ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011 ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ LAFARGE BETON Α.Β.Δ.Δ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011 ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ LAFARGE BETON Α.Β.Δ.Δ"

Transcript

1 ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011 ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ LAFARGE BETON Α.Β.Δ.Δ LAFARGE BETON A.B.E.E ΑΡ. Μ.Α.Δ. : 311/04/B/86/69/(2011) 19,3 ρικ Λεσθ. Μαξθνπνχινπ Παηαλία- Αηηηθή

2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΠΡΟ ΣΖΝ ΔΣΖΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΔΚΘΔΖ ΔΛΔΓΥΟΤ ΟΡΚΧΣΧΝ ΔΛΔΓΚΣΧΝ ΛΟΓΗΣΧΝ ΚΑΣΑΣΑΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011 ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΟΤ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011 ΚΑΣΑΣΑΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΖ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011 ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑΒΟΛΧΝ ΗΓΗΧΝ ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011 ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΜΔΗΑΚΧΝ ΡΟΧΝ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011 ΖΜΔΗΧΔΗ ΔΠΗ ΣΧΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 15 2 ΝΔΑ ΠΡΟΣΤΠΑ, ΓΗΔΡΜΖΝΔΗΔ & ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΤΦΗΣΑΜΔΝΧΝ ΠΡΟΣΤΠΧΝ 15 3 ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΖΜΑΝΣΗΚΟΣΔΡΧΝ ΛΟΓΗΣΗΚΧΝ ΑΡΥΧΝ 20 4 ΖΜΑΝΣΗΚΔ ΛΟΓΗΣΗΚΔ ΚΡΗΔΗ ΚΑΗ ΚΤΡΗΔ ΠΖΓΔ ΑΒΔΒΑΗΟΣΖΣΑ ΛΟΓΗΣΗΚΧΝ ΔΚΣΗΜΖΔΧΝ 33 5 ΚΤΚΛΟ ΔΡΓΑΗΧΝ 34 6 ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΗ & ΓΔΧΓΡΑΦΗΚΟΗ ΣΟΜΔΗ 34 7 ΛΟΗΠΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΑ ΔΟΓΑ / (ΔΞΟΓΑ) 37 8 ΕΖΜΗΔ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΧ 38 9 ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΔΟΓΑ / (ΔΞΟΓΑ) ΦΟΡΟ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΤΠΔΡΑΞΗΑ ΑΧΜΑΣΔ ΑΚΗΝΖΣΟΠΟΗΖΔΗ ΔΝΧΜΑΣΔ ΑΚΗΝΖΣΟΠΟΗΖΔΗ ΤΜΜΔΣΟΥΔ Δ ΘΤΓΑΣΡΗΚΔ ΔΣΑΗΡΗΔ ΚΑΗ ΛΟΗΠΔ ΤΜΜΔΣΟΥΔ ΑΠΟΘΔΜΑΣΑ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΔΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΓΗΑ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΑΠΟΕΖΜΗΧΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΛΟΓΧ ΔΞΟΓΟΤ ΑΠΟ ΣΖΝ ΤΠΖΡΔΗΑ ΛΟΗΠΔ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜΔ ΚΑΗ ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΔ ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΜΔΡΗΜΑΣΑ ΜΔΣΟΥΗΚΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ & ΓΗΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΔΚΓΟΖ ΜΔΣΟΥΧΝ ΤΠΔΡ ΣΟ ΑΡΣΗΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΜΔΑ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ ΛΟΗΠΔ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΠΔΛΑΣΔ ΚΑΗ ΛΟΗΠΔ ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΣΑΜΔΗΟ ΚΑΗ ΣΑΜΔΗΑΚΑ ΗΟΓΤΝΑΜΑ ΓΑΝΔΗΑ ΣΡΑΠΔΕΧΝ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΔ ΚΑΗ ΛΟΗΠΟΗ ΠΗΣΧΣΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΑΠΟ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΗΚΔ ΜΗΘΧΔΗ ΔΝΓΔΥΟΜΔΝΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΑΝΑΣΑΞΗΝΟΜΖΔΗ ΓΔΓΟΝΟΣΑ ΜΔΣΑ ΣΖΝ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΖ ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΜΔ ΤΓΓΔΝΖ ΜΔΡΖ 61 ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31ε ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011 ει

3 ΔΚΘΔΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΠΡΟ ΣΖΝ ΔΣΖΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ LAFARGE BETON A.B.E.E επί ηωλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεωλ γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2011 Κχξηνη Μέηνρνη, χκθσλα κε ην άξζξν 136 ηνπ Ν 2190/20 φπσο απηφ ηέζεθε κε ην άξζξν 13 ηνπ Ν.3229/2004, ππνβάιινπκε ζπλεκκέλα ζηε Γεληθή πλέιεπζε ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξίαο θαη ηηο ζεκεηψζεηο επί απηψλ γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ πξνο έγθξηζή ζαο. Σα αλαιπηηθά νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο LAFARGE BETON Α.Β.Δ.Δ (Δηαηξία) παξνπζηάδνληαη ιεπηνκεξψο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κε ηηο ζεκεηψζεηο ηνπο θαη παξέρνπλ φια ηα ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ αλάιπζε ηνπο. Όπσο αλαιπηηθφηεξα πξνθχπηεη απφ ηηο επηζπλαπηφκελεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, νη πσιήζεηο ηεο Δηαηξίαο κεηψζεθαλ θαηά 21,03% θαη αλήιζαλ ζε ρηιηάδεο Δπξψ ην 2011 απφ ρηιηάδεο Δπξψ ην Ζ κείσζε ησλ πσιήζεσλ νθείιεηαη θπξίσο ζηε γεληθφηεξε θξίζε πνπ καζηίδεη ηελ ειιεληθή νηθνλνκία θαη ηδηαίηεξα ηνλ θιάδν ηεο νηθνδνκήο. Οη δεκίεο κεηά θφξσλ δηακνξθψζεθαλ ζε ρηιηάδεο Δπξψ απφ ρηιηάδεο Δπξψ ην 2010, θπξίσο ιφγσ ηεο αχμεζεο ησλ δηνηθεηηθψλ εμφδσλ, ηεο πξφβιεςεο επηζθάιεηαο πειαηψλ θαη ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο θαζψο θαη ηεο κείσζεο ησλ εζφδσλ απφ επελδχζεηο. Ζ Δηαηξία εμεηάδεη ηελ πεξαηηέξσ επέθηαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ζε γεσγξαθηθφ επίπεδν κέζσ θπξίσο κίζζσζεο πθηζηάκελσλ παξαγσγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ δηεθδηθψληαο εγεηηθή ζέζε ζηελ αγνξά. Λφγσ ηεο γεληθφηεξεο νηθνλνκηθήο χθεζεο αιιά θαη ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη ε Διιάδα βηψλεη επηπιένλ ηελ εζσηεξηθή θξίζε θαη νηθνλνκηθή αβεβαηφηεηα, ε αγνξά εηνίκνπ ζθπξνδέκαηνο θαη αδξαλψλ πιηθψλ έρεη ππνρσξήζεη ζεκαληηθά (πάλσ απφ 50%) θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία ( ). Παξφια απηά ε Δηαηξία πξνζαξκφζηεθε έγθαηξα θαη αληηκεηψπηζε απνηειεζκαηηθά ηελ δηακνξθνχκελε θαηάζηαζε, απμάλνληαο ην κεξίδηφ ηεο ζηηο αγνξέο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνρεχνληαο θαη επεθηείλνληαο ηηο πσιήζεηο ηεο ζε θαηλνηφκα πξντφληα πνπ δίλνπλ ιχζεηο ζηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ ηεο. ηξαηεγηθή επηινγή ηεο Δηαηξίαο είλαη ε ελίζρπζε ησλ πσιήζεσλ ησλ λέσλ θαη θαηλνηφκσλ πξντφλησλ ζθπξνδέκαηνο θαη θνληακάησλ (AGILIA, ARTEVIA, ULTRA, MORTARS) ηα νπνία εμειίζζνληαη ζην Δξεπλεηηθφ Κέληξν ηνπ Οκίινπ Lafarge (LCR). Σα πξντφληα απηά δηαθνξνπνηνχλ ζεκαληηθά ηε LAFARGE BETON A.B.E.E έλαληη ησλ αληαγσληζηψλ ηεο θαη ηαπηφρξνλα εληζρχνπλ ηελ θεξδνθνξία ηεο. Οη ζεκαληηθφηεξνη αξηζκνδείθηεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηελ Δηαηξία, έρνπλ δηακνξθσζεί σο εμήο: 1

4 ΑΡΗΘΜΟΓΔΗΚΣΔ Πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξώ α. πληειεζηήο Παγηνπνηήζεσο Πεξηνπζίαο Πάγην Δλεξγεηηθφ χλνιν Δλεξγεηηθνχ ,0% ,0% Κπθινθνξνχλ Δλεξγεηηθφ χλνιν Δλεξγεηηθνχ ,0% ,0% β. πληειεζηήο Γαλεηαθήο Δπηβαξύλζεσο Ίδηα Κεθάιαηα χλνιν Τπνρξεψζεσλ ,5% ,6% γ. πληειεζηήο θαιύςεσο Πάγηνπ ελεξγεηηθνύ Ίδηα Κεθάιαηα χλνιν Πάγηνπ Δλεξγεηηθνχ ,3% ,4% δ. πληειεζηήο θαιύςεσο βξαρππξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ Κπθινθνξνχλ Δλεξγεηηθφ Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο ,2% ,3% ε. πληειεζηήο Μηθηνύ θέξδνπο επί πσιήζεσλ Μηθηά απνηειέζκαηα Πσιήζεηο ,6% ,1% ζη. πληειεζηήο Μηθηνύ θέξδνπο επί Κόζηνο πσιεζέλησλ Μηθηά απνηειέζκαηα Κφζηνο πσιεζέλησλ ,4% ,7% δ. πληειεζηήο αλαθύθισζεο ησλ Ηδίσλ θεθαιαίσλ Πσιήζεηο Ηδηα Κεθάιαηα ,9% ,1% ε. πληειεζηήο Μέζνπ όξνπ πξνζεζκίαο εηζπξάμεσο ησλ απαηηήζεσλ Απαίη. Απν Πειάηεο Υ X X 365 Πσιήζεηο κε Φ.Π.Α , ,0 ζ. πληειεζηήο Κπθινθνξηαθήο ηαρύηεηαο Απνζεκάησλ Κφζηνο Πσιήζ. Απνζ Απνζέκαηα , ,9 2

5 ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ Μνλάδεο ζθπξνδέκαηνο 1. Κνξσπί Αηηηθήο, 28ν ρηι. Βάξεο - Κνξσπίνπ 2. Παιιήλε Αηηηθήο, Λ. Αλζνχζαο 3. Μεηακφξθσζε Αηηηθήο, Ακαιηάδνο Ληφζηα Αηηηθήο, ζέζε Ππξγάο 5. Αγ. Η. Ρέληεο Αηηηθήο, 28εο Οθησβξίνπ Ραθήλα Αηηηθήο, ζέζε πιαηχ ρσξάθη 7. Βνχιηα χξνπ 8. Μαξάζη Πάξνπ 9. Αγθαηξηά Πάξνπ 10. Λάξζνο Λέζβνπ 11. Αληηκάρεηα Κσ ν Υηι. Δ.Ο. Νενρσξνχδαο Θεζζαινλίθεο 13. ηξνθή Λαθηάο Θεζζαινλίθεο ν Υηι. Βφινπ-Λάξηζαο έζθιν Μαγλεζίαο 15. Λακία Φζηψηηδαο, 2ν ρηι. Λακίαο-Γνκνθνχ 16. Γηαβαηά Θεζζαινλίθεο 17. Πιαηαληάο Φζηψηηδαο 18. Σξαγάλα Φζηψηηδαο 19. Μαιεζίλα Φζηψηηδαο 20. Οξρνκελφο Βνησηίαο 21. Θφινο Υίνπ 22. Λεχθα Αραίαο 23. Αιηβέξη Δπβνίαο ν Υηι. Θεζ/λίθεο-εξξψλ ζέζε «Γξπκφο» 25. Λεβεληνρψξη Κηιθίο 26. Πνιχθαζηξν Κηιθίο πεξηνρή Αμηνχ ν ρηι. Παι. Δ.Ο. Ζξαθιείνπ-Υαλίσλ Λαηνκεία 28. Άξαμνο Αραίαο 29. Σξαγάλα Φζηψηηδαο 30. Βνχιηα χξνπ 31. Αιηβέξη Δπβνίαο 32. Βαιαληδνχζα Πξέβεδαο 33. Κακπή Άξηαο 34. Ππζάξηα Πεγήο Λέζβνπ 35. Πνιχθαζηξν Κηιθίο, ζέζε Μηθξφ Γάζνο 36. Μεζαίν Θεζζαινλίθεο Δκπόξην αδξαλώλ πιηθώλ 37. Αικπξφο Βφινπ Απνζεθεπηηθνί ρώξνη εκπνξίαο αδξαλώλ πιηθώλ 38. Λαδαξέηα χξνπ Διαθξόπεηξα (κε ελεξγό) 39. Μειάθη Δπβνίαο 3

6 Γξαθεία 40. Δι. Βεληδέινπ 3 - Βφινο 41. Π. Βνζηάλε & Μεηξ. Ηαθψβνπ 1 Μπηηιήλε 42. Αγ. Απνζηφισλ 3 & Υάλδαθνο - Υίνο ,3 Υηι. Λεσθ. Μαξθνπνχινπ Παηαλία Αηηηθήο Θπγαηξηθέο Δηαηξίεο 44. LEADER BETON SA - Έδξα: Bul. "Deshmoret e Kombit", Twin Towers,Kulla 2,Kati 13/2 ΔΠΔΝΓΤΔΗ Σελ 28/12/2011 νινθιεξψζεθε κε ηελ απφθαζε ππ αξηζκφ Κ / ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο & Ναπηηιίαο, ε δηαδηθαζία ηεο ζπγρψλεπζεο, κε ηελ έγθξηζε απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο, ηεο Δηαηξίαο κε ηε ζπγαηξηθή εηαηξία SUPER BETON A.E. ΤΗΟΗ Η. ΜΑΡΚΟΤΛΑΚΖ, κε απνξξφθεζε ηεο δεχηεξεο απφ ηελ πξψηε, κε βάζε ηα άξζξα ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 θαη ηνπ Ν.Γ. 1297/1972. Δπίζεο ζηε ρξήζε 2011 επελδχζεθαλ ρηιηάδεο Δπξψ ζε πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ Ζ Δηαηξεία εθηίζεηαη ζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο: ζε πηζησηηθφ θίλδπλν, θαη ζε θηλδχλνπο αγνξάο, φπσο είλαη νη δηαθπκάλζεηο ζηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο, ζηα επηηφθηα δαλεηζκνχ θαη ζηηο ηηκέο αγνξάο θαπζίκσλ θαη ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Σν πξφγξακκα δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ηεο Δηαηξίαο επηδηψθεη ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ ελδερφκελσλ αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ πνπ κπνξεί λα επηθέξνπλ νη θίλδπλνη απηνί ζηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή απφδνζε ηεο Δηαηξίαο. Οη ρξεκαηννηθνλνκηθνί θίλδπλνη ζηνπο νπνίνπο εθηίζεηαη ε Δηαηξία πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηε ζεκείσζε 22 ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. ΤΓΔΗΑ ΑΦΑΛΔΗΑ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΓΡΑΔΗ ΔΠΔΜΒΑΔΗ ΣΟ ΔΣΟ 2011 ΤΓΔΗΑ & ΑΦΑΛΔΗΑ Σν 2011 ε Lafarge Beton επηιέγεη κέξνο ηνπ Excellence Club ηνπ Group Lafarge εμαηηίαο φρη κφλν ηεο επίηεπμεο ησλ αξηζκεηηθψλ ζηφρσλ φζν θαη ηελ σξηκφηεηα πνπ έδεημε ε εηαηξία ζηα ζέκαηα Τγείαο θαη Αζθάιεηαο. Ζ επηινγή απηή έγηλε κέζσ απζηεξψλ θξηηεξίσλ πνπ έρεη ζεζπίζεη ν Όκηινο, ηα νπνία εμεηάζηεθαλ απφ επηζθέςεηο εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ ζε φιεο ηεο κνλάδεο ζθπξνδέκαηνο θαη ιαηνκείσλ θαηά ην Πεξαηηέξσ θαηά ην 2011, έγηλαλ νη παξαθάησ ελέξγεηεο: 4

7 1. Δλεκέξσζε φινπ ηνπ πξνζσπηθνχ ζε θάζε Μνλάδα Παξαγσγήο θπξνδέκαηνο θαη ζε θάζε Λαηνκείν γηα ηελ Πνιηηηθή Τγείαο θαη Αζθάιεηαο ηνπ νκίινπ LAFARGE θαη ελππφγξαθε δέζκεπζε θάζε λένπ εξγαδνκέλνπ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο. 2. Γηεμαγσγή ζεκηλαξίσλ ελεκέξσζεο θαη ελίζρπζεο ησλ γλψζεσλ Τ&Α κε έκθαζε ζε ζεκηλάξηα Αζθαινχο Οδήγεζεο γηα εξγαδφκελνπο θαη ππεξγνιάβνπο νδεγνχο φισλ ησλ νρεκάησλ, θνξηεγψλ θαη ΗΥ, απφ φιεο ηηο κνλάδεο παξαγσγήο εηνίκνπ ζθπξνδέκαηνο θαη ηα ιαηνκεία. 3. Δθαξκνγή ησλ νδεγηψλ ηνπ Οκίινπ ζρεηηθά κε: * Κάιπςε φισλ ησλ θηλνχκελσλ κεξψλ ζε κεηαθνξηθέο ηαηλίεο θαη άιιν ζηαζεξφ εμνπιηζκφ, κε ελεκέξσζε φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ (θαη εξγνιάβσλ) γηα ηνπο θηλδχλνπο αξπαγήο απφ απηά * Δξγαζίεο ζε Ύςνο: επαλεμέηαζε θαη εμάιεηςε ησλ θηλδχλσλ φπνπ είλαη δπλαηφλ θαη εθαξκνγή ηεο "Άδεηαο Δξγαζηψλ ζε Ύςνο * Τπνρξεσηηθή ρξήζε ΜΑΠ απφ ηνπο εξγαδνκέλνπο θαη απφ ηνπο εξγνιάβνπο. * Καηαγξαθή Όισλ ησλ νβαξψλ Πεξηζηαηηθψλ θαη δηεξεχλεζε ησλ αηηηψλ πνπ ηα πξνθάιεζαλ (SER) * Αλάπηπμε θαιχηεξσλ πξαθηηθψλ * Γηαλνκή θαιχηεξσλ πξαθηηθψλ φινπ ηνπ Οκίινπ ζε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο * Αλάπηπμε ζπζηήκαηνο θπθινθνξίαο νρεκάησλ ζε φιεο ηηο κνλάδεο κε έκθαζε ζηελ θίλεζε πεδψλ θαη κε ζήκαλζε αζθαιείαο ζηηο εγθαηαζηάζεηο 4. Αλαβάζκηζε ηεο εθαξκνγήο LOTOTO (Αζθάιηζεο - ήκαλζεο- Γνθηκήο) κε ηελ εθαξκνγή πξνηχπνπ Δλεξγεηαθήο Απνκφλσζεο γηα φιεο ηηο εξγαζίεο. 5. Έκθαζε ζηελ βειηίσζε ηεο θνπιηνχξαο Αζθάιεηαο κε δηεμαγσγή ηαθηηθψλ ζπλαληήζεσλ γηα ηελ Τ&Α, 2-4 θνξέο ην κήλα, ζε φιεο ηηο κνλάδεο κε ηε ζπκκεηνρή φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ εξγνιάβσλ. 6. Δθαξκνγή ελππφγξαθεο ελεκέξσζεο γηα ζέκαηα Τ&Α ζε φινπο φζνη εηζέξρνληαη ζηηο κνλάδεο θαη ζηα ιαηνκεία. ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ηε δηάξθεηα ηνπ 2011, ζηνλ ηνκέα ηνπ πεξηβάιινληνο, φζν αθνξά ηα ιαηνκεία αδξαλψλ πιηθψλ: ηα πιαίζηα ηεο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο ηεο Δηαηξείαο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο: Δπηηπρήο ζπλεξγαζία κεηαμχ ηεο LB, ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ (Βηνινγηθφ Σκήκα) θαη ηνπ Βνηαληθνχ Κήπνπ ηεο Βξέζηεο, πξνθεηκέλνπ γηα ηελ πινπνίεζε πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο απνθαηάζηαζεο ηνπ ιαηνκείνπ ηνπ Αξάμνπ κε ελδεκηθά θπηά θαη ηελ δηάζσζε θαη ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ηνπ θπηνχ CENTAURIA NIEDERI, πνπ είλαη απεηινχκελν, αλήθεη ζηελ Κφθθηλε Λίζηα θπηψλ θαη θχεηαη ζηελ πεξηνρή ησλ ΜΑΤΡΧΝ ΒΟΤΝΧΝ, φπνπ βξίζθεηαη θαη ην ιαηνκείν. ηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο απηνχ έρνπλ αλαπαξαρζεί πεξίπνπ 1200 θπηά ηα νπνία έρνπλ ήδε κεηαθεξζεί ζην ρψξν ηνπ ιαηνκείνπ ζηνλ Άξαμν. Οινθιεξψζεθε γηα ηξίηε ζπλερφκελε ρξνληά, ε παξαθνινχζεζε ηεο νξληζνπαλίδαο ζην ρψξν θαη ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ ιαηνκείνπ ηνπ Αξάμνπ θαη επηβεβαηψζεθε ε ηήξεζε ησλ φξσλ ηεο ΑΔΠΟ. 5

8 Πξαγκαηνπνηήζεθε πεξηβαιινληηθή επηζεψξεζε,(ζχκθσλα κε ηα πξφηππα ηεο LAFARGE γηα ηε βηνπνηθηιφηεηα), ζε φια ηα ιαηνκεία καο. Απνθαηαζηάζεθαλ ζπλνιηθά 2 επηπιένλ ζηξέκκαηα γεο ζηελ νπνία νινθιεξψζεθαλ νη εξγαζίεο εμφξπμεο ελψ ζπλνιηθά έρνπλ θπηεπηεί πεξηζζφηεξα απφ 1700 δελδξχιιηα. Σν 2011 ζπλερίζηεθε ε ζπλεξγαζία κε ηα εγθεθξηκέλα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο απφ ην ΤΠΔΚΑ (ΔΛΣΔΠΔ, ECOELASTICA, ΤΓΔΤ,θ.ι.π.) αλαθπθιψζακε ηηο παξαθάησ πνζφηεηεο απνβιήησλ: ΣΟΥΟΗ ΓΗΑ ΣΟ 2012 Καηά ην έηνο 2012, ε Δηαηξία ζθνπεχεη λα ζπλερίζεη ηελ πξνζπάζεηα αχμεζεο ηνπ κηθηνχ πεξηζσξίνπ θέξδνπο κέζσ: Σελ αχμεζε ησλ θαηλνηφκσλ ιχζεσλ πνπ πξνζθέξεη ζηελ αγνξά κέζσ ησλ εηδηθψλ πξντφλησλ ηεο αξηζηνπνίεζεο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ παξαγσγήο γηα κείσζε ηνπ θφζηνπο πξψησλ πιψλ, ηεο ηηκνιφγεζεο ησλ αληιηψλ, ειιηπψλ θνξηίσλ, θαζπζηεξήζεσλ ζην έξγν Πψιεζε αδξαλψλ πιηθψλ ζηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ ηεο επηθέληξσζεο ζε ηκήκαηα ηεο αγνξάο φπσο νη κηθξνί πειάηεο, πνπ παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξα πεξηζψξηα θεξδνθνξίαο, ηνπ απνηειεζκαηηθφηεξνπ ειέγρνπ ησλ εμφδσλ ηεο δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο, θαζψο επίζεο θαη φισλ ησλ άιισλ ζηαζεξψλ εμφδσλ ζαλ απνηέιεζκα ηεο εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο ελίζρπζεο απφδνζεο ηφζν γηα ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ ζθπξνδέκαηνο φζν θαη γηα απηή ησλ ιαηνκείσλ. ΠΖΓΔ ΑΒΔΒΑΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΓΔΓΟΝΟΣΑ ΜΔΣΑ ΣΖΝ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΧΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ Σα γεγνλφηα κεηά ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ αλαθέξνληαη ζηε ζεκείσζε 25 ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Οη θχξηεο πεγέο αβεβαηφηεηαο ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ πεξηγξάθνληαη ζηε ζεκείσζε 4 ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Με βάζε φια ηα παξαπάλσ αλαθεξζέληα, θαζψο θαη ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ηηο ζεκεηψζεηο απηψλ γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011, έρεηε ζηε δηάζεζή ζαο φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα λα πξνρσξήζεηε ζηελ απφ ην Νφκν απαιιαγή καο, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ην Καηαζηαηηθφ. Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου ΠΔΡΗΚΛΖ ΝΗΚΟΛΑΟΤ Διευθύνων Σύμβουλος Παιανία, 19 Μαΐου

9 Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καμπάνης Α.Ε. Ορκωτοί Ελεγκτές & Επιχειρηματικοί Σύμβουλοι Φραγκοκκλησιάς 3α & Γρανικού Μαρούσι Αθήνα Tηλ.: +30 (210) Fax: +30 (210) ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ Προς τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρίας "LAFARGE BETON ABEE" Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων. Ελέγξαμε τις συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας "LAFARGE BETON ABEE" (η «Εταιρία»), που αποτελούνται από την Κατάσταση Οικονομικής Θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2011, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσεως και συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και την περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και τις λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις Η Διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες που η Διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλείδων της Εταιρίας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καμπάνης Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών & Συμβούλων Επιχειρήσεων ΑΡ Μ.Α.Ε /01ΑΤ/Β93/2052 Θεσσαλονίκη: Ανδριανουπόλεως 1A, Καλαμαριά, Τηλ.: +30 (2310) , Fax: +30 (2310) Member of Deloitte Touche Tohmatsu

10 Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας "LAFARGE BETON ABEE" κατά την 31η Δεκεμβρίου 2011 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έμφαση Θεμάτων Εφιστούμε την προσοχή σας: 1. Στη σημείωση 25 των Οικονομικών Καταστάσεων όπου περιγράφεται ότι το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2011 έχει ελαττωθεί κάτω από το ήμισυ του μετοχικού κεφαλαίου και κατά συνέπεια συντρέχει περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 47 του Κ.Ν. 2190/1920. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στην από 16 Μαρτίου 2012 συνεδρίασή του αποφάσισε να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας και να προτείνει ως ευνοϊκότερη λύση τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου έναντι διαγραφής μεταφερόμενων ζημιών. 2. Στη σημείωση 13 των Οικονομικών καταστάσεων στην οποία γίνεται αναφορά ότι στις ενσώματες ακινητοποιήσεις περιλαμβάνεται η αξία κτήσεως οικοπέδου καθώς και η αναπόσβεστη αξία λατομείων, κτιρίων, διαμορφώσεων κτιρίων και μηχανημάτων στη θέση Άραξος Αχαΐας, ύψους χιλιάδων Ευρώ (31 Δεκεμβρίου 2010: χιλιάδες Ευρώ) για τα οποία σύμφωνα με την υπ αριθμό 10114/2003 συμβολαιογραφική πράξη εκκρεμεί η μεταβίβαση της κυριότητας, αλλά όχι της νομής του παραπάνω οικοπέδου. Η έκβαση των νομικών ενεργειών για τη θεραπεία του παραπάνω κωλύματος είναι αβέβαια στο παρόν στάδιο και κατά συνέπεια δεν έχει σχηματισθεί στις Οικονομικές Καταστάσεις οποιαδήποτε πρόβλεψη για ενδεχόμενη απομείωση της αξίας του περιουσιακού αυτού στοιχείου εξαιτίας του παραπάνω κωλύματος. Επιπλέον σημειώνεται ότι το παραπάνω λατομείο έπαυσε τη δραστηριότητά του την 31 Δεκεμβρίου 2010 δυνάμει της υπ αριθμού 12365/09 ΚΥΑ (ΦΕΚ 159/Δ/ ) και επαναλειτούργησε στις 28 Νοεμβρίου 2011 σύμφωνα με το άρθρο 53, παρ. 2 του Ν.4030/2011 (ΦΕΚ/Α/249/ ). Στη γνώμη μας δε διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με τα θέματα αυτά. Αναφορά επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών θεμάτων. Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζομένων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. Αθήνα, 23 Μαΐου 2012 Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Μιχάλης Καραβάς Α.Μ. ΣΟΕΛ : Deloitte. Χατζηπαύλου, Σοφιανός & Καμπάνης Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών & Συμβούλων Επιχειρήσεων Φραγκοκκλησιάς 3 α & Γρανικού, Μαρούσι Α.Μ. ΣΟΕΛ Ε 120

11 Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξίαο απφ ηελ ζειίδα 10 έσο θαη ηελ ζειίδα 61 εγθξίζεθαλ θαηά ηελ ζπλεδξίαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξίαο ηεο 19 εο Μαΐνπ 2012 θαη ηεινχλ ππφ ηελ έγθξηζε ηεο ηαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. Ο ΓΗΔΤΘΤΝΧΝ ΤΜΒΟΤΛΟ O ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΟ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ PIERRE MARIE SANTIAGO DELEPLANQUE ΑΡ. ΓΗΑΒ. Νν. 07CV39073 ΠΔΡΗΚΛΖ ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΑΓΣ: Υ ΑΝΑΣΑΗΟ ΜΠΑΝΣΔ ΑΡ. ΑΓ. Ο.Δ. Α' ΣΑΞΔΧ

12 ΚΑΣΑΣΑΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011 ΖΜ. 1/1-31/12/2011 1/1-31/12/2010 Απνηειέζκαηα Δθκεηαιιεύζεσο Κχθινο εξγαζηψλ (πσιήζεηο) 5, Κφζηνο πσιεζέλησλ (45.667) (53.724) Μηθηά απνηειέζκαηα Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο & δηάζεζεο (14.753) (18.334) Λνηπά ιεηηνπξγηθά έζνδα/(έμνδα) 7 (7.460) (2.774) Κέξδε / (δεκίεο) εθκεηαιιεύζεσο 8 (17.924) (11.572) Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα/(έμνδα) 6,9 (2.138) (3.600) Κέξδε / (δεκίεο) πξν θόξσλ (20.062) (15.172) Φφξνο εηζνδήκαηνο 10 (27) (971) Καζαξά θέξδε/ (δεκίεο) ρξήζεο κεηά από θόξνπο 6 (20.089) (16.143) Οη ζεκεηψζεηο απφ ηε ζειίδα 15 έσο θαη ηε ζειίδα 61 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξίαο. 10

13 ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΟΤ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ /12/ /12/2010 Καζαξά θέξδε / (δεκίεο) ρξήζεο κεηά από θόξνπο (20.089) (16.143) Απνξξφθεζε ζπγαηξηθψλ (1.483) (1.148) Αλαινγηζηηθά θέξδε / (δεκίεο) ησλ πξνβιέςεσλ παξνρψλ ζην πξνζσπηθφ κεηά απφ αλαβαιιφκελν θφξν (72) 185 Λνηπέο θηλήζεηο (143) 0 Λνηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα κεηά από θόξνπο (1.698) (963) πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα ρξήζεο κεηά από θόξνπο (21.787) (17.106) Οη ζεκεηψζεηο απφ ηε ζειίδα 15 έσο θαη ηε ζειίδα 61 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξίαο. 11

14 ΚΑΣΑΣΑΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011 ΣΗΜ. 31/12/ /12/2010 Πάγιο Ενεργητικό Τπεξαμία Αζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο Ελζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο Σπκκεηνρέο ζε ζπλδεδεκέλεο εηαηξίεο Λνηπέο ζπκκεηνρέο Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο απαηηήζεηο Σύνολο Παγίοσ Ενεργητικού Κσκλουορούν Ενεργητικό Απνζέκαηα Πειάηεο θαη ινηπέο βξαρππξόζεζκεο απαηηήζεηο Τακείν θαη ηακεηαθά ηζνδύλακα Σύνολο Κσκλουορούντος Ενεργητικού Σύνολο Ενεργητικού Μακροπρόθεσμες Υποτρεώσεις Πξνβιέςεηο γηα απνδεκηώζεηο πξνζσπηθνύ ιόγσ εμόδνπ από ηελ ππεξεζία Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο πξνβιέςεηο Υπνρξεώζεηο από αλαβαιιόκελε θνξνινγία Υπνρξεώζεηο από ρξεκαηνδνηηθέο κηζζώζεηο Σύνολο Μακροπροθέσμων Υποτρεώσεων Βρατσπρόθεσμες Υποτρεώσεις Πξνκεζεπηέο θαη ινηπνί πηζησηέο Υπνρξεώζεηο θόξνπ εηζνδήκαηνο Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο πξνβιέςεηο Πξνβιέςεηο γηα απνδεκηώζεηο πξνζσπηθνύ ιόγσ εμόδνπ από ηελ ππεξεζία Υπνρξεώζεηο από ρξεκαηνδνηηθέο κηζζώζεηο Δάλεηα ηξαπεδώλ Σύνολο Βρατσπροθέσμων Υποτρεώσεων Σύνολο Υποτρεώσεων Καθαρή Θέση Μεηνρηθό θεθάιαην Δηαθνξά από έθδνζε κεηνρώλ ππέξ ην άξηην Καηαζέζεηο Μεηόρσλ Απνζεκαηηθά Απνηειέζκαηα εηο λέν (83.133) (61.290) Σύνολο Καθαρής Θέσης Σύνολο Yποτρεώσεων και Kαθαρής Θέσης Οη ζεκεηψζεηο απφ ηε ζειίδα 15 έσο θαη ηε ζειίδα 61 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξίαο. 12

15 ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑΒΟΛΧΝ ΗΓΗΧΝ ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011 Μεηνρηθό Κεθάιαην Έθδνζε Μεηνρσλ Τπεξ ην Αξηην Απνζεκαηηθά Καηαζέζεηο Μεηόρσλ Απνηειέζκαηα εηο λενλ ύλνιν Τπόινηπν 1ε Ηαλνπαξίνπ (44.184) Απνξξφθεζε ζπγαηξηθήο (1.148) (1.148) Κέξδε/ (δεκίεο) ρξήζεσο (16.143) (16.143) Αλαινγηζηηθά θέξδε/(δεκηέο) ησλ πξνβιέςεσλ παξνρψλ ζην πξνζσπηθφ κεηά απφ αλαβαιιφκελν θφξν Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ (61.290) Τπόινηπν 1ε Ηαλνπαξίνπ (61.290) Απνξξφθεζε ζπγαηξηθήο (1.539) (1.484) Κέξδε/ (δεκίεο) ρξήζεσο (20.089) (20.089) Αλαινγηζηηθά θέξδε/(δεκηέο) ησλ πξνβιέςεσλ παξνρψλ ζην πξνζσπηθφ κεηά απφ αλαβαιιφκελν θφξν (72) (72) Λνηπέο θηλήζεηο (143) (143) Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ (83.133) Οη ζεκεηψζεηο απφ ηε ζειίδα 15 έσο θαη ηε ζειίδα 61 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξίαο. 13

16 ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΜΔΗΑΚΧΝ ΡΟΧΝ (ΔΜΜΔΖ ΜΔΘΟΓΟ) ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ /1-31/12/2011 1/1-31/12/2010 Λεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο Εεκηέο πξν θφξσλ (20.062) (15.172) Πλέον / μείον πποζαπμογέρ για: Απνζβέζεηο Πξνβιέςεηο (818) πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο 0 0 Απνηειέζκαηα (έζνδα, έμνδα, θέξδε θαη δεκίεο) επελδπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα Πλέον / μείον πποζαπμογέρ για μεηαβολέρ λογαπιαζμών κεθαλαίος κίνεζερ ή πος ζσεηίδονηαι με ηιρ λειηοςπγικέρ δπαζηεπιόηεηερ: (Αχμεζε) / Μείσζε απνζεκάησλ 136 (82) (Αχμεζε) / Μείσζε απαηηήζεσλ (1.284) Αχμεζε / (Μείσζε) ππνρξεψζεσλ (πιελ δαλείσλ απφ ηξάπεδεο) (2.407) (12.747) Μείον: Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα (2.540) (3.202) Καηαβιεκέλνη θφξνη (346) (540) ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (α) (14.048) (18.411) Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Απφθηεζε ζπγαηξηθψλ, ζπγγελψλ, θνηλνπξαμηψλ θαη ινηπψλ επελδχζεσλ 0 (27) Αγνξά ελζψκαησλ θαη άυισλ αθηλεηνπνηήζεσλ (1.833) (2.067) Δηζπξάμεηο απφ πσιήζεηο ελζψκαησλ θαη άυισλ αθηλεηνπνηήζεσλ Σφθνη εηζπξαρζέληεο ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (β) (1.614) (1.773) Υξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Δηζπξάμεηο απφ εθδνζέληα / αλαιεθζέληα δάλεηα Δμνθιήζεηο δαλείσλ απφ ηξάπεδεο (39.200) (53.928) Δμνθιήζεηο ππνρξεψζεσλ απφ ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο (ρξενιχζηα) (96) (141) ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (γ) Καζαξή αύμεζε / (κείσζε) ζε ηακείν & ηακεηαθά ηζνδύλακα ρξήζεσο (α) + (β) + (γ) (653) Σακείν & ηακεηαθά ηζνδύλακα ζηελ αξρή ηεο ρξήζεσο Υξεκαηηθά δηαζέζηκα ζπγαηξηθώλ πνπ απνθηήζεθαλ ζηε ρξήζε Σακείν & ηακεηαθά ηζνδύλακα ζην ηέινο ηεο ρξήζεσο Οη ζεκεηψζεηο απφ ηε ζειίδα 15 έσο θαη ηε ζειίδα 61 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξίαο. 14

17 1. ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ Ζ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΟ LAFARGE BETON Α.Β.Δ.Δ. έρεη ζπζηαζεί ζηελ Διιάδα ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ K.Ν. 2190/1920, ε έδξα ηεο είλαη ζηνλ Γήκν Παηαλίαο Αηηηθήο, 19,3 ρικ Λεσθφξν Μαξθνπνχινπ θαη αλήθεη ζηνλ Όκηιν ηεο Α.Γ.Δ.Σ. ΖΡΑΚΛΖ (ν νπνίνο κε ηε ζεηξά ηνπ αλήθεη θαηά πιεηνςεθία 88,99 % ζηνλ φκηιν LAFARGE SA πνπ εδξεχεη ζηελ Γαιιία). Ο Όκηινο Α.Γ.Δ.Σ. Ζξαθιή δξαζηεξηνπνηείηαη θπξίσο ζηνλ θιάδν παξαγσγήο θαη εκπνξίαο ηζηκέληνπ θαη άιισλ δνκηθψλ πιηθψλ, ελψ ε εηαηξία LAFARGE BETON Α.Β.Δ.Δ ζηνλ θιάδν ηεο παξαγσγήο θαη εκπνξίαο ζθπξνδέκαηνο θαη αδξαλψλ. Οη θπξίεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξίαο είλαη: 1. Ζ παξαγσγή θαη ε πψιεζε έηνηκνπ ζθπξνδέκαηνο 2. Ζ παξαγσγή θαη ε πψιεζε πξντφλησλ ιαηνκείνπ Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξίαο ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 έρνπλ θαηαξηηζηεί ζηε βάζε ηεο ζπγρψλεπζεο κε απνξξφθεζε ηεο εηαηξίαο SUPER BETON A.E. ΤΗΟΗ Η. ΜΑΡΚΟΤΛΑΚΖ (ζεκείσζε 14), ηεο νπνίαο νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα 31 Γεθεκβξίνπ 2010 δελ πεξηέρνληαη ζηα ζπγθξίζηκα ζηνηρεία ηεο ρξήζεο Σα ζπγθξίζηκα ζηνηρεία ηεο ρξήζεο 2010, επίζεο, πεξηιακβάλνπλ ηελ εηαηξία LAFARGE BETON Α.Β.Δ.Δ κεηά ηελ απνξξφθεζε ησλ εηαηξηψλ ΑΣΛΑ Α.Δ θαη ΜΠΔΣΟΝ ΓΟΜΖ Α.Δ. 2. ΝΔΑ ΠΡΟΣΤΠΑ, ΓΗΔΡΜΖΝΔΗΔ ΚΑΗ ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΤΦΗΣΑΜΔΝΧΝ ΠΡΟΣΤΠΧΝ πγθεθξηκέλα λέα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηχπσλ θαη δηεξκελείεο έρνπλ εθδνζεί, ηα νπνία είλαη ππνρξεσηηθά γηα ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξνχζαο ρξήζεο ή κεηαγελέζηεξα. Ζ εθηίκεζε ηεο Δηαηξίαο ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε απφ ηελ εθαξκνγή απηψλ ησλ λέσλ πξνηχπσλ, ηξνπνπνηήζεσλ θαη δηεξκελεηψλ παξαηίζεηαη παξαθάησ. Πξόηππα θαη Γηεξκελείεο ππνρξεσηηθέο γηα ηελ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή ρξήζε ΓΛΠ 24 (Σξνπνπνίεζε) «Γλσζηνπνηήζεηο ζπλδεδεκέλσλ κεξώλ» Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε επηρεηξεί λα κεηψζεη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ησλ ζπλαιιαγψλ αλάκεζα ζε ζπλδεδεκέλα κέξε δεκνζίνπ (government-related entities) θαη λα απνζαθελίζεη ηελ έλλνηα ηνπ ζπλδεδεκέλνπ κέξνπο. πγθεθξηκέλα, θαηαξγείηαη ε ππνρξέσζε ησλ ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ δεκνζίνπ λα γλσζηνπνηήζνπλ ηηο ιεπηνκέξεηεο φισλ ησλ ζπλαιιαγψλ κε ην δεκφζην θαη κε άιια ζπλδεδεκέλα κέξε δεκνζίνπ, απνζαθελίδεη θαη απινπνηεί ηνλ νξηζκφ ηνπ ζπλδεδεκέλνπ κέξνπο θαη επηβάιιεη ηε γλσζηνπνίεζε φρη κφλν ησλ ζρέζεσλ, ησλ ζπλαιιαγψλ θαη ησλ ππνινίπσλ αλάκεζα ζηα ζπλδεδεκέλα κέξε αιιά θαη ησλ δεζκεχζεσλ ηφζν ζηηο αηνκηθέο φζν θαη ζηηο ελνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή δελ έρεη εθαξκνγή ζηελ Δηαηξία ΓΛΠ 32 (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Παξνπζίαζε» Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε παξέρεη επεμεγήζεηο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νξηζκέλα δηθαηψκαηα πξέπεη λα ηαμηλνκεζνχλ. πγθεθξηκέλα, δηθαηψκαηα, δηθαηψκαηα πξναίξεζεο ή δηθαηψκαηα αγνξάο κεηνρήο γηα ηελ απφθηεζε ζπγθεθξηκέλνπ αξηζκνχ ηδίσλ ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο γηα έλα ζπγθεθξηκέλν πνζφ νπνηνπδήπνηε λνκίζκαηνο απνηεινχλ ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο εάλ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα πξνζθέξεη απηά ηα δηθαηψκαηα, δηθαηψκαηα πξναίξεζεο 15

18 2. ΝΔΑ ΠΡΟΣΤΠΑ, ΓΗΔΡΜΖΝΔΗΔ ΚΑΗ ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΤΦΗΣΑΜΔΝΧΝ ΠΡΟΣΤΠΧΝ - ζπλέρεηα ή δηθαηψκαηα αγνξάο κεηνρήο αλαινγηθά ζε φινπο ηνπο πθηζηάκελνπο κεηφρνπο ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο ησλ ηδίσλ, κε παξαγψγσλ, ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ. Ζ ζπγθεθξηκέλε ηξνπνπνίεζε δελ έρεη επίδξαζε ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Δηαηξίαο. ΔΓΓΠΥΑ 19 «Γηαγξαθή Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Τπνρξεώζεσλ κε ζπκκεηνρηθνύο ηίηινπο» Ζ Γηεξκελεία 19 αλαθέξεηαη ζην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ απφ ηελ νηθνλνκηθή νληφηεηα πνπ εθδίδεη ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο ζε έλαλ πηζησηή, πξνθεηκέλνπ λα δηαθαλνληζηεί, νιφθιεξε ή ελ κέξεη, κηα ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε. Ζ δηεξκελεία απηή δελ έρεη εθαξκνγή ζηελ Δηαηξία. ΔΓΓΠΥΑ 14 (Σξνπνπνίεζε) «Όξηα Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείσλ Καζνξηζκέλσλ Παξνρώλ, Διάρηζην Απαηηνύκελν ρεκαηηζκέλν θεθάιαην θαη ε αιιειεπίδξαζή ηνπο» Οη ηξνπνπνηήζεηο εθαξκφδνληαη ζε πεξηνξηζκέλεο πεξηπηψζεηο: φηαλ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα ππφθεηηαη ζε ειάρηζην απαηηνχκελν ζρεκαηηζκέλν θεθάιαην θαη πξνβαίλεη ζε πξφσξε θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ γηα θάιπςε απηψλ ησλ απαηηήζεσλ. Οη ηξνπνπνηήζεηο απηέο επηηξέπνπλ ζε κία ηέηνηα νηθνλνκηθή νληφηεηα λα αληηκεησπίζεη ην φθεινο απφ κηα ηέηνηα πξφσξε πιεξσκή σο πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. Ζ δηεξκελεία δελ έρεη εθαξκνγή ζηελ Δηαηξία Σξνπνπνηήζεηο ζε πξόηππα πνπ απνηεινύλ έλα ηκήκα ηνπ πξνγξάκκαηνο εηήζησλ βειηηώζεσλ γηα ην 2010 ηνπ ΓΛΠ (πκβνύιην Γηεζλώλ Λνγηζηηθώλ Πξνηύπσλ) Οη παξαθάησ ηξνπνπνηήζεηο πεξηγξάθνπλ ηηο ζεκαληηθφηεξεο αιιαγέο πνπ ππεηζέξρνληαη ζηα ΓΠΥΑ σο επαθφινπζν ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο βειηηψζεσλ ηνπ ΓΛΠ πνπ δεκνζηεχηεθε ηνλ Μάην Δθφζνλ δελ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά, νη ηξνπνπνηήζεηο απηέο δελ έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Δηαηξίαο. ΓΠΥΑ 3 «πλελώζεηο Δπηρεηξήζεσλ» Οη ηξνπνπνηήζεηο παξέρνπλ επηπξφζζεηεο δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε: (α) ζπκθσλίεο ελδερφκελνπ ηηκήκαηνο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ζπλελψζεηο επηρεηξήζεσλ κε εκεξνκελίεο απφθηεζεο πνπ πξνεγνχληαη ηεο εθαξκνγήο ηνπ ΓΠΥΑ 3 (2008), (β) ηελ επηκέηξεζε ηεο κε ειέγρνπζαο ζπκκεηνρήο, θαη (γ) ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε ησλ ζπλαιιαγψλ πιεξσκήο πνπ βαζίδνληαη ζε αμίεο κεηνρψλ θαη πνπ απνηεινχλ κέξνο κηαο επηρεηξεκαηηθήο ζπλέλσζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ επηβξαβεχζεσλ πνπ βαζίδνληαη ζε αμίεο κεηνρψλ θαη πνπ δελ αληηθαηαζηάζεθαλ ή εθνχζηα αληηθαηαζηάζεθαλ. ΓΠΥΑ 7 «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Γλσζηνπνηήζεηο» Οη ηξνπνπνηήζεηο πεξηιακβάλνπλ πνιιαπιέο δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηηο γλσζηνπνηήζεηο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ. ΓΛΠ 1 «Παξνπζίαζε ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ» Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη νη νηθνλνκηθέο νληφηεηεο κπνξνχλ λα παξνπζηάδνπλ ηελ αλάιπζε ησλ ζπζηαηηθψλ ζηνηρείσλ ησλ ινηπψλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ είηε ζηελ θαηάζηαζε κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ είηε ζηηο ζεκεηψζεηο. ΓΛΠ 27 «Δλνπνηεκέλεο θαη Ηδηαίηεξεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο» Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη νη ηξνπνπνηήζεηο ησλ ΓΛΠ 21, ΓΛΠ 28 θαη ΓΛΠ 31 πνπ απνξξένπλ απφ ηελ αλαζεψξεζε ηνπ ΓΛΠ 27 (2008) πξέπεη λα εθαξκφδνληαη κειινληηθά. 16

19 2. ΝΔΑ ΠΡΟΣΤΠΑ, ΓΗΔΡΜΖΝΔΗΔ ΚΑΗ ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΤΦΗΣΑΜΔΝΧΝ ΠΡΟΣΤΠΧΝ - ζπλέρεηα ΓΛΠ 34 «Δλδηάκεζε Υξεκαηννηθνλνκηθή Αλαθνξά» Ζ ηξνπνπνίεζε δίλεη κεγαιχηεξε έκθαζε ζηηο αξρέο γλσζηνπνίεζεο πνπ πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ζε ζρέζε κε ζεκαληηθά γεγνλφηα θαη ζπλαιιαγέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κεηαβνιψλ αλαθνξηθά κε επηκεηξήζεηο ζηελ εχινγε αμία, θαζψο θαη ζηελ αλάγθε επηθαηξνπνίεζεο ησλ ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ απφ ηελ πην πξφζθαηε εηήζηα έθζεζε. ΔΓΓΠΥΑ 13 «Πξνγξάκκαηα Πηζηόηεηαο Πειαηώλ» Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη ηελ έλλνηα ηνπ φξνπ «εχινγε αμία», ζην πιαίζην ηεο επηκέηξεζεο ηεο επηβξάβεπζεο ησλ πξνγξακκάησλ πηζηφηεηαο πειαηψλ. Πξόηππα θαη Γηεξκελείεο ππνρξεσηηθέο από πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά από 1 Ηαλνπαξίνπ 2012 ΓΠΥΑ 9 «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2015) Σν ΓΠΥΑ 9 απνηειεί ηελ πξψηε θάζε ζην έξγν ηνπ ΓΛΠ (πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ) γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ ΓΛΠ 39 θαη αλαθέξεηαη ζηελ ηαμηλφκεζε θαη επηκέηξεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ. Σν ΓΛΠ ζηηο επφκελεο θάζεηο ηνπ έξγνπ ζα επεθηείλεη ην ΓΠΥΑ 9 έηζη ψζηε λα πξνζηεζνχλ λέεο απαηηήζεηο γηα ηελ απνκείσζε ηεο αμίαο θαη ηε ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο. Σν ΓΠΥΑ 9 δελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί λσξίηεξα απφ ηελ Δηαηξία δηφηη δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Μφλν φηαλ πηνζεηεζεί, ε Δηαηξία ζα απνθαζίζεη εάλ ζα εθαξκφζεη ην ΓΠΥΑ 9 λσξίηεξα απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ ΓΠΥΑ 13 «Δπηκέηξεζε Δύινγεο Αμίαο» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2013) Σν ΓΠΥΑ 13 παξέρεη λέεο νδεγίεο ζρεηηθά κε ηελ επηκέηξεζε ηεο εχινγεο αμίαο θαη ηηο απαξαίηεηεο γλσζηνπνηήζεηο. Οη απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ δελ δηεπξχλνπλ ηε ρξήζε ησλ εχινγσλ αμηψλ αιιά παξέρνπλ δηεπθξηλίζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο ζε πεξίπησζε πνπ ε ρξήζε ηνπο επηβάιιεηαη ππνρξεσηηθά απφ άιια πξφηππα. Σν ΓΠΥΑ 13 παξέρεη αθξηβή νξηζκφ ηεο εχινγεο αμίαο, θαζψο θαη νδεγίεο αλαθνξηθά κε ηελ επηκέηξεζε ηεο εχινγεο αμίαο θαη ηηο απαξαίηεηεο γλσζηνπνηήζεηο, αλεμάξηεηα απφ ην πξφηππν κε βάζε ην νπνίν γίλεηαη ρξήζε ησλ εχινγσλ αμηψλ. Δπηπιένλ, νη απαξαίηεηεο γλσζηνπνηήζεηο έρνπλ δηεπξπλζεί θαη θαιχπηνπλ φια ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ επηκεηξνχληαη ζηελ εχινγε αμία θαη φρη κφλν ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά. Σν πξφηππν δελ έρεη πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. ΔΓΓΠΥΑ 20 «Γαπάλεο απνγύκλσζεο ππαίζξησλ νξπρείσλ θαηά ην ζηάδην ηεο παξαγσγήο» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2013) Απηή ε δηεξκελεία παξέρεη θαζνδήγεζε γηα ηε ινγηζηηθνπνίεζε ησλ δαπαλψλ ηεο απνκάθξπλζεο ησλ ζηείξσλ ππεξθείκελσλ («απνγχκλσζε») θαηά ην ζηάδην ηεο παξαγσγήο ελφο νξπρείνπ. Βάζεη απηήο ηεο δηεξκελείαο, νη κεηαιιεπηηθέο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο πηζαλψο λα ρξεηαζηεί λα δηαγξάςνπλ ζηα απνηειέζκαηα εηο λένλ ηεο έλαξμεο ηεο πεξηφδνπ ηηο ήδε θεθαιαηνπνηεκέλεο δαπάλεο απνγχκλσζεο ησλ νξπρείσλ νη νπνίεο δελ κπνξνχλ λα απνδνζνχλ ζε έλα αλαγλσξίζηκν ζπζηαηηθφ ελφο απνζέκαηνο κεηαιιεχκαηνο ( ore body ). Ζ δηεξκελεία έρεη εθαξκνγή κφλν ζε δαπάλεο ππαίζξησλ νξπρείσλ θαη φρη ζε ππφγεηα νξπρεία ή ζε δξαζηεξηφηεηεο εμφξπμεο πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ. Ζ δηεξκελεία δελ έρεη πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 17

20 2. ΝΔΑ ΠΡΟΣΤΠΑ, ΓΗΔΡΜΖΝΔΗΔ ΚΑΗ ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΤΦΗΣΑΜΔΝΧΝ ΠΡΟΣΤΠΧΝ - ζπλέρεηα ΓΠΥΑ 7 (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Γλσζηνπνηήζεηο» - κεηαβηβάζεηο ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 ε Ηνπιίνπ 2011) Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε παξέρεη ηηο γλσζηνπνηήζεηο γηα κεηαβηβαζκέλα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ δελ έρνπλ απναλαγλσξηζηεί εμ νινθιήξνπ θαζψο θαη γηα κεηαβηβαζκέλα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ έρνπλ απναλαγλσξηζηεί εμ νινθιήξνπ αιιά γηα ηα νπνία ε Δηαηξία έρεη ζπλερηδφκελε αλάκεημε. Παξέρεη επίζεο θαζνδήγεζε γηα ηελ εθαξκνγή ησλ απαηηνχκελσλ γλσζηνπνηήζεσλ. ΓΛΠ 12 (Σξνπνπνίεζε) «Φόξνη εηζνδήκαηνο» (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2012) Ζ ηξνπνπνίεζε ηνπ ΓΛΠ 12 παξέρεη κηα πξαθηηθή κέζνδν γηα ηελ επηκέηξεζε ησλ αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ θαη αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ φηαλ επελδπηηθά αθίλεηα επηκεηξψληαη κε ηε κέζνδν εχινγεο αμίαο ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 40 «Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα». Ζ ηξνπνπνίεζε απηή δελ έρεη αθφκε πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. ΓΛΠ 1 (Σξνπνπνίεζε) «Παξνπζίαζε Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2012) Απηή ε ηξνπνπνίεζε απαηηεί απφ ηηο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο λα δηαρσξίζνπλ ηα ζηνηρεία πνπ παξνπζηάδνληαη ζηα ινηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα ζε δχν νκάδεο, κε βάζε ην αλ απηά ζην κέιινλ είλαη πηζαλφ λα κεηαθεξζνχλ ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο ή φρη. Ζ ηξνπνπνίεζε δελ έρεη πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. ΓΛΠ 19 (Σξνπνπνίεζε) «Παξνρέο ζε Δξγαδνκέλνπο» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2013) Απηή ε ηξνπνπνίεζε επηθέξεη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηελ αλαγλψξηζε θαη επηκέηξεζε ηνπ θφζηνπο ησλ πξνγξακκάησλ θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ θαη ησλ παξνρψλ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία (θαηάξγεζε ηεο κεζφδνπ ηνπ πεξηζσξίνπ), θαζψο θαη ζηηο γλσζηνπνηήζεηο φισλ ησλ παξνρψλ ζε εξγαδνκέλνπο. Οη βαζηθέο αιιαγέο αθνξνχλ θπξίσο ζηελ αλαγλψξηζε ησλ αλαινγηζηηθψλ θεξδψλ θαη δεκηψλ, ζηελ αλαγλψξηζε ηνπ θφζηνπο πξνυπεξεζίαο/ πεξηθνπψλ, ζηελ επηκέηξεζε ηνπ εμφδνπ ζπληάμεσλ, ζηηο απαηηνχκελεο γλσζηνπνηήζεηο, ζην ρεηξηζκφ ησλ εμφδσλ θαη ησλ θφξσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ, θαζψο θαη ζηε δηάθξηζε κεηαμχ βξαρππξφζεζκσλ θαη καθξνπξφζεζκσλ παξνρψλ. Ζ ηξνπνπνίεζε δελ έρεη πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. ΓΠΥΑ 7 (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Γλσζηνπνηήζεηο» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2013) Σν ΓΛΠ δεκνζίεπζε απηή ηελ ηξνπνπνίεζε πξνθεηκέλνπ λα ζπκπεξηιάβεη επηπιένλ πιεξνθφξεζε ε νπνία ζα βνεζήζεη ηνπο ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κίαο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο λα αμηνινγήζνπλ ηελ επίδξαζε ή ηελ πηζαλή επίδξαζε πνπ ζα έρνπλ νη ζπκθσλίεο γηα δηαθαλνληζκφ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ δηθαηψκαηνο γηα ζπκςεθηζκφ πνπ ζρεηίδεηαη κε αλαγλσξηζκέλα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο, ζηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο. Ζ ηξνπνπνίεζε δελ έρεη πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 18

21 2. ΝΔΑ ΠΡΟΣΤΠΑ, ΓΗΔΡΜΖΝΔΗΔ ΚΑΗ ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΤΦΗΣΑΜΔΝΧΝ ΠΡΟΣΤΠΧΝ - ζπλέρεηα ΓΛΠ 32 (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Παξνπζίαζε» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2014) Απηή ε ηξνπνπνίεζε ζηηο νδεγίεο εθαξκνγήο ηνπ ΓΛΠ 32 παξέρεη δηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά κε θάπνηεο απαηηήζεηο γηα ηνλ ζπκςεθηζκφ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ ζηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο. Ζ ηξνπνπνίεζε δελ έρεη πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Οκάδα πξνηύπσλ ζρεηηθά κε ελνπνίεζε θαη από θνηλνύ ζπκθσλίεο (εθαξκφδνληαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2013) Σν ΓΛΠ δεκνζίεπζε πέληε λέα πξφηππα ζρεηηθά κε ελνπνίεζε θαη ηηο απφ θνηλνχ ζπκθσλίεο: ΓΠΥΑ 10, ΓΠΥΑ 11, ΓΠΥΑ 12, ΓΛΠ 27 (Σξνπνπνίεζε), ΓΛΠ 28 (Σξνπνπνίεζε). Απηά ηα πξφηππα εθαξκφδνληαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 ε Ηαλνπαξίνπ Δπηηξέπεηαη ε πξφσξε εθαξκνγή ηνπο κφλν εάλ ηαπηφρξνλα εθαξκνζηνχλ θαη ηα πέληε απηά πξφηππα. Σα πξφηππα δελ έρνπλ πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Οη θπξηφηεξνη φξνη ησλ πξνηχπσλ είλαη νη εμήο: ΓΠΥΑ 10 «Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο» Σν ΓΠΥΑ 10 αληηθαζηζηά ζην ζχλνιφ ηνπο ηηο νδεγίεο αλαθνξηθά κε ηνλ έιεγρν θαη ηελ ελνπνίεζε, πνπ παξέρνληαη ζην ΓΛΠ 27 θαη ζην SIC 12. Σν λέν πξφηππν αιιάδεη ηνλ νξηζκφ ηνπ ειέγρνπ σο θαζνξηζηηθνχ παξάγνληα πξνθεηκέλνπ λα απνθαζηζηεί εάλ κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα ζα πξέπεη λα ελνπνηείηαη. Σν πξφηππν παξέρεη εθηεηακέλεο δηεπθξηλίζεηο πνπ ππαγνξεχνπλ ηνπο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο θαηά ηνπο νπνίνπο κία νηθνλνκηθή νληφηεηα (επελδπηήο) κπνξεί λα ειέγρεη κία άιιε νηθνλνκηθή νληφηεηα (επέλδπζε). Ο αλαζεσξεκέλνο νξηζκφο ηνπ ειέγρνπ εζηηάδεη ζηελ αλάγθε λα ππάξρεη ηαπηφρξνλα ην δηθαίσκα (ε δπλαηφηεηα λα θαηεπζχλνληαη νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηηο απνδφζεηο) θαη νη κεηαβιεηέο απνδφζεηο (ζεηηθέο, αξλεηηθέο ή θαη ηα δχν) πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη έιεγρνο. Σα λέν πξφηππν παξέρεη επίζεο δηεπθξηλίζεηο αλαθνξηθά κε ζπκκεηνρηθά δηθαηψκαηα θαη δηθαηψκαηα άζθεζεο βέην (protective rights), θαζψο επίζεο θαη αλαθνξηθά κε ζρέζεηο πξαθηφξεπζεο / πξαθηνξεπνκέλνπ. ΓΠΥΑ 11 «Από θνηλνύ πκθσλίεο» Σν ΓΠΥΑ 11 παξέρεη κηα πην ξεαιηζηηθή αληηκεηψπηζε ησλ απφ θνηλνχ ζπκθσληψλ εζηηάδνληαο ζηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο, παξά ζηε λνκηθή ηνπο κνξθή. Οη ηχπνη ησλ ζπκθσληψλ πεξηνξίδνληαη ζε δχν: απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο δξαζηεξηφηεηεο θαη θνηλνπξαμίεο. Ζ κέζνδνο ηεο αλαινγηθήο ελνπνίεζεο δελ είλαη πιένλ επηηξεπηή. Οη ζπκκεηέρνληεο ζε θνηλνπξαμίεο εθαξκφδνπλ ππνρξεσηηθά ηελ ελνπνίεζε κε ηε κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο. Οη νηθνλνκηθέο νληφηεηεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο δξαζηεξηφηεηεο εθαξκφδνπλ παξφκνην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ κε απηφλ πνπ εθαξκφδνπλ επί ηνπ παξφληνο νη ζπκκεηέρνληεο ζε απφ θνηλνχ ειεγρφκελα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή ζε απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο δξαζηεξηφηεηεο. Σν πξφηππν παξέρεη επίζεο δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε απφ θνηλνχ ζπκθσλίεο, ρσξίο λα ππάξρεη απφ θνηλνχ έιεγρνο. 19

22 2. ΝΔΑ ΠΡΟΣΤΠΑ, ΓΗΔΡΜΖΝΔΗΔ ΚΑΗ ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΤΦΗΣΑΜΔΝΧΝ ΠΡΟΣΤΠΧΝ - ζπλέρεηα ΓΠΥΑ 12 «Γλσζηνπνίεζε ζπκκεηνρήο ζε άιιεο νηθνλνκηθέο νληόηεηεο» Σν ΓΠΥΑ 12 αλαθέξεηαη ζηηο απαηηνχκελεο γλσζηνπνηήζεηο κηαο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζεκαληηθψλ θξίζεσλ θαη ππνζέζεσλ, νη νπνίεο επηηξέπνπλ ζηνπο αλαγλψζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ λα αμηνινγήζνπλ ηε θχζε, ηνπο θηλδχλνπο θαη ηηο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπκκεηνρή ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο ζε ζπγαηξηθέο, ζπγγελείο, απφ θνηλνχ ζπκθσλίεο θαη κε ελνπνηνχκελεο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο (structured entities). Μία νηθνλνκηθή νληφηεηα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνβεί ζε θάπνηεο ή φιεο απφ ηηο παξαπάλσ γλσζηνπνηήζεηο ρσξίο λα είλαη ππνρξεσκέλε λα εθαξκφζεη ην ΓΠΥΑ 12 ζην ζχλνιφ ηνπ, ή ην ΓΠΥΑ 10 ή 11 ή ηα ηξνπνπνηεκέλα ΓΛΠ 27 ή 28. ΓΛΠ 27 (Σξνπνπνίεζε) «Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο» Σν Πξφηππν απηφ δεκνζηεχζεθε ηαπηφρξνλα κε ην ΓΠΥΑ 10 θαη ζε ζπλδπαζκφ, ηα δχν πξφηππα αληηθαζηζηνχλ ην ΓΛΠ 27 «Ενοποιεμένερ και Αηομικέρ Οικονομικέρ Καηαζηάζειρ». Σν ηξνπνπνηεκέλν ΓΛΠ 27 νξίδεη ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ θαη ηηο απαξαίηεηεο γλσζηνπνηήζεηο αλαθνξηθά κε ηηο ζπκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο, θνηλνπξαμίεο θαη ζπγγελείο φηαλ κία νηθνλνκηθή νληφηεηα εηνηκάδεη αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο. Παξάιιεια, ην πκβνχιην κεηέθεξε ζην ΓΛΠ 27 φξνπο ηνπ ΓΛΠ 28 «Επενδύζειρ ζε Σςγγενείρ επισειπήζειρ» θαη ηνπ ΓΛΠ 31 «Σςμμεηοσέρ ζε Κοινοππαξίερ» πνπ αθνξνχλ ηηο αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο. ΓΛΠ 28 (Σξνπνπνίεζε) «Δπελδύζεηο ζε πγγελείο επηρεηξήζεηο θαη Κνηλνπξαμίεο» Σν ΓΛΠ 28 «Επενδύζειρ ζε Σςγγενείρ επισειπήζειρ και Κοινοππαξίερ» αληηθαζηζηά ην ΓΛΠ 28 «Επενδύζειρ ζε Σςγγενείρ επισειπήζειρ». Ο ζθνπφο απηνχ ηνπ Πξνηχπνπ είλαη λα νξίζεη ηνλ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ αλαθνξηθά κε ηηο επελδχζεηο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο θαη λα παξαζέζεη ηηο απαηηήζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ηεο θαζαξήο ζέζεο θαηά ηε ινγηζηηθή ησλ επελδχζεσλ ζε ζπγγελείο θαη θνηλνπξαμίεο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ ΓΠΥΑ ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΖΜΑΝΣΗΚΟΣΔΡΧΝ ΛΟΓΗΣΗΚΧΝ ΑΡΥΧΝ Γήισζε πκκόξθσζεο Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ θαηαξηηζηεί ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ΓΠΥΑ (International Financial Reporting Standards IFRSs ) πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ην πκβνχιην ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (International Accounting Standards Board IASB ) θαζψο θαη ηηο ζρεηηθέο Γηεξκελείεο πνπ έρεη εθδψζεη ε Δπηηξνπή Γηεξκελεηψλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο (International Financial Reporting Interpretations Committee IFRIC ) θαη ηα νπνία είλαη ζρεηηθά κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξίαο θαη ηζρχνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, φπσο έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπηηξνπή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Βάζε ύληαμεο Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ θαηαξηηζηεί ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ ή ηεθκαξηνχ θφζηνπο. Οη βαζηθέο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ αθνινπζήζεθαλ παξακέλνπλ ακεηάβιεηεο ζε ζρέζε κε ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ

23 3. ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΖΜΑΝΣΗΚΟΣΔΡΧΝ ΛΟΓΗΣΗΚΧΝ ΑΡΥΧΝ- ζπλέρεηα Βάζε ύληαμεο- ζπλέρεηα Οη βαζηθέο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ αθνινπζήζεθαλ είλαη νη παξαθάησ: Δμαγνξέο Θπγαηξηθώλ Ζ απφθηεζε ησλ ζπγαηξηθψλ αλαγλσξίδεηαη κε ηελ κέζνδν εμαγνξάο. Σν θφζηνο εμαγνξάο απνηηκάηαη σο ην ζχλνιν ησλ εχινγσλ αμηψλ, θαηά ηελ εκεξνκελία ζπλαιιαγήο, ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ δνζεί, ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ έρνπλ δνζεί ή αλαιεθζεί θαη ησλ κεηνρψλ πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ εηαηξίεο ηνπ Οκίινπ ζε αληάιιαγκα γηα ηελ απφθηεζε ηνπ ειέγρνπ ηεο απνθηεζείζαο επηρείξεζεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ έκκεζσλ εμφδσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εμαγνξά. Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, νη ππνρξεψζεηο θαη νη ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο ηεο απνθηεζείζαο εηαηξίαο, πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο αλαγλψξηζεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην ΓΠΥΑ 3, αλαγλσξίδνληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο εμαγνξάο. Ζ ππεξαμία πνπ πξνθχπηεη, νξηζηηθνπνηείηαη εληφο ελφο έηνπο απφ ηελ εκεξνκελία εμαγνξάο θαη αλαγλσξίδεηαη σο ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη απνηηκάηαη αξρηθά ζην θφζηνο πνπ ζπλίζηαηαη ζην επηπιένλ πνζφ πνπ θαηαβάιιεηαη γηα ηελ εμαγνξά ζε ζρέζε κε ην πνζνζηφ ηεο Δηαηξίαο πνπ απνθηάηαη ζηελ αληίζηνηρε θαζαξή εχινγε αμία ζηελ εκεξνκελία ηεο εμαγνξάο, ησλ δηαθξηηψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ππνρξεψζεσλ θαη ελδερφκελσλ ππνρξεψζεσλ ηεο απνθηεζείζαο εηαηξίαο. Δάλ κεηά απφ επαλεθηίκεζε ην πνζνζηφ ηεο εχινγεο αμίαο ησλ δηαθξηηψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ππνρξεψζεσλ θαη ελδερνκέλσλ ππνρξεψζεσλ, πνπ αλαινγεί ζηελ Δηαηξία, ππεξβαίλεη ην αληίζηνηρν θφζηνο εμαγνξάο ηφηε ε δηαθνξά πηζηψλεηαη άκεζα ζηα απνηειέζκαηα. Οη δεκίεο ησλ ζπγαηξηθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ ππεξβαίλνπλ ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηεο Δηαηξίαο ζε απηέο αλαγλσξίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ησλ αηνκηθψλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, σο πξφβιεςε απφ δεκίεο ζπκκεηνρήο ζε ζπγαηξηθέο εηαηξίεο. ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξίαο, νη ζπκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο θαη ζπλδεδεκέλεο εηαηξίεο θέξνληαη ζην θφζηνο απφθηεζήο ηνπο κεησκέλν κε κεηέπεηηα πξνβιέςεηο απνκείσζεο ηεο αμίαο ηνπο. Ζ Δηαηξία εμεηάδεη ζε εηήζηα βάζε ή/θαη νπνηεδήπνηε ππάξρεη έλδεημε απνκείσζεο ηε ινγηζηηθή αμία ησλ παξαπάλσ ζπκκεηνρψλ ζε ζρέζε κε ηελ αλαθηήζηκε αμία ηνπο, ζηε βάζε ηεο κεγαιχηεξεο αμίαο κεηαμχ ηεο αγνξαίαο αμίαο ηνπο κείνλ ηα έμνδα γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ε πψιεζή ηνπο (fair value less cost to sell) θαη ηεο αμίαο ρξήζεο ηνπο (value in use). Τπεξαμία Ζ ππεξαμία πνπ πξνθχπηεη θαηά ηελ απφθηεζε κηαο ζπγαηξηθήο ή κηαο απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο επηρείξεζεο αληηπξνζσπεχεη ηελ ππεξβάιινπζα αμία ηνπ θφζηνπο απφθηεζεο ζε ζρέζε κε ηε ζπκκεηνρή ηεο εηαηξίαο ζηελ θαζαξή εχινγε αμία ησλ αλαγλσξίζηκσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ησλ ππνρξεψζεσλ θαη ησλ ελδερνκέλσλ ππνρξεψζεσλ ηεο ζπγαηξηθήο, ζπλδεδεκέλεο ή ηεο απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο επηρείξεζεο θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο απφθηεζεο. Ζ ππεξαμία νξηζηηθνπνηείηαη εληφο ελφο έηνπο απφ ηελ εκεξνκελία απφθηεζεο θαη αλαγλσξίδεηαη αξρηθά σο ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ ζην θφζηνο. Μεηαγελέζηεξα, επηκεηξείηαη ζην θφζηνο κεησκέλν κε νπνηεζδήπνηε ζπζζσξεπκέλεο δεκηέο απνκείσζεο. 21

24 3. ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΖΜΑΝΣΗΚΟΣΔΡΧΝ ΛΟΓΗΣΗΚΧΝ ΑΡΥΧΝ - ζπλέρεηα Τπεξαμία- ζπλέρεηα Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ ειέγρνπ απνκείσζεο ηεο αμίαο, ε ππεξαμία επηκεξίδεηαη ζηηο κνλάδεο δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ (the cash generating units) ηεο Δηαηξίαο νη νπνίεο αλακέλεηαη λα σθειεζνχλ απφ ηηο ζπλέξγηεο ηεο ελνπνίεζεο. Οη κνλάδεο δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ ζηηο νπνίεο έρεη επηκεξηζζεί ε ππεξαμία, ειέγρνληαη γηα απνκείσζε αμίαο ζε εηήζηα βάζε ή ζε πην ζπρλή βάζε εάλ ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη ε αμία ηεο εθάζηνηε ππφ εμέηαζε κνλάδαο δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ κπνξεί λα έρεη απνκεησζεί. Δάλ ην αλαθηήζηκν πνζφ ηεο κνλάδαο δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ είλαη κηθξφηεξν απφ ην αληίζηνηρν ινγηζηηθφ ππφινηπν ηεο κνλάδαο απηήο, ε δεκία πνπ πξνθχπηεη πξψηα κεηψλεη ην ινγηζηηθφ ππφινηπν ηεο ππεξαμίαο πνπ έρεη θαηαλεκεζεί ζηελ ζπγθεθξηκέλε κνλάδα θαη κεηά ζηα ππφινηπα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο κνλάδαο, αλαινγηθά, κε βάζε ηε ινγηζηηθή αμία ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ θάζε πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ζηελ ζπγθεθξηκέλε κνλάδα. Ζ δεκία πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ απνκείσζε ηεο ππεξαμίαο αλαγλσξίδεηαη ακέζσο ζηα απνηειέζκαηα θαη δελ αλαζηξέθεηαη ζε επφκελεο πεξηφδνπο. Καηά ηελ πψιεζε ζπγαηξηθήο, ζπλδεδεκέλεο ή απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο επηρείξεζεο ην θαζνξηζκέλν πνζφ ηεο ππεξαμίαο πεξηιακβάλεηαη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θέξδνπο ή ηεο δεκίαο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ πψιεζε. Ζ ππεξαμία ε νπνία πξνέθπςε απφ εμαγνξέο πξηλ ηελ εκεξνκελία κεηάβαζεο ζηα ΓΠΥΑ, βάζεη ησλ Διιεληθψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ, έρεη ρξεσζεί απεπζείαο ζηελ θαζαξή ζέζε έλαξμεο εθαξκνγήο ησλ ΓΠΥΑ δει. ηελ 31/12/2003. Καηά ηελ εκεξνκελία κεηάβαζεο ζηα ΓΠΥΑ έρεη δηαγξαθεί έλαληη ησλ κεηαθεξφκελσλ ζπζζσξεπκέλσλ θεξδψλ θαη δελ ζα ζπκπεξηιεθζεί ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ηπρφλ θέξδνπο ή δεκίαο πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηπρφλ κειινληηθή πψιεζε. Με θπθινθνξνύληα Πεξηνπζηαθά ηνηρεία Γηαζέζηκα πξνο Πώιεζε Με θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαηαηάζζνληαη σο δηαζέζηκα πξνο πψιεζε, αλ ε ινγηζηηθή αμία ηνπο πξφθεηηαη λα αλαθηεζεί θπξίσο κέζσ κηαο ζπλαιιαγήο πψιεζεο θαη φρη απφ παξαγσγηθή ρξήζε. Γηα λα ζπκβεί απηφ, ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκν γηα άκεζε πψιεζε ζηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζή ηνπ θαη ε πψιεζή ηνπ πξέπεη λα είλαη πνιχ πηζαλή. Ζ Γηνίθεζε πξέπεη λα έρεη δεζκεπηεί ζε πξφγξακκα πψιεζεο πνπ αλακέλεηαη λα πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο αλαγλψξηζεο σο νινθιεξσκέλε πψιεζε ην αξγφηεξν ζε έλα έηνο απφ ηελ εκεξνκελία ηεο θαηάηαμεο ηνπ σο δηαζέζηκν πξνο πψιεζε. Ζ επηκέηξεζε ησλ δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε κε θπθινθνξνχλησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ γίλεηαη ζηε ρακειφηεξε αμία κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο ηνπο αμίαο (πξηλ ηελ θαηάηαμε ηνπο) θαη ηεο εχινγεο αμίαο κεησκέλεο θαηά ηα θφζηε ηεο πψιεζήο ηνπο. Οηθνλνκηθέο Πιεξνθνξίεο θαηά Σνκέα Χο επηρεηξεκαηηθφο ηνκέαο νξίδεηαη ην δηαθξηηφ εθείλν κέξνο ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο πνπ απαζρνιείηαη κε ηελ παξνρή πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, ην νπνίν ππφθεηηαη ζε θηλδχλνπο θαη απνδφζεηο νη νπνίεο δηαθέξνπλ απφ εθείλεο ησλ άιισλ επηρεηξεκαηηθψλ ηνκέσλ. Χο γεσγξαθηθφο ηνκέαο νξίδεηαη ην δηαθξηηφ εθείλν κέξνο κίαο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο πνπ απαζρνιείηαη κε ηελ παξνρή πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ ζε νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, ην νπνίν ππφθεηηαη ζε θηλδχλνπο θαη απνδφζεηο νη νπνίεο δηαθέξνπλ απφ εθείλεο ησλ άιισλ γεσγξαθηθψλ ηνκέσλ. 22

25 3. ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΖΜΑΝΣΗΚΟΣΔΡΧΝ ΛΟΓΗΣΗΚΧΝ ΑΡΥΧΝ - ζπλέρεηα Οηθνλνκηθέο Πιεξνθνξίεο θαηά Σνκέα - ζπλέρεηα Ζ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξίαο έρεη επηιέμεη σο πξσηεχνληα ηχπν παξνπζίαζεο ηνκεαθψλ πιεξνθνξηψλ ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο ηνκείο. Ζ επηινγή απηή ππαγνξεχζεθε απφ ηελ εζσηεξηθή νξγαλσηηθή θαη ιεηηνπξγηθή δνκή ηεο Δηαηξίαο. Οη θχξηνη επηρεηξεκαηηθνί ηνκείο ζηνπο νπνίνπο δξαζηεξηνπνηείηαη ε Δηαηξία είλαη απηνί ηεο παξαγσγήο θαη εκπνξίαο εηνίκνπ ζθπξνδέκαηνο θαη αδξαλψλ πιηθψλ. Σα έζνδα, νη δαπάλεο, ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη νη ππνρξεψζεηο πνπ εκθαλίδνληαη αλά επηρεηξεκαηηθφ ηνκέα είλαη απηά πνπ αθνξνχλ άκεζα ηνλ ηνκέα θαζψο θαη ε αλαινγία απηψλ πνπ κπνξεί εχινγα λα θαηαλεκεζεί ζηνλ θάζε ηνκέα, φπνπ ζπληξέρεη ιφγνο. Ζ βάζε ηεο θαηαλνκήο είλαη ην έζνδν ηνπ θάζε επηρεηξεκαηηθνχ ηνκέα. Αλαγλώξηζε Δζόδσλ Σα έζνδα αλαγλσξίδνληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπ ηηκήκαηνο πνπ εηζπξάρζεθε ή ζα εηζπξαρζεί θαη αληηπξνζσπεχνπλ πνζά εηζπξαθηέα γηα αγαζά θαη ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη θαηά ηελ θαλνληθή ξνή ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Δηαηξίαο, θαζαξά απφ εθπηψζεηο, επηζηξνθέο, ΦΠΑ θαη άιινπο ηπρφλ θφξνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο πσιήζεηο. Σα έζνδα απφ πσιήζεηο αγαζψλ θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα φηαλ ηα αγαζά έρνπλ παξαδνζεί θαη ν ηίηινο ηδηνθηεζίαο ηνπο έρεη κεηαβηβαζηεί. πγθεθξηκέλα πξέπεη λα πιεξνχληαη νη αθφινπζεο ζπλζήθεο: Ζ Δηαηξία έρεη κεηαβηβάζεη ζηνλ αγνξαζηή ηα νπζηαζηηθά νθέιε θαη ηνπο θηλδχλνπο ηεο θπξηφηεηαο ησλ αγαζψλ Ζ Δηαηξία έρεη πάςεη λα δηαρεηξίδεηαη ηα πσιεζέληα αγαζά ζην βαζκφ πνπ ζπλήζσο ζρεηίδεηαη κε ηελ θπξηφηεηα απηψλ, θαζψο θαη λα αζθεί πξαγκαηηθφ έιεγρν ζηα αγαζά απηά Σν πνζφ ηνπ εζφδνπ κπνξεί λα απνηηκεζεί αμηφπηζηα Δίλαη πνιχ πηζαλφ φηη ηα νηθνλνκηθά νθέιε πνπ απνξξένπλ απφ ηελ ζπλαιιαγή ζα εηζξεχζνπλ ζηελ Δηαηξία Σν θφζηνο πνπ αλαιήθζεθε ή πξφθεηηαη λα αλαιεθζεί ζε ζρέζε κε ηελ ζπλαιιαγή κπνξεί λα απνηηκεζεί αμηφπηζηα Σν έζνδν απφ ζπκβάζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ θαηαρσξείηαη ζηα απνηειέζκαηα κε ηελ νινθιήξσζε ηεο παξνρήο ηεο ππεξεζίαο ή ζχκθσλα κε ην ζηάδην νινθιήξσζεο ηεο ζχκβαζεο. Έζνδα απφ ηφθνπο ζεσξνχληαη νη δεδνπιεπκέλνη ηφθνη, ν ππνινγηζκφο ησλ νπνίσλ γίλεηαη ιακβάλνληαο ππφςε ην αλεμφθιεην θεθάιαην θαη ην ηζρχνλ επηηφθην, πνπ πξέπεη λα εθαξκφδεηαη θαη ην νπνίν είλαη ην επηηφθην πνπ πξνεμνθιεί αθξηβψο ηηο πξνζδνθψκελεο κειινληηθέο ηακεηαθέο εηζξνέο θαηά ηελ αλακελφκελε δσή ηνπ νηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, ζηελ θαζαξή ινγηζηηθή αμία απηνχ ηνπ ζηνηρείνπ. Σα έζνδα απφ κεξίζκαηα αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ηε ζηηγκή πνπ ζεκειηψλεηαη ην δηθαίσκα είζπξαμήο ηνπο απφ ηνπο κεηφρνπο. Σα έζνδα απφ επελδχζεηο ζε αθίλεηα θαηαρσξνχληαη κε ηε ζηαζεξή κέζνδν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο (έζνδα ελνηθίσλ). 23

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΥΡΖΔΧ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ε ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ «Δ.ΒΙ.Δ..Κ. Α.Δ.»

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΥΡΖΔΧ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ε ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ «Δ.ΒΙ.Δ..Κ. Α.Δ.» ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΥΡΖΔΧ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ε ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ «Δ.ΒΙ.Δ..Κ. Α.Δ.» Δ.ΒΙ.Δ..Κ Α.Δ. ΑΡ. ΓΔ.Μ.Ζ.:330001000 19,3 ρικ Λεσθ. Μαξθνπνύινπ 190 02 Παηαλία - Αηηηθή ΔΚΘΔΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 3. Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2012 4

Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 3. Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2012 4 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ελίδα Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή 1-2 Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 3 Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30 ε επηεκβξίνπ 2013 (01.01.2013 30.09.2013)

ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30 ε επηεκβξίνπ 2013 (01.01.2013 30.09.2013) ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30 ε επηεκβξίνπ 2013 (01.01.2013 30.09.2013) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Οη παξνχζεο

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Κ. ΣΔΓΟΠΟΤΛΟ ΔΚΓΟΔΗ Α.Δ.

Υ.Κ. ΣΔΓΟΠΟΤΛΟ ΔΚΓΟΔΗ Α.Δ. Δλδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, αηνκηθέο θαη ελνπνηεκέλεο, ηεο πεξηόδνπ 2010 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 30 εο επηεκβξίνπ 2010 ύκθσλα κε ην άξζξν 6 ηνπ Ν.3556/2007 ΑΘΖΝΑ ΝΟΔΜΒΡΗΟ 2010 Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑ ΣΑ ΔΗ ΥΡΖ Ζ 2012 (1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑ ΣΑ ΔΗ ΥΡΖ Ζ 2012 (1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΥΡΖΖ 2012 (1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ

SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) 1 Πεξηερφκελα νηθνλνκηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΑΜΖΝΗΑΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΓΟ 1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 30 ΗΟΤΝΗΟΤ 2013 ΣΟΤ ΟΜΗΛΟΤ ΚΑΗ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ Α.Γ.Δ.Σ. ΖΡΑΚΛΖ

ΔΞΑΜΖΝΗΑΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΓΟ 1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 30 ΗΟΤΝΗΟΤ 2013 ΣΟΤ ΟΜΗΛΟΤ ΚΑΗ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ Α.Γ.Δ.Σ. ΖΡΑΚΛΖ ΔΞΑΜΖΝΗΑΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΓΟ 1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 30 ΗΟΤΝΗΟΤ 2013 ΣΟΤ ΟΜΗΛΟΤ ΚΑΗ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ Α.Γ.Δ.Σ. ΖΡΑΚΛΖ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟ Ν.3556/2007 ΚΑΗ ΣΗ ΔΠ ΑΤΣΟΤ ΔΚΓΟΘΔΗΔ ΑΠΟΦΑΔΗ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

SCIENS REAL ESTATE DEVELOPMENT ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΣΟΤΡΗ ΣΗΚΖ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ Α.Δ.

SCIENS REAL ESTATE DEVELOPMENT ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΣΟΤΡΗ ΣΗΚΖ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ Α.Δ. SCIENS REAL ESTATE DEVELOPMENT ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ Α.Δ. (Sciens R.E.D. 1 A.E.) Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Kαηαζηάζεηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 Βάζεη ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΗΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΟΤΕΑΘΖ» ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ, ΔΚΠΟΡΗΟΤ, ΚΔΙΔΣΩΛ ΘΑΗ ΔΠΔΛΓΤΔΩΛ ΑΡ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30

ΟΚΗΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΟΤΕΑΘΖ» ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ, ΔΚΠΟΡΗΟΤ, ΚΔΙΔΣΩΛ ΘΑΗ ΔΠΔΛΓΤΔΩΛ ΑΡ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30 ΟΚΗΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΟΤΕΑΘΖ» ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ, ΔΚΠΟΡΗΟΤ, ΚΔΙΔΣΩΛ ΘΑΗ ΔΠΔΛΓΤΔΩΛ ΑΡ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30 Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο (Δηαηξηθέο θαη Δλνπνηεκέλεο) Γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. (1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2010)

ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. (1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2010) ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο 30 εο επηεκβξίνπ 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2010) ύκθσλα κε ην Ν.3556/2007 SATO ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΗΓΧΝ ΓΡΑΦΔΗΟΤ & ΠΗΣΗΟΤ 27 Ο ΥΗΛ.ΠΔΟ ΑΘΖΝΧΝ ΚΟΡΗΝΘΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Δλδηάκεζε πλνπηηθή Υξεκαηννηθνλνκηθή Πιεξνθόξεζε ηεο ελλεάκελεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε ηελ 30 επηεκβξίνπ 2010

Δλδηάκεζε πλνπηηθή Υξεκαηννηθνλνκηθή Πιεξνθόξεζε ηεο ελλεάκελεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε ηελ 30 επηεκβξίνπ 2010 Δλδηάκεζε πλνπηηθή Υξεκαηννηθνλνκηθή Πιεξνθόξεζε ηεο ελλεάκελεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε ηελ 30 επηεκβξίνπ 2010 ύκθωλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο «ΓΠΥΑ» ΒΑΡΒΑΡΔΟ Α.Δ. ΔΤΡΩΠΑΗΚΑ ΝΖΜΑΣΟΤΡΓΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ.

Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ. Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ. Πέηξνπ Ράιιε 26, 118 10 Σαχξνο ΑΡ.Μ.Α.Δ. 1570/01/Β/86/1569 ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ηεο ρξήζεο από 1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ. ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

C A L I N Α. Δ. ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ & ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΔΝΓΤΔΩ

C A L I N Α. Δ. ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ & ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΔΝΓΤΔΩ C A L I N Α. Δ. ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ & ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΔΝΓΤΔΩ ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ. 003658801000 (πξώελ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 43337/01ΑΣ/Β/99/216) Έδξα : Κάιβνπ 2 & Παιαηνιόγνπ Υαιάλδξη Σ.Κ. 15232 CALZEDONIA i n t i m

Διαβάστε περισσότερα

CAPO DI CORFU Α.Δ. ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΔ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012

CAPO DI CORFU Α.Δ. ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΔ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 CAPO DI CORFU CAPO DI CORFU Α.Δ. ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΔ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2011 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΓΠΥΑ) ΔΣΖΗΑ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ (Τα πνζά παξνπζηάδνληαη ζε Δπξώ, εθηόο εάλ δειώλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2012, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2012, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α. ΟΤΠΔΡΛΗΓΚ ΔΛΛΑΓΑ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2012, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) Οη ζπλεκκέλεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΑ ΓΗΔΘΛΖ ΞΟΝΡΞΑ ΣΟΖΚΑΡΝΝΦΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ ΣΟΖΠΖΠ 2014 (1 ΗΑΛΝΑΟΗΝ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2014) ΡΖΠ «ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΟΔΛΑΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΛΔΩΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΩΛ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΩΛ ΗΛΡΔΟΛΔΡ»

Διαβάστε περισσότερα

CREDICOM ΜΔΙΣΔ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΑΔ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.:124503803000) (ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66141/01ΝΣ/Β/08/180)

CREDICOM ΜΔΙΣΔ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΑΔ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.:124503803000) (ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66141/01ΝΣ/Β/08/180) CREDICOM ΜΔΙΣΔ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΑΔ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.:124503803000) (ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66141/01ΝΣ/Β/08/180) ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΚ ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ. Λ. Μεζνγείσλ 85, 115 26 Αζήλα AP.M.A.E. 38052/01/Β/97/382 ΑΡΗΘΜΟ Γ.Δ.ΜΖ.

ΓΔΚ ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ. Λ. Μεζνγείσλ 85, 115 26 Αζήλα AP.M.A.E. 38052/01/Β/97/382 ΑΡΗΘΜΟ Γ.Δ.ΜΖ. ΓΔΚ ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Λ. Μεζνγείσλ 85, 115 26 Αζήλα AP.M.A.E. 38052/01/Β/97/382 ΑΡΗΘΜΟ Γ.Δ.ΜΖ. 02517401000 ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ρξήζεο 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο

ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΓΩΝ ΘΔΡΜΟΚΗΠΙΟΤ ΔΓΡΑ: ΝΔΟ ΔΡΑΜΗΟ ΞΑΝΘΖ ΑΡ. ΓΔΜΖ 123979907000 Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο γηα ηελ πεξίνδν από 28 ε Ηαλνπαξίνπ 2013 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014 ύμθωνα

Διαβάστε περισσότερα

COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ.

COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ. ΔΣΖΗΔ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οη Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΑΠΟΛΛΩΝΗΟΝ ΑΝΩΝΤΜΟ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ & ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΡΣΟΤ Αξηζκόο Μεηξώνπ: 31699/04/Β/94/290 ΔΓΡΑ: ΘΔΖ ΣΕΖΜΑ ΚΟΡΩΠΗ ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ Γηα ηελ ρξήζε απφ 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Σελίδα 1

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. Σν Μέινο ηνπ Γ.. Ο Γηεπζπληήο Λνγηζηηθψλ Τπεξεζηψλ

ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. Σν Μέινο ηνπ Γ.. Ο Γηεπζπληήο Λνγηζηηθψλ Τπεξεζηψλ ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. ΔΣΖΗΔ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2014 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οη Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο

ΦΩΣΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο ΦΩΣΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΜΠΟΡΙΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΑΠΟ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΓΡΑ: Λ. ΑΓ.ΗΩΑΝΝΟΤ ΑΓ.ΗΩΑΝΝΖ - ΑΠΡΟΠΤΡΓΟ ΑΣΣΗΚΖ ΑΡ. ΓΔΜΖ 122650007000 Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο γηα ηελ πεξίνδν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΜΙΝ A.E.

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΜΙΝ A.E. ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΜΙΝ A.E. ΑΟ.Κ.Α.Δ. 31349/67/Β/94/002 Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο γηα ηελ ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2008 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ «CREDICOM CONSUMER FINANCE ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ.» ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ «CREDICOM CONSUMER FINANCE ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ.» ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ «CREDICOM CONSUMER FINANCE ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ.» ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011 Βάζεη ησλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ΑΘΖΝΑ 15 Μαΐνπ 2012 (1) απφ (35) Πεξηερόκελα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΣΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ.

ΝΣΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ. ΝΣΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ. AP.M.A.E.: 39117/01/Β/97/512 AP.Γ.Δ.Μ.Ζ: 002661001000 ΔΓΡΑ: ΓΡΑΒΗΑ 4Α, 15125, ΜΑΡΟΤΗ ΑΘΖΝΑ Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2009 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) ΠΗΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

01.01-31.12.2009 01.01-31.12.2008 Διεύθυνση διαδικτύου: ΛåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò. Πλέον / μείον προσαρμογές για: Αποσβέσεις 15.517.808 19.320.

01.01-31.12.2009 01.01-31.12.2008 Διεύθυνση διαδικτύου: ΛåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò. Πλέον / μείον προσαρμογές για: Αποσβέσεις 15.517.808 19.320. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ÁÑ.Ì.Á.Å.: 13557/01ÁÔ/Â/86/0245 ΕΔΡΑ: ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ 8Α, 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ ÓÔÏÉ ÅÉÁ ÊÁÉ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ ÑÇÓΗÓ από 1 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÕ 2009 έως 31 ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÕ 2009 (δημοσιευόμενα βάσει

Διαβάστε περισσότερα

COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ Α.Δ. ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA

COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ Α.Δ. ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 3

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ.

ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ. ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ. ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Γηα ηελ πεξίνδν από 1 Ιαλνπαξίνπ - 31 Μαξηίνπ 2012 ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ. 12 ν ΥΛΜ. ΒΔΡΟΗΑ ΝΑΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δκπνξηθή Αζθάιεηεο Α.Δ Α.Δ Γεληθώλ Αζθαιίζεσλ

Δκπνξηθή Αζθάιεηεο Α.Δ Α.Δ Γεληθώλ Αζθαιίζεσλ Δκπνξηθή Αζθάιεηεο Α.Δ Α.Δ Γεληθώλ Αζθαιίζεσλ Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο Γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2008 1 Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ

Διαβάστε περισσότερα

SUPERFAST EXI INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014. (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

SUPERFAST EXI INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014. (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) SUPERFAST EXI INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014 (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) SUPERFAST EXI INC., 80 BROAD STREET, MONROVIA, LIVERIA ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Έθζεζε Διέγρνπ

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Γ.Δ.Μ.Ζ. 1159991011000 Α.Φ.Μ. 094385614, ΓΟΤ ΠΛΟΗΩΝ Λεσθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΟΗΥΖΜΑΣΩΝ Α.Δ.

ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΟΗΥΖΜΑΣΩΝ Α.Δ. ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΟΗΥΖΜΑΣΩΝ Α.Δ. Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ην έηνο πνπ έιεμε 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζύκθσλα µε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) ΜΑΡΣΗΟ 2011 Πεξηερόκελα ειίδα Καηάζηαζε πλνιηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS ONLINE Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία

HELLAS ONLINE Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία HELLAS ONLINE Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δλδηάκεζεο ζπλνπηηθέο νηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο ζύκθσλα κε ην Γηεζλέο Λνγηζηηθό Πξόηππν 34 γηα ηελ πεξίνδν 1 Ηαλνπαξίνπ 30 επηεκβξίνπ 2008 Πεξηερόκελα HELLAS

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΟΗΒΑΗΩΝ ΚΔΦAΛΑΗΩΝ

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΟΗΒΑΗΩΝ ΚΔΦAΛΑΗΩΝ ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΟΗΒΑΗΩΝ ΚΔΦAΛΑΗΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Βάζεη ησλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) Υξήζηνπ Λαδά 2, Αζήλα

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 ΑΡ.Γ.Δ.ΜΖ. 121913501000

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31. ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2010

ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31. ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2010 Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2010 (ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) ειίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009)

Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009) Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009) ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.)

ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ ΣΟΤ Γ.. ειίδεο ΔΚΘΔΖ ΔΛΔΓΥΟΤ 1-2 ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2011 (πεξηόδνπ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011) ύκθωλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Αξ.Μ.Α.Δ. 62212/01/ΝΣ/Β/07/77(2008) ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΖ Α.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΑΝΩΖ Α.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΑΝΩΖ Α.E. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΟΤΗΚΩΝ ΔΚΓΖΛΩΔΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 εο Γεθεκβξίνπ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA PREMIUM ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΚΑΗ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ)

ATTICA PREMIUM ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΚΑΗ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ) ATTICA PREMIUM ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΚΑΗ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ) ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ TΖ ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ ATTICA PREMIUM Α.Δ. TH ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΥΡΖΔΩ ΑΠΟ 1.1.2013 ΔΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ ΧΡΗΗ 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013) Σφμφωνα με τα Διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ.

L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ. L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ. ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΠΚΦΩΛΑ ΚΔ ΡΑ ΓΗΔΘΛΖ ΞΟΝΡΞΑ ΣΟΖΚΑΡΝΝΪΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ ΣΟΖΠΖΠ 2013 (1 ΗΑΛΝΑΟΗΝ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2013) ΡΖΠ «ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΟΔΛΑΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΛΔΩΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΩΛ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΩΛ ΗΛΡΔΟΛΔΡ»

Διαβάστε περισσότερα

πλνπηηθέο Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο Πεξηόδνπ 1 ε Ιαλνπαξίνπ 2014 έσο 31 ε Μαξηίνπ 2014

πλνπηηθέο Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο Πεξηόδνπ 1 ε Ιαλνπαξίνπ 2014 έσο 31 ε Μαξηίνπ 2014 Έδξα : Κνθθηλόππξγνο Καιηκπάθη 192 00 Διεπζίλα ΑΡ.ΜΑΔ : 13709/06/Β/86/148 πλνπηηθέο Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο Πεξηόδνπ 1 ε Ιαλνπαξίνπ 2014 έσο 31 ε Μαξηίνπ 2014 ύκθσλα κε ην ΓΛΠ 34 Νη ζπλεκκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS ON LINE Αλώλπκε Δηαηξία Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο

HELLAS ON LINE Αλώλπκε Δηαηξία Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο Αλώλπκε Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο («ΓΠΥΠ») 31 Γεθεκβξίνπ 2007 AE 31 Γεθεκβξίνπ 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ Α.Φ.Μ. 094321194, Γ.Ο.Τ. Φ.Α.Δ.ΠΔΗΡΑΗΑ, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 25086/06/Β/91/58 ΑΡΥΑΗΟΤ ΘΔΑΣΡΟΤ 8, 17456 ΑΛΗΜΟ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Y-LOGIMED ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ

Y-LOGIMED ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ Y-LOGIMED ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο Σξήζεο 2009 (1 ε Ηαλνπαξίνπ 2009 31 ε Γεθεκβξίνπ 2009) Πχκθσλα κε ην άξζξν 43α ηνπ Λ. 2190/1920 1 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

LAVIPHARM Α.Δ. ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΖ 31 εο ΜΑΡΣΙΟΤ 2015

LAVIPHARM Α.Δ. ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΖ 31 εο ΜΑΡΣΙΟΤ 2015 ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΙΚΖ ΚΑΙ ΒΙΟΜΖΥΑΝΙΚΖ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΩΝ ΥΖΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΤΝΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Αξηζκόο Μεηξώνπ Αλσλύκσλ Δηαηξεηώλ 14010 / 06 / Β / 86 / 69 Οδόο Αγίαο Μαξίλαο - 19002 Παηαλία ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΙΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ ΑΔ ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ

Η ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ ΑΔ ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ Η ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ ΑΔ Έδξα : Λνηαξά 89-91 185-35 Ξεηξαηά ΑΟ.ΚΑΔ : 19730/02/Β/89/157 ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ Σξήζεο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2008 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2008 Πύκθσλα κε Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2010

INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2010 INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ Έδξα Αζήλα, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23689/06/Β/91/23 Γξαγαηζαλίνπ 6, 105 59 Αζήλα ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2010 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E

PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ ΣΟΤ Γ.. ειίδεο ΔΚΘΔΖ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΥΡΟΝΟ ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ Α.Δ. ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008

ΤΓΥΡΟΝΟ ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ Α.Δ. ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 ΤΓΥΡΟΝΟ ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ Α.Δ. ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΜΑΡΣΙΟ 2009 Οη ζπλεκκέλεο εηήζηεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008

MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΜΑΡΣΙΟ 2009 Οη ζπλεκκέλεο εηήζηεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Papageorgiou Food Service S.A.

Papageorgiou Food Service S.A. Papageorgiou Food Service S.A. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ FOOD SERVICE ABEE - PFS A.B.E.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 61602/31/Β/06/29 ΑΡΙΘΜΟΣΓ.Ε.ΜΗ. 27027740000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

AKFA ΔΜΠΟΡΗΑ ΥΖΜΗΚΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ Η.Κ.Δ.

AKFA ΔΜΠΟΡΗΑ ΥΖΜΗΚΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ Η.Κ.Δ. ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2014 Οη πνπ παξαηίζεληαη ζηηο ζειίδεο 8 έσο 28 έρνπλ εγθξηζεί από ηνπο Γηαρεηξηζηέο

Διαβάστε περισσότερα

Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Σξήζεο 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ-31 Γεθεκβξίνπ 2010) Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο

Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Σξήζεο 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ-31 Γεθεκβξίνπ 2010) Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ΑΗΝΙΗΘΖ ΘΑΟΠΡΝ ΑΛΩΛΚΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ & ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΑΟ ΚΑΔ: 48282/01/Β/01/102(06) ΔΓΟΑ: ΙΔΩΦ. ΒΑΠ. ΠΝΦΗΑΠ 120, Ρ.Θ. 11526, ΑΘΖΛΑ Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Σξήζεο 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ-31 Γεθεκβξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2011, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α)

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2011, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α) ΟΤΠΔΡΛΗΓΚ ΔΛΛΑΓΑ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2011, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α) Οη ζπλεκκέλεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Coral Gas Α.Δ.Β.Δ.Τ. Αξ.Κ.Α.Δ. 025/22/03/Β/86/076 Αξ. ΓΔΚΖ

Coral Gas Α.Δ.Β.Δ.Τ. Αξ.Κ.Α.Δ. 025/22/03/Β/86/076 Αξ. ΓΔΚΖ Coral Gas Α.Δ.Β.Δ.Τ. Αξ.Κ.Α.Δ. 025/22/03/Β/86/076 Αξ. ΓΔΚΖ 122207107000 ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2014 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ COSMOS AΛΒΑΝΗΑ

ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ COSMOS AΛΒΑΝΗΑ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ COSMOS AΛΒΑΝΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οη ζπλεκκέλεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Οη Δθθαζαξηζηέο Ο Πξνηζηάκελνο ηνπ Λνγηζηεξίνπ

Οη Δθθαζαξηζηέο Ο Πξνηζηάκελνο ηνπ Λνγηζηεξίνπ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΓΙΑ ΣΗ ΥΡΗΗ ΠΟΤ ΔΛΗΞΔ ΣΗΝ 31η ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 Ποσά σε Εσρώ Πεξηερόκελα ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή 1 Καηάζηαζε πλνιηθνύ Δηζνδήκαηνο γηα ηε Υξήζε πνπ έιεμε

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

CANDY HOOVER HELLAS A.E.

CANDY HOOVER HELLAS A.E. CANDY HOOVER HELLAS A.E. ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ γηα ηε ρξήζε από 1 Ιαλνπαξίνπ 2014 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2014 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Γηεχζπλζε έδξαο: Παξαδείζνπ 29, 151 25,

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ. (ποσά σε ευρώ)

Ισολογισμός ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ. (ποσά σε ευρώ) ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ν.Τ.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 5035501000 Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της 13 ης Οικονομικής Χρήσεως από την 1 η Ιανουαρίου μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου 2015 Ισολογισμός (ποσά

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 (πνζά ζε ρηιηάδεο ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Με ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 31 Μαξηίνπ 2013

Με ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 31 Μαξηίνπ 2013 Με ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο Πεξηερόκελα ειίδα Γήισζε ησλ Μειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη άιισλ ππεύζπλσλ ηεο Δηαηξείαο γηα ηηο κε ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ.

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ Γ.Δ.ΜΖ.: 1051701000 ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο ρξήζεο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2013 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E.

CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E. CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 ΠΑΙΑΝΙΑ 28 ΜΑΡΣΙΟΤ 2011 ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Οξθσηνχ

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο ρξήζεο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2010 (ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο) 1 Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο ρξήζεσο

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα. Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 9 έσο 36 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 2

Πεξηερόκελα. Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 9 έσο 36 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 2 Eurobank Τπεξεζίεο Αθηλήησλ Α.Δ. Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 Σηληφζνγινπ 6, 142 34 Νέα Ισλία www.eurobankpropertyservices.gr Αξ. Γ.Δ.Μ.Η. 2296701000 Πεξηερόκελα

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 (πνζά ζε ρηιηάδεο ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Δ Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Δ Τριμήνου Οικονομικά Στοιχεία Δ Τριμήνου Οργανικά κέρδη προ προβλέψεων 88εκ. 2 το Δ τρίμηνο, έναντι 66εκ. το Γ τρίμηνο. Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 4,3% σε τριμηνιαία βάση σε 375εκ. Ανάκαμψη εσόδων από

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. Αθήνα, Αριθμ. Πρωτ.:

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. Αθήνα, Αριθμ. Πρωτ.: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΓΕΜΗ Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ.: 10181 Πληροφορίες: Κετεντζιάν Ιωάννης Τηλέφωνο: 2103893519 Fax: 2103838981 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα 6.1 73.333,20 73.333,20 Μηχανολογικός εξοπλισμός 6.1 886.665,40 578.583,42

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2014 Αποτελέσματα Δ Τριμήνου Βελτίωση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 9,8% το Δ τρίμηνο και 48,8% το. Αύξηση του δείκτη κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών κατά 270 μονάδες βάσης σε

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση

Σημείωση Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Οικονομικής Χρήσεως από την 1 η Ιανουαρίου μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου 2015 Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως (κατά λειτουργία) (ποσά σε ευρώ) Από 1 η Ιανουαρίου έως Σημείωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2012

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2012 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ Ι ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΥΟΛΩΝ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ Μάθημα: ΛΟΓΙΣΙΚΗ Ημεπομηνία και ώπα εξέηαζηρ:

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2011 (ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο) 1 Πίλαθαο πεξηερνκέλσλ Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΛΙΝΚΕΡ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΛΙΝΚΕΡ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΛΙΝΚΕΡ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΔΡΑ : 19,3 χλμ Λεωφ. Μαρκοπούλου, 19002, Παιανία ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 5305101000 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα