Ζ ΑΠΔΛΔΤΘΔΡΩΖ ΣΩΝ ΕΩΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ζ ΑΠΔΛΔΤΘΔΡΩΖ ΣΩΝ ΕΩΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟ"

Transcript

1 Ζ ΑΠΔΛΔΤΘΔΡΩΖ ΣΩΝ ΕΩΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟ Σν βηβιίν απηό κηιά γηα ηελ ηπξαλλία πνπ ππνβάιινπλ ηα αλζξώπηλα δώα πάλσ ζηα κήαλζξώπηλα, κηα ηπξαλλία πνπ έρεη επηβάιεη θαη πνπ ζπλερίδεη λα επηβάιιεη ηξνκεξνύο πόλνπο θαη καξηύξηα, παξόκνηα κε ηα καξηύξηα πνπ επέβαιιαλ ζηνπο καύξνπο νη ιεπθνί επί νιόθιεξνπο αηώλεο. Ο αγώλαο ελάληηα ζ απηήλ ηελ ηπξαλλία είλαη έλαο αγώλαο εμ ίζνπ ζπνπδαίνο κε όια ηα εζηθά θαη θνηλσληθά πξνβιήκαηα γηα ηα νπνία παιέςακε ηα ηειεπηαία ρξόληα. Οη πεξηζζόηεξνη αλαγλώζηεο ζα ζεσξήζνπλ εμσθξεληθή ππεξβνιή απηό πνπ δηάβαζαλ παξαπάλσ. Πξν πεληαεηίαο θη εγώ ν ίδηνο ζα θνξόηδεπα πξάγκαηα πνπ ηώξα γξάθσ κε απόιπηε ζνβαξόηεηα. Πξν πεληαεηίαο δελ ήμεξα απηά πνπ μέξσ ζήκεξα. Αλ δηαβάζεηε απηό ην βηβιίν πξνζεθηηθά, δίλνληαο ηδηαίηεξε πξνζνρή ζην δεύηεξν θαη ζην ηξίην θεθάιαην, ηόηε ζα κάζεηε όζα, από ηα πξάγκαηα πνπ μέξσ, κπνξνύλ λα εηπσζνύλ ζ έλα βηβιίν ινγηθνύ κεγέζνπο πάλσ ζην ζέκα ηεο θαηαπίεζεο ησλ δώσλ. Σόηε ζα κπνξέζεηε λα θξίλεηε αλ ε παξαπάλσ εηζαγσγηθή κνπ παξάγξαθνο είλαη εμσθξεληθή ππεξβνιή ή κήπσο είλαη ζνβαξή εθηίκεζε κηαο θαηάζηαζεο πνπ παξακέλεη θαηά κεγάιν κέξνο άγλσζηε ζην επξύ θνηλό. Γελ ζαο δεηώ, ινηπόλ, λα πηζηέςεηε ζηελ εηζαγσγηθή κνπ παξάγξαθν από ηώξα. αο δεηώ κόλν λα πεξηκέλεηε γηα λα κε θξίλεηε αθνύ πξώηα δηαβάζεηε ην βηβιίν. Λίγν θαηξό αθ όηνπ άξρηζα λα δνπιεύσ πάλσ ζ απηό ην βηβιίν, ε ζύδπγόο κνπ θη εγώ ήκαζηαλ θαιεζκέλνη ζε ηζάη δνύζακε ηόηε ζηελ Αγγιία ζην ζπίηη κηαο θπξίαο πνπ είρε αθνύζεη όηη ζρεδίαδα λα γξάςσ θάηη γηα δώα. Μαο είπε πσο ελδηαθεξόηαλ θαη ε ίδηα γηα ηα δώα, θαη όηη είρε κηα θίιε πνπ είρε ήδε γξάςεη έλα βηβιίν γηα δώα θαη πνπ ζα ζειε πνιύ λα καο ηε γλσξίζεη. Όηαλ θηάζακε, ε θίιε ηεο νηθνδέζπνηλαο ήηαλ ήδε εθεί θαη άξρηζε λα κηιά κε ελζνπζηαζκό πεξί δώσλ. «Λαηξεύσ ηα δώα,» καο είπε, έρσ έλα ζθύιν θαη δπν γάηεο, θη έρνπλ αξκνληθώηαηεο ζρέζεηο. Γλσξίδεζηε κε ηελ θπξία θσηη; Γηεπζύλεη έλα κηθξό λνζνθνκείν γηα άξξσζηα θαηνηθίδηα δώα...» θ. η. ι., θ. η. ι. Έθαλε κηα παύζε γηα κεδεδάθη, πήξε ζάληνπηηο κε δακπόλ θαη κεηά καο ξώηεζε ηη θαηνηθίδηα δώα έρνπκε θη εκείο. Σεο είπακε όηη δελ έρνπκε θαλέλα. Ζ θπξία, ειαθξώο ζαζηηζκέλε κε ηελ απάληεζή καο, ρακνγέιαζε θαη δάγθσζε ην ζάληνπηηο. Ζ νηθνδέζπνηλα, πνπ ηώξα είρε ηειεηώζεη ην ζεξβίξηζκα ηνπ δακπόλ, καο πιεζίαζε θαη κπήθε ζηε ζπδήηεζε: «Πάλησο αιεζεύεη πσο ελδηαθέξεζηε γηα ηα δώα, έηζη δελ είλαη, θύξηε ίγθεξ;» Πξνζπαζήζακε λα εμεγήζνπκε πσο καο ελδηέθεξε γεληθά ε απνηξνπή ηνπ πόλνπ θαη ηεο δπζηπρίαο, όηη ήκαζηαλ αληίζεηνη ζηηο θαηαπηεζηηθέο δηαθξίζεηο, όηη ζεσξνύζακε αδηθία ηελ επηβνιή ηνπ πεξηηηνύ πόλνπ πάλσ ζ άιια πιάζκαηα αθόκα θη αλ απηά ηα πιάζκαηα δελ ήηαλ κέιε ηνπ αλζξώπηλνπ γέλνπο θη όηη πηζηεύακε πσο νη άλζξσπνη εθκεηαιιεύνληαη ηα δώα άζπιαρλα θη αιύπεηα, θη απηό ζέιακε λα ην ζηακαηήζνπκε. Πέξα απ απηό, ηα δώα δελ καο «ελδηέθεξαλ» ηδηαίηεξα. Καλείο από ηνπο δπν καο δελ είρε πνηέ ππεξβνιηθή ζπκπάζεηα γηα ζθύινπο, γάηεο ή άινγα, όπσο ζπκβαίλεη κε πνιινύο άιινπο. Γελ «ιαηξεύακε» ηα δώα. Θέιακε απιώο λα ηνπο θέξνληαη νη άλζξσπνη όπσο αξκόδεη ζε αλεμάξηεηα, αηζζαλόκελα όληα, θη όρη ζα λα ηαλε ηα δώα απιώο θαη κόλνλ ηα κέζα γηα ηελ επίηεπμε ησλ δηάθνξσλ αλζξώπηλσλ ζθνπώλ θαη όρη

2 όπσο είραλε θεξζεί νη άλζξσπνη ζην γνπξνύλη ηνπ νπνίνπ ε ζάξθα βξηζθόηαλ ηώξα κέζα ζηα ζάληνπηηο ηεο νηθνδέζπνηλαο. Απηό ην βηβιίν δελ είλαη γηα θαηνηθίδηα δώα. Καη κάιινλ δελ είλαη επράξηζην αλάγλσζκα γηα όζνπο λνκίδνπλ πσο ε αγάπε πξνο ηα δώα είλαη απιώο ην λα ρατδεύεηο ηε γάηα ζνπ ή λα ηατδεηο ηα πνπιηά ζηνλ θήπν. Απνηείλεηαη πεξηζζόηεξν ζ απηνύο πνπ ζέινπλ λα ζηακαηήζνπλ ηελ νπνηαδήπνηε εθκεηάιιεπζε θαη λα θξνληίζνπλ νύησο ώζηε ε βαζηθή αξρή ηνπ «ακεξόιεπηνπ ζεβαζκνύ πξνο ηηο αλάγθεο όισλ ησλ όλησλ» δελ πεξηνξίδεηαη απζαίξεηα ζηα κέιε ηνπ δηθνύ καο βηνινγηθνύ είδνπο. Ζ ηδέα πσο γηα λα δείρλεη θαλείο ελδηαθέξνλ πξνο ηέηνηα ζέκαηα πξέπεη αλαγθαζηηθά λα «ιαηξεύεη ηα δώα» είλαη από κόλε ηεο έλδεημε πσο δελ καο έρεη πεξάζεη πνηέ από ην λνπ όηη νη εζηθέο αξρέο πνπ εθαξκόδνπκε κεηαμύ ησλ αλζξώπηλσλ όλησλ ζα κπνξνύζαλ λα επεθηαζνύλ θαη πξνο ηα άιια δώα. Μόλνλ έλαο ξαηζηζηήο πνπ απνθαιεί ηνπο κε-ξαηζηζηέο «εξαζηέο ησλ αξαπάδσλ» ζα ππνζηήξηδε πσο ην λα δεηάο ηελ ηζόηεηα ησλ θαηαπηεζκέλσλ θπιεηηθώλ κεηνλνηήησλ ζεκαίλεη αλαγθαζηηθά όηη «ιαηξεύεηο» απηέο ηηο κεηνλόηεηεο ή όηη ηηο ζεσξείο ραξηησκέλεο. Δπνκέλσο γηαηί λα ππνζέηνπκε θάηη αλάινγν γηα ηνπο αλζξώπνπο πνπ πξνζπαζνύλ λα θαιπηεξέςνπλ ηηο βηνηηθέο ζπλζήθεο ησλ δώσλ; Ζ γεινηνγξάθεζε εθείλσλ πνπ δηακαξηύξνληαη ελάληηα ζηε ζθιεξόηεηα πξνο ηα δώα σο ραδνξνκαληηθώλ «δσσιαηξώλ» είρε ζαλ απνηέιεζκα λα απνθιεηζηεί από θάζε ζνβαξή πνιηηηθή θαη εζηθή πξνβιεκαηηθή ην όιν ζέκα ηεο ζπκπεξηθνξάο καο πξνο ηα κεαλζξώπηλα δώα. Δίλαη εύθνιν λα δεη θαλείο ην ιόγν πνπ καο θάλεη λα ιεηηνπξγνύκε έηζη. Αλ βιέπακε ην ζέκα ζνβαξά, αλ, γηα παξάδεηγκα, εμεηάδακε πξνζεθηηθά ηηο ζπλζήθεο θάησ από ηηο νπνίεο δηαβηώλνπλ ηα δώα ζηα ζύγρξνλα «θηελνηξνθηθά εξγνζηάζηα» πνπ παξάγνπλ ην θξέαο καο, πηζαλόλ λα αηζζαλόκαζηαλ ζηελάρσξα όζνλ αθνξά ηα ζάληνπηηο κε ην δακπόλ ή ην ςεηό κνζράξη, ην ηεγαληηό θνηόπνπιν θη όιεο ηηο άιιεο ηξνθέο πνπ δελ ζέινπκε λα ηηο δνύκε ζαλ «πεζακέλα δώα.» Απηό ην βηβιίν δελ θάλεη κεινδξακαηηθέο επηθιήζεηο ζπκπάζεηαο πξνο ηα δώα πνπ απνθαινύκε «ραξηησκέλα.» Γη απηό ην ιόγν ε ζθαγή ησλ αιόγσλ θαη ησλ ζθύισλ γηά ην θξέαο ηνπο δελ καο εμνξγίδεη πεξηζζόηεξν από ηε ζθαγή ησλ γνπξνπληώλ. Ούηε καο θαηεπλάδεη ην Τπνπξγείν Δζληθήο Ακύλεο ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηώλ όηαλ, ύζηεξα από έληνλεο δηακαξηπξίεο ηεο θνηλήο γλώκεο, ζηακαηάεη λα πεηξακαηίδεηαη κε ζαλαηεθόξα αέξηα πάλσ ζηνπο ζθύινπο, αιιά ζπλερίδεη ηα ίδηα πεηξάκαηα πάλσ ζηνπο αξνπξαίνπο. Απηό ην βηβιίν πξνζπαζεί λα καο θάλεη λα μαλαζθεθηνύκε πξνζεθηηθά θαη κε ζπλέπεηα ην «πώο ζα πξεπε λα ζπκπεξηθεξόκαζηε πξνο ηα κε-αλζξώπηλα δώα;» Κάλνληαο απηό, ην βηβιίν μεζθεπάδεη ηηο πξνθαηαιήςεηο πνπ θξύβνληαη πίζσ από ηε ζπλεζηζκέλε καο λννηξνπία θαη ζπκπεξηθνξά. ηα θεθάιαηα πνπ πεξηγξάθνπλ ηί ζεκαίλεη ε λννηξνπία καο ζηελ πξάμε πώο δειαδή βαζαλίδνληαη ηα δώα από ηα αλζξώπηλα όληα ππάξρνπλ παξάγξαθνη πνπ ζα εμάςνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα. Απηά ειπίδσ λα λαη ζπλαηζζήκαηα ζπκνύ θαη θξίθεο, ζπλδπαζκέλα κε κηα απνθαζηζηηθόηεηα λα θάλνπκε θάηη γηα λα αιιάμνπλ νη πεξηγξαθόκελεο ζπκπεξηθνξέο. Πνπζελά όκσο ζ απηό ην βηβιίν δελ επηθαινύκαη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ αλαγλώζηε εάλ απηά δελ ζηεξίδνληαη ζηε ινγηθή. Όηαλ ππάξρνπλ δπζάξεζηα πξάγκαηα πνπ πξέπεη λα πεξηγξαθνύλ, ζα ήηαλ αλέληηκν λα πξνζπαζήζνπκε λα ηα πεξηγξάςνπκε κε θάπνηνλ νπδέηεξν ηξόπν πνπ ζα θξπβε ηε δπζάξεζηε πξαγκαηηθόηεηα. Γελ κπνξείο λα γξάςεηο αληηθεηκεληθά γηα ηα πεηξάκαηα ησλ Ναδηζηώλ «γηαηξώλ» ζηα ζηξαηόπεδα ζπγθέληξσζεο πάλσ ζ εθείλνπο πνπ ζεσξνύζαλ «ππαλζξώπνπο» θαη λα κελ εμάςεηο ηα ζπλαηζζήκαηα. Σν ίδην ηζρύεη θαη γηα ηελ πεξηγξαθή πεηξακάησλ πνπ εθηεινύληαη ζήκεξα πάλσ ζε «κε-αλζξώπνπο» ζηα

3 εξγαζηήξηα ηεο Ακεξηθήο, ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο θαη άιισλ ρσξώλ. Αιιά ε ζπνπδαηόηεξε δηθαίσζε γηα ηελ ελαληίσζή καο ζε ακθόηεξα είδε ησλ πεηξακάησλ πνπ αλαθέξακε δελ είλαη θάπνηνο ζπλαηζζεκαηηζκόο. Δίλαη κηα επίθιεζε ζηηο βαζηθέο εζηθέο αξρέο πνπ όινη καο ελζηεξληδόκαζηε. Καη δελ είλαη θάπνηνο ζπλαηζζεκαηηζκόο αιιά ε ίδηα καο ε ινγηθή πνπ απαηηεί ηελ εθαξκνγή απηώλ ησλ αξρώλ ζε ζρέζε κε ηα ζύκαηα ακθνηέξσλ ησλ πεηξακάησλ. Ο ηίηινο απηνύ ηνπ βηβιίνπ ππνγξακκίδεη θάηη ζνβαξό. Έλα απειεπζεξσηηθό θίλεκα είλαη κηα απαίηεζε λα ζηακαηήζνπλ νη απζαίξεηεο πξνθαηαιήςεηο θαη νη δηαθξίζεηο πνπ βαζίδνληαη, π. ρ., ζηηο θπιεηηθέο δηαθνξέο ή ζην θύιν. Σν θιαζζηθό παξάδεηγκα είλαη ην απειεπζεξσηηθό θίλεκα ησλ καύξσλ. Ζ γνεηεία πνπ άζθεζε ακέζσο απηό ην θίλεκα, θαη ε αξρηθή, αλ θαη πεξηνξηζκέλε ηνπ επηηπρία, ην θαηέζηεζαλ πξόηππν γηα άιιεο θαηαπηεζκέλεο θνηλσληθέο νκάδεο. ύληνκα εμνηθεησζήθακε κε ην θίλεκα ησλ νκνθπινθίισλ θαη ηα θηλήκαηα ππέξ ησλ Ηλδηάλσλ ηεο Ακεξηθήο θαη ησλ Ηζπαλόθσλσλ Ακεξηθαλώλ. Όηαλ κάιηζηα κηα θνηλσληθή νκάδα πνπ αλήθεη ζηελ πιεηνλόηεηα νη γπλαίθεο άξρηζαλ ηελ εθζηξαηεία ηνπο, νξηζκέλνη ζθέθηεθαλ πσο είρακε θηάζεη πηα ζην ηέινο ηνπ δξόκνπ. Δηπώζεθε πσο νη δηαθξίζεηο νη βαζηζκέλεο ζην θύιν ήηαλ ην ηειεπηαίν είδνο δηαθξίζεσλ πνπ ήηαλ παγθνζκίσο απνδεθηό θαη πνπ εμαζθείην, ρσξίο κπζηηθόηεηα ή πξνζρήκαηα, αθόκα θαη ζ εθείλνπο ηνπο θηιειεύζεξνπο θύθινπο πνπ επί δεθαεηίεο πεξεθαλεύνληαλ γηα ηελ απειεπζέξσζή ηνπο από ηηο πξνθαηαιήςεηο ελαληίνλ ησλ θπιεηηθώλ κεηνλνηήησλ. Πξέπεη πάληα λα πξνζέρνπκε όηαλ κηιάκε πεξί ηνπ «ηειεπηαίνπ ελαπνκείλαληνο είδνπο δηαθξίζεσλ.» Αλ έρνπκε κάζεη θάηη από ηα απειεπζεξσηηθά θηλήκαηα, απηό ζα πξεπε λα λαη όηη πνιύ δύζθνια ζπλεηδεηνπνηνύκε ηηο θξπθέο καο πξνθαηαιήςεηο, νη νπνίεο ελππάξρνπλ ζηε ζηάζε καο απέλαληη ζε ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο, κέρξη ηε ζηηγκή πνπ θάπνηνο ή θάηη ζα καο αλαγθάζεη λα θνηηαρηνύκε ζηνλ θαζξέθηε. Έλα απειεπζεξσηηθό θίλεκα απαηηεί ηελ επέθηαζε ησλ εζηθώλ καο νξηδόλησλ. πκπεξηθνξέο πνπ πξνεγνπκέλσο είραλ ζεσξεζεί θπζηθέο θαη αλαπόθεπθηεο, μαθληθά ζεσξνύληαη απνηέιεζκα αδηθαίσηεο πξνθαηάιεςεο. Πνηόο κπνξεί λα πεη κε απηνπεπνίζεζε πσο θακκία θηινζνθηθή ηνπ ζέζε ή ζπκπεξηθνξά δελ κπνξεί λα ακθηζβεηεζεί κε βάζε ηε ινγηθή; Άλ δελ ζέινπκε λα απαξηζκεζνύκε κεηαμύ ησλ θαηαπηεζηώλ, πξέπεη λα καζηε έηνηκνη λα αλαζεσξήζνπκε εθ ζεκειίσλ ηε ζηάζε καο πξνο ηηο θαηαπηεδόκελεο νκάδεο. Πξέπεη λα εμεηάζνπκε ηε ζηάζε καο από ηελ νπηηθή γσλία απηνλώλ πνπ βαζαλίδνληαη ιόγσ απηεο ηεο ζηάζεο καο, θαη ιόγσ ηεο αλάινγεο ζπκπεξηθνξάο καο. Αλ κπνξέζνπκε λα θάλνπκε απηή ηελ αζπλήζηζηε λνεηηθή κεηαζηξνθή, κπνξεί λ αλαθαιύςνπκε έλα επαλαιακβαλόκελν πξόηππν ζηηο ζηάζεηο καο θαη ζηηο ζπκπεξηθνξέο καο, έλα πξόηππν πνπ ιεηηνπξγεί έηζη ώζηε λα σθειεί πάληα ηελ ίδηα νκάδα ζπλήζσο ηελ νκάδα ζηελ νπνία αλήθνπκε εκείο νη ίδηνη εηο βάξνο κηαο άιιεο νκάδαο. Έηζη θαηαιήγνπκε πσο πξάγκαηη ππάξρνπλ ινγηθά επηρεηξήκαηα γηα ηελ ύπαξμε ελόο θαηλνύξγηνπ απειεπζεξσηηθνύ θηλήκαηνο. Οη ζηόρνο ηνπ βηβιίνπ απηνύ είλαη λα ζαο πείζεη λα θάλεηε απηή ηε λνεηηθή κεηαζηξνθή ζηε ζηάζε ζαο θαη ζηε ζπκπεξηθνξά ζαο πξνο κηα ηεξάζηηα νκάδα όλησλ: ησλ όλησλ πνπ αλήθνπλ ζε βηνινγηθά είδε έμσ από ην δηθό ζαο, έμσ από ην αλζξώπηλν είδνο. Πηζηεύσ πσο ε παξνύζα ζηάζε καο πξνο απηά ηα όληα βαζίδεηαη ζε κηα καθξά ηζηνξία πξνθαηάιεςεο θαη απζαίξεησλ δηαθξίζεσλ. Τπνζηεξίδσ πσο πέξα από ηελ εγσηζηηθή επηζπκία λα δηαηεξεζνύλ ηα πξνλόκηα ηεο νκάδαο ησλ εθκεηαιιεπηώλ, δελ κπνξεί λα

4 ππάξρεη θαλέλαο ιόγνο γηα ηνλ νπνίν λα αξλνύκαζηε λα επεθηείλνπκε ηε βαζηθή αξρή ηεο ηζόηεηαο θαη ηνπ ζεβαζκνύ πξνο ηα κέιε άιισλ βηνινγηθώλ εηδώλ. αο δεηώ λα αλαγλσξίζεηε όηη ε ζηάζε ζαο πξνο ηα κέιε άιισλ βηνινγηθώλ εηδώλ είλαη έλα είδνο πξνθαηάιεςεο, ηόζν απαξάδεθηεο όζν θαη ν ξαηζηζκόο ή ε θαιινθξαηία. ε ζρέζε κε άιια απειεπζεξσηηθά θηλήκαηα, ε Απειεπζέξσζε ησλ Εώσλ αληηκεησπίδεη πνιιά εκπόδηα. Σν πξώην θαη πην απηνλόεην είλαη όηη νη θαηαπηεδόκελνη δελ κπνξνύλ λα θάλνπλ από κόλνη ηνπο κηα νξγαλσκέλε δηακαξηπξία ελάληηα ζηελ θαθνκεηαρείξεζή ηνπο (κνινλόηη κπνξνύλ λα δηακαξηπξεζνύλ αηνκηθά, όζν ηνπο είλαη δπλαηόλ). Γη απηό πξέπεη λα αλνίμνπκε ην ζηόκα καο εκείο, θαη λα βνεζήζνπκε απηνύο πνπ δελ κπνξνύλ λα κηιήζνπλ από κόλνη ηνπο. Γηα λα θαηαιάβεηε πόζν ζνβαξό είλαη απηό ην εκπόδην, ζθεθηείηε κόλν πόζνλ θαηξό ζα πξεπε λα πεξηκέλνπλ γηα ηα ίζα δηθαηώκαηά ηνπο νη καύξνη εάλ δελ ήηαλ ηθαλνί λα μεζεθσζνύλ νη ίδηνη θαη λα ηα απαηηήζνπλ. Όζν ιηγόηεξν κπνξεί κηα νκάδα λα μεζεθσζεί θαη λα νξγαλσζεί ελάληηα ζηελ θαηαπίεζε, ηόζν πην εύθνιν είλαη λα ηελ θαηαπηέδεηο. Αθόκα πηό ζπνπδαίν γηα ηηο πξννπηηθέο ηεο Απειεπζέξσζεο ησλ Εώσλ είλαη ην γεγνλόο όηη ζρεδόλ όινη νη θαηαπηεζηέο ζπκκεηέρνπλ άκεζα ζηελ θαηαπίεζε θαη ηε ζεσξνύλ σθέιηκε. Διάρηζηνη είλαη νη άλζξσπνη πνπ κπνξνύλ λα δνύλ ακέηνρα ηελ θαηαπίεζε ησλ δώσλ. Δθείλνη πνπ θαζεκεξηλά ηξώλε θνκκάηηα θαηαθξενπξγεκέλσλ κε-αλζξώπσλ, ην βξίζθνπλ δύζθνιν λα πηζηέςνπλ πσο θάλνπλ θάηη θαθό, θη επίζεο, ηνύο είλαη δύζθνιν λα θαληαζηνύλ ηί άιιν ζα κπνξνύζαλε λα θάλε. απηό ην ζέκα νη θξεαηνθάγνη είλαη νη άκεζα ελδηαθεξόκελνη. Ωθεινύληαη - ή ηνπιάρηζηνλ λνκίδνπλ πσο σθεινύληαη από ηελ ηξέρνπζα πεξηθξόλεζε πξνο ηα ελδηαθέξνληα ησλ κε-αλζξώπηλσλ δώσλ. πλεπώο δύζθνια πείζνληαη. Σνλ θαηξό πνπ νη λόηηεο Ακεξηθαληθέο πνιηηείεο, ελ αληηζέζεη κε ηηο βόξεηεο, επέηξεπαλ αθόκα ην ζεζκό ηεο δνπιείαο, πόζνη λόηηνη ηδηνθηήηεο δνύισλ είραλ πεηζζεί από ηα επηρεηξήκαηα ησλ βνξείσλ πνπ αληεηίζελην ζηε δνπιεία, επηρεηξήκαηα πνπ ζρεδόλ όινη καο ηα δερόκαζηε ζήκεξα; αο δεηώ λα παξαβιέςεηε πξνο ζηηγκήλ ην ελδηαθέξνλ ζαο γηα ην θξέαο θαζώο ζα εμεηάδεηε ηα επηρεηξήκαηα απηνύ ηνπ βηβιίνπ. Αιιά γλσξίδσ, από πξνζσπηθή εκπεηξία, πσο θαη κε ηελ θαιύηεξε ζέιεζε ζηνλ θόζκν, απηό δελ είλαη εύθνιν λα ην θάλεη θαλείο. Γηαηί πίζσ από ηελ απιώο ζηηγκηαία επηζπκία λα θάεη θαλείο θξέαο ζε κηα ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, ππάξρνπλ πνιιά ρξόληα εζηζκνύ ζηελ θξεαηνθαγία, θαη ν εζηζκόο καο απηόο δηέπεη ηε ζηάζε καο πξνο ηα δώα. Απηόο ν εζηζκόο είλαη θαη ην ηειεπηαίν εκπόδην γηα ην θίλεκα ππέξ ηεο Απειεπζέξσζεο ησλ Εώσλ. Δίλαη έλαο εγθισβηζκόο όρη κόλν ζηηο δηαηηεηηθέο καο ζπλήζεηεο, αιιά θαη ζηηο δηαλνεηηθέο θαη γισζζηθέο καο ζπλήζεηεο, πνπ πξέπεη λα επηζεκαλζνύλ θαη λα μεπεξαζηνύλ. Έρνπκε γηα παξάδεηγκα ηε δηαλνεηηθή ζπλήζεηα λα αδηαθνξνύκε γηα πεξηγξαθέο ζθιεξόηεηαο θαη βίαο ησλ αλζξώπσλ πξνο ηα δώα, απνθαιώληαο ηελ έιιεηςε αδηαθνξίαο «ππεξεπαηζζεζία», θαη ζεσξώληαο ηελ θαηάιιειε κόλν γηα «δσνιάηξεο.» Ή, αλ δελ αληηδξνύκε έηζη, ηόηε ιέκε απιώο όηη ην πξόβιεκα είλαη ηόζν κεδακηλό ζε ζρέζε κε ηα πξνβιήκαηα ησλ αλζξώπηλσλ όλησλ, πνπ θαλέλαο ινγηθόο άλζξσπνο δελ ζα κπνξνύζε λ αθηεξώλεη ην ρξόλν ηνπ ή ηελ πξνζνρή ηνπ ζε θάηη ηέηνην. Ζ ζθέςε απηή είλαη κηα άιιε πξνθαηάιεςε. Πώο κπνξεί θαλείο λα μέξεη όηη έλα πξόβιεκα είλαη κεδακηλό πξηλ αθηεξώζεη θάπνην ρξόλν λα εμεηάζεη ηελ έθηαζε ηνπ πξνβιήκαηνο; Σν βηβιίν απηό εμεηάδεη δύν ρώξνπο όπνπ νη άλζξσπνη βαζαλίδνπλ ηα δώα κόλν δύν, γηα λα ηνπο εμεηάζνπκε ζε βάζνο. Αιιά δύν είλαη αξθεηνί. Γελ λνκίδσ πσο αλ θαλείο

5 δηαβάζεη ην βηβιίν κέρξη ην ηέινο, ζα μαλαζθεθηεί πνηέ όηη ηα κόλα πξνβιήκαηα πνπ αμίδνπλ ην ρξόλν ή ηελ πξνζνρή καο είλαη ηα πξνβιήκαηα ησλ αλζξώπσλ. Οη ζπλεζηζκέλεο θόξκνπιεο ηεο ζθέςεο πνπ καο θάλνπλ λα πεξηθξνλνύκε ηα ελδηαθέξνληα ησλ δώσλ, απηέο νη θόξκνπιεο κπνξνύλ λα επηζεκαλζνύλ όπσο επηζεκαίλνληαη θαη ζπδεηηνύληαη ζηηο ζειίδεο πνπ αθνινπζνύλ. Καη ζα ηηο επηζεκάλνπκε ρξεζηκνπνηώληαο ηε γιώζζα, πνπ ζηελ πεξίπησζή καο είλαη ε Αγγιηθή. Βέβαηα ε Αγγιηθή, όπσο θαη θάζε γιώζζα, αληαλαθιά ηηο πξνθαηαιήςεηο ησλ νκηιεηώλ ηεο. Έηζη ινηπόλ, έλαο ζπγγξαθέαο πνπ επηζπκεί λα ακθηζβεηήζεη απηέο ηηο πξνθαηαιήςεηο βξίζθεηαη ζην γλσζηό ζηαπξνδξόκη: ή ζα ρξεζηκνπνηήζεη κηα γιώζζα πνπ εληζρύεη εθείλεο αθξηβώο ηηο πξνθαηαιήςεηο ηηο νπνίεο ζέιεη λα ακθηζβεηήζεη, ή αιιηώο δελ ζα κπνξέζεη λα επηθνηλσλήζεη κε ην αθξναηήξηό ηνπ. Σν βηβιίν απηό έρεη ήδε αλαγθαζηεί λα εθιέμεη ηελ πξώηε ιύζε. πρλά ρξεζηκνπνηνύκε ηε ιέμε «δώα» ελλνώληαο ηα «κε-αλζξώπηλα δώα.» Απηή ε ρξήζε ζέηεη ηνπο αλζξώπνπο έμσ από ην ρώξν ησλ δώσλ, ππνλνώληαο όηη δελ είκαζηε ηάρα θη εκείο νη ίδηνη δώα κηα ηδέα πνπ ν νπνηνζδήπνηε κε ζηνηρεηώδεηο γλώζεηο βηνινγίαο μέξεη πσο είλαη ιαλζαζκέλε. Καηά ηε γεληθή λννηξνπία, ν όξνο «δών» βάδεη ζηελ ίδηα θαηεγνξία όληα ηόζν δηαθνξεηηθά όζν ηα ζηξείδηα θαη νη ρηκπαηδήδεο, ελώ αλνίγεη κηα νιόθιεξε άβπζζν αλάκεζα ζηνπο ρηκπαηδήδεο θαη ζηνπο αλζξώπνπο, αλ θαη ε ζρέζε κεηαμύ αλζξώπσλ θαη ρηκπαηδήδσλ είλαη πνιύ πην ζηελή από ηε ζρέζε κεηαμύ ρηκπαηδήδσλ θαη ζηξεηδηώλ. Δπεηδή δελ ππάξρεη άιινο ζύληνκνο όξνο γηα «κε-αλζξώπηλα δώα,» ήηαλ αλάγθε λα ρξεζηκνπνηήζσ ζηνλ ηίηιν θαη ζε άιια ζεκεία ηνπ βηβιίνπ ηνλ όξν «δών» ζαλ λα κε πεξηειάκβαλε ν όξνο απηόο και ην αλζξώπηλν δών. Σνύηε ε εθηξνπή από ην ηδαληθό ηεο γισζζηθήο αγλόηεηαο είλαη κελ αηπρήο, αιιά κνπ θαίλεηαη αλαγθαία γηα κηα απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία. Παξ όι απηά, από θαηξό ζε θαηξό, γηα λα ζαο ζπκίδσ όηη απηό είλαη κόλν κηα ιύζε επθνιίαο, ζα ρξεζηκνπνηώ πεξηγξαθηθώηεξνπο θαη αθξηβέζηεξνπο ηξόπνπο αλαθνξάο ζηνλ θόζκν ηνπ δώνπ ή, όπσο είπε θάπνηνο, «ηνπ θηήλνπο.» ε άιιεο πεξηπηώζεηο έρσ πξνζπαζήζεη λα απνθύγσ ιέμεηο πνπ ηείλνπλ λα ππνβηβάδνπλ ηα δώα ή λα δεκηνπξγνύλ ςεπδαηζζήζεηο γηα ηε θύζε ηνπ θαγεηνύ πνπ ηξώκε. Οη βαζηθέο αξρέο ηεο Απειεπζέξσζεο ησλ Εώσλ είλαη πνιύ απιέο. Έρσ πξνζπαζήζεη λα γξάςσ έλα βηβιίν ζαθέο θη επλόεην, πνπ δελ απαηηεί θαλελόο είδνπο εηδηθέο γλώζεηο. Δίλαη όκσο απαξαίηεην λ αξρίζνπκε κε κηα ζπδήηεζε ησλ αξρώλ πνπ δηέπνπλ απηά πνπ έρσ λα πσ. Δλώ δελ ζα πξεπε λα ππάξρεη εδώ κέζα ηίπνηε ην δπζλόεην, νξηζκέλνη αλαγλώζηεο πνπ δελ είλαη ζπλεζηζκέλνη ζ απηνύ ηνπ είδνπο ηε ζπδήηεζε κπνξεί λα βξνύλ ην πξώην θεθάιαην κάιινλ αθεξεκέλν. Γελ ππάξρεη πξόβιεκα. ηα επόκελα θεθάιαηα πάκε θαηεπζείαλ ζηηο ειάρηζηα γλσζηέο ζπγθεθξηκέλεο ιεπηνκέξεηεο ησλ ηξόπσλ κε ηνπο νπνίνπο ην αλζξώπηλν είδνο θαηαπηέδεη δηάθνξα άιια βηνινγηθά είδε πνπ βξίζθνληαη ππό ηνλ έιεγρό ηνπ. Γελ ππάξρεη ηίπνηε ην αθεξεκέλν ζ απηήλ ηελ θαηαπίεζε νύηε ζηα θεθάιαηα πνπ ηελ πεξηγξάθνπλ. Αλ νη ππνδείμεηο ησλ θεθαιαίσλ πνπ αθνινπζνύλ γίλνπλ δεθηέο, εθαηνκκύξηα δώα ζα γιηηώζνπλ από ην καξηύξην θαη ηνλ πόλν. Καη επί πιένλ, εθαηνκκύξηα αλζξώπηλσλ όλησλ ζα σθειεζνύλ. Δλώ γξάθσ, ππάξρνπλ άλζξσπνη πνπ πεζαίλνπλ από ηελ πείλα ζε δηάθνξα κέξε ηνπ θόζκνπ, θαη πνιινί άιινη πνπ δνπλ ππό ηελ απεηιή ηεο ιηκνθηνλίαο. Ζ θπβέξλεζε ησλ Ζ.Π.Α. δειώλεη πσο έρεη κόλν πεξηνξηζκέλεο θαη αλεπαξθείο δπλαηόηεηεο λα βνεζήζεη ιόγσ πησρώλ ζεξηζκώλ θαη ειαηησκέλσλ απνζεκάησλ δεκεηξηαθώλ. Αιιά, όπσο δείρλεη μεθάζαξα ην ηέηαξην θεθάιαην ηνπ παξόληνο βηβιίνπ, ε κεγάιε έκθαζε ησλ εύπνξσλ ρσξώλ ζηελ θηελνηξνθία κάο νδεγεί λα ζπαηαιάκε έλα

6 πνιύ κεγάιν κέξνο από ηελ ηξνθή πνπ παξάγεη ε γεσξγία. Άλ ζηακαηνύζακε λα εθηξέθνπκε δώα κε ζθνπό λα ηα θάκε, ζα πεξίζζεπε αξθεηή ηξνθή γηα ηνπο αλζξώπνπο, θαη ζα κπνξνύζακε, κε ζσζηή δηαλνκή, λα ζηακαηήζνπκε ηε ιηκνθηνλία θαη ηνλ ππνζηηηζκό ζηνλ πιαλήηε καο. Ζ Απειεπζέξσζε ησλ Εώσλ είλαη θαη Απειεπζέξσζε ησλ Αλζξώπσλ.

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ε απίζηεπηα απόηνκε ΑΝΑΠΣΤΞΗ εγθπκνλεί θηλδύλνπο; ---------------------------------------------- Πνιύ ζύληνκε παξνπζίαζε------ ρξόλν γηα ζπδήηεζε Κώζηαο Ναζίθαο Μέινο Γ Διιεληθήο

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αρχαίων Ελληνικών Γ Γυμναςίου Ενότητεσ: 8-9 Ονοματεπώνυμο:.. Έλα παξάδεηγκα ζεβαζκνύ πξνο ηνπο γνλείο Α. Κείκελν Λέγεηαη γνῦλ ἐλ Σηθειίᾳ (εἰ γὰξ θαὶ κπζωδέζηεξόλ ἐζηηλ, ἀιι ἁξκόζεη

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο Διάλεξη τος Ν. Λςγεπού με θέμα: "Από την αναγνώπιση στην επιστπουή". Τελετή αποκάλςψηρ μνημείος Γενοκτονίαρ των Ελλήνων τος Πόντος. Κεντπική πλατεία Σιταγπών, Δπάμα. 24/05/2015 Θα ήζεια πξώηα απ όια λα

Διαβάστε περισσότερα

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ 11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ Ίζσο λα είλαη έλα από ηα ιίγα (έσο θαη ειάρηζηα) ζεηηθά πξάγκαηα πνπ άθνπζεο λα γίλνληαη ηνλ ηειεπηαίν θαηξό. Ο ιόγνο γηα ηελ εθαξκνγή CytaInfo+ πνπ δεκηνύξγεζαλ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 1 Δηζόδεκα αλά εβδνκάδα Προσφορά εργασίας D θιίζε = w G E 1 iii Δηζόδεκα Αλάπαπζε Δξγαζία i ii 2 0 F T Γηαζέζηκνο ρξόλνο

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ο άλζξσπνο ηε ζηηγκή πνπ γελληέηαη δελ γλσξίδεη ηα αληίζεηα απηνύ ηνπ θόζκνπ, θαζώο ν θόζκνο είλαη γη' απηό κηα αδηαθνξνπνίεηε θαη ζπγρπηηθή νιόηεηα από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Tροθοζυλλογή εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Φηιάξεηνο Ψεκκέλνο Ξελώλαο ΑΜΑΝΙΤΑ Θα ήζεια λα αξρίζσ κε μια διαπίζηωζη. Οη έιιελεο, ηδηαίηεξα ζηελ επαξρία ληξέπνληαη γηα ην παξειζόλ ηνπο,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ 2 ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ (Sleeve Gastrectomy) Εςάγγελορ Νάνορ Η Λαπαξνζθνπηθή Δπηκήθεο Γαζηξεθηνκή είλαη κηα λέα ρεηξνπξγηθή κέζνδνο αδπλαηίζκαηνο πνπ κπνξεί λα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΔΙΑΓΩΓΗ... 3 ΩΚΡΑΣΗ... 3 ΠΛΑΣΩΝΑ... 5 ΑΡΙΣΟΣΔΛΗ... 7 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ... 9 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 10. www.arnos.gr κλικ στη γνώση info@arnos.co.

Περιεχόμενα ΔΙΑΓΩΓΗ... 3 ΩΚΡΑΣΗ... 3 ΠΛΑΣΩΝΑ... 5 ΑΡΙΣΟΣΔΛΗ... 7 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ... 9 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 10. www.arnos.gr κλικ στη γνώση info@arnos.co. Περιεχόμενα ΔΙΑΓΩΓΗ... 3 ΩΚΡΑΣΗ... 3 ΠΛΑΣΩΝΑ... 5 ΑΡΙΣΟΣΔΛΗ... 7 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ... 9 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 10 ΘΔΜΑ 1 εο ΓΔ Γλσξίδσ ηη είλαη εζηθά θαιό, γλσξίδσ όηη πξέπεη λα ην πξάμσ, θαη όκσο επηιέγσ ην θαθό γηαηί;

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr

PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr Τν ζύζηεκά καο, θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα: H εξγαζία έγηλε ρξεζηκνπνηώληαο ένα κήθνο θύκαηνο. Θα κπνξνύζακε λα βάινπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ Σν εξσηεκαηνιόγην απηό αλαπηύρζεθε από ηελ Οκάδα Μηθξώλ Δθπαηδεπηώλ γηα ην Γηαδίθηπν, σο κηα από ηηο δξάζεηο ηεο νκάδαο γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2013-2014.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ41- ΗΜΕΘΩΕΘ ΣΟΜΟΤ Α

ΔΕΟ41- ΗΜΕΘΩΕΘ ΣΟΜΟΤ Α 1 ΔΕΟ41- ΗΜΕΘΩΕΘ ΣΟΜΟΤ Α 1. ΤΝΘΗΚΗ ΘΟΔΤΝΑΜΘΑ ΕΠΘΣΟΚΘΩΝ Ζ ζπλζήθε ηζνδπλακίαο επηηνθίσλ είλαη κηα ζρέζε ηζνξξνπίαο πνπ ζπλδέεη ην εγρώξην θαη ην μέλν επηηόθην καδί κε ηελ ηξέρνπζα θαη ηελ πξνζεζκηαθή ηζνηηκία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ Σν ηξαλδίζηνξ είλαη ην ζεκαληηθόηεξν «ελεξγό» ειεθηξνληθό εμάξηεκα. Είλαη κία δηάηαμε ε νπνία κπνξεί ζηελ έμνδν ηεο λα δώζεη ζήκα κεγαιύηεξεο

Διαβάστε περισσότερα

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org Πλεπκαηηθά Δηθαηώκαηα 2011 PEOPLECERT Α.Ε. Όια ηα δηθαηώκαηα είλαη θαηνρπξσκέλα. Καλέλα κέξνο ηνπ παξόληνο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ν θύξηνο Κώζηαο Γεκελεηδήο ζα ζηαζεί ζην πνιύ γλσζηό όλεηξν ηεο θηλέδηθεο

ν θύξηνο Κώζηαο Γεκελεηδήο ζα ζηαζεί ζην πνιύ γλσζηό όλεηξν ηεο θηλέδηθεο Ολεηξεύηεθα πσο ήκνπλ κηα πεηαινύδα πνπ πεγαηλνεξρόηαλ ζηνλ αέξα θαη δελ ήμεξε ηίπνηα γηα ηνλ Τζνπάλγθ Τζνπ. Κάπνηε ν Τζνπάλγθ Τζνπ νλεηξεύηεθε πσο ήηαλ κηα πεηαινύδα, κηα πεηαινύδα πνπ πεηάξηδε, έλησζε

Διαβάστε περισσότερα

Πίζσ από ηηο πιάηεο ησλ εξώσλ, κέζα από ηα παξάζπξα ησλ θηηξίσλ θαη θάησ από ηα πόδηα ησλ ππεξεξώσλ, ην ζθεληθό ηεο πόιεο ζπλνδεύεη ηε ξνή ηνπ εηθνλόγξαπηνπ. Νηεθόξ ξνπηίλαο, κεγεζπζκέλε ιεπηνκέξεηα, ή

Διαβάστε περισσότερα

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Μεηάθξαζε: Καξακαλώιε Φαλή Διπίδνπκε απηό ην θπιιάδην, γξακκέλν από γνλείο κέιε ηνπ Αγγιηθνύ πιιόγνπ γηα άηνκα κε ζύλδξνκν Down λα ζαο βνεζήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο.

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο. ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ Ζ καγηά δπζνπνηίαο παξάγεηαη από ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ Saccharomyces Cerevisiae θαη έρεη πςειή ζξεπηηθή αμία γηα ηελ δηαηξνθή ησλ δώσλ. Φαξαθηεξίδεηαη από: Υςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε πξσηεΐλεο

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΣΟΖΠΡΖ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ ΘΚ20 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ 3. ΒΑΠΗΘΔΠ ΔΛΓΔΗΜΔΗΠ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ 4. ΠΛΡΝΚΔΠΔΗΠ 5. ΔΞΔΜΖΓΖΠΖ ΠΛΡΝΚΔΠΔΥΛ 6. ΝΞΙΗΠΖ - ΑΦΝΞΙΗΠΖ 7. ΑΙΙΑΓΖ ΘΥΓΗΘΝ 7. ΔΞΑΛΑΦΝΟΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Δίλαη κηα ΔΡΔΤΛΖΣΗΘΖ ΔΡΓΑΗΑ ηνπ Β ηεηξακήλνπ ηνπ Πρνι. Έηνπο 2011-2012 από ηνπο καζεηέο ηνπ Α3 ηκήκαηνο ηνπ 3νπ ΔΞΑΙ Ιάξηζαο, ππό ηελ θαζνδήγεζε ηωλ θαζεγεηώλ Δπαγγειάθνπ

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΦΡΑΖ - ΔΚΘΔΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΘΔΩΡΗΑ

ΔΚΦΡΑΖ - ΔΚΘΔΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΘΔΩΡΗΑ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΘΔΩΡΗΑ ΚΔΗΜΔΝΟ Ζήσαµε µε ψέµατα Κάζε επνρή είρε ηα άζρεµα θαη ηα θαιά ηεο. Πνηέ δελ ππήξραλ ηδαληθέs ζπλζήθεο, παξά µόλν ζην µπαιό θάπνησλ. Σν βάξνs ηεο αληζνξξνπίαο πέθηεη µάιινλ ζηε µεζαία ηάμε,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ

ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ Δίλαη γλσζηό πσο ε Υξηζηηαληθή παξάδνζε απαγνξεύεη ή βιέπεη πνιύ πεξηθξνλεηηθά ηνλ δεύηεξν γάκν, ζεσξώληαο πσο εθαξκόδεη πηζηά ηα ιόγηα ηνπ Υξηζηνύ (Μαηζ.

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Προαπαιηούμενα: Acronis True Image Home 11 Bootable CD Γύο ή περιζζόηεροσς δίζκοσς ζσνδεδεμένοσς ζηον σπολογιζηή. Οι δίζκοι μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Ηιεθηξνληθά ΙΙ Γεπηέξα 14/3/2011 Δηδάζθσλ: Γηώξγνο Χαηδεησάλλνπ Τειέθσλν: 99653828 Ε-mail: georghios.h@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ. Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ

ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ. Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ Ν. ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ: Καιό κεζεκέξη θπξίεο θαη θύξηνη. αο θαισζνξίδνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ENOTHTA: Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΜΑΘΗΜΑ: Επηζηήµε ΣΑΞΗ: Β ΚΟΠΟ Οη µαζεηέρ θαιούνηαη να οπγανώζοςν µε βάζε δηαθοπεηηθά θπηηήπηα θάζε θοπά, πιεποθοπίερ πος είδε γνυπίδοςν.

Διαβάστε περισσότερα

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ 1. Να μεηαηνέρεηε ηηξ αθόιμοζεξ ζενμμθναζίεξ από βαζμμύξ Κειζίμο ζε βαζμμύξ Κέιβηκ ή ακηίζηνμθα. i. 25 C = 25+273=298K ii. iii. iv. 274 K =274-273=1 C 33 C = 33+273=306 K 300

Διαβάστε περισσότερα

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ)

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ) Μιτάλης Λάμπροσ Νίκος Κ. Σπαοσδάκης Θέμαηα Καγκοσρό 009 Δπίπεδο: (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίπ) Δξσηήζεηο βαζκώλ: ) Πηο από ηπο παξαθάησ αξηζκύο είλαη δπγόο (δειαδή άξηηο); 009 9 Β) 008 009

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ. Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ»

ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ. Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ» ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ» ην ζύγρξνλν ηδηόθηεην εξγαζηήξην εθζεηήξην νη δξαζηήξηεο γπλαίθεο ηνπ πλεηαηξηζκνύ κε ζεβαζκό

Διαβάστε περισσότερα

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα;

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Έλα από ηα κσζηηθά γηα λα εσταρηζηεζείς ηελ ποδειαζία είλαη λα έτεης ηο θαηάιιειο ποδήιαηο γηα ζέλα. Ασηό ποσ ηαηρηάδεη ζηολ ηρόπο δωή ζας θαη ηελ ζωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα