ΘEMA: «Έκηαζη εθαπμογήρ ηηρ Α.Τ.Ο. ΠΟΛ. 1065/2010 για ηοςρ αγπόηερ πος πωλούν ηα πποϊόνηα ηοςρ από λαϊκέρ αγοπέρ. - Παποσή διεςκπινίζεων»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘEMA: «Έκηαζη εθαπμογήρ ηηρ Α.Τ.Ο. ΠΟΛ. 1065/2010 για ηοςρ αγπόηερ πος πωλούν ηα πποϊόνηα ηοςρ από λαϊκέρ αγοπέρ. - Παποσή διεςκπινίζεων»"

Transcript

1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΟΙΥΔΙΩΝ (15 η ) ΣΜΗΜΑΣΑ Α -Β -Γ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Φ.Π.Α. ΣΜΗΜΑΣΑ: Α - Β Ταρ. Γ/λζε : Παλεπηζηεκίνπ 20 Ταρ. Κσδ. : ΑΘΖΝΑ Πιεξνθνξίεο : Τειέθσλν : , : : (Φ.Π.Α.) Αζήλα, 20 Γεθεκβξίνπ 2010 ΠΟΛ ΠΡΟ: Ωρ Π.Γ. ΘEMA: «Έκηαζη εθαπμογήρ ηηρ Α.Τ.Ο. ΠΟΛ. 1065/2010 για ηοςρ αγπόηερ πος πωλούν ηα πποϊόνηα ηοςρ από λαϊκέρ αγοπέρ. - Παποσή διεςκπινίζεων» Α. Έννοια «λαϊκήρ αγοπάρ» - Πεδίο εθαπμογήρ. Με αθνξκή γξαπηά θαη πξνθνξηθά αηηήκαηα θνξέσλ θαη ελδηαθεξνκέλσλ, αλαθνξηθά κε δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ εθαξκνγή ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ αγξνηψλ ηνπ εηδηθνχ θαζεζηψηνο Φ.Π.Α., γηα ηελ άζθεζε δξαζηεξηφηεηαο ζηηο ιατθέο αγνξέο (Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1065/ ), παξέρνπκε ηηο αθφινπζεο νδεγίεο θαη δηεπθξηλίζεηο: 1. Έλλνηα ιατθήο αγνξάο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1065/ Σχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηεο πην πάλσ απφθαζεο εληάζζεηαη ππνρξεσηηθά απφ 1/10/2010 ζηελ ηήξεζε Β θαηεγνξίαο βηβιίσλ, εθηφο ησλ άιισλ επηηεδεπκαηηψλ θαη «ν αγξφηεο πνπ πσιεί ηα πξντφληα παξαγσγήο ηνπ απφ ιατθέο αγνξέο». «Λαϊκή αγοπά» γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ελ ιφγσ δηαηάμεσλ, είλαη νπνηαδήπνηε οπγανωμένη αγνξά πνπ ιεηηνπξγεί κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ιατθήο (θηλεηή ή κφληκε), ήηνη πξνζδηνξηζκέλνο ρψξνο αλάπηπμεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ιηαληθνχ εκπνξίνπ απφ νκάδα - ζχλνιν πσιεηψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ, ανεξάπηηηα απφ ηελ χπαξμε ή κε άδεηαο απφ ην Υπνπξγείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζκνχ ή άιιεο Αξρήο. Σηελ θαηά ηα αλσηέξσ έλλνηα ηεο «ιατθήο» εληάζζεηαη θαη ε λαϊκή αγοπά βιολογικών πποϊόνηων, πνπ ιεηηνπξγεί ζε δηάθνξνπο ρψξνπο δήκσλ ηεο ρψξαο. 2. Δλφςεη ησλ αλσηέξσ θαη επεηδή είρε δεκηνπξγεζεί ζχγρπζε ζηνπο πην πάλσ ππφρξενπο, ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα ηεο «ιατθήο αγνξάο», ζπλεπεία θαη ηνπ νξηζκνχ ηεο 1

2 έλλνηαο ηεο θηλεηήο ιατθήο αγνξάο κε ηελ παξάγξαθν ηεο εγθπθιίνπ 3/1992, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αλέθπςαλ θαη ελφςεη ηεο απνζαθήληζεο ηεο έλλνηαο «ιατθή αγνξά», γίλνληαη δεθηά ηα αθφινπζα: 2.1. Γεν ζα επηβάιινληαη ζηνπο αγξφηεο παξαγσγνχο πνπ πσινχλ ηα πξντφληα παξαγσγήο ηνπο ζε ιατθέο αγνξέο, πξφζηηκα ηνπ Κ.Β.Σ. γηα ηε κε έθδνζε απνδείμεσλ ιηαληθήο πψιεζεο αγαζψλ κέρξη ηελ αγνξά θαη ρξήζε θνξεηήο ηακεηαθήο κεραλήο θαη πάλησο κέρξη ηηο 31/12/2010, εθφζνλ γηα ην ππφςε ρξνληθφ δηάζηεκα θαηαρσξεζνχλ ζην βηβιίν εζφδσλ εμφδσλ, κε ηηο ινηπέο πξάμεηο ηνπ κήλα Γεθεκβξίνπ θαη κέρξη ηελ 15/1/2011, έζνδα ηα νπνία ζα πξνθχςνπλ κε ηελ πξνζαχμεζε ηεο θαλνληθήο αμίαο πνπ αλαγξάθεηαη ζην εηδηθφ ζηνηρείν παξάδνζεο αγξνηηθψλ πξντφλησλ (Α.Υ.Ο. ΠΟΛ1144/ ) κε ην κηθηφ θέξδνο, κε ηε ρξήζε ζπληειεζηή 25%. Δμαηξεηηθά γηα ηηο πεξηπηψζεηο απηέο γίλεηαη δεθηφ ην εηδηθφ ζηνηρείν λα εθδνζεί ζπλνιηθά γηα φζεο παξαδφζεηο δελ έρεη ήδε εθδνζεί, φπσο ππήξρε ππνρξέσζε, κέρξη ηηο 31/12/2010. Ζ θαηαρψξεζε ηνπ εζφδνπ κε ηνλ σο άλσ πεξηγξαθφκελν ηξφπν, γηα ην δηάζηεκα κέρξη ηελ εγθαηάζηαζε ηεο ηακεηαθήο κεραλήο, κπνξεί λα γίλεη ζπγθεληξσηηθά κε έλα πνζφ, αλεμάξηεηα απφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ θαιχπηεη Οη αγξφηεο παξαγσγνί πνπ πσινχλ ηα πξντφληα παξαγσγήο ηνπο ζηηο ιατθέο αγνξέο, δχλαληαη μέσπι και ηην 15 η Ιανοςαπίος 2011, ρσξίο ηελ επηβνιή ησλ θπξψζεσλ, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 παξ. 3 πεξ. δ ηνπ λ. 1809/1988, λα ππνβάιινπλ ηε δήισζε ηεο θνξνινγηθήο ηακεηαθήο κεραλήο (θ.η.κ.) πνπ απνθηήζεθε κέρξη θαη ηελ 31/12/2010, θαζψο επίζεο θαη λα ζεσξήζνπλ ην βηβιηάξην ζπληήξεζεο θαη επηζθεπψλ (Β.Σ.Δ.) απηήο. Γηα αγνξά κεηά ηηο 31/12/2010 ε δήισζε ηεο θ.η.κ. γίλεηαη ζηελ πξνβιεπφκελε πξνζεζκία ησλ δεθαπέληε εκεξψλ Σηελ πεξίπησζε πνπ ε θνξνινγηθή ηακεηαθή κεραλή αγνξάζηεθε πξηλ απφ ηελ 1/10/2010, ην ζρεηηθφ θνξνινγηθφ ζηνηρείν αγνξάο θαηαρσξείηαη ην αξγφηεξν κε ηηο ινηπέο πξάμεηο ηνπ Γεθεκβξίνπ ζηε ζηήιε ησλ εμφδσλ ηνπ βηβιίνπ εζφδσλ - εμφδσλ κέρξη 15/1/2011 θαη θαηά ζπλέπεηα δελ ππνβάιιεηαη δήισζε απνζεκάησλ γηα ηελ ελ ιφγσ αγνξά (έληππν 012 Φ.Π.Α.). Τν δηθαίσκα έθπησζεο ηνπ Φ.Π.Α., πνπ επηβάξπλε ηελ αγνξά ηεο θνξνινγηθήο ηακεηαθήο κεραλήο, αζθείηαη ζηελ θνξνινγηθή πεξίνδν εληφο ηεο νπνίαο ην ζρεηηθφ θνξνινγηθφ ζηνηρείν θαηαρσξείηαη, ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη απηφ δελ έρεη ήδε αζθεζεί, θαηά ηνλ ρξφλν έθδνζεο ηνπ ζηνηρείνπ ηεο αγνξάο ηεο θνξνινγηθήο ηακεηαθήο κεραλήο. 2.4.Τν βηβιίν εζφδσλ εμφδσλ κπνξεί λα ελεκεξσζεί κε ηηο πξάμεηο ησλ κελψλ Οθησβξίνπ, Ννεκβξίνπ θαη Γεθεκβξίνπ 2010 κέρξη ηελ 15 ε ηνπ κήλα Ηαλνπαξίνπ ηνπ 2011 θαη κέρξη απηή ηελ εκεξνκελία κπνξεί λα ππνβιεζεί θαη ε ζρεηηθή δήισζε κεηαβνιήο ζην ηκήκα Μεηξψνπ ηεο αξκφδηαο Γ.Ο.Υ. 2

3 Β. Λοιπά θέμαηα Γιεςκπινίζειρ 1. Άζθεζε δξαζηεξηφηεηαο ζηηο ιατθέο αγνξέο θαη δηαθνπή εληφο ηνπ Οθησβξίνπ ηνπ Οη αγξφηεο ηνπ εηδηθνχ θαζεζηψηνο Φ.Π.Α. πνπ πσινχζαλ επνρηαθά πξντφληα ζηηο ιατθέο αγνξέο θαη ε δξαζηεξηφηεηά ηνπο απηή έπαςε απνδεδεηγκέλα λα αζθείηαη κέζα ζην κήλα Οθηψβξην ηνπ 2010, ιφγσ ηεο επνρηθφηεηαο ησλ πξντφλησλ ηνπο, ππάγνληαη, εμ αληηθεηκέλνπ, ζηελ ππνρξέσζε ηήξεζεο βηβιίσλ, πξνκήζεηαο θ.η.κ. θ.ιπ, απφ ηελ εκεξνκελία επανέναπξηρ ηεο ππφςε δξαζηεξηφηεηαο εληφο ηνπ 2011, ιακβαλνκέλσλ ππφςε θαη ησλ νξηδνκέλσλ ζηελ εγθχθιην ΠΟΛ.1145/2010. Γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 1/10 31/10/2010 δελ επηβάιινληαη πξφζηηκα ηνπ Κ.Β.Σ. θαη ηνπ λ.1809/1988 (γηα κε ηήξεζε βηβιίσλ, κε απφθηεζε θ.η.κ. θ.ιπ απφ ηνπο ππφςε αγξφηεο), αλεμάξηεηα απφ ην ρξφλν δηαπίζησζήο ηνπο απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο θαη εθφζνλ νη ππνζέζεηο απηέο εθθξεκνχλ ζηηο Γ.Ο.Υ., δειαδή, είηε δελ έρνπλ εθδνζεί απφ ηνπο πξντζηακέλνπο ησλ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ νη ζρεηηθέο απνθάζεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ, είηε έρνπλ εθδνζεί νη ζρεηηθέο Α.Δ.Π. αιιά π.ρ. δελ έρεη γίλεη θνηλνπνίεζή ηνπο, εθθξεκεί αίηεκα ζπκβηβαζκνχ, πξνζθπγή θ.ι.π. 2. Έθδνζε ηηκνινγίσλ απφ παξαγσγνχο πσιεηέο αγξνηηθψλ πξντφλησλ ζηηο ιατθέο αγνξέο. Οη αγξφηεο ηνπ εηδηθνχ θαζεζηψηνο, πνπ πσινχλ ηα πξντφληα ηνπο ζηηο ιατθέο αγνξέο, είλαη θαηά θχξην ιφγν ιηαλνπσιεηέο. Ωζηφζν νξηζκέλεο πσιήζεηο πξντφλησλ ηνπο, κπνξεί λα πξαγκαηνπνηνχληαη θαη ζε επηηεδεπκαηίεο (π.ρ. εθκεηαιιεπηέο εζηηαηνξίσλ, θπιηθείσλ θ.ιπ.), νη νπνίνη ζηα πιαίζηα ηεο άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηφο ηνπο, πξνκεζεχνληαη αγξνηηθά πξντφληα απφ «πάγθνπο» ζηηο ιατθέο αγνξέο. Γηα ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, δεδνκέλνπ φηη πξφθεηηαη γηα ρνλδξηθέο πσιήζεηο, εθδίδνληαη απφ ηνπο αγξφηεο πξνο ηνπο αγνξαζηέο επηηεδεπκαηίεο ή ηα πξφζσπα ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Κψδηθα απηνχ (Γεκφζην, Ν.Π.Γ.Γ. θ.ιπ), ζεσξεκέλα Τηκνιφγηα Γειηία Απνζηνιήο (Τ - Γ.Α). 3. Υπνρξέσζε ππνβνιήο ζπγθεληξσηηθψλ θαηαζηάζεσλ κφλν γηα ηα εθδηδφκελα δειηία απνζηνιήο ηηκνιφγηα, απφ παξαγσγνχο ζηηο ιατθέο αγνξέο Σχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Κ.Β.Σ., νη αγξφηεο πνπ δελ έρνπλ εληαρζεί ζην θαλνληθφ θαζεζηψο Φ.Π.Α., ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ ζπγθεληξσηηθέο θαηαζηάζεηο (ζ.θ.), κφλν γηα ηα ηηκνιφγηα πνπ εθδίδνπλ χζηεξα απφ έγθξηζε ηνπ αξκφδηνπ Πξντζηακέλνπ Γ.Ο.Υ., ηελ νπνία κπνξνχλ λα δεηήζνπλ βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 36 (παξ. 2δ ) ηνπ Κψδηθα απηνχ. 3

4 3.2. Οη παξαγσγνί αγξνηηθψλ πξντφλησλ κε δξαζηεξηφηεηα ζηηο ιατθέο αγνξέο, θαη αξρήλ δηαηεξνχλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ αγξφηε (έληαμε ζην εηδηθφ θαζεζηψο Φ.Π.Α.) θαη ηνπο επηζηξέθεηαη θαη απνθνπή ν Φ.Π.Α Οη παξαπάλσ γηα ηε δξαζηεξηφηεηα κέζσ ιατθψλ αγνξψλ, εληάζζνληαη κελ ζην θαλνληθφ θαζεζηψο Φ.Π.Α., πιελ φκσο απνηεινχλ κία ηδηαίηεξε θαηεγνξία θαη γηα ην ιφγν απηφ, γηα ηελ άζθεζε ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπο ζηηο ιατθέο αγνξέο, ρξεζηκνπνηείηαη ηδηαίηεξνο Κσδηθφο ζην ζχζηεκα ΤΑΦΗS (Κσδ. 126). Δλφςεη ησλ αλσηέξσ, γηα ην ζέκα ηεο ππνβνιήο ησλ ζπγθεληξσηηθψλ θαηαζηάζεσλ, νη αγξφηεο απηνί (πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηηο ιατθέο αγνξέο), αληηκεησπίδνληαη φπσο θαη κε ην πθηζηάκελν κέρξη ζήκεξα θαζεζηψο, ήηνη ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ ζπγθεληξσηηθέο θαηαζηάζεηο «πειαηψλ» κφλν γηα ηα ηηκνιφγηα δειηία απνζηνιήο (Τ- Γ.Α.) πνπ νη ίδηνη εθδίδνπλ, ελψ δεν ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ ζπγθεληξσηηθέο θαηαζηάζεηο «πξνκεζεπηψλ». Δμππαθνχεηαη φηη νη πξνκεζεπηέο ησλ αγξνηψλ, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξναλαθέξνληαη, ππνβάιινπλ ζπγθεληξσηηθέο θαηαζηάζεηο «πειαηψλ» κε ρξήζε ηνπ Κσδ. «1» (αληηζπκβαιιφκελνο κε ππφρξενο). 4. Γπλαηφηεηα θηήζεο, δεχηεξεο, εθεδξηθήο θ.ι.π. Φνξνινγηθήο Τακεηαθήο Μεραλήο Απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 1809/1988 δελ απαγνξεχεηαη ε απφθηεζε θαη δεχηεξεο, εθεδξηθήο θ.ι.π. θνξνινγηθήο ηακεηαθήο κεραλήο, κε ηελ πξνυπφζεζε, φπσο είλαη απηνλφεην φηη, απηή δειψλεηαη ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Υ. θαη αθνινπζείηαη ε πξνβιεπφκελε απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λφκνπ απηνχ δηαδηθαζία. 5. Γελ απαηηείηαη ε έθδνζε κεδεληθνχ «Ε». Δθφζνλ ζε ζπγθεθξηκέλεο εκεξνκελίεο νη αγξφηεο, δελ πξαγκαηνπνηνχλ πσιήζεηο ησλ πξντφλησλ ηνπο ζηηο ιατθέο αγνξέο, δελ απαηηείηαη ε έθδνζε κεδεληθνχ «Ε» απφ ηε Φνξνινγηθή Τακεηαθή Μεραλή, ηηο εκέξεο απηέο. Πεξαηηέξσ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ηξίηνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Κ.Β.Σ., παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα θαηαρψξηζεο ησλ εκεξήζησλ δειηίσλ «Ε» κε κία κεληαία ζπγθεληξσηηθή εγγξαθή, κε βάζε δειηίν κεληαίαο αλαθνξάο, πνπ εθηππψλεηαη απφ ηε θ.η.κ., κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ηίζεληαη κε ηηο δηαηάμεηο απηέο. 6. Γαπάλεο γηα αγνξέο έσο 50 επξψ. Γηα πξαγκαηνπνηνχκελεο δαπάλεο αμίαο έσο 50 επξψ, πνπ φκσο δελ αθνξνχλ εκπνξεχζηκα είδε αιιά αλαιψζηκα (π.ρ. θσηνηππίεο, γξαθηθή χιε θ.ι.π.), ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.16γ ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Κ.Β.Σ., αξθεί ε ιακβαλφκελε Α.Λ.Π. απφ Φνξνινγηθή Τακεηαθή Μεραλή, ρσξίο λα απαηηείηαη ε ιήςε ηηκνινγίσλ. Δμππαθνχεηαη φηη ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο, νη Α.Λ.Π. απνηεινχλ λφκηκν παξαζηαηηθφ δηθαηνινγεηηθφ ηεο δαπάλεο γηα ηηο εγγξαθέο ζηα βηβιία. 4

5 7. Γπλαηφηεηα ηήξεζεο ηνπ Βηβιηαξίνπ Σπληήξεζεο θαη Δπηζθεπψλ ηεο Φνξνινγηθήο Τακεηαθήο Μεραλήο ζηηο ιατθέο αγνξέο. Ωο γλσζηφλ ην βηβιηάξην ζπληήξεζεο θαη επηζθεπψλ ηεο Φνξνινγηθήο Τακεηαθήο Μεραλήο, αθνινπζεί ηε Φνξνινγηθή Τακεηαθή Μεραλή θαη επηδεηθλχεηαη ζε θάζε θνξνινγηθφ έιεγρν. Ωζηφζν, ιφγσ ησλ ηδηαίηεξσλ ζπλζεθψλ άζθεζεο ηεο ππφςε δξαζηεξηφηεηαο, κπνξεί λα κελ βξίζθεηαη ζην ρψξν ηεο ιατθήο αγνξάο, ρσξίο απηφ λα ζεσξείηαη παξάβαζε, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην Βηβιηάξην Σπληήξεζεο θαη Δπηζθεπψλ δχλαηαη λα επηδεηρζεί, εθφζνλ δεηεζεί,ζηελ πξνζεζκία πνπ ηπρφλ ηεζεί απφ ηελ Διεγθηηθή Φνξνινγηθή Αξρή. 8. Πιήζνο ζεσξνχκελσλ ρεηξφγξαθσλ Απνδείμεσλ Ληαληθήο Πψιεζεο, γηα αληηκεηψπηζε ηπρφλ βιάβεο ηεο Φνξνινγηθήο Τακεηαθήο Μεραλήο Οη Πξντζηάκελνη ησλ Γ.Ο.Υ., κε θξηηήξην ην πιήζνο ησλ ζπλαιιαγψλ, φπσο πξνθχπηεη απφ ην κέζν φξν ηεο εκεξήζηαο θίλεζεο ηνπ «Ε» ηεο Φνξνινγηθήο Τακεηαθήο Μεραλήο, ζα ζεσξνχλ ην αλάινγν πιήζνο ρεηξφγξαθσλ ζηειερψλ Απνδείμεηο Ληαληθήο Πψιεζεο, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ ιηαληθψλ πσιήζεσλ, θαη αξρήλ, κέρξη ην πξνβιεπφκελν απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1135/2005 ρξνληθφ δηάζηεκα απνθαηάζηαζεο ηεο βιάβεο (θαη αλψηαην φξην έλα δηήκεξν), θαη εθφζνλ ζπλερίδεη ε βιάβε, κέρξη ην ρξφλν απνθαηάζηαζεο απηήο. Αθξηβέο αληίγξαθν Ο Πξντζηάκελνο ηεο Γξακκαηείαο Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΚΟΤΔΛΑ 5

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ & ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15ε) ΣΜΖΜΑΣΑ Β'-Α'

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ & ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15ε) ΣΜΖΜΑΣΑ Β'-Α' ΠΟΛ.1023/20.1.2014 Δθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Απεηθφληζεο πλαιιαγψλ (λ. 4093/2012, ππνπαξάγξαθνο Δ1) απφ 1.1.2014, κεηά ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ επήιζαλ κε ην άξζξν 51 ηνπ λ. 4223/2013

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα:«Κνηλνπνίεζε δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 212Α/17.12.2010)»

Θέμα:«Κνηλνπνίεζε δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 212Α/17.12.2010)» Αθήνα, 03.01.2011 ΠΟΛ.: 1003 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 1. 14 η Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α, Β 2. 15 η Γ/ΝΗ Κ.Β.. ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ).

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κώδ.: 101 84

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Μαΐοσ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση. 11004/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ωο πξναηξεηηθή πεξηνρή ινγίδνληαη νη πεξηνρέο θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ ή 1000 ζηνπο έμη Ννκνχο (Αηηηθήο, Βνησηίαο, Δπβνίαο, Κνξηλζίαο,

1. Ωο πξναηξεηηθή πεξηνρή ινγίδνληαη νη πεξηνρέο θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ ή 1000 ζηνπο έμη Ννκνχο (Αηηηθήο, Βνησηίαο, Δπβνίαο, Κνξηλζίαο, ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Οξγαληζκφο ΑΘΗΝΑ, 30/9/2010 Αζθάιηζεο Ο.Α.Δ.Δ. Διεπζέξσλ ΑΡ. ΠΡΩΣ.ΓΙΑΦ/Φ9/131/93046 Δπαγγεικαηηψλ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ: ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΑΓΑ: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 12 Απγνχζηνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛ. ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΠΟΛ: 1191 ΣΜΗΜΑΣΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Διδικό καθεζηώρ καηαβολήρ ΦΠΑ καηά ηον σπόνο ηηρ είζππαξηρ, ζύμθωνα με ηο άπθπο 39.β ηος Κώδικα ΦΠΑ» ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΘΔΜΑ: «Διδικό καθεζηώρ καηαβολήρ ΦΠΑ καηά ηον σπόνο ηηρ είζππαξηρ, ζύμθωνα με ηο άπθπο 39.β ηος Κώδικα ΦΠΑ» ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Αζήλα, 30.9.2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Η. ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 1. 14 η Γ/ΝΖ ΦΠΑ ΣΜΖΜΑ Α 2. 15 η Γ/ΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΩΝ ΣΜΖΜΑ Α, Β ΗΗ.

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

Αξηζκ. Α2-3391 (ΦΔΘ Β 1388/13.07.2009) Ρξνπνπνίεζε θαη λέα θσδηθνπνίεζε Αγνξαλνκηθψλ Γηαηάμεσλ, εθδνζεηζσλ κέρξη θαη ηελ 14 Καΐνπ 2009.

Αξηζκ. Α2-3391 (ΦΔΘ Β 1388/13.07.2009) Ρξνπνπνίεζε θαη λέα θσδηθνπνίεζε Αγνξαλνκηθψλ Γηαηάμεσλ, εθδνζεηζσλ κέρξη θαη ηελ 14 Καΐνπ 2009. ΑΔ 7/2009: ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΙΑ "ηποπ.& νέα κωδικ.αδ εκδοθειζών μέσπι & ηην 14 Μαΐος 2009" (488678) Απθπο 0 Καη'Εξοςζιοδόηηζη εκδοθείζα Νομοθεζία 12 Αξηζκ. Α2-3391 (ΦΔΘ Β 1388/13.07.2009) Ρξνπνπνίεζε θαη

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 254/05 (ΦΕΚ 307 Α/16-12-2005) Θέμα : «Ρύθμιζη σπαίθριοσ εμπορίοσ (πλανόδιοσ και ζηάζιμοσ).»

Π.Δ. 254/05 (ΦΕΚ 307 Α/16-12-2005) Θέμα : «Ρύθμιζη σπαίθριοσ εμπορίοσ (πλανόδιοσ και ζηάζιμοσ).» Π.Δ. 254/05 (ΦΕΚ 307 Α/16-12-2005) Θέμα : «Ρύθμιζη σπαίθριοσ εμπορίοσ (πλανόδιοσ και ζηάζιμοσ).» Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Έρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: α) Σεο παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 2323/1995

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ: Β 574/08.04.2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 1 Απξηιίνπ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ 1. ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ Η Γηαδηθαζία απηή θαζνξίδεη ηελ κέζνδν πνπ αθνινπζείηαη απφ ηνλ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ γηα ηελ απνλνκή Διιεληθνχ ήκαηνο ζην γάια θαη

Διαβάστε περισσότερα

Οη ηξνπνπνηήζεηο ζηε Ννκνζεζία έρνπλ ηεζεί ζε ηζρχ κε ηελ δεκνζίεπζε ηνπο ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο ζηηο 20 Γεθεκβξίνπ 2013.

Οη ηξνπνπνηήζεηο ζηε Ννκνζεζία έρνπλ ηεζεί ζε ηζρχ κε ηελ δεκνζίεπζε ηνπο ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο ζηηο 20 Γεθεκβξίνπ 2013. Έντυπο 42/ Ιαλνπάξηνο 2014 Τν έληππν απηφ αλαθέξεηαη ζηηο πξφζθαηεο ηξνπνπνηήζεηο ζηε Ννκνζεζία ΦΠΑ πνπ ςήθηζε ε Οινκέιεηα ηεο Βνπιήο ζηηο 5 Γεθεκβξίνπ 2013 θαη ζθνπφ έρνπλ ηελ ελαξκφληζε ηεο Ννκνζεζίαο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. 2. Σηο εμνπζηνδνηηθέο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 4, 18 ηνπ λ. 4174/2013 (ΦΔΚ 170 Α ).

Ο ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. 2. Σηο εμνπζηνδνηηθέο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 4, 18 ηνπ λ. 4174/2013 (ΦΔΚ 170 Α ). ΠΟΛ.1052/17.2.2014 Τύπος θαη περηετόκελο ηες δήιωζες ζηοητείωλ αθηλήηωλ (Ε9) θσζηθώλ θαη λοκηθώλ προζώπωλ έηοσς 2014,ηρόπος αλαγραθής ηωλ αθηλήηωλ, δηθαηοιογεηηθά ποσ ζσλσποβάιιοληαη θαη δηαδηθαζία σποβοιής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΜΔΡΟ ΣΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΠΡΟΔΡΥΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (ΔΣΠΑ) ΚΑΗ ΔΘΝΗΚΟΤ ΠΟΡΟΤ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Καηάζηεκα. ( ) Αξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Μάηνο 2012 ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Άξζξν 1 ν Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνύ Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν

Διαβάστε περισσότερα

πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ.

πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ. πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ. Άξζξν 1 ρνιηθή Πεξηθέξεηα 1. Κάζε δεκφζην λεπηαγσγείν έρεη δηθή ηνπ ζρνιηθή πεξηθέξεηα θαη ζ' απηφ

Διαβάστε περισσότερα

O λένο Αγνξαλνκηθόο Κώδηθαο γηα ηα θξενπσιεία

O λένο Αγνξαλνκηθόο Κώδηθαο γηα ηα θξενπσιεία O λένο Αγνξαλνκηθόο Κώδηθαο γηα ηα θξενπσιεία Καλφλεο Γηαθίλεζεο θαη Δκπνξίαο Πξντφλησλ θαη Παξνρήο Τπεξεζηψλ (ΓΗ.Δ.Π.Π.Τ.) Αξηζκ. Α2 861 (ΦΔΚ Β' 2044/22-08-2013) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΕΝΔΕΙΞΕΙ ΚΑΙ ΕΠΙΗΜΑΝΕΙ ΕΔΩΔΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη :

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη : ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη : ζπκθψλεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ ηελ ίδξπζε Κνηλσληθήο πλεηαηξηζηηθήο Δπηρείξεζεο, ην

Διαβάστε περισσότερα

[ΙΣΧΥΕΙ από 8-9-83] Αποφ-ΑΙβ/8577/83 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΗ. Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ, 'Εχοντας υπόψη:

[ΙΣΧΥΕΙ από 8-9-83] Αποφ-ΑΙβ/8577/83 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΗ. Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ, 'Εχοντας υπόψη: Αποθ-8577/83 (ΦΕΚ-528/Β/8-9-83) [ΙΣΧΥΕΙ από 8-9-83] Αποφ-ΑΙβ/8577/83 Υγειονομικός έλεγτος ηων αδειών ιδρύζεως και λειηοσργίας ηων εγκαηαζηάζεων επιτειρήζεων σγειονομικού ενδιαθέρονηος καθώς και ηων γενικών

Διαβάστε περισσότερα

N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο.

N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο. N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο. Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑΠ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή:

Διαβάστε περισσότερα

2. Σελ αξηζ. Τ1201/90 (ΦΔΚ 10Β./16.1.91) απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ. πκπιήξσζε ηεο Απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ αξηζ. Τ1201/5.10.90).

2. Σελ αξηζ. Τ1201/90 (ΦΔΚ 10Β./16.1.91) απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ. πκπιήξσζε ηεο Απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ αξηζ. Τ1201/5.10.90). Π.Γ. 219 ηεο 18/30 Μαίνπ 1991 (ΦΔΚ Α 81 - Γηνξζ. θαικ. ζην ΦΔΚ Α 98/1 Ινπι. 1991 θαη ΦΔΚ Α 136 /11 επη. 1991) : Πεξί εκπνξηθψλ Αληηπξνζψπσλ ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ Οδεγία 86/653/ΔΟΚ ηνπ ζπκβνπιίνπ ησλ Δπξσπατθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 25 Ιαλνπαξίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Σασ αποςτζλλουμε την απόφαςη του Αναπληρωτή Υπουργοφ Οικονομικών Παντελή Οικονόμου για την διαδικαςία επιςτροφήσ ΦΠΑ προσ τουσ επιχειρηματίεσ και επιτηδευματίεσ. Αζήλα, 2 Απξηιίνπ 2012 ΠΟΛ. 1090 ΔΛΛΖΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: ΜΔΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Iαηρικοί Σύλλογοι. Θέμαηα οργάνωζης και λειηοσργίας - Εποπηεία Υποσργού - Πειθαρτικά Σσμβούλια - Ιαηρικοί και Οδονηιαηρικοί Σύλλογοι

Iαηρικοί Σύλλογοι. Θέμαηα οργάνωζης και λειηοσργίας - Εποπηεία Υποσργού - Πειθαρτικά Σσμβούλια - Ιαηρικοί και Οδονηιαηρικοί Σύλλογοι Iαηρικοί Σύλλογοι Θέμαηα οργάνωζης και λειηοσργίας - Εποπηεία Υποσργού - Πειθαρτικά Σσμβούλια - Ιαηρικοί και Οδονηιαηρικοί Σύλλογοι B.Δ. 11 OKTΩBPIOY/7 NOEMBPIOY 1957 (ΦEK A/225) "Σρεηηθά κε ηελ ηξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ TtttTTtkk ΣΜΖΜΑ: ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: «Τν Θεζκηθό

Διαβάστε περισσότερα