Αξηζκόο Έθζεζεο 214/A/2015 ΔΚΘΔΖ ΔΠΗΘΔΧΡΖΖ-ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΟΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΛΗΜΔΝΟ ΠΔΗΡΑΗΧ (ΟΛΠ) ΔΠΗΘΔΧΡΖΣΔ-ΔΛΔΓΚΣΔ Γ.Γ. ΑΖΜΑΚΖ ΠΑΝΟΤΣΟΠΟΤΛΟ ΠΖΛΗΧΣΟΠΟΤΛΟ ΥΡΖΣΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αξηζκόο Έθζεζεο 214/A/2015 ΔΚΘΔΖ ΔΠΗΘΔΧΡΖΖ-ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΟΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΛΗΜΔΝΟ ΠΔΗΡΑΗΧ (ΟΛΠ) ΔΠΗΘΔΧΡΖΣΔ-ΔΛΔΓΚΣΔ Γ.Γ. ΑΖΜΑΚΖ ΠΑΝΟΤΣΟΠΟΤΛΟ ΠΖΛΗΧΣΟΠΟΤΛΟ ΥΡΖΣΟ"

Transcript

1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΖΖ ΣΖ ΓΗΑΦΘΟΡΑ ΧΜΑ ΔΠΗΘΔΧΡΖΣΧΝ ΔΛΔΓΚΣΧΝ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΜΠΗΣΔΤΣΗΚΖ Αξηζκόο Έθζεζεο 214/A/2015 ΔΚΘΔΖ ΔΠΗΘΔΧΡΖΖ-ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΟΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΛΗΜΔΝΟ ΠΔΗΡΑΗΧ (ΟΛΠ) ΔΠΗΘΔΧΡΖΣΔ-ΔΛΔΓΚΣΔ Γ.Γ. ΑΖΜΑΚΖ ΠΑΝΟΤΣΟΠΟΤΛΟ ΠΖΛΗΧΣΟΠΟΤΛΟ ΥΡΖΣΟ Δγθξίζεθε από ηελ Δπηηξνπή ηνπ άξζξνπ 4 παξ. 4 ηνπ Ν. 3613/2007

2 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ Α. ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΛΔΓΥΟΤ... 4 Α.1. ΔΝΣΟΛΖ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΔΠΗΘΔΧΡΖΖ ΔΛΔΓΥΟΤ... 4 Α.2. ΚΛΗΜΑΚΗΟ ΔΠΗΘΔΧΡΖΖ-ΔΛΔΓΥΟΤ... 4 Α.3. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΔΠΗΘΔΧΡΖΖ- ΔΛΔΓΥΟΤ... 4 Α.4. ΔΛΔΓΥΟΜΔΝΖ ΤΠΖΡΔΗΑ... 5 Β. ΝΟΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ... 5 Γ. ΓΗΑΠΗΣΧΔΗ... 5 Γ.1. ΚΑΣΑΒΟΛΖ ΚΗΝΖΣΡΟΤ ΠΑΡΑΜΟΝΖ ΣΖΝ ΤΠΖΡΔΗΑ Δ ΚΑΘΔ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ ΜΔΣΑ ΣΖΝ ΑΠΔΡΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ Γ.2. ΚΑΣΑΒΟΛΖ ΚΗΝΖΣΡΟΤ ΔΘΔΛΟΤΗΑ ΑΠΟΥΧΡΖΖ... 6 Γ.3. ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΓΗΑ ΑΤΣΟΓΗΚΑΗΖ ΑΠΟΛΤΖ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ... 7 Γ.4. ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΔΗ ΤΝΓΗΚΑΛΗΣΗΚΧΝ ΦΟΡΔΧΝ Γ.5. ΝΟΜΗΜΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΓΗΑΓΧΝΗΜΧΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ Γ.6. ΠΡΟΛΖΦΔΗ ΤΜΒΟΤΛΧΝ ΚΑΗ ΑΠΔΤΘΔΗΑ ΑΝΑΘΔΔΗ ΜΔΛΔΣΧΝ Γ.7. ΥΟΡΖΓΖΖ ΤΠΔΡΧΡΗΑΚΧΝ ΑΜΟΗΒΧΝ ΣΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ Γ.8. ΛΟΗΠΔ ΓΗΑΠΗΣΧΔΗ Γ.9. ΑΠΟΦΔΗ ΣΖ ΤΠΖΡΔΗΑ Γ. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ Γ.1. Χ ΠΡΟ ΣΖ ΚΑΣΑΒΟΛΖ ΚΗΝΖΣΡΟΤ ΠΑΡΑΜΟΝΖ ΣΖΝ ΤΠΖΡΔΗΑ Δ ΚΑΘΔ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ ΜΔΣΑ ΣΖΝ ΑΠΔΡΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ Γ.2. Χ ΠΡΟ ΣΖ ΚΑΣΑΒΟΛΖ ΚΗΝΖΣΡΟΤ ΔΘΔΛΟΤΗΑ ΑΠΟΥΧΡΖΖ Γ.3. Χ ΠΡΟ ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΓΗΑ ΑΤΣΟΓΗΚΑΗΖ ΑΠΟΛΤΖ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ Γ.4. Χ ΠΡΟ ΣΗ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΔΗ ΤΝΓΗΚΑΛΗΣΗΚΧΝ ΦΟΡΔΧΝ Γ.5. Χ ΠΡΟ ΣΖΝ ΝΟΜΗΜΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΓΗΑΓΧΝΗΜΧΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ Γ.6. Χ ΠΡΟ ΣΗ ΠΡΟΛΖΦΔΗ ΔΗΓΗΚΧΝ ΤΜΒΟΤΛΧΝ & ΤΜΒΟΤΛΧΝ ΓΗΟΗΚΖΖ Γ.7. Χ ΠΡΟ ΣΖ ΥΟΡΖΓΖΖ ΤΠΔΡΧΡΗΑΚΧΝ ΑΜΟΗΒΧΝ ΣΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ Γ.8. Χ ΠΡΟ ΣΖΝ ΑΝΑΡΣΖΖ ΠΡΑΞΔΧΝ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΔΧΝ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Δ. ΠΡΟΣΑΔΗ Σ. ΑΝΑΕΖΣΖΖ ΔΤΘΤΝΧΝ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ... ΦΑΛΜΑ! ΓΔΝ ΔΥΔΗ ΟΡΗΣΔΗ ΔΛΗΓΟΓΔΗΚΣΖ. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΝΟΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ... ΦΑΛΜΑ! ΓΔΝ ΔΥΔΗ ΟΡΗΣΔΗ ΔΛΗΓΟΓΔΗΚΣΖ. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ - ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΟΝ ΟΛΠ... ΦΑΛΜΑ! ΓΔΝ ΔΥΔΗ ΟΡΗΣΔΗ ΔΛΗΓΟΓΔΗΚΣΖ. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗII - ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΟΜΖ ΣΟΤ ΟΛΠ... ΦΑΛΜΑ! ΓΔΝ ΔΥΔΗ ΟΡΗΣΔΗ ΔΛΗΓΟΓΔΗΚΣΖ. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗV - ΚΑΝΟΝΗΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΤΠΔΡΧΡΗΑΚΖ ΑΠΑΥΟΛΖΖΦΑΛΜΑ! ΓΔΝ ΔΥΔΗ ΟΡΗΣΔΗ ΔΛΗΓΟΓΔΗΚΣΖ. 2

3 3

4 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΖΖ ΣΖ ΓΗΑΦΘΟΡΑ ΧΜΑ ΔΠΗΘΔΧΡΖΣΧΝ - ΔΛΔΓΚΣΧΝ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΜΠΗΣΔΤΣΗΚΖ Αζήλα, Ηνύληνο 2015 Α/Α: 214/A/2015 ΔΚΘΔΖ ΔΠΗΘΔΧΡΖΖ-ΔΛΔΓΥΟΤ Α. ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΛΔΓΥΟΤ Α.1. Δληνιή δηελέξγεηαο Δπηζεώξεζεο Διέγρνπ Α.Π. : ΔΔΓΓ/Φ.2/58/603/ Α.2. Κιηκάθην επηζεώξεζεο-ειέγρνπ Παλνπηζφπνπινο Αζεκάθεο θαη πειησηφπνπινο Υξήζηνο. Α.3. Αληηθείκελν επηζεώξεζεο- ειέγρνπ Με αθνξκή ηελ θαηαγγειία, ε νπνία δηαβηβάζηεθε ζην ΔΔΓΓ κε ην ππ αξηζκ. 1256/ έγγξαθν ηνπ η. Τπνπξγνχ Γηνηθ. Μεηαξξχζκηζεο & Ζι. Γηαθπβέξλεζεο (A.Π. ΔΔΓΓ/4003/ ), εθδφζεθε ε κε Α.Π. ΔΔΓΓ/Φ.2/Γ/58/6448/ εληνιή επηζεψξεζεο-ειέγρνπ ζηνλ Οξγαληζκφ Ληκέλνο Πεηξαηψο (ΟΛΠ) κε αληηθείκελν ηελ εμέηαζε ησλ δεηεκάησλ πνπ ζίγνληαλ ζηελ θαηαγγειία. ηε ζπλέρεηα, θαηφπηλ ηνπ κε Α.Π. ΓΔΓΓΦ.39/13/538/ εγγξάθνπ ηνπ Γεληθνχ Δπηζεσξεηή Γεκφζηαο Γηνίθεζεο (ΓΔΓΓ) θαη ηεο απνρψξεζεο απφ ην ΔΔΓΓ κέινπο ηνπ θιηκαθίνπ επηζεψξεζεο-ειέγρνπ, εθδφζεθε ε κε Α.Π. ΔΔΓΓ/Φ.2/58/603/ ηξνπνπνηεηηθή εληνιή επηζεψξεζεο-ειέγρνπ, σο πξνο ηε ζχλζεζε ηνπ θιηκαθίνπ επηζεψξεζεο ειέγρνπ, ην αληηθείκελν ηνπ ειέγρνπ θαη ηελ έλαξμε ηεο επηζεψξεζεο ( ). Με ηελ παξνχζα εμεηάδνληαη ηα θάησζη: 1) θαηαβνιή θηλήηξνπ παξακνλήο ζηελ ππεξεζία ζε θάζε εξγαδφκελν κεηά ηελ απεξγία ην έηνο 2009, 2) θαηαβνιή θηλήηξνπ εζεινπζίαο απνρψξεζεο, 3) εθαξκνγή ηνπ λφκνπ γηα απηνδίθαηε απφιπζε εξγαδνκέλνπ, 4) ρξεκαηνδνηήζεηο ζπλδηθαιηζηηθψλ θνξέσλ, 5) λνκηκφηεηα ησλ δηαγσληζκψλ πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ, 4

5 6) πξνζιήςεηο ζπκβνχισλ θαη απεπζείαο αλαζέζεηο κειεηψλ θαη 7) ρνξήγεζε ππεξσξηαθψλ ακνηβψλ ζην πξνζσπηθφ. 8) Λνηπά ζέκαηα, φπσο ε κε αλάξηεζε πξάμεσλ θαη απνθάζεσλ ησλ δηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ηεο Γηνίθεζεο ζην δηαδίθηπν. Α.4. Διεγρόκελε Τπεξεζία Οξγαληζκφο Ληκέλνο Πεηξαηψο (ΟΛΠ). Β. ΝΟΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ην Παξάξηεκα I πεξηγξάθεηαη ην Ννκηθφ Πιαίζην. Γ. ΓΗΑΠΗΣΧΔΗ Απφ ηα ζηνηρεία πνπ ηέζεθαλ ππφςε καο θαηά ηε δηελέξγεηα ηεο παξνχζαο επηζεψξεζεο ειέγρνπ θαη ηηο απφςεηο ηεο Τπεξεζίαο (κε ην κε Α.Π. ΔΔΓΓ ΔΜΠ 473/ έγγξαθν ηνπ ΟΛΠ) επί ησλ δηαπηζηψζεσλ καο, πνπ ιήθζεθαλ ππφςε θαηά ηε ζχληαμε ηνπ παξφληνο Πνξίζκαηνο πξνέθπςαλ ηα αθφινπζα: Γ.1. Καηαβνιή θηλήηξνπ παξακνλήο ζηελ ππεξεζία ζε θάζε εξγαδόκελν κεηά ηελ απεξγία ην έηνο 2009 Με ην απφ Πξαθηηθφ πκθσλίαο κεηαμχ ΟΛΠ Α.Δ. θαη ΟΜΤΛΔ - Έλσζεο Μνλίκσλ θαη Γνθίκσλ Ληκελεξγαηψλ ξπζκίζηεθε, κεηαμχ άιισλ, θαη ην ζέκα ηεο «Δμαζθάιηζεο ηζνδχλακσλ φξσλ εξγαζίαο θαη ακνηβήο ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ ΟΛΠ κεηά ηε ιεηηνπξγία ηεο Πξνβιήηαο Ι» γηα ηελ άξζε ηεο αλαζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ κεηά ηελ παξαρψξεζε ηνπ ΔΜΠΟ (Πξνβιήηα ΗΗ) ζηελ ΔΠ Α.Δ. 1 Με ηελ ππ αξηζ. 245/ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ εγθξίζεθε, κεηαμχ άιισλ, ην απφ Πξαθηηθφ πκθσλίαο κεηαμχ ΟΛΠ Α.Δ. θαη ΟΜΤΛΔ - Έλσζεο Μνλίκσλ θαη Γνθίκσλ Ληκελεξγαηψλ, ε νπνία απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο, θαη ζηελ νπνία αλαθέξνληαη, κεηαμχ άιισλ ηα εμήο : «6. Δμαζθάιηζε ηζνδχλακσλ φξσλ εξγαζίαο θαη ακνηβήο ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ ΟΛΠ, κεηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ πξνβιήηα Ι. α) Η Γηνίθεζε ηεο ΟΛΠ Α.Δ. ζα πξνβεί ζε φιεο ηηο αλαγθαίεο ελέξγεηεο ψζηε λα εμαζθαιίζεη ζην ζχλνιν ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ επηρείξεζε, αληίζηνηρνπο φξνπο εξγαζίαο θαη ακνηβήο κε εθείλνπο πνπ ίζρπαλ θαηά ηελ πξνεγνχκελε δηεηία 2007 θαη 2009 ρσξίο λα επεξεαζηνχλ δπζκελψο νη εξγαδφκελνη απφ ηελ παξαρψξεζε ηνπ πξνβιήηα ΙΙ. β) Η επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ απηνχ, είλαη ελδερφκελν λα απαηηήζεη ρξφλν πνπ ζα ππεξβεί ην πξψην έηνο ιεηηνπξγίαο ηνπ πξνβιήηα Ι, (2 ν εμάκελν ηνπ 2010, 1 ν εμάκελν ηνπ 2011). Γηα ην ζθνπφ απηφ, κε ζρεηηθή ζχκβαζε ΟΛΠ Α.Δ θαη εξγαδνκέλσλ, ν ΟΛΠ Α.Δ. ζα θαηαβάιεη ζηνπο εξγαδφκελνπο νη νπνίνη ζα παξακείλνπλ ζην πξνζσπηθφ ηνπ θαη δελ δηθαηνχληαη λα ππαρζνχλ ζε θακία απφ ηηο πξνβιεπφκελεο ζην ζπκθσλεηηθφ απηφ Γηαδηθαζίεο απνρψξεζεο θαη ζε θάζε πεξίπησζε ζε φζνπο εξγαδφκελνπο ζα ππεξεηνχλ θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ έσο νηθνλνκηθή ελίζρπζε σο εμήο: 1 Δδξεχεη ζηελ Διιάδα θαη είλαη κία πιήξσο ειεγρφκελε ζπγαηξηθή εηαηξεία ηεο COSCO. Ζ εηαηξεία ηαζκφο Δκπνξεπκαηνθηβσηίσλ Πεηξαηά (ΔΠ Α.Δ.) μεθίλεζε ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο ηελ 1ε Οθησβξίνπ 2009 θαη έρεη ζθνπφ λα παξέρεη παγθφζκηαο θιίκαθαο ππεξεζίεο δηαθίλεζεο εκπνξεπκάησλ θαη ιηκεληθέο ππεξεζίεο ζηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην. 5

6 i) Σελ ζα θαηαβιεζεί ζε θάζε εξγαδφκελν δηθαηνχρν θαηά ηα αλσηέξσ ηεο έθηαθηήο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο πνζφ ii) Σελ ζα θαηαβιεζεί ζε θάζε εξγαδφκελν δηθαηνχρν θαηά ηα αλσηέξσ ηεο έθηαθηεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο πνζφ ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία θαηαβιεζεί νπνηνδήπνηε πνζφ απφ ηα αλσηέξσ ζε κε δηθαηνχρν ην ζρεηηθφ πνζφ ζα αθαηξεζεί απφ ην επίδνκα απνρψξεζεο ην νπνίν δηθαηνχηαη λα εηζπξάμεη κε βάζε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. γ) Σν πνζφ ηεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο ησλ πξνεγνπκέλσλ παξαγξάθσλ ζεσξείηαη έθηαθηε παξνρή ηνπ εξγνδφηε εθάπαμ ζπκθσλνχκελε εμαηηίαο ηεο δηαξζξσηηθήο αιιαγήο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ιηκέλνο θαη δελ ζπλππνινγίδεηαη ζην κηζζφ, ζηηο ππεξσξίεο ή άιιεο ηαθηηθέο παξνρέο ηνπ εξγνδφηε». Χζηφζν, κε ην άξζξν 3 ηνπ λ. 3833/ πεξί «Πξνζηαζίαο ηεο Δζληθήο Οηθνλνκίαο Δπείγνληα κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο δεκνζηνλνκηθήο θξίζεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο» ηνπ νπνίνπ απαγνξεχηεθε «ε ζπλνκνιφγεζε, θαζψο θαη ε ρνξήγεζε ή ε θαηαβνιή, κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν θαη γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, απμήζεσλ ζηηο θάζε είδνπο, θχζεσο θαη νλνκαζίαο απνδνρέο» ησλ εξγαδνκέλσλ ζπκπεξηιακβαλφκελνπ θαη ζηνλ ΟΛΠ Ζ ελ ιφγσ απαγφξεπζε θαιχπηεη, κεηαμχ άιισλ «θάζε ζπλνκνιφγεζε απμήζεσλ πνπ γίλεηαη κε γεληθή ή εηδηθή δηάηαμε λφκνπ ή ξήηξα ή φξν ζπιινγηθήο ζχκβαζεο εξγαζίαο, δηαηηεηηθήο απφθαζεο, ππνπξγηθήο απφθαζεο ή νπνηνπδήπνηε είδνπο δηνηθεηηθήο πξάμεο θαλνληζηηθνχ ραξαθηήξα ή κε αηνκηθή ζχκβαζε εξγαζίαο ή ζπκθσλία». ρεηηθά κε ην σο άλσ ζέκα, έρεη εθδνζεί ε ππ αξηζ. 2397/2014/ απφθαζε ηνπ Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ Πεηξαηά (Γηαδηθαζία εξγαηηθψλ δηαθνξψλ), ζχκθσλα κε ηελ νπνία απνξξίθηεθε ε κε αξηζ. θαηάζεζεο 7126/ αγσγή εξγαδνκέλσλ ηνπ ΟΛΠ, ιφγσ αζέηεζεο ηεο απφ 09/12/2009 ζπκθσλίαο κεηαμχ ηνπ ΟΛΠ θαη ηεο ΟΜΤΛΔ. Λακβάλνληαο ππφςε ηα αλσηέξσ θαη ζχκθσλα κε ην ππ αξηζκ. Δ32/ (εηζεξρ. ΔΔΓΓ 11687/ ) έγγξαθν ηεο ειεγρφκελεο ππεξεζίαο δελ πξνρψξεζε ζηελ θαηαβνιή θηλήηξνπ παξακνλήο ζε θάζε εξγαδφκελν κεηά ηελ απεξγία ηνπ έηνπο Γ.2. Καηαβνιή θηλήηξνπ εζεινπζίαο απνρώξεζεο Ζ χκβαζε Παξαρψξεζεο ηνπ ηαζκνχ Δκπνξεπκαηνθηβσηίσλ απφ ηνλ ΟΛΠ ΑΔ ζηελ ΔΠ ΑΔ (Cosco) βάζε ηνπ λ.3755/2009 πξνυπφζεηε ηελ απνρψξεζε εζεινπζίσο κέξνπο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ. Με ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ ηεηάξηνπ, έθηνπ θαη έβδνκνπ ηνπ θεθαιαίνπ Β ηνπ λ. 3654/2008 πξνβιέπεηαη ε απνρψξεζε εζεινπζίσο κέξνπο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ΟΛΠ θαη ην θφζηνο εζεινπζίαο βάξπλε ηνλ ΟΛΠ. Με ηελ αξηζ. 245/ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ εγθξίζεθε, κεηαμχ άιισλ, ην απφ 09/12/2009 Πξαθηηθφ πκθσλίαο κεηαμχ ΟΛΠ Α.Δ. θαη ΟΜΤΛΔ - Έλσζεο Μνλίκσλ θαη Γνθίκσλ Ληκελεξγαηψλ, ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο, φπνπ κεηαμχ άιισλ αλαθέξνληαη ηα εμήο : «α) φζνη εξγαδφκελνη ζεκειηψλνπλ δηθαίσκα πιήξνπο ζπληαμηνδφηεζεο είηε κέρξη ζα απνρσξήζνπλ απφ ηελ επηρείξεζε, νη κελ πξψηνη, ακέζσο κφιηο ζπκπιεξψζνπλ ηελ θαλνληθή άδεηα ηνπο θαη ζε θάζε πεξίπησζε ην αξγφηεξν ηελ , νη δε δεχηεξνη ακέζσο κφιηο ζπκπιεξψζνπλ ην ππφινηπν ηεο θαλνληθήο ηνπο άδεηαο, ηελ νπνία ζα ιάβνπλ ην αξγφηεξν ηελ επφκελε ηεο ζπκπιήξσζεο ηνπ ζρεηηθνχ δηθαηψκαηνο πιήξνπο ζπληαμηνδφηεζεο θαη ζε θάζε πεξίπησζε ην αξγφηεξν 45 εκέξεο κεηά ηελ εκεξνκελία ζπκπιήξσζήο ηνπ. Η ζρεηηθή δήισζε απνρψξεζεο ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί ζηελ ππεξεζία γηα φζνπο ζπκπιεξψλνπλ ην ζρεηηθφ δηθαίσκα κέρξη ηελ , γηα ηνπο ππφινηπνπο δε ην αξγφηεξν κέρξη ηελ εκέξα ηεο ζπκπιήξσζεο ηνπ δηθαηψκαηνο πιήξνπο ζπληαμηνδφηεζήο ηνπο. 6

7 β) Όζνη απνρσξήζνπλ κε ηε δηαδηθαζία ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ ζα ιάβνπλ σο νηθνλνκηθφ θίλεηξν πνζφ θαη επηπιένλ 5000, πνπ κεζνιαβεί κεηαμχ ηεο απνρψξεζήο ηνπο θαη ηνπ ρξφλνπ ππνρξεσηηθήο ζπληαμηνδφηεζεο ηνπο. γ) Σν ζπλνιηθφ πνζφ ηνπ νηθνλνκηθνχ θηλήηξνπ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ δελ ζα ππεξβεί ζε θακία πεξίπησζε ην πνζφ ησλ είθνζη πέληε ρηιηάδσλ επξψ ( ), αλά ζπληαμηνδνηνχκελν. δ) Σν πνζφ ηνπ νηθνλνκηθνχ θηλήηξνπ θαηαβάιιεηαη επηπιένλ θάζε άιινπ πνζνχ πνπ δηθαηνχηαη ν εξγαδφκελνο θαηά ηελ ζπληαμηνδφηεζή ηνπ κε βάζε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. ε) Η ίδηα δηαδηθαζία ζα εθαξκνζζεί αλαιφγσο γηα φζνπο ζεκειηψλνπλ ην ζρεηηθφ δηθαίσκα ηα έηε 2011 θαη 2012 θαη δειψζνπλ ηελ επηζπκία ηνπο λα απνρσξήζνπλ απφ ηελ επηρείξεζε. ζη) Σν δηθαίσκα ηεο πξφσξεο ζπληαμηνδφηεζεο θαηά ηα αλσηέξσ παξέρεηαη ζ φιεο ηηο θαηεγνξίεο ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο επηρείξεζεο ρσξίο εμαηξέζεηο. δ) Η ππεξεζία ζα εθδψζεη άκεζα εγθχθιην εθαξκνγήο ηεο ζπκθσλίαο απηήο ψζηε λα ελεκεξσζνχλ αλαιπηηθά νη εξγαδφκελνη θαη λα αξρίζεη ε εθαξκνγή ηεο». Με ηελ αξηζκ. 105/ απφθαζε Γ/ΟΛΠ απνθαζίζηεθε ε επαλαδηαηχπσζε ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ απφ πξαθηηθνχ ζπκθσλίαο κεηαμχ ΟΛΠ Α.Δ. θαη ΟΜΤΛΔ Έλσζε Μνλίκσλ θαη Γνθίκσλ Ληκελεξγαηψλ, σο εμήο: ηε παξάγξαθν α ηνπ άξζξνπ 4 δηαγξάθεηαη ην θείκελν «ηελ νπνία.. πιήξνπο ζπληαμηνδφηεζεο.». Πξνζηίζεηαη ε εμήο δηεπθξίληζε πνπ αθνξά νιφθιεξε ηελ παξάγξαθν 4: Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζεο δηάηαμεο σο «Πιήξεο ζπληαμηνδφηεζε», ζεσξείηαη ε ζπληαμηνδφηεζε κε νπνηαδήπνηε πξνυπφζεζε θαη απφ νπνηνλδήπνηε θνξέα θχξηαο αζθάιηζεο. Δπίζεο, ε παξάγξαθνο ε αλαδηαηππψλεηαη σο εμήο: «ε) ε δηαδηθαζία ζα εθαξκνζηεί γηα φζνπο απνρσξήζνπλ απφ ηελ επηρείξεζε πξνθεηκέλνπ λα ζπληαμηνδνηεζνχλ απφ νπνηνδήπνηε θνξέα ηα έηε 2011 θαη 2012». ε εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ απνθάζεσλ ρνξεγήζεθαλ θίλεηξα εζεινπζίαο απνρψξεζεο ζην πξνζσπηθφ ηνπ ΟΛΠ Α.Δ., εθαξκφδνληαο ηε κείσζε ησλ απνδνρψλ ηνπ (7% ηνπ Ν. 3833/2010 (ΦΔΚ Α/40/ ) θαη επηπιένλ 3% ηνπ Ν. 3845/2010 (ΦΔΚ Α/65/ ) ). χκθσλα κε ην ππ αξηζκ. Δ32/ (εηζεξρ. ΔΔΓΓ 11687/ ) έγγξαθν ηεο ειεγρφκελεο ππεξεζίαο ην πνζά πνπ ρνξεγήζεθαλ γηα ηα έηε είλαη : Πίλαθαο Κηλήηξσλ Απνρώξεζεο Έηνο Πνζό ( ) γηα 246 ππαιιήινπο Πνζό ( ) γηα 37 εξγάηεο , , , , , , , ,50 ύλνινλ , ,00 Γεληθό ζύλνινλ ,00 εκεηψλεηαη επίζεο φηη δελ ππήξμε ππέξβαζε ηνπ αλψηαηνπ νξίνπ ησλ αλά εξγαδφκελν, φπσο πξνβιέπνληαλ ζηελ ππ αξηζ. 245/ απφθαζε ηνπ Γ/ ΟΛΠ. Γ.3. Δθαξκνγή ηνπ λόκνπ γηα απηνδίθαηε απόιπζε εξγαδνκέλνπ Καλνληζηηθό πιαίζην: ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 75 «Λχζε ηεο εξγαζηαθήο ζρέζεο» ηνπ Γ.Κ.Π ηνπ ΟΛΠ νξίδεηαη φηη : «Η ζρέζε εξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ππεξεηνχζε κε ην ραξαθηήξα ηνπ κνλίκνπ πξνζσπηθνχ, θαηά ην ρξφλν κεηαηξνπήο ηνπ ΟΛΠ ζε Αλψλπκε Δηαηξεία ( ) ιχεηαη, κε θαηαγγειία, ζχκθσλα κε ην άξζξν δσδέθαην παξάγξαθνο 3 ηνπ Ν.2688/99 κφλν γηα ηνπο ίδηνπο 7

8 ιφγνπο πνπ ιχεηαη ε ζρέζε εξγαζίαο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ, ζηνπο νπνίνπο πεξηιακβάλεηαη ην φξην ειηθίαο πνπ πξνβιέπεηαη γη απηνχο θαη ε ζπκπιήξσζε 35εηίαο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ δεκνζηνυπαιιειηθνχ θψδηθα φπσο απηφο θάζε θνξά ηζρχεη». Με ηελ παξ. 19 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Ν. 3863/10 (ΦΔΚ-115 Α/ ) «Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο», πξνζηέζεθε εδάθην ζην ηέινο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 155, γηα : «Απφιπζε ιφγσ νξίνπ ειηθίαο θαη ηξηαθνληαπεληαεηίαο» ηνπ Ν. 3528/07 (ΦΔΚ 26 Α/ ) πεξί «Κχξσζεο ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνζίσλ Πνιηηηθψλ Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ Ν.Π.Γ.Γ.», σο εμήο : «2. Καη εμαίξεζε ν ππάιιεινο απνιχεηαη απηνδηθαίσο απφ ηελ ππεξεζία κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 60νχ έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπ θαη ηξηάληα πέληε (35) εηψλ πξαγκαηηθήο θαη ζπληάμηκεο δεκφζηαο ππεξεζίαο Ο ππάιιεινο κε αίηεζή ηνπ, πνπ ππνβάιιεηαη έμη (6) κήλεο πξηλ ηε ζπκπιήξσζε ηξηάληα πέληε (35) εηψλ πξαγκαηηθήο θαη ζπληάμηκεο δεκφζηαο ππεξεζίαο, θαζψο θαη ηνπ νξίνπ ειηθίαο ππνρξεσηηθήο απνρψξεζεο, κπνξεί λα δεηήζεη λα παξακείλεη ζηελ ππεξεζία έσο ηξία (3) επηπιένλ έηε θαη έσο ηε ζπκπιήξσζε θαη αλψηαην φξην ηνπ 65νχ έηνπο ηεο ειηθίαο Καηά ηελ πξψηε εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο, ε αίηεζε γίλεηαη απνδεθηή εθφζνλ ππνβιεζεί κέρξη Γπλαηφηεηα αζθήζεσο δηθαηψκαηνο έρνπλ θαη φζνη έρνπλ απηνδηθαίσο απνιπζεί απφ 1εο Ινπλίνπ 2010, εθφζνλ δελ έρεη εθδνζεί ε πξάμε ζπληαμηνδνηήζεσο θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο )». χκθσλα κε ηηο λεφηεξεο δηαηάμεηο ηεο ππνπαξαγξάθνπ 1 β ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ Ν. 4024/2011 (ΦΔΚ 226/Α/ ) γηα : «πληαμηνδνηηθέο ξπζκίζεηο, εληαίν κηζζνιφγην βαζκνιφγην, εξγαζηαθή εθεδξεία θαη άιιεο δηαηάμεηο εθαξκνγήο ηνπ κεζνπξφζεζκνπ πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο », θαηαξγνχληαη νη δηαηάμεηο ηνπ δεχηεξνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 155 ηνπ ΤΚ (Ν.3528/2007), φπσο ην εδάθην απηφ πξνζηέζεθε κε ηελ παξ. 19 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Ν. 3863/2010. Με ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο πεξ. β ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ λ. 4024/11, νξίδεηαη φηη : «Τπάιιεινη πνπ παξέκεηλαλ ζηελ ππεξεζία δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ πνπ θαηαξγνχληαη κε ην πξνεγνχκελν εδάθην, θαη ππεξεηνχλ, απνιχνληαη απηνδηθαίσο απφ ηελ ππεξεζία ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 155 ηνπ Τ.Κ. κε ηελ παξέιεπζε ελφο κελφο απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ». ην πξψην εδάθην ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ Ν. 4024/2011 νξίδεηαη φηη : «Γελ ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηεο ππνπαξαγξάθνπ 1 β. ηνπ παξφληνο άξζξνπ: «ζ) ππάιιεινο ηνπ νπνίνπ ν ζχδπγνο ή ε ζχδπγνο ή ηέθλν ην νπνίν ηνλ βαξχλεη θνξνινγηθά ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 ηνπ Κ.Φ.Δ. (λ. 2238/1994, Α' 151) θαη ζπλνηθεί κε απηφλ, έρεη αλαπεξία ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 67%. Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο δηάηαμεο ην εηήζην θνξνινγνχκελν θαη απαιιαζζφκελν εηζφδεκα ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Κ.Φ.Δ. νξίδεηαη ζηηο δψδεθα ρηιηάδεο (12.000) επξψ». N. 3863/10 (ΦΔΚ 115/Α/ ) «Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» Άξζξν 6 «Κέληξν Πηζηνπνίεζεο Αλαπεξίαο» «1. Απφ ζην ΙΚΑ-ΔΣΑΜ δεκηνπξγείηαη Κέληξν Πηζηνπνίεζεο Αλαπεξίαο (ΚΔ.Π.Α.), ππαγφκελν ζηε Γηεχζπλζε Αλαπεξίαο θαη Ιαηξηθήο ηεο Δξγαζίαο ηεο Γηνίθεζεο ΙΚΑ-ΔΣΑΜ, γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο εληαίαο πγεηνλνκηθήο θξίζεο φζνλ αθνξά ζηνλ θαζνξηζκφ ηνπ βαζκνχ αλαπεξίαο ησλ αζθαιηζκέλσλ φισλ ησλ αζθαιηζηηθψλ θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Γεκνζίνπ, θαζψο θαη ησλ αλαζθάιηζησλ, γηα ηνπο νπνίνπο απαηηείηαη ε πηζηνπνίεζε ηεο αλαπεξίαο». Άξζξν 7 «Δληαίνο Καλνληζκφο Πξνζδηνξηζκνχ Πνζνζηνχ Αλαπεξίαο». Με ηελ ππ αξηζκ. Φ /νηθ /688 ΚΤΑ ησλ Τπ. Οηθνλνκηθψλ - Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο κε ζέκα : «Δληαίνο Πίλαθαο Πξνζδηνξηζκνχ Πνζνζηνχ Αλαπεξίαο» εγθξίζεθε επηζπλαπηφκελνο Πίλαθαο, κε ηνλ νπνίν θαζνξίδνληαη ηα πνζνζηά αλαπεξίαο πνπ ζπλεπάγεηαη θάζε πάζεζε ή βιάβε ή ζσκαηηθή ή ςπρηθή ή πλεπκαηηθή εμαζζέλεζε ή ε 8

9 ζπλδπαζκέλε εκθάληζε ηέηνησλ παζήζεσλ ή βιαβψλ ή εμαζζελήζεσλ, θαζψο θαη νη ππνηξνπέο απηψλ, πνπ ζα ιακβάλνληαη ππφςε απφ ηηο Τγεηνλνκηθέο Δπηηξνπέο ηνπ Η.Κ.Α. Δ.Σ.Α.Μ. θαη ζα αθνξνχλ φινπο ηνπο αζθαιηζηηθνχο θνξείο θαη ην δεκφζην. Ζ κε αξηζκ. ΓΗΓΑΓ/Φ.26.14/754/νηθ / (ΑΓΑ: 45ΒΥ-ΞΦΘ) εγθχθιηνο ηνπ Τπ. Γηνηθ. Μεηαξ. & Ζι. Γηαθ. κε ζέκα «Απηνδίθαηε απφιπζε θαη πξνζπληαμηνδνηηθή δηαζεζηκφηεηα άκεζεο ελέξγεηεο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ λ.4024/2011 (ΦΔΚ 226 Α / )», ζηελ νπνία αλαθέξεηαη, κεηαμχ άιισλ, φηη : «Όζνη απφ απηνχο ζεσξνχλ φηη ζπληξέρεη ζην πξφζσπφ ηνπο ιφγνο εμαίξεζεο ππνβάιινπλ κέρξη ηηο αίηεζε εμαίξεζεο, επηζπλάπηνληαο ζε απηή ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, ηα πξνβιεπφκελα ζηελ ΚΤΑ ηεο παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ λφκνπ απηνχ, πνπ απνδεηθλχνπλ ην ιφγν εμαίξεζεο ή ππεχζπλε δήισζε κε ηελ νπνία δεζκεχνληαη λα ππνβάινπλ άκεζα ζε πξνζεζκία πνπ ζα ηνπο νξηζζεί απφ ηε δηνίθεζε θαη πάλησο πξηλ απφ ηελ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απνδεηθλχνπλ ζε πνηα εθ ησλ πεξηπηψζεσλ εμαίξεζεο εκπίπηνπλ...». Ζ κε αξηζκ. ΓΗΓΑΓ/Φ.26.14/756/νηθ.21872/11 (ΦΔΚ 2619/Β/ ) ΚΤΑ ησλ Τπ. Γηνηθ. Μεηαξ. & Ζι. Γηαθ. Οηθνλνκηθψλ, θαζφξηζε ην πεξηερφκελν ησλ δηαπηζησηηθψλ πξάμεσλ: α) θαηάξγεζεο ησλ νξγαληθψλ ζέζεσλ πνπ θελψλνληαη ιφγσ ηεο απηνδίθαηεο απφιπζεο θαη ηεο ζέζεο ζε πξνζπληαμηνδνηηθή δηαζεζηκφηεηα ησλ ππαιιήισλ ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ Ν.Π.Γ.Γ. θαη ησλ Ο.Σ.Α. α θαη β βαζκνχ θαη β) απηνδίθαηεο απφιπζεο θαη ζέζεο ζε πξνζπληαμηνδνηηθή δηαζεζηκφηεηα ησλ ππαιιήισλ πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηνπ ηξφπνπ δηαπίζησζεο ησλ εμαηξέζεσλ απφ ηελ απηνδίθαηε απφιπζε θαη ηελ πξνζπληαμηνδνηηθή δηαζεζηκφηεηα. ην άξζξν 5 «Δμαηξέζεηο απφ ηελ απηνδίθαηε απφιπζε» νξίδεηαη, κεηαμχ άιισλ, φηη «Όζνη απφ απηνχο εκπίπηνπλ ζηηο εμαηξέζεηο ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ λ. 4024/2011 ππνβάιινπλ κέρξη ηηο αίηεζε εμαίξεζεο επηζπλάπηνληαο ζε απηή ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απνδεηθλχνπλ ην ιφγν εμαίξεζεο ή ππεχζπλε δήισζε κε ηελ νπνία δεζκεχνληαη λα ππνβάινπλ άκεζα ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απνδεηθλχνπλ ζε πνηα εθ ησλ πεξηπηψζεσλ εμαίξεζεο εκπίπηνπλ.». ην άξζξν 55 ηνπ ΓΚΠ ΟΛΠ αλαθέξεηαη φηη : «3. Η θαλνληθή άδεηα ρνξεγείηαη ππνρξεσηηθά ζην ζχλνιφ ηεο εληφο ηνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο. ε θάζε πεξίπησζε ρνξεγείηαη ζπλερήο άδεηα δέθα (10) εκεξψλ ηνπιάρηζηνλ ην δηάζηεκα απφ 10/6 έσο 15/9 θάζε έηνπο ζχκθσλα κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ ππεξεζηαθψλ αλαγθψλ ηεο εηαηξείαο θαη ηελ ηπρφλ αίηεζε ηνπ δηθαηνχρνπ εξγαδφκελνπ. 4. Δίλαη δπλαηφλ κεηά απφ έγθξηζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ λα κελ ρνξεγείηαη, λα πεξηνξίδεηαη ή λα αλαθαιείηαη ε θαλνληθή άδεηα πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνχλ έθηαθηεο αλάγθεο ηεο εηαηξείαο, κεηά φκσο απφ έγθξηζε ηνπ νξγάλνπ πνπ πξνΐζηαηαη εθείλνπ ην νπνίν είλαη αξκφδην γηα ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο. Αλ ηέηνην φξγαλν δελ ππάξρεη, απνθαζίδεη ην αξκφδην γηα ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο φξγαλν. 5. Η άδεηα πνπ δελ ρνξεγήζεθε θαη εθαξκνγή ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, ρνξεγείηαη ππνρξεσηηθά κέρξη ηεο 31 Μαξηίνπ ηνπ επφκελνπ έηνπο». ην άξζξν 6 ηνπ Νφκνπ 3863/2010 (ΦΔΚ Α/115/ ) «Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» νξίδεηαη φηη «Απφ ζην ΙΚΑ ΔΣΑΜ δεκηνπξγείηαη Κέληξν Πηζηνπνίεζεο Αλαπεξίαο (ΚΔ.Π.Α.), ππαγφκελν ζηε Γηεχζπλζε Αλαπεξίαο θαη Ιαηξηθήο ηεο Δξγαζίαο ηεο Γηνίθεζεο ΙΚΑ.ΔΣΑΜ, γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο εληαίαο πγεηνλνκηθήο θξίζεο φζνλ αθνξά ζηνλ θαζνξηζκφ ηνπ βαζκνχ αλαπεξίαο ησλ αζθαιηζκέλσλ φισλ ησλ αζθαιηζηηθψλ θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Γεκνζίνπ, θαζψο θαη ησλ αλαζθάιηζησλ, γηα ηνπο νπνίνπο απαηηείηαη ε πηζηνπνίεζε ηεο αλαπεξίαο». ηελ ππ αξηζκ. ΔΔΓΓ/4003/ γίλεηαη αλαθνξά γηα κε εθαξκνγή ηνπ λφκνπ γηα απηνδίθαηε απφιπζε ηνπ εξγαδνκέλνπ Μ. Δ. 9

10 Ηζηνξηθό Τπόζεζεο: Ο ππάιιεινο ηνπ ΟΛΠ θ. Μ. Δ. (ΑΜ 3250) πξνζιήθζεθε ζηνλ ΟΛΠ ηελ κε ηελ εηδηθφηεηα ηνπ ειεθηξνιφγνπ θαη ηνπ αλαγλσξίζηεθε επηπιένλ ρξφλνο πξαγκαηηθήο ππεξεζίαο ηξηψλ (3) εηψλ θαη κίαο (1) εκέξαο πνπ ππεξέηεζε σο εζεινληήο ζην ζηξαηφ, ζχκθσλα κε ην Ν.Γ. 82/1969. Με ηελ αξηζκ. πξση / εκπξφζεζκε αίηεζε, ν ελ ιφγσ ππάιιεινο δήηεζε ηε παξακνλή ζηελ Τπεξεζία έσο θαη κέρξη ηξία (3) επηπιένλ έηε κεηά ηελ , εκεξνκελία πνπ ζα απνιπφηαλ ιφγσ ζπκπιήξσζεο απαηηνχκελσλ ρξφλσλ αζθάιηζεο θαη νξίνπ ειηθίαο. Με ηελ αξηζκ. πξση /2010 απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ & Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ ηνπ ΟΛΠ θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ππ αξηζκ / γλσκνδφηεζε ηεο Γ/λζεο Ννκηθψλ Τπεξεζηψλ, απνθαζίζηεθε φηη ν ππάιιεινο Μ. Δ. : «α) δελ απνιχεηαη απηνδίθαηα απφ ηελ Τπεξεζία ηελ ιφγσ ζπκπιήξσζεο ηνπ 60 νπ έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπ ηελ εκεξνκελία απηή, εθφζνλ ήδε είρε ζπκπιεξψζεη 35εηή πξαγκαηηθή θαη ζπληάμηκε δεκφζηα ππεξεζία απφ , ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3528/2007, ζε ζπλδπαζκφ κε απηέο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Γελ. Καλνληζκνχ Πξνζσπηθνχ ΟΛΠ ΑΔ. β) παξακέλεη ζηελ Τπεξεζία έσο θαη κέρξη ηξία (3) επηπιένλ έηε κεηά ηελ , ζχκθσλα κε ηελ αξηζκ / εκπξφζεζκε αίηεζή ηνπ, θαη εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 19 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Ν. 3863/ ». Ο ελ ιφγσ ππάιιεινο Μ.Δ. ζα απνιπφηαλ απηνδίθαηα ηελ , θαη εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο ππνπαξαγξάθνπ 1 β ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ λ. 4024/2011. Χζηφζν, κε ηελ αξηζκ / εκπξφζεζκε αίηεζε εμαηξέζεσο, ν ππάιιεινο Μ.Δ., δήηεζε ηελ εμαίξεζή ηνπ απφ ηηο δηαηάμεηο απηέο επηθαινχκελνο ηελ πεξίπησζε ζ ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ ηδίνπ λφκνπ. ηελ αίηεζε απηή ζπλππέβαιε ππεχζπλε δήισζε, ζχκθσλα κε ηελ νπνία δήισλε φηη: «πξνηίζεκαη λα ππνβάιισ άκεζα ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απνδεηθλχνπλ φηη εκπίπησ ζηελ πεξίπησζε ζ ηνπ άξζξνπ 33 παξάγξαθνο 7 ζε φηη αθνξά ηνλ ελήιηθν πηφ κνπ ν νπνίνο κε βαξχλεη θνξνινγηθά θαη ζπλνηθεί καδί κνπ θαη παξνπζηάδεη ηελ πάζεζε πνπ αλαθέξεηαη ζηηο βεβαηψζεηο πνπ ζαο ππέβαιια θαη ησλ νπνίσλ ην πνζνζηφ ζα θαζνξηζηεί ζηηο θαη ν νπνίνο ζεσξείηαη αλίθαλνο γηα εξγαζία». Δπίζεο, ζπλππέβαιε ηαηξηθέο βεβαηψζεηο λνζειείαο ζε Γεκφζηα Ννζνθνκεία ηεο Αηηηθήο θαηά ηα ρξνληθά δηαζηήκαηα απφ κέρξη θαη απφ κέρξη , θαζψο επίζεο θαη Δηζαγγειηθέο Παξαγγειίεο κε ηηο νπνίεο δηαηάρζεθε ηαηξηθή εθηίκεζε ηνπ αζζελνχο ηελ , θαη , ζηηο νπνίεο αλαθέξεηαη ε χπαξμε ηαηξηθνχ θαθέινπ απφ ην έηνο Μεηά ηελ ππ, αξηζκ. Δ1/ γλσκνδφηεζε ηεο Γ/λζεο Ννκηθψλ Τπεξεζηψλ, εθδφζεθε ε αξηζκ / απφθαζε Πξνέδξνπ θαη Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ (ΠΓ) ηνπ ΟΛΠ, ε νπνία παξαηάζεθε κε ηηο αξηζκ /12, 22015/12 θαη 26237/12 δηαδνρηθέο απνθάζεηο ΠΓ, γηα ηελ πξνζσξηλή παξακνλή ζηελ ππεξεζία ηνπ ππαιιήινπ Μ. Δ., σο εμήο : α/α Αξ. Απόθαζεο Ζκεξνκελία Παξάηαζεο Πξνέδξνπ & Γ Πξνζσξηλήο Παξακνλήο* / / / / ηηο σο άλσ απνθάζεηο αλαθεξφηαλ ν ελ ιφγσ ππάιιεινο θαη ππνρξενχηαλ λα πξνζθνκίζεη ην ζχλνιν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ (κέρξη ηηο αληίζηνηρεο εκεξνκελίεο πξνζσξηλήο παξακνλήο), πνπ 10

11 αλαθέξνληαη ζηελ αξηζκ. ΓΗΑΓ/Φ26.14/756/ΟΗΚ21872/2011 Τπ. Απφθαζε, θαη εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ Ν. 4024/2011. εκεηψλεηαη φηη απφ ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ ν θ. Μ. Δ. δελ πξνζθφκηζε πηζηνπνηεηηθφ αλαπεξίαο απφ αξκφδηα επηηξνπή Γεκφζηαο αξρήο, απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη φηη ην ηέθλν ηνπ είρε αλαπεξία ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 67%, ζχκθσλα κε ηελ πεξ. ζ ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ λ. 4024/2011. Μεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ησλ πξνζεζκηψλ πνπ εηέζεζαλ ζηηο σο άλσ απνθάζεηο θαη ηελ αξηζκ / αίηεζε ηνπ εξγαδνκέλνπ πεξί αδπλακίαο ηνπ αζθαιηζηηθνχ ηνπ θνξέα λα νινθιεξψζεη ηε δηαδηθαζία γλσκαηεχζεσο ηεο Τγεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο, παξήιζε ην εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα θαηά ηελ θξίζε ηεο Γηνίθεζεο θαη κε ηελ αξηζκ / απφθαζε ΠΓ απνθαζίζηεθε ε ρνξήγεζε ηεο θαλνληθήο αδείαο ησλ εηψλ 2011 θαη 2012 ζηνλ εξγαδφκελν θαη ε ιήμε ηεο ππαιιειηθήο ζρέζεο ηνπ εξγαδνκέλνπ. Με ηελ αξηζκ.37852/2012 απφθαζε ΠΓ έγηλε δεθηή ε παξαίηεζή ηνπ θαη δηαπηζηψζεθε ε ιχζε ηεο ππαιιειηθήο ηνπ ζρέζεο απφ (φπσο απηή νξίζηεθε σο εκεξνκελία απνρψξεζεο ζηελ αίηεζε παξαίηεζήο ηνπ) ζχκθσλα κε ηα άξζξα 75 θαη 76 ηνπ Γεληθνχ Καλνληζκνχ Πξνζσπηθνχ ΟΛΠ ΑΔ. Απφ ηελ θαηάζηαζε απνπζηψλ ηνπ ελ ιφγσ ππαιιήινπ πξνθχπηεη φηη ρνξεγήζεθε θαλνληθή άδεηα γηα ην έηνο 2011, απφ έσο (ζχλνιν 26 εκεξψλ) θαη γηα ην έηνο 2012, απφ έσο (ζχλνιν 26 εκεξψλ). Γηαπηζηώλεηαη όηη : Ο Πξφεδξνο & Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηνπ ΟΛΠ, κε ηέζζεξεο (4) ζπλερείο Απνθάζεηο ηνπ παξέηεηλε ηελ πξνζσξηλή παξακνλή ζηελ Τπεξεζία ηνλ ππάιιειν Μ. Δ. γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ κέρξη , ρσξίο ν ελ ιφγσ ππάιιεινο λα πξνζθνκίζεη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληα ζηελ κε αξηζκ. ΓΗΓΑΓ/Φ.26.14/754/νηθ / εγθχθιην θαζψο ζηελ κε αξηζκ. ΓΗΓΑΓ/Φ.26.14/756/νηθ.21872/11 ΚΤΑ, φπνπ πξνέβιεπαλ ζηε αίηεζε εμαίξεζεο απφ ηε απηνδίθαηε απφιπζε εξγαδνκέλνπ ππεχζπλε δήισζε, κε ηελ νπνία ν ελδηαθεξφκελνο ππνρξενχηαλ λα ππνβάιιεη άκεζα ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ζα απνδείθλπαλ ηελ πεξίπησζε εμαίξεζεο, θαη εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ Ν. 4024/2011. ηνλ ππάιιειν Μ. Δ ρνξεγήζεθε θαλνληθή άδεηα γηα ην έηνο 2011 ην δηάζηεκα απφ έσο (ζχλνιν 26 εκεξψλ), ελψ ζα έπξεπε λα είρε ρνξεγεζεί κέρξη ηελ 31 ε Μαξηίνπ, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 55 ηνπ Γ.Κ.Π. ηνπ ΟΛΠ. ηνλ ππάιιειν Μ. Δ ρνξεγήζεθε θαλνληθή άδεηα γηα ην έηνο 2012 ην δηάζηεκα απφ έσο (ζχλνιν 26 εκεξψλ), ελψ ζα έπξεπε λα είρε ρνξεγεζεί «ζπλερήο άδεηα δέθα (10) εκεξψλ ηνπιάρηζηνλ ην δηάζηεκα απφ 10/6 έσο 15/9 θάζε έηνπο», ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 55 ηνπ Γ.Κ.Π. ηνπ ΟΛΠ. ην ππ αξηζκ. Δ47/ (εηζεξρ. ΔΔΓΓ ΔΜΠ 473/ ) έγγξαθν απφςεσλ ηεο ειεγρφκελεο Τπεξεζίαο αλαθέξνληαη, κεηαμχ άιισλ, ηα εμήο : «Η κε άκεζε ππνβνιή ηνπ ζπλφινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ εθ κέξνπο ηνπ εξγαδνκέλνπ Μ.Δ., κεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο πνπ ηέζεθε ζηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο ηνπ Πξνέδξνπ & Γ/ληνο πκβνχινπ πεξί πξνζσξηλήο παξακνλήο ηνπ, νδήγεζε ζηελ έθδνζε ηεο ππ αξηζκ / φκνηαο πεξί ιήμεο ηζρχνο ησλ απνθάζεσλ απηψλ θαη ιχζεο ηεο ππαιιειηθήο ηνπ ζρέζεο, φπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζην ππ.αξηζκ.δ32/ έγγξαθφ καο. - Υνξήγεζε θαλνληθήο αδείαο έηνπο Οη ηδηαηηεξφηεηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Ο.Λ.Π. θαη νη απμεκέλεο ππεξεζηαθέο αλάγθεο νη νπνίεο δεκηνπξγήζεθαλ κεηά ηελ κείσζε ηνπ πξνζσπηθνχ γεληθά κεηά ηελ παξαρψξεζε ηoπ Πξνβιήηα ΙΙ ζηελ ΔΠ Α.Δ (COSCO) θαη ηεο εζεινπζίαο απνρψξεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ, θαζψο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ 11

12 εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Πξνβιήηα Ι (Γεξαλνγέθπξεο, RMG) θαη ηδηαίηεξα ε κείσζε ζην κηζφ ζρεδφλ ηνπ έκπεηξνπ Σερληθνχ Πξνζσπηθνχ ηνπ Σκήκαηνο πληήξεζεο-δπηζθεπήο Μερ/ησλ ηεο Γ/λζεο ΔΜΠΟ, φπνπ ππεξεηνχζε ν Μ.Δ. σο Δπηθεθαιήο ηνπ πλεξγείνπ Γεξαλνγεθπξψλ, νδήγεζαλ ζηε ρνξήγεζε ηεο θαλνληθήο άδεηαο ηνπ έηνπο 2011 εληφο ηνπ επφκελνπ έηνπο, νκνίσο δε θαη απηήο ηνπ έηνπο 2012 εληφο ηνπ ηδίνπ έηνπο». Γ.4. Υξεκαηνδνηήζεηο ζπλδηθαιηζηηθώλ θνξέσλ Απφ ηα ζηνηρεία πνπ ηέζεθαλ ππφςε ηνπ θιηκαθίνπ ειέγρνπ πξνέθπςαλ ηα αθφινπζα : ηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ ηεο εηαηξείαο δελ πξνβιέπεηαη δηαδηθαζία εηζήγεζεο έγθξηζεο νηθνλνκηθψλ εληζρχζεσλ ή ρνξεγηψλ απφ ηνλ ΟΛΠ πξνο ηνπο ζπλδηθαιηζηηθνχο θνξείο ην Λνγηζηηθφ ρέδην - Γεληθή Λνγηζηηθή πνπ εθαξκφδεηαη ζηνλ ΟΛΠ δελ ππάξρεη θσδηθφο γηα ρξεκαηνδφηεζε ζπλδηθαιηζηηθψλ θνξέσλ. Δπηπιένλ ζηα ππ αξηζκ. Δ36/ & 45135/ (εηζεξρ. ΔΔΓΓ 20344/ ) έγγξαθα ηεο ειεγρφκελεο ππεξεζίαο αλαθέξνληαη ηα εμήο : «Απφ ελδειερή έιεγρν ησλ ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ πιεξσκήο δηαρξνληθά, δελ έρεη πξνθχςεη θακία ρξεκαηνδφηεζε ζπλδηθαιηζηηθνχ θνξέα απφ ηελ Ο.Λ.Π. Α.Δ.». «ν ΟΛΠ δηα ησλ νξγάλσλ δηνίθεζήο ηνπ, δελ έρεη ρξεκαηνδνηήζεη δαπάλεο ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ θνξέσλ ηνπ, φπσο δεμηψζεηο, εζηηάζεηο, ζπλέδξηα θ.ι.π., απφ ην 2009 έσο ζήκεξα». Απφ δεηγκαηνιεπηηθφ έιεγρν πνπ δηελέξγεζε ην θιηκάθην ειέγρνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηε Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθνχ ηνπ ΟΛΠ ζηα ρξεκαηηθά εληάικαηα πιεξσκήο ησλ εηψλ δελ πξνέθπςε θακία ρξεκαηνδφηεζε ζπλδηθαιηζηηθνχ θνξέα απφ ηνλ ΟΛΠ. Γ.5. Ννκηκόηεηα ησλ δηαγσληζκώλ πξόζιεςεο πξνζσπηθνύ Καλνληζηηθό πιαίζην: Καηά ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 13 θαη 17 παξ. 3 ηνπ Ν. 3429/ «Γεκφζηεο Δπηρεηξήζεηο θαη Οξγαληζκνί (Γ.Δ.Κ.Ο.)», φπσο ηζρχεη, πξνβιέπεηαη φηη: «ε δηαδηθαζία πξφζιεςεο ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ, θαζψο θαη ηεο κεηέπεηηα ζχλαςεο ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο εξγαζίαο ανξίζηνπ ρξφλνπ, χζηεξα απφ αμηνιφγεζε ηεο δνθηκαζηηθήο πεξηφδνπ απφ ηελ νηθεία δεκφζηα επηρείξεζε, ειέγρεηαη απφ ην Α..Δ.Π.». Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 6, άξζξν 13 φπσο πξνζηέζεθε κε ηελ παξ. 6, άξζξν 33 ηνπ Ν. 3697/2008 «Οη δηαηάμεηο ηεο Π.Τ.. 33/2006 δελ εθαξκφδνληαη γηα ηελ πξφζιεςε θάζε είδνπο πξνζσπηθνχ, ηαθηηθνχ, έθηαθηνπ ή κε ζχκβαζε έξγνπ, φπσο απηφ νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 6, θαζψο θαη ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ, απφ ηηο δεκφζηεο επηρεηξήζεηο ηνπ παξφληνο Κεθαιαίνπ, θαζψο θαη απφ ηηο εηαηξείεο ηνπ Κεθαιαίνπ Β', ζηηο νπνίεο ην Γεκφζην θαηέρεη ηελ πιεηνςεθία ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ». χκθσλα κε ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 17 «ε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ παξ. 6 ηνπ Ν. 3051/2002 έρεη θαη ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε εθαξκνγή», φπνπ νξίδεηαη φηη «Φνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα πνπ εμαηξνχληαη απφ ην ζχζηεκα πξνζιήςεσλ ηνπ Ν. 2190/ ή θνξείο ησλ 2 χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 3429/2005 «Γεκφζηεο Δπηρεηξήζεηο θαη Οξγαληζκνί (Γ.Δ.Κ.Ο.)», φπσο ηζρχεη, Ο ΟΛΠ ππάγεηαη ζην Κεθάιαην Β, φπνπ νξίδεηαη φηη: «5. Σν Κεθάιαην Β' ηνπ λφκνπ απηνχ εθαξκφδεηαη: α) ζηηο αλψλπκεο εηαηξείεο ησλ νπνίσλ κεηνρέο έρνπλ εηζαρζεί πξνο δηαπξαγκάηεπζε ζε νξγαλσκέλε αγνξά (ρξεκαηηζηήξην), εθφζνλ ην Γεκφζην ή ηα λνκηθά πξφζσπα ηεο παξ. 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ εμαθνινπζνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζην κεηνρηθφ ηνπο θεθάιαην κε νπνηνδήπνηε πνζνζηφ ζπκκεηνρήο,». ην άξζξν 15 ηνπ ηδίνπ Νφκνπ νξίδεηαη φηη: «ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ ππάγνληαη νη αλψλπκεο εηαηξείεο ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 1. Οη εηαηξείεο απηέο επξίζθνληαη εθηφο ηνπ, θαηά ηηο ηζρχνπζεο θάζε θνξά δηαηάμεηο, επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα». 3 Ν. 2190/1994 (ΦΔΚ 28/Α/ ) «χζηαζε αλεμάξηεηεο αξρήο γηα ηελ επηινγή πξνζσπηθνχ θαη ξχζκηζε ζεκάησλ δηνίθεζεο». Άξζξν 14, ΚΔΦ. Γ' «χζηεκα πξνζιήςεσλ ζην δεκφζην ηνκέα». 12

13 νπνίσλ νη πξνζιήςεηο ειέγρνληαη απφ ην Α..Δ.Π., θαζψο θαη κε ππαγφκελεο ζε απηφ επηρεηξήζεηο θνηλήο σθέιεηαο ή αλψλπκεο εηαηξείεο, ζηηο νπνίεο κεηέρεη ην Γεκφζην ή Ν.Π.Γ.Γ. ή Ο.Σ.Α. πξψηνπ ή δεχηεξνπ βαζκνχ ή δεκφζηεο επηρεηξήζεηο, δχλαληαη λα δεηνχλ απφ ην Α..Δ.Π. λα δηελεξγήζεη απηφ ηηο δηαδηθαζίεο δηνξηζκνχ ή πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ ηνπο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2190/1994, αλαιακβάλνληαο ηελ απφδνζε ησλ ζρεηηθψλ δαπαλψλ. Δπί ηνπ αηηήκαηνο απνθαζίδεη ην Α..Δ.Π.. Σν αλσηέξσ εδάθην εθαξκφδεηαη αλαιφγσο θαη γηα ηελ πξφζιεςε πξνζσπηθνχ πνπ ππάγεηαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν. 2190/1994». Μεηαγελέζηεξα, κε ην άξζξν 1 ηνπ Ν. 3812/2009 «Αλακφξθσζε ζπζηήκαηνο πξνζιήςεσλ ζην δεκφζην ηνκέα θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηζρχεη, νξίδνληαη νη θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα (κεηαμχ απηψλ θαη ε ΓΔΖ) πνπ ππάγνληαη ζην ζχζηεκα πξνζιήςεσλ ηνπ Ν. 2190/1994. Δηδηθφηεξα ην άξζξν 1 ηνπ ελ ιφγσ Νφκνπ νξίδεη φηη: «Οη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 2190/1994, φπσο ηζρχνπλ αληηθαζίζηαληαη σο αθνινχζσο: 1. ηηο δηαηάμεηο ησλ θεθαιαίσλ Α, Β θαη Γ (ελλνείηαη ηνπ Ν. 2190/1994), φπσο ηζρχνπλ ππάγνληαη φινη νη θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα... ηνλ θαηά ηα πην πάλσ δεκφζην ηνκέα θαη γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο θαη κφλν ππάγνληαη επίζεο: ζ. Οη δεκφζηεο επηρεηξήζεηο, νξγαληζκνί θαη αλψλπκεο εηαηξείεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 3429/2005)». χκθσλα κε ηελ ππ αξηζκ. 1760/ θνηλή ππνπξγηθή απόθαζε (ΦΔΚ 416/Β/ /), «ην πξνζσπηθφ πξνζιακβάλεηαη κε ζχκβαζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο γηα δνθηκαζηηθή πεξίνδν κέρξη επηά (7) κελψλ. Έλα κήλα πξηλ ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηεο δνθηκαζηηθήο πεξηφδνπ ζπληάζζεηαη θχιιν αμηνιφγεζεο ηνπ ππαιιήινπ απφ ηνλ άκεζν πξντζηάκελφ ηνπ, γηα ηελ θαηαιιειφηεηα θαη ηελ επάξθεηά ηνπ λα αληαπνθξηζεί ζηα θαζήθνληα γηα ηα νπνία πξνζιήθζεθε. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο αλψλπκε εηαηξείαο, ιακβάλνληαο ππφςε ην θχιιν αμηνιφγεζεο, εθδίδεη αηηηνινγεκέλε απφθαζε γηα ηε ζχλαςε, ή κε, ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο ανξίζηνπ ρξφλνπ. Η απφθαζε απηή, ζεηηθή ή αξλεηηθή, ειέγρεηαη απφ ην Α..Δ.Π., ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ. Μεηά ηνλ έιεγρν απφ ην Α..Δ.Π. θαη εθφζνλ ηνχην απνθαλζεί ζεηηθά, ην αξκφδην φξγαλν ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο ζπλάπηεη κε ηνλ πξνζιακβαλφκελν ζχκβαζε εξγαζίαο ανξίζηνπ ρξφλνπ, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο θάζε θνξά δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο. Ο ρξφλνο ηεο δνθηκαζηηθήο πεξηφδνπ αλαγλσξίδεηαη γηα θάζε ζπλέπεηα». Ζ ππ αξηζκ. 28/ Απόθαζε ηεο νινκέιεηαο ηνπ ΑΔΠ, ζηελ νπνία απνθαζίζηεθε, κεηαμχ άιισλ, φηη «Η πξφζιεςε ππνςεθίσλ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3429/2005 απφ ηνλ νξηζηηθφ πίλαθα πξνζιεπηέσλ πνπ θαηαξηίδεη ε αξκφδηα επηηξνπή ηνπ θνξέα γίλεηαη λνκίκσο κφλνλ κεηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ πίλαθα απηνχ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο ε νπνία ζπληειείηαη είηε κεηά ηνλ έιεγρν απηνχ απφ ην Α..Δ.Π. είηε κεηά ηελ πάξνδν άπξαθηεο ηεο πξνζεζκίαο εληφο ηεο νπνίαο, αξρνκέλεο απφ ηελ πεξηέιεπζε ζ απηφ ηνπ νξηζηηθνχ πίλαθα θαη ησλ αλαγθαίσλ γηα ηνλ έιεγρφ ηνπ ζηνηρείσλ, ψθεηιε ηνχην θαηά λφκνλ λα πξνβεί ζηνλ έιεγρν». Πξνζιήςεηο κνλίκνπ πξνζσπηθνύ : ηνλ ΟΛΠ απφ ην έηνο 2006 θαη εληεχζελ δηελεξγήζεθαλ δηάθνξεο πξνθεξχμεηο γηα πξφζιεςε ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ, φπσο : νη ππ αξηζκ. 1/361Μ/2006, 1/51Μ/2007, 1/192Μ/2008, 2/230Μ/2008, 3/407Μ/2008 θαη 1/7Μ/2009. Καηά ηελ παξνχζα επηζεψξεζε έιεγρν, ειέγρζεθαλ δεηγκαηνιεπηηθά νη ηξεηο (3) απφ ηηο αλσηέξσ εθδνζείζεο Πξνθεξχμεηο πξφζιεςεο κφληκνπ πξνζσπηθνχ, ήηνη: νη κε αξηζκ. 3/407Μ/2008, 1/192Μ/2008, θαη 1/7Μ/2009. Απφ ηα ζηνηρεία ησλ θαθέισλ ησλ πξνθεξχμεσλ πνπ καο δηαηέζεθα θαη απφ ην ππ αξηζκ. Δ31/ έγγξαθν ηνπ ΟΛΠ πξνέθπςαλ ηα αθφινπζα : 13

14 Γ.5.1 Χο πξνο ηελ Πξνθήξπμε 3/407Μ/2008 Με ηελ αξηζ. 60/ απφθαζε ηνπ Γ/ΟΛΠ εγθξίζεθε ε πξφζιεςε, ζχκθσλα κε ηελ ηφηε ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα ηνλ ΟΛΠ (λ. 3429/05), ηαθηηθνχ ιηκελεξγαηηθνχ θαη ππαιιειηθνχ πξνζσπηθνχ δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ, ηκεκαηηθψο. ε εθαξκνγή ηεο πξναλαθεξφκελεο απφθαζεο ζπληάρζεθε ρέδην Πξνθήξπμεο, ην νπνίν κεηά ηνλ πξνβιεπφκελν έιεγρν απφ ην ΑΔΠ (έγγξαθν 23702/ ), δεκνζηεχζεθε ε αξηζκ. 3/407Μ/2008 Πξνθήξπμε (ΦΔΚ ΑΔΠ/301/ ) θαη αθνξνχζε ηελ πιήξσζε ζέζεσλ πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο γηα δνθηκαζηηθή πεξίνδν κέρξη επηά (7), κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο δεθανθηψ (18) ζπλνιηθψο ζέζεσλ θαη εηδηθφηεξα: Γέθα (10) θαηεγνξίαο Παλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο (ΠΔ) γηα ηνπο νπνίνπο πξνβιεπφηαλ θαη ην θξηηήξην ηεο ζπλέληεπμεο θαη Οθηψ (8) θαηεγνξίαο Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο (ΣΔ), σο αθνινχζσο: Καηεγνξία ΠΔ α/α Κιάδνο πλνιηθέο ζέζεηο 1 ΠΔ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ - ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΟ 1 ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΚΧΓ. ΘΔΖ : ΜΖΥ 1 2 ΠΔ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ 3 ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ 3 ΠΔ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ 1 ΣΔΥΝΗΚΟ ΑΦΑΛΔΗΑ 4 ΠΔ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΟ 2 ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΚΧΓ. ΘΔΖ : ΜΖΥ 2 5 ΠΔ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ - ΣΟΠΟΓΡΑΦΟ 2 ΜΖΥΑΝΗΚΟ 6 ΠΔ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ - ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΠΑΡΑΓΧΓΖ 1 Καηεγνξία ΣΔ α/α Κιάδνο πλνιηθέο ζέζεηο 1. ΣΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ (ΚΧΓ. ΘΔΖ: ΠΛΖ 1) 2 2. ΣΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ (ΚΧΓ. ΘΔΖ: ΠΛΖ 2) 2 3. ΣΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ (ΚΧΓ. ΘΔΖ: ΠΛΖ 3) 1 2. ΣΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΟ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΟ 2 ΜΖΥΑΝΗΚΟ 3. ΣΔ ΝΑΤΣΗΚΟ (ΠΛΟΗΑΡΥΟ) 1 Ζ πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ ήηαλ απφ 07/07/2008 έσο 16/07/2008. Με ηελ αξηζκ. 628/ απφθαζε Πξνέδξνπ & Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ νξίζζεθε ε ηξηκειήο Δπηηξνπή Γηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ 4, φπσο πξνβιεπφηαλ ζηελ ελ ιφγσ Πξνθήξπμε. Ζ Δπηηξνπή Γηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ αθνχ εμέηαζε ηηο ππνβιεζείζεο αηηήζεηο, θαηήξηηζε: Α) ηνπο πξνζσξηλνχο πίλαθεο πξνζιεπηέσλ, απνθιεηνκέλσλ γηα ηππηθνχο ιφγνπο θαη θαηάηαμεο γηα ηηο θαηεγνξίεο ΣΔ θαη 4 Με ηελ 321/ απφθαζε ΠΓ αληηθαηαζηήζεθε έλα κέινο ηεο ελ ιφγσ Δπηηξνπήο. 14

15 Β) ηνπο πξνζσξηλνχο πίλαθεο πξνζιεπηέσλ θαη απνθιεηνκέλσλ πξν ζπλέληεπμεο, γηα ηηο θαηεγνξίεο ΠΔ 5. Οη παξαπάλσ πξνζσξηλνί πίλαθεο πξνζιεπηέσλ θαη απνθιεηνκέλσλ γηα ηππηθνχο ιφγνπο αλαξηήζεθαλ ηελ 19/09/2008, ζην θαηάζηεκα ηεο Ο.Λ.Π. Α.Δ. (Αθηή Μηανχιε 10,Πεηξαηάο) θαη ζπληάρζεθε ζρεηηθφ Πξαθηηθφ Αλάξηεζεο, ζην νπνίν αλαθαίξεην σο εκεξνκελία ππνβνιήο ελζηάζεσλ απφ 20/09/2008 έσο θαη 29/09/2008. Α. Χο πξνο ην δηαγσληζκφ ησλ θιάδσλ ΣΔ (θαη ΠΔ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σερληθόο Αζθαιείαο, γηα ηνλ νπνίν ιφγσ ηνπ φηη ππήξρε έλαο κφλν ππνςήθηνο ζηνλ πίλαθα πξνζιεπηέσλ δελ δηελεξγήζεθε ζπλέληεπμε) ε δηαδηθαζία ζπλερίζζεθε σο αθνινχζσο : Μεηά ηελ εμέηαζε ησλ ελζηάζεσλ πνπ ππνβιήζεθαλ (θαηαξηίζηεθαλ απφ ηελ Δπηηξνπή Γηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ νη νξηζηηθνί πίλαθεο πξνζιεπηέσλ, απνθιεηνκέλσλ γηα ηππηθνχο ιφγνπο θαη θαηάηαμεο, νη νπνίνη απεζηάιεζαλ (32713/ θαη 33345/ ) ζην ΑΔΠ γηα έιεγρν λνκηκφηεηαο θαη θχξσζή ηνπο. Πίλαθαο Δλζηάζεσλ Καηεγνξία ΠΔ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σερληθφο Αζθαιείαο ΣΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ (ΚΧΓ. ΘΔΖ: ΠΛΖ 1) ΣΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ (ΚΧΓ. ΘΔΖ: ΠΛΖ 2) ΣΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ (ΚΧΓ. ΘΔΖ: ΠΛΖ 3) ΣΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΟ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΣΔ ΝΑΤΣΗΚΟ (ΠΛΟΗΑΡΥΟ) Τπνβιεζείζεο ελζηάζεηο Γελ ππνβιήζεθαλ ελζηάζεηο Γελ ππνβιήζεθαλ ελζηάζεηο Γελ ππνβιήζεθαλ ελζηάζεηο Γελ ππνβιήζεθαλ ελζηάζεηο Τπνβιήζεθαλ ηξείο (3) ελζηάζεηο Γελ ππνβιήζεθαλ ελζηάζεηο Κξίζε Δπηηξνπήο Κξίζε ΑΔΠ Απνξξίθζεθαλ θαη νη ηξείο (3) ελζηάζεηο Μία (1) απνξξίθζεθε (ηεθαλίδε Γεκεηξίνπ) Γχν (2) έγηλαλ δεθηέο (Κπξηφπνπινπ ηαχξνπ & Σζφιε Διέλεο) - - Χζηφζν, πξηλ απφ ηνλ έιεγρν λνκηκφηεηαο θαη θχξσζεο ησλ νξηζηηθψλ πηλάθσλ πξνζιεπηέσλ απφ ην ΑΔΠ, ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηνπ ΟΛΠ κε ηηο ππ αξηζκ / & 34225/ απνθάζεηο ηνπ, πξνζέιαβε ηνπο παξαθάησ αλαθεξφκελνπο, «νη νπνίνη θξίζεθαλ πξνζιεπηένη κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ γηα δνθηκαζηηθή πεξίνδν κέρξη επηά (7) κελψλ», θαη νη νπνίνη αλέιαβαλ ππεξεζία σο αθνινχζσο : α/ α 1 2 ΑΜ Ολνκαηεπώλπκν Κιάδνο Ζκεξνκελία Πξόζιεςεο 4629 ΒΑΡΟΤΝΖ Γ. ΝΗΚΟΛΑΟ 4630 ΠΑΠΑΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ Γ. ΔΛΔΤΘΔΡΗΟ ΠΔ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ - Σερληθφο Αζθαιείαο ΣΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΟ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ 20/10/ /10/2008 Απόθαζε Γ/ληνο πκβνύινπ 34519/ / Γηα ηνλ θιάδν ΠΔ Μεραληθψλ Μεραλνιφγνο Μεραληθφο Κσδ. Θέζεο : ΜΖΥ 1 φινη νη ππνςήθηνη θαηαηάρζεθαλ ζηνλ πίλαθα απνθιεηνκέλσλ, νπδεκία έλζηαζε ππεβιήζε νπφηε ε ζέζε παξέκεηλε θελή. 15

16 ΒΧΛΟ Γ. ΑΝΓΡΔΑ 4632 ΜΑΝΟ Μ. ΖΛΗΑ 4633 ΚΟΤΛΟΤΜΠΖ Γ. ΑΓΓΔΛΟ 4634 ΓΗΟΛΔΣΖ Μ. ΓΔΧΡΓΗΟ ΣΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΟ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΣΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ (ΠΛΖ 1) ΣΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ (ΠΛΖ 2) ΣΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ (ΠΛΖ 3) 20/10/ /10/ /10/ /10/2008 Μεηά ηνλ έιεγρν λνκηκφηεηαο ησλ νξηζηηθψλ πηλάθσλ πξνζιεπηέσλ ππνςεθίσλ απφ ην ΑΔΠ, εθδφζεθε ε ππ αξηζκ. 42/ απφθαζε ηνπ Β Σκήκαηφο ηνπ γηα ηελ πιήξσζε ησλ ελ ιφγσ ζέζεσλ, ε νπνία έρεη σο εμήο : ΠΔ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ - Σερληθόο Αζθαιείαο θπξψλεη ηνλ νξηζηηθφ πίλαθα πξνζιεπηέσλ. ΣΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ (ΚΧΓ. ΘΔΖ: ΠΛΖ 1) : - Γηνξζψλεη ηε ζπλνιηθή βαζκνινγία ζηνλ πίλαθα θαηάηαμεο ηνπ Μάλνπ Ζιία θαη νξζψο έρεη αλαγξαθεί ζηνλ νξηζηηθφ πίλαθα πξνζιεπηέσλ ν Μάλνο Ζιία.ο - Γηαγξάθεη απφ ηνλ πίλαθα θαηάηαμεο θαη ηνλ νξηζηηθφ πίλαθα πξνζιεπηέσλ ηνλ Ξχδε Παλαγηψηε, ηνλ νπνίν εγγξάθεη ζηνλ πίλαθα απνθιεηνκέλσλ. - Δγγξάθεη ζε νξηζηηθφ πίλαθα πξνζιεπηέσλ ηνλ Δπζπκίνπ Γεψξγην. - Κπξψλεη ηνλ νξηζηηθφ πίλαθα πξνζιεπηέσλ φπσο δηακνξθψλεηαη ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ. ΣΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ (ΚΧΓ. ΘΔΖ: ΠΛΖ 2) - Γηαγξάθεη απφ ηνλ πίλαθα θαηάηαμεο θαη ηνλ νξηζηηθφ πίλαθα πξνζιεπηέσλ ηνπο ππνςεθίνπο Κνπινπκπή Άγγειν θαη Μπαξηδψθα Φψηην ηνπο νπνίνπο εγγξάθεη ζηνλ πίλαθα απνθιεηνκέλσλ. - Γηαγξάθεη απφ ηνλ πίλαθα θαηάηαμεο ηνλ ηαπξίδε Γεκήηξην ηνλ νπνίν εγγξάθεη ζηνλ πίλαθα απνθιεηνκέλσλ ΣΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ (ΚΧΓ. ΘΔΖ: ΠΛΖ 3) θπξψλεη ηνλ νξηζηηθφ πίλαθα πξνζιεπηέσλ. ΣΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΟ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ - Αλακνξθψλεη ηνλ πίλαθα θαηάηαμεο - Γηνξζψλεη ηε βαζκνινγία ηνπ Παπαθσλζηαληίλνπ Διεπζεξίνπ ζηηο 1303 κνλάδεο - Γηνξζψλεη ηε βαζκνινγία ηνπ βψινπ Αλδξέα ζηηο 1200 κνλάδεο - Γηνξζψλεη ηε βαζκνινγία ηνπ Κπξηφπνπινπ ηαχξνπ ζηηο 1301 κνλάδεο - Γηνξζψλεη ηε βαζκνινγία Σζφιε Διέλεο ζηηο 1296 κνλάδεο - Γηαγξάθεη απφ ηνλ νξηζηηθφ πίλαθα πξνζιεπηέσλ ηνλ ππνςήθην βψιν Αλδξέα - ηνλ νξηζηηθφ πίλαθα πξνζιεπηέσλ νξζψο έρεη εγγξαθεί ν ππνςήθηνο Παπαθσλζηαληίλνπ Διεπζέξηνο. - Δγγξάθεη ζηνλ νξηζηηθφ πίλαθα πξνζιεπηέσλ ηνλ ππνςήθην Κπξηφπνπιν ηαχξν. - Κπξψλεη ηνλ νξηζηηθφ πίλαθα. ΣΔ ΝΑΤΣΗΚΟ (ΠΛΟΗΑΡΥΟ). - Διιείςεη θαηαηαγέλησλ ππνςεθίσλ ε ζέζε παξακέλεη θελή. Οη ζρεηηθνί πίλαθεο δηνξηζηέσλ δεκνζηεχζεθαλ ζην ΦΔΚ Γ/268/ / / / / / ΣΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ 4635 ΜΠΑΡΣΧΚΑ Β. ΦΧΣΗΟ 22/10/2008 (ΠΛΖ 2) ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ: Ο 2 νο ζε ζεηξά πξνζιεπηένο ηεο θαηεγνξίαο ΣΔ Πιεξνθνξηθήο (ΠΛΖ 1) Ξχδεο Παλαγηψηεο θιήζεθε γηα αλάιεςε ππεξεζίαο, αιιά κε δήισζή ηνπ δελ απνδέρζεθε λα πξνζέιζεη γηα αλάιεςε ππεξεζίαο πξηλ ηελ θξίζε ηνπ ΑΔΠ. 16

17 ηε ζπλέρεηα θαη ζχκθσλα κε ηελ 42/ απφθαζε ηνπ Β Σκήκαηνο ηνπ ΑΔΠ εθιήζεζαλ θαη αλέιαβαλ ππεξεζία γηα δνθηκαζηηθή πεξίνδν επηά (7) κελψλ νη παξαθάησ αλαθεξφκελνη, νη νπνίνη δελ ζπκπεξηιακβάλνληαλ ζηνπο νξηζηηθνχο πίλαθεο πξνζιεπηέσλ πξν ηεο θξίζεο ηνπ ΑΔΠ: α/ α ΑΜ Ολνκαηεπώλπκν ΔΤΘΤΜΗΟΤ Α. ΓΔΧΡΓΗΟ ΚΤΡΗΟΠΟΤ ΛΟ Γ. ΣΑΤΡΟ Κιάδνο ΣΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ (ΠΛΖ 1) ΣΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΟ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ Ζκεξνκελία Παξαηεξήζεηο Πξόζιεςεο 01/04/2009 Ο 2 νο ζηνλ πίλαθα πξνζιεπηέσλ Ξχδεο 17 Γεψξγηνο δηεγξάθε θαη ελεγξάθε ζηνλ πίλαθα απνθιεηνκέλσλ ιφγσ έιιεηςεο απαηηνχκελνπ ηίηινπ ζπνπδψλ. Ο Δπζπκίνπ Γεψξγηνο ήηαλ ν επφκελνο ζηε ζεηξά θαηάηαμεο θαη αθνχ ελεγξάθε 2 νο ζηνλ πίλαθα πξνζιεπηέσλ θιήζεθε θαη αλέιαβε ππεξεζία 02/12/2009 Ήηαλ 11 νο ζηνλ πίλαθα θαηάηαμεο θαη αθνχ έγηλε δεθηή ε έλζηαζή ηνπ απφ ην ΑΔΠ ελεγξάθε 2 νο ζηνλ πίλαθα πξνζιεπηέσλ. Β. Χο πξνο ηνπο ππόινηπνπο θιάδνπο ΠΔ (πιελ ησλ πξναλαθεξνκέλσλ ΠΔ Μεραληθψλ Μεραλνιφγνο Μεραληθφο Κσδ. Θέζεο : ΜΗΥ 1 θαη ΠΔ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σερληθφο Αζθαιείαο ζχκθσλα κε ηα πξναλαθεξφκελα), ε ππφινηπε δηαδηθαζία εμειίρζεθε σο αθνινχζσο: Οη ππνβιεζείζεο ελζηάζεηο εμεηάζηεθαλ απφ ηελ Δπηηξνπή Γηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη θαηαξηίζηεθαλ νη νξηζηηθνί Πίλαθεο Πξνζιεπηέσλ-Απνθιεηνκέλσλ γηα ηππηθνχο ιφγνπο θαη Καηάηαμεο πξν ζπλεληεχμεσο. ηε ζπλέρεηα δηελεξγήζεθε ζπλέληεπμε απφ Σξηκειή Δπηηξνπή πνπ είρε ζπγθξνηεζεί ζχκθσλα κε ηηο 41/ Πξάμε Πξνέδξνπ ηνπ ΑΔΠ θαη ηελ 835/ απφθαζε ΟΛΠ Α.Δ. ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζην ΚΔΦΑΛΑΗΟ Δ παξ. β ηεο πξνθήξπμεο, σο αθνινχζσο: ΠΔ Μεραληθψλ Μεραλνιφγνο Μεραληθφο Κσδ. Θέζεο : ΜΖΥ 2 ( ) ΠΔ Μεραληθψλ Πνιηηηθφο Μεραληθφο, ( ) ΠΔ Μεραληθψλ - Σνπνγξάθνο Μεραληθφο ( ) ΠΔ Μεραληθψλ - Μεραληθφο Παξαγσγήο ( ) Μεηά ηε δηελέξγεηα ηεο ζπλέληεπμεο, ε Δπηηξνπή Γηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ αθνχ βαζκνιφγεζε ηνπο ππνςεθίνπο θαη ζπλέηαμε ζρεηηθφ πξαθηηθφ, θαηήξηηζε ηνπο νξηζηηθνχο πίλαθεο πξνζιεπηέσλ, νη νπνίνη απεζηάιεζαλ (3703/ ) καδί κε ηνπο νξηζηηθνχο Πίλαθεο Απνθιεηνκέλσλ γηα ηππηθνχο ιφγνπο θαη Καηάηαμεο ζην ΑΔΠ γηα έιεγρν λνκηκφηεηαο θαη θχξσζή ηνπο. Πίλαθαο Δλζηάζεσλ Καηεγνξία ΠΔ Μεραληθώλ Πνιηηηθόο Μεραληθόο ΠΔ Μεραληθώλ Μεραλνιόγσλ Μεραληθώλ Κσδ. Τπνβιεζείζεο ελζηάζεηο θαηά ησλ πηλάθσλ πξν ζπλέληεπμεο Κξίζε Δπηηξνπήο Γηεμαγσγήο (4) απνξξίθζεθαλ θαη νη 4 Κξίζε ΑΔΠ (3) απνξξίθζεθαλ (Καξβνχλε Γήκεηξαο θαξβέιε Ησάλλε Τθαληή Μαξίαο θαη (1) έγηλε δεθηή (Καιφγλσκνπ Υξήζηνπ) (2) απνξξίθζεθαλ (θαη νη (2) έγηλαλ δεθηέο (Αζαλαζηάδε Ησζήθ θαη Καξαλάζηνπ Κσλ/λνπ)

18 Θέζεο : ΜΖΥ 2 ΠΔ Μεραληθώλ Σνπνγξάθνο Μεραληθόο ΠΔ Μεραληθώλ Μεραληθόο Παξαγσγήο (1) απνξξίθζεθε απνξξίθζεθε (Παλαγησηφπνπινπ Δκκαλνπήι) δελ ππνβιήζεθαλ - - ελζηάζεηο Χζηφζν, πξηλ απφ ηνλ έιεγρν λνκηκφηεηαο θαη θχξσζεο ησλ νξηζηηθψλ πηλάθσλ πξνζιεπηέσλ απφ ην ΑΔΠ, εθιήζεζαλ ακέζσο θαη αλέιαβαλ ππεξεζία γηα δνθηκαζηηθή πεξίνδν επηά (7) κελψλ νη παξαθάησ αλαθεξφκελνη κε απνθάζεηο ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ, σο αθνινχζσο: α/α ΑΜ Ολνκαηεπώλπκν Κιάδνο Ζκεξνκελία Πξόζιεςεο ΡΟΤΑΚΖ Κ. ΥΡΖΣΟ ΑΛΔΦΑΝΣΗΝΟ- ΛΑΗ Α. ΗΧΑΝΝΖ ΜΑΚΡΤΓΑΚΖ Μ. ΥΡΖΣΟ ΜΠΟΤΛΟΤΖ Θ. ΒΑΗΛΔΗΟ 4642 ΜΗΥΟΤΓΖ Α. ΜΟΡΦΧ 4643 ΚΑΕΑΣΕΖ Γ. ΠΑΝΣΔΛΖ ΠΔ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ - Σνπνγξάθνο Μεραληθφο ΠΔ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ - Πνιηηηθφο κεραληθφο ΠΔ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ - Σνπνγξάθνο Μεραληθφο ΠΔ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ - Πνιηηηθφο κεραληθφο ΠΔ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ - Πνιηηηθφο κεραληθφο ΠΔ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ - Μεραλνιφγνο Μεραλ /12/ /12/2008 2/1/2009 2/1/2009 2/1/2009 2/2/2009 Απόθαζε Γ/ληνο πκβνύινπ 42398/ / / / / / Μεηά ηνλ έιεγρν λνκηκφηεηαο ησλ νξηζηηθψλ πηλάθσλ πξνζιεπηέσλ ππνςεθίσλ απφ ην ΑΔΠ, εθδφζεθε ε ππ. αξηζκ. 2688/ απφθαζε ηνπ Β Σκήκαηφο ηνπ γηα ηελ πιήξσζε ησλ ελ ιφγσ ζέζεσλ, ε νπνία έρεη σο εμήο : 1. ΠΔ Μεραληθώλ Μεραλνιόγνο Μεραληθόο (Μία ζέζε) - Διιείςεη θαηαηαγέλησλ ππνςεθίσλ ε ζέζε παξακέλεη θελή. 2. ΠΔ Μεραληθώλ - Πνιηηηθόο Μεραληθόο (Σξεηο ζέζεηο) - Οξζψο απνξξίθζεθαλ νη ελζηάζεηο ησλ Καξβνχλε Γήκεηξαο, θαξβέιε Ησάλλε θαη Τθαληή Μαξίαο. - Γέρεηαη ηελ έλζηαζε Καιφγλσκνπ Υ. - Γηαγξάθεη Αιεθαληηλφ Λατο θαη Μπνπινχζε Βαζίιεην απφ ηνλ πίλαθα πξνζιεπηέσλ. - Δγγξάθεη ζε νξηζηηθφ πίλαθα πξνζιεπηέσλ ηνπο Καιφγλσκν Υξήζην, Μηρνχδε Μφξθσ θαη Λαδαξίδε Διέλε. 3. ΠΔ Μεραληθώλ Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Κσδ. Θέζεο : ΜΖΥ 2 (Γχν ζέζεηο) Οη πίλαθεο θαηάηαμεο θαη δηνξηζηέσλ ζα πξνθχςνπλ κεηά ηελ παξαπνκπή πξνο ζπλέληεπμε ησλ Αζαλαζηάδε Ησζήθ θαη Καξαλάζηνπ Κσλ/λνπ ησλ νπνίσλ νη ελζηάζεηο έγηλαλ δεθηέο. Να δηαγξαθνχλ απφ ηνλ πίλαθα πξνζιεπηέσλ Παπακηραήι Κσλ/λνο θαη Καδαηδήο Παληειεήκσλ. 4. ΠΔ Μεραληθώλ - Σνπνγξάθνο Μεραληθόο (Γχν ζέζεηο) - Οξζψο απνξξίθζεθε ε έλζηαζε ηνπ Παλαγησηφπνπινπ Δκκαλνπήι. - Γηαγξάθεη απφ πίλαθα πξνζιεπηέσλ ηνλ Ρνπζζάθε Υξήζην. - Δγγξάθεη ζηνλ νξηζηηθφ πίλαθα πξνζιεπηέσλ ηελ Παπαεπζπκίνπ Μαξία

19 - Ο Μαθξπδάθεο Υξήζηνο νξζψο πεξηιακβάλεηαη ζηνλ πίλαθα πξνζιεπηέσλ. 5. ΠΔ Μεραληθώλ - Μεραληθόο Παξαγσγήο (Μία ζέζε) - Γηαγξάθεη απφ ηνλ πίλαθα πξνζιεπηέσλ ηνλ Κνπηξνπκάλε Κσλ/λν. - Δγγξάθεη ζηνλ πίλαθα πξνζιεπηέσλ ηελ Κνηιάθνπ Δπγελία. Οη ζρεηηθνί πίλαθεο δηνξηζηέσλ δεκνζηεχζεθαλ ζην ΦΔΚ Γ/1026/ Μεηά ηελ θξίζε ηνπ ΑΔΠ (2688/ απφθαζε ηνπ Β Σκήκαηνο ηνπ ΑΔΠ) εθιήζεζαλ θαη αλέιαβαλ ππεξεζία γηα δνθηκαζηηθή πεξίνδν επηά (7) κελψλ νη παξαθάησ αλαθεξφκελνη, νπνίνη δελ ζπκπεξηιακβάλνληαλ ζηνπο νξηζηηθνχο πίλαθεο πξνζιεπηέσλ πξν ηεο θξίζεο ηνπ ΑΔΠ : α/α ΑΜ Ολνκαηεπώλπκν Κιάδνο Ζκεξνκελία Πξόζιεςεο ΚΑΛΟΓΝΧΜΟ Γ. ΥΡΖΣΟ ΛΑΕΑΡΗΓΖ Α. ΔΛΔΝΖ Παξαηηήζεθε ΚΟΗΛΑΚΟΤ Π. ΔΤΓΔΝΗΑ ΠΔ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Πνιηηηθφο κεραληθφο ΠΔ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Πνιηηηθφο κεραληθφο ΠΔ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Μεραληθφο Παξαγσγήο 19 1/12/2010 1/12/2010 1/12/2010 Απόθαζε Γ/ληνο πκβνύινπ 41154/ / / ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ: Ζ πξνζιεπηέα, Παπαεπζπκίνπ Μαξία ηνπ θιάδνπ ΠΔ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σνπνγξάθνο Μεραληθφο κε έγγξαθε δήισζή ηεο δελ απνδέρζεθε ηνλ δηνξηζκφ ηεο. Δπίζεο ζε εθαξκνγή ηεο 2688/ απφθαζεο ηνπ Β Σκήκαηνο ηνπ ΑΔΠ γηα ηνλ θιάδν ΠΔ Μεραληθψλ Μεραλνιφγνο Μεραληθφο Κσδ. Θέζεο : ΜΖΥ 2, δηελεξγήζεθε ζπκπιεξσκαηηθή ζπλέληεπμε ( ) απφ Σξηκειή Δπηηξνπή πνπ είρε ζπγθξνηεζεί ζχκθσλα κε ηηο 39/ Πξάμε Πξνέδξνπ ηνπ ΑΔΠ θαη ηελ 835/ απφθαζε ΟΛΠ Α.Δ., ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζην ΚΔΦΑΛΑΗΟ Δ παξ. β ηεο πξνθήξπμεο ζηελ νπνία δελ πξνζήιζε ν Αζαλαζηάδεο Ησζήθ, ν νπνίνο δήισζε ηειεθσληθψο θαη εγγξάθσο φηη δελ επηζπκεί λα πξνζέιζεη. Μεηά ηε δηελέξγεηα ηεο ζπλέληεπμεο ε Δπηηξνπή Γηεμαγσγήο ηεο δηαγσληζκνχ αθνχ βαζκνιφγεζε θαη ζπλέηαμε ζρεηηθφ πξαθηηθφ, θαηήξηηζε ηνλ νξηζηηθφ πίλαθα πξνζιεπηέσλ κε ηελ πξνζζήθε θαη ηεο βαζκνινγίαο ηεο ζπλέληεπμεο απηήο, ν νπνίνο απεζηάιε (3576/ ) ζην ΑΔΠ γηα έιεγρν λνκηκφηεηαο θαη θχξσζή ηνπ. χκθσλα κε ηελ 335/ απφθαζε ηνπ Β Σκήκαηνο ηνπ ΑΔΠ κεηά ηνλ έιεγρν λνκηκφηεηαο ηνπ νξηζηηθνχ πίλαθα πξνζιεπηέσλ ππνςεθίσλ, ην ΑΔΠ απνθάζηζε σο αθνινχζσο γηα ηελ πιήξσζε ησλ ζέζεσλ ηνπ θιάδνπ : ΠΔ Μεραληθψλ Μεραλνιφγνο Μεραληθφο Κσδ. Θέζεο : ΜΖΥ 2 - Δγγξάθεη ζηνλ νξηζηηθφ πίλαθα πξνζιεπηέσλ ηνπο Καξαλάζην Κσλ/λν θαη Καδαηδή Παληειεήκσλα. - Κπξψλεη ηνλ νξηζηηθφ πίλαθα πξνζιεπηέσλ φπσο δηακνξθψλεηαη. Οη ζρεηηθφο πίλαθαο δηνξηζηέσλ δεκνζηεχζεθαλ ζην ΦΔΚ Γ/427/ Χζηόζν, ιόγσ ησλ λνκνζεηηθώλ πεξηνξηζκώλ ησλ πξνζιήςεσλ πνπ ηζρχνπλ κέρξη θαη ζήκεξα : Ν. 4093/12 (ΦΔΚ 222/Α/ ) «Έγθξηζε Μεζνπξφζεζκνπ Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο Δπείγνληα Μέηξα Δθαξκνγήο ηνπ λ. 4046/2012 θαη ηνπ Μεζνπξφζεζκνπ Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο », Τπνπαξ. Ε5

20 «ΠΔΡΙΟΡΙΜΟΙ ΠΡΟΛΗΦΔΧΝ ΣΟ ΓΗΜΟΙΟ ΣΟΜΔΑ ΠΔΡΙΟΡΙΜΟ ΘΔΔΧΝ ΜΔΣΑΚΛΗΣΧΝ ΤΠΑΛΛΗΛΧΝ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΙΥΤΟ ΠΙΝΑΚΧΝ», Ν. 4057/12 (ΦΔΚ 54/Α/ ) «Πεηζαξρηθφ Γίθαην Γεκνζίσλ Πνιηηηθψλ Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ», άξζξν έλαην παξ. 21 «Θέκαηα αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο», Ν. 4051/12 (ΦΔΚ 40/Α ) «Ρπζκίζεηο ζπληαμηνδνηηθνχ πεξηερνκέλνπ θαη άιιεο επείγνπζεο ξπζκίζεηο εθαξκνγήο ηνπ Μλεκνλίνπ πλελλφεζεο ηνπ λ. 4046/2012», άξζξν 7 «πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ηνπ λ.4013/2011, ηνπ λ. 4014/2011 θαη ηνπ λ. 3833/2010», Ν. 3986/11 (ΦΔΚ 152/Α/ ) «Δπείγνληα Μέηξα Δθαξκνγήο Μεζνπξφζεζκνπ Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο », άξζξν 37 «Ρπζκίζεηο γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ πξνζιήςεσλ ζηνπο θξαηηθνχο θνξείο», Ν. 3899/10 (ΦΔΚ 212/Α/ ) «Δπείγνληα κέηξα εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηήξημεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο», άξζξν 3 παξ. 4 «Δηζνδεκαηηθή πνιηηηθή έηνπο 2011 θαη ξπζκίζεηο γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ πξνζιήςεσλ ζηνπο θξαηηθνχο θνξείο», Ν. 3833/10 (ΦΔΚ 40/Α/ ) «Πξνζηαζία ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο Δπείγνληα κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο δεκνζηνλνκηθήο θξίζεο», Άξζξν 10 «Αλαζηνιή πξνζιήςεσλ γηα ην έηνο 2010», άξζξν 11 «Πεξηνξηζκφο πξνζιήςεσλ γηα ηα έηε 2011 έσο θαη 2013», ε πξφζιεςε ηνπ Καξαλάζηνπ Κσλζηαληίλνπ, δελ έρεη πινπνηεζεί δηφηη κέρξη ζήκεξα ε ειεγρφκελε ππεξεζία δελ έρεη ιάβεη ηε ζρεηηθή έγθξηζε πνπ απαηηείηαη κέζσ ΤΑ θαηαλνκήο πξνζσπηθνχ. Ζ ζρεηηθή αιιεινγξαθία πνπ έρεη αλαπηπρζεί πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα έγγξαθα: - Σν /02/2012/ έγγξαθν Τπνπξγείνπ Ναπηηιίαο θαη Αηγαίνπ γηα εγθξίζεηο πξνζιήςεσλ Σν /18/2013/ έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Ναπηηιίαο θαη Αηγαίνπ γηα πξνγξακκαηηζκφ πξνζιήςεσλ 2013, Σν /2/2013/ έγγξαθν Τπνπξγείνπ Ναπηηιίαο θαη Αηγαίνπ γηα εθθξεκφηεηεο δηνξηζκψλ βάζεη νξηζηηθψλ απνηειεζκάησλ ΑΔΠ. - Σν 1649/ έγγξαθν παξνρήο ζηνηρείσλ πξνο Τπνπξγείν Ναπηηιίαο κε επηζπλαπηφκελα ηα /02/2014/ έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ θαη ην 9552/ θαη 27373/ έγγξαθά καο. - Σν 16345/ έγγξαθφ καο πξνο ην Τπνπξγείν Ναπηηιίαο θαη Αηγαίνπ. Μεηά ηελ αξηζ. 61/ απφθαζε Γ../ΟΛΠ Α.Δ. ζπλάθζεθε ζχκβαζε ανξίζηνπ ρξφλνπ κε ηνπο : α/α ΑΜ Ολνκαηεπώλπκν Κιάδνο Ζκεξνκελία Πξόζιεςεο ΒΑΡΟΤΝΖ Γ. ΝΗΚΟΛΑΟ ΠΔ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΑΠΑΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ Γ. ΔΛΔΤΘΔΡΗΟ Σερληθφο Αζθαιείαο ΣΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΟ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΜΑΝΟ Μ. ΖΛΗΑ ΣΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΓΗΟΛΔΣΖ Μ. ΓΔΧΡΓΗΟ ΣΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΡΟΤΑΚΖ Κ. ΥΡΖΣΟ ΠΔ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σνπνγξάθνο Μεραληθφο

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10».

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4/1/2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΚΟΙΝΩΝ. ΑΦΑΛΙΔΩΝ Α.Π. Φ 80000/νηθ.33384/2415 Γ/ΝΗ ΚΤΡIΑ ΑΦΑΛΙΗ ΜΙΘΩΣΩΝ ΣΜΗΜΑ: Γ ΣΑΥ. Γ/ΝΗ: ΣΑΓΙΟΤ 29 ΣΑΥ. ΚΩΓΙΚ: 101 10

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΜΔ ΣΟ Ν. 3865/2010

ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΜΔ ΣΟ Ν. 3865/2010 ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΜΔ ΣΟ Ν. 3865/2010 Τνπ Γηάλλε Μπαιάγθα Εηδηθνχ ζπλεξγάηε ηεο ΔΟΕ Α. ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ ΘΔΜΔΛΗΩΘΔΗ ΜΔΥΡΗ 31-12-2010 Γηα φζνπο έρνπλ ζεκειηψζεη

Διαβάστε περισσότερα

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: ΜΔΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ πξφζθαηα ςεθηζζέληνο λφκνπ 3996/2011.

ΘΕΜΑ: «Παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ πξφζθαηα ςεθηζζέληνο λφκνπ 3996/2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙO ΕΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΕΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΚΟΙΝ/ΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Δ/ΝΗ : ΚΑΜ ΣΜΗΜΑ : A ΣΑΥ.Δ/ΝΗ:Σηαδίνπ 29 ΣΑΥ. ΚΩΔΙΚΑ : 101 10 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ : Γ.Παηνχλα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΝΟΜΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΝΟΜΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΝΟΜΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ Δίδνο: ΝΟΜΟ Αξηζκφο: 3865 Έηνο: 2010 ΦΔΚ: Α 120 20100721 Σέζεθε ζε ηζρχ: 21.07.2010 Ζκ.Τπνγξαθήο: 20.07.2010 Σίηινο Μεηαξξχζκηζε πληαμηνδνηηθνχ πζηήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ Α Π Ο Π Α Μ Α ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014 ΓΥΤΗΚΖΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ ζπλεδξίαζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

Διαβάστε περισσότερα

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΑΔΑ: 794Λ469Η2Γ-ΝΥ5 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ Ιάπιζα 17/9/2015 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Περιοχή Μεζούρλο, ΤΚ 41110, Ταχ. Δ/νση: Λάρισα ΤΘ 2101 Διεύθυνση: Τμήμα Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ.

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ. Αζήλα 4-9-2007 Αξηζκ. Πξση.: Κ2-13288 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ Α.Δ. & ΠΙΣΔΩ ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ. Σχέδιο Νόμου ΝΔΟ ΑΦΑΛΗΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΚΑΗ ΤΝΑΦΔΗ ΓΗΑΣΑΞΔΗ. ΡΤΘΜΗΔΗ ΣΗ ΔΡΓΑΗΑΚΔ ΥΔΔΗ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ. Σχέδιο Νόμου ΝΔΟ ΑΦΑΛΗΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΚΑΗ ΤΝΑΦΔΗ ΓΗΑΣΑΞΔΗ. ΡΤΘΜΗΔΗ ΣΗ ΔΡΓΑΗΑΚΔ ΥΔΔΗ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ Σχέδιο Νόμου ΝΔΟ ΑΦΑΛΗΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΚΑΗ ΤΝΑΦΔΗ ΓΗΑΣΑΞΔΗ. ΡΤΘΜΗΔΗ ΣΗ ΔΡΓΑΗΑΚΔ ΥΔΔΗ Αζήλα, Ηνύληνο 2010 1 ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΩΣΟ ΒΑΗΚΔ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΗΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

Οη αιιαγέο ζην αζθαιηζηηθφ ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ Ση ηζρχεη γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ εηδηθνχ ζπλεξγάηε Γηάλλε Μπαιάγθα

Οη αιιαγέο ζην αζθαιηζηηθφ ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ Ση ηζρχεη γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ εηδηθνχ ζπλεξγάηε Γηάλλε Μπαιάγθα www.doe.gr Αζήλα 19 Ηνπιίνπ 2010 Η ΔΟΕ παξνπζηάδεη ζήκεξα 19/7/2010, κε άξζξν ηνπ εηδηθνύ ζπλεξγάηε ηεο Γηάλλε Μπαιάγθα, ηηο αιιαγέο πνπ έγηλαλ ζην αζθαιηζηηθό ησλ Δεκνζίσλ Υπαιιήισλ θαη εηδηθόηεξα ηηο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010.

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΩΝ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (9) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα.

Διαβάστε περισσότερα

αο θνηλνπνηνχκε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξ. 1, 2 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν.3865/2010 (ΦΔΚ 120/21-7-2010 η.α')

αο θνηλνπνηνχκε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξ. 1, 2 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν.3865/2010 (ΦΔΚ 120/21-7-2010 η.α') ΙΓΡΤΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΑΦΑΛΙΔΧΝ Αθήνα 22/6/2011 ΔΝΙΑΙΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΦΑΛΙΗ ΜΙΘΧΣΧΝ Απιθμ. Ππωη. Α20/251/68 ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΑΡ. : 42 Θέμα: «Τποσπεωηική Τπαγωγή ζηον Κλάδο Κύπιαρ ύνηαξηρ ηος Ι.Κ.Α. - Δ.Σ.Α.Μ. ηων νεοπποζλαμβανομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα, 15/9/2015 ΠΟΛ.: 1205

Αζήλα, 15/9/2015 ΠΟΛ.: 1205 Αζήλα, 15/9/2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΔΜΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑ Α' ΦΠΑ Σαρ.Γ/λζε ίλα 2-4 Σαρ.Κψδηθαο 10672

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. 1. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α' 2. Γ/ΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

Μέξνο Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ & ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΓΡΑΦΔΙΟ ΣΤΠΟΤ. Αζήλα, 31 Οθησβξίνπ 2011 ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ

Μέξνο Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ & ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΓΡΑΦΔΙΟ ΣΤΠΟΤ. Αζήλα, 31 Οθησβξίνπ 2011 ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ & ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΓΡΑΦΔΙΟ ΣΤΠΟΤ Αζήλα, 31 Οθησβξίνπ 2011 ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ Τπνγξάθζεθαλ ζήκεξα απφ ηνλ Τπνπξγφ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ. Άξζξν 1 Ρύζκηζε ζπληαμηνδνηηθώλ ζεκάηωλ Γεκνζίνπ

ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ. Άξζξν 1 Ρύζκηζε ζπληαμηνδνηηθώλ ζεκάηωλ Γεκνζίνπ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΔ ΡΤΘΜΙΔΙ, ΔΝΙΑΙΟ ΜΙΘΟΛΟΓΙΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟ, ΔΡΓΑΙΑΚΗ ΔΦΔΓΡΔΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΜΔΟΠΡΟΘΔΜΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2012-2015» ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ ΒΑΙΚΔ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΔ ΡΤΘΜΙΔΙ. Άξζξν 1 Δλλνηνινγηθνί πξνζδηνξηζκνί

ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ ΒΑΙΚΔ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΔ ΡΤΘΜΙΔΙ. Άξζξν 1 Δλλνηνινγηθνί πξνζδηνξηζκνί ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ ΒΑΙΚΔ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΔ ΡΤΘΜΙΔΙ Άξζξν 1 Δλλνηνινγηθνί πξνζδηνξηζκνί 1. Βαζηθή ζύληαμε: Σν πνζφ ηεο ζχληαμεο πνπ δελ αλαινγεί ζε αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο θαη ρνξεγείηαη κεηά ηελ 1.1.2018

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΗΡΔΙΔ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ ΤΠΟΦΗ ΓΙΑ ΣΗ ΘΔΜΔΛΙΧΗ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΟ.

ΤΠΗΡΔΙΔ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ ΤΠΟΦΗ ΓΙΑ ΣΗ ΘΔΜΔΛΙΧΗ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΟ. ΔΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟ / ΝΔΟ ΑΦΑΛΙΜΔΝΟ Παιαηφο αζθαιηζκέλνο λνείηαη ν ππάιιεινο ν νπνίνο, αλεμάξηεηα απφ ην ρξφλν δηνξηζκνχ ηνπ ζην Γεκφζην, έρεη αζθαιηζζεί γηα πξψηε θνξά ζε αζθαιηζηηθφ νξγαληζκφ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Αθνινπζεί ην πιήξεο θείκελν ηεο εγθπθιίνπ πνπ αλαξηήζεθε ζήκεξα ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ππνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο:

Αθνινπζεί ην πιήξεο θείκελν ηεο εγθπθιίνπ πνπ αλαξηήζεθε ζήκεξα ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ππνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο: Εκδόθηκε η εγκύκλιος ηοσ σποσργείοσ Διοικηηικής Μεηαρρύθμιζης για ηην διαθεζιμόηηηα ηων σπαλλήλων αορίζηοσ τρόνοσ ηοσ δημοζίοσ, δεσηεροβάθμιας εκπαίδεσζης, ηων ειδικοηήηων διοικηηικού, διοικηηικού - λογιζηικού,

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΔΡΓΑΣΙΚΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΔΡΓΑΣΙΚΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΔΡΓΑΣΙΚΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ «Ππόγπαμμα επισοπήγηζηρ 200.000 θέζεων πλήποςρ απαζσόληζηρ με επιδόηηζη ηων επγοδοηικών ειζθοπών, για ηη διαηήπηζη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα 17/08/2011

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα 17/08/2011 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα 17/08/2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ Αξ. Πξση.: Φ80000/νηθ.18562/1230 & ΚΟΙΚΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ : ΚΤΡΙΑ ΑΦ. ΜΙΘΩΣΩΝ ΣΜΗΜΑ : Γ Σαρ. Γ/λζε : ηαδίνπ 29

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΝΟΜΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΝΟΜΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟΙΥΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΣΗΜΑΣΟ Είδος: ΚΧΓΗΚΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΧΝ ΤΝΣΑΞΔΧΝ Έηος: 2007 ΦΕΚ: Α 210 20070831 Σέθηκε ζε ιζτύ: 31.08.2007 Ημ.Τπογραθής: 29.08.2007 ΣΟΙΥΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ Αρθρο: 1 Ημ/νία: 01.01.2011 Περιγραθή

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΑΠΟΠΑΜΑ. Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζκ.15-4 εο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λεβαδέσλ Αξηζκφο απφθαζεο : 35.

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΑΠΟΠΑΜΑ. Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζκ.15-4 εο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λεβαδέσλ Αξηζκφο απφθαζεο : 35. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ Ληβαδεηά 24 02-2015 Αξηζ. Πξση.: 4645 ΑΠΟΠΑΜΑ Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζκ.15-4 εο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λεβαδέσλ Αξηζκφο απφθαζεο : 35 Πεξίιεςε Έγκπιζη δαπάνηρ και διάθεζη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ. ΘΔΜΑ : ρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 παξ.3 θαη 4 ηνπ λ. 4024/2011

ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ. ΘΔΜΑ : ρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 παξ.3 θαη 4 ηνπ λ. 4024/2011 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ Γ/ΝΗ ΚΤΡ. ΑΦ. ΜΙΘΩΣΩΝ Γ/ΝΗ ΚΤΡ. ΑΦ. ΑΤΣ/ΝΩΝ Πιεξνθνξίεο : Μ. Οηθνλνκνπνύινπ Δι. Ράπηε Σειέθσλα : : 210 3368124

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΡΙΟ ΥΡΟΝΙΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ «Ο ΝΔΟΜΑΡΣΤ ΓΔΧΡΓΙΟ»ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ 31-12-2011 ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΟ ΙΣΟΡΙΚΟ ΣΟΤ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΡΙΟΤ ε ζ π λ έ ρ ε η α η ν π κ η θξνύ η ζ η ν ξ η θ ν ύ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΝΟΜΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΝΟΜΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΝΟΜΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟΙΥΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΣΗΜΑΣΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 169 Κωδικοποίηζη ζε ενιαίο κείμενο, με ηον ηίηλο «Κώδικαρ Πολιηικών και ηπαηιωηικών ςνηάξεων» ηων διαηάξεων

Διαβάστε περισσότερα

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ 1) ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ, Αζήλα,24-7-2009 Αλαβξαζκόο επηθξαηεί ζηελ Σάμε ησλ αξηνπνηώλ ύζηεξα από ηελ δήισζε ηνπ ΤΠΑΝ πσο πξνηίζεηαη λα θαηαζέζεη ηξνπνινγία γηα ην Ν. 3526/07 ( Παξαγσγή θαη δηάζεζε εηδώλ αξηνπνηίαο

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4989-ΜΘΣ ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ. Άρθρο 1 Γενικά

ΑΔΑ: Β4989-ΜΘΣ ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ. Άρθρο 1 Γενικά ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ------- ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΑΗΓΔΗΑ ΟΜΟΓΔΝΩΝ ΚΑΗ ΓΗΑΠΟΛΗΣΗΜΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΜΖΜΑ Β ------- Σαρ. Γ/λζε : Αλδξέα Παπαλδξένπ 37 Σ.Κ. Πφιε : 15180 -

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΚΑΗ ΑΝΘΡΩΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ Γ/ΝΖ ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΜΖΜΑ Β - ΤΛΛΟΓΗΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΞ.ΔΠΔΗΓΟΝ- ΜΔ ΑΠΟΓΔΗΞΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ Αριθ. πρωη.: 11712/76 ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΝΓΡΟΜΗ ΣΜΗΜΑ ΤΛΛΟΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ Άξζξν 1 θνπόο Γεληθέο Αξρέο 1. Ο παξψλ λφκνο απνβιέπεη ζηελ ζεζκνζέηεζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ97Θ-9Μ2. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 4-9-2013 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ Α

ΑΔΑ: ΒΛ97Θ-9Μ2. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 4-9-2013 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ Α ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 4-9-2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ Αξηζ. Πξση. ΓΤ5α/νηθ.82451 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ Α Σαρ.Γ/λζε : Αξηζηνηέινπο 17 Σαρ. Κψδ.

Διαβάστε περισσότερα

Θυδικοποίηζη διαηάξευν για ηην ππψζβαζη ζε δημψζια έγγπαθα και ζηοισεία

Θυδικοποίηζη διαηάξευν για ηην ππψζβαζη ζε δημψζια έγγπαθα και ζηοισεία Θυδικοποίηζη διαηάξευν για ηην ππψζβαζη ζε δημψζια έγγπαθα και ζηοισεία Π.Γ.28/15 (ΦΔΚ 34 Α/23-03-2015) : Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα έγγξαθα θαη ζηνηρεία. Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΕΡΓΑΣΙΚΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΕΡΓΑΣΙΚΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΕΡΓΑΣΙΚΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ «Σποποποιημένο Ππόγπαμμα επισοπήγηζηρ 200.000 θέζεων πλήποςρ απαζσόληζηρ με επιδόηηζη ηων επγοδοηικών ειζθοπών,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ ΤΗΛ FAX:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ ΤΗΛ FAX: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 104 34 ΤΗΛ. 210-82.03.911 FAX: 210-82.26.204 http://www.aueb.gr ΦΟΙΣΗΣΙΚΗ ΛΔΥΗ ΑΚΑΓ. ΔΣΟ: 2013-2014 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Η Γ Ι Α Δ Κ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 17 Οθησβξίνπ 2014 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΗΛ. ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 17 Οθησβξίνπ 2014 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΗΛ. ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 17 Οθησβξίνπ 2014 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΗΛ. ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ Αξ. Πξση.: Γ2Γ 1140263 ΔΞ 2014 &

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ «ΜΔΡΟ Α ΤΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΗΛΩΔΩΝ

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ «ΜΔΡΟ Α ΤΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΗΛΩΔΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 16 Ιαλνπαξίνπ 2017 ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Ο Γηνηθεηήο ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ Γηψξγνο Πηηζηιήο ππέγξαςε Απφθαζε γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ηξφπνπ, ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο δειψζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓPΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓPΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΗΜΟΙΔΤΘΗΚΔ ΣΟ ΦΔΚ 2095/B/25-9-2015 ΑΓΑ: ΩΒΤΗ-157 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ 1. ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΚΑΗ ΑΝΘΡΩΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ Γ/ΝΖ ΟΡΓΑΝΩΖ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔ 475/1991: Πεπί οικονομολογικού επαγγέλμαηορ και άδειαρ αζκήζεώρ ηος. (51026)

ΠΔ 475/1991: Πεπί οικονομολογικού επαγγέλμαηορ και άδειαρ αζκήζεώρ ηος. (51026) ΠΔ 475/1991: Πεπί οικονομολογικού επαγγέλμαηορ και άδειαρ αζκήζεώρ ηος. (51026) Έρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 παξ. 6 ηνπ Ν. 1100/1980 "πεξί ηδξχζεσο Οηθνλνκηθνχ Επηζηεκνληθνχ Επηκειεηεξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Απόθαζη Γ15/οικ/15658 (ΦΔΚ 2300 Β/16-9-2013)

Απόθαζη Γ15/οικ/15658 (ΦΔΚ 2300 Β/16-9-2013) Απόθαζη Γ15/οικ/15658 (ΦΔΚ 2300 Β/16-9-2013) Θέμα: «Σροποποίηζη ηης με αριθ. Γ15/οικ/24298/28.07.2005 (Β 1105) Τποσργικής Απόθαζης με θέμα «Έκδοζη Δνημερόηηηας Πηστίοσ και Βεβαιώζεων ανεκηέλεζηοσ σπολοίποσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 560 ης σνεδρίαζης (8-4-2010) ΦΑΜΑ (Ειζηγηηής κ. σρίγος) 1. Υνξήγεζε, ζηελ Δηαηξεία «Οξγαληζκφο Σειεπηθνηλσληψλ ηεο Διιάδνο Α.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

***ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ:Γηα ηελ παξαγξαθή αμηψζεσλ ηνπ Γεκνζίνπ βι. άξζξν 10 ηνπ Ν. 2187/1994 (ΦΔΚ Α 16)

***ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ:Γηα ηελ παξαγξαθή αμηψζεσλ ηνπ Γεκνζίνπ βι. άξζξν 10 ηνπ Ν. 2187/1994 (ΦΔΚ Α 16) Ν 1256/1982: ;ΠΟΛΥΘΕΙΑ - ΟΡΙΟ ΑΠΟΛΑΒΩΝ - ΕΛ..- Ν..Κ.- κλπ διαηάξειρ. Απθπο 0 Καη'Εξοςζιοδόηηζη εκδοθείζα Νομοθεζία 246 Νφκνο 1256 ηεο 28/31.5.1982. Γηα ηελ πνιπζεζία, ηελ πνιπαπαζρφιεζε θαη ηελ θαζηέξσζε

Διαβάστε περισσότερα

AITIOΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ

AITIOΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ AITIOΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «ΡΤΘΜΗΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΖ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΔΞΤΓΗΑΝΖ ΘΔΜΑΣΑ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ KAI ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ» Α. Γενική παποςζίαζη

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό ηεηπαεηέρ Ππόγπαμμα πποώθηζηρ ηηρ απαζσόληζηρ με επισοπήγηζη ηυν αζθαλιζηικών ειζθοπών, για ηην ππόζλητη 40.000 ανέπγυν.

Ειδικό ηεηπαεηέρ Ππόγπαμμα πποώθηζηρ ηηρ απαζσόληζηρ με επισοπήγηζη ηυν αζθαλιζηικών ειζθοπών, για ηην ππόζλητη 40.000 ανέπγυν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΔΡΓΑΣΙΚΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ Ειδικό ηεηπαεηέρ Ππόγπαμμα πποώθηζηρ ηηρ απαζσόληζηρ με επισοπήγηζη ηυν αζθαλιζηικών ειζθοπών, για ηην ππόζλητη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ. Πεπιγπαυή αιτήματορ : «ΑΜΣΘΙΑΣΑΣΑΗ ΑΔΕΘΑ ΥΡΗΗ ΛΟΤΘΙΩΜ ΟΡΓΑΜΩΜ».

ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ. Πεπιγπαυή αιτήματορ : «ΑΜΣΘΙΑΣΑΣΑΗ ΑΔΕΘΑ ΥΡΗΗ ΛΟΤΘΙΩΜ ΟΡΓΑΜΩΜ». (άπθπο 8 Μ.1599/1986) ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) Πεπιγπαυή αιτήματορ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ : ΣΑ ΟΡΙΑ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΟ ΑΠΟΛΤΔΩΝ ΣΟΝ ΙΓΙΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟ ΣΟΜΔΑ

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ : ΣΑ ΟΡΙΑ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΟ ΑΠΟΛΤΔΩΝ ΣΟΝ ΙΓΙΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟ ΣΟΜΔΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ : ΣΑ ΟΡΙΑ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΟ ΑΠΟΛΤΔΩΝ ΣΟΝ ΙΓΙΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟ ΣΟΜΔΑ ΔΠΙΒΛΔΠΟΤΑ:ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΛΑΜΠΟΤΚΑ ΦΟΙΣΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα