κάρτζαλι κοµοτηνή αδριανούπολη ουζούνκιοπρού χάσκοβο ξάνθη σόφια

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "κάρτζαλι κοµοτηνή αδριανούπολη ουζούνκιοπρού χάσκοβο ξάνθη σόφια"

Transcript

1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2007 Τεύχος 8 Η Μ Ι Ο Υ Ρ Γ Ι Κ Ο Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ν Ε Ω Ν ΚΙΛΙΜΙ KĐLĐM - КИЛИМ : πρόσκληση σε διάλογο γύρω από θέµατα διαπολιτισµικής εµψύχωσης νέων Γιατί κιλίµι; ιάφορα χαρακτηριστικά και η συµβολική τους φύση το κάνουν πιθανό υποψήφιο για λογότυπο, ένα εννοιολογικό πλαίσιο για την προτεινόµενη πρόσκληση σε διάλογο: Τα κιλίµια, ειδικά τα χειροποίητα, έχουν υπάρξει µορφή δηµι- ουργικής έκφρασης για πολ- λούς αιώνες στην περιοχή που µοιρα- ζόµαστε όλοι, δίνοντας φω- νή σε κοινωνι- κή σο- φία. Αυτή η περιοχή εί- ναι γε- µάτη από ποικίλες ταυτότητες, δια- µορφωµένες από ιστούς επικοι- νωνίας µεταξύ των αν- θρώπων των κοινοτή- των και µεταξύ διαφορετικών κοινοτήτων. Πολλά εγώ και εµείς έχουν υφάνει νόηµα διαµέσου του χρόνου, κι αυτό το νόηµα έχει γίνει µοτίβα, συµβολικό νόηµα, εκ- φρασµένο από χρωµατιστά νή- µατα που πλέκουν ένα σύνολο, ένα κιλίµι σ αυτήν την περίπτωση. Τα κιλίµια θέλουν χρόνο για να γεννηθούν. Η υ- ποµονή, η αντοχή, η τεχνική, η έµπνευση και µια εσωτερική αισθητική σο- φία είναι όλες δεξιότητες που εξασκού- νται καθώς αναλαµβάνει κανείς µια δράση ύφανσης. Η κατάσταση της υφάντρας µετατρέπεται σε κιλίµι. Όποια ένταση νιώ- θει, για παράδειγµα, εκ- φράζεται σε σφιχτούς κόµπους, και κανένα χειροποίη- το έργο δεν µπο- ρεί να ανα- παραχθεί α- κριβώς. Είναι µοναδικό στο χώρο- χρόνο. Τα κιλίµια κουβαλάν α- τοµικές και συλ- λογικές ταυτότητες κα- θώς υφαίνονται. Αφη- γούνται ιστορίες. Ιστορίες των δηµιουργών τους, κοινών στιγµών των α- τόµων που υφαίνουν µαζί, των διαφορετικών χρωµατιστών νη- µάτων που επικοινωνούν πλέκοντας ένα µοτίβο. Το κιλίµι είναι µορφή τέχνης µε γραµµικές, αλλά και µη-γραµµικές ι- διότητες. Τα χαλιά είναι γειωµένα. Κατοικούν στο έδαφος, σκεπάζο- ντας το χώρο που κατοικούν κοινό- τητες ατόµων. Είναι σαν να παρέχουν γείωση σε νόη- µα κατά τη διάρκεια ζωής τους, καθώς δηµι- ουργούνται, αλ- λά και καθώς χρησιµοποι- ούνται. Εκτός απ το να διακοσµούν και να δίνουν χαρακτή- ρα, τα χαλιά ζε- σταίνουν έναν χώρο, επιτρέποντάς µας να βγάλουµε τα παπούτσια µας, να µπούµε σε µια πιο άνετη και δι- ευρυµένη κατά- σταση ύπαρξης. Μας επιτρέ- πουν να µαζευόµαστε σε κύκλο, να τοποθετούµε το σώµα µας πιο κο- ντά στο έδαφος, όπου µπο- ρούµε να έχουµε πρόσβαση σε πηγές νοή- µατος. Αντίθετα µε το χρόνο της καθηµε- ρινής πραγµατι- κότητας, τα κιλίµια πετάνε στον ονειρο- χρόνο! Βόλτες µε µαγικά χαλιά µας µεταφέ- ρουν σε µακρινά µέρη. Προσφέρουν την προοπτική που αποκτιέται καθώς παίρνει κανείς απόσταση απ την οπτι- κή που έχει όταν εί- ναι βουτηγµένος σε µία πραγµα- τικότητα. Έτσι, έχουν τη δυνατότητα να γίνονται οχήµατα προοπτικής, κα- θώς τα- ξιδεύουµε εξε- ρευνώντας νέ- ους τρόπους ν αντιλαµβανόµαστε τον κόσµο. Η λέξη που χρησιµο- ποιείται στην καθοµι- λουµένη γλώσσα και στις τρεις γλώσσες που εµπλέκονται σ αυτόν το διάλογο γειτό- νων, Ελ- ληνικά, Τουρκικά, Βουλ- γάρικα, είναι κοινή. Ωφε- λείται ο διά- λογος στον οποίον στοχεύουµε αν µπο- ρέσουµε να εξερευνήσουµε ερ- γαλεία εύρεσης κοινού τόπου, µια κοινή κατα- νόηση των διαφόρων νη- µάτων που πλέκουν τις ξέχωρες αλλά αλληλέν- δετες κοινω- νικές πραγµα- τικότητες, ει- δικά καθώς προσπαθού- µε να παρέ- χουµε στή- ριξη για την ψυχοκοι- νωνική ανά- πτυξη των νέ- ων στα σηµερι- νά κοινωνικά πλαίσια. σόφια χάσκοβο κάρτζαλι ξάνθη κοµοτηνή αδριανούπολη ουζούνκιοπρού 1

2 ΠΟΛΥΦΩΝΙΕΣ θεµατική ροή ηµερών διαλόγου ΤΑΞΙ ΕΥΟΝΤΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΣΥΝΑΝΤΗ- ΣΗΣ ΜΑΣ η τέχνη της διαπραγµάτευσης (ΞΕΝΙΑ, Πα 27/ ) Καλωσόρισµα αρχική γνωριµία. Ατοµικές προσδοκίες διαµορφώνουν τον κοινό µας στόχο. Πλάνο & τρόποι δράσης (γλώσσες, εργαλεία, βιωµατική προσέγγιση) προτάσεις και συµφωνία. ΠΟΙΟΣ ΕΙΜΑΙ ΕΓΩ; ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΜΕΙΣ;... η τέχνη της ύφανσης της ατοµικότητας & της συλλογικότητας (.Ε.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, ) Βιωµατικά εργαστήρια µας δίνουν την ευκαιρία να εξερευνήσουµε τις ατοµικές και συλλογικές µας ταυτότητες. Σε µικρότερες οµάδες, στοχεύουµε να δώσουµε φωνή σε πολλαπλά, δύσκολα θέµατα που αντιµετωπίζουµε στις σύγχρονες κοινωνικές πραγµατικότητες που αλλάζουν. ίνουµε στους εαυτούς µας την ευκαιρία να εξερευνήσουµε εσωτερικούς κόσµους ταυτοτήτων, να εκφράσουµε πολλαπλές πλευρές της ατοµικότητάς µας και να αναζητήσουµε κοινό έδαφος εντός των οµάδων µας και ως άτοµα της ευρύτερης κοινότητας συµµετεχόντων του σεµιναρίου. ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΝΕΩΝ... η τέχνη της αντιπροσώπευσης των φωνών των νέων (.Ε.Ν. ΙΑΣΜΟΥ, Σα 28/ ) Έχουµε την ευκαιρία να γνωρίσουµε τους νέους των αντίστοιχων περιοχών, δίνοντας φωνή στις ανάγκες και αναζητήσεις τους µέσα στις σηµερινές κοινωνικές συνθήκες των γειτονικών περιοχών µας. Ενθαρρύνουµε µεταξύ µας µια κοινή κατανόηση διαφόρων ταυτοτήτων οµάδων νέων όπως αυτές διαµορφώνονται σήµερα. ιαµορφώνουµε και κουβεντιάζουµε χρήσιµα ερωτήµατα και προβληµατισµούς, ειδικά γύρω από θέµατα φύλου, κοινωνικής ένταξης και αποκλεισµού, διαφορετικές ανάγκες και στάσεις διαφορετικών γενιών που πλαισιώνουν το µεγάλωµα των νέων. Κουβεντιάζουµε το πώς καλύτερα µπορούµε να στηρίξουµε την ψυχο-κοινωνική ανάπτυξη στα διάφορα κοινωνικά πλαίσιά µας από τους διαφορετικούς µας κοινωνικούς / επαγγελµατικούς ρόλους. 2

3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2007 ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ & ΙΑΛΟΓΟΣ... η τέχνη της ύφανσης ενός βιώσιµου κοινωνικού πλαισίου (.Ε.Ν. ΞΑΝΘΗΣ, Κυ 29/ ,.Ε.Ν. ΕΧΙΝΟΥ & ΠΑΧΝΗ, ) Σύγκρουση: κίνδυνος & ευκαιρία. Πώς να αντι- µετωπίσουµε αυτό που όλοι φοβόµαστε; Ποιες δεξιότητες θα µας επιτρέψουνε να καθίσουµε µέσα στη φωτιά & πώς γίνονται αυτές οι δεξιότητες χρήσιµες για τους νέους, καθώς καθόµαστε µαζί τους µέσα στη φωτιά σε στιγµές σύγκρουσης; Πώς µπορεί να µεταµορφωθεί σε δηµιουργική διεργασία µια κατάσταση που αν αφεθεί µόνη της συχνά οδηγεί σε πόνο, βία και καταστροφή; Περνάµε µέσα από δεξιότητες όπως η ενεργή ακρόαση και ο χειρισµός συ- µπτωµάτων κρίσεων ως ευκαιρίες για την ανάπτυξη δεξιοτήτων επίλυσης συγκρούσεων. Αυτή η µέρα µας δίνει την ευκαιρία να εξερευνήσουµε πώς µπορούµε να τιµούµε όλες τις πλευρές κι ας συγκρούονται στιγµιαία. Ο σκοπός µας είναι να δηµιουργήσουµε ένα χρήσιµο φόρουµ που θα διερευνήσει πιθανές εφαρµογές των παραπάνω σε πλαίσια κοινωνικο-πολιτισµικής εµψύχωσης νέων. Τι είναι ο διαπολιτισµικός διάλογος & ποιες δεξιότητες ενέχει; Πώς µπορούµε να ενθαρρύνουµε αυτές τις δεξιότητες στα διάφορα πλαίσιά µας µε τους νέους; Ποια είναι τα χαρακτηριστικά ενός συνεργατικού πλαισίου, πώς δηµιουργείται και πώς µπορεί να τεθεί σε κίνδυνο; Ποιες είναι οι χαρακτηριστικές ιδιότητες του συλλογικού έργου που αξιοποιεί τις διαφορές των µελών; Αντλούµε από τα βιώµατα των ηµερών µας µαζί, σε µια προσπάθεια να υφάνουµε «κοµµάτια σοφίας» που ανακαλύπτουµε γύρω από το κεντρικό θέµα της ανταλλαγής µας το διάλογο. ΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΜΑΖΙ & ΤΟ ΤΑΞΙ Ι ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ... το «ΚΙΛΙΜΙ» µας αποκαλύπτεται µπροστά στα µάτια µας (ΝΕΣΤΟΣ, ε 30/ ) Η µέρα αφιερώνεται στην εξερεύνηση δηµιουργικών εκφραστικών έργων, δίνοντας χώρο να µελετήσουµε µε βιωµατικό τρόπο τον ειδικό ρόλο της τέχνης στο να δηµιουργεί χώρο για διάλογο. Όλες οι ασκήσεις της ηµέρας µας ενθαρρύνουν να αξιοποιήσουµε τη διαφορά µεταξύ µας, να εξασκήσουµε δεξιότητες συνεργασίας και να δώσουµε µορφή σε νέο κοινό έδαφος. Τέλος, ανακαλύπτουµε & δίνουµε φωνή στο κέρδος που αντλούµε, συνθέτουµε τα διαφορετικά νήµατα των βιωµάτων των ηµερών και κουβεντιάζουµε µελλοντικές προοπτικές της δράσης ΚΙΛΙΜΙ. 3

4 4 ΠΟΛΥΦΩΝΙΕΣ

5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

6 ΠΟΛΥΦΩΝΙΕΣ ΜΟΤΙΒΟ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ Ευτυχία είναι κάτι αν το προσφέρεις. - CHRISTOPHER HOARE 11 ετών) ΞΑΝΘΗ ΚΙΡΝΤΖΑΛΙ ΟΥΖΟΥΝΚΙΟΠΡΟΥ ΣΟΦΙΑ 6 ΡΥΘΜΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ Έχω δεχτεί τον φόβο σαν µέρος της ζωής ιδιαίτερα το φόβο των αλλαγών Έχω προχωρήσει µπροστά, ενάντια στο χτυποκάρδι που σηµαίνει: γύρνα πίσω. - ERICA JONG (1942- )

7 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2007 ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ Ι ΙΟΙ Η ελπίδα είναι αυτό το πράγµα µε φτερά που στην ψυχή κουρνιάζει και τραγουδά τραγούδι δίχως λόγια κι ούτε στιγµή δε σταµατά - EMILY DICKINSON ( ) Α ΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΧΑΣΚΟΒΟ 7 κιλίµια ταξιδεύουν για το σπίτι τους 7

8 ΧΡΟΝΟΣ ΑΧΡΟΝΟΣ "Έφερα κάτι να µοιραστώ µαζί σου", µου χαµογέλασε η Iντζή ένα ζεστό πρωινό του Σεπτεµβρίου καθώς πίναµε τον καφέ µας στη βεράντα του Ξενία στην Κοµοτηνή - όπως κάναµε εκείνα τα καυτά πρωινά του Ιουλίου κατά τη διάρκεια των συναντήσεων µας στη δράση που ονοµάσαµε "Κιλίµι". Καθώς άνοιξε τις σελίδες ενός µικρού τούρκικου περιοδικού, θυµάµαι να νιώθω ευγνωµοσύνη που υπάρχουν συνχρονικότητες στον κόσµο µας. "Κοίτα", συνέχισε η Iντζή, "ο τίτλος µου τράβηξε τη µατιά." Μου τον µετέφρασε: "O Κόµπος του Κιλιµιού", και τώρα ήταν σειρά µου να χαµογελάσω. "Ώστε µας µιλάει το σύµπαν πάλι, ε;" Επέτρεψα στα λόγια της Γιαγιάς Nαζµιέ να συνηχήσουν µέσα µου καθώς µε ταξίδευε µακριά, προς ένα µικρό χωριό στα περίχωρα της Σµύρνης - και πολύ κοντά, σ' έναν τόπο βαθιά µέσα µου... "Ήµασταν και εµείς σαν αυτό το κιλί- µι γιε µου", έλεγε η Γιαγιά Nαζµιέ στο γιατρό, ο οποίος διηγιόταν την ιστορία του πώς ένας στραµπουλισµένος α- στράγαλος τον έφερε στη Γιαγιά που ενέπνευσε το άρθρο του. είχνοντάς του ένα παλιό κιλίµι, συνέχισε: "Μερικοί ήµασταν τα υφάδια του κιλιµιού αυτού, µερικοί τα στηµόνια και µερικοί οι κό- µποι. Μας χώρισαν, µας ξέπλεξαν λέγοντας 'Ανταλλαγή'..." Όλη την άνοιξη και το καλοκαίρι, κι εµείς - 31 συνάδερφοι από την Ελλάδα, την Τουρκία και τη Βουλγαρία - οραµατιστήκαµε, σχεδιάσαµε και υλοποιήσα- µε µια 'ανταλλαγή'. Αντίθετης φύσης. Ο σκοπός µας ήταν να υφάνουµε διαφορετικά νήµατα µαζί - τις ατοµικές, πολύ διαφορετικές κοινωνικές πραγµατικότητές µας - σ' έναν ιστό επικοινωνίας που να γεννά κοινό βίωµα, που αναζητεί πολύτιµο κοινό έδαφος εµπλουτισµένο από τον πλούτο των διαφορών µεταξύ µας. Ενάµισης µήνας έχει περάσει από τη συνάντησή µας, κι ακόµα δεν µπορώ ακριβώς να βάλω σε λόγια πώς ακριβώς µπορέσαµε να πετύχουµε αυτό που ξεκινήσαµε να πράξουµε. Όµως το καταφέραµε. Οι διηγήσεις που υφαίνουν το έργο αξιολόγησής µας - αυτό το τεύχος των 'Πολυφωνιών' - οι φωτογραφίες που πάρθηκαν τις µέρες που περάσαµε µαζί, τα προϊόντα του ιστού επικοινωνίας µας, όλα αυτά δεν αφήνουν χώρο αµφισβήτησης. Ξαναγυρνώ στην αφήγηση της Γιαγιάς Nαζµιέ, γιατί είναι ανάµεσα στις εικόνες της που βρίσκω κάποια κατανόηση αυτού που βιώσαµε. "Χρησιµοποιούσαµε το ίδιο νερό, το ίδιο χώµα, τον ίδιο ουρανό, την ίδια σκιά. Σε κάποιους δεν άρεσε αυτή η ύφανση, την διέλυσαν για να πλέξουν κάτι άλλο. Ήρθαµε σ' αυτά τα µέρη Γιε µου, εµείς δεν ξέραµε τι είναι πόλε- µος. Πέρασαν χρόνια από τότε που εγκαταλείψαµε τα Βρασνά. Αλλά ο νους της µακαρίτισσας µάνας µου και του µακαρίτη πατέρα µου ήτανε συνέχεια εκεί, στην γη όπου έχουν γεννηθεί. Ο Έλληνας και ο Τούρκος µαζί ζούσανε εκεί. Ο πόλεµος δεν µας είχε επισκεφθεί Ήµουνα δώδεκα χρονών όταν είχα φτιάξει το κιλίµι αυτό. Το είχαµε υφάνει µαζί µε την ώρα, την κόρη της γειτόνισσας µας στα Βρασνά. Ήµασταν συνοµήλικες µε την ώρα, η οικογένεια της ήτανε Έλληνες. Εµείς το λέγαµε 'κιλίµι', οι Έλληνες το λέγανε 'κάλυµµα'. Στην ανταλλαγή, δεν µπορέσαµε να πάρουµε πολλά πράγµατα µαζί µας. Με την επιµονή µου αφήσαµε τα παιχνίδια µου και πήραµε το κιλίµι Αυτό το πράσινο το είχαµε φτιάξει βράζοντας τις λεβάντες που είχαµε µαζέψει µαζί µε την ώρα. Το κοκκινωπό καφέ το είχαµε φτιάξει από τα καρύδια που µαζέψαµε σκαρφαλώνοντας µαζί στα δέντρα. Αυτό το κίτρινο το είχαµε φτιάξει αλέθοντας το σινάπι και το κύµινο. Φτιάχνοντας το διασκεδάσαµε πολύ και µας άρεσε πολύ το κιλίµι που είχαµε υφάνει. Η ειρήνη πάντα υπήρχε γιέ µου εν θέλησαν να είµαστε µαζί. Μας ξέπλεξαν ΠΟΛΥΦΩΝΙΕΣ και ήρθαµε µέχρι εδώ. Η µακαρίτισσα µάνα µου σκεφτόταν το σπίτι της και τον µπαχτσέ της µε τα λουλούδια και έκλαιγε..." Κάθοµαι στον υπολογιστή µου 84 χρόνια αργότερα, γράφοντας αυτές τις σκέψεις, σαν φόρο τιµής στη Γιαγιά Nαζµιέ, γιατί γεννήθηκε και βίωσε την παιδική της ηλικία στη γειτονιά µου - 40 χιλιόµετρα από δω που ζω - στο χωριό των Bρασνών. Περνώ απ το πατρικό της χωριό κάθε φορά που κατευθύνοµαι προς την Ξάνθη και την Κοµοτηνή, και κάθε φορά που επιστρέφω σπίτι. Αλλά τώρα, έχοντας κληρονοµήσει την ιστορία της Γιαγιάς Nαζµιέ και της Γιαγιάς Nτόρας, αυτό το ταξίδι έχει αποκτήσει καινούργιο νόηµα για µένα. Κι αν και είναι αδύνατον να γυρίσει πίσω ο χρόνος και να ξεγίνει ο πόνος που γεννά ο ξεριζωµός, η ελπίδα µου είναι ότι δράσεις 'ανταλλαγής' σαν τη δικιά µας µπορούν ν' απευθυνθούν σε ανοιχτές πληγές µε τέτοιον τρόπο ίασης που να γεννά τη δυνατότητα να υφανθούν νέα 'κιλίµια'. Είναι αυτό το κοινό βίωµα µεταξύ εµένα και την Iντζή σήµερα το πρωί - ανάµεσα στον Mπάµπη, το Σενόλ, την Eσέν, τη Xριστίνα, τον Oρχάν, το Σιουλεϊµάν, τη Zένια, την Aϊσέ, το Σεζγκίν, το Pούµεν, την Eµινέ, τον Aχµέντ, τη Nτιλέκ, τη Bάλια, την Tίνα, το Mάκη, την Iντζή, την Kράσσι, τη Xούλια, τη Mάγδα, τη Σεβάλ, τη Γκιουνάζ, τη Γιώτα, τη Σεζέν, την Eµέλ, τον Tαλάτ, το Nιχάτ, το Σεντάτ, τον Παναγιώτη, τον Aχµέτ κι εµένα αυτές τις πολύτιµες µέρες του Ιουλίου - που ανοίγει το δρόµο µπροστά να µεταβολιστεί ο ανθρώπινος πόνος και θυ- µός, και να γεννηθούν νέες κοινωνικές πραγµατικότητες. Αυτό είναι το αναπτυσσόµενο κληροδότηµά µας στη γενιά των νέων ανθρώπων που µεγαλώνουν στον κόσµο σήµερα. Η Γιαγιά Nαζµιέ και η Γιαγιά Nτόρα θα είναι πάντα καθοδηγητικά πνεύµατα που θα φέρνουν τις συγχρονικότητες του κόσµου να συνδράµουν στις προσπάθειες µας για ίαση. Να αναπαύεστε ήρεµα, Γιαγάδες, γιατί η ιστορία σας έχει εισακουστεί από ανοιχτά αυτιά, ανοιχτό νου και µια ορθάνοιχτη καρδιά, έτοιµη να αναλάβει το βαρύ έργο του να κρατήσει όλες τις άλλοτε χωρισµένες πλευρές της ιστορίας σας µέσα σε µια καρδιά. Μπορεί να µην έχουµε φτάσει ακόµα, αλλά είµαστε σίγουρα καθ' ο- δόν Ρίζες 2003 Yolanda Eveleens Άννη Βασιλείου.Ε.Ν., Ελλάδα Σηµείωση: Το άρθρο-πηγή - Kimimin Düğumü του Dr. Mehmet Uhri - βρίσκεται στο τεύχος Σεπτεµβρίου 2007 του περιοδικού Bütün Dünya. 8

9 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2007 Σε βρίσκω Σε µια αρχαία επιγραφή ξεχασµένη σε έναν ναό Σε µια προσευχή χαµένη στο διάβα των αιώνων Σε έναν σπόρο σε άγονα χώµατα Σε µια θηλιά ενός πολύχρωµου κιλιµιού Να θέλεις να αναγεννηθείς Να ξεδιψάσεις πνεύµα και ψυχή Να µεγαλώσεις τα βλαστάρια σου Nα υφαίνεις στον αργαλειό τους στίχους µιας ζωής Ντιλέκ Χαµπίπ Κοµοτηνή, Ελλάδα «Τα πουλιά έπιασαν µε τα ράµφη τους κι από ένα νήµα. Προσεχτικά. Γιατί κάποτε τα νήµατα µιας κλωστής είναι πιο εύθραυστα κι από το πιο λεπτό, το πιο διάφανο γυαλί.» Έτσι και οι ιστορίες. Εύθραυστες σαν τα νή- µατα που τις συνθέτουν. Ένας αναστεναγµός, µία αδιόρατη κίνηση του ώµου, µια τόση δα λεξούλα παραπάνω και ορίστε: η ιστορία που ήξερες από καρδιάς παίρνει άλλη πορεία, ακολουθεί καινούργια διαδροµή. Από ποιο κουτί άραγε ξέφυγαν τόσα χαµόγελα, τόσοι λυγµοί; Σε ποια ιστορία κρύβονταν; Σε ποιο νήµα είχαν υφανθεί; Και που να βρίσκονται αλήθεια οι πρώτες υφάντρες, οι πρώτοι υφαντές; Κανείς δε γνωρίζει. Εµείς αφηγούµαστε τις ιστορίες; Ή µήπως µας αφηγούνται αυτές; «Κάποτε βρέθηκα σε ένα δάσος. Ή µάλλον όχι, δεν ήταν δάσος, ούτε δέντρα που ανάδευε ο άνεµος ήταν ποτάµι. Αλλά όχι. Σίγουρα ήταν η θάλασσα. Τόση αγριάδα και τρυφερότητα µαζί, µόνον η θάλασσα µπορεί ν αντέξει. Μα ίσως πάλι να λαθεύω και αυτά τα κύµατα να ήτανε ράχες βουνών και λόφων. Σας µπέρδεψα ε; Ας πιάσου- µε λοιπόν το νήµα από την αρχή. Μια φορά κι έναν καιρό περπατούσα, ακολουθώντας νήµα πολύχρωµο. εν το ξεδίπλωσα µοναχή µου. Άλλοι είχαν προηγηθεί πριν από µένα. Εγώ απλώς το ακολούθησα µε πίστη...» Τίνα Λυγδοπούλου.Ε.Ν., Ελλάδα 9

10 ΠΟΛΥΦΩΝΙΕΣ 10 Εµέλ Χατζησερήφ Ξάνθη, Ελλάδα Εντυπώσεις του δρόµου - Ή πώς ταξίδεψα στα σχήµατα του χρωµατιστού ΚΙΛΙΜΙΟΥ Ιουλίου 2007 Κοµοτηνή, Ξάνθη Η συµµετοχή µου σ αυτή τη δράση ενδυνάµωσε ακόµα περισσότερο την πίστη µου ότι κάποια πράγµατα απλά είναι επόµενο να συµβούνε. Ήρθε ως έκπληξη και την τελευταία στιγµή ότι θα συµµετείχα στο ΚΙΛΙΜΙ, αλλά στην πραγµατικότητα δεν υπάρχει τίποτα το τυχαία σ αυτό. Όλα έχουν λόγο που συµβαίνουν, όπως λένε. Νοµίζω πως κατευθυνόµουνα προς αυτή τη δράση για πολύ καιρό πριν συµβεί. Ήρθε σαν αποτέλεσµα όλων των χρόνων που επέµενα µ όλη µου την καρδιά στην εξερεύνηση και επιβεβαίωση της εθνοτικής διαφοράς. Επιπλέον, ήρθε σαν αποτέλεσµα όλων των καταπληκτικών, τρελών και γεµάτων αναµνήσεις σεµιναρίων, δράσεων, κατασκηνώσεων και άλλων εκδηλώσεων που έχω ποτέ οργανώσει ή πάρει µέρος. Βλέπω αυτήν ειδικά τη δράση ως δώρο, ως βραβείο, ακόµα και ως απρόσµενη ευκαιρία Ήταν τόσο ευαίσθητης φύσης και τόσο βαθιά γνώριµη ταυτοχρόνως. Ήταν τέτοια διαδήλωση φιλίας, θετικής ενέργειας και αυτεπιθεώρησης. Αυτή τη στιγµή προσπαθώ να βάλω σε σειρά προτεραιότητας τις αγαπηµένες µου στιγµές του ΚΙΛΙΜΙΟΥ να βάλω πρώτο το γεµάτο ενέργεια και χαρά ταξίδι στα βουνά της Ροδόπης ως το ίδιο το άκρο του Βουλγαρικού συνόρου, ή την επίσκεψη στο χωριό του Νιχάτ που ακόµα φέρνει αισθήσεις φτερουγίσµατος στο στοµάχι µου; Ίσως οι θερµές νύχτες, γεµάτες µε φιλικά χαµόγελα θα έπρεπε να έρθουν πρώτες ή οι βαθιά συγκινητικές δραστηριότητες στον Ίασµο ή στις όχθες του Νέστου Η αξιολόγησή τους καταλήγει αδύνατη. Στιγµή προς στιγµή, µέρα προς µέρα, όλοι αποκτούσαµε βαθύτερη αντίληψη του εαυτού µας, κι έτσι, µε µάτια και ψυχές ορθάνοιχτες αγκαλιάσαµε τους άλλους. Αυτό που νιώθα- µε γινόταν πιο δυνατό και πιο φωτεινό. Αυτή είναι η ιστορία της δηµιουργίας του κιλιµιού της φωτεινότητας. Το δικό µου µερίδιο φωτεινότητας άρχισε όταν ξεκινήσαµε για την Ελλάδα. Άρχισε µε τη φιλία που έστησα µε την Άννη και τ αγόρια απ το Κίρντζαλι. Αν ήταν να περιγράψω το χρώµα των πρώτων µου εντυπώσεων τα νήµατα που θα πρωτοπλεκόνουσαν στο κιλίµι µας κατά τον ερχοµό µας από το Βουλγαρικό κοµµάτι της Θράκης και της Ροδόπης, θα διάλεγα το άσπρο σα σύµβολο του δρόµου µας από το Χάσκοβο και το Κάρντζαλι στην Κοµοτηνή και το ροζ για να συµβολίσει τα αρωµατικά λουλούδια που περιτριγύριζαν τις βεράντες µας στο ξενοδοχείο στην Κοµοτηνή. Στο ηλιόλουστο πρωινό της πρώτης µας µέρας του σεµιναρίου µε συνεπήρε µια αίσθηση διέγερσης µε τη σκέψη των ανθρώπων που θα γνώριζα, πώς θα ξεκινούσαµε και πώς θα αισθανόµουνα. Η άσκηση γνωριµίας ήταν εξαιρετικά καλά επιλεγµένη και εξίσου ευχάριστη. Ένας πραγµατικά χρωµατιστός δεσµός διαφορετικότητας δηµιουργήθηκε µεταξύ µας διαφορά γλωσσών, τρόπου ζωής και βιωµάτων. Ήταν ο πρώτος δεσµός, ένας ακόµα λεπτός κι ευαίσθητος δεσµός, που έµελλε όµως να µας εµπλέξει όλους. Χάρηκα πραγµατικά που ανακάλυψα το όµορφο ντοσιέ, δώρο από τον Μπάµπη. Φυσικά και γίναµε φίλοι αµέσως. Το ντοσιέ µου περιείχε τόσα διαφορετικά και γοητευτικά πράγµατα κοµµάτια της οµορφιάς της Θράκης και της Ροδόπης, εικόνες των πόλεων που θα βλέπαµε, ενδιαφέροντα στοιχεία για τα κέντρα που θα επισκεπτόµασταν. Ένα από τα πράµατα που µου άρεσαν πολύ κατά τη διάρκεια του σεµιναρίου ήταν η γαλήνη, η έλλειψη οποιασδήποτε έντασης και η επιθυµία που είχαν οι οικοδεσπότες µας να νιώθουµε χαλαρά. Την πρώτη µέρα επισκεφτήκαµε το ΚΕΣΠΕΜ Κοµοτηνής. Οι φωτογραφίες και οι ζωγραφιές του, το φανταχτερό του εσωτερικό και η διάχυτη εκφραστικότητά του µου έκαναν δυνατή εντύπωση. Κάναµε κάτι πολύ ενδιαφέρον εκείνη τη µέρα πλέξαµε τους κόµπους και τα χρώµατα των ταυτοτήτων µας. Ο καθένας µας κατασκεύασε ένα κιλίµι - µια ατοµική δηµιουργία. Για µένα, αυτή είναι µια πολύ βαθιά, καινοτόµα άσκηση που δίνει το χώρο και την ατµόσφαιρα για µια εσωτερική µατιά µε σκοπό την καλύτερη αυτόανακάλυψη (στο βαθµό που κανείς επιθυµεί). Την επόµενη µέρα συνεχίσαµε αυτό το ταξίδι αυτανακάλυψης που είχαµε αναλάβει περνώντας µια υπέροχη µέρα στο ΚΕΣΠΕΜ Ιάσµου. Ως άνθρωπος µε επάγγελµα που ενέχει δυσκολίες πάσης φύσης, ενθουσιάστηκα µε το πώς ένα χωριό µπορούσε να έχει ένα κέντρο για παιδιά,

11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2007 νέους και τους γονείς τους, που να λειτουργεί τόσο καλά. Είχαµε πολλές ενδιαφέρουσες στιγµές, στιγµές σύνδεσης, στον Ίασµο. Αφιερώσαµε τις µέρες µας στους νέους και αν ακούµε αυτό που προσπαθούν να εκφράσουν ή αν νιώθουµε τις βαθιές επιθυµίες τους, αυτά που κατανοούµε, κι αν τελικά τους κατανοούµε, ποιες είναι οι ιστορίες τους Για άλλη µια φορά η Άννη κι η Τίνα χρησιµοποίησαν ευαίσθητες, καινοτόµες τεχνικές µέσα απ τις οποίες µπορούσαµε πραγµατικά να νιώσουµε το πρόβληµα προσωπικά. Οι τεχνικές ενείχαν το να χρησιµοποιεί κανείς τη φαντασία του, να διαµορφώνει ερώτηµα µε ερέθισµα µια ακαθόριστη εικόνα, ενδιαφέροντα κολλάζ, προβολές σε µη-συµβατική µουσική και αφήγηση παραµυθιών. Σε κάθε µία απ τις µικρότερες οµάδες που χωριστήκαµε, καταφέραµε να νιώσουµε και να αντιπροσωπεύσουµε κάτι απ τη θαυµαστή ψυχή και το πνεύµα των νέων την αδιάκοπη αναζήτηση, τις αµφιβολίες που συγχωνεύονται µε την πίστη στην προσωπική δύναµη, τη δύναµη που τροµάζει τους ενήλικες και τη δίψα για µια ζωή µε ζωντάνια. Και το δρόµο Καθώς και αυτό το επίµονο ερώτηµα, «τώρα τι;» Στη δική µας οµάδα (αυτή των πρεσβύτερων ) καταφέραµε να δηµιουργήσουµε ένα πολύ µακρύ παραµύθι, συνδυάζοντας τις ιστορίες των µικρότερων οµάδων. Το ονοµάσαµε «Ο Ρυθµός της Ζωής». Άρχιζα να νιώθω πόσο αληθινά και πόσο ευαίσθητα, ακόµα σχεδόν πονετικά, ήταν όλα σ αυτή τη δράση. Ανακάλυψα πόσο όµορφο και ενδιαφέρον µπορεί να ναι το εσωτερικό ταξίδι. Είναι καταπληκτικό πόσες διαφορετικές λεπτές χροιές ανακαλύψα- µε και πόσο θαυµαστό είναι να ταξιδεύεις µ άλλους. Συνεχίσαµε να ταξιδεύουµε στην Ελλάδα. Κι αυτό επίσης είχε µεγάλο νόηµα το εσωτερικό ταξίδι έγινε κατά τη διάρκεια ενός πραγµατικού ταξιδιού. Γι αυτό η άλλη λέξη που το µυαλό µου πάντα θα συνδέει µ αυτή τη δράση είναι η λέξη ταξίδι. Ταξιδεύοντας, συνεχίσαµε να υφαίνουµε το κιλίµι µας και να ταξιδεύουµε πάνω στα σχέδιά του. Ποτέ δε θα ξεχάσω τις δυο όµορφες βραδιές που περάσαµε στην Κοµοτηνή τα γέλια, τη φιλία, τα τραγούδια που γέµισαν το θερµό δειλινό του Ιουλίου. Και βεβαίως, το καρπούζιπάρτι. Όχι ότι δεν ήταν πολύ καλό να ξεκαρδίζεσαι έτσι στις 3 το πρωί. Τέλος πάντων, κανένας δε δυσαρεστήθηκε στο τέλος. Τα καρπούζια πρόσθεσαν ένα νέο γλυκόπικρο άρωµα στο κοινό µας βίωµα. Ίσως η γλύκα του καλοκαιριού µαζί µε το βραδινό αεράκι προσέθεσε σ αυτό επίσης. Και βεβαίως, τα καινούργια νήµατα της γνωριµίας καθώς τα υφαίναµε µέσα στο κιλίµι µας. Το φευγιό απ την Κοµοτηνή έµοιαζε αφύσικο. Η καρδιά µου έµελε να µείνει εκεί µε τους συναδέρφους και τους φίλους από την πόλη και το παλιό κέντρο της πόλης, όπου νιώθει κανείς τόσο έντονα την ιστορία, που σε κατάπινε σαν το άρωµα φρεσκοψηµένου καφέ. Η ιστορία ήταν παντού στις βιτρίνες των µαγαζιών µε αντίκες, κάτω απ τον εκτυφλωτικό ήλιο, µέσα στο ζεστό απόγευµα απλά παντού. Αυτές ήταν οι εντυπώσεις µας απ την Κοµοτηνή, φανταχτερές και φωτεινές σαν τον ίδιο τον ήλιο, γλυκές σαν το καρπούζι, αρωµατικές σαν τον καφέ, κι αγνές σαν τη φιλία, χαρωπές και ηλιόλουστες. Και να τες οι όµορφες κίτρινες, κόκκινες, πορτοκαλιές και µωβ αποχρώσεις υφασµένες στο κιλίµι µας. Το ταξίδι µας συνέχισε µε τον πηγαιµό στην Ξάνθη. Μας καλοδέχτηκαν µε εξαιρετικό τρόπο οι φίλοι µας απ το ΚΕΣΠΕΜ της Ξάνθης. Εκεί προσπαθήσαµε να καταπιαστούµε µε τις πιο κοινές περιστάσεις που γεννάνε σύγκρουση. Για άλλη µια φορά ένιωσα εντελώς άνετα και µ άρεσε το κέντρο τόσο εξαιρετικά πολύ που ευχόµουν να µην χρειαζόταν να φύγω. Αλλά είχαµε δρόµο µπροστά µας και µας πήγε στα θαυµαστά και µυστηριώδη βουνά της Ροδόπης. Πήγαµε βαθιά µέσα στο βουνό, προσθέτοντας έτσι καινούργια φωτεινά πράσινα νήµατα στο κιλίµι µας. Ήταν ασυνήθιστη εµπειρία για µένα να σκαρφαλώνω στα γνώριµα βουνά της Ροδόπης, αλλά απ τη νότια πλευρά τους. Πλησιάζαµε τη Βουλγαρία, σύµφωνα µε τους υπολογισµούς µας, κοντά στο Ζλάτογκραντ. Χρησιµοποιώντας την παλιά γέφυρα κατευθυνθήκαµε στο µικρό χωριό µε την υπέροχη ταβέρνα που είχε το στυλ της Ροδόπης. εν ήταν απλά ένα µεσηµεριανό γεύµα, ήταν γεύµα φιλίας. Για άλλη µια φορά θα παραθέσω κάτι που λέει η Άννη, ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο και ότι όλα έχουν λόγο που συµβαίνουν. Το τραπέζι µας ήταν τραπέζι του όµορφού µας κοινού βιώµατος. Ήταν η ακριβής στιγµή και ο σωστός τόπος για να συµβεί ένα τέτοιο γεύµα. Όλα γύρω µας είχαν στηθεί µε το γνώριµο παραδοσιακό τρόπο της Ροδόπης που προσέδιδε µια ασυνήθιστη γοητεία στο ζεστό απόγευµα. Συνεχίσαµε το ταξίδι µας βαθιά µέσα στα βουνά της Ροδόπης. Και πιο ψηλά, και πιο ψηλά. Το αυτοκίνητο χοροπηδούσε στο δρόµο. Παρ αυτά, ο ενθουσιασµός µας ήταν άπειρος. Εµπνευσµένοι και εκστασιασµένοι, φτάσαµε τελευταίοι στον Εχίνο (τελευταίοι, άλλα γεµάτοι χαρά ). Εκεί είχαµε την απίθανη ευκαιρία να περπατήσουµε τα δροµάκια ενός βουνίσιου χωριού, να πιούµε έναν καφέ και να µιλήσουµε µε τους ντόπιους. Ενθουσιάστηκα όταν συνειδητοποίησα πόσα απ αυτά που έλεγαν καταλάβαινα! Για άλλη µια φορά ένιωσα πόσο αλληλένδετες είναι οι µοίρες των ανθρώπων του βουνού, πόσο κοντά είναι στην πραγµατικότητα. Αυτό πάντα το ήξερα, εδώ που τα λέµε. Το κιλίµι των Βαλκανίων που δηµιουργήσαµε είναι πολύ φανταχτερό, πολύ όµορφο και διασπαρµένο µε κόµπους συγχρόνως. Ε, κάποιοι κόµποι είναι γερά δεµένοι και στέκονται στο λαιµό, αλλά γι αυτό το κιλίµι µας είναι το οµορφότερο του κόσµου. Στο ΚΕΣΠΕΜ Εχίνου, κουβεντιάσαµε για τα µέρη της δράσης µας που θα κρατήσουµε. Ήταν δύσκολο. Όχι επειδή δεν είχαµε τι να πούµε. Αντιθέτως, µπορούσαµε να διηγηθούµε µακριές ιστορίες, να τραγουδήσουµε, να γελάσουµε και να κλάψουµε. Ο κόµπος των συναισθηµάτων είχε σωπάσει τις φωνές µας, όµως όλοι νιώσαµε την ενέργεια κι ότι αυτός ακριβώς ο κύκλος εµπεριείχε ένα κοµµάτι του κόσµου. Ένα καλό κοµµάτι του κόσµου. 11 Μετά, ξανακινήσαµε όλο και πιο ψηλά στα βουνά. Ήταν σαν να είχαµε ανοίξει τις ψυχές µας στο χωριό του Νιχάτ. ε θα το ξεχάσω τις υπέροχες γυναίκες µε τα καλοσυνάτα ανοιχτά πρόσωπα, τα όµορφα αγόρια και κορίτσια, το σπίτι του Νιχάτ και τους συγγενείς του, και τελευταίο αλλά όχι λιγότερο σηµαντικό το χωριό, περικυκλωµένο από την άπειρη οροσειρά της Ροδόπης. εν θέλαµε να φύγουµε, αλλά όταν το κάναµε, το κάναµε µε ανοιχτό νου και ανοιχτή καρδιά. Ο δρόµος προς τα κάτω µε τις πολυάριθµες καµπύλες και στροφές ήταν εντυπωσιακά µαγευτικός και λάµπαµε από χαρά. Η Ξάνθη µας καλωσόρισε, φωτισµένη και ζωντανή όσο ποτέ. Αρκετά φυσικά, αργότερα εκείνο το βράδυ, ενσωµατωθήκαµε κι εµείς στο θόρυβο και το γρήγορο ρυθµό της πόλης. Η τελευταία µέρα πρόσθεσε υπέροχα, ροµαντικά µπλε, σµαραγδοειδή νήµατα στο κιλίµι µας. Αυτή ήταν η µέρα του Νέστου. Η µέρα που δηµιουργήσαµε παραµύθια χωρίς τη χρήση του λόγου. Η µέρα που µια οµάδα «ξένων» προσπάθησε να «εισβάλει» στον κόσµο µας, αλλά µάταια. Ήµασταν ξανά «καθισµένοι στο τραπέζι µας» µε το δρόµο απ τη µια πλευρά και τις καυτές ράγες του τρένου. Αυτή ήταν η µέρα που κατασκευάσαµε τα κιλί- µια µας. Ήταν πέρα από λόγια. Όχι ότι ήταν εύκολο, αλλά ήταν θεσπέσιο. Τα επτά κιλίµια που θα συνέχιζαν το δρόµο τους προς την Αδριανούπολη, το Ουζουνκιουπρού, την Κοµοτηνή, την Ξάνθη, τη Σόφια, το Κάρντζαλι και το Χάσκοβο κατασκευάστηκαν εκείνη τη µέρα, κατά µήκος του ποικίλου νήµατος που µας ένωνε όλους. Το νήµα που θα κατέβαινε το ποτάµι του Νέστου το κοινό µας ποτάµι τη Μέστα. Αποχαιρετιστήκαµε το σούρουπο, αν και δεν υπάρχει τέτοιο πράµα όπως ο χωρισµός. Ο δρόµος µας είναι µεγάλος και το κιλίµι µας τόσο όµορφο, που σχεδόν αποκλείει να συµβεί όποιου είδους χωρισµός. Όταν η οµάδα από τη Βουλγαρία κατευθύνθηκε προς το σπίτι, αποφασίσαµε να σταµατήσουµε άλλη µια φορά στην Κοµοτηνή και να πιούµε έναν ελληνικό καφέ στην παραλία της Αλεξανδρούπολης και να χαζέψουµε λίγο τα άπειρα µπλε κύµατα. Έτσι, θα προσθέταµε κι άλλη µια γαλαζοπράσινη κυµατιστή κλωστή στο κιλίµι µας µε το οποίο θα συνεχίζαµε στη Βουλγαρία. Μιλήσαµε για την οµάδα καθ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού της επιστροφής όταν πίναµε καφέ, στα σύνορα, ακόµα και µπαίνοντας στη Βουλγαρία. Επαναλαµβάναµε τα ονόµατα όλων ξανά και ξανά. Το ταξίδι µας τώρα σταµατάει στο Χάσκοβο και στο Κίρντζαλι. Φυσικά, δεν πρόκειται αυτό να είναι το τέλος του ταξιδιού. Πολλοί διαφορετικοί δρόµοι στριφογυρίζουν µέσα στον όµορφο ιστό των κόµπων και των νηµάτων των υπέροχών µας Βαλκανίων. Μπορεί να µην είναι υπέροχα στα µάτια άλλων, αλλά στα δικά µας είναι. εν υπάρχουν άλλες πιο χρωµατιστές, πιο γεµάτες συγκίνηση χροιές απ αυτές των Βαλκανίων. Και δεν υπάρχει άλλο ΚΙΛΙΜΙ όσο θαυµαστό όσο αυτό. Κρασσιµίρα Νταµιάνοβα Χάσκοβο, Βουλγαρία

12 ΠΟΛΥΦΩΝΙΕΣ 12 Ζένια Γκεωργκίεβα Σόφια, Βουλγαρία

13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2007 Ό ταν ήµασταν στο ποτάµι ένιωθα σαν να µουν αρχαίος / πρωτόγονος άνθρωπος. Ο χρόνος για µένα ήταν µόνο η ανατολή κι η δύση, καθόλου ρολόγια, ώρες, λεπτά. Για µένα, η κουβέντα µε φίλους ήταν πολύ σηµαντικό έργο, όχι για ξεκούραση όπως στη συνηθισµένη µου ζωή στον πολιτισµό. Ο κόσµος ήταν πελώριος και µυστικός, αλλά αυτό δεν ήταν µόνο τροµακτικό. Ο κόσµος είναι ένα µυστήριο που πρέπει να µελετά κανείς σ ολόκληρη τη διάρκεια µιας ζωής. Ήµουνα µέρος µιας τελετουργίας µε πολλαπλά νοήµατα, ερωτήµατα και ανεκτίµητα δώρα. Το πιο σηµαντικό δώρο για µένα ήταν το άγγιγµα της άγριας φύσης να είµαι γυµνή, ξυπόλητη, να τρώω, να ακούω, να µη βιάζοµαι, να ξαπλώνω στο έδαφος όταν κουράζο- µαι, να αισθάνοµαι έλξη, να ψιθυρίζω µε κάποιον, να εµπιστεύοµαι κάποιον χωρίς ν αναρωτιέµαι γιατί, τι, πότε να νιώθω µεγάλο νοίαξιµο για τον εαυτό µου και για όλα. εν γνωρίζω ποιος ήταν ο Μεγάλος Προστάτης, αλλά µπόρεσα να τον αισθανθώ πολύ χειροπιαστά. Ένιωσα τον εαυτό µου σαν κουρασµένο παιδί, που είχε ανακαλύψει ένα µικρό ποταµίσιο βότσαλο και τώρα κοιµόταν γιατί είχε εξαντληθεί απ αυτή τη συναρπαστική εµπειρία. Ένιωσα τη Γη τόσο στρογγυλή, στρογγυλή, µαλακιά και ζεστή, µε θεσπέσιο νοίαξιµο, σαν κρεβάτι, σαν κούνια, σα φωλιά. Ένιωσα πράγµατα που ένιωθαν τα ζώα, είµαι σίγουρη: σαν να είµαι δόλωµα στο σκοτάδι, τη µυρουδιά της ανασφάλειας, τη γεύση της οικειότητας, το χρώµα της σιωπής στην ψυχή και το άγγιγµα στις κραυγές όλων που ήταν εκεί. Και τις κραυγές ανθρώπων που δεν ήταν εκεί, αλλά µπόρεσα να τους αισθανθώ. Τα νήµατα έµοιαζαν µε σκοινιά στο τσίρκο. Αυτός που ακροβατεί θα πρέπει να είναι πολύ επιδέξιος, γενναίος και εκπαιδευµένος. Είναι επικίνδυνο επάγγελµα, ν ακροβατείς σε σκοινί. Πολλοί άνθρωποι ούτε που έχουν δοκιµάσει ποτέ ν ακροβατήσουν σε σκοινί, και πολλοί έχουν δοκιµάσει, αλλά έχουν πέσει απ το σκοινί. Αν κάποιος θέλει να το καταφέρει, θα πρέπει να είναι σε ισορροπία. Εγώ παραπάτησα όταν ήµασταν δεµένοι την πρώτη µέρα. Ήταν πολύ για µένα, να νιώθω αυτό τον δυνατό σύνδεσµο µε άλλους και ταυτόχρονα τόσο γλυκό και ζεστό σύνδεσµο, αλλά 13 Μπάµπης Κουγιουρούκης Σάπες, Ελλάδα το άτοµο χρειάζεται δύναµη να διατηρήσει αυτή τη δυνατή εµπειρία. Το γράψιµο και η αφήγηση παραµυθιών µε συνεπήρε, σαν κρασί, σαν ένα ναρκωτικό, σαν να ήµουνα σε διαφορετικό τόπο, διαφορετικό κόσµο, και µετά ξαναγύρναγα, σαν να ονειρευόµουνα, σαν µια συνάντηση µε δυνάµεις από άλλο σύµπαν. Θυµάµαι µόνο λίγες ιστορίες τώρα, αλλά θυµάµαι τον καθέναν απ όλους τους ανθρώπους που ήταν εκεί. Μετά από πολλά χρόνια, µπορεί να ξεχάσω τους ανθρώπους, αλλά ποτέ δε θα ξεχάσω το βίωµα που φέρνει στους ανθρώπους η αφήγηση, και τη δύναµη που τους δίνει, δύναµη που γνωρίζω πώς να αξιοποιώ. Η επιστροφή µου απ αυτή τη συνάντηση εργασίας είχε µια υπέροχη, καταπληκτική και µυστηριακή επιρροή στην προσωπική µου ζωή. Κάτι όµορφο συνέβη την ακριβώς επόµενη µέρα, κάτι ξύπνησε, κάτι που είχα προσπαθήσει να κάνω πολλές φορές αλλά όµως ανεπιτυχώς. Και τώρα, όταν επέστρεψα σπίτι, απλά συνέβη, δεν ξέρω πώς, αλλά είναι εδώ, γύρω µου. Είναι πραγ- µατικά καταπληκτικό. Βαλεντίνα Μαρτίνοβα Σόφια, Βουλγαρία

14 ΠΟΛΥΦΩΝΙΕΣ Α υτό που µε εντυπωσίασε περισσότερο ήταν η ισορροπία των κοµµατιών της συνάντησης, ο χρονισµός της συνάντησης, από την ύπαρξη αρκετού χρόνου για να ξεδιπλωθεί η επικοινωνία και η συγκινησιακή διεργασία ανάµεσα στους συµµετέχοντες. Σε αντίθεση µε όλες τις ψυχοκοινωνικές δράσεις στη Βουλγαρία, που εστιάζουν κυρίως στη δοµή των δραστηριοτήτων, και που δεν δίνουν καθόλου προσοχή στη δυναµική της οµάδας, αυτή η συνάντηση ήταν πραγµατική ικανοποίηση. Το άλλο που ήταν καταπληκτικό, και έκανε όλη την εργασία πολύ βαθιά και αληθινή, ήταν οι µεταφορές από τη φύση, συνδεδεµένες, ισοµορφικές µε τη διεργασία της προσωπικής ανάπτυξης και των σχέσεων στην οµάδα. Επίσης, εντυπωσιάστηκα από τους ανθρώπους και τον τρόπο ζωής του µικρού χωριού κοντά στα σύνορα. Υπήρχε τόση πολλή ζωή και κοινότητα. Που δυστυχώς δεν υπάρχει στα χωριά της Βουλγαρίας. Προσωπικά, ένιωσα καλά. Συνήθως σε παρόµοιες συναντήσεις µε άγνωστους ανθρώπους, ειδικά στο πλαίσιο ξένων γλωσσών, κατηγορώ τον εαυτό µου ότι είµαι πολύ εσωστρεφής, και ότι δεν εκφράζω το βίωµά µου. Αυτή τη φορά ένιωσα ότι µεγάλο µέρος του εσωτερικού µου βιώµατος συνέπεσε µε τα βιώµατα των άλλων. Υπήρχαν στιγµές απίστευτης συγχρονικότητας µεταφορών και βιωµάτων στις µικρές οµάδες (για παράδειγµα όταν υφαίναµε το κιλίµι) σαν να µπορούσαµε να διαβάσουµε τις ιδέες µας σαν σε ανοιχτό βιβλίο. Βέβαια, υπήρχαν άλλες στιγµές που υπήρχε ανακολουθία (µη-λεκτικό παραµύθι). Η γνώµη µου είναι ότι αν υπάρξει διεθνή συνέχεια της δράσης, η Βουλγαρία θα ωφεληθεί πολύ. (Όπως µπορεί να γνωρίζετε η Βουλγαρία είναι η πιο ισλαµική χώρα στην ΕΕ, το 1/7 του πληθυσµού) και έχουµε ήδη βιώσει αυξανόµενο ρατσισµό. (Πολύ πρόσφατα υπήρξε µεγάλη ένταση, ακόµα και στην πρωτεύουσα, τη Σόφια. ηµιουργήθηκε η επονοµαζόµενη «εθελοντική εθνική φρουρά», µε στολές και τραγούδια που µοιάζουν µ αυτά των Ναζί, µε σκοπό να προστατεύει τους Βούλγαρους από άλλες εθνικές οµάδες). Είµαι σίγουρος ότι τέτοιου είδους δράσεις θα έχουν βαθιά, αληθινή και στρατηγική επίδραση. Ρούµεν Γκεωργκίεβ Σόφια, Βουλγαρία Γεια σου Κιλίµι, Κίρτζαλι, 30/08/07 Σου γράφω, µετά από µία σύντοµη διακοπή. Σήµερα τυχαία είδα τον κόκκινο φάκελό µου, µε τα πολλά και πολύχρωµα κοµµάτια νηµάτων, κολληµένα επάνω του, που δείχνουν τις κατευθύνσεις του κόσµου και τα δροµάκια που µας οδηγούν προς τους άλλους και προς το δικό σου κόσµο. Ο κόσµος του πολύχρωµου κιλιµιού, το οποίο είναι υφασµένο από πολύχρωµα νήµατα το δικό µου, των φίλων και των γειτόνων µου, των φίλων και των γειτόνων τους, τα δικά µας, τα ανθρώπινα νήµατα της ζωής. Και σε θυµήθηκα, όχι επειδή σε είχα ξεχάσει αυτό δεν µπορεί να γίνει! Ο κάµπος της Κοµοτηνής και η παλαιά πόλη της Ξάνθης, τα αιώνια δάση της Ροδόπης, το κελάρυσµα του Νέστου, τα τραγούδια της Αδριανούπολης και οι µελωδίες του Ουζουνκιοπρού, η σοφία της Σόφιας και το πνεύµα των νέων του Χασκόβο, ο ενθουσιασµός του Κίρτζαλι και τα γέλια µας Αυτά µου θυµίζουν κάθε µέρα για εσένα και φωτίζουν το πρόσωπο µου. Αποφάσισα να σου γράψω και να σου στείλω αυτό το σύντοµο γράµµα. Μπορείς να το υποδεχτείς σαν εξοµολόγηση ή σαν συµµεριζόµενο τµήµα της ζωής µου. Ξέρω ότι εσύ υπάρχεις εδώ από αιώνες και κάθε φορά η ποικιλότητα σου αλλάζει έτσι, όπως αλλάζει και η ζωή στα εδάφη µας, τα Βαλκάνια Αλλά εσύ επιβιώνεις. Καµιά φορά αρπαγµένο και φθαρµένο, άλλη φορά λερωµένο από αγνό αίµα ή πεταγµένο στη φωτιά του µίσους, εσύ διασώζεσαι. Γατί είσαι υφασµένο µε πολύ αγάπη και πόνο, τα γερά σου νήµατα αντέχουν στο ζήλο να κοπούν και στις προσπάθειες να κάνουν από εσένα πιο µικρά κιλιµάκια χωρίς χρώµα και οµορφιά. Εσύ µας ενώνεις και µας δίνεις την ευκαιρία να είµαστε δυνατοί και περήφανοι! υνατοί, διότι είµαστε µαζί και περήφανοι µε τους εαυτούς µας, διότι είµαστε διαφορετικοί! Χάρη σε εσένα είµαστε ενωµένοι, παρά την πολυµορφία µας. Εµείς οι άνθρωποι που ζούµε σ αυτή την περιοχή είµαστε διαφορετικοί, µιλάµε διάφορες γλώσσες, έχουµε διάφορες κουλτούρες και θρησκείες, διάφορες συνήθειες. Όµως και µοιάζουµε, αισθανόµαστε ίδιες συγκινήσεις, οι χαρές και οι φόβοι µας είναι κοινοί, πολλές φορές συνεννοούµαστε χωρίς λόγια, παλεύουµε µαζί για τη ζωή µας. Και εγώ σε ανακάλυψα ξανά για τον εαυτό µου! Και κατάλαβα ότι το πιο ευγενικό πράγµα που µπορείς να κάνεις είναι να µοιράζεσαι. Έτσι θα βρεις τους αληθινούς φίλους, γιατί αυτοί πραγµατικά είναι ανάµεσά µας. Ταξιδεύοντας προς τη ευτυχία, κάθε ένας από εµάς καταλαβαίνει, ότι στη ζωή δεν υπάρχουν λάθη, υπάρχουν µαθήµατα. Μαθήµατα που πρέπει να µάθουµε. Ενώ εσύ, Κιλίµι είσαι το πιο ανεκτίµητο µας µάθηµα! Μάθηµα για όλους που ζούµε εδώ, στα Βαλκάνια! Εµείς σε έχουµε δηµιουργήσει και εµείς θα σε διαφυλάσσουµε! Επειδή την εβδοµάδα που ξαναγύρισα σε σένα, κατάλαβα ότι ο ρυθµός της ζωής και τα σχέδια της Θράκης διαφέρουν και µοιάζουν! Παρ όλα αυτά, να τα διατηρήσουµε τέτοια για πάντα! Σεζγκίν Μπεκήρ Κάρτζαλι, Βουλγαρία 14

15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2007 Χριστίνα Τσιµούδη, Νιχάτ Εµίν Κεχαγιά, Ορχάν Μποζ Ξάνθη, Πάχνη, Γοργόνα, Ελλάδα 15

16 ΠΟΛΥΦΩΝΙΕΣ Χαιρετισµούς από τα νήµατα του Κιλιµιού Άνθρωποι από διαφορετικούς πολιτισµούς, που έχουν διαφορετικές απόψεις, ερχόµενοι από διαφορετικές χώρες συνυπήρξαν. Τι χαρά! Μοιραστήκαµε τις διαφορετικές µας απόψεις καθώς όλοι έχουν την ίδια γεωγραφία. Ολοκληρωθήκαµε όταν οι διαφορετικές απόψεις βρέθηκαν µαζί. Το ονοµάσαµε «Κιλίµι». Όπως κάθε Κιλίµι έχει κάθε διαφορετική θηλιά, διαφορετικό χρώµα, σχέδιο και σχήµα, και οι απόψεις µας ήταν πολύ διαφορετικές. Άλλα δηµιουργήθηκε πληθώρα ιδεών όταν αυτές οι διαφορετικές απόψεις έσµιξαν. Άνοιξαν την πύλη ενός άλλου κόσµου. υσκόλεψε τον εικονικό µας κόσµο. Όταν φανταζόµασταν, κατείχαµε το νου µας και ολοκληρωνόµασταν µε όλη µας την καρδιά και το νου µας. ιαφορετικού τύπου άνθρωποι, διαφορετικών ηλικιών έγιναν ίδιας ηλικίας και τύπου. Σκεφτόµασταν από κοινού, µοιραζόµασταν και δηµιουργούσαµε από κοινού. Κατανοήσαµε τη σηµασία που έχει ο εσωτερικός κόσµος των ανθρώπων. Χρησιµοποιήσαµε το δηµιουργικό µας νου σε µεγάλο βαθµό. Μοιραστήκαµε τις κοινές ζωές των οµάδων των µειονοτήτων στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία και την Τουρκία. Κατανοήσαµε ότι τα προβλήµατά µας είναι ίδια. Αλλά ανακαλύψαµε κοινές λύσεις γι αυτά τα προβλήµατα. Νιώσαµε µεγάλη χαρά που συµπεριληφθήκαµε σ αυτή τη δράση. Που είµαστε µαζί ως άνθρωποι και συνδυάζουµε τα κοινά µας συναισθήµατα στο Κιλίµι. Είµαστε έτοιµοι να σας υποστηρίξουµε κάθε στιγµή για τη συνέχιση αυτής της δράσης. Σας αγαπάµε πολύ! Με τις καλύτερες ευχές από τη Θράκη, Σεζέν, Εσέν, Ταλάτ, Αχµέτ, Σεντάτ Σεζέν Κουντετζί, Εσέν Μουτλού, Ταλάτ Μουτλού, Αχµέτ Γκιουνάι, Σεντάτ Καρατζάν Αδριανούπολη & Ουζούνκιοπρού, Τουρκία ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ - ΕΓΩ ΒΡΙΣΚΟΜΑΙ ΑΚΟΜΑ ΕΚΕΙ Μ ια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας άντρας που τον έλεγαν Αχµέντ. Αυτός δούλευε στο ή- µο, όπου ζούσε µε τα διάφορα προγράµµατα, χρηµατοδοτούµενα από τα Ευρωπαϊκά Ταµεία, αλλά η οργάνωση του δούλευε σε τοπικό επίπεδο εξαιρετικώς. Γι αυτό, χάρηκε πολύ όταν τον κάλεσαν στην Ελλάδα για να συµµετέχει στο πρόγραµµα Κιλιµ. Θα πήγαινε για πρώτη φορά σ αυτήν τη χώρα και ήταν αρκετά συγκινηµένος. Ανέµενε να βρει εκεί ανθρώπους και οργανώσεις, µε τους οποίους να συνεργαστεί σχετικά µε τα ευρωπαϊκά προγράµµατα. Ενώ, εκεί βρήκε περισσότερα από αυτά που περίµενε. Βρήκε φίλους και ανθρώπους, για τους οποίους ποτέ δε θεωρούσε πως µπορούν τόσο πολύ να του µοιάζουν. Στην αρχή, η γλώσσα ήταν εµπόδιο για την επικοινωνία τους, όµως τις τελευταίες µέρες τόσο πολύ έχουν γνωριστεί και χωρίς να χρησιµοποιήσουν ούτε µια λέξη, µόνο µε τη βοήθεια µικρών κουκλιών πέτυχαν να επινοήσουν ένα ολόκληρο παραµύθι. Αυτό ήταν το αποτέλεσµα από τα εκπαιδευτικά παιχνίδια κατά τη διάρκεια αυτών των πέντε ηµερών. Αυτοί όχι µόνο γνωρίσθηκαν αµοιβαία, άλλα άρχισαν να γνωρίζουν περισσότερο και τον εαυτό τους. Επισκέφτηκαν τα κέντρα εκπαίδευσης των παιδιών της µειονότητας και ο Αχ- µέντ γοητεύτηκε από αυτά που έχουν κάνει εκεί οι συνάδελφοί του από την Ελλάδα. Τα κέντρα αυτά του έδωσαν µερικές ιδέες για την εφαρµογή τους στη Βουλγαρία... Αυτοί που δουλεύουν στα κέντρα πραγµατικά είναι επαγγελ- µατίες και ξέρουν να δουλεύουν σε οµάδα Όλα αυτά έχουν γοητεύσει αρκετά τον Αχµέντ. Τους έφτανε µόνο ένα βλέµµα για να συνεννοηθούν. Στη πρώτη του επίσκεψη στην Ελλάδα, ο Αχµέντ πέτυχε να δει πολλά µέρη και ήταν πολύ ευχαριστηµένος που οι οργανωτές έχουν συνδυάσει την εκπαίδευση µε επίσκεψη διαφόρων τόπων. 16 Πολύ του άρεσε η φύση, οι πόλεις και οι ελληνικές βραδιές µε την εκτενή και ευχάριστη κουβέντα. Ο Αχµέντ έχει λάβει µέρος σε αρκετά σεµινάρια και εκπαιδεύσεις µε διάφορα ευρωπαϊκά προγράµµατα. Σε µέρη που του έχουν φέρει πολλές γνωριµίες, αλλά για πρώτη φορά αισθάνεται τόσο µελαγχολικός στον αποχωρισµό µε φίλους. Παραλίγο να αρχίσει να κλαίει, γιατί έχουν γίνει σαν µια µεγάλη οικογένεια. Αν και έχει περάσει αρκετός χρόνος από την αναχώρησή τους, ακόµη και τώρα ένα κοµµάτι απ αυτόν έχει µείνει εκεί και υφαίνει κιλίµια µε τους φίλους του από την Ελλάδα. Σας ευχαριστώ, αγαπητοί φίλοι, για τις ευχάριστες στιγµές του Αχµέντ στην Ελλάδα. Σας εύχοµαι να είστε πάντα τόσο ευτυχισµένοι και τόσο δεµένοι! Αχµέντ Μεχµέντ Κίρτζαλι, Βουλγαρία

17 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2007 Σεβάλ Οσµάν Ογλού, Αϊσέ Κιρατζή, Ιντζή Χακκή Άκαρπο, Ξάνθη, Κοµοτηνή, Ελλάδα 17

18 ΠΟΛΥΦΩΝΙΕΣ Όταν συµπεριλήφθηκα σε αυτό το πρόγραµµα, έκανα µια έρευνα για να µάθω ότι τα κιλίµια µιλάνε µε µια µυστική γλώσσα µέσα από τους κόµπους τους, σαν να έχουν υφανθεί µε µια πολύ παλιά αλφάβητο. Το κάθε χρώµα και το κάθε σχέδιο, το οποίο χρησιµοποιείται στο κιλί- µι µεταφέρει το µήνυµα της υφάντρας Το κόκκινο τη συγκίνηση, τη µεγάλη αγάπη, Το µπλε την ελπίδα, την αποθυµιά για αντάµωµα, Το µοβ τη θλίψη, Το την αγνότητα και την καθαριότητα, Το µαύρο, εφόσον χρησιµοποιηθεί πολύ, είναι το πένθος και η λύπη. Το κίτρινο είναι η ζήλεια, Το πράσινο είναι η αφθονία. Όταν λοιπόν κοίταξα το δικό µας κιλίµι, είδα ότι συµπεριλάβαµε όλα τα χρώµατα της ζωής και όλα τα συναισθήµατα. Στο δικό µας πολιτισµό, τα χρώµατα τα οποία χρησιµοποιούνται στα κιλίµια εκφράζουν τα προαναφερόµενα συναισθήµατα. Αναρωτιέµαι εάν η γλώσσα των χρωµάτων είναι διεθνής; Όλα αυτά τα χρώµατα εκφράζουν τα ίδια συναισθήµατα για όλους µας; Μου είναι αλησµόνητη η εµπειρία που είχα, κι όλα αυτά που κάναµε εκεί µαζί µε εσάς, την οµάδα µου «Το µοτίβο της Θράκης». Όλες οι δραστηριότητες ήταν ωραίες και συγκινητικές. Αλλά δεν ξεχνώ το παραµύθι που δηµιουργήσα- µε όλοι µαζί δίπλα στο ποτάµι, αφού γίναµε από ένα σύµβολο ο καθένας. Τώρα το διηγούµαι συνέχεια στην 9µηνη κόρη µου και κάθε φορά το χαίροµαι αφάνταστα. Αυτό το παραµύθι είναι πολύ διαφορετικό από τα άλλα. Αυτό είναι το παραµύθι του «Μοτίβου της Θράκης», κοµµάτι του οποίου είµαι και εγώ. Το άλλο είναι το κιλίµι, το οποίο υφάναµε. Το έχω κρεµάσει στο τοίχο του γραφείου µου όπου δουλεύω. Κάθε φορά το κοιτάζω και θυµάµαι τις διαφορετικές εµπειρίες που είχα εκεί µε εσάς. Η κάθε µέρα που ζήσαµε µαζί ήταν διαφορετική από την προηγούµενη. Τόσο για µένα, όσο και για τους υπόλοιπους φίλους µου Υπάρχει όµως µια στιγµή που. Την ώρα που τελειώσαµε τα κιλίµια µας, ο ουρανός άρχισε να σκοτεινιάζει. Η κάθε οµάδα έδειχνε στην άλλη το κιλίµι που είχε κάνει. Με την ευτυχία της ολοκλήρωσης ζωγραφισµένη στα πρόσωπα όλων των φίλων της κάθε οµάδας, σχηµατίσαµε ένα µεγάλο κύκλο δίπλα στο ποτάµι. Αφήσαµε τα κιλίµια µας και µείναµε για λίγο σιωπηλοί. Έκλεισα τα µάτια µου και ένιωσα µέσα σε λίγα δευτερόλεπτα µια γαλήνη, την οποία δεν την είχα βιώσει ποτέ µέχρι σήµερα. Ο ουρανός µόλις που σκοτείνιαζε, το ποτά- µι κύλαγε ήρεµα και µαζί µε τη φωνή της φύσης που το συνόδευε, µεταφέρθηκα σε µια άλλη διάσταση. Εκείνη τη στιγµή ένιωσα να γίνοµαι ένα µε την φύση. Ανακάλυψα τη γαλήνη που χρειάζεται η ψυχή µου. Στην πραγµατικότητα ανακάλυψα ότι υπάρχει µια τέτοια γαλήνη. Μετέπειτα οι ελπίδες µας, οι ευχές µας και όλα όσα ένιωσα την ώρα που αφήσαµε στο ποτάµι τον κύκλο µας, ο οποίος είχε και από ένα κόµπο από εµάς σαν σύµβολο. Συναισθηµατικές στιγ- µές µε τις οποίες µε πιάνει ρίγος όλα ήταν πολύ όµορφα. Ευχαριστώ γι αυτήν την εµπειρία, την οποία έζησα χάρη σε εσάς και είναι από τις αναµνήσεις µου που δεν θα ξεχάσω ποτέ. «Στην πραγµατικότητα, αυτό που κάνουµε είναι να υφαίνουµε το κιλίµι Το κάθε βήµα µας Το κάθε καλό, το κάθε κακό είναι µια θηλιά. Νοµίζουµε ότι θα ξεχαστεί. Απεναντίας κεντιέται πάνω στο κιλίµι. Όταν τελειώσει το κιλίµι και το κοιτάµε, όλα είναι εκεί. Ορατά. Τα σωστά, τα λάθη, τα σφάλµατα, οι καλές πράξεις.» 18 Χούλια Ισλέρ Αδριανούπολη, Τουρκία

19 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2007 Κίρτζαλι, 28/08/07 ΕΛΛΑ Α ΚΙΛΙΜΙ 26-31/07/07 Από τη στιγµή που κατάλαβα ότι θα φύγω στην Ελλάδα για να συµµετέχω στο πρόγραµµα και καθ όλο το ταξίδι ως εκεί ήµουν συγκινηµένος σα µικρό παιδί που πρώτη φορά πάει σχολείο. Καθ όλο το χρόνο αναρωτιόµουν τι θα γίνει ; Επειδή ήξερα, πως θα γνωριστώ µε ανθρώπους από διάφορες κουλτούρες. Πως οι εκεί συνάδελφοι µου συνεργάζονται µε άλλους ανθρώπους; Τι νέο θα µάθω εκεί; Αισθανόµουν το ρυθµό της ταραχής, το πως µε περιµένουν αρκετά νέα πράγµατα και στο µυαλό µου ήταν το κοινό σηµείο (ο κοινός στόχος) που συγκέντρωνε ανθρώπους από διάφορα µέρη, µε διάφορες γλώσσες σε έναν τόπο. Και πολλές τέτοιες ερωτήσεις. Θα οµολογήσω ακόµη στην αρχή δεν στενοχωριόµουν που οι άλλοι δε µε γνωρίζουν, στενοχωριόµουν που εγώ δε γνώριζα τους άλλους. Ακόµη στην πρώτη άσκησή µας, επιβεβαιώθηκε µια πεποίθησή µου ο πραγµατικός πλούτος ενός ανθρώπου είναι αυτό που είναι αυτός ο ίδιος σαν άνθρωπος, και όχι αυτά που κατέχει. Κατάλαβα πώς θα γυρίσω στη Βουλγαρία πιο πλούσιος. Κατά το τέλος της πρώτης ηµέρας κατέληξα στο συµπέρασµα, ότι κατά τις επόµενες µέρες µας περιµένουν ενδιαφέρουσες στιγµές, γεµάτες µε σκέψεις και ευχάριστες στιγµές. Ήµουνα ευτυχισµένος που είµαι εδώ σ αυτόν τον τόπο. Ποτέ δε θα ξεχάσω τη συγκίνησή µου όταν ξύπνησα το πρωί της δεύτερης ηµέρας. Ήµουνα γεµάτος ενέργεια για δουλειά και µε ανυποµονησία περίµενα να αρχίσει η νέα ηµέρα µε τα αξέχαστα βιώµατα. Την ίδια µέρα κατάλαβα ότι οι σκέψεις αποτελούν εργαλείο, µε το οποίο εµείς ζωγραφίζουµε πάνω στο πανί της ζωής. Και κατάλαβα ότι στο δικό µου πανί εδώ θα υπάρχουν πολλά καινούργια πρόσωπα. Κατάλαβα πόσο σηµαντικό είναι, να µπορείς να δηµιουργήσεις κάτι που το θέλεις πολύ και έχει σηµασία για εσένα και όχι µόνο. Την τρίτη ηµέρα κατάλαβα πόσο σηµαντικό είναι να έχουµε στόχους στη ζωή µας και τα κέρδη τους όταν µοιραζόµαστε µε τους άλλους. Όπως έχουν κάνει οι συνάδελφοί µας (που τώρα είναι και φίλοι µας) από την Κοµοτηνή, τον Ίασµο, την Ξάνθη, τον Εχίνο, µε τη δουλειά τους στα υφιστάµενα κέντρα. Έχω γίνει µάρτυρας της ευτυχίας που αισθάνονται οι φίλοι µου, βλέποντας τα αποτελέσµατα της δουλειάς τους, την οποία δουλεύουν µε αγάπη. εν είναι αµαρτία να είσαι ευτυχισµένος. Φτάνουν µερικές ασκήσεις και οξεία ακοή για να µπορεί κανείς να πετύχει και τα πιο απίθανα όνειρα. Ο απλός άνθρωπος, στο δρόµο του µπορεί να ανακαλύψει αυτά που όλοι καταλαβαίνουν, εάν δώσουν ιδιαίτερη σηµασία στη ζωή. Το ψάξιµο της ευτυχίας είναι κάτι προσωπικό και δεν αποτελεί δείγµα, το οποίο µπορεί να δοθεί σε άλλους. Έχω περάσει τόσα χιλιόµετρα, για να καταλάβω πράγµατα που ήδη ξέρω, αλλά µου είναι δύσκολο να τα δεχτώ. Υπάρχει κάτι πιο δύσκολο για τον άνθρωπο, απ το να µάθει ότι µπορεί να είναι και δυνατός; Κάθε µέρα µάθαινα κάτι καινούργιο, γνώριζα άλλους ανθρώπους, ενώ γνώριζα και τον εαυτό µου. Ανακάλυψα χαρακτηριστικά µου που δεν ήξερα ότι υπάρχουν. Είχα νέους στόχους και αισθανόµουν ικανοποιηµένος, γιατί ο άνθρωπος µεγαλώνει µε την πρόοδο των στόχων του. Η φύση δίνει πολλά στους ανθρώπους, ενώ ο άνθρωπος σπάνια σκέφτεται να της δωρίσει κάτι. Την τέταρτη ηµέρα, κατά τη διάρκεια των ασκήσεων είδα, πως ανάβει η σπίθα της αγάπης προς τη φύση και αυτή η σπίθα ήταν τόσο ισχυρή µέσα σε όλους µας και αισθάνοµαι ευτυχισµένος που και εµείς δωρίσαµε κάτι συµβολικό στον ποτα- µό Νέστο. Κάτι που είναι καµωµένο µε δουλειά και αγάπη. Το τελευταίο βράδυ σκέφθηκα µε χαµόγελο ότι αισθανόµουν σαν ένα µικρό µανιταράκι, το οποίο αχόρταγα απορροφά νερό, ενώ το δικό µου το νερό ήταν η γνώση και νέες ιδέες. Στο πρόγραµµα δεν συµµετείχα µόνο εγώ ως Σενόλ, άλλα ήµουνα Εγώ και η κουλτούρα του περιβάλλοντός µου. Εγώ ήµουν η κουλτούρα του περιβάλλοντος µου, όπως και οι άλλοι ήταν και αυτοί η κουλτούρα του περιβάλλοντός τους. Ήµασταν διαφορετικοί, αλλά όσο πιο διαφορετικοί, τόσο πιο όµορφοι. Σαν τα λουλούδια σε έναν κήπο όσο πιο πολύ ποικίλουν, τόσο ο κήπος είναι πιο ανθηρός και όµορφος. Ο κήπος µας ήταν το δικό µας κιλίµι ήµασταν εµείς αυτοί. Νοµίζω, πώς εδώ θα πρέπει να µοιραστώ µία από τις σκέψεις του Πάουλο Κοέλιο- Τα ασυνήθιστα πράγµατα συµβαίνουν στο δρόµο των απλών ανθρώπων. Είµαι ευτυχισµένος, που ήµουν στη δική σας οµάδα και νοµίζω ότι δεν µπορώ να βρω την κατάλληλη λέξη να εκφράσω τη µεγάλη µου ευχαρίστηση!. Σας ευχαριστώ εκ βάθους καρδίας! Σενόλ Μπεκήρ Κίρτζαλι, Βουλγαρία ΓΡΑΜΜΑ Η εκπαίδευση στην οποία συµµετείχα, σχετικά µε το πρόγραµµα Κιλίµ στην Ελλάδα, ήταν κάτι πολύ διαφορετικό για εµένα. Έχω συµµετέχει σε 20 περίπου σεµινάρια, όµως και από αυτό επίσης κάτι ωφέλιµο έχω φέρει στη γενέτειρα µου. Όταν οι άνθρωποι θέλουν να ενωθούν για κάποιο έργο ή για τη λύση κάποιου (κοινωνικού, οικονοµικού, εκπαιδευτικού) προβλήµατος, τα αποτελέσµατα υπάρχουν, χωρίς να έχει σηµασία σε τι έθνος ανήκουµε. Σ αυτή την εκπαίδευση εµείς ήµασταν διαφορετικοί, όµως ενωµένοι στον ίδιο στόχο. Η ανταλλαγή εµπειριών των συµµετεχόντων από τις τρεις χώρες (Ελλάδα, Βουλγαρία και Τουρκία) σχετικά µε τις καλές πρακτικές, µου έδωσε την ευκαιρία να µεταφέρω την ιδέα για τη λύση παροµοίου προβλήµατος στον τόπο όπου ζω, το οποίο πρόβληµα, σύµφωνα µε το πρόγραµµα Κιλίµ έχει λυθεί και συνεχίζει να είναι έτσι. Αν και δεν επικοινωνούσαµε στην ίδια γλώσσα, σκεφτόµασταν το ίδιο, ο στόχος µας ήταν ένας. Έµαθα πώς να επικοινωνώ, ακόµη και όταν δε µιλούσαµε την ίδια γλώσσα. Αυτά που καλούµασταν να κάνουµε µέσα απ τις διάφορες εκπαιδευτικές ασκήσεις, µου ήταν πολύ ωφέλιµα, όχι µόνο για να εκφράσω την άποψή µου σχετικά µε το συγκεκριµένο πρόβληµα, αλλά και για ν ακούω προσεκτικά τις απόψεις των άλλων. Για παράδειγ- µα: Όταν κοιταζόµουνα στον καθρέφτη, έβλεπα µόνο τον εαυτό µου, ενώ τώρα βλέπω και τον καθρέφτη. Ξέρω πώς το πρόγραµµα Κιλίµ έχει τη δική του ιστορία και η δική µου ιστορία αποτελεί τµήµα της! 19 Σιουλεϊµάν Μουσταφά Κίρτζαλι, Βουλγαρία

20 ΠΟΛΥΦΩΝΙΕΣ ««Το λεύκωµά µας»» Μάγδα Κατσικίδου & Γιώτα Ζαφειριάδου Κοµοτηνή, Ελλάδα Τι είναι κιλίµι; Κιλίµι (το)<κιλιµ-ιού/-ιών> χειροποίητος υφαντός τάπητας χαρακτηριστικός της ανατολίτικης και βαλκανικής υφαντουργίας χωρίς πέλος, ΣΥΝ.χαλί, στρωσίδι. Ε- ΤΥΜ.<τουρ.Kilim,<περσ. Kilim) - Λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας ΚΙΛΙΜΙ ΕΙΜΑΙ ΕΓΩ ΚΑΙ ΕΣΥ! - ΜΑΓ Α Κιλίµι: Όταν ακούς αυτή τη λέξη τι έρχεται στο µυαλό σου; Ένας τεράστιος αργαλειός, όρθιος, όπως έχουν οι φυλές που ζουν νοµαδικά µέσα σε σκηνές. Μπορεί να µετακινηθεί παντού, µαζί τους. Μπορούν να υφάνουν οπουδήποτε. Χρώµατα και υλικά σε αφθονία σαν τα όνειρα. Ένα κιλίµι είναι όλη η γη. ΓΙΩΤΑ 20

21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2007 Τι σηµαίνει να κρατάς µία κλωστή? Κλωστή > σύνολο λεπτών ινών από φυσικό ή τεχνητό υλικό που χρησιµοποιείται για την κατασκευή υφασµάτων ή σχοινιών. - Λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας ΚΛΩΣΤΗ. ΚΛΩΣΤΟΥΛΑ. ΚΛΩΣΤΙΤΣΑ Η ΑΡΧΗ. Η ΕΜΠΝΕΥΣΗ. Η ΑΣΦΑΛΗΣ ΑΦΕΤΗΡΙΑ. ΗΜΙΟΥΡΓΕΙΣ ΤΟΝ ΚΟΜΠΟ ΚΑΙ ΞΕΚΙΝΑΣ - ΜΑΓ Α Τι είναι για σένα η «κόκκινη κλωστή δεµένη, στην ανέµη τυλιγµένη»; Η κλωστή του παραµυθιού της ζωής, το µονοπάτι του ανέµου που γυρίζει την ανέµη, όπου στριφογυρνώντας φτιάχνεται το υφάδι για το κιλίµι. ΓΙΩΤΑ Έτοιµος > αυτός που είναι κατάλληλος διαθέσιµος, πρόθυµος (ΕΤΥΜ. Αρχ. σύνθετο.ουσιαστ. < ε- τός= «αληθής» και οίµος= δρόµος >) Πλέκω > κατασκευάζω... στρίβοντας υλικά ώστε να περνά το ένα γύρω ή πάνω από το άλλο ή µέσα στο άλλο συνδυάζω και συνθέτω πλεκτό. Πολυπολιτισµικός > χαρακτηρίζεται από την συνύπαρξη διαφόρων πολιτισµών - Λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας Πόσο έτοιµος είναι κάποιος να πλέξει ένα πολύπολιτισµικό κιλίµι;...«ολα ΕΙΝΑΙ ΠΑΙΧΝΙ ΙΑ ΤΟΥ ΝΟΥ». ΤΙΠΟΤΑ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΥΚΟΛΟ ΤΙΠΟΤΑ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΣΚΟΛΟ. ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΠΑΙΞΟΥΜΕ; - ΜΑΓ Α 21

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο 4 Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο Σεβάχ. Για να δει τον κόσμο και να ζήσει περιπέτειες.

Διαβάστε περισσότερα

Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς

Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς A...Τα αισθήματα και η ενεργεία που δημιουργήθηκαν μέσα μου ήταν μοναδικά. Μέσα στο γαλάζιο αυτό αυγό, ένιωσα άτρωτος, γεμάτος χαρά και αυτοπεποίθηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 [3] Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αφιερωμένο στον πατέρα μου Αλκιβιάδη Copyright

Διαβάστε περισσότερα

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν.

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Αποστόλη Λαμπρινή (brines39@ymail.com) ΔΥΝΑΜΗ ΨΥΧΗΣ Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Θα σε χτυπάνε, θα σε πονάνε,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Ο Ηλίας ανεβαίνει Ψηλά Ψηλότερα Κάθε Μάρτιο, σε μια Χώρα Κοντινή, γινόταν μια Γιορτή! Η Γιορτή των Χαρταετών. Για πρώτη φορά,

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός»

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 «Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» (Φλώρινα - Μακεδονία Καύκασος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011

Διαβάστε περισσότερα

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα σαν κι αυτή μια νύχτα σαν κι αυτή θέλω να σου πω πόσο σ

Διαβάστε περισσότερα

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ Μη µου µιλάς γι' αυτά που ξεχνάω Μη µε ρωτάς για καλά κρυµµένα µυστικά Και µε κοιτάς... και σε κοιτώ... Κι είναι η στιγµή που δεν µπορεί να βγεί απ' το µυαλό Φυσάει... Κι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Ο Μικρός Πρίγκιπας έφτασε στη γη. Εκεί είδε μπροστά του την αλεπού. - Καλημέρα, - Καλημέρα, απάντησε ο μικρός πρίγκιπας, ενώ έψαχνε να βρει από πού ακουγόταν η

Διαβάστε περισσότερα

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος»

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος» Ο εγωιστής γίγαντας Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Δελμούζος» 2010-2011 Κάθε απόγευμα μετά από το σχολείο τα παιδιά πήγαιναν για να παίξουν στον κήπο του γίγαντα.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ ΜΑΣ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΜΙΑ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ

ΤΟ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ ΜΑΣ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΜΙΑ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ ΜΑΣ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΜΙΑ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ Με τους μαθητές τις μαθήτριες και τη δασκάλα της P2ELa 2013-2014 Η ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ- ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Μια μέρα ξεκινήσαμε από τις Βρυξέλλες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ. Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις... 7. Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου... 17

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ. Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις... 7. Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου... 17 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις................ 7 Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου.............. 17 Μαθαίνω να µεγαλώνω τις προτάσεις µου............... 25 Μαθαίνω να γράφω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις. Α ομάδα ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα μηνύματα που θέλει να περάσει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου

μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου Δύο Σε μια σπουδαία αρχαία πόλη που την έλεγαν Ουρούκ, ζούσε ένας νεαρός βασιλιάς, ο Γκιλγκαμές. Πατέρας του Γκιλγκαμές ήταν ο βασιλιάς Λουγκαλμπάντα και μητέρα του η

Διαβάστε περισσότερα

Πέννυ Εμμανουήλ Κυβερνήτης Θ117Α

Πέννυ Εμμανουήλ Κυβερνήτης Θ117Α Αθήνα 31-7-2012 Αρ. πρωτ. 12 Προς την Επιτροπή Ανταλλαγών Νέων Αγαπητέ Πρόεδρε Τάσο Γρηγορίου, Με την Παρούσα επιστολή θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την εγκάρδια φιλοξενία των 4 παιδιών του Θέματός μας

Διαβάστε περισσότερα

Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ. Ο Μικρός Πρίγκιπας. Μετάφραση: Μελίνα Καρακώστα. Διασκευή: Ανδρονίκη

Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ. Ο Μικρός Πρίγκιπας. Μετάφραση: Μελίνα Καρακώστα. Διασκευή: Ανδρονίκη Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ Ο Μικρός Πρίγκιπας Μετάφραση: Μελίνα Καρακώστα Διασκευή: Ανδρονίκη 2 Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένα νεαρό αγόρι, που του άρεσε πολύ να ζωγραφίζει. Μια μέρα ζωγράφισε ένα βόα

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα

Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα 1. Παντοτινά δικός σου Ξέρεις ποιος είσαι, ελεύθερο πουλί Μέσα σου βλέπεις κι ακούς µιά φωνή Σου λέει τι να κάνεις, σου δείχνει να ζεις Μαθαίνεις το δρόµο και δεν σε βρίσκει

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργικά Εργαστήρια Νέων κύκλος ματιές αποτίμησης...

Δημιουργικά Εργαστήρια Νέων κύκλος ματιές αποτίμησης... Δημιουργικά Εργαστήρια Νέων κύκλος 2015-2016... ματιές αποτίμησης... Ομάδες εμψύχωσης νέων Καινούργια χρόνια, μετά από αρκετό καιρό επιτέλους και πάλι ομαδούλες σε Ξάνθη και Κομοτηνή, αυτή τη φορά με τη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Εργασία για το σπίτι. Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Εργασία για το σπίτι. Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Εργασία για το σπίτι Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης 1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Απαντά η Μαρίνα Βαμβακίδου Ερώτηση 1. Μπορείς να φανταστείς τη ζωή μας χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε.

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε. ιστορίες της 17 ιστορίες της Πρωτοχρονιάς Παραμύθια: Βαλερί Κλες, Έμιλι-Ζιλί Σαρμπονιέ, Λόρα Μιγιό, Ροζέ-Πιερ Μπρεμό, Μονίκ Σκουαρσιαφικό, Καλουάν, Ιμπέρ Μασουρέλ, Ζαν Ταμπονί-Μισεράτσι, Πολ Νέισκενς,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΤΙ ΑΣΧΟΛΗΘΗΚΑΜΕ ΜΕ ΤΗΝ ΥΦΑΝΤΙΚΗ

ΓΙΑΤΙ ΑΣΧΟΛΗΘΗΚΑΜΕ ΜΕ ΤΗΝ ΥΦΑΝΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΥΡΙΝΑΣ ΛΗΜΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: «ΥΦΑΝΤΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ, ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΥΦΑΝΤΙΚΗΣ» ΣΧΟΛ ΕΤΟΣ 2006-07 καθηγήτριες: Ολυμπία Μανουσογαννάκη ΠΕ 04 συντονίστρια

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιώτης Γιαννόπουλος Σελίδα 1

Παναγιώτης Γιαννόπουλος Σελίδα 1 1 a) H πραγματική ζωή κρύβει χαρά, αγάπη, στόχους, όνειρα, έρωτα, αλλά και πόνο, απογοήτευση, πίκρες, αγώνα. αν λείπουν όλα αυτά τα συναισθήματα και οι ανατροπές, αν χαθεί η καρδιά και η ψυχή, η ελευθερία,

Διαβάστε περισσότερα

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups INTERVIEWS REPORT February / March 2012 - Partner: Vardakeios School of Hermoupolis - Target group: Immigrants, women 1 η συνέντευξη Από την Αλβανία Το 2005 Η γλώσσα. Ήταν δύσκολο να επικοινωνήσω με τους

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ UÇURTMA Orkun Bozkurt

ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ UÇURTMA Orkun Bozkurt ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ UÇURTMA Orkun Bozkurt - Ι - Αυτός είναι ένας ανάπηρος πριν όμως ήταν άνθρωπος. Κάθε παιδί, σαν ένας άνθρωπος. έρχεται, καθώς κάθε παιδί γεννιέται. Πήρε φροντίδα απ τη μητέρα του, ανάμεσα σε ήχους

Διαβάστε περισσότερα

Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού. Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη

Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού. Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού Σχολείο Ετος: 2013-2014 Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη γιαγιά μου Όνομα Μαθήτριας: Νικολέττα Χρίστου Τάξη: Γ 4 Όνομα Καθηγήτριας: Σταυρούλας Ιωάννου Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

Εντυπώσεις σεμιναρίου Σεξουαλικότητα & Εφηβεία

Εντυπώσεις σεμιναρίου Σεξουαλικότητα & Εφηβεία Εντυπώσεις σεμιναρίου Σεξουαλικότητα & Εφηβεία Καλύτερη πληροφόρηση Ένιωσα σίγουρη για τον εαυτό μου Πολλές απορίες που δεν είχα φανταστεί με σιγούρεψαν Η σημερινή ενημέρωση ήταν από τις καλύτερες που

Διαβάστε περισσότερα

Το κορίτσι με τα πορτοκάλια. Εργασία Χριστουγέννων στο μάθημα της Λογοτεχνίας. [Σεμίραμις Αμπατζόγλου] [Γ'1 Γυμνασίου]

Το κορίτσι με τα πορτοκάλια. Εργασία Χριστουγέννων στο μάθημα της Λογοτεχνίας. [Σεμίραμις Αμπατζόγλου] [Γ'1 Γυμνασίου] Το κορίτσι με τα πορτοκάλια Εργασία Χριστουγέννων στο μάθημα της Λογοτεχνίας [Σεμίραμις Αμπατζόγλου] [Γ'1 Γυμνασίου] Εργασία Χριστουγέννων στο μάθημα της Λογοτεχνίας: Σεμίραμις Αμπατζόγλου Τάξη: Γ'1 Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτύσσοντας Υγιείς σχέσεις με τα παιδιά στο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον μέσα από την βελτίωση της επικοινωνίας

Αναπτύσσοντας Υγιείς σχέσεις με τα παιδιά στο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον μέσα από την βελτίωση της επικοινωνίας Αναπτύσσοντας Υγιείς σχέσεις με τα παιδιά στο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον μέσα από την βελτίωση της επικοινωνίας Δρ. Χρήστος Παναγιωτόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής Παιδικής και Εφηβικής Ψυχικής

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας 18 Ιανουαρίου 2013 A2 Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Διαβάζετε

Διαβάστε περισσότερα

Έρικα Τζαγκαράκη. Τα Ηλιοβασιλέματα. της μικρής. Σταματίας

Έρικα Τζαγκαράκη. Τα Ηλιοβασιλέματα. της μικρής. Σταματίας Έρικα Τζαγκαράκη Τα Ηλιοβασιλέματα της μικρής Σταματίας στην μικρη Ριτζάκη Σταματία-Σπυριδούλα Τα Ηλιοβασιλέματα της μικρής Σταματίας ISBN: 978-618-81493-0-4 Έρικα Τζαγκαράκη Θεσσαλονίκη 2014 Έρικα Τζαγκαράκη

Διαβάστε περισσότερα

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. ''

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. '' 1. '' Τίποτα δεν είναι δεδομένο. '' 2. '' Η μουσική είναι η τροφή της ψυχής. '' 3. '' Να κάνεις οτι έχει νόημα για σένα, χωρίς όμως να παραβιάζεις την ελευθερία του άλλου. '' 4. '' Την πραγματική μόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους Μάθημα 1 Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους μήνες και θα μοιραστούμε πολλά! Ας γνωριστούμε λοιπόν. Ο καθένας από εμάς ας πει λίγα λόγια για τον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ. 2 ΚΟΛΛΑΖ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ. 2 ΚΟΛΛΑΖ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 5 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ. 2 ΚΟΛΛΑΖ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 5 2 Δ: κ. Τσιμούδη πείτε μας κάτι από τη φετινή, θερινή σας δράση; Θερινά 2014. Νέα χρονιά, νέα θερινή δράση με φρέσκα και

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή. Κρυμμένος Θησαυρός. Λίνα Σωτηροπούλου. Εικόνες: Ράνια Βαρβάκη

Αποστολή. Κρυμμένος Θησαυρός. Λίνα Σωτηροπούλου. Εικόνες: Ράνια Βαρβάκη διαβάζω ιστορίες Αποστολή Κρυμμένος Θησαυρός Λίνα Σωτηροπούλου Εικόνες: Ράνια Βαρβάκη 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Το δώρο της γιαγιάς Μόλις χτύπησε το ξυπνητήρι, με έπιασε πανικός. Δεν μπορούσα να καταλάβω για ποιον

Διαβάστε περισσότερα

Μια μέρα μπήκε η δασκάλα στην τάξη κι είπε ότι θα πήγαιναν ένα μακρινό ταξίδι.

Μια μέρα μπήκε η δασκάλα στην τάξη κι είπε ότι θα πήγαιναν ένα μακρινό ταξίδι. ΤΟ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΙΑΣ ΠΑΡΕΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ Μια μέρα μπήκε η δασκάλα στην τάξη κι είπε ότι θα πήγαιναν ένα μακρινό ταξίδι. Αμέσως χάρηκαν πολύ, αλλά κι απογοητεύτηκαν ταυτόχρονα όταν έμαθαν ότι θα ήταν ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ

ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ Πληροφορίες για τον εκπαιδευτικό: Η Αυτοβιογραφία ιαπολιτισµικών Συναντήσεων, είναι ένα υλικό το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί ευρύτερα από τους εκπαιδευτικούς

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

Ο Καταστατικός Χάρτης της Γης

Ο Καταστατικός Χάρτης της Γης Ο Καταστατικός Χάρτης της Γης Προσαρµογή για παιδιά Εισαγωγή Η γη είναι το σπίτι µας - Ζούµε σε µια πολύ σηµαντική εποχή και πρέπει να προστατεύσουµε τη Γη. - Όλοι οι λαοί του κοσµού φτιάχνουν µια µεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση προφορικού λόγου

Κατανόηση προφορικού λόγου Β1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 25 λεπτά Ερώτημα 1 Θα ακούσετε δύο (2) φορές έναν συγγραφέα να διαβάζει ένα απόσπασμα από το βιβλίο του με θέμα τη ζωή του παππού του. Αυτά που ακούτε σας αρέσουν, γι αυτό κρατάτε

Διαβάστε περισσότερα

Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ''

Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ'' 1 2 Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ'' 3 Τα λουλούδια χωρίς όνομα, τα έχει ο καθένας από μας, αλλά δεν το ξέρουμε. Δεν μας μαθαίνουν τίποτα και ψάχνουμε μόνοι μας άσκοπα να βρούμε κάτι, για να

Διαβάστε περισσότερα

Μια μέρα στη ζωή μιας γυναίκας που φτιάχνει «μαρτενίτσες»

Μια μέρα στη ζωή μιας γυναίκας που φτιάχνει «μαρτενίτσες» Μια μέρα στη ζωή μιας γυναίκας που φτιάχνει «μαρτενίτσες» Ονομάζομαι Μαρία, είμαι συνταξιούχα, και κατασκευάζω «μαρτενίτσες» από χόμπι αλλά και για ένα μικρό εισόδημα. Πρώτα, όμως, θα σας εξηγήσω τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Στέφανος Λίβος: «Η συγγραφή δεν είναι καθημερινή ανάγκη για μένα. Η έκφραση όμως είναι!»

Στέφανος Λίβος: «Η συγγραφή δεν είναι καθημερινή ανάγκη για μένα. Η έκφραση όμως είναι!» Ημερομηνία 27/4/2015 Μέσο Συντάκτης Link www.thinkover.gr Ανδριάνα Βούτου http://www.thinkover.gr/2015/04/27/stefanos-livos/ Στέφανος Λίβος: «Η συγγραφή δεν είναι καθημερινή ανάγκη για μένα. Η έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

Μεταξία Κράλλη! Ένα όνομα που γνωρίζουν όλοι οι αναγνώστες της ελληνικής λογοτεχνίας, ωστόσο, κανείς δεν ξέρει ποια

Μεταξία Κράλλη! Ένα όνομα που γνωρίζουν όλοι οι αναγνώστες της ελληνικής λογοτεχνίας, ωστόσο, κανείς δεν ξέρει ποια Δευτέρα, Ιουνίου 16, 2014 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΞΙΑΣ ΚΡΑΛΛΗ Η Μεταξία Κράλλη είναι ένα από τα δημοφιλέστερα πρόσωπα της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας. Μετά την κυκλοφορία του πρώτου της βιβλίου, "Μια φορά

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΙΝΗ ΑΓΚΑΛΙΑ ΟΜΑΔΑ Β. Ερώτηση 1 α

ΧΑΡΤΙΝΗ ΑΓΚΑΛΙΑ ΟΜΑΔΑ Β. Ερώτηση 1 α ΧΑΡΤΙΝΗ ΑΓΚΑΛΙΑ ΟΜΑΔΑ Β Ερώτηση 1 α Το βιβλίο με τίτλο «Χάρτινη Αγκαλιά», της Ιφιγένειας Μαστρογιάννη, περιγράφει την ιστορία ενός κοριτσιού, της Θάλειας, η οποία αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας. Φεύγει

Διαβάστε περισσότερα

Αν δούµε κάπου τα παρακάτω σήµατα πώς θα τα ερµηνεύσουµε; 2. Πού µπορείτε να συναντήσετε αυτό το σήµα; (Κάθε σωστή απάντηση 1 βαθµός)

Αν δούµε κάπου τα παρακάτω σήµατα πώς θα τα ερµηνεύσουµε; 2. Πού µπορείτε να συναντήσετε αυτό το σήµα; (Κάθε σωστή απάντηση 1 βαθµός) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Φύλλο εργασίας 1 Ερµηνεύουµε σύµβολα! Αν δούµε κάπου τα παρακάτω σήµατα πώς θα τα ερµηνεύσουµε; Επικοινωνούµε έτσι κι αλλιώς 26 2. Πού µπορείτε να συναντήσετε αυτό το σήµα; Σύνολο: (Κάθε σωστή.

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη

Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη Επιμέλεια εργασίας: Παναγιώτης Γιαννόπουλος Περιεχόμενα Ερώτηση 1 η : σελ. 3-6 Ερώτηση 2 η : σελ. 7-9 Παναγιώτης Γιαννόπουλος Σελίδα 2 Ερώτηση 1 η Η συγγραφέας

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση προφορικού λόγου

Κατανόηση προφορικού λόγου Α1 Κατανόηση προφορικού λόγου Διάρκεια: 25 λεπτά (25 μονάδες) Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Ο Δημήτρης και ο φίλος του ο Πέτρος αυτό το σαββατοκύριακο θα πάνε εκδρομή στο βουνό. Θα ακούσετε δύο (2) φορές το Δημήτρη

Διαβάστε περισσότερα

β) Αν είχες τη δυνατότητα να «φτιάξεις» εσύ έναν ιδανικό κόσμο, πώς θα ήταν αυτός;

β) Αν είχες τη δυνατότητα να «φτιάξεις» εσύ έναν ιδανικό κόσμο, πώς θα ήταν αυτός; 1α) H πραγματική ζωή κρύβει χαρά, αγάπη, στόχους, όνειρα, έρωτα, αλλά και πόνο, απογοήτευση, πίκρες, αγώνα. Aν λείπουν όλα αυτά τα συναισθήματα και οι ανατροπές, αν χαθεί η καρδιά και η ψυχή, η ελευθερία,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 2015 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ 5/2/2015 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτό το portfolio φτιάχτηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ

ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ - Α,α,α,α,α,α,α! ούρλιαξε η Νεφέλη - Τρομερό! συμπλήρωσε η Καλλιόπη - Ω, Θεέ μου! αναφώνησα εγώ - Απίστευτα τέλειο! είπε η Ειρήνη και όλες την κοιτάξαμε λες και είπε

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ»

«ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ» «ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ» ΤΑΞΗ Γ1 2 ο Δ Σ ΓΕΡΑΚΑ ΔΑΣΚ:Αθ.Κέλλη ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Κατά τη διάρκεια της περσινής σχολικής χρονιάς η τάξη μας ασχολήθηκε με την ανάγνωση και επεξεργασία λογοτεχνικών βιβλίων

Διαβάστε περισσότερα

«Tα 14 Πράγματα που Κάνουν οι Καταπληκτικοί Γονείς», από την ψυχολόγο-συγγραφέα Dr. Λίζα Βάρβογλη!

«Tα 14 Πράγματα που Κάνουν οι Καταπληκτικοί Γονείς», από την ψυχολόγο-συγγραφέα Dr. Λίζα Βάρβογλη! «Tα 14 Πράγματα που Κάνουν οι Καταπληκτικοί Γονείς», από την ψυχολόγο-συγγραφέα Dr. Λίζα Βάρβογλη! Οι καταπληκτικοί γονείς κάνουν καταπληκτικά πράγματα! Και δεν εννοώ περίπλοκα, δύσκολα, ή κάτι τέτοιο,

Διαβάστε περισσότερα

Το παραμύθι της αγάπης

Το παραμύθι της αγάπης Το παραμύθι της αγάπης Μια φορά και ένα καιρό, μια βασίλισσα έφερε στον κόσμο ένα παιδί τόσο άσχημο που σχεδόν δεν έμοιαζε για άνθρωποs. Μια μάγισσα που βρέθηκε σιμά στη βασίλισσα την παρηγόρησε με τούτα

Διαβάστε περισσότερα

Αϊνστάιν. Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης

Αϊνστάιν. Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΦΕΥΡΕΤΕΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Αϊνστάιν Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης Περιεχόµενα Κεφάλαιο 1:...3 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΣΤΙΧΩΝ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟΝ ΕΡΩΤΑ

ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΣΤΙΧΩΝ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟΝ ΕΡΩΤΑ ΜΑΘΗΤΡΙΑ: ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΜΑΘΗΜΑ : ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΜΗΜΑ:Γ1 ΣΧΟΛΟΚΟ ΕΤΟΣ: 2007-2008 ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΣΤΙΧΩΝ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟΝ ΕΡΩΤΑ (Στίχοι που δείχνουν τα όνειρα και τον πόνο των ερωτευμένων) Όλοι οι

Διαβάστε περισσότερα

A READER LIVES A THOUSAND LIVES BEFORE HE DIES.

A READER LIVES A THOUSAND LIVES BEFORE HE DIES. A READER LIVES A THOUSAND LIVES BEFORE HE DIES. 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα

Διαβάστε περισσότερα

παραστάσεις κατασκευές εργαστήρια

παραστάσεις κατασκευές εργαστήρια Κουκλοθέατρο ΑΝΕΜΗ παραστάσεις κατασκευές εργαστήρια H πολύχρονη εμπειρία και η αγάπη μας για τα παιδιά, σας υπόσχονται μια μοναδική παράσταση κουκλοθεάτρου με χειροποίητες κούκλες και σκηνικά, που ζωντανεύουν

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek Beginners

Modern Greek Beginners 2016 HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION Modern Greek Beginners ( Section I Listening) Transcript Familiarisation Text Καλημέρα. Καλημέρα σας. Μπορώ να σας βοηθήσω; Ήρθα να πάρω αυτό το δέμα. Σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Θεµατολογία: 1. Όλου του κόσµου τα παιχνίδια: Ένα ταξίδι που χαρτογραφεί την ιστορία του παιχνιδιού 2. Ελληνικά παραδοσιακά παιχνίδια: Παιχνίδια από ά

Θεµατολογία: 1. Όλου του κόσµου τα παιχνίδια: Ένα ταξίδι που χαρτογραφεί την ιστορία του παιχνιδιού 2. Ελληνικά παραδοσιακά παιχνίδια: Παιχνίδια από ά Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α 2 0 1 6-2 0 1 7 Τα εκπαιδευτικά προγράµµατα έχουν σκοπό να βοηθήσουν τα παιδιά να γνωρίσουν και να κατανοήσουν ένα θέµα, συνδυάζοντας το παιχνίδι µε τη γνώση.

Διαβάστε περισσότερα

Σώμα Πρoσκόπων Κύπρου. Κλάδος Λυκοπούλων Γ.Ε. Παιχνίδι Προσκοπικής Χρονιάς 2014-2015. ΧΑΛΚΙΝΗ Αγέλη Λυκοπούλων ΑΡΧΕΙΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ.

Σώμα Πρoσκόπων Κύπρου. Κλάδος Λυκοπούλων Γ.Ε. Παιχνίδι Προσκοπικής Χρονιάς 2014-2015. ΧΑΛΚΙΝΗ Αγέλη Λυκοπούλων ΑΡΧΕΙΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ. Σώμα Πρoσκόπων Κύπρου Κλάδος Λυκοπούλων Γ.Ε. Παιχνίδι Προσκοπικής Χρονιάς 2014-2015 ΧΑΛΚΙΝΗ Αγέλη Λυκοπούλων ΑΡΧΕΙΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ Αγέλη Λυκοπούλων ΧΑΛΚΙΝΗ ΑΓΕΛΗ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ 103ov Σύστημα Ναυτοπροσκόπων Κισσόνεργας

Διαβάστε περισσότερα

«Η απίστευτη αποκάλυψη του Σεμπάστιαν Μοντεφιόρε»

«Η απίστευτη αποκάλυψη του Σεμπάστιαν Μοντεφιόρε» «Η απίστευτη αποκάλυψη του Σεμπάστιαν Μοντεφιόρε» της Άννας Κουππάνου Στις σελίδες που ακολουθούν υπάρχουν δραστηριότητες σχετικά με το βιβλίο: «Η απίστευτη αποκάλυψη του Σεμπάστιαν Μοντεφιόρε» Οι δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Βούλα Μάστορη. Ένα γεμάτο μέλια χεράκι

Βούλα Μάστορη. Ένα γεμάτο μέλια χεράκι 1 Σειρά Σπουργιτάκια Εκδόσεις Πατάκη Ένα γεμάτο μέλια χεράκι Βούλα Μάστορη Εικονογράφηση: Σπύρος Γούσης Σελ. 91 Δραστηριότητες για Γ & Δ τάξη Συγγραφέας: Η Βούλα Μάστορη γεννήθηκε στο Αγρίνιο. Πέρασε τα

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2010 Ύμνος της ομάδας «Ευαγγέλιο» Βιβλία και μαθήματα ζωγραφισμένα σχήματα και τόσα βοηθήματα να μη δυσκολευτώ Απ όλους τόσα έμαθα

Διαβάστε περισσότερα

Μια φορά και έναν καιρό ζούσε στα βάθη του ωκεανού µια µικρή σταγόνα, ο Σταγονούλης. Έπαιζε οληµερίς διάφορα παιχνίδια µε τους ιππόκαµπους και τις

Μια φορά και έναν καιρό ζούσε στα βάθη του ωκεανού µια µικρή σταγόνα, ο Σταγονούλης. Έπαιζε οληµερίς διάφορα παιχνίδια µε τους ιππόκαµπους και τις Μια φορά και έναν καιρό ζούσε στα βάθη του ωκεανού µια µικρή σταγόνα, ο Σταγονούλης. Έπαιζε οληµερίς διάφορα παιχνίδια µε τους ιππόκαµπους και τις µικρές γοργόνες και ήταν πολύ ευτυχισµένος. Όµως, ήταν

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Κωνσταντινοπούλου Ψυχολόγος - ειδική παιδαγωγός

Μαρία Κωνσταντινοπούλου Ψυχολόγος - ειδική παιδαγωγός ΠΑΡΑΞΕΝΑ ΟΜΟΡΦΟ Ένα παραμύθι για τη διαφορετικότητα, για μικρούς αλλά και για μεγάλους (αυτισμός) Τα παιδιά είναι ελεύθερα να ζωγραφίσουν τις παρακάτω σελίδες όπως αυτά αισθάνονται... Μαρία Κωνσταντινοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek Stage 6 Part 2 Transcript

Modern Greek Stage 6 Part 2 Transcript 1. Announcement Καλημέρα, παιδιά. Θα ήθελα να δώσετε μεγάλη προσοχή σε ό,τι πω σήμερα, γιατί όλες οι ανακοινώσεις είναι πραγματικά πολύ σημαντικές. Λοιπόν ξεκινάμε: Θέμα πρώτο: Αύριο η βιβλιοθήκη του σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

Χριστούγεννα. Ελάτε να ζήσουμε τα. όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά

Χριστούγεννα. Ελάτε να ζήσουμε τα. όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Ελάτε να ζήσουμε τα όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Χριστούγεννα (μέσα από ιστορίες και χριστουγεννιάτικα παιχνίδια) 1 Στόχοι: Μέσα από διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ Πήγα στην αγορά με τα πουλιά Κι αγόρασα πουλιά Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα λουλούδια Κι αγόρασα λουλούδια Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα σιδερικά

Διαβάστε περισσότερα

Δουλεύει, τοποθετώντας τούβλα το ένα πάνω στο άλλο.

Δουλεύει, τοποθετώντας τούβλα το ένα πάνω στο άλλο. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ Παραδείγματα με συμπληρωμένα Φύλλα εργασίας Φύλλο εργασίας Α α. Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα, χρησιμοποιώντας τη φαντασία σας. Δώστε ταυτότητα στο παιδί της φωτογραφίας. Όνομα Ίντιρα Ηλικία

Διαβάστε περισσότερα

Λογοτεχνικό Εξωσχολικό Ανάγνωσμα Περιόδου Χριστουγέννων

Λογοτεχνικό Εξωσχολικό Ανάγνωσμα Περιόδου Χριστουγέννων Λογοτεχνικό Εξωσχολικό Ανάγνωσμα Περιόδου Χριστουγέννων Τίτλος βιβλίου: «Μέχρι το άπειρο κι ακόμα παραπέρα» Συγγραφέας: Άννα Κοντολέων Εκδόσεις: Πατάκη ΕΡΓΑΣΙΕΣ: 1. Ένας έφηβος, όπως είσαι εσύ, προσπαθεί

Διαβάστε περισσότερα

2 ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΟΤΣΙΡΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΖΑΝΝΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Β ΤΑΞΗ ΤΙΤΛΟΣ: «ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΑΙΡΗ»

2 ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΟΤΣΙΡΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΖΑΝΝΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Β ΤΑΞΗ ΤΙΤΛΟΣ: «ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΑΙΡΗ» 2 ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΟΤΣΙΡΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΖΑΝΝΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Β ΤΑΞΗ ΤΙΤΛΟΣ: «ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΑΙΡΗ» Δεν είχε καλά χαράξει και η κυρία Μαίρη άνοιξε το μαγαζί. Πέταξε τα

Διαβάστε περισσότερα

Η γυναίκα με τα χέρια από φως

Η γυναίκα με τα χέρια από φως ΛIΛH ΛAMΠPEΛΛH Σειρά: Κι αν σου μιλώ με Παραμύθια... Η γυναίκα με τα χέρια από φως Εφτά παραμύθια σχέσης από την προφορική παράδοση Τρεις τρίχες λύκου Ζούσε κάποτε, σ ένα μικρό χωριό, ένας άντρας και μια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171. Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ.

ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171. Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ. ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171 Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ. Ι. (151) Όλα τα πράγµατα είναι αντίλαλοι της Φωνής του Θεού. 2 Ο Θεός είναι µόνο και µόνο

Διαβάστε περισσότερα

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Τζήκου Βασιλική Το δίλημμα της Λένιας 1 Παραμύθι πού έχω κάνει στο πρόγραμμα Αγωγής Υγείας που είχε τίτλο: «Γνωρίζω το σώμα μου, το αγαπώ και το φροντίζω» με την βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΕΤΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ. ΑΡΗΣ (Συναντώνται μπροστά στη σκηνή ο Άρης με τον Χρηστάκη.) Γεια σου Χρηστάκη, τι κάνεις;

ΣΚΕΤΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ. ΑΡΗΣ (Συναντώνται μπροστά στη σκηνή ο Άρης με τον Χρηστάκη.) Γεια σου Χρηστάκη, τι κάνεις; ΣΚΕΤΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΑΡΗΣ (Συναντώνται μπροστά στη σκηνή ο Άρης με τον Χρηστάκη.) Γεια σου Χρηστάκη, τι κάνεις; ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ Μια χαρά είμαι. Εσύ; ΑΡΗΣ Κι εγώ πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά! ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ Σε βλέπω

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΠΙΔΑ. Είμαι 8 χρονών κα μένω στον καταυλισμό μαζί με άλλες 30 οικογένειες.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΠΙΔΑ. Είμαι 8 χρονών κα μένω στον καταυλισμό μαζί με άλλες 30 οικογένειες. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΠΙΔΑ Είμαι 8 χρονών κα μένω στον καταυλισμό μαζί με άλλες 30 οικογένειες. Μέχρι πριν λίγες μέρες βρισκόμουν στο χωριό μου το Ριζοκάρπασο, αλλά μετά την εισβολή ήρθαμε με την μητέρα μου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. του Prem Rawat

ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. του Prem Rawat ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ του Prem Rawat TΙΣ ΠΡΟΑΛΛΕΣ σκεφτόμουν τι είναι η ειρήνη. Και κατάλαβα κάτι: η ειρήνη είναι το άρωμα. Όταν ο Θεός βρίσκεται κοντά σου, αναδύεται αυτό το άρωμα. Είναι εξαίσιο. Είναι όμορφο.

Διαβάστε περισσότερα

Μια ιστορία αγάπης και ελπίδας

Μια ιστορία αγάπης και ελπίδας 1 σ ε λ ί δ α Μια ιστορία αγάπης και ελπίδας Αλήθεια πόσο υπέροχος είναι ο ήλιος και το αγεράκι το ανοιξιάτικο. Το ξέρω πως η ζωή μου είναι σύντομη. Σύντομη για τους ανθρώπους φυσικά. Κάποιος άνθρωπος

Διαβάστε περισσότερα

Victoria is back! Της Μαριάννας Τ ιρά η

Victoria is back! Της Μαριάννας Τ ιρά η Victoria is back! Της Μαριάννας Τ ιρά η Victoria is back! Με αφορμή την επίσκεψη της Βικτώριας Χίσλοπ στο Ρέθυμνο της Κρήτης για την παρουσίαση του καινούριου της βιβλίου Ανατολή, άρπαξα την ευκαιρία να

Διαβάστε περισσότερα

Τάξη: Γ. Τμήμα: 2ο. Υπεύθυνη τμήματος : ΑΝΕΣΤΗ ΑΣΗΜΙΝΑ. Εκθέσεις μαθητών.. ΜΑΘΗΤΗΣ: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.

Τάξη: Γ. Τμήμα: 2ο. Υπεύθυνη τμήματος : ΑΝΕΣΤΗ ΑΣΗΜΙΝΑ. Εκθέσεις μαθητών.. ΜΑΘΗΤΗΣ: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. Τάξη: Γ Τμήμα: 2ο Υπεύθυνη τμήματος : ΑΝΕΣΤΗ ΑΣΗΜΙΝΑ. Εκθέσεις μαθητών.. ΜΑΘΗΤΗΣ: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. Θέμα :Τι θέλω να αλλάξει στον κόσμο το 2011. Το έτος 2010 έγιναν πολλές καταστροφές στον κόσμο.

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΧΡΑ ΙΜΠΡΑΧΗΜ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΖΑΣ

ΖΑΧΡΑ ΙΜΠΡΑΧΗΜ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΖΑΣ Θυµάσαι το παραµύθι της γιαγιάς για την 28 η Οκτωβρίου; Μάζεψε τους φίλους σου και διηγήσου το. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας γίγαντας που ζούσε στο δικό του σπίτι. Ένα

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός»

«Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #26 «Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός» (Πόντος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #26 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

Συμμετοχή στην έκθεση για τις προσωπικότητες της " Μη βίας"

Συμμετοχή στην έκθεση για τις προσωπικότητες της  Μη βίας Συμμετοχή στην έκθεση για τις προσωπικότητες της " Μη βίας" Στις 25-2-2013 οι ομάδα των Έμπιστων Διαμεσολαβητών του σχολείου μας πραγματοποίησε επίσκεψη στην έκθεση για τις προσωπικότητες της " Μη βίας"

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΜΑΣ ΔΙΝΕΙ «ΕΥΤΥΧΙΑ & ΝΟΗΜΑ ΖΩΗΣ»?

ΤΙ ΜΑΣ ΔΙΝΕΙ «ΕΥΤΥΧΙΑ & ΝΟΗΜΑ ΖΩΗΣ»? ΤΙ ΜΑΣ ΔΙΝΕΙ «ΕΥΤΥΧΙΑ & ΝΟΗΜΑ ΖΩΗΣ»? Της Τζινας Γ. ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ, ED. M, MA HARVARD UNIVERSITY, ΨΥΧΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Ειδίκευση σε Παιδιά, Εφήβους, Οικογένειες, Ζευγάρια, Γυναικεία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ

ΙΑ ΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ 1η Σελίδα Η Γιώτα θα πάει για πρώτη φορά κατασκήνωση. Φαντάζεται πως θα περάσει πολύ άσχημα μακριά από τους γονείς και τα παιχνίδια της για μια ολόκληρη εβδομάδα. Αγχώνεσαι ή νοιώθεις άβολα όταν είσαι

Διαβάστε περισσότερα

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007 1 / 15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Έρευνα υποστηριζόµενη από τη Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού της Ε.Ε., στο πλαίσιο του προγράµµατος Σωκράτης «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Θα σε βοηθούσε για παράδειγμα να γράψεις και εσύ μια λίστα με σκέψεις σαν αυτή που έκανε η Ζωή και εμφανίστηκε ο «Αγχολέων»!

Θα σε βοηθούσε για παράδειγμα να γράψεις και εσύ μια λίστα με σκέψεις σαν αυτή που έκανε η Ζωή και εμφανίστηκε ο «Αγχολέων»! Η Ζωή είναι 8 χρονών και πριν 3 χρόνια ο παιδιάτρος και οι γονείς της, της εξήγησαν πως έχει Νεανική Ιδιοπαθή Αρθρίτιδα. Από τότε η Ζωή κάνει όλα αυτά που τη συμβούλεψε ο παιδορευματολόγος της και είναι

Διαβάστε περισσότερα

14η εβδομάδα Γίνε διάφανος η εβδομάδα Να τολμάς και πάλι και ξανά η εβδομάδα Κάθε αποτέλεσμα είναι καλό αποτέλεσμα...

14η εβδομάδα Γίνε διάφανος η εβδομάδα Να τολμάς και πάλι και ξανά η εβδομάδα Κάθε αποτέλεσμα είναι καλό αποτέλεσμα... Περιεχόμενα Εισαγωγή...13 Πώς να χρησιμοποιήσεις αυτό το βιβλίο...17 1η εβδομάδα Αφουγκράσου την πληροφόρηση...21 2η εβδομάδα Άδειασε το ποτήρι σου...23 3η εβδομάδα Η μοναξιά είναι ευλογία...25 4η εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος προγράμματος: «Παιχνίδια στο χθες, παιχνίδια στο σήμερα, παιχνίδια δίχως σύνορα» Υπεύθυνη προγράμματος: Μπότη Ευαγγελή Εκπαιδευτικός που

Τίτλος προγράμματος: «Παιχνίδια στο χθες, παιχνίδια στο σήμερα, παιχνίδια δίχως σύνορα» Υπεύθυνη προγράμματος: Μπότη Ευαγγελή Εκπαιδευτικός που Τίτλος προγράμματος: «Παιχνίδια στο χθες, παιχνίδια στο σήμερα, παιχνίδια δίχως σύνορα» Υπεύθυνη προγράμματος: Μπότη Ευαγγελή Εκπαιδευτικός που συμμετέχει: Κακάρη Κωνσταντίνα Παρακολουθώντας τα παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα.

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα. Ήρθε ένας νέος μαθητής στην τάξη. Όλοι τον αποκαλούν ο «καινούριος». Συμφωνείς; 1 Δεν είναι σωστό να μη φωνάζουμε κάποιον με το όνομά του. Είναι σαν να μην τον αναγνωρίζουμε. Σωστά. Έχει όνομα και με αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Η Οργάνωσή µας συνέχισε και φέτος το θεσµό της διοργάνωσης παιδικών

Η Οργάνωσή µας συνέχισε και φέτος το θεσµό της διοργάνωσης παιδικών π π ø π 2 03-10-07 23:22 Page 1 π π øσ π À π ª π π Η Οργάνωσή µας συνέχισε και φέτος το θεσµό της διοργάνωσης παιδικών Κατασκηνώσεων στην Κύπρο για τα παιδιά των συναδέλφων. Η κατασκήνωση από φέτος αναβαθµίστηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ Η πολυπόθητη μέρα για την εκδρομή μας στην Κωνσταντινούπολη είχε φτάσει! Βαλίτσες, φωτογραφικές μηχανές, τα λόγια που είχε να μάθει ο καθένας από όσους συμμετέχουμε

Διαβάστε περισσότερα

«Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;»

«Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;» «Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;» Οπου (Α) ο καλούµενος - χρήστης της υπ' αριθ. 698... (µέλος της Χ.Α.) Οπου (Β) ο καλών Ηµεροµηνία: 20/09/2013 Εναρξη: 22:12':00''

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργική Ψυχολογική Γραφή

ηµιουργική Ψυχολογική Γραφή ηµιουργική Ψυχολογική Γραφή Ζωντανά βιβλία, της Ιωάννας Ν. Τριπερίνα, Ψυχολόγου, MSc, µε ιστορίες που µάς δίνουν το έναυσµα να τις βιώσουµε, δραµατοποιήσουµε, συζητήσουµε, διαβάσουµε, ώστε να µάθουµε και

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ΥΠΕΡΡΕΑΛΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ & ΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Υπ. Καθηγήτριες: Ουρανία Φραγκουλίδου & Έλενα Κελεσίδου

«Ο ΥΠΕΡΡΕΑΛΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ & ΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Υπ. Καθηγήτριες: Ουρανία Φραγκουλίδου & Έλενα Κελεσίδου «Ο ΥΠΕΡΡΕΑΛΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ & ΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Υπ. Καθηγήτριες: Ουρανία Φραγκουλίδου & Έλενα Κελεσίδου Ένα μικρό κομμάτι της δουλειάς των μαθητών-τριών που συμμετέχουν Δώσαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ

ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΕΓΓΟΝΟΣ: Παππού, γιατί προτιμάς να βάζεις κανέλα και όχι κύμινο στα σουτζουκάκια; ΠΑΠΠΟΥΣ: Το κύμινο είναι κομματάκι δυνατό. Κάνει τους ανθρώπους να κλείνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2007-2008 Τάξη: Γ 3 Όνομα: Η μύτη μου είναι μεγάλη. Όχι μόνο μεγάλη, είναι και στραβή. Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο με λένε Μυτόγκα. Μα η δασκάλα τα μαλώνει: Δεν

Διαβάστε περισσότερα