Σίηλος Μαθήμαηος : Γιοίκηζη Ξενοδοτείων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σίηλος Μαθήμαηος : Γιοίκηζη Ξενοδοτείων"

Transcript

1 Σίηλος Μαθήμαηος : Γιοίκηζη Ξενοδοτείων Δνόηηηα: Σεκεηώζεηο δηνίθεζεο ηνπ ηνπξηζκνύ θαη ηωλ ηνπξηζηηθώλ επηρεηξήζεωλ Όλνκα Καζεγεηή: Γεκήηξεο Κνύηνπιαο Τκήκα: Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ

2 ΠΖΚΔΗΥΠΔΗΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΡΝ ΡΝΟΗΠΚΝ ΘΑΗ ΡΥΛ ΡΝΟΗΠΡΗΘΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ Γ. ΕΑΣΑΟΑΡΝΠ Γ. ΞΑΞΑΓΗΑΛΛΖΠ ΞΑΡΟΑ

3 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΠΖΚΔΗΥΠΔΥΛ 1. Αλάπηπμε Μελνδνρεηαθψλ Δπηρεηξήζεσλ/Ηζηνξηθή αλαδξνκή ζει Ρν Ξεξηβάιινλ ηεο Μελνδνρεηαθήο Δπηρείξεζεο ζει Νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο Ιεηηνπξγίεο ζει Δίδε θαη θαηεγνξίεο μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ ζει Λνκνζεζία θαη δηαδηθαζίεο ίδξπζεο ζει Ηδηαηηεξφηεηεο θαη ραξαθηεξηζηηθά ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ ζει Κηθξέο θαη Κεζαίεο μελνδ. θαη ηνπξ. επηρεηξήζεηο ζει Γηαθνξέο ΚΚ μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ απφ ηηο Κεγάιεο ζει Κνξθέο αλάπηπμεο μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ ζει Θαηεγνξίεο μελνδνρεηαθψλ αιπζίδσλ ζει Νξγάλσζε θαη Γηνίθεζε Μελνδνρεηαθψλ Δπηρεηξήζεσλ ζει Γηνίθεζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ζει. 46 Ξεξηπησζηνινγηθή Κειέηε Νξγάλσζεο ζει. 51 Ξεξηπησζηνινγηθή Κειέηε Πηξαηνιφγεζεο Ξξνζσπηθνχ ζει Δπηθνηλσλία ζηηο μελνδνρεηαθέο θ ηνπξηζη. επηρεηξήζεηο ζει. 59 Ξεξηπησζηνινγηθή Κειέηε Δπηθνηλσλίαο ζει Ρκήκα Ξσιήζεσλ θαη Marketing ζει Γεκφζηεο Πρέζεηο ζει. 86 Ξεξηπησζηνινγηθή Κειέηε Marketing ζει Ρκήκα πνδνρήο ζει. 90 Ξεξηπησζηνινγηθή Κειέηε Σεηξηζκνχ Ξαξαπφλσλ Ξειαηψλ ζει Ρκήκα Νξνθνθνκίαο ζει. 97 Ξεξηπησζηνινγηθή Κειέηε Νξνθνθνκίαο ζει Ρκήκα Ππληήξεζεο ζει Ρκήκα Αζθάιεηαο ζει Δπηζηηηζηηθά Ρκήκαηα ζει Τπραγσγία - Άζιεζε Ξειαηψλ ζει Πρέζε ησλ ηκεκάησλ κεηαμχ ηνπο ζει Νη επηπηψζεηο ηεο ΝΛΔ ζηηο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο ζει. 108 Βηβιηνγξαθία ζει

4 Σκοποί ενότητας Σκοπόσ του μαθήματοσ είναι η κατανόηςη των χαρακτηριςτικών και τησ τυπολογίασ των ξενοδοχειακών επιχειρήςεων, των βαςικών αρχών τησ ξενοδοχειακήσ διοίκηςησ καθώσ και τησ ςημαςίασ που ζχει ο ξενοδοχειακόσ κλάδοσ για την ελληνική οικονομία. 4

5 ΑΛΑΞΡΜΖ ΡΖΠ ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΑΘΖΠ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑΠ - ΗΠΡΝΟΗΘΖ ΑΛΑΓΟΝΚΖ Ζ μελνδνρεηαθή βηνκεραλία, φπσο θαη ε ηνπξηζηηθή, θαζπζηέξεζε ζεκαληηθά λα αλαπηπρζεί, ζε ζχγθξηζε κε ηηο άιιεο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Ππλνπηηθά ε εμέιημε ηεο ζηηο Ζλσκέλεο Ξνιηηείεο Ακεξηθήο, Γπηηθή Δπξψπε θαη ζηελ Διιάδα έρεη σο θάησζη: Α) Ζ.Ξ.Α. Δπνρή Απνίθεζεο - έσο Απνζηνιή: λα πξνζθέξνπλ θαηάιπκα/ θαηαθχγην ζε φπνηνλ είρε ρξήκαηα λα πιεξψζνπλ Inns: Ππίηηα θίισλ 1794: Ρν πξψην μελνδνρείν πνπ θαηαζθεπάδεηαη κε ζθνπφ λα ιεηηνπξγήζεη σο μελνδνρείν. Λέα φξθε : City Hotel κε 73 δσκάηηα φηαλ ε πφιε είρε θαηνίθνπο 1829: Ρν πξψην μελνδνρείν Α ηάμεο Βνζηψλε - Ρξεκνλη κε 170 δσκάηηα, πνιπηειείαο κε κεγάιεο θαηλνηνκίεο φπσο δσκάηηα κε ζεληφληα θ.ι.π : Δπνρή κεγάιεο αλάπηπμεο π.ρ. San Francisco μελνδνρείν κε 800 δσκάηηα : Ξεξίνδνο ησλ Δκπνξηθψλ μελνδνρείσλ (Commercial) 1930: 1940: Ξεξίνδνο Νηθνλνκηθήο Θξίζεο Ξεξίνδνο κε πςειέο πιεξφηεηεο ιφγσ κεηαθίλεζεο ζηξαηεπκάησλ : Πηαζεξή αλάπηπμε θαη Hotel & Motel 1990 : Αλάπηπμε ησλ παξαζεξηζηηθψλ θέληξσλ (Resorts - Summer Resorts) Ξαξαζεξηζηηθά θέληξα ζπλερνχο ιεηηνπξγίαο (Year round Resorts) Σεηκεξηλά θέληξα (Cold winder Resorts) Ξαξαζεξηζηηθά θέληξα ήπηνπ ρεηκψλα( Warm winder Resorts) Ξιήξε Γηείζδπζε Μελνδνρεηαθψλ Αιπζίδσλ ζε Ξαγθφζκην επίπεδν B) ΓΡΗΘΖ ΔΟΥΞΖ Ραμίδηα γηα σθειηκηζηηθνχο, εκπνξηθνχο ιφγνπο θαη φρη γηα δηαζθέδαζε Νη πξψηνη Innkeepers ζε part-time βάζε θαη φρη απνθιεηζηηθά σο μελνδφρνη. Θιεηζηφ θχθισκα κε πξνλφκηα πνπ δηλφηαλ απφ παηέξα ζε γην : Ζ Αγγιία απνθηά ηελ θήκε ησλ θαιχηεξσλ μελνδνρείσλ ζηνλ θφζκν 5

6 : -Grand tour. Ξινχζηεο νηθνγέλεηεο απφ ηελ Αγγιία θάλνπλ ην Grand Tour πνπ δηαξθεί 1-3 ρξφληα ζε ρψξεο φπσο Γαιιία, Ηηαιία, Απζηξία Διβεηία θαη Γεξκαλία γηα εθπαηδεπηηθνχο ιφγνπο. - Ξαξάιιεια αλαπηχζζεηαη θαη ην επάγγεικα ηνπ μελνδφρνπ σο απνθιεηζηηθή/ επαγγεικαηηθή απαζρφιεζε - Γηάζεκα μελνδνρεία φπσο Ritz (Ξαξίζη), ζην Ινλδίλν, Καδξίηε θαη Ιηζζαβφλα πνπ έρνπκε θαη ηελ Ξξψηε Μελνδνρεηαθή Αιπζίδα Ρέινο 19νπ αηψλα : - Ρα πξψηα Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα Ρνπξηζκνχ ζηελ Διβεηία θαη φρη πηά training on the job - Αλάπηπμε ησλ ηειεθεξηθ (Funiculars) Σηνλνδξνκηθά Θέληξα ηνπ Montreux, Glion, Swiss - Αλάπηπμε μελνδνρείσλ transit (short stays) μελνδνρείσλ δηαθνπψλ (vacation-spas) Grand Hotels (πνιπηειείαο) : Νπηζζνδξφκεζε ιφγσ ησλ δχν Ξαγθνζκίσλ Ξνιέκσλ 1950 : 1959 : Πηαζεξή αλάπηπμε Κεγάιε αλάπηπμε ιφγσ ηεο εηζαγσγήο ζηελ Ξνιηηηθή Αεξνπνξία ησλ αεξνζνχκελσλ αεξνπιάλσλ(jets) Γ) ΔΙΙΑΓΑ - Hospitality: Διιεληθή Φηινμελία Αξραίνη Έιιελεο: Μέλνο-ηεξφο: γνηπνδίζκαηα - ρψξνο δσκάηηα γηα θηινμελία Αχμεζε κεηαθηλνπκέλσλ φρη πιένλ δπλαηφλ λα εμππεξεηεζεί απφ ηδηψηεο: Θξάηνο (Ξφιε) - Ξξπηάλεην = δεκφζηα θηινμελία Αλεπαξθέο ην Ξξπηαλείν: ζηνπο πινχζηνπο πξνμελία ή δεκνζία μελία 5ν αηψλα π.σ. Δπηπιένλ αχμεζε επίζεο αλεπαξθέο, λένο ζεζκφο: πνιηηηθή πξνμελεία (πινχζηνη πξφμελνη/θηινμελία) Λέα αχμεζε: θαηαγψγην 4νο Αηψλαο π.σ. Ηεξφ ηεο Δπηδαχξνπ, Νιπκπία 428 π.σ. ζην Ζξαίν ησλ Ξιαηαηψλ απφ ηνπο Ιαθεδαηκφληνπο ρη ζπκκεηνρή θξάηνπο/αηζρξνθέξδηα, απαίζηα εκθάληζε. Ξαξάιιεια θαπειεηά, παλδνρεία (παξνδεία Μελνδνρείνπ) Γηνλχζηα (θαιέο δνπιεηέο) θαη ν πξψηνο μελαγφο Βπδαληηλή επνρή: Μελψλεο, ηα θαηαγψγηα φπνπ θξχβνληαη νη Σξηζηηαλνί κεηαβάιινληαη ζε Μελψλεο, Βαζηιηάο, ν Μελψλ ηνπ Πακςψλ Ηδηνθηήηεο: κνξθσκέλνη, θνηλψλ. δηαθεθξηκέλνη Ρνπξθηθή θαηνρή (ζθιαβηά) : Κφλν Σάληα (Σάλη ηεο Γξαβηάο) 1821: Λαχπιην Μελνδνρείν ηνπ Ινλδίλνπ 1842: Κεγάιε Βξεηαλία /1874 μελνδνρείν Α Ξαγθφζκηνο: Αθηαίν Λ. Φάιεξν/ εθιεθηή θνηλσλία 1917 Athenee Palace ζψδεηαη σο ζήκεξα Β Ξαγθφζκηνο Ξφιεκνο 1960 / Αλάπηπμε ζηαδηαθή (Οφδνο, δάλεηα, δηθηαηνξία) 1982: 1262/82 αλαπηπμηαθφο λφκνο 1990 ιήμε ηνπ αλαπηπμηαθνχ 1262/82 θαη πξνβιέπνληαη εθεμήο κφλν βειηίσζε πθηζηάκελσλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ, δεκηνπξγία μελνδνρείσλ πνιπηειείαο θαη αλάπηπμε εηδηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ. Αλαπηπμηαθφο λφκνο 2601/ : μελνδνρεία ελνηθηαδφκελα δσκάηηα 6

7 ΡΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝΘΔΠΚΗΘΝ ΘΑΗ ΞΝΙΗΡΗΘΝ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ ΡΖΠ ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΑΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ Ξξηλ απφ νπνηαδήπνηε αλάιεςε επηρεηξεκαηηθήο πξσηνβνπιίαο θαη δξάζεο, ν ππνςήθηνο επελδπηήο γηα θάζε μελνδνρεηαθή επηρείξεζε πξέπεη λα έρεη ζαθή εηθφλα ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο αγνξάο ζηελ νπνία ζα πξνζπαζήζεη λα δξαζηεξηνπνηεζεί. Ππλήζσο ν ππνςήθηνο επελδπηήο, δχζθνια έρεη πιήξε αληίιεςε θαη γλψζε γηα ην ζχλνιν ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο επηρείξεζεο πνπ πξφθεηηαη λα ηδξχζεη, γη απηφ απεπζχλεηαη ζε εηδηθνχο ζπκβνχινπο. Ρελ ίδηα πνιηηηθή αθνινπζεί ν ππνςήθηνο επελδπηήο θαη γηα ηελ έληαμε ηεο επέλδπζεο ζε αλαπηπμηαθνχο λφκνπο ηεο πνιηηείαο πνπ ζπλήζσο επηδνηνχλ ηελ επέλδπζε ζε πνζνζηά 20, 30 θαη 40% αληίζηνηρα, αλάινγα κε ηελ γεσγξαθηθή πεξηνρή πνπ ζα εγθαηαζηαζεί ε επηρείξεζε. κσο γηα ηελ ίδξπζε κηαο κηθξήο ή κεζαίαο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο, ν ππνςήθηνο επελδπηήο δελ δηαζέηεη ηα απαξαίηεηα θεθάιαηα γηα ηελ ακνηβή ηέηνηνπ ζπκβνχινπ. Πηε ζπλέρεηα ζα αλαθεξζνχκε πνιχ ζπλνπηηθά ζην πεξηβάιινλ ηεο μελνδνρεηαθήο επηρείξεζεο Ξνιηηηθφ Ξεξηβάιινλ Δπξσπατθή Έλσζε Ζ πνιηηηθή ζηαζεξφηεηα ησλ ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ.) κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη απνηειεί ζεηηθφ παξάγνληα γηα ηελ αλάπηπμε ηνπξηζηηθψλ θαη μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ. Πε επίπεδν δηνίθεζεο ηεο Δ.Δ., ε αξκφδηα Γηεχζπλζε γηα ηνλ Ρνπξηζκφ (Γηεχζπλζε 23), εθδειψλεη έληνλν ελδηαθέξνλ γηα ηελ αλάπηπμε θαη βειηίσζε ηνπ ηνπξηζκνχ ησλ ρσξψλ κειψλ ηεο Δ.Δ. Ξαξάδεηγκα εθδήισζεο ηνπ παξαπάλσ ελδηαθέξνληνο απνηειεί ε πξνθήξπμε ηνπ πξνγξάκκαηνο αλάπηπμεο ηνπ Ρνπξηζκνχ ζηελ Δ.Δ. κε ηίηιν Philoxenia απφ ηνλ ηέσο Δπίηξνπν Σ. Ξαπνπηζή. Δπίζεο κε πξνγξάκκαηα πξνψζεζεο θαη πξνβνιήο ηεο Δ.Δ. σο Ρνπξηζηηθφ Ξξννξηζκφ ζε Λέεο Αγνξέο, φπσο απηέο ηνπ ηέσο Αλαηνιηθνχ Κπιφθ. Πηηο Δπξσπατθέο πξσηνβνπιίεο, αλήθνπλ θαη ηα πξνγξάκκαηα ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο φισλ ησλ επηπέδσλ, ηελ ζηήξημε ησλ Κηθξψλ θαη κεζαίσλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ κέζσ ησλ πξνγξακκάησλ ηνπ πνπξγείνπ Ρνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο έσο ην Διιάδα Πηελ ρψξα καο ην πνιηηηθφ πεξηβάιινλ ζεσξείηαη ηδηαίηεξα ζηαζεξφ ζε ζχγθξηζε κε απηφ ησλ ππνινίπσλ Βαιθαληθψλ ρσξψλ. Ηδηαίηεξα, ηελ ηειεπηαία 30εηία κε ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ δεκνθξαηηθνχ πνιηηεχκαηνο θαη ηελ έληαμε ηεο ρψξαο καο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ην πνιηηηθφ πεξηβάιινλ ζεσξείηαη ηδηαίηεξα επλντθφ γηα ηελ αλάπηπμε κηθξψλ/ κεζαίσλ θαζψο θαη κεγάισλ ηνπξηζηηθψλ θαη μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ. Ρέινο, έρεη αλαγλσξηζζεί απφ ηελ Ξνιηηεία ε πνιχηηκε ζπκβνιή ηνπ Ρνπξηζκνχ ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη παξ φιεο ηηο φπνηεο αδπλακίεο απφ ηνλ απνδπλακσκέλν ΔΝΡ θαη ην πξφζθαην πνπξγείν Ρνπξηζκνχ, αζθείηαη ζεηηθή πξνζπάζεηα ζηήξημεο ησλ ΚΚ ηνπξηζηηθψλ θαη μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ. 7

8 Ξεξηθέξεηα Ιφγσ ηεο θχζεο ηεο Ρνπξηζηηθήο Βηνκεραλίαο θαη ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ε πεξηθέξεηα επλνείηαη ηδηαίηεξα. Ζ πνιηηεία απφ ην κέξνο ηεο έρεη δεκηνπξγήζεη ηνλ αλαπηπμηαθφ Λφκν1892/1990, 1826/98, 2006 θαη δείρλεη ζηελ πξάμε ην ελδηαθέξνλ ηεο γηα ηελ αλάπηπμε επηρεηξήζεσλ ζηελ πεξηθέξεηα. Ξαξάιιεια ην πνπξγείν Κεηαθνξψλ, παξ φιεο ηηο γεσγξαθηθέο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο ρψξαο καο, κε ηελ βειηίσζε ιηκέλσλ θαη αεξνιηκέλσλ θαη άιισλ έξγσλ ππνδνκήο (δξφκνη θιπ) ζηεξίδεη ηελ Ξεξηθέξεηα ζηνλ φζν δπλαηφλ κεγαιχηεξν βαζκφ. Νηθνλνκηθφ Ξεξηβάιινλ Δπξσπατθή Έλσζε Ρα πςειά επίπεδα αλεξγίαο, ε παξαηεηλφκελε πεξίνδνο νηθνλνκηθήο χθεζεο θαζψο θαη ε πξνζπάζεηα φισλ ησλ ρσξψλ - κειψλ ηεο ΔΔ ζηελ έληαμε ηνπο ζηελ Ξξψηε ηαρχηεηα ηεο Ππλζήθεο ηνπ Maastricht, ην Δπξψ νη ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο, θαη ν πφιεκνο ζην Ηξάθ έρνπλ δεκηνπξγήζεη έλα αξλεηηθφ θιίκα γηα ηελ δεκηνπξγία θαη ηελ αλάπηπμε ηνπξηζηηθψλ θαη άιισλ επηρεηξήζεσλ. Διιάδα Ρν παξαπάλσ θαηλφκελν ηζρχεη θαη γηα ηελ Σψξα καο, ζπλ ηνπ γεγνλφηνο φηη κε ην εληαίν λφκηζκα (Δπξψ) ε πνιηηηθή ησλ ππνηηκήζεσλ δελ απνηειεί πιένλ φπιν γηα ηελ ελίζρπζε ησλ εμαγσγψλ θαη ηεο ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο. Ξεξηθέξεηα Νη παξαπάλσ αξλεηηθνί παξάγνληεο έρνπλ επεξεάζεη ηδηαίηεξα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ζηελ πεξηθέξεηα, ε νπνία παξνπζηάδεη θαηλφκελα φπσο θιείζηκν ΚΚ ηνπξηζηηθψλ θαη άιισλ επηρεηξήζεσλ. Αζηηθά θέληξα Ρέινο, ζηα αζηηθά θέληξα φπνπ ν έληνλνο αληαγσληζκφο απφ ηηο κεγάιεο πνιπεζληθέο εηαηξείεο θαη ν θνξεζκφο απφ άπνςεο πξνζθνξάο είλαη αξθεηά πην ζεκαληηθφο, επηβαξχλνπλ αθφκε ηηο ΚΚ ηνπξηζηηθέο θαη μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο. Ππκπεξαζκαηηθά, ζα κπνξνχζε λα δηαηππσζεί ε άπνςε φηη ελψ ην Ξνιηηηθφ πεξηβάιινλ κηαο ΚΚ Ρνπξηζηηθήο Δπηρείξεζεο είλαη ζεηηθφ, ην Νηθνλνκηθφ Ξεξηβάιινλ ζε φια ηα επίπεδα είλαη ζρεηηθά αξλεηηθφ ηφζν γηα ηελ αλάπηπμε φζν θαη γηα ηελ δεκηνπξγία ηεο. Αληαγσληζκφο/ Έξεπλα Αγνξάο Θάζε κνξθήο κηθξήο/ κεζαίαο μελνδνρεηαθή κνλάδα, δχζθνια κπνξεί λα αλαζέζεη ζε Δηαηξεία Ππκβνχισλ ηελ νινθιεξσκέλε Έξεπλα Αγνξάο. Αληί απηήο, ζπλήζσο ζηεξίδεηαη ζηελ εκπεηξία πνπ ν ηδηνθηήηεο/ επηρεηξεκαηίαο έρεη απνθηήζεη ζηνλ ηνπξηζηηθφ θιάδν ή ζηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηελ νπνία έρεη αλαπηχμεη ζην παξειζφλ ζε νκνεηδείο θιάδνπο. Ζ Έξεπλα Αγνξάο γίλεηαη ζε Γηεζλέο, Δζληθφ θαη Ξεξηθεξεηαθφ Δπίπεδν. 8

9 ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ & ΘΝΗΛΥΛΗΘΔΠ ΙΔΗΡΝΟΓΗΔΠ ΡΖΠ ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΑΘΖΠ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑΠ Α. ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ Ρκήκα ηνπ Ρνπξηζηηθνχ Ξξντφληνο (Κεηαθνξέο, θαηάιπκα, ππεξεζίεο, ςπραγσγία) Έζνδα: 50% δσκάηηα 30% F & B 20% ππφινηπα ηκήκαηα Αξηζκφο δηαλπθηεξεχζεσλ ζπλάξηεζε ηνπ αξηζκνχ αθίμεσλ Ππλάιιαγκα / θαηά θεθαιή Αγνξέο ζηηο νπνίεο απεπζχλεηαη (Γεσγξαθηθά: Αγγιία, Γεξκαλία θ.ι.π. Νηθνλνκηθά: ςειψλ εηζνδεκάησλ ρακειψλ) Κνλάδεο έληαζεο εξγαζίαο: Ξνιιέο ζέζεηο εξγαζίαο θαη ζεκαληηθφηεξα, δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο ζηελ Ξεξηθέξεηα θαη ζηηο Αθξηηηθέο πεξηνρέο ηεο ρψξαο καο (Labor intensive). 6% Γηνηθεηηθέο ζέζεηο 94% Κεζαίεο θαη πξψηεο γξακκήο ζέζεηο ηνπ μελνδνρείνπ Δπέλδπζε θεθαιαίσλ: ςειέο επελδχζεηο γηα θάζε ζέζε εξγαζίαο Ππγθξηηηθά γξήγνξν θέξδνο φρη φκσο ηφζν φζν ζηελ δεθαεηία 60 θαη 70 Toπξηζηηθφο Ξνιιαπιαζηαζηήο (Tourism Multiplier) Γηάρπζε ηνπ Ρνπξηζηηθνχ Ππλαιιάγκαηνο ζηελ Νηθνλνκία κηαο ρψξαο εμ αηηίαο ηεο Ρνπξηζηηθήο Γαπάλεο. Γηα θάζε 1 $ έρνπκε έσο θαη 3 θνξέο Ξνιιαπιαζηαζηηθφ θαηλφκελν, πάληα ζε ζπλάξηεζε κε ηελ Γεληθφηεξε Νηθνλνκία κηαο ρψξαο. ζν ιηγφηεξν αλεπηπγκέλε είλαη κηα ρψξα- πεξηνρή-ηνπξηζηηθφο πξννξηζκφο ηφζν ιηγφηεξε είλαη ε δηάρπζε ιφγσ ησλ εηζαγφκελσλ αγαζψλ πνπ εηζάγνληαη γηα λα ηθαλνπνηήζνπλ ηελ Ρνπξηζηηθή Εήηεζε (Ξξντφληα, Κanagement, εμνπιηζκνί μελνδνρείσλ θ.ά.) Ρνπξηζηηθή δαπάλε ---> θνξνινγία & ---> Μελνδνρεία & ---> ππάιιεινη εηζαγσγέο ππεξεζίεο Β. Θνηλσληθέο Βειηίσζε ηεο ζπλνιηθήο Δηθφλαο (image) κηαο πεξηνρήο εμ αηηίαο ηεο δεκηνπξγίαο Μελνδνρείσλ. Ππλαληήζεηο (meetings) γηα εκπνξηθνχο, θνηλσληθνχο ζθνπνχο, Conferences, Γηεζλή Ππλέδξηα, Νκηιίεο, Δηζεγήζεηο θ.ά. Ρφπνο ζπλάληεζεο αλζξψπσλ κε δηαθνξεηηθή θνπιηνχξα θαη ζπλήζεηεο. Ρφπνο αληαιιαγήο εκπεηξηψλ. 9

10 ΔΗΓΖ θ ΘΑΡΖΓΝΟΗΔΠ ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΥΛ Νη μελνδνρεηαθέο κνλάδεο κπνξνχλ λα δηαρσξηζηνχλ ζε δηάθνξεο θαηεγνξίεο αλάινγα κε ηελ δξαζηεξηφηεηά ηνπο, ηε ζέζε ηνπο, ην ρξφλν ιεηηνπξγίαο ηνπο, ηε ηνπνζεζία εγθαηάζηαζεο ηνπο θ.ά. Πηε ζπλέρεηα ζα παξαηεζνχλ ηα θπξηφηεξα είδε μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ. Δίδε μελνδνρείσλ Μελνδνρεία αεξνδξνκίνπ (Airport Hotels) Μελνδνρεία πφιεο (Town Hotels) Business Hotels Ξαξαζεξηζηηθά μελνδνρεία (Resort Hotels) Oξεηλά θαη παξαζαιάζζηα (mountain/island) Casino Hotels Ξαξαδνζηαθνί νηθηζκνί (villages) Ππλερνχο ιεηηνπξγίαο Δπνρηαθήο ιεηηνπξγίαο Κεγάια Κηθξά/ κεζαία μελνδνρεία All Inclusive Resorts Ξεξηνρέο Νινθιεξσκέλεο Ρνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο (Ξ..Ν.Ρ.Α.) Θαηεγνξίεο Μελνδνρείσλ Πηελ Διιάδα: Θαηεγνξίεο (Ξνιπηειείαο, Α, Β, Γ, Γ, Δ, ελνηθ. Γηακ.) Αζηέξηα Πηηο ρψξεο Γ. Δπξψπεο θαη Ζ.Ξ.Α: Αζηέξηα. (5, 4, 3, 2 θαη 1 αζηέξσλ) -Κε θνηλή δηεζλή απνδεθηά θαηεγνξίεο: Ξαξνπζηάδνληαη δπζθνιίεο γηα Tour Operators, Tourists -Ξξνζπάζεηα απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ηνλ Ξαγθφζκην Νξγαληζκφ Ρνπξηζκνχ (World Tourism Organization) γηα θνηλά standards κεηαμχ ησλ Μελνδνρείσλ φισλ ησλ ρσξψλ κειψλ. - Quality standard ISO Θξηηήξηα πνηφηεηαο - (60/40 θνηλφρξεζηνη ρψξνη) - Αλαινγία πξνζσπηθνχ 1:1) - Ιφγνη αιιαγήο θαηεγνξίαο : α)γηα Ρηκή Ξφξηαο θαη β) θνξνινγηθνί ιφγνη 10

11 ΛΝΚΝΘΔΠΗΑ θ ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΔΠ ΗΓΟΠΖΠ ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΑΘΖΠ ΚΝΛΑΓΑΠ Πηε ζπλέρεηα ζα γίλεη κηα ζχληνκε πεξηιεπηηθή αλαθνξά ζηε λνκνζεζία θαη ζηηο δηαδηθαζίεο ίδξπζεο κηαο μελνδνρεηαθήο/ ηνπξηζηηθήο επηρείξεζεο. Ν αλαγλψζηεο, ζα πξέπεη λα αλαηξέμεη ζηα θεληξηθά γξαθεία ηνπ Διιεληθνχ Νξγαληζκνχ Ρνπξηζκνχ, φπνπ ζα κπνξεί λα έρεη φιε ηελ ζρεηηθή λνκνζεζία θαη ηηο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ φισλ ησλ θαηεγνξηψλ. α) Ζ αηνκηθή ή πξνζσπηθή επηρείξεζε πνπ ηαπηίδεηαη κε ηνλ ηδηνθηήηε θαη έρεη ζαθψο ρακειά θφζηε ίδξπζεο, ιεηηνπξγίαο. Δπίζεο είλαη πεξηζζφηεξν επέιηθηε ζε ζέκαηα ιήςεο απνθάζεσλ ζε ζχγθξηζε κε ηηο άιιεο κνξθέο επηρεηξήζεσλ, θαζψο ν επηρεηξεκαηίαο ζπλήζσο ελεξγεί ρσξίο θακία δέζκεπζε. Απηήο ηεο κνξθήο ε επηρείξεζε φκσο έρεη ην κεηνλέθηεκα ηεο πεξηνξηζκέλεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο θαη ηεο άκεζεο ξεπζηφηεηαο. β) Ζ εηαηξηθή κνξθή ηεο επηρείξεζεο νκφξξπζκε εηαηξεία ζηελ νπνία νη εηαίξνη επζχλνληαη ν θαζέλαο πξνζσπηθά γηα ηα ρξέε ηεο επηρείξεζεο απιή εηεξφξξπζκε ζηελ νπνία νη νκφξξπζκα κέιε επζχλνληαη απεξηφξηζηα γηα ηα ρξέε ηεο επηρείξεζεο θαη ηα εηεξφξξπζκα κέρξη ηνπ πνζνχ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο Αλψλπκε Δηαηξεία πνπ απνηειεί απξφζσπν ηχπν εηαηξείαο κε λνκηθή απηνηέιεηα, φπνπ νη ηδηνθηήηεο είλαη θάηνρνη ησλ κεηνρψλ θαη ε επηρεηξεκαηηθή εμνπζία αζθείηαη απφ ηα ζηειέρε πνπ έρνπλ ηελ πιεηνςεθία ησλ κεηνρψλ ή δελ έρνπλ θακία ζρέζε κε ηελ ηδηνθηεζία. Ρν θεθάιαην ηεο δελ κπνξεί λα είλαη ρακειφηεξν ησλ 88 ρηι. Δπξψ γ) Δηαηξεία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (ΔΞΔ) νη εηαίξνη επζχλνληαη κφλν γηα ην πνζφ ηεο εηζθνξάο ηνπο θαη ηα κεξίδηα ηνπο κπνξνχλ λα κεηαβηβαζηνχλ θαηφπηλ ζπκθσλίαο ησλ εηαίξσλ κε ζπκβνιαηνγξαθηθφ έγγξαθν. Ξξνζσπηθή εηαηξεία α) Ξιενλεθηήκαηα απηφλνκνο έιεγρνο θαη ιήςε απνθάζεσλ ειάρηζηα αξρηθά έμνδα (άδεηα θαη δήισζε έλαξμεο επαγγέικαηνο απινπνηεκέλα ινγηζηηθά βηβιία απινπνίεζε θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ εχθνιε δηάιπζε ηεο εηαηξείαο δελ είλαη αλαγθαία ε ηήξεζε ηζνινγηζκνχ β) Κεηνλεθηήκαηα 11

12 Δίκαζηε πξνζσπηθά ππεχζπλνη γηα ηα ρξέε θαη απαηηήζεηο έλαληη ηεο επηρείξεζεο καο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ηα πξνζσπηθά πεξηνπζηαθά καο ζηνηρεία θαη ην εηζφδεκα καο (κέρξη ελφο πνζνχ) κπνξνχλ λα θαηαζρεζνχλ απφ ηνπο πηζησηέο καο. Ξηζαλφλ λα θνξνινγεζνχκε πεξηζζφηεξν απφ φηη θνξνινγείηαη κηα εηαηξεία. Πε πεξίπησζε αξξψζηηα ή ζαλάηνπ, ε επηρείξεζε πηζαλφλ λα ζηακαηήζεη λα ιεηηνπξγεί. Ππλεηαηξηζκνί α) Ξιενλεθηήκαηα Ζ κνηξαζκέλε επζχλε κπνξεί λα ειαθξψζεη ην θνξηίν δνπιεηάο θαη ην αιιεινζπκπιεξνχκελα ηαιέληα θαη εκπεηξίεο κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ ην management θαη ηελ παξαγσγηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο. Έλαο ζπλεηαηξηζκφο κπνξεί επθνιφηεξα λα ρξεκαηνδνηεζεί, γηαηί ελδερνκέλσο θάπνηνο απφ ηνπο ζπλέηαηξνπο λα έρεη ζεκαληηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. β) Κεηνλεθηήκαηα Έλαο απφ ηνπο ζπλεηαίξνπο κπνξεί λα έρεη πεξηνξηζκέλε επζχλε, δειαδή λα επζχλεηαη κφλν γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ επηρείξεζε. Ξξέπεη φκσο λα ππάξρεη άιινο έλαο ζπλέηαηξνο (νκφξξπζκνο) πνπ λα κπνξεί λα επσκηζζεί ην ζχλνιν ηεο επζχλεο. Νη ππφινηπνη έρνπλ πεξηνξηζκέλε επζχλε γηα ρξέε έλαληη ηξίησλ. Θαζέλαο απφ ηνπο εηαίξνπο κπνξεί λα ζεσξεζεί ππεχζπλνο γηα ηα ζθάικαηα πνπ δηέπξαμε θάπνηνο άιινο απφ ηνπο εηαίξνπο. Νη ζπλέηαηξνη δελ κπνξνχλ λα πνπιήζνπλ ην κεξίδην ηνπο, αλ δελ εμαζθαιίζνπλ ηελ έγθξηζε ησλ άιισλ. Ζ επηρείξεζε ιχεηαη αλ γίλεη αθεξέγγπνο, αλ απνρσξήζεη ή πεζάλεη έλαο απφ ηνπο εηαίξνπο, εθηφο θαη αλ έρεη πξνβιεθζεί άιινο ζπλέηαηξνο. Αλψλπκνο Δηαηξεία θαη ΔΞΔ a. Ξιενλεθηήκαηα Ζ πξνζσπηθή καο επζχλε πεξηνξίδεηαη αλάινγα κε ην πνζφ ηεο ζπλεηζθνξάο. Νη εηαηξείεο θνξνινγνχληαη κε κηθξφηεξν θφξν απφ απηφλ ηεο νκφξξπζκεο. Δπηπιένλ δε νη αλψλπκεο εηαηξείεο ηπραίλνπλ εηδηθψλ εθπηψζεσλ θαη έρνπλ κεγαιχηεξεο δπλαηφηεηεο θνξνινγηθψλ απαιιαγψλ. b. Κεηνλεθηήκαηα Ζ ίδξπζε κηαο εηαηξείαο απηήο ηεο κνξθήο πξνυπνζέηεη κεγαιχηεξε λνκηθή δηαδηθαζία θαη απαηηεί πεξηζζφηεξν ρξφλν θαη ρξήκα. Πχζηαζε Ρνπξηζηηθψλ/ μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ Θάζε ηνπξηζηηθή επηρείξεζε πξνθεηκέλνπ λα ηεο δνζεί ε Άδεηα θαη ην εηδηθφ Πήκα Ιεηηνπξγίαο απαηηείηαη έγθξηζε απφ ηνλ Διιεληθφ Νξγαληζκφ Ρνπξηζκνχ (ΔΝΡ). Δπηπξφζζεηα, γηα ηα ηνπξηζηηθά γξαθεία πξνθεηκέλνπ λα κπνξνχλ λα εθδίδνπλ εηζηηήξηα αεξνπνξηθψλ εηαηξεηψλ - κέιε ΗΑΡΑ - απαηηείηαη εηδηθή άδεηα ηεο ΗΑΡΑ. 12

13 Δθηφο ησλ αλσηέξσ γηα ηελ ζχζηαζε νκφξξπζκεο θαη εηεξφξξπζκεο εηαηξείαο απαηηείηαη θαηαζηαηηθφ, ην νπνίν κπνξεί λα είλαη ηδησηηθφ ή δεκφζην θαη ην νπνίν πξέπεη λα δεκνζηεπζεί. Ζ εηαηξεία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (ΔΞΔ) πξέπεη νπσζδήπνηε λα έρεη θαηαζηαηηθφ ην νπνίν ζπληάζζεηαη ππνρξεσηηθά απφ ζπκβνιαηνγξάθν θαη ην πεξηερφκελν πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηνλ λφκν. Πην θαηαζηαηηθφ ηεο ΔΞΔ αλαθέξνληαη: ην νλνκαηεπψλπκν θαη ην επάγγεικα ησλ εηαίξσλ, ε θαηνηθία, ε ηζαγέλεηα, ε εηαηξηθή επσλπκία, ε έδξα θαη ν ζθνπφο ηεο εηαηξείαο. Πην θαηαζηαηηθφ ηεο ΔΞΔ επίζεο πεξηέρνληαη: ε δηάξθεηα ηεο εηαηξείαο, ην θεθάιαην, ηα κεξίδηα ζπκκεηνρήο ησλ εηαίξσλ, ε βεβαίσζε ησλ ηδξπηψλ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ θεθαιαίνπ, πεξηγξαθή ηνπ είδνπο ησλ εηζθνξψλ θαη απνηίκεζε ηεο αμίαο ησλ εηζθνξψλ ζε είδνο. Ρν θαηαζηαηηθφ κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί κφλν απφ ηελ ζπλέιεπζε ησλ εηαίξσλ. Ζ δηαδηθαζία γηα ηελ ζχζηαζε αλψλπκνπ εηαηξείαο πεξηιακβάλεη: 1. Πχληαμε θαηαζηαηηθνχ ίδξπζεο (ζπκβνιαηνγξαθηθφ έγγξαθν) 2. Αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ηνπο ηδξπηέο γηα ηελ θάιπςε ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ κε ηδησηηθή ή ζπκβνιαηνγξαθηθή εγγξαθή. 3. Έγθξηζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ απφ ηελ δηνίθεζε (πνπξγφο Δκπνξίνπ) θαη παξνρή άδεηαο ίδξπζεο. 4. πνπξγηθή Απφθαζε γηα ηελ ζχζηαζε Αλσλχκνπ Δηαηξείαο, ε νπνία εθδίδεηαη, αθνχ εμαθξηβσζεί φηη έρνπλ ηεξεζεί νη λφκηκεο δηαηάμεηο θαη αλ ην θαηαζηαηηθφ είλαη ζχκθσλν κε ηνλ λφκν. 5. Γεκνζίεπζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ, ηεο έγθξηζεο θαη ηεο άδεηαο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο. Ρν θαηαζηαηηθφ ηεο Αλψλπκεο Δηαηξείαο πεξηιακβάλεη: a. Δπσλπκία, ε νπνία ζρεκαηίδεηαη ππνρξεσηηθά απφ ην αληηθείκελν ηεο επηρείξεζεο θαη κεξηθέο θνξέο κπνξεί λα πεξηέρεη ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ ηδξπηή ή άιινπ θπζηθνχ πξνζψπνπ b. ηνλ ζθνπφ, ηελ έδξα θαη ηελ δηάξθεηα c. ηνλ αξηζκφ θαη ηελ έθδνζε ησλ κεηνρψλ d. ην εηαηξηθφ θεθάιαην θαη ηνλ ηξφπν θαηαβνιήο ηνπ e. δηαηάμεηο πνπ ζα θαλνλίδνπλ ηελ ζχλζεζε ιεηηνπξγίαο θαη ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ θαη ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, f. δηαηάμεηο πεξί δηθαησκάησλ ησλ κεηφρσλ, πεξί ηζνινγηζκνχ θαη δηάζεζε θεξδψλ g. δηαηάμεηο ζρεηηθέο κε ηελ δηάιπζε ηεο εηαηξείαο θαη εθθαζάξηζε ηεο πεξηνπζίαο ηεο h. δηαηάμεηο πεξί ζπλεηαηξηζκνχ 13

14 Ηδηαηηεξφηεηεο θαη ραξαθηεξηζηηθά ησλ Ρνπξηζηηθψλ πεξεζηψλ Δηζαγσγή Ζ παξνρή ππεξεζηψλ ζε ζρέζε κε ηελ παξαγσγή άιισλ βηνκεραληθψλ πξντφλησλ παξνπζηάδεη αξθεηέο ηδηαηηεξφηεηεο, ηφζν ζηε δηάζηαζε ηνπ marketing, management φζν θαη ηεο δηνίθεζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Ζ παξνρή ππεξεζηψλ ζηελ ηνπξηζηηθή/ μελνδνρεηαθή βηνκεραλία, παξνπζηάδεη κεγαιχηεξεο ηδηαηηεξφηεηεο, νη νπνίεο επηβαξχλνπλ αθφκε πεξηζζφηεξν θαη ηα ζηειέρε θαη ηνπο ππαιιήινπο ηεο πξψηεο γξακκήο, απηνχο ηνπο ππαιιήινπο δειαδή πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε ηνπο ηνπξίζηεο / θαηαλαισηέο. Νη ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ μελνδνρεηαθνχ πξντφληνο έρνπλ σο απνηέιεζκα, επηπιένλ δπζθνιίεο: ζηε ζρέζε ζηειερψλ - ππαιιήισλ ζηε ζρέζε ππαιιήισλ - θηινμελνχκελσλ ζηε ζρέζε ζηειερψλ - θηινμελνχκελσλ Πηε ζπλέρεηα, ζα παξαηεζνχλ ηα θπξηφηεξα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο. Κεξηθέο απφ απηέο ηζρχνπλ γηα ην ζχλνιν ηνπ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ. Δπίζεο ζα γίλεη αλαθνξά ζηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ μελνδνρεηαθψλ ππεξεζηψλ κε έκθαζε ζηε ρψξα καο. Ηδηαηηεξφηεηεο θαη ραξαθηεξηζηηθά ησλ Μελνδνρεηαθψλ πεξεζηψλ Ζ επξχηεξε μελνδνρεηαθή βηνκεραλία θαη εηδηθφηεξα ε μελνδνρεηαθή βηνκεραλία ζηε ρψξα καο, παξνπζηάδεη ηα θάησζη ραξαθηεξηζηηθά θαη ηδηαηηεξφηεηεο: Άπιε θχζε ησλ ππεξεζηψλ πσο φιεο νη ππεξεζίεο, έηζη θαη νη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη ζην μελνδνρείν είλαη κε ρεηξνπηαζηέο/ άπιεο ζε ζχγθξηζε κε ηελ παξαγσγή πιηθψλ αγαζψλ/ πξντφλησλ. Νη ππεχζπλνη marketing θαη πξνψζεζεο ησλ μελνδνρεηαθψλ ππεξεζηψλ αληηκεησπίδνπλ ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο ζην λα κεηαηξέςνπλ ζε θάηη πην ρεηξνπηαζηφ ηηο ππεξεζίεο απηέο θαη λα πείζνπλ επθνιφηεξα ηνλ ηνπξίζηα -θαηαλαισηή λα ηηο θαηαλαιψζεη. Δμ αηηίαο ηεο άπιεο θχζεο ησλ μελνδνρεηαθψλ ππεξεζηψλ, έλλνηεο φπσο πνηφηεηα, status θαη δηεπθνιχλζεηο- ππεξεζίεο πξέπεη λα νξηζηνχλ κε ζαθήλεηα. 14

15 Ρα ζηειέρε ησλ μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ζηε κέηξεζε ηνπ επηπέδνπ ζπνπδαηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ πνπ ιακβάλεη ν ηνπξίζηαοθαηαλαισηήο. Νη θηινμελνχκελνη έρνπλ δηαθνξεηηθή αληίιεςε γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ ιακβάλνπλ θαη γηα απηφ ηνλ ιφγν δηαθνξεηηθά επίπεδα ηθαλνπνίεζεο. Θαηαθχγην, χπλνο, θαγεηφ θαη λεξφ απνηεινχλ έλλνηεο ζπλδεδεκέλεο σο ππνθαηάζηαηα ηνπ νηθείνπ πεξηβάιινληνο δειαδή ηνπ ζπηηηνχ καο. Ν Shamir ππνζηεξίδεη φηη ην 54% ησλ θηινμελνχκελσλ ζε μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο αλακέλνπλ φηη ην μελνδνρείν ζα είλαη φπσο ην πεξηβάιινλ ηνπ ζπηηηνχ ηνπο. Δμ νξηζκνχ δειαδή νη ππεξεζίεο, νη ππάιιεινη πνπ πξνζθέξνπλ απηέο ηηο ππεξεζίεο θαζψο θαη ηα ζηειέρε πξέπεη λα δηαηεξνχλ πςειά επίπεδα πνηφηεηαο. Ραπηφρξνλε παξαγσγή θαη θαηαλάισζε Ζ παξαγσγή θαη ε δηάζεζε ησλ μελνδνρεηαθψλ ππεξεζηψλ γίλεηαη ηαπηφρξνλα, ζε αληίζεζε κε ηελ παξαγσγή άιισλ θπζηθψλ αγαζψλ φπνπ ην ζηάδην ηεο παξαγσγήο δηαρσξίδεηαη απφ απηφ ηεο θαηαλάισζεο. Πε άιινπο ηνκείο ε αλακνλή είλαη ζχλεζεο θαηλφκελν, ζηελ μελνδνρεηαθή βηνκεραλία φκσο ε θαζπζηέξεζε ζηε θάιπςε βαζηθψλ αλαγθψλ φπσο θαγεηφ, χπλνο, λεξφ κπνξεί λα απνηειέζνπλ πεγή απνγνήηεπζεο θαη κε ηθαλνπνίεζεο. Ξεξαηηέξσ, αθφκε θαη ν ηξφπνο κεηαθνξάο ησλ ππεξεζηψλ δηαθέξεη ζηελ μελνδνρεηαθή βηνκεραλία. Γηα παξάδεηγκα νη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη έλαο ππάιιεινο ηεο ππνδνρήο θαηαλαιψλνληαη απφ ηνλ θηινμελνχκελν ηελ ζηηγκή ηεο παξαγσγήο ηνπο. Έηζη, αλ γηα θάπνηνπο πξνζσπηθνχο ή άιινπο ιφγνπο ν/ε ππάιιεινο δελ είλαη ζε θαηάιιειε ςπρνινγηθή δηάζεζε, ην απνηέιεζκα ηνπ έξγνπ πνπ παξάγεη ζα είλαη πνιχ θαηψηεξν, κε άκεζν αληίθηππν ζηνλ πειάηε. Βεβαίσο ε ππεξεζία ζα πξνζθεξζεί, ν ππάιιεινο ππνδνρήο ζα θάλεη check-in ζηνλ θηινμελνχκελν, αιιά ρσξίο πηζαλψο λα ηνπ πξνζθέξεη ην ρακφγειν ή ηελ θηιηθφηεηα. Απηφ δειαδή πνπ νλνκάδεηαη ηθαλνπνίεζε ηνπ θηινμελνχκελνπ πξνζθνξά ππεξεζηψλ πνηφηεηαο ή κε άιια ιφγηα αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο. Ξέξα απφ ηνπο ππαιιήινπο, απηή ε ραξαθηεξηζηηθή ηδηφηεηα ελέρεη έλα κεγάιν βαζκφ δπζθνιηψλ θαη γηα ηνπο πξντζηάκελνπο ησλ ηκεκάησλ ηνπ μελνδνρείνπ. Έλα απφ ηα θαζήθνληα ησλ πξντζηάκελσλ είλαη λα επηβιέςνπλ θαη λα ειέγμνπλ ηηο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο, φπσο απηέο παξάγνληαη απφ ηνπο ππαιιήινπο. κσο ν έιεγρνο είλαη αξθεηά πην δχζθνινο ζηελ πεξίπησζε παξαγσγήο ππεξεζηψλ ζηε μελνδνρεηαθή βηνκεραλία. Βεβαίσο, ν βαζκφο ειέγρνπ κπνξεί λα απμεζεί κε άκεζε πξνζσπηθή παξαηήξεζε ηνπ έξγνπ ησλ ππαιιήισλ ηεο πξψηεο γξακκήο απφ ηνπο πξντζηάκελνπο ηνπο θαζψο θαη κε εξσηεκαηνιφγηα κέηξεζεο ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ θηινμελνχκελσλ. κσο ν βαζκφο ειέγρνπ δελ θζάλεη ζε θακία πεξίπησζε ην επίπεδν ειέγρνπ πνπ κπνξεί λα αζθήζεη γηα παξάδεηγκα, έλαο πξντζηάκελνο ηνπ ηκήκαηνο παξαγσγήο ελφο εξγνζηαζίνπ απηνθηλήησλ. Νινθιεξψλνληαο ηελ επηζθφπεζε απηήο ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ησλ μελνδνρεηαθψλ ππεξεζηψλ ζα πξέπεη λα αλαθεξζνχλ δχν ζρεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία δεκηνπξγνχλ πξφζζεηεο επηπινθέο: α) φηη ν ηνπξίζηαο θαηαλαισηήο έξρεηαη απφ ην ρψξν ηεο κφληκεο δηακνλήο ηνπ ζην ηφπν παξαγσγήο ηεο μελνδνρεηαθήο ππεξεζίαο εθφζνλ έρεη ήδε δηαλχζεη κηα ζεκαληηθή απφζηαζε, θαη β) φηη δελ κπνξεί λα έρεη άπνςε γηα ηελ ππεξεζία πνπ 15

16 πξφθεηηαη λα ιάβεη παξά κφλν εθφζνλ ηελ έρεη ήδε θαηαλαιψζεη, δειαδή φηαλ είλαη ήδε πιένλ αξγά. Κε δπλαηφηεηα απνζήθεπζεο Νη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη ζην μελνδνρείν δελ κπνξνχλ λα απνζεθεπηνχλ, φπσο δελ κπνξνχλ λα απνζεθεπηνχλ γεληθφηεξα φιεο νη ππεξεζίεο. Ζ πψιεζε ελφο δσκαηίνπ ή κηαο αίζνπζαο ηνπ ηκήκαηνο δεμηψζεσλ είλαη έλα πξντφλ ην νπνίν εάλ δελ πνπιεζεί ηελ ζπγθεθξηκέλε εκέξα, ηφηε ε επθαηξία απηή έρεη ραζεί γηα πάληα. Δλψ ηα άιια θαηαλαισηηθά πξντφληα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα απνζήθεπζεο θαη πψιεζεο ηνπο ζε κεηαγελέζηεξν ρξφλν, νη μελνδνρεηαθέο ππεξεζίεο δελ έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα απνζεθεπηνχλ. Ν ιφγνο φπνπ κεηά ηελ παξέιεπζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο (ζπλήζσο δέθα εκέξεο) πξηλ ηελ θαηαλάισζε ελφο παθέηνπ δηαθνπψλ πνπ πεξηιακβάλεη θαη δηακνλή, γηα παξάδεηγκα, αλαγθάδεη ηνλ μελνδφρν λα ρξεψζεη φιε ηελ αμία ηεο ππεξεζίαο, έγθεηηαη αθξηβψο ζηελ κε δπλαηφηεηα απνζήθεπζεο. Ν ηξφπνο αληηκεηψπηζεο ηνπ παξαπάλσ πξνβιήκαηνο, απφ ηελ πιεπξά ηεο δήηεζεο, είλαη ε δπλαηφηεηα ηεο θξάηεζεο (reservation) ηεο μελνδνρεηαθήο ππεξεζίαο. Απφ ηελ πιεπξά ηεο πξνζθνξάο, ε αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο γίλεηαη κε ηελ ελίζρπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζηηο πξνβιεπφκελεο πεξηφδνπο αηρκήο. Γηα παξάδεηγκα, ζε φια ηα ηκήκαηα γηα ηελ πεξίνδν Ηνχιην - Αχγνπζην ζε έλα επνρηαθφ μελνδνρείν, γηα ην Παββαηνθχξηαθν γηα έλα μελνδνρείν θνληά ζε αζηηθά θέληξα φπνπ νη εθδξνκείο πξνηηκνχλ λα πεγαίλνπλ, ε ρξνληθή πεξίνδνο κεηαμχ νθηψ θαη δέθα κ.κ. γηα ην εζηηαηφξην ηνπ μελνδνρείνπ πφιεο. Γπζθνιίεο κέηξεζεο ηθαλνπνίεζεο ηνπ ηνπξίζηα θαηαλαισηή Ζ κέηξεζε ηθαλνπνίεζεο ηνπ ηνπξίζηα-θαηαλαισηή ζε ζχγθξηζε κε ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ θαηαλάισζε βηνκεραληθψλ αγαζψλ, παξνπζηάδεη αξθεηέο δπζθνιίεο θαζψο ζηηο ππεξεζίεο ην ηη ζεσξείηαη σο ηθαλνπνηεηηθφ ή ηη φρη είλαη ηειείσο ππνθεηκεληθφ ζέκα. Νη παξάγνληεο νη νπνίνη εκπιέθνληαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο απνηίκεζεο ηεο θαηαλάισζεο ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ είλαη πνιινί θαη ζχλζεηνη. Ππζζσξεπκέλε εκπεηξία απφ πξνεγνχκελεο δηαλπθηεξεχζεηο ζε άιια μελνδνρεία θάλνπλ ην θηινμελνχκελν πην απαηηεηηθφ θαη ην έξγν ησλ ππαιιήισλ θαη ζηειερψλ ηνπ μελνδνρείνπ πην δχζθνιν. Αιινθεληξηθνί (Allocentrics) ή Τπρνθεληξηθνί (Psychocentrics) ρξεζηκνπνηψληαο ηελ νξνινγία ηνπ Plog έρνπλ ηειείσο δηαθνξεηηθή αληίιεςε γηα ηελ έλλνηα ηεο εμππεξέηεζεο θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηνπο. Έλαο αιινθεληξηθφο γηα παξάδεηγκα πνπ αλαδεηάεη ηελ πεξηπέηεηα, πηζαλψο ζα παξαβιέςεη ηελ έιιεηςε δεζηνχ λεξνχ ζε θάπνην μελνδνρείν, εθηηκψληαο ην σο έλα άιιν απξφβιεπην γεγνλφο πνπ απμάλεη ηηο εκπεηξίεο ηνπ. Αληίζεηα έλαο ςπρνθεληξηθφο ζα απαηηήζεη λα δεη θαη λα δηακαξηπξεζεί έληνλα ζηνλ ίδην ηνλ δηεπζπληή γηα ην ίδην ζέκα θαη ζα θέξεη ζε δχζθνιε ζέζε ην πξνζσπηθφ ηνπ μελνδνρείνπ γηα θάηη ην νπνίν θαηά ηελ άπνςε ηνπ δηθαίσο είλαη απαξάδεθην. 16

17 Ρν εζληθφ ζηνηρείν ζηελ αμηνιφγεζε ησλ μελνδνρεηαθψλ ππεξεζηψλ Ζ αμηνιφγεζε ησλ μελνδνρεηαθψλ ππεξεζηψλ πέξα απφ ηελ ππνθεηκεληθφηεηα ε νπνία αλαθέξζεθε παξαπάλσ, θαζίζηαηαη αθφκε πην δχζθνιε θαζψο νη θηινμελνχκελνη πξνέξρνληαη ζπλήζσο απφ ρψξεο φπνπ ην βηνηηθφ επίπεδν είλαη αξθεηά πην πςειφ απφ ηηο ρψξεο ππνδνρήο. Έηζη ζην παξάδεηγκα πνπ αλαθεξζήθακε, απηφ κε ηελ έιιεηςε δεζηνχ λεξνχ ή ζηελ έιιεηςε air condition, ν θηινμελνχκελνο ζα ηελ ζεσξήζεη σο ηειείσο απαξάδεθηε, απιά γηαηί ζηε ρψξα ηνπ δελ ππάξρεη μελνδνρείν, αλεμάξηεηα θαηεγνξίαο, πνπ λα κελ πξνζθέξεη ηηο παξαπάλσ αλέζεηο. Δίλαη θπζηθφ γηα απηφλ ινηπφλ φρη κφλν λα κελ ηθαλνπνηεζεί αιιά θαη λα πξνθαιέζεη αξθεηά πξνβιήκαηα ζηνπο ππαιιήινπο ηεο πξψηεο γξακκήο ή ηα ζηειέρε πνπ ζα θιεζνχλ λα ιχζνπλ ην πξφβιεκα. Ππκπιεξσκαηηθφηεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ Νη μελνδνρεηαθέο ππεξεζίεο φπσο θαη φιεο νη ηνπξηζηηθέο ππεξεζίεο παξνπζηάδνπλ ην πξφβιεκα ηεο ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο. ιεο νη ππεξεζίεο ζε έλα μελνδνρείν είλαη ζε κεγάιν βαζκφ ζπκπιεξσκαηηθέο ε κηα ηεο άιιεο. Έηζη θζάλεη κηα θαη κφλν πξνζθνξά κηαο ιαλζαζκέλεο ππεξεζίαο γηα λα νδεγήζεη ζε κε ηθαλνπνίεζε ηνπ ηνπξίζηα - θαηαλαισηή. Γηα παξάδεηγκα κπνξεί έλαο ππάιιεινο θξαηήζεσλ λα εμππεξεηήζεη άκεζα ηνλ ππνςήθην πειάηε, ν ππάιιεινο ππνδνρήο λα θάλεη έλαλ άξηζην, θηιηθφ ρεηξηζκφ ηεο άθημεο ηνπ. Ν ζεξβηηφξνο λα ηνλ εμππεξεηήζεη ηάρηζηα ζην εζηηαηφξην, φκσο ην δσκάηην λα κελ έρεη θαζαξηζηεί απφ ην ηκήκα ηεο νξνθνθνκίαο, φπσο ζα έπξεπε. Ρν ηειεπηαίν ζπκβάλ είλαη αξθεηφ, απφ κφλν ηνπ γηα λα αιινηψζεη ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ θηινμελνχκελνπ, παξφιν ηνπ γεγνλφηνο φηη φια ηα ηκήκαηα έθαλαλ άξηζηα ηελ δνπιεηά ηνπο. Ζ ζπκπιεξσκαηηθφηεηα παξνπζηάδεη επηπινθέο θαη γηα ηνπο ππαιιήινπο θαη γηα ηα ζηειέρε ηνπ μελνδνρείνπ. Νη ππάιιεινη επηδεηνχλ ην θηινδψξεκα θαη ηελ ηθαλνπνίεζε πνπ ζα αηζζαλζνχλ γηα ην απνηέιεζκα ηεο δνπιεηάο ηνπο απφ έλα επραξηζηψ εθ κέξνπο ηνπ πειάηε. Ξξάγκα ην νπνίν πηζαλψο δελ ζα ιάβνπλ πνηέ εμ αηηίαο θάπνηνπ ιάζνπο ελφο ζπλαδέιθνπ απφ θάπνην άιιν ηκήκα πνπ νη ίδηνη δελ είραλ θακία αλάκεημε. Ρν πιένλ ζχλεζεο ηκήκα ζηελ μελνδνρεηαθή κνλάδα φπνπ ηζρχεη ην παξαπάλσ είλαη ην ηκήκα ηεο ππνδνρήο, ην νπνίν γίλεηαη δέθηεο φισλ ησλ πξνβιεκάησλ θαη ησλ θαθψλ ππεξεζηψλ, είηε αλήθνπλ ζηα φξηα επζχλεο ηνπ είηε φρη. Ζ ζπκπιεξσκαηηθφηεηα ησλ μελνδνρεηαθψλ ππεξεζηψλ ηέινο, έρνπλ θαη άιιε κηα επηπινθή γηα ηνπο ππαιιήινπο θαη ηα ζηειέρε, ε νπνία δελ είλαη ηφζν εκθαλή θαη φκσο έρεη έκκεζεο ςπρνινγηθέο ζπλέπεηεο. Θάζε ππάιιεινο πξνζθέξεη κφλν έλα ηκήκα ηνπ ηειηθνχ - ζπλνιηθνχ πξντφληνο, κε απνηέιεζκα λα κελ βιέπεη ην πιήξεο απνηέιεζκα ηεο δνπιεηάο ηνπ. Ξηζαλφ απνηέιεζκα ηεο παξαπάλσ ηδηαηηεξφηεηαο, είλαη ε απνμέλσζε ηνπ ππαιιήινπ απφ ηελ δνπιεηά ηνπ. Πε ζπλδπαζκφ θαη κε άιινπο παξάγνληεο, ε ηδηαηηεξφηεηα απηή κπνξεί λα νδεγήζεη / ή λα εληζρχζεη ηελ κε αθνζίσζε ησλ ππαιιήισλ πξνο ηελ επηρείξεζε. Ζ μελνδνρεηαθή ππεξεζία δελ είλαη αγαζφ - είδνο πξψηεο αλάγθεο Νη μελνδνρεηαθέο ππεξεζίεο φπσο θαη φιεο νη ηνπξηζηηθέο, είλαη ππεξεζίεο φπνπ ν ηνπξίζηαο - θαηαλαισηήο κπνξεί λα θαηαλαιψζεη, κπνξεί φκσο θαη φρη. 17

18 Απηφ είλαη θπζηθφ θαζψο φιεο απηέο νη ππεξεζίεο δελ είλαη είδε πξψηεο αλάγθεο, αγαζά δειαδή φπσο ην θαγεηφ, έλδπζε, θαηνηθία, αζθάιηζε, κέζν κεηαθίλεζεο (απηνθίλεην) θαη άιια αγαζά ηα νπνία ν θαηαλαισηήο ζα θαηαλαιψζεη ή ζα επηδηψμεη λα θαηαλαιψζεη θαηά απφιπηε πξνηεξαηφηεηα. Ζ παξαπάλσ ηδηαηηεξφηεηα ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη ακβιπλζεί θαζψο φιν θαη πεξηζζφηεξνη θαηαλαισηέο ηείλνπλ λα ζεσξνχλ ηηο δηαθνπέο σο είδνο πξψηεο αλάγθεο. Δίλαη δηαηεζεηκέλνη λα αλαβάιινπλ ηελ αγνξά ελφο θαηλνχξγηνπ ςπγείνπ γηα ην κέιινλ, ελψ δελ είλαη δηαηεζεηκέλνη λα αλαβάιινπλ ηηο δηαθνπέο ηνπο. Ξξφζθαηεο κεηξήζεηο ηεο θαηαλαισηηθήο ζηάζεο ζηελ Γαιιία δείρλνπλ φηη φιν θαη πεξηζζφηεξνη Γάιινη ηνπνζεηνχλ ηηο δηαθνπέο ηνπο σο αγαζφ άκεζεο πξνηεξαηφηεηαο. Γπζηπρψο ηέηνηεο έξεπλεο δελ έρνπλ γίλεη ζε ιηγφηεξν αλεπηπγκέλεο ρψξεο ή ζε ρψξεο φπσο ε Διιάδα φπνπ δελ ιεηηνπξγνχλ σο ρψξεο πξνέιεπζεο πςεινχ αξηζκνχ ηνπξηζηψλ πνπ ηαμηδεχνπλ ζηελ αιινδαπή. Ν ηνπξίζηαο έξρεηαη γηα δηαθνπέο Ιφγσ ηεο καδηθνπνίεζεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ θαηλνκέλνπ, ν θηινμελνχκελνο αληηκεησπίδεηαη σο έλαο αθφκε ηνπξίζηαο πνπ ζα πξνζθέξεη ην πνιχηηκν ζπλάιιαγκα ηνπ ζηελ επηρείξεζε. Ζ παηξνπαξάδνηε Διιεληθή θηινμελία έρεη ράζεη πιένλ ην λφεκα ηεο, θαη ην γεγνλφο φηη ν θηινμελνχκελνο έξρεηαη γηα λα μεθνπξαζηεί γηα δεθαηέζζεξηο εκέξεο κεηά απφ έλδεθα ζπλερφκελνπο κήλεο δνπιεηάο, δείρλεη λα έρεη μεραζηεί ηειείσο απφ εξγαδφκελνπο θαη ζηειέρε ηεο μελνδνρεηαθήο επηρείξεζεο. Πε ζπλδπαζκφ κε ηελ πίεζε ρξφλνπ, ηελ καδηθφηεηα, ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο θαη κε άιινπο παξάγνληεο, ν εξγαδφκελνο αληηκεησπίδεη ηνλ θηινμελνχκελν σο πειάηε ελφο βηνκεραληθνχ αγαζνχ. Πίγνπξα φκσο απηφ δελ ηζρχεη θαη ην απνηέιεζκα είλαη λα έρνπκε ηελ κε ηθαλνπνίεζε ηνπ θηινμελνχκελνπ, κε αξλεηηθά καθξνπξφζεζκα θαη κεζνπξφζεζκα απνηειέζκαηα γηα ηελ επηρείξεζε. Δπάισην πξντφλ ζε αζηάζκεηνπο εμσηεξηθνχο παξάγνληεο Πην ζχλνιν ηνπ ην ηνπξηζηηθφ πξντφλ είλαη εθηεζεηκέλν ζε δηάθνξνπο παξάγνληεο, πνπ βξίζθνληαη έμσ απφ ην φξηα ειέγρνπ ηεο επηρείξεζεο. Νη παξάγνληεο απηνί δελ πεξηνξίδνληαη ζε δηεζλείο νηθνλνκηθέο θξίζεηο φπσο ζπκβαίλεη ζε φινπο ηνπο βηνκεραληθνχο ηνκείο, αιιά θαη ζε παξάγνληεο σο θάησζη: ζπξκφο (κφδα) πξνηίκεζεο ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ πνιηηηθέο επηινγέο γηα ηελ επξχηεξε ηνπξηζηηθή αλάπηπμε πνιηηηθέο επηινγέο ζε έξγα ππνδνκήο θαη αλνδνκήο ζε ηνπηθφ θαη εζληθφ επίπεδν ζπλνιηθή ηνπξηζηηθή πξνβνιή θαη δηαθήκηζε ζηηο ρψξεο πξνέιεπζεο ηνπξηζηψλ εμάξηεζε απφ tour operators θαη θπζηθά επάισηνη ζηηο πησρεχζεηο ηνπο γεγνλφηα πνπ επηθέξνπλ πνιηηηθή αζηάζεηα (ζηξαηησηηθφ πξαμηθφπεκα,1967) ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο θαηαζηάζεηο πνιέκνπ αθφκε θαη γεηηνληθέο ρψξεο (πφιεκνο ηνπ Θφιπνπ, 1991) 18

19 Σαξαθηεξηζηηθά απαζρφιεζεο ζην μελνδνρεηαθφ ηνκέα Δπνρηθφηεηα Ζ ηνπξηζηηθή/ μελνδνρεηαθή βηνκεραλία ζε παγθφζκην επίπεδν παξνπζηάδεη έληνλα ην πξφβιεκα ηεο επνρηθφηεηαο. Πηε ρψξα καο, ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο, ε πιεηνςεθία ησλ μελνδνρείσλ ζηηο ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο ηεο πεξηθέξεηαο θαη θχξηα ζηα λεζηά, παξακέλνπλ θιεηζηά. Πηα αζηηθά θέληξα θαη θπζηθά ζηελ Αζήλα, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θαινθαηξηνχ, νη μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο πνπ απεπζχλνληαη ζηνπο επαγγεικαηίεο, παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξα ρακειέο πιεξφηεηεο. Αληίζεηα ηα μελνδνρεία ηεο επεηξσηηθήο Διιάδαο, πνπ εληάζζνληαη ζηνλ ρεηκεξηλφ ηνπξηζκφ, ην θαινθαίξη παξακέλνπλ θιεηζηά ή ππνιεηηνπξγνχλ. Αθφκε, θαηά ηηο πεξηφδνπο Απξηιίνπ-Καΐνπ θαη Πεπηεκβξίνπ -Λνεκβξίνπ, νη μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο παξνπζηάδνπλ επίζεο ρακειέο πιεξφηεηεο. Νη ζπλέπεηεο γηα φια ηα εκπιεθφκελα κέξε, ηελ πνιηηεία, ηελ ηδηνθηεζία, ζηειέρε θαη ππαιιήινπο ησλ μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ, είλαη αξλεηηθέο θαη έρνπλ σο θάησζη: Αξρηθά, ε πνιηηεία κέζσ ηνπ Νξγαληζκνχ Απαζρφιεζεο Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ, (Ν.Α.Δ.Γ.) ρξεκαηνδνηεί ηνπο αλέξγνπο επνρηαθνχο ππαιιήινπο θαζ` φιε ηελ δηάξθεηα θαηά ηελ νπνία ηα μελνδνρεία παξακέλνπλ θιεηζηά. Δλψ ε μελνδνρεηαθή βηνκεραλία ζεσξείηαη - θαη είλαη - βηνκεραλία θαηεμνρήλ έληαζεο εξγαζίαο, απαζρνιεί δειαδή κεγάιν αξηζκφ εξγαδνκέλσλ, θαη κάιηζηα ζε πεξηνρέο φπνπ ζα ππήξρε ζρεηηθά πςειφ πνζνζηφ αλεξγίαο, ιφγσ ηεο επνρηαθήο ιεηηνπξγίαο, έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο εξγαδφκελσλ ζηνλ ρψξν παξακέλνπλ άλεξγνη γηα κηα πεξίνδν πνπ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο αλέξρεηαη ζηνπο σο έμη θαη επηά κήλεο. Νη πεξηπηψζεηο φπνπ ε πεξίνδνο απηή είλαη, ηέζζεξηο έσο πέληε κήλεο, αθνξά ηηο ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο ηεο Θξήηεο θαη ηεο Οφδνπ, φπνπ ν νκαδηθφο νξγαλσκέλνο ηνπξηζκφο ακβιχλεη ην πξφβιεκα ηεο επνρηθφηεηαο. κσο νη βφξεηεο ηνπξηζηηθά αλεπηπγκέλεο πεξηνρέο θαη ε πιεηνςεθία ησλ λεζηψλ ηεο ρψξαο, έρνπλ γηα ηνπξηζηηθή πεξίνδν ηξεηο θαη ηέζζεξηο κήλεο. Ρν επίδνκα αλεξγίαο, ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ Ν.Α.Δ.Γ., αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ εθαηφ ρηιηάδσλ δξαρκψλ ηνλ κήλα. Δπλφεην είλαη φηη ην πνζφ απηφ είλαη πνιχ ρακειφ, ζχκθσλα κε ηνλ γεληθφηεξν δείθηε ηηκψλ, θαη είλαη αθφκε ρεηξφηεξα γηα ηνπο έγγακνπο θαη απηνχο πνπ έρνπλ νηθνγέλεηα, παξά ηελ κηθξή ζρεηηθή πξνζαχμεζε, ηελ νπνία νη ηειεπηαίνη ιακβάλνπλ. Απηνχο ηνπο εξγαδφκελνπο θαινχληαη λα ππνθηλήζνπλ ηα ζηειέρε θαη νη ηδηνθηήηεο ησλ μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ. κσο ε επνρηαθή απαζρφιεζε παξνπζηάδεη πξνβιήκαηα γηα ην ζχλνιν ησλ εξγαδφκελσλ. Νη επνρηαθνί ππάιιεινη πνπ εξγάδνληαη ζηα λεζηά ηεο ρψξαο, επηζηξέθνπλ ζηελ Αζήλα θαη ζηα άιια κεγάια αζηηθά θέληξα, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ρεηκεξηλήο πεξηφδνπ, αλαδεηψληαο κεξηθή ή θαη κφληκε απαζρφιεζε ζηηο ηνπξηζηηθέο - μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο. Απμάλνπλ έηζη ηελ πξνζθνξά εξγαζίαο κε απνηέιεζκα ην χςνο ησλ κηζζψλ λα παξακέλεη ζε ηδηαίηεξα ρακειά επίπεδα, θαζψο ε δήηεζε γηα εξγαζία παξακέλεη ζηαζεξή. Βέβαηα, ε πςειή πξνζθνξά εξγαζίαο παξνπζηάδεη πνιιά πιενλεθηήκαηα γηα ηηο μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο, θαζψο επαλδξψλεηαη κε ηθαλά ζηειέρε θαη ππαιιήινπο κε αξθεηά πξνζφληα θαη παξάιιεια δηαηεξεί ρακειά ην εξγαηηθφ θφζηνο. Γηα ηηο μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο φκσο, νη ρακεινί κηζζνί ησλ ππαιιήισλ δελ είλαη αξθεηνί γηα λα ακβιχλνπλ ην κεγάιν πξφβιεκα ηεο επνρηθφηεηαο. Ξάγηα επελδπκέλα θεθάιαηα παξακέλνπλ αλελεξγά θαζψο απηέο νη επηρεηξήζεηο είλαη θιεηζηέο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ρεηκεξηλήο πεξηφδνπ. 19

20 Γηα λα αληηκεησπηζηεί ην πξφβιεκα ηεο επνρηθφηεηαο ησλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ έγηλαλ αξθεηέο πξνζπάζεηεο ζην παξειζφλ, ηφζν ζε εζληθφ φζν θαη ηνπηθφ επίπεδν. Νη πξνζπάζεηεο απηέο έγηλαλ ζε ζπλεξγαζία ηνπ ηδησηηθνχ θαη ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. Ζ Έλσζε Μελνδφρσλ Οφδνπ, ή Έλσζε Μελνδφρσλ Θξήηεο, ην Μελνδνρεηαθφ Δπηκειεηήξην Διιάδαο, ηνπξηζηηθά γξαθεία, ηνπηθέο απηνδηνηθήζεηο, ν Διιεληθφο Νξγαληζκφο Ρνπξηζκνχ, ε Νιπκπηαθή Αεξνπνξία θαη άιινη αληηπξφζσπνη θνξείο ηνπξηζηηθψλ ζπκθεξφλησλ, πξνζπάζεζαλ λα αληηκεησπίζνπλ ην πξφβιεκα, ζχκθσλα κε ην πεηπρεκέλν παξάδεηγκα ηεο Ηζπαλίαο. Γπζηπρψο φκσο νη πξνζπάζεηεο απηέο απέβεζαλ άθαξπεο γηα πνιινχο ιφγνπο πνπ ε παξνχζα αλάιπζε δελ απνζθνπεί λα επεθηαζεί. Δζσηεξηθή κεηαλάζηεπζε ππαιιήισλ / ζηειερψλ Ζ εζσηεξηθή κεηαλάζηεπζε θπξίσο απφ ηα αζηηθά θέληξα πξνο ηελ πεξηθέξεηα θαη ηα λεζηά φπνπ ππάξρεη κεγαιχηεξε δήηεζε εξγαζίαο, είλαη έλα αθφκε πξφβιεκα γηα ηνπο ππαιιήινπο ηεο μελνδνρεηαθήο βηνκεραλίαο θαζψο θαη γηα ηα ζηειέρε πνπ ζα θιεζνχλ λα ηνπο ππνθηλήζνπλ. Νη ππάιιεινη θαζψο θαη ηα ζηειέρε αλαγθάδνληαη λα κνηξάδνπλ ηελ δσή ηνπο αλάκεζα ζηελ γελέηεηξα ηνπο θαη ηελ πεξηνρή φπνπ βξίζθεηαη ε μελνδνρεηαθή κνλάδα. κσο ην πξφβιεκα ηεο εζσηεξηθήο κεηαλάζηεπζεο επηβαξχλεηαη αθφκε πεξηζζφηεξν απφ δχν αθφκε αξλεηηθνχο παξάγνληεο. Ξξψηνλ, ε πνηφηεηα ησλ θαηαιπκάησλ πνπ πξνζθέξεη ε επηρείξεζε ζηνπο εξγαδφκελνπο θαη γεληθφηεξα νη ζπλζήθεο δηαβίσζεο νη νπνίεο ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο δελ είλαη νη ηδαληθφηεξεο. πεξάξηζκνη ππάιιεινη αλά θαηνηθία, θαη ρακειή πνηφηεηα πξνζθεξφκελνπ θαγεηνχ γηα ηνπο εξγαδφκελνπο είλαη ζπλήζε θαηλφκελα ζηελ μελνδνρεηαθή επνρηαθή επηρείξεζε. Νη παξαπάλσ ζπλζήθεο επηθξαηνχλ ζε κηθξφηεξν βαζκφ θαη γηα ηηο θαηνηθίεο ησλ ζηειερψλ. Γεχηεξνλ, αιιά ιηγφηεξν εκθαλέο είλαη νη ςπρνινγηθέο ζπλέπεηεο πνπ επηθέξεη ην γεγνλφο φηη ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο θαη ν πξνζσπηθφο ρψξνο ησλ εξγαδνκέλσλ, φζν θαη ειθπζηηθφο λα είλαη, παξακέλεη ν ίδηνο. Νη ζπλάδειθνη ζηνλ ρψξν δνπιεηάο αλαγθαζηηθά βξίζθνληαη θαη ζηνλ πξνζσπηθφ ρψξν ηνπ θάζε εξγαδφκελνπ. ζν δε πην απνκαθξπζκέλε είλαη ε μελνδνρεηαθή κνλάδα απφ θάπνην αζηηθφ θέληξν, -πνπ ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο έηζη ζπκβαίλεη- ηφζν πεξηζζφηεξν νη εξγαδφκελνη είλαη αλαγθαζκέλνη λα έξρνληαη ζε επαθή ζπλερψο κε ηα ίδηα άηνκα. Απηφ ηζρχεη ζε θαζεκεξηλή βάζε γηα φιε ηελ δηάξθεηα ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ θαη ηα ςπρνινγηθά ζεκάδηα απηήο ηεο θφπσζεο είλαη εκθαλή ζηνλ εξγαδφκελν θξίλνληαο απφ ηελ πξνζκνλή ηνπ λα ηειεηψζεη ε ζεδφλ θαη ηελ κεγάιε αλαθνχθηζε ηνπ ηελ ρεηκεξηλή πεξίνδν. Έξεπλεο πνπ λα ηεθκεξηψλνπλ θαη λα κεηξνχλ επαθξηβψο ηα ςπρνινγηθά απνηειέζκαηα απηήο ηεο θαηάζηαζεο δελ έρνπλ γίλεη πξνο ην παξφλ. κσο είλαη αξθεηά εκθαλέο φηη ηα απνηειέζκαηα επηβαξχλνπλ ζεκαληηθά ηελ ςπρνινγία ζηειερψλ θαη ππαιιήισλ θαη θαηά ζπλέπεηα δπζθνιεχνπλ ηελ θαιχηεξε δηάζεζε ηνπο θαη ηελ αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηνπο. Ρέινο, ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ζηα μελνδνρεία πφιεο ε παξνρή ζηέγεο δελ είλαη ππνρξεσηηθή εθ κέξνπο ηεο επηρείξεζεο, νπφηε εξγαδφκελνη νη νπνίνη έξρνληαη απφ ηελ επαξρία, ζηξέθνληαη αλαγθαζηηθά ζηελ ελνηθίαζε θαηνηθίαο ε νπνία επηβαξχλεη ζεκαληηθά ηελ νηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε. 20

21 Σακεινί κηζζνί ππαιιήισλ / ζηειερψλ Ζ μελνδνρεηαθή βηνκεραλία, ζε ζχγθξηζε κε άιινπο ηνκείο πξνζθέξεη ρακεινχο κηζζνχο θαη ζηα ζηειέρε θαη ζηνπο ππαιιήινπο ηεο. Ν κχζνο φηη ν ηνπξηζηηθφο ρψξνο πξνζθέξεη θαιχηεξνπο κηζζνχο νθείιεηαη θαηά πιείζην ιφγν ζηα θάησζη: Ρα θηινδσξήκαηα, ηα νπνία φκσο δελ έρνπλ θακία ζρέζε κε ηνπο κηζζνχο θαζψο είλαη ζέκα απνθιεηζηηθά ησλ εξγαδφκελσλ θαη αθνξνχλ νξηζκέλεο ζέζεηο εξγαζίαο (π.ρ. ππνδνρή, κπαξ) θαη νξηζκέλεο κνξθήο θαηαιχκαηα (π.ρ. παξαζεξηζηηθά ζέξεηξα) Νη ππεξσξίεο νη νπνίεο, φηαλ θπζηθά πιεξψλνληαη, απμάλνπλ ηνλ κεληαίν κηζζφ. Δξγαζία πέξα ηεο δεθάηεο λπθηεξηλήο θαη θαηά ηηο αξγίεο κε αληίζηνηρεο πξνζαπμήζεηο 25% θαη 75% αληίζηνηρα. Ρν επνρηαθφ επίδνκα, 10% πξνζαχμεζε επί ηνπ βαζηθνχ κηζζνχ Ξίεζε ρξφλνπ Πην ζχλνιν ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο ηεο ηνπξηζηηθήο - μελνδνρεηαθήο βηνκεραλίαο παξνπζηάδεηαη έληνλν ην πξφβιεκα ηεο πίεζεο ρξφλνπ. Κνινλφηη ηνπ γεγνλφηνο φηη κε ηα ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα θξαηήζεσλ (Central Reservation Systems, Global Reservation Systems) θαη ηηο ζπκθσλίεο allotment πνπ θιείλνπλ νη μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο κε ηνπο tour operators, ε δήηεζε είλαη ζε έλα κεγάιν βαζκφ πξνβιέςηκε, ν μελνδνρεηαθφο ρψξνο εμαθνινπζεί λα παξνπζηάδεη ζηνπο εξγαδφκελνπο θαη ζηα ζηειέρε πξνβιήκαηα πίεζεο ρξφλνπ. Ζ πίεζε ρξφλνπ νθείιεηαη επίζεο θαη ζην γεγνλφο ηεο πξνζπάζεηαο ζπκπίεζεο θφζηνπο, φπνπ βαζηθά ν ηδησηηθφο ηνκέαο ην κεηαθξάδεη ζε ιηγφηεξν πξνζσπηθφ γηα φια ηα ηκήκαηα ηνπ μελνδνρείνπ. Αθαηάζηαην σξάξην / ππεξσξίεο Δμ νξηζκνχ, ε μελνδνρεηαθή επηρείξεζε ιεηηνπξγεί ζε εηθνζηηεηξάσξε βάζε, επηά εκέξεο ηελ εβδνκάδα θαη γηα ηηο επηρεηξήζεηο ζπλερνχο ιεηηνπξγίαο δψδεθα κήλεο ηνλ ρξφλν. Λπθηεξηλέο βάξδηεο, εξγαζία θαηά ηελ δηάξθεηα ενξηψλ, αξγηψλ απνηεινχλ ηηο πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο δνπιεηάο γηα ζηειέρε θαη ππαιιήινπο πξψηεο γξακκήο. Ξην ζεκαληηθά, ε παξαγσγή ηνπ έξγνπ ιακβάλεη ρψξα φηαλ νη πειάηεο ηνπ μελνδνρείνπ έξρνληαη γηα δηαθνπέο. Ξξαθηηθά απφ ηελ πιεπξά ησλ ππαιιήισλ απηφ κεηαθξάδεηαη ζε: «Αο θαζπζηεξήζεη θαη ιίγν, ζε δηαθνπέο είλαη» θαη απφ ηελ άιιε πιεπξά θάπνην βαζκφ δήιηαο φηη δειαδή «εγψ δνπιεχσ θαη απηφο θάζεηαη». κσο θαη ζηηο πξνζσπηθέο ζρέζεηο ηνπ εξγαδφκελνπ ππάξρνπλ πξνβιήκαηα. Νη πξνζσπηθνί θίινη, νη νπνίνη εξγάδνληαη ζε άιινπο εξγαζηαθνχο ηνκείο, δηαζθεδάδνπλ ηηο ψξεο πνπ νη μελνδνρεηαθνί ππάιιεινη εξγάδνληαη θαη αληίζεηα φηαλ νη ηειεπηαίνη έρνπλ «ξεπφ» νη πξνζσπηθνί ηνπο θίινη εξγάδνληαη. Ρν θαηλφκελν απηφ ηζρχεη ζε θαζεκεξηλή, εβδνκαδηαία, θαη εηήζηα βάζε. Γηα παξάδεηγκα, πξσηλέο, απνγεπκαηηλέο, λπθηεξηλέο βάξδηεο, εκέξεο αλάπαπζεο εθηφο ηνπ θαζηεξσκέλνπ Παββαηνθχξηαθνπ. Γηα ηα επνρηαθά μελνδνρεία δε: δνπιεηά ην θαινθαίξη θαη δηαθνπέο ηνλ ρεηκψλα, -ηφηε δειαδή πνπ φινη νη άιινη εξγάδνληαη. Ξεξαηηέξσ, νη ππεξσξίεο, πνπ ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο δελ είλαη ακεηβφκελεο, θαζψο θαη ην ιεγφκελν «ζπαζηφ» σξάξην, δειαδή εξγαζία νθηψ - δψδεθα ην πξσί θαη έμη κε δέθα ην βξάδπ, είλαη ζπλήζε θαηλφκελα θχξηα ζηα επηζηηηζηηθά ηκήκαηα ησλ 21

22 επνρηαθψλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ. Πε πνιιέο πεξηπηψζεηο, ζηα ίδηα μελνδνρεία νη δχν εκέξεο αλάπαπζεο ηελ εβδνκάδα θαηαξγνχληαη νπζηαζηηθά ηελ πεξίνδν ηεο ηνπξηζηηθήο αηρκήο, θαη ζπγθεθξηκέλα θαηά ηνπο κήλεο Ηνχιην θαη Αχγνπζην. Πρεδφλ φια ηα ηκήκαηα ηεο μελνδνρεηαθήο ιεηηνπξγνχλ κε ιηγφηεξν πξνζσπηθφ απφ ην απαηηνχκελν πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί ην θφζηνο. Έθηαθηεο θαηαζηάζεηο, παξαηηήζεηο ππαιιήισλ, αζζέλεηεο ζπλαδέιθσλ θαη απξφβιεπηε δήηεζε επηβαξχλνπλ αθφκε πεξηζζφηεξν ηελ θαηάζηαζε. Γηα ηελ παξαπάλσ θαηάζηαζε δελ είλαη απφιπηα ππεχζπλε ε δηνίθεζε, θαζψο ν εληνπηζκφο ππαιιήισλ - ησλ ιεγφκελσλ extra, ζηελ μελνδνρεηαθή νξνινγία- είλαη δχζθνινο ζηα επνρηαθά μελνδνρεία θαηά ηελ πεξίνδν ηνπξηζηηθήο αηρκήο. Πε απηή ηελ πεξίπησζε ηα μελνδνρεία πφιεο βξίζθνληαη ζε πιενλεθηηθή ζέζε θαζψο δηαηεξνχλ ππεξάξηζκεο ιίζηεο κε extra ππαιιήινπο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ζην ηκήκα ηνπ επηζηηηζκνχ θαη ησλ δεμηψζεσλ. Ξνιπκνξθία θαζεθφλησλ/πνιπκνξθία ηκεκάησλ/ πνιπκνξθία ζέζεσλ εξγαζίαο Ζ μελνδνρεηαθή επηρείξεζε δηαζέηεη κηα πνηθηιία ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ηκεκάησλ φπνπ ην θάζε έλα απφ απηά απαηηεί πξνζσπηθφ κε δηαθνξεηηθά πξνζφληα θαη δηαθνξεηηθφ ηξφπν δηνίθεζεο. Ρν ινγηζηήξην, ην ηκήκα ησλ πσιήζεσλ, ην ηκήκα ηεο νξνθνθνκίαο, ηα επηζηηηζηηθά ηκήκαηα, ε ππνδνρή, ην ηκήκα δηνίθεζεο πξνζσπηθνχ, ην ηκήκα ζπληήξεζεο είλαη φια ηκήκαηα ηφζν δηαθνξεηηθά κεηαμχ ηνπο κε ηειείσο δηαθνξεηηθά αληηθείκελα, πξνζσπηθφ θαη έξγν. Δλψ φια έρνπλ σο ζηφρν έκκεζν ή άκεζν λα ηθαλνπνηήζνπλ ηνλ θηινμελνχκελν, ε αλψηαηε δηνίθεζε αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα λα επαλδξψζεη, λα ζηειερψζεη, λα νξγαλψζεη, λα ειέγμεη, λα ππνθηλήζεη κηα ηέηνηα πνιπκνξθία ππαιιήισλ. Ρα ζηηι εγεζίαο ηα νπνία ζα πξέπεη λα αθνινπζήζεη, ζα πξέπεη λα είλαη ηειείσο δηαθνξεηηθά, γηα παξάδεηγκα, ζε έλαλ ππάιιειν ηνπ πιπληεξίνπ απφ φηη ζε έλαλ ππάιιειν ηνπ ηκήκαηνο πσιήζεσλ. Ρν ηειείσο δηαθνξεηηθφ κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ ππαιιήισλ δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα κεηαμχ ηνπο, θαζψο φινη πξέπεη λα ζπλεξγάδνληαη ζηελά γηα ηελ εμππεξέηεζε ελφο θαη κφλν πειάηε. Απηφ ην ζηελφ επίπεδν ζπλεξγαζίαο ηζρχεη θαη ζηελ πεξίπησζε κεηαμχ ππαιιήισλ - ζηειερψλ. Πε απηή ηελ πεξίπησζε ην ζηέιερνο θαιείηαη λα θζάζεη ζην κνξθσηηθφ επίπεδν ηνπ ππαιιήινπ ησλ επηζηηηζηηθψλ ηκεκάησλ γηα λα κπνξέζεη λα ηνλ θαηαλνήζεη θαη αληίζηξνθα, έλαο ππάιιεινο ππνδνρήο θαιείηαη λα έξζεη ζην επίπεδν ελφο πξντζηάκελνπ πνπ ζηεξείηαη ησλ απαξαίηεησλ γεληθψλ ή εηδηθψλ γλψζεσλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζηηο κηθξνκεζαίεο μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο, νη ππάιιεινη επηηεινχλ πιεζψξα δηαθνξεηηθψλ θαζεθφλησλ, ιφγσ ηνπ νιηγάξηζκνπ πξνζσπηθνχ θαη ηεο νηθνγελεηαθήο δνκήο ηεο επηρείξεζεο. Ππλήζσο ζε απηέο ηηο κνλάδεο νη ηδηνθηήηεο ή ε αλψηεξε δηνίθεζε επηηεινχλ ζπγθεληξσηηθά ην έξγν ηνπ Marketing, ησλ Ξσιήζεσλ θαη ησλ Γεκνζίσλ Πρέζεσλ. Κείσζε θφζηνπο εξγαηηθνχ δπλακηθνχ Νη μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα κεηψζνπλ ην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο, πάγηα ζπκπηέδνπλ ηηο δαπάλεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο. Πχκθσλα κε ηνλ J. Vallen ην κεγαιχηεξν θφζηνο ηεο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο είλαη ην εξγαηηθφ, ην νπνίν αλέξρεηαη πεξίπνπ ζην 45% ησλ ζπλνιηθψλ δαπαλψλ. 22

23 Φπζηθά ην λα ζπκπηέδνπλ ην εξγαηηθφ θφζηνο επηθέξεη βξαρππξφζεζκα θάπνηα νηθνλνκηθή αλαθνχθηζε ζηελ επηρείξεζε. Καθξνπξφζεζκα φκσο κεηψλεη ην επίπεδν ηεο πνηφηεηαο ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ, κε ζπλέπεηα ηελ πξνζέιθπζε ηνπξηζηψλ κε ρακειφηεξν εηζφδεκα θαη θπζηθά ηελ πεξαηηέξσ κείσζε θεξδψλ. Πίγνπξα νη μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο δελ πξνζπαζνχλ λα κεηψζνπλ κφλν ην εξγαηηθφ θφζηνο. Νη ζηφρνη ηνπο επηθεληξψλνληαη θαη ζε άιινπο ηνκείο ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ. κσο επεηδή απηνί είλαη πεξηζζφηεξν αλειαζηηθνί ζε ζχγθξηζε κε ην εξγαηηθφ θφζηνο, ν πην πξνζθηιήο ηνκέαο γηα κεηψζεηο είλαη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ. Γηα παξάδεηγκα, ε θαηαλάισζε ξεχκαηνο ή ε πνηφηεηα ηνπ θαγεηνχ κεηψλεηαη πην δχζθνια απφ ην λα ππάξρεη κία ιηγφηεξε θαζαξίζηξηα ζην ηκήκα ηεο νξνθνθνκίαο. Απαηηνχκελα πξνζφληα Ν μελνδνρεηαθφο ηνκέαο εμ νξηζκνχ απαηηεί πεξηζζφηεξα πξνζφληα απφ ηνπο εξγαδφκελνπο πνπ απαζρνιεί ζε ζχγθξηζε κε άιινπο εξγαζηαθνχο ηνκείο (βι. θαη ζρνιηαζκφ πξσηνγελήο έξεπλαο). Ζ γλψζε μέλσλ γισζζψλ θαη θπξίσο ηεο Αγγιηθήο ζεσξείηαη απαξαίηεην πξνζφλ γηα φιεο ηηο ζέζεηο εξγαζίαο ηεο «πξψηεο γξακκήο», θαζψο θαη γηα ηα ζηειέρε. Δπηπιένλ εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο π.ρ. ρξήζε ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, απαηηνχληαη ζε ζπγθεθξηκέλα ηκήκαηα φπσο γηα ηνπο ππαιιήινπο ηεο ππνδνρήο, ησλ πσιήζεσλ θαη ησλ θξαηήζεσλ. Αληίζεηα, γηα ηηο ζέζεηο εξγαζίαο νη νπνίεο δελ έξρνληαη ζε επαθή κε ηνπο πειάηεο, δελ απαηηνχληαη ηδηαίηεξα πξνζφληα. Σακειφ επίπεδν κφξθσζεο/ εθπαίδεπζεο ππαιιήισλ Ρν κνξθσηηθφ επίπεδν ηφζν ησλ ζηειερψλ φζν θαη ησλ εξγαδφκελσλ ζηελ ηνπξηζηηθή θαη ζηελ μελνδνρεηαθή βηνκεραλία ζε παγθφζκην επίπεδν, είλαη ζρεηηθά ρακειφ. Πην ζπκπέξαζκα απηφ θαηαιήγεη α) ε πξσηνγελήο έξεπλα ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο β) ε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ADAPT ζηελ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία 7 ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, γ)ν Τσηλφο δ) ν Πχλδεζκνο Διιεληθψλ Ρνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ θαη ε) ν Ξαγθφζκηνο Νξγαληζκφο Ρνπξηζκνχ κσο, ζηε παξαπάλσ δηαπίζησζε ζα πξέπεη λα ζπλεθηηκεζνχλ δχν ζεκαληηθνί παξάγνληεο: Ξξψηνλ, φηη ε μελνδνρεηαθή επηρείξεζε απνηειείηαη απφ πνιιά ηκήκαηα, φπνπ ην θαζέλα απφ απηά απαηηεί δηαθνξεηηθά πξνζφληα απφ ηνπο εξγαδφκελνπο. Γηα παξάδεηγκα, ηκήκαηα φπσο απηφ ηνπ επηζηηηζκνχ θαη ηεο νξνθνθνκίαο πνπ απαζρνιεί κεγάιν αξηζκφ εξγαδνκέλσλ, δελ απαηηεί ηδηαίηεξα πςειφ κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ εξγαδνκέλσλ. Αληίζεηα ην ηκήκα ηεο ππνδνρήο, ησλ πσιήζεσλ θαη ηεο δηνίθεζεο πξνζσπηθνχ έρνπλ πεξηζζφηεξεο απαηηήζεηο αλ θαη απαζρνινχλ κηθξφηεξν αξηζκφ εξγαδφκελσλ. Γεχηεξνλ, φηη νη πεξηζζφηεξεο μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο είλαη νηθνγελεηαθήο κνξθήο θαη κηθξνκεζαίνπ κεγέζνπο. Θαηά ζπλέπεηα δελ απαηηεί πξνζσπηθφ κε ηδηαίηεξα πςειφ κνξθσηηθφ επίπεδν. Νη παξαπάλσ δχν παξάγνληεο δελ αιιάδνπλ ηελ γεληθφηεξε δηαπίζησζε, φηη δειαδή ε μελνδνρεηαθή βηνκεραλία επαλδξψλεηαη απφ ζηειέρε θαη ππαιιήινπο κε ζρεηηθά ρακειφ κνξθσηηθφ επίπεδν, αιιά απιά δηθαηνινγεί ηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε. Βεβαίσο, ζε θακία πεξίπησζε δελ δηθαηνινγεί ηελ απνπζία εμεηδηθεπκέλσλ ζηειερψλ θαη ππαιιήισλ εθνδηαζκέλσλ κε ηνπξηζηηθέο ζπνπδέο θαη γλψζε μέλσλ γισζζψλ. 23

24 Φπζηθά ην πιενλέθηεκα ηεο μελνδνρεηαθήο /ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο είλαη φηη κπνξεί λα απνξξνθήζεη εχθνια αλέξγνπο ή άηνκα ρσξίο πξνζφληα απφ άιινπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο πνπ βξίζθνληαη ζε καξαζκφ, ή ζε πεξηνρέο πνπ πιήηηνληαη απφ αλεξγία θαη βηνκεραληθφ καξαζκφ. Ρέηνηεο πεξηνρέο είλαη θχξηα απηέο πνπ βξίζθνληαη ζηελ πεξηθέξεηα θαη ν ηνπξηζκφο απνηειεί ζσηήξην ρψξν γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αλεξγίαο. Ρν κεηνλέθηεκα φκσο ηνπ ρακεινχ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ ησλ εξγαδνκέλσλ είλαη φηη δχζθνια ε ηνπξηζηηθή/ μελνδνρεηαθή βηνκεραλία ζα κπνξέζεη λα αλαβαζκηζηεί θαη λα πξνζθέξεη πνηνηηθέο ππεξεζίεο ή λα αλαπηπρζεί κειινληηθά ζε πγηείο βάζεηο, θαζψο ν ζεκέιηνο ιίζνο θάζε ηνκέα - θαη πνην πνιχ ηνπ ηνπξηζκνχ - είλαη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ. ςειά επίπεδα απνρψξεζεο απφθνηησλ πηπρηνχρσλ ηνπξηζηηθψλ ζρνιψλ απφ ηνλ ηνπξηζηηθφ ρψξν Πχκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ ζπιιέρζεθαλ ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο, απφ ηα Ρερλνινγηθά Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα ηεο ρψξα καο έλα πνιχ ρακειφ πνζνζηφ ην νπνίν εηζέξρεηαη ζηα ηκήκαηα Γηνίθεζεο Ρνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ παξαθνινπζεί ηα καζήκαηα ηεο ζρνιήο (πεξίπνπ 50%), ελψ αθφκε πην ρακειφ πνζνζηφ ηειηθά απνθνηηεί (απφ ην ήδε 50% πνπ έρεη εηζέιζεη ην 50% απνθνηηεί). Πηελ ζπλέρεηα απφ απηνχο πνπ ηειηθά ζα πξνρσξήζνπλ ζηελ μελνδνρεηαθή βηνκεραλία έλα πνζνζηφ 50% ζα απνρσξήζεη ζηνλ πξψην ή δεχηεξν ρξφλν. Απηφ ην θαηλφκελν απνρψξεζεο ησλ πηπρηνχρσλ απφ ηνλ μελνδνρεηαθφ ρψξν νθείιεηαη, θαηά πιείζην ιφγν, ζην γεγνλφο φηη σο λένη ππάιιεινη εξγάδνληαη ζπλήζσο ζηα επηζηηηζηηθά ηκήκαηα ή ζηελ ππνδνρή κε ζηελά πεξηζψξηα ζχληνκεο αλέιημεο. Ζ απνγνήηεπζε γηα ηελ επηθξαηνχζα θαηάζηαζε, ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο, θαη νη ρακεινί κηζζνί είλαη κεξηθνί απφ ηνπο επηπιένλ ιφγνπο πνπ ηνπο σζνχλ ζην λα απνρσξήζνπλ. Σακειή ζπλνιηθή «εηθφλα» (image) ησλ μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ Ζ ζπλνιηθή εηθφλα ησλ μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ σο εξγαζηαθφο ρψξνο, φπσο ηελ αληηιακβάλνληαη νη εξγαδφκελνη ζε απηέο, ζε ζχγθξηζε κε ηνπο άιινπο παξαγσγηθνχο ηνκείο, είλαη ζρεηηθά ρακειή. Ζ μελνδνρεηαθή βηνκεραλία έρεη ζπλδέζεη ηελ ζπλνιηθή εηθφλα ηεο σο επάγγεικα, κε απηφ ηνπ ππαιιήινπ ηεο ππνδνρήο θαη ηνπ ζεξβηηφξνπ. Κνινλφηη φηη απηή ε αληίιεςε απέρεη πνιχ απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ν μελνδνρεηαθφο ρψξνο, κφιηο ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ δεθαεηία ηνπ `90, έρεη αξρίζεη λα κεηαβάιεη πξνο ην θαιχηεξν ηελ ζπλνιηθή ηνπ εηθφλα σο ρψξνο επαγγεικαηηθήο ζηαδηνδξνκίαο. Κεξηθνί απφ ηνπο ιφγνπο έρνπλ ήδε αλαθεξζεί ζε άιια ζεκεία ηεο παξνχζαο αλάιπζεο θαη ζπλνπηηθά έρνπλ σο θάησζη: ζχλδξνκν ηνπ ζεξβηηφξνπ ρακεινί κηζζνί κηθξά πεξηζψξηα αλέιημεο δχζθνια σξάξηα εξγαζίαο 24

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΘΔΜΑ Ο ξόινο ηεο Γηνίθεζεο Αλζξώπηλσλ Πόξσλ ζηελ πνηόηεηα ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ. Μειέηε πεξίπησζεο: Σα μελνδνρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Δηζαγσγή 4. Μέξνο Β' Μεζνδνινγία, απνηειέζκαηα θαη ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο

Δηζαγσγή 4. Μέξνο Β' Μεζνδνινγία, απνηειέζκαηα θαη ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ H εθαξκνγή ησλ αξρψλ δηνίθεζεο νιηθήο πνηφηεηαο ζηνλ ηνκέα παξνρήο μελνδνρεηαθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ)

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ) Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ) ΗΞΙΩΚΑΡΗΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ ΚΑΟΗΑΠ ΡΕΗΡΕΖ Τποβιεζείζα γηα ηο Μεηαπηστηαθό

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4. 1.1 Γεληθά... 4. 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8. 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18. 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ.

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4. 1.1 Γεληθά... 4. 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8. 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18. 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ. Πεξηερφκελα Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4 1.1 Γεληθά... 4 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ. 24 Κεθάιαην 2: Έιεγρνο δηαδηθαζηψλ ζηηο ππεξεζίεο...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Αιανή, 1-3/06/2009 Σίηλορ Διζήγηζηρ: Καηλνηόκεο πξνζεγγίζεηο ζηα πιαίζηα ηεο LEADER Επηρεηξεκαηηθά ζελάξηα γηα ηελ αμηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

1.1. ύληνκε ηζηνξηθή εμέιημε ηνπ ηνπξηζηηθνύ θαηλνκέλνπ

1.1. ύληνκε ηζηνξηθή εμέιημε ηνπ ηνπξηζηηθνύ θαηλνκέλνπ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΔΙΑΓΩΓΗ 1.1. ύληνκε ηζηνξηθή εμέιημε ηνπ ηνπξηζηηθνύ θαηλνκέλνπ Ν Ρνπξηζκφο σο θνηλσληθφ θαηλφκελν, πνπ εθδειψλεηαη κε ηε κεηαθίλεζε αηφκσλ απφ έλαλ ηφπν ζ έλαλ άιιν, δελ απνηειεί κηα δξαζηεξηφηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Κξήηεο Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ

Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Κξήηεο Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Κξήηεο Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία «Ζ Δπίδξαζε ηνπ ήκαηνο ζηελ Αγνξαζηηθή πκπεξηθνξά. Ζ Μειέηε ησλ Ξελνδνρεηαθψλ Καηαιπκάησλ» ΟΝΟΜΑΣΕΠΧΝΤΜΟ ΑΓΔ ΝΗΚΟΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΟΙ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΟΤ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΣΟΤ TOUR OPERATORS

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΟΙ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΟΤ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΣΟΤ TOUR OPERATORS ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΟΙ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΟΤ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΣΟΤ TOUR OPERATORS ΠΟΤΓΑΣΖ: ΓΗΑΚΟΤΜΑΚΖ ΗΩΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη ΜΠ ζηην «Οπγάνυζη και Γιοίκηζη Βιομησανικών ςζηημάηυν» με ειδίκεςζη ζηα «ςζηήμαηα εθοδιαζμού και διακίνηζηρ πποφόνηυν (Logistics)» «Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο κόζηορ & η εθαπμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ (ΜΒΑ) ΣΑΣΗΡΗ Υ. ΗΡΑΚΛΔΙΑ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ (ΜΒΑ) ΣΑΣΗΡΗ Υ. ΗΡΑΚΛΔΙΑ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ (ΜΒΑ) ΣΑΣΗΡΗ Υ. ΗΡΑΚΛΔΙΑ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ κε ζέκα: Γηερεύνηζη ηων επιπηώζεων ηοσ ηοσριζμού ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Νέεσ τάςεισ έρευνασ ςτο μάρκετινγκ των υπηρεςιών.

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Νέεσ τάςεισ έρευνασ ςτο μάρκετινγκ των υπηρεςιών. ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ, ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ LOGISTICS, ΑΛΤΙΓΑ ΠΡΟΣΙΘΔΜΔΝΗ ΑΞΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ Εξσπηρέηηζη πελαηών ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηεο παξνύζαο ελέξγεηαο θαηάξηηζεο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο ζηνπο θαηαξηηδνκέλνπο,

Διαβάστε περισσότερα

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Πανεπιςτήμιο Πειραιώσ Τμήμα Πληροφορικήσ Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Μεταπτυχιακή Διατριβή Σπουδαςτήσ : Λιανόσ Νικόλαοσ Ειςηγητήσ : Σαςςιάκοσ Κωνςταντίνοσ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 1. Πεξίιεςε 2.

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟ ΥΔΓΙΟ ΠΟΛΤΣΔΛΧΝ ΚΑΣΟΙΚΙΧΝ ΣΟ ΝΟΜΟ ΥΑΝΙΧΝ ΕΟΤΡΗΓΖ ΔΛΔΝΖ Α/Μ ΓΔΜΣ/0932

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟ ΥΔΓΙΟ ΠΟΛΤΣΔΛΧΝ ΚΑΣΟΙΚΙΧΝ ΣΟ ΝΟΜΟ ΥΑΝΙΧΝ ΕΟΤΡΗΓΖ ΔΛΔΝΖ Α/Μ ΓΔΜΣ/0932 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΧΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΜΑΝΑΣΕΜΔΝΣ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟ ΥΔΓΙΟ ΠΟΛΤΣΔΛΧΝ ΚΑΣΟΙΚΙΧΝ ΣΟ ΝΟΜΟ ΥΑΝΙΧΝ ΕΟΤΡΗΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΔΞΑΓΧΓΙΚΧΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΧΝ - Η ΠΔΡΙΠΣΧΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΣΟΝ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟ ηνπ ΑΡΑΜΠΑΣΕΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Τα μελνδνρεία All Inclusive ζηνλ ειιεληθό ηνπξηζκό

Τα μελνδνρεία All Inclusive ζηνλ ειιεληθό ηνπξηζκό Τα μελνδνρεία All Inclusive ζηνλ ειιεληθό ηνπξηζκό Δεθέκβξηνο 2014 Δξ. Άξεο Ίθθνο, ISHC Δπηζηεκνληθφο Γηεπζπληήο Ιλζηηηνχην ΣΔΤΔ Λεσθ. Ακαιίαο 34-105 58 Αζήλα www.insete.gr - info@insete.gr Πεξηερόκελα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ «ΣΟ Δ-MARKETING ΣΟΝ ΣΟΤΡΙΜΟ ΚΑΙ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ Δ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑ 5 * ΚΑΙ LUX ΣΗΝ ΜΤΚΟΝΟ» ΛΔΤΣΔΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΒΑ «Νέεο Αξρέο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ»

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΒΑ «Νέεο Αξρέο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ» 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΒΑ «Νέεο Αξρέο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ» ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΑΛΔΝΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό :

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό : ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Τν πξόγξακκα απηό : Τν είλαη ην κεγαιύηεξν θαη πιένλ θηιόδνμν πξόγξακκα επέκβαζεο ζηνλ θηηξηαθό ηνκέα ζηελ Δπξώπε. Ξεθηλάεη ην 2011 θαη νινθιεξώλεηαη ην 2020 Σύκθσλα κε ηελ δέζκεπζε

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Αζήλα, 25 Ηνπιίνπ 1990

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Αζήλα, 25 Ηνπιίνπ 1990 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Αζήλα, 25 Ηνπιίνπ 1990 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Αξηζκ. Πξση. ΣΜΗΜΑ Α ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΤΠΠΟ: ΓΗΟΗΚ 31503 ΠΡΟ: 1)- Όια ηα Γξαθεία Πεξηθεξεηαξρψλ ηεο Υψξαο Σαρ. Γηεχζπλζε: Αξηζηείδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Έναρξη: 18.2.2014 Παράδοση: 18.3.2015

Έναρξη: 18.2.2014 Παράδοση: 18.3.2015 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Θέμα πτυχιακής εργασίας: Διερεύνηση των τουριστικών προτιμήσεων των ελλήνων τουριστών σχετικά με την Περιφέρεια Ανατολική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο. Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο:

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο. Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Αλάιπζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ζην Νφκν Γσδεθαλήζσλ θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηε ηνπηθή νηθνλνκία.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ & ΠΡΟΦΟΡΑ ΠΟΙΟΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ & ΠΡΟΦΟΡΑ ΠΟΙΟΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ (ΜBA) ΜΑΝΑΣΕΜΔΝΣ ΣΟΤΡΗΜΟΤ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΙΓΜΑ MARKETING ΤΗΣ

ΤΟ ΜΙΓΜΑ MARKETING ΤΗΣ ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ : ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΔΜΠΟΡΙΑ & ΓΙΑΦΗΜΙΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΤΟ ΜΙΓΜΑ MARKETING ΤΗΣ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΔΙΗΓΗΣΔ: κ. Κοτδαϊβάδογλοσ Μωσσιάδες Γεμήτριος Ιορδάνες Σσιακπίνες Παναγιώτες

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΟΤ ΜΠΛΕ ΩΚΕΑΝΟΤ

Η ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΟΤ ΜΠΛΕ ΩΚΕΑΝΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ (MBA) Διπλωματική Εργασία Η ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΟΤ ΜΠΛΕ ΩΚΕΑΝΟΤ Αθανασίοσ Α. Μαρία Πειραιάς, 2009

Διαβάστε περισσότερα

Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο ρνιή Γηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο Σκήκα Δκπνξίαο θαη Γηαθήκηζεο.

Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο ρνιή Γηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο Σκήκα Δκπνξίαο θαη Γηαθήκηζεο. Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο ρνιή Γηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο Σκήκα Δκπνξίαο θαη Γηαθήκηζεο Πηπρηαθή εξγαζία ΕΡΕΤΝΑ ΠΕΔΙΟΤ ΜΕ ΘΕΜΑ : Η δηεξεύλεζε πιεπξώλ ηεο εζηθήο ζπλεηδεηνπνίεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Σηάδηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ Πξσηνβάζκηα ή Μεραληθή Δπεμεξγαζία Γεπηεξνβάζκηα ή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία Τξηηνβάζκηα ή Χεκηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΧΝ ΠΑΡΑΓΟΝΣΧΝ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΟΤ ΣΟΤΡΗΣΔ ΣΖΝ ΔΠΗΛΟΓΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΟΤ ΠΡΟΟΡΗΜΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΦΟΗΣΖΣΡΗΔ: ΓΑΗΣΑΝΗΓΖ ΕΑΥΑΡΟΤΛΑ (A.

ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΧΝ ΠΑΡΑΓΟΝΣΧΝ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΟΤ ΣΟΤΡΗΣΔ ΣΖΝ ΔΠΗΛΟΓΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΟΤ ΠΡΟΟΡΗΜΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΦΟΗΣΖΣΡΗΔ: ΓΑΗΣΑΝΗΓΖ ΕΑΥΑΡΟΤΛΑ (A. ΥΟΛΖ:ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ:ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΧΝ ΠΑΡΑΓΟΝΣΧΝ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΟΤ ΣΟΤΡΗΣΔ ΣΖΝ ΔΠΗΛΟΓΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΟΤ ΠΡΟΟΡΗΜΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΦΟΗΣΖΣΡΗΔ: ΓΑΗΣΑΝΗΓΖ ΕΑΥΑΡΟΤΛΑ (A.Μ 10057) ΚΟΛΟΣΟΤΡΟΤ ΓΔΠΟΗΝΑ (Α.Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 Η ηαμηλόκεζε ησλ ππεξεζηώλ ηελ επνρή ηεο "δηνηθεηηθήο ησλ ππεξεζηώλ"

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 Η ηαμηλόκεζε ησλ ππεξεζηώλ ηελ επνρή ηεο δηνηθεηηθήο ησλ ππεξεζηώλ Κεθάιαην 2 Η ηαμηλφκεζε ησλ ππεξεζηψλ ηελ επνρή ηεο "δηνηθεηηθήο ησλ ππεξεζηψλ" 31 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 Η ηαμηλόκεζε ησλ ππεξεζηώλ ηελ επνρή ηεο "δηνηθεηηθήο ησλ ππεξεζηώλ" Αγγεινο Παληνπβάθεο θνπόο θνπφο απηνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ ΓΖΜΟΗΔ ΥΔΔΗ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ

ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ ΓΖΜΟΗΔ ΥΔΔΗ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ ΓΖΜΟΗΔ ΥΔΔΗ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΟΤΓΑΣΡΗΔ:ΗΑΦΑΚΑ ΑΝΝΑ & ΜΠΑΓΛΑΝΔΑ ΠΔΛΑΓΗΑ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: θ. ΑΡΖΓΗΑΝΝΗΓΖ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ: 2014 ΚΑΒΑΛΑ 2014

Διαβάστε περισσότερα

«ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΗ ΔΣΙΑΗ : ΚΑΛΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ»

«ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΗ ΔΣΙΑΗ : ΚΑΛΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ» ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία «ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΗ ΔΣΙΑΗ : ΚΑΛΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ» Ρίδνο Γεκήηξεο ηνπ Κωλζηαληίλνπ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Γεψξγηνο

Διαβάστε περισσότερα

DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013

DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013 DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013 ΑΘΖΛΑ 2010 Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ DIGI RETAIL «Δνίζσςζη λιανεμποπίος για ηην ςλοποίηζη τηθιακών επενδύζευν» ΔΞΗΙΔΜΗΚΔΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ ΠΔΙ 3 ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΞΝΒΝΙΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΝΘΡΩΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ, ΠΑΡΑΚΗΝΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 1 Δηζόδεκα αλά εβδνκάδα Προσφορά εργασίας D θιίζε = w G E 1 iii Δηζόδεκα Αλάπαπζε Δξγαζία i ii 2 0 F T Γηαζέζηκνο ρξόλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ «Home Exchange: Μία θαηλνηόκα, ελαιιαθηηθή κνξθή ηνπξηζκνύ» Κνθθίλεο Μηραήι Γηπισκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ EVENT EΝΑ ΤΓΥΡΟΝΟ ΜΔΟ ΠΡΟΧΘΗΗ ΣΟΤ MARKETING

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ EVENT EΝΑ ΤΓΥΡΟΝΟ ΜΔΟ ΠΡΟΧΘΗΗ ΣΟΤ MARKETING ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ EVENT EΝΑ ΤΓΥΡΟΝΟ ΜΔΟ ΠΡΟΧΘΗΗ ΣΟΤ MARKETING ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΧΝ ΜΗΣΙΟΤ ΓΔΧΡΓΙΟ ΣΑΣΙΟΠΟΤΛΟ ΒΑΙΛΔΙΟ Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗEΥΟΜΔΝΧΝ 1. ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΖ. 6. 1.2. Μνληέια ζπλερηδόκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζηελ Δπξώπε.

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗEΥΟΜΔΝΧΝ 1. ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΖ. 6. 1.2. Μνληέια ζπλερηδόκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζηελ Δπξώπε. ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗEΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ ει.2 ΜΔΡΟ ΠΡΧΣΟ 1. ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΖ. 6 1.1. Ο ξόινο ηεο θαηάξηηζεο-γηα βίνπ κάζεζεο 6 1.2. Μνληέια ζπλερηδόκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

News Μ Ι Α Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Η Γ Ι Α Σ Α Μ Ε Λ Η Σ Ο Τ Ε Ι Ε Π

News Μ Ι Α Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Η Γ Ι Α Σ Α Μ Ε Λ Η Σ Ο Τ Ε Ι Ε Π 14,5 News Μ Ι Α Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Η Γ Ι Α Σ Α Μ Ε Λ Η Σ Ο Τ Ε Ι Ε Π ΑΠΡΙ ΛΙΟ - Μ ΑΙΟ 2 012 / ΣΕΤΦΟ 20 CYTA ΕΛΛΑ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ Α.Ε. Ζ Cyta, ν Δζληθφο Νξγαληζκφο Τειεπηθνηλσληψλ Θχπξνπ, κε 50εηή

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Εηζαγωγή. 2, φκσο πηζηεχνπκε φηη κηα ηέηνηα ελέξγεηα δελ ζα είλαη απφιπηα επηηπρήο,

1.1. Εηζαγωγή. 2, φκσο πηζηεχνπκε φηη κηα ηέηνηα ελέξγεηα δελ ζα είλαη απφιπηα επηηπρήο, 1 1.1. Εηζαγωγή Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο παξαηεξείηαη ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία καο κηα ππεξπξνζθνξά αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ φπσο θαη έλαο καδηθφο ηξφπνο δηαλνκήο ηνπο. Η δηακφξθσζε ζπλερψο λέσλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ,

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΖΜΑ ΣΔΣΑΡΣΟ Ζ ΑΣΑΘΔΗΑ ΣΟΤ ΠΑΓΚΟΜΗΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ

ΜΑΘΖΜΑ ΣΔΣΑΡΣΟ Ζ ΑΣΑΘΔΗΑ ΣΟΤ ΠΑΓΚΟΜΗΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΣΔΣΑΡΣΟ Ζ ΑΣΑΘΔΗΑ ΣΟΤ ΠΑΓΚΟΜΗΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΣΟ ΝΔΟ ΠΑΓΚΟΜΗΟ ΤΣΖΜΑ Ζ λέα επνρή ηεο νηθνλνκίαο ηεο αγνξάο, πνπ ζπλνδεχεηαη κε ην άλνηγκα ησλ δηεζλψλ αγνξψλ θαη ησλ ζπλφξσλ ησλ εζληθψλ νηθνλνκηψλ απνηειεί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Η εξ αποστάσεως εργασία ως ευέλικτη μορφή. απασχόλησης στην Κοινωνία της. Πληροφορίας»

ΘΕΜΑ: «Η εξ αποστάσεως εργασία ως ευέλικτη μορφή. απασχόλησης στην Κοινωνία της. Πληροφορίας» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΕ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΕΜΑ: «Η εξ αποστάσεως εργασία ως ευέλικτη μορφή απασχόλησης στην

Διαβάστε περισσότερα

Σηκή Αγαζνύ ζε. Εεηνύκελε Πνζόηεηα Αγαζνύ

Σηκή Αγαζνύ ζε. Εεηνύκελε Πνζόηεηα Αγαζνύ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΣΑ ΑΓΑΘΑ ΠΟΛΤΣΔΛΔΗΑ ΚΑΗ ΟΗ ΜΟΡΦΔ ΑΓΟΡΑ 1.1 ΔΗΑΓΧΓΖ Ο φξνο «πνιπηειήο» ( Luxury ), ηζηνξηθά, ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα πξνζδηνξίζεη εθείλα ηα αγαζά, ηα νπνία ραξαθηεξίδνληαλ απφ ηελ ζπαληφηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΟ ΔΣΟ : 2011-2012 ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Καηάζηρωζη Στεδίοσ Μάρκεηινγκ (Marketing Plan) ζε Επιτείρηζη Προώθηζης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» - «HOTEL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS»

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» - «HOTEL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS» Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ : ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» - «HOTEL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS» ΚΑΘΗΓΗΣΗ: κ.παυαλιγη ΠΑΠΔΙΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα