Αρ. Κνπηειίδαο- Πξόεδξνο ηεο ΝΔ ηνπ ΣΔΔ Ν. Σξηθάισλ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αρ. Κνπηειίδαο- Πξόεδξνο ηεο ΝΔ ηνπ ΣΔΔ Ν. Σξηθάισλ"

Transcript

1 1

2 Αρ. Κνπηειίδαο- Πξόεδξνο ηεο ΝΔ ηνπ ΣΔΔ Ν. Σξηθάισλ Σν ΣΔΔ Σκήκα Κεληξηθήο θαη Γπηηθήο Θεζζαιίαο ζε ζπλεξγαζία κε ηε Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε Σξηθάισλ θαη ηελ Σνπηθή Έλσζε Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ ηνπ Ννκνχ δηνξγαλψλεη ζήκεξα εδψ ζηελ Καιακπάθα εκεξίδα γηα ηνλ απηνθηλεηφδξνκν Κεληξηθήο Διιάδαο, γλσζηφ σο Δ65. Τινπνηεί κηα πξφηαζε ηεο ΝΔ Σξηθάισλ ηνπ ΣΔΔ ε νπνία έγηλε πξηλ έλα ρξφλν, αιιά κφιηο ζήκεξα ηειεζθφξεζε κεηά απφ ζπλερείο αλαβνιέο πνπ νθείινληαη ζηελ επηθείκελε άθημε ηνπ Τπνπξγνχ ΠΔΥΧΓΔ ζην Ννκφ καο. Μηα έιεπζε πνπ δελ ππήξμε πνηέ θαη δελ θαηέζηε εθηθηή θαη ζήκεξα θαζφηη βέβαηα πξνζθιήζεθε θαη απηφο. Διπίδνπκε ε απνπζία ηνπ ζήκεξα λα κελ ζεκαίλεη αλαβνιή ή καηαίσζε ηνπ έξγνπ. Οθείισ λα ππνγξακκίζσ φηη ζήκεξα ην ΣΔΔ δελ πξσηνηππεί. Δπαλαιακβάλεη ηνλ θαιφ ηνπ εαπηφ, επηβεβαηψλεη ην ζεζκηθφ ηνπ ξφιν. Πξηλ απφ 13 ρξφληα, εδψ ζηνλ ίδην ρψξν είκαζηε εκείο πνπ ζπιιάβακε ηελ ηδέα θαη μεθηλήζακε ηηο πξνζπάζεηεο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ νδηθνχ άμνλα Δ65. Ρίμακε ηφηε ηελ ζπνξά. πλερίδνπκε ζήκεξα ηηο παξεκβάζεηο καο, ζα ηηο ζπλερίζνπκε σο ηε ζπγθνκηδή. Δπηκέλνπκε δηεθδηθεηηθά γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ φρη απφ εκκνλή ή δνγκαηηζκφ, αιιά απφ γλψζε πνπ απνξξέεη φρη κφλν απφ ηερλνθξαηηζκφ αιιά απφ ηελ επίγλσζε ησλ αδήξηησλ αλαγθψλ ησλ Σξηθάισλ θαη ηεο Γπηηθήο Θεζζαιίαο. Ο απηνθηλεηφδξνκνο Δ65 φκσο δελ είλαη έλα ηνπηθφ έξγν. Έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηε ρψξα καο, έρεη δηεπξσπατθφ ραξαθηήξα. Γηα ην Ννκφ καο φκσο είλαη ν ζεκέιηνο ιίζνο γηα ηελ αλάπηπμή ηνπ, ην αγθσλάξη πνπ νθείινπκε λα ζέζνπκε. Βέβαηα ε πινπνίεζε ηνπ Δ65 δελ θζάλεη απφ κφλε ηεο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ Ννκνχ. Δίλαη φκσο έλα θαιφ βήκα, έλα πξψην ζεκαληηθφ βήκα θαη φινη καδί - πνιηηηθή εγεζία, επηζηεκνληθνί θαη άιινη θνξείο, πνιίηεο - λα θάλνπκε ηα επφκελα βήκαηα. Γηαζέηνληαο ηηο ππνδνκέο, ζην επφκελν ζηάδην πξέπεη λα αμηνπνηήζνπκε ηα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηά καο πνπ εζηηάδνληαη ζηελ θεληνβαξηθή γεσγξαθηθή ζέζε ησλ Σξηθάισλ, ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα, ηελ αλάπηπμε ηνπ νξεηλνχ φγθνπ καο. Γλσξίδνπκε φηη ηα κεγάια έξγα έρνπλ θαη κεγάια πξνβιήκαηα. Γλσξίδνπκε ηα πθηζηάκελα δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ηνλ Δ65. ινη μέξνπκε φηη δελ ζα έπξεπε λα καο απαζρνιήζεη ζήκεξα. Θα ζέιακε λα είκαζηαλ ζε ζέζε λα αγσληνχκε, λα πξνβιεκαηηδφκαζηε γηα ηελ ελ γέλεη αμηνπνίεζε ηνπ Δ65 ζηελ αλαπηπμηαθή πνξεία ηεο πεξηνρήο καο θαη ηεο ρψξαο. Γελ ζα αλαθεξζψ ζην θαηά πφζν ήηαλ εθηθηφ λα πινπνηεζεί απηή ε ξεαιηζηηθή επηζπκία καο. Οχηε ζα παξειζνληνινγήζσ, ή ζα θαηαλείκσ επζχλεο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ζηέξεζε. Μνλφδξνκνο είλαη λα θνηηάμνπκε κπξνζηά ζην παξφλ θαη ζην κέιινλ, θαη απφ ην παξειζφλ νθείινπκε κφλν λα βγάινπκε ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ απνθπγή λέσλ, παξφκνησλ ιαζψλ. ην ΣΔΔ δελ ηαηξηάδνπλ νη γθξίληεο, νη κεκςηκνηξίεο, πνιχ πεξηζζφηεξν ε εηηνπάζεηα ή πνιηηηθνινγία. Δίκαζηε εδψ πάιη ζήκεξα γηαηί πηζηεχνπκε φηη ηφηε θάλακε έλα κηθξφ βήκα γηα λα νινθιεξψζνπκε κηα κεγάιε πνξεία. Δίκαζηε εδψ γηαηί ζεσξνχκε φηη κπνξνχκε λα ζπκβάιινπκε θαζνξηζηηθά κε ηηο γλψζεηο θαη ηηο δξάζεηο καο ζηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. Δίκαζηε εδψ απνθαζηζκέλνη λα αζθήζνπκε ηηο θαηάιιειεο πηέζεηο θαη επηξξνέο - αλ ρξεηαζζεί λα πξνβνχκε αθφκα θαη ζε θαηαγγειίεο, λα ζπγθξνπζηνχκε. Δίκαζηε εδψ γηαηί αγσληνχκε γηα ην κέιινλ απηνχ ηνπ ηφπνπ. 2

3 Δπεηδή ζεσξνχκε φηη νη ρακέλεο επθαηξίεο δελ είλαη αλεμάληιεηεο, νη κειινληηθέο επθαηξίεο πξέπεη λα αμηνπνηεζνχλ. Με ηε ζεκεξηλή εκεξίδα ζηνρεχνπκε θπξίσο λα δηαηεξήζνπκε ζηελ πξψηε γξακκή ηεο επηθαηξφηεηαο ηελ πινπνίεζε ηνπ Δ65. ηνρεχνπκε λα πάκε ην έξγν ιίγν καθξχηεξα, θνληχηεξα ζηελ επφδσζή ηνπ. ηνρεχνπκε λα δηαηξαλψζνπκε ηε ζέζε ηνπ ΣΔΔ θαη ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ φηη ην έξγν δελ ην δηαπξαγκαηεπφκαζηε, δελ δερφκαζηε ηελ φπνηα θαιφβνπιε ή θαθφβνπιε ακθηζβήηεζε ηνπ. Δίκαη βέβαηνο γηα ηελ επηηπρία ηεο ζεκεξηλήο καο εθδήισζεο. Σελ εγγπάηαη ε παξνπζία ζαο, ν πξνβιεκαηηζκφο ζαο, ε παξνπζία ησλ Μέζσλ Δλεκέξσζεο πνπ ηφζν θηιφμελα απνδεηθλχνληαη ζε ηέηνηεο πξσηνβνπιίεο καο. αο επραξηζηψ φινπο θαη ζα δψζσ ην ιφγν ζηνλ πξφεδξν ηνπ Σκήκαηνο Κεληξηθήο θαη Γπηηθήο Θεζζαιίαο θ. Νηίλν Γηακάλην. Νηίλνο Γηακάληνο Πρόεδροο TEE - Τμήμα Κενηρ. & Δση. Θεζζαλίας H επξχηεξε πεξηνρή ηεο πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο, απνηειεί κηα δπλακηθή σο πξνο ηα θεθηεκέλα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηά ηεο πεξηθέξεηα, φκσο παξνπζηάδεη κηα ζεκαληηθή πζηέξεζε θαηά ηελ ηξέρνπζα θαη εθπλένπζα ηξίηε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν, νπφηε θαη έρεη ράζεη ήδε δπν ζέζεηο κεηαμχ ησλ Πεξηθεξεηψλ ηεο Διιάδαο θαη απνηειεί ζεκαληηθφ αιιά θαη δπζάξεζην ζηνηρείν ηεο πξφζθαηα δεκνζηεπκέλεο δηαγλσζηηθήο έθζεζεο, ε δηαπίζησζε φηη κεηά απφ ηξία Κνηλνηηθά Πιαίζηα ηήξημεο, πζηεξεί ζε βαζηθέο ππνδνκέο. Δίλαη γεγνλφο φηη ε εζσηεξηθή νηθνλνκηθή ηζνξξνπία θαη ε θνηλσληθή ζπλνρή ηεο Θεζζαιίαο, αιιά θπξίσο ζπλδπαδφκελε κε ηελ επίηεπμε κηαο δπλακηθήο εμσζηξέθεηάο ηεο, εμαξηάηαη ζε ζεκαληηθφ έσο απφιπην βαζκφ απφ ηελ χπαξμε ππνδνκψλ, κεηαθνξψλ θαη επηθνηλσληψλ. Ζ εθπιήξσζε απηψλ ησλ πξνυπνζέζεσλ, κπνξεί λα πξαγκαηνπνηήζεη ην ζηφρν πνπ βάιακε ζην ζρεδηαζκφ ηνπ Γ ΚΠ γηα ηε Θεζζαιία, λα απνηειέζεη δειαδή, ηνλ πξψην Πεξηθεξεηαθφ πφιν αλάπηπμεο. Ζ νδηθή δηθηχσζε απνηειεί κηα ζεκαληηθή παξέκβαζε, πνπ ζα δψζεη ψζεζε θαη πξνζηηζέκελε αμία ζε πιείζηεο επφκελεο δξάζεηο θαη ελέξγεηεο ζε άιινπο ηνκείο, φπσο ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα, ηνλ επηρεηξεκαηηθφ θαη εκπνξηθφ ηνκέα, ζηνλ πνιηηηζκφ θαη ηνλ ηνπξηζκφ, κε επεξγεηηθά απνηειέζκαηα ζηελ απαζρφιεζε θαη ηελ νηθνλνκία ηεο πεξηνρήο. ηα πιαίζηα απηά ινηπφλ, απνηειεί πξνηεξαηφηεηα γηα ηελ Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο θαη γηα καο, ε πινπνίεζε ηνπ Γηαπεξηθεξεηαθνχ Οδηθνχ Άμνλα, ηκήκα ηνπ Γηεπξσπατθνχ Γηθηχνπ Δ65, ηνπ απηνθηλεηφδξνκνπ Κεληξηθήο Διιάδαο, ελφο άμνλα, ν νπνίνο ζα απνηειέζεη ηελ θάζεηε δηαζχλδεζε ησλ δπν άιισλ κεγάισλ επξσπατθψλ δηθηχσλ ηεο ρψξαο καο, ηεο ΠΑΘΔ θαη ηεο Δγλαηίαο νδνχ θαη απηφ ακέζσο πξνζδίδεη μεθάζαξα ηνλ ππεξηνπηθφ, εζληθφ ραξαθηήξα ηνπ έξγνπ, αθνχ δίλεη ζεκαληηθέο αλαπηπμηαθέο δπλαηφηεηεο ζηελ Ήπεηξν, ζηελ Γπηηθή Μαθεδνλία, ζηε ηεξεά Διιάδα, ζηνλ θνξκφ ηεο νπνίαο ζπλερίδεηαη ε Δ65 απφ ηελ Λακία κέρξη ην Αληίξξην. Αθφκα θαη ζηελ Δχβνηα, πνπ ην Βφξεην άθξν ηεο ζα είλαη απέλαληη απφ ηελ έλσζε ηεο Δ65 κε ηελ ΠΑΘΔ. Ζ πχιε πξνο ηελ Δπξψπε, ην ιηκάλη ηεο Ζγνπκελίηζαο, ελψλνληαη πιένλ κε ηελ πχιε πξνο ηελ Αλαηνιή. Σν ιηκάλη ηεο Θεζζαιίαο ζην Βφιν, απνθαζίζηαηαη έηζη ε κεηαθνξά αλζξψπσλ θαη εκπνξεπκάησλ κε ζχγρξνλεο επξσπατθέο πξνδηαγξαθέο θαη βέβαηα δελ κπνξεί λα κελ αλαθέξεη θαλείο, φηη δεκηνπξγεί ηηο πξνυπνζέζεηο άξζεο ηεο απνκφλσζεο ηεο Γπηηθήο Θεζζαιίαο θαη ηελ αλάπηπμε ζεκαληηθψλ δπλαηνηήησλ, γηα ηελ άξζε θαη ησλ ελδνπεξηθεξεηαθψλ αληζνηήησλ. Ο απηνθηλεηφδξνκνο Κεληξηθήο Διιάδαο, ν δξφκνο αλάπηπμεο θαη πξνφδνπ, απνηειεί γηα ηελ Θεζζαιία αιιά θαη γηα φιν ηνλ θεληξηθφ θνξκφ ηεο Διιάδαο, έλα ρξφλην αίηεκα. Γηα ην Σερληθφ Δπηκειεηήξην θαη εηδηθά γηα ην ηκήκα Κεληξηθήο θαη Γπηηθήο Θεζζαιίαο, απνηεινχζε δηαξθψο ην ππ αξηζκφλ έλα, ζηνλ ηνκέα ησλ νδηθψλ αμφλσλ. 3

4 ηελ θνηλή ζπλάληεζε ησλ δηνηθνπζψλ επηηξνπψλ ηνπ Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδαο ην 1992, εδψ πάιη ζηελ Καιακπάθα, απνηέιεζε ην ηνπηθφ ζέκα πνπ αλαδείμακε θαη εηζεγεζήθακε. Γεθαηξία ρξφληα κεηά, πάιη εδψ ζήκεξα, ζηελ Καιακπάθα, ην Σερληθφ Δπηκειεηήξην Διιάδαο, αλαδεηθλχεη κε κηα παλειιήληαο εκβέιεηαο εκεξίδα ην έξγν απηφ. Ζ εκεξίδα απηή, απνηειεί ηελ θνξχθσζε κηαο ζεηξάο ελεξγεηψλ θαη παξεκβάζεσλ, πνπ θάλακε ακέζσο εδψ θαη έλα ρξφλν σο λέα Γηνίθεζε, κε ππεπζπλφηεηα, ηεθκεξίσζε θαη πίεζε πξνο ηελ αξκφδηα πνιηηεία, γηα λα μεθνιιήζεη ην ζέκα, απφ έλα ηέικα θαη αθηλεζία, πνπ είρε ζηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν θαη λα δψζεη επηηέινπο έλα ζαθέο ρξνλνδηάγξακκα, δηαδηθαζηψλ θαη ελεξγεηψλ, πνπ ζα νδεγνχζε ζε ζπγθεθξηκέλν ρξφλν, ζηελ αλάδεημε αλαδφρνπ εθηέιεζήο ηνπ. Μηα εκεξίδα πνπ έξρεηαη ζε ψξηκν ρξφλν, κεηά απφ ηηο πξψηεο επίζεκεο αλαθνηλψζεηο, ηνπ Τπνπξγνχ ΠΔΥΧΓΔ ηνπ θ. νπθιηά ζην Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην ζηε Λάξηζα ηνλ πεξαζκέλν Ννέκβξην. ε ψξηκν θαη θξίζηκν ρξφλν γηα λα δψζεη ηελ δπλαηφηεηα, γηα ηελ ελεκέξσζε ηήξεζεο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ελεξγεηψλ. Γηα λα δψζεη ηελ δπλαηφηεηα ηεο απαξαίηεηεο επηζηεκνληθήο ελεκέξσζεο επί ησλ ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ έξγνπ, αιιά θαη ησλ πηζαλψλ πξνβιεκάησλ θαη πξνβιεκαηηζκψλ, πνπ αλέθπςαλ θαη αλαθχπηνπλ θάζε ζηηγκή. Γηα λα δψζεη ηελ δπλαηφηεηα ηεο απαξαίηεηεο θνηλσληθήο δηαβνχιεπζεο, πνπ ζα απνδψζεη θαη ηελ θαηάιιειε θνηλσληθή ζπλαίλεζε γηα ηε ζπλέρηζε θαη ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ. Γηα λα δψζεη κε έκθαζε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πνιιαπιήο σθειηκφηεηαο ηνπ ίδηνπ ηνπ έξγνπ, αιιά θαη ησλ απαξαίηεησλ παξάιιεισλ θηλήηξσλ, ψζηε λα ηνλψζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ ζεκαληηθψλ θαηαζθεπψλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ νκίισλ, λα αλαιάβνπλ ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ κέζα απφ ην επηιερζέλ ζχζηεκα κε παξαρψξεζε. Γηα λα επηζεκάλεη, ηέινο, κε βάζε θαη ηε ζρεηηθή απφ άιια έξγα ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν εκπεηξία, ηα ζεκεία εθείλα ηνπ ζπζηήκαηνο πινπνίεζεο πνπ ρξεηάδνληαη πξνζνρή θαη αληηκεηψπηζε. Σν Σερληθφ Δπηκειεηήξην Διιάδαο, έξρεηαη λα επηηειέζεη αθξηβψο γηα αθφκε κηα θνξά ην ζεζκνζεηεκέλν ξφιν ηνπ σο ζεζκνζεηεκέλνο ζχκβνπινο ηεο πνιηηείαο αιιά θαη ηεο θνηλσλίαο θαη απφ απηή ηελ άπνςε έρεη κεγάιε ρξεζηκφηεηα ε ζεκεξηλή εκεξίδα. Μηα εκεξίδα βέβαηα, πνπ νθείινπκε λα νκνινγήζνπκε φηη ε απνπζία ηεο ππεχζπλεο πνιηηηθήο εγεζίαο ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ απφ ηελ ζεκεξηλή ζπλάληεζή καο γηα λα επηηχρνπκε φινπο απηνχο ηνπο ζηφρνπο, πξνθαιεί θαη κηα κνξθή πηθξίαο, αιιά θαη έλα πξνβιεκαηηζκφ γηα ηε ζπλέρηζε θαη ηελ πνξεία ηνπ έξγνπ, αλ αλαινγηζηεί θαλείο φηη ζα ζέιακε ζπγθεθξηκέλεο δεζκεχζεηο θαη ζπγθεθξηκέλα αηηήκαηα, φρη κφλν ζηε ράξαμε, αιιά θαη ζηελ ρξεκαηνδφηεζε ηνπ έξγνπ, γηαηί γλσξίδνπκε πνιχ θαιά φηη θάπνηα ρξήκαηα απφ ην ΠΔΠ Θεζζαιίαο, θχγαλε βέβαηα πξνο φθεινο ηεο Θεζζαιίαο γηα ηνπο δηαλνκαξρηαθνχο άμνλεο, αιιά κε ηελ πξννπηηθή φηη ε Δ65, ζα ρξεκαηνδνηεζεί θαη ζα εληαρζεί ζην Γ ΚΠ. Έλα Γ ΚΠ, ην νπνίν, απφ ηελ ηξέρνπζα επηθαηξφηεηα ζηελ Δπξψπε, κε ηα γλσζηά πξνβιήκαηα, βιέπνπκε θαη αληηκεησπίδνπκε κε αξθεηφ ζθεπηηθηζκφ γηα ην ηη ε Διιάδα ζα κπνξέζεη λα απνθνκίζεη. Άξα θαηά ζπλέπεηα θαη θαη επέθηαζε, ε Πεξηθέξεηα κπνξεί λα απνθνκίζεη, άξα θαη επέθηαζε θαη ηη ε Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο θαη ην ζπγθεθξηκέλν έξγν Δ65 κπνξεί λα πεξηκέλεη γηα λα πινπνηεζεί. Πηζηεχνπκε φηη ε ζεκεξηλή εκεξίδα κπνξεί λα πξνζζέζεη πάξα πνιιά, κπνξεί λα πξνζζέζεη ηελ αγσλία, κπνξεί λα πξνζζέζεη ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο, αιιά θπξίσο κπνξεί λα δηαηξαλψζεη ηελ πεπνίζεζε φηη ε ζπλεξγαζία φισλ ησλ φκνξσλ πεξηθεξεηψλ φισλ ησλ λνκψλ, αιιά θπξίσο ηεο Κεληξηθήο θαη Γπηηθήο Θεζζαιίαο πνπ αθνξά άκεζα ε πινπνίεζε απηνχ ηνπ έξγνπ, κπνξεί λα δψζεη εθείλε ηελ πίεζε γηα ηελ άκεζε πινπνίεζε ηνπ έξγνπ απηνχ. Πξέπεη λα πσ, φηη απφ ην Σερληθφ Δπηκειεηήξην, έλα έθηαθην γεγνλφο, ην νπνίν έρεη ζρέζε κε ηελ θεληξηθή αληηπξνζσπεία, κε ηελ ζχγθιεζε έθηαθηεο θεληξηθήο αληηπξνζσπείαο γηα ζνβαξφηαην ζέκα, αλάγθαζε ηνπο εθπξνζψπνπο θαη ηνλ πξφεδξν, ηνλ θ. Αιαβάλν, ν νπνίνο κε επηθφξηηζε λα κεηαθέξσ ηνπο ραηξεηηζκνχο θαη ηελ ζπκπαξάζηαζε, άιισζηε ππφ ηελ αηγίδα ηνπ Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ γίλεηαη θαη απηή ε εκεξίδα ζε ζπλεξγαζία κε ην ηκήκα Κεληξηθήο θαη Γπηηθήο Θεζζαιίαο, αλάγθαζε ινηπφλ, ηνπο εθπξνζψπνπο καο, απφ ην Σερληθφ Δπηκειεηήξην, ην θεληξηθφ λα κελ είλαη εδψ. 4

5 Σειεηψλσ ιέγνληαο, ζεξκέο επραξηζηίεο πξνο ηελ Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε ηνπ λνκνχ Σξηθάισλ, ηνλ Ννκάξρε ηνλ θ. Βιαρνγηάλλε θαη ηνλ Γήκαξρν Σξηθάισλ θαη πξφεδξν ηεο ΣΔΓΚ Ν. Σξηθάισλ ηνλ θ. Σακήιν, νη νπνίνη κε πνιχ θαιή δηάζεζε θαη ζπλεξγαζία, καδί δηνξγαλψζακε απηή ηελ εκεξίδα. Ηιίαο Βιαρνγηάλλεο (Ννκάξρεο Σξηθάισλ) : ιε ε Θεζζαιία, φιε ε Κεληξηθή Διιάδα, ε Γπηηθή Μαθεδνλία θαη ε Ήπεηξνο, έρνπλ εθθξάζεη ζεηηθή άπνςε γη απηφ ην έξγν. Δίλαη έλα έξγν πνπ ζα δψζεη άιιε αλαπηπμηαθή δηάζηαζε ζηελ θεληξηθή Διιάδα, έλα έξγν πνπ ζα θέξεη πην θνληά ηελ Δπξψπε ζηελ θεληξηθή Διιάδα θαη ζα απνηειέζεη ην θαιχηεξν πέξαζκα πξνο ηε ΦΤΡΟΜ, πξνο ηελ Αιβαλία, πξνο ηηο ρψξεο ηεο πξψελ Γηνπγθνζιαβίαο. Δκείο ζαλ Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε, ζε ζπλεξγαζία κε φινπο ηνπο Ννκάξρεο, θαη αξράο νη ηέζζεξηο Ννκάξρεο απφ ηελ Θεζζαιία, απφ ηελ πξψηε ζηηγκή, ηαρζήθακε αλαθαλδφλ ππέξ ηνπ έξγνπ θαη ην εθθξάζακε ζηνλ Αζπξνπφηακν ην 2003, καδί κε ηνπο Ννκάξρεο Άξηαο θαη Ησαλλίλσλ, ζηα Ακπειάθηα 17 Ννκάξρεο, ην θζηλφπσξν θαη ζηα Σξίθαια, 11 Ννκάξρεο, 11 Πξφεδξνη ΣΔΓΚ, θαη νη βνπιεπηέο ησλ πεξηνρψλ, νκφθσλα ηαρζήθακε ππέξ ηεο θαηαζθεπήο απηνχ ηνπ έξγνπ. Υαηξφκαζηε πνπ απφ ηφηε κέρξη ζήκεξα, είδακε ηνπιάρηζηνλ ζε επίπεδν κειεηψλ απφ πιεπξάο ππνπξγείνπ, λα θηλείηαη κε ηαρείο ξπζκνχο θαη είλαη ζεηηθφ ην φηη ν ππνπξγφο ΤΠΔΥΧΓΔ εμήγγεηιε απηφ ην έξγν κε ζπγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα θαη επίζεο είλαη ζεηηθφ φηη απηή ε θπβέξλεζε έρεη πεξηιάβεη ζην πξφγξακκά ηεο ηελ πινπνίεζε ηνπ απηνθηλεηφδξνκν θεληξηθήο Διιάδαο. Δκείο παιέςακε, παιεχνπκε θαη ζα παιεχνπκε, γηα λα γίλεη απηφ ην έξγν. Πηζηεχνπκε φηη ην δηθαηνχκαζηε. ιε ε θεληξηθή Διιάδα θαη είλαη θάηη πνπ έπξεπε λα γίλε απφ ρξφληα. Αιιά δελ ζέινπκε λα γπξίζνπκε πίζσ, γηαηί θαη πσο θζάζακε ζήκεξα εδψ. Σν δεηνχκελν είλαη, πσο απφ εδψ θαη πέξα ζα πνξεπζνχκε φινη καδί, λα ελψζνπκε ηηο δπλάκεηο καο, γηαηί πηζηεχνπκε φηη απηφ ην έξγν είλαη έξγν πνπ αθνξά ελάκηζε εθαηνκκχξην αλζξψπνπο. Άξα ην ελάκηζε εθαηνκκχξην Διιήλσλ θαη ε Θεζζαιία πνπ είλαη ηξίηε πνιππιεζέζηεξε πεξηθέξεηα ηεο Διιάδνο, ην δηθαηνχηαη. Καη επεηδή ην δηθαηνχκαζηε, ζα παιέςνπκε γηα λα γίλεη, είκαζηε βέβαηνη φηη έρνπκε ηε ζπλαίλεζε θαη ηε ζχκθσλε γλψκε θαη ηε ζπκπαξάζηαζε φισλ ησλ θνξέσλ φισλ ησλ πεξηνρψλ απφ φπνπ δηέξρεηαη ν άμνλαο θεληξηθήο Διιάδνο θαη δελ είλαη έξγν κφλν Γπηηθήο Θεζζαιίαο. Καη ηα Γηάλλελα έρνπλ εθδειψζεη ελδηαθέξνλ, ήξζε ν Ννκάξρεο, νη βνπιεπηέο ζηε ζπλάληεζε πνπ θάλακε ζηα Σξίθαια, ε Γπηηθή Μαθεδνλία, φιε είρε έξζεη θαη ηάρζεθε ππέξ ηνπ έξγνπ, ε Φζηψηηδα, ε Φσθίδα, ηάρζεθαλ ππέξ ηνπ έξγνπ. Άξα δελ είκαζηε κφλν νη Θεζζαινί, δελ είκαζηε κφλν νη Γπηηθνζεζζαινί. Θέισ λα ζπγραξψ ην Σερληθφ Δπηκειεηήξην πνπ ζπλδηνξγαλψλνπκε απηή ηελ εκεξίδα, λα ζπγραξψ ηελ ΣΔΓΚ θαη ην ηνπηθφ παξάξηεκα ηνπ ΣΔΔ θαη λα επραξηζηήζσ φιεο θαη φινπο εζάο πνπ θάλαηε ηνλ θφπν, ήξζαηε ζήκεξα εδψ γηα λα ζπδεηήζνπκε απηφ ην ζέκα θαη θπξίσο λα αθνχζνπκε απφ ηνπο κειεηεηέο, ζε πνηα θάζε βξίζθνληαη νη κειέηεο θαη πσο ζα πνξεπηνχκε απφ εδψ θαη πέξα. Δγψ είκαη αηζηφδνμνο, αιιά ζε θάζε πεξίπησζε, ε δηάζεζή καο λα αγσληζηνχκε γηα λα γίλεη απηφ ην έξγν, είλαη δεδνκέλε, ηελ μέξεηε, δελ θάλακε πίζσ νχηε εγψ, νχηε θαλέλαο, ζ απηφ ηνλ ηφπν, ζηα Σξίθαια, πνπ έρσ ηελ ηηκή λα κε έρνπλ εθιέμεη Ννκάξρε. Δπραξηζηψ πνιχ. Μηράιεο Σακήινο (Γήκαξρνο Σξηθθαίσλ) : Παξά ην γεγνλφο φηη πέξαζαλ πάξα πνιιά ρξφληα απφ ηφηε πνπ έγηλε ε πξψηε λχμε γηα ηελ νδηθή ζχλδεζε Ζγνπκελίηζαο Βφινπ, έηζη ιέγνληαλ ηφηε, ην εγρείξεκα ην νπνίν ζηελ ζπλέρεηα κεηεμειίρζεθε ζε έλα άμνλα θεληξηθήο Διιάδνο, βιέπνπκε φηη δελ έρνπκε θάλεη θαη πνιιά βήκαηα κπξνζηά θαη λνκίδσ φηη εδψ πνπ βξηζθφκαζηε ζα πξέπεη λα αλαξσηεζνχκε εάλ ην ζεκείν πνπ είκαζηε, είλαη ζεκείν πνπ ην έξγν δελ έρεη επηζηξνθή, δειαδή έρεη θαηνρπξσζεί ην έξγν εθαηφ ηνηο εθαηφ, ή ππάξρεη θίλδπλνο ην έξγν λα καηαησζεί. 5

6 Φπζηθά ε αηζηφδνμε πιεπξά πνπ φινη νη πνιηηηθνί δίλνπλ είλαη πάληα ηεο ζεηηθήο έθβαζεο ησλ αγψλσλ θαη έηζη πξέπεη λα είλαη. Σν κήλπκα πξνο ηελ θνηλσλία πξέπεη λα είλαη ζεηηθφ. Γηεθδηθνχκαη, αγσληδφκαζηε γηα ηελ ζεηηθή έθβαζε ησλ αγψλσλ θαη ηελ πινπνίεζε ησλ έξγσλ. κσο ζα ήζεια λα βάισ θάπνηνπο πξνβιεκαηηζκνχο ελ φςεη ηεο γεληθφηεξεο ζπδήηεζεο. Δίλαη γλσζηφ, φηη ην θφζηνο ηνπ έξγνπ είλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθφ, επίζεο είλαη γλσζηφ, κφλν ηνπ ην έξγν δελ απηνρξεκαηνδνηείηαη. Ήδε ε θπβέξλεζε εμήγγεηιε φηη ζα αλαζέζεη ζηελ εηαηξεία πνπ πξφθεηηαη λα εθδειψζεη ελδηαθέξνλ ηα δηφδηα ηνπ Μαιηαθνχ. Φηάλνπλ απηά φκσο; Οη ακθηβνιίεο, πνπ πξέπεη λα καο απαζρνιήζνπλ γηα ηελ βησζηκφηεηα ηνπ έξγνπ θαη γηα ηελ εθδήισζε ελδηαθέξνληνο απφ ηελ πιεπξά επηρεηξεκαηηψλ εξγνιάβσλ θαη πηζαλψο απφ θάπνηνλ άιισλ νκίισλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ηξαπεδψλ θιπ. γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ κε ην ζχζηεκα ηεο απηνρξεκαηνδφηεζεο, πξέπεη λα δηεξεπλεζνχλ. Δγψ είκαη πνιχ ακθίβνινο, αλ ην έξγν απηφ κπνξεί λα γίλεη κε απηνρξεκαηνδφηεζε θαη ζα πξέπεη λα έρνπκε ζην κπαιφ καο, φηη κεηά ηελ παξνπζίαζε ηεο κειέηεο θαη ηνπ θφζηνπο ηνπ έξγνπ ην νπνίν αλακέλεηαη λα είλαη θαισζνξίδνπκε ην Ννκάξρε Φζηψηηδαο - ζα πξέπεη λα δψζνπκε κεγάιε πξνζνρή ζηελ εμεχξεζε ησλ πφξσλ πνπ ζα θάλνπλ ην έξγν λα θαηαζθεπαζζεί ζε νξαηφ ρξνληθφ δηάζηεκα, δηφηη ππάξρεη θίλδπλνο λα κπιέμνπκε ζε κηα άιιε δηαδηθαζία πνπ δελ ζα βγάιεη πνηέ απνηέιεζκα. Άξα πξέπεη, θαη θάλσ απηή ηε δηαπίζησζε, ππάξρνπλ ζνβαξέο ακθηβνιίεο θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο κειέηεο, κπνξεί θαη κε ην ππάξρνλ ζθεπηηθφ ζήκεξα λα πινπνηεζεί. Πξέπεη ινηπφλ, λα απνηειέζεη αληηθείκελν ζπδήηεζεο γηα ην ηη αθξηβψο πξέπεη λα θάλνπκε, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζνπκε ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. Σν δεχηεξν είλαη ην εμήο: Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ κειεηψλ θαη ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο ράξαμεο ηνπ δξφκνπ απηνχ, ζα πξέπεη λα γίλνπλ εηδηθφηεξεο κειέηεο γηα ηηο επηπηψζεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ, ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα, θαζψο επίζεο θαη ηηο επηπηψζεηο ηνπ έξγνπ, ζηελ γεληθφηεξε αλάπηπμε. Έρνπκε δεη πνιιέο θνξέο, έξγα ηα νπνία εμ αξρήο ιέγνληαλ φηη είραλ ζεηηθέο επηπηψζεηο ζε κηα πεξηνρή, λα κελ έρνπλ θακία επίπησζε κεξηθέο θνξέο ή θαη λα έρνπλ αξλεηηθέο επηπηψζεηο, ζε άιιεο. Άξα ινηπφλ, απηφ πνπ πξέπεη εκείο ζαλ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε θαη ζαλ Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε λα πξνρσξήζνπκε ακέζσο κεηά ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ράξαμεο ηνπ έξγνπ θαη κέρξηο φηνπ λα εμεπξεζεί ν θαηαζθεπαζηήο πνπ ζα ην θαηαζθεπάζεη, είλαη λα δνχκε ηη επηπηψζεηο ζα έρεη απηφ ην έξγν ζηελ Θεζζαιία, πέξα απφ ην γεληθφ φηη ζα έρεη θαιέο επηπηψζεηο, λα ηηο νξηζηηθνπνηήζνπκε, λα κειεηήζνπκε ηνπο ηξφπνπο πνπ ζα απμήζνπκε ηελ ζεηηθή επίδξαζε ηνπ έξγνπ ζηηο πεξηνρέο καο θαη λα απνηξέςνπκε πηζαλέο αξλεηηθέο επηπηψζεηο. Δπίζεο λα κειεηεζεί ε θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ απηνχ, ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο ζπλδπαζκέλεο κεηαθνξέο πνπ καο απαζρνινχλ ζαλ Πεξηθέξεηα θαη πξέπεη λα ηηο βάινπκε ζε πξνηεξαηφηεηα, ζε ζρέζε κε ηνπο ζηδεξφδξνκνπο, ζε ζρέζε κε ηε ζπδήηεζε πνπ γίλεηαη γηα ηα αεξνδξφκηα. Άξα ινηπφλ, ζα πξέπεη λ αλνίμεη κηα κεγάιε ζπδήηεζε ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε θαη ζηηο Ννκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο ζε επίπεδν Θεζζαιίαο, κεηά ηελ νξηζηηθνπνίεζε, απφ πνχ αθξηβψο δηέξρεηαη απηφο ν δξφκνο θαη κε πνηεο πξνδηαγξαθέο ζα θαηαζθεπαζηεί, πσο ζα έρεη πνιιαπιέο επεξγεηηθέο επηδξάζεηο. πσο επίζεο, πσο ζα ζπλδεζνχλ δηάθνξεο πξσηνβνπιίεο πνπ πξνζπαζνχκε κέζσ ησλ θνηλνηηθψλ πιαηζίσλ, εκπνξεπκαηηθά θέληξα, εκπνξεπκαηηθνί θφκβνη, βηνκεραληθέο πεξηνρέο, πψο ζα έρνπλ πξφζβαζε ζην δξφκν απηφ; Ζ πσο απφ απηφ ην δξφκν ζα νδεγνχκαζηε κε επθνιία θαη κεγαιχηεξε άλεζε ζηνπο ηνκείο φπνπ ε Θεζζαιία παξάγεη ηνλ πινχην ηεο. Διπίδσ φηη νη δηαπξαγκαηεχζεηο ηνπ Γ ΚΠ θαη φιε απηή ε αλαηαξαρή πνπ γίλεηαη ζηελ Δπξψπε θαη ηελ νπνία έηπρε λα ηελ δήζσ απφ θνληά, γηαηί έιεηπα πέληε κέξεο ζηελ Δπξψπε, δελ ζα έρεη φπσο ιέλε νη παξάγνληεο ηεο Δπξψπεο, νη επίηξνπνη, θακία επίπησζε ζ απηφ πνπ ε Διιάδα ζα πάξεη, ην δηαθχβεπκα, δειαδή, δελ ζα επεξεαζηεί θαη φηη ζα ππάξρνπλ επαξθείο πφξνη, πξνθεηκέλνπ ζην Γ ΚΠ, παξάιιεια έξγα, κε ην κεγάιν απηφ νδηθφ άμνλα ή θαη ηκήκα ηνπ νδηθνχ άμνλνο αλ ρξεηαζηεί, λα πινπνηεζνχλ απξφζθνπηα, έηζη ψζηε ην έξγν απηφ λα έρεη νξαηφ ρξφλν θαη λα κελ ρξεηαζηεί κεηά απφ δέθα (10) ρξφληα λα θάλνπκε ζπλέδξηα, γηα λα βιέπνπκε ηηο παξελέξγεηεο ή ζε πνην ζεκείν βξίζθεηαη. 6

7 Θέισ πάλησο, λα επραξηζηήζσ φινπο εζάο πνπ είζηε ζήκεξα εδψ θαη πηζηεχσ κε ζπληνληζκέλεο πξσηνβνπιίεο, ζαλ απηή πνπ πήξε ην ΣΔΔ ζήκεξα θαη ε θπβέξλεζε ππνβνεζείηαη θαηά έλα ιφγν θαη εκείο ζαλ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε 1 νπ θαη 2 νπ βαζκνχ, απνθηνχκε εθφδηα πξνθεηκέλνπ λα δηεθδηθήζνπκε θαιχηεξε ζέζε ηα ζπκθέξνληα ζηηο επξχηεξεο πεξηνρέο. Δπραξηζηψ πνιχ. Κσλ/λνο Σζηάξαο (Βνπιεπηήο Ν.Γ Ννκνύ Καξδίηζαο) Ζ θνπβέληα γηα ηνλ Δ65, φπσο φινη θαηαιαβαίλεηε θαη φινη αληηιακβάλεζηε, έρεη θξαηήζεη πάξα πνιχ θαηξφ. Ζ αιήζεηα είλαη, πσο ε ζεκαζία θαη ε ζπνπδαηφηεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ, είλαη αλακθηζβήηεηε. Δίλαη γεγνλφο, φηη κέζα απφ ηηο φπνηεο ηνπνζεηήζεηο γίλαλε λσξίηεξα, έρνπλ αλαδεηρζεί πνιιέο απφ ηηο παξακέηξνπο, πνπ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα αθνξνχλ ην ζπγθεθξηκέλν έξγν. Γηα καο, θαη φηαλ ιέσ γηα καο, ελλνψ γηα ηνπο λνκνχο ηεο Γπηηθήο Θεζζαιίαο, γηα ηελ Καξδίηζα θαη γηα ηα Σξίθαια, ην ζπγθεθξηκέλν έξγν, έρεη κηα εμαηξεηηθή ζεκαζία θαη ζα έιεγα είλαη κνλφδξνκνο, ζε κηα πξνζπάζεηα ζπλνιηθήο αλάπηπμεο ηεο πεξηνρήο καο. Ζ δηθή κνπ αίζζεζε είλαη, ζην ζεκείν ζην νπνίν βξηζθφκαζηε, πηζαλφηαηα ζα έρνπκε κηα ζεηηθή εμέιημε θαη απηφ γηαηί γηα πξψηε θνξά θαίλεηαη πσο ππάξρεη έλα ζπγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα, άζρεηα γηα ην αλ ηειηθά κπνξεί λα μεπεξαζηεί θαηά ιίγν ρξφλν, ζε ζρέζε κε ην ηη έρεη κέρξη ζήκεξα πξνζδηνξηζζεί, αιιά θαη απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε παξνπζία ηφζσλ πνιηηηθψλ ηεο Θεζζαιίαο ζε ππνπξγηθέο ζέζεηο, λνκίδσ πσο ζε κεγάιν βαζκφ καο δίλεη ηελ δπλαηφηεηα λα αηζηνδνμνχκε. Δχρνκαη θαη πηζηεχσ, απηή ε πξνζπάζεηα ε νπνία γίλεηαη, ε νπνία είλαη ζεκαληηθή, κέζα αλ ζέιεηε, απφ κηα θφπσζε πνπ ππάξρεη ζε πνιινχο απφ εκάο πξνζπαζψληαο ζπλερψο γηα ην ίδην πξάγκα, λα έρεη ην απνηέιεζκα γηα ην νπνίν πξνζπαζνχκε θαη πηζηεχσ, φπσο ζαο είπα θαη λσξίηεξα, φηη ζα έρεη απηφ ην απνηέιεζκα. Δπραξηζηψ πνιχ. Κ. Έμαξρνο, Γελ. Γξακκαηέαο ηεξεάο Διιάδαο Οη Ννκάξρεο έρνπλ ηελ πνιπηέιεηα λα έρνπλ πέληε αληηλνκάξρεο ν θαζέλαο θαη λα είλαη ζε φιεο ηηο εθδειψζεηο. Μ απηφ, ζέισ λα πσ θαη λα δηθαηνινγήζσ, ηελ απνπζία ησλ ηξηψλ ζπλαδέιθσλ κνπ, ηνπ θ. Λενχδε, ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, ηνπ θ. Παλνδάρνπ ηεο Ζπείξνπ, θαη ηνλ θ. Κνχπα Φψηε, νη νπνίνη έπξεπε λα πάλε αιινχ, νπφηε απηά πνπ ζα πσ, εθπξνζσπνχλ θαη απηνχο. ην πξφγξακκα, ιέεη, πάλσ απφ ηνλ δηθφ κνπ ραηξεηηζκφ, «Γηαπεξηθεξεηαθή ζεκαζία ηνπ έξγνπ». Γη απηφ ζα κπνξνχζε θάπνηνο λα κηιήζεη πνιιέο ψξεο, φκσο αθνχ κηα εηθφλα είλαη φζν ρίιηεο ιέμεηο, ζα είλαη απψιεηα ρξφλνπ ν νκηιψλ ή θαη ν θαζέλαο απφ καο, ζήκεξα εδψ, λα πξνζπαζήζεη γηα λα πείζεη θάπνηνπο γηα ηελ δηαπεξηθεξεηαθή ζεκαζία ηνπ έξγνπ απηνχ, αιιά θαη ηελ ζεκαζία πνπ έρεη γηα ηελ ρψξα καο νιφθιεξε. Γη απηφ δελ ζα απνπεηξαζψ λα κηιήζσ γηα απηνλφεηα πξάγκαηα, γηα έλα έξγν πνπ είλαη θαζ χιε θαη αλαπηπμηαθφ ζην ζχλνιφ ηνπ. Δθείλν πνπ ζα πσ κφλν, γηα ηελ ηεξεά Διιάδα, επεηδή ππάξρεη κηα παξαπιεξνθφξεζε, ζα ην πσ γηα ηελ ηζηνξία, ην μέξεη ν θ. Υεηκάξαο πνπ ήηαλ πην παιηά απφ κέλα ζηελ Φζηψηηδα, είλαη φηη ην έξγν απηφ, φζν αθνξνχζε ην δηθφ καο ηκήκα Λακία Γξακκέλε, απεληάρζεθε ην θαινθαίξη, ην 2003, θαη ζε άιιν έξγν θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ νδηθφ άμνλα ρεκαηάξη Υαιθίδα. Θεσξψ φηη έρνπκε θζάζεη έλα ζεκείν, πνπ φπσο είπε θαη ν πξνιαιήζαο, ζα έρεη θαιή έθβαζε ηνπ έξγνπ, γηαηί ε θπβέξλεζε, ρσξίο λα ζέισ λα πσ παξαπάλσ, έρεη έλα νινθιεξσκέλν πξφγξακκα, ην νπνίν ζα ηεξήζεη. Δπραξηζηψ. 7

8 Γεκ. Παλνδάρνο, Γελ. Γξακκαηέαο Πεξηθέξεηαο Ηπείξνπ «Αγαπεηνί θίινη, ζαο επραξηζηψ ηδηαίηεξα γηα ηελ ηηκή πνπ κνπ θάλαηε θαη ηελ πξφζθιεζε πνπ κνπ απεπζχλαηε λα παξαζηψ ζην δηήκεξφ ζαο, φπσο ην Αλαπηπμηαθφ πλέδξην ηεο Πεξηθέξεηαο Ζπείξνπ πνπ βξίζθεηαη ζε εμέιημε, δελ επηηξέπεη ηελ παξνπζία κνπ θνληά ζαο, αλ θαη ζα ην επηζπκνχζα, ιφγσ εμαηξεηηθήο ζνβαξφηεηαο ηνπ ζέκαηνο πνπ ζα ζπδεηήζεηε. Παξά ηηο όπνηεο ηνπηθέο δηθέο καο πξνηεξαηόηεηεο ζηελ Πεξηθέξεηα Ηπείξνπ, πνπ όπωο μέξεηε έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ νινθιήξωζε ηεο Εγλαηίαο Οδνύ θαη ηελ ηαρύηεξε θαηαζθεπή ηεο Ιόληαο, ε θαηαζθεπή ηνπ απηνθηλεηόδξνκνπ Κεληξηθήο Ειιάδαο, είλαη έλα ζεκαληηθό αλαπηπμηαθό θαη γηα ηελ Ήπεηξν έξγν, ζηελ νπνία αλνίγεη λέεο πξννπηηθέο γηα ην κέιινλ. Εθηηκνύκαη, πωο κε ηηο ζπληνληζκέλεο θαη ηηο ζωζηέο ελέξγεηεο όιωλ καο θαη κε εμίζνπ ζωζηέο επηινγέο, κπνξνύκε λα πξνρωξήζνπκε, εζείο θαη εκείο, νξηνζεηώληαο ηηο ππνρξεώζεηο καο θαη ηα δηθαηώκαηά καο απέλαληη ζην θνηλωληθό ζύλνιν θαη ην θξάηνο. Είλαη θνηλόηππν λα επηζεκάλνπκε, πωο έρνπκε αξγήζεη θαη έρνπκε κείλεη πίζω ζηελ θαηαζθεπή κεγάιωλ έξγωλ, ηδηαίηεξα απηώλ πνπ απνηεινύλ ηελ ππνδνκή ηεο Πεξηθέξεηαο θαη δελ επηκέλνπκε ζ απηό. Επηκέλνπκε όκωο, ζην όηη δελ κπνξνύκε λα θαζπζηεξνύκε πηα νύηε κηα κέξα. Καιή επηηπρία ζην δηήκεξό ζαο, Φ.Γκούπας, Γεν. Γραμμαηέας Περιθέρειας Θεζζαλίας. «Κύξηε Υπνπξγέ, θύξηνη βνπιεπηέο, θύξηε Γεληθέ Γξακκαηέα, θύξηνη Ννκάξρεο, θύξηνη Δήκαξρνη, θπξίεο θαη θύξηνη ζύλεδξνη, αλεηιεκκέλεο ππνρξεώζεηο δελ κνπ επηηξέπνπλ λα παξαζηώ ζηελ εκεξίδα πνπ δηνξγαλώλεηαη κε ζέκα «Απηνθηλεηόδξνκνο Κεληξηθήο Ειιάδαο Ε65, άμνλαο αλάπηπμεο θαη ζύλδεζεο Εγλαηίαο νδνύ θαη ΠΑΘΕ». Η θπβέξλεζε, πήξε γελλαίεο απνθάζεηο θαη ελέηαμε ζην Γ ΚΠΣ, ηελ νδηθή ζύλδεζε ηωλ πξωηεπνπζώλ ηωλ λνκώλ Τξίθαια Λάξηζα, Καξδίηζα Λάξηζα κε ζύγρξνλν θιεηζηό απηνθηλεηόδξνκν. Ο ππνπξγόο ΥΠΕΦΩΔΕ θ. Γεώξγηνο Σνπθιηάο, εμήγγεηιε πξόζθαηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ νδηθνύ άμνλα Κεληξηθήο Ειιάδνο Ε65, κε ζύκβαζε παξαρώξεζεο. Είλαη γεγνλόο, όηη ν δηεπξωπαϊθόο άμνλαο Ε65, ζα δώζε ηελ ώζεζε πνπ ρξεηάδεηαη ε Πεξηθέξεηά καο ζηελ Δπηηθή Θεζζαιία, ζα ελώζεη ηελ Εγλαηία νδό κε ηελ ΠΑΘΕ θαη ζα πξνζειθύζεη ηερληθέο κε ηνλ λέν αλαπηπμηαθό λόκν. Ζ νινθιήξσζε ησλ παξαπάλσ ππνδνκψλ, απνηειεί πξνυπφζεζε γηα λα κπνξέζεη ε Πεξηθέξεηά καο λα γίλεη πξψηνο Πεξηθεξεηαθφο Πφινο βηψζηκεο αλάπηπμεο ηεο ρψξαο. Φαηξεηίδω ηελ εκεξίδα γηα ηνλ Ε65 θαη ζπγραίξω ην Τερληθό Επηκειεηήξην Ειιάδαο, ην Τκήκα Κεληξηθήο θαη Δπηηθήο Θεζζαιίαο, ηελ Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε θαη ηελ ΤΕΔΚ ηνπ λνκνύ Τξηθάιωλ, πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ πξαγκαηνπνίεζή ηνπο». Παξέκβαζε : Γελ. Γξακκαηέα Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο Ζ πεξηθεξεηαθή ζέζε ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο θαζηζηά ηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ λεπξαιγηθφ ζηφρν γηα ηελ αλάπηπμε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ επθαηξηψλ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. Ζ αλαπηπμηαθή πξννπηηθή ηεο Πεξηθέξεηαο ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ νινθιήξσζε θαη αμηνπνίεζε ησλ κεγάισλ δηθηχσλ κεηαθνξψλ (Δγλαηία νδφο θαη θάζεηνη νδηθνί άμνλεο). ε φιεο ηηο πξνεγνχκελεο πξνγξακκαηηθέο πεξηφδνπο βαζηθφο ζηφρνο ησλ πξνγξακκάησλ πνπ θαηαξηίδνληαλ ήηαλ ε άξζε ηεο γεσγξαθηθήο απνκφλσζεο. Ζ κνξθνινγία ηνπ εδάθνπο ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ε γεσγξαθηθή ηεο ζέζε ζπληεινχλ ζηελ απνκφλσζε ηεο απφ ηελ ππφινηπε ρψξα. ην πξφβιεκα ηεο κνξθνινγίαο πξέπεη λα ζεκεησζεί, φηη έλα κεγάιν κέξνο ηνπ ζπγθνηλσληαθνχ δηθηχνπ παξακέλεη δχζβαην γηα κεγάιεο πεξηφδνπο ηνπ ρεηκψλα, ιφγσ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ. Έλα κεγάιν ηκήκα ηεο Δγλαηίαο νδνχ δηέξρεηαη κέζα απφ ηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο. Ζ νινθιήξσζε ηεο θαζψο θαη ε νινθιήξσζε ησλ θάζεησλ αμφλσλ πνπ ζα ηελ ζπλδένπλ κε ηα κεγάια 8

9 αζηηθά θέληξα ηεο Πεξηθέξεηαο ζα βνεζήζνπλ ζηε ζχλδεζε κε ηελ θεληξηθή Διιάδα θαη ηηο γεηηνληθέο ρψξεο. Ζ βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο, κέζσ ηεο κείσζεο ηνπ ρξφλνπ θαη ηνπ θφζηνπο κεηαθνξάο ζα επηηεπρζεί κε ηελ νινθιήξσζε ησλ δηεπξσπατθψλ δηθηχσλ κεηαθνξψλ, ηελ Δγλαηία νδφ θαη ηνπο θάζεηνπο άμνλεο «ηάηηζηα- Κξπζηαιινπεγή/Iεξνπεγή, Νίθε- Φιψξηλα- Κνδάλε- Λάξηζα ηελ νινθιήξσζε, βειηίσζε θαη αλάπηπμε ησλ ελδνπεξηθεξεηαθνχ νδηθνχ δηθηχνπ κεηαθνξψλ, ηε ζχλδεζε ησλ πεξηνρψλ νηθνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, ηε ιεηηνπξγηθή ελνπνίεζε ησλ δηαθξηηψλ πεξηνρψλ νινθιεξσκέλεο παξέκβαζεο ησλ νξεηλψλ ρψξσλ θαη ηελ εμππεξέηεζε ησλ λέσλ Γήκσλ. Ζ ζεκαζία ηνπ απηνθηλεηνδξφκνπ Δ65 ηεο Κεληξηθήο Διιάδνο Α/Κ Παλαγηάο θάξθεηαο γηα ηελ Πεξηθέξεηα Γπη. Μαθεδνλίαο, απνηππψλεηαη θαη ζην ζρεδηαζκφ θαη ζηε ζηαδηαθή πινπνίεζε ηνπ Γπηηθνχ ηνπξηζηηθνχ άμνλα Γπη. Μαθεδνλίαο. Ζ ζχλδεζε ησλ δχν θαζέησλ αμφλσλ ηεο Γπη. Μαθεδνλίαο ηάηηζηα-κξπζηαιινπεγή θαη Νίθε- Φιψξηλα Κνδάλε-Λάξηζα πνπ επηηπγράλεηαη κε ηνλ Γπηηθφ Σνπξηζηηθφ άμνλα, καδί κε ηελ αδηακθηζβήηεηε ζεκαζία ηεο Δγλαηίαο νδνχ,αιιά θαη ηνπ απηνθηλεηφδξνκνπ Δ65 ηεο Κεληξηθήο Διιάδνο Α/Κ Παλαγηά (Δγλαηίαο νδνχ) κέρξη θάξθεηα Λακίαο (ΠΑΘΔ) ζα ζπκβάιιεη ζηελ νινθιεξσκέλε αλάπηπμε ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο. Αλαιπηηθά: Ο Γπηηθφο άμνλαο μεθηλάεη απφ ηελ Καιιηζέα Γξεβελψλ (Κνξπδαιιφο Σξηθάισλ ) θνληά ζηνλ Α/Κ Παλαγηάο Σξηθάισλ ηεο Δγλαηίαο νδνχ θαη ζπλερίδεη πξνο Κξαληά, φπνπ δηαζηαπξψλεηαη κε ηελ Δγλαηία νδφ (πέξαζκα θαθέ αξθνχδαο) αιιά θαη ηνπ δξφκνπ Γξεβελά-Μεηζφβνπ (ζάξα) θαη ζηε ζπλέρεηα κέζσ Μηθξνιίβαδνπ θηάλεη ζηνλ Αγ. Νηθφιαν Πεξηβνιίνπ (Βάιηα Κάιληα) Με κηα δηαδξνκή κεηαμχ Αβδέιια θαη Λάβδαο θαηαιήγεη ζηε κίμε θαη ζηε ζπλέρεηα ζηε Βαζηιίηζα (πνπ ζπλδέεηαη κέζσ Γίζηξαηνπ κε Κφληηζα) απφ εθεί ζην ηαπξφ έμσ απφ ηε ακαξίλα Μέζσ Ενχδνπιεο κπαίλεη ζηνλ Ν. Καζηνξηάο θαη θζάλεη ζην Δπηαρψξη θαη δηαζηαπξψλεηαη κε ηνλ πθηζηάκελν δξφκν Κνδάλεο-Ησαλλίλσλ ζηε ζπλέρεηα απφ Υξπζή-Πεπθφθπην- Μπξνβιήηε-Πεχθν-Νεζηφξην θαηαιήγεη ζηνλ Α/Κ Μαληαθίσλ ηνπ θάζεηνπ άμνλα Κξπζηνιινπεγή- ηάηηζηαο. Μέζσ ηνπ θάζεηνπ πνπ νδεγεί ζηελ Αιβαλία θζάλεη ζην Υάλη-Μπηξίθη θαη απφ ηε δηαηάπξσζε πξνο Κξπζηνιιπεγή θζάλεη ζην Αληαξθηηθφ πνπ ζπλδέεηαη κε ηηο Πξέζπεο. Σέινο κέζσ Πηζνδεξίνπ θζάλεη ζηνλ Α/Κ Φιψξηλαο θαη κέζσ ηνπ θάζεηνπ άμνλα ηεο Δγλαηίαο Νίθε- Φιψξηλα-Κνδάλε-Λάξηζα νδεγεί ζηε FYROM Ζ αμηνπνίεζε ησλ δηεπξσπατθψλ δηθηχσλ απφ ηα αζηηθά θαη παξαγσγηθά θέληξα ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, είλαη βαζηθφο άμνλαο πξνηεξαηφηεηαο ζηελ ηξέρνπζα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν θαη θαηαζθεπή ηνπ απηνθηλεηφδξνκνπ Κεληξηθήο Διιάδαο Δ65, ζα εληζρχζεη ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ απηνχ, γηα ην θαιφ ηεο δηθήο καο πεξηθέξεηαο, αιιά θαη ηελ αλάπηπμε πεξαηηέξσ δηαπεξηθεξεηαθήο δηαζπλνξηαθήο - δηαθξαηηθήο ζπλεξγαζίαο, κε απνηέιεζκα ηελ πεξηθεξεηαθή αεηθφξα αλάπηπμε κε θέληξν ηνλ άλζξσπν, ηελ άξζε ησλ αληζνηήησλ γηα θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή ζπλνρή». Αζαλάζηνο Υεηκάξαο ( Ννκάξρεο Φζηώηηδαο) Δίλαη γεγνλφο φηη έλα απφ ηα κεγαιχηεξα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ θαη νη ηξεηο πεξηθέξεηεο Κεληξηθήο Διιάδνο, Θεζζαιίαο, αιιά θαη Ζπείξνπ, είλαη ν Δ65. Δκείο αιιά θαη εζείο, είρακε σο πξψην κέιεκα ηνπ «πεηάινπ» ηνπ Μαιηαθνχ θαη ηελ ζήξαγγα ησλ Σεκπψλ, λα νινθιεξσζεί ν ΠΑΘΔ θαη βεβαίσο ηαπηφρξνλα ν Δ65. Σν επράξηζην γεγνλφο είλαη φηη ηα ηειεπηαία ρξφληα, απηά ηα κεγάια πξνβιήκαηα, ηα αληηκεησπίδνπκε ζπληνληζκέλα, νξγαλσκέλα. Ννκάξρεο, Γήκαξρνη, ΣΔΓΚ, ΣΔΔ, γη απηφ θαη ηα απνηειέζκαηα είλαη ζεηηθά. 9

10 Βεβαίσο, βξίζθνπκε αληαπφθξηζε κεγαιχηεξε, ρσξίο λα ζέισ λα ππεξβάιισ ζηε ζεκεξηλή θπβέξλεζε θαη ηδηαίηεξα ζηνλ Θεζζαιφ ππνπξγφ ηνλ θ. νπθιηά, αιιά λνκίδσ θαη εκείο κε ηελ ελφηεηά καο θαη κε ηηο ζπληνληζκέλεο πξνζπάζεηεο, ζπκβάιινπκε πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. Πξηλ απφ πεξίπνπ 8 κήλεο, ζηα Σέκπε, 17 Ννκάξρεο είρακε απνθαζίζεη, πξψηε πξνηεξαηφηεηα, απαίηεζε απφ ηελ Κπβέξλεζε ΠΑΘΔ, πέηαιν, ζήξαγγα Σεκπψλ, λα νινθιεξσζεί. Γεχηεξε απαίηεζε, Δ65 θαη κεηά βεβαίσο, λα δηεξεπλήζνπκε ηελ δπλαηφηεηα γηα ηελ φπνηα δεχμε, αιιά πξψηα λα θαηαζθεπαζηνχλ απηνί νη νδηθνί άμνλεο. Γελ κπνξνχκε λα ζξελνχκε άιια ζχκαηα θαη βεβαίσο, ηαπηφρξνλα, ζα ππάξμεη απηή ε αλάπηπμε, ζ απηφλ εδψ ηνλ άμνλα. Καζπζηέξεζα λα έξζσ ζήκεξα εδψ, αγαπεηνί θίινη, γηαηί είρακε δπζηπρψο θαη άιιν ηξνραίν αηχρεκα ζήκεξα ζην πέηαιν ηνπ Μαιηαθνχ, κε ηξία ζχκαηα θαη ηξαπκαηίεο. Πξέπεη απηά λα γίλνπλ άκεζα, πξνρσξεί ε θαηαζθεπή ηνπ πεηάινπ. Με ηθαλνπνίεζε βιέπσ φηη πξνρσξεί θαη ν Δ65, εκείο εδψ είκαζηε φινη καδί λα παιέςνπκε, κέρξη λα νινθιεξσζνχκε. Δκείο έρνπκε ηελ ηχρε, λα έρνπκε ζηελ πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο, Πεξηθεξεηάξρε ηνλ θ. Έμαξρν απφ ηελ Καξδίηζα, ν νπνίνο νθείισ λα νκνινγήζσ, φηη έρεη αλαβαζκίζεη θαη ηελ ζπλεξγαζία κεηαμχ φισλ ησλ θνξέσλ, αιιά θπξίσο έρεη πξνσζήζεη πάξα πνιχ ην Γ ΚΠ. ην Γ ΚΠ, εκείο, ζηνλ πξψην ζηφρν δελ ζα κεηέρνπκε, αιιά ζα κεηέρνπκε ζηνλ αγψλα πνπ ζα θάλεηε εζείο λα πάξεηε πεξηζζφηεξα ρξήκαηα απφ ην Γ ΚΠ. Δπραξηζηψ πνιχ. Γηάλλεο Πξίληδνο (Ννκάξρεο Μαγλεζίαο) Έρσ κηα κεγάιε πείξα, γχξσ απφ απηά ηα ζέκαηα, γηαηί επί 30 ρξφληα ήκνπλα ζην Σερληθφ Δπηκειεηήξην θαη Πξφεδξνο θαη πνιχ πεξηζζφηεξν απφ ηα 12 ρξφληα αγψλεο πνπ θάλακε, ζηε Μαγλεζία καδί κε ηε Λάξηζα, γηα ηα έξγα ηεο Κάξιαο. Γπζηπρψο, ηα κεγάια έξγα, έρνπλ θαη κεγάια βάζαλα, έρνπλ θαη κεγάινπο αγψλεο, ρξεηάδεηαη ππνκνλή, επηκνλή, ηεθκεξίσζε θαη ελφηεηα. Δλφηεηα ζηε δηεθδίθεζε, απ φινπο θαη απηή ηελ ελφηεηα, ηελ έρνπκε πεηχρεη ζην Θεζζαιηθφ ρψξν, αιιά θαη ζην δηπιαλφ ρψξν ηεο ηεξεάο Διιάδνο. Δίπε ν θ. Υεηκάξαο, 17 Ννκάξρεο ζηα Σέκπε, 11 Ννκάξρεο ζηα Σξίθαια, ζε πάξα πνιιέο ζπλαληήζεηο, βγάιακε θνηλέο ζέζεηο. Ση ζέινπκε ζηελ Κεληξηθή Διιάδα; Ση ζέινπκε ζηελ Θεζζαιία θαη ζηνλ επξχηεξν ρψξν; Θέινπκε ηελ νινθιήξσζε ηνπ ΠΑΘΔ ζηα Σέκπε, ζέινπκε ηελ Δ65, έλαο βαζηθφο άμνλαο αλάπηπμεο πνπ ζα βγάιεη απφ ηελ απνκφλσζε ηε Γπηηθή Θεζζαιία, δηφηη ε Γπηηθή Θεζζαιία, ε νπνία δηθαίσο παξαπνλείηαη πνιιέο θνξέο, φηη πζηεξεί ζε ζρέζε κε ηελ Αλαηνιηθή, έρεη σο κεγάιν κεηνλέθηεκα ηελ νδηθή απνκφλσζε θαη πξνο ηελ Ήπεηξν θαη πξνο ηελ Αλαηνιηθή Θεζζαιία, αιιά θαη πξνο ηελ ηεξεά Διιάδα θαη Αζήλα. Βαζηθφ ινηπφλ έξγν ππνδνκήο θαη αλάπηπμεο, πξψηα ηεο Γπηηθήο Θεζζαιίαο, αιιά θαη ηνπ επξχηεξνπ ζεζζαιηθνχ θαη ειιαδηθνχ ρψξνπ. Βιέπνληαο ην ράξηε, πέξα απφ ηνλ νδηθφ άμνλα ηνλ Δ65, φπσο είλαη ραξαγκέλνο, απηφκαηα θαλείο, αληηιακβάλεηαη φηη έρεη κεγάιε ζεκαζία θαη έλαο θάζεηνο άμνλαο, ν νπνίνο ζα βγεη ζηελ Αλαηνιηθή Θεζζαιία, ν νπνίνο ζα ζπλδέζεη ηελ Γπηηθή Θεζζαιία κε ην ιηκάλη ηνπ Βφινπ, κε ηελ πφιε ηεο Λάξηζαο, βεβαίσο ππάξρεη ν νδηθφο άμνλαο Σξηθάισλ Λαξίζεο, αιιά δελ λνκίδσ φηη είλαη ν άμνλαο εθείλνο ν νπνίνο, ζα εμππεξεηεί ηνπιάρηζηνλ καθξνπξφζεζκα, απηή ηελ αλάπηπμε ηελ νπνία ζέινπκε. Γηαηί έρεη κεγάιε ζεκαζία, λα ππάξμεη δηάρπζε αλάπηπμεο κεηαμχ Γπηηθήο θαη Αλαηνιηθήο Θεζζαιίαο. Ζ Θεζζαιία είλαη έλαο ζπλεθηηθφο ρψξνο θαη φηη γίλεηαη ζε κηα πεξηνρή, αθνξά θαη ηελ άιιε. ηη γίλεηαη ζε έλα λνκφ, έρεη ηηο επηδξάζεηο ηεο θαη ζηνλ άιιν λνκφ. Βεβαίσο, θάπνηα ζηηγκή, ζα πξέπεη λα δνχκε θαη ηελ δηπιή δεχμε ηνπ Μαιηαθνχ, δηφηη ν ζεζζαιηθφο ρψξνο πιένλ, είλαη ν λεπξαιγηθφο ρψξνο απφ ηνλ νπνίν μεθηλνχλ πιένλ φια ηα νδηθά δίθηπα. ρη ινηπφλ κε άκεζε πξνηεξαηφηεηα, αιιά ζε επίπεδν κειέηεο, πξέπεη λα δνχκε θαη απηφ ην έξγν, έλα έξγν εμαηξεηηθήο ζεκαζίαο ην νπνίν δελ αληηκάρεηαη θαλέλα, θαιψο γίλεηαη θαη γίλεηαη ην «πέηαιν» ηνπ Μαιηαθνχ. 10

11 Πξψηε πξνηεξαηφηεηα επίζεο, ν Δ65, αιιά αο αξρίζνπκε θαη ηηο κειέηεο καο γηα ηελ δηπιή δεχμε ηνπ Μαιηαθνχ, γηαηί έρεη πνιχ κεγάιε ζεκαζία, λα έξζεη θαλείο 70 ρικ. πην θνληά ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα. Δγψ είκαη αηζηφδνμνο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. Έρνπκε ηελ ηχρε λα έρνπκε έλαλ Θεζζαιφ ππνπξγφ ηνλ θ. νπθιηά, ν νπνίνο είλαη θαη Μεραληθφο, λνκίδσ φηη έρεη μεθαζαξίζεη ηα δεηήκαηα γχξσ απφ ηελ Δ65, εκείο φκσο πάληα πξέπεη λα είκαζηε ζε εγξήγνξζε, λα παξαθνινπζνχκε ηελ θαηάζηαζε, γηαηί ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ην πψο ζα πινπνηεζεί θαη πσο ζα εμειηρζεί έλα έξγν, δελ εμαξηάηαη πάληα απφ ηνπο ππνπξγνχο, εμαξηάηαη θαη απφ ην παξαθάησ κεραληζκφ θαη απηφλ ζα πξέπεη λα παξαθνινπζνχκε. Έρεη πνιχ κεγάιε ζεκαζία. Δπραξηζηψ. Bαζίιεο Αλαγλσζηόπνπινο (Ννκάξρεο Καξδίηζαο) Δρνπκε κπξνζηά καο ηελ Δ65. Πηζηεχσ ινηπφλ, φηη φινη εδψ κέζα ζ απηή ηελ αίζνπζα, έρνπλ ην ίδην ελδηαθέξνλ γηα ην πψο ζα πινπνηεζεί θαη πφηε αθξηβψο ζα δνπλ απηφ ην έξγν λα πξαγκαηψλεηαη. Δίλαη βέβαην αθφκε, φηη ην ΠΔΠ Θεζζαιίαο, ην ΠΔΠ ηεξεάο θαη θάπνηα ρξήκαηα απφ ην Σνκεαθφ, είραλ ήδε πξνβιεθζεί ζην Γ ΚΠ γηα ηε δεκηνπξγία απηνχ ηνπ βαζηθνχ άμνλα. Δγψ ζα ήκνπλ επηπρήο, εάλ πξάγκαηη ε πξφζεζε ήηαλ εηιηθξηλήο. Γηαηί πξηλ απφ δπν ρξφληα, αλαγθαζηήθακε λα απνζχξνπκε ηα ρξήκαηα απηά θαη λα μεράζνπκε ην φλεηξν ηεο Δ65 θαη λα κπνξέζνπκε λα δεκηνπξγήζνπκε έξγα ππνδνκήο δηαλνκαξρηαθά, ηα νπνία νπσζδήπνηε ήηαλ εμίζνπ απαξαίηεηα. Ση ζεκαίλεη ινηπφλ; Σελ αλεζπρία φισλ ζαο, πνπ ζπκκεξίδνκαη γηα ηελ πνξεία ηεο Δ65. Παξάιιεια, ηη αθξηβψο ππάξρεη απηή ηελ ζηηγκή. Πξέπεη λα μέξνπκε φπσο βιέπνπκε ζηνλ ράξηε θαη δεηψ απ φινπο ζαο, λα δείηε φιεο ηηο ραξάμεηο ηεο Δ65 κέρξη ζήκεξα θαη ζα δηαπηζηψζεηε φηη ην ηκήκα απφ Καιακπάθα κέρξη Παλαγηά, ήηαλ ζηνλ «αέξα». Γελ ππήξρε ηίπνηε. Καη φηαλ έξρεζαη λα θάλεηο κηα παξαρψξεζε ελφο έξγνπ, είλαη βέβαην φηη νπσζδήπνηε ην έξγν ζα ην έρεηο νινθιεξσκέλν. Άξα ήηαλ απαξαίηεην λα ππάξρεη ράξαμε, απφ ηελ Αλζήιε πνπ μεθηλάεη κέρξη πνπ αθξηβψο ζπλαληάεη ηελ Δγλαηία. Έρεη ζεκαζία απηφ ην έξγν; Γέζηε ηελ θεληξνβαξηθή ηνπ ράξαμε θαη εθηηκήζηε φηη είλαη εθείλν ην έξγν ην νπνίν νπσζδήπνηε ζα κεηαθέξεη ηαρχηαηα πξνο ηελ Αζήλα, είλαη ν ζπληνκφηεξνο πιένλ δξφκνο, ν νπνίνο, Ήπεηξν, Γπηηθή Μαθεδνλία, Θεζζαιία θαη φιεο απηέο ηηο πεξηνρέο, κέζα απφ κηα παξαγσγηθή δηαδηθαζία πξντφλησλ ηα νπνία ζα παξάγνληαη, κεηαθέξνληαη πξνο ην Αζηηθφ Κέληξν, πνπ ιέγεηαη Αζήλα θαη ην νπνίν νπσζδήπνηε απνηειεί ην 50% ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο. Ζ ζεκαζία ηνπ έξγνπ; Μεγίζηε. Δκείο, ππνρξέσζή καο, γηαηί απηνχ πξέπεη λα αλαθεξζψ, φπσο αθξηβψο ζθπξειαηήζακε απηή ηελ ελφηεηα ηεο δηεθδίθεζεο κε ηνλ ηξφπν ηνλ νπνίν δηεθδηθήζακε θαη κε ηηο πηέζεηο ηηο νπνίεο αζθνχκε ζηελ θεληξηθή εμνπζία, λα ζπλερίζνπκε κε ηνλ ίδην ηξφπν, κε ηελ ίδηα επαγξχπλεζε γηα ην ζέκα ηνπ έξγνπ θαη πηζηεχσ φηη ζα δηθαησζνχκε. Οθείισ φκσο κε θάζε εηιηθξίλεηα λα πσ, φηη νη πξννπηηθέο είλαη ζεηηθέο. Τπάξρεη ηνπιάρηζηνλ απζηεξφο ζηφρνο, δελ ππάξρεη δπζδηάθξηηνο ζηφρνο. Μέρξη ηψξα δηαπίζησλα, φηη ππήξρε κηα δπζδηάθξηηε ζηφρεπζε. Σψξα δηαπηζηψλσ φηη ζίγνπξα, ν ζηφρνο είλαη, λα γίλεη ην έξγν κε απηνρξεκαηνδφηεζε θαη κε παξέκβαζε νπσζδήπνηε πξνο απηή ηελ παξέκβαζε, δηεπθφιπλζεο ηνπ εξγνιάβνπ λα ηελ αλαιάβεη. Οθείινπκε λα ιέκε ηα πξάγκαηα κε ην φλνκά ηνπο. Δίκαζηε ηθαλνπνηεκέλνη; αθψο ζα ζέιακε λα έρεη ηελ επρέξεηα ε ρψξα λα ην ρξεκαηνδνηήζεη απηφ ην έξγν θαη λα ην νινθιεξψζεη. Δίλαη φκσο κηα πξαγκαηηθφηεηα ηελ νπνία βιέπνπκε, φηη ην έξγν κφλν έηζη γίλεηαη θαη πξέπεη λα πνχκε, φηη πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, ηνπιάρηζηνλ ππάξρεη εηιηθξηλήο πνιηηηθή βνχιεζε ηελ νπνία εγψ αλαγλσξίδσ. Καη θάηη αθφκα. Πξέπεη λα είκαζηε φινη καδί θαη πεξηζζφηεξνη αθφκα, γηαηί καο ρξεηάδεηαη. Δθηφο απφ ηελ Δ65 έρνπκε θαη ηνλ Αρειψν γηα ηνλ νπνίν πξέπεη λα αγσληδφκαζηε θαη πξέπεη νπσζδήπνηε εθεί θαηά πξνηεξαηφηεηα λα δίδνπκε νξηζκέλεο κάρεο ζθιεξέο θαη αλππνρψξεηεο. Δπραξηζηψ πνιχ. 11

12 Λνπθάο Καηζαξόο (Ννκάξρεο Λάξηζαο): Παξαθνινπζψληαο θαλείο φιεο απηέο ηηο ζπλαληήζεηο γηα ηελ Δ65, γηα ηα Σέκπε, γηα ην Μαιηαθφ, έρεη ηελ πεπνίζεζε πιένλ, φηη ζπδεηάκε, γηαηί φια απηά ηα ρξφληα δελ βιέπνπκε απνηέιεζκα. κσο ζέισ λα πηζηεχσ φηη βξηζθφκαζηε ζε έλα ζεκείν πνπ πξέπεη λα απαηηνχκε ην απνηέιεζκα θαη λα ππάξρνπλ πξάμεηο θαη φρη ιφγηα. Δίλαη αιήζεηα, φηη ήξζα απφ Θεζζαινλίθε, είρα έλα πξνβιεκαηηζκφ, αλ ζα πξνιάβσ θαη ήξζα πεξηζζφηεξν λα κελ ζεσξεζεί, φηη δελ ζπκπαξαζηέθνκαη ή δελ ζπληάζζνκαη, γηα νπνηνδήπνηε ιφγν καδί κε ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη κε ηνπο νξγαλσηέο, γεληθφηεξα απηήο ηεο εθδήισζεο. Γηαηί ηελ ηειεπηαία θνξά πνπ βξεζήθακε ζηα Σξίθαια, κε πξσηνβνπιία ηνπ ζπλαδέιθνπ ηνπ θ. Βιαρνγηάλλε, είρακε μεθαζαξίζεη ηα πξάγκαηα θαη φζνλ αθνξά ην παξειζφλ θαη φζνλ αθνξά ην παξφλ θαη δηεθδηθνχκαη. Τπήξμε θαη κηα επηζηνιή ηνπ ζπληνπίηε ηνπ θ. νπθιηά, ηνπ αξκνδίνπ ππνπξγνχ θαη ζηε ζπλέρεηα ππήξραλ θαη αλαθνηλψζεηο απφ ηνλ θ. νπθιηά, φζνλ αθνξά ην ρξνλνδηάγξακκα, αλ δελ θάλσ ιάζνο. Άξα ινηπφλ, ηίζεηαη ην εξψηεκα, ζπδεηάκε γηαηί; Ακθηβάιινπκε ή ακθηζβεηνχκε ηελ αλαθνίλσζε ηνπ ππνπξγνχ; Αλεζπρνχκε κήπσο απηά ηα νπνία ππνζρέζεθε δελ ζα γίλνπλ πξάμε; ή πάκε ζε θάηη άιιν. πσο θαη αλ έρνπλ ηα πξάγκαηα, φκσο ζα πξέπεη λα δνχκε ζπλνιηθά θαηά ηελ άπνςή κνπ, ηη θάλνπκε ζαλ ρψξα θαη βέβαηα φηαλ ιέκε ηη θάλνπκε ζαλ ρψξα δελ ιέκε ηη θάλεη ε θάζε θπβέξλεζε, γηαηί ζπλήζσο ζηελ Πεξηθέξεηα έρνπκε κάζεη λα δηεθδηθνχκε κελ, λα κεηαθέξνπκε ηηο επζχλεο, αιιά λα κελ αλαιακβάλνπκε ηηο επζχλεο. ε φινπο ηνπο ηνκείο, ππάξρεη φισλ καο ε επζχλε δελ ππάξρεη θακία ακθηβνιία. Αλ εκείο, φια ηα ρξφληα πνπ πεξάζαλε, είρακε ζπγθξνηεζεί ζε έλα εληαίν κέησπν θαη δηεθδηθνχζακε, αιιά ζπληνληζκέλα θαη ππεχζπλα θαη φρη απνζπαζκαηηθά θαη γηα ιφγνπο εληππψζεσλ θαη πξνβνιήο, ηφηε ζα είρακε ζίγνπξα απνηέιεζκα. Πεξηκέλαλε νη άιιεο Δπξσπατθέο ρψξεο, νη νπνίεο θαζφξηδαλ πξνηεξαηφηεηεο. Μφιηο μεθίλεζαλ ηα «παθέηα», πνπ είπε θαη ν θ. Σδαλαθνχιεο, είπαλ φηη ζα θάλνπκε κε απηφ ην «παθέην», φζν γίλεηαη θαιχηεξα ηα έξγα ππνδνκήο, φζν κπνξνχκε ηα έξγα νδνπνηίαο. Σα μεθηλήζαλε θαη ηα θάλαλε. Δκείο «αμηνπνηήζακε», ιέκε, ηα «παθέηα», θάλνληαο κηθξνπνιηηηθή θαη επεηδή ηα δήζακε νη πεξηζζφηεξνη, είηε κε ηελ κηα ή ηελ άιιε θπβέξλεζε, δελ λνκίδσ φηη ρσξά ακθηζβήηεζε. Γελ κπνξεί λα παίξλεηο έλα «παθέην» θαη λα ην ζπαηαιάο ζε εθδειψζεηο, ζε κηθξά έξγα, έλα θακπαλαξηφ εδψ, κηα πιαηεία κηθξνχια θιπ., έπξεπε λα έρνπκε ζηφρν γηα λα έρνπκε απνηέιεζκα. Γελ ην είρακε. Σψξα ππάξρεη ην Γ ΚΠ, έξρεηαη ην Γ ΚΠ, αιιά ππάξρνπλ θαη άιιεο απφςεηο. Γελ κπνξεί λα ζπδεηάκε ην 2004 θαη λα κελ κηιάκε ηελ αιήζεηα, λα ιέκε απηνρξεκαηνδφηεζε, ζα μεπνπιήζνπκε ηα ζπκθέξνληα ηεο Διιάδνο; Αζηεία πξάγκαηα. Απηά πνπ έρνπλ γίλεη ζηελ Δπξψπε πξηλ απφ 30 ρξφληα, εκείο ηα ακθηζβεηνχκε ηψξα. Δξρφκαζηε πάληα κε θαζπζηέξεζε 50 εηψλ, γηα λα δηαπηζηψζνπκε ηα ιάζε καο. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη ζε άιινπο ηνκείο. πκβαίλεη θαη ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα, πνπ καο ελδηαθέξεη θαη καο πνλάεη. Γελ ηνικήζακε πνηέ, νχηε ζαλ θφκκαηα, νχηε ζαλ θπβεξλήζεηο, νχηε ζαλ ηνπηθνί παξάγνληεο, λα πνχκε ηελ αιήζεηα θαηάκαηα, νχηε ζαλ εθπξφζσπνη ησλ αγξνηψλ θαη νη ίδηνη νη αγξφηεο. Οχηε αλαδηάξζξσζε θαιή έρνπκε, νχηε έξγα ππνδνκήο πνπ ζα βνεζήζνπλ πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. Γελ κπνξεί λα θηαίλε θάπνηνη άιινη θαη λα κελ θηαίκε θαη εκείο. Άξα, ζε ζπκπιήξσζε απηψλ πνπ εηπψζεθαλ θαη απηψλ πνπ γξάθηεθαλ θαηά θαηξνχο, δελ ππάξρεη πιένλ θακία αλάγθε, λα δηαβεβαηψζσ εγψ, ή λα δηαβεβαηψζεη θάπνηνο άιινο, φηη είκαζηε ππέξ ηεο Δ65. Απηφ είλαη πάγην αίηεκα, δηακνξθσκέλν κέζα απφ ηηο απαηηήζεηο, ηηο αλάγθεο θαη κέζα απφ ζπδεηήζεηο επί ζπδεηήζεσλ, ζνβαξέο θαη ππεχζπλεο. Άξα ινηπφλ, ζήκεξα βξηζθφκαζηε θαηά ηελ άπνςή κνπ, ζην ζεκείν, λα δνχκε ηη γίλεηαη θχξηε Τπνπξγέ, θπξία θπβέξλεζε, ε νπνία πνιχ ζσζηά δηαπίζησζε φηη έρνπλ γίλεη ιάζε ζην παξειζφλ, φηη δελ ππήξμε εηιηθξηλήο αληηκεηψπηζε απφ ηηο πξνεγνχκελεο θπβεξλήζεηο, ζέινπκε κηα ελεκέξσζε, αγσληνχκε θαη παξαθνινπζνχκε. Καη θάηη άιιν. ηαλ βξεζήθακε φινη νη Ννκάξρεο ζηα Σέκπε, κπνξεί λα ζηελαρσξήζακε ηηο θπβεξλήζεηο, αιιά ζεσξήζακε φηη απηφ είλαη ην θαζήθνλ καο, απηφ ήηαλ ην ρξένο καο. Να πξνζηαηέςνπκε ηα ζπκθέξνληα, κέζα απφ ηνλ ζεζκηθφ ξφιν ηνλ νπνίν ππεξεηνχκε, κε ηελ ζπκπαξάζηαζε φισλ ησλ θνξέσλ, γηαηί νπζηαζηηθά απηνχο εθπξνζσπήζακε, φινπο ηνπο πνιίηεο. 12

13 ήκεξα, πξέπεη λα είκαζηε φινη καο, παξαπφδα, λα παξαθνινπζνχκε ηη γίλεηαη θαη αλ ρξεηαζηεί λα αληηδξάζνπκε δπλακηθά. Απηφ λνκίδσ είλαη ην δεηνχκελν. χκθσλνη είκαζηε κε θαιή πξφζεζε, θαιή ζέιεζε, κε πίζηε, παξαθνινπζνχζακε ηηο εμαγγειίεο, ηα ρξνλνδηάγξακκα θαη ηηο δηαβεβαηψζεηο. Σψξα, παξαθνινπζνχκε θαη λα είκαζηε έηνηκνη. ρη κφλν γηα ηελ Δ65, αιιά γηα φια ηα κεγάια αηηήκαηα πνπ έρνπκε βάιεη θαη ζα πξέπεη πιένλ λα πεξάζνπκε θαη ζε κηα άιιε ινγηθή, αο κνπ επηηξέςνπλ ν θ. ππνπξγφο, θαη νη θχξηνη βνπιεπηέο, λα πσ θαη θάηη άιιν, ην ζέκα δελ ην πνηνο ην θάλεη, φ,ηη γίλεηαη ζηε Θεζζαιία, γίλεηαη απφ φινπο γηα φινπο. Τπάξρνπλ άιιεο πεξηνρέο πνπ ην έρνπλ δνθηκάζεη θαη έρεη ππάξμεη απνηέιεζκα θαη γη απηφ θάπνηνη λα κελ εθπιήζζνληαη φηαλ κηιάκε γηα ηελ Παλζεζζαιηθή αληίιεςε ζηελ πξάμε θαη φρη ζηε ζεσξία. Αλ δελ πάλε θαιά ηα Σξίθαια δελ πάεη θαιά θαη ε Λάξηζα. Αλ δελ πάεη θαιά ν Βφινο δελ πάεη θαιά θαη ε Καξδίηζα. Σα ζχλνξα είλαη πάξα πνιχ κηθξά θαη έηζη φπσο εμειίρζεθε ε θνηλσλία καο θαη νη θνηλσλίεο ζε παγθφζκηα επίπεδα, είλαη αζηείν ζήκεξα λα ππάξρνπλ πεξηραξαθψζεηο. Σα ζπκθέξνληα είλαη θνηλά, ηα αηηήκαηα είλαη θνηλά θαη ν αγψλαο πξέπεη λα είλαη θνηλφο. Δπραξηζηψ πνιχ. Κώζηαο Σδαλαθνύιεο (Γήκαξρνο Λαξηζαίσλ θαη Πξόεδξνο ηεο ΣΔΓΚ Ννκνύ Λάξηζαο): Καη αξράο επραξηζηψ γηα ηελ πξφζθιεζε θαη ηελ δπλαηφηεηα πνπ κνπ δίλεηαη λα απεπζχλσ θαη εγψ δπν ιφγηα, ζε φινπο εζάο πνπ είζηε ζήκεξα εδψ. Πέξα απφ απηά πνπ αλέθεξαλ νη Ννκάξρεο θαη νη άιινη θαη ηηο ηειεπηαίεο ζπλαληήζεηο, φηη ην ζέκα ηεο Δ65 είλαη πνιχ παιηφ θαη εγψ ζα ζπκεζψ κηα ζπλάληεζε, πεξίπνπ πξηλ απφ 15 ρξφληα ζηε Λακία, φηαλ απφ άιιε ζέζε ηελ νπνία θαηείρα ηφηε, είρακε εθθξάζεη ηελ ζεηηθή καο βνχιεζε γηα ην έξγν απηφ. Βέβαηα, φηαλ αθνχσ γηα ραξάμεηο, νπσζδήπνηε είλαη απφ ηα ζπνπδαηφηεξα ζεκεία, ην πξψην θαη βαζηθφ, ην μέξεηε φινη νη ηερληθνί πνπ είζηε ζήκεξα εδψ. Λέσ ινηπφλ, σο Πξφεδξνο ηεο ΣΔΓΚ Λάξηζαο, είκαζηε ππέξ ηνπ έξγνπ, ππέξ ηνπ λα νινθιεξψλεηαη ην δπλαηφλ ζπληνκφηεξα. Βέβαηα δελ κπνξψ λα κε πσ κεξηθά πξάγκαηα, πνπ ρξφληα ηψξα κε βαζαλίδνπλ. ηαλ έρνπκε πάξεη ηα ΜΟΠ, ηξία ΚΠ θαη δελ έρνπκε νινθιεξψζεη ηνπο βαζηθνχο άμνλεο ζηελ Διιάδα, ηελ ΠΑΘΔ, ηελ Ηφληα νδφ, ηελ Δγλαηία, ηελ Δ65 θαη ην ζπνπδαηφηεξν δελ έρνπκε νινθιεξψζεη Ζγνπκελίηζα Βφιν. Σψξα αξρίδνπκε λα ελαπνζέηνπκε ηηο ειπίδεο καο ζην Γ ΚΠ. Γελ γίλνληαη έηζη ηα έξγα. Σα έξγα γίλνληαη κε ζέιεζε, επζχο εμ αξρήο, κε νξηζκνχο πνπ ηνπο βάδνπκε θαη δελ θάλνπκε πίζσ θαη κε ζηφρνπο ηνπο νπνίνπο πξέπεη λα επηηπγράλνπκε ζην ζπληνκφηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα. Πξάγκαηα ηα νπνία έρνπλε εθαξκνζηεί αιινχ θαη έρνπλε πεηχρεη, εκείο πξνζπαζνχκε μαλά λα ηα αλαιχζνπκε θαη λα δνχκε αλ εθαξκφδνληαη ή φρη. Δάλ, ν άμνλαο Ζγνπκελίηζαο Βφινπ, είρε νινθιεξσζεί πξηλ θιείζεη ε πξψελ Γηνπγθνζιαβία κε απηνρξεκαηνδφηεζε παξαρψξεζε θαη κε φινπο απηνχο ηνπο φξνπο πνπ ιέκε, μέξεηε πφηε ζα είρε μερξεσζεί; Μφλν απφ ηνπο Σνχξθνπο κεηαλάζηεο. Καη εκείο ςαρλφκαζηε, αλ ζα ην θάλνπκε κε παξαρψξεζε, αλ δελ ζα ην θάλνπκε, δελ πηζηεχνπκε ζ απηή ηελ κέζνδν, πάκε λα αλαθαιχςνπκε άιιε κέζνδν. Γελ ακθηζβεηεί θαλέλαο θαη δελ παξαγλσξίδεη φηη ε Διιάδα, είλαη κηα ρψξα κε θνβεξά κεγάιεο ηερληθέο δπζθνιίεο σο πξνο ηνπο ηερληθνχο άμνλεο. κσο γη απηφ είλαη ην θξάηνο, γη απηφ είλαη ηα ΚΠ, λα θάλεηο απηά πνπ δελ ηα δίλεη ζηνπο ηδηψηεο θαη ηα ππφινηπα δψζηα. Δγψ επηκέλσ ζ απηφ, φηαλ απφ εθεί, ηελ Ζγνπκελίηζα κέρξη ην Βφιν, έρνπκε ηεξάζηηα θνκκάηηα ηα νπνία ζα ηα είραλ πάξεη, «θηιέηα», κε ηηο δηαδηθαζίεο βέβαηα πνπ πξέπεη λα γίλνπλ. Δκέλα κε ελδηαθέξεη λα κελ ζθνηψλεηαη θφζκνο. Γηαηί άιιεο ρψξεο, πίζσ απφ καο, πνπ κπήθαλ κεηά απφ καο, ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ηειείσζαλ κε απηφ ην ζέκα. Μηιάκε γηα αλάπηπμε, κπαίλνπλε πξνβιεκαηηζκνί, αιιά δελ λνείηαη αλάπηπμε ρσξίο ηνπο δξφκνπο. Απηά είλαη μεθάζαξα πξάγκαηα. Να αλαιχζεηο, έρεηο πάξα πνιιά. Απηά είλαη πνπ κε αλεζπρνχλ εκέλα. Πξνρζέο, ηαμίδεπα γηα ηελ Αιβαλία, απφ ηελ Κνδάλε, εθεί ηα θνκκάηηα ηεο Δγλαηίαο, ηα δχζθνια ζεκεία, θαη ζην πήγαηλε θαη ζην έια, δεθάδεο κεγάια νρήκαηα, ληαιίθεο, θνξησκέλα αγθνκαρνχζαλ, θαίλνληαλ, έξρνληαλ απφ ηελ Ζγνπκελίηζα θαη πήγαηλαλ ζηε πξία. Κφςακε θαη ην δξνκνιφγην Βφιν πξία. 13

14 Απηνλφεηα πξάγκαηα. Γηαηί; Μαο ηξψεη ε κηδέξηα, ε θαθνκνηξηά, αλαιχνπκε δηάθνξα ζέκαηα, δελ είλαη έηζη, εκείο δελ ζα ην θάλνπκε απηφ, δελ πηζηεχνπκε ζ απηφ θαη κπαίλνπλ νη πξνβιεκαηηζκνί, γίλεηαη κε απηνρξεκαηνδφηεζε; Αο δνθηκάζνπκε. Αλ δελ γίλεηαη δελ ζα έξζεη θαλέλαο θαη λα δνχκε ηη γίλεηαη. Δηνηκάζακε απηά πνπ έπξεπε λα είλαη; Γελ εκθαλίζηεθε θαλέλαο; Δκείο είκαζηε ππέξ θαη ηεο Δ65. Θεσξνχκε φηη είλαη απφ ηνπο πιένλ βαζηθνχο άμνλεο γηα λα βγεη γεληθά ε Διιάδα θαη λα θζάζεη εθεί πνπ πξέπεη. ηαλ κηα ρψξα είλαη θαζαξά γεσξγηθή, φηαλ είλαη ηνπξηζηηθή θαη πξέπεη λα έρεη απηά, γηα λα ηα δίλεη θαη ζηηο κεηαθνξέο γηα ηνπο επηβάηεο θαη ζηηο κεηαθνξέο γηα ηα πξντφληα. Θέιεη επηκνλή θαη ππνκνλή. Δκείο ινηπφλ, ζε θάζε θάιεζκα, αγαπεηέ Πξφεδξε ηνπ Παξαξηήκαηνο ζα είκαζηε εδψ. Βέβαηα δελ εθθξάδσ θαη δελ δηθαηνχκαη λα εθθξάζσ ηνλ ππνπξγφ ΤΠΔΥΧΓΔ, απιά ζα πσ κφλν, φηη φηαλ μαλαβγήθε ζηελ επηθάλεηα ην ζέκα, είρα κηα ζπλάληεζε καδί ηνπ, γηα άιιν κελ ζέκα, αιιά κηζή ψξα ζπδεηνχζακε γηα ηελ Δ65. Γηέβιεςα φηη έρεη πεηζηεί πιένλ φηη πξέπεη λα γίλεη θαη πηζηεχσ φηη αθνχ ην έβαιε κπξνζηά ζα βνεζήζεη, αιιά ζέιεη θαη ηελ δηθή καο βνήζεηα θαη φρη ηα εκπφδηα απφ θάπνηνπο. Δάλ ζπληνληζηνχκε φινη καδί θαη γηα ηα άιια θαη γηα ηελ Δ65, πηζηεχσ φηη ζα ην πεηχρνπκε. Δπραξηζηψ πνιχ. Κσλ/λνο Μαληδηάξαο (Πξόεδξνο Γήκαξρνο Καιιηθσλίνπ) : ηαλ κίιεζαλ ηφζνη αμηφινγνη εθπξφζσπνη πξηλ απφ κέλα, λνκίδσ φηη δελ κπνξψ λα πξνζζέζσ ηίπνηα άιιν. Να πσ φηη ε Δ65 ή φπσο ηψξα ηελ ιέκε απηνθηλεηφδξνκν Κεληξηθήο Διιάδνο, είλαη απαίηεζε, ππνρξέσζε ηεο πνιηηείαο λα θαηαζθεπαζηεί φζν πην γξήγνξα γίλεηαη, γηαηί φπσο βιέπνπκε θάζε κέξα ζξελνχκε ζχκαηα θαη ελλνψ ζε έλα κεγάιν επξχ άμνλα, Κεληξηθή, ηεξεά Διιάδα θιπ. Δγψ πξνζσπηθά ζήκεξα πίζηεπα, ζα ήηαλ εκεξίδα αλαθνίλσζεο απνηειεζκάησλ θαη φρη δηεθδίθεζεο πνπ έηζη θαίλεηαη. αλ εκεξίδα δηεθδίθεζεο θαη βεβαίσο είλαη θαιή απηή ε εκεξίδα. Δηιηθξηλά πίζηεπα ζήκεξα φηη ζα ήηαλ εκεξίδα αλαθνίλσζεο θάπνησλ απνηειεζκάησλ, ψζηε ε πνιηηεία λα δηαβνπιεπζεί φηη απηφ ην έξγν ζα πξνρσξήζεη. Οθείισ λα ζπγραξψ ηελ επηηξνπή δηνξγάλσζεο, δηφηη θαη ε ζεκεξηλή έζησ θαη έηζη εκεξίδα, ζα βνεζήζεη ζ απηή ηελ κεγάιε απαίηεζε πνπ έρνπκε σο Κεληξηθή Διιάδα. Δπραξηζηψ πνιχ. Πηπίηζα Φηιίππνπ-Σζηώλα ( Πξόεδξνο Α/πείαο ΣΔΔ Κεληξ. & Γπη. Θεζζαιίαο αο ππνδερφκαζηε ζηελ ζπδήηεζε κηαο δηθήο καο ππφζεζεο. Πξαγκαηηθά γηα ηελ ζεκεξηλή δηνξγάλσζε, ηα ζπγραξεηήξηα πνπ δηθαησκαηηθά αλήθνπλ ζηελ δηνηθνχζα ηνπ ηκήκαηνο θαη ηδηαηηέξσο ζηελ Ννκαξρηαθή Δπηηξνπή Σξηθάισλ, γηα καο ηνπο Μεραληθνχο πνπ γλσξίδνπκε, θαληάδνπλ σο πιενλαζκφο θαη απηφ γηαηί, άπηνληαη ηα 5εηίαο θαη πιένλ ε πινπνίεζε ηεο Δ65, έρεη γίλεη πξαγκαηηθά νηθνγελεηαθή καο ππφζεζε. Γλσξίδνπκε θαη βηψλνπκε θαζεκεξηλά, φηη θπξίσο ε Γπηηθή Θεζζαιία, ιφγσ φηη εληάζζεηαη ζηηο γθξίδεο δψλεο απφ πιεπξάο νδηθήο πξνζπειαζηκφηεηαο, έρεη ππνζηεί θξαπγαιέα ππνβάζκηζε, ζε νηθνλνκηθφ, θνηλσληθφ, ηνπξηζηηθφ θαη επηρεηξεκαηηθφ επίπεδν. Ννηψζακε πνιχ θαιά, φηη ζε κηα νδηθψο απνκνλσκέλε πεξηνρή, φπσο ε Γπηηθή Θεζζαιία, είλαη αδχλαηε ε αληαγσληζηηθφηεηα θαη θαηά ζπλέπεηα ε αλάπηπμε. Ο ηερληθφο θφζκνο ηεο Κεληξνδπηηθήο Θεζζαιίαο, είρε πξνβιέςεη θαη ην είρε θαη επαλάιεςε δηαηππψζεη κε θάζε ηξφπν, δελ κπνξψ λα κε ζπκεζψ, βιέπνληαο ζην πάλει ηνλ ζπλάδειθν θαη ζεκεξηλφ Γήκαξρν, ηνλ θ. Σακήιν θαη απέλαληη κνπ ηνλ ζπλάδειθν θαη ζεκεξηλφ βνπιεπηή ηνλ θ. Λέθθα, φπσο θαη άιινπο ζπλαδέιθνπο, ηηο πνιχσξεο θαη ζπειιψδεηο ζπλεδξηάζεηο καο, δηαθεξχζζνληαο ηελ αλαγθαηφηεηα γηα θαηαζθεπή ελφο ζχγρξνλνπ θεληξνβαξηθνχ νδηθνχ άμνλα, πνπ ζα ζπλέδεε ηελ Κεληξηθή Διιάδα κε ηελ Δγλαηία, κέζσ ηεο Γπηηθήο Θεζζαιίαο. Σφζν φζν ν Τπνπξγφο ΠΔΥΧΓΔ θαηά δήισζή ηνπ, φζν θαη ην ΣΔΔ Κεληξηθήο Θεζζαιίαο, έρνπκε αλαγάγεη ην δήηεκα ηεο Δ65 ζε έξγν χςηζηεο πξνηεξαηφηεηαο. Μηα καηηά ζην ράξηε πίζσ καο, καο δηθαηψλεη απφιπηα. Ο απηνθηλεηφδξνκνο Κεληξηθήο Διιάδαο, απνηειεί ηελ ξαρνθνθαιηά ηνπ Δζληθνχ Οδηθνχ Γηθηχνπ ηεο ρψξαο θαη είκαζηε βέβαηνη φηη ε δπλακηθή παξνπζία εθπξνζψπεζε ηεο Θεζζαιίαο 14

15 ζηε ζεκεξηλή θπβέξλεζε, ζα βνεζήζεη ηελ πνιηηεία απηή ηε θνξά λα αληαπνθξηζεί πιήξσο ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο γηα ηελ πινπνίεζή ηνπ. Με ηθαλνπνίεζε δηαπηζηψλνπκε, φηη ηψξα γηα πξψηε θνξά έρνπκε εληαία αλαγλσξηζηηθή κειέηε, ελφο εληαίνπ άμνλα, κε εληαία ππφβαζξα, ζε εληαία θιίκαθα 1:5.000, κε θφκβνπο, ζε θιίκαθα 1:2.000, αληίζεζε κε θάζε πξνεγνχκελε πξνζπάζεηα, φπνπ είρακε κφλν κειέηεο κεκνλσκέλσλ ηκεκάησλ ζε δηαθνξεηηθέο θιίκαθεο απφ 1: :5.000, ρσξίο εληαία αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο, κε ραξάμεηο, κε πνιχ πεξηζζφηεξα θαη πνιπδάπαλα πξνβιήκαηα. Καη θπξίσο, θπξίεο θαη θχξηνη δελ είρακε θακία εληαία εηθφλα αλαγλσξηζηηθήο πξνκειέηεο, ειθπζηηθή θαη ελεκεξσηηθή γηα ππνςήθην επελδπηή. Γηα πξψηε θνξά, έρνπκε ζρεδφλ έηνηκεο εληαίεο γεσινγηθέο, γεσηερληθέο θαη πεξηβαιινληηθέο εγθξίζεηο. Άξα πηζηεχνπκε φηη έρνπκε βαζκφ εηνηκφηεηαο πξνσζεκέλν. Πηζηεχνπκε, φηη απηά ηα ζηνηρεία ζα πείζνπλ ηνπο ππνςεθίνπο αλαδφρνπο επελδπηέο, φηη πξφθεηηαη γηα επέλδπζε ειθπζηηθή, αληαγσληζηηθή ηεο Ηνλίαο νδνχ, κε δεδνκέλνπ φηη έρνπλ ηελ ίδηα ρηιηνκεηξηθή απφζηαζε, ε Δ65 πην ζσζηά γεσκεηξηθά ζηνηρεία, ψζηε θάπνηνο, λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα, κε εχθνιε, επράξηζηε θαη αζθαιή πξφζβαζε, ζε κία ψξα θαη έλα ηέηαξην, λα βξίζθεηαη απφ ηελ Λακία ζηελ Δγλαηία νδφ θαη ρσξίο κάιηζηα ηελ επηβάξπλζε ηεο δηάβαζεο ηεο γέθπξαο Ρίνπ Αληηξξίνπ, πνπ είλαη 10 επξψ. Ο ηερληθφο θφζκνο, ζα ζπλερίζεη λα πξνζθέξεη θάζε δπλαηή ηερληθή θαη επηζηεκνληθή βνήζεηα, ψζηε λα ιπζνχλ φια ηα ππφινηπα πξνβιήκαηα, γηα ηελ πινπνίεζή ηνπ. Άιισζηε απηφ αθξηβψο απνδεηθλχνπκε κε ηελ ζεκεξηλή καο εθδήισζε. Δπραξηζηψ. πύξνο Σαιηαδνύξνο- Τθππνπξγόο Δζληθήο Παηδείαο: Θα ήζεια λα ζπγραξψ ην Σερληθφ Δπηκειεηήξην Διιάδνο, ην Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα ηεο Κεληξηθήο θαη Γπηηθήο Διιάδνο θαη ηελ ΣΔΓΚ ηνπ λνκνχ Σξηθάισλ, γηα ηελ πξσηνβνπιία πνπ είραλ λα δηνξγαλψζνπλ απηή ηελ δηεκεξίδα, κε έλα ζέκα ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ θαη ρξήζηκν, ηνλ απηνθηλεηφδξνκν ηεο Κεληξηθήο Διιάδνο, ηνλ Δ65. Δίλαη δεδνκέλε, εηπψζεθε θαη πξηλ απφ φινπο ηνπο νκηιεηέο, ε ηεξάζηηα αλαπηπμηαθή ζεκαζία απηνχ ηνπ έξγνπ, φρη κφλν γηα ηελ Γπηηθή Θεζζαιία, αιιά γηα νιφθιεξε ηε Θεζζαιία, γηα ηελ Γπηηθή Μαθεδνλία, γηα ηελ Ήπεηξν θαη ηειηθά γηα φιε ηελ Διιάδα. Δίλαη εηιιεκκέλε ε απφθαζε ηεο θπβέξλεζεο λα πξνρσξήζεη ζ απηφλ ηνλ απηνθηλεηφδξνκν θαη ζ απηφ ην έξγν. Άιισζηε ην εμήγγεηιε ν αξκφδηνο ππνπξγφο ΠΔΥΧΓΔ, ν θ. νπθιηάο θαη αθνχ μεπεξάζηεθαλ βαζηθά πξνβιήκαηα κειέηεο, ηα νπνία ππήξραλ ζε πνιιά ζεκεία ηνπ νδηθνχ άμνλα θαη ην έξγν ζα γίλεη κε ζχζηεκα ηεο απηνρξεκαηνδφηεζεο. Έλα ζχζηεκα ην νπνίν εθαξκφδεηαη ζε φιε ηελ Δπξψπε, απφ πάξα πνιιά ρξφληα θαη κφλν δνγκαηηθέο αγθπιψζεηο δελ είραλε επηηξέςεη ζηνλ ηφπν καο λα εθαξκνζηεί λσξίηεξα, ψζηε ζε ζπλδπαζκφ κε ηα ρξήκαηα ησλ δηαθφξσλ Κνηλνηηθψλ Πιαηζίσλ, ζα κπνξνχζακε λα είρακε ζήκεξα δηπιαζηάζεη ην νδηθφ δίθηπν ηεο παηξίδαο καο. Δλ πάζε πεξηπηψζεη, πνηέ δελ είλαη αξγά. Ξεθηλάκε ζήκεξα. Καη θάηη αθφκα. Δίλαη εηιεκκέλε ε απφθαζε ηεο θπβέξλεζεο γηα ζηήξημε ηεο μεραζκέλεο ειιεληθήο πεξηθέξεηαο. Μέζα ζε απηή ηελ ειιεληθή πεξηθέξεηα, είλαη θαη ε Θεζζαιία θαη ηδηαίηεξα ην πην μεραζκέλν θαη πξνβιεκαηηθφ ηεο θνκκάηη ε Γπηηθή Θεζζαιία. Ο ζπλδπαζκφο ινηπφλ, απηψλ ησλ παξαγφλησλ, ζα νδεγήζεη πνιχ γξήγνξα θαη κέζα ζην ρξνλνδηάγξακκα πνπ είρε εμαγγείιεη ν θ. νπθιηάο, ζηελ έλαξμε θαη ζηελ γξήγνξε πινπνίεζε ηνπ έξγνπ θαη πηζηεχσ, φηη απηφ ζα είλαη πξνο φθεινο φισλ ησλ Θεζζαιψλ, αιιά θαη φισλ ησλ Διιήλσλ. Με ηηο ζθέςεηο απηέο, θεξχζζσ ηελ έλαξμε ηνπ πλεδξίνπ θαη εχρνκαη θαιή επηηπρία ζηηο εξγαζίεο ηνπ. Θα είκαζηε θνληά ζαο θχξηε Πξφεδξε, ζα ζπλεξγαδφκαζηε κε φινπο ηνπο Γεκάξρνπο, ηνπο Ννκάξρεο, γηαηί απηφ ην έξγν καο αθνξά φινπο θαη είλαη γηα φινπο καο. Δπραξηζηψ πνιχ. 15

ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ. 2 ος ΥΝΕΔΡΙΟΥ: «Ανάπτςξη, Ποπεία & Πποοπτική τηρ Λακωνίαρ»

ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ. 2 ος ΥΝΕΔΡΙΟΥ: «Ανάπτςξη, Ποπεία & Πποοπτική τηρ Λακωνίαρ» ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2 ος ΥΝΕΔΡΙΟΥ: «Ανάπτςξη, Ποπεία & Πποοπτική τηρ Λακωνίαρ» ΑΒΒΑΣΟ 23 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ 2006 ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ 2 ν ΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Αλάπηπμε, Πνξεία & Πξννπηηθή ηεο Λαθωλίαο» ΑΒΒΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ

ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Προβολή ηων έργων ηοσ ΕΠΠΕΡΑΑ ζηην Περιθέρεια Δσηικής Μακεδονίας- Νέες εσκαιρίες για ηις Χρημαηοδοηικές Δσναηόηηηες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ

ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Προβολή ηων έργων ηοσ ΕΠΠΕΡΑΑ ζηην Περιθέρεια Αναηολικής Μακεδονίας - Θράκης. Νέες εσκαιρίες για ηις Χρημαηοδοηικές

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004

ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: ΕΖΗΜΟΠΟΤΛΟ ΑΓΓΔΛΟ ΜΠΟΤΚΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ ΓΔΛΖΓΗΑΝΝΑΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ «Προβολή ηων Έργων ηοσ ΕΠΠΕΡΑΑ ζηην Περιθέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΖΜΔΡΗΓΑ

ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΑΘΖΝΑ, 2 ΜΑΡΣΗΟΤ 2011 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ - Σ.Δ.Γ.Κ.Ν.Α. - Π.Ο.Δ. Ο.Σ.Α. ΗΜΔΡΙΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΓΙΑ ΜΙΑ ΒΙΩΙΜΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΗ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑΧΔΙΡΙΗ ΣΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΣΗ ΑΣΣΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΖΖ ΣΟΤ ΔΠΠΔΡΑΑ ΑΘΖΝΑ 12/11/2012 -DIVANI CARAVEL

ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΖΖ ΣΟΤ ΔΠΠΔΡΑΑ ΑΘΖΝΑ 12/11/2012 -DIVANI CARAVEL ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΖΖ ΣΟΤ ΔΠΠΔΡΑΑ ΑΘΖΝΑ 12/11/2012 -DIVANI CARAVEL ωθξάηεο Αιεμηάδεο -Πξόεδξνο Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο : Καιεκέξα ζε φινπο λα ζαο επραξηζηήζνπκε γηα ηε ζπκκεηνρή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΗΜΔΡΙΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΓΙΑ ΜΙΑ ΒΙΩΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΗ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑΧΔΙΡΙΗ ΣΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΣΗ ΑΣΣΙΚΗ»

ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΗΜΔΡΙΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΓΙΑ ΜΙΑ ΒΙΩΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΗ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑΧΔΙΡΙΗ ΣΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΣΗ ΑΣΣΙΚΗ» ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ - Σ.Δ.Γ.Κ.Ν.Α.- Π.Ο.Δ. Ο.Σ.Α. ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΗΜΔΡΙΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΓΙΑ ΜΙΑ ΒΙΩΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΗ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑΧΔΙΡΙΗ ΣΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΣΗ ΑΣΣΙΚΗ» ΑΘΗΝΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΑΠΟ ΣΟ ΧΕΔΙΑΜΟ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ»

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΑΠΟ ΣΟ ΧΕΔΙΑΜΟ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ» ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΑΠΟ ΣΟ ΧΕΔΙΑΜΟ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ» ΤΡΙΤΗ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ, ΓΗΑ ΒΗΝ ΚΑΘΖΠΖΠ ΘΑΗ ΘΟΖΠΘΔΚΑΡΩΛ ΞΟΑΘΡΗΘΑ

ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ, ΓΗΑ ΒΗΝ ΚΑΘΖΠΖΠ ΘΑΗ ΘΟΖΠΘΔΚΑΡΩΛ ΞΟΑΘΡΗΘΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ, ΓΗΑ ΒΗΝ ΚΑΘΖΠΖΠ ΘΑΗ ΘΟΖΠΘΔΚΑΡΩΛ ΞΟΑΘΡΗΘΑ ΠΕΖΡΖΠΖΠ ΠΡΟΝΓΓΙΖΠ ΡΟΑΞΔΕΖΠ ΓΗΑ ΡΗΠ ΓΝΚΔΠ ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖΠ ΘΑΗ ΠΡΑΓΗΝΓΟΝΚΗΑΠ (ΓΑΠΡΑ) ΡΩΛ ΑΔΗ Πάτρα ΠΑΡΑΚΔΥΗ 17 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΥ 2010 ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ, ΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πξαθηηθά 3 νπ Δηήζηνπ Παλειιήληνπ πλεδξίνπ

Πξαθηηθά 3 νπ Δηήζηνπ Παλειιήληνπ πλεδξίνπ Πξαθηηθά 3 νπ Δηήζηνπ Παλειιήληνπ πλεδξίνπ «Ζ Πξόιεςε ηεο Τγείαο κέζσ ησλ Γήκσλ» 20 & 21 Απξηιίνπ 2007 Πνιηηηζηηθό & πλεδξηαθό Κέληξν Γαΐο, Μαξνύζη ΟΡΓΑΝΧΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ Πξόεδξνο Α/Α Όλνκα Δπώλπκν Σίηινο

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΗΧΖ: Σν παξαθάησ Πξαθηηθφ δελ απνηειεί ην ηειηθφ θείκελν, δηφηη εθθξεκνχλ. νξζνγξαθηθέο, ζπληαθηηθέο θαη λνκνηερληθέο δηνξζψζεηο.

ΖΜΔΗΧΖ: Σν παξαθάησ Πξαθηηθφ δελ απνηειεί ην ηειηθφ θείκελν, δηφηη εθθξεκνχλ. νξζνγξαθηθέο, ζπληαθηηθέο θαη λνκνηερληθέο δηνξζψζεηο. 1 / ΖΜΔΗΧΖ: Σν παξαθάησ Πξαθηηθφ δελ απνηειεί ην ηειηθφ θείκελν, δηφηη εθθξεκνχλ νξζνγξαθηθέο, ζπληαθηηθέο θαη λνκνηερληθέο δηνξζψζεηο. ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΒΟΤΛΖ ΗΓ ΠΔΡΗΟΓΟ ΠΡΟΔΓΡΔΤΟΜΔΝΖ ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΕΠΙΣΡΟΠΩΝ ΙΓ-Γ \5. ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ, ΔΗΜΟΙΑ ΣΑΞΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ\6.10.2011

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΕΠΙΣΡΟΠΩΝ ΙΓ-Γ \5. ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ, ΔΗΜΟΙΑ ΣΑΞΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ\6.10.2011 Πανελλήνια Ένωση Εθελοντών Πσροσβεστικού Σώματος Αρ. Αποφ. Πρωτ. Αθηνών 7929/2008, Αρ.Φακ. Νομ.Αθ. 19035 Σωζοπόλεως 28, Αθήνα ΤΚ 10446 Τηλ:210-8044999, Fax 210-8044799 Website: www.vfu.gr E-Mail:info@vfu.gr

Διαβάστε περισσότερα

(εκείσζε: Ο παξαθάησ πίλαθαο πεξηερνκέλσλ δελ απνηειεί ην ηειηθφ θείκελν, δηφηη εθθξεκνχλ νξζνγξαθηθέο θαη ζπληαθηηθέο δηνξζψζεηο)

(εκείσζε: Ο παξαθάησ πίλαθαο πεξηερνκέλσλ δελ απνηειεί ην ηειηθφ θείκελν, δηφηη εθθξεκνχλ νξζνγξαθηθέο θαη ζπληαθηηθέο δηνξζψζεηο) 1 (εκείσζε: Ο παξαθάησ πίλαθαο πεξηερνκέλσλ δελ απνηειεί ην ηειηθφ θείκελν, δηφηη εθθξεκνχλ νξζνγξαθηθέο θαη ζπληαθηηθέο δηνξζψζεηο) ΘΔΜΑΣΑ Α. ΔΗΓΗΚΑ ΘΔΜΑΣΑ... ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΗΓ ΠΔΡΗΟΓΟ ΠΡΟΔΓΡΔΤΟΜΔΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΣΟ MARKETING ΣΩΝ ΚΡΑΗΩΝ ΣΖ ΒΟΡΔΗΑ ΔΛΛΑΓΑ.

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΣΟ MARKETING ΣΩΝ ΚΡΑΗΩΝ ΣΖ ΒΟΡΔΗΑ ΔΛΛΑΓΑ. ΑΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΣΟ MARKETING ΣΩΝ ΚΡΑΗΩΝ ΣΖ ΒΟΡΔΗΑ ΔΛΛΑΓΑ. ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΜΑΜΑΛΖ ΠΤΡΗΓΩΝ ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ: ΚΟΝΣΟΒΑ ΓΑΦΝΖ ΚΩΝ/ΝΗΑ Α.Μ.:4134 ΑΠΡΗΛΗΟ 2011 2 ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Θενδώξα Καηζηβαξδάθνπ

Θενδώξα Καηζηβαξδάθνπ Θενδώξα Καηζηβαξδάθνπ Δηεπζύληξηα Εξγαζηαθώλ Σρέζεωλ θαη Κνηλωληθήο Πνιηηηθήο, ΓΓΙΦ Μέινο ηεο Επηζηεκνληθήο Επηηξνπήο ηεο ΓΓΙΦ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο βίαο θαη ηεο Ννκνπαξαζθεπαζηηθήο Επηηξνπήο γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Ένας χρόνος δράσης Ένασ χρόνοσ παρεμβάςεων

Ένας χρόνος δράσης Ένασ χρόνοσ παρεμβάςεων Ένας χρόνος δράσης Ένασ χρόνοσ παρεμβάςεων Παναγιώτησ ΒΑΛΑΟΠΟΤΛΟ ύμβουλοσ Περιφερειακήσ Ενότητασ Αρκαδίασ Ο ηφπνο καο ε Αξθαδία, φπσο θαη νιφθιεξε ε ρψξα βηψλεη κηα πξσηφγλσξε θαηάζηαζε. Σψξα, ζε απηή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΑ - ΠΡΟΣΤΠΑ-ΝΕΟΙ-ΕΛΕΤΘΕΡΟ ΧΡΟΝΟ- ΔΙΑΛΟΓΟ-. Η ειιεληθή γιψζζα κπξνζηά ζηνλ 21ν αηψλα. Γ. Μπακπηληώηεο, Σν Βήκα: Νέεο Δπνρέο, ζ.

ΓΛΩΑ - ΠΡΟΣΤΠΑ-ΝΕΟΙ-ΕΛΕΤΘΕΡΟ ΧΡΟΝΟ- ΔΙΑΛΟΓΟ-. Η ειιεληθή γιψζζα κπξνζηά ζηνλ 21ν αηψλα. Γ. Μπακπηληώηεο, Σν Βήκα: Νέεο Δπνρέο, ζ. Η ειιεληθή γιψζζα κπξνζηά ζηνλ 21ν αηψλα. 1 Γ. Μπακπηληώηεο, Σν Βήκα: Νέεο Δπνρέο, ζ. 12-13, 4/1/1998 ηελ θακπή απφ ηνλ 20φ πξνο ηνλ 21ν αηψλα ν απνινγηζκφο ηνπ ηη έγηλε ζηε γιψζζα καο ζηνλ αηψλα πνπ θεχγεη

Διαβάστε περισσότερα

Δανιή Εζδράς Πρόεδρος Ελληνικού Τμήμαηος ηοσ ΔΟΜ (Διεθνής Οργανιζμός Μεηανάζηεσζης) Διαπολιηιζμική ζσμβοσλεσηική

Δανιή Εζδράς Πρόεδρος Ελληνικού Τμήμαηος ηοσ ΔΟΜ (Διεθνής Οργανιζμός Μεηανάζηεσζης) Διαπολιηιζμική ζσμβοσλεσηική Δανιή Εζδράς Πρόεδρος Ελληνικού Τμήμαηος ηοσ ΔΟΜ (Διεθνής Οργανιζμός Μεηανάζηεσζης) Διαπολιηιζμική ζσμβοσλεσηική Ρν trafficking, ίζσο είλαη φηη ρεηξφηεξν ππάξρεη απηή ηε ζηηγκή ζηνλ θφζκν, ρσξίο λα έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΤ ΣΟ ΑΓΙΑΝΟΗΣΟ...ΞΑΝΑΤΜΒΔΙ

ΠΡΟΣΟΤ ΣΟ ΑΓΙΑΝΟΗΣΟ...ΞΑΝΑΤΜΒΔΙ ΠΡΟΣΟΤ ΣΟ ΑΓΙΑΝΟΗΣΟ......ΞΑΝΑΤΜΒΔΙ κηα δηεζλήο ζπδήηεζε ζηξνγγπιήο ηξαπέδεο γηα ηελ αλάγθε έξεπλαο ζηελ αληηζεηζκηθή πξνζηαζία θαη ηηο εθαξκνγέο ηεο ζηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά 22 Ινπιίνπ, 2009 επηκειεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΣΕΛΕΙΟ ΣΡΑΣΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΤ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΣΕΛΕΙΟ ΣΡΑΣΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΣΕΛΕΙΟ ΣΡΑΣΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΙA ΕΣΗΙΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΧΤΦΟΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΡΟΨΠΙΚΟΤ ΣΟΤ ΣΡΑΣΟΤ ΞΗΡΑ ΤΠΟ ΣΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΣΗ ΕΧΕ ΠΑΡΑΚΕΤΗ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2006 ΑΜΥΙΘΕΑΣΡΟ 414 ΝΕΝ Π. ΠΕΝΣΕΛΗ 1 Αγαπεηνί

Διαβάστε περισσότερα

Μειέηε Πξνζαλαηνιηζκνχ. ηεο παξέκβαζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο. Δπηρεηξεκαηηθψλ Πεξηνρψλ Δζληθήο Δκβέιεηαο».

Μειέηε Πξνζαλαηνιηζκνχ. ηεο παξέκβαζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο. Δπηρεηξεκαηηθψλ Πεξηνρψλ Δζληθήο Δκβέιεηαο». ΔΣΒΑ-ΒΗΠΔ Α.Δ. Αχγνπζηνο 2004 Μειέηε Πξνζαλαηνιηζκνχ ηεο παξέκβαζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Αληαγσληζηηθφηεηα» ζηνλ ηνκέα ησλ Νέσλ Βηνκεραληθψλ θαη Δπηρεηξεκαηηθψλ Πεξηνρψλ Δζληθήο Δκβέιεηαο».

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί)

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης (Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξφβαο) ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Α: εγψ δελ έρσ θαλέλα απνιχησο πξφβιεκα, ζαο είπα, λα ην θάλσ φπσο ην ιέηε. Δζείο είζηε ν ζθελνζέηεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΓ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΓ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΓ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ : ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΔΓΝΑΣΗΑ ΟΓΟ ΚΑΗ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ: ΜΑΝΧΛΖ. ΥΡΗΣΟΦΑΚΖ ΠΟΤΓΑΣΖ:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Υαηξεηίδσ θαη εγψ κε ηε ζεηξά κνπ φινπο θαη ηδηαίηεξα ηνπο κειινληηθνχο εγέηεο ησλ ζρνιείσλ καο! ήκεξα έρσ θιηζεί λα κηιήζσ γηα ηελ θαζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΖΓΖΖ ΣΟ ΔΣΖΗΟ ΑΠΟΛΟΓΗΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΣΖ ΑΓΜΔ

ΔΗΖΓΖΖ ΣΟ ΔΣΖΗΟ ΑΠΟΛΟΓΗΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΣΖ ΑΓΜΔ ΔΗΖΓΖΖ ΣΟ ΔΣΖΗΟ ΑΠΟΛΟΓΗΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΣΖ ΑΓΜΔ ΚΤΡΗΑΚΖ 6/7/2014 Ώξα έλαξμεο 10π.κ. Γξαθείν Λνγηζηψλ, Κάληγγνο 27,5 νο νξ. Αγαπεηνί ζπλάδειθνη ζζεο ην ζεκεξηλφ εηήζην ζπλέδξην ηεο ΑΓΜΔ γίλεηαη ζην ηέινο κηαο

Διαβάστε περισσότερα

Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή

Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή Σηεθαλία Σνπιή Δηθεγόξνο, Μέινο ηεο ζπγγξαθηθήο νκάδαο ησλ εθπαηδεπηηθώλ εξγαιείσλ ζπκβνπιεπηηθήο ηεο ΓΓΙΦ, πξώελ Σύκβνπινο ηεο ΓΓΙΦ Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή Δίκαη 15 ρξφληα δηθεγφξνο.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΗΑΗΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΤΠΟΓΟΜΩΝ ΣΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

ΔΝΗΑΗΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΤΠΟΓΟΜΩΝ ΣΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΔΝΗΑΗΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΤΠΟΓΟΜΩΝ ΣΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΗΑΜΟΡΦΩΖ ΓΗΑ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΚΑΗ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ Αύγοςζηορ 2010 1. ΕΙΑΓΩΓΗ 1.1 Οπιζμόρ Δπιηποπήρ Γηα ηελ επεμεξγαζία ηνπ Γεληθνχ ηξαηεγηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Θέκα Πηπρηαθήο Δξγαζίαο: Ο Αζιεηηθόο Σνπξηζκόο ηελ Διιάδα θαη νη Πξννπηηθέο Αλάπηπμεο Σνπ Πηεξξάθνο Κπξηάθνο Ζκεξνκελία Παξάδνζεο: 14/2/2009 Φνηηεηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΡΑΚΛΔΙΣΟ. Πξφζσπα: Καζεγεηήο (κεζήιηθαο), Α, Β, Γ, (λένη πνηεηέο)

ΗΡΑΚΛΔΙΣΟ. Πξφζσπα: Καζεγεηήο (κεζήιηθαο), Α, Β, Γ, (λένη πνηεηέο) Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης ΗΡΑΚΛΔΙΣΟ Πξφζσπα: Καζεγεηήο (κεζήιηθαο), Α, Β, Γ, (λένη πνηεηέο) (ην κπαθγθξάνπλη, ζε βίληεν δξφκνπ κε δέληξα, θπξίσο θππαξίζηα, ν νπνίν εθηείλεηαη ζε φιν ην κήθνο ηεο ζθελήο. Δπί

Διαβάστε περισσότερα