Contribution to the earthquake planning of Loutraki municipality

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Contribution to the earthquake planning of Loutraki municipality"

Transcript

1 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισµικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισµολογίας, ΤΕΕ, Θεσσαλονίκη 2001, τοµ.β, σελ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Contribution to the earthquake planning of Loutraki municipality ΛΕΚΚΑΣ, Ε. ρ. Γεωλόγος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήµιο Αθηνών ΛΟΖΙΟΣ, Σ. ρ. Γεωλόγος, Λέκτορας, Πανεπιστήµιο Αθηνών ΚΡΑΝΗΣ, Χ. ρ. Γεωλόγος, Επιστηµονικός Συνεργάτης, Πανεπιστήµιο Αθηνών ΧΟΛΕΒΑΣ, Κ. Πολιτικός Μηχανικός, Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΜΑΥΡΟΓΟΝΑΤΟΣ, Ε. Πολιτικός Μηχανικός, ήµος Λουτρακίου ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Α. Γεωλόγος, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια, Πανεπιστήµιο Αθηνών ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Η µείωση της σεισµικής επικινδυνότητας στο ήµο Λουτρακίου αποτελεί θέµα πρώτης προτεραιότητας δεδοµένης της υψηλής σεισµικότητας της ευρύτερης περιοχής. Για το λόγο αυτό πραγµατοποιήθηκε µια πολυεπιστηµονική προσέγγιση η οποία είχε ως στόχο να διερευνήσει τις γεωλογικές, γεωδυναµικές, νεοτεκτονικές και γεωτεχνικές συνθήκες, την σεισµικότητα σεισµική επικινδυνότητα, τα χωροταξικά και πολεοδοµικά χαρακτηριστικά, την σεισµική τρωτότητα του κτιριακού ιστού, κ.ά. Πέρα από την άµεση χρησιµότητα της κάθε µιας προσέγγισης χωριστά, τελικός στόχος ήταν η κατάρτιση ενός επιχειρησιακού σχεδίου για την αντιµετώπιση της σεισµικής επικινδυνότητας στην περιοχή. ABSTRACT: The reduction of seismic risk at Loutraki municipality is of first priority, given the high seismicity of the wider region. Therefore, a multi-disciplinary approach was applied in order to explore the geological, geodynamical, neotectonic and geotechnical conditions, the seismicityseismic risk, the urban planning, the seismic vulnerability of buildings, and so forth. Apart from the importance of each scientific unit itself, the final goal was the organization of an emergency disaster plan for the management of seismic risk in Loutraki. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η πόλη του Λουτρακίου βρίσκεται στο ανατολικό άκρο του Κορινθιακού κόλπου ο οποίος αποτελεί µια µεγάλη τάφρο µε εγκάρσια διάταξη στο Ελληνικό τόξο και σύνθετη νεοτεκτονική δοµή και εξέλιξη. Αποτέλεσµα των διεργασιών αυτών είναι η υψηλή σεισµικότητα η οποία εκφράζεται, µεταξύ των άλλων, από πολλούς και σηµαντικού µεγέθους σεισµούς, µε πλέον αντιπροσωπευτικούς αυτούς του 1928 και του Παράλληλα, η πόλη του Λουτρακίου αναπτύχθηκε τα τελευταία 40 χρόνια µε έντονους ρυθµούς λόγω της πλεονεκτικής γεωγραφικής της θέσης, αλλά και των άλλων φυσικογεωγραφικών χαρακτηριστικών της ευρύτερης περιοχής µε αποτέλεσµα ο οικιστικός ιστός να παρουσιάζει όλες εκείνες τις ιδιοµορφίες και τα προβλήµατα που προκύπτουν σε ανάλογες περιπτώσεις. Με βάση αυτά τα δύο δεδοµένα τα οποία συνθέτουν ένα αρνητικό πλαίσιο από άποψη επικινδυνότητας, έγινε µια πολυκλαδική µακροχρόνια προσπάθεια η οποία είχε ως στόχο τη κατά το δυνατόν µείωση των επιπτώσεων από την εκδήλωση ενός µεγάλου σεισµού. Η προσπάθεια αυτή εντάσσεται στο Α στάδιο διαχείρισης φυσικών καταστροφών (Lekkas, 2000), στο στάδιο της Πρόληψης (Προκαταστροφικό Στάδιο) και περιλαµβάνει την εκπόνηση των βασικών ερευνών υποδοµής έτσι ώστε να υπάρχει µια βάση δεδοµένων η οποία έχει τη δυνατότητα να εµπλουτίζεται συνεχώς µε όσα νέα δεδοµένα προκύπτουν. Η βάση αυτή είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθεί σε περιπτώσεις λήψης απόφασης για την εκτέλεση µεγάλων έργων ή για το γενικότερο αναπτυξιακό σχεδιασµό της περιοχής. 211

2 Παράλληλα σε αυτή την φάση, δίδεται και ένα καλά δοµηµένο επιχειρησιακό σχέδιο αντι- µετώπισης εκτάκτου ανάγκης (Β Στάδιο Συνκαταστροφικό Στάδιο) στηριγµένο στα πολυάριθµα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί και αξιοποιηθεί και προσαρµοσµένο στις απαιτήσεις και στην υφιστάµενη διοικητική διάρθρωση των υπηρεσιών του ήµου καθώς επίσης και των άλλων δηµόσιων υπηρεσιών που εδρεύουν στην περιοχή. Στόχος της εργασίας αυτής είναι να παρουσιάσει ορισµένες µόνο από τις βασικές παραµέτρους του όλου ερευνητικού προγράµ- µατος (Λέκκας κ.ά., 2000), δεδοµένου ότι το πλήθος των υφιστάµενων στοιχείων είναι τεράστιο και να θίξει ορισµένα βασικά στοιχεία που συντείνουν στη µείωση των επιπτώσεων σε κάθε επίπεδο από ένα ενδεχόµενο µεγάλο σεισµικό γεγονός. 2. Η ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΟΜΗ Για τη γεωλογική δοµή και εξέλιξη του ανατολικού άκρου του Κορινθιακού κόλπου όπου βρίσκεται η πόλη του Λουτρακίου υφίσταται ένας µεγάλος αριθµός λιθοστρωµατογραφικών και τεκτονικών δεδοµένων (ενδεικτικά: Heezan et al. 1966, Freyberg 1971, Kelletat et al. 1975, Μαριολάκος 1976, Jackson et al. 1982, Ori 1989, Παπανικολάου κ.ά. 1990, Doutsos & Piper 1990, Armijo et al. 1996, κ.ά.) που υπογραµµίζουν το ενδιαφέρον αλλά και την πολυπλοκότητα του χώρου. Με βάση τα υφιστάµενα δεδοµένα, αλλά και την χαρτογράφηση σε λεπτοµερή κλίµακα 1:5.000 διαπιστώθηκε ότι στην περιοχή ενδιαφέροντος εµφανίζεται ένας µεγάλος αριθµός λιθοστρωµατογραφικών σχηµατισµών οι οποίοι µπορούν να διακριθούν στους Αλπικούς και Μεταλπικούς σχηµατισµούς. Στους Αλπικούς σχηµατισµούς περιλαµβάνεται ένα σύνολο πετρωµάτων όπως ασβεστόλιθοι διαφόρων ηλικιών και φάσεων, ψαµ- µίτες, συνεκτικά κροκαλοπαγή, ηφαιστειακοί τόφφοι, φλύσχης, καθώς επίσης βασικά και υπερβασικά οφιολιθικά πετρώµατα. Οι Αλπικοί σχηµατισµοί συνήθως δοµούν τις µορφολογικές εξάρσεις και συχνά οριοθετούνται από µεγάλες ρηξιγενείς ζώνες, που τους φέρνουν σε επαφή µε Μεταλπικούς σχηµατισµούς. Στους Μεταλπικούς σχηµατισµούς περιλαµβάνεται ένα πλήθος λιθολογικών φάσεων πάχους από µερικά µέτρα έως µερικές εκατοντάδες µέτρα και υπέρκεινται των Αλπικών σχηµατισµών. Πρόκειται για ηφαιστειακά πετρώµατα, κροκαλοπαγή διαφόρων κοκκο- µετριών και συνεκτικότητας, µάργες, ψαµµίτες, µαργαϊκούς ασβεστόλιθους, ιλύες καθώς επίσης και εκτεταµένες εµφανίσεις χαλαρών φάσεων από πλευρικά κορήµατα και κώνους κορηµάτων. Οι ορίζοντες των Μεταλπικών σχηµατισµών εναλλάσσονται ταχέως τόσο ως προς την κατακόρυφη, όσο και προς την οριζόντια έννοια, εµφανίζονται στις ταπεινότερες µορφολογικά θέσεις και κυρίως µέσα στον οικιστικό χώρο της πόλης, ενώ στις παρυφές εµφανίζονται οι Αλπικοί σχηµατισµοί. Τόσο οι Μεταλπικοί, όσο και οι Αλπικοί σχηµατισµοί τέµνονται από ένα πλήθος ρηγµάτων που ανήκουν αφενός µεν στο τεκτονικό βύθισµα του ανατολικού Κορινθιακού και αφετέρου στο τεκτονικό κέρας των Γερανίων Περαχώρας (Παπανικολάου κ.ά., 1990). Πολλά από τα ρήγµατα τα οποία εµφανίζονται στο χερσαίο χώρο συνεχίζονται και υποθαλάσσια (Sakellariou et al., 1998) και αποκτούν µεγάλο µήκος µε αποτέλεσµα τα αναµενόµενα αρχικά σεισµικά µεγέθη να αλλάζουν κλίµακα. Με βάση την επιτόπου χαρτογράφηση αλλά και τις άλλες µεθοδολογίες που εφαρµόστηκαν εντοπίσθηκαν οι ρηξιγενείς ζώνες και εκτιµήθηκαν τα αντίστοιχα σεισµικά µεγέθη που µπορούν να παράγουν (Wells & Coppersmith, 1994). Έτσι, εντοπίσθηκαν και µελετήθηκαν εξονυχιστικά η ρηξιγενής ζώνη του Λουτρακίου (ΡΖΛ, µε πιθανό Ms της τάξης των R), το ρήγµα του Οσίου Παταπίου (ΡΟΠ, µε Ms της τάξης των 5.6R), η ρηξιγενής ζώνη Πισίων (ΡΖΠΙ, µε Μs 6.0), η ρηξιγενής ζώνη Σχίνου (ΡΖΣΧ, Μs 6.0), κ.ά. (Φωτογραφίες 1, 2). Όλα τα ρήγµατα και οι ρηξιγενείς ζώνες πέραν του γεγονότος ότι µπορούν να αποτελέσουν εστίες σεισµών µε σηµαντικό µέγεθος, αποτελούν και περιοχές γενικά αρνητικές για δόµηση λόγω πιθανής εµφάνισης φαινοµένων κατευθυντικότητας, χαλάρωσης των σχηµατισµών θεµελίωσης, διαφοροποίησης των εδαφικών κινήσεων και γενικώς ενίσχυσης των εντάσεων (Lekkas et al. 1996, Lekkas et al. 1999, Lekkas 2001). 3. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Με βάση τη γεωλογική χαρτογράφηση, εκτελέσθηκε γεωτεχνική έρευνα µε στόχο να προσδιοριστούν ακριβώς τα χαρακτηριστικά των σχηµατισµών της περιοχής και να γίνουν οι αντίστοιχες προτάσεις, έτσι ώστε σε µακροπρόθεσµο επίπεδο να µειωθεί η τρωτότητα του νέου ιστού που δοµείται. Από την εργασία η

3 Φωτογραφία 1. Η ρηξιγενής ζώνη Σχίνου η οποία είναι δυνατό να δώσει σεισµική δόνηση Ms=6.0. ιακρίνεται ο εντυπωσιακός κώνος κορηµάτων που έχει αναπτυχθεί στον πόδα του ορεινού µετώπου. Photograph 1. Schinos Fault zone with a seismic potential of Ms=6.0. Also shown the impressive talus cones on the foot of the mountain front. Η ενότητα ΙΙ περιλαµβάνει κυρίως αργιλώδεις, ιλυώδεις έως καθαρές άµµους µε οργανικά υλικά και πολλά χαλίκια κατά θέσεις. Είναι η πλέον επικρατούσα ενότητα και καλύπτει επιφανειακά τη µεγαλύτερη έκταση της κεντρικής και ΒΒΑ ευρύτερης περιοχής. Η ενότητα ΙΙΙ συνίσταται από αργιλώδη, ιλυώδη έως τοπικά καθαρά αµµοχάλικα, µε ασβεστολιθικά θραύσµατα και κροκάλες κατά θέσεις. Παρουσιάζει περιορισµένη εξάπλωση και συνιστά κυρίως φακοειδείς ενστρώσεις. Η ενότητα IV περιλαµβάνει λεπτοµερή υλικά από πολύ αµµώδεις ιλύες αργιλοϊλύες, µε πολλά οργανικά κατά θέσεις. Παρουσιάζει περιορισµένη εξάπλωση και εµφανίζεται κυρίως σε φακοειδείς ενστρώσεις. Η ενότητα V συνιστά το µαργαϊκό υπόβαθρο της περιοχής και αποτελείται κυρίως από ιλυώδεις έως αργιλώδεις άµµους καθώς και από αµµώδεις µάργες. Η ενότητα VI συνίσταται από ασβεστόλιθους και εµφανίσεις άλλων Αλπικών σχηµατισµών και αποτελεί µαζί µε την προηγούµενη ενότητα το βραχώδες υπόβαθρο της περιοχής. Για κάθε µια από τις ανωτέρω ενότητες δίδονται όλα τα γεωτεχνικά χαρακτηριστικά και παράµετροι καθώς και στοιχεία για ασφαλή θεµελίωση, όπως εκτίµηση φέρουσας ικανότητας, εκτίµηση καθιζήσεων, ενδεικνυόµενο βάθος θεµελίωσης, κ.ά. 4. Ε ΟΜΕΝΑ ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Φωτογραφία 2. Άποψη του εντυπωσιακού ρήγµατος της λίµνης της Βουλιαγµένης. Photograph 2. View of the fault bordering Vouliagmeni lake. οποία περιελάµβανε και επιτόπου και εργαστηριακές δοκιµές εντοπίσθηκαν έξι γεωτεχνικές ενότητες τόσο στην επιφάνεια, όσο και υπεδαφικά: Η ενότητα Ι, περιλαµβάνει κυρίως λεπτο- µερή υλικά συνιστάµενα από αµµώδη άργιλο κατά θέσεις υψηλής πλαστικότητας και καλύπτει κυρίως επιφανειακά τµήµατα της ΝΝ ευρύτερης ζώνης της πόλης του Λουτρακίου. Τα στοιχεία σεισµικότητας στην περιοχή του ανατολικού Κορινθιακού µετά και τη σεισµική δραστηριότητα των Αλκυονίδων το Φεβρουάριο Μάρτιο 1981 είναι πολυάριθµα (ενδεικτικά: Jackson et al. 1982, Papazachos et al. 1982, Stavrakakis et al. 1988). Αφορούν κυρίως στα ιστορικά δεδοµένα, στο εντατικό καθεστώς, στην παραµόρφωση και στο ρυθµό επανάληψης σεισµικών γεγονότων. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται όπως είναι επόµενο στη σεισµική δραστηριότητα του 1981, η οποία και αναλύεται λεπτοµερώς. ιαπιστώνεται ότι ο µέγιστος σεισµός που έχει εκδηλωθεί κοντά στο ήµο Λουτρακίου είναι 6.8R (1981) και η µέγιστη ιστορική ένταση είναι της τάξης των IX βαθµών. Από την επεξεργασία όλων των δεδοµένων προέκυψαν µέσες τιµές σεισµικών παραµέ-

4 τρων A 475 =0.33g, V 475 =26cm/sec, A 949 =0.38g και V 949 =30cm/sec. Πρόσθετα δίνονται τα Ελαστικά Φάσµατα Σχεδιασµού κατά ΝΕΑΚ για περιόδους επανάληψης 475 και 949 για τους διάφορους τύπους εδαφών που απαντώνται στην περιοχή του ήµου. 5. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ Στο τµήµα αυτό της έρευνας γίνεται κυρίως περιγραφή και συνοπτική αποτίµηση της σηµερινής κατάστασης των κτιρίων της πόλης του Λουτρακίου, όσον αφορά στην ικανότητά τους να ανταποκριθούν ικανοποιητικά σε ένα µελλοντικό σεισµό. Παράλληλα γίνεται αναλυτική περιγραφή, παρουσίαση και εφαρµογή της µεθοδολογίας UNIDO (1983) για µια αρχική αποτί- µηση της τρωτότητας χαρακτηριστικών τύπων κτιρίων (κυρίως από οπλισµένο σκυρόδεµα). Στη µελέτη λήφθηκαν υπόψη κατηγορίες δεδοµένων, όπως τα ιστορικά στοιχεία από παλαιότερες σεισµικές καταστροφές και οι µελέτες αποκατάστασης των κτιρίων από το σεισµό των Αλκυονίδων. Ιδιαίτερη σηµασία δόθηκε στην ασφάλεια των κατασκευών ανάλογα µε τον χρόνο, την ποιότητα κατασκευής, τους κανονισµούς µε βάση τους οποίους σχεδιάσθηκαν και τα υλικά κατασκευής. Πράγµατι, τα κτίρια που µελετήθηκαν έδειξαν ικανοποιητική συµπεριφορά στο σεισµό, παρότι έπαθαν βλάβες. Επίσης σε αρκετά προέκυψε η ανάγκη επεµβάσεων και ενισχύσεων. Όµως η ηλικία των κτιρίων, η αύξηση των απαιτήσεων των σύγχρονων κανονισµών αλλά και οι πρόσφατοι σεισµοί κάνουν επιτακτική την ανάγκη λεπτοµερέστερης εξέτασης των υπαρχόντων κτιρίων ή τύπων κτιρίων για να διαπιστωθεί σε ποιόν βαθµό πληρούνται οι απαιτήσεις ασφαλείας. Θα πρέπει να επισηµανθεί ότι δεν υπάρχει διαθέσιµη γενικά αποδεκτή µεθοδολογία για παρόµοιες αναλύσεις και ότι το αντικείµενο της αποτίµησης της τρωτότητας των κτιρίων βρίσκεται σήµερα στο επίκεντρο ερευνητικών προσπαθειών, ιδίως µετά τους καταστρεπτικούς σεισµούς που έπληξαν µεγάλα αστικά συγκροτήµατα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η µορφοποίηση και παρουσίαση µιας σχετικά απλοποιηµένης µεθοδολογίας για την αποτίµηση της τρωτότητας των κατασκευών, προσαρµοσµένης στα δεδοµένα µιας Ελληνικής πόλης, σε ιδιαίτερα σεισµική περιοχή, όπως είναι το Λουτράκι, µε αναλυτικά παραδείγµατα εφαρµογής σε συνήθεις "τύπους" κτιρίων. Τα συµπεράσµατα της µελέτης µπορούν να αποτελέσουν οδηγίες και κατευθύνσεις αντιµετώπισης του σεισµικού προβλήµατος µετά από διεξοδικότερη ανάλυση που θα συµπεριλάµβανε µεγαλύτερο δείγµα κατασκευών, και συνυπολογισµό οικονοµικών παραµέτρων. Στα συµπεράσµατα τίθεται το πρόβληµα στην πραγµατική του διάσταση και υπογραµµίζεται έντονα η αναγκαιότητα ενίσχυσης ορισµένων κατηγοριών κτιρίων µε τις διαθέσιµες σήµερα τεχνολογίες. 6. ΣΕΙΣΜΟΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Το Λουτράκι είναι µια ιστορική πόλη για την οποία αναφέρεται ότι έγιναν οι πρώτες οργανωµένες εκδροµές για λουτροθεραπεία. Η µακρόχρονη ιστορία της σηµατοδοτείται από σεισµικές καταστροφές µε πλέον χαρακτηριστικές αυτή του 1928 και αυτή του Η πόλη αναπτύσσετο κατά µήκος της παραλιακής ζώνης αρχικά και στη συνέχεια µε αλλεπάλληλα διατάγµατα επεκτάθηκε τόσο σε ύψος, όσο και σε έκταση. Οι πιεστικές απαιτήσεις, λόγω των πλεονεκτηµάτων της πόλης, για την απόκτηση στέγης και παραθεριστικής κατοικίας είχαν ως αποτέλεσµα την ταχεία παραγωγή του οικιστικού υλικού µε ότι αυτό συνεπάγεται. Γενικά, η πόλη χαρακτηρίζεται από µια επιµήκη διάταξη µε ανάπτυξη µιας κεντρικής οδικής αρτηρίας παράλληλης µε την ακτογραµµή και εγκάρσιες οδούς οι οποίες καταλήγουν στην παράκτια ζώνη. Το οδικό δίκτυο χαρακτηρίζεται πυκνό, όµως οι σχέσεις πλάτους ύψους παρακείµενων κτιρίων είναι δυσανάλογες, ενώ αρκετοί δρόµοι καταλήγουν σε αδιέξοδο (Φωτογραφίες 3, 4). Πρόσθετα, οι ελεύθεροι χώροι δεν είναι επαρκείς, ενώ προς το περιθώριο της πόλης τα ύψη των κτιρίων µειώνονται όπως και η κάλυψη, ενώ οι ελεύθεροι χώροι αυξάνονται. Προς την παραλιακή ζώνη επικρατεί η εµπορική χρήση και γενικά οι τουριστικές δραστηριότητες συµπεριλαµβανοµένης και της παρουσίας των ξενοδοχειακών µονάδων, ενώ προς την ενδοχώρα επικρατεί η χρήση κατοικίας. Στα πλαίσια του όλου ερευνητικού προγράµµατος αξιοσηµείωτη για τη σεισµοπολεοδοµική χωροταξική έρευνα είναι η επισήµανση των νοσοκοµειακών κτιρίων, των κτιρίων ιατρικής βοήθειας και συνδροµής, των σχολικών συγκροτηµάτων και άλλων ζωτικής σηµασίας υπηρεσιών και κτιρίων.

5 Φωτογραφία 3. Άποψη της πόλης του Λουτρακίου. ιακρίνεται η γραµµική ανάπτυξη κατά µήκος της ακτογραµµής καθώς επίσης και η σταδιακή µείωση του ύψους των κτιρίων µε ταυτόχρονη αύξηση των ελεύθερων χώρων προς τα ενδότερα. Photograph 3. View of Loutraki. The linear urban development along the coastline is illustrated, as well as the gradual building height decrease along with the increase of free spaces, away from the seashore. Φωτογραφία 4. Άποψη τµήµατος της παραλιακής ζώνης µε την έντονη ανάπτυξη. Κύριο χαρακτηριστικό είναι τα ύψη των κτιρίων και η µείξη των λειτουργιών και των χρήσεων. Photograph 4. A part of the coastline aggravated by urban development with highrise buildings and mixed public functions and uses. 7. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ Τα στοιχεία όλων των προηγούµενων επιστη- µονικών προσεγγίσεων καταχωρήθηκαν σε µια βάση δεδοµένων η οποία είναι δυνατόν να παρέχει στοιχεία αφενός αλλά και αφετέρου να ενηµερώνεται µε τα νέα στοιχεία τα οποία θα προκύπτουν µελλοντικά. Επιπρόσθετα, κύριος στόχος ήταν η σύνταξη ενός σύγχρονου επιχειρησιακού σχεδίου διαχείρισης εκτάκτων αναγκών σε τοπικό ηµοτικό επίπεδο µε βάση: (i) τα στοιχεία που θεωρούνται ότι υπεισέρχονται στο θέµα του σχεδιασµού, (ii) την υφιστάµενη διοικητική δοµή, των υπηρεσιών και του ανθρώπινου δυναµικού, (iii) τον τεχνικό εξοπλισµό και (iv) το υφιστάµενο νοµοθετικό πλαίσιο, κ.ά. Με βάση λοιπόν τα προηγούµενα, στα πλαίσια της σύνταξης του επιχειρησιακού σχεδίου διαχείρισης εκτάκτων αναγκών προτάθηκαν τα ακόλουθα (Σχήµατα 1, 2): Η συγκρότηση Μονάδας Αντισεισµικού Σχεδιασµού και Προστασίας (ΜΑΣΠ) σε επίπεδο ήµου που περιλαµβάνει τους τοµείς: (i) συντονισµού και διοίκησης των επιχειρήσεων, (ii) τεχνικών επιχειρήσεων, (iii) διαχείρισης, χωροθέτησης χρήσεων και λειτουργιών, (iv) πρόνοιας κοινωνικής µέριµνας εκπαίδευσης ψυχαγωγίας, (v) ενηµέρωσης πληροφόρησης και (vi) διοικητικών οικονοµικών θεµάτων προγραµµατισµού ανάπτυξης. Η ΜΑΣΠ είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση στα στάδια της πρόληψης και αντιµετώπισης της έκτακτης ανάγκης. Στη ΜΑΣΠ εντάσσονται όλες οι διοικητικές, τεχνικές, κλπ. υπηρεσίες του ήµου και εκπροσωπούνται από τους ιευθυντές ή τους αναπληρωµατικούς τους. Πρόσθετα, περιγράφονται οι ακριβείς αρµοδιότητες και υποχρεώσεις και στα τρία στάδια της έκτακτης ανάγκης (Προκαταστροφικό Συνκαταστροφικό Μετακαταστροφικό). Αξιοποιώντας τα στοιχεία των επιµέρους µελετών δίδεται ένα επιχειρησιακό σχέδιο το οποίο περιλαµβάνει στοιχεία για την έκτακτη ανάγκη, όπως οδούς διαφυγής, χώρους καταφυγής συγκέντρωσης, χώρους καταυλισµού, χώρους παροχής πρώτων βοηθειών, χώρους υγειονοµικής και ιατρικής περίθαλψης, τις κρίσιµες υπηρεσίες, τους τοµείς επιχειρησιακής οργάνωσης, χώρους εγκατάστασης επιτελικών οργάνων, κλπ. Προτείνεται η δηµιουργία βάσης δεδοµένων και δίδεται µια πρώτη µορφή της, στην οποία θα καταχωρηθεί το προσωπικό και ο εξοπλισµός του ήµου καθώς επίσης και ειδικές οµάδες και λοιπός κρίσιµος εξοπλισµός που βρίσκεται στην περιοχή.

6 Σχήµα 1. Τοµείς Επιχειρησιακής Οργάνωσης ήµου Λουτρακίου. Figure 1. Map of Operational Management Sectors of Loutraki Municipality.

7 Σχήµα 2. Χάρτης χρήσεων γης και κρίσιµων λειτουργιών πόλης. Figure 2. Land use and critical functions map.

8 Τέλος, δίδονται χρήσιµες οδηγίες για κρίσιµες ενέργειες κατά τη διαχείριση της έκτακτης ανάγκης, όπως χρήση τηλεπικοινωνιών, διάσωση, άρση ερειπίων, κλπ. 8. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ Armijo, R., Meyer, B., King, G.C.P., Rigo, A., Papanastasiou, D. (1996). Quaternary evolution of the Corinth rift and its implications for the late Cenozoic evolution of the Aegean. Geophysical Journal International, 126, 1, Doutsos, T. & Piper, D. (1990). Listric faulting, sedimentation and morphological evolution of the Quaternary eastern Corinth rift, Greece: First stages of continental rifting. Geological Society of America Bulletin, 102, Fryeberg, B. (1971). Stratigraphische forschungsergebnisse im Plio-Pleistozan des Isthmus von Korinth. Bull. Geol. Soc. Greece, VIII, 1, Heezan, B., Ewing, M. & Johnson, G.L. (1966). The gulf of Corinth floor. Deep Sea Research, 14, Jackson, J., Gagnepain, J., Houseman, G., King, G., Papadimitriou, P., Soufleris, C. Virieux, J. (1982). Seismicity, normal faulting and geomorphological development of the gulf of Corinth (Greece): the Corinth earthquakes of February and March Earth and Planetary Science Letters, 57, Kelletat, D., Braunschweig, T.U. & Schroder, B. (1975). Vertical displacement of Quaternary shorelines in the Peloponnesos (Greece). Rapp. Comm. Int. Mer. Medit., 23, 4a, Lekkas, E. (2001). New data eartquake design of cities. The role of special eartquake-related effects. Natural Hazards (in press). Lekkas, E. (2000). A multidisciplinary project for urban and emergency planning in seismic regions: the case of Pyrgos city (W. Peloponnese Greece). Sixth International Conference on Seismic Zonation, EERI. Lekkas, E., Kranis, Ch., Stylianos, P. & Leounakis, M. (1996). Brittle tectonics: a factor in the intensity distribution of the Hanshin earthquake. 11 th World Conference on Earthquake Engineering, Publ. Elsevier Science Ltd., Paper No 143, Acapulco. Lekkas, E., Fountoulis, I. & Papanikolaou, D. (1999). Intensity distribution and neotectonic macrostructure Pyrgos earthquake data (March 26, 1993, Greece). Natural Hazards, Ed. Kluwer Academic Publishers, 21, Λέκκας, Ε., κ.ά. (2000). Αντισεισµικός σχεδιασµός και οργάνωση ήµου Λουτρακίου Περαχώρας. Εφαρµοσµένο Ερευνητικό Πρόγραµµα, Τοµέας υναµικής, Τεκτονικής Εφαρµοσµένης Γεωλογίας, Πανεπιστήµιο Αθηνών, 460σελ., Αθήνα. Μαριολάκος, Η. (1976). Σκέψεις και απόψεις επί ορισµένων προβληµάτων της γεωλογικής και τεκτονικής δοµής της Πελοποννήσου (Ελλάδα). Ann. Geol. des Pays Hell., 27, Ori, G. (1989). Geologic history of the extensional basin of the Gulf of Corinth (?Miocene-Pleistocene), Greece. Geology, 17, Παπανικολάου,., Λόζιος, Σ., Λόγος, Ε. & Σίδερης, Χ. (1990). Γεωδυναµική εξέλιξη της µεταλπικής λεκάνης δυτικής Κορινθίας (περιοχές Κορινθίας Τρικάλων). ελτ. Ελλ. Γεωλ. Εταιρ. (υπό εκτύπωση). Papazachos, B., Comninakis, P., Moundrakis, D. & Pavlides, S. (1982). "Preliminary results of an investigation of the February- March 1981 Alkyonides gulf (Greece) earthquakes". Proc. of the International Symposium on the Hellenic Arc and Trench (H.E.A.T.), II, Sakellariou, D., Lykousis, V. & Papanikolaou, F. (1998). Neotectonic structure and evolution of the gulf of Alkyonides, central Greece. Bull. of the Geol. Soc. of Greece, XXXII/1, Stavrakakis, G., Drakopoulos, J. & Makropoulos, K. (1988). "Rupture complexity and fault asperities: the Corinth, central Greece, earthquake sequence of 1981". Bull. of the Geol. Soc. of Greece, XX/3, UNIDO (1983). Post earthquake damage evaluation and strength assessment of buildings under seismic conditions Volume 4. Wells, D.L. & Coppersmith, K.J. (1994). "Analysis of empirical relationships among magnitude, rupture length, rupture area and surface dispacement. Bull. Seism. Soc. Am., 84,

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (G.I.S.) ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (G.I.S.) ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (G.I.S.) ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ. ΛΕΚΚΑΣ ΕΥΘ. 1, ΣΟΥΚΗΣ ΚΩΝ. 2, ΛΟΖΙΟΣ ΣΤΥΛ. 3, ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΕΡΑ 4 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΛΥΚΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΛΥΚΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΛΥΚΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ Λ. ΛΕΚΚΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ με θέμα ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙA ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΗΡΑΙΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ & ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΣΧΙΝΟΥ ΚΑΙ ΨΑΘΑΣ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΤΑΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΣΕ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ 1 ΕΥΘ. Λ. ΛΕΚΚΑΣ 2

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΤΑΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΣΕ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ 1 ΕΥΘ. Λ. ΛΕΚΚΑΣ 2 6 Ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο, Ελληνική Γεωγραφική Εταιρία, Θεσσαλονίκη 2002, τομ.ιι, σ.400-407. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΤΑΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΣΕ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ 1 ΕΥΘ. Λ. ΛΕΚΚΑΣ 2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Περιγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚ ΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (Κλίµακα 1:100.000)

ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚ ΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (Κλίµακα 1:100.000) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚ ΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (Κλίµακα 1:100.000) ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΣΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΣΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΣΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εντοπισμός Περιοχών Υψηλής Πιθανότητας Ρευστοποίησης με τη Χρήση Δεδομένων Τηλεπισκόπησης στην Δυτική Ελλάδα

Εντοπισμός Περιοχών Υψηλής Πιθανότητας Ρευστοποίησης με τη Χρήση Δεδομένων Τηλεπισκόπησης στην Δυτική Ελλάδα 4 ο Πανελλήνιο συνέδριο Γεωτεχνικής και Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ Ελληνική Επιστημονική Εταιρία Εδαφομηχανικής και Θεμελιώσεων, Αθήνα 2001, τομ.2, 185-192. Εντοπισμός Περιοχών Υψηλής Πιθανότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΤΙΤΛΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΤΙΤΛΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Μ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Δρ. Γεωλόγος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΤΙΤΛΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ, Μάρτιος 2009 σελ. 1 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Διεύθυνση οικίας: Λαρίσης 7 Πεύκη, 15121 Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Γεωτεχνικός Χάρτης και Μικροζωνική Μελέτη Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος Βόλου-Ν.Ιωνίας

Γεωτεχνικός Χάρτης και Μικροζωνική Μελέτη Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος Βόλου-Ν.Ιωνίας Γεωτεχνικός Χάρτης και Μικροζωνική Μελέτη Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος Βόλου-Ν.Ιωνίας Geotechnical Map and Microzonation Study of Volos N. Ionia urban area ΠΙΤΙΛΑΚΗΣ, Κ.Δ. Καθηγητής, Τµ. Πολιτικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΕΙΣΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ - ΗΛΕΙΑΣ

Ο ΣΕΙΣΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ - ΗΛΕΙΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Γεωργικής Σχολής 46, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Τηλ. 2310476081-4, Fax. 2310476085 Ταχ. ιεύθυνση Ταχ. Θυρίδα 53 Φοίνικας, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 55102 Ο ΣΕΙΣΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ασθενείς ρηξιγενείς ζώνες του Αιγαίου για ένα σταθερό φλοιό Weak fault zones in the Aegean for a stable crust

Ασθενείς ρηξιγενείς ζώνες του Αιγαίου για ένα σταθερό φλοιό Weak fault zones in the Aegean for a stable crust 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 1826 Ασθενείς ρηξιγενείς ζώνες του Αιγαίου για ένα σταθερό φλοιό Weak fault zones in the Aegean for a stable

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Ι ΙΑΙΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΒΡΑΧΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Ι ΙΑΙΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΒΡΑΧΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Ι ΙΑΙΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΒΡΑΧΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Ευθύµιος Λέκκας 1 & Ανδρέας Αντωνίου 2 1 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτριος Παπανικολάου 1, Εμμανουήλ Βασιλάκης 2, Αικατερίνη Βαλαδάκη 3, Νικόλαος Ζαχαριάς 4, Ιωάννης Μανιάτης 5

Δημήτριος Παπανικολάου 1, Εμμανουήλ Βασιλάκης 2, Αικατερίνη Βαλαδάκη 3, Νικόλαος Ζαχαριάς 4, Ιωάννης Μανιάτης 5 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 2086 Ο Υπολογισμός του Ρυθμού Ολίσθησης Ρηξιτεμαχών ως Απαραίτητο Εργαλείο για τη Σχεδίαση Πόλεων σε Περιοχές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ζαφειρία ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ 1, Αναστασία ΚΥΡΑΤΖΗ 2, Douglas DREGER 3

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ζαφειρία ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ 1, Αναστασία ΚΥΡΑΤΖΗ 2, Douglas DREGER 3 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 2105 Άμεσος υπολογισμός συνθετικών χαρτών της εδαφικής κίνησης από σεισμούς στην Ελλάδα: αποτελέσματα πιλοτικής

Διαβάστε περισσότερα

Μιράντα ΔΑΝΔΟΥΛΑΚΗ 1 ABSTRACT :

Μιράντα ΔΑΝΔΟΥΛΑΚΗ 1 ABSTRACT : 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 2005 H Διακινδύνευση Σεισμικής Καταστροφής ως Βάση Λήψης Αποφάσεων Αντισεισμικής Προστασίας: Κόνιτσα 1996

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΛΕΟ ΟΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΓΠΣ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ. ΕΠΕΚΤΑΣΗ 2. ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ Ιούλιος 2011 ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος Τζελέπης Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, ΠΡΙΣΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.T.E.

Νικόλαος Τζελέπης Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, ΠΡΙΣΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.T.E. Ολοκληρωμένος Επιτελικός Σχεδιασμός Οδικής Ασφάλειας και Διαχείρισης της Λειτουργίας Οδικού δικτύου. Εφαρμογή στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο Ν. Αιτωλοακαρνανίας Κυριακούλα Ταρλά & Εμμανουήλ Μπραουδάκης Πολιτικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Προτάσεις της Οµάδας Εργασίας για το θέµα: «ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ ΙΚΩΝ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ» Ηράκλειο, 2003

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ 1, Νικόλαος ΜΕΛΗΣ 2, Κωνσταντίνος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 3 και Γεώργιος ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ 4

Ιωάννης ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ 1, Νικόλαος ΜΕΛΗΣ 2, Κωνσταντίνος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 3 και Γεώργιος ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ 4 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 1846 Μελέτη της ισχυρής εδαφικής κίνησης στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας με την ευκαιρία των σεισμών της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ στα πλαίσια του μαθήματος ΠΑΡΑΚΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΣΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΣΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόληψη και ιαχείριση των Φυσικών Καταστροφών. Ο Ρόλος του Αγρονόµου και Τοπογράφου Μηχανικού

Πρόληψη και ιαχείριση των Φυσικών Καταστροφών. Ο Ρόλος του Αγρονόµου και Τοπογράφου Μηχανικού Πρόληψη και ιαχείριση των Φυσικών Καταστροφών. Ο Ρόλος του Αγρονόµου και Τοπογράφου Μηχανικού Ε Ι Ι Κ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Σ Στη µνήµη του Πέτρου Βυθούλκα Κέντρο Εκτίµησης Φυσικών Κινδύνων και Προληπτικού Σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

Αστοχίες και Αίτια Αστοχιών στο Φράγµα Zipingpu (Επαρχία Sichuan, Κίνα) από τον σεισµό των 7.9R της 12 ης Μαΐου 2008

Αστοχίες και Αίτια Αστοχιών στο Φράγµα Zipingpu (Επαρχία Sichuan, Κίνα) από τον σεισµό των 7.9R της 12 ης Μαΐου 2008 Αστοχίες και Αίτια Αστοχιών στο Φράγµα Zipingpu (Επαρχία Sichuan, Κίνα) από τον σεισµό των 7.9R της 12 ης Μαΐου 2008 Ε.Λ. Λέκκας Καθηγητής, Τοµέας υναµικής Τεκτονικής Εφαρµοσµένης Γεωλογίας ΕΚΠΑ Λέξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΗΓΕΣ - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 43

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΗΓΕΣ - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 43 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1.1 Ιστορικό ανάθεσης... 2 1.2 Σκοπός - Αντικείμενο μελέτης... 2 1.3 Μεθοδολογία εκπόνησης της μελέτης... 3 1.4 Ομάδα εκπόνησης της μελέτης... 3 1.5 Θέση, όρια και βασικά

Διαβάστε περισσότερα

Γεωπεριβάλλοντος, Τομ. Δυναμικής Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας. Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, 157 84 Αθήνα. E-mail: elekkas@geol.uoa.

Γεωπεριβάλλοντος, Τομ. Δυναμικής Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας. Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, 157 84 Αθήνα. E-mail: elekkas@geol.uoa. ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ (E-LEARNING) ΤΟΥ ΕΚΠΑ Λέκκας 1 Ε., Ανδρεαδάκης 1 Εμ., Καπουράνη 1 Ε., Μίνου Μινοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΣΕΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑ ΙΚΟ ΧΩΡΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑΕΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ABSTRACT. Key words Earthquake protection Natural disaster mitigation Seismic risk Civil protection Disaster management

ABSTRACT. Key words Earthquake protection Natural disaster mitigation Seismic risk Civil protection Disaster management ABSTRACT Greece is a country where earthquakes occur causing serious human and physical losses. In order to tackle the catastrophic consequences of earthquakes, earthquakeprone countries take measures

Διαβάστε περισσότερα

Υ ΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΥΦΑΛΜΥΡΙΝΣΗ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΗΣ ΛΕΣΒΟΥ. Κων/νου Παν. Σιαπαρίνα ΙΑΤΡΙΒΗ

Υ ΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΥΦΑΛΜΥΡΙΝΣΗ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΗΣ ΛΕΣΒΟΥ. Κων/νου Παν. Σιαπαρίνα ΙΑΤΡΙΒΗ Υ ΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΥΦΑΛΜΥΡΙΝΣΗ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΗΣ ΛΕΣΒΟΥ Κων/νου Παν. Σιαπαρίνα ΙΑΤΡΙΒΗ Που υποβλήθηκε στο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών Περιβαλλοντική Πολιτική και ιαχείριση του Τµήµατος Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ..5 SUMMARY...6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ..5 SUMMARY...6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ..5 SUMMARY......6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΠΑΡΑΚΤΙΟΣ ΧΩΡΟΣ....8 1.1. Παράκτιος χώρος και παράκτια ζώνη: Βασικές έννοιες και ορισµοί......8 1.2. Η σηµασία του ελληνικού παράκτιου

Διαβάστε περισσότερα