ΑΞΝΦΑΠΖ ΑΟΗΘΚ. : 380 / 2013 ΑΞΝ ΡΝ Ξ'ΑΟΗΘΚ.. 33 / 2013 ΞΟΑΘΡΗΘΝ ΡΖΠ ΠΛΔΓΟΗΑΠΔΩΠ ΡΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ ΡΝ ΓΖΚΝ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΞΝΙΖΠ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΞΝΦΑΠΖ ΑΟΗΘΚ. : 380 / 2013 ΑΞΝ ΡΝ Ξ'ΑΟΗΘΚ.. 33 / 2013 ΞΟΑΘΡΗΘΝ ΡΖΠ ΠΛΔΓΟΗΑΠΔΩΠ ΡΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ ΡΝ ΓΖΚΝ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΞΝΙΖΠ"

Transcript

1 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΛΝΚΝΠ ΔΒΟΝ ΓΖΚΝΠ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΞΝΙΖΠ Γ/ΛΠΖ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΩΛ ΞΖΟΔΠΗΩΛ ΡΚΖΚΑ ΞΝΠΡΖΟΗΜΖΠ ΞΝΙΗΡΗΘΩΛ ΝΟΓΑΛΩΛ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ ΑΞΝΦΑΠΖ ΑΟΗΘΚ. : 380 / 2013 ΑΞΝ ΡΝ Ξ'ΑΟΗΘΚ.. 33 / 2013 ΞΟΑΘΡΗΘΝ ΡΖΠ ΠΛΔΓΟΗΑΠΔΩΠ ΡΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ ΡΝ ΓΖΚΝ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΞΝΙΖΠ ΘΔΚΑ : «Έγθξηζε 1νπ Ξξαθηηθνύ Α Φάζεο - Ξξόζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ επηινγή Ηδησηηθνύ Φνξέα Πύκπξαμεο γηα ην έξγν "Θαηαζθεπή Κνλάδνο Δπεμεξγαζίαο Απνξξηκκάησλ (ΚΔΑ) Γήκνπ Αιεμαλδξνύπνιεο ηεο Ξεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο - Θξάθεο". Πηελ Αιεμαλδξνύπνιε ζήκεξα ηελ 20 Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2013 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Ξαξαζθεπή θαη ώξα 9:00 π. κ. θαη ζην Γεκνηηθό Θαηάζηεκα, ε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε, ύζηεξα από ηελ / 16/12/2013 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Ξξνέδξνπ απηνύ, ε νπνία έγηλε ζύκθσλα κε ηνπο νξηζκνύο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Λ.3852/2010 (ΦΔΘ Α 87). Ήηαλ δε παξόληεο από ηα κέιε ηνπ νη θ. θ : 1) ΠΞΟΝΠ ΠΔΟΑΦΔΗΚΗΓΖΠ (ΞΟΝΔΓΟΔΩΛ ΑΛΡΗΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ) 2) ΔΞΑΚΔΗΛΩΛΓΑΠ ΡΔΟΕΖΠ (ΑΛΑΞΙΖΟΩΚΑΡΗΘΝ ΚΔΙΝΠ) 3) ΣΟΠΝΠΡΝΚΝΠ ΜΑΛΘΝΞΝΙΝΠ 4) ΦΩΡΗΝΠ ΑΓΑΚΑΘΖΠ 5) ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ ΚΑΟΗΓΖΠ (ΑΛΑΞΙΖΟΩΚΑΡΗΘΝ ΚΔΙΝΠ)6) ΣΟΖΠΡΝΠ ΓΔΟΑΘΝΞΝΙΝΠ θαη απνπζίαδαλ νη θ.θ : 1) ΔΑΓΓΔΙΝΠ ΙΑΚΞΑΘΖΠ(ΓΖΚΑΟΣΝΠ ΘΑΗ ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ) 2) ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ ΘΚΗΑΛΗΓΖΠ 3) ΣΟΖΠΡΝΠ ΚΞΗΘΝΠ 4) ΚΗΣΑΖΙ ΘΝΓΗΝΚΡΕΖΠ 5) ΠΑΒΒΑΠ ΓΔΡΔΟΑΗΝΠ Ζ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή, αθνύ βξέζεθε ζε λόκηκε απαξηία (ζε ζύλνιν αξηζκνύ ζπκβνύισλ -9- παξεπξίζθνληαλ νη - 6 -, (ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75, ηνπ λ.3852/10), εηζέξρεηαη ζηελ ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ. Ν Ξξνεδξεύσλ Αληηπξόεδξνο ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θ. Πεξαθεηκίδεο Ππύξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο. Ν Ξξνεδξεύσλ Αληηπξόεδξνο ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θ. Πεξαθεηκίδεο Ππύξνο, εηζεγνύκελνο ην 1ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο «Έγθξηζε 1 νπ Ξξαθηηθνύ Α Φάζεο Ξξόζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ επηινγή Ηδησηηθνύ Φνξέα Πύκπξαμεο γηα ην έξγν Θαηαζθεπή Κνλάδνο Δπεμεξγαζίαο Απνξξηκκάησλ (MEA) Γήκνπ Αιεμαλδξνύπνιεο ηεο Ξεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο - Θξάθεο, δίλεη ην ιόγν ζηελ ππάιιειν ηεο Ρ.. θ. ΣξπζνρνΪδνπ Γέζπνηλα ε νπνία σο εηζεγήηξηα ηνπ ζέκαηνο ιέγεη ηα εμήο: Θύξηνη ζύκβνπινη, ζηηο άξρηζε ν Γεκόζηνο Γηεζλήο Γηαγσληζκόο κε Αληαγσληζηηθό Γηάινγν, γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ γηα ην έξγν Θαηαζθεπή

2 Κνλάδνο Δπεμεξγαζίαο Απνξξηκκάησλ (MEA) Γήκνπ Αιεμαλδξνύπνιεο ηεο Ξεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο- Θξάθεο. Πηνλ δηαγσληζκό ζπκκεηείραλ επηά (7) ελδηαθεξόκελνη : 1. ΡΝΜΝΡΖΠ Α.Δ. 2. Έλσζε εηαηξηώλ ARCHIRODON GROUP N.V. INTRAKAT ENVITEC Α.Δ. 3. ΡΔΟΛΑ ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΖ Α.Β.Δ.Ρ.Δ.ΡΝΜΝΡΖΠ Α.Δ. 4. Έλσζε εηαηξηώλ J&P ABAΜ Α.Δ. - ΚΔΠΝΓΔΗΝΠ Α.Δ. 5. Έλσζε πξνζώπσλ ΔΟΔΡΒΝ Α.Δ. - ΓΝΚΝΠΞΝΟΡ Α.Δ. 6. Έλσζε πξνζώπσλ ΚΔΡΘΑ Σξ. Γ. ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΗΓΖΠ Α.Δ 7. Έλσζε εηαηξηώλ ΑΘΡΩΟ ΞΑΟΑΣΩΟΖΠΔΗΠ Α.Δ. - ΖΙΔΘΡΩΟ Α.Δ. Κεηά ηνλ έιεγρν ησλ ζηνηρείσλ θαη δηθαηνινγεηηθώλ πνπ ππεβιήζεζαλ κε ηνπο ππνθαθέινπο Γηθαηνινγεηηθώλ Ππκκεηνρήο από ηνπο αλσηέξσ επηά (7) πνςεθίνπο, θαη εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 13, 15 θαη 21 ηεο Ξξνθήξπμεο, ε Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνύ νκόθσλα απνθάζηζε όηη όινη είλαη επαξθείο σο πξνο ην πεξηερόκελν θαη θαιύπηνπλ ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο όζνλ αθνξά ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή ηθαλόηεηα, επαγγεικαηηθή επάξθεηα θαη ηερληθή ηθαλόηεηα ησλ σο άλσ πνςεθίσλ, ζύκθσλα κε ηα άξζξα 13 θαη 15 ηεο Ξξνθήξπμεο. Κεηά ηνλ έιεγρν, ηελ αμηνιόγεζε θαη ηε βαζκνιόγεζε ησλ πνθαθέισλ ησλ «Νπζηαζηηθώλ Ξξνζόλησλ» ησλ αλσηέξσ επηά (7) πνςεθίσλ θαη εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 17 θαη 18 απηήο, ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα από ην άξζξν 21.3, ε Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνύ ε επηηξνπή πξνέβε ζηελ άζξνηζε ηεο βαζκνινγίαο θάζε πνςεθίνπ, ζε θάζε ππνθξηηήξην, θαη ζπλέηαμε ηνλ θαησηέξσ Ξίλαθα Θαηάηαμεο Ξξνεπηιεγέλησλ, θαηά θζίλνπζα ζεηξά βαζκνιόγεζεο, σο εμήο : 1.ΣΔΡΝΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Β.Δ.Σ.Δ. Βαθμολογία Α1 Α2 Β1 Β2 Β3 Β Ένυζη εηαιπιών ΑΚΣΩΡ ΠΑΡΑΥΩΡΗΔΙ Α.Δ. - Βαθμολογία ΗΛΔΚΣΩΡ Α.Δ. Α1 Α2 Β1 Β2 Β3 Β ΣΟΞΟΣΗ Α.Δ. Βαθμολογία Α1 Α2 Β1 Β2 Β3 Β Ένυζη πποζώπυν ΜΔΣΚΑ Α.Δ. ΥΡ. Γ. Βαθμολογία ΚΩΣΑΝΣΙΝΙΓΗ Α.Δ. Α1 Α2 Β1 Β2 Β3 Β Ένυζη εηαιπιών : ARCHIRODON GROUP N.V. Βαθμολογία INTRAKAT ENVITEC A.E. Α1 Α2 Β1 Β2 Β3 Β , ,5 6. Ένυζη εηαιπιών J&P ABAΞ Α.Δ. - ΜΔΟΓΔΙΟ Α.Δ. Βαθμολογία Α1 Α2 Β1 Β2 Β3 Β Ένυζη πποζώπυν ΔΡΔΣΒΟ Α.Δ. ΓΟΜΟΠΟΡΣ Α.Δ. Βαθμολογία Α1 Α2 Β1 Β2 Β3 Β4 7,5 12,

3 Θαηόπηλ ησλ αλσηέξσ θαη αθνύ ε Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνύ νινθιήξσζε ηνλ έιεγρν, αμηνιόγεζε θαη βαζκνιόγεζε ηνπ πνθαθέινπ Νπζηαζηηθώλ Ξξνζόλησλ ησλ πνςεθίσλ, ησλ νπνίσλ νη πνθάθεινη «Γηθαηνινγεηηθώλ Ππκκεηνρήο» θξίζεθαλ όηη είλαη επαξθείο θαη θαιύπηνπλ ηηο απαηηήζεηο ηεο Ξξνθήξπμεο θαη αθνύ ζπλέηαμε ηνλ Ξίλαθα Θαηάηαμεο Ξξνεπηιεγέλησλ θαη ιακβάλνληαο ππόςε ηνπο όξνπο ηεο Ξξνθήξπμεο, ηηο ξπζκίζεηο ηνπ Λ. 3389/2005 θαζώο θαη ην Ξ.Γ. 60/2007, νκόθσλα εηζεγείηαη ηα αθόινπζα : Η. Ρελ έγθξηζε ηνπ 1 νπ Ξξαθηηθνύ Α Φάζεο Ξξόζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ επηινγή Ηδησηηθνύ Φνξέα Πύκπξαμεο γηα ην έξγν : Θαηαζθεπή Κνλάδνο Δπεμεξγαζίαο Απνξξηκκάησλ (MEA) Γήκνπ Αιεμαλδξνύπνιεο ηεο Ξεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο Θξάθεο. ΗΗ. Ρελ πξνεπηινγή θαη πξόθξηζε ζηελ Β θάζε ηνπ Γηαγσληζκνύ θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηνλ Γηάινγν (Πηάδην Β.Η) θαη ελ ζπλερεία, ηελ ππνβνιή Γεζκεπηηθήο Ξξνζθνξάο (Πηάδην Β.ΗΗ), ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ παξάγξαθν.4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 21 θαη ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 24 ηεο Ξξνθήξπμεο, ησλ θάησζη έμη (6), αλαθεξόκελσλ βάζεη ηεο θζίλνπζαο ζεηξάο βαζκνιόγεζεο ζηνλ Ξίλαθα Θαηάηαμεο Ξξνεπηιεγέλησλ ππνςεθίσλ δειαδή ησλ: (1) ΡΔΟΛΑ ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΖ Α.Β.Δ.Ρ.Δ., (2) ΔΛΩΠΖ ΔΡΑΗΟΔΗΩΛ ΑΘΡΩΟ ΞΑΟΑΣΩΟΖΠΔΗΠ Α.Δ.- ΖΙΔΘΡΩΟ Α.Δ., (3) ΡΝΜΝΡΖΠ Α.Δ. (4) ΔΛΩΠΖ ΞΟΝΠΩΞΩΛ: ΚΔΡΘΑ Α.Δ. - Σξ.,. ΘΩΠΡΑΛΡΗΛΗΓΖΠ Α.Δ., (5) ΔΛΩΠΖ ΔΡΑΗΟΔΗΩΛ ARCHIRODON GROUP N.V.- INTRAKAT ENVITEC A.E., θαη (6) ΔΛΩΠΖ ΔΡΑΗΟΔΗΩΛ J&P ΑΒΑΜ Α.Δ. - ΚΔΠΝΓΔΗΝΠ Α.Δ. ΗΗΗ. Ρνλ απνθιεηζκό ηνπ πνςήθηνπ EΛΩΠΖ ΞΟΝΠΩΞΩΛ: ΔΟΔΡΒΝ Α.Δ. ΓΝΚΝΠΞΝΟΡ Α.Δ. δεδνκέλνπ όηη ζπγθέληξσζε ηε ρακειόηεξε βαζκνινγία ζηνλ Ξίλαθα Θαηάηαμεο Ξξνεπηιεγέλησλ. Αθνινπζεί δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αληαιιαγή απόςεσλ κεηαμύ ησλ κειώλ ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κεηά ην ηέινο ηεο νπνίαο ε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε, ηε ζπδήηεζε έιαβε ππόςε : 1. Ρν Λ. 3852/2010 (ΦΔΘ 87/ η.α ) «Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Ξξόγξακκα Θαιιηθξάηεο», όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη κε ην Λ. 4071/2012 (ΦΔΘ 85/ η.α ) «Οπζκίζεηο γηα ηελ ηνπηθή αλάπηπμε, ηελ απηνδηνίθεζε θαη ηελ απνθεληξσκέλε δηνίθεζε -Δλζσκάησζε Νδεγίαο 2009/50/ΔΘ». 2. Ρνλ Θώδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο {Λ. 2690/1999 (ΦΔΘ 45Α/9-3-99)} θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3861/2010 (Φ.Δ.Θ. 112/Α / ), πεξί ελίζρπζεο ηεο δηαθάλεηαο, κε ηελ πνρξεσηηθή αλάξηεζε λόκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθώλ, δηνηθεηηθώλ θαη απηνδηνηθεηηθώλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Ξξόγξακκα Γηαύγεηα» Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο {Λ. 2690/1999 (ΦΔΘ 45Α/ )} θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3861/2010 (Φ.Δ.Θ. 112/Α / ), πεξί ελίζρπζεο ηεο δηαθάλεηαο, κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λόκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθώλ, δηνηθεηηθώλ θαη απηνδηνηθεηηθώλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Ξξόγξακκα Γηαύγεηα». 3. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.3389/2005 (ΦΔΘ 232/Α'/ ) πεξί Ππκπξάμεσλ Γεκόζηνπ θαη Ηδησηηθνύ Ρνκέα, ηνπ Ξ.Γ. 60/2007 (ΦΔΘ Α 64/ ) κε ηίηιν «Ξξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Λνκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Νδεγίαο 2004/18/ΔΘ "Ξεξί ζπληνληζκνύ ησλ δηαδηθαζηώλ ζύλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηώλ θαη ππεξεζηώλ", όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ

4 Νδεγία 2005/51/ΔΘ ηεο Δπηηξνπήο θαη ηελ Νδεγία 2005/75/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνύ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 16εο Λνεκβξίνπ 2005», ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3886/2010 (ΦΔΘ Α 173/ ) «Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ηε ζύλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ Δλαξκόληζε ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηελ Νδεγία 89/665/ΔΝΘ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 21εο Ηνπλίνπ 1989 (L 395) θαη ηελ Νδεγία 92/13/ΔΝΘ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 25 εο Φεβξνπαξίνπ 1992 (L 76), όπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ Νδεγία 2007/66/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνύ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 11εο Γεθεκβξίνπ 2007 (L 335)», όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη, ηνπ Λ.4024/2011 (ΦΔΘ 226/α / ), θαζώο θαη ηνπ Ξ.,. 7/ Ρελ ππ' αξηζκ. 17/613/ Απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ, βάζεη ηεο νπνίαο απνθαζίζηεθε ε ζύλαςε Ξξνγξακκαηηθήο Πύκβαζεο, κε ηελ ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ, όπνπ νξίδεηαη ν Γήκνο Αιεμαλδξνύπνιεο Φνξέαο ινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ ηνπ ζέκαηνο. 5. Ρελ ππ' αξηζκ. 586/2012 Ξξάμε ηνπ Δ Θιηκαθίνπ Διεγθηηθνύ Ππλεδξίνπ (ην αξηζκ / /Δ.Π. έγγξαθν θνηλνπ. Ξξάμεο) γηα ηνλ έιεγρν λνκηκόηεηαο ηεο παξαπάλσ Ξξνγξακκαηηθήο Πύκβαζεο. 6. Ρελ από απόθαζε ηεο Γηππνπξγηθήο Δπηηξνπήο Ππκπξάμεσλ Γεκόζηνπ θαη Ηδησηηθνύ Ρνκέα (ΓΔΠΓΗΡ) κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε ππαγσγή ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3389/05 ηνπ έξγνπ: Θαηαζθεπή Κνλάδνο Δπεμεξγαζίαο Απνξξηκκάησλ (MEA) Γήκνπ Αιεμαλδξνύπνιεο ηεο Ξεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο Θξάθεο. (ππ αξηζκ /ΔΓΠΓΗΡ 1141/ έγγξαθν ηεο Δηδηθήο Γξακκαηείαο ΠΓΗΡ). 7. Ρελ κε αξηζκ. 28/659/ απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ, κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε Γηελέξγεηα Γεκόζηνπ Γηεζλνύο Γηαγσληζκνύ κε Αληαγσληζηηθό Γηάινγν, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 (Γηαδηθαζίεο Αλάζεζεο) ηνπ Λ. 3389/2005 (ΦΔΘ 232/Α'/ ) πεξί Ππκπξάμεσλ Γεκόζηνπ θαη Ηδησηηθνύ Ρνκέα, γηα ηελ επηινγή ηνπ Ηδησηηθνύ Φνξέα Πύκπξαμεο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ Θαηαζθεπή Κνλάδνο Δπεμεξγαζίαο Απνξξηκκάησλ (MEA) Γήκνπ Αιεμαλδξνύπνιεο ηεο Ξεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο Θξάθεο. 8. Ρελ κε αξηζκ. 22/287/ απόθαζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Αιεμαλδξνύπνιεο, κε ηελ νπνία εγθξίζεθαλ νη όξνη πξνθήξπμεο ηεο Α Φάζεο Ξξόζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο, γηα ηε δηελέξγεηα Γεκόζηνπ Γηεζλνύο Γηαγσληζκνύ κε ηε δηαδηθαζία ηνπ Αληαγσληζηηθνύ Γηαιόγνπ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3389/2005 (ΦΔΘ 232/Α'/ ) πεξί Ππκπξάμεσλ Γεκόζηνπ θαη Ηδησηηθνύ Ρνκέα, γηα ηελ επηινγή ηνπ Ηδησηηθνύ Φνξέα Πύκπξαμεο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Θαηαζθεπή Κνλάδνο Δπεμεξγαζίαο Απνξξηκκάησλ (MEA) Γήκνπ Αιεμαλδξνύπνιεο ηεο Ξεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο Θξάθεο. 9. Ρελ κε αξηζκ. 2013/S δεκνζίεπζε ηεο πξνθήξπμεο ζύκβαζεο ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηηο 16/10/2013, θαζώο θαη ζην Δζληθό Ρππνγξαθείν (ΦΔΘ η.γγπ 722/ ) θαη ζηνλ ειιεληθό ηύπν κε ην κε αξηζκ / έγγξαθν. 10. Ρελ αξηζκ. 27/336/ απόθαζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Αιεμαλδξνύπνιεο, κε ηελ νπνία ζπγθξνηήζεθε θαη νξίζζεθαλ ηα κέιε ηεο πεληακεινύο Δπηηξνπήο ηνπ Γεκόζηνπ Γηεζλνύο Γηαγσληζκνύ ηνπ ζέκαηνο, Α) από ππαιιήινπο ηεο Γ/λζεο Ρερληθώλ Έξγσλ ηνπ Γήκνπ Αιεμαλδξνύπνιεο, όπσο πξνέθπςαλ από ηε δηελεξγεζείζα από ηελ αξκόδηα Γ/λζε Ρερληθώλ Έξγσλ ηνπ Γήκνπ Αιεμαλδξνύπνιεο, θιήξσζε, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Λ.4024/2011 (ΦΔΘ 226/α / ) θαη Β) από

5 εθπξόζσπν ηεο Δηδηθήο Γξακκαηείαο ΠΓΗΡ ηνπ πνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθόηεηαο, πνδνκώλ Κεηαθνξώλ & Γηθηύσλ. 11. Ρελ εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Ρερληθώλ Έξγσλ ηνπ Γήκνπ Αιεμαλδξνύπνιεο πνπ θαηαηέζεθε επί ηνπ ζέκαηνο (ππνβιήζεθε κε ην αξηζκ. πξση / έγγξαθν), κε ηελ νπνία δηαβηβάδεηαη ζπλεκκέλα ην από ν Ξξαθηηθό Α Φάζεο Ξξόζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ επηινγή Ηδησηηθνύ Φνξέα Πύκπξαμεο (ΗΦΠ) γηα ην έξγν ηνπ ζέκαηνο θαη εηζεγείηαη ηελ έγθξηζή ηνπ, γηα ηε ζπλέρηζε ηεο πεξαηηέξσ δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο. 12. Όηη δηαηππώζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ηνπ ζέκαηνο, θαζώο θαη ην απνηέιεζκα ηεο ςεθνθνξίαο ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Α.Η. Ρελ έγθξηζε ηνπ 1νπ Ξξαθηηθνύ Α Φάζεο Ξξόζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ επηινγή Ηδησηηθνύ Φνξέα Πύκπξαμεο (ΗΦΠ) γηα ην έξγν ηνπ ζέκαηνο, ην νπνίν θαη απνηειεί αλαπόζπαζην κέξνο ηεο παξνύζαο απόθαζεο. Α.ΗΗ. Λα πξνεπηιεγνύλ θαη λα πξνθξηζνύλ ζηελ Β θάζε ηνπ Γηαγσληζκνύ θαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζηνλ Γηάινγν (Πηάδην Β.Η) θαη ελ ζπλερεία, λα ππνβάινπλ Γεζκεπηηθή Ξξνζθνξά (Πηάδην Β.ΗΗ), ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 21, παξάγξαθνο 21.4 θαη 21.5 θαη ην άξζξν 24, παξάγξαθνο 24.1 ηεο Ξξνθήξπμεο, νη θάησζη έμη (6), αλαθεξόκελνη βάζεη ηεο θζίλνπζαο ζεηξάο βαζκνιόγεζεο ζηνλ Ξίλαθα Θαηάηαμεο Ξξνεπηιεγέλησλ, πνςήθηνη, δειαδή νη: (1) ΡΔΟΛΑ ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΖ Α.Β.Δ.Ρ.Δ., (2) ΔΛΩΠΖ ΔΡΑΗΟΔΗΩΛ ΑΘΡΩΟ ΞΑΟΑΣΩΟΖΠΔΗΠ Α.Δ.- ΖΙΔΘΡΩΟ Α.Δ., (3) ΡΝΜΝΡΖΠ Α.Δ. (4) ΔΛΩΠΖ ΞΟΝΠΩΞΩΛ: ΚΔΡΘΑ Α.Δ. - Σξ.,. Θσλζηαληηλίδεο Α.Δ., (5) ΔΛΩΠΖ ΔΡΑΗΟΔΗΩΛ ARCHIRODON GROUP N.V.- INTRAKAT ENVITEC A.E., θαη (6) ΔΛΩΠΖ ΔΡΑΗΟΔΗΩΛ J&P ΑΒΑΜ Α.Δ. - ΚΔΠΝΓΔΗΝΠ Α.Δ. Α.ΗΗΗ. Λα απνθιεηζζεί ν πνςήθηνο EΛΩΠΖ ΞΟΝΠΩΞΩΛ: ΔΟΔΡΒΝ Α.Δ. ΓΝΚΝΠΞΝΟΡ Α.Δ. δεδνκέλνπ όηη ζπγθέληξσζε ηε ρακειόηεξε βαζκνινγία ζηνλ Ξίλαθα Θαηάηαμεο Ξξνεπηιεγέλησλ. Β. Αληίγξαθν ηεο παξνύζαο Απόθαζεο λα θνηλνπνηεζεί κε επηκέιεηα ηνπ Ξξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνύ ζε όινπο ηνπο πνςεθίνπο πνπ ππέβαιαλ θάθειν εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο, πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ γλώζε θαη λα αζθήζνπλ ηα λόκηκα δηθαηώκαηά ηνπο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 23 ηεο Ξξνθήξπμεο. Γ. Όηη νη πξνζεζκίεο αλαζηνιήο ηεο πξάμεο δηέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3886/2010 (ΦΔΘΑ 173) όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Λ. 4055/2012(ΦΔΘΑ 51). Ν ελδηαθεξόκελνο νθείιεη πξηλ ππνβάιεη αίηεζε αζθαιηζηηθώλ κέηξσλ λα αζθήζεη πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ελώπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο κέζα ζε πξνζεζκία δέθα (10 ) εκεξώλ αθόηνπ έιαβε πιήξε γλώζε ηεο πξάμεο ή παξάιεηςεο. Ζ αλαζέηνπζα αξρή νθείιεη λα απνθαλζεί αηηηνινγεκέλα κέζα ζε πξνζεζκία δεθαπέληε (15) εκεξώλ από ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο. Αίηεζε αζθαιηζηηθώλ κέηξσλ κπνξεί ν ελδηαθεξόκελνο λα θαηαζέζεη κέζα ζε πξνζεζκία δέθα (10) εκεξώλ από ηε ξεηή ή ζησπεξή απόξξηςε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο. Δθόζνλ αζθεζεί αίηεζε αζθαιηζηηθώλ κέηξσλ, ν αηηώλ εηδνπνηεί ζρεηηθά ηελ αλαζέηνπζα αξρή κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο από ηελ άζθεζε ηεο αίηεζεο. Θξίζεθε, απνθαζίζζεθε θαη ππνγξάθεηαη ηελ ίδηα κέξα. Αθξηβέο απόζπαζκα Ν Ξξόεδξνο Ρα κέιε Ν Γήκαξρνο Αιεμαλδξνύπνιεο Αθνινπζνύλ ππνγξαθέο

6 1 ν Ξ Ο Α Θ Ρ Η Θ Ν ΡΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ ΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΖΚΝΠΗΝ ΗΔΘΛΝΠ ΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΚΔ ΑΛΡΑΓΩΛΗΠΡΗΘΝ ΗΑΙΝΓΝ Α ΦΑΠΖ ΞΟΝΠΘΙΖΠΖ ΔΘ ΖΙΩΠΖΠ ΔΛ ΗΑΦΔΟΝΛΡΝΠ Γηα ηελ επηινγή Ηδησηηθνύ Φνξέα Πύκπξαμεο γηα ην Έξγν: «Θαηαζθεπή Κνλάδαο Δπεμεξγαζίαο Απνξξηκκάησλ (ΚΔΑ) Γήκνπ Αιεμαλδξνύπνιεο ηεο Ξεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο-Θξάθεο» Η. ΔΙΔΓΣΝΠ ΔΚΞΟΝΘΔΠΚΖΠ ΘΑΡΑΘΔΠΖΠ ΑΟΗΘΚΖΠΖ ΑΞΝΠΦΟΑΓΗΠΖ ΚΝΛΝΓΟΑΦΖ ΞΝΦΑΘΔΙΩΛ «ΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΩΛ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ» ΘΑΗ «ΝΠΗΑΠΡΗΘΩΛ ΞΟΝΠΝΛΡΩΛ» Ρελ 3 ε Γεθεκβξίνπ 2013, εµέξα Ρξίηε θαη ώξα 12:00κκ, ζπλήιζε ζε δεµόζηα αλνηθηή ζπλεδξίαζε, παξνπζία εθπξνζώπσλ ησλ πνςεθίσλ, ζηελ αίζνπζα Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ ηνπ 2νπ νξόθνπ ηνπ θηηξίνπ ηνπ Γήκνπ Αιεμαλδξνύπνιεο («Αλαζέηνπζα Αξρή») (Ι. Γεκνθξαηίαο 306, Αιεμαδξνύπνιε) ε Δπηηξνπή ηελέξγεηαο ηαγσληζµνύ (εθεμήο ε «Δπηηξνπή») ηνπ εµόζηνπ ηεζλνύο ηαγσληζµνύ µε Αληαγσληζηηθό ηάινγν γηα ηελ επηινγή Ηδησηηθνύ Φνξέα Πύµπξαμεο γηα ην Έξγν «Θαηαζθεπή Κνλάδαο Δπεμεξγαζίαο Απνξξηκκάησλ (ΚΔΑ) Γήκνπ Αιεμαλδξνύπνιεο ηεο Ξεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο-Θξάθεο» (εθεμήο ν «Γηαγσληζµόο»), ε νπνία ζπγθξνηήζεθε µε ηελ ππ αξ. 336/ Απόθαζε ηεο Νηθνλνµηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Αιεμαλδξνύπνιεο, πξνθεηµέλνπ λα αζθήζεη ηα θαζήθνληά ηεο, ζύµθσλα µε ηα άξζξα 20 θαη 21 ηεο Ξξνθήξπμεο Αληαγσληζηηθνύ ηαιόγνπ Α Φάζε Ξξόζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο (εθεμήο ε «Ξξνθήξπμε»). Ξαξόληα ήηαλ ηα µέιε ηεο Δπηηξνπήο, ήηνη: 1. Σξπζνρνίδνπ Γέζπνηλα, αλαπιεξσηήο Ξξόεδξνο, ζε αληηθαηάζηαζε ηνπ ηαθηηθνύ µέινπο, Ξαπαλησλίνπ Ησάλλε, ν νπνίνο απνπζίαδε από όιεο ηηο ζπλεδξηάζεηο ιόγσ θσιύκαηνο. 2. Ραληαιάθεο Θεκηζηνθιήο, ηαθηηθό µέινο, 3. Γηνβαλάθεο Θεόδσξνο, ηαθηηθό µέινο, 4. Ρδηληδήο Πηακάηηνο ηαθηηθό µέινο 5. Πέξγεο Ληθόιανο, εθπξόζσπνο ηεο ΔΓΠ ΗΡ, ηαθηηθό µέινο Ξαξνύζα ζηε ζπλεδξίαζε ήηαλ θαη ε Γξαµµαηέαο ηεο Δπηηξνπήο, Θαπνύηζε Πνθία. Ζ Ξξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο αθνύ δηαπίζησζε ηε λόµηµε ζπγθξόηεζε θαη ζύγθιηζε ηεο Δπηηξνπήο θαη ηελ ύπαξμε απαξηίαο, θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο δεµόζηαο ζπλεδξίαζεο θαη ε Δπηηξνπή παξέιαβε ηνπο θαθέινπο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο από ην πξσηόθνιιν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο (ππνγξάθνληαο ην από ζρεηηθό Ξξσηόθνιιν παξάδνζεο παξαιαβήο), νη νπνίνη ήηαλ ζπλνιηθά επηά (7) θαη είραλ ππνβιεζεί όινη εµπξόζεζµα. Νη εηαηξείεο θαη ελώζεηο εηαηξεηώλ πνπ ππέβαιαλ εµπξόζεζµα θάθειν εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο θαη αξηζµήζεθαλ, θαηά ρξνληθή ζεηξά θαηάζεζεο ηνπ θαθέινπ εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ζην πξσηόθνιιν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ήηαλ νη αθόινπζεο : (1) ΡΝΜΝΡΖΠ ΑΛΩΛΚΝΠ ΡΔΣΛΗΘΖ Α.Δ. Ν θάθεινο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο έιαβε αξηζµό πξσηνθόιινπ / , ώξα 8:15. (2) EΛΩΠΖ ΔΡΑΗΟΔΗΩΛ: ARCHIRODON GROUP N.V. INTRAKAT ENVITEC A.E. Ν θάθεινο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο έιαβε αξηζµό πξσηνθόιινπ / , ώξα 9:22. (3) ΡΔΟΛΑ ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΖ Α.Β.Δ.Ρ.Δ.

7 Ν θάθεινο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο έιαβε αξηζµό πξσηνθόιινπ / , ώξα 9:42. (4) ΔΛΩΠΖ ΔΡΑΗΟΔΗΩΛ : J&P ΑΒΑΜ Α.Δ. ΚΔΠΝΓΔΗΝΠ Α.Δ. Ν θάθεινο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο έιαβε αξηζµό πξσηνθόιινπ / , ώξα 9:51. (5) ΔΛΩΠΖ ΞΟΝΠΩΞΩΛ ΔΟΔΡΒΝ Α.Δ. - ΓΝΚΝΠΞΝΟΡ Α.Δ. Ν θάθεινο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο έιαβε αξηζµό πξσηνθόιινπ / , ώξα9:55. (6) ΔΛΩΠΖ ΞΟΝΠΩΞΩΛ ΚΔΡΘΑ ΑΔ Σξ. Γ. ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΗΓΖΠ Α.Δ. Ν θάθεινο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο έιαβε αξηζµό πξσηνθόιινπ / , ώξα 10:20. (7) ΔΛΩΠΖ ΔΡΑΗΟΔΗΩΛ : ΑΘΡΩΟ ΞΑΟΑΣΩΟΖΠΔΗΠ Α.Δ. ΖΙΔΘΡΩΟ Α.Δ. Ν θάθεινο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο έιαβε αξηζµό πξσηνθόιινπ / , ώξα 10:43. Πηε δεµόζηα απηή ζπλεδξίαζε, παξνπζία ησλ ελδηαθεξνµέλσλ πνπ επηζπµνύζαλ λα παξίζηαληαη, ε Δπηηξνπή έιεγμε ηελ εµπξόζεζµε θαηάζεζε ησλ θαθέισλ εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο, δηαπίζησζε όηη όινη νη θάθεινη ήηαλ ζθξαγηζµέλνη θαη έθεξαλ ηα ζηνηρεία πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 12.2 ηεο Ξξνθήξπμεο, ηνπο αξίζµεζε ζύµθσλα µε ηελ ρξνληθή ζεηξά θαηάζεζεο ζην πξσηόθνιιν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαη ηνπο µνλόγξαςε εμσηεξηθά. Ππγθεθξηµέλα, ε Δπηηξνπή πξνρώξεζε ζηε µνλνγξαθή θαηά θύιιν ησλ ζηνηρείσλ ηνπ πνθαθέινπ Α (πνθάθεινο ηθαηνινγεηηθώλ Ππµµεηνρήο) θαη ηνπ πνθαθέινπ Β (πνθάθεινο Νπζηαζηηθώλ Ξξνζόλησλ) ηνπ πξώηνπ θαηά ρξνληθή ζεηξά θαηάζεζεο πνςεθίνπ δειαδή ηεο εηαηξίαο «ΡΝΜΝΡΖΠ Α.Δ.» Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο µνλνγξαθήο ησλ πεξηερνµέλσλ ησλ ππνθαθέισλ νη παξηζηάµελνη εθπξόζσπνη ησλ πνςεθίσλ απερώξεζαλ, µε δηθή ηνπο πξσηνβνπιία από ηελ αίζνπζα, αθνύ πξνεγνπµέλσο ελεµεξώζεθαλ πξνθνξηθά δηα ηνπ Ξξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο όηη µεηά από νµόθσλε απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο θαη ζύµθσλα µε ηα νξηδόµελα ζηελ παξάγξαθν 21.2 ηεο Ξξνθήξπμεο, ιόγσ ηνπ όγθνπ ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππεβιήζεζαλ, ε δεµόζηα ζπλεδξίαζε ζα δηεθόπηεην πεξί ηηο 15:00 µ.µ. θαη ζα ζπλερηδόηαλ ηελ επόµελε εµέξα Ρεηάξηε 4 ε Γεθεκβξίνπ 2013 θαη ώξα 08:00 π.µ. ζηελ αίζνπζα ΚΚΔ ηνπ λένπ θνιπκβεηεξίνπ ηνπ Γήκνπ Αιεμαλδξνύπνιεο, πξνθεηµέλνπ λα ζπλερηζηεί ε µνλνγξαθή ησλ ζηνηρείσλ ησλ ππνθαθέισλ ηθαηνινγεηηθώλ Ππµµεηνρήο θαη Νπζηαζηηθώλ Ξξνζόλησλ ησλ ινηπώλ πνςεθίσλ επηζεµαίλνληαο όηη ε ελ ιόγσ δηαδηθαζία παξαµέλεη αλνηθηή µέρξη ηελ νινθιήξσζή ηεο θαη ζα µπνξνύζαλ λα πξνζέξρνληαη γηα λα ηελ παξαθνινπζήζνπλ. Δπηζεµαίλεηαη όηη νη πνςήθηνη ελεµεξώζεθαλ γηα ηελ εµέξα θαη ώξα ηεο επόµελεο δεµόζηαο ζπλεδξίαζεο κε ηελ αλάξηεζε ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γήκνπ Αιεμαλδξνύπνιεο ηεο από ζρεηηθήο Αλαθνίλσζεο ηνπ Ξξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο. Ζ δηαδηθαζία ηεο δεµόζηαο ζπλεδξίαζεο ζπλερίζηεθε, ηελ 4ε Γεθεκβξίνπ 2013, εµέξα Ρεηάξηε θαη ώξα 08:00 πµ, ζηελ αίζνπζα ΚΚΔ ηνπ λένπ θνιπκβεηεξίνπ ηνπ Γήκνπ Αιεμαλδξνύπνιεο ιόγσ ηνπ όγθνπ ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππεβιήζεζαλ. Ν Ξξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο αθνύ δηαπίζησζε ηε λόµηµε ζπγθξόηεζε θαη ζύγθιηζε ηεο Δπηηξνπήο θαη ηελ ύπαξμε απαξηίαο, θήξπμε ηε ζπλέρηζε ηεο δεµόζηαο ζπλεδξίαζεο θαη ε Δπηηξνπή, µε ηελ ίδηα σο άλσ ζύλζεζε, ζπλέρηζε ηε δηαδηθαζία ηεο απνζθξάγηζεο θαη µνλνγξαθήο θαηά θύιιν ησλ ζηνηρείσλ ηνπ πνθαθέινπ Α (πνθάθεινο ηθαηνινγεηηθώλ Ππµµεηνρήο) θαη ηνπ πνθαθέινπ Β (πνθάθεινο Νπζηαζηηθώλ Ξξνζόλησλ) ησλ θαθέισλ εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ησλ πνςεθίσλ, ζύµθσλα µε ηελ ρξνληθή ζεηξά θαηάζεζεο ηνπο ζην πξσηόθνιιν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. Ζ ελεµέξσζε ησλ πνςεθίσλ γηα ηελ απόθαζε ζπλέρηζεο ηεο δεµόζηαο ζπλεδξίαζεο, έγηλε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αµέζσο πξνεγνύµελεο ζπλεδξίαζεο µε γξαπηή θνηλνπνίεζε ζηνπο πνςεθίνπο θαη αλάξηεζε ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γήκνπ Αιεμαλδξνύπνιεο ηεο από ζρεηηθήο Αλαθνηλώζεο ηνπ Ξξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο. Ρελ 5 ε Γεθεκβξίνπ 2013, εµέξα Ξέκπηε θαη ώξα 15:00µµ, ε Δπηηξνπή νινθιήξσζε ηηο εξγαζίεο ηεο ζρεηηθά µε ηελ απνζθξάγηζε θαη µνλνγξαθή θαηά

8 θύιιν ησλ ζηνηρείσλ ηνπ πνθαθέινπ Α (πνθάθεινο ηθαηνινγεηηθώλ Ππµµεηνρήο) θαη ηνπ πνθαθέινπ Β (πνθάθεινο Νπζηαζηηθώλ Ξξνζόλησλ) ησλ θαθέισλ εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο θαη ησλ Δπηά (7 ) πνςεθίσλ, θαη ν Ξξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο θήξπμε ηε ιήμε ηεο δεµόζηαο ζπλεδξίαζεο. ΗΗ. ΔΙΔΓΣΝΠ ΞΝΦΑΘΔΙΝ «ΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΩΛ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ» Ρελ 6 ε Γεθεκβξίνπ 2013, εµέξα Ξαξαζθεπή θαη ώξα 8:00 πµ, ηελ 9ε Γεθεκβξίνπ 2013, εµέξα Γεπηέξα θαη ώξα 08:00πµ, ηελ 10 ε Γεθεκβξίνπ 2013, εµέξα Ρξίηε θαη ώξα 08:00πµ, ηελ 16 ε Γεθεκβξίνπ 2013, εµέξα Γεπηέξα θαη ώξα 08:00µµ, ηελ 17ε Γεθεκβξίνπ 2013, εµέξα Ρξίηε θαη ώξα 8:00πµ θαη ηελ 18 ε Γεθεκβξίνπ 2013, εκέξα Ρεηάξηε θαη ώξα 8:00 πκ ε Δπηηξνπή ζπλήιζε ζε θιεηζηέο ζπλεδξηάζεηο, ζηελ αίζνπζα ΚΚΔ ηνπ λένπ θνιπκβεηεξίνπ ηνπ Γήκνπ Αιεμαλδξνύπνιεο, πξνθεηµέλνπ λα πξνβεί ζηνλ έιεγρν ησλ ζηνηρείσλ θαη δηθαηνινγεηηθώλ πνπ ππεβιήζεζαλ µε ηνπο ππνθαθέινπο Γηθαηνινγεηηθώλ Ππκκεηνρήο από ηνπο επηά (7) ππνςεθίνπο, θαη εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 13, 15 θαη 21 ηεο Ξξνθήξπμεο. Ξαξόληα ήηαλ ηα µέιε ηεο Δπηηξνπήο, ήηνη: 1. Σξπζνρνίδνπ Γέζπνηλα, αλαπιεξσηήο Ξξόεδξνο, ζε αληηθαηάζηαζε ηνπ ηαθηηθνύ µέινπο, Ξαπαλησλίνπ Ησάλλε, ν νπνίνο απνπζίαδε ζε όιεο ηηο ζπλεδξηάζεηο ιόγσ θσιύµαηνο. 2. Ραληαιάθεο Θεκηζηνθιήο, ηαθηηθό µέινο, 3. Γηνβαλάθεο Θεόδσξνο, ηαθηηθό µέινο, 4. Ρδηληδήο Πηακάηηνο ηαθηηθό µέινο. 5. Πέξγεο Ληθόιανο, εθπξόζσπνο ηεο ΔΓΠ ΗΡ, ηαθηηθό µέινο Σξέε Γξαµµαηέα αζθεί ε Θαπνύηζε Πνθία. Ν Ξξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο, αθνύ δηαπίζησζε, ζε θάζε ζπλεδξίαζε, ηε λόµηµε ζπγθξόηεζε θαη ζύγθιηζε ηεο Δπηηξνπήο θαη ηελ ύπαξμε απαξηίαο, θήξπηηε ηελ έλαξμε ηεο θιεηζηήο ζπλεδξίαζεο. Ζ Δπηηξνπή πξνρώξεζε ζηνλ έιεγρν ησλ ζηνηρείσλ ηνπ πνθαθέινπ ησλ «ηθαηνινγεηηθώλ Ππµµεηνρήο» ησλ επηά (7) πνςεθίσλ, θαηά ρξνληθή ζεηξά θαηάζεζεο ζην πξσηόθνιιν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, θαη, αθνύ αθνύζηεθαλ νη απόςεηο ησλ µειώλ ηεο, πξνέβε ζηηο εμήο νµόθσλεο δηαπηζηώζεηο: (1) ΣΟΞΟΣΗ Α.Δ. Μέλη ςποτηθίος: ΡΝΜΝΡΖΠ Α.Δ. 100% Μελεηηηήρ: Θαηεγνξία 18 «Κειέηεο Σεκηθήο Κεραληθήο θαη Σεκηθώλ Δγθαηαζηάζεσλ»: Θαηεγνξία 9 «Κεραλνινγηθέο θαη Ζιεθηξνινγηθέο Κειέηεο»: Γεινύκελεο εηαηξείεο παξνρήο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηθαλόηεηαο: - ΡΟΗΘΑΡ Α.Δ.Θ.Ρ.Δ. Γεινύκελεο εηαηξείεο παξνρήο εκπεηξίαο γηα ΠΓΗΡ: -ΓΑΛΡΕΝΙΑΠ ΑΡΔΔ Δθπξόζσπνο πνςεθίνπ: Αζαλάζηνο Αλαζηαζίνπ «ΗΔΚ-ΔΟΓΑ-ΔΟΔΛΔΠ-ΚΔΙΔΡΔΠ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΘΑΗ ΣΩΟΝΡΑΜΗΑΠ ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ» «ΡΔΡΟΑΠ ΖΙΔΘΡΟΝΚΖΣΑΛΝΙΝΓΗΘΖ ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΚΔΙΔΡΩΛ»

9 Θαηεγνξία 27 «Ξεξηβαιινληηθέο Κειέηεο»: Θαηεγνξία 6 «Αξρηηεθηνληθέο Κειέηεο Θηηξηαθώλ Έξγσλ»: Θαηεγνξία 8 «Πηαηηθέο Κειέηεο»: Θαηεγνξία 21 «Γεσηερληθέο Κειέηεο & Έξεπλεο»: Θαηεγνξία 13 «Κειέηεο δξαπιηθώλ Έξγσλ θαη Γηαρείξηζεο δαηηθώλ Ξόξσλ»: Γηλούμενερ επγοληπηικέρ εηαιπείερ πος θα αναλάβοςν ηην καηαζκεςή: Γηλούμενερ εηαιπείερ πος θα αναλάβοςν ηη ζςνηήπηζη, ηεσνική διασείπιζη και λειηοςπγία: «ΗΔΚ-ΔΟΓΑ-ΔΟΔΛΔΠ-ΚΔΙΔΡΔΠ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΘΑΗ ΣΩΟΝΡΑΜΗΑΠ ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ» «ΡΔΡΟΑΠ ΖΙΔΘΡΟΝΚΖΣΑΛΝΙΝΓΗΘΖ ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΚΔΙΔΡΩΛ» «ΑΟΡΔΚΗΠ ΠΚΒΝΙΝΗ ΚΖΣΑΛΗΘΝΗ ΔΡΑΗΟΗΑ ΞΔΟΗΝΟΗΠΚΔΛΖΠ ΔΘΛΖΠ ΒΑΪΛΑΙΖΠ ΓΖΚΝΠΘΔΛΖΠ «ΑΟΡΔΚΗΠ ΠΚΒΝΙΝΗ ΚΖΣΑΛΗΘΝΗ ΔΡΑΗΟΗΑ ΞΔΟΗΝΟΗΠΚΔΛΖΠ ΔΘΛΖΠ ΡΝΜΝΡΖΠ Α.Δ. 100% Γεινύκελε εηαηξεία παξνρήο ηερληθήο & επαγγεικαηηθήο ηθαλόηεηαο: -Vauche S.A. -SCT Sorain Cecchini Tecno S.r.I. ΡΝΜΝΡΖΠ Α.Δ. 100% Γεινύκελε εηαηξεία παξνρήο ηερληθήο & επαγγεικαηηθήο ηθαλόηεηαο: -Vauche S.A. -Pontina Ambiente S.r.I. -SCT Sorain Cecchini Tecno S.r.I. Ζ Δπηηξνπή, µεηά από ηνλ έιεγρν ηεο πιεξόηεηαο θαη νξζόηεηαο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ππνθαθέινπ ησλ ηθαηνινγεηηθώλ Ππµµεηνρήο ηνπ πξώηνπ, θαηά ρξνληθή ζεηξά θαηάζεζεο, πνςεθίνπ, έθξηλε νµόθσλα όηη ν ππό θξίζε ππνθάθεινο είλαη επαξθήο σο πξνο ην πεξηερόµελό ηνπ, ζύµθσλα µε ην άξζξν 15 ηεο Ξξνθήξπμεο θαη θαιύπηεη ηηο πξνβιέςεηο θαη ειάρηζηεο απαηηήζεηο σο πξνο ηελ πξνζσπηθή θαηάζηαζε, ηελ ρξεµαηννηθνλνµηθή, επαγγειµαηηθή θαη ηερληθή ηθαλόηεηα ηνπ πνςεθίνπ, ζύµθσλα µε ην άξζξν 13. (2) ΔΝΩΗ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ARCHIRODON GROUP N.V. INTRAKAT ENVITEC A.E. Μέλη ςποτηθίος: ARCHIRODON GROUP 40 % Μελεηηηήρ: NV INTRAKAT 40 % ENVITEC AE 20 % Δθπξόζσπνο πνςεθίνπ: Ξέηξνο Πνπξέηεο

10 Θαηεγνξία 18 «Κειέηεο Σεκηθήο Κεραληθήο θαη Σεκηθώλ Δγθαηαζηάζεσλ»: ΠΡΑΚΔΙΝΠ ΘΟΗΑΘΝΠ Θαηεγνξία 9 «Κεραλνινγηθέο θαη Ζιεθηξνινγηθέο Κειέηεο»: Θαηεγνξία 27 «Ξεξηβαιινληηθέο Κειέηεο»: Θαηεγνξία 6 «Αξρηηεθηνληθέο Κειέηεο Θηηξηαθώλ Έξγσλ»: Θαηεγνξία 8 «Πηαηηθέο Κειέηεο»: Θαηεγνξία 21 «Γεσηερληθέο Κειέηεο & Έξεπλεο»: Θαηεγνξία 13 «Κειέηεο δξαπιηθώλ Έξγσλ θαη Γηαρείξηζεο δαηηθώλ Ξόξσλ»: Γηλούμενερ επγοληπηικέρ εηαιπείερ πος θα αναλάβοςν ηην καηαζκεςή: Γηλούμενερ εηαιπείερ πος θα αναλάβοςν ηη ζςνηήπηζη, ηεσνική διασείπιζη και λειηοςπγία: ΔΟΑΠΚΝΠ ΠΚΒΝΙΝΗ ΚΖΣΑΛΗΘΝΗ ΔΞΔ - Π.ΙΗΑΟΝΠ ΘΑΗ ΠΗΑ Δ.Δ. NAMA ΠΚΒΝΙΝΗ ΚΖΣΑΛΗΘΝΗ ΔΔ Π.ΙΗΑΟΝΠ ΘΑΗ ΠΗΑ Δ.Δ. ΩΚ ΚΔΙΔΡΖΡΗΘΖ Δ.Δ. - Π.ΙΗΑΟΝΠ ΘΑΗ ΠΗΑ Δ.Δ. ΛΑΚΑ ΠΚΒΝΙΝΗ ΚΖΣΑΛΗΘΝΗ & ΚΔΙΔΡΖΡΔΠ ΑΔ - Π.ΙΗΑΟΝΠ ΘΑΗ ΠΗΑ Δ.Δ. ΛΑΚΑ ΠΚΒΝΙΝΗ ΚΖΣΑΛΗΘΝΗ & ΚΔΙΔΡΖΡΔΠ ΑΔ - Π.ΙΗΑΟΝΠ ΘΑΗ ΠΗΑ Δ ΛΑΚΑ ΠΚΒΝΙΝΗ ΚΖΣΑΛΗΘΝΗ & ΚΔΙΔΡΖΡΔΠ ΑΔ - Π.ΙΗΑΟΝΠ ΘΑΗ ΠΗΑ Δ.Δ. ARCHIRODON GROUP N.V. 40% INTRAKAT 40% ENVITEC AE 20% ARCHIRODON GROUP N.V. 40% INTRAKAT 40% ENVITEC AE 20% Ζ Δπηηξνπή, µεηά από ηνλ έιεγρν ηεο πιεξόηεηαο θαη νξζόηεηαο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ππνθαθέινπ ησλ ηθαηνινγεηηθώλ Ππµµεηνρήο ηνπ δεύηεξνπ, θαηά ρξνληθή ζεηξά θαηάζεζεο, πνςεθίνπ, έθξηλε νµόθσλα όηη ν ππό θξίζε ππνθάθεινο είλαη επαξθήο σο πξνο ην πεξηερόµελό ηνπ, ζύµθσλα µε ην άξζξν 15 ηεο Ξξνθήξπμεο θαη θαιύπηεη ηηο πξνβιέςεηο θαη ειάρηζηεο απαηηήζεηο σο πξνο ηελ πξνζσπηθή θαηάζηαζε, ηελ ρξεµαηννηθνλνµηθή, επαγγειµαηηθή θαη ηερληθή ηθαλόηεηα ηνπ πνςεθίνπ, ζύµθσλα µε ην άξζξν 13.

11 (3) ΣΔΡΝΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Β.Δ.Σ.Δ. Μέλη ςποτηθίος: ΡΔΟΛΑ ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΖ Α.Β.Δ.Ρ.Δ. 100% Κειεηεηήο: Θαηεγνξία 18 «Κειέηεο Σεκηθήο Κεραληθήο θαη Σεκηθώλ Δγθαηαζηάζεσλ»: Θαηεγνξία 9 «Κεραλνινγηθέο θαη Ζιεθηξνινγηθέο Κειέηεο»: Θαηεγνξία 27 «Ξεξηβαιινληηθέο Κειέηεο»: Θαηεγνξία 6 «Αξρηηεθηνληθέο Κειέηεο Θηηξηαθώλ Έξγσλ»: Θαηεγνξία 8 «Πηαηηθέο Κειέηεο»: Θαηεγνξία 21 «Γεσηερληθέο Κειέηεο & Έξεπλεο»: Θαηεγνξία 13 «Κειέηεο δξαπιηθώλ Έξγσλ θαη Γηαρείξηζεο δαηηθώλ Ξόξσλ»: Γηλούμενερ επγοληπηικέρ εηαιπείερ πος θα αναλάβοςν ηην καηαζκεςή: Γηλούμενερ εηαιπείερ πος θα αναλάβοςν ηη ζςνηήπηζη, ηεσνική διασείπιζη και λειηοςπγία: Γεινύκελεο εηαηξείεο παξνρήο εκπεηξίαο γηα ΠΓΗΡ: -ΓΔΘ ΡΔΟΛΑ Α.Δ. Δθπξόζσπνο πνςεθίνπ: ΑΓΖΡΗΓΖΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ ΘΗΩΛ ΚΔΙΔΡΖΡΗΘΖ Α.Δ. ΓΑΒΑΙΑΘΖ ΔΓΔΛΗΑ ΘΗΩΛ ΚΔΙΔΡΖΡΗΘΖ Α.Δ. ΘΗΩΛ ΚΔΙΔΡΖΡΗΘΖ Α.Δ. ΞΑΞΑΓΑΘΝΠ ΓΔΩΟΓΗΝΠ ΔΚΒΖΠ Α.Δ. ΡΔΟΛΑ Α.Β.Δ.Ρ.Δ. ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΖ Δκκαλνπήι Καξαγθνπδάθεο 100% Γεινύκελεο εηαηξείεο παξνρήο ηερληθήο & επαγγεικαηηθήο ηθαλόηεηαο: -ΡΔΟΛΑ Α.Δ. ΡΔΟΛΑ ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΖ 100% Α.Β.Δ.Ρ.Δ. Γεινύκελεο εηαηξείεο παξνρήο ηερληθήο & επαγγεικαηηθήο ηθαλόηεηαο: -EUROPOWER S.p.a. Ζ Δπηηξνπή, µεηά από ηνλ έιεγρν ηεο πιεξόηεηαο θαη νξζόηεηαο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ππνθαθέινπ ησλ ηθαηνινγεηηθώλ Ππµµεηνρήο ηνπ ηξίηνπ, θαηά ρξνληθή ζεηξά

12 θαηάζεζεο, πνςεθίνπ, έθξηλε νµόθσλα όηη ν ππό θξίζε ππνθάθεινο είλαη επαξθήο σο πξνο ην πεξηερόµελό ηνπ, ζύµθσλα µε ην άξζξν 15 ηεο Ξξνθήξπμεο θαη θαιύπηεη ηηο πξνβιέςεηο θαη ειάρηζηεο απαηηήζεηο σο πξνο ηελ πξνζσπηθή θαηάζηαζε, ηελ ρξεµαηννηθνλνµηθή, επαγγειµαηηθή θαη ηερληθή ηθαλόηεηα ηνπ πνςεθίνπ, ζύµθσλα µε ην άξζξν 13. (4) ΔΝΩΗ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΜΔΟΓΔΙΟ Α.Δ. J&P ΑΒΑΞ Α.Δ. Μέλη ςποτηθίος: ΚΔΠΝΓΔΗΝΠ Α.Δ. 50 % Μελεηηηήρ: Θαηεγνξία 18 «Κειέηεο Σεκηθήο Κεραληθήο θαη Σεκηθώλ Δγθαηαζηάζεσλ»: Θαηεγνξία 9 «Κεραλνινγηθέο θαη Ζιεθηξνινγηθέο Κειέηεο»: Θαηεγνξία 27 «Ξεξηβαιινληηθέο Κειέηεο»: Θαηεγνξία 6 «Αξρηηεθηνληθέο Κειέηεο Θηηξηαθώλ Έξγσλ»: Θαηεγνξία 8 «Πηαηηθέο Κειέηεο»: Θαηεγνξία 21 «Γεσηερληθέο Κειέηεο & Έξεπλεο»: Θαηεγνξία 13 «Κειέηεο δξαπιηθώλ Έξγσλ θαη Γηαρείξηζεο δαηηθώλ Ξόξσλ»: Γηλούμενερ επγοληπηικέρ εηαιπείερ πος θα αναλάβοςν ηην καηαζκεςή: J&P ΑΒΑΜ Α.Δ. 50 % Δθπξόζσπνο πνςεθίνπ: Κηηδάιεο Θσζηαληίλνο ΠΞΟΗΓΩΛ ΘΝΘΘΗΛΝΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΛΗΘΝΙΑΗΓΖΠ ΔΙΔΛΖ ΘΔΣΑΓΗΑ DELCO Δ.Ξ.Δ. - Λ. Γειεγηαλλίδεο & Πηα Δηαηξεία Γεληθώλ θαη Δηδηθώλ Κειεηώλ ΔΞΔ Η. ΕΑΣΑΟΩΦ & ΠΛ/ΡΔΠ ΔΔ ΓΟΝΚΝΛ - ΠΚΒΝΙΝΗ ΚΖΣΑΛΗΘΝΗ ΓΔΩΟΓΗΝΠ ΘΟΖΡΠΩΡΑΘΖΠ Η. ΕΑΣΑΟΩΦ & ΠΛ/ΡΔΠ ΔΔ ΓΟΝΚΝΛ - ΠΚΒΝΙΝΗ ΚΖΣΑΛΗΘΝΗ ΚΔΠΝΓΔΗΝΠ ΑΔ 50% J&P ΑΒΑΜ ΑΔ 50% Γεινύκελε εηαηξεία παξνρήο ηερληθήο & επαγγεικαηηθήο ηθαλόηεηαο: -MASIAS RECYCLING S.L. Γηλούμενερ εηαιπείερ πος ΚΔΠΝΓΔΗΝΠ ΑΔ 50%

13 θα αναλάβοςν ηη ζςνηήπηζη, ηεσνική διασείπιζη και λειηοςπγία: ΑΘΖΛΑ ΑΡΔ 50% Ζ Δπηηξνπή, µεηά από ηνλ έιεγρν ηεο πιεξόηεηαο θαη νξζόηεηαο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ππνθαθέινπ ησλ ηθαηνινγεηηθώλ Ππµµεηνρήο ηνπ ηέηαξηνπ, θαηά ρξνληθή ζεηξά θαηάζεζεο, πνςεθίνπ, έθξηλε νµόθσλα όηη ν ππό θξίζε ππνθάθεινο είλαη επαξθήο σο πξνο ην πεξηερόµελό ηνπ, ζύµθσλα µε ην άξζξν 15 ηεο Ξξνθήξπμεο θαη θαιύπηεη ηηο πξνβιέςεηο θαη ειάρηζηεο απαηηήζεηο σο πξνο ηελ πξνζσπηθή θαηάζηαζε, ηελ ρξεµαηννηθνλνµηθή, επαγγειµαηηθή θαη ηερληθή ηθαλόηεηα ηνπ πνςεθίνπ, ζύµθσλα µε ην άξζξν 13. (5) EΝΩΗ ΠΡΟΩΠΩΝ: ΔΡΔΣΒΟ Α.Δ. ΓΟΜΟΠΟΡΣ Α.Δ. Μέλη ςποτηθίος: ΔΟΔΡΒΝ Α.Δ. 98% ΓΝΚΝΠΞΝΟΡ Α.Δ. 2% Μελεηηηήρ: Θαηεγνξία 18 «Κειέηεο Σεκηθήο Κεραληθήο θαη Σεκηθώλ Δγθαηαζηάζεσλ»: Θαηεγνξία 9 «Κεραλνινγηθέο θαη Ζιεθηξνινγηθέο Κειέηεο»: Θαηεγνξία 27 «Ξεξηβαιινληηθέο Κειέηεο»: Θαηεγνξία 6 «Αξρηηεθηνληθέο Κειέηεο Θηηξηαθώλ Έξγσλ»: Θαηεγνξία 8 «Πηαηηθέο Κειέηεο»: Θαηεγνξία 21 «Γεσηερληθέο Κειέηεο & Έξεπλεο»: Θαηεγνξία 13 «Κειέηεο Γεινύκελεο εηαηξείεο παξνρήο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηθαλόηεηαο: -ΘΙΔΑΟΣΝΠ Γ. ΟΝΡΠΖΠ Α.Δ -ΔΡΒΝ Α.Δ. Γεινύκελεο εηαηξείεο παξνρήο εκπεηξίαο γηα ΠΓΗΡ: -ΘΙΔΑΟΣΝΠ Γ. ΟΝΡΠΖΠ Α.Δ. Δθπξόζσπνο Γεώξγηνο πνςεθίνπ: Οσκνζηόο ΗΩΑΛΛΖΠ ΞΑΛΑΓΝΞΝΙΝΠ ΘΩΠΡΑΛΡΗΛΝΠ ΣΑΛΗΩΡΖΠ ΘΩΠΡΑΛΡΗΛΝΠ ΣΑΛΗΩΡΖΠ ΔΙΔΛΖ ΡΠΝΘΑΙΑ - ΓΟΔΡΡΑ ΙΗΝΛΡΝΠ ΘΑΗ ΠΛΔΟΓΑΡΔΠ ΔΞΔ ΙΗΝΛΡΝΠ ΘΑΗ ΠΛΔΟΓΑΡΔΠ ΔΞΔ ΠΠΡΑΠ Α.Δ. ΠΚΒΝΙΝΗ ΚΖΣΑΛΗΘΝΗ

14 δξαπιηθώλ Έξγσλ θαη Γηαρείξηζεο δαηηθώλ Ξόξσλ»: Γηλούμενερ επγοληπηικέρ εηαιπείερ πος θα αναλάβοςν ηην καηαζκεςή: Γηλούμενερ εηαιπείερ πος θα αναλάβοςν ηη ζςνηήπηζη, ηεσνική διασείπιζη και λειηοςπγία: ΔΟΔΡΒΝ Α.Δ. 50 % ΘΙΔΑΟΣΝΠ Γ. ΟΝΡΠΖΠ Α.Δ. 50 % Γεινύκελεο εηαηξείεο παξνρήο ηερληθήο & επαγγεικαηηθήο ηθαλόηεηαο: -Farmatic Anlagenbau GmbH -Waste Treatment Technologies B.V. -VECOPLAN AG ΔΟΔΡΒΝ Α.Δ. 50 % ΘΙΔΑΟΣΝΠ Γ. ΟΝΡΠΖΠ Α.Δ. 50 % Γεινύκελεο εηαηξείεο παξνρήο ηερληθήο & επαγγεικαηηθήο ηθαλόηεηαο: -Haase Environmental Consulting GmbH Ζ Δπηηξνπή, µεηά από ηνλ έιεγρν ηεο πιεξόηεηαο θαη νξζόηεηαο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ππνθαθέινπ ησλ ηθαηνινγεηηθώλ Ππµµεηνρήο ηνπ πέµπηνπ, θαηά ρξνληθή ζεηξά θαηάζεζεο, πνςεθίνπ, έθξηλε νµόθσλα όηη ν ππό θξίζε ππνθάθεινο είλαη επαξθήο σο πξνο ην πεξηερόµελό ηνπ, ζύµθσλα µε ην άξζξν 15 ηεο Ξξνθήξπμεο θαη θαιύπηεη ηηο πξνβιέςεηο θαη ειάρηζηεο απαηηήζεηο σο πξνο ηελ πξνζσπηθή θαηάζηαζε, ηελ ρξεµαηννηθνλνµηθή, επαγγειµαηηθή θαη ηερληθή ηθαλόηεηα ηνπ πνςεθίνπ, ζύµθσλα µε ην άξζξν 13.

15 (6) ΔΝΩΗ ΠΡΟΩΠΩΝ: ΜΔΣΚΑ Α.Δ. - Υπ. Γ. Κυνζηανηινίδηρ Α.Δ. Μέλη ςποτηθίος: ΚΔΡΘΑ Α.Δ. 90 % Σξ. Γ. Θσλζηαληηλίδεο Α.Δ. 10 % Μελεηηηήρ: Θαηεγνξία 18 «Κειέηεο Σεκηθήο Κεραληθήο θαη Σεκηθώλ Δγθαηαζηάζεσλ»: Θαηεγνξία 9 «Κεραλνινγηθέο θαη Ζιεθηξνινγηθέο Κειέηεο»: Θαηεγνξία 27 «Ξεξηβαιινληηθέο Κειέηεο»: Θαηεγνξία 6 «Αξρηηεθηνληθέο Κειέηεο Θηηξηαθώλ Έξγσλ»: Θαηεγνξία 8 «Πηαηηθέο Κειέηεο»: Θαηεγνξία 21 «Γεσηερληθέο Κειέηεο & Έξεπλεο»: Θαηεγνξία 13 «Κειέηεο δξαπιηθώλ Έξγσλ θαη Γηαρείξηζεο δαηηθώλ Ξόξσλ»: Γηλούμενερ επγοληπηικέρ εηαιπείερ πος θα αναλάβοςν ηην καηαζκεςή: Γηλούμενερ εηαιπείερ πος θα αναλάβοςν ηη ζςνηήπηζη, ηεσνική διασείπιζη και λειηοςπγία: Γεινύκελεο εηαηξείεο παξνρήο εκπεηξίαο γηα ΠΓΗΡ: - Aguas de Portugal International S.A. Δθπξόζσπνο πνςεθίνπ: Ξαπαλησλίνπ Αληώληνο ΔΞΔΚ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΗΘΩΛ ΚΔΙΔΡΩΛ Α.Δ. ΠΑΚΑΟΑΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ ΔΞΔΚ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΗΘΩΛ ΚΔΙΔΡΩΛ Α.Δ. ΒΙΑΣΝΠ ΗΩΑΛΛΖΠ CONCEPT ΠΚΒΝΙΝΗ ΚΖΣ/ΘΝΗ ΔΞΔ CONCEPT ΠΚΒΝΙΝΗ ΚΖΣ/ΘΝΗ ΔΞΔ ΑΘ. ΡΕΑΘΝΞΝΙΝΠ & ΠΗΑ ΔΔ ΚΔΡΘΑ Α.Δ. 75% Σξ. Γ. Θσλζηαληηλίδεο Α.Δ. 10% EFACEC Engenharia e Sistemas S.A. 15% ΚΔΡΘΑ Α.Δ. 75% Σξ. Γ. Θσλζηαληηλίδεο Α.Δ. 10% Aguas de Portugal International S.A. 15%

16 Ζ Δπηηξνπή, κεηά από ηνλ έιεγρν ηεο πιεξόηεηαο θαη νξζόηεηαο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ππνθαθέινπ ησλ Γηθαηνινγεηηθώλ Ππκκεηνρήο ηνπ έθηνπ, θαηά ρξνληθή ζεηξά θαηάζεζεο, πνςεθίνπ, έθξηλε νκόθσλα όηη ν ππό θξίζε ππνθάθεινο είλαη επαξθήο σο πξνο ην πεξηερόκελό ηνπ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 15 ηεο Ξξνθήξπμεο θαη θαιύπηεη ηηο πξνβιέςεηο θαη ειάρηζηεο απαηηήζεηο σο πξνο ηελ πξνζσπηθή θαηάζηαζε, ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή, επαγγεικαηηθή θαη ηερληθή ηθαλόηεηα ηνπ πνςεθίνπ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 13. (7) ΔΝΩΗ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΑΚΣΩΡ ΠΑΡΑΥΩΡΗΔΙ Α.Δ.- ΗΛΔΚΣΩΡ Α.Δ. Μέλη ςποτηθίος: Μελεηηηήρ: Θαηεγνξία 18 «Κειέηεο Σεκηθήο Κεραληθήο θαη Σεκηθώλ Δγθαηαζηάζεσλ»: Θαηεγνξία 9 «Κεραλνινγηθέο θαη Ζιεθηξνινγηθέο Κειέηεο»: Θαηεγνξία 27 «Ξεξηβαιινληηθέο Κειέηεο»: Θαηεγνξία 6 «Αξρηηεθηνληθέο Κειέηεο Θηηξηαθώλ Έξγσλ»: Θαηεγνξία 8 «Πηαηηθέο Κειέηεο»: Θαηεγνξία 21 «Γεσηερληθέο Κειέηεο & Έξεπλεο»: Θαηεγνξία 13 «Κειέηεο δξαπιηθώλ Έξγσλ θαη ΑΘΡΩΟ ΞΑΟΑΣΩΟΖΠΔΗΠ Α.Δ. 50% ΖΙΔΘΡΩΟ Α.Δ. 50% Γεινύκελεο εηαηξείεο παξνρήο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηθαλόηεηαο: -ΔΙΙΑΘΡΩΟ Α.Δ. Δθπξόζσπνο πνςεθίνπ: Ιεσλίδαο Κπόκπνιαο INTEGER ANΩΛΚΖ ΡΔΣΛΗΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΚΔΙΔΡΩΛ ΠΡΟΑΒΝΓΖΚΝΠ ΓΔΩΟΓΗΝΠ INTEGER ANΩΛΚΖ ΡΔΣΛΗΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΚΔΙΔΡΩΛ ΙΓΘΗΑΟΖ ΛΗΝΒΖ - ΦΩΡΔΗΛΖ ΚΖΣΑΛΗΘΝΗ ΚΔΙΔΡΩΛ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΩΛ ΑΔ ΝΚΗΘΟΝΛ ΘΑΞΑ ΚΔΙΔΡΖΡΗΘΖ ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ INTEGER ANΩΛΚΖ ΡΔΣΛΗΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΚΔΙΔΡΩΛ

17 Γηαρείξηζεο δαηηθώλ Ξόξσλ»: Γηλούμενερ επγοληπηικέρ εηαιπείερ πος θα αναλάβοςν ηην καηαζκεςή: Γηλούμενερ εηαιπείερ πος θα αναλάβοςν ηη ζςνηήπηζη, ηεσνική διασείπιζη και λειηοςπγία: ΖΙΔΘΡΩΟ Α.Δ. 100% Γεινύκελεο εηαηξείεο παξνρήο ηερληθήο & επαγγεικαηηθήο ηθαλόηεηαο: -ΔΙΙΑΘΡΩΟ Α.Δ. ΖΙΔΘΡΩΟ Α.Δ. 100% Γεινύκελεο εηαηξείεο παξνρήο ηερληθήο & επαγγεικαηηθήο ηθαλόηεηαο: -ΔΙΙΑΘΡΩΟ Α.Δ. Ζ Δπηηξνπή, κεηά από ηνλ έιεγρν ηεο πιεξόηεηαο θαη νξζόηεηαο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ππνθαθέινπ ησλ Γηθαηνινγεηηθώλ Ππκκεηνρήο ηνπ έβδνκνπ, θαηά ρξνληθή ζεηξά θαηάζεζεο, πνςεθίνπ, έθξηλε νκόθσλα όηη ν ππό θξίζε ππνθάθεινο είλαη επαξθήο σο πξνο ην πεξηερόκελό ηνπ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 15 ηεο Ξξνθήξπμεο θαη θαιύπηεη ηηο πξνβιέςεηο θαη ειάρηζηεο απαηηήζεηο σο πξνο ηελ πξνζσπηθή θαηάζηαζε, ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή, επαγγεικαηηθή θαη ηερληθή ηθαλόηεηα ηνπ πνςεθίνπ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 13. Ιαµβαλνµέλσλ ππ όςηλ όισλ ησλ αλσηέξσ, ε Δπηηξνπή, αθνύ έιαβε ππόςε ηεο ηα πνξίζµαηα, όισλ ησλ πξνεγνύµελσλ θιεηζηώλ ζπλεδξηάζεσλ, νµόθσλα απνθαζίδεη όηη: Η. Νη πνθάθεινη ηθαηνινγεηηθώλ Ππµµεηνρήο όισλ ησλ ππνςεθίσλ, ήηνη ησλ: (1) ΡΝΜΝΡΖΠ ΑΛΩΛΚΝΠ ΡΔΣΛΗΘΖ Α.Δ. (2) ΔΛΩΠΖ ΔΡΑΗΟΔΗΩΛ : ARCHIRODON GROUP N.V. INTRAKAT ENVITEC A.E. (3) ΡΔΟΛΑ ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΖ Α.Β.Δ.Ρ.Δ. (4) ΔΛΩΠΖ ΔΡΑΗΟΔΗΩΛ : J&P ΑΒΑΜ Α.Δ. ΚΔΠΝΓΔΗΝΠ Α.Δ. (5) ΔΛΩΠΖ ΞΟΝΠΩΞΩΛ : ΔΟΔΡΒΝ Α.Δ. - ΓΝΚΝΠΞΝΟΡ Α.Δ. (6) ΔΛΩΠΖ ΞΟΝΠΩΞΩΛ : ΚΔΡΘΑ ΑΔ Σξ. Γ. ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΗΓΖΠ Α.Δ. (7) ΔΛΩΠΖ ΔΡΑΗΟΔΗΩΛ : ΑΘΡΩΟ ΞΑΟΑΣΩΟΖΠΔΗΠ Α.Δ. ΖΙΔΘΡΩΟ Α.Δ. είλαη επαξθείο σο πξνο ην πεξηερόµελν θαη θαιύπηνπλ ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο όζνλ αθνξά ηελ ρξεµαηννηθνλνµηθή ηθαλόηεηα, επαγγειµαηηθή επάξθεηα θαη ηερληθή ηθαλόηεηα ησλ σο άλσ πνςεθίσλ, ζύµθσλα µε ηα άξζξα 13 θαη 15 ηεο Ξξνθήξπμεο. Ρελ 16 ε Γεθεκβξίνπ 2013, εµέξα Γεπηέξα θαη ώξα 15:00 µµ ε Δπηηξνπή νινθιήξσζε ηηο εξγαζίεο ηεο ζρεηηθά µε ηνλ έιεγρν ησλ ζηνηρείσλ θαη δηθαηνινγεηηθώλ πνπ ππεβιήζεζαλ µε ηνπο ππνθαθέινπο ηθαηνινγεηηθώλ Ππµµεηνρήο ησλ πνςήθησλ, θαη εθαξµνγή ησλ άξζξσλ 13, 15 θαη 21 ηεο Ξξνθήξπμεο θαη ν Ξξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο θήξπμε ηε ιήμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη ελεµέξσζε ηα µέιε ηεο Δπηηξνπήο, όηη ζα αθνινπζήζεη γξαπηή πξόζθιεζή ηνπο γηα ηελ πξαγµαηνπνίεζε ηεο επόµελεο θιεηζηήο ζπλεδξίαζεο ζρεηηθά µε ηνλ έιεγρν, αμηνιόγεζε θαη βαζµνιόγεζε ησλ πνθαθέισλ ησλ «Νπζηαζηηθώλ Ξξνζόλησλ» ησλ πνςεθίσλ, ησλ νπνίσλ νη πνθάθεινη «ηθαηνινγεηηθώλ Ππµµεηνρήο» θξίζεθαλ όηη είλαη επαξθείο θαη θαιύπηνπλ ηηο απαηηήζεηο ηεο Ξξνθήξπμεο, θαη εθαξµνγή ησλ άξζξσλ 17 θαη 18 ηεο Ξξνθήξπμεο.

18 ΗΗΗ. ΔΙΔΓΣΝΠ, ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΘΑΗ ΒΑΘΚΝΙΝΓΖΠΖ ΞΝΦΑΘΔΙΩΛ ΝΠΗΑΠΡΗΘΩΛ ΞΟΝΠΝΛΡΩΛ Ρελ 17 ε Γεθεκβξίνπ 2013, εµέξα Ρξίηε θαη ώξα 8:00 πµ θαη ηελ 18 ε Γεθεκβξίνπ 2014, εµέξα Ρεηάξηε θαη ώξα 8:00 πµ, ζπλήιζε ε Δπηηξνπή ζε δηαδνρηθέο θιεηζηέο ζπλεδξηάζεηο, ζηελ θιεηζηή αίζνπζα αίζνπζα ΚΚΔ ηνπ λένπ θνιπκβεηεξίνπ ηνπ Γήκνπ Αιεμαλδξνύπνιεο, πξνθεηµέλνπ λα πξνβεί ζηνλ έιεγρν, αμηνιόγεζε θαη βαζκνιόγεζε ησλ πνθαθέισλ ησλ «Νπζηαζηηθώλ Ξξνζόλησλ» ησλ πνςεθίσλ, ησλ νπνίσλ νη πνθάθεινη «ηθαηνινγεηηθώλ Ππµµεηνρήο» θξίζεθαλ όηη είλαη επαξθείο θαη θαιύπηνπλ ηηο απαηηήζεηο ηεο Ξξνθήξπμεο, θαη εθαξµνγή ησλ άξζξσλ 17 θαη 18 ηεο Ξξνθήξπμεο, ζύµθσλα µε ηα πξνβιεπόµελα από ην άξζξν 21.3 ηεο Ξξνθήξπμεο. Ξαξόληα ήηαλ ηα µέιε ηεο Δπηηξνπήο, ήηνη: 1. Σξπζνρνΐδνπ Γέζπνηλα, αλαπιεξσηήο Ξξόεδξνο, ζε αληηθαηάζηαζε ηνπ ηαθηηθνύ µέινπο, Ξαπαλησλίνπ Ησάλλε, ν νπνίνο απνπζίαδε ζε όιεο ηηο ζπλεδξηάζεηο ιόγν θσιύµαηνο. 2. Ραληαιάθεο Θεκηζηνθιήο, ηαθηηθό µέινο. 3. Γηνβαλάθεο Θεόδσξνο, ηαθηηθό µέινο. 4. Ρδηληδήο Πηακάηηνο ηαθηηθό µέινο. 5. Πέξγεο Ληθόιανο ηαθηηθό µέινο, εθπξόζσπνο ηεο ΔΓΠ ΗΡ Ξαξνύζα ζηε ζπλεδξίαζε ήηαλ θαη ε Γξαµµαηέαο ηεο Δπηηξνπήο, Θαπνύηζε Πνθία. Ν Ξξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο, αθνύ δηαπίζησλε, ζε θάζε ζπλεδξίαζε, ηε λόµηµε ζπγθξόηεζε θαη ζύγθιηζε ηεο Δπηηξνπήο θαη ηελ ύπαξμε απαξηίαο, θήξπηηε ηελ έλαξμε ηεο θιεηζηήο ζπλεδξίαζεο. Ζ Δπηηξνπή πξνέβε ζηνλ έιεγρν, αμηνιόγεζε θαη βαζκνιόγεζε ησλ πνθαθέισλ ησλ «Νπζηαζηηθώλ Ξξνζόλησλ» ησλ πνςεθίσλ, ησλ νπνίσλ νη πνθάθεινη «ηθαηνινγεηηθώλ Ππµµεηνρήο» θξίζεθαλ όηη είλαη επαξθείο θαη θαιύπηνπλ ηηο απαηηήζεηο ηεο Ξξνθήξπμεο, ήηνη ησλ: 1. ΡΝΜΝΡΖΠ ΑΛΩΛΚΝΠ ΡΔΣΛΗΘΖ Α.Δ. 2. EΛΩΠΖ ΔΡΑΗΟΔΗΩΛ : ARCHIRODON GROUP N.V. INTRAKAT ENVITEC A.E. 3. ΡΔΟΛΑ ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΖ Α.Β.Δ.Ρ.Δ. 4. ΔΛΩΠΖ ΔΡΑΗΟΔΗΩΛ : J&P ΑΒΑΜ Α.Δ. ΚΔΠΝΓΔΗΝΠ Α.Δ. 5. ΔΛΩΠΖ ΞΟΝΠΩΞΩΛ : ΔΟΔΡΒΝ Α.Δ. - ΓΝΚΝΠΞΝΟΡ Α.Δ. 6. ΔΛΩΠΖ ΞΟΝΠΩΞΩΛ : ΚΔΡΘΑ ΑΔ Σξ. Γ. ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΗΓΖΠ Α.Δ. 7. ΔΛΩΠΖ ΔΡΑΗΟΔΗΩΛ : ΑΘΡΩΟ ΞΑΟΑΣΩΟΖΠΔΗΠ Α.Δ. ΖΙΔΘΡΩΟ Α.Δ. Δηδηθόηεξα: Τποκπιηήπιο Α1 (ζύµθυνα µε ηο άπθπο ηηρ Πποκήπςξηρ) Κέζνο όξνο ηξηεηίαο Ηδίσλ Θεθαιαίσλ πνςεθίνπ Βαζκνί Α < Ίδηα Θεθάιαηα πνςεθίνπ < Ίδηα Θεθάιαηα πνςεθίνπ ,5 Ίδηα Θεθάιαηα πνςεθίνπ > ) Ν πνςήθηνο ΡΝΜΝΡΖΠ ΑΛΩΛΚΝΠ ΡΔΣΛΗΘΖ Α.Δ. έρεη κέζν όξν ηξηεηίαο Ηδίσλ Θεθαιαίσλ Δπξώ 49,2 εθαηνκκύξηα, νπόηε θαη βαζκνινγείηαη ζην παξόλ ππνθξηηήξην κε 10 βαζκνύο 2) Ν πνςήθηνο Έλσζε εηαηξηώλ ARCHIRODON GROUP N.V. INTRAKAT ENVITEC A.E. έρεη κέζν όξν ηξηεηίαο Ηδίσλ Θεθαιαίσλ Δπξώ 138,9 εθαηνκκύξηα, νπόηε θαη βαζκνινγείηαη ζην παξόλ ππνθξηηήξην κε 10 βαζκνύο.

19 3) Ν πνςήθηνο ΡΔΟΛΑ ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΖ Α.Β.Δ.Ρ.Δ. έρεη κέζν όξν ηξηεηίαο Ηδίσλ Θεθαιαίσλ Δπξώ 364 εθαηνκκύξηα, νπόηε θαη βαζκνινγείηαη ζην παξόλ ππνθξηηήξην κε 10 βαζκνύο. 4) Ν πνςήθηνο Έλσζε εηαηξηώλ J&P ΑΒΑΜ Α.Δ. ΚΔΠΝΓΔΗΝΠ Α.Δ.. έρεη κέζν όξν ηξηεηίαο Ηδίσλ Θεθαιαίσλ Δπξώ 167,4 εθαηνκκύξηα, νπόηε θαη βαζκνινγείηαη ζην παξόλ ππνθξηηήξην κε 10 βαζκνύο. 5) Ν πνςήθηνο Έλσζε πξνζώπσλ ΔΟΔΡΒΝ Α.Δ. - ΓΝΚΝΠΞΝΟΡ Α.Δ. έρεη κέζν όξν ηξηεηίαο Ηδίσλ Θεθαιαίσλ Δπξώ 32,6 εθαηνκκύξηα, νπόηε θαη βαζκνινγείηαη ζην παξόλ ππνθξηηήξην κε 7,5 βαζκνύο. 6) Ν πνςήθηνο Έλσζε πξνζώπσλ ΚΔΡΘΑ ΑΔ Σξ. Γ. ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΗΓΖΠ Α.Δ. έρεη κέζν όξν ηξηεηίαο Ηδίσλ Θεθαιαίσλ Δπξώ 274,2 εθαηνκκύξηα, νπόηε θαη βαζκνινγείηαη ζην παξόλ ππνθξηηήξην κε 10 βαζκνύο. 7) Ν πνςήθηνο Έλσζε εηαηξηώλ ΑΘΡΩΟ ΞΑΟΑΣΩΟΖΠΔΗΠ Α.Δ. - ΖΙΔΘΡΩΟ Α.Δ. έρεη κέζν όξν ηξηεηίαο Ηδίσλ Θεθαιαίσλ Δπξώ 131,8 εθαηνκκύξηα, νπόηε θαη βαζκνινγείηαη ζην παξόλ ππνθξηηήξην κε 10 βαζκνύο. Τποκπιηήπιο Α2 (ζύµθυνα µε ηο άπθπο ηηρ Πποκήπςξηρ) Α2 Αζξνηζηηθόο Κέζνο Όξνο Θύθινπ εξγαζηώλ ησλ εξγνιεπηηθώλ εηαηξεηώλ πνπ έρνπλ δεισζεί όηη ζα αλαιάβνπλ ηελ θαηαζθεπή ηνπ Έξγνπ Αζξνηζηηθόο Κ.Ν. Θύθινπ εξγαζηώλ εξγνιεπηηθώλ εηαηξεηώλ < Αζξνηζηηθόο Κ.Ν. Θύθινπ εξγαζηώλ εξγνιεπηηθώλ εηαηξεηώλ Αζξνηζηηθόο Κ.Ν. Θύθινπ εξγαζηώλ εξγνιεπηηθώλ εηαηξεηώλ > Βαζκνί 10 12,5 15 1) Ν πνςήθηνο ΡΝΜΝΡΖΠ ΑΛΩΛΚΝΠ ΡΔΣΛΗΘΖ Α.Δ. δειώλεη Αζξνηζηηθό Κέζν Όξν Θύθινπ εξγαζηώλ, θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία, ησλ εξγνιεπηηθώλ εηαηξεηώλ πνπ έρνπλ δεισζεί όηη ζα αλαιάβνπλ ηελ θαηαζθεπή ηνπ Έξγνπ Δπξώ 72,8 εθαηνκκύξηα, νπόηε θαη βαζκνινγείηαη ζην παξόλ ππνθξηηήξην κε 15 βαζκνύο. 2) Ν πνςήθηνο Έλσζε εηαηξηώλ ARCHIRODON GROUP N.V. INTRAKAT ENVITEC A.E. δειώλεη Αζξνηζηηθό Κέζν Όξν Θύθινπ εξγαζηώλ, θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία, ησλ εξγνιεπηηθώλ εηαηξεηώλ πνπ έρνπλ δεισζεί όηη ζα αλαιάβνπλ ηελ θαηαζθεπή ηνπ Έξγνπ Δπξώ 767,7 εθαηνκκύξηα, νπόηε θαη βαζκνινγείηαη ζην παξόλ ππνθξηηήξην κε 15 βαζκνύο. 3) Ν πνςήθηνο ΡΔΟΛΑ ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΖ Α.Β.Δ.Ρ.Δ. δειώλεη Αζξνηζηηθό Κέζν Όξν Θύθινπ εξγαζηώλ, θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία, ησλ εξγνιεπηηθώλ εηαηξεηώλ πνπ έρνπλ δεισζεί όηη ζα αλαιάβνπλ ηελ θαηαζθεπή ηνπ Έξγνπ Δπξώ 72,9 εθαηνκκύξηα, νπόηε θαη βαζκνινγείηαη ζην παξόλ ππνθξηηήξην κε 15 βαζκνύο.

20 4) Ν πνςήθηνο Έλσζε εηαηξηώλ J&P ΑΒΑΜ Α.Δ. ΚΔΠΝΓΔΗΝΠ Α.Δ. δειώλεη Αζξνηζηηθό Κέζν Όξν Θύθινπ εξγαζηώλ, θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία, ησλ εξγνιεπηηθώλ εηαηξεηώλ πνπ έρνπλ δεισζεί όηη ζα αλαιάβνπλ ηελ θαηαζθεπή ηνπ Έξγνπ Δπξώ 380,4 εθαηνκκύξηα, νπόηε θαη βαζκνινγείηαη ζην παξόλ ππνθξηηήξην κε 15 βαζκνύο. 5) Ν πνςήθηνο Έλσζε πξνζώπσλ ΔΟΔΡΒΝ Α.Δ. - ΓΝΚΝΠΞΝΟΡ Α.Δ δειώλεη Αζξνηζηηθό Κέζν Όξν Θύθινπ εξγαζηώλ, θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία, ησλ εξγνιεπηηθώλ εηαηξεηώλ πνπ έρνπλ δεισζεί όηη ζα αλαιάβνπλ ηελ θαηαζθεπή ηνπ Έξγνπ Δπξώ 26,6 εθαηνκκύξηα, νπόηε θαη βαζκνινγείηαη ζην παξόλ ππνθξηηήξην κε 12,5 βαζκνύο. 6) Ν πνςήθηνο Έλσζε πξνζώπσλ ΚΔΡΘΑ ΑΔ Σξ. Γ. ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΗΓΖΠ Α.Δ. δειώλεη Αζξνηζηηθό Κέζν Όξν Θύθινπ εξγαζηώλ, θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία, ησλ εξγνιεπηηθώλ εηαηξεηώλ πνπ έρνπλ δεισζεί όηη ζα αλαιάβνπλ ηελ θαηαζθεπή ηνπ Έξγνπ Δπξώ 1,03 δηζεθαηνκκύξηα, νπόηε θαη βαζκνινγείηαη ζην παξόλ ππνθξηηήξην κε 15 βαζκνύο. 7) Ν πνςήθηνο Έλσζε εηαηξηώλ ΑΘΡΩΟ ΞΑΟΑΣΩΟΖΠΔΗΠ Α.Δ. - ΖΙΔΘΡΩΟ Α.Δ. δειώλεη Αζξνηζηηθό Κέζν Όξν Θύθινπ εξγαζηώλ, θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία, ησλ εξγνιεπηηθώλ εηαηξεηώλ πνπ έρνπλ δεισζεί όηη ζα αλαιάβνπλ ηελ θαηαζθεπή ηνπ Έξγνπ Δπξώ 1,43 δηζεθαηνκκύξηα, νπόηε θαη βαζκνινγείηαη ζην παξόλ ππνθξηηήξην κε 15 βαζκνύο. Τποκπιηήπιο Β1 (ζύµθυνα µε ηο άπθπο ηηρ Πποκήπςξηρ) Β1 Δκπεηξία πνςεθίνπ ζηε ζύλαςε ή/θαη πινπνίεζε ζπκβάζεσλ ζε Έξγα ΠΓΗΡ ή Έξγα Ξαξαρώξεζεο ή Έξγα Καθξνρξόληαο Κίζζσζεο κε Αλάιεςε Έξγνπ Έξγα Ξαξαρώξεζεο ή Έξγα ΠΓΗΡ ή Έξγα Καθξνρξόληαο Κίζζσζεο κε Αλάιεςε Έξγνπ Ππλνιηθή θαηαζθεπαζηη θή αμία ζπκβάζεσλ Βαζκνί Ππλνιηθή θαηαζθεπαζηη θή αμία ζπκβάζεσλ Ππλνιηθή θαηαζθεπαζηη θή αμία ζπκβάζεσλ >

21 1) Ν πνςήθηνο ΡΝΜΝΡΖΠ ΑΛΩΛΚΝΠ ΡΔΣΛΗΘΖ Α.Δ. πξνζθνκίδεη βεβαίσζε γηα κία (1) ζύκβαζε έξγνπ ΠΓΗΡ ηεο ΡΟΗΘΑΡ ΑΔΘΡΔ, ε νπνία έρεη νινθιεξσζεί θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία, ζπλνιηθήο αμίαο Δπξώ 16,8 εθαηνκκύξηα, νπόηε θαη βαζκνινγείηαη ζην παξόλ ππνθξηηήξην κε 10 βαζκνύο. Πεκεηώλεηαη όηη, ν ελ ιόγσ πνςήθηνο, όπσο δειώλεηαη θαη ζην ΑΟ. ΚΑΔ 9026/01ΛΡ/Β/86/73(02) Ξξαθηηθό ηνπ Γ.Π. ηεο ΡΝΜΝΡΖΠ Α.Δ. ηεο 29 εο Λνεκβξίνπ 2013, θαζώο θαη όπσο δειώλεηαη θαη ζην Ξξαθηηθό ηνπ Γ.Π. ηεο ΓΑΛΡΕΝΙΑΠ ΑΡΔΔ ηεο 27 εο Λνεκβξίνπ 2013, θάλεη ρξήζε ηεο «ηετνικής και επαγγελμαηικής ικανόηηηας» ηεο εηαηξείαο ΓΑΛΡΕΝΙΑΠ ΑΡΔΔ ζηνλ ηνκέα ηεο εκπεηξίαο «ζηη ζύναυη και σλοποίηζη ζσμβάζεφν ζε έργα ΣΔΙΤ». Δπηπξόζζεηα, ν ελ ιόγσ πνςήθηνο πξνζθνκίδεη επηπιένλ έμη (6) ζπκβάζεηο έξγσλ ΠΓΗΡ ηεο εηαηξείαο SCT Srl (Sorain Cecchini Tecno Srl), νη νπνίεο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη δελ αμηνινγνύληαη, γηαηί ε ελ ιόγσ εηαηξεία δελ εκθαλίδεηαη λα παξέρεη ππνζηήξημε θαη εκπεηξία ζηε ζύλαςε θαη πινπνίεζε ζπκβάζεσλ ζε έξγα ΠΓΗΡ, θαζόζνλ ζύκθσλα κε ην ΑΟ. ΚΑΔ 9026/01ΛΡ/Β/86/73(02) Ξξαθηηθό ηνπ Γ.Π. ηεο ΡΝΜΝΡΖΠ Α.Δ. ηεο 29 εο Λνεκβξίνπ 2013 ε SCT Srl «ζα δηαζέζεη ζηνλ Υπνςήθην ηελ απαηηνύκελε ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα θαη εκπεηξία ζηελ καηαζκεσή Μνλάδαο Επεμεξγαζίαο Απνβιήησλ», αιιά θαη «ζα δηαζέζεη ζηνλ Υπνςήθην ηελ απαηηνύκελε ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα θαη εκπεηξία ζηε λειηοσργία θαη ζσνηήρηζη Μνλάδαο Επεμεξγαζίαο Απνβιήησλ», γεγνλόο πνπ επηβεβαηώλεηαη θαη από ην Ξξαθηηθό ηνπ Γ.Π. ηεο SCT Srl (Sorain Cecchini Tecno Srl) ηεο 12 εο Λνεκβξίνπ 2013 όπνπ αλαθέξεηαη όηη «ε εηαηξεία ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε. δήηεζε ηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή εκπεηξία, θαζώο θαη ηελ ππνζηήξημε ηεο εηαηξείαο SCT Sorain Cecchini Tecno Srl γηα ηελ καηαζκεσή, ηε ζσνηήρηζη θαη ηε διατείριζη ησλ εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο ησλ ζρεηηθώλ ζηεξεώλ αζηηθώλ απνξξηκκάησλ...» γηα ηα νπνία θαη απνθάζηζε δεζκεπηηθά 2) Ν πνςήθηνο Έλσζε εηαηξηώλ: ARCHIRODON GROUP N.V. INTRAKAT ENVITEC A.E. πξνζθνκίδεη βεβαίσζε γηα δπν (2) ζπκβάζεηο έξγσλ παξαρώξεζεο θαη κία (1) ζύκβαζε Καθξνρξόληαο Κίζζσζεο κε Αλάιεςε Έξγνπ, νη νπνίεο πινπνηνύληαη θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία, ζπλνιηθήο αμίαο - όπσο απηή αλαινγεί ζηελ ππνςήθηα εηαηξεία Δπξώ 277,2 εθαηνκκύξηα, νπόηε θαη βαζκνινγείηαη ζην παξόλ ππνθξηηήξην κε 20 βαζκνύο. Πεκεηώλεηαη όηη, ν ελ ιόγσ πνςήθηνο πξνζθνκίδεη επηπιένλ δύν (2) ζπκβάζεηο απηνρξεκαηνδνηνύκελσλ έξγσλ ζε αηνιηθά πάξθα, «ΑΗΝΙΗΘΑ ΞΑΟΘΑ ΚΝΗΟΩΛ Α.Δ.» θαη «ENVITEC ΑΛΑΛΔΩΠΗΚΔΠ Α.Δ.», νη νπνίεο δελ εκπίπηνπλ ζηηο θαηεγνξίεο έξγσλ παξαρώξεζεο, ΠΓΗΡ ή Καθξνρξόληαο Κίζζσζεο κε Αλάιεςε Έξγνπ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 2 ηεο Ξξνθήξπμεο, θαη επηπιένλ βξίζθνληαη εθηόο ηεο ηειεπηαίαο πεληαεηίαο θαη ζπλεπώο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη δελ αμηνινγνύληαη. 3) Ν πνςήθηνο ΡΔΟΛΑ ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΖ Α.Β.Δ.Ρ.Δ. πξνζθνκίδεη βεβαίσζε γηα ηξείο (3) ζπκβάζεηο έξγσλ παξαρώξεζεο, νη νπνίεο πινπνηνύληαη ηελ ηειεπηαία πεληαεηία, ζπλνιηθήο αμίαο - όπσο απηή αλαινγεί ζηελ ππνςήθηα εηαηξεία Δπξώ 1,1 δηζεθαηνκκύξηα, νπόηε θαη βαζκνινγείηαη ζην παξόλ ππνθξηηήξην κε 20 βαζκνύο. 4) Ν πνςήθηνο Έλσζε εηαηξηώλ J&P ΑΒΑΜ Α.Δ. ΚΔΠΝΓΔΗΝΠ Α.Δ. πξνζθνκίδεη βεβαίσζε γηα επηά (7) ζπκβάζεηο έξγσλ παξαρώξεζεο, νη νπνίεο πινπνηνύληαη θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία, ζπλνιηθήο αμίαο - όπσο απηή αλαινγεί ζηελ ππνςήθηα εηαηξεία Δπξώ 1,3 δηζεθαηνκκύξηα, νπόηε θαη βαζκνινγείηαη ζην παξόλ ππνθξηηήξην κε 20 βαζκνύο. Πεκεηώλεηαη όηη, ν ελ ιόγσ πνςήθηνο πξνζθνκίδεη επηπιένλ κία (1) ζύκβαζε έξγνπ παξαρώξεζεο, «ΚΔΙΔΡΖ, ΘΑΡΑΠΘΔΖ, ΙΔΗΡΝΟΓΗΑ ΘΑΗ ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΘΗΛΖΡΖΠ ΚΝΛΑΓΑΠ ΑΦΑΙΑΡΩΠΖΠ ΘΑΗ ΞΑΟΝΣΖΠ ΛΔΟΝ ΠΡΝ ΡΚΖΚΑ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΓΑΡΩΛ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΔΟΗΝΣΖ ΡΖΠ ΞΑΦΝ», ε νπνία δελ εκπίπηεη ζηηο θαηεγνξίεο έξγσλ παξαρώξεζεο, ΠΓΗΡ ή Καθξνρξόληαο

22 Κίζζσζεο κε Αλάιεςε Έξγνπ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 2 ηεο Ξξνθήξπμεο, θαη ζπλεπώο δελ γίλεηαη δεθηή θαη δελ αμηνινγείηαη. 5) Ν πνςήθηνο Έλσζε πξνζώπσλ ΔΟΔΡΒΝ Α.Δ. - ΓΝΚΝΠΞΝΟΡ Α.Δ πξνζθνκίδεη βεβαίσζε γηα δύν (2) ζπκβάζεηο έξγσλ παξαρώξεζεο, νη νπνίεο πινπνηνύληαη ηελ ηειεπηαία πεληαεηία, ζπλνιηθήο αμίαο - όπσο απηή αλαινγεί ζηελ ππνςήθηα εηαηξεία Δπξώ 10,4 εθαηνκκύξηα, νπόηε θαη βαζκνινγείηαη ζην παξόλ ππνθξηηήξην κε 10 βαζκνύο. Πεκεηώλεηαη όηη, ν ελ ιόγσ πνςήθηνο πξνζθνκίδεη επηπιένλ δύν (2) ζπκβάζεηο, κία γηα ην έξγν «ΚΔΙΔΡΖ-ΘΑΡΑΠΘΔΖ-ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖ & ΔΘΚΔΡΑΙΙΔΠΖ ΞΝΓΔΗΝ ΠΡΑΘΚΝ ΑΡΝΘΗΛΖΡΩΛ ΠΡΝ ΗΠΡΝΟΗΘΝ ΘΔΛΡΟΝ-ΞΙΑΡΔΗΑ ΔΡΔΟΞΖΠ-ΡΝ ΓΖΚΝ ΑΚΑΟΝΠΗΝ/ΚΑΟΝΠΗ» θαη κία γηα ην έξγν «ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖ ΘΑΗ ΞΟΝΘΑΡΑΟΘΡΗΘΖ ΚΔΙΔΡΖ ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΘΡΖΟΗΝ ΡΖΠ ΣΔΛ ΠΡΖΛ ΝΓΝ ΑΚΔΟΗΘΖΠ 11, ΑΘΖΛΑ/ΑΘΖΛΑ», νη νπνίεο είλαη θαηαζθεπαζηηθήο αμίαο Δπξώ 4,4 θαη 3,8 εθαηνκκύξηα αληίζηνηρα, δειαδή κηθξόηεξεο αμίαο από ην ειάρηζην όξην ησλ Δπξώ 10 εθαηνκκύξησλ πνπ ζέηεη ε πξνθήξπμε, ζύκθσλα κε ην άξζξν (i), πξνθεηκέλνπ λα γίλεη δεθηή θαη λα αμηνινγεζεί ε θάζε επηθαινύκελε ζύκβαζε. 6) Ν πνςήθηνο Έλσζε πξνζώπσλ ΚΔΡΘΑ ΑΔ Σξ. Γ. ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΗΓΖΠ Α.Δ. πξνζθνκίδεη βεβαίσζε γηα έληεθα (11) ζπκβάζεηο έξγσλ παξαρώξεζεο, νη νπνίεο πινπνηνύληαη θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία, ζπλνιηθήο αμίαο - όπσο απηή αλαινγεί ζηελ ππνςήθηα εηαηξεία Δπξώ 590,9 εθαηνκκύξηα, νπόηε θαη βαζκνινγείηαη ζην παξόλ ππνθξηηήξην κε 20 βαζκνύο. 7) Ν πνςήθηνο Έλσζε εηαηξηώλ ΑΘΡΩΟ ΞΑΟΑΣΩΟΖΠΔΗΠ Α.Δ. - ΖΙΔΘΡΩΟ Α.Δ. πξνζθνκίδεη βεβαίσζε γηα επηά ( 7) ζπκβάζεηο έξγσλ παξαρώξεζεο, νη νπνίεο πινπνηνύληαη θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία, ζπλνιηθήο αμίαο - όπσο απηή αλαινγεί ζηελ ππνςήθηα εηαηξεία Δπξώ 1,3 δηζεθαηνκκύξηα, νπόηε θαη βαζκνινγείηαη ζην παξόλ ππνθξηηήξην κε 20 βαζκνύο. πνθξηηήξην Β2 (ζύµθσλα µε ην άξζξν ηεο Ξξνθήξπμεο) Β2 Δκπεηξία Δξγαζηώλ ησλ εξγνιεπηηθώλ εηαηξεηώλ πνπ έρνπλ δεισζεί όηη ζα αλαιάβνπλ ηελ θαηαζθεπή ηνπ Έξγνπ ζε θαηαζθεπή Κνλάδσλ Δπεμεξγαζίαο Απνβιήησλ ζπλνιηθή θαηαζθεπαζηηθή αμία έξγσλ ΚΔΑ ζπλνιηθή θαηαζθεπαζηηθή αμία έξγσλ ΚΔΑ Βαζκνί Ππλνιηθή θαηαζθεπαζηηθή αμία έξγσλ ΚΔΑ > ) Ν πνςήθηνο ΡΝΜΝΡΖΠ ΑΛΩΛΚΝΠ ΡΔΣΛΗΘΖ Α.Δ. πξνζθνκίδεη βεβαίσζε γηα ηελ θαηαζθεπή επηά (7) Κνλάδσλ Δπεμεξγαζίαο Απνβιήησλ ζπλνιηθήο θαηαζθεπαζηηθήο αμίαο Δπξώ 95,2 εθαηνκκύξηα, ηα νπνία έρνπλ νινθιεξσζεί ην 2009, ην 2010, ην 2011 θαη ην 2012, νπόηε θαη βαζκνινγείηαη ζην παξόλ ππνθξηηήξην κε 20 βαζκνύο. Πεκεηώλεηαη όηη, ν ελ ιόγσ πνςήθηνο πξνζθνκίδεη επηπιένλ ηα έξγα «ΙΝΞΝΗΖΠΖ ΚΝΛΑΓΑΠ ΚΒΔ ΠΡΝ FOS SUR MER» θαη «ΙΝΞΝΗΖΠΖ ΚΝΛΑΓΑΠ ΚΒΔ ΝΗΘΗΑΘΩΛ ΑΞΝΒΙΖΡΩΛ ΞΟΝ ΡΖΠ ΚΔΘΑΛΝΞΝΗΖΠΖΠ», ηα νπνία δελ αθνξνύλ θαηαζθεπή Κνλάδσλ Δπεμεξγαζίαο Απνβιήησλ, ζύκθσλα κε ηα απαηηνύκελα ηεο παξαγξάθνπ ηεο Ξξνθήξπμεο, θαη ζπλεπώο δελ γίλνληαη δεθηά θαη δελ αμηνινγνύληαη.

23 2) Ν πνςήθηνο Έλσζε εηαηξηώλ ARCHIRODON GROUP N.V. INTRAKAT ENVITEC A.E. πξνζθνκίδεη βεβαίσζε γηα ηελ θαηαζθεπή δύν (2) Κνλάδσλ Δπεμεξγαζίαο Απνβιήησλ ζπλνιηθήο θαηαζθεπαζηηθήο αμίαο Δπξώ 113,4 εθαηνκκύξηα, ηα νπνία έρνπλ νινθιεξσζεί ην 2009, νπόηε θαη βαζκνινγείηαη ζην παξόλ ππνθξηηήξην κε 20 βαζκνύο. Πεκεηώλεηαη όηη, ν ελ ιόγσ πνςήθηνο πξνζθνκίδεη επηπιένλ ην έξγν «ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑ ΑΔΟΗΩΛ ΔΘΞΝΚΞΩΛ ΚΝΛΑΓΑΠ ΘΝΚΞΝΠΡΝΞΝΗΖΠΖΠ ΡΝ ΔΟΓΝΠΡΑΠΗΝ ΚΖΣΑΛΗΘΖΠ ΑΛΑΘΘΙΩΠΖΠ ΑΞΝΟΟΗΚΚΑΡΩΛ ΠΡΑ Α. ΙΗΝΠΗΑ», ην νπνίν δελ αθνξά ζε θαηαζθεπή Κνλάδσλ Δπεμεξγαζίαο Απνβιήησλ, ζύκθσλα κε ηα απαηηνύκελα ηεο παξαγξάθνπ ηεο Ξξνθήξπμεο, θαη ζπλεπώο δελ γίλεηαη δεθηό θαη δελ αμηνινγείηαη. 3) Ν πνςήθηνο ΡΔΟΛΑ ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΖ Α.Β.Δ.Ρ.Δ. πξνζθνκίδεη βεβαίσζε γηα ηελ θαηαζθεπή κίαο (1) Κνλάδαο Δπεμεξγαζίαο Απνβιήησλ ζπλνιηθήο θαηαζθεπαζηηθήο αμίαο Δπξώ 32 εθαηνκκύξηα, ε νπνία έρεη νινθιεξσζεί ην 2010, νπόηε θαη βαζκνινγείηαη ζην παξόλ ππνθξηηήξην κε 15 βαζκνύο. 4) Ν πνςήθηνο Έλσζε εηαηξηώλ J&P ΑΒΑΜ Α.Δ. ΚΔΠΝΓΔΗΝΠ Α.Δ. πξνζθνκίδεη βεβαίσζε γηα ηελ θαηαζθεπή πέληε (5) Κνλάδσλ Δπεμεξγαζίαο Απνβιήησλ ζπλνιηθήο θαηαζθεπαζηηθήο αμίαο Δπξώ 39,5 εθαηνκκύξηα, νη νπνίεο έρνπλ νινθιεξσζεί ην 2009, ην 2011 θαη 2012, νπόηε θαη βαζκνινγείηαη ζην παξόλ ππνθξηηήξην κε 15 βαζκνύο. Πεκεηώλεηαη όηη, ν ελ ιόγσ πνςήθηνο πξνζθνκίδεη επηπιένλ ην έξγν «ΔΟΓΑ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΗΘΖΠ ΑΛΑΒΑΘΚΗΠΖΠ ΘΑΗ ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΣΩΟΝ ΓΗΑΘΔΠΖΠ ΑΞΝΟΟΗΚΑΡΩΛ ΞΔΟΑ ΓΑΙΖΛΩΛ», ην νπνίν δελ αθνξά ζε θαηαζθεπή Κνλάδσλ Δπεμεξγαζίαο Απνβιήησλ, ζύκθσλα κε ηα απαηηνύκελα ηεο παξαγξάθνπ ηεο Ξξνθήξπμεο, θαη ζπλεπώο δελ γίλεηαη δεθηό θαη δελ αμηνινγείηαη. Δπηπιένλ, πξνζθνκίδεη έλα (1) έξγν ηεο MASIAS RECYCLING S.L., κε ηίηιν «ΚΝΛΑΓΑ RDF ΘΑΗ ΔΙΑΦΟΩΛ ΙΗΘΩΛ ΠΠΘΔΑΠΗΑΠ» ην νπνίν είλαη δπλακηθόηεηαο ηόλσλ θαη έηνο, δειαδή κηθξόηεξεο δπλακηθόηεηαο από ην ειάρηζην όξην ησλ ηόλσλ θαη έηνο πνπ ζέηεη ε πξνθήξπμε, ζύκθσλα κε ην άξζξν (i), πξνθεηκέλνπ λα γίλεη δεθηή θαη λα αμηνινγεζεί ε θάζε επηθαινύκελε ζύκβαζε θαη ζπλεπώο δελ γίλεηαη δεθηό θαη δελ αμηνινγείηαη. 5) Ν πνςήθηνο Έλσζε πξνζώπσλ ΔΟΔΡΒΝ Α.Δ. - ΓΝΚΝΠΞΝΟΡ Α.Δ. πξνζθνκίδεη βεβαίσζε γηα ηελ θαηαζθεπή πέληε (5) Κνλάδσλ Δπεμεξγαζίαο Απνβιήησλ ζπλνιηθήο θαηαζθεπαζηηθήο αμίαο Δπξώ 47,6 εθαηνκκύξηα, ηα νπνία έρνπλ νινθιεξσζεί ην 2010, ην 2012 θαη ην 2013, νπόηε θαη βαζκνινγείηαη ζην παξόλ ππνθξηηήξην κε 15 βαζκνύο. 6) Ν πνςήθηνο Έλσζε πξνζώπσλ ΚΔΡΘΑ ΑΔ Σξ. Γ. ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΗΓΖΠ Α.Δ. πξνζθνκίδεη βεβαίσζε γηα ηελ θαηαζθεπή ηξηώλ (3) Κνλάδσλ Δπεμεξγαζίαο Απνβιήησλ ζπλνιηθήο θαηαζθεπαζηηθήο αμίαο Δπξώ 14,6 εθαηνκκύξηα, ηα νπνία έρνπλ νινθιεξσζεί ην 2011 νπόηε θαη βαζκνινγείηαη ζην παξόλ ππνθξηηήξην κε 10 βαζκνύο. 7) Ν πνςήθηνο Έλσζε εηαηξηώλ ΑΘΡΩΟ ΞΑΟΑΣΩΟΖΠΔΗΠ Α.Δ. - ΖΙΔΘΡΩΟ Α.Δ. πξνζθνκίδεη βεβαίσζε γηα ηελ θαηαζθεπή ηξηώλ (3) Κνλάδσλ Δπεμεξγαζίαο Απνβιήησλ ζπλνιηθήο θαηαζθεπαζηηθήο αμίαο Δπξώ 29,7 εθαηνκκύξηα, ηα νπνία έρνπλ νινθιεξσζεί ηνλ Αύγνπζην ηνπ 2008 θαη ην 2010, νπόηε θαη βαζκνινγείηαη ζην παξόλ ππνθξηηήξην κε 15 βαζκνύο. Πεκεηώλεηαη όηη, ν ελ ιόγσ πνςήθηνο επηθαιείηαη επηπιένλ ην έξγν «ΚΔΙΔΡΖ, ΘΑΡΑΠΘΔΖ ΘΑΗ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΩΛ ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑΠ ΘΑΗ ΓΗΑΘΔΠΖΠ ΑΞΝΟΟΗΚΚΑΡΩΛ ΔΞΑΟΣΗΩΛ ΙΑΟΛΑΘΑΠ ΑΚΚΝΣΩΠΡΝ ΙΑΟΛΑΘΑ ΘΞΟΝΠ»,

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010.

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΩΝ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (9) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Οόδνο 27/11/2014 Ξ Ο Ν Π Θ Ι Ζ Π Ζ

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Οόδνο 27/11/2014 Ξ Ο Ν Π Θ Ι Ζ Π Ζ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Οόδνο 27/11/2014 ΛΝΚΝΠ ΓΩΓΔΘΑΛΖΠΝ Αξηζ. πξση.2/129283/2014 ΓΖΚΝΠ ΟΝΓΝ ΓΟΑΦΔΗΝ : Ξξνέδξνπ Γ.Π Ραρ. Γ/λζε : Ξι. Διεπζεξίαο 1 ΞΟΝΠ : Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών Ξιεξνθνξίεο: Καλσιίηζε Καξία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00 ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Πεξίιεςε: Έγκριζη και διάθεζη πιζηώζεων προϋπολογιζμού ηοσ Γήμοσ μας οικονομικού έηοσς 2011

Α Π Ο Π Α Μ Α. Πεξίιεςε: Έγκριζη και διάθεζη πιζηώζεων προϋπολογιζμού ηοσ Γήμοσ μας οικονομικού έηοσς 2011 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΓΑ 4ΑΓΞΩΚ3-1 ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΓΡΑΦ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ σνεδρίαζη 5 η ηης 5-04-2011 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 5 ε πλεδξίαζε ηεο 5-4-2011 ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. Αξ.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013

DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013 DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013 ΑΘΖΛΑ 2010 Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ DIGI RETAIL «Δνίζσςζη λιανεμποπίος για ηην ςλοποίηζη τηθιακών επενδύζευν» ΔΞΗΙΔΜΗΚΔΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ ΠΔΙ 3 ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΞΝΒΝΙΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζκ.2011-4 εο πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Λεβαδέσλ. Αξηζκόο απόθαζεο : 50. Πεξίιεςε

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζκ.2011-4 εο πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Λεβαδέσλ. Αξηζκόο απόθαζεο : 50. Πεξίιεςε ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζκ.2011-4 εο πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Λεβαδέσλ Αξηζκόο απόθαζεο : 50 Πεξίιεςε Αλάζεζε ζηελ Ε.Α.Σ.Υ. ηεο εθηέιεζεο εξγαζηώλ ππεξεζηώλ αζθάιηζεο ησλ νρεκάησλ & κεραλεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Τειεπηθνηλσληώλ & Ταρπδξνκείσλ (ΕΕΤΤ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Τειεπηθνηλσληώλ & Ταρπδξνκείσλ (ΕΕΤΤ) Μαξνύζη, 17-02-2011 ΑΠ.: 593/32 ΑΠΟΦΑΣΗ Τξνπνπνίεζε δηαδηθαζηώλ ηνπ Σπζηήκαηνο Δηαρεηξηζηηθήο Επάξθεηαο ηεο ΕΕΤΤ γηα ηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ πινπνίεζε ζπγρξεκαηνδνηνύκελσλ έξγσλ πξνκεζεηώλ θαη ππεξεζηώλ,

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Σης αριθ. 2/2011 ηακηικής ζσνεδρίαζης ηοσ Δημοηικού σμβοσλίοσ Παρανεζηίοσ.

Α Π Ο Π Α Μ Α. Σης αριθ. 2/2011 ηακηικής ζσνεδρίαζης ηοσ Δημοηικού σμβοσλίοσ Παρανεζηίοσ. Α Π Ο Π Α Μ Α Σης αριθ. 2/2011 ηακηικής ζσνεδρίαζης ηοσ Δημοηικού σμβοσλίοσ Παρανεζηίοσ. Αριθ.Απόθ. 17/2011 ΘΕΜΑ : Δπηινγή πηζησηηθνύ ηδξύκαηνο γηα ηελ έληνθε θαηάζεζε ησλ ηακεηαθώλ δηαζεζίκσλ ηνπ Γήκνπ

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ»

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» 21 Η ΕΠΕΣΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ Δ..Ο. Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» --------------------------------------- Μόσσα, 26 30 Ιοςνίος 2014 ΥΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ ΑΠ. ΛΕΚΕΗΡ : 114 / 2011 ΜΞΛΞΡ ΑΘΙΗΡ ΣΟΗΠΕΡΘΑ : ΑΡΦΑΚΘΡΗ ΩΜ ΞΤΗΛΑΩΜ ΕΤΜΘΙΗ ΕΙΘΕΡΗ

ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ ΑΠ. ΛΕΚΕΗΡ : 114 / 2011 ΜΞΛΞΡ ΑΘΙΗΡ ΣΟΗΠΕΡΘΑ : ΑΡΦΑΚΘΡΗ ΩΜ ΞΤΗΛΑΩΜ ΕΤΜΘΙΗ ΕΙΘΕΡΗ ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ ΑΠ. ΛΕΚΕΗΡ : 114 / 2011 ΜΞΛΞΡ ΑΘΙΗΡ ΣΟΗΠΕΡΘΑ : ΑΡΦΑΚΘΡΗ ΩΜ ΞΤΗΛΑΩΜ ΔΗΛΞΡ ΜΕΑΡ ΡΛΣΠΜΗΡ ΞΣ ΔΗΛΞΣ ΜΕΑΡ ΡΛΣΠΜΗΡ ΕΤΜΘΙΗ ΕΙΘΕΡΗ Κε ηελ παξνύζα κειωηε πξνβιωπεηαη «η αζθάλιζη ηων οτημάηων (θορηηγών,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ. Πεπιγπαυή αιτήματορ : «ΑΜΣΘΙΑΣΑΣΑΗ ΑΔΕΘΑ ΥΡΗΗ ΛΟΤΘΙΩΜ ΟΡΓΑΜΩΜ».

ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ. Πεπιγπαυή αιτήματορ : «ΑΜΣΘΙΑΣΑΣΑΗ ΑΔΕΘΑ ΥΡΗΗ ΛΟΤΘΙΩΜ ΟΡΓΑΜΩΜ». (άπθπο 8 Μ.1599/1986) ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) Πεπιγπαυή αιτήματορ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Σης αριθ. 2/2011 ηακηικής ζσνεδρίαζης ηοσ Γημοηικού σμβοσλίοσ Παρανεζηίοσ.

Α Π Ο Π Α Μ Α. Σης αριθ. 2/2011 ηακηικής ζσνεδρίαζης ηοσ Γημοηικού σμβοσλίοσ Παρανεζηίοσ. Α Π Ο Π Α Μ Α Σης αριθ. 2/2011 ηακηικής ζσνεδρίαζης ηοσ Γημοηικού σμβοσλίοσ Παρανεζηίοσ. Αριθ.Απόθ. 15/2011 ΘΔΜΑ : Οξηζκόο Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ΝΠΓΓ Παηδηθνύ Σηαζκνύ Παξαλεζηίνπ Σην Παξαλέζηη, ζην Γεκνηηθό

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ Εξσπηρέηηζη πελαηών ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηεο παξνύζαο ελέξγεηαο θαηάξηηζεο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο ζηνπο θαηαξηηδνκέλνπο,

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ από ην πξαθηηθό 15/19-07-2011 ζπλεδξηάζεσο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Μπθόλνπ

ΑΠΟΠΑΜΑ από ην πξαθηηθό 15/19-07-2011 ζπλεδξηάζεσο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Μπθόλνπ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΩΝ ΔΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΟΤ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ ΑΠΟΠΑΜΑ από ην πξαθηηθό 15/19-07-2011 ζπλεδξηάζεσο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Μπθόλνπ ΑΡΘΘΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ----- ΣΤΠΟΤ ----- Ταχ. Δ/νςη: Α. Παπανδρζου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ για ηην Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος κωδ. 62-π.

ΑΠΟΦΑΗ για ηην Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος κωδ. 62-π. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΣΟ ΟΡΘΟ Σατ. Δ/νζη: Καξακανύλα 1, Πι.θξα Θεζζαινλίθε, 21-10- Σατ. Κώδικας: 551 32 Θεζζαινλίθε Αξ. Πξση.: 3006 Πληροθορίες: Σηλέθωνο: (+30)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A.

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ρόδνο, 11 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 2223 Σαρ. Δ/λζε: Πιαηεία Ειεπζεξίαο 1, Δηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ: 85100, Ρόδνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ. πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο 2011 θαηά ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003)

ΔΗΛΩΣΗ. πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο 2011 θαηά ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003) ΘΑΡΑΘΔΠΖ... ΡΑΣΓΟΝΚΗΘΩΠ... ΔΗΛΩΣΗ Αρηζκ. Ξρφηοθόιιοσ... Αρηζκ. Κεηρώοσ... Ζκεροκελία:... 200.. πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο 2011 θαηά ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003) Παξαιήπηεο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΛΩΗ. πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο 2010 θαηά ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 3213 / 2003 (ΦΔΚ 309/Α/31-12-2003)

ΓΗΛΩΗ. πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο 2010 θαηά ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 3213 / 2003 (ΦΔΚ 309/Α/31-12-2003) ΘΑΡΑΘΔΖ... ΡΑΣΓΟΝΚΗΘΩ... ΓΗΛΩΗ Αρηζκ. Ξρφηοθόιιοσ... Αρηζκ. Κεηρώοσ... Ζκεροκελία:... 200.. πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο 2010 θαηά ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 3213 / 2003 (ΦΔΚ 309/Α/31-12-2003) αξαιήπηεο ηεο δήιωζεο:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΩΣΔΡΗΘΩΛ, ΑΠΟΘΔΛΣΡΩΖ ΘΑΗ ΖΙΔΘΣΡΟΛΗΘΖ ΓΗΑΘΤΒΔΡΛΖΖ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΩΣΔΡΗΘΩΛ, ΑΠΟΘΔΛΣΡΩΖ ΘΑΗ ΖΙΔΘΣΡΟΛΗΘΖ ΓΗΑΘΤΒΔΡΛΖΖ Ελληνική ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ Αθήνα, 10 Ασγούζηοσ 2010 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΘΩΛ, ΑΠΟΘΔΛΣΡΩΖ ΘΑΗ ΖΙΔΘΣΡΟΛΗΘΖ ΓΗΑΘΤΒΔΡΛΖΖ Αριθ. Πρφη.: 45722 ΓΔΛ. Γ/ΛΖ ΣΟΠΗΘΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΘΖΖ Γ/ΛΖ ΟΡΓΑΛΩΖ ΘΑΗ ΙΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΟΣΑ ΣΚΖΚΑ ΟΡΓΑΛΩΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ. ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ. ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ Δγθξίλεη κε ΓΗΜΟ (19) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΗ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα. ηεο ππ αξηζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ 1) ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ, Αζήλα,24-7-2009 Αλαβξαζκόο επηθξαηεί ζηελ Σάμε ησλ αξηνπνηώλ ύζηεξα από ηελ δήισζε ηνπ ΤΠΑΝ πσο πξνηίζεηαη λα θαηαζέζεη ηξνπνινγία γηα ην Ν. 3526/07 ( Παξαγσγή θαη δηάζεζε εηδώλ αξηνπνηίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα