MAGAZINE / ΠΕΡΙΟΔΙΚΌ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "MAGAZINE / ΠΕΡΙΟΔΙΚΌ"

Transcript

1 Πρόγραμμα Υποστήριξης Πρωτοβουλιών Νέων MAGAZINE / ΠΕΡΙΟΔΙΚΌ ECO GARDEN / ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΌ ΛΑΧΑΝΌΚΗΠΟ 6-12 March 2015 Nidri, Lefkas / 6-12 Μαρτίου 2015 Νυδρί, Λευκάδας

2 Table of contents Πίνακας περιεχομένων Introduction Εισαγωγή Planning the garden Σχεδιασμός του κήπου Preparation of the garden/soil Προετοιμασία του κήπου / εδάφους Construction of an aromatic spiral Κατασκευή ενός «αρωματικού σπιράλ Final event/workshops: The eco garden (planted vegetables) Compost House Signals Doll plants Τελική εκδήλωση / εργαστήρια: Ο οικολογικός κήπος (φυτεμένα λαχανικά)κομποστοποίηση Σπίτι Σήματα Κούκλες από φυτά Participants testimonies Μαρτυρίες των συμμετεχόντων

3 Solidarity Tracks with the support of the Youth and Lifelong Learning Foundation, created an ecological and Social garden, in Nydri Lefkada from the 7th to the 14th of March The project was implemented under the program Youth in Action» / Support Youth Initiatives, with the participation of a group of young members of our organization, our European volunteers and members of other organizations from Greece. The garden we created includes six elements: - An employability space: it consists of a small group of volunteers and a trainer (coach) to ensure the operation, the reception and the regular maintenance of the ecological solidarity garden. - A gardening solidarity workshop: that will receive young people in vulnerable situations (such as young people with disabilities or unemployed), who wish to join in a context of socialization according to their own pace and needs. Besides gardening site activities, the garden will be an area of wellness, friendship, togetherness and solidarity. - An educational garden: that will propose various animation activities focused on gardening and with purpose to guide children to observe, play, act, create, build, touch, taste etc. - A public garden, shared by many: it will work as an amplifier of social ties, offering common meals, barbecue, concerts, and as the place where we share abilities / skills, seeds, plants etc. - A garden of ecological information: An information point that will propose throughout the year different activities around a variety of gardening topics. On a regular basis events and educational workshops will be organized and our garden will become a true information and awareness area for the environment and for the conservation of natural resources, in terms of quality and quantity. Thanks to the interaction of these six components, our garden will be turned into a true educational and social space, which promotes the values of the sustainable development. During the six creation days of our social and solidarity garden, young people organized two presentations: one with subject The solidarity and ecological vegetable garden: Principles and Philosophy and a second on Importance of soil, ecological agriculture / permaculture, genetically modified organisms (GMOs), preserving local seeds and biodiversity, where the youth and the citizens of our island interested in the above subject were invited. During the creation of the Garden, kids of the primary school in Nidri participated in workshops organized specially for them. The new protagonists of the above initiative will ensure the care and maintenance of the Garden and will organize regular educational and social activities in the context described, with the participation of the youth and the citizens of our region. Τα Μονοπάτια Αλληλεγγύης με την υποστήριξη του Ιδρύματος Νεολαίας και δια Βίου Μάθησης, δημιούργησαν έναν οικολογικό και αλληλέγγυο κήπο, στο Νυδρί Λευκάδας από τις 7 έως τις 14 Μαρτίου Το σχέδιο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «Νέα Γενιά σε Δράση» / Υποστήριξη Πρωτοβουλιών Νέων, με την συμμετοχή μιας ομάδας νέων μελών της οργάνωσής μας, των Ευρωπαίων εθελοντών μας και μελών άλλων οργανώσεων από την Ελλάδα. Ο κήπος που δημιουργήσαμε περικλείει 6 στοιχεία: - Έναν χώρο επαγγελματικής ένταξης: αποτελείται από μια μικρή ομάδα εθελοντών και έναν εκπαιδευτή (coach) που θα εξασφαλίζει την λειτουργία, την υποδοχή και την τακτική συντήρηση του οικολογικού αλληλέγγυου κήπου. - Ένα εργαστήριο αλληλέγγυας κηπουρικής: θα δέχεται νέους σε επισφαλή κατάσταση (όπως νέους με ειδικές ανάγκες ή ανέργους), που επιθυμούν να ενταχθούν σε ένα πλαίσιο κοινωνικοποίησης σύμφωνα με το δικό τους ρυθμό και τις ανάγκες τους. Εκτός από τόπος δραστηριοτήτων κηπουρικής, ο κήπος θα αποτελεί χώρο ευεξίας, φιλίας, συντροφικότητας και αλληλεγγύης. - Έναν κήπο εκπαίδευσης: θα προτείνει ποικίλες δραστηριότητες εμψύχωσης με επίκεντρο την κηπουρική και με σκοπό να καθοδηγηθούν τα παιδιά να παρατηρούν, να παίζουν, να δρουν, να δημιουργούν, να κατασκευάζουν, να αγγίζουν, να γεύονται κλπ. - Έναν «κοινό» κήπο, που θα τον μοιράζονται πολλοί: θα λειτουργεί ως ενισχυτής των κοινωνικών δεσμών, με προσφορά κοινών γευμάτων, barbecue, συναυλιών, καθώς και ως τόπος που θα μοιραζόμαστε ικανότητες/ δεξιότητες, σπόρους, φυτά κλπ. - Έναν κήπο οικολογικής πληροφόρησης: Ένα σημείο πληροφόρησης που θα προτείνει καθ όλη τη χρονιά δραστηριότητες ενημέρωσης γύρω από ποικίλα θέματα κηπουρικής. Σε τακτική βάση θα διοργανώνονται εκδηλώσεις και παιδαγωγικά εργαστήρια και ο κήπος μας θα γίνει κατ εξοχήν τόπος πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης για το περιβάλλον και την διαφύλαξη των φυσικών πόρων, σε επίπεδο ποιότητας και ποσότητας. Χάρη στην αλληλεπίδραση των 6 αυτών στοιχείων, ο κήπος μας θα μετατραπεί σ έναν αληθινό εκπαιδευτικό και κοινωνικό χώρο, που θα προάγει τις αξίες της αειφόρου ανάπτυξης. Κατά τις 6 ημέρες δημιουργίας του «κοινωνικού και αλληλέγγυου» κήπου μας, οι νέοι διοργάνωσαν 2 παρουσιάσεις: μία με θέμα: Ο αλληλέγγυος και οικολογικός λαχανόκηπος: Αρχές και Φιλοσοφία και μια δεύτερη σχετικά με την Σημασία του εδάφους, οικολογική γεωργία/permaculture, γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί (GMOs), διαφύλαξη τοπικών σπόρων και βιοποικιλότητα, κατά τις οποίες προσκάλεσαν νέους και πολίτες του νησιού μας που ενδιαφέρονται για το παραπάνω θέμα. Κατά το διάστημα δημιουργίας του Κήπου συμμετείχαν μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Νυδριού σε εργαστήρια που διοργανώθηκαν ειδικά για εκείνους. Οι νέοι-πρωταγωνιστές της παραπάνω πρωτοβουλίας θα μεριμνούν για την φροντίδα και συντήρηση του Κήπου και θα διοργανώνουν τακτικές εκπαιδευτικές και κοινωνικές δραστηριότητες στο πλαίσιο που περιγράψαμε, με την συμμετοχή νέων και πολιτών της περιοχής μας.

4 PLANNING THE GARDEN The basis of a great work is always a great plan. So the first step of our work was making a good plan to clarify what we want and how we want to do it. This eco garden project was something absolutely new for all of us, thus we started our work without personal experience, but our curiosity and enthusiasm guided us, so finally the planning process was full of adventurous stories. First of all, we explored the documents about the previous years eco garden experiences written by ex-volunteers, to find our starting point. We discussed about which vegetables we would like to welcome in our future garden, which are the most essential for us, and which match with the weather and climate. Furthermore, we had a conversation with an expert, who has big experience in this field; he helped our work with his advice and many local seeds in order to start the planting. We were informed about which vegetables match and which are enemies in the garden. According the theory of the importance of the good quality soil our ladies started off to find the best soil in the area for the best results. This action generated some funny moments, we don t really want to know what the people passing-by thought about the three digging young girls at the forest edge. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΗΠΟΥ Η βάση ενός μεγάλου έργου είναι πάντα ένα μεγάλο σχέδιο. Έτσι το πρώτο βήμα της εργασίας μας ήταν ένα καλό σχέδιο για να μας ξεκαθαρίσει τι θέλουμε και πώς θέλουμε να το επιτύχουμε. Το πρότζεκτ οικολογικός κήπος ήταν κάτι εντελώς νέο για όλους μας και έτσι ξεκινήσαμε το έργο μας χωρίς προσωπική εμπειρία, αλλά με την περιέργεια και τον ενθουσιασμό μας να μας καθοδηγεί έτσι ώστε τελικά η διαδικασία σχεδιασμού ήταν γεμάτη περιπετειώδεις ιστορίες. Πρώτα απ όλα, μελετήσαμε όλα τα έγγραφα σχετικά με τις εμπειρίες των προηγούμενων ετών στον οικολογικό κήπο που γράφτηκαν από πρώην εθελοντές ώστε να βρούμε το σημείο εκκίνησής μας. Συζητήσαμε σχετικά με το ποια λαχανικά θα θέλαμε να καλωσορίσουμε στο μέλλον κήπο μας, ποιά είναι τα πιο σημαντικά για εμάς, και ποιά ταιριάζουν με τις καιρικές συνθήκες και το κλίμα. Επιπλέον, είχαμε μια συνομιλία με έναν εμπειρογνώμονα, ο οποίος έχει μεγάλη εμπειρία σε αυτόν τον τομέα βοήθησε την εργασία μας με τις συμβουλές του και με πολλούς τοπικούς σπόρους ώστε να ξεκινήσει η φύτευση. Ενημερωθήκαμε πάνω στο ποιά λαχανικά ταιριάζουν και ποια είναι εχθροί στον κήπο. Σύμφωνα με τη θεωρία της μεγάλης σημασίας στην καλή ποιότητα χώματος, οι κυρίες της παρέας μας ξεκίνησαν να βρουν το καλύτερο χώμα της περιοχής για τα καλύτερα αποτελέσματα. Αυτή η ενέργεια γέννησε μερικές αστείες στιγμές. Δεν θέλουμε πραγματικά να γνωρίζουμε τι σκέφτονταν οι περαστικοί για τα τρία νεαρά κορίτσια που έσκαβαν στις παρυφές του δάσους.

5 Finally the soil was obtained, and the office of Solidarity Tracks started to transform in a warm house. We mixed the newly acquired magic soil (unnecessary to mention the sweaty work of digging) with three years old chicken manure in order to increase the abundance of the soil. Our envisioned garden was full of better and better worldly goods, but for this to achieve it was necessary to research the love, love me not in the garden articles. We wanted to avoid making the mistake of putting together the unfitting plants. The most popular combinations what we also wanted to follow in our case were: tomato with lettuce, onion with carrot, and radish with green pea. And the pairs that is better to avoid are: beans with green pea or onion, cucumber with radish, and potato with tomato or cabbage. The aromatic herbs also fit very well with a lot of vegetables, but in our garden they have a special place in the spiral, for this reason we didn t want to place it also in the seed beds. Τέλος το χώμα αποκτήθηκε, και το γραφείο των Μονοπατιών Αλληλεγγύης άρχισε να μετατρέπεται σε ένα ζεστό σπίτι. Εμείς αναμίξαμε το νεοαποκτηθέν μαγικό χώμα (περιττό να αναφέρω την εργασία μες στον ιδρώτα του σκαψίματος), με κοπριά πουλερικών τριών ετών, προκειμένου να αυξηθεί η αφθονία του εδάφους. Ο κήπος που οραματιστήκαμε ήταν γεμάτος με τα καλύτερα αγαθά του κόσμου, αλλά για να επιτευχθεί αυτό ήταν απαραίτητο το Μ αγαπά, Δεν μ αγαπά στα είδη κήπου. Θέλαμε να αποφύγουμε το λάθος να βάλουμε μαζί τα φυτά που δεν ταιριάζουν. Οι πιο δημοφιλής συνδυασμοί που θέλαμε, επίσης, να ακολουθήσουμε ήταν: ντομάτα με μαρούλι, κρεμμύδι με το καρότο και ραπανάκι με αρακά. Και τα ζευγάρια που είναι προτιμότερο να αποφεύγονται είναι: φασόλια με αρακά ή κρεμμύδι, αγγούρι με ραπανάκι και πατάτες με ντομάτα ή λάχανο. Τα αρωματικά φυτά ταιριάζουν επίσης πολύ με πολλά λαχανικά, αλλά στον κήπο μας έχουν μια ιδιαίτερη θέση στο σπιράλ, για το λόγο αυτό δεν θέλαμε να τα τοποθετήσουμε στα σπορεία. Another important part of the preparing was to map our land in order to know the exact dimension of our work place. The first contact that we had with the garden was a sort of shock, but after we discovered the opportunities in it, and familiarized with the fact that we are going to have hard time, we begun to like it and with closed eyes we imagined our blooming garden in the place of the weed jungle. The garden is divided in two parts; the first part is the place of the five seed beds, the other is the place of the small house, the aromatic spiral and more place for beans and corns. We already knew what we wanted to plant, we knew the space we had, we had our guide for proceeding in the plant coexistence with good combinations and we sowed the seeds. For making seedlings we used plastic bottles and cups with signals to distinguish. So we had nothing else to do rather than waiting and encouraging our babies to grow. During this time our final plan for the garden also finished. Ένα άλλο σημαντικό μέρος της προετοιμασίας ήταν η χαρτογράφηση της γης μας, προκειμένου να γνωρίζουμε τις ακριβές διαστάσεις του χώρου εργασίας μας. Η πρώτη επαφή που είχαμε με τον κήπο ήταν σοκαριστική, αλλά αφού ανακαλύψαμε τις ευκαιρίες που υπάρχουν σε αυτό και εξοικειωθήκαμε με το γεγονός ότι πρόκειται να περάσουμε δύσκολες στιγμές, ξεκίνησε να μας αρέσει και με κλειστά τα μάτια φανταστήκαμε τον ανθισμένο κήπο μας στη θέση της ζούγκλας ζιζανίων που αντικρίσαμε. Ο κήπος χωρίζεται σε δύο μέρη το πρώτο μέρος είναι το μέρος των πέντε σπορείων, το επόμενο είναι το μέρος με το μικρό σπίτι, το αρωματικό σπιράλ και το μεγάλο χώρο για τα φασόλια και τα καλαμπόκια. Ήδη γνωρίζαμε τι θέλαμε να φυτέψουμε, γνωρίζαμε το χώρο που είχαμε, είχαμε τον οδηγό μας για να προχωρήσει η συνύπαρξη φυτών με καλούς συνδυασμούς και έτσι σπείραμε τους σπόρους. Για την πραγματοποίηση φυτωρίων χρησιμοποιήσαμε πλαστικά μπουκάλια και ποτήρια με σήματα για να είναι ευδιάκριτα. Έτσι δεν έμενε τίποτα άλλο να κάνουμε απ το να περιμένουμε και να ενθαρρύνουμε τα μωρά μας να μεγαλώσουν. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου το τελικό μας σχέδιο για τον κήπο τελείωσε.

6 PREPARATION OF THE GARDEN/SOIL A few days before starting the work-camp we visited the garden to see in what conditions it was, in order to be able to organize better the work that we have to do. Once we planned our garden it was time to get to work! For soil preparation we have followed these steps: - Remove weeds and unwanted plants. We were careful observing if there was any useful plant or vegetable from the past, leading us in finding a strawberry plant. - Delimitation of planting beds. We were based on the design of the previous years. We made 5 beds of about the same size (4.5 m long by 1.5m wide) - Oxygenation and earth movement. Once we demarcated where we will plant the vegetables we began to move the soil. It is important not to dig too deep, in order to prevent the extermination of the animals that live in the soil and the destruction of the soil structure and to promote fertility. - Sowing. Once the soil is ready it is time to plant. Previously we had made the seedbeds for the plants that are in need, so we already had some small vegetables. Also we put seeds directly in the soil. - Add straw. In the case of seedlings we added straw, because it keeps moisture, controls the growth of weeds and prevents excessive sunlight. When the plants we sowed started to grow it was the correct time to add straw. - Check the irrigation system. Because this initiative has been developed in previous years, irrigation system was already in the garden. Nonetheless we had to add more pipes and make it bigger, because the system couldn t reach the adjacent part of the garden. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΗΠΟΥ / ΕΔΑΦΟΥΣ Λίγες ημέρες πριν από την έναρξη του «στρατοπέδου εργασίας», επισκεφθήκαμε τον κήπο για να δούμε σε τι κατάσταση βρισκόταν, προκειμένου να είμαστε σε θέση να οργανώσουμε καλύτερα τη δουλειά που έχουμε να κάνουμε. Μόλις σχεδιάσαμε τον κήπο ήρθε η ώρα να στρωθούμε στη δουλειά! Για την προετοιμασία του εδάφους ακολουθήσαμε τα εξής βήματα: - Απομακρύναμε τα ζιζάνια και τα ανεπιθύμητα φυτά. Ήμασταν προσεκτικοί και παρατηρούσαμε αν υπήρχε κάποιο χρήσιμο φυτό ή λαχανικό από το παρελθόν, το οποίο μας οδήγησε στην εύρεση φραουλιάς. - Οριοθέτηση των σπορείων. Βασιστήκαμε στο σχεδιασμό των προηγούμενων χρόνων. Κάναμε 5 σπορεία περίπου στο ίδιο μέγεθος (4,5 μέτρα μήκος και 1,5 μέτρο πλάτος) - Οξυγόνωση και κίνηση της γης. Μόλις οριοθετήσαμε που θα φυτέψουμε τα λαχανικά αρχίσαμε να «κινούμε» το έδαφος. Είναι σημαντικό να μην σκαφτεί πολύ βαθιά, έτσι ώστε να αποτραπεί η εξόντωση των ζωυφίων που ζουν στο χώμα και η καταστροφή της δομής του εδάφους και έτσι να προωθηθεί η γονιμότητα. - Σπορά. Μόλις ετοιμαστεί το έδαφος είναι καιρός να φυτέψουμε. Προηγουμένως δημιουργήσαμε τα σπορεία για τα φυτά που χρειάζονται, και έτσι είχαμε ήδη κάποια μικρά λαχανικά. Επίσης βάλαμε σπόρους απ ευθείας στο έδαφος. - Προσθήκη άχυρου. Στην περίπτωση των φυτωρίων προσθέσαμε άχυρο, επειδή κρατά υγρασία, ελέγχει την ανάπτυξη των ζιζανίων και αποτρέπει την υπερβολική ηλιακή ακτινοβολία. Όταν τα φυτά που σπείραμε άρχισαν να μεγαλώνουν ήταν η σωστή στιγμή για να προσθέσουμε το άχυρο. - Ελέγχος του συστήματος άρδευσης. Επειδή η πρωτοβουλία αυτή είχε αναπτυχθεί κατά τα προηγούμενα έτη, το σύστημα άρδευσης ήταν ήδη στον κήπο. Παρ όλα αυτά έπρεπε να προσθέσουμε περισσότερους σωλήνες και να το μεγαλώσουμε, επειδή το σύστημα δεν θα μπορούσε να φθάσει το γειτονικό τμήμα του κήπου.

7 Εκτός από τον κύριο κήπο, αποφασίσαμε να προετοιμάσουμε τη γειτονική περιοχή, όπως κάναμε πριν. Την αφήσαμε έτοιμη για περαιτέρω σπορά. Ένα άλλο βασικό μέρος της δουλειάς μας ήταν η ανακατασκευή του φράχτη του κήπου. Λόγω αχρηστίας και κακών καιρικών συνθηκών, το μεγαλύτερο μέρος του ήταν σε κακή κατάσταση ή είχε καταστραφεί ολοσχερώς. Γι αυτό και χρησιμοποιήσαμε καλάμια ως βάσεις, ένα φυτό που βρίσκεται σε αφθονία στην περιοχή. Με τη βοήθεια των μεταλλικών συρμάτων δέσαμε το καλάμι δίπλα στα κάθετα ξύλα που ήταν σε καλή κατάσταση. Σταδιακά ο κήπος ήταν να παίρνει μορφή! Στον κήπο υπήρχε ένα μικρό ξύλινο σπίτι σε κακή κατάσταση και έτσι αποφασίσαμε να το επισκευάσουμε και να το βάψουμε σε φωτεινά χρώματα. Ο κήπος μας μεταμορφώθηκε και ξεκίνησε να σφύζει από ζωή. Apart of the main garden, we decided to prepare the contiguous area like we did on the other. We left it ready for further sowing. Another key part of our work was the reconstruction of the fence of the garden. Due to disuse and inclement weather, most of it was in poor condition or completely destroyed. So we used can as a groundwork, an abundant plant in the area. With the help of metal wire we attached the cane next to the vertical sticks that were in good condition. Gradually the garden was taking shape! In the garden there was a small wooden house in bad condition, so we decided to fix and paint it in bright colors. Our garden transformed and became full of life.

8 CONSTRUCTION OF ONE AROMATIC SPIRAL This idea arise when we visited the area and we saw that we had enough space for our vegetables. It could be a great idea to do something symbolic, which serves as an inspiration or as a model for other volunteers. Adding to that little knowledge, desire and motivation anything can become possible. This aromatic spiral is a very typical construction in permaculture, that provides a variety of medicinal and culinary herbs that require different levels of sun and water. The major advantage of the spiral is that you can get this variety in very little space and with limited resources. The materials needed for a spiral are: - Stones of different sizes - A plastic or wood bucket - Gravel - Sand - Soil - Aromatic Plants and herbs The steps we followed were: 1) Select the location of the spiral. 2) With a meter, measure where will be the center circle of the spiral. We chose 1 meter of diameter. 3) Based on this measurement, and with the help of a simple drawing (that you can find attached) we delimited with small stones the form of our spiral. Firstly the inner circle and secondly the outside circle. 4) We made the hole for the pond. We put a protective plastic before introducing the wooden bucket inside. In our case we reused a wooden bucket we found on the zone. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΌΣ ΑΡΩΜΑΤΙΚΟΎ ΣΠΙΡΑΛ Αυτή η ιδέα προέκυψε όταν επισκεφτήκαμε την περιοχή και είδαμε ότι είχαμε αρκετό χώρο για τα λαχανικά μας. Θα μπορούσε να είναι μια πολύ καλή ιδέα για να κάνουμε κάτι συμβολικό, το οποίο χρησιμεύει ως πηγή έμπνευσης ή ως πρότυπο για άλλους εθελοντές. Προσθέτοντας σε αυτό λίγη γνώση, επιθυμία και κίνητρο οτιδήποτε μπορεί να γίνει δυνατό. Αυτό το αρωματικό σπιράλ είναι μια πολύ τυπική κατασκευή Μόνιμης Καλλιέργειας, που παρέχει μια ποικιλία από φαρμακευτικά και γαστρονομικά φυτά που απαιτούν διαφορετικά επίπεδα ήλιου και νερού. Το σημαντικότερο πλεονέκτημα του σπιράλ είναι ότι μπορείτε να έχεις την ποικιλία αυτή σε πολύ μικρό χώρο και με περιορισμένους πόρους. Τα υλικά που απαιτούνται για ένα σπιράλ είναι: - Πέτρες διαφορετικών μεγεθών - Ένα πλαστικό ή ξύλινο κουβά - Χαλίκι - Άμμο - Χώμα - Αρωματικά Φυτά και βότανα Τα βήματα που ακολουθήσαμε ήταν: 1) Επιλογή τςη θέσης του σπιράλ. 2) Με ένα μέτρο, μετράμε που θα βρίσκεται ο κεντρικός κύκλος της σπείρας. Εμείς επιλέξαμε διάμετρο ενός μέτρου. 3) Με βάση αυτή τη μέτρηση, και με τη βοήθεια ενός απλού σχεδίου (που μπορείτε να βρείτε συνημμένο) οριοθετήσαμε με μικρές πέτρες τη μορφή του σπιράλ μας. Πρώτον τον εσωτερικό κύκλο και δεύτερον τον εξωτερικό κύκλο. 4) Κάναμε την τρύπα για τη λίμνη. Βάλαμε ένα προστατευτικό πλαστικό πριν από την εισαγωγή του ξύλινου κάδου. Στην περίπτωσή επαναχρησιμοποιήσαμε έναν ξύλινο κάδο που βρήκαμε.

9 5) Construction of the spiral: On the base we put the largest stones in order to give stability and then we continued building the walls with smaller stones. Gradually we were raising the walls. The height was increased. We started in ground level and touched the maximum height in the center of the spiral. 6) At the same time we were building the walls, we added gravel and sand that give more stability. Also we detected areas that were not well constructed and we repaired them. 7) Ground was added: The layer should not be too thin, since plants should grow on it. 8) Raise the walls if necessary. 9) The final step was to put plants and seeds. Depending on the consulted literature we approximately knew where we had to put each plant (orientation, water requirements, resistance, etc.). 5) Κατασκευή του σπιράλ: Στη βάση βάζουμε τις μεγαλύτερες πέτρες, προκειμένου να δοθεί σταθερότητα και στη συνέχεια κατασκευάσαμε τους τοίχους με μικρότερες πέτρες. Σταδιακά αυξήσαμε τα τείχη. Το ύψος αυξήθηκε. Ξεκινήσαμε στο επίπεδο του εδάφους και φτάσαμε στο μέγιστο ύψος στο κέντρο της σπείρας. 6) Την ίδια στιγμή χτίζαμε τα τείχη, προσθέσαμε χαλίκια και άμμο που δίνουν περισσότερη σταθερότητα. Επίσης εντοπίσαμε τομείς που δεν ήταν καλά κατασκευασμένοι και τους επισκευάσαμε. 7) Προστέθηκε πάτωμα: Το στρώμα δεν πρέπει να είναι πολύ λεπτό, διότι τα φυτά θα πρέπει να μεγαλώσουν σε αυτό. 8) Αυξήσαμε τα τείχη όπου ήταν απαραίτητο. 9) Το τελικό στάδιο ήταν να βάλουμε τα φυτά και τους σπόρους. Ανάλογα με τη βιβλιογραφία που συμβουλευτήκαμε γνωρίζαμε περίπου πού θα έπρεπε να μπεί το κάθε φυτό (προσανατολισμός, απαιτήσεις σε νερό, αντίσταση κ.λπ.).

10 FINAL EVENT/WORKSHOPS: The week of the eco-garden workshop ended with an eventful day. Our group of volunteers hosted a bunch of local school kids. They arrived with great enthusiasm and curiosity. So we had an easy job with them, they were pleasantly absorbing the new knowledge and we liked to share our new experiences with them. We had an amazing sunny day and a dozen of quick to act young people, so everything was here in order convert the garden to an absolutely stunning area. We did the hard work in the previous days, therefore this day was devoted to enjoy, entertain and share experiences. Concerning the other days, this also required great care and attention in order to finish our work in a proper manner. Our group was extended with 25 pairs of restless small hands waiting for the call to act. And we absolutely rise to the challenge to give them the clue. We divided the kids in 5 small groups, each of them had a different kind of activities. All of the volunteers could practise their ability to teach and manage, to develop their pedagogical skills. Some students helped us to finish the planting of the seeds and seedlings. Even though they weren t afraid to do the dirty job, the appearance of some snail and worm caused little panic for a moment. Τελική εκδήλωση / εργαστήρια: Η εβδομάδα του εργαστηρίου οικολογικού κήπου έκλεισε με μια γεμάτη μέρα. Η ομάδα των εθελοντών μας φιλοξένησε μερικά τοπικών σχολιαρόπαιδα. Έφτασαν με μεγάλο ενθουσιασμό και περιέργεια. Έτσι, είχαμε μια εύκολη δουλειά μαζί τους, απορροφούσαν με ιδιαίτερη ευχαρίστηση τις νέες γνώσεις και μοιραστήκαμε με ιδιαίτερη χαρά τις νέες εμπειρίες μας μαζί τους. Είχαμε μια καταπληκτική ηλιόλουστη ημέρα και μια ντουζίνα πιτσιρικάδων «έτοιμων για δράση» είχαμε τα πάντα για να μετατρέψουμε τον κήπο σε μια εκπληκτική περιοχή. Κάναμε τη σκληρή δουλειά κατά τις προηγούμενες ημέρες, ως εκ τούτου, αυτή η ημέρα ήταν αφιερωμένη για να απολαύσουμε, να ψυχαγωγήσουμε και να μοιραστούμε εμπειρίες. Όσον αφορά τις άλλες ημέρες, απαιτείτο μεγάλη φροντίδα και προσοχή για να τελειώσει η δουλειά μας με το σωστό τρόπο. Η ομάδα μας μεγάλωσε με 25 ζεύγη των ανήσυχων μικρών χεριών που αναμένουν το κάλεσμα για δράση. Και οπωσδήποτε ανταποκριθήκαμε στη πρόκληση. Χωρίσαμε τα παιδιά σε 5 μικρές ομάδες, το καθένα από αυτά είχε ένα διαφορετικό είδος δραστηριοτήτων. Όλες οι εθελοντές θα μπορούσαν να εξασκήσουν την ικανότητά τους να διδάξουν και να διαχειρίζονται, να αναπτύξουν τις παιδαγωγικές τους ικανότητες. Μερικοί μαθητές μας βοήθησαν να τελειώσουμε τη φύτευση των σπόρων και των φυτωρίων. Παρόλο που δεν φοβούνταν να κάνουν τη «βρώμικη» δουλειά, η εμφάνιση κάποιου σαλιγκαριού και σκουληκιού που προκάλεσαν πανικό για μια στιγμή.

11 After a shy scream everything was going on like nothing happened. They were very helpful in cultivating the surface of the soil, making the lines and sowing the seeds. Following the instructions and according the needs of each plant we measured the distances and sowed the seeds in rows. We covered them with soil in a hope that soon small green signs of life will appear. The other task of this group was to plant the aromatic herbs in the spiral. Smelling and guessing the herbs, teaching the greek and english names to each other transformed the event to a Who knows what? quiz for a while. The second group helped cutting the wood and decorating it for making the signals, in order not to be confused, after many months, and wonder why we find tomato on the place of the green peas. By this way the whole place of the vegetables will be clear. The task of the kids was to choose the colours and make a uniform designed signal for each vegetable. They also helped with the Greek names of the plants, and with clever tricks they corrected the spelling mistakes. The eternal question with double or single l for the celery, r for the carrot, b for the cabbage etc. Due to the great team work all the mystery of English grammar was resolved. The other group of art talented children decorated the small house located at the end of the garden. Μετά από μία ντροπαλή κραυγή τα πάντα κυλούσαν σαν να μη συνέβη τίποτα. Ήταν ιδιαιτέρως χρήσιμοι στην καλλιέργεια της επιφάνεια του εδάφους, κάνοντας τις γραμμές και σπέρνοντας τους σπόρους. Ακολουθώντας τις οδηγίες και ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε φυτού μετρήσαμε τις αποστάσεις και σπείραμε τους σπόρους σε σειρές. Τους καλύψαμε με χώμα με την ελπίδα ότι σύντομα θα εμφανιστούν μικρά πράσινα σημάδια ζωής. Το επόμενη εργασία αυτής της ομάδας ήταν να φυτεύσει τα αρωματικά βότανα στο σπιράλ. Μυρίζοντας και μαντεύοντας τα βότανα, διαδάσκοντας τα ελληνικά και αγγλικά ονόματα ο ένας στον άλλο η εκδήλωση μεταμορφώθηκε σε κουίζ «Ποιος ξέρει τι;» για μια στιγμή. Η δεύτερη ομάδα βοήθησε στην κοπή του ξύλου και στη διακόσμηση του ώστε να δημιουργηθούν τα σήματα, και να μην υπάρχει σύγχυση, μετά από πολλούς μήνες, και να αναρωτιόμαστε γιατί βρίσκουμε ντομάτες στη θέση του αρακά. Με αυτόν τον τρόπο όλη η περιοχή των λαχανικών θα είναι σαφής. Η εργασία των παιδιών ήταν να επιλέξουν τα χρώματα και να κάνει ένα ομοιόμορφα σχεδιασμένο σήμα για κάθε λαχανικό. Επίσης βοήθησαν με τις ελληνικές ονομασίες των φυτών, καθώς και με έξυπνα κόλπα διόρθωσαν τα ορθογραφικά λάθη. Το αιώνιο ερώτημα των αγγλικών με διπλό ή μονό λ για το σέλινοç(celery), ρ για το καρότο(carrot), κ για το μπρόκολο(cabbage) κ.λπ. Χάρη στην εκπληκτική ομαδική δουλειά όλα τα μυστήρια της γραμματικής επιλύθηκαν. Η άλλη ομάδα των ταλαντούχων παιδιών τα Τέχνης διακόσμησαν το μικρό σπίτι που βρίσκεται στο τέλος του κήπου.

12 The brushes were unquestionably in capable hands, so the fate of the house was done. Soon a colourful, eye catching residence appeared in the place of the old, grey house. Although the purpose of the house is undetermined and gives an enormous philosophical topic for some pensive volunteers, at least by the work of the embodied artists, they can organise their mystery solving events in a renovated and inspiring place. The fourth team did also a creative job. They created doll plants using soil, wheat and stocking. They used their imagination to make heads using the above materials, decorated them and equipped them with ears, eyes, nose and mouth, in order to get realistic doll heads. When the wheat begins to germinate they can also practise their ability of hairdressing, and they will have a great natural decoration at home. The last group was the sidekicks of the compost makers. They had a hard work, they got lost sometimes in the garden looking for organic materials, but finally all the participants completed the challenge. Their task was to follow the steps of the compost preparation. Firstly they removed the unnecessary soil from the selected place of the compost. Then, they put the useless plants and leaves, laminated with organic foods and a thin layer of soil. Some piece of bamboo was smuggled between the layers helping the ventilation of the compost, because when the fermentation process starts the inside temperature can reach 70 ⁰C. Οι βούρτσες ήταν αναμφισβήτητα σε ικανά χέρια, και η τύχη του σπιτιού ήταν προδιαγραμμένη. Σύντομα μία πολύχρωμη, ελκυστική κατοικία εμφανίστηκε στη θέση του παλιού, γκρίζου σπιτιού. Αν και ο σκοπός του σπιτιού είναι ακαθόριστος και βάζει ένα τεράστιο φιλοσοφικό ερώτημα σε κάποιους σκεπτικούς εθελοντές, τουλάχιστον από το έργο των νέων καλλιτεχνών μπορούν βάλουν σε σειρά τα μυστήρια γεγονότα και τις σκέψεις του σε ένα ανακαινισμένο και εμπνευσμένο μέρος. Η τέταρτη ομάδα έκανε επίσης μια δημιουργική δουλειά. Δημιούργησαν κούκλες από φυτά με τη χρήση χώματος, σιταριού κλπ. Χρησιμοποίησαν τη φαντασία τους για να κάνουν τα κεφάλια με τα παραπάνω υλικά, τα διακόσμησαν και τα εξόπλισαν με τα αυτιά, τα μάτια, τη μύτη και το στόμα, προκειμένου το αποτέλεσμα να είναι ρεαλιστικό. Όταν το σιτάρι αρχίζει να βλαστίζει μπορούν επίσης να ασκήσουν την ικανότητά τους στην κομμωτικής, και έτσι θα έχουν μια μεγάλη φυσική διακόσμηση στο σπίτι. Η τελευταία ομάδα ήταν οι βοηθοί των κατασκευαστών κομπόστ. Είχαν μια σκληρή δουλειά, χάθηκαν πολλές φορές στον κήπο ψάχνοντας για οργανικά υλικά, αλλά τελικά όλοι οι συμμετέχοντες ολοκλήρωσαν την πρόκληση. Η αποστολή τους ήταν να ακολουθήσουν τα βήματα της προετοιμασίας κομπόστ. Πρώτον, αφαιρεσαν το περιττό χώμα από την επιλεγμένη θέση του κομπόστ. Στη συνέχεια, έβαλαν τα άχρηστα φυτά και τα φύλλα, με επάλληλες στρώσεις από βιολογικά τρόφιμα και ένα λεπτό στρώμα χώματος. Μερικά κομμάτια μπαμπού μπήκαν λαθραία μεταξύ των στρωμάτων βοηθώντας στον αερισμό του χώματος, γιατί όταν η διαδικασία ζύμωσης αρχίζει η εσωτερική θερμοκρασία μπορεί να φτάσει το 70 ⁰C.

13 They sprinkled with water but taking care to not soak the materials. When the hill was done, the last step was to cover with straw to protect from the weather conditions. As a result, they understood how excellent fertilizer we will have months later, what will help our vegetables to be bigger and more delicious. All the five teams made their best to fulfil the expected tasks. Therefore the welfare of the plants is guaranteed, the headquarters of the garden is top-hole, and finally we will not be lost in the crowd of the vegetables when all our plants will grow like a cedar of Lebanon. All of us proved that we have the indispensable knowledge to become great gardeners, and more importantly the devotion and vocation to learn, to teach and to create together. Πασπάλισαν με νερό, αλλά προσέχοντας να μην μουλιάσουν τα υλικά. Όταν ο λόφος έγινε, το τελευταίο βήμα ήταν να καλύψουμε με άχυρο για να προστατευτεί από τις καιρικές συνθήκες. Ως αποτέλεσμα, κατάλαβαν πόσο εξαιρετικό λίπασμα θα έχουμε μήνες αργότερα, αυτό θα βοηθήσει τα λαχανικά μας να είναι μεγαλύτερα και πιο νόστιμα. Όλες οι πέντε ομάδες έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους για να εκπληρώσουν τις αναμενόμενες εργασίες. Ως εκ τούτου, η καλή διαβίωση των φυτών είναι εγγυημένη, το αρχηγείο του κήπου είναι εκπληκτικό, και τελικά δεν θα χαθούμε μέσα στο πλήθος των λαχανικών, όταν όλα τα φυτά μας θα μεγαλώνουν σαν κέδρος του Λιβάνου. Όλοι μας αποδείξαμε ότι έχουμε την απαραίτητη γνώση για να γίνουμε μεγάλοι κηπουροί, και το πιο σημαντικό την αφοσίωση και την κλίση για να μάθουμε, να διδάξουμε και να δημιουργήσουμε μαζί.

14

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ/ LESSONS ABOUT RESPONSIBILITY Μάθημα 1: Νιώθω υπερήφανος όταν.../ I feel proud when.

Διαβάστε περισσότερα

Inside workshops/ Μέσα στο εργαστήριο

Inside workshops/ Μέσα στο εργαστήριο Οι πλαστικές σακούλες αποτελούν σημαντική πηγή ρύπανσης καθ όλο τον κύκλο ζωής τους. Για την παραγωγή τους, καταναλώνονται προϊόντα πετρελαίου, νερο, ενέργεια και εκπέμπονται χημικές ουσίες τα οποία ευθύνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Μελέτη των υλικών των προετοιμασιών σε υφασμάτινο υπόστρωμα, φορητών έργων τέχνης (17ος-20ος αιώνας). Διερεύνηση της χρήσης της τεχνικής της Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ!

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ! ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ! ΘΥΜΑΡΑ Μ. Μ. 11 Ο Γυμνάσιο Πειραιά, Δ/νση Β/Θμιας Εκπ/σης Πειραιά e-mail: margthym@yahoo.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το πρόγραμμα της διαμόρφωσης των σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Η ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Κ. 6ο Δμοτικό Σχολείο Κηφησιας Πηνελόπη Δέλτα, Β Δ/νση Εκπ/σης Αθήνας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Πρόθεσή μας είναι να παρουσιάσουμε ένα συνδυασμό των προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Σ. ΛΑΠΠΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014 LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV 4 February 2014 Somewhere κάπου (kapoo) Nowhere πουθενά (poothena) Elsewhere αλλού (aloo) Drawer το συρτάρι (sirtari) Page η σελίδα (selida) News τα νέα (nea)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα και Εκπαίδευση. Ανάπτυξη Ικανοτήτων Μαθητών 12 Δεκεμβρίου, 2015

Επιχειρηματικότητα και Εκπαίδευση. Ανάπτυξη Ικανοτήτων Μαθητών 12 Δεκεμβρίου, 2015 Επιχειρηματικότητα και Εκπαίδευση Ανάπτυξη Ικανοτήτων Μαθητών 12 Δεκεμβρίου, 2015 Επιχειρηματικότητα Τι παεί να πει ο όρος επιχειρηματικότητα στο πλαίσιο της εκπαίδευσης? Έννοιες και Γνώσεις Που σχετίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

Living and Nonliving Created by: Maria Okraska

Living and Nonliving Created by: Maria Okraska Living and Nonliving Created by: Maria Okraska http://enchantingclassroom.blogspot.com Living Living things grow, change, and reproduce. They need air, water, food, and a place to live in order to survive.

Διαβάστε περισσότερα

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού)

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Ενδεικτικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΕΥΧΟΣ Νο 110 - Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2014 Το πρώτο βραβείο κέρδισε η Ελλάδα για την φωτογραφία Blue + Yellow = Green στον διαγωνισμό 2014 του

Διαβάστε περισσότερα

BECAUSE WE REALLY WANT TO KNOW WHAT YOU THINK ABOUT SCHOOL AND YOUR GARDEN. Fairly true If I decide to learn something hard, I can.

BECAUSE WE REALLY WANT TO KNOW WHAT YOU THINK ABOUT SCHOOL AND YOUR GARDEN. Fairly true If I decide to learn something hard, I can. BECAUSE WE REALLY WANT TO KNOW WHAT YOU THINK ABOUT SCHOOL AND YOUR GARDEN Name GRADE Science Teacher A. What do I think about School? bit I try hard to do well in school. I look forward to coming to school.

Διαβάστε περισσότερα

EE512: Error Control Coding

EE512: Error Control Coding EE512: Error Control Coding Solution for Assignment on Finite Fields February 16, 2007 1. (a) Addition and Multiplication tables for GF (5) and GF (7) are shown in Tables 1 and 2. + 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Επίκαιρα Θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Σταμάτιος

Διαβάστε περισσότερα

-ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ- Εκδήλωση Ενημέρωσης για τη λίμνη Ορόκλινης και το έργο LIFE Oroklini

-ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ- Εκδήλωση Ενημέρωσης για τη λίμνη Ορόκλινης και το έργο LIFE Oroklini -ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ- Εκδήλωση Ενημέρωσης για τη λίμνη Ορόκλινης και το έργο LIFE Oroklini 18 Ιουλίου 2014, Βορόκληνη Το Κοινοτικό Συμβούλιο Βορόκληνης σε συνεργασία με τους υπόλοιπους εταίρους του έργου, την

Διαβάστε περισσότερα

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS CHAPTER 5 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS EXERCISE 104 Page 8 1. Find the positive root of the equation x + 3x 5 = 0, correct to 3 significant figures, using the method of bisection. Let f(x) =

Διαβάστε περισσότερα

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι She selects the option. Jenny starts with the al listing. This has employees listed within She drills down through the employee. The inferred ER sttricture relates this to the redcords in the databasee

Διαβάστε περισσότερα

60 61 62 63 64 65 Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Σ Τ Ω Ν Κ Ο Υ Φ Ω Μ Α Τ Ω Ν Ι Ν S T R U C T I N O N S C O N C E R N I N G Τ Η Ε C A S E M E N T S M A I N T E N A N C E Ο τακτικός καθαρισμός των βαμμένων

Διαβάστε περισσότερα

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Section 1: Listening and Responding/ Aκουστική εξέταση Στο πρώτο μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

Επίλυση Προβλήματος σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον από Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας

Επίλυση Προβλήματος σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον από Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας Επίλυση Προβλήματος σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον από Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας Γ. Φεσάκης, Ε. Γουλή, Ε. Μαυρουδή Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

Terabyte Technology Ltd

Terabyte Technology Ltd Terabyte Technology Ltd is a Web and Graphic design company in Limassol with dedicated staff who will endeavour to deliver the highest quality of work in our field. We offer a range of services such as

Διαβάστε περισσότερα

Code Breaker. TEACHER s NOTES

Code Breaker. TEACHER s NOTES TEACHER s NOTES Time: 50 minutes Learning Outcomes: To relate the genetic code to the assembly of proteins To summarize factors that lead to different types of mutations To distinguish among positive,

Διαβάστε περισσότερα

36 ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ. ΤΙΤΛΟΣ: ΠΑΙΔΙ και ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-Μάθε τα Δικαιώματά σου

36 ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ. ΤΙΤΛΟΣ: ΠΑΙΔΙ και ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-Μάθε τα Δικαιώματά σου 36 ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών 2013-2014 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΑΙΔΙ και ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-Μάθε τα Δικαιώματά σου ΤΑΞΗ: ΣΤ2 Αριθμός Μαθητών: 14 Ηλικία: 11-12 Διάρκεια προγράμματος: 4 δίωρα (90 λεπτά) Γενικός

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014 LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV 18 February 2014 Slowly/quietly Clear/clearly Clean Quickly/quick/fast Hurry (in a hurry) Driver Attention/caution/notice/care Dance Σιγά Καθαρά Καθαρός/η/ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ "

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

2 Composition. Invertible Mappings

2 Composition. Invertible Mappings Arkansas Tech University MATH 4033: Elementary Modern Algebra Dr. Marcel B. Finan Composition. Invertible Mappings In this section we discuss two procedures for creating new mappings from old ones, namely,

Διαβάστε περισσότερα

HIV HIV HIV HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 +332

HIV HIV HIV HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 +332 ,**1 The Japanese Society for AIDS Research The Journal of AIDS Research +,, +,, +,, + -. / 0 1 +, -. / 0 1 : :,**- +,**. 1..+ - : +** 22 HIV AIDS HIV HIV AIDS : HIV AIDS HIV :HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 HIV

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΖΩΗΣ: «Η ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ»

ΠΡΟΤΑΣΗ ΖΩΗΣ: «Η ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ» ΠΡΟΤΑΣΗ ΖΩΗΣ: «Η ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ» ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ Ν. 1, και ΤΣΑΜΠΛΗΣ Ι. 1 1 3 Ο Δημοτικό Σχολείο Δράμας, Α/θμια Εκπαίδευση Δράμας e-mail: nikospas18@yahoo.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι λόγοι επιλογής

Διαβάστε περισσότερα

Door Hinge replacement (Rear Left Door)

Door Hinge replacement (Rear Left Door) Door Hinge replacement (Rear Left Door) We will continue the previous article by replacing the hinges of the rear left hand side door. I will use again the same procedure and means I employed during the

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΖΑΡΑΒΕΛΑ Δ. 1, και ΒΡΥΩΝΗΣ Δ. 1 1 4ο Τ.Ε.Ε. Καλαμάτας, Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκ/σης Μεσσηνίας e-mail: dzaravela@yahoo.qr ΕΚΤΕΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Από τις κύριες

Διαβάστε περισσότερα

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme. (a) Note: Award A for vertical line to right of mean, A for shading to right of their vertical line. AA N (b) evidence of recognizing symmetry

Διαβάστε περισσότερα

FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17

FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17 FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17 Name: Surname: Date: Class: 1. Write these words in the correct order. /Γράψε αυτέσ τισ λέξεισ ςτη ςωςτή ςειρά. 1) playing / his / not /

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων και Διατροφή του Ανθρώπου» Κατεύθυνση: «Διατροφή, Δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony

Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony Ελληνικά Ι English 1/7 Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Επιχειρηματικής Τηλεφωνίας μέσω της ιστοσελίδας

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων Φροντιστήριο 9: Transactions - part 1 Δημήτρης Πλεξουσάκης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Tutorial on Undo, Redo and Undo/Redo

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 11: The Unreal Past Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013 LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV 10 December 2013 I get up/i stand up I wash myself I shave myself I comb myself I dress myself Once (one time) Twice (two times) Three times Salary/wage/pay Alone/only

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΛΟΓΙΑ - ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΟΡΟΛΟΓΙΑ - ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑ - ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 2: TIPS FOR A SUCCESFULL INTERVIEW Σταυρούλα Ταβουλτζίδου ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛ.&ΜΗΧ/ΚΩΝ ΑΝΤΙΡ.ΤΕ-ΜΗΧ/ΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z STUDENT NUMBER CENTRE NUMBER HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION 1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z (55 Marks) Time allowed Two hours (Plus 5 minutes reading time) DIRECTIONS TO CANDIDATES Write your Student

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία ηµιουργία Εκπαιδευτικού Παιχνιδιού σε Tablets Καλλιγάς ηµήτρης Παναγιώτης Α.Μ.: 1195 Επιβλέπων καθηγητής: ρ. Συρµακέσης Σπύρος ΑΝΤΙΡΡΙΟ 2015 Ευχαριστίες Σ αυτό το σηµείο θα ήθελα να

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011 Διάρκεια Διαγωνισμού: 3 ώρες Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις Μέγιστο Βάρος (20 Μονάδες) Δίνεται ένα σύνολο από N σφαιρίδια τα οποία δεν έχουν όλα το ίδιο βάρος μεταξύ τους και ένα κουτί που αντέχει μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης Α.Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η διαμόρφωση επικοινωνιακής στρατηγικής (και των τακτικών ενεργειών) για την ενδυνάμωση της εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

SAINT CATHERINE S GREEK SCHOOL ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

SAINT CATHERINE S GREEK SCHOOL ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ SAINT CATHERINE S GREEK SCHOOL ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ WELCOME TO ST. CATHERINE S GREEK SCHOOL! WEEKDAY GREEK SCHOOL - REGISTRATION FORM SCHOOL YEAR 2016-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Κατ/νση Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Μοντέλα στρατηγικής διοίκησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Σπουδάστρια: Διαούρτη Ειρήνη Δήμητρα Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 4: English a Language of Economy Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τα γνωστικά επίπεδα των επαγγελματιών υγείας Στην ανοσοποίηση κατά του ιού της γρίπης Σε δομές του νομού Λάρισας

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τα γνωστικά επίπεδα των επαγγελματιών υγείας Στην ανοσοποίηση κατά του ιού της γρίπης Σε δομές του νομού Λάρισας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τα γνωστικά επίπεδα των επαγγελματιών υγείας Στην ανοσοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που υποβλήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement GREEK Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Το μωρό μου θα ρθει σύντομα, θα πρέπει να κανονίσω τα οικονομικά μου. Άκουσα ότι η κυβέρνηση δεν δίνει πλέον το Baby Bonus. Ξέρεις τίποτα γι

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ

Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ Νικόλας Χριστοδούλου Λευκωσία, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συντακτικές λειτουργίες

Συντακτικές λειτουργίες 2 Συντακτικές λειτουργίες (Syntactic functions) A. Πτώσεις και συντακτικές λειτουργίες (Cases and syntactic functions) The subject can be identified by asking ποιος (who) or τι (what) the sentence is about.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 1: Elements of Syntactic Structure Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη (Executive Summary)

Περίληψη (Executive Summary) 1 Περίληψη (Executive Summary) Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως αντικείμενο την "Αγοραστική/ καταναλωτική συμπεριφορά. Η περίπτωση των Σπετσών" Κύριος σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι η διερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Αντ.Τρίτση, Αργοστόλι Κεφαλληνίας Τ.Κ. 28 100 τηλ. : 26710-27311 fax : 26710-27312

Διαβάστε περισσότερα

Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ

Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Διπλωματική εργασία στο μάθημα «ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. του Γεράσιμου Τουλιάτου ΑΜ: 697

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. του Γεράσιμου Τουλιάτου ΑΜ: 697 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ του Γεράσιμου Τουλιάτου

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αστικές παρεμβάσεις ανάπλασης αδιαμόρφωτων χώρων. Δημιουργία βιώσιμου αστικού περιβάλλοντος και σύνδεση τριών κομβικών σημείων στην πόλη της Δράμας

Αστικές παρεμβάσεις ανάπλασης αδιαμόρφωτων χώρων. Δημιουργία βιώσιμου αστικού περιβάλλοντος και σύνδεση τριών κομβικών σημείων στην πόλη της Δράμας ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΤΟΠΙΟΥ Αστικές παρεμβάσεις ανάπλασης αδιαμόρφωτων χώρων. Δημιουργία βιώσιμου αστικού περιβάλλοντος και σύνδεση τριών κομβικών σημείων στην πόλη της Δράμας

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση μαθητών/τριών γενικών τάξεων σχετικά με τα ΑμεΑ How can a teacher inform and sensitize his/her students about disability

Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση μαθητών/τριών γενικών τάξεων σχετικά με τα ΑμεΑ How can a teacher inform and sensitize his/her students about disability Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση μαθητών/τριών γενικών τάξεων σχετικά με τα ΑμεΑ How can a teacher inform and sensitize his/her students about disability Δημοτικό Σχολείο Πευκοχωρίου Χαλκιδικής 1 ος μήνας

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. Διαβάστε τις ειδήσεις και εν συνεχεία σημειώστε. Οπτική γωνία είδησης 1:.

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.  Διαβάστε τις ειδήσεις και εν συνεχεία σημειώστε. Οπτική γωνία είδησης 1:. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α 2 ειδήσεις από ελληνικές εφημερίδες: 1. Τα Νέα, 13-4-2010, Σε ανθρώπινο λάθος αποδίδουν τη συντριβή του αεροσκάφους, http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&artid=4569526&ct=2 2. Τα Νέα,

Διαβάστε περισσότερα

Εκστρατεία Litter Less Ι Δημοτικό Σχολείο Πάφου

Εκστρατεία Litter Less Ι Δημοτικό Σχολείο Πάφου Α. Δράσεις για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος: Εκστρατεία Litter Less Ι Δημοτικό Σχολείο Πάφου Σχολική χρονιά 2014-2015 1. Επαναχρησιμοποίηση σχολικών ρούχων Στο σχολείο μας γίνεται προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GE entre Number andidate Number Greek dvanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Thursday 16 May 2013 Morning Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Φνηηεηή ηνπ ηκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Ζιεθηξνληθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η προβολή επιστημονικών θεμάτων από τα ελληνικά ΜΜΕ : Η κάλυψή τους στον ελληνικό ημερήσιο τύπο Σαραλιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 3: Phrases to use in business letters and e-mails Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author.

Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author. Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author. 2012, Γεράσιμος Χρ. Σιάσος / Gerasimos Siasos, All rights reserved. Στοιχεία επικοινωνίας συγγραφέα / Author

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

On a four-dimensional hyperbolic manifold with finite volume

On a four-dimensional hyperbolic manifold with finite volume BULETINUL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA. MATEMATICA Numbers 2(72) 3(73), 2013, Pages 80 89 ISSN 1024 7696 On a four-dimensional hyperbolic manifold with finite volume I.S.Gutsul Abstract. In

Διαβάστε περισσότερα

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Σε όλα τα Ιατρεία Οικογενειακού

Διαβάστε περισσότερα

Areas and Lengths in Polar Coordinates

Areas and Lengths in Polar Coordinates Kiryl Tsishchanka Areas and Lengths in Polar Coordinates In this section we develop the formula for the area of a region whose boundary is given by a polar equation. We need to use the formula for the

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ»

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ» I ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ-ΟΦΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2030

Διαβάστε περισσότερα

14 Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense

14 Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense Day one I. Word Study and Grammar 1. Most Greek verbs end in in the first person singular. 2. The present tense is formed by adding endings to the present stem.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΓ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΦΟΥ 13 th PUBLIC ELEMENTARY SCHOOL OF PAFOS. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Ελένη Αργυρίδου ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Κύπρος Πισιαλής

ΙΓ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΦΟΥ 13 th PUBLIC ELEMENTARY SCHOOL OF PAFOS. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Ελένη Αργυρίδου ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Κύπρος Πισιαλής «Το ψηφιδωτό της ζωής» Διαθεματική προσέγγιση (Αγωγή Υγείας & Εικαστική Αγωγή) «Τhe mosaic of life» An interdisciplinary approach (Health EducaWon & Art EducaWon) ΙΓ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΦΟΥ 13 th PUBLIC

Διαβάστε περισσότερα

Λέξεις κλειδιά: Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά, Κατευθυντήριες Γραμμές Γεωργικής Πρακτικής και Συγκομιδής, Α.Φ.Φ.

Λέξεις κλειδιά: Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά, Κατευθυντήριες Γραμμές Γεωργικής Πρακτικής και Συγκομιδής, Α.Φ.Φ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αναντίρρητα στα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά αποδίδεται τεράστια σημασία τόσο για το άρωμα τους όσο και για τις θεραπευτικές τους ιδιότητες που προέρχονται είτε από ξηρά δρόγη είτε από τα αιθέρια

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

45% of dads are the primary grocery shoppers

45% of dads are the primary grocery shoppers 45% of dads are the primary grocery shoppers 80% for millennial dads Y&R New York North America s study on dads Shutterfly greeting cards/2014 Goodbye daddy rule. Hello daddy cool! Οι new generation daddiesέχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΧΝ ΓΔΦΤΡΧΝ ΑΠΟ ΑΠΟΦΖ ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΑΗΘΖΣΗΚΖ

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΧΝ ΓΔΦΤΡΧΝ ΑΠΟ ΑΠΟΦΖ ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΑΗΘΖΣΗΚΖ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΟΜΔΑ ΓΟΜΟΣΑΣΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΧΝ ΓΔΦΤΡΧΝ ΑΠΟ ΑΠΟΦΖ ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΑΗΘΖΣΗΚΖ ΔΤΘΤΜΗΑ ΝΗΚ. ΚΟΤΚΗΟΤ 01104766 ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ:ΑΝ.ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία, δραστηριοποιείται από το 1983, με αντικείμενο την μελέτη, το σχεδιασμό και την επίπλωση καταστημάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Τµήµα ιεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές της Νεολαίας

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Τµήµα ιεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές της Νεολαίας Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Τµήµα ιεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές της Νεολαίας Πρόγραµµα εργασίας «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2020» της Ε.Ε: Στρατηγικές δια

Διαβάστε περισσότερα

Homework 3 Solutions

Homework 3 Solutions Homework 3 Solutions Igor Yanovsky (Math 151A TA) Problem 1: Compute the absolute error and relative error in approximations of p by p. (Use calculator!) a) p π, p 22/7; b) p π, p 3.141. Solution: For

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 2: A Business Letter Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ»

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ» «Εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κεφάλαιο 1: Κεφάλαιο 2: Κεφάλαιο 3:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κεφάλαιο 1: Κεφάλαιο 2: Κεφάλαιο 3: 4 Πρόλογος Η παρούσα διπλωµατική εργασία µε τίτλο «ιερεύνηση χωρικής κατανοµής µετεωρολογικών µεταβλητών. Εφαρµογή στον ελληνικό χώρο», ανατέθηκε από το ιεπιστηµονικό ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΜΠΕΚΙΑΡΙΔΟΥ Α. Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Σερρών, Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Ν.Σερρών e-mail: Mail@dim-eid serron.ser.sch.gr ΕΚΤΕΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η περιβαλλοντική εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Ξένη Ορολογία. Ενότητα 6: Working Capital

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Ξένη Ορολογία. Ενότητα 6: Working Capital ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ξένη Ορολογία Ενότητα 6: Working Capital Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Centre No. Candidate No. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Materials required for examination Nil Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΔΑΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΔΑΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΔΑΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2013 ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Biodiesel quality and EN 14214:2012

Biodiesel quality and EN 14214:2012 3η Ενότητα: «Αγορά Βιοκαυσίμων στην Ελλάδα: Τάσεις και Προοπτικές» Biodiesel quality and EN 14214:2012 Dr. Hendrik Stein Pilot Plant Manager, ASG Analytik Content Introduction Development of the Biodiesel

Διαβάστε περισσότερα

Αζεκίλα Α. Μπνπράγηεξ (Α.Μ. 261)

Αζεκίλα Α. Μπνπράγηεξ (Α.Μ. 261) ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΘΔΜΑ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: Ζ ΑΝΣΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΓΗΑ ΣΖ ΖΜΑΗΑ ΣΖ ΑΤΣΟΔΚΣΗΜΖΖ

Διαβάστε περισσότερα