Δπηζθόπεζε ηεο πνξείαο ηεο άγξηαο δσήο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δπηζθόπεζε ηεο πνξείαο ηεο άγξηαο δσήο"

Transcript

1 Γεληθή εηζαγσγή Τη είλαη ε αληαπόθξηζε γηα ηελ άγξηα δσή κε πεηξειατθή ξύπαλζε; Οη ζηόρνη ηεο δηάζσζεο δώσλ Πώο επηηπγράλνληαη απηνί νη ζηόρνη; Πώο νξγαλώλνληαη νη πξώηεο εκέξεο ησλ επηρεηξήζεσλ δηάζσζεο; Τη κπνξνύλ λα θάλνπλ νη εζεινληέο; Τν κάζεκα ζήκεξα Το έργο POSOW ζσγτρεκαηοδοηείηαη από ηελ ΕΕ σπό ηο Χρεκαηοδοηηθό κέζο ποιηηηθής προζηαζίας ποσ αλαπηύτζεθε ζε ζσλεργαζία κε ηο Ιλζηηηούηο ISPRA, το Εςπωπαϊκό κέντπο πεπιφεπειακήρ ανάπτςξηρ (Cedre), ηολ Οργαληζκό Sea Alarm, ηε Δηάζθευε ηφλ Παράθηηφλ Περηθερεηώλ ηες Εσρώπες (CPMR) θαη ζσληολίδεηαη από ηο Περηθερεηαθό θέληρο αληηκεηώπηζες επεηγόληφλ περηζηαηηθώλ ζαιάζζηας ρύπαλζες ηες Μεζογείοσ (REMPEC), έλα

2 Δπηζθόπεζε ηεο πνξείαο ηεο άγξηαο δσήο Αυτό το μάκθμα Σομζασ Γενικι ειςαγωγι Αναηιτθςθ και ςυλλογι Ζϊο Μεταφορά Ζωντανά ηϊα Νεκρά ηϊα Τγεία και αςφάλεια Εγκαταςτάςεισ Θάλαμοσ ελζγχου Κζντρο Ελζγχου Δθμιουργία των εγκαταςτάςε ων τακεροποίθ ςθ ηϊων Δεν περιλαμβάν Επιλογι Πλφςθ Αποκατάςτα ςθ Απελευκζρ ωςθ

3 Αληαπόθξηζε γηα ηελ άγξηα δσή κε πεηξειατθή ξύπαλζε; Οη πεξηζζόηεξνη ηύπνη πεηξειαίνπ επηπιένπλ ζηελ επηθάλεηα ηνπ λεξνύ Δμαπιώλνληαη γξήγνξα θαη κπνξεί λα επεξεάζνπλ κεγάιεο πεξηνρέο Άλεκνη! (ξεύκαηα) Τα δώα (πηελά, ζαιάζζηα ζειαζηηθά, ζαιάζζηεο ρειώλεο) κπνξεί λα επεξεαζηνύλ από ην πεηξέιαην

4 Αληαπόθξηζε γηα ηελ άγξηα δσή κε πεηξειατθή ξύπαλζε; Αληαπόθξηζε: Παξεκπόδηζε ηνπ πεηξειαίνπ από ην λα πξνζεγγίζεη ηα δώα Παξεκπόδηζε ησλ δώσλ από ην λα εηζέιζνπλ ζηελ πεξηνρή πεηξειατθήο ξύπαλζεο Πεξηζπιινγή δώσλ ρσξίο ξύπαλζε Δθθνβηζκόο ηνπο ώζηε λα απνκαθξπλζνύλ Υπνζηήξημε ησλ κνιπζκέλσλ δώσλ κε πεηξέιαην Γηάζσζε θαη πξνζπάζεηα απνθαηάζηαζεο Δπζαλαζία εάλ δελ ππάξρεη επηινγή απνθαηάζηαζεο

5 Οη ζηόρνη ηεο δηάζσζεο άγξηαο δσήο Τκήκα ηεο ζπλνιηθήο αληαπόθξηζεο ζε πεξίπησζε πεηξειαηνθειίδαο Καζνδήγεζε από ηηο αξρέο ιήςε απνθάζεσλ Πξνγξακκαηηζκόο, ζπληνληζκόο Πόξνη (ρξεκαηνδόηεζε!) Υγεία θαη αζθάιεηα ησλ αληαπνθξηλόκελσλ Αζθαιέο πεξηβάιινλ εξγαζίαο Δξγαζία ζε ζπλζήθεο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο Θεηηθή, επζπλείδεηε ζπκπεξηθνξά Σπλερήο πξνζηαζία ησλ δώσλ Όρη πεξηηηόο βαζαληζκόο Δπαγγεικαηηθά πξσηόθνιια Σηόρνο = καθξνπξόζεζκε επηβίσζε κεηά ηε απειεπζέξσζε

6 Οη ζηόρνη ηεο δηάζσζεο άγξηαο Πϊσ επιτυγχάνονται; παλίδαο Χωρίσ αςυντόνιςτεσ δραςτθριότθτεσ Εξαςφάλιςθ τθσ εμπλοκισ των αρχϊν Αποδοχι τθσ λιψθσ αποφάςεων και αντίςτοιχθ εργαςία Ανάλυςθ κινδφνων & μζτρα αςφάλειασ πριν από τισ ενζργειεσ Εκπαίδευςθ και κακοδιγθςθ Φροντίδα του εαυτοφ ςασ και των ςυναδζλφων ςασ Περιςυλλογι μόνο εφόςον μπορεί να παραςχεκεί κεραπεία Χριςθ επαγγελματικϊν πρωτοκόλλων Εμπλοκι εξειδικευμζνων ειδικϊν Τκήκα ηεο ζπλνιηθήο αληαπόθξηζεο ζε πεξίπησζε πεηξειαηνθειίδαο Καζνδήγεζε από ηηο αξρέο ιήςε απνθάζεσλ Πξνγξακκαηηζκόο, ζπληνληζκόο Πόξνη (ρξεκαηνδόηεζε!) Υγεία θαη αζθάιεηα ησλ αληαπνθξηλόκελσλ Αζθαιέο πεξηβάιινλ εξγαζίαο Δξγαζία ζε ζπλζήθεο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο Θεηηθή, ζπλεηδεηή ζπκπεξηθνξά Σπλερήο πξνζηαζία ησλ δώσλ Όρη πεξηηηόο βαζαληζκόο Δπαγγεικαηηθά πξσηόθνιια Σηόρνο = καθξνπξόζεζκε επηβίσζε κεηά ηε απειεπζέξσζε

7 Πξώηεο εκέξεο κηαο αληαπόθξηζεο Πετρζλαιο ςτθ κάλαςςα Γηεμαγσγή εθηίκεζεο Σε πνην ζεκείν ζα έξζνπλ ηα δώα ζηελ αθηή; Μπνξνύκε λα ζηείινπκε νκάδεο αλαδήηεζεο θαη ζπιινγήο; Αθηέο - εύθνιν Βξαρώδεηο αθηέο - αδύλαην Πνπ κεηαθέξνπκε ηα δώα;

8 Πξώηεο εκέξεο κηαο αληαπόθξηζεο Ακτογραμμή (προςβάςιμεσ ακτζσ) Κεντρικά ςημεία ςυλλογήσ ακτογραμμήσ Οξγάλσζε ησλ πξώησλ εκεξώλ: Αλαδήηεζε/ Σπιινγή ζηελ αθηή Κζντρο αρχικήσ φροντίδασ Κζντρο αποκατάςταςησ άγριασ πανίδασ Εώα πνπ έρνπλ ζπγθεληξσζεί ζην Κεληξηθό ζεκείν ζπιινγήο αθηνγξακκήο Απηνθίλεην Μηθξό θηίξην κε ρώξν/ ζέξκαλζε Τν βξάδπ: όια κεηαθέξνληαη ζην Κέληξν αξρηθήο θξνληίδαο Όια ηα δώα θάησ από 1 ζηέγε

9 Πξώηεο εκέξεο κηαο αληαπόθξηζεο Γεσγξαθηθέο πξνθιήζεηο Πνιιέο αθηέο Απαηηνύληαη πνιιά άηνκα Γηνηθεηηθή κέξηκλα Σύληνκεο/ Γξήγνξεο δηαδξνκέο κεηαθνξάο Ληγόηεξν από 2 ώξεο αλά δηαδξνκή

10 Πξώηεο εκέξεο κηαο αληαπόθξηζεο Δμαζθάιηζε ζπληνληζκνύ θαη δηαρείξηζεο Καζνξηζκόο εξγαζηώλ/ επζπλώλ Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ελόο Κέληξνπ ειέγρνπ Δπηθνηλσλία κε ηηο αξρέο

11 Πξώηεο εκέξεο κηαο αληαπόθξηζεο Απαηηνύληαη εηδηθνί: Τα πξσηόθνιια είλαη ζπγθεθξηκέλα Απαηηείηαη εθπαίδεπζε γηα ηελ θαηαλόεζε Πηζαλώο πνιιά δώα Γηαηήξεζε απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ ζπζηεκάησλ Βέιηηζηε ρξήζε ησλ πόξσλ Αλαγλώξηζε ηεο επηηπρίαο/ απνηπρίαο ζε πξώηκν ζηάδην Δπεκεξία ησλ αλζξώπσλ Δπεκεξία ησλ δώσλ

12 Πξώηεο εκέξεο κηαο αληαπόθξηζεο Μεηά ηελ άθημε ησλ εηδηθώλ Γεκηνπξγία & Λεηηνπξγία ελόο Κέληξνπ απνθαηάζηαζεο άγξηαο δσήο Πιύζε Φξνληίδα κεηά ηελ πιύζε Απειεπζέξσζε Απαηηνύληαη εηδηθνί Δμεηδηθεπκέλεο γλώζεηο Δμεηδηθεπκέλε θαηάξηηζε Δκπεηξία

13 Τη κπνξνύλ λα θάλνπλ νη εζεινληέο; Πνιιά! Γύν θαηαζηάζεηο: 1. Οη εηδηθνί δελ έρνπλ θηάζεη αθόκα 2. Οη έκπεηξνη εηδηθνί έρνπλ έξζεη

14 Τη κπνξνύλ λα θάλνπλ νη εζεινληέο; 1. Οη εηδηθνί δελ έρνπλ θηάζεη αθόκα Γηαρείξηζε ησλ πξώησλ εκεξώλ αληαπόθξηζεο Σπλεξγαζία κε ηηο αξρέο Πξνγξακκαηηζκόο, νξγάλσζε, δηνηθεηηθή κέξηκλα, ζπληνληζκόο Οη εζεινληέο πξέπεη λα νξγαλσζνύλ από κόλνη ηνπο Οξγάλσζε αλαδήηεζεο θαη ζπιινγήο Μεηαθνξά Γεκηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ Κεληξηθό ζεκείν ζπιινγήο αθηνγξακκήο Κέληξν αξρηθήο θξνληίδαο Φξνληίδα ώζηε λα δηαηεξεζνύλ ηα δώα δσληαλά Καηά ηελ αλακνλή γηα ηνπο εηδηθνύο/ άηνκα κε εμεηδίθεπζε

15 Τη κπνξνύλ λα θάλνπλ νη εζεινληέο; 2. Οη εηδηθνί έρνπλ θηάζεη Οη εηδηθνί ζα θαζνδεγήζνπλ ηελ επαγγεικαηηθή νξγάλσζε θαη δηαρείξηζε ηεο αληαπόθξηζεο Οη εζεινληέο κπνξεί λα είλαη εθπαηδεπκέλνη ζηνλ ηνκέα δηαινγήο

16 Τη κπνξνύλ λα θάλνπλ νη εζεινληέο; Να ζπλδπάζνπλ ην ηαιέλην/ ηα ελδηαθέξνληα/ ηελ εμεηδίθεπζε Να εξγαζηνύλ κε δώα Σε εμσηεξηθό ρώξν (παξαθνινύζεζε, πεξηζπιινγή, κεηαθνξά) Σε εζσηεξηθό ρώξν (θξνληίδα, παξνρή ηξνθήο, θηεληαηξηθά ζέκαηα) Γηνίθεζε Τεθκεξίσζε Πξαθηηθή Καηαζθεπέο (μύιν, λεξό, ειεθηξηθό) Οξγάλσζε Ζγεζία Πξνγξακκαηηζκόο, ζπληνληζκόο Γηνηθεηηθή κέξηκλα

17 Τν κάζεκα ζήκεξα Παξνρή γλώζεσλ Μέζσ: εγρεηξηδίσλ, παξνπζηάζεσλ PowerPoint, πόζηεξ, εθπαίδεπζεο Γηεπθόιπλζε ησλ εζεινληώλ ζηε δηαρείξηζε ησλ πξώησλ εκεξώλ κηαο αληαπόθξηζεο Καη/ Ή εξγαζία ππό ηελ θαζνδήγεζε εμεηδηθεπκέλσλ αηόκσλ

18 Αποποίηςη ευθφνησ Σο ςφνολο του παραγόμενου υλικοφ υπό τθν POSOW διατίκεται δωρεάν. Κανζνα απόςπαςμα αυτισ τθσ παρουςίαςθσ PowerPoint δεν επιτρζπεται να δανείηεται, πωλείται, ενοικιάηεται ι διατίκεται για εμπορικοφσ ςκοποφσ με εμπορικά ι διαφορετικά μζςα. Οι πλθροφορίεσ που διατίκενται ςτθν παροφςα παρουςίαςθ ζχουν ωσ μοναδικό ςτόχο τθσ διευκόλυνςθ τθσ πρόςβαςθσ ςε πλθροφορίεσ ςτον τομζα τθσ ετοιμότθτασ και τθσ ανταπόκριςθσ ςε περίπτωςθ ρφπανςθσ από καράβια ςτθ Μεςόγειο κάλαςςα. Οι παρουςιάςεισ τθσ POSOW διατίκενται μόνο για πλθροφοριακοφσ ςκοποφσ. Οιαδιποτε τροποποίθςθ, ανακεϊρθςθ και ενθμζρωςθ του υλικοφ που παράγεται ςε αυτό το ζργο πρζπει να εξουςιοδοτείται από το REMPEC (Περιφερειακό Κζντρο Καταπολζμθςθσ Εκτάκτων Περιςτατικϊν Θαλάςςιασ Ρφπανςθσ ςτθ Μεςόγειο) με τθ ςυναίνεςθ των ςυνεργατϊν του και κα παραπζμπει ςτθν γνιςια τεκμθρίωςθ που δθμιουργικθκε για αυτό το ζργο. Σο κζντρο REMPEC και οι ςυνεργάτεσ του δεν ιςχυρίηονται ότι το παρόν υλικό είναι άψογο και δεν εγγυϊνται οφτε αναλαμβάνουν τθ νομικι ευκφνθ ςχετικά με τθν ακρίβεια, τθν πλθρότθτα ι τθ χρθςιμότθτα των περιεχόμενων πλθροφοριϊν ςτθν παρουςίαςθ. Σο κζντρο REMPEC και οι ςυνεργάτεσ του δεν αναλαμβάνουν τθν ευκφνθ ι εγγφθςθ για οιεςδιποτε άμεςεσ, ζμμεςεσ ι επακόλουκεσ ηθμιζσ από τθ χριςθ του διακζςιμου υλικοφ ςτισ παρουςιάςεισ PowerPoint του ζργου POSOW. Νομικζσ πλθροφορίεσ REMPEC: Regional Marine Pollution Emergency Response Centre for the Mediterranean Sea (Περιφερειακό κζντρο αντιμετϊπιςθσ επειγόντων περιςτατικϊν καλάςςιασ ρφπανςθσ τθσ Μεςογείου) REMPEC Maritime House, Lascaris Wharf Valletta, VLT 1921, Μάλτα Σθλ.: /7/8 Φαξ: υντάκτθσ: F. HEBERT Το έργο POSOW ζσγτρεκαηοδοηείηαη από ηελ ΕΕ σπό ηο Χρεκαηοδοηηθό κέζο ποιηηηθής προζηαζίας ποσ αλαπηύτζεθε ζε ζσλεργαζία κε ηο Ιλζηηηούηο ISPRA, το Εςπωπαϊκό κέντπο πεπιφεπειακήρ ανάπτςξηρ (Cedre), ηολ Οργαληζκό Sea Alarm, ηε Δηάζθευε ηφλ Παράθηηφλ Περηθερεηώλ ηες Εσρώπες (CPMR) θαη ζσληολίδεηαη από ηο Περηθερεηαθό θέληρο αληηκεηώπηζες επεηγόληφλ περηζηαηηθώλ ζαιάζζηας ρύπαλζες ηες Μεζογείοσ (REMPEC), έλα

Δξγαζίεο ζε έλα Κέληξν αξρηθήο θξνληίδαο (FHC)

Δξγαζίεο ζε έλα Κέληξν αξρηθήο θξνληίδαο (FHC) Δξγαζίεο ζε έλα Κέληξν αξρηθήο θξνληίδαο (FHC) Γλσξηκία κε ην Κέληξν αξρηθήο θξνληίδαο Δξγαζίεο εζεινληώλ ζε έλα FHC Παξαιαβή Φξνληίδα πξν-θαζαξηζκνύ ηαζεξνπνίεζε Φξνληίδα ζηαζεξνπνηεκέλσλ δώσλ Καηαλόεζε

Διαβάστε περισσότερα

Πνξίζκαηα εκηλαξίνπ 29-30 Ηαλνπαξίνπ 2011 «Δθηίκεζε θαη δηαρείξηζε ςπρνθνηλσληθώλ παξαγόλησλ ζηνπο ρώξνπο εξγαζίαο εξγαζηαθό άγρνο»

Πνξίζκαηα εκηλαξίνπ 29-30 Ηαλνπαξίνπ 2011 «Δθηίκεζε θαη δηαρείξηζε ςπρνθνηλσληθώλ παξαγόλησλ ζηνπο ρώξνπο εξγαζίαο εξγαζηαθό άγρνο» Πνξίζκαηα εκηλαξίνπ 29-30 Ηαλνπαξίνπ 2011 «Δθηίκεζε θαη δηαρείξηζε ςπρνθνηλσληθώλ παξαγόλησλ ζηνπο ρώξνπο εξγαζίαο εξγαζηαθό άγρνο» ΤΜΦΧΝΗΑ ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΟ ΔΡΓΑΣΗΑΚΟ ΑΓΥΟ 1. ΔΗΑΓΧΓΖ Τν εξγαζηαθό άγρνο έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώςεισ για το Word 2010 Πηγή ςημειώςεων: http://office.microsoft.com/el-gr/ καθώσ και προςωπικέσ ςημειώςεισ.

Σημειώςεισ για το Word 2010 Πηγή ςημειώςεων: http://office.microsoft.com/el-gr/ καθώσ και προςωπικέσ ςημειώςεισ. Σημειώςεισ για το Word 2010 Πηγή ςημειώςεων: http://office.microsoft.com/el-gr/ καθώσ και προςωπικέσ ςημειώςεισ. 1/7/2014 Δθμιτρθσ Χατηθιωαννίδθσ Περιεχόμενα Τι είναι το Word;.... 8 Εφρεςθ και εφαρμογι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟ ΠΟΤΔΩΝ. Διοίκηζη Έργοσ (Project Management): Σετνικές τεδιαζμού και Ελέγτοσ m124

ΟΔΗΓΟ ΠΟΤΔΩΝ. Διοίκηζη Έργοσ (Project Management): Σετνικές τεδιαζμού και Ελέγτοσ m124 ΟΔΗΓΟ ΠΟΤΔΩΝ Διοίκηζη Έργοσ (Project Management): Σετνικές τεδιαζμού και Ελέγτοσ m124 ΑΘΑΝΑΙΟ ΛΑΠΑΣΙΝΑ ΛΕΚΣΟΡΑ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ 1. ΔΗΑΓΩΓΖ... 3 2. ΓΗΑΣΗ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΟ ΠΤΡΔΣΟ EBOLA ΑΝΑΘΔΧΡΖΜΔΝΔ ΟΓΖΓΙΔ ΓΙΑ ΔΚΑΒ. Οθηώβξηνο 2014

ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΟ ΠΤΡΔΣΟ EBOLA ΑΝΑΘΔΧΡΖΜΔΝΔ ΟΓΖΓΙΔ ΓΙΑ ΔΚΑΒ. Οθηώβξηνο 2014 ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΟ ΠΤΡΔΣΟ EBOLA ΑΝΑΘΔΧΡΖΜΔΝΔ ΟΓΖΓΙΔ ΓΙΑ ΔΚΑΒ Οθηώβξηνο 2014 Οι οδηγίερ αςηέρ αθοπούν ηην πεπίπηωζη ηηρ ππογπαμμαηιζμένηρ μεηαθοπάρ αζθενή πος πληποί ηα κπιηήπια ηος ςπό διεπεύνηζη ή πιθανού κπούζμαηορ

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελμαηικό Λύκειο: Οργάνωζη ηης διαδικαζίας μάθηζης

Επαγγελμαηικό Λύκειο: Οργάνωζη ηης διαδικαζίας μάθηζης Επαγγελμαηικό Λύκειο: Οργάνωζη ηης διαδικαζίας μάθηζης ηνπ Οιύκπηνπ Γαθέξκνπ Μεηά ηελ εμαγγειία ηεο Κπβέξλεζεο γηα ηε κεηαξξύζκηζε ζηελ ΤΔΔ αλαπηύζζεηαη έλαο γόληκνο πξνβιεκαηηζκόο γηα ηελ νξγάλσζή ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΧΦΟΡΙΚΧΝ ΛΙΠΑΜΑΣΧΝ ΥΔΓΙΟ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΔΚΣΑΚΣΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ

ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΧΦΟΡΙΚΧΝ ΛΙΠΑΜΑΣΧΝ ΥΔΓΙΟ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΔΚΣΑΚΣΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΧΦΟΡΙΚΧΝ ΛΙΠΑΜΑΣΧΝ ΥΔΓΙΟ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΔΚΣΑΚΣΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ ΦΧΣΔΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΓΗΑΡΟΝΦΗΘΖ ΑΓΩΓΖ ΠΡΝ ΛΑΞ ΑΓΩΓΖΠ ΓΔΗΑΠ

Ζ ΓΗΑΡΟΝΦΗΘΖ ΑΓΩΓΖ ΠΡΝ ΛΑΞ ΑΓΩΓΖΠ ΓΔΗΑΠ ΔΞΗΚΝΟΦΩΠΖ ΚΑΣΗΚΩΛ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΩΛ ΠΡΝ ΛΔΝ ΑΛΑΙΡΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΓΩΓΖΠ ΓΔΗΑΠ Ζ ΓΗΑΡΟΝΦΗΘΖ ΑΓΩΓΖ ΠΡΝ ΛΑΞ ΑΓΩΓΖΠ ΓΔΗΑΠ ΕΣΟΙΜΑΙΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΑΝΣΡΗ ΣΑΛΙΑΔΩΡΟΤ - ΕΔΕ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Η Δηαηξνθηθή Αγσγή κέζα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Δια βίου Μάθησης

Πρόγραμμα Δια βίου Μάθησης Πρόγραμμα Δια βίου Μάθησης Το πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση [επικοινωνία] απεικονίζει τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΡΙΑ ΔΑΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ

ΙΣΟΡΙΑ ΔΑΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ ΙΣΟΡΙΑ ΔΑΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ.. Η ηζηνξία ηεο δαζηθήο εθπαίδεπζεο ζηελ Κύπξν είλαη άκεζα ζπλπθαζκέλε κε ηελ εμεληάρξνλε ιεηηνπξγία θαη πξνζθνξά ηνπ Γαζηθνύ Κνιιεγίνπ ζηα δαζηθά δξώκελα ηνπ ηόπνπ καο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11 ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11 ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΚΑΗ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΠΡΟΟΥΖ! Ζ απξόζθνπηε δηαθίλεζε ηνπ παξόληνο ππνδείγκαηνο ζηνπο ππόινηπνπο ζπκθνηηεηέο ζαο

Διαβάστε περισσότερα

χρόνια παρουσίας και προσφοράς Επαγγελματικών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και Κατάρτισης

χρόνια παρουσίας και προσφοράς Επαγγελματικών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και Κατάρτισης 20 χρόνια παρουσίας και προσφοράς Επαγγελματικών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και Κατάρτισης Η Αποςτολι μασ Αποςτολι τθσ CBA Conquest Business Advisors είναι θ παροχι εξειδικευμζνων και πρακτικϊν λφςεων που

Διαβάστε περισσότερα

Δξγνλνκηθόο θαζαξηζκόο Δπαξθήο πνηόηεηα θαζαξηζκνύ Απνδνηηθόο θαζαξηζκόο Καζαξηζκόο θηιηθόο ζην πεξηβάιινλ. Αποηελέζμαηα ζηον οικονομικό καθαριζμό

Δξγνλνκηθόο θαζαξηζκόο Δπαξθήο πνηόηεηα θαζαξηζκνύ Απνδνηηθόο θαζαξηζκόο Καζαξηζκόο θηιηθόο ζην πεξηβάιινλ. Αποηελέζμαηα ζηον οικονομικό καθαριζμό E = e + e + e + e 85% Τι είναι πάνφ από ηο 85% ηοσ κόζηοσς καθαριζμού;;; Η εργαζία Δξγνλνκηθόο θαζαξηζκόο Δπαξθήο πνηόηεηα θαζαξηζκνύ Απνδνηηθόο θαζαξηζκόο Καζαξηζκόο θηιηθόο ζην πεξηβάιινλ Αποηελέζμαηα

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιεζπζκηθνύ Ειέγρνπ (Π.Σ.-Π.Π.Ε) γηα θαξθίλν ηξαρήινπ κήηξαο.

Εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιεζπζκηθνύ Ειέγρνπ (Π.Σ.-Π.Π.Ε) γηα θαξθίλν ηξαρήινπ κήηξαο. Εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιεζπζκηθνύ Ειέγρνπ (Π.Σ.-Π.Π.Ε) γηα θαξθίλν ηξαρήινπ κήηξαο. Γξακκαηεία ηωλ Κέληξωλ Υγείαο Έθδνζε 0.4 Εξγαζηήξην Δηαγλωζηηθήο Κπηηαξνινγίαο

Διαβάστε περισσότερα

1.1 ΒΑΙΚΕ ΑΡΦΕ ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΙΑΣΡΙΚΗ

1.1 ΒΑΙΚΕ ΑΡΦΕ ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΙΑΣΡΙΚΗ 1 o Πεξηερόκελα 1.1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΙΑΣΡΙΚΗ... 1 1.1.1 ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ ΔΠΔΗΓΟΤΑ ΗΑΣΡΗΚΖ... 2 1.1.2 ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝΣΩΝ ΠΔΡΗΣΑΣΗΚΩΝ... 5 1.1.3 ΔΠIΠΔΓΑ EΠΔΗΓΟΤΑ ΗΑΣΡΗΚΖ...

Διαβάστε περισσότερα

Καθηκονηολόγιο: Τπέρ ή καηά; Φαζόη Γεωργία, Γκοβίνα Οσρανία, Βαρδάκη Εαμπία. Διζαγωγή

Καθηκονηολόγιο: Τπέρ ή καηά; Φαζόη Γεωργία, Γκοβίνα Οσρανία, Βαρδάκη Εαμπία. Διζαγωγή Καθηκονηολόγιο: Τπέρ ή καηά; Φαζόη Γεωργία, Γκοβίνα Οσρανία, Βαρδάκη Εαμπία. Διζαγωγή Η Ννζειεπηηθή είλαη επηζηήκε θαη ηέρλε. πκκεηέρεη ζηελ δηαηήξεζε θαη πξναγσγή ηεο πγείαο, ζηελ πξόιεςε ηεο αζζέλεηαο,

Διαβάστε περισσότερα

Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ Κνηλόηεηα Δθηίκεζε Αλαγθώλ

Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ Κνηλόηεηα Δθηίκεζε Αλαγθώλ Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ Κνηλόηεηα Δθηίκεζε Αλαγθώλ Μαλόιεο κπξλάθεο Λέθηνξαο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο Δπηκειεηήο Β Γεληθήο Ιαηξηθήο Σηόρνη Μαζήκαηνο Δθηίκεζε Αλαγθώλ Υγείαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΓΗΟΗΚΖΖ. Γξ. Βαζίιεο Π. Αγγειίδεο Τκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο & Γηνίθεζεο Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΓΗΟΗΚΖΖ. Γξ. Βαζίιεο Π. Αγγειίδεο Τκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο & Γηνίθεζεο Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Γξ. Βαζίιεο Π. Αγγειίδεο Τκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο & Γηνίθεζεο Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο Γηαθάλεηεο βαζηζκέλεο ζην βηβιίν: Laudon & Laudon, Management Information Systems,

Διαβάστε περισσότερα

Απεριόριστες Δυνατότητες. Περισσότερες ευκαιρίες

Απεριόριστες Δυνατότητες. Περισσότερες ευκαιρίες Απεριόριστες Δυνατότητες. Περισσότερες ευκαιρίες «Με απώηεξν ζηόρν ηελ ωθέιεηα ηωλ επαίζζεηωλ θνηλωληθώλ νκάδωλ όπωο νη κεηαλάζηεο, ε αλαγθαηόηεηα ηεο εθπαίδεπζήο ηνπο ζηηο λέεο ηερλνινγίεο είλαη δεδνκέλε.

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποηική. Η πομποτική χωπίζετε ζε πνιινύο θιάδνπο. Μεξηθνί από απηνύο είλαη νη παξαθάησ κε νξηζκελεο πιεξνθνξηεο γηα ηνλ θαζελα μερσξηζηα

Ρομποηική. Η πομποτική χωπίζετε ζε πνιινύο θιάδνπο. Μεξηθνί από απηνύο είλαη νη παξαθάησ κε νξηζκελεο πιεξνθνξηεο γηα ηνλ θαζελα μερσξηζηα Ρομποηική Τι είναι η ρομποηική; Δίλαη ζύγρξνλνο ηερλνινγηθόο θιάδνο ηεο απηνκαηνπνίεζεο, πνπ έρεη σο αληηθείκελν ηε κειέηε, ην ζρεδηαζκό θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ ξνκπόη, θαζώο θαη ηελ έξεπλα γηα ηελ πεξαηηέξσ

Διαβάστε περισσότερα

Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ

Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ ΑΝΝΙΗ ΠΤΡΟ Α.Μ. 2008102 Ερωηήζεις δεσηέροσ κεθαλαίοσ: 1) Δμεγείζηε ηη είλαη ν θύθινο δσήο ηνπ έξγνπ. Πεξηγξάςηε ηα γεληθά βήκαηα ζε έλα κνληέιν θαηαξξάθηε. Γώζηε έλα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ Μ. ΛΑΕΟΓΛΟΤ, Ν. ΚΑΡΑΝΗΚΟΛΑ, Γ. ΒΑΓΗΩΝΑ Σκήκα Μεραληθώλ Υσξνηαμίαο θαη Αλάπηπμεο, Πνιπηερληθή ρνιή, Αξηζηνηέιεην

Διαβάστε περισσότερα

www.litusgo.eu LitusGo Δγρεηξίδην Δλόηεηα 5 Αιηεία / Ιρζπνθαιιηέξγεηα

www.litusgo.eu LitusGo Δγρεηξίδην Δλόηεηα 5 Αιηεία / Ιρζπνθαιιηέξγεηα www.litusgo.eu LitusGo Δγρεηξίδην Δλόηεηα 5 Αιηεία / Ιρζπνθαιιηέξγεηα Τπεύζπλνο Έθδνζεο: Isotech Ltd, Δξεπλεηέο ύκβνπινη Πεξηβάιινληνο www.isotech.com.cy Σν έξγν ππνζηεξίδεηαη από ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus. Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ. ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09

ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus. Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ. ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09 CY ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09 Prgramme 2009 2011 Εταίροι: AHAPUNKT, CARDET, IDIS, INTEGRA, LPKKY, L4L, SCIENTER Σσμφωνία2009-3419 / 001 001

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1: «Πνιγμός: Πρόληψη Διάσωση Φροντίδα»

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1: «Πνιγμός: Πρόληψη Διάσωση Φροντίδα» ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1: «Πνιγμός: Πρόληψη Διάσωση Φροντίδα» Πνιγμός Πνιγμόσ ονομάηεται θ διαδικαςία εμφάνιςθσ αναπνευςτικισ διαταραχισ εξαιτίασ βφκιςθσ ι εμβάπτιςθσ ςε κάποιο υγρό. Το αποτζλεςμα του πνιγμοφ

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηoλ Ηιεθηξηζκό

Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηoλ Ηιεθηξηζκό Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηoλ Ηιεθηξηζκό Γιατί να μάκει κανείσ για τον θλεκτριςμό? Δπεηδή είλαη "θξπκκέλνο" ζηηο πξίδεο θαη ελώ είλαη αόξαηνο, ρξεζηκνπνηείηαη από όινπο καο θαζεκεξηλά. ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ 1. Εηζαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

Δπείγνπζα Ιαηξηθή: Αλαθνξά ζηελ ζεκεξηλή πξαγκαηηθόηεηα

Δπείγνπζα Ιαηξηθή: Αλαθνξά ζηελ ζεκεξηλή πξαγκαηηθόηεηα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΙΑΣΡΙΚΗ http://www.hesem.gr E-Mail: info@hesem.gr Δπείγνπζα Ιαηξηθή: Αλαθνξά ζηελ ζεκεξηλή πξαγκαηηθόηεηα Π. Αγγνπξηδάθεο Δπίθ. θαζεγεηήο Δπείγνπζαο Ιαηξηθήο Π. Κ., Γληήο ΣΔΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΠΟ ΣΗ ΔΚΘΔΗ ΠΔΡΙΔΧΟΜΔΝΑ

ΚΟΠΟ ΣΗ ΔΚΘΔΗ ΠΔΡΙΔΧΟΜΔΝΑ ΚΟΠΟ ΣΗ ΔΚΘΔΗ Ζ παξνύζα έθζεζε απνηειεί επίζεκν έγγξαθν ηεο Αλσλύκνπ Δηαηξίαο Οξγαληζκόο Ληκέλνο Θεζζαινλίθεο (ΟΛΘ ΑΔ), κε ζθνπό ηελ πιεξνθόξεζε όισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξώλ αλαθνξηθά κε ηελ πξόνδν ησλ

Διαβάστε περισσότερα