ΔΗΖΓΖΖ ΣΟΤ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΞΑΝΘΖ Σ. ΜΩΡΑΪΣΖ ΣΖΝ Γ.. ΣΖ Κ.Δ.Δ.Δ ΣΖΝ ΑΡΣΑ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΑ ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΗΖΓΖΖ ΣΟΤ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΞΑΝΘΖ Σ. ΜΩΡΑΪΣΖ ΣΖΝ Γ.. ΣΖ Κ.Δ.Δ.Δ ΣΖΝ ΑΡΣΑ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΑ ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ"

Transcript

1 ΔΗΖΓΖΖ ΣΟΤ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΞΑΝΘΖ Σ. ΜΩΡΑΪΣΖ ΣΖΝ Γ.. ΣΖ Κ.Δ.Δ.Δ ΣΖΝ ΑΡΣΑ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΑ ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ Α γ απεην ί ζπλάδειθνη, Π λ επκαηη θά δ η θαηώκαηα. Έλα πνιύ ζ νβαξό ζ έκ α πνπ απαζ ρνιε ί ρηιηάδ εο ε πη ρεηξήζεηο ζε ό ιε ηε ρώξα. Δί λ αη γ εγνλό ο ό η η έ ρε ηε αζρνιε ζεί ό ια η α Δ ΒΔ η εο ρώξαο κ ε απηό ην ζ εκ αληηθό ζ έκ α. Κ αζώο ε πίζεο έ ρεηε δ ηαπηζηώ ζεη ό ηη ν Ν όκνο 2 121/ 1993 πε ξί πλεπκαηη θήο η δη ν θη ε ζίαο είλαη έ λ αο Ν όκ νο «απόζηεκα». Έ λ αο Ν όκ νο ιεζ ηξηθόο, αληη δ εκ νθξαη η θόο, αληη ζπληαγκ αη ηθόο πνπ πξνζβάιιεη βάλ απζα η α δ η θαηώκαηα η σ λ ε πη ρεηξεκαηηώλ «ρ ξ ε ζ η ώ λ» ζ ε ν ιόθιεξε η ε ρώξα θαη η νπο ν δεγεί θαηά ν ξ δέο, σο «π ξ ό β αηα ε πί ζ θαγήλ», ζηηο αί ζνπ ζεο η σ λ δ η θαζηεξίσλ. Γπζηπ ρώο αλππε ξάζπη ζηνπο θαη ρσ ξίο θαλ έ λα δη θαίσκα λ α ακπλζνύλ ζ ηηο απζαηξεζίεο νξγάλσ λ ζπ ιινγηθήο δηαρείξηζεο θαζώο έρνπ λ η ε λ πιήξε θάιπςε η νπ Ν όκ νπ αιιά θαη η ε ζπ λδξνκ ή ηεο Δ ιιελη θήο Α ζ ηπ λνκ ίαο πνπ π πνρξεώλεηαη από η ν Ν όκ ν λ α παξίζηαη αη πξνθε ηκέλνπ λ α π πε ξ αζ πίζεη η α νηθνλν κηθά ζπκθέξνληα κ η αο ΑΔ. ( Ά ξζξν 55, παξ. 1, ε δ αθ. Ε : «Ν α ε λ ε ξγνύ λ κε ζύκπξ αμ ε δ ε κόζ η αο αξρήο ή θαηά ηε δηαδηθαζ ία ηνπ άξζ. 64 ην π παξ όληνο Νό κνπ ηνπο αλαγθαί νπο ε ιέ γ ρνπο ζε θαηαζ ηήκαηα πώιεζ εο ή ε λνηθίαζεο ή δ αλεηζκνύ αληηηύ πσ λ ή δ εκόζηαο εθηέιεζεο η σλ έξγσ λ πνπ πξνζηαηεύ νπλ γ η α λ α δ η απηζηώ λνπ λ αλ ν η πξάμεηο απ ηέο δ ελ πξνζβάινπ λ η α δη θαη ώκαη α ησλ δεκηνπξγώ λ» θ.ιπ.) Δ ί λ αη γ εγνλόο ό ηη ην Δ ΒΔ Ξάλζ εο θαη πνιιά άιια Δ πηκειε η ή ξηα έ ρνπκε δ ηακαξηπξεζ εί, έ ρνπκε πξνηε ίλεη ζνβαξ έο, π πεύζπ λεο θαη δ ε κνθξ αηη θέο, ζπ ληαγκαη η θά θαηνρπξσκέλεο πξνηάζ εηο. Γπζηπ ρώο όκσο κ έ ρξ η ζ ήκ εξα δ ηαπηζηώ λνπ κε ό η η ό ινη νη Τπνπξγν ί, δ η αρξ νληθά, ε δώ θαη ρξόλη α δ ε λ άγγημ αλ η ν ζέκ α ε πί η εο ν πζίαο, κ ε κ ί α κ όλν εμ αίξεζε ό πνπ θαηόξζσζε λ α αιιάμεη κ ί α θ ξ άζ ε από η ν άξζξν 56, παξ. 3 ε ν πν ί α όκσο πεξηζζόηε ξν ε ίλαη ε πρή πξ ν ηξ ν πή παξά π πν ρξέσζε κε νπζηαζηη θά απνηε ιέζκαηα πξνθε ηκέλνπ λα δ νζεί ιύζε ζην κ εγάιν πξόβιεκ α πνπ π πάξρεη ζ η ν Νόκ ν απ η ό. Σ ν ην Δ πηκειεηήξην Ξ άλ ζ εο ζηέ ιλεη πξνηάζ εηο πξνο ην λ Π ξσζπ πνπ ξγό θαη Τ πνπξγό Π ν ιη η ηζκ νύ θ. Κσ λζ η αληίλν Κ αξακ αλιή, γ ηα ην ζπ γ θε θξ ηκέλν Νόκ ν. Γπ ζ ηπρώο γ ηα άιιε κ η α θ νξά κε πηθξ ί α δη απη ζ ηώ λε η όηη θαη απηέο ν η πξ ν ηάζ εηο δ ε λ β ξ ήθαλ θακία απν ιύ ησο αληαπόθξηζε θαη έηζη γη α άιιε κία θ νξά, δ ε λ θαην ξζώζακ ε λ α δνζεί ιύ ζ ε ζην δη αζπ ξκ ό πνπ πθίζηαλ η αη

2 ρηιηάδ εο ε πη ρεηξεκαηίεο λ α ζύ ξνληαη σο θαηεγνξνύκελνη η νπ θνηλνύ πνηλη θνύ δ ηθαίνπ ζ ηηο αίζνπζεο ησ λ δη θαζ η εξ ίσλ. Α θ νύ η ε δ η θαζ ηη θή νδό, ζ θόπηκα έ ρνπλ ε πη ιέμεη ν η Ο ξ γαληζκ νί πιινγηθήο Γ η αρείξηζεο γη α ηελ ε ίζπξ αμ ε ησ λ ακ νηβώλ η νπο πνπ απζαίξεηα ρσξίο δη άιν γ ν θαη θνηλσ λη θή ζπλαίλε ζε ε πη β άιινπ λ ζ ηνπο ρξήζηεο. ηα κέιε κ αο. Δ λ δεηθη η θά ζ αο αλαθέξνπ κε νξηζκ έ λεο πξνηάζεηο ηνπ Δ πηκ ε ιε η εξ ίνπ Ξάλζ εο : «ε κ ί α ρώ ξ α π νπ ε ειεύ ζ εξ ε ν ηθνλνκί α είλαη ε βάζε ηνπ π ν ιη ηηθνύ κ αο ζπ ζηήκαη νο δελ κ πνξεί λα ππάξρνπλ Νόκνη π νπ λα π π νρξεώ λνπλ η νπο π ν ιίηεο λα π ιε ξώ λνπλ «θ εθαι ηθό θ ό ξν» ζ ε η δησηηθνύο νξγαλη ζκνύο θ αη «ζπ λη ερλίεο» κ ε ηε δηθαηνινγία όη η νη ζ π γθεθ ξη κέλνη η δη σηηθνί νξγαλη ζ κν ί, Α Ε Π Ι θ. ιπ., δελ κπνξνύλ λα θ αηνρπξώ ζν π λ η α π ξ ντόληα η νπο «δε κη νπξγίεο» σο πλεπκαηηθή η δηνθηεζί α ζηελ αγν ξ ά. Μ ε ηελ ί δηα ιν γηθή νη π νιίηεο κπνξνύλ λα απαηηνύλ ρξή κ αη α από ηηο δη αθε κη ζη ηθέο εηαη ξί εο θ αη η νπο ν ξ γαλη ζ κν ύο ζ πιινγηθήο δη αρ είξη ζεο γηα η α πξντόληα πνπ η νπο «βνκβ αξδί δνπλ» θαζεκεξη λά κ ε ν πηηθναθνπζηηθά θ αη ό ρη κ ό λν κ έζα θ άλνλη άο ηνπο π ιύ ζε εγθεθάινπ θ αη π νιιέο θ ν ξ έο εμαπαηώληαο ηνπο γηα ηελ πνη όηεηα ησλ π ξντόλησλ η νπο. Οη δε ρ ξή ζη εο, «θ αη αζηε κ αηάξ ρ εο» λα απαηηνύλ θ αη απηνί ακν ηβή, απ ό ηελ ΑΕΠΙ θ ι π γη α ηελ δη αθή κη ζε ησλ πξντ ό λησλ η νπο ζη νπο δη θνύο η νπο ρώ ξ νπο «θ αη αζη ήκαηα». η ηο ειεύζεξ εο νη θνλνκί εο ό ι α ηα π ξ ντόληα θ νζηνινγνύλη αη, δη αζθαιίδνληαη, ηηκν ι ν γνύληαη θ αη π σ ινύληαη. Εί λαη πξσηνθαλέο η α θ αη αζ ηήκαη α γη α λα π άξνπλ άδεη α ι εηηνπξγί αο λα ρξεηάδεη αη η δησηηθή ζπ γθαη άβ αζε απ ό ηελ Α Ε ΠΙ Α. Ε., κ ε η ν αδεκίσην θ αη κ άιη ζη α ρσ ξίο λα κπνξεί λα ακπ λζν ύ λ κ ε θ αλέλαλ λόκηκν η ξόπν, ζη ν πνζό ην νπνίν ζα η νπο δεηεζεί από ηελ Α Ε Π Ι θ.ιπ. Γ η α ηνπο ι όγνπο απηνύ ο, θ αζώ ο θ αη π νιινύο άιιν πο π ξ νη εί λν π κ ε η α εμήο: 1. Γ η α η α θ έληξα δη αζθ έδαζεο λα αγν ξ άδν π λ νη επ ηρεη ξε κ αηίεο η α π ξντόλη α ό ρη από ηηο εη αη ξί εο δηαρ εί ξη ζεο πλεπ κ αη ηθώ λ δηθαησκάησλ, γεληθά θ αη αό ξη ζη α, αιιά από ηνπο εθηειεζη έο, ηξαγνπδηζη έο θ αη εθη ειεζηέο κ νπζη θ ν ύο νη ν π νίνη ζπ λάπηνπλ ζπ κβ ό ι αη α κ ε η α θ αηαζηήκαη α ηνπο θ αη π σ ινύλ άκεζα ηα π ξ ντ όληα απ η ά. Ο η εθη ειεζη έο, ηξαγν π δη ζη έ ο θαη κν π ζη θνί πνπ εθ ηόο από η ηο δη θέο ηνπο δεκη νπξγίεο πξέπεη λα εθη ειέζνπλ θ αη άιιεο δε κη νπξγίεο π ν π δελ έρ νπλ ζηελ θ πξηόη εηα ηνπο η ελ π λ επ κ αηηθή η δηνθηεζί α θ αη πεξηιακ β άλνλη αη ζην πξόγξ ακκα ηνπ θ αηαζηήκαη νο λα δαλείδνληαη ΑΤ ΣΟΙ από η ηο ε η αη ξί εο

3 π λεπκαηηθώ λ δηθαησκάησλ απηά η α η ξαγνύδη α θ αη αλ η νπο ζ π κ θ έξ εη λα η α κ εηαπσ ι νύλ εθη ειώ λη αο η α ζηα θ αηαζηήκαη α πνπ εξ γάδνλη αη. Έ η ζη ζ α δεκη νπξγείηα η έλαο π γηήο αληαγσ λη ζκό ο όπσο νξίδεη θ αη ν λό κνο η εο ειεύζεξεο νη θνλνκίαο. «Πξ ν ζ θν ξ ά θ αη δήηεζε». Κ αη γη α η ηο δε κη νπξγί εο θ αη γηα η νπο εθηειεζη έο, η ξ αγν π δη ζη έο θ αη κ ν πζηθνύο. 2. Ν α κε λ π π νρξενύηαη θ ακί α επ ηρεί ξε ζε λα β γάιεη εη δηθή άδεηα από η ηο εη αη ξ εί εο π λε π κ αηηθώ λ δη θ αησκάησλ αιιά αληίζεη α νη εθη ειεζηέο, κ νπζη θνί θ αη η ξ αγνπδηζηέο, πνπ εθηεινύλ θ αη αλαπαξάγν π λ ηηο δεκη νπξγίεο ζη α θ αηαζηήκαη α η α ν πνία εξγάδν λη αη θ αη θ π ζη θ ά ακείβνλη αη γη απη ό. 3. Σ α θ αη αζηήκαηα ηα ν πνί α θ άλνπλ δεμηώζεηο θ.ιπ. λα κ ε λ π π νρξενύληαη λα έρ νπλ ζ ρεηηθή άδεη α δηόηη ζ απ ηέο ηηο π αξαδνζηαθ έο εθ δε ιώ ζ εηο εθ ηεινύλη αη π αξ αδνζη αθ ά η ξ αγν ύ δη α π νπ αλή θνπλ ζη ν ι αό καο θ αη ν κό λνο δηθαη νύρνο ηεο π λεπ κ αη ηθήο ηδηνθηεζίαο εί λ αη ν ι αόο κ αο. Σ α δε ζπ γθξνηήκαηα η α ν πνί α εθ η εινύλ απηά η α π αξαδνζηαθ ά ηξαγν ύ δη α, είηε εί λαη γπξνιόγνη είηε εθηειεζη έο, κ νπζη θνί θ αη η ξ αγν π δη ζη έο η νπο νπνίνπο θ έξλνπλ νη αληηζπκβ αιιό κ ελν η ησλ θ αη αζηεκάησλ (γακπξόο, γν λείο θ. ιπ. ) θ αη δελ έρνπλ θ ακί α ζ ρ έζε εξγαζί αο κ ε ην θ αηάζηεκα. Σε κό λε επ ζύ λε ηελ νπνί α ζα έρνπλ νη θ αη αζηεκαηάξρεο είλαη λα ειέγρνπλ εάλ έρ νπλ εηδη θή άδεη α απ ό ηηο εη αη ξ εί εο π λεπκαηηθώ λ δηθαησκάησλ ζ ε π εξίπησζε π νπ εθηεινύλ η ξ αγνύδη α κε π αξαδν ζη αθά θ αη λα κε λ ηνπο επ η η ξ έπ νπ λ λα εξγαζ η νύλ ζη νπο ρώ ξνπο η νπο. ε π εξί πησζε π νπ ηνπο επη ηξέςνπλ λα θ αζ ί ζη αλη αη ζ π λππεύ ζπ λνη. 4. Γ η α ό ι εο δε ηηο π εξ ηπηώζεηο ησλ θ αηαζηεκάησλ, θ αθελεί α, θ αθεηέξη εο, θ αθέ-κπαξ, ρώ ξ νπο καδηθήο εζηίαζεο, εζηηαηόξη α θ. ιπ., πξέπεη νπσζδή π νη ε λα η ξνπνπνηεζεί ην αξζ.56, π αξ. 3, ζην η ειεπηαί ν εδάθη ν θ αη ζπ γθ εθξηκέλα: «Ο η νξγαλη ζ κν ί ζπιινγηθήο δη αρείξηζεο θαη νη νξγαλώ ζεηο αληηπξνζσ π επηηθέο ησλ ρ ξε ζηώλ, κ πνξνύλ λ α θ αηαξη ί δνπλ ζ π κ θσ λί εο π νπ ξ π ζκίδνπλ ηελ ακ νη βή ηελ ν π νί α θ αηαβ άιιεη ν ρ ξήζηεο ζ ε θ άζ ε θ αηεγνξί α δηθαη νύρσλ θ αζώ ο θ αη θ άζε άιιν δήηεκα π νπ αθνξά η ηο ζ ρ έζεηο ησλ δύν κ εξώ λ ζ ην π ι αίζην εθαξ κν γήο η νπ λόκ νπ απηνύ, ό πσο έρεη κ εη αγελέζη εξα η ξνπνπνηεζεί», π ξ νη εί λν π κε λα η ξνπνπνηεζεί ε θ ξ άζε «κπνξνύλ» κ ε η ε θξ άζε «π πνρξεν ύ λη αη». Έηζη ζ α π π άξ μ εη η ζ νξξνπί α θ αη ι ν γηθή

4 ό ζ ν λ αθνξά ηηο ακν ηβέο θ άζε θ αηεγνξίαο, δε κν θξαηηθόο δηάινγνο θ αη π λεύκα ζπ λεξγαζί αο. ε θ άζε λν κ ό ηεο ρώ ξ αο κ αο π νπ εί λαη ιν γηθό λα ππάξρνπλ θ αη ν ηθνλνκηθέο αληζό ηεηεο. Δελ κπνξεί ζ ε έλα θ αθελείν ηεο Μ πθόλν π ή η νπ Κ ν ισ λαθί νπ θ αη η εο νξεηλήο π εξηνρήο ηεο Ξ άλζεο λα π π άξρνπλ η α ίδη α κέηξα θαη ζ η αζ κ ά. Θα ππνρξεσζνύλ έη ζη ν η νξγαλη ζ κν ί ζπ ιινγηθήο δηαρ είξ η ζεο λα ζ π λεξ γάδνλη αη κ ε Ε πη κ ειεηήξη α, Ο κ ν ζπ ν λδί εο, Ε κ πνξη θνύο ζπ ι ιό γνπο θ. ιπ. θ αη ζ α θ αη αξη ί δν λη αη ηηκνθαηάιν γνη θ αηά Ννκνύο. Θ α αλαξηώληαη θαη ζ α δε κ νζηεύ νληαη κ ε επζύλε ησλ ζ π λεξγαδνκέλσλ θν ξ έσ λ θ αη έη ζη ζα απνθεύ γεη αη λα δηαζύ ξ νληαη θ αη ά ρη ι η άδεο θ αη αζ ηεκαη άξρεο ζη α δηθαζηήξη α ηεο ρώξαο κ αο «σο π ξόβ αηα επ ί ζθαγή λ» ρ σξίο θ ακί α ζ π λεξγαζία ησλ ζπ ι ιν γηθώ λ θν ξ έσ λ θ άζε Ν νκνύ ηεο ρώ ξ αο καο». Σ ν 2 006, ην λ Α πξίιην γ ίλεηαη ε Γ.. η ε ο Κ. Δ.Δ.Δ ζ η ελ Ξ άλζε. Σ ό ηε θαηαηί ζεηαη από ε κέλα κ η α ν ιν θιεξσκέλε πξόηαζ ε γ η α η ε λ ν πνία έ δεημε πνιύ κ εγάιν ελδη αθέξνλ ν η ό η ε Γ.Γ. ην π Τπνπξγείνπ Α λ άπηπμεο θ. Μ αλν ύζνο Βνινπ δ άθεο ( ν ν πν ίνο ε θπξνζώπεζε η νλ η ό ηε Τ πνπ ξγό Αλάπη πμεο θ. η νύ θ α). Σ ν 2 008, κεηά από πν ιύ κεγάιεο πξ νζπάζ εηεο ηνπ Δ πηκ ε ιε η εξ ίνπ Ξάλζεο κηα νκ άδα β νπ ιεπ ηώ λ (Μ αλνύζν ο Βνινπ δ άθεο, Μαμηκ νο Υαξαθό πνπ ινο, Υ ξ ήζ ηνο η ατ θν ύξαο, Ό ιγ α Κ εθ αινγη άλλε θαη Ησ άλλεο Κν ζκίδεο ) θάλνπ λ κηα ε πεξώηεζε αλαθνξά ζηνλ Τπνπξγό Π ν ιη ηη ζκ νύ θ. Μ ηράιε Ληάπε. Ο Τ πνπ ξγόο ζ ε απάληεζε η νπ ζ εκ εηώλε η ό ηη έ ρε η ζπ γ θξνηεζ εί ε Δ πηηξ ν πή ε ν πν ία μ ε θί λ εζ ε ην έξγν η εο Α λ αζεώξεζεο η νπ ζπ γ θεθξηκ έ λνπ Ν όκ νπ. Ο Τ πνπ ξγόο δ ελ πήξ ε ζέζε ε πί ησ λ πξνηάζεσλ ησ λ βνπ ιεπηώλ. Ο η β νπ ιεπ ηέο ηό η ε η ό λη δαλ ό η η κε ην ζ εκ εξηλό ζεζκηθό πιαίζην Μ ΜΔ ε πη β αξύ λν λ η αη π πέ ξκεηξα θαη άδηθα γ η α η ε λ αλαπαξαγσ γ ή κνπ ζηθώ λ θαη άιισ λ πλεπκαηη θώ λ έ ξ γσ λ. Πξ όηεηλαλ κ άιη ζηα ζπ γ θεθξηκέλα κέηξ α γ η α η ε λ αληηκεηώ πηζε ηνπ πξνβιήκ αην ο, ό πσο η ε λ εμαίξεζε από η ε λ π πνρξέσζε θαηαβνιήο δ η θαησκάησ λ γ η α η ηο ε πη ρεηξήζ εηο πνπ β ξίζθν ληαη ζ ε δεκνηηθά δ ηακεξίζκ αηα κ ε ιη γό η εξνπο από ρίιη νπο θαηνίθνπο, η ε λ εμ αί ξεζε από η ε λ θαηαβνιή έξγσ λ από η ν ξ αδη όθσλν ή η ε λ η ε ιεόξαζε, η ε λ εμ αί ξεζε ησ λ εκ πνξηθώλ θαηαζηεκ άησ λ θαη πνιιώλ άιισλ. Ζ απάληεζ ε ηνπ Τ πνπξγνύ θ. Μ η ράιε Ληάπε ήηαλ ε εμ ήο : «Ο η ζ ρ έζεηο ησλ δεκη νπξγώ λ θ αη η σ λ ρ ξε ζηώλ κε η νπο ν ξ γαλη ζ κν ύο ζ πιινγηθήο δη αρ είξη ζεο, π ξόθεη η αη λα απνηειέζνπλ

5 κ εξη θ ά από η α δε ηήκαη α, η α ν πνί α ζα επεμεξ γαζη εί ε ζπ ζ η αζ εί ζ α Ν νκνπαξ αζθ επαζ ηηθή Επηηξνπή γηα ηελ ηξνπνπνίεζε η νπ Ν / 1993 ε νπνί α ζ π γθξνηήζεθε κ ε ζ θ νπό ηελ αλακό ξθσζε η νπ λόκνπ πεξί π λεπ κ αηηθήο η δη νθηεζίαο ην πιαί ζη ν ηεο Επη ηξνπήο απηήο έρ νπλ δεηεζεί νη απ όςεηο όισ λ ησλ άκεζα ελδη αθεξνκέλσλ, ήηνη ησλ ν ξγαληζκώ λ ζπ ι ι νγηθήο δηαρείξηζεο θ αη π ξ νζηαζί αο, ησλ δηθαη νύρσ λ δη θαησκάησλ π λεπκαηηθήο η δη νθηεζίαο, θ αζώ ο θαη ησλ αληηπξνζσ π επηηθώ λ ελώ ζ εσ λ ησλ ρξεζηώλ. η όρνο εί λαη αθελόο ε θ αιύηεξε δπλαηή π ξ νζηαζί α ησλ δηθαηνύρσ λ θ αη ε επ ηβνιή ησλ δηθαησκάησλ η νπο θ αη αθεηέξ νπ ε ηήξεζε δηαθάλεηαο ζη ν λ ηξόπν ι εηηνπξγίαο η σλ ν ξ γαλη ζ κώ λ ζπ ι ινγηθήο δη αρεί ξη ζεο, ή ηνη ε δη αηήξε ζε ηεο η ζ νξξνπί αο κ εη αμ ύ η σλ δηθαησκάησλ θ αη ζπ κ θ εξ ό λησλ η σλ δηθαη νύρσλ (π λεπκα η ηθώ λ δε κη νπξγώ λ θ αη ζπ γγελη θώ λ δηθαηνύρσ λ) θ αη ησλ ρξε ζηώλ ησλ πξνζη αηεπόκελσλ έξγσ λ. ε θάζε πεξί πησζε ζαο ελεκεξώ λνπκε όηη ζύ κ θσ λα κε ην α.3 η νπ Ν. 2121/93 π εξ ί π λεπκαηηθήο η δηνθηεζίαο θ αη ζπγγεληθώ λ δηθαησκάησλ δε κόζηα ζ εσξεί η αη θ άζ ε ρ ξήζε ή εθη έιεζε ή π αξνπζί αζε η νπ έξ γνπ, π νπ θ άλεη η ν έξ γν πξνζηηό ζ ε θύθιν π ξ νζώ πσ λ επξύηεξν από η ν ζη ελό θύθιν ηεο νη θνγέλεη αο θ αη η ν άκεζν θνηλσληθό πεξηβάιιν λ, αλεμ αξηήησο από ην αλ η α π ξ όζσπα απηνύ ηνπ επξύηεξνπ θ ύθιν π βξίζθνλη αη ζη ν λ ί δη ν ή δηαθνξεηηθό ρώ ξ ν. Γηα ηε δε κόζηα απ ηή εθη έιεζε ν θ είιεηαη εύ ιν γε ακ νη βή ζην δεκη νπξγό (θ αη ζηνπο εθη ειεζη έο θ αι ι ηηέρλεο θ αη π αξαγσγν ύο ζ π γγελη θνύο δηθαη νύρνπο ), ε ν πνία ππνρξεσηηθά θ αηαβ άι ι εηαη ζε ν ξ γαλη ζ κό ζπιινγη θήο δη αρ είξη ζεο ζρ εηηθώ λ δηθαησκάησλ». Ό πσο αλ η η ιακβάλεζηε αγαπεηνί ζπλάδειθνη από η α πέληε ν λ όκ αη α πνπ ζπ κπεξηιακ β άλ ν ληαη ζ ε απ η ή η ε λ αλαθ νξά νη η έ ζζεξηο έ ρνπ λ θπβεξλεηηθό αμίσκα. Απ ηό ζ εκ αίλεη ό ηη ζ ήκ εξα κ πνξνύκε λ α αμηνπνηήζ νπκε η ελ παξνπζία ησ λ ηεζζάξσλ απ ηώλ αλζξώπσ λ, ζ η ε λ Κπβέξλεζ ε, ώζηε λα κ πν ξέζεη λ α η ξνπνπνηεζ εί ν Ν όκ νο «η έ ξ αο» /1993, ζ ε κηα επνρή πνπ ν ε πη ρεηξεκαηη θόο θόζκνο βξίζθε η αη ζηελ πη ν δεηλή ζέζε κ εηαπνιεκ η θά. Σ ν 2 009, ην Μάξηην ν Ο. Π. Η δήηεζε από ό ια η α Δ πηκειε η ή ξηα λ α δ ώζνπκε ηηο πξνηάζεηο κ αο γηα η ε λ θαηάξ ηη ζε πηλάθσ λ δ η αη η ε ηώ λ ζην πιαίζην ηνπ Άξζ. 56 παξ. 5 ηνπ Ν. 2121/ 1993 : «ύ κ θ σ λα κ ε η ν άξ ζ ξν 5 6 π αξ. 5 Ν. 2121/ 1193 ν η δηαθνξέο κ εηαμ ύ ησλ ν ξ γαληζκώ λ ζπ ι ιν γ ηθήο δηαρείξηζεο θ αη ησλ ρ ξ εζηώλ σο πξνο ην ύςνο ηεο ακνηβήο π νπ ζ α π ξ έπ εη λα θ αηαβάιιεη ν

6 ρ ξή ζηεο ζ ηνλ ν ξ γαληζκό ζ π ιινγη θήο δη αρείξηζεο εί λαη δπλαηόλ λα π π αρ ζ νύλ ζ ε δηαηηεζί α. Οη δηαηηεηέο ν ξ ί δν λη αη από π ίλαθα π νπ θ αηαξ ηίδεη θάζε δύν ρξόληα ν Οξγαληζκόο Π λεπκαηηθήο Ιδη νθηεζίαο (Ο.Π.Ι). Ε λόςεη ηεο επ ηθεί κελεο λέαο θ αη άξηηζεο πί λαθ α δη αηηεηώλ από η ν λ Ο. Π.Ι θ αη δεδνκέλεο ηεο ππνρξέσζήο ηνπ λα ι άβεη ππόςε ηε γλώ κε ησλ νξγαλη ζκώ λ ζπ ι ιν γηθήο δηαρείξη ζεο θ αη ησλ ρ ξε ζηώλ ζ η ν π ι αί ζ ην η νπ άξζξνπ 56 π αξ. 5 Ν / 19 93, π αξ αθαι είζζ ε λα κ αο απνζη εί ι εη ε ηηο π ξ νη άζεηο ζ αο έσο η ηο 31 Μ αξηίνπ 2009 ώ ζ η ε λα ιε θ ζνύλ ππόςε». Σ ν Δ πηκειεηήξην Ξ άλζεο αληαπνθξ ίζεθε θαη απάλ ηεζε σο ε μήο : «Σ ν Ε π η κ ειεηήξην Ξ άλζεο κ ε π αξεκ βάζεηο ζ ηνλ Π ξσζππνπξγόο ηεο Ειιάδνο, ζη νλ Τ πνπξγό Πν ιη ηηζκνύ αιιά θ αη ζ ε θ άζε δεκόζη α αξρή, έρεη εθθξ άζεη ηελ αληίζεζή ηνπ ζ ην Ν / 1993 όπσο η ζ ρύζεη ζή κ εξα, ζεσ ξώ λη αο ηνλ άδη θν θαη αλη η δε κν θξαη ηθό. Ό ζ ν λ αθ νξά η ελ παξ. 5 η νπ άξ ζξνπ 5 6 η νπ Ν / 1993, πνπ αλαθέξεη αη ζηελ θ αη άξηηζε πη λάθσ λ δηαηηεηώλ γηα ηελ επίι π ζε ησλ δηαθνξώ λ πνπ π ξνθύπη νπλ κ εη αμ ύ ησλ νξγαλη ζ κώ λ ζπ ι ι νγηθήο δηαρείξηζεο θαη ησλ ρ ξ εζηώλ, σο πξνο η ν ύ ςνο ηεο ακνη βήο π νπ ζ α π ξ έπεη λα θ αη αβ άι ι εη ν ρ ξή ζη εο ζη ν λ ν ξγαληζκό ζ πιινγη θήο δηαρείξηζεο, ζ α πξέπεη απηό λα π ξνβιέπεηαη υπ ο χρεωηι κά απ ό ηο Ν όμ ο θ αη ό ρη ό πσο αλαθέξεη αη ζ ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 56 η νπ Ν / 93, νη δηαθ ν ξ έο κ εη αμ ύ ησλ ν ξ γαλη ζ κώ λ ζπ ι ι νγηθήο δηαρείξηζεο θ αη ησλ ρ ξε ζηώλ σο πξνο η ν ύ ςνο η εο ακ νηβήο πνπ ζ α π ξ έπεη λα θ αη αβ άι ι εη ν ρ ξή ζηεο ζη ν λ ν ξγαληζκό ζ πιινγη θήο δηαρείξηζεο εί ναι δ υ ναηόν λα ππαρζνύλ ζ ε δη αηηεζία κε απνη έιεζκα λα π αξακέλεη νπζη αζηηθά αλελεξγή ε δη αδη θαζία ηεο δηαηηεζί αο, αθν ύ νη νξγαλη ζ κ νί ζπ ι ινγηθήο δη αρείξηζεο αξλνύλη αη ζ π ζηεκαη ηθά λα ηελ εθαξ κ όζνπλ θαη νη ρξήζηεο λα κ έλνπλ απξνζηάη επ ηνη ζ ηηο δηαζ έζεηο ησλ ν ξ γαλη ζ κώ λ ζπιινγ η θήο δηαρείξηζεο θαη λα επηβάιιν π λ σο ακ νηβή ό,η η απ ηνί λν κί δν π λ. Π αξά η αύ η α δελ κπνξνύκε λα αξλε ζνύκε η ηο δη αηάμ εηο η ν π Ν / 93 θ αη π ξνηεί λνπκε ηνλ Α Α ληηπξόεδξ ν ηνπ Επηκειεηεξί νπ Ξ άλζεο θ. ηπιη αλό Μσ ξ αΐ ηε η νπ Νηθνιάνπ ζη ν λ πίλαθα π νπ θ αηαξ ηίδεη ν Οξ γαλη ζ κόο Π λεπκαηηθήο Ιδηνθηεζίαο» Ό πσο αλ ηη ιακ β άλ εζηε αγαπε η νί ζπ λ άδ ε ιθ νη ε δώ πξ ό θε ηηαη γ ηα κ ηα δ η αη ηεζία πνπ πξνβιέ πε η ν Νόκνο. Ζ εκ πε ηξία κ αο από ηελ

7 πνδνζθ αηξηθή δη αη η εζ ί α κ αο παξαπέκπε η ζ ε άιινπ ε ί δνπο δ η αη η εζ ίεο.. Π ξ έ πε η λ α ζ εκεηώζνπκε ό ηη ν Ο. Π.Η. η δ ξ ύζεθε η ν Σ ν Κ αηαζηαηη θό ηνπ δ ε κνζηεύζεθε ζην Π Γ 311/ (ΦΔΚ Α / 165). ην Άξ ζξν 1 1, παξ. 2, π πνπαξάγξ αθ νο Β αλαθέξεη όηη «Σ ν Σ κ ή κ α Π ιε ξνθνξη θήο & Ο ξ γάλσζεο εκη λαξ ίσλ η νπ Ο. Π.Ι έρεη ηεο εμήο αξκνδηόηεηεο : πγθέληξσ ζ ε, η αμ ηλόκε ζε θ αη δηαηήξε ζε π ιηθνύ η εθκεξίσζεο. Σελ ν ξ γάλσ ζε θ αη ι εηηνπξγί α β ηβιη νζή θεο. Σ ελ π αξνρή πιεξνθνξηώλ γη α ζ έκ αηα π λεπκαη ηθήο η δηνθηεζί αο θ αη ζ π γγελη θώ λ δη θ αησκάησλ. Τη ν διοργάνωζη ζ χεηι κών ζ εμιναρίων για ηη ν επ ιμόρθωζη και ε νη μέρ ωζη δ ικαζηών, δι κηγ όρ ω ν, δ ιοικηηικών υ π α λλή λ ω ν, δ ημιουργών, δ ικαιούχω ν ζυγγενικών δι καιωμ ά ηων, θ οι ηη ηών κ αι ζ πουδαζ ηών». Ό πσο θαηαιαβαί λεηαη αγαπεην ί ζπ λ άδ ε ιθ νη, έ λ αο πλεπκαηη θόο δ ε κηνπ ξ γόο ό πσο ε ί λ αη ν θ. Θ άλν ο Μ ηθξνύ ηζ η θνο ν ν πνίνο π πνγξάθεη ην ζπ γ θε θξηκ έ λν Π Γ, σο Τ πνπ ξγόο Π ν ιη ηη ζκ νύ, δ ίλεη η ν δη θ αί σκα ζ ε δη νξηζκ έλνπο π παιιή ινπο η νπ Ο Π Η λ α θάλνπ λ ζ εκηλάξ η α ζ ε δ η θαζηέο η εο ε ιιελη θήο Γ η θαη νζύ λ εο, γ η α ην πώο λ α δ η θάδνπ λ, θάλνληαο ρξήζε η ν λ Ν. 2121/ 93, ηνπο αλπ πνς ίαζηνπο ε παγγε ικ αηί εο, Έιιελεο πν ιίηεο. Ώ ζ ηε λ α είλαη 100% θεθαιν θιε ηδσκέλνη από θάζε άπνς ε θαη ρακέλνη από ρέξη, λ νκ η θά, νηθνλνκ η θά, θν η λσ λη θά θαη επαγγεικ αη η θά. Α πηό δελ είλαη αίζρνο αγαπεην ί ζπ λ άδ ε ιθ νη; Αλ πξνζζέζνπκε β έβαηα θαη ηηο θ ήκεο πνπ θπ θιν θνξνύλ όηη ππάξρνπ λ έγγξ αθα ζ η α Π ξσηνδηθεία ό ιε ο η ε ο ρώξαο πνπ λ α πξ ν ηξ έπνπ λ η νπο δηθαζηέ ο λ α ε ί λ αη γε κ άη α η α πηλάθηα ζηα Π ξσην δηθεία ηνπο η ό ηε ζ α πξέπε η λ α ε ίκ αζ η ε πάξ α πν ιιν ί πξνζεθηη θνί γ η α η ν πώο ζ α δη ε θδ η θήζ νπκε ην απην λό ε ην δί θαη ν πνπ δπ ζηπ ρώο κ αο αθ αηξεί απηόο ν αληηδεκ ν θξ αηη θό ο, αληη ζπληαγκ αη η θόο, απαξ άδεθην ο, ιεζηξ η θόο Ν όκ νο 2121/93. η ν Άξζξ ν 4 6 η νπ Ν / 93 πξνζδηνξίδεη ν ίδηνο ν Ν ό κνο πνηνη ζ εσξνύ ληαη εθηειεζηέο. ηελ παξ άγξ αθν 1, ινηπό λ ιέε η ό ηη σο εξκ ε λεπ η έο ή εθηειεζηέο θαιιη η έρλ εο ζεσ ξνύ λ η αη η α πξόζσπα πνπ ε ξκ ελεύνπ λ ή ε θηεινύ λ κ ε ν πνηνδήπνηε ηξ ό πν έξγα ηνπ πλεύκαην ο, ό πσο νη εζ ν πν ηνί, νη κνπζηθν ί, ν η η ξ αγ νπδηζηέο, ν η ρνξσδνί, ν η ρνξεπηέο, νη θαιιη ηέ ρλεο θνπ θιν ζέαηξ νπ, ζεάηξ νπ ζ θηώλ, ζεάκ αη νο πνηθηιηώλ (βαξ ηεηέ ) ή η ππν δξ όκ νπ (ηζίξθν ).

8 η ν Ά ξζξν 6 6, παξ. 1, «...εθηειεί δεκόζη α, κ εη αδίδεη ξ αδηνηειενπηηθά θ αηά ν π νηνδή π νη ε η ξόπν π αξνπζ ηάδεη ζην θ νη λό» θ. ιπ. θ.ιπ. Σ ν 9 9 % ησ λ ζπ λ αδ έ ιθ σλ ζ η α θαη ε γν ξ εηήξηα θαη ζ ηα πηλάθη α ζύ ξνληαη ό ηη ε θη ε ιν ύλ δεκόζηα. Δί λ αη δπ λ αηό λ ν η ε πη ρεηξεκαηίεο, λ α ε ί λαη θαη η ξ αγν πδηζηέο θαη κ νπζηθνί θαη θαξ αγθη νδνπαίρη εο θαη βαξ ηεηέ θαη ηζίξθν θαηά η ελ άπνςε ησ λ δηθ αζηώλ Κ αη κ ό ιηο εκθαλίζηεθαλ ζ ηελ Αζ ήλα ν η η ξντθαλ νί ν Ο. Π. Η ζ η έ ιλ εη ζε ό ινπο ην πο Ο Σ Α έ λ α ε λ εκεξσηη θό ζ εκ είσκα, η ν ν πν ίν θαη ζαο επηζπ λ άπησ. Σ ν Δ πηκ ε ιε η ήξ ην Ξ άλζεο θνηλνπν ηεί ζ ην λ Πξ όεδξ ν η εο ΚΔΔΔ θαη ζ ε ό ια η α Δ πηκειεηήξ ηα η εο ρώξαο, απ η ό η ν έ γγξαθν θαη ζ η ν ν πνίν αλαθ έξεη ηα εμήο : «αο απνζηέιιν πκε ε λεκεξσ ηηθό ζεκείσκα η νπ Ο ξ γαληζκν ύ Π λεπκαηηθήο Ι δηνθηεζί αο (Ο.Π. Ι ), π νπ αθνξά ηελ δπ λαη όηεηα π νπ δίλεη αη ζ ηνπο επαγγεικαηίεο θ αη αζη εκάησλ π γεηνλνκηθνύ ελδηαθέξ ν λη νο, λα η νπο ρ νξε γεί η αη άδεηα κ νπζη θήο από ηη ο π πε ξ εζίεο η νπ αξκό δηνπ Δήκν π, ρσ ξίο λα πξέπεη λα θ αηαβάιιν π λ η ηο άδηθεο θ αη απζαίξεηεο ακνηβέο π ν π αμηώλνπλ νη ν ξ γαλη ζ κνί π λεπκαηηθήο δη αρεί ξη ζεο ΑΕΠΙ θ αη ΑΤ Σ ΟΔ ΙΑ ΥΕΙΡΙΗ, εθό ζ ν λ β έβαη α δε ιώ ζν πλ κ ε ππεύζπλε δήισζή η νπο ζηνλ αξκόδην Δήκν, ό ηη δελ ζ α ρ ξε ζη κ νπνη ήζνπλ ζην θ αη άζ ηεκά ηνπο κ νπζη θ ά έξγα π νπ εθπξνζσ πνύληαη από απ η έο. Κ αη επέθ η αζ ε κ ε η ν λ ί δην ηξόπν θαη ό ιν η ν η επη ρ εη ξε κ αηίεο κ π νξνύλ λα απαιιαρζνύλ από η ηο νη θνλνκηθέο απ αηηήζεηο ησλ εηαη ξ εηώλ ΑΕΠΙ θαη ΑΤ ΣΟΔΙΑΥΕΙΡΙΗ, αθν ύ ζη α θ αηαζηήκαη ά η νπο δελ ζ α ρ ξεζηκν π νηνύλ κ νπζη θ ά έξγα εθπξνζσπνύκελα από η ηο π αξαπάλσ εη αηξεί εο, θαζώ ο ηειεόξαζε θαη ξαδη όθσλν. Π ξ νη εί λνπκε λα γίλνπλ αλαθνη λώ ζ εηο από η ελ Κ.Ε.Ε.Ε θ αη η α Ε πη κ ειεηήξη α ηεο ρώ ξ αο, ώ ζη ε δε κη νπξγνί, κ νπζηθνζπλζ έη εο, εθηειεζη έο θ. ιπ. πνπ δελ εθπξνζσπνύλη α η από ηηο εηαηξείεο Α ΕΠΙ θ αη ΑΤ ΣΟΔ Ι ΑΥΕΙΡΙΗ, λα δε ιώ ζ νπλ ζ ηελ Κ.Ε.Ε.Ε. θ αη ζ η α Ε πη κ ειεηήξη α ηεο ρώ ξ αο όηη δηαζέηνπλ η α κ νπζηθά ηνπο έξγα θ αη κ π νξνύλ λα η α ρξεζηκν πνηνύλ δσξεάλ ν η επη ρ εηξεκαηίεο κ έιε ησλ Ε πη κ ειεηεξίσλ ζη α θαηαζηήκαη ά ηνπο. Μ ε απηό η ν λ η ξόπν ν η επηρεηξε κ αηίεο ζ α απαιιαρζνύλ από ηηο ν ηθνλν κη θ έο απαηηήζεηο ησλ εηαη ξεηώλ Α Ε Π Ι θαη ΑΤ Σ ΟΔ ΙΑ ΥΕΙΡΙΗ, αιιά θ αη ζ ε αλη άι ι αγκα ζ α δηαθε κηζηνύλ θ αη

9 ζ α πξνσ ζεζνύλ κν π ζη θ ά έξγα δε κηνπξγώ λ, κ νπζη θνζπ λζεηώλ, εθηειεζηώ λ θ.ιπ. πνπ δελ εθ πξνζσπνύληαη από ηηο εη αη ξ ίεο Α ΕΠΙ θ αη ΑΤ ΣΟΔ ΙΑ Υ ΕΙΡΙΗ. Π η ζη εύ νπκε όηη ε εμ έ ιη με απηή απνηειεί έλα π ξώ ην ζ εηηθό βήκα, π ν π ζπ άεη ηελ κέρξη ζ ήκεξα κν λν πσ ιη αθή θ αη άζη αζ ε ζη ελ ι εηηνπξγί α ησλ ν ξ γαλη ζ κώ λ ζπ ι ι νγηθήο δηαρ είξηζεο ησλ δεκη νπξγώ λ ΑΕΠΙ θαη ΑΤ ΣΟΔ Ι ΑΥΕΙΡ Ι Η θ αη δίλεηαη ε δπλαηόηεη α δεκν θξαηηθά λα επη ι έγεη ν θ άζε επαγγεικαηίαο η α κ νπζηθά έξγα π ν π επηζπκεί λα ρξε ζη κν π νη εί ζην θαηάζηεκά ηνπ». Σ απηόρξνλα ην Δ πηκ ε ιε η ήξ ην Ξ άλ ζ εο ζ η έ ιλ εη ην έ γ γξ αθν απ ηό ζ η νλ Δη ζ αγ γ ε ιέ α Ξ άλζεο, ζ ην λ Αζ ηπ λνκ η θό Γ ηεπζπ λ η ή θαη ζε ό ινπο ηνπο Γήκ νπο ηεο πεξηνρή ο. Δπεηδή θύξηνη ζπ λάδ ε ιθ νη ην απόζηεκα ε ίλαη κεγάιν δελ μ έξσ αλ έ ρνπκε η ε δύλακε θαη η ε δπλαηόηεηα ό ιν η κ αδί λ α η ν «ζ πάζνπκε». Π αιεύνπκε 2 0 ρξόληα θαη δελ κ πν ξνύκε λα πεηύ ρνπκε η ί πν η α κ ε ηηο η ξνπνπν η ήζεηο. Θε σξώ ό ηη από ε δώ θαη πέξα ν αγώ λαο καο πξέπεη λα είλαη πνιπ δη άζηαηνο. Κ αηαξρήλ πξέπε η λ α ελεκ εξώζνπκε η ε λ η ξόηθα ό η η π πάξρνπ λ η έ ην ηνη Ν όκ νη ζ η ε ρώξα κ αο θαη ε θαξκόδνληαη από η ε λ ε ιιεληθή Γηθαηνζύ λ ε, ρσξίο ληξνπή. Πξ έπεη λ α μ αλαε πη ρεηξήζνπκε γη α η ε λ η ξνπνπνίεζε θαη η ε λ αιιαγή απ ηνύ η νπ Ν όκνπ 2121/93. Μ άιηζηα πνπ η ώξα ζ η ε λ παξνύ ζα Κπβέξλεζε βξίζθν λ η αη 4 από ηνπο 5 αλζξώπνπο ν η ν πνίνη ελδη αθέξζεθαλ γη α απ ηό ην ζέκ α (Μ αλνύ ζνο Βνιν πδάθεο, Μ αμ ηκνο Υ αξ αθό πνπ ινο, Υ ξήζην ο ηατθνύ ξαο, Ό ιγα Κ εθ αιινγη άλλε) θαη ηξίηνλ αγ απεην ί ζπ λ άδ ε ιθνη ζ α πξέπεη ν πσζδήπν ηε λ α αμηνπνηήζ νπκε η ε λ πξ ό ηαζε η ελ ν πνία ζ αο ε ί ρα απνζηείιεη πξ ηλ 1 ρξόλν γη αηί ε ίλαη ν κόλν ο ηξ ό πν ο κ ε η νλ ν πνίν κ πνξνύκε λα ε πηηεζνύκε ζ ε όιν απ η ό η ν θαηεζηεκέλν η ν ν πνίν από η ν έσ ο ζ ήκ εξα ιεζηεύ εη, π πν ηηκ ά, π πν β αζκ ί δε η θαη εμ επηειί δεη εθαηνληάδεο ρη ιηάδεο ζπ λ αδέιθ νπο αλά η ε λ Δ ιιάδα. Θ α πξ έ πε η ινηπό λ από ζήκεξα ζ ε ό ια ηα Δ πηκ ειεηήξηα η ε ο ρώ ξ αο λ α θαιέζνπκε λ ένπο θαη παιη νύο πλεπκαηη θνύο δ ε κηνπ ξ γνύο - θαιιηηέρλεο πνπ δ ε λ ζέινπ λ λ α δειώζνπλ ζ ε θακ ί α ε η αη ξεία από απ η έο, η ηο πλεπ καηηθέο η νπ ο δ εκ ηνπ ξγίεο θαη λ α δ ε η ή ζνπκε λ α παξαρσξήζνπ λ η α δ η θαηώκαη α ζ η α Δ πηκειεηήξ ηα η ε ο ρώ ξ αο κ ε αληάιιαγκ α η ε λ δ ηαθ ήκ ηζε ζε ν ιόθιε ξ ε η ε λ Δ ιιάδα. Ό ιεο απ ηέο ηηο ε πη ηπ ρί εο ινηπόλ ζ α η ηο ζπ γ θε λ ηξ ώζνπκε ζ η ε λ Κ ΔΔΔ, ζα ηηο ε θηπ πώ ζνπκε θαη ζ α ηηο μ αλαδ η αλ είκνπκε ζ ε ό ια η α Δ πη κειεηήξ η α. Ό ιε ο απ ηέο ηη ο ε πη ηπ ρί εο ινηπόλ, ζ α ηηο δ ί λνπκε ζ η α κ έ ιε κ αο δσ ξεάλ κ ε απνηέιε ζκ α λ α παίδν λ η αη ζε ε θαην λ η άδ εο, ρη ιηάδ εο απ άθξ ν ζε άθξ ν ζε ό ιε η ε λ Δ ιιάδα, απ η ά

10 η α κ έ ρξ η ζηηγκ ήο απνκνλσκέλα ηξ αγν ύδηα, ζ ηηο ε πηρεηξήζεηο νη ν πνίεο ζ α θάλ νπλ ρξήζ ε η εο π πε ύζπ λεο δ ή ισζεο από η ν ε λ εκ εξσηη θό ζεκ είσκα ηνπ Ο Π Η. Σ απ ηό ρξνλα δε ζα ελεκ εξώζνπκε ό ιεο απ η έο ηηο ε πη ρε ηξήζεηο λα β γ άινπλ η ηο η ε ιενξάζεηο κ έζα από η ηο ε πηρε ηξήζ εηο η νπο γη α λ α κ ελ είλαη π πνρξεσκέλνη λα πιεξώλνπλ ζ ε όιεο απηέο ηηο εηαηξείεο πνπ έ ρνπ λ κ όλν δ η θαη ώκαη α θαη θακ ία π πν ρξέσζε απέλαληη ζ η νπο ε πη ρε ηξεκ αηί εο. Έηζη ινηπόλ ζ α έρν πκε ην εμ ήο απν ηέ ιεζκα. Α πό η ε λ κία πιεπξά η α κ εραλάθη α η εο AGB λ α θαηαγ ξάθνπλ ιηγόηε ξεο κ εηξήζεηο, ν πόηε ζ α έ ρνπ λ ιηγόηε ξεο θαη θ ζελόηεξεο δη αθ εκ ίζεηο νη ε πηρε ηξήζ εηο ησ λ m edi a. Α πό η ε λ άιιε πιεπ ξ ά ζ α εμ αθ αλη ζηνύλ η α πξνβεβιε κέλα κ έ ρξη ζήκεξα, κέζα από ηηο ε πη ρε ηξήζ εηο κ αο, η ξ αγνύ δη α θαη ε πηηπρίεο θαη ζ α έ ρνπκε λ έ α η ξ αγ νύδηα θαη λέεο ε πηηπρίεο. Σ απ ηό ρξνλα όκ σο ζ α έ ρνπκε θαη ε θαην λ η άδ εο ρηιηάδ εο ιηγόηεξα ζπκβόιαηα από η ηο ε η αη ξείεο ζπ ιιν γη θήο δη αρείξηζεο παλειιελίσο, κε απνηέιε ζκ α λ α «πνλέζνπ λ» ν η ί δ ηεο, η α m edi a θαη νη δη αθ εκ ηζηηθέο ε η αηξείεο θαζώο ζ α έ ρνπλ ιηγόηεξεο θαη θ ζελόηεξεο δη αθ εκίζεηο. Σ έ ινο, αγ απεην ί ζπλάδειθνη ζαο επη ζπλάπησ ηελ επηζην ιή πνπ έ ρεη ζηείιεη ζην Δ πη κειεηήξην Ξ άλζε ο, έλαο αμηόιν γ νο δ ε κηνπ ξ γόο αλαιύνληαο, εμ εγώληαο θαη αη ηη ν ιν γώ ληαο η ε λ απόθαζ ή η νπ λα απν ρσξήζ εη από η ε ζπ γ θε θξ ηκέλε ε η αη ξεία Α ΔΠ Η Α. Δ. θαη λ α ραξίζεη αθ η ιν θεξδώο η α 1 1 η ξ αγ νύ δη α η νπ ζ ε ό ια ηα Δ πηκ ε ιε η ήξ η α ηεο Δ ιιάδνο γη α λ α ρξεζηκνπνηεζ νύ λ γη α αθξόαζ ε ζ ε ό ιεο η ηο ε πη ρεηξήζεηο πνπ ζ α απν θ αζίζνπ λ λα π πνγξάς νπλ π πεύζπ λε δ ή ισ ζε ζ η νπο Γήκ νπο όηη δελ ε πηζπκνύ λ πιένλ λ α παίδνπλ ζ ηη ο ε πηρε ηξήζεηο ηνπο η ξ αγ νύ δη α θαηνρπξσκέλα ζ ηηο ε η αη ξείεο ζπ ιιν γη θήο δη αρε ίξηζεο, αιιά κ όλνλ η ξ αγ νύδηα πνπ ζ α ζπ γ θεληξ σζνύλ ζ ηα Δ πη κ ε ιεηήξηα η εο Δ ιιάδνο ζ ε ζπ λεξγαζ ί α κ ε η ε λ Κ.Δ.Δ.Δ., γη α λα αλαθνπ θίζνπ λ η α κέιε η νπο.

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Ν άγηνο ηεο ειιεληθήο λενιαίαο Ξ εξηθιήο Γηαλλό πνπινο Θ Α Η Ν Η ΔΙ Ι Ζ Λ ΔΠ ΩΠ Ξ Δ ΟΗΝ ΠΗΝ Π Ι Α Ν Π θ αηά ηνλ Ξ εξηθιή Γηαλλόπ νπι ν (1870-1910)

Ν άγηνο ηεο ειιεληθήο λενιαίαο Ξ εξηθιήο Γηαλλό πνπινο Θ Α Η Ν Η ΔΙ Ι Ζ Λ ΔΠ ΩΠ Ξ Δ ΟΗΝ ΠΗΝ Π Ι Α Ν Π θ αηά ηνλ Ξ εξηθιή Γηαλλόπ νπι ν (1870-1910) Ν άγηνο ηεο ειιεληθήο λενιαίαο Ξ εξηθιήο Γηαλλό πνπινο Θ Α Η Ν Η ΔΙ Ι Ζ Λ ΔΠ ΩΠ Ξ Δ ΟΗΝ ΠΗΝ Π Ι Α Ν Π θ αηά ηνλ Ξ εξηθιή Γηαλλόπ νπι ν (1870-1910) Ρνπ Γ εκ ή ηξ ε Θ ηηζίθε Ρ α θ ηηθ νχ Κ έιν πο ηε ο Θ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5 3 Μ ή ν υ μ α Π ρ ό ε δ ρ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 4 Μ ή ν υ μ α Γ ε ν ι κ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ή 5 Ό ρ α μ α κ α ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή 6 Ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η κ α ι Σ υ ν ε ρ γ α σ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 24 η Μ α ΐ ο υ 2003 Δ ι ά τ α ξ η Ύ λ η ς 1. Π

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αρχαίων Ελληνικών Γ Γυμναςίου Ενότητεσ: 8-9 Ονοματεπώνυμο:.. Έλα παξάδεηγκα ζεβαζκνύ πξνο ηνπο γνλείο Α. Κείκελν Λέγεηαη γνῦλ ἐλ Σηθειίᾳ (εἰ γὰξ θαὶ κπζωδέζηεξόλ ἐζηηλ, ἀιι ἁξκόζεη

Διαβάστε περισσότερα

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων):

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων): o Λύκειο Εακύνθος Γεσκεηξία Α Λπθείνπ Κεθάιαην 3ν Άζθεζε Α Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ 90 0 θαη ΓΓ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο. Να δείμεηε όηη:. Τν ζεκείν Γ απέρεη ηελ ίδηα απόζηαζε από ηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΒΓ.

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

= # & < # #, 1 & & # 2 # 5 > # &? = 4Α # # ( 6 4 7? & # = # 6 4 > 6 4 Β 1 = Β (.

= # & < # #, 1 & & # 2 # 5 > # &? = 4Α # # ( 6 4 7? & # = # 6 4 > 6 4 Β 1 = Β (. ! ## % & # # # # ( ) & & # + # # # & %, # ## & # ( # & # ( # # # & # & &. #/ 01 ( 2 & # ## & 2 # & 3 1 1 4 % # &5 ## # & 4 6 ( # ( 5 21 & # ( # % & # 4 6 # &! 6 & & # # # & & # 7 & # 1& & # & 5 # &. #

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

!! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3

!! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3 !! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3 %,.7 6 8 74 %. ) ) % 4 4.8 % 7. () 9 %. 3 :. % 4 6 ; ) ; %.% 8 < % )#= %.) #!! )#= > #.% < + 4. # 4. 7?5 %9 3 3 %.7 4 # 3 % 4 % 5# =6 3 3 < ;

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

κεφάλαιο 2 β Ββ βιβλίο 23

κεφάλαιο 2 β Ββ βιβλίο 23 Β ιλίο 23 Γράφω το Β, : Β ιλίο...... Β Β Β 1B2 3... 1 2............... Β Β.............................. 24 Χρωματίζω ό,τι αρχίζει από : 25 Χρωματίζω μόνο τα κομμάτια της εικόνας που έχουν. Τι λέπω; Βρίσκω

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6!

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6! ! # %!! #!#%& ()! +,.! + /!#012!!# )3 # #4 +!#567 8%+#%/!,917#,.! + 9: %# ;:/%&. + # 9/ = 2>3/!#012!!# )3 #? +.:;/7/&7 + Α./&Β# 7. +;# 2/># 7 ΧΧ67< %#+ΧΧ #+.#17/+/ #

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ

Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ ΤΟ Η Ο Ο ΕΤΗ : Φ 193 / 17 ω. 4186/013, 013..Θ 8 EQF πέπ EQF πέπ EQF πέπ EQF πέπ κ5 κ7 κ6 Ι κ8 ΚΣΟΡΙΚ Μ Σ ΠΣΤΧΙ ΚΟΙΝΣΙΣΛΟΙΝ(MASTERS) ΝΣ Σ Ν ΚΠ Ι ΤΣΙΚ ΝΙ ΡΤΜ Σ ( Σ ΧΝΟΛΟΓΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

ές ά ς ές ά ς ί ύ ό ί ό ς ές ά ς ός ός ύ ή ς ός ό ς ό ς ή ί ό ς ό ς ύ ί ς ώ ώ ΐ ός ό ς ής ά ά ί ά ό ύ ί ά έ ί ς ύς ής ής ί ί ς ή ά ός ά ς ί ς έ ς ό ς

ές ά ς ές ά ς ί ύ ό ί ό ς ές ά ς ός ός ύ ή ς ός ό ς ό ς ή ί ό ς ό ς ύ ί ς ώ ώ ΐ ός ό ς ής ά ά ί ά ό ύ ί ά έ ί ς ύς ής ής ί ί ς ή ά ός ά ς ί ς έ ς ό ς ίςύςής ής ίίςή άός ά ς ί ς ί έςάς έςάς ί ύό ά έςάς ός όή ίί ς ός ά ς ί ςίώώί ός ά ς ί ςίώώί ί ίός έςάςέςάς ύί ςώ ώΐ ό ό ς ί ής ά έςάς άίό ήίός ός ά ς ί ςίώώί ός ός ύή ς ί ς ής έ ί ά ίάό ςί ς ύ όά ύύ ός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ENOTHTA: Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΜΑΘΗΜΑ: Επηζηήµε ΣΑΞΗ: Β ΚΟΠΟ Οη µαζεηέρ θαιούνηαη να οπγανώζοςν µε βάζε δηαθοπεηηθά θπηηήπηα θάζε θοπά, πιεποθοπίερ πος είδε γνυπίδοςν.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΠΑΠΑΔΘΑΜ ΑΝΣΗ, ΣΘΓΜΕ ΣΗ ΖΩΗ ΣΟΤ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΠΑΠΑΔΘΑΜ ΑΝΣΗ, ΣΘΓΜΕ ΣΗ ΖΩΗ ΣΟΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΠΑΠΑΔΘΑΜ ΑΝΣΗ, ΣΘΓΜΕ ΣΗ ΖΩΗ ΣΟΤ (Π. Μοίρα, ΦΩΣΟΔΕΝΣΡΟ) Ο Αιέμαλδξν ο Πα παδηακ άλη εο γ ελλήζεθε ζη ε θ ηά ζν η ν 1 85 1. Γηνο παπά, κεγάισζε αλάκεζα ζε ε λλ ηά παηδηά (ηα δπν πέζα λα λ κηθξά)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο M2 Κίνηση σε μία διάσταση

Κεφάλαιο M2 Κίνηση σε μία διάσταση ά ίίά ή άίώςςάςύς άςέύήάί ςήίίά ύί ίόςώςίήςήςές Εισαγωγή ίίς ή άέίίό ή άήςςύόάάς ά άήίόςύς Εισαγωγή έί ήέί ίίέάώήέώέ έάάόές Εισαγωγή έ έόςώςίί ίέά έίάς ύίςήός ήςέ ςέή ίήό ύςί άέςό ίίή ίάέςό ήύίί έήύ ίέ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

< ; = >! # %& # ( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7 %& #4&81)71#.) &9 &:&#) % 0#!91% ;

< ; = >! # %& # ( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7 %& #4&81)71#.) &9 &:&#) % 0#!91% ; ! # %& #( )%!) +,& % &#. &/%) 012& #1%)%& 30%1% &0%) ) 5.&0 + %.6.!7 %&81)71#.)&9 &:&#)% 0#!91% ; 0 ( ):1))4 &#&0.)%))! # %& #( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7

Διαβάστε περισσότερα

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ 11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ Ίζσο λα είλαη έλα από ηα ιίγα (έσο θαη ειάρηζηα) ζεηηθά πξάγκαηα πνπ άθνπζεο λα γίλνληαη ηνλ ηειεπηαίν θαηξό. Ο ιόγνο γηα ηελ εθαξκνγή CytaInfo+ πνπ δεκηνύξγεζαλ

Διαβάστε περισσότερα

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr Α Α Α Α Α: 65Χ Η-Λ Φ Η Η Η Α Α Α Α : 5PROC002922680 Η Α Α Α Η Αθή α, 6-7-205 Η Η Α ιθ..: 30/002/000/4368 Η Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4034/26-6-205 Η Α, Η Η Α Η (A Α : Η- ) & Η Η Α Η Α A α. / σ : Α. σό α

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1. ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων 1.1.1. Ικανότητα επισήμανσης της ομοιότητας στη συλλαβή. 1. γάλα

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA CHAMPIONS LEAGUE *

ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA CHAMPIONS LEAGUE * ΑΰκλΪακθ αμ δ δ άλδκ δαλε έαμ κ φέζαγζκμ ια φαζέα δ βθ παλαεκζκτγβ β σζπθ πθ θ σμ Ϋ λαμ αΰυθπθ κ ΰάπ κ «Γ. Καλαρ εϊεβμ», κδ κπκέκδ αθϋλχκθ αδ κυζϊχδ κθ έεκ δ πϋθ (25). ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010

ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010 η λκηβθέανέε κ βμμν2/01/2013 λδγησμνέε κ βμμνννννννν0 ΛΣΙΟΝ ΟΜ ΝΧΝΝ Φ Λ Ι ΝΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010 1. ΣΟΙΥ Ι ΝΣΟΤΝΠ Ρ Κ Τ Μ ΣΟΝΚ ΙΝΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣτπκδΝαζ υλδκτ 3-17. ΝηαΰδΪΝΝ 18-20. ΝΝίτθβ 20-23. Άηυζκ 24-25. Πκζυ αεξαλέ βμ 26. ΠβΰΫμ 27

ΣτπκδΝαζ υλδκτ 3-17. ΝηαΰδΪΝΝ 18-20. ΝΝίτθβ 20-23. Άηυζκ 24-25. Πκζυ αεξαλέ βμ 26. ΠβΰΫμ 27 ΗΝχ αν ουνα υ ο Απο του α τ : Η που ο α ο ω ου Πα ο ε Κω α ί α ου Συ εώ 1 Π χ α Γ θδεϊνΰδαν κναζ τλδ 2 ΣτπκδΝαζ υλδκτ 3-17 ΝηαΰδΪΝΝ 18-20 ΝΝίτθβ 20-23 Άηυζκ 24-25 Πκζυ αεξαλέ βμ 26 ΠβΰΫμ 27 2 ΗΝχ αν ουνα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE

Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE Νονιήξ Γ. Γεςζεζία ΓΝΓ Ημοθμοβίκμξ Α. Γζκηθό Ιεηζόβημ Νμιοηεπκείμ Οαιαπώνεξ Ι. Γεςζεζία ΓΝΓ Πη είκαη ημ θμηκό γεςγναθηθό οπόβαζνμ γηα ημ WISE Απμηειείηαη από : A.

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΞΙΑ ΣΗ ΓΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΤΘΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ. << Γιηά & Λάδη >>

H ΑΞΙΑ ΣΗ ΓΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΤΘΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ. << Γιηά & Λάδη >> H ΑΞΙΑ ΣΗ ΓΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΤΘΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ > ΜΟΛΑΟΙ 9 Οθηςβνίμο 2011 Καηεγμνίεξ θνηηενίςκ πνμζηαζίαξ, αλημιόγεζεξ θαη επηιμγήξ, Έληνα Πανζέκμο Γιαημιάδμο Κνηηήνηα πμηόηεηαξ

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ----- ΣΤΠΟΤ ----- Ταχ. Δ/νςη: Α. Παπανδρζου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝ Ι ΧΡ Ο ΡΙ ΩΝΟ κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ Β ί Ο Ά α (2) Ο Φα π υ ί Ο μπ α Ο α π (2) Ο Φ Άμπ Ο Β ί (2) Πλκκλδ ηόμ ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ ΜΫλ μ Αθαχωλά δμ Δέεζδθκ Μκθόεζδθκ

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 22 Μαΐου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 22 Μαΐου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ -1980- Αθήνα, 22 Μαΐου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Υπό ηελ αηγίδα ηεο Κεληξηθήο Έλωζεο Δπηκειεηεξίωλ Διιάδνο θαη ηνπ Δκπνξηθνύ θαη Βηνκεραληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Αζελώλ, πξαγκαηνπνηείηαη ηελ Τξίηε

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

(! ( (! ) ) ) + ) +, #., /! 0 1 ) 1 2 ) 1 # 3 4 # / 4 %, #! 5 1 1 6 / 7 8 8 ( + + ( % 3 0 4 0 + & 0 0 0 %! )

(! ( (! ) ) ) + ) +, #., /! 0 1 ) 1 2 ) 1 # 3 4 # / 4 %, #! 5 1 1 6 / 7 8 8 ( + + ( % 3 0 4 0 + & 0 0 0 %! ) !!!! # % # %%& & (! ( (! ) ) ) + ) +, #., /!0 1 ) 1 2 ) 1 # 3 4 # / 4 %, #!5 1 1 6/ 7 8 8 ( + + ( % 3 0 4 0 + & 0 0 0 %! ),!. )/, 3 9)(5 3 : ) ; & ( < % 9)(5 09)(5 # = 6 > 6 > ( 6 4! % 6 ( > ( 1 6 + 0

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ)

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ) Μιτάλης Λάμπροσ Νίκος Κ. Σπαοσδάκης Θέμαηα Καγκοσρό 009 Δπίπεδο: (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίπ) Δξσηήζεηο βαζκώλ: ) Πηο από ηπο παξαθάησ αξηζκύο είλαη δπγόο (δειαδή άξηηο); 009 9 Β) 008 009

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ Εξσπηρέηηζη πελαηών ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηεο παξνύζαο ελέξγεηαο θαηάξηηζεο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο ζηνπο θαηαξηηδνκέλνπο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα