Αρ. Κνπηειίδαο- Πξόεδξνο ηεο ΝΔ ηνπ ΣΔΔ Ν. Σξηθάισλ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αρ. Κνπηειίδαο- Πξόεδξνο ηεο ΝΔ ηνπ ΣΔΔ Ν. Σξηθάισλ"

Transcript

1 1

2 Αρ. Κνπηειίδαο- Πξόεδξνο ηεο ΝΔ ηνπ ΣΔΔ Ν. Σξηθάισλ Σν ΣΔΔ Σκήκα Κεληξηθήο θαη Γπηηθήο Θεζζαιίαο ζε ζπλεξγαζία κε ηε Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε Σξηθάισλ θαη ηελ Σνπηθή Έλσζε Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ ηνπ Ννκνχ δηνξγαλψλεη ζήκεξα εδψ ζηελ Καιακπάθα εκεξίδα γηα ηνλ απηνθηλεηφδξνκν Κεληξηθήο Διιάδαο, γλσζηφ σο Δ65. Τινπνηεί κηα πξφηαζε ηεο ΝΔ Σξηθάισλ ηνπ ΣΔΔ ε νπνία έγηλε πξηλ έλα ρξφλν, αιιά κφιηο ζήκεξα ηειεζθφξεζε κεηά απφ ζπλερείο αλαβνιέο πνπ νθείινληαη ζηελ επηθείκελε άθημε ηνπ Τπνπξγνχ ΠΔΥΧΓΔ ζην Ννκφ καο. Μηα έιεπζε πνπ δελ ππήξμε πνηέ θαη δελ θαηέζηε εθηθηή θαη ζήκεξα θαζφηη βέβαηα πξνζθιήζεθε θαη απηφο. Διπίδνπκε ε απνπζία ηνπ ζήκεξα λα κελ ζεκαίλεη αλαβνιή ή καηαίσζε ηνπ έξγνπ. Οθείισ λα ππνγξακκίζσ φηη ζήκεξα ην ΣΔΔ δελ πξσηνηππεί. Δπαλαιακβάλεη ηνλ θαιφ ηνπ εαπηφ, επηβεβαηψλεη ην ζεζκηθφ ηνπ ξφιν. Πξηλ απφ 13 ρξφληα, εδψ ζηνλ ίδην ρψξν είκαζηε εκείο πνπ ζπιιάβακε ηελ ηδέα θαη μεθηλήζακε ηηο πξνζπάζεηεο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ νδηθνχ άμνλα Δ65. Ρίμακε ηφηε ηελ ζπνξά. πλερίδνπκε ζήκεξα ηηο παξεκβάζεηο καο, ζα ηηο ζπλερίζνπκε σο ηε ζπγθνκηδή. Δπηκέλνπκε δηεθδηθεηηθά γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ φρη απφ εκκνλή ή δνγκαηηζκφ, αιιά απφ γλψζε πνπ απνξξέεη φρη κφλν απφ ηερλνθξαηηζκφ αιιά απφ ηελ επίγλσζε ησλ αδήξηησλ αλαγθψλ ησλ Σξηθάισλ θαη ηεο Γπηηθήο Θεζζαιίαο. Ο απηνθηλεηφδξνκνο Δ65 φκσο δελ είλαη έλα ηνπηθφ έξγν. Έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηε ρψξα καο, έρεη δηεπξσπατθφ ραξαθηήξα. Γηα ην Ννκφ καο φκσο είλαη ν ζεκέιηνο ιίζνο γηα ηελ αλάπηπμή ηνπ, ην αγθσλάξη πνπ νθείινπκε λα ζέζνπκε. Βέβαηα ε πινπνίεζε ηνπ Δ65 δελ θζάλεη απφ κφλε ηεο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ Ννκνχ. Δίλαη φκσο έλα θαιφ βήκα, έλα πξψην ζεκαληηθφ βήκα θαη φινη καδί - πνιηηηθή εγεζία, επηζηεκνληθνί θαη άιινη θνξείο, πνιίηεο - λα θάλνπκε ηα επφκελα βήκαηα. Γηαζέηνληαο ηηο ππνδνκέο, ζην επφκελν ζηάδην πξέπεη λα αμηνπνηήζνπκε ηα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηά καο πνπ εζηηάδνληαη ζηελ θεληνβαξηθή γεσγξαθηθή ζέζε ησλ Σξηθάισλ, ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα, ηελ αλάπηπμε ηνπ νξεηλνχ φγθνπ καο. Γλσξίδνπκε φηη ηα κεγάια έξγα έρνπλ θαη κεγάια πξνβιήκαηα. Γλσξίδνπκε ηα πθηζηάκελα δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ηνλ Δ65. ινη μέξνπκε φηη δελ ζα έπξεπε λα καο απαζρνιήζεη ζήκεξα. Θα ζέιακε λα είκαζηαλ ζε ζέζε λα αγσληνχκε, λα πξνβιεκαηηδφκαζηε γηα ηελ ελ γέλεη αμηνπνίεζε ηνπ Δ65 ζηελ αλαπηπμηαθή πνξεία ηεο πεξηνρήο καο θαη ηεο ρψξαο. Γελ ζα αλαθεξζψ ζην θαηά πφζν ήηαλ εθηθηφ λα πινπνηεζεί απηή ε ξεαιηζηηθή επηζπκία καο. Οχηε ζα παξειζνληνινγήζσ, ή ζα θαηαλείκσ επζχλεο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ζηέξεζε. Μνλφδξνκνο είλαη λα θνηηάμνπκε κπξνζηά ζην παξφλ θαη ζην κέιινλ, θαη απφ ην παξειζφλ νθείινπκε κφλν λα βγάινπκε ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ απνθπγή λέσλ, παξφκνησλ ιαζψλ. ην ΣΔΔ δελ ηαηξηάδνπλ νη γθξίληεο, νη κεκςηκνηξίεο, πνιχ πεξηζζφηεξν ε εηηνπάζεηα ή πνιηηηθνινγία. Δίκαζηε εδψ πάιη ζήκεξα γηαηί πηζηεχνπκε φηη ηφηε θάλακε έλα κηθξφ βήκα γηα λα νινθιεξψζνπκε κηα κεγάιε πνξεία. Δίκαζηε εδψ γηαηί ζεσξνχκε φηη κπνξνχκε λα ζπκβάιινπκε θαζνξηζηηθά κε ηηο γλψζεηο θαη ηηο δξάζεηο καο ζηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. Δίκαζηε εδψ απνθαζηζκέλνη λα αζθήζνπκε ηηο θαηάιιειεο πηέζεηο θαη επηξξνέο - αλ ρξεηαζζεί λα πξνβνχκε αθφκα θαη ζε θαηαγγειίεο, λα ζπγθξνπζηνχκε. Δίκαζηε εδψ γηαηί αγσληνχκε γηα ην κέιινλ απηνχ ηνπ ηφπνπ. 2

3 Δπεηδή ζεσξνχκε φηη νη ρακέλεο επθαηξίεο δελ είλαη αλεμάληιεηεο, νη κειινληηθέο επθαηξίεο πξέπεη λα αμηνπνηεζνχλ. Με ηε ζεκεξηλή εκεξίδα ζηνρεχνπκε θπξίσο λα δηαηεξήζνπκε ζηελ πξψηε γξακκή ηεο επηθαηξφηεηαο ηελ πινπνίεζε ηνπ Δ65. ηνρεχνπκε λα πάκε ην έξγν ιίγν καθξχηεξα, θνληχηεξα ζηελ επφδσζή ηνπ. ηνρεχνπκε λα δηαηξαλψζνπκε ηε ζέζε ηνπ ΣΔΔ θαη ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ φηη ην έξγν δελ ην δηαπξαγκαηεπφκαζηε, δελ δερφκαζηε ηελ φπνηα θαιφβνπιε ή θαθφβνπιε ακθηζβήηεζε ηνπ. Δίκαη βέβαηνο γηα ηελ επηηπρία ηεο ζεκεξηλήο καο εθδήισζεο. Σελ εγγπάηαη ε παξνπζία ζαο, ν πξνβιεκαηηζκφο ζαο, ε παξνπζία ησλ Μέζσλ Δλεκέξσζεο πνπ ηφζν θηιφμελα απνδεηθλχνληαη ζε ηέηνηεο πξσηνβνπιίεο καο. αο επραξηζηψ φινπο θαη ζα δψζσ ην ιφγν ζηνλ πξφεδξν ηνπ Σκήκαηνο Κεληξηθήο θαη Γπηηθήο Θεζζαιίαο θ. Νηίλν Γηακάλην. Νηίλνο Γηακάληνο Πρόεδροο TEE - Τμήμα Κενηρ. & Δση. Θεζζαλίας H επξχηεξε πεξηνρή ηεο πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο, απνηειεί κηα δπλακηθή σο πξνο ηα θεθηεκέλα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηά ηεο πεξηθέξεηα, φκσο παξνπζηάδεη κηα ζεκαληηθή πζηέξεζε θαηά ηελ ηξέρνπζα θαη εθπλένπζα ηξίηε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν, νπφηε θαη έρεη ράζεη ήδε δπν ζέζεηο κεηαμχ ησλ Πεξηθεξεηψλ ηεο Διιάδαο θαη απνηειεί ζεκαληηθφ αιιά θαη δπζάξεζην ζηνηρείν ηεο πξφζθαηα δεκνζηεπκέλεο δηαγλσζηηθήο έθζεζεο, ε δηαπίζησζε φηη κεηά απφ ηξία Κνηλνηηθά Πιαίζηα ηήξημεο, πζηεξεί ζε βαζηθέο ππνδνκέο. Δίλαη γεγνλφο φηη ε εζσηεξηθή νηθνλνκηθή ηζνξξνπία θαη ε θνηλσληθή ζπλνρή ηεο Θεζζαιίαο, αιιά θπξίσο ζπλδπαδφκελε κε ηελ επίηεπμε κηαο δπλακηθήο εμσζηξέθεηάο ηεο, εμαξηάηαη ζε ζεκαληηθφ έσο απφιπην βαζκφ απφ ηελ χπαξμε ππνδνκψλ, κεηαθνξψλ θαη επηθνηλσληψλ. Ζ εθπιήξσζε απηψλ ησλ πξνυπνζέζεσλ, κπνξεί λα πξαγκαηνπνηήζεη ην ζηφρν πνπ βάιακε ζην ζρεδηαζκφ ηνπ Γ ΚΠ γηα ηε Θεζζαιία, λα απνηειέζεη δειαδή, ηνλ πξψην Πεξηθεξεηαθφ πφιν αλάπηπμεο. Ζ νδηθή δηθηχσζε απνηειεί κηα ζεκαληηθή παξέκβαζε, πνπ ζα δψζεη ψζεζε θαη πξνζηηζέκελε αμία ζε πιείζηεο επφκελεο δξάζεηο θαη ελέξγεηεο ζε άιινπο ηνκείο, φπσο ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα, ηνλ επηρεηξεκαηηθφ θαη εκπνξηθφ ηνκέα, ζηνλ πνιηηηζκφ θαη ηνλ ηνπξηζκφ, κε επεξγεηηθά απνηειέζκαηα ζηελ απαζρφιεζε θαη ηελ νηθνλνκία ηεο πεξηνρήο. ηα πιαίζηα απηά ινηπφλ, απνηειεί πξνηεξαηφηεηα γηα ηελ Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο θαη γηα καο, ε πινπνίεζε ηνπ Γηαπεξηθεξεηαθνχ Οδηθνχ Άμνλα, ηκήκα ηνπ Γηεπξσπατθνχ Γηθηχνπ Δ65, ηνπ απηνθηλεηφδξνκνπ Κεληξηθήο Διιάδαο, ελφο άμνλα, ν νπνίνο ζα απνηειέζεη ηελ θάζεηε δηαζχλδεζε ησλ δπν άιισλ κεγάισλ επξσπατθψλ δηθηχσλ ηεο ρψξαο καο, ηεο ΠΑΘΔ θαη ηεο Δγλαηίαο νδνχ θαη απηφ ακέζσο πξνζδίδεη μεθάζαξα ηνλ ππεξηνπηθφ, εζληθφ ραξαθηήξα ηνπ έξγνπ, αθνχ δίλεη ζεκαληηθέο αλαπηπμηαθέο δπλαηφηεηεο ζηελ Ήπεηξν, ζηελ Γπηηθή Μαθεδνλία, ζηε ηεξεά Διιάδα, ζηνλ θνξκφ ηεο νπνίαο ζπλερίδεηαη ε Δ65 απφ ηελ Λακία κέρξη ην Αληίξξην. Αθφκα θαη ζηελ Δχβνηα, πνπ ην Βφξεην άθξν ηεο ζα είλαη απέλαληη απφ ηελ έλσζε ηεο Δ65 κε ηελ ΠΑΘΔ. Ζ πχιε πξνο ηελ Δπξψπε, ην ιηκάλη ηεο Ζγνπκελίηζαο, ελψλνληαη πιένλ κε ηελ πχιε πξνο ηελ Αλαηνιή. Σν ιηκάλη ηεο Θεζζαιίαο ζην Βφιν, απνθαζίζηαηαη έηζη ε κεηαθνξά αλζξψπσλ θαη εκπνξεπκάησλ κε ζχγρξνλεο επξσπατθέο πξνδηαγξαθέο θαη βέβαηα δελ κπνξεί λα κελ αλαθέξεη θαλείο, φηη δεκηνπξγεί ηηο πξνυπνζέζεηο άξζεο ηεο απνκφλσζεο ηεο Γπηηθήο Θεζζαιίαο θαη ηελ αλάπηπμε ζεκαληηθψλ δπλαηνηήησλ, γηα ηελ άξζε θαη ησλ ελδνπεξηθεξεηαθψλ αληζνηήησλ. Ο απηνθηλεηφδξνκνο Κεληξηθήο Διιάδαο, ν δξφκνο αλάπηπμεο θαη πξνφδνπ, απνηειεί γηα ηελ Θεζζαιία αιιά θαη γηα φιν ηνλ θεληξηθφ θνξκφ ηεο Διιάδαο, έλα ρξφλην αίηεκα. Γηα ην Σερληθφ Δπηκειεηήξην θαη εηδηθά γηα ην ηκήκα Κεληξηθήο θαη Γπηηθήο Θεζζαιίαο, απνηεινχζε δηαξθψο ην ππ αξηζκφλ έλα, ζηνλ ηνκέα ησλ νδηθψλ αμφλσλ. 3

4 ηελ θνηλή ζπλάληεζε ησλ δηνηθνπζψλ επηηξνπψλ ηνπ Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδαο ην 1992, εδψ πάιη ζηελ Καιακπάθα, απνηέιεζε ην ηνπηθφ ζέκα πνπ αλαδείμακε θαη εηζεγεζήθακε. Γεθαηξία ρξφληα κεηά, πάιη εδψ ζήκεξα, ζηελ Καιακπάθα, ην Σερληθφ Δπηκειεηήξην Διιάδαο, αλαδεηθλχεη κε κηα παλειιήληαο εκβέιεηαο εκεξίδα ην έξγν απηφ. Ζ εκεξίδα απηή, απνηειεί ηελ θνξχθσζε κηαο ζεηξάο ελεξγεηψλ θαη παξεκβάζεσλ, πνπ θάλακε ακέζσο εδψ θαη έλα ρξφλν σο λέα Γηνίθεζε, κε ππεπζπλφηεηα, ηεθκεξίσζε θαη πίεζε πξνο ηελ αξκφδηα πνιηηεία, γηα λα μεθνιιήζεη ην ζέκα, απφ έλα ηέικα θαη αθηλεζία, πνπ είρε ζηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν θαη λα δψζεη επηηέινπο έλα ζαθέο ρξνλνδηάγξακκα, δηαδηθαζηψλ θαη ελεξγεηψλ, πνπ ζα νδεγνχζε ζε ζπγθεθξηκέλν ρξφλν, ζηελ αλάδεημε αλαδφρνπ εθηέιεζήο ηνπ. Μηα εκεξίδα πνπ έξρεηαη ζε ψξηκν ρξφλν, κεηά απφ ηηο πξψηεο επίζεκεο αλαθνηλψζεηο, ηνπ Τπνπξγνχ ΠΔΥΧΓΔ ηνπ θ. νπθιηά ζην Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην ζηε Λάξηζα ηνλ πεξαζκέλν Ννέκβξην. ε ψξηκν θαη θξίζηκν ρξφλν γηα λα δψζεη ηελ δπλαηφηεηα, γηα ηελ ελεκέξσζε ηήξεζεο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ελεξγεηψλ. Γηα λα δψζεη ηελ δπλαηφηεηα ηεο απαξαίηεηεο επηζηεκνληθήο ελεκέξσζεο επί ησλ ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ έξγνπ, αιιά θαη ησλ πηζαλψλ πξνβιεκάησλ θαη πξνβιεκαηηζκψλ, πνπ αλέθπςαλ θαη αλαθχπηνπλ θάζε ζηηγκή. Γηα λα δψζεη ηελ δπλαηφηεηα ηεο απαξαίηεηεο θνηλσληθήο δηαβνχιεπζεο, πνπ ζα απνδψζεη θαη ηελ θαηάιιειε θνηλσληθή ζπλαίλεζε γηα ηε ζπλέρηζε θαη ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ. Γηα λα δψζεη κε έκθαζε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πνιιαπιήο σθειηκφηεηαο ηνπ ίδηνπ ηνπ έξγνπ, αιιά θαη ησλ απαξαίηεησλ παξάιιεισλ θηλήηξσλ, ψζηε λα ηνλψζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ ζεκαληηθψλ θαηαζθεπψλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ νκίισλ, λα αλαιάβνπλ ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ κέζα απφ ην επηιερζέλ ζχζηεκα κε παξαρψξεζε. Γηα λα επηζεκάλεη, ηέινο, κε βάζε θαη ηε ζρεηηθή απφ άιια έξγα ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν εκπεηξία, ηα ζεκεία εθείλα ηνπ ζπζηήκαηνο πινπνίεζεο πνπ ρξεηάδνληαη πξνζνρή θαη αληηκεηψπηζε. Σν Σερληθφ Δπηκειεηήξην Διιάδαο, έξρεηαη λα επηηειέζεη αθξηβψο γηα αθφκε κηα θνξά ην ζεζκνζεηεκέλν ξφιν ηνπ σο ζεζκνζεηεκέλνο ζχκβνπινο ηεο πνιηηείαο αιιά θαη ηεο θνηλσλίαο θαη απφ απηή ηελ άπνςε έρεη κεγάιε ρξεζηκφηεηα ε ζεκεξηλή εκεξίδα. Μηα εκεξίδα βέβαηα, πνπ νθείινπκε λα νκνινγήζνπκε φηη ε απνπζία ηεο ππεχζπλεο πνιηηηθήο εγεζίαο ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ απφ ηελ ζεκεξηλή ζπλάληεζή καο γηα λα επηηχρνπκε φινπο απηνχο ηνπο ζηφρνπο, πξνθαιεί θαη κηα κνξθή πηθξίαο, αιιά θαη έλα πξνβιεκαηηζκφ γηα ηε ζπλέρηζε θαη ηελ πνξεία ηνπ έξγνπ, αλ αλαινγηζηεί θαλείο φηη ζα ζέιακε ζπγθεθξηκέλεο δεζκεχζεηο θαη ζπγθεθξηκέλα αηηήκαηα, φρη κφλν ζηε ράξαμε, αιιά θαη ζηελ ρξεκαηνδφηεζε ηνπ έξγνπ, γηαηί γλσξίδνπκε πνιχ θαιά φηη θάπνηα ρξήκαηα απφ ην ΠΔΠ Θεζζαιίαο, θχγαλε βέβαηα πξνο φθεινο ηεο Θεζζαιίαο γηα ηνπο δηαλνκαξρηαθνχο άμνλεο, αιιά κε ηελ πξννπηηθή φηη ε Δ65, ζα ρξεκαηνδνηεζεί θαη ζα εληαρζεί ζην Γ ΚΠ. Έλα Γ ΚΠ, ην νπνίν, απφ ηελ ηξέρνπζα επηθαηξφηεηα ζηελ Δπξψπε, κε ηα γλσζηά πξνβιήκαηα, βιέπνπκε θαη αληηκεησπίδνπκε κε αξθεηφ ζθεπηηθηζκφ γηα ην ηη ε Διιάδα ζα κπνξέζεη λα απνθνκίζεη. Άξα θαηά ζπλέπεηα θαη θαη επέθηαζε, ε Πεξηθέξεηα κπνξεί λα απνθνκίζεη, άξα θαη επέθηαζε θαη ηη ε Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο θαη ην ζπγθεθξηκέλν έξγν Δ65 κπνξεί λα πεξηκέλεη γηα λα πινπνηεζεί. Πηζηεχνπκε φηη ε ζεκεξηλή εκεξίδα κπνξεί λα πξνζζέζεη πάξα πνιιά, κπνξεί λα πξνζζέζεη ηελ αγσλία, κπνξεί λα πξνζζέζεη ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο, αιιά θπξίσο κπνξεί λα δηαηξαλψζεη ηελ πεπνίζεζε φηη ε ζπλεξγαζία φισλ ησλ φκνξσλ πεξηθεξεηψλ φισλ ησλ λνκψλ, αιιά θπξίσο ηεο Κεληξηθήο θαη Γπηηθήο Θεζζαιίαο πνπ αθνξά άκεζα ε πινπνίεζε απηνχ ηνπ έξγνπ, κπνξεί λα δψζεη εθείλε ηελ πίεζε γηα ηελ άκεζε πινπνίεζε ηνπ έξγνπ απηνχ. Πξέπεη λα πσ, φηη απφ ην Σερληθφ Δπηκειεηήξην, έλα έθηαθην γεγνλφο, ην νπνίν έρεη ζρέζε κε ηελ θεληξηθή αληηπξνζσπεία, κε ηελ ζχγθιεζε έθηαθηεο θεληξηθήο αληηπξνζσπείαο γηα ζνβαξφηαην ζέκα, αλάγθαζε ηνπο εθπξνζψπνπο θαη ηνλ πξφεδξν, ηνλ θ. Αιαβάλν, ν νπνίνο κε επηθφξηηζε λα κεηαθέξσ ηνπο ραηξεηηζκνχο θαη ηελ ζπκπαξάζηαζε, άιισζηε ππφ ηελ αηγίδα ηνπ Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ γίλεηαη θαη απηή ε εκεξίδα ζε ζπλεξγαζία κε ην ηκήκα Κεληξηθήο θαη Γπηηθήο Θεζζαιίαο, αλάγθαζε ινηπφλ, ηνπο εθπξνζψπνπο καο, απφ ην Σερληθφ Δπηκειεηήξην, ην θεληξηθφ λα κελ είλαη εδψ. 4

5 Σειεηψλσ ιέγνληαο, ζεξκέο επραξηζηίεο πξνο ηελ Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε ηνπ λνκνχ Σξηθάισλ, ηνλ Ννκάξρε ηνλ θ. Βιαρνγηάλλε θαη ηνλ Γήκαξρν Σξηθάισλ θαη πξφεδξν ηεο ΣΔΓΚ Ν. Σξηθάισλ ηνλ θ. Σακήιν, νη νπνίνη κε πνιχ θαιή δηάζεζε θαη ζπλεξγαζία, καδί δηνξγαλψζακε απηή ηελ εκεξίδα. Ηιίαο Βιαρνγηάλλεο (Ννκάξρεο Σξηθάισλ) : ιε ε Θεζζαιία, φιε ε Κεληξηθή Διιάδα, ε Γπηηθή Μαθεδνλία θαη ε Ήπεηξνο, έρνπλ εθθξάζεη ζεηηθή άπνςε γη απηφ ην έξγν. Δίλαη έλα έξγν πνπ ζα δψζεη άιιε αλαπηπμηαθή δηάζηαζε ζηελ θεληξηθή Διιάδα, έλα έξγν πνπ ζα θέξεη πην θνληά ηελ Δπξψπε ζηελ θεληξηθή Διιάδα θαη ζα απνηειέζεη ην θαιχηεξν πέξαζκα πξνο ηε ΦΤΡΟΜ, πξνο ηελ Αιβαλία, πξνο ηηο ρψξεο ηεο πξψελ Γηνπγθνζιαβίαο. Δκείο ζαλ Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε, ζε ζπλεξγαζία κε φινπο ηνπο Ννκάξρεο, θαη αξράο νη ηέζζεξηο Ννκάξρεο απφ ηελ Θεζζαιία, απφ ηελ πξψηε ζηηγκή, ηαρζήθακε αλαθαλδφλ ππέξ ηνπ έξγνπ θαη ην εθθξάζακε ζηνλ Αζπξνπφηακν ην 2003, καδί κε ηνπο Ννκάξρεο Άξηαο θαη Ησαλλίλσλ, ζηα Ακπειάθηα 17 Ννκάξρεο, ην θζηλφπσξν θαη ζηα Σξίθαια, 11 Ννκάξρεο, 11 Πξφεδξνη ΣΔΓΚ, θαη νη βνπιεπηέο ησλ πεξηνρψλ, νκφθσλα ηαρζήθακε ππέξ ηεο θαηαζθεπήο απηνχ ηνπ έξγνπ. Υαηξφκαζηε πνπ απφ ηφηε κέρξη ζήκεξα, είδακε ηνπιάρηζηνλ ζε επίπεδν κειεηψλ απφ πιεπξάο ππνπξγείνπ, λα θηλείηαη κε ηαρείο ξπζκνχο θαη είλαη ζεηηθφ ην φηη ν ππνπξγφο ΤΠΔΥΧΓΔ εμήγγεηιε απηφ ην έξγν κε ζπγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα θαη επίζεο είλαη ζεηηθφ φηη απηή ε θπβέξλεζε έρεη πεξηιάβεη ζην πξφγξακκά ηεο ηελ πινπνίεζε ηνπ απηνθηλεηφδξνκν θεληξηθήο Διιάδαο. Δκείο παιέςακε, παιεχνπκε θαη ζα παιεχνπκε, γηα λα γίλεη απηφ ην έξγν. Πηζηεχνπκε φηη ην δηθαηνχκαζηε. ιε ε θεληξηθή Διιάδα θαη είλαη θάηη πνπ έπξεπε λα γίλε απφ ρξφληα. Αιιά δελ ζέινπκε λα γπξίζνπκε πίζσ, γηαηί θαη πσο θζάζακε ζήκεξα εδψ. Σν δεηνχκελν είλαη, πσο απφ εδψ θαη πέξα ζα πνξεπζνχκε φινη καδί, λα ελψζνπκε ηηο δπλάκεηο καο, γηαηί πηζηεχνπκε φηη απηφ ην έξγν είλαη έξγν πνπ αθνξά ελάκηζε εθαηνκκχξην αλζξψπνπο. Άξα ην ελάκηζε εθαηνκκχξην Διιήλσλ θαη ε Θεζζαιία πνπ είλαη ηξίηε πνιππιεζέζηεξε πεξηθέξεηα ηεο Διιάδνο, ην δηθαηνχηαη. Καη επεηδή ην δηθαηνχκαζηε, ζα παιέςνπκε γηα λα γίλεη, είκαζηε βέβαηνη φηη έρνπκε ηε ζπλαίλεζε θαη ηε ζχκθσλε γλψκε θαη ηε ζπκπαξάζηαζε φισλ ησλ θνξέσλ φισλ ησλ πεξηνρψλ απφ φπνπ δηέξρεηαη ν άμνλαο θεληξηθήο Διιάδνο θαη δελ είλαη έξγν κφλν Γπηηθήο Θεζζαιίαο. Καη ηα Γηάλλελα έρνπλ εθδειψζεη ελδηαθέξνλ, ήξζε ν Ννκάξρεο, νη βνπιεπηέο ζηε ζπλάληεζε πνπ θάλακε ζηα Σξίθαια, ε Γπηηθή Μαθεδνλία, φιε είρε έξζεη θαη ηάρζεθε ππέξ ηνπ έξγνπ, ε Φζηψηηδα, ε Φσθίδα, ηάρζεθαλ ππέξ ηνπ έξγνπ. Άξα δελ είκαζηε κφλν νη Θεζζαινί, δελ είκαζηε κφλν νη Γπηηθνζεζζαινί. Θέισ λα ζπγραξψ ην Σερληθφ Δπηκειεηήξην πνπ ζπλδηνξγαλψλνπκε απηή ηελ εκεξίδα, λα ζπγραξψ ηελ ΣΔΓΚ θαη ην ηνπηθφ παξάξηεκα ηνπ ΣΔΔ θαη λα επραξηζηήζσ φιεο θαη φινπο εζάο πνπ θάλαηε ηνλ θφπν, ήξζαηε ζήκεξα εδψ γηα λα ζπδεηήζνπκε απηφ ην ζέκα θαη θπξίσο λα αθνχζνπκε απφ ηνπο κειεηεηέο, ζε πνηα θάζε βξίζθνληαη νη κειέηεο θαη πσο ζα πνξεπηνχκε απφ εδψ θαη πέξα. Δγψ είκαη αηζηφδνμνο, αιιά ζε θάζε πεξίπησζε, ε δηάζεζή καο λα αγσληζηνχκε γηα λα γίλεη απηφ ην έξγν, είλαη δεδνκέλε, ηελ μέξεηε, δελ θάλακε πίζσ νχηε εγψ, νχηε θαλέλαο, ζ απηφ ηνλ ηφπν, ζηα Σξίθαια, πνπ έρσ ηελ ηηκή λα κε έρνπλ εθιέμεη Ννκάξρε. Δπραξηζηψ πνιχ. Μηράιεο Σακήινο (Γήκαξρνο Σξηθθαίσλ) : Παξά ην γεγνλφο φηη πέξαζαλ πάξα πνιιά ρξφληα απφ ηφηε πνπ έγηλε ε πξψηε λχμε γηα ηελ νδηθή ζχλδεζε Ζγνπκελίηζαο Βφινπ, έηζη ιέγνληαλ ηφηε, ην εγρείξεκα ην νπνίν ζηελ ζπλέρεηα κεηεμειίρζεθε ζε έλα άμνλα θεληξηθήο Διιάδνο, βιέπνπκε φηη δελ έρνπκε θάλεη θαη πνιιά βήκαηα κπξνζηά θαη λνκίδσ φηη εδψ πνπ βξηζθφκαζηε ζα πξέπεη λα αλαξσηεζνχκε εάλ ην ζεκείν πνπ είκαζηε, είλαη ζεκείν πνπ ην έξγν δελ έρεη επηζηξνθή, δειαδή έρεη θαηνρπξσζεί ην έξγν εθαηφ ηνηο εθαηφ, ή ππάξρεη θίλδπλνο ην έξγν λα καηαησζεί. 5

6 Φπζηθά ε αηζηφδνμε πιεπξά πνπ φινη νη πνιηηηθνί δίλνπλ είλαη πάληα ηεο ζεηηθήο έθβαζεο ησλ αγψλσλ θαη έηζη πξέπεη λα είλαη. Σν κήλπκα πξνο ηελ θνηλσλία πξέπεη λα είλαη ζεηηθφ. Γηεθδηθνχκαη, αγσληδφκαζηε γηα ηελ ζεηηθή έθβαζε ησλ αγψλσλ θαη ηελ πινπνίεζε ησλ έξγσλ. κσο ζα ήζεια λα βάισ θάπνηνπο πξνβιεκαηηζκνχο ελ φςεη ηεο γεληθφηεξεο ζπδήηεζεο. Δίλαη γλσζηφ, φηη ην θφζηνο ηνπ έξγνπ είλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθφ, επίζεο είλαη γλσζηφ, κφλν ηνπ ην έξγν δελ απηνρξεκαηνδνηείηαη. Ήδε ε θπβέξλεζε εμήγγεηιε φηη ζα αλαζέζεη ζηελ εηαηξεία πνπ πξφθεηηαη λα εθδειψζεη ελδηαθέξνλ ηα δηφδηα ηνπ Μαιηαθνχ. Φηάλνπλ απηά φκσο; Οη ακθηβνιίεο, πνπ πξέπεη λα καο απαζρνιήζνπλ γηα ηελ βησζηκφηεηα ηνπ έξγνπ θαη γηα ηελ εθδήισζε ελδηαθέξνληνο απφ ηελ πιεπξά επηρεηξεκαηηψλ εξγνιάβσλ θαη πηζαλψο απφ θάπνηνλ άιισλ νκίισλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ηξαπεδψλ θιπ. γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ κε ην ζχζηεκα ηεο απηνρξεκαηνδφηεζεο, πξέπεη λα δηεξεπλεζνχλ. Δγψ είκαη πνιχ ακθίβνινο, αλ ην έξγν απηφ κπνξεί λα γίλεη κε απηνρξεκαηνδφηεζε θαη ζα πξέπεη λα έρνπκε ζην κπαιφ καο, φηη κεηά ηελ παξνπζίαζε ηεο κειέηεο θαη ηνπ θφζηνπο ηνπ έξγνπ ην νπνίν αλακέλεηαη λα είλαη θαισζνξίδνπκε ην Ννκάξρε Φζηψηηδαο - ζα πξέπεη λα δψζνπκε κεγάιε πξνζνρή ζηελ εμεχξεζε ησλ πφξσλ πνπ ζα θάλνπλ ην έξγν λα θαηαζθεπαζζεί ζε νξαηφ ρξνληθφ δηάζηεκα, δηφηη ππάξρεη θίλδπλνο λα κπιέμνπκε ζε κηα άιιε δηαδηθαζία πνπ δελ ζα βγάιεη πνηέ απνηέιεζκα. Άξα πξέπεη, θαη θάλσ απηή ηε δηαπίζησζε, ππάξρνπλ ζνβαξέο ακθηβνιίεο θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο κειέηεο, κπνξεί θαη κε ην ππάξρνλ ζθεπηηθφ ζήκεξα λα πινπνηεζεί. Πξέπεη ινηπφλ, λα απνηειέζεη αληηθείκελν ζπδήηεζεο γηα ην ηη αθξηβψο πξέπεη λα θάλνπκε, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζνπκε ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. Σν δεχηεξν είλαη ην εμήο: Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ κειεηψλ θαη ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο ράξαμεο ηνπ δξφκνπ απηνχ, ζα πξέπεη λα γίλνπλ εηδηθφηεξεο κειέηεο γηα ηηο επηπηψζεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ, ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα, θαζψο επίζεο θαη ηηο επηπηψζεηο ηνπ έξγνπ, ζηελ γεληθφηεξε αλάπηπμε. Έρνπκε δεη πνιιέο θνξέο, έξγα ηα νπνία εμ αξρήο ιέγνληαλ φηη είραλ ζεηηθέο επηπηψζεηο ζε κηα πεξηνρή, λα κελ έρνπλ θακία επίπησζε κεξηθέο θνξέο ή θαη λα έρνπλ αξλεηηθέο επηπηψζεηο, ζε άιιεο. Άξα ινηπφλ, απηφ πνπ πξέπεη εκείο ζαλ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε θαη ζαλ Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε λα πξνρσξήζνπκε ακέζσο κεηά ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ράξαμεο ηνπ έξγνπ θαη κέρξηο φηνπ λα εμεπξεζεί ν θαηαζθεπαζηήο πνπ ζα ην θαηαζθεπάζεη, είλαη λα δνχκε ηη επηπηψζεηο ζα έρεη απηφ ην έξγν ζηελ Θεζζαιία, πέξα απφ ην γεληθφ φηη ζα έρεη θαιέο επηπηψζεηο, λα ηηο νξηζηηθνπνηήζνπκε, λα κειεηήζνπκε ηνπο ηξφπνπο πνπ ζα απμήζνπκε ηελ ζεηηθή επίδξαζε ηνπ έξγνπ ζηηο πεξηνρέο καο θαη λα απνηξέςνπκε πηζαλέο αξλεηηθέο επηπηψζεηο. Δπίζεο λα κειεηεζεί ε θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ απηνχ, ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο ζπλδπαζκέλεο κεηαθνξέο πνπ καο απαζρνινχλ ζαλ Πεξηθέξεηα θαη πξέπεη λα ηηο βάινπκε ζε πξνηεξαηφηεηα, ζε ζρέζε κε ηνπο ζηδεξφδξνκνπο, ζε ζρέζε κε ηε ζπδήηεζε πνπ γίλεηαη γηα ηα αεξνδξφκηα. Άξα ινηπφλ, ζα πξέπεη λ αλνίμεη κηα κεγάιε ζπδήηεζε ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε θαη ζηηο Ννκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο ζε επίπεδν Θεζζαιίαο, κεηά ηελ νξηζηηθνπνίεζε, απφ πνχ αθξηβψο δηέξρεηαη απηφο ν δξφκνο θαη κε πνηεο πξνδηαγξαθέο ζα θαηαζθεπαζηεί, πσο ζα έρεη πνιιαπιέο επεξγεηηθέο επηδξάζεηο. πσο επίζεο, πσο ζα ζπλδεζνχλ δηάθνξεο πξσηνβνπιίεο πνπ πξνζπαζνχκε κέζσ ησλ θνηλνηηθψλ πιαηζίσλ, εκπνξεπκαηηθά θέληξα, εκπνξεπκαηηθνί θφκβνη, βηνκεραληθέο πεξηνρέο, πψο ζα έρνπλ πξφζβαζε ζην δξφκν απηφ; Ζ πσο απφ απηφ ην δξφκν ζα νδεγνχκαζηε κε επθνιία θαη κεγαιχηεξε άλεζε ζηνπο ηνκείο φπνπ ε Θεζζαιία παξάγεη ηνλ πινχην ηεο. Διπίδσ φηη νη δηαπξαγκαηεχζεηο ηνπ Γ ΚΠ θαη φιε απηή ε αλαηαξαρή πνπ γίλεηαη ζηελ Δπξψπε θαη ηελ νπνία έηπρε λα ηελ δήζσ απφ θνληά, γηαηί έιεηπα πέληε κέξεο ζηελ Δπξψπε, δελ ζα έρεη φπσο ιέλε νη παξάγνληεο ηεο Δπξψπεο, νη επίηξνπνη, θακία επίπησζε ζ απηφ πνπ ε Διιάδα ζα πάξεη, ην δηαθχβεπκα, δειαδή, δελ ζα επεξεαζηεί θαη φηη ζα ππάξρνπλ επαξθείο πφξνη, πξνθεηκέλνπ ζην Γ ΚΠ, παξάιιεια έξγα, κε ην κεγάιν απηφ νδηθφ άμνλα ή θαη ηκήκα ηνπ νδηθνχ άμνλνο αλ ρξεηαζηεί, λα πινπνηεζνχλ απξφζθνπηα, έηζη ψζηε ην έξγν απηφ λα έρεη νξαηφ ρξφλν θαη λα κελ ρξεηαζηεί κεηά απφ δέθα (10) ρξφληα λα θάλνπκε ζπλέδξηα, γηα λα βιέπνπκε ηηο παξελέξγεηεο ή ζε πνην ζεκείν βξίζθεηαη. 6

7 Θέισ πάλησο, λα επραξηζηήζσ φινπο εζάο πνπ είζηε ζήκεξα εδψ θαη πηζηεχσ κε ζπληνληζκέλεο πξσηνβνπιίεο, ζαλ απηή πνπ πήξε ην ΣΔΔ ζήκεξα θαη ε θπβέξλεζε ππνβνεζείηαη θαηά έλα ιφγν θαη εκείο ζαλ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε 1 νπ θαη 2 νπ βαζκνχ, απνθηνχκε εθφδηα πξνθεηκέλνπ λα δηεθδηθήζνπκε θαιχηεξε ζέζε ηα ζπκθέξνληα ζηηο επξχηεξεο πεξηνρέο. Δπραξηζηψ πνιχ. Κσλ/λνο Σζηάξαο (Βνπιεπηήο Ν.Γ Ννκνύ Καξδίηζαο) Ζ θνπβέληα γηα ηνλ Δ65, φπσο φινη θαηαιαβαίλεηε θαη φινη αληηιακβάλεζηε, έρεη θξαηήζεη πάξα πνιχ θαηξφ. Ζ αιήζεηα είλαη, πσο ε ζεκαζία θαη ε ζπνπδαηφηεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ, είλαη αλακθηζβήηεηε. Δίλαη γεγνλφο, φηη κέζα απφ ηηο φπνηεο ηνπνζεηήζεηο γίλαλε λσξίηεξα, έρνπλ αλαδεηρζεί πνιιέο απφ ηηο παξακέηξνπο, πνπ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα αθνξνχλ ην ζπγθεθξηκέλν έξγν. Γηα καο, θαη φηαλ ιέσ γηα καο, ελλνψ γηα ηνπο λνκνχο ηεο Γπηηθήο Θεζζαιίαο, γηα ηελ Καξδίηζα θαη γηα ηα Σξίθαια, ην ζπγθεθξηκέλν έξγν, έρεη κηα εμαηξεηηθή ζεκαζία θαη ζα έιεγα είλαη κνλφδξνκνο, ζε κηα πξνζπάζεηα ζπλνιηθήο αλάπηπμεο ηεο πεξηνρήο καο. Ζ δηθή κνπ αίζζεζε είλαη, ζην ζεκείν ζην νπνίν βξηζθφκαζηε, πηζαλφηαηα ζα έρνπκε κηα ζεηηθή εμέιημε θαη απηφ γηαηί γηα πξψηε θνξά θαίλεηαη πσο ππάξρεη έλα ζπγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα, άζρεηα γηα ην αλ ηειηθά κπνξεί λα μεπεξαζηεί θαηά ιίγν ρξφλν, ζε ζρέζε κε ην ηη έρεη κέρξη ζήκεξα πξνζδηνξηζζεί, αιιά θαη απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε παξνπζία ηφζσλ πνιηηηθψλ ηεο Θεζζαιίαο ζε ππνπξγηθέο ζέζεηο, λνκίδσ πσο ζε κεγάιν βαζκφ καο δίλεη ηελ δπλαηφηεηα λα αηζηνδνμνχκε. Δχρνκαη θαη πηζηεχσ, απηή ε πξνζπάζεηα ε νπνία γίλεηαη, ε νπνία είλαη ζεκαληηθή, κέζα αλ ζέιεηε, απφ κηα θφπσζε πνπ ππάξρεη ζε πνιινχο απφ εκάο πξνζπαζψληαο ζπλερψο γηα ην ίδην πξάγκα, λα έρεη ην απνηέιεζκα γηα ην νπνίν πξνζπαζνχκε θαη πηζηεχσ, φπσο ζαο είπα θαη λσξίηεξα, φηη ζα έρεη απηφ ην απνηέιεζκα. Δπραξηζηψ πνιχ. Κ. Έμαξρνο, Γελ. Γξακκαηέαο ηεξεάο Διιάδαο Οη Ννκάξρεο έρνπλ ηελ πνιπηέιεηα λα έρνπλ πέληε αληηλνκάξρεο ν θαζέλαο θαη λα είλαη ζε φιεο ηηο εθδειψζεηο. Μ απηφ, ζέισ λα πσ θαη λα δηθαηνινγήζσ, ηελ απνπζία ησλ ηξηψλ ζπλαδέιθσλ κνπ, ηνπ θ. Λενχδε, ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, ηνπ θ. Παλνδάρνπ ηεο Ζπείξνπ, θαη ηνλ θ. Κνχπα Φψηε, νη νπνίνη έπξεπε λα πάλε αιινχ, νπφηε απηά πνπ ζα πσ, εθπξνζσπνχλ θαη απηνχο. ην πξφγξακκα, ιέεη, πάλσ απφ ηνλ δηθφ κνπ ραηξεηηζκφ, «Γηαπεξηθεξεηαθή ζεκαζία ηνπ έξγνπ». Γη απηφ ζα κπνξνχζε θάπνηνο λα κηιήζεη πνιιέο ψξεο, φκσο αθνχ κηα εηθφλα είλαη φζν ρίιηεο ιέμεηο, ζα είλαη απψιεηα ρξφλνπ ν νκηιψλ ή θαη ν θαζέλαο απφ καο, ζήκεξα εδψ, λα πξνζπαζήζεη γηα λα πείζεη θάπνηνπο γηα ηελ δηαπεξηθεξεηαθή ζεκαζία ηνπ έξγνπ απηνχ, αιιά θαη ηελ ζεκαζία πνπ έρεη γηα ηελ ρψξα καο νιφθιεξε. Γη απηφ δελ ζα απνπεηξαζψ λα κηιήζσ γηα απηνλφεηα πξάγκαηα, γηα έλα έξγν πνπ είλαη θαζ χιε θαη αλαπηπμηαθφ ζην ζχλνιφ ηνπ. Δθείλν πνπ ζα πσ κφλν, γηα ηελ ηεξεά Διιάδα, επεηδή ππάξρεη κηα παξαπιεξνθφξεζε, ζα ην πσ γηα ηελ ηζηνξία, ην μέξεη ν θ. Υεηκάξαο πνπ ήηαλ πην παιηά απφ κέλα ζηελ Φζηψηηδα, είλαη φηη ην έξγν απηφ, φζν αθνξνχζε ην δηθφ καο ηκήκα Λακία Γξακκέλε, απεληάρζεθε ην θαινθαίξη, ην 2003, θαη ζε άιιν έξγν θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ νδηθφ άμνλα ρεκαηάξη Υαιθίδα. Θεσξψ φηη έρνπκε θζάζεη έλα ζεκείν, πνπ φπσο είπε θαη ν πξνιαιήζαο, ζα έρεη θαιή έθβαζε ηνπ έξγνπ, γηαηί ε θπβέξλεζε, ρσξίο λα ζέισ λα πσ παξαπάλσ, έρεη έλα νινθιεξσκέλν πξφγξακκα, ην νπνίν ζα ηεξήζεη. Δπραξηζηψ. 7

8 Γεκ. Παλνδάρνο, Γελ. Γξακκαηέαο Πεξηθέξεηαο Ηπείξνπ «Αγαπεηνί θίινη, ζαο επραξηζηψ ηδηαίηεξα γηα ηελ ηηκή πνπ κνπ θάλαηε θαη ηελ πξφζθιεζε πνπ κνπ απεπζχλαηε λα παξαζηψ ζην δηήκεξφ ζαο, φπσο ην Αλαπηπμηαθφ πλέδξην ηεο Πεξηθέξεηαο Ζπείξνπ πνπ βξίζθεηαη ζε εμέιημε, δελ επηηξέπεη ηελ παξνπζία κνπ θνληά ζαο, αλ θαη ζα ην επηζπκνχζα, ιφγσ εμαηξεηηθήο ζνβαξφηεηαο ηνπ ζέκαηνο πνπ ζα ζπδεηήζεηε. Παξά ηηο όπνηεο ηνπηθέο δηθέο καο πξνηεξαηόηεηεο ζηελ Πεξηθέξεηα Ηπείξνπ, πνπ όπωο μέξεηε έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ νινθιήξωζε ηεο Εγλαηίαο Οδνύ θαη ηελ ηαρύηεξε θαηαζθεπή ηεο Ιόληαο, ε θαηαζθεπή ηνπ απηνθηλεηόδξνκνπ Κεληξηθήο Ειιάδαο, είλαη έλα ζεκαληηθό αλαπηπμηαθό θαη γηα ηελ Ήπεηξν έξγν, ζηελ νπνία αλνίγεη λέεο πξννπηηθέο γηα ην κέιινλ. Εθηηκνύκαη, πωο κε ηηο ζπληνληζκέλεο θαη ηηο ζωζηέο ελέξγεηεο όιωλ καο θαη κε εμίζνπ ζωζηέο επηινγέο, κπνξνύκε λα πξνρωξήζνπκε, εζείο θαη εκείο, νξηνζεηώληαο ηηο ππνρξεώζεηο καο θαη ηα δηθαηώκαηά καο απέλαληη ζην θνηλωληθό ζύλνιν θαη ην θξάηνο. Είλαη θνηλόηππν λα επηζεκάλνπκε, πωο έρνπκε αξγήζεη θαη έρνπκε κείλεη πίζω ζηελ θαηαζθεπή κεγάιωλ έξγωλ, ηδηαίηεξα απηώλ πνπ απνηεινύλ ηελ ππνδνκή ηεο Πεξηθέξεηαο θαη δελ επηκέλνπκε ζ απηό. Επηκέλνπκε όκωο, ζην όηη δελ κπνξνύκε λα θαζπζηεξνύκε πηα νύηε κηα κέξα. Καιή επηηπρία ζην δηήκεξό ζαο, Φ.Γκούπας, Γεν. Γραμμαηέας Περιθέρειας Θεζζαλίας. «Κύξηε Υπνπξγέ, θύξηνη βνπιεπηέο, θύξηε Γεληθέ Γξακκαηέα, θύξηνη Ννκάξρεο, θύξηνη Δήκαξρνη, θπξίεο θαη θύξηνη ζύλεδξνη, αλεηιεκκέλεο ππνρξεώζεηο δελ κνπ επηηξέπνπλ λα παξαζηώ ζηελ εκεξίδα πνπ δηνξγαλώλεηαη κε ζέκα «Απηνθηλεηόδξνκνο Κεληξηθήο Ειιάδαο Ε65, άμνλαο αλάπηπμεο θαη ζύλδεζεο Εγλαηίαο νδνύ θαη ΠΑΘΕ». Η θπβέξλεζε, πήξε γελλαίεο απνθάζεηο θαη ελέηαμε ζην Γ ΚΠΣ, ηελ νδηθή ζύλδεζε ηωλ πξωηεπνπζώλ ηωλ λνκώλ Τξίθαια Λάξηζα, Καξδίηζα Λάξηζα κε ζύγρξνλν θιεηζηό απηνθηλεηόδξνκν. Ο ππνπξγόο ΥΠΕΦΩΔΕ θ. Γεώξγηνο Σνπθιηάο, εμήγγεηιε πξόζθαηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ νδηθνύ άμνλα Κεληξηθήο Ειιάδνο Ε65, κε ζύκβαζε παξαρώξεζεο. Είλαη γεγνλόο, όηη ν δηεπξωπαϊθόο άμνλαο Ε65, ζα δώζε ηελ ώζεζε πνπ ρξεηάδεηαη ε Πεξηθέξεηά καο ζηελ Δπηηθή Θεζζαιία, ζα ελώζεη ηελ Εγλαηία νδό κε ηελ ΠΑΘΕ θαη ζα πξνζειθύζεη ηερληθέο κε ηνλ λέν αλαπηπμηαθό λόκν. Ζ νινθιήξσζε ησλ παξαπάλσ ππνδνκψλ, απνηειεί πξνυπφζεζε γηα λα κπνξέζεη ε Πεξηθέξεηά καο λα γίλεη πξψηνο Πεξηθεξεηαθφο Πφινο βηψζηκεο αλάπηπμεο ηεο ρψξαο. Φαηξεηίδω ηελ εκεξίδα γηα ηνλ Ε65 θαη ζπγραίξω ην Τερληθό Επηκειεηήξην Ειιάδαο, ην Τκήκα Κεληξηθήο θαη Δπηηθήο Θεζζαιίαο, ηελ Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε θαη ηελ ΤΕΔΚ ηνπ λνκνύ Τξηθάιωλ, πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ πξαγκαηνπνίεζή ηνπο». Παξέκβαζε : Γελ. Γξακκαηέα Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο Ζ πεξηθεξεηαθή ζέζε ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο θαζηζηά ηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ λεπξαιγηθφ ζηφρν γηα ηελ αλάπηπμε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ επθαηξηψλ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. Ζ αλαπηπμηαθή πξννπηηθή ηεο Πεξηθέξεηαο ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ νινθιήξσζε θαη αμηνπνίεζε ησλ κεγάισλ δηθηχσλ κεηαθνξψλ (Δγλαηία νδφο θαη θάζεηνη νδηθνί άμνλεο). ε φιεο ηηο πξνεγνχκελεο πξνγξακκαηηθέο πεξηφδνπο βαζηθφο ζηφρνο ησλ πξνγξακκάησλ πνπ θαηαξηίδνληαλ ήηαλ ε άξζε ηεο γεσγξαθηθήο απνκφλσζεο. Ζ κνξθνινγία ηνπ εδάθνπο ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ε γεσγξαθηθή ηεο ζέζε ζπληεινχλ ζηελ απνκφλσζε ηεο απφ ηελ ππφινηπε ρψξα. ην πξφβιεκα ηεο κνξθνινγίαο πξέπεη λα ζεκεησζεί, φηη έλα κεγάιν κέξνο ηνπ ζπγθνηλσληαθνχ δηθηχνπ παξακέλεη δχζβαην γηα κεγάιεο πεξηφδνπο ηνπ ρεηκψλα, ιφγσ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ. Έλα κεγάιν ηκήκα ηεο Δγλαηίαο νδνχ δηέξρεηαη κέζα απφ ηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο. Ζ νινθιήξσζε ηεο θαζψο θαη ε νινθιήξσζε ησλ θάζεησλ αμφλσλ πνπ ζα ηελ ζπλδένπλ κε ηα κεγάια 8

9 αζηηθά θέληξα ηεο Πεξηθέξεηαο ζα βνεζήζνπλ ζηε ζχλδεζε κε ηελ θεληξηθή Διιάδα θαη ηηο γεηηνληθέο ρψξεο. Ζ βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο, κέζσ ηεο κείσζεο ηνπ ρξφλνπ θαη ηνπ θφζηνπο κεηαθνξάο ζα επηηεπρζεί κε ηελ νινθιήξσζε ησλ δηεπξσπατθψλ δηθηχσλ κεηαθνξψλ, ηελ Δγλαηία νδφ θαη ηνπο θάζεηνπο άμνλεο «ηάηηζηα- Κξπζηαιινπεγή/Iεξνπεγή, Νίθε- Φιψξηλα- Κνδάλε- Λάξηζα ηελ νινθιήξσζε, βειηίσζε θαη αλάπηπμε ησλ ελδνπεξηθεξεηαθνχ νδηθνχ δηθηχνπ κεηαθνξψλ, ηε ζχλδεζε ησλ πεξηνρψλ νηθνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, ηε ιεηηνπξγηθή ελνπνίεζε ησλ δηαθξηηψλ πεξηνρψλ νινθιεξσκέλεο παξέκβαζεο ησλ νξεηλψλ ρψξσλ θαη ηελ εμππεξέηεζε ησλ λέσλ Γήκσλ. Ζ ζεκαζία ηνπ απηνθηλεηνδξφκνπ Δ65 ηεο Κεληξηθήο Διιάδνο Α/Κ Παλαγηάο θάξθεηαο γηα ηελ Πεξηθέξεηα Γπη. Μαθεδνλίαο, απνηππψλεηαη θαη ζην ζρεδηαζκφ θαη ζηε ζηαδηαθή πινπνίεζε ηνπ Γπηηθνχ ηνπξηζηηθνχ άμνλα Γπη. Μαθεδνλίαο. Ζ ζχλδεζε ησλ δχν θαζέησλ αμφλσλ ηεο Γπη. Μαθεδνλίαο ηάηηζηα-κξπζηαιινπεγή θαη Νίθε- Φιψξηλα Κνδάλε-Λάξηζα πνπ επηηπγράλεηαη κε ηνλ Γπηηθφ Σνπξηζηηθφ άμνλα, καδί κε ηελ αδηακθηζβήηεηε ζεκαζία ηεο Δγλαηίαο νδνχ,αιιά θαη ηνπ απηνθηλεηφδξνκνπ Δ65 ηεο Κεληξηθήο Διιάδνο Α/Κ Παλαγηά (Δγλαηίαο νδνχ) κέρξη θάξθεηα Λακίαο (ΠΑΘΔ) ζα ζπκβάιιεη ζηελ νινθιεξσκέλε αλάπηπμε ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο. Αλαιπηηθά: Ο Γπηηθφο άμνλαο μεθηλάεη απφ ηελ Καιιηζέα Γξεβελψλ (Κνξπδαιιφο Σξηθάισλ ) θνληά ζηνλ Α/Κ Παλαγηάο Σξηθάισλ ηεο Δγλαηίαο νδνχ θαη ζπλερίδεη πξνο Κξαληά, φπνπ δηαζηαπξψλεηαη κε ηελ Δγλαηία νδφ (πέξαζκα θαθέ αξθνχδαο) αιιά θαη ηνπ δξφκνπ Γξεβελά-Μεηζφβνπ (ζάξα) θαη ζηε ζπλέρεηα κέζσ Μηθξνιίβαδνπ θηάλεη ζηνλ Αγ. Νηθφιαν Πεξηβνιίνπ (Βάιηα Κάιληα) Με κηα δηαδξνκή κεηαμχ Αβδέιια θαη Λάβδαο θαηαιήγεη ζηε κίμε θαη ζηε ζπλέρεηα ζηε Βαζηιίηζα (πνπ ζπλδέεηαη κέζσ Γίζηξαηνπ κε Κφληηζα) απφ εθεί ζην ηαπξφ έμσ απφ ηε ακαξίλα Μέζσ Ενχδνπιεο κπαίλεη ζηνλ Ν. Καζηνξηάο θαη θζάλεη ζην Δπηαρψξη θαη δηαζηαπξψλεηαη κε ηνλ πθηζηάκελν δξφκν Κνδάλεο-Ησαλλίλσλ ζηε ζπλέρεηα απφ Υξπζή-Πεπθφθπην- Μπξνβιήηε-Πεχθν-Νεζηφξην θαηαιήγεη ζηνλ Α/Κ Μαληαθίσλ ηνπ θάζεηνπ άμνλα Κξπζηνιινπεγή- ηάηηζηαο. Μέζσ ηνπ θάζεηνπ πνπ νδεγεί ζηελ Αιβαλία θζάλεη ζην Υάλη-Μπηξίθη θαη απφ ηε δηαηάπξσζε πξνο Κξπζηνιιπεγή θζάλεη ζην Αληαξθηηθφ πνπ ζπλδέεηαη κε ηηο Πξέζπεο. Σέινο κέζσ Πηζνδεξίνπ θζάλεη ζηνλ Α/Κ Φιψξηλαο θαη κέζσ ηνπ θάζεηνπ άμνλα ηεο Δγλαηίαο Νίθε- Φιψξηλα-Κνδάλε-Λάξηζα νδεγεί ζηε FYROM Ζ αμηνπνίεζε ησλ δηεπξσπατθψλ δηθηχσλ απφ ηα αζηηθά θαη παξαγσγηθά θέληξα ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, είλαη βαζηθφο άμνλαο πξνηεξαηφηεηαο ζηελ ηξέρνπζα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν θαη θαηαζθεπή ηνπ απηνθηλεηφδξνκνπ Κεληξηθήο Διιάδαο Δ65, ζα εληζρχζεη ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ απηνχ, γηα ην θαιφ ηεο δηθήο καο πεξηθέξεηαο, αιιά θαη ηελ αλάπηπμε πεξαηηέξσ δηαπεξηθεξεηαθήο δηαζπλνξηαθήο - δηαθξαηηθήο ζπλεξγαζίαο, κε απνηέιεζκα ηελ πεξηθεξεηαθή αεηθφξα αλάπηπμε κε θέληξν ηνλ άλζξσπν, ηελ άξζε ησλ αληζνηήησλ γηα θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή ζπλνρή». Αζαλάζηνο Υεηκάξαο ( Ννκάξρεο Φζηώηηδαο) Δίλαη γεγνλφο φηη έλα απφ ηα κεγαιχηεξα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ θαη νη ηξεηο πεξηθέξεηεο Κεληξηθήο Διιάδνο, Θεζζαιίαο, αιιά θαη Ζπείξνπ, είλαη ν Δ65. Δκείο αιιά θαη εζείο, είρακε σο πξψην κέιεκα ηνπ «πεηάινπ» ηνπ Μαιηαθνχ θαη ηελ ζήξαγγα ησλ Σεκπψλ, λα νινθιεξσζεί ν ΠΑΘΔ θαη βεβαίσο ηαπηφρξνλα ν Δ65. Σν επράξηζην γεγνλφο είλαη φηη ηα ηειεπηαία ρξφληα, απηά ηα κεγάια πξνβιήκαηα, ηα αληηκεησπίδνπκε ζπληνληζκέλα, νξγαλσκέλα. Ννκάξρεο, Γήκαξρνη, ΣΔΓΚ, ΣΔΔ, γη απηφ θαη ηα απνηειέζκαηα είλαη ζεηηθά. 9

10 Βεβαίσο, βξίζθνπκε αληαπφθξηζε κεγαιχηεξε, ρσξίο λα ζέισ λα ππεξβάιισ ζηε ζεκεξηλή θπβέξλεζε θαη ηδηαίηεξα ζηνλ Θεζζαιφ ππνπξγφ ηνλ θ. νπθιηά, αιιά λνκίδσ θαη εκείο κε ηελ ελφηεηά καο θαη κε ηηο ζπληνληζκέλεο πξνζπάζεηεο, ζπκβάιινπκε πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. Πξηλ απφ πεξίπνπ 8 κήλεο, ζηα Σέκπε, 17 Ννκάξρεο είρακε απνθαζίζεη, πξψηε πξνηεξαηφηεηα, απαίηεζε απφ ηελ Κπβέξλεζε ΠΑΘΔ, πέηαιν, ζήξαγγα Σεκπψλ, λα νινθιεξσζεί. Γεχηεξε απαίηεζε, Δ65 θαη κεηά βεβαίσο, λα δηεξεπλήζνπκε ηελ δπλαηφηεηα γηα ηελ φπνηα δεχμε, αιιά πξψηα λα θαηαζθεπαζηνχλ απηνί νη νδηθνί άμνλεο. Γελ κπνξνχκε λα ζξελνχκε άιια ζχκαηα θαη βεβαίσο, ηαπηφρξνλα, ζα ππάξμεη απηή ε αλάπηπμε, ζ απηφλ εδψ ηνλ άμνλα. Καζπζηέξεζα λα έξζσ ζήκεξα εδψ, αγαπεηνί θίινη, γηαηί είρακε δπζηπρψο θαη άιιν ηξνραίν αηχρεκα ζήκεξα ζην πέηαιν ηνπ Μαιηαθνχ, κε ηξία ζχκαηα θαη ηξαπκαηίεο. Πξέπεη απηά λα γίλνπλ άκεζα, πξνρσξεί ε θαηαζθεπή ηνπ πεηάινπ. Με ηθαλνπνίεζε βιέπσ φηη πξνρσξεί θαη ν Δ65, εκείο εδψ είκαζηε φινη καδί λα παιέςνπκε, κέρξη λα νινθιεξσζνχκε. Δκείο έρνπκε ηελ ηχρε, λα έρνπκε ζηελ πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο, Πεξηθεξεηάξρε ηνλ θ. Έμαξρν απφ ηελ Καξδίηζα, ν νπνίνο νθείισ λα νκνινγήζσ, φηη έρεη αλαβαζκίζεη θαη ηελ ζπλεξγαζία κεηαμχ φισλ ησλ θνξέσλ, αιιά θπξίσο έρεη πξνσζήζεη πάξα πνιχ ην Γ ΚΠ. ην Γ ΚΠ, εκείο, ζηνλ πξψην ζηφρν δελ ζα κεηέρνπκε, αιιά ζα κεηέρνπκε ζηνλ αγψλα πνπ ζα θάλεηε εζείο λα πάξεηε πεξηζζφηεξα ρξήκαηα απφ ην Γ ΚΠ. Δπραξηζηψ πνιχ. Γηάλλεο Πξίληδνο (Ννκάξρεο Μαγλεζίαο) Έρσ κηα κεγάιε πείξα, γχξσ απφ απηά ηα ζέκαηα, γηαηί επί 30 ρξφληα ήκνπλα ζην Σερληθφ Δπηκειεηήξην θαη Πξφεδξνο θαη πνιχ πεξηζζφηεξν απφ ηα 12 ρξφληα αγψλεο πνπ θάλακε, ζηε Μαγλεζία καδί κε ηε Λάξηζα, γηα ηα έξγα ηεο Κάξιαο. Γπζηπρψο, ηα κεγάια έξγα, έρνπλ θαη κεγάια βάζαλα, έρνπλ θαη κεγάινπο αγψλεο, ρξεηάδεηαη ππνκνλή, επηκνλή, ηεθκεξίσζε θαη ελφηεηα. Δλφηεηα ζηε δηεθδίθεζε, απ φινπο θαη απηή ηελ ελφηεηα, ηελ έρνπκε πεηχρεη ζην Θεζζαιηθφ ρψξν, αιιά θαη ζην δηπιαλφ ρψξν ηεο ηεξεάο Διιάδνο. Δίπε ν θ. Υεηκάξαο, 17 Ννκάξρεο ζηα Σέκπε, 11 Ννκάξρεο ζηα Σξίθαια, ζε πάξα πνιιέο ζπλαληήζεηο, βγάιακε θνηλέο ζέζεηο. Ση ζέινπκε ζηελ Κεληξηθή Διιάδα; Ση ζέινπκε ζηελ Θεζζαιία θαη ζηνλ επξχηεξν ρψξν; Θέινπκε ηελ νινθιήξσζε ηνπ ΠΑΘΔ ζηα Σέκπε, ζέινπκε ηελ Δ65, έλαο βαζηθφο άμνλαο αλάπηπμεο πνπ ζα βγάιεη απφ ηελ απνκφλσζε ηε Γπηηθή Θεζζαιία, δηφηη ε Γπηηθή Θεζζαιία, ε νπνία δηθαίσο παξαπνλείηαη πνιιέο θνξέο, φηη πζηεξεί ζε ζρέζε κε ηελ Αλαηνιηθή, έρεη σο κεγάιν κεηνλέθηεκα ηελ νδηθή απνκφλσζε θαη πξνο ηελ Ήπεηξν θαη πξνο ηελ Αλαηνιηθή Θεζζαιία, αιιά θαη πξνο ηελ ηεξεά Διιάδα θαη Αζήλα. Βαζηθφ ινηπφλ έξγν ππνδνκήο θαη αλάπηπμεο, πξψηα ηεο Γπηηθήο Θεζζαιίαο, αιιά θαη ηνπ επξχηεξνπ ζεζζαιηθνχ θαη ειιαδηθνχ ρψξνπ. Βιέπνληαο ην ράξηε, πέξα απφ ηνλ νδηθφ άμνλα ηνλ Δ65, φπσο είλαη ραξαγκέλνο, απηφκαηα θαλείο, αληηιακβάλεηαη φηη έρεη κεγάιε ζεκαζία θαη έλαο θάζεηνο άμνλαο, ν νπνίνο ζα βγεη ζηελ Αλαηνιηθή Θεζζαιία, ν νπνίνο ζα ζπλδέζεη ηελ Γπηηθή Θεζζαιία κε ην ιηκάλη ηνπ Βφινπ, κε ηελ πφιε ηεο Λάξηζαο, βεβαίσο ππάξρεη ν νδηθφο άμνλαο Σξηθάισλ Λαξίζεο, αιιά δελ λνκίδσ φηη είλαη ν άμνλαο εθείλνο ν νπνίνο, ζα εμππεξεηεί ηνπιάρηζηνλ καθξνπξφζεζκα, απηή ηελ αλάπηπμε ηελ νπνία ζέινπκε. Γηαηί έρεη κεγάιε ζεκαζία, λα ππάξμεη δηάρπζε αλάπηπμεο κεηαμχ Γπηηθήο θαη Αλαηνιηθήο Θεζζαιίαο. Ζ Θεζζαιία είλαη έλαο ζπλεθηηθφο ρψξνο θαη φηη γίλεηαη ζε κηα πεξηνρή, αθνξά θαη ηελ άιιε. ηη γίλεηαη ζε έλα λνκφ, έρεη ηηο επηδξάζεηο ηεο θαη ζηνλ άιιν λνκφ. Βεβαίσο, θάπνηα ζηηγκή, ζα πξέπεη λα δνχκε θαη ηελ δηπιή δεχμε ηνπ Μαιηαθνχ, δηφηη ν ζεζζαιηθφο ρψξνο πιένλ, είλαη ν λεπξαιγηθφο ρψξνο απφ ηνλ νπνίν μεθηλνχλ πιένλ φια ηα νδηθά δίθηπα. ρη ινηπφλ κε άκεζε πξνηεξαηφηεηα, αιιά ζε επίπεδν κειέηεο, πξέπεη λα δνχκε θαη απηφ ην έξγν, έλα έξγν εμαηξεηηθήο ζεκαζίαο ην νπνίν δελ αληηκάρεηαη θαλέλα, θαιψο γίλεηαη θαη γίλεηαη ην «πέηαιν» ηνπ Μαιηαθνχ. 10

11 Πξψηε πξνηεξαηφηεηα επίζεο, ν Δ65, αιιά αο αξρίζνπκε θαη ηηο κειέηεο καο γηα ηελ δηπιή δεχμε ηνπ Μαιηαθνχ, γηαηί έρεη πνιχ κεγάιε ζεκαζία, λα έξζεη θαλείο 70 ρικ. πην θνληά ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα. Δγψ είκαη αηζηφδνμνο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. Έρνπκε ηελ ηχρε λα έρνπκε έλαλ Θεζζαιφ ππνπξγφ ηνλ θ. νπθιηά, ν νπνίνο είλαη θαη Μεραληθφο, λνκίδσ φηη έρεη μεθαζαξίζεη ηα δεηήκαηα γχξσ απφ ηελ Δ65, εκείο φκσο πάληα πξέπεη λα είκαζηε ζε εγξήγνξζε, λα παξαθνινπζνχκε ηελ θαηάζηαζε, γηαηί ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ην πψο ζα πινπνηεζεί θαη πσο ζα εμειηρζεί έλα έξγν, δελ εμαξηάηαη πάληα απφ ηνπο ππνπξγνχο, εμαξηάηαη θαη απφ ην παξαθάησ κεραληζκφ θαη απηφλ ζα πξέπεη λα παξαθνινπζνχκε. Έρεη πνιχ κεγάιε ζεκαζία. Δπραξηζηψ. Bαζίιεο Αλαγλσζηόπνπινο (Ννκάξρεο Καξδίηζαο) Δρνπκε κπξνζηά καο ηελ Δ65. Πηζηεχσ ινηπφλ, φηη φινη εδψ κέζα ζ απηή ηελ αίζνπζα, έρνπλ ην ίδην ελδηαθέξνλ γηα ην πψο ζα πινπνηεζεί θαη πφηε αθξηβψο ζα δνπλ απηφ ην έξγν λα πξαγκαηψλεηαη. Δίλαη βέβαην αθφκε, φηη ην ΠΔΠ Θεζζαιίαο, ην ΠΔΠ ηεξεάο θαη θάπνηα ρξήκαηα απφ ην Σνκεαθφ, είραλ ήδε πξνβιεθζεί ζην Γ ΚΠ γηα ηε δεκηνπξγία απηνχ ηνπ βαζηθνχ άμνλα. Δγψ ζα ήκνπλ επηπρήο, εάλ πξάγκαηη ε πξφζεζε ήηαλ εηιηθξηλήο. Γηαηί πξηλ απφ δπν ρξφληα, αλαγθαζηήθακε λα απνζχξνπκε ηα ρξήκαηα απηά θαη λα μεράζνπκε ην φλεηξν ηεο Δ65 θαη λα κπνξέζνπκε λα δεκηνπξγήζνπκε έξγα ππνδνκήο δηαλνκαξρηαθά, ηα νπνία νπσζδήπνηε ήηαλ εμίζνπ απαξαίηεηα. Ση ζεκαίλεη ινηπφλ; Σελ αλεζπρία φισλ ζαο, πνπ ζπκκεξίδνκαη γηα ηελ πνξεία ηεο Δ65. Παξάιιεια, ηη αθξηβψο ππάξρεη απηή ηελ ζηηγκή. Πξέπεη λα μέξνπκε φπσο βιέπνπκε ζηνλ ράξηε θαη δεηψ απ φινπο ζαο, λα δείηε φιεο ηηο ραξάμεηο ηεο Δ65 κέρξη ζήκεξα θαη ζα δηαπηζηψζεηε φηη ην ηκήκα απφ Καιακπάθα κέρξη Παλαγηά, ήηαλ ζηνλ «αέξα». Γελ ππήξρε ηίπνηε. Καη φηαλ έξρεζαη λα θάλεηο κηα παξαρψξεζε ελφο έξγνπ, είλαη βέβαην φηη νπσζδήπνηε ην έξγν ζα ην έρεηο νινθιεξσκέλν. Άξα ήηαλ απαξαίηεην λα ππάξρεη ράξαμε, απφ ηελ Αλζήιε πνπ μεθηλάεη κέρξη πνπ αθξηβψο ζπλαληάεη ηελ Δγλαηία. Έρεη ζεκαζία απηφ ην έξγν; Γέζηε ηελ θεληξνβαξηθή ηνπ ράξαμε θαη εθηηκήζηε φηη είλαη εθείλν ην έξγν ην νπνίν νπσζδήπνηε ζα κεηαθέξεη ηαρχηαηα πξνο ηελ Αζήλα, είλαη ν ζπληνκφηεξνο πιένλ δξφκνο, ν νπνίνο, Ήπεηξν, Γπηηθή Μαθεδνλία, Θεζζαιία θαη φιεο απηέο ηηο πεξηνρέο, κέζα απφ κηα παξαγσγηθή δηαδηθαζία πξντφλησλ ηα νπνία ζα παξάγνληαη, κεηαθέξνληαη πξνο ην Αζηηθφ Κέληξν, πνπ ιέγεηαη Αζήλα θαη ην νπνίν νπσζδήπνηε απνηειεί ην 50% ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο. Ζ ζεκαζία ηνπ έξγνπ; Μεγίζηε. Δκείο, ππνρξέσζή καο, γηαηί απηνχ πξέπεη λα αλαθεξζψ, φπσο αθξηβψο ζθπξειαηήζακε απηή ηελ ελφηεηα ηεο δηεθδίθεζεο κε ηνλ ηξφπν ηνλ νπνίν δηεθδηθήζακε θαη κε ηηο πηέζεηο ηηο νπνίεο αζθνχκε ζηελ θεληξηθή εμνπζία, λα ζπλερίζνπκε κε ηνλ ίδην ηξφπν, κε ηελ ίδηα επαγξχπλεζε γηα ην ζέκα ηνπ έξγνπ θαη πηζηεχσ φηη ζα δηθαησζνχκε. Οθείισ φκσο κε θάζε εηιηθξίλεηα λα πσ, φηη νη πξννπηηθέο είλαη ζεηηθέο. Τπάξρεη ηνπιάρηζηνλ απζηεξφο ζηφρνο, δελ ππάξρεη δπζδηάθξηηνο ζηφρνο. Μέρξη ηψξα δηαπίζησλα, φηη ππήξρε κηα δπζδηάθξηηε ζηφρεπζε. Σψξα δηαπηζηψλσ φηη ζίγνπξα, ν ζηφρνο είλαη, λα γίλεη ην έξγν κε απηνρξεκαηνδφηεζε θαη κε παξέκβαζε νπσζδήπνηε πξνο απηή ηελ παξέκβαζε, δηεπθφιπλζεο ηνπ εξγνιάβνπ λα ηελ αλαιάβεη. Οθείινπκε λα ιέκε ηα πξάγκαηα κε ην φλνκά ηνπο. Δίκαζηε ηθαλνπνηεκέλνη; αθψο ζα ζέιακε λα έρεη ηελ επρέξεηα ε ρψξα λα ην ρξεκαηνδνηήζεη απηφ ην έξγν θαη λα ην νινθιεξψζεη. Δίλαη φκσο κηα πξαγκαηηθφηεηα ηελ νπνία βιέπνπκε, φηη ην έξγν κφλν έηζη γίλεηαη θαη πξέπεη λα πνχκε, φηη πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, ηνπιάρηζηνλ ππάξρεη εηιηθξηλήο πνιηηηθή βνχιεζε ηελ νπνία εγψ αλαγλσξίδσ. Καη θάηη αθφκα. Πξέπεη λα είκαζηε φινη καδί θαη πεξηζζφηεξνη αθφκα, γηαηί καο ρξεηάδεηαη. Δθηφο απφ ηελ Δ65 έρνπκε θαη ηνλ Αρειψν γηα ηνλ νπνίν πξέπεη λα αγσληδφκαζηε θαη πξέπεη νπσζδήπνηε εθεί θαηά πξνηεξαηφηεηα λα δίδνπκε νξηζκέλεο κάρεο ζθιεξέο θαη αλππνρψξεηεο. Δπραξηζηψ πνιχ. 11

12 Λνπθάο Καηζαξόο (Ννκάξρεο Λάξηζαο): Παξαθνινπζψληαο θαλείο φιεο απηέο ηηο ζπλαληήζεηο γηα ηελ Δ65, γηα ηα Σέκπε, γηα ην Μαιηαθφ, έρεη ηελ πεπνίζεζε πιένλ, φηη ζπδεηάκε, γηαηί φια απηά ηα ρξφληα δελ βιέπνπκε απνηέιεζκα. κσο ζέισ λα πηζηεχσ φηη βξηζθφκαζηε ζε έλα ζεκείν πνπ πξέπεη λα απαηηνχκε ην απνηέιεζκα θαη λα ππάξρνπλ πξάμεηο θαη φρη ιφγηα. Δίλαη αιήζεηα, φηη ήξζα απφ Θεζζαινλίθε, είρα έλα πξνβιεκαηηζκφ, αλ ζα πξνιάβσ θαη ήξζα πεξηζζφηεξν λα κελ ζεσξεζεί, φηη δελ ζπκπαξαζηέθνκαη ή δελ ζπληάζζνκαη, γηα νπνηνδήπνηε ιφγν καδί κε ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη κε ηνπο νξγαλσηέο, γεληθφηεξα απηήο ηεο εθδήισζεο. Γηαηί ηελ ηειεπηαία θνξά πνπ βξεζήθακε ζηα Σξίθαια, κε πξσηνβνπιία ηνπ ζπλαδέιθνπ ηνπ θ. Βιαρνγηάλλε, είρακε μεθαζαξίζεη ηα πξάγκαηα θαη φζνλ αθνξά ην παξειζφλ θαη φζνλ αθνξά ην παξφλ θαη δηεθδηθνχκαη. Τπήξμε θαη κηα επηζηνιή ηνπ ζπληνπίηε ηνπ θ. νπθιηά, ηνπ αξκνδίνπ ππνπξγνχ θαη ζηε ζπλέρεηα ππήξραλ θαη αλαθνηλψζεηο απφ ηνλ θ. νπθιηά, φζνλ αθνξά ην ρξνλνδηάγξακκα, αλ δελ θάλσ ιάζνο. Άξα ινηπφλ, ηίζεηαη ην εξψηεκα, ζπδεηάκε γηαηί; Ακθηβάιινπκε ή ακθηζβεηνχκε ηελ αλαθνίλσζε ηνπ ππνπξγνχ; Αλεζπρνχκε κήπσο απηά ηα νπνία ππνζρέζεθε δελ ζα γίλνπλ πξάμε; ή πάκε ζε θάηη άιιν. πσο θαη αλ έρνπλ ηα πξάγκαηα, φκσο ζα πξέπεη λα δνχκε ζπλνιηθά θαηά ηελ άπνςή κνπ, ηη θάλνπκε ζαλ ρψξα θαη βέβαηα φηαλ ιέκε ηη θάλνπκε ζαλ ρψξα δελ ιέκε ηη θάλεη ε θάζε θπβέξλεζε, γηαηί ζπλήζσο ζηελ Πεξηθέξεηα έρνπκε κάζεη λα δηεθδηθνχκε κελ, λα κεηαθέξνπκε ηηο επζχλεο, αιιά λα κελ αλαιακβάλνπκε ηηο επζχλεο. ε φινπο ηνπο ηνκείο, ππάξρεη φισλ καο ε επζχλε δελ ππάξρεη θακία ακθηβνιία. Αλ εκείο, φια ηα ρξφληα πνπ πεξάζαλε, είρακε ζπγθξνηεζεί ζε έλα εληαίν κέησπν θαη δηεθδηθνχζακε, αιιά ζπληνληζκέλα θαη ππεχζπλα θαη φρη απνζπαζκαηηθά θαη γηα ιφγνπο εληππψζεσλ θαη πξνβνιήο, ηφηε ζα είρακε ζίγνπξα απνηέιεζκα. Πεξηκέλαλε νη άιιεο Δπξσπατθέο ρψξεο, νη νπνίεο θαζφξηδαλ πξνηεξαηφηεηεο. Μφιηο μεθίλεζαλ ηα «παθέηα», πνπ είπε θαη ν θ. Σδαλαθνχιεο, είπαλ φηη ζα θάλνπκε κε απηφ ην «παθέην», φζν γίλεηαη θαιχηεξα ηα έξγα ππνδνκήο, φζν κπνξνχκε ηα έξγα νδνπνηίαο. Σα μεθηλήζαλε θαη ηα θάλαλε. Δκείο «αμηνπνηήζακε», ιέκε, ηα «παθέηα», θάλνληαο κηθξνπνιηηηθή θαη επεηδή ηα δήζακε νη πεξηζζφηεξνη, είηε κε ηελ κηα ή ηελ άιιε θπβέξλεζε, δελ λνκίδσ φηη ρσξά ακθηζβήηεζε. Γελ κπνξεί λα παίξλεηο έλα «παθέην» θαη λα ην ζπαηαιάο ζε εθδειψζεηο, ζε κηθξά έξγα, έλα θακπαλαξηφ εδψ, κηα πιαηεία κηθξνχια θιπ., έπξεπε λα έρνπκε ζηφρν γηα λα έρνπκε απνηέιεζκα. Γελ ην είρακε. Σψξα ππάξρεη ην Γ ΚΠ, έξρεηαη ην Γ ΚΠ, αιιά ππάξρνπλ θαη άιιεο απφςεηο. Γελ κπνξεί λα ζπδεηάκε ην 2004 θαη λα κελ κηιάκε ηελ αιήζεηα, λα ιέκε απηνρξεκαηνδφηεζε, ζα μεπνπιήζνπκε ηα ζπκθέξνληα ηεο Διιάδνο; Αζηεία πξάγκαηα. Απηά πνπ έρνπλ γίλεη ζηελ Δπξψπε πξηλ απφ 30 ρξφληα, εκείο ηα ακθηζβεηνχκε ηψξα. Δξρφκαζηε πάληα κε θαζπζηέξεζε 50 εηψλ, γηα λα δηαπηζηψζνπκε ηα ιάζε καο. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη ζε άιινπο ηνκείο. πκβαίλεη θαη ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα, πνπ καο ελδηαθέξεη θαη καο πνλάεη. Γελ ηνικήζακε πνηέ, νχηε ζαλ θφκκαηα, νχηε ζαλ θπβεξλήζεηο, νχηε ζαλ ηνπηθνί παξάγνληεο, λα πνχκε ηελ αιήζεηα θαηάκαηα, νχηε ζαλ εθπξφζσπνη ησλ αγξνηψλ θαη νη ίδηνη νη αγξφηεο. Οχηε αλαδηάξζξσζε θαιή έρνπκε, νχηε έξγα ππνδνκήο πνπ ζα βνεζήζνπλ πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. Γελ κπνξεί λα θηαίλε θάπνηνη άιινη θαη λα κελ θηαίκε θαη εκείο. Άξα, ζε ζπκπιήξσζε απηψλ πνπ εηπψζεθαλ θαη απηψλ πνπ γξάθηεθαλ θαηά θαηξνχο, δελ ππάξρεη πιένλ θακία αλάγθε, λα δηαβεβαηψζσ εγψ, ή λα δηαβεβαηψζεη θάπνηνο άιινο, φηη είκαζηε ππέξ ηεο Δ65. Απηφ είλαη πάγην αίηεκα, δηακνξθσκέλν κέζα απφ ηηο απαηηήζεηο, ηηο αλάγθεο θαη κέζα απφ ζπδεηήζεηο επί ζπδεηήζεσλ, ζνβαξέο θαη ππεχζπλεο. Άξα ινηπφλ, ζήκεξα βξηζθφκαζηε θαηά ηελ άπνςή κνπ, ζην ζεκείν, λα δνχκε ηη γίλεηαη θχξηε Τπνπξγέ, θπξία θπβέξλεζε, ε νπνία πνιχ ζσζηά δηαπίζησζε φηη έρνπλ γίλεη ιάζε ζην παξειζφλ, φηη δελ ππήξμε εηιηθξηλήο αληηκεηψπηζε απφ ηηο πξνεγνχκελεο θπβεξλήζεηο, ζέινπκε κηα ελεκέξσζε, αγσληνχκε θαη παξαθνινπζνχκε. Καη θάηη άιιν. ηαλ βξεζήθακε φινη νη Ννκάξρεο ζηα Σέκπε, κπνξεί λα ζηελαρσξήζακε ηηο θπβεξλήζεηο, αιιά ζεσξήζακε φηη απηφ είλαη ην θαζήθνλ καο, απηφ ήηαλ ην ρξένο καο. Να πξνζηαηέςνπκε ηα ζπκθέξνληα, κέζα απφ ηνλ ζεζκηθφ ξφιν ηνλ νπνίν ππεξεηνχκε, κε ηελ ζπκπαξάζηαζε φισλ ησλ θνξέσλ, γηαηί νπζηαζηηθά απηνχο εθπξνζσπήζακε, φινπο ηνπο πνιίηεο. 12

13 ήκεξα, πξέπεη λα είκαζηε φινη καο, παξαπφδα, λα παξαθνινπζνχκε ηη γίλεηαη θαη αλ ρξεηαζηεί λα αληηδξάζνπκε δπλακηθά. Απηφ λνκίδσ είλαη ην δεηνχκελν. χκθσλνη είκαζηε κε θαιή πξφζεζε, θαιή ζέιεζε, κε πίζηε, παξαθνινπζνχζακε ηηο εμαγγειίεο, ηα ρξνλνδηάγξακκα θαη ηηο δηαβεβαηψζεηο. Σψξα, παξαθνινπζνχκε θαη λα είκαζηε έηνηκνη. ρη κφλν γηα ηελ Δ65, αιιά γηα φια ηα κεγάια αηηήκαηα πνπ έρνπκε βάιεη θαη ζα πξέπεη πιένλ λα πεξάζνπκε θαη ζε κηα άιιε ινγηθή, αο κνπ επηηξέςνπλ ν θ. ππνπξγφο, θαη νη θχξηνη βνπιεπηέο, λα πσ θαη θάηη άιιν, ην ζέκα δελ ην πνηνο ην θάλεη, φ,ηη γίλεηαη ζηε Θεζζαιία, γίλεηαη απφ φινπο γηα φινπο. Τπάξρνπλ άιιεο πεξηνρέο πνπ ην έρνπλ δνθηκάζεη θαη έρεη ππάξμεη απνηέιεζκα θαη γη απηφ θάπνηνη λα κελ εθπιήζζνληαη φηαλ κηιάκε γηα ηελ Παλζεζζαιηθή αληίιεςε ζηελ πξάμε θαη φρη ζηε ζεσξία. Αλ δελ πάλε θαιά ηα Σξίθαια δελ πάεη θαιά θαη ε Λάξηζα. Αλ δελ πάεη θαιά ν Βφινο δελ πάεη θαιά θαη ε Καξδίηζα. Σα ζχλνξα είλαη πάξα πνιχ κηθξά θαη έηζη φπσο εμειίρζεθε ε θνηλσλία καο θαη νη θνηλσλίεο ζε παγθφζκηα επίπεδα, είλαη αζηείν ζήκεξα λα ππάξρνπλ πεξηραξαθψζεηο. Σα ζπκθέξνληα είλαη θνηλά, ηα αηηήκαηα είλαη θνηλά θαη ν αγψλαο πξέπεη λα είλαη θνηλφο. Δπραξηζηψ πνιχ. Κώζηαο Σδαλαθνύιεο (Γήκαξρνο Λαξηζαίσλ θαη Πξόεδξνο ηεο ΣΔΓΚ Ννκνύ Λάξηζαο): Καη αξράο επραξηζηψ γηα ηελ πξφζθιεζε θαη ηελ δπλαηφηεηα πνπ κνπ δίλεηαη λα απεπζχλσ θαη εγψ δπν ιφγηα, ζε φινπο εζάο πνπ είζηε ζήκεξα εδψ. Πέξα απφ απηά πνπ αλέθεξαλ νη Ννκάξρεο θαη νη άιινη θαη ηηο ηειεπηαίεο ζπλαληήζεηο, φηη ην ζέκα ηεο Δ65 είλαη πνιχ παιηφ θαη εγψ ζα ζπκεζψ κηα ζπλάληεζε, πεξίπνπ πξηλ απφ 15 ρξφληα ζηε Λακία, φηαλ απφ άιιε ζέζε ηελ νπνία θαηείρα ηφηε, είρακε εθθξάζεη ηελ ζεηηθή καο βνχιεζε γηα ην έξγν απηφ. Βέβαηα, φηαλ αθνχσ γηα ραξάμεηο, νπσζδήπνηε είλαη απφ ηα ζπνπδαηφηεξα ζεκεία, ην πξψην θαη βαζηθφ, ην μέξεηε φινη νη ηερληθνί πνπ είζηε ζήκεξα εδψ. Λέσ ινηπφλ, σο Πξφεδξνο ηεο ΣΔΓΚ Λάξηζαο, είκαζηε ππέξ ηνπ έξγνπ, ππέξ ηνπ λα νινθιεξψλεηαη ην δπλαηφλ ζπληνκφηεξα. Βέβαηα δελ κπνξψ λα κε πσ κεξηθά πξάγκαηα, πνπ ρξφληα ηψξα κε βαζαλίδνπλ. ηαλ έρνπκε πάξεη ηα ΜΟΠ, ηξία ΚΠ θαη δελ έρνπκε νινθιεξψζεη ηνπο βαζηθνχο άμνλεο ζηελ Διιάδα, ηελ ΠΑΘΔ, ηελ Ηφληα νδφ, ηελ Δγλαηία, ηελ Δ65 θαη ην ζπνπδαηφηεξν δελ έρνπκε νινθιεξψζεη Ζγνπκελίηζα Βφιν. Σψξα αξρίδνπκε λα ελαπνζέηνπκε ηηο ειπίδεο καο ζην Γ ΚΠ. Γελ γίλνληαη έηζη ηα έξγα. Σα έξγα γίλνληαη κε ζέιεζε, επζχο εμ αξρήο, κε νξηζκνχο πνπ ηνπο βάδνπκε θαη δελ θάλνπκε πίζσ θαη κε ζηφρνπο ηνπο νπνίνπο πξέπεη λα επηηπγράλνπκε ζην ζπληνκφηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα. Πξάγκαηα ηα νπνία έρνπλε εθαξκνζηεί αιινχ θαη έρνπλε πεηχρεη, εκείο πξνζπαζνχκε μαλά λα ηα αλαιχζνπκε θαη λα δνχκε αλ εθαξκφδνληαη ή φρη. Δάλ, ν άμνλαο Ζγνπκελίηζαο Βφινπ, είρε νινθιεξσζεί πξηλ θιείζεη ε πξψελ Γηνπγθνζιαβία κε απηνρξεκαηνδφηεζε παξαρψξεζε θαη κε φινπο απηνχο ηνπο φξνπο πνπ ιέκε, μέξεηε πφηε ζα είρε μερξεσζεί; Μφλν απφ ηνπο Σνχξθνπο κεηαλάζηεο. Καη εκείο ςαρλφκαζηε, αλ ζα ην θάλνπκε κε παξαρψξεζε, αλ δελ ζα ην θάλνπκε, δελ πηζηεχνπκε ζ απηή ηελ κέζνδν, πάκε λα αλαθαιχςνπκε άιιε κέζνδν. Γελ ακθηζβεηεί θαλέλαο θαη δελ παξαγλσξίδεη φηη ε Διιάδα, είλαη κηα ρψξα κε θνβεξά κεγάιεο ηερληθέο δπζθνιίεο σο πξνο ηνπο ηερληθνχο άμνλεο. κσο γη απηφ είλαη ην θξάηνο, γη απηφ είλαη ηα ΚΠ, λα θάλεηο απηά πνπ δελ ηα δίλεη ζηνπο ηδηψηεο θαη ηα ππφινηπα δψζηα. Δγψ επηκέλσ ζ απηφ, φηαλ απφ εθεί, ηελ Ζγνπκελίηζα κέρξη ην Βφιν, έρνπκε ηεξάζηηα θνκκάηηα ηα νπνία ζα ηα είραλ πάξεη, «θηιέηα», κε ηηο δηαδηθαζίεο βέβαηα πνπ πξέπεη λα γίλνπλ. Δκέλα κε ελδηαθέξεη λα κελ ζθνηψλεηαη θφζκνο. Γηαηί άιιεο ρψξεο, πίζσ απφ καο, πνπ κπήθαλ κεηά απφ καο, ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ηειείσζαλ κε απηφ ην ζέκα. Μηιάκε γηα αλάπηπμε, κπαίλνπλε πξνβιεκαηηζκνί, αιιά δελ λνείηαη αλάπηπμε ρσξίο ηνπο δξφκνπο. Απηά είλαη μεθάζαξα πξάγκαηα. Να αλαιχζεηο, έρεηο πάξα πνιιά. Απηά είλαη πνπ κε αλεζπρνχλ εκέλα. Πξνρζέο, ηαμίδεπα γηα ηελ Αιβαλία, απφ ηελ Κνδάλε, εθεί ηα θνκκάηηα ηεο Δγλαηίαο, ηα δχζθνια ζεκεία, θαη ζην πήγαηλε θαη ζην έια, δεθάδεο κεγάια νρήκαηα, ληαιίθεο, θνξησκέλα αγθνκαρνχζαλ, θαίλνληαλ, έξρνληαλ απφ ηελ Ζγνπκελίηζα θαη πήγαηλαλ ζηε πξία. Κφςακε θαη ην δξνκνιφγην Βφιν πξία. 13

14 Απηνλφεηα πξάγκαηα. Γηαηί; Μαο ηξψεη ε κηδέξηα, ε θαθνκνηξηά, αλαιχνπκε δηάθνξα ζέκαηα, δελ είλαη έηζη, εκείο δελ ζα ην θάλνπκε απηφ, δελ πηζηεχνπκε ζ απηφ θαη κπαίλνπλ νη πξνβιεκαηηζκνί, γίλεηαη κε απηνρξεκαηνδφηεζε; Αο δνθηκάζνπκε. Αλ δελ γίλεηαη δελ ζα έξζεη θαλέλαο θαη λα δνχκε ηη γίλεηαη. Δηνηκάζακε απηά πνπ έπξεπε λα είλαη; Γελ εκθαλίζηεθε θαλέλαο; Δκείο είκαζηε ππέξ θαη ηεο Δ65. Θεσξνχκε φηη είλαη απφ ηνπο πιένλ βαζηθνχο άμνλεο γηα λα βγεη γεληθά ε Διιάδα θαη λα θζάζεη εθεί πνπ πξέπεη. ηαλ κηα ρψξα είλαη θαζαξά γεσξγηθή, φηαλ είλαη ηνπξηζηηθή θαη πξέπεη λα έρεη απηά, γηα λα ηα δίλεη θαη ζηηο κεηαθνξέο γηα ηνπο επηβάηεο θαη ζηηο κεηαθνξέο γηα ηα πξντφληα. Θέιεη επηκνλή θαη ππνκνλή. Δκείο ινηπφλ, ζε θάζε θάιεζκα, αγαπεηέ Πξφεδξε ηνπ Παξαξηήκαηνο ζα είκαζηε εδψ. Βέβαηα δελ εθθξάδσ θαη δελ δηθαηνχκαη λα εθθξάζσ ηνλ ππνπξγφ ΤΠΔΥΧΓΔ, απιά ζα πσ κφλν, φηη φηαλ μαλαβγήθε ζηελ επηθάλεηα ην ζέκα, είρα κηα ζπλάληεζε καδί ηνπ, γηα άιιν κελ ζέκα, αιιά κηζή ψξα ζπδεηνχζακε γηα ηελ Δ65. Γηέβιεςα φηη έρεη πεηζηεί πιένλ φηη πξέπεη λα γίλεη θαη πηζηεχσ φηη αθνχ ην έβαιε κπξνζηά ζα βνεζήζεη, αιιά ζέιεη θαη ηελ δηθή καο βνήζεηα θαη φρη ηα εκπφδηα απφ θάπνηνπο. Δάλ ζπληνληζηνχκε φινη καδί θαη γηα ηα άιια θαη γηα ηελ Δ65, πηζηεχσ φηη ζα ην πεηχρνπκε. Δπραξηζηψ πνιχ. Κσλ/λνο Μαληδηάξαο (Πξόεδξνο Γήκαξρνο Καιιηθσλίνπ) : ηαλ κίιεζαλ ηφζνη αμηφινγνη εθπξφζσπνη πξηλ απφ κέλα, λνκίδσ φηη δελ κπνξψ λα πξνζζέζσ ηίπνηα άιιν. Να πσ φηη ε Δ65 ή φπσο ηψξα ηελ ιέκε απηνθηλεηφδξνκν Κεληξηθήο Διιάδνο, είλαη απαίηεζε, ππνρξέσζε ηεο πνιηηείαο λα θαηαζθεπαζηεί φζν πην γξήγνξα γίλεηαη, γηαηί φπσο βιέπνπκε θάζε κέξα ζξελνχκε ζχκαηα θαη ελλνψ ζε έλα κεγάιν επξχ άμνλα, Κεληξηθή, ηεξεά Διιάδα θιπ. Δγψ πξνζσπηθά ζήκεξα πίζηεπα, ζα ήηαλ εκεξίδα αλαθνίλσζεο απνηειεζκάησλ θαη φρη δηεθδίθεζεο πνπ έηζη θαίλεηαη. αλ εκεξίδα δηεθδίθεζεο θαη βεβαίσο είλαη θαιή απηή ε εκεξίδα. Δηιηθξηλά πίζηεπα ζήκεξα φηη ζα ήηαλ εκεξίδα αλαθνίλσζεο θάπνησλ απνηειεζκάησλ, ψζηε ε πνιηηεία λα δηαβνπιεπζεί φηη απηφ ην έξγν ζα πξνρσξήζεη. Οθείισ λα ζπγραξψ ηελ επηηξνπή δηνξγάλσζεο, δηφηη θαη ε ζεκεξηλή έζησ θαη έηζη εκεξίδα, ζα βνεζήζεη ζ απηή ηελ κεγάιε απαίηεζε πνπ έρνπκε σο Κεληξηθή Διιάδα. Δπραξηζηψ πνιχ. Πηπίηζα Φηιίππνπ-Σζηώλα ( Πξόεδξνο Α/πείαο ΣΔΔ Κεληξ. & Γπη. Θεζζαιίαο αο ππνδερφκαζηε ζηελ ζπδήηεζε κηαο δηθήο καο ππφζεζεο. Πξαγκαηηθά γηα ηελ ζεκεξηλή δηνξγάλσζε, ηα ζπγραξεηήξηα πνπ δηθαησκαηηθά αλήθνπλ ζηελ δηνηθνχζα ηνπ ηκήκαηνο θαη ηδηαηηέξσο ζηελ Ννκαξρηαθή Δπηηξνπή Σξηθάισλ, γηα καο ηνπο Μεραληθνχο πνπ γλσξίδνπκε, θαληάδνπλ σο πιενλαζκφο θαη απηφ γηαηί, άπηνληαη ηα 5εηίαο θαη πιένλ ε πινπνίεζε ηεο Δ65, έρεη γίλεη πξαγκαηηθά νηθνγελεηαθή καο ππφζεζε. Γλσξίδνπκε θαη βηψλνπκε θαζεκεξηλά, φηη θπξίσο ε Γπηηθή Θεζζαιία, ιφγσ φηη εληάζζεηαη ζηηο γθξίδεο δψλεο απφ πιεπξάο νδηθήο πξνζπειαζηκφηεηαο, έρεη ππνζηεί θξαπγαιέα ππνβάζκηζε, ζε νηθνλνκηθφ, θνηλσληθφ, ηνπξηζηηθφ θαη επηρεηξεκαηηθφ επίπεδν. Ννηψζακε πνιχ θαιά, φηη ζε κηα νδηθψο απνκνλσκέλε πεξηνρή, φπσο ε Γπηηθή Θεζζαιία, είλαη αδχλαηε ε αληαγσληζηηθφηεηα θαη θαηά ζπλέπεηα ε αλάπηπμε. Ο ηερληθφο θφζκνο ηεο Κεληξνδπηηθήο Θεζζαιίαο, είρε πξνβιέςεη θαη ην είρε θαη επαλάιεςε δηαηππψζεη κε θάζε ηξφπν, δελ κπνξψ λα κε ζπκεζψ, βιέπνληαο ζην πάλει ηνλ ζπλάδειθν θαη ζεκεξηλφ Γήκαξρν, ηνλ θ. Σακήιν θαη απέλαληη κνπ ηνλ ζπλάδειθν θαη ζεκεξηλφ βνπιεπηή ηνλ θ. Λέθθα, φπσο θαη άιινπο ζπλαδέιθνπο, ηηο πνιχσξεο θαη ζπειιψδεηο ζπλεδξηάζεηο καο, δηαθεξχζζνληαο ηελ αλαγθαηφηεηα γηα θαηαζθεπή ελφο ζχγρξνλνπ θεληξνβαξηθνχ νδηθνχ άμνλα, πνπ ζα ζπλέδεε ηελ Κεληξηθή Διιάδα κε ηελ Δγλαηία, κέζσ ηεο Γπηηθήο Θεζζαιίαο. Σφζν φζν ν Τπνπξγφο ΠΔΥΧΓΔ θαηά δήισζή ηνπ, φζν θαη ην ΣΔΔ Κεληξηθήο Θεζζαιίαο, έρνπκε αλαγάγεη ην δήηεκα ηεο Δ65 ζε έξγν χςηζηεο πξνηεξαηφηεηαο. Μηα καηηά ζην ράξηε πίζσ καο, καο δηθαηψλεη απφιπηα. Ο απηνθηλεηφδξνκνο Κεληξηθήο Διιάδαο, απνηειεί ηελ ξαρνθνθαιηά ηνπ Δζληθνχ Οδηθνχ Γηθηχνπ ηεο ρψξαο θαη είκαζηε βέβαηνη φηη ε δπλακηθή παξνπζία εθπξνζψπεζε ηεο Θεζζαιίαο 14

15 ζηε ζεκεξηλή θπβέξλεζε, ζα βνεζήζεη ηελ πνιηηεία απηή ηε θνξά λα αληαπνθξηζεί πιήξσο ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο γηα ηελ πινπνίεζή ηνπ. Με ηθαλνπνίεζε δηαπηζηψλνπκε, φηη ηψξα γηα πξψηε θνξά έρνπκε εληαία αλαγλσξηζηηθή κειέηε, ελφο εληαίνπ άμνλα, κε εληαία ππφβαζξα, ζε εληαία θιίκαθα 1:5.000, κε θφκβνπο, ζε θιίκαθα 1:2.000, αληίζεζε κε θάζε πξνεγνχκελε πξνζπάζεηα, φπνπ είρακε κφλν κειέηεο κεκνλσκέλσλ ηκεκάησλ ζε δηαθνξεηηθέο θιίκαθεο απφ 1: :5.000, ρσξίο εληαία αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο, κε ραξάμεηο, κε πνιχ πεξηζζφηεξα θαη πνιπδάπαλα πξνβιήκαηα. Καη θπξίσο, θπξίεο θαη θχξηνη δελ είρακε θακία εληαία εηθφλα αλαγλσξηζηηθήο πξνκειέηεο, ειθπζηηθή θαη ελεκεξσηηθή γηα ππνςήθην επελδπηή. Γηα πξψηε θνξά, έρνπκε ζρεδφλ έηνηκεο εληαίεο γεσινγηθέο, γεσηερληθέο θαη πεξηβαιινληηθέο εγθξίζεηο. Άξα πηζηεχνπκε φηη έρνπκε βαζκφ εηνηκφηεηαο πξνσζεκέλν. Πηζηεχνπκε, φηη απηά ηα ζηνηρεία ζα πείζνπλ ηνπο ππνςεθίνπο αλαδφρνπο επελδπηέο, φηη πξφθεηηαη γηα επέλδπζε ειθπζηηθή, αληαγσληζηηθή ηεο Ηνλίαο νδνχ, κε δεδνκέλνπ φηη έρνπλ ηελ ίδηα ρηιηνκεηξηθή απφζηαζε, ε Δ65 πην ζσζηά γεσκεηξηθά ζηνηρεία, ψζηε θάπνηνο, λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα, κε εχθνιε, επράξηζηε θαη αζθαιή πξφζβαζε, ζε κία ψξα θαη έλα ηέηαξην, λα βξίζθεηαη απφ ηελ Λακία ζηελ Δγλαηία νδφ θαη ρσξίο κάιηζηα ηελ επηβάξπλζε ηεο δηάβαζεο ηεο γέθπξαο Ρίνπ Αληηξξίνπ, πνπ είλαη 10 επξψ. Ο ηερληθφο θφζκνο, ζα ζπλερίζεη λα πξνζθέξεη θάζε δπλαηή ηερληθή θαη επηζηεκνληθή βνήζεηα, ψζηε λα ιπζνχλ φια ηα ππφινηπα πξνβιήκαηα, γηα ηελ πινπνίεζή ηνπ. Άιισζηε απηφ αθξηβψο απνδεηθλχνπκε κε ηελ ζεκεξηλή καο εθδήισζε. Δπραξηζηψ. πύξνο Σαιηαδνύξνο- Τθππνπξγόο Δζληθήο Παηδείαο: Θα ήζεια λα ζπγραξψ ην Σερληθφ Δπηκειεηήξην Διιάδνο, ην Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα ηεο Κεληξηθήο θαη Γπηηθήο Διιάδνο θαη ηελ ΣΔΓΚ ηνπ λνκνχ Σξηθάισλ, γηα ηελ πξσηνβνπιία πνπ είραλ λα δηνξγαλψζνπλ απηή ηελ δηεκεξίδα, κε έλα ζέκα ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ θαη ρξήζηκν, ηνλ απηνθηλεηφδξνκν ηεο Κεληξηθήο Διιάδνο, ηνλ Δ65. Δίλαη δεδνκέλε, εηπψζεθε θαη πξηλ απφ φινπο ηνπο νκηιεηέο, ε ηεξάζηηα αλαπηπμηαθή ζεκαζία απηνχ ηνπ έξγνπ, φρη κφλν γηα ηελ Γπηηθή Θεζζαιία, αιιά γηα νιφθιεξε ηε Θεζζαιία, γηα ηελ Γπηηθή Μαθεδνλία, γηα ηελ Ήπεηξν θαη ηειηθά γηα φιε ηελ Διιάδα. Δίλαη εηιιεκκέλε ε απφθαζε ηεο θπβέξλεζεο λα πξνρσξήζεη ζ απηφλ ηνλ απηνθηλεηφδξνκν θαη ζ απηφ ην έξγν. Άιισζηε ην εμήγγεηιε ν αξκφδηνο ππνπξγφο ΠΔΥΧΓΔ, ν θ. νπθιηάο θαη αθνχ μεπεξάζηεθαλ βαζηθά πξνβιήκαηα κειέηεο, ηα νπνία ππήξραλ ζε πνιιά ζεκεία ηνπ νδηθνχ άμνλα θαη ην έξγν ζα γίλεη κε ζχζηεκα ηεο απηνρξεκαηνδφηεζεο. Έλα ζχζηεκα ην νπνίν εθαξκφδεηαη ζε φιε ηελ Δπξψπε, απφ πάξα πνιιά ρξφληα θαη κφλν δνγκαηηθέο αγθπιψζεηο δελ είραλε επηηξέςεη ζηνλ ηφπν καο λα εθαξκνζηεί λσξίηεξα, ψζηε ζε ζπλδπαζκφ κε ηα ρξήκαηα ησλ δηαθφξσλ Κνηλνηηθψλ Πιαηζίσλ, ζα κπνξνχζακε λα είρακε ζήκεξα δηπιαζηάζεη ην νδηθφ δίθηπν ηεο παηξίδαο καο. Δλ πάζε πεξηπηψζεη, πνηέ δελ είλαη αξγά. Ξεθηλάκε ζήκεξα. Καη θάηη αθφκα. Δίλαη εηιεκκέλε ε απφθαζε ηεο θπβέξλεζεο γηα ζηήξημε ηεο μεραζκέλεο ειιεληθήο πεξηθέξεηαο. Μέζα ζε απηή ηελ ειιεληθή πεξηθέξεηα, είλαη θαη ε Θεζζαιία θαη ηδηαίηεξα ην πην μεραζκέλν θαη πξνβιεκαηηθφ ηεο θνκκάηη ε Γπηηθή Θεζζαιία. Ο ζπλδπαζκφο ινηπφλ, απηψλ ησλ παξαγφλησλ, ζα νδεγήζεη πνιχ γξήγνξα θαη κέζα ζην ρξνλνδηάγξακκα πνπ είρε εμαγγείιεη ν θ. νπθιηάο, ζηελ έλαξμε θαη ζηελ γξήγνξε πινπνίεζε ηνπ έξγνπ θαη πηζηεχσ, φηη απηφ ζα είλαη πξνο φθεινο φισλ ησλ Θεζζαιψλ, αιιά θαη φισλ ησλ Διιήλσλ. Με ηηο ζθέςεηο απηέο, θεξχζζσ ηελ έλαξμε ηνπ πλεδξίνπ θαη εχρνκαη θαιή επηηπρία ζηηο εξγαζίεο ηνπ. Θα είκαζηε θνληά ζαο θχξηε Πξφεδξε, ζα ζπλεξγαδφκαζηε κε φινπο ηνπο Γεκάξρνπο, ηνπο Ννκάξρεο, γηαηί απηφ ην έξγν καο αθνξά φινπο θαη είλαη γηα φινπο καο. Δπραξηζηψ πνιχ. 15

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ 1) ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ, Αζήλα,24-7-2009 Αλαβξαζκόο επηθξαηεί ζηελ Σάμε ησλ αξηνπνηώλ ύζηεξα από ηελ δήισζε ηνπ ΤΠΑΝ πσο πξνηίζεηαη λα θαηαζέζεη ηξνπνινγία γηα ην Ν. 3526/07 ( Παξαγσγή θαη δηάζεζε εηδώλ αξηνπνηίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ ENRICO LETTA FORMER PRIME MINISTER OF ITALY TO THE 18 th ROUNDTABLE WITH THE GOVERNMENT OF GREECE «THE BIG RETHINK FOR EUROPE THE BIG TURNING POINT FOR GREECE» ΣΔΣΑΡΣΗ 9 ΙΟΤΛΙΟΤ 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΠΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Ηκεξνκελία: Τξίηε, 5 Απξηιίνπ 2011

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΠΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Ηκεξνκελία: Τξίηε, 5 Απξηιίνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΠΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Ηκεξνκελία: Τξίηε, 5 Απξηιίνπ 2011 Θέκα: ςνένηεςξη ηηρ Τποςπγού Επγαζίαρ και Κοινωνικήρ Αζθάλιζηρ, Λούκαρ Σ. Καηζέλη, ζηο παδιοθωνικό ζηαθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ

ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Προβολή ηων έργων ηοσ ΕΠΠΕΡΑΑ ζηην Περιθέρεια Δσηικής Μακεδονίας- Νέες εσκαιρίες για ηις Χρημαηοδοηικές Δσναηόηηηες

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές βίας: trafficking

Μορθές βίας: trafficking Ηραθιής Μοζθώθ Εκπεηρογλώκφλ Σύκβοσιος ΥΠΕΞ / Εζληθός Σσληοληζηηθός & Εποπηηθός Μεταληζκός Καηαποιέκεζες Εκπορίας Αλζρώπφλ Μορθές βίας: trafficking (Ο ειζηγηηής ζσζηήνεηαι και ζηηά από κάποιον/-α να πει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Υαηξεηίδσ θαη εγψ κε ηε ζεηξά κνπ φινπο θαη ηδηαίηεξα ηνπο κειινληηθνχο εγέηεο ησλ ζρνιείσλ καο! ήκεξα έρσ θιηζεί λα κηιήζσ γηα ηελ θαζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ. 2 ος ΥΝΕΔΡΙΟΥ: «Ανάπτςξη, Ποπεία & Πποοπτική τηρ Λακωνίαρ»

ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ. 2 ος ΥΝΕΔΡΙΟΥ: «Ανάπτςξη, Ποπεία & Πποοπτική τηρ Λακωνίαρ» ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2 ος ΥΝΕΔΡΙΟΥ: «Ανάπτςξη, Ποπεία & Πποοπτική τηρ Λακωνίαρ» ΑΒΒΑΣΟ 23 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ 2006 ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ 2 ν ΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Αλάπηπμε, Πνξεία & Πξννπηηθή ηεο Λαθωλίαο» ΑΒΒΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Κσρίες, Κύριοι, Καλημέρα σας

Κσρίες, Κύριοι, Καλημέρα σας Κσρίες, Κύριοι, Καλημέρα σας Καηαξρήλ ζέισ λα επραξηζηήζσ ηε ΗΓΗΚΔΚ-ΠΔΟ γηα ηελ ηηκεηηθή πξφζθιεζε λα κηιήζσ ζηελ ζεκεξηλή εκεξίδα. ίγνπξα θάπνηεο απφςεηο πνπ ζα αθνπζηνχλ ζήκεξα κπνξεί λα είλαη εθ δηακέηξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΖ ΥΑΡΗΣΖ CHARLINA VICHEVA

ΑΛΔΞΖ ΥΑΡΗΣΖ CHARLINA VICHEVA ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ OIKΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ ΣΤΠΟΤ ΑΛΔΞΖ ΥΑΡΗΣΖ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ CHARLINA VICHEVA ΓΗΔΤΘΤΝΣΡΗΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΔΤΣΔΡΑ 16 ΝΟΔΜΒΡΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ ΣΤΠΟΤ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ ΣΤΠΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ ΣΤΠΟΤ ΣΔΣΑΡΣΗ 11 ΝΟΔΜΒΡΙΟΤ 2015 ΤΝΣΟΝΙΣΗ: Δπραξηζηνχκε πνπ ήξζαηε. ήκεξα ζέινπκε λα κηιήζνπκε γηα έλα πξφγξακκα, γηα ην νπνίν ήδε ππήξμε πξνδεκνζίεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Κνηλή ζπλέληεπμε Σχπνπ ππνπξγνχ ΤΚΑ, θ. Αλδξέα Λνβέξδνπ θαη Τπνπξγνχ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, θ. Υάξε Καζηαλίδε.

Κνηλή ζπλέληεπμε Σχπνπ ππνπξγνχ ΤΚΑ, θ. Αλδξέα Λνβέξδνπ θαη Τπνπξγνχ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, θ. Υάξε Καζηαλίδε. Κνηλή ζπλέληεπμε Σχπνπ ππνπξγνχ ΤΚΑ, θ. Αλδξέα Λνβέξδνπ θαη Τπνπξγνχ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, θ. Υάξε Καζηαλίδε. 10 Μαΐνπ 2011 Γξαθείν Σχπνπ 210-52.05.290-1 Σξίηε, 10 Μαΐνπ 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ, ΓΗΑ ΒΗΝ ΚΑΘΖΠΖΠ ΘΑΗ ΘΟΖΠΘΔΚΑΡΩΛ ΞΟΑΘΡΗΘΑ

ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ, ΓΗΑ ΒΗΝ ΚΑΘΖΠΖΠ ΘΑΗ ΘΟΖΠΘΔΚΑΡΩΛ ΞΟΑΘΡΗΘΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ, ΓΗΑ ΒΗΝ ΚΑΘΖΠΖΠ ΘΑΗ ΘΟΖΠΘΔΚΑΡΩΛ ΞΟΑΘΡΗΘΑ ΠΕΖΡΖΠΖΠ ΠΡΟΝΓΓΙΖΠ ΡΟΑΞΔΕΖΠ ΓΗΑ ΡΗΠ ΓΝΚΔΠ ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖΠ ΘΑΗ ΠΡΑΓΗΝΓΟΝΚΗΑΠ (ΓΑΠΡΑ) ΡΩΛ ΑΔΗ Πάτρα ΠΑΡΑΚΔΥΗ 17 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΥ 2010 ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ, ΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΖΖ ΣΟΤ ΔΠΠΔΡΑΑ ΑΘΖΝΑ 12/11/2012 -DIVANI CARAVEL

ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΖΖ ΣΟΤ ΔΠΠΔΡΑΑ ΑΘΖΝΑ 12/11/2012 -DIVANI CARAVEL ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΖΖ ΣΟΤ ΔΠΠΔΡΑΑ ΑΘΖΝΑ 12/11/2012 -DIVANI CARAVEL ωθξάηεο Αιεμηάδεο -Πξόεδξνο Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο : Καιεκέξα ζε φινπο λα ζαο επραξηζηήζνπκε γηα ηε ζπκκεηνρή

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΗΜΔΡΙΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΓΙΑ ΜΙΑ ΒΙΩΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΗ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑΧΔΙΡΙΗ ΣΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΣΗ ΑΣΣΙΚΗ»

ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΗΜΔΡΙΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΓΙΑ ΜΙΑ ΒΙΩΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΗ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑΧΔΙΡΙΗ ΣΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΣΗ ΑΣΣΙΚΗ» ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ - Σ.Δ.Γ.Κ.Ν.Α.- Π.Ο.Δ. Ο.Σ.Α. ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΗΜΔΡΙΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΓΙΑ ΜΙΑ ΒΙΩΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΗ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑΧΔΙΡΙΗ ΣΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΣΗ ΑΣΣΙΚΗ» ΑΘΗΝΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΓΡIΑΗ 33η 8.12.2011

ΤΝΔΓΡIΑΗ 33η 8.12.2011 ΔΛΛΗΝIΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣIΑ ΓΗΜΟ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ - ΑΡΓΤΡΟΤΠΟΛΗ ΓΗΜΟΣIΚΟ ΤΜΒΟΤΛIΟ ΓΗΜΟΣIΚΗ ΠΔΡIΟΓΟ 2011-2014 ΠΡΑΚΣIΚΑ ΤΝΔΓΡIΑΗ ΓΗΜΟΣIΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛIΟΤ ΤΝΔΓΡIΑΗ 33η 8.12.2011 Δ.Π.Δ. ΗΥΟΓΡΑΦΗΔI - ΑΠΟΜΑΓΝΗΣΟΦΩΝΗΔI ΠΡΑΚΣIΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΚΡΑΣΗ. Πξφζσπα: Καζεγεηήο παλεπηζηεκίνπ, Α, Β θαη Γ (θνηηεηέο)

ΧΚΡΑΣΗ. Πξφζσπα: Καζεγεηήο παλεπηζηεκίνπ, Α, Β θαη Γ (θνηηεηέο) Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης ΧΚΡΑΣΗ Πξφζσπα: Καζεγεηήο παλεπηζηεκίνπ, Α, Β θαη Γ (θνηηεηέο) (ην γξαθείν, ζην ζπίηη ηνπ θαζεγεηή) ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Καιψο ηνπο Β: Σα θαζίθηα Αιιά ηη πεξηκέλεηο απφ θαζηζηφκνπηξα Ννκίδνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ

ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Προβολή ηων έργων ηοσ ΕΠΠΕΡΑΑ ζηην Περιθέρεια Αναηολικής Μακεδονίας - Θράκης. Νέες εσκαιρίες για ηις Χρημαηοδοηικές

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα