Προώθηση του αειφόρου τουρισμού στηνουκρανια

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προώθηση του αειφόρου τουρισμού στηνουκρανια"

Transcript

1 ΔIMHNIAIA ΕΚΔΟΣΗ TOY EΛΛHNIKOY KENTPOY ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΕΥΧΟΣ 82 ΕΥΡΩ 1,25 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2009 Η κατάσταση διατήρησης των προστατευόμενων τύπων οικοτύπων και ειδών στην Ευρωπαϊκή Ένωση,. *- Προστασία και ανόρθώση'υδατικών,και δασικών,πόρων Αποκατάσταση δασών όρους Πάρνωνα και κατευθύνσεις διατηρησης ορους Ταυγετου Προώθηση του αειφόρου τουρισμού στηνουκρανια Απαιτούμενη περιβαλλοντική ροηγποταμων Η χρηση γεωργικών φυτών ως καλωπιστικων Νέο εργαλείο για την παρακολούθηση και αξιολόγηση τ ω ν π ι ε σ ε ω ν σ τ η β ι ο π ο ι κ ι λ ο τ η τ α

2 «Σε αυτό το τεύχος Η κατάσταση διατήρησης των τύπων οικοτύπων και ειδών Κοινοτικού ενδιαφέροντος στην Ευρωπαϊκή Ένωση υποδεικνύει την ανάγκη εντατικοποίησης των προσπαθειών προστασίας τους (σελ. 3-4). Η προστασία και η ανόρθωση των υδατικών και δασικών πόρων του Νομού Ροδόπης, αποτελεί προτεραιότητα για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, καθώς και τον κύριο σκοπο ενος νέου έργου, που ξεκινά τον Αυγουστο 7 του 2009 (σελ. 5). Η επανεγκατάσταση της δασικής βλάστησης σε στρέμματα στο όρος του Πάρνωνα, τα οποία κάηκαν το καλοκαίρι του 2007 και η διατύπωση κατευθύνσεων για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας του ορους Ταΰγετος αποτελούν τους κύριους άξονες υλοποίησης ενος νέου έργου, το οποίο πραγματοποιείται απο την Περιφέρεια Πελοποννήσου με την επιστημονική στηριξη του ΕΚΒΥ (σελ. 6-7). Νέο έργο που αποσκοπει στην προώθηση του αειφορου τουρισμού ξεκινά στην Ουκρανία, με δράσεις ανάπτυξης επαγγελματικών προσόντων για τον σχεδιασμό και την άσκηση ήπιων μορφών τουρισμού (σελ. 7). Πόσο εφικτή είναι η ικανοποίηση της απαιτούμενης περιβαλλοντικής ροής V στους ποταμούς, όταν οι συνεχώς αυξανόμενες απολήψεις νερού από την W* υδρολογική τους λεκάνη για την κάλυψη υδρευτικών, αρδευτικών και άλλων αναγκών οδηγούν σε αλλοίωση ή και καταστροφή των οικοσυστημάτων τους (σελ. 8-9): - Πολλά γεωργικά φυτά, ετήσια και πολυετή, έχουν αξιόλογη αισθητική αξία και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως καλλωπιστικά, σε ιδιωτικούς κήπους και σε δημόσια πάρκα (σελ ).. Το 2ο πανευρωπαϊκό συνέδριο για τη διατήρηση της φύσης και της βιοποικιλό- = ^, τητας, θα πραγματοποιηθεί από 1έως 5 Σεπτεμβρίου 2009, στην Πανεπιστημι-. <, I ούπολη της Πράγας, στην Τσεχία (σελ. 13). Τριάντα έτη πέρασαν από την έκδοση της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ για την προστασία της ορνιθοπανιδας (σελ. 13). Ένα νέο εργαλείο αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου Bioscore για την παρακολούθηση και αξιολόγηση των πιέσεων στη βιοποικιλότητα (σελ. 14). Νέες εκδόσεις για το περιβάλλον (σελ. 14). Οι Ευρωπαίοι ανησυχούν σε μεγάλο βαθμό τόσο για την ποιότητα όσο και την ποσότητα του νερού. Τα δύο τρίτα θεωρούν ότι η ποιότητα του νερού στη χώρα τους αποτελεί σοβαρό πρόβλημα που χρηζει άμεσης αντιμετώπισης (σελ. 15). Η περιβαλλοντική οργάνωση Mom εξέδωσε κείμενο στρατηγικής για τη μεσογειακή φώκια στην Ελλάδα, για την περίοδο , με κύριο σκοπό την ανάκαμψη και τη μακρόχρονη βιωσιμότητα της μεσογειακής φώκιας στις ελληνικές θάλασσες (σελ. 15). Το 2009 έχει ορισθεί ως «Έτος Δαρβίνου», καθώς συμπληρώνονται 200 χρόνια από τη γέννησή του. Το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, σε συνεργασία με το Βρετανικό Συμβούλιο, διοργανώνει στις εγκαταστάσεις του έκθεση με τίτλο «Ο Δαρβίνος ΣΗΜΕΡΑ» (σελ. 16). ΑΜΦΙΒΙΟΝ

3 Η κατάσταση διατήρησης των προστατευόμενων r γ Γ ' ρ r r η τύπων οικοτοπων και ειδών στην Ευρωπαϊκή Ενωση Η πρώτη εκτίμηση, με συστηματικό τρόπο, τη ς κατάστασης διατήρησης τω ν περισσότερο απειλούμενων τύπων οικοτόπων και ειδών υλοποιήθηκε από τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο τη ς τα κτικής διαδικασίας αναφοράς για τη ν εφ αρμογή τη ς Ο δηγίας 92/43/EOK (Οδηγία τω ν Οικοτόπων). Τα απ οτελέσματα, για την περίοδο , δείχνουν πως μικρό μόνο ποσοστό των τύπων οικοτόπων και τω ν ειδών Κοινοτικού ενδιαφέροντος βρίσκονται σε ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης. Η διαπίστωση αυτή υπογραμμίζει τη σημασία στοχευμένω ν δράσεω ν διατήρησης τόσ ο εντό ς όσο και εκ τό ς του Δικτύου ΦΥΣΗ 2000, και υποδεικνύει τη ν ανάγκη εντατικοποίησης των προσπαθειών αποκατάστασης σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το έτο ς 2007, τα κράτη μέλη τη ς Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπέβαλαν τη ν πρώτη εκτενή αναφορά για τη ν κατάσταση διατήρησης οικοτόπων και ειδών Κοινοτικού ενδιαφέροντος για τη ν περίοδο , στο πλαίσιο του Άρθρου 17 τη ς Ο δηγίας τω ν Οικοτόπων. Ακολούθως, το Θ εματικό Κέντρο για τη Βιοποικιλότητα, με βάση τις εκθέσ εις αναφοράς των κρατώ ν μελών, προέβη στην αποτίμηση τη ς κατάστασης διατήρησης ανά βιογεω γραφική περιοχή για κάθε τύπο οικοτόπου και είδος τω ν Π αραρτημάτω ν τη ς Ο δηγίας (7 χερσ αίες βιογεω γραφ ικές π εριοχές1 και 4 θαλάσσιες π εριοχές2 τη ς Ευρώπης). Η συνολική εκτίμηση τη ς κατάστασης διατήρησης προκύπτει από το ν συνδυασμό τω ν αποτελεσμάτω ν τω ν παραμέτρων που δίνονται ακολούθως, σύμφωνα με πρότυπες μεθόδους που ενέκρινε η Επιτροπή τω ν Οικοτόπων (Habitats Committee), η οποία αποτελείται από ειδικούς επιστήμονες, εκπροσώπους τω ν κρατώ ν μελών. Είδη Εύρος Π ληθυσμός Κατάλληλο ενδιαίτημα Μ ελλοντικές προοπτικές Τύποι οικοτόπων Εύρος Έκταση Δομή και λειτουργία Μ ελλοντικές προοπτικές Κάθε μια από τις εν λόγω π αραμέτρους τα ξινομείτα ι σε μία από τις ακόλουθες κλάσεις και τελικά, με βάση συγκεκριμένα κριτήρια, προκύπτει η συνολική κατάσταση διατήρησης για κάθε τύπο οικοτόπου και είδος. Ικανοποιητική Μη ικανοποιητική - Κακή Κατάσταση διατήρησης Μη ικανοποιητική - Ανεπαρκής Άγνωστη Συνολικά, υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά από τις εθνικές αρχές έντυπα αναφοράς για τύπ ους οικοτόπων και έντυπα αναφοράς για είδη, συνοδευόμενα από χάρτες για το υ ς 216 τύπ ους οικοτόπων του Π αραρτήματος I και τα είδη (περιλαμβανομένων τω ν υποειδών και τω ν γενών) τω ν Π αραρτημάτω ν II, IV και V τη ς Ο δηγίας τω ν Οικοτόπων. Τα αποτελέσματα3 μαρτυρούν πως συνολικά, σε ό λες τις βιογεω γραφ ικές περιοχές και τις θαλάσσιες π εριοχές τη ς Ευρώπης, μόνο το 17% των τύπων οικοτόπων και τω ν ειδών βρίσκονται σε ικανοποιητική κατάστασης διατήρησης, ενώ η κατάσταση διατήρησης ποσοστού 18% τω ν τύπων οικοτόπων και 31% τω ν ειδών έχει ταξινομηθεί ως «άγνω στη» εξα ιτία ς τη ς έλλειψ ης δεδομένω ν (βλέπε Εικόνες 1 και 2). Τα κενά στη γνώση, εντοπίζονται ιδιαίτερα στη Νότια Ευρώπη και στους τύπ ους οικοτόπων και τα είδη του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Στην Ελλάδα, όπως αναφέραμε σε άρθρο στο ΑΜΦΙΒΙΟΝ (βλ. τεύ χ ο ς 72), 24% τω ν τύπων οικοτόπων και των ειδών βρίσκονται σε ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης και άγνωστη είναι η κατάσταση διατήρησης του 62,5% τω ν ειδών της χώρας. Από τα ανωτέρω αποτελέσματα αναδεικνύεται, μ ετα ξύ άλλων, η πρόκληση επ ίτευξης του στόχου τη ς ανάσχεσης τη ς απώλειας τη ς βιοποικιλότητας, καθώς και η ανάγκη ιεράρχησης π ροτεραιοτήτω ν προστασίας. Η έκθεση το υ Άρθρου 17 αναμένεται να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τη ν πολιτική τη ς βιοποικιλότητας τα επόμενα έτη. Για κάποιους από το υ ς τύπ ους οικοτόπων και τα είδη Κοινοτικού ενδια φ έροντος εφαρμόζονται ήδη δράσεις διατήρησης και α ρ κετές χώ ρες ανέφεραν πως, ως αποτέλεσμα των ανωτέρω δράσεων, η κατάσταση διατήρησης ενός συγκεκρι- 1 Αλπική, Ατλαντική, Βόρεια, Ηπειρωτική, Μακαρονησιακή, Μεσογειακή και Παννονική. 2 Θαλάσσια Ατλαντική, Θαλάσσια Μακαρονησιακή, Θαλάσσια Μεσογειακή και Θαλάσσια Βαλτική. 3 Τεχνική Έκθεση του Άρθρου 17 ( ) Σπιτόφιδο, Φωτ. Αρχείο ΕΚΒΥ/Γ. Ιωαννίδης

4 Τύποι Οικοτόπων - Κατάσταση Διατήρησης Ε ικ ό ν ε ς 1 κ α ι 2. Εκτίμηση της κατάστασης διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών Κοινοτικού ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο του Άρθρου 17 της Οδηγίας των Οικοτόπων. Τα ποσοστά αναφέρονται στο σύνολο των εντύπων αναφοράς που υποβλήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τα κράτη μέλη και όχι στον απόλυτο αριθμό τύπων οικοτόπων και ειδών που περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα της Οδηγίας. μένου τύπου οικοτόπου ή είδους έχει φθάσει σε ικανοποιητικό επίπεδο ή ακόμη κι αν θεω ρείται μη ικανοποιητική προς το παρόν, τουλάχιστον βελτιώνεται. Αυτή είναι η περίπτωση τύπων οικοτόπων ή ειδών που αποτελούν αντικείμενο των, χρηματοδοτούμενω ν από τη ν Ευρωπαϊκή Ένωση, έργω ν LIFE, όπως για παράδειγμα τα έρ γα για τη ν καφέ αρκούδα, η οποία παλαιότερα εξαπλω νόταν σε ολόκληρη τη ν Ευρώπη, ενώ σήμερα έχει εκλείψ ει από πολλές περιοχές. Άλλα τέτο ια παραδείγματα για τη ν Ελλάδα αποτελούν ο τύπ ος οικοτόπου π ροτερα ιότητα ς *9370 (Φοινικοδάση με Phoenix) στην Κρήτη, ο οποίος αναφ έρθηκε σε ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης έπειτα από τη ν εφ αρμογή π ρογράμματος LIFE, καθώς και το ενδημικό ψάρι εσω τερικώ ν υδάτων, γκιζάνι, το οποίο είναι είδος προτεραιότητας, που απαντά μόνο στη Ρόδο. Βασιλική Χρυσοπολίτου Προσαρμογή από περιοδικό NATURA 2000, τεύχος 26 Φοινικόδασος Βάι, Φωτ. Αρχείο ΕΚΒΥ/Βάσω Τσιαούση Το ιστορικέ της Οδηγίας των Οικοτόπων Η Ο δηγία τω ν Οικοτόπων (92/43/ΕΟΚ), από κοινού με την Οδηγία για τα Πουλιά (79/409/ΕΟΚ), αποτελούν το υ ς θεμ έ λιους λίθους στην ευρωπαϊκή πολιτική για τη φύση και διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο στην εφ αρμογή του ευρω παϊκού Σχεδίου Δράσης για τη Βιοποικιλότητα το οποίο σκοπό έχει «την ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση έω ς το 2010 και έπειτα». Η Ο δηγία τω ν Οικοτόπων στηρίζεται σε δύο πυλώνες: στο Δίκτυο ΦΥΣΗ 2000 και σε ένα αυστηρό σύστημα για την προστασία τω ν ειδών. Σκοπός τη ς Ο δηγίας είναι η επίτευξη τη ς «ικανοποιητικής κατάστασης διατήρησης» για το υ ς τύπ ους οικοτόπων και τα είδη Κοινοτικού ενδιαφ έροντος. Η εν λόγω Ο δηγία αποτελείται από μια σειρά άρθρων και παραρτημάτων. Τα άρθρα περιγράφουν το ν σκοπό διατήρησης τη ς βιοποικιλότητας και τα μέσα για να επ ιτευχθεί ο σκοπός αυτός, ενώ τα παραρτήματα περιλαμβάνουν καταλόγ ο υ ς οικοτόπων και ειδών Κοινοτικού ενδια φ έροντος που χρήζουν προστασίας. Ειδικότερα: Το Άρθρο 1 ορίζει τη ν κατάσταση διατήρησης ως το αποτέλεσμα του συνόλου τω ν παραγόντων που επιδρούν tl -4V 1 ΑΜΦΙΒΙΟΝ σε έναν φυσικό οικότοπο ή σε ένα είδος και επηρεάζουν μακροπρόθεσμα τη ν εξάπλωση, τη δομή και τη λειτουργία, ή την αφθονία του. Το Άρθρο 11 διευκρινίζει πως τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την παρακολούθηση τω ν οικοτόπων και ειδών Κοινοτικού ενδια φ έροντος ώστε να παρέχεται μια καλή εικόνα τη ς πραγματικής κατάστασης διατήρησης και τω ν τάσεω ν που αυτά εμφανίζουν. Το Άρθρο 17 ορίζει πως οι εκθέσ εις τω ν κρατών μελών προς τη ν Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να βασίζονται σε εξα ετή κύκλο παρακολούθησης. Οι πρώ τες εκθέσεις, για τη ν περίοδο , έθεσαν ως π ροτεραιότητα την ενσωμάτωση τη ς Ο δηγίας στο εθνικό δίκαιο τω ν κρατών μελών και το ν καθορισμό τω ν Ειδικών Ζωνών Δ ιατήρησης. Οι επ όμενες εκθέσ εις αναφοράς που καλύπτουν τη ν περίοδο είναι οι πρώ τες που περιλαμβάνουν εκτίμηση τη ς κατάστασης διατήρησης τω ν οικοτόπων και τω ν ειδών Κοινοτικού ενδιαφ έροντος. Η επόμενη εθνική έκθεση για τη ν εφ αρμογή τη ς Ο δηγίας θα αφορά τη ν περίοδο

5 Νέα έργα Προστασία και ανόρθωση υδατικών και δασικών πόρων Νομού Ροδόπης O Ν ομός Ροδόπης (2.550 km 2), που βρίσκεται στο βόρειο - ανατολικό τμή μα τη ς Ελλάδας και υπάγεται διοικητικά στην Π εριφ έρεια Α νατολικής Μ ακεδονίας - Θράκης, διαθέτει πλούσιους φυσικούς και πολιτισμικούς πόρους, οι οποίοι ωστόσο δεν έχουν χρησιμοποιηθεί συνετά και προς όφ ελος τη ς αειφόρου ανάπτυξης τη ς περιοχής. Τα κυριότερα προβλήματα προέρχονται στο μεν πεδινό τμ ή μ α το υ Νομού, από την εντα τικής μορφ ής άσκηση τη ς γεω ργίας, η οποία απ οτελεί και τη ν κύρια οικονομική δρασ τηριότητα τω ν κατοίκων, στο δε ορεινό τμήμα, από τη ν έντονη εκμετάλλευσ η τω ν δασικών οικοσυστημάτων. Για τη ν αντιμετώπιση τω ν προβλημάτων, διατυπώθηκαν σκοποί προστασίας και προτάθηκαν παρεμβάσεις μέσω μ ελ έτη ς τη ν οποία εκπόνησε το ΕΚΒΥ. Μ έρος αυτών τω ν παρεμβάσεων εντάχθηκαν στο έργο με τίτλο «Π ροστασία και ανόρθωση υδατικώ ν και δασικών πόρων Νομού Ροδόπης» που εγκρίθηκε προσφάτω ς από τη ν Επιτροπή Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Φ ορέας υλοποίησης είναι η Π εριφ έρεια Α νατολικής Μ ακεδονίας - Θράκης, μέσω τω ν αρμόδιων διευθύνσεών τη ς (Υδάτων, Δασών, Γεω ργικής Ανάπτυξης, και Π εριβάλλοντος και Χωροταξίας), με συνεργαζόμενους φ ορείς το ΕΚΒΥ, το Π εριφ ε ρειακό Ταμείο Ανάπ τυξης Α νατολικής Μ ακεδονίας και Θ ράκης και το ν Φορέα Διαχείρισης Δ έλτα Νέστου - Βιστωνίδας - Ισμαρίδας. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε ευρώ και η διάρκεια υλοποίησής του είναι 23 μήνες, με ημερομηνία ένα ρ ξη ς το ν Αύγουστο του Το έργο αφορά σε ολόκληρο το ν Νομό Ροδόπης και περιλαμβάνει τη ν υλοποίηση τριώ ν διακριτών υποέργων, ήτοι: Α. Ανάπτυξη σύγχρονου πληροφοριακού υπόβαθρου λήψης, διαχείρισης και μετάδοσ ης μετεω ρολογικώ ν, υδρολογικών και δασικών πληροφοριών στον Νομό Ροδόπης. Β. Σχεδιασμό και υλοποίηση μέτρω ν για τη ν ανόρθωση τω ν λειτουργιώ ν και αξιών του οικοσυστήματος τη ς λίμνης Ισμαρίδας. Γ. Αποκατάσταση και ανόρθωση υποβαθμισμένων δασικών οικοσυστημάτων στον Νομό Ροδόπης. Κάθε υποέργο από τα ανωτέρω, θα υλοποιηθεί μέσα από την ολοκλήρωση μιας ή περισσοτέρων δράσεω ν ως ακολούθως: ΥΠ Ο ΕΡΓΟ Α Δράση Α1. Ανάπτυξη υποδομής χωρικών δεδομένω ν σε Δράση Α2. επίπεδο Π εριφέρειας. Εγκατάσταση δικτύου μετεω ρολογικώ ν και υδρομετρικώ ν σταθμών. ΥΠΟΕΡΓΟ Β Δράση Β1. Δράση Β2. Δράση Β3. ΥΠΟΕΡΓΟ Γ Δράση Γ1. Ανάλυση τω ν πιέσεων που ασκούνται στην Ισμαρίδα από τη ν υφιστάμενη διαχείριση τω ν αγροοικοσυστημάτων. Αξιολόγηση τω ν λειτουργιώ ν και αξιών τη ς λίμνης Ισμαρίδας. Π ροτάσεις και υλοποίηση μέτρω ν για την προστασία και τη ν ανόρθωση του οικοσυστήμα το ς τη ς Ισμαρίδας. Εγκατάσταση και ανόρθωση προστατευτικώ ν δασών στον Νομό Ροδόπης. Π λέον τω ν ανωτέρω, στο έργο περιλαμβάνονται δράσεις οι οποίες αποσκοπούν στην ενημέρω ση και ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού, καθώς και στη δημοσιοποίηση τω ν μεθόδω ν και τω ν αποτελεσμάτω ν του. Οι δράσεις αφορούν στον σχεδιασμό και τη δημιουργία: α) δικτυακού τόπου προβολής του έργου, β τρίπτυχου ενημερω τικού εντύπου προβολής του έργου γ) δ) ε) και τω ν δράσεώ ν του, εκλαϊκευμένω ν οδηγώ ν αναγνώρισης τω ν ειδών φυτώ ν και ζώων τη ς λίμνης Ισμαρίδας και τω ν λιμνοθαλασσών τη ς Θράκης, εντύπου παρουσίασης του ιδιαίτερου φυσικού πλούτου του Νομού Ροδόπης, οπτικού δίσκου (CD-ROM) παρουσίασης του ιδιαίτερου φυσικού πλούτου του Νομού Ροδόπης, στ) τηλεοπ τικού spot στην ελληνική γλώσσα για τη ν προβολή του έργου και τω ν αποτελεσμάτω ν του, ταινίας παρουσίασης τω ν αποτελεσμάτω ν του έργου, σήμανσης ερμηνείας το υ π εριβάλλοντος και προσανατολισμού τη ς λίμνης Ισμαρίδας, ενημερω τικώ ν συναντήσεων και σ υμμετοχής σε διεθνή συνέδρια και εκθέσ εις για τη ν προβολή του έργου. Δημήτρης Παπαδήμος Φωτ. Αρχείο ΕΚΒΥ/Μαρία Κατσακιώρη ΑΜΦΙΒΙΟΝ

6 Νέα έργα Αποκατάσταση δασών όρους Πάρνωνα και κατευθύνσεις διατήρησης όρους Ταΰγετου στη Λακωνία O ορεινός χώρος της Λακωνικής πεδιάδας που διατρέχεται από τον ποταμό Ευρώτα κυριαρχείται από τα όρη Πάρνωνας και Ταΰγετος, τα οποία φιλοξενούν δασικά οικοσυστήματα με πολλά είδη να έχουν εδώ τα νοτιότερα όρια εξάπλωσής τους στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Η διατήρηση και η αειφορική διαχείριση των οικοσυστημάτων τους, εκτός από τις προφανείς ωφέλειες για τη βιοποικιλότητα, μπορεί να συμβάλει στην προστασία των εδαφικών πόρων και στην αύξηση της ποσότητας και στη βελτίωση τη ς ποιότητας των νερών. Η επίτευξη τη ς αειφορικής διαχείρισης προϋποθέτει την εφαρμογή ενιαίων αρχών διαχείρισης οι οποίες βασίζονται στην άρτια γνώση των οικολογικών τους γνωρισμάτων. Για τον Πάρνωνα τα θέματα αυτά έχουν ήδη δρομολογηθεί μέσω τη ς Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης, του υπό εκπόνηση σχεδίου διαχείρισης και της αναμενόμενης κήρυξης της περιοχής σε Περιοχή Οικοανάπτυξης σύμφωνα με τον Ν. 1650/86. Αντίθετα, στον Ταΰγετο απουσιάζει μια ολοκληρωμένη καταγραφή των οικολογικών του γνωρισμάτων, ενώ κατευθύνσεις για την αειφορική του διαχείριση υπάρχουν μόνο για τα τμήματα για τα οποία έχει εκπονηθεί Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη ή διαχειριστική μελέτη σύμφωνα με τη δασική νομοθεσία. Επιπρόσθετα, τα δασικά οικοσυστήματα και στα δυο όρη δέχθηκαν ήδη ένα σοβαρό πλήγμα από τις δασικές πυρκαγιές του 2007, όταν κάηκαν στρέμματα στον Ταΰγετο και στρέμματα στον Πάρνωνα. Για την αντιμετώπιση των άμεσων επιπτώσεων των δασικών πυρκαγιών ξεκίνησε προσπάθεια για την αποκατάσταση των δασικών οικοσυστημάτων με πρώτο βήμα την εξασφάλιση της αποκατάστασης στρεμμάτων δάσους μαύρης πεύκης {Pinus nigra) στην περιοχή του Δικτύου ΦΥΣΗ 2000 στον Πάρνωνα μέσω του έργου LIFE+ «Αποκατάσταση των δασών μαύρης πεύκης στον Πάρνωνα (GR ) μέσω μίας δομημένης προσέγγισης» που ξεκίνησε το Ταυτόχρονα στον Ταΰγετο εξελίσσεται από το Δασαρχείο Καλαμάτας η αποκατάσταση μέρους των καμένων εκτάσεων, και μέσω δωρεών που διατέθηκαν για τον σκοπό αυτό. Περαιτέρω, η Περιφέρεια Πελοποννήσου υπέβαλε το 2008 στον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου πρόταση έργου με προϋπολογισμό ευρώ, για την αποκατάσταση πρόσθετων στρεμμάτων δασών της μαύρης πεύκης και ελάτης στον Πάρνωνα. Σε σχέση με τον Ταΰγετο, η πρόταση περιλαμβάνει την αποτύπωση των γνωρισμάτων του και τη διατύπωση κατευθύνσεων για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Η πρόταση εγκρίθηκε και η υλοποίηση του έργου ξεκίνησε τον Μάιο του 2009, με τη συνεργασία τη ς Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Λακωνίας και την επιστημονική στήριξη του ΕΚΒΥ. Το έργο περιλαμβάνει τέσσερις κύριες δράσεις: Επανεγκατάσταση της δασικής βλάστησης στο όρος του Πάρνωνα. Σχεδιασμό και εγκατάσταση προγράμματος παρακολούθησης της αποκατάστασης στον Πάρνωνα. Ολοκλήρωση της οικολογικής αποτύπωσης του όρους Ταΰγετος και διατύπωση κατευθύνσεων για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης και διάχυσης των αποτελεσμάτων, καθώς και διοίκησης του έργου. Αναλυτικότερα, οι δράσεις του έργου αφορούν: Η επανεγκατάσταση της δασικής βλάστησης περιλαμβάνει τη συλλογή σπόρων, τις φυτεύσεις και τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού τη ς Κεντρικής Αποθήκης Σπόρων τη ς Διεύθυνσης Αναδασώσεων τη ς Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος. Οι εκτάσεις που θα αποκατασταθούν στο πλαίσιο του έργου αυτού θα είναι εκτάσεις με κεφαλληνιακή ελάτη και εκτάσεις με ελάτη και μαύρη πεύκη. Η επιλογή των εκτάσεων έγινε ώστε να υπάρχει συμπληρωματικότητα με αυτές που θα αποκατασταθούν στο πλαίσιο του έργου LIFE+. Εκτιμάται ότι με την ολοκλήρωση των δύο έργων θα έχει αποκατασταθεί το μεγαλύτερο μέρος των εκτάσεων με μαύρη πεύκη και κεφαλληνιακή ελάτη που κάηκαν το 2007, στοιχείο ιδιαιτέρως σημαντικό, καθώς οι υπόλοιπες καμένες εκτάσεις καλύπτονταν κυρίως από αείφυλλα πλατύφυλλα και χαλέπιο πεύκη, που έχουν τη δυνατότητα να αναγεννώνται χωρίς την παρέμβαση του ανθρώπου. Γ,,, ^ 1 ^ Συνέχεια στη σελ. 7 Φ Φωτ. Αρχείο ΕΚΒΥ/Π. Κακούρος ^ 6V ΑΜΦΙΒΙΟΝ

7 Νέα έργα Προώθηση του αειφόρου τουρισμού στην Ουκρανία Συνεχίζοντας τις δράσεις του έργου INTERREG IIIB/CADSES «Διακρατική συνεργασία για την προστασία και αειφόρο ανάπτυξη των Καρπαθίων», για την προώθηση προσεγγίσεων και δράσεων για την αειφόρο ανάπτυξη τη ς Ουκρανίας, το ΕΚΒΥ υπέβαλε στην Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας (ΥΔΑΣ) του Υπουργείου Εξωτερικών αίτηση χρηματοδότησης έργου με τίτλο «Ανάπτυξη επαγγελματικών προσόντων για τον αειφόρο τουρισμό - Ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας των τοπικών κοινωνιών». Το έργο εγκρίθηκε προσφάτως και αφορά στην ανάπτυξη επαγγελματικών προσόντων σε επιλεγμένες κοινωνικές ομάδες για τον σχεδιασμό και την άσκηση του αειφόρου τουρισμού στην Ουκρανία, με σκοπό την ενίσχυση της επιχειρησιακής τους ικανότητας, λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθύνσεις της Σύμβασης των Καρπαθίων, που υπεγράφη τον Δεκέμβριο του 2006 στο Κίεβο της Ουκρανίας. Το διακρατικό πλαίσιο συνεργασίας που αναπτύχθηκε από τη Σύμβαση των Καρπαθίων για να εφαρμόσει τις ευρωπαϊκές πολιτικές στην περιοχή αποτελεί τη βάση τη ς νέας δραστηριότητας στην Ουκρανία. Τοπικός συνεργάτης είναι το διεθνές μη κερδοσκοπικό ίδρυμα Heifer Project International, με παράρτημα στην Ουκρανία (Heifer Ukraine) και η διάρκεια του έργου είναι 18 μήνες (έναρξη 1/4/2009, λήξη 30/9/2010). Σκοποί του έργου είναι: Η ανάπτυξη επαγγελματικών προσόντων για τον αειφόρο τουρισμό στην Ουκρανία. Η ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας των τοπικών κοινωνιών σε επιλεγμένες περιοχές τη ς Ουκρανίας για τον σχεδιασμό και την άσκηση του αειφόρου τουρισμού. Η προώθηση και ενίσχυση της συνεργασίας οργανισμών των δύο χωρών. Η αύξηση του επίπεδου κατάρτισης ποικίλων κοινωνικών ομάδων στον σχεδιασμό και την άσκηση του αειφόρου τουρισμού. Η συμβολή στην εφαρμογή των κατευθύνσεων της Σύμβασης των Καρπαθίων και ειδικότερα της Στρατηγικής για την ανάπτυξη του αειφόρου τουρισμού στις χώρες των Καρπαθίων, ως μοχλού περιβαλλοντικής, οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης. Η βελτίωση των γνώσεων εκπαιδευτών για τον αειφόρο τουρισμό. Για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών θα αναλυθούν οι ανάγκες κατάρτισης των κύριων εμπλεκόμενων κοινωνικών ομάδων, θα σχεδιασθούν και θα υλοποιηθούν δύο εκπαιδευτικά σεμινάρια στα Ουκρανικά Καρπάθια και θα οργανωθεί εκπαιδευτικό υλικό για τον αειφόρο τουρισμό, με βάση το εκπαιδευτικό υλικό για τον αειφόρο τουρισμό, που δημιουργηθηκε στο πλαίσιο του έργου INTERREG IIIB/CADSES «Διακρατική συνεργασία για την προστασία και αειφόρο ανάπτυξη των Καρπαθίων». Τέλος, θα πραγματοποιηθούν δράσεις δημοσιοποίησης και διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου, όπως δημιουργία ιστότοπου, έκδοση τρίπτυχου ενημερωτικού εντύπου (στην ελληνική, αγγλική και ουκρανική γλώσσα), συμμετοχή στην ετήσια έκθεση αγροτουρισμού, που πραγματοποιείται κάθε άνοιξη στο Κίεβο της Ουκρανίας και όπου συμμετέχουν εκπρόσωποι όλου του φάσματος του τουρισμού της Ουκρανίας, προβολή στα ΜΜΕ στις δύο χώρες, κ.λπ. Μιλτιάδης Σεφερλής Φωτ. Αρχείο ΕΚΒΥ/Μαρία Κατσακιώρη Αποκατάσταση δασών όρους Πάρνωνα και κατευθύνσεις διατήρησης όρους Ταΰγετου στη Λακωνία Συνέχεια από τη σελ. 6 Η οικολογική αποτύπωση του όρους Ταΰγετος θα δημιουργήσει μια ενιαία εικόνα των οικολογικών γνωρισμάτων του όρους η οποία θα επιτρέψει τη διατύπωση κατευθύνσεων για τη διατήρησή τους. Κατά την καταγραφή των οικολογικών γνωρισμάτων και τη διατύπωση των κατευθύνσεων διατήρησης θα υπάρξουν διαβουλεύσεις και στενή συνεργασία με τους φορείς που εμπλέκονται στη διαχείριση των πόρων και την άσκηση των χρήσεων γης στην περιοχή. Το πρόγραμμα παρακολούθησης της αποκατάστασης θα βασισθεί σε ένα δίκτυο μόνιμων επιφανειών που θα εγκατασταθούν στον Πάρνωνα, εντός των εκτάσεων στις οποίες θα γίνουν οι φυτεύσεις. Το σύστημα θα είναι συμβατό με το δίκτυο παρακολούθησης των δασικών οικοσυστημάτων που οργανώνεται από τη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος και θα παρέχει στοιχεία για την πορεία αποκατάστασης των εν λόγω εκτάσεων. Οι δράσεις ενημέρωσης και διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου σχεδιάσθηκαν με βάση τις ειδικές ανάγκες των ομάδων στόχων που προσδιορίσθηκαν για την περιοχή (κάτοικοι και επισκέπτες, υπεύθυνοι Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, υπηρε- σίες-ειδικοί επιστήμονες που ασχολούνται με τη διαχείριση των δασών και του φυσικού περιβάλλοντος και ευρύ κοινό). Περιλαμβάνουν την παραγωγή έντυπου υλικού, τη δημιουργία δικτυακού τόπου, τη συμμετοχή σε επιστημονικές συναντήσεις και συναντήσεις - διαβουλεύσεις με την τοπική κοινωνία, καθώς και την προβολή του έργου και των αποτελεσμάτων του μέσω των τοπικών και εθνικών ΜΜΕ. Πέτρος Κακούρος ΑΜΦΙΒΙΟΝ, Ί φ Α

8 Απαιτούμενη περιβαλλοντική ροή ποταμών h a r r r Είναι εφικτή η ικανοποίηση της; Οι συνεχώς αυξανόμενες απολήψεις νερού από τη ν υδρολογική λεκάνη ποταμών και λιμνών για τη ν κάλυψη υδρευτικών, αρδευτικώ ν και άλλων αναγκών οδηγούν σε αλλοίωση ή και καταστροφή τω ν ποτάμιων και λιμναίων οικοσυστημάτων, όταν γίνονται χω ρίς να ληφθούν υπόψη οι ανάγκες τω ν τελ ευ ταίω ν σε νερό. Π αρεμβάσεις όπως, φ ράγματα αποθήκευσης ή εκτροπ ής του νερού, κα τασ κευές έργω ν αντιπλημμυρικής προστασίας, υδροηλεκτρικά έργα, ασκούν μεγάλη επίδραση στα γνω ρίσματα τη ς ροής τω ν ποταμών και στο μ έγεθ ο ς και στη συχνότητα τω ν πλημμυρικών το υ ς παροχών. Οι μ ετα β ολές οι οποίες επέρχονται στις περιπτώσεις α υ τές είναι δυνατόν να περιορίσουν ή και να εκμηδενίσουν τα οφέλη, από οικολογική και υδρολογική άποψη, που παρέχονται από τα κατάντη οικοσυστήματα προς το υ ς ανθρώπους. Η ροή που απαιτείται για να διατηρηθούν αυτά τα οφέλη καλείται «Απαιτούμενη Περιβαλλοντική Ροή1» και υπάρχουν διά φ ορες μέθοδοι υπολογισμού αυτής. Μία από τις κα τηγορίες μεθόδω ν υπολογισμού τη ς απαιτού- μενης περιβαλλοντικής ροής είναι και οι υδρολογικές μέθοδοι, οι οποίες συνήθως απαιτούν το ν καθορισμό τη ς φυσικής παροχής του ποταμού, όπου με το ν όρο αυτό εννοείται η παροχή τη ν οποία θα είχε ο ποταμός σε κάποιο σημείο του, εάν στο ανάντη τμ ή μ α τη ς λεκά νης το υ δεν υπήρχαν ανθρώπινες χρήσ εις νερού (φράγματα, άρδευση, ύδρευση, κ.λπ.). Η φυσική παροχή δεν μπορεί να μετρηθεί αλλά μπορεί να εκτιμηθεί από το υδρολογικό ομοίωμα τη ς λεκά νης απορροής του ποταμού, χω ρίς τη ν ύπαρξη ανθρώπινων χρήσεων νερού μέσα σε αυτές. Εάν στο ομοίωμα προστεθούν επιπλέον και οι ανθρώπινες παρεμβάσεις (π.χ. φράγματα, απολήψεις νερού) τό τε είναι δυνατόν να προκύψει ο βαθμός κάλυψης τη ς απαιτούμενης π εριβαλλοντικής ροής υπό τις παρούσες συνθήκες αλλά και οι επιπλέον π οσ ότητες νερού για την πλήρη κάλυψή της. Με τη ν εφ αρμογή τω ν ανωτέρω στις υδρολογικές λεκά νες τω ν ποταμών Νέστου, Στρυμόνα και Αλιάκμονα υπολογίσθηκε η απαιτούμενη περιβαλλοντική ροή στα οικοσυστήματα τω ν εκβολώ ν τους. Αναλυτικότερα, υπολογίσθηκε για κάθε μήνα του έτο υ ς και για κάθε ποταμό ως εξής: Ποταμός Νέστος: για το υ ς μήνες από Δ εκέμβριο έω ς και Μάιο ίση με το 30% τη ς αντίστοιχης μέσ ης μηνιαίας φυσικής παροχής, ενώ για το υ ς υπόλοιπους μήνες (από Ιούνιο έω ς και Νοέμβριο) ίση με το 30% τη ς μέσ ης ετήσιας φυσικής παροχής. Ποταμός Στρυμόνας: για το υ ς μήνες από Φεβρουάριο έω ς και Ιούνιο ίση με το 30% τη ς αντίστοιχης μέσ ης μηνιαίας φυσικής παροχής, ενώ για το υ ς υπόλοιπους μήνες (από Ιούλιο έω ς και Ιανουάριο) ίση με το 30% τη ς μέσης ετήσιας φυσικής παροχής. Ποταμός Αλιάκμονας: για το υ ς μήνες από Δ εκέμβριο έω ς και Απρίλιο ίση με το 30% τη ς αντίστοιχης μέσης μηνιαίας φυσικής παροχής. Για το υ ς μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο, Μάιο, Ιούνιο και Ιούλιο ίση με το 30% τη ς μέσ ης ετήσιας φυσικής παροχής. Για το υ ς υπόλοιπους μήνες (Αύγουστο και Σεπτέμβριο), π ροτείνεται παροχή η οποία θα κυμαίνεται μετα ξύ του 10% και 30% τη ς μέσ ης ετήσ ιας φυσικής παροχής. Απελευθέρωση νερού από τα υδροηλεκτρικά φράγματα Απελευθέρωση νερού από το φ ράγμα Τοξοτών Απαιτούμενη Περιβαλλοντική Ροή στην εκβολή του ποταμού Νέστου 1 Άλλοι σχετικοί όροι είναι: οικολογική παροχή, οικολογικά αποδεκτό καθεστώς ροής, ενδοποτάμια ροή. Σεπ Νοε Δ εκ Παροχή (nr'/s) Σχήμα 1. Συνθήκες για τη ν ικανοποίηση τη ς απαιτούμενης περιβαλλοντικής ροής στην εκβολή του ποταμού Νέστου. Ποταμός Εύηνος, Φωτ. Αρχείο ΕΚΒΥ/Έγχρωμον f - 8V ΑΜΦΙΒΙΟΝ

9 Η απαιτούμενη περιβαλλοντική ροή δεν ικανοποιείται πλήρως σε κανένα από τα οικοσυστήματα που προαναφέρθηκαν. Με τη βοήθεια τω ν υδρολογικώ ν ομοιωμάτων τω ν λεκανώ ν απορροής τω ν ανω τέρω ποταμών, τα οποία αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο τω ν διαχειριστικών σχεδίων στη Βόρεια Ελλάδα, μπορεί να προκύψει η παροχή που πρέπει να απελευθερώ νετα ι από το υ ς τα μ ιευ τή ρ ες έτσι ώστε να ικανοποιείται σε όσο το δυνατόν μεγα λύτερ ο βαθμό η απαιτούμενη περιβαλλοντική ροή στα οικοσυστήματα τω ν εκβολών. Συγκεκριμένα, για τον ποταμό Νέστο, η παροχή που καταλήγει στην εκβολή του καθορίζεται τόσ ο από τα υδροηλεκτρικά φράγματα, Θησαυρού και Πλατανόβρυσης, όσο και από το αρδευτικό φ ράγμα Τοξοτών. Στο Σχήμα 1 δίνεται η μέση μηνιαία παροχή που πρέπει να απελευθερώ νεται από τα φ ράγματα για να ικανοποιείται η απαιτούμενη περιβαλλοντική ροή στην εκβολή του ποταμού Νέστου. Όσον αφορά στον ποταμό Στρυμόνα (Σχήμα 2), η απαιτούμενη περιβαλλοντική ροή καθορίζεται από τη ν παροχή που απελευθερώ νεται από τη λίμνη Κερκίνη, ενώ για το ν ποταμό Αλιάκμονα (Σχήμα 3) η απαιτούμενη περιβαλλοντική ροή καθορίζεται κυρίως από τη ν παροχή που απελευθερώ νεται από τα υδροηλεκτρικά φράγματα, Πολυ- φ ύτου - Σφηκιάς - Ασωμάτων. Η απελευθέρωση νερού από τα φ ράγματα που δίνεται στα Σχήματα 1 έω ς 3, π ροτείνεται με την προϋπόθεση ότι η κάλυψη τη ς απαιτούμενης π εριβαλλοντικής ροής στα οικοσυστήματα τη ς εκβολής τω ν ποταμών τίθετα ι ως πρώτη π ροτεραιότητα έναντι τω ν απολήψεων νερού στην υδρολογική λεκάνη του ποταμού. Στην πράξη βέβαια αυτό που συνήθως συμβαίνει είναι ακριβώς το αντίθετο και η μεγαλύτερη 7 - '^ = - T ir AH r ~ - ' M T U Ποταμός Αλιάκμονας, Φωτ. Αρχείο ΕΚΒΥ/Ε. Ευθυμίου δυσκολία για τη ν κάλυψη τη ς απαιτούμενης περιβαλλοντικής ροής εμφανίζεται κατά το υ ς εαρινούς και καλοκαιρινούς μήνες, όπου οι απαιτήσεις σε ενέργεια και άρδευση είναι αρκετά μεγά λες ενώ παράλληλα η φυσική ροή τω ν ποταμών είναι μικρή. Ένα επιπλέον πρόβλημα στην κάλυψη τη ς απαιτο ύ μ ενης περιβαλλοντικής ροής είναι η διακύμανση τη ς φυσικής ροής από έτο ς σε έτο ς λόγω τη ς εμφάνισης ξηρώ ν και υγρών ετώ ν σε συνδυασμό με τη σ ταθερότητα από έτο ς σε έτο ς τω ν απολήψεων νερού από τη λεκάνη απορροής. Οι ανω τέρω προβληματισμοί θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τις αρμόδιες διαχειριστικές αρχές για το ν έλεγχο τη ς κάλυψ ης τη ς απαιτούμενης περιβαλλοντικής ροής, ενώ παράλληλα είναι ιδιαίτερης σημασίας να γίνεται καταγραφή τη ς πραγματικής ροής στην εκβολή τω ν ποταμών. Χαράλαμπος Δουλγέρης Απελευθέρωση νερού από τη λίμνη Κερκίνη Απαιτούμενη Περιβαλλοντική Ροή στην εκβολή του ποταμού Στρυμόνα Απελευθέρωση νερού από τα υδροηλεκτρικά φράγματα Απαιτούμενη Περιβαλλοντική Ροή στην εκβολή του ποταμού Αλιάκμονα Παροχή (nt'/s) Σχήμα 2. Συνθήκες για τη ν ικανοποίηση τη ς απαιτούμενης περιβαλλοντικής ροής στην εκβολή του ποταμού Στρυμόνα Παροχή (mvs) Σχήμα 3. Συνθήκες για τη ν ικανοποίηση τη ς απαιτούμενης π εριβαλλοντικής ροής στην εκβολή του ποταμού Αλιάκμονα. Μ ΑΜΦΙΒΙΟΝ, ^ 9 Α

10 Η χρήση γεωργικών φυτών ως καλλωπιστικών Σε παλαιότερο άρθρο του ΑΜΦΙΒΙΟΥ είχε γίνει αναφορά στα όμορφα κόκκινα άνθη τω ν αναρριχώμενων πουλυανθών φασολιών τα οποία είναι γνω στά με τις ονομασίες «γίγαντες» ή «ελέφαντες». Στο παρόν άρθρο θα αναφερθούμε και σε άλλα γεω ργικά φυτά, ετήσια και πολυετή, τα οποία έχουν αξιόλογη αισθητική αξία οπότε μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως καλλωπιστικά, σε ιδιω τικούς κήπους και σε δημόσια πάρκα. Ω ς παράδειγμα, η κερασιά με τη ν πλούσια ανθοφορία τη ς το ν Απρίλιο και το υ ς γευσ τικούς εδώ διμους καρπούς τη ς τον Ιούνιο αποτελεί ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό καλλωπιστικό κα λλιεργούμενο φυτό. Πολλά άλλα είδη γεω ργικώ ν φυτώ ν παρουσιάζουν ενδιαφ έρον και αισθητική αξία, π.χ. εντυπωσιακό χρώ μα ανθέων και καρπών, άρωμα, σχήμα, μέγεθ ο ς και υφή, αλλά και χαρακτηρίζουν το μεσογειακό τοπίο, όπως η ελιά και η άμπελος. Γενικά, τα αισθητικά γνω ρίσματα πολλών γεω ργικώ ν ειδών μπορούν να αξιοποιηθούν για τη δημιουργία αντιθέσεων ή αρμονικών συνδυασμών στον κήπο. Η υφή και το μέγεθ ο ς του φ υλλώ ματος είναι γνω ρίσματα που επηρεάζουν αισθητά την οπτική εντύπωση που δημιουργεί ένα φυτό. Ο τρ όπ ος με τον οποίο αξιοποιούμε το σχήμα του φυτού για τη διαμόρφωση τη ς δομής του κήπου εξα ρτά τα ι από το αποτέλεσμα που επιδιώκουμε. Τέλος, το χρώ μα και το άρωμα παίζουν αξιόλογο ρόλο στην αντίληψη τω ν φυτώ ν από το ν παρατηρητή. Στη συνέχεια παρουσιάζονται γεω ργικά είδη φυτώ ν που πλουτίζουν αισθητικά το τοπίο: Φυτά μεγάλης καλλιέργειας Από τα φ υτά μεγάλης καλλιέργειας, πρώτο αναφ έρεται το καλαμπόκι, όπου σε καταστήματα γεω ργικώ ν ειδών μπορεί να βρει κανείς σπόρους που παράγουν φ υτά τω ν οποίων οι σ τάδικες φ έρουν πολύχρω μους σπόρους. Το σχήμα του καλαμποκιού προσδίδει κατακόρυφη εικόνα που μπορεί να τονίσει ήδη υπάρχοντα στοιχεία ή να συνδυασθεί με φ υτά αντιθέτου σχήματος. Ο ηλίανθος, επίσης, είναι ένα επίμηκες φ υτό με ιδιαίτερο σχήμα άνθους. Η ατρακτυλίδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως καλλωπιστικό για τα άνθη τη ς, όπως και το λινάρι. Το πιο προφανές από τα αγρωστώδη, το σιτάρι θα Φωτ. Αρχείο ΕΚΒΥ/Μ. Σεφερλής μπορούσε να υιοθετήσει το ν τίτλο του καλλωπιστικού μιας και παρουσιάζει ενδιαφ έρον σχήμα. Σε πολλά αγροτικά σπίτια διατηρούν σε ανθοδοχεία ώριμα, στάχυα σιταριού τη ς ποικιλίας «μαυραγάνι». Λαχανικά Το περιβόλι ή λαχανόκηπος αποτελεί νοητή προέκταση τη ς ελληνικής κουζίνας. Εκτός από τη ν αισθητική, η λειτουργική του αξία είναι ουσιαστική με τη ν καλλιέργεια του λαχανόκηπου εξασφαλίζει κανείς τα λαχανικά όλης τη ς χρονιάς, γνω ρίζει τι καταναλώνει και δεν προσθέτει στο περιβάλλον π εριττά γεω ργικά φάρμακα. Η βασίλισσα τη ς κα τηγορίας τω ν λαχανικών είναι η ντομάτα. Τα πρώτα έτη που εισήχθη το φυτό στην Ευρώπη, καλλιεργούνταν ως καλλωπιστικό για το υ ς εντυπωσιακούς καρπούς της. Σήμερα, καλλιεργείται κυρίως για βρώση, αλλά υπάρχουν και ποικιλίες, όπως η «cherry», μία μικρόκαρπη ποικιλία με τα ντοματάκια σε τσαμπιά, που θα μπορούσε να εμπλουτίσει αισθητικά και γευσ τικά έναν λαχανόκηπο. Εκτός, όμως από τη ν ντομάτα, αρκετοί καλλιεργούν σε μικρούς λαχανόκηπους που διατηρούν δίπλα στα σπίτια τους, φ υτά αγκινάρας τω ν οποίων οι ανθοκεφ αλές (το εδώ διμο τμήμα) περιβάλλονται από βράκτεια μοβ αντί πράσινα.

11 Επίσης, τα περισσότερα από τα αναρριχώμενα λαχανικά (π.χ. αγγουράκια, φασόλια, μπιζέλια, κολοκυθιές) έχουν εντυπωσιακούς καρπούς, υφή και σχήμα ανθέων και αποτελούν ζωντανά κοσμήματα του λαχανόκηπου. Πριν από πενήντα χρόνια έβρισκε κανείς στους μικτούς ανθόκηπους τω ν χωριών του Νομού Θ εσσαλονίκης μελιτζανιές με μικρούς ω οειδείς καρπούς χρώ ματος λευκού. Οι κάτοικοι ονόμαζαν το υ ς καρπούς αυτούς «αβγά» και δεν τα χρησιμοποιούσαν ως τροφή. Βέβαια, τα τελευ τα ία χρόνια βρίσκει κανείς σε πολλά καταστήματα τροφίμω ν λ ευ κές μελιτζάνες που θεωρούνται πιο εύ γευ σ τες με τις συνηθισμένες σκουρόχρωμες. Το κρεμμυδόχορτο, που φ έρ ει μικρά ροζ άνθη σε φουντίτσες, χρησιμοποιείται συχνά σε μικρούς κήπους στις βόρειες χώ ρες τη ς Ευρώπης. Στην Ελλάδα, τα τελευ τα ία έτη, το συναντά κανείς όλο και συχνότερα σε κήπους, αλλά και σε γασ τρονομικές δημιουργίες. Ω ς διακοσμητικά θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και τα άνθη του κρεμμυδιού και του σκόρδου, τα οποία αν φ υτευτούν με άλλες πρασινάδες, καθώς θα ψηλώνει το μωβ-λευκό άνθος το υ ς θα κάνει ωραία αντίθεση με το πράσινο χρώμα τω ν υπολοίπων φυτών. Η φύτευσ η καλλωπιστικών λάχανων (με μοβ, κίτρινα και λευκά φύλλα) επ εκτείνετα ι τη ν τελευ τα ία δεκαετία σε πολλούς δημοτικούς κήπους τη ς χώρας. Έ να είδος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης ως καλλωπιστικό, αλλά χρήζει ιδιαίτερης προσοχής, είναι η πιπεριά. Η κόκκινη μικρόκαρπη πιπεριά είναι διαδεδομένη στη Μ ακεδονία, αλλά είναι πολύ καυτερή, οπότε και θα πρέπει να τοπ ο θετείτα ι σε μέρη όπου δεν μπορούν να τη φθάσουν παιδιά. Εκτός από τις κα υ τερ ές πιπεριές, κυκλοφορούν σήμερα στην αγορά πιπεριές που φ έρουν καρπούς σε σχήμα λουλουδιού. Τέλος, η συγκαλλιέργεια με βότανα αρωματικά όπως, ο άνηθος, ο κορίανδρος, το κύμινο, ο μαϊντανός, το σκόρδο, η τσουκνίδα και ο μάραθος, βοηθάει τα φ υτά που βρίσκονται κοντά τους, εξα ιτία ς του αιθέριου ελαίου που περιέχουν ή με τη ν έκκριση ουσιών από τις ρίζες τους. Είδη κήπων επ ίδειξης με λαχανικά συναντά κανείς στις χώ ρες τη ς βόρειας Ευρώπης. Το κάστρο Βιλαντρύ, στη Γαλλία, το τελευ τα ίο από τα κάστρα που χτίσθηκαν στην πεδιάδα του Λίγηρα τη ν περίοδο τη ς Αναγέννησης, έχει κήπους διαμορφω μένους σε περιβόλια με γεω μετρ ικά σχήματα. Οι κήποι είναι μεταγενέσ τεροι, δημιουργήθηκαν το 1920 και φ ιλοξενούν εκ τό ς από λαχανικά και άλλα εδώ διμα είδη. Αρωματικά Πολλά από τα ελληνικά αρωματικά φ υτά καλλιεργούνται κυρίως για τα αιθέρια έλαιά το υ ς (π.χ. λεβάντα) ή γιατί η χρήση το υ ς ως μπαχαρικά προσθέτει ξεχω ρισ τές πινελιές στην ελληνική κουζίνα. Πολλοί διατηρούν δενδρολίβανο, λεβάντα, δάφνη, φασκόμηλο, και άλλα αρωματικά σε κήπους και σε γλάσ τρες. Άλλωστε, υπάρχει κα ταγεγραμμένος στη μνήμη τω ν ελλήνων, ο βασιλικός στη γλάστρα. Οι διακινού- Φωτ. Αρχείο ΕΚΒΥ/Έγχρωμον μενες στο εμπόριο π οσ ότητες αρωματικών φυτώ ν στην Ελλάδα προέρχονται κυρίως από αυτοφυή φυτά, ενώ καλλιεργούνται σε μικρές ή μ εγα λύτερ ες εκτάσεις η ρίγανη, το γλυκάνισο, το δίκταμο, ο κρόκος, η λεβάντα, ο μαραθόσπορος, η μέντα και το τσάι του βουνού. Η μεγάλη ποικιλία στην υφή του φυλλώ ματος τω ν αρωματικών καλλιεργούμενω ν φυτώ ν αποτελεί σπουδαίο γνώρισμα για τη χρήση το υ ς σε ειδική κατηγορία κήπων που προορίζονται για παιδιά. Τα αρωματικά στους κήπους αυτούς παρέχουν πλούσια αισθητηριακά ερεθίσ ματα που συμβάλλουν στην άσκηση τη ς υφής. Επίσης, τα οικολογικά γνωρίσματα τω ν ελληνικών αρωματικών φυτών, δηλαδή οι περιορισμένες απαιτήσεις σε νερό και συντήρηση, καθώς και η ευω διά στην ατμόσφαιρα και ο τονισ μός το υ φυσικού ελληνικού τοπίου αποτελούν πρόσθετα πλεονεκτήματα. Οπωροφόρα Εκτός από τη γνωστή κερασιά που παράγει καρπούς, υπάρχει και ένα είδος που φ υτεύετα ι σε πάρκα κυρίως τη ς Ιαπωνίας και τω ν Ηνωμένων Πολιτειών για τα άνθη του. Οι κερασιές τη ς Ουάσιγκτον, δώρο τω ν Ιαπώνων στο Αμερικανικό έθνος, είναι γνω σ τές σε ολόκληρο το ν κόσμο. Άλλα οπωροφόρα φ υτικά είδη με καλλωπιστική αξία είναι: Ακτινίδιο: αναρριχώμενο είδος με λευκά αρωματικά άνθη τη ν άνοιξη και καφέ εδώ διμους καρπούς το φθινόπωρο. Καλλιεργείται κυρίως για το υ ς καρπούς του αλλά μπορεί να αποτελέσει και άριστο είδος για αναρρίχηση σε φ ρ ά κτες και πέργολες. Άμπελος: αγαπημένη όλων τω ν Ελλήνων και πολλών άλλων λαών από τα πανάρχαια χρόνια. Κατάλληλη ως αναρριχώμενο φ υτό πέργολας για τη σκιά και για τα σταφύλια ιδίως οι ερ υ θ ρ ές και οι μα ύρες ποικιλίες. Μ ερικές πολύ μαύρες ποικιλίες, όπως η ριμπιέ, έχουν ένα επιπλέον πλεονέκτημα: τα φύλλα το υ ς το φθινόπωρο αποκτούν ερυθρωπό χρώμα. Ό λες οι ποικιλίες τη ς Vitis vinifera μπορούν να διαμορφω θούν ώστε να καλύψουν πέργολα. Κ α τα λλη λό τερες είναι οι J v ΑΜΦΙΒΙΟΝ ^ ΐ Η

12 πιο ζω ηρές όπως το βέρυκο Κύπρου, η σουλτανίνα, η φράουλα, κ.λπ. Δυστυχώ ς ό λες οι ποικιλίες τη ς Vitis vinifera είναι ευαίσ θητες σε ασθένειες. Υπάρχει όμω ς και ένα είδος αμπέλου, η Vitis labruska, που έχει ποικιλίες πολύ ανθεκτικές οι οποίες είναι γνω σ τές με τα ονόματα γεω ργιανά η τζω ρτζίτικα, ιζαβέλα ή ιζαμπέλα. Οι ποικιλίες α υ τές χρησιμοποιούνται πολύ στην περιοχή τη ς Άρτας, στο Πήλιο και στο Άγιο Ό ρος. Τα σταφύλια που παράγουν έχουν ιδιάζον άρωμα και για το ν λόγο αυτό δεν χρησιμοποιούνται ως επιτραπέζια. Αμυγδαλιά: φ έρνει τη ν άνοιξη στην Ελλάδα με τα λευκά ή ροζ άνθη της. Φυτό προσαρμοσμένο στις ελληνικές συνθήκες με εξαιρετική αντοχή στην ξηρασία. Βυσσινιά: εξίσου όμορφα άνθη και καρποί με τη ν κερασιά αλλά λ ιγότερο εντυπωσιακό φύλλω μα και φλοιός. Δαμασκηνιά: εκ τό ς από το είδος που παράγει το υ ς εδώ διμους καρπούς υπάρχει η καλλωπιστική δαμασκηνιά με τα εντυπωσιακά ροζ άνθη και το κόκκινο φύλλω μά της, συνηθισμένο, σήμερα, καλλωπιστικό δένδρο τω ν ελληνικών πάρκων και δενδροστοιχιών. Ελιά: ένα δένδρο άμεσα συνδεδεμένο με το μεσογειακό τοπίο, το οποίο χρησιμοποιείται ευρύτα τα σε κήπους και πάρκα για το φύλλω μα και το ν κορμό της. Επίσης, υπάρχουν και δενδροσ τοιχίες με ελαιόδενδρα, τα οποία όμως έχουν ένα μειονέκτημα: οι ώριμοι καρποί όταν δεν συγκομίζονται πέφτουν στις πλάκες τω ν πεζοδρομίων και τις βρωμίζουν. Για να αντιμετωπισθεί αυτό το πρόβλημα, τα τελευ τα ία έτη έχει δημιουργηθεί μια ποικιλία ελιά ς η οποία δεν καρπίζει καθόλου. Εσπεριδοειδή: η νεραντζιά χρησιμοποιείται σε κήπους αλλά και σε αστικά περιβάλλοντα, προσ θέτοντας στο γκρίζο χρώμα τη ς πόλης, αποχρώσεις το υ σκούρου πράσινου και του πορτοκαλί. Δένδρο αείφυλλο, μέτρια ς ανάπτυξης, φ έρει καρπούς όλο το ν χειμώνα. Η λεμονιά επίσης δημιουργεί πολλές δενδροσ τοιχίες αλλά κοσμεί ακόμα και αστικούς ιδιω τικούς κήπους. Δώρα από τη ν Ανατολή, τα εσπεριδοειδή κατέχουν ηγετική θέση ανάμεσα στα οπωροφόρα. Καρυδιά: μεγάλο φυλλοβόλο δένδρο που ανθίζει την άνοιξη και οι καρποί του είναι ώριμοι το ν Σεπτέμβριο. Αναπτύσσεται ικανοποιητικά και σε αστικά περιβάλλοντα {π.χ. πάρκο Αχειροποιήτου Θεσσαλονίκης). Κυδωνιά: όμορφα άνθη και πολύ εντυπωσιακοί καρποί που το υ ς απολαμβάνει κανείς οπτικά στο δένδρο επί πολλούς μήνες προτού το υ ς συγκομίσει. Ο θάμνος που πωλείται στα φυτώ ρια ως «καλλωπιστική κυδωνιά» ή «τσιντόνια» δεν έχει σχέση με τη ν οπωροφόρο κυδωνιά. Λωτός: πανέμορφο δένδρο για το ν κορμό, το φύλλω μα και το υ ς μεγά λους πορτοκαλί καρπούς του. Υπάρχει και μια ποικιλία με άφθονους πολύ μικρούς καρπούς γνωστή στα Γιαννιτσά όπου τη ν ονομάζουν «χουρμαδιά» γιατί οι καρποί όταν υπερωριμάσουν μοιάζουν με χουρμάδες. Μ ηλιά: η συνηθισμένη οπωροφόρα μηλιά είναι ελκυστική λόγω τω ν ανθέων και τω ν καρπών. Επίσης, υπάρχει ένα Φωτ. Αρχείο ΕΚΒΥ/Αναστασία Χαντζαρίδου είδος με μη εδώ διμους καρπούς μ εγέθους ρεβυθιού το οποίο φ υτεύετα ι ως καλλωπιστικό για τα πολλά κόκκινα άνθη του τη ν άνοιξη και για το υ ς άφθονους κίτρινους καρπούς το φθινόπωρο. Δ εν ζει πολλά έτη για τί προσβάλλετα ι εύκολα από ξυλοφάγα έντομα. Μουσμουλιά η ιαπωνική: αειθαλές οπωροφόρο με τραχεία υφή και εντυπωσιακούς κίτρινους καρπούς. Στις ψ υχρές περιοχές παράγει ελάχισ τους καρπούς. Ροδακινιά: δένδρο μεσαίου μ εγέθ ο υ ς με λεπτή υφή, ροζ άνθη τη ν άνοιξη και εδώ διμους καρπούς το καλοκαίρι. Π ολλές μαζί τη ν άνοιξη προσθέτουν μια γλυκιά ροζ απόχρωση στο τοπίο, όπως στην περιοχή τη ς Νάουσας και τη ς Βέροιας. Ροδιά: Γνώριμη στο μεσογειακό τοπίο. Φ έρει φύλλω μα λεπ τής υφ ής με όμορφ ες αποχρώσεις και εντυπωσιακούς καρπούς στην απόχρωση του κόκκινου. Ένα δένδρο μεσαίου μ εγέθους που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί. Συκιά: δένδρο μεσογειακό ανθεκτικό στην ξηρασία που βρίσκεται διάσπαρτο στα ελληνικά νησιά. Εντυπωσιακή μορφή με πλατύ τραχύ φύλλω μα και εδώ διμους καρπούς το ν Αύγουστο. Η συκιά θα στήριζε ένα μεσογειακό ή ξηρικό κήπο. Φουντουκιά: δένδρο με ενδιαφέροντα άνθη και καρπούς. Από τις τρ εις ποικιλίες που ευδοκιμούν στη χώρα μας οι δύο είναι κα τάλληλες και για αστικά πάρκα. Υπάρχουν και ποικιλίες «νάνα» που κυκλοφ ορούν στα ελληνικά φυτώρια. Επικίνδυνα φυτά για παιδιά Καλλωπιστική πιπεριά και καλλωπιστική ρετσινολαδιά δεν πρέπει να καλλιεργούνται σε μέρη όπου πλησιάζουν παιδιά. Υπάρχουν όμω ς και άλλα είδη αποκλειστικός καλλωπιστικών φυτώ ν που δεν πρέπει να φ υτεύονται σε μέρη όπου παίζουν παιδιά γιατί μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμούς. Τέτοια είναι το γυνέριο {κοφ τερά φύλλα), ο πυράκανθος {αγκάθια), οι κάκτοι {αγκάθια) αλλά και ο φοίνικας ο κανάριος προτού ο κορμός του αποκτήσει ύψ ος τουλάχιστον δύο μέτρων. Επίσης, πολλά μικρά παιδιά πληγώνονται προσπαθώντας να ανασύρουν το παιχνίδι το υ ς που έπεσε σε τριανταφυλλεώ να. Δυστυχώς, κατά το ν σχεδιασμό πολλών δημοτικώ ν κήπων και πάρκων στην Ελλάδα, δεν λαμβάνεται υπόψη ο π αράγοντας επικινδυνότητα όταν χω ροθετούνται καλλωπιστικοί θάμνοι. Ι.Α. Τσαλικίδης και Ε.Α. Αθανασιάδου 12Φ, ΑΜΦΙΒΙΟΝ

13 2ο Πανευρωπαϊκό συνέδριο για τη φύση και τη βιοποικιλότητα Η Ευρώπη, ήπειρος μεγά λης πολιτισμικής ιστορίας, στην οποία οι χρήσ εις γ η ς αναπτύχθηκαν στο παρελθόν με παραδοσιακό τρόπο, εναρμονισμένο στο περιβάλλον. Τόσο τα χερσαία, όσο και τα υδάτινα οικοσυστήματά τη ς αποτελούσαν καταφύγιο για πολλά είδη αυτοφυώ ν φυτώ ν και άγριων ζώων. Από τό τε, όμως, που οι παραδοσιακές π ρακτικές αντικαταστάθηκαν από βιομηχανοποιημένες, η βιοποικιλότητα στην Ευρώπη παρουσιάζει έντονα πτωτική τάση. Για το ν λόγο αυτό, οι ν έες περιβαλλοντικές πολιτικές και τα εργαλεία εκπαίδευσης σχεδιάζονται με σκοπό τη βελτίωση τη ς συνύπ αρξης τω ν ανθρώπων και τη ς βιοποικιλότητας. Π ολλές χώ ρες μπορούν να επωφεληθούν από τα προγράμματα αυτά και να αποφύγουν λάθη τω ν άλλων. Καθώς οι πιέσεις στους φυσικούς πόρους εξακολουθούν να αυξάνονται σε ολόκληρο το ν κόσμο, η ευρωπαϊκή πείρα θα μπορούσε να θεω ρηθεί ως μια μελέτη περίπτωσης για τη ν προστασία τ η ς φύσ ης σε παγκόσμιο επίπεδο. Το έτο ς 2001, οι αρχηγοί τω ν ευρωπαϊκών κρατών μελών συμφώνησαν ότι ο στόχος τη ς ανάσχεσης τη ς απώλειας τη ς βιοποικιλότητας θα πρέπει να επ ιτευχθεί έω ς το Καθώς η προθεσμία πλησιάζει, η απώλεια τ η ς βιοποικιλότητας συνεχίζεται και σε πολλά μέρη τη ς Ευρώπης ίσως και να επιταχύνεται. Πέρα από το 2010, τόσ ο η ανάσχεση τη ς απώλειας τη ς βιοποικιλότητας, όσο και οι διαδικασίες αποκατάστασης και ανόρθωσης τω ν οικοσυστημάτων θα εξακολουθούν να αποτελούν ένα δύσκολο και φ ιλόδοξο εγχείρημα. Μ ελετώ ντας τις ανάγκες τη ς βιοποικιλότητας, εμβαθύνοντας το ν διάλογο με το υ ς εμπ λεκόμενους φ ο ρ είς και το υ ς απλούς πολίτες, και πέρα από τη ν αντίστροφη μέτρηση για το στόχο του 2010, διοργανώ- νεται από 1 έω ς 5 Σεπτεμβρίου 2009, στην Πανεπιστημιού- πολη τη ς Πράγας, στην Τσεχία, το 2ο Πανευρωπαϊκό συνέδριο με Τίτλο Ελαφοκάνθαρος, Φωτ. Αρχείο ΕΚΒΥ/Μ. Σεφερλής «Conservation biology and beyond - from science to practice». Σε αυτό έχουν κληθεί να συμμετάσχουν ειδικοί επιστήμονες, επ αγγελματίες στον χώρο του περιβάλλοντος, σύμβουλοι και υπεύθυνοι για τη ν χάραξη και τη ν άσκηση πολιτικής προστασίας τη ς φύσης, περιβαλλοντικοί οργανισμοί και οργανώσεις, εκπρόσωποι κρατών μελών και κοινωνικών φορέων, ώστε να ανταλλάξουν γνώ σεις και εμπ ειρίες αλλά και να διερευνήσουν δ υ να τό τη τες σχεδιασμού και διάδοσης νέω ν κατευθύνσεων, εργαλείω ν και στρατηγικών για την αναχαίτιση τη ς απώλειας τη ς βιοποικιλότητας. Το πρόγραμμα του συνεδρίου περιλαμβάνει συνόδους ολομέλειας, συμπόσια, συναντήσεις εργασίας, οργανω μένες συζητήσ εις, γραπ τές και π ροφορικές ανακοινώσεις, καθώς και ειδικές συνεδρίες. Π ερισ σ ότερες π ληροφορίες σχετικά με το συνέδριο, μπορείτε να βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνσή του: w w.eccb2009.org. Δήμητρα Κεμιτζόγλου 30 χρόνια προστασίας των άγριων πτηνών Το παλαιότερο νομοθέτημα τη ς Ευρωπαϊκής Έ νωσης για τη φύση γιόρτασ ε τα τριακοσ τά το υ γενέθλια το ν Απρίλιο του Από τό τ ε που υιοθετήθηκε η Οδηγία 79/409/ΕΟΚ για τα άγρια πτηνά, έχει συμβάλει στην αναστροφή τη ς φθίνουσας πορείας του πληθυσμού τω ν άγριων πτηνών τη ς Ευρώπης, η οποία οφ είλεται σε π αράγοντες όπως: ρύπανση, απώλεια ενδιαιτημάτων, μη συνετή χρήση φυσικών πόρων, κ.λπ. Ποσοστό περίπου 43% τω ν ειδώ ν άγριων πτηνών τη ς Ευρώπης απειλούνται ή αντιμετωπίζουν σοβαρή μείωση πληθυσμών. Ωστόσο, οι πληθυσμοί κάποιων ειδών, όπως του αργυροπ ελεκάνου (Pelecanus crispus) και του βασιλαετού τη ς Ιβηρικής (Aquila adalberti) έχουν ανακάμψει χάρη στην προστασία που προσφέρει η Ο δηγία 79/409/ΕΟΚ. Οι Ζώ νες Προστασίας που ορίζονται σύμφωνα με τη ν εν λόγω Ο δηγία καλύπτουν σήμερα περισσότερο από το 10% τη ς χερσ αίας έκτασης τη ς Ευρωπαϊκής Έ νωσης και έχουν ενταχθεί στο Δίκτυο ΦΥΣΗ Προσαρμογή από το περιοδικό «Περιβάλλον για τους Ευρωπαίους», τεύχος 34 ΑΜΦΙΒΙΟΝ

14 B i o S c o r e Νέο εργαλείο για την παρακολούθηση I και αξιολόγηση ίω ν πιέσεων στη βιοποικιλότητα Στο πλαίσιο του έργου BioScore (βλ. ΑΜΦΙΒΙΟΝ, τεύ χ ο ς 68) έγινε μια πρώτη προσπάθεια δημιουργίας ενός εργαλείου που επιτρέπει τη ν παρακολούθηση και αξιολόγηση τω ν επιπτώσεων στη βιοποικιλότητα από πιέσεις που προέρχονται από ποικίλες πηγές. Μ ετά από τρ ία έτη συνεργασίας εννέα ευρω παϊκών ιδρυμάτων, μετα ξύ τω ν οποίων και το ΕΚΒΥ, η ομάδα εργασίας του BioScore κα τέλη ξε στα ε ξή ς συμπεράσματα: 1. Το έργο BioScore έχει παράσχει μια εξειδικευμένη μέθοδο και τη βάση για τη ν αξιολόγηση τω ν επιπτώσεων από πιέσεις στη βιοποικιλότητα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 2. Προσδιόρισε τις κύριες π εριβαλλοντικές πιέσεις που ασκούνται στη βιοποικιλότητα, οι οποίες συνδέονται με την άσκηση τη ς Κοινοτικής πολιτικής. 3. Η βάση δεδομένω ν που οργανώ θηκε περιέχει π ληροφορίες σχετικά με τη ν κα ταλληλότητα τω ν ενδιαιτημάτω ν και την ευαισθησία σε περιβαλλοντικές πιέσεις για περισσότερα από είδη. Αυτά τα είδη αντιπροσωπεύουν θηλαστικά, πουλιά, ψάρια του γλυκού νερού, βενθικά μακροασπόνδυλα, ερπετά, αμφίβια, π εταλούδες, φυτά, καλύπτοντας ένα μεγάλο μ έρ ο ς τη ς ποικιλότητας τω ν ειδών τη ς ευρω παϊκής ηπείρου, παρέχοντας έτσι μια αξιόλογη εκπροσώπηση τη ς βιοποικιλότητας. 4. Σχετικά με τις π εριβαλλοντικές πιέσεις που συνδέονται με τη ν Κοινοτική πολιτική, το νέο εργαλείο μπορεί να πραγματοποιήσει τα χ είες αξιολογήσ εις (ενδεικτικές και σε αδρομερή κλίμακα), είτε για τη ν ευρωπαϊκή επικράτεια, είτε για συγκεκριμένες βιογεω γραφ ικές π εριοχές τη ς, ή ακόμη και για μεμονω μένα κράτη μέλη. 5. Οι μ ελ έτες περίπτωσης που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έργου, έδειξα ν ότι η βάση δεδομένω ν μπορεί να εφ αρμοσ τεί και σε πιο λεπ τομερείς αξιολογήσ εις με υψ ηλότερη ανάλυση και σε διαφ ορετικά χωρικά επίπεδα. Νέες εκδόσεις Δείκτες ΕΕ σχετικοί με το περιβάλλον είναι ο τίτλ ο ς τη ς νέα ς έκδοσ ης τη ς Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ), η οποία παρουσιάζει 10 δ είκ τες σ χετικούς με το περιβάλλον, που επισημαίνουν τις τά σ εις που σχετίζονται με το υ ς το μ είς π ροτεραιότητας το υ 6ου Κοινοτικού Π ρογράμμα το ς Δ ράσης για το Περιβάλλον: κλιματική αλλαγή, φύση και βιοποικιλότητα, περιβάλλον και υγεία, φυσικοί πόροι και απόβλητα. Στην έκδοση σημειώνεται ότι ελάχιστη βελτίωση έχει παρατηρηθεί σχεδόν στο σύνολο τω ν δεικτών, πλην ενός, όπου παρουσιάζεται θετική π ρόοδος σ τους σ τόχους που έχουν τεθ εί. Η έκδοση διατίθεται δω ρεάν στην αγγλική γλώσσα, από το βιβλιοπωλείο τη ς ΕΕ στη διεύθυνση bοokshop.europa.eu. 6. Κατά την τρέχουσ α μορφή του, το BioScore παρέχει τη δυνα τότητα για τη ν αξιολόγηση τόσ ο μονομεταβλητώ ν όσο και πολυμεταβλητώ ν επιπτώσεων. 7. Τα αποτελέσματα τω ν αξιολογήσεω ν του BioScore παρέχουν μόνο ενδ είξεις τω ν δυνητικώ ν επιπτώσεων στη βιοποικιλότητα με βάση το πρότυπο τη ς κα ταλληλότητας ενδιαιτημάτω ν και τ η ς ευαισθησίας τω ν ειδών και όχι την πρόβλεψη τη ς πραγματικής επίπτωσης. Η ομάδα εργασίας του BioScore σκοπεύει να αναπτύξει περαιτέρω το εργαλείο στο πλαίσιο ενός νέου έργου και για το ν λόγο αυτό εντοπίζει τα ακόλουθα σημεία, ως καίρια για τη βελτίωσή του: Το BioScore είναι δυνατό να εκτιμήσει, σε ικανοποιητικό βαθμό, τις επιπτώσεις τω ν πιέσεων στη βιοποικιλότητα ωστόσο, μπορεί να βελτιω θεί αρκετά, εφόσον γίνουν διαθέσιμα επιπλέον στοιχεία εξάπλω σης τω ν ειδών, πιο πρόσφατα και σε πιο λεπ τομερή χωρική κλίμακα. Αλληλεπιδράσεις και έμμεσ ες επιπτώσεις δεν λαμβάνονται υπόψη στην τρέχουσ α μορφή του εργαλείου, γεγο νό ς που καθιστά δύσκολη τη ν εκτίμηση τη ς σημασίας τω ν μέτρω ν τη ς Κοινοτικής πολιτικής σε σχέση με τις προβλεπόμενες επιπτώσεις. Η βελτίωση τη ς παρακολούθησης τη ς βιοποικιλότητας θα προσδώσει μεγαλύτερη λειτουργικότητα στο εργαλείο και θα επιτρέψ ει στους εμπ λεκόμενους φ ο ρ είς να καταλήγουν σε ακόμη πιο αξιόπιστες εκτιμήσεις. Το εργαλείο BioScore, όπως επίσης και η τελική έκθεση του έργου που έχει εκδοθεί στην αγγλική γλώσσα υπό την επίβλεψη και το συντονισμό του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Προστασία τη ς Φύσης (ECNC), είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα: w w.bioscore.eu. Δήμητρα Κεμιτζόγλου Αλλαγή του κλίματος: περί τίνος πρόκειται;. Με το ν υπότιτλο «Μια εισαγω γή για τους νέους», η έκδοση αυτή εξετά ζει τα αίτια τη ς κλιματικής αλλαγής, τα αέρια του θερμοκηπίου, τις συνέπειες τη ς υπερθέρμανσης του Πλανήτη, τη ν πρόοδο τω ν εργασιών τω ν ειδικών επιστημόνων στον συγκεκριμένο τομέα, τη διεθνή και τη ν ευρω παϊκή απόκριση σε αυτή την πρόσκληση. Παρέχει επίσης, συμβουλές για πρακτικές που μπορεί να ακολουθεί ο απλός π ολίτης στην καθημερινότητά του για να συμβάλλει στην προστασία το υ περιβάλλοντος. Η έκδοση διατίθεται δω ρεάν στην αγγλική γλώσσα, από το βιβλιοπωλείο τη ς ΕΕ στη διεύθυνση bοokshop.europa.eu. kim-, ΑΜΦΙΒΙΟΝ

Το ΕΚΒΥ ενδυναμώνεται και εργάζεται με το βλέμμα προς τα ενδιαφερόμενα μέρη. Η Καταλονία καινοτομεί

Το ΕΚΒΥ ενδυναμώνεται και εργάζεται με το βλέμμα προς τα ενδιαφερόμενα μέρη. Η Καταλονία καινοτομεί ΔIMHNIAIA ΕΚΔΟΣΗ TOY EΛΛHNIKOY KENTPOY ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΕΥΧΟΣ 53 ΕΥΡΩ 1,25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2003 Από το 2 0 0 3 στο 2 0 0 4 Το ΕΚΒΥ ενδυναμώνεται και εργάζεται με το βλέμμα προς

Διαβάστε περισσότερα

Έναρξη λειτουργίας της. Υγρότοποι. Απογραφή υγροτόπων στην Αλβανία. Μεσογειακό Σχέδιο Δράσης και Σύμβαση της Βαρκελώνης. Επιτροπής Φ Υ Σ Η 2 0 0 0

Έναρξη λειτουργίας της. Υγρότοποι. Απογραφή υγροτόπων στην Αλβανία. Μεσογειακό Σχέδιο Δράσης και Σύμβαση της Βαρκελώνης. Επιτροπής Φ Υ Σ Η 2 0 0 0 Έναρξη λειτουργίας της Επιτροπής Φ Υ Σ Η 2 0 0 0 Ελληνική Προεδρία και περιβάλλον Υγρότοποι Έ ν α ς εν δυνάμει παράγοντας ανάπτυξης της υπαίθρου Η δύναμη της αναδημιουργίας Απογραφή υγροτόπων στην Αλβανία

Διαβάστε περισσότερα

ΔIMHNIAIA ΕΚΔΟΣΗ TOY EΛΛHNIKOY KENTPOY ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ

ΔIMHNIAIA ΕΚΔΟΣΗ TOY EΛΛHNIKOY KENTPOY ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΔIMHNIAIA ΕΚΔΟΣΗ TOY EΛΛHNIKOY KENTPOY ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΕΥΧΟΣ 50 ΕΥΡΩ 1,25 ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2003 Παγκόσμια Ημέρα για τ οπεριβαλον Ευρω παϊκό Δ ίκτυα Πληροφ όρησης για τη Β ιοποικ ιλότ ητα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΡΓΑ του ΕΚΒΥ. Αποκατάσταση υνροτοπων. Πιστοποίηση συστήματος ποιότητας στο ΕΚΒΥ. Λιμνοθαλασσα Καλοχωριου \ Λιμνοθάλασσα Δράνα στον Έβρο

ΝΕΑ ΕΡΓΑ του ΕΚΒΥ. Αποκατάσταση υνροτοπων. Πιστοποίηση συστήματος ποιότητας στο ΕΚΒΥ. Λιμνοθαλασσα Καλοχωριου \ Λιμνοθάλασσα Δράνα στον Έβρο Πιστοποίηση συστήματος ποιότητας στο ΕΚΒΥ ΝΕΑ ΕΡΓΑ του ΕΚΒΥ Βαρέα Μέταλλα στο περιβάλλον και στο υδάτινα οικοσυστήματα Αποκατάσταση υνροτοπων Λ Q 1 Λιμνοθαλασσα Καλοχωριου \ Λιμνοθάλασσα Δράνα στον Έβρο

Διαβάστε περισσότερα

TPIMHNIAIA ΕΚΔΟΣΗ TOY EΛΛHNIKOY KENTPOY ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ

TPIMHNIAIA ΕΚΔΟΣΗ TOY EΛΛHNIKOY KENTPOY ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ TPIMHNIAIA ΕΚΔΟΣΗ TOY EΛΛHNIKOY KENTPOY ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΕΥΧΟΣ 94 ΕΥΡΩ 1,25 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 20 χρόνια ΕΚΒΥ Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης των Υδάτων Περιβαλλοντικό Πάρκο Νέστου

Διαβάστε περισσότερα

Βράχος και Ζωή 51 Πείρο «οι Ιστορϊπ

Βράχος και Ζωή 51 Πείρο «οι Ιστορϊπ .UMtiM \i \ i: κ An i t I Trn κ \ u t m k o v κ ΐ ί ν τ τ ω [strmutijxiri t m n t u n I K l S \ ( «Ι Ι Ί Ι Ι Ϊ 17'!'. ri- T T - Γ Γ. ^.. 1 =. r it K V 'la I- ire IS ερωτήσεις ΑΥΪΟΛΙΟΙΚΜΐΗ Κ.Μ 5ε 8 βαλλθηλχ

Διαβάστε περισσότερα

Τα μακροφύκη του Αιγαίου και του Ιονίου στο Διαδίκτυο. Παρακολούθηση και ανάπτυξη της οργανικής γεωργίας. Υποβάθμιση

Τα μακροφύκη του Αιγαίου και του Ιονίου στο Διαδίκτυο. Παρακολούθηση και ανάπτυξη της οργανικής γεωργίας. Υποβάθμιση ΔIMHNIAIA ΕΚΔΟΣΗ TOY EΛΛHNIKOY KENTPOY ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΕΥΧΟΣ 2 8 ΔΡΧ. 400 με την υποστήριξη του ΥΠΕΧΩΔΕ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1999 Τα μακροφύκη του Αιγαίου και του Ιονίου στο Διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπες πινακίδες σήμανσης Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου. Οργάνωση και εμπλουτισμός εκθεσιακών χώρων Κέντρων Πληροφόρησης

Πρότυπες πινακίδες σήμανσης Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου. Οργάνωση και εμπλουτισμός εκθεσιακών χώρων Κέντρων Πληροφόρησης ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΕΥΧΟΣ 97 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Πρότυπες πινακίδες σήμανσης Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου Οργάνωση και εμπλουτισμός εκθεσιακών χώρων Κέντρων Πληροφόρησης Προσδιορισμός του περιβαλλοντικού

Διαβάστε περισσότερα

1991-2001 ΜΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΕΚΒΥ ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΕΡΓΑ ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΚΒΥ

1991-2001 ΜΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΕΚΒΥ ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΕΡΓΑ ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΚΒΥ 1991-2001 ΜΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΕΚΒΥ ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΕΡΓΑ ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΚΒΥ 1 Τα κείμενα της παρούσας έκδοσης έχουν γραφεί από τους ακόλουθους: Ευτυχία Αλεξανδρίδου, Μαρία Αναγνωστοπούλου, Mανώλη Αναστασιάδη, Αντώνη Αποστολάκη,

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργία, φυσικοί πόροι και το ανθρώπινο δυναμικό της υπαιθρου

Γεωργία, φυσικοί πόροι και το ανθρώπινο δυναμικό της υπαιθρου ΔIMHNIAIA ΕΚΔΟΣΗ TOY EΛΛHNIKOY KENTPOY ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΕΥΧΟΣ 31 ΔΡΧ. 400 με την υποστήριξη του ΥΠΕΧΩΔΕ ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2000 Γεωργία, φυσικοί πόροι και το ανθρώπινο δυναμικό της υπαιθρου

Διαβάστε περισσότερα

Άγρια είδη χλωρίδας, συγγενεύοντα με καλλιεργούμενα είδη. Αξιολόγηση της Ελληνικής Τράπεζας Γενετικού Υλικού. Οικονομικά οφέλη του Δικτύου NATURA 2000

Άγρια είδη χλωρίδας, συγγενεύοντα με καλλιεργούμενα είδη. Αξιολόγηση της Ελληνικής Τράπεζας Γενετικού Υλικού. Οικονομικά οφέλη του Δικτύου NATURA 2000 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΕΥΧΟΣ 98 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 Άγρια είδη χλωρίδας, συγγενεύοντα με καλλιεργούμενα είδη Αξιολόγηση της Ελληνικής Τράπεζας Γενετικού Υλικού Οικονομικά οφέλη του Δικτύου NATURA 2000 Σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Β Υ. Δ ια τήρηση της φ ύ σ η ς και επ ιχειρ ή σ εις. Απογραφ ή τω ν υγροτόπω ν της Αλβανίας

Ε Κ Β Υ. Δ ια τήρηση της φ ύ σ η ς και επ ιχειρ ή σ εις. Απογραφ ή τω ν υγροτόπω ν της Αλβανίας Ε Κ Β Υ Δ ια τήρηση της φ ύ σ η ς και επ ιχειρ ή σ εις Απογραφ ή τω ν υγροτόπω ν της Αλβανίας Σ ε αυτό το τεύχος Η βελτίωση τω ν γνώσεων σχετικά με τις π ροσ τατευόμενες π εριοχές αλλά και παράλληλα η

Διαβάστε περισσότερα

οι προοπτικές για το μέλλον Υπόθεση για την κατεύθυνση του κλίματος της Γης ή μεγίστη πλάνη; Αξιολόγηση των οικοσυστημάτων για τη χιλιετία

οι προοπτικές για το μέλλον Υπόθεση για την κατεύθυνση του κλίματος της Γης ή μεγίστη πλάνη; Αξιολόγηση των οικοσυστημάτων για τη χιλιετία ΔIMHNIAIA ΕΚΔΟΣΗ TOY E ΛΛHNIKOY KENTPOY ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΕΥΧΟΣ 35 ΔΡΧ. 400 με την υποστήριξη του ΥΠΕΧΩΔΕ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ- ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2000 οι προοπτικές για το μέλλον Υπόθεση για την κατεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ CivPro is a Regional Initiative Project financed by INTERREG IVC, the European programme for interregional cooperation ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ....2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Εισηγητική έκθεση για την πρόταση ...3 Η πρόταση των περιβαλλοντικών οργανώσεων ... 23

Περιεχόμενα Εισηγητική έκθεση για την πρόταση ...3 Η πρόταση των περιβαλλοντικών οργανώσεων ... 23 Περιεχόμενα Εισηγητική έκθεση για την πρόταση...3 Η πρόταση των περιβαλλοντικών οργανώσεων...23 Λαμβάνοντας υπόψη,... 23 Κεφάλαιο 1 Σκοπός... 24 Κεφάλαιο 2 Ορισμοί... 24 Κεφάλαιο 3 Προστατευόμενες περιοχές...

Διαβάστε περισσότερα

Η πορεία του έργου LIFE Pinus για τον Πάρνωνα. Νέος νόμος για την περιβαλλοντική αδειοδότηση. Πράσινη υποδομή. Φυτά πολύπλευρης αξίας Κρανιά Ιπποφαέ

Η πορεία του έργου LIFE Pinus για τον Πάρνωνα. Νέος νόμος για την περιβαλλοντική αδειοδότηση. Πράσινη υποδομή. Φυτά πολύπλευρης αξίας Κρανιά Ιπποφαέ Η πορεία του έργου LIFE Pinus για τον Πάρνωνα Νέος νόμος για την περιβαλλοντική αδειοδότηση Πράσινη υποδομή Φυτά πολύπλευρης αξίας Κρανιά Ιπποφαέ Προσαρμοζόμενη Διαχείριση Η συνάντηση της Ισπανίας Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. 15 & 16 Οκτωβρίου 2001 Σητεία, Κρήτη PROCEEDINGS SYMPOSIUM

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. 15 & 16 Οκτωβρίου 2001 Σητεία, Κρήτη PROCEEDINGS SYMPOSIUM ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 15 & 16 Οκτωβρίου 2001 Σητεία, Κρήτη PROCEEDINGS SYMPOSIUM TOURISM IN PROTECTED AREAS IN GREECE October 15 & 16, 2001 Sitia, Crete ΜΟΥΣΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΧΩΡΟ

ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΧΩΡΟ Ε.Μ.Π. - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ LIFE: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΤΟΥ ΣΤΡΥΜΟΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ»

ΕΡΓΟ LIFE: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΤΟΥ ΣΤΡΥΜΟΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ» ΕΡΓΟ LIFE: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΤΟΥ ΣΤΡΥΜΟΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ» ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΡΓΟΥ: Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας / Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

Νερό & Γεωργία στην. Ελλάδα

Νερό & Γεωργία στην. Ελλάδα Νερό & Γεωργία στην Ελλάδα ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Νερό και Γεωργία στην Ελλάδα Αθήνα Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα Πρόλογος 3 1. Εισαγωγή 5 2. Οι υδατικοί πόροι της Ελλάδας 6 3. Η ολοκληρωμένη διαχείριση των

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θαλάσσιων και Εσωτερικών Υδάτων»

«Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θαλάσσιων και Εσωτερικών Υδάτων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΠΕ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο 4.1: Κατάρτιση εκπαιδευτικού προγράμματος. Στο πλαίσιο του έργου

Παραδοτέο 4.1: Κατάρτιση εκπαιδευτικού προγράμματος. Στο πλαίσιο του έργου Παραδοτέο 4.1: Κατάρτιση εκπαιδευτικού προγράμματος Στο πλαίσιο του έργου BORDER ACT: BIODIVERSITY OF THE RHODOPES AND VISTONIDA LAKE - DATUM FOR ECONOMIC RISE THROUGH ACTIVE COOPERATION OF THE TERRITORIES»ΣΤO

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τουρισμός σε προστατευόμενες περιοχές: Πλαίσιο Ανάλυσης

Τουρισμός σε προστατευόμενες περιοχές: Πλαίσιο Ανάλυσης ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΛΛΝΔΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Ε λ λ η ν ικ ό Κ έ ν τ ρ ο Β ιο τ ο π ω ν - Υ γ ρ ο τ ο π ω ν Τουρισμός σε προστατευόμενες περιοχές: Πλαίσιο Ανάλυσης Θεσσαλονίκη Μάρτιος 2002 Η παρούσα έκδοση χρηματοδοτήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΔΙΑΤΜΗΜΑΤIΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Γεωργόπουλος Κωνσταντίνος Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Παραδοτέα του Τομέα 5: Παρακολούθηση της κατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα

Θέμα: Παραδοτέα του Τομέα 5: Παρακολούθηση της κατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα */6 2 Προς ΥΠΕΧΩΔΕ Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Τρικάλων 36 11526 Αθήνα Υπόψη: Σ. Μαρκοπούλου Ρ. Σπυροπούλου Ε. Τρύφων Θεσσαλονίκη, 31/12/1998 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενο Στρατηγικό Σχέδιο

Προτεινόμενο Στρατηγικό Σχέδιο Προτεινόμενο Στρατηγικό Σχέδιο Για τη διατήρηση ικανοποιητικής κατάστασης διατήρησης των περιοχών Natura 2000 στο Δέλτα Αξιού Λουδία Αλιάκμονα (2009 2013) ΙΟΥΛΙΟΣ 2009, ΧΑΛΑΣΤΡΑ Συγγραφείς: Στέλλα Βαρελτζίδου

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΟΧ 2009-2014

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΟΧ 2009-2014 HELLENIC REPUBLIC MINISTRY OF ENVIRONMENT, ENERGY AND CLIMATE CHANGE SPECIAL SERVICE FOR THE CO-ORDINATION OF ENVIRONMENTAL ACTIVITIES ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΟΧ 2009-2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ολοκληρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΔIMHNIAIA ΕΚΔΟΣΗ TOY EΛΛHNIKOY KENTPOY ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΕΥΧΟΣ 27 ΔΡΧ. 400

ΔIMHNIAIA ΕΚΔΟΣΗ TOY EΛΛHNIKOY KENTPOY ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΕΥΧΟΣ 27 ΔΡΧ. 400 L v ψ υ, Υ ΔIMHNIAIA ΕΚΔΟΣΗ TOY EΛΛHNIKOY KENTPOY ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΕΥΧΟΣ 27 ΔΡΧ. 400 με την υποστήριξη του ΥΠΕΧΩΔΕ Τ V Λ ΤΑΠ Λ ΛΊ Ι~ΆΛ/>νΐ Π1/Λ VI Λ Χαρτογράφ ηση Οικοτόπων Τον Μάρτιο

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Οδηγία για το Νερό. Ενδείκτες Βιοποικιλότητας. Προστασία της Βιοποικιλότητας. Φελλοφόρος Δρυς Έ να χρυσοφόρο δένδρο. Ευρωπαϊκή Στρατηγική

Ευρωπαϊκή Οδηγία για το Νερό. Ενδείκτες Βιοποικιλότητας. Προστασία της Βιοποικιλότητας. Φελλοφόρος Δρυς Έ να χρυσοφόρο δένδρο. Ευρωπαϊκή Στρατηγική Δ IMHNIAIA ΕΚΔΟΣΗ -TOY E ΛΛHNIKOY KENTPOY ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΕΥΧΟΣ 34 ΔΡΧ. 400 με την υποστήριξη του ΥΠΕΧΩΔΕ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2000 _ Ευρωπαϊκή Οδηγία για το Νερό Ενδείκτες Βιοποικιλότητας

Διαβάστε περισσότερα