(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (4) Η οδηγία 2006/88/ΕΚ ορίζει ότι η διάθεση ζώων υδατοκαλλιέργειας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (4) Η οδηγία 2006/88/ΕΚ ορίζει ότι η διάθεση ζώων υδατοκαλλιέργειας"

Transcript

1 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 337/41 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1251/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 12ης Δεκεμβρίου 2008 για την εφαρμογή της οδηγίας 2006/88/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τους όρους και τις απαιτήσεις πιστοποίησης για τη διάθεση στην αγορά και την εισαγωγή ζώων υδατοκαλλιέργειας και προϊόντων τους στην Κοινότητα, καθώς και για την κατάρτιση καταλόγου ειδών-φορέων (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, την οδηγία του Συμβουλίου 2006/88/ΕΚ της 24ης Οκτωβρίου 2006 σχετικά με τις απαιτήσεις υγειονομικού ελέγχου για τα ζώα υδατοκαλλιέργειας και τα προϊόντα τους και σχετικά με την πρόληψη και την καταπολέμηση ορισμένων ασθενειών των υδρόβιων ζώων ( 1 ), και ιδίως το άρθρο 17 παράγραφος 2, τα άρθρα 22 και 25 και το άρθρο 61 παράγραφος 3, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Η οδηγία 2006/88/ΕΚ θεσπίζει τις απαιτήσεις υγειονομικού ελέγχου που πρέπει να εφαρμόζονται για τη διάθεση στην αγορά, την εισαγωγή και τη διαμετακόμιση διαμέσου της Κοινότητας ζώων υδατοκαλλιέργειας και προϊόντων τους. Η οδηγία 2006/88/ΕΚ καταργείκαι αντικαθιστά, από την 1η Αυγούστου 2008, την οδηγία 91/67/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν τη διάθεση στην αγορά ζώων και προϊόντων υδατοκαλλιέργειας ( 2 ). (2) Σύμφωνα με την οδηγία 2006/88/ΕΚ, ο όρος «ζώα υδατοκαλλιέργειας» σημαίνει οποιοδήποτε υδρόβιο ζώο, περιλαμβανομένων των διακοσμητικών υδρόβιων ζώων, σε όλα τα στάδια του βίου του, περιλαμβανομένων των αυγών και του σπέρματος/των γαμετών, που εκτρέφεται σε εκμετάλλευση ή περιοχή καλλιέργειας μαλακίων, περιλαμβανομένων των υδρόβιων ζώων που προέρχονται από άγρια κατάσταση και προορίζονται για μια εκμετάλλευση ή περιοχή καλλιέργειας μαλακίων. Ο όρος «υδρόβια ζώα» σημαίνει ψάρια, μαλάκια και καρκινοειδή. ( 1 ) ΕΕ L 328 της , σ. 14. ( 2 ) ΕΕ L46της , σ. 1. ( 3 ) ΕΕ L 216 της , σ. 13. ( 4 ) ΕΕ L 135 της , σ. 19. (3) Η απόφαση 1999/567/ΕΚ της Επιτροπής, της 27ης Ιουλίου 1999, για τη θέσπιση του υποδείγματος του πιστοποιητικού που αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 91/67/ΕΟΚ του Συμβουλίου ( 3 ) και η απόφαση 2003/390/ΕΚ της Επιτροπής, της 23ης Μαΐου 2003, για καθορισμό ειδικών όρων για τη διάθεση στην αγορά των ειδών των ζώων υδατοκαλλιέργειας και των προϊόντων τους που δεν θεωρούνται ευπαθή όσον αφορά ορισμένες νόσους ( 4 ) θεσπίζουν ορισμένους κανόνες για τη διάθεση ζώων υδατοκαλλιέργειας στην αγορά, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων πιστοποίησης. Η απόφαση 2003/804/ΕΚ της Επιτροπής, της 14ης Νοεμβρίου 2003, για τον καθορισμό των όρων υγειονομικού ελέγχου και των απαιτήσεων πιστοποίησης για τις εισαγωγές μαλακίων, αυγών και γαμετών τους, με σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη, αύξηση, μετεγκατάσταση ή κατανάλωσή τους από τον άνθρωπο ( 5 ), η απόφαση 2003/858/ΕΚ της Επιτροπής, της 21ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά με τον καθορισμό των όρων υγειονομικού ελέγχου και των απαιτήσεων πιστοποίησης για τις εισαγωγές ζώντων ψαριών, των αυγών και των γαμετών τους που προορίζονται για καλλιέργεια και ζώντων ψαριών υδατοκαλλιέργειας και των προϊόντων τους που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση ( 6 ) και η απόφαση 2006/656/ΕΚ της Επιτροπής, της 20ής Σεπτεμβρίου 2006, για τον καθορισμό των όρων υγειονομικού ελέγχου και των απαιτήσεων πιστοποίησης για τις εισαγωγές ψαριών για διακόσμηση ( 7 ) θεσπίζουν ορισμένους όρους για τις εισαγωγές ζώων υδατοκαλλιέργειας στην Κοινότητα. Οι εν λόγω αποφάσεις υλοποιούν την οδηγία 91/67/ΕΟΚ. (4) Η οδηγία 2006/88/ΕΚ ορίζει ότι η διάθεση ζώων υδατοκαλλιέργειας στην αγορά πρέπει να υπόκειται στην πιστοποίηση της υγείας των ζώων, όταν τα ζώα εισάγονται σε κράτος μέλος, ζώνη ή διαμέρισμα που έχει χαρακτηριστείαπαλλαγμένο από ασθένειες σύμφωνα με την εν λόγω οδηγία, ήνα υπόκειται σε πρόγραμμα επιτήρησης ή εξάλειψης. Κατά συνέπεια, πρέπει να θεσπιστούν στον παρόντα κανονισμό απαιτήσεις πιστοποίησης και εναρμονισμένα υποδείγματα υγειονομικών πιστοποιητικών των ζώων, για να αντικατασταθούν οι απαιτήσεις πιστοποίησης που θεσπίστηκαν βάσει της οδηγίας 91/67/ΕΟΚ και των αποφάσεων εφαρμογής της. (5) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης ( 8 ) επιβάλλει στους υπευθύνους επιχειρήσεων τροφίμων ειδικούς κανόνες υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, συμπεριλαμβανομένης της θέσπισης απαιτήσεων συσκευασίας και επισήμανσης. Οι απαιτήσεις υγειονομικών πιστοποιητικών των ζώων οι οποίες προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό για τη διάθεση στην αγορά και την εισαγωγή ζώων υδατοκαλλιέργειας και προϊόντων τους τα οποία προορίζονται για περαιτέρω μεταποίηση πριν από την ανθρώπινη κατανάλωση δεν θα πρέπει να ισχύουν για τα ζώα και τα προϊόντα η συσκευασία και η επισήμανση των οποίων συμμορφώνονται με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 853/2004, υπό ορισμένες προϋποθέσεις. (6) Η οδηγία 2006/88/ΕΚ ορίζει ότι τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η διάθεση διακοσμητικών υδρόβιων ζώων στην αγορά δεν θέτει σε κίνδυνο το υγειονομικό καθεστώς των υδρόβιων ζώων σε σχέση με τις μη εξωτικές ασθένειες που απαριθμούνται στο παράρτημα IV μέρος ΙΙ της εν λόγω οδηγίας. ( 5 ) ΕΕ L 302 της , σ. 22. ( 6 ) ΕΕ L 324 της , σ. 37. ( 7 ) ΕΕ L 271 της , σ. 71. ( 8 ) ΕΕ L 139 της , σ. 55.

2 L 337/42 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (7) Τα διακοσμητικά υδρόβια ζώα που διατίθενται στην κοινοτική αγορά και προορίζονται για εγκαταστάσεις χωρίς άμεση επαφή με φυσικά νερά, ήτοι κλειστές διακοσμητικές εγκαταστάσεις, δεν εγκυμονούν τους ίδιους κινδύνους για άλλους τομείς της κοινοτικής υδατοκαλλιέργειας ή για τα αποθέματα άγριων ζώων. Συνεπώς, δεν πρέπει να απαιτούνται υγειονομικά πιστοποιητικά γι αυτά τα ζώα βάσει του παρόντος κανονισμού. (8) Για να παρέχονται στα κράτη μέλη, των οποίων ολόκληρη η επικράτεια ή ορισμένες ζώνες ή διαμερίσματα έχουν χαρακτηριστείαπαλλαγμένα από μία ή περισσότερες μη εξωτικές ασθένειες στις οποίες είναι ευπαθή τα υδρόβια ζώα, πληροφορίες σχετικά με τις μετακινήσεις στην επικράτειά τους διακοσμητικών υδρόβιων ζώων τα οποία προορίζονται για κλειστές διακοσμητικές εγκαταστάσεις, ενδείκνυται αυτές οι μετακινήσεις να γνωστοποιούνται μέσω του συστήματος Traces, όπως ορίστηκε στην οδηγία 90/425/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1990, σχετικά με τους κτηνιατρικούς και ζωοτεχνικούς ελέγχους που εφαρμόζονται στο ενδοκοινοτικό εμπόριο ορισμένων ζώντων ζώων και προϊόντων με προοπτική την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς ( 1 ) και καθιερώθηκε με την απόφαση 2004/292/ΕΚ της Επιτροπής, της 30ής Μαρτίου 2004, σχετικά με την εφαρμογή του συστήματος Traces ( 2 ). (9) Οι μετακινήσεις εντός της Κοινότητας από κλειστές διακοσμητικές εγκαταστάσεις σε ανοιχτές διακοσμητικές εγκαταστάσεις ή στο φυσικό περιβάλλον μπορείνα συνιστούν σοβαρό κίνδυνο για άλλους τομείς της κοινοτικής υδατοκαλλιέργειας και δεν πρέπει να επιτρέπονται χωρίς την άδεια των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών. (10) Η οδηγία 2006/88/ΕΚ ορίζει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να λαμβάνουν ελάχιστα μέτρα ελέγχου σε περίπτωση επιβεβαίωσης της εμφάνισης των εξωτικών ή μη εξωτικών ασθενειών που παρατίθενται στο παράρτημα IV μέρος ΙΙ αυτής σε ζώα υδατοκαλλιέργειας ή άγρια υδρόβια ζώα ή στην περίπτωση νεοεμφανιζόμενων ασθενειών. Επιπλέον, η οδηγία ορίζει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να μεριμνούν ώστε η διάθεση ζώων υδατοκαλλιέργειας στην αγορά να υπόκειται σε πιστοποίηση της υγείας των ζώων, όταν χορηγείται άδεια ώστε να εγκαταλείψουν τα ζώα μια περιοχή που υπόκειται στα εν λόγω μέτρα ελέγχου. (11) Συνεπώς, ο παρών κανονισμός πρέπει να θεσπίσει όρους υγειονομικού ελέγχου και απαιτήσεις πιστοποίησης για τις αποστολές ζώων υδατοκαλλιέργειας και προϊόντων τους που εγκαταλείπουν κράτη μέλη, ζώνες ή διαμερίσματα αυτών που υπόκεινται σε μέτρα ελέγχου των ασθενειών. (12) Η οδηγία 2006/88/ΕΚ ορίζει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίζουν ότι ζώα υδατοκαλλιέργειας και προϊόντα αυτών εισάγονται στην Κοινότητα μόνο από τρίτες χώρες ή τμήματα τρίτων χωρών που περιλαμβάνονται σε κατάλογο ο οποίος καταρτίζεται σύμφωνα με την εν λόγω οδηγία. ( 1 ) ΕΕ L 224 της , σ. 29. ( 2 ) ΕΕ L94της , σ. 63. (13) Οι εισαγωγές ζώων υδατοκαλλιέργειας στην Κοινότητα πρέπει να επιτρέπονται μόνο από τρίτες χώρες οι οποίες διαθέτουν νομοθεσία για την υγεία των ζώων και συστήματα ελέγχου ισοδύναμα με αυτά της Κοινότητας. Συνεπώς, ο παρών κανονισμός πρέπει να καταρτίσει κατάλογο τρίτων χωρών, εδαφών, ζωνών ή διαμερισμάτων, από όπου θα επιτρέπεται στα κράτη μέλη να εισάγουν στην Κοινότητα ζώα υδατοκαλλιέργειας για καλλιέργεια, περιοχές μετεγκατάστασης, εγκαταστάσεις ψυχαγωγικής αλιείας και ανοικτές διακοσμητικές εγκαταστάσεις. Ωστόσο, η εισαγωγή στην Κοινότητα ορισμένων διακοσμητικών ψαριών, μαλακίων και καρκινοειδών που προορίζονται για κλειστές διακοσμητικές εγκαταστάσεις πρέπει να επιτρέπεται, αν γίνεται από τρίτες χώρες που είναι μέλη του Διεθνούς Γραφείου Υγείας των Ζώων (OIE). (14) Στις τρίτες χώρες και εδάφη που επιτρέπεται να εξάγουν στην Κοινότητα ζώα υδατοκαλλιέργειας για ανθρώπινη κατανάλωση με γνώμονα την παγκόσμια υγεία πρέπει επίσης να επιτρέπεται να κάνουν εξαγωγές προς την Κοινότητα βάσει των υγειονομικών διατάξεων του παρόντος κανονισμού. Επομένως, τα ζώα υδατοκαλλιέργειας και τα προϊόντα τους που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση πρέπει να εισάγονται στην Κοινότητα μόνο από τρίτες χώρες, εδάφη, ζώνες ή διαμερίσματα που περιλαμβάνονται σε κατάλογο ο οποίος καταρτίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 854/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τον καθορισμό ειδικών διατάξεων για την οργάνωση των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα ζωικής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο ( 3 ). (15) Οι κατάλογοι αυτοίπαρατίθενται στα παραρτήματα I και II της απόφασης 2006/766/ΕΚ της Επιτροπής, της 6ης Νοεμβρίου 2006, για την κατάρτιση των καταλόγων τρίτων χωρών και εδαφών από τα οποία επιτρέπονται οι εισαγωγές δίθυρων μαλακίων, εχινοδέρμων, χιτωνόζωων, θαλάσσιων γαστερόποδων και αλιευτικών προϊόντων ( 4 ) και, για τη μεταβατική περίοδο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2009, στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2076/2005 της Επιτροπής, της 5ης Δεκεμβρίου 2005, για τη θέσπιση μεταβατικών διατάξεων σχετικά με την εφαρμογή των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 853/2004, (ΕΚ) αριθ. 854/2004 και (ΕΚ) αριθ. 882/2004 και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 853/2004 και (ΕΚ) αριθ. 854/2004 ( 5 ). Για λόγους συνέπειας της κοινοτικής νομοθεσίας, οι εν λόγω κατάλογοι πρέπει να ληφθούν υπόψη στον παρόντα κανονισμό. (16) Η οδηγία 2006/88/ΕΚ ορίζει ότι η εισαγωγή ζώων υδατοκαλλιέργειας και προϊόντων τους στην Κοινότητα πρέπει να συνοδεύεται από έγγραφο το οποίο περιλαμβάνει υγειονομικό πιστοποιητικό των ζώων. Είναι απαραίτητο να καθοριστούν λεπτομερώς στον παρόντα κανονισμό οι όροι υγειονομικού ελέγχου για τις εισαγωγές ζώων υδατοκαλλιέργειας στην Κοινότητα, συμπεριλαμβανομένων υποδειγμάτων υγειονομικών πιστοποιητικών των ζώων, τα οποία πρέπει να αντικαταστήσουν τους όρους εισαγωγής που έχουν θεσπιστεί σύμφωνα με την οδηγία 91/67/ΕΟΚ. ( 3 ) ΕΕ L 139 της , σ ( 4 ) ΕΕ L 320 της , σ. 53. ( 5 ) ΕΕ L 338 της , σ. 83.

3 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 337/43 (17) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2074/2005 της Επιτροπής, της 5ης Δεκεμβρίου 2005, για θέσπιση μέτρων εφαρμογής για ορισμένα προϊόντα βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την οργάνωση επίσημων ελέγχων βάσει των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 854/2004 και (ΕΚ) αριθ. 882/2004, για την παρέκκλιση από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 853/2004 και (ΕΚ) αριθ. 854/2004 ( 1 ) καθορίζει υποδείγματα υγειονομικών πιστοποιητικών για την εισαγωγή προϊόντων αλιείας και ζώντων δίθυρων μαλακίων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση. Για λόγους συνέπειας της κοινοτικής νομοθεσίας, ο παρών κανονισμός πρέπει να προβλέπει ότι η εισαγωγή των προϊόντων που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό πρέπει να συνοδεύεται από τα εν λόγω υποδείγματα υγειονομικών πιστοποιητικών. (18) Τα διακοσμητικά υδρόβια ζώα, συμπεριλαμβανομένων των ψαριών, των μαλακίων και των καρκινοειδών, εισάγονται στην Κοινότητα, σε μεγάλο βαθμό, από τρίτες χώρες και εδάφη. Για να προστατευθείτο υγειονομικό καθεστώς των ζώων σε διακοσμητικές εγκαταστάσεις μέσα στην Κοινότητα, είναι απαραίτητο να θεσπιστούν ορισμένες απαιτήσεις υγειονομικού ελέγχου για την εισαγωγή τέτοιων ζώων. (19) Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι το υγειονομικό καθεστώς των ζώων υδατοκαλλιέργειας που εισάγονται στην Κοινότητα δεν τίθεται σε κίνδυνο κατά τη μεταφορά τους στην Κοινότητα. (20) Η απελευθέρωση εισαγόμενων ζώων υδατοκαλλιέργειας στο κοινοτικό φυσικό περιβάλλον θέτει σε σοβαρό κίνδυνο το υγειονομικό καθεστώς των ζώων στην Κοινότητα, δεδομένου ότι ο έλεγχος και η εξάλειψη των ασθενειών σε φυσικά νερά είναι δύσκολοι. Συνεπώς, η εν λόγω απελευθέρωση πρέπει να υπόκειται σε ειδική άδεια από την αρμόδια αρχή και να επιτρέπεται μόνο υπό τον όρο ότι λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα για την προστασία του υγειονομικού καθεστώτος των ζώων στον τόπο απελευθέρωσης. (21) Τα ζώα υδατοκαλλιέργειας που προορίζονται για διαμετακόμιση διαμέσου της Κοινότητας θα πρέπει να συμμορφώνονται προς τις ίδιες απαιτήσεις όπως τα ζώα υδατοκαλλιέργειας που προορίζονται για εισαγωγή στην Κοινότητα. ( 1 ) ΕΕ L 338 της , σ. 27. (22) Πρέπει να προβλεφθούν ειδικοίόροι για τη διαμετακόμιση των αποστολών που προέρχονται από τη Ρωσία ή προορίζονται για τη χώρα αυτή μέσω της Κοινότητας, λόγω της γεωγραφικής κατάστασης του Καλίνιγκραντ, η οποία επηρεάζει μόνο τη Λετονία, τη Λιθουανία και την Πολωνία. Για λόγους συνέπειας της κοινοτικής νομοθεσίας, η απόφαση 2001/881/ΕΚ της Επιτροπής, της 7ης Δεκεμβρίου 2001, για την κατάρτιση καταλόγου μεθοριακών σταθμών επιθεώρησης που είναι εγκεκριμένοι για τη διενέργεια κτηνιατρικών ελέγχων σε ζώα και ζωικά προϊόντα από τρίτες χώρες και για την ενημέρωση των λεπτομερών κανόνων που αφορούν τους ελέγχους οι οποίοι πρέπει να διενεργούνται από τους εμπειρογνώμονες της Επιτροπής ( 2 ) και η οδηγία 97/78/ΕΚ του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 1997 για καθορισμό των βασικών αρχών οργανώσεως των κτηνιατρικών ελέγχων των προϊόντων που εισάγονται στην Κοινότητα από τρίτες χώρες ( 3 ) θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στον παρόντα κανονισμό. (23) Η οδηγία 96/93/ΕΚ του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 1996 σχετικά με την πιστοποίηση ζώων και ζωικών προϊόντων ( 4 ), η οποία θεσπίζει τους κανόνες που πρέπει να τηρούνται κατά την έκδοση κτηνιατρικών πιστοποιητικών, πρέπει να εφαρμόζεται στα υγειονομικά πιστοποιητικά που εκδίδονται για τα ζώα δυνάμει του παρόντος κανονισμού. (24) Το άρθρο 17 της οδηγίας 2006/88/ΕΚ ορίζει ότι στην περίπτωση που αποδεικνύεται βάσει επιστημονικών στοιχείων ή πρακτικής εμπειρίας ότι είδη εκτός των ευπαθών ειδών που αναφέρονται στο παράρτημα ΙV μέρος ΙΙ της εν λόγω οδηγίας ενδέχεται να ευθύνονται για την παθητική μετάδοση μιας συγκεκριμένης ασθένειας δρώντας ως είδη-φορείς, τα κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίζουν ότι, όταν τα εν λόγω είδη εισάγονται για σκοπούς καλλιέργειας ή εμπλουτισμού σε κράτος μέλος, ζώνη ή διαμέρισμα που έχει χαρακτηριστεί ως απαλλαγμένο από τη συγκεκριμένη ασθένεια, πρέπει να τηρούνται ορισμένες απαιτήσεις που ορίζονται στην εν λόγω οδηγία. Το άρθρο 17 της οδηγίας 2006/88/ΕΚ προβλέπει επίσης την κατάρτιση ενός καταλόγου ειδών-φορέων. Επομένως, πρέπει να εγκριθείένας κατάλογος ειδών-φορέων. (25) Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (ΕΑΑΤ) έχει εκδώσει τρεις γνωμοδοτήσεις για το θέμα αυτό: επιστημονική γνωμοδότηση της επιτροπής για την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων έπειτα από αίτημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τα πιθανά είδη-φορείς και τα στάδια ζωής των ευπαθών ειδών που δεν μεταδίδουν ασθένειες όσον αφορά ορισμένες ασθένειες των ψαριών ( 5 ), επιστημονική γνωμοδότηση της επιτροπής για την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων έπειτα από αίτημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τα πιθανά είδη-φορείς και τα στάδια ζωής των ευπαθών ειδών που δεν μεταδίδουν ασθένειες όσον αφορά ορισμένες ασθένειες των μαλακίων ( 6 ) και επιστημονική γνωμοδότηση της επιτροπής για την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων έπειτα από αίτημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τα πιθανά είδη-φορείς και τα στάδια ζωής των ευπαθών ειδών που δεν μεταδίδουν ασθένειες όσον αφορά ορισμένες ασθένειες των καρκινοειδών ( 7 ). (26) Σύμφωνα με τις εν λόγω επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, η πιθανότητα μεταφοράς και εδραίωσης των ασθενειών οι οποίες απαριθμούνται στην οδηγία 2006/88/ΕΚ από τα πιθανά είδη-φορείς ή ομάδες ειδών-φορέων που αξιολογήθηκαν χαρακτηρίζεται από αμελητέα/εξαιρετικά χαμηλή ως μέτρια, υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Η εν λόγω αξιολόγηση κάλυψε τα υδρόβια είδη που χρησιμοποιούνται στην υδατοκαλλιέργεια και διατίθενται στο εμπόριο με σκοπό την καλλιέργεια. ( 2 ) ΕΕ L 326 της , σ. 44. ( 3 ) ΕΕ L24της , σ. 9. ( 4 ) ΕΕ L13της , σ. 28. ( 5 ) The EFSA Journal (Δελτίο EAAT) (2007) 584, ( 6 ) The EFSA Journal (Δελτίο EAAT) (2007) 597, ( 7 ) The EFSA Journal (Δελτίο EAAT) (2007) 598, 1-91.

4 L 337/44 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Κατά την κατάρτιση του καταλόγου των ειδών-φορέων πρέπει να ληφθούν υπόψη οι γνωμοδοτήσεις της ΕΑΑΤ. Κατά τη λήψη απόφασης σχετικά με τα είδη που πρέπει να περιληφθούν στον εν λόγω κατάλογο, πρέπει να διασφαλιστείτο κατάλληλο επίπεδο προστασίας του υγειονομικού καθεστώτος των ζώων υδατοκαλλιέργειας στην Κοινότητα, ενώ ταυτόχρονα πρέπει να αποφευχθείη εισαγωγή περιττών εμπορικών περιορισμών. Συνεπώς, τα είδη που εγκυμονούν μέτριο κίνδυνο μετάδοσης ασθενειών, σύμφωνα με τις εν λόγω γνωμοδοτήσεις, πρέπει να περιληφθούν στον κατάλογο. (28) Πολλά από τα είδη που αναγνωρίζονται ως πιθανά είδηφορείς για ορισμένες ασθένειες στις γνωμοδοτήσεις της ΕΑΑΤ πρέπει να θεωρούνται ως τέτοια μόνο όταν κατάγονται από περιοχή στην οποία υπάρχουν είδη ευπαθή στην εν λόγω ασθένεια και προορίζονται για περιοχή στην οποία υπάρχουν τα ίδια ευπαθή είδη. Συνεπώς, τα ζώα υδατοκαλλιέργειας που ανήκουν σε πιθανά είδη-φορείς πρέπει να θεωρούνται ως είδη-φορείς για τους σκοπούς του άρθρου 17 της οδηγίας 2006/88/ΕΚ μόνο υπό τις εν λόγω προϋποθέσεις. (29) Για λόγους σαφήνειας και συνέπειας της κοινοτικής νομοθεσίας, πρέπει να καταργηθούν οι αποφάσεις 1999/567/ΕΚ, 2003/390/ΕΚ, 2003/804/ΕΚ, 2003/858/ΕΚ και 2006/656/ΕΚ και να αντικατασταθούν από τον παρόντα κανονισμό. (30) Ενδείκνυται η πρόβλεψη μιας μεταβατικής περιόδου που θα επιτρέψει στα κράτη μέλη και στη βιομηχανία να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για τη συμμόρφωση με τις νέες απαιτήσεις τις οποίες θεσπίζει ο παρών κανονισμός. (31) Λαμβάνοντας υπόψη τη μεγάλη ροή συναλλαγών διακοσμητικών υδρόβιων ζώων που ανήκουν σε είδη ευπαθή στο επιζωοτικό ελκογόνο σύνδρομο (EUS) και την ανάγκη διενέργειας πρόσθετων μελετών με αντικείμενο τον κίνδυνο που εγκυμονείαυτή η ασθένεια για τη βιομηχανία διακοσμητικών υδρόβιων ζώων, συμπεριλαμβανομένης μιας επαναξιολόγησης του καταλόγου των ευπαθών ειδών, θα πρέπει να αποφευχθείη άμεση διακοπή της εισαγωγής ειδών διακοσμητικών ψαριών που είναι ευπαθή στο EUS και τα οποία προορίζονται μόνο για κλειστές διακοσμητικές εγκαταστάσεις. Κατά συνέπεια, ενδείκνυται ο καθορισμός μιας μεταβατικής περιόδου όσον αφορά τις απαιτήσεις σχετικά με τη συγκεκριμένη ασθένεια για τις εν λόγω αποστολές. Απαιτείται επίσης μια μεταβατική περίοδος για τις τρίτες χώρες, προκειμένου να έχουν επαρκή χρόνο για να τεκμηριώσουν ότι είναι απαλλαγμένες από την εν λόγω ασθένεια. (32) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1 Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής Ο παρών κανονισμός θεσπίζει: α) έναν κατάλογο ειδών-φορέων β) όρους υγειονομικού ελέγχου για τη διάθεση στην αγορά διακοσμητικών υδρόβιων ζώων τα οποία είτε προέρχονται από κλειστές διακοσμητικές εγκαταστάσεις είτε προορίζονται για τέτοιες εγκαταστάσεις γ) απαιτήσεις σχετικά με υγειονομικά πιστοποιητικών των ζώων για τη διάθεση στην αγορά: i) ζώων υδατοκαλλιέργειας που προορίζονται για καλλιέργεια, συμπεριλαμβανομένων περιοχών μετεγκατάστασης, εγκαταστάσεων ψυχαγωγικής αλιείας και ανοικτών διακοσμητικών εγκαταστάσεων καθώς και για εμπλουτισμό και ii) ζώων υδατοκαλλιέργειας και προϊόντων τους που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση δ) όρους υγειονομικού ελέγχου και απαιτήσεις πιστοποίησης για εισαγωγές στην Κοινότητα και διαμετακομίσεις διαμέσου αυτής, συμπεριλαμβανομένης της αποθήκευσης κατά τη διαμετακόμιση: i) ζώων υδατοκαλλιέργειας που προορίζονται για καλλιέργεια, συμπεριλαμβανομένων περιοχών μετεγκατάστασης, εγκαταστάσεων ψυχαγωγικής αλιείας και ανοικτών διακοσμητικών εγκαταστάσεων ii) ζώων υδατοκαλλιέργειας και προϊόντων τους που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση iii) διακοσμητικών υδρόβιων ζώων που προορίζονται για κλειστές διακοσμητικές εγκαταστάσεις. Άρθρο 2 Ορισμοί Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) ο όρος «κλειστές διακοσμητικές εγκαταστάσεις» σημαίνει καταστήματα ζώων συντροφιάς, κήπους, τεχνητές λίμνες κήπων, εμπορικά ενυδρεία ή καταστήματα χονδρικής πώλησης που διατηρούν διακοσμητικά υδρόβια ζώα: i) χωρίς άμεση επαφή με τα φυσικά ύδατα της Κοινότητας ή ii) που είναι εξοπλισμένα με σύστημα επεξεργασίας λυμάτων το οποίο μειώνει σε αποδεκτό επίπεδο τον κίνδυνο μετάδοσης ασθενειών στα φυσικά ύδατα β) ο όρος «ανοικτή διακοσμητική εγκατάσταση» σημαίνει τις λοιπές διακοσμητικές εγκαταστάσεις εκτός των κλειστών διακοσμητικών εγκαταστάσεων

5 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 337/45 γ) ο όρος «εμπλουτισμός» σημαίνει την απελευθέρωση των ζώων υδατοκαλλιέργειας στο φυσικό περιβάλλον. ζώων στον τόπο απελευθέρωσης και εξασφαλίζει τη λήψη κατάλληλων μέτρων άμβλυνσης του κινδύνου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ II ΕΙΔΗ-ΦΟΡΕΙΣ Άρθρο 3 Κατάλογος ειδών-φορέων Τα ζώα υδατοκαλλιέργειας τα οποία ανήκουν στα είδη που απαριθμούνται στη στήλη 2 του πίνακα ο οποίος περιέχεται στο παράρτημα I του παρόντος κανονισμού θεωρούνται φορείς για τους σκοπούς του άρθρου 17 της οδηγίας 2006/88/ΕΚ μόνο αν τα ζώα αυτά πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στις στήλες 3 και 4 του εν λόγω πίνακα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ III ΔΙΑΘΕΣΗ ΖΩΩΝ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Άρθρο 4 Διακοσμητικά υδρόβια ζώα που προέρχονται από ή προορίζονται για διακοσμητικές εγκαταστάσεις 1. Οι μετακινήσεις διακοσμητικών υδρόβιων ζώων υπόκεινται σε κοινοποίηση βάσει του μηχανοργανωμένου συστήματος που προβλέπεται στο άρθρο 20 παράγραφος 1 της οδηγίας 90/425/ΕΚ (Traces), αν τα ζώα: α) προέρχονται από διακοσμητικές εγκαταστάσεις ενός κράτους μέλους, β) προορίζονται για κλειστές διακοσμητικές εγκαταστάσεις κάποιου άλλου κράτους μέλους του οποίου ολόκληρη η επικράτεια, ή ορισμένες ζώνες ή διαμερίσματα: i) έχουν χαρακτηριστείαπαλλαγμένα από μία ή περισσότερες από τις μη εξωτικές ασθένειες που απαριθμούνται στο παράρτημα IV μέρος ΙΙ της οδηγίας 2006/88/ΕΚ σύμφωνα με τα άρθρα 49 ή 50 της εν λόγω οδηγίας ή ii) υπόκεινται σε πρόγραμμα επιτήρησης ή εξάλειψης σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 ή 2 της εν λόγω οδηγίας και γ) ανήκουν σε είδος ευπαθές σε μία ή περισσότερες από τις ασθένειες για τις οποίες το υπό εξέταση κράτος μέλος ή η ζώνη ή το διαμέρισμα έχει χαρακτηριστείαπαλλαγμένο από ασθένειες ή για τις οποίες εφαρμόζεται πρόγραμμα επιτήρησης ή εξάλειψης, όπως αναφέρεται στο στοιχείο β). 2. Τα διακοσμητικά υδρόβια ζώα που διατηρούνται σε κλειστές διακοσμητικές εγκαταστάσεις δεν απελευθερώνονται σε ανοικτές διακοσμητικές εγκαταστάσεις, εκμεταλλεύσεις, περιοχές μετεγκατάστασης, εγκαταστάσεις ψυχαγωγικής αλιείας, περιοχές καλλιέργειας μαλακίων ή στο φυσικό περιβάλλον, παρά μόνο έπειτα από άδεια της αρμόδιας αρχής. Η αρμόδια αρχή χορηγείτην εν λόγω άδεια μόνο αν η απελευθέρωση δεν θέτει σε κίνδυνο το υγειονομικό καθεστώς των υδρόβιων Άρθρο 5 Ζώα υδατοκαλλιέργειας που προορίζονται για καλλιέργεια, περιοχές μετεγκατάστασης, εγκαταστάσεις ψυχαγωγικής αλιείας, ανοικτές διακοσμητικές εγκαταστάσεις και εμπλουτισμό Οι αποστολές ζώων υδατοκαλλιέργειας που προορίζονται για καλλιέργεια, περιοχές μετεγκατάστασης, εγκαταστάσεις ψυχαγωγικής αλιείας, ανοικτές διακοσμητικές εγκαταστάσεις ή εμπλουτισμό συνοδεύονται από υγειονομικό πιστοποιητικό των ζώων, το οποίο συμπληρώνεται σύμφωνα με το υπόδειγμα που περιέχεται στο παράρτημα ΙΙ μέρος Α και με τις επεξηγηματικές σημειώσεις του παραρτήματος V, αν τα ζώα: α) εισάγονται σε κράτη μέλη, ζώνες ή διαμερίσματα: i) που έχουν χαρακτηριστείαπαλλαγμένα από μία ή περισσότερες από τις μη εξωτικές ασθένειες οι οποίες απαριθμούνται στο παράρτημα IV μέρος ΙΙ της οδηγίας 2006/88/ΕΚ σύμφωνα με τα άρθρα 49 ή 50 της εν λόγω οδηγίας ή ii) που υπόκεινται σε πρόγραμμα επιτήρησης ή εξάλειψης σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 ή 2 της εν λόγω οδηγίας β) ανήκουν σε είδη ευπαθή σε μία ή περισσότερες από τις ασθένειες ή σε είδη-φορείς μίας ή περισσότερων από τις ασθένειες από τις οποίες το εν λόγω κράτος μέλος, η ζώνη ή το διαμέρισμα έχει χαρακτηριστείαπαλλαγμένο ή για τις οποίες εφαρμόζεται πρόγραμμα επιτήρησης ή εξάλειψης, όπως αναφέρεται στο στοιχείο α). Άρθρο 6 Ζώα υδατοκαλλιέργειας και προϊόντα τους που προορίζονται για περαιτέρω μεταποίηση πριν από την ανθρώπινη κατανάλωση 1. Οι αποστολές ζώων υδατοκαλλιέργειας και προϊόντων τους που προορίζονται για περαιτέρω μεταποίηση πριν από την ανθρώπινη κατανάλωση συνοδεύονται από υγειονομικό πιστοποιητικό των ζώων, το οποίο συμπληρώνεται σύμφωνα με το υπόδειγμα που περιέχεται στο παράρτημα ΙΙ μέρος Β και με τις επεξηγηματικές σημειώσεις του παραρτήματος V, αν τα ζώα: α) εισάγονται σε κράτη μέλη, ζώνες ή διαμερίσματα: i) που έχουν χαρακτηριστείαπαλλαγμένα από μία ή περισσότερες από τις μη εξωτικές ασθένειες οι οποίες απαριθμούνται στο παράρτημα IV μέρος ΙΙ της οδηγίας 2006/88/ΕΚ σύμφωνα με τα άρθρα 49 ή 50 της εν λόγω οδηγίας ή ii) που υπόκεινται σε πρόγραμμα επιτήρησης ή εξάλειψης σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 ή 2 της εν λόγω οδηγίας

6 L 337/46 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης β) ανήκουν σε είδη ευπαθή σε μία ή περισσότερες από τις ασθένειες από τις οποίες το εν λόγω κράτος μέλος, η ζώνη ή το διαμέρισμα έχει χαρακτηριστείαπαλλαγμένο ή για τις οποίες εφαρμόζεται πρόγραμμα επιτήρησης ή εξάλειψης, όπως αναφέρεται στο στοιχείο α). 2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται σε: α) ψάρια που θανατώνονται και εκσπλαχνίζονται πριν από την αποστολή τους, β) μαλάκια ή καρκινοειδή που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, έχουν συσκευαστείκαι επισημανθείγια το σκοπό αυτό σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 853/2004, και τα οποία: i) είναι μη βιώσιμα, πράγμα που σημαίνει ότι δεν μπορούν πλέον να επιβιώσουν ως ζώντα ζώα, αν επιστρέψουν στο περιβάλλον από το οποίο προήλθαν ή Άρθρο 8 Ζώα υδατοκαλλιέργειας και προϊόντα τους που εγκαταλείπουν κράτη μέλη, ζώνες και διαμερίσματα τα οποία υπόκεινται σε μέτρα ελέγχου ασθενειών, συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων εξάλειψης 1. Οι αποστολές ζώων υδατοκαλλιέργειας και προϊόντων τους που εγκαταλείπουν κράτη μέλη, ζώνες ή διαμερίσματα τα οποία υπόκεινται σε μέτρα ελέγχου ασθενειών που ορίζονται στο κεφάλαιο V τμήματα 3 και 6 της οδηγίας 2006/88/ΕΚ, αλλά στα οποία η αρμόδια αρχή έχει χορηγήσει εξαίρεση από τα μέτρα ελέγχου ασθενειών, συνοδεύονται από υγειονομικό πιστοποιητικό των ζώων, το οποίο συμπληρώνεται σύμφωνα με το υπόδειγμα που περιέχεται: α) στο παράρτημα ΙΙ μέρος A και στις επεξηγηματικές σημειώσεις του παραρτήματος V, αν οι αποστολές αποτελούνται από ζώα υδατοκαλλιέργειας τα οποία προορίζονται για καλλιέργεια, περιοχές μετεγκατάστασης, εγκαταστάσεις ψυχαγωγικής αλιείας, ανοικτές διακοσμητικές εγκαταστάσεις ή εμπλουτισμό και ii) προορίζονται για περαιτέρω μεταποίηση χωρίς προσωρινή αποθήκευση στο χώρο μεταποίησης γ) ζώα υδατοκαλλιέργειας ή προϊόντα τους που διατίθενται στην αγορά για ανθρώπινη κατανάλωση χωρίς περαιτέρω μεταποίηση, υπό την προϋπόθεση ότι συσκευάζονται σε συσκευασίες λιανικής πώλησης που τηρούν τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004 σχετικά με τις εν λόγω συσκευασίες. Άρθρο 7 Ζώντα μαλάκια και καρκινοειδή που προορίζονται για κέντρα καθαρισμού, κέντρα αποστολής και παρόμοιες επιχειρήσεις πριν από την ανθρώπινη κατανάλωση Οι αποστολές ζώντων μαλακίων και καρκινοειδών που προορίζονται για κέντρα καθαρισμού, κέντρα αποστολής και παρόμοιες επιχειρήσεις πριν από την ανθρώπινη κατανάλωση συνοδεύονται από υγειονομικό πιστοποιητικό των ζώων, το οποίο συμπληρώνεται σύμφωνα με το υπόδειγμα που περιέχεται στο παράρτημα ΙΙ μέρος Β και με τις επεξηγηματικές σημειώσεις του παραρτήματος V, αν τα ζώα: α) εισάγονται σε κράτη μέλη, ζώνες ή διαμερίσματα: i) που έχουν χαρακτηριστείαπαλλαγμένα από μία ή περισσότερες από τις μη εξωτικές ασθένειες οι οποίες απαριθμούνται στο παράρτημα IV μέρος ΙΙ της οδηγίας 2006/88/ΕΚ σύμφωνα με τα άρθρα 49 ή 50 της εν λόγω οδηγίας ή ii) που υπόκεινται σε πρόγραμμα επιτήρησης ή εξάλειψης σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 ή 2 της εν λόγω οδηγίας β) ανήκουν σε είδη ευπαθή σε μία ή περισσότερες από τις ασθένειες από τις οποίες το εν λόγω κράτος μέλος, η ζώνη ή το διαμέρισμα έχει χαρακτηριστείαπαλλαγμένο ή για τις οποίες εφαρμόζεται πρόγραμμα επιτήρησης ή εξάλειψης, όπως αναφέρεται στο στοιχείο α). β) στο παράρτημα ΙΙ μέρος Β και στις επεξηγηματικές σημειώσεις του παραρτήματος V, αν οι αποστολές αποτελούνται από ζώα υδατοκαλλιέργειας και προϊόντα τους τα οποία προορίζονται για περαιτέρω μεταποίηση, κέντρα καθαρισμού, κέντρα αποστολής ή παρόμοιες επιχειρήσεις πριν από την ανθρώπινη κατανάλωση. 2. Οι αποστολές ζώων υδατοκαλλιέργειας και προϊόντων τους που προορίζονται για καλλιέργεια, περιοχές μετεγκατάστασης, εγκαταστάσεις ψυχαγωγικής αλιείας, ανοικτές διακοσμητικές εγκαταστάσεις ή εμπλουτισμό συνοδεύονται από υγειονομικό πιστοποιητικό των ζώων, το οποίο συμπληρώνεται σύμφωνα με το υπόδειγμα που περιέχεται στο παράρτημα ΙΙ μέρος Α και με τις επεξηγηματικές σημειώσεις του παραρτήματος V, αν: α) εγκαταλείπουν κράτος μέλος, ζώνη ή διαμέρισμα όπου εφαρμόζεται εγκεκριμένο πρόγραμμα εξάλειψης σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 2 της οδηγίας 2006/88/ΕΚ β) ανήκουν σε είδη ευπαθή σε μία ή περισσότερες από τις ασθένειες ή είδη-φορείς μίας ή περισσότερων από τις ασθένειες για τις οποίες εφαρμόζεται πρόγραμμα επιτήρησης ή εξάλειψης, όπως αναφέρεται στο στοιχείο α). 3. Οι αποστολές ζώων υδατοκαλλιέργειας και προϊόντων τους που προορίζονται για περαιτέρω μεταποίηση, κέντρα καθαρισμού, κέντρα αποστολής ή παρόμοιες επιχειρήσεις πριν από την ανθρώπινη κατανάλωση συνοδεύονται από υγειονομικό πιστοποιητικό των ζώων, το οποίο συμπληρώνεται σύμφωνα με το υπόδειγμα που περιέχεται στο παράρτημα ΙΙ μέρος Β και με τις επεξηγηματικές σημειώσεις του παραρτήματος V, αν: α) εγκαταλείπουν κράτος μέλος, ζώνη ή διαμέρισμα όπου εφαρμόζεται εγκεκριμένο πρόγραμμα εξάλειψης σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 2 της οδηγίας 2006/88/ΕΚ

7 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 337/47 β) ανήκουν σε είδη ευπαθή σε μία ή περισσότερες από τις ασθένειες για τις οποίες εφαρμόζεται το πρόγραμμα εξάλειψης, όπως αναφέρεται στο στοιχείο α). 2. Οι αποστολές των ζώων υδατοκαλλιέργειας που αναφέρονται στην παράγραφο 1: 4. Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται σε: α) ψάρια που θανατώνονται και εκσπλαχνίζονται πριν από την αποστολή τους, β) μαλάκια ή καρκινοειδή που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, έχουν συσκευαστείκαι επισημανθείγια το σκοπό αυτό σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 853/2004, και τα οποία i) είναι μη βιώσιμα, πράγμα που σημαίνει ότι δεν μπορούν πλέον να επιβιώσουν ως ζώντα ζώα, αν επιστρέψουν στο περιβάλλον από το οποίο προήλθαν ή ii) προορίζονται για περαιτέρω μεταποίηση χωρίς προσωρινή αποθήκευση στο χώρο μεταποίησης α) συνοδεύονται από υγειονομικό πιστοποιητικό των ζώων, το οποίο συμπληρώνεται σύμφωνα με το υπόδειγμα που περιέχεται στο παράρτημα ΙV μέρος Α και με τις επεξηγηματικές σημειώσεις του παραρτήματος V β) πληρούν τις απαιτήσεις υγειονομικού ελέγχου των ζώων οι οποίες καθορίζονται στο υπόδειγμα πιστοποιητικού και στις επεξηγηματικές σημειώσεις, όπως αναφέρεται στο στοιχείο α). Άρθρο 11 Διακοσμητικά υδρόβια ζώα που προορίζονται για κλειστές διακοσμητικές εγκαταστάσεις 1. Τα διακοσμητικά ψάρια που ανήκουν σε είδη ευπαθή σε μία ή περισσότερες από τις ασθένειες οι οποίες απαριθμούνται στο παράρτημα IV μέρος ΙΙ της οδηγίας 2006/88/ΕΚ και προορίζονται για κλειστές διακοσμητικές εγκαταστάσεις εισάγονται στην Κοινότητα μόνο από τρίτες χώρες, εδάφη, ζώνες ή διαμερίσματα που παρατίθενται στο παράρτημα III του παρόντος κανονισμού. γ) ζώα υδατοκαλλιέργειας ή προϊόντα τους που διατίθενται στην αγορά για ανθρώπινη κατανάλωση χωρίς περαιτέρω μεταποίηση, υπό την προϋπόθεση ότι συσκευάζονται σε συσκευασίες λιανικής πώλησης που τηρούν τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004 σχετικά με τις εν λόγω συσκευασίες. 2. Τα διακοσμητικά ψάρια που δεν ανήκουν σε είδη ευπαθή σε καμία από τις ασθένειες οι οποίες απαριθμούνται στο παράρτημα IV μέρος ΙΙ της οδηγίας 2006/88/ΕΚ, καθώς και τα διακοσμητικά μαλάκια και τα διακοσμητικά καρκινοειδή, που προορίζονται για κλειστές διακοσμητικές εγκαταστάσεις εισάγονται στην Κοινότητα μόνο από τρίτες χώρες ή εδάφη που είναι μέλη του Διεθνούς Γραφείου Υγείας των Ζώων (OIE). Άρθρο 9 Εισαγωγή ζώων υδατοκαλλιέργειας έπειτα από επιθεώρηση Στις περιπτώσεις στις οποίες το παρόν κεφάλαιο ορίζει ότι απαιτείται επιθεώρηση πριν από την έκδοση ενός υγειονομικού πιστοποιητικού των ζώων, τα ζώντα ζώα υδατοκαλλιέργειας που ανήκουν σε είδη ευπαθή σε μία ή περισσότερες από τις ασθένειες ή σε είδηφορείς μίας ή περισσότερων από τις ασθένειες οι οποίες αναφέρονται στο εν λόγω πιστοποιητικό δεν εισάγονται στην εκμετάλλευση ή στην περιοχή καλλιέργειας μαλακίων κατά την περίοδο από την εν λόγω επιθεώρηση μέχρι και τη φόρτωση της αποστολής. ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV ΟΡΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ Άρθρο 10 Ζώα υδατοκαλλιέργειας που προορίζονται για καλλιέργεια, περιοχές μετεγκατάστασης, εγκαταστάσεις ψυχαγωγικής αλιείας και ανοικτές διακοσμητικές εγκαταστάσεις 1. Τα ζώα υδατοκαλλιέργειας που προορίζονται για καλλιέργεια, περιοχές μετεγκατάστασης, εγκαταστάσεις ψυχαγωγικής αλιείας και ανοικτές διακοσμητικές εγκαταστάσεις εισάγονται στην Κοινότητα μόνο από τρίτες χώρες, εδάφη, ζώνες ή διαμερίσματα που παρατίθενται στο παράρτημα III. 3. Οι αποστολές των ζώων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2: α) συνοδεύονται από υγειονομικό πιστοποιητικό των ζώων, το οποίο συμπληρώνεται σύμφωνα με το υπόδειγμα που περιέχεται στο παράρτημα ΙV μέρος Β και με τις επεξηγηματικές σημειώσεις του παραρτήματος V και β) πληρούν τις απαιτήσεις υγειονομικού ελέγχου των ζώων οι οποίες καθορίζονται στο υπόδειγμα πιστοποιητικού και στις επεξηγηματικές σημειώσεις, όπως αναφέρεται στο στοιχείο α). Άρθρο 12 Ζώα υδατοκαλλιέργειας και προϊόντα τους που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση 1. Τα ζώα υδατοκαλλιέργειας και τα προϊόντα τους που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση εισάγονται στην Κοινότητα μόνο από τρίτες χώρες, εδάφη, ζώνες ή διαμερίσματα που περιλαμβάνονται σε κατάλογο ο οποίος καταρτίζεται σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 854/2004.

8 L 337/48 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Οι αποστολές των ζώων και των προϊόντων που αναφέρονται στην παράγραφο 1: α) συνοδεύονται από κοινό πιστοποιητικό δημόσιας υγείας και υγείας των ζώων, το οποίο συμπληρώνεται σύμφωνα με τα σχετικά υποδείγματα που περιέχονται στο παράρτημα VI προσαρτήματα IV και V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2074/2005 και β) πληρούν τις απαιτήσεις και τις σημειώσεις υγειονομικού ελέγχου των ζώων οι οποίες καθορίζονται στα υποδείγματα πιστοποιητικών και βεβαιώσεων, όπως αναφέρεται στο στοιχείο α). 3. Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις στις οποίες τα ζώα υδατοκαλλιέργειας προορίζονται για περιοχές μετεγκατάστασης ή για επανεμβάπτιση σε κοινοτικά ύδατα, στις οποίες ισχύει το άρθρο Τα ζώα υδατοκαλλιέργειας που εισάγονται στην Κοινότητα δεν απελευθερώνονται στο φυσικό περιβάλλον της Κοινότητας, παρά μόνο έπειτα από άδεια της αρμόδιας αρχής στον τόπο προορισμού. Η αρμόδια αρχή δύναται να χορηγήσει άδεια μόνο όταν η απελευθέρωση δεν θέτει σε κίνδυνο το υγειονομικό καθεστώς των υδρόβιων ζώων στον τόπο απελευθέρωσης και πρέπει να εξασφαλίζει τη λήψη κατάλληλων μέτρων άμβλυνσης του κινδύνου. 3. Ο χειρισμός του νερού στο οποίο μεταφέρονται οι εισαγόμενες αποστολές ζώων υδατοκαλλιέργειας και προϊόντων τους πρέπει να είναι τέτοιος ώστε να αποφεύγεται η μόλυνση των φυσικών νερών της Κοινότητας. Άρθρο 13 Ηλεκτρονική πιστοποίηση Επιτρέπεται η χρήση ηλεκτρονικής πιστοποίησης και άλλων συμφωνηθέντων συστημάτων, εναρμονισμένων σε κοινοτικό επίπεδο, για τα πιστοποιητικά και τις βεβαιώσεις που προβλέπονται από το παρόν κεφάλαιο. Άρθρο 14 Μεταφορά ζώων υδατοκαλλιέργειας 1. Τα ζώα υδατοκαλλιέργειας που προορίζονται για εισαγωγή στην Κοινότητα δεν μεταφέρονται υπό συνθήκες που μπορείνα μεταβάλουν το υγειονομικό καθεστώς τους. Ειδικότερα, δεν μεταφέρονται στο ίδιο νερό ή δοχείο με ζώα υδατοκαλλιέργειας που διαθέτουν κατώτερο υγειονομικό καθεστώς ή τα οποία δεν προορίζονται για εισαγωγή στην Κοινότητα. 2. Κατά τη μεταφορά στην Κοινότητα τα ζώα υδατοκαλλιέργειας δεν απομακρύνονται από το δοχείο τους, ενώ το νερό μεταφοράς τους δεν αλλάζεται στην επικράτεια τρίτης χώρας που δεν διαθέτει έγκριση για την εισαγωγή τέτοιων ζώων στην Κοινότητα ή που διαθέτει κατώτερο υγειονομικό καθεστώς από τον τόπο προορισμού. 3. Στις περιπτώσεις στις οποίες οι αποστολές των ζώων υδατοκαλλιέργειας μεταφέρονται διά θαλάσσης στα σύνορα της Κοινότητας, επισυνάπτεται στο σχετικό υγειονομικό πιστοποιητικό των ζώων ένα συμπλήρωμα για τη θαλάσσια μεταφορά των ζώντων ζώων υδατοκαλλιέργειας, το οποίο συμπληρώνεται σύμφωνα με το υπόδειγμα που περιέχεται στο παράρτημα ΙV μέρος Δ. Άρθρο 15 Απαιτήσεις για την απελευθέρωση ζώων υδατοκαλλιέργειας και προϊόντων τους καθώς και για το νερό μεταφοράς 1. Ο χειρισμός των ζώων υδατοκαλλιέργειας και των προϊόντων τους που εισάγονται στην Κοινότητα και προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση πρέπει να είναι τέτοιος ώστε να αποφεύγεται η μόλυνση των φυσικών νερών της Κοινότητας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ V ΟΡΟΙ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗΣ Άρθρο 16 Διαμετακόμιση και αποθήκευση Οι αποστολές ζώντων ζώων υδατοκαλλιέργειας, αυγών ψαριών και μη εκσπλαχνισμένων ψαριών τα οποία εισάγονται στην Κοινότητα αλλά προορίζονται για τρίτη χώρα, είτε με άμεση διαμετακόμιση διαμέσου της Κοινότητας είτε έπειτα από αποθήκευση στην Κοινότητα, πληρούν τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο κεφάλαιο IV. Το πιστοποιητικό το οποίο συνοδεύει τις αποστολές αναγράφει τις λέξεις «για διαμετακόμιση διαμέσου της ΕΚ». Οι αποστολές συνοδεύονται επίσης από πιστοποιητικό που απαιτείται από την τρίτη χώρα προορισμού. Ωστόσο, αν οι εν λόγω αποστολές προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, συνοδεύονται από υγειονομικό πιστοποιητικό των ζώων, το οποίο συμπληρώνεται σύμφωνα με το υπόδειγμα που περιέχεται στο παράρτημα ΙV μέρος Γ και με τις επεξηγηματικές σημειώσεις του παραρτήματος V. Άρθρο 17 Παρέκκλιση για διαμετακόμιση διαμέσου Λετονίας, Λιθουανίας και Πολωνίας 1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 16, επιτρέπεται να διαμετακομίζονται οδικώς ή σιδηροδρομικώς, μεταξύ των συνοριακών σταθμών ελέγχου που βρίσκονται στη Λετονία, τη Λιθουανία και την Πολωνία και απαριθμούνται στο παράρτημα της απόφασης 2001/881/ΕΚ της Επιτροπής, οι αποστολές που προέρχονται από και προορίζονται για τη Ρωσία, απευθείας ή μέσω άλλης τρίτης χώρας, αν πληρούνται οι ακόλουθοι όροι: α) η αποστολή σφραγίζεται με σφραγίδα που φέρει αύξοντα αριθμό σειράς από τον επίσημο κτηνίατρο της αρμόδιας αρχής του συνοριακού σταθμού ελέγχου από τον οποίο η αποστολή εισέρχεται στην Κοινότητα

9 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 337/49 β) τα έγγραφα που συνοδεύουν την αποστολή, όπως προβλέπεται στο άρθρο 7 της οδηγίας 97/78/ΕΚ, σφραγίζονται σε κάθε σελίδα με την ένδειξη «Αποκλειστικά για διαμετακόμιση στη Ρωσία μέσω της ΕΚ» από τον επίσημο κτηνίατρο του συνοριακού σταθμού ελέγχου από τον οποίο το φορτίο εισέρχεται στην Κοινότητα γ) πληρούνται οι διαδικαστικές απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 11 της οδηγίας 97/78/ΕΚ και Άρθρο 20 Μεταβατικές διατάξεις 1. Για τη μεταβατική περίοδο μέχρι τις 30 Ιουνίου 2009, τα διακοσμητικά υδρόβια ζώα που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 μπορούν να διατίθενται στην αγορά χωρίς κοινοποίηση στο πλαίσιο του μηχανοργανωμένου συστήματος που προβλέπεται στο άρθρο 20 παράγραφος 1 της οδηγίας 90/425/ΕΚ (Traces), εφόσον φθάσουν στον τόπο τελικού προορισμού τους πριν από αυτή την ημερομηνία. δ) η αποστολή πιστοποιείται ως αποδεκτή για διαμετακόμιση στο κοινό κτηνιατρικό έγγραφο εισόδου από τον επίσημο κτηνίατρο του συνοριακού σταθμού ελέγχου από τον οποίο το φορτίο εισέρχεται στην Κοινότητα. 2. Οι αποστολές που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν επιτρέπεται να εκφορτώνονται ή να αποθηκεύονται, όπως ορίζεται στο άρθρο 12 παράγραφος 4 ή στο άρθρο 13 της οδηγίας 97/78/ΕΚ, εντός της Κοινότητας. 3. Η αρμόδια αρχή πρέπει να διενεργείτακτικούς ελέγχους για να διασφαλίσει ότι ο αριθμός των αποστολών, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1, καθώς και οι αντίστοιχες ποσότητες των προϊόντων που εγκαταλείπουν την Κοινότητα συμφωνούν με τον αριθμό και τις ποσότητες που εισέρχονται στην Κοινότητα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI ΓΕΝΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 18 Απαιτήσεις πιστοποίησης που προβλέπονται σε άλλη κοινοτική νομοθεσία Τα υγειονομικά πιστοποιητικά των ζώων που απαιτούνται σύμφωνα με τα κεφάλαια III, IV και V του παρόντος κανονισμού ενσωματώνουν, όπου ενδείκνυται, τυχόν απαιτήσεις για τα υγειονομικά πιστοποιητικά των ζώων με βάση: 2. Για τη μεταβατική περίοδο μέχρι τις 30 Ιουνίου 2009, οι αποστολές ζώων υδατοκαλλιέργειας και προϊόντων τους που συνοδεύονται από έγγραφο μεταφοράς ή υγειονομικό πιστοποιητικό των ζώων σύμφωνα με το παράρτημα E της οδηγίας 91/67/ΕΟΚ ή τις αποφάσεις 1999/567/ΕΚ και 2003/390/ΕΚ μπορούν να διατίθενται στην αγορά, εφόσον φθάσουν στον τόπο τελικού προορισμού τους πριν από αυτή την ημερομηνία. 3. Για τη μεταβατική περίοδο μέχρι τις 30 Ιουνίου 2009, οι ακόλουθες αποστολές ζώων υδατοκαλλιέργειας και προϊόντων τους μπορούν να εισάγονται στην Κοινότητα ή να διαμετακομίζονται διαμέσου αυτής: α) αποστολές που συνοδεύονται από υγειονομικό πιστοποιητικό των ζώων σύμφωνα με τις αποφάσεις 2003/804/ΕΚ, 2003/858/ΕΚ και 2006/656/ΕΚ β) αποστολές που καλύπτονται από το κεφάλαιο IV του παρόντος κανονισμού, αλλά οι οποίες δεν καλύπτονται από τις αποφάσεις 2003/804/ΕΚ, 2003/858/ΕΚ και 2006/656/ΕΚ. Το άρθρο 14 παράγραφος 3 δεν εφαρμόζεται στις αποστολές που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β) στη διάρκεια της εν λόγω περιόδου. α) μέτρα για την αποφυγή της εισαγωγής ασθενειών ή για τον έλεγχο ασθενειών που δεν περιέχονται στο παράρτημα IV μέρος ΙΙ της οδηγίας 2006/88/ΕΚ, τα οποία έχουν εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 2 της οδηγίας αυτής, ή β) το άρθρο 5 της απόφασης 2004/453/ΕΚ ( 1 ) της Επιτροπής. 4. Για τη μεταβατική περίοδο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2009, τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν την εισαγωγή ζώων υδατοκαλλιέργειας και προϊόντων τους τα οποία προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, από τρίτες χώρες, εδάφη, ζώνες ή διαμερίσματα που απαριθμούνται στα παραρτήματα I και II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2076/2005. Άρθρο 19 Κατάργηση Οι αποφάσεις 1999/567/ΕΚ, 2003/390/ΕΚ, 2003/804/ΕΚ, 2003/858/ΕΚ και 2006/656/ΕΚ καταργούνται από την 1η Ιανουαρίου Για τη μεταβατική περίοδο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2010, τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν την εισαγωγή διακοσμητικών υδρόβιων ζώων, τα οποία ανήκουν σε είδη ευπαθή στο επιζωοτικό ελκογόνο σύνδρομο (EUS) και προορίζονται αποκλειστικά για κλειστές διακοσμητικές εγκαταστάσεις, από τρίτες χώρες ή εδάφη που είναι μέλη του Διεθνούς Γραφείου Υγείας των Ζώων (OIE). Οι παραπομπές στις υπό κατάργηση αποφάσεις θεωρούνται εφεξής παραπομπές στον παρόντα κανονισμό. ( 1 ) ΕΕ L 156 της , σ. 5:διορθωμένη έκδοση (ΕΕ L 202 της , σ. 4). Στη διάρκεια της εν λόγω μεταβατικής περιόδου, οι απαιτήσεις σχετικά με το EUS που ορίζονται στο μέρος II.2 του υγειονομικού πιστοποιητικού των ζώων το οποίο περιέχεται στο παράρτημα IV μέρος Β δεν ισχύουν για τα διακοσμητικά υδρόβια ζώα που προορίζονται αποκλειστικά για κλειστές διακοσμητικές εγκαταστάσεις.

10 L 337/50 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Άρθρο 21 Έναρξη ισχύος Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. Βρυξέλλες, 12Δεκεμβρίου Για την Επιτροπή Ανδρούλλα ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Μέλος της Επιτροπής

11 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 337/51 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Κατάλογος με τα πιθανά είδη-φορείς και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες αυτά τα είδη θεωρούνται φορείς Ασθένειες Φορείς Είδη που θεωρούνται φορείς για τους σκοπούς του άρθρου 17 παράγραφος 1 και 2 στις περιπτώσεις στις οποίες πληρούνται οι πρόσθετες προϋποθέσεις των στηλών 3 και 4 του παρόντος πίνακα. Πρόσθετες προϋποθέσεις σχετικά με τον τόπο προέλευσης των υδρόβιων ζώων που ανήκουν στα είδη τα οποία απαριθμούνται στη στήλη 2 Πρόσθετες προϋποθέσεις σχετικά με τον τόπο προορισμού των υδρόβιων ζώων που ανήκουν στα είδη τα οποία απαριθμούνται στη στήλη 2 Στήλη 1 Στήλη 2 Στήλη 3 Στήλη 4 Επιζωοτική νέκρωση του αιματοποιητικού Μαρμαροκυπρίνος (Aristichthys nobilis), χρυσόψαρο (Carassius auratus), πεταλούδα (C. carassius), κυπρίνος ή γριβάδι και σαζάνι (Cyprinus carpio), ασημοκυπρίνος (Hypophtalmichthys molitrix), πλατίτσα (Leuciscus spp), γόρδονος ή τσιρώνι (Rutilus rutilus), αγριοτσιρώνι/καραπλατίτσα/κοκκινοφτέρα (Scardinius erythrophthalmus), γλήνι (Tinca tinca) Καμία πρόσθετη προϋπόθεση Καμία πρόσθετη προϋπόθεση Επιζωοτικό ελκογόνο σύνδρομο Μαρμαροκυπρίνος (Aristichthys nobilis), χρυσόψαρο (Carassius auratus), πεταλούδα (C. carassius), κυπρίνος ή γριβάδι και σαζάνι (Cyprinus carpio), ασημοκυπρίνος (Hypophtalmichthys molitrix), πλατίτσα (Leuciscus spp), γόρδονος ή τσιρώνι (Rutilus rutilus), αγριοτσιρώνι/καραπλατίτσα/κοκκινοφτέρα (Scardinius erythrophthalmus), γλήνι (Tinca tinca) Καμία πρόσθετη προϋπόθεση Καμία πρόσθετη προϋπόθεση Μύδι του γλυκού νερού (Αnodontα cygneα), Καραβίδα ποταμίσια/καραβίδα ερυθρόποδη (Αstαcus αstacus) ποταμοκαραβίδα (Ραcifαstαcus leniusculus), αστακός (Procαmbarus clαrkii) Μόλυνση από Bonamia exitiosa Πορτογαλικό στρείδι (Crassostrea angulata), ιαπωνικό στρείδι (Crassostrea gigas), στρείδι της Βιργινίας (Crassostrea virginica) Τα υδρόβια ζώα που ανήκουν στα είδη τα οποία απαριθμούνται στη στήλη 2 θεωρούνται φορείς για την ασθένεια που παρατίθεται στη στήλη 1 μόνο αν προέρχονται από εκμετάλλευση ή περιοχή καλλιέργειας μαλακίων όπου υπάρχουν είδη ευπαθή στην εν λόγω ασθένεια. Τα υδρόβια ζώα που ανήκουν στα είδη τα οποία απαριθμούνται στη στήλη 2 θεωρούνται φορείς για την ασθένεια που παρατίθεται στη στήλη 1 μόνο αν προορίζονται για εκμετάλλευση ή περιοχή καλλιέργειας μαλακίων που διατηρείείδη ευπαθή στην εν λόγω ασθένεια.

12 L 337/52 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Στήλη 1 Στήλη 2 Στήλη 3 Στήλη 4 Μόλυνση από Perkinsus marinus Αστακογαρίδα/αστακός (Homarus gammarus), μαλακόστρακο βραχύουρο (Brachyura spp.), μπλε αστακός (Cherax destructor), γιγαντογαρίδα των γλυκών νερών (Macrobrachium rosenbergii), καραβίδα (Palinurus spp.), θαλασσινό καβούρι (Portunus puber), καβούρι του είδους «mud» (Scylla serrata), λευκή γαρίδα της Ινδίας (Penaeus indicus), γαρίδα Kuruma Ιαπωνίας (Penaeus japonicus), βασιλική γαρίδα ή καραμότα (Penaeus kerathurus), γαλάζιες γαρίδες Ειρηνικού (Penaeus stylirostris), λευκή γαρίδα του Ειρηνικού (Penaeus vannamei) Τα υδρόβια ζώα που ανήκουν στα είδη τα οποία απαριθμούνται στη στήλη 2 θεωρούνται φορείς για την ασθένεια που παρατίθεται στη στήλη 1 μόνο αν προέρχονται από εκμετάλλευση ή περιοχή καλλιέργειας μαλακίων όπου υπάρχουν είδη ευπαθή στην εν λόγω ασθένεια. Τα υδρόβια ζώα που ανήκουν στα είδη τα οποία απαριθμούνται στη στήλη 2 θεωρούνται φορείς για την ασθένεια που παρατίθεται στη στήλη 1 μόνο αν προορίζονται για εκμετάλλευση ή περιοχή καλλιέργειας μαλακίων που διατηρείείδη ευπαθή στην εν λόγω ασθένεια. Μόλυνση από Microcytos mackini Κανένα Άνευ αντικειμένου Άνευ αντικειμένου Σύνδρομο Taura Penshells (Atrina spp.), βούκινο (Buccinum undatum), πορτογαλικό στρείδι (Crassostrea angulata), κυδώνι (Cerastoderma edule), ιαπωνικό στρείδι (Crassostrea gigas), στρείδι της Βιργινίας (Crassostrea virginica), τελίνα/φασολάκι/ κίτρινο κοχύλι (Donax trunculus), Ezo abalone (Haliotis discus hannai), αμπαλόνι ή αυτίτης θάλασσας (Haliotis tuberculata), λιττορίνη/σάλιαγκος της θάλασσας (Littorina littorea), σκληρή γυαλιστερή (Mercenaria mercenaria), γιαπωνέζικη αχιβάδα (Meretrix lusoria), αμμοκοχύλι (Mya arenaria), μύδι Ατλαντικού (Mytilus edulis), μύδι Προβηγκίας (Mytilus galloprovincialis), χταπόδι (Octopus vulgaris), στρείδι (Ostrea edulis), χτένι (Pecten maximus), κυδώνι/χάβαρο (Ruditapes decussatus), κυδώνι της Ιαπωνίας (Ruditapes philippinarum), σουπιά (Sepia officinalis), στρόμβος (Strombus spp.), European aurora venus clam (Venerupis aurea), αχυβάδα (Venerupis pullastra), σκληρό κυδώνι (Venus verrucosa) Τα υδρόβια ζώα που ανήκουν στα είδη τα οποία απαριθμούνται στη στήλη 2 θεωρούνται φορείς για την ασθένεια που παρατίθεται στη στήλη 1 μόνο αν προέρχονται από εκμετάλλευση όπου υπάρχουν είδη ευπαθή στην εν λόγω ασθένεια. Τα υδρόβια ζώα που ανήκουν στα είδη τα οποία απαριθμούνται στη στήλη 2 θεωρούνται φορείς για την ασθένεια που παρατίθεται στη στήλη 1 μόνο αν προορίζονται για εκμετάλλευση που διατηρείείδη ευπαθή στην εν λόγω ασθένεια. Αστακογαρίδα/αστακός (Homarus gammarus), μαλακόστρακα βραχύουρα (Brachyura spp.), μπλε αστακός (Cherax destructor), γιγαντογαρίδα των γλυκών νερών (Macrobrachium rosenbergii), καραβίδα (Palinurus spp.), θαλασσινό καβούρι (Portunus puber), καβούρι του είδους «mud» (Scylla serrata), λευκή γαρίδα της Ινδίας (Penaeus indicus), γαρίδα Kuruma Ιαπωνίας (Penaeus japonicus), βασιλική γαρίδα ή καραμότα (Penaeus kerathurus). Σύνδρομο της κίτρινης κεφαλής Penshells (Atrina spp.), βούκινο (Buccinum undatum), πορτογαλικό στρείδι (Crassostrea angulata), κυδώνι (Cerastoderma edule), ιαπωνικό στρείδι (Crassostrea gigas), στρείδι της Βιργινίας (Crassostrea virginica), τελίνα/φασολάκι/ κίτρινο κοχύλι (Donax trunculus), Ezo abalone (Haliotis discus hannai), αμπαλόνι ή αυτίτης θάλασσας (Haliotis tuberculata), λιττορίνη/σάλιαγκος της θάλασσας (Littorina littorea), σκληρή γυαλιστερή (Mercenaria mercenaria), γιαπωνέζικη αχιβάδα (Meretrix lusoria), αμμοκοχύλι (Mya arenaria), μύδι Ατλαντικού (Mytilus edulis), μύδι Προβηγκίας (Mytilus galloprovincialis), χταπόδι (Octopus vulgaris), στρείδι (Ostrea edulis), χτένι (Pecten maximus), κυδώνι/χάβαρο (Ruditapes decussatus), κυδώνι της Ιαπωνίας (Ruditapes philippinarum), σουπιά (Sepia officinalis), στρόμβος (Strombus spp.), European aurora venus clam (Venerupis aurea), αχυβάδα (Venerupis pullastra), σκληρό κυδώνι (Venus verrucosa) Τα υδρόβια ζώα που ανήκουν στα είδη τα οποία απαριθμούνται στη στήλη 2 θεωρούνται φορείς για την ασθένεια που παρατίθεται στη στήλη 1 μόνο αν προέρχονται από εκμετάλλευση όπου υπάρχουν είδη ευπαθή στην εν λόγω ασθένεια. Καμία πρόσθετη προϋπόθεση σε σχέση με τον τόπο προορισμού.

13 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 337/53 Στήλη 1 Στήλη 2 Στήλη 3 Στήλη 4 Λοιμώδης αιμορραγική σηψαιμία (VHS) Ακιπήσιος/μουρούνα (Huso huso), ξυρύχι Δούναβη (Acipenser gueldenstaedtii), Οξύρυγχος Sterlet (Acipenser ruthenus), αστροξυρύχι/στουριόνι (Acipenser stellatus), μουρούνα/μυρσίνη/ξυρύχι/στουριόνι (Acipenser sturio), οξύρυγχος Σιβηρίας (Acipenser Baerii) Τα υδρόβια ζώα που ανήκουν στα είδη τα οποία απαριθμούνται στη στήλη 2 θεωρούνται φορείς για την ασθένεια που παρατίθεται στη στήλη 1 μόνο αν προέρχονται από εκμετάλλευση ή ποτάμια λεκάνη όπου υπάρχουν είδη ευπαθή στην εν λόγω ασθένεια. Τα υδρόβια ζώα που ανήκουν στα είδη τα οποία απαριθμούνται στη στήλη 2 θεωρούνται φορείς για την ασθένεια που παρατίθεται στη στήλη 1 μόνο αν προορίζονται για εκμετάλλευση που διατηρείείδη ευπαθή στην εν λόγω ασθένεια. Μαρμαροκυπρίνος (Aristichthys nobilis), χρυσόψαρο (Carassius auratus), πεταλούδα (C. carassius), κυπρίνος ή γριβάδι και σαζάνι (Cyprinus carpio), ασημοκυπρίνος (Hypophtalmichthys molitrix), πλατίτσα (Leuciscus spp), γόρδονος ή τσιρώνι (Rutilus rutilus), αγριοτσιρώνι/καραπλατίτσα/κοκκινοφτέρα (Scardinius erythrophthalmus), γλήνι (Tinca tinca) Κλαρίας (Clarias gariepinus), ζούρνα/τούρνα (Esox lucius), γατόψαρο (Ictalurus spp.), γατόψαρο (Ameiurus melas), γατόψαρο (Ictalurus punctatus), γατόψαρο (Pangasius pangasius), ποταμολαύρακο (Sander lucioperca), γιαγίνι/ γουλιανός (Silurus glanis) Τα υδρόβια ζώα που ανήκουν στα είδη τα οποία απαριθμούνται στη στήλη 2 θεωρούνται φορείς για την ασθένεια που παρατίθεται στη στήλη 1 μόνο αν προέρχονται από εκμετάλλευση όπου υπάρχουν είδη ευπαθή στην εν λόγω ασθένεια. Τα υδρόβια ζώα που ανήκουν στα είδη τα οποία απαριθμούνται στη στήλη 2 θεωρούνται φορείς για την ασθένεια που παρατίθεται στη στήλη 1 μόνο αν προορίζονται για εκμετάλλευση που διατηρείείδη ευπαθή στην εν λόγω ασθένεια. Λαυράκι/λαυρακόπουλο (Dicentrarchus labrax), γραμμωτό λαυράκι (Morone chrysops x M. saxatilis), γομβύλι/ κέφαλος (Mugil cephalus), στικτομυλοκόπι (Sciaenops ocellatus), κρανιός/μαγιάτικο (Argyrosomus regius), μυλοκόπι/παντελής (Umbrina cirrosa), τόνος (Thunnus spp.), όρκυνος/γλουπέας/γόφος/γοφός/κόπανος/μαγιάτικο/ ορτσίνι/τόνος (Thunnus thynnus), σφυρίδα (Epinephelus aeneus), ροφός (Epinephelus marginatus), γλώσσα Σενεγάλης (Solea senegalensis), γλώσσα (Solea solea), λεθρίνι/λυθρίνι (Pagellus erythrinus), συναγρίδα/συναγρίδι (Dentex dentex), καμπανάρα/κοτσί (Sparus aurata), σαργός/χαρακίδα (Diplodus sargus), κεφαλάς (Pagellus bogaraveo), κεφαλάς (Pagrus major), Diplodus vulgaris, μυτάκι/ούαινα/ούγαινα/σουβλομάτης/χιώνα (Diplodus puntazzo), αυλίας/κακαρέλλος/καμπανάς/καραγκιόζης/κραχατζής (Diplodus vulgaris), μερτζάνι/φαγγρί/φαγγρόπουλο (Pagrus pagrus) Τιλάπια spp (Oreochromis) Μολυσματική νέκρωση του αιματοποιητικού (IHN) Ακιπήσιος/μουρούνα (Huso huso), ξυρύχι Δούναβη (Acipenser gueldenstaedtii), Οξύρυγχος Sterlet (Acipenser ruthenus), αστροξυρύχι/στουριόνι (Acipenser stellatus), μουρούνα/μυρσίνη/ξυρύχι/στουριόνι (Acipenser sturio), οξύρυγχος Σιβηρίας (Acipenser Baerii) Μαρμαροκυπρίνος (Aristichthys nobilis), χρυσόψαρο (Carassius auratus), πεταλούδα (C. carassius), κυπρίνος ή γριβάδι και σαζάνι (Cyprinus carpio), ασημοκυπρίνος (Hypophtalmichthys molitrix), πλατίτσα (Leuciscus spp), γόρδονος ή τσιρώνι (Rutilus rutilus), αγριοτσιρώνι/καραπλατίτσα/κοκκινοφτέρα (Scardinius erythrophthalmus), γλήνι (Tinca tinca) Τα υδρόβια ζώα που ανήκουν στα είδη τα οποία απαριθμούνται στη στήλη 2 θεωρούνται φορείς για την ασθένεια που παρατίθεται στη στήλη 1 μόνο αν προέρχονται από εκμετάλλευση όπου υπάρχουν είδη ευπαθή στην εν λόγω ασθένεια. Τα υδρόβια ζώα που ανήκουν στα είδη τα οποία απαριθμούνται στη στήλη 2 θεωρούνται φορείς για την ασθένεια που παρατίθεται στη στήλη 1 μόνο αν προορίζονται για εκμετάλλευση που διατηρείείδη ευπαθή στην εν λόγω ασθένεια. Κλαρίας (Clarias gariepinus), γατόψαρο (Ictalurus spp.), γατόψαρο (Ameiurus melas), γατόψαρο (Ictalurus punctatus), γατόψαρο (Pangasius pangasius), ποταμολαύρακο perch (Sander lucioperca), γιαγίνι/γουλιανός (Silurus glanis) Ιππόγλωσσο Ατλαντικού (Hippoglossus hippoglossus), κοινός ή ευρωπαϊκός πλάτιχθυς (Platichthys flesus), γάδος Ατλαντικού (Gadus morhua), μπακαλιάρος (Melanogrammus aeglefinus) Καραβίδα ποταμίσια/καραβίδα ερυθρόποδη (Astacus astacus), ποταμοκαραβίδα (Pacifastacus leniusculus), αστακός (Procambarus clarkii)

14 L 337/54 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Στήλη 1 Στήλη 2 Στήλη 3 Στήλη 4 Ιός του έρπητα του ψαριού σαζάνι (νόσος KHV) Κανένα Άνευ αντικειμένου Άνευ αντικειμένου Λοιμώδης αναιμία του σολομού (ISA) Κανένα Άνευ αντικειμένου Άνευ αντικειμένου Μόλυνση από Marteilia refringens Κυδώνι (Cerastoderma edule), τελίνα/φασολάκι/κίτρινο κοχύλι (Donax trunculus,) αμμοκοχύλι (Mya arenaria), σκληρή γυαλιστερή (Mercenaria mercenaria), γιαπωνέζικη αχιβάδα (Meretrix lusoria), κυδώνι/χάβαρο (Ruditapes decussatus), κυδώνι της Ιαπωνίας (Ruditapes philippinarum), European aurora venus clam (Venerupis aurea), αχυβάδα (Venerupis pullastra), σκληρό κυδώνι (Venus verrucosa) Τα υδρόβια ζώα που ανήκουν στα είδη τα οποία απαριθμούνται στη στήλη 2 θεωρούνται φορείς για την ασθένεια που παρατίθεται στη στήλη 1 μόνο αν προέρχονται από εκμετάλλευση ή περιοχή καλλιέργειας μαλακίων όπου υπάρχουν είδη ευπαθή στην εν λόγω ασθένεια. Τα υδρόβια ζώα που ανήκουν στα είδη τα οποία απαριθμούνται στη στήλη 2 θεωρούνται φορείς για την ασθένεια που παρατίθεται στη στήλη 1 μόνο αν προορίζονται για εκμετάλλευση που διατηρείείδη ευπαθή στην εν λόγω ασθένεια. Μόλυνση από Bonamia ostreae Κυδώνι (Cerastoderma edule), τελίνα/φασολάκι/κίτρινο κοχύλι (Donax trunculus,) αμμοκοχύλι (Mya arenaria), σκληρή γυαλιστερή (Mercenaria mercenaria), γιαπωνέζικη αχιβάδα (Meretrix lusoria), κυδώνι/χάβαρο (Ruditapes decussatus), κυδώνι της Ιαπωνίας (Ruditapes philippinarum), European aurora venus clam (Venerupis aurea), αχυβάδα (Venerupis pullastra), σκληρό κυδώνι (Venus verrucosa) Χτένι (Pecten maximus) Τα υδρόβια ζώα που ανήκουν στα είδη τα οποία απαριθμούνται στη στήλη 2 θεωρούνται φορείς για την ασθένεια που παρατίθεται στη στήλη 1 μόνο αν προέρχονται από εκμετάλλευση ή περιοχή καλλιέργειας μαλακίων όπου υπάρχουν είδη ευπαθή στην εν λόγω ασθένεια. Τα υδρόβια ζώα που ανήκουν στα είδη τα οποία απαριθμούνται στη στήλη 2 θεωρούνται φορείς για την ασθένεια που παρατίθεται στη στήλη 1 μόνο αν προορίζονται για εκμετάλλευση ή περιοχή καλλιέργειας μαλακίων που διατηρείείδη ευπαθή στην εν λόγω ασθένεια. Σύνδρομο των λευκών κηλίδων Penshells (Atrina spp.), βούκινο (Buccinum undatum), πορτογαλικό στρείδι (Crassostrea angulata), κυδώνι (Cerastoderma edule), ιαπωνικό στρείδι (Crassostrea gigas), στρείδι της Βιργινίας (Crassostrea virginica), τελίνα/φασολάκι/ κίτρινο κοχύλι (Donax trunculus), Ezo abalone (Haliotis discus hannai), αμπαλόνι ή αυτίτης θάλασσας (Haliotis tuberculata), λιττορίνη/σάλιαγκος της θάλασσας (Littorina littorea), σκληρή γυαλιστερή (Mercenaria mercenaria), γιαπωνέζικη αχιβάδα (Meretrix lusoria), αμμοκοχύλι (Mya arenaria), μύδι Ατλαντικού (Mytilus edulis), μύδι Προβηγκίας (Mytilus galloprovincialis), χταπόδι (Octopus vulgaris), στρείδι (Ostrea edulis), χτένι (Pecten maximus), κυδώνι/χάβαρο (Ruditapes decussatus), κυδώνι της Ιαπωνίας (Ruditapes philippinarum), σουπιά (Sepia officinalis), στρόμβος (Strombus spp.), European aurora venus clam (Venerupis aurea), αχυβάδα (Venerupis pullastra), σκληρό κυδώνι (Venus verrucosa) Τα υδρόβια ζώα που ανήκουν στα είδη τα οποία απαριθμούνται στη στήλη 2 θεωρούνται φορείς για την ασθένεια που παρατίθεται στη στήλη 1 μόνο αν προέρχονται από εκμετάλλευση όπου υπάρχουν είδη ευπαθή στην εν λόγω ασθένεια. Τα υδρόβια ζώα που ανήκουν στα είδη τα οποία απαριθμούνται στη στήλη 2 θεωρούνται φορείς για την ασθένεια που παρατίθεται στη στήλη 1 μόνο αν προορίζονται για εκμετάλλευση που διατηρείείδη ευπαθή στην εν λόγω ασθένεια.

15 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 337/55 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΜΕΡΟΣ A Υπόδειγμα υγειονομικού πιστοποιητικού ζώων για τη διάθεση στην αγορά ζώων υδατοκαλλιέργειας που προορίζονται για καλλιέργεια, περιοχές μετεγκατάστασης, εγκαταστάσεις ψυχαγωγικής αλιείας, ανοικτές διακοσμητικές εγκαταστάσεις και εμπλουτισμό

16 L 337/56 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

17 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 337/57

18 L 337/58 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

19 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 337/59 ΜΕΡΟΣ B Υπόδειγμα υγειονομικού πιστοποιητικού ζώων για τη διάθεση στην αγορά ζώων υδατοκαλλιέργειας ή προϊόντων τους που προορίζονται για περαιτέρω μεταποίηση, κέντρα καθαρισμού, κέντρα αποστολής ή παρόμοιες επιχειρήσεις πριν από την ανθρώπινη κατανάλωση

20 L 337/60 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 6.11.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 306/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1012/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Νοεμβρίου 2012 για την τροποποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

L 57/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.3.2011

L 57/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.3.2011 L 57/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.3.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 202/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Μαρτίου 2011 περί τροποποίησης του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.9.2015 L 234/19 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/1500 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Σεπτεμβρίου 2015 για ορισμένα προστατευτικά μέτρα κατά της οζώδους δερματίτιδας στην Ελλάδα και για την κατάργηση της εκτελεστικής

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2011R0142 EL 19.08.2011 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 142/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Φεβρουαρίου 2011 για την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.3.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 225/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του παραρτήματος II

Διαβάστε περισσότερα

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 29-12-05 4245/Α ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα: Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων Εδώ και μερικά χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται πάνω στην εναρμόνιση της

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Το άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2076/2005 της

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Το άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2076/2005 της L 277/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.10.2008 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1020/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Οκτωβρίου 2008 για τροποποίηση των παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.6.2015 L 161/9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουνίου 2015 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 όσον αφορά τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα μολύβδου σε ορισμένα τρόφιμα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/14 16.5.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 501/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 ο οποίος συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (4) Τα απορρίμματα πλαστικών συσκευασιών ενδέχεται να περιέχουν

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (4) Τα απορρίμματα πλαστικών συσκευασιών ενδέχεται να περιέχουν 28.3.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 86/9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 282/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Μαρτίου 2008 για τα υλικά και αντικείμενα από ανακυκλωμένο πλαστικό τα οποία προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006 L 396/854 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.12.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Δεκεμβρίου 2006 για την τροποποίηση της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 366/20 EL 20.12.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1371/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2014 για την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1031/2014 σχετικά με τη

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.6.2014 L 168/55 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 611/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 48/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.2.2013 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Φεβρουαρίου 2013 για την εφαρμογή συντονισμένου προγράμματος με σκοπό να διαγνωστεί η συχνότητα δόλιων

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγή... 13

Περιεχόμενα. Εισαγωγή... 13 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Καλλιέργειες υδρόβιων φυτικών ειδών... 15 1.1. Laminaria japonica... 15 1.1.1 Βιολογικά χαρακτηριστικά... 16 1.1.2 Βιολογία... 16 1.1.3 Μέθοδοι καλλιέργειας... 18

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004R0917 EL 19.07.2007 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 917/2004 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2004 για λεπτομέρειες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 21.8.2013

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 21.8.2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.8.2013 C(2013) 5405 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21.8.2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2008L0073 EL 03.09.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2008/73/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Ιουλίου 2008 για την απλούστευση των διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

United States Food Safety and Washington, DC Department of Inspection Service 20250 Agriculture

United States Food Safety and Washington, DC Department of Inspection Service 20250 Agriculture Υπόδειγμα υγειονομικού για τη διαμετακόμιση μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή την αποθήκευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση σύνθετων προϊόντων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση : Ι.1 Αποστολέας Κτηνιατρικό πιστοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

1.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 86/7

1.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 86/7 1.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 86/7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 276/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 31ης Μαρτίου 2010 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού

Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού Οδηγία 2014/63/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/110/ΕΚ του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R2023 EL 17.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2023/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004R0854 EL 01.11.2009 005.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΚ) αριθ. 854/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, της 29ης Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος I: Λεπτομέρειες σχετικά με το παρουσιαζόμενο φορτίο αποστολής. Πιστοποιητικό ενδοκοινοτικού εμπορίου

Μέρος I: Λεπτομέρειες σχετικά με το παρουσιαζόμενο φορτίο αποστολής. Πιστοποιητικό ενδοκοινοτικού εμπορίου Μέρος I: Λεπτομέρειες σχετικά με το παρουσιαζόμενο φορτίο αποστολής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ I.1. Αποστολέας Χώρα I.5. Παραλήπτης Χώρα Πιστοποιητικό ενδοκοινοτικού εμπορίου I.2. Αριθμός Αναφοράς του Πιστοποιητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΒ-3Τ7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ: Α

ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΒ-3Τ7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ: Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ: Α Ταχ. Δ/νση: Αχαρνών 2 Ταχ. Κώδικας: 101 76 Πληροφορίες: Μ. Γιαννιού Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 15 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 19 Τροποποίηση του Π.δ. 184/1996 «Όροι υγειονομικού ελέγ χου που διέπουν

Διαβάστε περισσότερα

L 92/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 3.4.2008

L 92/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 3.4.2008 L 92/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 3.4.2008 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 308/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Απριλίου 2008 για τον καθορισμό, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 392/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.8.2014 L 248/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 913/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Αυγούστου 2014 σχετικά με τη θέσπιση προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2003 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1664/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 6ης Νοεμβρίου 2006

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1664/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 6ης Νοεμβρίου 2006 18.11.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 320/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1664/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2006 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2074/2005 σχετικά με μέτρα

Διαβάστε περισσότερα

C:\Users\User\Documents\Τμήμα Β\Ιαπωνία Ραδιενέργεια\Έλεγχος Εισαγωγών Για Ραδιενέργεια.Docx\ιγ

C:\Users\User\Documents\Τμήμα Β\Ιαπωνία Ραδιενέργεια\Έλεγχος Εισαγωγών Για Ραδιενέργεια.Docx\ιγ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 23/05/2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ. 30/003/491 & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 1) Τι είναι τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας; 2) Ποια είναι η νομοθεσία για τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας;

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 1) Τι είναι τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας; 2) Ποια είναι η νομοθεσία για τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας; ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ. ΠΗΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ : ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. (ΟΠΕΓΕΠ)- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

10.10.2002 Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 273/1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

10.10.2002 Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 273/1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 10.10.2002 Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 273/1 Ι (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της3

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΛΟΥΠΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10615 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 18 Απριλίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74362/5340/05 Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις δι ατάξεις της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2008R1235 EL 01.04.2013 006.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 44/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.2.2011

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 44/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.2.2011 L 44/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.2.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 143/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Φεβρουαρίου 2011 για την τροποποίηση του παραρτήματος XIV του κανονισμού 1907/2006

Διαβάστε περισσότερα

Συντοµευµένη απόδοση

Συντοµευµένη απόδοση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Πολιτική ελέγχου της αλιείας Απόσπασµα από το Εγχειρίδιο για την πρακτική εφαρµογή του κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

«Παραγωγή ασφαλών και υγιεινών προϊόντων»

«Παραγωγή ασφαλών και υγιεινών προϊόντων» 2η Διεθνής Έκθεση Τροφίμων & Ποτών FOOD EXPO GREECE Γαλακτοκομία Τυροκομία: η επόμενη 10ετία Κυριακή 15 Μαρτίου 2015 «Παραγωγή ασφαλών και υγιεινών προϊόντων» ΠΕΞΑΡΑ Ε.-ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ,M.Sc. Π.Δ.Α-Τμήμα Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τομέα της ασφάλειας και της συμμόρφωσης των προϊόντων.

Κατευθυντήριες γραμμές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τομέα της ασφάλειας και της συμμόρφωσης των προϊόντων. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Ασφάλεια, διευκόλυνση των συναλλαγών και διεθνής συντονισμός Προστασία των πολιτών και άσκηση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4408, 11.10.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4408, 11.10.2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4408, 11.10.2013 Ν. 122(Ι)/2013 122(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1662/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 6ης Νοεμβρίου 2006

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1662/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 6ης Νοεμβρίου 2006 18.11.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 320/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1662/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2006 για τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1379/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 9ης Δεκεμβρίου 2013.

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1379/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 9ης Δεκεμβρίου 2013. 28.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 354/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1379/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 11ης Δεκεμβρίου 2013 για

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα, 13-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 4230/128327 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΦΕΚ: 2897/τ. Β / 29-10-2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.Δ. Τμήμα: Δημοσίων & Ιδιωτικών Επενδύσεων Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων Ευρωπαϊκή Νομοθεσία Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων Κανονισμός 178/2002 Περιεχόμενο Γενικές Αρχές Ασφάλειας Τροφίμων και Ζωοτροφών Ίδρυση Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων Τι Αφορά Όλαταστάδιατηςπαραγωγής,

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων και ολοκληρωμένης διαχείρισης. Γιώργος Κράββας Δ/ντης Agrisystems Γραφείο Θεσσαλονίκης

Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων και ολοκληρωμένης διαχείρισης. Γιώργος Κράββας Δ/ντης Agrisystems Γραφείο Θεσσαλονίκης Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων και ολοκληρωμένης διαχείρισης Γιώργος Κράββας Δ/ντης Agrisystems Γραφείο Θεσσαλονίκης Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων Αρχή Εποπτείας: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 126 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 58ο έτος 21 Μαΐου 2015 Περιεχόμενα I Νομοθετικές πράξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Κανονισμός (ΕΕ) 2015/779 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων Χρίστος Λενή Χρίστου Λειτουργός Υγειονομικών Υπηρεσιών Υπουργείο Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

L 103/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 12.4.2013

L 103/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 12.4.2013 L 103/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 12.4.2013 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2011, για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.2.2014 COM(2014) 5 final 2014/0032 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τους ζωοτεχνικούς και γενεαλογικούς όρους που εφαρμόζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα 5/ 08 /2009 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ: Δ.ΥΓ2/ 105452 ΠΡΟΣ : Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1269 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 46 16 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 27. Kαθορισμός κανόνων διενέργειας επισκοπήσεων για την αναγνώριση προστατευόμενων

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2005R0396 EL 22.02.2006 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 396/2005 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2015 EL L 86/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/534 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Μαρτίου 2015 για την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση (ΕΚΤ/2015/13) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 9656 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί. Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής

Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί. Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Οι Νέοι Κανονισμοί 178/2003 από 01/01/2005 Ιχνηλασιμότητα 852/2004 από 01/01/2006 αντικαθιστά την 93/43/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 13/7 /2015. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Σχετ: 39163

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 13/7 /2015. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Σχετ: 39163 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 13/7 /2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & Αριθμ. Πρωτ. Γ1β/Γ.Π/38006 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Σχετ: 39163 Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

20.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 347/865

20.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 347/865 20.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 347/865 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1310/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17 Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με τη θέσπιση ορισμένων μεταβατικών

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2014) 1449 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2014) 1449 final. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 12 Μαρτίου 2014 (OR. en) 7654/14 AGRI 209 AGRIFIN 36 AGRIORG 41 DELACT 59 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ: Η δραστηριότητα

ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ: Η δραστηριότητα ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ & ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΣΤΡΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ & ΤΗΝ ΟΣΤΡΑΚΟΑΛΙΕΙΑ ΣΤΡΑΤΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ Alpha MENTOR - ΝΕΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ: Η δραστηριότητα Υψηλής Υψηλό τονάζ ποιότητας αλιεύματα Συμβατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1. Ο παρών Κανονισμός συμπληρώνει τον Κανονισμό Πιστοποίησης της QMSCERT και αφορά τις επιχειρήσεις ζωικής παραγωγής και τις μελισσοκομικές επιχειρήσεις. 2. Οι Επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

L 94/16 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.3.2012

L 94/16 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.3.2012 L 94/16 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.3.2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 259/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο Ο παρών Κανονισμός αναφέρεται στη χρήση σημάτων τα οποία χορηγεί η a Cert A.E. σε επιχειρήσεις για την επισήμανση και τη διαφήμιση των πιστοποιημένων προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Γεν. Γραμματεία Φορολογικών ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ

Γεν. Γραμματεία Φορολογικών ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ Αθήνα, 31/10/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ A.Π.: οικ.12044/2ηδκβπ662/φ.24 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Προς: Υπουργείο Οικονομικών 1 η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Γεν. Γραμματεία Φορολογικών

Διαβάστε περισσότερα

CLP ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1272/2008/ΕΚ

CLP ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1272/2008/ΕΚ CLP ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1272/2008/ΕΚ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ - ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Δρ. Δήμητρα Δανιήλ Προϊσταμένη της Δ/νσης Περιβάλλοντος Διημερίδα CLP - REACH. Αθήνα 30.11 1.12.2010 1 Τi είναι ο Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 20.04.2001 COM(2001)216 τελικό Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 2000/532/ΕΚ της Επιτροπής όσον αφορά τον κατάλογο αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση Συνέπειες νομοθετικό πλαίσιο, (Εθνικό Κοινοτικό) Το ΕΘΝΙΚΟ και ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ νοµοθετικό πλαίσιο. I. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Α. Ο Ν. 2859/2000, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 4336/2015 και

Διαβάστε περισσότερα

L 71/42 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.3.2012

L 71/42 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.3.2012 L 71/42 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.3.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 203/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 Διαδικασία κατάθεσης αίτησης στον ΟΒΙ για εξάμηνη παράταση της διάρκειας ισχύος του συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για παιδιατρικά φάρμακα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Ιουλίου 1991 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων (91/414/ΕΟΚ)

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Ιουλίου 1991 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων (91/414/ΕΟΚ) 1991L0414 EL 01.12.2005 014.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Ιουλίου 1991 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 177/34 17.6.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 643/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουνίου 2014 για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά την υποβολή αναφορών σχετικά με τις εθνικές

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.5.2014 L 145/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 499/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

Οδικές μεταφορές: διεθνείς μεταφορές και ενδομεταφορές

Οδικές μεταφορές: διεθνείς μεταφορές και ενδομεταφορές Οδικές μεταφορές: διεθνείς μεταφορές και ενδομεταφορές Μετά από την έγκριση διαφόρων ευρωπαϊκών νομοθετικών πράξεων, τόσο οι διεθνείς οδικές μεταφορές όσο και οι εμπορευματικές και επιβατικές ενδομεταφορές

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10179 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» για στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

L 314/50 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.12.2009

L 314/50 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.12.2009 L 314/50 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.12.2009 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1174/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Νοεμβρίου 2009 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής των άρθρων 34α και 37 του κανονισμού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Αγγελική Χατζοπούλου, Κτηνίατρος Διεύθυνση Αγ. Οικ. & Κτηνιατρικής Π.Ε. ΑΝ. Αττικής Τμήμα Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας

Αγγελική Χατζοπούλου, Κτηνίατρος Διεύθυνση Αγ. Οικ. & Κτηνιατρικής Π.Ε. ΑΝ. Αττικής Τμήμα Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας Αγγελική Χατζοπούλου, Κτηνίατρος Διεύθυνση Αγ. Οικ. & Κτηνιατρικής Π.Ε. ΑΝ. Αττικής Τμήμα Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Η υψηλότερη δυνατή προστασία για τα παιδιά. Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιχειρήσεις και Βιομηχανία

Η υψηλότερη δυνατή προστασία για τα παιδιά. Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιχειρήσεις και Βιομηχανία ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Η υψηλότερη δυνατή προστασία για τα παιδιά Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιχειρήσεις και Βιομηχανία Fotolia Orange Tuesday Υπάρχουν περίπου 80 εκατομμύρια παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΥΘ. ΚΑΡΑΟΥΛΗ Πολ. Μηχανικός ΕΜΠ, ΜSc Υγιεινολόγος Μηχ. EPFL, Lausanne ΜSc Υγιεινής & Ασφάλειας Εργασίας RWTH- Aachen Πρ/μένη Δ/νσης Δημόσιας Υγείας Υπ. Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) L 77/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 206/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Μαρτίου 2009 σχετικά με την εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7

14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7 14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1330/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Σεπτεμβρίου 2007 σχετικά με τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής για τη διάδοση στα ενδιαφερόμενα

Διαβάστε περισσότερα

τρόφιμα (EE L 404 της 30.12.2006, σ. 9), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

τρόφιμα (EE L 404 της 30.12.2006, σ. 9), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 4 Μαρτίου 2010 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ 3004237/306 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΡΟΣ: Π.Δ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ολοκληρωμένη Προσέγγιση για την Ασφάλεια των τροφίμων food safety from farm to fork

ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ολοκληρωμένη Προσέγγιση για την Ασφάλεια των τροφίμων food safety from farm to fork ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ολοκληρωμένη Προσέγγιση για την Ασφάλεια των τροφίμων food safety from farm to fork Δρ. Κων/νος Μπαρμπέρης Προϊστάμενος Δ/νσης Εργαστηριακών

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R1831 EL 01.09.2010 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 649/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 26ης Ιουνίου 2012.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 649/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 26ης Ιουνίου 2012. L 201/60 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 27.7.2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 649/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 4ης Ιουλίου 2012 σχετικά με τις εξαγωγές και εισαγωγές επικίνδυνων

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2015) 3706 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2015) 3706 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Ιουνίου 2015 (OR. en) 9431/15 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: AGRI 295 AGRISTR 40 AGRIFIN 51 DELACT

Διαβάστε περισσότερα

M9 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1202/95 της Επιτροπής της 29ης Μαΐου 1995 L 119 11 30.5.1995

M9 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1202/95 της Επιτροπής της 29ης Μαΐου 1995 L 119 11 30.5.1995 1991R2092 EL 06.05.2006 026.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 24ης Ιουνίου 1991 περί του βιολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Πληροφορίες που πρέπει να περιλαµβάνονται στο έντυπο της αίτησης για τα πιστοποιητικά ασφαλείας του µέρους A και του µέρους B ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν έντυπο αίτησης προορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ένωση, 2010 Επιτρέπεται η αναπαραγωγή με αναφορά της πηγής.

Ευρωπαϊκή Ένωση, 2010 Επιτρέπεται η αναπαραγωγή με αναφορά της πηγής. Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για την κατανόηση ορισμένων διατάξεων ευελιξίας που προβλέπονται στη δέσμη μέτρων όσον αφορά την υγιεινή Συχνές ερωτήσεις Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 23.07.2001 COM(2001) 418 τελικό 2001/0166 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε το δείκτη κόστους εργασίας (υποβληθείσα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2008

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 18.12.2008 E(2008)8866 ΜΗ ΗΜΟΣΙΕΥΣΙΜΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2008 για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας δυνάµει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 726/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2013

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2013 ΚΩΔ.ΑΡΧΕΙΟΥ 301.21 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ Γ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αρ. Πρωτ.: Δ17Γ5002426ΕΞ2013 ΔΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ, ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: (α) «Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εξέταση Ιεραρχικών Προσφυγών κατά της υπ αριθμ. 37224/26-03-2015 απόφασης του Προέδρου του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

ΘΕΜΑ: Εξέταση Ιεραρχικών Προσφυγών κατά της υπ αριθμ. 37224/26-03-2015 απόφασης του Προέδρου του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΔΑ: ΩΧ4Ν465ΦΘΗ-0ΛΡ Αθήνα, 06/05/2015 Αριθ. Πρωτ.: 2436 ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΔ ΘΕΜΑ: Εξέταση Ιεραρχικών Προσφυγών

Διαβάστε περισσότερα