Στρατηγική και υλοποίηση επικοινωνιακής πολιτικής ΡΑΕ για την ενηµέρωση των καταναλωτών ενέργειας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Στρατηγική και υλοποίηση επικοινωνιακής πολιτικής ΡΑΕ για την ενηµέρωση των καταναλωτών ενέργειας"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗN ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Στρατηγική και υλοποίηση επικοινωνιακής πολιτικής ΡΑΕ για την ενηµέρωση των καταναλωτών ενέργειας ΑΘΗΝΑ 25 Ιουλίου 2006 Το Έργο χρηµατοδοτείται από: Γ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης , Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΤΠΑ - Ελληνικό ηµόσιο)

2 Η σελίδα αυτή είναι σκοπίµως κενή

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εισαγωγή Αντικείµενο των υπηρεσιών του Συµβούλου ΡΑΕ Σκοπός της Αρχής ΡΑΕ-Ίδρυση και δραστηριότητες ΡΑΕ-Καταναλωτές και στρατηγικοί στόχοι Εξοικονόµηση ενέργειας, Φυσικό αέριο και ΑΠΕ : Βασικές παράµετροι της νέας ενεργειακής πολιτικής Επικοινωνιακή Στρατηγική του Έργου Κεντρικοί άξονες της επικοινωνιακής στρατηγικής Ειδικοί στόχοι Κοινό - Στόχος Πληροφόρηση και ηµοσιότητα του Προγράµµατος µέχρι σήµερα Περιγραφή του Έργου του Συµβούλου Αντικείµενο του Έργου ιαµόρφωση Ολοκληρωµένου Προγράµµατος Επικοινωνίας Εφαρµογή του Σχεδίου ράσεων Επικοινωνίας Υποστήριξη της Αρχής ικαίωµα Συµµετοχής Ισχύς και ιάρκεια της Σύµβασης Τρόπος υλοποίησης Παραδοτέα Προϋπολογισµός Τίµηµα-Τρόπος καταβολής Τόπος και χρόνος υποβολής των Προσφορών Παραλαβή Προκήρυξης Παροχή ιευκρινίσεων Χρονική Ισχύς Προσφορών Φάκελοι Προσφορών Φάκελος ικαιολογητικών Γενικό Προφίλ Οικονοµικά και Τεχνικά Χαρακτηριστικά του Συµβούλου- Εµπειρία - Λοιπά ικαιολογητικά Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς Ενότητα Α Ενότητα Β Φάκελος Οικονοµικής Προσφοράς Ελλείψεις ικαιολογητικών ιαδικασία Αποσφράγισης και Κρίση Προσφορών Στάδια ιαδικασίας Επιτροπή Προµηθειών... 41

4 16. Αξιολόγηση Προσφορών Τεχνική αξιολόγηση Κριτήρια αξιολόγησης Τεχνικών Προσφορών Οικονοµική Αξιολόγηση Τελική βαθµολογία Προσφορών Αποτελέσµατα - Κατακύρωση Υπογραφή Σύµβασης Παρακολούθηση - Παραλαβή του Έργου του Αναδόχου Πνευµατικά ικαιώµατα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

5 Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΡΑΕ) ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Βάσει των αρµοδιοτήτων της σύµφωνα µε τον ν. 2773/1999 ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ιεθνή ανοικτό διαγωνισµό, εφεξής ιαγωνισµό, µε σφραγισµένες Προσφορές, ανώτατου ύψους τριών εκατοµµυρίων ΕΥΡΩ ( ), µη συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος ΦΠΑ 19%, όπου προβλέπεται, και µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, για την επιλογή αναδόχου του Έργου «Στρατηγική και υλοποίηση επικοινωνιακής πολιτικής ΡΑΕ για την ενηµέρωση των καταναλωτών ενέργειας», εφεξής Έργο. Ο ιαγωνισµός θα διεξαχθεί ύστερα από την παρέλευση προθεσµίας τριάντα έξι (36) ηµερών από την ηµεροµηνία αποστολής της περίληψης της παρούσας προκήρυξης, εφεξής Προκήρυξη, στο Συµπλήρωµα της Επίσηµης Εφηµερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, βάσει της διάταξης της παρ. 4 του άρθρου 38 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 31 ης Μαρτίου 2004 (L 134) κατόπιν της υπ αριθ S της «προκαταρκτικής προκήρυξης» στο Συµπλήρωµα της Επίσηµης Εφηµερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι Προσφέροντες που επιθυµούν να υποβάλλουν πλήρως δεσµευτικές Προσφορές πρέπει να έχουν αποδεδειγµένη ενασχόληση και ικανότητες, εξειδικευµένες γνώσεις, σηµαντική και τεκµηριωµένη εµπειρία σε τοµείς: διαφήµισης, προβολής, πληροφόρησης, επικοινωνίας και δηµοσιότητας ή άλλες συναφείς δραστηριότητες, να διαθέτουν σηµαντική εξειδικευµένη εµπειρία στο αντικείµενο του Έργου, τουλάχιστον κατά τα τρία (3) τελευταία χρόνια, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, καθώς και επαρκές εξειδικευµένο και έµπειρο προσωπικό για το Έργο. Η παρούσα Προκήρυξη και η Σύµβαση που θα καταρτισθεί µε βάση αυτή, καθώς και τα λοιπά Συµβατικά Τεύχη, θα διέπονται αποκλειστικά από το Κοινοτικό ίκαιο και ειδικότερα την οδηγία 2004/18/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 31 ης Μαρτίου 2004 (L 134) και τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1159/2000 της Επιτροπής της 30 ης Μαΐου 2000, και το Ελληνικό ίκαιο και ειδικότερα το ν. 3310/2005 (ΦΕΚ Α 30) όπως τροποποιήθηκε µε το ν. 3414/2005 (ΦΕΚ Α 279) και ισχύει, το π.δ. 82/1996 (ΦΕΚ Α 66), το ν. 2522/1997 (ΦΕΚ Α 178) όπως ισχύει, το ν. 2328/1995 (ΦΕΚ Α 159) όπως ισχύει, το π.δ. 261/1997 (ΦΕΚ Α 186), όπως τροποποιήθηκε µε τους ν. 3166/2003 (ΦΕΚ Α 178) και 3444/2006 (ΦΕΚ Α 46) και ισχύει, τον Κανονισµό Εσωτερικής Λειτουργίας και ιαχείρισης της ΡΑΕ (π.δ. 139/2001, ΦΕΚ Α 121), τον «Οδηγό για την Πληροφόρηση και τη ηµοσιότητα των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΚΠΣ (ΥΠ.ΟΙ.Ο, 2002) και µόνον συµπληρωµατικώς από τα άρθρα 82 έως 85 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α 247) και το π.δ. 394/1996 (ΦΕΚ Α 266), όπως ισχύουν. Οι διατάξεις του π.δ. 346/1998 (ΦΕΚ Α 230/1998) όπως τροποποιήθηκε µε τα π.δ. 18/2000 (ΦΕΚ Α 15/2000) και 101/2003 (ΦΕΚ Α 195/2003) και ισχύει, εφαρµόζονται µόνον κατά το µέτρο στο οποίο δεν αντιβαίνουν στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/EΚ. 5

6 Το Έργο χρηµατοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητα (ΕΠΑΝ), στο πλαίσιο του Γ ΚΠΣ σε ποσοστό 50% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και 50% από Εθνικούς πόρους. Αποστολή του ΕΤΠΑ είναι η συµβολή στην άµβλυνση των ανισοτήτων όσον αφορά την ανάπτυξη και το βιοτικό επίπεδο µεταξύ των διαφόρων περιφερειών, στη µείωση της καθυστέρησης των λιγότερο ευνοηµένων περιφερειών, στη διόρθωση των κυριοτέρων περιφερειακών ανισοτήτων στην Κοινότητα, στην ανάπτυξη και διαρθρωτική προσαρµογή των αναπτυξιακά καθυστερηµένων περιφερειών καθώς και στην κοινωνικό-οικονοµική ανασυγκρότηση των περιφερειών. 1. Εισαγωγή 1. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας της Ελληνικής ηµοκρατίας ιδρύθηκε µε το ν. 2773/1999 ως Ανεξάρτητη ιοικητική Αρχή, µε αρµοδιότητες στο σύνολο του τοµέα της ενέργειας. Με την από Απόφαση της ΡΑΕ, το παρόν Έργο προγραµµατίστηκε να προκηρυχθεί εντός του έτους Για το λόγο αυτό περιλήφθηκε στην ανακοίνωση «προκαταρκτικής προκήρυξης» στο Συµπλήρωµα της Επίσηµης Εφηµερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία απεστάλη από τη ΡΑΕ την Η έγκριση από τη ΡΑΕ του παρόντος τεύχους Προκήρυξης έλαβε χώρα την Επί του ιαγωνισµού εφαρµόζεται η ανοικτή διαδικασία κατόπιν δηµοσίευσης σχετικής προκήρυξης. Ενόψει τούτου και κατ εφαρµογή της διάταξης του άρθρου 28 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, οι προσφορές στο πλαίσιο του παρόντος ιαγωνισµού θα κατατεθούν µε τον τύπο και το περιεχόµενο που καθορίζεται στο Κεφάλαιο 13 της παρούσας και κατά τον τρόπο που ορίζεται κατωτέρω, εντός προθεσµίας τριάντα έξι (36) ηµερών από την ηµεροµηνία αποστολής της περίληψης της παρούσας στο Συµπλήρωµα της Επίσηµης Εφηµερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 2. Αντικείµενο των υπηρεσιών του Συµβούλου 2.1 ΡΑΕ Σκοπός της Αρχής ΡΑΕ-Ίδρυση και δραστηριότητες Το ελληνικό ενεργειακό σύστηµα βρίσκεται σε φάση σηµαντικών αλλαγών. Η προσαρµογή στη νέα Ευρωπαϊκή Νοµοθεσία για την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρισµού και φυσικού αερίου, µέσω του νέου σχετικού νοµοθετικού πλαισίου και η επιτυχής εφαρµογή του, η προώθηση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και των µέτρων υπέρ της εξοικονόµησης ενέργειας εντάσσονται στα µέτρα της νέας ενεργειακής πολιτικής που στοχεύει στην µείωση των εκποµπών CO 2 στο πλαίσιο των υποχρεώσεων της Χώρας για εφαρµογή της Συνθήκης του Κιότο. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας συστήθηκε µε βάση τις διατάξεις του Ν. 2773/1999, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, ως Ανεξάρτητη διοικητική αρχή µε αρµοδιότητες στο σύνολο του τοµέα της ενέργειας, κυρίως γνωµοδοτικές και εισηγητικές. ηµιουργήθηκε στο πλαίσιο της εναρµόνισης της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Κοινοτική Οδηγία 96/92 και συνδυάζεται µε την πολιτική του εκσυγχρονισµού των ενεργειακών αγορών στην Ελλάδα. 6

7 Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) είναι από τους βασικούς συντελεστές στην πορεία µετάβασης προς τη νέα οργάνωση του ενεργειακού κλάδου στη χώρα µας, που από το καθεστώς των µονοπωλιακών ενεργειακών δοµών, προωθεί την εισαγωγή του ανταγωνισµού, ιδιαίτερα στους τοµείς του ηλεκτρισµού και του φυσικού αερίου, σύµφωνα µε το πλαίσιο που έχουν καθορίσει οι Κοινοτικές Οδηγίες 2003/54/ΕΚ για τον ηλεκτρισµό και 2003/55/ΕΚ για το φυσικό αέριο. Οι βασικοί στόχοι των οδηγιών αυτών είναι: η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονοµίας, µέσω της επίτευξης µεγαλύτερης αποδοτικότητας στον ενεργειακό κλάδο η µεγιστοποίηση της οικονοµικής ανάπτυξης Η διασφάλιση της ενεργειακής επάρκειας των χωρών η επίτευξη χαµηλότερων τιµών σε συνδυασµό µε περισσότερες επιλογές για τους καταναλωτές και αναβάθµιση της ποιότητας των υπηρεσιών Μέχρι σήµερα η ΡΑΕ έχει αναλάβει σηµαντικές πρωτοβουλίες και δραστηριοποιήθηκε ενεργά σε όλα τα θέµατα του τοµέα της ενέργειας, µε πιο πρόσφατα παραδείγµατα, την αναµόρφωση του νέου Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, µε τον οποίο καθιερώθηκε το θεσµικό πλαίσιο, µέσα στο οποίο λειτουργούν όλοι οι συµµετέχοντες στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ρυθµίζονται βασικά θέµατα που αφορούν την αποτελεσµατική και ορθή λειτουργία της και την κατάρτιση των νέων νοµοσχεδίων για την απελευθέρωση της ηλεκτρικής ενέργειας και της αγοράς του φυσικού αερίου στη Χώρα µας, καθώς και το νοµοσχέδιο για το νέο σύστηµα αδειοδότησης των επενδύσεων σε ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. Βασικός συντελεστής επιτυχίας των δυναµικών αλλαγών που επιχειρούνται στον ενεργειακό κλάδο της χώρας, είναι η σφαιρική και κατά το δυνατόν πληρέστερη ενηµέρωση όλων των ενδιαφερόµενων, που µε οποιονδήποτε τρόπο συµµετέχουν στην ενεργειακή αγορά, δηλαδή των καταναλωτών, των επιχειρήσεων και των εισαγωγέων προµηθευτών. Στη νέα εποχή που ξεκινά, οι καταναλωτές έρχονται στο επίκεντρο της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας µετατρέπεται από µια µονοπωλιακά διαρθρωµένη και κεντρικά κατευθυνόµενη αγορά σε µια ελεύθερη αγορά παραγωγών, προµηθευτών και καταναλωτών ΡΑΕ-Καταναλωτές και στρατηγικοί στόχοι Επιδίωξη της ΡΑΕ είναι η προστασία των συµφερόντων των καταναλωτών, οι οποίοι συχνά λόγω ελλιπούς πληροφόρησης, δεν ασκούν τα δικαιώµατά τους και δεν εκµεταλλεύονται τις ευκαιρίες που παρέχουν οι νέες τεχνολογίες για οικονοµικό και ενεργειακά αποδοτικότερο σχεδιασµό του ηλεκτρικού τους οικιακού και επαγγελµατικού εξοπλισµού. Η παροχή αντικειµενικής πληροφόρησης από τη ΡΑΕ έχει σηµαντική αξία για να αποφευχθούν οι κίνδυνοι σκόπιµης στρέβλωσης της πληροφορίας που ενδεχοµένως θα επιδιωχθεί ιδίως κατά τη µετάβαση από το µονοπωλιακό καθεστώς σε συνθήκες ανταγωνισµού στην ελληνική αγορά. Για τους παραπάνω λόγους, η ΡΑΕ δίνοντας µεγάλη προτεραιότητα στο ζήτηµα της πληροφόρησης, έλαβε τις εξής πρωτοβουλίες: 7

8 ηµιούργησε τοποθεσία στο διαδίκτυο όπου δηµοσιοποιεί όχι µόνο τις αποφάσεις και ανακοινώσεις της ΡΑΕ αλλά και στατιστικά και πληροφοριακά στοιχεία για την αγορά ενέργειας και το σύστηµα. Εξέδωσε ενηµερωτικά φυλλάδια για το θεσµικό πλαίσιο και την οργάνωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα. Οργάνωσε ηµερίδες, σεµινάρια, δηµόσιες διαβουλεύσεις και διµερείς συναντήσεις µε επενδυτές και τράπεζες που µεταξύ άλλων συνεισέφεραν στην πληροφόρηση των συµµετεχόντων και νέοεισερχόµενων στην αγορά. Ωστόσο η Αρχή, ακολουθώντας την σταδιακή απελευθέρωση των καταναλωτών ενέργειας, έχει µέχρι σήµερα απευθυνθεί σε ένα περιορισµένο και ενεργειακά εξειδικευµένο κοινό (επενδυτές, παραγωγούς, προµηθευτές). Εν όψει της απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας των οικιακών καταναλωτών που ξεκινά - τουλάχιστον θεσµικά- από την , η ΡΑΕ επιθυµεί να επεκτείνει την επικοινωνία της στο ευρύτερο κοινό, µε σκοπό την σταδιακή ενηµέρωσή του επί των δικαιωµάτων του απέναντι στην επιλογή Προµηθευτή, και την παροχή εγγυηµένης ποιότητας υπηρεσιών αλλά και την ευαισθητοποίησή του στη προστασία του περιβάλλοντος. Στην παρούσα φάση το ζητούµενο της επικοινωνίας της Αρχής είναι κυρίως η κινητοποίηση του κοινού σε θέµατα εξοικονόµησης ενέργειας αλλά και η ενθάρρυνση του στη χρήση ηπιότερων µορφών ενέργειας όπως το φυσικό αέριο καθώς και η ενίσχυση της θετικής στάσης απέναντι στις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). Εν κατακλείδι, η ΡΑΕ στο πλαίσιο της νέας εποχής της απελευθέρωσης της αγοράς, στοχεύει να συνεισφέρει στην δηµιουργία συµµετοχικών καταναλωτών στην άσκηση και διεκδίκηση των δικαιωµάτων τους (απέναντι στον Προµηθευτή τους), την συνειδητοποιηµένη συµβολή τους στην προστασία του περιβάλλοντος και τον σεβασµό τους στις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας (συνθήκη Κιότο). 2.2 Εξοικονόµηση ενέργειας, Φυσικό αέριο και ΑΠΕ : Βασικές παράµετροι της νέας ενεργειακής πολιτικής. Οι βασικοί στόχοι των αλλαγών και των µεταρρυθµίσεων που προωθούνται τα τελευταία δύο χρόνια στη χώρα µας, βάση της νέας ενεργειακής πολιτικής συνίσταται: Στην απελευθέρωση της ενεργειακής αγοράς. Στην επέκταση της χρήσης του φυσικού αερίου. Στη µεγαλύτερη δυνατή διείσδυση των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας στο ενεργειακό ισοζύγιο της Χώρας. Στην εξοικονόµηση ενέργειας. Στην ενθάρρυνση των βιοκαλλιεργειών και της παραγωγής βιοενέργειας. Στην προστασία του περιβάλλοντος. Η σταδιακή απεξάρτηση της χώρας από το πετρέλαιο για περιβαλλοντικούς και οικονοµικούς λόγους καθιστούν την προώθηση της διείσδυσης του φυσικού αερίου, την ενίσχυση των καθαρών µορφών ενέργειας (ΑΠΕ και βιοκαυσίµων) 8

9 και την εξοικονόµηση ενέργειας, κορυφαίες επιλογές της νέας πολιτικής στην ενέργεια. Έτσι προωθούνται µία σειρά µέτρων, όπως η επέκταση των δικτύων φυσικού αερίου σε 13 περιοχές της Χώρας, η εφαρµογή του νέου νοµοθετικού πλαισίου που διευκολύνει το σύστηµα αδειοδότησης των ΑΠΕ, η ενσωµάτωση της σχετικής Κοινοτικής Οδηγίας για την ενεργειακή αποδοτικότητα των κτιρίων, που αποσκοπούν στην απεξάρτηση από το πετρέλαιο την εξοικονόµηση ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος. Στην Ελλάδα, χώρα µεσογειακή µε µικρές σχετικά απαιτήσεις σε θέρµανση, οι ανάγκες για θέρµανση των κατοικιών ανέρχονται περίπου στο 70% της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης. Η κατανάλωση ενέργειας για τις οικιακές συσκευές, τον φωτισµό και τον κλιµατισµό ανέρχεται στο 18% του συνολικού ενεργειακού ισοζυγίου. Οι κατοικίες µε κεντρικό σύστηµα θέρµανσης, το οποίο χρησιµοποιεί ως καύσιµο αποκλειστικά το πετρέλαιο, αντιστοιχούν στο 35,5% του συνόλου. Το υπόλοιπο 64% είναι αυτόνοµα θερµαινόµενες κατοικίες που χρησιµοποιούν σε ποσοστό 25% πετρέλαιο, 12% ηλεκτρισµό και 18% καυσόξυλα. Εκτιµάται ότι, σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, ως το 2010 µπορεί να επιτευχθεί εξοικονόµηση της τάξης του 22% στην ενέργεια που χρησιµοποιείται για θέρµανση, κλιµατισµό, ζεστό νερό και φωτισµό. Η χρήση της ενέργειας για κλιµατισµό αναµένεται να διπλασιαστεί ως το 2020, µπορεί όµως να επιτευχθεί 25% εξοικονόµηση από τη χρήση ενεργειακά αποδοτικών συστηµάτων κλιµατισµού. Ο φωτισµός καταναλώνει το 14% της συνολικής ενέργειας του κτιριακού τοµέα. Με τη χρήση πιο αποδοτικών εξαρτηµάτων και συστηµάτων ελέγχου και µε την ενσωµάτωση τεχνικών φυσικού φωτισµού και άλλων τεχνολογιών µπορεί να έχουµε εξοικονόµηση 30-50%. Ο βιοκλιµατικός σχεδιασµός, τα παθητικά και ενεργητικά ηλιακά συστήµατα, ο φυσικός φωτισµός και ο φυσικός δροσισµός µπορούν να µειώσουν την ενεργειακή κατανάλωση κατά 60% σε ένα µέσο Ευρωπαϊκό κτίριο. Παράλληλα, 10 εκατοµµύρια οικιακοί λέβητες στην ΕΕ είναι παλαιότεροι των 20 ετών. Η αντικατάστασή τους µπορεί να εξοικονοµήσει 5-10% της ενέργειας θέρµανσης. Τέλος, οι τοπικά διαθέσιµες ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, η συµπαραγωγή θερµότητας /ηλεκτρισµού, η τηλεθέρµανση και οι αντλίες θερµότητας έχουν επιπρόσθετο δυναµικό εξοικονόµησης. Στην Ελλάδα η κατανάλωση ενέργειας στα κτίρια παρουσιάζει αυξητική τάση, λόγω της αύξησης της χρήσης κλιµατιστικών και µικροσυσκευών. Η εξοικονόµηση ενέργειας είναι σηµαντική παράµετρος στη διαµόρφωση της εθνικής ενεργειακής πολιτικής, η οποία περιλαµβάνει ως στόχο, µεταξύ άλλων, και τη µείωση των εκποµπών του διοξειδίου του άνθρακα από τον κτιριακό τοµέα. Μέχρι τις 4 Ιανουαρίου του 2006 όλα τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όφειλαν να έχουν µεταφέρει στην εθνική τους νοµοθεσία την οδηγία 2002/91/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης εκεµβρίου 2002 για την «Ενεργειακή απόδοση των κτιρίων». Η οδηγία αυτή περιλαµβάνει υποχρεωτικά και προαιρετικά µέτρα που πρέπει να ληφθούν σε όλες τις χώρες ώστε να µειωθεί η ενεργειακή κατανάλωση του κτιριακού τοµέα. Στην Ελλάδα ήδη λαµβάνονται θεσµικά µέτρα σε αυτή την κατεύθυνση, όπως η υλοποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης υπ αριθ /4707/1998 9

10 «Περιορισµός των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα, µε τον καθορισµό µέτρων και όρων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων» (ΦΕΚ Β 880/ ) η οποία προβλέπει µέτρα και διαδικασίες για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης υφιστάµενων και νεοαναγειρόµενων κτιρίων, ενώ επίκειται η εφαρµογή του Κανονισµού Ορθολογικής Χρήσης και Εξοικονόµησης Ενέργειας (ΚΟΧΕΕ). Εν όψει των ανωτέρω, η ευαισθητοποίηση και ενηµέρωση του κοινού σε θέµατα εξοικονόµησης ενέργειας, η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, ιδιαίτερα στον οικιακό τοµέα και η αύξηση του µεριδίου των ενεργειακά καθαρών τεχνολογιών στην αγορά, αποτελούν τις άµεσες προτεραιότητες της ενεργειακής πολιτικής και κατά συνέπεια στρατηγική κατεύθυνση για τη ΡΑΕ. 2.3 Επικοινωνιακή Στρατηγική του Έργου Σκοπός του Έργου του Συµβούλου είναι η διενέργεια καµπάνιας επικοινωνίας στο ευρύ κοινό που αφορά σε θέµατα καθηµερινών καταναλωτικών συνηθειών και επιλογών, κατ εφαρµογή σχετικής Μελέτης Στρατηγικής Επικοινωνίας και Σχεδίου ράσεων Επικοινωνίας, που καλείται να καταρτίσει ο Σύµβουλος, προκειµένου να επιτευχθεί η ενηµέρωση, ευαισθητοποίηση, εκπαίδευση και κινητοποίηση του καταναλωτή στις εξής τρεις (3) θεµατικές κατευθύνσεις (µε έµφαση στην πρώτη): 1. Εξοικονόµηση και ορθολογική χρήση ενέργειας. 2. Προώθηση χρήσης Φυσικού Αερίου 3. Ενίσχυση της εικόνας των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) οι οποίες αφενός θα εξυπηρετήσουν τους στρατηγικούς στόχους της Αρχής, όπως περιγράφηκαν ανωτέρω και αφετέρου θα σκιαγραφήσουν τον πολυδιάστατο χαρακτήρα αρµοδιοτήτων της Αρχής (επί των διαφορετικών τοµέων στην αγορά ενέργειας). Στο Παράρτηµα III επισυνάπτεται η ανάλυση των ανωτέρω σε ενδεικτικές επιµέρους θεµατικές ενότητες / προτάσεις. Για την καλύτερη κατανόηση των θεµατικών προτάσεων, περιλαµβάνεται ενδεικτικό παράδειγµα επικοινωνιακού µηνύµατος το οποίο σε καµία περίπτωση δεν θα πρέπει να επηρεάσει τον Προσφέροντα στη δηµιουργική του προσέγγιση η οποία αποτελεί κριτήριο αξιολόγησης του παρόντος ιαγωνισµού Κεντρικοί άξονες της επικοινωνιακής στρατηγικής Η Στρατηγική Επικοινωνίας πρέπει: 1. Να δηµιουργήσει γνώση στους πολίτες για τις πολλαπλές επιλογές εξοικονόµησης ενέργειας που µπορούν να εφαρµόσουν στην καθηµερινότητά τους, δίχως την παραµικρή µείωση του βιοτικού τους επιπέδου. 2. Να πείσει τους πολίτες για την ωφελιµότητα και την προοπτική από τη συµβολή τους µέσω της υιοθέτησης µέτρων εξοικονόµησης ενέργειας, στη συνολική αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας για τη µείωση των αερίων ρύπων και την µακροπρόθεσµη διατήρηση και αποκατάσταση της υγείας της εθνικής µας βιόσφαιρας. 10

11 3. Να αναδείξει στους πολίτες το άµεσο οικονοµικό όφελός τους από την εφαρµογή απλών µέτρων εξοικονόµησης ενέργειας και ως εκ τούτου να τους κινητοποιήσει στην υιοθέτηση τέτοιων µέτρων. 4. Να προβάλλει ως κεντρικό σηµείο αναφοράς την συνολική κοινή προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που υιοθέτησε πρόσφατα την «Πράσινη Βίβλο», να επιτύχει εξοικονόµηση ενέργειας της τάξης του 20% έως το Να προβάλλει την ωφελιµότητα από την χρήση του φυσικού αερίου και την σηµαντικότητα για την προστασία του περιβάλλοντος από την αύξηση του µεριδίου των ενεργειακά καθαρών- τεχνολογιών στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. 6. Να ενισχύσει την εικόνα των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας στην κοινή γνώµη και να αναδείξει την θεµελιώδη συµβολή τους στην προστασία του περιβάλλοντος και την αναβάθµιση του βιοτικού επιπέδου. Οι ενέργειες και τα µέσα της επικοινωνίας θα πρέπει να εξασφαλίζουν: για κάθε ενδιαφερόµενο άτοµο, οµάδα και φορέα, ενηµέρωση και πληροφόρηση, γνώση, και διευκόλυνση της συµµετοχής τους, στην εθνική προσπάθεια της χώρας. µέσω σαφών, απλών, προσιτών µηνυµάτων, αποτελεσµατικών και προσαρµοσµένων στις καθηµερινή καταναλωτική συµπεριφορά, να δηµιουργήσουν και να εντάξουν στη συνείδηση των πολιτών όχι µόνο την προσδοκία, αλλά και µια όσο γίνεται πιο ρεαλιστική απεικόνιση/ παρουσίαση των µέτρων εξοικονόµησης, της χρήσης φυσικού αερίου και των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, µε αναφορές και ανάδειξη των οικονοµικών ή/και και περιβαλλοντικών ωφεληµάτων που προκύπτουν από αυτά προς τον πολίτη Ειδικοί στόχοι 1. Η προβολή της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ), λαµβάνοντας υπόψη ότι η Αρχή απευθύνεται στο ευρύ κοινό για πρώτη φορά, έχοντας ως στρατηγικό στόχο τον επηρεασµό των καταναλωτικών συνηθειών και επιλογών στο χώρο της ενέργειας. Ως εκ τούτου η επικοινωνία θα πρέπει να προσδώσει στη ΡΑΕ εκείνα τα χαρακτηριστικά «εταιρικής εικόνας» που απαιτούνται, προκειµένου το κοινό να προσέξει, εµπιστευτεί, κατανοήσει, αποτυπώσει και τελικώς υιοθετήσει τα προτεινόµενα µέτρα εξοικονόµησης και κατανάλωσης «πράσινης» ενέργειας. 2. Η δηµιουργία αναγνωρισιµότητας της ΡΑΕ και η σύνδεση της «εταιρικής» ταυτότητάς της, µε τα χαρακτηριστικά µίας Ανεξάρτητης διοικητικής Αρχής µε κύρος που αποτελεί τον Ρυθµιστή στα ενεργειακά δρώµενα της χώρας, έχοντας αρµοδιότητές συνυφασµένες µε: Την προώθηση της προστασίας των συµφερόντων των καταναλωτών σε «ρυθµιστικό επίπεδο» 1 (χωρίς να παραπέµπει σε κέντρο εξυπηρέτησης 1 Ο ρόλος της ΡΑΕ είναι κυρίως ρυθµιστικός υπό την έννοια της λήψης µέτρων για την προστασία των συµφερόντων µερίδας ή του συνόλου των καταναλωτών και όχι παρέµβασης επί µεµονωµένων υποθέσεων που τελούν υπό την αρµοδιότητα άλλων αρχών ή υπηρεσιών (πχ Συνήγορος του Πολίτη, Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή κλπ). 11

12 παραπόνων), που σε πρώτη φάση ξεκινά από την ενηµέρωση και εκπαίδευσή τους και προσδίδει στην Αρχή το κοινωνικό της στίγµα. Την αποφασιστική της συµµετοχή στην διασφάλιση της ενεργειακής επάρκειας και ευστάθειας του Συστήµατος και την οικονοµική ανάπτυξη της χώρας. Την προώθηση της ορθολογικής χρήσης της ενέργειας και των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας που προβάλλουν µεταξύ άλλων την ευαισθησία της Αρχής στην προστασία του περιβάλλοντος. (Στην παρούσα φάση δεν θεωρείται σκόπιµο να αποσαφηνιστούν οι περαιτέρω εξειδικευµένες αρµοδιότητες της ΡΑΕ που δεν αφορούν το ευρύ κοινό σε αυτή τη φάση και ενδεχοµένως δηµιουργήσουν σύγχυση). 3. Η εξασφάλιση της έγκυρης και τεκµηριωµένης πληροφόρησης για κάθε ένα από τα προτεινόµενα µέτρα. 4. Η ευαισθητοποίηση και ή δυνατόν η ανάπτυξη κλίµατος «περιβαλλοντικού πολιτισµού» µέσω της ουσιαστικής πληροφόρησης της κοινής γνώµης για το ρόλο της εξοικονόµησης και χρήσης «πράσινης» ενέργειας στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής όλων µας. 5. Η υλοποίηση της ως άνω επικοινωνιακής στρατηγικής µέσω δηµιουργικών προτάσεων και ενός αποτελεσµατικού media plan. Στο πλαίσιο αυτό, η ΡΑΕ επιθυµεί να επικοινωνήσει έγκυρες, εύληπτες και χρηστικές πληροφορίες στο χώρο της ενέργειας για «έξυπνες» και «πράσινες» επιλογές στην καθηµερινή µας ζωή Κοινό - Στόχος Η Οµάδα Κοινού - Στόχου (Target Group) πληροφόρησης και δηµοσιότητας περιλαµβάνει όλους τους ενήλικες πολίτες / µέλη των νοικοκυριών που αποφασίζουν για την αγορά του οικιακού ηλεκτρικού εξοπλισµού, επηρεάζουν / συντονίζουν την ενεργειακές συνήθειες του νοικοκυριού και διαµορφώνουν / επηρεάζουν την κοινή γνώµη. Ενδεικτικά αναφέρονται: Μέλη µονοµελών νοικοκυριών, ανεξαρτήτου φύλου και ηλικίας. Νοικοκυρές υπεύθυνες για τη χρήση ηλεκτροβόρων συσκευών (πλυντήριο, φούρνος / κουζίνα). Υπεύθυνος αγοράς / επιλογής ηλεκτροβόρων και άλλων συσκευών (κλιµατιστικά, πλυντήριο, φούρνος / κουζίνα, ηλιακός θερµοσίφωνας). Πολίτες «διαµορφωτές γνώµης», Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης. 2.4 Πληροφόρηση και ηµοσιότητα του Προγράµµατος µέχρι σήµερα Το ΥΠ.ΑΝ. έχει κηρύξει όλα τα χρόνια από το 2005 έως το 2010, ως περίοδο εξοικονόµησης ενέργειας. Στο πλαίσιο αυτό το ΥΠ.ΑΝ. σε συνεργασία µε το ΚΑΠΕ (Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας), έχει ξεκινήσει ενηµερωτική καµπάνια µέσω ενηµερωτικών φυλλαδίων, συµµετοχής σε εκθέσεις και ενηµέρωση στο ικτυακό τόπο (http://www.cres.gr/energy-saving) που σκοπό έχει την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώµης σε θέµατα εξοικονόµησης ενέργειας και την αλλαγή της συµπεριφοράς των καταναλωτών. 12

13 3. Περιγραφή του Έργου του Συµβούλου Το αντικείµενο του Έργου του Συµβούλου αφορά στην παροχή υπηρεσιών προς την PAE αναφορικά µε: α) τον σχεδιασµό και οργάνωση ενός Ολοκληρωµένου Προγράµµατος Επικοινωνίας µε πρωτεύοντα στόχο την προώθηση της εξοικονόµησης και κατανάλωσης «πράσινης» ενέργειας και δευτερεύοντα στόχο την δηµιουργία αναγνωρισιµότητας της ΡΑΕ στο ευρύ κοινό, που θα καλύπτει χρονική περίοδο 12 µηνών. β) την κατάρτιση Σχεδίου ράσεων Επικοινωνίας σε συνέχεια του Προγράµµατος Επικοινωνίας - χρονικά κατανεµηµένου και κοστολογηµένου. Για το σχεδιασµό του θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα αναφερόµενα στο Κεφ.2 της παρούσας Προκήρυξης. γ) την εφαρµογή και υλοποίηση του Σχεδίου ράσεων Επικοινωνίας. 3.1 Αντικείµενο του Έργου Πιο συγκεκριµένα ο Σύµβουλος στο πλαίσιο του Έργου αναλαµβάνει τα κατωτέρω: ιαµόρφωση Ολοκληρωµένου Προγράµµατος Επικοινωνίας α) Προσδιορισµός της Στρατηγικής Επικοινωνίας: Η Στρατηγική Επικοινωνίας θα διαµορφωθεί, σύµφωνα µε τους γενικούς και ειδικούς στόχους του Έργου όπως αναφέρονται στις παραγράφους και του Κεφ. 2, και θα προσδιορίζει τους επικοινωνιακούς στόχους µετά την µελέτη, επεξεργασία και κατανόηση των τριών θεµατικών κατευθύνσεων όπως αναφέρονται στην παράγραφο 2.3 του Κεφ. 2, τους στόχους της ΡΑΕ όπως αναφέρονται στις παραγράφους 2.1.2, 2.3, και του Κεφαλαίου 2, των οµάδων του κοινού στόχου όπως περιγράφεται στην παράγραφο του Κεφ. 2 και των τυχόν υποδείξεων της ΡΑΕ. β) Κατάρτιση Σχεδίου δράσεων επικοινωνίας: Στη συνέχεια απαιτείται η κατάρτιση ενός εξειδικευµένου Σχεδίου ράσεων Επικοινωνίας χρονικά κατανεµηµένου και κοστολογηµένου για όλη την συµβατική περίοδο του Έργου, µε τεκµηριωµένη την αποτελεσµατικότητα των προτεινόµενων δράσεων σε σχέση µε τις οµάδες κοινού - στόχου (target groups). Περιλαµβάνει την επιλογή και περιγραφή των ενεργειών προβολής και προώθησης, όπως διαφηµιστική προβολή στα ΜΜΕ (τύπος, ραδιόφωνο, τηλεόραση), διοργάνωση εκδηλώσεων, οργάνωση συνεντεύξεων τύπου, προγράµµατα προβολής, παραγωγή, διανοµή έντυπου και ηλεκτρονικού ενηµερωτικού υλικού, ανασχεδίαση, ανάπτυξη και συντήρηση δικτυακού τόπου κ.λ.π. Το Σχέδιο ράσεων Επικοινωνίας θα πρέπει να περιλαµβάνει, λεπτοµερή κατανοµή προτεινόµενων ενεργειών και κοστολόγηση κάθε ενέργειας. Στο επικοινωνιακό σχέδιο δράσης, θα περιγράφεται η µεθοδολογία αποτελεσµατικότητας της επικοινωνιακής στρατηγικής και θα 13

14 προσδιορίζεται ένα σύστηµα δεικτών (ποσοτικών και ποιοτικών), βάσει των οποίων θα αξιολογείται η αποτελεσµατικότητα της στρατηγικής. Κατά την κατάρτιση και υλοποίηση του Σχεδίου ράσεων Επικοινωνίας θα πρέπει να τηρηθούν οι παρακάτω προϋποθέσεις: Η καθαρότητα των στόχων και η σαφήνεια του επικοινωνιακού µείγµατος που θα εφαρµοσθεί. Η οµοιογένεια και η συνέργια των προτεινοµένων ενεργειών. Η χρήση σταθερών εικαστικών και ρητορικών στοιχείων και µηνυµάτων. Η σύνδεση µε τη σύγχρονη κοινωνική και οικονοµική πραγµατικότητα της χώρας. Η ενεργοποίηση του κοινού στα προτεινόµενα και όχι η παθητική προσέγγισή του. Το υλικό που θα παραχθεί να είναι εύληπτο και φιλικό. Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών της επικοινωνίας και της πληροφόρησης. Η αξιοποίηση καλών πρακτικών υλοποίησης παρόµοιων έργων από άλλα σχετικά επικοινωνιακά προγράµµατα στην Ελλάδα και στις χώρες- µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το προτεινόµενο Σχέδιο ράσης θα περιλαµβάνει την αξιοποίηση όλων των ενεργειών επικοινωνίας σε επίπεδο µέτρων και στρατηγικών επίτευξης ανά θεµατική κατεύθυνση και πεδίο εφαρµογής της. Επίσης θα περιλαµβάνει τους απαιτούµενους χρόνους για την προετοιµασία και υλοποίηση των προτεινόµενων ενεργειών. Η Επικοινωνιακή Στρατηγική και το Σχέδιο ράσεων Επικοινωνίας του παρόντος Έργου αφού εγκριθούν από την ΡΑΕ, εφαρµόζονται σταδιακά κατά τη διάρκεια της σύµβασης µε την υποβολή προτάσεων εξειδίκευσης τους προς την ΡΑΕ, η οποία και τις εγκρίνει σε οριστικό και τελικό στάδιο. Η εκπόνηση της Στρατηγικής και του Σχεδίου ράσεων Επικοινωνίας αποτελούν µέρος του αντικειµένου του Συµβούλου που δεν αµείβεται ξεχωριστά και καλύπτεται από την αµοιβή του, η οποία υπολογίζεται κατά τη φάση σχεδιασµού και υλοποίησης των επιµέρους ενεργειών που περιλαµβάνονται στο Σχέδιο ράσεων και εγκρίνονται κάθε φορά από την ΡΑΕ. γ) ιαµόρφωση δηµιουργικής ιδέας ανά ενέργεια, σχεδιασµός της και δυνατότητά της να εφαρµοστεί στα ΜΜΕ (τύπο, τηλεόραση, ραδιόφωνο, ηλεκτρονική διαφήµιση). δ) Καθορισµός των απαιτούµενων χρόνων για την προετοιµασία και υλοποίηση των ενεργειών επικοινωνίας. 14

15 3.1.2 Εφαρµογή του Σχεδίου ράσεων Επικοινωνίας Περιλαµβάνει το σχεδιασµό και υλοποίηση των ενεργειών που θα περιλαµβάνονται στο προτεινόµενο Σχέδιο ράσεων Επικοινωνίας. Σηµειώνεται, ότι όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω στην παράγραφο 3.1.1, κάθε προτεινόµενη ενέργεια τελεί υπό την έγκριση της ΡΑΕ. Ως κατηγορίες ενεργειών αναφέρονται: α) Προβολή στα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης (έντυπα µέσα, ραδιόφωνο, τηλεόραση): Προτάσεις στη ΡΑΕ, επεξεργασία και υλοποίηση δηµιουργικών προτάσεων για έντυπο υλικό, εταιρικό και προϊοντικό. Προτάσεις στη ΡΑΕ, επεξεργασία και υλοποίηση δηµιουργικών προτάσεων για τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά µηνύµατα αλλά και έντυπα µέσα ιευκρινίζεται ότι η υλοποίηση περιλαµβάνει ιδιαίτερα την κατάρτιση συµβάσεων µε τηλεοπτικούς σταθµούς, εφηµερίδες κλπ για αγορά χρόνου, χώρου, θέσεων και το σχετικό έλεγχο των συµβάσεων, τη δηµιουργία και έλεγχο των εντύπων, την παραγγελία και εποπτεία των ΜΜΕ και άλλων φορέων που έχουν επιφορτισθεί µε την εκποµπή ή τη διεξαγωγή των διαφηµίσεων, την δηµιουργία µακετών, φωτογραφήσεων, παραγωγών ραδιοφώνου, ταινιών τηλεόρασης κλπ. Για τις ενέργειες της κατηγορίας αυτής, ο Σύµβουλος υποβάλλει αναλυτική πρόταση (Media Plan) µε τεκµηρίωση της επιλογής των προτεινόµενων µέσων, χρόνο και ζώνες µετάδοσης των µηνυµάτων καθώς και προβλεπόµενες αποτελεσµατικότητες συµπεριλαµβανοµένου και του κόστους, µε την επιλογή του χρόνου, των µέσων κλπ, τηρουµένων των προβλεποµένων στην παράγραφο ανωτέρω, η οποία τίθεται υπό την έγκριση της ΡΑΕ. Σηµειώνεται ότι η κατανοµή του ποσοστού της προϋπολογισθείσης δαπάνης µεταξύ των διαφόρων κατηγοριών Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης (ΜΜΕ), θα επιµεριστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 του π.δ. 261/1997, ως εξής: Έντυπα Μέσα (εφηµερίδες, περιοδικά): ποσοστό τουλάχιστον 40%, εκ του οποίου ποσοστό τουλάχιστον 30% θα χρησιµοποιηθεί για την υλοποίηση του προγράµµατος µέσω περιφερειακών εντύπων µέσων. Ραδιόφωνο: ποσοστό τουλάχιστον 10%, εκ του οποίου ποσοστό τουλάχιστον 30% θα χρησιµοποιηθεί για την υλοποίηση του προγράµµατος µέσω περιφερειακών ραδιοφωνικών σταθµών. Η αµοιβή του Συµβούλου υπολογίζεται ως ποσοστό επί των δαπανών των ΜΜΕ και µετά την αφαίρεση των πάσης φύσεως εκπτώσεων. β) ηµιουργικές προτάσεις και παραγωγή εντύπων και ηλεκτρονικών ενηµερωτικών εργαλείων (video, dvds, κλπ.). Για την υλοποίηση των ενεργειών αυτών ακολουθείται η διαδικασία έγκρισης και ανάθεσης που αναφέρεται στο παρόν Κεφ και Το υλικό αυτό χρεώνεται σε ότι αφορά στο δηµιουργικό - για συγκεκριµένα είδη δαπανών - µε βάση κατάλογο, που περιλαµβάνεται στην παράγραφο 15

16 13.3 «Φάκελος Οικονοµικής Προσφοράς» (Πίνακας Β ) της παρούσας Προκήρυξης. Για τα είδη δαπανών δηµιουργικού που δεν περιλαµβάνονται στον ως άνω κατάλογο και που πιθανόν θα χρειασθούν κατά την εκτέλεση του Έργου να πραγµατοποιηθούν από τον Σύµβουλο, το κόστος θα προκύπτει ύστερα από σχετική πρόταση του Συµβούλου και αποδοχή της από την Αναθέτουσα Αρχή. Στην περίπτωση που η ενέργεια πραγµατοποιείται από τρίτους, η αµοιβή του Συµβούλου θα υπολογίζεται ως ποσοστό στο τελικό κόστος υλοποίησης της σχετικής ενέργειας. γ) Υπηρεσίες Παροχής Πληροφόρησης µε αξιοποίηση των εφαρµογών της νέας τεχνολογίας (Ιστοσελίδα ΡΑΕ, ιαδίκτυο, κ.τ.λ.). Ακολουθείται η ίδια διαδικασία έγκρισης και ανάθεσης που αναφέρεται στο παρόν Κεφ και Ενδεικτικά αναφέρεται ο ανασχεδιασµός της ιστοσελίδας της ΡΑΕ (www.rae.gr) κατά εφαρµογή της κεντρικής δηµιουργικής ιδέας του προγράµµατος επικοινωνίας και συµπερίληψη επαρκούς πληροφόρησης ανά θεµατική κατεύθυνση όπως αναφέρεται στο Κεφ 2.3, για το ευρύ κοινό που επισκέπτεται την ιστοσελίδα της ΡΑΕ. Στην περίπτωση που η ενέργεια πραγµατοποιείται από τρίτους, η αµοιβή του Συµβούλου θα υπολογίζεται ως ποσοστό στο τελικό κόστος υλοποίησης της σχετικής ενέργειας. δ) Αναλυτικό Σχέδιο Ενεργειών Επικοινωνίας, χρονικά κατανεµηµένο. Κατά την υλοποίηση των ενεργειών αυτών θα πρέπει να διασφαλίζεται η συµβατότητα µε τον Καν. (ΕΚ) 1159/2000, τον «Οδηγό για την Πληροφόρηση και τη ηµοσιότητα των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΚΠΣ (ΥΠ.ΟΙ.Ο, 2002), καθώς και όπου απαιτείται µε τον Ν.2328/ και το π.δ. 261/1997. ε) Εκθέσεις υλοποίησης. Υποβολή στην ΡΑΕ τριών (3) εκθέσεων µετά την ολοκλήρωση υλοποίησης των ενεργειών που σύµφωνα µε το εγκεκριµένο από την ΡΑΕ, Σχέδιο ράσεων Επικοινωνίας αντιστοιχούν στο 40%, 30% και 30% της συνολικής οικονοµικής προσφοράς του Προσφέροντος. Αυτές θα περιλαµβάνουν κάθε στοιχείο που θα αποδεικνύει την πλήρη και ορθή υλοποίηση των σχετικών δράσεων και ενεργειών (όπως ενδεικτικά αναφέρεται τιµολόγια, ταινίες, έντυπο και ακουστικό υλικό, πραγµατικές εµφανίσεις / δηµοσιεύσεις στα µέσα κλπ) Υποστήριξη της Αρχής Ο Σύµβουλος επίσης µέσα στο πλαίσιο της υλοποίησης του σχεδίου ενεργειών επικοινωνίας, θα παρέχει υποστήριξη στην ΡΑΕ αναφορικά µε τον απολογισµό των ενεργειών επικοινωνίας, την καταγραφή στοιχείων εφαρµογής των ενεργειών και τη συλλογή και αρχειοθέτηση αποδεικτικών στοιχείων υλοποίησης. 16

17 4. ικαίωµα Συµµετοχής ικαίωµα συµµετοχής στο ιαγωνισµό έχουν τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που έχουν συσταθεί σύµφωνα µε τη νοµοθεσία ενός Κράτους -Μέλους της ΕΕ, ή χώρας του ΕΟΧ ή χώρας που είναι συµβαλλόµενο µέρος στη Συµφωνία ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (Π.Ο.Ε.) και έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της ΕΕ, του ΕΟΧ και στο εσωτερικό των χωρών, που είναι συµβαλλόµενα µέρη στη Συµφωνία ηµοσίων Συµβάσεων του Π.Ο.Ε., εφεξής οι Προσφέροντες και διαθέτουν τα ακόλουθα: (α) (β) (γ) (δ) Οι Υποψήφιοι ή τουλάχιστον ο επικεφαλής (leader) της Ένωσης Εταιρειών πρέπει να παρουσιάζει κύκλο εργασιών για καθένα από το έτος 2004 και το έτος 2005 τουλάχιστον δέκα εκατοµµύρια ΕΥΡΩ ( ). Οι Υποψήφιοι και κάθε µέλος Ενώσεως Εταιρειών πρέπει να ασκούν διαφηµιστικές ή άλλες συναφείς δραστηριότητες και να µπορούν να επιλεγούν ως Ανάδοχοι διαφηµιστικών υπηρεσιών σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 2 του π.δ. 261/1997 (ΦΕΚ Α 186), όπως ισχύει, όπου προβλέπεται πιστοποιητικό εγγραφής στο Μητρώο ιαφηµιστών του ηµοσίου και στο Μητρώο ιαφάνειας του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Τα Νοµικά πρόσωπα ή Ενώσεις Εταιρειών απαιτείται να προσκοµίσουν σχετικά δικαιολογητικά προκειµένου να αποδείξουν την εγγραφή τους σε Επαγγελµατικό ή Εµπορικό µητρώο ή να προσκοµίσουν ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό υπό τους όρους που προβλέπονται στη νοµοθεσία της χώρας εγκατάστασής τους. Οι Ενώσεις Εταιριών επιτρέπεται να συµµετάσχουν µόνο εφόσον έχουν, κατά µέγιστο όριο, τέσσερα µέλη εκ των οποίων ένα µέλος πρέπει να πληροί το κριτήριο (α) ανωτέρω και να συµµετέχει στην Ένωση Εταιρειών ως επικεφαλής κατά ποσοστό τουλάχιστον ίσο µε 60%. Σε αντίθετη περίπτωση, η προσφορά της Ένωσης Εταιριών απορρίπτεται ως απαράδεκτη. εν επιτρέπονται µεταβολές στα ποσοστά των µελών που συνθέτουν την Ένωση Εταιριών. Επιτρέπεται η πρόσληψη υπεργολάβων που θα αναφέρονται στην Αίτηση Συµµετοχής για ορισµένες Υπηρεσίες, υπό την προϋπόθεση ότι πλήρως υπεύθυνος για την εκτέλεση της Σύµβασης θα είναι ο Ανάδοχος. Οι Προσφέροντες οφείλουν επίσης να αναφέρουν στην προσφορά το τµήµα του Έργου που προτίθενται να αναθέσουν υπεργολαβικά σε τρίτους. Στη περίπτωση αυτή, η εµπειρία κάθε πιθανού υπεργολάβου δεν αίρει την ευθύνη και την ύπαρξη επαρκούς εµπειρίας από πλευράς του κύριου οικονοµικού φορέα (Προσφέροντα). Υποψήφιο νοµικό πρόσωπο δεν δικαιούται να είναι και µέλος άλλης Υποψηφίας ενώσεως εταιρειών. Σε περίπτωση παραβίασης της υποχρέωσης αυτής η Προσφορά του Υποψηφίου νοµικού προσώπου απορρίπτεται σαν απαράδεκτη. Το ίδιο νοµικό πρόσωπο µπορεί να είναι µέλος µιας µόνο ένωσης εταιρειών. Σε περίπτωση παραβίασης της υποχρέωσης αυτής απορρίπτονται σαν απαράδεκτες οι Αιτήσεις Συµµετοχής των ενώσεων εταιρειών που έχουν κοινό µέλος. Κάθε 17

18 Υποψήφιος υποβάλει µια µόνο Αίτηση Συµµετοχής και Προσφορά, άλλως αποκλείεται από το ιαγωνισµό. Οι Προσφέροντες δεν έχουν υποχρέωση σύστασης κοινοπραξίας κατά τη φάση υποβολής των προσφορών. Ωστόσο, σε περίπτωση που το προκηρυσσόµενο µε τη παρούσα Έργο κατακυρωθεί σε ένωση προσώπων, η ΡΑΕ δικαιούται, εφόσον το θεωρήσει αναγκαίο για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύµβασης, να ζητήσει από την ένωση να περιβληθεί ορισµένη νοµική µορφή. Η ένωση, στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται να το πράξει. Τα µέλη της κοινοπραξίας θα ευθύνονται έναντι της ΡΑΕ έκαστος αλληλεγγύως και εις ολόκληρο για το σύνολο του Έργου. Φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που συµµετέχει αυτόνοµα ή µαζί µε άλλα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα στον ιαγωνισµό, δεν µπορεί να µετέχει σε περισσότερες της µιας προσφορές. Αποκλείονται από τον ιαγωνισµό όσοι δεν πληρούν τα κριτήρια των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 45 της Οδηγίας 2004/18. Οι διατάξεις του π.δ. 346/1998, όπως τροποποιήθηκε µε τα π.δ. 18/2000 και 101/2003 και ισχύει, εφαρµόζονται µόνον κατά το µέτρο στο οποίο δεν αντιβαίνουν στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/EΚ. Συγκεκριµένα εάν:: 1. Υπάρχει οριστική καταδικαστική απόφαση εις βάρος των Προσφερόντων, για έναν ή περισσότερους λόγους που απαριθµούνται κατωτέρω: α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2, παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ ΕΥ του Συµβουλίου, β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26 ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3, παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου, γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, δ) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10 ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες. 2. α) βρίσκονται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συµβιβασµό ή οι εργασίες της επιχειρήσεώς του έχουν ανασταλεί ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόµοια διαδικασία προβλεπόµενη από τις εθνικές, νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, β) έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού, ή οποιαδήποτε άλλη ανάλογη διαδικασία προβλεπόµενη από τις εθνικές, νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, 18

19 γ) καταδικάσθηκαν για αδίκηµα που αφορά την επαγγελµατική διαγωγή τους, βάσει απόφασης η οποία έχει ισχύ δεδικασµένου, δ) έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, που µπορεί να διαπιστωθεί µε οποιοδήποτε µέσο από τις αναθέτουσες αρχές, ε) αποκλείσθηκαν τελεσίδικα από ηµόσια Υπηρεσία ή Νοµικά Πρόσωπα ηµοσίου ικαίου γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συµβατικές υποχρεώσεις τους. στ) δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της χώρας όπου είναι εγκαταστηµένος ή σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της Ελλάδας, ζ) δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους τις σχετικές µε την πληρωµή των φόρων και τελών σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της Ελλάδας, η) είναι ένοχοι υποβολής ψευδούς δηλώσεως ή παραλείψεως υποβολής των πληροφοριών που απαιτούνται κατ εφαρµογή του παρόντος κεφαλαίου. θ) έχουν υποστεί αντίστοιχες µε τις παραπάνω κυρώσεις φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της αλλοδαπής. 3. Αποκλείονται, επίσης, από τo διαγωνισµό: α) τα νοµικά πρόσωπα που ενώ υπάγονται στις διατάξεις του π.δ. 261/1997, δεν προσκοµίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πιστοποιούν ότι είναι εγγεγραµµένα στο Μητρώο ιαφηµιστών του Υπουργείου Επικρατείας, β) οι ανώνυµες εταιρείες που δεν προσκοµίσουν τα δικαιολογητικά και πιστοποιητικά που προβλέπονται στο π.δ. 82/1996 περί ονοµαστικοποίησης των µετοχών τους καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 8 του ν. 3414/2005, για κάθε µία εκ των περιπτώσεων των εταιρειών που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 8 του ως νόµου, γ) οι Προσφέροντες που δεν θα υποβάλουν εγγυητική επιστολή συµµετοχής σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο σηµείο 9 του Κεφ της παρούσας Προκήρυξης, δ) τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της αλλοδαπής, τα οποία δεν θα υποβάλουν όλα τα έγγραφα του Κεφ επισήµως µεταφρασµένα στην Ελληνική Γλώσσα. Επισηµαίνεται ότι σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, οι παραπάνω λόγοι αποκλεισµού ισχύουν για καθέναν από τους συµµετέχοντες στην κοινή προσφορά. Εάν συντρέχει λόγος αποκλεισµού και για έναν µόνο συµµετέχοντα σε κοινή προσφορά, η υποβληθείσα κοινή προσφορά αποκλείεται από το ιαγωνισµό. 19

20 5. Ισχύς και ιάρκεια της Σύµβασης Μετά την έκδοση κατακυρωτικής Απόφασης, ο Σύµβουλος καλείται να προσέλθει για την υπογραφή της Σύµβασης εντός αποκλειστικής προθεσµίας που θέτει η ΡΑΕ 2. Στην περίπτωση κατά την οποία ο Σύµβουλος δεν προσέλθει για την ως άνω υπογραφή, η ΡΑΕ διατηρεί την ευχέρεια να ανακαλέσει την κατακυρωτική Απόφαση και να κατακυρώσει το ιαγωνισµό σε έτερο Προσφέροντα, σύµφωνα µε τον οριστικό Πίνακα Βαθµολογίας (Κεφάλαιο 16.3 της παρούσας). Η Σύµβαση ισχύει από την ηµεροµηνία υπογραφής της και θα έχει διάρκεια δώδεκα (12) µηνών. Με την υπογραφή της σύµβασης ο Σύµβουλος θα προσκοµίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ποσοστού 20% του συµβατικού τιµήµατος. Η Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης επιστρέφεται µετά την επιτυχή ολοκλήρωση του Έργου του Συµβούλου και την Οριστική Παραλαβή του από τη ΡΑΕ. Η διάρκεια της Σύµβασης µπορεί να παραταθεί µετά από συµφωνία µεταξύ των δύο µερών και πάντως όχι πέραν της 30 ης Νοεµβρίου Τρόπος υλοποίησης Παραδοτέα Το προαναφερθέν συνολικό αντικείµενο του Έργου του Συµβούλου το οποίο συνίσταται στον προσδιορισµό της στρατηγικής και υλοποίησης της επικοινωνιακής πολιτικής της ΡΑΕ για την ενηµέρωση των καταναλωτών ενέργειας, τηρώντας τις ειδικές απαιτήσεις του Έργου, εκτελείται ως ακολούθως: Μετά την επιλογή του ο Σύµβουλος αναλαµβάνει: την διαµόρφωση του Ολοκληρωµένου Προγράµµατος Επικοινωνίας όπως περιγράφεται στο Κεφ µε βάση τις κατευθύνσεις της ΡΑΕ και τις ανάγκες του Έργου όπως περιγράφονται στην παρούσα Προκήρυξη, 2 Πριν την υπογραφή της σύµβασης διενεργείται ο προ-συµβατικός έλεγχος και παρέχεται η σχετική έγκριση από το Ελεγκτικό Συνέδριο, δυνάµει των διατάξεων του άρθρου 12 παρ. 27 του ν. 3310/2005. Επιπλέον, πριν την υπογραφή της σύµβασης ο Ανάδοχος υπόκειται στη διασταύρωση και τον έλεγχο των στοιχείων από το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης για το εάν συντρέχει σε αυτόν ασυµβίβαστη ιδιότητα ή απαγόρευση, κατά την έννοια και υπό τις προϋποθέσεις των διατάξεων των άρθρων 3, 4 και 5 και των διατάξεων του άρθρου 8 (περί ονοµαστικοποίησης µετοχών), του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε τις διατάξεις του Ν.3414/2005 (ΦΕΚ Α 279/ ) και κατά την έννοια του άρθρου 45 παρ. 1 εδαφ. Β της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ της (όπως η περίπτωση ορίζεται στο άρθρο 3 της Πράξης του Συµβουλίου της 26 ης Μαΐου 1997). Στο πλαίσιο του ως άνω ελέγχου, η Ανάδοχος ελληνική ανώνυµη εταιρεία υποχρεούται, σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Π.. 82/1996, όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 7 του άρθρου 8 του Ν.3310/2005, να προσκοµίσει στο Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, πριν από την υπογραφή της σύµβασης, τα αναγραφόµενα στην παρ. 2 του άρθρου 1 του ως άνω Π.. 82/1996 δικαιολογητικά. Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι ένωση προσώπων ή κοινοπραξία ή οποιαδήποτε άλλης µορφής οντότητα, η συνδροµή ασυµβίβαστης ιδιότητας ερευνάται αυτοτελώς για κάθε µέλος τους, εφόσον συντρέχουν οι όροι και οι προϋποθέσεις της παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.3414/

21 την εφαρµογή του Σχεδίου ράσεων Επικοινωνίας που συνίσταται στην εκτέλεση των τελικά προκρινοµένων ενεργειών µε βάση τις προτάσεις που υποβάλει ο Ανάδοχος κατά την διάρκεια της σύµβασης και εγκρίνει η ΡΑΕ και την υποβολή τριών (3) εκθέσεων υλοποίησης, όπως περιγράφονται στο Κεφ εδάφιο (ε). τη συνεχή υποστήριξη της ΡΑΕ κατά την υλοποίηση του συνολικού Έργου. Το Σχέδιο ράσεων Επικοινωνίας είναι δυνατό να αναθεωρείται και επικαιροποιείται κατόπιν υποδείξεως και οδηγιών της ΡΑΕ, µε βάση την πορεία εξέλιξης και αξιολόγησης του ΕΠΑΝ. Ειδικότερα, πριν την υλοποίηση κάθε ενέργειας ο Σύµβουλος υποβάλλει ολοκληρωµένη πρόταση υλοποίησης κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο του Κεφ. 3, της παρούσας Προκήρυξης. Η απόφαση της υλοποίησης ή µη της προτεινόµενης ενέργειας λαµβάνεται από την ΡΑΕ. Σε κάθε περίπτωση ακολουθεί έγγραφη έγκριση της πρότασης του Συµβούλου από την ΡΑΕ, η οποία έχει προηγουµένως εξετάσει και διαπραγµατευθεί την πρότασή του. Ο Σύµβουλος οφείλει να υλοποιήσει κάθε εγκεκριµένη ενέργεια και υποβάλλει έκθεση υλοποίησης στη ΡΑΕ σύµφωνα µε τα ανωτέρω. Ο Σύµβουλος θα πρέπει να προβλέψει συστηµατική και στενή συνεργασία µε τη ΡΑΕ σε όλα τα στάδια του Έργου. Η παροχή των υπηρεσιών του Συµβούλου θα γίνεται τόσο στην έδρα του, όσο και στα γραφεία της ΡΑΕ, καθώς και σε εµπλεκόµενους φορείς και σε πηγές άντλησης των στοιχείων που είναι απαραίτητα για την υλοποίηση του Έργου. Η ΡΑΕ θα θέσει στη διάθεση του Συµβούλου κάθε πληροφορία που τυχόν διαθέτει για την υλοποίηση του Έργου. 7. Προϋπολογισµός Ο συνολικός εκτιµώµενος προϋπολογισµός του Έργου αυτού δεν υπερβαίνει το ποσό ύψους τριών εκατοµµυρίων πεντακοσίων εβδοµήντα χιλιάδων ΕΥΡΩ ( ), συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 19%, όπου προβλέπεται, και ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων εβδοµήντα χιλιάδων ΕΥΡΩ ( ). Αναµένεται το πραγµατικό τίµηµα της σύµβασης να διαµορφωθεί σε επίπεδο χαµηλότερο από τον προτεινόµενο προϋπολογισµό. Στο ποσό αυτό περιλαµβάνονται τα κάθε είδους έξοδα και δαπάνες του Συµβούλου. 8. Τίµηµα-Τρόπος καταβολής Η αµοιβή του Συµβούλου θα καταβληθεί ως ακολούθως: Ποσοστό σαράντα τις εκατό (40%), το αργότερο ένα (1) µήνα µετά την αποδοχή από τη ΡΑΕ του παραδοτέου της πρώτης έκθεσης υλοποίησης, όπως περιγράφεται στο Κεφ εδάφιο (ε) και στο Κεφ.6 ανωτέρω. Ποσοστό τριάντα τις εκατό (30%), το αργότερο ένα (1) µήνα µετά την αποδοχή από τη ΡΑΕ του παραδοτέου της δεύτερης έκθεσης υλοποίησης, όπως περιγράφεται στο Κεφ εδάφιο (ε) και στο Κεφ.6 ανωτέρω. 21

22 Αποπληρωµή, το αργότερο ένα (1) µήνα µετά την αποδοχή από τη ΡΑΕ του παραδοτέου της τρίτης έκθεσης υλοποίησης, όπως περιγράφεται στο Κεφ εδάφιο (ε) και στο Κεφ.6 ανωτέρω. Ο Σύµβουλος επιβαρύνεται µε κάθε νόµιµη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ Νοµικών Προσώπων ή άλλων Οργανισµών, η οποία κατά νόµο βαρύνει τον Σύµβουλο. Για όλες τις πληρωµές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόµιµα παραστατικά/ δικαιολογητικά. Από κάθε τιµολόγιο του Συµβούλου θα γίνονται όλες οι νόµιµες κρατήσεις, σύµφωνα µε τους ισχύοντες κάθε φορά νόµους και σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών. 9. Τόπος και χρόνος υποβολής των Προσφορών Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται µε συστηµένη ταχυδροµική επιστολή, δια χειρός ή µέσω ταχυµεταφορέα (courier), στη διεύθυνση της ΡΑΕ: Πανεπιστηµίου 69 και Αιόλου, Αθήνα. Ηµεροµηνία λήξης παραλαβής των προσφορών ορίζεται η 26 η Σεπτεµβρίου 2006, ηµέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.µ. Οι Προσφορές θα παραληφθούν κατά την ίδια ως άνω ηµεροµηνία από την Επιτροπή Προµηθειών στα γραφεία της ΡΑΕ. 10. Παραλαβή Προκήρυξης Πλήρες αντίγραφο της παρούσας Προκήρυξης είναι διαθέσιµο στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ: εν θα τηρηθεί κατάλογος παραληπτών της Προκήρυξης. Αρµόδιοι για πληροφορίες: Κα Νικολέττα Τεκίρδαγλη, τηλ Παροχή ιευκρινίσεων Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ζητήσουν διευκρινήσεις για το περιεχόµενο του τεύχους της Προκήρυξης υποβάλλοντας γραπτώς ερωτήσεις στην ΡΑΕ, µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στη διεύθυνση: δώδεκα (12) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής Προσφορών. Η ΡΑΕ, ή το ειδικώς από αυτήν εξουσιοδοτηµένο όργανο, απαντά µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Επιπλέον, η ΡΑΕ θα αναρτήσει εντός ευλόγου χρόνου πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία της υποβολής των Προσφορών στην ιστοσελίδα της κοινή έγγραφη απάντηση σε σχέση µε όλες τις διευκρινίσεις που έχουν ζητηθεί. Κανένας ενδιαφερόµενος δεν µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ µέρους προσωπικού της Αρχής. Κάθε επικοινωνία σχετικά µε τον παρόντα ιαγωνισµό διεξάγεται εγγράφως. 22

23 12. Χρονική Ισχύς Προσφορών Η προσφορά του Προσφέροντα είναι δεσµευτική για χρονική περίοδο εκατόν ογδόντα (180) ηµερών, αρχοµένης την επόµενη ηµέρα από την τελευταία ηµέρα υποβολής των Προσφορών. Προσφορά που ορίζει µικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Εάν προκύψει θέµα παράτασης της ισχύος των Προσφορών, η αρµόδια Επιτροπή Προµηθειών θα απευθύνει γραπτώς ερώτηµα προς τους Προσφέροντες - πριν την λήξη ισχύος των Προσφορών - εάν αποδέχονται την παράταση για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Οι Προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν εγγράφως µέσα σε τρεις (3) ηµέρες, άλλως θεωρείται ότι αποδέχτηκαν την παράταση. Ανακοίνωση επιλογής Προσφέροντα µπορεί να γίνει και µετά τη λήξη της ισχύος Προσφοράς, δεσµεύει όµως τον Προσφέροντα µόνο εφ' όσον αυτός την αποδεχθεί. 13. Φάκελοι Προσφορών Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται σε ένα (1) πρωτότυπο. Οι προσφορές πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα, µε εξαίρεση τους τεχνικούς όρους που θα αναφέρονται και στην Αγγλική γλώσσα. Τα εγχειρίδια που θα συνοδεύουν την προσφορά µπορούν να υποβάλλονται και στην Αγγλική γλώσσα. Όλες οι προτάσεις κατατίθενται σε σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη: ΠΡΟΣΦΟΡΑ Ανοικτός ιαγωνισµός για την «Στρατηγική και υλοποίηση επικοινωνιακής πολιτικής ΡΑΕ για την ενηµέρωση των καταναλωτών ενέργειας». Ηµεροµηνία υποβολής Προσφορών : 26/09/2006 και το όνοµα όπως και τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του Προσφέροντα (οδός, αριθµός, πόλη, Τ.Κ., τηλέφωνα, fax, ). Κάθε σελίδα της Προσφοράς θα πρέπει να είναι µονογραµµένη από τους εκπροσώπους του Προσφέροντα και αριθµηµένη σε συνεχή αρίθµηση, επί ποινή απορρίψεως. Ο Φάκελος κάθε προσφοράς θα περιλαµβάνει τρεις (3) σφραγισµένους επιµέρους φακέλους: 1. Φάκελος µε τίτλο «ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» 2. Φάκελος µε τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 3. Φάκελος µε τίτλο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» Προσφορές που, κατά την κρίση της Επιτροπής Προµηθειών, είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίµησης ή περιέχουν όρους αντίθετους προς την Προκήρυξη ή/και αιρέσεις, χαρακτηρίζονται ως µη αποδεκτές και απορρίπτονται. Η Προσφορά από τον υποψήφιο Προσφέροντα θα πρέπει να καλύπτει όλα τα ζητούµενα από τη παρούσα Προκήρυξη, οι όροι της οποίας στο σύνολό τους, χαρακτηρίζονται υποχρεωτικοί και ουσιώδεις, εκτός εάν αλλιώς και ρητώς αναφέρονται. 23

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. ΕΛΟΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. ΕΛΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. ΕΛΟΤ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (2000 2006) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 1.2: ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΡΑΣΗ 1.2.7: ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗN ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Αθήνα, 17/04/2013 Αριθ. Πρωτ.: 8303 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα ΜΕΡΟΣ Α : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ... 4

Περιεχόµενα ΜΕΡΟΣ Α : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ... 4 Θεσσαλονίκη 22.05.2013 Αρ. πρωτ. 17779 Πληροφορίες : Αθηνά Ιωάννου, Προϊσταµένη Τµήµατος ιαχείρισης Έργων και ιοικητικής Υποστήριξης Ταχ. ιεύθυνση : Κολοκοτρώνη 21, Μονή Λαζαριστών, Σταυρούπολη Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακό Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα (ΕΟΠΣ)

Ενεργειακό Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα (ΕΟΠΣ) Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210 3727400 Fax : 210 3255460 E-mail : info@rae.gr ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗN ΠΛΕΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ράση 4.6.2 Έργο µε κωδικό ΟΠΣ 110398 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Πληροφόρηση των πολιτών για το έργο του Εθνικού Κτηµατολογίου»

«Πληροφόρηση των πολιτών για το έργο του Εθνικού Κτηµατολογίου» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Πληροφόρηση των πολιτών για το έργο του Εθνικού Κτηµατολογίου» ιάρκεια του Έργου: µέχρι. Προϋπολογισµός: 480.000 ΕΥΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό τεύχος διακήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το έργο: «Οργάνωση & Υποστήριξη 3ης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης 3ης Μπιενάλε

Αναλυτικό τεύχος διακήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το έργο: «Οργάνωση & Υποστήριξη 3ης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης 3ης Μπιενάλε Πληροφορίες : Αθηνά Ιωάννου, Προϊσταµένη Τµήµατος ιαχείρισης Έργων και ιοικητικής Υποστήριξης Ταχ. ιεύθυνση : Κολοκοτρώνη 21, Μονή Λαζαριστών, Σταυρούπολη Ταχ. Κώδικας : 54630, Θεσσαλονίκη Τηλέφωνο : 2310

Διαβάστε περισσότερα

Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας Α.Π. 7 & 8» με MIS 375686 & 375687

Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας Α.Π. 7 & 8» με MIS 375686 & 375687 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το υποέργο 7 «Επικοινωνιακά Υλικά Προβολής και Δημοσιοποίηση της Πράξης στα ΜΜΕ» Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα ΜΕΡΟΣ Α : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...4

Περιεχόµενα ΜΕΡΟΣ Α : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...4 Θεσσαλονίκη 12.07.2013 Αρ. πρωτ. 17956 Πληροφορίες : Αθηνά Ιωάννου, Προϊσταµένη Τµήµατος ιαχείρισης Έργων και ιοικητικής Υποστήριξης Ταχ. ιεύθυνση : Κολοκοτρώνη 21, Μονή Λαζαριστών, Σταυρούπολη Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακό Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα (ΕΟΠΣ)

Ενεργειακό Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα (ΕΟΠΣ) Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210 3727400 Fax : 210 3255460 E-mail : info@rae.gr ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗN ΠΛΕΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΕ- ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ

ΡΑΕ- ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗN ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΡΑΕ- ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ»

«ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ» στο πλαίσιο του Υποέργου 3 με τίτλο «Εξωτερική Αξιολόγησης της Πράξης» ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002307177 2014-09-25

14PROC002307177 2014-09-25 14PROC002307177 2014-09-25 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Δράσεις Πληροφόρησης και Δημοσιότητας για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισµός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.)

Οργανισµός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) TΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αναθέτουσα Αρχή Φορέας χρηµατοδότησης Οργανισµός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) Οργανισµός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) Αντικείµενο Αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ:6436/13/03.12 Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού ιεθνούς ιαγωνισµού για την ανάθεση σύµβασης παροχής υπηρεσιών «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ - Ο ΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ»

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ» Α Α: ΒΛΛΘ7ΛΕ-ΟΦ6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Π.Ε. ΛΕΥΚΑ ΑΣ Ταχ. ιεύθυνση: ιοικητήριο Λευκάδας Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 14/10/2014 Αρ. Πρωτ. 1676/824 Κ.Α.Δ: 141349

Αθήνα, 14/10/2014 Αρ. Πρωτ. 1676/824 Κ.Α.Δ: 141349 ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ Διεύθυνση: Βασιλέως Γεωργίου Β αριθ. 5, 106 74 Αθήνα Τηλέφωνα: 210.3237-973, 210.3237-804, 210.3248-005 Fax: 210.3237-976 Email: info@bodossaki.gr / URL: www.bodossaki.gr Αθήνα, 14/10/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ»

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Ταχ. ιεύθυνση: Σαµάρα 13 Ταχ. Κώδικας: 49 100, Κέρκυρα Πληροφορίες: ρ. Λαυρέντιος Βασιλειάδης Τηλέφωνο: 2661361537

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 19 χλµ. Λ. Μαραθώνος, 190 09 Πικέρµι Τηλ. 210 6603300, Fax.210 6603301-2 www.cres.gr e-mail: cres@cres.gr Πικέρµι, 03/05/2012 Αριθµ. Πρωτοκ. 20-ΓΡΑ-226 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό τεύχος διακήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το έργο: «Παροχή Υπηρεσιών Φιλοξενίας και Μετακινήσεων καλεσμένων 3ης Μπιενάλε

Αναλυτικό τεύχος διακήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το έργο: «Παροχή Υπηρεσιών Φιλοξενίας και Μετακινήσεων καλεσμένων 3ης Μπιενάλε Πληροφορίες : Αθηνά Ιωάννου, Προϊσταµένη Τµήµατος ιαχείρισης Έργων και ιοικητικής Υποστήριξης Ταχ. ιεύθυνση : Κολοκοτρώνη 21, Μονή Λαζαριστών, Σταυρούπολη Ταχ. Κώδικας : 54630, Θεσσαλονίκη Τηλέφωνο : 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ηµιουργικός σχεδιασµός για την παραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού ενηµερωτικού υλικού για το Έργο Χτίζοντας το Μέλλον-Παρεµβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Έργο:«ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (GIS WEB GIS) ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ» Χρηµατοδότηση:

ΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Έργο:«ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (GIS WEB GIS) ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ» Χρηµατοδότηση: Αναθέτουσα Αρχή: Χρηµατοδότηση: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Σ.Βενιζέλου 114 - ΤΚ 16342 Τηλ. 210 9970000 210 9970123-126 Γ ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 43.000,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), ή 34.959,35 (πλέον ΦΠΑ)

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 43.000,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), ή 34.959,35 (πλέον ΦΠΑ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση :Πλ. Πύρρου 1, Διοικητήριο 452 21 Ιωάννινα

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003091466 2015-09-25

15PROC003091466 2015-09-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη Ανοιχτού ηµόσιου ιαγωνισµού

ιακήρυξη Ανοιχτού ηµόσιου ιαγωνισµού ιακήρυξη Ανοιχτού ηµόσιου ιαγωνισµού µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής απόψεως προσφορά για τη σύναψη µίας σύµβασης παροχής υπηρεσιών για: 1. Πρόγραµµα Κατάρτισης 15 Επιχειρηµατιών

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003091043 2015-09-25

15PROC003091043 2015-09-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ 05/2015. «Παροχή Υπηρεσιών Φιλοξενίας και Μετακινήσεων καλεσµένων 5 ης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης

ΙΑΚΗΡΥΞΗ 05/2015. «Παροχή Υπηρεσιών Φιλοξενίας και Μετακινήσεων καλεσµένων 5 ης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκη 21.04.2015 Αρ. πρωτ. 19879 Αναθέτουσα Αρχή Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κολοκοτρώνη 21, Μονή Λαζαριστών 56430, Σταυρούπολη - Θεσσαλονίκη url: www.greekstatemuseum.com e-mail: info@greekstatemuseum.com

Διαβάστε περισσότερα

«Προβολή & διαφήμιση του έργου: Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Τεκμηρίωση Συλλογών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού»

«Προβολή & διαφήμιση του έργου: Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Τεκμηρίωση Συλλογών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού» ΕΡΓΟ Γ ΚΠΣ: «Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Τεκμηρίωση Συλλογών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού» ΥΠΟΕΡΓΟ 7: «ΠΡΟΒΟΛΗ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προβολή & διαφήμιση του

Διαβάστε περισσότερα