ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 8013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατά νόμο προσφορά υλικού στις Δημόσιες Βιβλιο θήκες... 1 Τροποποίηση της υπ αριθμ. Β7/3537, 4558, 6918 (ΦΕΚ 382/τ.Β / ) υπουργικής απόφασης που αφο ρά το ΠΜΣ στις Νευροεπιστήμες του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης Εμπλουτισμός βιοτόπων με θηράματα Υπερωρίες ποιοτικού ελέγχου. Ν. Δ. Ροδόπης... 4 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 190 (1) Κατά νόμο προσφορά υλικού στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 12, παρ. 7 του ν. 3149/2003 «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 141 Α) 2. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 3149/2003 «Εθνι κή Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 141 Α), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 18 του ν. 3687/2008 «Θέματα προσωπικού Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 159 Α) 3. Την υπ αριθμ /ΙΖ/2007 απόφαση του Υπουρ γού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Συγκρό τηση Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών» (ΦΕΚ 508 τ. Υ.Ο.Δ.Δ.) 4. Απόσπασμα Πρακτικού 1ης Συνεδρίασης (1/ ) του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης 5. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Καθορίζουμε τις λεπτομέρειες της υποχρεωτικής κα τάθεσης υλικού στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες 1. Οι εκδότες, οι συγγραφείς, ή οι τυπογράφοι, όταν δεν υπάρχει εκδότης, υποχρεούνται να καταθέτουν κατά κύριο λόγο στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη ή και στην έδρα της Δημόσιας Βιβλιοθήκης ένα αντίτυπο κάθε είδους έντυπου υλικού, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών περιοδικών και εφημερίδων, που παράγεται στην περιοχή της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης ή στην έδρα της Δημόσιας Βιβλιοθήκης. Η υποχρέωση κατάθεσης ενός αντιτύπου αφορά επίσης τις οπτικο ακουστικές και τις ηλεκτρονικές εκδόσεις σε φυσική μορφή, καθώς και τις ηλεκτρονικές εκδόσεις σε μορφή προσβάσιμη μέσω του διαδικτύου, σε ένα αντίτυπο. Σε περίπτωση διαδοχικών εκδόσεων ή ανατυπώσεων του ίδιου εντύπου, η υποχρέωση προς κατάθεση αναφέρεται σε έκδοση ή ανατύπωση, εφόσον αυτή είναι εμπλουτι σμένη ή αναθεωρημένη. 2. Η κατάθεση γίνεται εντός του πρώτου μήνα από την κυκλοφορία παντός είδους υλικού και αποδεικνύεται από το δελτίο αποστολής που συνοδεύει το υλικό των προσφερόντων, καθώς και από την απόδειξη παραλα βής υλικού και καταγραφής του, που εκδίδεται από τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες και αποστέλλεται στον εκδότη ή συγγραφέα 3. Η παραμέληση της υποχρέωσης για την κατά νό μον κατάθεση αντιτύπων στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες τιμωρείται με πρόστιμο, το οποίο εισπράττεται από την οικεία βιβλιοθήκη σύμφωνα με τον Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων. Το ύψος του προστίμου κατά περί πτωση και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονο μικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 24 Μαρτίου 2009 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ F Αριθμ. 2355/Β7 (2) Τροποποίηση της υπ αριθμ. Β7/3537, 4558, 6918 (ΦΕΚ 382/τ.Β / ) υπουργικής απόφασης που αφορά το ΠΜΣ στις Νευροεπιστήμες του Τμήματος Ιατρι κής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 τ.α / ) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπου

2 8014 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) δές», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177τ.Α / ) και β) του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189 τ.α / ) «Διασφάλιση της ποι ότητας στην ανώτατη εκπαίδευση.σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων Παράρτημα Διπλώματος». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α ). 3. Την υπ αριθμ. ΣΤ5/5557 (ΦΕΚ 68 τ. Β / ) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτή των Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων». 4. Την υπ αριθμ. Β7/3537, 4558, 6918 (ΦΕΚ 382/τ.Β / ) υπουργική απόφαση αντικατάστασης του ΠΜΣ στις Νευροεπιστήμες του Τμήματος Ιατρικής του Πανε πιστημίου Κρήτης. 5. Το απόσπασμα πρακτικών της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμή ματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης (συνεδρία ). 6. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδι κής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Κρήτης (συνεδρία ). 7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Τροποποιούμε την υπ αριθμ. Β7/3537, 4558, 6918 (ΦΕΚ 382/τ.Β / ) Υπουργική Απόφαση, ως ακολούθως: 1. Το άρθρο 2 «Αντικείμενο Σκοπός» αντικαθίσταται «Αντικείμενο του ΠΜΣ/Ν είναι η παροχή υψηλού επιπέ δου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στις Νευροεπιστήμες. Σκοπός του Προγράμματος είναι να προάγει τη γνώ ση και την έρευνα στην περιοχή των Νευροεπιστημών και να προετοιμάσει άριστα εκπαιδευμένα στελέχη για άριστη σταδιοδρομία στον Ακαδημαϊκό Χώρο, σε Ερευνητικά Ιδρύματα, σε Δημόσιες Υπηρεσίες και στον Παραγωγικό Τομέα στην χώρα μας και διεθνώς.» 2. Το άρθρο 3 «Μεταπτυχιακοί Τίτλοι» αντικαθίσταται «Το Π.Μ.Σ. απονέμει: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις Νευ ροεπιστήμες». 3. Το άρθρο 6 «Πρόγραμμα Μαθημάτων» αντικαθί σταται «Η κατανομή των μαθημάτων του προγράμματος ανά εξάμηνο και η αντιστοίχησή του σε ΕCTS είναι η πα ρακάτω: Κωδικός μαθήματος Α εξάμηνο Νευρο 100 Τίτλος μαθήματος Κυτταρικές Μοριακές Νευροεπι στήμες Μάθημα Υποχρεωτι κό (Υ) / Επιλογής (Ε) Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών μο νάδων (ECTS) Νευρο 101 Συστεμικές Νευροεπιστήμες Νευρο 102 Μέθοδοι Μελέτης Νευρικού Συ στήματος Σύνολο Α εξαμήνου 30 Β εξάμηνο Νευρο 103 Αναπτυξιακή Νευροβιολογία Νευρο 104 Νευροχημεία / Νευροφαρμακολο Ε 7.5 γία Νευρο 105 Νευροψυχοφαρμακολογία Ε 7.5 Νευρο 106 Νευροεπιστήμες Λειτουργίας, Δυ σλειτουργίας και Εκφύλισης του ΚΝΣ. Βιολογική Βάση της εξάρ τησης Νευρο 107 Τρίμηνη Εργαστηριακή Άσκηση (Rotations) Νευρο 108 Ειδικά Θέματα Ηλεκτροφυσιολο γίας Νευρο 109 Στατιστική Ε 4 Νευρο 110 Σεμινάριο Ε 1 Σύνολο Β εξαμήνου 30

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8015 Γ εξάμηνο Νευρο 111 Νευρο 112 Μοριακή Βάση Νευρολογικών και Ψυχιατρικών Νοσημάτων Νευροβιολογία και ψυχοφαρμα κολογία της ανταμοιβής, του εθι σμού και της κατάθλιψης Νευρο 113 Τρίμηνη Εργαστηριακή Άσκηση (Rotations) Νευρο 114 Τρίμηνη Εργαστηριακή Άσκηση (Rotations) Νευρο 108 Ειδικά Θέματα Ηλεκτροφυσιολο γίας Νευρο 109 Στατιστική Ε 4 Νευρο 110 Σεμινάρια Ε 1 Σύνολο Γ εξαμήνου 30 Δ εξάμηνο Νευρο 115 Μεταπτυχιακή εργασία Υ 30 Σύνολο Δ εξαμήνου 30 Κατά το Α διδακτικό εξάμηνο οι μεταπτυχιακοί φοι τητές παρακολουθούν τα 3 υποχρεωτικά μαθήματα (σύνολο μονάδων: 30 ECTS). Στο Β και Γ εξάμηνο οι φοιτητές παρακολουθούν τις υποχρεωτικές τρίμηνες εργαστηριακές ασκήσεις και τόσα μαθήματα επιλογής έτσι ώστε να συμπληρωθούν 30 μονάδες ECTS ανά εξάμηνο. Στο Δ εξάμηνο οι φοιτητές εκπονούν μετα πτυχιακή εργασία ( 30 ECTS). Για την επιτυχή ολοκλή ρωση του προγράμματος και την απονομή του ΜΔΕ απαιτούνται 120 ECTS.» 4. Το Άρθρο 8 «Προσωπικό» αντικαθίσταται ως εξής: «Στο Π.Μ.Σ. διδάσκουν μέλη Δ.Ε.Π. του οικείου Τμή ματος καθώς και άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Κρήτης ή άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδα πής και της αλλοδαπής. Επίσης, στο Π.Μ.Σ. μπορούν να απασχοληθούν κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 3685/2008». 5. Το Άρθρο 10 «Διάρκεια Λειτουργίας» αντικαθίσταται «Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος , οπότε θα αξιολογηθεί, σύμφωνα με τα προ βλεπόμενα στον ν. 3685/2008, η δυνατότητα συνέχισης της λειτουργίας του.» 6. Το Άρθρο 11 «Κόστος Λειτουργίας» αντικαθίσταται «Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του Προγράμματος εκτιμάται ότι θα ανέλθει στο ποσό των ευρώ, το οποίο αναλύεται Ετήσιος προϋπολογισμός Δαπάνες μετακινήσεων Αναλώσιμα Συντήρηση, επισκευή μηχανημάτων Δαπάνες Δημοσιότητας 500 Άλλες Δαπάνες 500 Γενικό σύνολο Το ανωτέρω ετήσιο κόστος θα καλύπτεται από: (α) τον τακτικό προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Κρήτης (β) ερευνητικά προγράμματα των συμμετεχόντων με λών Δ.Ε.Π. (γ) επιχορηγήσεις από άλλες πηγές.» Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μαρούσι, 26 Μαρτίου 2009 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ

4 8016 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθμ.: 98161/4136 (3) Εμπλουτισμός βιοτόπων με θηράματα. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 254 του ν.δ. 86/ Το άρθρο 22 (εξουσιοδοτήσεις) του ν. 3208/2003 με το οποίο εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Γεωργίας (και κατά περίπτωση ο συναρμόδιος Υπουργός) να ρυθμί ζουν τις αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή του ν /2003 (ΦΕΚ 303/Α/2003). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 11 της οδηγίας 79/409 / Ε.Ο.Κ. «περί της διατηρήσεως των άγριων πτηνών» σύμ φωνα με τις οποίες «τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η τυχόν εισαγωγή ειδών πτηνών που δε ζουν εκ φύσεως σε άγρια κατάσταση στο ευρωπαϊκό έδαφος των κρα τών μελών, να μην προξενεί καμιά βλάβη στην τοπική χλωρίδα και πανίδα» 4. Τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης «Για τη διατήρηση της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος της Ευρώπης», όπως κυρώθηκε με το ν. 1335/1983 (ΦΕΚ 32/ Α/1983) και ιδιαίτερα το άρθρο 1 1 παρ. 2β, σύμφωνα με τα οποίο κάθε μέλος «αναλαμβάνει την υποχρέωση να ελέγχει αυστηρά την εισαγωγή ειδών μη ιθαγενών». 5. Τη σύμβαση για τη Βιολογική Ποικιλότητα, όπως κυ ρώθηκε με το ν. 2204/1994 (ΦΕΚ 59/Α/ ) και ιδιαί τερα αυτές του άρθρου 8 παρ. η, σύμφωνα με τις οποίες «κάθε συμβαλλόμενο μέρος προλαμβάνει την εισαγωγή, ελέγχει ή εξαλείφει τα ξενικά είδη που απειλούν τα οικοσυστήματα, τους οικοτόπους και τα είδη». 6. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 2β της οδηγίας 92/43 / Ε.Ο.Κ. σύμφωνα με τις οποίες «τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η ηθελημένη εισαγωγή ενός μη τοπι κού είδους στο φυσικό περιβάλλον να ρυθμίζεται κατά τέτοιο τρόπο (ώστε να μην παραβλάπτει καθόλου τους φυσικούς οικοτόπους στην περιοχή της φυσικής τους κατανομής ούτε την τοπική άγρια πανίδα και χλωρίδα, όποτε δε το κρίνουν αναγκαίο απαγορεύουν την εν λόγω εισαγωγή» καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. β της υπ αριθμ /3028 / (Φ.Ε.Κ Β) κοινής υπουργικής απόφασης με την οποία εναρμο νίσθηκε η οδηγία 92/ Τις διατάξεις του π.δ. 67/1981 «περί προστασίας της Ελληνικής άγριας πανίδας και αυτοφυούς χλωρίδας» (ΦΕΚ 23/Α/ και 43/Α/ ). 8. Τις διατάξεις περί δημόσιας υγείας για τα εξερ χόμενα ζώντα θηράματα των εκτροφείων θηραμάτων όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν. 9. Την υπ αριθμ. Υ265/ (ΦΕΚ2016/Β/ ) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγρο τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κωνσταντίνο Κιλτίδη» και σε συνέχεια την υπ αριθμ / (ΦΕΚ 2433/Β/ ) απόφαση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κιλτί δη, «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς...κ.λ.π της εξουσίας να υπογράφουν με "Εντολή Υφυπουργού"». 10. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομο θεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98 Α). 11. Την ανάγκη προστασίας των φυσικών πληθυσμών των ειδών της άγριας πανίδας από γενετική ρύπανση, εκφυλισμό, υβριδισμούς, μεταφοράς ασθενειών καθώς και αλλοίωσης της σύνθεσης τους και της φυσικής τους εξάπλωσης από ενδεχόμενο ανταγωνισμό. 12. Την ενδεχόμενη ανάγκη εμπλουτισμού συγκεκρι μένων βιοτόπων με θηράματα για την διατήρηση των ειδών ή την παραγωγή θηρευτικού πλεονάσματος. 13. Νεότερες απόψεις για την διαχείριση της άγριας πανίδας και πορίσματα της επιστήμης της θηραματο πονίας, καθώς και την μέχρι τώρα διεθνή και Ελληνική εμπειρία. 14. Τη σχετική εισήγηση της αρμόδιας Δ/νσης της Γενικής Δ/νσης Προστασίας Δασών και Φυσικού Περι βάλλοντος. 15. Τα υπ αριθμ. 312/ και 395/ (ορθή επανάληψη) έγγραφα της Κ.Σ.Ε με τα οποία εκφράζονται οι απόψεις της για το εν λόγιο θέμα, αποφασίζουμε: Για τους εμπλουτισμούς των βιοτόπων της Χώρας με θηραματικά είδη, εφαρμόζονται τα ακόλουθα: Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ. 1. Ως εμπλουτισμός βιοτόπων με θηράματα νοείται η διαχειριστική πρακτική κατά την οποίαν απελευθε ρώνονται στο φυσικό περιβάλλον θηράματα (πουλιά ή θηλαστικά) που έχουν αναπαραχθεί σε εκτροφεία ή έχουν συλληφθεί σε άλλους φυσικούς βιότοπους. 2. Με τους εμπλουτισμούς επιδιώκεται η ικανοποίηση ενός ή περισσοτέρων από τους παρακάτω στόχους: α. Η επανεισαγωγή ιθαγενών θηραμάτων τα οποία για διάφορους λόγους έχουν εκλείψει από τις περιοχές φυσικής κατανομής τους με σκοπό την εγκατάσταση νέων φυσικών πληθυσμών. β. Η ενίσχυση φυσικών πληθυσμών ιθαγενών θηραμά των που έχουν μειωθεί σημαντικά σε πολύ χαμηλό επί πεδο και υπάρχει κίνδυνος αιμομικτικής κατάρρευσης. γ. Η αύξηση των πληθυσμών θηραμάτων με σκοπό την αύξηση της κυνηγετικής κάρπωσης. 3. Οι εμπλουτισμοί βιοτόπων με θηράματα προγραμ ματίζονται και διενεργούνται με τους όρους τις προ ϋποθέσεις και την διαδικασία της παρούσης από τις αρμόδιες Δασικές Αρχές της Χώρας και από τις συ νεργαζόμενες με το Υ.Α.Α.Τ κυνηγετικές οργανώσεις (Κυνηγετικοί Σύλλογοι, Κυνηγετικές Ομοσπονδίες Κυ νηγετική Συνομοσπονδία) μόνο υπό τον έλεγχο και την εποπτεία των δασικών αρχών. Κανένας άλλος φορέας ή φυσικό πρόσωπο δεν επιτρέπεται να απελευθερώνει στο φυσικό περιβάλλον θηράματα (ιθαγενή ή μη) για λόγους εμπλουτισμού, ή άλλους σκοπούς. 4. Δεν επιτρέπονται εμπλουτισμοί φυσικών βιοτόπων με εισαγωγή και απελευθέρωση ξενικών ειδών, υποει δών και φυλών θηραμάτων, ούτε με την απελευθέρωση ειδών, υποειδών, φυλών και γενετικών τύπων ελληνικής προέλευσης σε περιοχές εκτός της ζώνης φυσικής τους εξάπλωσης, πλην των περιπτώσεων που αναφέρονται κατά είδος στις παραγράφους Η6 (για τους κυνηγετι κούς φασιανούς), και Η7γ (για τη νησιωτική πέρδικα) της παρούσης. 5. Οι απελευθερώσεις θα γίνονται σε καταφύγια άγρι ας ζωής, σε περιοχές που απαγορεύεται και επιτρέπεται το κυνήγι και σε ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές. 6. Απελευθέρωση θηραμάτων γίνεται σε χρόνο όσο το δυνατόν απομακρυσμένο από την έναρξη θήρας κάθε είδους, σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον προ 30 ημερών 7. Εμπλουτισμοί βιοτόπων με τους οποίους επιδι ώκονται οι στόχοι α και β της παραγράφου Α2 της παρούσης επιτρέπονται μόνο μετά την εκπόνηση και έγκριση σχεδίου εμπλουτισμού βιοτόπων (Σ.Ε.Β.) οι προ διαγραφές του οποίου παρατίθενται στο συνημμένο παράρτημα Α. 8. Εμπλουτισμοί βιοτόπων με τους οποίους επιδιώ κεται ο στόχος γ της παραγράφου Α2 της παρούσης,

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8017 επιτρέπονται μόνο μετά την σύνταξη έκθεσης το περι εχόμενο της οποίας παρατίθεται στο παράρτημα Γ. Β. ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΜΠΛΟΥΤΙ ΣΜΟΥ ΒΙΟΤΟΠΟΥ. Το σχέδιο εμπλουτισμού βιοτόπων ή η έκθεση, συ ντάσσεται με μέριμνα της αρμόδιας Δασικής Υπηρεσίας από δασολόγους δημόσιους υπάλληλους που διαθέ τουν σχετική εμπειρία ή ειδίκευση, ή με μέριμνα της ενδιαφερόμενης Κυνηγετικής Οργάνωσης από δασο λόγους που έχει προσλάβει και έχουν ειδίκευση στην θηραματοπονία. Σχέδιο εμπλουτισμού βιοτόπων δύναται να συντάσσεται από δασολόγους μελετητές ή άλλης ειδικότητας επιστήμονες με σχετική ειδίκευση (βιολό γους. ζωολόγους κ.λ.π), κατόπιν ανάθεσης της σχετικής μελέτης από τους ανωτέρω φορείς.. Το σχέδιο εμπλουτισμού βιοτόπων ή η έκθεση, που συντάσσεται με μέριμνα των ενδιαφερόμενων Κυνηγε τικών Οργανώσεων, υποβάλλεται στις οικείες Δασικές Υπηρεσίες. Στη περίπτωση εμπλουτισμού βιοτόπου από Κυνηγετικό Σύλλογο, η οικεία Κυνηγετική Ομοσπονδία βεβαιώνει την καταλληλότητα των περιοχών υποδοχής και την ανάγκη τόνωσης των θηραματικών πληθυσμών πριν την υποβολή του αιτήματος στη Δασική Αρχή. Ο εμπλουτισμός βιοτόπων, με θηράματα που έχουν συλληφθεί από τη φύση (ζώγρηση), γίνεται με φειδώ, σε ειδικές περιπτώσεις και εφόσον δεν τίθενται σε κίν δυνο μικροί φυσικοί πληθυσμοί θηραμάτων από τους οποίους γίνεται η συλλογή, σύμφωνα με τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. Όλα τα συντασσόμενα σχέδια εμπλουτισμού βιοτόπων ή οι εκθέσεις, τόσο των Δασικών Υπηρεσιών όσο και των Κυνηγητικών Οργανώσεων, διαβιβάζονται ιεραρχικά στη Δ/νση Δασών Περιφέρειας προς έγκριση, μαζί με τις τυχόν παρατηρήσεις και τις προτάσεις των Δασικών Υπηρεσιών. Μαζί με την έγκριση του σχεδίου εμπλουτισμού βιοτό πων, εγκρίνεται η διάθεση των αναγκαίων θηραμάτων από νομίμως λειτουργούντα εκτροφεία ή χορηγείται άδεια σύλληψης θηραμάτων από φυσικούς πληθυσμούς για εγκατάσταση στον προς εμπλουτισμό βιότοπο, ύστε ρα από κατάλληλες διαδικασίες προσαρμογής που θα προβλέπονται στο σχέδιο εμπλουτισμού. Τα θηράματα προς εμπλουτισμό, δύνανται να προ έρχονται από νομίμως λειτουργούντα εκτροφεία θη ραμάτων (κρατικά, ιδιωτικά ή εκτροφεία Κυνηγετικών Οργανώσεων) ή από άτομα συλληφθέντα από το φυσικό περιβάλλον. Γ. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Η απελευθέρωση των θηραμάτων πραγματοποιείται, αφού πρώτα κριθούν κατάλληλα, τόσο από υγειονομι κή όσο και από γενετική άποψη, για τον βιότοπο στον οποίο προορίζονται. Ο υγειονομικός και ο γενετικός έλεγχος των προς απελευθέρωση θηραμάτων γίνεται στα νομίμως λειτουργούντα εκτροφεία, πριν τη μετα φορά τους προς απελευθέρωση και σύμφωνα με το Παράρτημα Β. Ο υγειονομικός έλεγχος πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ισχύουσες κτηνιατρικές διατάξεις, σε συνεννόηση με τις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές για τον κατάλληλο χρόνο και μέθοδο ελέγχου και πιστοποιείται με βεβαί ωση κτηνιάτρου που πρέπει να ισχύει κατά την ημέρα της απελευθέρωσης. Ο γενετικός έλεγχος πραγματοποιείται σύμφωνα με τα ισχύοντα για την επιστημονική ταυτοποίηση του DNA των θηραματικών ειδών, σε συνεννόηση με σχετικά δη μόσια εργαστήρια για τον κατάλληλο χρόνο και μέθοδο ελέγχου και πιστοποιείται με βεβαίωση εργαστηρίου γενετικής του ευρύτερου δημόσιου τομέα (Πανεπιστή μια, Ερευνητικά Ιδρύματα) που πρέπει να ισχύει κατά την ημέρα της απελευθέρωσης. Οι βεβαιώσεις αυτές συντάσσονται εις διπλούν και το μεν ένα αντίγραφο παραμένει στην οικεία δασική αρχή που είναι αρμόδια για τον έλεγχο της απελευθέρωσης, ενώ το δεύτερο αποστέλλεται στην Δ/νση Αισθητικών Δασών, Δρυμών και Θήρας. Η απελευθέρωση ματαιώνεται αν διαπιστωθεί ακα τάλληλο γενετικό υλικό ή προβλήματα υγείας των προς απελευθέρωση θηραμάτων. Έκτακτες δειγματοληψίες και έλεγχος γνησιότητας του γενετικού υλικού θηραμάτων μπορεί να γίνεται από τις δασικές υπηρεσίες σε οποιοδήποτε εκτροφείο. Δ. ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ Η διακίνηση των θηραμάτων από τα εκτροφεία ή τον τόπο σύλληψης γίνεται με κατάλληλα οχήματα κατά τις πρωινές ή απογευματινές ώρες. Κατά την έξοδο των οχημάτων από τα εκτροφεία εκδίδεται από το φορέα ή ιδιοκτήτη του εκτροφείου Δελτίο Διακίνησης Θηρα μάτων στο οποίο αναφέρεται: α. Ο αριθμός το είδος και το υποείδος των θηραμάτων με τα κοινά και επιστημονικά τους ονόματα. β. Η ημερομηνία και η ώρα εξόδου από το εκτρο φείο. γ. Ο προορισμός των θηραμάτων (Παραλήπτης και θέση απελευθέρωσης). δ. Η απόφαση έγκρισης του σχεδίου απελευθέρω σης. Στο δελτίο διακίνησης θα επισυνάπτονται τα πιστο ποιητικά της παραγράφου Γ. Ε. ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ Κατά την απελευθέρωση συντάσσεται πρωτόκολλο απελευθέρωσης θηραμάτων στο οποίο αναφέρεται: α. Ο αριθμός το είδος και το υποείδος των απελευ θερωθέντων ειδών με τα κοινά και τα επιστημονικά τους ονόματα. β. Ο γενετικός τύπος εφόσον έχει προσδιορισθεί, γ. Ο χρόνος παραμονής των θηραμάτων στους πυρή νες προσαρμογής. δ. Το εκτροφείο προέλευσης ή ο τόπος και η ημερο μηνία σύλληψης από τη φύση. ε. Οι βεβαιώσεις υγείας και γενετικών ελέγχων αντί γραφα των οποίων θα επισυνάπτονται στο πρωτόκολ λο. στ. Η απόφαση έγκρισης εμπλουτισμού της Δ/νσης Δασών της οικείας Περιφέρειας. Τα πρωτόκολλα απε λευθέρωσης είναι έγγραφα του Δασαρχείου στο οποίο υπάγεται ο εμπλουτιζόμενος βιότοπος και υπογράφο νται από τον παριστάμενο δασικό υπάλληλο και από δύο εκπροσώπους των κυνηγετικών οργανώσεων. Αντίγραφα των πρωτοκόλλων απελευθέρωσης θα τηρούνται σε ιδιαίτερο φάκελο στο οικείο Δασαρχείο, στην ενδιαφερόμενη κυνηγετική οργάνωση και θα κοι νοποιούνται στην Κεντρική Υπηρεσία. Ζ. ΔΑΠΑΝΕΣ Οι δαπάνες, εμπλουτισμού φυσικών βιοτόπων με θηράματα, όπως και όλες οι σχετικές δαπάνες βελ τίωσης του βιοτόπου, λήψης δειγμάτων, υγειονομικών και γενετικών εργαστηριακών εξετάσεων, αγοράς και μεταφοράς των θηραμάτων στον τόπο απελευθέρω σης, τροφών, φαρμάκων κ.λ.π. που διενεργούνται από Κυνηγετικές Οργανώσεις βαρύνουν τις φιλοθηραματικές δαπάνες της εμπλεκόμενης κυνηγετικής οργάνωσης και περιλαμβάνονται υποχρεωτικά στους εγκεκριμένους. από τις αρμόδιες δασικές αρχές, προϋπολογισμούς των

6 8018 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) κυνηγετικών οργανώσεων. Χωρίς την εκπλήρωση αυτής της προϋπόθεσης δεν θα επιτρέπεται εμπλουτισμός. Η. ΘΗΡΑΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ Κατά τους εμπλουτισμούς βιοτόπων προτιμώνται τα θηράματα τα οποία παρουσιάζουν μεγάλο κυνηγετικό ενδιαφέρον (χωρίς να αποκλείονται άλλα είδη) και ει δικότερα: 1. ΕΛΑΦΙ (Cervus elaphus) Περιοχές εμπλουτισμού: Όλες οι ορεινές δασικές πε ριοχές της Στερεάς Ελλάδας και βορειότερα, μέχρι τα βόρεια σύνορα της χώρας όπου το ελάφι προϋπήρχε. Κατάλληλος Βιότοπος: Μικτά δάση πλατύφυλλων και κωνοφόρων ή δάση χωρίς υπόροφο με πολλά διάκενα και πηγές. Προέλευση: Εθνικός Δρυμός Πάρνηθας, ελεγχόμενη κυνηγετική περιοχή Κόζιακα Τρικάλων. Εκτροφεία Χρυ σοπηγής Σερρών, Ιεράς Μονής Αγάθωνος, Αμφίκλειας, και λοιπά νομίμως λειτουργούντα εκτροφεία, καθώς και γειτονικές Βαλκανικές χώρες (Π.Γ.Δ.Μ., Βουλγαρία, Σερβία, Αλβανία κ.λ.π. Ρουμανία, Ουγγαρία) 2. ΠΛΑΤΩΝΙ (Dama dama) Περιοχές εμπλουτισμού: Πελοπόννησος και Στερεά Ελλάδα. Κατάλληλος Βιότοπος: Αραιά πλατύφυλλα δάση δρυός και θαμνώνες, η και μικτά δάση χαμηλού υψομέτρου. Προέλευση: Ρόδος, Δάσος Κουρί Αλμυρού, Εκτροφείο Ευρυτανίας και λοιπά νομίμως λειτουργούντα εκτρο φεία. 3. ΖΑΡΚΑΔΙ (Capreolus capreolus) Περιοχές εμπλουτισμού: Όλη η επικράτεια, πλην της νησιωτικής Χώρας. Κατάλληλος Βιότοπος: Αραιά δάση πλατύφυλλων κα θώς και μικτά δάση με αραιά διάκενα. Προέλευση: Νομίμως λειτουργούντα εκτροφεία. 4. ΑΓΡΙΟΧΟΙΡΟΣ (Sus scrofa) Περιοχές εμπλουτισμού: Όλες οι ορεινές περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας. Κατάλληλος Βιότοπος: Δάση πλατύφυλλων (κυρίως δρυός και καστανιάς) και μικτά δάση με άφθονα νερά. Προέλευση: Κρατικά Εκτροφεία Νάουσας και Φλώρι νας και λοιπά νομίμως λειτουργούντα εκτροφεία. Για να απορροφηθεί όλη η τυχόν υφιστάμενη πλεονά ζουσα παραγωγή, τα εκτροφεία που διαθέτουν αγριό χοιρους, μπορούν μέχρι 31ης Οκτωβρίου 2009 να τους διαθέσουν στις κυνηγετικές οργανώσεις για εμπλου τισμό βιοτόπων με σχετικά περιορισμένους φυσικούς πληθυσμούς και για απελευθέρωση σε συγκεκριμένες θέσεις, μη απαγορευμένες για τη θήρα και με την προ ϋπόθεση ότι πρόκειται για καθαρόαιμα ζώα. 5. ΛΑΓΟΣ (Lepus europaeus) Περιοχές εμπλουτισμού: Όλη η επικράτεια. Κατάλληλος Βιότοπος: Αραιά δάση, θαμνότοποι και βουνά με αραιή, θαμνώδη βλάστηση. Προτεινόμενη Προέλευση: Νομίμως λειτουργούντα εκτροφεία. 6. ΦΑΣΙΑΝΟΣ (Phasianus sp.) α) Ο κολχικός φασιανός (Phasianus colchicus υποείδος colchicus), που σήμερα είναι περιορισμένος μόνο στο Δέλτα του Νέστου και θεωρείται τρωτό είδος, προϋπήρ χε σε φυσικούς πληθυσμούς και σε άλλες περιοχές της Ελλάδος (Βιστονίδα, Κερκίνη, Παραποτάμιες περιοχές Αξιού, Λουδία, Αλιάκμονα, Δέλτα Πηνειού, Αμβρακικό, εκβολές Αχελώου, Σπερχειού). Αντίθετα ο κυνηγετικός φασιανός που είναι υβρίδιο κινέζικου και μογγολικού φασιανού ή άλλων υποειδών (προερχόμενο κυρίως από στεπικό περιβάλλον) παρά τους εμπλουτισμούς που γίνονται επί 10ετίες δεν έχει εγκατασταθεί και δεν έχει δημιουργήσει φυσικούς πληθυσμούς στο μεσογειακό μας περιβάλλον πλην ελάχιστων εξαιρέσεων. Είναι επο μένως σκόπιμο να περιορισθούν σταδιακά οι εμπλου τισμοί με κυνηγετικούς φασιανούς και να προωθηθεί η επέκταση του κολχικού φασιανού στις περιοχές που προϋπήρχαν φυσικοί πληθυσμοί. Περιοχές εμπλουτισμού: Θράκη, Μακεδονία, Θεσσαλία και Στερεά Ελλάδα, Κατάλληλος Βιότοπος: Καλλιεργούμενες περιοχές με δημητριακά και κτηνοτροφικά είδη που γειτνιάζουν με δάση και θαμνοτόπους, παραποτάμιες, παραλίμνι ες περιοχές με γεωργικές καλλιέργειες, δρυοδάση με διάκενα. Προέλευση: Κρατικό Εκτροφείο Χρυσούπολης Καβά λας και λοιπά νομίμως λειτουργούντα εκτροφεία καθώς και φυσικοί πληθυσμοί του Δέλτα του Νέστου. β) Κυνηγετικός Φασιανός Έως ότου επιτευχθεί (σταδιακά) η παραγωγή κολχικών φασιανών που να καλύπτει τις ανάγκες εμπλουτισμού των ανωτέρω κατάλληλων περιοχών, επιτρέπεται η απελευ θέρωση κυνηγετικών φασιανών. Σε όποιο βιότοπο που εμπλουτίζεται με κυνηγετικό φασιανό, καθίσταται δυνα τός και αποφασιστεί ο εμπλουτισμός με κολχικό φασιανό, διακόπτεται η απελευθέρωση κυνηγετικών φασιανών. Περιοχές εμπλουτισμού: Μακεδονία, (πλην των Νομών Καβάλας και Ξάνθης), Ήπειρος, Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος, Κρήτη και νησιά Ιονίου και Αιγαίου. Κατάλληλος Βιότοπος: Καλλιεργούμενες περιοχές με δημητριακά και κτηνοτροφικά είδη που γειτνιάζουν με δάση και θαμνότοπους, παραποτάμιες, παραλίμνι ες περιοχές με γεωργικές καλλιέργειες, δρυοδάση με διάκενα. Προτεινόμενη Προέλευση: Νομίμως λειτουργούντα εκτροφεία και εισαγωγές από γειτονικές βαλκανικές χώρες. Ο κυνηγετικός φασιανός είναι υβρίδιο και δεν απαιτείται γενετικός έλεγχος των ατόμων ή των γεν νητόρων του 7. ΠΕΡΔΙΚΑ. α. Πεδινή Πέρδικα (Perdix perdix perdix) Περιοχές εμπλουτισμού: Περιοχές της Ηπειρωτικής Ελλάδας Κατάλληλος Βιότοπος: Γεωργικές καλλιέργειες, λιβά δια με θαμνώδη βλάστηση, θαμνότοποι, αραιά δάση. Προέλευση: Φυσικοί πληθυσμοί των νομών Σερρών, Θεσσαλονίκης, Κοζάνης, νομίμως λειτουργούντα εκτρο φεία και εισαγωγές από γειτονικές βαλκανικές χώρες με την προυπόθεση τήρησης των παραγράφων Α και Γ. β. Ορεινή Πέρδικα (Alectoris graeca graeca) Περιοχές εμπλουτισμού: Ορεινές περιοχές πάνω από 800 μ. χωρίς να αποκλείονται κατάλληλες περιοχές χαμηλότερου υψόμετρου στη χερσαία Ελλάδα περιλαμ βανομένων των Ιονίων Νήσων, της Εύβοιας και των Κυ θήρων. Εξαιρούνται οι περιοχές της Θράκης ανατολικά του Εχίνου Ξάνθης, τα νησιά του Αιγαίου και η Κρήτη. Κατάλληλος Βιότοπος: Θαμνώδεις εκτάσεις, βραχώ δεις πλαγιές, κράσπεδα δασών, υπαλπικές περιοχές. Προέλευση: Κρατικό Εκτροφείο Καρπενησίου και λοπά νομίμως λειτουργούντα εκτροφεία καθώς και εισαγωγή από Αλβανία και Π.Γ.Δ.Μ. με την προϋπόθεση τήρησης των παραγράφων Α & Γ. γ. Νησιωτική Πέρδικα (Alectoris chukar υποείδος cypriotes) Περιοχές εμπλουτισμού: Θράκη μόνο το υποείδος Alectoris chukar kleini., Νησιά του Αιγαίου, Κρήτη μόνο το υποείδος Alectoris chukar cypriotes..

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8019 Κατάλληλος Βιότοπος: Θαμνώδεις και φρυγανώδεις εκτάσεις, βραχώδεις πλαγιές χαμηλού υψομέτρου Προέλευση: Νομίμως λειτουργούντα εκτροφεία. Κατά τους εμπλουτισμούς, οι πληθυσμοί των δύο αυ τών υποειδών πρέπει να διατηρούνται αμιγείς. 8. ΟΡΤΥΚΙ (Coturnix coturnix coturnix) Περιοχές εμπλουτισμού: Πεδινή και λοφώδης ζώνη της ηπειρωτικής και νησιωτικής χώρας Κατάλληλος Βιότοπος: Πεδινές περιοχές, γεωργικές εκτά σεις, λοφώδεις περιοχές με αραιή θαμνώδη βλάστηση. Προέλευση: Νομίμως λειτουργούντα εκτροφεία και σύλληψη από τη φύση μόνο του είδους Coturnix coturnix coturnix (ευρωπαϊκό ορτύκι). Απαγορεύεται η εισαγωγή και απελευθέρωση του Ια πωνικού ορτυκιού (Coturnix japonicus) και των υβριδίων με ευρωπαϊκό ορτύκι καθώς και οποιουδήποτε άλλου είδους υποείδους, φυλής, γενετικού τύπου. Θ. ΚΥΡΩΣΕΙΣ Σε όσους διενεργούν εμπλουτισμούς φυσικών βιοτό πων με θηρεύσιμα είδη κατά παράβαση της διαδικασίας και των όρων της παρούσας και γενικά εισάγουν μη τοπικά είδη της αγρίας πανίδος στο φυσικό περιβάλ λον, επιβάλλονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 19, σε συνδυασμό με την παρ. β του άρθρου 16, της υπ αριθμ /3028/ (ΦΕΚ 1289/Β / ) κοινής υπουργικής απόφασης. Με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη για το Δη μόσιο. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΒΙΟΤΟΠΩΝ ΜΕ ΘΗΡΑΜΑΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ α ΚΑΙ β ΤΗΣ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α 1. Σκοπιμότητα: Η περιγραφόμενη στα σημεία α και β της παραγράφου 2 του Κεφαλαίου Α. 2. Περιγραφή του προς εμπλουτισμό βιοτόπου: α. Προσδιορισμός της επιφάνειας του βιοτόπου επί χάρτου κατάλληλης κλίμακας α. Τοπογραφικές συνθήκες γ. Γεωλογικό υπόθεμα είδος, βάθος και γονιμότητα του εδάφους δ. Κλιματικές συνθήκες και ιδιαίτερα ακραίες τιμές καύσωνα παγετού επικρατούντων ανέμων, υγρασίας στο έδαφος κ.λ.π. που επηρεάζουν αρνητικά τα συγκε κριμένα είδη θηραμάτων ε. Υπάρχουσες φυσικές πηγές ή άλλη παρουσία νερού, ρεμάτων, ποταμών, λιμνών κ.λ.π. στ. Υπάρχουσα δασική και χορτολιβαδική βλάστηση και κατανομή της στο χώρο, δενδροκομική βλάστηση και είδος καλλιεργειών (αεροφωτογραφίες ή ορθοφω τοχάρτες της περιοχής ή χαρακτηριστικές απόψεις του βιοτόπου με επίγεια φωτογράφηση). ζ. Επισήμανση θέσεων τροφοληψίας, απόκρυψης, φω λεοποίησης, κουρνιάσματος, αμμόλουτρων κ.λ.π. η. Συνθήκες βόσκησης (είδος και αριθμός νομαδικών κτηνοτροφικών ζώων) 3. Εκτίμηση της καταλληλότητας του βιοτόπου: Για το (ή τα) συγκεκριμένα είδη θηραμάτων σε σχέση με τις βιολογικές τους απαιτήσεις. 4. Εκτίμηση του υπάρχοντος πληθυσμού θηραμάτων και των φυσικών τους εχθρών. 5. Εκτίμηση της φέρουσας ικανότητας: Πόσα θη ράματα κατά είδος θα μπορούσαν να υπάρχουν στο συγκεκριμένο βιότοπο, λαμβανομένων υπόψη και των κτηνοτροφικών ζώων όταν υπάρχει ανταγωνισμός. 6. Υφιστάμενη ρύθμιση της θήρας δυνατότητα φύ λαξης 7. Διάγνωση των αιτιών μείωσης του πληθυσμού των θηρεύσιμων ειδών: Υποβάθμιση του βιοτόπου, αλλαγή των καλλιεργειών, φυτοφάρμακα, ή άλλη ρύπανση, εντα τική θήρευση, αύξηση των φυσικών εχθρών. 8. Προτεινόμενη Διαχείριση Ρύθμιση θήρας, βελτίωση βιοτόπου, ρύθμιση του πλη θυσμού των φυσικών εχθρών, εμπλουτισμός, ή συνδυα σμός των ανωτέρω. 9. Προτεινόμενα έργα (ανάλογα με την επιλεγόμενη διαχείριση) α. Έργα βελτίωσης του βιοτόπου (σπορές, φυτεύσεις, ποτίστρες, χειρισμός της βλάστησης, κ.λ.π.) β. Ρύθμιση του πληθυσμού των φυσικών εχθρών με επιτρεπόμενες μεθόδους και επιλεκτικά μέσα (Παράρ τημα VI της οδηγίας 92/43 Ε.Ο.Κ. και Παράρτημα VI της οδηγίας 79/409) και εφόσον δεν περιλαμβάνονται στο παράρτημα IV της οδηγίας 92/43 Ε.Ο.Κ. γ. Εμπλουτισμός βιοτόπου με θηραματικά είδη Προτεινόμενα προς απελευθέρωση είδη, υποείδη, φυλές ή γενετικοί τύποι με το κοινό και το επιστημονικό τους όνομα. Πιθανή προέλευση των προς απελευθέρωση ειδών (κρατικά ή ιδιωτικά εκτροφεία ή εκτροφεία κυνηγετικών οργανώσεων ή σύλληψη από φυσικούς πληθυσμούς) και πληροφορίες για την ταυτότητα του γενετικού υλικού. Τρόπος εκτροφής (ημιφυσική εκτροφή, εντατικά εν σταυλισμένα, άλλο) Απαιτούμενος αριθμός και αναλογία φυλών των προς απελευθέρωση θηραμάτων Κατάλληλη ηλικία των προς απελευθέρωση θηρα μάτων Κατάλληλη εποχή απελευθέρωσης 10. Πρόταση ρύθμιση της θήρας κατά χώρο, χρόνο, εί δος, φύλο σε περιοχές όπου πραγματοποιείται εμπλου τισμός και ταυτόχρονα επιτρέπεται η θήρα. 11. Εκτίμηση απαιτούμενης δαπάνης. Έργων βελτίωσης του βιοτόπου Προμήθειας των θηραμάτων από ιδιωτικά εκτρο φεία ή εκτίμησης του κόστους εκτροφής σε κρατικά εκτροφεία. Κατασκευής παγίδων σύλληψης θηραμάτων από φυσικούς πληθυσμούς Μεταφοράς των θηραμάτων στο βιότοπο Προμήθειας κλωβών Κατασκευής πυρήνων προσαρμογής ή διχτυοστα σίων Προμήθειας τροφών, φαρμάκων, υγειονομικής φρο ντίδας Κόστος ελέγχου φυσικών εχθρών (προμήθεια πα γίδων, διχτυών, θανάτωση με συνεργείο, κ.λ.π.) Κόστος εργαστηριακών εξετάσεων γονιδιώματος (D.N.A.) Συνολικό κόστος εφαρμογής του σχεδίου μαζί με τυχόν επαναλήψεις των εμπλουτισμών. 12. Προμέτρηση 13. Τιμολόγιο 14. Προϋπολογισμός 15. Πηγή χρηματοδότησης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Α. ΤΡΙΧΩΤΑ 1. Το γενετικό υλικό που απαιτείται για την εξέταση του γονιδιώματος τριχωτών θηραμάτων είναι: α) αίμα, β) τρίχες, γ) κόπρανα.

8 8020 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2. Για μικρό αριθμό προς απελευθέρωση ζώων (μέχρι 10 ζώα), πρέπει να ληφθεί δείγμα από όλα τα ζώα. Για μεγαλύτερο αριθμό ζώων πρέπει να λαμβάνεται δείγμα από όλους τους γεννήτορες και επιπλέον ένα ποσοστό από το 10% του συνολικού αριθμού των ζώων που πρό κειται να απελευθερωθούν στο φυσικό περιβάλλον. 3. Κάθε δείγμα ζώου θα συσκευάζεται κατάλληλα και θα αριθμείται. Στα δείγματα από γεννήτορες θα ανα γράφεται μετά την αρίθμηση και η λέξη «γεννήτορας». 4. Όλα τα δείγματα μιας μονάδας (εκτροφείου) θα συγκεντρώνονται με την εποπτεία δασικού υπαλλήλου σε ενιαία συσκευασία και θα αποστέλλονται με ευθύνη της υπηρεσίας χωρίς καθυστέρηση στο εργαστήριο γε νετικής συνοδευόμενα από ένα δελτίο δειγματοληψίας γενετικού υλικού στο οποίο θα περιλαμβάνεται: 5. Ο τίτλος της μονάδας (π.χ. εκτροφείο), ο αριθμός των προς απελευθέρωση ζώων, ο αριθμός των δειγμάτων που ελήφθησαν, η ημερομηνία λήψης των δειγμάτων. 6. Το δελτίο δειγματοληψίας θα είναι έγγραφο της οι κίας δασικής αρχής και θα υπογράφεται από το δασικό υπάλληλο που παραβρέθηκε στη δειγματοληψία. Β. ΠΤΕΡΩΤΑ Για τα πτερωτά καταλληλότερο δείγμα για εξέταση του γενετικού υλικού είναι: «ξεριζωμένα φτερά, λήψη υγρού από την αμάρα με μπατονέτες». Κατά τα λοιπά θα ακολουθείται αντίστοιχη διαδικασία όπως στα τριχωτά με τη διαφορά μόνο στο ποσοστό των δειγμάτων που θα λαμβάνεται και θα είναι το 10% των γεννητόρων και το 1% του συνολικού αριθμού των ζώων που πρόκειται να απελευθερωθούν. Γ. Σε κάθε περίπτωση η δειγματοληψία του γενετικού υλικού θα γίνεται σύμφωνα με τις εκάστοτε έγγραφες οδηγίες του εργαστηρίου γενετικής. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟ ΤΑΣΗ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΒΙΟΤΟΠΩΝ ΜΕ ΘΗΡΑΜΑΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΤΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ γ ΤΗΣ ΠΑΡ.2 ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α 1. Περιγραφή του προς εμπλουτισμό βιοτόπου: α. Προσδιορισμός της επιφάνειας του βιοτόπου επί χάρτου κατάλληλης κλίμακας α. Τοπογραφικές συνθήκες φυσιογραφία του βιοτό που (υψόμετρα, κλίσεις εδαφών τοπογραφικό ανάγλυ φο, έκθεση προς τον ορίζοντα). γ. Υπάρχουσες φυσικές πηγές ή άλλη παρουσία νερού, ρεμάτων, ποταμών, λιμνών κ.λ.π. δ. Υπάρχουσα δασική και χορτολιβαδική βλάστηση και κατανομή της στο χώρο, δενδροκομική βλάστηση και είδος καλλιεργειών (αεροφωτογραφίες ή ορθοφω τοχάρτες της περιοχής ή χαρακτηριστικές απόψεις του βιοτόπου με επίγεια φωτογράφηση) 2. Εκτίμηση του υπάρχοντος πληθυσμού θηραμάτων και των φυσικών τους εχθρών. 3. Υφιστάμενη ρύθμιση της θήρας δυνατότητα φύ λαξης 4. Ύπαρξη ή μη πυρήνα προσαρμογής. 5. Είδος, υποείδος των προς απελευθέρωση ειδών με τα κοινά και επιστημονικά τους ονόματα. 6. Αριθμός ηλικία και προέλευση των προς απελευ θέρωση ειδών. 7. Χρόνος απελευθέρωσης 8. Αποτελέσματα προηγούμενων απελευθερώσεων (εί δος, υποείδος και χρόνος απελευθέρωσης, απώλειες από φυσικούς εχθρούς, πληθυσμός που απέμεινε κ.λ.π). Μετά τη δημοσίευση της παρούσας καταργείται η υπ αριθμ /1931/ απόφαση. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2008 Με εντολή Υφυπουργού Ο Γενικός Γραμματέας ΚΩΣΤΑΣ ΣΚΙΑΔΑΣ F Αριθμ (4) Υπερωρίες ποιοτικού ελέγχου Ν.Δ. Ροδόπης. Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν.3205/ Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν.2732/1999 (ΦΕΚ 154 Τ.Α ) σχετικά με την απασχόληση υπαλλήλων για Κυριακές, ημέρες αργίας και νυχτερινές ώρες. 3. Τις διατάξεις του άρθρου 25 της παραγρ. 7 του ν.2738/ ΦΕΚ 180 Α από το οποίο προκύπτει ότι τις αρμοδιότητες για την καθιέρωση υπερωριακής ερ γασίας για προσωπικό που υπηρετεί στην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση ασκεί ο οικείος Νομάρχης 4. Την υπ αριθμ / απόφαση του Γενι κού Γραμματέα του Υπ. Αγρ. Ανάπτυξης και Τροφίμων κατανομής υπερωριών στις Δ/νσεις και στους Υπαλλή λους Γεωπόνους ποιοτικούς Ελεγκτές. 5. Την ανάγκη υπερωριακής εργασίας. 6. Την εγκριθείσα πίστωση στον Ειδ. Φορέα 291 3ζ της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης Ροδόπης και Ευρώ για 300 ώρες, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση των πέντε (5) γεωπόνων υπαλλήλων Φυτοπροστασίας Ποιοτικού Ελέγχου νωπών & μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων για καθημερινές, Κυριακές και αργίες σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας μας για το Α εξάμηνο 2009 για τα προγράμματα που ορίζει η υπ αριθμ / κατανομή του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Νωπά & μετ/να γεωργικά προϊόντα α) Απογευματινή εργασία 300 ώρες β) Κυριακές & εξαιρέσιμες 50 ώρες Σύνολο 350 ώρες Ο ορισμός των υπαλλήλων που θα απασχοληθούν υπερωριακά θα γίνει από τον Δ/ντή Αγροτικής Ανά πτυξης. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει ένα μήνα πριν την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κομοτηνή, 24 Μαρτίου 2009 Ο Νομάρχης Α. ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 761 29 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. πράξης 39/19 03 2015 Αντικατάσταση της υπ αρ. Β7/178/22 8 1994 (ΦΕΚ 628 τ. Β ) Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Όλες οι ρυθμίσεις θήρας της κυνηγετικής περιόδου 2015 2016

Όλες οι ρυθμίσεις θήρας της κυνηγετικής περιόδου 2015 2016 Όλες οι ρυθμίσεις θήρας της κυνηγετικής περιόδου 2015 2016 Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2015 2016 και δήλωση του Υπουργού Αναπληρωτή ΠΑΠΕΝ Γιάννη Τσιρώνη Υπεγράφη η υπουργική απόφαση για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13489 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1058 2 Ιουνίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χαρακτηρισμός και υπαγωγή σε κατηγορίαγεωθερ μικών Πεδίων.... 1 Απαγόρευση θήρας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6823 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 26 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση Διόρθωση σφαλμάτων της απόφασης «Έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1904 15 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2442 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1948 18 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της αριθμ. 111601/B7/12 08 201 Υ.Α. (ΦΕΚ 2068/τ.Β/26 08 1) που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10615 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 18 Απριλίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74362/5340/05 Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις δι ατάξεις της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 813 6 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 9112.7/7/2012/27 12 2012 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28973 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2319 28 Αυγούστου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 43149/Β7/09.02.2004 (ΦΕΚ 324/τ.B ) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19493 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1611 31 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απαγόρευση θήρας ορισμένου χρόνου σε περιοχές της Νήσου Ρόδου για προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 223 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1929 17 Ιουλίου 201 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. Φ.711/2/Β7/23/8.1.199 (ΦΕΚ τ.β / 11 1 199) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1049 12 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιχορήγηση των Ειδικών Λογαριασμών των Πανεπι στημίων για τη λειτουργία του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1951 18 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 138883/Β7 (ΦΕΚ 646/ 08 04 2009, τ.β ) Υ.Α. που αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 899 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 82 26 Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδί ου του παραδοσιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1802 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1079 9 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 7867/Β7/22.7.2008 υπουρ γικής απόφασης (ΦΕΚ 172/Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2497 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 184 7 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2185 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 165 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακαθορισμός της καθ ύλην αρμοδιότητας και του χρόνου έναρξης λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014)

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τον τρόπο, τον τύπο και την διαδικασία επιβολής των προστίμων που επιβάλλονται από τα ελεγκτικά όργανα κατά την διαπίστωση παράβασης, σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 49 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Σεπτεμβρίου 04 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου δών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4431 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 348 30 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των απαιτούμενων τυπικών και ουσια στικών προσόντων του προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23 Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Γ99/ 25 Βαθμός Προτεραιότητας Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41519 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3607 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 92025/Β7/22 7 2008 (ΦΕΚ 1597 τ.β /11 8 2008)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8053 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 729 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναγνώριση του Καρδιολογικού Τμήματος του Γενι κού Νοσοκομείου Λάρνακας ως κατάλληλου

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015 Αντικείμενο: «Μελέτη Σχεδίου Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO

EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO Οδηγός σπουδών Βόλος, 2015 Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2.1. Ασφάλιση σπουδαστών Τ.Ε.Ι. κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης. Στους σπουδαστές των Τ.Ε.Ι. σύμφωνα με το Π.Δ. 185/84 (ΦΕΚ 61/τ.Α'/8.5.84) παρέχεται ιατροφαρμακευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 Διαδικασία κατάθεσης αίτησης στον ΟΒΙ για εξάμηνη παράταση της διάρκειας ισχύος του συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για παιδιατρικά φάρμακα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2222 9 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.151/123835/Β6 Τροποποίηση της υπ αριθ. Φ.253/143554/Β6/12 11 2010 (Φ.Ε.Κ. 1794/τ.Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20067 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1670 10 Αυγούστου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ετήσιας συνδρομής των κυνηγών στους αναγνωρισμένους Κυνηγετικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24161 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1565 8 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της 1958/13 1 2012 απόφασης του Υπουρ γού Περιβάλλοντος, Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24273 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1931 17 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25771 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2056 29 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34113 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2785 1 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση συνεργασίας μεταξύ του Ιονίου Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 350 17 Απριλίου 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αριθμ. Φ.121/74/127535 π.έ./β2 Έγκριση προκήρυξης θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 20 31 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 4507/Β7/25 0 2007 (ΦΕΚ 1112/Β /04 07 07) Υ.Α. που

Διαβάστε περισσότερα

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών 6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ Η συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών στην ανάπτυξη του Τμήματος μέσω των φοιτητικών εισφορών παρουσιάζει σημαντικά οφέλη όσον αφορά στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28311 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2006 14 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3672/95529 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 311496/13 07 09 (ΦΕΚ 1477/ Β/22 07 09) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11799 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 97 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση Π.Μ.Σ. στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6409 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 497 19 Απριλίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναστολή ισχύος της υπ αριθμ. 52847/Δ4/30.5.2005 απόφασης.... 1 Καθορισμός του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1577 6 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8383 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1135 7 Οκτωβρίου 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1213023775 Προκήρυξη μιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34301 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2400 27 Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι, στο Δήμο Νέας Προποντίδας, (Δημο τική Ενότητα Μουδανιών), Νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του συστήματος παροχής συμβουλών σε γεωργούς (Καν (1782/2003)» ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του συστήματος παροχής συμβουλών σε γεωργούς (Καν (1782/2003)» ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Κουτσομήτρος Σωτήριος Τηλέφωνο: 210 212 59 30 Fax: 210 522 25 89 E-mail: ax2u114@minagric.gr Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2405 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 195 21 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 10124/Β7 (ΦΕΚ 2054/ 0 10 2008, τ. Β ) υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24463 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1952 18 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

προγραμματική περίοδο 2007-2013 (ΦΕΚ 267/Α)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδιαίτερα τα άρθρα 36 και 37 αυτού.

προγραμματική περίοδο 2007-2013 (ΦΕΚ 267/Α)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδιαίτερα τα άρθρα 36 και 37 αυτού. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Β2 Ταχ. Δ/νση : Λ. Αθηνών 54-56 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14479 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Ενιαίου Λυκείου. 1 Τροποποίηση συστατικής πράξης του νομικού προ σώπου Δήμου Βέροιας Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39949 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3430 22 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1502 4 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ7α/Γ.Π.οικ. 46217 Απλούστευση διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργεί ου Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15259 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1031 25 Απριλίου 20 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθ. 9748/100747/1.10.2012 από φασης «Καθορισμός των προϋποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7879 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 599 6 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκ παίδευσης... 1 Τροποποίηση της με αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1297 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1137 5 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Νοσηλευτικής του Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3489 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 271 7 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΠΟΛ 1039 Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συ ντάξεων, της βεβαίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17239 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1009 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.34580 Τροποποίηση της υπ αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64435/26.5.2011 κοινή υπουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23317 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1506 4 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ. 11321/οικ. 10219/688 Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ Καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων Μηχανικών των Τμημάτων α) Ηλεκτρολογίας, β) Μηχανολογίας, γ) Ενεργειακής Τεχνολογίας και δ) Αυτοματισμού της Σχολής Τεχνολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣ: Ως πίνακας αποδεκτών. Tηλέφωνα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣ: Ως πίνακας αποδεκτών. Tηλέφωνα ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα,30/1/2007 Αρ.Πρωτ.2/6578/0022 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜ. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 22 η - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: Α Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22737 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1921 8 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου δών με τίτλο «Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία»,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Πίνακα Αποδεκτών Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΠΡΟΣ : Πίνακα Αποδεκτών Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ & Φ.Π. Δ/ΝΣΗ ΑΙΣΘ. ΔΑΣΩΝ, ΔΡΥΜΩΝ ΚΑΙ ΘΗΡΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10433 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 541 1 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογί ας εισοδήματος οικον. έτους 2012 των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ Ιούλιος 2010 Άρθρο 1 ΣΤΟΧΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Η απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος διέπεται από τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 9 του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 16440/Φ.10.4/445/93 Κανονισµός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρµολογούµενων µεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση µεταλλικών σκαλωσιών. (ΦΕΚ 756/Β/28-9-93) ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 2012 (Τεύχος 43 ο από 22/10 έως 26/10) 13-01 ) Arii ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

*01001732708990012* 6519 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 188 29 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 142. Τροποποίηση του π.δ. 381/1998

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 33555 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 230 3 Οκτωβρίου 204 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 30π.ε./B (Φ.Ε.Κ. 54/τ.Β /30 3 2009) Υπουργικής Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» Άρθρο 1 Ορισμός Για τις ανάγκες του παρόντος νόμου, βοσκήσιμες γαίες καλούνται οι εκτάσεις που δύνανται να χρησιμοποιηθούν για βόσκηση ζώων, στις οποίες αναπτύσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19135 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1357 28 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση Τροποποίηση της ΠΟΛ 1163/03 07 2013 (ΦΕΚ 1675/Β /2013) «Όροι και διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 267 18 Φεβρουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός της ετήσιας επιχορήγησης των Τ.Ε.Ι. Θεσ/νίκης και Πειραιά για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση».

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». 1. Προϋποθέσεις για τη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) Κάθε Μεταπτυχιακός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7435 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 664 21 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 67/2015 Έκδοση αναθεωρημένων προτύπων διακηρύξεων συμ βάσεων δημοσίων έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα 5/ 08 /2009 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ: Δ.ΥΓ2/ 105452 ΠΡΟΣ : Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17351 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1017 24 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι, στο Νοσοκομείο Θείας Πρόνοιας «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» Ν.Π.Δ.Δ., 1η Υγειον.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 15 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 19 Τροποποίηση του Π.δ. 184/1996 «Όροι υγειονομικού ελέγ χου που διέπουν

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Ομονοίας Ταχ. Κωδ. : 62125 Πληροφορίες : Δ. Γατίδου Προς : Όπως ο Πίνακας διανομής

Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Ομονοίας Ταχ. Κωδ. : 62125 Πληροφορίες : Δ. Γατίδου Προς : Όπως ο Πίνακας διανομής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Σέρρες 31-8-2011 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΏΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ : 11657 Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΣΕΡΡΩΝ Αρ. Δ/ξης : 11 ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Ταχ. Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11905 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1113 11 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89884/Δ2 Αναθέσεις μαθημάτων Καλλιτεχνικών Γυμνασίων με Λυκειακές Τάξεις. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27341 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1876 13 Ιουνίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΥΑΠ/Φ.60/86/1435 Καθορισμός διαδικασιών υποβολής αιτήσεων έκδοσης, ανάκλησης, ανανέωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20191 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1484 17 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διεκπεραίωση μέσω των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέ τησης της έκδοσης άδειας λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29051 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2076 26 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχια κών Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1. Ο παρών Κανονισμός συμπληρώνει τον Κανονισμό Πιστοποίησης της QMSCERT και αφορά τις επιχειρήσεις ζωικής παραγωγής και τις μελισσοκομικές επιχειρήσεις. 2. Οι Επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39111 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2385 27 Αυγούστου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 722/2012 Έγκριση Τιμολογίου Χρήσης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13535 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 87 8 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μαιευτικής του Αλεξάνδρειου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4485 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση του Καταφυγίου Άγριας Ζωής «Χαρίεσ σας» περ/ρείας Δήμου Νάουσας.... 1 Κήρυξη ως αναδασωτέας δασικής έκτασης λόγω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9775 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 640 4 Μαρτίου 04 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8055/9 Συμπλήρωση τροποποίηση της με αριθμ. 34/90/ 304 κοινής υπουργικής απόφασης των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1107 8 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φο ρολογίας εισοδήματος οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22907 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1597 11 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. Β1/14 (ΦΕΚ 786/τ.Β / 6.10.1993) υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28849 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2050 23 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση Αναμόρφωση του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2005

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2005 ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2005 Ο ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ο οποίος είναι και ένας από τους μεγαλύτερους της Ελλάδας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17247 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1010 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 35579 Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64432/26 5 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων Ευρωπαϊκή Νομοθεσία Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων Κανονισμός 178/2002 Περιεχόμενο Γενικές Αρχές Ασφάλειας Τροφίμων και Ζωοτροφών Ίδρυση Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων Τι Αφορά Όλαταστάδιατηςπαραγωγής,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42265 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3681 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

«Έγκριση πιστώσεων έτους 2015 για τις γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013» ΑΠΟΦΑΣΗ

«Έγκριση πιστώσεων έτους 2015 για τις γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013» ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αθήνα, 22.01.2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Σ. Πέππα ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Χαρ. Τρικούπη 182 ΑΠΟΦΑΣΗ

Πληροφορίες: Σ. Πέππα ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Χαρ. Τρικούπη 182 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31-12-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Αρ. Πρωτ: Δ17α/02/279/Φ.2.2.1 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα