Ιδέες και εναλλακτικές αντιλήψεις των παιδιών του δηµοτικού σχολείου για τις έννοιες παραγωγός καταναλωτής

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ιδέες και εναλλακτικές αντιλήψεις των παιδιών του δηµοτικού σχολείου για τις έννοιες παραγωγός καταναλωτής"

Transcript

1 Ιδέες και εναλλακτικές αντιλήψεις των παιδιών του δηµοτικού σχολείου για τις έννοιες παραγωγός καταναλωτής Μπαγιάτη Ειρήνη ασκάλα Βιολόγος, Μεταπτυχιακό δίπλωµα ειδίκευσης στις Επιστήµες της Αγωγής, Θεµατική Ενότητα: Πρώιµες Φυσικές έννοιες, εναλλακτικές αντιλήψεις, εννοιολογική αλλαγή. Επίπεδο Εκπαίδευσης: εύτερη Σχολική Ηλικία ( ηµοτικό) Κατηγορία Εργασίας: Εµπειρική Πειραµατική Έρευνα Περίληψη: Η έρευνα αυτή µελετά τις εναλλακτικές αντιλήψεις 108 µαθητών δηµοτικών σχολείων της πόλης του Ηρακλείου για τις έννοιες καταναλωτής παραγωγός. Πραγµατοποιήθηκε το Μάιο του Ως ερευνητικό εργαλείο χρησιµοποιήθηκε το ερωτηµατολόγιο, το οποίο σχεδιάστηκε από την ερευνήτρια µε σκοπό να εκµαιευτούν οι αυθόρµητες σκέψεις των παιδιών και οι εξηγήσεις που δίνουν αυτά για τις έννοιες που µελετάµε, µε δικούς τους όρους και γλώσσα, χρησιµοποιώντας εννοιολογικές κατηγορίες της δικής τους επιλογής (φαινοµενολογική προσέγγιση). Από τα ευρήµατα της έρευνας, διαπιστώνεται ότι αν και το 87 % του δείγµατος γνωρίζει τον ορισµό του καταναλωτή, µόνο το 12% του δείγµατος θεωρεί την τροφή πηγή ενέργειας και δοµικών υλικών για τον άνθρωπο. Ακόµη, η τροφή θεωρείται αποκλειστική πηγή ενέργειας και δοµικών υλικών για τον άνθρωπο από το 0.9 % και 7.4 % του δείγµατος αντίστοιχα. Επίσης, αν και το 86.1 % του δείγµατος γνωρίζει τον ορισµό του παραγωγού, µόνο το 16.7 % των µαθητών υποστηρίζει ότι τα φυτά φτιάχνουν µόνα τους την τροφή τους, γιατί φωτοσυνθέτουν ή επειδή είναι παραγωγοί τροφής. Τέλος, αν και το 38 % του δείγµατος θεωρεί το φως του ήλιου απαραίτητο για τα φυτά, προκειµένου να διεξάγουν την φωτοσύνθεση, µόνο το 9.2 % των µαθητών θεωρεί τον ήλιο αποκλειστική πηγή ενέργειας για τα φυτά. Από τα ευρήµατα της έρευνας προκύπτει, ότι η πλειοψηφία των µαθητών του δείγµατος έχουν διαµορφώσει µια σειρά από εναλλακτικές αντιλήψεις για τις έννοιες του παραγωγού και του καταναλωτή, αλλά και για άλλες σχετικές έννοιες όπως τροφή, φωτοσύνθεση, ενέργεια και ύλη. Λέξεις Κλειδιά: Εναλλακτικές αντιλήψεις, ιδακτική της Οικολογίας, ηµοτική Εκπαίδευση Abstract: This study examines primary pupils knowledge and alternative conceptions, about the concepts of consumer and producer. The study took place in Heraclion of Crete, during the months May June 2001 and a total of 108 students participated. Children s ideas about selected ecological concepts were elicited through a questionnaire, which was administered by the researcher. The present study aims to document student s own reasoning about ecological phenomena, without framing the terms in which responses are given. Hence a phenomenological approach has been used to probe student s thinking. The results showed that if 87% of sample knows the definition of consumer, only 12% of sample said that human can use food as source of energy for metabolism, or materials for growth. Finally, 0.9 % and 7.4 % of sample believed that food is the only source that provides both nutrients and energy human. The data analysis also indicate that 86.1% of sample knew the definition of producer, only 16.7 % of pupils said that plants make all their food inside their bodies because they are producers or through photosynthesis. Finally, even if 38 % of sample explained that plants need sunlight for photosynthesis, 9.2 % indicated that plants obtain energy only from sun. The data analysis indicated a series of misconceptions held by a majority of students about the concepts of consumer producer and related concepts like food, photosynthesis, matter and energy. Εισαγωγή H παρούσα έρευνα εντάσσεται στο γενικότερο προβληµατισµό που αναπτύσσεται, από τα µέσα της δεκαετίας του 70, στον τοµέα της διδακτικής των φυσικών επιστηµών και έχει εστιάσει την προσοχή των ερευνητών στην καταγραφή των ιδεών ή εναλλακτικών αντιλήψεων (alternative conceptions) των παιδιών για διάφορες επιστηµονικές έννοιες. Ανήκει στις εκπαιδευτικές έρευνες που επηρεάστηκαν από ένα σύνολο θεωριών για τη γνώση και τη µάθηση που ορίζονται γενικά ως κονστρουκτιβιστικές ή εποικοδοµητικές (constructivism) 1, 2, 3. Οι εποικοδοµητικές (constructivism) θεωρίες συγκλίνουν στην άποψη ότι «η γνώση είναι µεταβαλλόµενη, οικοδοµείται από τον καθένα χωριστά γι αυτό είναι υποκειµενική» 4 και τονίζουν ότι «το σύνολο των προηγούµενων βιωµατικών εµπειριών ενός ατόµου συνιστούν ένα εννοιολογικό πλαίσιο αναφοράς, για να 1 Taylor, P.C.S., Collaborating to reconstruct Teaching: The Influence of Researcher Beliefs, in Tobin Kenneth (eds), The Practice of Constructivism in Science Education, New Jersey, ed. Lawrence Erlbaum Associates, pub.hillsdate,1993, p.p Fosnot, C.T., Constructivism: Theory, Perspectives and Practice, New York, ed. Teachers College Press, 1995, p.p.ix. 3 Carr, M., Barker, M., Bell, B., Biddulph, F., Jones, A., Kirkwood, V., Pearson, J. & Symington, D., The constructivist Paradigm and Some Implications for Science Content and Pedagogy, in Fensham P.J., Gunstone R.F. & White R.T. (eds), The Content of Science: A constructivist approach to its teaching and learning, London, ed. The Palmer Press, 1995, p.p Driver, R., Squires, A., Rushworth, P. & Wood Robinson, V., (µετ. Χατζή Μ.), Οικο- δοµώντας τις έννοιες των φυσικών επιστηµών. Μια παγκόσµια σύνοψη των ιδεών των µαθητών., Αθήνα, εκδ. Τυπωθήτω, 1998, σ

2 αντιληφθεί και να κατανοήσει νέα φαινόµενα» 5. Από τις έρευνες αυτές έγινε γνωστό, ότι τα παιδιά πριν ακόµη φοιτήσουν στο σχολείο έχουν διαµορφώσει άποψη για τα φυσικά φαινόµενα και έχουν δώσει τη δική τους ερµηνεία γι αυτά. Οι ιδέες των παιδιών για τα φυσικά φαινόµενα έχουν µια παγκοσµιότητα, συγκροτούν ερµηνευτικά µοντέλα και διαπιστώθηκε ότι παίζουν σηµαντικό ρόλο στη διαδικασία της µάθησης. Η γνώση των εναλλακτικών αντιλήψεων των µαθητών είναι µια από τις στρατηγικές, που δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να προσαρµόζουν τη διδασκαλία τους καλύτερα στις ανάγκες των µαθητών 6. Όπως επισηµαίνει ο Ausubel για να πετύχουµε ουσιαστική µάθηση (meaningful learning) η πιο κρίσιµη µεταβλητή που καθορίζει και το αποτέλεσµα της µαθησιακής διαδικασίας, είναι το τι υπάρχει ήδη στη γνωστική δοµή του µαθητή 7. Σκοπός Αναγκαιότητα της Έρευνας Η έρευνα αυτή µελετά τις γνώσεις και εναλλακτικές αντιλήψεις των µαθητών που ολοκληρώνουν τη φοίτησή τους στο δηµοτικό σχολείο, για τις έννοιες καταναλωτής παραγωγός καθώς και για την προέλευση της ύλης και της ενέργειας που έχουν ανάγκη τα ζώα και τα φυτά για να επιβιώσουν και να αναπτυχθούν. Οι έννοιες παραγωγός (µετατρέπει την ηλιακή ενέργεια σε χηµική και µε ανόργανα συστατικά, που προσλαµβάνει από το αβιοτικό του περιβάλλον, συνθέτει βιοχηµικές ουσίες απαραίτητες για την ανάπτυξη και το µεταβολισµό του) και καταναλωτής (προµηθεύεται ενέργεια και πρώτες ύλες για να αναπτυχθεί και να συντηρηθεί στη ζωή, τρώγοντας άλλους οργανισµούς) επιλέχθηκαν γιατί θεωρούνται βασικές για την Περιβαλλοντική εκπαίδευση και τη διδασκαλία της Οικολογίας. Επίσης, αν και έχει αποδειχθεί ότι τα παιδιά συναντούν σηµαντικές δυσκολίες στην κατανόηση τους 8, οι ιδέες των µαθητών του ηµοτικού για τις έννοιες αυτές (µε κάποιες εξαιρέσεις σε σχέση µε την θρέψη των φυτών) δεν έχουν διερευνηθεί στην Ελλάδα. Τέλος, γιατί το θέµα αναφέρεται αποσπασµατικά και µε λάθη στα σχολικά εγχειρίδια. Μέθοδος της έρευνας Το δείγµα της έρευνας αποτέλεσαν 108 µαθητές Στ τάξης δηµοτικών σχολείων της πόλης του Ηρακλείου. Η επιλογή του δείγµατος έγινε µε δειγµατοληψία κατά δεσµίδες, µια και τηρήθηκε η αναλογία αριθµού σχολείων που ανήκουν στα διαφορετικά γραφεία Π.Ε. του Ν. Ηρακλείου. Από κάθε σχολείο κληρώθηκε ένα τµήµα της Στ τάξης. Συνολικά επιλέχθηκαν έξι τµήµατα. Ως ερευνητικό εργαλείο χρησιµοποιήθηκε το ερωτηµατολόγιο, το οποίο συντάχθηκε από την ερευνήτρια Η επιλογή του έγινε: α) για να καταγράψοµε τις κατηγορίες εναλλακτικών αντιλήψεων β) τη συχνότητα εµφάνισης τους σε ένα µεγάλο αριθµό µαθητών της Στ τάξης του δηµοτικού σχολείου γ) για να διαπιστώσουµε αν οι ανεξάρτητες µεταβλητές (φύλο, µορφωτικό επίπεδο πατέρα µητέρας) επηρεάζουν στατιστικά σηµαντικά τις αντιλήψεις των µαθητών. Στην παρούσα έρευνα µας ενδιαφέρει να διερευνήσοµε τις εξηγήσεις που δίνουν τα παιδιά για τις οικολογικές έννοιες και αρχές που µελετάµε, µε τους δικούς τους όρους και γλώσσα, χρησιµοποιώντας εννοιολογικές κατηγορίες της δικής τους επιλογής (φαινοµενολογική προσέγγιση 9 ). Έτσι, το ερωτηµατολόγιο περιλαµβάνει εκτός από κλειστές και πολλές ανοικτές ερωτήσεις, προσεκτικά διατυπωµένες ώστε να καταγραφούν οι αυθόρµητες σκέψεις των παιδιών. Αποφεύγεται η χρήση επιστηµονικών όρων, ώστε τα παιδιά να µπορέσουν να εκφραστούν µε τη δική τους γλώσσα και όχι επηρεασµένα από τη γλώσσα της «σχολικής επιστήµης». Ερωτήσεις που ελέγχουν τις προτασιακές γνώσεις των µαθητών για επιστηµονικούς όρους τοποθετήθηκαν στο τέλος του ερωτηµατολογίου, για να µην επηρεάσουν τα παιδιά κατά τη συµπλήρωσή του. Υπάρχουν ερωτήσεις που εξετάζουν την ίδια έννοια - κλειδί σε περισσότερες από µία ερωτήσεις, ώστε να επιτραπεί κάποια έρευνα του βαθµού µε τον οποίο τα παιδιά χρησιµοποιούν διαφορετικές ιδέες, για να εξηγήσουν φαινόµενα που οι επιστήµονες θεωρούν ότι απαιτούν παρόµοιες εξηγήσεις 1 0. ύο από τις ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου έχουν δύο σκέλη. Το πρώτο σκέλος αποτελείται από µία ερώτηση πολλαπλής εκλογής (κλειστή), ενώ στο δεύτερο σκέλος ζητείται από το υποκείµενο να αιτιολογήσει τη µία και µοναδική επιλογή του (ανοικτή ερώτηση). Έτσι 5 Taylor, P.C.S., Collaborating to reconstruct Teaching: The Influence of Researcher Beliefs, in Tobin Kenneth (eds), The Practice of Constructivism in Science Education, New Jersey, ed. Lawrence Erlbaum Associates, pub.hillsdate,1993, p.p Driver, R., Guesne, E. & Tiberchien, A., (µετ. Κρητικός Θ., Σπηλιωτοπούλου-Παπαντωνίου Β. & Σταυρόπουλος Α.), Οι ιδέες των παιδιών στις φυσικές επιστήµες, εκδ. Τροχαλία, 1993, σ Ausubel, D.P., Novac, J.D. & Hanesian, H., Educational Psychology. A cognitive view, New York: Holt, Rinehart and Winston, Johnstone, A.H. & Mahmoud, N.A., Isolating topics of high perceived difficulty in school biology, Journal of Biological Education, 1980, 14(2), Driver, R. and Erickson, G., Theories in action: some theoretical and empirical issues in the study of students conceptual frameworks in science, Studies in Science Education,1983, 10, Clough, E. & Driver, R., A study of consistency in the use of students conceptual frameworks across different task contexts, Science Education, 1986, 70(4),

3 ελαχιστοποιείται ο παράγοντας τύχη στην επιλογή 11 και δίνεται η δυνατότητα στο υποκείµενο να παραθέσει τον τρόπο σκέψης, που το οδήγησε στη συγκεκριµένη απάντηση. Αποτελέσµατα Ι. Στοιχεία για τις προτασιακές γνώσεις των µαθητών του δείγµατος για τις έννοιες του παραγωγού και του καταναλωτή Από τα δεδοµένα της έρευνας προκύπτει ότι το 86.1 % των µαθητών γνωρίζουν τον ορισµό του παραγωγού, και 87 % τον ορισµό του καταναλωτή, όπως παρουσιάζονται στο σχολικό εγχειρίδιο. ΙI. Στοιχεία για τις ιδέες των µαθητών σχετικά µε την προέλευση της ύλης και της ενέργειας που έχουν ανάγκη τα ζώα για να επιβιώσουν ( έννοια του καταναλωτή) Σε ανοικτή ερώτηση σχετική µε την τροφή (βλ. παράρτηµα, ερώτηση 1), το 12 % των µαθητών απαντά σωστά ότι η τροφή παρέχει ενέργεια και υλικά αναγκαία για τον οργανισµό. Tα παιδιά αυτής της κατηγορίας χρησιµοποιούν διάφορες λέξεις για να εκφράσουν την έννοια της ενέργειας όπως ενέργεια, θερµίδες, δύναµη, η τροφή µε την καύση µετατρέπεται σε κινητική ενέργεια. Επίσης αναφέρουν ως απαραίτητα υλικά το σίδηρο, το ασβέστιο, ιχνοστοιχεία, τις βιταµίνες, πρωτείνες, θρεπτικά συστατικά κ.α.. Το 25% των µαθητών θεωρεί ότι η τροφή είναι πηγή ενέργειας. π.χ. «ο άνθρωπος χρειάζεται ενέργεια για να εκπληρώσει τις βιολογικές του ανάγκες. Η τροφή παθαίνει καύση κι έτσι παίρνοµε ενέργεια». Κάποια παιδιά αποδίδουν την έννοια της ενέργειας µε άλλες εκφράσεις, όπως «όταν τρώµε παίρνοµε δύναµη και µπορούµε να ζήσοµε» ή «µε το φαγητό παίρνουµε θερµίδες κι έτσι µπορούµε να παίξοµε και να πάµε σχολείο». Το 22.2 % των παιδιών πιστεύει ότι η τροφή παρέχει απαραίτητα υλικά για τον οργανισµό. π.χ. «η τροφή περιέχει θρεπτικές ουσίες που είναι χρήσιµες για τον οργανισµό». Το 7.4 % του δείγµατος θεωρεί ότι η τροφή παρέχει υλικά για τη δόµηση του σώµατος. π.χ. «το φαί περιέχει συστατικά όπως πρωτείνες, ασβέστιο που πάνε στα κοκάλα και τα απορροφούν. Και αυτά το κάνουν να µεγαλώσει και να είναι γερό» ή «µε το πεπτικό σύστηµα τρέφονται τα κύτταρα κι έτσι το παιδί µένει ζωντανό». Τέλος 33.3 % των απαντήσεων είναι ταυτολογικές ή δεν περιέχουν κάποια ικανοποιητική εξήγηση ή ακόµη δηλώνουν «δεν ξέρω». Όταν ζητήθηκε από τα παιδιά να υπογραµµίσουν ποιες θεωρούν πιθανές πηγές ενέργειας για το µεταβολισµό των ζώων, διαπιστώσαµε ότι ενώ το 55.6 % και το 49.1 % του δείγµατος απαντά σωστά ότι ο άνθρωπος προµηθεύεται ενέργεια από το κρέας και το ψωµί αντίστοιχα δηλ. από την τροφή, ωστόσο ένα µεγάλο ποσοστό των παιδιών θεωρεί ταυτόχρονα λανθασµένα ότι πηγές ενέργειας για τα ζώα είναι και ο αέρας (50 %), το νερό (78.7 %), ο ήλιος (31.5 % ) και η άσκηση (28.7 %). Μόνο ένα παιδί (0.9 %) επέλεξε το κρέας και το ψωµί ως αποκλειστικές πηγές ενέργειας για τον µεταβολισµό του ανθρώπου. Τέλος, από τα δεδοµένα της έρευνας προκύπτει ότι, ενώ το 73.1 % και το 67.6 % του δείγµατος υποστηρίζει σωστά ότι ένα παιδί προµηθεύεται υλικά για την ανάπτυξή του από το κρέας και το ψωµί αντίστοιχα, παράλληλα ένα ποσοστό των µαθητών θεωρεί ως πηγή υλικών τον αέρα (16.7 %), το νερό (56.5 %), τον ήλιο (9.3%) και την άσκηση (31.5 %). Μόνο το 7.4 % του δείγµατος υποστηρίζει ότι το παιδί προµηθεύεται υλικά για την ανάπτυξή του αποκλειστικά από το κρέας και το ψωµί, δηλ. τις τροφές. ΙIΙ. Στοιχεία για τις ιδέες των µαθητών σχετικά µε την προέλευση ύλης και ενέργειας που έχουν ανάγκη τα φυτά για να επιβιώσουν (έννοια του παραγωγού) Όταν ζητήσαµε από τα παιδιά να διαλέξουν πιθανές πηγές ενέργειας για τα φυτά, ενώ το 75 % του δείγµατος απαντά σωστά ότι τα φυτά προσλαµβάνουν ενέργεια από τον ήλιο, ωστόσο ένα ποσοστό των µαθητών υποστηρίζει παράλληλα ότι πηγή ενέργειας για τα φυτά είναι ο αέρας (30.6 %), το νερό (77.8 %), το χώµα (68.5 %), τα έντοµα (2.8 %) και το λίπασµα (39.8 %). Μόνο 9.2 % του δείγµατος υποστηρίζει ότι τα φυτά προσλαµβάνουν ενέργεια αποκλειστικά από τον ήλιο. Σε άλλη ερώτηση (βλ. παράρτηµα, ερώτηση 2), ενώ το 83.3 % των µαθητών σωστά απαντούν ότι χρειάζεται ο ήλιος στα φυτά, µόνο ένα 38 % του δείγµατος τεκµηριώνει την επιλογή του υποστηρίζοντας ότι. «χρειάζεται τον ήλιο για να κάνει την φωτοσύνθεση. Από τη φωτοσύνθεση το φυτό τρέφεται». Τα περισσότερα από τα παιδιά αυτά περιγράφουν τη φωτοσύνθεση µε όρους παρασκευής τροφής και το 1.9 % του δείγµατος µε όρους εξοικονόµησης ενέργειας. Στο 6.5 % των παιδιών εµφανίζονται µια σειρά από εναλλακτικές αντιλήψεις σε σχέση µε το φως π.χ. «αποτελείται από υλικά» ή «τα φυτά χρησιµοποιούν τη θερµότητα από τον ήλιο ως ενέργεια για να ζήσουν» και τη φωτοσύνθεση π.χ. «είναι η τροφή του φυτού», δηλ. τη θεωρούν ουσία. Οι µαθητές σε ποσοστό 8.3 % περιγράφουν τι παρατηρούν να συµβαίνει σ ένα φυτό, όταν δεν εκτίθεται στο φως του ήλιου, χωρίς να δίνουν κάποια λειτουργική εξήγηση π.χ. «το σκέφτηκα, επειδή άµα το φυτό δεν είναι στον ήλιο κιτρινίζει και πεθαίνει» ή για να διατηρούν τα φύλλα τους πυκνά, µακριά και πράσινα, «χωρίς πράσινο θα ξεραινότανε». Ένα υψηλό ποσοστό παιδιών (31.5 %) δίνει βιταλιστικές απαντήσεις θεωρώντας ότι ο ήλιος είναι απαραίτητος για τη ζωή και 11 Tamir, P., Some issues related to the use of justifications to multiple choice answers Journal of Biological Education, 1989, 23 (4),

4 την ανάπτυξη του φυτού, κάποιες φορές µαζί µε «το χώµα, τον αέρα και το νερό», χωρίς όµως να γίνεται αναφορά στη φωτοσύνθεση. Το 15.7 % των παιδιών δεν απαντά ή δε δίνει κάποια ικανοποιητική εξήγηση Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας από το 29.6 % των µαθητών που απαντούν σωστά ότι τα φυτά φτιάχνουν µόνα τους την τροφή τους, µόνο το 16.7 % υποστηρίζει ότι αυτό συµβαίνει επειδή είναι παραγωγοί ή επειδή φωτοσυνθέτουν. Το 11.1 % των παιδιών δίνουν µια ελλιπή ή λανθασµένη περιγραφή της διαδικασίας µε την οποία τα φυτά φτιάχνουν µόνα τους την τροφή τους, χωρίς να αναφέρουν τον όρο φωτοσύνθεση. Το µεγαλύτερο ποσοστό των παιδιών (34.3%) θεωρεί ότι τα φυτά παίρνουν την τροφή τους από το χώµα π.χ. «τα δέντρα φυτεύονται στο χώµα κι ακόµα κι όταν δεν έχουν νερό ζουν» ή «το χώµα έχει θρεπτικές ουσίες και τις παίρνει το φυτό και ζει». Το 16.7 % των µαθητών δηλώνει ότι το νερό είναι η τροφή των φυτών γιατί αυτό είναι απαραίτητο για την ανάπτυξή τους π.χ. «όταν ποτίζουµε το φυτό µε νερό αυτό µεγαλώνει, δηλαδή αυτό είναι η τροφή του». Ενώ, το 9.3 % του δείγµατος θεωρεί ότι τα φυτά παίρνουν την τροφή τους από το νερό «γιατί έχει θρεπτικά συστατικά». Μόνο ένα παιδί (0.9 %) δηλώνει ότι «το διοξείδιο του άνθρακα είναι η τροφή του φυτού». Το 1.9 % των µαθητών φαίνεται να διατηρούν ταυτόχρονα την διαισθητική και την αυτοτροφική άποψη, έτσι δηλώνουν π.χ. «ότι το φυτό παίρνει την τροφή του από το χώµα, γιατί από κει παίρνει νερό και άλλα για να φτιάξει την τροφή του». Τέλος, το 9.3 % των µαθητών απαντούν «δεν ξέρω» ή ταυτολογικά. Επίσης οι απαντήσεις των µαθητών, στις κλειστές ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου, υποβλήθηκαν σε στατιστική ανάλυση και προέκυψε ότι το µορφωτικό επίπεδο του πατέρα και της µητέρας επιδρά στατιστικά σηµαντικά στην κατανόηση των εννοιών παραγωγός και καταναλωτής από τους µαθητές. Σχολιασµός των ευρηµάτων και συµπεράσµατα Από τα ευρήµατα που αναλύθηκαν προκύπτει ότι οι µαθητές του δείγµατος τελειώνοντας το δηµοτικό σχολείο έχουν ελάχιστα κατανοήσει τις έννοιες του παραγωγού και του καταναλωτή. Ειδικότερα τα παιδιά δεν έχουν κατακτήσει τη βιολογική έννοια της τροφής. Η δυσκολία αυτή συναντάται σε µικρά παιδιά (4 ετών) αλλά και σε ενήλικες (π.χ. φοιτητές), όπως προκύπτει και από άλλες έρευνες 12, 13, 14. Έτσι, οι µαθητές εκλαµβάνουν ως πηγές υλικών για την ανάπτυξη του ανθρώπου, όχι µόνο τις τροφές, αλλά και τον αέρα και το νερό, όπως είχαν διαπιστώσει και ο Leach J. µε τους συνεργάτες του (1996) 15. Στην παρούσα έρευνα προέκυψε ακόµη ότι ο ήλιος και η άσκηση θεωρείται ότι προµηθεύουν υλικά το ανθρώπινο σώµα. Επίσης, διαπιστώθηκε ότι οι µαθητές θεωρούν τον αέρα, τον ήλιο, το νερό, τις βιταµίνες και την άσκηση µαζί µε τις τροφές πηγές ενέργειας για τον µεταβολισµό του ανθρώπου, αποτελέσµατα παρόµοια µε αυτά σχετικών ερευνών 12, 13, 16. Ένα επιπλέον στοιχείο που προέκυψε από τη δική µας έρευνα είναι ότι κυρίως τα κορίτσια παρά τα αγόρια θεωρούν ότι η άσκηση προµηθεύει ενέργεια τον ανθρώπινο οργανισµό, αποτέλεσµα που ενισχύεται από τη διαπίστωση της Solomon (1983) 17 ότι τα κορίτσια κυρίως χρησιµοποιούν τη λέξη ενέργεια όταν αναφέρονται σε ζωντανούς οργανισµούς. Οι µαθητές σε µικρό ποσοστό πιστεύουν ότι τα φυτά είναι αυτότροφα, ενώ σε ακόµη µικρότερο ποσοστό τεκµηριώνουν την επιλογή τους λέγοντας ότι είναι παραγωγοί ή φωτοσυνθέτουν. Αντίθετα, οι περισσότεροι υποστηρίζουν ότι τα φυτά παίρνουν την τροφή τους από το περιβάλλον τους, κυρίως από το έδαφος, ενώ αρκετοί θεωρούν τις ρίζες όργανα θρέψης. Επίµονη διαισθητική αντίληψη, που θεωρείται και παγκόσµια καθώς 13, 17,,, έχει καταγραφεί απ όλες τις σχετικές έρευνες και σε υποκείµενα όλων των ηλικιών Ακόµη το νερό θεωρείται τροφή των φυτών (16.7 %) ή ότι σ αυτό είναι διαλυµένη η τροφή του φυτού (9.3 %). Είναι αξιοσηµείωτο ότι µόνο ένα παιδί δηλώνει ότι τα φυτά παίρνουν την τροφή τους από το διοξείδιο του άνθρακα. Σύγχυση επικρατεί µεταξύ των µαθητών για την προέλευση της ενέργειας που χρειάζονται τα φυτά για το µεταβολισµό τους. Έτσι αν και το φως του ήλιου θεωρείται απαραίτητο για τα φυτά, από την πλειοψηφία του δείγµατος, µόνο το ένα τρίτο του δείγµατος το σχετίζει µε τη φωτοσύνθεση. Το αποτέλεσµα αυτό δε συµφωνεί 12 Anderson C., Sheldon T. & Dubay J., The effects of instruction on college non majors conceptions of respiration and Photosynthesis, Journal of Research in Science Teaching, 1990, 27 (8), pp Hogan, K. & Fisherkeller, J., Representing students thinking about nutrient cycling in ecosystems: bidemensional context of a complex topic, Journal of Research in Science Teaching, 1996, vol.33 no.9, pp Teixeira, F.M., What happens to the food we eat? Children s conceptions of the structure and function of the digestive system, International Journal of Science Education, 2000, vol. 22, no. 5, Leach, J., Driver, R., Scott, Ph. & Wood Robinson, C., Children s ideas about ecology 3: ideas found in children aged 5 16 about the interdependency of organisms, International Journal of Science Education,1996, vol.18 no. 2, pp Paraskevopoylos, S., Padeliadu, S. and Zafiropoulos, K., Enviromental Knowledge of elementary school students in Greece, The Journal of Enviromental Education,1998, vol.29 no.3, pp Solomon, J., Messy, contradictory and obstinately persistent: a study of children s out of school ideas about energy, School Science Review, 1983, 65 (231), Stavy, R., Eisen, Y. & Yaakobi, D., How students aged understand photosynthesis, Internationall Journal of Science Education, 1987, 9(1), p.p Ζόγκζα, Β. και Οικονοµοπούλου, Π., Οι νοητικές παραστάσεις των παιδιών ηλικίας 10 έως 14 ετών για τη θρέψη των φυτών και τη φωτοσύνθεση, στο «Παιδαγωγική Επιθεώρηση», 1999, τχ. 29, σσ Ξανθίδου, Π., Πως κατανοούν οι µαθητές Ε και Στ τάξης του δηµοτικού τις έννοιες της φωτοσύνθεσης και της αναπνοής, στο «Νέα Παιδεία», 1995, τχ. 75,

5 µε τα πορίσµατα της έρευνας των Anderson C., Sheldon T. & Dubay J.(1990), όπου τα περισσότερα παιδιά έδωσαν µια αποδεκτή ερµηνεία για τη χρησιµότητα του ηλιακού φωτός για τα φυτά. Ωστόσο, στην ίδια διαπίστωση κατέληξε έρευνα της Ξανθίδου Π. (1995), σε µαθητές ίδιας ηλικίας. Τέλος, διαπιστώθηκε ότι πηγή ενέργειας για τα φυτά θεωρείται πρωταρχικά το νερό, έπειτα ο ήλιος, αλλά ακόµη το χώµα, το λίπασµα, ο αέρας και για ελάχιστα παιδιά τα έντοµα. Από τα παραπάνω είναι φανερό ότι οι µαθητές στην πλειοψηφία τους αγνοούν της προέλευση της ύλης και της ενέργειας για το µεταβολισµό και την ανάπτυξη ζώων και φυτών. Οτιδήποτε χρήσιµο για τα ζώα και τα φυτά θεωρείται πηγή ενέργειας και υλικών γι αυτά, δηλ. τροφή. Οι εναλλακτικές αντιλήψεις που έχουν διαµορφώσει µπορεί να αποδοθούν στους παρακάτω παράγοντες: 1) στον τρόπο παρουσίασης των εννοιών αυτών από τα σχολικά εγχειρίδια. Μέχρι και τη τάξη περιγράφεται η διαδικασία της πέψης, χωρίς όµως να διευκρινίζεται ότι από την τροφή το σώµα προµηθεύεται υλικά για την ανάπτυξή του και ενέργεια. Η διαδικασία της θρέψης και η παρουσίαση της τροφής ως πηγή ενέργειας ξεκινά στην Ε και ολοκληρώνεται στην Στ τάξη, χωρίς και πάλι να είναι εµφανές ότι η τροφή προµηθεύει το σώµα δοµικά υλικά. Στην Α και Β τάξη του δηµοτικού σχολείου το σχολικό βιβλίο ενισχύει τις διαισθητική αντίληψη των παιδιών, ότι οι ρίζες είναι όργανα θρέψης και τα φυτά παίρνουν την τροφή τους από το χώµα. Ενώ µέχρι και την Ε τάξη υπάρχουν αναφορές, όπου τα διαλυµένα στο νερό άλατα, θεωρούνται ένα από τα αντιδρώντα της φωτοσύνθεσης. Επίσης δεν είναι σαφές ότι η ηλιακή ενέργεια που απορροφάται από τα φυτά, αποθηκεύεται στη φυτική ύλη που σχηµατίζεται κατά τη φωτοσύνθεση, µε τη µορφή χηµικής ενέργειας. 2) σε γνώση βασισµένη στα εµπειρικά δεδοµένα Από την εµπειρία τους τα παιδιά θεωρούν ότι η τροφή είναι κάτι στέρεο που προσλαµβάνουν οι οργανισµοί από το περιβάλλον, έτσι είναι πολύ πιο εύκολο να θεωρήσουν ότι το χώµα ως στερεό προµηθεύει στο φυτό την τροφή του. Ακόµη παρατηρώντας ότι χωρίς χώµα ή νερό το φυτό ξεραίνεται, τα θεωρούν βασικά υλικά της ανάπτυξης του φυτού. Επίσης, έχει προκύψει από έρευνες 21, ότι τα παιδιά δεν αναγνωρίζουν ότι ο αέρας έχει υλική υπόσταση, έτσι είναι δύσκολο να πιστέψουν ότι ένα αέριο συµµετέχει στη διατροφή του φυτού. Τέλος, τα παιδιά όταν παρατηρούν µια φυσική ή χηµική µεταβολή, όπου επικρατεί η εξαφάνιση κάποιων υλικών, είναι απίθανο να θεωρήσουν ότι η µάζα διατηρείται. Έτσι δε θεωρούν ότι η τροφή συνεισφέρει στο υλικό που δοµεί το σώµα του καταναλωτή. 3) στην επίδραση της κοινής λογικής και της καθηµερινής γλώσσας. Οι κοινωνικές επιδράσεις περιλαµβάνουν καθηµερινούς τρόπους µε τους οποίους µιλάµε ή αναφερόµαστε για το φυσικό κόσµο, όπως «τα φυτά τρέφονται από το χώµα ή στο έδαφος προστίθεται η τροφή του φυτού», απόψεις που είναι αντίθετες µε την επιστηµονικά αποδεκτή, ωστόσο είναι στέρεα εδραιωµένες ως µέρος της κοινής γνώσης και επηρεάζει τα παιδιά. Ακόµη η λέξη ενέργεια έχει την έννοια του «κάνω κάτι», στην καθηµερινή γλώσσα, µε αποτέλεσµα τα παιδιά να σχετίζουν την ενέργεια µε ξεκάθαρες εκδηλώσεις κίνησης και δραστηριότητας. Επίσης, όταν αναφερόµαστε στην άσκηση θεωρούµε ότι µας δυναµώνει και µας κάνει δραστήριους, µε αποτέλεσµα τα παιδιά να την εκλαµβάνουν ως πηγή ενέργειας και υλικών. Τέλος, τα παιδιά επηρεασµένα από τις διαφηµίσεις που προβάλουν ότι οι βιταµίνες εξασφαλίζουν δύναµη και υγεία, τις θεωρούν ως πηγή ενέργειας. 4) Μη διαχωρισµός εννοιών. Τα παιδιά χρησιµοποιούν έννοιες που είναι επιστηµονικά διαφορετικές σαν να είναι ίδιες. Πολλά παιδιά δυσκολεύονται να κάνουν διάκριση µεταξύ των µορφών της ενέργειας, έτσι ταυτίζουν τη φωτεινή µε τη θερµική ενέργεια. Παρόµοια, θεωρούν ότι η αιολική, η ηλιακή και η µηχανική ενέργεια του νερού,που µέσω της τεχνολογίας εκµεταλλεύεται ο άνθρωπος, µπορούν να προµηθεύσουν το ανθρώπινο σώµα µε ενέργεια, όπως αυτή που προέρχεται από τη χηµική ενέργεια των τροφών. Επίσης, συγχέουν τις λέξεις δύναµη και ενέργεια ή θερµίδες και ενέργεια και τις χρησιµοποιούν ως συνώνυµες. Τέλος δυσκολεύονται να κατανοήσουν προβλήµατα που σχετίζονται µε τις µετατροπές και τη διατήρηση της ενέργειας, όπως προκύπτει και από σχετικές έρευνες 22. 5) Φύλο, µορφωτικό επίπεδο πατέρα µητέρας: το φύλο των παιδιών σε σχετικές έρευνες άλλες φορές προκύπτει ότι αποτελεί παράγοντα που επηρεάζει τις γνώσεις των παιδιών 23 και άλλες όχι 24. Ανάλογα συµπεράσµατα έχουν προκύψει και για το µορφωτικό επίπεδο των γονέων. Στην παρούσα έρευνα, η επίδραση που ασκεί το µορφωτικό επίπεδο των γονιών στις γνώσεις των παιδιών πιθανόν να οφείλεται στο ότι αρκετοί γονείς, µε πανεπιστηµιακή µόρφωση, έχουν ειδικότητες σχετικές µε το αντικείµενο της έρευνας π.χ. (Βιολόγοι, Γεωπόνοι και Εκπαιδευτικοί). Προτάσεις - για τη διδασκαλία 21 Stavy R., Childrens conceptions of gas, Internationall Journal of Science Education, 1988, 10 (5): Brook, Α. & Driver, R., Aspects of secondary students understanding of energy. Centre for Studies in Science and Mathematics Education, Leeds University, Τρικαλίτη, Α., ιερεύνηση γνωστικών, κοινωνικών και ψυχολογικών παραµέτρων συνδεόµενων µε την Περιβαλλοντική εκπαίδευση, ιδακτορική διατριβή, Τµήµα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Πανεπιστήµιο Αθηνών, Αθήνα, Βασιλοπούλου, Μ., ιερεύνηση και ιδακτική αντιµετώπιση των πρότερων αντιλήψεων των µαθητών του γυµνασίου για τη Βιοποικιλότητα. ιδακτορική ιατριβή, Τµήµα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Τοµέας Παιδαγωγικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνων,

6 Έχει αποδειχθεί ερευνητικά ότι οι εναλλακτικές αντιλήψεις των µαθητών διατηρούνται µετά τη διδασκαλία και ότι ο µαθητής τις χρησιµοποιεί για να κατανοήσει όσα διδάσκεται. Συνεπώς για να πετύχει ο εκπαιδευτικός ουσιαστική µάθηση µε τη διδακτική του παρέµβαση, είναι απαραίτητο να γνωρίζει τι υπάρχει ήδη στη γνωστική δοµή του µαθητή. Από τα ευρήµατα τις έρευνας προκύπτει ότι ο εκπαιδευτικός, προκειµένου να βοηθήσει τους µαθητές να οικοδοµήσουν τις έννοιες παραγωγός, καταναλωτής, θα πρέπει να εστιάσει τη διδασκαλία του στις έννοιες τροφή, φωτοσύνθεση, ενέργεια και ύλη. Η διδασκαλία της έννοιας της ενέργειας (µορφές, µετασχηµατισµός, διατήρηση), καθώς και της ύλης (µορφές, διατήρηση της µετά από φυσική ή χηµική µεταβολή), θα ήταν καλύτερα να προηγείται της διδασκαλίας των εννοιών τροφή και φωτοσύνθεση. Οι έννοιες τροφή και φωτοσύνθεση είναι βασικές για την κατανόηση των εννοιών παραγωγός καταναλωτής. Η τροφή, να τονίζεται στα παιδιά, ότι παρέχει στους οργανισµούς ενέργεια για το µεταβολισµό τους και υλικά που µετατρέπονται σε δοµικά υλικά του οργανισµού κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης. Επίσης, είναι αναγκαίο να είναι σαφές στα παιδιά ότι οι οργανισµοί προµηθεύονται ενέργεια για τον µεταβολισµό τους µόνο από τις τροφές. Η φωτοσύνθεση θα ήταν καλύτερα να διδάσκεται ως διαδικασία παραγωγής υδατανθράκων όπου συµµετέχει το διοξείδιο του άνθρακα και το νερό (που προσλαµβάνει το φυτό από το περιβάλλον) χωρίς την εµπλοκή των αλάτων (ή λιπάσµατος), όπως λανθασµένα συχνά αναφέρεται. Ως παράδειγµα υδατάνθρακα θα ήταν πιο χρήσιµο να αναφέρεται η κυτταρίνη, αντί του αµύλου στο οποίο γίνεται συνήθως αναφορά, µια και από αυτή αποτελείται το ξύλο που αποτελεί δοµικό υλικό του φυτού, όπως προτείνεται και από τους Barker Μ. & Carr Μ. (1989) 25. Η φωτοσύνθεση θα πρέπει να διδάσκεται αναλυτικά στα παιδιά και όχι µόνο µέσα από πειράµατα γιατί έχει αποδειχθεί αναποτελεσµατική διδακτική στρατηγική από σχετικές έρευνες 23, 26. Επίσης είναι σηµαντικό να ξεκαθαρίζεται στα παιδιά ότι µοναδική πηγή ενέργειας για τον µεταβολισµό των φυτών είναι ο ήλιος και ότι ένα µέρος της ηλιακής ενέργειας που απορροφάται από τη χλωροφύλλη των φυτών, µετατρέπεται σε χηµική ενέργεια των υδατανθράκων κατά τη διάρκεια της φωτοσύνθεσης. -για τα αναλυτικά προγράµµατα Είναι γνωστό ότι οι φυσικές επιστήµες χαρακτηρίζονται από κοινούς νόµους και αρχές. Είναι σηµαντικό λοιπόν, όταν διδάσκοµε βασικές έννοιες της βιολογίας να είναι γνωστές ήδη στα παιδιά οι βασικές έννοιες και οι νόµοι της φυσικής και της χηµείας που συνδέονται µε αυτές και αποτελούν προαπαιτούµενες γνώσεις για την κατανόηση τους. Από τα αποτελέσµατα της έρευνας προέκυψε ότι η διδασκαλία της έννοιας της ενέργειας και της ύλης θα πρέπει να προηγείται της διδασκαλίας της τροφής και της φωτοσύνθεσης. Επίσης κατά τη διδασκαλία της οικολογίας είναι αναγκαίο να έχουν διδαχθεί οι προαπαιτούµενες βιολογικές έννοιες. Έτσι οι έννοιες τροφή και φωτοσύνθεση θα πρέπει να διδάσκονται πριν τις έννοιες παραγωγός, καταναλωτής. Οι παραπάνω παρατηρήσεις θα ήταν ίσως χρήσιµες κατά τη διαµόρφωση ενός διαθεµατικού αναλυτικού προγράµµατος σπουδών. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΥΛΛΟ ΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΤΕΡΑ ΜΗΤΕΡΑΣ 1. «Ένα παιδί χρειάζεται τροφή για να ζήσει και να µεγαλώσει.». Πως η τροφή που καθηµερινά καταναλώνει ένα παιδί, το βοηθά να µεγαλώσει και να µείνει ζωντανό; 2. Ένα δέντρο χρειάζεται το φως του ήλιου για να ζήσει; (υπογράµµισε ότι θεωρείς σωστό. Εάν δεν είσαι σίγουρος η, χρησιµοποίησε το δεν ξέρω). ΝΑΙ ΟΧΙ ΕΝ ΞΕΡΩ Εξήγησε πως σκέφτηκες για να διαλέξεις αυτή την απάντηση: 3. Ο άνθρωπος χρειάζεται ενέργεια για να ζήσει. Από πού πιστεύεις ότι κυρίως παίρνει την ενέργεια που χρειάζεται; (υπογράµµισε ότι θεωρείς σωστό). Αέρα νερό ήλιο άσκηση κρέας ψωµί 3. Ένα µικρό παιδί κάθε µέρα ψηλώνει και γίνεται βαρύτερο. Από πού πιστεύεις ότι παίρνει τα υλικά που χρειάζεται για να µακρύνουν τα κοκάλα του και να παχύνει το σώµα του; (υπογράµµισε ότι θεωρείς σωστό). Αέρα νερό ήλιο άσκηση κρέας ψωµί 4. Ένα φυτό χρειάζεται ενέργεια για να ζήσει και να µεγαλώσει. Από πού πιστεύεις ότι προέρχεται η ενέργεια που χρειάζεται το φυτό; (υπογράµµισε ότι θεωρείς σωστό). Αέρα νερό ήλιο χώµα έντοµα λίπασµα 25 Barker, M. και Carr M., Photosynthesis can our pupils see the wood for the trees;, Journal of Biological Education, 1989, 23(1), pp Smith, E.L. & Anderson, C.W., Alternative students conceptions of matter cycling in ecosystems, Paper presented to National Association of Research in Science Teaching,

7 5. Ένα µικρό δεντράκι µε το πέρασµα του καιρού γίνεται ένα τεράστιο δέντρο µε χοντρό κορµό. Πως τρέφεται το δεντράκι για να µεγαλώσει; Υπογράµµισε την καλύτερη απάντηση (µία µόνο): Α) Παίρνει την τροφή του από τον αέρα Β)Παίρνει την τροφή του από το χώµα Γ) Φτιάχνει µόνο του την τροφή του ) Παίρνει την τροφή του από το νερό Εξήγησε πως σκέφτηκες για να διαλέξεις αυτή την απάντηση: 6. ώστε τον ορισµό του καταναλωτή και παραγωγού. 231

Η κατανόηση της χηµικής διάστασης της φωτοσύνθεσης από µαθητές γυµνάσιων της Αττικής

Η κατανόηση της χηµικής διάστασης της φωτοσύνθεσης από µαθητές γυµνάσιων της Αττικής Η κατανόηση της χηµικής διάστασης της φωτοσύνθεσης από µαθητές γυµνάσιων της Αττικής Γιώτα Μαρµαρωτή*, Ντία Γαλανοπούλου Πανεπιστήµιο Αθηνών, Τµήµα Χηµείας, Ζωγράφου, 15571 Αθήνα, galanopoulou@chem.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

e-mail:eimpag @ sch.gr e-mail: eflogait@ecd.uoa.gr

e-mail:eimpag @ sch.gr e-mail: eflogait@ecd.uoa.gr 90 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΝ ΤΙΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΚΑ ΠΛΕΓΜΑΤΑ Μπαγιάτη Ειρήνη 1, Φλογαΐτη Ευγενία 2 1 Βιολόγος, Master στην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ και ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Ενότητα 4: Ερευνώντας τη Φωτοσύνθεση

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ και ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Ενότητα 4: Ερευνώντας τη Φωτοσύνθεση ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ και ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Ενότητα 4: Ερευνώντας τη Φωτοσύνθεση Ομάδα Αναλυτικών Προγραμμάτων Βιολογίας Σχολική Χρονιά: 2014-2015 ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ A. Οι μαθητές να κατανοήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Λέξεις Κλειδιά: Εναλλακτικές αντιλήψεις, εννοιολογική αλλαγή, τρίτος νόµος του Νεύτωνα

Λέξεις Κλειδιά: Εναλλακτικές αντιλήψεις, εννοιολογική αλλαγή, τρίτος νόµος του Νεύτωνα Οι εναλλακτικές αντιλήψεις των παιδιών, η εννοιολογική αλλαγή και η διάρκεια γνώσης από την διδασκαλία στο ηµοτικό για φαινόµενα που στηρίζονται στον τρίτο νόµο του Νεύτωνα Επίκουρος Καθηγητής, Π.Τ..Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Σ. ΛΑΠΠΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.49-54 ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι εναλλακτικές αντιλήψεις των παιδιών, η εννοιολογική αλλαγή και η διάρκεια γνώσης από την διδασκαλία στο ηµοτικό στην έννοια της δύναµης

Οι εναλλακτικές αντιλήψεις των παιδιών, η εννοιολογική αλλαγή και η διάρκεια γνώσης από την διδασκαλία στο ηµοτικό στην έννοια της δύναµης Οι εναλλακτικές αντιλήψεις των παιδιών, η εννοιολογική αλλαγή και η διάρκεια γνώσης από την διδασκαλία στο ηµοτικό στην έννοια της δύναµης Επίκουρος Καθηγητής, Π.Τ..Ε. Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, kkotsis@cc.uoi.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Διδακτική Φυσικών Επιστημών ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕΝΑΡΙΟΥ - ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Εφαρμοσμένη Διδακτική Φυσικών Επιστημών ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕΝΑΡΙΟΥ - ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕΝΑΡΙΟΥ - ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 1.1. Τίτλος: Ανάβοντας ένα λαμπάκι 1.2. Θεματική περιοχή: Ηλεκτρισμός 1.3. Σκοπός & Στόχοι του

Διαβάστε περισσότερα

Η Διδασκαλία της ενέργειας στην οικολογία στο Ενιαίο Λύκειο

Η Διδασκαλία της ενέργειας στην οικολογία στο Ενιαίο Λύκειο Η Διδασκαλία της ενέργειας στην οικολογία στο Ενιαίο Λύκειο Ε. Κιτσαντάς, Βιολόγος, Εκπαιδευτικός ΜΕ, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 1 Εισαγωγή Η Οικολογία είναι προνομιακό και δύσκολο πεδίο για τη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΨΗ. 1 ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΥΤΟΤΡΟΦΟΙ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΤΡΟΦΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ-ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΨΗ. 1 ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΥΤΟΤΡΟΦΟΙ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΤΡΟΦΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ-ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΨΗ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ «ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α & Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1 ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΥΤΟΤΡΟΦΟΙ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΤΡΟΦΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ-ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ 1 η ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Το σώµα κάθε οργανισµού αποτελείται από κύτταρα

Διαβάστε περισσότερα

«Το πρωινό γεύμα για τους μαθητές του δημοτικού. Αντιλήψεις και καθημερινή πρακτική των παιδιών.»

«Το πρωινό γεύμα για τους μαθητές του δημοτικού. Αντιλήψεις και καθημερινή πρακτική των παιδιών.» «Το πρωινό γεύμα για τους μαθητές του δημοτικού. Αντιλήψεις και καθημερινή πρακτική των παιδιών.» Το πρωινό είναι το πρώτο γεύμα της ημέρας, έπειτα από μία «κοπιαστική νύχτα» για τον οργανισμό μας, κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 17 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2), σελ. 11-1 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 93Κ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «Έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

Εργάστηκαν οι: Δαρειώτη Φωτεινή, 111320130032 Κανέλλη Ζωή-Ειρήνη, 11320130041 Έλενα Τσιάρλεστον, 113201300163

Εργάστηκαν οι: Δαρειώτη Φωτεινή, 111320130032 Κανέλλη Ζωή-Ειρήνη, 11320130041 Έλενα Τσιάρλεστον, 113201300163 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Εργάστηκαν οι: Δαρειώτη Φωτεινή, 111320130032 Κανέλλη Ζωή-Ειρήνη, 11320130041 Έλενα Τσιάρλεστον, 113201300163 Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Ζαχαρούλα

Διαβάστε περισσότερα

Εννοιολογική χαρτογράφηση. Τ. Α. Μικρόπουλος

Εννοιολογική χαρτογράφηση. Τ. Α. Μικρόπουλος Εννοιολογική χαρτογράφηση Τ. Α. Μικρόπουλος Οργάνωση γνώσης Η οργάνωση και η αναπαράσταση της γνώσης αποτελούν σημαντικούς παράγοντες για την οικοδόμηση νέας γνώσης. Η οργάνωση των εννοιών που αναφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «ΟΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δυσκολίες που συναντούν οι μαθητές της Στ Δημοτικού στην κατανόηση της λειτουργίας του Συγκεντρωτικού Φακού

Δυσκολίες που συναντούν οι μαθητές της Στ Δημοτικού στην κατανόηση της λειτουργίας του Συγκεντρωτικού Φακού ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Δυσκολίες που συναντούν οι μαθητές της Στ Δημοτικού στην κατανόηση της λειτουργίας του Συγκεντρωτικού Φακού Μεταπτυχιακή Εργασία Ειδίκευσης που υποβλήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Η αναπνοή στα φυτά. Γνωστικό αντικείμενο: Βιολογία. Δημιουργός: Ευάγγελος Σταματέρης

Η αναπνοή στα φυτά. Γνωστικό αντικείμενο: Βιολογία. Δημιουργός: Ευάγγελος Σταματέρης Η αναπνοή στα φυτά Βέλτιστο Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Βιολογία Δημιουργός: Ευάγγελος Σταματέρης ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Σημείωση Το παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ»: ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΕΝΝΟΙΩΝ

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ»: ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΕΝΝΟΙΩΝ «ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ»: ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΕΝΝΟΙΩΝ Λιαράκου Γεωργία - Λέκτορας, ΠΤ Ε Παν. Αιγαίου Μουστάκας Λουκάς 1 - Εκπαιδευτικός, Υποψήφιος ιδάκτορας Παν. Αιγαίου / Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΣΤΟ ΚΣΕ ΒΟΛΟΥ Α ΜΕΡΟΣ. ΣΧΕΔΙΑΣΗ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΣΤΟ ΚΣΕ ΒΟΛΟΥ Α ΜΕΡΟΣ. ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΣΤΟ ΚΣΕ ΒΟΛΟΥ 1. Τίτλος σεναρίου Α ΜΕΡΟΣ. ΣΧΕΔΙΑΣΗ Παρουσίαση του λογισμικού «Μ.Α.Θ.Η.Μ.Α» και προτάσεις διδακτικής αξιοποίησής του. 2. Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ

ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:... ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 40 λεπτά ΣΧΟΛΕΙΟ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ:. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:... ΤΜΗΜΑ:... ΑΡ.:... ΜΕΡΟΣ Α: Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις. 1.

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

Η διδασκαλία της θεωρίας της εξέλιξης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Η διδασκαλία της θεωρίας της εξέλιξης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση Η διδασκαλία της θεωρίας της εξέλιξης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση Πανελλήνιο συνέδριο με θέμα: Βιολογικές και Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση Αθήνα, 11-13/04/2008 Κώστας Καμπουράκης Εκπαιδευτήρια Γείτονα,

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½

þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½ þÿµºà±¹ µåä¹ºì ¹ ¹º ĹºÌ ÃÍÃÄ ¼± þÿãä ½ º±Ä±½µ¼

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ Socm09008@soc.aegean.gr

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ Socm09008@soc.aegean.gr ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΧΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Διερεύνηση των απόψεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ TIMSS 2015 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS Τι είναι η Έρευνα TIMSS; Η Έρευνα Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) του Διεθνούς Οργανισμού για την Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοσύνθεση. Γνωστικό αντικείμενο: Βιολογία. Δημιουργός: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΑΡΙΟΥ

Φωτοσύνθεση. Γνωστικό αντικείμενο: Βιολογία. Δημιουργός: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΑΡΙΟΥ Φωτοσύνθεση Υποδειγματικό Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Βιολογία Δημιουργός: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΑΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Σημείωση Το παρόν έγγραφο αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Αθανάσιος Φ. Κατσούλης

Αθανάσιος Φ. Κατσούλης Αθανάσιος Φ. Κατσούλης Doctorate student, Université Paul Valéry - Montpellier III Master in Teaching and Psychological Methodologies in Education, University of L Aquila (Italy) Μ.A in Education (Education

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΝΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind

Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind Λαδιάς Αναστάσιος, Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής Β Αθήνας Μπέλλου Ιωάννα, Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί γίνεται η άσκηση : 1. Να ανακαλύψετε την σημασία του φωτός για την φωτοσύνθεση 2. Να ανακαλύψετε τον ρόλο του αμύλου στους φυτικούς οργανισμούς

Γιατί γίνεται η άσκηση : 1. Να ανακαλύψετε την σημασία του φωτός για την φωτοσύνθεση 2. Να ανακαλύψετε τον ρόλο του αμύλου στους φυτικούς οργανισμούς Ενότητα Παραγωγή θρεπτικών ουσιών στα φυτά - φωτοσύνθεση Φύλλο Εργασίας Η σημασία του φωτός για την φωτοσύνθεση παραγωγή αμύλου Βιολογία Α Γυμνασίου Ονοματεπώνυμο Τμήμα... Ημερομηνία. Γιατί γίνεται η άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία για το μάθημα της Βιολογίας. Περίληψη πάνω στο κεφάλαιο 3 του σχολικού βιβλίου

Εργασία για το μάθημα της Βιολογίας. Περίληψη πάνω στο κεφάλαιο 3 του σχολικού βιβλίου Εργασία για το μάθημα της Βιολογίας Περίληψη πάνω στο κεφάλαιο 3 του σχολικού βιβλίου Στο 3 ο κεφάλαιο του βιβλίου η συγγραφική ομάδα πραγματεύεται την ενέργεια και την σχέση που έχει αυτή με τους οργανισμούς

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγήτρια : Σολομωνίδου Χριστίνα

Καθηγήτρια : Σολομωνίδου Χριστίνα Μαρία Β. Χατζή, Δασκάλα, Δρ. Διδακτικής των Φ.Ε. Επιμορφούμενη ΠΑΚΕ Θεσσαλίας 2011-12 Καθηγήτρια : Σολομωνίδου Χριστίνα 1 1. Εισαγωγή Το λογισμικό Μ.Α.Θ.Η.Μ.Α. αποτελεί ένα ολοκληρωμένο μαθησιακό περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΨΗ. 1 ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΥΤΟΤΡΟΦΟΙ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΤΡΟΦΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ-ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΨΗ. 1 ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΥΤΟΤΡΟΦΟΙ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΤΡΟΦΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ-ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΨΗ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ «ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α & Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1 ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΥΤΟΤΡΟΦΟΙ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΤΡΟΦΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ-ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ 1 η ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Το σώµα κάθε οργανισµού αποτελείται από κύτταρα

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες

Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες Διερεύνηση του προσωπικού ενδιαφέροντος των αριστούχων μαθητών της Γ Λυκείου για το γνωστικό αντικείμενο της Φυσικής, με τη χρήση του C.L.A.S.S. Χριστίνα Ηλ. Κωσταρά και Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΙΔΕΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΙΔΕΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΙΔΕΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΦΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΑΣΗ. Το άρθρο αυτό έχει ως σκοπό την παράθεση των αποτελεσμάτων πάνω σε μια έρευνα με τίτλο, οι ιδέες των παιδιών σχετικά με το

Διαβάστε περισσότερα

Ο Εννοιολογικός Χάρτης ως Εργαλείο ιδασκαλίας

Ο Εννοιολογικός Χάρτης ως Εργαλείο ιδασκαλίας ιδακτική της Πληροφορικής Νοέµβριος 2005 Ο Εννοιολογικός Χάρτης ως Εργαλείο ιδασκαλίας Ο Εννοιολογικός Χάρτης ως Εργαλείο ιδασκαλίας Γρηγοριάδου, Μ., Γουλή, Ε., Γόγουλου Α. 1 Εισαγωγή Ο εννοιολογικός χάρτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Μάρκετινγκ Αθλητικών Τουριστικών Προορισμών 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Μάρκετινγκ Αθλητικών Τουριστικών Προορισμών 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού» ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Enhancing the Teaching and Learning of Early Statistical Reasoning in European Schools

Enhancing the Teaching and Learning of Early Statistical Reasoning in European Schools Enhancing the Teaching and Learning of Early Statistical Reasoning in European Schools SOCRATES-COMENIUS Action Project 226573-CP-1-2005-1-CY-COMENIUS-C21 Διδακτικό Σενάριο 7 Συγγραφική Ομάδα: Cyprus College,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ!

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ! ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ! ΘΥΜΑΡΑ Μ. Μ. 11 Ο Γυμνάσιο Πειραιά, Δ/νση Β/Θμιας Εκπ/σης Πειραιά e-mail: margthym@yahoo.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το πρόγραμμα της διαμόρφωσης των σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικές αντιλήψεις μαθητών Λυκείου για τα τροφικά πλέγματα

Εναλλακτικές αντιλήψεις μαθητών Λυκείου για τα τροφικά πλέγματα Θέματα Επιστημών και Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση, 7(1-2), 41-58, 2014 Εναλλακτικές αντιλήψεις μαθητών Λυκείου για τα τροφικά πλέγματα Ειρήνη Μπαγιάτη irinimpa@yahoo.gr Σχολική Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

þÿ¼ ½ ±Â : ÁÌ» Â Ä Å ÃÄ ²µ þÿä Å ÃÇ»¹º Í Á³ Å

þÿ¼ ½ ±Â : ÁÌ» Â Ä Å ÃÄ ²µ þÿä Å ÃÇ»¹º Í Á³ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ ½»Åà Äɽ µ½½ ¹Î½ Ä Â þÿ±¾¹»ì³ à  º±¹ Ä Â þÿ±à ĵ»µÃ¼±Ä¹ºÌÄ Ä±Â

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Β Φάσης)

Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Β Φάσης) Πανεπιστήµιο Αιγαίου Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης Μιχάλης Σκουµιός Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Β Φάσης) Παρατήρηση ιδασκαλίας και Μοντέλο Συγγραφής Έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση της επίδοσης μαθητών βιολογίας με θέμα ερώτηση πειραματικής μελέτης για την ολυμπιάδα φυσικών επιστημών Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUSO)

Ανάλυση της επίδοσης μαθητών βιολογίας με θέμα ερώτηση πειραματικής μελέτης για την ολυμπιάδα φυσικών επιστημών Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUSO) Ανάλυση της επίδοσης μαθητών βιολογίας με θέμα ερώτηση πειραματικής μελέτης για την ολυμπιάδα φυσικών επιστημών Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUSO) Φάνης Κωνσταντίνος Φυλακτίδης Μάριος Ινστ. Νευρολογίας & Γενετικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ.. ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Π.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ.. ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Π. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ.. ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Π.Ε ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση της δυνατότητας αποφοίτων Λυκείου να εφαρμόζουν βασικές έννοιες Χημείας σε θέματα τροφίμων

Διερεύνηση της δυνατότητας αποφοίτων Λυκείου να εφαρμόζουν βασικές έννοιες Χημείας σε θέματα τροφίμων ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 5 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ B Διδακτική και Διδασκαλία της Xημείας Διερεύνηση της δυνατότητας αποφοίτων Λυκείου να εφαρμόζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 2013-14

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 2013-14 ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ Μπορεί να λειτουργήσει ένα οικοσύστημα α) με παραγωγούς και καταναλωτές; β) με παραγωγούς και αποικοδομητές; γ)με καταναλωτές και αποικοδομητές; Η διατήρηση των οικοσυστημάτων προϋποθέτει

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής. Περιγραφή μαθήματος. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Παρασκευή 17:00-20:00

Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής. Περιγραφή μαθήματος. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Παρασκευή 17:00-20:00 Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Παρασκευή 17:00-20:00 email: gpalegeo@gmail.com Περιγραφή μαθήματος Με τον όρο "Διδακτική της Πληροφορικής" εννοούμε τη μελέτη,

Διαβάστε περισσότερα

Keywords: Tutorials, pedagogic principles, print and digital distance learning materials, e-comet Laboratory of Hellenic Open University

Keywords: Tutorials, pedagogic principles, print and digital distance learning materials, e-comet Laboratory of Hellenic Open University Οδηγοί Εκπαιδευτικών Προδιαγραφών Έντυπου και Ψηφιακού Υλικού: Μία αναπτυξιακή δράση του Εργαστηρίου Εκπαδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας (ΕΕΥΕΜ) του ΕΑΠ Tutorials about pedagogic principles

Διαβάστε περισσότερα

648 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

648 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ 648 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΥΝ ΟΙ ΜΑΘΗ- ΤΕΣ ΠΟΥ ΦΟΙΤΟΥΝ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ, ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΦΥΛΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΕ2 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Β ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών. Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01

Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών. Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01 Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01 Τα ερωτήματα που προκύπτουν από την εισαγωγή της Φυσικής στην Α γυμνασίου είναι :

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ»

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ» I ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστεί η µεθοδολογία της έρευνας και η διαδικασία µε την οποία διεξήχθη η συλλογή των ερωτηµατολογίων. 3.1 Μεθοδολογία Έρευνας & ειγµατοληπτική Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλα µαθητών για θερµότητα και θερµοκρασία

Μοντέλα µαθητών για θερµότητα και θερµοκρασία Μοντέλα µαθητών για θερµότητα και θερµοκρασία Μιχάλης Σκουµιός*, Βασιλεία Χατζηνικήτα skoumios@rho.forthnet.gr, hatzinikita@rhodes.aegean.gr Πανεπιστήµιο Αιγαίου Θεµατική Ενότητα: Αναπαραστάσεις και νοητικά

Διαβάστε περισσότερα

Georgiou, Styliani. Neapolis University. þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

Georgiou, Styliani. Neapolis University. þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ É ÃÇ»¹ºÌ µà±³³µ»¼±ä¹ºìâ þÿàá ñ½±Ä»¹Ã¼Ì Ãż²»»µ¹ þÿ±½ ÀÄž

Διαβάστε περισσότερα

Αλγοριθµική και νοηµατική µάθηση της χηµείας: η περίπτωση των πανελλαδικών εξετάσεων γενικής παιδείας 1999

Αλγοριθµική και νοηµατική µάθηση της χηµείας: η περίπτωση των πανελλαδικών εξετάσεων γενικής παιδείας 1999 Αλγοριθµική και νοηµατική µάθηση της χηµείας: η περίπτωση των πανελλαδικών εξετάσεων γενικής παιδείας 1999 Γεώργιος Τσαπαρλής, ηµήτριος Σταµοβλάσης, Χαράλαµπος Καµηλάτος, Εριφύλη Ζαρωτιάδου, ηµήτριος Παπαοικονόµου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τα γνωστικά επίπεδα των επαγγελματιών υγείας Στην ανοσοποίηση κατά του ιού της γρίπης Σε δομές του νομού Λάρισας

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τα γνωστικά επίπεδα των επαγγελματιών υγείας Στην ανοσοποίηση κατά του ιού της γρίπης Σε δομές του νομού Λάρισας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τα γνωστικά επίπεδα των επαγγελματιών υγείας Στην ανοσοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2003-2013

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2003-2013 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2003-2013 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΟΣ (MSc) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΛΙΔΑ Ενότητα 2 : Χημεία της ζωής 4 Ενότητα 3: Ενέργεια και οργανισμοί 13 Ενότητα 4: κυτταρική

Διαβάστε περισσότερα

Από Θεωρίες Μάθησης σε Περιβάλλοντα Μάθησης

Από Θεωρίες Μάθησης σε Περιβάλλοντα Μάθησης Από Θεωρίες Μάθησης σε Περιβάλλοντα Μάθησης Εργαστήριο Εκπαιδευτικής & Γλωσσικής Τεχνολογίας http://hermes.di.uoa.gr/ S.C.A.L.E. Μαρία Γρηγοριάδου A.L.M.A. Οµότιµη Καθηγήτρια SemanDix Τµήµα Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Οι οργανισμοί εξασφαλίζουν ενέργεια, για τις διάφορες λειτουργίες τους, διασπώντας θρεπτικές ουσίες που περιέχονται στην τροφή τους. Όμως οι φωτοσυνθετικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΥΛΗΣ Δρ. Κώστας Ποϊραζίδης, Δασολόγος ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2009-2010 ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΥΛΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 2.1: Ορισμός είδους, Συστηματική, Οικολογία και Εξέλιξη, Φυσική επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

I. ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ - ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ

I. ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ - ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ Τοπικός Μαθητικός Διαγωνισμός ΕΚΦΕ Χαλανδρίου και ΕΚΦΕ Νέας Ιωνίας για την επιλογή ομάδων μαθητών που θα συμμετάσχουν στη 12 η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Επιστημών - EUSO 2014 Μάθημα : Βιολογία ΣΧΟΛΕΙΟ: ΜΑΘΗΤΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ενεργειακών αλυσίδων, πρόκειται για ένα οπτικό µήνυµα, στο σχεδιασµό των οποίων λαµβάνουµε υπόψη τους κανόνες της οπτικής γραµµατικής, όπως αυτοί

ενεργειακών αλυσίδων, πρόκειται για ένα οπτικό µήνυµα, στο σχεδιασµό των οποίων λαµβάνουµε υπόψη τους κανόνες της οπτικής γραµµατικής, όπως αυτοί Η ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ. ΜΙΑ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΛΥΣΙ ΩΝ ΣΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩ Η ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ. Ριζάκη

Διαβάστε περισσότερα

3.1 Ενέργεια και οργανισμοί..σελίδα 2 3.2 Ένζυμα βιολογικοί καταλύτες...σελίδα 4 3.3 Φωτοσύνθεση..σελίδα 5 3.4 Κυτταρική αναπνοή.

3.1 Ενέργεια και οργανισμοί..σελίδα 2 3.2 Ένζυμα βιολογικοί καταλύτες...σελίδα 4 3.3 Φωτοσύνθεση..σελίδα 5 3.4 Κυτταρική αναπνοή. 5ο ΓΕΛ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Μ. ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ 2/4/2014 Β 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 3.1 Ενέργεια και οργανισμοί..σελίδα 2 3.2 Ένζυμα βιολογικοί καταλύτες...σελίδα 4 3.3 Φωτοσύνθεση..σελίδα 5 3.4 Κυτταρική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ-ΟΦΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2030

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθημα: Εφαρμοσμένη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών (Πρακτικές Ασκήσεις Β Φάσης) για φοιτητές του ΤΕΠΑΕΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΚΟΥΜΙΟΣ Λέκτορας στο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΦΟΓΝΩΣΙΑ. Υπεύθυνος Καθηγητής: Παπαμιχάλης Αναστάσιος

ΤΡΟΦΟΓΝΩΣΙΑ. Υπεύθυνος Καθηγητής: Παπαμιχάλης Αναστάσιος ΤΡΟΦΟΓΝΩΣΙΑ Υπεύθυνος Καθηγητής: Παπαμιχάλης Αναστάσιος ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ Υδατάνθρακες Λίπη Πρωτεΐνες Νερό Ανόργανα συστατικά Βιταμίνες Υπευθ. Καθηγητής: Παπαμιχάλης Αναστάσιος ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ Οι

Διαβάστε περισσότερα

HIV HIV HIV HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 +332

HIV HIV HIV HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 +332 ,**1 The Japanese Society for AIDS Research The Journal of AIDS Research +,, +,, +,, + -. / 0 1 +, -. / 0 1 : :,**- +,**. 1..+ - : +** 22 HIV AIDS HIV HIV AIDS : HIV AIDS HIV :HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 HIV

Διαβάστε περισσότερα

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών ΠΕ70. Όλγα Κασσώτη

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών ΠΕ70. Όλγα Κασσώτη Αξιοποίηση λογισμικού εννοιολογικής χαρτογράφησης στα πλαίσια της θεωρίας μάθησης εποικοδομισμού /κοινωνικού κονστρουκτιβισμού (social constructivism) Επιμόρφωση εκπαιδευτικών ΠΕ70 Όλγα Κασσώτη Λογισμικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Ο/Η κάθε εκπαιδευτικός µπορεί να επιλέξει να ακολουθήσει το προτεινόµενο πρόγραµµα, ή να το διαµορφώσει ανάλογα µε το πώς επιθυµεί και ταιριάζει στις ανάγκες και τις δυνατότητες

Διαβάστε περισσότερα

FeDia. Ιδέες και γνώσεις των μαθητών για τη Νανοεπιστήμη-Νανοτεχνολογία στο δημοτικό σχολείο

FeDia. Ιδέες και γνώσεις των μαθητών για τη Νανοεπιστήμη-Νανοτεχνολογία στο δημοτικό σχολείο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης «Εκπαιδευτικές Καινοτομίες στις Φυσικές Επιστήμες, το Περιβάλλον και την Τεχνολογία» FeDia Ιδέες και γνώσεις των

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές Τεχνολογίες βασικά θεωρητικά ζητήματα με αναφορά στη διαδικασία σχεδιασμού

Ψηφιακές Τεχνολογίες βασικά θεωρητικά ζητήματα με αναφορά στη διαδικασία σχεδιασμού Ψηφιακές Τεχνολογίες βασικά θεωρητικά ζητήματα με αναφορά στη διαδικασία σχεδιασμού N.Γιαννούτσου Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας- ΦΠΨ-Φιλοσοφική σχολή http://etl.ppp.uoa.gr Τεχνολογίες για την ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

«Συμπεριφορά μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως προς την κατανάλωση τροφίμων στο σχολείο»

«Συμπεριφορά μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως προς την κατανάλωση τροφίμων στο σχολείο» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» «Συμπεριφορά μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως προς την κατανάλωση τροφίμων στο

Διαβάστε περισσότερα

-,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,.

-,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,. παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο Προσκήνιο 77 : patrhenis@keda.gr -,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,. Abstract Constructivism constitutes a broad theoretical-cognitive movement encompassing

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημολογικές τάσεις της Εκπαιδευτικής Έρευνας Δράσης στην Ελλάδα κατά την τελευταία εικοσαετία (1990 2010)

Επιστημολογικές τάσεις της Εκπαιδευτικής Έρευνας Δράσης στην Ελλάδα κατά την τελευταία εικοσαετία (1990 2010) Επιστημολογικές τάσεις της Εκπαιδευτικής Έρευνας Δράσης στην Ελλάδα κατά την τελευταία εικοσαετία (1990 2010) Παπαϊωάννου Παρίσης Εκπαιδευτικός, Υποψήφιος Διδάκτορας, Πανεπιστήμιο Κρήτης Epistemological

Διαβάστε περισσότερα

H διδασκαλία θεμάτων βιοχημείας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση: σχεδιασμός ερωτηματολογίου για τον έλεγχο της κατανόησης του μεταβολισμού

H διδασκαλία θεμάτων βιοχημείας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση: σχεδιασμός ερωτηματολογίου για τον έλεγχο της κατανόησης του μεταβολισμού ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 5 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ B Διδακτική και Διδασκαλία Βιολογίας και Βιοχημείας H διδασκαλία θεμάτων βιοχημείας στη δευτεροβάθμια

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Φυτά στο Διάστηµα

Θέµα: Φυτά στο Διάστηµα Ανδρεδάκης Γιώργος (Χηµικός) Χαλακατεβάκη Ειρήνη (Μαθηµατικός) Μουσικό Σχολείο Θερίσου-Χανίων Στοιχεία 1. Αρ. Μαθητών: 22 2. Αρ. Οµάδων : 5 (των 4-5 ατόµων) 3. Αρ. Συναντήσεων : Περίπου 25 Δίωρα 4. Είδος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΨΗ. Φύλλο Εργασίας 1. της φωτοσύνθεσης Ονοματεπώνυμο Τμήμα Ημερομηνία.

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΨΗ. Φύλλο Εργασίας 1. της φωτοσύνθεσης Ονοματεπώνυμο Τμήμα Ημερομηνία. ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΨΗ Ενότητα λογισμικού Φύλλο Εργασίας 1 Βιολογία Τροφή - Θρέψη Φωτοσύνθεση Σημασία A Γυμνασίου της φωτοσύνθεσης Ονοματεπώνυμο Τμήμα Ημερομηνία. Πρώτη Εργασία : Φωτοσύνθεση Στόχος της

Διαβάστε περισσότερα

3.4 Αζηίεξ ημζκςκζηήξ ακζζυηδηαξ ζημ ζπμθείμ... 64 3.4.1 Πανάβμκηεξ πνμέθεοζδξ ηδξ ημζκςκζηήξ ακζζυηδηαξ... 64 3.5 οιαμθή ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ζηδκ

3.4 Αζηίεξ ημζκςκζηήξ ακζζυηδηαξ ζημ ζπμθείμ... 64 3.4.1 Πανάβμκηεξ πνμέθεοζδξ ηδξ ημζκςκζηήξ ακζζυηδηαξ... 64 3.5 οιαμθή ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ζηδκ 2 Πεξηερόκελα Δονεηήνζμ πζκάηςκ... 4 Δονεηήνζμ δζαβναιιάηςκ... 5 Abstract... 6 Πενίθδρδ... 7 Δζζαβςβή... 8 ΘΔΩΡΗΣΙΚΟ ΜΔΡΟ... 12 Κεθάθαζμ 1: Θεςνδηζηέξ πνμζεββίζεζξ βζα ηδκ ακζζυηδηα ζηδκ εηπαίδεοζδ...

Διαβάστε περισσότερα

Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ

Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ Χριστίνα Τσακαρδάνου Εκπαιδευτικός Πανθομολογείται πως η ανάπτυξη του παιδιού ορίζεται τόσο από τα γενετικά χαρακτηριστικά του, όσο και από το πλήθος των ερεθισμάτων που δέχεται

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημολογικές πεποιθήσεις για τα μαθηματικά και επίδοση σε αριθμητικά έργα με το μηδέν

Επιστημολογικές πεποιθήσεις για τα μαθηματικά και επίδοση σε αριθμητικά έργα με το μηδέν Επιστημολογικές πεποιθήσεις για τα μαθηματικά και επίδοση σε αριθμητικά έργα με το μηδέν Σοφοκλέους Παρασκευή Πανεπιστήμιο Κύπρου & Φιλίππου Γιώργος Πανεπιστήμιο Κύπρου Περίληψη Σημαντικό μέρος της έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

TERMS USED IN STANDARDIZAfiON OF CHEMICAL FOOD ANALYSIS SUMMARY

TERMS USED IN STANDARDIZAfiON OF CHEMICAL FOOD ANALYSIS SUMMARY ΑΠΟΔΟΣΗ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Τεχνική Επιτροπή ΕΛΟΤ 85 "Τρόφιμα", Κ. Τζιά, I. Σαριδάκης ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το αντικείμενο της εργασίας είναι η απόδοση των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 1. Τίτλος Γράψτε ένα τίτλο για το σενάριο ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΑΓΩΓΟΥΣ ΚΑΙ ΜΟΝΩΤΕΣ. «ΝΑ ΠΕΡΑΣΩ Ή ΌΧΙ» 2. Εµπλεκόµενες γνωστικές περι

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 1. Τίτλος Γράψτε ένα τίτλο για το σενάριο ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΑΓΩΓΟΥΣ ΚΑΙ ΜΟΝΩΤΕΣ. «ΝΑ ΠΕΡΑΣΩ Ή ΌΧΙ» 2. Εµπλεκόµενες γνωστικές περι ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αγωγοί και µονωτές» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Η αλληλεπίδραση ανάμεσα στην καθημερινή γλώσσα και την επιστημονική ορολογία: παράδειγμα από το πεδίο της Κοσμολογίας

Η αλληλεπίδραση ανάμεσα στην καθημερινή γλώσσα και την επιστημονική ορολογία: παράδειγμα από το πεδίο της Κοσμολογίας Η αλληλεπίδραση ανάμεσα στην καθημερινή γλώσσα και την επιστημονική ορολογία: παράδειγμα από το πεδίο της Κοσμολογίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αριστείδης Κοσιονίδης Η κατανόηση των εννοιών ενός επιστημονικού πεδίου απαιτεί

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Φυσικής: Ερευνητικές Προσεγγίσεις στη Μάθηση και στη Διδασκαλία

Διδακτική της Φυσικής: Ερευνητικές Προσεγγίσεις στη Μάθηση και στη Διδασκαλία Διδακτική της Φυσικής: Ερευνητικές Προσεγγίσεις στη Μάθηση και στη Διδασκαλία Ενότητα 2: Διδακτικός μετασχηματισμός της επιστημονικής γνώσης και ερευνητικά ρεύματα Δημήτρης Κολιόπουλος Σχολή Ανθρωπιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική και Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών: Συνύπαρξη και παιδαγωγική πρακτική. Τάσος Μικρόπουλος Ιωάννα Μπέλλου Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Πληροφορική και Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών: Συνύπαρξη και παιδαγωγική πρακτική. Τάσος Μικρόπουλος Ιωάννα Μπέλλου Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Πληροφορική και Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών: Συνύπαρξη και παιδαγωγική πρακτική Τάσος Μικρόπουλος Ιωάννα Μπέλλου Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Πληροφορική και ΤΠΕ Η Πληροφορική και οι Τεχνολογίες της

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail. Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής I Εαρινό εξάμηνο 2009-2010 Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.com Περιγραφή μαθήματος Με τον όρο "Διδακτική της

Διαβάστε περισσότερα

Γιαννάκης Βασιλειάδης, Γιώργος Σαββίδης, Μαίρη Κουτσελίνη Τµήµα Επιστηµών της Αγωγής, Πανεπιστήµιο Κύπρου ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Γιαννάκης Βασιλειάδης, Γιώργος Σαββίδης, Μαίρη Κουτσελίνη Τµήµα Επιστηµών της Αγωγής, Πανεπιστήµιο Κύπρου ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αναγνωστικός Αλφαβητισµός σε Μαθητές Ε Τάξης ηµοτικού ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ Ε ΤΑΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΕ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΗ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΝΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. Προσεγγίσεις στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του σχολείου

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. Προσεγγίσεις στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του σχολείου Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ Η Πράξη "Εκπαίδευση Αλλοδαπών & Παλιννοστούντων Μαθητών" υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Διά Βίου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ Κάθε αναφορά απόψεις που προέρχεται από εξωτερικές πηγές -βιβλία, περιοδικά, ηλεκτρονικά αρχεία, πρέπει να επισημαίνεται, τόσο μέσα στο κείμενο όσο και στη βιβλιογραφία,

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Ενότητα 10: Η μάθηση στην προσχολική ηλικία: αξιολόγηση Διδάσκων: Μανωλίτσης Γεώργιος ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Λέξεις κλειδιά: Υγεία και συμπεριφορές υγείας, χρήση, ψυχότροπες ουσίες, κοινωνικό κεφάλαιο.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Λέξεις κλειδιά: Υγεία και συμπεριφορές υγείας, χρήση, ψυχότροπες ουσίες, κοινωνικό κεφάλαιο. Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Σ.Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τίτλος: «Χρήση ψυχοτρόπων ουσιών από μαθητές Α Λυκείου της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Ηρακλείου και ο ρόλος του Κοινωνικού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης για τη Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας - Φάση Α (2014-2015)

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης για τη Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας - Φάση Α (2014-2015) Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης Οκτώβριος 2014 Πρόγραμμα Επιμόρφωσης για τη Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας - Φάση Α (2014-2015) Γλωσσική Εκπαίδευση - Εκπαίδευση στον Γραμματισμό:

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής II

Case Study. Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής II Case Study Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής II ΕΡΕΥΝΑ Η έρευνα ικανοποίησης που πραγματοποιήθηκε αφορά µία εταιρεία πληροφορικής. Η έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση του εκπαιδευτικού λογισμικού "Key" για την ανάπτυξη δεξιοτήτων ανάλυσης δεδομένων στο μάθημα της Χημείας

Χρήση του εκπαιδευτικού λογισμικού Key για την ανάπτυξη δεξιοτήτων ανάλυσης δεδομένων στο μάθημα της Χημείας Χρήση του εκπαιδευτικού λογισμικού "Key" για την ανάπτυξη δεξιοτήτων ανάλυσης δεδομένων στο μάθημα της Χημείας Κ. Νικολοπούλου 1. Εισαγωγή Oι ηλεκτρονικοί υπολογιστές (Η/Υ) έχουν τη δυνατότητα να αποθηκεύουν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ Λεμεσός 2012 i ii ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις

Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Quantitative Approaches to Research) Δρ ΚΟΡΡΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΗΝΑ 2013 Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Quantitative Research

Διαβάστε περισσότερα