Η Ευρώπη των αγορών και η διεθνοποίηση τη οικονομία

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Ευρώπη των αγορών και η διεθνοποίηση τη οικονομία"

Transcript

1 Ο Ι Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ε Τ Η Σ Π Α Γ Κ Ο Σ Μ Ι Ο Π Ο Ι Η Σ Η Σ Η Ευρώπη των αγορών και η διεθνοποίηση τη οικονομία Την προηγούμενη δεκαετία, η διαδικασία τη ευρωπαϊκή ενοποίηση εισήλθε σ' ένα υψηλότερο στάδιο που κατέληξε στην ενσωμάτωση ορισμένων ευρωπαϊκών κρατών σε μια Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ). Η ένωση αυτή με κανένα τρόπο δεν αντιπροσωπεύει το παλιό σοσιαλιστικό όραμα για μια «Ευρώπη των λαών». Δεν αντιπροσωπεύει καν μια συγχώνευση κρατών σε ένα νέο υπερκράτο, αν και η πιθανότητα ενό μελλοντικού ομοσπονδιακού κράτου, όπω αυτό που προτείνει η Γερμανία σήμερα, δεν μπορεί να αποκλειστεί. Αυτό που αντιπροσωπεύει είναι η δημιουργία μια ευρωπαϊκή οικονομία τη αγορά, ω συστατικό στοιχείο τη κυρίαρχη σήμερα διεθνοποιημένη οικονομία τη αγορά. Αλλά πώ ξεκίνησε η διαδικασία αυτή, ποιοι παράγοντε κατέστησαν αναγκαία την ενοποίηση και τι σημασία θα έχει η ΟΝΕ για του λαού τη Ευρώπη, σ' αντίθεση με τη σημασία που θα έχει για τι οικονομικέ ελίτ που πήραν την απόφαση για την ενοποίηση; Αυτά είναι ορισμένα από τα ερωτήματα στα οποία θα προσπαθήσουμε να δώσουμε μιαν απάντηση στι επόμενε σελίδε. Όπω είδαμε στα προηγούμενα κεφάλαια, οι δύο βασικέ και αντικρουόμενε τάσει που σημάδεψαν το πρώτο τέταρτο του αιώνα μετά το τέλο του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, ήταν, πρώτον, η επέκταση του κρατισμού (με την έννοια του ενεργού κρατικού ελέγχου τη οικονο

2 Π Α Γ Κ Ο Σ Μ Ι Ο Π Ο Ι Η Σ Η, Α Ρ Ι Σ Τ Ε Ρ Α Κ Α Ι Π Ε Ρ Ι Ε Κ Τ Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α μία και τη εκτεταμένη παρέμβαση στον αυτορυθμιζόμενο μηχανισμό τη αγορά με στόχο τον άμεσο καθορισμό του επιπέδου τη οικονομική δραστηριότητα, δηλαδή του επιπέδου τη παραγωγή, τη απασχόληση κ.λπ.) και, δεύτερον, η διογκούμενη διεθνοποίηση τη οικονομία τη αγορά. Η επέκταση του κρατισμού δεν αντανακλούσε μόνο τι οικονομικέ ανάγκε των οικονομικών ελίτ, όπω θα υπέθετε κανεί με βάση το γεγονό ότι η οικονομική ανάπτυξη και η αύξηση των κερδών βασίζονταν, σε μεγάλο βαθμό, στην κρατική δραστηριότητα που στόχευε στη δημιουργία συνθηκών αύξηση τη εγχώρια ζήτηση. Αντανακλούσε επίση -κυρίω με τη μορφή τη επέκταση του κράτου πρόνοια και τη κρατική δέσμευση για πλήρη απασχόληση- το αίτημα των λαών τη Ευρώπη για τη δημιουργία μια κοινωνία διαφορετική από την προπολεμική κοινωνία τη μαζική ανεργία, τη φτώχεια και τη στέρηση. Η μεταπολεμική όμω αυτή επέκταση του κρατισμού είχε μια πολύ σημαντική οικονομική συνέπεια. Όπω είδαμε στο τέταρτο κεφάλαιο, η επέκταση του κρατισμού οδήγησε σε μια μακροπρόθεσμη αύξηση του κόστου παραγωγή : άμεσα, επειδή η επέκταση του κράτου πρόνοια συνεπαγόταν μια αυξανόμενη επιβάρυνση των εισφορών και των φόρων των εργοδοτών και έμμεσα, επειδή υπό συνθήκε πλήρου σχεδόν απασχόληση, η οργανωμένη εργατική δύναμη μπορούσε να ασκήσει επιτυχώ πιέσει για αυξήσει των μισθών που ξεπερνούσαν σημαντικά τι αυξήσει παραγωγικότητα. Αυτό αποτέλεσε ένα πρόβλημα ιδιαίτερα επίπονο γι' αυτού που είχαν τον έλεγχο τη καπιταλιστική παραγωγή κατά την περίοδο , όταν ένα μαζικό απεργιακό κίνημα, που στην πραγματικότητα δεν ελεγχόταν από τη γραφειοκρατική ηγεσία των εργατικών συνδικάτων, οδήγησε σε μια γοργή αύξηση των μισθών και σε μιαν αντίστοιχη διάβρωση των κερδών. Όμω παρά την ταχύρυθμη επέκταση του κρατισμού κατά την περίοδο αμέσω μετά τον πόλεμο, η διογκούμενη διεθνοποίηση τη οικονομία τη αγορά, που αποτελούσε αποτέλεσμα τη δυναμική τη, προωθούνταν ενεργά από τι προηγμένε καπιταλιστικέ χώρε. Οι παλιέ εθνικιστικέ και εμπορικέ αντιπαλότητε αντικαταστάθηκαν από μια γοργή επέκταση του εμπορίου (κυρίω μεταξύ του ) έτσι ώστε, στο τε- 240

3 Μ Ε Ρ Ο Σ Τ Ρ Ι Τ Ο λο τη δεκαετία του 1970, το ένα έκτο των μεταποιητικών προϊόντων που καταναλώνονταν στι ευρωπαϊκέ χώρε να έχει παραχθεί εκτό των συνόρων του. Από τότε, η διεθνοποίηση τη οικονομία έχει επιταχυνθεί παραιτέρω. Όμω οι ανάγκε του κρατισμού για συνεχή επέκταση του κράτου πρόνοια που έμμεσα επιβάρυνε το κόστο παραγωγή έρχονταν σε σύγκρουση, όπω είδαμε στο τέταρτο κεφάλαιο, με τι ανάγκε τη διεθνοποιημένη οικονομία για την ελαχιστοποίηση του κόστου παραγωγή και τη βελτίωση τη ανταγωνιστικότητα. Έτσι προέκυψε η αντιπαλότητα μεταξύ κρατισμού και διεθνοποίηση και η κρίση των αρχών τη δεκαετία του Παράλληλα, η δημιουργία άτυπων αγορών για «ευρωνομίσματα», που επέβαλαν οι ανάγκε τη επέκταση των πολυεθνικών είχε ω αποτέλεσμα οι επιχειρήσει αυτέ να μπορούν πια να υπονομεύουν εκείνε τι εθνικέ (μακρο)οικονομικέ πολιτικέ που ήταν ασύμβατε με του δικού του στόχου. Η οικονομική κρίση των αρχών τη δεκαετία του 1970, που επιδεινώθηκε από την κατάρρευση του διεθνού νομισματικού συστήματο, οδήγησε στην ανάδυση του κινήματο του νεοφιλελευθερισμού και στη συνέχεια στην υιοθέτηση συστημικών νεοφιλελεύθερων πολιτικών από τι αναπτυγμένε οικονομίε τη αγορά που τελικά γενικεύτηκαν σε διεθνέ επίπεδο. Τέλο, είδαμε στα προηγούμενα κεφάλαια ότι η διεθνοποίηση τη οικονομία τη αγορά δεν σημαίνει την εξάλειψη κάθε οικονομικού ρόλου του κράτου αλλά τον επανακαθορισμό του εντό ενό θεσμικού πλαισίου που συνεπάγεται τη συνεχή μείωση τη οικονομική κυριαρχία του. Αυτό συνεπάγεται ότι σημαντικό τμήμα του οικονομικού ρόλου του κράτου μεταβιβάζεται σήμερα σε υπερεθνικά όργανα. Η σημερινή δηλαδή διεθνοποιημένη οικονομία τη αγορά συνεπάγεται τη δημιουργία τεράστιων οικονομικών μπλοκ στο πλαίσιο των οποίων ο οικονομικό ρόλο του επιμέρου έθνου -κράτου υποβαθμίζεται προοδευτικά προ όφελο των υπερεθνικών θεσμών. Αυτό ισχύει, ιδιαίτερα, για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου η σχετική διαδικασία έχει ήδη προχωρήσει σημαντικά, αλλά ισχύει επίση και για τη Βορειοαμερικανική Συμφωνία για το Ελεύθερο Εμπόριο (NAFTA). Η ευρωπαϊκή ενοποίηση αποτελεί ένα υποπροϊόν τη διεθνοποίηση τη οικονομία τη αγορά. Η καθιέρωση τη ελευθερία διακίνηση κε- 241

4 Π Α Γ Κ Ο Σ Μ Ι Ο Π Ο Ι Η Σ Η, Α Ρ Ι Σ Τ Ε Ρ Α Κ Α Ι Π Ε Ρ Ι Ε Κ Τ Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α φαλαίου και εμπορευμάτων κατέστησε την ενοποίηση, πρώτα σε μια ενιαία αγορά και τώρα σε μια νομισματική ένωση, αναγκαία, ώστε να μπορέσει η δυτική Ευρώπη να επιβιώσει στον ανταγωνισμό με τα μπλοκ τη Βόρεια Αμερική και τη Άπω Ανατολή. Η διαδικασία ενοποίηση, που άρχισε στη δεκαετία του 1950 με τη Συνθήκη τη Ρώμη, επιταχύνθηκε με την Πράξη Ενιαία Αγορά που τέθηκε σε εφαρμογή το 1993, και με τη Συνθήκη του Μάαστριχτ, η οποία πήρε τη θέση τη Συνθήκη τη Ρώμη που, μετά την ανανέωσή τη στο Άμστερναμ, έχει ήδη τεθεί σε πλήρη εφαρμογή. Η επιτάχυνση τη διαδικασία ενοποίηση έγινε αναγκαία από τη διογκούμενη διεθνοποίηση τη οικονομία τη αγορά και τον εντεινόμενο ανταγωνισμό με τα άλλα δύο μέρη τη Τριάδα (Βόρεια Αμερική και Άπω Ανατολή). Οι υποστηρικτέ τη επιτάχυνη τη διαδικασία αυτή ισχυρίστηκαν ότι, στην υπερανταγωνιστική διεθνοποιημένη οικονομία του εικοστού πρώτου αιώνα που ανέτειλε, μόνο μια αγορά ηπειρωτικών διαστάσεων θα μπορούσε να παρέχει την ασφάλεια και τι οικονομίε κλίμακα που απαιτούνται για την επιβίωση του ευρωπαϊκού κεφαλαίου. Και πράγματι, στη διάρκεια τη περασμένη δεκαετία, το οικονομικό χάσμα μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών και των άλλων μελών τη Τριάδα μεγάλωσε σημαντικά. Χαρακτηριστική ένδειξη του διευρυνόμενου χάσματο αποτελεί το γεγονό ότι το ποσοστό εξαγωγών τη Ευρωπαϊκή Ένωση στι παγκόσμιε εξαγωγέ μειώθηκε κατά 7% μεταξύ 1980 και 1994, ενώ το ποσοστό των εξαγωγών των ΗΠΑ έπεσε μόνο κατά 2%, το δε αντίστοιχο ιαπωνικό, αυξήθηκε μαζικά κατά 31%. Η αποτυχία τη Ευρώπη οφείλεται κατά κύριο λόγο στο γεγονό ότι η ανταγωνιστικότητά τη έχει, για μεγάλο διάστημα, μείνει πίσω από την ανταγωνιστικότητα των άλλων περιφερειών - γεγονό που δεν είναι άσχετο με τον πολύ μεγαλύτερο βαθμό κρατισμού που χαρακτηρίζει το «ευρωπαϊκό» μοντέλο τη οικονομία τη αγορά σ' αντίθεση με τα μοντέλα τη Βόρεια Αμερική και τη Άπω Ανατολή. Η κατάρρευση τη σοσιαλδημοκρατική συναίνεση που ακολούθησε την άνθηση τη νεοφιλελεύθερη τάση κατά την περασμένη δεκαετία, σήμαινε ότι η τάση που τελικά επικράτησε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν αυτή που ταύτιζε την οικονομική ενοποίηση με τη δραστική συρρίκνωση του εθνικού ελέγχου επί τη οικονομική δραστηριότητα, χωρί την πα- 242

5 MEPOΣ TPITΟ ράλληλη εγκαθίδρυση ενό υπερεθνικού ελέγχου - εκτό από το νομισματικό έλεγχο. Συνακόλουθα, η εκτελεστική εξουσία τη Ευρωπαϊκή Ένωση έχει περιοριστεί στη δημιουργία ενό ομοιογενού θεσμικού πλαισίου που επιτρέπει την ανεμπόδιστη επιχειρηματική δραστηριότητα, και ταυτόχρονα παρέχει κάποιε ελάχιστε εγγυήσει (αυτέ που είναι συμβατέ με τι επιταγέ τη νεοφιλελεύθερη συναίνεση ) σε σχέση με την προστασία του περιβάλλοντο και του κοινωνικού χώρου. Έτσι η Πράξη Ενιαία Αγορά και η Συνθήκη του Μάαστριχτ θέτουν ω κύριο στόχο του την τόνωση τη ανταγωνιστικότητα, μέσω τη εξάλειψη όλων των «θεσμικών» εμποδίων στον ελεύθερο ανταγωνισμό που είχαν εισαχθεί από τη σοσιαλδημοκρατική συναίνεση. Τέτοια θεσμικά εμπόδια αποτελούσαν ο κεϊνσιανικού τύπου κρατικό παρεμβατισμό για τη διασφάλιση πλήρου απασχόληση που επιτάχυνε τον πληθωρισμό, το ευρύ κράτο πρόνοια που δημιουργούσε δημοσιονομικά προβλήματα, οι «περιοριστικέ πρακτικέ» των εργατικών συνδικάτων και, τέλο οι δημόσιε επιχειρήσει, οι οποίε δεν λειτουργούσαν πάντοτε στη βάση μικροοικονομικών κριτηρίων για την αύξηση τη οικονομική αποτελεσματικότητα. Έτσι, ο βασικό στόχο τη Συνθήκη του Μάαστριχτ ήταν η αντιμετώπιση των συμπτωμάτων αυτών των θεσμικών εμποδίων και, ιδιαίτερα, του πληθωρισμού και των τεράστιων ελλειμάτων του δημοσίου τομέα, που προκλήθηκαν από την επέκταση του κρατισμού. Επομένω, η ΟΝΕ, καθώ επίση η ενιαία αγορά, σηματοδοτεί όχι την ενοποίηση λαών ή έστω την ενοποίηση κρατών, αλλά απλώ την ενοποίηση ελεύθερων αγορών. Όμω οι ελεύθερε αγορέ δεν σημαίνουν μόνο την ανεμπόδιστη διακίνηση εμπορευμάτων, κεφαλαίου και εργατικού δυναμικού, αλλά και «ελαστικότητα», δηλαδή εξάλειψη των εμποδίων στην ελεύθερη διαμόρφωση των τιμών και των μισθών καθώ και το γενικό περιορισμό του κρατικού ελέγχου επί τη οικονομική δραστηριότητα. Και αυτή είναι, στην πραγματικότητα, η ουσία τη Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή η περαιτέρω αγοραιοποίηση τη οικονομία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι, ο στόχο του νέου θεσμικού πλαισίου είναι προφανή : η μεγιστοποίηση τη ελευθερία του οργανωμένου κεφαλαίου, η συγκέντρωση του οποίου διευκολύνεται με κάθε τρόπο, και η ελαχιστοποίηση τη ελευθερία 243

6 Π Α Γ Κ Ο Σ Μ Ι Ο Π Ο Ι Η Σ Η, Α Ρ Ι Σ Τ Ε Ρ Α Κ Α Ι Π Ε Ρ Ι Ε Κ Τ Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α τη οργανωμένη εργατική δύναμη, η οποία επιδιώκεται με κάθε διαθέσιμο μέσο και, ιδιαίτερα, με την απειλή τη ανεργία. Είναι ενδεικτικό ότι ο εθνικό οικονομικό έλεγχο πάνω στο επίπεδο τη οικονομική δραστηριότητα και απασχόληση (ο οποίο σήμερα εξαλείφεται σταδιακά μέσω κατάργηση τη δημοσιονομική ελευθερία που επιβάλλεται από τα κριτήρια «σύγκλιση») δεν αντικαθίσταται από έναν κοινό ευρωπαϊκό έλεγχο τη οικονομική δραστηριότητα για την εξασφάλιση πλήρου απασχόληση (και, βέβαια, δεν έχουν καμιά σχέση με τέτοιο έλεγχο τα ευχολόγια που κατά καιρού υιοθετούν οι διασκέψει κορυφή ). Έτσι ενώ για την πάλη ενάντια στον πληθωρισμό, ο οποίο θέτει άμεσα σε κίνδυνο την ανταγωνιστικότητα και τα περιθώρια κέρδου του ευρωπαϊκού κεφαλαίου, προβλέφτηκε ακόμα και η δημιουργία ενό νέου υπερεθνικού θεσμού (κοινή κεντρική τράπεζα), η πάλη ενάντια στην ανεργία αφήνεται, στην πράξη, στι δυνάμει τη αγορά, τι οποίε τα κράτη-έθνη καλούνται να ενισχύσουν με διάφορου τρόπου που θα δημιουργήσουν κίνητρα για την αύξηση τη απασχόληση. Τέλο, το καταρρέον εθνικό κράτο -πρόνοια δεν αντικαθίσταται από μια κοινή κοινωνική πολιτική που θα εγγυόταν την κάλυψη των βασικών αναγκών (υγεία, εκπαίδευση, κοινωνική ασφάλιση κ.λπ.) και ένα βασικό εισόδημα για όλου, που θα μείωνε δραστικά την «ευρωφτώχεια» που έχει πάρει μαζικέ διαστάσει. Έτσι, για χάρη τη τόνωση τη ναταγωνιστικότητα ώστε να αντιμετωπιστούν η Αμερική και η Άπω Ανατολή, το ευρωπαϊκό ιδεώδε έχει σήμερα εκφυλιστεί σ' ένα είδο «αμερικανοποιημένη Ευρώπη», όπου η σκανδαλώδη πολυτέλεια στέκεται δίπλα στην έσχατη φτώχεια και η άνετη ζωή τη «κοινωνία του 40%» 280 είναι το αντεστραμμένο είδωλο τη περιθωριοποίηση των υπολοίπων. Οι ρυθμίσει τη ΟΝΕ (Κοινή Ευρωπαϊκή Τράπεζα, ευρώ, κριτήρια σύγκλιση ) στην πραγματικότητα σημαίνουν ότι έχει αφαιρεθεί από τα κράτη-μέλη κάθε δυνατότητα άσκηση αποτελεσματική οικονομική πολιτική, είτε πρόκειται περί νομισματική και δημοσιονομική είτε περί συναλλαγματική πολιτική. Η ανταμοιβή υποτίθεται ότι είναι ένα ισχυρό 280. Τ. Φωτόπουλο, Περιεκτική Δημοκρατία, ό.π., κεφ

7 Μ Ε Ρ Ο Σ T P I T Ο κοινό νόμισμα, χαμηλέ τιμέ και επιτόκια, καθώ και μεγαλύτερη ανάπτυξη, ω αποτέλεσμα τη αύξηση των επενδύσεων και του εμπορίου που υποτίθεται θα επιφέρει η μείωση τη αστάθεια και τη νομισματική αναταραχή καθώ και η συρρίκνωση του κόστου των συναλλαγών που συνεπάγεται το κοινό νόμισμα. Όμω η έλλειψη, σε εθνικό επίπεδο, μια επιθετική δημοσιονομική πολιτική σημαίνει ότι, για να μπορεί το κάθε κράτο -μέλο του συστήματο να παραμένει ανταγωνιστικό, θα πρέπει να επιδιώκει την επίτευξη δύο βασικών στόχων. Πρώτον, να διατηρεί το κόστο παραγωγή σε όσο δυνατό χαμηλότερα επίπεδα και, δεύτερον, να δημιουργεί όσο το δυνατό μεγαλύτερο εισόδημα από κέρδη, μερίσματα κ.λπ. Ο πρώτο στόχο μπορεί να επιτευχθεί είτε μέσω τη μεγιστοποίηση τη παραγωγικότητα και/είτε μέσω τη ελαχιστοποίηση τη φορολογία τη οικονομική ελίτ και, συνακόλουθα, των δημοσίων δαπανών. Κατά συνέπεια, οποιαδήποτε ιδέα για φορολόγηση του κεφαλαίου (αντί για τι σημερινέ περικοπέ στι δαπάνε πρόνοια ) αποκλείεται, δεδομένου ότι κάτι τέτοιο θα παρακινούσε τι πολυεθνικέ να μεταφερθούν πάραυτα σε άλλα οικονομικά μπλοκ ή στου διάφορου φορολογικού παραδείσου. Πέρα από αυτού του λόγου η αύξηση τη φορολογία στα ανώτερα εισοδήματα αποκλείεται και διότι θα συναντήσει την άρνηση των μεσαίων στρωμάτων τα οποία συνιστούν την «ικανοποιημένη μειονότητα» (κατά τον ορισμό του Galbraith), αλλά και την εκλογική πλειοψηφία που καθορίζει σήμερα στη Δύση το εκλογικό αποτέλεσμα. Αυτό σημαίνει ότι στο καθεστώ ΟΝΕ, με δεδομένη την έλλειψη οποιουδήποτε άλλου αποτελεσματικού οικονομικού ελέγχου επί των αγορών, το βάρο τη οικονομική προσαρμογή θα πέφτει στι αγορέ εργασία. Για το λόγο αυτόν η αγορά εργασία αποτελεί τον κύριο στόχο τη φιλελευθεροποίηση. Έτσι, πολλοί σημαντικοί έλεγχοι σήμερα εξαλείφονται ή τροποποιούνται ριζικά (νομοθεσία για το κατώτατο ημερομίσθιο, έλεγχοι σχετικά με την εργασιακή ασφάλεια στον ιδιωτικό τομέα, τη μερική απασχόληση, τη διαδικασία απολύσεων κ.λπ.) με ρητό στόχο να γίνει το εργατικό δυναμικό περισσότερο «ευέλικτο», δηλαδή, περισσότερο πειθήνιο στι συνθήκε τη αγορά. Η εξασθένιση των ελέγχων αυτών, σε συνδυασμό με την εγκατάλειψη τη κρατική δέσμευση για πλήρη απα- 245

8 Π Α Γ Κ Ο Σ Μ Ι Ο Π Ο Ι Η Σ Η, Α Ρ Ι Σ Τ Ε Ρ Α Κ Α Ι Π Ε Ρ Ι Ε Κ Τ Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α σχόληση και με τη νομοθεσία που στόχευε στον περιορισμό τη δύναμη των συνδικάτων, σήμαινε ότι οι συνέπειε των τεχνολογικών αλλαγών, που ήδη οδηγούσαν σε διαρθρωτική ανεργία, δεν αντισταθμίστηκαν από αποτελεσματική κρατική δράση. Αντίθετα, αφέθηκε στι δυνάμει τη αγορά να λύσουν το πρόβλημα τη ανεργία. Επιπλέον, οι νεοφιλελεύθερε πολιτικέ, με τη συρρίκνωση του δημοσίου τομέα που επιδίωκαν, συνεισέφεραν και άμεσα στη μαζική αύξηση τη ανεργία. Θα μπορούσε όμω να υποθέσει κανεί ότι η σημερινή περίοδο μαζική ανεργία αποτελεί μια μεταβατική περίοδο στη μετάβαση τη οικονομία τη αγορά από τι συνθήκε σχετικά πλήρου απασχόληση τη περιόδου τη σοσιαλδημοκρατική συναίνεση σε μια νέα περίοδο μαζική χαμηλόμισθη εργασία που στηρίζεται όλο και λιγότερο στην πλήρη απασχόληση. Η εξέλιξη αυτή είναι το αναπόφευκτο αποτέλεσμα τόσο τη φιλελευθεροποίηση των αγορών εργασία όσο και μια συστηματική προσπάθεια από την πλευρά των πολιτικών ελίτ να μειώσουν την καθαρή ανεργία, η οποία συνεπιφέρει ένα υψηλό πολιτικό κόστο και απονομιμοποιεί την οικονομία τη αγορά /ανάπτυξη. Έτσι μετά την κατάρρευση του γερμανικού μοντέλου «κοινωνική αγορά», μπορεί με ασφάλεια να προβλεφτεί ότι ο έντονο ανταγωνισμό μεταξύ των χωρών τη Τριάδα θα δημιουργήσει συνθήκε όχι τόσο μαζική καθαρή ανεργία, αλλά χαμηλόμισθη απασχόληση, ημιαπασχόληση και περιστασιακή εργασία στο πλαίσιο «ευέλικτων» αγορών εργασία. Την τάση αυτή διαμορφώνουν σήμερα, από τη μια μεριά, οι ΗΠΑ και η Βρετανία και, από την άλλη, η Ολλανδία, με το «ολλανδικό» μοντέλο να αποτελεί στην πραγματικότητα μια μορφή «αγγλοαμερικανικού μοντέλου με ανθρώπινο πρόσωπο». Έτσι, σήμερα, η Βρετανία και η Ολλανδία έχουν από του χαμηλότερου δείκτε ανεργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δείκτε οι οποίοι ανταγωνίζονται το δείκτη ανεργία των ΗΠΑ. Επίση, πράγμα που έχει ακόμα μεγαλύτερη σπουδαιότητα, η Ολλανδία και οι ΗΠΑ βρίσκονταν μεταξύ των πέντε πιο ανταγωνιστικών χωρών. Την ίδια στιγμή, όλε οι πρόσφατε εκθέσει δείχνουν ότι, ω αποτέλεσμα αυτή τη τάση, παρατηρείται μια γοργά αυξανόμενη ανασφάλεια και ανισότητα μεταξύ των «τυχερών» που κατέχουν θέσει πλήρου απασχόληση και του υπόλοιπου πληθυσμού. Τέλο, θα πρέπει να τονιστούν τα ανομοιογενή απο- 246

9 Μ Ε Ρ Ο Σ Τ Ρ Ι Τ Ο τελέσματα τη ΟΝΕ. Μια κοινή νομισματική και συναλλαγματική πολιτική μπορεί να λειτουργήσει μόνο αν υπάρχει ένα υψηλό βαθμό ομοιογένεια των οικονομικών συνθηκών, όσον αφορά την παραγωγικότητα, τι επενδύσει, την υποδομή, του φυσικού πόρου κ.λπ. Όσο μεγαλύτερη είναι η ανομοιογένεια στα πλαίσια τη ένωση τόσο μεγαλύτερα τα προβλήματα, καθώ είναι αναπόφευκτη η ανάπτυξη εντάσεων μεταξύ των ισχυρών και των αδύναμων κρίκων του συστήματο που θα ενισχύονται από το γεγονό ότι τα αδύναμα μέρη δεν θα έχουν πια κανένα μέσο για να αντισταθούν (δασμολογική προστασία, δυνατότητα αλλαγή των επιτοκίων ή τη αξία του νομίσματο κ.λπ.) και θα πρέπει να βασίζονται αποκλειστικά στη μεγαλύτερη ανεργία και την «ελαστικότητα» τη αγορά εργασία για να μειώσουν το κόστο εργασία. Επίση, μια μεγάλη μεταφορά εισοδήματο από τα ισχυρά προ τα αδύναμα μέρη είναι αδύνατη δεδομένη τη χαμηλή φορολογική βάση του κοινοτικού προϋπολογισμού (περίπου το ένα δέκατο τη ομοσπονδιακή φορολογική βάση των ΗΠΑ). Έτσι, όχι μόνο δεν υπάρχει ένα αποτελεσματικό κεντρικό μηχανισμό ανακατανομή των πόρων, αλλά τα μέλη έχουν και μικρότερη δημοσιονομική αυτονομία, καθώ πρέπει να συμμορφώνονται προ τα αυστηρά κριτήρια σύγκλιση που εφαρμόζονται και μετα την ολοκλήρωση, υπό την απειλή βαριών προστίμων (Σύμφωνο Σταθερότητα ). Με του περισσότερου οικονομικού ελέγχου πάνω στι αγορέ να έχουν εξαλειφθεί, οι χώρε των οποίων ο πληθωρισμό είναι μεγαλύτερο ή των οποίων η παραγωγικότητα είναι χαμηλότερη από το μέσο όρο, θα πρέπει να παίρνουν αντιπληθωριστικά μέτρα, που θα συμπιέζουν του μισθού και τι τιμέ, ώστε να βελτιώνεται η ανταγωνιστικότητα και να μένουν ανέγγιχτα τα κέρδη των οικονομικών ελίτ. Στο πλαίσιο τη προβληματική αυτή, δεν έχει νόημα να κατηγορούμε του σοσιαλδημοκράτε και του σοσιαλφιλελεύθερου τη Κεντροαριστερά ότι «προδίδουν» τα σοσιαλιστικά ιδεώση και ότι συναινούν στο νεοφιλελεύθερο περιεχόμενο τη νέα Ευρώπη που δημιουργείται. Ούτε βέβαια έχει νόημα να αποδίδουμε όλα τα δεινά στη σημερινή συμπίεση των ρυθμών ανάπτυξη, η οποία για του ευρωπαίου σοσιαλδημοκράτε οικονομολόγου οφείλεται στι πολιτικέ ύφεση που υιοθετούνται από τα κράτη-μέλη τη EE στην προσπάθεια του να ανταποκρι- 247

10 Π Α Γ Κ Ο Σ Μ Ι Ο Π Ο Ι Η Σ Η, Α Ρ Ι Σ Τ Ε Ρ Α Κ Α Ι Π Ε Ρ Ι Ε Κ Τ Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α θούν στα κριτήρια σύγκλιση και το Σύμφωνο Σταθερότητα. Αν αποδεχθούμε ερμηνείε σαν κι αυτέ, τότε η αντικατάσταση του νεοφιλελεύθερου θεσμικού πλαισίου είναι απλώ ζήτημα ανάληψη τη εξουσία από του «πραγματικού» σοσιαλιστέ, οι οποίοι, στο πλαίσιο μια οικονομική ανάκαμψη, θα επανεγκαθιδρύσουν το θεσμικό πλαίσιο τη σοσιαλδημοκρατική συναίνεση. Στην πραγματικότητα, όμω, δεν υπάρχει καμιά προδοσία ούτε η ριζική αλλαγή του θεσμικού πλαισίου, «έκτων έσω», είναι δυνατή στο μέλλον. Με άλλα λόγια, αν πάρουμε ω δεδομένο αυτό που οι σοσιαλδημοκράτε και οι συνοδοιπόροι του στο Πράσινο κίνημα παίρνουν ω δεδομένο, δηλαδή τη διεθνοποιημένη οικονομία τη αγορά, καθώ και την ανάγκη συνεχού βελτίωση τη ανταγωνιστικότητα με την περαιτέρω απελευθέρωση των αγορών εμπορευμάτων, κεφαλαίου και εργασία, τότε το περιεχόμενο τη σοσιαλδημοκρατία αναγκαστικά θα είναι αυτό που υποστηρίζεται σήμερα από του σοσιαλφιλελεύθερου. Αυτό οφείλεται στο γεγονό ότι, μέσα στο πλαίσιο τη διεθνοποιημένη οικονομία, που συνιστά τη σημερινή μορφή τη νεωτερικότητα, η ελαχιστοποίηση του κοινωνικού ρόλου του κράτου δεν αποτελεί επιλογή αλλά προϋπόθεση προκειμένου το ευρωπαϊκό κεφάλαιο να ανταγωνιστεί αποτελεσματικά το κεφάλαιο τη Άπω Ανατολή και τη Αμερική, το οποίο αντιμετωπίζει πολύ ασθενέστερα θεσμικά εμπόδια στι χώρε αυτέ δεδομένη τη έλλειψη σοσιαλδημοκρατική παράδοση. Κατά συνέπεια, σήμερα, η σοσιαλδημοκρατία δεν έχει νόημα ούτε στο εθνικό επίπεδο ούτε στο υπερεθνικό επίπεδο τη EE. Οποιαδήποτε προσπάθεια από την πλευρά των ευρωπαίων σοσιαλδημοκρατών, με στόχο τη δραστική ενδυνάμωση του κοινωνικού ρόλου του κράτου, θα καθιστούσε την Ευρώπη λιγότερο ανταγωνιστική σε σχέση με την Άπω Ανατολή ή τι Ηνωμένε Πολιτείε και θα είχε ω αποτέλεσμα μια μαζική διαφυγή ευρωπαϊκού κεφαλαίου. Το ίδιο ανέφικτο θα ήταν σήμερα ένα νέο πανευρωπαϊκό κεϊνσιανισμό - εκτό αν επρόκειτο να συνδυαστεί με μια αυτοδύναμη ανάπτυξη που θα στηριζόταν σε μια αυστηρά προστατευόμενη (δασμολογικά) εσωτερική αγορά. Όμω μια τέτοια λύση θα βρισκόταν σε άμεση αντίφαση με τη λογική και τη δυναμική του συστήματο. Για του ίδιου λόγου, οι προτάσει για την επαναδιαπραγμάτευση των Συνθηκών Μάαστριχτ/Άμστερνταμ, προκει

11 Μ Ε Ρ Ο Σ Τ Ρ Ι Τ Ο μένου να εισαχθούν σοσιαλδημοκρατικοί στόχοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα ήταν εξίσου ουτοπικέ (με την αρνητική σημασία του όρου). Παρ' όλα αυτά, οι ευρωπαίοι σοσιαλδημοκράτε, όντε αντιμέτωποι με το γεγονό ότι η υιοθέτηση τη «κοινωνική αγορά» δεν είναι πια εφικτή στο εθνικό επίπεδο, προτείνουν τώρα τη δημιουργία μια ευρωπαϊκή «κοινωνική αγορά». Η πρόταση αυτή στηρίζεται στην υπόθεση ότι οι χώρε τη EE, από κοινού, έχουν τη δύναμη να ρυθμίσουν τι νομισματικέ αγορέ, να ελέγξουν τη διακίνηση κεφαλαίου και να παίξουν κάποιο ρόλο στον εξαναγκασμό των ΗΠΑ και τη Ιαπωνία για μια καλύτερη ρύθμιση των μεταξύ του σχέσεων. Όμω η πρόταση για ελέγχου πάνω στην οικονομία τη αγορά μπορεί να σταθεί μόνο αν οι έλεγχοι αυτοί έχουν απλώ ρυθμιστικό χαρακτήρα. Είναι προφανέ ότι οι ΗΠΑ και η Ιαπωνία δεν θα έχουν καμία δυσκολία να αποδεχθούν την εισαγωγή τέτοιων ελέγχων που θα κάνουν τη λειτουργία τη οικονομία τη αγορά ομαλότερη. Αλλά, αν οι έλεγχοι αυτοί πάρουν τη μορφή αποτελεσματικών κοινωνικών ελέγχων πάνω στι αγορέ για την προστασία τη εργασία και του περιβάλλοντο, ούτε η Ιαπωνία ούτε οι ΗΠΑ θα έχουν κανένα κίνητρο (ούτε καμία πίεση από την πλευρά τη εκλογική του βάση, δεδομένη τη ασθενού σοσιαλδημοκρατική παράδοση που υπάρχει σ' αυτέ τι χώρε ) για να αποδεχθούν τέτοιου ελέγχου, οι οποίοι θα του στερήσουν ένα σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα που έχουν απέναντι στι ευρωπαϊκέ, και ιδιαίτερα στι γερμανικέ βομηχανίε. Το παράδειγμα τη στάση των ΗΠΑ του Bush σε σχέση με τη Συνθήκη του Κιότο είναι ενδεικτικό. Κατά συνέπεια, μόνο εάν οι χώρε τη EE ήταν διατεθειμένε να αποκοπούν από τη διεθνοποιημένη οικονομία τη αγορά θα ήταν σε θέση να εισαγάγουν παρόμοιου ελέγχου σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν είναι λοιπόν περίεργο ότι η πρόταση για ένα «νέο προστατευτισμό», με στόχο την προστασία τη απασχόληση ή του περιβάλλοντο, έχει τελευταία κερδίσει κάποιο έδαφο μεταξύ μερικών ευρωπαίων σοσιαλιστών και περιβαλλοντιστών, πέρα βέβαια από του εθνικιστικού ακροδεξιού κύκλου Βλ. Τ. Lang and C. Hines, The New Protectionism, London: Earthscan,

12 Π Α Γ Κ Ο Σ Μ Ι Ο Π Ο Ι Η Σ Η, Α Ρ Ι Σ Τ Ε Ρ Α Κ Α Ι Π Ε Ρ Ι Ε Κ Τ Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Αλλά το γεγονό ότι οι πολυεθνικέ επιχειρήσει παίζουν ένα ζωτικό ρόλο στη διεθνοποιημένη οικονομία τη αγορά και ότι οι δραστηριότητε του δεν είναι απλώ ενδοπεριφερειακέ αλλά και διαπεριφερειακέ, καθορίζει τη μοίρα του κλήματο για τον προστατευτισμό. Είναι ενδεικτικό το γεγονό ότι ήταν κυρίω το διαπεριφερειακό εμπόριο που απεκόμισε τα μεγαλύτερα οφέλη στην περίοδο τη επιταχυνόμενη διεθνοποίηση ( ) και όχι το ενδοπεριφερειακό. Έτσι, παρά την ανάπτυξη του ενδοπεριφερειακού εμπορίου, ιδιαίτερα στα πλαίσια τη EE, οι μεγαλύτερε εμπορευματικέ ροέ κατά την περίοδο σημειώθηκαν στο διαπεριφερειακό εμπόριο, συγκεκριμένα στο εμπόριο μεταξύ τη Βόρεια Αμερική και τη EE με την Ασία. Είναι προφανέ ότι η δυναμική τη οικονομία τη αγορά που ορίζεται από το «ανάπτυξη ή θάνατο» δεν μπορεί να περιοριστεί εντό των συνόρων ενό οικονομικού μπλοκ όπω αυτό τη Ευρώπη (EE) ή αυτό τη Βόρεια Αμερική (NAFTA) κατά τον ίδιο τρόπο που δεν περιορίστηκε ποτέ ιστορικά εντό των συνόρων του έθνου -κράτου. Το αίτημα επομένω για ένα νέο προστατευματισμό, όταν θεωρεί δεδομένο το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο τη οικονομία τη αγορά και του ανταγωνισμού (όπω συμβαίνει στην περίπτωση των οπαδών του προστατευτισμού, είτε προέρχονται από την «αριστερά» και το Πράσινο κίνημα είτε από τη Δεξιά) είναι εξίσου ανιστορικό και ουτοπικό με την αρνητική σημασία του όρου. Είναι ανιστορικό, επειδή αγνοεί τι δομικέ αλλαγέ που οδήγησαν στη σημερινή νεοφιλελεύθερη παγκοσμιοποίηση. Είναι ουτοπικό, επειδή παραβλέπει το γεγονό ότι οποιαδήποτε αποτελεσματική προσπάθεια παρέμβαση στο σύστημα τη οικονομία τη αγορά με τη μορφή προστατευτισμού (είτε του «παλιού» είτε του «νέου» τύπου) θα είναι αναγκαστικά αναποτελεσματική και μη ανταγωνιστική και, ω τέτοια, ενάντια στη λογική και τη δυναμική του ίδιου του συστήματο. Επιπλέον είναι ουτοπικό, επειδή υποθέτει ότι το «πρασίνισμα» του εμπορίου ή του ΔΝΤ και τη Παγκόσμια Τράπεζα ή του ίδιου του καπιταλισμού, είναι απλώ ζήτημα να πεισθούν οι λαοί για τα κακά τη «ιδεολογία» του ελεύθερου εμπορίου. Αντίστοιχα ουτοπικά είναι το αίτημα του κινήματο κατά τη παγκοσμιοποίηση σήμερα να γίνουν «δικαιότερα» το εμπόριο, το ΔΝΤ κ.λπ., 250

13 Μ Ε Ρ Ο Σ T P I T Ο όπω και τα αιτήματα για τη ριζική μεταρρύθμιση τη EE μέσω μια διαφορετική κατανομή του πλούτου - κυρίω μέσω φορολογία - και μια δραστική μείωση του χρόνου εργασία χωρί αντίστοιχη μείωση των αποδοχών των εργαζομένων. Είναι όμω προφανέ ότι τέτοια μέτρα, και ιδιαίτερα μια μαζική μείωση του χρόνου εργασία χωρί αντίστοιχε περικοπέ των αποδοχών, που αναγκαστικό θα επηρεάσει αρνητικά την ανταγωνιστικότητα, δεν θα γίνουν ποτέ δεκτά από τι οικονομικέ ελίτ. Η αποδοχή παρόμοιων αιτημάτων θα τι έφερνε πολύ απλά αντιμέτωπε με την απειλή τη εξαφάνιση στον ανταγωνισμό με τα άλλα μέρη τη Τριάδα. Είναι δηλαδή φανερό πω οι αποτελεσματικοί έλεγχοι στην εργασία ή το περιβάλλον είναι εφικτοί σήμερα μόνο αν ξεπερνούν τα εθνικά όρια, και αυτά ακόμη των οικονομικών μπλοκ, και γίνονται δεκτοί από την αναδυόμενη υπερεθνική ελίτ που εξετάσαμε στο πρώτο κεφάλαιο. Όμω παρόμοιοι έλεγχοι πρέπει αναγκαστικά να στηρίζονται, για να γίνουν αποδεκτοί, στο «γενικό συμφέρον» τη υπερεθνική ελίτ. Και το γενικό αυτό συμφέρον μπορεί να επιβάλει την υιοθέτηση κάποιων ελέγχων τη αγορά, για να αποφευχθεί μια επικίνδυνη κοινωνική ένταση λόγω τη διογκούμενη συγκέντρωση οικονομική δύναμη ή τη επιδεινούμενη οικολογική κρίση, αλλά ποτέ δεν θα απαιτούσε την αποδοχή ελέγχων που θα έρχονταν σε αντίφαση με την ίδια τη λογική και τη δυναμική τη διεθνοποιημένη οικονομία τη αγορά, την οποία εκφράζουν οι πολυεθνικέ επιχειρήσει. Κατά συνέπεια το πραγματικό ζήτημα είναι αν η πολιτική, η οικονομική και η κοινωνική εξουσία θα πρέπει να ανήκει, όπω συμβαίνει σήμερα, στι κυρίαρχε ελίτ ή, αντίθετα, στου πολίτε και στι κοινότητε του, μέσα σ' ένα θεσμικό πλαίσιο τελείω διαφορετικό από το σημερινό. Είναι λοιπόν σαφέ ότι η μόνη διέξοδο από τη σημερινή πολυδιάστατη κρίση θα ήταν η δημιουργία ενό νέου μαζικού απελευθερωτικού κινήματο που θα είχε ω στόχο την αντικατάσταση τη διεθνοποιημένη οικονομία τη αγορά και του υποπροϊόντο τη, τη EE, από ένα νέο ριζοσπαστικό θεσμικό πλαίσιο βασισμένο στην Περιεκτική Δημοκρατία (πολιτική, οικονομική, οικολογική, κοινωνική) το οποίο θα είχε ω στόχο την ικανοποίηση των πραγματικών αναγκών των πολιτών και όχι αυτών που 251

14 Π Α Γ Κ Ο Σ Μ Ι Ο Π Ο Ι Η Σ Η, Α Ρ Ι Σ Τ Ε Ρ Α Κ Α Ι Π Ε Ρ Ι Ε Κ Τ Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α δημιουργούνται από την ίδια την οικονομία ανάπτυξη. Σ' ένα τέτοιο σύστημα βασισμένο στην πολιτική και πολιτισμική αυτονομία των ευρωπαϊκών περιφερειών, καθώ και στην οικονομική αυτοδυναμία του, θα μπορούσε να θεμελιωθεί μια νέα και πραγματική Ευρωπαϊκή «Κοινότητα». Η διευρυνόμενη συγκέντρωση οικονομική δύναμη Η κρίση που ξέσπασε στα διεθνή χρηματιστήρια το 1998, η οποία μέσα σε δύο μόνο μήνε είχε οδηγήσει σε απώλειε τη τάξη των 4 τρι δολ., 282 δεν αποτελούσε απλώ κρίση του άγριου καπιταλισμού στη Ρωσία ούτε, πολύ περισσότερο, τη ίδια τη νεοφιλελεύθερη συναίνεση, όπω ονειρεύονταν οι σοσιαλδημοκράτε. Στην πραγματικότητα, όπω τόνιζε και η Alisson Cottrell, 283 αυτή ήταν «η πρώτη γνήσια παγκόσμια κρίση», η πρώτη δηλαδή κρίση τη διεθνοποιημένη οικονομία τη αγορά. Και αυτό διότι η προηγούμενη μεγάλη κρίση, που άρχισε με το κραχ του 1929, στην πραγματικότητα δεν ήταν παγκόσμια, εφόσον η Ασία, για παράδειγμα, ουσιαστικά δεν συμμετείχε. Η πρόσφατη δηλαδή κρίση αφορά τα ίδια τα θεμέλια τη σημερινή οικονομία τη αγορά και ιδιαίτερα την απελευθέρωση και απορύθμιση των αγορών κεφαλαίου και εμπορευμάτων που έχουν επιφέρει την απώλεια τη οικονομική κυριαρχία των κρατών-εθνών. Η κρίση, άλλωστε είχε ουσιαστικά αρχίσει από το 1997, με την κατάρρευση των ασιατικών «θαυμάτων» που οδήγησε σε μια δραστική πτώση τη τιμή του πετρελαίου (σχεδόν στο μισό τη τιμή του) και γενικά των τιμών πρωτογενών προϊόντων που, σε πραγματικά επίπεδα, έπεσαν στο χαμηλότερο επίπεδο από τη δεκαετία του '30! Όταν, λοιπόν, η ρωσική κυβέρνηση δήλωσε ουσιαστικά αδυναμία να καλύψει τι υποχρεώσει τη στι ξένε τράπεζε, σε σχέση με το χρέο τη, αυτό δημιούργησε μια κατάσταση σχεδόν πανικού στη Δύση, όχι μόνο για τι άμεσε ζημίε των τραπεζών που ήταν «εκτεθειμένε», οι 282. W. Hutton, The Observer, 6/9/ The Observer, 23/8/

15 Μ Ε Ρ Ο Σ Τ Ρ Ι Τ Ο οποίε έφθασαν περίπου τα 9 δι δολ., 284 αλλά κυρίω από το φόβο μήπω το παράδειγμα τη ρωσική ελίτ υιοθετηθεί και από άλλε καταχρεωμένε χώρε στη Λατινική Αμερική και αλλού, οδηγώντα σε παγκόσμια ύφεση- πράγμα που τελικά αποφεύχθηκε μεν τότε αλλά χωρί τίποτα να αποκλείει κάτι τέτοιο να συμβεί στο μέλλον με την αφορμή νέων χρηματιστηριακών κρίσεων, οι οποίε τελευταία πληθαίνουν σε συχνότητα. Ιδιαίτερα μάλιστα όταν υπάρχουν σοβαροί λόγοι που ανάγουν τι κρίσει αυτέ σε μια υποβόσκουσα κρίση τη πραγματική οικονομία. Έτσι, όπω έδειξε, για παράδειγμα, σχετική έρευνα, υπάρχει μια μακροπρόθεσμη πτώση του κέρδου στην «Ομάδα των 7» (δηλαδή των μεγαλύτερων καπιταλιστικών οικονομιών) στην περίοδο , κατά την οποία εντείνεται η διεθνοποίηση τη οικονομία. 285 Την περίοδο αυτή, το ποσοστό κέρδου στη μεταποίηση των «7» είναι 40% χαμηλότερο από ό,τι ήταν κατά την περίοδο , προκαλώντα παράλληλη πτώση στο ρυθμό ανάπτυξη των επενδύσεων, τη παραγωγικότητα, τη παραγωγή και τη απασχόληση. Η αιτία είναι ότι όσο εντείνονται η διεθνοποίηση και ο ανταγωνισμό τόσο πιο αρνητικέ γίνονται οι επιπτώσει στα κέρδη. Ο άναρχο χαρακτήρα τη οικονομία τη αγορά οδηγεί τι πιο παραγωγικέ επιχειρήσει να εισάγουν νέα προϊόντα σε χαμηλότερε τιμέ, αναγκάζοντα του παραγωγού υψηλού κόστου να προσπαθούν να αμυνθούν, μειώνοντα το κόστο μέσω απολύσεων και ανάλογων ενεργειών, που, τελικά, καταλήγουν σε ακόμη πιο αρνητικέ επιδράσει στην κερδοφορία. Δεν είναι λοιπόν τυχαίο ότι το ΔΝΤ συχνά τονίζει τα τελευταία χρόνια ότι ένα από του σημαντικότερου κίνδυνου για τη διεθνή οικονομία είναι μια κατάρρευση των χρηματιστηρίων. Παράλληλα, ο πολύ μεγαλοκερδοσκόπο Soros δεν παύει να επαναλαμβάνει ότι η παγκόσμια κρίση χειροτερεύει, παρά τη φαινομενική ηρεμία μεταξύ κρίσεων στα χρηματιστήρια. Πού οφείλεται όμω η κρίση αυτή η οποία μα απειλεί όλου μα ; Οφείλεται μήπω απλώ στι αντιπληθωριστικέ πολιτικέ των κυβερνή W. Hutton, The State We're In, ό.π R. Brenner, «The economics of global turbulence» New Left Review 229, Men.-Ιούν

16 Π Α Γ Κ Ο Σ Μ Ι Ο Π Ο Ι Η Σ Η, Α Ρ Ι Σ Τ Ε Ρ Α Κ Α Ι Π Ε Ρ Ι Ε Κ Τ Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α σεων όπω υποστηρίζουν διάφοροι σοσιαλδημοκράτε οικονομολόγοι; Ή μήπω τα αίτια είναι «συστημικά» αναφέρονται δηλαδή στο ίδιο το σύστημα τη οικονομία τη αγορά, όπω αναγνωρίζει ακόμη και ο Soros σε πρόσφατο βιβλίο του; 286 Κατά την άποψη του Soros (που είναι σύμφωνη με την άποψη που έχουμε υποστηρίξει αλλού), 287 η κεντρική αιτία τη κρίση είναι η άνιση σχέση μεταξύ καπιταλιστικού κέντρου στο Βορρά (EE, Β. Αμερική, Ιαπωνία, Αυστραλία) και περιφέρεια του Νότου. Έτσι, δεδομένου ότι η ανάπτυξη του Νότου στηρίζεται στην εισροή κεφαλαίου από το Βορρά, που σήμερα γίνεται κυρίω μέσω των διεθνών χρηματαγορών, το σύστημα είναι δομικά ευάλωτο σε πανικού στην περιφέρεια, όπω αυτοί που σημειώθηκαν σε σχέση με τη Ρωσία, κατόπιν με τη Βραζιλία κ.λπ. Όπω υποστηρίζει ο ίδιο, οι δραστικέ περικοπέ των επιτοκίων αποτελούν επίση τμήμα τη υποβόσκουσα κρίση, την οποία μάλιστα χειροτέρεψαν εφόσον ενδυνάμωσαν τι αποκλίσει μεταξύ κέντρου και περιφέρεια. Και αυτό διότι οι επενδυτέ για να αντισταθμίσουν την απώλεια κερδών στο κέντρο απαιτούν όλο και μεγαλύτερα περιθώρια κέρδου για να αναλάβουν τον κίνδυνο των επενδύσεων στην περιφέρεια. Η διεύρυνση δηλαδή του ανοίγματο Βορρά-Νότου στα επιτόκια ενέτεινε παραπέρα την ασταθή σχέση μεταξύ κέντρου και περιφέρεια. Δεδομένου μάλιστα ότι η ικανότητα των κεντρικών τραπεζών και των ρυθμιστικών μηχανισμών να αντισταθμίσουν τι μαζικέ μετακινήσει κεφαλαίου, που σήμερα φθάνουν το ένα τρι δολ. ημερησίω, καθημερινά μειώνεται, το συμπέρασμα που καταλήγει είναι ότι μια μαζική κρίση είναι επί θύραι. Φυσικά, ο Soros δεν είναι... αντικαπιταλιστή. Μολονότι αναγνωρίζει τα «συστημικά» αίτια τη κρίση δεν επιδιώκει βέβαια την ανατροπή του συστήματο τη οικονομία τη αγορά. Απλώ επιτίθεται εναντίον αυτού που ονομάζει «φονταμενταλισμό τη αγορά», δηλαδή τη τάση για την πλήρη αγοραιοποίηση τη οικονομία. Όμω η τάση αυτή, όπω είδαμε στα προηγούμενα κεφάλαια, δεν είναι ένα απλό καπρίτσιο των κα G. Soros, The crisis of global capitalism, Little Brown, T. Fotopoulos, Towards An Inclusive Democracy, ό.π., κεφ

17 Μ Ε Ρ Ο Σ Τ Ρ Ι Τ Ο κών νεοφιλελεύθερων και των συνοδοιπόρων του σοσιαλδημοκρατών, αλλά αντιπροσωπεύει μια ιστορική τάση τη οικονομία τη αγορά που με τη σημερινή διεθνοποίησή τη έχει φθάσει στο απόγειο τη. Η θεμελιακή επομένω αιτία τη κρίση είναι η διευρυνόμενη συγκέντρωση οικονομική δύναμη στο διαπεριφερειακό (μεταξύ Βορρά και Νότου) αλλά και στο διαταξικό επίπεδο που επιφέρει η διεθνοποίηση τη οικονομία τη αγορά. Και τα δυο είδη συγκέντρωση εντείνουν τη γενική αστάθεια του συστήματο και οδηγούν πολλού κλάδου σε υπερπαραγωγή. Έτσι, όσον αφορά τη διαπεριφερειακή συγκέντρωση, ενώ το 1980 οι υψηλού εισοδήματο οικονομίε στο Βορρά, στον οποίο κατοικούσε το 18% του παγκόσμιου πληθυσμού, συγκέντρωναν το 72% του παγκόσμιου εισοδήματο, μετά 20 χρόνια οι χώρε αυτέ, όπου τώρα κατοικεί μόλι το 16% του παγκόσμιου πληθυσμού, συγκεντρώνουν το 78,5% του εισοδήματο. 288 Παρ' όλα αυτά δεν λείπουν οι νυν βολεμένοι «εκσυγχρονιστέ» και τ. «δηλωμένοι» μαρξιστέ 289 που υποστηρίζουν ότι το καπιταλιστικό σύστημα «έχει να συνεισφέρει κάτι το μόνιμο στον οποιοδήποτε τρόπο οργάνωση κάθε οικονομία», διότι προσέφερε υλική ευημερία, άδικη μεν, αλλά ευημερία (προφανώ, η ευημερία που προσφέρει το σκανδαλωδώ προσοδοφόρο επάγγελμα του ευρωβουλευτού ίσω συμβάλλει αποφασιστικά στο όψιμο ξεκαθάρισμα τη σκέψη )! Η στάση βέβαια αυτή δεν είναι περίεργη, ιδιαίτερα όταν προέρχεται από αρχολίπαρου πρώην ριζοσπάστε «σοσιαλιστέ» που δεν διακρίνονται καν για τη συνέπεια που διακρίνει μερικού, λιγότερο «ριζοσπάστε» αλλά τιμιότερου, σοσιαλδημοκράτε όπω ο πρώην υπαρχηγό του Εργατικού Κόμματο, Roy Hattersley που κατέρριψε «από μέσα» το σοσιαλιστικό προσωπείο τη βρετανική (και έμμεσα τη αντίστοιχη ελληνική ) Κεντροαριστερά σε άρθρο του με τίτλο «Γιατί δεν πιστεύω πια στου Εργατικού». 290 Ο κύριο λόγο για την απόφαση αυτή του Hattersley, (ο οποίο θα πρέπει να σημειωθεί ότι στα 50 χρόνια που υπηρετεί το κόμμα δεν ανήκε ποτέ στην αριστερά πτέρυγα των Τ. Ben κ.ά.), ήταν η από μέρου 288. Word Bank, World Development Report , Πίν Γ. Κατηφόρη, Το Βήμα, 8/3/ The Guardian, 26/7/

18 Π Α Γ Κ Ο Σ Μ Ι Ο Π Ο Ι Η Σ Η, Α Ρ Ι Σ Τ Ε Ρ Α Κ Α Ι Π Ε Ρ Ι Ε Κ Τ Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α των Εργατικών οριστική εγκατάλειψη του στόχου τη ισότητα, που παραδοσιακά αποτελούσε το διαφοροποιητικό στοιχείο μεταξύ σοσιαλιστών και φιλελεύθερων, και η αντικατάστασή του από το στόχο τη φιλελεύθερη (και βολική ) ισότητα ευκαιριών! 291 Σήμερα, οι βρετανοί σοσιαλφιλελεύθεροι είναι σαφεί επ' αυτού. Όπω τονίζει ένα θεωρητικό του σοσιαλφιλελευθερισμού, ο John Gray τη LSE, «ο στόχο τη μεγαλύτερη ισότητα, μέσω τη αναδιανεμητική φορολογική και κοινωνική πολιτική, η επιδίωξη τη πλήρου απασχόληση, μέσω τη οικονομική ανάπτυξη, το κράτο πρόνοια που φροντίζει για τον πολίτη "από την κούνια μέχρι τον τάφο" - όλα αυτά είναι πια ξεπερασμένα». 292 Αντίστοιχα, ο David Blankett, που άρχισε την καριέρα του ω υπουργό Παιδεία καταργώντα «σοσιαλιστικότατα» το δικαίωμα στη δωρεάν εκπαίδευση, δήλωνε ότι «καμιά κυβέρνηση που μπαίνει στον 21ο αιώνα δεν έχει ελπίδα να δημιουργήσει μια πιο ίση κοινωνία παίρνοντα απλώ εισόδημα από τη μια κοινωνική ομάδα και αναδιανέμοντά το σε μια άλλη, όπω πιστεύαμε παλιά, όταν οι πλούσιοι ήταν πολύ πλούσιοι και οι υπόλοιποι ήταν φτωχοί». 293 Το χαρακτηριστικό, αλλά και ενδεικτικό του θράσου των σοσιαλφιλελεύθερων, είναι ότι όλα αυτά λέγονται στο ίδιο «το σπίτι του κρεμασμένου», τη Βρετανία, όπου σχετική μελέτη έδειξε ότι η μεγαλύτερη κοινωνική αλλαγή στη χώρα τα τελευταία 20 χρόνια είναι η αύξηση τη ανισότητα. 294 Έτσι, μεταξύ 1979 και 1993/94 το φτωχότερο 10% του πληθυσμού είδε το εισόδημά του να μειώνεται κατά 18% τη στιγμή που το αντίστοιχο εισόδημα του 10% πλουσιότερου τμήματο του πληθυσμού είδε μια αύξηση του πραγματικού εισοδήματο του κατά 61% 295 και σύμφωνα με πιο πρόσφατα στοιχεία η ανισότητα αυτή χειροτέρευσε από τότε Βλ. το άρθρο του υπ. Οικονομικών Gordon Brown, The Guardian, 2/8/ J. Gray, After Social Democracy, Demos, The Guardian, 26/7/ P. Johnson, Inequality in the UK, Institute of Fiscal Studies, The Stationary Office, Households Below Average Income, Μεταξύ 1979 και 1997 το εισόδημα του 10% των πλουσιότερων αυξήθηκε κατά 70%, ενώ του 10% των φτωχότερων μειώθηκε κατά 9%, D. Brindle, The Guardian, 16/10/

19 M E P Ο Σ T P I T Ο Αυτό είχε ω αποτέλεσμα, στα τέλη τη προηγούμενη δεκαετία, το άνοιγμα τη ψαλίδα μεταξύ πλουσίων και φτωχών στη Βρετανία να είναι ανάλογο με αυτό τη Νιγηρία, ενώ η αναλογία ατόμων που ζούσαν σε συνθήκε φτώχεια ανερχόταν στο 22%, στη Βρετανία (από 6% πριν την άνοδο τη Thatcher) -ίδια δηλαδή με αυτή τη Ελλάδα - έναντι 6% στη Δανία. 297 Βέβαια αυτή η έκρηξη τη ανισότητα δεν παρουσιάζεται μόνο στη Βρετανία. Απλώ εκεί εμφανίζεται σαφέστερα επειδή η χώρα αυτή ήταν η πρώτη που αντικατέστησε τη σοσιαλδημοκρατική συναίνεση με τη νεοφιλελεύθερη συναίνεση, πρώτα με του «καθαρού» νεοφιλελεύθερου τη Thatcher και σήμερα με του σοσιαλφιλελεύθερου του Blair. Η συγκέντρωση οικονομική δύναμη στα χέρια των ολίγων είναι δομικό χαρακτηριστικό τη διεθνοποιημένη οικονομία τη αγορά, όπου για χάρη τη ανταγωνιστικότητα και του κέρδου, το επίπεδο οικονομική δραστηριότητα καθορίζεται σχεδόν αποκλειστικά από τι δυνάμει τη αγορά ενώ οι κοινωνικοί έλεγχοι πάνω σε αυτέ ελαχιστοποιούνται. Έτσι, μεταξύ 1989 και 1996, όταν με την κατάρρευση του «υπαρκτού σοσιαλισμού» η νεοφιλελεύθερη συναίνεση έγινε καθολικό φαινόμενο, ο αριθμό των (σε δολάρια) δισεκατομμυριούχων σχεδόν τριπλασιάστηκε (από 157 σε 447) και το 1996 η καθαρά αξία τη περιουσία των 10 πλουσιότερων δισεκατομμυριούχων ήταν μιάμιση φορά το συνολικό εθνικό εισόδημα των λιγότερο αναπτυγμένων χωρών όπου ζουν 534 εκ. άνθρωποι. 298 Πράγμα βέβαια καθόλου περίεργο, όταν είναι γνωστό ότι στα τέλη τη προηγούμενη δεκαετία οι 350 μεγαλύτερε εταιρείε ελέγχαν το 40% του παγκόσμιου εμπορίου, οι δε 500 μεγαλύτερε εταιρείε, μολονότι απασχολούσαν μόνο το 5% του παγκοσμίου πληθυσμού, ελέγχαν το 25% τη παγκόσμια παραγωγή. 299 Όπω εύστοχα τόνιζε σχετικά ένα έγκυρο αναλυτή : στην πραγματικότητα οι πολυεθνικέ καθορίζουν σήμερα την ατζέντα 297. Eurostat, Statistics in focus, 1997/ UN, Human Development Report 1997, Oxford University Press, σελ J. Vidal, McLibel Burger Cultur on Trial, MacMillan,

20 Π Α Γ Κ Ο Σ Μ Ι Ο Π Ο Ι Η Σ Η, Α Ρ Ι Σ Τ Ε Ρ Α Κ Α Ι Π Ε Ρ Ι Ε Κ Τ Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α τη EE, τη NAFTA, τη GATT και των Ασιατικών Τίγρεων, αφού μέλη του στελεχώνουν τι συμβουλευτικέ επιτροπέ των διεθνών οργανισμών, των οποίων οι συνεδριάσει δεν είναι δημόσιε. Οι ίδιε εταιρίε συμβουλεύουν του επαγγελματίε πολιτικού έχοντα εύκολη πρόσβαση σε κάθε κυβερνητικό επίπεδο... η ατζέντα των εταιρειών αυτών σχεδιάζεται αποκλειστικά με στόχο τη μεγιστοποίηση των εσόδων των ολίγων σε βάρο των μυριάδων πολιτών. 300 Η ανισότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση γενικά και την Ελλάδα ειδικότερα παρουσιάζει αντίστοιχη έξαρση μετά την καθιέρωση τη νεοφιλελεύθερη συναίνεση. Σύμφωνα με σχετική έρευνα τη EE το πλουσιότερο 10% του πληθυσμού τη εισπράττει πάνω από το 25% του συνολικού εισοδήματο (στην Ελλάδα αυτό φθάνει το 27%), ενώ το φτωχότερο 10% εισπράττει το 2%! Αυτή η ανισότητα, κατά την προηγούμενη δεκαετία, οδήγησε 57 εκ. άτομα στην EE να ζουν σε συνθήκε φτώχεια (όπω την ορίζει η Κομισιόν), από τα οποία τα 2.3 εκ. (σχεδόν το ένα τέταρτο του πληθυσμού) ζουν στην Ελλαδα. 301 Είναι μάλιστα ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι η Ελλάδα, μαζί με τη Βρετανία και την Πορτογαλία, παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη ανισότητα στην EE. Έτσι, τόσο η Βρετανία, μετά από νεοφιλελεύθερη (συντηρητική) διακυβέρνηση 18 ετών, όσο και η Ελλάδα, μετά απο ισόχρονη σοσιαλφιλελεύθερη (ΠΑΣΟΚική) διακυβέρνηση παρουσιάζουν τον ίδιο βαθμό ανισότητα, που (μαζί με αυτόν τη Πορτογαλία ) είναι οι χειρότεροι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 302 Όμω, ο άγριο ανταγωνισμό που ακολουθεί τη διεθνοποίηση δεν έχει οδηγήσει μόνο σε αυτή την πελώρια συγκέντρωση οικονομική δύναμη αλλά και σε γενική πτώση των τιμών, που παραπέρα εντείνει τη συγκέντρωση. Έτσι, οι χώρε του Νότου, που τόσα χρόνια ενθαρρύνονταν από του διεθνεί οργανισμού να στηρίξουν την ανάπτυξή του 300. J. Vidal, The Guardian, 20/6/ Eurostat, ό.π Σύμφωνα με την έρευνα τη Eurostat, ο συντελεστή Gini, που μετρά το βαθμό ανισότητα, ήταν 0.37 στη Βρετανία και 0.38 στην Ελλάδα, έναντι 0.25 στη Δανία. 258

21 Μ Ε Ρ Ο Σ Τ Ρ Ι Τ Ο στι εξαγωγέ, σήμερα βλέπουν τα έσοδα από αυτέ να μειώνονται δραστικά, τα νομίσματα του να κλονίζονται και ν' αναγκάζονται να κόβουν τι εισαγωγέ, εντείνοντα παραπέρα την κρίση. Ακόμη, όπω και στη δεκαετία του 1930, η πτώση των τιμών προκαλεί ακόμη μεγαλύτερη συγκέντρωση, όπω δείχνουν οι συγχωνεύσει μεγαθήριων όπω η Exxon και η Mobil, η Total και η Petrofina. Η συνέπεια είναι ένα φαύλο κύκλο που διαιωνίζεται, με τον ανταγωνισμό να οδηγεί σε παραπέρα συγκέντρωση και μεγαλύτερη ανισότητα στην κατανομή του παγκόσμιου εισοδήματο και πλούτου μέχρι ότου το μπαλόνι σκάσει για άλλη μια φορά, όπω στη δεκαετία του Συμπερασματικά, η κρίση τη διεθνοποιημένη οικονομία τη αγορά δεν πρόκειται να σταματήσει ούτε τη διαδικασία τη διεθνοποίηση ούτε τη νεοφιλελεύθερη συναίνεση που τη στηρίζει ούτε, βέβαια, σηματοδοτεί την επιστροφή σε κάποιο είδο κεϊνσιανισμού, όπω ονειρεύονται οι απανταχού οπαδοί τη ρεφορμιστική Αριστερά. Ακόμη και αν προσωρινά εισαχθούν κάποιε αλλαγέ προ αυτή την κατεύθυνση, για ν' αποφευχθεί μια καταστροφική κρίση, οι μακροπρόθεσμε τάσει για διεθνοποίηση και απελευθέρωση των αγορών γρήγορα θα επανέλθουν. Και, φυσικά, καμία κρίση, όσο σοβαρή και αν είναι, δεν πρόκειται από μόνη τη να οδηγήσει στην ανατροπή τη οικονομία τη αγορά. Η κρίση είναι ενδημικό στοιχείο τη οικονομία τη αγορά και, όσο απουσιάζει ένα μαζικό κίνημα που θα έχει συνειδητοποιήσει την ανάγκη συστημική αλλαγή, το πιθανότερο είναι ότι, σε περίπτωση που τελικά ξεσπάσει μια ανεξέλεγκτη κρίση απλώ θα οδηγήσει σε βαθιά ύφεση και μαζική ανεργία και στην πιθανή ανάδυση νέων ολοκληρωτικών καθεστώτων. Η ανεργία στη διεθνοποιημένη οικονομία τη αγορά Η αγορά εργασία αποτελεί τον κύριο στόχο τη απελευθέρωση των αγορών στη διεθνοποιημένη οικονομία τη αγορά. Έτσι πολλοί σημαντικοί κοινωνικοί έλεγχοι καταργούνται (για παράδειγμα, η μονιμότητα των υπαλλήλων στι ιδιωτικοποιημένε επιχειρήσει ) και άλλοι τροποποιούνται δραστικά (όπω έλεγχοι σε σχέση με τη μερική απασχόληση 2 5 9

22 Π Α Γ Κ Ο Σ Μ Ι Ο Π Ο Ι Η Σ Η, Α Ρ Ι Σ Τ Ε Ρ Α Κ Α Ι Π Ε Ρ Ι Ε Κ Τ Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α και τι απολύσει, μείωση των επιδομάτων ανεργία κ.λπ.) με ρητό στόχο την «ελαστικοποίηση» τη αγορά εργασία. Δηλαδή, με στόχο να γίνει η εργασία περισσότερο «επιδεκτική» στι αλλαγέ των συνθηκών τη αγορά. Στην πραγματικότητα, όμω, όπω υποστηρίζουν τώρα ακόμη και νεοκεϊνσιανοί αναλυτέ, ο στόχο είναι «να μετατραπεί η εργασία σε εμπόρευμα - όχι μόνο σε σχέση με τον τρόπο καθορισμού των μισθών και των εργατικών συνθηκών, αλλά ακόμη και αναφορικά με τον τρόπο που διευθύνεται η εργασία στον τόπο δουλειά». 303 Η δραστική χαλάρωση των κοινωνικών αυτών ελέγχων, σε συνδυασμό με την εγκατάλειψη τη κρατική δέσμευση για πλήρη απασχόληση και την αντισυνδικαλιστική νομοθεσία, σημαίνουν ότι τα αποτελέσματα των τεχνολογικών αλλαγών που ήδη έχουν οδηγήσει σε διαρθρωτική ανεργία (επανάσταση πληροφορική ) δεν αντισταθμίζονται με αποτελεσματική κρατική δραστηριότητα. Αντίθετα, αφήνεται στι δυνάμει τη αγορά να «λύσουν» το πρόβλημα τη απασχόληση ενώ, παράλληλα, οι νεοφιλελεύθερε πολιτικέ, με τη δραστική περικοπή του δημόσιου τομέα, συνεισφέρουν και άμεσα στην αύξηση τη ανεργία. Το αποτέλεσμα ήταν αρχικά η μαζική αύξηση τη ανεργία και η αντίστοιχη αύξηση τη φτώχεια και τη ανισότητα, σε αναλογία με την απορύθμιση και ελαστικοποίηση τη αγορά εργασία. Έτσι, η ανεργία στι 7 πιο αναπτυγμένε καπιταλιστικέ χώρε (ΗΠΑ, Ιαπωνία, Καναδά, Γερμανία, Γαλλία, Βρετανία, Ιταλία) αυξήθηκε κατά 56% από τα μέσα περίπου τη δεκαετία του '70 μέχρι το 1980 και κατά άλλο ένα 50% μέχρι το Εντούτοι, η περίοδο αυτή τη μαζική ανεργία ήταν μεταβατική (τουλάχιστον στο Βορρά) και σηματοδοτούσε τη μετάβαση τη οικονομία αγορά από τι συνθήκε σχεδόν πλήρου απασχόληση στην περίοδο τη σοσιαλδημοκρατική συναίνεση ( ), σε μια περίοδο, που ήδη ανέτειλε, χαμηλόμισθη, περιστασιακή ή μερική απασχόληση και συγκεκαλυμμένη ανεργία. Η εξέλιξη αυτή είναι αποτέλε W. Hutton, The State We're In, ό.π., σ Από ένα μέσο όρο 3,4% ανεργία το 1973 σε 5,3% το 1980 και 8% το 1994, P. Armstrong et a/., ό.π. Πίν και OECD, Economic Outlook, αρ. 57,

23 Μ Ε Ρ Ο Σ Τ Ρ Ι Τ Ο σμα τόσο τη απελευθέρωση τη αγορά εργασία όσο και μια συστηματική προσπάθεια των πολιτικών ελίτ να μειώσουν την ανοικτή ανεργία, που έχει σημαντικό πολιτικό κόστο και οδηγεί στην πλήρη αναξιοπιστία τη οικονομία τη αγορά. Η νεοφιλελεύθερη μυθολογία, που εναγκαλίζονται και οι σοσιαλφιλελεύθεροι, υποστηρίζει ότι η απελευθέρωση τη αγορά εργασία οδηγεί σε χαμηλά ποσοστά ανεργία. Για παράδειγμα, το κύριο έντυπο όργανο του σοσιαλφιλελευθερισμού στη χώρα μα έθετε πριν μερικά χρόνια το ερώτημα: «είναι τυχαίο και συμπτωματικό άραγε ότι από τι 24 χώρε του ΟΟΣΑ το πιο χαμηλό ποσοστό ανεργία το έχουν τρει, οι ΗΠΑ, η Βρετανία και η Ολλανδία που έχουν κοινό παρονομαστή την απελευθερωμένη αγορά εργασία ;». 305 Και πράγματι, η ανεργία μειώθηκε στι χώρε αυτέ. Εκείνο όμω που αποσιωπούν οι σοσιαλφιλελεύθεροι είναι τι είδου εργασία δημιούργησαν οι απελευθερωμένε αγορέ εργασία. Σειρά από σχετικέ μελέτε δίνουν την απάντηση: οι περισσότερε από τι δουλειέ που δημιουργήθηκαν αφορούσαν χαμηλόμισθη απασχόληση (συνήθω περιστασιακή εργασία) η οποία αντικαθιστούσε τη σχετικά απασχόληση καλά αμειβόμενη πλήρη απασχόληση. Έτσι, ενώ πριν μερικά μερικά χρόνια πανηγυριζόταν το γεγονό ότι στι ΗΠΑ η ανοικτή ανεργία ήταν περίπου η μισή από αυτή στην EE, 306 σεμνά αποσιωπάτο το γεγονό ότι περίπου 30% τη εργατική δύναμη στι ΗΠΑ απασχολείται σήμερα σε περιστασιακή απασχόληση 307 και ότι η μεγάλη πλειοψηφία των νέων θέσεων εργασία πληρώνονται πολύ λιγότερο από τι παλιέ. Μια σχετική έρευνα των New York Times, 308 με βάση τα επίσημα στοιχεία του αμερικάνικου Υπ. Εργασία, είναι αποκαλυπτική για τι σημερινέ τάσει. Μεταξύ 1979 και 1995 πάνω από 43 εκ. Αμερικανοί έχασαν δουλειέ πλήρου απασχόληση και μολονότι οι περισσότεροι από αυτού βρήκαν νέα απασχόληση, μόνο το 35% βρήκαν δου Ν. Νικολάου, Το Βήμα, 6/4/ ,6% στι ΗΠΑ έναντι 10,7% στην EE το 1995, OECD, Economic Outlook, αρ. 58, Η. Henderson, Resurgence, Μάι.-Ιούν L. Uchitelle and N R. Kleinfield, International Herald Tribune, 6/3/

24 Π Α Γ Κ Ο Σ Μ Ι Ο Π Ο Ι Η Σ Η, Α Ρ Ι Σ Τ Ε Ρ Α Κ Α Ι Π Ε Ρ Ι Ε Κ Τ Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α λειά με τον ίδιο ή ανώτερο μισθό. Αντίθετα, 25 χρόνια πριν, η συντριπτική πλειοψηφία αυτών που έχαναν τη δουλειά του έβρισκαν νέα απασχόληση, με περίπου ίδια αμοιβή. Το αποτέλεσμα είναι ότι σήμερα στι ΗΠΑ υπάρχει μεγαλύτερη ανασφάλεια σε σχέση με την εργασία από ό,τι τον καιρό τη μεγάλη οικονομική κρίση τη δεκαετία του Ένα άλλο αποτέλεσμα είναι η δραστική επιδείνωση τη κατανομή εισοδήματο. Έτσι, ενώ το μέσο εισόδημα ενό αμερικάνικου νοικοκυριού αυξήθηκε 10% μεταξύ 1979 και 1994, το 97% από αυτή την αύξηση πήγε στα 20% των πλουσιοτέρων, 309 ενώ τα δύο τρίτα των αμερικανών εργατών είδαν του μισθού του να πέφτουν δραστικά, χάνοντα το 18% τη αγοραστική του δύναμη μεταξύ 1973 και Ανάλογε είναι οι τάσει στην άλλη χώρα-«όαση» μέσα στην έρημο τη ανεργία : τη Βρετανία όπου το ποσοστό τη επίσημη ανεργία φθίνει συνεχώ τα τελευταία χρόνια και σήμερα είναι περίπου 1,6 εκ. (5,4%). Στην πραγματικότητα όμω, αν συνυπολογιστούν οι γυναίκε και οι εργαζόμενοι σε «αναγκαστική» μερική απασχόληση (διότι αδυνατούν να βρουν πλήρη απασχόληση), η πραγματική ανεργία ανέρχεται σε 4 εκ. δηλ. στο 13,7%. 311 Η ευέλικτη αγορά εργασία που εισήγαγε ο θατσερισμο και συνεχίζουν οι σοσιαλφιλελεύθεροι του Blair σημαίνει ότι οι περισσότερε νέε δουλειέ είναι σε χαμηλόμισθη μερική απασχόληση ή σε περιστασιακέ και προσωρινέ (με βραχύχρονα συμβόλαια) εργασίε. Ήδη άλλωστε από το 1993 τα δύο τρίτα των βρετανικών θέσεων εργασία δεν ήταν σε «σταθερέ» δουλειέ με επιδόματα, διακοπέ κ.λπ. (ενώ το 1975 το 56% ήταν σε θέσει πλήρου απασχόληση 312 ) και η κατάσταση χειροτερεύει από τότε. Στην περίοδο, για παράδειγμα, μόνο το 38% των νέων δουλειών αφορούσαν μόνιμη πλήρη απασχόληση. 313 Δεν είναι λοιπόν περίεργο ότι οι Βρετανοί σήμερα εργάζο Ό.π L. Thurow, Head to Head: The Coming Economic Battle Among Japan, Europe and America, Brealy, Industrial Society/The Guardian, 13/10/ W. Hutton, The Guardian, 3/4/ The Guardian, 19/3/

ΓΙΑΤΙ Ο ΚΕΥΝΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΓΙΑΤΙ Ο ΚΕΥΝΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑΤΙ Ο ΚΕΥΝΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ Ernest Mandel Το λυκόφως του μονεταρισμού Ernest Mandel Γιατί ο Κέυνς δεν είναι η απάντηση Το Λυκόφως του Μονεταρισμού (1992) Καθώς οι καταστροφικές συνέπειες των πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΡΙΣΗ ΞΕΠΕΡΑΣΤΗΚΕ ΚΑΘΩΣ ΛΕΝΕ;

Η ΚΡΙΣΗ ΞΕΠΕΡΑΣΤΗΚΕ ΚΑΘΩΣ ΛΕΝΕ; Η ΚΡΙΣΗ ΞΕΠΕΡΑΣΤΗΚΕ ΚΑΘΩΣ ΛΕΝΕ; Καθώς έχουν περάσει, από το 2008 οπότε και ξέσπασε η μεγαλύτερη καπιταλιστική κρίση μετά την κρίση του 1929, οι πάντες σχεδόν συμπεριφέρονται σαν να έχει ξεπεραστεί η κρίση

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα δεν είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση: Η αρχιτεκτονική της ευρωζώνης, η κατάρρευση των περιφερειακών οικονομιών και οι επιλογές πολιτικής

Η Ελλάδα δεν είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση: Η αρχιτεκτονική της ευρωζώνης, η κατάρρευση των περιφερειακών οικονομιών και οι επιλογές πολιτικής Η Ελλάδα δεν είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση: Η αρχιτεκτονική της ευρωζώνης, η κατάρρευση των περιφερειακών οικονομιών και οι επιλογές πολιτικής Ηλίας Κικίλιας Διευθυντής Ερευνών Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Οι δηµοσιονοµικές εξελίξεις στις χώρες της Ε.Ε Γιώργος Σταθάκης Το θέµα το όποιο θα ήθελα να θίξω στην σύντοµη αυτή παρέµβαση αφορά στην εικόνα που παρουσιάζουν οι προϋπολογισµοί των άλλων χωρών της Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα

Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα ΣΥΝΟΨΗ 21 ΣΥΝΟΨΗ Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα 1. Η αναταραχή στην Ευρωζώνη οφείλεται στην παγκόσμια κρίση χρηματιστικοποίησης η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. «Μεικτά» Συστήματα Καπιταλισμού και η Θέση της Ελλάδας

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. «Μεικτά» Συστήματα Καπιταλισμού και η Θέση της Ελλάδας ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ «Μεικτά» Συστήματα Καπιταλισμού και η Θέση της Ελλάδας Η θεωρία VoC, βασίζεται σε σημαντικό βαθμό στην ανάλυση των δύο βασικών μοντέλων καπιταλισμού των φιλελεύθερων

Διαβάστε περισσότερα

Καθοδηγόντας την ανάπτυξη: αγορές εναντίον ελέγχων. Δύο διαφορετικά συστήματα καθοδήγησης της ανάπτυξης εκ μέρους της αγοράς:

Καθοδηγόντας την ανάπτυξη: αγορές εναντίον ελέγχων. Δύο διαφορετικά συστήματα καθοδήγησης της ανάπτυξης εκ μέρους της αγοράς: Καθοδηγόντας την ανάπτυξη: αγορές εναντίον ελέγχων Δύο διαφορετικά συστήματα καθοδήγησης της ανάπτυξης εκ μέρους της αγοράς: 1) Το πρώτο σύστημα είναι η καπιταλιστική οικονομία ή οικονομία της αγοράς:

Διαβάστε περισσότερα

Αν. Καθ. Μαρία Καραμεσίνη ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ημερίδα ΕΙΕΑΔ,«Η αγορά εργασίας σε κρίση», Αθήνα, 9 Ιουλίου 2012

Αν. Καθ. Μαρία Καραμεσίνη ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ημερίδα ΕΙΕΑΔ,«Η αγορά εργασίας σε κρίση», Αθήνα, 9 Ιουλίου 2012 Αν. Καθ. Μαρία Καραμεσίνη ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ημερίδα ΕΙΕΑΔ,«Η αγορά εργασίας σε κρίση», Αθήνα, 9 Ιουλίου 2012 Ιστορική κρίση της αγοράς εργασίας ύψος της ανεργίας χωρίς ιστορικό προηγούμενο (22.6%) πολύ

Διαβάστε περισσότερα

Λευκωσία, 10 Ιουλίου 2015. Frank Hoffer, Bureau for Workers Activities

Λευκωσία, 10 Ιουλίου 2015. Frank Hoffer, Bureau for Workers Activities Μηχανισμός καθορισμού των μισθών στην προσδοκόμενη επανενωμένη Κύπρο Οι οικονομικές επιπτώσεις των ελάχιστων μισθών και της συλλογικής διαπραγμάτευσης : Ένα αμφισβητούμενο πεδίο Λευκωσία, 10 Ιουλίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΕΤΟΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (ΓΙΟΧΑΝΕΣΜΠΟΥΡΓΚ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΕΤΟΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (ΓΙΟΧΑΝΕΣΜΠΟΥΡΓΚ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΕΤΟΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (ΓΙΟΧΑΝΕΣΜΠΟΥΡΓΚ) Fortune Kunene House, 261 Oxford Road, 2196 Illovo, Johannesburg Tel.: +2711 214 2300/2317

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ Η κατάσταση έλλειψης εργασίας, κατά την οποία υπάρχει δυσαρμονία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, προσφέρονται λίγες θέσεις εργασίας, ενώ υπάρχουν πάρα πολλοί ενδ9ιαφερόμενοι. Είναι έννοια

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank. H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο

Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank. H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο Διάρθρωση Παρουσίασης Α. Γιατί επιδιώκεται η ένταξη στη Ζώνη του Ευρώ από μικρές οικονομίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (RSAI, ERSA) Οικονομική Κρίση και Πολιτικές Ανάπτυξης και Συνοχής 10ο Τακτικό Επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

Παρέμβαση Γιάννου Παπαντωνίου στην εκδήλωση με θέμα : «Αριστερά και Μεταρρυθμίσεις»

Παρέμβαση Γιάννου Παπαντωνίου στην εκδήλωση με θέμα : «Αριστερά και Μεταρρυθμίσεις» Παρέμβαση Γιάννου Παπαντωνίου στην εκδήλωση με θέμα : «Αριστερά και Μεταρρυθμίσεις» Αμφιθέατρο Μεγάρου Καρατζά Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 2007 Η σχέση της αριστεράς με τις μεταρρυθμίσεις μπορεί να θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

Μ Υ Θ Ο Σ Ή Π Ρ Α Γ Μ Α Τ Ι Κ Ο Τ Η Τ Α Η Π Α Γ Κ Ο Σ Μ Ι Ο Π Ο Ι Η Σ Η ; Ο μύθο τη παγκοσμιοποίηση ω ιδεολογία

Μ Υ Θ Ο Σ Ή Π Ρ Α Γ Μ Α Τ Ι Κ Ο Τ Η Τ Α Η Π Α Γ Κ Ο Σ Μ Ι Ο Π Ο Ι Η Σ Η ; Ο μύθο τη παγκοσμιοποίηση ω ιδεολογία Μ Υ Θ Ο Σ Ή Π Ρ Α Γ Μ Α Τ Ι Κ Ο Τ Η Τ Α Η Π Α Γ Κ Ο Σ Μ Ι Ο Π Ο Ι Η Σ Η ; Ο μύθο τη παγκοσμιοποίηση ω ιδεολογία Θα ήταν ίσω χρήσιμο πριν να προχωρήσουμε στην εξέταση του μύθου τη παγκοσμιοποίηση ω ιδεολογία

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμια οικονομία. Διεθνές περιβάλλον 1

Παγκόσμια οικονομία. Διεθνές περιβάλλον 1 Παγκόσμια οικονομία Διεθνές περιβάλλον 1 Επιλεγμένοι δείκτες ασιατικών χωρών Διεθνές περιβάλλον 2 Αλλαγές στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον Πρωτεύον ρόλος της κίνησης στην κίνηση των κεφαλαίων σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

ΜAΘΗΜΑ 4 Ο Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΜAΘΗΜΑ 4 Ο Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΙΙ ΚΡΑΤΗ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΝΤΙΑ ΑΝΑΓΝΏΣΤΟΥ ΜAΘΗΜΑ 4 Ο Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΜΑΘΗΜΑ Ιστορική διαμάχη ανάμεσα στον σοσιαλισμό και τον

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ

ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Π.Μ.Σ. ΔΕΣ ερωτήματα στο μάθημα ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ από το βιβλίο των PAUL R. KRUGMAN & «ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Θεωρία και Πολιτική» MAURICE

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld Paul Krugman Maurice Obsfeld Διεθνής Οικονομική Κεφάλαιο 21 Η Διεθνής Αγορά Κεφαλαίου και τα κέρδη από το Εμπόριο Διεθνής Τραπεζική Λειτουργία και Διεθνής Κεφαλαιαγορά Φιλίππου Ευαγγελία Α.Μ. 1207 Μ069

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 17 Νοεµβρίου 2010 ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Προτάσεις του ΣΕΒ σε σχέση µε την οικονοµική κατάσταση και την ανάγκη να επανέλθει η χώρα σε αναπτυξιακή τροχιά Α. Η κατάσταση της οικονοµίας σήµερα 1. Η χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 Μάθημα: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδικευμένοι Συντελεστές Παραγωγής και Διανομή του Εισοδήματος. Το Υπόδειγμα των Jones και Samuelson

Εξειδικευμένοι Συντελεστές Παραγωγής και Διανομή του Εισοδήματος. Το Υπόδειγμα των Jones και Samuelson Εξειδικευμένοι Συντελεστές Παραγωγής και Διανομή του Εισοδήματος Το Υπόδειγμα των Jones και Samuelson Διεθνές Εμπόριο και Διανομή του Εισοδήματος Υπάρχουν δύο βασικοί λόγοι για τους οποίους το διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 23

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 23 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος...21 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 23 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγικές Έννοιες... 25 1.1 Η Οικονομική Επιστήμη και οι Σχολές Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ MIA Ε Ν Α Λ Λ Α Κ Τ Ι Κ Η Π Α Γ Κ Ο Σ Μ Ι Ο Π Ο Ι Η Σ Η. Μια νέα Δημοκρατική Παγκόσμια Τάξη

Π Ρ Ο Σ MIA Ε Ν Α Λ Λ Α Κ Τ Ι Κ Η Π Α Γ Κ Ο Σ Μ Ι Ο Π Ο Ι Η Σ Η. Μια νέα Δημοκρατική Παγκόσμια Τάξη Π Ρ Ο Σ MIA Ε Ν Α Λ Λ Α Κ Τ Ι Κ Η Π Α Γ Κ Ο Σ Μ Ι Ο Π Ο Ι Η Σ Η Μια νέα Δημοκρατική Παγκόσμια Τάξη Το τελευταίο ερώτημα που εγείρεται από την παγκοσμιοποίηση, αν πάρουμε ω δεδομένο ότι είναι ένα συστημικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ. Φορολογική Πολιτική και Οικονομική Ανάπτυξη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ. Φορολογική Πολιτική και Οικονομική Ανάπτυξη ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Φορολογική Πολιτική και Οικονομική Ανάπτυξη Στόχος μαθήματος Κατανόηση των τρόπων με τους οποίους η φορολογική πολιτική μπορεί να επηρεάσει την ευημερία μιας κοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική. Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική. Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα 1 Αντικείµενο Διεθνούς Μακροοικονοµικής Η διεθνής µακροοικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» Εισαγωγή: Η 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» εκπονήθηκε από το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων τον Ιούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Department of Economics University of Limerick / 20

Department of Economics University of Limerick / 20 Η ανέφικτη τριάδα της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Πολιτικής Απόστολος Φασιανός Department of Economics University of Limerick ου για την Κρίση, ΕΛΙΑΜΕΠ 16 Δεκεμβρίου 2015 Περιεχόμενα Εισαγωγή Η ανέφικτη τριάδα

Διαβάστε περισσότερα

Εξετάσεις Θεωρίας και Πολιτικής Διεθνούς Εμπορίου Ιούλιος 2007. Όνομα: Επώνυμο: Επιθυμώ να μην περάσω το μάθημα εάν η βαθμολογία μου είναι του

Εξετάσεις Θεωρίας και Πολιτικής Διεθνούς Εμπορίου Ιούλιος 2007. Όνομα: Επώνυμο: Επιθυμώ να μην περάσω το μάθημα εάν η βαθμολογία μου είναι του Εξετάσεις Θεωρίας και Πολιτικής Διεθνούς Εμπορίου Ιούλιος 2007 Α Όνομα: Επώνυμο: Αριθμός Μητρώου: Έτος: Επιθυμώ να μην περάσω το μάθημα εάν η βαθμολογία μου είναι του 1. Η χώρα Α έχει 10.000 μονάδες εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης εργασίας, η οποία εξελίσσεται σε έξι μέρη που δημοσιεύονται σε αντίστοιχα τεύχη. Τεύχος 1, 2013.

Το παρόν αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης εργασίας, η οποία εξελίσσεται σε έξι μέρη που δημοσιεύονται σε αντίστοιχα τεύχη. Τεύχος 1, 2013. Είναι Πράγματι οι Γερμανοί Φτωχότεροι από τους Έλληνες, in DEEP ANALYSIS Ενέργεια Παγκόσμιες Ενεργειακές Ανάγκες της Περιόδου 2010-2040 του Ιωάννη Γατσίδα και της Θεοδώρας Νικολετοπούλου in DEEP ANALYSIS

Διαβάστε περισσότερα

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση. Womens Business Gerasimos Tzamarelos, PhD 27 November 2014 Έννοιες Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ 1. Στην περίπτωση των εξωτερικών επιβαρύνσεων στην παραγωγή, η επιβολή ενός φόρου ανά µονάδα προϊόντος ίσου µε το µέγεθος της οριακής εξωτερικής επιβάρυνσης µπορεί να οδηγήσει:

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική μεταρρύθμιση: Φορολογική Διοίκηση και Κοινωνικό περιβάλλον

Φορολογική μεταρρύθμιση: Φορολογική Διοίκηση και Κοινωνικό περιβάλλον Φορολογική μεταρρύθμιση: Φορολογική Διοίκηση και Κοινωνικό περιβάλλον Βασίλης Θ. Ράπανος Καθηγητής Πανεπιστήμιο Αθηνών 28-11-2012 1 Μέτρα ή μεταρρύθμιση Στην περίοδο της μεταπολίτευσης έγινε μια ουσιαστική

Διαβάστε περισσότερα

Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης. Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι

Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης. Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι Η Παγκόσµια Μετανάστευση Το 2010, 214 εκατομμύρια άνθρωποι ήταν μετανάστες, κατοικούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιλογή Νομισματικού Καθεστώτος σε Ανοικτές Οικονομίες

Η Επιλογή Νομισματικού Καθεστώτος σε Ανοικτές Οικονομίες Η Επιλογή Νομισματικού Καθεστώτος σε Ανοικτές Οικονομίες Σταθερές Ισοτιμίες, Κυμαινόμενες Ισοτιμίες ή Ενιαίο Νόμισμα 1 Νοµισµατική Πολιτική σε Ανοικτές Οικονοµίες Σε ένα καθεστώς κυμαινομένων συναλλαγματικών

Διαβάστε περισσότερα

Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης. Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι

Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης. Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι Καθ. Γ. Αλογοσκούφης, Διεθνής Οικονομική και Παγκόσμια Οικονομία, 2014 Η Παγκόσµια

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση Α.1 (α) (β) www.arnos.gr info@arnos.co.gr

Ερώτηση Α.1 (α) (β) www.arnos.gr info@arnos.co.gr Ερώτηση Α.1 Σε μια κλειστή οικονομία οι αγορές αγαθών και χρήματος βρίσκονται σε ταυτόχρονη ισορροπία (υπόδειγμα IS-LM). Να περιγράψετε και να δείξετε διαγραμματικά το πώς θα επηρεάσει την ισορροπία των

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Ανάπτυξη

Περιφερειακή Ανάπτυξη ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Περιφερειακή Ανάπτυξη Διάλεξη 11 : Διαπεριφερειακή Αγορά εργασίας (κεφάλαιο 9, Πολύζος Σεραφείμ) Δρ. Βασιλείου Έφη Τμήμα Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Διαπεριφερειακή αγορά

Διαβάστε περισσότερα

7. Η θεωρία των άριστων νομισματικών περιοχών και οι αντιφάσεις της ευρωπαϊκής ενοποίησης

7. Η θεωρία των άριστων νομισματικών περιοχών και οι αντιφάσεις της ευρωπαϊκής ενοποίησης 7. Η θεωρία των άριστων νομισματικών περιοχών και οι αντιφάσεις της ευρωπαϊκής ενοποίησης 1. Ιστορική αναδρομή της Ευρωπαϊκής ενοποίησης 2. Η θεωρία των άριστων νομισματικών περιοχών 3. Είναι η ΕΕ μία

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Γιάννου Παπαντωνίου. «Προκλήσεις και Ευκαιρίες στην Ελλάδα σήμερα»

Ομιλία Γιάννου Παπαντωνίου. «Προκλήσεις και Ευκαιρίες στην Ελλάδα σήμερα» Ομιλία Γιάννου Παπαντωνίου στην εκδήλωση των ΚΕΠΠ, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, με θέμα: «Προκλήσεις και Ευκαιρίες στην Ελλάδα σήμερα» Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ Το διάγραμμα κυκλικής ροής της οικονομίας (κεφ. 3, σελ. 100 Mankiw) Εισόδημα Υ Ιδιωτική αποταμίευση S Αγορά συντελεστών Αγορά χρήματος Πληρωμές συντελεστών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι Ενότητα 3: Εργαλεία Κανονιστικής Ανάλυσης Κουτεντάκης Φραγκίσκος Γαληνού Αργυρώ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οικονομική και Παγκόσμια Οικονομία ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

Διεθνής Οικονομική και Παγκόσμια Οικονομία ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Διεθνής Οικονομική και Παγκόσμια Οικονομία ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Διεθνής Οικονομική 1. Διεθνές εμπόριο, Διεθνής Εμπορική Πολιτική και Διεθνείς Εμπορικές Συμφωνίες και Θεσμοί 2. Μακροοικονομική Ανοικτών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ Απρίλιος 2015 Νο 5 Είναι αλήθεια ότι οι Έλληνες υπερφορολογούνται; της Γεωργίας Καπλάνογλου Επίκου ρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού

Διαβάστε περισσότερα

Η διεθνής οικονομία σήμερα

Η διεθνής οικονομία σήμερα Η διεθνής οικονομία σήμερα 1. Η διεθνής οικονομία τα τελευταία 2 έτη Από το 2001, η διεθνής οικονομία βρίσκεται σε περίοδο σημαντικής επιβράδυνσης. Η οικονομική κάμψη ξεκίνησε στις ΗΠΑ, εξαπλώθηκε στην

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «OIKONOMIKH»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «OIKONOMIKH» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «OIKONOMIKH»

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΤΙΤΛΟΣ: Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΚΙΚΑΣ Α. ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ ΜΙΛΑΕΙ ΣΤΟΝ «ΕΠΕΝΔΥΤΗ»

ΥΠΕΡΤΙΤΛΟΣ: Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΚΙΚΑΣ Α. ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ ΜΙΛΑΕΙ ΣΤΟΝ «ΕΠΕΝΔΥΤΗ» Hardouvelis - λέξεις: ΥΠΕΡΤΙΤΛΟΣ: Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΚΙΚΑΣ Α. ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ ΜΙΛΑΕΙ ΣΤΟΝ «ΕΠΕΝΔΥΤΗ» ΤΙΤΛΟΣ: Του Πάνου Κοσμά Εισαγωγή Βιογραφικό (136 λέξεις) Ο κ. Χαρδούβελης είναι καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός Προέδρου. 15 η Ετήσια Γενική Συνέλευση 9 Σεπτεμβρίου Αγαπητοί Μέτοχοι

Χαιρετισμός Προέδρου. 15 η Ετήσια Γενική Συνέλευση 9 Σεπτεμβρίου Αγαπητοί Μέτοχοι Χαιρετισμός Προέδρου 15 η Ετήσια Γενική Συνέλευση 9 Σεπτεμβρίου 2015 Αγαπητοί Μέτοχοι Το 2014 ήταν το δεύτερο έτος δημοσιονομικής προσαρμογής της κυπριακής οικονομίας μετά την τραπεζική και τη δημοσιονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Θ.Ε. ΕΠΟ 11: Κοινωνική και οικονομική ιστορία της Ευρώπης 4 η εργασία ακαδημαϊκού έτους 2012-13 Θέμα: «Συγκρίνετε τις οικονομικές πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΤΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΤΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Oι συναλλαγές μιας χώρας με τον υπόλοιπο κόσμο, συμπεριλαμβανομένων τόσο των εμπορικών όσο και των χρηματοοικονομικών ροών, καταγράφονται στο ισοζύγιο διεθνών πληρωμών. Oι συναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Επιχειρηματικότητα: Πραγματικότητα & Προοπτικές

Ελληνική Επιχειρηματικότητα: Πραγματικότητα & Προοπτικές Ελληνική Επιχειρηματικότητα: Πραγματικότητα & Προοπτικές Νικόλαος Μυλωνίδης Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Ιούνιος 2012 1 Επιχειρηματικό κλίμα στην Ελλάδα και στην

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2010-2011 Η «μικρή» επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2010-2011 Η «μικρή» επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2010-2011 Η «μικρή» επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης Σταύρος Ιωαννίδης Στελίνα Χατζηχρήστου 26 Ιανουαρίου 2012 Παγκόσμιο Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας GEM Παρατηρητήριο

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής συνάντηση Η ΕΥΡΩΠΗ ΣΕ ΚΡΙΣΗ, RProject, 4/11/2016: Για μια στρατηγική υπέρ της εργασίας μέσα στην κρίση

Διεθνής συνάντηση Η ΕΥΡΩΠΗ ΣΕ ΚΡΙΣΗ, RProject, 4/11/2016: Για μια στρατηγική υπέρ της εργασίας μέσα στην κρίση Διεθνής συνάντηση Η ΕΥΡΩΠΗ ΣΕ ΚΡΙΣΗ, RProject, 4/11/2016: Για μια στρατηγική υπέρ της εργασίας μέσα στην κρίση Γιάννης Μηλιός 1. Λιτότητα Η λιτότητα δεν είναι ούτε «εσφαλμένη», ούτε «ορθή» πολιτική. Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΣΑΡΩΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΟΙ ΣΑΡΩΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΟΙ ΣΑΡΩΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Από το Μοντέλο της Μικτής Οικονοµίας στο Μοντέλο της Ελεύθερης Αγοράς. Η Κατάρρευση των Χωρών του Υπαρκτού Σοσιαλισµού. Η

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ 14 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 15

Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ 14 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 15 Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Περιεχόμενα ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ 14 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 15 ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ 25 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η

Διαβάστε περισσότερα

«Από την έρευνα στη διδασκαλία» Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας Σάββατο 16 Απριλίου 2016

«Από την έρευνα στη διδασκαλία» Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας Σάββατο 16 Απριλίου 2016 Βιογραφικό σημείωμα Γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε Μαθηματικά και Οικονομικά στις ΗΠΑ (1974) και στην Αγγλία (1978). Στη δεκαετία του 1980 εργάστηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Βρυξέλλες. Από το 1990

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Γιάννου Παπαντωνίου. «Μετά από 10 χρόνια: η Δυναμική του Ευρώ»

Ομιλία Γιάννου Παπαντωνίου. «Μετά από 10 χρόνια: η Δυναμική του Ευρώ» Ομιλία Γιάννου Παπαντωνίου στην εκδήλωση του ΚΕΠΠ με θέμα : «Μετά από 10 χρόνια: η Δυναμική του Ευρώ» Αίθουσα Παλαιάς Βουλής Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2009 Με ιδιαίτερη ικανοποίηση μετέχω στη σημερινή συζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελληνική Οικονομία και η κρίση: Προκλήσεις και Προοπτικές

Η Ελληνική Οικονομία και η κρίση: Προκλήσεις και Προοπτικές Project1:Layout 1 3/23/2012 3:38 PM Page 1 Η Ελληνική Οικονομία και η κρίση: Προκλήσεις και Προοπτικές Π. Ε. Πετράκης Η Ελληνική Οικονομία και η κρίση: Προκλήσεις και Προοπτικές Συγγραφέας Π.Ε. Πετράκης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ Μέρος πρώτο: Η πορεία προς μία κοινή ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

Η σύγχρονη εργατική τάξη και το κίνημά της (2) Συντάχθηκε απο τον/την ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ Παρασκευή, 11 Σεπτέμβριος :57

Η σύγχρονη εργατική τάξη και το κίνημά της (2) Συντάχθηκε απο τον/την ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ Παρασκευή, 11 Σεπτέμβριος :57 Για την πληρέστερη κατανόηση της μεθοδολογίας, με την οποία γίνεται από το μαρξισμό ο διαχωρισμός της αστικής κοινωνίας στο σύνολό της σε τάξεις, είναι απαραίτητο να αναφέρουμε τον κλασικό ορισμό που έδωσε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΙΣΟΤΙΜΙΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1. Ο στόχος για το 2003 αναφέρεται σε πληθωρισμό 3,1% και ανάπτυξη 4,15%. Είναι εφικτά τα νούμερα δεδομένου ότι πρόσφατα το ΔΝΤ αναθεώρησε προς τα κάτω τις προβλέψεις του για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 152 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III Η εκ των προτέρων αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του 3 ου ΚΠΣ µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε τρόπους οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά Επίπεδα Τιμών και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες. Μακροχρόνιοι Προσδιοριστικοί Παράγοντες των Συναλλαγματικών Ισοτιμιών

Σχετικά Επίπεδα Τιμών και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες. Μακροχρόνιοι Προσδιοριστικοί Παράγοντες των Συναλλαγματικών Ισοτιμιών Σχετικά Επίπεδα Τιμών και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες Μακροχρόνιοι Προσδιοριστικοί Παράγοντες των Συναλλαγματικών Ισοτιμιών 1 Ισοτιµία Δολαρίου Στερλίνας, 1870-2011 $6.00$$ $5.00$$ $4.00$$ $3.00$$ $2.00$$

Διαβάστε περισσότερα

Αποτυχία των Προγραμμάτων Λιτότητας στην Ελλάδα

Αποτυχία των Προγραμμάτων Λιτότητας στην Ελλάδα Αποτυχία των Προγραμμάτων Λιτότητας στην Ελλάδα Γιώργος Αργείτης, Αν. Καθηγητής ΕΚΠΑ, Research Associate Levy Economics Institute Συνέδριο: «Η Κρίση στην Ευρωζώνη και την Ελλάδα και η Εμπειρία με τις Πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικοοικονομική Αξιολόγηση Επενδύσεων Διάλεξη 8 η. Διανομή Εισοδήματος και Μέτρα Πολιτικής

Κοινωνικοοικονομική Αξιολόγηση Επενδύσεων Διάλεξη 8 η. Διανομή Εισοδήματος και Μέτρα Πολιτικής Κοινωνικοοικονομική Αξιολόγηση Επενδύσεων Διάλεξη 8 η Διανομή Εισοδήματος και Μέτρα Πολιτικής Ζητήματα που θα εξεταστούν: Πως αποτυπώνεται η διανομή του εισοδήματος και τι είναι γραμμή φτώχειας. Με ποιους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. 2. Τι περιλαμβάνει ο στενός και τι ο ευρύτερος δημόσιος τομέας και με βάση ποια λογική γίνεται ο διαχωρισμός μεταξύ τους;

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. 2. Τι περιλαμβάνει ο στενός και τι ο ευρύτερος δημόσιος τομέας και με βάση ποια λογική γίνεται ο διαχωρισμός μεταξύ τους; Μάθημα: Εισαγωγή στα δημόσια οικονομικά Διδάσκουσα: Καθηγήτρια Μαρία Καραμεσίνη Οι παρακάτω ερωτήσεις είναι οργανωτικές του διαβάσματος. Τα θέματα των εξετάσεων δεν εξαντλούνται σε αυτές, αλλά περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ Ενότητα 6: Δημόσιο Χρέος και Ελλείμματα του Κρατικού Προϋπολογισμού Κουτεντάκης Φραγκίσκος Γαληνού Αργυρώ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιλογή Νομισματικού Καθεστώτος σε Ανοικτές Οικονομίες. Σταθερές Ισοτιμίες, Κυμαινόμενες Ισοτιμίες ή Ενιαίο Νόμισμα

Η Επιλογή Νομισματικού Καθεστώτος σε Ανοικτές Οικονομίες. Σταθερές Ισοτιμίες, Κυμαινόμενες Ισοτιμίες ή Ενιαίο Νόμισμα Η Επιλογή Νομισματικού Καθεστώτος σε Ανοικτές Οικονομίες Σταθερές Ισοτιμίες, Κυμαινόμενες Ισοτιμίες ή Ενιαίο Νόμισμα Νοµισµατική Πολιτική σε Ανοικτές Οικονοµίες Σε ένα καθεστώς κυμαινομένων συναλλαγματικών

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ: ,

Τηλ: , Εθνική σχολή δημόσιας διοίκησης & τοπικής αυτοδιοίκησης Προτεινόμενο Θέμα : Γενικοί προσανατολισμοί των οικονομικών πολιτικών (2005-2008) Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να συγκεντρώσει την προσοχή της στις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Οκτώβριος 2010 1. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Η ελληνική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις τις τελευταίες δεκαετίες. Κύρια χαρακτηριστικά της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

Από success story σε success story ο τελευταίος να σβήσει τα φώτα...

Από success story σε success story ο τελευταίος να σβήσει τα φώτα... Από success story σε success story ο τελευταίος να σβήσει τα φώτα... Μόλις δημοσιεύτηκαν τα τελευταία στοιχεία της Ελ.Στατ. για τη βιομηχανική παραγωγή και τη μεταποίηση, μηνός Μαρτίου 2014, τα οποία και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013 NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΤΗΛ: 210-3350599 ΦΑΞ: 210-3254846 E-MAIL: nunt12@otenet.gr WEBSITE: www.nuntius.gr Αθήνα, 31/03/2010 ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013

Διαβάστε περισσότερα

Οµιλία Γιάννου Παπαντωνίου στην εκδήλωση του ΚΕΠΠ. «ιεθνής Κρίση και οι Προοπτικές της Ελληνικής Οικονοµίας» Αµφιθέατρο Μεγάρου Καρατζά

Οµιλία Γιάννου Παπαντωνίου στην εκδήλωση του ΚΕΠΠ. «ιεθνής Κρίση και οι Προοπτικές της Ελληνικής Οικονοµίας» Αµφιθέατρο Μεγάρου Καρατζά Οµιλία Γιάννου Παπαντωνίου στην εκδήλωση του ΚΕΠΠ µε θέµα : «ιεθνής Κρίση και οι Προοπτικές της Ελληνικής Οικονοµίας» Αµφιθέατρο Μεγάρου Καρατζά Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2008 Κρίση οικονοµίας, κρίση πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Τμήμα: Μάρκετινγκ και Διοίκηση Λειτουργιών Μακρο-οικονομική: Εισαγωγή στην Μακροοικονομία Διδάσκων: Μποζίνης Η. Αθανάσιος Πληθωρισμός Φαινόμενο με σοβαρές οικονομικές και κοινωνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΚΕ ΕΛΛΑΔΑΣ, κ. Χρήστου ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ TRESMED 4 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10-11/9/2012

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΚΕ ΕΛΛΑΔΑΣ, κ. Χρήστου ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ TRESMED 4 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10-11/9/2012 ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΚΕ ΕΛΛΑΔΑΣ, κ. Χρήστου ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ TRESMED 4 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10-11/9/2012 Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, Σας ευχαριστώ όλους που ήρθατε στη χώρα μας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Ως κλάδος τηλεπικοινωνιών ορίζεται η παραγωγή τηλεπικοινωνιακού υλικού και η χρήση των παραγόμενων τηλεπικοινωνιακών προϊόντων και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ. Ενότητα #10: ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ. Ενότητα #10: ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ενότητα #10: ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ Διδάσκων: Μανασάκης Κωνσταντίνος ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Τα κείμενα και τα διαγράμματα της παρουσίασης έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί το προτεινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική.! Καθ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική.! Καθ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική! Καθ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Αντικείμενο Διεθνούς Μακροοικονομικής Η διεθνής μακροοικονομική ασχολείται με το προσδιορισμό των βασικών μακροοικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Νέες μορφές απασχόλησης. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Νέες μορφές απασχόλησης. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Νέες μορφές απασχόλησης 1 Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ποιες είναι οι νέες μορφές απασχόλησης; Σύμβαση ορισμένου χρόνου Μερική απασχόληση Προσωρινή απασχόληση Σύμβαση έργου Υπεργολαβία Εκ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ Πρωθυπουργό κ.κων/νο Καραμανλή

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ Πρωθυπουργό κ.κων/νο Καραμανλή ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ Πρωθυπουργό κ.κων/νο Καραμανλή Η ελληνική οικονομία, μπροστά στην κρίση Ι. Μετά από μια περίοδο ταχύρρυθμης, αλλά όχι και τόσον ισόρροπης, ανάπτυξης, η ελληνική οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι Ενότητα 1: Εισαγωγή στη Δημόσια Οικονομική Κουτεντάκης Φραγκίσκος - Γαληνού Αργυρώ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 4.1 ΤΟ ΚΥΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 4.1 ΤΟ ΚΥΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1/7 Το κύριο οικονομικό πρόβλημα Έχει παγκόσμια ισχύ Από αυτό απορρέουν όλα τα άλλα οικονομικά προβλήματα Πώς

Διαβάστε περισσότερα

10. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕ

10. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕ 10. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕ Όπως είδαµε στην Ενότητα 9, οι ΑΞΕ µπορούν να έχουν πολλές θετικές επιδράσεις στις χώρες υποδοχής τους. Οι αναµενόµενες αυτές θετικές επιδράσεις τους οδηγούν συχνά στην

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εµπειρογνώµονες του Ευρωσυστήµατος κατάρτισαν προβολές για τις µακροοικονοµικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες Μυρτώ - Σμαρώ Γιαλαμά Α.Μ.: 1207 Μ 075 Διεθνής Πολιτική Οικονομία Μάθημα: Γεωπολιτική των Κεφαλαιαγορών Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες 1. Τι είναι η παγκόσμια αγορά συναλλάγματος;

Διαβάστε περισσότερα

1. Αιτίες του Ιρλανδικού θαύματος

1. Αιτίες του Ιρλανδικού θαύματος Η εμπειρία της Ιρλανδίας και διδάγματα για την Ελλάδα του Γκίκα Α. Χαρδούβελη Καθηγητή Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς και Οικονομικού Συμβούλου της EFG-Eurobank Στη δεκαετία του 1990 η Ιρλανδία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑ 1: ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ?

ΕΡΩΤΗΜΑ 1: ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ? ΕΡΩΤΗΜΑ 1: ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ? ΕΠΕΙΔΗ: Η ΧΩΡΕΣ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΕΙΤΕ (Α) ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΤΟΥΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΝΑ ΠΑΡΑΓΑΓΟΥΝ ΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΓΑΘΑ, ΕΙΤΕ (Β) ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΓΙ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές της Λισσαβόνας: ένα ευρωπαϊκό όραμα χωρίς ευρωπαϊκές πολιτικές

Στρατηγικές της Λισσαβόνας: ένα ευρωπαϊκό όραμα χωρίς ευρωπαϊκές πολιτικές Στρατηγικές της Λισσαβόνας: ένα ευρωπαϊκό όραμα χωρίς ευρωπαϊκές πολιτικές του Πέτρου Λινάρδου Ρυλμόν 1. Εισαγωγή Θυμόμαστε τη Στρατηγική της Λισσαβόνας ως όραμα μιας ευρωπαϊκής οικονομίας βασισμένης στη

Διαβάστε περισσότερα

Εξηγώντας την Ύπαρξη Πολυεθνικών Επιχειρήσεων: Θεωρητικά Υποδείγματα

Εξηγώντας την Ύπαρξη Πολυεθνικών Επιχειρήσεων: Θεωρητικά Υποδείγματα Εξηγώντας την Ύπαρξη Πολυεθνικών Επιχειρήσεων: Θεωρητικά Υποδείγματα Οι οικονομολόγοι έχουν μελετήσει διεξοδικά την λειτουργία της πολυεθνικής επιχείρησης και η σχετική βιβλιογραφία ξεκινά ουσιαστικά στις

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδρο Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Παρουσίαση του κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδρο Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη Παρουσίαση του κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδρο Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη «Μεταρρυθμίσεις και Οικονομική Ανάπτυξη» 20 Μαρτίου 2014 Ευθύμιος Ο. Βιδάλης Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΣΕΒ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Β ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο - ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2.4 Το σοσιαλιστικό σύστημα ή η σχεδιασμένη οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

GREEK AMERICAN NEWS AGENCY. COM

GREEK AMERICAN NEWS AGENCY. COM ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Βερολίνο, 6/5/2010 Αρ. πρωτ. Φ. 2705/2146 Προς: ΥΠΕΞ Β4 Δ/νση Kοιν.: ΥΠΕΞ - Δ.Γ. κ. ΥΦΥΠΕΞ - Γρ. κ. Γ.Γ. Δ.Ο.Σ. & Α.Σ. - Γρ.

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ» ΚΑΙ «ΜΗ Σ Υ Σ Τ Η Μ Ι Κ Ε Σ» Π Ρ Ο Σ Ε Γ Γ Ι Σ Ε Ι Σ Σ Τ Η Ν Π Α Γ Κ Ο Σ Μ Ι Ο Π Ο Ι Η Σ Η. Εισαγωγή

«ΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ» ΚΑΙ «ΜΗ Σ Υ Σ Τ Η Μ Ι Κ Ε Σ» Π Ρ Ο Σ Ε Γ Γ Ι Σ Ε Ι Σ Σ Τ Η Ν Π Α Γ Κ Ο Σ Μ Ι Ο Π Ο Ι Η Σ Η. Εισαγωγή «ΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ» ΚΑΙ «ΜΗ Σ Υ Σ Τ Η Μ Ι Κ Ε Σ» Π Ρ Ο Σ Ε Γ Γ Ι Σ Ε Ι Σ Σ Τ Η Ν Π Α Γ Κ Ο Σ Μ Ι Ο Π Ο Ι Η Σ Η Εισαγωγή Σήμερα σχεδόν οι πάντε μιλούν για την παγκοσμιοποίηση, αλλά λίγοι επιχειρούν να την ορίσουν.

Διαβάστε περισσότερα

Η δυναμική στο Εμπορικό Ισοζύγιο κατά την κρίση και οι συνθήκες για ένα εξωστρεφές αναπτυξιακό πρότυπο

Η δυναμική στο Εμπορικό Ισοζύγιο κατά την κρίση και οι συνθήκες για ένα εξωστρεφές αναπτυξιακό πρότυπο Η δυναμική στο Εμπορικό Ισοζύγιο κατά την κρίση και οι συνθήκες για ένα εξωστρεφές αναπτυξιακό πρότυπο 28.5.2014 Των Νικόλαου Βέττα, Καθηγητή Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και Γενικού Διευθυντή Ιδρύματος

Διαβάστε περισσότερα

'Ολα τα σκληρά νέα μέτρα για την διάσωση της οικονομίας, και τα ποσά που θα εξοικονομηθούν από αυτά.

'Ολα τα σκληρά νέα μέτρα για την διάσωση της οικονομίας, και τα ποσά που θα εξοικονομηθούν από αυτά. Ολα τα σκληρά νέα μέτρα για την διάσωση της οικονομίας, και τα ποσά που θα εξοικονομηθούν από αυτά. Η Ελλάδα, με τη συμφωνία του προγράμματος οικονομικής πολιτικής ολοκληρώνει σχεδόν τις διαδικασίες που

Διαβάστε περισσότερα

Εάν το ποσοστό υποχρεωτικών καταθέσεων είναι 25% και υπάρξει μια αρχική κατάθεση όψεως 2.000 σε μια εμπορική Τράπεζα, τότε η μέγιστη ρευστότητα που μπορεί να δημιουργηθεί από αυτή την κατάθεση είναι: Α.

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ºÁ Ã Ä Â ÅÁÉ Î½ Â,»» þÿ K e y n e s

þÿ ºÁ Ã Ä Â ÅÁÉ Î½ Â,»» þÿ K e y n e s Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Informative material 2012-10-24 þÿ ºÁ Ã Ä Â ÅÁÉ Î½ Â,»» þÿ K e y n e s þÿœ±á Â, ¹ÎÁ³  http://hdl.handle.net/11728/8983

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. www.kas.de

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. www.kas.de ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ www.kas.de ΣΕΛΊΔΑ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ 3 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 1. Κανονιστικό πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα