Συγκριτική ανάλυση των σχολικών εγχειριδίων φυσικής γενικής παιδείας στο ενιαίο λύκειο και στο Τ.Ε.Ε: Η περίπτωση της έννοιας της ενέργειας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συγκριτική ανάλυση των σχολικών εγχειριδίων φυσικής γενικής παιδείας στο ενιαίο λύκειο και στο Τ.Ε.Ε: Η περίπτωση της έννοιας της ενέργειας"

Transcript

1 Συγκριτική ανάλυση των σχολικών εγχειριδίων φυσικής γενικής παιδείας στο ενιαίο λύκειο και στο Τ.Ε.Ε: Η περίπτωση της έννοιας της ενέργειας Βασίλης Σταυρόπουλος 1 & ηµήτρης Κολιόπουλος 2 1 Μεταπτυχιακός φοιτητής ΤΕΕΑΠΗ Παν/µίου Πατρών, 2 Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΕΑΠΗ Παν/µίου Πατρών, ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα τελευταία χρόνια οι φυσικές επιστήµες τείνουν ν αποτελέσουν αντικείµενο εκπαίδευσης για όλο και περισσότερους πολίτες σε όλο και µικρότερες ηλικίες στα πλαίσια του ευρύτερου στόχου του «επιστηµονικού αλφαβητισµού». Ένα από τα στοιχεία που συνεισφέρουν στην υλοποίηση αυτού του στόχου είναι η αναβάθµιση της πολιτισµικής συνιστώσας της επιστηµονικής γνώσης στα σύγχρονα προγράµµατα σπουδών φυσικών επιστηµών. Στην εργασία αυτή, διερευνάται η σχέση ανάµεσα στην εννοιολογική συνιστώσα της επιστηµονικής γνώσης (δηλαδή, τα διάφορα εννοιολογικά πλαίσια που συγκροτούν αυτή τη γνώση) και στην πολιτισµική συνιστώσα της (δηλαδή, τα διάφορα πεδία κοινωνικής πρακτικής όπου είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθεί αυτή η γνώση) στα σχολικά εγχειρίδια φυσικών επιστηµών. Το πεδίο διερεύνησης αφορά στην επιστηµονικά θεµελιώδη και κοινωνικά ενδιαφέρουσα έννοια «ενέργεια». Πιο συγκεκρι- µένα, διερευνάται το περιεχόµενο, η κατεύθυνση και η βαρύτητα αυτής της σχέσης όπως αυτή συγκροτείται στα σχολικά εγχειρίδια Φυσικής Γενικής Παιδείας του Ενιαίου Λυκείου και του Τεχνικού και Επαγγελµατικού Λυκείου. Η βασική διαπίστωση είναι ότι η πολιτισµική συνιστώσα είναι υποβαθµισµένη σε σχέση µε την εννοιολογική συνιστώσα της συγκεκριµένης γνώσης, τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά, στα εγχειρίδια και των δύο τύπων του ελληνικού σχολείου. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ ΙΑ: Επιστηµονικός αλφαβητισµός, σχολικά εγχειρίδια φυσικών επιστηµών, ανάλυση περιεχοµένου, ενέργεια ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα τελευταία χρόνια, διεθνείς οργανισµοί και εκπαιδευτικά συστήµατα διαφόρων χωρών, όλο και περισσότερο, τονίζουν την ανάγκη οι φυσικές επιστήµες ν αποτελέσουν αντικείµενο εκπαίδευσης για όλο και περισσότερους πολίτες σε όλο και µικρότερες ηλικίες. Υπάρχει µια σαφής διαφοροποίηση µεταξύ της σχολικής επιστηµονικής γνώσης για τον αυριανό πολίτη και της αντίστοιχης για τον αυριανό επιστήµονα, και σε επίπεδο στάθµης αλλά και όσον α- φορά τα ίδια τα γνωστικά αντικείµενα που είναι απαραίτητα στους µεν και στους δε (Fensham & Harlen, 1999). Η ενδυνάµωση της πολιτισµικής συνιστώσας της επιστηµονικής γνώσης, δηλαδή, της συνιστώσας εκείνης που σχετίζεται ιδιαίτερα µε τις διάφορες κοινωνικές πρακτικές και τα διάφορα ιδεολογικά πεδία, είναι ένα από τα στοιχεία που εισάγονται στα σύγχρονα προγράµµατα σπουδών φυσικών επιστηµών, στις διάφορες εκπαιδευτικές βαθµίδες, για την επίτευξη αυτού του στόχου. Αυτό γίνεται στα πλαίσια του λεγόµενου «επιστη- µονικού και τεχνολογικού αλφαβητισµού». Αυτός ο αλφαβητισµός, όπως και εκείνος που αφορά την γλώσσα, µπορεί να επιτευχθεί µέσω της εκπαίδευσης και του προσανατολισµού των αναλυτικών προγραµµάτων προς την λογική της τεχνολογίας για όλους. Όπως σηµειώνουν οι Καρύδας & Κουµαράς (2002) «οι µαθητές και οι µαθήτριες µπορούν και πρέπει να µυηθούν στην κουλτούρα της επιστήµης και της τεχνολογίας, έτσι ώστε οι αυριανοί πολίτες 169

2 ιδακτική φυσικών επιστηµών: Οι προκλήσεις του 21 ου αιώνα να διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις και συµπεριφορές για µια ολοκληρωµένη προσωπική και κοινωνική ζωή». Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της σχέσης ανάµεσα σε ορισµένα εννοιολογικά πλαίσια και διάφορα πεδία κοινωνικής πρακτικής της έννοιας «ενέργεια», µιας θεµελιώδους επιστηµονικής έννοιας µε έντονα, όµως, κοινωνικά χαρακτηριστικά (Driver & Millar, 1986), όπως αυτή συγκροτείται στα σχολικά εγχειρίδια Φυσικής Γενικής Παιδείας στο επίπεδο του Ενιαίου Λυκείου και στο επίπεδο του Τεχνικού και Επαγγελµατικού Λυκείου, στην Ελλάδα. Πιο συγκεκριµένα, διερευνάται το περιεχόµενο, η κατεύθυνση και η βαρύτητα αυτής της σχέσης, στοιχεία δηλαδή, τα οποία είναι δυνατόν να αποκαλύψουν πως συνδέεται η συγκεκριµένη επιστηµονική γνώση µε θέµατα και προβλήµατα της καθηµερινής ζωής καθώς και µε σύγχρονες τεχνολογικές εφαρµογές. Για το σκοπό αυτό, επινοήθηκε ένα µεθοδολογικό εργαλείο ανάλυσης σχολικών εγχειριδίων το οποίο ελέγχει το περιεχόµενο των εγχειριδίων αφ ενός ως προς ορισµένα βασικά εννοιολογικά πλαίσια που περιλαµβάνουν την έννοια «ενέργεια» και αφ ετέρου ως προς συγκεκριµένα κοινωνικά πεδία εντός των ο- ποίων λειτουργεί η έννοια αυτή. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Η έρευνα στον τοµέα της ανάλυσης σχολικών προγραµµάτων σπουδών και εγχειριδίων φυσικών επιστηµών είναι πολύπλευρη. Ένας µεγάλος αριθµός ερευνητικών εργασιών που αναλύουν σχολικά εγχειρίδια φυσικών επιστηµών αφορά στην ανάλυση του περιεχοµένου, ενώ σε µικρότερο βαθµό, το ερευνητικό ενδιαφέρον στρέφεται στη γλωσσική και κοινωνιολογική ανάλυση (Κουλαϊδής κ.ά., 2001). Στην εργασία αυτή επιλέγουµε να χρησιµοποιήσουµε ένα µοντέλο ανάλυσης περιεχοµένου το οποίο αναδεικνύει αποκλειστικά τα επιστη- µολογικά και πολιτισµικά χαρακτηριστικά της επιστηµονικής γνώσης των σχολικών εγχειριδίων (Koliopoulos & Constantinou, 2002). Πρόκειται για ένα εργαλείο καταγραφής της θέσης, του περιεχοµένου και της µορφής της µελέτης της γνώσης που σχετίζεται µε την έννοια «ενέργεια» για κάθε εγχειρίδιο, σε κάθε εκπαιδευτική βαθµίδα, σε κάθε τύπο σχολείου: (α) Η θέση καθορίζει τη µονάδα ανάλυσης και δίδει πληροφορίες σχετικές µε τη θεµατική ή τις θεµατικές ενότητες εντός των οποίων γίνεται η πραγµάτευση της έννοιας. (β) Το περιεχόµενο δίδει πληροφορίες για την εννοιολογική και πολιτισµική προσέγγιση της έννοιας, δηλαδή, για το περιεχόµενο της σχέσης ανάµεσα στην εννοιολογική και πολιτισµική συνιστώσα της συγκεκριµένης γνώσης. Οι φράσεις - κλειδιά που χρησιµοποιούνται σ αυτό το µέρος της ανάλυσης κωδικοποιούν το εννοιολογικό πλαίσιο και τα πολιτισµικά χαρακτηριστικά της κάθε ενότητας. Ως «ενεργειακά» εννοιολογικά πλαίσια εντοπίζονται το πλαίσιο της Μηχανικής (ενεργειακή προσέγγιση µηχανικών συστηµάτων), το πλαίσιο της Μακροσκοπικής Θερµοδυναµικής (ενεργειακή προσέγγιση διαφαινοµενολογικών συστηµάτων στα οποία ισχύει ο πρώτος θερµοδυναµικός νόµος), το πλαίσιο του Ηλεκτροµαγνητισµού (ενεργειακή προσέγγιση ηλεκτροµαγνητικών συστηµάτων) και το πλαίσιο της Μικροσωµατιδικής Φυσικής (το οποίο αναφέρεται στον µικρόκοσµο και στην ενεργειακή περιγραφή φυσικών συστηµάτων σε µοριακή και ατοµική κλίµακα). Από την άλλη πλευρά, ως πολιτισµικά πλαίσια της έννοιας «ενέργεια» έχουµε προσδιορίσει µια σειρά από πεδία εφαρµογών όπου η έννοια έχει µια προνοµιακή χρήση. Τα πεδία αυτά εντάσσονται σε τρεις κύριες θεµατικές ενότητες που αφορούν την µετακίνηση, την καθηµερινή διαβίωση στο σπίτι και την εργασία αλλά και σε µεγαλύτερη ενεργειακή κλίµακα, στην παραγωγή, µεταφορά, διαχείριση και κατανάλωση των ενεργειακών πόρων. Στον Πίνακα 1 αναφέρονται συνοπτικά αυτά τα πεδία εφαρµογής: 170

3 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ Μετακίνηση γενικά, µέσα µεταφοράς, εναλλακτικά µέσα µετακίνησης ΣΠΙΤΙ-ΕΡΓΑΣΙΑ Ενεργειακή διαχείριση σε κλίµακα κατοικίας και χώρου εργασίας Α. Ρύπανση, εξοικονόµηση καυσίµου και ενέργειας. Β. Οδική ασφάλεια Γ. Ενεργειακές µετατροπές, απώλειες, απόδοση. Α. Απόδοση συσκευών. Βέλτιστος οικοδοµικός και ηλεκτροµηχανολογικός εξοπλισµός. Β. Εξοικονόµηση ηλεκτρικής ενέργειας. Λήψη αποφάσεων σε σχέση µε το ενεργειακό κόστος µιας καταναλωτικής συµπεριφοράς. Γ. Συνέπειες έκθεσης του ανθρώπινου οργανισµού στον ενεργειακό κύκλο ανταλλαγής ή µετατροπής ενέργειας [ακτινοβολία, εκπεµπόµενη θερµότητα κ.λ.π.].. Ερµηνεία και αξιολόγηση των επιστηµονικών και τεχνολογικών εξελίξεων που σχετίζονται µε την ενέργεια. Γνωριµία µε συσκευές και εξοπλισµό. Ε. εξιότητες και χειρισµοί σε δραστηριότητες, εργασία, άθληση. ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Βιοµηχανία, παραγωγή, µεταφορά και διανοµή ηλεκτρικής ενέργειας ΣΤ. Ενεργειακές µετατροπές. Ηλεκτρική Ισχύς και ενέργεια στο σπίτι. Μονάδες µέτρησης. Κοστολόγηση καταναλισκόµενης ενέργειας. Α. Ροή ενέργειας από την παραγωγή στην κατανάλωση και ενεργειακές µετατροπές. Παραγωγή ιανοµή και κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Τάξη µεγεθών. Β. Φυσικοί πόροι. Ρυθµός και τρόπος εκµετάλλευσης. Στάση πολιτών. Περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και εναλλακτικά καύσιµα Πίνακας 1. Κοινωνικά πεδία εφαρµογής της έννοιας «ενέργεια» ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΕΙ ΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΡΟΠΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Η τριβή και η µηχανική ε- νέργεια [σελ. 239] Τριβή. Μη συντηρητικές δυνάµεις [Μηχανική] Αυτοκίνητο που κινείται φρενάρει και παράγει θερµότητα [Αυτοκίνητο και µετακίνηση] Κανονικό κείµενο Εισαγωγή στην έννοια της κατανάλωσης της µηχανικής ενέργειας σε τριβές [Συστηµατική ανάλυση] Από το εννοιολογικό προς το πολιτισµικό σκέλος της έννοιας Πίνακας 2. Απόσπασµα του χρησιµοποιούµενου εργαλείου ανάλυσης σχολικών εγχειριδίων (Φυσική Γενικής Παιδείας της Α Τάξης Ενιαίου Λυκείου) 171

4 ιδακτική φυσικών επιστηµών: Οι προκλήσεις του 21 ου αιώνα Η µορφή αναφέρεται στο είδος κειµένου (κυρίως κείµενα, ένθετα, ασκήσεις / προβλήµατα, εικόνες / σχήµατα, πειραµατικές δραστηριότητες κλπ) καθώς και στον τρόπο µελέτης (απλή αναφορά, εµπεριστατωµένη µελέτη) της ενότητας και δίδει πληροφορίες σχετικές µε τη ση- µασία που αποδίδει το σχολικό εγχειρίδιο στη συγκεκριµένη ενότητα, δηλαδή, σχετικές µε τη βαρύτητα της σχέσης ανάµεσα στην εννοιολογική και πολιτισµική συνιστώσα της συγκεκρι- µένης επιστηµονικής γνώσης. Τέλος, διερευνάται ξεχωριστά η κατεύθυνση της σχέσης, δηλαδή, ένα χαρακτηρισµό το οποίο αναφέρεται στη σειρά αναφοράς στο σχολικό εγχειρίδιο των δύο συνιστωσών της συγκεκριµένης γνώσης. Στον Πίνακα 1 δίδεται ένα απόσπασµα του εργαλείου που χρησιµοποιήσαµε. Τα εγχειρίδια από τα οποία αντλούµε τα δεδοµένα της παρούσας µελέτης είναι τα εν χρήσει βιβλία για τον µαθητή του µαθήµατος «Φυσική Γενικής Παιδείας» για τις τρεις τάξεις του Ενιαίου Λυκείου και τις τρεις τάξεις του Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου (δύο τάξεις του πρώτου κύκλου σπουδών και µία του δεύτερου κύκλου). ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ Το πρώτο συµπέρασµα που προκύπτει από την επεξεργασία των στοιχείων της ανάλυσης αφορά την εµφάνιση χαρακτηριστικών της λεγόµενης «παραδοσιακής» αντίληψης για το πρόγραµµα σπουδών των Φυσικών Επιστηµών (Κολιόπουλος, 2001). Σύµφωνα µε αυτήν την αντίληψη, η χρήση της πολιτισµικής συνιστώσας της επιστηµονικής γνώσης στα σχολικά εγχειρίδια είναι υποβαθµισµένη. Το κυριότερο παράδειγµα υποβαθµισµένης χρήσης πολιτισµικών χαρακτηριστικών της επιστηµονικής γνώσης είναι η απλή παράθεση, ασύνδετων συνήθως, εφαρµογών των εννοιών των φυσικών επιστηµών σε θέµατα της καθηµερινής ζωής και της τεχνολογίας η οποία, πολλές φορές, γίνεται εκτός του κυρίως κειµένου σε ειδικά ένθετα. Αντίθετα, ως αναβαθµισµένη λειτουργία της πολιτισµικής συνιστώσας της επιστηµονικής γνώσης θεωρείται η οργανική ένταξη της πολιτισµικής διάστασης των φυσικών επιστηµών στις διάφορες θεµατικές ενότητες. Αυτό σηµαίνει ότι τα καθηµερινά / τεχνολογικά προβλή- µατα (π.χ., εξοικονόµηση ενέργειας) ή τα ιστορικά κείµενα φυσικών επιστηµών αποτελούν τα ίδια σηµεία αφετηρίας και πλαίσια εντός των οποίων συγκροτείται η εννοιολογική προσέγγιση (Κολιόπουλος, 2001). ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ Απόδοση µηχανής [σελ ] ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ Βαθµός απόδοσης και κατανάλωση ενέργειας [Θερµοδυναµική] ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ Ενεργειακές αποδόσεις (%) και παραδείγµατα συσκευών και µηχανών [Αυτοκίνητο και µετακίνηση & Σπίτι και εργασία] ΕΙ ΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Κανονική ροή κειµένου για το εννοιολογικό πλαίσιο και ένθετος πίνακας για το πολιτισµικό µέρος. ΤΡΟΠΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Απλή αναφορά Από το εννοιολογικό πλαίσιο ΠΡΟΣ το πολιτισµικό πλαίσιο. Πίνακας 3. Απόσπασµα του χρησιµοποιούµενου εργαλείου ανάλυσης σχολικών εγχειριδίων το οποίο παραπέµπει σε υποβαθµισµένη χρήση της πολιτισµικής συνιστώσας της γνώσης για την ενέργεια (Φυσική Γενικής Παιδείας της Α Τάξης Ενιαίου Λυκείου) 172

5 Στους πίνακες 3 και 4 δίδονται παραδείγµατα υποβαθµισµένης χρήσης της πολιτιστικής συνιστώσας της γνώσης για την έννοια «ενέργεια» τα οποία προέρχονται από τα εγχειρίδια Φυσικής της Α τάξη του Ενιαίου Λυκείου και του Τ.Ε.Ε. αντίστοιχα. ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ος νόµος της θερµοδυναµικής [22-28] ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ Η εσωτερική ενέργεια αποµονωµένου σώµατος παραµένει σταθερή. Μηχανικό ισοδύναµο της θερµότητας [Θερµοδυναµική] ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ιαδικασίες µετατροπής ενέργειας µέσα σε έναν οργανισµό. Μεταβολισµός ανάλογα µε τις δραστηριότητες. Ενεργειακό ισοζύγιο του ανθρώπινου σώµατος [Σπίτι και εργασία] ΕΙ ΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Κανονική ροή κειµένου, ένθετο και πίνακας ΤΡΟΠΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Συστηµατική ανάλυση Από το εννοιολογικό πλαίσιο ΠΡΟΣ το πολιτισµικό πλαίσιο. Πίνακας 4. Απόσπασµα του χρησιµοποιούµενου εργαλείου ανάλυσης σχολικών εγχειριδίων το οποίο παραπέµπει σε υποβαθµισµένη χρήση της πολιτισµικής συνιστώσας της γνώσης για την ενέργεια (Φυσική Γενικής Παιδείας της Α Τάξης Τ.Ε.Ε.) Ένα άλλο χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί το κεφάλαιο 3.2 του εγχειριδίου Φυσικής της Β τάξης του Ενιαίου Λυκείου που έχει τίτλο «Συνεχές Ηλεκτρικό Ρεύµα». Στην περίπτωση αυτή έχουµε πλήρη ανάπτυξη του εννοιολογικού πλαισίου και µόνον στο τέλος του κεφαλαίου παρατίθενται γενικές πληροφορίες για την οικιακή ηλεκτρική εγκατάσταση και την ατοµική ασφάλειά µας. Το πολιτισµικό, δηλαδή, περιεχόµενο των ενεργειακών εννοιών βρίσκεται παραγκωνισµένο, στο τέλος του κεφαλαίου, ως ένθετο, περιέχοντας γενικότητες και καταλαµβάνοντας µικρή έκταση. Την ίδια περίπου εικόνα συναντούµε στο βιβλίο της Φυσικής της Β τάξης του πρώτου κύκλου σπουδών των Τ.Ε.Ε, στο 3ο κεφάλαιο που έχει τίτλο «Ηλεκτρισµός - Η φυσική του κινούµενου ηλεκτρικού φορτίου». Το δεύτερο βασικό συµπέρασµα αυτής της µελέτης είναι ότι δεν παρατηρούνται µεγάλες διαφοροποιήσεις µεταξύ των εγχειριδίων των δύο τύπων του ελληνικού σχολείου. Το περιεχόµενο, η κατεύθυνση και η βαρύτητα της σχέσης ανάµεσα στην εννοιολογική και την πολιτισµική συνιστώσα της γνώσης για την έννοια «ενέργεια» εµφανίζουν χαρακτηριστικές ο- µοιότητες αν και θα αναµένονταν διαφοροποιήσεις εξ αιτίας των διαφορετικών στόχων του κάθε τύπου σχολείου. Μάλιστα, ορισµένα ποσοτικά στοιχεία καταδεικνύουν µια µεγαλύτερη υποβάθµιση της σχέσης στο Τ.Ε.Ε. Εξετάζοντας αναλυτικότερα κάθε µια από τις παραπάνω παραµέτρους της σχέσης µεταξύ των δύο συνιστωσών της γνώσης για την ενέργεια, παραθέτουµε και σχολιάζουµε µια σειρά από συγκριτικούς πίνακες που προκύπτουν ως αποτελέσµατα της ανάλυσής µας. Αρχικά εξετάζουµε την κατανοµή των περιπτώσεων στις οποίες έχουµε ενεργειακές έννοιες και συγκρίνουµε τους δύο τύπους σχολείου ως προς το περιεχόµενο της σχέσης. Προκύπτει, έτσι, ο συγκριτικός Πίνακας 5 στον οποίο οι αριθµοί αντιπροσωπεύουν απόλυτους αριθµούς αναφορών για το περιεχόµενο κάθε ενότητας. Αν εξαιρέσουµε την απουσία συσχέτισης των πολιτι- 173

6 ιδακτική φυσικών επιστηµών: Οι προκλήσεις του 21 ου αιώνα σµικών πεδίων µε το εννοιολογικό πλαίσιο της Μικροσωµατιδιακής Φυσικής στο Τεχνικό και Επαγγελµατικό λύκειο, οι υπόλοιπες διαφορές στο περιεχόµενο της σχέσης φαίνεται να µην είναι σηµαντικές. ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΕΕ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 9 ΜΗΧΑΝΙΚΗ 8 Αυτοκίνητο ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ 6 ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ 9 & Μετακίνηση ΗΛ/ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ 0 ΗΛ/ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ 2 Ενεργειακή διαχείριση στο σπίτι και την εργασία ιαχείριση ενεργειακών πόρων ΜΙΚΡΟΣΩΜ.ΦΥΣΙΚΗ 1 ΜΙΚΡΟΣΩΜ.ΦΥΣΙΚΗ 0 ΜΗΧΑΝΙΚΗ 12 ΜΗΧΑΝΙΚΗ 13 ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ 19 ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ 28 ΗΛ/ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ 40 ΗΛ/ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ 34 ΜΙΚΡΟΣΩΜ.ΦΥΣΙΚΗ 20 ΜΙΚΡΟΣΩΜ.ΦΥΣΙΚΗ 1 ΜΗΧΑΝΙΚΗ 2 ΜΗΧΑΝΙΚΗ 1 ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ 4 ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ 4 ΗΛ/ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ 6 ΗΛ/ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ 8 ΜΙΚΡΟΣΩΜ.ΦΥΣΙΚΗ 10 ΜΙΚΡΟΣΩΜ.ΦΥΣΙΚΗ 0 Πίνακας 5. Σύγκριση των δύο τύπων σχολείων ως προς το περιεχόµενο της σχέσης ανάµεσα στην εννοιολογική και πολιτισµική συνιστώσα της γνώσης για την ενέργεια Στον συγκριτικό Πίνακα 6, ο οποίος αναφέρεται στη βαρύτητα της σχέσης ανάµεσα στην εννοιολογική και πολιτισµική συνιστώσα της γνώσης για την ενέργεια, αν και οι διαφορές δεν φαίνεται να είναι σηµαντικές, στην περίπτωση των Τ.Ε.Ε. η συσχέτιση εννοιολογικού και πολιτισµικού πλαισίου αντιµετωπίζεται περισσότερο επιφανειακά. Οι αριθµοί στον πίνακα αντιπροσωπεύουν ποσοστά αναφορών σε σχέση µε το συνολικό αριθµό αναφορών για τον τρόπο µελέτης της κάθε ενότητας. ΤΡΟΠΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ % Τ.Ε.Ε. % Απλή αναφορά Συστηµατική ανάλυση Πίνακας 6. Σύγκριση των δύο τύπων σχολείων ως προς τη βαρύτητα της σχέσης ανάµεσα στην εννοιολογική και πολιτισµική συνιστώσα της γνώσης για την ενέργεια Συγκρίνοντας, τέλος, τους δύο τύπους σχολείου ως προς την κατεύθυνση της συσχέτισης α- νάµεσα στην εννοιολογική και πολιτισµική συνιστώσα της γνώσης για την ενέργεια, ο Πίνακας 7 δείχνει την σαφή προτίµηση των συγγραφέων των εγχειριδίων στο εννοιολογικό κοµ- µάτι της γνώσης και την χρήση της πολιτισµικής εφαρµογής για την επιβεβαίωση των θεωρητικού µέρους της έννοιας. ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ % Τ.Ε.Ε. % Εννοιολογικό προς πολιτισµικό Πολιτισµικό προς εννοιολογικό Πίνακας 7. Σύγκριση των δύο τύπων σχολείων ως προς την κατεύθυνση της σχέσης ανάµεσα στην εννοιολογική και πολιτισµική συνιστώσα της γνώσης για την ενέργεια 174

7 ΕΠΙΛΟΓΟΣ Θεωρούµε ότι το κείµενο αυτό αποτελεί µικρή συµβολή στο τοµέα της έρευνας στη ιδακτική των φυσικών επιστηµών για να καταδειχθεί ο τρόπος µε τον οποίο ένα πλούσιο εννοιολογικά και πολιτισµικά αντικείµενο διδασκαλίας, όπως η έννοια «ενέργεια», υποβαθµίζεται µέσα από την «παραδοσιακή» αντίληψη για τα σχολικά προγράµµατα σπουδών φυσικών επιστηµών. Θεωρούµε, πάντως, ότι η ανάλυση την οποία επιχειρήσαµε (η οποία, ασφαλώς, χρήζει επιστηµολογικών και µεθοδολογικών βελτιώσεων) δεν έχει µόνο περιγραφικό χαρακτήρα αλλά είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθεί και ως συνθετικό εργαλείο, δηλαδή, ως εργαλείο σχεδιασµού του περιεχοµένου των σχολικών εγχειριδίων προς την κατεύθυνση τόσο της αναβάθµισης της σχέσης ανάµεσα στην εννοιολογική και πολιτισµική συνιστώσα της επιστηµονικής γνώσης όσο και της διαφοροποίησής της σε συνάρτηση µε τον τύπο σχολείου στον οποίο απευθύνονται τα εγχειρίδια αυτά. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Driver R. & Millar R. (1986), Energy matters - Proceedings of an invited conference: Teaching about energy within the secondary science curriculum, Leeds: University of Leeds. Fensham P.J.& Harlen W. (1999), School science and public understanding of science, International Journal of science education, 21, 7, Καρύδα Α. & Κουµαρά Π. (2002). ιεθνείς τάσεις στη διδασκαλία και τη µάθηση των Φυσικών Επιστηµών στην προοπτική του επιστηµονικού και τεχνολογικού αλφαβητισµού, Σύγχρονη Εκπαίδευση, 126, Κολιόπουλου. (2001), Σχεδιασµός διδακτικού υλικού για την έννοια της ενέργειας, Στο Β. Κουλαϊδή (Επιµ.) ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών, Τόµος 1, , Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Koliopoulos D. & Constantinou C. (2002), An analysis of the treatment of the simple pendulum in Greek and Cypriot science curricula, In R. Matthews (Ed.) International Pendulum Project, Conference Papers, , Sydney: University of New South Wales. Κουλαϊδή Β., ηµόπουλου Κ., Σκλαβενίτη Σ. & Χρηστίδου Β. (2001), Τα κείµενα της τεχνοεπιστήµης στον δηµόσιο χώρο, Αθήνα: Μεταίχµιο. 175

Η ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

Η ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Η ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση εγχειριδίων βιολογίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση: Η περίπτωση της έννοιας της θρέψης φυτών και ζώων

Ανάλυση εγχειριδίων βιολογίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση: Η περίπτωση της έννοιας της θρέψης φυτών και ζώων ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Τόμος 2, Τεύχος 1-2, Σελίδες 103-125 Εκδόσεις Κλειδάριθμος Ανάλυση εγχειριδίων βιολογίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση: Η περίπτωση της έννοιας της θρέψης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Διαχείρισης του εκπαιδευτικού υλικού για τη Φυσική Α Λυκείου

Οδηγός Διαχείρισης του εκπαιδευτικού υλικού για τη Φυσική Α Λυκείου Οδηγός Διαχείρισης του εκπαιδευτικού υλικού για τη Φυσική Α Λυκείου Το εκπαιδευτικό υλικό το οποίο αντιστοιχεί στο νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Φυσικής Α Λυκείου αποτελείται από: 1. Το βιβλίο μαθητή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία Φυσικής, Χημείας και Βιολογίας της Α τάξης ΓΕ.Λ. και της Α και Β Εσπερινού ΓΕ.Λ. για το σχ.

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία Φυσικής, Χημείας και Βιολογίας της Α τάξης ΓΕ.Λ. και της Α και Β Εσπερινού ΓΕ.Λ. για το σχ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία Φυσικής, Χημείας και Βιολογίας της Α τάξης ΓΕ.Λ. και της Α και Β Εσπερινού ΓΕ.Λ. για το σχ.

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία Φυσικής, Χημείας και Βιολογίας της Α τάξης ΓΕ.Λ. και της Α και Β Εσπερινού ΓΕ.Λ. για το σχ. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: Αθήνα, 28-09-2012 Αρ. Πρωτ. 115371/Γ2 ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Δ/νσεις Δ/θμιας

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική αξιολόγηση του Ερευνητικού Έργου των Ελληνικών ομάδων Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών

Συγκριτική αξιολόγηση του Ερευνητικού Έργου των Ελληνικών ομάδων Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Συγκριτική αξιολόγηση του Ερευνητικού Έργου των Ελληνικών ομάδων Διδακτικής

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: Μιχαήλ Καλογιαννάκης. Ιδιότητα: Μέλος ΔΕΠ Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης. Μιχαήλ Καλογιαννάκης

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: Μιχαήλ Καλογιαννάκης. Ιδιότητα: Μέλος ΔΕΠ Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης. Μιχαήλ Καλογιαννάκης Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

. ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

. ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ . ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Στον Τοµέα Σπουδών Κοινωνικών Επιστηµών και Πολιτισµού οι φοιτητές υποχρεούνται να συλλέξουν: 15 ιδακτικές Μονάδες, επιλέγοντας 5 Μαθήµατα από τα προσφερόµενα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ Του Κωνσταντίνου. Χατζηδήµου ΘΕΜΑ: «Το λεξικό στη διδακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ανάλυση των διδακτικών βιβλίων μαθητή της Χημείας

Διαβάστε περισσότερα

Η οριοθέτηση του διδακτικού συµβολαίου στην Πληροφορική. Μια διερεύνηση στο πλαίσιο του Ενιαίου Λυκείου

Η οριοθέτηση του διδακτικού συµβολαίου στην Πληροφορική. Μια διερεύνηση στο πλαίσιο του Ενιαίου Λυκείου Η οριοθέτηση του διδακτικού συµβολαίου στην Πληροφορική. Μια διερεύνηση στο πλαίσιο του Ενιαίου Λυκείου Α. Τζιµογιάννης 1 ο Ενιαίο Λύκειο Ιωαννίνων, ΣΕΛΕΤΕ/ΠΑΤΕΣ Ιωαννίνων, ajimoyia@cc.uoi.gr Θεµατική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 51 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 1. Εισαγωγή Η σύγχρονη κοινωνική, οικονοµική, πολιτισµική και πολιτική πραγµατικότητα στις κοινωνίες δυτικού τύπου απαιτεί όλο και περισσότερο ανθρώπους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Π.Θ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σηµειώσεις παραδόσεως στο µάθηµα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Άγις Μ. Παπαδόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Θεσσαλονίκη, 2002 Περιεχόµενα Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Περιλήψεις εργασιών που θα παρουσιασθούν στο συνέδριο «Προσεγγίσεις στη ιδασκαλία της Φύσης της Επιστήµης» (14 16 Μαρτίου 2008)

Περιλήψεις εργασιών που θα παρουσιασθούν στο συνέδριο «Προσεγγίσεις στη ιδασκαλία της Φύσης της Επιστήµης» (14 16 Μαρτίου 2008) Περιλήψεις εργασιών που θα παρουσιασθούν στο συνέδριο «Προσεγγίσεις στη ιδασκαλία της Φύσης της Επιστήµης» (14 16 Μαρτίου 2008) (οι εργασίες σε κάθε κατηγορία παρουσιάζονται αλφαβητικά) 1 Α. ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ.. Ιδιότητα: τ. Στέλεχος Π.Ι. (Υπογραφή)

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ.. Ιδιότητα: τ. Στέλεχος Π.Ι. (Υπογραφή) Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΜΥΛΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. Ιδιότητα: Σχολικός Σύμβουλος

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΜΥΛΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. Ιδιότητα: Σχολικός Σύμβουλος Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στις Επιστήμες της Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: «Διδακτική των Θετικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 1. Εισαγωγή Η διδασκαλία της Φυσικής στην υποχρεωτική εκπαίδευση στοχεύει στη διερεύνηση του υλικού και του ζωντανού κόσμου και στη μελέτη σχετικών φαινομένων και γεγονότων.

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκριση Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ελλάδος και Κύπρου

Σύγκριση Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ελλάδος και Κύπρου Σύγκριση Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ελλάδος και Κύπρου Γρ. Δαβράζος 1, Β. Γαλάνης 2 1 Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ19, Μεταπτυχιακός Φοιτητής Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η. Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

H Φύση των Επιστηµών Διδακτικές Προσεγγίσεις

H Φύση των Επιστηµών Διδακτικές Προσεγγίσεις ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΓΕΙΤΟΝΑ H Φύση των Επιστηµών Διδακτικές Προσεγγίσεις Επιµέλεια: Βασίλης Κουλαϊδής Αλέξανδρος Αποστόλου Κώστας Καµπουράκης Εκδόσεις CHILD SERVICES Εκδόσεις CHILD SERVICES ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΓΕΙΤΟΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

P I S A PISA 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Programme for International Student Assessment

P I S A PISA 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Programme for International Student Assessment ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ PISA 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ P I S A ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΟΟΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Programme for International Student Assessment ΑΘΗΝΑ 2010 Συντελεστές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ποια Φυσική έχει νόημα να διδάσκονται τα παιδιά μας σήμερα;»

Πρακτικά Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ποια Φυσική έχει νόημα να διδάσκονται τα παιδιά μας σήμερα;» Πρακτικά Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ποια Φυσική έχει νόημα να διδάσκονται τα παιδιά μας σήμερα;» 9 10 Μαρτίου 2013 Θεσσαλονίκη Οργάνωση: Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ., Τμήμα Φυσικής του

Διαβάστε περισσότερα

Στο κεφάλαιο αυτό θα εξετάσουµε ορισµένα βασικά σηµεία της θεωρίας της αξιολόγησης, µε έµφαση σε εκείνα που συνδέονται µε την αξιολόγηση

Στο κεφάλαιο αυτό θα εξετάσουµε ορισµένα βασικά σηµεία της θεωρίας της αξιολόγησης, µε έµφαση σε εκείνα που συνδέονται µε την αξιολόγηση ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Θανάσης Κ. Καραλής Επίκουρος καθηγητής Τµήµα Επιστηµών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ O προγραμματισμός στη Σχολική Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικο-οικονομική και Περιβαλλοντική Αποτίμηση Επένδυσης για μια 100% Ηλεκτρικά Αυτόνομη Οικία στη Νήσο Λέσβο. ΔΙΑΤΡΙΒΗ. Μαμακής Ε. Ιωάννης.

Τεχνικο-οικονομική και Περιβαλλοντική Αποτίμηση Επένδυσης για μια 100% Ηλεκτρικά Αυτόνομη Οικία στη Νήσο Λέσβο. ΔΙΑΤΡΙΒΗ. Μαμακής Ε. Ιωάννης. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: Τεχνικο-οικονομική και Περιβαλλοντική Αποτίμηση Επένδυσης για μια 100% Ηλεκτρικά Αυτόνομη Οικία στη Νήσο Λέσβο. Επιβλέπων Καθηγητής: Χαραλαμπόπουλος Δίας ΔΙΑΤΡΙΒΗ Που υποβλήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Mελέτη Περιβάλλοντος Γ ηµοτικού. Bιβλίο ασκάλου

Mελέτη Περιβάλλοντος Γ ηµοτικού. Bιβλίο ασκάλου Mελέτη Περιβάλλοντος Γ ηµοτικού Bιβλίο ασκάλου ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΚΡΙΤΕΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ TOY ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ KAI ΥΠΕΥΘΥΝΗ TOY ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΤΑΣΕΙΣ-ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα