Δπ. ΑΝΣΩΝΗ ΑΡΙΣΕΙΔΟΤ M.D.,Ph.D. Υειποςπγόρ Οθθαλμίαηπορ Εξειδικεςθείρ ζηη Διαθλαζηική Υειποςπγική Διδάκηωπ Οθθαλμολογίαρ Δ.Π.Θ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δπ. ΑΝΣΩΝΗ ΑΡΙΣΕΙΔΟΤ M.D.,Ph.D. Υειποςπγόρ Οθθαλμίαηπορ Εξειδικεςθείρ ζηη Διαθλαζηική Υειποςπγική Διδάκηωπ Οθθαλμολογίαρ Δ.Π.Θ."

Transcript

1 Δπ. ΑΝΣΩΝΗ ΑΡΙΣΕΙΔΟΤ M.D.,Ph.D. Υειποςπγόρ Οθθαλμίαηπορ Εξειδικεςθείρ ζηη Διαθλαζηική Υειποςπγική Διδάκηωπ Οθθαλμολογίαρ Δ.Π.Θ. Σζηκηζθή 84, Θεζζαινλίθε, 54622, Διιάδα Αιεμ. Παπαδηακάληε 23, Λεκεζόο, 3085, Κύπξνο Σειέθωλo: (Διιάδαο), (Κύπξνπ) ΠΟΤΓΔ: Λύθεην Απ.Πέηξνπ & Παύινπ, Λεκεζόο, Κύπξνο, ηξαηηωηηθή Θεηεία. Απόθνηηνο ηεο ΔΑΠ Ηξαθιείνπ (ρνιή Δθέδξωλ Αμηωκαηηθώλ Πεδηθνύ), Ιαηξηθή ρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ιωαλλίλωλ Απόθηεζε ηνπ Πηπρίνπ ηεο Ιαηξηθήο (www.uoi.gr), Γηδάθηωξ Ιαηξηθήο Γ.Π.Θ.(www.duth.gr), ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ: Δηδηθεπόκελνο Οθζαικνινγίαο ζην Γ.Ν.Ν.εξξώλ. (www.hospser.gr), Δηδηθεπόκελνο Οθζαικνινγίαο ζην Γ.Ν.Παπαληθνιάνπ (www.gpapanikolaou.gr), Ιδηώηεο Υεηξνπξγόο Οθζαικίαηξνο 2010 ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ: ηε Γηαζιαζηηθή Υεηξνπξγηθή ζην ηκήκα ηνπ ΔΛ.Κ.Δ.Θ.Ο.Π. ηνπ Γ.Π.Θ. (http://elkethop.alex.duth.gr), ΔΣΑΙΡΔΙΔ: Μέινο ηεο Οθζαικνινγηθήο Δηαηξείαο Βνξείνπ Διιάδαο (ΟΔΒΔ) Μέινο ηεο Παλειιήληαο Οθζαικνινγηθήο Δηαηξείαο (ΠΟΔ) Μέινο ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο Δλδνθαθώλ θαη Γηαζιαζηηθήο Υεηξνπξγηθήο (Δ.Δ.Δ.Γ.Υ.) Member of the European Society of Cataract and Refractive Surgeons (ESCRS) Member of the American Academy of Ophthalmology (AAO) Member of the American Society of Cataract and Refractive Surgeons (ASCRS) Member of the International Society of Cataract and Refractive Surgeons (ISRS) 1

2 ΑΓΔΙΑ: Διιάδα Νν: 1411/March 2005 Κύπξνο Νν: 4795/Dec 2010 ΤΝΔΓΡΙΑ: 5 th North Greece Winter Ophthalmological Meeting, Florina Greece, Apr th Panhellenic Ophthalmological Congress Greece, June st Vascular Atheromatosis & Risk Factors Congress Greece, Dec th International Glaucoma Congress, Athens, Greece March st University Ophthalmology Congress, Alexandroupoli, Greece Nov th Panhellenic Ophthalmological Congress, Thessaloniki, Greece, June st Meeting of the Hellenic Society of Intraocular Implant and Refractive Surgery Athens, Greece, Feb th ESCRS Winter Refractive Surgery Meeting, Athens, Greece, Feb th Panhellenic Ophthalmological Congress, Athens, Greece, May nd University Ophthalmology Congress, Alexandroupolis, Greece Sep 2007 OEBE Day meeting in Thessaloniki, Dec nd International Congress of the Hellenic Society of Intraocular Implant and Refractive Surgery, Athens, Greece, Feb st Panhellenic Ophthalmological Congress, Thessaloniki, Greece, May rd International Congress of HSIOIRS, Athens, Greece, Feb 2009 Panhellenic Ophthalmic Society, Spring Symposium 2009, Grand Hotel Palace, April nd University Ophthalmology Congress, Alexandroupolis, Greece Sep 2009 Detachment course. Retinal and vitreous surgery, Athens, Greece, Jan th Panhellenic Vitreoretinal Congress, Athens, Greece, Jan

3 24 th International Congress of HSIOIRS, Athens, Greece, Feb st Panhellenic Ophthalmological Congress, Thessaloniki, Greece, May rd Panhellenic Ophthalmological Congress, Thessaloniki, Greece, May rd University Ophthalmology Congress, Alexandroupolis, Greece Sep th International Congress of HSIOIRS, Athens, Greece, Feb 2011 ΓΗΜΟΙΔΤΔΙ: Diagnostic approach of psychogenic abdominal pain in childhood. K.Tziampiris, F.Vrani, A.Aristeidou. Nea Pediatrica Chronica, July- September 2003, Volume 3- No 3, pp Somnambulism in childhood. K.Tziampiris, O.Vrani, E.Lappas, F.Vrani, A.Aristeidou, G.Guibas, I.Tsikoulas. Nea Pediatrica Chronica, Apr June 2004, Volume 4- No 2, pp Melanocytic nevi in neonates: description of two cases. K.Tziampiris, E.Lappas, A.Aristeidou, O.Vrani, F.Vrani, G.Guibas. Nea Pediatrica Chronica, January March 2004, Volume 4- No 1, pp63-68 Ophthalmic pathologies in neonates and infants. K.Tziampiris, A.Aristeidou, F.Vrani, O.Vrani, E.Lappas Greek Paediatric Surgery, Apr June 2005, Volume 4, pp Evaluation of the retinal nerve fiber layer thickness, after PRK and LASIK, using scanning laser polarimetry (GDX-VCC). A.Aristeidou, G.Labiris, N.Fountoulakis, E.Paschalis, S.Koukoula, T.Sideroudi, A.Katsanos, G.Toufexis, D.Papadopoulou, V.Kozobolis. Greek Annals of Ophthalmology, Oct-Dec 2008, Volume 18-No 4, pp Evaluation of the retinal nerve fiber layer measurements, after photorefractive keratectomy and laser in situ keratomileusis, using scanning laser polarimetry (GDX VCC). Aristeidou AP, Labiris G, Paschalis EI, Foudoulakis NC, Koukoula SC, Kozobolis VP. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol Jan 14 Corneal flap assessment with Rondo microkeratome in laser in situ keratomileusis. Paschalis EI, Aristeidou AP, Foudoulakis NC, Razis LA.Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol Jun 25. Comparison between Pascal dynamic contour tonometer and Goldmann applanation tonometer after different types of refractive surgery. 3

4 Aristeidou AP, Labiris G, Katsanos A, Fanariotis M, Foudoulakis NC, Kozobolis VP. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol Jun 25. Σξαύκαηα Κεξαηνεηδνύο Παλίδνπ Ι., Φαληέι Δ., Ρέπηζεο Α., Αξηζηείδνπ Α. 43 ν Παλειιήλην Οθζαικνινγηθό πλέδξην, Θεζζαινλίθε, Μάηνο 2010 ΠΡΟΦΟΡΙΚΔ ΑΝΑΚΟΙΝΩΔΙ: Diabetic Retinopathy. Aristeidou A., Sideroglou P. Eye Surgeon, Serres Hospital Presentation, Serres, Greece, Jun 2005 Corticosteroid induced cataract after chronic use of a corticosteroid skin ointment. Demirtzoglou A., Aristeidou A., Demirtzoglou T., Sideroglou P., Alexandrakis A., Karagiannides C.1 st University Ophthalmology Congress, Alexandroupoli, Greece Nov 2005 Red Eye: differential diagnosis. Demirtzoglou T., Aristeidou A., Manaios A., Frangou K., Charalampides P.Serres Hospital Presentation, Serres, Greece, Feb 2006 Periocular Skin Tumors. Demirtzoglou A., Aristeidou A., Vrani F., Manaios A., Sideroglou P., Alexandrakis A. 39 th Panhellenic Ophthalmological Congress, Thessaloniki, Greece, June 2006 Comparison of flap thickness reproducibility using the same type of microceratome (cariazzo pendular microkeratome-head 130) in two diferrent centers. Kozobolis V., Kymionis G., Aristeidou A., Fudulakis N., Astyrakakis N., Pallikaris G.11 th ESCRS Winter Refractive Surgery Meeting, Athens, Greece, Feb Association of apolipoprotein-e gene polymorphism with primary open glaucoma, pseudoexfolization syndrome and pseudoexfoliative glaucoma in a northern greek population. Fountoulakis N., Aristeidou A., Paschalis El., Koukoula S., Veletza V., Kozobolis V. 40 th Panhellenic Ophthalmological Congress, Athens, Greece, May 2007 Measurement of ET-1 in aqueous humour of exfoliation and glaucoma patients Koukoula S., Tentes N., Fountoulakis N., Aristeidou A., Kortsaris A., Kozobolis V. 40 th Panhellenic Ophthalmological Congress, Athens, Greece, May

5 Retinal nerve fiber layer thickness measurement after PRK and LASIK procedures, with SLP GDX-VCC. Aristeidou A., Fountoulakis N., Paschalis El., Koukoula S., Sideroudi T., Kozobolis V. 40 th Panhellenic Ophthalmological Congress, Athens, Greece, May 2007 A comparison between Pascal dynamic contour tonometer and Goldmann applanation tonometer in monitoring intraocular pressure after PRK and LASIK procedures. Aristeidou A., Paschalis El., Fountoulakis N., Koukoula S., Sideroudi T., Kozobolis V. 40 th Panhellenic Ophthalmological Congress, Athens, Greece, May 2007 A study of intraocular pressure (IOP) and Retinal nerve fiber layer thickness, after PRK and LASIK procedures, with Pascal dynamic contour tonometer, Goldmann applanation tonometer and SLP GDX-VCC. Aristeidou A., Fountoulakis N., Gkika M, Sideroudi T., Kozobolis V. OEBE Day meeting in Thessaloniki, Dec 2007 Topography-Guided PRK combined with Collagen Cross- Linking for refractive errors in eyes with Keratoconus. Kozobolis V., Aristeidou A., Fountoulakis N., Gkika M, Sideroudi T. OEBE Day meeting in Thessaloniki, Dec 2007 Corneal asphericity adjustment (Q adjustment) in myopic and Hyperopic patients undergoing refractive correction with excimer laser.v. Kozobolis, E. Paschalis, N. Fountoulakis, A. Aristeidou. 12 th ESCRS Winter Refractive Surgery Meeting, Barcelona, Spain, Feb 2008 Comparison of flap thickness reproducibility using the same type of microkeratome (Carriazo Pendular microkeratome-head 130) in two different centers. V. Kozobolis, A. Aristeidou, N. Fountoulakis, E. Paschalis, G. Kymionis, I. Pallikaris. 12 th ESCRS Winter Refractive Surgery Meeting, Barcelona, Spain, Feb 2008 Corneal asphericity adjustment (Q adjustment) in myopic and Hyperopic patients undergoing refractive correction with excimer laser. E. Paschalis, N. Fountoulakis, A. Aristeidou, V. Kozobolis. 22 nd International Congress of the Hellenic Society of Intraocular Implant and Refractive Surgery, Athens, Greece, Feb

6 Comparison of flap thickness reproducibility using the same type of microkeratome (Carriazo Pendular microkeratome-head 130) in two different centers. A. Aristeidou, N. Fountoulakis, E. Paschalis, Th. Sideroudi, St. Koukoula, M. Gkika Directors: I. Pallikaris, V. Kozobolis 22 nd International Congress of the Hellenic Society of Intraocular Implant and Refractive Surgery, Athens, Greece, Feb 2008 Αλαθεξόκελε ζόιωζε ηεο όξαζεο κεηά από δηαγλωζηηθή ζηεθαληνγξαθία. Α. Αξηζηείδνπ Δπίθαηξα Θέκαηα Οθζαικνινγίαο 2008,Ξελνδνρείν Meliton, Porto Carras, Υαιθηδηθή, Απγνύζηνπ 2008 UVA Collagen Cross-Linking treatment of corneal Ulcer combined with Bullous Keratopathy. V. Kozobolis, M. Gkika, H. Sideroudi, S. Koukoula, A. Aristeidou International Congress of Corneal Cross Linking, December 5-6th, 2008, Dresden, Germany New methods for treating Keratoconus: T-CAT combined with CXL in Keratoconic eyes. A. Aristeidou 23 rd International Congress of HSIOIRS, Athens, Greece, Feb 2009 Evaluation of flap thickness during LASIK using a Cariazzo Pendular Mikrokeratome Head 130. V. Kozobolis, A. Aristeidou, M. Gkika, S. Koukoula, B. Seitz, Z. Gatzioufas, U. Low. 23rd Congress of DGJJ 2009 (February, 27 & 28, Berlin) Evaluation of nerve fiber thickness after PRK and LASIK refractive surgery using scanning Laser Polarimeter (GDX VCC) V. Kozobolis, A. Aristeidou, M. Gkika, S. Koukoula, B. Seitz, Z. Gatzioufas, U. Low. 23rd Congress of DGJJ 2009 (February, 27 & 28, Berlin) Resident time. Glaucoma round table. N. Milopoulos, A. Aristeidou, A. Giontis, A. Dimopoulos, P.Founti, K.Fragou Panhellenic Ophthalmic Society, Spring Symposium 2009, Grand Hotel Palace, April

7 Η ζπκβνιή ηεο ηνλνκεηξηθήο θακπύιεο ζηελ δηαγλωζηηθή θαη ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε ηνπ γιαπθωκαηηθνύ αζζελή.. Σζηξώλε, Θ. Παλαθιεξίδνπ, Ι. Γεκηξηδόγινπ, Ιθ. Παλίδνπ,Ι. Φειέθεο, Αλη. Αξηζηείδνπ, Αλη. Υαγέθ, Αζ. Νηθνιαθόπνπινο. Ηκεξίδα ΟΔΒΔ, TΔΛΛΟΓΛΔΙΟ ΙΓΡΤΜΑ ΣΔΥΝΩΝ Α.Π.Θ., Μαϊνο 2009 Σξαύκαηα ηνπ νθζαικνύ ζηελ παηδηθή ειηθία. Ρέπηζεο Α., Παλίδνπ Ι., Φαληέι Δ., Φειέθεο Ι., Αξηζηείδνπ Α., Δθξαηκίδεο., Νηθνιαθόπνπινο Α. 42 ν Παλειιήλην Οθζαικνινγηθό πλέδξην, Κξήηε, Μαϊνο 2009 Δλδηαθέξνπζεο πεξηπηώζεηο αηκνξξαγίαο ωρξάο κεηά από ζωξαθνρεηξνπξγηθή επέκβαζε. Σζηξώλε, Α. Μαδέζεο, Κ. Μπίθνο, Δ. Φαληέι, Α. Αξηζηείδνπ, Ι. Βνγηαηδήο, Γ. Καξαληδόβα, Α. Παπαδνπνύινπ, Α. Νηθνιαθόπνπινο. 2ν Γηαπαλεπηζηεκηαθό Οθζαικνινγηθό πλέδξην, Αιεμαλδξνύπνιε, επ 2009 Δθαξκνγή ηεο ηνλνκεηξηθήο θακπύιεο ωο εξγαιείν θιηληθώλ απνθάζεωλ- ε εηήζηα εκπεηξία καο. Σζηξώλε, Θ. Παλαθιεξίδνπ, Ι. Γεκηξηδόγινπ, Ι. Παλίδνπ, Α. Αξηζηείδνπ, Ι. Βνγηαηδήο, Α. Υάηηα, Γ. Διεπζεξηάδνπ, Α. Νηθνιαθόπνπινο 2ν Γηαπαλεπηζηεκηαθό Οθζαικνινγηθό πλέδξην, Αιεμαλδξνύπνιε, επ 2009 Ρύζκηζε γιαπθώκαηνο κε βαιβίδα EGV ζε αζζελή κε κεηακόζρεπζε θεξαηνεηδνύο. Δ. Φαληέι, Ιθ. Παλίδνπ, Θ. Παλαθιεξίδνπ, Α.Αξηζηείδνπ, Κ. Υάηηα. Ηκεξίδα ΟΔΒΔ, Πιαλεηάξην Θεζζαινλίθεο, Οθη 2009 πλύπαξμε θαηαξξάθηε γιαπθώκαηνο: Πωο επηηπγράλνπκε ην θαιύηεξν ππνηνληθό θαη δηαζιαζηηθό απνηέιεζκα. πληνληζηήο: Β. Κνδνκπόιεο. Δηζεγεηέο: Γ. Λακπίξεο, Γ. Μηθξόπνπινο, Α. Αξηζηείδνπ, Ν. Φνπληνπιάθεο, Μ. Γθίθα, Γ. Παγώλεο. 24 th International Congress of HSIOIRS, Athens, Greece, Feb 2010 ύγρξνλεο απεηθνληζηηθέο κέζνδνη ηνπ πξνζζίνπ εκηκνξίνπ ηνπ νθζαικνύ. πληνληζηήο:β.κνδνκπόιεο Δηζεγεηέο: Γ. Λακπίξεο, Α. Γηαξκνπθάθεο, Α. Αξηζηείδνπ, Μ. Γθίθα.25 th International Congress of HSIOIRS, Athens, Greece, Feb

8 Κεξαηόθωλνο:T-CAT PRK θαη UV-CXL. Παξνπζίαζε πεξηζηαηηθώλ. Α. Π. Αξηζηείδνπ. 25 th International Congress of HSIOIRS, Athens, Greece, Feb 2011 ΑΝΑΡΣΗΜΔΝΔ ΑΝΑΚΟΙΝΩΔΙ: Idiopathic juxtafoveal telangiectasia type IA, IB and II Sakellaris D.,Karagiannides C., Alexandrakis A., Vardarinos A., Aristeidou A., Sideroglou P., Demirtzoglou T. 37 th Panhellenic Ophthalmological Congress Greece, June 2004 Bilateral cortex blindness. Aristeidou A., Demirtzoglou T., Sideroglou P., Alexandrakis A., Karagiannides C., Vardarinos A., Papadopoulou N. 38 th Panhellenic Ophthalmological Congress Greece, May 2005 Trauma of the left orbit due to a gun shooting. Vardarinos A., Demirtzoglou T., Sideroglou P., Alexandrakis A., Karagiannides C., Aristeidou A., Papadopoulou N. 38 th Panhellenic Ophthalmological Congress Greece, May 2005 Intraocular electronic tonometer: a feasible option for patientsundergoing cataract surgery. V. Kozobolis, E. Paschalis, S. Koukoula, N. Fundulakis, A. Aristeidou. 6 th International Glaucoma Symposium, Greece, March 2007 Association of apolipoprotein-e gene polymorphisms with primary open glaucoma pseudoexfoliation syndrome and pseudoexfoliative glaucoma in a northern Greek population. N. Fountoulakis, V. Veletza, R. Tsarida, Emmanouil, A. Aristeidou, S. Koukoula, E. Paschalis, V. Kozobolis. 6 th International Glaucoma Symposium Greece, March 2007 The benefit of IOP reduction for the management of corneal ectasia after refractive surgery. A case report. Fountoulakis N., Kymionis G., Paschalis El., Aristeidou A., Koukoula S., Kozobolis V. 40 th Panhellenic Ophthalmological Congress, Athens, Greece, May 2007 Change in corneal asphericity after PRK and LASIK procedures with F-CAT and Wavefront optimised photoablation algorithms.paschalis El., Aristeidou A., Fountoulakis N., Koukoula S., Sideroudi T., Kozobolis V.40 th Panhellenic Ophthalmological Congress, Athens, Greece, May

9 Visual acuity comparison for near and far in myopic and hyperopic patients with the use of F-CAT and Wavefront optimized (STD) photoablation algorithms after refractive surgery. Paschalis El., Aristeidou A., Fountoulakis N., Koukoula S., Sideroudi T., Kozobolis V. 40 th Panhellenic Ophthalmological Congress, Athens, Greece, May 2007 A comparison between pascal dynamic contour tonometer and goldmann applanation tonometer in monitoring intraocular pressure after PRK and LASIK procedures. Antonis Aristeidou, Eleftherios Paschalis, Nikitas Fountoulakis, Stavrenia Koukoula, Theoharia Sideroudi, Vasileios Kozompolis SOE/AAO 2007, Vienna, Austria, June 2007 Retinal nerve fiber layer thickness measurement after PRK and LASIK procedures with SLP GDX-VCC Aristeidou, N. Fountoulakis, E. Paschalis, V. Kozobolis. XXV Congress of the ESCRS, Stockholm, Sweden, Sep 2007 Photorefractive Keratectomy (PRK) in a patient with an old Descement s membrane rupture. Aristeidou A., Gkika M., Koukoula S., Kalogianni E.Sideroudi T., Kozobolis V. 41 st Panhellenic Ophthalmological Congress, Thessaloniki, Greece, May 2008 Topography-guided PRK combined with collagen crosslinking treatment of refractive errors in eyes with keratoconus. Gkika M., Aristeidou A., Kalogianni E., Koukoula S., Sideroudi T., Kozobolis V.41 st Panhellenic Ophthalmological Congress, Thessaloniki, Greece, May 2008 UVA collagen cross-linking treatment of corneal ulcer. Gkika M., Koukoula S., Aristeidou A., Alvanos E., Sideroudi T., Dardabounis D., Perente I., Kalogianni E., Kozobolis V. 41 st Panhellenic Ophthalmological Congress, Thessaloniki, Greece, May

10 Η αμία ηεο κέηξεζεο ηεο 24ωξεο ελδνθζάικηαο πίεζεο ζηελ θιηληθή πξάμε. Σζηξώλε., Παλαθιεξίδνπ Θ., Γεκηξηδόγινπ Ι., Παλίδνπ Ι.,Φειέθεο Ι., Αξηζηείδνπ Α., Υαγέθ Α., Νηθνιαθόπνπινο Α. 42 ν Παλειιήλην Οθζαικνινγηθό πλέδξην, Κξήηε, Μαϊνο 2009 Comparison between pascal dynamic contour tonometer and Goldmann applanation tonometer after different types of refractive surgery V. Kozobolis, A. Aristeidou, H. Sideroudi, G. Pagonis, A. Nikolopoulou,G. Labiris. 1st EuCornea Congress venice, june 2010 VIDEO: Cataract in a patient with Sarcoidosis. E. Fantel, I. Panidou, A. Reptsis, S. Tsironi, A. Aristeidou, G. Karatzova, A. Nikolakopoulos Panhellenic Ophthalmic Society, Spring Symposium 2009, Grand Hotel Palace, April

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΚΥΜΙΩΝΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΚΥΜΙΩΝΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΚΥΜΙΩΝΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.3 ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ...3 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ..3 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ...3 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ...4

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΚΥΜΙΩΝΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΚΥΜΙΩΝΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΚΥΜΙΩΝΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.3 ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ...3 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ..3 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ...3 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ...4

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΚΥΜΙΩΝΗΣ. Λέκτορας Οφθαλμολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Κρήτης

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΚΥΜΙΩΝΗΣ. Λέκτορας Οφθαλμολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Κρήτης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΚΥΜΙΩΝΗΣ Λέκτορας Οφθαλμολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Κρήτης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΚΥΜΙΩΝΗΣ Λέκτορας Οφθαλμολογίας

Διαβάστε περισσότερα

E U R O P E A N C U R R I C U L U M V I T A E F O R M A T

E U R O P E A N C U R R I C U L U M V I T A E F O R M A T E UROPEAN CURRICULUM VITAE FORMAT ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Όνοµα Διεύθυνση ΠΑΛΛΗΚΑΡΗΣ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ ΚΑΛΕΣΣΑ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ, 71500 ΕΛΛΑΔΑ Tηλέφωνο +306981461546 Fax +302810372110 E-mail apallik@ivo.gr Εθνικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΚΥΜΙΩΝΗΣ. Λέκτορας Οφθαλμολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Κρήτης

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΚΥΜΙΩΝΗΣ. Λέκτορας Οφθαλμολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Κρήτης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΚΥΜΙΩΝΗΣ Λέκτορας Οφθαλμολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Κρήτης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΚΥΜΙΩΝΗΣ Λέκτορας Οφθαλμολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ 1 ΝΗΚΟΛΑΟ ΓΔΧΡΓΗΑΓΖ-ΣΔΦΑΝΗΓΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΤ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 20 11 2 Τ ΝΟΠΣΗΚΟ ΒΗΟΓΡ ΑΦ ΗΚΟ HMEI ΧMA ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

I. ΣTOIXEIA TAYTOTHTAΣ. 713 05 Hράκλειο. Kρήτη. Tηλ.: 2810 262836 II. ΣΠOYΔΕΣ, EΠAΓΓEΛMATIKH- EΠIΣTHMONIKH ΔPAΣTHPIOTHTA.

I. ΣTOIXEIA TAYTOTHTAΣ. 713 05 Hράκλειο. Kρήτη. Tηλ.: 2810 262836 II. ΣΠOYΔΕΣ, EΠAΓΓEΛMATIKH- EΠIΣTHMONIKH ΔPAΣTHPIOTHTA. I. ΣTOIXEIA TAYTOTHTAΣ ONOMA: Mιλτιάδης Kωστ. Tσιλιμπάρης HM.ΓEN.: 21/ 5/ 1962 ΔIEYΘYNΣH KATOIKIAΣ: Mαγνησίας 7 713 05 Hράκλειο Kρήτη Tηλ.: 2810 262836 II. ΣΠOYΔΕΣ, EΠAΓΓEΛMATIKH- EΠIΣTHMONIKH ΔPAΣTHPIOTHTA

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Θ. ΔΕΤΟΡΑΚΗ. Χειρουργού Οφθαλμιάτρου. Επιμελητή Οφθαλμολογικής Κλινικής. Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Θ. ΔΕΤΟΡΑΚΗ. Χειρουργού Οφθαλμιάτρου. Επιμελητή Οφθαλμολογικής Κλινικής. Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Θ. ΔΕΤΟΡΑΚΗ Χειρουργού Οφθαλμιάτρου Επιμελητή Οφθαλμολογικής Κλινικής Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου Οκτώβριος 2011 2 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: Δετοράκης Ευστάθιος

Διαβάστε περισσότερα

EΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ EΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

EΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ EΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ EΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ EΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 1. 2. 3. 4. Παλλήκαρης ΙΓ. Υαλοειδεκτομή. Ενδείξεις χειρουργική τεχνική, αποτελέσματα. 2ο Παγκρήτιο Ιατρικό Συνέδριο 29-31 Οκτωβρίου 1982. Παλλήκαρης

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρης Πλαΐνης. Bιογραφικό: Αύγουστος 2012

Σωτήρης Πλαΐνης. Bιογραφικό: Αύγουστος 2012 Σωτήρης Πλαΐνης Bιογραφικό: Αύγουστος 2012 Hµ. Γέννησης: 05/08/1970 Ινστιτούτο Οπτικής κ Όρασης Tόπος Γέννησης: Bόλος BEMMO Eθνικότητα: Eλληνική Σχολή Επιστηµών Υγείας Oικ. Kατάσταση: Έγγαµος, δύο κόρες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΓ.ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣΚΑΘΗΓΗΤΗΣΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΑΘΗΝΩΝ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓιαΕκλογή στηβαθμίδατουκαθηγητή

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΓ.ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣΚΑΘΗΓΗΤΗΣΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΑΘΗΝΩΝ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓιαΕκλογή στηβαθμίδατουκαθηγητή ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΓ.ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣΚΑΘΗΓΗΤΗΣΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΑΘΗΝΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓιαΕκλογή στηβαθμίδατουκαθηγητή Ημερομηνίαυποβολής: 18 Μαϊου2012 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.ΠΡΟΣΩΠΙΚΑΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΑΙΑ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΙΟΓΡΟΜΙΑ

ΑΝΑΣΑΙΑ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΙΟΓΡΟΜΙΑ ΑΝΑΣΑΙΑ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΙΟΓΡΟΜΙΑ 1.1 Πξνζσπηθά ζηνηρεία Ολνκαηεπώλπκν: Αναζηαζία Σ. Οικονόμος Ζκεξνκελία γέλλεζεο: 19 Απγνύζηνπ 1971 Σόπνο θαηαγσγήο: Αιεμαλδξνύπνιε

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρης Πλαΐνης. Bιογραφικό: Οκτώβριος 2009

Σωτήρης Πλαΐνης. Bιογραφικό: Οκτώβριος 2009 Σωτήρης Πλαΐνης Bιογραφικό: Οκτώβριος 2009 Hµ. Γέννησης: 05/08/1970 Ινστιτούτο Οπτικής κ Όρασης Tόπος Γέννησης: Bόλος BEMMO Eθνικότητα: Eλληνική Σχολή Επιστηµών Υγείας Oικ. Kατάσταση: Έγγαµος, µία κόρη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΓΑΛΛΑ Φ. ΜΟΤΛΔΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΖΜΔΙΩΜΑ ΔΠΙΣΖΜΟΝΙΚΖ-ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΖ ΓΡΑΣΖΡΙΟΣΖΣΑ ΔΝΓΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟ ΓΙΓΑΚΣΩΡ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟΤ ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ

ΕΑΓΑΛΛΑ Φ. ΜΟΤΛΔΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΖΜΔΙΩΜΑ ΔΠΙΣΖΜΟΝΙΚΖ-ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΖ ΓΡΑΣΖΡΙΟΣΖΣΑ ΔΝΓΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟ ΓΙΓΑΚΣΩΡ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟΤ ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ ΕΑΓΑΛΛΑ Φ. ΜΟΤΛΔΥ ΔΝΓΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟ ΓΙΓΑΚΣΩΡ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟΤ ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΖΜΔΙΩΜΑ ΔΠΙΣΖΜΟΝΙΚΖ-ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΖ ΓΡΑΣΖΡΙΟΣΖΣΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ, 2015 2 ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΖΜΔΙΩΜΑ Γελλήζεθα ζηε Βεζιεέµ

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα. Ολοκλήρωσε την ειδικότητα της οφθαλμολογίας στα παρακάτω Νοσοκομεία της Μεγάλης Βρετανίας.

Βιογραφικό σημείωμα. Ολοκλήρωσε την ειδικότητα της οφθαλμολογίας στα παρακάτω Νοσοκομεία της Μεγάλης Βρετανίας. Βιογραφικό σημείωμα Γεννήθηκε το 1976 και μεγάλωσε στην Καβάλα. Είναι παντρεμένη με τον ιατρό Νίκο Στογιαννίδη και έχουν ένα παιδί. Αποφοίτησε το 2001 από την Ιατρική Σχολή (MD) του πανεπιστημίου Masaryk,

Διαβάστε περισσότερα

BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA Xαράλαµπου Σ. Σιγανού

BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA Xαράλαµπου Σ. Σιγανού Βιογραφικό Σηµείωµα Χαράλαµπου Σ. Σιγανού, Οκτώβριος 2011 1 BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA Xαράλαµπου Σ. Σιγανού Oφθαλµιάτρου Επίκουρου Καθηγητού Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Κρήτης Σπουδές Tίτλοι Eπιστηµονικές

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Ντούπης MD, PhD

Ιωάννης Ντούπης MD, PhD Ιωάννης Ντούπης MD, PhD Βιογραφικό Σημείωμα Γενικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο : Ιωάννης Ντούπης Διεύθυνση Εργασίας: Ιατρικό Παλαιού Φαλήρου, Αρεως 36 Π Φάληρο, Ιατρείο : Θεσσαλονίκης 3, 18453 Νίκαια Ναυτικό

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα: Ιωάννης Γ. Παλλήκαρης HΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. 31 Δεκεμβρίου 2014

Βιογραφικό Σημείωμα: Ιωάννης Γ. Παλλήκαρης HΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. 31 Δεκεμβρίου 2014 Βιογραφικό Σημείωμα: Ιωάννης Γ. Παλλήκαρης HΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Προσωπικά Στοιχεία 2. Περιληπτικα στοιχεία σπουδών και Επαγγελματικής Δραστηριοτήτας 3. Διδακτική Εμπειρία 4.

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρης Πλαΐνης. Bιογραφικό: Μάιος 2008

Σωτήρης Πλαΐνης. Bιογραφικό: Μάιος 2008 Σωτήρης Πλαΐνης Bιογραφικό: Μάιος 2008 Διεύθυνση Eπικοινωνίας Hμ. Γέννησης: 05/08/1970 Ινστιτούτο Οπτικής κ Όρασης Tόπος Γέννησης: Bόλος BEMMO Eθνικότητα: Eλληνική Σχολή Επιστημών Υγείας Oικ. Kατάσταση:

Διαβάστε περισσότερα

HΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

HΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 HΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Προσωπικά Στοιχεία 2. Περιληπτικα στοιχεία σπουδών και Επαγγελματικής Δραστηριοτήτας 3. Διδακτική Εμπειρία 4. Διοργανωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων 5. Συγγραφική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΗ Ε. ΤΣΙΡΩΝΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΗ Ε. ΤΣΙΡΩΝΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΗ Ε. ΤΣΙΡΩΝΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΝΕΥΡΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

PUBLICATIONS KONSTANTINOS STEFANIDIS

PUBLICATIONS KONSTANTINOS STEFANIDIS CV KONSTANTINOS STEFANIDIS, MD, PhD Assistant professor in Obstetrics and Gynaecology A University Gynaecology Clinic Athens Medical School, Alexandra Hospital, Vassilissis Sophias Street, Athens, Greece

Διαβάστε περισσότερα

Απώιεηα όξαζεο κεηά από αθαίξεζε ειαίνπ ζηιηθόλεο. Ματίνα Καμπανάροσ Νοσοκομείο Ερσθρός Στασρός, Αθήνα

Απώιεηα όξαζεο κεηά από αθαίξεζε ειαίνπ ζηιηθόλεο. Ματίνα Καμπανάροσ Νοσοκομείο Ερσθρός Στασρός, Αθήνα Απώιεηα όξαζεο κεηά από αθαίξεζε ειαίνπ ζηιηθόλεο Ματίνα Καμπανάροσ Νοσοκομείο Ερσθρός Στασρός, Αθήνα Παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ 24 εηώλ άvδξαο Γηαηηηξαίλνλ νθζαικηθό ηξαύκα (κε ζύξκα) VA=LP, IOP

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΝΑΒΗ. Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Αθηηλνδηαγλσζηηθήο Σκήκα Ιαηξηθήο, Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο. Βηνγξαθηθό εκείσκα

ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΝΑΒΗ. Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Αθηηλνδηαγλσζηηθήο Σκήκα Ιαηξηθήο, Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο. Βηνγξαθηθό εκείσκα ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΝΑΒΗ Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Αθηηλνδηαγλσζηηθήο Σκήκα Ιαηξηθήο, Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο Βηνγξαθηθό εκείσκα & Τπόκλεκα Δξεπλεηηθνύ Έξγνπ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ ΜΑΪΟ 2011 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΒΑΙΚΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΜΗΥΑΖΛ ΜΑΝΣΑΣΕΖ ΗΑΣΡΟΤ ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΟΤ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΜΗΥΑΖΛ ΜΑΝΣΑΣΕΖ ΗΑΣΡΟΤ ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΟΤ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΜΗΥΑΖΛ ΜΑΝΣΑΣΕΖ ΗΑΣΡΟΤ ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ Μάιος 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 I. BIOΓPAΦIKO HMEIΩMA ΠOYΔE TAΔIOΔPOMIA... 3 1.1. BΑΙΚΕ ΠΟΤΔΕ... 3 1.2. ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΕ ΠΟΤΔΕ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΝΞΡΗΘΝ ΒΗΝΓΟΑΦΗΘΝ ΠΖΚΔΗΩΚΑ ΗΑΡΟΝ: ΘΟΠΡΑΙΙΔΛΗΑ ΑΙΔΜΑΛΓΟΑΘΖ Παξαζθεπή 30 Γεθεκβξίνπ 2011

ΠΛΝΞΡΗΘΝ ΒΗΝΓΟΑΦΗΘΝ ΠΖΚΔΗΩΚΑ ΗΑΡΟΝ: ΘΟΠΡΑΙΙΔΛΗΑ ΑΙΔΜΑΛΓΟΑΘΖ Παξαζθεπή 30 Γεθεκβξίνπ 2011 ΠΛΝΞΡΗΘΝ ΒΗΝΓΟΑΦΗΘΝ ΠΖΚΔΗΩΚΑ ΗΑΡΟΝ: ΘΟΠΡΑΙΙΔΛΗΑ ΑΙΔΜΑΛΓΟΑΘΖ Παξαζθεπή 30 Γεθεκβξίνπ 2011 ΝΛΝΚΑ: Κξπζηαιιέληα Αιεμαλδξάθε ΓΗΔΘΛΠΖ: Πεξηθιένπο 11, Μαξνύζη ΡΖΙΔΦΩΛΝ: 2108024440 (θηλ.) 6977616161 E-mail: alexandrakik@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΝΗ ΘΔΟΓΟΟΠΟΤΛΟΤ - ΔΤΘΤΜΙΟΤ AΝΑΠΛΗΡΧΣΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΣΜΗΜΑΣΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ

ΔΛΔΝΗ ΘΔΟΓΟΟΠΟΤΛΟΤ - ΔΤΘΤΜΙΟΤ AΝΑΠΛΗΡΧΣΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΣΜΗΜΑΣΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ ΔΛΔΝΗ ΘΔΟΓΟΟΠΟΤΛΟΤ - ΔΤΘΤΜΙΟΤ AΝΑΠΛΗΡΧΣΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΣΜΗΜΑΣΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Χ Μ Α ΑΘΗΝΑ 2013 1 ΠEPIEXOMENA

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΩΡΓΟ ΣΡΑΝΣΕΑΛΖ. ΑΝΑΛΤΖ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ Σα ζηνηρεηα αθνξνπλ ΜΔΥΡΗ 2011 ΚΡΗΖ ΓΗΑ ΔΞΔΛΗΞΖ Δ ΘΔΖ ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ

ΓΗΩΡΓΟ ΣΡΑΝΣΕΑΛΖ. ΑΝΑΛΤΖ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ Σα ζηνηρεηα αθνξνπλ ΜΔΥΡΗ 2011 ΚΡΗΖ ΓΗΑ ΔΞΔΛΗΞΖ Δ ΘΔΖ ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΓΗΩΡΓΟ ΣΡΑΝΣΕΑΛΖ ΑΝΑΛΤΖ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ Σα ζηνηρεηα αθνξνπλ ΜΔΥΡΗ 2011 ΚΡΗΖ ΓΗΑ ΔΞΔΛΗΞΖ Δ ΘΔΖ ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ Η. Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ο θ. Γ. ηξάληδαιεο γελλήζεθε ην 1957 θαη πεξάησζε ηηο γπκλαζηαθέο

Διαβάστε περισσότερα

Διονύζιος Χρ. Ταθιάδης

Διονύζιος Χρ. Ταθιάδης Διονύζιος Χρ. Ταθιάδης Βιογραθικό Σημείωμα Σποσδές Studies Σποσδές Studies Πανεπιζηημιακή Εκπαίδεσζη (Higher Education) 2003 Απόθνηηνο ηνπ Αλώηαηνπ Σερλνινγηθνύ Ιδξύκαηνο Πάηξαο, ζην ηκήκα Λνγνζεξαπείαο,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ ηηρ Αναπλ. Καθηγήηπιαρ Δλένηρ Θεοδοζοπούλος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ ηηρ Αναπλ. Καθηγήηπιαρ Δλένηρ Θεοδοζοπούλος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ ηηρ Αναπλ. Καθηγήηπιαρ Δλένηρ Θεοδοζοπούλος ΠΟΤΓΔ: ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ A1.Βαζικοί ηίηλοι 1976 Λύθεην Αγίνπ Γεσξγίνπ Λακίαο 1979 Πηπρίν αλσηέξαο ρνιήο Ννζειεπηώλ ε «ΟΛΤΜΠΗΑ»

Διαβάστε περισσότερα