Αξηζκόο Έθζεζεο 214/A/2015 ΔΚΘΔΖ ΔΠΗΘΔΧΡΖΖ-ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΟΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΛΗΜΔΝΟ ΠΔΗΡΑΗΧ (ΟΛΠ) ΔΠΗΘΔΧΡΖΣΔ-ΔΛΔΓΚΣΔ Γ.Γ. ΑΖΜΑΚΖ ΠΑΝΟΤΣΟΠΟΤΛΟ ΠΖΛΗΧΣΟΠΟΤΛΟ ΥΡΖΣΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αξηζκόο Έθζεζεο 214/A/2015 ΔΚΘΔΖ ΔΠΗΘΔΧΡΖΖ-ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΟΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΛΗΜΔΝΟ ΠΔΗΡΑΗΧ (ΟΛΠ) ΔΠΗΘΔΧΡΖΣΔ-ΔΛΔΓΚΣΔ Γ.Γ. ΑΖΜΑΚΖ ΠΑΝΟΤΣΟΠΟΤΛΟ ΠΖΛΗΧΣΟΠΟΤΛΟ ΥΡΖΣΟ"

Transcript

1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΖΖ ΣΖ ΓΗΑΦΘΟΡΑ ΧΜΑ ΔΠΗΘΔΧΡΖΣΧΝ ΔΛΔΓΚΣΧΝ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΜΠΗΣΔΤΣΗΚΖ Αξηζκόο Έθζεζεο 214/A/2015 ΔΚΘΔΖ ΔΠΗΘΔΧΡΖΖ-ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΟΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΛΗΜΔΝΟ ΠΔΗΡΑΗΧ (ΟΛΠ) ΔΠΗΘΔΧΡΖΣΔ-ΔΛΔΓΚΣΔ Γ.Γ. ΑΖΜΑΚΖ ΠΑΝΟΤΣΟΠΟΤΛΟ ΠΖΛΗΧΣΟΠΟΤΛΟ ΥΡΖΣΟ Δγθξίζεθε από ηελ Δπηηξνπή ηνπ άξζξνπ 4 παξ. 4 ηνπ Ν. 3613/2007

2 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ Α. ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΛΔΓΥΟΤ... 4 Α.1. ΔΝΣΟΛΖ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΔΠΗΘΔΧΡΖΖ ΔΛΔΓΥΟΤ... 4 Α.2. ΚΛΗΜΑΚΗΟ ΔΠΗΘΔΧΡΖΖ-ΔΛΔΓΥΟΤ... 4 Α.3. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΔΠΗΘΔΧΡΖΖ- ΔΛΔΓΥΟΤ... 4 Α.4. ΔΛΔΓΥΟΜΔΝΖ ΤΠΖΡΔΗΑ... 5 Β. ΝΟΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ... 5 Γ. ΓΗΑΠΗΣΧΔΗ... 5 Γ.1. ΚΑΣΑΒΟΛΖ ΚΗΝΖΣΡΟΤ ΠΑΡΑΜΟΝΖ ΣΖΝ ΤΠΖΡΔΗΑ Δ ΚΑΘΔ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ ΜΔΣΑ ΣΖΝ ΑΠΔΡΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ Γ.2. ΚΑΣΑΒΟΛΖ ΚΗΝΖΣΡΟΤ ΔΘΔΛΟΤΗΑ ΑΠΟΥΧΡΖΖ... 6 Γ.3. ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΓΗΑ ΑΤΣΟΓΗΚΑΗΖ ΑΠΟΛΤΖ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ... 7 Γ.4. ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΔΗ ΤΝΓΗΚΑΛΗΣΗΚΧΝ ΦΟΡΔΧΝ Γ.5. ΝΟΜΗΜΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΓΗΑΓΧΝΗΜΧΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ Γ.6. ΠΡΟΛΖΦΔΗ ΤΜΒΟΤΛΧΝ ΚΑΗ ΑΠΔΤΘΔΗΑ ΑΝΑΘΔΔΗ ΜΔΛΔΣΧΝ Γ.7. ΥΟΡΖΓΖΖ ΤΠΔΡΧΡΗΑΚΧΝ ΑΜΟΗΒΧΝ ΣΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ Γ.8. ΛΟΗΠΔ ΓΗΑΠΗΣΧΔΗ Γ.9. ΑΠΟΦΔΗ ΣΖ ΤΠΖΡΔΗΑ Γ. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ Γ.1. Χ ΠΡΟ ΣΖ ΚΑΣΑΒΟΛΖ ΚΗΝΖΣΡΟΤ ΠΑΡΑΜΟΝΖ ΣΖΝ ΤΠΖΡΔΗΑ Δ ΚΑΘΔ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ ΜΔΣΑ ΣΖΝ ΑΠΔΡΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ Γ.2. Χ ΠΡΟ ΣΖ ΚΑΣΑΒΟΛΖ ΚΗΝΖΣΡΟΤ ΔΘΔΛΟΤΗΑ ΑΠΟΥΧΡΖΖ Γ.3. Χ ΠΡΟ ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΓΗΑ ΑΤΣΟΓΗΚΑΗΖ ΑΠΟΛΤΖ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ Γ.4. Χ ΠΡΟ ΣΗ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΔΗ ΤΝΓΗΚΑΛΗΣΗΚΧΝ ΦΟΡΔΧΝ Γ.5. Χ ΠΡΟ ΣΖΝ ΝΟΜΗΜΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΓΗΑΓΧΝΗΜΧΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ Γ.6. Χ ΠΡΟ ΣΗ ΠΡΟΛΖΦΔΗ ΔΗΓΗΚΧΝ ΤΜΒΟΤΛΧΝ & ΤΜΒΟΤΛΧΝ ΓΗΟΗΚΖΖ Γ.7. Χ ΠΡΟ ΣΖ ΥΟΡΖΓΖΖ ΤΠΔΡΧΡΗΑΚΧΝ ΑΜΟΗΒΧΝ ΣΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ Γ.8. Χ ΠΡΟ ΣΖΝ ΑΝΑΡΣΖΖ ΠΡΑΞΔΧΝ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΔΧΝ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Δ. ΠΡΟΣΑΔΗ Σ. ΑΝΑΕΖΣΖΖ ΔΤΘΤΝΧΝ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ... ΦΑΛΜΑ! ΓΔΝ ΔΥΔΗ ΟΡΗΣΔΗ ΔΛΗΓΟΓΔΗΚΣΖ. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΝΟΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ... ΦΑΛΜΑ! ΓΔΝ ΔΥΔΗ ΟΡΗΣΔΗ ΔΛΗΓΟΓΔΗΚΣΖ. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ - ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΟΝ ΟΛΠ... ΦΑΛΜΑ! ΓΔΝ ΔΥΔΗ ΟΡΗΣΔΗ ΔΛΗΓΟΓΔΗΚΣΖ. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗII - ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΟΜΖ ΣΟΤ ΟΛΠ... ΦΑΛΜΑ! ΓΔΝ ΔΥΔΗ ΟΡΗΣΔΗ ΔΛΗΓΟΓΔΗΚΣΖ. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗV - ΚΑΝΟΝΗΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΤΠΔΡΧΡΗΑΚΖ ΑΠΑΥΟΛΖΖΦΑΛΜΑ! ΓΔΝ ΔΥΔΗ ΟΡΗΣΔΗ ΔΛΗΓΟΓΔΗΚΣΖ. 2

3 3

4 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΖΖ ΣΖ ΓΗΑΦΘΟΡΑ ΧΜΑ ΔΠΗΘΔΧΡΖΣΧΝ - ΔΛΔΓΚΣΧΝ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΜΠΗΣΔΤΣΗΚΖ Αζήλα, Ηνύληνο 2015 Α/Α: 214/A/2015 ΔΚΘΔΖ ΔΠΗΘΔΧΡΖΖ-ΔΛΔΓΥΟΤ Α. ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΛΔΓΥΟΤ Α.1. Δληνιή δηελέξγεηαο Δπηζεώξεζεο Διέγρνπ Α.Π. : ΔΔΓΓ/Φ.2/58/603/ Α.2. Κιηκάθην επηζεώξεζεο-ειέγρνπ Παλνπηζφπνπινο Αζεκάθεο θαη πειησηφπνπινο Υξήζηνο. Α.3. Αληηθείκελν επηζεώξεζεο- ειέγρνπ Με αθνξκή ηελ θαηαγγειία, ε νπνία δηαβηβάζηεθε ζην ΔΔΓΓ κε ην ππ αξηζκ. 1256/ έγγξαθν ηνπ η. Τπνπξγνχ Γηνηθ. Μεηαξξχζκηζεο & Ζι. Γηαθπβέξλεζεο (A.Π. ΔΔΓΓ/4003/ ), εθδφζεθε ε κε Α.Π. ΔΔΓΓ/Φ.2/Γ/58/6448/ εληνιή επηζεψξεζεο-ειέγρνπ ζηνλ Οξγαληζκφ Ληκέλνο Πεηξαηψο (ΟΛΠ) κε αληηθείκελν ηελ εμέηαζε ησλ δεηεκάησλ πνπ ζίγνληαλ ζηελ θαηαγγειία. ηε ζπλέρεηα, θαηφπηλ ηνπ κε Α.Π. ΓΔΓΓΦ.39/13/538/ εγγξάθνπ ηνπ Γεληθνχ Δπηζεσξεηή Γεκφζηαο Γηνίθεζεο (ΓΔΓΓ) θαη ηεο απνρψξεζεο απφ ην ΔΔΓΓ κέινπο ηνπ θιηκαθίνπ επηζεψξεζεο-ειέγρνπ, εθδφζεθε ε κε Α.Π. ΔΔΓΓ/Φ.2/58/603/ ηξνπνπνηεηηθή εληνιή επηζεψξεζεο-ειέγρνπ, σο πξνο ηε ζχλζεζε ηνπ θιηκαθίνπ επηζεψξεζεο ειέγρνπ, ην αληηθείκελν ηνπ ειέγρνπ θαη ηελ έλαξμε ηεο επηζεψξεζεο ( ). Με ηελ παξνχζα εμεηάδνληαη ηα θάησζη: 1) θαηαβνιή θηλήηξνπ παξακνλήο ζηελ ππεξεζία ζε θάζε εξγαδφκελν κεηά ηελ απεξγία ην έηνο 2009, 2) θαηαβνιή θηλήηξνπ εζεινπζίαο απνρψξεζεο, 3) εθαξκνγή ηνπ λφκνπ γηα απηνδίθαηε απφιπζε εξγαδνκέλνπ, 4) ρξεκαηνδνηήζεηο ζπλδηθαιηζηηθψλ θνξέσλ, 5) λνκηκφηεηα ησλ δηαγσληζκψλ πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ, 4

5 6) πξνζιήςεηο ζπκβνχισλ θαη απεπζείαο αλαζέζεηο κειεηψλ θαη 7) ρνξήγεζε ππεξσξηαθψλ ακνηβψλ ζην πξνζσπηθφ. 8) Λνηπά ζέκαηα, φπσο ε κε αλάξηεζε πξάμεσλ θαη απνθάζεσλ ησλ δηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ηεο Γηνίθεζεο ζην δηαδίθηπν. Α.4. Διεγρόκελε Τπεξεζία Οξγαληζκφο Ληκέλνο Πεηξαηψο (ΟΛΠ). Β. ΝΟΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ην Παξάξηεκα I πεξηγξάθεηαη ην Ννκηθφ Πιαίζην. Γ. ΓΗΑΠΗΣΧΔΗ Απφ ηα ζηνηρεία πνπ ηέζεθαλ ππφςε καο θαηά ηε δηελέξγεηα ηεο παξνχζαο επηζεψξεζεο ειέγρνπ θαη ηηο απφςεηο ηεο Τπεξεζίαο (κε ην κε Α.Π. ΔΔΓΓ ΔΜΠ 473/ έγγξαθν ηνπ ΟΛΠ) επί ησλ δηαπηζηψζεσλ καο, πνπ ιήθζεθαλ ππφςε θαηά ηε ζχληαμε ηνπ παξφληνο Πνξίζκαηνο πξνέθπςαλ ηα αθφινπζα: Γ.1. Καηαβνιή θηλήηξνπ παξακνλήο ζηελ ππεξεζία ζε θάζε εξγαδόκελν κεηά ηελ απεξγία ην έηνο 2009 Με ην απφ Πξαθηηθφ πκθσλίαο κεηαμχ ΟΛΠ Α.Δ. θαη ΟΜΤΛΔ - Έλσζεο Μνλίκσλ θαη Γνθίκσλ Ληκελεξγαηψλ ξπζκίζηεθε, κεηαμχ άιισλ, θαη ην ζέκα ηεο «Δμαζθάιηζεο ηζνδχλακσλ φξσλ εξγαζίαο θαη ακνηβήο ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ ΟΛΠ κεηά ηε ιεηηνπξγία ηεο Πξνβιήηαο Ι» γηα ηελ άξζε ηεο αλαζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ κεηά ηελ παξαρψξεζε ηνπ ΔΜΠΟ (Πξνβιήηα ΗΗ) ζηελ ΔΠ Α.Δ. 1 Με ηελ ππ αξηζ. 245/ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ εγθξίζεθε, κεηαμχ άιισλ, ην απφ Πξαθηηθφ πκθσλίαο κεηαμχ ΟΛΠ Α.Δ. θαη ΟΜΤΛΔ - Έλσζεο Μνλίκσλ θαη Γνθίκσλ Ληκελεξγαηψλ, ε νπνία απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο, θαη ζηελ νπνία αλαθέξνληαη, κεηαμχ άιισλ ηα εμήο : «6. Δμαζθάιηζε ηζνδχλακσλ φξσλ εξγαζίαο θαη ακνηβήο ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ ΟΛΠ, κεηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ πξνβιήηα Ι. α) Η Γηνίθεζε ηεο ΟΛΠ Α.Δ. ζα πξνβεί ζε φιεο ηηο αλαγθαίεο ελέξγεηεο ψζηε λα εμαζθαιίζεη ζην ζχλνιν ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ επηρείξεζε, αληίζηνηρνπο φξνπο εξγαζίαο θαη ακνηβήο κε εθείλνπο πνπ ίζρπαλ θαηά ηελ πξνεγνχκελε δηεηία 2007 θαη 2009 ρσξίο λα επεξεαζηνχλ δπζκελψο νη εξγαδφκελνη απφ ηελ παξαρψξεζε ηνπ πξνβιήηα ΙΙ. β) Η επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ απηνχ, είλαη ελδερφκελν λα απαηηήζεη ρξφλν πνπ ζα ππεξβεί ην πξψην έηνο ιεηηνπξγίαο ηνπ πξνβιήηα Ι, (2 ν εμάκελν ηνπ 2010, 1 ν εμάκελν ηνπ 2011). Γηα ην ζθνπφ απηφ, κε ζρεηηθή ζχκβαζε ΟΛΠ Α.Δ θαη εξγαδνκέλσλ, ν ΟΛΠ Α.Δ. ζα θαηαβάιεη ζηνπο εξγαδφκελνπο νη νπνίνη ζα παξακείλνπλ ζην πξνζσπηθφ ηνπ θαη δελ δηθαηνχληαη λα ππαρζνχλ ζε θακία απφ ηηο πξνβιεπφκελεο ζην ζπκθσλεηηθφ απηφ Γηαδηθαζίεο απνρψξεζεο θαη ζε θάζε πεξίπησζε ζε φζνπο εξγαδφκελνπο ζα ππεξεηνχλ θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ έσο νηθνλνκηθή ελίζρπζε σο εμήο: 1 Δδξεχεη ζηελ Διιάδα θαη είλαη κία πιήξσο ειεγρφκελε ζπγαηξηθή εηαηξεία ηεο COSCO. Ζ εηαηξεία ηαζκφο Δκπνξεπκαηνθηβσηίσλ Πεηξαηά (ΔΠ Α.Δ.) μεθίλεζε ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο ηελ 1ε Οθησβξίνπ 2009 θαη έρεη ζθνπφ λα παξέρεη παγθφζκηαο θιίκαθαο ππεξεζίεο δηαθίλεζεο εκπνξεπκάησλ θαη ιηκεληθέο ππεξεζίεο ζηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην. 5

6 i) Σελ ζα θαηαβιεζεί ζε θάζε εξγαδφκελν δηθαηνχρν θαηά ηα αλσηέξσ ηεο έθηαθηήο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο πνζφ ii) Σελ ζα θαηαβιεζεί ζε θάζε εξγαδφκελν δηθαηνχρν θαηά ηα αλσηέξσ ηεο έθηαθηεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο πνζφ ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία θαηαβιεζεί νπνηνδήπνηε πνζφ απφ ηα αλσηέξσ ζε κε δηθαηνχρν ην ζρεηηθφ πνζφ ζα αθαηξεζεί απφ ην επίδνκα απνρψξεζεο ην νπνίν δηθαηνχηαη λα εηζπξάμεη κε βάζε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. γ) Σν πνζφ ηεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο ησλ πξνεγνπκέλσλ παξαγξάθσλ ζεσξείηαη έθηαθηε παξνρή ηνπ εξγνδφηε εθάπαμ ζπκθσλνχκελε εμαηηίαο ηεο δηαξζξσηηθήο αιιαγήο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ιηκέλνο θαη δελ ζπλππνινγίδεηαη ζην κηζζφ, ζηηο ππεξσξίεο ή άιιεο ηαθηηθέο παξνρέο ηνπ εξγνδφηε». Χζηφζν, κε ην άξζξν 3 ηνπ λ. 3833/ πεξί «Πξνζηαζίαο ηεο Δζληθήο Οηθνλνκίαο Δπείγνληα κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο δεκνζηνλνκηθήο θξίζεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο» ηνπ νπνίνπ απαγνξεχηεθε «ε ζπλνκνιφγεζε, θαζψο θαη ε ρνξήγεζε ή ε θαηαβνιή, κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν θαη γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, απμήζεσλ ζηηο θάζε είδνπο, θχζεσο θαη νλνκαζίαο απνδνρέο» ησλ εξγαδνκέλσλ ζπκπεξηιακβαλφκελνπ θαη ζηνλ ΟΛΠ Ζ ελ ιφγσ απαγφξεπζε θαιχπηεη, κεηαμχ άιισλ «θάζε ζπλνκνιφγεζε απμήζεσλ πνπ γίλεηαη κε γεληθή ή εηδηθή δηάηαμε λφκνπ ή ξήηξα ή φξν ζπιινγηθήο ζχκβαζεο εξγαζίαο, δηαηηεηηθήο απφθαζεο, ππνπξγηθήο απφθαζεο ή νπνηνπδήπνηε είδνπο δηνηθεηηθήο πξάμεο θαλνληζηηθνχ ραξαθηήξα ή κε αηνκηθή ζχκβαζε εξγαζίαο ή ζπκθσλία». ρεηηθά κε ην σο άλσ ζέκα, έρεη εθδνζεί ε ππ αξηζ. 2397/2014/ απφθαζε ηνπ Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ Πεηξαηά (Γηαδηθαζία εξγαηηθψλ δηαθνξψλ), ζχκθσλα κε ηελ νπνία απνξξίθηεθε ε κε αξηζ. θαηάζεζεο 7126/ αγσγή εξγαδνκέλσλ ηνπ ΟΛΠ, ιφγσ αζέηεζεο ηεο απφ 09/12/2009 ζπκθσλίαο κεηαμχ ηνπ ΟΛΠ θαη ηεο ΟΜΤΛΔ. Λακβάλνληαο ππφςε ηα αλσηέξσ θαη ζχκθσλα κε ην ππ αξηζκ. Δ32/ (εηζεξρ. ΔΔΓΓ 11687/ ) έγγξαθν ηεο ειεγρφκελεο ππεξεζίαο δελ πξνρψξεζε ζηελ θαηαβνιή θηλήηξνπ παξακνλήο ζε θάζε εξγαδφκελν κεηά ηελ απεξγία ηνπ έηνπο Γ.2. Καηαβνιή θηλήηξνπ εζεινπζίαο απνρώξεζεο Ζ χκβαζε Παξαρψξεζεο ηνπ ηαζκνχ Δκπνξεπκαηνθηβσηίσλ απφ ηνλ ΟΛΠ ΑΔ ζηελ ΔΠ ΑΔ (Cosco) βάζε ηνπ λ.3755/2009 πξνυπφζεηε ηελ απνρψξεζε εζεινπζίσο κέξνπο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ. Με ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ ηεηάξηνπ, έθηνπ θαη έβδνκνπ ηνπ θεθαιαίνπ Β ηνπ λ. 3654/2008 πξνβιέπεηαη ε απνρψξεζε εζεινπζίσο κέξνπο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ΟΛΠ θαη ην θφζηνο εζεινπζίαο βάξπλε ηνλ ΟΛΠ. Με ηελ αξηζ. 245/ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ εγθξίζεθε, κεηαμχ άιισλ, ην απφ 09/12/2009 Πξαθηηθφ πκθσλίαο κεηαμχ ΟΛΠ Α.Δ. θαη ΟΜΤΛΔ - Έλσζεο Μνλίκσλ θαη Γνθίκσλ Ληκελεξγαηψλ, ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο, φπνπ κεηαμχ άιισλ αλαθέξνληαη ηα εμήο : «α) φζνη εξγαδφκελνη ζεκειηψλνπλ δηθαίσκα πιήξνπο ζπληαμηνδφηεζεο είηε κέρξη ζα απνρσξήζνπλ απφ ηελ επηρείξεζε, νη κελ πξψηνη, ακέζσο κφιηο ζπκπιεξψζνπλ ηελ θαλνληθή άδεηα ηνπο θαη ζε θάζε πεξίπησζε ην αξγφηεξν ηελ , νη δε δεχηεξνη ακέζσο κφιηο ζπκπιεξψζνπλ ην ππφινηπν ηεο θαλνληθήο ηνπο άδεηαο, ηελ νπνία ζα ιάβνπλ ην αξγφηεξν ηελ επφκελε ηεο ζπκπιήξσζεο ηνπ ζρεηηθνχ δηθαηψκαηνο πιήξνπο ζπληαμηνδφηεζεο θαη ζε θάζε πεξίπησζε ην αξγφηεξν 45 εκέξεο κεηά ηελ εκεξνκελία ζπκπιήξσζήο ηνπ. Η ζρεηηθή δήισζε απνρψξεζεο ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί ζηελ ππεξεζία γηα φζνπο ζπκπιεξψλνπλ ην ζρεηηθφ δηθαίσκα κέρξη ηελ , γηα ηνπο ππφινηπνπο δε ην αξγφηεξν κέρξη ηελ εκέξα ηεο ζπκπιήξσζεο ηνπ δηθαηψκαηνο πιήξνπο ζπληαμηνδφηεζήο ηνπο. 6

7 β) Όζνη απνρσξήζνπλ κε ηε δηαδηθαζία ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ ζα ιάβνπλ σο νηθνλνκηθφ θίλεηξν πνζφ θαη επηπιένλ 5000, πνπ κεζνιαβεί κεηαμχ ηεο απνρψξεζήο ηνπο θαη ηνπ ρξφλνπ ππνρξεσηηθήο ζπληαμηνδφηεζεο ηνπο. γ) Σν ζπλνιηθφ πνζφ ηνπ νηθνλνκηθνχ θηλήηξνπ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ δελ ζα ππεξβεί ζε θακία πεξίπησζε ην πνζφ ησλ είθνζη πέληε ρηιηάδσλ επξψ ( ), αλά ζπληαμηνδνηνχκελν. δ) Σν πνζφ ηνπ νηθνλνκηθνχ θηλήηξνπ θαηαβάιιεηαη επηπιένλ θάζε άιινπ πνζνχ πνπ δηθαηνχηαη ν εξγαδφκελνο θαηά ηελ ζπληαμηνδφηεζή ηνπ κε βάζε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. ε) Η ίδηα δηαδηθαζία ζα εθαξκνζζεί αλαιφγσο γηα φζνπο ζεκειηψλνπλ ην ζρεηηθφ δηθαίσκα ηα έηε 2011 θαη 2012 θαη δειψζνπλ ηελ επηζπκία ηνπο λα απνρσξήζνπλ απφ ηελ επηρείξεζε. ζη) Σν δηθαίσκα ηεο πξφσξεο ζπληαμηνδφηεζεο θαηά ηα αλσηέξσ παξέρεηαη ζ φιεο ηηο θαηεγνξίεο ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο επηρείξεζεο ρσξίο εμαηξέζεηο. δ) Η ππεξεζία ζα εθδψζεη άκεζα εγθχθιην εθαξκνγήο ηεο ζπκθσλίαο απηήο ψζηε λα ελεκεξσζνχλ αλαιπηηθά νη εξγαδφκελνη θαη λα αξρίζεη ε εθαξκνγή ηεο». Με ηελ αξηζκ. 105/ απφθαζε Γ/ΟΛΠ απνθαζίζηεθε ε επαλαδηαηχπσζε ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ απφ πξαθηηθνχ ζπκθσλίαο κεηαμχ ΟΛΠ Α.Δ. θαη ΟΜΤΛΔ Έλσζε Μνλίκσλ θαη Γνθίκσλ Ληκελεξγαηψλ, σο εμήο: ηε παξάγξαθν α ηνπ άξζξνπ 4 δηαγξάθεηαη ην θείκελν «ηελ νπνία.. πιήξνπο ζπληαμηνδφηεζεο.». Πξνζηίζεηαη ε εμήο δηεπθξίληζε πνπ αθνξά νιφθιεξε ηελ παξάγξαθν 4: Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζεο δηάηαμεο σο «Πιήξεο ζπληαμηνδφηεζε», ζεσξείηαη ε ζπληαμηνδφηεζε κε νπνηαδήπνηε πξνυπφζεζε θαη απφ νπνηνλδήπνηε θνξέα θχξηαο αζθάιηζεο. Δπίζεο, ε παξάγξαθνο ε αλαδηαηππψλεηαη σο εμήο: «ε) ε δηαδηθαζία ζα εθαξκνζηεί γηα φζνπο απνρσξήζνπλ απφ ηελ επηρείξεζε πξνθεηκέλνπ λα ζπληαμηνδνηεζνχλ απφ νπνηνδήπνηε θνξέα ηα έηε 2011 θαη 2012». ε εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ απνθάζεσλ ρνξεγήζεθαλ θίλεηξα εζεινπζίαο απνρψξεζεο ζην πξνζσπηθφ ηνπ ΟΛΠ Α.Δ., εθαξκφδνληαο ηε κείσζε ησλ απνδνρψλ ηνπ (7% ηνπ Ν. 3833/2010 (ΦΔΚ Α/40/ ) θαη επηπιένλ 3% ηνπ Ν. 3845/2010 (ΦΔΚ Α/65/ ) ). χκθσλα κε ην ππ αξηζκ. Δ32/ (εηζεξρ. ΔΔΓΓ 11687/ ) έγγξαθν ηεο ειεγρφκελεο ππεξεζίαο ην πνζά πνπ ρνξεγήζεθαλ γηα ηα έηε είλαη : Πίλαθαο Κηλήηξσλ Απνρώξεζεο Έηνο Πνζό ( ) γηα 246 ππαιιήινπο Πνζό ( ) γηα 37 εξγάηεο , , , , , , , ,50 ύλνινλ , ,00 Γεληθό ζύλνινλ ,00 εκεηψλεηαη επίζεο φηη δελ ππήξμε ππέξβαζε ηνπ αλψηαηνπ νξίνπ ησλ αλά εξγαδφκελν, φπσο πξνβιέπνληαλ ζηελ ππ αξηζ. 245/ απφθαζε ηνπ Γ/ ΟΛΠ. Γ.3. Δθαξκνγή ηνπ λόκνπ γηα απηνδίθαηε απόιπζε εξγαδνκέλνπ Καλνληζηηθό πιαίζην: ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 75 «Λχζε ηεο εξγαζηαθήο ζρέζεο» ηνπ Γ.Κ.Π ηνπ ΟΛΠ νξίδεηαη φηη : «Η ζρέζε εξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ππεξεηνχζε κε ην ραξαθηήξα ηνπ κνλίκνπ πξνζσπηθνχ, θαηά ην ρξφλν κεηαηξνπήο ηνπ ΟΛΠ ζε Αλψλπκε Δηαηξεία ( ) ιχεηαη, κε θαηαγγειία, ζχκθσλα κε ην άξζξν δσδέθαην παξάγξαθνο 3 ηνπ Ν.2688/99 κφλν γηα ηνπο ίδηνπο 7

8 ιφγνπο πνπ ιχεηαη ε ζρέζε εξγαζίαο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ, ζηνπο νπνίνπο πεξηιακβάλεηαη ην φξην ειηθίαο πνπ πξνβιέπεηαη γη απηνχο θαη ε ζπκπιήξσζε 35εηίαο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ δεκνζηνυπαιιειηθνχ θψδηθα φπσο απηφο θάζε θνξά ηζρχεη». Με ηελ παξ. 19 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Ν. 3863/10 (ΦΔΚ-115 Α/ ) «Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο», πξνζηέζεθε εδάθην ζην ηέινο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 155, γηα : «Απφιπζε ιφγσ νξίνπ ειηθίαο θαη ηξηαθνληαπεληαεηίαο» ηνπ Ν. 3528/07 (ΦΔΚ 26 Α/ ) πεξί «Κχξσζεο ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνζίσλ Πνιηηηθψλ Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ Ν.Π.Γ.Γ.», σο εμήο : «2. Καη εμαίξεζε ν ππάιιεινο απνιχεηαη απηνδηθαίσο απφ ηελ ππεξεζία κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 60νχ έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπ θαη ηξηάληα πέληε (35) εηψλ πξαγκαηηθήο θαη ζπληάμηκεο δεκφζηαο ππεξεζίαο Ο ππάιιεινο κε αίηεζή ηνπ, πνπ ππνβάιιεηαη έμη (6) κήλεο πξηλ ηε ζπκπιήξσζε ηξηάληα πέληε (35) εηψλ πξαγκαηηθήο θαη ζπληάμηκεο δεκφζηαο ππεξεζίαο, θαζψο θαη ηνπ νξίνπ ειηθίαο ππνρξεσηηθήο απνρψξεζεο, κπνξεί λα δεηήζεη λα παξακείλεη ζηελ ππεξεζία έσο ηξία (3) επηπιένλ έηε θαη έσο ηε ζπκπιήξσζε θαη αλψηαην φξην ηνπ 65νχ έηνπο ηεο ειηθίαο Καηά ηελ πξψηε εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο, ε αίηεζε γίλεηαη απνδεθηή εθφζνλ ππνβιεζεί κέρξη Γπλαηφηεηα αζθήζεσο δηθαηψκαηνο έρνπλ θαη φζνη έρνπλ απηνδηθαίσο απνιπζεί απφ 1εο Ινπλίνπ 2010, εθφζνλ δελ έρεη εθδνζεί ε πξάμε ζπληαμηνδνηήζεσο θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο )». χκθσλα κε ηηο λεφηεξεο δηαηάμεηο ηεο ππνπαξαγξάθνπ 1 β ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ Ν. 4024/2011 (ΦΔΚ 226/Α/ ) γηα : «πληαμηνδνηηθέο ξπζκίζεηο, εληαίν κηζζνιφγην βαζκνιφγην, εξγαζηαθή εθεδξεία θαη άιιεο δηαηάμεηο εθαξκνγήο ηνπ κεζνπξφζεζκνπ πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο », θαηαξγνχληαη νη δηαηάμεηο ηνπ δεχηεξνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 155 ηνπ ΤΚ (Ν.3528/2007), φπσο ην εδάθην απηφ πξνζηέζεθε κε ηελ παξ. 19 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Ν. 3863/2010. Με ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο πεξ. β ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ λ. 4024/11, νξίδεηαη φηη : «Τπάιιεινη πνπ παξέκεηλαλ ζηελ ππεξεζία δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ πνπ θαηαξγνχληαη κε ην πξνεγνχκελν εδάθην, θαη ππεξεηνχλ, απνιχνληαη απηνδηθαίσο απφ ηελ ππεξεζία ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 155 ηνπ Τ.Κ. κε ηελ παξέιεπζε ελφο κελφο απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ». ην πξψην εδάθην ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ Ν. 4024/2011 νξίδεηαη φηη : «Γελ ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηεο ππνπαξαγξάθνπ 1 β. ηνπ παξφληνο άξζξνπ: «ζ) ππάιιεινο ηνπ νπνίνπ ν ζχδπγνο ή ε ζχδπγνο ή ηέθλν ην νπνίν ηνλ βαξχλεη θνξνινγηθά ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 ηνπ Κ.Φ.Δ. (λ. 2238/1994, Α' 151) θαη ζπλνηθεί κε απηφλ, έρεη αλαπεξία ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 67%. Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο δηάηαμεο ην εηήζην θνξνινγνχκελν θαη απαιιαζζφκελν εηζφδεκα ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Κ.Φ.Δ. νξίδεηαη ζηηο δψδεθα ρηιηάδεο (12.000) επξψ». N. 3863/10 (ΦΔΚ 115/Α/ ) «Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» Άξζξν 6 «Κέληξν Πηζηνπνίεζεο Αλαπεξίαο» «1. Απφ ζην ΙΚΑ-ΔΣΑΜ δεκηνπξγείηαη Κέληξν Πηζηνπνίεζεο Αλαπεξίαο (ΚΔ.Π.Α.), ππαγφκελν ζηε Γηεχζπλζε Αλαπεξίαο θαη Ιαηξηθήο ηεο Δξγαζίαο ηεο Γηνίθεζεο ΙΚΑ-ΔΣΑΜ, γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο εληαίαο πγεηνλνκηθήο θξίζεο φζνλ αθνξά ζηνλ θαζνξηζκφ ηνπ βαζκνχ αλαπεξίαο ησλ αζθαιηζκέλσλ φισλ ησλ αζθαιηζηηθψλ θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Γεκνζίνπ, θαζψο θαη ησλ αλαζθάιηζησλ, γηα ηνπο νπνίνπο απαηηείηαη ε πηζηνπνίεζε ηεο αλαπεξίαο». Άξζξν 7 «Δληαίνο Καλνληζκφο Πξνζδηνξηζκνχ Πνζνζηνχ Αλαπεξίαο». Με ηελ ππ αξηζκ. Φ /νηθ /688 ΚΤΑ ησλ Τπ. Οηθνλνκηθψλ - Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο κε ζέκα : «Δληαίνο Πίλαθαο Πξνζδηνξηζκνχ Πνζνζηνχ Αλαπεξίαο» εγθξίζεθε επηζπλαπηφκελνο Πίλαθαο, κε ηνλ νπνίν θαζνξίδνληαη ηα πνζνζηά αλαπεξίαο πνπ ζπλεπάγεηαη θάζε πάζεζε ή βιάβε ή ζσκαηηθή ή ςπρηθή ή πλεπκαηηθή εμαζζέλεζε ή ε 8

9 ζπλδπαζκέλε εκθάληζε ηέηνησλ παζήζεσλ ή βιαβψλ ή εμαζζελήζεσλ, θαζψο θαη νη ππνηξνπέο απηψλ, πνπ ζα ιακβάλνληαη ππφςε απφ ηηο Τγεηνλνκηθέο Δπηηξνπέο ηνπ Η.Κ.Α. Δ.Σ.Α.Μ. θαη ζα αθνξνχλ φινπο ηνπο αζθαιηζηηθνχο θνξείο θαη ην δεκφζην. Ζ κε αξηζκ. ΓΗΓΑΓ/Φ.26.14/754/νηθ / (ΑΓΑ: 45ΒΥ-ΞΦΘ) εγθχθιηνο ηνπ Τπ. Γηνηθ. Μεηαξ. & Ζι. Γηαθ. κε ζέκα «Απηνδίθαηε απφιπζε θαη πξνζπληαμηνδνηηθή δηαζεζηκφηεηα άκεζεο ελέξγεηεο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ λ.4024/2011 (ΦΔΚ 226 Α / )», ζηελ νπνία αλαθέξεηαη, κεηαμχ άιισλ, φηη : «Όζνη απφ απηνχο ζεσξνχλ φηη ζπληξέρεη ζην πξφζσπφ ηνπο ιφγνο εμαίξεζεο ππνβάιινπλ κέρξη ηηο αίηεζε εμαίξεζεο, επηζπλάπηνληαο ζε απηή ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, ηα πξνβιεπφκελα ζηελ ΚΤΑ ηεο παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ λφκνπ απηνχ, πνπ απνδεηθλχνπλ ην ιφγν εμαίξεζεο ή ππεχζπλε δήισζε κε ηελ νπνία δεζκεχνληαη λα ππνβάινπλ άκεζα ζε πξνζεζκία πνπ ζα ηνπο νξηζζεί απφ ηε δηνίθεζε θαη πάλησο πξηλ απφ ηελ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απνδεηθλχνπλ ζε πνηα εθ ησλ πεξηπηψζεσλ εμαίξεζεο εκπίπηνπλ...». Ζ κε αξηζκ. ΓΗΓΑΓ/Φ.26.14/756/νηθ.21872/11 (ΦΔΚ 2619/Β/ ) ΚΤΑ ησλ Τπ. Γηνηθ. Μεηαξ. & Ζι. Γηαθ. Οηθνλνκηθψλ, θαζφξηζε ην πεξηερφκελν ησλ δηαπηζησηηθψλ πξάμεσλ: α) θαηάξγεζεο ησλ νξγαληθψλ ζέζεσλ πνπ θελψλνληαη ιφγσ ηεο απηνδίθαηεο απφιπζεο θαη ηεο ζέζεο ζε πξνζπληαμηνδνηηθή δηαζεζηκφηεηα ησλ ππαιιήισλ ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ Ν.Π.Γ.Γ. θαη ησλ Ο.Σ.Α. α θαη β βαζκνχ θαη β) απηνδίθαηεο απφιπζεο θαη ζέζεο ζε πξνζπληαμηνδνηηθή δηαζεζηκφηεηα ησλ ππαιιήισλ πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηνπ ηξφπνπ δηαπίζησζεο ησλ εμαηξέζεσλ απφ ηελ απηνδίθαηε απφιπζε θαη ηελ πξνζπληαμηνδνηηθή δηαζεζηκφηεηα. ην άξζξν 5 «Δμαηξέζεηο απφ ηελ απηνδίθαηε απφιπζε» νξίδεηαη, κεηαμχ άιισλ, φηη «Όζνη απφ απηνχο εκπίπηνπλ ζηηο εμαηξέζεηο ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ λ. 4024/2011 ππνβάιινπλ κέρξη ηηο αίηεζε εμαίξεζεο επηζπλάπηνληαο ζε απηή ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απνδεηθλχνπλ ην ιφγν εμαίξεζεο ή ππεχζπλε δήισζε κε ηελ νπνία δεζκεχνληαη λα ππνβάινπλ άκεζα ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απνδεηθλχνπλ ζε πνηα εθ ησλ πεξηπηψζεσλ εμαίξεζεο εκπίπηνπλ.». ην άξζξν 55 ηνπ ΓΚΠ ΟΛΠ αλαθέξεηαη φηη : «3. Η θαλνληθή άδεηα ρνξεγείηαη ππνρξεσηηθά ζην ζχλνιφ ηεο εληφο ηνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο. ε θάζε πεξίπησζε ρνξεγείηαη ζπλερήο άδεηα δέθα (10) εκεξψλ ηνπιάρηζηνλ ην δηάζηεκα απφ 10/6 έσο 15/9 θάζε έηνπο ζχκθσλα κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ ππεξεζηαθψλ αλαγθψλ ηεο εηαηξείαο θαη ηελ ηπρφλ αίηεζε ηνπ δηθαηνχρνπ εξγαδφκελνπ. 4. Δίλαη δπλαηφλ κεηά απφ έγθξηζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ λα κελ ρνξεγείηαη, λα πεξηνξίδεηαη ή λα αλαθαιείηαη ε θαλνληθή άδεηα πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνχλ έθηαθηεο αλάγθεο ηεο εηαηξείαο, κεηά φκσο απφ έγθξηζε ηνπ νξγάλνπ πνπ πξνΐζηαηαη εθείλνπ ην νπνίν είλαη αξκφδην γηα ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο. Αλ ηέηνην φξγαλν δελ ππάξρεη, απνθαζίδεη ην αξκφδην γηα ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο φξγαλν. 5. Η άδεηα πνπ δελ ρνξεγήζεθε θαη εθαξκνγή ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, ρνξεγείηαη ππνρξεσηηθά κέρξη ηεο 31 Μαξηίνπ ηνπ επφκελνπ έηνπο». ην άξζξν 6 ηνπ Νφκνπ 3863/2010 (ΦΔΚ Α/115/ ) «Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» νξίδεηαη φηη «Απφ ζην ΙΚΑ ΔΣΑΜ δεκηνπξγείηαη Κέληξν Πηζηνπνίεζεο Αλαπεξίαο (ΚΔ.Π.Α.), ππαγφκελν ζηε Γηεχζπλζε Αλαπεξίαο θαη Ιαηξηθήο ηεο Δξγαζίαο ηεο Γηνίθεζεο ΙΚΑ.ΔΣΑΜ, γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο εληαίαο πγεηνλνκηθήο θξίζεο φζνλ αθνξά ζηνλ θαζνξηζκφ ηνπ βαζκνχ αλαπεξίαο ησλ αζθαιηζκέλσλ φισλ ησλ αζθαιηζηηθψλ θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Γεκνζίνπ, θαζψο θαη ησλ αλαζθάιηζησλ, γηα ηνπο νπνίνπο απαηηείηαη ε πηζηνπνίεζε ηεο αλαπεξίαο». ηελ ππ αξηζκ. ΔΔΓΓ/4003/ γίλεηαη αλαθνξά γηα κε εθαξκνγή ηνπ λφκνπ γηα απηνδίθαηε απφιπζε ηνπ εξγαδνκέλνπ Μ. Δ. 9

10 Ηζηνξηθό Τπόζεζεο: Ο ππάιιεινο ηνπ ΟΛΠ θ. Μ. Δ. (ΑΜ 3250) πξνζιήθζεθε ζηνλ ΟΛΠ ηελ κε ηελ εηδηθφηεηα ηνπ ειεθηξνιφγνπ θαη ηνπ αλαγλσξίζηεθε επηπιένλ ρξφλνο πξαγκαηηθήο ππεξεζίαο ηξηψλ (3) εηψλ θαη κίαο (1) εκέξαο πνπ ππεξέηεζε σο εζεινληήο ζην ζηξαηφ, ζχκθσλα κε ην Ν.Γ. 82/1969. Με ηελ αξηζκ. πξση / εκπξφζεζκε αίηεζε, ν ελ ιφγσ ππάιιεινο δήηεζε ηε παξακνλή ζηελ Τπεξεζία έσο θαη κέρξη ηξία (3) επηπιένλ έηε κεηά ηελ , εκεξνκελία πνπ ζα απνιπφηαλ ιφγσ ζπκπιήξσζεο απαηηνχκελσλ ρξφλσλ αζθάιηζεο θαη νξίνπ ειηθίαο. Με ηελ αξηζκ. πξση /2010 απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ & Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ ηνπ ΟΛΠ θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ππ αξηζκ / γλσκνδφηεζε ηεο Γ/λζεο Ννκηθψλ Τπεξεζηψλ, απνθαζίζηεθε φηη ν ππάιιεινο Μ. Δ. : «α) δελ απνιχεηαη απηνδίθαηα απφ ηελ Τπεξεζία ηελ ιφγσ ζπκπιήξσζεο ηνπ 60 νπ έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπ ηελ εκεξνκελία απηή, εθφζνλ ήδε είρε ζπκπιεξψζεη 35εηή πξαγκαηηθή θαη ζπληάμηκε δεκφζηα ππεξεζία απφ , ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3528/2007, ζε ζπλδπαζκφ κε απηέο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Γελ. Καλνληζκνχ Πξνζσπηθνχ ΟΛΠ ΑΔ. β) παξακέλεη ζηελ Τπεξεζία έσο θαη κέρξη ηξία (3) επηπιένλ έηε κεηά ηελ , ζχκθσλα κε ηελ αξηζκ / εκπξφζεζκε αίηεζή ηνπ, θαη εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 19 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Ν. 3863/ ». Ο ελ ιφγσ ππάιιεινο Μ.Δ. ζα απνιπφηαλ απηνδίθαηα ηελ , θαη εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο ππνπαξαγξάθνπ 1 β ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ λ. 4024/2011. Χζηφζν, κε ηελ αξηζκ / εκπξφζεζκε αίηεζε εμαηξέζεσο, ν ππάιιεινο Μ.Δ., δήηεζε ηελ εμαίξεζή ηνπ απφ ηηο δηαηάμεηο απηέο επηθαινχκελνο ηελ πεξίπησζε ζ ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ ηδίνπ λφκνπ. ηελ αίηεζε απηή ζπλππέβαιε ππεχζπλε δήισζε, ζχκθσλα κε ηελ νπνία δήισλε φηη: «πξνηίζεκαη λα ππνβάιισ άκεζα ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απνδεηθλχνπλ φηη εκπίπησ ζηελ πεξίπησζε ζ ηνπ άξζξνπ 33 παξάγξαθνο 7 ζε φηη αθνξά ηνλ ελήιηθν πηφ κνπ ν νπνίνο κε βαξχλεη θνξνινγηθά θαη ζπλνηθεί καδί κνπ θαη παξνπζηάδεη ηελ πάζεζε πνπ αλαθέξεηαη ζηηο βεβαηψζεηο πνπ ζαο ππέβαιια θαη ησλ νπνίσλ ην πνζνζηφ ζα θαζνξηζηεί ζηηο θαη ν νπνίνο ζεσξείηαη αλίθαλνο γηα εξγαζία». Δπίζεο, ζπλππέβαιε ηαηξηθέο βεβαηψζεηο λνζειείαο ζε Γεκφζηα Ννζνθνκεία ηεο Αηηηθήο θαηά ηα ρξνληθά δηαζηήκαηα απφ κέρξη θαη απφ κέρξη , θαζψο επίζεο θαη Δηζαγγειηθέο Παξαγγειίεο κε ηηο νπνίεο δηαηάρζεθε ηαηξηθή εθηίκεζε ηνπ αζζελνχο ηελ , θαη , ζηηο νπνίεο αλαθέξεηαη ε χπαξμε ηαηξηθνχ θαθέινπ απφ ην έηνο Μεηά ηελ ππ, αξηζκ. Δ1/ γλσκνδφηεζε ηεο Γ/λζεο Ννκηθψλ Τπεξεζηψλ, εθδφζεθε ε αξηζκ / απφθαζε Πξνέδξνπ θαη Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ (ΠΓ) ηνπ ΟΛΠ, ε νπνία παξαηάζεθε κε ηηο αξηζκ /12, 22015/12 θαη 26237/12 δηαδνρηθέο απνθάζεηο ΠΓ, γηα ηελ πξνζσξηλή παξακνλή ζηελ ππεξεζία ηνπ ππαιιήινπ Μ. Δ., σο εμήο : α/α Αξ. Απόθαζεο Ζκεξνκελία Παξάηαζεο Πξνέδξνπ & Γ Πξνζσξηλήο Παξακνλήο* / / / / ηηο σο άλσ απνθάζεηο αλαθεξφηαλ ν ελ ιφγσ ππάιιεινο θαη ππνρξενχηαλ λα πξνζθνκίζεη ην ζχλνιν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ (κέρξη ηηο αληίζηνηρεο εκεξνκελίεο πξνζσξηλήο παξακνλήο), πνπ 10

11 αλαθέξνληαη ζηελ αξηζκ. ΓΗΑΓ/Φ26.14/756/ΟΗΚ21872/2011 Τπ. Απφθαζε, θαη εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ Ν. 4024/2011. εκεηψλεηαη φηη απφ ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ ν θ. Μ. Δ. δελ πξνζθφκηζε πηζηνπνηεηηθφ αλαπεξίαο απφ αξκφδηα επηηξνπή Γεκφζηαο αξρήο, απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη φηη ην ηέθλν ηνπ είρε αλαπεξία ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 67%, ζχκθσλα κε ηελ πεξ. ζ ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ λ. 4024/2011. Μεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ησλ πξνζεζκηψλ πνπ εηέζεζαλ ζηηο σο άλσ απνθάζεηο θαη ηελ αξηζκ / αίηεζε ηνπ εξγαδνκέλνπ πεξί αδπλακίαο ηνπ αζθαιηζηηθνχ ηνπ θνξέα λα νινθιεξψζεη ηε δηαδηθαζία γλσκαηεχζεσο ηεο Τγεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο, παξήιζε ην εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα θαηά ηελ θξίζε ηεο Γηνίθεζεο θαη κε ηελ αξηζκ / απφθαζε ΠΓ απνθαζίζηεθε ε ρνξήγεζε ηεο θαλνληθήο αδείαο ησλ εηψλ 2011 θαη 2012 ζηνλ εξγαδφκελν θαη ε ιήμε ηεο ππαιιειηθήο ζρέζεο ηνπ εξγαδνκέλνπ. Με ηελ αξηζκ.37852/2012 απφθαζε ΠΓ έγηλε δεθηή ε παξαίηεζή ηνπ θαη δηαπηζηψζεθε ε ιχζε ηεο ππαιιειηθήο ηνπ ζρέζεο απφ (φπσο απηή νξίζηεθε σο εκεξνκελία απνρψξεζεο ζηελ αίηεζε παξαίηεζήο ηνπ) ζχκθσλα κε ηα άξζξα 75 θαη 76 ηνπ Γεληθνχ Καλνληζκνχ Πξνζσπηθνχ ΟΛΠ ΑΔ. Απφ ηελ θαηάζηαζε απνπζηψλ ηνπ ελ ιφγσ ππαιιήινπ πξνθχπηεη φηη ρνξεγήζεθε θαλνληθή άδεηα γηα ην έηνο 2011, απφ έσο (ζχλνιν 26 εκεξψλ) θαη γηα ην έηνο 2012, απφ έσο (ζχλνιν 26 εκεξψλ). Γηαπηζηώλεηαη όηη : Ο Πξφεδξνο & Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηνπ ΟΛΠ, κε ηέζζεξεο (4) ζπλερείο Απνθάζεηο ηνπ παξέηεηλε ηελ πξνζσξηλή παξακνλή ζηελ Τπεξεζία ηνλ ππάιιειν Μ. Δ. γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ κέρξη , ρσξίο ν ελ ιφγσ ππάιιεινο λα πξνζθνκίζεη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληα ζηελ κε αξηζκ. ΓΗΓΑΓ/Φ.26.14/754/νηθ / εγθχθιην θαζψο ζηελ κε αξηζκ. ΓΗΓΑΓ/Φ.26.14/756/νηθ.21872/11 ΚΤΑ, φπνπ πξνέβιεπαλ ζηε αίηεζε εμαίξεζεο απφ ηε απηνδίθαηε απφιπζε εξγαδνκέλνπ ππεχζπλε δήισζε, κε ηελ νπνία ν ελδηαθεξφκελνο ππνρξενχηαλ λα ππνβάιιεη άκεζα ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ζα απνδείθλπαλ ηελ πεξίπησζε εμαίξεζεο, θαη εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ Ν. 4024/2011. ηνλ ππάιιειν Μ. Δ ρνξεγήζεθε θαλνληθή άδεηα γηα ην έηνο 2011 ην δηάζηεκα απφ έσο (ζχλνιν 26 εκεξψλ), ελψ ζα έπξεπε λα είρε ρνξεγεζεί κέρξη ηελ 31 ε Μαξηίνπ, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 55 ηνπ Γ.Κ.Π. ηνπ ΟΛΠ. ηνλ ππάιιειν Μ. Δ ρνξεγήζεθε θαλνληθή άδεηα γηα ην έηνο 2012 ην δηάζηεκα απφ έσο (ζχλνιν 26 εκεξψλ), ελψ ζα έπξεπε λα είρε ρνξεγεζεί «ζπλερήο άδεηα δέθα (10) εκεξψλ ηνπιάρηζηνλ ην δηάζηεκα απφ 10/6 έσο 15/9 θάζε έηνπο», ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 55 ηνπ Γ.Κ.Π. ηνπ ΟΛΠ. ην ππ αξηζκ. Δ47/ (εηζεξρ. ΔΔΓΓ ΔΜΠ 473/ ) έγγξαθν απφςεσλ ηεο ειεγρφκελεο Τπεξεζίαο αλαθέξνληαη, κεηαμχ άιισλ, ηα εμήο : «Η κε άκεζε ππνβνιή ηνπ ζπλφινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ εθ κέξνπο ηνπ εξγαδνκέλνπ Μ.Δ., κεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο πνπ ηέζεθε ζηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο ηνπ Πξνέδξνπ & Γ/ληνο πκβνχινπ πεξί πξνζσξηλήο παξακνλήο ηνπ, νδήγεζε ζηελ έθδνζε ηεο ππ αξηζκ / φκνηαο πεξί ιήμεο ηζρχνο ησλ απνθάζεσλ απηψλ θαη ιχζεο ηεο ππαιιειηθήο ηνπ ζρέζεο, φπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζην ππ.αξηζκ.δ32/ έγγξαθφ καο. - Υνξήγεζε θαλνληθήο αδείαο έηνπο Οη ηδηαηηεξφηεηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Ο.Λ.Π. θαη νη απμεκέλεο ππεξεζηαθέο αλάγθεο νη νπνίεο δεκηνπξγήζεθαλ κεηά ηελ κείσζε ηνπ πξνζσπηθνχ γεληθά κεηά ηελ παξαρψξεζε ηoπ Πξνβιήηα ΙΙ ζηελ ΔΠ Α.Δ (COSCO) θαη ηεο εζεινπζίαο απνρψξεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ, θαζψο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ 11

12 εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Πξνβιήηα Ι (Γεξαλνγέθπξεο, RMG) θαη ηδηαίηεξα ε κείσζε ζην κηζφ ζρεδφλ ηνπ έκπεηξνπ Σερληθνχ Πξνζσπηθνχ ηνπ Σκήκαηνο πληήξεζεο-δπηζθεπήο Μερ/ησλ ηεο Γ/λζεο ΔΜΠΟ, φπνπ ππεξεηνχζε ν Μ.Δ. σο Δπηθεθαιήο ηνπ πλεξγείνπ Γεξαλνγεθπξψλ, νδήγεζαλ ζηε ρνξήγεζε ηεο θαλνληθήο άδεηαο ηνπ έηνπο 2011 εληφο ηνπ επφκελνπ έηνπο, νκνίσο δε θαη απηήο ηνπ έηνπο 2012 εληφο ηνπ ηδίνπ έηνπο». Γ.4. Υξεκαηνδνηήζεηο ζπλδηθαιηζηηθώλ θνξέσλ Απφ ηα ζηνηρεία πνπ ηέζεθαλ ππφςε ηνπ θιηκαθίνπ ειέγρνπ πξνέθπςαλ ηα αθφινπζα : ηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ ηεο εηαηξείαο δελ πξνβιέπεηαη δηαδηθαζία εηζήγεζεο έγθξηζεο νηθνλνκηθψλ εληζρχζεσλ ή ρνξεγηψλ απφ ηνλ ΟΛΠ πξνο ηνπο ζπλδηθαιηζηηθνχο θνξείο ην Λνγηζηηθφ ρέδην - Γεληθή Λνγηζηηθή πνπ εθαξκφδεηαη ζηνλ ΟΛΠ δελ ππάξρεη θσδηθφο γηα ρξεκαηνδφηεζε ζπλδηθαιηζηηθψλ θνξέσλ. Δπηπιένλ ζηα ππ αξηζκ. Δ36/ & 45135/ (εηζεξρ. ΔΔΓΓ 20344/ ) έγγξαθα ηεο ειεγρφκελεο ππεξεζίαο αλαθέξνληαη ηα εμήο : «Απφ ελδειερή έιεγρν ησλ ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ πιεξσκήο δηαρξνληθά, δελ έρεη πξνθχςεη θακία ρξεκαηνδφηεζε ζπλδηθαιηζηηθνχ θνξέα απφ ηελ Ο.Λ.Π. Α.Δ.». «ν ΟΛΠ δηα ησλ νξγάλσλ δηνίθεζήο ηνπ, δελ έρεη ρξεκαηνδνηήζεη δαπάλεο ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ θνξέσλ ηνπ, φπσο δεμηψζεηο, εζηηάζεηο, ζπλέδξηα θ.ι.π., απφ ην 2009 έσο ζήκεξα». Απφ δεηγκαηνιεπηηθφ έιεγρν πνπ δηελέξγεζε ην θιηκάθην ειέγρνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηε Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθνχ ηνπ ΟΛΠ ζηα ρξεκαηηθά εληάικαηα πιεξσκήο ησλ εηψλ δελ πξνέθπςε θακία ρξεκαηνδφηεζε ζπλδηθαιηζηηθνχ θνξέα απφ ηνλ ΟΛΠ. Γ.5. Ννκηκόηεηα ησλ δηαγσληζκώλ πξόζιεςεο πξνζσπηθνύ Καλνληζηηθό πιαίζην: Καηά ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 13 θαη 17 παξ. 3 ηνπ Ν. 3429/ «Γεκφζηεο Δπηρεηξήζεηο θαη Οξγαληζκνί (Γ.Δ.Κ.Ο.)», φπσο ηζρχεη, πξνβιέπεηαη φηη: «ε δηαδηθαζία πξφζιεςεο ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ, θαζψο θαη ηεο κεηέπεηηα ζχλαςεο ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο εξγαζίαο ανξίζηνπ ρξφλνπ, χζηεξα απφ αμηνιφγεζε ηεο δνθηκαζηηθήο πεξηφδνπ απφ ηελ νηθεία δεκφζηα επηρείξεζε, ειέγρεηαη απφ ην Α..Δ.Π.». Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 6, άξζξν 13 φπσο πξνζηέζεθε κε ηελ παξ. 6, άξζξν 33 ηνπ Ν. 3697/2008 «Οη δηαηάμεηο ηεο Π.Τ.. 33/2006 δελ εθαξκφδνληαη γηα ηελ πξφζιεςε θάζε είδνπο πξνζσπηθνχ, ηαθηηθνχ, έθηαθηνπ ή κε ζχκβαζε έξγνπ, φπσο απηφ νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 6, θαζψο θαη ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ, απφ ηηο δεκφζηεο επηρεηξήζεηο ηνπ παξφληνο Κεθαιαίνπ, θαζψο θαη απφ ηηο εηαηξείεο ηνπ Κεθαιαίνπ Β', ζηηο νπνίεο ην Γεκφζην θαηέρεη ηελ πιεηνςεθία ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ». χκθσλα κε ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 17 «ε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ παξ. 6 ηνπ Ν. 3051/2002 έρεη θαη ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε εθαξκνγή», φπνπ νξίδεηαη φηη «Φνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα πνπ εμαηξνχληαη απφ ην ζχζηεκα πξνζιήςεσλ ηνπ Ν. 2190/ ή θνξείο ησλ 2 χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 3429/2005 «Γεκφζηεο Δπηρεηξήζεηο θαη Οξγαληζκνί (Γ.Δ.Κ.Ο.)», φπσο ηζρχεη, Ο ΟΛΠ ππάγεηαη ζην Κεθάιαην Β, φπνπ νξίδεηαη φηη: «5. Σν Κεθάιαην Β' ηνπ λφκνπ απηνχ εθαξκφδεηαη: α) ζηηο αλψλπκεο εηαηξείεο ησλ νπνίσλ κεηνρέο έρνπλ εηζαρζεί πξνο δηαπξαγκάηεπζε ζε νξγαλσκέλε αγνξά (ρξεκαηηζηήξην), εθφζνλ ην Γεκφζην ή ηα λνκηθά πξφζσπα ηεο παξ. 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ εμαθνινπζνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζην κεηνρηθφ ηνπο θεθάιαην κε νπνηνδήπνηε πνζνζηφ ζπκκεηνρήο,». ην άξζξν 15 ηνπ ηδίνπ Νφκνπ νξίδεηαη φηη: «ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ ππάγνληαη νη αλψλπκεο εηαηξείεο ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 1. Οη εηαηξείεο απηέο επξίζθνληαη εθηφο ηνπ, θαηά ηηο ηζρχνπζεο θάζε θνξά δηαηάμεηο, επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα». 3 Ν. 2190/1994 (ΦΔΚ 28/Α/ ) «χζηαζε αλεμάξηεηεο αξρήο γηα ηελ επηινγή πξνζσπηθνχ θαη ξχζκηζε ζεκάησλ δηνίθεζεο». Άξζξν 14, ΚΔΦ. Γ' «χζηεκα πξνζιήςεσλ ζην δεκφζην ηνκέα». 12

13 νπνίσλ νη πξνζιήςεηο ειέγρνληαη απφ ην Α..Δ.Π., θαζψο θαη κε ππαγφκελεο ζε απηφ επηρεηξήζεηο θνηλήο σθέιεηαο ή αλψλπκεο εηαηξείεο, ζηηο νπνίεο κεηέρεη ην Γεκφζην ή Ν.Π.Γ.Γ. ή Ο.Σ.Α. πξψηνπ ή δεχηεξνπ βαζκνχ ή δεκφζηεο επηρεηξήζεηο, δχλαληαη λα δεηνχλ απφ ην Α..Δ.Π. λα δηελεξγήζεη απηφ ηηο δηαδηθαζίεο δηνξηζκνχ ή πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ ηνπο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2190/1994, αλαιακβάλνληαο ηελ απφδνζε ησλ ζρεηηθψλ δαπαλψλ. Δπί ηνπ αηηήκαηνο απνθαζίδεη ην Α..Δ.Π.. Σν αλσηέξσ εδάθην εθαξκφδεηαη αλαιφγσο θαη γηα ηελ πξφζιεςε πξνζσπηθνχ πνπ ππάγεηαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν. 2190/1994». Μεηαγελέζηεξα, κε ην άξζξν 1 ηνπ Ν. 3812/2009 «Αλακφξθσζε ζπζηήκαηνο πξνζιήςεσλ ζην δεκφζην ηνκέα θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηζρχεη, νξίδνληαη νη θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα (κεηαμχ απηψλ θαη ε ΓΔΖ) πνπ ππάγνληαη ζην ζχζηεκα πξνζιήςεσλ ηνπ Ν. 2190/1994. Δηδηθφηεξα ην άξζξν 1 ηνπ ελ ιφγσ Νφκνπ νξίδεη φηη: «Οη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 2190/1994, φπσο ηζρχνπλ αληηθαζίζηαληαη σο αθνινχζσο: 1. ηηο δηαηάμεηο ησλ θεθαιαίσλ Α, Β θαη Γ (ελλνείηαη ηνπ Ν. 2190/1994), φπσο ηζρχνπλ ππάγνληαη φινη νη θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα... ηνλ θαηά ηα πην πάλσ δεκφζην ηνκέα θαη γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο θαη κφλν ππάγνληαη επίζεο: ζ. Οη δεκφζηεο επηρεηξήζεηο, νξγαληζκνί θαη αλψλπκεο εηαηξείεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 3429/2005)». χκθσλα κε ηελ ππ αξηζκ. 1760/ θνηλή ππνπξγηθή απόθαζε (ΦΔΚ 416/Β/ /), «ην πξνζσπηθφ πξνζιακβάλεηαη κε ζχκβαζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο γηα δνθηκαζηηθή πεξίνδν κέρξη επηά (7) κελψλ. Έλα κήλα πξηλ ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηεο δνθηκαζηηθήο πεξηφδνπ ζπληάζζεηαη θχιιν αμηνιφγεζεο ηνπ ππαιιήινπ απφ ηνλ άκεζν πξντζηάκελφ ηνπ, γηα ηελ θαηαιιειφηεηα θαη ηελ επάξθεηά ηνπ λα αληαπνθξηζεί ζηα θαζήθνληα γηα ηα νπνία πξνζιήθζεθε. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο αλψλπκε εηαηξείαο, ιακβάλνληαο ππφςε ην θχιιν αμηνιφγεζεο, εθδίδεη αηηηνινγεκέλε απφθαζε γηα ηε ζχλαςε, ή κε, ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο ανξίζηνπ ρξφλνπ. Η απφθαζε απηή, ζεηηθή ή αξλεηηθή, ειέγρεηαη απφ ην Α..Δ.Π., ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ. Μεηά ηνλ έιεγρν απφ ην Α..Δ.Π. θαη εθφζνλ ηνχην απνθαλζεί ζεηηθά, ην αξκφδην φξγαλν ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο ζπλάπηεη κε ηνλ πξνζιακβαλφκελν ζχκβαζε εξγαζίαο ανξίζηνπ ρξφλνπ, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο θάζε θνξά δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο. Ο ρξφλνο ηεο δνθηκαζηηθήο πεξηφδνπ αλαγλσξίδεηαη γηα θάζε ζπλέπεηα». Ζ ππ αξηζκ. 28/ Απόθαζε ηεο νινκέιεηαο ηνπ ΑΔΠ, ζηελ νπνία απνθαζίζηεθε, κεηαμχ άιισλ, φηη «Η πξφζιεςε ππνςεθίσλ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3429/2005 απφ ηνλ νξηζηηθφ πίλαθα πξνζιεπηέσλ πνπ θαηαξηίδεη ε αξκφδηα επηηξνπή ηνπ θνξέα γίλεηαη λνκίκσο κφλνλ κεηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ πίλαθα απηνχ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο ε νπνία ζπληειείηαη είηε κεηά ηνλ έιεγρν απηνχ απφ ην Α..Δ.Π. είηε κεηά ηελ πάξνδν άπξαθηεο ηεο πξνζεζκίαο εληφο ηεο νπνίαο, αξρνκέλεο απφ ηελ πεξηέιεπζε ζ απηφ ηνπ νξηζηηθνχ πίλαθα θαη ησλ αλαγθαίσλ γηα ηνλ έιεγρφ ηνπ ζηνηρείσλ, ψθεηιε ηνχην θαηά λφκνλ λα πξνβεί ζηνλ έιεγρν». Πξνζιήςεηο κνλίκνπ πξνζσπηθνύ : ηνλ ΟΛΠ απφ ην έηνο 2006 θαη εληεχζελ δηελεξγήζεθαλ δηάθνξεο πξνθεξχμεηο γηα πξφζιεςε ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ, φπσο : νη ππ αξηζκ. 1/361Μ/2006, 1/51Μ/2007, 1/192Μ/2008, 2/230Μ/2008, 3/407Μ/2008 θαη 1/7Μ/2009. Καηά ηελ παξνχζα επηζεψξεζε έιεγρν, ειέγρζεθαλ δεηγκαηνιεπηηθά νη ηξεηο (3) απφ ηηο αλσηέξσ εθδνζείζεο Πξνθεξχμεηο πξφζιεςεο κφληκνπ πξνζσπηθνχ, ήηνη: νη κε αξηζκ. 3/407Μ/2008, 1/192Μ/2008, θαη 1/7Μ/2009. Απφ ηα ζηνηρεία ησλ θαθέισλ ησλ πξνθεξχμεσλ πνπ καο δηαηέζεθα θαη απφ ην ππ αξηζκ. Δ31/ έγγξαθν ηνπ ΟΛΠ πξνέθπςαλ ηα αθφινπζα : 13

14 Γ.5.1 Χο πξνο ηελ Πξνθήξπμε 3/407Μ/2008 Με ηελ αξηζ. 60/ απφθαζε ηνπ Γ/ΟΛΠ εγθξίζεθε ε πξφζιεςε, ζχκθσλα κε ηελ ηφηε ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα ηνλ ΟΛΠ (λ. 3429/05), ηαθηηθνχ ιηκελεξγαηηθνχ θαη ππαιιειηθνχ πξνζσπηθνχ δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ, ηκεκαηηθψο. ε εθαξκνγή ηεο πξναλαθεξφκελεο απφθαζεο ζπληάρζεθε ρέδην Πξνθήξπμεο, ην νπνίν κεηά ηνλ πξνβιεπφκελν έιεγρν απφ ην ΑΔΠ (έγγξαθν 23702/ ), δεκνζηεχζεθε ε αξηζκ. 3/407Μ/2008 Πξνθήξπμε (ΦΔΚ ΑΔΠ/301/ ) θαη αθνξνχζε ηελ πιήξσζε ζέζεσλ πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο γηα δνθηκαζηηθή πεξίνδν κέρξη επηά (7), κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο δεθανθηψ (18) ζπλνιηθψο ζέζεσλ θαη εηδηθφηεξα: Γέθα (10) θαηεγνξίαο Παλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο (ΠΔ) γηα ηνπο νπνίνπο πξνβιεπφηαλ θαη ην θξηηήξην ηεο ζπλέληεπμεο θαη Οθηψ (8) θαηεγνξίαο Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο (ΣΔ), σο αθνινχζσο: Καηεγνξία ΠΔ α/α Κιάδνο πλνιηθέο ζέζεηο 1 ΠΔ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ - ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΟ 1 ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΚΧΓ. ΘΔΖ : ΜΖΥ 1 2 ΠΔ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ 3 ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ 3 ΠΔ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ 1 ΣΔΥΝΗΚΟ ΑΦΑΛΔΗΑ 4 ΠΔ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΟ 2 ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΚΧΓ. ΘΔΖ : ΜΖΥ 2 5 ΠΔ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ - ΣΟΠΟΓΡΑΦΟ 2 ΜΖΥΑΝΗΚΟ 6 ΠΔ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ - ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΠΑΡΑΓΧΓΖ 1 Καηεγνξία ΣΔ α/α Κιάδνο πλνιηθέο ζέζεηο 1. ΣΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ (ΚΧΓ. ΘΔΖ: ΠΛΖ 1) 2 2. ΣΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ (ΚΧΓ. ΘΔΖ: ΠΛΖ 2) 2 3. ΣΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ (ΚΧΓ. ΘΔΖ: ΠΛΖ 3) 1 2. ΣΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΟ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΟ 2 ΜΖΥΑΝΗΚΟ 3. ΣΔ ΝΑΤΣΗΚΟ (ΠΛΟΗΑΡΥΟ) 1 Ζ πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ ήηαλ απφ 07/07/2008 έσο 16/07/2008. Με ηελ αξηζκ. 628/ απφθαζε Πξνέδξνπ & Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ νξίζζεθε ε ηξηκειήο Δπηηξνπή Γηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ 4, φπσο πξνβιεπφηαλ ζηελ ελ ιφγσ Πξνθήξπμε. Ζ Δπηηξνπή Γηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ αθνχ εμέηαζε ηηο ππνβιεζείζεο αηηήζεηο, θαηήξηηζε: Α) ηνπο πξνζσξηλνχο πίλαθεο πξνζιεπηέσλ, απνθιεηνκέλσλ γηα ηππηθνχο ιφγνπο θαη θαηάηαμεο γηα ηηο θαηεγνξίεο ΣΔ θαη 4 Με ηελ 321/ απφθαζε ΠΓ αληηθαηαζηήζεθε έλα κέινο ηεο ελ ιφγσ Δπηηξνπήο. 14

15 Β) ηνπο πξνζσξηλνχο πίλαθεο πξνζιεπηέσλ θαη απνθιεηνκέλσλ πξν ζπλέληεπμεο, γηα ηηο θαηεγνξίεο ΠΔ 5. Οη παξαπάλσ πξνζσξηλνί πίλαθεο πξνζιεπηέσλ θαη απνθιεηνκέλσλ γηα ηππηθνχο ιφγνπο αλαξηήζεθαλ ηελ 19/09/2008, ζην θαηάζηεκα ηεο Ο.Λ.Π. Α.Δ. (Αθηή Μηανχιε 10,Πεηξαηάο) θαη ζπληάρζεθε ζρεηηθφ Πξαθηηθφ Αλάξηεζεο, ζην νπνίν αλαθαίξεην σο εκεξνκελία ππνβνιήο ελζηάζεσλ απφ 20/09/2008 έσο θαη 29/09/2008. Α. Χο πξνο ην δηαγσληζκφ ησλ θιάδσλ ΣΔ (θαη ΠΔ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σερληθόο Αζθαιείαο, γηα ηνλ νπνίν ιφγσ ηνπ φηη ππήξρε έλαο κφλν ππνςήθηνο ζηνλ πίλαθα πξνζιεπηέσλ δελ δηελεξγήζεθε ζπλέληεπμε) ε δηαδηθαζία ζπλερίζζεθε σο αθνινχζσο : Μεηά ηελ εμέηαζε ησλ ελζηάζεσλ πνπ ππνβιήζεθαλ (θαηαξηίζηεθαλ απφ ηελ Δπηηξνπή Γηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ νη νξηζηηθνί πίλαθεο πξνζιεπηέσλ, απνθιεηνκέλσλ γηα ηππηθνχο ιφγνπο θαη θαηάηαμεο, νη νπνίνη απεζηάιεζαλ (32713/ θαη 33345/ ) ζην ΑΔΠ γηα έιεγρν λνκηκφηεηαο θαη θχξσζή ηνπο. Πίλαθαο Δλζηάζεσλ Καηεγνξία ΠΔ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σερληθφο Αζθαιείαο ΣΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ (ΚΧΓ. ΘΔΖ: ΠΛΖ 1) ΣΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ (ΚΧΓ. ΘΔΖ: ΠΛΖ 2) ΣΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ (ΚΧΓ. ΘΔΖ: ΠΛΖ 3) ΣΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΟ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΣΔ ΝΑΤΣΗΚΟ (ΠΛΟΗΑΡΥΟ) Τπνβιεζείζεο ελζηάζεηο Γελ ππνβιήζεθαλ ελζηάζεηο Γελ ππνβιήζεθαλ ελζηάζεηο Γελ ππνβιήζεθαλ ελζηάζεηο Γελ ππνβιήζεθαλ ελζηάζεηο Τπνβιήζεθαλ ηξείο (3) ελζηάζεηο Γελ ππνβιήζεθαλ ελζηάζεηο Κξίζε Δπηηξνπήο Κξίζε ΑΔΠ Απνξξίθζεθαλ θαη νη ηξείο (3) ελζηάζεηο Μία (1) απνξξίθζεθε (ηεθαλίδε Γεκεηξίνπ) Γχν (2) έγηλαλ δεθηέο (Κπξηφπνπινπ ηαχξνπ & Σζφιε Διέλεο) - - Χζηφζν, πξηλ απφ ηνλ έιεγρν λνκηκφηεηαο θαη θχξσζεο ησλ νξηζηηθψλ πηλάθσλ πξνζιεπηέσλ απφ ην ΑΔΠ, ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηνπ ΟΛΠ κε ηηο ππ αξηζκ / & 34225/ απνθάζεηο ηνπ, πξνζέιαβε ηνπο παξαθάησ αλαθεξφκελνπο, «νη νπνίνη θξίζεθαλ πξνζιεπηένη κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ γηα δνθηκαζηηθή πεξίνδν κέρξη επηά (7) κελψλ», θαη νη νπνίνη αλέιαβαλ ππεξεζία σο αθνινχζσο : α/ α 1 2 ΑΜ Ολνκαηεπώλπκν Κιάδνο Ζκεξνκελία Πξόζιεςεο 4629 ΒΑΡΟΤΝΖ Γ. ΝΗΚΟΛΑΟ 4630 ΠΑΠΑΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ Γ. ΔΛΔΤΘΔΡΗΟ ΠΔ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ - Σερληθφο Αζθαιείαο ΣΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΟ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ 20/10/ /10/2008 Απόθαζε Γ/ληνο πκβνύινπ 34519/ / Γηα ηνλ θιάδν ΠΔ Μεραληθψλ Μεραλνιφγνο Μεραληθφο Κσδ. Θέζεο : ΜΖΥ 1 φινη νη ππνςήθηνη θαηαηάρζεθαλ ζηνλ πίλαθα απνθιεηνκέλσλ, νπδεκία έλζηαζε ππεβιήζε νπφηε ε ζέζε παξέκεηλε θελή. 15

16 ΒΧΛΟ Γ. ΑΝΓΡΔΑ 4632 ΜΑΝΟ Μ. ΖΛΗΑ 4633 ΚΟΤΛΟΤΜΠΖ Γ. ΑΓΓΔΛΟ 4634 ΓΗΟΛΔΣΖ Μ. ΓΔΧΡΓΗΟ ΣΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΟ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΣΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ (ΠΛΖ 1) ΣΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ (ΠΛΖ 2) ΣΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ (ΠΛΖ 3) 20/10/ /10/ /10/ /10/2008 Μεηά ηνλ έιεγρν λνκηκφηεηαο ησλ νξηζηηθψλ πηλάθσλ πξνζιεπηέσλ ππνςεθίσλ απφ ην ΑΔΠ, εθδφζεθε ε ππ αξηζκ. 42/ απφθαζε ηνπ Β Σκήκαηφο ηνπ γηα ηελ πιήξσζε ησλ ελ ιφγσ ζέζεσλ, ε νπνία έρεη σο εμήο : ΠΔ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ - Σερληθόο Αζθαιείαο θπξψλεη ηνλ νξηζηηθφ πίλαθα πξνζιεπηέσλ. ΣΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ (ΚΧΓ. ΘΔΖ: ΠΛΖ 1) : - Γηνξζψλεη ηε ζπλνιηθή βαζκνινγία ζηνλ πίλαθα θαηάηαμεο ηνπ Μάλνπ Ζιία θαη νξζψο έρεη αλαγξαθεί ζηνλ νξηζηηθφ πίλαθα πξνζιεπηέσλ ν Μάλνο Ζιία.ο - Γηαγξάθεη απφ ηνλ πίλαθα θαηάηαμεο θαη ηνλ νξηζηηθφ πίλαθα πξνζιεπηέσλ ηνλ Ξχδε Παλαγηψηε, ηνλ νπνίν εγγξάθεη ζηνλ πίλαθα απνθιεηνκέλσλ. - Δγγξάθεη ζε νξηζηηθφ πίλαθα πξνζιεπηέσλ ηνλ Δπζπκίνπ Γεψξγην. - Κπξψλεη ηνλ νξηζηηθφ πίλαθα πξνζιεπηέσλ φπσο δηακνξθψλεηαη ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ. ΣΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ (ΚΧΓ. ΘΔΖ: ΠΛΖ 2) - Γηαγξάθεη απφ ηνλ πίλαθα θαηάηαμεο θαη ηνλ νξηζηηθφ πίλαθα πξνζιεπηέσλ ηνπο ππνςεθίνπο Κνπινπκπή Άγγειν θαη Μπαξηδψθα Φψηην ηνπο νπνίνπο εγγξάθεη ζηνλ πίλαθα απνθιεηνκέλσλ. - Γηαγξάθεη απφ ηνλ πίλαθα θαηάηαμεο ηνλ ηαπξίδε Γεκήηξην ηνλ νπνίν εγγξάθεη ζηνλ πίλαθα απνθιεηνκέλσλ ΣΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ (ΚΧΓ. ΘΔΖ: ΠΛΖ 3) θπξψλεη ηνλ νξηζηηθφ πίλαθα πξνζιεπηέσλ. ΣΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΟ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ - Αλακνξθψλεη ηνλ πίλαθα θαηάηαμεο - Γηνξζψλεη ηε βαζκνινγία ηνπ Παπαθσλζηαληίλνπ Διεπζεξίνπ ζηηο 1303 κνλάδεο - Γηνξζψλεη ηε βαζκνινγία ηνπ βψινπ Αλδξέα ζηηο 1200 κνλάδεο - Γηνξζψλεη ηε βαζκνινγία ηνπ Κπξηφπνπινπ ηαχξνπ ζηηο 1301 κνλάδεο - Γηνξζψλεη ηε βαζκνινγία Σζφιε Διέλεο ζηηο 1296 κνλάδεο - Γηαγξάθεη απφ ηνλ νξηζηηθφ πίλαθα πξνζιεπηέσλ ηνλ ππνςήθην βψιν Αλδξέα - ηνλ νξηζηηθφ πίλαθα πξνζιεπηέσλ νξζψο έρεη εγγξαθεί ν ππνςήθηνο Παπαθσλζηαληίλνπ Διεπζέξηνο. - Δγγξάθεη ζηνλ νξηζηηθφ πίλαθα πξνζιεπηέσλ ηνλ ππνςήθην Κπξηφπνπιν ηαχξν. - Κπξψλεη ηνλ νξηζηηθφ πίλαθα. ΣΔ ΝΑΤΣΗΚΟ (ΠΛΟΗΑΡΥΟ). - Διιείςεη θαηαηαγέλησλ ππνςεθίσλ ε ζέζε παξακέλεη θελή. Οη ζρεηηθνί πίλαθεο δηνξηζηέσλ δεκνζηεχζεθαλ ζην ΦΔΚ Γ/268/ / / / / / ΣΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ 4635 ΜΠΑΡΣΧΚΑ Β. ΦΧΣΗΟ 22/10/2008 (ΠΛΖ 2) ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ: Ο 2 νο ζε ζεηξά πξνζιεπηένο ηεο θαηεγνξίαο ΣΔ Πιεξνθνξηθήο (ΠΛΖ 1) Ξχδεο Παλαγηψηεο θιήζεθε γηα αλάιεςε ππεξεζίαο, αιιά κε δήισζή ηνπ δελ απνδέρζεθε λα πξνζέιζεη γηα αλάιεςε ππεξεζίαο πξηλ ηελ θξίζε ηνπ ΑΔΠ. 16

17 ηε ζπλέρεηα θαη ζχκθσλα κε ηελ 42/ απφθαζε ηνπ Β Σκήκαηνο ηνπ ΑΔΠ εθιήζεζαλ θαη αλέιαβαλ ππεξεζία γηα δνθηκαζηηθή πεξίνδν επηά (7) κελψλ νη παξαθάησ αλαθεξφκελνη, νη νπνίνη δελ ζπκπεξηιακβάλνληαλ ζηνπο νξηζηηθνχο πίλαθεο πξνζιεπηέσλ πξν ηεο θξίζεο ηνπ ΑΔΠ: α/ α ΑΜ Ολνκαηεπώλπκν ΔΤΘΤΜΗΟΤ Α. ΓΔΧΡΓΗΟ ΚΤΡΗΟΠΟΤ ΛΟ Γ. ΣΑΤΡΟ Κιάδνο ΣΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ (ΠΛΖ 1) ΣΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΟ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ Ζκεξνκελία Παξαηεξήζεηο Πξόζιεςεο 01/04/2009 Ο 2 νο ζηνλ πίλαθα πξνζιεπηέσλ Ξχδεο 17 Γεψξγηνο δηεγξάθε θαη ελεγξάθε ζηνλ πίλαθα απνθιεηνκέλσλ ιφγσ έιιεηςεο απαηηνχκελνπ ηίηινπ ζπνπδψλ. Ο Δπζπκίνπ Γεψξγηνο ήηαλ ν επφκελνο ζηε ζεηξά θαηάηαμεο θαη αθνχ ελεγξάθε 2 νο ζηνλ πίλαθα πξνζιεπηέσλ θιήζεθε θαη αλέιαβε ππεξεζία 02/12/2009 Ήηαλ 11 νο ζηνλ πίλαθα θαηάηαμεο θαη αθνχ έγηλε δεθηή ε έλζηαζή ηνπ απφ ην ΑΔΠ ελεγξάθε 2 νο ζηνλ πίλαθα πξνζιεπηέσλ. Β. Χο πξνο ηνπο ππόινηπνπο θιάδνπο ΠΔ (πιελ ησλ πξναλαθεξνκέλσλ ΠΔ Μεραληθψλ Μεραλνιφγνο Μεραληθφο Κσδ. Θέζεο : ΜΗΥ 1 θαη ΠΔ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σερληθφο Αζθαιείαο ζχκθσλα κε ηα πξναλαθεξφκελα), ε ππφινηπε δηαδηθαζία εμειίρζεθε σο αθνινχζσο: Οη ππνβιεζείζεο ελζηάζεηο εμεηάζηεθαλ απφ ηελ Δπηηξνπή Γηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη θαηαξηίζηεθαλ νη νξηζηηθνί Πίλαθεο Πξνζιεπηέσλ-Απνθιεηνκέλσλ γηα ηππηθνχο ιφγνπο θαη Καηάηαμεο πξν ζπλεληεχμεσο. ηε ζπλέρεηα δηελεξγήζεθε ζπλέληεπμε απφ Σξηκειή Δπηηξνπή πνπ είρε ζπγθξνηεζεί ζχκθσλα κε ηηο 41/ Πξάμε Πξνέδξνπ ηνπ ΑΔΠ θαη ηελ 835/ απφθαζε ΟΛΠ Α.Δ. ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζην ΚΔΦΑΛΑΗΟ Δ παξ. β ηεο πξνθήξπμεο, σο αθνινχζσο: ΠΔ Μεραληθψλ Μεραλνιφγνο Μεραληθφο Κσδ. Θέζεο : ΜΖΥ 2 ( ) ΠΔ Μεραληθψλ Πνιηηηθφο Μεραληθφο, ( ) ΠΔ Μεραληθψλ - Σνπνγξάθνο Μεραληθφο ( ) ΠΔ Μεραληθψλ - Μεραληθφο Παξαγσγήο ( ) Μεηά ηε δηελέξγεηα ηεο ζπλέληεπμεο, ε Δπηηξνπή Γηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ αθνχ βαζκνιφγεζε ηνπο ππνςεθίνπο θαη ζπλέηαμε ζρεηηθφ πξαθηηθφ, θαηήξηηζε ηνπο νξηζηηθνχο πίλαθεο πξνζιεπηέσλ, νη νπνίνη απεζηάιεζαλ (3703/ ) καδί κε ηνπο νξηζηηθνχο Πίλαθεο Απνθιεηνκέλσλ γηα ηππηθνχο ιφγνπο θαη Καηάηαμεο ζην ΑΔΠ γηα έιεγρν λνκηκφηεηαο θαη θχξσζή ηνπο. Πίλαθαο Δλζηάζεσλ Καηεγνξία ΠΔ Μεραληθώλ Πνιηηηθόο Μεραληθόο ΠΔ Μεραληθώλ Μεραλνιόγσλ Μεραληθώλ Κσδ. Τπνβιεζείζεο ελζηάζεηο θαηά ησλ πηλάθσλ πξν ζπλέληεπμεο Κξίζε Δπηηξνπήο Γηεμαγσγήο (4) απνξξίθζεθαλ θαη νη 4 Κξίζε ΑΔΠ (3) απνξξίθζεθαλ (Καξβνχλε Γήκεηξαο θαξβέιε Ησάλλε Τθαληή Μαξίαο θαη (1) έγηλε δεθηή (Καιφγλσκνπ Υξήζηνπ) (2) απνξξίθζεθαλ (θαη νη (2) έγηλαλ δεθηέο (Αζαλαζηάδε Ησζήθ θαη Καξαλάζηνπ Κσλ/λνπ)

18 Θέζεο : ΜΖΥ 2 ΠΔ Μεραληθώλ Σνπνγξάθνο Μεραληθόο ΠΔ Μεραληθώλ Μεραληθόο Παξαγσγήο (1) απνξξίθζεθε απνξξίθζεθε (Παλαγησηφπνπινπ Δκκαλνπήι) δελ ππνβιήζεθαλ - - ελζηάζεηο Χζηφζν, πξηλ απφ ηνλ έιεγρν λνκηκφηεηαο θαη θχξσζεο ησλ νξηζηηθψλ πηλάθσλ πξνζιεπηέσλ απφ ην ΑΔΠ, εθιήζεζαλ ακέζσο θαη αλέιαβαλ ππεξεζία γηα δνθηκαζηηθή πεξίνδν επηά (7) κελψλ νη παξαθάησ αλαθεξφκελνη κε απνθάζεηο ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ, σο αθνινχζσο: α/α ΑΜ Ολνκαηεπώλπκν Κιάδνο Ζκεξνκελία Πξόζιεςεο ΡΟΤΑΚΖ Κ. ΥΡΖΣΟ ΑΛΔΦΑΝΣΗΝΟ- ΛΑΗ Α. ΗΧΑΝΝΖ ΜΑΚΡΤΓΑΚΖ Μ. ΥΡΖΣΟ ΜΠΟΤΛΟΤΖ Θ. ΒΑΗΛΔΗΟ 4642 ΜΗΥΟΤΓΖ Α. ΜΟΡΦΧ 4643 ΚΑΕΑΣΕΖ Γ. ΠΑΝΣΔΛΖ ΠΔ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ - Σνπνγξάθνο Μεραληθφο ΠΔ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ - Πνιηηηθφο κεραληθφο ΠΔ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ - Σνπνγξάθνο Μεραληθφο ΠΔ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ - Πνιηηηθφο κεραληθφο ΠΔ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ - Πνιηηηθφο κεραληθφο ΠΔ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ - Μεραλνιφγνο Μεραλ /12/ /12/2008 2/1/2009 2/1/2009 2/1/2009 2/2/2009 Απόθαζε Γ/ληνο πκβνύινπ 42398/ / / / / / Μεηά ηνλ έιεγρν λνκηκφηεηαο ησλ νξηζηηθψλ πηλάθσλ πξνζιεπηέσλ ππνςεθίσλ απφ ην ΑΔΠ, εθδφζεθε ε ππ. αξηζκ. 2688/ απφθαζε ηνπ Β Σκήκαηφο ηνπ γηα ηελ πιήξσζε ησλ ελ ιφγσ ζέζεσλ, ε νπνία έρεη σο εμήο : 1. ΠΔ Μεραληθώλ Μεραλνιόγνο Μεραληθόο (Μία ζέζε) - Διιείςεη θαηαηαγέλησλ ππνςεθίσλ ε ζέζε παξακέλεη θελή. 2. ΠΔ Μεραληθώλ - Πνιηηηθόο Μεραληθόο (Σξεηο ζέζεηο) - Οξζψο απνξξίθζεθαλ νη ελζηάζεηο ησλ Καξβνχλε Γήκεηξαο, θαξβέιε Ησάλλε θαη Τθαληή Μαξίαο. - Γέρεηαη ηελ έλζηαζε Καιφγλσκνπ Υ. - Γηαγξάθεη Αιεθαληηλφ Λατο θαη Μπνπινχζε Βαζίιεην απφ ηνλ πίλαθα πξνζιεπηέσλ. - Δγγξάθεη ζε νξηζηηθφ πίλαθα πξνζιεπηέσλ ηνπο Καιφγλσκν Υξήζην, Μηρνχδε Μφξθσ θαη Λαδαξίδε Διέλε. 3. ΠΔ Μεραληθώλ Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Κσδ. Θέζεο : ΜΖΥ 2 (Γχν ζέζεηο) Οη πίλαθεο θαηάηαμεο θαη δηνξηζηέσλ ζα πξνθχςνπλ κεηά ηελ παξαπνκπή πξνο ζπλέληεπμε ησλ Αζαλαζηάδε Ησζήθ θαη Καξαλάζηνπ Κσλ/λνπ ησλ νπνίσλ νη ελζηάζεηο έγηλαλ δεθηέο. Να δηαγξαθνχλ απφ ηνλ πίλαθα πξνζιεπηέσλ Παπακηραήι Κσλ/λνο θαη Καδαηδήο Παληειεήκσλ. 4. ΠΔ Μεραληθώλ - Σνπνγξάθνο Μεραληθόο (Γχν ζέζεηο) - Οξζψο απνξξίθζεθε ε έλζηαζε ηνπ Παλαγησηφπνπινπ Δκκαλνπήι. - Γηαγξάθεη απφ πίλαθα πξνζιεπηέσλ ηνλ Ρνπζζάθε Υξήζην. - Δγγξάθεη ζηνλ νξηζηηθφ πίλαθα πξνζιεπηέσλ ηελ Παπαεπζπκίνπ Μαξία

19 - Ο Μαθξπδάθεο Υξήζηνο νξζψο πεξηιακβάλεηαη ζηνλ πίλαθα πξνζιεπηέσλ. 5. ΠΔ Μεραληθώλ - Μεραληθόο Παξαγσγήο (Μία ζέζε) - Γηαγξάθεη απφ ηνλ πίλαθα πξνζιεπηέσλ ηνλ Κνπηξνπκάλε Κσλ/λν. - Δγγξάθεη ζηνλ πίλαθα πξνζιεπηέσλ ηελ Κνηιάθνπ Δπγελία. Οη ζρεηηθνί πίλαθεο δηνξηζηέσλ δεκνζηεχζεθαλ ζην ΦΔΚ Γ/1026/ Μεηά ηελ θξίζε ηνπ ΑΔΠ (2688/ απφθαζε ηνπ Β Σκήκαηνο ηνπ ΑΔΠ) εθιήζεζαλ θαη αλέιαβαλ ππεξεζία γηα δνθηκαζηηθή πεξίνδν επηά (7) κελψλ νη παξαθάησ αλαθεξφκελνη, νπνίνη δελ ζπκπεξηιακβάλνληαλ ζηνπο νξηζηηθνχο πίλαθεο πξνζιεπηέσλ πξν ηεο θξίζεο ηνπ ΑΔΠ : α/α ΑΜ Ολνκαηεπώλπκν Κιάδνο Ζκεξνκελία Πξόζιεςεο ΚΑΛΟΓΝΧΜΟ Γ. ΥΡΖΣΟ ΛΑΕΑΡΗΓΖ Α. ΔΛΔΝΖ Παξαηηήζεθε ΚΟΗΛΑΚΟΤ Π. ΔΤΓΔΝΗΑ ΠΔ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Πνιηηηθφο κεραληθφο ΠΔ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Πνιηηηθφο κεραληθφο ΠΔ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Μεραληθφο Παξαγσγήο 19 1/12/2010 1/12/2010 1/12/2010 Απόθαζε Γ/ληνο πκβνύινπ 41154/ / / ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ: Ζ πξνζιεπηέα, Παπαεπζπκίνπ Μαξία ηνπ θιάδνπ ΠΔ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σνπνγξάθνο Μεραληθφο κε έγγξαθε δήισζή ηεο δελ απνδέρζεθε ηνλ δηνξηζκφ ηεο. Δπίζεο ζε εθαξκνγή ηεο 2688/ απφθαζεο ηνπ Β Σκήκαηνο ηνπ ΑΔΠ γηα ηνλ θιάδν ΠΔ Μεραληθψλ Μεραλνιφγνο Μεραληθφο Κσδ. Θέζεο : ΜΖΥ 2, δηελεξγήζεθε ζπκπιεξσκαηηθή ζπλέληεπμε ( ) απφ Σξηκειή Δπηηξνπή πνπ είρε ζπγθξνηεζεί ζχκθσλα κε ηηο 39/ Πξάμε Πξνέδξνπ ηνπ ΑΔΠ θαη ηελ 835/ απφθαζε ΟΛΠ Α.Δ., ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζην ΚΔΦΑΛΑΗΟ Δ παξ. β ηεο πξνθήξπμεο ζηελ νπνία δελ πξνζήιζε ν Αζαλαζηάδεο Ησζήθ, ν νπνίνο δήισζε ηειεθσληθψο θαη εγγξάθσο φηη δελ επηζπκεί λα πξνζέιζεη. Μεηά ηε δηελέξγεηα ηεο ζπλέληεπμεο ε Δπηηξνπή Γηεμαγσγήο ηεο δηαγσληζκνχ αθνχ βαζκνιφγεζε θαη ζπλέηαμε ζρεηηθφ πξαθηηθφ, θαηήξηηζε ηνλ νξηζηηθφ πίλαθα πξνζιεπηέσλ κε ηελ πξνζζήθε θαη ηεο βαζκνινγίαο ηεο ζπλέληεπμεο απηήο, ν νπνίνο απεζηάιε (3576/ ) ζην ΑΔΠ γηα έιεγρν λνκηκφηεηαο θαη θχξσζή ηνπ. χκθσλα κε ηελ 335/ απφθαζε ηνπ Β Σκήκαηνο ηνπ ΑΔΠ κεηά ηνλ έιεγρν λνκηκφηεηαο ηνπ νξηζηηθνχ πίλαθα πξνζιεπηέσλ ππνςεθίσλ, ην ΑΔΠ απνθάζηζε σο αθνινχζσο γηα ηελ πιήξσζε ησλ ζέζεσλ ηνπ θιάδνπ : ΠΔ Μεραληθψλ Μεραλνιφγνο Μεραληθφο Κσδ. Θέζεο : ΜΖΥ 2 - Δγγξάθεη ζηνλ νξηζηηθφ πίλαθα πξνζιεπηέσλ ηνπο Καξαλάζην Κσλ/λν θαη Καδαηδή Παληειεήκσλα. - Κπξψλεη ηνλ νξηζηηθφ πίλαθα πξνζιεπηέσλ φπσο δηακνξθψλεηαη. Οη ζρεηηθφο πίλαθαο δηνξηζηέσλ δεκνζηεχζεθαλ ζην ΦΔΚ Γ/427/ Χζηόζν, ιόγσ ησλ λνκνζεηηθώλ πεξηνξηζκώλ ησλ πξνζιήςεσλ πνπ ηζρχνπλ κέρξη θαη ζήκεξα : Ν. 4093/12 (ΦΔΚ 222/Α/ ) «Έγθξηζε Μεζνπξφζεζκνπ Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο Δπείγνληα Μέηξα Δθαξκνγήο ηνπ λ. 4046/2012 θαη ηνπ Μεζνπξφζεζκνπ Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο », Τπνπαξ. Ε5

20 «ΠΔΡΙΟΡΙΜΟΙ ΠΡΟΛΗΦΔΧΝ ΣΟ ΓΗΜΟΙΟ ΣΟΜΔΑ ΠΔΡΙΟΡΙΜΟ ΘΔΔΧΝ ΜΔΣΑΚΛΗΣΧΝ ΤΠΑΛΛΗΛΧΝ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΙΥΤΟ ΠΙΝΑΚΧΝ», Ν. 4057/12 (ΦΔΚ 54/Α/ ) «Πεηζαξρηθφ Γίθαην Γεκνζίσλ Πνιηηηθψλ Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ», άξζξν έλαην παξ. 21 «Θέκαηα αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο», Ν. 4051/12 (ΦΔΚ 40/Α ) «Ρπζκίζεηο ζπληαμηνδνηηθνχ πεξηερνκέλνπ θαη άιιεο επείγνπζεο ξπζκίζεηο εθαξκνγήο ηνπ Μλεκνλίνπ πλελλφεζεο ηνπ λ. 4046/2012», άξζξν 7 «πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ηνπ λ.4013/2011, ηνπ λ. 4014/2011 θαη ηνπ λ. 3833/2010», Ν. 3986/11 (ΦΔΚ 152/Α/ ) «Δπείγνληα Μέηξα Δθαξκνγήο Μεζνπξφζεζκνπ Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο », άξζξν 37 «Ρπζκίζεηο γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ πξνζιήςεσλ ζηνπο θξαηηθνχο θνξείο», Ν. 3899/10 (ΦΔΚ 212/Α/ ) «Δπείγνληα κέηξα εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηήξημεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο», άξζξν 3 παξ. 4 «Δηζνδεκαηηθή πνιηηηθή έηνπο 2011 θαη ξπζκίζεηο γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ πξνζιήςεσλ ζηνπο θξαηηθνχο θνξείο», Ν. 3833/10 (ΦΔΚ 40/Α/ ) «Πξνζηαζία ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο Δπείγνληα κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο δεκνζηνλνκηθήο θξίζεο», Άξζξν 10 «Αλαζηνιή πξνζιήςεσλ γηα ην έηνο 2010», άξζξν 11 «Πεξηνξηζκφο πξνζιήςεσλ γηα ηα έηε 2011 έσο θαη 2013», ε πξφζιεςε ηνπ Καξαλάζηνπ Κσλζηαληίλνπ, δελ έρεη πινπνηεζεί δηφηη κέρξη ζήκεξα ε ειεγρφκελε ππεξεζία δελ έρεη ιάβεη ηε ζρεηηθή έγθξηζε πνπ απαηηείηαη κέζσ ΤΑ θαηαλνκήο πξνζσπηθνχ. Ζ ζρεηηθή αιιεινγξαθία πνπ έρεη αλαπηπρζεί πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα έγγξαθα: - Σν /02/2012/ έγγξαθν Τπνπξγείνπ Ναπηηιίαο θαη Αηγαίνπ γηα εγθξίζεηο πξνζιήςεσλ Σν /18/2013/ έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Ναπηηιίαο θαη Αηγαίνπ γηα πξνγξακκαηηζκφ πξνζιήςεσλ 2013, Σν /2/2013/ έγγξαθν Τπνπξγείνπ Ναπηηιίαο θαη Αηγαίνπ γηα εθθξεκφηεηεο δηνξηζκψλ βάζεη νξηζηηθψλ απνηειεζκάησλ ΑΔΠ. - Σν 1649/ έγγξαθν παξνρήο ζηνηρείσλ πξνο Τπνπξγείν Ναπηηιίαο κε επηζπλαπηφκελα ηα /02/2014/ έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ θαη ην 9552/ θαη 27373/ έγγξαθά καο. - Σν 16345/ έγγξαθφ καο πξνο ην Τπνπξγείν Ναπηηιίαο θαη Αηγαίνπ. Μεηά ηελ αξηζ. 61/ απφθαζε Γ../ΟΛΠ Α.Δ. ζπλάθζεθε ζχκβαζε ανξίζηνπ ρξφλνπ κε ηνπο : α/α ΑΜ Ολνκαηεπώλπκν Κιάδνο Ζκεξνκελία Πξόζιεςεο ΒΑΡΟΤΝΖ Γ. ΝΗΚΟΛΑΟ ΠΔ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΑΠΑΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ Γ. ΔΛΔΤΘΔΡΗΟ Σερληθφο Αζθαιείαο ΣΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΟ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΜΑΝΟ Μ. ΖΛΗΑ ΣΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΓΗΟΛΔΣΖ Μ. ΓΔΧΡΓΗΟ ΣΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΡΟΤΑΚΖ Κ. ΥΡΖΣΟ ΠΔ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σνπνγξάθνο Μεραληθφο

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10».

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4/1/2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΚΟΙΝΩΝ. ΑΦΑΛΙΔΩΝ Α.Π. Φ 80000/νηθ.33384/2415 Γ/ΝΗ ΚΤΡIΑ ΑΦΑΛΙΗ ΜΙΘΩΣΩΝ ΣΜΗΜΑ: Γ ΣΑΥ. Γ/ΝΗ: ΣΑΓΙΟΤ 29 ΣΑΥ. ΚΩΓΙΚ: 101 10

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: ΜΔΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΜΔ ΣΟ Ν. 3865/2010

ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΜΔ ΣΟ Ν. 3865/2010 ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΜΔ ΣΟ Ν. 3865/2010 Τνπ Γηάλλε Μπαιάγθα Εηδηθνχ ζπλεξγάηε ηεο ΔΟΕ Α. ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ ΘΔΜΔΛΗΩΘΔΗ ΜΔΥΡΗ 31-12-2010 Γηα φζνπο έρνπλ ζεκειηψζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ πξφζθαηα ςεθηζζέληνο λφκνπ 3996/2011.

ΘΕΜΑ: «Παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ πξφζθαηα ςεθηζζέληνο λφκνπ 3996/2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙO ΕΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΕΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΚΟΙΝ/ΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Δ/ΝΗ : ΚΑΜ ΣΜΗΜΑ : A ΣΑΥ.Δ/ΝΗ:Σηαδίνπ 29 ΣΑΥ. ΚΩΔΙΚΑ : 101 10 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ : Γ.Παηνχλα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ. Σχέδιο Νόμου ΝΔΟ ΑΦΑΛΗΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΚΑΗ ΤΝΑΦΔΗ ΓΗΑΣΑΞΔΗ. ΡΤΘΜΗΔΗ ΣΗ ΔΡΓΑΗΑΚΔ ΥΔΔΗ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ. Σχέδιο Νόμου ΝΔΟ ΑΦΑΛΗΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΚΑΗ ΤΝΑΦΔΗ ΓΗΑΣΑΞΔΗ. ΡΤΘΜΗΔΗ ΣΗ ΔΡΓΑΗΑΚΔ ΥΔΔΗ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ Σχέδιο Νόμου ΝΔΟ ΑΦΑΛΗΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΚΑΗ ΤΝΑΦΔΗ ΓΗΑΣΑΞΔΗ. ΡΤΘΜΗΔΗ ΣΗ ΔΡΓΑΗΑΚΔ ΥΔΔΗ Αζήλα, Ηνύληνο 2010 1 ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΩΣΟ ΒΑΗΚΔ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΗΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010.

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΩΝ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (9) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα.

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. 1. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α' 2. Γ/ΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΗΡΔΙΔ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ ΤΠΟΦΗ ΓΙΑ ΣΗ ΘΔΜΔΛΙΧΗ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΟ.

ΤΠΗΡΔΙΔ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ ΤΠΟΦΗ ΓΙΑ ΣΗ ΘΔΜΔΛΙΧΗ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΟ. ΔΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟ / ΝΔΟ ΑΦΑΛΙΜΔΝΟ Παιαηφο αζθαιηζκέλνο λνείηαη ν ππάιιεινο ν νπνίνο, αλεμάξηεηα απφ ην ρξφλν δηνξηζκνχ ηνπ ζην Γεκφζην, έρεη αζθαιηζζεί γηα πξψηε θνξά ζε αζθαιηζηηθφ νξγαληζκφ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΝΟΜΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΝΟΜΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΝΟΜΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟΙΥΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΣΗΜΑΣΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 169 Κωδικοποίηζη ζε ενιαίο κείμενο, με ηον ηίηλο «Κώδικαρ Πολιηικών και ηπαηιωηικών ςνηάξεων» ηων διαηάξεων

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ. ΘΔΜΑ : ρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 παξ.3 θαη 4 ηνπ λ. 4024/2011

ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ. ΘΔΜΑ : ρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 παξ.3 θαη 4 ηνπ λ. 4024/2011 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ Γ/ΝΗ ΚΤΡ. ΑΦ. ΜΙΘΩΣΩΝ Γ/ΝΗ ΚΤΡ. ΑΦ. ΑΤΣ/ΝΩΝ Πιεξνθνξίεο : Μ. Οηθνλνκνπνύινπ Δι. Ράπηε Σειέθσλα : : 210 3368124

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΑΠΟΠΑΜΑ. Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζκ.15-4 εο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λεβαδέσλ Αξηζκφο απφθαζεο : 35.

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΑΠΟΠΑΜΑ. Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζκ.15-4 εο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λεβαδέσλ Αξηζκφο απφθαζεο : 35. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ Ληβαδεηά 24 02-2015 Αξηζ. Πξση.: 4645 ΑΠΟΠΑΜΑ Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζκ.15-4 εο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λεβαδέσλ Αξηζκφο απφθαζεο : 35 Πεξίιεςε Έγκπιζη δαπάνηρ και διάθεζη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ Αριθ. πρωη.: 11712/76 ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΝΓΡΟΜΗ ΣΜΗΜΑ ΤΛΛΟΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ. Πεπιγπαυή αιτήματορ : «ΑΜΣΘΙΑΣΑΣΑΗ ΑΔΕΘΑ ΥΡΗΗ ΛΟΤΘΙΩΜ ΟΡΓΑΜΩΜ».

ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ. Πεπιγπαυή αιτήματορ : «ΑΜΣΘΙΑΣΑΣΑΗ ΑΔΕΘΑ ΥΡΗΗ ΛΟΤΘΙΩΜ ΟΡΓΑΜΩΜ». (άπθπο 8 Μ.1599/1986) ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) Πεπιγπαυή αιτήματορ

Διαβάστε περισσότερα

AITIOΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ

AITIOΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ AITIOΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «ΡΤΘΜΗΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΖ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΔΞΤΓΗΑΝΖ ΘΔΜΑΣΑ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ KAI ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ» Α. Γενική παποςζίαζη

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΜΔ Ζ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΜΔ Ζ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΜΔΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΝΑ ΣΑΛΔΙ ΚΑΙ ΜΔ Δ-ΜΑIL ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 7 Οθησβξίνπ 2010 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΛ :1136 1) ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός. Αριθμός Απόυασης. Αποτέλεσμα ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ

Αριθμός. Αριθμός Απόυασης. Αποτέλεσμα ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑ Σσλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ηεο 16 ης (15-6-2015) ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΜΔΡΟ Α ΠΡΟΩΘΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ, ΤΝΘΔΣΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΜΔΡΟ Α ΠΡΟΩΘΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ, ΤΝΘΔΣΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «ΡΤΘΜΗΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΖ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΔΞΤΓΗΑΝΖ - ΘΔΜΑΣΑ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ» ΜΔΡΟ Α ΠΡΟΩΘΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ για ηην Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος κωδ. 62-π.

ΑΠΟΦΑΗ για ηην Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος κωδ. 62-π. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΣΟ ΟΡΘΟ Σατ. Δ/νζη: Καξακανύλα 1, Πι.θξα Θεζζαινλίθε, 21-10- Σατ. Κώδικας: 551 32 Θεζζαινλίθε Αξ. Πξση.: 3006 Πληροθορίες: Σηλέθωνο: (+30)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ: 1106 AΓΑ:4ΑΘΞΖ-ΔΖ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΠΟΛ: 1106 AΓΑ:4ΑΘΞΖ-ΔΖ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 11 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓIEΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ»

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ Δζληθόο Οξγαληζκόο Παξνρήο Τπεξεζηώλ Τγείαο www.eopyy.gov.gr ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: ΒΗΡΥΟΔΦΔ-ΒΧΣ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΡΚΑΓΗΑ ΓΖΜΟ ΒΟΡΔΗΑ ΚΤΝΟΤΡΗΑ Ν.Π.Γ.Γ. «ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΓΖΜΟΤ ΒΟΡΔΗΑ ΚΤΝΟΤΡΗΑ»

ΑΓΑ: ΒΗΡΥΟΔΦΔ-ΒΧΣ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΡΚΑΓΗΑ ΓΖΜΟ ΒΟΡΔΗΑ ΚΤΝΟΤΡΗΑ Ν.Π.Γ.Γ. «ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΓΖΜΟΤ ΒΟΡΔΗΑ ΚΤΝΟΤΡΗΑ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΡΚΑΓΗΑ ΓΖΜΟ ΒΟΡΔΗΑ ΚΤΝΟΤΡΗΑ Ν.Π.Γ.Γ. «ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΓΖΜΟΤ ΒΟΡΔΗΑ ΚΤΝΟΤΡΗΑ» ΑΓΑ: ΒΗΡΥΟΔΦΔ-ΒΧΣ Άζηξνο 2/01/2014 Αξ. Πξση. : 01 ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 561 ης σνεδρίαζης (15-4-2010) ΦΑΜΑ (Ειζηγηηής κ. σρίγος) 1. Υνξήγεζε, ζηελ Δηαηξεία «COSMOTE - Κηλεηέο Σειεπηθνηλσλίεο Α.Δ», Άδεηαο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ ΟΓΖΓΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΓΗΑ ΣΖ ΥΟΡΖΓΖΖ ΣΖ ΔΗΓΗΚΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 68 ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ (ΔΚ) 73/2009

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, / /2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Αριθ. πρωη:. ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ Πιεξ.: Δ. Σζνπξάθε, Κ. ηνπξλάξαο Σει.:

Διαβάστε περισσότερα

12. Σελ ππ αξηζ. 2877/7-10-2009 Απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ «Καζνξηζκφο ζεηξάο ηάμεο ησλ Τπνπξγείσλ» (ΦΔΚ Β 2234/07.10.2009).

12. Σελ ππ αξηζ. 2877/7-10-2009 Απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ «Καζνξηζκφο ζεηξάο ηάμεο ησλ Τπνπξγείσλ» (ΦΔΚ Β 2234/07.10.2009). Αξηζ. 54/2012 «Ειδικοί όροι λειηοσργίας εμθιαλωηηρίων οίνων και αρωμαηιζμένων οίνων» Έρνληαο ππφςε: ΑΠΟΦΑΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Σo ππ αξηζ. νηθ.30/077/439/14.02.2012 έγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97. Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο.

ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97. Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97 Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΤΜΒΑΖ ΣΜΖΜΑ ΠΡΩΣΟ ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Άξζξν 1 Ζ έλλνηα θαη ζηνηρεία

Διαβάστε περισσότερα

Σετνικοί Αζθαλείας. Αρ. πρωη.: 242/44/4.1.2013

Σετνικοί Αζθαλείας. Αρ. πρωη.: 242/44/4.1.2013 Σετνικοί Αζθαλείας Αρ. πρωη.: 242/44/4.1.2013 Δγθχθιηνο εθαξκνγήο ππνπξγηθήο απφθαζεο 29331/1135/2012 (Β' 3445) "Δπηκφξθσζε εξγνδνηψλ θαη εξγαδνκέλσλ γηα ζέκαηα άζθεζεο θαζεθφλησλ ηερληθνχ αζθάιεηαο ζε

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A.

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ρόδνο, 11 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 2223 Σαρ. Δ/λζε: Πιαηεία Ειεπζεξίαο 1, Δηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ: 85100, Ρόδνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΞΗ-5ΒΟ. ΠΟΛ.: 1142 Σ.Κ. : 101 84 ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : 210 3375316, 3375312 FAX : 210 3375001

ΑΔΑ: Β4ΛΞΗ-5ΒΟ. ΠΟΛ.: 1142 Σ.Κ. : 101 84 ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : 210 3375316, 3375312 FAX : 210 3375001 ΕΞ. ΕΠΕΘΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΜΘΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ Αζήλα, 31 Μαΐνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΦΟΡΟΛΟΓΘΚΩΝ ΚΑΘ ΣΕΛΩΝΕΘΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ Θ. ΓΕΝ. ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘΑ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ & ΓΙΚΣΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙΙ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Γ/ΝΗ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ, Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 21/530/19.11.2009 ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 21/530/19.11.2009 ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ Α Π Ο Φ Α Σ Η 21/530/19.11.2009 ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ Θέκα: Γηάζεζε κεξηδίσλ ή κεηνρψλ νξγαληζκψλ ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ πνπ δελ ππφθεηληαη ζηελ Οδεγία 85/611/ΔΟΚ ζηελ Διιάδα. Λακβάλνληαο ππφςε: ΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ

Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ 1. Γλωζζάπιο 1.1 Τιμή Σςνεπγάηη ε ηηκή κε ηελ νπνία ν πλεξγάηεο αγνξάδεη ηα πξντφληα ηεο FM GROUP απφ ηελ FM GROUP Διιάδνο ή απφ θάπνην άιιν ππνθαηάζηεκα ηεο FM

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην Πξαθηηθό 5 εο /2013 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αξηέκηδνο ηνπ Γήκνπ πάησλ Αξηέκηδνο

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην Πξαθηηθό 5 εο /2013 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αξηέκηδνο ηνπ Γήκνπ πάησλ Αξηέκηδνο Διιεληθή 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΠΑΣΧΝ - ΑΡΣΔΜΗΓΟ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΑΡΣΔΜΗΓΟ ΑΠΟΠΑΜΑ Αξηζ.Απνθ.23/2013 Από ην Πξαθηηθό 5 εο /2013 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αξηέκηδνο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 29.11. 2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 29.11. 2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΔΑ: Β4ΣΥ4691ΩΓ-9ΤΛ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 29.11. 2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Αζήλα, 25 Ηνπιίνπ 1990

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Αζήλα, 25 Ηνπιίνπ 1990 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Αζήλα, 25 Ηνπιίνπ 1990 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Αξηζκ. Πξση. ΣΜΗΜΑ Α ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΤΠΠΟ: ΓΗΟΗΚ 31503 ΠΡΟ: 1)- Όια ηα Γξαθεία Πεξηθεξεηαξρψλ ηεο Υψξαο Σαρ. Γηεχζπλζε: Αξηζηείδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΤΚΣΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΤΚΣΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΤΚΣΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΕΞΑΙΡΕΣΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΚΑΘ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ Αθήνα, 05.12.2014 ΣΜΗΜΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ηε ζπλεδξίαζε πξνζήιζε θαη παξέζηε σο Γξακκαηέαο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ε θα. Βαζηιηθή Υνχλνπ, ππάιιεινο ΠΔ Γηνηθεηηθνχ-Οηθνλνκηθνχ.

ηε ζπλεδξίαζε πξνζήιζε θαη παξέζηε σο Γξακκαηέαο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ε θα. Βαζηιηθή Υνχλνπ, ππάιιεινο ΠΔ Γηνηθεηηθνχ-Οηθνλνκηθνχ. ΑΠΟΦΑΗ ΓΙΟΙΚΟΤΑ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΜΔ ΑΡΙΘΜΟ 204/23-2-2009 ηελ Αζήλα ζήκεξα ηελ 23-2-2009, εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 10:30 χζηεξα απφ πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013. ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 19 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

«α) Η παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3614/2007 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:

«α) Η παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3614/2007 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ & ΕΙΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΙΠΡΑΞΕΩΝ ΣΜΗΜΑ Α Ταρ. Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

α) ην αζθαιηζηηθφ θαζεζηψο ησλ λενπξνζιακβαλνκέλσλ ζην Γεκφζην απφ 1/1/2011 θαη

α) ην αζθαιηζηηθφ θαζεζηψο ησλ λενπξνζιακβαλνκέλσλ ζην Γεκφζην απφ 1/1/2011 θαη ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΝΙΑΙΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΦΑΛΙΗ ΜΙΘΧΣΧΝ Γ Ι Ο Ι Κ Η Η ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΑΦ/ΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΦΑΛΙΗ - ΔΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ : ΓΔΝΙΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ Ταρ. Γηεχζπλζε : Αγ. Κσλ/λνπ 8 Πιεξνθνξίεο ΙΓΡΤΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΑΦΑΛΙΔΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : «Ρςθμίζειρ εξςπηπέηηζηρ δανείων.» σεη. : Σο με απιθμ. ππωη. 401/11.1.2012 έγγπαθό ζαρ ( 16136/16.1.2012 )

Θέμα : «Ρςθμίζειρ εξςπηπέηηζηρ δανείων.» σεη. : Σο με απιθμ. ππωη. 401/11.1.2012 έγγπαθό ζαρ ( 16136/16.1.2012 ) ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ TΑΜΔΙΟ ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΗΚΩΝ & ΓΑΝΔΙΩΝ Κενηπική Τπηπεζία Αθαδεκίαο 40 101.74 ΑΘΗΝΑ Σει. Κέληξν : 213.2116.100 Αζήλα, 19.1.2012 Αξηζκ.Πξση.: 16136 Γηεχζπλζε : Γ6 Δμππεξέηεζεο Γαλείσλ ηεγαζηηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Ε ΩΣΕΡΘΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Ε ΩΣΕΡΘΚΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 18 Απξηιίνπ 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ Αξηζ. Πξση. 9207/07 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ & ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ: Δπαγγειηζηξίαο 2 ΣΑΥ. ΚΧΓΗΚΑ: 105

Διαβάστε περισσότερα

2. Σελ αξηζ. Τ1201/90 (ΦΔΚ 10Β./16.1.91) απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ. πκπιήξσζε ηεο Απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ αξηζ. Τ1201/5.10.90).

2. Σελ αξηζ. Τ1201/90 (ΦΔΚ 10Β./16.1.91) απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ. πκπιήξσζε ηεο Απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ αξηζ. Τ1201/5.10.90). Π.Γ. 219 ηεο 18/30 Μαίνπ 1991 (ΦΔΚ Α 81 - Γηνξζ. θαικ. ζην ΦΔΚ Α 98/1 Ινπι. 1991 θαη ΦΔΚ Α 136 /11 επη. 1991) : Πεξί εκπνξηθψλ Αληηπξνζψπσλ ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ Οδεγία 86/653/ΔΟΚ ηνπ ζπκβνπιίνπ ησλ Δπξσπατθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Καθοπιζμόρ διαδικαζίαρ αναζηολήρ ηος Απιθμού Φοπολογικού Μηηπώος (Α.Φ.Μ.) για διενέπγεια ενδοκοινοηικών ζςναλλαγών.

ΘΔΜΑ: Καθοπιζμόρ διαδικαζίαρ αναζηολήρ ηος Απιθμού Φοπολογικού Μηηπώος (Α.Φ.Μ.) για διενέπγεια ενδοκοινοηικών ζςναλλαγών. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Η. ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 1. Γ/ΝΖ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΖΜΑΣΑ Β και Σ 2. Γ/ΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΜΜΔΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΣΜΖΜΑ Α - ΦΠΑ 3. Γ/ΝΖ ΠΑΡΟΥΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΓΙΑΣΡΙΒΩΝ. Άξζξν 1 Γενικά

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΓΙΑΣΡΙΒΩΝ. Άξζξν 1 Γενικά ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΓΙΑΣΡΙΒΩΝ Άξζξν 1 Γενικά 1. Ο Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο Γηδαθηνξηθψλ Γηαηξηβψλ ηνπ Σκήκαηνο Ιαηξηθήο πνπ εγθξίζεθε απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Άγηνο Νηθόιανο, 25-1-2013. Θεξαπεπηήξην Υξνλίσλ Παζήζεσλ Λαζηζίνπ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Aθνύ ιάβακε ππόςε

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Άγηνο Νηθόιανο, 25-1-2013. Θεξαπεπηήξην Υξνλίσλ Παζήζεσλ Λαζηζίνπ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Aθνύ ιάβακε ππόςε ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Άγηνο Νηθόιανο, 25-1-2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ Αξηζ. Πξση.: OIΚ.252 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ Θεξαπεπηήξην Υξνλίσλ Παζήζεσλ Λαζηζίνπ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Aθνύ ιάβακε ππόςε

Διαβάστε περισσότερα

Aζκηζη ηης Iαηρικής ζηην Eλλάδα από σπηκόοσς κραηών - μελών ηης Eσρωπαϊκής Eνωζης

Aζκηζη ηης Iαηρικής ζηην Eλλάδα από σπηκόοσς κραηών - μελών ηης Eσρωπαϊκής Eνωζης Aζκηζη ηης Iαηρικής ζηην Eλλάδα από σπηκόοσς κραηών - μελών ηης Eσρωπαϊκής Eνωζης (Σημείωζη: Παπαηίθενηαι οι ζημανηικόηεπερ διαηάξειρ) Π.Δ. 84/86 (ΦEK A' 31) "Άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο εγθαηαζηάζεσο θαη ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΩ (ON-LINE) ΑΦΑΛΙΗ ΟΥΗΜΑΣΟ ΜΕΩ ΣΗ ΙΣΟΕΛΙΔΑ WWW.WINBANKDIRECT.GR

ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΩ (ON-LINE) ΑΦΑΛΙΗ ΟΥΗΜΑΣΟ ΜΕΩ ΣΗ ΙΣΟΕΛΙΔΑ WWW.WINBANKDIRECT.GR ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΩ (ON-LINE) ΑΦΑΛΙΗ ΟΥΗΜΑΣΟ ΜΕΩ ΣΗ ΙΣΟΕΛΙΔΑ WWW.WINBANKDIRECT.GR 1. Ζ ΠΔΗΡΑΗΩ ΠΡΑΚΣΟΡΔΗΑΚΖ ΑΦΑΛΗΣΗΚΩΝ ΔΡΓΑΗΩΝ Α.Δ. (ΑΦΜ: 998279132, Γ.Ο.Τ. ΦΑΔ ΑΘΖΝΩΝ, Λ. πγγξνχ 87-11745 Αζήλα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ. ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης. 620ης σνεδρίαζης (22-09-2011)

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ. ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης. 620ης σνεδρίαζης (22-09-2011) ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 620ης σνεδρίαζης (22-09-2011) ΦΑΜΑ (Ειζηγηηής κ. ΛΕΩΝΙΔΑ ΚΑΝΕΛΛΟ) 1. Μεξηθή Αλάθιεζε ηεο ππ' αξ. ΑΠ 464/11/18-1-2008 Απόθαζεο Πξνέδξνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Ηνπλίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ρέζε Γεκόζηνπ Τπαιιήινπ θαη Πνιίηε»

«ρέζε Γεκόζηνπ Τπαιιήινπ θαη Πνιίηε» Δ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέκα: «ρέζε Γεκόζηνπ Τπαιιήινπ θαη Πνιίηε» Δπηβιέπνπζα: Σζηνύινπ Βαζηιηθή πνπδάζηξηα: Κόθθαιε Καιιηόπε ΑΘΖΝΑ-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΧΝ

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΧΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ANAΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΧΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙΙ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Γ/ΝΗ ΜΜΔ ΣΜΗΜΑ Β Σαρ. Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΩΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΛΟΓΖ ΔΝΟ ΗΑΣΡΟΤ ΔΡΓΑΗΑ. Σο ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ «ΑΣΣΗΚΟΝ»

ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΩΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΛΟΓΖ ΔΝΟ ΗΑΣΡΟΤ ΔΡΓΑΗΑ. Σο ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ «ΑΣΣΗΚΟΝ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξ. πξση. : 33704 ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΔΤΣΔΡΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ Ζκεξνκελία : 9-10-2015 ΠΔΗΡΑΗΧ ΚΑΗ ΑΗΓΑΗΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ «ΑΣΣΗΚΟΝ» Γηεχζπλζε: Ρίκηλη 1, 124 62 Υατδάξη Σει.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΗΑΣΡΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ Ν.Π.Γ.Γ Κξηηνβνπιίδνπ 19 712 01 ΣΖΛ:-FAX:2810-283385 e-mail: info@ish.gr Πξνο Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ, θ. Παπαθσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΔΡΙ ΣΗ ΙΓΡΤΗ, ΣΩΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΣΗ ΔΠΟΠΣΔΙΑ ΣΩΝ ΣΑΜΔΙΩΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΩΝ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥΩΝ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2012

O ΠΔΡΙ ΣΗ ΙΓΡΤΗ, ΣΩΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΣΗ ΔΠΟΠΣΔΙΑ ΣΩΝ ΣΑΜΔΙΩΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΩΝ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥΩΝ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2012 661 Δ.Δ. Παπ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Γ.Π. 204/2014 Απ. 4773, 15.4.2014 Απιθμόρ 204 Οι πεπί ηυν Ταμείυν Δπαγγελμαηικών Σςνηαξιοδοηικών Παποσών Κανονιζμοί ηος 2014, οι οποίοι εκδόθηκαν από ηο Υποςπγικό Σςμβούλιο δςνάμει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ: Γηεπθξηλίζεηο ζην πιαίζην ρεηξηζκνύ ησλ ππνζέζεσλ θνξνινγνπκέλσλ πνπ έρνπλ απνζηείιεη εκβάζκαηα ζην εμσηεξηθό θαηά ηα έηε 2009-2011

ΘΔΚΑ: Γηεπθξηλίζεηο ζην πιαίζην ρεηξηζκνύ ησλ ππνζέζεσλ θνξνινγνπκέλσλ πνπ έρνπλ απνζηείιεη εκβάζκαηα ζην εμσηεξηθό θαηά ηα έηε 2009-2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΔΜΑΗΟΔΡΗΘΑ ΔΞΔΗΓΝΛ ΞΝΟΓΔΗΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ Αζήλα, 21 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΓΖΚΝΠΗΩΛ ΔΠΝΓΩΛ 1.ΓΔΛΗΘΖ Γ/ΛΠΖΦΝΟΝΙΝΓΗΑΠ ΞΝΙ: 1033 Α. ΓΙΔΤΘΤ ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ. ΠΡΟ: Ω Π.Γ Πιεξνθνξίεο : Γφζεο Δι. Σειέθσλν : 210 3375149 FAX : 210 3375001

ΕΠΕΙΓΟΝ. ΠΡΟ: Ω Π.Γ Πιεξνθνξίεο : Γφζεο Δι. Σειέθσλν : 210 3375149 FAX : 210 3375001 ΕΠΕΙΓΟΝ Αζήλα, 24 επηεκβξίνπ 2013 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜ. ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ(Γ12)) ΣΜΗΜΑ Γ - Β Αξ. Πξση.: ΠΟΛ:

Διαβάστε περισσότερα

Οη άδεηεο δηεπθνιχλζεσλ ησλ Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ: πγθξηηηθή κειέηε κε ηνλ Ηδησηηθφ Σνκέα θαη κε ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Γεσξγνπνχινπ Λακπξηλή

Οη άδεηεο δηεπθνιχλζεσλ ησλ Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ: πγθξηηηθή κειέηε κε ηνλ Ηδησηηθφ Σνκέα θαη κε ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Γεσξγνπνχινπ Λακπξηλή ΠΔΡΙΛΗΦΗ Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε ζπγθξηηηθή κειέηε ησλ αδεηψλ δηεπθνιχλζεσλ ηνπ Γεκνζίνπ κε ηηο αληίζηνηρεο ηνπ Ηδησηηθνχ Σνκέα θαη ρσξψλ ηεο Δ.Δ. Ζ κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε πεξηιακβάλεη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΣΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ & ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΚΔΦΑΛΑΗΑΓΟΡΑ

Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΣΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ & ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΚΔΦΑΛΑΗΑΓΟΡΑ Θέκα: Κνηλή Απόθαζε ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο θαη ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο Πηζηνπνίεζε επαγγεικαηηθήο επάξθεηαο ππαιιήισλ θαη ζηειερψλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ αλαθνξηθά κε ηελ παξνρή επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ Λέξειρ-Κλειδιά

ΠΔΡΙΛΗΦΗ Λέξειρ-Κλειδιά ΠΔΡΙΛΗΦΗ Σν ζχζηεκα ακνηβψλ ησλ ππαιιήισλ ζην δεκφζην θαη ζηνπο ΟΣΑ απνηειεί έλα απφ ηα πην θξίζηκα δεηήκαηα πνπ έρεη λα επηιχζεη ε δεκφζηα δηνίθεζε, ππφ ηε δεδνκέλε δεκνζηνλνκηθή ζπγθπξία. Οη αληζφηεηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ Αζήλα, 23 Γεθεκβξίνπ 2014 ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Αξ. πξση.:2/98002/γπγκ ΓΔΝΗΚΟ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ ΛΑΡΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΓΑ:4ΑΓΣ46914Κ-Ε ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ Πεξηθεξηαθή νδόο Σξηθάισλ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: Α.Μπνύηια Γ.Καξάκπα ΣΖΛΔΦΧΝΑ : [2410]- 684405,684406 FAX: 2410-610869

Διαβάστε περισσότερα