Στρατηγική και υλοποίηση επικοινωνιακής πολιτικής ΡΑΕ για την ενηµέρωση των καταναλωτών ενέργειας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Στρατηγική και υλοποίηση επικοινωνιακής πολιτικής ΡΑΕ για την ενηµέρωση των καταναλωτών ενέργειας"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗN ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Στρατηγική και υλοποίηση επικοινωνιακής πολιτικής ΡΑΕ για την ενηµέρωση των καταναλωτών ενέργειας ΑΘΗΝΑ 25 Ιουλίου 2006 Το Έργο χρηµατοδοτείται από: Γ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης , Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΤΠΑ - Ελληνικό ηµόσιο)

2 Η σελίδα αυτή είναι σκοπίµως κενή

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εισαγωγή Αντικείµενο των υπηρεσιών του Συµβούλου ΡΑΕ Σκοπός της Αρχής ΡΑΕ-Ίδρυση και δραστηριότητες ΡΑΕ-Καταναλωτές και στρατηγικοί στόχοι Εξοικονόµηση ενέργειας, Φυσικό αέριο και ΑΠΕ : Βασικές παράµετροι της νέας ενεργειακής πολιτικής Επικοινωνιακή Στρατηγική του Έργου Κεντρικοί άξονες της επικοινωνιακής στρατηγικής Ειδικοί στόχοι Κοινό - Στόχος Πληροφόρηση και ηµοσιότητα του Προγράµµατος µέχρι σήµερα Περιγραφή του Έργου του Συµβούλου Αντικείµενο του Έργου ιαµόρφωση Ολοκληρωµένου Προγράµµατος Επικοινωνίας Εφαρµογή του Σχεδίου ράσεων Επικοινωνίας Υποστήριξη της Αρχής ικαίωµα Συµµετοχής Ισχύς και ιάρκεια της Σύµβασης Τρόπος υλοποίησης Παραδοτέα Προϋπολογισµός Τίµηµα-Τρόπος καταβολής Τόπος και χρόνος υποβολής των Προσφορών Παραλαβή Προκήρυξης Παροχή ιευκρινίσεων Χρονική Ισχύς Προσφορών Φάκελοι Προσφορών Φάκελος ικαιολογητικών Γενικό Προφίλ Οικονοµικά και Τεχνικά Χαρακτηριστικά του Συµβούλου- Εµπειρία - Λοιπά ικαιολογητικά Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς Ενότητα Α Ενότητα Β Φάκελος Οικονοµικής Προσφοράς Ελλείψεις ικαιολογητικών ιαδικασία Αποσφράγισης και Κρίση Προσφορών Στάδια ιαδικασίας Επιτροπή Προµηθειών... 41

4 16. Αξιολόγηση Προσφορών Τεχνική αξιολόγηση Κριτήρια αξιολόγησης Τεχνικών Προσφορών Οικονοµική Αξιολόγηση Τελική βαθµολογία Προσφορών Αποτελέσµατα - Κατακύρωση Υπογραφή Σύµβασης Παρακολούθηση - Παραλαβή του Έργου του Αναδόχου Πνευµατικά ικαιώµατα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

5 Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΡΑΕ) ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Βάσει των αρµοδιοτήτων της σύµφωνα µε τον ν. 2773/1999 ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ιεθνή ανοικτό διαγωνισµό, εφεξής ιαγωνισµό, µε σφραγισµένες Προσφορές, ανώτατου ύψους τριών εκατοµµυρίων ΕΥΡΩ ( ), µη συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος ΦΠΑ 19%, όπου προβλέπεται, και µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, για την επιλογή αναδόχου του Έργου «Στρατηγική και υλοποίηση επικοινωνιακής πολιτικής ΡΑΕ για την ενηµέρωση των καταναλωτών ενέργειας», εφεξής Έργο. Ο ιαγωνισµός θα διεξαχθεί ύστερα από την παρέλευση προθεσµίας τριάντα έξι (36) ηµερών από την ηµεροµηνία αποστολής της περίληψης της παρούσας προκήρυξης, εφεξής Προκήρυξη, στο Συµπλήρωµα της Επίσηµης Εφηµερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, βάσει της διάταξης της παρ. 4 του άρθρου 38 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 31 ης Μαρτίου 2004 (L 134) κατόπιν της υπ αριθ S της «προκαταρκτικής προκήρυξης» στο Συµπλήρωµα της Επίσηµης Εφηµερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι Προσφέροντες που επιθυµούν να υποβάλλουν πλήρως δεσµευτικές Προσφορές πρέπει να έχουν αποδεδειγµένη ενασχόληση και ικανότητες, εξειδικευµένες γνώσεις, σηµαντική και τεκµηριωµένη εµπειρία σε τοµείς: διαφήµισης, προβολής, πληροφόρησης, επικοινωνίας και δηµοσιότητας ή άλλες συναφείς δραστηριότητες, να διαθέτουν σηµαντική εξειδικευµένη εµπειρία στο αντικείµενο του Έργου, τουλάχιστον κατά τα τρία (3) τελευταία χρόνια, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, καθώς και επαρκές εξειδικευµένο και έµπειρο προσωπικό για το Έργο. Η παρούσα Προκήρυξη και η Σύµβαση που θα καταρτισθεί µε βάση αυτή, καθώς και τα λοιπά Συµβατικά Τεύχη, θα διέπονται αποκλειστικά από το Κοινοτικό ίκαιο και ειδικότερα την οδηγία 2004/18/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 31 ης Μαρτίου 2004 (L 134) και τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1159/2000 της Επιτροπής της 30 ης Μαΐου 2000, και το Ελληνικό ίκαιο και ειδικότερα το ν. 3310/2005 (ΦΕΚ Α 30) όπως τροποποιήθηκε µε το ν. 3414/2005 (ΦΕΚ Α 279) και ισχύει, το π.δ. 82/1996 (ΦΕΚ Α 66), το ν. 2522/1997 (ΦΕΚ Α 178) όπως ισχύει, το ν. 2328/1995 (ΦΕΚ Α 159) όπως ισχύει, το π.δ. 261/1997 (ΦΕΚ Α 186), όπως τροποποιήθηκε µε τους ν. 3166/2003 (ΦΕΚ Α 178) και 3444/2006 (ΦΕΚ Α 46) και ισχύει, τον Κανονισµό Εσωτερικής Λειτουργίας και ιαχείρισης της ΡΑΕ (π.δ. 139/2001, ΦΕΚ Α 121), τον «Οδηγό για την Πληροφόρηση και τη ηµοσιότητα των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΚΠΣ (ΥΠ.ΟΙ.Ο, 2002) και µόνον συµπληρωµατικώς από τα άρθρα 82 έως 85 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α 247) και το π.δ. 394/1996 (ΦΕΚ Α 266), όπως ισχύουν. Οι διατάξεις του π.δ. 346/1998 (ΦΕΚ Α 230/1998) όπως τροποποιήθηκε µε τα π.δ. 18/2000 (ΦΕΚ Α 15/2000) και 101/2003 (ΦΕΚ Α 195/2003) και ισχύει, εφαρµόζονται µόνον κατά το µέτρο στο οποίο δεν αντιβαίνουν στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/EΚ. 5

6 Το Έργο χρηµατοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητα (ΕΠΑΝ), στο πλαίσιο του Γ ΚΠΣ σε ποσοστό 50% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και 50% από Εθνικούς πόρους. Αποστολή του ΕΤΠΑ είναι η συµβολή στην άµβλυνση των ανισοτήτων όσον αφορά την ανάπτυξη και το βιοτικό επίπεδο µεταξύ των διαφόρων περιφερειών, στη µείωση της καθυστέρησης των λιγότερο ευνοηµένων περιφερειών, στη διόρθωση των κυριοτέρων περιφερειακών ανισοτήτων στην Κοινότητα, στην ανάπτυξη και διαρθρωτική προσαρµογή των αναπτυξιακά καθυστερηµένων περιφερειών καθώς και στην κοινωνικό-οικονοµική ανασυγκρότηση των περιφερειών. 1. Εισαγωγή 1. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας της Ελληνικής ηµοκρατίας ιδρύθηκε µε το ν. 2773/1999 ως Ανεξάρτητη ιοικητική Αρχή, µε αρµοδιότητες στο σύνολο του τοµέα της ενέργειας. Με την από Απόφαση της ΡΑΕ, το παρόν Έργο προγραµµατίστηκε να προκηρυχθεί εντός του έτους Για το λόγο αυτό περιλήφθηκε στην ανακοίνωση «προκαταρκτικής προκήρυξης» στο Συµπλήρωµα της Επίσηµης Εφηµερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία απεστάλη από τη ΡΑΕ την Η έγκριση από τη ΡΑΕ του παρόντος τεύχους Προκήρυξης έλαβε χώρα την Επί του ιαγωνισµού εφαρµόζεται η ανοικτή διαδικασία κατόπιν δηµοσίευσης σχετικής προκήρυξης. Ενόψει τούτου και κατ εφαρµογή της διάταξης του άρθρου 28 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, οι προσφορές στο πλαίσιο του παρόντος ιαγωνισµού θα κατατεθούν µε τον τύπο και το περιεχόµενο που καθορίζεται στο Κεφάλαιο 13 της παρούσας και κατά τον τρόπο που ορίζεται κατωτέρω, εντός προθεσµίας τριάντα έξι (36) ηµερών από την ηµεροµηνία αποστολής της περίληψης της παρούσας στο Συµπλήρωµα της Επίσηµης Εφηµερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 2. Αντικείµενο των υπηρεσιών του Συµβούλου 2.1 ΡΑΕ Σκοπός της Αρχής ΡΑΕ-Ίδρυση και δραστηριότητες Το ελληνικό ενεργειακό σύστηµα βρίσκεται σε φάση σηµαντικών αλλαγών. Η προσαρµογή στη νέα Ευρωπαϊκή Νοµοθεσία για την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρισµού και φυσικού αερίου, µέσω του νέου σχετικού νοµοθετικού πλαισίου και η επιτυχής εφαρµογή του, η προώθηση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και των µέτρων υπέρ της εξοικονόµησης ενέργειας εντάσσονται στα µέτρα της νέας ενεργειακής πολιτικής που στοχεύει στην µείωση των εκποµπών CO 2 στο πλαίσιο των υποχρεώσεων της Χώρας για εφαρµογή της Συνθήκης του Κιότο. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας συστήθηκε µε βάση τις διατάξεις του Ν. 2773/1999, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, ως Ανεξάρτητη διοικητική αρχή µε αρµοδιότητες στο σύνολο του τοµέα της ενέργειας, κυρίως γνωµοδοτικές και εισηγητικές. ηµιουργήθηκε στο πλαίσιο της εναρµόνισης της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Κοινοτική Οδηγία 96/92 και συνδυάζεται µε την πολιτική του εκσυγχρονισµού των ενεργειακών αγορών στην Ελλάδα. 6

7 Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) είναι από τους βασικούς συντελεστές στην πορεία µετάβασης προς τη νέα οργάνωση του ενεργειακού κλάδου στη χώρα µας, που από το καθεστώς των µονοπωλιακών ενεργειακών δοµών, προωθεί την εισαγωγή του ανταγωνισµού, ιδιαίτερα στους τοµείς του ηλεκτρισµού και του φυσικού αερίου, σύµφωνα µε το πλαίσιο που έχουν καθορίσει οι Κοινοτικές Οδηγίες 2003/54/ΕΚ για τον ηλεκτρισµό και 2003/55/ΕΚ για το φυσικό αέριο. Οι βασικοί στόχοι των οδηγιών αυτών είναι: η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονοµίας, µέσω της επίτευξης µεγαλύτερης αποδοτικότητας στον ενεργειακό κλάδο η µεγιστοποίηση της οικονοµικής ανάπτυξης Η διασφάλιση της ενεργειακής επάρκειας των χωρών η επίτευξη χαµηλότερων τιµών σε συνδυασµό µε περισσότερες επιλογές για τους καταναλωτές και αναβάθµιση της ποιότητας των υπηρεσιών Μέχρι σήµερα η ΡΑΕ έχει αναλάβει σηµαντικές πρωτοβουλίες και δραστηριοποιήθηκε ενεργά σε όλα τα θέµατα του τοµέα της ενέργειας, µε πιο πρόσφατα παραδείγµατα, την αναµόρφωση του νέου Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, µε τον οποίο καθιερώθηκε το θεσµικό πλαίσιο, µέσα στο οποίο λειτουργούν όλοι οι συµµετέχοντες στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ρυθµίζονται βασικά θέµατα που αφορούν την αποτελεσµατική και ορθή λειτουργία της και την κατάρτιση των νέων νοµοσχεδίων για την απελευθέρωση της ηλεκτρικής ενέργειας και της αγοράς του φυσικού αερίου στη Χώρα µας, καθώς και το νοµοσχέδιο για το νέο σύστηµα αδειοδότησης των επενδύσεων σε ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. Βασικός συντελεστής επιτυχίας των δυναµικών αλλαγών που επιχειρούνται στον ενεργειακό κλάδο της χώρας, είναι η σφαιρική και κατά το δυνατόν πληρέστερη ενηµέρωση όλων των ενδιαφερόµενων, που µε οποιονδήποτε τρόπο συµµετέχουν στην ενεργειακή αγορά, δηλαδή των καταναλωτών, των επιχειρήσεων και των εισαγωγέων προµηθευτών. Στη νέα εποχή που ξεκινά, οι καταναλωτές έρχονται στο επίκεντρο της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας µετατρέπεται από µια µονοπωλιακά διαρθρωµένη και κεντρικά κατευθυνόµενη αγορά σε µια ελεύθερη αγορά παραγωγών, προµηθευτών και καταναλωτών ΡΑΕ-Καταναλωτές και στρατηγικοί στόχοι Επιδίωξη της ΡΑΕ είναι η προστασία των συµφερόντων των καταναλωτών, οι οποίοι συχνά λόγω ελλιπούς πληροφόρησης, δεν ασκούν τα δικαιώµατά τους και δεν εκµεταλλεύονται τις ευκαιρίες που παρέχουν οι νέες τεχνολογίες για οικονοµικό και ενεργειακά αποδοτικότερο σχεδιασµό του ηλεκτρικού τους οικιακού και επαγγελµατικού εξοπλισµού. Η παροχή αντικειµενικής πληροφόρησης από τη ΡΑΕ έχει σηµαντική αξία για να αποφευχθούν οι κίνδυνοι σκόπιµης στρέβλωσης της πληροφορίας που ενδεχοµένως θα επιδιωχθεί ιδίως κατά τη µετάβαση από το µονοπωλιακό καθεστώς σε συνθήκες ανταγωνισµού στην ελληνική αγορά. Για τους παραπάνω λόγους, η ΡΑΕ δίνοντας µεγάλη προτεραιότητα στο ζήτηµα της πληροφόρησης, έλαβε τις εξής πρωτοβουλίες: 7

8 ηµιούργησε τοποθεσία στο διαδίκτυο όπου δηµοσιοποιεί όχι µόνο τις αποφάσεις και ανακοινώσεις της ΡΑΕ αλλά και στατιστικά και πληροφοριακά στοιχεία για την αγορά ενέργειας και το σύστηµα. Εξέδωσε ενηµερωτικά φυλλάδια για το θεσµικό πλαίσιο και την οργάνωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα. Οργάνωσε ηµερίδες, σεµινάρια, δηµόσιες διαβουλεύσεις και διµερείς συναντήσεις µε επενδυτές και τράπεζες που µεταξύ άλλων συνεισέφεραν στην πληροφόρηση των συµµετεχόντων και νέοεισερχόµενων στην αγορά. Ωστόσο η Αρχή, ακολουθώντας την σταδιακή απελευθέρωση των καταναλωτών ενέργειας, έχει µέχρι σήµερα απευθυνθεί σε ένα περιορισµένο και ενεργειακά εξειδικευµένο κοινό (επενδυτές, παραγωγούς, προµηθευτές). Εν όψει της απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας των οικιακών καταναλωτών που ξεκινά - τουλάχιστον θεσµικά- από την , η ΡΑΕ επιθυµεί να επεκτείνει την επικοινωνία της στο ευρύτερο κοινό, µε σκοπό την σταδιακή ενηµέρωσή του επί των δικαιωµάτων του απέναντι στην επιλογή Προµηθευτή, και την παροχή εγγυηµένης ποιότητας υπηρεσιών αλλά και την ευαισθητοποίησή του στη προστασία του περιβάλλοντος. Στην παρούσα φάση το ζητούµενο της επικοινωνίας της Αρχής είναι κυρίως η κινητοποίηση του κοινού σε θέµατα εξοικονόµησης ενέργειας αλλά και η ενθάρρυνση του στη χρήση ηπιότερων µορφών ενέργειας όπως το φυσικό αέριο καθώς και η ενίσχυση της θετικής στάσης απέναντι στις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). Εν κατακλείδι, η ΡΑΕ στο πλαίσιο της νέας εποχής της απελευθέρωσης της αγοράς, στοχεύει να συνεισφέρει στην δηµιουργία συµµετοχικών καταναλωτών στην άσκηση και διεκδίκηση των δικαιωµάτων τους (απέναντι στον Προµηθευτή τους), την συνειδητοποιηµένη συµβολή τους στην προστασία του περιβάλλοντος και τον σεβασµό τους στις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας (συνθήκη Κιότο). 2.2 Εξοικονόµηση ενέργειας, Φυσικό αέριο και ΑΠΕ : Βασικές παράµετροι της νέας ενεργειακής πολιτικής. Οι βασικοί στόχοι των αλλαγών και των µεταρρυθµίσεων που προωθούνται τα τελευταία δύο χρόνια στη χώρα µας, βάση της νέας ενεργειακής πολιτικής συνίσταται: Στην απελευθέρωση της ενεργειακής αγοράς. Στην επέκταση της χρήσης του φυσικού αερίου. Στη µεγαλύτερη δυνατή διείσδυση των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας στο ενεργειακό ισοζύγιο της Χώρας. Στην εξοικονόµηση ενέργειας. Στην ενθάρρυνση των βιοκαλλιεργειών και της παραγωγής βιοενέργειας. Στην προστασία του περιβάλλοντος. Η σταδιακή απεξάρτηση της χώρας από το πετρέλαιο για περιβαλλοντικούς και οικονοµικούς λόγους καθιστούν την προώθηση της διείσδυσης του φυσικού αερίου, την ενίσχυση των καθαρών µορφών ενέργειας (ΑΠΕ και βιοκαυσίµων) 8

9 και την εξοικονόµηση ενέργειας, κορυφαίες επιλογές της νέας πολιτικής στην ενέργεια. Έτσι προωθούνται µία σειρά µέτρων, όπως η επέκταση των δικτύων φυσικού αερίου σε 13 περιοχές της Χώρας, η εφαρµογή του νέου νοµοθετικού πλαισίου που διευκολύνει το σύστηµα αδειοδότησης των ΑΠΕ, η ενσωµάτωση της σχετικής Κοινοτικής Οδηγίας για την ενεργειακή αποδοτικότητα των κτιρίων, που αποσκοπούν στην απεξάρτηση από το πετρέλαιο την εξοικονόµηση ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος. Στην Ελλάδα, χώρα µεσογειακή µε µικρές σχετικά απαιτήσεις σε θέρµανση, οι ανάγκες για θέρµανση των κατοικιών ανέρχονται περίπου στο 70% της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης. Η κατανάλωση ενέργειας για τις οικιακές συσκευές, τον φωτισµό και τον κλιµατισµό ανέρχεται στο 18% του συνολικού ενεργειακού ισοζυγίου. Οι κατοικίες µε κεντρικό σύστηµα θέρµανσης, το οποίο χρησιµοποιεί ως καύσιµο αποκλειστικά το πετρέλαιο, αντιστοιχούν στο 35,5% του συνόλου. Το υπόλοιπο 64% είναι αυτόνοµα θερµαινόµενες κατοικίες που χρησιµοποιούν σε ποσοστό 25% πετρέλαιο, 12% ηλεκτρισµό και 18% καυσόξυλα. Εκτιµάται ότι, σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, ως το 2010 µπορεί να επιτευχθεί εξοικονόµηση της τάξης του 22% στην ενέργεια που χρησιµοποιείται για θέρµανση, κλιµατισµό, ζεστό νερό και φωτισµό. Η χρήση της ενέργειας για κλιµατισµό αναµένεται να διπλασιαστεί ως το 2020, µπορεί όµως να επιτευχθεί 25% εξοικονόµηση από τη χρήση ενεργειακά αποδοτικών συστηµάτων κλιµατισµού. Ο φωτισµός καταναλώνει το 14% της συνολικής ενέργειας του κτιριακού τοµέα. Με τη χρήση πιο αποδοτικών εξαρτηµάτων και συστηµάτων ελέγχου και µε την ενσωµάτωση τεχνικών φυσικού φωτισµού και άλλων τεχνολογιών µπορεί να έχουµε εξοικονόµηση 30-50%. Ο βιοκλιµατικός σχεδιασµός, τα παθητικά και ενεργητικά ηλιακά συστήµατα, ο φυσικός φωτισµός και ο φυσικός δροσισµός µπορούν να µειώσουν την ενεργειακή κατανάλωση κατά 60% σε ένα µέσο Ευρωπαϊκό κτίριο. Παράλληλα, 10 εκατοµµύρια οικιακοί λέβητες στην ΕΕ είναι παλαιότεροι των 20 ετών. Η αντικατάστασή τους µπορεί να εξοικονοµήσει 5-10% της ενέργειας θέρµανσης. Τέλος, οι τοπικά διαθέσιµες ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, η συµπαραγωγή θερµότητας /ηλεκτρισµού, η τηλεθέρµανση και οι αντλίες θερµότητας έχουν επιπρόσθετο δυναµικό εξοικονόµησης. Στην Ελλάδα η κατανάλωση ενέργειας στα κτίρια παρουσιάζει αυξητική τάση, λόγω της αύξησης της χρήσης κλιµατιστικών και µικροσυσκευών. Η εξοικονόµηση ενέργειας είναι σηµαντική παράµετρος στη διαµόρφωση της εθνικής ενεργειακής πολιτικής, η οποία περιλαµβάνει ως στόχο, µεταξύ άλλων, και τη µείωση των εκποµπών του διοξειδίου του άνθρακα από τον κτιριακό τοµέα. Μέχρι τις 4 Ιανουαρίου του 2006 όλα τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όφειλαν να έχουν µεταφέρει στην εθνική τους νοµοθεσία την οδηγία 2002/91/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης εκεµβρίου 2002 για την «Ενεργειακή απόδοση των κτιρίων». Η οδηγία αυτή περιλαµβάνει υποχρεωτικά και προαιρετικά µέτρα που πρέπει να ληφθούν σε όλες τις χώρες ώστε να µειωθεί η ενεργειακή κατανάλωση του κτιριακού τοµέα. Στην Ελλάδα ήδη λαµβάνονται θεσµικά µέτρα σε αυτή την κατεύθυνση, όπως η υλοποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης υπ αριθ /4707/1998 9

10 «Περιορισµός των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα, µε τον καθορισµό µέτρων και όρων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων» (ΦΕΚ Β 880/ ) η οποία προβλέπει µέτρα και διαδικασίες για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης υφιστάµενων και νεοαναγειρόµενων κτιρίων, ενώ επίκειται η εφαρµογή του Κανονισµού Ορθολογικής Χρήσης και Εξοικονόµησης Ενέργειας (ΚΟΧΕΕ). Εν όψει των ανωτέρω, η ευαισθητοποίηση και ενηµέρωση του κοινού σε θέµατα εξοικονόµησης ενέργειας, η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, ιδιαίτερα στον οικιακό τοµέα και η αύξηση του µεριδίου των ενεργειακά καθαρών τεχνολογιών στην αγορά, αποτελούν τις άµεσες προτεραιότητες της ενεργειακής πολιτικής και κατά συνέπεια στρατηγική κατεύθυνση για τη ΡΑΕ. 2.3 Επικοινωνιακή Στρατηγική του Έργου Σκοπός του Έργου του Συµβούλου είναι η διενέργεια καµπάνιας επικοινωνίας στο ευρύ κοινό που αφορά σε θέµατα καθηµερινών καταναλωτικών συνηθειών και επιλογών, κατ εφαρµογή σχετικής Μελέτης Στρατηγικής Επικοινωνίας και Σχεδίου ράσεων Επικοινωνίας, που καλείται να καταρτίσει ο Σύµβουλος, προκειµένου να επιτευχθεί η ενηµέρωση, ευαισθητοποίηση, εκπαίδευση και κινητοποίηση του καταναλωτή στις εξής τρεις (3) θεµατικές κατευθύνσεις (µε έµφαση στην πρώτη): 1. Εξοικονόµηση και ορθολογική χρήση ενέργειας. 2. Προώθηση χρήσης Φυσικού Αερίου 3. Ενίσχυση της εικόνας των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) οι οποίες αφενός θα εξυπηρετήσουν τους στρατηγικούς στόχους της Αρχής, όπως περιγράφηκαν ανωτέρω και αφετέρου θα σκιαγραφήσουν τον πολυδιάστατο χαρακτήρα αρµοδιοτήτων της Αρχής (επί των διαφορετικών τοµέων στην αγορά ενέργειας). Στο Παράρτηµα III επισυνάπτεται η ανάλυση των ανωτέρω σε ενδεικτικές επιµέρους θεµατικές ενότητες / προτάσεις. Για την καλύτερη κατανόηση των θεµατικών προτάσεων, περιλαµβάνεται ενδεικτικό παράδειγµα επικοινωνιακού µηνύµατος το οποίο σε καµία περίπτωση δεν θα πρέπει να επηρεάσει τον Προσφέροντα στη δηµιουργική του προσέγγιση η οποία αποτελεί κριτήριο αξιολόγησης του παρόντος ιαγωνισµού Κεντρικοί άξονες της επικοινωνιακής στρατηγικής Η Στρατηγική Επικοινωνίας πρέπει: 1. Να δηµιουργήσει γνώση στους πολίτες για τις πολλαπλές επιλογές εξοικονόµησης ενέργειας που µπορούν να εφαρµόσουν στην καθηµερινότητά τους, δίχως την παραµικρή µείωση του βιοτικού τους επιπέδου. 2. Να πείσει τους πολίτες για την ωφελιµότητα και την προοπτική από τη συµβολή τους µέσω της υιοθέτησης µέτρων εξοικονόµησης ενέργειας, στη συνολική αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας για τη µείωση των αερίων ρύπων και την µακροπρόθεσµη διατήρηση και αποκατάσταση της υγείας της εθνικής µας βιόσφαιρας. 10

11 3. Να αναδείξει στους πολίτες το άµεσο οικονοµικό όφελός τους από την εφαρµογή απλών µέτρων εξοικονόµησης ενέργειας και ως εκ τούτου να τους κινητοποιήσει στην υιοθέτηση τέτοιων µέτρων. 4. Να προβάλλει ως κεντρικό σηµείο αναφοράς την συνολική κοινή προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που υιοθέτησε πρόσφατα την «Πράσινη Βίβλο», να επιτύχει εξοικονόµηση ενέργειας της τάξης του 20% έως το Να προβάλλει την ωφελιµότητα από την χρήση του φυσικού αερίου και την σηµαντικότητα για την προστασία του περιβάλλοντος από την αύξηση του µεριδίου των ενεργειακά καθαρών- τεχνολογιών στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. 6. Να ενισχύσει την εικόνα των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας στην κοινή γνώµη και να αναδείξει την θεµελιώδη συµβολή τους στην προστασία του περιβάλλοντος και την αναβάθµιση του βιοτικού επιπέδου. Οι ενέργειες και τα µέσα της επικοινωνίας θα πρέπει να εξασφαλίζουν: για κάθε ενδιαφερόµενο άτοµο, οµάδα και φορέα, ενηµέρωση και πληροφόρηση, γνώση, και διευκόλυνση της συµµετοχής τους, στην εθνική προσπάθεια της χώρας. µέσω σαφών, απλών, προσιτών µηνυµάτων, αποτελεσµατικών και προσαρµοσµένων στις καθηµερινή καταναλωτική συµπεριφορά, να δηµιουργήσουν και να εντάξουν στη συνείδηση των πολιτών όχι µόνο την προσδοκία, αλλά και µια όσο γίνεται πιο ρεαλιστική απεικόνιση/ παρουσίαση των µέτρων εξοικονόµησης, της χρήσης φυσικού αερίου και των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, µε αναφορές και ανάδειξη των οικονοµικών ή/και και περιβαλλοντικών ωφεληµάτων που προκύπτουν από αυτά προς τον πολίτη Ειδικοί στόχοι 1. Η προβολή της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ), λαµβάνοντας υπόψη ότι η Αρχή απευθύνεται στο ευρύ κοινό για πρώτη φορά, έχοντας ως στρατηγικό στόχο τον επηρεασµό των καταναλωτικών συνηθειών και επιλογών στο χώρο της ενέργειας. Ως εκ τούτου η επικοινωνία θα πρέπει να προσδώσει στη ΡΑΕ εκείνα τα χαρακτηριστικά «εταιρικής εικόνας» που απαιτούνται, προκειµένου το κοινό να προσέξει, εµπιστευτεί, κατανοήσει, αποτυπώσει και τελικώς υιοθετήσει τα προτεινόµενα µέτρα εξοικονόµησης και κατανάλωσης «πράσινης» ενέργειας. 2. Η δηµιουργία αναγνωρισιµότητας της ΡΑΕ και η σύνδεση της «εταιρικής» ταυτότητάς της, µε τα χαρακτηριστικά µίας Ανεξάρτητης διοικητικής Αρχής µε κύρος που αποτελεί τον Ρυθµιστή στα ενεργειακά δρώµενα της χώρας, έχοντας αρµοδιότητές συνυφασµένες µε: Την προώθηση της προστασίας των συµφερόντων των καταναλωτών σε «ρυθµιστικό επίπεδο» 1 (χωρίς να παραπέµπει σε κέντρο εξυπηρέτησης 1 Ο ρόλος της ΡΑΕ είναι κυρίως ρυθµιστικός υπό την έννοια της λήψης µέτρων για την προστασία των συµφερόντων µερίδας ή του συνόλου των καταναλωτών και όχι παρέµβασης επί µεµονωµένων υποθέσεων που τελούν υπό την αρµοδιότητα άλλων αρχών ή υπηρεσιών (πχ Συνήγορος του Πολίτη, Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή κλπ). 11

12 παραπόνων), που σε πρώτη φάση ξεκινά από την ενηµέρωση και εκπαίδευσή τους και προσδίδει στην Αρχή το κοινωνικό της στίγµα. Την αποφασιστική της συµµετοχή στην διασφάλιση της ενεργειακής επάρκειας και ευστάθειας του Συστήµατος και την οικονοµική ανάπτυξη της χώρας. Την προώθηση της ορθολογικής χρήσης της ενέργειας και των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας που προβάλλουν µεταξύ άλλων την ευαισθησία της Αρχής στην προστασία του περιβάλλοντος. (Στην παρούσα φάση δεν θεωρείται σκόπιµο να αποσαφηνιστούν οι περαιτέρω εξειδικευµένες αρµοδιότητες της ΡΑΕ που δεν αφορούν το ευρύ κοινό σε αυτή τη φάση και ενδεχοµένως δηµιουργήσουν σύγχυση). 3. Η εξασφάλιση της έγκυρης και τεκµηριωµένης πληροφόρησης για κάθε ένα από τα προτεινόµενα µέτρα. 4. Η ευαισθητοποίηση και ή δυνατόν η ανάπτυξη κλίµατος «περιβαλλοντικού πολιτισµού» µέσω της ουσιαστικής πληροφόρησης της κοινής γνώµης για το ρόλο της εξοικονόµησης και χρήσης «πράσινης» ενέργειας στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής όλων µας. 5. Η υλοποίηση της ως άνω επικοινωνιακής στρατηγικής µέσω δηµιουργικών προτάσεων και ενός αποτελεσµατικού media plan. Στο πλαίσιο αυτό, η ΡΑΕ επιθυµεί να επικοινωνήσει έγκυρες, εύληπτες και χρηστικές πληροφορίες στο χώρο της ενέργειας για «έξυπνες» και «πράσινες» επιλογές στην καθηµερινή µας ζωή Κοινό - Στόχος Η Οµάδα Κοινού - Στόχου (Target Group) πληροφόρησης και δηµοσιότητας περιλαµβάνει όλους τους ενήλικες πολίτες / µέλη των νοικοκυριών που αποφασίζουν για την αγορά του οικιακού ηλεκτρικού εξοπλισµού, επηρεάζουν / συντονίζουν την ενεργειακές συνήθειες του νοικοκυριού και διαµορφώνουν / επηρεάζουν την κοινή γνώµη. Ενδεικτικά αναφέρονται: Μέλη µονοµελών νοικοκυριών, ανεξαρτήτου φύλου και ηλικίας. Νοικοκυρές υπεύθυνες για τη χρήση ηλεκτροβόρων συσκευών (πλυντήριο, φούρνος / κουζίνα). Υπεύθυνος αγοράς / επιλογής ηλεκτροβόρων και άλλων συσκευών (κλιµατιστικά, πλυντήριο, φούρνος / κουζίνα, ηλιακός θερµοσίφωνας). Πολίτες «διαµορφωτές γνώµης», Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης. 2.4 Πληροφόρηση και ηµοσιότητα του Προγράµµατος µέχρι σήµερα Το ΥΠ.ΑΝ. έχει κηρύξει όλα τα χρόνια από το 2005 έως το 2010, ως περίοδο εξοικονόµησης ενέργειας. Στο πλαίσιο αυτό το ΥΠ.ΑΝ. σε συνεργασία µε το ΚΑΠΕ (Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας), έχει ξεκινήσει ενηµερωτική καµπάνια µέσω ενηµερωτικών φυλλαδίων, συµµετοχής σε εκθέσεις και ενηµέρωση στο ικτυακό τόπο (http://www.cres.gr/energy-saving) που σκοπό έχει την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώµης σε θέµατα εξοικονόµησης ενέργειας και την αλλαγή της συµπεριφοράς των καταναλωτών. 12

13 3. Περιγραφή του Έργου του Συµβούλου Το αντικείµενο του Έργου του Συµβούλου αφορά στην παροχή υπηρεσιών προς την PAE αναφορικά µε: α) τον σχεδιασµό και οργάνωση ενός Ολοκληρωµένου Προγράµµατος Επικοινωνίας µε πρωτεύοντα στόχο την προώθηση της εξοικονόµησης και κατανάλωσης «πράσινης» ενέργειας και δευτερεύοντα στόχο την δηµιουργία αναγνωρισιµότητας της ΡΑΕ στο ευρύ κοινό, που θα καλύπτει χρονική περίοδο 12 µηνών. β) την κατάρτιση Σχεδίου ράσεων Επικοινωνίας σε συνέχεια του Προγράµµατος Επικοινωνίας - χρονικά κατανεµηµένου και κοστολογηµένου. Για το σχεδιασµό του θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα αναφερόµενα στο Κεφ.2 της παρούσας Προκήρυξης. γ) την εφαρµογή και υλοποίηση του Σχεδίου ράσεων Επικοινωνίας. 3.1 Αντικείµενο του Έργου Πιο συγκεκριµένα ο Σύµβουλος στο πλαίσιο του Έργου αναλαµβάνει τα κατωτέρω: ιαµόρφωση Ολοκληρωµένου Προγράµµατος Επικοινωνίας α) Προσδιορισµός της Στρατηγικής Επικοινωνίας: Η Στρατηγική Επικοινωνίας θα διαµορφωθεί, σύµφωνα µε τους γενικούς και ειδικούς στόχους του Έργου όπως αναφέρονται στις παραγράφους και του Κεφ. 2, και θα προσδιορίζει τους επικοινωνιακούς στόχους µετά την µελέτη, επεξεργασία και κατανόηση των τριών θεµατικών κατευθύνσεων όπως αναφέρονται στην παράγραφο 2.3 του Κεφ. 2, τους στόχους της ΡΑΕ όπως αναφέρονται στις παραγράφους 2.1.2, 2.3, και του Κεφαλαίου 2, των οµάδων του κοινού στόχου όπως περιγράφεται στην παράγραφο του Κεφ. 2 και των τυχόν υποδείξεων της ΡΑΕ. β) Κατάρτιση Σχεδίου δράσεων επικοινωνίας: Στη συνέχεια απαιτείται η κατάρτιση ενός εξειδικευµένου Σχεδίου ράσεων Επικοινωνίας χρονικά κατανεµηµένου και κοστολογηµένου για όλη την συµβατική περίοδο του Έργου, µε τεκµηριωµένη την αποτελεσµατικότητα των προτεινόµενων δράσεων σε σχέση µε τις οµάδες κοινού - στόχου (target groups). Περιλαµβάνει την επιλογή και περιγραφή των ενεργειών προβολής και προώθησης, όπως διαφηµιστική προβολή στα ΜΜΕ (τύπος, ραδιόφωνο, τηλεόραση), διοργάνωση εκδηλώσεων, οργάνωση συνεντεύξεων τύπου, προγράµµατα προβολής, παραγωγή, διανοµή έντυπου και ηλεκτρονικού ενηµερωτικού υλικού, ανασχεδίαση, ανάπτυξη και συντήρηση δικτυακού τόπου κ.λ.π. Το Σχέδιο ράσεων Επικοινωνίας θα πρέπει να περιλαµβάνει, λεπτοµερή κατανοµή προτεινόµενων ενεργειών και κοστολόγηση κάθε ενέργειας. Στο επικοινωνιακό σχέδιο δράσης, θα περιγράφεται η µεθοδολογία αποτελεσµατικότητας της επικοινωνιακής στρατηγικής και θα 13

14 προσδιορίζεται ένα σύστηµα δεικτών (ποσοτικών και ποιοτικών), βάσει των οποίων θα αξιολογείται η αποτελεσµατικότητα της στρατηγικής. Κατά την κατάρτιση και υλοποίηση του Σχεδίου ράσεων Επικοινωνίας θα πρέπει να τηρηθούν οι παρακάτω προϋποθέσεις: Η καθαρότητα των στόχων και η σαφήνεια του επικοινωνιακού µείγµατος που θα εφαρµοσθεί. Η οµοιογένεια και η συνέργια των προτεινοµένων ενεργειών. Η χρήση σταθερών εικαστικών και ρητορικών στοιχείων και µηνυµάτων. Η σύνδεση µε τη σύγχρονη κοινωνική και οικονοµική πραγµατικότητα της χώρας. Η ενεργοποίηση του κοινού στα προτεινόµενα και όχι η παθητική προσέγγισή του. Το υλικό που θα παραχθεί να είναι εύληπτο και φιλικό. Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών της επικοινωνίας και της πληροφόρησης. Η αξιοποίηση καλών πρακτικών υλοποίησης παρόµοιων έργων από άλλα σχετικά επικοινωνιακά προγράµµατα στην Ελλάδα και στις χώρες- µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το προτεινόµενο Σχέδιο ράσης θα περιλαµβάνει την αξιοποίηση όλων των ενεργειών επικοινωνίας σε επίπεδο µέτρων και στρατηγικών επίτευξης ανά θεµατική κατεύθυνση και πεδίο εφαρµογής της. Επίσης θα περιλαµβάνει τους απαιτούµενους χρόνους για την προετοιµασία και υλοποίηση των προτεινόµενων ενεργειών. Η Επικοινωνιακή Στρατηγική και το Σχέδιο ράσεων Επικοινωνίας του παρόντος Έργου αφού εγκριθούν από την ΡΑΕ, εφαρµόζονται σταδιακά κατά τη διάρκεια της σύµβασης µε την υποβολή προτάσεων εξειδίκευσης τους προς την ΡΑΕ, η οποία και τις εγκρίνει σε οριστικό και τελικό στάδιο. Η εκπόνηση της Στρατηγικής και του Σχεδίου ράσεων Επικοινωνίας αποτελούν µέρος του αντικειµένου του Συµβούλου που δεν αµείβεται ξεχωριστά και καλύπτεται από την αµοιβή του, η οποία υπολογίζεται κατά τη φάση σχεδιασµού και υλοποίησης των επιµέρους ενεργειών που περιλαµβάνονται στο Σχέδιο ράσεων και εγκρίνονται κάθε φορά από την ΡΑΕ. γ) ιαµόρφωση δηµιουργικής ιδέας ανά ενέργεια, σχεδιασµός της και δυνατότητά της να εφαρµοστεί στα ΜΜΕ (τύπο, τηλεόραση, ραδιόφωνο, ηλεκτρονική διαφήµιση). δ) Καθορισµός των απαιτούµενων χρόνων για την προετοιµασία και υλοποίηση των ενεργειών επικοινωνίας. 14

15 3.1.2 Εφαρµογή του Σχεδίου ράσεων Επικοινωνίας Περιλαµβάνει το σχεδιασµό και υλοποίηση των ενεργειών που θα περιλαµβάνονται στο προτεινόµενο Σχέδιο ράσεων Επικοινωνίας. Σηµειώνεται, ότι όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω στην παράγραφο 3.1.1, κάθε προτεινόµενη ενέργεια τελεί υπό την έγκριση της ΡΑΕ. Ως κατηγορίες ενεργειών αναφέρονται: α) Προβολή στα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης (έντυπα µέσα, ραδιόφωνο, τηλεόραση): Προτάσεις στη ΡΑΕ, επεξεργασία και υλοποίηση δηµιουργικών προτάσεων για έντυπο υλικό, εταιρικό και προϊοντικό. Προτάσεις στη ΡΑΕ, επεξεργασία και υλοποίηση δηµιουργικών προτάσεων για τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά µηνύµατα αλλά και έντυπα µέσα ιευκρινίζεται ότι η υλοποίηση περιλαµβάνει ιδιαίτερα την κατάρτιση συµβάσεων µε τηλεοπτικούς σταθµούς, εφηµερίδες κλπ για αγορά χρόνου, χώρου, θέσεων και το σχετικό έλεγχο των συµβάσεων, τη δηµιουργία και έλεγχο των εντύπων, την παραγγελία και εποπτεία των ΜΜΕ και άλλων φορέων που έχουν επιφορτισθεί µε την εκποµπή ή τη διεξαγωγή των διαφηµίσεων, την δηµιουργία µακετών, φωτογραφήσεων, παραγωγών ραδιοφώνου, ταινιών τηλεόρασης κλπ. Για τις ενέργειες της κατηγορίας αυτής, ο Σύµβουλος υποβάλλει αναλυτική πρόταση (Media Plan) µε τεκµηρίωση της επιλογής των προτεινόµενων µέσων, χρόνο και ζώνες µετάδοσης των µηνυµάτων καθώς και προβλεπόµενες αποτελεσµατικότητες συµπεριλαµβανοµένου και του κόστους, µε την επιλογή του χρόνου, των µέσων κλπ, τηρουµένων των προβλεποµένων στην παράγραφο ανωτέρω, η οποία τίθεται υπό την έγκριση της ΡΑΕ. Σηµειώνεται ότι η κατανοµή του ποσοστού της προϋπολογισθείσης δαπάνης µεταξύ των διαφόρων κατηγοριών Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης (ΜΜΕ), θα επιµεριστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 του π.δ. 261/1997, ως εξής: Έντυπα Μέσα (εφηµερίδες, περιοδικά): ποσοστό τουλάχιστον 40%, εκ του οποίου ποσοστό τουλάχιστον 30% θα χρησιµοποιηθεί για την υλοποίηση του προγράµµατος µέσω περιφερειακών εντύπων µέσων. Ραδιόφωνο: ποσοστό τουλάχιστον 10%, εκ του οποίου ποσοστό τουλάχιστον 30% θα χρησιµοποιηθεί για την υλοποίηση του προγράµµατος µέσω περιφερειακών ραδιοφωνικών σταθµών. Η αµοιβή του Συµβούλου υπολογίζεται ως ποσοστό επί των δαπανών των ΜΜΕ και µετά την αφαίρεση των πάσης φύσεως εκπτώσεων. β) ηµιουργικές προτάσεις και παραγωγή εντύπων και ηλεκτρονικών ενηµερωτικών εργαλείων (video, dvds, κλπ.). Για την υλοποίηση των ενεργειών αυτών ακολουθείται η διαδικασία έγκρισης και ανάθεσης που αναφέρεται στο παρόν Κεφ και Το υλικό αυτό χρεώνεται σε ότι αφορά στο δηµιουργικό - για συγκεκριµένα είδη δαπανών - µε βάση κατάλογο, που περιλαµβάνεται στην παράγραφο 15

16 13.3 «Φάκελος Οικονοµικής Προσφοράς» (Πίνακας Β ) της παρούσας Προκήρυξης. Για τα είδη δαπανών δηµιουργικού που δεν περιλαµβάνονται στον ως άνω κατάλογο και που πιθανόν θα χρειασθούν κατά την εκτέλεση του Έργου να πραγµατοποιηθούν από τον Σύµβουλο, το κόστος θα προκύπτει ύστερα από σχετική πρόταση του Συµβούλου και αποδοχή της από την Αναθέτουσα Αρχή. Στην περίπτωση που η ενέργεια πραγµατοποιείται από τρίτους, η αµοιβή του Συµβούλου θα υπολογίζεται ως ποσοστό στο τελικό κόστος υλοποίησης της σχετικής ενέργειας. γ) Υπηρεσίες Παροχής Πληροφόρησης µε αξιοποίηση των εφαρµογών της νέας τεχνολογίας (Ιστοσελίδα ΡΑΕ, ιαδίκτυο, κ.τ.λ.). Ακολουθείται η ίδια διαδικασία έγκρισης και ανάθεσης που αναφέρεται στο παρόν Κεφ και Ενδεικτικά αναφέρεται ο ανασχεδιασµός της ιστοσελίδας της ΡΑΕ (www.rae.gr) κατά εφαρµογή της κεντρικής δηµιουργικής ιδέας του προγράµµατος επικοινωνίας και συµπερίληψη επαρκούς πληροφόρησης ανά θεµατική κατεύθυνση όπως αναφέρεται στο Κεφ 2.3, για το ευρύ κοινό που επισκέπτεται την ιστοσελίδα της ΡΑΕ. Στην περίπτωση που η ενέργεια πραγµατοποιείται από τρίτους, η αµοιβή του Συµβούλου θα υπολογίζεται ως ποσοστό στο τελικό κόστος υλοποίησης της σχετικής ενέργειας. δ) Αναλυτικό Σχέδιο Ενεργειών Επικοινωνίας, χρονικά κατανεµηµένο. Κατά την υλοποίηση των ενεργειών αυτών θα πρέπει να διασφαλίζεται η συµβατότητα µε τον Καν. (ΕΚ) 1159/2000, τον «Οδηγό για την Πληροφόρηση και τη ηµοσιότητα των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΚΠΣ (ΥΠ.ΟΙ.Ο, 2002), καθώς και όπου απαιτείται µε τον Ν.2328/ και το π.δ. 261/1997. ε) Εκθέσεις υλοποίησης. Υποβολή στην ΡΑΕ τριών (3) εκθέσεων µετά την ολοκλήρωση υλοποίησης των ενεργειών που σύµφωνα µε το εγκεκριµένο από την ΡΑΕ, Σχέδιο ράσεων Επικοινωνίας αντιστοιχούν στο 40%, 30% και 30% της συνολικής οικονοµικής προσφοράς του Προσφέροντος. Αυτές θα περιλαµβάνουν κάθε στοιχείο που θα αποδεικνύει την πλήρη και ορθή υλοποίηση των σχετικών δράσεων και ενεργειών (όπως ενδεικτικά αναφέρεται τιµολόγια, ταινίες, έντυπο και ακουστικό υλικό, πραγµατικές εµφανίσεις / δηµοσιεύσεις στα µέσα κλπ) Υποστήριξη της Αρχής Ο Σύµβουλος επίσης µέσα στο πλαίσιο της υλοποίησης του σχεδίου ενεργειών επικοινωνίας, θα παρέχει υποστήριξη στην ΡΑΕ αναφορικά µε τον απολογισµό των ενεργειών επικοινωνίας, την καταγραφή στοιχείων εφαρµογής των ενεργειών και τη συλλογή και αρχειοθέτηση αποδεικτικών στοιχείων υλοποίησης. 16

17 4. ικαίωµα Συµµετοχής ικαίωµα συµµετοχής στο ιαγωνισµό έχουν τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που έχουν συσταθεί σύµφωνα µε τη νοµοθεσία ενός Κράτους -Μέλους της ΕΕ, ή χώρας του ΕΟΧ ή χώρας που είναι συµβαλλόµενο µέρος στη Συµφωνία ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (Π.Ο.Ε.) και έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της ΕΕ, του ΕΟΧ και στο εσωτερικό των χωρών, που είναι συµβαλλόµενα µέρη στη Συµφωνία ηµοσίων Συµβάσεων του Π.Ο.Ε., εφεξής οι Προσφέροντες και διαθέτουν τα ακόλουθα: (α) (β) (γ) (δ) Οι Υποψήφιοι ή τουλάχιστον ο επικεφαλής (leader) της Ένωσης Εταιρειών πρέπει να παρουσιάζει κύκλο εργασιών για καθένα από το έτος 2004 και το έτος 2005 τουλάχιστον δέκα εκατοµµύρια ΕΥΡΩ ( ). Οι Υποψήφιοι και κάθε µέλος Ενώσεως Εταιρειών πρέπει να ασκούν διαφηµιστικές ή άλλες συναφείς δραστηριότητες και να µπορούν να επιλεγούν ως Ανάδοχοι διαφηµιστικών υπηρεσιών σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 2 του π.δ. 261/1997 (ΦΕΚ Α 186), όπως ισχύει, όπου προβλέπεται πιστοποιητικό εγγραφής στο Μητρώο ιαφηµιστών του ηµοσίου και στο Μητρώο ιαφάνειας του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Τα Νοµικά πρόσωπα ή Ενώσεις Εταιρειών απαιτείται να προσκοµίσουν σχετικά δικαιολογητικά προκειµένου να αποδείξουν την εγγραφή τους σε Επαγγελµατικό ή Εµπορικό µητρώο ή να προσκοµίσουν ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό υπό τους όρους που προβλέπονται στη νοµοθεσία της χώρας εγκατάστασής τους. Οι Ενώσεις Εταιριών επιτρέπεται να συµµετάσχουν µόνο εφόσον έχουν, κατά µέγιστο όριο, τέσσερα µέλη εκ των οποίων ένα µέλος πρέπει να πληροί το κριτήριο (α) ανωτέρω και να συµµετέχει στην Ένωση Εταιρειών ως επικεφαλής κατά ποσοστό τουλάχιστον ίσο µε 60%. Σε αντίθετη περίπτωση, η προσφορά της Ένωσης Εταιριών απορρίπτεται ως απαράδεκτη. εν επιτρέπονται µεταβολές στα ποσοστά των µελών που συνθέτουν την Ένωση Εταιριών. Επιτρέπεται η πρόσληψη υπεργολάβων που θα αναφέρονται στην Αίτηση Συµµετοχής για ορισµένες Υπηρεσίες, υπό την προϋπόθεση ότι πλήρως υπεύθυνος για την εκτέλεση της Σύµβασης θα είναι ο Ανάδοχος. Οι Προσφέροντες οφείλουν επίσης να αναφέρουν στην προσφορά το τµήµα του Έργου που προτίθενται να αναθέσουν υπεργολαβικά σε τρίτους. Στη περίπτωση αυτή, η εµπειρία κάθε πιθανού υπεργολάβου δεν αίρει την ευθύνη και την ύπαρξη επαρκούς εµπειρίας από πλευράς του κύριου οικονοµικού φορέα (Προσφέροντα). Υποψήφιο νοµικό πρόσωπο δεν δικαιούται να είναι και µέλος άλλης Υποψηφίας ενώσεως εταιρειών. Σε περίπτωση παραβίασης της υποχρέωσης αυτής η Προσφορά του Υποψηφίου νοµικού προσώπου απορρίπτεται σαν απαράδεκτη. Το ίδιο νοµικό πρόσωπο µπορεί να είναι µέλος µιας µόνο ένωσης εταιρειών. Σε περίπτωση παραβίασης της υποχρέωσης αυτής απορρίπτονται σαν απαράδεκτες οι Αιτήσεις Συµµετοχής των ενώσεων εταιρειών που έχουν κοινό µέλος. Κάθε 17

18 Υποψήφιος υποβάλει µια µόνο Αίτηση Συµµετοχής και Προσφορά, άλλως αποκλείεται από το ιαγωνισµό. Οι Προσφέροντες δεν έχουν υποχρέωση σύστασης κοινοπραξίας κατά τη φάση υποβολής των προσφορών. Ωστόσο, σε περίπτωση που το προκηρυσσόµενο µε τη παρούσα Έργο κατακυρωθεί σε ένωση προσώπων, η ΡΑΕ δικαιούται, εφόσον το θεωρήσει αναγκαίο για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύµβασης, να ζητήσει από την ένωση να περιβληθεί ορισµένη νοµική µορφή. Η ένωση, στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται να το πράξει. Τα µέλη της κοινοπραξίας θα ευθύνονται έναντι της ΡΑΕ έκαστος αλληλεγγύως και εις ολόκληρο για το σύνολο του Έργου. Φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που συµµετέχει αυτόνοµα ή µαζί µε άλλα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα στον ιαγωνισµό, δεν µπορεί να µετέχει σε περισσότερες της µιας προσφορές. Αποκλείονται από τον ιαγωνισµό όσοι δεν πληρούν τα κριτήρια των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 45 της Οδηγίας 2004/18. Οι διατάξεις του π.δ. 346/1998, όπως τροποποιήθηκε µε τα π.δ. 18/2000 και 101/2003 και ισχύει, εφαρµόζονται µόνον κατά το µέτρο στο οποίο δεν αντιβαίνουν στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/EΚ. Συγκεκριµένα εάν:: 1. Υπάρχει οριστική καταδικαστική απόφαση εις βάρος των Προσφερόντων, για έναν ή περισσότερους λόγους που απαριθµούνται κατωτέρω: α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2, παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ ΕΥ του Συµβουλίου, β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26 ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3, παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου, γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, δ) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10 ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες. 2. α) βρίσκονται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συµβιβασµό ή οι εργασίες της επιχειρήσεώς του έχουν ανασταλεί ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόµοια διαδικασία προβλεπόµενη από τις εθνικές, νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, β) έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού, ή οποιαδήποτε άλλη ανάλογη διαδικασία προβλεπόµενη από τις εθνικές, νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, 18

19 γ) καταδικάσθηκαν για αδίκηµα που αφορά την επαγγελµατική διαγωγή τους, βάσει απόφασης η οποία έχει ισχύ δεδικασµένου, δ) έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, που µπορεί να διαπιστωθεί µε οποιοδήποτε µέσο από τις αναθέτουσες αρχές, ε) αποκλείσθηκαν τελεσίδικα από ηµόσια Υπηρεσία ή Νοµικά Πρόσωπα ηµοσίου ικαίου γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συµβατικές υποχρεώσεις τους. στ) δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της χώρας όπου είναι εγκαταστηµένος ή σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της Ελλάδας, ζ) δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους τις σχετικές µε την πληρωµή των φόρων και τελών σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της Ελλάδας, η) είναι ένοχοι υποβολής ψευδούς δηλώσεως ή παραλείψεως υποβολής των πληροφοριών που απαιτούνται κατ εφαρµογή του παρόντος κεφαλαίου. θ) έχουν υποστεί αντίστοιχες µε τις παραπάνω κυρώσεις φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της αλλοδαπής. 3. Αποκλείονται, επίσης, από τo διαγωνισµό: α) τα νοµικά πρόσωπα που ενώ υπάγονται στις διατάξεις του π.δ. 261/1997, δεν προσκοµίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πιστοποιούν ότι είναι εγγεγραµµένα στο Μητρώο ιαφηµιστών του Υπουργείου Επικρατείας, β) οι ανώνυµες εταιρείες που δεν προσκοµίσουν τα δικαιολογητικά και πιστοποιητικά που προβλέπονται στο π.δ. 82/1996 περί ονοµαστικοποίησης των µετοχών τους καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 8 του ν. 3414/2005, για κάθε µία εκ των περιπτώσεων των εταιρειών που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 8 του ως νόµου, γ) οι Προσφέροντες που δεν θα υποβάλουν εγγυητική επιστολή συµµετοχής σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο σηµείο 9 του Κεφ της παρούσας Προκήρυξης, δ) τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της αλλοδαπής, τα οποία δεν θα υποβάλουν όλα τα έγγραφα του Κεφ επισήµως µεταφρασµένα στην Ελληνική Γλώσσα. Επισηµαίνεται ότι σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, οι παραπάνω λόγοι αποκλεισµού ισχύουν για καθέναν από τους συµµετέχοντες στην κοινή προσφορά. Εάν συντρέχει λόγος αποκλεισµού και για έναν µόνο συµµετέχοντα σε κοινή προσφορά, η υποβληθείσα κοινή προσφορά αποκλείεται από το ιαγωνισµό. 19

20 5. Ισχύς και ιάρκεια της Σύµβασης Μετά την έκδοση κατακυρωτικής Απόφασης, ο Σύµβουλος καλείται να προσέλθει για την υπογραφή της Σύµβασης εντός αποκλειστικής προθεσµίας που θέτει η ΡΑΕ 2. Στην περίπτωση κατά την οποία ο Σύµβουλος δεν προσέλθει για την ως άνω υπογραφή, η ΡΑΕ διατηρεί την ευχέρεια να ανακαλέσει την κατακυρωτική Απόφαση και να κατακυρώσει το ιαγωνισµό σε έτερο Προσφέροντα, σύµφωνα µε τον οριστικό Πίνακα Βαθµολογίας (Κεφάλαιο 16.3 της παρούσας). Η Σύµβαση ισχύει από την ηµεροµηνία υπογραφής της και θα έχει διάρκεια δώδεκα (12) µηνών. Με την υπογραφή της σύµβασης ο Σύµβουλος θα προσκοµίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ποσοστού 20% του συµβατικού τιµήµατος. Η Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης επιστρέφεται µετά την επιτυχή ολοκλήρωση του Έργου του Συµβούλου και την Οριστική Παραλαβή του από τη ΡΑΕ. Η διάρκεια της Σύµβασης µπορεί να παραταθεί µετά από συµφωνία µεταξύ των δύο µερών και πάντως όχι πέραν της 30 ης Νοεµβρίου Τρόπος υλοποίησης Παραδοτέα Το προαναφερθέν συνολικό αντικείµενο του Έργου του Συµβούλου το οποίο συνίσταται στον προσδιορισµό της στρατηγικής και υλοποίησης της επικοινωνιακής πολιτικής της ΡΑΕ για την ενηµέρωση των καταναλωτών ενέργειας, τηρώντας τις ειδικές απαιτήσεις του Έργου, εκτελείται ως ακολούθως: Μετά την επιλογή του ο Σύµβουλος αναλαµβάνει: την διαµόρφωση του Ολοκληρωµένου Προγράµµατος Επικοινωνίας όπως περιγράφεται στο Κεφ µε βάση τις κατευθύνσεις της ΡΑΕ και τις ανάγκες του Έργου όπως περιγράφονται στην παρούσα Προκήρυξη, 2 Πριν την υπογραφή της σύµβασης διενεργείται ο προ-συµβατικός έλεγχος και παρέχεται η σχετική έγκριση από το Ελεγκτικό Συνέδριο, δυνάµει των διατάξεων του άρθρου 12 παρ. 27 του ν. 3310/2005. Επιπλέον, πριν την υπογραφή της σύµβασης ο Ανάδοχος υπόκειται στη διασταύρωση και τον έλεγχο των στοιχείων από το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης για το εάν συντρέχει σε αυτόν ασυµβίβαστη ιδιότητα ή απαγόρευση, κατά την έννοια και υπό τις προϋποθέσεις των διατάξεων των άρθρων 3, 4 και 5 και των διατάξεων του άρθρου 8 (περί ονοµαστικοποίησης µετοχών), του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε τις διατάξεις του Ν.3414/2005 (ΦΕΚ Α 279/ ) και κατά την έννοια του άρθρου 45 παρ. 1 εδαφ. Β της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ της (όπως η περίπτωση ορίζεται στο άρθρο 3 της Πράξης του Συµβουλίου της 26 ης Μαΐου 1997). Στο πλαίσιο του ως άνω ελέγχου, η Ανάδοχος ελληνική ανώνυµη εταιρεία υποχρεούται, σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Π.. 82/1996, όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 7 του άρθρου 8 του Ν.3310/2005, να προσκοµίσει στο Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, πριν από την υπογραφή της σύµβασης, τα αναγραφόµενα στην παρ. 2 του άρθρου 1 του ως άνω Π.. 82/1996 δικαιολογητικά. Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι ένωση προσώπων ή κοινοπραξία ή οποιαδήποτε άλλης µορφής οντότητα, η συνδροµή ασυµβίβαστης ιδιότητας ερευνάται αυτοτελώς για κάθε µέλος τους, εφόσον συντρέχουν οι όροι και οι προϋποθέσεις της παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.3414/

21 την εφαρµογή του Σχεδίου ράσεων Επικοινωνίας που συνίσταται στην εκτέλεση των τελικά προκρινοµένων ενεργειών µε βάση τις προτάσεις που υποβάλει ο Ανάδοχος κατά την διάρκεια της σύµβασης και εγκρίνει η ΡΑΕ και την υποβολή τριών (3) εκθέσεων υλοποίησης, όπως περιγράφονται στο Κεφ εδάφιο (ε). τη συνεχή υποστήριξη της ΡΑΕ κατά την υλοποίηση του συνολικού Έργου. Το Σχέδιο ράσεων Επικοινωνίας είναι δυνατό να αναθεωρείται και επικαιροποιείται κατόπιν υποδείξεως και οδηγιών της ΡΑΕ, µε βάση την πορεία εξέλιξης και αξιολόγησης του ΕΠΑΝ. Ειδικότερα, πριν την υλοποίηση κάθε ενέργειας ο Σύµβουλος υποβάλλει ολοκληρωµένη πρόταση υλοποίησης κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο του Κεφ. 3, της παρούσας Προκήρυξης. Η απόφαση της υλοποίησης ή µη της προτεινόµενης ενέργειας λαµβάνεται από την ΡΑΕ. Σε κάθε περίπτωση ακολουθεί έγγραφη έγκριση της πρότασης του Συµβούλου από την ΡΑΕ, η οποία έχει προηγουµένως εξετάσει και διαπραγµατευθεί την πρότασή του. Ο Σύµβουλος οφείλει να υλοποιήσει κάθε εγκεκριµένη ενέργεια και υποβάλλει έκθεση υλοποίησης στη ΡΑΕ σύµφωνα µε τα ανωτέρω. Ο Σύµβουλος θα πρέπει να προβλέψει συστηµατική και στενή συνεργασία µε τη ΡΑΕ σε όλα τα στάδια του Έργου. Η παροχή των υπηρεσιών του Συµβούλου θα γίνεται τόσο στην έδρα του, όσο και στα γραφεία της ΡΑΕ, καθώς και σε εµπλεκόµενους φορείς και σε πηγές άντλησης των στοιχείων που είναι απαραίτητα για την υλοποίηση του Έργου. Η ΡΑΕ θα θέσει στη διάθεση του Συµβούλου κάθε πληροφορία που τυχόν διαθέτει για την υλοποίηση του Έργου. 7. Προϋπολογισµός Ο συνολικός εκτιµώµενος προϋπολογισµός του Έργου αυτού δεν υπερβαίνει το ποσό ύψους τριών εκατοµµυρίων πεντακοσίων εβδοµήντα χιλιάδων ΕΥΡΩ ( ), συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 19%, όπου προβλέπεται, και ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων εβδοµήντα χιλιάδων ΕΥΡΩ ( ). Αναµένεται το πραγµατικό τίµηµα της σύµβασης να διαµορφωθεί σε επίπεδο χαµηλότερο από τον προτεινόµενο προϋπολογισµό. Στο ποσό αυτό περιλαµβάνονται τα κάθε είδους έξοδα και δαπάνες του Συµβούλου. 8. Τίµηµα-Τρόπος καταβολής Η αµοιβή του Συµβούλου θα καταβληθεί ως ακολούθως: Ποσοστό σαράντα τις εκατό (40%), το αργότερο ένα (1) µήνα µετά την αποδοχή από τη ΡΑΕ του παραδοτέου της πρώτης έκθεσης υλοποίησης, όπως περιγράφεται στο Κεφ εδάφιο (ε) και στο Κεφ.6 ανωτέρω. Ποσοστό τριάντα τις εκατό (30%), το αργότερο ένα (1) µήνα µετά την αποδοχή από τη ΡΑΕ του παραδοτέου της δεύτερης έκθεσης υλοποίησης, όπως περιγράφεται στο Κεφ εδάφιο (ε) και στο Κεφ.6 ανωτέρω. 21

22 Αποπληρωµή, το αργότερο ένα (1) µήνα µετά την αποδοχή από τη ΡΑΕ του παραδοτέου της τρίτης έκθεσης υλοποίησης, όπως περιγράφεται στο Κεφ εδάφιο (ε) και στο Κεφ.6 ανωτέρω. Ο Σύµβουλος επιβαρύνεται µε κάθε νόµιµη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ Νοµικών Προσώπων ή άλλων Οργανισµών, η οποία κατά νόµο βαρύνει τον Σύµβουλο. Για όλες τις πληρωµές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόµιµα παραστατικά/ δικαιολογητικά. Από κάθε τιµολόγιο του Συµβούλου θα γίνονται όλες οι νόµιµες κρατήσεις, σύµφωνα µε τους ισχύοντες κάθε φορά νόµους και σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών. 9. Τόπος και χρόνος υποβολής των Προσφορών Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται µε συστηµένη ταχυδροµική επιστολή, δια χειρός ή µέσω ταχυµεταφορέα (courier), στη διεύθυνση της ΡΑΕ: Πανεπιστηµίου 69 και Αιόλου, Αθήνα. Ηµεροµηνία λήξης παραλαβής των προσφορών ορίζεται η 26 η Σεπτεµβρίου 2006, ηµέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.µ. Οι Προσφορές θα παραληφθούν κατά την ίδια ως άνω ηµεροµηνία από την Επιτροπή Προµηθειών στα γραφεία της ΡΑΕ. 10. Παραλαβή Προκήρυξης Πλήρες αντίγραφο της παρούσας Προκήρυξης είναι διαθέσιµο στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ: εν θα τηρηθεί κατάλογος παραληπτών της Προκήρυξης. Αρµόδιοι για πληροφορίες: Κα Νικολέττα Τεκίρδαγλη, τηλ Παροχή ιευκρινίσεων Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ζητήσουν διευκρινήσεις για το περιεχόµενο του τεύχους της Προκήρυξης υποβάλλοντας γραπτώς ερωτήσεις στην ΡΑΕ, µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στη διεύθυνση: δώδεκα (12) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής Προσφορών. Η ΡΑΕ, ή το ειδικώς από αυτήν εξουσιοδοτηµένο όργανο, απαντά µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Επιπλέον, η ΡΑΕ θα αναρτήσει εντός ευλόγου χρόνου πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία της υποβολής των Προσφορών στην ιστοσελίδα της κοινή έγγραφη απάντηση σε σχέση µε όλες τις διευκρινίσεις που έχουν ζητηθεί. Κανένας ενδιαφερόµενος δεν µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ µέρους προσωπικού της Αρχής. Κάθε επικοινωνία σχετικά µε τον παρόντα ιαγωνισµό διεξάγεται εγγράφως. 22

23 12. Χρονική Ισχύς Προσφορών Η προσφορά του Προσφέροντα είναι δεσµευτική για χρονική περίοδο εκατόν ογδόντα (180) ηµερών, αρχοµένης την επόµενη ηµέρα από την τελευταία ηµέρα υποβολής των Προσφορών. Προσφορά που ορίζει µικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Εάν προκύψει θέµα παράτασης της ισχύος των Προσφορών, η αρµόδια Επιτροπή Προµηθειών θα απευθύνει γραπτώς ερώτηµα προς τους Προσφέροντες - πριν την λήξη ισχύος των Προσφορών - εάν αποδέχονται την παράταση για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Οι Προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν εγγράφως µέσα σε τρεις (3) ηµέρες, άλλως θεωρείται ότι αποδέχτηκαν την παράταση. Ανακοίνωση επιλογής Προσφέροντα µπορεί να γίνει και µετά τη λήξη της ισχύος Προσφοράς, δεσµεύει όµως τον Προσφέροντα µόνο εφ' όσον αυτός την αποδεχθεί. 13. Φάκελοι Προσφορών Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται σε ένα (1) πρωτότυπο. Οι προσφορές πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα, µε εξαίρεση τους τεχνικούς όρους που θα αναφέρονται και στην Αγγλική γλώσσα. Τα εγχειρίδια που θα συνοδεύουν την προσφορά µπορούν να υποβάλλονται και στην Αγγλική γλώσσα. Όλες οι προτάσεις κατατίθενται σε σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη: ΠΡΟΣΦΟΡΑ Ανοικτός ιαγωνισµός για την «Στρατηγική και υλοποίηση επικοινωνιακής πολιτικής ΡΑΕ για την ενηµέρωση των καταναλωτών ενέργειας». Ηµεροµηνία υποβολής Προσφορών : 26/09/2006 και το όνοµα όπως και τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του Προσφέροντα (οδός, αριθµός, πόλη, Τ.Κ., τηλέφωνα, fax, ). Κάθε σελίδα της Προσφοράς θα πρέπει να είναι µονογραµµένη από τους εκπροσώπους του Προσφέροντα και αριθµηµένη σε συνεχή αρίθµηση, επί ποινή απορρίψεως. Ο Φάκελος κάθε προσφοράς θα περιλαµβάνει τρεις (3) σφραγισµένους επιµέρους φακέλους: 1. Φάκελος µε τίτλο «ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» 2. Φάκελος µε τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 3. Φάκελος µε τίτλο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» Προσφορές που, κατά την κρίση της Επιτροπής Προµηθειών, είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίµησης ή περιέχουν όρους αντίθετους προς την Προκήρυξη ή/και αιρέσεις, χαρακτηρίζονται ως µη αποδεκτές και απορρίπτονται. Η Προσφορά από τον υποψήφιο Προσφέροντα θα πρέπει να καλύπτει όλα τα ζητούµενα από τη παρούσα Προκήρυξη, οι όροι της οποίας στο σύνολό τους, χαρακτηρίζονται υποχρεωτικοί και ουσιώδεις, εκτός εάν αλλιώς και ρητώς αναφέρονται. 23

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Ημερομηνία: 14/3/2013 ΚΟΙΚΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ταχ. /νση : Θεμιστοκλέους 42, Αριθμ. Πρωτ.: 78 Ταχ. Κώδικας : 30100, Αθήνα Τηλ.: 210-3303060 Fax: 210-3801777 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ) Ν. Επιβάτες, 25.09.2014 Αρ. Πρωτ. 1708 Ταχ. Δ/νση Λογοθέτου 1 Τ.Κ 57019 Τηλ. 23920 25005/76320 Fax Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. «Προσδιορισµός. επικοινωνιακής στρατηγικής και εφαρµογή

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. «Προσδιορισµός. επικοινωνιακής στρατηγικής και εφαρµογή ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΠΣ 2000- ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΤΕΥΧΟΥΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Προσδιορισµός

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 E-mail : info@rae.gr

Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 E-mail : info@rae.gr Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 E-mail : info@rae.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ρόδος, 28 Αυγούστου 2013 /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ρόδος, 28 Αυγούστου 2013 /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ρόδος, 28 Αυγούστου 2013 /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 4976 Ταχ. /νση: Πλατεία Ελευθερίας 1, ιοικητήριο Ταχ.Κωδ: 85100,

Διαβάστε περισσότερα

Combining abilities, creating synergies, enhancing performances. URL: www.pnai.gov.gr Email: a.dikaiou@rho.pnai.gov.gr

Combining abilities, creating synergies, enhancing performances. URL: www.pnai.gov.gr Email: a.dikaiou@rho.pnai.gov.gr Combining abilities, creating synergies, enhancing performances ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 16 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ. Πρωτ: 6181 Ταχ. /νση: Πλατεία Ελευθερίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα:17-2-2015 Αρ. Πρωτ: 3099 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1. Τακτικό Ανοιχτό ιαγωνισµό (Αριθ. Πρωτ. ιαγωνισµού: 3098/17-02-2015)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1. Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η & Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν 1.1 Με ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Ταχ/κη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Κ.Ε.Κ. Α.Ε. Αβέρωφ 34Α, 142 32, Νέα Ιωνία, Ελλάδα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Κ.Ε.Κ. Α.Ε. Αβέρωφ 34Α, 142 32, Νέα Ιωνία, Ελλάδα ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ANTREPRENORIATUL IN MEDIUL RURAL - O SANSA DE OCUPARE» Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αθήνα, 03/04/2015 Αρ. πρωτ.: Γ-2015-636 Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη δημιουργία ιστοσελίδας για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION Χαλκίδα: 24/03/2015 Αρ. Πρωτ.: 3729 Ταχ. /νση: Η.Γαζέπη 48, 34100, Χαλκίδα Τµήµα: Οικονοµικού Γραφείο: Προµηθειών Πληρ/ρίες: Μπελίτσος Αναστάσιος Τηλέφωνο: 22213-50431 FAX: 22210 22210 Email: supplyky@chalkidahospital.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Καρπενήσι Ταχ. Κώδικας : 36100 Πληροφορίες :Κελέση Κων/ντία-Θανασιάς

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/03/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 2359

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/03/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 2359 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/03/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 2359 Ταχ. /νση: Πλατεία Ελευθερίας 1, ιοικητήριο Ταχ.Κωδ: 85100, Ρόδος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος»

ΘΕΜΑ : «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 01 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου για την Γραµµατειακή και τεχνική Υποστήριξη του Κοινωνικού Φροντιστηρίου στο πλαίσιο

ΘΕΜΑ : Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου για την Γραµµατειακή και τεχνική Υποστήριξη του Κοινωνικού Φροντιστηρίου στο πλαίσιο ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Αθήνα 11 Μαίου 2015 ΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΕ ΟΤΑ (δ.τ.: ΚΕΚ Α) Αρ. Πρωτ.: 2328/ΜΓ Πληροφορίες : ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ Email: kekda@otenet.gr Τηλέφωνο : 210 5221047 Φαξ : 210 5221140

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη: 09/03/2015 Αρ. Πρωτ.: 300258/ ΥΔ 900 ΑΔΑ: ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Την αριθµ. 252/06-02-2008 απόφαση του.σ. της Αναπτυξιακής Ηρακλείου

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Την αριθµ. 252/06-02-2008 απόφαση του.σ. της Αναπτυξιακής Ηρακλείου ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΑΡΧΑΝΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Τ.Κ. 70 100 ΤΗΛ: 2810 752111, 2810 753300 FAX: 2810 752431, 2810 753310 e-mail: info@anher.gr Αριθµ. Πρωτ.: 503 Αρ. Πρακτικού.Σ.:252/06-02-2008

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΤΑ ΟΣΗ ΡΑ ΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «+ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ» ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ «+ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννινα, 04 Μαΐου 2015 Αριθμ.Πρωτ.: 343 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Ιωάννινα, 04 Μαΐου 2015 Αριθμ.Πρωτ.: 343 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Α.Μ.Α.Ε.: 10532/42/Β/86/0043 Α.Φ.Μ.: 094090977/ΔΟΥ Ιωαννίνων Διεύθυνση: Πλατ. Πύρρου & Μιχ. Αγγέλου 1 453 32-Ιωάννινα Τηλέφωνο: 2651036686, 2651083087 FAX: 2651033419 Email: epirus@epirussa.gr Wpage: www.epirussa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009. «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του ν.

Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009. «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του ν. Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009 «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2015-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 5/2015 ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 169.674,81 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.- Κ.Ε.Κ.Α.Π.Ε.Λ. Α.Ε.

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.- Κ.Ε.Κ.Α.Π.Ε.Λ. Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.- Κ.Ε.Κ.Α.Π.Ε.Λ. Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» και ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2007 2013 ΜΟΝΑ Α Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΘΕΡΙΝΗ ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ: 51.219,51 Φ.Π.Α. 23% 11.780,49 ΣΥΝΟΛΟ: 63.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 6. Το έργο µε Κ.Α. 2010ΕΠ00280015 της ΣΑΕΠ 002/8 Κρήτης µε τίτλο «Οργάνωση Εκδηλώσεων Συνεδριάσεων - Συσκέψεων»

ΑΠΟΦΑΣΗ. 6. Το έργο µε Κ.Α. 2010ΕΠ00280015 της ΣΑΕΠ 002/8 Κρήτης µε τίτλο «Οργάνωση Εκδηλώσεων Συνεδριάσεων - Συσκέψεων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ταχ. /νση :. Μποφώρ 7 71202 Ηράκλειο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ηράκλειο 19/05/2010 Α.Π. 2017 Πληροφορίες : Χρυσούλα Ψαρουδάκη Τηλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠ. ΑΡ. 3644/26.07.2013 ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠ. ΑΡ. 3644/26.07.2013 ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠ. ΑΡ. 3644/26.07.2013 ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 1) Ερώτηση: Στο ΑΡΘΡΟ 1, παράγραφος 1.1. Πλαίσιο Υλοποίησης του Έργου, στους Ειδικούς Στόχους του ΕΣΠΑ, στον αριθμό 10 αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» 1190 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΘΗΝΑ 28/04/15 Αριθμ. Πρωτ.: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: 7/4/2014 Αρ. Πρωτ. 155

Ημερομηνία: 7/4/2014 Αρ. Πρωτ. 155 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΕ DOMAIN NAME: www.sydfotini.gr Ημερομηνία: 7/4/2014 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΤΑΞΙΔΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΤΑΞΙΔΙΩΝ Η ΔΕΘ HELEXPO αποτελεί έναν εκ τους σημαντικότερους φορείς διοργάνωσης εκθεσιακών, συνεδριακών και λοιπών δράσεων τόσο στην ευρύτερη περιοχή της

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ:0896. Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών δημοσίευσης διακηρύξεων του Γενικού Χημείου του Κράτους στον ημερήσιο τύπο»

ΚΑΕ:0896. Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών δημοσίευσης διακηρύξεων του Γενικού Χημείου του Κράτους στον ημερήσιο τύπο» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΔMΗΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αθήνα, 16/6/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθ. Πρωτ.: 30/002/5390 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Έγκριση δαπάνης:30/078/187-02-06-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Μ.Α.Ε.: 10532/42/Β/86/0043 Α.Φ.Μ.: 094090977/ΔΟΥ Ιωαννίνων Διεύθυνση: Πλατ. Πύρρου & Μιχ. Αγγέλου 1 453 32-Ιωάννινα Τηλέφωνο: 2651036686, 2651083087 FAX: 2651033419 Email: epirus@epirussa.gr Wpage: www.epirussa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΓΕ4691ΩΑ-3Η. 1) Τις διατάξεις του Ν.2362/95 Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του

ΑΔΑ: 4ΑΓΕ4691ΩΑ-3Η. 1) Τις διατάξεις του Ν.2362/95 Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Αρ. Διακήρυξης : 10/2011 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση :Αγησιλάου 10 Ταχ. Κωδ. : 102 10 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο :210 5286

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΑΙΑ: 23-7-2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 17760 ΑΡ.ΑΠΟΦ: 316 ΤΙΤΛΟΣ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας- Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας- Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αθήνα,16 /02/10 Αρ. πρωτ.: 8117 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΕΚΑΕΞΑΣΕΛΙΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Γενικοί Οροι Συτµβολαίου 1/6 Ι. ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Γ.Ο.Σ.) ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

info@developathens.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

info@developathens.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ξενοφώντος 7, Αθήνα 10557 Πληροφορίες: Αλέξης Γαληνός Τηλ: 210 3253123 Φαξ: 210 3216653 E

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ»

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 10/03/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Π.: οικ. 1091 ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών - 81100 Μυτιλήνη Τηλ. 22513-52044

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ: 404/18-03-2015 Ημερομηνία: 18-03-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Διαγωνισμός με διαδικασία διαπραγμάτευσης για την επιλογή Αναδόχου για το Έργο «Αντασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

Διασυνοριακό Πρόγραμμα INTERREG III A / PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Διασυνοριακό Πρόγραμμα INTERREG III A / PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) 6ο χλμ. οδού Χαριλάου Θέρμης Τ.Θ. 361 570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 498.100 Fax: (2310) 498.180

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 131890 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2 ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Υποέργο Α: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, συνολική αξία 313.005,17 ευρώ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Υποέργο Α: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, συνολική αξία 313.005,17 ευρώ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Κέρκυρα, 01/04/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ.Πρωτ. οικ. 31755/13339 Δ/νση : Σαμάρα 13, Κέρκυρα Ταχ. Κώδ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18 ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ ήµος Πάρου ιεύθυνση Τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ»

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάρος, 09/10/2009 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθμός Προκήρυξης: 63/2009 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Παροικία ΠΑΡΟΣ Τ.Κ. 844 00 Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΦΤΑΜHΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΦΤΑΜHΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 23 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. :5437 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΔΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους 8, Π. Πεντέλη Αθήνα 26/01/2015 ΤΚ 15236 Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών Αρ. Πρωτ 960/27.01.2015

Διαβάστε περισσότερα

Απάντηση: εν επιτρέπεται η συµµετοχή στους διαγωνισµούς νοµικών προσώπων ως υπεργολάβων. Όλα τα νοµικά πρόσωπα συµµετέχουν στην ένωση ως ισότιµα µέλη

Απάντηση: εν επιτρέπεται η συµµετοχή στους διαγωνισµούς νοµικών προσώπων ως υπεργολάβων. Όλα τα νοµικά πρόσωπα συµµετέχουν στην ένωση ως ισότιµα µέλη ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΚHΡYΞΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΕΛΙΚΩΝ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, ΕΓΤΠΕ/ΧΜΠΑ, ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 1. Ερώτηµα: Θα

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002624660 2015-03-09

15PROC002624660 2015-03-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΠΑΡΤΗ 9 /03/2015 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : Φ/Λ/17/2727 ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού

Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού Κ. Μ. : Π117/2014 ΠΡΟΫΠ. : 14.873,16 με το Φ. Π. Α. α/α Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 10 Ιουλίου 2012 Α.Π. : 538

Αθήνα 10 Ιουλίου 2012 Α.Π. : 538 Κότσικα 4, 104-34 Αθήνα Τηλ: 210 3646 754-6, 3639 878 Fax : 210 3646 306, 3628 017 URL: www.pedattikis.gr E- Mail: info@pedattikis.gr Αθήνα 10 Ιουλίου 2012 Α.Π. : 538 Επιλογή Project Manager προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας- Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας- Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αθήνα, 03/12/10 Αρ. πρωτ.:8925 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Προβολή του έργου και των δράσεων της ΕΣΕΕ» Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης του Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του έργου:

«Προβολή του έργου και των δράσεων της ΕΣΕΕ» Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης του Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του έργου: ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «Προβολή του έργου των δράσεων της ΕΣΕΕ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002783714 2015-05-18

15PROC002783714 2015-05-18 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.05.18 23:15:24 EEST Reasn: Lcatin: Athens ΑΔΑ: 604Ρ7ΛΕ-2Α8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, 176 71 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : 210 9549100, FAX: 210 9577050 Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αθήνα, 30/04/2013 Αρ. πρωτ.: Γ-2013-0471 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά/Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού

Αγορά/Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αγορά/Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού Κ. Μ. : Π79/2015 ΠΡΟΫΠ. : 14.851,02 με το Φ. Π. Α. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014 Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49106 Fax: (23210) 46556 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 11 Ιουλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. : 6178 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής Ν.Ροδόπης, Έχοντας υπόψη:

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής Ν.Ροδόπης, Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΤΑΧ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Πλατεία Βιζυηνού 1 ΤΑΧ.ΚΩ ΙΚΑΣ: 691 00 ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΠΛΗΡ.: Μ. Γκιουλέ ΤΗΛ.: 25313-52436 FAX : 2531 Email : m.gkioule@komotini.gr Κοµοτηνή, 17/02/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠTIKH ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠTIKH ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Δικαιούχος/Φορέας Πρότασης) Ταχ. Διεύθυνση : ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΕΥΑΡ ΜΥΤΗ ΓΡΥΝΤΑ ΚΟΜΒΟΣ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ ΤΚ 74100 Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κωδικός: Δ.03.01 Αρ. Έκδοσης: 01 Έναρξη Ισχύος: 15/10 /2008 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η προετοιμασία των απαιτούμενων ενεργειών για τη διενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών Χαϊδάρι 07/04/2014 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΔΑ: ΒΕΑΛ46ΨΖΣ4-ΥΒ4 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 157 80 Αθήνα. +30 210 772 1348, +30 210 772 4181 e-mail: ereyna@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 22/05/2013 Αρ. πρωτ. : 1244 ΤΙΤΛΟΣ : Επισκευή βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Αρ. μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠEPIΛHΨH ΔIAKHPYΞHΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔIAΓΩNIΣMOY (2/2012)

ΠEPIΛHΨH ΔIAKHPYΞHΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔIAΓΩNIΣMOY (2/2012) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΕΕΔΕ) Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων Λ. Ιωνίας 200 & Ιακωβάτων 61 Αθήνα 29-6-2012 Τ.Κ. 111 44 Αθήνα Yπεύθυνοι: Ι. Παπαδοπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001924286 2014-03-14

14PROC001924286 2014-03-14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη 14/03/2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. :104530(3515) Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198

Διαβάστε περισσότερα

συνέπεια η ενδιαφερόμενη εταιρία δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό. Στην σελίδα 51 Β.3.2. Ομάδα Έργου της προκήρυξης αναφέρει:

συνέπεια η ενδιαφερόμενη εταιρία δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό. Στην σελίδα 51 Β.3.2. Ομάδα Έργου της προκήρυξης αναφέρει: Σχετικά με την προκήρυξη με αρ.1/2010 για τον διαγωνισμό με θέμα : 1.Δράσεις Επικοινωνίας, Πληροφόρησης και Δημοσιότητας στις οκτώ περιφέρειες σύγκλισης 2. Δράσεις Επικοινωνίας, Πληροφόρησης και Δημοσιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννινα, 3 Φεβρουαρίου 2014 Αριθμ.Πρωτ.: 76

Ιωάννινα, 3 Φεβρουαρίου 2014 Αριθμ.Πρωτ.: 76 Α.Μ.Α.Ε.: 10532/42/Β/86/0043 Α.Φ.Μ.: 094090977/ΔΟΥ Ιωαννίνων Διεύθυνση: Πλατ. Πύρρου & Μιχ. Αγγέλου 1 453 32-Ιωάννινα Τηλέφωνο: 2651036686, 2651083087 FAX: 2651033419 Email: epirus@epirussa.gr Wpage: www.epirussa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία: Απευθείας ανάθεση σύμβασης υπηρεσιών. Κριτήριο ανάθεσης: Η πιο συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά για την παροχή της

Διαδικασία: Απευθείας ανάθεση σύμβασης υπηρεσιών. Κριτήριο ανάθεσης: Η πιο συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά για την παροχή της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΕ ΤΟ DOMAIN NAME: www.simpraxi-frontizo.gr ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 23 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. :5438 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

της Σύµβασης. ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ

της Σύµβασης. ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηµεροµηνία : 07/01/2015 Αρ. Πρωτ.: 2 Αρ. Προκήρυξης: 2/2015 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκτύπωση εγχειριδίου «Μεσογειακός Τρόπος Ζωής» - MEDLs ελληνική έκδοση στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

MIS: 277809. Αργυρούπολη, 22/5/2014 Αρ. Πρωτ. 223

MIS: 277809. Αργυρούπολη, 22/5/2014 Αρ. Πρωτ. 223 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΦΩΤΕΙΝΗ - ΣΤΕΓΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ 8 ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη 30 / 04 / 2015 Αρ. Πρωτ.: - 2396 - Ταχ. Δ/νση : Ζ.Ε.Π. Κοζάνης Προς Ταχ. Κώδικας : 501 00 Κοζάνη Όπως Πίνακας Αποδεκτών Πληροφορίες : Ανδρέας I. Φιλιππόπουλος Τηλέφωνα :

Διαβάστε περισσότερα

Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σε αυτούς, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα.

Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σε αυτούς, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 23-6-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 35Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 2821-22309 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την Ανάθεση Εργασιών Λογιστικής Παρακολούθησης (Παροχή Υπηρεσιών)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την Ανάθεση Εργασιών Λογιστικής Παρακολούθησης (Παροχή Υπηρεσιών) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. Αρ. ΜΑΕ 26632/53/Β/92/005 Ταχ. δ/νση: Ύδρας 10, Τ.Κ. 65302, Καβάλα Πληρ.: κ. Δημήτριος Νικηφορίδης Τηλ: 2510.620459 Φαξ: 2510.620429 Email: anka@ankavala.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Αριθ. Πρωτ. 8706 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Αντιδήμαρχος Δελφών Έχοντας υπόψη: 1. Την αριθ. 25669/15.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)

ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) Έργο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 26/11/14 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: E. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Υ Χ Ο Σ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ME ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τ Ε Υ Χ Ο Σ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ME ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ Ε Υ Χ Ο Σ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ME ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 ΚΕΝΑΚΑΠ. A.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Ιωαννίνων 84, 422 00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ * * * ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Κτίριο Ε4, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά, 73100 Χανιά Χανιά, 10.10.2014 Αρ. Πρωτ.: 14405 Γενικές Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Η προσφορές που συγκεντρώθηκαν από την Αρµόδια Υπηρεσία του Ιδρύµατος, είναι οι εξής, όπως αναφέρεται στο παρακάτω Πίνακα: ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Η προσφορές που συγκεντρώθηκαν από την Αρµόδια Υπηρεσία του Ιδρύµατος, είναι οι εξής, όπως αναφέρεται στο παρακάτω Πίνακα: ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΛΑΜΙΑ 12/12/2013 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Λαµία, σήµερα την 12η εκεµβρίου του έτους 2013. Η αρµόδια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την Ανάθεση Εργασιών Τεχνικής Υποστήριξης (Παροχή Υπηρεσιών)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την Ανάθεση Εργασιών Τεχνικής Υποστήριξης (Παροχή Υπηρεσιών) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. Αρ. ΜΑΕ 26632/53/Β/92/005 Ταχ. δ/νση: Ύδρας 10, Τ.Κ. 65302, Καβάλα Πληρ.: κ. Δημήτριος Νικηφορίδης Τηλ: 2510.620459 Φαξ: 2510.620429 Email: INFO@ankavala.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ AΡ. 159 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ISO 22000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ AΡ. 159 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ISO 22000 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Γ.Ν. ΛΙΒΑ ΕΙΑΣ Γ.Ν. ΘΗΒΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΤΗΣ Ε ΡΑΣ ΛΙΒΑ ΕΙΑ Γ.Ν. Λιβαδειάς ΤΜΗΜΑ: Οικονοµικό ΓΡΑΦΕΙΟ: Προµηθειών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Προκηρύσσει

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Προκηρύσσει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, Τ.Κ. 101 63, Καλλιθέα Αττικής Πληροφορίες Τηλέφωνο : 2109098381,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ των Υπηρεσιών του Δήμου. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Τμήμα: Διαχείρισης Υλικών - Αποθήκη Δ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002790681 2015-05-20

15PROC002790681 2015-05-20 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.05.20 15:42:07

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Ο ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ανακοινώνει ότι θα προβεί στην απευθείας ανάθεση:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Ο ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ανακοινώνει ότι θα προβεί στην απευθείας ανάθεση: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Διεύθυνση: Πλατεία Δημαρχείου Κόνιτσα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αντιδήμαρχος Ραπακούσιος Απόστολος Τηλέφωνο: 2655360330 Φαξ: 26550203000 Κόνιτσα, 09 Οκτωβρίου 2013 Aρ. Πρωτ.: 12074

Διαβάστε περισσότερα