ΛΙΓΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΔΟΤΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΛΙΓΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΔΟΤΗ"

Transcript

1 ΛΙΓΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΔΟΤΗ Ιρίν λίγες μέρες, κάποιος»άντιπνευματικός» συμπατριώτης ξεκινώντας ποιός ξέρει από ποιες σκέψεις, μας διεμήνυσε, ότι τό κΐρίοδίχιί μ» ς «είναι φτωχό» γιατί έχει έ'ναν περιορισμένο άριθμό συνεργατών πού δεν άντιπροαωπεύουν στο βύνολό τους το σύγχρονο πνευματικό Β*. \>θηραϊκό στοιχείο. Τον εύχαριστούμε και τον λυπούμεθα. ΙΙρώτον, διότι ό άνθρωπος φαίνεται»"»τι αγνοεί τις θέσεις μας, πού ε'-ερεότυ-πα άναπτύσσομε εδώ και τέοβερα χρόνια άπο αύτη τη στήλη, και δεύτερον γιατί ίσως ή μονολιθικότητά του, τον ε/ει στερεά προσηλωμένο σε περασμένους καιρούς πού ή ριματική λογοτεχνία είχε κάποια πέραση, ειδικά στούκ 5\>μπατριώτες μας. "Ομως οί καιροί άλλαξαν. 1*.αί κοντά στούς παληούς ριμαδορους, εμφανίστηκαν και καθημερινά παρουσιάζονται, και άπο τις στήλες μας, νέοι λογοτέχνες πού πραγματικα τιμούν τήν μικρή μας ΙΒατρίδα.. ϋοντά στον ΙΙετρόχειλο, τον ϋρίθαρη, τον Αευθέρη, τον Ιίαρδάρη, τον ΕϊαναγιωτόΓ.ουλο, τήν Φριλίγκου, τον ϋουλεντιανό κάθε φορά και κότίοιος καινούργιος θα φανεί. IV7.1 ερωτάμε τον «άμφισβητία» μας. Ή «ΛίΕ.%. Ε- ΧΤί.Λ», ένα άπο τά κορυφαία περιοδικά τής πνευματικής ζωής μας, πόσους συνεργάτες έχει; "Εμείς τουλάχιστον, δεν δημοσιεύομε κείμενα άναδημοσιευθέντα κατ' ε- πανάληψιν. Είναι όλα πρωτότυπα και γι" αύτό έχουν τήν ιδιαίτερη άξία τους. Κ,αι ενώ έχομε τό ελεύθερο, άπο φτασμένους Κ,υθήριους, νά άναδημοσιεύσομε πνευματικές τους εργασίες, δεν τό κάνομε, γιατί πιστεύομε ότι οί σελίδες μας είναι ενα ζωντανό βήμα παρουσίας τών καινούργιων πνευματικών μας ανθρώπων. Ιίέβαια, είναι γνωστοί εκείνοι πού θέλουν να μονοπωλήσουν τήν πνευματική παρουσία του Λίησιού μας, στον Έλλκ,νΓκό χώρο. Λεν τούς αδικούμε, άλλά στέρεψαν γ, ι ά. ".Λπό εδώ και μπρός, τον λόγο έχουν οι σελίδες τών. ΙΙ\ΐ:νλΙΛΊΊΚ»^; ΚΙ'ωΐΙΙΜίΧ», τό μόνο ελεύθερο βήμα προς κάθε κατεύθυνση, εκφράσεως τών λογοτεχνικών ανησυχιών τού κάθε Τσιριγώτη. Β*.αί πιστεύομε άκόμη, ότι τά τείχη πού προσπαθούν ν), υψώσουν γύρω μας»ι «άρνητές» μας, δεν στεριώνουν. Κ,άποτε οί ίδιοι, εάν έχουν εντιμότητα, θ' άναγνωρίαουν τήν προσφορά μας. "Εμείς, θ' αντέξουμε. %ύτοι ώς πότε; 'Άρης II. "Τσιτσίλιας 1ΙΝΕΓΜΑΤΙΚΑ ΚΓΘΗΡΑ 1

2 Φ ω τ ο γ ρ α φ ι κ ά ι ι α ι χ ν ί δ ι α.β»!1πγογ η Ι»ΙΑ Β ΟΙ* Π ^ Ι ' Ι Γ Ο ν ΑΙ4*'«"» '' ΤΑ ΠΛΕΓΜΑΤΙΚΑ ν ν Ηΐ1ί' Λ

3 Αγάπη και έαευδερία Τού ΒΑΣΙΛΗ ΛΕΥΘΕΡΗ είναι ή 'Αγάπη τόν ΑΓΑΠΗ(') ρώτησε. Κι ό σοφός διδάσκαλος τόν κοίταξε στά τού είπε: Αγάπη παιδί μου, είναι τό λευκό φώς τ ής δημιουργίας. είναι ελευθερία ιόν ξαναρώτησε. μάτια Κ' ό σοφός διδάσκαλος τόν κοίταξε βαθιά στά [Ότια και τού άπάντησε: Ελευθερία παιδί μου, ε,ν «ι ή άναγνώριση τής 'Αγάπης. Τό ποίημα βραβεύτηκε ατό διαγωνισμό τής ΠΕΛ στις σέ κάποιον πού σέ καταλαβαίνει. ι ό κέντρο τής δόνησης ήταν τό ποίημά σου Από τό περασμένο καλοκαίρι πού πήρα τό βιβλίο σου και διάβασα τά ποιήματά σου, ένιωσα εσωτερική άνησυχία: σκέψεις, αισθήματα συνε 'δητά και ύποσυνείδητα, άρχισαν μιά μουρμού- Ρα, μιά ύπόβαθρη δόνηση άπ' αύτές πού άργά ή Υρήγορα ξεσκεπάζονται σάν κάτι νέο, δημιουργικ, κάτι πού σέ σπρώχνει νά μιλήσεις, ή νά γράψεις «Ά- Ϋάτιη». Πρώτα όμως λίγα λόγια κατανόησης. Έ- χοντας ύπόψη ότι ποιητές γράφουν συνήθως γιάλ- ^ υ ς ποιητές, δέν μπορώ νά κρίνω τή δομή τής έρ- ΊΌσίας σου. 'Απ' ότι διαβάζω, έχεις βρει τήν άνα- ^νώρι σ η γ,ά τήν ένδόμυχη ικανότητα σου νά συνθέ- Τε 'ς άπλές λέξεις πού μεταδίδουν μεγαλόπνοες ί- εε ζ: Μπράβο σου. Ξεχωριστά, όμως άπ' αύτή τήν άναγνώριση, τά η 'ήματά σου βρίσκουν μιά άπήχηση, φέρνουν ζεστασιά άνθρώπινης κατανόησης σέ άνθρώ- 1Τ υ ς σάν και μένα ή νοσταλγία μου μέ κάνει «θύ- ", 01» τής άνθρώπινης άγάπης, μονταρισμένη όπως ε,ν αι στά ποιήματά σου μέ μητρικά λόγια μιάς "^άνας» πού άφησα πριν άπό πολλά χρόνια. Μό- Μιά μάνα, ή δημιουργός μιάς άνθρώπινης ύπαρμπορεί νά γράψει αύτό τό ποίημα. Ή έπίδρα- &ί Ι του γίνεται πολλαπλή γιατί άφοπλίζει αύτούς βάζουν ταμπούρια τήν ύλη, τούς ξεγυμνώνει, ΐού ς ύποτάσσει στή θέληση μιάς αύθεντικής άξί- (*) ΝΑΝΣΥ ΚΟΤΡΟΤΣΟΥ, Συλλογή ποιημάτων <(Γ "ΝΕΑΙΕΣ ΣΤΟ ΑΠΕΙΡΟ» ΑΟΗΝΑ ας. Έτσι ή άγάπη συνοδευμένη μέ τήν έλευθερία γίνεται όπλο πού άφοπλίζει. Μιά βαθυστόχαστη έννοια τού γνήσιου Χριστιανισμού. Δεύτερο, «είναι μιά φλόγα πού δέν είναι δεμένη στήν άφτα τού φυτιλιού, άλλά πετάει τ' άψηλού», όπως θάγραφε ό Μυριβήλης. Τούτη τήν ύπεράνθρωπη έννοια, έπιτρεψέ μου νά τήν έξηγήσω μέ τις δικές μου συγκρίσεις. Γιά λόγους άκόμη άγνωστους, ή ψυχική μας ύ- πόσταση διέπεται πότε άπό φθόνο, και πότε άπό άγάπη. Ό φθόνος γκρεμίζει, σκοτώνει, ένώ ή άγάπη έπουλώνει, κτίζει, ξαναζωντανεύει. Μόνο στή μάνα κυριαρχεί πάντα ή αύθόρμητη και άπαράμιλλη ά- γάπη γιά τό νεογέννητο. Σ' όλους μας είναι έπίσης γνωστό ότι ή έννοια τής άγάπης συνδέεται πάντα άπό τή σφοδρή έπιθυμία τής κυριαρχίας. Γι' αύτό, όταν ή άναγνώριση τής άγάπης είναι άποτέλεσμα τής έλεύθερης έπιλογής, είναι μιά αύθεντική άξια. Είναι έπίσης γνωστό, ότι ή άγάπη είναι κάτι τό αύθόρμητο πού άναυλίζει άπό τήν ύπαρξή μας άφεαυτού της: είναι άδύνατο νά τήν άντλήσωμε μέ φοβέ ρες, βάσανα, τιμωρίες και γενικά μέ τό ζόρι. Δυστυχώς, ή άγάπη και ή έλευθερία δέν έχουν τήν σύμπνοια πού νιώθει ή μάνα στή σύλληψη τής δημιουργίας της. Σέ πολλές περιστάσεις ζωής ή άνθρώπινη άγάπη μας υποτάσσει τήν έλευθερία κάποιου άλλου: σέ πολλές περιπτώσεις τήν,τνίγει στό αίμα της άφοσίωσης και τότε ή έννοια τής μηδενίζεται. 'Αντίστροφα, ή έλευθερία μας μέ τή πολυδιάστατη κίνησή της στή τροχιά τής ζωής, διασπά τούς δεσμούς τής άγάπης και πολλές φορές τήν σπρώχνει στήν αύτοκτονία πού φέρνει ή μοναξιά: και πάλι ή έννοια τής άγάπης μηδενίζεται. Πώς θά ισοσκελίσει ό καθένας μας αύτές τις δυό έννοιες είναι κατόρθωμα άνώτερου άνθρώπου. "Εδώ τό ποίημα σου γίνεται έπίγραμμα φωτοστολισμένο σέ μιά κορφή γιά νά μάς καθοδηγεί στό δρόυο τής ζωής μας. 'Αν μάς έπιτρέψεις, θά προσθέσω πώς ή έννοια τής άγάπης και τής έλευθερίας πρέπει νά έκτείνεται σ' όλη τήν οικογένεια τής γής, τά πουλιά, τά ζώα και τή μαύρη άράχνη άκόμη πού άγαπά τό δικό της. Άραγε έμείς οί άνθρωποι, οί δυνατοί τής Τα ΙΙΝΕΪ'ΜΑΤΙΚΑ ΚΎΘΗΡΑ

4 γής έχομε τό δικαίωμα νά σκοτώνομε χωρίς τήν αιτία τής πείνας ή τής άμυνας; Ή ελευθερία τους είναι ή αναγνώριση της αγάπης μας γιά τό σύνολο τού πλανήτη μας. Συνεχίζοντας θά πρέπει νά μιλήσωμε γιά την άλ ληλοεξάρτηση τής άγάπης, τής έλευθερίας και τής πνευματικής δημιουργίας. Τό κάθε άνθρώπινο δημιούργημα κτίζεται μέ τήν έλεύθερη σκέψη και ύποτάσσει κάθε μας ένέργεια στήν αιχμή τής έπιτυχίας του. Ό καθένας μας πού αρχίζει ένα δημιούργημα, σκλαβώνεται άπό τό φόβο τής άποτυχίας, μαραζώνει στήν όδύνη τής έμμονής τού νά ξεσκεπάσει ένα μυστικά τού Δημιουργού. Ό πόνος τής γέννησης δέν κρατά λίγα λεπτά, ή λίγες ώρες, άλλά μήνες και χρόνια. Ό δρόμος τής έπιτυχίας δέν προδιαγράφεται άλλά δημιουργείται στά έργαστήρια τού έσωτερικού μας κόσμου. Τελικά έπιτυχία δέν είναι τό τελικό άποτέλεσμα όσο χρήσιμο κι* άν είναι, άλλά ή ικανοποίηση πού φέρνει ή άντοχή. Στήν έλληνική παράδοση, ή άνθρώπινη δημιουργία μεσουράνησε πριν τήν έννοια τής Χριστιανικής άγάπης. Ό πολιτισμός τής άρχαίας Ελλάδος έγινε τό ορόσημο μεταξύ χάους και συνείδησης. Ή άνθρώπινη σκέψη λευτερώθηκε τότε άπό τούς φόβους τής καθημερινότητας. Οί Βυζαντινοί, αντίθετα, δίδαξαν τήν ανελεύθερη και καθολική ύπόταξή μας στήν άγάπη τού Θεανθρώπου. Άν κάποιος ξένος μας ρωτούσε: «είσαι άπόγονος τού 'Οδυσσέα ή οπαδός τού Χριστού» τί θ' άπαντούσαμε; Ξέρομε πώς ό νεοέλληνας δεσμεύεται άπό τή θρησκευτική παράδοση τών Βυζαντινών, άλλά συνάμα είναι ρέμπελος και ζητά τήν έλευθερία του κρυφά άπό τούς Θεούς, όπως τόν 'Οδυσσέα. 'Εδώ τό ποίημά σου άντιπροσωπεύει ένα δίλημα ιστορικών διαστάσεων. Όταν ή έλευθερία δέν είναι τό άποτέλεσμα τής άγάπης, ή τής δημιουργίας, στις έπιλογές τής ύ- πάρχει και ή τυραννία. Πέρυσι, στό Κεντρικό Πάρκο τής Νέας 'Υόρκης, κάτω άπό ένα δένδρο μιά νύχτα τού καλοκαιριού, ένας νέος 20 χρόνων, ψηλός λεβέντης, άπό πλούσια οικογένεια μέ τις άρχές τής άπόλυτης έλευθερίας, έπνιξε τή δεκαοκτάχρονη άγαπημένη του στό άποκορύψωμα τής σεξουαλικής πράξης. Ήταν και κείνη άπό τό ίδιο περιβάλλον. Ή ύπόθεση συζητιέται άκόμη στις εφημερίδες. Όλοι άναρωτιώνται, πώς είναι δυνατό νά ύπάρχει ή έκδίκηση κι όχι ή άποθέωση τής άγάπης σέ τούτο τόν προαιώνιο άνθρώπινο αύθορμητισμό; Οί γονείς του τόν άνέθρεψαν μέ τήν αίσθηση τής άνεξέλεκτης έλευθερίας. Είναι κάτι πού τώρα τελευταία συνταυτίζεται μέ τήν άλαζονεία τής ανθρώπινης έπιτυχίας. Τούτη ή άπόλυτη έλευθερία ύπάρχει και στούς τρωγλοδύτες τής Νέας 'Υόρκης. Στους σκοτεινούς διαδρόμους τού ύπόγειου σιδηροδρόμου, και στις έγκαταλειμμένες πολυκατοικίες τής πόλης ύπάρχουν τά παιδιά πού μεγάλωσαν χωρίς τή μάνα, χ ω " ρις άγάπη, χωρίς ρίζες χωρίς παράδοση. Οί συνεχείς κοινωνικές άλλαγές άφησαν τά θύματα τους- Γι' αύτά τό έγκλημα δέν φέρνει τύψεις, άλλά τή ν τυραννία τής έλευθερίας. Και στις δυό περιπτώσεις ή άναγνώριση τής γάπης είναι ή μόνη σωτηρία, είναι ή πραγματική έλευθερία. Πολλοί άμερικανοί όταν βλέπουν αύτους τούς άτυχους λένε μεταφορικά πώς «οί άγιοι παρελθόν και οί άμαρτωλοί μέλλον». α ' έχοι^ Πώς γίνεται ή έπιλογή γιά τή σωστή έννοια τήζ έλευθερίας; Δύσκολο νά βρούμε τήν άπάντηση. Πιό εύκολο ε " ναι νά αναγνωρίσουμε πώς μέσα μας ύπάρχει κ ο' «ό Θεός και ό διάβολος». Ποιός έπικρατεί στή κσ " θε στιγμή εξαρτάται άπό τί άντιμετωπίζωμε κβ άπό τόν έλεγχο τού «Κέντρου», τού έσωτερικού, το" ψυχολογι κού. Ενας φιλόσοφος τής Ισπανίας (JO- SE GASSET) ύποδε ικνύει πώς πρέπει νά κρίνοι^ «τόν άνθρωπο και τή πίφιστασή του», μαζί κι Χ' χωριστά. Δηλαδή ή άγάπη και ή έλευθερία μ εθο ' δεύονται άπό τις βασικές άνάγκες τού άνθρώτί ϋ Ωστόσο ή έννοια τού καλού και τού κακού, θεού και τού διαβόλου είναι κάτι γιά τό όποιο 0 λοι μας έχομε κάτι νά πούμε. Γιά μένα τούτη ή σύγκρουση ήλθε στά παιδ' κ5< μου χρόνια, όταν έμεινα γι λίγους μήνες μέ τή Υ' 1? γιά μου στό νησί τών Κυθήρων. Κάθε φορά ττ υ βλεπε παπά έδενε κόμπο στό μαντήλι της. Τό δυ μέ μιά προσευχή παρακαλούσε τό Θεό να τπ", τ βοηθήσει νά μή πέσει πάνω της τό κακό μα τι παπά. Όταν άθώα, τήν ρώτησα γιατί δίνει σημασία στό κακό, άφού ό παπάς είναι άνθρ 4 1^* τού Θεού, μού άπήντησε ή άγια Γραφή μάς ^Ρ 0, δοποιεί πώς ό διάβολος θά έλθει ντυμένος ί* 3 ^ Ήταν μιά συνήθεια πού πέρασε άπό μάνα σε^, γιά πολλές γενεές. Ήταν μιά άναγνώριση 0. κακό καραδοκεί κάθε στιγμή και είναι πολλές ρές άνακατεμένο μέ τό καλό και τό άγιο. Ή συνήθεια νά φοβίζουν τά παιδιά μέ τό το ξύλο γι άνά μάθουν τό καλό ήταν έπίσΐζ. τή μακρόχρονη παράδοσή μας. «Τό ξύλο 6γη κε τό παράδεισο», ήταν ή μέθοδος τους Υ 1 ζώσουν τόν έλεγχο στό «Κέντρο». Έδώ είναι άνάγκη νά καταλήξωμε πώς νιόμαστε μέ τή διάκριση τού καλού άπο το Άπό τήν άπαρχή τής άνθρώπινης συμβί«σ Π^ Τ ^ * γεν- κοινωνία προσπαθεί νά έλέγχει τήν ^ ^ ^ γ χ ο ς ν' άποφύγει τό «κακό στρατί». Δυστυχώς 0 -,^-ης δέν γίνεται πάντα μέ τήν άναγνώριση τής Μέ συγχωρείς πού προσπαθώ νά άναλυσω τό ιτθ '' 1 ^, μά σου σέ χειροπιαστές έννοιες. Ήταν κ» ν -^ < 1 ή σκέψη ήταν κάτι πνευματικό πού άπα^χ,^όμόνο τούς Θεολόγους, τούς ποιητές και ΤΑ μνεγματικα 1ίΙϋ

5 σοφούς. Ή σκέψη της τεχνολογίας είναι πολύ πρόσφατη πολλές φορές οι ποιητές αισθάνονται προσβολή, όταν άφαιρέσεις τό όνειρο, όταν συναρμολογίσεις τό άπιαστο και τό κάνεις χρήσιμο. Ένα παράδειγμα ήταν ή συνάντησή μου μέ τον 'Ακαδημαϊκό Αγγελο Τερζάκη. Πριν άπό χρόνια έδωσε μιά διάλεξη ατό Πανεπιστήμιο PRINCETON όπου έτυχε νά βρίσκομαι. 'Επειδή τόν διάβαζα στά φοιτητικά μου Χρόνια, μέ ένθουσίασε ό έρχομός του και του πρόσφερα μιά τιμητική πλάκα άπό τή πρώτη προσελήν «ση στό φεγγάρι, μπροστά σέ μιά μικρή παρέα Τού μαζευτήκαμε νά τόν χαιρετησωμε. Κατατροπωμένος ό Άγγελος Τερζάκης άπό τήν Προσβολή μέ έστειλε στό πύρ τό άπώτερο: «έσείς ί τεχνοκράτες, οί τεχνολόγοι οι έπιστήμονες πού Ποδοπατήσατε τό φεγγάρι και άφαιρέσατε άπ Ποιητές τή φαντασία». τούς Ή προσβολή μ 'έπλήγωσε και ή πληγή έμεινε ά- θικτη γ,ά χρόνια. "Ωστόσο ό Άγγελος Τερζάκης ε 'Χε κάποιο δίκιο, παρ' όλο πού σάν Έλληνας πνί- Υΐκε άπό τό θυμό του γιά τήν εισβολή τής τεχνολ Υίας και δέν άρθωσε αύτό πού σήμερα νομίζω ^ώς ήθελε νά μού πει. «Τώρα, θά έλεγε, πρέπει νά άναγνωρίσωμε ότι αυτ ή ή έκστρατεία κυρίεψε τήν φαντασία, πώς έ- Φ Ρε τήν άνθρώπινη έπιρροή στόν κόσμο πού οί ποινές θεωρούσαν άποκλειστικά δικό τους. Ήταν τό Κθ( τόρθωμα πού έκανε τήν φαντασία πραγματικότη- Τα και έπέκτεινε τήν άνθρώπινη γνώση στό διάστηστά ουράνια έκεί πού κατοικούν μόνο οί Θεοί»., Είναι άλήθεια πώς σ' αύτή τήν έπιτυχία υπάρχει *'νδυνος, γιατί οί άνάγκες τής συνείδησης, τής ά-. ΥθΙΤΓ ης, τής φαντασίας ύποτάσσονται πιά στή λειία τού τεχνικού συστήματος. Β έβαια, χωρίς νά ξέρωμε άπό τή άρχή είναι μας, ή κυριαρχία τού άνθρώπου Τ "ρα όμως ή δύναμη τής τεχνολογικής αύξάνεται. γιά έπιτυχίας ^'σκιάζει τις άνθρώπινες άξιες και μπορεί νά ο- ΊΥήσει τήν έλευθερία στήν τυραννία, χωρίς τό δε- Τ ής παράδοσης. ιστορικοί θά μάς πούν πώς αύτό γινόταν διά Εσ υ τών αιώνων. 'Ωστόσο ποτέ δέν πλησίασε ό /Ρωπος στό ύψος τής έπιτυχίας, έτσι ώστε νά ^ Μπορε; έλέγξει τά έπιτεύγματά του. Δέν χρειάζεται πιά νά είσαι Θεολόγος γιά νά σκέπτεσαι έτσι. Στό μέλλον 6ά είναι άπαραίτητο γιά τόν Τεχνοκράτη ή τόν Μάνατζερ, νά έπιδιώκει τό καλό, τήν άγάπη και τελικά τήν παραδοσιακή άνθρωπιά γιά νά αύξήση τήν παραγωγικότητα. Τά χρόνια τού ά- φεντικού πέρασαν: ή τεχνολογία χρειάζεται τήν έ- λεύθερη σκέψη και ή άνάπτυξη της τήν συνυπευθυνότητα. Και ένα τελικό συμπέρασμα. Γιά μάς τούς Έλληνες ό άγώνας τής έπιβίωσης στά χρόνια τής σκλοιβίάς έγινε παράδοση. Τότε ά- πό άνάγκη ή μάνα τιμωρούσε τό παιδί της γιά νά τό κρατήσει στόι/ ίσιο δρόμο. Οί άνάγκες της σκλαβιάς πέρασαν άλλά έμεινε ή παράδοση. Σήμερα ή άνάγκη έπιβίωσης ζ η τ ι α ν ε ύ ε ι γιά δημιουργηκότητα. Όμως ή σκέψη και ό συλλογισμός δέν μπορούν νά συνυπάρχουν μέ τό σβούρδουλα και τήν υποτίμηση, ή τήν τυραννική άγάπη και τήν άποχαύνωση. Ή άνάγκη τής έπιβίωσης σήμερα άπαιτεί τήν ίσοσκέληση μεταξύ τής άγάπης τών γονιών και τής έλευθερίας τού παιδιού. Ή χώρα έχει άνάγκη τήν τεχνολογική άνάπτυξη Τούτη ή άνάγκη έπιβάλλει τήν ίσοσκέληση μεταξύ τού πλούσιου θεσμού τής παράδοσης και τής πνευματικής έλευθερίας. Μέσα στις λέξεις παράδοση και έλευθερία κρύβονται ή καθοδήγηση πρός τό καλό και ή άναγνώριση τής άγάπης. Γιά μερικούς άπό μάς πού ζήσαμε τήν έλληνική παράδοση τής γιαγιάς και μετά στό κόσμο τής τεχνολογικής άνάπτυξης σέ άλλες χώρες, βρήκαμε τήν αύτοπεποίθηση χωρίς τήν ύποτίμηση και τήν άναγνώριση χωρίς τή ζηλοφθονία. Τό κενό πού άφησε ή έλλειψη τής Μάνας (κάθε τί παραδοσιακό) δέν καλύφθηκε ποτέ, άλλά παραμένει μιά άνοιχτή πληγή, μιά νοσταλγία πού γαλουχίζει πάντα τήν έλευθερία πού φέρνει ή άναγνώριση τής άγάπης. Άν μπορούσαμε νά φέρναμε τήν άναγνώριση τούτη τής έσωτερικής έλευθερίας στή χώρα μας, θά ήταν μιά μεγάλη και παντοδύναμη έπιτυχία γιά κάθε Έλληνα. Έτσι τό ποίημά σου, 'Αγαπητή μου Νάνση, συμβολίζει όχι μόνο ένα μητρικό χάδι, και ένα ιστορικό δίλημα, άλλά και μία εύχή γιά τό καλό τού τόπου μας. Τα "ΝΚΓΜΛΊΊΚΛ ΚΎΗΙΙΓΛ

6 Ή MnaflMvia Ή ποίηση μάς έμαθε ν' άνακαλύπτωμε τό παρελθόν. Ό "Ομηρος ξεσκέπασε άπό τό σκοτάδι ό,τι ώ- ραίο στήν ιστορία τής άνθρωπότητας είχε φανεί. Μάς έδωσε τόν τρόπο τής ζωής μιάς έποχής, τά ύ- ψηλά φρονήματα της, τήν άτμόσφαιρά της. Και ή γοητεία, μέ τήν όποια τυλίγει ή ποίηση τά θέματά της μάς ξυπνά γγ αύτά γλυκύτατο πάντα ένδιαφέρον. "Η γνώση μας προσπαθεί νά τρυπήσει τήν ομίχλη κάθε παλιάς έποχής. Τά ιστορικά τραγούδια πούναι γνωστά και σάν Μπαλλάντες (ή ονομασία είναι ά- πό τήν 'Ελληνική λέξη βαλλίζω, πού σημαίνει κινώ τά πόδια ή κι έπύλλια, μάς φέρνουν μέ τό γοργό δραματικό ρυθμό τους κοντά αύτή τήν αίσθηση τού παλιού. Ή Μπαλλάντα, γιά νά τν χαρακτηρίσουμε μέ δυό άπλά λόγια, κοιτούσε τό γρήγορο πέταγμα ενός πουλιού, πού χάνονταν στούς Ούρανούς. Ήταν σάν στιχουργημένο σύντομο διήγημα. Έπιανε ένα συμβάν, πού άφηνε λίγη μελαγχολία στή ψυχή μας, έ- νώ συγχρόνως άτένιζε σ' ένα ήθικό παράδειγμα. Έ- στάθη άναμφισβήτητα ένα ώραίο είδος ποίησης, τρα γουδιού. Παπαρούνα στό κάμπο τού Μάι, Μά, πού σάν φλογάτο λουλούδι κάηκε γοργά. Ό καλοκαιριάτικος ήλιος στέγνωσεν άνελέητα τή γή. Κ Γ ή στιχουργημένή ποίηση μαράθηκε άπό τόν λίβα, πού φύσηξε άνάμεσα μας, τήν μοντέρνα ποίηση. Παντού όπου στραφεί κανείς βλέπει σαφή τά ό- ρια πού χωρίζουν τήν θάλασσα άπό τήν στεριά. Στό λόγο όμως άνοίχτηκαν τεράστια κανάλια πού καταπάτησαν τήν διάκριση. Σήμερα ή ποίηση έχει γίνει «βασιλικώτερη τού βασιλιά» πιότερο στεγνή άπό τόν πεζό λόγο. Έχει σβήσει, θέλω νά πώ, αύτό τό «λάλον ύδωρ» τής μπαλλάντας. 'Αντί τού της λοιπόν, άς τής προσφέρουμε τήν 'Ελεγεία. Ύμνου Ή Μπαλλάντα, όπως κατατοπιστικά μάς τήν έ- δωσε ό Βιζυηνός στή μελέτη του «'Ανά τόν Ελικώνα» (βαλίσματα) άρχισε νά έμφανίζεται χωνεμένη στά δημοτικά τραγούδια τών διάφορων κρατών. Σάν ποίημα διαιρόνταν σέ δυό μέρη. Τό πρώτο, πού τό τραγουδούσαν οί πολλοί και τό δεύτερο τής μονωδίας. Διακλαδώθη όμως μέ τόν καιρό, όπως λ.χ. στή Προβηγγία μέ τά έρωτικά της ποιήματα, σέ δυό διαφορετικά είδη. Κείνα, πού τραγουδούσαν οί Τροβαδούροι χάριν τών 'Ιπποτών, λόγια ποίηση μ' ύ- ψηλά και σκοτεινά κάπως διανοήματα, και τά λοι- -κά, πού έκφράζονταν δίχως έπιτήδευση. Οί Μασσαλιώτικες μπαλλάντες πήραν τότε μιά σύντομΐ μορφή μέ μιά άποστροφή στό τέλος κι οί Σκωτσέζ'' κες, πού τις μιμήθηκαν κι άλληλοδανείστηκαν στοιχεία άπό τά δυό άνωτέρω είδη γράφονταν σέ λυπηρότερο κάπως ύφος. Παράλληλα οί μπαλλάντες τήζ Όλανδίας τής Δανίας και τής Νορβηγίας προσττοθησαν νά έξιστορούν σημαντικά γεγονότα μέ Μ 1 * κρές φράσεις, νάναι διηγηματικές κι έμμένου^ζ στις άναμνήσεις μ' άτολμους φτερουγισμούς ""Ι? το φαντασίας κι' άπό άποψη μορφής μέ τονισμένο^ λυρικό στοιχείο τους πού γιά περίσσιο στολι ' κρατούσε τήν μονή ή διπλή έπωδό, ό,τι μπορεί > - T0 y συντηρήσει στο ποίημα μιαν εντύπωση κι ο,τι δίνει τήν χροιά μιάς φωτοσκίασης. Γενικώτερα όμως ή μπαλλάντα άκμασε, πριν WP 1 μάσει τό σονέττο, πού άντιπροσωπεύει τό κλαυ 0,1^ πνεύμα, μέ τήν ύφεσή της, δέ πού μέτά τόν Β' λών σημείωσε στήν Γαλλία, εμφανίστηκε έκεί ή ^ ρακματική ποίηση τών λογοδαίδαλων ποιητών Υ' 5 μάτη άκρισία κι" έπιπολαιότητες. Στήν Γερμανία άναπτύχθηκε κάπως διαψορε τ '* άπό τις άλλες χώρες μέ τάση στό φαιδρό και ρισμένη μορφή στις στροφές και διατηρήθηκε τά χρόνια τού Σίλλερ, πού τήν άνεμόρφωσε, c ή μπαλλάντα μέ τά διάφορα είδη κι* ύποδαιρ ε της, πού γνώρισε στήν 'Ιταλία, τής χορωδής ( ZONE A BAI.LO) τής Μπαρτζελλέτας, μέ ^Ρ 03, τής ώδής τετράστιχο, της κοντραμπαλλάνταζ ', είχε βίο δέκα και πλέον αιώνων. 'Ανήκε στα ^ ματα μέ άκριβή φόρμα, πού άποτελείτο άττο ^ 12 στροφές μ' όμοιοκαταληκτικούς στίχους άπό τις δώδεκα συλλαβές κι είχε τό έττιμύθι ^ Ό Σίλλερ και μαζί του οί Γκαίτε, Ούλαντ κλιτ ύψωσον σ' έντεχνο ποίημα πληθαίνοντας τις _ γραφές, προσδίνοντάς της άπεικονίσεις * τ, νες τού γεγονότος και τών συγκινήσεων του ε^ ρικού κόσμου μας και μετατοπίζοντάς τες αττ -μ νάναι στραμμένες στό παρελθόν εις τό τταρ ν, ύπέροχη μπαλλάντα «τό Γάντι» τού Σίλλερ εχε θέμα τό μάθημα λ.χ. πού δίνεται σέ μιάν ύτrep 0 ^ κή καλλονή, πού παρακολουθώντας στήν άρε ν πάλη τών θηρίων και πέφτοντας άνάμεσα ^ γάντι της είπε στόν 'Ιππότη, πού τήν άγα^0, τής τό φέρει. 'Εκείνος κατέβηκε στήν άρένα l<c^g»i ρε τό γάντι, άλλά τήν στιγμή πού θά της ^ Λ' 0 στά έκπληκτα βλέμματα τών θαυμαστών του ^ ^ πέταξε :ξε κατά πρόσωπο, λέγοντας «Κυρία ev?1. ή άνάγκη τής εύγνωμοσύνης σας». Και του ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΊ'Θ ΙΐΡ

7 «σύγκριτη επίσης «ό Βασιλιάς τών ξωτικών» πού Παρουσιάζει έναν πατέρα, στ' άλογό του τήν Του κρατούσε στήν άγκαλιά του τό παιδ! του, Προφανώς άρρωστο οραματίζονταν τόν βασιλιά νύχτα πού Φο. ό Άλφος ύπόσχονταν στό παιδάκι, πού τόθελε, Χ'λια καλά και έκαμε μαζί του μιάν άνατριχιαστική συνομιλία. Τό παιδάκι έπικαλείτο τήν βοήθεια τού Άλ- Πατέρα του, πού και προσπάθησε νά τού άποσπάσ ει τήν κακή προσήλωση. Όμως στό κορύφωμα της δραματικής αύτής στιγμής, τό παιδί έγειρε νεκρό στήθος τού πατέρα. Ό βασιλιάς Άλφος τού εί Χε κάνει μεγάλο κακό. "Η Μπαλλάντα τούτη σημαίνε πολλές μεταφράσεις στή γλώσσα μας, Ιδία στ ήν καθαρεύουσα, όπως τών Άλ. Ραγκαβή, Θ. Ά- Φεντούλη, I. Παπαδιαμαντόπουλου (Μορέας) Γ. Βιζυηνού Θ. Βορέα, Ν. Χατζηδάκη κ.ά. έμελοποιήθη δέ άπό τόν Σούμπερτ, πού καθώς όμως ό Μαϋρχόφερ Αναφέρει ή μεγάλη άξια τής σύνθεσής του έβράδυνε ν κατανοηθή άπ' τό κοινό. (*) Από τις λοιπές Γερμανικές στή μνήμη μας δεσπό ή «Αωρελάι» τού Χάινε, πού μέ τό μαγικό Υούδι της θά κάνει νά καταποντιστούν στά 0 τρα- κύματα ναύτης μέ τήν βάρκα του. Ό Χάινε έξευγένισε σ' υτ ή τόν μύθο τών Σειρήνων. Ή Αωρελάι νομίζω Μ στόσο, πώς είν" ένας καρπός άπ' τούς «έξόριστους θεούς» του, στούς όποιους στοχάστηκε νά πει γιά περιπέτειες τών άρχαίων θεών μετά τό γκρέμιζα τους άπό τόν χριστιανισμό, σύμφωνα μέ τις γερμανικές παραδόσεις. Έτο ι τό βήμα του γιά τήν ^Μρελάι άπέμεινε άπλό και θά μπορούσαμε νά πού- [ ε πώς είχε 'Ελληνικό ξεκίνημα. Θαυμάσια στέκει ειτ ι ση ς άνάμεσα στις μπαλλάντες κι ή «Αεονώρα» Τ ύ Βύργερ (τήν μετέφεραν οι Άγγελος Βλάχος κ ί Μαβίλης), πού τό θέμα της είναι τής δική μας τού «Νεκρού αδελφού». παραπλήσιο τό ψηλό επίπεδο τής Γερμανικής μπαλλάντας ^Ρίσκεται κι ή Ρωσσική, καλλιεργημένη άπ' τόν ' ύσκιν μέ τό «Αί ματωμένο σάλι» άναφερόμενο &Τ ν φόνο τής «... γλυκειάς 'Ελληνίδας, πού σάν τ Ρελλός άγαπούσε κι ή ματιά της τόν είχε μαγέψει». Η μπαλλάντα στή Ρωτσία στάθηχε εξέλιξη ένός Κϋ <λου ήρωϊκών τραγουδιών (ραψωδίας), πού έξυ- ' ίν ύσαν τά παλιά έθιμα και τό βίο τών κατοίκων γνωστά μέ τό όνομα Μπιλίνες, λέξη πού σημ 3ίνει παρελθόν. ^ Ενώ ταυτόχρονα στήν 'Αγγλία ή αισθηματική τού ζών <ή τσ «LA BELLE DAME DANS MERCI» μ' ^Υη στιχουργική και ζωηρά χρωματισμένη ίκ- ΨΡαση (μετάφραση Γλαύκου ΆλιΟέρση), μά Γ,έχω- Ρθ( τού Όσκαρ Ούάιλντ «Ή Μπαλλάντα της φυλα- Σημειώνουμε, πώς ή μεγάλη άοιδός Βιλαλ- ' ν Π Σχρόντερ Ντεβρίαν τή τραγούδησε στόν Γκαίπού ήταν τότε 80 χρονών και πού δάκρυσε άπό ^Υκίνηση, ομολογώντας ότι ή άπόδοση στή μουσι- ^ τής μπαλλάντας του ήταν αριστοτεχνική. κής τού Ρήντινγκ» (μετάφρ. Α. Μαρπάτζογλου, Κ. Χαθραίου κ.ά.) πού άπέβησαν πολύ δημοφιλείς τής έδωσαν μία πνοή άνύψωσης τους. Στήν "Ελλάδα ή μπαλλάντα πήρε σάν πρότυπο τις Γαλλικές μάλλον πού άναπτυχθηκαν άπό τό τέλος τού 11 ου αιώνα, όταν στήν Τουλούζη άνθούσε ή έπαρχιώτικια ποίηση μ" άπομιμήσεις τής "Αραβικής ποίησης. Έτσι, ή 'Ελληνική μπαλλάντα, είδος τού Εύρωπαϊκού ιστορικού τραγουδιού, πήρε σάν στερεότυπή της μορφή τις τρεις όχτάστιχες στροφές μέ τό ίδιο σ' όλες γύρισμα (ρεφραίν, έπωδό, παλιλλογία) τού τελευταίου στίχου, και μέ μιά έπί πλέον τετράστιχη στροφή, πού λέγεται στάλσιμο (ΕΝνΟΙ, άποστολή, ό,τι δηλαδή πέμπεται). Γενικώτερα στις 'Ελληνικές ό άριθμός τών στίχων στις στροφές κυμαίνεται άπό τούς 8 ώς τούς 12 και στό στάλσιμο άπό τούς 4 6, οί ομοιοκαταληξίες, φθάνουν τις 3 5, ένώ τό μέτρο μένει στήν προτίμηση τού ποιητή. Στήν 'Επωδό, άνακυκλώνεται σάν σέ άνέμη τό θέμα τους, ένώ στό στάλσιμο συνοψίζεται ή αίτια και τό συμπέρασμα τής ιστορίας, πού διηγούνται. Όμως οί 'Ελληνικές μπαλλάντες, άν και στόν τύπο άκολούθησαν τις Γαλλικές, άπέμειναν πιό άνεξάρτητες στά θέματά τους άπό κείνες. Οί παλιές Γαλλικές έκριναν γιά πιό κατάλληλα τά έρωτικά θέματα έπηρεασμένες άπό τά τότε ρωμάντζα τής στρογγυλής τράπεζας, πού δείχνουν βαθύ αίσθημα γιά τ' άγαπόμενα πρόσωπα., πηγές άρετών και προβάλαν γγ αύτά οί 'Ιππότες πράξεις αύταπάρνησης πού και κλείναν ένα μικρό δράμα. Οί 'Ελληνικές ποικίλλουν τό περιεχόμενο τους, έτσι πού σχεδόν καμμιά μ' έξαίρεση κείνης τού Γ. Τσοκόπουλου «ό Τροβαδούρος κι' ή Πυργοδέσποινα» δέν έχει ύπόθεση έρωτική. 'Αντίθετα μάλιστα κρίνοντας άπ' τήν Θρακική τής Μαριόρας «πού ό χορός της καλά κρατεί κι άδιαφορεί γιά όλα τ' άλλα» και τόν «Μωρόπιετο άνδρα» τού Άλεξ. Σούτσου «πού θεωρεί καλής ψυχής τή γυναίκα του, πού πάμπολλα τού κατεργάζεται» άπέβλεψαν μέ τόν ώραίο ρυθμό τους νά σκώψουν και στηλιτεύσουν έντονα και μέ σκοπό άπώτερο διδακτικό, τις έξεις κι άφέλειες τών προσώπων. Στις ώραίες ρυθμικές 'Ελληνικές μπαλλάντες περνούν σήμερα διάψο ρα πράγματι θέματα άπ' τις όποιες ξεχωρίζουμε τού Καρυωτάκη γιά τούς «άδοξους ποιητές» και τού Σεφέρη τό «Γυρισμό τού Ξενητεμένου». Ωστόσο παλιότερα τής άνάπτυξης τής Νεοελληνικής μπαλλάντας υπήρξε τό διήγηματικό δημοτικό τραγούδι τών Βυζαντινών (μικρά έπη) πού άπό κάποιαν 'Αθηναϊκή παράδοση τό λέμε «Παραλογή» στιχουργικά και όμοιοκταληκτικά έλεύθερο, μέ κύκλο ύποθέσεων άπό τόν θρύλο μέχρι τά σοβαρά γεγονότα και τό όποιο μετέβαινε άβίαστα στήν έποχή τής δουλείας άπό τ' 'Ακριτικά στά νεώτερα άλλα τραγούδια όπως «ή Άλλωση τής Κωνσταντιπούπολης» «τό Κάστρο τής ώρηάς» «ό Κολυμπητής» «τό Γιοφύρι τής Άρτας» κλπ. Θαυμάσιος νεοέλληνας άνανεωτής τους πρέπει νά θεωρηθεί ό Γιάννης I ρυπάρης μέ τόν άπαράμιλλο «Πραματευτή» του. Γλ Πνεγματικα ΚΓΘΙΙΡΛ 7

8 Στις 'Ελληνικές μπαλλάντες μπορούμε νά συμπεριλάβουμε τό «Όνειρο» τού Βαλοίβάνη «Τό τραγούδι τού νικημένου» τού Καρβούνη, «τον Γόη» τού Φιλύρα κ.ά. Τελειώνοντας τήν μικρή στό θέμα τούτο έρευνα μας, αναφέρομε άπό τόν Βιζυηνό μιά παλιάν "0- λανδέζικη μπαλλάντα πού αάν θέμα έχει πώς ό Γυιός τού Βασιλά της "Ελλάδας ξέφυγε άπό τά χέρια στρίγγλας, καϊ μιά Γερμανική, άπό τις άρχαιοτερες μεταξύ τού τού Χίλδωνβρανδ, πού άναψέρει κι αύτή τήν Ελλάδα, δείχνοντας τους δεσμούς τής Χώρας μας μέ τήν ξένη καθόλου ποίη^ί» πού και δικαιολογημένα τής δανειστή, ότι τής έμΐ' μήθη, τήν Μπαλλάντα!... MIX. Κ. ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ Τσιριγώτικο Μικρό -παιδί σε μια γωνιά του κήπου ζωγράφιζε τον ήλιο το φεγγάρι κι από τα δυό τα μελισσά του μάτια άγγελοι εξεπρόβαλλαν Μικρό πουλί σε μια γωνιά του κήπου φτερούγιζε μεσ' τις δροσοσταλίδες κι απ' το κελάηδημα, το πέταγμά του Απρίλης εξεπρόβαλλε Μικρό σκαρί αρμένιζε στο κύμα γυρνώντας το πρωί στο λιμανάκι και μεσ' απ' το τραγούδι των ψαράδων γοργόνες εξεπρόβαλλαν. ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡ. ΦΑΤΣΕΑΣ 8 ΤΑ ΙΙΝΒΓΜΑΤΙΚΑ Κ*" 00^

9 Προοευχή (Στό Διονύση Κουλεντιανό μέ τή βαθύτερη μου εκτίμηση). Γέμισε μ' άγάπη τήν καρδιά μου. Πατέρα Θεέ μου, πού ζει ς στόν Ούρανό! Νά ύπηρετώ ~ό λόγου Σου και τό σκοπό Σου. Γυμνός γεννήθηκα, δεν νοιάζομαι γιά πλούτη, φήμη... Γιά τή ζωή πού μούδωσες, Σ' εύχαριστώ! Πρόθυμα θά συντρέξω τόν άνήμπορο και τά δικά μου μέ τόν άτυχο θά μοιραστώ. 'Ανθρώπινο τό λάδος, ή συγγνώμη θεϊκή. Αύτά πιστεύω. Κα! στήν άγιοσύνη τής ζωής, πετράδι πολύτιμο κα! θαυμαστό. Μέϊα στό χρόνια, νά τά Ιδανικά μου! Κι είθε ή σοφία μέ τή δικαιοσύνη νά πορεύονται συντροφιαστά, «τό θέλημά Σου» σφραγίζοντας στή γή μας. Γιατί Σ' 'Εσένα μόνο έλπίζω, τώρα πιά! BENJAMIN R. YUZON (Μετάφρ. ΔΙΟΝΥΣΗ ΚΟΥΛΕΝΤΙΑΝΟΥ) Ό BENJAMIN R. YUZON είναι γυιός τού μεγάλου Φιλιππινέζου ποιητή AMADO YUZON. Διαμένει σιήν 'Αμερική και είναι ό Πρόεδρος τής «Διεθνούς τών Ποιητών» (UNITED POETS LAUREATE INTERNATIONAL). Μιά ακόμη ένδειξη τών αισθημάτων τού κ. BEN- JAMIN R. YUZON πρός τόν συμπατριώτη μας λογοτέχνη : Στό μαρμάρινο μνημείο μέ χαραγμένα τά ονόματα διακεκρι μμένων ποιητών πού ή «Διεθνής τών Ποιητών» θά στήσει σέ κεντρικό σημείο τής Ταϊπέϊ (Πρωτεύουσας τής 'Εθνικιστικής Κίνας), άπό τόν ελλαδικό χώρο θά ύπάρχει και τό όνομα τού ποιητή κ. Διονύση Κουλεντιανού, Έπιτ. 'Αντιπροέδρου U.P.L.I. II NEVMAT1KA ΚΎΘΗΡΑ 9

10 Ή ΆγγΑοαμερικάνα 'Ανοίξτε βρεεε... 'Ανοίξτε κλέφτες, δώστε μας τά λεφτά μααας... Τά λεφτά μας κλέφτεεες... Δεκάδες χέρια έτράνταζαν τά κάγκελα πόρτας και παραθύρων, και όσα δέν έφταναν μέχρι αύτά τραβούσαν άσυναίσθητα τά μαλλιά τών άλλων και τά δικά τους. Πανζουρλισμός, θρήνος κλαυθμός και όδυρμός. Κλέφτεεες τά λεφτά μααας... 'Εκείνο τό πρωινό πάνω στό ξημέρωμα μιά βάρκα ξεμάκραινε άπό τό Τσιρίγο μέ πλώρη τή μεγάλη στεριά.. Στόν Ποταμό έκείνο τόν καιρό έκανε την εμφάνιση της μιά καινούργια Τράπεζα μέ τόν πομπώδη τίτλο Άγγλοαμερικάνα. 'Ενέσκηψε σάν θύελλα μέ παροχήν τόκου εις τάς καταθέσεις διπλασίου τών άλλων Τραπεζών, τούτο και μόνον και έν συνδυασμώ μέ άφθονες φιλίες και κουμπαριές πού φρόντισαν οί ύπάλληλοί της νά κάνουν σέ κάθε Τσιριγώτικο χωριό, ήρκεσε ώστε σέ λίγο διάστημα, περίπου ένα χρόνο, νά έπιβληθή σάν Τράπεζα, σ' όλο τό νησί και νά άποκτήση τούς περισσότερους πελάτες. Μερικοί σημαίνοντες Κυθήριοι παρασυρθέντες ά- κουσίως ή έκουσίως συνετέλεσαν τά μέγιστα εις τήν έπιτυχίαν αύτήν και έτσι τό μεγαλύτερο Αύστραλιανό έμβασμα κλπ. έπέρασε στά χρηματοκιβώτια τής Άγγλοαμερικάνας. Τά καταδιωκτικά γεράκια της είδαν καλό κυνήγι στό νησί τών Κυθήρων, τόπον μεταναστευτικόν και συνεπώς έμβασματοφόρον, και δέν έχασαν τήν εύκαιρίαν. Οί Τσιριγώτες καταθέτες μαθαίνοντας γιά τόν μεγάλο τόκον, βλέποντας άλλους νά καταθέτουν άφ' ένός και άφ' έτερου τήν ένεργόν συμμετοχήν τών σημαινόντων προσώπων όπως είπαμε, έκώφευον εις τάς σώφρονας ύποδείξεις τών ψυχραίμως σκεπτόμενων, χαρακτηρίζοντας τους οπισθοδρομικούς και διαφημιστάς άλλων Τραπεζών τού νησιού. Χρήματα μαζεμένα μέ χίλιες δύο στερήσεις, μέ κόπο και μόχθο, προίκες, αίμα μαζεμένο άπό τά άνήλια υπόγεια τής Αυστραλίας, όνειρα, ελπίδες, νοικοκυριά κλπ. κλπ. όλα δρομαίως στήν Άγγλοαμερικάνα... Και ή προπαγάνδα οργίαζε. Όλοι έδώ, όλοι στό μεγάλο τόκο, στό μεγάλο κέρδος. Μιά μικρογραφία τού Λαυρίου ξαναζούσε στό Τσιρίγο. Οί ύπάλληλοί της δέν προλάβαιναν νά πηγαίνουν άπό χωριό σέ χωριό Όπου γιορτή και πανηγύρ 1 πρώτοι και καλύτεροι, όπου κουμπαριά μέσα, χο υ " βαρδαλίκι πρωτοφανές γιά τόν τόπο. 'Εδώ όμως γεννάται ένα έρώτημα. Οί ύπάλληλοί ήταν γνώστες τής έπερχόμενης καταστροφής ή ή' ταν κγ αύτοί θύματα τής Κεντρικής Διοικήσεως- Ήταν έκούσιοι ή άκούσιοι καταστροφείς τού νησιού; Άπό τήν συλλογήν τών πληροφοριών, κατά πλεΐ" οψηφίαν βγαίνει τό συμπέρασμα όχι. Δηλαδή δεν έγνώριζον τήν κομπίνα απάτη της Διοικήσεως» ήταν κι αύτοί συμπέρασμα, διότι θύματα και είναι νομίζω λογικόν το έάν τό έγνώριζον θά έπρεπε ν * ήταν κάτοχοι βραβείου ΟΣΚΑΡ ηθοποιίας γιά ύποκρίνονται έτσι, άλλά αύτοί ήταν άπλώς γλεντζέδες και άμέριμνοι. Δοθέντος δέ, ότι πάσα άρ' φιβολία είναι ύπέρ τού κατηγορουμένου, πρέπει μάλ λον νά κηρυχθούν άθώοι. Και ήλθε ή μαύρη μέρ α ; Τήν παραμονήν τών περιγραφομένων επεισοδίων, πόρτες τής Τραπέζης παρέμειναν κλειστές. Αύ Τ ' έν συνδυασμώ μέ κάτι μισόλογα προηγουμένων Π' μερών, γιά κάποιον πού ζήτησε λεφτά και τού είι Τ ν νά περιμένη, κάτι άλλες κινήσεις πού έφάνησαν ποπτες, έκίνησαν τις ύποψίες ότι κάτι συμβαίνε^1 Άπό τό μεσημέρι κα ύστερα έγινε τό θέμα τής^' μέρας. Ό λόγος, είναι άλογο λένε και τρέχει. Μέχρι τό βράδυ όλο τό νησί σχεδόν ήτο στό πόδι. ρα φίδια έζωναν τόν κόσμο. Τήν έπομένην πρω'. πρωί ομάδες ομάδες άγριεμένων άνθρώπων άι* 0 όλα τά χωριά κατέκλυζαν τόν Ποταμόν. νες. Έπέπεσαν έπί τής κλειστής Τραπέζης άλλόφρ 0 Άγνωστον παραμένει τό συνολικόν ποσόν τάκλεψε ή δολίως χρεωκοπήσασα Τράπεζα και θισε στή δυστυχία ολόκληρο τό νησί. _, Έκείνο τό πρωϊνό, μία βάρκα μέ ούριο καιρ 0 μάκραινε άπό τό νησί μεταφέροντας δύο θλιβερ ^ δραπέτες, ψεύγοντες τήν μήνιν τού έξανρίμμένοι/ χλοιι, οί όποιοι άν άνευρίσκοντο, θά έξιλαστήρια θύματα μιάς καλοστημένης Τραπεζικής άπάτης. Μέ ούριον εύτυχώς καιρόν, ή θεία σωζε ό,τι έπρόλαβε... ΧΑΡ. Πρόνοια ΦΑΤΣΕΑΣ ε κσ ' 10 ΤΑ 11ΝΕΓΜΑΤΙΚΑ Κ* ^

11 Σειρήνες Έλει Όταν έπήγε σχό νησάκι έπειτα άιτό πολλά χρόνια όλα είχαν αλλάξει. Ό παράξενος ηλικιωμένος Υιατρός πού ήταν ό πραγματικός κύριός του είχε Φέρε ι σ' ευπρέπεια τόν μικρό του συνοικισμό. Μιά ώραία βιλίτσα ήταν ή κατοικία του πού έ- δέσποζε άκριβώς στό μικρό λοφίσκο πού στά πόδια του άρχιζαν τά γραφικά σπιτάκια τών ψαράδων. Ένα πέταλο θάλασσας έλαμπε γιά πρώτη θέα ά- τό όπου κγ άν κυττούσες κγ έπειτα σάν περνούσες δυό μικρές άνηφοριές μ" έλαιώνες και μικρά κυπαρίσσια άγνάντευες τό πλατύ Πέλαγος. Μιά γρήγορη άτμάκατος έσχιζε τά νερά τού Μυρτώου κάθε φορά πού περνούσε τό βαπόρι και σχεδόν σταματώντας το, σ' έπαιρνε βιαστικά γιά νά σ έ φέρει στό νησάκι. Έτσι όμορφα είχε τακτοποιήσει ό γιατρός κγ αύτό τό ζήτημα τής τού νησιού του μέ τόν κόσμο τόν όποιο νοσταλγούμε, άλλά και πού ό καθένας ζήλευε τό νησί Μ ραία αύτή άποβίβαση. έπικοινωνίας μέ τήν Πιό φανταστική και άφθαστη σ' άξια ήταν ή Υυναίκα του ή 'Αλκιστη. Έμοιαζε σάν έγχάρακτη εικόνα Θεάς σήν άσπίδα τών σύννεφων... Τού ήταν Αφοσιωμένη τόσο, όπως ή άρχαία συνώνυμος της Τού προτίμησε νά πεθάνει πρός χάριν τού άνδρα Τ Ίς, ένώ οί γονείς του δέν είχαν δεχθεί και πού οί εοί, νοιώθοντας τή θυσία τής έχάρισαν τή ζωή, έ- πλάι της και στά πατήματά της φάνταζε ή χαριτωμένη άνεψιά τού γιατρού 'Ελισάβετ. Ό 'Ανδρέας πού επισκέφθηκε τό νησί γιά νά που Γιά λίγες μέρες έτσι, τόν έτρικύμιαζαν οί Μσει μέρος τής περιουσίας του στό γιατρό βρέθηκ ε άπρόοπτα φιλοξενούμενος άνάμεσα στις δυο γυναίκες. παιδικ ές άναμνήσεις και στό χώρο τής ψυχής άναβε ταυ- Τ Χρονα ή πυρκαγιά τών νειάτων του. Μέ τήν 'Ελισάβετ, οί σχέσεις του ήταν άπλές. Άρ Υόσχολος όμως τριγύριζε τά κτήματα είχε άνακα- ^ύψει πάνω σ' ένα κορμό μυγδαλιάς τή χαραγμένη επιγραφή τ0, πατέρα της πού έλεγε «Μέ τή γέννητής 'Ελισάβετ μού φύταψα τή μυγδαλιά κι' ό ΰν θός της πρωτοστόλισε τό φορεματάκι της». Έτσι σ έ μιά στιγμή, όταν τό λεπτό σωματάκι της έκρυψε τή ράχη του τά δένδρο πισαγκαλιάζοντας τόν κ Ρμό και τόν ρώτησε τί νάταν γραμμένο, ό Άνδρέας είχε πάρα πολύ γρήγορη τήν άπάντησή του. Μαζί περνούσαν τις πιό πολλές ώρες τής ήμέρας κ <ί τό βράδυ κυττούσαν τά κυματάκια πού όνειρένια παίζαν κγ έσβηναν στην άκρογιαλιά. Ή ψυχική έπαφή τους ήταν διαρκής. 'Αν οί μέρες όμως ήσαν τόσο γελαστές γιά τόν 'Ανδρέα μέ τούς περιπάτους και τή θελκτική συντροφιά τών δύο σειρήνων, τής ώραιότερης κυρίας και τής ώραιότερης δεσποινίδας και ή άνέμη τής σκέψης γύριζε τά πιό χρυσά λόγια της, μιά ένα άσχημο όνειρο τόν έκαμε νά ταραχτεί νύχτα άρκετά. Έβλεπε πώς μάλωνε μέ κάποιον πού δέν ήταν άλλος παρά ό γιατρός. Ή αγωνία του ήταν φοβερή κγ όταν έπί τέλους κατώρθωσε νά τόν καταβάλει άντί τού γιατρού στά πόδια του άνάμεσα ήταν πεσμένη μιά άρκούδα μέ καστανό τρίχωμα. Μιά μικρή μελαγχολία τόν έσκιασε και κάποια μυστική άντιπάθεια τού ριζώθηκε στήν ψυχή γιά γιατρό. "Απορούσε μέ τήν ύποβολή πού είχε ή 'Αλκιστη κι ήταν κυριευμένη άπ' τήν άγάπη τό δεχθεί του, μολονότι στά χρόνια διέφεραν και γενικά άφού ό γιατρός ήταν κλειστός, αμίλητος και παράξενος τύπος. Κανείς έξ άλλου δέν είχε ύποπτευθεί πώς είχε έγκαταστήσει σ' ένα παλιό άπόμερο σπίτι κάποιου λεπρού τό εργαστήριο του χωρίς λόγο, και μόνο γιά νά χάνεται άπ' τό σπίτι του πού ήταν τόσο εύχάριστο. Ό 'Ανδρέας τό άνεκάλυψε τυχαία βλέποντας τον νά γυρίζει έξαλλος κάπως άπ' ένα έρημικό μονοπάτι. Πόσο γοητευτική άλλως τε φάνταζε ή 'Αλκιστη! Κοντά της σβήνονταν ή 'Ελισάβετ και κοντά της καυμοί ποικίλοι έψαύαν τις καρδιές κείνων πού τήν πλησίαζαν. Ή Άλκ ι στη μέ τήν τοποθέτηση της στό ειδυλλιακό πλαίσιο τού νησιού, μέ τή λεπτότατη διαφάνεια τού κορμιού και τής σκέψης της προξενούσε έκτακτη έντύπωση, άναβε έπιθυμίες... κγ ίσως ό Ανδρέας τώρα νά είχε κυριευθεί άπ' τήν άγάπη της. Ή τύχη άπρόοπτα έβόηθησε νά συναντηθούν ποιο πρωί στό λιμανάκι τού συνοικισμού. Ό 'Ανδρέας πήδηξε πρόθυμα σέ μιά βάρκα τήν πήρε κοντά τοκ, ή πρωινή βαρκάδα τούς έσμιξε τους στό πέλαγος... κά ξανοίγοντάς 'Εκεί στό πανάκι και γύρω άπ' τούς άφρούς τών κυμάτων πιαστήκαν άπ' τά χέρια και ψιθύρισαν τήν άγάπη τους... Ό ήλιος τούς έκαιγε κι' είχε σκληρύνει τήν εύαισδησία τους άφού δέν ήταν τόλμη κάν αύτό νά σβήσουν σάν μ' άκαριαία έκκένωση και μ' άδίσταχτη ευκολία μιά ζωή μέ τόσους δεσμούς, ένα παρόν μέ 1 'Α ΙΙΝΕϊ'ΜΑΊΊΚΑ ΚΓΘΗΡΑ 11

12 την Ελισάβετ και τό γιατρό και μ ι ά θεμελιωμένη θέση στή μικρή κοινωνία τους. Κ Γ όμως όχι, όχι δέν είπαν τίποτε! Όταν πήδηιαν έξω άπ" τή βάρκα ένοιωθαν τήν ένοχή. Έπρεπε νά κρύψουν τήν αδιαφορία πού ή ψυχή τους ύπαγόρευε γιά τούς άλλους. Έπρεπε νά έξακολουθήσουν όπως ήταν τήν ζωή, ακλόνητοι άπό τόν ισχυρό σεισμό και τούς καταπσντισμούς πού είχαν δεχθεί στό βαθύ έσωτερικό τους. Θά περίμεναν μόνο μιά νύχτα! Κι' ή νύχτα ήρθε!... Μιά απόλυτη ήσυχία βασίλευε κάτω άπ* τή βεράντα τού σπιτιού. Ούτε «ρώτα στό συνοικισμό έ- κτος άπό τις μονόρριγες γραμμές τού πράσινου και κόκκινου φάρου πού μέναν άναμμένοι στις άκρες τού πέταλου της θάλασσας. Τριζονάκια λέγαν τό τραγούοι τους... Κ Γ ό 'Ανδρέας κατοπτεύοντας άρχικά τή βραδυνή θέση τού διαδρόμου και τών δωματίων, άρχισε νά προχωρεί στις άκρες τών ποδιών του. Στή νύχτια σιγαλιά όμως μιά δοξαριά βιολιού άκούστηκε. Ήταν ή 'Ελισάβετ πούπαιζε! Μεθυσμένη ίσως άπό τις ονειροπολήσεις της, άρχισε άξαφνα νά παίζει τά κομμάτια πού τής ήταν Κ Γ ό 'Ανδρέας συλλογίστηκε. αγαπητά. Άλκιστη 'Ελισάβετ,... 'Ελισάβετ Άλκιστη! Κ' οί δυό μέ περιμένουνε!... Έκανε νά προχωρήσει και σταμάτησε πάλι. Ό σκοπός, ξακολουθούσε σάν παράξενο τόξο τής άκοής και τής σαρκαστικής διάθεσης τής μοίρας. «Καϋμένη Έλιο'άβετ, τί σού ήλθε μεσ' τή νύχτα νά παίξεις. Καϋμένη μικρούλα!...» Μά χωρίς νά καταλάβει, είχε πλησιάσει τό δωμάτιο τής Άλκιστης, τό χέρι του γύρισε τό πόμολο κι' έμπήκε μέσα. Σάν ν' άνοιξε ή πόρτα τής μεγάλης εύτυχίας!... Τήν άλλη μέρα μύρια προβλήματα τούς άπασχολούσαν. Σάν πολλές βαρκούλες πού καθρεφτίζονται έτοιμες νά ξεκινήσουν, στό ποιά 0ά παραβγεί μέ τά πεντακάθαρα πανάκια, χωρίς νά ξεύρουν τίποτα έκ τών προτέρων, έτσι κι' οί συλλογές γιορταστικά στολισμένες έπειτα άπό μιάν αισθηματική έπίτευξη προβάλλαν πάλι στήν αγωνία τους μέ τό πώς και ποιά λύση θά ήταν εκείνη πού θά οδηγούσε στό θριαμβικό τέλος. Κό,θϊ μικρή χυ,ρά τής 'Ελισάβετ άρχισε νά πληγώνει τόν 'Ανδρέα και καταβάλονταν μεγάλη προσπάθεια στό νά μή προδοθεί ή ταραχή ή τό αδιέξοδο του. Λίγες πριν μέρες άλλως τε, πλημμυρισμένος άπ ' τήν άγάπη της πού εύώδιαζε τήν είχ ε μέ κ Εφ ι ρωτήσει σάν περνούσε άπό μιά πορτίτσο, άν θά χωρούσε νά περάσει. Κ Γ αύτό έδειχνε, έτοιμη τήν αγκαλιά ίου νά τήν κρατήσει... Μά, τότε πώς θά χώριζαν;... - Σάν νά ρωτάτε, ένα πουλί γιατί πετά άπ' να κλαδί σ' άλλο; Κάποιος σπρώχνει τά ποτάμι νά κυλάνε... Κάτι τό ανάλογο και δραματικό συνέβαινε αναμφισβήτητα και μέ τήν Άλκιστη ώς πρός τή δι«' ε ε~η και συμπεριφορά της. Ή ανθοδέσμη τους ή ταν γεγονός ότι θά ψυλλορροούσε γρήγορα. Τό νέο βράδυ βρήκε τούς δυό μέ πολλή ε " περί 3 ' κε ' Φ η. Ενα άγέρι και μιά δροσούλα πού ξεσηκώθηκα δικαιολόγησε κάπως τήν άκεψιά πού έπικράτη Τε στή π:χρέα τους μέ τούς άλλους και σάν νύχτ""^ δέν απέμεινε δισταγμός γιά τήν έφαρμογή τού τολμηρού και θαρραλέου σχέδιου. 1Γ ' Ό 'Ανδρέας άνοιξε πάλι μέ προφύλαξη τό δω! 1 ' τ ι ο τής 'Αλχιστης και σιγά, όπως τό παράθυρο δέν βρίσκονταν σέ ύψος κρεμάστηκε πρώτος πηδ" 1 '' τας κατόπιν υψώθηκε στά πόδια και τήν οτήν αγκαλιά του. Κ Γ ύστερα προχώρησαν. παρέλα^ Στήν άρχή σιγά μέσα στή βαθειά και σκοτε'"'' νύχτα, έπειτα άπ' τούς δρομίσκους τού συνοικι<?τ καί τελικά πήδηξαν στήν άτμάκατο. Ένας κρότος τής μηχανής τάραξε τή νυχ τε Ρ'^ ήσυχία κγ άμέσως άρχισε ό παφλασμός του κ τος. Είχαν, δέν είχαν ξεχάσει κάτι. Ένα γράμμ 01 ;. 'Ανδρέας ξαναβγήκε πάλι έξω καί τό άψησε Υ' γιατρό καί τήν 'Ελισάβετ, Σ' αύτό προσποσο ^ νά δικαιολογηθούνε όπως - όπως καί κανόνιζ ν ζήτημα τής έπιστροφής τής άτμάκατου. τ - μέ Κ Γ έπειτα σφιγμένοι κοντά στή μηχο<νη, ι-ικότΐπέλαγο χωρίς τελειωμό μέ τ" όνειρο πραγμ < τι τα, τυλίχτηκαν στήν άπέραντη ' Εφευγαν... νύχτα... ΜΙΧ. Κ. πετροχεια ς ΤΑ 11ΝΕΓΜΑΤ1ΚΑ ΚΪ'0 11ΐΛ

13 ΠοΠαιά κείμενο Α π 5 τ 0 Αρχείο του ΠΑΝΟΥ Β?. ΚΑΣIΜΑΤΗ Ευγενή Κύριε Διευθυντά της Εκτελεστικής Αστυνομίας Κη3ϋρων. Τη 28 Οχτωβρ'οι; 1857 Σας αναφέοω εγώ ο υποφαινόμενος προεστός του χωρ.ου ^μουτό ότ, ο Ανδρέας Κασ.μάτης του Γεωργίου απο ^ το χωρίον κατέχη έν 6πλον με το οποίον κ.νηγο, δεν ν^ρΐζω δ* αν έχη την άδειάν σου - αυτό το όπλον το V.V κα, πριυ σναχωρΐση εκ ταύτης της Νήσου ε,ς την ο αν του και ερχόμενος πάλ.ν τότε το μεταχειρίζεται δια ιανήγη. ΤΓ.'πον σας αναφέρω και μένω με όλον το ι;έΰας. Ο Προεστός ΚερομουτΡ'} Ιωάνης Κασιμότης του διμιτρίου Το κείμενον παρατ!3εται ως έχει εις το ττρωτότυπον. Αντικατοπτρίζει την τήρησιν των Νόμων και Διαταγών την επ-χήν εκείνην. Σήμερον τι γίνεται; 1ΙΝΕΥΜΛΤΙΚΑ ΚΓβΙΙΙ'Λ

14 ΟΤΑΝ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΝΟΥΝ Τό καφενείο ιού Χωριού Μια ευρύχωρη τετράγωνη αίθουσα, στη μέση του χωριού, ανάμεσα στις δυό πλατείες, στρωμένη κάτω με κάτι ασπρόμαυρα πλακάκια μεγάλη πολυτέλεια για κείνη την εποχή με δυό μακρόστενα παραθύρια και μια δίφυλλη τσαμόπορτα προς το κεντρικό δρόμο, ήτανε το καφενείο του χωριού. Εκεί μαζεύονταν οι χωριανοί τα βραδινά, σαν τέλειωναν από τις κοπιαστικές δουλειές της μέρας, να πιούν το καφεδάκι τους ή κάνα ρακί για ξεκούραση, να παίξουν την πρέφα τους ή το σκαμπίλι τους και να κουβεντιάσουν τα προβλήματά τους και τα προβλήματα του χωριού. "Ενας ψηλός και μακρύς πάγκος, με τα ποτήρια και τα φλυτζάνια αραδιασμένα πάνω του, πίσω του το τζάκι που φτιάχναν τους καφέδες και δεξιά σ' έ- να ράφι μερικοί ναργιλέδες στη σειρά με τα μαρκούτσια τους κρεμασμένα στο πλάϊ, μια ντουζίνα σιδερένια τραπεζάκια με μάρμαρο, καμιά τριανταριά καρέκλες και μια ξυλόσομπα στη μέση, για ζεστασιά τις παγερές χειμωνιάτικες μέρες, ήταν ο εξοπλισμός του για την περιποίηση της πελατείας. Στους τοίχους του κρεμασμένα τρία μεγάλα κάδρα, κορνιζαρισμένα σε χοντρές φανταχτερές κορνίζες, απεικόνιζαν νικηφόρες μάχες των Βαλκανικών πολέμων του , με τους τσολιάδες μας και τους φαντάρους μας να πολεμούν τους Τούρκους και τους Βουλγάρους σώμα με σώμα, να τους κατανικούν και να τους αναγκάζουν να πετιούνται έξω από τα χαρακώματα, και να το βάζουν στα πόδια. Σε μια περίβλεπτη θέση, ανάμεσα στα κάδρα, καρσί στην είσοδο, φιγουράριζαν κορνιζαρισμένα σε μια μικρή καλοδουλεμένη κορνίζα δυό χάλκινα μετάλλια «Τρόπαια» των πολέμων εκείνων των Βαλκανικών, δοσμένα στον καφετζή τον Παναγιώτη τον Πελαγιένιο, θεός σχωρέστον, από τον ίδιο τον Αρχιστράτηγο Βασιλιά Κωνσταντίνο, όπως έλεγε με καμάρι και διηγόταν ατέλειωτες ιστορίες για σκληρές και πολύνεκρες μάχες, για ηρωισμούς και αυτοθυσίες και διηγώντας τα όλα αβγατίζανε και πλήθαιναν και τα δικά νου ηρωικά κατορθώματα, σε κείνες τις μάχες. Τα κατοπινά χρόνια, δυό τρία χρόνια πριν αττ τον πόλεμο του '40, ο εξοπλισμός του καφενείου πλουτίστηκε με ένα Ραδιόφωνο. Σημαντικό και σπου δαίο το απόχτημα για κείνα τα χρόνια. Ήταν ένα μεγάλο σε όγκο Ραδιόφωνο από τα πρώτα μοντέλα και δεν είχε καμιά σχέση, ούτε στην εμφάνιση ούτε στην άπόδαση, μέ τά σημερινά μικρά και κομψ 3 Ραδιόφωνα. Αργότερα, τα δίσεχτα χρόνια του πολέμου κθ της κατοχής, το Ραδιόφωνο αυτό μας φάνηκε πολύτιμο. Το μεταφέραμε και το εγκαταστήσαμε ποιο απόκρυφο μέρος και μυστικό, με μεγάλη πρ 4 η; ' λαξη, μαζευόμαστε τα βράδια γύρω - γύρω και περιμέναμε με αγωνία ν' ακούσουμε τις σεις από το Αονδίνο. πολεμικές Σ' αυτές τις μυστικές βραδινές συγκεντρώσει? μας, έπαιρνε κάθε βράδυ μέρος και ο μακαρίτη? 0 Χαράλαμπος Τζάννες από τον Άγιο Ηλία, ε0ζ σχωρέστον. Άνθρωπος ήσυχος και καλόβολος, ού 40 ' νιούσε σαν όλους μας για την έκβαση του πολέμ υ ' γιατί ξέραμε, ότι από αυτή κρεμόταν η ελευθερ' 0 μας και η ζωή μας. Του Παρά την λαχτάρα του όμως και την αγωνία ^ έν<* ν' ακούσει τα νέα του πολέμου, είχε ο μακαρίτί? Αεν χούι που του ήτανε αδύνατο να το ξεπεράσε προλάβαινε να καθήσει και πριν καλά - καλά 0<ρΧ ύπνο? σει η μετάδοση των ειδήσεων τον έπαιρνε ο ρα- Ένας ύπνος βαθύς που λες και τον νανούριζε το διόφωνο. Κι όταν πια τέλειωνε η μετάδοση κι ε μαζόμαστε να διαλυθούμε, τότε ξυπνούσε και ο καρίτης ο κυρ - Χαράλαμπος και τον ρωτούσαμε - ^ Έ, πώς σας φανήκανε τα νέα κυρ Χαραλαμ Κι αγουροξυπνημένος όπως ήταν, μας απαντο Μα... σαν καλά τα είπε! ΚΩΣΤΑΣ σε ΒΑΡΔΑΡΗ 14 ΤΑ 1ΙΝΕΓΜΑΤ1ΚΑ Κϊ'0 111 '

15 Εγινε ιό κακό Πήρα ένα τηλεφώνημα... Ελάτε σας παρακαλώ, γιατρέ μου στο σπίτι, ήρθε ο αδερφός μου το πρωί, σε κακά χάλια. Δεν ε Φαγε, ξάπλωσε, αναστενάζει συνέχεια, τώρα τοκις Π wpa, τον έπιασε μια περίεργη κρίση, κλαίει, χτυπιέται, τρέμει ολόκληρος, με διώχνει, δεν θέλει κανένα και ζητάει μόνο εσάς. Ελάτε γρήγορα, δε θέλω ν το πάρει είδηση η μαμά. - Ο άσωτος γιός. Έτσι τον έλεγε η μητέρα του. Κι είναι καλό παιδί, γιατρέ μου... συμπλήρωνε, δεν υπάρχει κανένα φάρμακο που να θεραπεύει αυτό το έρημο το ξεμυάλισμα; Τί αρρώστια, Θεε Cou, κοντεύει να γίνει και ρεντίκολο. Μακάρι... να προχωρήσει το κακό πολύ, να το Κο <ταλάβει και ο... πάσχων ότι έγινε ρεντίκολο. Θα ε, ναι θεραπεία... ομοιοπαθητική! Ηταν ως είκοσι πέντε χρονών ο Λάκης, μπλεγμένος σ' ένα αταίριαστο έρωτα, είχε παρατήσει ""Όυδές του. Πλουσιόπαιδο, κακομαθημένο, χωρίς υιτ χρεώσεις, Χ ω Ρ'ζ αίσθημα ευθύνης και αξιοπρέ- ΤΓε ' α ζ/ μπαινόβγαινε σαν γαμπρός σ' ένα πλουσιόσιτ ιτο που ο πατέρας, μεγαλομπακάλης πεθαίνον- Τα ς, άφησε άξεστος και τσιγκούνης όπως ήτανε, α- ^θητους θησαυρούς στις δυό αμόρφωτες όλη την κατοχή, καλοπέραση, επίδειξη, τις κόρες του. ομορφιά. -Ονθειά γαλανομάτα λυγερή η μιά. Η άλλη, μελα- ^Ροινή καλλονή, παντρεμένη από έρωτα μ' ένα φτωυπαλληλάκο... που τού 'φτάνε η επιτυχία του γά του. Στο ίδιο σπίτι που έμεναν οι δυό αδερφές ε 'Χε επιτάξει δωμάτιο, ξεχωριστό, ο γερμανικός ^Ρατός, που το χρησιμοποιούσε κατά καιρούς, α- έτερος αυστριακός αξιωματικός. Ήμουν γιατρός Κθ( των δυό οικογενειών,και ήταν φυσικό, να ξέρω οικογενειακά τους. Ο ξανθός μου Άγγελος. Ελεγε περήφανα ο Λάκης. Τον βρήκα, ξαπλωμένο ανάσκελα στο κρεβάτι του. ε καλωσόρισε ανόρεχτα, κουρασμένα. Το πρόσωπο 1θυ χλωμό, το βλέμμα του απλανές... Άφησέ μας σε παρακαλώ μόνους Γιούλη, λέει ^τ> ΐν αδελφή του. Όταν σε χρειαστώ, θα σε φωνά Κάθησα κοντά στο κρεβάτι του. Οι σφυγμοί του, ιονικοί. Μη μ' εξετάζεις, επειδή ασχολείσαι με την ^υχοσωματική ιατρική, άκουσέ με τώρα χωρίς να με διακόψεις. Αισθάνομαι πιεστική την ανάγκη να στα πω όλα, να εξομολογηθώ, ν' αλαφρώσω. Μη με διακόψεις, ύστερα τις κρίσεις σου και... όχι αν δε σου τελειώσω... επικρίσεις. Συμφώνησα και βολεύτηκα σε μια πολυθρόνα. Ανασηκώθηκε στα μαξιλάρια, πήρε βαθιά ανάσα και άρχισε: Φάγαμε μαζί, το μεσημέρι στο σπίτι της. Καθήσαμε το απόγευμα στον κήπο για καφέ, μαζί και ο αξιωματικός. Κατά το δειλινό, είπα, ας πεταχτώ ως πιο πάνω στην γκαρσονιέρα μου, ξέρεις έ; Με συνόδεψε ως την εξώπορτα, με κοίταξε με κείνα τα μάτια που μού διναν πάντα τη σιγουριά της αγάπης της, μού 'σφίξε το χέρι, μην αργήσεις, μου λέει όλο χάδι και υπόσχεση... μου άνοιξε την πόρτα. Όχι, θα γυρίσω αμέσως! Έφυγα. Σΰρτωσε από μέσα. Προχώρησα λίγα βήματα, στάθηκα. Γιατί; αναρωτήθηκα. Πρώτη φορά σύρτωσε. Θά 'ταν... αφηρημένη είπα. Άλλοτε δεν σύρτωνε... Γυρίζω πίσω, πάω ν' ανοίξω την πόρτα, πριν ν' ανοίξω, δεν ξέρω πώς μού 'ρθε, έσκυψα λιγάκι, κι από μια τρυπούλα... είδα! Ώ! τί είδα Θέ μου! Τί να σου πω γιατρέ μου, πώς να στο περιγράψω... μου φάνηκε, πως... ένας κεραυνός έπεσε καταμεσής στο μυαλό μου... τό τράνταξε... το διάλυσε, το γέμισε καπνούς... θολούρα, που άπλωσε σα σύννεφο, μου σκέπασε την εικόνα. Πήγα να πέσω, στηρίχτηκα με την πλάτη μου στον κορμό ενός δέντρου, γλύστρησα ως κάτω, ένιωσα πως κάθησα, στέριωσα στη γη... ανοιγόκλεισα τα μάτια μου, πήγα να διώξω τον εφιάλτη, αυτό που είδα... Δε θά "ταν αλήθεια... δε μπορεί... Είχε αγκαλιάσει τον Έριχ, και... τον φιλούσε, τον φιλούσε, κι αυτός της χάϊλευε τα μαλλιά. Έτσι όπως ήμουνα καθισμένος στο χώμα, ένιωσα κάτι να σπάζει στο στήθος μου σαν νά 'φυγε ένα στήριγμα από την καρδιά μου, και να κρεμάστηκε στο κενό, ένα τράβηγμα κι ένα σφίξιμο συνέχεια που ανέβηκε ως πάνω στο λαιμό, μου μούδιασε το κεφάλι, κατέβηκε στις πλάτες, σαν ένα ρίγος δυνατό, πέρασε στους γοφούς, έφτασε στα γόνατα, τα παράλυσε... Δοκίμασα να σηκωθώ, δε μπορούσα. Τ! νάτανε γιατρέ; Άστα, μη ρωτάς καλύτερα. Προχώρησε του λέω. ΙΙΝΕΓΜΑΤΙΚΑ ΚΎΘΗΡΑ 15

16 Στο πάνω πάτωμα στο παράθυρο, πήρε το μάτι μου την αδελφή της. Με κοίταζε πίσω από το τζάμι. Να της μιλήσω; σκέφτηκα... όχι καλύτερα. Τΐ; να ζητήσω βοήθεια; Δυό περαστικοί άγνωστοι ήρθαν κοντά μου. Θα γίνω και θέαμα! Με αφάνταστη προσπάθεια σηκώθηκα και τρικλίζοντας, έφτασα ως την εξώπορτα. Γονατιστός, κολλάω ξανά το μάτι μου στην τρύπα... μήπως έκανα λάθος; μήπως μου φάνηκε; Δεύτερη σκηνή! Εκείνη καθότανε στα γόνατά του, με το δεξί της χέοι περασμένο στο λαιμό του, με το άλλο του χάιδευε τα μαλλιά! Μού ξανάρθαν οι δυνάμεις, και καθώς έκανα πίσω, έπαιρνα φόρα να πέσω με δύναμη στην πόρτα... Μη, ακούω μια φωνή πάνω από το παράθυρο... μη... για όνομα του Θεού. Θα σας σκοτώσει ο Γερμανός. Γυρίζω, βλέπω την αδερφή της. Μη, για τη ζωή σας, επαναλαμβάνει. Φύγετε καλύτερα. Και με τις κινήσεις των χεριών της μού 'λεγε το ίδιο για να μην ακούγεται. Γύρισα στο δέντρο, στηρίχτηκα σ' αυτό, προσπάθησα να σκεφτώ... Ξανάνοιξε το παράθυρο... Φύγετε, μου λέει, χαμηλόφωνα, με συμπόνια, φύγετε για το καλό σας, σας παρακαλώ, κι το παράθυρο. Τί έκλειοε να σου πω γιατρέ μου, μ* όλη τη ζάλη μου, βρήκα τη δύναμη να κατεβώ από το πεζοδρόμιο, να στρίψω στο στενό δρομάκο... μου φάνηκε σαν ένα τούνελ μια σπηλιά λέει που καθώς προχωρούσα, φυλαγόμουνα μη χτυπήσει το κεφάλι μου στους σταλακτίτες και πηδούσα ανάμεσα στους σταλαγμίτες και στα νερά ξυπόλυτος, κι έτσι προχωρούσα σκύβοντας ως που έφτασα στη γκαρσονιέρα μου, την άνοιξα, και... πήρα μια βουτιά στο κρεβάτι. Εκεί, έψαχνα να βρω τον εαυτό μου. Και έψαχνα, όλη τη νύχτα!... με ορθάνοιχτα τα μάτια μου, μ* ένα βράχο πάνω στο στήθος μου, πέρασα την πρώτη φοβερή, λευκή νύχτα της ζωής μου!... Φαίνεται ξημέρωσε. Ήμουνα γυρισμένος προς τα μέσα. Ακούω την πόρτα ν' ανοίγει. Δε γύρισα να δω. Δεν πολυκαταλάβαινα κι όλας... Ήρθα πρωί πρωί δεν κοιμήθηκα όλη νύχτα... Μα πώς είσαι έτσι; Τί έχεις; Έτσι ντυμένος με τα παπούτσια στο κρεβάτι! Ένιωσα να μου βγάζει τα παπούτσια, ν' ανεβάζει τα κρεμασμένα πόδια μου στο κρεβάτι, να μου βγάζει τη γραβάτα να με σκεπάζει να μου χαϊδεύει τα μαλλιά, το πρόσωπο, να με ραντίζει με κολώνια, να με φιλά στο μέτωπο... εγώ είχα κλείσει τα μάτια μου, δε μιλούσα, δεν ήθελα να την δω, σκεφτόμουνα με τί τρόπο να τη σκοτώσω;... να την πνίξω;... Μη με ειρωνεύεσαι... τώρα θα ξαφνιαστείς! ετοιμάσου να ακούσεις, δε μπορείς να φανταστείς τη συνέχεια... Πετάχτηκα αγριεμένος να την ορπάξω από τα μαλλιά... να τη σκοτώσω. Μετάνιωσε ο ξανθός άγγελος σου. Τον διέκοψα. Τάχασα. Δεν πίστευα στα μάτια μου. Δεν ήταν εκείνη! Ξανάπεσα στο μαξιλάρι, και ξέσπασα σε λυγμούς. Ήταν η αδελφή της! Έκατσε στο κρεβάτι μου. Μου χάιδευε τα μαλλιά. Ηρέμησε σε παρακαλώ, φοβάμαι μην πάθεις είμαι κι εγώ πολύ ταραγμένη. Ήρθα να σε βοηθήσω. Δεν αξίζει η αδελφή μου, όχι δεν αξίζει, δεν α- ξίζει, μου επαναλάμβανε, ξέχασέ την, πες πως δεν δεν υπάρχει, δεν υπάρχει... έφυγε μόλις έφυγες το Γερμανό και δεν γύρισε ως τώρα... Έσκυψε πάνω μου, με φιλούσε κλαίγοντας στα μάτια, στα μάγουλα... Την άρπαξα στην αγκαλιά μου, την έσυρ πάνω μου, κόλλησα τα χείλη μου στα δικά τηζ/ ρουφεύ^α παρηγοριά, ηδονή, εκδίκηση, ικανοποίηση. κι εγώ δεν ήξερα, δεν την άφηνα. Άψησέ με, μου λέει, δεν είμ' εκείνη. - "Οχι, όχι, δεν είσ* εκείνη... δεν τη θέλω, ξέρω... Εσένα φιλώ. Και ξανάσμιξα τα χείλη μ υ με τα δικά της, δεν την άφηνα, έγινα ξαφνικά δυνατός, απαιτητικός, της έκανα τόπο, την ξάπλωα 0 πλάι μου, στην αγκαλιά μου, νίκησα την αντίο""*' οή της, και την έσφιγγα με μια περίεργη στορυΐ μ* εξαλλοσύνη, με ευγνωμοσύνη, ανακατεμένη ζήλεια, μ' εκδίκηση, με έρωτα,δεν ξεχώριζα. Εκείνη τά 'χε χαμένα. Ένιωθε πως της έδινα ψυχή μου, τη ζωή μου, το Είναι τ0 υε τ 1 ν μου, όλο φωτιά κ 3 ' λαύρα, όλο πόνο, έρωτα και δάκρυα. Δε μπορο^ δεν είχε τη δύναμη ν' αντισταθεί, παράλυσαν τε< χέρια της. Όχι εκείνη, εσένα θέλω, σ" αγαπώ, σ' ευγ*"" 5 ' μονώ. Κι εγώ, μου ψιθύρισε στ' αυτί... Ύστερα δε μιλούσαμε. Οι ανάσες μας, κάτι κουβέντι αζα" Βγαίνανε καυτές, αλλοιωμένες, μέσα στο καμίνι, πιο παράξενου μου. έρωτα. Έκλαιγε. Της έκλεισα το στόμα με τα χεί^ί Ανασηκώθηκε. Με παραξήγησες; Όχι. Μη το κάνεις ποτέ. Μα ποτέ. Και μου χάίδε^ με στοργή το κεφάλι. Σ' ευγνωμονώ, της λέω, Όχι! Ναι, σ' ευγνωμονώ. Δεν τό 'κανα από οίκτο... έτσι ήρθαν τα ^Ρ ματα, δεν το περίμενα... τρομάζω... πού φτάσαΐ* ' μου ήσουν πάντα αξιολάτρευτος. Λυπούμαι γι«οτυχία σου. Σ' ευχαριστώ. Μου ξεκαθάρισες το μυαλό. ^ ευχαριστώ, με βοήθησες. 16 ΤΑ 1ΙΝΕΓΜΑΤΙΚΑ ΚΪ'Θ^Λ

17 Με χάιδεψε, με ώίλησε με στοργή, σηκώθηκε, έ- βαλε το φόρεμα της... Μείνε μου λέει, μη βγεις, ξεκουράσου. Το μεσημέρι θα σου φέρω κάτι να φας. Είσαι θεονήστικος. Με ξαναφίλησε και έφυγε. Φαίνεται πως με πήρε ο ύπνος. Ένιωθα όταν έ- φυγε το άρωμά της, τη ζεστασιά της σάρκας της, τα χάδια της ολοκληρωμένα στην έξαρση του σαρκικού, αλλά και του ψυχικού πάθους, και πέρασα α- τό την πραγματικότητα στο όνειρο, έτσι Χωρίς να το καταλάβω. Με ξύπνησε, το ξεκλείδωμα της πόρτας ανάλαφρα, Ήρθα νωρίτερα, μου λέε!, σκέφτηκα πως έχεις ν α φας αϊτό χτες το μεσημέρι. Μύρισε, σου έφερα ',αμπόν με αυγά. Την έπιασα από το χέρι. Όχι, εσένα θέλω... έλα κοντά μου. Θα φας πρώτα, και... ύστερα. Με τάϊζε, καθισμένη οτο κρεβάτι. Το μεσημέρι, θα σου φέρω φαγητό και τότε θα καθήσω περισσότερο. Τώρα να κοιμηθείς. Στις δυόμισυ ώρα, με Πώς κοιμήθηκες; ξύπνησε. 'Εφυγε. - Θαύμα. Βρισκόμουν συνέχεια στην αγκαλιά ου... Γέλασε. - Με χόρτασες τότε! Σου φέρνω κάτι να φας. Ευτυχώς, μπορώ και κινούμαι, κάπως ελεύθερα. Και Χτες, και σήμερα, ο άντρας μου με τις δουλειές του, ε 'ναι υποχρεωμένος να μείνει στον Πειραιά. Έδω άδεια στην υπηρέτρια, να λείψει δυό μέρες. Μπα... εύνοια τύχης, να το πούμε; Της έπιασα Τ χέρι, την κοίταζα γεμάτος χαρά... Τόλμησα! Το βράδυ μαζί! Δε μου απάντησε. Το βράδυ όμως μαζί... έτσι; την ξαναρώτησα. - Θα δούμε. Δεν είναι και εύκολο... ολόκληρη νύ χτα. Ναι, ολόκληρη νύχτα! Τί ευτυχία, και την ^Ραβηξα κοντά μου. Όλη τη νύχτα, την περάσαμε μαζί. Ξημέρωνε. Δεν πέρασε ούτε στιγμή από το κατά- ^ό μου κάτι που να την μείωνε ηθικά. Καμιά κ Ριση, ψυχή και σώμα, δεν ξεχώρισαν, πήγαν - Τώρα ήσυχα, μου λέει, θα φας και θα κοιμηθείς μυα- αγκα- '^ασμένα ως το τέλος. Σηκώθηκε, ντύθηκε, καθήσααγκαλιασμένοι οτο κρεβάτι. Το ηφαίστειο, έσβησε, μου λέει, πέφτει σε ν «Ρκη, Ο καλός μου, που σου ορκίζομαι πόσο τον αγα- ^Μ δεν θα υποψιαστεί ποτέ... μα ποτέ τίποτα. Θα γίνει κι εκείνος ευτυχισμένος ο αναποφάσιστος. «Κα φτιάξει λέει η κατάσταοη πρώτα, να τελειώοει ο πόλεμος, κι ύστερα». 'Ενα χαριτωμένο αγορό.κι... ίδιος εσύ, θάρθεϊ ατον κόσμο. Έσπασα το συντηρισμό του. Μένω για πάντα κοντά του. Ζήοε κι εσύ ευτυχισμένος με μια γυναίκα που να σου ταιριάζει Προς Θεού, μη δείξεις αδυναμία. Φύγε για πάντα, από το περιβάλλον μας. Δεν σου ταιριάζει. Δώσε μου το λόγο σου. Το μεγάλο μας μυστικό, θα μείνει εσένα και μένα. Τ' ακηύς Λάκη, μου δίνεις το λόγο σου; Τον έχεις. Της απάντησα αποφασιστικά και με την καρδιά μου. Σου άνοιξα την πόρτα της φυγής και του σωσμού σου. Εμάς, ο χωρισμός μας, παντοτινός... Μ' αγκάλιασε, δώσαμε το τελευταίο μας φιλί, και χωρίσαμε' Άρχιζε να ξημερώνει. κι εγώ στο σπίτι μου. Σε μια ώρα, ήμουνα Η ιστορία μου τέλειωσε. Έπρεπε σε κάποιον να τα πω και διάλεξα εσένα. Αλάφρωσα σα... να γιατρεύτηκα, γιατρέ! Έφερε τα χέρια του πίσω από το κεφάλι του, τά 'κανε μαξιλάρι, ανασηκώθηκε, και κοιτάζοντάς με στα μάτια: - Τις κρίσεις σου τώρα. Έμενα αμίλητος. Το βλέμυα μου, πέρα μακριά στο κενό. Στο χώρο του μυαλού μου, «η Αθώα αμαρτωλή - κέντρισμα αισθησιακό η ανάμνησή της...» παράλληλοι βίοι». Όλοι οι άντρες,... ίδιοι, μικρές οι παοαλλαγές. Οι γυναίκες... ίδιες, αλληλοσυμπλήρωνα. Η ανατομία, η φυσιολογία σύμφωνες... «'Αρσεν και θήλυ εποίησεν ο Θεός. Έλξη ακατανίκητη, >ια το αποτέλεσμα: Να βγει καινούργια ζωή! Κριιμένη η Διαιώνιση με την ακατανίκητη δύναμη, πίσω από πόσες... μάσκες! Ο έρωτας, η ζήλεια, ο πόθος, η σάρκα που απαιτεί, η καρδιά που θέλει, το ττνεύμα που σκηνοθετεί... και Έλα, γιατρέ. Τί σκέφτεσαι; Περιμένω! Και μίλησα όπως ήμουν υποχρεωμένος να μιλήσω, όχι όπως θα ήθελα. Σόδομα και Γόμορα, του λέω αδίκτακτα! Έ- να καλό μπορεί να προκύψει. Να φύγεις οριστικά από την πόρτα που σου άνοιξε η κατά πολύ... εντιμότερη αδελφή της. Να φύγεις και να την κλείσεις ο.ποφασιοτικά και αντρίκισ. πίσω σου. Υπάρχει φόβος αναζωπύρωσης της αρρώστιας σου, αν ξανασυναντήσεις τον... ξανθό σου άγγελο... και σου ζητήσει συγχώρεση! Όχι... περισσότερο... ρεντίκολο! όπως λέει ο κόσμος όχι και πάλι αξιοδάκρυτος... ο Κος Λάκης! Έδειξε κατάπληξη από τα λόγια μου. Περίμενε επιστημονική λέει συζήτηση, δυσαρεστήθηκε. Σώσου του επανέλαβα δια της φυγής. Δεν είσαι ακόμα θεραπευμένος. Το κενό που σου άφησε ο παράφορος έρωτάς σου, γέμισέ το το συντομότερο! TA I1NEÍMATJKA ΚΓθΗΙ'Α 17

18 Σηκώθηκα ξαφνικά (για να δείξω την αδιαλλαξία μου) βγήκα στο μπαλκόνι, κοίταξα γύρω μου, η ματιά μου σταμάτησε στο διπλανό κήπο. Σήκω κι έλα δω, τον διατάσσω. Πετάχτηκε από το κρεβάτι, ήρθε κοντά μου. Να πού οδηγεί η φυγή. Ποιά είναι η θεραπεία σου. Η Νάντια, η μοναχοκόρη της διπλανής βίλλας επότιζε τα λουλούδια της. Έφυγα απογοητευμένος. Δεν είναι εύκολη η θεραπεία του. Δεν πέρασε μήνας από τότε, κι ένα πρωΐ χτυπά το τηλέφωνο. Άχ, γιατρέ μου, ακούω μια κλαμμένη γυναικεία φωνή, έγινε το κακό! Χτες βράδυ σ' ένα ξ«κ κλήσι του Μπογιατιού την παντρεύτηκε ο προκομμένος ο γιός μου! Χ. ΚΡΙΘΑΡΗΣ Μέλος της Εταιρείας Ιατρών - Λογοτεχνών ΉΑιόΑουστος Ύπνος Τού Νοέμβρη ή μέρα Τρυφερά άγκαλιάζει Κάθε τι τριγύρω Και τις ήλιαχτίδες Τις χρυσές της στέλνει Μέσ' στην καμαρά μας Νά χρυσώσουν όλα Τά παληά όνειρά μας. Κ Γ όπως ξαπλωμένη Πάνω στο ντιβάνι Σέ χαϊδεύει ό ήλιος Κι' ύπνος πού τόν πίνεις Μεσ' άπό ποτήρι Τώρα κρυσταλλένιο Βλέφαρα σφαλίζει, Σέ παραμυθένιους Κόσμους τριγυρίζει Τό μυαλό ή καρδιά σου, Κόσμους όλο νειότη Σφρίγος κι" ομορφιά, Κόσμους πού έχεις ζήσει Και πού ζωντανεύουν Γελαστοί μπροστά σου Και πού σέ καλούνε Νά τούς ξαναζήσεις Μ' άπλωμένα πάλι Τά λευκά φτερά σου. ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΕΟΝΤΑΡΑΚΗΣ 18 ΤΑ ΠΝΕΓΜΑΤ1ΚΑ ΚΪ'Θ ]11 ' Λ

19 Η «Μαρκόνισοα» Η όμορφη μαρκόνισσα μέ τά έβένινα μακριά μαλιά χόρευε χασάπικο στό νυχτερινό κέντρο της SBOA. Έφερνε βόλτες στη φωτεινή πίστα, ενώ ό- λογυρά της οί πατριώτες της ναυτικοί σπάζανε πιάτα μέ τις ντουζίνες στην ύγειά της. Ή μουσική και τό πιοτό άναβαν τό μεθύσι τού Χορού,, ένώ τά μάτια τού θηλυκού ναύτη πετάγανε Φωτιές. Τό χαμόγελο της ικανοποίησης, άλλά και Τ ής «θηλυκής εκδίκησης» ήταν καθαρά ζωγραφισμέν α στά χείλια της. Ό λογαριασμός άπό τά σπασμένα πιάτα άνέβαινε κατακόρυφα. Όμως οί σύντροφοι της μήτε πού ν οιαζόντουσαν καθόλου. Άλλοι την ζήλευαν, άλλοι Τ ήν καμάρωναν. Οί μή Έλληνες θαμώνες τού κέντρου άναρωτιόντουσαν, ποιά νάταν τάχα τούτη ή ν υχτερινή νεράιδα πού τόσο πολύ άναβε τά αίματα Tcov συντρόφων της. LI- Αλλά και τά φαντάσματα τών Πορτογάλων θαλασσινών σίγουρα άπόψε θά πρέπει νά παρακολουθούσαν τούτον τό μεταμεσονύχτιο χορό τού θηλυκού ν <*ύτη και θ* άποζητούσαν νά ξαναγυρίσουν στή ζωή ν < χόρευαν μαζί της. Ο' άναρωτιόντουσαν άκόμα ^ώς έτσι και τά κατάφεραν οί γυναίκες νά φτάσουν τοος άνδρες στή δύναμη νά παλεύουν έτσι τή ζωή ^άνω στις θάλασσες, ή μέσα στά καταγώγια τών λιμανιών. Άποκαμωμένη τώρα ή Μαριώ καμάρωνε τή στίβα τών σπασμένων πιάτων χαμογελώντας μάλλον σαρκαστικά μέ τό άνδρικό κατάντι... Ξανακοίταξε τούς συντρόφους της άκόμα μιά φορά και μετά γιά νά τούς εύχαριστήσει γιά τό «σπάσιμο», διάταξε νά τούς κεράσουν όλους μαζί και τις «παρδαλές» φιλενάδες τους ένα ποτό, τό ίδιο όπως θά έκανε οποιοσδήποτε άλλος άρσενικός ναύτης. Τό γκαρσόνι τής μπάρας έκανε τώρα τό λογαριασμό, ένώ οί σπάσαντες τά πιάτα ναυτικοί, ψάχναν γιά τά ρέστα τους... Κάπου στή μακρινή πατρίδα κάποιες γυναίκες θά πρέπει νά έβλεπαν άσχημο όνειρο άπόψε... Ή "Ελληνίδα μαρκόνισσα προσπαθούσε νά βρει τούτη τή βραδυά τό δρόμο της, νά ικανοποιήσει τον άντάρτικο χαρακτήρα της, άλλά και νά οδηγήσει τή γυναικεία ύπαρξη άνάμεσα άπό τά παραδοσιακά κάστρα τής άνδρικής πατριαρχικής επικράτειας. Ποιός ξέρει άν τά καταφέρει; Στούς πιό πολλούς άνδρες δέν άρέσει τούτο τό καινούργιο γυναικείο τα ξείδι. Όμως δέ γίνεται άλλιώς, ή μαρκόνισσα σηκώθηκε ξανά, άρχισε νά σέρνει τό χορό μπροστ,ά, οί σύντροφοι της τί νά κάνουν, σηκώθηκαν κι αύτοί, τήν άκολούθησαν, χόρευαν μαζί της τσιφτιτέλι... LISBOA, Ιανουάριος, 1987 ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΕΥΘΕΡΗΣ ΤΑ ΙΙΝΕΪΜΑΤΙΚΑ ΚΓΘΗΡΑ 19

20 Ή ταυτότητα Βρισκόμουνα πέντε μέρες κιόλας έκεί πάνω, μά μού φαίνονταν αιώνας. Πιό σωστά, είχα χάσει τήν αίσθηση τού χρόνου κολυμπώντας στην αιωνιότητα. Άν φοβάσαι τήν έρημιά, καλύτερα νά φύγεις! Μούχε προτείνει ό παπα Κωνσταντής. 'Από τήν πρώτη κιόλας μέρα. Τήν έρημιά τήν κουβαλώ μέσα μου, θάθελα νά τού πώ. 'Αλλά ντράπηκα γιά τή φτώχεια μου και δέν άντιμίλησα. Τόσο και κοντά και μακριά άπό τά χωριά τού νησιού αύτό τό μοναστήρι! Χτίστηκε στό πρώτο του στάδιο άπό μιάν 'Αγία πού πολύ νέα ήρθε και ά- σκήτεψε έδώ. Παρακούοντας τις άνήθικες έντολές ένός ειδωλολάτρη πατέρα. Και άπό τότε, κάθε καλοκαίρι στή μνήμη της, έκατοντάδες οί πιστοί ά- νηφορίζουνε μέχρι τό άπομονωτήριό της, έπισκέπτον ται τ' άδεια κελιά, φωτογραφίζουνε τό γύρω τοπείο στεριά και θάλασσα, κρεμούνε μπροστά στήν εικόνα της τάματα εύλαβικά. Μοναδικός κάτοικος και άφέντης τού μοναστηριού, ό παπα Κωνσταντής. Ξενομερίτης, ήλθε πριν άπό χρόνια και βρήκε τό δεσπότη μας. Μόλις πού είχε τελειώσει τή Φιλολογία στό Πανεπιστήμιο τής 'Αθήνας. Θέλω νά μονάσω! Τούπε χωρίς περιστροφές. Στό νησί σας. Άγνωστος μέσα σέ άγνώστους. 'Εγώ μέ τό Θεό! 'Ο δεσπότης δέν έναντιώθηκε. "Η Μητρόπολή του πάντα είχε έλλειψη άπό παπάδες. Και μιά και ή θέση στό μοναστήρι τής Άγιας χρόνιζε κενή... Τή θέλεις; Δέχτηκε. Δέν κουβαλούσε πολλά μαζί του. Μιά βαλίτσα, ρουχικά, μιά βαλίτσα βιβλία, αύτά. Βολεύτηκε μιά χαρά! Σέ χρόνια περασμένα άνθούσε τό έθιμο τού Δεκαπεντισμού. Άπό τις 1 15 Αύγούστου τά κελιά γεμίζανε δεκαπεντιστάδες. Τώρα ή συνήθεια είχε χαθεί παρέα μέ τόσα άλλα όμορφα τού χθές... Είσαι, λοιπόν, συγγραφέας; Μέ ξαναρώτησε ό παπα Κωνσταντής, κάπως ειρωνικά, σάν άρχίσαμε νά γνωριζόμαστε. Είναι κακό; Τού κοντράρησα. Ούδέτερο! Είπε. Και γέλασε μέ σημασία Μέ τις συζητήσεις μας σ' αύτό τό πενθήμερο έ- μαθα πράγματα σημαδιακά γιά τή ζωή του. Ότι σάν πήρε τό πτυχίο, μιά φωνή έσωτερική τού ζή- 20 τησε νά έγκαταλείψει τήν καριέρα του γιά ν' άφιεριοβεί ολοκληρωτικά στό Θεό! Θάθελα νά τόν πιστέψω. Όμως, κάτι δέν μού ά- ρεσε. Απορούσα γιατί αύτή ή φωνή νά μήν τού τό ζητήσει νωρίτερα; Ακόμη, γιατί νά μήν άρκεστεί νά ύπηρετεί τό Θεό άπό τήν έδρα; Μέ τό νά γίνει θεολόγος... 1ά μεσημέρια και τά β.ράδυα τρώγαμε μαζί. Τό πρωί καθυστερούσα, πίνοντας τό καφεδάκι μετά. Στό τραπέζι τού Ήγουμενείου ύπήρχανε πάντα παξιμάδια και φρούτα γιά όλους. Θά μού δείξεις τά βιβλία σου; Τόν ρώτησ 3 εκείνο τό μεσημέρι. Σκόπευα νά τού ζητήσω ένα γιά συντροφιά στή μεσημεριάτικη άνάπαυση. Μέ πήρε και άνοιξε τή μεγάλη βαλίτσα. Μέσα στοιβαγμένοι τόμοι σωρό. Δύσκολη ή έπιλογή. Διαβάζεις και Καζαντζάκη, πατια Κωνσταντή; Ρώτησα σάν είδα τό Ζορμπά. Γέλασε. Γιά νά άντεπιτεθεί. Θά θελα νά διαβάσω κάτι δικό σου! Τά δικά μου, ξέρεις, μιλούν γιά τή γυναικά γιά τόν έρωτα... 'Εσείς έδώ (προτίμησα πληθυντικό!) ο:ύτά τά όχθρευόσαστε! Λάθος! 'Ακόμη και τό Θεό, έρωτικά πρέπε' νά τόν πλησιάζεις! Κάθε πράξη μας, γιά νά πετύχει, χρειάζεται άφοσίωση έρωτική! Σταμάτησε α- πότομα. "Ισως και νά τό μετάνοιωσε γιά τις άλή" θειες πού ξεστόμισε. Ξαφνικά, ανάμεσα στά βιβλία, τό μάτι μου πήρ ε ένα «άλμπουμ». Σίγουρα, φωτογραφίες! ΆπλωΟ' ' άθώα τάχα, τό χέρι νά τ' άγγίξω. 'Ε, φίλε! Μέ άποπήρε. Αύτό (τόνισε σκληρ 01 τό «αύτό») δέν είναι βιβλίο! Τήν έκτη μου μέρα έκεί ψηλά, λίγο πριν άπό σούρουπο, άχούστηκε θόρυβος αύτοκινήτου. Βαδίσαμε πρός τήν εξώπορτα. Δέν γελαστήκαμε. τ0 Άπό τό «Φιατάκι» πετάχτηκαν έξω δυό κοριτα 0ί ' Πλησιάζοντας, μάς χαιρέτησαν εύγενικά. Ή Αλέκα, κι έγώ ή Έλενα! Μάς έκανε ή Η 0< τους τις συστάσεις. Σειρά μου τώρα. Λέγομαι Πέτρος. Είμαι συγγραφέας. δώ, ό παπα Κωνσταντής, ή ψυχή τού Μοναστί' ΤΑ 1ΙΝΕΓΜΑΤ1 ΚΑ ΚΪ'Θ^Α

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος»

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος» Ο εγωιστής γίγαντας Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Δελμούζος» 2010-2011 Κάθε απόγευμα μετά από το σχολείο τα παιδιά πήγαιναν για να παίξουν στον κήπο του γίγαντα.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2007-2008 Τάξη: Γ 3 Όνομα: Η μύτη μου είναι μεγάλη. Όχι μόνο μεγάλη, είναι και στραβή. Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο με λένε Μυτόγκα. Μα η δασκάλα τα μαλώνει: Δεν

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα

Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα 1. Παντοτινά δικός σου Ξέρεις ποιος είσαι, ελεύθερο πουλί Μέσα σου βλέπεις κι ακούς µιά φωνή Σου λέει τι να κάνεις, σου δείχνει να ζεις Μαθαίνεις το δρόµο και δεν σε βρίσκει

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό:

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: - "Η πρώτη απάντηση είναι 1821, η δεύτερη Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και η τρίτη δεν ξέρουμε ερευνάται

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης. Στάλες. Ποίηση

Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης. Στάλες. Ποίηση Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης Στάλες Ποίηση ΣΤΑΛΕΣ Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης Διορθώσεις: Χαρά Μακρίδη Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Ι. Κορίδης Σελιδοποίηση: Ζωή Ιωακειμίδου Σχέδιο βιβλίου: Λαμπρινή Βασιλείου-Γεώργα

Διαβάστε περισσότερα

Ζήτησε να συναντηθούμε νύχτα. Το φως της μέρας τον

Ζήτησε να συναντηθούμε νύχτα. Το φως της μέρας τον Μια φωνή τρυφερή και ευάλωτη Ζήτησε να συναντηθούμε νύχτα. Το φως της μέρας τον ενοχλούσε, είπε. Η νύχτα είναι πιο τρυφερή, πιο ευάλωτη. Η φωνή του χανόταν. Μια φωνή τρυφερή και ευάλωτη, σαν τη νύχτα του

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

2 Ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2 Ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ: «ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ» «Στερνή μου γνώμη, να σε είχα πρώτα», λέει ο σοφός λαός μας. Και πόσο δίκιο έχει, μονολογεί ο Κωνσταντής,

Διαβάστε περισσότερα

Δουλεύει, τοποθετώντας τούβλα το ένα πάνω στο άλλο.

Δουλεύει, τοποθετώντας τούβλα το ένα πάνω στο άλλο. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ Παραδείγματα με συμπληρωμένα Φύλλα εργασίας Φύλλο εργασίας Α α. Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα, χρησιμοποιώντας τη φαντασία σας. Δώστε ταυτότητα στο παιδί της φωτογραφίας. Όνομα Ίντιρα Ηλικία

Διαβάστε περισσότερα

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ Τί σε απασχολεί; Διάβασε τον κατάλογο που δίνουμε παρακάτω και, όταν συναντήσεις κάποιο θέμα που απασχολεί κι εσένα, πήγαινε στις σελίδες που αναφέρονται εκεί. Διάβασε τα κεφάλαια, που θα βρεις σ εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

Αϊνστάιν. Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης

Αϊνστάιν. Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΦΕΥΡΕΤΕΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Αϊνστάιν Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης Περιεχόµενα Κεφάλαιο 1:...3 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2010 Ύμνος της ομάδας «Ευαγγέλιο» Βιβλία και μαθήματα ζωγραφισμένα σχήματα και τόσα βοηθήματα να μη δυσκολευτώ Απ όλους τόσα έμαθα

Διαβάστε περισσότερα

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013 Εμπειρίες που αποκόμισα από το Διήμερο Σεμινάριο που αφορά στην ένταξη Παιδιών με Απώλεια Ακοής στη Μέση Γενική και Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση Είχα την τύχη να συμμετάσχω στο διήμερο σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ Μη µου µιλάς γι' αυτά που ξεχνάω Μη µε ρωτάς για καλά κρυµµένα µυστικά Και µε κοιτάς... και σε κοιτώ... Κι είναι η στιγµή που δεν µπορεί να βγεί απ' το µυαλό Φυσάει... Κι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα.

Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα. 1. Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα. Καιρό είχες να ρθεις, Κλουζ, μου είπε ο κύριος Κολχάαζε, ανοιγοκλείνοντας το ψαλίδι του επικίνδυνα κοντά στο αριστερό μου αυτί. Εγώ τα αγαπώ τ αυτιά μου. Γι αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Η Αλφαβητοχώρα. Γιώργος Αμπατζίδης. Ελλάδα. A sea of words 5 th year

Η Αλφαβητοχώρα. Γιώργος Αμπατζίδης. Ελλάδα. A sea of words 5 th year Η Αλφαβητοχώρα Γιώργος Αμπατζίδης. Ελλάδα Η μέρα έμοιαζε συνηθισμένη στην Αλφαβητοχώρα. Ο κύριος ې διαφήμιζε τα φρέσκα λαχανικά του στο μανάβικο δείχνοντας με καμάρι πως το μαρούλι είχε ακόμα την πρωινή

Διαβάστε περισσότερα

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε!

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε! 20 Χειμώνας σε μια πλατεία. Χιονίζει σιωπηλά. Την ησυχία του τοπίου διαταράσσουν φωνές και γέλια παιδιών. Μπαίνουν στη σκηνή τρία παιδιά: τα δίδυμα, ο Θανούλης και ο Φανούλης, και η αδελφή τους η Μαριάννα.

Διαβάστε περισσότερα

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι.

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι. 0001 00:00:11:17 00:00:13:23 Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18 Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10 Ναι. 0004 00:01:06:17 00:01:07:17 Σου έδειξα τη φωτογραφία; 0005 00:01:07:17 00:01:10:10

Διαβάστε περισσότερα

Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ. Ο Μικρός Πρίγκιπας. Μετάφραση: Μελίνα Καρακώστα. Διασκευή: Ανδρονίκη

Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ. Ο Μικρός Πρίγκιπας. Μετάφραση: Μελίνα Καρακώστα. Διασκευή: Ανδρονίκη Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ Ο Μικρός Πρίγκιπας Μετάφραση: Μελίνα Καρακώστα Διασκευή: Ανδρονίκη 2 Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένα νεαρό αγόρι, που του άρεσε πολύ να ζωγραφίζει. Μια μέρα ζωγράφισε ένα βόα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΆΝΝΑ ΚΑΙ Ο ΑΛΈΞΗΣ ΕΝΆΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΑΡΆΚΤΕΣ

Η ΆΝΝΑ ΚΑΙ Ο ΑΛΈΞΗΣ ΕΝΆΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΑΡΆΚΤΕΣ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ EURO RUN www.nea-trapezogrammatia-euro.eu Η ΆΝΝΑ ΚΑΙ Ο ΑΛΈΞΗΣ ΕΝΆΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΑΡΆΚΤΕΣ - 2 - Η Άννα και ο Αλέξης είναι συμμαθητές και πολύ καλοί φίλοι. Μπλέκουν πάντοτε σε φοβερές καταστάσεις.

Διαβάστε περισσότερα

3 ο βραβείο ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ. Βασιλεία Παπασταύρου. 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011)

3 ο βραβείο ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ. Βασιλεία Παπασταύρου. 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011) ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011) 3 ο βραβείο Βασιλεία Παπασταύρου 1 ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ερυθραίας 2 Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε ο Καραγκιόζης

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργης Παυλόπουλος. Τι είναι ποίηση...

Γιώργης Παυλόπουλος. Τι είναι ποίηση... Γιώργης Παυλόπουλος Τι είναι ποίηση... "Αν ένα πουλί μπορούσε να πει με ακρίβεια τι τραγουδάει, γιατί τραγουδάει, και τι είναι αυτό που το κάνει να τραγουδάει, δεν θα τραγούδαγε". Κυρίες και Κύριοι Φίλες

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΔΟΥΚΑ

Τ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΔΟΥΚΑ Π Ε Ν Τ Ε Ν Ε Α Π Ο Ι Η Μ Α Τ Α Τ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΔΟΥΚΑ / Κανιάρης Μην πας στο Ντητρόιτ Ουρανός-λάσπη Ζώα κυνηγούν ζώα Η μητέρα του καλλιτέχνη πάνω σε

Διαβάστε περισσότερα

Κυριάκος Δ. Παπαδόπουλος ΑΠΟ ΦΤΕΡΟ ΚΙ ΑΠΟ ΦΩΣ

Κυριάκος Δ. Παπαδόπουλος ΑΠΟ ΦΤΕΡΟ ΚΙ ΑΠΟ ΦΩΣ Κυριάκος Δ. Παπαδόπουλος ΑΠΟ ΦΤΕΡΟ ΚΙ ΑΠΟ ΦΩΣ Λεμεσός 1995-1998 2 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΡΩΤΗ 3 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ένα τρελό αστέρι Εκείνη τη νύχτα του Μάη ο ουρανός ήταν ολοκάθαρος. Μια απαλή ομίχλη θόλωνε το φως των

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Ε. ΦΥΛ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ. Μια φορά κι έναν καιρό, χωρίς το πιο πολύτιμο αγαθό: το νερό Π.Μ.

Σ.Δ.Ε. ΦΥΛ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ. Μια φορά κι έναν καιρό, χωρίς το πιο πολύτιμο αγαθό: το νερό Π.Μ. Σ.Δ.Ε. ΦΥΛ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Μια φορά κι έναν καιρό, χωρίς το πιο πολύτιμο αγαθό: το νερό Π.Μ. Μια φορά κι έναν καιρό, χωρίς το πιο πολύτιμο αγαθό: το νερό. Πριν από πάρα πολλά χρόνια, ένα πρωινό, ξύπνησε ο

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ Πήγα στην αγορά με τα πουλιά Κι αγόρασα πουλιά Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα λουλούδια Κι αγόρασα λουλούδια Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα σιδερικά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦΩΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ

Ο ΦΩΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ Ο ΦΩΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ Βασισμένο στο ομώνυμο διήγημα της Ελισάβετ Κουκουμάκα ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΩΠΑ 1. Φώτης 2. Μαμά 3. Δεσποινίς Σούλα 4. Οφθαλμίατρος 5. Μπαμπάς 6. Πετράκης 7. Παιδί της

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας...

Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας... Διαβάστε αποσπασματικά το παραμύθι: Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας... Το παραμύθι είναι και για αγοράκι αλλά, για της ανάγκες του δείγματος σας παρουσιάζουμε πώς μπορεί να δημιουργηθεί ένα

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Μακρυνίτσα 2009 Ύμνος της ομάδας «Στη σκέπη της Παναγίας» Απ τα νησιά τα ιερά στην Πάτμο φτάνω ταπεινά απ τα νησιά όλης της γης ακτίνες ρίξε

Διαβάστε περισσότερα

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Τζήκου Βασιλική Το δίλημμα της Λένιας 1 Παραμύθι πού έχω κάνει στο πρόγραμμα Αγωγής Υγείας που είχε τίτλο: «Γνωρίζω το σώμα μου, το αγαπώ και το φροντίζω» με την βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

«Η τύχη του άτυχου παλικαριού»

«Η τύχη του άτυχου παλικαριού» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #15 «Η τύχη του άτυχου παλικαριού» (Κοζάνη - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #15 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε

Διαβάστε περισσότερα

2 ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΟΤΣΙΡΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΖΑΝΝΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Β ΤΑΞΗ ΤΙΤΛΟΣ: «ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΑΙΡΗ»

2 ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΟΤΣΙΡΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΖΑΝΝΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Β ΤΑΞΗ ΤΙΤΛΟΣ: «ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΑΙΡΗ» 2 ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΟΤΣΙΡΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΖΑΝΝΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Β ΤΑΞΗ ΤΙΤΛΟΣ: «ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΑΙΡΗ» Δεν είχε καλά χαράξει και η κυρία Μαίρη άνοιξε το μαγαζί. Πέταξε τα

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα)

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα) Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα) Μπήκα στο χωριό, νύχτωνε πια, οι πόρτες όλες σφαλιχτές, μες στις αυλές τα σκυλιά μυρίστηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΛΜΟΥΖΟΣ» ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΛΜΟΥΖΟΣ» ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΛΜΟΥΖΟΣ» ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΗ ΔΑΣΚΑΛΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΠΟΟΥΠ ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΞΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΠΟΟΥΠ ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΞΙΑ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΠΟΟΥΠ ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΞΙΑ Ευτυχής που ποθεί και που νοιάζεται Την πατρική γη να φυλάξει, Το γενέθλιο αγέρι, Στο χώμα του να ανασαίνει Που με γάλα ή ξερό ψωμί τρέφεται Και στους φίλους του πάει στολισμένος

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει αστικά πεδία σε μετάβαση για εσάς και την καλλιτεχνική σας δημιουργία;

Τι σημαίνει αστικά πεδία σε μετάβαση για εσάς και την καλλιτεχνική σας δημιουργία; Τι σημαίνει αστικά πεδία σε μετάβαση για εσάς και την καλλιτεχνική σας δημιουργία; Δύσκολη ερώτηση Για την καλλιτεχνική μου δημιουργία δεν παίζει κανένα ρόλο. Αυτό που με πικραίνει είναι ότι έζησα την

Διαβάστε περισσότερα

Μια φορά κι έναν καιρό, όχι πολλά χρόνια πριν, μια ζεστή καλοκαιρινή μέρα, είχε τόση ζέστη, καύσωνα, που μέχρι και ο ήλιος αναγκάστηκε να φορέσει

Μια φορά κι έναν καιρό, όχι πολλά χρόνια πριν, μια ζεστή καλοκαιρινή μέρα, είχε τόση ζέστη, καύσωνα, που μέχρι και ο ήλιος αναγκάστηκε να φορέσει Κατευθυνόμενη συμμετοχική δουλειά όλης της τάξης 2ο Δημοτικό Σχολείο Συκεών Θεσσαλονίκης Τάξη Γ1 2005-2006 Μια φορά κι έναν καιρό, όχι πολλά χρόνια πριν, μια ζεστή καλοκαιρινή μέρα, είχε τόση ζέστη, καύσωνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΕΤΑΞΑ. Μαύρα, σαν τον έβενο, μαλλιά

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΕΤΑΞΑ. Μαύρα, σαν τον έβενο, μαλλιά ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΕΤΑΞΑ Μαύρα, σαν τον έβενο, μαλλιά Στη γιαγιά Φωτούλα, που δεν πρόλαβε να το διαβάσει, γιατί έφυγε ξαφνικά για τη γειτονιά των αγγέλων. Και στον παππού Γιώργο, που την υποδέχτηκε εκεί ψηλά,

Διαβάστε περισσότερα

«Το δαμαλάκι με τα χρυσά πόδια»

«Το δαμαλάκι με τα χρυσά πόδια» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #39 «Το δαμαλάκι με τα χρυσά πόδια» (Ρόδος Δωδεκάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #39 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε

Διαβάστε περισσότερα

Ποια είναι η ερώτηση αν η απάντηση είναι: Τι έχει τέσσερις τοίχους;

Ποια είναι η ερώτηση αν η απάντηση είναι: Τι έχει τέσσερις τοίχους; Τι έχει τέσσερις τοίχους; Ένα δωμάτιο. Τι υπάρχει απέναντι από το πάτωμα; Το ταβάνι η οροφή. Πού υπάρχουν λουλούδια και δέντρα; Στον κήπο. Πού μπορώ να μαγειρέψω; Στην κουζίνα. Πού μπορώ να κοιμηθώ; Στο

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλα Εργασίας. και του Προγράμματος Υγείας. "Βήματα για τη Ζωή" ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΜΑΘΗΜΑ 1ο και 2ο

Φύλλα Εργασίας. και του Προγράμματος Υγείας. Βήματα για τη Ζωή ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΜΑΘΗΜΑ 1ο και 2ο Φύλλα Εργασίας από τη σύνδεση του Πολιτιστικού Προγράμματος "Σεργιάνι στην Παράδοση" και του Προγράμματος Υγείας "Βήματα για τη Ζωή" ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΜΑΘΗΜΑ 1ο και 2ο Ζωγραφίζω το αγαπημένο μου ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΠΟΥ ΤΡΩΕΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ

ΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΠΟΥ ΤΡΩΕΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ g Μια ιστορία για µικρούς και µεγάλους ένα παραµύθι τεχνολογίας και ζαχαροπλαστικής. ΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΠΟΥ ΤΡΩΕΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ Μια ιστορία της. Λίνα ΣΤΑΡ!!! Τ.Ε.Ε. ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΥΡΟΥ Μαθήτρια: Λίνα Βαρβαρήγου (Λίνα

Διαβάστε περισσότερα

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική Πόλεμος για το νερό Συγγραφική ομάδα Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική 3 ο Δημοτικό Σχολείο Ωραιοκάστρου Τάξη ΣΤ1 Θεσσαλονίκη 2006 ΠΟΛΕΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ Άκουγα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια εδώ Δεκαοχτώ ψωμιά

Διαβάστε περισσότερα

Ο χαρούμενος βυθός. Αφηγητής : Ένας όμορφος βυθός. που ήταν γαλαζοπράσινος χρυσός υπήρχε κάπου εδώ κοντά και ήταν γεμάτος όλος με χρυσόψαρα.

Ο χαρούμενος βυθός. Αφηγητής : Ένας όμορφος βυθός. που ήταν γαλαζοπράσινος χρυσός υπήρχε κάπου εδώ κοντά και ήταν γεμάτος όλος με χρυσόψαρα. Ο χαρούμενος βυθός Σχόλιο [D2]: Σπανουδάκης Κύματα Αφηγητής : Ένας όμορφος βυθός. που ήταν γαλαζοπράσινος χρυσός υπήρχε κάπου εδώ κοντά και ήταν γεμάτος όλος με χρυσόψαρα. Ψαροτουφεκάδες, δύτες και ψαράδες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013. Χρόνος: 1 ώρα. Οδηγίες

ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013. Χρόνος: 1 ώρα. Οδηγίες ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΑΞΗ Α ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 19/05/2013 Χρόνος: 1 ώρα Οδηγίες 1. Έλεγξε ότι το γραπτό που έχεις μπροστά σου αποτελείται από τις σελίδες 1-11. 2. Όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

2. ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ОРФОГРАФИЯ. Προβληματικός κύκλος : - o - - e - - i - - a. ουδέτερο / επίθετο το ρούχο το ακριβό ποδήλατο

2. ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ОРФОГРАФИЯ. Προβληματικός κύκλος : - o - - e - - i - - a. ουδέτερο / επίθετο το ρούχο το ακριβό ποδήλατο 2. ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ОРФОГРАФИЯ Konstantinos Thodis by Προβληματικός κύκλος : - o - - e - - i - - a 1. - o - ( ο ) ουδέτερο / επίθετο το ρούχο το ακριβό ποδήλατο Средний / прилагательное το βιβλίο το νέο περιοδικό

Διαβάστε περισσότερα

Ραμπιντρανάθ Ταγκόρ ΠΟΙΗΜΑΤΑ

Ραμπιντρανάθ Ταγκόρ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Ραμπιντρανάθ Ταγκόρ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η κάθε του Θεού αυγή είναι γι αυτόν και μια καινούργια έκπληξη είναι τα δάκρυα της γης που κάνουνε τα γέλια της ν ανθούνε, Ποια γλώσσα είναι η δική σου θάλασσα; Η γλώσσα της

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Κεφάλαιο 5 Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Έφτασε μια μισάνοιχτη πόρτα, ένα μικρό κενό στο χώρο και το χρόνο, σαν ένα ασήμαντο λάθος της Ιστορίας για να πέσει η Πόλη. Εκείνο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. του Prem Rawat

ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. του Prem Rawat ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ του Prem Rawat TΙΣ ΠΡΟΑΛΛΕΣ σκεφτόμουν τι είναι η ειρήνη. Και κατάλαβα κάτι: η ειρήνη είναι το άρωμα. Όταν ο Θεός βρίσκεται κοντά σου, αναδύεται αυτό το άρωμα. Είναι εξαίσιο. Είναι όμορφο.

Διαβάστε περισσότερα

17.Α.ΜΕΓΑΛΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 1 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

17.Α.ΜΕΓΑΛΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 1 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Μια φορά η δασκάλα του Τοτού του είπε να γράψει 3 προτάσεις. Όταν πήγε σπίτι του ρωτάει τη μαμά του που έκανε δουλειές: - Μαμά πες μου μια πρόταση. - Άσε με τώρα, δεν μπορώ. Ο Τοτός τη γράφει. Μετά πηγαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Lazarus Διασκευή:SarahS. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children www.m1914.org

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας 18 Ιανουαρίου 2013 A2 Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Διαβάζετε

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Φώτης και η Φωτεινή

Ο Φώτης και η Φωτεινή Καλλιόπη Τσακπίνη Ο Φώτης και η Φωτεινή Μια ιστορία για ένα παιδί με αυτισμό Επιστημονική επιμέλεια: Σοφία Μαυροπούλου Εικονογράφηση: Κατερίνα Μητρούδα Βόλος 2007 Περιεχόμενα Προλογικό σημείωμα...1 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ Τρίγωνα, κάλαντα, σκόρπισαν παντού κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού, τρίγωνα κάλαντα μες στη γειτονιά ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά Άστρο φωτεινό, θα βγει γιορτινό μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ)

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ : Ελληνικά ΕΠΙΠΕΔΟ : 2 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) Να αναπτύξετε ΕΝΑ από τα πιο κάτω θέματα (150-180 λέξεις ή 15-20 γραμμές) 1. Πώς πέρασα το περασμένο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μιχάλης Κάσιαλος γεννήθηκε στην Άσσια. Ήταν γεωργός, αργότερα όμως έμαθε και την τέχνη του τσαγκάρη. Μερικά αρχαία Ελληνικά νομίσματα, που βρήκε

Ο Μιχάλης Κάσιαλος γεννήθηκε στην Άσσια. Ήταν γεωργός, αργότερα όμως έμαθε και την τέχνη του τσαγκάρη. Μερικά αρχαία Ελληνικά νομίσματα, που βρήκε Ελισσαιος καβαζη Ο Μιχάλης Κάσιαλος γεννήθηκε στην Άσσια. Ήταν γεωργός, αργότερα όμως έμαθε και την τέχνη του τσαγκάρη. Μερικά αρχαία Ελληνικά νομίσματα, που βρήκε μια μέρα στο χωράφι του, έδωσαν στην

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ Να γελάσεις απ' τα βάθη των χρυσών σου ματιών είμαστε μες στο δικό μας κόσμο Η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν έχουμε ακόμα ταξιδέψει Τα πιο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02 Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2009 2010 Μάθημα: Ελληνικά Επίπεδο: 2 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Παράσχου. «Το χάνουμε!»

Σοφία Παράσχου. «Το χάνουμε!» 1 Σειρά Σπουργιτάκια Εκδόσεις Πατάκη «Το χάνουμε!» Σοφία Παράσχου Εικονογράφηση: Βαγγέλης Ελευθερίου Σελ. 52 Δραστηριότητες για Α & Β τάξη Συγγραφέας: Η Σοφία Παράσχου γεννήθηκε στην Κάρπαθο και ζει στην

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτινη αγκαλιά. Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου

Χάρτινη αγκαλιά. Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου Χάρτινη αγκαλιά Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου Εργασίες 1 α ) Κατά τη γνώμη μου, το βιβλίο που διαβάσαμε κρύβει στις σελίδες του βαθιά και πολύ σημαντικά μηνύματα, που η συγγραφέας θέλει να μεταδώσει

Διαβάστε περισσότερα

Ευαγγελία Μισραχή - ΚΙΡΚΗ συνθήκες τις θυσίες. Είναι ένας πόνος τόσο αβάστακτος το να ζεις με άλλη και η καρδιά σου ν' ανήκει αλλού. Κι ο χρόνος αντί να αμβλύνει και να επουλώνει την πληγή, να επιμένει

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ 381 ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: ΤΟ επόμενο θέμα είναι πολύ σημαντικό. Μας απασχολεί πάρα πολύ, μόνο ως προφήτες όμως μπορούμε να λειτουργήσουμε. Έχει

Διαβάστε περισσότερα

Τη μέρα που έχω πεθάνει. Μέσα από την Αγάπη

Τη μέρα που έχω πεθάνει. Μέσα από την Αγάπη Τη μέρα που έχω πεθάνει Τη μέρα που έχω πεθάνει, η αύρα μου προχωράει - Αλλά δεν νομίζω ότι η καρδιά μου είναι ακόμα στη γη! Μην κλαις και μη λυπάσαι: "Αχ αλίμονο, πόσο τρομερό!" Θα πέσεις στου διαβόλου

Διαβάστε περισσότερα

Aφιερωμένο στην Παυλίνα Κ. για το νόστο και τη θλίψη πού έχει για το Μαγικό Ψάρι του Αιγαίου

Aφιερωμένο στην Παυλίνα Κ. για το νόστο και τη θλίψη πού έχει για το Μαγικό Ψάρι του Αιγαίου Aφιερωμένο στην Παυλίνα Κ. για το νόστο και τη θλίψη πού έχει για το Μαγικό Ψάρι του Αιγαίου Ένα Ψάρι στο Αγκίστρι Μια φορά και έναν καιρό πριν περίπου δυο αιώνες μεγάλη καταιγίδα με βροντές και αστραπές

Διαβάστε περισσότερα

Κάπως έτσι ονειρεύτηκα την Γραμμική Αρμονική Ταλάντωση!!! Μπορεί όμως και να ήταν.

Κάπως έτσι ονειρεύτηκα την Γραμμική Αρμονική Ταλάντωση!!! Μπορεί όμως και να ήταν. Ένα όνειρο που ονειρεύεσαι μόνος είναι απλά ένα όνειρο. Ένα όνειρο που ονειρεύεσαι με άλλους μαζί είναι πραγματικότητα. John Lennon Κάπως έτσι ονειρεύτηκα την Γραμμική Αρμονική Ταλάντωση!!! Μπορεί όμως

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΙΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ. Δυο μέρες πριν τα Χριστούγεννα, όλος ο κόσμος τρέχει στα

ΤΟ ΜΟΙΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ. Δυο μέρες πριν τα Χριστούγεννα, όλος ο κόσμος τρέχει στα ΤΟ ΜΟΙΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ Κωνσταντίνα Αστερίου Δυο μέρες πριν τα Χριστούγεννα, όλος ο κόσμος τρέχει στα μαγαζιά να αγοράσει χριστουγεννιάτικα δώρα και στολίδια για το δένδρο. Η πόλη είναι πανέμορφα στολισμένη.

Διαβάστε περισσότερα

Θα σε βοηθούσε για παράδειγμα να γράψεις και εσύ μια λίστα με σκέψεις σαν αυτή που έκανε η Ζωή και εμφανίστηκε ο «Αγχολέων»!

Θα σε βοηθούσε για παράδειγμα να γράψεις και εσύ μια λίστα με σκέψεις σαν αυτή που έκανε η Ζωή και εμφανίστηκε ο «Αγχολέων»! Η Ζωή είναι 8 χρονών και πριν 3 χρόνια ο παιδιάτρος και οι γονείς της, της εξήγησαν πως έχει Νεανική Ιδιοπαθή Αρθρίτιδα. Από τότε η Ζωή κάνει όλα αυτά που τη συμβούλεψε ο παιδορευματολόγος της και είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Φ ίλος μου ο Ποδη λατάκιας

Ο Φ ίλος μου ο Ποδη λατάκιας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Ο Φ ίλος μου ο Ποδη λατάκιας Κείμενο: Κατερίνα Βαϊμάκη Εικονογράφηση: Ρεβέκκα Βεδέ Ο Φ ίλος μου ο Ποδη λατάκιας Ευρωπαϊκή Ένωση Ταµείο Συνοχής «Επενδύοντας στο

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί φίλοι και φίλες, νέοι και νέες καλησπέρα σας,

Αγαπητοί φίλοι και φίλες, νέοι και νέες καλησπέρα σας, ZORBA PHOTOS REMARKS Delivered in Greek by Emmanuel Velivasakis at the Conclusion of the Zorba the Greek Play. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, νέοι και νέες καλησπέρα σας, Λέγομαι Μανώλης Βεληβασάκης, και είμαι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧΩ ΜΙΑ ΙΔΕΑ Προσπαθώντας να βρω θέμα για την εργασία σχετικά με την Δημοκρατία, έπεσα σε τοίχο. Διάβαζα και ξαναδιάβαζα, τις σημειώσεις μου και δεν

ΕΧΩ ΜΙΑ ΙΔΕΑ Προσπαθώντας να βρω θέμα για την εργασία σχετικά με την Δημοκρατία, έπεσα σε τοίχο. Διάβαζα και ξαναδιάβαζα, τις σημειώσεις μου και δεν ΕΧΩ ΜΙΑ ΙΔΕΑ Προσπαθώντας να βρω θέμα για την εργασία σχετικά με την Δημοκρατία, έπεσα σε τοίχο. Διάβαζα και ξαναδιάβαζα, τις σημειώσεις μου και δεν έφτανα πουθενά. Στο μυαλό, μου έρχονταν διάφορες ιδέες:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ ΜΑΣ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΜΙΑ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ

ΤΟ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ ΜΑΣ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΜΙΑ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ ΜΑΣ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΜΙΑ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ Με τους μαθητές τις μαθήτριες και τη δασκάλα της P2ELa 2013-2014 Η ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ- ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Μια μέρα ξεκινήσαμε από τις Βρυξέλλες

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ 2 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΛΙΠΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Α ΤΑΞΗ και ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥΣΗΣ Α ΤΑΞΗ

2 Ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ 2 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΛΙΠΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Α ΤΑΞΗ και ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥΣΗΣ Α ΤΑΞΗ 2 Ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ 2 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΛΙΠΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Α ΤΑΞΗ και ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥΣΗΣ 2 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΛΙΠΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Α ΤΑΞΗ ΤΙΤΛΟΣ: «ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΑΡΗ» Ένα δωδεκάχρονο

Διαβάστε περισσότερα

για παιδιά (8-12 ετών) Κατανόηση γραπτού λόγου

για παιδιά (8-12 ετών) Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Διάρκεια: 30 λεπτά Επίπεδο Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Η Χαρά γράφει ένα γράμμα στη Νικολέτα. Θέλεις να δεις αν καταλαβαίνεις αυτά που διαβάζεις, γι αυτό σημειώνεις

Διαβάστε περισσότερα

Βούλα Μάστορη. Ένα γεμάτο μέλια χεράκι

Βούλα Μάστορη. Ένα γεμάτο μέλια χεράκι 1 Σειρά Σπουργιτάκια Εκδόσεις Πατάκη Ένα γεμάτο μέλια χεράκι Βούλα Μάστορη Εικονογράφηση: Σπύρος Γούσης Σελ. 91 Δραστηριότητες για Γ & Δ τάξη Συγγραφέας: Η Βούλα Μάστορη γεννήθηκε στο Αγρίνιο. Πέρασε τα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ποταμός του Αγίου Επιφανίου Ο ποταμός βρίσκεται στον Άγιο Επιφάνιο μέσα στο δάσος, δίπλα από το σπίτι μου. Μερικές φορές πηγαίνω με την αδερφή μου,

Ο ποταμός του Αγίου Επιφανίου Ο ποταμός βρίσκεται στον Άγιο Επιφάνιο μέσα στο δάσος, δίπλα από το σπίτι μου. Μερικές φορές πηγαίνω με την αδερφή μου, Ο ποταμός του Αγίου Επιφανίου Ο ποταμός βρίσκεται στον Άγιο Επιφάνιο μέσα στο δάσος, δίπλα από το σπίτι μου. Μερικές φορές πηγαίνω με την αδερφή μου, την ξαδέρφη μου και τον μπαμπά μου στον ποταμό. Ο ποταμός

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Αγαπητό μου ημερολόγιο

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Αγαπητό μου ημερολόγιο ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Αγαπητό μου ημερολόγιο Ήρθε ο Γενάρης και ο ήλιος κρύφτηκε αμέσως πίσω από τα σύννεφα. Οι φίλοι του οι συλλέκτες τον περιμένουν με αγωνία αλλά απ ότι φαίνετε θα συνεχίσουν να τον περιμένουν

Διαβάστε περισσότερα

Τέλλου Άγρα: «Αµάξι στη βροχή» (Κ.Ν.Λ. Β Λυκείου, σ. 270)

Τέλλου Άγρα: «Αµάξι στη βροχή» (Κ.Ν.Λ. Β Λυκείου, σ. 270) 1. ΚΕΙΜΕΝΟ: Τέλλου Άγρα: «Αµάξι στη βροχή» (Κ.Ν.Λ. Β Λυκείου, σ. 270) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 2.1. Στοιχεία που αφορούν στο συγγραφέα, λογοτεχνικό περιβάλλον και λοιπά γραµµατολογικά στοιχεία: 1. Η αναπόληση

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τόμπυ και οι Μέλισσες

Ο Τόμπυ και οι Μέλισσες Ο Τόμπυ και οι Μέλισσες Είναι άνοιξη και, όπως και πέρυσι, ο Τόμπυ επισκέπτεται τον θείο του στο αγρόκτημα. «Επιτέλους, έχω διακοπές!» φωνάζει ο Τόμπυ. Ανυπομονεί να ξαναδεί την αγαπημένη του αγελάδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ 1. Σηκωνόμαστε όρθιοι και καρφιτσώνουμε μια κόλλα χαρτί στην πλάτη του κάθε παιδιού. Ας γράψουμε πάνω στην πλάτη του καθενός ανώνυμα κάτι που μας αρέσει πραγματικά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΛΦΑΒΗΤΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Η ΑΛΦΑΒΗΤΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ Η ΑΛΦΑΒΗΤΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ Πήρα ένα Α και το έκανα Αστέρι. Σαν τ αστέρι το λαμπρό εκείνο που οδήγησε τους Μάγους μια φορά στου Χριστού, στης Παναγιάς την Άγια Φάτνη και που σκόρπισε το φως και τη χαρά.

Διαβάστε περισσότερα

Aνοίγει η αυλαία. Βρες λέξεις που να ανήκουν στην ίδια οικογένεια με τις λέξεις που βρίσκονται στα αστεράκια.

Aνοίγει η αυλαία. Βρες λέξεις που να ανήκουν στην ίδια οικογένεια με τις λέξεις που βρίσκονται στα αστεράκια. 3E ERGASION_XPress_Hamster_temp.qxp 27/04/2011 3:02 μ.μ. Page 1 Aνοίγει η αυλαία Βρες λέξεις που να ανήκουν στην ίδια οικογένεια με τις λέξεις που βρίσκονται στα αστεράκια. θέατρο παράσταση σκηνή χορός

Διαβάστε περισσότερα

Καλάβρυτα. 13 εκεµβρίου 1943

Καλάβρυτα. 13 εκεµβρίου 1943 1 of 5 14/10/2014 12:12 µµ Καλάβρυτα. 13 εκεµβρίου 1943 Γονική Κατηγορία: Ιστορική Βιβλιοθήκη Κατηγορία: Έπος 1940-2ος Παγκόσµιος Πόλεµος ηµοσιευµένο στις Τρίτη, 13 εκέµβριος 2011 05:25 Από τον/την http://users.sch.gr/pchaloul/kalavrita.htm

Διαβάστε περισσότερα

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups INTERVIEWS REPORT February / March 2012 - Partner: Vardakeios School of Hermoupolis - Target group: Immigrants, women 1 η συνέντευξη Από την Αλβανία Το 2005 Η γλώσσα. Ήταν δύσκολο να επικοινωνήσω με τους

Διαβάστε περισσότερα

Η φίλη μας η ανακύκλωση. Ειδική έκδοση για τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου

Η φίλη μας η ανακύκλωση. Ειδική έκδοση για τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Η φίλη μας η ανακύκλωση Ειδική έκδοση για τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Στην όμορφη πολιτεία με το γαλάζιο ουρανό μια μικρή παρέα από σκουπίδια συναντήθηκε για να κουβεντιάσει το μέλλον της. Ο Αλουμίνης,

Διαβάστε περισσότερα

Το Πρώτο Βιβλίο του Μικρού Δράκου Μου Ο Μου επισκέπτεται την Ευρώπη

Το Πρώτο Βιβλίο του Μικρού Δράκου Μου Ο Μου επισκέπτεται την Ευρώπη 1 Ο μικρός δράκος Μου ζούσε μαζί με τη μαμά και τον μπαμπά του πάνω σ ένα πολύ ψηλό βουνό, μέσα σ ένα πολύ μεγάλο δέντρο. Το Πρώτο Βιβλίο του Μικρού Δράκου Μου Ο Μου επισκέπτεται την Ευρώπη Μετάφραση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ. Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις... 7. Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου... 17

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ. Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις... 7. Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου... 17 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις................ 7 Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου.............. 17 Μαθαίνω να µεγαλώνω τις προτάσεις µου............... 25 Μαθαίνω να γράφω

Διαβάστε περισσότερα

Ο Χρήστος Τερζίδης εξηγεί γιατί η ζωή είναι ένα ατελείωτο ταξίδι.

Ο Χρήστος Τερζίδης εξηγεί γιατί η ζωή είναι ένα ατελείωτο ταξίδι. On the road Ο Χρήστος Τερζίδης εξηγεί γιατί η ζωή είναι ένα ατελείωτο ταξίδι. 10.06.2014 Το ερώτημα είναι ποια είναι τα όνειρα σου, ο δρόμος είναι εύκολος. Αν ξέρεις τα όνειρα σου, ο δρόμος φωτίζεται μόνος

Διαβάστε περισσότερα

Το ψέμα είναι ένας εύκολος τρόπος να αποφύγεις την πραγματικότητα : συνέντευξη του Άγγελου Αγγέλου και της Έμης Σίνη στο elniplex

Το ψέμα είναι ένας εύκολος τρόπος να αποφύγεις την πραγματικότητα : συνέντευξη του Άγγελου Αγγέλου και της Έμης Σίνη στο elniplex Το ψέμα είναι ένας εύκολος τρόπος να αποφύγεις την πραγματικότητα : συνέντευξη του Άγγελου Αγγέλου και της Έμης Σίνη στο elniplex Η Έμη Σίνη μεγάλωσε στη Ρόδο, σπούδασε πολιτικός μηχανικός στο Μετσόβιο

Διαβάστε περισσότερα

Λένα Μαντά : «Προσπαθώ να μην πονέσω κάποιον, παρά να του οφείλω μια συγνώμη»

Λένα Μαντά : «Προσπαθώ να μην πονέσω κάποιον, παρά να του οφείλω μια συγνώμη» Λένα Μαντά : «Προσπαθώ να μην πονέσω κάποιον, παρά να του οφείλω μια συγνώμη» Συνέντευξη στην Ελευθερία Καμπούρογλου Το «Μια συγνώμη για το τέλος» είναι η νέα συγγραφική δουλειά της Λένας Μαντά, που μόλις

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία από τα παιδιά της. Α 1 τάξης

Εργασία από τα παιδιά της. Α 1 τάξης Εργασία από τα παιδιά της Α 1 τάξης Τετάρτη, 15 του Μάη Χθες πέρασα μια όμορφη μέρα. Το πρωί ξύπνησα και ετοιμάστηκα για το σχολείο. Φόρεσα τη στολή μου, έφαγα το πρόγευμά μου και ξεκίνησα για το σχολείο.

Διαβάστε περισσότερα

εικαστικό ημερολόγιό μου Όνομα: Τάξη: Σχολείο: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

εικαστικό ημερολόγιό μου Όνομα: Τάξη: Σχολείο: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Όνομα: Τάξη: χολείο: εικαστικό ημερολόγιό Το μου Για τη σχολική χρονιά 2014-2015 ΥΥΓ Δ ΛΤΜΥ ΔΥΘΥΝΗ ΔΗΜΤΗ ΔΥΗ ήλιος πατέρας µητέρα αδερφός εγώ αλωσόρισες φίλε μου στη 2η έκδοση του εικαστικού ημερολογίου

Διαβάστε περισσότερα