ΔΗΖΓΖΖ ΣΟΤ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΞΑΝΘΖ Σ. ΜΩΡΑΪΣΖ ΣΖΝ Γ.. ΣΖ Κ.Δ.Δ.Δ ΣΖΝ ΑΡΣΑ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΑ ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΗΖΓΖΖ ΣΟΤ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΞΑΝΘΖ Σ. ΜΩΡΑΪΣΖ ΣΖΝ Γ.. ΣΖ Κ.Δ.Δ.Δ ΣΖΝ ΑΡΣΑ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΑ ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ"

Transcript

1 ΔΗΖΓΖΖ ΣΟΤ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΞΑΝΘΖ Σ. ΜΩΡΑΪΣΖ ΣΖΝ Γ.. ΣΖ Κ.Δ.Δ.Δ ΣΖΝ ΑΡΣΑ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΑ ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ Α γ απεην ί ζπλάδειθνη, Π λ επκαηη θά δ η θαηώκαηα. Έλα πνιύ ζ νβαξό ζ έκ α πνπ απαζ ρνιε ί ρηιηάδ εο ε πη ρεηξήζεηο ζε ό ιε ηε ρώξα. Δί λ αη γ εγνλό ο ό η η έ ρε ηε αζρνιε ζεί ό ια η α Δ ΒΔ η εο ρώξαο κ ε απηό ην ζ εκ αληηθό ζ έκ α. Κ αζώο ε πίζεο έ ρεηε δ ηαπηζηώ ζεη ό ηη ν Ν όκνο 2 121/ 1993 πε ξί πλεπκαηη θήο η δη ν θη ε ζίαο είλαη έ λ αο Ν όκ νο «απόζηεκα». Έ λ αο Ν όκ νο ιεζ ηξηθόο, αληη δ εκ νθξαη η θόο, αληη ζπληαγκ αη ηθόο πνπ πξνζβάιιεη βάλ απζα η α δ η θαηώκαηα η σ λ ε πη ρεηξεκαηηώλ «ρ ξ ε ζ η ώ λ» ζ ε ν ιόθιεξε η ε ρώξα θαη η νπο ν δεγεί θαηά ν ξ δέο, σο «π ξ ό β αηα ε πί ζ θαγήλ», ζηηο αί ζνπ ζεο η σ λ δ η θαζηεξίσλ. Γπζηπ ρώο αλππε ξάζπη ζηνπο θαη ρσ ξίο θαλ έ λα δη θαίσκα λ α ακπλζνύλ ζ ηηο απζαηξεζίεο νξγάλσ λ ζπ ιινγηθήο δηαρείξηζεο θαζώο έρνπ λ η ε λ πιήξε θάιπςε η νπ Ν όκ νπ αιιά θαη η ε ζπ λδξνκ ή ηεο Δ ιιελη θήο Α ζ ηπ λνκ ίαο πνπ π πνρξεώλεηαη από η ν Ν όκ ν λ α παξίζηαη αη πξνθε ηκέλνπ λ α π πε ξ αζ πίζεη η α νηθνλν κηθά ζπκθέξνληα κ η αο ΑΔ. ( Ά ξζξν 55, παξ. 1, ε δ αθ. Ε : «Ν α ε λ ε ξγνύ λ κε ζύκπξ αμ ε δ ε κόζ η αο αξρήο ή θαηά ηε δηαδηθαζ ία ηνπ άξζ. 64 ην π παξ όληνο Νό κνπ ηνπο αλαγθαί νπο ε ιέ γ ρνπο ζε θαηαζ ηήκαηα πώιεζ εο ή ε λνηθίαζεο ή δ αλεηζκνύ αληηηύ πσ λ ή δ εκόζηαο εθηέιεζεο η σλ έξγσ λ πνπ πξνζηαηεύ νπλ γ η α λ α δ η απηζηώ λνπ λ αλ ν η πξάμεηο απ ηέο δ ελ πξνζβάινπ λ η α δη θαη ώκαη α ησλ δεκηνπξγώ λ» θ.ιπ.) Δ ί λ αη γ εγνλόο ό ηη ην Δ ΒΔ Ξάλζ εο θαη πνιιά άιια Δ πηκειε η ή ξηα έ ρνπκε δ ηακαξηπξεζ εί, έ ρνπκε πξνηε ίλεη ζνβαξ έο, π πεύζπ λεο θαη δ ε κνθξ αηη θέο, ζπ ληαγκαη η θά θαηνρπξσκέλεο πξνηάζ εηο. Γπζηπ ρώο όκσο κ έ ρξ η ζ ήκ εξα δ ηαπηζηώ λνπ κε ό η η ό ινη νη Τπνπξγν ί, δ η αρξ νληθά, ε δώ θαη ρξόλη α δ ε λ άγγημ αλ η ν ζέκ α ε πί η εο ν πζίαο, κ ε κ ί α κ όλν εμ αίξεζε ό πνπ θαηόξζσζε λ α αιιάμεη κ ί α θ ξ άζ ε από η ν άξζξν 56, παξ. 3 ε ν πν ί α όκσο πεξηζζόηε ξν ε ίλαη ε πρή πξ ν ηξ ν πή παξά π πν ρξέσζε κε νπζηαζηη θά απνηε ιέζκαηα πξνθε ηκέλνπ λα δ νζεί ιύζε ζην κ εγάιν πξόβιεκ α πνπ π πάξρεη ζ η ν Νόκ ν απ η ό. Σ ν ην Δ πηκειεηήξην Ξ άλ ζ εο ζηέ ιλεη πξνηάζ εηο πξνο ην λ Π ξσζπ πνπ ξγό θαη Τ πνπξγό Π ν ιη η ηζκ νύ θ. Κσ λζ η αληίλν Κ αξακ αλιή, γ ηα ην ζπ γ θε θξ ηκέλν Νόκ ν. Γπ ζ ηπρώο γ ηα άιιε κ η α θ νξά κε πηθξ ί α δη απη ζ ηώ λε η όηη θαη απηέο ν η πξ ν ηάζ εηο δ ε λ β ξ ήθαλ θακία απν ιύ ησο αληαπόθξηζε θαη έηζη γη α άιιε κία θ νξά, δ ε λ θαην ξζώζακ ε λ α δνζεί ιύ ζ ε ζην δη αζπ ξκ ό πνπ πθίζηαλ η αη

2 ρηιηάδ εο ε πη ρεηξεκαηίεο λ α ζύ ξνληαη σο θαηεγνξνύκελνη η νπ θνηλνύ πνηλη θνύ δ ηθαίνπ ζ ηηο αίζνπζεο ησ λ δη θαζ η εξ ίσλ. Α θ νύ η ε δ η θαζ ηη θή νδό, ζ θόπηκα έ ρνπλ ε πη ιέμεη ν η Ο ξ γαληζκ νί πιινγηθήο Γ η αρείξηζεο γη α ηελ ε ίζπξ αμ ε ησ λ ακ νηβώλ η νπο πνπ απζαίξεηα ρσξίο δη άιν γ ν θαη θνηλσ λη θή ζπλαίλε ζε ε πη β άιινπ λ ζ ηνπο ρξήζηεο. ηα κέιε κ αο. Δ λ δεηθη η θά ζ αο αλαθέξνπ κε νξηζκ έ λεο πξνηάζεηο ηνπ Δ πηκ ε ιε η εξ ίνπ Ξάλζ εο : «ε κ ί α ρώ ξ α π νπ ε ειεύ ζ εξ ε ν ηθνλνκί α είλαη ε βάζε ηνπ π ν ιη ηηθνύ κ αο ζπ ζηήκαη νο δελ κ πνξεί λα ππάξρνπλ Νόκνη π νπ λα π π νρξεώ λνπλ η νπο π ν ιίηεο λα π ιε ξώ λνπλ «θ εθαι ηθό θ ό ξν» ζ ε η δησηηθνύο νξγαλη ζκνύο θ αη «ζπ λη ερλίεο» κ ε ηε δηθαηνινγία όη η νη ζ π γθεθ ξη κέλνη η δη σηηθνί νξγαλη ζ κν ί, Α Ε Π Ι θ. ιπ., δελ κπνξνύλ λα θ αηνρπξώ ζν π λ η α π ξ ντόληα η νπο «δε κη νπξγίεο» σο πλεπκαηηθή η δηνθηεζί α ζηελ αγν ξ ά. Μ ε ηελ ί δηα ιν γηθή νη π νιίηεο κπνξνύλ λα απαηηνύλ ρξή κ αη α από ηηο δη αθε κη ζη ηθέο εηαη ξί εο θ αη η νπο ν ξ γαλη ζ κν ύο ζ πιινγηθήο δη αρ είξη ζεο γηα η α πξντόληα πνπ η νπο «βνκβ αξδί δνπλ» θαζεκεξη λά κ ε ν πηηθναθνπζηηθά θ αη ό ρη κ ό λν κ έζα θ άλνλη άο ηνπο π ιύ ζε εγθεθάινπ θ αη π νιιέο θ ν ξ έο εμαπαηώληαο ηνπο γηα ηελ πνη όηεηα ησλ π ξντόλησλ η νπο. Οη δε ρ ξή ζη εο, «θ αη αζηε κ αηάξ ρ εο» λα απαηηνύλ θ αη απηνί ακν ηβή, απ ό ηελ ΑΕΠΙ θ ι π γη α ηελ δη αθή κη ζε ησλ πξντ ό λησλ η νπο ζη νπο δη θνύο η νπο ρώ ξ νπο «θ αη αζη ήκαηα». η ηο ειεύζεξ εο νη θνλνκί εο ό ι α ηα π ξ ντόληα θ νζηνινγνύλη αη, δη αζθαιίδνληαη, ηηκν ι ν γνύληαη θ αη π σ ινύληαη. Εί λαη πξσηνθαλέο η α θ αη αζ ηήκαη α γη α λα π άξνπλ άδεη α ι εηηνπξγί αο λα ρξεηάδεη αη η δησηηθή ζπ γθαη άβ αζε απ ό ηελ Α Ε ΠΙ Α. Ε., κ ε η ν αδεκίσην θ αη κ άιη ζη α ρσ ξίο λα κπνξεί λα ακπ λζν ύ λ κ ε θ αλέλαλ λόκηκν η ξόπν, ζη ν πνζό ην νπνίν ζα η νπο δεηεζεί από ηελ Α Ε Π Ι θ.ιπ. Γ η α ηνπο ι όγνπο απηνύ ο, θ αζώ ο θ αη π νιινύο άιιν πο π ξ νη εί λν π κ ε η α εμήο: 1. Γ η α η α θ έληξα δη αζθ έδαζεο λα αγν ξ άδν π λ νη επ ηρεη ξε κ αηίεο η α π ξντόλη α ό ρη από ηηο εη αη ξί εο δηαρ εί ξη ζεο πλεπ κ αη ηθώ λ δηθαησκάησλ, γεληθά θ αη αό ξη ζη α, αιιά από ηνπο εθηειεζη έο, ηξαγνπδηζη έο θ αη εθη ειεζηέο κ νπζη θ ν ύο νη ν π νίνη ζπ λάπηνπλ ζπ κβ ό ι αη α κ ε η α θ αηαζηήκαη α ηνπο θ αη π σ ινύλ άκεζα ηα π ξ ντ όληα απ η ά. Ο η εθη ειεζη έο, ηξαγν π δη ζη έ ο θαη κν π ζη θνί πνπ εθ ηόο από η ηο δη θέο ηνπο δεκη νπξγίεο πξέπεη λα εθη ειέζνπλ θ αη άιιεο δε κη νπξγίεο π ν π δελ έρ νπλ ζηελ θ πξηόη εηα ηνπο η ελ π λ επ κ αηηθή η δηνθηεζί α θ αη πεξηιακ β άλνλη αη ζην πξόγξ ακκα ηνπ θ αηαζηήκαη νο λα δαλείδνληαη ΑΤ ΣΟΙ από η ηο ε η αη ξί εο

3 π λεπκαηηθώ λ δηθαησκάησλ απηά η α η ξαγνύδη α θ αη αλ η νπο ζ π κ θ έξ εη λα η α κ εηαπσ ι νύλ εθη ειώ λη αο η α ζηα θ αηαζηήκαη α πνπ εξ γάδνλη αη. Έ η ζη ζ α δεκη νπξγείηα η έλαο π γηήο αληαγσ λη ζκό ο όπσο νξίδεη θ αη ν λό κνο η εο ειεύζεξεο νη θνλνκίαο. «Πξ ν ζ θν ξ ά θ αη δήηεζε». Κ αη γη α η ηο δε κη νπξγί εο θ αη γηα η νπο εθηειεζη έο, η ξ αγν π δη ζη έο θ αη κ ν πζηθνύο. 2. Ν α κε λ π π νρξενύηαη θ ακί α επ ηρεί ξε ζε λα β γάιεη εη δηθή άδεηα από η ηο εη αη ξ εί εο π λε π κ αηηθώ λ δη θ αησκάησλ αιιά αληίζεη α νη εθη ειεζηέο, κ νπζη θνί θ αη η ξ αγνπδηζηέο, πνπ εθηεινύλ θ αη αλαπαξάγν π λ ηηο δεκη νπξγίεο ζη α θ αηαζηήκαη α η α ν πνία εξγάδν λη αη θ αη θ π ζη θ ά ακείβνλη αη γη απη ό. 3. Σ α θ αη αζηήκαηα ηα ν πνί α θ άλνπλ δεμηώζεηο θ.ιπ. λα κ ε λ π π νρξενύληαη λα έρ νπλ ζ ρεηηθή άδεη α δηόηη ζ απ ηέο ηηο π αξαδνζηαθ έο εθ δε ιώ ζ εηο εθ ηεινύλη αη π αξ αδνζη αθ ά η ξ αγν ύ δη α π νπ αλή θνπλ ζη ν ι αό καο θ αη ν κό λνο δηθαη νύρνο ηεο π λεπ κ αη ηθήο ηδηνθηεζίαο εί λ αη ν ι αόο κ αο. Σ α δε ζπ γθξνηήκαηα η α ν πνί α εθ η εινύλ απηά η α π αξαδνζηαθ ά ηξαγν ύ δη α, είηε εί λαη γπξνιόγνη είηε εθηειεζη έο, κ νπζη θνί θ αη η ξ αγν π δη ζη έο η νπο νπνίνπο θ έξλνπλ νη αληηζπκβ αιιό κ ελν η ησλ θ αη αζηεκάησλ (γακπξόο, γν λείο θ. ιπ. ) θ αη δελ έρνπλ θ ακί α ζ ρ έζε εξγαζί αο κ ε ην θ αηάζηεκα. Σε κό λε επ ζύ λε ηελ νπνί α ζα έρνπλ νη θ αη αζηεκαηάξρεο είλαη λα ειέγρνπλ εάλ έρ νπλ εηδη θή άδεη α απ ό ηηο εη αη ξ εί εο π λεπκαηηθώ λ δηθαησκάησλ ζ ε π εξίπησζε π νπ εθηεινύλ η ξ αγνύδη α κε π αξαδν ζη αθά θ αη λα κε λ ηνπο επ η η ξ έπ νπ λ λα εξγαζ η νύλ ζη νπο ρώ ξνπο η νπο. ε π εξί πησζε π νπ ηνπο επη ηξέςνπλ λα θ αζ ί ζη αλη αη ζ π λππεύ ζπ λνη. 4. Γ η α ό ι εο δε ηηο π εξ ηπηώζεηο ησλ θ αηαζηεκάησλ, θ αθελεί α, θ αθεηέξη εο, θ αθέ-κπαξ, ρώ ξ νπο καδηθήο εζηίαζεο, εζηηαηόξη α θ. ιπ., πξέπεη νπσζδή π νη ε λα η ξνπνπνηεζεί ην αξζ.56, π αξ. 3, ζην η ειεπηαί ν εδάθη ν θ αη ζπ γθ εθξηκέλα: «Ο η νξγαλη ζ κν ί ζπιινγηθήο δη αρείξηζεο θαη νη νξγαλώ ζεηο αληηπξνζσ π επηηθέο ησλ ρ ξε ζηώλ, κ πνξνύλ λ α θ αηαξη ί δνπλ ζ π κ θσ λί εο π νπ ξ π ζκίδνπλ ηελ ακ νη βή ηελ ν π νί α θ αηαβ άιιεη ν ρ ξήζηεο ζ ε θ άζ ε θ αηεγνξί α δηθαη νύρσλ θ αζώ ο θ αη θ άζε άιιν δήηεκα π νπ αθνξά η ηο ζ ρ έζεηο ησλ δύν κ εξώ λ ζ ην π ι αίζην εθαξ κν γήο η νπ λόκ νπ απηνύ, ό πσο έρεη κ εη αγελέζη εξα η ξνπνπνηεζεί», π ξ νη εί λν π κε λα η ξνπνπνηεζεί ε θ ξ άζε «κπνξνύλ» κ ε η ε θξ άζε «π πνρξεν ύ λη αη». Έηζη ζ α π π άξ μ εη η ζ νξξνπί α θ αη ι ν γηθή

4 ό ζ ν λ αθνξά ηηο ακν ηβέο θ άζε θ αηεγνξίαο, δε κν θξαηηθόο δηάινγνο θ αη π λεύκα ζπ λεξγαζί αο. ε θ άζε λν κ ό ηεο ρώ ξ αο κ αο π νπ εί λαη ιν γηθό λα ππάξρνπλ θ αη ν ηθνλνκηθέο αληζό ηεηεο. Δελ κπνξεί ζ ε έλα θ αθελείν ηεο Μ πθόλν π ή η νπ Κ ν ισ λαθί νπ θ αη η εο νξεηλήο π εξηνρήο ηεο Ξ άλζεο λα π π άξρνπλ η α ίδη α κέηξα θαη ζ η αζ κ ά. Θα ππνρξεσζνύλ έη ζη ν η νξγαλη ζ κν ί ζπ ιινγηθήο δηαρ είξ η ζεο λα ζ π λεξ γάδνλη αη κ ε Ε πη κ ειεηήξη α, Ο κ ν ζπ ν λδί εο, Ε κ πνξη θνύο ζπ ι ιό γνπο θ. ιπ. θ αη ζ α θ αη αξη ί δν λη αη ηηκνθαηάιν γνη θ αηά Ννκνύο. Θ α αλαξηώληαη θαη ζ α δε κ νζηεύ νληαη κ ε επζύλε ησλ ζ π λεξγαδνκέλσλ θν ξ έσ λ θ αη έη ζη ζα απνθεύ γεη αη λα δηαζύ ξ νληαη θ αη ά ρη ι η άδεο θ αη αζ ηεκαη άξρεο ζη α δηθαζηήξη α ηεο ρώξαο κ αο «σο π ξόβ αηα επ ί ζθαγή λ» ρ σξίο θ ακί α ζ π λεξγαζία ησλ ζπ ι ιν γηθώ λ θν ξ έσ λ θ άζε Ν νκνύ ηεο ρώ ξ αο καο». Σ ν 2 006, ην λ Α πξίιην γ ίλεηαη ε Γ.. η ε ο Κ. Δ.Δ.Δ ζ η ελ Ξ άλζε. Σ ό ηε θαηαηί ζεηαη από ε κέλα κ η α ν ιν θιεξσκέλε πξόηαζ ε γ η α η ε λ ν πνία έ δεημε πνιύ κ εγάιν ελδη αθέξνλ ν η ό η ε Γ.Γ. ην π Τπνπξγείνπ Α λ άπηπμεο θ. Μ αλν ύζνο Βνινπ δ άθεο ( ν ν πν ίνο ε θπξνζώπεζε η νλ η ό ηε Τ πνπ ξγό Αλάπη πμεο θ. η νύ θ α). Σ ν 2 008, κεηά από πν ιύ κεγάιεο πξ νζπάζ εηεο ηνπ Δ πηκ ε ιε η εξ ίνπ Ξάλζεο κηα νκ άδα β νπ ιεπ ηώ λ (Μ αλνύζν ο Βνινπ δ άθεο, Μαμηκ νο Υαξαθό πνπ ινο, Υ ξ ήζ ηνο η ατ θν ύξαο, Ό ιγ α Κ εθ αινγη άλλε θαη Ησ άλλεο Κν ζκίδεο ) θάλνπ λ κηα ε πεξώηεζε αλαθνξά ζηνλ Τπνπξγό Π ν ιη ηη ζκ νύ θ. Μ ηράιε Ληάπε. Ο Τ πνπ ξγόο ζ ε απάληεζε η νπ ζ εκ εηώλε η ό ηη έ ρε η ζπ γ θξνηεζ εί ε Δ πηηξ ν πή ε ν πν ία μ ε θί λ εζ ε ην έξγν η εο Α λ αζεώξεζεο η νπ ζπ γ θεθξηκ έ λνπ Ν όκ νπ. Ο Τ πνπ ξγόο δ ελ πήξ ε ζέζε ε πί ησ λ πξνηάζεσλ ησ λ βνπ ιεπηώλ. Ο η β νπ ιεπ ηέο ηό η ε η ό λη δαλ ό η η κε ην ζ εκ εξηλό ζεζκηθό πιαίζην Μ ΜΔ ε πη β αξύ λν λ η αη π πέ ξκεηξα θαη άδηθα γ η α η ε λ αλαπαξαγσ γ ή κνπ ζηθώ λ θαη άιισ λ πλεπκαηη θώ λ έ ξ γσ λ. Πξ όηεηλαλ κ άιη ζηα ζπ γ θεθξηκέλα κέηξ α γ η α η ε λ αληηκεηώ πηζε ηνπ πξνβιήκ αην ο, ό πσο η ε λ εμαίξεζε από η ε λ π πνρξέσζε θαηαβνιήο δ η θαησκάησ λ γ η α η ηο ε πη ρεηξήζ εηο πνπ β ξίζθν ληαη ζ ε δεκνηηθά δ ηακεξίζκ αηα κ ε ιη γό η εξνπο από ρίιη νπο θαηνίθνπο, η ε λ εμ αί ξεζε από η ε λ θαηαβνιή έξγσ λ από η ν ξ αδη όθσλν ή η ε λ η ε ιεόξαζε, η ε λ εμ αί ξεζε ησ λ εκ πνξηθώλ θαηαζηεκ άησ λ θαη πνιιώλ άιισλ. Ζ απάληεζ ε ηνπ Τ πνπξγνύ θ. Μ η ράιε Ληάπε ήηαλ ε εμ ήο : «Ο η ζ ρ έζεηο ησλ δεκη νπξγώ λ θ αη η σ λ ρ ξε ζηώλ κε η νπο ν ξ γαλη ζ κν ύο ζ πιινγηθήο δη αρ είξη ζεο, π ξόθεη η αη λα απνηειέζνπλ

5 κ εξη θ ά από η α δε ηήκαη α, η α ν πνί α ζα επεμεξ γαζη εί ε ζπ ζ η αζ εί ζ α Ν νκνπαξ αζθ επαζ ηηθή Επηηξνπή γηα ηελ ηξνπνπνίεζε η νπ Ν / 1993 ε νπνί α ζ π γθξνηήζεθε κ ε ζ θ νπό ηελ αλακό ξθσζε η νπ λόκνπ πεξί π λεπ κ αηηθήο η δη νθηεζίαο ην πιαί ζη ν ηεο Επη ηξνπήο απηήο έρ νπλ δεηεζεί νη απ όςεηο όισ λ ησλ άκεζα ελδη αθεξνκέλσλ, ήηνη ησλ ν ξγαληζκώ λ ζπ ι ι νγηθήο δηαρείξηζεο θ αη π ξ νζηαζί αο, ησλ δηθαη νύρσ λ δη θαησκάησλ π λεπκαηηθήο η δη νθηεζίαο, θ αζώ ο θαη ησλ αληηπξνζσ π επηηθώ λ ελώ ζ εσ λ ησλ ρξεζηώλ. η όρνο εί λαη αθελόο ε θ αιύηεξε δπλαηή π ξ νζηαζί α ησλ δηθαηνύρσ λ θ αη ε επ ηβνιή ησλ δηθαησκάησλ η νπο θ αη αθεηέξ νπ ε ηήξεζε δηαθάλεηαο ζη ν λ ηξόπν ι εηηνπξγίαο η σλ ν ξ γαλη ζ κώ λ ζπ ι ινγηθήο δη αρεί ξη ζεο, ή ηνη ε δη αηήξε ζε ηεο η ζ νξξνπί αο κ εη αμ ύ η σλ δηθαησκάησλ θ αη ζπ κ θ εξ ό λησλ η σλ δηθαη νύρσλ (π λεπκα η ηθώ λ δε κη νπξγώ λ θ αη ζπ γγελη θώ λ δηθαηνύρσ λ) θ αη ησλ ρξε ζηώλ ησλ πξνζη αηεπόκελσλ έξγσ λ. ε θάζε πεξί πησζε ζαο ελεκεξώ λνπκε όηη ζύ κ θσ λα κε ην α.3 η νπ Ν. 2121/93 π εξ ί π λεπκαηηθήο η δηνθηεζίαο θ αη ζπγγεληθώ λ δηθαησκάησλ δε κόζηα ζ εσξεί η αη θ άζ ε ρ ξήζε ή εθη έιεζε ή π αξνπζί αζε η νπ έξ γνπ, π νπ θ άλεη η ν έξ γν πξνζηηό ζ ε θύθιν π ξ νζώ πσ λ επξύηεξν από η ν ζη ελό θύθιν ηεο νη θνγέλεη αο θ αη η ν άκεζν θνηλσληθό πεξηβάιιν λ, αλεμ αξηήησο από ην αλ η α π ξ όζσπα απηνύ ηνπ επξύηεξνπ θ ύθιν π βξίζθνλη αη ζη ν λ ί δη ν ή δηαθνξεηηθό ρώ ξ ν. Γηα ηε δε κόζηα απ ηή εθη έιεζε ν θ είιεηαη εύ ιν γε ακ νη βή ζην δεκη νπξγό (θ αη ζηνπο εθη ειεζη έο θ αι ι ηηέρλεο θ αη π αξαγσγν ύο ζ π γγελη θνύο δηθαη νύρνπο ), ε ν πνία ππνρξεσηηθά θ αηαβ άι ι εηαη ζε ν ξ γαλη ζ κό ζπιινγη θήο δη αρ είξη ζεο ζρ εηηθώ λ δηθαησκάησλ». Ό πσο αλ η η ιακβάλεζηε αγαπεηνί ζπλάδειθνη από η α πέληε ν λ όκ αη α πνπ ζπ κπεξηιακ β άλ ν ληαη ζ ε απ η ή η ε λ αλαθ νξά νη η έ ζζεξηο έ ρνπ λ θπβεξλεηηθό αμίσκα. Απ ηό ζ εκ αίλεη ό ηη ζ ήκ εξα κ πνξνύκε λ α αμηνπνηήζ νπκε η ελ παξνπζία ησ λ ηεζζάξσλ απ ηώλ αλζξώπσ λ, ζ η ε λ Κπβέξλεζ ε, ώζηε λα κ πν ξέζεη λ α η ξνπνπνηεζ εί ν Ν όκ νο «η έ ξ αο» /1993, ζ ε κηα επνρή πνπ ν ε πη ρεηξεκαηη θόο θόζκνο βξίζθε η αη ζηελ πη ν δεηλή ζέζε κ εηαπνιεκ η θά. Σ ν 2 009, ην Μάξηην ν Ο. Π. Η δήηεζε από ό ια η α Δ πηκειε η ή ξηα λ α δ ώζνπκε ηηο πξνηάζεηο κ αο γηα η ε λ θαηάξ ηη ζε πηλάθσ λ δ η αη η ε ηώ λ ζην πιαίζην ηνπ Άξζ. 56 παξ. 5 ηνπ Ν. 2121/ 1993 : «ύ κ θ σ λα κ ε η ν άξ ζ ξν 5 6 π αξ. 5 Ν. 2121/ 1193 ν η δηαθνξέο κ εηαμ ύ ησλ ν ξ γαληζκώ λ ζπ ι ιν γ ηθήο δηαρείξηζεο θ αη ησλ ρ ξ εζηώλ σο πξνο ην ύςνο ηεο ακνηβήο π νπ ζ α π ξ έπ εη λα θ αηαβάιιεη ν

6 ρ ξή ζηεο ζ ηνλ ν ξ γαληζκό ζ π ιινγη θήο δη αρείξηζεο εί λαη δπλαηόλ λα π π αρ ζ νύλ ζ ε δηαηηεζί α. Οη δηαηηεηέο ν ξ ί δν λη αη από π ίλαθα π νπ θ αηαξ ηίδεη θάζε δύν ρξόληα ν Οξγαληζκόο Π λεπκαηηθήο Ιδη νθηεζίαο (Ο.Π.Ι). Ε λόςεη ηεο επ ηθεί κελεο λέαο θ αη άξηηζεο πί λαθ α δη αηηεηώλ από η ν λ Ο. Π.Ι θ αη δεδνκέλεο ηεο ππνρξέσζήο ηνπ λα ι άβεη ππόςε ηε γλώ κε ησλ νξγαλη ζκώ λ ζπ ι ιν γηθήο δηαρείξη ζεο θ αη ησλ ρ ξε ζηώλ ζ η ν π ι αί ζ ην η νπ άξζξνπ 56 π αξ. 5 Ν / 19 93, π αξ αθαι είζζ ε λα κ αο απνζη εί ι εη ε ηηο π ξ νη άζεηο ζ αο έσο η ηο 31 Μ αξηίνπ 2009 ώ ζ η ε λα ιε θ ζνύλ ππόςε». Σ ν Δ πηκειεηήξην Ξ άλζεο αληαπνθξ ίζεθε θαη απάλ ηεζε σο ε μήο : «Σ ν Ε π η κ ειεηήξην Ξ άλζεο κ ε π αξεκ βάζεηο ζ ηνλ Π ξσζππνπξγόο ηεο Ειιάδνο, ζη νλ Τ πνπξγό Πν ιη ηηζκνύ αιιά θ αη ζ ε θ άζε δεκόζη α αξρή, έρεη εθθξ άζεη ηελ αληίζεζή ηνπ ζ ην Ν / 1993 όπσο η ζ ρύζεη ζή κ εξα, ζεσ ξώ λη αο ηνλ άδη θν θαη αλη η δε κν θξαη ηθό. Ό ζ ν λ αθ νξά η ελ παξ. 5 η νπ άξ ζξνπ 5 6 η νπ Ν / 1993, πνπ αλαθέξεη αη ζηελ θ αη άξηηζε πη λάθσ λ δηαηηεηώλ γηα ηελ επίι π ζε ησλ δηαθνξώ λ πνπ π ξνθύπη νπλ κ εη αμ ύ ησλ νξγαλη ζ κώ λ ζπ ι ι νγηθήο δηαρείξηζεο θαη ησλ ρ ξ εζηώλ, σο πξνο η ν ύ ςνο ηεο ακνη βήο π νπ ζ α π ξ έπεη λα θ αη αβ άι ι εη ν ρ ξή ζη εο ζη ν λ ν ξγαληζκό ζ πιινγη θήο δηαρείξηζεο, ζ α πξέπεη απηό λα π ξνβιέπεηαη υπ ο χρεωηι κά απ ό ηο Ν όμ ο θ αη ό ρη ό πσο αλαθέξεη αη ζ ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 56 η νπ Ν / 93, νη δηαθ ν ξ έο κ εη αμ ύ ησλ ν ξ γαλη ζ κώ λ ζπ ι ι νγηθήο δηαρείξηζεο θ αη ησλ ρ ξε ζηώλ σο πξνο η ν ύ ςνο η εο ακ νηβήο πνπ ζ α π ξ έπεη λα θ αη αβ άι ι εη ν ρ ξή ζηεο ζη ν λ ν ξγαληζκό ζ πιινγη θήο δηαρείξηζεο εί ναι δ υ ναηόν λα ππαρζνύλ ζ ε δη αηηεζία κε απνη έιεζκα λα π αξακέλεη νπζη αζηηθά αλελεξγή ε δη αδη θαζία ηεο δηαηηεζί αο, αθν ύ νη νξγαλη ζ κ νί ζπ ι ινγηθήο δη αρείξηζεο αξλνύλη αη ζ π ζηεκαη ηθά λα ηελ εθαξ κ όζνπλ θαη νη ρξήζηεο λα κ έλνπλ απξνζηάη επ ηνη ζ ηηο δηαζ έζεηο ησλ ν ξ γαλη ζ κώ λ ζπιινγ η θήο δηαρείξηζεο θαη λα επηβάιιν π λ σο ακ νηβή ό,η η απ ηνί λν κί δν π λ. Π αξά η αύ η α δελ κπνξνύκε λα αξλε ζνύκε η ηο δη αηάμ εηο η ν π Ν / 93 θ αη π ξνηεί λνπκε ηνλ Α Α ληηπξόεδξ ν ηνπ Επηκειεηεξί νπ Ξ άλζεο θ. ηπιη αλό Μσ ξ αΐ ηε η νπ Νηθνιάνπ ζη ν λ πίλαθα π νπ θ αηαξ ηίδεη ν Οξ γαλη ζ κόο Π λεπκαηηθήο Ιδηνθηεζίαο» Ό πσο αλ ηη ιακ β άλ εζηε αγαπε η νί ζπ λ άδ ε ιθ νη ε δώ πξ ό θε ηηαη γ ηα κ ηα δ η αη ηεζία πνπ πξνβιέ πε η ν Νόκνο. Ζ εκ πε ηξία κ αο από ηελ

7 πνδνζθ αηξηθή δη αη η εζ ί α κ αο παξαπέκπε η ζ ε άιινπ ε ί δνπο δ η αη η εζ ίεο.. Π ξ έ πε η λ α ζ εκεηώζνπκε ό ηη ν Ο. Π.Η. η δ ξ ύζεθε η ν Σ ν Κ αηαζηαηη θό ηνπ δ ε κνζηεύζεθε ζην Π Γ 311/ (ΦΔΚ Α / 165). ην Άξ ζξν 1 1, παξ. 2, π πνπαξάγξ αθ νο Β αλαθέξεη όηη «Σ ν Σ κ ή κ α Π ιε ξνθνξη θήο & Ο ξ γάλσζεο εκη λαξ ίσλ η νπ Ο. Π.Ι έρεη ηεο εμήο αξκνδηόηεηεο : πγθέληξσ ζ ε, η αμ ηλόκε ζε θ αη δηαηήξε ζε π ιηθνύ η εθκεξίσζεο. Σελ ν ξ γάλσ ζε θ αη ι εηηνπξγί α β ηβιη νζή θεο. Σ ελ π αξνρή πιεξνθνξηώλ γη α ζ έκ αηα π λεπκαη ηθήο η δηνθηεζί αο θ αη ζ π γγελη θώ λ δη θ αησκάησλ. Τη ν διοργάνωζη ζ χεηι κών ζ εμιναρίων για ηη ν επ ιμόρθωζη και ε νη μέρ ωζη δ ικαζηών, δι κηγ όρ ω ν, δ ιοικηηικών υ π α λλή λ ω ν, δ ημιουργών, δ ικαιούχω ν ζυγγενικών δι καιωμ ά ηων, θ οι ηη ηών κ αι ζ πουδαζ ηών». Ό πσο θαηαιαβαί λεηαη αγαπεην ί ζπ λ άδ ε ιθ νη, έ λ αο πλεπκαηη θόο δ ε κηνπ ξ γόο ό πσο ε ί λ αη ν θ. Θ άλν ο Μ ηθξνύ ηζ η θνο ν ν πνίνο π πνγξάθεη ην ζπ γ θε θξηκ έ λν Π Γ, σο Τ πνπ ξγόο Π ν ιη ηη ζκ νύ, δ ίλεη η ν δη θ αί σκα ζ ε δη νξηζκ έλνπο π παιιή ινπο η νπ Ο Π Η λ α θάλνπ λ ζ εκηλάξ η α ζ ε δ η θαζηέο η εο ε ιιελη θήο Γ η θαη νζύ λ εο, γ η α ην πώο λ α δ η θάδνπ λ, θάλνληαο ρξήζε η ν λ Ν. 2121/ 93, ηνπο αλπ πνς ίαζηνπο ε παγγε ικ αηί εο, Έιιελεο πν ιίηεο. Ώ ζ ηε λ α είλαη 100% θεθαιν θιε ηδσκέλνη από θάζε άπνς ε θαη ρακέλνη από ρέξη, λ νκ η θά, νηθνλνκ η θά, θν η λσ λη θά θαη επαγγεικ αη η θά. Α πηό δελ είλαη αίζρνο αγαπεην ί ζπ λ άδ ε ιθ νη; Αλ πξνζζέζνπκε β έβαηα θαη ηηο θ ήκεο πνπ θπ θιν θνξνύλ όηη ππάξρνπ λ έγγξ αθα ζ η α Π ξσηνδηθεία ό ιε ο η ε ο ρώξαο πνπ λ α πξ ν ηξ έπνπ λ η νπο δηθαζηέ ο λ α ε ί λ αη γε κ άη α η α πηλάθηα ζηα Π ξσην δηθεία ηνπο η ό ηε ζ α πξέπε η λ α ε ίκ αζ η ε πάξ α πν ιιν ί πξνζεθηη θνί γ η α η ν πώο ζ α δη ε θδ η θήζ νπκε ην απην λό ε ην δί θαη ν πνπ δπ ζηπ ρώο κ αο αθ αηξεί απηόο ν αληηδεκ ν θξ αηη θό ο, αληη ζπληαγκ αη η θόο, απαξ άδεθην ο, ιεζηξ η θόο Ν όκ νο 2121/93. η ν Άξζξ ν 4 6 η νπ Ν / 93 πξνζδηνξίδεη ν ίδηνο ν Ν ό κνο πνηνη ζ εσξνύ ληαη εθηειεζηέο. ηελ παξ άγξ αθν 1, ινηπό λ ιέε η ό ηη σο εξκ ε λεπ η έο ή εθηειεζηέο θαιιη η έρλ εο ζεσ ξνύ λ η αη η α πξόζσπα πνπ ε ξκ ελεύνπ λ ή ε θηεινύ λ κ ε ν πνηνδήπνηε ηξ ό πν έξγα ηνπ πλεύκαην ο, ό πσο νη εζ ν πν ηνί, νη κνπζηθν ί, ν η η ξ αγ νπδηζηέο, ν η ρνξσδνί, ν η ρνξεπηέο, νη θαιιη ηέ ρλεο θνπ θιν ζέαηξ νπ, ζεάηξ νπ ζ θηώλ, ζεάκ αη νο πνηθηιηώλ (βαξ ηεηέ ) ή η ππν δξ όκ νπ (ηζίξθν ).

8 η ν Ά ξζξν 6 6, παξ. 1, «...εθηειεί δεκόζη α, κ εη αδίδεη ξ αδηνηειενπηηθά θ αηά ν π νηνδή π νη ε η ξόπν π αξνπζ ηάδεη ζην θ νη λό» θ. ιπ. θ.ιπ. Σ ν 9 9 % ησ λ ζπ λ αδ έ ιθ σλ ζ η α θαη ε γν ξ εηήξηα θαη ζ ηα πηλάθη α ζύ ξνληαη ό ηη ε θη ε ιν ύλ δεκόζηα. Δί λ αη δπ λ αηό λ ν η ε πη ρεηξεκαηίεο, λ α ε ί λαη θαη η ξ αγν πδηζηέο θαη κ νπζηθνί θαη θαξ αγθη νδνπαίρη εο θαη βαξ ηεηέ θαη ηζίξθν θαηά η ελ άπνςε ησ λ δηθ αζηώλ Κ αη κ ό ιηο εκθαλίζηεθαλ ζ ηελ Αζ ήλα ν η η ξντθαλ νί ν Ο. Π. Η ζ η έ ιλ εη ζε ό ινπο ην πο Ο Σ Α έ λ α ε λ εκεξσηη θό ζ εκ είσκα, η ν ν πν ίν θαη ζαο επηζπ λ άπησ. Σ ν Δ πηκ ε ιε η ήξ ην Ξ άλζεο θνηλνπν ηεί ζ ην λ Πξ όεδξ ν η εο ΚΔΔΔ θαη ζ ε ό ια η α Δ πηκειεηήξ ηα η εο ρώξαο, απ η ό η ν έ γγξαθν θαη ζ η ν ν πνίν αλαθ έξεη ηα εμήο : «αο απνζηέιιν πκε ε λεκεξσ ηηθό ζεκείσκα η νπ Ο ξ γαληζκν ύ Π λεπκαηηθήο Ι δηνθηεζί αο (Ο.Π. Ι ), π νπ αθνξά ηελ δπ λαη όηεηα π νπ δίλεη αη ζ ηνπο επαγγεικαηίεο θ αη αζη εκάησλ π γεηνλνκηθνύ ελδηαθέξ ν λη νο, λα η νπο ρ νξε γεί η αη άδεηα κ νπζη θήο από ηη ο π πε ξ εζίεο η νπ αξκό δηνπ Δήκν π, ρσ ξίο λα πξέπεη λα θ αηαβάιιν π λ η ηο άδηθεο θ αη απζαίξεηεο ακνηβέο π ν π αμηώλνπλ νη ν ξ γαλη ζ κνί π λεπκαηηθήο δη αρεί ξη ζεο ΑΕΠΙ θ αη ΑΤ Σ ΟΔ ΙΑ ΥΕΙΡΙΗ, εθό ζ ν λ β έβαη α δε ιώ ζν πλ κ ε ππεύζπλε δήισζή η νπο ζηνλ αξκόδην Δήκν, ό ηη δελ ζ α ρ ξε ζη κ νπνη ήζνπλ ζην θ αη άζ ηεκά ηνπο κ νπζη θ ά έξγα π νπ εθπξνζσ πνύληαη από απ η έο. Κ αη επέθ η αζ ε κ ε η ν λ ί δην ηξόπν θαη ό ιν η ν η επη ρ εη ξε κ αηίεο κ π νξνύλ λα απαιιαρζνύλ από η ηο νη θνλνκηθέο απ αηηήζεηο ησλ εηαη ξ εηώλ ΑΕΠΙ θαη ΑΤ ΣΟΔΙΑΥΕΙΡΙΗ, αθν ύ ζη α θ αηαζηήκαη ά η νπο δελ ζ α ρ ξεζηκν π νηνύλ κ νπζη θ ά έξγα εθπξνζσπνύκελα από η ηο π αξαπάλσ εη αηξεί εο, θαζώ ο ηειεόξαζε θαη ξαδη όθσλν. Π ξ νη εί λνπκε λα γίλνπλ αλαθνη λώ ζ εηο από η ελ Κ.Ε.Ε.Ε θ αη η α Ε πη κ ειεηήξη α ηεο ρώ ξ αο, ώ ζη ε δε κη νπξγνί, κ νπζηθνζπλζ έη εο, εθηειεζη έο θ. ιπ. πνπ δελ εθπξνζσπνύλη α η από ηηο εηαηξείεο Α ΕΠΙ θ αη ΑΤ ΣΟΔ Ι ΑΥΕΙΡΙΗ, λα δε ιώ ζ νπλ ζ ηελ Κ.Ε.Ε.Ε. θ αη ζ η α Ε πη κ ειεηήξη α ηεο ρώ ξ αο όηη δηαζέηνπλ η α κ νπζηθά ηνπο έξγα θ αη κ π νξνύλ λα η α ρξεζηκν πνηνύλ δσξεάλ ν η επη ρ εηξεκαηίεο κ έιε ησλ Ε πη κ ειεηεξίσλ ζη α θαηαζηήκαη ά ηνπο. Μ ε απηό η ν λ η ξόπν ν η επηρεηξε κ αηίεο ζ α απαιιαρζνύλ από ηηο ν ηθνλν κη θ έο απαηηήζεηο ησλ εηαη ξεηώλ Α Ε Π Ι θαη ΑΤ Σ ΟΔ ΙΑ ΥΕΙΡΙΗ, αιιά θ αη ζ ε αλη άι ι αγκα ζ α δηαθε κηζηνύλ θ αη

9 ζ α πξνσ ζεζνύλ κν π ζη θ ά έξγα δε κηνπξγώ λ, κ νπζη θνζπ λζεηώλ, εθηειεζηώ λ θ.ιπ. πνπ δελ εθ πξνζσπνύληαη από ηηο εη αη ξ ίεο Α ΕΠΙ θ αη ΑΤ ΣΟΔ ΙΑ Υ ΕΙΡΙΗ. Π η ζη εύ νπκε όηη ε εμ έ ιη με απηή απνηειεί έλα π ξώ ην ζ εηηθό βήκα, π ν π ζπ άεη ηελ κέρξη ζ ήκεξα κν λν πσ ιη αθή θ αη άζη αζ ε ζη ελ ι εηηνπξγί α ησλ ν ξ γαλη ζ κώ λ ζπ ι ι νγηθήο δηαρ είξηζεο ησλ δεκη νπξγώ λ ΑΕΠΙ θαη ΑΤ ΣΟΔ Ι ΑΥΕΙΡ Ι Η θ αη δίλεηαη ε δπλαηόηεη α δεκν θξαηηθά λα επη ι έγεη ν θ άζε επαγγεικαηίαο η α κ νπζηθά έξγα π ν π επηζπκεί λα ρξε ζη κν π νη εί ζην θαηάζηεκά ηνπ». Σ απηόρξνλα ην Δ πηκ ε ιε η ήξ ην Ξ άλ ζ εο ζ η έ ιλ εη ην έ γ γξ αθν απ ηό ζ η νλ Δη ζ αγ γ ε ιέ α Ξ άλζεο, ζ ην λ Αζ ηπ λνκ η θό Γ ηεπζπ λ η ή θαη ζε ό ινπο ηνπο Γήκ νπο ηεο πεξηνρή ο. Δπεηδή θύξηνη ζπ λάδ ε ιθ νη ην απόζηεκα ε ίλαη κεγάιν δελ μ έξσ αλ έ ρνπκε η ε δύλακε θαη η ε δπλαηόηεηα ό ιν η κ αδί λ α η ν «ζ πάζνπκε». Π αιεύνπκε 2 0 ρξόληα θαη δελ κ πν ξνύκε λα πεηύ ρνπκε η ί πν η α κ ε ηηο η ξνπνπν η ήζεηο. Θε σξώ ό ηη από ε δώ θαη πέξα ν αγώ λαο καο πξέπεη λα είλαη πνιπ δη άζηαηνο. Κ αηαξρήλ πξέπε η λ α ελεκ εξώζνπκε η ε λ η ξόηθα ό η η π πάξρνπ λ η έ ην ηνη Ν όκ νη ζ η ε ρώξα κ αο θαη ε θαξκόδνληαη από η ε λ ε ιιεληθή Γηθαηνζύ λ ε, ρσξίο ληξνπή. Πξ έπεη λ α μ αλαε πη ρεηξήζνπκε γη α η ε λ η ξνπνπνίεζε θαη η ε λ αιιαγή απ ηνύ η νπ Ν όκνπ 2121/93. Μ άιηζηα πνπ η ώξα ζ η ε λ παξνύ ζα Κπβέξλεζε βξίζθν λ η αη 4 από ηνπο 5 αλζξώπνπο ν η ν πνίνη ελδη αθέξζεθαλ γη α απ ηό ην ζέκ α (Μ αλνύ ζνο Βνιν πδάθεο, Μ αμ ηκνο Υ αξ αθό πνπ ινο, Υ ξήζην ο ηατθνύ ξαο, Ό ιγα Κ εθ αιινγη άλλε) θαη ηξίηνλ αγ απεην ί ζπ λ άδ ε ιθνη ζ α πξέπεη ν πσζδήπν ηε λ α αμηνπνηήζ νπκε η ε λ πξ ό ηαζε η ελ ν πνία ζ αο ε ί ρα απνζηείιεη πξ ηλ 1 ρξόλν γη αηί ε ίλαη ν κόλν ο ηξ ό πν ο κ ε η νλ ν πνίν κ πνξνύκε λα ε πηηεζνύκε ζ ε όιν απ η ό η ν θαηεζηεκέλν η ν ν πνίν από η ν έσ ο ζ ήκ εξα ιεζηεύ εη, π πν ηηκ ά, π πν β αζκ ί δε η θαη εμ επηειί δεη εθαηνληάδεο ρη ιηάδεο ζπ λ αδέιθ νπο αλά η ε λ Δ ιιάδα. Θ α πξ έ πε η ινηπό λ από ζήκεξα ζ ε ό ια ηα Δ πηκ ειεηήξηα η ε ο ρώ ξ αο λ α θαιέζνπκε λ ένπο θαη παιη νύο πλεπκαηη θνύο δ ε κηνπ ξ γνύο - θαιιηηέρλεο πνπ δ ε λ ζέινπ λ λ α δειώζνπλ ζ ε θακ ί α ε η αη ξεία από απ η έο, η ηο πλεπ καηηθέο η νπ ο δ εκ ηνπ ξγίεο θαη λ α δ ε η ή ζνπκε λ α παξαρσξήζνπ λ η α δ η θαηώκαη α ζ η α Δ πηκειεηήξ ηα η ε ο ρώ ξ αο κ ε αληάιιαγκ α η ε λ δ ηαθ ήκ ηζε ζε ν ιόθιε ξ ε η ε λ Δ ιιάδα. Ό ιεο απ ηέο ηηο ε πη ηπ ρί εο ινηπόλ ζ α η ηο ζπ γ θε λ ηξ ώζνπκε ζ η ε λ Κ ΔΔΔ, ζα ηηο ε θηπ πώ ζνπκε θαη ζ α ηηο μ αλαδ η αλ είκνπκε ζ ε ό ια η α Δ πη κειεηήξ η α. Ό ιε ο απ ηέο ηη ο ε πη ηπ ρί εο ινηπόλ, ζ α ηηο δ ί λνπκε ζ η α κ έ ιε κ αο δσ ξεάλ κ ε απνηέιε ζκ α λ α παίδν λ η αη ζε ε θαην λ η άδ εο, ρη ιηάδ εο απ άθξ ν ζε άθξ ν ζε ό ιε η ε λ Δ ιιάδα, απ η ά

10 η α κ έ ρξ η ζηηγκ ήο απνκνλσκέλα ηξ αγν ύδηα, ζ ηηο ε πηρεηξήζεηο νη ν πνίεο ζ α θάλ νπλ ρξήζ ε η εο π πε ύζπ λεο δ ή ισζεο από η ν ε λ εκ εξσηη θό ζεκ είσκα ηνπ Ο Π Η. Σ απ ηό ρξνλα δε ζα ελεκ εξώζνπκε ό ιεο απ η έο ηηο ε πη ρε ηξήζεηο λα β γ άινπλ η ηο η ε ιενξάζεηο κ έζα από η ηο ε πηρε ηξήζ εηο η νπο γη α λ α κ ελ είλαη π πνρξεσκέλνη λα πιεξώλνπλ ζ ε όιεο απηέο ηηο εηαηξείεο πνπ έ ρνπ λ κ όλν δ η θαη ώκαη α θαη θακ ία π πν ρξέσζε απέλαληη ζ η νπο ε πη ρε ηξεκ αηί εο. Έηζη ινηπόλ ζ α έρν πκε ην εμ ήο απν ηέ ιεζκα. Α πό η ε λ κία πιεπξά η α κ εραλάθη α η εο AGB λ α θαηαγ ξάθνπλ ιηγόηε ξεο κ εηξήζεηο, ν πόηε ζ α έ ρνπ λ ιηγόηε ξεο θαη θ ζελόηεξεο δη αθ εκ ίζεηο νη ε πηρε ηξήζ εηο ησ λ m edi a. Α πό η ε λ άιιε πιεπ ξ ά ζ α εμ αθ αλη ζηνύλ η α πξνβεβιε κέλα κ έ ρξη ζήκεξα, κέζα από ηηο ε πη ρε ηξήζ εηο κ αο, η ξ αγνύ δη α θαη ε πηηπρίεο θαη ζ α έ ρνπκε λ έ α η ξ αγ νύδηα θαη λέεο ε πηηπρίεο. Σ απ ηό ρξνλα όκ σο ζ α έ ρνπκε θαη ε θαην λ η άδ εο ρηιηάδ εο ιηγόηεξα ζπκβόιαηα από η ηο ε η αη ξείεο ζπ ιιν γη θήο δη αρείξηζεο παλειιελίσο, κε απνηέιε ζκ α λ α «πνλέζνπ λ» ν η ί δ ηεο, η α m edi a θαη νη δη αθ εκ ηζηηθέο ε η αηξείεο θαζώο ζ α έ ρνπλ ιηγόηεξεο θαη θ ζελόηεξεο δη αθ εκίζεηο. Σ έ ινο, αγ απεην ί ζπλάδειθνη ζαο επη ζπλάπησ ηελ επηζην ιή πνπ έ ρεη ζηείιεη ζην Δ πη κειεηήξην Ξ άλζε ο, έλαο αμηόιν γ νο δ ε κηνπ ξ γόο αλαιύνληαο, εμ εγώληαο θαη αη ηη ν ιν γώ ληαο η ε λ απόθαζ ή η νπ λα απν ρσξήζ εη από η ε ζπ γ θε θξ ηκέλε ε η αη ξεία Α ΔΠ Η Α. Δ. θαη λ α ραξίζεη αθ η ιν θεξδώο η α 1 1 η ξ αγ νύ δη α η νπ ζ ε ό ια ηα Δ πηκ ε ιε η ήξ η α ηεο Δ ιιάδνο γη α λ α ρξεζηκνπνηεζ νύ λ γη α αθξόαζ ε ζ ε ό ιεο η ηο ε πη ρεηξήζεηο πνπ ζ α απν θ αζίζνπ λ λα π πνγξάς νπλ π πεύζπ λε δ ή ισ ζε ζ η νπο Γήκ νπο όηη δελ ε πηζπκνύ λ πιένλ λ α παίδνπλ ζ ηη ο ε πηρε ηξήζεηο ηνπο η ξ αγ νύ δη α θαηνρπξσκέλα ζ ηηο ε η αη ξείεο ζπ ιιν γη θήο δη αρε ίξηζεο, αιιά κ όλνλ η ξ αγ νύδηα πνπ ζ α ζπ γ θεληξ σζνύλ ζ ηα Δ πη κ ε ιεηήξηα η εο Δ ιιάδνο ζ ε ζπ λεξγαζ ί α κ ε η ε λ Κ.Δ.Δ.Δ., γη α λα αλαθνπ θίζνπ λ η α κέιε η νπο.

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 4ο (Λ, - Μ, - Ν, - Ξ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 4ο (Λ, - Μ, -

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΡΙΟ ΥΡΟΝΙΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ «Ο ΝΔΟΜΑΡΣΤ ΓΔΧΡΓΙΟ»ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ 31-12-2011 ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΟ ΙΣΟΡΙΚΟ ΣΟΤ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΡΙΟΤ ε ζ π λ έ ρ ε η α η ν π κ η θξνύ η ζ η ν ξ η θ ν ύ

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Ν άγηνο ηεο ειιεληθήο λενιαίαο Ξ εξηθιήο Γηαλλό πνπινο Θ Α Η Ν Η ΔΙ Ι Ζ Λ ΔΠ ΩΠ Ξ Δ ΟΗΝ ΠΗΝ Π Ι Α Ν Π θ αηά ηνλ Ξ εξηθιή Γηαλλόπ νπι ν (1870-1910)

Ν άγηνο ηεο ειιεληθήο λενιαίαο Ξ εξηθιήο Γηαλλό πνπινο Θ Α Η Ν Η ΔΙ Ι Ζ Λ ΔΠ ΩΠ Ξ Δ ΟΗΝ ΠΗΝ Π Ι Α Ν Π θ αηά ηνλ Ξ εξηθιή Γηαλλόπ νπι ν (1870-1910) Ν άγηνο ηεο ειιεληθήο λενιαίαο Ξ εξηθιήο Γηαλλό πνπινο Θ Α Η Ν Η ΔΙ Ι Ζ Λ ΔΠ ΩΠ Ξ Δ ΟΗΝ ΠΗΝ Π Ι Α Ν Π θ αηά ηνλ Ξ εξηθιή Γηαλλόπ νπι ν (1870-1910) Ρνπ Γ εκ ή ηξ ε Θ ηηζίθε Ρ α θ ηηθ νχ Κ έιν πο ηε ο Θ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π α ζ ο κ ζ ή μ α η α μ ε κ ύ μ α η α ή η α κ ή δ ε γ κ ς ζ η ά : Γ ι ε ο ζ ε ν ί α, Δ ε μ μ θ ν α η ί α, α δ μ ύ ι ς η ε Γ ι ι ά δ α.

Π α ζ ο κ ζ ή μ α η α μ ε κ ύ μ α η α ή η α κ ή δ ε γ κ ς ζ η ά : Γ ι ε ο ζ ε ν ί α, Δ ε μ μ θ ν α η ί α, α δ μ ύ ι ς η ε Γ ι ι ά δ α. Ε δ ή ι ς ζ ε π ν μ θ ή ν ο λ ε η μ ο Ι ί θ ε Θ ε μ δ ς ν ά θ ε, πμο γνάθηεθε δύμ μένεξ μεηά ημ πναληθόπεμα ηςκ Σοκηαγμαηανπώκ, ζηηξ 23 Απνηιίμο ημο 1967, θαη απεοζοκόηακ «πνμξ ηε Δηεζκή Κμηκή Γκώμε, ημκ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

! # % & ( % # ) # + +, / / + % ) +

! # % & ( % # ) # + +, / / + % ) + ! # ! # % & ( % # ) # + +,,. / / + % ) + 0 1223 444444444444444444444444444 ( 6 3 99291 5 2?9=3 322 5 2?9=3 333 5 4 Α % 5 +++ 5 7 8 : ; 31 22 /0 ! # % & ( # )) +, +,+. / / 4 0 1 2 3 2 + ( 5 3 4,.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

! % & % & ( ) +,+ 1 + 2 & %!4 % / % 5

! % & % & ( ) +,+ 1 + 2 & %!4 % / % 5 ! #! % & % &( ) +,+.+)! / &+! / 0 ) &+ 12+! )+& &/. 3 %&)+&2+! 1 +2&%!4%/ %5 (!% 67,+.! %+,8+% 5 & +% #&)) +++&9+% :;&+! & +)) +< %(+%%=)) +%> 1 / 73? % & 10+&(/ 5? 0%)&%& % 7%%&(% (+% 0 (+% + %+72% 0

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5 3 Μ ή ν υ μ α Π ρ ό ε δ ρ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 4 Μ ή ν υ μ α Γ ε ν ι κ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ή 5 Ό ρ α μ α κ α ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή 6 Ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η κ α ι Σ υ ν ε ρ γ α σ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΛΩΗ. πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο 2010 θαηά ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 3213 / 2003 (ΦΔΚ 309/Α/31-12-2003)

ΓΗΛΩΗ. πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο 2010 θαηά ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 3213 / 2003 (ΦΔΚ 309/Α/31-12-2003) ΘΑΡΑΘΔΖ... ΡΑΣΓΟΝΚΗΘΩ... ΓΗΛΩΗ Αρηζκ. Ξρφηοθόιιοσ... Αρηζκ. Κεηρώοσ... Ζκεροκελία:... 200.. πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο 2010 θαηά ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 3213 / 2003 (ΦΔΚ 309/Α/31-12-2003) αξαιήπηεο ηεο δήιωζεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓ ΝΙ ΜΟ ΝΚ Σ ΝΣΧΝΝΝ ΡΚΧΣΙΚΧΝΝ

ΟΡΓ ΝΙ ΜΟ ΝΚ Σ ΝΣΧΝΝΝ ΡΚΧΣΙΚΧΝΝ ΟΡΓ ΝΙ ΜΟ ΝΚ Σ ΝΣΧΝΝΝ ΡΚΧΣΙΚΧΝΝ ΧΟΚ Ν Ψ ΟΙΝ Ι Σ Ι ΝΣΟΤΝΠΡΟ ΛΗΜ ΣΟ ΣΟΤ Ν Ν ΟΤ π π ά π ( π φ π π π ) π π π. Ν- π π π ΠΡΟΓΡ ΜΜ Σ ΝΣΟΤΝΟΚ Ν ΠΡΟΛΗΦΗ Θ Ρ Π Ι ΚΟΙΝΧΝΙΚΗΝ Π Ν ΝΣ ΞΗ Κ ΝΣΡ ΝΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΚ Ν Ν-ΣΟΠΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ H π ι κ ρ ή α λ ή θ ε ι α ε ί ν α ι ό τ ι κ α ι σ τ ο π α ρ ε λ θ ό ν κ α ι σ τ ο π α ρ ό ν κ α ι σ τ ο μ έ λ λ ο ν π ο λ ύ λ ί γ ο ι α ν α κ ά λ υ ψ α ν, α ν α

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 24 η Μ α ΐ ο υ 2003 Δ ι ά τ α ξ η Ύ λ η ς 1. Π

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

Ν Ψαλμός Ἦχος Β, υ 5Δι -9. ιε ε κσλ ε ιε ε ζνλ κε ν Θε νο θα ηα ην a a za d D Dad.s d a a a; s s d d f:

Ν Ψαλμός Ἦχος Β, υ 5Δι -9. ιε ε κσλ ε ιε ε ζνλ κε ν Θε νο θα ηα ην a a za d D Dad.s d a a a; s s d d f: Ἀρχιμ. Ἀριστόβουλος υριαζῆς, Μαθήματα ἐκκλ. Μουσικῆς 1 Μέρος 2 ο, Ὀκτώηχος, υριακή στόν Πανίερο Ναό τῆς Ἀναστάσεως Ν Ψαλμός Ἦχος Β, υ 5Δι -9 j a da; s a za d d d d a \#a;0 j\ a a ιε ε κσλ ε ιε ε ζνλ κε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν''

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν'' «ΑΕΛΙΟΣ ΧΟΡΟΣ» Ι.. ΣΙΩΟΣ ΕΤΡΑΣ ΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγθόν'' Ἦχος 1. ο γο ον γ θο ον Α λ λη η η λ Ε ξη ρ υ ξ το η η η κ ρ δ µ λο ο ο γον γ θον Χ ρ πν τ ν σ σ π νυ υ υ µνη η η η τ µη η η τηρ Χρ στ τ Θ η η η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ές ές ώ ς ς ίς ά ής ί ς ό ς ί ς ς ό ς ό ς ί ς

ές ές ώ ς ς ίς ά ής ί ς ό ς ί ς ς ό ς ό ς ί ς ές ές ώ ς ς ίς ά ής ί ς ό ςί ςς όςό ς ίς ό ίό ς Έ ί ύ έςώς ς ές ί ς ς ίς ές έςές ς ίς έςώς ς ύς ίς ή ή ί ής ί ς ά ό ίό ς Έ ί ύ ές ί ς ς ίς ές έςές ς ίς έςώς ς ύς ίς ή ή ί ής ί ς ά ές ές ώ ς ίέ ςύ όίώώ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ 2014-2019

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ 2014-2019 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ 2014-2019 Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 1. Εισαγωγή 5 1.1 Το θεσμικό πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 6 1.2 Οι σκοποί του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αρχαίων Ελληνικών Γ Γυμναςίου Ενότητεσ: 8-9 Ονοματεπώνυμο:.. Έλα παξάδεηγκα ζεβαζκνύ πξνο ηνπο γνλείο Α. Κείκελν Λέγεηαη γνῦλ ἐλ Σηθειίᾳ (εἰ γὰξ θαὶ κπζωδέζηεξόλ ἐζηηλ, ἀιι ἁξκόζεη

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

! #! % # % + ( (.! / 0 + ( (. & (&(&)) +,

! #! % # % + ( (.! / 0 + ( (. & (&(&)) +, ! #! %! # % & (&(&)) +, + ( (.! / 0 + ( (. ! # % & % ( % ) +,% +. & / 0 1% 2 % 3 3 %4 5 6 0 # 71 % 0 1% 8% 9 : ;% 5 < =./,;/;% % 8% 9 /,%%1 % 5 % 8% 9 > >. & 3.,% + % + % % 8% 9!?!. & 3 2 6.,% + % % 6>

Διαβάστε περισσότερα

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1.

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1. ΘΕΜΑ. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f : IR IR ηζρύεη + f() f(- ) = γηα θάζε IR. Να δείμεηε όηη f() =, ΙR. Να βξείηε ηελ εθαπηόκελε (ε) ηεο C f πνπ δηέξρεηαη από ην ζεκείν (-,-) 3. Να βξείηε ην εκβαδόλ Δ(α) ηνπ ρωξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΑ 1 Ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις 1 εως 5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή τη

Διαβάστε περισσότερα

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων):

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων): o Λύκειο Εακύνθος Γεσκεηξία Α Λπθείνπ Κεθάιαην 3ν Άζθεζε Α Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ 90 0 θαη ΓΓ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο. Να δείμεηε όηη:. Τν ζεκείν Γ απέρεη ηελ ίδηα απόζηαζε από ηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΒΓ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ τ. Ε. I. Ν-λ ε λ λ λ ς : ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ; MIX. ΠΙΠΙΛΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα