνπζαο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο. 8

9 2. Ποιοι είναι οι ςπόσπεοι και οι μη ςπόσπεοι ζηη ηήπηζη βιβλίων και ζηοισείων Τπόσπεοι ζε ηήπηζη βιβλίων και ζηοισείων. Κάζε εκεδαπφ ή αιινδαπφ θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή θνηλσλία ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα, πνπ αζθεί δξαζηεξηφηεηα ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα θαη απνζθνπεί ζηελ απφθηεζε εηζνδήκαηνο απφ εκπνξηθή ή βηνκεραληθή ή γεσξγηθή επηρείξεζε ή απφ ειεχζεξν επάγγεικα ή απφ νπνηαδήπνηε άιιε επηρείξεζε, θαζψο θαη νη αζηηθέο θεξδνζθνπηθέο ή κε εηαηξείεο, αλαθεξφκελν κε ηνλ φξν"επηηεδεπκαηίαο", ηεξεί, εθδίδεη, παξέρεη, δεηά αλαιακβάλεη, ππνβάιιεη, δηαθπιάζζεη ηα βηβιία. ηα ζηνηρεία, ηηο θαηαζηάζεηο θαη θάζε άιιν κέζν ζρεηηθφ κε ηελ ηήξεζε βηβιίσλ θαη ηελ έθδνζε ζηνηρείσλ πνπ νξίδνληαη απφ ην Κψδηθα απηφ, θαηά πεξίπησζε. Σα βηβιία θαη ηα ζηνηρεία ηνπ Κψδηθα απηνχ ηεξνχληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα θαη ζην ειιεληθφ λφκηζκα, εθηφο θαη αλ έρεη λνκίκσο επηηξαπεί ε ηήξεζε απηψλ θαη' άιινλ ηξφπνλ. Σα ζηνηρεία πνπ εθδίδνληαη γηα ζπλαιιαγέο κε ην εμσηεξηθφ επηηξέπεηαη λα δηαηππψλνληαη ζε μέλε γιψζζα θαη λα αλαγξάθεηαη ζε απηφ ην μέλν λφκηζκα ζην νπνίν γίλεηαη ε ζπλαιιαγή Όπια ηήπηζηρ βιβλίων και ζηοισείων ζύμθωνα με ηον νόμο 3522/2006 Όξηα αθαζάξηζησλ εζφδσλ: Πξψηε κέρξη θαη Δπξψ Γεχηεξε κέρξη θαη Δπξψ Σξίηε άλσ ησλ Δπξψ 2.2. Μη ςπόσπεοι ζηην ηήπηζη βιβλίων και ζηοισείων Όια ηα θπζηθά πξφζσπα αλεμάξηεηα απφ ηελ έληαμή ηνπο ζε θαηεγνξία ηήξεζεο βηβιίσλ, κπνξνχλ λα απαιιαγνχλ ηελ ηήξεζε βηβιίσλ θαη λα είλαη απαιιαζζφκελνη ζην Φ.Π.Α., εθφζνλ θαηά ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε είραλ αθαζάξηζηα έζνδα κέρξη θαη 9

10 ελλέα ρηιηάδεο (9000,00) Δπξψ απφ ηελ πψιεζε αγαζψλ ή κέρξη ην πνζφ απηφ απφ ηελ πψιεζε αγαζψλ θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ, εθφζνλ ηα αθαζάξηζηα έζνδα απφ παξνρή ππεξεζηψλ δελ ππεξβαίλνπλ ηηο ηέζζεξηο ρηιηάδεο (4000,00) Δπξψ, ή κέρξη ηηο ηέζζεξηο ρηιηάδεο Δπξψ απφ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ, θαζψο θαη ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ εθκεηαιιεχνληαη θνξηεγά πινία ησλ νπνίσλ ε ζπλνιηθή ρσξεηηθφηεηα δελ ππεξβαίλεη ηνπο πεληαθνζίνπο (500) θφξνπο. Απαιιαζζφκελνη: Πξφζσπα ηα νπνία εξγάδνληαη ζην Γεκφζην, ΝΠΓΓ, ΟΣΑ, θ.ι.π. κε ζχκβαζε έξγνπ πνπ δεκηνπξγεί δεζκνχο εμάξηεζεο απφ ηνλ εξγνδφηε. Πξάθηνξεο θξαηηθψλ ιαρείσλ θαη παηγλίσλ. Δθεκεξηδνπψιεο. Πξάθηνξεο ηππνδξνκηαθψλ ζηνηρεκάησλ. Δθκεηαιιεπηέο ΣΑΞΗ. Δθκεηαιιεπηέο κέρξη θαη επηά ελνηθηαδφκελσλ δσκαηίσλ Ένηαξη επιηηδεςμαηιών ζε καηηγοπία ηήπηζηρ βιβλίων ηε δεχηεξε θαηεγνξία εληάζζνληαη: α) Ο επηηεδεπκαηίαο ηνπ νπνίνπ ηα θαζαξά θέξδε πξνζδηνξίδνληαη κε εηδηθφ ηξφπν, ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία πεξί θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, θαζψο θαη ν εθκεηαιιεπηήο πινίνπ δεχηεξεο θαηεγνξίαο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 27/1975. β) Ο πξάθηνξαο εθεκεξίδσλ θαη πεξηνδηθψλ, θαζψο θαη ν πξαηεξηνχρνο ρνλδξηθήο πψιεζεο θαπλνβηνκεραληθψλ πξντφλησλ απφ Όπνηνο απφ ηνπο παξαπάλσ επηηεδεπκαηίεο δηαηεξεί θαη θιάδν παξνρήο άιισλ ππεξεζηψλ ή πψιεζεο αγαζψλ ηεξεί, γηα φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ ηα βηβιία ηεο θαηεγνξίαο πνπ αληηζηνηρεί ζην ζχλνιν ησλ εηήζησλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ ηνπ φρη φκσο θαηεγνξίαο θαηψηεξεο ηεο δεχηεξεο. 10

11 γ) Ο πξαηεξηνχρνο πγξψλ θαπζίκσλ γηα ηελ εκπνξία πεηξειαίνπ. Όπνηνο δηαηεξεί θαη θιάδν πψιεζεο άιισλ αγαζψλ ή παξνρήο ππεξεζηψλ ηεξεί γηα ηνλ θιάδν απηφλ ηα βηβιία ηεο θαηεγνξίαο πνπ αληηζηνηρεί ζηα εηήζηα αθαζάξηζηα έζνδα ηνπ θιάδνπ απηνχ φρη φκσο θαηεγνξίαο θαηψηεξεο ηεο δεχηεξεο κε ηελ επηθχιαμε ησλ παξαγξάθσλ 4 θαη 6 ηνπ άξζξνπ απηνχ. δ)ν ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο ε)ν εθηεισληζηήο ζη)ν εθκεηαιιεπηήο απηνθηλήηνπ δεκφζηαο ρξήζεο δ)ν παξαγσγφο αζθαιεηψλ ε)ν κεζίηεο ζ)ν εθκεηαιιεπηήο γεσξγηθψλ κεραλεκάησλ ή ειαηνηξηβείνπ η)ν εθκεηαιιεπηήο εθπαηδεπηεξίνπ ή θξνληηζηεξίνπ ηα)ν εθκηζζσηήο κεραλεκάησλ, απηνθηλήησλ ή νπνησλδήπνηε άιισλ θηλεηψλ πξαγκάησλ ηβ)ν θαηαζθεπαζηήο ηδησηηθψλ ή δεκφζησλ ηερληθψλ έξγσλ, ηνπ νπνίνπ ηα θαζαξά θέξδε πξνζδηνξίδνληαη κε εηδηθφ ηξφπν, ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία πεξη θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ηγ)ν πσιεηήο ρξπζψλ θαη ινηπψλ λνκηζκάησλ ηδ)ν πξαηεξηνχρνο ρνλδξηθήο πψιεζεο θαπλνβηνκεραληθψλ πξντφλησλ ηε)ν πξαηεξηνχρνο πγξαεξίνπ απηνθηλήησλ 2.4. Υπόνορ Γιαθύλαξηρ Βιβλίων & ηοισείων Σος Κ.Β. Σόπορ ηήπηζηρ βιβλίων και ζηοισείων Υπόνορ διαθύλαξηρ αςηών χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 21 φπσο αληηθαηαζηάζεθαλ κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 10 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ λ.3296/04 ηα βηβιία νη νπηηθνί δίζθνη θαη γεληθά φια ηα ειεθηξνκαγλεηηθά κέζα ζηα 11

12 νπνία απνζεθεχνληαη δεδνκέλα βηβιίσλ, γηα ηα νπνία δελ ππάξρεη ππνρξέσζε εθηχπσζήο ηνπο θαη ηα ζηνηρεία πνπ νξίδνληαη απφ ηνλ Κ.Β.., θαζψο θαη ηα ινηπά δηθαηνινγεηηθά ησλ εγγξαθψλ ζηα βηβιία, δηαηεξνχληαη έμη (6) ρξφληα απφ ηε ιήμε ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο γηα ην ρξφλν παξαγξαθήο ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ Γεκνζίνπ, γηα επηβνιή ηνπ θφξνπ, θαη πιένλ πξέπεη λα δηαθπιάζζνληαη ζην κεγαιχηεξν ρξφλν παξαγξαθήο πνπ νξίδεηαη απφ ηηο αληίζηνηρεο δηαηάμεηο ηεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θαη ηνπ θφξνπ πξνζηηζέκελεο αμίαο. Δπίζεο ηα βηβιία θαη ηα ζηνηρεία απηά δηαηεξνχληαη νπσζδήπνηε φζν ρξφλν εθθξεκεί ε ππφζεζε ελψπηνλ ησλ Γηνηθεηηθψλ Γηθαζηεξίσλ ή ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο. Με βάζε ηηο πξναλαθεξφκελεο δηαηάμεηο θαη φζα αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 10 θαη 19, 11 θαη 20 ηεο εξκελεπηηθήο εγθπθιίνπ ΠΟΛ.1010/ , κε ηελ νπνία δφζεθαλ νδεγίεο θαη ιεπηνκεξείο δηεπθξηλήζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν. 3296/2004, ηα βηβιία θαη ηα ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο ζαο δηαηεξνχληαη σο αθνινχζσο: - Σα βηβιία θαη ηα ζηνηρεία ησλ ρξήζεσλ κέρξη θαη 1999 (νηθνλ. έηνο 2000), γηα ηηο νπνίεο παξαγξάθεθε ην δηθαίσκα ηνπ δεκνζίνπ γηα επηβνιή θφξνπ ή έρεη ιήμεη ν ρξφλνο δηαθχιαμήο ηνπο πξηλ απφ ηελ έλαξμε εθαξκνγήο ησλ λέσλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Κ.Β.. (14/12/2004) αλάινγα ηελ πεξίπησζε, κπνξνχλ λα θαηαζηξαθνχλ. - Σα βηβιία ησλ ρξήζεσλ 2000 θαη κεηά (νηθνλ. έηε 2001 θαη κεηά) πξέπεη λα δηαηεξεζνχλ θαη' εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ παξφληνο κέρξη ην ρξφλν παξαγξαθήο ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ δεκνζίνπ γηα επηβνιή θφξνπ εηζνδήκαηνο, φπσο απηφο νξίδεηαη κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 84 ηνπ Κ.Φ.Δ. (Ν.2238/1994), σο εμήο: Βηβιία Υξήζεο 2000 κέρξη 31/12/2006»» 2001» 31/12/2007»» 2002» 31/12/2008»» 2003» 31/12/2009 θ.ν.θ. - Σα ζηνηρεία θαη ηα ινηπά δηθαηνινγεηηθά εγγξάθσλ ησλ ρξήζεσλ 2000 θαη κεηά (νηθνλ. έηε 2001 θαη κεηά) κπνξνχλ λα θαηαζηξαθνχλ, εθφζνλ νη ζρεηηθέο εγγξαθέο θαηέζηεζαλ ακεηάθιεηεο κέρξη 14/12/2004 (κεηά απφ ηαθηηθφ έιεγρν, απφ πεξαίσζε 12

13 ππνζέζεσλ θαη εθφζνλ έρνπλ εθπιεξσζεί νη πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη απφ ηηο θαη' ηδίαλ δηαηάμεηο πεξί πεξαίσζεο ππνζέζεσλ), αλεμάξηεηα απφ ην πφηε ιήγεη ν ρξφλνο δηαθχιαμήο ηνπο ζχκθσλα κε ηηο λέεο δηαηάμεηο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Κ.Β.., ελψ ηα ζηνηρεία θαη ηα ινηπά δηθαηνινγεηηθά εγγξαθψλ ησλ ρξήζεσλ εθείλσλ πνπ νη εγγξαθέο θαζίζηαληαη ακεηάθιεηεο κεηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ Ν. 3296/1994 (14/12/1994) δελ θαηαζηξέθνληαη θαη θπιάζζνληαη θαη κεηά ηνλ έιεγρν κέρξη ην ρξφλν παξαγξαθήο ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ δεκνζίνπ γηα επηβνιή θφξνπ εηζνδήκαηνο, φπσο απηφο νξίδεηαη κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξν 84 ηνπ Κ.Φ.Δ. (Ν. 2238/1994). - Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα αλαθεξφκελα ζηελ αλσηέξσ παξάγξαθν δελ ηζρχνπλ γηα ηα βηβιία θαη ζηνηρεία ησλ ρξήζεσλ ζηηο νπνίεο ππάξρνπλ πιαζηά, εηθνληθά ή λνζεπκέλα ζηνηρεία, ή θαηαζρεκέλα αλεπίζεκα βηβιία θαη ζηνηρεία, θαζψο θαη γηα ηα βηβιία θαη ζηνηρεία ησλ ρξήζεσλ γηα ηηο νπνίεο δελ έρεη ππνβιεζεί δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, θαζφηη ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο νξίδεηαη δηαθνξεηηθφο ρξφλνο παξαγξαθήο ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ δεκνζίνπ γηα επηβνιή θφξνπ θαηά ηα νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 19 παξ. 18 ηνπ Ν. 3091/2002, 22 παξ. 3 ηνπ Ν. 3212/2003 θαη 84 παξ. 5 ηνπ Κ.Φ.Δ. (Ν. 2238/1994). Υξήζεηο Υξφλνο Παξαγξαθήο : 1989 κέρξη 31/12/ κέρξη 31/12/ κέρξη 31/12/2003 ή κέρξη 27/2/ κέρξη 31/12/ κέρξη 31/12/ κέρξη 31/12/ κέρξη 31/12/ κέρξη 31/12/2009. Πξφζθαηα παξαηάζεθε ε παξαγξαθή ησλ ρξήζεσλ 2000 θαη 2001 έσο 31/12/2008. Πιαζηά- Δηθνληθά- Ννζεπκέλα Φνξνινγηθά ηνηρεία : Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 18 ηνπ άξζ. 19 ηνπ λ.3091/02 ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ αξζ. 22 ηνπ λ.3212/03, ζεζπίζηεθε 2εηήο παξάηαζε ηεο παξαγξαθήο γηα ππνζέζεηο πιαζηψλ, εηθνληθψλ, λνζεπκέλσλ ζηνηρείσλ, εθφζνλ έρνπλ εθδνζεί θαη θνηλνπνηεζεί νη νηθείεο απνθάζεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ Κ.Β.. κέρξη ηνλ θαλνληθφ ρξφλν παξαγξαθήο. Ζ παξάηαζε αθνξά ηηο ρξήζεηο πνπ βαξχλνληαη κε ηηο παξαβάζεηο απηέο, πεξαηηέξσ φκσο κεηαηίζεηαη ε παξαγξαθή θαη ησλ επνκέλσλ ρξήζεσλ γηα νπνίεο ν ρξφλνο 13

14 παξαγξαθήο είλαη πξνγελέζηεξνο απφ ην λέν (παξαηαζέληα) ρξφλν παξαγξαθήο, ψζηε ηειηθά λα ππάξρεη ηαπηφρξνλε παξαγξαθή. Π.ρ., εθφζνλ παξαηαζεί ε πξνζεζκία παξαγξαθήο γηα ηε ρξήζε 2000, ηφηε θαη ε παξαγξαθή γηα ηε ρξήζε 2001 κεηαηίζεηαη κέρξη ην λέν ρξφλν παξαγξαθήο (31/12/2008). Σα παξαπάλσ ηζρχνπλ γηα ρξήζεηο ησλ νπνίσλ επέξρεηαη παξαγξαθή απφ 31/12/02 θαη κεηά. Καηαζρεζέληα Αλεπίζεκα Βηβιία & ηνηρεία :Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζ.22 ηνπ λ.3212/03 ζεζπίζηεθε 2εηήο παξάηαζε ηεο παξαγξαθήο θαη γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ έρνπλ επηδνζεί εθζέζεηο θαηάζρεζεο αλεπηζήκσλ βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ κέρξη ηνλ θαλνληθφ ρξφλν παξαγξαθήο. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ε παξάηαζε ηεο παξαγξαθήο θαηαιακβάλεη ηφζν ηηο ρξήζεηο θαηά ηηο νπνίεο έγηλε ε θαηάζρεζε θαζψο θαη ηηο επφκελεο απηψλ, ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ νξηδφκελα γηα ηηο πεξηπηψζεηο πιαζηψλ- εηθνληθψλ- λνζεπκέλσλ ζηνηρείσλ, φζν θαη ηηο πξνεγνχκελεο ρξήζεηο γηα ηηο νπνίεο δελ είρε ή δελ είρε επέιζεη παξαγξαθή θαηά ην ρξφλν ηεο θαηάζρεζεο. Σα παξαπάλσ ηζρχνπλ γηα ρξήζεηο γηα ηηο νπνίεο δελ είρε απέιζεη παξαγξαθή θαηά ην ρξφλν δεκνζίεπζεο ηνπ λ. 3212/03 (31/12/2003). Παξάηαζε Παξαγξαθήο Υξήζεο 1998 :Με ηελ παξαγξ. 10 ηνπ άξζ. 5 ηνπ λ. 3296/04 παξαηάζεθε γηα έλα (1) έηνο ν ρξφλνο παξαγξαθήο γηα ηελ ρξήζε 1998, θαζψο θαη ησλ πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ γηα ηηο νπνίεο ν ρξφλνο παξαγξαθήο είρε παξαηαζεί ζχκθσλα κε ηηο πξναλαθεξφκελεο δηαηάμεηο ησλ λ. 3091/02 θαη λ. 3212/03 θαη έιεγε ζηηο 31/12/2004. ε Πεξίπησζε Με Τπνβνιήο Γήισζεο :Δπί κε ππνβνιήο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, ην δηθαίσκα ηνπ δεκνζίνπ γηα επηβνιή θφξνπ παξαγξάθεηαη κεηά ηελ πάξνδν 15 εηψλ απφ ηελ ιήμε ηεο πξνζεζκίαο επίδνζεο ηεο δήισζεο (ζρεη. άξζξν 84 ηνπ λ. 2238/94). - ην Φ.Π.Α., επί κε ππνβνιήο πεξηνδηθήο ή εθθαζαξηζηηθήο δήισζεο, ν ρξφλνο παξαγξαθήο είλαη 15 έηε γηα ρξήζεηο κέρξη 1994 θαη 10 έηε γηα ρξήζεηο 1995 θαη επφκελεο απφ ην ηέινο ηνπ έηνπο κέζα ζην νπνίν ιήγεη ε πξνζεζκία γηα ηελ επίδνζε ηεο εθθαζαξηζηηθήο δήισζεο (ζρεη. άξζξν 57 ηνπ λ.2859/2000).παξάηαζε έσο 27/2/2004 νξηζκέλσλ ππνζέζεσλ (ζρεη. άξζ. 22 παξ. 1 ηνπ λ.3212/2003 θαη εγθ /1928/ΓΔ-Α'/2003) 14

15 Ο επηηεδεπκαηίαο πνπ ηεξεί βηβιία Β' θαηεγνξίαο δελ ππνρξενχηαη ζηε δηαθχιαμε ησλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ινηπψλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ εγγξάθσλ ζηα βηβιία θαη πξηλ απφ ηελ πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο, εθφζνλ νη ζρεηηθέο εγγξαθέο φισλ ησλ θνξνινγηθψλ αληηθεηκέλσλ είλαη ακεηάθιεηεο. Μεηά ην ηέινο ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ ηα βηβιία θαη ηα ζηνηρεία ησλ αλέιεγθησλ ρξήζεσλ κπνξεί λα θπιάζζνληαη ζε ηφπν δηαθνξεηηθφ ηεο έδξαο ή ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο ηνπ επηηεδεπκαηία. Σα βηβιία, ηα ζηνηρεία θαη ηα ινηπά δηθαηνινγεηηθά ησλ εγγξάθσλ ηεξνχληαη ζηελ έδξα ηνπ επηηεδεπκαηία, κε εμαίξεζε ηα βηβιία, ηα ζηνηρεία θαη ηα ινηπά δηθαηνινγεηηθά ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο αλ ππάξρνπλ πνπ ηεξνχληαη ζ' απηφ. Μποπούν να καηαζηπαθούν ηα ζηοισεία μεηά ηον έλεγσο; Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 11 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ λ.3296/2004 θαηαξγήζεθε ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Κ.Β.. πνπ αθνξνχζε ηελ θαηαζηξνθή ησλ ζηνηρείσλ ησλ ρξήζεσλ πνπ είραλ πεξαησζεί νξηζηηθά. Μεηά ηελ θαηάξγεζε ηνπ εδαθίνπ απηνχ ηα ζηνηρεία θαη ηα ινηπά δηθαηνινγεηηθά ησλ εγγξαθψλ πξέπεη λα δηαθπιάζζνληαη θαη κεηά ηνλ έιεγρν θαη κέρξη ηνλ εθάζηνηε νξηδφκελν απφ ηηο δηαηάμεηο ρξφλν γηα ηε δηαθχιαμή ηνπο. Γελ παξέρεηαη δειαδή πιένλ δπλαηφηεηα θαηαζηξνθήο ησλ ζηνηρείσλ, γηα ηηο ρξήζεηο ησλ νπνίσλ νη ζρεηηθέο εγγξαθέο φισλ ησλ θνξνινγηθψλ αληηθεηκέλσλ θαηέζηεζαλ ακεηάθιεηεο. Δμαηξνχληαη ζχκθσλα κε ηελ κεηαβαηηθή δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 20 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ λ. 3296/2004 ηα ζηνηρεία ησλ ρξήζεσλ εθείλσλ γηα ηηο νπνίεο νη ζρεηηθέο εγγξαθέο θαηέζηεζαλ ακεηάθιεηεο κέρξη ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπ λφκνπ απηνχ (14/12/2004), ηα νπνία κπνξεί λα θαηαζηξαθνχλ αλεμάξηεηα απφ ην πφηε ιήγεη ν ρξφλνο δηαθχιαμήο ηνπο ζχκθσλα κε ηηο λέεο δηαηάμεηο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Κ.Β Σήπηζη Βιβλίων β καηηγοπίαρ 15

16 Ο επηηεδεπκαηίαο ηεο δεχηεξεο θαηεγνξίαο, γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηφο ηνπ, ηεξεί βηβιίν εζφδσλ - εμφδσλ, ζε μερσξηζηέο ζηήιεο ηνπ νπνίνπ θαηαρσξεί: α) Σν είδνο ηνπ δηθαηνινγεηηθνχ, ηνλ αχμνληα αξηζκφ θαη ηε ρξνλνινγία έθδνζεο ή ιήςεο ηνπ, θαζψο θαη ην νλνκαηεπψλπκν ή ηελ επσλπκία ηνπ εθδφηε ησλ ζηνηρείσλ αγνξψλ θαη εμφδσλ, β) Σα αθαζάξηζηα έζνδα απφ ηελ πψιεζε εκπνξεπκάησλ, πξντφλησλ, πξψησλ πιψλ, απφ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θαη απφ ινηπέο πξάμεηο, γ) Ζ αμία ηεο αγνξάο θαη πψιεζεο ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ, ν Φ.Π.Α. πνπ αλαινγεί ζε απηέο, θαζψο θαη νη απνζβέζεηο ηνπο, φηαλ εμάγεηαη ινγηζηηθφ απνηέιεζκα, δ) Σηο επηζηξνθέο θαη ηηο εθπηψζεηο πνπ γίλνληαη κε ηδηαίηεξν ζηνηρείν επί ησλ πην πάλσ πξάμεσλ, νη νπνίεο κπνξεί λα θαηαρσξνχληαη αθαηξεηηθά απφ ηηο αληίζηνηρεο ζηήιεο, ε) Σν Φ.Π.Α πνπ αληηζηνηρεί ζηηο πην πάλσ πξάμεηο. Σν πνζφ θάζε πξάμεο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ αλαιχεηαη ζε ηδηαίηεξεο ζηήιεο ηνπ ηεξνπκέλνπ βηβιίνπ ή ζε θαηαζηάζεηο, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θαη ηνπ Φ.Π.Α. Ζ αλάιπζε απηή κπνξεί λα γίλεη ην αξγφηεξν κέρξη ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο γηα ηελ ππνβνιή ησλ θνξνινγηθψλ δειψζεσλ. Σα πνζά ησλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ θαη ν Φ.Π.Α πνπ αληηζηνηρεί ζ' απηά κπνξεί λα θαηαρσξνχληαη θαζεκεξηλά ζηηο ζηήιεο πνπ αθνξνχλ, κε έλα πνζφ, γηα θάζε έλα είδνο θαη ζεηξά ζηνηρείσλ πνπ εθδφζεθαλ ηελ ίδηα εκέξα κε αλαγξαθή ηνπ πξψηνπ θαη ηειεπηαίνπ αξηζκνχ. ε πεξίπησζε ρξήζεο ηακεηαθήο κεραλήο αλαγξάθεηαη ν αξηζκφο ηνπ εκεξήζηνπ δειηίνπ «Ε», φπσο νξίδεηαη απφ "ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο απνθάζεηο πεξί Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ ησλ θ.η.κ.» θαη πξνζηίζεληαη ζην ηέινο ηνπ εδαθίνπ απηνχ ηξία λέα εδάθηα σο εμήο: «Παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα θαηαρψξεζεο ησλ εκεξήζησλ δειηίσλ «Ε» κε κία κεληαία ζπγθεληξσηηθή εγγξαθή κε βάζε δειηίν κεληαίαο αλαθνξάο, πνπ εθηππψλεηαη απφ ηελ θ.η.κ, θαη ζην νπνίν εκθαλίδνληαη ηα αληίζηνηρα αζξνίζκαηα ησλ επί κέξνπο 16

17 εκεξήζησλ δειηίσλ «l», κε αλαγξαθή ζην βηβιίν εζφδσλ - εμφδσλ ηεο πεξηφδνπ πνπ αθνξά, θαζψο θαη ηνπ πξψηνπ θαη ηνπ ηειεπηαίνπ αξηζκνχ ηνπ εκεξήζηνπ δειηίνπ «l» ηνπ αληίζηνηρνπ κήλα. Σα εκεξήζηα δειηία «l» ζα ζπλερίζνπλ λα εθδίδνληαη θαη λα δηαθπιάζζνληαη θαηά ηα νξηδφκελα απφ ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο απνθάζεηο πεξί ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ησλ θ.η.κ. θαη ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ21 ηνπ Κψδηθα απηνχ. ηνλ ίδην ρξφλν δηαθπιάζζνληαη θαη ηα παξαπάλσ δειηία αλαθνξάο. Ζ παξάγξαθνο 4 ηνπ άξζξνπ 5 έρεη αλάινγε εθαξκνγή θαη επί ησλ βηβιίσλ ηεο δεχηεξεο θαηεγνξίαο. ε ηδηαίηεξν ρψξν ηνπ βηβιίνπ θαηαρσξνχληαη δηαθεθξηκέλα: α)σα έζνδα θαη έμνδα πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη γηα ινγαξηαζκφ ηξίηνπ, β) Οη απηνπαξαδφζεηο αγαζψλ ή ε ηδηνρξεζηκνπνίεζε ππεξεζηψλ, γ) Ζ αμία αγνξάο παγίσλ ζηνηρείσλ, ν Φ.Π.Α πνπ αλαινγεί ζε απηά, θαζψο θαη νη απνζβέζεηο ηνπο φηαλ εμάγεηαη ινγηζηηθφ απνηέιεζκα, δ) Οη θαηαζέζεηο θαη νη αλαιήςεηο θεθαιαίσλ, ηα δάλεηα πνπ ρνξεγνχληαη θαη ιακβάλνληαη, θαζψο θαη νη εηζπξάμεηο ή νη θαηαβνιέο πνπ γίλνληαη γηα κεξηθή ή νιηθή εμφθιεζή ηνπο. Μέρξη ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ηνπ νηθείνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο ζην βηβιίν εζφδσλ - εμφδσλ θαηαρσξείηαη αλάιπζε ησλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ απφ πσιήζεηο αγαζψλ θαη παξνρή ππεξεζηψλ, κε δηάθξηζε ιηαληθψλ - ρνλδξηθψλ πσιήζεσλ, θαζψο θαη ησλ εμφδσλ γηα ακνηβέο πξνζσπηθνχ θαη ηξίησλ, γηα ελνίθηα, γηα ηφθνπο θαη ινηπά έμνδα. Ο επηηεδεπκαηίαο ηεο δεχηεξεο θαηεγνξίαο ηεξεί θαη βηβιίν απνγξαθψλ εκπνξεχζηκσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 27 θαη 28 ηνπ παξφληνο Κψδηθα, εθφζνλ ηα εηήζηα αθαζάξηζηα έζνδά ηνπ απφ πψιεζε αγαζψλ ππεξέβεζαλ ην φξην ηήξεζεο βηβιίσλ πξψηεο θαηεγνξίαο ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 4. ην βηβιίν απνγξαθψλ ε θαηαγξαθή ηεο απνγξαθήο γίλεηαη θαηά πνζφηεηα θαη αμία κέρξη ηελ 20ή Φεβξνπαξίνπ εθάζηνπ έηνπο θαη φρη αξγφηεξα απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο εθθαζαξηζηηθήο δήισζεο ΦΠΑ ή δήισζεο θνξνινγίαο 17

18 εηζνδήκαηνο Βιβλίο απογπαθών από ηοςρ επιηηδεςμαηίερ πος ηηπούν βιβλίο Δζόδων- Δξόδων Οη επηηεδεπκαηίεο πνπ ηεξνχλ βηβιίν Δζφδσλ-Δμφδσλ έρνπλ ππνρξέσζε λα ηεξνχλ θαη ζεσξεκέλν βηβιίν απνγξαθψλ εκπνξεχζηκσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, εθφζνλ ηα εηήζηα αθαζάξηζηα έζνδα ηνπο απφ πψιεζε αγαζψλ ππεξβνχλ ην πνζφ ησλ ,00 Δπξψ. ην βηβιίν απνγξαθψλ ε θαηαγξαθή ηεο απνγξαθήο γίλεηαη θαηά πνζφηεηα θαη αμίαο κέρξη ηεο 20 Φεβξνπαξίνπ θαη φρη αξγφηεξα απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο εθθαζαξηζηηθήο δήισζεο ηνπ Φ.Π.Α. ή ηεο δήισζεο ηεο θνξνινγίαο ηνπ εηζνδήκαηνο. Όηαλ έλαο επηηεδεπκαηίαο έρεη ππνρξέσζε λα θάλεη απνγξαθή ππνρξενχηαη λα απνγξάςεη φια ηα εκπνξεχζηκα αγαζά. Γειαδή πξντφληα, ππνπξντφληα (φηαλ έρνπλ εκπνξεπκαηηθή αμία), πξψηεο χιεο, βνεζεηηθέο χιεο, πιηθά ζπζθεπαζίαο, εκηέηνηκα - εκηθαηεξγαζκέλα (παξαγσγή ζε εμέιημε). Όιεο νη επηρεηξήζεηο πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο είλαη απηνλφεην φηη δελ ππνρξενχληαη λα θάλνπλ απνγξαθή. Αλ έλαο επηηεδεπκαηίαο κε βηβιίν Δζφδσλ-Δμφδσλ έρεη π.ρ. αθαζάξηζηα έζνδα ,00 Δπξψ απφ πσιήζεηο αγαζψλ θαη ,00 Δπξψ απφ παξνρή ππεξεζηψλ δελ ππνρξενχηαη λα θάλεη απνγξαθή γηαηί δελ θξίλεηαη απφ ην ζχλνιν ησλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ, αιιά κφλν απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα απφ πσιήζεηο αγαζψλ. ην βηβιίν απνγξαθψλ αλαγξάθνληαη ην είδνο ηνπ αγαζνχ, ε πνζφηεηα, ε κνλάδα κέηξεζεο, ε ηηκή ηεο απνηίκεζεο θαηά κνλάδα αγαζνχ θαη ε ζπλνιηθή ηηκή απνηίκεζεο. 2.7.Υπόνορ και ηπόπορ ενημέπωζηρ ηων βιβλίων και ζηοισείων β' 18

19 καηηγοπίαρ Υπόνορ ενημέπωζηρ ηων βιβλίων β' καηηγοπίαρ Ζ ελεκέξσζε ησλ βηβιίσλ Β' θαηεγνξίαο γίλεηαη κέρξη ηε δέθαηε πέκπηε (15ε) εκέξα ηνπ επφκελνπ κήλα, απφ ηελ έθδνζε ή ιήςε ηνπ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθνχ. Δθφζνλ ζπληξέρνπλ εηδηθνί ιφγνη, ν πξντζηάκελνο Γ.Ο.Τ. κπνξεί κε έγθξηζε ηνπ λα παξαηείλεη ηελ πξνζεζκία ελεκέξσζεο ησλ βηβιίσλ κέρξη πελήληα εκέξεο. Ζ παξάηαζε απηή δελ ζπλεπάγεηαη παξάηαζε ησλ πξνζεζκηψλ ππνβνιήο ησλ θνξνινγηθψλ δειψζεσλ ή θαηαζηάζεσλ Σπόπορ ενημέπωζηρ ηων βιβλίων και έκδοζηρ ηων ζηοισείων Ζ θαηαρψξεζε ζηα βηβιία θαη ζηα ζηνηρεία γίλεηαη ρεηξφγξαθα κε κειάλε ε κε ρξήζε Ζ/Τ ή κε άιιε κεραλή, ρσξίο θελά δηαζηήκαηα, παξαπνκπέο ζην πεξηζψξην ή μάζκαηα. ε πεξίπησζε δηφξζσζεο ή δηαγξαθήο ην πνζφ θαη ηη θείκελν πνπ δηνξζψλεηαη πξέπεη λα δηαβάδεηαη κε επρέξεηα Υπόνορ και ηπόπορ μησανογπαθικήρ ενημέπωζηρ ηων βιβλίων Β' καηηγοπίαρ και έκδοζηρ ηων ζηοισείων Ο επηηεδεπκαηίαο πνπ ηεξεί βηβιία δεχηεξεο θαηεγνξίαο ελεκεξψλεη ηα βηβιία ηεο έδξαο ή ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο ηνπ κέζα ζηηο πξνζεζκίεο πνπ νξίδνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα. ην ηέινο ηνπ επφκελνπ κήλα εθείλνπ πνπ αθνξνχλ νη νηθνλνκηθέο πξάμεηο, εθηππψλεη: α)ην βηβιίν εζφδσλ - εμφδσλ κε δπλαηφηεηα απνζήθεπζεο απηψλ ζε ειεθηξνκαγλεηηθά κέζα, 19

20 β)κεληαία θαηάζηαζε ζηελ νπνία εκθαλίδνληαη κφλν ηα κεληαία αζξνίζκαηα ησλ αληίζηνηρσλ ζηειψλ ηνπ ηεξνχκελνπ βηβιίνπ εζφδσλ-εμφδσλ. Σα ηππσκέλα βηβιία ή ηα ειεθηξνκαγλεηηθά κέζα απνζηέιινληαη κέζα ζε δέθα εκέξεο απφ ηε ιήμε ηνπ κήλα ηεο εθηχπσζεο ζηελ επαγγεικαηηθή εγθαηάζηαζε ηελ νπνία αθνξνχλ, φπνπ θαη θπιάζζνληαη. Σα ζεσξεκέλα θαη κε ρξεζηκνπνηεκέλα βηβιία ή νη ζεσξεκέλνη νπηηθνί δίζθνη (CD-ROM) κπνξεί λα θπιάζζνληαη ζην ρψξν ηεο θεληξηθήο κνλάδαο ηνπ Ζ/Τ κέρξη ηε ρξεζηκνπνίεζή ηνπο Σήπηζη μηνιαίαρ καηάζηαζηρ βιβλίος αγοπών ή εζόδων εξόδων Ο επηηεδεπκαηίαο ηεο Α ή Β θαηεγνξίαο ππνρξεψλεηαη,φηαλ ηεξεί ηα βηβιία απηά κεραλνγξαθηθά, λα ηεξεί θαη λα εθηππψλεη απφ 1/1/2003 (πξάμεηο Ηαλνπαξίνπ θαη κεηά) κεληαία θαηάζηαζε βηβιίνπ αγνξψλ ε εζφδσλ εμφδσλ. Ζ θαηάζηαζε απηή είλαη ζεσξεκέλε θαη εθηππψλεηαη κέρξη ην ηέινο ηνπ επφκελνπ κήλα. Γελ ππάξρεη ππνρξέσζε λα εκθαλίδνληαη ηα αζξνίζκαηα κέρξη ην ηέινο ηνπ πξνεγνχκελνπ κήλα, νχηε ηα ζπλνιηθά αζξνίζκαηα κέρξη ην ηέινο ηνπ κήλα. Ζ θαηάζηαζε ηνπ βηβιίνπ εζφδσλ εμφδσλ, νπζηαζηηθά ζα ελεκεξψλεηαη κε κία γξακκή κε ην άζξνηζκα ησλ ζηειψλ γηα θάζε κήλα (ζηελ αξρή ηνπ πξψηνπ κήλα). ηνλ επφκελν κήλα ζα επαλαηνπνζεηείηαη ε ίδηα ζειίδα ζηνλ εθηππσηή γηα ηελ άζξνηζε ηνπ δεχηεξνπ κήλα θ.ν.θ. Γειαδή ζα απαηηείηαη κία ή δχν ζειίδεο ζεσξεκέλεο γηα ην βηβιίν εζφδσλ εμφδσλ γηα φιν ην έηνο Σα βιβλία και ζηοισεία ηηρ β καηηγοπίαρ κπίνονηαι ανεπαπκή όηαν ο ςπόσπεορ: α)δελ ηεξεί ηελ κεληαία θαηάζηαζε ηνπ βηβιίνπ εζφδσλ - εμφδσλ, δελ ηεξεί ην βηβιίν εζφδσλ-εμφδσλ ή δελ δηαθπιάζζεη ην αζεψξεην βηβιίν εζφδσλ-εμφδσλ, β)δελ ηεξεί ή δελ δηαθπιάζζεη ηα θνξνινγηθά ζηνηρεία εζφδσλ-εμφδσλ, γ)εθδίδεη ηα ζηνηρεία κε ηξφπν πνπ αληηβαίλεη ηηο δηαηάμεηο, εθφζνλ νη παξαιείςεηο 20

21 απηέο θαζηζηνχλ αδχλαηεο ηηο αλαγθαίεο ειεγθηηθέο επαιεζεχζεηο Σα βιβλία και ζηοισεία ηηρ δεύηεπηρ καηηγοπίαρ κπίνονηαι ανακπιβή όηαν ο επιηηδεςμαηίαρ: α)δελ θαηαρσξεί αλαθξηβψο ηα έζνδα ή έμνδα, β)εκθαλίδεη αζξνηζηηθά ιάζε, γ)δελ ηεξεί ή δελ δηαθπιάζζεη ηα πξφζζεηα βηβιία ηνπ Κψδηθα ζχκθσλα κε ην άξζξν 10, παξάγξαθν 5, γ)δελ εθδίδεη ή εθδίδεη αλαθξηβή ή εηθνληθά ή πιαζηά σο πξνο ηελ πνζφηεηα ή ηελ αμία ή σο πξνο ηνλ αληηζπκβαιιφκελν θνξνινγηθά ζηνηρεία δηαθίλεζεο ή αμίαο ή ιακβάλεη αλαθξηβή ή εηθνληθά ηέηνηα ζηνηρεία, εθφζνλ νη πξάμεηο ή νη παξαιήςεηο απηέο επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηα νηθνλνκηθά κεγέζε ησλ βηβιίσλ ηεο ρξήζεο ζηελ νπνία αλαθέξνληαη, ή νθείινληαη ζε πξφζεζε ηνπ ππφρξενπ γηα απφθξπςε θνξνινγεηέαο χιεο Γιαδικαζία Θεώπηζηρ Βιβλίων & ηοισείων Ποια ηα δικαιολογηηικά θεώπηζηρ; α) Σαπηφηεηα ηνπ επηηεδεπκαηία ή ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ, γηα εμαθξίβσζε ζηνηρείσλ. β) Βεβαίσζε εγγξαθήο ζε αζθαιηζηηθφ Σακείν (ΣΔΒΔ, ΣΑΔ θ.ιπ.), (άξζξν 63 παξ. 1 ηνπ λ. 2084/92) (ΦΔΚ 165 Α'). γ) Βεβαίσζε εγγξαθήο ζε Δπηκειεηήξην (άξζξν 4 παξ. 1 ηνπ λ.2081/92) (ΦΔΚ 154 Α'). δ) Βεβαίσζε ηνπ αξκφδηνπ θνξέα αζθάιηζεο πξνζσπηθνχ (Η.Κ.Α. θ.ιπ.) (φπνπ απαηηείηαη) ή Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν.1599/86 (φπνπ δελ απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε βεβαίσζεο Η.Κ.Α.). ε) Βεβαίσζε ηνπ άξζξνπ 41 παξ. 12 β' λ. 2496/97 ζρεηηθά κε θαηαρψξεζε ζην κεηξψν Τπ. Δκπνξίνπ φηαλ ζπλάπηνπλ ζπκβάζεηο απφ απφζηαζε (ππνβάιιεηαη κηα 21

22 θνξά). ζη) Δμνπζηνδφηεζε ζε πεξίπησζε πξνζθφκηζεο απφ ηξίην πξφζσπν ηνπ ζεκεηψκαηνο ζεψξεζεο (είηε ζπκπιεξψλεηαη ν πίλαθαο «ε» ηνπ εληχπνπ Β1 ή πξνζθνκίδεηαη αλ πξφθεηηαη γηα ηελ πξψηε ζεψξεζε ζηνηρείσλ πιεξεμνχζην έγγξαθν ζπκβνιαηνγξαθηθφ) Κώλςμα Θεώπηζηρ: 1. Ζ χπαξμε θνξνινγηθψλ ρξεψλ θαζψο θαη ρξεψλ απφ νπνηνδήπνηε ηέινο ή εηζθνξά πνπ βεβαηψλεηαη (θαη εηζπξάηηεηαη απφ ηηο Γ.Ο.Τ.), αλεμάξηεηα απφ ην πνηνο είλαη ν ηειηθφο δηθαηνχρνο, πάλσ απφ 6.000,00 Δπξψ ρσξίο ηηο λφκηκεο πξνζαπμήζεηο (κφλν γηα ηα ζηνηρεία). 2. Ζ κε ππνβνιή δειψζεσλ νπνηνπδήπνηε παξαθξαηνχκελνπ ή επηξξηπηφκελνπ θφξνπ, ηέινπο ή εηζθνξάο, αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηειηθφ δηθαηνχρν απηψλ (π.ρ. ΔΛΓΑ) (κφλν γηα ηα ζηνηρεία). 3. Ζ χπαξμε κε θνξνινγηθψλ ρξεψλ, βάζεη άιισλ δηαηάμεσλ (αζθαιηζηηθά θ.ιπ.) πάλσ απφ 6.000,00 ΔΤΡΩ (γηα ηελ ζεψξεζε βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ). 4. Ζ χπαξμε ρξεψλ ζε επηκειεηήξηα, αλεμαξηήησο χςνπο πνζνχ (γηα ηελ ζεψξεζε βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ) Διδικά για ηην ππώηη θεώπηζη ζηοισείων απαιηείηαι: - Γηα θπζηθφ πξφζσπν πνπ πξνεγνχκελα αζθνχζε άιιε αηνκηθή δξαζηεξηφηεηα Βεβαίσζε απφ ηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. φηη δελ πθίζηαληαη ηα ππ' αξηζκ. 1-2 θσιχκαηα ζεψξεζεο απφ ηελ πξνεγνχκελε αηνκηθή δξαζηεξηφηεηα.. - Γηα λνκηθφ πξφζσπν (νκφξξπζκεο, εηεξφξξπζκεο θαη πεξηνξηζκέλεο επζχλεο εηαηξείεο, θνηλνπξαμίεο θνηλσλίεο θαη αζηηθέο εηαηξείεο). Βεβαίσζε απφ ηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. φηη ηα ζπκκεηέρνληα κέιε θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα δελ έρνπλ ηα ππ' αξηζκ. 1-2 θσιχκαηα ζεψξεζεο απφ άζθεζε ηεο αηνκηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο ή 22

23 αληίζηνηρα ηα λνκηθά πξφζσπα απφ ηελ άζθεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπο σο κε κέιε λνκηθνχ πξνζψπνπ Από πος, πωρ και πόηε μποπούν να εξςπηπεηηθούν; Ζ ζεψξεζε βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ γίλεηαη απφ ην ηκήκα ηνπ Κψδηθα Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ (ΚΒ). Σν ηκήκα ΚΒ ηεο ΓΟΤ ρνξεγεί έληππν εκεηψκαηνο ΚΒ (έληππν Β1/TAXIS) ην νπνίν πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί ζχκθσλα κε ηηο αλαιπηηθέο νδεγίεο πνπ πεξηιακβάλεη. Σν ζπκπιεξσκέλν έληππν πξέπεη λα πξνζθνκίδεηαη ζην Σκήκα Δζφδσλ γηα ελεκεξφηεηα ζε ζρέζε κε ηνλ θφξν εηζνδήκαηνο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ αθνξά έγγακεο γπλαίθεο. ηε ζπλέρεηα ε δηαδηθαζία ηεο ζεψξεζεο νινθιεξψλεηαη ζην ηκήκα ΚΒ Καηασώπηζη αποζβέζεων ζηο βιβλίο Δζόδων-Δξόδων Οη απνζβέζεηο αλαγξάθνληαη ζην βηβιίν εζφδσλ-εμφδσλ φηαλ εμάγεηαη ην ινγηζηηθφ απνηέιεζκα. Ζ ππνρξέσζε απηή θαηαιακβάλεη φρη κφλν ηηο επηρεηξήζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ αιιά θαη ηηο εκπνξηθέο, βηνηερλίεο θαη ινηπέο επηρεηξήζεηο ησλ νπνίσλ ηα θέξδε απφ ηε ρξήζε πξνζδηνξίδνληαη ινγηζηηθά, είηε ηεξνχλ, είηε φρη βηβιίν απνγξαθψλ. Ζ κε απνγξαθή ησλ απνζβέζεσλ απηψλ ζην βηβιίν εζφδσλεμφδσλ πέξαλ ηεο παξάβαζεο ζηεξεί απφ ηηο επηρεηξήζεηο απηφ ην δηθαίσκα λα ηηο εθπέζνπλ απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδά ηνπο. Σα πάγηα θαη νη απνζβέζεηο απηψλ αλαγξάθνληαη ζε ηδηαίηεξν ρψξν ηνπ βηβιίνπ εζφδσλ-εμφδσλ θαη δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα ζεψξεζεο ηδηαίηεξνπ βηβιίνπ "Μεηξψν Παγίσλ", ην νπνίν ηεξείηαη κφλν απφ ηνπο επηηεδεπκαηίεο πνπ ηεξνχλ βηβιία Γ' θαηεγνξίαο Έννοια ςποκαηαζηήμαηορ - Βιβλία ςποκαηαζηήμαηορ 23

24 Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα απηνχ, ππνθαηάζηεκα είλαη νπνηαδήπνηε εθηφο ηεο έδξαο ηεο επηρείξεζεο επαγγεικαηηθή εγθαηάζηαζε ηνπ επηηεδεπκαηία, ζηελ νπνία ελεξγείηαη παξαγσγηθή ή ζπλαιιαθηηθή δξαζηεξηφηεηα, αλεμάξηεηα απφ ην εάλ απηή δηελεξγείηαη θαη εληνιή ηεο έδξαο ή άιινπ ππνθαηαζηήκαηνο ζε εθηέιεζε ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ. Γελ ζεσξείηαη φηη ζηηο επαγγεικαηηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ επηηεδεπκαηία ελεξγείηαη ζπλαιιαθηηθή δξαζηεξηφηεηα φηαλ πξαγκαηνπνηνχληαη κφλν απιέο παξαιαβέο ή παξαδφζεηο αγαζψλ ή φηαλ ελεξγνχληαη εξγαζίεο δηνηθεηηθέο, πξνβνιήο αγαζψλ ή άιιεο ζπλαθείο εξγαζίεο θαη νη δνζνιεςίεο ζηηο εγθαηαζηάζεηο απηέο πεξηνξίδνληαη κφλν ζηε δηελέξγεηα ησλ εμφδσλ ιεηηνπξγίαο ηνπο. Καη εμαίξεζε ησλ φζσλ νξίδνληαη ζηα πξνεγνχκελα εδάθηα, νη πξνζσξηλνί εθζεζηαθνί ρψξνη δελ ζεσξνχληαη ππνθαηαζηήκαηα. Ο επηηεδεπκαηίαο πνπ ηεξεί βηβιία δεχηεξεο θαηεγνξίαο, ηεξεί θαη ζην ππνθαηάζηεκα φκνηα βηβιία κε ηελ έδξα θαη θαηά ηηο δηαθξίζεηο ησλ αληίζηνηρσλ βηβιίσλ ηεο έδξαο. Γελ ππάξρεη ππνρξέσζε ηήξεζεο βηβιίσλ ππνθαηαζηήκαηνο ζηηο εμήο πεξηπηψζεηο: α) ζην ππνθαηάζηεκα πνπ ζηεγάδεηαη ζε ζπλερφκελν ή ζηνλ ίδην θηηξηαθφ ρψξν κε ηελ έδξα ή άιιν ππνθαηάζηεκα, β) ζηηο νπνηεζδήπνηε πξφζθαηξεο εγθαηαζηάζεηο, νη απηνθηλεηνηξάπεδεο θαη νη πξνζσξηλνί εθζεζηαθνί ρψξνη. γ) ην ππνθαηάζηεκα πνπ βξίζθεηαη ζηνλ ίδην λνκφ θαη λεζί κε ηελ έδξα ή ζε απφζηαζε κηθξφηεξε ησλ 50 ρηιηνκέηξσλ απφ απηή. Σα ζηνηρεία ησλ ζπλαιιαγψλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ απηψλ θαηαρσξνχληαη ζηα βηβιία ηεο έδξαο θαη εηδηθά νη αγνξέο θαη νη πσιήζεηο θάζε ππνθαηαζηήκαηνο παξαθνινπζνχληαη ρσξηζηά απφ ηα αληίζηνηρα δεδνκέλα ηεο έδξαο ή άιινπ ππνθαηαζηήκαηνο. Με αίηεζε ηνπ επηηεδεπκαηία θαη έγθξηζε ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο δεκφζηαο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο ηεο έδξαο κπνξεί λα επηηξαπεί απφ ηελ έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο ή ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ ε ελζσκάησζε ησλ δεδνκέλσλ ησλ βηβιίσλ ππνθαηαζηεκάησλ, πνπ δελ εμάγνπλ απηνηειέο απνηέιεζκα, ζηα βηβιία 24

25 άιινπ ππνθαηαζηήκαηνο κε απηνηειέο απνηέιεζκα. Δπίζεο κπνξεί λα επηηξαπεί ε ελζσκάησζε ησλ δεδνκέλσλ ησλ βηβιίσλ ππνθαηαζηεκάησλ πνπ δελ εμάγνπλ απηνηειέο απνηέιεζκα ζηα βηβιία ηεο έδξαο, κέζσ ησλ βηβιίσλ άιινπ ππνθαηαζηήκαηνο, ην νπνίν επίζεο δελ εμάγεη απηνηειέο απνηέιεζκα. Οη αλσηέξσ εγθξίζεηο θνηλνπνηνχληαη θαη ζηνλ πξντζηάκελν ηεο δεκφζηαο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο ζηνλ νπνίν ππάγεηαη ην ππνθαηάζηεκα. Σα δεδνκέλα ησλ βηβιίσλ ησλ ππνθαηαζηεκάησλ ηα νπνία ελζσκαηψλνληαη ζηα βηβιία άιινπ ππνθαηαζηήκαηνο εκθαλίδνληαη ρσξηζηά απφ ηα δεδνκέλα ησλ βηβιίσλ ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο απηνχ. Με αίηεζε ηνπ επηηεδεπκαηία θαη έγθξηζε ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο δεκφζηαο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο ηεο έδξαο κπνξεί λα επηηξαπεί ή κε ηήξεζε ή ε θαηά δηάθνξν ηξφπν ηήξεζε φισλ ή κεξηθψλ βηβιίσλ ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο κε εμαίξεζε ην βηβιίν απνζήθεο θαη παξαγσγήο θνζηνινγίνπ. Ζ έγθξηζε απηή θνηλνπνηείηαη θαη ζηνλ πξντζηάκελν ηεο δεκφζηαο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο ζηνλ νπνίν ππάγεηαη ην ππνθαηάζηεκα. 3. ΔΗΟΓΖΜΑ 3.1. Διζόδημα και η εξεύπεζή ηος Δηζφδεκα ζην νπνίν επηβάιιεηαη ν θφξνο είλαη ην εηζφδεκα πνπ πξνέξρεηαη απφ θάζε πεγή χζηεξα απφ ηελ αθαίξεζε ησλ δαπαλψλ γηα ηελ απφθηεζή ηνπ. Ο θφξνο απηνχ ηνπ λφκνπ, ηα πξφζηηκα θαη νη πξφζζεηνη θφξνη δελ αλαγλσξίδνληαη γηα έθπησζε απφ ην εηζφδεκα απηφ. Σν εηζφδεκα αλάινγα κε ηελ πεγή πξνέιεπζεο ηνπ δηαθξίλεηαη θαηά ηηο επφκελεο θαηεγνξίεο σο εμήο:α-β Δηζφδεκα απφ αθίλεηα. Γ Δηζφδεκα απφ θηλεηέο αμίεο. Γ Δηζφδεκα απφ εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο. Δ Δηζφδεκα απφ γεσξγηθέο επηρεηξήζεηο. Σ Δηζφδεκα απφ κηζζσηέο ππεξεζίεο. Ε Δηζφδεκα απφ ππεξεζίεο ειεπζέξησλ επαγγεικαηηψλ θαη απφ θάζε άιιε πεγή. 25

26 Γηα λα βξεζεί ην ζπλνιηθφ εηζφδεκα, αζξνίδνληαη ηα επηκέξνπο εηζνδήκαηα ησλ θαηεγνξηψλ Α έσο Ε ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ ηα νπνία απνθηψληαη απφ θάζε θπζηθφ πξφζσπν είηε θαηά ην νηθνλνκηθφ έηνο ην νπνίν έιεμε κέζα ζην πξνεγνχκελν απφ ηε θνξνινγία νηθνλνκηθφ έηνο. Καηά ηελ άζξνηζε απηή ζπκςεθίδνληαη ηα ζεηηθά θαη αξλεηηθά ζηνηρεία ησλ επηκέξνπο εηζνδεκάησλ Υπόνορ απόκηηζηρ ηος ειζοδήμαηορ Υξφλνο απφθηεζεο ηνπ εηζνδήκαηνο απφ κηζζσηέο ππεξεζίεο ζεσξείηαη ν ρξφλνο πνπ ν δηθαηνχρνο απέθηεζε δηθαίσκα είζπξαμεο ηνπ. Δηδηθά, πξνθεηκέλνπ γηα απνδνρέο θαη ζπληάμεηο, πνπ θαηαβάιινληαη ζε έηνο κεηαγελέζηεξν απφ ην έηνο ζην νπνίν αλάγνληαη ζε κηζζσηνχο ή ζπληαμηνχρνπο, κε βάζε ην λφκν, δηθαζηηθή απφθαζε ή ζπιινγηθή ζχκβαζε, ρξφλνο απφθηεζήο ηνπο ζεσξείηαη ν ρξφλνο ζηνλ νπνίν εηζπξάηηνληαη απφ ηνπο δηθαηνχρνπο Ακαθάπιζηο Διζόδημα Ωο αθαζάξηζην εηζφδεκα απφ ηηο επηρεηξήζεηο ιακβάλεηαη ην ζχλνιν ησλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ απφ ηηο θάζε είδνπο ζπλαιιαγέο απηψλ. Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ ησλ επηρεηξήζεσλ δηελεξγείηαη σο εμήο: Γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ηεξνχλ επαξθή θαη αθξηβή βηβιία δεχηεξεο θαηεγνξίαο ηνπ Κψδηθα Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ, ηα αθαζάξηζηα έζνδα βξίζθνληαη κε βάζε ηα δεδνκέλα ησλ βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ. Δμαηξεηηθά γηα επηρεηξήζεηο πξαθηφξσλ θξαηηθψλ ιαρείσλ, σο αθαζάξηζηα έζνδα ιακβάλνληαη γηα κελ ηηο ιηαληθέο πσιήζεηο ιαρείσλ πνπ δηελεξγνχληαη κέζσ ησλ θαηαζηεκάησλ ηνπο, ε πξνκήζεηα πνπ δηθαηνχληαη γηα δε ηηο ρνλδξηθέο πσιήζεηο, 26

27 πνζνζηφ έλα ηνηο εθαηφ (1%) επί ηεο νλνκαζηηθήο ησλ ιαρείσλ γηα ηε κεζνιάβεζε πψιεζεο απηψλ. ηε δεχηεξε θαηεγνξία ηα αθαζάξηζηα έζνδα θαηά ηε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν θαηά ηελ νπνία ηεξήζεθαλ γηα πξψηε θνξά βηβιία δεχηεξεο θαηεγνξίαο, δελ κπνξνχλ λα ππεξβνχλ ηα αθαζάξηζηα έζνδα, ηα νπνία βξίζθνληαη κε βάζε ηα αγνξαζζέληα εκπνξεχζηκα αγαζά ή παξαρζέληα έηνηκα πξντφληα κέζα ζε απηή ηελ πεξίνδν. Όηαλ φκσο ηα αθαζάξηζηα έζνδα απηήο ηεο πεξηφδνπ πνπ πξνθχπηνπλ κε βάζε ηα δεδνκέλα ησλ βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ, είλαη κεησκέλα θαηά ηα αθαζάξηζηα έζνδα ηεο πξνεγνχκελεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ, ηφηε ηα κεγαιχηεξα αθαζάξηζηα ζεσξνχληαη σο έζνδα ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ, θαηά ηελ νπνία ηεξήζεθαλ γηα πξψηε θνξά βηβιία δεχηεξεο θαηεγνξίαο ηνπ Κψδηθα Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ Ο Λογιζηικόρ & ο Δξωλογιζηικόρ Πποζδιοπιζμόρ ηος Καθαπού Διζοδήμαηορ Λογιζηικόρ Πποζδιοπιζμόρ ηος Καθαπού Διζοδήμαηορ Σν θαζαξφ εηζφδεκα ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ηεξνχλ επαξθή θαη αθξηβή βηβιία θαη ζηνηρεία δεχηεξεο θαηεγνξίαο ηνπ Κ.Β.. εμεπξίζθεηαη ινγηζηηθψο κε έθπησζε απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα. (ζει 137) Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ θαζαξψλ θεξδψλ ησλ επηρεηξήζεσλ επηηξέπεηαη λα ελεξγείηαη γηα ηελ θάιπςε επηζθαιψλ απαηηήζεψλ ηνπο, έθπησζε έσο θαη δχν ηηο εθαηφ (2%) επί ηνπ ζπλνιηθνχ χςνπο κηζζσκάησλ, ηα νπνία πξνθχπηνπλ απφ ηηο ζπκβάζεηο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο, πνπ έρνπλ ζπλαθζεί κέζα ζηελ νηθεία δηαρεηξηζηηθή ρξήζε. Σν πνζφ απηφ ηεο πξφβιεςεο γηα θάζε δηαρεηξηζηηθή ρξήζε, ζπλαζξνηδφκελν κε ην πνζφ ηεο πξφβιεςεο, ε νπνία δηελεξγήζεθε ζε πξνγελέζηεξεο δηαρεηξηζηηθέο ρξήζεηο θαη εκθαλίδεηαη ζηα ηεξνχκελα βηβιία ηεο επηρείξεζεο, δελ 27

28 κπνξεί λα ππεξβεί ην είθνζη πέληε ηηο εθαηφ (25%) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, φπσο απηφ εκθαλίδεηαη ζηελ απνγξαθή ηέινπο ρξήζεο. Ζ έθπησζε απηή εκθαλίδεηαη ζηα ηεξνχκελα βηβιία ζε εηδηθφ ινγαξηαζκφ «Πξνβιέςεηο γηα απφζβεζε επηζθαιψλ απαηηήζεσλ». Πέξαλ ηεο πξφβιεςεο απηήο, θαλέλα άιιν πνζφ δελ αλαγλσξίδεηαη γηα έθπησζε απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα ησλ επηρεηξήζεσλ ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο γηα απφζβεζε επηζθαιψλ απαηηήζεσλ. Οη εθπηψζεηο ελεξγνχληαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα πνζά απηά έρνπλ αλαγξαθεί ζηα βηβιία ηεο επηρείξεζεο. Σν πνζφ πνπ απνκέλεη κεηά ηηο εθπηψζεηο απνηειεί ην θαζαξφ εηζφδεκα απφ ηηο επηρεηξήζεηο. Οη επηηεδεπκαηίεο πνπ ηεξνχλ βηβιία Β θαηεγνξίαο ηνπ Κ.Β. θαη θαηά ηελ πξνεγνχκελε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη αθαζάξηζηα έζνδα πάλσ απφ ,14Δπξψ, αλ πξφθεηηαη γηα επηηεδεπκαηία πνπ αζθεί εκπνξηθή επηρείξεζε παξνρήο ππεξεζηψλ ή ειεχζεξν επάγγεικα, ππνβάιινπλ ηηο θάζε είδνπο δειψζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θαη θφξνπ πξνζηηζέκελεο αμίαο (Φ.Π.Α.), αξρηθέο, ζπκπιεξσκαηηθέο, ηξνπνπνηεηηθέο, πεξηνδηθέο θαη εθθαζαξηζηηθέο, αθνχ πξνεγνπκέλσο έρνπλ ππνγξαθεί θαη απφ ινγηζηή θνξνηερληθφ, θάηνρν ηεο ζρεηηθήο άδεηαο αζθήζεσο επαγγέικαηνο. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ θνξνινγεηέσλ θεξδψλ ησλ επηρεηξήζεσλ, αλεμάξηεηα απφ ηελ θαηεγνξία βηβιίσλ ηνπ Κ.Β.. πνπ ηεξνχλ, απφ ηα θαζαξά θέξδε ηνπο, ηα νπνία πξνζδηνξίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο, αθαηξείηαη πνζνζηφ πελήληα ηηο εθαηφ (50%) ησλ δαπαλψλ επηζηεκνληθήο θαη ηερλνινγηθήο έξεπλαο, φπσο απηέο νξίδνληαη ζηελ απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία, κεηά ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ πξνθχπηεη δεκία απηή κεηαθέξεηαη γηα ζπκςεθηζκφ κε ηα θέξδε ησλ πέληε επφκελσλ νηθνλνκηθψλ εηψλ, εθφζνλ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ζχκθσλα κε ηνλ Κψδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο Δξωλογιζηικόρ πποζδιοπιζμόρ ηος καθαπού ειζοδήμαηορ Σν θαζαξφ εηζφδεκα ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ηεξνχλ βηβιία θαη ζηνηρεία ή ηεξνχλ 28

29 αλαθξηβή ή αλεπαξθή βηβιία θαη ζηνηρεία, πξνζδηνξίδεηαη εμσινγηζηηθφο κε πνιιαπιαζηαζκφ ησλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ ηεο επηρείξεζεο, κε εηδηθνχο θαηά γεληθέο θαηεγνξίεο επηρεηξήζεσλ, ζπληειεζηέο θαζαξνχ θέξδνπο. ε απηά ηα αθαζάξηζηα έζνδα δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα αθφινπζα πνζά εζφδσλ. α)οη ηφθνη απφ ζπλαιιαθηηθέο πξάμεηο, πνπ απνηεινχλ εηζφδεκα απφ εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο. β)ζ απηφκαηε ππεξηίκεζε θεθαιαίνπ ηεο επηρείξεζεο. γ)σα πνζά πνπ έρνπλ εηζπξαρζεί απφ επηζθαιείο απαηηήζεηο πνπ έρνπλ απνζβεζηεί, εθφζνλ είρα θαηαβιεζεί θαη είρα γίλεη δεθηά απφ ηνλ πξντζηάκελν ηεο δεκφζηαο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο θαηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θνξνινγνχκελνπ εηζνδήκαηνο. Σα πνζά ησλ πην πάλσ πεξηπηψζεσλ α' έσο δ' πξνζηίζεηαη ζην θαζαξφ θέξδνο ηεο επηρείξεζεο, ην νπνίν πξνθχπηεη απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπληειεζηή ηνπ θαζαξνχ θέξδνπο. Γηα θάζε θαηεγνξία επηρεηξήζεσλ πξνβιέπεηαη έλαο κνλαδηθφο ζπληειεζηήο θαζαξνχ θέξδνπο, ν νπνίνο εθαξκφδεηαη ζηα αθαζάξηζηα έζνδα. Οη κνλαδηθνί ζπληειεζηέο θαζαξνχ θέξδνπο πεξηιακβάλνληαη ζε εηδηθφ πίλαθα, ν νπνίνο θαηαξηίδεηαη κε απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο Ο ζπληειεζηήο ηνπ θαζαξνχ θέξδνπο πνπ εθαξκφδεηαη ζηα αθαζάξηζηα έζνδα δελ κπνξεί λα είλαη αλψηεξνο απφ ηα ηξία πέκπηα (3/5) ηνπ ζπληειεζηή ηνπ κηθηνχ θέξδνπο, πνπ έρεη θαζνξίζεη ην Τπνπξγείν Δκπνξίνπ, αληί γηα ηνπο ζπληειεζηέο κηθηνχ θέξδνπο έρεη θαζνξίζεη ζπληειεζηέο θαζαξνχ θέξδνπο, δελ εθαξκφδνληαη νη ζπληειεζηέο θαζαξνχ θέξδνπο ηνπ πίλαθα, αιιά νη ζπληειεζηέο θαζαξνχ θέξδνπο ηνπ Τπνπξγείνπ Δκπνξίνπ Σεκμαπηόρ πποζδιοπιζμόρ ηος ειζοδήμαηορ Αλ ν ππφρξενο δελ ηεξεί βηβιία θαη ζηνηρεία πνπ νξίδνληαη πνπ νξίδνληαη απφ ηνλ Κψδηθα Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ ή απηά πνπ ηεξεί είλαη αλεπαξθή ή αλαθξηβή, ην 29

30 αθαζάξηζην θαη θαζαξφ εηζφδεκα πξνζδηνξίδεηαη ηεθκαξηψο. Γηα ηνλ ηεθκαξηφ πξνζδηνξηζκφ ησλ αθαζάξηζησλ ακνηβψλ ιακβάλνληαη ππφςε ν ρξφλνο θαη ν ηξφπνο άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο, ν ηφπνο πνπ αζθείηαη απηφ, ε εηδηθφηεηα, ν επηζηεκνληθφο ηίηινο, ν θχθινο εξγαζηψλ, ην χςνο ηεο ακνηβήο πνπ εηζπξάηηεηαη θαηά πεξίπησζε, ην πξνζσπηθφ ην νπνίν απαζρνιείηαη ηα κέζα πνπ δηαζέηνληαη, ε πειαηεία, ην χςνο ησλ επαγγεικαηηθψλ δαπαλψλ θαη θάζε άιιν ζηνηρείν πνπ πξνζδηνξίδεη ηελ επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη απφδνζε ηνπ θνξνινγνχκελνπ. Γηα ηνλ ηεθκαξηφ πξνζδηνξηζκφ ησλ θαζαξψλ ακνηβψλ νη αθαζάξηζηεο ακνηβέο πνιιαπιαζηάδνληαη κε εηδηθνχο ζπληειεζηέο θαζαξψλ ακνηβψλ αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ηνπ επαγγέικαηνο. ηηο θαζαξέο ακνηβέο πνπ πξνζδηνξίδνληαη κε ηεθκαξηφ ηξφπν πξνζηίζεηαη: α)οη ηφθνη απφ ζπλαιιαθηηθέο πξάμεηο. β)ζ απηφκαηε ππεξηίκεζε θεθαιαίνπ ηνπ ειεχζεξνπ επαγγεικαηία. γ)σα πνζά πνπ έρνπλ εηζπξαρζεί απφ επηζθαιείο απαηηήζεηο πνπ έρνπλ απνζβεζηεί, εθφζνλ είρα γίλεη δεθηέο απφ ηνλ πξντζηάκελν ηεο δεκφζηαο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο θαηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θνξνινγνχκελνπ εηζνδήκαηνο. δ)σα πνζά πνπ έρνπλ εηζπξαρζεί γηα θφξνπο, ηέιε θαη εηζθνξέο πνπ είραλ θαηαβιεζεί αρξεσζηήησο, εθφζνλ είραλ γίλεη δεθηά απφ ηνλ πξντζηάκελν ηεο δεκφζηαο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο θαηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θνξνινγνχκελνπ εηζνδήκαηνο Διδικόρ Πποζδιοπιζμόρ Σος Καθαπού Διζοδήμαηορ Γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ηεξνχλ βηβιία θαη ζηνηρεία δεχηεξεο θαηεγνξίαο ηνπ Κψδηθα Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ, ην θαζαξφ εηζφδεκά ηνπο, πνπ πξνζδηνξίδεηαη εμσινγηζηηθφο δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν απφ ην θαζαξφ εηζφδεκα πνπ εμεπξίζθεηαη ινγηζηηθψο κε ηελ έθπησζε απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα ηνπο ησλ εμφδσλ.ηελ πεξίπησζε απηή γηα ηελ εθαξκνγή ηεο θαη φηαλ δελ δηελεξγήζεθε απνγξαθή ή 30

31 δελ ππάξρεη ηέηνηα ππνρξέσζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ, σο απνγξαθή ιήμεο ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ είλαη κε πνζνζηφ δέθα ηηο εθαηφ (10%) επί ησλ αγνξψλ ηεο πεξηφδνπ απηήο θαη σο απνγξαθή έλαξμήο πνζνζηφ δέθα ηηο εθαηφ (10%) επί ησλ αγνξψλ ηεο πξνεγνχκελεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ. Αλ πξναηξεηηθά έρεη ζπληαρζεί απνγξαθή έλαξμεο θαη ιήμεο, γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θαζαξνχ εηζνδήκαηνο ιακβάλνληαη ππφςε ηα δεδνκέλα απηψλ, κε πξνυπφζεζε φηη ζα ζπλερηζζεί ε ζχληαμε ησλ απνγξαθψλ γηα κία ηξηεηία απφ ηε ζχληαμε ηεο πξψηεο πξναηξεηηθήο απνγξαθήο ιήμεο. Αλ δελ ηεξεζεί ε ππνρξέσζε απηή, επηβάιινληαη νη πξνβιεπφκελεο απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ θπξψζεηο γηα ηε κε ζχληαμε απνγξαθήο. Γηα ηηο επηρεηξήζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ πνπ ηεξνχλ βηβιία θαη ζηνηρεία δεχηεξεο θαηεγνξίαο ηνπ Κψδηθα Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ θαη νη νπνίεο θαηά ηε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν πξαγκαηνπνίεζαλ αθαζάξηζηα έζνδα κέρξη θαη πελήληα νρηψ ρηιηάδεο επηαθφζηα (58700,00)Eπξψ ην θαζαξφ εηζφδεκα ηνπο, φπσο απηφ εμεπξίζθεηαη ινγηζηηθψο δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν απφ απηφ πνπ πξνζδηνξίδεηαη εμσινγηζηηθφο. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηηο κηθηέο επηρεηξήζεηο πψιεζεο ή παξαγσγήο θαη παξνρήο ππεξεζηψλ πνπ ηεξνχλ βηβιία δεχηεξεο θαηεγνξίαο ηνπ Κψδηθα Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ. 31

32 4. ΔΝΣΤΠΟ Δ Ποιοι Τποβάλλοςν Σο Ένηςπο Δ3 Σν έληππν απηφ ππνβάιιεηαη απφ φια ηα θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα πνπ αζθνχλ επηρείξεζε ή ειεπζέξην επάγγεικα, αλεμάξηεηα απφ ηε κνξθή, ην είδνο θαη ην ραξαθηήξα ηνπο (θεξδνζθνπηθφ ή κε), εθφζνλ ηεξνχλ βηβιία νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο ηνπ ΚΒ ή ππνρξενχληαη ζηελ ηήξεζε ηέηνησλ βηβιίσλ θαη δελ ηα ηεξνχλ ή απαιιάζζνληαη απφ ηελ ππνρξέσζε ηήξεζεο βηβιίσλ ηνπ ΚΒ. Γειαδή ππνβάιιεηαη ηφζν απφ ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ αζθνχλ επηρείξεζε ή επάγγεικα, φζν θαη απφ ηηο Ο.Δ. θαη ηηο Δ.Δ., ηηο θνηλσλίεο αζηηθνχ δηθαίνπ πνπ αζθνχλ επηρείξεζε ή επάγγεικα, ηηο αζηηθέο θεξδνζθνπηθέο ή κε εηαηξίεο, ηηο ζπκκεηνρηθέο ή αθαλείο, ηηο θνηλνπξαμίεο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ ΚΒ, ηηο Δ.Π.Δ., ηηο Α.Δ., θαζψο θαη ηα ππφινηπα ππφρξεα λνκηθά πξφζσπα ηνπ άξζξνπ 101 ηνπ Ν.2238/1994. ε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ ππνθαηαζηήκαηα, ππνβάιιεηαη έλα έληππν γηα ην ζχλνιν ηεο επηρείξεζεο. Σν Έληππν Δ3 δελ ππνβάιιεηαη απφ ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ είλαη εηαίξνη ή κέιε, θαηά πεξίπησζε, ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν. Οη αιινδαπέο εκπνξνβηνκεραληθέο θαη λαπηηιηαθέο επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ 32

33 εγθαηαζηήζεη ζηε ρψξα καο γξαθεία, ζχκθσλα κε ηνπο Α.Ν.378/1968 θαη Α.Ν.89/1967, φπσο ηζρχνπλ, θαζψο θαη νη εκεδαπέο λαπηηιηαθέο επηρεηξήζεηο πνπ θνξνινγνχληαη κε ηηο εηδηθέο δηαηάμεηο ηνπ Ν.27/1975, δελ ππνρξενχληαη ζηελ ππνβνιή ηνπ εληχπνπ "Μεραλνγξαθηθνχ Γειηίνπ Οηθνλ. ηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηψλ", θαζφζνλ δελ θνξνινγνχληαη κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο πεξί θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηηο αιινδαπέο επηρεηξήζεηο πνπ απνθηνχλ ζηελ Διιάδα εηζνδήκαηα απφ ηελ εθκίζζσζε αθηλήησλ, αθνχ δελ έρνπλ κφληκε εγθαηάζηαζε ζηε ρψξα καο θαη δελ απνθηνχλ άιια εηζνδήκαηα πιελ απηψλ πνπ αλαθέξνληαη πην πάλσ. Οη απηνθηλεηηζηέο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο Η.Μ.Δ. δηαηεξνχλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.383/1976, ηελ ηδηφηεηα ηνπ επαγγεικαηία απηνθηλεηηζηή ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο θαη, θαη' αθνινπζία, σο εθκεηαιιεπηέο απηνθηλήησλ θνξηεγψλ δεκφζηαο ρξήζεο, ππνρξενχληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΚΒ λα ηεξνχλ βηβιία εζφδσλ - εμφδσλ θαη θαηά ζπλέπεηα ππνβάιινπλ θαλνληθά θαη ην έληππν απηφ. Οη θνηλσλίεο ιεσθνξείσλ εληαγκέλσλ ζε ΚΣΔΛ ππνβάιινπλ δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο (Έληππν Δ5) ζην φλνκά ηνπο θαη κε ηε δήισζε απηή ζπλππνβάιινπλ θαη ην Έληππν Δ3. ε πεξίπησζε κεηαηξνπήο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ 2000 Δ.Δ. ζε Ο.Δ. θαη αληίζηξνθα, ππνβάιιεηαη κία δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο πνπ πεξηιακβάλεη ηα θαζαξά θέξδε φιεο ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ θαη έλα κφλν Έληππν Δ3 κε φια ηα δεδνκέλα. Φπζηθά πξφζσπα ηα νπνία αζθνχλ γεσξγηθή εθκεηάιιεπζε θαη ηα νπνία δελ ηεξνχλ ή ηεξνχλ βηβιία Β' θαηεγνξίαο ηνπ ΚΒ, δελ ζπλππνβάιινπλ ην έληππν απηφ. Αληίζεηα, ην έληππν απηφ ζα ζπλππνβιεζεί κε ην Έληππν Δ5 απφ ηνπο ππφρξενπο πνπ δειψλνπλ εηζνδήκαηα απφ γεσξγηθή εθκεηάιιεπζε Πωρ και Πόηε Τποβάλλεηαι ηο Ένηςπο Δ3 Σν Έληππν Δ3 ζπλνδεχεη ηε δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ηνπ ππφρξενπ 33

34 θαη ππνβάιιεηαη ζε δχν αληίηππα. Σξίην αληίηππν ηνπ εληχπνπ κπνξεί λα ζεσξεζεί ζηελ νηθεία έλδεημε απφ ηνλ ππάιιειν ηεο ΓΟΤ πνπ παξαιακβάλεη ηε δήισζε θαη λα επηζηξαθεί ζην θνξνινγνχκελν σο απφδεημε παξαιαβήο (θαη φρη αθξηβέο αληίγξαθν απηνχ). Σν έληππν απηφ ζπλππνβάιιεηαη κε ηε δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ηνπ ππφρξενπ (θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ), ρσξίο λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα ππνβιεζεί ρσξηζηά απφ ην θπξίσο έληππν ηεο δήισζεο. Σν Έληππν Δ3 δχλαηαη λα ππνβάιιεηαη ζε ζπλερή κεραλνγξαθηθά έληππα, γηα ηα νπνία ηζρχνπλ αλάινγα φζα νξίδνληαη ζηελ ππ' αξηζ /2760/Α0012/ΠΟΛ.1295/ απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ Πωρ ςμπληπώνεηαι ηο Ένηςπο Δ3 Κάζε θνξνινγνχκελνο απφ ηνπο ππφρξενπο ζα ζπκπιεξψλεη ηνπο πίλαθεο εθείλνπο ηνπ εληχπνπ πνπ ηνλ αθνξνχλ. Αλ ν ρψξνο θάπνηνπ πίλαθα ηνπ Δληχπνπ Δ3 δελ επαξθεί γηα ηελ αλαιπηηθή θαηαρψξηζε φισλ ησλ ζρεηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ππφρξενπ, απηά ζα γξάθνληαη ζε ρσξηζηφ ραξηί πνπ ζα έρεη ηελ ίδηα γξακκνγξάθεζε κε ηνλ νηθείν πίλαθα θαη ην νπνίν ζα ζπξξάπηεηαη ζηνλ πίλαθα ηνπ Δληχπνπ Δ3 γηα ηνλ νπνίν θαηαξηίζζεθε. Δπίζεο, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη απφζπαζκα άιινπ εληχπνπ. ε πεξίπησζε πνπ πξέπεη λα ζεκεησζεί "Υ" ζε ηεηξαγσλίδην θαη ην ηεηξαγσλίδην έρεη ιεθηηθφ θαη αξηζκεηηθφ κέξνο, ην "Υ" ζεκεηψλεηαη ζην ιεθηηθφ κέξνο ηνπ ηεηξαγσληδίνπ θαη φρη ζην αξηζκεηηθφ. ΠΡΟΟΥΖ Οπνηαδήπνηε κεηαβνιή πνπ επήιζε ζηελ θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο κέζα ζηε ρξήζε ηνπ έηνπο, φπσο π.ρ. αιιαγή επσλπκίαο, αιιαγή έδξαο ηεο επηρείξεζεο, αληηθεηκέλνπ εξγαζηψλ, ίδξπζεο ή θαηάξγεζεο ππνθαηαζηεκάησλ - γξαθείσλ - απνζεθψλ θ.ιπ., δελ κπνξεί λα δεισζεί ζην έληππν Δ3, εάλ 34

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΘΔΜΑ : ΒΗΒΛΗΑ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΑ Β ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΚΑΗ ΦΟΡΟ ΠΡΟΣΗΘΔΜΔΝΖ ΑΞΗΑ.

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΘΔΜΑ : ΒΗΒΛΗΑ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΑ Β ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΚΑΗ ΦΟΡΟ ΠΡΟΣΗΘΔΜΔΝΖ ΑΞΗΑ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΘΔΜΑ : ΒΗΒΛΗΑ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΑ Β ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΚΑΗ ΦΟΡΟ ΠΡΟΣΗΘΔΜΔΝΖ ΑΞΗΑ Σεο ΥΑΣΕΖΠΑΟΤ ΔΛΔΝΖ Τπνβιεζείζα ζηελ θαζεγήηξηα θ. ΚΔΡΔΝΗΓΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 4ΙΙΡΗ-Η. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 17 Γεκεμβρίοσ 2010

ΑΓΑ: 4ΙΙΡΗ-Η. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 17 Γεκεμβρίοσ 2010 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ Γ/ΝΗ ΔΛΔΓΥΟΤ/ΣΜΗΜΑ Α ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡ. ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ/ΣΜΗΜΑ A Γ/ΝΗ Φ.Π.Α./ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Ηνπλίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. 1. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α' 2. Γ/ΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΤΑ. Αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθφινπζα:

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΤΑ. Αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθφινπζα: ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΤΑ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 30 Ηνπλίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 1. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΑΜΔΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ: 1106 AΓΑ:4ΑΘΞΖ-ΔΖ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΠΟΛ: 1106 AΓΑ:4ΑΘΞΖ-ΔΖ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 11 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓIEΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 10 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992)

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 10 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 10 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΘΔΜΑ: Σξφπνο ηήξεζεο βηβιίνπ επίζθεςεο αζζελψλ Έθδνζε α.π.π. απφ γηαηξνχο πνπ ζπκβάιινληαη κε αζθαιηζηηθά ηακεία θαη ην Γεκφζην.... 4 ΘΔΜΑ: Έθδνζε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013. ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 19 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ λ.1809/1988

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ λ.1809/1988 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ λ.1809/1988 α) Μεραλνγξαθηθά εθδηδφκελα ζηνηρεία ήκαλζε κε ηε ρξήζε ΔΑΦΓ... 5 ΘΔΜΑ: Απαιιαγή ησλ ηεξνχλησλ πξφζζεηα βηβιία ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ π.δ. 186/1992 (Κ.Β..),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 3 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992)

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 3 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 3 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΘΔΜΑ: Έλλνηα είδνπο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κ.Β..... 2 ΘΔΜΑ: Παξνρή ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ έλαληη ακνηβήο Έθδνζε ζηνηρείνπ... 2 ΘΔΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ πξφζθαηα ςεθηζζέληνο λφκνπ 3996/2011.

ΘΕΜΑ: «Παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ πξφζθαηα ςεθηζζέληνο λφκνπ 3996/2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙO ΕΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΕΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΚΟΙΝ/ΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Δ/ΝΗ : ΚΑΜ ΣΜΗΜΑ : A ΣΑΥ.Δ/ΝΗ:Σηαδίνπ 29 ΣΑΥ. ΚΩΔΙΚΑ : 101 10 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ : Γ.Παηνχλα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1184 ΠΡΟ: Απνδέθηεο Π.Γ.

ΠΟΛ. 1184 ΠΡΟ: Απνδέθηεο Π.Γ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ι. ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡ/KΩΝ & ΣΔΛ/ΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ Α. ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 1. 12 ε Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑTA Α - B 2. 15 ε Γ/ΝΗ ΚΒ 3. 14 ε Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑ Α 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΦΠΑ Α ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΒΗΒΛΗΧΝ ΔΗΖΓΖΣΖ: θα. ΧΣΖΡΗΟΤ ΥΡΗΣΗΝΑ ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ: ΑΡΡΖ ΟΦΗΑ ΚΑΒΑΛΑ 2006 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ει. ΠΡΟΛΟΓΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση. 11004/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ. ΠΡΟ: Ω Π.Γ Πιεξνθνξίεο : Γφζεο Δι. Σειέθσλν : 210 3375149 FAX : 210 3375001

ΕΠΕΙΓΟΝ. ΠΡΟ: Ω Π.Γ Πιεξνθνξίεο : Γφζεο Δι. Σειέθσλν : 210 3375149 FAX : 210 3375001 ΕΠΕΙΓΟΝ Αζήλα, 24 επηεκβξίνπ 2013 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜ. ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ(Γ12)) ΣΜΗΜΑ Γ - Β Αξ. Πξση.: ΠΟΛ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΞΗ-5ΒΟ. ΠΟΛ.: 1142 Σ.Κ. : 101 84 ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : 210 3375316, 3375312 FAX : 210 3375001

ΑΔΑ: Β4ΛΞΗ-5ΒΟ. ΠΟΛ.: 1142 Σ.Κ. : 101 84 ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : 210 3375316, 3375312 FAX : 210 3375001 ΕΞ. ΕΠΕΘΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΜΘΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ Αζήλα, 31 Μαΐνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΦΟΡΟΛΟΓΘΚΩΝ ΚΑΘ ΣΕΛΩΝΕΘΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ Θ. ΓΕΝ. ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘΑ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΑ Β & Γ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ

ΒΙΒΛΙΑ Β & Γ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ A.T.E.I. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΑ Β & Γ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΠΟΠΣΔΤΟΤΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ : κ. ΚΔΡΔΝΙΓΟΤ ΔΛΔΤΘΔΡΙΑ ΠΟΤΓΑΣΗ: ΙΜΙΣΛΙΩΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΑΒΑΛΑ 2008 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Φνξνιφγεζε ηνπ εηζνδήκαηνο απφ αθίλεηε πεξηνπζία κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λένπ Κ.Φ.Δ. (άξζξα 39 & 40 λ.4172/2013).

ΘΔΜΑ: Φνξνιφγεζε ηνπ εηζνδήκαηνο απφ αθίλεηε πεξηνπζία κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λένπ Κ.Φ.Δ. (άξζξα 39 & 40 λ.4172/2013). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩN ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΗ Α ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α Β Σατ.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 5 ΣΟΤ Ν.2523/1997

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 5 ΣΟΤ Ν.2523/1997 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 5 ΣΟΤ Ν.2523/1997 ΘΔΜΑ: Πξφζηηκν Κ.Β.. γηα έθδνζε αζεψξεησλ δειηίσλ απνζηνιήο... 5 ΘΔΜΑ: Δπηβνιή πξνζηίκσλ Κ.Β.. ζε βάξνο ησλ θιεξνλφκσλ απνβηψζαληνο θπζηθνχ πξνζψπνπ ππνθξππηφκελνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-Α0Β FAX : 210 3375354

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-Α0Β FAX : 210 3375354 ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ Χ ΠΡΟ ΣΟΝ ΑΡΙΘ. ΠΡΧΣ. ΣΗ ΓΝΧΜΟΓΟΣΗΗ ΠΟΤ ΑΝΑΦΔΡΔΣΑΙ ΣΗ ΔΛΙΓΑ 7 (478 ανηί 479), ΓΙΟΡΘΧΗ ΣΟΤ ΓΔΤΣΔΡΟΤ ΔΓΑΦΙΟΤ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 62 ΚΑΙ Χ ΠΡΟ ΣΟ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΚΑΣΑΥ.ΗΜΔΙΧΜΑΣΧΝ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ).

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κώδ.: 101 84

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ & ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15ε) ΣΜΖΜΑΣΑ Β'-Α'

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ & ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15ε) ΣΜΖΜΑΣΑ Β'-Α' ΠΟΛ.1023/20.1.2014 Δθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Απεηθφληζεο πλαιιαγψλ (λ. 4093/2012, ππνπαξάγξαθνο Δ1) απφ 1.1.2014, κεηά ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ επήιζαλ κε ην άξζξν 51 ηνπ λ. 4223/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΩΓΗΚΑ ΒΗΒΛΗΩΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15 ε ) ΣΜΖΜΑΣΑ: Α - Β - Γ

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΩΓΗΚΑ ΒΗΒΛΗΩΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15 ε ) ΣΜΖΜΑΣΑ: Α - Β - Γ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΩΓΗΚΑ ΒΗΒΛΗΩΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15 ε ) ΣΜΖΜΑΣΑ: Α - Β - Γ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΔ ΛΤΔΗ ΔΣΩΝ 2006 & 2007 ζε θνξνινγηθά ζέκαηα: - Κ.Β.. (π.δ. 186/1992 ΦΔΚ Α 84) - Ν. 2523/1997 (ΦΔΚ Α 179) - Ν. 1809/1988 (ΦΔΚ Α

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Μαΐοσ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ: Γηεπθξηλίζεηο ζην πιαίζην ρεηξηζκνύ ησλ ππνζέζεσλ θνξνινγνπκέλσλ πνπ έρνπλ απνζηείιεη εκβάζκαηα ζην εμσηεξηθό θαηά ηα έηε 2009-2011

ΘΔΚΑ: Γηεπθξηλίζεηο ζην πιαίζην ρεηξηζκνύ ησλ ππνζέζεσλ θνξνινγνπκέλσλ πνπ έρνπλ απνζηείιεη εκβάζκαηα ζην εμσηεξηθό θαηά ηα έηε 2009-2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΔΜΑΗΟΔΡΗΘΑ ΔΞΔΗΓΝΛ ΞΝΟΓΔΗΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ Αζήλα, 21 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΓΖΚΝΠΗΩΛ ΔΠΝΓΩΛ 1.ΓΔΛΗΘΖ Γ/ΛΠΖΦΝΟΝΙΝΓΗΑΠ ΞΝΙ: 1033 Α. ΓΙΔΤΘΤ ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1006 ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΠΟΛ. 1006 ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ ΚΑΙ ΕΙΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΥΕΔΙΑΜΟΤ ΣΜΗΜΑ Γ Σαχ. Δ/νζη: Καξ. εξβίαο 10 Σαχ.

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΔΡΙ ΣΗ ΙΓΡΤΗ, ΣΩΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΣΗ ΔΠΟΠΣΔΙΑ ΣΩΝ ΣΑΜΔΙΩΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΩΝ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥΩΝ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2012

O ΠΔΡΙ ΣΗ ΙΓΡΤΗ, ΣΩΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΣΗ ΔΠΟΠΣΔΙΑ ΣΩΝ ΣΑΜΔΙΩΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΩΝ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥΩΝ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2012 661 Δ.Δ. Παπ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Γ.Π. 204/2014 Απ. 4773, 15.4.2014 Απιθμόρ 204 Οι πεπί ηυν Ταμείυν Δπαγγελμαηικών Σςνηαξιοδοηικών Παποσών Κανονιζμοί ηος 2014, οι οποίοι εκδόθηκαν από ηο Υποςπγικό Σςμβούλιο δςνάμει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ4Η-1ΦΤ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α

ΑΔΑ: ΒΕΤ4Η-1ΦΤ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α ΑΔΑ: ΒΕΤ4Η-1ΦΤ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ θαη ΔΞΗΠΖΚΑΛΠΔΗΠ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΡΖ ΠΚΞΙΖΟΩΠΖ ΡΖΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΞΟΝΠΓΗΝΟΗΠΚΝ ΘΔΦΑΙΑΗΝ. Γηα ηε ρξήζε ηεο εθαξκνγήο ζα πξέπεη ν θνξνινγνχκελνο λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΩΗ-ΥΨΥ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ. Αζήλα, 26 Ηνπλίνπ 2013 ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛ4ΩΗ-ΥΨΥ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ. Αζήλα, 26 Ηνπλίνπ 2013 ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΓΟΓΩΝ Η. ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ(Γ12) ΣΜΖΜΑ Α ΗΗ. ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚ. ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ Γ/ΝΖ ΟΡΓΑΝΩΖ (Γ6) ΣΜΖΜΑΣΑ Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: «Έκηαζη εθαπμογήρ ηηρ Α.Τ.Ο. ΠΟΛ. 1065/2010 για ηοςρ αγπόηερ πος πωλούν ηα πποϊόνηα ηοςρ από λαϊκέρ αγοπέρ. - Παποσή διεςκπινίζεων»

ΘEMA: «Έκηαζη εθαπμογήρ ηηρ Α.Τ.Ο. ΠΟΛ. 1065/2010 για ηοςρ αγπόηερ πος πωλούν ηα πποϊόνηα ηοςρ από λαϊκέρ αγοπέρ. - Παποσή διεςκπινίζεων» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΟΙΥΔΙΩΝ (15 η ) ΣΜΗΜΑΣΑ Α -Β -Γ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Φ.Π.Α. ΣΜΗΜΑΣΑ: Α -

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΛ 1097/09-04-2014 Καζνξηζκφο ηνπ αθξηβνχο πεξηερνκέλνπ θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηέρνληαη ζην Φάθειν Σεθκεξίσζεο, ζην Βαζηθφ Φάθειν Σεθκεξίσζεο, ηνλ Διιεληθφ Φάθειν Σεθκεξίσζεο θαη ην πλνπηηθφ Πίλαθα

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ

Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ 1. Γλωζζάπιο 1.1 Τιμή Σςνεπγάηη ε ηηκή κε ηελ νπνία ν πλεξγάηεο αγνξάδεη ηα πξντφληα ηεο FM GROUP απφ ηελ FM GROUP Διιάδνο ή απφ θάπνην άιιν ππνθαηάζηεκα ηεο FM

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΗΑΣΡΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ Ν.Π.Γ.Γ Κξηηνβνπιίδνπ 19 712 01 ΣΖΛ:-FAX:2810-283385 e-mail: info@ish.gr Πξνο Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ, θ. Παπαθσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

«α) Η παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3614/2007 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:

«α) Η παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3614/2007 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ & ΕΙΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΙΠΡΑΞΕΩΝ ΣΜΗΜΑ Α Ταρ. Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013

DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013 DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013 ΑΘΖΛΑ 2010 Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ DIGI RETAIL «Δνίζσςζη λιανεμποπίος για ηην ςλοποίηζη τηθιακών επενδύζευν» ΔΞΗΙΔΜΗΚΔΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ ΠΔΙ 3 ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΞΝΒΝΙΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων παπαγπάθων 18, 21 και 45 ηος άπθπος 3 ηος ν.4110/2013.

ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων παπαγπάθων 18, 21 και 45 ηος άπθπος 3 ηος ν.4110/2013. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓ/ΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑTA: A - Β Αζήλα, 29 Απξηιίνπ 2013 Σασ. Γ/νζη:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΝΟΜΗΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ

ΘΔΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΝΟΜΗΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΘΔΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΝΟΜΗΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ ΛΑΕΑΡΗΓΟΤ Η. ΠΑΡΘΡΔΝΑ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΠΑΡΥΑΡΗΓΖ ΒΑΗΛΔΗΟ ΚΑΒΑΛΑ ΟΚΣΩΒΡΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 1. ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΣΜΖΜΑ Φ.Μ.Α.Π. 2. Γ.Γ.Π.. Γ/ΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Ζ/Τ EΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10».

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4/1/2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΚΟΙΝΩΝ. ΑΦΑΛΙΔΩΝ Α.Π. Φ 80000/νηθ.33384/2415 Γ/ΝΗ ΚΤΡIΑ ΑΦΑΛΙΗ ΜΙΘΩΣΩΝ ΣΜΗΜΑ: Γ ΣΑΥ. Γ/ΝΗ: ΣΑΓΙΟΤ 29 ΣΑΥ. ΚΩΓΙΚ: 101 10

Διαβάστε περισσότερα

Πξαθηηθόο θνξνινγηθόο νδεγόο: κέξνο 7 ν

Πξαθηηθόο θνξνινγηθόο νδεγόο: κέξνο 7 ν Πξαθηηθόο θνξνινγηθόο νδεγόο: κέξνο 7 ν Ση πξέπεηλα πξνζέμνπκεζηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ηεο δήισζεο. Βήκα - βήκα θαη θσδηθό θσδηθό ηα έληππα Δ1, E2, Δ3, κε παξαδείγκαηα θαη αζθήζεηο. Ση ηζρύεη γηα θάζε

Διαβάστε περισσότερα

Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων

Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων Αξηζκ. A8/48012/5053/12 (ΦΔΚ 3052 Β/18-11-2012) : Φνξήγεζε αδεηψλ θπθινθνξίαο βπηηνθφξσλ θνξηεγψλ απηνθηλήησλ ηδησηηθήο ρξήζεο ζε θαηφρνπο άδεηαο Ληαληθήο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A.

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ρόδνο, 11 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 2223 Σαρ. Δ/λζε: Πιαηεία Ειεπζεξίαο 1, Δηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ: 85100, Ρόδνο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 13 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 13 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Οθησβξίνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΞΑΙΡ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 31 Μαΐνπ 2013 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜ. ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ Γ Σαρ. Γ/λζε : Καξ. εξβίαο 10 Σ.Κ : 10184

Διαβάστε περισσότερα

N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο.

N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο. N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο. Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑΠ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΔΝΣΑΞΗ, ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ & ΠΛΗΡΩΜΗ. Γικαιολογηηικά Ένηαξηρ (ενηόρ 60 ημεπών από ηην ένηαξη) ΓΡΑΗ 1

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΔΝΣΑΞΗ, ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ & ΠΛΗΡΩΜΗ. Γικαιολογηηικά Ένηαξηρ (ενηόρ 60 ημεπών από ηην ένηαξη) ΓΡΑΗ 1 ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΔΝΣΑΞΗ, ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ & ΠΛΗΡΩΜΗ Γικαιολογηηικά Ένηαξηρ (ενηόρ 60 ημεπών από ηην ένηαξη) ΓΡΑΗ 1 Τπό ζύζηαζη επισειπήζειρ (ίδξπζε κεηά ηελ 12/10/2011 κέρξη θαη 60 εκεξνινγηαθέο εκέξεο κεηά ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ : ΛΟΓΙΣΙΚΟΙ ΥΔΙΡΙΜΟΙ ΣΟΤ Φ.Π.Α Δ ΔΜΠΟΡΙΚΔ ΚΑΙ ΜΔΣΑΠΟΙΗΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ : ΛΟΓΙΣΙΚΟΙ ΥΔΙΡΙΜΟΙ ΣΟΤ Φ.Π.Α Δ ΔΜΠΟΡΙΚΔ ΚΑΙ ΜΔΣΑΠΟΙΗΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ Α.Σ.Δ.Ι ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΘΔΜΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ : ΛΟΓΙΣΙΚΟΙ ΥΔΙΡΙΜΟΙ ΣΟΤ Φ.Π.Α Δ ΔΜΠΟΡΙΚΔ ΚΑΙ ΜΔΣΑΠΟΙΗΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΔΤΑΓΓΔΛΙΓΟΤ ΑΡΣΔΜΙ ΠΟΤΓΑΣΡΙΑ : ΦΤΛΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Διδικό καθεζηώρ καηαβολήρ ΦΠΑ καηά ηον σπόνο ηηρ είζππαξηρ, ζύμθωνα με ηο άπθπο 39.β ηος Κώδικα ΦΠΑ» ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΘΔΜΑ: «Διδικό καθεζηώρ καηαβολήρ ΦΠΑ καηά ηον σπόνο ηηρ είζππαξηρ, ζύμθωνα με ηο άπθπο 39.β ηος Κώδικα ΦΠΑ» ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Αζήλα, 30.9.2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Η. ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 1. 14 η Γ/ΝΖ ΦΠΑ ΣΜΖΜΑ Α 2. 15 η Γ/ΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΩΝ ΣΜΖΜΑ Α, Β ΗΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Φοπολογική μεηασείπιζη ηυν πποβλέτευν για απόζβεζη επιζθαλών απαιηήζευν μεηά ηην έναπξη ιζσύορ ηυν διαηάξευν ηος νέος Κ.Φ.Δ. (ν.4172/2013).

ΘΔΜΑ: Φοπολογική μεηασείπιζη ηυν πποβλέτευν για απόζβεζη επιζθαλών απαιηήζευν μεηά ηην έναπξη ιζσύορ ηυν διαηάξευν ηος νέος Κ.Φ.Δ. (ν.4172/2013). ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 2 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 4ΑΓ3Κ-1. Αρηζκ. Δγθσθιίοσ: 30

ΑΓΑ: 4ΑΓ3Κ-1. Αρηζκ. Δγθσθιίοσ: 30 ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα 20 Απρηιίοσ 2011 Α) ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΗ & Αρηζκ. Πρφη.: 19664 ΗΛ/ΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΣΟΠ. ΑΤΣ/Η Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΣΑ ΠΡΟ: α) Αποθεληρφκέλες ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ : Κοινοποίηζη διαηάξευν ηηρ πύθμιζηρ ηος άπθπος 43 ηος ν. 4174/2013 (Α 170), όπυρ ιζσύει.

ΘΔΜΑ : Κοινοποίηζη διαηάξευν ηηρ πύθμιζηρ ηος άπθπος 43 ηος ν. 4174/2013 (Α 170), όπυρ ιζσύει. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ Α.ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ Α,Β,Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ 1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Παξνπζίαζε θαη Αλάιπζε ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ησλ Δπηρεηξήζεσλ Τπνβιεζείζα ζηελ θαζεγήηξηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, / /2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Αριθ. πρωη:. ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ Πιεξ.: Δ. Σζνπξάθε, Κ. ηνπξλάξαο Σει.:

Διαβάστε περισσότερα

Σειεπηαία ελεκέξσζε:26/6/2014 Σει. Δπηθνηλσλίαο γηα παξνρή δηεπθξηλίζεσλ ζε ζέκαηα Φνξνινγίαο Κεθαιαίνπ: 210-3375827

Σειεπηαία ελεκέξσζε:26/6/2014 Σει. Δπηθνηλσλίαο γηα παξνρή δηεπθξηλίζεσλ ζε ζέκαηα Φνξνινγίαο Κεθαιαίνπ: 210-3375827 26 β) Αλψλπκεο εηαηξείεο θαη εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο νη νπνίεο έρνπλ σο ζθνπφ, ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ ηνπο, ηελ αγνξά, δηαρείξηζε, επέλδπζε θαη εθκεηάιιεπζε αθηλήησλ. γ) Οη λνκηθέο νληφηεηεο

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1179 ΑΔΑ: ΒΛ4ΣΗ-4ΙΒ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ: B 1762/ 19.7.2013

ΠΟΛ. 1179 ΑΔΑ: ΒΛ4ΣΗ-4ΙΒ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ: B 1762/ 19.7.2013 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ: B 1762/ 19.7.2013 ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΩ ΔΠΔΗΓΟΤΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 18 Ηνπιίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α) ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ 1) ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ. Σειέθσλν : 210-3375149 Fax : 210-3375001 Β. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛ. 1077 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΚΔΠΤΟ

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ. Σειέθσλν : 210-3375149 Fax : 210-3375001 Β. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛ. 1077 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΚΔΠΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΦΔΚ Β 1141/2012 ΑΓΑ: Β4ΩΜΖ ΕΩ0 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 26 Μαπηίος 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα) θαη Καηάζηαζεο Φνξνινγηθήο Αλακφξθσζεο θορολογικού έηοσς 2014.

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα) θαη Καηάζηαζεο Φνξνινγηθήο Αλακφξθσζεο θορολογικού έηοσς 2014. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ:7ΦΒΚΖ - ΥΝΩ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 28 Απξηιίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΑΜΔΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Μέηξα αληηκεηώπηζεο θνξνδηαθπγήο/ θνξναπνθπγήο. Άξζξν 21, Ν.4321/2015

Μέηξα αληηκεηώπηζεο θνξνδηαθπγήο/ θνξναπνθπγήο. Άξζξν 21, Ν.4321/2015 Μέηξα αληηκεηώπηζεο θνξνδηαθπγήο/ θνξναπνθπγήο Άξζξν 21, Ν.4321/2015 Φνξνινγηθό πεξηβάιινλ UK Diverted Profits Tax Άξζξν 21 ηνπ Ν. 4321/2015 2 Φνξνινγηθό πεξηβάιινλ Δηζαγσγή δξάζεσλ πάηαμεο ηεο θνξναπνθπγήο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΥΤ ΡΟΜΗΚΩ. Αξηζµ. Πξσηνθφιινπ... Αξηζµ. Μεηξψνπ... Ζµεξνµελία: 28/06/2012

ΣΑΥΤ ΡΟΜΗΚΩ. Αξηζµ. Πξσηνθφιινπ... Αξηζµ. Μεηξψνπ... Ζµεξνµελία: 28/06/2012 ΚΑΣΑΘΔΖ... ΣΑΥΤ ΡΟΜΗΚΩ. Αξηζµ. Πξσηνθφιινπ... Αξηζµ. Μεηξψνπ... Ζµεξνµελία: 28/06/2012 ΖΛΩΖ πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο 2012 θαηά ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 3213 / 2003 (ΦΔΚ 309/Α/31-12-2003) Παξαιήπηεο ηεο δήισζεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΔΝΣΑΞΗ, ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ & ΠΛΗΡΩΜΗ. Γικαιολογηηικά Ένηαξηρ (ενηόρ 60 ημεπών από ηην ένηαξη) ΓΡΑΗ 1

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΔΝΣΑΞΗ, ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ & ΠΛΗΡΩΜΗ. Γικαιολογηηικά Ένηαξηρ (ενηόρ 60 ημεπών από ηην ένηαξη) ΓΡΑΗ 1 ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΔΝΣΑΞΗ, ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ & ΠΛΗΡΩΜΗ Γικαιολογηηικά Ένηαξηρ (ενηόρ 60 ημεπών από ηην ένηαξη) ΓΡΑΗ 1 Τπό ζύζηαζη επισειπήζειρ (ίδξπζε κεηά ηελ 12/10/2011 κέρξη θαη 60 εκεξνινγηαθέο εκέξεο κεηά ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΓΖΓΗΔΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΝΒΝΙΖ ΘΑΗ ΠΛΡΑΜΖ ΡΖΠ ΓΖΙΥΠΖΠ ΠΡΝΗΣΔΗΥΛ ΑΘΗΛΖΡΥΛ ΔΡΝΠ 2011 (ΔΛΡΞΝ Δ9) Α. Αιιαγέο ζηε δήισζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ έηνπο 2011

ΝΓΖΓΗΔΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΝΒΝΙΖ ΘΑΗ ΠΛΡΑΜΖ ΡΖΠ ΓΖΙΥΠΖΠ ΠΡΝΗΣΔΗΥΛ ΑΘΗΛΖΡΥΛ ΔΡΝΠ 2011 (ΔΛΡΞΝ Δ9) Α. Αιιαγέο ζηε δήισζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ έηνπο 2011 ΝΓΖΓΗΔΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΝΒΝΙΖ ΘΑΗ ΠΛΡΑΜΖ ΡΖΠ ΓΖΙΥΠΖΠ ΠΡΝΗΣΔΗΥΛ ΑΘΗΛΖΡΥΛ ΔΡΝΠ 2011 (ΔΛΡΞΝ Δ9) Α. Αιιαγέο ζηε δήισζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ έηνπο 2011 Β. πφρξενη ζε ππνβνιή δήισζεο ζηνηρείσλ αθηλήησλ (Δ9) Γ. Ρξφπνο

Διαβάστε περισσότερα

Ε1 & Ε2 2015. Τι πρέπει να προςέξω ςτην φετινή μου φορολογική δήλωςη

Ε1 & Ε2 2015. Τι πρέπει να προςέξω ςτην φετινή μου φορολογική δήλωςη Ε1 & Ε2 2015 Τι πρέπει να προςέξω ςτην φετινή μου φορολογική δήλωςη Η πλατφόρμα του Τaxisnet για την υποβολή των φετινϊν φορολογικϊν ςασ δηλϊςεων άνοιξε. Υπάρχουν κάποια ςημεία και φζτοσ ςτα οποία οι φορολογοφμενοι

Διαβάστε περισσότερα