Ζ ΑΠΔΛΔΤΘΔΡΩΖ ΣΩΝ ΕΩΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ζ ΑΠΔΛΔΤΘΔΡΩΖ ΣΩΝ ΕΩΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟ"

Transcript

1 Ζ ΑΠΔΛΔΤΘΔΡΩΖ ΣΩΝ ΕΩΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟ Σν βηβιίν απηό κηιά γηα ηελ ηπξαλλία πνπ ππνβάιινπλ ηα αλζξώπηλα δώα πάλσ ζηα κήαλζξώπηλα, κηα ηπξαλλία πνπ έρεη επηβάιεη θαη πνπ ζπλερίδεη λα επηβάιιεη ηξνκεξνύο πόλνπο θαη καξηύξηα, παξόκνηα κε ηα καξηύξηα πνπ επέβαιιαλ ζηνπο καύξνπο νη ιεπθνί επί νιόθιεξνπο αηώλεο. Ο αγώλαο ελάληηα ζ απηήλ ηελ ηπξαλλία είλαη έλαο αγώλαο εμ ίζνπ ζπνπδαίνο κε όια ηα εζηθά θαη θνηλσληθά πξνβιήκαηα γηα ηα νπνία παιέςακε ηα ηειεπηαία ρξόληα. Οη πεξηζζόηεξνη αλαγλώζηεο ζα ζεσξήζνπλ εμσθξεληθή ππεξβνιή απηό πνπ δηάβαζαλ παξαπάλσ. Πξν πεληαεηίαο θη εγώ ν ίδηνο ζα θνξόηδεπα πξάγκαηα πνπ ηώξα γξάθσ κε απόιπηε ζνβαξόηεηα. Πξν πεληαεηίαο δελ ήμεξα απηά πνπ μέξσ ζήκεξα. Αλ δηαβάζεηε απηό ην βηβιίν πξνζεθηηθά, δίλνληαο ηδηαίηεξε πξνζνρή ζην δεύηεξν θαη ζην ηξίην θεθάιαην, ηόηε ζα κάζεηε όζα, από ηα πξάγκαηα πνπ μέξσ, κπνξνύλ λα εηπσζνύλ ζ έλα βηβιίν ινγηθνύ κεγέζνπο πάλσ ζην ζέκα ηεο θαηαπίεζεο ησλ δώσλ. Σόηε ζα κπνξέζεηε λα θξίλεηε αλ ε παξαπάλσ εηζαγσγηθή κνπ παξάγξαθνο είλαη εμσθξεληθή ππεξβνιή ή κήπσο είλαη ζνβαξή εθηίκεζε κηαο θαηάζηαζεο πνπ παξακέλεη θαηά κεγάιν κέξνο άγλσζηε ζην επξύ θνηλό. Γελ ζαο δεηώ, ινηπόλ, λα πηζηέςεηε ζηελ εηζαγσγηθή κνπ παξάγξαθν από ηώξα. αο δεηώ κόλν λα πεξηκέλεηε γηα λα κε θξίλεηε αθνύ πξώηα δηαβάζεηε ην βηβιίν. Λίγν θαηξό αθ όηνπ άξρηζα λα δνπιεύσ πάλσ ζ απηό ην βηβιίν, ε ζύδπγόο κνπ θη εγώ ήκαζηαλ θαιεζκέλνη ζε ηζάη δνύζακε ηόηε ζηελ Αγγιία ζην ζπίηη κηαο θπξίαο πνπ είρε αθνύζεη όηη ζρεδίαδα λα γξάςσ θάηη γηα δώα. Μαο είπε πσο ελδηαθεξόηαλ θαη ε ίδηα γηα ηα δώα, θαη όηη είρε κηα θίιε πνπ είρε ήδε γξάςεη έλα βηβιίν γηα δώα θαη πνπ ζα ζειε πνιύ λα καο ηε γλσξίζεη. Όηαλ θηάζακε, ε θίιε ηεο νηθνδέζπνηλαο ήηαλ ήδε εθεί θαη άξρηζε λα κηιά κε ελζνπζηαζκό πεξί δώσλ. «Λαηξεύσ ηα δώα,» καο είπε, έρσ έλα ζθύιν θαη δπν γάηεο, θη έρνπλ αξκνληθώηαηεο ζρέζεηο. Γλσξίδεζηε κε ηελ θπξία θσηη; Γηεπζύλεη έλα κηθξό λνζνθνκείν γηα άξξσζηα θαηνηθίδηα δώα...» θ. η. ι., θ. η. ι. Έθαλε κηα παύζε γηα κεδεδάθη, πήξε ζάληνπηηο κε δακπόλ θαη κεηά καο ξώηεζε ηη θαηνηθίδηα δώα έρνπκε θη εκείο. Σεο είπακε όηη δελ έρνπκε θαλέλα. Ζ θπξία, ειαθξώο ζαζηηζκέλε κε ηελ απάληεζή καο, ρακνγέιαζε θαη δάγθσζε ην ζάληνπηηο. Ζ νηθνδέζπνηλα, πνπ ηώξα είρε ηειεηώζεη ην ζεξβίξηζκα ηνπ δακπόλ, καο πιεζίαζε θαη κπήθε ζηε ζπδήηεζε: «Πάλησο αιεζεύεη πσο ελδηαθέξεζηε γηα ηα δώα, έηζη δελ είλαη, θύξηε ίγθεξ;» Πξνζπαζήζακε λα εμεγήζνπκε πσο καο ελδηέθεξε γεληθά ε απνηξνπή ηνπ πόλνπ θαη ηεο δπζηπρίαο, όηη ήκαζηαλ αληίζεηνη ζηηο θαηαπηεζηηθέο δηαθξίζεηο, όηη ζεσξνύζακε αδηθία ηελ επηβνιή ηνπ πεξηηηνύ πόλνπ πάλσ ζ άιια πιάζκαηα αθόκα θη αλ απηά ηα πιάζκαηα δελ ήηαλ κέιε ηνπ αλζξώπηλνπ γέλνπο θη όηη πηζηεύακε πσο νη άλζξσπνη εθκεηαιιεύνληαη ηα δώα άζπιαρλα θη αιύπεηα, θη απηό ζέιακε λα ην ζηακαηήζνπκε. Πέξα απ απηό, ηα δώα δελ καο «ελδηέθεξαλ» ηδηαίηεξα. Καλείο από ηνπο δπν καο δελ είρε πνηέ ππεξβνιηθή ζπκπάζεηα γηα ζθύινπο, γάηεο ή άινγα, όπσο ζπκβαίλεη κε πνιινύο άιινπο. Γελ «ιαηξεύακε» ηα δώα. Θέιακε απιώο λα ηνπο θέξνληαη νη άλζξσπνη όπσο αξκόδεη ζε αλεμάξηεηα, αηζζαλόκελα όληα, θη όρη ζα λα ηαλε ηα δώα απιώο θαη κόλνλ ηα κέζα γηα ηελ επίηεπμε ησλ δηάθνξσλ αλζξώπηλσλ ζθνπώλ θαη όρη

2 όπσο είραλε θεξζεί νη άλζξσπνη ζην γνπξνύλη ηνπ νπνίνπ ε ζάξθα βξηζθόηαλ ηώξα κέζα ζηα ζάληνπηηο ηεο νηθνδέζπνηλαο. Απηό ην βηβιίν δελ είλαη γηα θαηνηθίδηα δώα. Καη κάιινλ δελ είλαη επράξηζην αλάγλσζκα γηα όζνπο λνκίδνπλ πσο ε αγάπε πξνο ηα δώα είλαη απιώο ην λα ρατδεύεηο ηε γάηα ζνπ ή λα ηατδεηο ηα πνπιηά ζηνλ θήπν. Απνηείλεηαη πεξηζζόηεξν ζ απηνύο πνπ ζέινπλ λα ζηακαηήζνπλ ηελ νπνηαδήπνηε εθκεηάιιεπζε θαη λα θξνληίζνπλ νύησο ώζηε ε βαζηθή αξρή ηνπ «ακεξόιεπηνπ ζεβαζκνύ πξνο ηηο αλάγθεο όισλ ησλ όλησλ» δελ πεξηνξίδεηαη απζαίξεηα ζηα κέιε ηνπ δηθνύ καο βηνινγηθνύ είδνπο. Ζ ηδέα πσο γηα λα δείρλεη θαλείο ελδηαθέξνλ πξνο ηέηνηα ζέκαηα πξέπεη αλαγθαζηηθά λα «ιαηξεύεη ηα δώα» είλαη από κόλε ηεο έλδεημε πσο δελ καο έρεη πεξάζεη πνηέ από ην λνπ όηη νη εζηθέο αξρέο πνπ εθαξκόδνπκε κεηαμύ ησλ αλζξώπηλσλ όλησλ ζα κπνξνύζαλ λα επεθηαζνύλ θαη πξνο ηα άιια δώα. Μόλνλ έλαο ξαηζηζηήο πνπ απνθαιεί ηνπο κε-ξαηζηζηέο «εξαζηέο ησλ αξαπάδσλ» ζα ππνζηήξηδε πσο ην λα δεηάο ηελ ηζόηεηα ησλ θαηαπηεζκέλσλ θπιεηηθώλ κεηνλνηήησλ ζεκαίλεη αλαγθαζηηθά όηη «ιαηξεύεηο» απηέο ηηο κεηνλόηεηεο ή όηη ηηο ζεσξείο ραξηησκέλεο. Δπνκέλσο γηαηί λα ππνζέηνπκε θάηη αλάινγν γηα ηνπο αλζξώπνπο πνπ πξνζπαζνύλ λα θαιπηεξέςνπλ ηηο βηνηηθέο ζπλζήθεο ησλ δώσλ; Ζ γεινηνγξάθεζε εθείλσλ πνπ δηακαξηύξνληαη ελάληηα ζηε ζθιεξόηεηα πξνο ηα δώα σο ραδνξνκαληηθώλ «δσσιαηξώλ» είρε ζαλ απνηέιεζκα λα απνθιεηζηεί από θάζε ζνβαξή πνιηηηθή θαη εζηθή πξνβιεκαηηθή ην όιν ζέκα ηεο ζπκπεξηθνξάο καο πξνο ηα κεαλζξώπηλα δώα. Δίλαη εύθνιν λα δεη θαλείο ην ιόγν πνπ καο θάλεη λα ιεηηνπξγνύκε έηζη. Αλ βιέπακε ην ζέκα ζνβαξά, αλ, γηα παξάδεηγκα, εμεηάδακε πξνζεθηηθά ηηο ζπλζήθεο θάησ από ηηο νπνίεο δηαβηώλνπλ ηα δώα ζηα ζύγρξνλα «θηελνηξνθηθά εξγνζηάζηα» πνπ παξάγνπλ ην θξέαο καο, πηζαλόλ λα αηζζαλόκαζηαλ ζηελάρσξα όζνλ αθνξά ηα ζάληνπηηο κε ην δακπόλ ή ην ςεηό κνζράξη, ην ηεγαληηό θνηόπνπιν θη όιεο ηηο άιιεο ηξνθέο πνπ δελ ζέινπκε λα ηηο δνύκε ζαλ «πεζακέλα δώα.» Απηό ην βηβιίν δελ θάλεη κεινδξακαηηθέο επηθιήζεηο ζπκπάζεηαο πξνο ηα δώα πνπ απνθαινύκε «ραξηησκέλα.» Γη απηό ην ιόγν ε ζθαγή ησλ αιόγσλ θαη ησλ ζθύισλ γηά ην θξέαο ηνπο δελ καο εμνξγίδεη πεξηζζόηεξν από ηε ζθαγή ησλ γνπξνπληώλ. Ούηε καο θαηεπλάδεη ην Τπνπξγείν Δζληθήο Ακύλεο ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηώλ όηαλ, ύζηεξα από έληνλεο δηακαξηπξίεο ηεο θνηλήο γλώκεο, ζηακαηάεη λα πεηξακαηίδεηαη κε ζαλαηεθόξα αέξηα πάλσ ζηνπο ζθύινπο, αιιά ζπλερίδεη ηα ίδηα πεηξάκαηα πάλσ ζηνπο αξνπξαίνπο. Απηό ην βηβιίν πξνζπαζεί λα καο θάλεη λα μαλαζθεθηνύκε πξνζεθηηθά θαη κε ζπλέπεηα ην «πώο ζα πξεπε λα ζπκπεξηθεξόκαζηε πξνο ηα κε-αλζξώπηλα δώα;» Κάλνληαο απηό, ην βηβιίν μεζθεπάδεη ηηο πξνθαηαιήςεηο πνπ θξύβνληαη πίζσ από ηε ζπλεζηζκέλε καο λννηξνπία θαη ζπκπεξηθνξά. ηα θεθάιαηα πνπ πεξηγξάθνπλ ηί ζεκαίλεη ε λννηξνπία καο ζηελ πξάμε πώο δειαδή βαζαλίδνληαη ηα δώα από ηα αλζξώπηλα όληα ππάξρνπλ παξάγξαθνη πνπ ζα εμάςνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα. Απηά ειπίδσ λα λαη ζπλαηζζήκαηα ζπκνύ θαη θξίθεο, ζπλδπαζκέλα κε κηα απνθαζηζηηθόηεηα λα θάλνπκε θάηη γηα λα αιιάμνπλ νη πεξηγξαθόκελεο ζπκπεξηθνξέο. Πνπζελά όκσο ζ απηό ην βηβιίν δελ επηθαινύκαη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ αλαγλώζηε εάλ απηά δελ ζηεξίδνληαη ζηε ινγηθή. Όηαλ ππάξρνπλ δπζάξεζηα πξάγκαηα πνπ πξέπεη λα πεξηγξαθνύλ, ζα ήηαλ αλέληηκν λα πξνζπαζήζνπκε λα ηα πεξηγξάςνπκε κε θάπνηνλ νπδέηεξν ηξόπν πνπ ζα θξπβε ηε δπζάξεζηε πξαγκαηηθόηεηα. Γελ κπνξείο λα γξάςεηο αληηθεηκεληθά γηα ηα πεηξάκαηα ησλ Ναδηζηώλ «γηαηξώλ» ζηα ζηξαηόπεδα ζπγθέληξσζεο πάλσ ζ εθείλνπο πνπ ζεσξνύζαλ «ππαλζξώπνπο» θαη λα κελ εμάςεηο ηα ζπλαηζζήκαηα. Σν ίδην ηζρύεη θαη γηα ηελ πεξηγξαθή πεηξακάησλ πνπ εθηεινύληαη ζήκεξα πάλσ ζε «κε-αλζξώπνπο» ζηα

3 εξγαζηήξηα ηεο Ακεξηθήο, ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο θαη άιισλ ρσξώλ. Αιιά ε ζπνπδαηόηεξε δηθαίσζε γηα ηελ ελαληίσζή καο ζε ακθόηεξα είδε ησλ πεηξακάησλ πνπ αλαθέξακε δελ είλαη θάπνηνο ζπλαηζζεκαηηζκόο. Δίλαη κηα επίθιεζε ζηηο βαζηθέο εζηθέο αξρέο πνπ όινη καο ελζηεξληδόκαζηε. Καη δελ είλαη θάπνηνο ζπλαηζζεκαηηζκόο αιιά ε ίδηα καο ε ινγηθή πνπ απαηηεί ηελ εθαξκνγή απηώλ ησλ αξρώλ ζε ζρέζε κε ηα ζύκαηα ακθνηέξσλ ησλ πεηξακάησλ. Ο ηίηινο απηνύ ηνπ βηβιίνπ ππνγξακκίδεη θάηη ζνβαξό. Έλα απειεπζεξσηηθό θίλεκα είλαη κηα απαίηεζε λα ζηακαηήζνπλ νη απζαίξεηεο πξνθαηαιήςεηο θαη νη δηαθξίζεηο πνπ βαζίδνληαη, π. ρ., ζηηο θπιεηηθέο δηαθνξέο ή ζην θύιν. Σν θιαζζηθό παξάδεηγκα είλαη ην απειεπζεξσηηθό θίλεκα ησλ καύξσλ. Ζ γνεηεία πνπ άζθεζε ακέζσο απηό ην θίλεκα, θαη ε αξρηθή, αλ θαη πεξηνξηζκέλε ηνπ επηηπρία, ην θαηέζηεζαλ πξόηππν γηα άιιεο θαηαπηεζκέλεο θνηλσληθέο νκάδεο. ύληνκα εμνηθεησζήθακε κε ην θίλεκα ησλ νκνθπινθίισλ θαη ηα θηλήκαηα ππέξ ησλ Ηλδηάλσλ ηεο Ακεξηθήο θαη ησλ Ηζπαλόθσλσλ Ακεξηθαλώλ. Όηαλ κάιηζηα κηα θνηλσληθή νκάδα πνπ αλήθεη ζηελ πιεηνλόηεηα νη γπλαίθεο άξρηζαλ ηελ εθζηξαηεία ηνπο, νξηζκέλνη ζθέθηεθαλ πσο είρακε θηάζεη πηα ζην ηέινο ηνπ δξόκνπ. Δηπώζεθε πσο νη δηαθξίζεηο νη βαζηζκέλεο ζην θύιν ήηαλ ην ηειεπηαίν είδνο δηαθξίζεσλ πνπ ήηαλ παγθνζκίσο απνδεθηό θαη πνπ εμαζθείην, ρσξίο κπζηηθόηεηα ή πξνζρήκαηα, αθόκα θαη ζ εθείλνπο ηνπο θηιειεύζεξνπο θύθινπο πνπ επί δεθαεηίεο πεξεθαλεύνληαλ γηα ηελ απειεπζέξσζή ηνπο από ηηο πξνθαηαιήςεηο ελαληίνλ ησλ θπιεηηθώλ κεηνλνηήησλ. Πξέπεη πάληα λα πξνζέρνπκε όηαλ κηιάκε πεξί ηνπ «ηειεπηαίνπ ελαπνκείλαληνο είδνπο δηαθξίζεσλ.» Αλ έρνπκε κάζεη θάηη από ηα απειεπζεξσηηθά θηλήκαηα, απηό ζα πξεπε λα λαη όηη πνιύ δύζθνια ζπλεηδεηνπνηνύκε ηηο θξπθέο καο πξνθαηαιήςεηο, νη νπνίεο ελππάξρνπλ ζηε ζηάζε καο απέλαληη ζε ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο, κέρξη ηε ζηηγκή πνπ θάπνηνο ή θάηη ζα καο αλαγθάζεη λα θνηηαρηνύκε ζηνλ θαζξέθηε. Έλα απειεπζεξσηηθό θίλεκα απαηηεί ηελ επέθηαζε ησλ εζηθώλ καο νξηδόλησλ. πκπεξηθνξέο πνπ πξνεγνπκέλσο είραλ ζεσξεζεί θπζηθέο θαη αλαπόθεπθηεο, μαθληθά ζεσξνύληαη απνηέιεζκα αδηθαίσηεο πξνθαηάιεςεο. Πνηόο κπνξεί λα πεη κε απηνπεπνίζεζε πσο θακκία θηινζνθηθή ηνπ ζέζε ή ζπκπεξηθνξά δελ κπνξεί λα ακθηζβεηεζεί κε βάζε ηε ινγηθή; Άλ δελ ζέινπκε λα απαξηζκεζνύκε κεηαμύ ησλ θαηαπηεζηώλ, πξέπεη λα καζηε έηνηκνη λα αλαζεσξήζνπκε εθ ζεκειίσλ ηε ζηάζε καο πξνο ηηο θαηαπηεδόκελεο νκάδεο. Πξέπεη λα εμεηάζνπκε ηε ζηάζε καο από ηελ νπηηθή γσλία απηνλώλ πνπ βαζαλίδνληαη ιόγσ απηεο ηεο ζηάζεο καο, θαη ιόγσ ηεο αλάινγεο ζπκπεξηθνξάο καο. Αλ κπνξέζνπκε λα θάλνπκε απηή ηελ αζπλήζηζηε λνεηηθή κεηαζηξνθή, κπνξεί λ αλαθαιύςνπκε έλα επαλαιακβαλόκελν πξόηππν ζηηο ζηάζεηο καο θαη ζηηο ζπκπεξηθνξέο καο, έλα πξόηππν πνπ ιεηηνπξγεί έηζη ώζηε λα σθειεί πάληα ηελ ίδηα νκάδα ζπλήζσο ηελ νκάδα ζηελ νπνία αλήθνπκε εκείο νη ίδηνη εηο βάξνο κηαο άιιεο νκάδαο. Έηζη θαηαιήγνπκε πσο πξάγκαηη ππάξρνπλ ινγηθά επηρεηξήκαηα γηα ηελ ύπαξμε ελόο θαηλνύξγηνπ απειεπζεξσηηθνύ θηλήκαηνο. Οη ζηόρνο ηνπ βηβιίνπ απηνύ είλαη λα ζαο πείζεη λα θάλεηε απηή ηε λνεηηθή κεηαζηξνθή ζηε ζηάζε ζαο θαη ζηε ζπκπεξηθνξά ζαο πξνο κηα ηεξάζηηα νκάδα όλησλ: ησλ όλησλ πνπ αλήθνπλ ζε βηνινγηθά είδε έμσ από ην δηθό ζαο, έμσ από ην αλζξώπηλν είδνο. Πηζηεύσ πσο ε παξνύζα ζηάζε καο πξνο απηά ηα όληα βαζίδεηαη ζε κηα καθξά ηζηνξία πξνθαηάιεςεο θαη απζαίξεησλ δηαθξίζεσλ. Τπνζηεξίδσ πσο πέξα από ηελ εγσηζηηθή επηζπκία λα δηαηεξεζνύλ ηα πξνλόκηα ηεο νκάδαο ησλ εθκεηαιιεπηώλ, δελ κπνξεί λα

4 ππάξρεη θαλέλαο ιόγνο γηα ηνλ νπνίν λα αξλνύκαζηε λα επεθηείλνπκε ηε βαζηθή αξρή ηεο ηζόηεηαο θαη ηνπ ζεβαζκνύ πξνο ηα κέιε άιισλ βηνινγηθώλ εηδώλ. αο δεηώ λα αλαγλσξίζεηε όηη ε ζηάζε ζαο πξνο ηα κέιε άιισλ βηνινγηθώλ εηδώλ είλαη έλα είδνο πξνθαηάιεςεο, ηόζν απαξάδεθηεο όζν θαη ν ξαηζηζκόο ή ε θαιινθξαηία. ε ζρέζε κε άιια απειεπζεξσηηθά θηλήκαηα, ε Απειεπζέξσζε ησλ Εώσλ αληηκεησπίδεη πνιιά εκπόδηα. Σν πξώην θαη πην απηνλόεην είλαη όηη νη θαηαπηεδόκελνη δελ κπνξνύλ λα θάλνπλ από κόλνη ηνπο κηα νξγαλσκέλε δηακαξηπξία ελάληηα ζηελ θαθνκεηαρείξεζή ηνπο (κνινλόηη κπνξνύλ λα δηακαξηπξεζνύλ αηνκηθά, όζν ηνπο είλαη δπλαηόλ). Γη απηό πξέπεη λα αλνίμνπκε ην ζηόκα καο εκείο, θαη λα βνεζήζνπκε απηνύο πνπ δελ κπνξνύλ λα κηιήζνπλ από κόλνη ηνπο. Γηα λα θαηαιάβεηε πόζν ζνβαξό είλαη απηό ην εκπόδην, ζθεθηείηε κόλν πόζνλ θαηξό ζα πξεπε λα πεξηκέλνπλ γηα ηα ίζα δηθαηώκαηά ηνπο νη καύξνη εάλ δελ ήηαλ ηθαλνί λα μεζεθσζνύλ νη ίδηνη θαη λα ηα απαηηήζνπλ. Όζν ιηγόηεξν κπνξεί κηα νκάδα λα μεζεθσζεί θαη λα νξγαλσζεί ελάληηα ζηελ θαηαπίεζε, ηόζν πην εύθνιν είλαη λα ηελ θαηαπηέδεηο. Αθόκα πηό ζπνπδαίν γηα ηηο πξννπηηθέο ηεο Απειεπζέξσζεο ησλ Εώσλ είλαη ην γεγνλόο όηη ζρεδόλ όινη νη θαηαπηεζηέο ζπκκεηέρνπλ άκεζα ζηελ θαηαπίεζε θαη ηε ζεσξνύλ σθέιηκε. Διάρηζηνη είλαη νη άλζξσπνη πνπ κπνξνύλ λα δνύλ ακέηνρα ηελ θαηαπίεζε ησλ δώσλ. Δθείλνη πνπ θαζεκεξηλά ηξώλε θνκκάηηα θαηαθξενπξγεκέλσλ κε-αλζξώπσλ, ην βξίζθνπλ δύζθνιν λα πηζηέςνπλ πσο θάλνπλ θάηη θαθό, θη επίζεο, ηνύο είλαη δύζθνιν λα θαληαζηνύλ ηί άιιν ζα κπνξνύζαλε λα θάλε. απηό ην ζέκα νη θξεαηνθάγνη είλαη νη άκεζα ελδηαθεξόκελνη. Ωθεινύληαη - ή ηνπιάρηζηνλ λνκίδνπλ πσο σθεινύληαη από ηελ ηξέρνπζα πεξηθξόλεζε πξνο ηα ελδηαθέξνληα ησλ κε-αλζξώπηλσλ δώσλ. πλεπώο δύζθνια πείζνληαη. Σνλ θαηξό πνπ νη λόηηεο Ακεξηθαληθέο πνιηηείεο, ελ αληηζέζεη κε ηηο βόξεηεο, επέηξεπαλ αθόκα ην ζεζκό ηεο δνπιείαο, πόζνη λόηηνη ηδηνθηήηεο δνύισλ είραλ πεηζζεί από ηα επηρεηξήκαηα ησλ βνξείσλ πνπ αληεηίζελην ζηε δνπιεία, επηρεηξήκαηα πνπ ζρεδόλ όινη καο ηα δερόκαζηε ζήκεξα; αο δεηώ λα παξαβιέςεηε πξνο ζηηγκήλ ην ελδηαθέξνλ ζαο γηα ην θξέαο θαζώο ζα εμεηάδεηε ηα επηρεηξήκαηα απηνύ ηνπ βηβιίνπ. Αιιά γλσξίδσ, από πξνζσπηθή εκπεηξία, πσο θαη κε ηελ θαιύηεξε ζέιεζε ζηνλ θόζκν, απηό δελ είλαη εύθνιν λα ην θάλεη θαλείο. Γηαηί πίζσ από ηελ απιώο ζηηγκηαία επηζπκία λα θάεη θαλείο θξέαο ζε κηα ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, ππάξρνπλ πνιιά ρξόληα εζηζκνύ ζηελ θξεαηνθαγία, θαη ν εζηζκόο καο απηόο δηέπεη ηε ζηάζε καο πξνο ηα δώα. Απηόο ν εζηζκόο είλαη θαη ην ηειεπηαίν εκπόδην γηα ην θίλεκα ππέξ ηεο Απειεπζέξσζεο ησλ Εώσλ. Δίλαη έλαο εγθισβηζκόο όρη κόλν ζηηο δηαηηεηηθέο καο ζπλήζεηεο, αιιά θαη ζηηο δηαλνεηηθέο θαη γισζζηθέο καο ζπλήζεηεο, πνπ πξέπεη λα επηζεκαλζνύλ θαη λα μεπεξαζηνύλ. Έρνπκε γηα παξάδεηγκα ηε δηαλνεηηθή ζπλήζεηα λα αδηαθνξνύκε γηα πεξηγξαθέο ζθιεξόηεηαο θαη βίαο ησλ αλζξώπσλ πξνο ηα δώα, απνθαιώληαο ηελ έιιεηςε αδηαθνξίαο «ππεξεπαηζζεζία», θαη ζεσξώληαο ηελ θαηάιιειε κόλν γηα «δσνιάηξεο.» Ή, αλ δελ αληηδξνύκε έηζη, ηόηε ιέκε απιώο όηη ην πξόβιεκα είλαη ηόζν κεδακηλό ζε ζρέζε κε ηα πξνβιήκαηα ησλ αλζξώπηλσλ όλησλ, πνπ θαλέλαο ινγηθόο άλζξσπνο δελ ζα κπνξνύζε λ αθηεξώλεη ην ρξόλν ηνπ ή ηελ πξνζνρή ηνπ ζε θάηη ηέηνην. Ζ ζθέςε απηή είλαη κηα άιιε πξνθαηάιεςε. Πώο κπνξεί θαλείο λα μέξεη όηη έλα πξόβιεκα είλαη κεδακηλό πξηλ αθηεξώζεη θάπνην ρξόλν λα εμεηάζεη ηελ έθηαζε ηνπ πξνβιήκαηνο; Σν βηβιίν απηό εμεηάδεη δύν ρώξνπο όπνπ νη άλζξσπνη βαζαλίδνπλ ηα δώα κόλν δύν, γηα λα ηνπο εμεηάζνπκε ζε βάζνο. Αιιά δύν είλαη αξθεηνί. Γελ λνκίδσ πσο αλ θαλείο

5 δηαβάζεη ην βηβιίν κέρξη ην ηέινο, ζα μαλαζθεθηεί πνηέ όηη ηα κόλα πξνβιήκαηα πνπ αμίδνπλ ην ρξόλν ή ηελ πξνζνρή καο είλαη ηα πξνβιήκαηα ησλ αλζξώπσλ. Οη ζπλεζηζκέλεο θόξκνπιεο ηεο ζθέςεο πνπ καο θάλνπλ λα πεξηθξνλνύκε ηα ελδηαθέξνληα ησλ δώσλ, απηέο νη θόξκνπιεο κπνξνύλ λα επηζεκαλζνύλ όπσο επηζεκαίλνληαη θαη ζπδεηηνύληαη ζηηο ζειίδεο πνπ αθνινπζνύλ. Καη ζα ηηο επηζεκάλνπκε ρξεζηκνπνηώληαο ηε γιώζζα, πνπ ζηελ πεξίπησζή καο είλαη ε Αγγιηθή. Βέβαηα ε Αγγιηθή, όπσο θαη θάζε γιώζζα, αληαλαθιά ηηο πξνθαηαιήςεηο ησλ νκηιεηώλ ηεο. Έηζη ινηπόλ, έλαο ζπγγξαθέαο πνπ επηζπκεί λα ακθηζβεηήζεη απηέο ηηο πξνθαηαιήςεηο βξίζθεηαη ζην γλσζηό ζηαπξνδξόκη: ή ζα ρξεζηκνπνηήζεη κηα γιώζζα πνπ εληζρύεη εθείλεο αθξηβώο ηηο πξνθαηαιήςεηο ηηο νπνίεο ζέιεη λα ακθηζβεηήζεη, ή αιιηώο δελ ζα κπνξέζεη λα επηθνηλσλήζεη κε ην αθξναηήξηό ηνπ. Σν βηβιίν απηό έρεη ήδε αλαγθαζηεί λα εθιέμεη ηελ πξώηε ιύζε. πρλά ρξεζηκνπνηνύκε ηε ιέμε «δώα» ελλνώληαο ηα «κε-αλζξώπηλα δώα.» Απηή ε ρξήζε ζέηεη ηνπο αλζξώπνπο έμσ από ην ρώξν ησλ δώσλ, ππνλνώληαο όηη δελ είκαζηε ηάρα θη εκείο νη ίδηνη δώα κηα ηδέα πνπ ν νπνηνζδήπνηε κε ζηνηρεηώδεηο γλώζεηο βηνινγίαο μέξεη πσο είλαη ιαλζαζκέλε. Καηά ηε γεληθή λννηξνπία, ν όξνο «δών» βάδεη ζηελ ίδηα θαηεγνξία όληα ηόζν δηαθνξεηηθά όζν ηα ζηξείδηα θαη νη ρηκπαηδήδεο, ελώ αλνίγεη κηα νιόθιεξε άβπζζν αλάκεζα ζηνπο ρηκπαηδήδεο θαη ζηνπο αλζξώπνπο, αλ θαη ε ζρέζε κεηαμύ αλζξώπσλ θαη ρηκπαηδήδσλ είλαη πνιύ πην ζηελή από ηε ζρέζε κεηαμύ ρηκπαηδήδσλ θαη ζηξεηδηώλ. Δπεηδή δελ ππάξρεη άιινο ζύληνκνο όξνο γηα «κε-αλζξώπηλα δώα,» ήηαλ αλάγθε λα ρξεζηκνπνηήζσ ζηνλ ηίηιν θαη ζε άιια ζεκεία ηνπ βηβιίνπ ηνλ όξν «δών» ζαλ λα κε πεξηειάκβαλε ν όξνο απηόο και ην αλζξώπηλν δών. Σνύηε ε εθηξνπή από ην ηδαληθό ηεο γισζζηθήο αγλόηεηαο είλαη κελ αηπρήο, αιιά κνπ θαίλεηαη αλαγθαία γηα κηα απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία. Παξ όι απηά, από θαηξό ζε θαηξό, γηα λα ζαο ζπκίδσ όηη απηό είλαη κόλν κηα ιύζε επθνιίαο, ζα ρξεζηκνπνηώ πεξηγξαθηθώηεξνπο θαη αθξηβέζηεξνπο ηξόπνπο αλαθνξάο ζηνλ θόζκν ηνπ δώνπ ή, όπσο είπε θάπνηνο, «ηνπ θηήλνπο.» ε άιιεο πεξηπηώζεηο έρσ πξνζπαζήζεη λα απνθύγσ ιέμεηο πνπ ηείλνπλ λα ππνβηβάδνπλ ηα δώα ή λα δεκηνπξγνύλ ςεπδαηζζήζεηο γηα ηε θύζε ηνπ θαγεηνύ πνπ ηξώκε. Οη βαζηθέο αξρέο ηεο Απειεπζέξσζεο ησλ Εώσλ είλαη πνιύ απιέο. Έρσ πξνζπαζήζεη λα γξάςσ έλα βηβιίν ζαθέο θη επλόεην, πνπ δελ απαηηεί θαλελόο είδνπο εηδηθέο γλώζεηο. Δίλαη όκσο απαξαίηεην λ αξρίζνπκε κε κηα ζπδήηεζε ησλ αξρώλ πνπ δηέπνπλ απηά πνπ έρσ λα πσ. Δλώ δελ ζα πξεπε λα ππάξρεη εδώ κέζα ηίπνηε ην δπζλόεην, νξηζκέλνη αλαγλώζηεο πνπ δελ είλαη ζπλεζηζκέλνη ζ απηνύ ηνπ είδνπο ηε ζπδήηεζε κπνξεί λα βξνύλ ην πξώην θεθάιαην κάιινλ αθεξεκέλν. Γελ ππάξρεη πξόβιεκα. ηα επόκελα θεθάιαηα πάκε θαηεπζείαλ ζηηο ειάρηζηα γλσζηέο ζπγθεθξηκέλεο ιεπηνκέξεηεο ησλ ηξόπσλ κε ηνπο νπνίνπο ην αλζξώπηλν είδνο θαηαπηέδεη δηάθνξα άιια βηνινγηθά είδε πνπ βξίζθνληαη ππό ηνλ έιεγρό ηνπ. Γελ ππάξρεη ηίπνηε ην αθεξεκέλν ζ απηήλ ηελ θαηαπίεζε νύηε ζηα θεθάιαηα πνπ ηελ πεξηγξάθνπλ. Αλ νη ππνδείμεηο ησλ θεθαιαίσλ πνπ αθνινπζνύλ γίλνπλ δεθηέο, εθαηνκκύξηα δώα ζα γιηηώζνπλ από ην καξηύξην θαη ηνλ πόλν. Καη επί πιένλ, εθαηνκκύξηα αλζξώπηλσλ όλησλ ζα σθειεζνύλ. Δλώ γξάθσ, ππάξρνπλ άλζξσπνη πνπ πεζαίλνπλ από ηελ πείλα ζε δηάθνξα κέξε ηνπ θόζκνπ, θαη πνιινί άιινη πνπ δνπλ ππό ηελ απεηιή ηεο ιηκνθηνλίαο. Ζ θπβέξλεζε ησλ Ζ.Π.Α. δειώλεη πσο έρεη κόλν πεξηνξηζκέλεο θαη αλεπαξθείο δπλαηόηεηεο λα βνεζήζεη ιόγσ πησρώλ ζεξηζκώλ θαη ειαηησκέλσλ απνζεκάησλ δεκεηξηαθώλ. Αιιά, όπσο δείρλεη μεθάζαξα ην ηέηαξην θεθάιαην ηνπ παξόληνο βηβιίνπ, ε κεγάιε έκθαζε ησλ εύπνξσλ ρσξώλ ζηελ θηελνηξνθία κάο νδεγεί λα ζπαηαιάκε έλα

6 πνιύ κεγάιν κέξνο από ηελ ηξνθή πνπ παξάγεη ε γεσξγία. Άλ ζηακαηνύζακε λα εθηξέθνπκε δώα κε ζθνπό λα ηα θάκε, ζα πεξίζζεπε αξθεηή ηξνθή γηα ηνπο αλζξώπνπο, θαη ζα κπνξνύζακε, κε ζσζηή δηαλνκή, λα ζηακαηήζνπκε ηε ιηκνθηνλία θαη ηνλ ππνζηηηζκό ζηνλ πιαλήηε καο. Ζ Απειεπζέξσζε ησλ Εώσλ είλαη θαη Απειεπζέξσζε ησλ Αλζξώπσλ.

Συντροφική Σχέση και Οικογένεια

Συντροφική Σχέση και Οικογένεια Συντροφική Σχέση και Οικογένεια Σειρά Ολιστικής Φιλοσουίας \ Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 Σειρά Ολιστικής Φιλοσουίας ΤΝΣΡΟΦΗΚΖ ΥΔΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ -Ση είλαη θπζηνινγηθό; -Πνηνο έρεη ην «πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑΝ ΑΝΣΡΑ ΝΑ Ε ΕΡΩΣΕΤΣΕΙ! "Πωρ θα πείσω έναν άντπα να μείνει μαζί πος και να με θέλει για πεπισσότεπα εκτόρ από το σεξ ;"

ΠΩ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑΝ ΑΝΣΡΑ ΝΑ Ε ΕΡΩΣΕΤΣΕΙ! Πωρ θα πείσω έναν άντπα να μείνει μαζί πος και να με θέλει για πεπισσότεπα εκτόρ από το σεξ ; ΠΩ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑΝ ΑΝΣΡΑ ΝΑ Ε ΕΡΩΣΕΤΣΕΙ! "Πωρ θα πείσω έναν άντπα να μείνει μαζί πος και να με θέλει για πεπισσότεπα εκτόρ από το σεξ ;" Γηαηί αζθαιώο, αλ ν κόλνο ζηόρνο ζνπ είλαη λα θέξεηο θάπνηνλ ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ

ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ Δίλαη γλσζηό πσο ε Υξηζηηαληθή παξάδνζε απαγνξεύεη ή βιέπεη πνιύ πεξηθξνλεηηθά ηνλ δεύηεξν γάκν, ζεσξώληαο πσο εθαξκόδεη πηζηά ηα ιόγηα ηνπ Υξηζηνύ (Μαηζ.

Διαβάστε περισσότερα

Νοημοζύνη και Σοθία ζηην Παιδεία Ν. Λσγερός

Νοημοζύνη και Σοθία ζηην Παιδεία Ν. Λσγερός Νοημοζύνη και Σοθία ζηην Παιδεία Ν. Λσγερός Έρνπκε ηελ ηάζε λα θάλνπκε κηα αληηπαξάζεζε ηεο Δθπαίδεπζεο κε ηελ Παηδεία θαη είλαη ινγηθό, ην εμήγεζαλ πνιύ ζσζηά θαη πξνεγνπκέλσο. Έγώ ζα ιεηηνπξγήζσ κόλν

Διαβάστε περισσότερα

Γνώση και Πραγματικότητα

Γνώση και Πραγματικότητα Γνώση και Πραγματικότητα Σειρά Ολιστικής Φιλοσοφίας Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΓΝΧΗ 1.1 Ση είλαη ε Γλώζε 1.2 Ζ Θεσξία ησλ Πέληε Απιώλ ηνηρείσλ

Διαβάστε περισσότερα

Ππλαζπηζκόο γηα γελεηήζηα θαη ζσκαηηθά δηθαηώκαηα ζηηο Κνπζνπικαληθέο Θνηλσλίεο. Θείκελα ησλ :

Ππλαζπηζκόο γηα γελεηήζηα θαη ζσκαηηθά δηθαηώκαηα ζηηο Κνπζνπικαληθέο Θνηλσλίεο. Θείκελα ησλ : Φωνές γυναικών από την Μέση Ανατολή και Νότια Ασία. Ππλαζπηζκόο γηα γελεηήζηα θαη ζσκαηηθά δηθαηώκαηα ζηηο Κνπζνπικαληθέο Θνηλσλίεο. Θείκελα ησλ : Evelyne Accad Pinas Ilkaracan Nadera Shalhoub-Kevorkian

Διαβάστε περισσότερα

Ελόηεηα 6: Γελδεξ. Ιεθάιαην 1. Gender Mainstreaming. Silvia Schroeder-Danninger

Ελόηεηα 6: Γελδεξ. Ιεθάιαην 1. Gender Mainstreaming. Silvia Schroeder-Danninger Ελόηεηα 6: Γελδεξ Ιεθάιαην 1 Gender Mainstreaming Silvia Schroeder-Danninger ΟΕΠΘΕΤΞΛΕΜΑ 0 ΕΘΡΑΓΩΚΗ ΙΑΘ ΞΠΘΡΛΌΡ ΩΜ ΕΜΜΞΘΩΜ 3 0.1 Σεκαζηα 1 ΡΣΛΟΕΠΘΦΞΠΑ ΩΜ ΠΞΚΩΜ 4 1.1 Καηαλνσλεσ κεηαμπ πξνζδνθησλ θαη 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηί θαηεβαίλσ ζηηο εθινγέο

Γηαηί θαηεβαίλσ ζηηο εθινγέο Γηαηί θαηεβαίλσ ζηηο εθινγέο Δίλαη αξγά, είλαη 2.15 ην πξσί, 15 ηνπ Φεβξάξε ην 2011 θαη θάζνκαη ζηνλ ππνινγηζηή κνπ θαη πξνζπαζώ εδώ θαη ώξα λ αξρίζσ απηό ην θείκελν. Βξίζθσ δηάθνξα άιια πξαγκαηάθηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Μεηάθξαζε: Καξακαλώιε Φαλή Διπίδνπκε απηό ην θπιιάδην, γξακκέλν από γνλείο κέιε ηνπ Αγγιηθνύ πιιόγνπ γηα άηνκα κε ζύλδξνκν Down λα ζαο βνεζήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ ΚΑΗ ΣΧΝ ΔΗΚΑΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΧΝ ΝΔΧΝ

Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ ΚΑΗ ΣΧΝ ΔΗΚΑΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΧΝ ΝΔΧΝ Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ ΚΑΗ ΣΧΝ ΔΗΚΑΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΧΝ ΝΔΧΝ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ ΜΑΘΖΣΧΝ ΣΟΤ Β4 ΣΟΤ 2 νπ ΓΔΛ ΔΛΔΤΘΔΡΗΟΤ ΚΟΡΓΔΛΗΟΤ ΣΟΥΟΗ: Να γλσξίζνπκε θαιύηεξα ηη είλαη ε ηέρλε θαη ε δεκηνπξγία θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟ ΧΟΛεΙΟ. Ακθίπνιε: ε αμία ηνπ πνιηηηζκνύ καο ζει. 4 Καιεηδνζθόπην ζει. 6

ΠΡΩΣΟ ΧΟΛεΙΟ. Ακθίπνιε: ε αμία ηνπ πνιηηηζκνύ καο ζει. 4 Καιεηδνζθόπην ζει. 6 ΠΡΩΣΟ ΧΟΛεΙΟ Μεληαία καζεηηθή εθεκεξίδα ηνπ 1 νπ ΓΕ.Λ. Οξεζηηάδαο - Ννέκβξηνο 2014 - Φύιιν 7 ν Σηκή 1 Αδξηαλνύπνιε- Karaağaç- Ν. Οξεζηηάδα ζηελ απιή καο «πίηηα θαη έπηπια επνρήο, θάξν, ζηξαηησηηθή ζθελή»

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ Καθηγητής κ. Α. Μανδήλας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΠΔΡΙΔΥΌΜΔΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ο άλζξσπνο ηε ζηηγκή πνπ γελληέηαη δελ γλσξίδεη ηα αληίζεηα απηνύ ηνπ θόζκνπ, θαζώο ν θόζκνο είλαη γη' απηό κηα αδηαθνξνπνίεηε θαη ζπγρπηηθή νιόηεηα από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

«Απνύ χεη ζειυθό παηδί ζηε Λάζηξν λα ην δώζεη, απνύ βξαδηάδεη νγιήγνξα θη αξγεί λα μεκεξώζεη»! το Καραφάκι

«Απνύ χεη ζειυθό παηδί ζηε Λάζηξν λα ην δώζεη, απνύ βξαδηάδεη νγιήγνξα θη αξγεί λα μεκεξώζεη»! το Καραφάκι «Απνύ χεη ζειυθό παηδί ζηε Λάζηξν λα ην δώζεη, απνύ βξαδηάδεη νγιήγνξα θη αξγεί λα μεκεξώζεη»! το Καραφάκι Εκδόηης: Προοδεσηικός Σύλλογος Λάζηροσ «Η Αναγέννηζις» Αριθμός Φύλλοσ:6 3 η Ιανοσαρίοσ 2012 Τηλ.:2843094757

Διαβάστε περισσότερα

Divorciadas, Evangélicas y Vegetarianas

Divorciadas, Evangélicas y Vegetarianas Divorciadas, Evangélicas y Vegetarianas του Γουστάβο Οτ Μεηάθξαζε από ηα ηζπαληθά: Γεκήηξεο Φαξξάο Πρόσωπα: ΓΚΛΟΡΙΑ ΜΠΕΑΣΡΙ ΜΕΣΕ 1 Απνβάζξα ζηαζκνύ κεηξό. Ήρνο από ηξέλν πνπ απνκαθξύλεηαη. Άλεκνο. ηε ζθελή

Διαβάστε περισσότερα

EΥΓΟΝΙΚΗ ΘΑΝΑΤΩΣΗ ΒΡΕΦΩΝ

EΥΓΟΝΙΚΗ ΘΑΝΑΤΩΣΗ ΒΡΕΦΩΝ EΥΓΟΝΙΚΗ ΘΑΝΑΤΩΣΗ ΒΡΕΦΩΝ Η αναβίωση μιας αρχαίας βαρβαρότητας στη σύγχρονη "πολιτισμένη" κοινωνία Κάπνηνο ίζσο ηξνκάμεη, ίζσο ζνθαξηζηεί, δηαβάδνληαο ηνλ ηίηιν ηνπ άξζξν απηνύ. Δίλαη δπλαηόλ λα γίλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεζη Ερεσνηηικής Εργαζίας. Η γελεηηθή ρύπαλζε ζηελ δηαηροθή: αόραηος θαη ύποσιος ετζρός. Τμήμα ενδιαθέρονηος - Δ ομάδα, θέμ.

Έκθεζη Ερεσνηηικής Εργαζίας. Η γελεηηθή ρύπαλζε ζηελ δηαηροθή: αόραηος θαη ύποσιος ετζρός. Τμήμα ενδιαθέρονηος - Δ ομάδα, θέμ. 3 ο ΓΕΛ Ρεθύμνου Έκθεζη Ερεσνηηικής Εργαζίας Η γελεηηθή ρύπαλζε ζηελ δηαηροθή: αόραηος θαη ύποσιος ετζρός Τμήμα ενδιαθέρονηος - Δ ομάδα, θέμ. 2, 4 ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΜΤΣΗΡΙΑ ΣΩΝ ΣΡΟΦΙ- ΜΩΝ Επιμέλεια εργαζίας: Κοσμανηάκη

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθή εζνγξαθία 06-10-09 Δηζαγωγή. Ζ πεδνγξαθία 1830-1880

Διιεληθή εζνγξαθία 06-10-09 Δηζαγωγή. Ζ πεδνγξαθία 1830-1880 Διιεληθή εζνγξαθία 06-10-09 Δηζαγωγή Ζ πεδνγξαθία 1830-1880 1. Δ. Ρνίδεο : Ζ Πάπηζζα Ηωάλλα ην δηάζηεκα από ην 1830 κέρξη ην 1880 ε ξεαιηζηηθή αληηκεηώπηζε ηεο θνηλσλίαο ζηνλ αθεγεκαηηθό ιόγν δελ έιεηςε

Διαβάστε περισσότερα

ηακαηίλα Ράπηε ΕΠΙΘΥΜΙΑ / ΕΚΠΛΗΡΩΗ Κάζνκαη ήζπρα, δελ θάλσ ηίπνηα- ε άλνημε έξρεηαη θαη ην γξαζίδη κεγαιώλεη

ηακαηίλα Ράπηε ΕΠΙΘΥΜΙΑ / ΕΚΠΛΗΡΩΗ Κάζνκαη ήζπρα, δελ θάλσ ηίπνηα- ε άλνημε έξρεηαη θαη ην γξαζίδη κεγαιώλεη ηακαηίλα Ράπηε ΕΠΙΘΥΜΙΑ / ΕΚΠΛΗΡΩΗ Κάζνκαη ήζπρα, δελ θάλσ ηίπνηα- ε άλνημε έξρεηαη θαη ην γξαζίδη κεγαιώλεη Έλαο δεηηάλνο θαζόηαλ ζηελ ίδηα γσληά ηνπ ίδηνπ δξόκνπ γηα πεξηζζόηεξα από ηξηάληα ρξόληα. Κάπνηα

Διαβάστε περισσότερα

Αμηνινγώληαο 13. πλέληεπμε 17: Λνπινπδηάδεο Κσλζηαληίλνο. Δηαηεξώληαο κηα αλεπηζύκεηε. Πόζν επεξεάδνπλ ηα γνλίδηα ηελ ζπκπεξηθνξά

Αμηνινγώληαο 13. πλέληεπμε 17: Λνπινπδηάδεο Κσλζηαληίλνο. Δηαηεξώληαο κηα αλεπηζύκεηε. Πόζν επεξεάδνπλ ηα γνλίδηα ηελ ζπκπεξηθνξά ΠΔΡΙ ΑΤΣΙΜΟΤ Τεύτος 35 Ιανοσάριος 2011 Δηαηεξώληαο κηα αλεπηζύκεηε ζπκπεξηθνξά 2 πλέληεπμε 17: Λνπινπδηάδεο Κσλζηαληίλνο Πόζν επεξεάδνπλ ηα γνλίδηα ηελ ζπκπεξηθνξά καο; 5 Μαζαίλσ παίδνληαο!!!...11 Αμηνινγώληαο

Διαβάστε περισσότερα

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο:

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: 3ν Λχθεην Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: Γηαλλίθνπ Ραθαέια Α2 Καινλφκνπ Έξε Α2 Καιιηηζνπλάθε Μαξηάλλα Α2 Μηραιηνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ. «Σα Ανηικλείδια» Γηώξγεο Παπιόπνπινο ΣΑ ΑΝΣΙΚΛΕΙΔΙΑ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ. «Σα Ανηικλείδια» Γηώξγεο Παπιόπνπινο ΣΑ ΑΝΣΙΚΛΕΙΔΙΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ ΚΕΙΜΕΝΟ: «Σα Ανηικλείδια» Γηώξγεο Παπιόπνπινο ΣΑ ΑΝΣΙΚΛΕΙΔΙΑ Η Πνίεζε είλαη κηα πόξηα αλνηρηή. Πνιινί θνηηάδνπλ κέζα ρσξίο λα βιέπνπλ ηίπνηα θαη πξνζπεξλνύλε.

Διαβάστε περισσότερα

Οη Δπηδξάζεηο ησλ Μνπζηθώλ Κηλεκάησλ ηε Νεαληθή Μόδα

Οη Δπηδξάζεηο ησλ Μνπζηθώλ Κηλεκάησλ ηε Νεαληθή Μόδα Οη Δπηδξάζεηο ησλ Μνπζηθώλ Κηλεκάησλ ηε Νεαληθή Μόδα Δξγαζία : Μάζεκα Δλδπκαζίαο (Κνηλσληθέο θαη Οηθνλνκηθέο Πξνεθηάζεηο ηνπ Δλδύκαηνο) Υξόλνο : 2011-2012 Σόπνο πγγξαθήο : 2 ν Λύθεην Πάηξαο Δπηκέιεηα :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ - ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΑΥΝΗ ΙΙΙ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΕΚΥΟΒΙΣΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΟ ΦΟΛΕΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΕΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 11/8/2010

Διαβάστε περισσότερα

Ππλέληεπμε ηνπ Ξξσζππνπξγνύ Αληώλε Πακαξά ζηελ ηειεόξαζε ηεο ΛΔΟΗΡ θαη ζηνπο Γεκνζηνγξάθνπο Γηάλλε Ρξνππή θαη Γηώξγν Δπζπκίνπ

Ππλέληεπμε ηνπ Ξξσζππνπξγνύ Αληώλε Πακαξά ζηελ ηειεόξαζε ηεο ΛΔΟΗΡ θαη ζηνπο Γεκνζηνγξάθνπο Γηάλλε Ρξνππή θαη Γηώξγν Δπζπκίνπ Ππλέληεπμε ηνπ Ξξσζππνπξγνύ Αληώλε Πακαξά ζηελ ηειεόξαζε ηεο ΛΔΟΗΡ θαη ζηνπο Γεκνζηνγξάθνπο Γηάλλε Ρξνππή θαη Γηώξγν Δπζπκίνπ Γεκνζηνγξάθνο: Θπξίεο θαη θύξηνη θαιεζπέξα ζαο θαη Σξόληα Ξνιιά. Πήκεξα, ιίγεο

Διαβάστε περισσότερα

Σίηλορ Δπεςνηηικήρ Δπγαζίαρ: Η Φύζη Δκδικείηαι; Τπεύθςνη Δκπαιδεςηικόρ: αποςλίδος Υπςζούλα. Όνομα Ομάδαρ: S2TV (Straight to the vein)

Σίηλορ Δπεςνηηικήρ Δπγαζίαρ: Η Φύζη Δκδικείηαι; Τπεύθςνη Δκπαιδεςηικόρ: αποςλίδος Υπςζούλα. Όνομα Ομάδαρ: S2TV (Straight to the vein) σολικό Έηορ:2013-2014 Σεηπάμηνο: Α σολική Μονάδα:1 ο Ιπποκπάηειο Κω Σίηλορ Δπεςνηηικήρ Δπγαζίαρ: Η Φύζη Δκδικείηαι; Τπεύθςνη Δκπαιδεςηικόρ: αποςλίδος Υπςζούλα Όνομα Ομάδαρ: S2TV (Straight to the vein)

Διαβάστε περισσότερα

ν θύξηνο Κώζηαο Γεκελεηδήο ζα ζηαζεί ζην πνιύ γλσζηό όλεηξν ηεο θηλέδηθεο

ν θύξηνο Κώζηαο Γεκελεηδήο ζα ζηαζεί ζην πνιύ γλσζηό όλεηξν ηεο θηλέδηθεο Ολεηξεύηεθα πσο ήκνπλ κηα πεηαινύδα πνπ πεγαηλνεξρόηαλ ζηνλ αέξα θαη δελ ήμεξε ηίπνηα γηα ηνλ Τζνπάλγθ Τζνπ. Κάπνηε ν Τζνπάλγθ Τζνπ νλεηξεύηεθε πσο ήηαλ κηα πεηαινύδα, κηα πεηαινύδα πνπ πεηάξηδε, έλησζε

Διαβάστε περισσότερα

- Πώο βιέπεηο ηελ θιαζηθή κνπζηθή λα αλαπηύζζεηαη θαη λα επηβηώλεη ζήκεξα ζηελ Κύπξν;

- Πώο βιέπεηο ηελ θιαζηθή κνπζηθή λα αλαπηύζζεηαη θαη λα επηβηώλεη ζήκεξα ζηελ Κύπξν; ΥΡΙΣΟΓΟΤΛΟ ΒΑΙΛΔΙΑΓΗ - Δίλαη ε κνπζηθή ηειηθά «κηα πόιε καγηθή»; Η κνπζηθή θαηαξρήλ είλαη κηα Γηεζλήο Παγθόζκηα γιώζζα. Γηα όζνπο κπνξνύλ λα δήζνπλ κέζα ζηε καγεία ηεο κνπζηθήο ηόηε λαη, ζα κπνξνύζακε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οη πην επηηπρεκέλεο δηαθεκίζεηο θαη ηα κπζηηθά ηνπο. Αο δεκηνπξγήζνπκε ηε δηθή καο δηαθήκηζε.

ΘΔΜΑ: Οη πην επηηπρεκέλεο δηαθεκίζεηο θαη ηα κπζηηθά ηνπο. Αο δεκηνπξγήζνπκε ηε δηθή καο δηαθήκηζε. Ερευνητική Εργαςία 1 ου τετραμήνου Σάξη: Β Λυκείου Παξών ΘΔΜΑ: Οη πην επηηπρεκέλεο δηαθεκίζεηο θαη ηα κπζηηθά ηνπο. Αο δεκηνπξγήζνπκε ηε δηθή καο δηαθήκηζε. Τπεύζπλε Δθπ/θνο: Ληαλνύ ηαπξνύια ΠΔ17.01 ρνιηθό

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη εβαζκηώηαηε Μεηξνπνιίηε Γεκεηξηάδνο θ. Ιγλάηηε, Θα ήζεια ζεξκόηαηα λα ζαο επραξηζηήζσ γηα ηελ επγεληθή όζν θαη ηηκεηηθή πξόζθιεζε ζαο λα έιζσ ζε απηή ηε ζπλάληεζε

Διαβάστε περισσότερα