Πξνο : Πρόεδρο Κενηρική Πολιηική Επιηροπή και Εκηελεζηική Γραμμαηεία ηοσ ΥΡΙΖΑ Ε.Κ.Μ. Αξ. Πξση. 0450/ Αζήλα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πξνο : Πρόεδρο Κενηρική Πολιηική Επιηροπή και Εκηελεζηική Γραμμαηεία ηοσ ΥΡΙΖΑ Ε.Κ.Μ. Αξ. Πξση. 0450/3.6.14 Αζήλα 03.06.2014"

Transcript

1 Παλειιαδηθή Φηινδσηθή θαη Πεξηβαιινληηθή Οκνζπνλδία (Π.Φ.Π.Ο) & Παλειιαδηθή πληνληζηηθή Δπηηξνπή Εσνθηιηθώλ σκαηείσλ (Π..Δ.Ε.) Λύθηνπ 7 Ζξάθιεην Κξήηεο, Σ.Κ Σει https://www.facebook.com/pfpomospondia Πξνο : Πρόεδρο Κενηρική Πολιηική Επιηροπή και Εκηελεζηική Γραμμαηεία ηοσ ΥΡΙΖΑ Ε.Κ.Μ. Αξ. Πξση. 0450/ Αζήλα Θέκα: ΣΥΡΙΖΑ :σπέρ ηοσ αιμαηοβαμμένοσ εμπορίοσ ηης γούνας; Κύξηνη, Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξνεθινγηθήο πεξηόδνπ ν ΣΥΡΘΖΑ Καζηνξηάο εμέθξαζε ζέζεηο ππέξ ηνπ αηκαηνβακκέλνπ εκπνξίνπ ηεο γνύλαο, όπσο βέβαηα θαη ηα πξώελ κεγάια θόκκαηα ηεο ζπγθπβέξλεζεο θαζώο θαη άιια κηθξόηεξα. Θεσξνύκε όκσο, όηη ν θόζκνο πνπ ζαο ςήθηζε θαη ζαο έδσζε ηελ πξσηηά, αλάκεζα δε ζε απηόλ θαη ρηιηάδεο πνιίηεο πνπ αζρνινύληαη κε ηελ πξνζηαζία θαη ηα δηθαηώκαηα ησλ Ζώσλ, πεξίκελε θαη πεξηκέλεη ηελ πνηνηηθή δηαθνξά από ηελ Ρηδνζπαζηηθή Αξηζηεξά, όπσο ραξαθηεξίδεηε ην θόκκα ζαο. Δελ είλαη ε πξώηε θνξά πνπ ε αλσηέξσ νξγάλσζή ζαο πξνβαίλεη ζε ηέηνηεο δειώζεηο θαζώο,αλ αλαηξέμνπκε ζην παξειζόλ, ζα βξνύκε θαη άιια βίληεν κε ζέζεηο, πνπ εμνξγίδνπλ ηνπο Έιιελεο θηιόδσνπο πνιίηεο. Είλαη γλσζηό όηη ζε πξνεθινγηθέο εθζηξαηείεο ε ςεθνζεξία αζθείηαη από όινπο αλεμαξηήησο ηδενινγίαο θαη ζην ζεκείν απηό ν ΣΥΡΘΖΑ δελ δηαθέξεη από ηα άιια "παξαδνζηαθά" θαη παξεθκαζκέλα πιένλ θόκκαηα. Μπνξεί δε ηνπηθά (απηνδηνηθεηηθέο εθινγέο, εθινγέο ζπλδηθαιηζηηθώλ ζσκαηείσλ θιπ ) νη πξαθηηθέο απηέο λα πηάλνπλ ηόπν, όκσο ζην ζύλνιό ηνπο αλά ηελ Ειιάδα (εζληθέο εθινγέο) νη θηιόδσνη έρνπλ κία κεγάιε δύλακε πνπ θαιό είλαη λα κελ ζαο δηαθεύγεη. Σαο δειώλνπκε ξεηά όηη νη ζέζεηο πνπ εθθξάζηεθαλ από ηνλ ΣΥΡΘΖΑ Καζηνξηάο καο βξίζθνπλ παληειώο αληίζεηνπο θαη ζε θάζε πεξίπησζε κε αιιαγήο ηνπο, ζα αλαγθαζηνύκε λα ελαληησζνύκε ζε εζληθό επίπεδν.

2 Η Φηινδσηθή Κνηλόηεηα απαξηζκεί πνιίηεο θαη εζεινληέο ζηξαηεπκέλνπο ζηελ πξνζηαζία θαη ηα δηθαηώκαηα ησλ δώσλ, ζεσξνύκε δε, όηη ην θόκκα ηεο Αμησκαηηθήο Αληηπνιίηεπζεο θαη δε ηεο Ρηδνζπαζηηθήο Αξηζηεξάο δελ κπνξεί λα πξνβάιεη ζέζεηο αλαρξνληζηηθέο θαη θάζε άιιν ξηδνζπαζηηθέο ζηα ζέκαηα ησλ δώσλ. Δηαβάζακε κε ηθαλνπνίεζε ηηο ζέζεηο θαη απόςεηο ηνπ θνπ Θέκε Δεκεηξαθόπνπινπ, κέινπο πξνθαλώο ηνπ ΣΥΡΘΖΑ, αιιά απηό δελ αξθεί. Επηζπκνύκε λα ελεκεξσζνύκε γηα ην πνηα είλαη η επίσημη ζέζε ηνπ θόκκαηόο ζαο γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζε εθαηνκκπξίσλ δώλησλ δώσλ θαη κάιηζηα θάησ από βάξβαξεο θαη βαζαληζηηθέο ζπλζήθεο γδαξζίκαηνο απηώλ ελ δσή,πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηεζεί ε καηαηνδνμία ηνπ αλζξώπνπ. Αληηιακβαλόκαζηε βεβαίσο, όηη θάπνηνη άλζξσπνη θαη νη νηθνγέλεηέο ηνπο πξέπεη λα επηδήζνπλ αιιά όρη βαζαλίδνληαο άιιεο δσέο. Είλαη λσπά ζηελ κλήκε καο ηα γεγνλόηα ζηηο Σθνπξηέο, όπνπ θαη εθεί δηάθνξεο νκάδεο πνπ επηδνύλ από ηα ιαηνκεία θαη βέβαηα νη επηρεηξεκαηίεο ησλ ιαηνκείσλ ρξπζνύ παξαβιέπνπλ ηελ θαηαζηξνθή ηνπ πεξηβάιινληνο ράξηλ νηθνλνκηθώλ σθειεκάησλ θαη ε ζέζε ηνπ ΣΥΡΘΖΑ θαη ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο ήηαλ απνιύησο θαηαλνεηέο θαη ζεβαζηέο. Κάηη αληίζηνηρν πεξηκέλνπκε από εζάο θαη γηα ηηο θόθθηλεο βηνηερλίεο γνύλαο ζηελ Καζηνξηά θαη αιινύ. Μπνξείηε άξαγε λα ζθεθηείηε, αλ επεθηείλνπκε ηελ άπνςε, όηη πξέπεη θάπνηνη λα επηβηώλνπλ εηο βάξνο ηεο δσήο θάπνησλ άιισλ θαη ζε άιιεο πιεπξέο ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο δσήο, ηη κπνξεί λα ζεκαίλεη απηό θαη πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη; Αο κελ θξαηάκε ινηπόλ δύν θαιάζηα αλάινγα κε ην ηη ζπκθέξεη ηελ εθάζηνηε θνξά, δηόηη έηζη δελ θάλεηε ηελ εηδνπνηό δηαθνξά κε ηα άιια θόκκαηα, όπσο δηαθεξύζζεηε ζε όινπο ηνπο ηόλνπο. Ωο θόκκα ηεο Αμησκαηηθήο Αληηπνιίηεπζεο θαη πηζαλόηαηα αύξην Κπβέξλεζε απηήο ηεο θαζεκαγκέλεο ρώξαο νθείιεηε λα ζπκπεξηιάβεηε ζην πξόγξακκά ζαο ελαιιαθηηθέο κνξθέο θαη λα επηρνξεγήζεηε, σο Κπβέξλεζε,πξνγξάκκαηα αλάπηπμεο ζηελ πεξηνρή Καζηνξηάο θαη αιινύ πνπ δελ ζα βαζίδνληαη ζην αίκα θαη ζην βαζαληζκό αζώσλ έκβησλ. Μηα επίζθεςε ζηνλ θόζκν ηνπ ίληεξλεη γηα ην ηη ζπκβαίλεη ζηα θαιά θπιαζζόκελα ελδόηεξα απηώλ ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη αξθεηό γηα λα αληηιεθζείηε πεξί ηίλνο πξόθεηηαη θαη λα αλαξσηεζείηε πνηνο είλαη ηειηθά ην θηήλνο.. Ο ζεβαζκόο ηεο δηαθνξεηηθόηεηαο πξέπεη λα αθνξά θάζε δσή, δίπνδε ή ηεηξάπνδε θαη δελ ζα πξέπεη λα είλαη δηθαίσκα ηνπ αλζξώπνπ αιιά θάζε ζπλαηζζαλόκελεο δσήο, ηνπ αέξα, ηεο ζάιαζζαο θαη ηεο μεξάο. Σηελ δηάζεζή ζαο γηα νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία, Για ηην Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλονηική Ομοζπονδία & ηην Πανελλαδική Συνηονιζηική Επιηροπή 130 Ζωοθιλικών Σωμαηείων Η Πρόεδρος Η Ανηιπρόεδρος Η Γραμμαηέας Αναζηαζία Μπομπολάκη Μαρίζα Χριζηοδούλοσ Μαρία Χοσζηοσλάκη

3 H Παλειιαδηθή Φηινδσηθή θαη Πεξηβαιινληηθή Οκνζπνλδία ηδξύζεθε ην Γεθέκβξην ηνπ 2010 θαη είλαη ε κεγαιύηεξε θηινδσηθή νκνζπνλδία ηεο Διιάδαο. θνπόο ηεο είλαη ε πξνζηαζία θαη πξνάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ δώσλ κε θάζε λόκηκν θαη αθηηβηζηηθό ηξόπν. ηηο πνιιαπιέο δξάζεηο ηεο πεξηιακβάλνληαη: Ζ εθπόλεζε επηζηεκνληθώλ, εκπεξηζηαησκέλσλ θαη ξεαιηζηηθώλ ζέζεσλ θαη πξνηάζεσλ γηα ηα δεηήκαηα ησλ δώσλ πξνο όινπο ηνπο εκπιεθόκελνπο αξκόδηνπο θνξείο ηεο πνιηηείαο (θαζ ύιελ ππνπξγεία, απηνδηνίθεζε, θηεληαηξηθέο ππεξεζίεο, εηζαγγειηθέο αξρέο, θ.ιπ.) θαη ην θαζεκεξηλό ιόκπη γηα ηελ έληαμή ηνπο ζην ζεζκηθό πιαίζην Σνλ Μάξηην ηνπ 2012 ε Π.Φ.Π.Ο θαηόπηλ ζπλάληεζήο ηεο κε ηνλ Τθππνπξγό Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε θ. Διεπζέξην Οηθνλόκνπ, πέηπρε ηελ έθδνζε ηεο 2 εο δηεπθξηληζηηθήο εγθπθιίνπ πξνο όια ηα Αζηπλνκηθά Σκήκαηα ηεο ρώξαο γηα ηελ νξζή εθαξκνγή ηνπ Ν.4039/2012. Δπίζεο, πνιιέο από ηηο πξνηάζεηο ηεο ελζσκαηώζεθαλ ζηνλ παξαπάλσ λόκν κεηά από ηηο δπλακηθέο θαη επίκνλεο παξεκβάζεηο ηεο ηόζν ζην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ, όζν θαη ζηε Βνπιή θαηά ηελ ςεθνθνξία ηνπ λόκνπ (π.ρ. ε θαηάξγεζε ηεο ρξήζεο δώσλ ζε παξαζηάζεηο θαη ζεάκαηα, ε έλλνηα ηεο παζεηηθήο θαθνπνίεζεο σο πνηληθό αδίθεκα, ε κε ζαλάησζε δώσλ από ιετζκάληα βάζεη ηνπ Π.Γ. 400/83, ν πεξηνξηζκόο ηεο ρξήζεο ηεο επζαλαζίαο κόλν ζην ζηάδην ηεο κε αλαζηξέςηκεο πιένλ θαηάζηαζεο ηεο πγείαο ησλ δώσλ). Σν Ννέκβξε 2012 ζπκκεηείρε ζηελ θνηλνβνπιεπηηθή ζπδήηεζε πνπ δηεμήρζε ζηηο Βξπμέιιεο κε ζέκα «Δπηβνιή πιεζπζκηαθνύ έιεγρνπ ησλ αδέζπνησλ δώσλ ζηελ Διιάδα». Οη εθζηξαηείεο θαη νη αθηηβηζηηθέο δηακαξηπξίεο ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο ησλ πνιηηώλ γηα ηελ νξζή θαη δίθαηε κεηαρείξηζε ησλ δώσλ σο ζπλαηζζαλόκελα θαη λνήκνλα πιάζκαηα Μεξηθέο από ηηο εθζηξαηείεο ηεο αθνξνύλ ηελ απειεπζέξσζε ησλ βαξειόζθπισλ θαη ηεο κόληκεο αιπζόδεζεο ησλ δώσλ, ηε βειηίσζε ησλ δεκνηηθώλ θπλνθνκείσλ θαη ηελ νξζή ιεηηνπξγία ηνπο, ηελ θαηάξγεζε ηεο πώιεζεο παληόο είδνπο δώνπ, ηελ θαηάξγεζε ηεο ρξήζεο ηεο γνύλαο, ηελ θαηάξγεζε ηνπ θπλεγηνύ, ηελ θαιύηεξε κεηαρείξηζε ησλ παξαγσγηθώλ δώσλ, ηελ πξνώζεζε ηεο ρνξηνθαγίαο θαη ηελ θαηάξγεζε ησλ πεηξακάησλ ζε δώα. Ηδηαηηέξσο, γηα ηελ νξζή αληηκεηώπηζε ησλ πεξηζηαηηθώλ ησλ βαξειόζθπισλ, ε Π.Φ.Π.Ο εθηόο από ηελ εθζηξαηεία κε ζηόρν ηελ αλάδεημε ηνπ θαηλνκέλνπ παλειιαδηθά, θαηάθεξε λα ζπλελώζεη όινπο ηνπο εκπιεθόκελνπο θνξείο ηεο Κξήηεο. Ζ ζπλεξγαζία κε επηζηήκνλεο, αθαδεκατθνύο, δηαλννύκελνπο θαη πνιηηηθνύο Ζ ζπλεξγαζία κε κεγάιεο θηινδστθέο νξγαλώζεηο ηνπ εμσηεξηθνύ (Βritish Union for the Abolition of the Vivisection, Anti-Fur Coalition) Ζ πινπνίεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Σπκβηώλσ κε ηα Εώα» ζε όιε ηε ρώξα κε ηελ άδεηα ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ Ζ δηνξγάλσζε ζεκηλαξίσλ ζηηο ζρνιέο ηεο ΔΛ.ΑΣ θαη ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο αλά ηελ επηθξάηεηα Ζ δηαξθήο θπθινθνξία θαη πξνώζεζε δειηίσλ ηύπνπ ζε όια ηα ΜΜΔ

4 Ζ δηαξθήο θξνληίδα θαη πεξίζαιςε δώσλ ρξεδόλησλ βνήζεηαο Οη θαηαζρέζεηο δώσλ πνπ πσινύληαη παξαλόκσο θαη νη απειεπζεξώζεηο ησλ Ζ ζπλεξγαζία κε ηα θέληξα πεξίζαιςεο άγξησλ δώσλ Οη θαηαγγειίεο θαη κελύζεηο θαηά νκάδσλ ή αηόκσλ πνπ παξαβηάδνπλ ηε λνκνζεζία γηα ηα δώα Ζ δηνξγάλσζε Ζκεξίδσλ Σνλ Οθηώβξην ηνπ 2011 πξαγκαηνπνίεζε ηελ Ζκεξίδα κε ζέκα: «Α πλάληεζε γηα ηελ Δπξσπατθή Πξννπηηθή ηεο Φηινδσηθήο Κνπιηνύξαο ζηελ Διιάδα ηνπ ήκεξα» θαη ηνλ Φεβξνπάξην 2013 δηνξγάλσζε ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Έλσζε Δηζαγγειέσλ Διιάδνο θαη ηνλ Αληηεηζαγγειέα Αξείνπ Πάγνπ, θ. Δκκαλνπήι-Ρνύζζν Παπαδάθε ηελ Ζκεξίδα κε ζέκα: «Σα Παξεκπίπηνληα Εεηήκαηα ηνπ Γηθαητθνύ καο πζηήκαηνο Απέλαληη ζηηο Κνηλνηηθέο Οδεγίεο, ηελ Δθαξκνγή ηνπο θαη ηελ Δπξύηεξε Κνηλσληθή Απνδνρή». Ζ Ζκεξίδα απηή είρε σο απνηέιεζκα ηελ έθδνζε δηεπθξηληζηηθήο εγθπθιίνπ ηνπ Αξείνπ Πάγνπ κε ζέκα: «Απνζαθήληζε ησλ δεηεκάησλ πνπ έρνπλ εγεξζεί από ηελ εθαξκνγή ηνπ λ.4039/2012». ηηο Ζκεξίδεο ζπκκεηείραλ κε νκηιίεο ηνπο λνκηθνί, ζπληαγκαηνιόγνη θαη εηζαγγειείο, θαζεγεηέο θηινζνθίαο, θηεληαηξηθήο, εγθιεκαηνινγίαο θαη ςπρηαηξηθήο, εθπξόζσπνη ηεο ΔΛ.Α θαη εθπξόζσπνη ησλ δήκσλ. Σνλ Αύγνπζην ηνπ 2013 ε Π.Φ.Π.Ο ζπκκεηείρε κε νκηιία ηεο γηα ηα δηθαηώκαηα ησλ δώσλ ζην 23ν Παγθόζκην πλέδξην Φηινζνθίαο πνπ δηεμείρζε ζηελ Αζήλα, όπνπ θαη βξάβεπζε ηνλ δηαθεθξηκέλν θηιόζνθν ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ δηθαησκάησλ ησλ δώσλ Garry Steiner θαη εγθαηέζηεζε αθαδεκαηθή θαη κειεηηηηθή ζρέζε κε ην δηαθεθξηκέλν Παλεπηζηεκηό ηνπ. Ζ ελεξγή θαη έλζεξκε ππνζηήξημε ζηηο δηάθνξεο πεξηβαιινληηθέο νξγαλώζεηο θαη θνξείο κε ζηόρν ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ηεο άγξηαο δσήο θαη ησλ βηόηνπσλ (π.ρ. fast truck γηα ηηο Βηνκεραληθέο Αλαλεώζηκεο Πεγέο Δλεξγείαο, εμόξπμε ρξπζνύ ζηηο Σθνπξηέο Χαιθηδηθήο, Αηνιηθό Σύζηεκα Παξαγσγήο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο (ΑΣΠΖΔ) ζηηο λήζνπο Χίνο-Λέζβνο-Λήκλνο, θ.ιπ). ***** Ζ Παλειιαδηθή Σπληνληζηηθή Δπηηξνπή Εσνθηιηθώλ Σσκαηείσλ δεκηνπξγήζεθε ην 2008 από ην θηινδσηθό ζύιινγν Υαλίσλ «Ζ Πξνζηαζία ησλ Εώσλ» θαη έθηνηε δίλεη θαζεκεξηλνύο αγώλεο γηα ηελ αλαγλώξηζε ησλ δηθαησκάησλ ζηε δσή, ηελ επδσία θαη ηελ ειεπζεξία όισλ ησλ δώσλ ρσξίο εμαίξεζε. ήκεξα απαξηζκεί πάλσ από 118 λόκηκα ζσκαηεία από όιε ηελ Διιάδα. Δμάιινπ δηαζέηεη νκάδα Δπηζηεκόλσλ Καζεγεηώλ από πάξα πνιιά γλσζηηθά πεδία θαη από όια ζρεδόλ ηα Διιεληθά Α.Δ.Η πνπ ππνζηεξίδνπλ από ην εηδηθό ηνπ κεηεξίδη ν θαζέλαο ηνπο ζθνπνύο ηεο Οκνζπνλδίαο θαη ζπληνλίδνληαη από εηδηθό Παλεπηζηεκηαθό πληνληζηή. Π.Φ.Π.Ο. Λύθηνπ 7, ΣΚ Ζξάθιεην Κξήηεο

5

Καιέο πξαθηηθέο θαη δξάζεηο πνπ εθαξκόδνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Θεκαηηθνύ Γηθηύνπ «Τγξνη(ξ)νπν πνηώ ηε ζπκπεξηθνξά κνπ»

Καιέο πξαθηηθέο θαη δξάζεηο πνπ εθαξκόδνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Θεκαηηθνύ Γηθηύνπ «Τγξνη(ξ)νπν πνηώ ηε ζπκπεξηθνξά κνπ» Καιέο πξαθηηθέο θαη δξάζεηο πνπ εθαξκόδνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Θεκαηηθνύ Γηθηύνπ «Τγξνη(ξ)νπν πνηώ ηε ζπκπεξηθνξά κνπ» Παύινο Εκκ. Δαζθαιάθεο Μερ/γνο Μερ/θνο δάζθαινο Τπεύζπλνο ιεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

«Η πολυπολιηιζμικόηηηα έχει αναχθεί ζηην Αμερική ζε κυρίαρχη ιδεολογία»

«Η πολυπολιηιζμικόηηηα έχει αναχθεί ζηην Αμερική ζε κυρίαρχη ιδεολογία» «Ο θνηλνηηζκόο θαζεκεξηλό βίσκα ζε κηα ρώξα πνιπεζληθή» 350 νξγαλώζεηο κε θπβεξλεηηθέο, εληεηαικέλεο λα βνεζνύλ ζηε λνκηκνπνίεζε πξνζθύγσλ θαη κεηαλαζηώλ «Η Δπξώπε λα ιεηηνπξγήζ «Η πολυπολιηιζμικόηηηα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ξόινο ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ ζηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Πνιίηε ηεο Έλσζεο

Ο ξόινο ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ ζηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Πνιίηε ηεο Έλσζεο Ο ξόινο ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ ζηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Πνιίηε ηεο Έλσζεο Οκηιία ηεο Φξπζνύιαο Παιηαδέιε, Επξσβνπιεπηνύ θαη Καζεγήηξηαο Αξραηνινγίαο ζην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο

Διαβάστε περισσότερα

Θαβάια, 17-01-2012. Αξηζ. Πξση: 38. Προς: -Σνλ Τπνπξγό Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ. θ. Θώζηα θαλδαιίδε

Θαβάια, 17-01-2012. Αξηζ. Πξση: 38. Προς: -Σνλ Τπνπξγό Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ. θ. Θώζηα θαλδαιίδε ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ ΒΔΛΗΕΔΙΟΤ 55, 65403 ΘΑΒΑΙΑ Σ.Θ.1379 ΣΖΙ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr Web site: www.geotee-anmak.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΖΖ Α. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΤΖΝ ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ΣΟΤ ΚΑΠ ΕΤΓΟ ΠΟΤ ΣΖ ΣΑΛΖΚΔ

ΑΠΑΝΣΖΖ Α. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΤΖΝ ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ΣΟΤ ΚΑΠ ΕΤΓΟ ΠΟΤ ΣΖ ΣΑΛΖΚΔ ΣΔΛΔΤΣΑΗΑ AΝΣΑΠΑΝΣΖΖ ΑΠΟ ΕΤΓΟ Αγαπεηή θα Αληηγόλε, ε επραξηζηώ γηα ηελ εθηελή απάληεζε θαη ραίξνκαη γηα ηελ ηαπηόηεηα απόςεσλ ζε βαζηθά ζέκαηα. Πηζηεύσ όηη ζε πξνζσπηθό επίπεδν αιιά αθόκα θαη δεκόζηα νη

Διαβάστε περισσότερα

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Ειέλε Γαγάηζε 1, Ειηζάβεη Καξαγηάλλε 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ 09, Π.Μ.. Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή θαη Γηαρείξηζε,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΔΑ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΣΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΑ ΒΟΣΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΠΙΠΣΩΔΙ ΣΗ ΣΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΗ ΣΔΥΝΗ

Η ΝΔΑ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΣΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΑ ΒΟΣΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΠΙΠΣΩΔΙ ΣΗ ΣΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΗ ΣΔΥΝΗ Η ΝΔΑ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΣΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΑ ΒΟΣΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΠΙΠΣΩΔΙ ΣΗ ΣΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΗ ΣΔΥΝΗ Κσλζηαληίλνο Γξίβαο Διεπζεξία Μαληδώξνπ Μνπρηληίλ Ρανπάλ «Καλείο δελ καο απαγνξεύεη λα ζθεθζνύκε όηη ηα ζπκθέξνληα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΗΓΗΗ ΣΗ ΓΕΝΘΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ ΚΕΕΕ

ΕΘΗΓΗΗ ΣΗ ΓΕΝΘΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ ΚΕΕΕ Θεζζαινλίθε, 7 επηεκβξίνπ 2012 ΕΘΗΓΗΗ ΣΗ ΓΕΝΘΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ ΚΕΕΕ Κύξηε Πξόεδξε ηεο ΚΔΔΔ θαη Πξόεδξνη κέιε ηεο Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο, θύξηε Πξόεδξε ηνπ ΔΒΔ Θεζζαινλίθεο, θύξηνη ζπλάδειθνη, θπξίεο θαη θύξηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΗΜΔΝΟ ΟΜΗΛΗΑ. Καιεκέξα ζαο θπξίεο θαη θύξηνη.

ΚΔΗΜΔΝΟ ΟΜΗΛΗΑ. Καιεκέξα ζαο θπξίεο θαη θύξηνη. 1 ΚΔΗΜΔΝΟ ΟΜΗΛΗΑ ΘΔΜΑ: «Τν λνκηθό θαζεζηώο θαη ηα πξνβιήκαηα ιεηηνπξγίαο ηωλ 24 εηαηξηώλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη λνκίκωο ζηελ Διιάδα θαηά ην κεηαβαηηθό ζηάδην ηνπ αξ.50 παξ.12 ηνπ Ν.4002/2011» Καιεκέξα

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Ε Ι Α Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Η Κ Α Ι Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α. Γειώζεηο ηνπ έιιελα 1 Τπνπξγνύ Πεξηβάιινληνο, ΔΔ-Ρωζίαο ζηνλ

Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Ε Ι Α Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Η Κ Α Ι Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α. Γειώζεηο ηνπ έιιελα 1 Τπνπξγνύ Πεξηβάιινληνο, ΔΔ-Ρωζίαο ζηνλ Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Ε Ι Α Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Η Κ Α Ι Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ Ε Τ Χ Ο 4 1 Ι Α Ν Ο Τ Α Ρ Ι Ο 2 0 1 4 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σ Ε Τ Χ Ο Τ : Γειώζεηο ηνπ έιιελα 1 Τπνπξγνύ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Ππορ: Κοιν.: Θέμα: Πξνηάζεηο ηνπ Παξαξηήκαηνο καο επί ηνπ Αλαπηπμηαθνύ Πξνγξακκαηηζκνύ 2014-2020» σεη.: Τπ. Αξηζκ. Πξση. 1254/23-4-2013 έγγξαθν ζαο.

Ππορ: Κοιν.: Θέμα: Πξνηάζεηο ηνπ Παξαξηήκαηνο καο επί ηνπ Αλαπηπμηαθνύ Πξνγξακκαηηζκνύ 2014-2020» σεη.: Τπ. Αξηζκ. Πξση. 1254/23-4-2013 έγγξαθν ζαο. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ Ππορ: Καβάια, 04-06-2013 Αξηζ. Πξση: 401 Γ.. ΓΔΩΣ.Δ.Δ. ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ ΣΖΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

υνδυαςμόσ: «Πρωτοβουλία για τθ Θεςςαλονίκθ» - Γιάννθσ Μπουτάρθσ

υνδυαςμόσ: «Πρωτοβουλία για τθ Θεςςαλονίκθ» - Γιάννθσ Μπουτάρθσ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟ ΣΟΤ ΤΝΔΤΑΜΟΤ ΣΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΣΗΝ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 2014 για τα κζματα των πεηών και τθ βιώςιμθ κινθτικότθτα «Ένωςθ για τα δικαιώματα των πεηών» www.enosipezon.gr www.facebook.com/enosipezon,

Διαβάστε περισσότερα

Γηεύζπλζε ώκαηνο ακαξεηηώλ, Γηαζσζηώλ θαη Ναπαγνζσζηώλ Σκήκα Δθπάηδεπζεο

Γηεύζπλζε ώκαηνο ακαξεηηώλ, Γηαζσζηώλ θαη Ναπαγνζσζηώλ Σκήκα Δθπάηδεπζεο Γηεύζπλζε ώκαηνο ακαξεηηώλ, Γηαζσζηώλ θαη Ναπαγνζσζηώλ Σκήκα Δθπάηδεπζεο ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΚΔΝΣΡΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΤΓΔΙΑ ΔΘΝΙΚΖ ΔΠΙΣΡΟΠΖ ΚΑΡΓΙΟΑΝΑΠΝΔΤΣΙΚΖ ΑΝΑΕΩΟΓΟΝΖΖ Σν παξόλ εθπαηδεπηηθό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΡΙΙΜΟΣΗΣΑ ΤΝΣΑΞΗ ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΓΙΑΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΑΦΑΛΙΗ ΣΩΝ ΓΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΩΝ

Η ΚΡΙΙΜΟΣΗΣΑ ΤΝΣΑΞΗ ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΓΙΑΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΑΦΑΛΙΗ ΣΩΝ ΓΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΩΝ Αλαζηαζία Ηξ. ωηεξνπνύινπ Ληβαδεηά, 21 Ιαλνπαξίνπ 2012 Γηθεγόξνο Κνξίλεο 14, Ληβαδεηά 32 100 Τει/Fax 22610 21345, θηλ. 6972258023 E-mail: asotirop@otenet.gr ΗΜΔΡΙΓΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ Α.Σ.Μ. ΑΝ. ΣΔΡΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικέρ Ππωτοβοςλίερ Αξιοποίεσερ Βιομάδαρ και γενικότεπα για τεν Παπαγωγή Ενέπγειαρ

Τοπικέρ Ππωτοβοςλίερ Αξιοποίεσερ Βιομάδαρ και γενικότεπα για τεν Παπαγωγή Ενέπγειαρ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55 Σ.Κ. 65403 ΚΑΒΑΛΑ Σει. 2510222942 Φαμ 2510231505 Email: geoteeam@otenet.gr www.geotee-anmak.gr Τοπικέρ Ππωτοβοςλίερ Αξιοποίεσερ Βιομάδαρ

Διαβάστε περισσότερα

Η Δθπαίδεπζε ησλ Πνιηηηζκηθώλ Γηακεζνιαβεηώλ: Απόςεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο T.I.P.S. ηνπ Δ.Δ.Υ.Δ.Μ. ζην Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην

Η Δθπαίδεπζε ησλ Πνιηηηζκηθώλ Γηακεζνιαβεηώλ: Απόςεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο T.I.P.S. ηνπ Δ.Δ.Υ.Δ.Μ. ζην Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην Η Δθπαίδεπζε ησλ Πνιηηηζκηθώλ Γηακεζνιαβεηώλ: Απόςεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο T.I.P.S. ηνπ Δ.Δ.Υ.Δ.Μ. ζην Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην Teaching of cultural mediators: Views of participants

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηί θαηεβαίλσ ζηηο εθινγέο

Γηαηί θαηεβαίλσ ζηηο εθινγέο Γηαηί θαηεβαίλσ ζηηο εθινγέο Δίλαη αξγά, είλαη 2.15 ην πξσί, 15 ηνπ Φεβξάξε ην 2011 θαη θάζνκαη ζηνλ ππνινγηζηή κνπ θαη πξνζπαζώ εδώ θαη ώξα λ αξρίζσ απηό ην θείκελν. Βξίζθσ δηάθνξα άιια πξαγκαηάθηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Πξνο: Κνηλ.: ΨΗΦΙΜΑ ΠΡΟΣΑΗ. Ελώπηνλ ηνπ πληνληζηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ ΓΕΩΣ.Ε.Ε.

Πξνο: Κνηλ.: ΨΗΦΙΜΑ ΠΡΟΣΑΗ. Ελώπηνλ ηνπ πληνληζηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ ΓΕΩΣ.Ε.Ε. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ Σ.Θ.1379 ΣΖΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr Web site: www.geotee-anmak.gr

Διαβάστε περισσότερα

Γεκήηξεο Σζνπκπάξεο 1, Κσζηαληίλα Σακνπηζέιε 2

Γεκήηξεο Σζνπκπάξεο 1, Κσζηαληίλα Σακνπηζέιε 2 Αξιοποιώνηαρ ηην Πεπιβαλλονηική Δκπαίδεςζη για ηην ανάπηςξη ηηρ ικανόηηηαρ ηων παιδιών να αναλύοςν κπιηικά ηην πεπιβαλλονηική και κοινωνική ηοςρ καηάζηαζη: η πεπίπηωζη ηος 3 ος Γιαπολιηιζμικού Γημοηικού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΙΟΝΟΣΙΚΑ ΜΜΔ ΣΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ. ΟΙ ΠΔΡΙΠΣΩΔΙ ΣΟΤ ΚΟΟΒΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΠΓΓΜ... 2 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ... 2

ΜΔΙΟΝΟΣΙΚΑ ΜΜΔ ΣΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ. ΟΙ ΠΔΡΙΠΣΩΔΙ ΣΟΤ ΚΟΟΒΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΠΓΓΜ... 2 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ... 2 ΜΔΙΟΝΟΣΙΚΑ ΜΜΔ ΣΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ. ΟΙ ΠΔΡΙΠΣΩΔΙ ΣΟΤ ΚΟΟΒΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΠΓΓΜ.... 2 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ... 2 ΘΔΩΡΗΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ... 4 1.Λεηηνπξγίεο κεηνλνηηθώλ- ΜΜΔ Πνιπεζληθή Γεκόζηα θαίξα.... 4 2. Υαξαθηεξηζηηθά θαη Πξνβιήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Μπορούν οι ζύγτρονες ηετνολογίες να τρηζιμοποιηθούν αποηελεζμαηικά ζε ζσνδσαζμό με ηη μελέηη πεδίοσ ζηην ΠΔ μαθηηών Γημοηικού τολείοσ;

Μπορούν οι ζύγτρονες ηετνολογίες να τρηζιμοποιηθούν αποηελεζμαηικά ζε ζσνδσαζμό με ηη μελέηη πεδίοσ ζηην ΠΔ μαθηηών Γημοηικού τολείοσ; Μπορούν οι ζύγτρονες ηετνολογίες να τρηζιμοποιηθούν αποηελεζμαηικά ζε ζσνδσαζμό με ηη μελέηη πεδίοσ ζηην ΠΔ μαθηηών Γημοηικού τολείοσ; Μαξία Τδνπξά 1, Αηθαηεξίλε Κισλάξε 2, Γηώξγνο Τζηξηζήο 3 1. Γαζθάια,

Διαβάστε περισσότερα

Φξπζόγεινο Δκκαλνπήι ηνπ Πέηξνπ εθπ/θόο ΠΔ12 Ηιεθηξ. Μεραληθόο Δ.Μ.Π(1982) Τει 6973965536

Φξπζόγεινο Δκκαλνπήι ηνπ Πέηξνπ εθπ/θόο ΠΔ12 Ηιεθηξ. Μεραληθόο Δ.Μ.Π(1982) Τει 6973965536 Φξπζόγεινο Δκκαλνπήι ηνπ Πέηξνπ εθπ/θόο ΠΔ12 Ηιεθηξ. Μεραληθόο Δ.Μ.Π(1982) Τει 6973965536 Γηνξίζζεθα ζηελ Γ/βάζκηα εθπαίδεπζε ην 1986 θαη ππεξεηώ ζην 1 ν εζπ.δπαλ Πεξηζηεξίνπ. Γελλήζεθα ζηε Σίθλν ην 1954

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ. Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ

ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ. Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ Ν. ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ: Καιό κεζεκέξη θπξίεο θαη θύξηνη. αο θαισζνξίδνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτςξη τηρ σκέτηρ τυν μαθητών, πος σςμμετέσοςν σε πεπιβαλλοντικά ππογπάμματα, με επγαλείο, μη επγαλειακού λογισμού, την υυτογπαυία.

Η ανάπτςξη τηρ σκέτηρ τυν μαθητών, πος σςμμετέσοςν σε πεπιβαλλοντικά ππογπάμματα, με επγαλείο, μη επγαλειακού λογισμού, την υυτογπαυία. Η ανάπτςξη τηρ σκέτηρ τυν μαθητών, πος σςμμετέσοςν σε πεπιβαλλοντικά ππογπάμματα, με επγαλείο, μη επγαλειακού λογισμού, την υυτογπαυία. Κιεάλζεο Βαζδόθαο Καζεγεηήο Μ.Δ.-Φπζηθόο ΠΔ04-32ν ΓΔΛ Θεζζαινλίθεο

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

KΕΝΣΡΟ ΡΩΘΑ, ΕΤΡΑΘΑ και ΝΟΣΘΟ-ΑΝΑΣΟΛΘΚΗ ΕΤΡΩΠΗ

KΕΝΣΡΟ ΡΩΘΑ, ΕΤΡΑΘΑ και ΝΟΣΘΟ-ΑΝΑΣΟΛΘΚΗ ΕΤΡΩΠΗ KΕΝΣΡΟ ΡΩΘΑ, ΕΤΡΑΘΑ και ΝΟΣΘΟ-ΑΝΑΣΟΛΘΚΗ ΕΤΡΩΠΗ ΜΗΝΙΑΙΟ ΓΔΛΣΙΟ Φεβροσαρίοσ 2010 Οκάδα Οηθνλνκίαο, Δλέξγεηαο θαη Πεξηβάιινληνο Αζήλα 2010 ΜΗΝΙΑΙΟ ΓΔΛΣΙΟ ΟΜΑΓΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (Ο.Κ.Π.Δ.)

ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (Ο.Κ.Π.Δ.) ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (Ο.Κ.Π.Δ.) ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α' (Ίδπςζη επωνςμία έδπα ζκοπόρ - μέζα) ΑΡΘΡΟ 1 ΗΓΡΤΖ ΔΠΩΝΤΜΗΑ - ΜΔΑ Ιδξύεηαη Οκνζπνλδία όισλ ησλ πιιόγσλ Καζεγεηώλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟ ΧΟΛεΙΟ. Ακθίπνιε: ε αμία ηνπ πνιηηηζκνύ καο ζει. 4 Καιεηδνζθόπην ζει. 6

ΠΡΩΣΟ ΧΟΛεΙΟ. Ακθίπνιε: ε αμία ηνπ πνιηηηζκνύ καο ζει. 4 Καιεηδνζθόπην ζει. 6 ΠΡΩΣΟ ΧΟΛεΙΟ Μεληαία καζεηηθή εθεκεξίδα ηνπ 1 νπ ΓΕ.Λ. Οξεζηηάδαο - Ννέκβξηνο 2014 - Φύιιν 7 ν Σηκή 1 Αδξηαλνύπνιε- Karaağaç- Ν. Οξεζηηάδα ζηελ απιή καο «πίηηα θαη έπηπια επνρήο, θάξν, ζηξαηησηηθή ζθελή»

Διαβάστε περισσότερα

παξαθάησ νκηιία, αληινύληαη από ηελ 9κελε ππεξεζία ζηελ 98 ΑΓΣΔ ζηελ Μπηηιήλε, θαζώο θαη ηελ 6κελε ππεξεζία κνπ ζηελ ΓΑ. θνπόο

παξαθάησ νκηιία, αληινύληαη από ηελ 9κελε ππεξεζία ζηελ 98 ΑΓΣΔ ζηελ Μπηηιήλε, θαζώο θαη ηελ 6κελε ππεξεζία κνπ ζηελ ΓΑ. θνπόο ΣΡ(ΤΓ) ΜΠΔΓΙΟΓΛΟΤ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ηξαηεγέ, Οη παξαηεξήζεηο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ θαηαηίζεληαη ζηελ παξαθάησ νκηιία, αληινύληαη από ηελ 9κελε ππεξεζία ζηελ 98 ΑΓΣΔ ζηελ Μπηηιήλε, θαζώο θαη ηελ 6κελε ππεξεζία

Διαβάστε περισσότερα

Ενημεπωηική Επιζηολή

Ενημεπωηική Επιζηολή Απ. Ππωηοκόλλος Εξ. : Γ.Π. 1111 Ημ/νία: 17/05/2010 Ενημεπωηική Επιζηολή Ππορ: - Τπνπξγό Μεηαθνξώλ, Δπηθνηλσληώλ θαη Γηθηύσλ, θ. Γ. Ρέππα. - Γεληθό Γξακκαηέα Τπνπξγείνπ Μεηαθνξώλ, Δπηθνηλσληώλ θαη Γηθηύσλ,

Διαβάστε περισσότερα