ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. (Πρόταση της Επιτροπής ενόψει του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του Göteborg)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. (Πρόταση της Επιτροπής ενόψει του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του Göteborg)"

Transcript

1 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, COM(2001)264 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Αειφόρος ανάπτυξη της Ευρώπης για έναν καλύτερο κόσµο: Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αειφόρο ανάπτυξη (Πρόταση της Επιτροπής ενόψει του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του Göteborg)

2 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Αειφόρος ανάπτυξη της Ευρώπης για έναν καλύτερο κόσµο: Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αειφόρο ανάπτυξη (Πρόταση της Επιτροπής ενόψει του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του Göteborg) I ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Αειφόρος ανάπτυξη είναι η ανάπτυξη που ικανοποιεί τις ανάγκες του παρόντος χωρίς να διακυβεύει την ικανότητα των µελλοντικών γενεών να ικανοποιήσουν τις δικές τους ανάγκες. - Παγκόσµια επιτροπή για το περιβάλλον και την ανάπτυξη ( Επιτροπή Brundtland ), 1987 Η αειφόρος ανάπτυξη πρέπει να αντιµετωπίζεται ως παγκόσµιος στόχος επιτροπή Brundtland Στη σύνοδο του Ελσίνκι του εκεµβρίου 1999, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει µια µακροπρόθεσµη στρατηγική που θα συνδυάζει πολιτικές µε στόχο την οικονοµικά, κοινωνικά και οικολογικά αειφόρο ανάπτυξη και η οποία θα υποβληθεί στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Ιουνίου Το παρόν έγγραφο αποτελεί την απάντηση σε αυτό το αίτηµα. Στηρίζεται στο έγγραφο διαβούλευσης που εκπόνησαν οι υπηρεσίες της Επιτροπής και δηµοσιεύθηκε τον Μάρτιο και στις πολυάριθµες απαντήσεις και σχόλια που προκάλεσε. Η αειφόρος ανάπτυξη αποτελεί παγκόσµιο στόχο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη της αειφόρου ανάπτυξης, τόσο εντός της Ευρώπης όσο και σε ευρύτερη παγκόσµια κλίµακα, όπου απαιτείται ευρεία διεθνής δράση. Για να ανταποκριθεί στις ευθύνες της, η ΕΕ και τα άλλα µέρη που συνυπέγραψαν τη ιακήρυξη του Ρίο των Ηνωµένων Εθνών το 1992 δεσµεύτηκαν, κατά τη 19η ειδική σύνοδο της γενικής συνέλευσης των Ηνωµένων Εθνών το 1997, να εκπονήσουν στρατηγικές για την αειφόρο ανάπτυξη εγκαίρως για την Παγκόσµια σύνοδο για την αειφόρο ανάπτυξη. Η παρούσα στρατηγική εντάσσεται στην προετοιµασία της ΕΕ για την Παγκόσµια σύνοδο. Αειφόρος ανάπτυξη - ευρύτερο µακρόπνοο όραµα Ολοκλήρωση και ανάπτυξη της στρατηγικής της Λισαβώνας Ένα θετικό όραµα για το µέλλον Μόλις πριν ένα χρόνο στη Λισαβώνα, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο έθεσε ένα νέο στρατηγικό στόχο για την Ένωση: να καταστεί η πιο ανταγωνιστική και δυναµική βασισµένη στη γνώση οικονοµία στον κόσµο, ικανή για αειφόρο οικονοµική αύξηση µε περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και µεγαλύτερη κοινωνική συνοχή. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Στοκχόλµης αποφάσισε ότι η στρατηγική της ΕΕ για την αειφόρο ανάπτυξη πρέπει να ολοκληρώνει αυτές τις πολιτικές δεσµεύσεις και να βασίζεται σε αυτές συµπεριλαµβάνοντας µια περιβαλλοντική διάσταση. Αυτό σηµαίνει ότι µακροπρόθεσµα, η οικονοµική αύξηση, η κοινωνική συνοχή και η περιβαλλοντική προστασία πρέπει να συµβαδίζουν. Η αειφόρος ανάπτυξη προσφέρει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ένα θετικό µακρόπνοο όραµα για µια περισσότερο ευηµερούσα και δικαιότερη κοινωνία µέσα σ'ένα καθαρότερο, ασφαλέστερο και υγιέστερο περιβάλλον - µιας κοινωνίας που θα παρέχει καλύτερη ποιότητα ζωής, για µας, τα παιδιά µας και τα εγγόνια µας. Για να επιτευχθεί στην πράξη απαιτείται η οικονοµική αύξηση να υποστηρίζει την κοινωνική πρόοδο και να σέβεται το περιβάλλον, η κοινωνική πολιτική να αποτελεί το υπόβαθρο της οικονοµικής επίδοσης και η περιβαλλοντική πολιτική να είναι οικονοµικά αποδοτική. 2

3 Στρατηγική για µακρόπνοες επενδυτικές δραστηριότητες Επικέντρωση στις σοβαρότερες απειλές Για να αποσυνδεθεί η περιβαλλοντική υποβάθµιση και η κατανάλωση πόρων από την οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη απαιτείται σοβαρός επαναπροσανατολισµός των δηµοσίων και ιδιωτικών επενδύσεων προς νέες, φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες. Η στρατηγική για την αειφόρο ανάπτυξη θα πρέπει να αποτελέσει τον καταλύτη για τους σχεδιαστές πολιτικής και την κοινή γνώµη τα ερχόµενα έτη και να καταστεί καθοδηγητική δύναµη για τη µεταρρύθµιση των θεσµικών οργάνων και για αλλαγές στη συµπεριφορά των επιχειρήσεων και των καταναλωτών. Θέτοντας σαφείς, µακροπρόθεσµους στόχους θα αποκτήσουν σχήµα και µορφή οι προσδοκίες και θα δηµιουργηθούν οι απαραίτητες συνθήκες για να έχουν οι επιχειρήσεις εµπιστοσύνη στις επενδύσεις σε καινοτόµες λύσεις και στη δηµιουργία νέων, υψηλής ποιότητας θέσεων εργασίας. Για να γεφυρωθεί το χάσµα µεταξύ αυτού του φιλόδοξου οράµατος και της πρακτικής πολιτικής δράσης, η Επιτροπή προτείνει να εστιάζεται η στρατηγική σε ένα µικρό αριθµό προβληµάτων τα οποία θέτουν σοβαρή ή µη αναστρέψιµη απειλή για τη µελλοντική ευηµερία της ευρωπαϊκής κοινωνίας. 3

4 Οι σηµαντικότερες απειλές για την αειφόρο ανάπτυξη Οι ανθρωπογενείς εκποµπές αερίων θερµοκηπίου προκαλούν υπερθέρµανση του πλανήτη. Η αλλαγή του κλίµατος είναι πιθανό να προκαλέσει δριµύτερες καιρικές συνθήκες (τυφώνες, πληµµύρες) µε σοβαρές επιπτώσεις στις υποδοµές, την ιδιοκτησία, την υγεία και τη φύση. Σοβαρή απειλή για τη δηµόσια υγεία αποτελεί η αύξηση που παρουσιάζουν τα ανθεκτικά στα αντιβιοτικά στελέχη ορισµένων ασθενειών και, εν δυνάµει, οι πιο µακροπρόθεσµες επιπτώσεις των πολυάριθµων επικίνδυνων χηµικών ουσιών που είναι σήµερα σε καθηµερινή χρήση. Οι απειλές για την ασφάλεια των τροφών αποτελούν ένα όλο και σοβαρότερο πρόβληµα. Ένας στους έξη ευρωπαίους ζει σε συνθήκες φτώχειας. Η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισµός έχουν τεράστιες άµεσες επιπτώσεις στα άτοµα όπως επισφαλής υγεία, αυτοκτονίες και µόνιµη ανεργία. Η φτώχεια βαρύνει δυσανάλογα τις ανύπανδρες µητέρες και τις ηλικιωµένες γυναίκες που ζουν µόνες. Η φτώχεια συχνάπαραµένει σε ορισµένες οικογένειες για ολόκληρες γενεές. Ενώ η αύξηση στο προσδόκιµο επιβίωσης είναι προφανώς θετικό στοιχείο, συνδυαζόµενη µε την υπογεννητικότητα έχει ως αποτέλεσµα τη γήρανση του πληθυσµού η οποία απειλεί το ρυθµό οικονοµικής αύξησης µε επιβράδυνση, καθώς και την ποιότητα και οικονοµική βιωσιµότητα των συστηµάτων συνταξιοδότησης και δηµόσιας περίθαλψης. Οι δαπάνες θα µπορούσαν να αυξηθούν έως και 8% του ΑΕΠ σε πολλά κράτη µέλη µεταξύ 2000 και Η απώλεια βιο-ποικιλλότητας στην Ευρώπη επιταχύνθηκε εξαιρετικά τις τελευταίες δεκαετίες. Τα αλιευτικάαποθέµατα στα ευρωπαϊκάύδατα πλησιάζουν στην κατάρρευση. Οι όγκοι αποβλήτων σταθεράαυξάνονται ταχύτερα από το εγχώριο ακαθάριστο προϊόν. Ηαπώλεια εδαφών και η ελαττούµενη γονιµότητα συρρικνώνουν τη βιωσιµότητα των αγροτικών γαιών. Ησυµφόρηση στις µεταφορές αυξάνει γοργά και προσεγγίζει το σηµείο κορεσµού. Το πρόβληµα αυτό αφοράκυρίως τις αστικές περιοχές, οι οποίες επίσης αντιµετωπίζουν προβλήµατα όπως παρακµή του κέντρου των πόλεων, προάστια χωρίς ρυµοτοµία και συγκεντρώσεις έντονης φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισµού. Οι περιφερειακές ανισορροπίες στην ΕΕ παραµένουν σοβαρό πρόβληµα. Για την επίλυση αυτών των προβληµάτων απαιτείται νέα ιεράρχηση των πολιτικών Η µη λήψη µέτρων µπορεί να αποδειχθεί πιο επιζήµια από την πρώιµη λήψη µέτρων Ελάχιστες από αυτές τις αντίθετες προς τις αρχές της αειφορίας τάσεις είναι νέες. Προσπάθειες έχουν γίνει σε πολλά επίπεδα, κυβέρνησης και κοινωνίας, για την αντιµετώπισή τους. Πρωτοβουλίες όπως η τοπική Ατζέντα 21 αποδείχθηκαν αποτελεσµατικά µέσα οικοδόµησης συναίνεσης για αλλαγή σε τοπικό επίπεδο. Ωστόσο, αυτές οι προσπάθειες είχαν περιορισµένη µόνο επιτυχία λόγω της δυσκολίας αλλαγής καθιερωµένων πολιτικών και τρόπων συµπεριφοράς, και συνδυασµού των απαντήσεων µε συντονισµένο τρόπο. Για να αντιµετωπιστούν αυτές οι αντίθετες προς τις αρχές της αειφορίας τάσεις και να υλοποιηθεί το όραµα που προσφέρει η αειφόρος ανάπτυξη απαιτείται επείγουσα λήψη µέτρων αποφασισµένη και διορατική πολιτική ηγεσία νέα προσέγγιση κατά τη χάραξη των πολιτικών ευρεία συµµετοχή και διεθνής συνυπευθυνότητα. Πρέπει επειγόντως να ληφθούν µέτρα: Τώρα είναι ο καιρός να αντιµετωπιστούν οι προκλήσεις για την αειφορία. Πολλές από τις τάσεις που απειλούν την αειφόρο ανάπτυξη είναι συνέπειες προγενέστερων επιλογών σχετικών µε τις τεχνολογίες 4

5 παραγωγής, τα πρότυπα χρήσης γης και τις επενδύσεις στον τοµέα των υποδοµών οι οποίες είναι δύσκολο να αναστραφούν σε σύντοµο χρονικό διάστηµα. Παρόλο που οι κυριότερες επιπτώσεις από την απώλεια βιοποικιλλότητας, την αυξηµένη αντίσταση στα αντιβιοτικά ή την αλλαγή του κλίµατος µπορούν να γίνουν αντιληπτές µόνον µετά από πολλά χρόνια, τότε µπορεί να είναι πολύ δαπανηρό ή αδύνατο να αντιµετωπιστούν. Απαιτείται πολιτική πυγµή για να ληφθούν δύσκολες αποφάσεις Οι αποφάσεις πρέπει να χαρακτηρίζονται από µακρόπνοη, µε συνοχή, αντίληψη Όλοι µπορούν να συµβάλουν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο Τακτοποιώντας το σπίτι µας δίνουµε το παράδειγµα σε όλο τον κόσµο Είναι απαραίτητη η πολιτική βούληση: Θα απαιτηθεί ισχυρή δέσµευση της πολιτικής ηγεσίας για να πραγµατοποιηθούν οι αλλαγές που απαιτούνται για την αειφόρο ανάπτυξη. Ενώ η αειφόρος ανάπτυξη αναµφίβολα θα ωφελήσει την κοινωνία συνολικά, θα πρέπει να υπάρξουν οδυνηρές επιλογές µεταξύ αντικρουόµενων συµφερόντων. Θα πρέπει να αντιµετωπιστούν αυτές οι διαπραγµατεύσεις ανοιχτά και τίµια. Οι αλλαγές στις πολιτικές πρέπει να γίνουν µε τίµιο και ισορροπηµένο τρόπο, αλλά δεν θα πρέπει να επιτρέπεται στα στενά συµφέροντα κάθε τοµέα να υπερισχύουν της ευηµερίας µιας κοινωνίας στο σύνολό της. Νέα προσέγγιση της χάραξης πολιτικής: Παρόλο που η Ένωση διαθέτει ευρύ φάσµα πολιτικών για την αντιµετώπιση των οικονοµικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών διαστάσεων της αειφορίας, οι πολιτικές αυτές έχουν αναπτυχθεί χωρίς επαρκή συντονισµό. Πολύ συχνά, τα µέτρα επίτευξης των στόχων σε ένα πολιτικό πεδίο παρεµποδίζουν την πρόοδο σε ένα άλλο, ενώ οι λύσεις στα προβλήµατα συχνά εναπόκεινται στους αρµόδιους για τη χάραξη πολιτικών σε άλλους τοµείς ή σε άλλα επίπεδα διακυβέρνησης. Πρόκειται για σοβαρή αιτία πολλών µακροπρόθεσµων αντίθετων προς τις αρχές της αειφορίας τάσεων. Επιπλέον, η απουσία µιας µακροπρόθεσµης, µε συνοχή, προοπτικής σηµαίνει ότι υπάρχει πολύ µεγάλη επικέντρωση στο βραχυπρόθεσµο κόστος και πολύ µικρή επικέντρωση στην προοπτική πιο µακροπρόθεσµων καταστάσεων επωφελών για όλα τα µέρη. Πρέπει να αναληφθεί δράση από όλους και σε όλα τα επίπεδα: Πολλές από τις απαιτούµενες αλλαγές για την εξασφάλιση αειφόρου ανάπτυξης µπορούν να αναληφθούν µε επιτυχία µόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σαφή παραδείγµατα προκύπτουν σε πεδία πολιτικής όπου η Κοινότητα διαθέτει αποκλειστική νοµική αρµοδιότητα, ή όπου οι ολοκληρωµένες ευρωπαϊκές οικονοµίες σηµαίνουν ότι η µη συντονισµένη δράση από τα κράτη µέλη είναι πιθανό να είναι αναποτελεσµατική. Σε άλλες περιπτώσεις, τα µέτρα των εθνικών, περιφερειακών ή τοπικών κυβερνήσεων θα είναι καταλληλότερα. Ωστόσο, ενώ η αποστολή των δηµοσίων αρχών είναι να παρέχουν ένα σαφές µακροπρόθεσµο πλαίσιο, τον τελικό ρόλο θα τον παίξουν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις προκαλώντας τις αλλαγές στην κατανάλωση και τις επενδύσεις που είναι απαραίτητες για την επίτευξη αειφόρου ανάπτυξης. Ένας υπεύθυνος εταίρος σε µια παγκόσµια κοινωνία: Πολλές από τις προκλήσεις στην αειφορία απαιτούν µέτρα σε παγκόσµιο επίπεδο για να αντιµετωπιστούν. Προφανή παραδείγµατα είναι η αλλαγή του κλίµατος και η βιοποικιλλότητα. Η Επιτροπή πιστεύει ότι οι αναπτυγµένες χώρες πρέπει να ηγηθούν στην επιδίωξη της αειφόρου ανάπτυξης και καλεί τις άλλες αναπτυγµένες χώρες να αναλάβουν και αυτές τις ευθύνες τους. Η Επιτροπή πιστεύει ότι η ΕΕ θα πρέπει να αρχίσει βάζοντας τάξη στα του οίκου της, παρέχοντας καθοδήγηση σε διεθνές επίπεδο και ως πρώτο βήµα προς την επίτευξη της παγκόσµιας αειφορίας. Καθώς η παραγωγή και κατανάλωση της ΕΕ έχει επιπτώσεις που υπερβαίνουν τα σύνορά της, πρέπει επίσης να εξασφαλιστεί ότι όλες οι πολιτικές βοηθούν της προοπτικές για αειφόρο ανάπτυξη σε παγκόσµιο επίπεδο. 5

6 Για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, η Επιτροπή προτείνει µια στρατηγική της ΕΕ µε τρεις πτυχές: 1: Μια δέσµη µε διαγώνιες προτάσεις και συστάσεις ώστε να βελτιωθεί η αποτελεσµατικότητα των πολιτικών και να πραγµατωθεί η αειφόρος ανάπτυξη. Αυτό σηµαίνει να εξασφαλίζεται ότι οι διαφορετικές πολιτικές ενισχύουν η µία την άλλη αντί να διασκορπίζονται προς διαφορετικές κατευθύνσεις. 2: Μια δέσµη κύριων στόχων και ειδικών µέτρων σε επίπεδο ΕΕ για την αντιµετώπιση των ζητηµάτων που θέτουν τις µεγαλύτερες προκλήσεις στην αειφόρο ανάπτυξη στην Ευρώπη. 3: Βήµατα για την εφαρµογή της στρατηγικής και ανασκόπηση της προόδου της. II ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΙΛΟ ΟΞΙΩΝ ΜΑΣ Οι σηµερινές πολιτικές πρέπει να αλλάξουν Η επίτευξη της αειφόρου ανάπτυξης απαιτεί αλλαγές στον τρόπο πραγµατοποίησης και εφαρµογής της πολιτικής, τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και στα κράτη µέλη. Αυτό µε τη σειρά του απαιτεί σαφή δέσµευση σε ανώτατο επίπεδο. Στο παρόν τµήµα διατυπώνονται προτάσεις µε σκοπό την εξασφάλιση αποτελεσµατικότερων απαντήσεων στις προκλήσεις που αντιµετωπίζουµε. Βελτίωση της συνοχής των πολιτικών Όλεα τα µέτρα που λαµβάνονται πρέπει να κρίνονται µε βάση τη συµβολή τους στην αειφόρο ανάπτυξη Γι'αυτό χρειάζεται καλύτερη ενηµέρωση, ιδίως για την αντιµετώπιση του κινδύνου και της αβεβαιότητας Η αειφόρος ανάπτυξη πρέπει να καταστεί κεντρικός στόχος όλων των κλάδων και των πολιτικών. Αυτό σηµαίνει ότι οι υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικής πρέπει να προσδιορίζουν τις πιθανές έµµεσες επιπτώσεις καλές και κακές σε άλλους τοµείς πολιτικής και να τις λαµβάνουν υπόψη τους. Η προσεκτική αξιολόγηση των πλήρων επιπτώσεων µιας προτεινόµενης πολιτικής πρέπει να περιλαµβάνει εκτιµήσεις των οικονοµικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεών της εντός και εκτός της ΕΕ. Πρέπει να περιλαµβάνει, όπου εφαρµόζεται, τις επιπτώσεις στην ισότητα των φύλων και στις ίσες ευκαιρίες. Είναι ιδιαιτέρως σηµαντικό να προσδιοριστούν σαφώς οι οµάδες που φέρουν το φορτίο της αλλαγής ώστε οι σχεδιαστές πολιτικής να µπορούν να κρίνουν την ανάγκη για µέτρα που θα βοηθήσουν τις εν λόγω οµάδες να προσαρµοστούν. Η ακολουθούµενη κατά την αξιολόγηση προσέγγιση πρέπει να παρουσιάζει συνοχή και να χρησιµοποιούνται οι ειδικές γνώσεις που είναι διαθέσιµες από ευρύ φάσµα πολιτικών πεδίων. Για να εκτιµηθούν οι προτάσεις συστηµατικά χρειάζεται καλύτερη πληροφόρηση. Για παράδειγµα, η κατανόηση των επιπτώσεων από τη γήρανση του πληθυσµού είναι ακόµη ατελής, όπως και οι επιπτώσεις για τη βιοποικιλλότητα και τη δηµόσια υγεία ορισµένων τύπων περιβαλλοντικής ρύπανσης ή χηµικών ουσιών όπως οι ενδοκρινικοί διαταράκτες. Ωστόσο, σύµφωνα µε την αρχή της προφύλαξης, η έλλειψη γνώσης δεν πρέπει να αποτελεί δικαιολογία για την έλλειψη µέτρων ή για άσκοπα µέτρα. Ο κίνδυνος και η αβεβαιότητα αποτελούν τµήµα της ζωής. Ο ρόλος της επιστήµης και της έρευνας είναι να βοηθήσουν να προσδιοριστεί η φύση των κινδύνων και των αβεβαιοτήτων που αντιµετωπίζουµε, ώστε να δηµιουργηθεί µια βάση για λύσεις και πολιτικές αποφάσεις. Οι σχεδιαστές πολιτικής είναι υπεύθυνοι για την αποτελεσµατική διαχείριση των κινδύνων και για την παροχή εξηγήσεων στο κοινό όσον αφορά τη φύση και την έκταση αυτών των κινδύνων. 6

7 Μέτρα ü Η αειφόρος ανάπτυξη πρέπει να είναι ο κεντρικός στόχος όλων των πολιτικών. Ιδίως, κατάτις επερχόµενες αναθεωρήσεις κοινών πολιτικών θα πρέπει να αναζητηθούν τρόποι για θετικότερη συνεισφοράστην αειφόρο ανάπτυξη. ü Η ενδιάµεση αναθεώρηση της κοινής γεωργικής πολιτικής το 2002 θα πρέπει να ανταµείβει την ποιότητα και όχι την ποσότητα, π.χ. ενθαρρύνοντας τη βιολογική γεωργία και άλλες φιλικές προς το περιβάλλον µεθόδους καλλιέργειας και µετατοπίζοντας περαιτέρω τους διατιθέµενους πόρους από τη στήριξη της αγοράς στην αγροτική ανάπτυξη. ü Η κοινή αλιευτική πολιτική πρέπει να προάγει την αειφόρο διαχείριση των αλιευτικών αποθεµάτων στην ΕΕ και διεθνώς, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη µακροπρόθεσµη βιωσιµότητα του αλιευτικού κλάδου της ΕΕ και την προστασία των θαλάσσιων οικοσυστηµάτων. ü Η κοινή πολιτική µεταφορών πρέπει να αντιµετωπίζει τα αυξανόµενα επίπεδα συµφόρησης και ρύπανσης και να ενθαρρύνει τη χρήση περισσότερο φιλικών προς το περιβάλλον τρόπων µεταφοράς. ü Οι πολιτικές σύγκλισης πρέπει να βελτιώσουν την στοχοθέτηση των λιγότερο αναπτυγµένων περιφερειών και αυτών µε τα οξύτερα διαρθρωτικάπροβλήµατα όπως ο αστικός µαρασµός και η παρακµή της αγροτικής οικονοµίας και των κοινωνικών οµάδων που είναι πλέον ευάλωτες στο µόνιµο κοινωνικό αποκλεισµό. ü Η Επιτροπή θα υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Laeken τον εκέµβριο πρόγραµµα δράσης για βελτίωση του κανονιστικού πλαισίου. Σ'αυτό θα περιλαµβάνονται µηχανισµοί που να εξασφαλίζουν ότι όλες οι κύριες νοµοθετικές προτάσεις περιλαµβάνουν αξιολόγηση των πιθανών οικονοµικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών πλεονεκτηµάτων και µειονεκτηµάτων από τη λήψη ή τη µη λήψη µέτρων, τόσο εντός όσο και εκτός Ένωσης. Το Συµβούλιο και το Κοινοβούλιο πρέπει να τροποποιήσουν τις νοµοθετικές προτάσεις στο ίδιο πνεύµα. Ενδεδειγµένη τιµολόγηση προς επηρεασµό της συµπεριφοράς ατόµων και επιχειρήσεων Οι τιµές που αντανακλούν το κόστος θα ενθαρρύνουν αλλαγές στη συµπεριφορά και την τεχνολογία Οι τιµές της αγοράς έχουν ισχυρή επιρροή στη συµπεριφορά ατόµων και επιχειρήσεων. Η µεταρρύθµιση της αγοράς µε σκοπό τη διόρθωση των τιµών θα δηµιουργήσει νέες επιχειρηµατικές ευκαιρίες για την ανάπτυξη υπηρεσιών και προϊόντων που ελαττώνουν την πίεση στο περιβάλλον και ικανοποιούν κοινωνικές και οικονοµικές ανάγκες. Ορισµένες φορές, αυτό σηµαίνει δηµόσιες επιδοτήσεις για υπηρεσίες οι οποίες σε διαφορετική περίπτωση δεν θα παρέχονταν, όπως βασικές δηµόσιες υπηρεσίες σε αραιοκατοικηµένες περιοχές. Συχνότερα το ζήτηµα είναι η κατάργηση των επιδοτήσεων που ενθαρρύνουν την άσκοπη χρήση φυσικών πόρων και η τιµολόγηση της ρύπανσης. Αυτού του είδους η αλλαγή τιµολόγησης παρέχει µόνιµο κίνητρο για την ανάπτυξη και τη χρήση ασφαλέστερων, λιγότερο ρυπογόνων τεχνολογιών και εξοπλισµού, και συχνά θα είναι ότι χρειάζεται για τη µετατόπιση της ισορροπίας υπέρ τους. 7

8 Μέτρα ü Η Επιτροπή, στις πολιτικές και νοµοθετικές προτάσεις της, θα δώσει προτεραιότητα στις προσεγγίσεις µε βάση την αγορά που παρέχουν κίνητρα όσον αφοράτις τιµές οποτεδήποτε υπάρχει πιθανότητα να επιτευχθούν µέσω αυτών κοινωνικοί και περιβαλλοντικοί στόχοι, µε ευέλικτο και οικονοµικάαποδοτικό τρόπο. Επενδύσεις στην επιστήµη και τεχνολογία για το µέλλον Οι πρόοδοι στη γνώση και την τεχνολογία είναι απαραίτητες Η συνεχής µακροπρόθεσµη ευηµερία µας εξαρτάται αποφασιστικά από την πρόοδο των γνώσεων και της τεχνολογίας. Χωρίς αυτές τις επενδύσεις, η προσαρµογή στην αειφόρο ανάπτυξη θα πρέπει να συµβεί πολύ περισσότερο µέσω αλλαγών στα πρότυπα κατανάλωσης. Προωθώντας την καινοτοµία, µπορούν να αναπτυχθούν νέες τεχνολογίες οι οποίες χρησιµοποιούν λιγότερους φυσικούς πόρους, ελαττώνουν τη ρύπανση ή τους κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια και είναι φτηνότερες από τις προγενέστερες. Η ΕΕ και τα κράτη µέλη θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι η νοµοθεσία δεν παρεµποδίζει την καινοτοµία ούτε ορθώνει υπερβολικούς, µη σχετιζόµενους µε την αγορά, φραγµούς στη διάδοση και τη χρήση των νέων τεχνολογιών. Η δηµόσια χρηµατοδότηση για τη στήριξη της τεχνολογικής αλλαγής για την αειφόρο ανάπτυξη πρέπει να εστιάζεται στη βασική και την εφαρµοσµένη έρευνα για ασφαλείς και περιβαλλοντικά ήπιες τεχνολογίες, και στα έργα συγκριτικής αξιολόγησης και επίδειξης για την τόνωση της ταχύτερης υιοθέτησης νεώτερων, ασφαλέστερων και καθαρότερων τεχνολογιών. Οι πολιτικές για τις δηµόσιες συµβάσεις εφόσον δεν αποτελούν προκάλυµµα προστατευτισµού αποτελούν πρόσθετο µέσο επιτάχυνσης της διάδοσης των νέων τεχνολογιών. Μια πρωτοβουλία για οικολογικές προµήθειες του ιδιωτικού τοµέα θα µπορούσε παροµοίως να αυξήσει τη χρήση περιβαλλοντικά ήπιων προϊόντων και υπηρεσιών. Μέτρα ü Η Κοινότητα θα πρέπει να εκµεταλλευτεί πλήρως το δυναµικό του επόµενου κοινοτικού προγράµµατος-πλαισίου έρευνας για τη στήριξη ερευνητικών δραστηριοτήτων σχετικών µε την αειφόρο ανάπτυξη ως µέρους του Ευρωπαϊκού Χώρου της Έρευνας. ü Βασιζόµενα στο έγγραφο καθοδήγησης που θα εκδώσει συντόµως η Επιτροπή, τα κράτη µέλη πρέπει να εξετάσουν πως να χρησιµοποιήσουν καλύτερα τις δηµόσιες προµήθειες για να ευνοήσουν τα φιλικάπρος το περιβάλλον προϊόντα και υπηρεσίες. ü Η Επιτροπή θα ενθαρρύνει τις πρωτοβουλίες του ιδιωτικού τοµέα για ενσωµάτωση περιβαλλοντικών συνιστωσών στις προδιαγραφές των αγορών που πραγµατοποιεί ο ιδιωτικός τοµέας. ü Η Επιτροπή καλεί τη βιοµηχανία να προσδιορίσει ποιάθεωρεί ως κύρια εµπόδια για την ανάπτυξη και την ευρύτερη χρήση νέων τεχνολογιών σε τοµείς όπως η ενέργεια, οι µεταφορές και οι επικοινωνίες. 8

9 ü Η Κοινότητα θα πρέπει να συµβάλει στη δηµιουργία, έως το 2008, µιας ευρωπαϊκής µονάδας παγκόσµιας παρακολούθησης του περιβάλλοντος και της ασφάλειας (global monitoring of environment and security - GMES). Βελτίωση της επικοινωνίας και κινητοποίηση των πολιτών και των επιχειρήσεων Η χάραξη πολιτικής µε πιο ανοιχτό τρόπο θα βελτιώσει τα πολιτικά µέτρα και θα κεντρίσει τη διάθεση των πολιτών και των επιχειρήσεων για µεγαλύτερη συµµετοχή Παρόλο που η επιστήµη και οι συµβουλές των επιστηµόνων αποτελούν καθοριστική συνεισφορά στη λήψη αποφάσεων, η εµπιστοσύνη του κοινού στην αντικειµενικότητα της επιστήµης έχει κλονισθεί από γεγονότα όπως οι πρόσφατοι φόβοι για την υγεία των ανθρώπων και των ζώων. Εκφράζονται ανησυχίες ότι τα λαµβανόµενα πολιτικά µέτρα καθοδηγούνται περισσότερο από τα στενά συµφέροντα κάποιων κλάδων και λιγότερο από το ευρύτερο συµφέρον της κοινωνίας. Αυτή η αντίληψη εντάσσεται σε ένα γενικότερο συναίσθηµα δυσφορίας. Πολλοί πιστεύουν ότι η πολιτική έχει γίνει πολύ τεχνοκρατική και απόµακρη και ότι επηρεάζεται πολύ από κατεστηµένα συµφέροντα. Για να αντιµετωπιστεί αυτή η αυξανόµενη αποµάκρυνση από την πολιτική διαδικασία, η χάραξη πολιτικής πρέπει να γίνει πιο ανοιχτή. Μια ανοιχτή διαδικασία χάραξης πολιτικής επιτρέπει επίσης να προσδιορίζονται σαφώς οι αναγκαίοι συµβιβασµοί µεταξύ ανταγωνιστικών συµφερόντων και να λαµβάνονται οι αποφάσεις µε διαφάνεια. Εγκαιρότερος και συστηµατικότερος διάλογος ιδίως µε εκπροσώπους των καταναλωτών, τα συµφέροντα των οποίων συχνά παραβλέπονται - µπορεί να επιµηκύνει το χρόνο προετοιµασίας µιας πρότασης, αλλά θα πρέπει να βελτιώνει την ποιότητα της κανονιστικής ρύθµισης και επιταχύνει την εφαρµογή της. Πρέπει επίσης να επιδιωχθεί να διατυπώνουν γνώµη και οι τρίτες χώρες. Οι ανοιχτές διαδικασίες χάραξης πολιτικής επιτρέπουν επίσης στους πολίτες να «οικειοποιηθούν» τους στόχους της αειφόρου ανάπτυξης και να αποκτήσουν το συναίσθηµα ότι δραστηριοποιούµενα τα άτοµα µπορούν να επιφέρουν πραγµατικές αλλαγές. Για παράδειγµα, η τοπική Ατζέντα 21 υπήρξε αποτελεσµατική για την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο. Το εκπαιδευτικό σύστηµα επίσης παίζει ζωτικό ρόλο στην προώθηση της καλύτερης κατανόησης του στόχου της αειφόρου ανάπτυξης, καλλιεργώντας το συναίσθηµα της ατοµικής και συλλογικής ευθύνης, και συνεπώς ενθαρρύνοντας αλλαγές στη συµπεριφορά. Η δηµόσια πολιτική παίζει επίσης καθοριστικό ρόλο στην προώθηση ενός ισχυρότερου αισθήµατος κοινωνικής ευθύνης του επιχειρηµατικού κόσµου και στη δηµιουργία πλαισίου ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι επιχειρήσεις ενσωµατώνουν τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές παραµέτρους στις δραστηριότητές τους. Μερικές από τις πιο διορατικές επιχειρήσεις έχουν συνειδητοποιήσει ότι η αειφόρος ανάπτυξη προσφέρει νέες επιχειρηµατικές ευκαιρίες και έχουν ξεκινήσει να προσαρµόζουν τις επενδύσεις τους αναλόγως. Οι επιχειρήσεις πρέπει να ενθαρρύνονται να ακολουθούν προβλεπτική προσέγγιση στα θέµατα της αειφόρου ανάπτυξης κατά την εκτέλεση των δραστηριοτήτων τους, τόσο εντός όσο και εκτός Ένωσης. Μέτρα ü Η Λευκή Βίβλος της Επιτροπής για τη ιακυβέρνηση που θα δηµοσιευθεί συντόµως θα περιλαµβάνει προτάσεις για ευρείες διαβουλεύσεις µε τους ενδιαφεροµένους από την Ένωση και εκτός αυτής, οι οποίες κατάκανόνα θα περιλαµβάνουν µια δηµόσια διαβούλευση, πριν την κατάρτιση οποιασδήποτε κύριας πολιτικής 9

10 πρότασης. Παροµοίως, κατάτην αναθεώρηση των κύριων πολιτικών θα πρέπει να επιδιώκεται να εκφράσουν τη γνώµη τους οι ενδιαφερόµενοι. ü Όλες οι εισηγµένες στο χρηµατιστήριο εταιρείες, µε προσωπικό άνω των 500 ατόµων, καλούνται να δηµοσιεύσουν ένα τριπλό αποτέλεσµα στις ετήσιες εκθέσεις τους προς τους µετόχους το οποίο να µετράτις επιδόσεις τους µε βάση οικονοµικά, περιβαλλοντικάκαι κοινωνικάκριτήρια. Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις προτρέπονται να αποδείξουν και να γνωστοποιήσουν στο κοινό την προσχώρησή τους, σε παγκόσµιο επίπεδο, στις κατευθυντήριες γραµµές του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις ή σε άλλες παρόµοιες κατευθυντήριες γραµµές. ü Τα κράτη µέλη πρέπει να εξετάζουν πως τα εκπαιδευτικά τους συστήµατα µπορούν να βοηθήσουν να κατανοηθεί ευρύτερα η αειφόρος ανάπτυξη. Συνυπολογισµός της διεύρυνσης και της παγκόσµιας διάστασης Η στρατηγική της ΕΕ πρέπει να υπερβαίνει τα σηµερινά της σύνορα Η αειφόρος ανάπτυξη στην ΕΕ πρέπει να ευνοεί την αειφορία παγκοσµίως Είναι σηµαντική η συνεργασία µε άλλες χώρες και διεθνείς οργανισµούς Η στρατηγική της ΕΕ θα πρέπει να υπερβαίνει τα σηµερινά σύνορα της Ένωσης ώστε να λαµβάνονται υπόψη οι χώρες που θα προσχωρήσουν στην Ένωση κατά τα ερχόµενα έτη. Αυτά τα µελλοντικά κράτη µέλη αντιµετωπίζουν πολλά ίδια προβλήµατα αλλά και εµφανίζουν ορισµένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Για παράδειγµα, διαθέτουν πολύ µεγαλύτερη βιοποικιλλότητα. Ωστόσο, οι οικονοµικές και κοινωνικές ανισότητες θα είναι ευρύτερες σε µια διευρυµένη Ένωση. Τα νέα κράτη µέλη θα έχουν πολύ µεγαλύτερο αγροτικό πληθυσµό κατά µέσο όρο και καθυστέρηση στις επενδύσεις σε υποδοµές και τεχνολογίες παραγωγής. Οι µελλοντικές µεταρρυθµίσεις της κοινοτικής πολιτικής θα πρέπει να λάβουν υπόψη αυτές τις διαφορές. Οι υποψήφιες χώρες πρέπει να συµµετέχουν ενεργά στην εφαρµογή της στρατηγικής για την αειφόρο ανάπτυξη. Πολλές πολιτικές της ΕΕ επηρεάζουν τις προοπτικές για την αειφορία πολύ πέρα από τα σύνορα της Ένωσης, και η παραγωγή και κατανάλωση της ΕΕ αυξάνει την πίεση στους κοινούς παγκόσµιους περιβαλλοντικούς πόρους. Είναι εποµένως σηµαντικό να εξασφαλιστεί ότι τα µέτρα που λαµβάνονται προς την κατεύθυνση της αειφόρου ανάπτυξης στην Ευρώπη συµβάλλουν στην αειφόρο ανάπτυξη στον υπόλοιπο κόσµο. Οι πολιτικές µας εσωτερικές και εξωτερικές πρέπει να στηρίζουν ενεργά τις προσπάθειες των άλλων χωρών ιδίως αυτών του αναπτυσσόµενου κόσµου να αναπτυχθούν µε πιο αειφόρο τρόπο. Για να συµβάλουν ουσιαστικά στην επίτευξη παγκόσµιας αειφόρου ανάπτυξης η ΕΕ και τα κράτη µέλη της πρέπει να συνεργαστούν αποτελεσµατικά µε άλλες χώρες και διεθνή ιδρύµατα, στα οποία συµπεριλαµβάνεται ο ΟΟΣΑ, ο Παγκόσµιος Οργανισµός Εµπορίου, το ιεθνές Γραφείο Εργασίας, το ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, η Παγκόσµια Τράπεζα και το Πρόγραµµα για το Περιβάλλον των Ηνωµένων Εθνών. Ο ρόλος της ΕΕ στην επίτευξη αειφόρου ανάπτυξης στο ευρύτερο αυτό πλαίσιο θα αναλυθεί διεξοδικά κατά την προετοιµασία για τη Σύνοδο που θα πραγµατοποιηθεί στη Νότιο Αφρική το 2002 επ'ευκαιρία της 10ης επετείου της ιάσκεψης του Ρίο (Rio + 10). Μεταξύ άλλων θεµάτων, η σχετική ανακοίνωση θα ασχοληθεί µε το ζήτηµα της κινητοποίησης πρόσθετων χρηµατοδοτικών πόρων για αναπτυξιακή βοήθεια, ιδίως για τη µείωση της φτώχειας στον πλανήτη. Μέτρα ü Η Επιτροπή θα υποβάλει ανακοίνωση κατά το πρώτο εξάµηνο του 2002 στην οποία θα συγκεκριµενοποιεί περισσότερο τις απόψεις της ως προς τον τρόπο µε τον οποίο 10

11 θα πρέπει να συµβάλει η Ένωση στην παγκόσµιο αειφόρο ανάπτυξη, πριν την Παγκόσµια Σύνοδο για την αειφόρο ανάπτυξη (Rio+10) στο Γιοχάνεσµπουργκ. Μεταξύ άλλων θεµάτων, η παρούσα ανακοίνωση πρέπει να εξετάσει το ζήτηµα της κινητοποίησης πρόσθετων χρηµατοδοτικών πόρων για αναπτυξιακή βοήθεια, µε σκοπό κυρίως να µειωθεί η φτώχεια στον κόσµο. III ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Απαιτούνται µέτρα σε ένα ευρύ φάσµα πολιτικών Χρειάζονται συγκεκριµένα µέτρα Στη στρατηγική της ΕΕ πρέπει να εντάσσεται πλήρως το οικονοµικό, το περιβαλλοντικό και το κοινωνικό σκέλος της αειφόρου ανάπτυξης Οι κύριες προκλήσεις για την αειφόρο ανάπτυξη που προαναφέρθηκαν διαπερνούν πολλούς τοµείς πολιτικής. Κατ'αναλογία, απαιτείται µια συνολική, διατοµεακή προσέγγιση για την αντιµετώπιση αυτών των προκλήσεων. Τα συγκεκριµένα µέτρα σε ειδικά πεδία πολιτικής πρέπει να στηρίζονται στις πολιτικές αρχές που αναφέρθηκαν στο προηγούµενο κεφάλαιο. Οι αναθεωρήσεις των υφιστάµενων κοινοτικών πολιτικών πρέπει να αποβλέπουν στη µεγιστοποίηση της συνεισφοράς τους στους στρατηγικούς στόχους της κοινοτικής στρατηγικής για την αειφόρο ανάπτυξη. Τα πρόσφατα Ευρωπαϊκά Συµβούλια της Λισαβώνας, της Νίκαιας και της Στοκχόλµης έχουν ήδη συµφωνήσει σε στόχους και µέτρα για την αντιµετώπιση των δύο από τα έξη ζητηµάτων που θέτουν τις µεγαλύτερες προκλήσεις για την αειφόρο ανάπτυξη στην Ευρώπη: καταπολέµηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού και αντιµετώπιση των οικονοµικών και κοινωνικών επιπτώσεων της γήρανσης του πληθυσµού. Η παρούσα στρατηγική δεν προτείνει νέα µέτρα σε αυτά τα πεδία. Πρόκειται ωστόσο για στόχους που αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της στρατηγικής της ΕΕ για την αειφόρο ανάπτυξη και εκτίθενται στο παράρτηµα 1. Για τα υπόλοιπα τέσσερα ζητήµατα, η Επιτροπή προτείνει τους ακόλουθους στόχους και µέτρα προτεραιότητας σε επίπεδο ΕΕ. Η εκπλήρωση αυτών των στόχων θα απαιτήσει να ληφθούν µέτρα από τα κράτη µέλη, τόσο στις εγχώριες πολιτικές τους όσο και στις αποφάσεις που λαµβάνει το Συµβούλιο για αλλαγές στις κοινοτικές πολιτικές. Η Επιτροπή θα υποβάλλει αναφορά σχετικά µε την πρόοδο στην εκπλήρωση αυτών των στόχων της στρατηγικής στην έκθεσή της προς το ετήσιο εαρινό Ευρωπαϊκό Συµβούλιο (συγκεφαλαιωτική έκθεση). Περιορισµός της αλλαγής του κλίµατος και αύξηση της χρήσης καθαρών πηγών ενέργειας Κύριοι στόχοι Η ΕΕ θα εκπληρώσει τις δεσµεύσεις που ανέλαβε στο Κυότο. Ωστόσο το Κυότο είναι ένα πρώτο µόνο βήµα. Εποµένως, η ΕΕ πρέπει να έχει ως στόχο τη µείωση των εκποµπών στην ατµόσφαιρα αερίων θερµοκηπίου κατά µέσο όρο 1% ανά έτος ως προς τα επίπεδα του 1990 έως το Η Ένωση θα επιµείνει να συµµορφωθούν και οι άλλες κύριες βιοµηχανικές χώρες µε τους στόχους που έθεσαν στο Κυότο. Πρόκειται για απαραίτητο βήµα προκειµένου να εξασφαλιστεί η ευρύτερη διεθνής προσπάθεια που απαιτείται για να περιοριστεί η υπερθέρµανση του πλανήτη και να υπάρξει προσαρµογή στις επιπτώσεις της. 11

12 Μέτρα σε επίπεδο ΕΕ Έγκριση της οδηγίας για τη φορολόγηση των ενεργειακών προϊόντων έως το Στη συνέχεια, εντός δύο ετών, η Επιτροπή θα προτείνει πιο φιλόδοξους περιβαλλοντικούς στόχους για τη φορολόγηση της ενέργειας µε σκοπό την πλήρη εσωτερίκευση του εξωτερικού κόστους, καθώς και αναπροσαρµογή των ελάχιστων επιπέδων των ειδικών φόρων τουλάχιστον όσο το ποσοστό του πληθωρισµού. Σταδιακή κατάργηση των επιδοτήσεων για την παραγωγή και κατανάλωση ορυκτών καυσίµων έως το Όπου είναι απαραίτητο, θέσπιση µέτρων στήριξης τα οποία να βοηθούν την ανάπτυξη εναλλακτικών πηγών απασχόλησης. Πραγµατοποίηση ανάλυσης σχετικά µε την ανάγκη δηµιουργίας αποθεµάτων άνθρακα και την αναγκαιότητα διατήρησης ενός ελάχιστου επίπεδου επιδοτούµενης παραγωγής για λόγους ασφάλειας του εφοδιασµού. Πρόταση της Επιτροπής το 2001 προς έγκριση από το Συµβούλιο πριν την εκπνοή της Συνθήκης ΕΚΑΧ τον Ιούλιο Συνυπολογισµός της ειδικής κατάστασης ορισµένων υποψηφίων χωρών στις συνθήκες προσχώρησης. Μέτρα µείωσης των εκποµπών αερίων θερµοκηπίου βασισµένα στα αποτελέσµατα του ευρωπαϊκού προγράµµατος για την αλλαγή του κλίµατος. Συγκεκριµένα, η Επιτροπή θα προτείνει έως τα τέλη 2001 πρόταση για τη δηµιουργία ευρωπαϊκού συστήµατος εµπορεύσιµων αδειών για εκποµπές CO 2 έως το Τα εναλλακτικά καύσιµα, στα οποία συµπεριλαµβάνονται τα βιοκαύσιµα, πρέπει να αποτελούν τουλάχιστον το 7% της κατανάλωσης καυσίµου αυτοκινήτων και φορτηγών έως το 2010 και τουλάχιστον 20% έως το Η Επιτροπή θα υποβάλει πρόταση το 2001 για έγκριση το Σαφή µέτρα µείωσης της ζήτησης ενέργειας, µέσω, για παράδειγµα, αυστηρότερων ελάχιστων προτύπων και απαιτήσεων επισήµανσης για τα κτίρια και τις ηλεκτρικές συσκευές προκειµένου να βελτιωθεί η ενεργειακή απόδοση. Μεγαλύτερη στήριξη της έρευνας, ανάπτυξης και διάδοσης τεχνολογίας για: καθαρούς και ανανεώσιµους ενεργειακούς πόρους ασφαλέστερη πυρηνική ενέργεια, ιδίως όσον αφορά τη διαχείριση των πυρηνικών αποβλήτων. Αντιµετώπιση των απειλών για τη δηµόσια υγεία Κύριοι στόχοι Η ασφάλεια και ποιότητα των τροφών να καταστούν στόχος όλων των συµµετεχόντων στην τροφική αλυσίδα. Έως το 2020, να διασφαλιστεί ότι οι χηµικές ουσίες παράγονται και χρησιµοποιούνται µε τρόπους που δεν δηµιουργούν σοβαρούς κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. 12

13 Αντιµετώπιση ζητηµάτων σχετικών µε την εµφάνιση λοιµωδών νόσων και την αντίσταση στα αντιβιοτικά. Μέτρα σε επίπεδο ΕΕ Βελτίωση της ενηµέρωσης και συνειδητοποίησης των καταναλωτών, και εκπαίδευσης, και σαφής επισήµανση των τροφών. µέσω της ηµιουργία µιας Ευρωπαϊκής Αρχής Τροφίµων το Βελτίωση της ικανότητας παρακολούθησης και ελέγχου των επιπτώσεων στην υγεία ορισµένων ουσιών (π.χ. διοξινών, τοξινών, φυτοφαρµάκων) απαντώµενων στις τροφές και στο περιβάλλον, ιδίως των επιπτώσεών τους στα παιδιά. Επαναπροσανατολισµός της στήριξης που παρέχεται στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής ώστε να ανταµείβονται τα υγιεινά, υψηλής ποιότητας προϊόντα και πρακτικές και όχι η ποσότητα κατόπιν της εκτίµησης του καθεστώτος που διέπει τον καπνό η οποία θα διεξαχθεί το 2002, προσαρµογή του καθεστώτος ώστε να επιτρέπει τη σταδιακή κατάργηση των επιχορηγήσεων για τα καπνά προβλέποντας ταυτοχρόνως µέτρα ανάπτυξης εναλλακτικών πηγών εισοδήµατος και οικονοµικές δραστηριότητες για τους εργαζόµενους στα καπνά και τους καλλιεργητές και λήψη απόφασης για µια σύντοµη προθεσµία αναλόγως. Ανάπτυξη έως το 2003 µιας συνολικής κοινοτικής στρατηγικής για την προαγωγή της υγείας και ασφάλειας στον τόπο εργασίας, ώστε να επιτευχθεί µείωση των εργατικών ατυχηµάτων και των επαγγελµατικών ασθενειών. Όλη η νοµοθεσία για την εφαρµογή της νέας πολιτικής για τις χηµικές ουσίες θα έχει θεσπιστεί έως το Η Επιτροπή θα υποβάλει έως το τέλος 2001 ένα ευρωπαϊκό πρόγραµµα δράσης για την επιβράδυνση της αντίστασης στα αντιβιοτικά, µέσω βελτίωσης της πληροφόρησης, σταδιακής κατάργησης της χρήσης τους ως αυξητικών παραγόντων στη γεωργία και καλύτερου ελέγχου της χρήσης των αντιβιοτικών για την περίθαλψη των ανθρώπων και την φροντίδα ζώων και φυτών. ηµιουργία έως το 2005 ευρωπαϊκού οργάνου παρακολούθησης και ελέγχου της εµφάνισης λοιµωδών νόσων. Περισσότερο υπεύθυνη διαχείριση των φυσικών πόρων Κύριοι στόχοι Αποσύνδεση της οικονοµικής αύξησης από τη χρήση πόρων και την παραγωγή αποβλήτων. Προστασία και αποκατάσταση ενδιαιτηµάτων και φυσικών συστηµάτων και σταµάτηµα της απώλειας βιοποικιλλότητας έως το

14 Βελτίωση της διαχείρισης της αλίευσης προκειµένου να αναστραφεί η ελάττωση των αλιευτικών αποθεµάτων και να διασφαλιστεί αειφόρος αλίευση και υγιή θαλάσσια οικοσυστήµατα, τόσο στην ΕΕ όσο και παγκοσµίως. Μέτρα σε επίπεδο ΕΕ Ανάπτυξη ολοκληρωµένης πολιτικής προϊόντων σε συνεργασία µε επιχειρήσεις προκειµένου να µειωθεί η χρήση πόρων και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των αποβλήτων. Η νοµοθεσία της ΕΕ για την αντικειµενική περιβαλλοντική ευθύνη θα έχει θεσπιστεί έως το Η Επιτροπή θα θεσπίσει σύστηµα δεικτών βιοποικιλλότητας έως το Η Επιτροπή θα προτείνει σύστηµα µέτρησης της παραγωγικότητας των πόρων έως το Κατά την µεσοπρόθεσµη αναθεώρηση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, βελτίωση των σχετικών µε τη γεωργία περιβαλλοντικών µέτρων ώστε να παρέχουν διάφανο σύστηµα άµεσων πληρωµών για τις περιβαλλοντικές υπηρεσίες. Κατά την αναθεώρηση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής του 2002, κατάργηση των αντιπαραγωγικών επιδοτήσεων που ενθαρρύνουν την υπεραλίευση και µείωση του µεγέθους και της δραστηριότητας των κοινοτικών αλιευτικών στόλων σε επίπεδο συµβατό µε την αειφορία σε παγκόσµιο επίπεδο, µε ταυτόχρονη αντιµετώπιση των επακόλουθων κοινωνικών προβληµάτων. Βελτίωση των συστηµάτων µεταφοράς και διαχείρισης της χρήσης γης Κύριοι στόχοι Σηµαντική αποσύνδεση της αύξησης των µεταφορών από την αύξηση του ΑΕΠ ώστε να µειωθεί η συµφόρηση και οι άλλες αρνητικές παρενέργειες των µεταφορών. Μεταστροφή στον τρόπο µεταφοράς από τις οδικές µεταφορές προς τις σιδηροδροµικές, τις πλωτές και τις δηµόσιες επιβατικές µεταφορές ώστε το ποσοστό των οδικών µεταφορών το 2010 να µην υπερβαίνει το ποσοστό τους κατά το 1998 (το τελευταίο έτος για το οποίο υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία) Προώθηση πιο ισόρροπης περιφερειακής ανάπτυξης µέσω της µείωσης των ανισοτήτων στην οικονοµική δραστηριότητα και διατήρηση της βιωσιµότητας των αγροτικών και αστικών κοινοτήτων, σύµφωνα µε τις συστάσεις του Σχεδίου Ανάπτυξης του Κοινοτικού Χώρου. Μέτρα σε επίπεδο ΕΕ Η Επιτροπή θα προτείνει το 2002 πλαίσιο για την τιµολόγηση των µεταφορών ώστε να διασφαλίσει ότι έως το 2005, οι τιµές των διάφορων τρόπων µεταφοράς, 14

15 συµπεριλαµβανοµένων των αεροπορικών, αντανακλούν το κόστος τους για την κοινωνία. Εφαρµογή το 2003 πλαισίου το οποίο να διασφαλίζει µέσω της χρήσης έξυπνων µεταφορικών συστηµάτων τη διαλειτουργικότητα των συστηµάτων πληρωµής για τις οδικές µεταφορές προώθηση της περαιτέρω τεχνολογικής προόδου η οποία να επιτρέπει την επιβολή οδικών τελών. Προτεραιότητα στις επενδύσεις σε υποδοµές για τα δηµόσια µέσα µεταφοράς και για τις σιδηροδροµικές, εσωτερικές, ακτοπλοϊκές και διατροπικές µεταφορές. Ειδικότερα, η Επιτροπή θα προτείνει το 2001, προς έγκριση το 2003, αναθεώρηση των κατευθυντηρίων γραµµών για τα διευρωπαϊκά δίκτυα µεταφορών και θα προάγει, κατά την ενδιάµεση αναθεώρηση των προγραµµάτων των διαρθρωτικών ταµείων, σηµαντική µείωση του ποσοστού χρηµατοδότησης που αφιερώνεται στις οδικές µεταφορές. Βελτίωση των µεταφορικών συστηµάτων επιλύοντας το ζήτηµα των µεταφορικών συνδέσεων που δεν υπάρχουν, αναπτύσσοντας ανοικτές αγορές και συνεργασία σε επίπεδο ΕΕ (π.χ. απελευθέρωση των σιδηροδροµικών µεταφορών, συστήµατα εναέριας κυκλοφορίας). Το σύστηµα «Ενιαίος Ευρωπαϊκός Ουρανός» να είναι λειτουργικό το Προώθηση της τηλεργασίας επιταχύνοντας τις επενδύσεις στις τηλεπικοινωνιακές υποδοµές και υπηρεσίες νέας γενεάς. Το 2001, έναρξη εφαρµογής του Ευρωπαϊκού ικτυακού Παρατηρητηρίου Χωροταξίας (ESPON) ώστε να καθοριστεί δέσµη εδαφικών δεικτών για την ανάλυση του αντίκτυπου των κοινοτικών πολιτικών στις περιφέρειες. Αξιολόγηση της συνοχής της οριοθέτησης των περιοχών εφαρµογής των διάφορων κοινοτικών πολιτικών, λαµβάνοντας υπόψη τους στόχους τους (π.χ. NATURA 2000, µειονεκτικές γεωργικές περιοχές, περιοχές επιλέξιµες στο πλαίσιο των διαρθρωτικών ταµείων ή των κρατικών ενισχύσεων). ιαφοροποίηση των πηγών εισοδήµατος στις αγροτικές περιοχές, και µε αύξηση του ποσοστού χρηµατοδότησης στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής πολιτικής το οποίο προορίζεται για την αγροτική ανάπτυξη. Ενθάρρυνση των τοπικών πρωτοβουλιών για την αντιµετώπιση των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι αστικές περιοχές διατύπωση συστάσεων για τις στρατηγικές ολοκληρωµένης ανάπτυξης για τις αστικές και τις περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές. IV ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟ ΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΒΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΤΟ GÖTEBORG Ετήσιοι έλεγχοι ανασκόπησης της προόδου Τακτική παρακολούθησ η της προόδου και υποβολή αναφορών, βάσει δεικτών Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Στοκχόλµης αποφάσισε ότι όλες οι διαστάσεις της αειφόρου ανάπτυξης πρέπει να επανεξετάζονται σε κάθε εαρινό Ευρωπαϊκό Συµβούλιο. Η µέτρηση της προόδου θα συνεπάγεται την προσθήκη ορισµένων δεικτών 15

16 σε αυτούς που έχουν ήδη συµφωνηθεί για την παρακολούθηση της στρατηγικής της Λισαβώνας. Αυτοί οι δείκτες απορρέουν φυσικά από τους µακροπρόθεσµους γενικούς και ειδικούς στόχους που προτείνει η Επιτροπή στο παρόν έγγραφο. Μέτρα ü Η Επιτροπή θα υποβάλλει αναφορά σε κάθε εαρινό Ευρωπαϊκό Συµβούλιο µε τη συγκεφαλαιωτική της έκθεση για την πρόοδο στην υλοποίηση της στρατηγικής για την αειφόρο ανάπτυξη. ü Η Επιτροπή θα προτείνει µικρό αριθµό κύριων δεικτών επίδοσης στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Βαρκελώνης την άνοιξη του ü Η διαδικασία ενσωµάτωσης των περιβαλλοντικών ζητηµάτων στις τοµεακές πολιτικές, την οποία δροµολόγησε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Κάρντιφ, πρέπει να συνεχιστεί και να εισάγει την περιβαλλοντική διάσταση στη στρατηγική της ΕΕ για την αειφόρο ανάπτυξη, όπως συνέβη µε την οικονοµική και κοινωνική διάσταση στις γενικές κατευθυντήριες γραµµές της οικονοµικής πολιτικής και στις κατευθυντήριες γραµµές για την απασχόληση. Οι στρατηγικές για την τοµεακή ολοκλήρωση πρέπει να παρουσιάζουν συνοχή µε τους ειδικούς στόχους της στρατηγικής της ΕΕ για την αειφόρο ανάπτυξη. Οι µέθοδοι εργασίας χρειάζονται αλλαγή Όλα τα κοινοτικά όργανα πρέπει να επανεξετάσουν τις µεθόδους εργασίας τους Σε όλες τις φάσεις της κοινοτικής νοµοθετικής διαδικασίας, οι προτάσεις για πολιτικές σε χωριστούς τοµείς αναπτύσσονται και συζητούνται χωρίς να δίνεται επαρκής προσοχή στους δεσµούς µεταξύ διαφορετικών πολιτικών πεδίων. Ο τρόπος οργάνωσης της Επιτροπής, του Συµβουλίου και του Κοινοβουλίου ενισχύει αυτή την στενή, τοµεακή προσέγγιση. Και τα τρία όργανα θα πρέπει να εξετάσουν τα βήµατα που µπορούν να κάνουν για να ξεπεράσουν αυτήν την αδυναµία. Η Επιτροπή θα βελτιώσει τις εσωτερικές διαδικασίες της προκειµένου να εκπονήσει προτάσεις πολιτικών µε µεγαλύτερη συνοχή µεταξύ τους. Το Συµβούλιο υπουργών και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει επίσης να επανεξετάσουν τις µεθόδους εργασίας τους. Το Συµβούλιο πρέπει να αλλάξει τις δοµές του για να βελτιώσει το συντονισµό και τη συνοχή των εργασιών των επιµέρους συµβουλίων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να εξετάσει το ενδεχόµενο δηµιουργίας επιτροπής για την αειφόρο ανάπτυξη η οποία θα διατυπώνει απόψεις για τις ευρύτερες επιπτώσεις των προτάσεων για τις επιµέρους πολιτικές. Αυτή η επιτροπή θα µπορούσε να αποτελείται από εκπροσώπους άλλων επιτροπών, όπως στην περίπτωση της επιτροπής οικονοµικού ελέγχου. Μέτρα ü Η Επιτροπή θα συγκροτήσει µια στρογγυλή τράπεζα για την αειφόρο ανάπτυξη αποτελούµενη από 10 περίπου ανεξάρτητους ειδικούς ευρέος φάσµατος απόψεων που θα υποβάλλει έκθεση απευθείας στον πρόεδρο της Επιτροπής αρκετάεγκαίρως πριν την εκπόνηση της συγκεφαλαιωτικής έκθεσης της Επιτροπής προς το εαρινό Ευρωπαϊκό Συµβούλιο και θα διατυπώνει συστάσεις για τη βελτίωση της συνοχής των κοινοτικών πολιτικών. Οι περιοδικές, εκτεταµένες αναθεωρήσεις θα επιτρέψουν να παραµένει η στρατηγική επίκαιρη 16

17 Πρέπει να ακούγεται η φωνή των ενδιαφεροµένων, και των ευρισκόµενων εκτός Ένωσης Οι µεσοπρόθεσµες αναθεωρήσεις µας επιτρέπουν να προσαρµόζουµε τη στρατηγική µας στις αλλαγές των µακροπρόθεσµων προτεραιοτήτων Η αειφόρος ανάπτυξη είναι από τη φύση της µακροπρόθεσµος στόχος. Ενώ η ετήσια επανεκτίµηση είναι σηµαντική για τη διατήρηση του υπάρχοντος δυναµισµού και για να δίδεται έγκαιρη προειδοποίηση για απρόβλεπτες δυσκολίες, η πολύ µεγάλη επικέντρωση στις βραχυπρόθεσµες εξελίξεις και λεπτοµέρειες µπορεί να µας αποκρύψει τη συνολική εικόνα. Για το λόγο αυτό, η ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα πρέπει να συµπληρώνεται περιοδικά από µια πιο συνολική αναθεώρηση στην αρχή της θητείας κάθε Επιτροπής. Σ'αυτήν θα πρέπει να εξετάζεται η αποτελεσµατικότητα της στρατηγικής για την επίτευξη της αειφόρου ανάπτυξης. Με την πάροδο του χρόνου, η σοβαρότητα ορισµένων προβληµάτων ή η αξία ορισµένων µέτρων µπορεί να αλλάξει, και να εµφανιστούν νέα, πιεστικότερα προβλήµατα. Οι τακτικές µεσοπρόθεσµες αναθεωρήσεις θα επιτρέψουν στην Ένωση να προσαρµόζει τη στρατηγική της σε αυτές τις αλλαγές και σε αλλαγές στους µακροπρόθεσµους στόχους των πολιτικών της. Το άνοιγµα της αναθεώρησης στους ενδιαφεροµένους θα αυξήσει την αξιοπιστία και την αξία της. Οι προσπάθειες που καταβάλλει η Ένωση για την επίτευξη της αειφόρου ανάπτυξης εξαρτώνται σε τελευταία ανάλυση από το γεγονός ότι «οικειοποιούνται» τη στρατηγική οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις καθώς και η κοινωνία των πολιτών και οι τοπικές και περιφερειακές αρχές. Οι προοπτικές για δηµόσια αποδοχή της στρατηγικής θα είναι µεγαλύτερες, όσο περισσότερο βασίζεται στον ευρύ διάλογο µε εκπροσώπους της κοινωνίας στο σύνολό της. Μέτρα ü Η στρατηγική της ΕΕ για την αειφόρο ανάπτυξη θα επανεξετάζεται εκτενώς στην αρχή της θητείας κάθε Επιτροπής. ü Ξεκινώντας από το 2002, η Επιτροπή θα διοργανώνει ανάδιετία φόρουµ των ενδιαφεροµένων το οποίο θα αξιολογεί τη στρατηγική της ΕΕ. Η Επιτροπή καλεί την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή να διοργανώνουν από κοινού αυτή την εκδήλωση. 17

18 Παράρτηµα 1: Οι στόχοι της στρατηγικής της Λισαβώνας στο πεδίο της κοινωνικής πολιτικής Οι δεσµεύσεις που αναλήφθηκαν στις διασκέψεις κορυφής της Λισαβώνας, της Νίκαιας και της Στοκχόλµης συνοψίζονται στη συνέχεια. Καταπολέµηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού Κύριος στόχος Να γίνει ένα αποφασιστικό βήµα προς την εξάλειψη της φτώχειας. Να αυξηθεί το ποσοστό απασχόλησης σε 67% για τον Ιανουάριο 2005 και σε 70% έως το 2010 να αυξηθεί ο αριθµός των απασχολούµενων γυναικών σε 57% για τον Ιανουάριο 2005 και σε άνω του 60% έως το Να µειωθεί στο µισό έως το 2010 ο αριθµός των νέων 18 έως 24 ετών που είναι απόφοιτοι του πρώτου µόνο κύκλου της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης οι οποίοι δεν παρακολουθούν τµήµατα περαιτέρω επιµόρφωσης και κατάρτισης. Μέτρα σε επίπεδο ΕΕ Καταπολέµηση του κοινωνικού αποκλεισµού δηµιουργώντας τους οικονοµικούς όρους για µεγαλύτερη ευηµερία µέσω υψηλότερων επιπέδων οικονοµικής αύξησης και απασχόλησης και ανοίγοντας νέους δρόµους συµµετοχής στην κοινωνία. Ενίσχυση της εφαρµογής της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση. Ορισµός κοινών προσεγγίσεων για τη διατήρηση και τη βελτίωση της ποιότητας εργασίας η οποία θα πρέπει να περιλαµβάνεται ως γενικός στόχος στις κατευθυντήριες γραµµές για την απασχόληση του Ολοκλήρωση, έως το τέλος του 2001, των εργασιών που αφορούν τον εκσυγχρονισµό της ισχύουσας νοµοθεσίας για την εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών ως προς την πρόσβαση στην απασχόληση, την επαγγελµατική εκπαίδευση και προώθηση και τις συνθήκες εργασίας. Επίτευξη συµφωνίας κατά το 2001 σχετικά µε την πρόταση για πρόγραµµα κοινωνικής ένταξης. Επίτευξη συµφωνίας έως το τέλος του 2001 σχετικά µε δείκτες για την ποιότητα της εργασίας και για την καταπολέµηση του κοινωνικού αποκλεισµού. Ανάπτυξη έως το 2002 δεικτών σχετικών µε την παροχή υπηρεσιών φύλαξης παιδιών και άλλων εξαρτηµένων προσώπων και µε τα συστήµατα οικογενειακών επιδοµάτων. Ανάπτυξη δεικτών προκειµένου να εξασφαλιστεί ότι δεν υπάρχουν διαφορές στις αµοιβές ανδρών και γυναικών λόγω διακριτικής µεταχείρισης. Αντιµετώπιση των οικονοµικών και κοινωνικών επιπτώσεων της γήρανσης του πληθυσµού Κύριοι στόχοι 18

19 Εξασφάλιση της καταλληλότητας των συστηµάτων συνταξιοδότησης καθώς και των συστηµάτων περίθαλψης και φροντίδας για τους ηλικιωµένους, µε ταυτόχρονη διατήρηση της αειφορίας των δηµόσιων οικονοµικών και της αλληλεγγύης µεταξύ γενεών. Αντιµετώπιση της δηµογραφικής πρόκλησης αυξάνοντας το ποσοστό απασχόλησης, µειώνοντας το δηµόσιο χρέος και προσαρµόζοντας τα συστήµατα κοινωνικής προστασίας, συµπεριλαµβανόµενων των συνταξιοδοτικών συστηµάτων. Αύξηση του µέσου όρου του ποσοστού απασχόλησης της ΕΕ µεταξύ των µεγαλύτερης ηλικίας ανδρών και γυναικών (55-64 ετών) σε 50% έως το Μέτρα σε επίπεδο ΕΕ Χρήση του δυναµικού της ανοιχτής µεθόδου συντονισµού στο πεδίο των συντάξεων και εκπόνηση έκθεσης για την ποιότητα και την αειφορία των συντάξεων υπό το φως της δηµογραφικής αλλαγής ενόψει του εαρινού Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του Προσδιορισµός συνεκτικών στρατηγικών και πρακτικών µέτρων µε σκοπό την ενθάρρυνση της δια βίου εκπαίδευσης για όλους. Το Συµβούλιο πρέπει να αναθεωρεί τακτικά την µακροπρόθεσµη αειφορία των δηµοσίων οικονοµικών, συµπεριλαµβανόµενων των αναµενόµενων αλλαγών λόγω των επερχόµενων δηµογραφικών αλλαγών, τόσο µε βάση τις γενικές κατευθυντήριες γραµµές της οικονοµικής πολιτικής όσο και στο πλαίσιο των προγραµµάτων σταθερότητας και σύγκλισης. Στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Laeken το 2001 θα συζητηθεί σε βάθος το ζήτηµα της µετανάστευσης, της αποδηµίας και του ασύλου στο πλαίσιο της παρακολούθησης της συνέχειας όσων αποφασίστηκαν στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Tampere. Σε σχέση µε αυτό το ζήτηµα, πρέπει να δοθεί η δέουσα προσοχή στη θέση των υπηκόων τρίτων χωρών που διαµένουν νοµίµως στην Ένωση. Υποβολή κοινής έκθεσης του Συµβουλίου και της Επιτροπής, εγκαίρως για το εαρινό Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του 2002, σχετικά µε την αύξηση της συµµετοχής στο εργατικό δυναµικό και την προώθηση της διατήρησης της δραστηριότητας των ηλικιωµένων. 19

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Έκθεση της ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Photovoltaic Technology Research Advisory Council, PV-TRAC). ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μητροπόλεως 42, 105 63 Αθήνα τηλ.: 210 3259200, fax: 210 3259209 Ανταγωνιστικότητα Πρώτα Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την απασχόληση και την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ) χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν μέρει από τα κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ λειτουργεί ως καταλύτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ Βρυξελλες, 12-13 ιουνιου 2008 Slovensko predsedstvo EU 2008 Slovenian Presidency

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Έγγραφο συνόδου 11.2.2015 B8-0000/2015 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B8-000/2015 σύμφωνα με το άρθρο 128, παράγραφος 5, του

Διαβάστε περισσότερα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα «Ενεργειακά δίκτυα στην Ευρώπη η υλοποίηση ενός οράματος» The Economist «Η Θάλασσα της Ευρώπης: Σκιαγραφώντας τον χάρτη της οικονομικής ανάπτυξης» Θεσσαλονίκη, 17 Φεβρουαρίου 2014 Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση Ενεργειακή πολιτική για την Ελλάδα: σύγκλιση ή απόκλιση από την Ευρωπαϊκή προοπτική; Π. Κάπρου, Καθηγητή ΕΜΠ Εισαγωγή Πρόσφατα δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα Παρουσίασης Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Οι Δήμοι στη νέα προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Πρακτικός Οδηγός Πώς να σχεδιάσετε ένα πολυταμειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα για την ενεργειακά αποδοτική ανακαίνιση του κτιριακού δυναμικού Σχεδιάζετε τα επιχειρησιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΟ 1 ο ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ για την περίοδο προγραµµατισµού 2014-2020 Αγαπητοί προσκεκληµένοι, Βρισκόµαστε στον µέσον µιας πολύ σηµαντικής διαδικασίας.

Διαβάστε περισσότερα

Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών

Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΟΝΟΛΟΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Προστασία του Περιβάλλοντος με τη χρήση Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 9.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 9.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 9.1 Εισαγωγή Η βιώσιµη ανάπτυξη είναι µία πολυδιάστατη έννοια, η οποία αποτελεί µία εναλλακτική αντίληψη της ανάπτυξης, µε κύριο γνώµονα το καθαρότερο περιβάλλον και επιδρά στην

Διαβάστε περισσότερα

Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 2 Η Π.Α.Ε.Γ.Α.Ε. (Προνομιούχος Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Αποθηκών Ελλάδος) είναι η πρώτη ελληνική εταιρεία παροχής υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.10.2013 COM(2013) 740 final 2013/0361 (APP) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση EL EL 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2)

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΒΑΣΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ Στο πλαίσιο της µελέτης WETO-H2 εκπονήθηκε σενάριο προβλέψεων και προβολών αναφοράς για το παγκόσµιο σύστηµα ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Θεσµικό πλαίσιο για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις

Ελληνικό Θεσµικό πλαίσιο για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Ελληνικό Θεσµικό πλαίσιο για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Ηµερίδα «Πράσινες Προµήθειες στην Ευρώπη» Θεσσαλονίκη, 30 Νοεµβρίου 2012 Κων/νος Τζανετόπουλος Απόφοιτος Ε.Σ.. Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Νοµολογία.Ε.Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ = O ΚΛΑ ΟΣ ΤΟΥ MANAGEMENT ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοτικοί πόροι 35 δισ. ευρώ δίνουν ανάσα στην ελληνική οικονοµία

Κοινοτικοί πόροι 35 δισ. ευρώ δίνουν ανάσα στην ελληνική οικονοµία Κοινοτικοί πόροι 35 δισ. ευρώ δίνουν ανάσα στην ελληνική οικονοµία Χρηµατοδοτήσεις: Ευνοϊκές οι προτάσεις της Κοµισιόν για τη διευκόλυνση της απορρόφησης των κονδυλίων της περιόδου 2007-2013, αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης 0.1 Σύσταση Υψηλού Επιπέδου Ομάδας Αναδιάρθρωσης της Δημόσιας Διοίκησης 0.2 Σύσταση Ομάδας Υποστήριξης της

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύµβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ IΘΑΚΗΣ 29, 112 57 ΑΘΗΝΑ url: http://www.aueb.gr/statistical-institute ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ Ιθάκης 29 Αθήνα 112 57

Διαβάστε περισσότερα

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο»

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» 1. Εθνικό πλαίσιο επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Σκοπός του νέου νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (νόμος 3468/2006 ΑΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 29.6.2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για την εφαρμογή της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Απριλίου 2009 σχετικά με τις πολιτικές αποδοχών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Απριλίου 2009 σχετικά με τις πολιτικές αποδοχών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών L 120/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.5.2009 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Απριλίου 2009 σχετικά με τις πολιτικές αποδοχών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (Κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14

Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14 Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14 (A renewed European agenda for adult learning 2012-14) Μαθαίνω για καλύτερη ζωή και καλύτερες ευκαιρίες απασχόλησης Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Η ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Ηµερίδα της Ένωσης τ. Βουλευτών Ευρωβουλευτών «Η προστασία των φυσικών πόρων» Η ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Πολιτικός Μηχανικός Επιµελήτρια της Μόνιµης Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Η αγορά τροφίμων ακολουθεί τη ζήτηση και η ζήτηση τις ενισχύσεις

Η αγορά τροφίμων ακολουθεί τη ζήτηση και η ζήτηση τις ενισχύσεις >> ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Φράντς Φίσλερ, πρώην Επίτροπος Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η αγορά τροφίμων ακολουθεί τη ζήτηση και η ζήτηση τις ενισχύσεις Επενδύσεις και συνεργασίες τα αντίδοτα στην κρίση Με την αποσύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά Νότια Ευρώπη Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός Η πρόσφατη οικονομική κρίση επηρέασε εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών με πολλούς να χάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική για την Υγεία, την Ασφάλεια και το Περιβάλλον

Πολιτική για την Υγεία, την Ασφάλεια και το Περιβάλλον Πολιτική για την Υγεία, την Ασφάλεια και το Περιβάλλον Παγκόσμια Πολιτική της Novartis 1 Μαρτίου 2014 Έκδοση HSE 001.V1.EL 1. Εισαγωγή Στη Novartis, ο στόχος μας είναι να είμαστε ηγέτες στην Υγεία, την

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ Περιβαλλοντικές πολιτικές Μηχανισμόςό Ταξινόμηση Οικονομικά εργαλεία Τιμολογιακές πολιτικές Φόροι Εμπορεύσιμα δικαιώματα Πλεονεκτήματα - μειονεκτήματα 1 Οι εξωτερικές οικονομίες

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας συµπεριφοράς και δεοντολογίας για τον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλειας I. Γιατί ο κλάδος χρειάζεται έναν κώδικα συµπεριφοράς και δεοντολογίας; Ο τοµέας της ιδιωτικής ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP)

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) Ιανουάριος 2012 Περιεχόμενα 1. H Εταιρία 2. Δήλωση Δέσμευσης Διοίκησης 3. Δέσμευση προς την Αγορά 4. Ανθρώπινα Δικαιώματα- Συνθήκες Εργασίας 5. Περιβάλλον 6. Καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 14.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 74/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 240/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με τον ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ SKEPSIS Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλαστήρα, Νοέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σχέδιο Κειμένου Βασικών Αρχών και Κατευθύνσεων Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 22 Μαΐου 2013 1 "Δεν μπορεί να υπάρξει διοικητική μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Medeea International Conference Mediterranean Energy Cities Λευκωσία, 16 Μαΐου 2013 Γραφείο Προγραμματισμού Άδωνις Κωνσταντινίδης,

Διαβάστε περισσότερα

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013»

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» 1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» Πώς η ΚΓΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Προκλήσεις Οικονομικές 3 στόχοι πολιτικής Βιώσιμη παραγωγή τροφίμων συμβολή στο γεωργικό εισόδημα και μείωση των

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Αποτελεί κοινή διαπίστωση πως η κρίση που βιώνει η χώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Ένα κοινωνικό σύμφωνο για την Ευρώπη

Ένα κοινωνικό σύμφωνο για την Ευρώπη Ένα κοινωνικό σύμφωνο για την Ευρώπη EUROPEAN TRADE UNION CONFEDERATION Eμείς, οι Ευρωπαίοι συνδικαλιστές ηγέτες, συνελθόντες στους κόλπους της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων, απευθύνουμε την παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσιάζουμε σήμερα το πρόγραμμα για την ενεργειακή αναβάθμιση των ιδιωτικών κατοικιών στη χώρα μας.

Παρουσιάζουμε σήμερα το πρόγραμμα για την ενεργειακή αναβάθμιση των ιδιωτικών κατοικιών στη χώρα μας. Δελτίο Τύπου Αθήνα, 28 Ιουλίου 2009 Εισαγωγική Ομιλία του Υπουργού Ανάπτυξης Κωστή Χατζηδάκη κατά την παρουσίαση του προγράμματος Ενεργειακής Αναβάθμισης Κατοικιών «Εξοικονόμηση κατ οίκον» Παρουσιάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 1 Στην σηµερινή εποχή η ηλεκτρονική διακυβέρνηση σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο, αποτελεί σύγχρονο εργαλείο, για την απλοποίηση των διαδικασιών συναλλαγής και εξυπηρέτησης του πολίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

Παύλος Κωνσταντινίδης (Ερευνητής: Ινστιτούτο ασικών Ερευνών Θεσσαλονίκης-ΕΘΙΑΓΕ):

Παύλος Κωνσταντινίδης (Ερευνητής: Ινστιτούτο ασικών Ερευνών Θεσσαλονίκης-ΕΘΙΑΓΕ): Η Πολιτική της Ε.Ε. για τη ασοπροστασία Παύλος Κωνσταντινίδης (Ερευνητής: Ινστιτούτο ασικών Ερευνών Θεσσαλονίκης-ΕΘΙΑΓΕ): Πρώτα από όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τους διοργανωτές της ηµερίδας και ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, εκπονήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 23.07.2001 COM(2001) 418 τελικό 2001/0166 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε το δείκτη κόστους εργασίας (υποβληθείσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις 8. Συµπεράσµατα Προτάσεις Όπως φάνηκε από όλα τα παραπάνω ο οικότοπος των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα των περιοχών µελέτης και η διατήρηση του µπορεί να συνδυαστεί άµεσα

Διαβάστε περισσότερα

52η ιδακτική Ενότητα ΝΕΑ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ

52η ιδακτική Ενότητα ΝΕΑ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ 52η ιδακτική Ενότητα ΝΕΑ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις 1. «Στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

Ο Κανονισμός 1025/2012/ΕΕ για την Ευρωπαϊκή Τυποποίηση (με ιδιαίτερη αναφορά στις ΜμΕ)

Ο Κανονισμός 1025/2012/ΕΕ για την Ευρωπαϊκή Τυποποίηση (με ιδιαίτερη αναφορά στις ΜμΕ) Ο Κανονισμός 1025/2012/ΕΕ για την Ευρωπαϊκή Τυποποίηση (με ιδιαίτερη αναφορά στις ΜμΕ) Διεύθυνση Πολιτικής Ποιότητας Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας Αλέξανδρος Παπαδόπουλος 13 Μαρτίου 2013 Τί είναι Πρότυπα;

Διαβάστε περισσότερα

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΟΙ ΟΧΤΩ ΠΥΛΕΣ

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΟΙ ΟΧΤΩ ΠΥΛΕΣ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΟΙ ΟΧΤΩ ΠΥΛΕΣ http://www.teachernet.gov.uk/sustainableschools/ Μετάφραση από τα αγγλικά: Ειρήνη Λυμπέρη ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ; Η αειφόρος

Διαβάστε περισσότερα

***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 12.3.2015 2013/0371(COD) ***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Στο συνηµµένο Υπόµνηµα επισυνάπτουµε το σκεπτικό και τα βασικά θέµατα που επιθυµούµε να συζητήσουµε µαζί σας στο άµεσο µέλλον.

Στο συνηµµένο Υπόµνηµα επισυνάπτουµε το σκεπτικό και τα βασικά θέµατα που επιθυµούµε να συζητήσουµε µαζί σας στο άµεσο µέλλον. 25 Σεπτεµβρίου 2012 Α.Π. 02190 κ. Κωστή Χατζηδάκη Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων Νίκης 5-7 101 80 Αθήνα Θέµα: «Τα Logistics µοχλός ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Ελλάδα μετά από 4 χρόνια απομόνωσης, βγαίνει ξανά στις αγορές.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Ελλάδα μετά από 4 χρόνια απομόνωσης, βγαίνει ξανά στις αγορές. Πέμπτη, 10 Απριλίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ομιλία του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κ. Κωστή Χατζηδάκη στο συνέδριο για την Ευρωπαϊκή Ημέρα Ανταγωνισμού στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας «Κυρίες

Διαβάστε περισσότερα

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον»

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός ιευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας - Κ.Α.Π.Ε. e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ως Στρατηγικό Εργαλείο για τις Επιχειρήσεις και την Κοινωνία

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ως Στρατηγικό Εργαλείο για τις Επιχειρήσεις και την Κοινωνία ΕταιρικήΚοινωνικήΕυθυνη Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ως Στρατηγικό Εργαλείο για τις Επιχειρήσεις και την Κοινωνία Äύο είναι τα γεγονότα που οδήγησαν πρόσφατα το θέμα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ)

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων 2η Ηµερίδα για την Ελληνική Πλατφόρµα για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων στο πλαίσιο των στόχων της Πλατφόρµας για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε.

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε. ΑΑΑ Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση A global sustainability framework and initiative of the United Nations Environment Programme Finance Initiative Ένα παγκόσμιο πλαίσιο και μια πρωτοβουλία της Πρωτοβουλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Αργυρώ Ζέρβα, ΥΠΕΚΑ/Ειδική Γραμματεία Δασών Σοφία Πουρνάρα, Διαχειριστική Αρχή ΥΠΑΑΤ 1η Συνάντηση ομάδας ΘΟΣΣ 5, Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

20.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 347/281

20.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 347/281 20.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 347/281 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1300/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με το Ταμείο Συνοχής και την

Διαβάστε περισσότερα

Διαμόρφωση Βιομηχανικού Οικοσυστήματος Περιβαλλοντικής Πολιτικής

Διαμόρφωση Βιομηχανικού Οικοσυστήματος Περιβαλλοντικής Πολιτικής Διαμόρφωση Βιομηχανικού Οικοσυστήματος Περιβαλλοντικής Πολιτικής Ολοκλήρωση ροών μάζας και ενέργειας σε βιομηχανικό σύμπλεγμα Βασικά στοιχεία διαμόρφωσης περιβαλλοντικής πολιτικής Παραδείγματα βιομηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα Προστατεύει από τα Απόβλητα Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ ενισχύει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων βελτιώνει την Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 Γενική Περιγραφή: Το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (ΠΑΑ) αποτελεί το µέσο για την υλοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις

Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις Πολιτικές προώθησης Θέρμανσης & Ψύξης από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις Συγγραφείς: Austrian Energy Agency: Nina Pickl, Johannes Schmidl, Lorenz Strimitzer

Διαβάστε περισσότερα

10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές

10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές Europe at Schools through Art and Simulation (EuropeStARTS) 11 Μαΐου 2014 10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές Ευαγόρας Λ. Ευαγόρου Λέκτορας

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακές και εθνικές πολιτικές

Περιφερειακές και εθνικές πολιτικές Προώθηση και Ενίσχυση της Πρωτοβουλίας του Συμφώνου των Δημάρχων στην Ελλάδα: «Περισσότεροι συμμετέχοντες, καλύτερα Σχέδια Δράσης στην Ευρώπη» Αθήνα, 12-13 Ιουνίου 2014 Περιφερειακές και εθνικές πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 1 2 Πρωταρχικός στόχος «Ευρώπη 2020» Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 Εθνικός στόχος 2020 στο ΕΠΜ Διάθεση του 3% των δαπανών στην έρευνα και ανάπτυξη 0,6% 2007 2% Το 75% του πληθυσμού ηλικίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

ARC Γεωργική και Αγροτική Συνέλευση

ARC Γεωργική και Αγροτική Συνέλευση ARC Γεωργική και Αγροτική Συνέλευση «Ανακοίνωση της κοινωνίας των πολιτών στα θεσµικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε το µέλλον της γεωργικής και αγροτικής πολιτικής» Νοέµβριος 2010 Σύνοψη Στις

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 126 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 58ο έτος 21 Μαΐου 2015 Περιεχόμενα I Νομοθετικές πράξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Κανονισμός (ΕΕ) 2015/779 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007-2013 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης «Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Τι μπορεί να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι ΟΤΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέχουν πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ κυρίου LÁSZLÓ ANDOR ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ κυρίου ΑΝΔΡΕΑ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΥ Εκτιμώντας τα ακόλουθα: I. Το Υπουργείο Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 Επιτροπή Αναφορών 2004 22 Ιουλίου 2004 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά 893/2003 του Antonio Cecoro ιταλικής ιθαγένειας σχετικά µε περιβαλλοντικό ζήτηµα που αφορά την ακτή της

Διαβάστε περισσότερα

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα ελληνική πραγματική οικονομία

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα ελληνική πραγματική οικονομία Τι περιλαμβάνει ο συνολικός απολογισμός του 2010 και ποιο είναι το πρόγραμμα της ΕΤΕπ για το 2011; Το πρόσθετο πακέτο στήριξης της ΕΤΕπ, ανήλθε σε 61 δις κατά την τριετία 2008-2010, ποσό κατά 11 δις υψηλότερο

Διαβάστε περισσότερα

Ηνωμένα Έθνη, Νέα Υόρκη 10-42050 Ιούλιος 2010 Μετάφραση στα Ελληνικά: Όμιλος UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης

Ηνωμένα Έθνη, Νέα Υόρκη 10-42050 Ιούλιος 2010 Μετάφραση στα Ελληνικά: Όμιλος UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης Ηνωμένα Έθνη, Νέα Υόρκη 10-42050 Ιούλιος 2010 Μετάφραση στα Ελληνικά: Όμιλος UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης Διεθνές Έτος Νεολαίας 12 Αυγούστου 2010 11 Αυγούστου 2011 Διάλογος και Αλληλοκατανόηση Ηνωμένα Έθνη

Διαβάστε περισσότερα

αειφορία και περιβάλλον

αειφορία και περιβάλλον ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αειφορία και Περιβάλλον ΠΟΜ 215 Ι ΑΡΧΕΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ http://www.evangelosakylas.weebly.com Ευάγγελος Ακύλας Αειφορία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Leonardo da Vinci A EUROPEAN OBSERVATORY OF THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFELONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES & THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3: ΕΡΕΥΝΑ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Τα τελευταία χρόνια η ενδογενής ανάπτυξη, η αξιοποίηση δηλαδή του ενδογενούς φυσικού και πολιτιστικού πλούτου καθώς και του ανθρώπινου δυναµικού του κάθε τόπου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Έκθεση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Herman Van Rompuy

ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Έκθεση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Herman Van Rompuy ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ Βρυξέλλες, 26 Ιουνίου 2012 EUCO 120/12 PRESSE 296 PR PCE 102 ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Έκθεση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Herman

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση της συμμετοχής των τοπικών πληθυσμών στη διαχείριση των υγροτόπων: Οι κατευθυντήριες γραμμές της Σύμβασης Ραμσάρ

Ενίσχυση της συμμετοχής των τοπικών πληθυσμών στη διαχείριση των υγροτόπων: Οι κατευθυντήριες γραμμές της Σύμβασης Ραμσάρ Ενίσχυση της συμμετοχής των τοπικών πληθυσμών στη διαχείριση των υγροτόπων: Οι κατευθυντήριες γραμμές της Σύμβασης Ραμσάρ Δρ. Μαρία Κάπαρη Ειδική επιστήμονας ΕΚΠΑΑ 2 ο Διεθνές Συνέδριο AQUA 2006 Θεματική

Διαβάστε περισσότερα