Αξηζκόο Έθζεζεο 214/A/2015 ΔΚΘΔΖ ΔΠΗΘΔΧΡΖΖ-ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΟΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΛΗΜΔΝΟ ΠΔΗΡΑΗΧ (ΟΛΠ) ΔΠΗΘΔΧΡΖΣΔ-ΔΛΔΓΚΣΔ Γ.Γ. ΑΖΜΑΚΖ ΠΑΝΟΤΣΟΠΟΤΛΟ ΠΖΛΗΧΣΟΠΟΤΛΟ ΥΡΖΣΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αξηζκόο Έθζεζεο 214/A/2015 ΔΚΘΔΖ ΔΠΗΘΔΧΡΖΖ-ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΟΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΛΗΜΔΝΟ ΠΔΗΡΑΗΧ (ΟΛΠ) ΔΠΗΘΔΧΡΖΣΔ-ΔΛΔΓΚΣΔ Γ.Γ. ΑΖΜΑΚΖ ΠΑΝΟΤΣΟΠΟΤΛΟ ΠΖΛΗΧΣΟΠΟΤΛΟ ΥΡΖΣΟ"

Transcript

1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΖΖ ΣΖ ΓΗΑΦΘΟΡΑ ΧΜΑ ΔΠΗΘΔΧΡΖΣΧΝ ΔΛΔΓΚΣΧΝ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΜΠΗΣΔΤΣΗΚΖ Αξηζκόο Έθζεζεο 214/A/2015 ΔΚΘΔΖ ΔΠΗΘΔΧΡΖΖ-ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΟΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΛΗΜΔΝΟ ΠΔΗΡΑΗΧ (ΟΛΠ) ΔΠΗΘΔΧΡΖΣΔ-ΔΛΔΓΚΣΔ Γ.Γ. ΑΖΜΑΚΖ ΠΑΝΟΤΣΟΠΟΤΛΟ ΠΖΛΗΧΣΟΠΟΤΛΟ ΥΡΖΣΟ Δγθξίζεθε από ηελ Δπηηξνπή ηνπ άξζξνπ 4 παξ. 4 ηνπ Ν. 3613/2007

2 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ Α. ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΛΔΓΥΟΤ... 4 Α.1. ΔΝΣΟΛΖ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΔΠΗΘΔΧΡΖΖ ΔΛΔΓΥΟΤ... 4 Α.2. ΚΛΗΜΑΚΗΟ ΔΠΗΘΔΧΡΖΖ-ΔΛΔΓΥΟΤ... 4 Α.3. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΔΠΗΘΔΧΡΖΖ- ΔΛΔΓΥΟΤ... 4 Α.4. ΔΛΔΓΥΟΜΔΝΖ ΤΠΖΡΔΗΑ... 5 Β. ΝΟΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ... 5 Γ. ΓΗΑΠΗΣΧΔΗ... 5 Γ.1. ΚΑΣΑΒΟΛΖ ΚΗΝΖΣΡΟΤ ΠΑΡΑΜΟΝΖ ΣΖΝ ΤΠΖΡΔΗΑ Δ ΚΑΘΔ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ ΜΔΣΑ ΣΖΝ ΑΠΔΡΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ Γ.2. ΚΑΣΑΒΟΛΖ ΚΗΝΖΣΡΟΤ ΔΘΔΛΟΤΗΑ ΑΠΟΥΧΡΖΖ... 6 Γ.3. ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΓΗΑ ΑΤΣΟΓΗΚΑΗΖ ΑΠΟΛΤΖ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ... 7 Γ.4. ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΔΗ ΤΝΓΗΚΑΛΗΣΗΚΧΝ ΦΟΡΔΧΝ Γ.5. ΝΟΜΗΜΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΓΗΑΓΧΝΗΜΧΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ Γ.6. ΠΡΟΛΖΦΔΗ ΤΜΒΟΤΛΧΝ ΚΑΗ ΑΠΔΤΘΔΗΑ ΑΝΑΘΔΔΗ ΜΔΛΔΣΧΝ Γ.7. ΥΟΡΖΓΖΖ ΤΠΔΡΧΡΗΑΚΧΝ ΑΜΟΗΒΧΝ ΣΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ Γ.8. ΛΟΗΠΔ ΓΗΑΠΗΣΧΔΗ Γ.9. ΑΠΟΦΔΗ ΣΖ ΤΠΖΡΔΗΑ Γ. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ Γ.1. Χ ΠΡΟ ΣΖ ΚΑΣΑΒΟΛΖ ΚΗΝΖΣΡΟΤ ΠΑΡΑΜΟΝΖ ΣΖΝ ΤΠΖΡΔΗΑ Δ ΚΑΘΔ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ ΜΔΣΑ ΣΖΝ ΑΠΔΡΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ Γ.2. Χ ΠΡΟ ΣΖ ΚΑΣΑΒΟΛΖ ΚΗΝΖΣΡΟΤ ΔΘΔΛΟΤΗΑ ΑΠΟΥΧΡΖΖ Γ.3. Χ ΠΡΟ ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΓΗΑ ΑΤΣΟΓΗΚΑΗΖ ΑΠΟΛΤΖ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ Γ.4. Χ ΠΡΟ ΣΗ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΔΗ ΤΝΓΗΚΑΛΗΣΗΚΧΝ ΦΟΡΔΧΝ Γ.5. Χ ΠΡΟ ΣΖΝ ΝΟΜΗΜΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΓΗΑΓΧΝΗΜΧΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ Γ.6. Χ ΠΡΟ ΣΗ ΠΡΟΛΖΦΔΗ ΔΗΓΗΚΧΝ ΤΜΒΟΤΛΧΝ & ΤΜΒΟΤΛΧΝ ΓΗΟΗΚΖΖ Γ.7. Χ ΠΡΟ ΣΖ ΥΟΡΖΓΖΖ ΤΠΔΡΧΡΗΑΚΧΝ ΑΜΟΗΒΧΝ ΣΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ Γ.8. Χ ΠΡΟ ΣΖΝ ΑΝΑΡΣΖΖ ΠΡΑΞΔΧΝ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΔΧΝ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Δ. ΠΡΟΣΑΔΗ Σ. ΑΝΑΕΖΣΖΖ ΔΤΘΤΝΧΝ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ... ΦΑΛΜΑ! ΓΔΝ ΔΥΔΗ ΟΡΗΣΔΗ ΔΛΗΓΟΓΔΗΚΣΖ. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΝΟΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ... ΦΑΛΜΑ! ΓΔΝ ΔΥΔΗ ΟΡΗΣΔΗ ΔΛΗΓΟΓΔΗΚΣΖ. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ - ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΟΝ ΟΛΠ... ΦΑΛΜΑ! ΓΔΝ ΔΥΔΗ ΟΡΗΣΔΗ ΔΛΗΓΟΓΔΗΚΣΖ. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗII - ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΟΜΖ ΣΟΤ ΟΛΠ... ΦΑΛΜΑ! ΓΔΝ ΔΥΔΗ ΟΡΗΣΔΗ ΔΛΗΓΟΓΔΗΚΣΖ. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗV - ΚΑΝΟΝΗΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΤΠΔΡΧΡΗΑΚΖ ΑΠΑΥΟΛΖΖΦΑΛΜΑ! ΓΔΝ ΔΥΔΗ ΟΡΗΣΔΗ ΔΛΗΓΟΓΔΗΚΣΖ. 2

3 3

4 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΖΖ ΣΖ ΓΗΑΦΘΟΡΑ ΧΜΑ ΔΠΗΘΔΧΡΖΣΧΝ - ΔΛΔΓΚΣΧΝ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΜΠΗΣΔΤΣΗΚΖ Αζήλα, Ηνύληνο 2015 Α/Α: 214/A/2015 ΔΚΘΔΖ ΔΠΗΘΔΧΡΖΖ-ΔΛΔΓΥΟΤ Α. ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΛΔΓΥΟΤ Α.1. Δληνιή δηελέξγεηαο Δπηζεώξεζεο Διέγρνπ Α.Π. : ΔΔΓΓ/Φ.2/58/603/ Α.2. Κιηκάθην επηζεώξεζεο-ειέγρνπ Παλνπηζφπνπινο Αζεκάθεο θαη πειησηφπνπινο Υξήζηνο. Α.3. Αληηθείκελν επηζεώξεζεο- ειέγρνπ Με αθνξκή ηελ θαηαγγειία, ε νπνία δηαβηβάζηεθε ζην ΔΔΓΓ κε ην ππ αξηζκ. 1256/ έγγξαθν ηνπ η. Τπνπξγνχ Γηνηθ. Μεηαξξχζκηζεο & Ζι. Γηαθπβέξλεζεο (A.Π. ΔΔΓΓ/4003/ ), εθδφζεθε ε κε Α.Π. ΔΔΓΓ/Φ.2/Γ/58/6448/ εληνιή επηζεψξεζεο-ειέγρνπ ζηνλ Οξγαληζκφ Ληκέλνο Πεηξαηψο (ΟΛΠ) κε αληηθείκελν ηελ εμέηαζε ησλ δεηεκάησλ πνπ ζίγνληαλ ζηελ θαηαγγειία. ηε ζπλέρεηα, θαηφπηλ ηνπ κε Α.Π. ΓΔΓΓΦ.39/13/538/ εγγξάθνπ ηνπ Γεληθνχ Δπηζεσξεηή Γεκφζηαο Γηνίθεζεο (ΓΔΓΓ) θαη ηεο απνρψξεζεο απφ ην ΔΔΓΓ κέινπο ηνπ θιηκαθίνπ επηζεψξεζεο-ειέγρνπ, εθδφζεθε ε κε Α.Π. ΔΔΓΓ/Φ.2/58/603/ ηξνπνπνηεηηθή εληνιή επηζεψξεζεο-ειέγρνπ, σο πξνο ηε ζχλζεζε ηνπ θιηκαθίνπ επηζεψξεζεο ειέγρνπ, ην αληηθείκελν ηνπ ειέγρνπ θαη ηελ έλαξμε ηεο επηζεψξεζεο ( ). Με ηελ παξνχζα εμεηάδνληαη ηα θάησζη: 1) θαηαβνιή θηλήηξνπ παξακνλήο ζηελ ππεξεζία ζε θάζε εξγαδφκελν κεηά ηελ απεξγία ην έηνο 2009, 2) θαηαβνιή θηλήηξνπ εζεινπζίαο απνρψξεζεο, 3) εθαξκνγή ηνπ λφκνπ γηα απηνδίθαηε απφιπζε εξγαδνκέλνπ, 4) ρξεκαηνδνηήζεηο ζπλδηθαιηζηηθψλ θνξέσλ, 5) λνκηκφηεηα ησλ δηαγσληζκψλ πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ, 4

5 6) πξνζιήςεηο ζπκβνχισλ θαη απεπζείαο αλαζέζεηο κειεηψλ θαη 7) ρνξήγεζε ππεξσξηαθψλ ακνηβψλ ζην πξνζσπηθφ. 8) Λνηπά ζέκαηα, φπσο ε κε αλάξηεζε πξάμεσλ θαη απνθάζεσλ ησλ δηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ηεο Γηνίθεζεο ζην δηαδίθηπν. Α.4. Διεγρόκελε Τπεξεζία Οξγαληζκφο Ληκέλνο Πεηξαηψο (ΟΛΠ). Β. ΝΟΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ην Παξάξηεκα I πεξηγξάθεηαη ην Ννκηθφ Πιαίζην. Γ. ΓΗΑΠΗΣΧΔΗ Απφ ηα ζηνηρεία πνπ ηέζεθαλ ππφςε καο θαηά ηε δηελέξγεηα ηεο παξνχζαο επηζεψξεζεο ειέγρνπ θαη ηηο απφςεηο ηεο Τπεξεζίαο (κε ην κε Α.Π. ΔΔΓΓ ΔΜΠ 473/ έγγξαθν ηνπ ΟΛΠ) επί ησλ δηαπηζηψζεσλ καο, πνπ ιήθζεθαλ ππφςε θαηά ηε ζχληαμε ηνπ παξφληνο Πνξίζκαηνο πξνέθπςαλ ηα αθφινπζα: Γ.1. Καηαβνιή θηλήηξνπ παξακνλήο ζηελ ππεξεζία ζε θάζε εξγαδόκελν κεηά ηελ απεξγία ην έηνο 2009 Με ην απφ Πξαθηηθφ πκθσλίαο κεηαμχ ΟΛΠ Α.Δ. θαη ΟΜΤΛΔ - Έλσζεο Μνλίκσλ θαη Γνθίκσλ Ληκελεξγαηψλ ξπζκίζηεθε, κεηαμχ άιισλ, θαη ην ζέκα ηεο «Δμαζθάιηζεο ηζνδχλακσλ φξσλ εξγαζίαο θαη ακνηβήο ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ ΟΛΠ κεηά ηε ιεηηνπξγία ηεο Πξνβιήηαο Ι» γηα ηελ άξζε ηεο αλαζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ κεηά ηελ παξαρψξεζε ηνπ ΔΜΠΟ (Πξνβιήηα ΗΗ) ζηελ ΔΠ Α.Δ. 1 Με ηελ ππ αξηζ. 245/ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ εγθξίζεθε, κεηαμχ άιισλ, ην απφ Πξαθηηθφ πκθσλίαο κεηαμχ ΟΛΠ Α.Δ. θαη ΟΜΤΛΔ - Έλσζεο Μνλίκσλ θαη Γνθίκσλ Ληκελεξγαηψλ, ε νπνία απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο, θαη ζηελ νπνία αλαθέξνληαη, κεηαμχ άιισλ ηα εμήο : «6. Δμαζθάιηζε ηζνδχλακσλ φξσλ εξγαζίαο θαη ακνηβήο ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ ΟΛΠ, κεηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ πξνβιήηα Ι. α) Η Γηνίθεζε ηεο ΟΛΠ Α.Δ. ζα πξνβεί ζε φιεο ηηο αλαγθαίεο ελέξγεηεο ψζηε λα εμαζθαιίζεη ζην ζχλνιν ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ επηρείξεζε, αληίζηνηρνπο φξνπο εξγαζίαο θαη ακνηβήο κε εθείλνπο πνπ ίζρπαλ θαηά ηελ πξνεγνχκελε δηεηία 2007 θαη 2009 ρσξίο λα επεξεαζηνχλ δπζκελψο νη εξγαδφκελνη απφ ηελ παξαρψξεζε ηνπ πξνβιήηα ΙΙ. β) Η επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ απηνχ, είλαη ελδερφκελν λα απαηηήζεη ρξφλν πνπ ζα ππεξβεί ην πξψην έηνο ιεηηνπξγίαο ηνπ πξνβιήηα Ι, (2 ν εμάκελν ηνπ 2010, 1 ν εμάκελν ηνπ 2011). Γηα ην ζθνπφ απηφ, κε ζρεηηθή ζχκβαζε ΟΛΠ Α.Δ θαη εξγαδνκέλσλ, ν ΟΛΠ Α.Δ. ζα θαηαβάιεη ζηνπο εξγαδφκελνπο νη νπνίνη ζα παξακείλνπλ ζην πξνζσπηθφ ηνπ θαη δελ δηθαηνχληαη λα ππαρζνχλ ζε θακία απφ ηηο πξνβιεπφκελεο ζην ζπκθσλεηηθφ απηφ Γηαδηθαζίεο απνρψξεζεο θαη ζε θάζε πεξίπησζε ζε φζνπο εξγαδφκελνπο ζα ππεξεηνχλ θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ έσο νηθνλνκηθή ελίζρπζε σο εμήο: 1 Δδξεχεη ζηελ Διιάδα θαη είλαη κία πιήξσο ειεγρφκελε ζπγαηξηθή εηαηξεία ηεο COSCO. Ζ εηαηξεία ηαζκφο Δκπνξεπκαηνθηβσηίσλ Πεηξαηά (ΔΠ Α.Δ.) μεθίλεζε ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο ηελ 1ε Οθησβξίνπ 2009 θαη έρεη ζθνπφ λα παξέρεη παγθφζκηαο θιίκαθαο ππεξεζίεο δηαθίλεζεο εκπνξεπκάησλ θαη ιηκεληθέο ππεξεζίεο ζηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην. 5

6 i) Σελ ζα θαηαβιεζεί ζε θάζε εξγαδφκελν δηθαηνχρν θαηά ηα αλσηέξσ ηεο έθηαθηήο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο πνζφ ii) Σελ ζα θαηαβιεζεί ζε θάζε εξγαδφκελν δηθαηνχρν θαηά ηα αλσηέξσ ηεο έθηαθηεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο πνζφ ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία θαηαβιεζεί νπνηνδήπνηε πνζφ απφ ηα αλσηέξσ ζε κε δηθαηνχρν ην ζρεηηθφ πνζφ ζα αθαηξεζεί απφ ην επίδνκα απνρψξεζεο ην νπνίν δηθαηνχηαη λα εηζπξάμεη κε βάζε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. γ) Σν πνζφ ηεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο ησλ πξνεγνπκέλσλ παξαγξάθσλ ζεσξείηαη έθηαθηε παξνρή ηνπ εξγνδφηε εθάπαμ ζπκθσλνχκελε εμαηηίαο ηεο δηαξζξσηηθήο αιιαγήο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ιηκέλνο θαη δελ ζπλππνινγίδεηαη ζην κηζζφ, ζηηο ππεξσξίεο ή άιιεο ηαθηηθέο παξνρέο ηνπ εξγνδφηε». Χζηφζν, κε ην άξζξν 3 ηνπ λ. 3833/ πεξί «Πξνζηαζίαο ηεο Δζληθήο Οηθνλνκίαο Δπείγνληα κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο δεκνζηνλνκηθήο θξίζεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο» ηνπ νπνίνπ απαγνξεχηεθε «ε ζπλνκνιφγεζε, θαζψο θαη ε ρνξήγεζε ή ε θαηαβνιή, κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν θαη γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, απμήζεσλ ζηηο θάζε είδνπο, θχζεσο θαη νλνκαζίαο απνδνρέο» ησλ εξγαδνκέλσλ ζπκπεξηιακβαλφκελνπ θαη ζηνλ ΟΛΠ Ζ ελ ιφγσ απαγφξεπζε θαιχπηεη, κεηαμχ άιισλ «θάζε ζπλνκνιφγεζε απμήζεσλ πνπ γίλεηαη κε γεληθή ή εηδηθή δηάηαμε λφκνπ ή ξήηξα ή φξν ζπιινγηθήο ζχκβαζεο εξγαζίαο, δηαηηεηηθήο απφθαζεο, ππνπξγηθήο απφθαζεο ή νπνηνπδήπνηε είδνπο δηνηθεηηθήο πξάμεο θαλνληζηηθνχ ραξαθηήξα ή κε αηνκηθή ζχκβαζε εξγαζίαο ή ζπκθσλία». ρεηηθά κε ην σο άλσ ζέκα, έρεη εθδνζεί ε ππ αξηζ. 2397/2014/ απφθαζε ηνπ Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ Πεηξαηά (Γηαδηθαζία εξγαηηθψλ δηαθνξψλ), ζχκθσλα κε ηελ νπνία απνξξίθηεθε ε κε αξηζ. θαηάζεζεο 7126/ αγσγή εξγαδνκέλσλ ηνπ ΟΛΠ, ιφγσ αζέηεζεο ηεο απφ 09/12/2009 ζπκθσλίαο κεηαμχ ηνπ ΟΛΠ θαη ηεο ΟΜΤΛΔ. Λακβάλνληαο ππφςε ηα αλσηέξσ θαη ζχκθσλα κε ην ππ αξηζκ. Δ32/ (εηζεξρ. ΔΔΓΓ 11687/ ) έγγξαθν ηεο ειεγρφκελεο ππεξεζίαο δελ πξνρψξεζε ζηελ θαηαβνιή θηλήηξνπ παξακνλήο ζε θάζε εξγαδφκελν κεηά ηελ απεξγία ηνπ έηνπο Γ.2. Καηαβνιή θηλήηξνπ εζεινπζίαο απνρώξεζεο Ζ χκβαζε Παξαρψξεζεο ηνπ ηαζκνχ Δκπνξεπκαηνθηβσηίσλ απφ ηνλ ΟΛΠ ΑΔ ζηελ ΔΠ ΑΔ (Cosco) βάζε ηνπ λ.3755/2009 πξνυπφζεηε ηελ απνρψξεζε εζεινπζίσο κέξνπο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ. Με ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ ηεηάξηνπ, έθηνπ θαη έβδνκνπ ηνπ θεθαιαίνπ Β ηνπ λ. 3654/2008 πξνβιέπεηαη ε απνρψξεζε εζεινπζίσο κέξνπο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ΟΛΠ θαη ην θφζηνο εζεινπζίαο βάξπλε ηνλ ΟΛΠ. Με ηελ αξηζ. 245/ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ εγθξίζεθε, κεηαμχ άιισλ, ην απφ 09/12/2009 Πξαθηηθφ πκθσλίαο κεηαμχ ΟΛΠ Α.Δ. θαη ΟΜΤΛΔ - Έλσζεο Μνλίκσλ θαη Γνθίκσλ Ληκελεξγαηψλ, ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο, φπνπ κεηαμχ άιισλ αλαθέξνληαη ηα εμήο : «α) φζνη εξγαδφκελνη ζεκειηψλνπλ δηθαίσκα πιήξνπο ζπληαμηνδφηεζεο είηε κέρξη ζα απνρσξήζνπλ απφ ηελ επηρείξεζε, νη κελ πξψηνη, ακέζσο κφιηο ζπκπιεξψζνπλ ηελ θαλνληθή άδεηα ηνπο θαη ζε θάζε πεξίπησζε ην αξγφηεξν ηελ , νη δε δεχηεξνη ακέζσο κφιηο ζπκπιεξψζνπλ ην ππφινηπν ηεο θαλνληθήο ηνπο άδεηαο, ηελ νπνία ζα ιάβνπλ ην αξγφηεξν ηελ επφκελε ηεο ζπκπιήξσζεο ηνπ ζρεηηθνχ δηθαηψκαηνο πιήξνπο ζπληαμηνδφηεζεο θαη ζε θάζε πεξίπησζε ην αξγφηεξν 45 εκέξεο κεηά ηελ εκεξνκελία ζπκπιήξσζήο ηνπ. Η ζρεηηθή δήισζε απνρψξεζεο ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί ζηελ ππεξεζία γηα φζνπο ζπκπιεξψλνπλ ην ζρεηηθφ δηθαίσκα κέρξη ηελ , γηα ηνπο ππφινηπνπο δε ην αξγφηεξν κέρξη ηελ εκέξα ηεο ζπκπιήξσζεο ηνπ δηθαηψκαηνο πιήξνπο ζπληαμηνδφηεζήο ηνπο. 6

7 β) Όζνη απνρσξήζνπλ κε ηε δηαδηθαζία ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ ζα ιάβνπλ σο νηθνλνκηθφ θίλεηξν πνζφ θαη επηπιένλ 5000, πνπ κεζνιαβεί κεηαμχ ηεο απνρψξεζήο ηνπο θαη ηνπ ρξφλνπ ππνρξεσηηθήο ζπληαμηνδφηεζεο ηνπο. γ) Σν ζπλνιηθφ πνζφ ηνπ νηθνλνκηθνχ θηλήηξνπ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ δελ ζα ππεξβεί ζε θακία πεξίπησζε ην πνζφ ησλ είθνζη πέληε ρηιηάδσλ επξψ ( ), αλά ζπληαμηνδνηνχκελν. δ) Σν πνζφ ηνπ νηθνλνκηθνχ θηλήηξνπ θαηαβάιιεηαη επηπιένλ θάζε άιινπ πνζνχ πνπ δηθαηνχηαη ν εξγαδφκελνο θαηά ηελ ζπληαμηνδφηεζή ηνπ κε βάζε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. ε) Η ίδηα δηαδηθαζία ζα εθαξκνζζεί αλαιφγσο γηα φζνπο ζεκειηψλνπλ ην ζρεηηθφ δηθαίσκα ηα έηε 2011 θαη 2012 θαη δειψζνπλ ηελ επηζπκία ηνπο λα απνρσξήζνπλ απφ ηελ επηρείξεζε. ζη) Σν δηθαίσκα ηεο πξφσξεο ζπληαμηνδφηεζεο θαηά ηα αλσηέξσ παξέρεηαη ζ φιεο ηηο θαηεγνξίεο ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο επηρείξεζεο ρσξίο εμαηξέζεηο. δ) Η ππεξεζία ζα εθδψζεη άκεζα εγθχθιην εθαξκνγήο ηεο ζπκθσλίαο απηήο ψζηε λα ελεκεξσζνχλ αλαιπηηθά νη εξγαδφκελνη θαη λα αξρίζεη ε εθαξκνγή ηεο». Με ηελ αξηζκ. 105/ απφθαζε Γ/ΟΛΠ απνθαζίζηεθε ε επαλαδηαηχπσζε ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ απφ πξαθηηθνχ ζπκθσλίαο κεηαμχ ΟΛΠ Α.Δ. θαη ΟΜΤΛΔ Έλσζε Μνλίκσλ θαη Γνθίκσλ Ληκελεξγαηψλ, σο εμήο: ηε παξάγξαθν α ηνπ άξζξνπ 4 δηαγξάθεηαη ην θείκελν «ηελ νπνία.. πιήξνπο ζπληαμηνδφηεζεο.». Πξνζηίζεηαη ε εμήο δηεπθξίληζε πνπ αθνξά νιφθιεξε ηελ παξάγξαθν 4: Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζεο δηάηαμεο σο «Πιήξεο ζπληαμηνδφηεζε», ζεσξείηαη ε ζπληαμηνδφηεζε κε νπνηαδήπνηε πξνυπφζεζε θαη απφ νπνηνλδήπνηε θνξέα θχξηαο αζθάιηζεο. Δπίζεο, ε παξάγξαθνο ε αλαδηαηππψλεηαη σο εμήο: «ε) ε δηαδηθαζία ζα εθαξκνζηεί γηα φζνπο απνρσξήζνπλ απφ ηελ επηρείξεζε πξνθεηκέλνπ λα ζπληαμηνδνηεζνχλ απφ νπνηνδήπνηε θνξέα ηα έηε 2011 θαη 2012». ε εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ απνθάζεσλ ρνξεγήζεθαλ θίλεηξα εζεινπζίαο απνρψξεζεο ζην πξνζσπηθφ ηνπ ΟΛΠ Α.Δ., εθαξκφδνληαο ηε κείσζε ησλ απνδνρψλ ηνπ (7% ηνπ Ν. 3833/2010 (ΦΔΚ Α/40/ ) θαη επηπιένλ 3% ηνπ Ν. 3845/2010 (ΦΔΚ Α/65/ ) ). χκθσλα κε ην ππ αξηζκ. Δ32/ (εηζεξρ. ΔΔΓΓ 11687/ ) έγγξαθν ηεο ειεγρφκελεο ππεξεζίαο ην πνζά πνπ ρνξεγήζεθαλ γηα ηα έηε είλαη : Πίλαθαο Κηλήηξσλ Απνρώξεζεο Έηνο Πνζό ( ) γηα 246 ππαιιήινπο Πνζό ( ) γηα 37 εξγάηεο , , , , , , , ,50 ύλνινλ , ,00 Γεληθό ζύλνινλ ,00 εκεηψλεηαη επίζεο φηη δελ ππήξμε ππέξβαζε ηνπ αλψηαηνπ νξίνπ ησλ αλά εξγαδφκελν, φπσο πξνβιέπνληαλ ζηελ ππ αξηζ. 245/ απφθαζε ηνπ Γ/ ΟΛΠ. Γ.3. Δθαξκνγή ηνπ λόκνπ γηα απηνδίθαηε απόιπζε εξγαδνκέλνπ Καλνληζηηθό πιαίζην: ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 75 «Λχζε ηεο εξγαζηαθήο ζρέζεο» ηνπ Γ.Κ.Π ηνπ ΟΛΠ νξίδεηαη φηη : «Η ζρέζε εξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ππεξεηνχζε κε ην ραξαθηήξα ηνπ κνλίκνπ πξνζσπηθνχ, θαηά ην ρξφλν κεηαηξνπήο ηνπ ΟΛΠ ζε Αλψλπκε Δηαηξεία ( ) ιχεηαη, κε θαηαγγειία, ζχκθσλα κε ην άξζξν δσδέθαην παξάγξαθνο 3 ηνπ Ν.2688/99 κφλν γηα ηνπο ίδηνπο 7

8 ιφγνπο πνπ ιχεηαη ε ζρέζε εξγαζίαο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ, ζηνπο νπνίνπο πεξηιακβάλεηαη ην φξην ειηθίαο πνπ πξνβιέπεηαη γη απηνχο θαη ε ζπκπιήξσζε 35εηίαο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ δεκνζηνυπαιιειηθνχ θψδηθα φπσο απηφο θάζε θνξά ηζρχεη». Με ηελ παξ. 19 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Ν. 3863/10 (ΦΔΚ-115 Α/ ) «Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο», πξνζηέζεθε εδάθην ζην ηέινο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 155, γηα : «Απφιπζε ιφγσ νξίνπ ειηθίαο θαη ηξηαθνληαπεληαεηίαο» ηνπ Ν. 3528/07 (ΦΔΚ 26 Α/ ) πεξί «Κχξσζεο ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνζίσλ Πνιηηηθψλ Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ Ν.Π.Γ.Γ.», σο εμήο : «2. Καη εμαίξεζε ν ππάιιεινο απνιχεηαη απηνδηθαίσο απφ ηελ ππεξεζία κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 60νχ έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπ θαη ηξηάληα πέληε (35) εηψλ πξαγκαηηθήο θαη ζπληάμηκεο δεκφζηαο ππεξεζίαο Ο ππάιιεινο κε αίηεζή ηνπ, πνπ ππνβάιιεηαη έμη (6) κήλεο πξηλ ηε ζπκπιήξσζε ηξηάληα πέληε (35) εηψλ πξαγκαηηθήο θαη ζπληάμηκεο δεκφζηαο ππεξεζίαο, θαζψο θαη ηνπ νξίνπ ειηθίαο ππνρξεσηηθήο απνρψξεζεο, κπνξεί λα δεηήζεη λα παξακείλεη ζηελ ππεξεζία έσο ηξία (3) επηπιένλ έηε θαη έσο ηε ζπκπιήξσζε θαη αλψηαην φξην ηνπ 65νχ έηνπο ηεο ειηθίαο Καηά ηελ πξψηε εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο, ε αίηεζε γίλεηαη απνδεθηή εθφζνλ ππνβιεζεί κέρξη Γπλαηφηεηα αζθήζεσο δηθαηψκαηνο έρνπλ θαη φζνη έρνπλ απηνδηθαίσο απνιπζεί απφ 1εο Ινπλίνπ 2010, εθφζνλ δελ έρεη εθδνζεί ε πξάμε ζπληαμηνδνηήζεσο θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο )». χκθσλα κε ηηο λεφηεξεο δηαηάμεηο ηεο ππνπαξαγξάθνπ 1 β ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ Ν. 4024/2011 (ΦΔΚ 226/Α/ ) γηα : «πληαμηνδνηηθέο ξπζκίζεηο, εληαίν κηζζνιφγην βαζκνιφγην, εξγαζηαθή εθεδξεία θαη άιιεο δηαηάμεηο εθαξκνγήο ηνπ κεζνπξφζεζκνπ πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο », θαηαξγνχληαη νη δηαηάμεηο ηνπ δεχηεξνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 155 ηνπ ΤΚ (Ν.3528/2007), φπσο ην εδάθην απηφ πξνζηέζεθε κε ηελ παξ. 19 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Ν. 3863/2010. Με ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο πεξ. β ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ λ. 4024/11, νξίδεηαη φηη : «Τπάιιεινη πνπ παξέκεηλαλ ζηελ ππεξεζία δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ πνπ θαηαξγνχληαη κε ην πξνεγνχκελν εδάθην, θαη ππεξεηνχλ, απνιχνληαη απηνδηθαίσο απφ ηελ ππεξεζία ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 155 ηνπ Τ.Κ. κε ηελ παξέιεπζε ελφο κελφο απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ». ην πξψην εδάθην ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ Ν. 4024/2011 νξίδεηαη φηη : «Γελ ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηεο ππνπαξαγξάθνπ 1 β. ηνπ παξφληνο άξζξνπ: «ζ) ππάιιεινο ηνπ νπνίνπ ν ζχδπγνο ή ε ζχδπγνο ή ηέθλν ην νπνίν ηνλ βαξχλεη θνξνινγηθά ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 ηνπ Κ.Φ.Δ. (λ. 2238/1994, Α' 151) θαη ζπλνηθεί κε απηφλ, έρεη αλαπεξία ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 67%. Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο δηάηαμεο ην εηήζην θνξνινγνχκελν θαη απαιιαζζφκελν εηζφδεκα ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Κ.Φ.Δ. νξίδεηαη ζηηο δψδεθα ρηιηάδεο (12.000) επξψ». N. 3863/10 (ΦΔΚ 115/Α/ ) «Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» Άξζξν 6 «Κέληξν Πηζηνπνίεζεο Αλαπεξίαο» «1. Απφ ζην ΙΚΑ-ΔΣΑΜ δεκηνπξγείηαη Κέληξν Πηζηνπνίεζεο Αλαπεξίαο (ΚΔ.Π.Α.), ππαγφκελν ζηε Γηεχζπλζε Αλαπεξίαο θαη Ιαηξηθήο ηεο Δξγαζίαο ηεο Γηνίθεζεο ΙΚΑ-ΔΣΑΜ, γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο εληαίαο πγεηνλνκηθήο θξίζεο φζνλ αθνξά ζηνλ θαζνξηζκφ ηνπ βαζκνχ αλαπεξίαο ησλ αζθαιηζκέλσλ φισλ ησλ αζθαιηζηηθψλ θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Γεκνζίνπ, θαζψο θαη ησλ αλαζθάιηζησλ, γηα ηνπο νπνίνπο απαηηείηαη ε πηζηνπνίεζε ηεο αλαπεξίαο». Άξζξν 7 «Δληαίνο Καλνληζκφο Πξνζδηνξηζκνχ Πνζνζηνχ Αλαπεξίαο». Με ηελ ππ αξηζκ. Φ /νηθ /688 ΚΤΑ ησλ Τπ. Οηθνλνκηθψλ - Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο κε ζέκα : «Δληαίνο Πίλαθαο Πξνζδηνξηζκνχ Πνζνζηνχ Αλαπεξίαο» εγθξίζεθε επηζπλαπηφκελνο Πίλαθαο, κε ηνλ νπνίν θαζνξίδνληαη ηα πνζνζηά αλαπεξίαο πνπ ζπλεπάγεηαη θάζε πάζεζε ή βιάβε ή ζσκαηηθή ή ςπρηθή ή πλεπκαηηθή εμαζζέλεζε ή ε 8

9 ζπλδπαζκέλε εκθάληζε ηέηνησλ παζήζεσλ ή βιαβψλ ή εμαζζελήζεσλ, θαζψο θαη νη ππνηξνπέο απηψλ, πνπ ζα ιακβάλνληαη ππφςε απφ ηηο Τγεηνλνκηθέο Δπηηξνπέο ηνπ Η.Κ.Α. Δ.Σ.Α.Μ. θαη ζα αθνξνχλ φινπο ηνπο αζθαιηζηηθνχο θνξείο θαη ην δεκφζην. Ζ κε αξηζκ. ΓΗΓΑΓ/Φ.26.14/754/νηθ / (ΑΓΑ: 45ΒΥ-ΞΦΘ) εγθχθιηνο ηνπ Τπ. Γηνηθ. Μεηαξ. & Ζι. Γηαθ. κε ζέκα «Απηνδίθαηε απφιπζε θαη πξνζπληαμηνδνηηθή δηαζεζηκφηεηα άκεζεο ελέξγεηεο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ λ.4024/2011 (ΦΔΚ 226 Α / )», ζηελ νπνία αλαθέξεηαη, κεηαμχ άιισλ, φηη : «Όζνη απφ απηνχο ζεσξνχλ φηη ζπληξέρεη ζην πξφζσπφ ηνπο ιφγνο εμαίξεζεο ππνβάιινπλ κέρξη ηηο αίηεζε εμαίξεζεο, επηζπλάπηνληαο ζε απηή ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, ηα πξνβιεπφκελα ζηελ ΚΤΑ ηεο παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ λφκνπ απηνχ, πνπ απνδεηθλχνπλ ην ιφγν εμαίξεζεο ή ππεχζπλε δήισζε κε ηελ νπνία δεζκεχνληαη λα ππνβάινπλ άκεζα ζε πξνζεζκία πνπ ζα ηνπο νξηζζεί απφ ηε δηνίθεζε θαη πάλησο πξηλ απφ ηελ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απνδεηθλχνπλ ζε πνηα εθ ησλ πεξηπηψζεσλ εμαίξεζεο εκπίπηνπλ...». Ζ κε αξηζκ. ΓΗΓΑΓ/Φ.26.14/756/νηθ.21872/11 (ΦΔΚ 2619/Β/ ) ΚΤΑ ησλ Τπ. Γηνηθ. Μεηαξ. & Ζι. Γηαθ. Οηθνλνκηθψλ, θαζφξηζε ην πεξηερφκελν ησλ δηαπηζησηηθψλ πξάμεσλ: α) θαηάξγεζεο ησλ νξγαληθψλ ζέζεσλ πνπ θελψλνληαη ιφγσ ηεο απηνδίθαηεο απφιπζεο θαη ηεο ζέζεο ζε πξνζπληαμηνδνηηθή δηαζεζηκφηεηα ησλ ππαιιήισλ ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ Ν.Π.Γ.Γ. θαη ησλ Ο.Σ.Α. α θαη β βαζκνχ θαη β) απηνδίθαηεο απφιπζεο θαη ζέζεο ζε πξνζπληαμηνδνηηθή δηαζεζηκφηεηα ησλ ππαιιήισλ πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηνπ ηξφπνπ δηαπίζησζεο ησλ εμαηξέζεσλ απφ ηελ απηνδίθαηε απφιπζε θαη ηελ πξνζπληαμηνδνηηθή δηαζεζηκφηεηα. ην άξζξν 5 «Δμαηξέζεηο απφ ηελ απηνδίθαηε απφιπζε» νξίδεηαη, κεηαμχ άιισλ, φηη «Όζνη απφ απηνχο εκπίπηνπλ ζηηο εμαηξέζεηο ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ λ. 4024/2011 ππνβάιινπλ κέρξη ηηο αίηεζε εμαίξεζεο επηζπλάπηνληαο ζε απηή ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απνδεηθλχνπλ ην ιφγν εμαίξεζεο ή ππεχζπλε δήισζε κε ηελ νπνία δεζκεχνληαη λα ππνβάινπλ άκεζα ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απνδεηθλχνπλ ζε πνηα εθ ησλ πεξηπηψζεσλ εμαίξεζεο εκπίπηνπλ.». ην άξζξν 55 ηνπ ΓΚΠ ΟΛΠ αλαθέξεηαη φηη : «3. Η θαλνληθή άδεηα ρνξεγείηαη ππνρξεσηηθά ζην ζχλνιφ ηεο εληφο ηνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο. ε θάζε πεξίπησζε ρνξεγείηαη ζπλερήο άδεηα δέθα (10) εκεξψλ ηνπιάρηζηνλ ην δηάζηεκα απφ 10/6 έσο 15/9 θάζε έηνπο ζχκθσλα κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ ππεξεζηαθψλ αλαγθψλ ηεο εηαηξείαο θαη ηελ ηπρφλ αίηεζε ηνπ δηθαηνχρνπ εξγαδφκελνπ. 4. Δίλαη δπλαηφλ κεηά απφ έγθξηζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ λα κελ ρνξεγείηαη, λα πεξηνξίδεηαη ή λα αλαθαιείηαη ε θαλνληθή άδεηα πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνχλ έθηαθηεο αλάγθεο ηεο εηαηξείαο, κεηά φκσο απφ έγθξηζε ηνπ νξγάλνπ πνπ πξνΐζηαηαη εθείλνπ ην νπνίν είλαη αξκφδην γηα ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο. Αλ ηέηνην φξγαλν δελ ππάξρεη, απνθαζίδεη ην αξκφδην γηα ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο φξγαλν. 5. Η άδεηα πνπ δελ ρνξεγήζεθε θαη εθαξκνγή ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, ρνξεγείηαη ππνρξεσηηθά κέρξη ηεο 31 Μαξηίνπ ηνπ επφκελνπ έηνπο». ην άξζξν 6 ηνπ Νφκνπ 3863/2010 (ΦΔΚ Α/115/ ) «Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» νξίδεηαη φηη «Απφ ζην ΙΚΑ ΔΣΑΜ δεκηνπξγείηαη Κέληξν Πηζηνπνίεζεο Αλαπεξίαο (ΚΔ.Π.Α.), ππαγφκελν ζηε Γηεχζπλζε Αλαπεξίαο θαη Ιαηξηθήο ηεο Δξγαζίαο ηεο Γηνίθεζεο ΙΚΑ.ΔΣΑΜ, γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο εληαίαο πγεηνλνκηθήο θξίζεο φζνλ αθνξά ζηνλ θαζνξηζκφ ηνπ βαζκνχ αλαπεξίαο ησλ αζθαιηζκέλσλ φισλ ησλ αζθαιηζηηθψλ θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Γεκνζίνπ, θαζψο θαη ησλ αλαζθάιηζησλ, γηα ηνπο νπνίνπο απαηηείηαη ε πηζηνπνίεζε ηεο αλαπεξίαο». ηελ ππ αξηζκ. ΔΔΓΓ/4003/ γίλεηαη αλαθνξά γηα κε εθαξκνγή ηνπ λφκνπ γηα απηνδίθαηε απφιπζε ηνπ εξγαδνκέλνπ Μ. Δ. 9

10 Ηζηνξηθό Τπόζεζεο: Ο ππάιιεινο ηνπ ΟΛΠ θ. Μ. Δ. (ΑΜ 3250) πξνζιήθζεθε ζηνλ ΟΛΠ ηελ κε ηελ εηδηθφηεηα ηνπ ειεθηξνιφγνπ θαη ηνπ αλαγλσξίζηεθε επηπιένλ ρξφλνο πξαγκαηηθήο ππεξεζίαο ηξηψλ (3) εηψλ θαη κίαο (1) εκέξαο πνπ ππεξέηεζε σο εζεινληήο ζην ζηξαηφ, ζχκθσλα κε ην Ν.Γ. 82/1969. Με ηελ αξηζκ. πξση / εκπξφζεζκε αίηεζε, ν ελ ιφγσ ππάιιεινο δήηεζε ηε παξακνλή ζηελ Τπεξεζία έσο θαη κέρξη ηξία (3) επηπιένλ έηε κεηά ηελ , εκεξνκελία πνπ ζα απνιπφηαλ ιφγσ ζπκπιήξσζεο απαηηνχκελσλ ρξφλσλ αζθάιηζεο θαη νξίνπ ειηθίαο. Με ηελ αξηζκ. πξση /2010 απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ & Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ ηνπ ΟΛΠ θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ππ αξηζκ / γλσκνδφηεζε ηεο Γ/λζεο Ννκηθψλ Τπεξεζηψλ, απνθαζίζηεθε φηη ν ππάιιεινο Μ. Δ. : «α) δελ απνιχεηαη απηνδίθαηα απφ ηελ Τπεξεζία ηελ ιφγσ ζπκπιήξσζεο ηνπ 60 νπ έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπ ηελ εκεξνκελία απηή, εθφζνλ ήδε είρε ζπκπιεξψζεη 35εηή πξαγκαηηθή θαη ζπληάμηκε δεκφζηα ππεξεζία απφ , ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3528/2007, ζε ζπλδπαζκφ κε απηέο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Γελ. Καλνληζκνχ Πξνζσπηθνχ ΟΛΠ ΑΔ. β) παξακέλεη ζηελ Τπεξεζία έσο θαη κέρξη ηξία (3) επηπιένλ έηε κεηά ηελ , ζχκθσλα κε ηελ αξηζκ / εκπξφζεζκε αίηεζή ηνπ, θαη εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 19 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Ν. 3863/ ». Ο ελ ιφγσ ππάιιεινο Μ.Δ. ζα απνιπφηαλ απηνδίθαηα ηελ , θαη εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο ππνπαξαγξάθνπ 1 β ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ λ. 4024/2011. Χζηφζν, κε ηελ αξηζκ / εκπξφζεζκε αίηεζε εμαηξέζεσο, ν ππάιιεινο Μ.Δ., δήηεζε ηελ εμαίξεζή ηνπ απφ ηηο δηαηάμεηο απηέο επηθαινχκελνο ηελ πεξίπησζε ζ ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ ηδίνπ λφκνπ. ηελ αίηεζε απηή ζπλππέβαιε ππεχζπλε δήισζε, ζχκθσλα κε ηελ νπνία δήισλε φηη: «πξνηίζεκαη λα ππνβάιισ άκεζα ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απνδεηθλχνπλ φηη εκπίπησ ζηελ πεξίπησζε ζ ηνπ άξζξνπ 33 παξάγξαθνο 7 ζε φηη αθνξά ηνλ ελήιηθν πηφ κνπ ν νπνίνο κε βαξχλεη θνξνινγηθά θαη ζπλνηθεί καδί κνπ θαη παξνπζηάδεη ηελ πάζεζε πνπ αλαθέξεηαη ζηηο βεβαηψζεηο πνπ ζαο ππέβαιια θαη ησλ νπνίσλ ην πνζνζηφ ζα θαζνξηζηεί ζηηο θαη ν νπνίνο ζεσξείηαη αλίθαλνο γηα εξγαζία». Δπίζεο, ζπλππέβαιε ηαηξηθέο βεβαηψζεηο λνζειείαο ζε Γεκφζηα Ννζνθνκεία ηεο Αηηηθήο θαηά ηα ρξνληθά δηαζηήκαηα απφ κέρξη θαη απφ κέρξη , θαζψο επίζεο θαη Δηζαγγειηθέο Παξαγγειίεο κε ηηο νπνίεο δηαηάρζεθε ηαηξηθή εθηίκεζε ηνπ αζζελνχο ηελ , θαη , ζηηο νπνίεο αλαθέξεηαη ε χπαξμε ηαηξηθνχ θαθέινπ απφ ην έηνο Μεηά ηελ ππ, αξηζκ. Δ1/ γλσκνδφηεζε ηεο Γ/λζεο Ννκηθψλ Τπεξεζηψλ, εθδφζεθε ε αξηζκ / απφθαζε Πξνέδξνπ θαη Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ (ΠΓ) ηνπ ΟΛΠ, ε νπνία παξαηάζεθε κε ηηο αξηζκ /12, 22015/12 θαη 26237/12 δηαδνρηθέο απνθάζεηο ΠΓ, γηα ηελ πξνζσξηλή παξακνλή ζηελ ππεξεζία ηνπ ππαιιήινπ Μ. Δ., σο εμήο : α/α Αξ. Απόθαζεο Ζκεξνκελία Παξάηαζεο Πξνέδξνπ & Γ Πξνζσξηλήο Παξακνλήο* / / / / ηηο σο άλσ απνθάζεηο αλαθεξφηαλ ν ελ ιφγσ ππάιιεινο θαη ππνρξενχηαλ λα πξνζθνκίζεη ην ζχλνιν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ (κέρξη ηηο αληίζηνηρεο εκεξνκελίεο πξνζσξηλήο παξακνλήο), πνπ 10

11 αλαθέξνληαη ζηελ αξηζκ. ΓΗΑΓ/Φ26.14/756/ΟΗΚ21872/2011 Τπ. Απφθαζε, θαη εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ Ν. 4024/2011. εκεηψλεηαη φηη απφ ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ ν θ. Μ. Δ. δελ πξνζθφκηζε πηζηνπνηεηηθφ αλαπεξίαο απφ αξκφδηα επηηξνπή Γεκφζηαο αξρήο, απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη φηη ην ηέθλν ηνπ είρε αλαπεξία ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 67%, ζχκθσλα κε ηελ πεξ. ζ ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ λ. 4024/2011. Μεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ησλ πξνζεζκηψλ πνπ εηέζεζαλ ζηηο σο άλσ απνθάζεηο θαη ηελ αξηζκ / αίηεζε ηνπ εξγαδνκέλνπ πεξί αδπλακίαο ηνπ αζθαιηζηηθνχ ηνπ θνξέα λα νινθιεξψζεη ηε δηαδηθαζία γλσκαηεχζεσο ηεο Τγεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο, παξήιζε ην εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα θαηά ηελ θξίζε ηεο Γηνίθεζεο θαη κε ηελ αξηζκ / απφθαζε ΠΓ απνθαζίζηεθε ε ρνξήγεζε ηεο θαλνληθήο αδείαο ησλ εηψλ 2011 θαη 2012 ζηνλ εξγαδφκελν θαη ε ιήμε ηεο ππαιιειηθήο ζρέζεο ηνπ εξγαδνκέλνπ. Με ηελ αξηζκ.37852/2012 απφθαζε ΠΓ έγηλε δεθηή ε παξαίηεζή ηνπ θαη δηαπηζηψζεθε ε ιχζε ηεο ππαιιειηθήο ηνπ ζρέζεο απφ (φπσο απηή νξίζηεθε σο εκεξνκελία απνρψξεζεο ζηελ αίηεζε παξαίηεζήο ηνπ) ζχκθσλα κε ηα άξζξα 75 θαη 76 ηνπ Γεληθνχ Καλνληζκνχ Πξνζσπηθνχ ΟΛΠ ΑΔ. Απφ ηελ θαηάζηαζε απνπζηψλ ηνπ ελ ιφγσ ππαιιήινπ πξνθχπηεη φηη ρνξεγήζεθε θαλνληθή άδεηα γηα ην έηνο 2011, απφ έσο (ζχλνιν 26 εκεξψλ) θαη γηα ην έηνο 2012, απφ έσο (ζχλνιν 26 εκεξψλ). Γηαπηζηώλεηαη όηη : Ο Πξφεδξνο & Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηνπ ΟΛΠ, κε ηέζζεξεο (4) ζπλερείο Απνθάζεηο ηνπ παξέηεηλε ηελ πξνζσξηλή παξακνλή ζηελ Τπεξεζία ηνλ ππάιιειν Μ. Δ. γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ κέρξη , ρσξίο ν ελ ιφγσ ππάιιεινο λα πξνζθνκίζεη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληα ζηελ κε αξηζκ. ΓΗΓΑΓ/Φ.26.14/754/νηθ / εγθχθιην θαζψο ζηελ κε αξηζκ. ΓΗΓΑΓ/Φ.26.14/756/νηθ.21872/11 ΚΤΑ, φπνπ πξνέβιεπαλ ζηε αίηεζε εμαίξεζεο απφ ηε απηνδίθαηε απφιπζε εξγαδνκέλνπ ππεχζπλε δήισζε, κε ηελ νπνία ν ελδηαθεξφκελνο ππνρξενχηαλ λα ππνβάιιεη άκεζα ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ζα απνδείθλπαλ ηελ πεξίπησζε εμαίξεζεο, θαη εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ Ν. 4024/2011. ηνλ ππάιιειν Μ. Δ ρνξεγήζεθε θαλνληθή άδεηα γηα ην έηνο 2011 ην δηάζηεκα απφ έσο (ζχλνιν 26 εκεξψλ), ελψ ζα έπξεπε λα είρε ρνξεγεζεί κέρξη ηελ 31 ε Μαξηίνπ, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 55 ηνπ Γ.Κ.Π. ηνπ ΟΛΠ. ηνλ ππάιιειν Μ. Δ ρνξεγήζεθε θαλνληθή άδεηα γηα ην έηνο 2012 ην δηάζηεκα απφ έσο (ζχλνιν 26 εκεξψλ), ελψ ζα έπξεπε λα είρε ρνξεγεζεί «ζπλερήο άδεηα δέθα (10) εκεξψλ ηνπιάρηζηνλ ην δηάζηεκα απφ 10/6 έσο 15/9 θάζε έηνπο», ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 55 ηνπ Γ.Κ.Π. ηνπ ΟΛΠ. ην ππ αξηζκ. Δ47/ (εηζεξρ. ΔΔΓΓ ΔΜΠ 473/ ) έγγξαθν απφςεσλ ηεο ειεγρφκελεο Τπεξεζίαο αλαθέξνληαη, κεηαμχ άιισλ, ηα εμήο : «Η κε άκεζε ππνβνιή ηνπ ζπλφινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ εθ κέξνπο ηνπ εξγαδνκέλνπ Μ.Δ., κεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο πνπ ηέζεθε ζηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο ηνπ Πξνέδξνπ & Γ/ληνο πκβνχινπ πεξί πξνζσξηλήο παξακνλήο ηνπ, νδήγεζε ζηελ έθδνζε ηεο ππ αξηζκ / φκνηαο πεξί ιήμεο ηζρχνο ησλ απνθάζεσλ απηψλ θαη ιχζεο ηεο ππαιιειηθήο ηνπ ζρέζεο, φπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζην ππ.αξηζκ.δ32/ έγγξαθφ καο. - Υνξήγεζε θαλνληθήο αδείαο έηνπο Οη ηδηαηηεξφηεηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Ο.Λ.Π. θαη νη απμεκέλεο ππεξεζηαθέο αλάγθεο νη νπνίεο δεκηνπξγήζεθαλ κεηά ηελ κείσζε ηνπ πξνζσπηθνχ γεληθά κεηά ηελ παξαρψξεζε ηoπ Πξνβιήηα ΙΙ ζηελ ΔΠ Α.Δ (COSCO) θαη ηεο εζεινπζίαο απνρψξεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ, θαζψο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ 11

12 εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Πξνβιήηα Ι (Γεξαλνγέθπξεο, RMG) θαη ηδηαίηεξα ε κείσζε ζην κηζφ ζρεδφλ ηνπ έκπεηξνπ Σερληθνχ Πξνζσπηθνχ ηνπ Σκήκαηνο πληήξεζεο-δπηζθεπήο Μερ/ησλ ηεο Γ/λζεο ΔΜΠΟ, φπνπ ππεξεηνχζε ν Μ.Δ. σο Δπηθεθαιήο ηνπ πλεξγείνπ Γεξαλνγεθπξψλ, νδήγεζαλ ζηε ρνξήγεζε ηεο θαλνληθήο άδεηαο ηνπ έηνπο 2011 εληφο ηνπ επφκελνπ έηνπο, νκνίσο δε θαη απηήο ηνπ έηνπο 2012 εληφο ηνπ ηδίνπ έηνπο». Γ.4. Υξεκαηνδνηήζεηο ζπλδηθαιηζηηθώλ θνξέσλ Απφ ηα ζηνηρεία πνπ ηέζεθαλ ππφςε ηνπ θιηκαθίνπ ειέγρνπ πξνέθπςαλ ηα αθφινπζα : ηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ ηεο εηαηξείαο δελ πξνβιέπεηαη δηαδηθαζία εηζήγεζεο έγθξηζεο νηθνλνκηθψλ εληζρχζεσλ ή ρνξεγηψλ απφ ηνλ ΟΛΠ πξνο ηνπο ζπλδηθαιηζηηθνχο θνξείο ην Λνγηζηηθφ ρέδην - Γεληθή Λνγηζηηθή πνπ εθαξκφδεηαη ζηνλ ΟΛΠ δελ ππάξρεη θσδηθφο γηα ρξεκαηνδφηεζε ζπλδηθαιηζηηθψλ θνξέσλ. Δπηπιένλ ζηα ππ αξηζκ. Δ36/ & 45135/ (εηζεξρ. ΔΔΓΓ 20344/ ) έγγξαθα ηεο ειεγρφκελεο ππεξεζίαο αλαθέξνληαη ηα εμήο : «Απφ ελδειερή έιεγρν ησλ ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ πιεξσκήο δηαρξνληθά, δελ έρεη πξνθχςεη θακία ρξεκαηνδφηεζε ζπλδηθαιηζηηθνχ θνξέα απφ ηελ Ο.Λ.Π. Α.Δ.». «ν ΟΛΠ δηα ησλ νξγάλσλ δηνίθεζήο ηνπ, δελ έρεη ρξεκαηνδνηήζεη δαπάλεο ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ θνξέσλ ηνπ, φπσο δεμηψζεηο, εζηηάζεηο, ζπλέδξηα θ.ι.π., απφ ην 2009 έσο ζήκεξα». Απφ δεηγκαηνιεπηηθφ έιεγρν πνπ δηελέξγεζε ην θιηκάθην ειέγρνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηε Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθνχ ηνπ ΟΛΠ ζηα ρξεκαηηθά εληάικαηα πιεξσκήο ησλ εηψλ δελ πξνέθπςε θακία ρξεκαηνδφηεζε ζπλδηθαιηζηηθνχ θνξέα απφ ηνλ ΟΛΠ. Γ.5. Ννκηκόηεηα ησλ δηαγσληζκώλ πξόζιεςεο πξνζσπηθνύ Καλνληζηηθό πιαίζην: Καηά ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 13 θαη 17 παξ. 3 ηνπ Ν. 3429/ «Γεκφζηεο Δπηρεηξήζεηο θαη Οξγαληζκνί (Γ.Δ.Κ.Ο.)», φπσο ηζρχεη, πξνβιέπεηαη φηη: «ε δηαδηθαζία πξφζιεςεο ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ, θαζψο θαη ηεο κεηέπεηηα ζχλαςεο ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο εξγαζίαο ανξίζηνπ ρξφλνπ, χζηεξα απφ αμηνιφγεζε ηεο δνθηκαζηηθήο πεξηφδνπ απφ ηελ νηθεία δεκφζηα επηρείξεζε, ειέγρεηαη απφ ην Α..Δ.Π.». Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 6, άξζξν 13 φπσο πξνζηέζεθε κε ηελ παξ. 6, άξζξν 33 ηνπ Ν. 3697/2008 «Οη δηαηάμεηο ηεο Π.Τ.. 33/2006 δελ εθαξκφδνληαη γηα ηελ πξφζιεςε θάζε είδνπο πξνζσπηθνχ, ηαθηηθνχ, έθηαθηνπ ή κε ζχκβαζε έξγνπ, φπσο απηφ νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 6, θαζψο θαη ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ, απφ ηηο δεκφζηεο επηρεηξήζεηο ηνπ παξφληνο Κεθαιαίνπ, θαζψο θαη απφ ηηο εηαηξείεο ηνπ Κεθαιαίνπ Β', ζηηο νπνίεο ην Γεκφζην θαηέρεη ηελ πιεηνςεθία ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ». χκθσλα κε ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 17 «ε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ παξ. 6 ηνπ Ν. 3051/2002 έρεη θαη ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε εθαξκνγή», φπνπ νξίδεηαη φηη «Φνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα πνπ εμαηξνχληαη απφ ην ζχζηεκα πξνζιήςεσλ ηνπ Ν. 2190/ ή θνξείο ησλ 2 χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 3429/2005 «Γεκφζηεο Δπηρεηξήζεηο θαη Οξγαληζκνί (Γ.Δ.Κ.Ο.)», φπσο ηζρχεη, Ο ΟΛΠ ππάγεηαη ζην Κεθάιαην Β, φπνπ νξίδεηαη φηη: «5. Σν Κεθάιαην Β' ηνπ λφκνπ απηνχ εθαξκφδεηαη: α) ζηηο αλψλπκεο εηαηξείεο ησλ νπνίσλ κεηνρέο έρνπλ εηζαρζεί πξνο δηαπξαγκάηεπζε ζε νξγαλσκέλε αγνξά (ρξεκαηηζηήξην), εθφζνλ ην Γεκφζην ή ηα λνκηθά πξφζσπα ηεο παξ. 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ εμαθνινπζνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζην κεηνρηθφ ηνπο θεθάιαην κε νπνηνδήπνηε πνζνζηφ ζπκκεηνρήο,». ην άξζξν 15 ηνπ ηδίνπ Νφκνπ νξίδεηαη φηη: «ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ ππάγνληαη νη αλψλπκεο εηαηξείεο ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 1. Οη εηαηξείεο απηέο επξίζθνληαη εθηφο ηνπ, θαηά ηηο ηζρχνπζεο θάζε θνξά δηαηάμεηο, επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα». 3 Ν. 2190/1994 (ΦΔΚ 28/Α/ ) «χζηαζε αλεμάξηεηεο αξρήο γηα ηελ επηινγή πξνζσπηθνχ θαη ξχζκηζε ζεκάησλ δηνίθεζεο». Άξζξν 14, ΚΔΦ. Γ' «χζηεκα πξνζιήςεσλ ζην δεκφζην ηνκέα». 12

13 νπνίσλ νη πξνζιήςεηο ειέγρνληαη απφ ην Α..Δ.Π., θαζψο θαη κε ππαγφκελεο ζε απηφ επηρεηξήζεηο θνηλήο σθέιεηαο ή αλψλπκεο εηαηξείεο, ζηηο νπνίεο κεηέρεη ην Γεκφζην ή Ν.Π.Γ.Γ. ή Ο.Σ.Α. πξψηνπ ή δεχηεξνπ βαζκνχ ή δεκφζηεο επηρεηξήζεηο, δχλαληαη λα δεηνχλ απφ ην Α..Δ.Π. λα δηελεξγήζεη απηφ ηηο δηαδηθαζίεο δηνξηζκνχ ή πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ ηνπο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2190/1994, αλαιακβάλνληαο ηελ απφδνζε ησλ ζρεηηθψλ δαπαλψλ. Δπί ηνπ αηηήκαηνο απνθαζίδεη ην Α..Δ.Π.. Σν αλσηέξσ εδάθην εθαξκφδεηαη αλαιφγσο θαη γηα ηελ πξφζιεςε πξνζσπηθνχ πνπ ππάγεηαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν. 2190/1994». Μεηαγελέζηεξα, κε ην άξζξν 1 ηνπ Ν. 3812/2009 «Αλακφξθσζε ζπζηήκαηνο πξνζιήςεσλ ζην δεκφζην ηνκέα θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηζρχεη, νξίδνληαη νη θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα (κεηαμχ απηψλ θαη ε ΓΔΖ) πνπ ππάγνληαη ζην ζχζηεκα πξνζιήςεσλ ηνπ Ν. 2190/1994. Δηδηθφηεξα ην άξζξν 1 ηνπ ελ ιφγσ Νφκνπ νξίδεη φηη: «Οη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 2190/1994, φπσο ηζρχνπλ αληηθαζίζηαληαη σο αθνινχζσο: 1. ηηο δηαηάμεηο ησλ θεθαιαίσλ Α, Β θαη Γ (ελλνείηαη ηνπ Ν. 2190/1994), φπσο ηζρχνπλ ππάγνληαη φινη νη θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα... ηνλ θαηά ηα πην πάλσ δεκφζην ηνκέα θαη γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο θαη κφλν ππάγνληαη επίζεο: ζ. Οη δεκφζηεο επηρεηξήζεηο, νξγαληζκνί θαη αλψλπκεο εηαηξείεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 3429/2005)». χκθσλα κε ηελ ππ αξηζκ. 1760/ θνηλή ππνπξγηθή απόθαζε (ΦΔΚ 416/Β/ /), «ην πξνζσπηθφ πξνζιακβάλεηαη κε ζχκβαζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο γηα δνθηκαζηηθή πεξίνδν κέρξη επηά (7) κελψλ. Έλα κήλα πξηλ ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηεο δνθηκαζηηθήο πεξηφδνπ ζπληάζζεηαη θχιιν αμηνιφγεζεο ηνπ ππαιιήινπ απφ ηνλ άκεζν πξντζηάκελφ ηνπ, γηα ηελ θαηαιιειφηεηα θαη ηελ επάξθεηά ηνπ λα αληαπνθξηζεί ζηα θαζήθνληα γηα ηα νπνία πξνζιήθζεθε. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο αλψλπκε εηαηξείαο, ιακβάλνληαο ππφςε ην θχιιν αμηνιφγεζεο, εθδίδεη αηηηνινγεκέλε απφθαζε γηα ηε ζχλαςε, ή κε, ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο ανξίζηνπ ρξφλνπ. Η απφθαζε απηή, ζεηηθή ή αξλεηηθή, ειέγρεηαη απφ ην Α..Δ.Π., ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ. Μεηά ηνλ έιεγρν απφ ην Α..Δ.Π. θαη εθφζνλ ηνχην απνθαλζεί ζεηηθά, ην αξκφδην φξγαλν ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο ζπλάπηεη κε ηνλ πξνζιακβαλφκελν ζχκβαζε εξγαζίαο ανξίζηνπ ρξφλνπ, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο θάζε θνξά δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο. Ο ρξφλνο ηεο δνθηκαζηηθήο πεξηφδνπ αλαγλσξίδεηαη γηα θάζε ζπλέπεηα». Ζ ππ αξηζκ. 28/ Απόθαζε ηεο νινκέιεηαο ηνπ ΑΔΠ, ζηελ νπνία απνθαζίζηεθε, κεηαμχ άιισλ, φηη «Η πξφζιεςε ππνςεθίσλ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3429/2005 απφ ηνλ νξηζηηθφ πίλαθα πξνζιεπηέσλ πνπ θαηαξηίδεη ε αξκφδηα επηηξνπή ηνπ θνξέα γίλεηαη λνκίκσο κφλνλ κεηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ πίλαθα απηνχ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο ε νπνία ζπληειείηαη είηε κεηά ηνλ έιεγρν απηνχ απφ ην Α..Δ.Π. είηε κεηά ηελ πάξνδν άπξαθηεο ηεο πξνζεζκίαο εληφο ηεο νπνίαο, αξρνκέλεο απφ ηελ πεξηέιεπζε ζ απηφ ηνπ νξηζηηθνχ πίλαθα θαη ησλ αλαγθαίσλ γηα ηνλ έιεγρφ ηνπ ζηνηρείσλ, ψθεηιε ηνχην θαηά λφκνλ λα πξνβεί ζηνλ έιεγρν». Πξνζιήςεηο κνλίκνπ πξνζσπηθνύ : ηνλ ΟΛΠ απφ ην έηνο 2006 θαη εληεχζελ δηελεξγήζεθαλ δηάθνξεο πξνθεξχμεηο γηα πξφζιεςε ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ, φπσο : νη ππ αξηζκ. 1/361Μ/2006, 1/51Μ/2007, 1/192Μ/2008, 2/230Μ/2008, 3/407Μ/2008 θαη 1/7Μ/2009. Καηά ηελ παξνχζα επηζεψξεζε έιεγρν, ειέγρζεθαλ δεηγκαηνιεπηηθά νη ηξεηο (3) απφ ηηο αλσηέξσ εθδνζείζεο Πξνθεξχμεηο πξφζιεςεο κφληκνπ πξνζσπηθνχ, ήηνη: νη κε αξηζκ. 3/407Μ/2008, 1/192Μ/2008, θαη 1/7Μ/2009. Απφ ηα ζηνηρεία ησλ θαθέισλ ησλ πξνθεξχμεσλ πνπ καο δηαηέζεθα θαη απφ ην ππ αξηζκ. Δ31/ έγγξαθν ηνπ ΟΛΠ πξνέθπςαλ ηα αθφινπζα : 13

14 Γ.5.1 Χο πξνο ηελ Πξνθήξπμε 3/407Μ/2008 Με ηελ αξηζ. 60/ απφθαζε ηνπ Γ/ΟΛΠ εγθξίζεθε ε πξφζιεςε, ζχκθσλα κε ηελ ηφηε ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα ηνλ ΟΛΠ (λ. 3429/05), ηαθηηθνχ ιηκελεξγαηηθνχ θαη ππαιιειηθνχ πξνζσπηθνχ δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ, ηκεκαηηθψο. ε εθαξκνγή ηεο πξναλαθεξφκελεο απφθαζεο ζπληάρζεθε ρέδην Πξνθήξπμεο, ην νπνίν κεηά ηνλ πξνβιεπφκελν έιεγρν απφ ην ΑΔΠ (έγγξαθν 23702/ ), δεκνζηεχζεθε ε αξηζκ. 3/407Μ/2008 Πξνθήξπμε (ΦΔΚ ΑΔΠ/301/ ) θαη αθνξνχζε ηελ πιήξσζε ζέζεσλ πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο γηα δνθηκαζηηθή πεξίνδν κέρξη επηά (7), κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο δεθανθηψ (18) ζπλνιηθψο ζέζεσλ θαη εηδηθφηεξα: Γέθα (10) θαηεγνξίαο Παλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο (ΠΔ) γηα ηνπο νπνίνπο πξνβιεπφηαλ θαη ην θξηηήξην ηεο ζπλέληεπμεο θαη Οθηψ (8) θαηεγνξίαο Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο (ΣΔ), σο αθνινχζσο: Καηεγνξία ΠΔ α/α Κιάδνο πλνιηθέο ζέζεηο 1 ΠΔ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ - ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΟ 1 ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΚΧΓ. ΘΔΖ : ΜΖΥ 1 2 ΠΔ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ 3 ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ 3 ΠΔ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ 1 ΣΔΥΝΗΚΟ ΑΦΑΛΔΗΑ 4 ΠΔ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΟ 2 ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΚΧΓ. ΘΔΖ : ΜΖΥ 2 5 ΠΔ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ - ΣΟΠΟΓΡΑΦΟ 2 ΜΖΥΑΝΗΚΟ 6 ΠΔ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ - ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΠΑΡΑΓΧΓΖ 1 Καηεγνξία ΣΔ α/α Κιάδνο πλνιηθέο ζέζεηο 1. ΣΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ (ΚΧΓ. ΘΔΖ: ΠΛΖ 1) 2 2. ΣΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ (ΚΧΓ. ΘΔΖ: ΠΛΖ 2) 2 3. ΣΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ (ΚΧΓ. ΘΔΖ: ΠΛΖ 3) 1 2. ΣΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΟ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΟ 2 ΜΖΥΑΝΗΚΟ 3. ΣΔ ΝΑΤΣΗΚΟ (ΠΛΟΗΑΡΥΟ) 1 Ζ πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ ήηαλ απφ 07/07/2008 έσο 16/07/2008. Με ηελ αξηζκ. 628/ απφθαζε Πξνέδξνπ & Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ νξίζζεθε ε ηξηκειήο Δπηηξνπή Γηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ 4, φπσο πξνβιεπφηαλ ζηελ ελ ιφγσ Πξνθήξπμε. Ζ Δπηηξνπή Γηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ αθνχ εμέηαζε ηηο ππνβιεζείζεο αηηήζεηο, θαηήξηηζε: Α) ηνπο πξνζσξηλνχο πίλαθεο πξνζιεπηέσλ, απνθιεηνκέλσλ γηα ηππηθνχο ιφγνπο θαη θαηάηαμεο γηα ηηο θαηεγνξίεο ΣΔ θαη 4 Με ηελ 321/ απφθαζε ΠΓ αληηθαηαζηήζεθε έλα κέινο ηεο ελ ιφγσ Δπηηξνπήο. 14

15 Β) ηνπο πξνζσξηλνχο πίλαθεο πξνζιεπηέσλ θαη απνθιεηνκέλσλ πξν ζπλέληεπμεο, γηα ηηο θαηεγνξίεο ΠΔ 5. Οη παξαπάλσ πξνζσξηλνί πίλαθεο πξνζιεπηέσλ θαη απνθιεηνκέλσλ γηα ηππηθνχο ιφγνπο αλαξηήζεθαλ ηελ 19/09/2008, ζην θαηάζηεκα ηεο Ο.Λ.Π. Α.Δ. (Αθηή Μηανχιε 10,Πεηξαηάο) θαη ζπληάρζεθε ζρεηηθφ Πξαθηηθφ Αλάξηεζεο, ζην νπνίν αλαθαίξεην σο εκεξνκελία ππνβνιήο ελζηάζεσλ απφ 20/09/2008 έσο θαη 29/09/2008. Α. Χο πξνο ην δηαγσληζκφ ησλ θιάδσλ ΣΔ (θαη ΠΔ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σερληθόο Αζθαιείαο, γηα ηνλ νπνίν ιφγσ ηνπ φηη ππήξρε έλαο κφλν ππνςήθηνο ζηνλ πίλαθα πξνζιεπηέσλ δελ δηελεξγήζεθε ζπλέληεπμε) ε δηαδηθαζία ζπλερίζζεθε σο αθνινχζσο : Μεηά ηελ εμέηαζε ησλ ελζηάζεσλ πνπ ππνβιήζεθαλ (θαηαξηίζηεθαλ απφ ηελ Δπηηξνπή Γηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ νη νξηζηηθνί πίλαθεο πξνζιεπηέσλ, απνθιεηνκέλσλ γηα ηππηθνχο ιφγνπο θαη θαηάηαμεο, νη νπνίνη απεζηάιεζαλ (32713/ θαη 33345/ ) ζην ΑΔΠ γηα έιεγρν λνκηκφηεηαο θαη θχξσζή ηνπο. Πίλαθαο Δλζηάζεσλ Καηεγνξία ΠΔ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σερληθφο Αζθαιείαο ΣΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ (ΚΧΓ. ΘΔΖ: ΠΛΖ 1) ΣΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ (ΚΧΓ. ΘΔΖ: ΠΛΖ 2) ΣΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ (ΚΧΓ. ΘΔΖ: ΠΛΖ 3) ΣΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΟ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΣΔ ΝΑΤΣΗΚΟ (ΠΛΟΗΑΡΥΟ) Τπνβιεζείζεο ελζηάζεηο Γελ ππνβιήζεθαλ ελζηάζεηο Γελ ππνβιήζεθαλ ελζηάζεηο Γελ ππνβιήζεθαλ ελζηάζεηο Γελ ππνβιήζεθαλ ελζηάζεηο Τπνβιήζεθαλ ηξείο (3) ελζηάζεηο Γελ ππνβιήζεθαλ ελζηάζεηο Κξίζε Δπηηξνπήο Κξίζε ΑΔΠ Απνξξίθζεθαλ θαη νη ηξείο (3) ελζηάζεηο Μία (1) απνξξίθζεθε (ηεθαλίδε Γεκεηξίνπ) Γχν (2) έγηλαλ δεθηέο (Κπξηφπνπινπ ηαχξνπ & Σζφιε Διέλεο) - - Χζηφζν, πξηλ απφ ηνλ έιεγρν λνκηκφηεηαο θαη θχξσζεο ησλ νξηζηηθψλ πηλάθσλ πξνζιεπηέσλ απφ ην ΑΔΠ, ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηνπ ΟΛΠ κε ηηο ππ αξηζκ / & 34225/ απνθάζεηο ηνπ, πξνζέιαβε ηνπο παξαθάησ αλαθεξφκελνπο, «νη νπνίνη θξίζεθαλ πξνζιεπηένη κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ γηα δνθηκαζηηθή πεξίνδν κέρξη επηά (7) κελψλ», θαη νη νπνίνη αλέιαβαλ ππεξεζία σο αθνινχζσο : α/ α 1 2 ΑΜ Ολνκαηεπώλπκν Κιάδνο Ζκεξνκελία Πξόζιεςεο 4629 ΒΑΡΟΤΝΖ Γ. ΝΗΚΟΛΑΟ 4630 ΠΑΠΑΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ Γ. ΔΛΔΤΘΔΡΗΟ ΠΔ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ - Σερληθφο Αζθαιείαο ΣΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΟ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ 20/10/ /10/2008 Απόθαζε Γ/ληνο πκβνύινπ 34519/ / Γηα ηνλ θιάδν ΠΔ Μεραληθψλ Μεραλνιφγνο Μεραληθφο Κσδ. Θέζεο : ΜΖΥ 1 φινη νη ππνςήθηνη θαηαηάρζεθαλ ζηνλ πίλαθα απνθιεηνκέλσλ, νπδεκία έλζηαζε ππεβιήζε νπφηε ε ζέζε παξέκεηλε θελή. 15

16 ΒΧΛΟ Γ. ΑΝΓΡΔΑ 4632 ΜΑΝΟ Μ. ΖΛΗΑ 4633 ΚΟΤΛΟΤΜΠΖ Γ. ΑΓΓΔΛΟ 4634 ΓΗΟΛΔΣΖ Μ. ΓΔΧΡΓΗΟ ΣΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΟ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΣΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ (ΠΛΖ 1) ΣΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ (ΠΛΖ 2) ΣΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ (ΠΛΖ 3) 20/10/ /10/ /10/ /10/2008 Μεηά ηνλ έιεγρν λνκηκφηεηαο ησλ νξηζηηθψλ πηλάθσλ πξνζιεπηέσλ ππνςεθίσλ απφ ην ΑΔΠ, εθδφζεθε ε ππ αξηζκ. 42/ απφθαζε ηνπ Β Σκήκαηφο ηνπ γηα ηελ πιήξσζε ησλ ελ ιφγσ ζέζεσλ, ε νπνία έρεη σο εμήο : ΠΔ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ - Σερληθόο Αζθαιείαο θπξψλεη ηνλ νξηζηηθφ πίλαθα πξνζιεπηέσλ. ΣΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ (ΚΧΓ. ΘΔΖ: ΠΛΖ 1) : - Γηνξζψλεη ηε ζπλνιηθή βαζκνινγία ζηνλ πίλαθα θαηάηαμεο ηνπ Μάλνπ Ζιία θαη νξζψο έρεη αλαγξαθεί ζηνλ νξηζηηθφ πίλαθα πξνζιεπηέσλ ν Μάλνο Ζιία.ο - Γηαγξάθεη απφ ηνλ πίλαθα θαηάηαμεο θαη ηνλ νξηζηηθφ πίλαθα πξνζιεπηέσλ ηνλ Ξχδε Παλαγηψηε, ηνλ νπνίν εγγξάθεη ζηνλ πίλαθα απνθιεηνκέλσλ. - Δγγξάθεη ζε νξηζηηθφ πίλαθα πξνζιεπηέσλ ηνλ Δπζπκίνπ Γεψξγην. - Κπξψλεη ηνλ νξηζηηθφ πίλαθα πξνζιεπηέσλ φπσο δηακνξθψλεηαη ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ. ΣΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ (ΚΧΓ. ΘΔΖ: ΠΛΖ 2) - Γηαγξάθεη απφ ηνλ πίλαθα θαηάηαμεο θαη ηνλ νξηζηηθφ πίλαθα πξνζιεπηέσλ ηνπο ππνςεθίνπο Κνπινπκπή Άγγειν θαη Μπαξηδψθα Φψηην ηνπο νπνίνπο εγγξάθεη ζηνλ πίλαθα απνθιεηνκέλσλ. - Γηαγξάθεη απφ ηνλ πίλαθα θαηάηαμεο ηνλ ηαπξίδε Γεκήηξην ηνλ νπνίν εγγξάθεη ζηνλ πίλαθα απνθιεηνκέλσλ ΣΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ (ΚΧΓ. ΘΔΖ: ΠΛΖ 3) θπξψλεη ηνλ νξηζηηθφ πίλαθα πξνζιεπηέσλ. ΣΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΟ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ - Αλακνξθψλεη ηνλ πίλαθα θαηάηαμεο - Γηνξζψλεη ηε βαζκνινγία ηνπ Παπαθσλζηαληίλνπ Διεπζεξίνπ ζηηο 1303 κνλάδεο - Γηνξζψλεη ηε βαζκνινγία ηνπ βψινπ Αλδξέα ζηηο 1200 κνλάδεο - Γηνξζψλεη ηε βαζκνινγία ηνπ Κπξηφπνπινπ ηαχξνπ ζηηο 1301 κνλάδεο - Γηνξζψλεη ηε βαζκνινγία Σζφιε Διέλεο ζηηο 1296 κνλάδεο - Γηαγξάθεη απφ ηνλ νξηζηηθφ πίλαθα πξνζιεπηέσλ ηνλ ππνςήθην βψιν Αλδξέα - ηνλ νξηζηηθφ πίλαθα πξνζιεπηέσλ νξζψο έρεη εγγξαθεί ν ππνςήθηνο Παπαθσλζηαληίλνπ Διεπζέξηνο. - Δγγξάθεη ζηνλ νξηζηηθφ πίλαθα πξνζιεπηέσλ ηνλ ππνςήθην Κπξηφπνπιν ηαχξν. - Κπξψλεη ηνλ νξηζηηθφ πίλαθα. ΣΔ ΝΑΤΣΗΚΟ (ΠΛΟΗΑΡΥΟ). - Διιείςεη θαηαηαγέλησλ ππνςεθίσλ ε ζέζε παξακέλεη θελή. Οη ζρεηηθνί πίλαθεο δηνξηζηέσλ δεκνζηεχζεθαλ ζην ΦΔΚ Γ/268/ / / / / / ΣΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ 4635 ΜΠΑΡΣΧΚΑ Β. ΦΧΣΗΟ 22/10/2008 (ΠΛΖ 2) ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ: Ο 2 νο ζε ζεηξά πξνζιεπηένο ηεο θαηεγνξίαο ΣΔ Πιεξνθνξηθήο (ΠΛΖ 1) Ξχδεο Παλαγηψηεο θιήζεθε γηα αλάιεςε ππεξεζίαο, αιιά κε δήισζή ηνπ δελ απνδέρζεθε λα πξνζέιζεη γηα αλάιεςε ππεξεζίαο πξηλ ηελ θξίζε ηνπ ΑΔΠ. 16

17 ηε ζπλέρεηα θαη ζχκθσλα κε ηελ 42/ απφθαζε ηνπ Β Σκήκαηνο ηνπ ΑΔΠ εθιήζεζαλ θαη αλέιαβαλ ππεξεζία γηα δνθηκαζηηθή πεξίνδν επηά (7) κελψλ νη παξαθάησ αλαθεξφκελνη, νη νπνίνη δελ ζπκπεξηιακβάλνληαλ ζηνπο νξηζηηθνχο πίλαθεο πξνζιεπηέσλ πξν ηεο θξίζεο ηνπ ΑΔΠ: α/ α ΑΜ Ολνκαηεπώλπκν ΔΤΘΤΜΗΟΤ Α. ΓΔΧΡΓΗΟ ΚΤΡΗΟΠΟΤ ΛΟ Γ. ΣΑΤΡΟ Κιάδνο ΣΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ (ΠΛΖ 1) ΣΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΟ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ Ζκεξνκελία Παξαηεξήζεηο Πξόζιεςεο 01/04/2009 Ο 2 νο ζηνλ πίλαθα πξνζιεπηέσλ Ξχδεο 17 Γεψξγηνο δηεγξάθε θαη ελεγξάθε ζηνλ πίλαθα απνθιεηνκέλσλ ιφγσ έιιεηςεο απαηηνχκελνπ ηίηινπ ζπνπδψλ. Ο Δπζπκίνπ Γεψξγηνο ήηαλ ν επφκελνο ζηε ζεηξά θαηάηαμεο θαη αθνχ ελεγξάθε 2 νο ζηνλ πίλαθα πξνζιεπηέσλ θιήζεθε θαη αλέιαβε ππεξεζία 02/12/2009 Ήηαλ 11 νο ζηνλ πίλαθα θαηάηαμεο θαη αθνχ έγηλε δεθηή ε έλζηαζή ηνπ απφ ην ΑΔΠ ελεγξάθε 2 νο ζηνλ πίλαθα πξνζιεπηέσλ. Β. Χο πξνο ηνπο ππόινηπνπο θιάδνπο ΠΔ (πιελ ησλ πξναλαθεξνκέλσλ ΠΔ Μεραληθψλ Μεραλνιφγνο Μεραληθφο Κσδ. Θέζεο : ΜΗΥ 1 θαη ΠΔ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σερληθφο Αζθαιείαο ζχκθσλα κε ηα πξναλαθεξφκελα), ε ππφινηπε δηαδηθαζία εμειίρζεθε σο αθνινχζσο: Οη ππνβιεζείζεο ελζηάζεηο εμεηάζηεθαλ απφ ηελ Δπηηξνπή Γηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη θαηαξηίζηεθαλ νη νξηζηηθνί Πίλαθεο Πξνζιεπηέσλ-Απνθιεηνκέλσλ γηα ηππηθνχο ιφγνπο θαη Καηάηαμεο πξν ζπλεληεχμεσο. ηε ζπλέρεηα δηελεξγήζεθε ζπλέληεπμε απφ Σξηκειή Δπηηξνπή πνπ είρε ζπγθξνηεζεί ζχκθσλα κε ηηο 41/ Πξάμε Πξνέδξνπ ηνπ ΑΔΠ θαη ηελ 835/ απφθαζε ΟΛΠ Α.Δ. ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζην ΚΔΦΑΛΑΗΟ Δ παξ. β ηεο πξνθήξπμεο, σο αθνινχζσο: ΠΔ Μεραληθψλ Μεραλνιφγνο Μεραληθφο Κσδ. Θέζεο : ΜΖΥ 2 ( ) ΠΔ Μεραληθψλ Πνιηηηθφο Μεραληθφο, ( ) ΠΔ Μεραληθψλ - Σνπνγξάθνο Μεραληθφο ( ) ΠΔ Μεραληθψλ - Μεραληθφο Παξαγσγήο ( ) Μεηά ηε δηελέξγεηα ηεο ζπλέληεπμεο, ε Δπηηξνπή Γηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ αθνχ βαζκνιφγεζε ηνπο ππνςεθίνπο θαη ζπλέηαμε ζρεηηθφ πξαθηηθφ, θαηήξηηζε ηνπο νξηζηηθνχο πίλαθεο πξνζιεπηέσλ, νη νπνίνη απεζηάιεζαλ (3703/ ) καδί κε ηνπο νξηζηηθνχο Πίλαθεο Απνθιεηνκέλσλ γηα ηππηθνχο ιφγνπο θαη Καηάηαμεο ζην ΑΔΠ γηα έιεγρν λνκηκφηεηαο θαη θχξσζή ηνπο. Πίλαθαο Δλζηάζεσλ Καηεγνξία ΠΔ Μεραληθώλ Πνιηηηθόο Μεραληθόο ΠΔ Μεραληθώλ Μεραλνιόγσλ Μεραληθώλ Κσδ. Τπνβιεζείζεο ελζηάζεηο θαηά ησλ πηλάθσλ πξν ζπλέληεπμεο Κξίζε Δπηηξνπήο Γηεμαγσγήο (4) απνξξίθζεθαλ θαη νη 4 Κξίζε ΑΔΠ (3) απνξξίθζεθαλ (Καξβνχλε Γήκεηξαο θαξβέιε Ησάλλε Τθαληή Μαξίαο θαη (1) έγηλε δεθηή (Καιφγλσκνπ Υξήζηνπ) (2) απνξξίθζεθαλ (θαη νη (2) έγηλαλ δεθηέο (Αζαλαζηάδε Ησζήθ θαη Καξαλάζηνπ Κσλ/λνπ)

18 Θέζεο : ΜΖΥ 2 ΠΔ Μεραληθώλ Σνπνγξάθνο Μεραληθόο ΠΔ Μεραληθώλ Μεραληθόο Παξαγσγήο (1) απνξξίθζεθε απνξξίθζεθε (Παλαγησηφπνπινπ Δκκαλνπήι) δελ ππνβιήζεθαλ - - ελζηάζεηο Χζηφζν, πξηλ απφ ηνλ έιεγρν λνκηκφηεηαο θαη θχξσζεο ησλ νξηζηηθψλ πηλάθσλ πξνζιεπηέσλ απφ ην ΑΔΠ, εθιήζεζαλ ακέζσο θαη αλέιαβαλ ππεξεζία γηα δνθηκαζηηθή πεξίνδν επηά (7) κελψλ νη παξαθάησ αλαθεξφκελνη κε απνθάζεηο ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ, σο αθνινχζσο: α/α ΑΜ Ολνκαηεπώλπκν Κιάδνο Ζκεξνκελία Πξόζιεςεο ΡΟΤΑΚΖ Κ. ΥΡΖΣΟ ΑΛΔΦΑΝΣΗΝΟ- ΛΑΗ Α. ΗΧΑΝΝΖ ΜΑΚΡΤΓΑΚΖ Μ. ΥΡΖΣΟ ΜΠΟΤΛΟΤΖ Θ. ΒΑΗΛΔΗΟ 4642 ΜΗΥΟΤΓΖ Α. ΜΟΡΦΧ 4643 ΚΑΕΑΣΕΖ Γ. ΠΑΝΣΔΛΖ ΠΔ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ - Σνπνγξάθνο Μεραληθφο ΠΔ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ - Πνιηηηθφο κεραληθφο ΠΔ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ - Σνπνγξάθνο Μεραληθφο ΠΔ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ - Πνιηηηθφο κεραληθφο ΠΔ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ - Πνιηηηθφο κεραληθφο ΠΔ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ - Μεραλνιφγνο Μεραλ /12/ /12/2008 2/1/2009 2/1/2009 2/1/2009 2/2/2009 Απόθαζε Γ/ληνο πκβνύινπ 42398/ / / / / / Μεηά ηνλ έιεγρν λνκηκφηεηαο ησλ νξηζηηθψλ πηλάθσλ πξνζιεπηέσλ ππνςεθίσλ απφ ην ΑΔΠ, εθδφζεθε ε ππ. αξηζκ. 2688/ απφθαζε ηνπ Β Σκήκαηφο ηνπ γηα ηελ πιήξσζε ησλ ελ ιφγσ ζέζεσλ, ε νπνία έρεη σο εμήο : 1. ΠΔ Μεραληθώλ Μεραλνιόγνο Μεραληθόο (Μία ζέζε) - Διιείςεη θαηαηαγέλησλ ππνςεθίσλ ε ζέζε παξακέλεη θελή. 2. ΠΔ Μεραληθώλ - Πνιηηηθόο Μεραληθόο (Σξεηο ζέζεηο) - Οξζψο απνξξίθζεθαλ νη ελζηάζεηο ησλ Καξβνχλε Γήκεηξαο, θαξβέιε Ησάλλε θαη Τθαληή Μαξίαο. - Γέρεηαη ηελ έλζηαζε Καιφγλσκνπ Υ. - Γηαγξάθεη Αιεθαληηλφ Λατο θαη Μπνπινχζε Βαζίιεην απφ ηνλ πίλαθα πξνζιεπηέσλ. - Δγγξάθεη ζε νξηζηηθφ πίλαθα πξνζιεπηέσλ ηνπο Καιφγλσκν Υξήζην, Μηρνχδε Μφξθσ θαη Λαδαξίδε Διέλε. 3. ΠΔ Μεραληθώλ Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Κσδ. Θέζεο : ΜΖΥ 2 (Γχν ζέζεηο) Οη πίλαθεο θαηάηαμεο θαη δηνξηζηέσλ ζα πξνθχςνπλ κεηά ηελ παξαπνκπή πξνο ζπλέληεπμε ησλ Αζαλαζηάδε Ησζήθ θαη Καξαλάζηνπ Κσλ/λνπ ησλ νπνίσλ νη ελζηάζεηο έγηλαλ δεθηέο. Να δηαγξαθνχλ απφ ηνλ πίλαθα πξνζιεπηέσλ Παπακηραήι Κσλ/λνο θαη Καδαηδήο Παληειεήκσλ. 4. ΠΔ Μεραληθώλ - Σνπνγξάθνο Μεραληθόο (Γχν ζέζεηο) - Οξζψο απνξξίθζεθε ε έλζηαζε ηνπ Παλαγησηφπνπινπ Δκκαλνπήι. - Γηαγξάθεη απφ πίλαθα πξνζιεπηέσλ ηνλ Ρνπζζάθε Υξήζην. - Δγγξάθεη ζηνλ νξηζηηθφ πίλαθα πξνζιεπηέσλ ηελ Παπαεπζπκίνπ Μαξία

19 - Ο Μαθξπδάθεο Υξήζηνο νξζψο πεξηιακβάλεηαη ζηνλ πίλαθα πξνζιεπηέσλ. 5. ΠΔ Μεραληθώλ - Μεραληθόο Παξαγσγήο (Μία ζέζε) - Γηαγξάθεη απφ ηνλ πίλαθα πξνζιεπηέσλ ηνλ Κνπηξνπκάλε Κσλ/λν. - Δγγξάθεη ζηνλ πίλαθα πξνζιεπηέσλ ηελ Κνηιάθνπ Δπγελία. Οη ζρεηηθνί πίλαθεο δηνξηζηέσλ δεκνζηεχζεθαλ ζην ΦΔΚ Γ/1026/ Μεηά ηελ θξίζε ηνπ ΑΔΠ (2688/ απφθαζε ηνπ Β Σκήκαηνο ηνπ ΑΔΠ) εθιήζεζαλ θαη αλέιαβαλ ππεξεζία γηα δνθηκαζηηθή πεξίνδν επηά (7) κελψλ νη παξαθάησ αλαθεξφκελνη, νπνίνη δελ ζπκπεξηιακβάλνληαλ ζηνπο νξηζηηθνχο πίλαθεο πξνζιεπηέσλ πξν ηεο θξίζεο ηνπ ΑΔΠ : α/α ΑΜ Ολνκαηεπώλπκν Κιάδνο Ζκεξνκελία Πξόζιεςεο ΚΑΛΟΓΝΧΜΟ Γ. ΥΡΖΣΟ ΛΑΕΑΡΗΓΖ Α. ΔΛΔΝΖ Παξαηηήζεθε ΚΟΗΛΑΚΟΤ Π. ΔΤΓΔΝΗΑ ΠΔ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Πνιηηηθφο κεραληθφο ΠΔ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Πνιηηηθφο κεραληθφο ΠΔ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Μεραληθφο Παξαγσγήο 19 1/12/2010 1/12/2010 1/12/2010 Απόθαζε Γ/ληνο πκβνύινπ 41154/ / / ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ: Ζ πξνζιεπηέα, Παπαεπζπκίνπ Μαξία ηνπ θιάδνπ ΠΔ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σνπνγξάθνο Μεραληθφο κε έγγξαθε δήισζή ηεο δελ απνδέρζεθε ηνλ δηνξηζκφ ηεο. Δπίζεο ζε εθαξκνγή ηεο 2688/ απφθαζεο ηνπ Β Σκήκαηνο ηνπ ΑΔΠ γηα ηνλ θιάδν ΠΔ Μεραληθψλ Μεραλνιφγνο Μεραληθφο Κσδ. Θέζεο : ΜΖΥ 2, δηελεξγήζεθε ζπκπιεξσκαηηθή ζπλέληεπμε ( ) απφ Σξηκειή Δπηηξνπή πνπ είρε ζπγθξνηεζεί ζχκθσλα κε ηηο 39/ Πξάμε Πξνέδξνπ ηνπ ΑΔΠ θαη ηελ 835/ απφθαζε ΟΛΠ Α.Δ., ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζην ΚΔΦΑΛΑΗΟ Δ παξ. β ηεο πξνθήξπμεο ζηελ νπνία δελ πξνζήιζε ν Αζαλαζηάδεο Ησζήθ, ν νπνίνο δήισζε ηειεθσληθψο θαη εγγξάθσο φηη δελ επηζπκεί λα πξνζέιζεη. Μεηά ηε δηελέξγεηα ηεο ζπλέληεπμεο ε Δπηηξνπή Γηεμαγσγήο ηεο δηαγσληζκνχ αθνχ βαζκνιφγεζε θαη ζπλέηαμε ζρεηηθφ πξαθηηθφ, θαηήξηηζε ηνλ νξηζηηθφ πίλαθα πξνζιεπηέσλ κε ηελ πξνζζήθε θαη ηεο βαζκνινγίαο ηεο ζπλέληεπμεο απηήο, ν νπνίνο απεζηάιε (3576/ ) ζην ΑΔΠ γηα έιεγρν λνκηκφηεηαο θαη θχξσζή ηνπ. χκθσλα κε ηελ 335/ απφθαζε ηνπ Β Σκήκαηνο ηνπ ΑΔΠ κεηά ηνλ έιεγρν λνκηκφηεηαο ηνπ νξηζηηθνχ πίλαθα πξνζιεπηέσλ ππνςεθίσλ, ην ΑΔΠ απνθάζηζε σο αθνινχζσο γηα ηελ πιήξσζε ησλ ζέζεσλ ηνπ θιάδνπ : ΠΔ Μεραληθψλ Μεραλνιφγνο Μεραληθφο Κσδ. Θέζεο : ΜΖΥ 2 - Δγγξάθεη ζηνλ νξηζηηθφ πίλαθα πξνζιεπηέσλ ηνπο Καξαλάζην Κσλ/λν θαη Καδαηδή Παληειεήκσλα. - Κπξψλεη ηνλ νξηζηηθφ πίλαθα πξνζιεπηέσλ φπσο δηακνξθψλεηαη. Οη ζρεηηθφο πίλαθαο δηνξηζηέσλ δεκνζηεχζεθαλ ζην ΦΔΚ Γ/427/ Χζηόζν, ιόγσ ησλ λνκνζεηηθώλ πεξηνξηζκώλ ησλ πξνζιήςεσλ πνπ ηζρχνπλ κέρξη θαη ζήκεξα : Ν. 4093/12 (ΦΔΚ 222/Α/ ) «Έγθξηζε Μεζνπξφζεζκνπ Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο Δπείγνληα Μέηξα Δθαξκνγήο ηνπ λ. 4046/2012 θαη ηνπ Μεζνπξφζεζκνπ Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο », Τπνπαξ. Ε5

20 «ΠΔΡΙΟΡΙΜΟΙ ΠΡΟΛΗΦΔΧΝ ΣΟ ΓΗΜΟΙΟ ΣΟΜΔΑ ΠΔΡΙΟΡΙΜΟ ΘΔΔΧΝ ΜΔΣΑΚΛΗΣΧΝ ΤΠΑΛΛΗΛΧΝ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΙΥΤΟ ΠΙΝΑΚΧΝ», Ν. 4057/12 (ΦΔΚ 54/Α/ ) «Πεηζαξρηθφ Γίθαην Γεκνζίσλ Πνιηηηθψλ Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ», άξζξν έλαην παξ. 21 «Θέκαηα αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο», Ν. 4051/12 (ΦΔΚ 40/Α ) «Ρπζκίζεηο ζπληαμηνδνηηθνχ πεξηερνκέλνπ θαη άιιεο επείγνπζεο ξπζκίζεηο εθαξκνγήο ηνπ Μλεκνλίνπ πλελλφεζεο ηνπ λ. 4046/2012», άξζξν 7 «πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ηνπ λ.4013/2011, ηνπ λ. 4014/2011 θαη ηνπ λ. 3833/2010», Ν. 3986/11 (ΦΔΚ 152/Α/ ) «Δπείγνληα Μέηξα Δθαξκνγήο Μεζνπξφζεζκνπ Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο », άξζξν 37 «Ρπζκίζεηο γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ πξνζιήςεσλ ζηνπο θξαηηθνχο θνξείο», Ν. 3899/10 (ΦΔΚ 212/Α/ ) «Δπείγνληα κέηξα εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηήξημεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο», άξζξν 3 παξ. 4 «Δηζνδεκαηηθή πνιηηηθή έηνπο 2011 θαη ξπζκίζεηο γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ πξνζιήςεσλ ζηνπο θξαηηθνχο θνξείο», Ν. 3833/10 (ΦΔΚ 40/Α/ ) «Πξνζηαζία ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο Δπείγνληα κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο δεκνζηνλνκηθήο θξίζεο», Άξζξν 10 «Αλαζηνιή πξνζιήςεσλ γηα ην έηνο 2010», άξζξν 11 «Πεξηνξηζκφο πξνζιήςεσλ γηα ηα έηε 2011 έσο θαη 2013», ε πξφζιεςε ηνπ Καξαλάζηνπ Κσλζηαληίλνπ, δελ έρεη πινπνηεζεί δηφηη κέρξη ζήκεξα ε ειεγρφκελε ππεξεζία δελ έρεη ιάβεη ηε ζρεηηθή έγθξηζε πνπ απαηηείηαη κέζσ ΤΑ θαηαλνκήο πξνζσπηθνχ. Ζ ζρεηηθή αιιεινγξαθία πνπ έρεη αλαπηπρζεί πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα έγγξαθα: - Σν /02/2012/ έγγξαθν Τπνπξγείνπ Ναπηηιίαο θαη Αηγαίνπ γηα εγθξίζεηο πξνζιήςεσλ Σν /18/2013/ έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Ναπηηιίαο θαη Αηγαίνπ γηα πξνγξακκαηηζκφ πξνζιήςεσλ 2013, Σν /2/2013/ έγγξαθν Τπνπξγείνπ Ναπηηιίαο θαη Αηγαίνπ γηα εθθξεκφηεηεο δηνξηζκψλ βάζεη νξηζηηθψλ απνηειεζκάησλ ΑΔΠ. - Σν 1649/ έγγξαθν παξνρήο ζηνηρείσλ πξνο Τπνπξγείν Ναπηηιίαο κε επηζπλαπηφκελα ηα /02/2014/ έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ θαη ην 9552/ θαη 27373/ έγγξαθά καο. - Σν 16345/ έγγξαθφ καο πξνο ην Τπνπξγείν Ναπηηιίαο θαη Αηγαίνπ. Μεηά ηελ αξηζ. 61/ απφθαζε Γ../ΟΛΠ Α.Δ. ζπλάθζεθε ζχκβαζε ανξίζηνπ ρξφλνπ κε ηνπο : α/α ΑΜ Ολνκαηεπώλπκν Κιάδνο Ζκεξνκελία Πξόζιεςεο ΒΑΡΟΤΝΖ Γ. ΝΗΚΟΛΑΟ ΠΔ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΑΠΑΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ Γ. ΔΛΔΤΘΔΡΗΟ Σερληθφο Αζθαιείαο ΣΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΟ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΜΑΝΟ Μ. ΖΛΗΑ ΣΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΓΗΟΛΔΣΖ Μ. ΓΔΧΡΓΗΟ ΣΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΡΟΤΑΚΖ Κ. ΥΡΖΣΟ ΠΔ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σνπνγξάθνο Μεραληθφο

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ. Σχέδιο Νόμου ΝΔΟ ΑΦΑΛΗΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΚΑΗ ΤΝΑΦΔΗ ΓΗΑΣΑΞΔΗ. ΡΤΘΜΗΔΗ ΣΗ ΔΡΓΑΗΑΚΔ ΥΔΔΗ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ. Σχέδιο Νόμου ΝΔΟ ΑΦΑΛΗΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΚΑΗ ΤΝΑΦΔΗ ΓΗΑΣΑΞΔΗ. ΡΤΘΜΗΔΗ ΣΗ ΔΡΓΑΗΑΚΔ ΥΔΔΗ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ Σχέδιο Νόμου ΝΔΟ ΑΦΑΛΗΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΚΑΗ ΤΝΑΦΔΗ ΓΗΑΣΑΞΔΗ. ΡΤΘΜΗΔΗ ΣΗ ΔΡΓΑΗΑΚΔ ΥΔΔΗ Αζήλα, Ηνύληνο 2010 1 ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΩΣΟ ΒΑΗΚΔ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΗΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: ΜΔΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Σν Γ. ΣΟΤ ΜΟΤΔΙΟΤ ΑΚΡΟΠΟΛΗ

ΑΠΟΦΑΗ Σν Γ. ΣΟΤ ΜΟΤΔΙΟΤ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΜΟΤΔΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗ Γηνλπζίνπ Αξενπαγίηνπ 15, Σ.Κ 117 42 Αζήλα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ: Γξαθείν Πξνέδξνπ ΣΗΛ. 210 9000900 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΘΗΝΑ : 02.10.2015

Διαβάστε περισσότερα

Ζκεξνκελία:17/7/2013 Ζκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ Ώξα: 2 κ.κ. Ζκεξνκελία:18/7/2013 Ζκέξα: ΠΔΜΠΣΖ Ώξα: 1 κ.κ.

Ζκεξνκελία:17/7/2013 Ζκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ Ώξα: 2 κ.κ. Ζκεξνκελία:18/7/2013 Ζκέξα: ΠΔΜΠΣΖ Ώξα: 1 κ.κ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ΑΓΑ:ΒΛ46469073-ΕΞ Πιεξνθνξίεο: Α. ΦΑΦΑΛΗΟΤ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΜΔΡΟ Α ΠΡΟΩΘΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ, ΤΝΘΔΣΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΜΔΡΟ Α ΠΡΟΩΘΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ, ΤΝΘΔΣΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «ΡΤΘΜΗΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΖ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΔΞΤΓΗΑΝΖ - ΘΔΜΑΣΑ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ» ΜΔΡΟ Α ΠΡΟΩΘΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003053815 2015-09-16

15PROC003053815 2015-09-16 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 9 επηεκβξίνπ 2015 Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: «Αλνηθηφο δηαγσληζκφο γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ πληήξεζε - Δπίβιεςε ησλ Ζιεθηξν- Μεραλνινγηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ ηνπ Ηδξχκαηνο».

Θέκα: «Αλνηθηφο δηαγσληζκφο γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ πληήξεζε - Δπίβιεςε ησλ Ζιεθηξν- Μεραλνινγηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ ηνπ Ηδξχκαηνο». ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝ. ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 6 εο ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΗΓΡΤΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ «ΝΔΟΜ. ΓΔΧΡΓΗΟ» ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ Ησάλληλα, 04-10-2011 Αξηζ. Πξση.1855 Σαρ. Γ/λζε : Νενκ. Γεσξγίνπ

Διαβάστε περισσότερα

«Ρςθμίζειρ θεμάηων Δθνικού ςζηήμαηορ Τγείαρ, θαπμάκων, θαπμακείων και άλλερ διαηάξειρ».

«Ρςθμίζειρ θεμάηων Δθνικού ςζηήμαηορ Τγείαρ, θαπμάκων, θαπμακείων και άλλερ διαηάξειρ». 15 Φεβξνπαξίνπ 2012 ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΓΗΑ «Ρςθμίζειρ θεμάηων Δθνικού ςζηήμαηορ Τγείαρ, θαπμάκων, θαπμακείων και άλλερ διαηάξειρ». ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α Ρύθμιζη θεμάηων Δθνικού ςζηήμαηορ Τγείαρ και εποπηεςόμενων θοπέων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ Αζήλα, 23 Γεθεκβξίνπ 2014 ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Αξ. πξση.:2/98002/γπγκ ΓΔΝΗΚΟ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΝΟΜΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΝΟΜΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΝΟΜΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟΙΥΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΣΗΜΑΣΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 169 Κωδικοποίηζη ζε ενιαίο κείμενο, με ηον ηίηλο «Κώδικαρ Πολιηικών και ηπαηιωηικών ςνηάξεων» ηων διαηάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ.

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΟΘΔΔΧΝ Σαρ. Γ/λζε : ΣΑΘΜΟ ΔΙΡΗΝΗ ΗΑΠ Σαρ. Κώδ. : 14121 - ΜΑΡΟΤΙ Σειέθσλν : 2102823241 Fax : 2102823243

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1 / 2015 γηα ηε ζχλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Η ΔΦΟΡΔΙΑ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΧΝ ΓΧΓΔΚΑΝΗΟΤ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1 / 2015 γηα ηε ζχλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Η ΔΦΟΡΔΙΑ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΧΝ ΓΧΓΔΚΑΝΗΟΤ EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΧΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ EΦOPEIA APXAIOTHTΧN ΓΧΓΔΚΑΝΗΟΤ Tαρ. Γ/λζε: Iππνηψλ-Pφδνο 85100 Πιεξνθνξίεο: Δ.Υαηδεζηεθαλή

Διαβάστε περισσότερα

Πξνυπνινγηδφκελε Γαπάλε: 26.000,00 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 23%

Πξνυπνινγηδφκελε Γαπάλε: 26.000,00 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 23% Λ.πγγξνχ83, 11745Αζήλα, ηει. 2109285123, Fax 2109233119, firstreception@firstreception.gov.gr, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Πληροφορίες: Καζάπεο Γεψξγηνο E-mail: g.kasapis@firstreception.gov.gr Αζήλα, 22/12/2014 Αξηζ.

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001941379 2014-03-24

14PROC001941379 2014-03-24 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝ. ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 18 Μαξηίνπ 2014 Πιεξνθνξέεο:

Διαβάστε περισσότερα

N. 3448/06 (ΦΔΘ Α 57/15-3-2006)

N. 3448/06 (ΦΔΘ Α 57/15-3-2006) N. 3448/06 (ΦΔΘ Α 57/15-3-2006) Θέκα : «Γηα ηελ πεξαηηέξσ ρξήζε πιεξνθνξηώλ ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα θαη ηε ξύζκηζε ζεκάησλ αξκνδηόηεηαο πνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ, Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο.» Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002572110 2015-02-12

15PROC002572110 2015-02-12 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ θάια 11/02/2015 Αξηζκ. Πξωη.: 1867 Γηαθήξπμε ειεθηξνληθνύ αλνηρηνύ δηαγωληζκνύ γηα ηελ ππεξεζία «Λεηηνπξγία θηλεηήο κνλάδαο επεμεξγαζίαο Α..Α κε ζηόρν ηελ αλάθηεζε

Διαβάστε περισσότερα

Ν 2725/1999: Δπαζιηεσνικόρ-Δπαγγελμαηικόρ Αθληηιζμόρ κλπ ΠΡΟΟΧΖ: Βλ.ΚΑΗ Ν.4049/2012 (273839)

Ν 2725/1999: Δπαζιηεσνικόρ-Δπαγγελμαηικόρ Αθληηιζμόρ κλπ ΠΡΟΟΧΖ: Βλ.ΚΑΗ Ν.4049/2012 (273839) Ν 2725/1999: Δπαζιηεσνικόρ-Δπαγγελμαηικόρ Αθληηιζμόρ κλπ ΠΡΟΟΧΖ: Βλ.ΚΑΗ Ν.4049/2012 (273839) Απθπο 0 Καη'Δξοςζιοδόηηζη εκδοθείζα Νομοθεζία 68 ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡ. 2725 ΦΔΚ Α' 121/17.6.1999. Δξαζηηερληθφο θαη επαγγεικαηηθφο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σπ' αριθμ. ΣΟΦ 1 /2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σπ' αριθμ. ΣΟΦ 1 /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔOY Απιθμ.Ππωη.2/158620 ΔΙΕΤΘΤΝΗ :ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ : ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Σασ. Δ/νζη : Πλαηεία Ελεςθεπίαρ

Διαβάστε περισσότερα

Οη άδεηεο δηεπθνιχλζεσλ ησλ Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ: πγθξηηηθή κειέηε κε ηνλ Ηδησηηθφ Σνκέα θαη κε ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Γεσξγνπνχινπ Λακπξηλή

Οη άδεηεο δηεπθνιχλζεσλ ησλ Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ: πγθξηηηθή κειέηε κε ηνλ Ηδησηηθφ Σνκέα θαη κε ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Γεσξγνπνχινπ Λακπξηλή ΠΔΡΙΛΗΦΗ Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε ζπγθξηηηθή κειέηε ησλ αδεηψλ δηεπθνιχλζεσλ ηνπ Γεκνζίνπ κε ηηο αληίζηνηρεο ηνπ Ηδησηηθνχ Σνκέα θαη ρσξψλ ηεο Δ.Δ. Ζ κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε πεξηιακβάλεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ)

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) 06-08-2014 Σν Παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί, σο αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ αλαθνηλψζεσλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ (ΟΥ), πεξηιακβάλεη: 1) νδεγίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΙΨ4690ΒΥ-ΛΕΙ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 3 ε Γ.Τ.ΠΔ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

ΑΔΑ: ΒΙΙΨ4690ΒΥ-ΛΕΙ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 3 ε Γ.Τ.ΠΔ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 3 ε Γ.Τ.ΠΔ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ Σαρ. Γ/λζε : Μαπξησηίζζεο Σαρ. Κψδηθαο : 52100 Καζηνξηά Πιεξνθνξίεο : Φψξαο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηελ πξφζθιεζε Α: Η δηάξθεηα ηνπ Έξγνπ αλέξρεηαη ζε 26 κήλεο. Η πεξίνδνο επηιεμηκφηεηαο γηα

Γηα ηελ πξφζθιεζε Α: Η δηάξθεηα ηνπ Έξγνπ αλέξρεηαη ζε 26 κήλεο. Η πεξίνδνο επηιεμηκφηεηαο γηα FAQ - ΠΣΛΔΠ ΔΟΥΡΖΠΔΗΠ ΞΝ ΑΦΝΟΝΛ ΠΡΗΠ ΞΟΝΠΘΙΖΠΔΗΠ Α, Β & Γ ΝΟΘΖ ΔΞΑΛΑΙΖΤΖ ζηηο εξσηήζεηο: 108, 155, 49, 69, 70, 81, 82, 89, 90, 106, 121, 136, 144, 149, 171 αο ελεκεξψλνπκε φηη εθ παξαδξνκήο ππήξμαλ ειιηπείο

Διαβάστε περισσότερα

Ν ΓΖΚΝΠ ΘΘΖΟΥΛ. ηελ κε αλνηθηό δεκόζην κεηνδνηηθό δηαγσληζκό επηινγή αλαδφρσλ γηα ηε:

Ν ΓΖΚΝΠ ΘΘΖΟΥΛ. ηελ κε αλνηθηό δεκόζην κεηνδνηηθό δηαγσληζκό επηινγή αλαδφρσλ γηα ηε: ΓΖΚΝΠ ΘΘΖΟΥΛ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΝΗΩΝ Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σμήμα Σεσνικήρ ςποστήπιξηρ νησιώτικων Δήμων ΚΔΡΑΦΝΟΑ ΚΑΘΖΡΥΛ ΞΟΥΡΝΒΑΘΚΗΑΠ ΘΑΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΓΖΚOY ΘΘΖΟΥΛ ΓΗΑ ΡΝ

Διαβάστε περισσότερα

AITIOΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ

AITIOΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ AITIOΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «ΡΤΘΜΗΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΖ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΔΞΤΓΗΑΝΖ ΘΔΜΑΣΑ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ KAI ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ» Α. Γενική παποςζίαζη

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδηθαο θνηλσθειώλ πεξηνπζηώλ, ζρνιαδνπζώλ θιεξνλνκηώλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο. (ΦΔΚ 185/10.09.2013)

Κώδηθαο θνηλσθειώλ πεξηνπζηώλ, ζρνιαδνπζώλ θιεξνλνκηώλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο. (ΦΔΚ 185/10.09.2013) Ν. 4182/2013 Κώδηθαο θνηλσθειώλ πεξηνπζηώλ, ζρνιαδνπζώλ θιεξνλνκηώλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο. (ΦΔΚ 185/10.09.2013) Κεθάιαην Α' Γεληθέο δηαηάμεηο Αξζξν 1 Οξηζκνί Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΤΠΟ Β ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΡΓΟ: ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία. Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο

Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία. Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο Δηζεγεηήο : Παλίδεο Ισάλλεο 6/11/2007 Πεξηερφκελα Πξφινγνο πληνκνγξαθίεο

Διαβάστε περισσότερα

*** Ζ παξάγξαθνο 2 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ηελ παξάγξαθν 15 άξζξνπ 20 Ν.4019/2011,ΦΔΚ Α 216/30.9.2011.

*** Ζ παξάγξαθνο 2 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ηελ παξάγξαθν 15 άξζξνπ 20 Ν.4019/2011,ΦΔΚ Α 216/30.9.2011. Ν. 3869/2010, ΦΔΚ Α 130/3-8-2010: Ρχζκηζε ησλ νθεηιψλ ππεξρξεσκέλσλ θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο (κε ηηο αιιαγέο ηνπ Ν. 4161/14-06-2013) Άξζξν 1 Πεδίν εθαξκνγήο 1. Φπζηθά πξφζσπα πνπ δελ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα