Ορί ρ ζ ί οντ ον ας τ ις ι οµάδες κ αι π ρωτ ω οβουλίες αυτοβοήθειας/ αλληλοβοήθε οβοήθ ι ε α ι ς (Wilson, 1995).

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ορί ρ ζ ί οντ ον ας τ ις ι οµάδες κ αι π ρωτ ω οβουλίες αυτοβοήθειας/ αλληλοβοήθε οβοήθ ι ε α ι ς (Wilson, 1995)."

Transcript

1

2 Ορίζοντας τις οµάδες και πρωτοβουλίες αυτοβοήθειας/ αλληλοβοήθειας Μια οµάδα αυτοβοήθειας ή οµάδα αλληλοβοήθειας δηµιουργείται α ό άτοµα ου έχουν βιώσει το ίδιο ρόβληµα ή την ίδια κατάσταση στην ζωή τους, είτε άµεσα είτε µέσα α ό την οικογένεια ή τους φίλους τους. Το να µοιράζονται τις εµ ειρίες, τους βοηθάει να δώσουν ο ένας στον άλλο µια αµοιβαία υ οστήριξη µοναδικής οιότητας και να αντλήσουν ρακτικές ληροφορίες και τρό ους αντιµετώ ισης σε σχέση µε το ρόβληµά τους. Οι οµάδες είναι αυτοδιαχειριζόµενες και λειτουργούν α ό και για τα µέλη. Κά οιες οµάδες αυτοβοήθειας ε εκτείνουν τις δραστηριότητες τους (Wilson, 1995).

3 Self-help groups, also known as mutual help, mutual aid, or support groups, are groups of people who provide mutual support for each other. In a self-help group, the members share a common problem, often a common disease or addiction. Their mutual goal is to help each other to deal with, if possible to heal or to recover from, this problem. While Michael K. Bartalos (1992) has pointed out the contradictory nature of the terms self-help and support, the former U.S. surgeon general C. Everett Koop has said that self-help brings together two central but disparate themes of American culture, individualism and cooperation ( Sharing Solutions 1992).

4 The original model self-help group was Alcoholics Anonymous (AA), founded in 1935 by Bill W. (William Griffith Wilson) and Dr. Bob (Robert Holbrook Smith). It is now estimated that 1 million people attend more than 40,000 groups in 100 countries (Borman 1992). AA has come to be known as a twelve-step group because its program for sobriety involves the following twelve steps:

5 Στην Ελλάδα, οι ρώτες αµιγείς οµάδες αυτοβοήθειας για εξαρτηµένους εµφανίζονται στα τέλη της δεκαετίας του 1980 και είναι οµάδες 12 βηµάτων και ιο συγκεκριµένα οµάδες Αλκοολικών Ανωνύµων. Στη συνέχεια δηµιουργούνται οµάδες Ναρκοµανών Ανωνύµων, Οικογενειών Ανωνύµων και Οικογενειών Αλκοολικών. Η διασ ορά και εξά λωσή τους αρέµεινε σε χαµηλά ε ί εδα ως τα τέλη της δεκαετίας του 1990 και αφορούσε σε οµάδες αυτοβοήθειας, οι ο οίες βασίζονταν στη φιλοσοφία των 12 βηµάτων, ενώ κατά την τελευταία δεκαετία δια ιστώνεται µια µεγάλη αύξηση στη συγκρότηση τέτοιου τύ ου οµάδων τόσο για ανθρώ ους µε ροβλήµατα εξάρτησης όσο και για συγγενικά και φιλικά τους ρόσω α.

6 Τα δώδεκα βήµατα στα ο οία βασίζονται τα ρογράµµατα α εξάρτησης είναι: 1. Παραδεχτήκαµε ότι είµαστε ανίσχυροι α έναντι στο αλκοόλ (στα ναρκωτικά, στο φαγητό κοκ.) και ότι δεν ελέγχαµε ια τη ζωή µας. 2. Καταλήξαµε να ιστέψουµε ότι µία δύναµη µεγαλύτερη α ό µας µ ορούσε να µας ε αναφέρει στη λογική. 3. Α οφασίσαµε να αραδώσουµε τη ζωή µας και τη θέλησή µας στη φροντίδα του Θεού, ό ως εµείς τον αντιλαµβανόµαστε. 4. Κάναµε µία άφοβη και διερευνητική α ογραφή του εαυτού µας. 5. Παραδεχτήκαµε στο Θεό, στον εαυτό µας και σ έναν άλλο άνθρω ο την ακριβή φύση των σφαλµάτων µας. 6. Είµαστε α ολύτως έτοιµοι να αφήσουµε το Θεό να εξαλείψει όλα τα ελαττώµατα του χαρακτήρα µας. 7. Τα εινά Τον αρακαλέσαµε να µας α αλλάξει α ό αυτά τα ελαττώµατα. 8. Κάναµε έναν κατάλογο όλων των ανθρώ ων ου είχαµε βλάψει και γίναµε ρόθυµοι να ε ανορθώσουµε τα λάθη µας. 9. Κάναµε άµεσες ε ανορθώσεις σε όσους ανθρώ ους ήταν δυνατό, εκτός α ό τις ερι τώσεις ου αυτό θα έκανε ζηµιά σ αυτούς ή σε άλλους. 10. Συνεχίζουµε να κάνουµε την ροσω ική µας α ογραφή και όταν σφάλλουµε το αραδεχόµαστε αµέσως. 11. Ζητήσαµε µέσω της ροσευχής και του διαλογισµού να βελτιώσουµε τη συνειδητή ε αφή µας µε το Θεό, ό ως εµείς τον αντιλαµβανόµαστε, ροσευχόµενοι µόνο να µας γνωρίσει τη θέλησή Του για µας και να µας δώσει τη δύναµη να εκ ληρώσουµε το θέληµά Του. 12. Έχοντας µία νευµατική αφύ νιση -ως α οτέλεσµα αυτών των βηµάτων- ροσ αθήσαµε να µεταφέρουµε αυτό το µήνυµα και σε άλλους αλκοολικούς (ναρκοµανείς, ψυχαναγκαστικούς υ ερφάγους κοκ.) και να εφαρµόσουµε αυτές τις αρχές σε όλες τις υ οθέσεις της ζωής µας.

7 Ο ΑΛΚΟΟΛΙΣΜΟΣ ΩΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Το 1962 η Ruth Fox κάνει µια ε αναστατική δήλωση : «Κάθε µέλος της οικογένειας ε ηρεάζεται α ό το αλκοόλ- συναισθηµατικά, νευµατικά και στις ερισσότερες ερι τώσεις, οικονοµικά, κοινωνικά και συχνά σωµατικά.

8 ΚΙΝΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΝ ΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ 12 ΒΗΜΑΤΩΝ Ιδιαίτερα γνωστές οµάδες αυτοβοήθειας στον ευρω αϊκό χώρο είναι οι LINKS (Σουηδία, ανία, Νορβηγία,) οι KREUZBUND (Γερµανία), ABSTAINERS CLUBS (Πολωνία), ΟΜΑ ΕΣ HUDOLIN (Κροατία, Ιταλία, Ελλάδα), CROIX BLEU, CROIX D OR,και VIE LIBRE (Γαλλία, Ελβετία). Αυτές οι οµάδες διαφορο οιούνται σε ζητήµατα φιλοσοφίας ό ως για αράδειγµα η εφ όρου ζωής αρακολούθηση και η συνεργασία µε ειδικούς.

9 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΟΜΑ ΩΝ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ 1.Μηδαµινό οικονοµικό κόστος. 2. ιαχρονικά σταθερό α οτέλεσµα. 3.Ανά τυξη συνειδητών στάσεων ζωής. 4.Αυτοδιαχείριση-Αυτοδιοίκηση - Αυτοχρηµατοδότηση 5.Θερα εία των αιτιολογικών αραγόντων ου οδηγούν στην εξάρτηση. 6.Ταυτόχρονη ρολη τική λειτουργία. 7.Προαγωγή της ροσω ικής ανά τυξης και κατ ε έκταση της κοινωνικής ανά τυξης. 8.Ενσωµατωµένη λειτουργία ρόληψης των υ οτρο ών. 9.Προαγωγή της ιδέας της αυτοοργάνωσης και της αυτοδιαχείρισης στην αντιµετώ ιση των ψυχοκοινωνικών ροβληµάτων. 10.Ενέργο οίηση και ανάληψη ροσω ικής ευθύνης. 11.Καλλιέργεια των ανθρω ιστικών αξιών. 12.Αντιµετώ ιση δι λών διαγνώσεων

10 Ήθος της αυτοβοήθειας Αίσθηση ανήκειν Ενδυνάµωση µέσα α ό την ενεργο οίηση και την ανάληψη ευθύνης Έµφαση στη δύναµη και όχι στην αθολογία Τα λεονεκτήµατα της αλληλέγγυας στάσης, όσον αφορά αυτούς ου δίνουν βοήθεια Τα δηµιουργούµενα κοινωνικά και υ οστηρικτικά δίκτυα Η νέα κοινότητα ανθρώ ων µε συγκεκριµένες αξίες και αφηγήσεις Οι διδαχές τρό ων αντιµετώ ισης των ροβληµάτων µε βάση τη βιωµατική γνώση και τη συλλεγµένη εµ ειρία Η ροκύ τουσα συγκίνηση α ό το γνήσιο και άδολο ενδιαφέρον µεταξύ οµοτίµων ως βάση όλων των αρα άνω.

11 ΜΟΝΤΕΛΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 1.Ευκολία στην ρόσβαση. 2.Α οδοχή της ρότασης ακόµα και α ό χρήστες χαµηλού κινήτρου. 3. ιασφάλιση α ό τυχόν εκτρο ές λόγω της ε ο τείας της ολιτείας. 4.Οργανωµένη αντιµετώ ιση του στερητικού συνδρόµου.

12 ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 1. εν ροσελκύουν εύκολα χρήστες ουβρίσκονται στα αρχικά στάδια τηςχρήσης. 2.Πιθανότητες ανά τυξης ιδεολογίας«γκέτο» σε κά οιες οµάδες. 3.Ανυ αρξία υ οδοµής ε αγγελµατικήςεκ αίδευσης (ισχύει για ορισµένες οµάδες). 4.Μη οργανωµένη αντιµετώ ιση σωµατικού στερητικού συνδρόµου. 5.Κυµαινόµενη αξιο ιστία α ό οµάδα σε οµάδα 1.Τεράστιο κόστος λειτουργίας. 2.Ιδρυµατισµός ροσω ικού και θερα ευοµένων. 3.Ανά τυξη συντεχνιακής νοοτρο ίας του ροσω ικού. 4.Σύνδροµο κό ωσης του ροσω ικού(burn out). 5.Θερα ευτική αγωγή ου στις ερισσότερες ερι τώσεις α ευθύνεται στο σύµ τωµα. 6.Α ουσία ταύτισης µε το αντικείµενο. 7.Ανα αραγωγή των κυρίαρχων ιδεολογικών στάσεων ζωής. 9.Συχνή εµφάνιση φαινοµένων κατάχρησης θερα ευτικής εξουσίας. 10.Ανά τυξη αθητικότητας α ό την λευρά των θερα ευοµένων.

13

14 Καταρχήν αραδοχή ότι σε ολλά εδία έχουµε διδαχθεί α ό τις οµάδες και του γεγονότος ότι ολλές φορές αυτές γεννήθηκαν λόγω των ανε αρκειών, είτε των µοντέλων µας, είτε των κοινωνικών συνθηκών Ε ανα ροσδιορισµός των ορίων των ρόλων µας ιαρκής υ όµνηση του στόχου της υ οστήριξης αυτενεργούντων ολιτών Ανθρω ιστικά χαρακτηριστικά στη δηµιουργούµενη σχέση µε τους ενεργούς ολίτες

15 Ο σκο ός τους είναι να υ άρξουν αλλαγές στις ζωές των µελών τους και να ε ηρεάσουν σε κοινωνικό και ολιτικό ε ί εδο. Σε συχνές, συνήθως εβδοµαδιαίες συναντήσεις δίνουν έµφαση στην αυθεντικότητα, την ισότητα, µια κοινή γλώσσα ε ικοινωνίας και στην αλληλοβοήθεια. Η οµάδα είναι ένα µέσο για να αντιµετω ίσουν την εξωτερική (κοινωνική)όσο και την εσωτερική (ψυχολογική) α οµόνωση. Οι οµάδες αυτοβοήθειας δεν καθοδηγούνται α ό ε αγγελµατίες, αρόλο ου κά οιες συµβουλεύονται ειδικούς κατά καιρούς για συγκεκριµένα ζητήµατα (Matzat 1993) Βασικό χαρακτηριστικό της αυτοβοήθειας θεωρούµε την ενεργό εµ λοκή των άµεσα ενδιαφεροµένων, την ανάληψη της ροσω ικής ευθύνης και κατ ε έκταση την αναίρεση της αθητικότητας ου τείνει να χαρακτηρίζει την στάση των ολιτών σε ζητήµατα Υγείας σήµερα (Ζαφειρίδης, Λαϊνάς, 2009)

16 Σε κάθε ερί τωση η αυτοβοήθεια δεν α οτελεί ανάκεια. Α οτελεί µία αυτόνοµη ρακτική (Μ αϊρακτάρης, 1994, Rappaport, 1993), µε δική της κοσµοθεωρία, ου αρεµ ι τόντως θερα εύει (Ζαφειρίδης, 1987) και όχι ένα ε ι λέον ε αγγελµατικό εργαλείο θερα είας ενός ροβλήµατος ανάµεσα σε ολλά άλλα. Μία τέτοια θεώρηση µετακινεί τη συζήτηση α ό µία τεχνική/εργαλειακή βάση σε µία ευρύτερη ιδεολογική. Οι ιδέες και οι αρχές ου ενυ άρχουν στις οµάδες υ ερβαίνουν κατά ολύ τη συζήτηση για ε ιτυχηµένες ή µη τεχνικές και ε ηρεάζουν συνολικά τη φιλοσοφία αντιµετώ ισης της εξάρτησης. Παραδείγµατα ό ως των Α.Α., των Ν.Α. και του Synanon υ οχρεώνουν τις ε ιστήµες υγείας και τους ειδικούς να α οµακρυνθούν α ό την υ ερο τική στάση του αρελθόντος έναντι των ρωτοβουλιών των ολιτών και να δείξουν ερισσότερο ενδιαφέρον γι αυτές. Όχι όµως ένα «ακαδηµαϊκού» τύ ου ενδιαφέρον εριγραφής και ε ο τείας των ροσ αθειών αυτών, αλλά ερισσότερο συνεργασίας, α όκτησης γνώσης και σε κά οιες ερι τώσεις µαθητείας.

17 ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ

Aντιλήψεις νη ίων για την οικονοµική κρίση: Μια µελέτη ερί τωσης στην Ελλάδα

Aντιλήψεις νη ίων για την οικονοµική κρίση: Μια µελέτη ερί τωσης στην Ελλάδα Προσχολική & Σχολική Εκ αίδευση, 2013, Τόµος 1, Tεύχος 1, σσ. 108-129 e-issn: 2241-7206 Εργαστήριο Παιδαγωγικών Ερευνών & Εφαρµογών Π.Τ.Π.Ε., Πανε ιστήµιο Κρήτης doi: dx.doi.org/10.12681/ppej.22 Aντιλήψεις

Διαβάστε περισσότερα

η ηγεσια στο χωρο των οργανωσεων

η ηγεσια στο χωρο των οργανωσεων ΣΧΟΛΗ: ΙΟΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ η ηγεσια στο χωρο των οργανωσεων ΞΥΣΤΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: : ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2011 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Ε ιθυµούµε

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑ : ΤΟ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΝΑΡΚΟΜΑΝΩΝ(ΝΑ) και ΑΛΚΟΟΛΙΚΩΝ(ΑΑ) Του Φοίβου Ζαφειρίδη Τετράδια Ψυχιατρικής τ.

ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑ : ΤΟ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΝΑΡΚΟΜΑΝΩΝ(ΝΑ) και ΑΛΚΟΟΛΙΚΩΝ(ΑΑ) Του Φοίβου Ζαφειρίδη Τετράδια Ψυχιατρικής τ. 1 ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑ : ΤΟ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΝΑΡΚΟΜΑΝΩΝ(ΝΑ) και ΑΛΚΟΟΛΙΚΩΝ(ΑΑ) Του Φοίβου Ζαφειρίδη Τετράδια Ψυχιατρικής τ. 73, 2001 Εισαγωγή εν υπάρχει αµφιβολία ότι η αντιµετώπιση του

Διαβάστε περισσότερα

www.businessdoctor.gr ε ιλέγω να είµαι σοβαρός και όχι σοβαροφανής

www.businessdoctor.gr ε ιλέγω να είµαι σοβαρός και όχι σοβαροφανής «Μα τι λες ρε Πολυχρόνη! Αυτά δεν γίνονται στην Ελλάδα!» (ύφος µε αγανάκτηση για το τι ακούει άλι σήµερα) α ό γνωστό µου, λογιστή www.businessdoctor.gr ε ιλέγω να είµαι σοβαρός και όχι σοβαροφανής Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση και στάθµιση ερωτηµατολογίου για την εκτίµηση των δεξιοτήτων των γενικών ιατρών στη διάγνωση και αντιµετώπιση της άνοιας.

Μετάφραση και στάθµιση ερωτηµατολογίου για την εκτίµηση των δεξιοτήτων των γενικών ιατρών στη διάγνωση και αντιµετώπιση της άνοιας. tim ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΕΝΙΚΗ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΦΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μετάφραση και στάθµιση ερωτηµατολογίου για την εκτίµηση των δεξιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2010-2015

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2010-2015 ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2010-2015 ΜΠΑΜΠΛΗ ΧΡΥΣΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Κος ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΟΥΜΠΕΝΙΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Να διατηρηθεί µέχρι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.:

Να διατηρηθεί µέχρι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Να διατηρηθεί µέχρι Βαθµός ασφαλείας Μαρούσι, 28-07- 2010 Αριθ. Πρωτ. 93038/Γ2 Βαθµός Προτερ. ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχοκοινωνικοί και εξελικτικοί αράγοντες στην HIV λοίµωξη

Ψυχοκοινωνικοί και εξελικτικοί αράγοντες στην HIV λοίµωξη Ψυχοκοινωνικοί και εξελικτικοί αράγοντες στην HIV λοίµωξη Αθήνα, 28-11-2014 26 ο Πανελλήνιο Συνέδριο AIDS Χαντζαρά Βασιλική Παιδοψυχίατρος - /ντρια Ε.Σ.Υ Παν/κή Παιδοψυχιατρική Κλινική Νοσ/µειο Παίδων

Διαβάστε περισσότερα

τόµος 9 (2), 25 33 ηµοσιεύτηκε: εκέµβριος 2012 Hellenic Journal Sport & Recreation Management Volume 9 (2), 25-33 Released: December 2012

τόµος 9 (2), 25 33 ηµοσιεύτηκε: εκέµβριος 2012 Hellenic Journal Sport & Recreation Management Volume 9 (2), 25-33 Released: December 2012 Ερευνητική Ελληνικό Περιοδικό ιοίκηση Αθλητισµού & Αναψυχής e-journal Hellenic Journal Sports & Recreational Management 2012 Volume 9 (2), 25-33 Ελληνικό Περιοδικό ιοίκηση Αθλητισµού & Αναψυχής τόµος 9

Διαβάστε περισσότερα

ηµοκρατική σχολική διοίκηση, εκ αίδευση των µαθητών στα δικαιώµατα και αρεµβάσεις µε στόχο την ροστασία των µαθητών α ό τη βία και τις διακρίσεις

ηµοκρατική σχολική διοίκηση, εκ αίδευση των µαθητών στα δικαιώµατα και αρεµβάσεις µε στόχο την ροστασία των µαθητών α ό τη βία και τις διακρίσεις Αρ.Πρωτ.Φ.1500.2/18435/2015 ηµοκρατική σχολική διοίκηση, εκ αίδευση των µαθητών στα δικαιώµατα και αρεµβάσεις µε στόχο την ροστασία των µαθητών α ό τη βία και τις διακρίσεις Ο Συνήγορος του Πολίτη, στο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ITS ACTION PLAN Το Σχέδιο ράσης για τις Ευφυείς Μεταφορές στην Ελλάδα Αθήνα, Οκτώβριος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 1.1 Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΞΥΠΝΩΝ ΛΥΣΕΩΝ... 4 1.2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα 25 Νοεµβρίου 2010 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΘΕΜΑ: «Συγκριτικές οκιµές Προϊόντων/Υ ηρεσιών Το αράδειγµα του Βελγίου (Test-achats)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - REVERSE LOGISTICS

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - REVERSE LOGISTICS Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (LOGISTICS) ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - REVERSE LOGISTICS ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ :, Α.Μ: 47 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

www.rodafinos.cjb.net

www.rodafinos.cjb.net ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ Είµαι ε εισµένος ότι η ανάγνωση των α οσ ασµάτων ου εριέχονται στο αρόν e-book ενδέχεται να αλλάξει, αν όχι τις συνθήκες στη ζωή σας, τον τρό ο ου σκέφτεστε - ρος το

Διαβάστε περισσότερα

τόµος 8 (2), 8 17 ηµοσιεύτηκε: εκέµβριος 30, 2011 Greek Society of Sport Management Released: εκέµβριος 30, 2011

τόµος 8 (2), 8 17 ηµοσιεύτηκε: εκέµβριος 30, 2011 Greek Society of Sport Management Released: εκέµβριος 30, 2011 Ηλεκτρονικό Περιοδικό ιοίκηση Αθλητισµού & Αναψυχής e-journal Sport & Recreation Management 2011 Volume 8 (2), 8-17 Ελληνική Εταιρία ιοίκησης Αθλητισµού ιοίκηση Αθλητισµού & Αναψυχής τόµος 8 (2), 8 17

Διαβάστε περισσότερα

τόµος 8 (2), 29 40 ηµοσιεύτηκε: εκέµβριος 30, 2011 Greek Society of Sport Management Released: εκέµβριος 30, 2011

τόµος 8 (2), 29 40 ηµοσιεύτηκε: εκέµβριος 30, 2011 Greek Society of Sport Management Released: εκέµβριος 30, 2011 Ηλεκτρονικό Περιοδικό ιοίκηση Αθλητισµού & Αναψυχής e-journal Sport & Recreation Management 2011 Volume 8 (2), 29-40 Ελληνική Εταιρία ιοίκησης Αθλητισµού ιοίκηση Αθλητισµού & Αναψυχής τόµος 8 (2), 29 40

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα : Ανά τυξη Συστήµατος Στρατηγικής ιοίκησης (ν. 3230/2004)

Θέµα : Ανά τυξη Συστήµατος Στρατηγικής ιοίκησης (ν. 3230/2004) Αθήνα, 1 Μαρτίου 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΗΣ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

τόµος 8 (2), 18 28 ηµοσιεύτηκε: εκέµβριος 30, 2011 Greek Society of Sport Management Released: εκέµβριος 30, 2011

τόµος 8 (2), 18 28 ηµοσιεύτηκε: εκέµβριος 30, 2011 Greek Society of Sport Management Released: εκέµβριος 30, 2011 Ηλεκτρονικό Περιοδικό ιοίκηση Αθλητισµού & Αναψυχής e-journal Sport & Recreation Management 2011 Volume 8 (2), 18-28 Ελληνική Εταιρία ιοίκησης Αθλητισµού ιοίκηση Αθλητισµού & Αναψυχής τόµος 8 (2), 18 28

Διαβάστε περισσότερα

36 η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ CRPM

36 η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ CRPM CONFERENCE DES REGIONS PERIPHERIQUES MARITIMES D EUROPE CONFERENCE OF PERIPHERAL MARITIME REGIONS OF EUROPE 6, rue Saint-Martin 35700 RENNES - F Tel. : + 33 (0)2 99 35 40 50 - Fax : + 33 (0)2 99 35 09

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Το έργο LIFE10 ENV/GR/622 συγχρηµατοδοτείται από την Ε.Ε. Σύνταξη Ε ιµέλεια: Χρήστος Καρατζάς Η αρούσα έκδοση έγινε στο λαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Κυβερνο-εκφοβισµός και κυβερνο-θυµατο οίηση σε αιδιά και εφήβους: Συχνότητα εµφάνισης και αράγοντες ε ικινδυνότητας

Κυβερνο-εκφοβισµός και κυβερνο-θυµατο οίηση σε αιδιά και εφήβους: Συχνότητα εµφάνισης και αράγοντες ε ικινδυνότητας Προσχολική & Σχολική Εκ αίδευση, 2013, Τόµος 1, Tεύχος 1, σσ. 138-169 e-issn: 2241-7206 Εργαστήριο Παιδαγωγικών Ερευνών & Εφαρµογών Π.Τ.Π.Ε., Πανε ιστήµιο Κρήτης doi: dx.doi.org/10.12681/ppej.42 Κυβερνο-εκφοβισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΟΚΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ Με τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Απολογισμός έργου Έτους 2014 Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος...1. 2.1 Ιστορική αναδροµή δραστηριοτήτων ΕΗ...17 2.2 Το αιολικό ρόγραµµα της ΕΗ...19 2.2.1 ΕΗ Ανανεώσιµες Α.Ε...20

Πρόλογος...1. 2.1 Ιστορική αναδροµή δραστηριοτήτων ΕΗ...17 2.2 Το αιολικό ρόγραµµα της ΕΗ...19 2.2.1 ΕΗ Ανανεώσιµες Α.Ε...20 Τ.Ε.Ι. Κρήτης Τµήµα Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος Θέµα Επισκόπηση αιολικής ενέργειας στην Ευβοια και στην ευρύτερη Επικράτεια ΚΑ ΙΤΗ ΕΛΕΝΗ Επιβλέπων Καθηγητής Εµµανουήλ Καραπιδάκης Χανιά Σεπτέµβριος 2008

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου :

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 5 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. Θ Ε Μ Α : «ΥΠΗΡΕΣΙΑ "BANK IN OFFICE" ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ». ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 142 /2015 Σήµερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Επικαιροποίηση των µοντέλων υπολογισµού επιπτώσεων από βιοµηχανικά ατυχήµατα:

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Επικαιροποίηση των µοντέλων υπολογισµού επιπτώσεων από βιοµηχανικά ατυχήµατα: 17 Φεβρουαρίου 2009 ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Θέσεις για Εκ όνηση ι λωµατικής Εργασίας ή/και για Πρακτική Άσκηση στο Εργαστήριο Αξιο ιστίας Συστηµάτων και Βιοµηχανικής Ασφάλειας, Ινστιτούτο Πυρηνικής Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

39 η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ CRPM

39 η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ CRPM C0 CONFÉRENCE DES RÉGIONS PÉRIPHÉRIQUES MARITIMES D EUROPE CONFERENCE OF PERIPHERAL MARITIME REGIONS OF EUROPE 6, rue Saint-Martin - 35700 RENNES (France) Tél.: + 33 (0)2 99 35 40 50 - Fax: + 33 (0)2 99

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ. Απολογισµός έργου τετραετίας 2001-2004

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ. Απολογισµός έργου τετραετίας 2001-2004 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ Απολογισµός έργου τετραετίας 2001-2004 Τµήµα Ψυχολογίας Α.Π.Θ. Οργανισµός κατά των Ναρκωτικών Θεσσαλονίκη, 2005 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΕΤΡΑΕΤΙΑΣ (2001 2004) 1 Περιεχόµενα Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΕΛΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014. Ενότητα 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ

ΗΜΟΣ ΕΛΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014. Ενότητα 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΗΜΟΣ ΕΛΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014 Ενότητα 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ Αυτοτελές Γραφείο Προγραµµατισµού Σε τέµβριος 2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΚΟΠΟΣ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Η ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΕΠΟΠΤΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (Αριθµ.Αδείας : 2/61/20-11-1990) Επικαιροποίηση Νοέµβριος

Διαβάστε περισσότερα