ΔΗΖΓΖΖ ΣΟΤ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΞΑΝΘΖ Σ. ΜΩΡΑΪΣΖ ΣΖΝ Γ.. ΣΖ Κ.Δ.Δ.Δ ΣΖΝ ΑΡΣΑ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΑ ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΗΖΓΖΖ ΣΟΤ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΞΑΝΘΖ Σ. ΜΩΡΑΪΣΖ ΣΖΝ Γ.. ΣΖ Κ.Δ.Δ.Δ ΣΖΝ ΑΡΣΑ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΑ ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ"

Transcript

1 ΔΗΖΓΖΖ ΣΟΤ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΞΑΝΘΖ Σ. ΜΩΡΑΪΣΖ ΣΖΝ Γ.. ΣΖ Κ.Δ.Δ.Δ ΣΖΝ ΑΡΣΑ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΑ ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ Α γ απεην ί ζπλάδειθνη, Π λ επκαηη θά δ η θαηώκαηα. Έλα πνιύ ζ νβαξό ζ έκ α πνπ απαζ ρνιε ί ρηιηάδ εο ε πη ρεηξήζεηο ζε ό ιε ηε ρώξα. Δί λ αη γ εγνλό ο ό η η έ ρε ηε αζρνιε ζεί ό ια η α Δ ΒΔ η εο ρώξαο κ ε απηό ην ζ εκ αληηθό ζ έκ α. Κ αζώο ε πίζεο έ ρεηε δ ηαπηζηώ ζεη ό ηη ν Ν όκνο 2 121/ 1993 πε ξί πλεπκαηη θήο η δη ν θη ε ζίαο είλαη έ λ αο Ν όκ νο «απόζηεκα». Έ λ αο Ν όκ νο ιεζ ηξηθόο, αληη δ εκ νθξαη η θόο, αληη ζπληαγκ αη ηθόο πνπ πξνζβάιιεη βάλ απζα η α δ η θαηώκαηα η σ λ ε πη ρεηξεκαηηώλ «ρ ξ ε ζ η ώ λ» ζ ε ν ιόθιεξε η ε ρώξα θαη η νπο ν δεγεί θαηά ν ξ δέο, σο «π ξ ό β αηα ε πί ζ θαγήλ», ζηηο αί ζνπ ζεο η σ λ δ η θαζηεξίσλ. Γπζηπ ρώο αλππε ξάζπη ζηνπο θαη ρσ ξίο θαλ έ λα δη θαίσκα λ α ακπλζνύλ ζ ηηο απζαηξεζίεο νξγάλσ λ ζπ ιινγηθήο δηαρείξηζεο θαζώο έρνπ λ η ε λ πιήξε θάιπςε η νπ Ν όκ νπ αιιά θαη η ε ζπ λδξνκ ή ηεο Δ ιιελη θήο Α ζ ηπ λνκ ίαο πνπ π πνρξεώλεηαη από η ν Ν όκ ν λ α παξίζηαη αη πξνθε ηκέλνπ λ α π πε ξ αζ πίζεη η α νηθνλν κηθά ζπκθέξνληα κ η αο ΑΔ. ( Ά ξζξν 55, παξ. 1, ε δ αθ. Ε : «Ν α ε λ ε ξγνύ λ κε ζύκπξ αμ ε δ ε κόζ η αο αξρήο ή θαηά ηε δηαδηθαζ ία ηνπ άξζ. 64 ην π παξ όληνο Νό κνπ ηνπο αλαγθαί νπο ε ιέ γ ρνπο ζε θαηαζ ηήκαηα πώιεζ εο ή ε λνηθίαζεο ή δ αλεηζκνύ αληηηύ πσ λ ή δ εκόζηαο εθηέιεζεο η σλ έξγσ λ πνπ πξνζηαηεύ νπλ γ η α λ α δ η απηζηώ λνπ λ αλ ν η πξάμεηο απ ηέο δ ελ πξνζβάινπ λ η α δη θαη ώκαη α ησλ δεκηνπξγώ λ» θ.ιπ.) Δ ί λ αη γ εγνλόο ό ηη ην Δ ΒΔ Ξάλζ εο θαη πνιιά άιια Δ πηκειε η ή ξηα έ ρνπκε δ ηακαξηπξεζ εί, έ ρνπκε πξνηε ίλεη ζνβαξ έο, π πεύζπ λεο θαη δ ε κνθξ αηη θέο, ζπ ληαγκαη η θά θαηνρπξσκέλεο πξνηάζ εηο. Γπζηπ ρώο όκσο κ έ ρξ η ζ ήκ εξα δ ηαπηζηώ λνπ κε ό η η ό ινη νη Τπνπξγν ί, δ η αρξ νληθά, ε δώ θαη ρξόλη α δ ε λ άγγημ αλ η ν ζέκ α ε πί η εο ν πζίαο, κ ε κ ί α κ όλν εμ αίξεζε ό πνπ θαηόξζσζε λ α αιιάμεη κ ί α θ ξ άζ ε από η ν άξζξν 56, παξ. 3 ε ν πν ί α όκσο πεξηζζόηε ξν ε ίλαη ε πρή πξ ν ηξ ν πή παξά π πν ρξέσζε κε νπζηαζηη θά απνηε ιέζκαηα πξνθε ηκέλνπ λα δ νζεί ιύζε ζην κ εγάιν πξόβιεκ α πνπ π πάξρεη ζ η ν Νόκ ν απ η ό. Σ ν ην Δ πηκειεηήξην Ξ άλ ζ εο ζηέ ιλεη πξνηάζ εηο πξνο ην λ Π ξσζπ πνπ ξγό θαη Τ πνπξγό Π ν ιη η ηζκ νύ θ. Κσ λζ η αληίλν Κ αξακ αλιή, γ ηα ην ζπ γ θε θξ ηκέλν Νόκ ν. Γπ ζ ηπρώο γ ηα άιιε κ η α θ νξά κε πηθξ ί α δη απη ζ ηώ λε η όηη θαη απηέο ν η πξ ν ηάζ εηο δ ε λ β ξ ήθαλ θακία απν ιύ ησο αληαπόθξηζε θαη έηζη γη α άιιε κία θ νξά, δ ε λ θαην ξζώζακ ε λ α δνζεί ιύ ζ ε ζην δη αζπ ξκ ό πνπ πθίζηαλ η αη

2 ρηιηάδ εο ε πη ρεηξεκαηίεο λ α ζύ ξνληαη σο θαηεγνξνύκελνη η νπ θνηλνύ πνηλη θνύ δ ηθαίνπ ζ ηηο αίζνπζεο ησ λ δη θαζ η εξ ίσλ. Α θ νύ η ε δ η θαζ ηη θή νδό, ζ θόπηκα έ ρνπλ ε πη ιέμεη ν η Ο ξ γαληζκ νί πιινγηθήο Γ η αρείξηζεο γη α ηελ ε ίζπξ αμ ε ησ λ ακ νηβώλ η νπο πνπ απζαίξεηα ρσξίο δη άιν γ ν θαη θνηλσ λη θή ζπλαίλε ζε ε πη β άιινπ λ ζ ηνπο ρξήζηεο. ηα κέιε κ αο. Δ λ δεηθη η θά ζ αο αλαθέξνπ κε νξηζκ έ λεο πξνηάζεηο ηνπ Δ πηκ ε ιε η εξ ίνπ Ξάλζ εο : «ε κ ί α ρώ ξ α π νπ ε ειεύ ζ εξ ε ν ηθνλνκί α είλαη ε βάζε ηνπ π ν ιη ηηθνύ κ αο ζπ ζηήκαη νο δελ κ πνξεί λα ππάξρνπλ Νόκνη π νπ λα π π νρξεώ λνπλ η νπο π ν ιίηεο λα π ιε ξώ λνπλ «θ εθαι ηθό θ ό ξν» ζ ε η δησηηθνύο νξγαλη ζκνύο θ αη «ζπ λη ερλίεο» κ ε ηε δηθαηνινγία όη η νη ζ π γθεθ ξη κέλνη η δη σηηθνί νξγαλη ζ κν ί, Α Ε Π Ι θ. ιπ., δελ κπνξνύλ λα θ αηνρπξώ ζν π λ η α π ξ ντόληα η νπο «δε κη νπξγίεο» σο πλεπκαηηθή η δηνθηεζί α ζηελ αγν ξ ά. Μ ε ηελ ί δηα ιν γηθή νη π νιίηεο κπνξνύλ λα απαηηνύλ ρξή κ αη α από ηηο δη αθε κη ζη ηθέο εηαη ξί εο θ αη η νπο ν ξ γαλη ζ κν ύο ζ πιινγηθήο δη αρ είξη ζεο γηα η α πξντόληα πνπ η νπο «βνκβ αξδί δνπλ» θαζεκεξη λά κ ε ν πηηθναθνπζηηθά θ αη ό ρη κ ό λν κ έζα θ άλνλη άο ηνπο π ιύ ζε εγθεθάινπ θ αη π νιιέο θ ν ξ έο εμαπαηώληαο ηνπο γηα ηελ πνη όηεηα ησλ π ξντόλησλ η νπο. Οη δε ρ ξή ζη εο, «θ αη αζηε κ αηάξ ρ εο» λα απαηηνύλ θ αη απηνί ακν ηβή, απ ό ηελ ΑΕΠΙ θ ι π γη α ηελ δη αθή κη ζε ησλ πξντ ό λησλ η νπο ζη νπο δη θνύο η νπο ρώ ξ νπο «θ αη αζη ήκαηα». η ηο ειεύζεξ εο νη θνλνκί εο ό ι α ηα π ξ ντόληα θ νζηνινγνύλη αη, δη αζθαιίδνληαη, ηηκν ι ν γνύληαη θ αη π σ ινύληαη. Εί λαη πξσηνθαλέο η α θ αη αζ ηήκαη α γη α λα π άξνπλ άδεη α ι εηηνπξγί αο λα ρξεηάδεη αη η δησηηθή ζπ γθαη άβ αζε απ ό ηελ Α Ε ΠΙ Α. Ε., κ ε η ν αδεκίσην θ αη κ άιη ζη α ρσ ξίο λα κπνξεί λα ακπ λζν ύ λ κ ε θ αλέλαλ λόκηκν η ξόπν, ζη ν πνζό ην νπνίν ζα η νπο δεηεζεί από ηελ Α Ε Π Ι θ.ιπ. Γ η α ηνπο ι όγνπο απηνύ ο, θ αζώ ο θ αη π νιινύο άιιν πο π ξ νη εί λν π κ ε η α εμήο: 1. Γ η α η α θ έληξα δη αζθ έδαζεο λα αγν ξ άδν π λ νη επ ηρεη ξε κ αηίεο η α π ξντόλη α ό ρη από ηηο εη αη ξί εο δηαρ εί ξη ζεο πλεπ κ αη ηθώ λ δηθαησκάησλ, γεληθά θ αη αό ξη ζη α, αιιά από ηνπο εθηειεζη έο, ηξαγνπδηζη έο θ αη εθη ειεζηέο κ νπζη θ ν ύο νη ν π νίνη ζπ λάπηνπλ ζπ κβ ό ι αη α κ ε η α θ αηαζηήκαη α ηνπο θ αη π σ ινύλ άκεζα ηα π ξ ντ όληα απ η ά. Ο η εθη ειεζη έο, ηξαγν π δη ζη έ ο θαη κν π ζη θνί πνπ εθ ηόο από η ηο δη θέο ηνπο δεκη νπξγίεο πξέπεη λα εθη ειέζνπλ θ αη άιιεο δε κη νπξγίεο π ν π δελ έρ νπλ ζηελ θ πξηόη εηα ηνπο η ελ π λ επ κ αηηθή η δηνθηεζί α θ αη πεξηιακ β άλνλη αη ζην πξόγξ ακκα ηνπ θ αηαζηήκαη νο λα δαλείδνληαη ΑΤ ΣΟΙ από η ηο ε η αη ξί εο

3 π λεπκαηηθώ λ δηθαησκάησλ απηά η α η ξαγνύδη α θ αη αλ η νπο ζ π κ θ έξ εη λα η α κ εηαπσ ι νύλ εθη ειώ λη αο η α ζηα θ αηαζηήκαη α πνπ εξ γάδνλη αη. Έ η ζη ζ α δεκη νπξγείηα η έλαο π γηήο αληαγσ λη ζκό ο όπσο νξίδεη θ αη ν λό κνο η εο ειεύζεξεο νη θνλνκίαο. «Πξ ν ζ θν ξ ά θ αη δήηεζε». Κ αη γη α η ηο δε κη νπξγί εο θ αη γηα η νπο εθηειεζη έο, η ξ αγν π δη ζη έο θ αη κ ν πζηθνύο. 2. Ν α κε λ π π νρξενύηαη θ ακί α επ ηρεί ξε ζε λα β γάιεη εη δηθή άδεηα από η ηο εη αη ξ εί εο π λε π κ αηηθώ λ δη θ αησκάησλ αιιά αληίζεη α νη εθη ειεζηέο, κ νπζη θνί θ αη η ξ αγνπδηζηέο, πνπ εθηεινύλ θ αη αλαπαξάγν π λ ηηο δεκη νπξγίεο ζη α θ αηαζηήκαη α η α ν πνία εξγάδν λη αη θ αη θ π ζη θ ά ακείβνλη αη γη απη ό. 3. Σ α θ αη αζηήκαηα ηα ν πνί α θ άλνπλ δεμηώζεηο θ.ιπ. λα κ ε λ π π νρξενύληαη λα έρ νπλ ζ ρεηηθή άδεη α δηόηη ζ απ ηέο ηηο π αξαδνζηαθ έο εθ δε ιώ ζ εηο εθ ηεινύλη αη π αξ αδνζη αθ ά η ξ αγν ύ δη α π νπ αλή θνπλ ζη ν ι αό καο θ αη ν κό λνο δηθαη νύρνο ηεο π λεπ κ αη ηθήο ηδηνθηεζίαο εί λ αη ν ι αόο κ αο. Σ α δε ζπ γθξνηήκαηα η α ν πνί α εθ η εινύλ απηά η α π αξαδνζηαθ ά ηξαγν ύ δη α, είηε εί λαη γπξνιόγνη είηε εθηειεζη έο, κ νπζη θνί θ αη η ξ αγν π δη ζη έο η νπο νπνίνπο θ έξλνπλ νη αληηζπκβ αιιό κ ελν η ησλ θ αη αζηεκάησλ (γακπξόο, γν λείο θ. ιπ. ) θ αη δελ έρνπλ θ ακί α ζ ρ έζε εξγαζί αο κ ε ην θ αηάζηεκα. Σε κό λε επ ζύ λε ηελ νπνί α ζα έρνπλ νη θ αη αζηεκαηάξρεο είλαη λα ειέγρνπλ εάλ έρ νπλ εηδη θή άδεη α απ ό ηηο εη αη ξ εί εο π λεπκαηηθώ λ δηθαησκάησλ ζ ε π εξίπησζε π νπ εθηεινύλ η ξ αγνύδη α κε π αξαδν ζη αθά θ αη λα κε λ ηνπο επ η η ξ έπ νπ λ λα εξγαζ η νύλ ζη νπο ρώ ξνπο η νπο. ε π εξί πησζε π νπ ηνπο επη ηξέςνπλ λα θ αζ ί ζη αλη αη ζ π λππεύ ζπ λνη. 4. Γ η α ό ι εο δε ηηο π εξ ηπηώζεηο ησλ θ αηαζηεκάησλ, θ αθελεί α, θ αθεηέξη εο, θ αθέ-κπαξ, ρώ ξ νπο καδηθήο εζηίαζεο, εζηηαηόξη α θ. ιπ., πξέπεη νπσζδή π νη ε λα η ξνπνπνηεζεί ην αξζ.56, π αξ. 3, ζην η ειεπηαί ν εδάθη ν θ αη ζπ γθ εθξηκέλα: «Ο η νξγαλη ζ κν ί ζπιινγηθήο δη αρείξηζεο θαη νη νξγαλώ ζεηο αληηπξνζσ π επηηθέο ησλ ρ ξε ζηώλ, κ πνξνύλ λ α θ αηαξη ί δνπλ ζ π κ θσ λί εο π νπ ξ π ζκίδνπλ ηελ ακ νη βή ηελ ν π νί α θ αηαβ άιιεη ν ρ ξήζηεο ζ ε θ άζ ε θ αηεγνξί α δηθαη νύρσλ θ αζώ ο θ αη θ άζε άιιν δήηεκα π νπ αθνξά η ηο ζ ρ έζεηο ησλ δύν κ εξώ λ ζ ην π ι αίζην εθαξ κν γήο η νπ λόκ νπ απηνύ, ό πσο έρεη κ εη αγελέζη εξα η ξνπνπνηεζεί», π ξ νη εί λν π κε λα η ξνπνπνηεζεί ε θ ξ άζε «κπνξνύλ» κ ε η ε θξ άζε «π πνρξεν ύ λη αη». Έηζη ζ α π π άξ μ εη η ζ νξξνπί α θ αη ι ν γηθή

4 ό ζ ν λ αθνξά ηηο ακν ηβέο θ άζε θ αηεγνξίαο, δε κν θξαηηθόο δηάινγνο θ αη π λεύκα ζπ λεξγαζί αο. ε θ άζε λν κ ό ηεο ρώ ξ αο κ αο π νπ εί λαη ιν γηθό λα ππάξρνπλ θ αη ν ηθνλνκηθέο αληζό ηεηεο. Δελ κπνξεί ζ ε έλα θ αθελείν ηεο Μ πθόλν π ή η νπ Κ ν ισ λαθί νπ θ αη η εο νξεηλήο π εξηνρήο ηεο Ξ άλζεο λα π π άξρνπλ η α ίδη α κέηξα θαη ζ η αζ κ ά. Θα ππνρξεσζνύλ έη ζη ν η νξγαλη ζ κν ί ζπ ιινγηθήο δηαρ είξ η ζεο λα ζ π λεξ γάδνλη αη κ ε Ε πη κ ειεηήξη α, Ο κ ν ζπ ν λδί εο, Ε κ πνξη θνύο ζπ ι ιό γνπο θ. ιπ. θ αη ζ α θ αη αξη ί δν λη αη ηηκνθαηάιν γνη θ αηά Ννκνύο. Θ α αλαξηώληαη θαη ζ α δε κ νζηεύ νληαη κ ε επζύλε ησλ ζ π λεξγαδνκέλσλ θν ξ έσ λ θ αη έη ζη ζα απνθεύ γεη αη λα δηαζύ ξ νληαη θ αη ά ρη ι η άδεο θ αη αζ ηεκαη άξρεο ζη α δηθαζηήξη α ηεο ρώξαο κ αο «σο π ξόβ αηα επ ί ζθαγή λ» ρ σξίο θ ακί α ζ π λεξγαζία ησλ ζπ ι ιν γηθώ λ θν ξ έσ λ θ άζε Ν νκνύ ηεο ρώ ξ αο καο». Σ ν 2 006, ην λ Α πξίιην γ ίλεηαη ε Γ.. η ε ο Κ. Δ.Δ.Δ ζ η ελ Ξ άλζε. Σ ό ηε θαηαηί ζεηαη από ε κέλα κ η α ν ιν θιεξσκέλε πξόηαζ ε γ η α η ε λ ν πνία έ δεημε πνιύ κ εγάιν ελδη αθέξνλ ν η ό η ε Γ.Γ. ην π Τπνπξγείνπ Α λ άπηπμεο θ. Μ αλν ύζνο Βνινπ δ άθεο ( ν ν πν ίνο ε θπξνζώπεζε η νλ η ό ηε Τ πνπ ξγό Αλάπη πμεο θ. η νύ θ α). Σ ν 2 008, κεηά από πν ιύ κεγάιεο πξ νζπάζ εηεο ηνπ Δ πηκ ε ιε η εξ ίνπ Ξάλζεο κηα νκ άδα β νπ ιεπ ηώ λ (Μ αλνύζν ο Βνινπ δ άθεο, Μαμηκ νο Υαξαθό πνπ ινο, Υ ξ ήζ ηνο η ατ θν ύξαο, Ό ιγ α Κ εθ αινγη άλλε θαη Ησ άλλεο Κν ζκίδεο ) θάλνπ λ κηα ε πεξώηεζε αλαθνξά ζηνλ Τπνπξγό Π ν ιη ηη ζκ νύ θ. Μ ηράιε Ληάπε. Ο Τ πνπ ξγόο ζ ε απάληεζε η νπ ζ εκ εηώλε η ό ηη έ ρε η ζπ γ θξνηεζ εί ε Δ πηηξ ν πή ε ν πν ία μ ε θί λ εζ ε ην έξγν η εο Α λ αζεώξεζεο η νπ ζπ γ θεθξηκ έ λνπ Ν όκ νπ. Ο Τ πνπ ξγόο δ ελ πήξ ε ζέζε ε πί ησ λ πξνηάζεσλ ησ λ βνπ ιεπηώλ. Ο η β νπ ιεπ ηέο ηό η ε η ό λη δαλ ό η η κε ην ζ εκ εξηλό ζεζκηθό πιαίζην Μ ΜΔ ε πη β αξύ λν λ η αη π πέ ξκεηξα θαη άδηθα γ η α η ε λ αλαπαξαγσ γ ή κνπ ζηθώ λ θαη άιισ λ πλεπκαηη θώ λ έ ξ γσ λ. Πξ όηεηλαλ κ άιη ζηα ζπ γ θεθξηκέλα κέηξ α γ η α η ε λ αληηκεηώ πηζε ηνπ πξνβιήκ αην ο, ό πσο η ε λ εμαίξεζε από η ε λ π πνρξέσζε θαηαβνιήο δ η θαησκάησ λ γ η α η ηο ε πη ρεηξήζ εηο πνπ β ξίζθν ληαη ζ ε δεκνηηθά δ ηακεξίζκ αηα κ ε ιη γό η εξνπο από ρίιη νπο θαηνίθνπο, η ε λ εμ αί ξεζε από η ε λ θαηαβνιή έξγσ λ από η ν ξ αδη όθσλν ή η ε λ η ε ιεόξαζε, η ε λ εμ αί ξεζε ησ λ εκ πνξηθώλ θαηαζηεκ άησ λ θαη πνιιώλ άιισλ. Ζ απάληεζ ε ηνπ Τ πνπξγνύ θ. Μ η ράιε Ληάπε ήηαλ ε εμ ήο : «Ο η ζ ρ έζεηο ησλ δεκη νπξγώ λ θ αη η σ λ ρ ξε ζηώλ κε η νπο ν ξ γαλη ζ κν ύο ζ πιινγηθήο δη αρ είξη ζεο, π ξόθεη η αη λα απνηειέζνπλ

5 κ εξη θ ά από η α δε ηήκαη α, η α ν πνί α ζα επεμεξ γαζη εί ε ζπ ζ η αζ εί ζ α Ν νκνπαξ αζθ επαζ ηηθή Επηηξνπή γηα ηελ ηξνπνπνίεζε η νπ Ν / 1993 ε νπνί α ζ π γθξνηήζεθε κ ε ζ θ νπό ηελ αλακό ξθσζε η νπ λόκνπ πεξί π λεπ κ αηηθήο η δη νθηεζίαο ην πιαί ζη ν ηεο Επη ηξνπήο απηήο έρ νπλ δεηεζεί νη απ όςεηο όισ λ ησλ άκεζα ελδη αθεξνκέλσλ, ήηνη ησλ ν ξγαληζκώ λ ζπ ι ι νγηθήο δηαρείξηζεο θ αη π ξ νζηαζί αο, ησλ δηθαη νύρσ λ δη θαησκάησλ π λεπκαηηθήο η δη νθηεζίαο, θ αζώ ο θαη ησλ αληηπξνζσ π επηηθώ λ ελώ ζ εσ λ ησλ ρξεζηώλ. η όρνο εί λαη αθελόο ε θ αιύηεξε δπλαηή π ξ νζηαζί α ησλ δηθαηνύρσ λ θ αη ε επ ηβνιή ησλ δηθαησκάησλ η νπο θ αη αθεηέξ νπ ε ηήξεζε δηαθάλεηαο ζη ν λ ηξόπν ι εηηνπξγίαο η σλ ν ξ γαλη ζ κώ λ ζπ ι ινγηθήο δη αρεί ξη ζεο, ή ηνη ε δη αηήξε ζε ηεο η ζ νξξνπί αο κ εη αμ ύ η σλ δηθαησκάησλ θ αη ζπ κ θ εξ ό λησλ η σλ δηθαη νύρσλ (π λεπκα η ηθώ λ δε κη νπξγώ λ θ αη ζπ γγελη θώ λ δηθαηνύρσ λ) θ αη ησλ ρξε ζηώλ ησλ πξνζη αηεπόκελσλ έξγσ λ. ε θάζε πεξί πησζε ζαο ελεκεξώ λνπκε όηη ζύ κ θσ λα κε ην α.3 η νπ Ν. 2121/93 π εξ ί π λεπκαηηθήο η δηνθηεζίαο θ αη ζπγγεληθώ λ δηθαησκάησλ δε κόζηα ζ εσξεί η αη θ άζ ε ρ ξήζε ή εθη έιεζε ή π αξνπζί αζε η νπ έξ γνπ, π νπ θ άλεη η ν έξ γν πξνζηηό ζ ε θύθιν π ξ νζώ πσ λ επξύηεξν από η ν ζη ελό θύθιν ηεο νη θνγέλεη αο θ αη η ν άκεζν θνηλσληθό πεξηβάιιν λ, αλεμ αξηήησο από ην αλ η α π ξ όζσπα απηνύ ηνπ επξύηεξνπ θ ύθιν π βξίζθνλη αη ζη ν λ ί δη ν ή δηαθνξεηηθό ρώ ξ ν. Γηα ηε δε κόζηα απ ηή εθη έιεζε ν θ είιεηαη εύ ιν γε ακ νη βή ζην δεκη νπξγό (θ αη ζηνπο εθη ειεζη έο θ αι ι ηηέρλεο θ αη π αξαγσγν ύο ζ π γγελη θνύο δηθαη νύρνπο ), ε ν πνία ππνρξεσηηθά θ αηαβ άι ι εηαη ζε ν ξ γαλη ζ κό ζπιινγη θήο δη αρ είξη ζεο ζρ εηηθώ λ δηθαησκάησλ». Ό πσο αλ η η ιακβάλεζηε αγαπεηνί ζπλάδειθνη από η α πέληε ν λ όκ αη α πνπ ζπ κπεξηιακ β άλ ν ληαη ζ ε απ η ή η ε λ αλαθ νξά νη η έ ζζεξηο έ ρνπ λ θπβεξλεηηθό αμίσκα. Απ ηό ζ εκ αίλεη ό ηη ζ ήκ εξα κ πνξνύκε λ α αμηνπνηήζ νπκε η ελ παξνπζία ησ λ ηεζζάξσλ απ ηώλ αλζξώπσ λ, ζ η ε λ Κπβέξλεζ ε, ώζηε λα κ πν ξέζεη λ α η ξνπνπνηεζ εί ν Ν όκ νο «η έ ξ αο» /1993, ζ ε κηα επνρή πνπ ν ε πη ρεηξεκαηη θόο θόζκνο βξίζθε η αη ζηελ πη ν δεηλή ζέζε κ εηαπνιεκ η θά. Σ ν 2 009, ην Μάξηην ν Ο. Π. Η δήηεζε από ό ια η α Δ πηκειε η ή ξηα λ α δ ώζνπκε ηηο πξνηάζεηο κ αο γηα η ε λ θαηάξ ηη ζε πηλάθσ λ δ η αη η ε ηώ λ ζην πιαίζην ηνπ Άξζ. 56 παξ. 5 ηνπ Ν. 2121/ 1993 : «ύ κ θ σ λα κ ε η ν άξ ζ ξν 5 6 π αξ. 5 Ν. 2121/ 1193 ν η δηαθνξέο κ εηαμ ύ ησλ ν ξ γαληζκώ λ ζπ ι ιν γ ηθήο δηαρείξηζεο θ αη ησλ ρ ξ εζηώλ σο πξνο ην ύςνο ηεο ακνηβήο π νπ ζ α π ξ έπ εη λα θ αηαβάιιεη ν

6 ρ ξή ζηεο ζ ηνλ ν ξ γαληζκό ζ π ιινγη θήο δη αρείξηζεο εί λαη δπλαηόλ λα π π αρ ζ νύλ ζ ε δηαηηεζί α. Οη δηαηηεηέο ν ξ ί δν λη αη από π ίλαθα π νπ θ αηαξ ηίδεη θάζε δύν ρξόληα ν Οξγαληζκόο Π λεπκαηηθήο Ιδη νθηεζίαο (Ο.Π.Ι). Ε λόςεη ηεο επ ηθεί κελεο λέαο θ αη άξηηζεο πί λαθ α δη αηηεηώλ από η ν λ Ο. Π.Ι θ αη δεδνκέλεο ηεο ππνρξέσζήο ηνπ λα ι άβεη ππόςε ηε γλώ κε ησλ νξγαλη ζκώ λ ζπ ι ιν γηθήο δηαρείξη ζεο θ αη ησλ ρ ξε ζηώλ ζ η ν π ι αί ζ ην η νπ άξζξνπ 56 π αξ. 5 Ν / 19 93, π αξ αθαι είζζ ε λα κ αο απνζη εί ι εη ε ηηο π ξ νη άζεηο ζ αο έσο η ηο 31 Μ αξηίνπ 2009 ώ ζ η ε λα ιε θ ζνύλ ππόςε». Σ ν Δ πηκειεηήξην Ξ άλζεο αληαπνθξ ίζεθε θαη απάλ ηεζε σο ε μήο : «Σ ν Ε π η κ ειεηήξην Ξ άλζεο κ ε π αξεκ βάζεηο ζ ηνλ Π ξσζππνπξγόο ηεο Ειιάδνο, ζη νλ Τ πνπξγό Πν ιη ηηζκνύ αιιά θ αη ζ ε θ άζε δεκόζη α αξρή, έρεη εθθξ άζεη ηελ αληίζεζή ηνπ ζ ην Ν / 1993 όπσο η ζ ρύζεη ζή κ εξα, ζεσ ξώ λη αο ηνλ άδη θν θαη αλη η δε κν θξαη ηθό. Ό ζ ν λ αθ νξά η ελ παξ. 5 η νπ άξ ζξνπ 5 6 η νπ Ν / 1993, πνπ αλαθέξεη αη ζηελ θ αη άξηηζε πη λάθσ λ δηαηηεηώλ γηα ηελ επίι π ζε ησλ δηαθνξώ λ πνπ π ξνθύπη νπλ κ εη αμ ύ ησλ νξγαλη ζ κώ λ ζπ ι ι νγηθήο δηαρείξηζεο θαη ησλ ρ ξ εζηώλ, σο πξνο η ν ύ ςνο ηεο ακνη βήο π νπ ζ α π ξ έπεη λα θ αη αβ άι ι εη ν ρ ξή ζη εο ζη ν λ ν ξγαληζκό ζ πιινγη θήο δηαρείξηζεο, ζ α πξέπεη απηό λα π ξνβιέπεηαη υπ ο χρεωηι κά απ ό ηο Ν όμ ο θ αη ό ρη ό πσο αλαθέξεη αη ζ ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 56 η νπ Ν / 93, νη δηαθ ν ξ έο κ εη αμ ύ ησλ ν ξ γαλη ζ κώ λ ζπ ι ι νγηθήο δηαρείξηζεο θ αη ησλ ρ ξε ζηώλ σο πξνο η ν ύ ςνο η εο ακ νηβήο πνπ ζ α π ξ έπεη λα θ αη αβ άι ι εη ν ρ ξή ζηεο ζη ν λ ν ξγαληζκό ζ πιινγη θήο δηαρείξηζεο εί ναι δ υ ναηόν λα ππαρζνύλ ζ ε δη αηηεζία κε απνη έιεζκα λα π αξακέλεη νπζη αζηηθά αλελεξγή ε δη αδη θαζία ηεο δηαηηεζί αο, αθν ύ νη νξγαλη ζ κ νί ζπ ι ινγηθήο δη αρείξηζεο αξλνύλη αη ζ π ζηεκαη ηθά λα ηελ εθαξ κ όζνπλ θαη νη ρξήζηεο λα κ έλνπλ απξνζηάη επ ηνη ζ ηηο δηαζ έζεηο ησλ ν ξ γαλη ζ κώ λ ζπιινγ η θήο δηαρείξηζεο θαη λα επηβάιιν π λ σο ακ νηβή ό,η η απ ηνί λν κί δν π λ. Π αξά η αύ η α δελ κπνξνύκε λα αξλε ζνύκε η ηο δη αηάμ εηο η ν π Ν / 93 θ αη π ξνηεί λνπκε ηνλ Α Α ληηπξόεδξ ν ηνπ Επηκειεηεξί νπ Ξ άλζεο θ. ηπιη αλό Μσ ξ αΐ ηε η νπ Νηθνιάνπ ζη ν λ πίλαθα π νπ θ αηαξ ηίδεη ν Οξ γαλη ζ κόο Π λεπκαηηθήο Ιδηνθηεζίαο» Ό πσο αλ ηη ιακ β άλ εζηε αγαπε η νί ζπ λ άδ ε ιθ νη ε δώ πξ ό θε ηηαη γ ηα κ ηα δ η αη ηεζία πνπ πξνβιέ πε η ν Νόκνο. Ζ εκ πε ηξία κ αο από ηελ

7 πνδνζθ αηξηθή δη αη η εζ ί α κ αο παξαπέκπε η ζ ε άιινπ ε ί δνπο δ η αη η εζ ίεο.. Π ξ έ πε η λ α ζ εκεηώζνπκε ό ηη ν Ο. Π.Η. η δ ξ ύζεθε η ν Σ ν Κ αηαζηαηη θό ηνπ δ ε κνζηεύζεθε ζην Π Γ 311/ (ΦΔΚ Α / 165). ην Άξ ζξν 1 1, παξ. 2, π πνπαξάγξ αθ νο Β αλαθέξεη όηη «Σ ν Σ κ ή κ α Π ιε ξνθνξη θήο & Ο ξ γάλσζεο εκη λαξ ίσλ η νπ Ο. Π.Ι έρεη ηεο εμήο αξκνδηόηεηεο : πγθέληξσ ζ ε, η αμ ηλόκε ζε θ αη δηαηήξε ζε π ιηθνύ η εθκεξίσζεο. Σελ ν ξ γάλσ ζε θ αη ι εηηνπξγί α β ηβιη νζή θεο. Σ ελ π αξνρή πιεξνθνξηώλ γη α ζ έκ αηα π λεπκαη ηθήο η δηνθηεζί αο θ αη ζ π γγελη θώ λ δη θ αησκάησλ. Τη ν διοργάνωζη ζ χεηι κών ζ εμιναρίων για ηη ν επ ιμόρθωζη και ε νη μέρ ωζη δ ικαζηών, δι κηγ όρ ω ν, δ ιοικηηικών υ π α λλή λ ω ν, δ ημιουργών, δ ικαιούχω ν ζυγγενικών δι καιωμ ά ηων, θ οι ηη ηών κ αι ζ πουδαζ ηών». Ό πσο θαηαιαβαί λεηαη αγαπεην ί ζπ λ άδ ε ιθ νη, έ λ αο πλεπκαηη θόο δ ε κηνπ ξ γόο ό πσο ε ί λ αη ν θ. Θ άλν ο Μ ηθξνύ ηζ η θνο ν ν πνίνο π πνγξάθεη ην ζπ γ θε θξηκ έ λν Π Γ, σο Τ πνπ ξγόο Π ν ιη ηη ζκ νύ, δ ίλεη η ν δη θ αί σκα ζ ε δη νξηζκ έλνπο π παιιή ινπο η νπ Ο Π Η λ α θάλνπ λ ζ εκηλάξ η α ζ ε δ η θαζηέο η εο ε ιιελη θήο Γ η θαη νζύ λ εο, γ η α ην πώο λ α δ η θάδνπ λ, θάλνληαο ρξήζε η ν λ Ν. 2121/ 93, ηνπο αλπ πνς ίαζηνπο ε παγγε ικ αηί εο, Έιιελεο πν ιίηεο. Ώ ζ ηε λ α είλαη 100% θεθαιν θιε ηδσκέλνη από θάζε άπνς ε θαη ρακέλνη από ρέξη, λ νκ η θά, νηθνλνκ η θά, θν η λσ λη θά θαη επαγγεικ αη η θά. Α πηό δελ είλαη αίζρνο αγαπεην ί ζπ λ άδ ε ιθ νη; Αλ πξνζζέζνπκε β έβαηα θαη ηηο θ ήκεο πνπ θπ θιν θνξνύλ όηη ππάξρνπ λ έγγξ αθα ζ η α Π ξσηνδηθεία ό ιε ο η ε ο ρώξαο πνπ λ α πξ ν ηξ έπνπ λ η νπο δηθαζηέ ο λ α ε ί λ αη γε κ άη α η α πηλάθηα ζηα Π ξσην δηθεία ηνπο η ό ηε ζ α πξέπε η λ α ε ίκ αζ η ε πάξ α πν ιιν ί πξνζεθηη θνί γ η α η ν πώο ζ α δη ε θδ η θήζ νπκε ην απην λό ε ην δί θαη ν πνπ δπ ζηπ ρώο κ αο αθ αηξεί απηόο ν αληηδεκ ν θξ αηη θό ο, αληη ζπληαγκ αη η θόο, απαξ άδεθην ο, ιεζηξ η θόο Ν όκ νο 2121/93. η ν Άξζξ ν 4 6 η νπ Ν / 93 πξνζδηνξίδεη ν ίδηνο ν Ν ό κνο πνηνη ζ εσξνύ ληαη εθηειεζηέο. ηελ παξ άγξ αθν 1, ινηπό λ ιέε η ό ηη σο εξκ ε λεπ η έο ή εθηειεζηέο θαιιη η έρλ εο ζεσ ξνύ λ η αη η α πξόζσπα πνπ ε ξκ ελεύνπ λ ή ε θηεινύ λ κ ε ν πνηνδήπνηε ηξ ό πν έξγα ηνπ πλεύκαην ο, ό πσο νη εζ ν πν ηνί, νη κνπζηθν ί, ν η η ξ αγ νπδηζηέο, ν η ρνξσδνί, ν η ρνξεπηέο, νη θαιιη ηέ ρλεο θνπ θιν ζέαηξ νπ, ζεάηξ νπ ζ θηώλ, ζεάκ αη νο πνηθηιηώλ (βαξ ηεηέ ) ή η ππν δξ όκ νπ (ηζίξθν ).

8 η ν Ά ξζξν 6 6, παξ. 1, «...εθηειεί δεκόζη α, κ εη αδίδεη ξ αδηνηειενπηηθά θ αηά ν π νηνδή π νη ε η ξόπν π αξνπζ ηάδεη ζην θ νη λό» θ. ιπ. θ.ιπ. Σ ν 9 9 % ησ λ ζπ λ αδ έ ιθ σλ ζ η α θαη ε γν ξ εηήξηα θαη ζ ηα πηλάθη α ζύ ξνληαη ό ηη ε θη ε ιν ύλ δεκόζηα. Δί λ αη δπ λ αηό λ ν η ε πη ρεηξεκαηίεο, λ α ε ί λαη θαη η ξ αγν πδηζηέο θαη κ νπζηθνί θαη θαξ αγθη νδνπαίρη εο θαη βαξ ηεηέ θαη ηζίξθν θαηά η ελ άπνςε ησ λ δηθ αζηώλ Κ αη κ ό ιηο εκθαλίζηεθαλ ζ ηελ Αζ ήλα ν η η ξντθαλ νί ν Ο. Π. Η ζ η έ ιλ εη ζε ό ινπο ην πο Ο Σ Α έ λ α ε λ εκεξσηη θό ζ εκ είσκα, η ν ν πν ίν θαη ζαο επηζπ λ άπησ. Σ ν Δ πηκ ε ιε η ήξ ην Ξ άλζεο θνηλνπν ηεί ζ ην λ Πξ όεδξ ν η εο ΚΔΔΔ θαη ζ ε ό ια η α Δ πηκειεηήξ ηα η εο ρώξαο, απ η ό η ν έ γγξαθν θαη ζ η ν ν πνίν αλαθ έξεη ηα εμήο : «αο απνζηέιιν πκε ε λεκεξσ ηηθό ζεκείσκα η νπ Ο ξ γαληζκν ύ Π λεπκαηηθήο Ι δηνθηεζί αο (Ο.Π. Ι ), π νπ αθνξά ηελ δπ λαη όηεηα π νπ δίλεη αη ζ ηνπο επαγγεικαηίεο θ αη αζη εκάησλ π γεηνλνκηθνύ ελδηαθέξ ν λη νο, λα η νπο ρ νξε γεί η αη άδεηα κ νπζη θήο από ηη ο π πε ξ εζίεο η νπ αξκό δηνπ Δήκν π, ρσ ξίο λα πξέπεη λα θ αηαβάιιν π λ η ηο άδηθεο θ αη απζαίξεηεο ακνηβέο π ν π αμηώλνπλ νη ν ξ γαλη ζ κνί π λεπκαηηθήο δη αρεί ξη ζεο ΑΕΠΙ θ αη ΑΤ Σ ΟΔ ΙΑ ΥΕΙΡΙΗ, εθό ζ ν λ β έβαη α δε ιώ ζν πλ κ ε ππεύζπλε δήισζή η νπο ζηνλ αξκόδην Δήκν, ό ηη δελ ζ α ρ ξε ζη κ νπνη ήζνπλ ζην θ αη άζ ηεκά ηνπο κ νπζη θ ά έξγα π νπ εθπξνζσ πνύληαη από απ η έο. Κ αη επέθ η αζ ε κ ε η ν λ ί δην ηξόπν θαη ό ιν η ν η επη ρ εη ξε κ αηίεο κ π νξνύλ λα απαιιαρζνύλ από η ηο νη θνλνκηθέο απ αηηήζεηο ησλ εηαη ξ εηώλ ΑΕΠΙ θαη ΑΤ ΣΟΔΙΑΥΕΙΡΙΗ, αθν ύ ζη α θ αηαζηήκαη ά η νπο δελ ζ α ρ ξεζηκν π νηνύλ κ νπζη θ ά έξγα εθπξνζσπνύκελα από η ηο π αξαπάλσ εη αηξεί εο, θαζώ ο ηειεόξαζε θαη ξαδη όθσλν. Π ξ νη εί λνπκε λα γίλνπλ αλαθνη λώ ζ εηο από η ελ Κ.Ε.Ε.Ε θ αη η α Ε πη κ ειεηήξη α ηεο ρώ ξ αο, ώ ζη ε δε κη νπξγνί, κ νπζηθνζπλζ έη εο, εθηειεζη έο θ. ιπ. πνπ δελ εθπξνζσπνύλη α η από ηηο εηαηξείεο Α ΕΠΙ θ αη ΑΤ ΣΟΔ Ι ΑΥΕΙΡΙΗ, λα δε ιώ ζ νπλ ζ ηελ Κ.Ε.Ε.Ε. θ αη ζ η α Ε πη κ ειεηήξη α ηεο ρώ ξ αο όηη δηαζέηνπλ η α κ νπζηθά ηνπο έξγα θ αη κ π νξνύλ λα η α ρξεζηκν πνηνύλ δσξεάλ ν η επη ρ εηξεκαηίεο κ έιε ησλ Ε πη κ ειεηεξίσλ ζη α θαηαζηήκαη ά ηνπο. Μ ε απηό η ν λ η ξόπν ν η επηρεηξε κ αηίεο ζ α απαιιαρζνύλ από ηηο ν ηθνλν κη θ έο απαηηήζεηο ησλ εηαη ξεηώλ Α Ε Π Ι θαη ΑΤ Σ ΟΔ ΙΑ ΥΕΙΡΙΗ, αιιά θ αη ζ ε αλη άι ι αγκα ζ α δηαθε κηζηνύλ θ αη

9 ζ α πξνσ ζεζνύλ κν π ζη θ ά έξγα δε κηνπξγώ λ, κ νπζη θνζπ λζεηώλ, εθηειεζηώ λ θ.ιπ. πνπ δελ εθ πξνζσπνύληαη από ηηο εη αη ξ ίεο Α ΕΠΙ θ αη ΑΤ ΣΟΔ ΙΑ Υ ΕΙΡΙΗ. Π η ζη εύ νπκε όηη ε εμ έ ιη με απηή απνηειεί έλα π ξώ ην ζ εηηθό βήκα, π ν π ζπ άεη ηελ κέρξη ζ ήκεξα κν λν πσ ιη αθή θ αη άζη αζ ε ζη ελ ι εηηνπξγί α ησλ ν ξ γαλη ζ κώ λ ζπ ι ι νγηθήο δηαρ είξηζεο ησλ δεκη νπξγώ λ ΑΕΠΙ θαη ΑΤ ΣΟΔ Ι ΑΥΕΙΡ Ι Η θ αη δίλεηαη ε δπλαηόηεη α δεκν θξαηηθά λα επη ι έγεη ν θ άζε επαγγεικαηίαο η α κ νπζηθά έξγα π ν π επηζπκεί λα ρξε ζη κν π νη εί ζην θαηάζηεκά ηνπ». Σ απηόρξνλα ην Δ πηκ ε ιε η ήξ ην Ξ άλ ζ εο ζ η έ ιλ εη ην έ γ γξ αθν απ ηό ζ η νλ Δη ζ αγ γ ε ιέ α Ξ άλζεο, ζ ην λ Αζ ηπ λνκ η θό Γ ηεπζπ λ η ή θαη ζε ό ινπο ηνπο Γήκ νπο ηεο πεξηνρή ο. Δπεηδή θύξηνη ζπ λάδ ε ιθ νη ην απόζηεκα ε ίλαη κεγάιν δελ μ έξσ αλ έ ρνπκε η ε δύλακε θαη η ε δπλαηόηεηα ό ιν η κ αδί λ α η ν «ζ πάζνπκε». Π αιεύνπκε 2 0 ρξόληα θαη δελ κ πν ξνύκε λα πεηύ ρνπκε η ί πν η α κ ε ηηο η ξνπνπν η ήζεηο. Θε σξώ ό ηη από ε δώ θαη πέξα ν αγώ λαο καο πξέπεη λα είλαη πνιπ δη άζηαηνο. Κ αηαξρήλ πξέπε η λ α ελεκ εξώζνπκε η ε λ η ξόηθα ό η η π πάξρνπ λ η έ ην ηνη Ν όκ νη ζ η ε ρώξα κ αο θαη ε θαξκόδνληαη από η ε λ ε ιιεληθή Γηθαηνζύ λ ε, ρσξίο ληξνπή. Πξ έπεη λ α μ αλαε πη ρεηξήζνπκε γη α η ε λ η ξνπνπνίεζε θαη η ε λ αιιαγή απ ηνύ η νπ Ν όκνπ 2121/93. Μ άιηζηα πνπ η ώξα ζ η ε λ παξνύ ζα Κπβέξλεζε βξίζθν λ η αη 4 από ηνπο 5 αλζξώπνπο ν η ν πνίνη ελδη αθέξζεθαλ γη α απ ηό ην ζέκ α (Μ αλνύ ζνο Βνιν πδάθεο, Μ αμ ηκνο Υ αξ αθό πνπ ινο, Υ ξήζην ο ηατθνύ ξαο, Ό ιγα Κ εθ αιινγη άλλε) θαη ηξίηνλ αγ απεην ί ζπ λ άδ ε ιθνη ζ α πξέπεη ν πσζδήπν ηε λ α αμηνπνηήζ νπκε η ε λ πξ ό ηαζε η ελ ν πνία ζ αο ε ί ρα απνζηείιεη πξ ηλ 1 ρξόλν γη αηί ε ίλαη ν κόλν ο ηξ ό πν ο κ ε η νλ ν πνίν κ πνξνύκε λα ε πηηεζνύκε ζ ε όιν απ η ό η ν θαηεζηεκέλν η ν ν πνίν από η ν έσ ο ζ ήκ εξα ιεζηεύ εη, π πν ηηκ ά, π πν β αζκ ί δε η θαη εμ επηειί δεη εθαηνληάδεο ρη ιηάδεο ζπ λ αδέιθ νπο αλά η ε λ Δ ιιάδα. Θ α πξ έ πε η ινηπό λ από ζήκεξα ζ ε ό ια ηα Δ πηκ ειεηήξηα η ε ο ρώ ξ αο λ α θαιέζνπκε λ ένπο θαη παιη νύο πλεπκαηη θνύο δ ε κηνπ ξ γνύο - θαιιηηέρλεο πνπ δ ε λ ζέινπ λ λ α δειώζνπλ ζ ε θακ ί α ε η αη ξεία από απ η έο, η ηο πλεπ καηηθέο η νπ ο δ εκ ηνπ ξγίεο θαη λ α δ ε η ή ζνπκε λ α παξαρσξήζνπ λ η α δ η θαηώκαη α ζ η α Δ πηκειεηήξ ηα η ε ο ρώ ξ αο κ ε αληάιιαγκ α η ε λ δ ηαθ ήκ ηζε ζε ν ιόθιε ξ ε η ε λ Δ ιιάδα. Ό ιεο απ ηέο ηηο ε πη ηπ ρί εο ινηπόλ ζ α η ηο ζπ γ θε λ ηξ ώζνπκε ζ η ε λ Κ ΔΔΔ, ζα ηηο ε θηπ πώ ζνπκε θαη ζ α ηηο μ αλαδ η αλ είκνπκε ζ ε ό ια η α Δ πη κειεηήξ η α. Ό ιε ο απ ηέο ηη ο ε πη ηπ ρί εο ινηπόλ, ζ α ηηο δ ί λνπκε ζ η α κ έ ιε κ αο δσ ξεάλ κ ε απνηέιε ζκ α λ α παίδν λ η αη ζε ε θαην λ η άδ εο, ρη ιηάδ εο απ άθξ ν ζε άθξ ν ζε ό ιε η ε λ Δ ιιάδα, απ η ά

10 η α κ έ ρξ η ζηηγκ ήο απνκνλσκέλα ηξ αγν ύδηα, ζ ηηο ε πηρεηξήζεηο νη ν πνίεο ζ α θάλ νπλ ρξήζ ε η εο π πε ύζπ λεο δ ή ισζεο από η ν ε λ εκ εξσηη θό ζεκ είσκα ηνπ Ο Π Η. Σ απ ηό ρξνλα δε ζα ελεκ εξώζνπκε ό ιεο απ η έο ηηο ε πη ρε ηξήζεηο λα β γ άινπλ η ηο η ε ιενξάζεηο κ έζα από η ηο ε πηρε ηξήζ εηο η νπο γη α λ α κ ελ είλαη π πνρξεσκέλνη λα πιεξώλνπλ ζ ε όιεο απηέο ηηο εηαηξείεο πνπ έ ρνπ λ κ όλν δ η θαη ώκαη α θαη θακ ία π πν ρξέσζε απέλαληη ζ η νπο ε πη ρε ηξεκ αηί εο. Έηζη ινηπόλ ζ α έρν πκε ην εμ ήο απν ηέ ιεζκα. Α πό η ε λ κία πιεπξά η α κ εραλάθη α η εο AGB λ α θαηαγ ξάθνπλ ιηγόηε ξεο κ εηξήζεηο, ν πόηε ζ α έ ρνπ λ ιηγόηε ξεο θαη θ ζελόηεξεο δη αθ εκ ίζεηο νη ε πηρε ηξήζ εηο ησ λ m edi a. Α πό η ε λ άιιε πιεπ ξ ά ζ α εμ αθ αλη ζηνύλ η α πξνβεβιε κέλα κ έ ρξη ζήκεξα, κέζα από ηηο ε πη ρε ηξήζ εηο κ αο, η ξ αγνύ δη α θαη ε πηηπρίεο θαη ζ α έ ρνπκε λ έ α η ξ αγ νύδηα θαη λέεο ε πηηπρίεο. Σ απ ηό ρξνλα όκ σο ζ α έ ρνπκε θαη ε θαην λ η άδ εο ρηιηάδ εο ιηγόηεξα ζπκβόιαηα από η ηο ε η αη ξείεο ζπ ιιν γη θήο δη αρείξηζεο παλειιελίσο, κε απνηέιε ζκ α λ α «πνλέζνπ λ» ν η ί δ ηεο, η α m edi a θαη νη δη αθ εκ ηζηηθέο ε η αηξείεο θαζώο ζ α έ ρνπλ ιηγόηεξεο θαη θ ζελόηεξεο δη αθ εκίζεηο. Σ έ ινο, αγ απεην ί ζπλάδειθνη ζαο επη ζπλάπησ ηελ επηζην ιή πνπ έ ρεη ζηείιεη ζην Δ πη κειεηήξην Ξ άλζε ο, έλαο αμηόιν γ νο δ ε κηνπ ξ γόο αλαιύνληαο, εμ εγώληαο θαη αη ηη ν ιν γώ ληαο η ε λ απόθαζ ή η νπ λα απν ρσξήζ εη από η ε ζπ γ θε θξ ηκέλε ε η αη ξεία Α ΔΠ Η Α. Δ. θαη λ α ραξίζεη αθ η ιν θεξδώο η α 1 1 η ξ αγ νύ δη α η νπ ζ ε ό ια ηα Δ πηκ ε ιε η ήξ η α ηεο Δ ιιάδνο γη α λ α ρξεζηκνπνηεζ νύ λ γη α αθξόαζ ε ζ ε ό ιεο η ηο ε πη ρεηξήζεηο πνπ ζ α απν θ αζίζνπ λ λα π πνγξάς νπλ π πεύζπ λε δ ή ισ ζε ζ η νπο Γήκ νπο όηη δελ ε πηζπκνύ λ πιένλ λ α παίδνπλ ζ ηη ο ε πηρε ηξήζεηο ηνπο η ξ αγ νύ δη α θαηνρπξσκέλα ζ ηηο ε η αη ξείεο ζπ ιιν γη θήο δη αρε ίξηζεο, αιιά κ όλνλ η ξ αγ νύδηα πνπ ζ α ζπ γ θεληξ σζνύλ ζ ηα Δ πη κ ε ιεηήξηα η εο Δ ιιάδνο ζ ε ζπ λεξγαζ ί α κ ε η ε λ Κ.Δ.Δ.Δ., γη α λα αλαθνπ θίζνπ λ η α κέιε η νπο.

Ν άγηνο ηεο ειιεληθήο λενιαίαο Ξ εξηθιήο Γηαλλό πνπινο Θ Α Η Ν Η ΔΙ Ι Ζ Λ ΔΠ ΩΠ Ξ Δ ΟΗΝ ΠΗΝ Π Ι Α Ν Π θ αηά ηνλ Ξ εξηθιή Γηαλλόπ νπι ν (1870-1910)

Ν άγηνο ηεο ειιεληθήο λενιαίαο Ξ εξηθιήο Γηαλλό πνπινο Θ Α Η Ν Η ΔΙ Ι Ζ Λ ΔΠ ΩΠ Ξ Δ ΟΗΝ ΠΗΝ Π Ι Α Ν Π θ αηά ηνλ Ξ εξηθιή Γηαλλόπ νπι ν (1870-1910) Ν άγηνο ηεο ειιεληθήο λενιαίαο Ξ εξηθιήο Γηαλλό πνπινο Θ Α Η Ν Η ΔΙ Ι Ζ Λ ΔΠ ΩΠ Ξ Δ ΟΗΝ ΠΗΝ Π Ι Α Ν Π θ αηά ηνλ Ξ εξηθιή Γηαλλόπ νπι ν (1870-1910) Ρνπ Γ εκ ή ηξ ε Θ ηηζίθε Ρ α θ ηηθ νχ Κ έιν πο ηε ο Θ

Διαβάστε περισσότερα

Κνζρα ξη θνθθηληζηό κε πεηηκε δη θαη ηξαραλα ζηηαξε λην μηλό. Θόθθηλν ια ραλν κε ηξαραλα μηλό, μηλόκεια θαη ζηαθι δεο

Κνζρα ξη θνθθηληζηό κε πεηηκε δη θαη ηξαραλα ζηηαξε λην μηλό. Θόθθηλν ια ραλν κε ηξαραλα μηλό, μηλόκεια θαη ζηαθι δεο Ξεξηερόκελα Κι α ηζηνξι α 40 ρξόλσλ Σξη ζηκα tips γηα θαιπ ηεξα καγεηξέκαηα Κεηξη ζεηο θαη κεδνυ ξεο Ξι ηα κε ηξαραλα ζηηαξε λην γιπθό Κνζρα ξη θνθθηληζηό κε πεηηκε δη θαη ηξαραλα ζηηαξε λην μηλό Θόθνξαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΠΑΠΑΔΘΑΜ ΑΝΣΗ, ΣΘΓΜΕ ΣΗ ΖΩΗ ΣΟΤ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΠΑΠΑΔΘΑΜ ΑΝΣΗ, ΣΘΓΜΕ ΣΗ ΖΩΗ ΣΟΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΠΑΠΑΔΘΑΜ ΑΝΣΗ, ΣΘΓΜΕ ΣΗ ΖΩΗ ΣΟΤ (Π. Μοίρα, ΦΩΣΟΔΕΝΣΡΟ) Ο Αιέμαλδξν ο Πα παδηακ άλη εο γ ελλήζεθε ζη ε θ ηά ζν η ν 1 85 1. Γηνο παπά, κεγάισζε αλάκεζα ζε ε λλ ηά παηδηά (ηα δπν πέζα λα λ κηθξά)

Διαβάστε περισσότερα

Α. Υξνλνιόγην 1. Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Α - Δ Ρ Γ Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Α

Α. Υξνλνιόγην 1. Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Α - Δ Ρ Γ Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Α Γ ε ώ ξ γ η ν ο Β η δ π ε λ ό ο (1849-1896) 1. Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Α - Δ Ρ Γ Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Α Α. Υξνλνιόγην 1849 8 Μαξηίνπ: Γελληέηαη ζηε Βηδχε ή Βηδψ ή Βίδα -κηα θσκφπνιε ηεο αλαηνιηθήο Θξάθεο ζην δξφκν

Διαβάστε περισσότερα

«Απνύ χεη ζειυθό παηδί ζηε Λάζηξν λα ην δώζεη, απνύ βξαδηάδεη νγιήγνξα θη αξγεί λα μεκεξώζεη»! το Καραφάκι

«Απνύ χεη ζειυθό παηδί ζηε Λάζηξν λα ην δώζεη, απνύ βξαδηάδεη νγιήγνξα θη αξγεί λα μεκεξώζεη»! το Καραφάκι «Απνύ χεη ζειυθό παηδί ζηε Λάζηξν λα ην δώζεη, απνύ βξαδηάδεη νγιήγνξα θη αξγεί λα μεκεξώζεη»! το Καραφάκι Εκδόηης: Προοδεσηικός Σύλλογος Λάζηροσ «Η Αναγέννηζις» Αριθμός Φύλλοσ:6 3 η Ιανοσαρίοσ 2012 Τηλ.:2843094757

Διαβάστε περισσότερα

EΥΓΟΝΙΚΗ ΘΑΝΑΤΩΣΗ ΒΡΕΦΩΝ

EΥΓΟΝΙΚΗ ΘΑΝΑΤΩΣΗ ΒΡΕΦΩΝ EΥΓΟΝΙΚΗ ΘΑΝΑΤΩΣΗ ΒΡΕΦΩΝ Η αναβίωση μιας αρχαίας βαρβαρότητας στη σύγχρονη "πολιτισμένη" κοινωνία Κάπνηνο ίζσο ηξνκάμεη, ίζσο ζνθαξηζηεί, δηαβάδνληαο ηνλ ηίηιν ηνπ άξζξν απηνύ. Δίλαη δπλαηόλ λα γίλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ

ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ Δίλαη γλσζηό πσο ε Υξηζηηαληθή παξάδνζε απαγνξεύεη ή βιέπεη πνιύ πεξηθξνλεηηθά ηνλ δεύηεξν γάκν, ζεσξώληαο πσο εθαξκόδεη πηζηά ηα ιόγηα ηνπ Υξηζηνύ (Μαηζ.

Διαβάστε περισσότερα

Ππλέληεπμε ηνπ Ξξσζππνπξγνύ Αληώλε Πακαξά ζηελ ηειεόξαζε ηεο ΛΔΟΗΡ θαη ζηνπο Γεκνζηνγξάθνπο Γηάλλε Ρξνππή θαη Γηώξγν Δπζπκίνπ

Ππλέληεπμε ηνπ Ξξσζππνπξγνύ Αληώλε Πακαξά ζηελ ηειεόξαζε ηεο ΛΔΟΗΡ θαη ζηνπο Γεκνζηνγξάθνπο Γηάλλε Ρξνππή θαη Γηώξγν Δπζπκίνπ Ππλέληεπμε ηνπ Ξξσζππνπξγνύ Αληώλε Πακαξά ζηελ ηειεόξαζε ηεο ΛΔΟΗΡ θαη ζηνπο Γεκνζηνγξάθνπο Γηάλλε Ρξνππή θαη Γηώξγν Δπζπκίνπ Γεκνζηνγξάθνο: Θπξίεο θαη θύξηνη θαιεζπέξα ζαο θαη Σξόληα Ξνιιά. Πήκεξα, ιίγεο

Διαβάστε περισσότερα

Θαβάια, 17-01-2012. Αξηζ. Πξση: 38. Προς: -Σνλ Τπνπξγό Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ. θ. Θώζηα θαλδαιίδε

Θαβάια, 17-01-2012. Αξηζ. Πξση: 38. Προς: -Σνλ Τπνπξγό Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ. θ. Θώζηα θαλδαιίδε ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ ΒΔΛΗΕΔΙΟΤ 55, 65403 ΘΑΒΑΙΑ Σ.Θ.1379 ΣΖΙ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr Web site: www.geotee-anmak.gr

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηί θαηεβαίλσ ζηηο εθινγέο

Γηαηί θαηεβαίλσ ζηηο εθινγέο Γηαηί θαηεβαίλσ ζηηο εθινγέο Δίλαη αξγά, είλαη 2.15 ην πξσί, 15 ηνπ Φεβξάξε ην 2011 θαη θάζνκαη ζηνλ ππνινγηζηή κνπ θαη πξνζπαζώ εδώ θαη ώξα λ αξρίζσ απηό ην θείκελν. Βξίζθσ δηάθνξα άιια πξαγκαηάθηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΣΙΜΟ 21-10 - 2009. ΘΕΜΑ: Σν ξεκπέηηθν. 1. Η εκθάληζε ηεο ξεκπέηηθεο κνπζηθήο. 1. 2 Σα κνπζηθά όξγαλα. α) Γεληθά (ιεμηιόγην) β) Σν κπνπδνύθη

ΠΟΛΙΣΙΜΟ 21-10 - 2009. ΘΕΜΑ: Σν ξεκπέηηθν. 1. Η εκθάληζε ηεο ξεκπέηηθεο κνπζηθήο. 1. 2 Σα κνπζηθά όξγαλα. α) Γεληθά (ιεμηιόγην) β) Σν κπνπδνύθη ΠΟΛΙΣΙΜΟ 21-10 - 2009 ΘΕΜΑ: Σν ξεκπέηηθν 1. Η εκθάληζε ηεο ξεκπέηηθεο κνπζηθήο 1. 2 Σα κνπζηθά όξγαλα α) Γεληθά (ιεμηιόγην) β) Σν κπνπδνύθη 1. Καηαγσγή 2. Πεξηγξαθή 3. ύγρξνλε ηζηνξία 4. Καηαζθεπαζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Συντροφική Σχέση και Οικογένεια

Συντροφική Σχέση και Οικογένεια Συντροφική Σχέση και Οικογένεια Σειρά Ολιστικής Φιλοσουίας \ Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 Σειρά Ολιστικής Φιλοσουίας ΤΝΣΡΟΦΗΚΖ ΥΔΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ -Ση είλαη θπζηνινγηθό; -Πνηνο έρεη ην «πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Η στάση τοσ Κ. Τσάτσοσ στο ανέβασμα των «Ορνίθων» τοσ Αριστουάνη από το «Θέατρο Τέτνης» τοσ Καρόλοσ Κοσν

Η στάση τοσ Κ. Τσάτσοσ στο ανέβασμα των «Ορνίθων» τοσ Αριστουάνη από το «Θέατρο Τέτνης» τοσ Καρόλοσ Κοσν Η στάση τοσ Κ. Τσάτσοσ στο ανέβασμα των «Ορνίθων» τοσ Αριστουάνη από το «Θέατρο Τέτνης» τοσ Καρόλοσ Κοσν του Κων. Γερ. Γιαννόπουλου α. Τν 1959, ε θσκσδία ηνπ Αξηζηνθάλε «Όξληζεο» 1 δελ αλέβαηλε γηα πξώηε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΑΣΖ ΔΚΚΛΖΖ ΓΗΑ ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΖ ΑΝΑΓΔΝΝΖΖ ΣΟ ΠΑΣΡΗΑΡΥΔΗΟ ΗΔΡΟΟΛΤΜΩΝ ΑΗΣΖΜΑ ΚΛΖΡΟΤ ΚΑΗ ΛΑΟΤ ΣΟΤ ΑΡΑΒΟΦΩΝΟΤ ΠΟΗΜΝΗΟΤ

ΤΣΑΣΖ ΔΚΚΛΖΖ ΓΗΑ ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΖ ΑΝΑΓΔΝΝΖΖ ΣΟ ΠΑΣΡΗΑΡΥΔΗΟ ΗΔΡΟΟΛΤΜΩΝ ΑΗΣΖΜΑ ΚΛΖΡΟΤ ΚΑΗ ΛΑΟΤ ΣΟΤ ΑΡΑΒΟΦΩΝΟΤ ΠΟΗΜΝΗΟΤ 3/06/2014 ΤΣΑΣΖ ΔΚΚΛΖΖ ΓΗΑ ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΖ ΑΝΑΓΔΝΝΖΖ ΣΟ ΠΑΣΡΗΑΡΥΔΗΟ ΗΔΡΟΟΛΤΜΩΝ ΑΗΣΖΜΑ ΚΛΖΡΟΤ ΚΑΗ ΛΑΟΤ ΣΟΤ ΑΡΑΒΟΦΩΝΟΤ ΠΟΗΜΝΗΟΤ Παλαγηώηαηε Μαθαξηώηαηνη εβαζκηώηαηνη θαη Θενθηιέζηαηνη Παηέξεο θαη Αδειθνί, Σν

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ... ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ 1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...6 2.3. Μεζνδνινγία...14 3. ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΣΡΑΓΟΤΓΙ...15

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΕΚΠΑΙΔΕΤ- Η

Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΕΚΠΑΙΔΕΤ- Η Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΕΚΠΑΙΔΕΤ- Η Δδώ θαη θαηξό, ν αλζξώπηλνο πνιηηηζκόο επαλαζρεδηάδεηαη θαη αλαδεκηνπξγείηαη εθ βάζξσλ. Ενύκε πιένλ ζηελ «Θνηλσλία ησλ πιεξνθνξηώλ». Νη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ & ΓΕΝΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ & ΓΕΝΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ & ΓΕΝΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗΣ & ΑΖΗΤΗΤΩΝ Πληρ. : Ευθυμίου Ι. Τηλ. : 2104060968 Πειραιάς : 30/04/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δημοπρασία Νο 4/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΗΓΗΗ ΣΗ ΓΕΝΘΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ ΚΕΕΕ

ΕΘΗΓΗΗ ΣΗ ΓΕΝΘΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ ΚΕΕΕ Θεζζαινλίθε, 7 επηεκβξίνπ 2012 ΕΘΗΓΗΗ ΣΗ ΓΕΝΘΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ ΚΕΕΕ Κύξηε Πξόεδξε ηεο ΚΔΔΔ θαη Πξόεδξνη κέιε ηεο Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο, θύξηε Πξόεδξε ηνπ ΔΒΔ Θεζζαινλίθεο, θύξηνη ζπλάδειθνη, θπξίεο θαη θύξηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΓΟΚΔΛΗΘΟ ΣΖΛ Β ΔΠΙ

ΣΟ ΓΟΚΔΛΗΘΟ ΣΖΛ Β ΔΠΙ ΣΡΗΜΖΝΗΑΗΑ ΔΚΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΛΑΟΓΡΑΦΗΚΖ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΔΣΟ 2 ΑΡΗΘΜΟ ΦΤΛΛΟΤ 5 ΑΠΡΗΛΗΟ ΜΑΗΟ ΗΟΤΝΗΟ 2009 ΣΗΜΖ 2,5 ΔΤΡΧ ΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΓΟΜΔΝΗΚΟΤ ΣΟ ΓΟΚΔΛΗΘΟ ΣΖΛ Β ΔΠΙ ΣΟ ΛΔΟ ΔΘΛΗΘΟ ΕΖΣΖΚΑ ει.

Διαβάστε περισσότερα

Εθημερίδα ηων ζποσδαζηών ηοσ ΙΕΚ ΠΕΙΡΑΙΑ Τμήμα Δημοζιογραθίας. Σα αθξηβά αξώκαηα

Εθημερίδα ηων ζποσδαζηών ηοσ ΙΕΚ ΠΕΙΡΑΙΑ Τμήμα Δημοζιογραθίας. Σα αθξηβά αξώκαηα 1 Εθημερίδα ηων ζποσδαζηών ηοσ ΙΕΚ ΠΕΙΡΑΙΑ Τμήμα Δημοζιογραθίας Σα αθξηβά αξώκαηα Απνθιεηζηηθή ζπλέληεπμε ηνπ κηθξνύ κάγνπ ζηελ ΥΑΣ-ΣΡΗΚ!!! ει.4 ΠΡΟ ΣΩΝ ΠΤΛΩΝ Ο ΦΔΡΔΪΡΑ ε 3 επξσπατθέο πξσηεύνπζεο ζα βξεζνύλ

Διαβάστε περισσότερα

Γνώση και Πραγματικότητα

Γνώση και Πραγματικότητα Γνώση και Πραγματικότητα Σειρά Ολιστικής Φιλοσοφίας Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΓΝΧΗ 1.1 Ση είλαη ε Γλώζε 1.2 Ζ Θεσξία ησλ Πέληε Απιώλ ηνηρείσλ

Διαβάστε περισσότερα

Θάλνο Τπρνγηόο. Σσντάκτης. Διέλε Γθίθα. Ημερομηνία

Θάλνο Τπρνγηόο. Σσντάκτης. Διέλε Γθίθα. Ημερομηνία Θάλνο Τπρνγηόο Σσντάκτης Ημερομηνία Διέλε Γθίθα 8/6/2011 Σα βηβιία είλαη ζπλπθαζκέλα κε ηε δωή ηνπ. Οη εθδόζεηο ηνπ, κε ηελ επηηπρία θαη ηελ κεγάιε απήρεζε ζην αλαγλωζηηθό θνηλό. Δελ έηπρε, πέηπρε, επηκέλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΛΑΠΑΘΙΩΤΗΣ (1888-1944) Βρήκα στο δρόμο μου, προχτές... 1

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΛΑΠΑΘΙΩΤΗΣ (1888-1944) Βρήκα στο δρόμο μου, προχτές... 1 Μάθημ: Νέ Ελληνική Λογοτεχνί ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΛΑΠΑΘΙΩΤΗΣ (1888-1944) Βρήκ στο δρόμο μου, προχτές... 1 Βρήκ στο δρόμο μου, προχτές, έν κομμένο ρόδο δεν ξίρω πώς μου τράηξε μεμιάς την προσοχή. Το

Διαβάστε περισσότερα

Divorciadas, Evangélicas y Vegetarianas

Divorciadas, Evangélicas y Vegetarianas Divorciadas, Evangélicas y Vegetarianas του Γουστάβο Οτ Μεηάθξαζε από ηα ηζπαληθά: Γεκήηξεο Φαξξάο Πρόσωπα: ΓΚΛΟΡΙΑ ΜΠΕΑΣΡΙ ΜΕΣΕ 1 Απνβάζξα ζηαζκνύ κεηξό. Ήρνο από ηξέλν πνπ απνκαθξύλεηαη. Άλεκνο. ηε ζθελή

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος ηων θεών ζηο Π ηης Ιλιάδας με αθορμή ηοσς Ομηρικούς Ύμνοσς ζηην Αθροδίηη. Μια διαθορεηική προζέγγιζη»

«Ο ρόλος ηων θεών ζηο Π ηης Ιλιάδας με αθορμή ηοσς Ομηρικούς Ύμνοσς ζηην Αθροδίηη. Μια διαθορεηική προζέγγιζη» «Ο ρόλος ηων θεών ζηο Π ηης Ιλιάδας με αθορμή ηοσς Ομηρικούς Ύμνοσς ζηην Αθροδίηη. Μια διαθορεηική προζέγγιζη» Όηαλ αλαθνηλώζεθε ε δηεμαγσγή ηνπ ΗΔ Σπκπνζίνπ Αξραίαο Κππξηαθήο Γξακκαηείαο, νη καζεηέο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

NEΑ POLITIA ΑΠΡΗΛΗΟ ΑΡΗΘΜΟ 6 2011. Καζηνξηά, Μαλώιεο Αζπξάθεο Φσηνγξαθία

NEΑ POLITIA ΑΠΡΗΛΗΟ ΑΡΗΘΜΟ 6 2011. Καζηνξηά, Μαλώιεο Αζπξάθεο Φσηνγξαθία NEΑ POLITIA ΑΠΡΗΛΗΟ ΑΡΗΘΜΟ 6 2011 Καζηνξηά, Μαλώιεο Αζπξάθεο Φσηνγξαθία NEA POLITIA ΑΠΡΗΛΗΟ ΑΡΗΘΜΟ 6 2011 Δθδόηεο-Γηεπζπληήο Νίθνο Εαβόιαο Website Director/Programmer Γηώξγνο Εαβόιαο Δ-mail : nikoszavolas@aol.com

Διαβάστε περισσότερα

ηασηόηηηας και εκθάνζεις ηοσ ποιηηικού σποκειμένοσ Αγγειηθή Γεκνπιή

ηασηόηηηας και εκθάνζεις ηοσ ποιηηικού σποκειμένοσ Αγγειηθή Γεκνπιή Ηδσόνειρο 1 και πραγμαηικόηηηα ή ο ποιηηής Ρώμος Φιλύρας και ο «πιερόηος»: ζτέζεις ηασηόηηηας και εκθάνζεις ηοσ ποιηηικού σποκειμένοσ Αγγειηθή Γεκνπιή θνπόο ηεο παξνύζαο αλαθνίλσζεο είλαη λα εμαθξηβώζεη

Διαβάστε περισσότερα

Φξπζόγεινο Δκκαλνπήι ηνπ Πέηξνπ εθπ/θόο ΠΔ12 Ηιεθηξ. Μεραληθόο Δ.Μ.Π(1982) Τει 6973965536

Φξπζόγεινο Δκκαλνπήι ηνπ Πέηξνπ εθπ/θόο ΠΔ12 Ηιεθηξ. Μεραληθόο Δ.Μ.Π(1982) Τει 6973965536 Φξπζόγεινο Δκκαλνπήι ηνπ Πέηξνπ εθπ/θόο ΠΔ12 Ηιεθηξ. Μεραληθόο Δ.Μ.Π(1982) Τει 6973965536 Γηνξίζζεθα ζηελ Γ/βάζκηα εθπαίδεπζε ην 1986 θαη ππεξεηώ ζην 1 ν εζπ.δπαλ Πεξηζηεξίνπ. Γελλήζεθα ζηε Σίθλν ην 1954

Διαβάστε περισσότερα

Όσα και να'χει ο άνθρωπος Αξία και χρυσάφι Με μια ντου στραβοτιμονιά Πηγαίνουν ούλα στράφι...! ΕΙΓΞΑ ΙΚΕΙΕΟ 16/2/1943. Οελ. 4

Όσα και να'χει ο άνθρωπος Αξία και χρυσάφι Με μια ντου στραβοτιμονιά Πηγαίνουν ούλα στράφι...! ΕΙΓΞΑ ΙΚΕΙΕΟ 16/2/1943. Οελ. 4 ΠΞΖΙΕΚΖΑΖΑ ΓΗΝΜΘΖΠΖΟΠΖΗΕ ΗΜΖΚΩΚΖΗΕ ΘΑΜΓΞΑΦΖΗΕ ΓΦΕΙΓΞΖΔΑ ΠΖΙΕ 2,5 ΓΡΞΩ ΓΠΜΟ 3 ΑΞΖΘΙΜΟ ΦΡΘΘΜΡ 12 ΖΑΚΜΡΑΞΖΜΟ ΦΓΒΞΜΡΑΞΖΜΟ ΙΑΞΠΖΜΟ 2011 Διαδικηρακή πύλη : www.domeniko.gr Ελεκηοξμικό Παςρδοξμείξ: info@domeniko.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΩΡΓΟ ΚΑΣΡΑΛΗ, ΓΡΑΗ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΚΔ

ΓΙΩΡΓΟ ΚΑΣΡΑΛΗ, ΓΡΑΗ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΚΔ ΓΙΩΡΓΟ ΚΑΣΡΑΛΗ, ΓΡΑΗ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΚΔ (από ην 2000 θαη κεηά) πλαπιία ηηκήο θαη κλήκεο ζηνλ Αξθάδα Πνιηηηθό Μεραληθό θαη Πηαλίζηα (θαη Καζεγεηή ηνπ Αηηηθνύ Ωδείνπ), Νηθόια Γηαβξνύκε Η Αζελατθή πκθσληθή Οξρήζηξα

Διαβάστε περισσότερα