ΛΙΓΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΔΟΤΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΛΙΓΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΔΟΤΗ"

Transcript

1 ΛΙΓΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΔΟΤΗ Ιρίν λίγες μέρες, κάποιος»άντιπνευματικός» συμπατριώτης ξεκινώντας ποιός ξέρει από ποιες σκέψεις, μας διεμήνυσε, ότι τό κΐρίοδίχιί μ» ς «είναι φτωχό» γιατί έχει έ'ναν περιορισμένο άριθμό συνεργατών πού δεν άντιπροαωπεύουν στο βύνολό τους το σύγχρονο πνευματικό Β*. \>θηραϊκό στοιχείο. Τον εύχαριστούμε και τον λυπούμεθα. ΙΙρώτον, διότι ό άνθρωπος φαίνεται»"»τι αγνοεί τις θέσεις μας, πού ε'-ερεότυ-πα άναπτύσσομε εδώ και τέοβερα χρόνια άπο αύτη τη στήλη, και δεύτερον γιατί ίσως ή μονολιθικότητά του, τον ε/ει στερεά προσηλωμένο σε περασμένους καιρούς πού ή ριματική λογοτεχνία είχε κάποια πέραση, ειδικά στούκ 5\>μπατριώτες μας. "Ομως οί καιροί άλλαξαν. 1*.αί κοντά στούς παληούς ριμαδορους, εμφανίστηκαν και καθημερινά παρουσιάζονται, και άπο τις στήλες μας, νέοι λογοτέχνες πού πραγματικα τιμούν τήν μικρή μας ΙΒατρίδα.. ϋοντά στον ΙΙετρόχειλο, τον ϋρίθαρη, τον Αευθέρη, τον Ιίαρδάρη, τον ΕϊαναγιωτόΓ.ουλο, τήν Φριλίγκου, τον ϋουλεντιανό κάθε φορά και κότίοιος καινούργιος θα φανεί. IV7.1 ερωτάμε τον «άμφισβητία» μας. Ή «ΛίΕ.%. Ε- ΧΤί.Λ», ένα άπο τά κορυφαία περιοδικά τής πνευματικής ζωής μας, πόσους συνεργάτες έχει; "Εμείς τουλάχιστον, δεν δημοσιεύομε κείμενα άναδημοσιευθέντα κατ' ε- πανάληψιν. Είναι όλα πρωτότυπα και γι" αύτό έχουν τήν ιδιαίτερη άξία τους. Κ,αι ενώ έχομε τό ελεύθερο, άπο φτασμένους Κ,υθήριους, νά άναδημοσιεύσομε πνευματικές τους εργασίες, δεν τό κάνομε, γιατί πιστεύομε ότι οί σελίδες μας είναι ενα ζωντανό βήμα παρουσίας τών καινούργιων πνευματικών μας ανθρώπων. Ιίέβαια, είναι γνωστοί εκείνοι πού θέλουν να μονοπωλήσουν τήν πνευματική παρουσία του Λίησιού μας, στον Έλλκ,νΓκό χώρο. Λεν τούς αδικούμε, άλλά στέρεψαν γ, ι ά. ".Λπό εδώ και μπρός, τον λόγο έχουν οι σελίδες τών. ΙΙ\ΐ:νλΙΛΊΊΚ»^; ΚΙ'ωΐΙΙΜίΧ», τό μόνο ελεύθερο βήμα προς κάθε κατεύθυνση, εκφράσεως τών λογοτεχνικών ανησυχιών τού κάθε Τσιριγώτη. Β*.αί πιστεύομε άκόμη, ότι τά τείχη πού προσπαθούν ν), υψώσουν γύρω μας»ι «άρνητές» μας, δεν στεριώνουν. Κ,άποτε οί ίδιοι, εάν έχουν εντιμότητα, θ' άναγνωρίαουν τήν προσφορά μας. "Εμείς, θ' αντέξουμε. %ύτοι ώς πότε; 'Άρης II. "Τσιτσίλιας 1ΙΝΕΓΜΑΤΙΚΑ ΚΓΘΗΡΑ 1

2 Φ ω τ ο γ ρ α φ ι κ ά ι ι α ι χ ν ί δ ι α.β»!1πγογ η Ι»ΙΑ Β ΟΙ* Π ^ Ι ' Ι Γ Ο ν ΑΙ4*'«"» '' ΤΑ ΠΛΕΓΜΑΤΙΚΑ ν ν Ηΐ1ί' Λ

3 Αγάπη και έαευδερία Τού ΒΑΣΙΛΗ ΛΕΥΘΕΡΗ είναι ή 'Αγάπη τόν ΑΓΑΠΗ(') ρώτησε. Κι ό σοφός διδάσκαλος τόν κοίταξε στά τού είπε: Αγάπη παιδί μου, είναι τό λευκό φώς τ ής δημιουργίας. είναι ελευθερία ιόν ξαναρώτησε. μάτια Κ' ό σοφός διδάσκαλος τόν κοίταξε βαθιά στά [Ότια και τού άπάντησε: Ελευθερία παιδί μου, ε,ν «ι ή άναγνώριση τής 'Αγάπης. Τό ποίημα βραβεύτηκε ατό διαγωνισμό τής ΠΕΛ στις σέ κάποιον πού σέ καταλαβαίνει. ι ό κέντρο τής δόνησης ήταν τό ποίημά σου Από τό περασμένο καλοκαίρι πού πήρα τό βιβλίο σου και διάβασα τά ποιήματά σου, ένιωσα εσωτερική άνησυχία: σκέψεις, αισθήματα συνε 'δητά και ύποσυνείδητα, άρχισαν μιά μουρμού- Ρα, μιά ύπόβαθρη δόνηση άπ' αύτές πού άργά ή Υρήγορα ξεσκεπάζονται σάν κάτι νέο, δημιουργικ, κάτι πού σέ σπρώχνει νά μιλήσεις, ή νά γράψεις «Ά- Ϋάτιη». Πρώτα όμως λίγα λόγια κατανόησης. Έ- χοντας ύπόψη ότι ποιητές γράφουν συνήθως γιάλ- ^ υ ς ποιητές, δέν μπορώ νά κρίνω τή δομή τής έρ- ΊΌσίας σου. 'Απ' ότι διαβάζω, έχεις βρει τήν άνα- ^νώρι σ η γ,ά τήν ένδόμυχη ικανότητα σου νά συνθέ- Τε 'ς άπλές λέξεις πού μεταδίδουν μεγαλόπνοες ί- εε ζ: Μπράβο σου. Ξεχωριστά, όμως άπ' αύτή τήν άναγνώριση, τά η 'ήματά σου βρίσκουν μιά άπήχηση, φέρνουν ζεστασιά άνθρώπινης κατανόησης σέ άνθρώ- 1Τ υ ς σάν και μένα ή νοσταλγία μου μέ κάνει «θύ- ", 01» τής άνθρώπινης άγάπης, μονταρισμένη όπως ε,ν αι στά ποιήματά σου μέ μητρικά λόγια μιάς "^άνας» πού άφησα πριν άπό πολλά χρόνια. Μό- Μιά μάνα, ή δημιουργός μιάς άνθρώπινης ύπαρμπορεί νά γράψει αύτό τό ποίημα. Ή έπίδρα- &ί Ι του γίνεται πολλαπλή γιατί άφοπλίζει αύτούς βάζουν ταμπούρια τήν ύλη, τούς ξεγυμνώνει, ΐού ς ύποτάσσει στή θέληση μιάς αύθεντικής άξί- (*) ΝΑΝΣΥ ΚΟΤΡΟΤΣΟΥ, Συλλογή ποιημάτων <(Γ "ΝΕΑΙΕΣ ΣΤΟ ΑΠΕΙΡΟ» ΑΟΗΝΑ ας. Έτσι ή άγάπη συνοδευμένη μέ τήν έλευθερία γίνεται όπλο πού άφοπλίζει. Μιά βαθυστόχαστη έννοια τού γνήσιου Χριστιανισμού. Δεύτερο, «είναι μιά φλόγα πού δέν είναι δεμένη στήν άφτα τού φυτιλιού, άλλά πετάει τ' άψηλού», όπως θάγραφε ό Μυριβήλης. Τούτη τήν ύπεράνθρωπη έννοια, έπιτρεψέ μου νά τήν έξηγήσω μέ τις δικές μου συγκρίσεις. Γιά λόγους άκόμη άγνωστους, ή ψυχική μας ύ- πόσταση διέπεται πότε άπό φθόνο, και πότε άπό άγάπη. Ό φθόνος γκρεμίζει, σκοτώνει, ένώ ή άγάπη έπουλώνει, κτίζει, ξαναζωντανεύει. Μόνο στή μάνα κυριαρχεί πάντα ή αύθόρμητη και άπαράμιλλη ά- γάπη γιά τό νεογέννητο. Σ' όλους μας είναι έπίσης γνωστό ότι ή έννοια τής άγάπης συνδέεται πάντα άπό τή σφοδρή έπιθυμία τής κυριαρχίας. Γι' αύτό, όταν ή άναγνώριση τής άγάπης είναι άποτέλεσμα τής έλεύθερης έπιλογής, είναι μιά αύθεντική άξια. Είναι έπίσης γνωστό, ότι ή άγάπη είναι κάτι τό αύθόρμητο πού άναυλίζει άπό τήν ύπαρξή μας άφεαυτού της: είναι άδύνατο νά τήν άντλήσωμε μέ φοβέ ρες, βάσανα, τιμωρίες και γενικά μέ τό ζόρι. Δυστυχώς, ή άγάπη και ή έλευθερία δέν έχουν τήν σύμπνοια πού νιώθει ή μάνα στή σύλληψη τής δημιουργίας της. Σέ πολλές περιστάσεις ζωής ή άνθρώπινη άγάπη μας υποτάσσει τήν έλευθερία κάποιου άλλου: σέ πολλές περιπτώσεις τήν,τνίγει στό αίμα της άφοσίωσης και τότε ή έννοια τής μηδενίζεται. 'Αντίστροφα, ή έλευθερία μας μέ τή πολυδιάστατη κίνησή της στή τροχιά τής ζωής, διασπά τούς δεσμούς τής άγάπης και πολλές φορές τήν σπρώχνει στήν αύτοκτονία πού φέρνει ή μοναξιά: και πάλι ή έννοια τής άγάπης μηδενίζεται. Πώς θά ισοσκελίσει ό καθένας μας αύτές τις δυό έννοιες είναι κατόρθωμα άνώτερου άνθρώπου. "Εδώ τό ποίημα σου γίνεται έπίγραμμα φωτοστολισμένο σέ μιά κορφή γιά νά μάς καθοδηγεί στό δρόυο τής ζωής μας. 'Αν μάς έπιτρέψεις, θά προσθέσω πώς ή έννοια τής άγάπης και τής έλευθερίας πρέπει νά έκτείνεται σ' όλη τήν οικογένεια τής γής, τά πουλιά, τά ζώα και τή μαύρη άράχνη άκόμη πού άγαπά τό δικό της. Άραγε έμείς οί άνθρωποι, οί δυνατοί τής Τα ΙΙΝΕΪ'ΜΑΤΙΚΑ ΚΎΘΗΡΑ

4 γής έχομε τό δικαίωμα νά σκοτώνομε χωρίς τήν αιτία τής πείνας ή τής άμυνας; Ή ελευθερία τους είναι ή αναγνώριση της αγάπης μας γιά τό σύνολο τού πλανήτη μας. Συνεχίζοντας θά πρέπει νά μιλήσωμε γιά την άλ ληλοεξάρτηση τής άγάπης, τής έλευθερίας και τής πνευματικής δημιουργίας. Τό κάθε άνθρώπινο δημιούργημα κτίζεται μέ τήν έλεύθερη σκέψη και ύποτάσσει κάθε μας ένέργεια στήν αιχμή τής έπιτυχίας του. Ό καθένας μας πού αρχίζει ένα δημιούργημα, σκλαβώνεται άπό τό φόβο τής άποτυχίας, μαραζώνει στήν όδύνη τής έμμονής τού νά ξεσκεπάσει ένα μυστικά τού Δημιουργού. Ό πόνος τής γέννησης δέν κρατά λίγα λεπτά, ή λίγες ώρες, άλλά μήνες και χρόνια. Ό δρόμος τής έπιτυχίας δέν προδιαγράφεται άλλά δημιουργείται στά έργαστήρια τού έσωτερικού μας κόσμου. Τελικά έπιτυχία δέν είναι τό τελικό άποτέλεσμα όσο χρήσιμο κι* άν είναι, άλλά ή ικανοποίηση πού φέρνει ή άντοχή. Στήν έλληνική παράδοση, ή άνθρώπινη δημιουργία μεσουράνησε πριν τήν έννοια τής Χριστιανικής άγάπης. Ό πολιτισμός τής άρχαίας Ελλάδος έγινε τό ορόσημο μεταξύ χάους και συνείδησης. Ή άνθρώπινη σκέψη λευτερώθηκε τότε άπό τούς φόβους τής καθημερινότητας. Οί Βυζαντινοί, αντίθετα, δίδαξαν τήν ανελεύθερη και καθολική ύπόταξή μας στήν άγάπη τού Θεανθρώπου. Άν κάποιος ξένος μας ρωτούσε: «είσαι άπόγονος τού 'Οδυσσέα ή οπαδός τού Χριστού» τί θ' άπαντούσαμε; Ξέρομε πώς ό νεοέλληνας δεσμεύεται άπό τή θρησκευτική παράδοση τών Βυζαντινών, άλλά συνάμα είναι ρέμπελος και ζητά τήν έλευθερία του κρυφά άπό τούς Θεούς, όπως τόν 'Οδυσσέα. 'Εδώ τό ποίημά σου άντιπροσωπεύει ένα δίλημα ιστορικών διαστάσεων. Όταν ή έλευθερία δέν είναι τό άποτέλεσμα τής άγάπης, ή τής δημιουργίας, στις έπιλογές τής ύ- πάρχει και ή τυραννία. Πέρυσι, στό Κεντρικό Πάρκο τής Νέας 'Υόρκης, κάτω άπό ένα δένδρο μιά νύχτα τού καλοκαιριού, ένας νέος 20 χρόνων, ψηλός λεβέντης, άπό πλούσια οικογένεια μέ τις άρχές τής άπόλυτης έλευθερίας, έπνιξε τή δεκαοκτάχρονη άγαπημένη του στό άποκορύψωμα τής σεξουαλικής πράξης. Ήταν και κείνη άπό τό ίδιο περιβάλλον. Ή ύπόθεση συζητιέται άκόμη στις εφημερίδες. Όλοι άναρωτιώνται, πώς είναι δυνατό νά ύπάρχει ή έκδίκηση κι όχι ή άποθέωση τής άγάπης σέ τούτο τόν προαιώνιο άνθρώπινο αύθορμητισμό; Οί γονείς του τόν άνέθρεψαν μέ τήν αίσθηση τής άνεξέλεκτης έλευθερίας. Είναι κάτι πού τώρα τελευταία συνταυτίζεται μέ τήν άλαζονεία τής ανθρώπινης έπιτυχίας. Τούτη ή άπόλυτη έλευθερία ύπάρχει και στούς τρωγλοδύτες τής Νέας 'Υόρκης. Στους σκοτεινούς διαδρόμους τού ύπόγειου σιδηροδρόμου, και στις έγκαταλειμμένες πολυκατοικίες τής πόλης ύπάρχουν τά παιδιά πού μεγάλωσαν χωρίς τή μάνα, χ ω " ρις άγάπη, χωρίς ρίζες χωρίς παράδοση. Οί συνεχείς κοινωνικές άλλαγές άφησαν τά θύματα τους- Γι' αύτά τό έγκλημα δέν φέρνει τύψεις, άλλά τή ν τυραννία τής έλευθερίας. Και στις δυό περιπτώσεις ή άναγνώριση τής γάπης είναι ή μόνη σωτηρία, είναι ή πραγματική έλευθερία. Πολλοί άμερικανοί όταν βλέπουν αύτους τούς άτυχους λένε μεταφορικά πώς «οί άγιοι παρελθόν και οί άμαρτωλοί μέλλον». α ' έχοι^ Πώς γίνεται ή έπιλογή γιά τή σωστή έννοια τήζ έλευθερίας; Δύσκολο νά βρούμε τήν άπάντηση. Πιό εύκολο ε " ναι νά αναγνωρίσουμε πώς μέσα μας ύπάρχει κ ο' «ό Θεός και ό διάβολος». Ποιός έπικρατεί στή κσ " θε στιγμή εξαρτάται άπό τί άντιμετωπίζωμε κβ άπό τόν έλεγχο τού «Κέντρου», τού έσωτερικού, το" ψυχολογι κού. Ενας φιλόσοφος τής Ισπανίας (JO- SE GASSET) ύποδε ικνύει πώς πρέπει νά κρίνοι^ «τόν άνθρωπο και τή πίφιστασή του», μαζί κι Χ' χωριστά. Δηλαδή ή άγάπη και ή έλευθερία μ εθο ' δεύονται άπό τις βασικές άνάγκες τού άνθρώτί ϋ Ωστόσο ή έννοια τού καλού και τού κακού, θεού και τού διαβόλου είναι κάτι γιά τό όποιο 0 λοι μας έχομε κάτι νά πούμε. Γιά μένα τούτη ή σύγκρουση ήλθε στά παιδ' κ5< μου χρόνια, όταν έμεινα γι λίγους μήνες μέ τή Υ' 1? γιά μου στό νησί τών Κυθήρων. Κάθε φορά ττ υ βλεπε παπά έδενε κόμπο στό μαντήλι της. Τό δυ μέ μιά προσευχή παρακαλούσε τό Θεό να τπ", τ βοηθήσει νά μή πέσει πάνω της τό κακό μα τι παπά. Όταν άθώα, τήν ρώτησα γιατί δίνει σημασία στό κακό, άφού ό παπάς είναι άνθρ 4 1^* τού Θεού, μού άπήντησε ή άγια Γραφή μάς ^Ρ 0, δοποιεί πώς ό διάβολος θά έλθει ντυμένος ί* 3 ^ Ήταν μιά συνήθεια πού πέρασε άπό μάνα σε^, γιά πολλές γενεές. Ήταν μιά άναγνώριση 0. κακό καραδοκεί κάθε στιγμή και είναι πολλές ρές άνακατεμένο μέ τό καλό και τό άγιο. Ή συνήθεια νά φοβίζουν τά παιδιά μέ τό το ξύλο γι άνά μάθουν τό καλό ήταν έπίσΐζ. τή μακρόχρονη παράδοσή μας. «Τό ξύλο 6γη κε τό παράδεισο», ήταν ή μέθοδος τους Υ 1 ζώσουν τόν έλεγχο στό «Κέντρο». Έδώ είναι άνάγκη νά καταλήξωμε πώς νιόμαστε μέ τή διάκριση τού καλού άπο το Άπό τήν άπαρχή τής άνθρώπινης συμβί«σ Π^ Τ ^ * γεν- κοινωνία προσπαθεί νά έλέγχει τήν ^ ^ ^ γ χ ο ς ν' άποφύγει τό «κακό στρατί». Δυστυχώς 0 -,^-ης δέν γίνεται πάντα μέ τήν άναγνώριση τής Μέ συγχωρείς πού προσπαθώ νά άναλυσω τό ιτθ '' 1 ^, μά σου σέ χειροπιαστές έννοιες. Ήταν κ» ν -^ < 1 ή σκέψη ήταν κάτι πνευματικό πού άπα^χ,^όμόνο τούς Θεολόγους, τούς ποιητές και ΤΑ μνεγματικα 1ίΙϋ

5 σοφούς. Ή σκέψη της τεχνολογίας είναι πολύ πρόσφατη πολλές φορές οι ποιητές αισθάνονται προσβολή, όταν άφαιρέσεις τό όνειρο, όταν συναρμολογίσεις τό άπιαστο και τό κάνεις χρήσιμο. Ένα παράδειγμα ήταν ή συνάντησή μου μέ τον 'Ακαδημαϊκό Αγγελο Τερζάκη. Πριν άπό χρόνια έδωσε μιά διάλεξη ατό Πανεπιστήμιο PRINCETON όπου έτυχε νά βρίσκομαι. 'Επειδή τόν διάβαζα στά φοιτητικά μου Χρόνια, μέ ένθουσίασε ό έρχομός του και του πρόσφερα μιά τιμητική πλάκα άπό τή πρώτη προσελήν «ση στό φεγγάρι, μπροστά σέ μιά μικρή παρέα Τού μαζευτήκαμε νά τόν χαιρετησωμε. Κατατροπωμένος ό Άγγελος Τερζάκης άπό τήν Προσβολή μέ έστειλε στό πύρ τό άπώτερο: «έσείς ί τεχνοκράτες, οί τεχνολόγοι οι έπιστήμονες πού Ποδοπατήσατε τό φεγγάρι και άφαιρέσατε άπ Ποιητές τή φαντασία». τούς Ή προσβολή μ 'έπλήγωσε και ή πληγή έμεινε ά- θικτη γ,ά χρόνια. "Ωστόσο ό Άγγελος Τερζάκης ε 'Χε κάποιο δίκιο, παρ' όλο πού σάν Έλληνας πνί- Υΐκε άπό τό θυμό του γιά τήν εισβολή τής τεχνολ Υίας και δέν άρθωσε αύτό πού σήμερα νομίζω ^ώς ήθελε νά μού πει. «Τώρα, θά έλεγε, πρέπει νά άναγνωρίσωμε ότι αυτ ή ή έκστρατεία κυρίεψε τήν φαντασία, πώς έ- Φ Ρε τήν άνθρώπινη έπιρροή στόν κόσμο πού οί ποινές θεωρούσαν άποκλειστικά δικό τους. Ήταν τό Κθ( τόρθωμα πού έκανε τήν φαντασία πραγματικότη- Τα και έπέκτεινε τήν άνθρώπινη γνώση στό διάστηστά ουράνια έκεί πού κατοικούν μόνο οί Θεοί»., Είναι άλήθεια πώς σ' αύτή τήν έπιτυχία υπάρχει *'νδυνος, γιατί οί άνάγκες τής συνείδησης, τής ά-. ΥθΙΤΓ ης, τής φαντασίας ύποτάσσονται πιά στή λειία τού τεχνικού συστήματος. Β έβαια, χωρίς νά ξέρωμε άπό τή άρχή είναι μας, ή κυριαρχία τού άνθρώπου Τ "ρα όμως ή δύναμη τής τεχνολογικής αύξάνεται. γιά έπιτυχίας ^'σκιάζει τις άνθρώπινες άξιες και μπορεί νά ο- ΊΥήσει τήν έλευθερία στήν τυραννία, χωρίς τό δε- Τ ής παράδοσης. ιστορικοί θά μάς πούν πώς αύτό γινόταν διά Εσ υ τών αιώνων. 'Ωστόσο ποτέ δέν πλησίασε ό /Ρωπος στό ύψος τής έπιτυχίας, έτσι ώστε νά ^ Μπορε; έλέγξει τά έπιτεύγματά του. Δέν χρειάζεται πιά νά είσαι Θεολόγος γιά νά σκέπτεσαι έτσι. Στό μέλλον 6ά είναι άπαραίτητο γιά τόν Τεχνοκράτη ή τόν Μάνατζερ, νά έπιδιώκει τό καλό, τήν άγάπη και τελικά τήν παραδοσιακή άνθρωπιά γιά νά αύξήση τήν παραγωγικότητα. Τά χρόνια τού ά- φεντικού πέρασαν: ή τεχνολογία χρειάζεται τήν έ- λεύθερη σκέψη και ή άνάπτυξη της τήν συνυπευθυνότητα. Και ένα τελικό συμπέρασμα. Γιά μάς τούς Έλληνες ό άγώνας τής έπιβίωσης στά χρόνια τής σκλοιβίάς έγινε παράδοση. Τότε ά- πό άνάγκη ή μάνα τιμωρούσε τό παιδί της γιά νά τό κρατήσει στόι/ ίσιο δρόμο. Οί άνάγκες της σκλαβιάς πέρασαν άλλά έμεινε ή παράδοση. Σήμερα ή άνάγκη έπιβίωσης ζ η τ ι α ν ε ύ ε ι γιά δημιουργηκότητα. Όμως ή σκέψη και ό συλλογισμός δέν μπορούν νά συνυπάρχουν μέ τό σβούρδουλα και τήν υποτίμηση, ή τήν τυραννική άγάπη και τήν άποχαύνωση. Ή άνάγκη τής έπιβίωσης σήμερα άπαιτεί τήν ίσοσκέληση μεταξύ τής άγάπης τών γονιών και τής έλευθερίας τού παιδιού. Ή χώρα έχει άνάγκη τήν τεχνολογική άνάπτυξη Τούτη ή άνάγκη έπιβάλλει τήν ίσοσκέληση μεταξύ τού πλούσιου θεσμού τής παράδοσης και τής πνευματικής έλευθερίας. Μέσα στις λέξεις παράδοση και έλευθερία κρύβονται ή καθοδήγηση πρός τό καλό και ή άναγνώριση τής άγάπης. Γιά μερικούς άπό μάς πού ζήσαμε τήν έλληνική παράδοση τής γιαγιάς και μετά στό κόσμο τής τεχνολογικής άνάπτυξης σέ άλλες χώρες, βρήκαμε τήν αύτοπεποίθηση χωρίς τήν ύποτίμηση και τήν άναγνώριση χωρίς τή ζηλοφθονία. Τό κενό πού άφησε ή έλλειψη τής Μάνας (κάθε τί παραδοσιακό) δέν καλύφθηκε ποτέ, άλλά παραμένει μιά άνοιχτή πληγή, μιά νοσταλγία πού γαλουχίζει πάντα τήν έλευθερία πού φέρνει ή άναγνώριση τής άγάπης. Άν μπορούσαμε νά φέρναμε τήν άναγνώριση τούτη τής έσωτερικής έλευθερίας στή χώρα μας, θά ήταν μιά μεγάλη και παντοδύναμη έπιτυχία γιά κάθε Έλληνα. Έτσι τό ποίημά σου, 'Αγαπητή μου Νάνση, συμβολίζει όχι μόνο ένα μητρικό χάδι, και ένα ιστορικό δίλημα, άλλά και μία εύχή γιά τό καλό τού τόπου μας. Τα "ΝΚΓΜΛΊΊΚΛ ΚΎΗΙΙΓΛ

6 Ή MnaflMvia Ή ποίηση μάς έμαθε ν' άνακαλύπτωμε τό παρελθόν. Ό "Ομηρος ξεσκέπασε άπό τό σκοτάδι ό,τι ώ- ραίο στήν ιστορία τής άνθρωπότητας είχε φανεί. Μάς έδωσε τόν τρόπο τής ζωής μιάς έποχής, τά ύ- ψηλά φρονήματα της, τήν άτμόσφαιρά της. Και ή γοητεία, μέ τήν όποια τυλίγει ή ποίηση τά θέματά της μάς ξυπνά γγ αύτά γλυκύτατο πάντα ένδιαφέρον. "Η γνώση μας προσπαθεί νά τρυπήσει τήν ομίχλη κάθε παλιάς έποχής. Τά ιστορικά τραγούδια πούναι γνωστά και σάν Μπαλλάντες (ή ονομασία είναι ά- πό τήν 'Ελληνική λέξη βαλλίζω, πού σημαίνει κινώ τά πόδια ή κι έπύλλια, μάς φέρνουν μέ τό γοργό δραματικό ρυθμό τους κοντά αύτή τήν αίσθηση τού παλιού. Ή Μπαλλάντα, γιά νά τν χαρακτηρίσουμε μέ δυό άπλά λόγια, κοιτούσε τό γρήγορο πέταγμα ενός πουλιού, πού χάνονταν στούς Ούρανούς. Ήταν σάν στιχουργημένο σύντομο διήγημα. Έπιανε ένα συμβάν, πού άφηνε λίγη μελαγχολία στή ψυχή μας, έ- νώ συγχρόνως άτένιζε σ' ένα ήθικό παράδειγμα. Έ- στάθη άναμφισβήτητα ένα ώραίο είδος ποίησης, τρα γουδιού. Παπαρούνα στό κάμπο τού Μάι, Μά, πού σάν φλογάτο λουλούδι κάηκε γοργά. Ό καλοκαιριάτικος ήλιος στέγνωσεν άνελέητα τή γή. Κ Γ ή στιχουργημένή ποίηση μαράθηκε άπό τόν λίβα, πού φύσηξε άνάμεσα μας, τήν μοντέρνα ποίηση. Παντού όπου στραφεί κανείς βλέπει σαφή τά ό- ρια πού χωρίζουν τήν θάλασσα άπό τήν στεριά. Στό λόγο όμως άνοίχτηκαν τεράστια κανάλια πού καταπάτησαν τήν διάκριση. Σήμερα ή ποίηση έχει γίνει «βασιλικώτερη τού βασιλιά» πιότερο στεγνή άπό τόν πεζό λόγο. Έχει σβήσει, θέλω νά πώ, αύτό τό «λάλον ύδωρ» τής μπαλλάντας. 'Αντί τού της λοιπόν, άς τής προσφέρουμε τήν 'Ελεγεία. Ύμνου Ή Μπαλλάντα, όπως κατατοπιστικά μάς τήν έ- δωσε ό Βιζυηνός στή μελέτη του «'Ανά τόν Ελικώνα» (βαλίσματα) άρχισε νά έμφανίζεται χωνεμένη στά δημοτικά τραγούδια τών διάφορων κρατών. Σάν ποίημα διαιρόνταν σέ δυό μέρη. Τό πρώτο, πού τό τραγουδούσαν οί πολλοί και τό δεύτερο τής μονωδίας. Διακλαδώθη όμως μέ τόν καιρό, όπως λ.χ. στή Προβηγγία μέ τά έρωτικά της ποιήματα, σέ δυό διαφορετικά είδη. Κείνα, πού τραγουδούσαν οί Τροβαδούροι χάριν τών 'Ιπποτών, λόγια ποίηση μ' ύ- ψηλά και σκοτεινά κάπως διανοήματα, και τά λοι- -κά, πού έκφράζονταν δίχως έπιτήδευση. Οί Μασσαλιώτικες μπαλλάντες πήραν τότε μιά σύντομΐ μορφή μέ μιά άποστροφή στό τέλος κι οί Σκωτσέζ'' κες, πού τις μιμήθηκαν κι άλληλοδανείστηκαν στοιχεία άπό τά δυό άνωτέρω είδη γράφονταν σέ λυπηρότερο κάπως ύφος. Παράλληλα οί μπαλλάντες τήζ Όλανδίας τής Δανίας και τής Νορβηγίας προσττοθησαν νά έξιστορούν σημαντικά γεγονότα μέ Μ 1 * κρές φράσεις, νάναι διηγηματικές κι έμμένου^ζ στις άναμνήσεις μ' άτολμους φτερουγισμούς ""Ι? το φαντασίας κι' άπό άποψη μορφής μέ τονισμένο^ λυρικό στοιχείο τους πού γιά περίσσιο στολι ' κρατούσε τήν μονή ή διπλή έπωδό, ό,τι μπορεί > - T0 y συντηρήσει στο ποίημα μιαν εντύπωση κι ο,τι δίνει τήν χροιά μιάς φωτοσκίασης. Γενικώτερα όμως ή μπαλλάντα άκμασε, πριν WP 1 μάσει τό σονέττο, πού άντιπροσωπεύει τό κλαυ 0,1^ πνεύμα, μέ τήν ύφεσή της, δέ πού μέτά τόν Β' λών σημείωσε στήν Γαλλία, εμφανίστηκε έκεί ή ^ ρακματική ποίηση τών λογοδαίδαλων ποιητών Υ' 5 μάτη άκρισία κι" έπιπολαιότητες. Στήν Γερμανία άναπτύχθηκε κάπως διαψορε τ '* άπό τις άλλες χώρες μέ τάση στό φαιδρό και ρισμένη μορφή στις στροφές και διατηρήθηκε τά χρόνια τού Σίλλερ, πού τήν άνεμόρφωσε, c ή μπαλλάντα μέ τά διάφορα είδη κι* ύποδαιρ ε της, πού γνώρισε στήν 'Ιταλία, τής χορωδής ( ZONE A BAI.LO) τής Μπαρτζελλέτας, μέ ^Ρ 03, τής ώδής τετράστιχο, της κοντραμπαλλάνταζ ', είχε βίο δέκα και πλέον αιώνων. 'Ανήκε στα ^ ματα μέ άκριβή φόρμα, πού άποτελείτο άττο ^ 12 στροφές μ' όμοιοκαταληκτικούς στίχους άπό τις δώδεκα συλλαβές κι είχε τό έττιμύθι ^ Ό Σίλλερ και μαζί του οί Γκαίτε, Ούλαντ κλιτ ύψωσον σ' έντεχνο ποίημα πληθαίνοντας τις _ γραφές, προσδίνοντάς της άπεικονίσεις * τ, νες τού γεγονότος και τών συγκινήσεων του ε^ ρικού κόσμου μας και μετατοπίζοντάς τες αττ -μ νάναι στραμμένες στό παρελθόν εις τό τταρ ν, ύπέροχη μπαλλάντα «τό Γάντι» τού Σίλλερ εχε θέμα τό μάθημα λ.χ. πού δίνεται σέ μιάν ύτrep 0 ^ κή καλλονή, πού παρακολουθώντας στήν άρε ν πάλη τών θηρίων και πέφτοντας άνάμεσα ^ γάντι της είπε στόν 'Ιππότη, πού τήν άγα^0, τής τό φέρει. 'Εκείνος κατέβηκε στήν άρένα l<c^g»i ρε τό γάντι, άλλά τήν στιγμή πού θά της ^ Λ' 0 στά έκπληκτα βλέμματα τών θαυμαστών του ^ ^ πέταξε :ξε κατά πρόσωπο, λέγοντας «Κυρία ev?1. ή άνάγκη τής εύγνωμοσύνης σας». Και του ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΊ'Θ ΙΐΡ

7 «σύγκριτη επίσης «ό Βασιλιάς τών ξωτικών» πού Παρουσιάζει έναν πατέρα, στ' άλογό του τήν Του κρατούσε στήν άγκαλιά του τό παιδ! του, Προφανώς άρρωστο οραματίζονταν τόν βασιλιά νύχτα πού Φο. ό Άλφος ύπόσχονταν στό παιδάκι, πού τόθελε, Χ'λια καλά και έκαμε μαζί του μιάν άνατριχιαστική συνομιλία. Τό παιδάκι έπικαλείτο τήν βοήθεια τού Άλ- Πατέρα του, πού και προσπάθησε νά τού άποσπάσ ει τήν κακή προσήλωση. Όμως στό κορύφωμα της δραματικής αύτής στιγμής, τό παιδί έγειρε νεκρό στήθος τού πατέρα. Ό βασιλιάς Άλφος τού εί Χε κάνει μεγάλο κακό. "Η Μπαλλάντα τούτη σημαίνε πολλές μεταφράσεις στή γλώσσα μας, Ιδία στ ήν καθαρεύουσα, όπως τών Άλ. Ραγκαβή, Θ. Ά- Φεντούλη, I. Παπαδιαμαντόπουλου (Μορέας) Γ. Βιζυηνού Θ. Βορέα, Ν. Χατζηδάκη κ.ά. έμελοποιήθη δέ άπό τόν Σούμπερτ, πού καθώς όμως ό Μαϋρχόφερ Αναφέρει ή μεγάλη άξια τής σύνθεσής του έβράδυνε ν κατανοηθή άπ' τό κοινό. (*) Από τις λοιπές Γερμανικές στή μνήμη μας δεσπό ή «Αωρελάι» τού Χάινε, πού μέ τό μαγικό Υούδι της θά κάνει νά καταποντιστούν στά 0 τρα- κύματα ναύτης μέ τήν βάρκα του. Ό Χάινε έξευγένισε σ' υτ ή τόν μύθο τών Σειρήνων. Ή Αωρελάι νομίζω Μ στόσο, πώς είν" ένας καρπός άπ' τούς «έξόριστους θεούς» του, στούς όποιους στοχάστηκε νά πει γιά περιπέτειες τών άρχαίων θεών μετά τό γκρέμιζα τους άπό τόν χριστιανισμό, σύμφωνα μέ τις γερμανικές παραδόσεις. Έτο ι τό βήμα του γιά τήν ^Μρελάι άπέμεινε άπλό και θά μπορούσαμε νά πού- [ ε πώς είχε 'Ελληνικό ξεκίνημα. Θαυμάσια στέκει ειτ ι ση ς άνάμεσα στις μπαλλάντες κι ή «Αεονώρα» Τ ύ Βύργερ (τήν μετέφεραν οι Άγγελος Βλάχος κ ί Μαβίλης), πού τό θέμα της είναι τής δική μας τού «Νεκρού αδελφού». παραπλήσιο τό ψηλό επίπεδο τής Γερμανικής μπαλλάντας ^Ρίσκεται κι ή Ρωσσική, καλλιεργημένη άπ' τόν ' ύσκιν μέ τό «Αί ματωμένο σάλι» άναφερόμενο &Τ ν φόνο τής «... γλυκειάς 'Ελληνίδας, πού σάν τ Ρελλός άγαπούσε κι ή ματιά της τόν είχε μαγέψει». Η μπαλλάντα στή Ρωτσία στάθηχε εξέλιξη ένός Κϋ <λου ήρωϊκών τραγουδιών (ραψωδίας), πού έξυ- ' ίν ύσαν τά παλιά έθιμα και τό βίο τών κατοίκων γνωστά μέ τό όνομα Μπιλίνες, λέξη πού σημ 3ίνει παρελθόν. ^ Ενώ ταυτόχρονα στήν 'Αγγλία ή αισθηματική τού ζών <ή τσ «LA BELLE DAME DANS MERCI» μ' ^Υη στιχουργική και ζωηρά χρωματισμένη ίκ- ΨΡαση (μετάφραση Γλαύκου ΆλιΟέρση), μά Γ,έχω- Ρθ( τού Όσκαρ Ούάιλντ «Ή Μπαλλάντα της φυλα- Σημειώνουμε, πώς ή μεγάλη άοιδός Βιλαλ- ' ν Π Σχρόντερ Ντεβρίαν τή τραγούδησε στόν Γκαίπού ήταν τότε 80 χρονών και πού δάκρυσε άπό ^Υκίνηση, ομολογώντας ότι ή άπόδοση στή μουσι- ^ τής μπαλλάντας του ήταν αριστοτεχνική. κής τού Ρήντινγκ» (μετάφρ. Α. Μαρπάτζογλου, Κ. Χαθραίου κ.ά.) πού άπέβησαν πολύ δημοφιλείς τής έδωσαν μία πνοή άνύψωσης τους. Στήν "Ελλάδα ή μπαλλάντα πήρε σάν πρότυπο τις Γαλλικές μάλλον πού άναπτυχθηκαν άπό τό τέλος τού 11 ου αιώνα, όταν στήν Τουλούζη άνθούσε ή έπαρχιώτικια ποίηση μ" άπομιμήσεις τής "Αραβικής ποίησης. Έτσι, ή 'Ελληνική μπαλλάντα, είδος τού Εύρωπαϊκού ιστορικού τραγουδιού, πήρε σάν στερεότυπή της μορφή τις τρεις όχτάστιχες στροφές μέ τό ίδιο σ' όλες γύρισμα (ρεφραίν, έπωδό, παλιλλογία) τού τελευταίου στίχου, και μέ μιά έπί πλέον τετράστιχη στροφή, πού λέγεται στάλσιμο (ΕΝνΟΙ, άποστολή, ό,τι δηλαδή πέμπεται). Γενικώτερα στις 'Ελληνικές ό άριθμός τών στίχων στις στροφές κυμαίνεται άπό τούς 8 ώς τούς 12 και στό στάλσιμο άπό τούς 4 6, οί ομοιοκαταληξίες, φθάνουν τις 3 5, ένώ τό μέτρο μένει στήν προτίμηση τού ποιητή. Στήν 'Επωδό, άνακυκλώνεται σάν σέ άνέμη τό θέμα τους, ένώ στό στάλσιμο συνοψίζεται ή αίτια και τό συμπέρασμα τής ιστορίας, πού διηγούνται. Όμως οί 'Ελληνικές μπαλλάντες, άν και στόν τύπο άκολούθησαν τις Γαλλικές, άπέμειναν πιό άνεξάρτητες στά θέματά τους άπό κείνες. Οί παλιές Γαλλικές έκριναν γιά πιό κατάλληλα τά έρωτικά θέματα έπηρεασμένες άπό τά τότε ρωμάντζα τής στρογγυλής τράπεζας, πού δείχνουν βαθύ αίσθημα γιά τ' άγαπόμενα πρόσωπα., πηγές άρετών και προβάλαν γγ αύτά οί 'Ιππότες πράξεις αύταπάρνησης πού και κλείναν ένα μικρό δράμα. Οί 'Ελληνικές ποικίλλουν τό περιεχόμενο τους, έτσι πού σχεδόν καμμιά μ' έξαίρεση κείνης τού Γ. Τσοκόπουλου «ό Τροβαδούρος κι' ή Πυργοδέσποινα» δέν έχει ύπόθεση έρωτική. 'Αντίθετα μάλιστα κρίνοντας άπ' τήν Θρακική τής Μαριόρας «πού ό χορός της καλά κρατεί κι άδιαφορεί γιά όλα τ' άλλα» και τόν «Μωρόπιετο άνδρα» τού Άλεξ. Σούτσου «πού θεωρεί καλής ψυχής τή γυναίκα του, πού πάμπολλα τού κατεργάζεται» άπέβλεψαν μέ τόν ώραίο ρυθμό τους νά σκώψουν και στηλιτεύσουν έντονα και μέ σκοπό άπώτερο διδακτικό, τις έξεις κι άφέλειες τών προσώπων. Στις ώραίες ρυθμικές 'Ελληνικές μπαλλάντες περνούν σήμερα διάψο ρα πράγματι θέματα άπ' τις όποιες ξεχωρίζουμε τού Καρυωτάκη γιά τούς «άδοξους ποιητές» και τού Σεφέρη τό «Γυρισμό τού Ξενητεμένου». Ωστόσο παλιότερα τής άνάπτυξης τής Νεοελληνικής μπαλλάντας υπήρξε τό διήγηματικό δημοτικό τραγούδι τών Βυζαντινών (μικρά έπη) πού άπό κάποιαν 'Αθηναϊκή παράδοση τό λέμε «Παραλογή» στιχουργικά και όμοιοκταληκτικά έλεύθερο, μέ κύκλο ύποθέσεων άπό τόν θρύλο μέχρι τά σοβαρά γεγονότα και τό όποιο μετέβαινε άβίαστα στήν έποχή τής δουλείας άπό τ' 'Ακριτικά στά νεώτερα άλλα τραγούδια όπως «ή Άλλωση τής Κωνσταντιπούπολης» «τό Κάστρο τής ώρηάς» «ό Κολυμπητής» «τό Γιοφύρι τής Άρτας» κλπ. Θαυμάσιος νεοέλληνας άνανεωτής τους πρέπει νά θεωρηθεί ό Γιάννης I ρυπάρης μέ τόν άπαράμιλλο «Πραματευτή» του. Γλ Πνεγματικα ΚΓΘΙΙΡΛ 7

8 Στις 'Ελληνικές μπαλλάντες μπορούμε νά συμπεριλάβουμε τό «Όνειρο» τού Βαλοίβάνη «Τό τραγούδι τού νικημένου» τού Καρβούνη, «τον Γόη» τού Φιλύρα κ.ά. Τελειώνοντας τήν μικρή στό θέμα τούτο έρευνα μας, αναφέρομε άπό τόν Βιζυηνό μιά παλιάν "0- λανδέζικη μπαλλάντα πού αάν θέμα έχει πώς ό Γυιός τού Βασιλά της "Ελλάδας ξέφυγε άπό τά χέρια στρίγγλας, καϊ μιά Γερμανική, άπό τις άρχαιοτερες μεταξύ τού τού Χίλδωνβρανδ, πού άναψέρει κι αύτή τήν Ελλάδα, δείχνοντας τους δεσμούς τής Χώρας μας μέ τήν ξένη καθόλου ποίη^ί» πού και δικαιολογημένα τής δανειστή, ότι τής έμΐ' μήθη, τήν Μπαλλάντα!... MIX. Κ. ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ Τσιριγώτικο Μικρό -παιδί σε μια γωνιά του κήπου ζωγράφιζε τον ήλιο το φεγγάρι κι από τα δυό τα μελισσά του μάτια άγγελοι εξεπρόβαλλαν Μικρό πουλί σε μια γωνιά του κήπου φτερούγιζε μεσ' τις δροσοσταλίδες κι απ' το κελάηδημα, το πέταγμά του Απρίλης εξεπρόβαλλε Μικρό σκαρί αρμένιζε στο κύμα γυρνώντας το πρωί στο λιμανάκι και μεσ' απ' το τραγούδι των ψαράδων γοργόνες εξεπρόβαλλαν. ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡ. ΦΑΤΣΕΑΣ 8 ΤΑ ΙΙΝΒΓΜΑΤΙΚΑ Κ*" 00^

9 Προοευχή (Στό Διονύση Κουλεντιανό μέ τή βαθύτερη μου εκτίμηση). Γέμισε μ' άγάπη τήν καρδιά μου. Πατέρα Θεέ μου, πού ζει ς στόν Ούρανό! Νά ύπηρετώ ~ό λόγου Σου και τό σκοπό Σου. Γυμνός γεννήθηκα, δεν νοιάζομαι γιά πλούτη, φήμη... Γιά τή ζωή πού μούδωσες, Σ' εύχαριστώ! Πρόθυμα θά συντρέξω τόν άνήμπορο και τά δικά μου μέ τόν άτυχο θά μοιραστώ. 'Ανθρώπινο τό λάδος, ή συγγνώμη θεϊκή. Αύτά πιστεύω. Κα! στήν άγιοσύνη τής ζωής, πετράδι πολύτιμο κα! θαυμαστό. Μέϊα στό χρόνια, νά τά Ιδανικά μου! Κι είθε ή σοφία μέ τή δικαιοσύνη νά πορεύονται συντροφιαστά, «τό θέλημά Σου» σφραγίζοντας στή γή μας. Γιατί Σ' 'Εσένα μόνο έλπίζω, τώρα πιά! BENJAMIN R. YUZON (Μετάφρ. ΔΙΟΝΥΣΗ ΚΟΥΛΕΝΤΙΑΝΟΥ) Ό BENJAMIN R. YUZON είναι γυιός τού μεγάλου Φιλιππινέζου ποιητή AMADO YUZON. Διαμένει σιήν 'Αμερική και είναι ό Πρόεδρος τής «Διεθνούς τών Ποιητών» (UNITED POETS LAUREATE INTERNATIONAL). Μιά ακόμη ένδειξη τών αισθημάτων τού κ. BEN- JAMIN R. YUZON πρός τόν συμπατριώτη μας λογοτέχνη : Στό μαρμάρινο μνημείο μέ χαραγμένα τά ονόματα διακεκρι μμένων ποιητών πού ή «Διεθνής τών Ποιητών» θά στήσει σέ κεντρικό σημείο τής Ταϊπέϊ (Πρωτεύουσας τής 'Εθνικιστικής Κίνας), άπό τόν ελλαδικό χώρο θά ύπάρχει και τό όνομα τού ποιητή κ. Διονύση Κουλεντιανού, Έπιτ. 'Αντιπροέδρου U.P.L.I. II NEVMAT1KA ΚΎΘΗΡΑ 9

10 Ή ΆγγΑοαμερικάνα 'Ανοίξτε βρεεε... 'Ανοίξτε κλέφτες, δώστε μας τά λεφτά μααας... Τά λεφτά μας κλέφτεεες... Δεκάδες χέρια έτράνταζαν τά κάγκελα πόρτας και παραθύρων, και όσα δέν έφταναν μέχρι αύτά τραβούσαν άσυναίσθητα τά μαλλιά τών άλλων και τά δικά τους. Πανζουρλισμός, θρήνος κλαυθμός και όδυρμός. Κλέφτεεες τά λεφτά μααας... 'Εκείνο τό πρωινό πάνω στό ξημέρωμα μιά βάρκα ξεμάκραινε άπό τό Τσιρίγο μέ πλώρη τή μεγάλη στεριά.. Στόν Ποταμό έκείνο τόν καιρό έκανε την εμφάνιση της μιά καινούργια Τράπεζα μέ τόν πομπώδη τίτλο Άγγλοαμερικάνα. 'Ενέσκηψε σάν θύελλα μέ παροχήν τόκου εις τάς καταθέσεις διπλασίου τών άλλων Τραπεζών, τούτο και μόνον και έν συνδυασμώ μέ άφθονες φιλίες και κουμπαριές πού φρόντισαν οί ύπάλληλοί της νά κάνουν σέ κάθε Τσιριγώτικο χωριό, ήρκεσε ώστε σέ λίγο διάστημα, περίπου ένα χρόνο, νά έπιβληθή σάν Τράπεζα, σ' όλο τό νησί και νά άποκτήση τούς περισσότερους πελάτες. Μερικοί σημαίνοντες Κυθήριοι παρασυρθέντες ά- κουσίως ή έκουσίως συνετέλεσαν τά μέγιστα εις τήν έπιτυχίαν αύτήν και έτσι τό μεγαλύτερο Αύστραλιανό έμβασμα κλπ. έπέρασε στά χρηματοκιβώτια τής Άγγλοαμερικάνας. Τά καταδιωκτικά γεράκια της είδαν καλό κυνήγι στό νησί τών Κυθήρων, τόπον μεταναστευτικόν και συνεπώς έμβασματοφόρον, και δέν έχασαν τήν εύκαιρίαν. Οί Τσιριγώτες καταθέτες μαθαίνοντας γιά τόν μεγάλο τόκον, βλέποντας άλλους νά καταθέτουν άφ' ένός και άφ' έτερου τήν ένεργόν συμμετοχήν τών σημαινόντων προσώπων όπως είπαμε, έκώφευον εις τάς σώφρονας ύποδείξεις τών ψυχραίμως σκεπτόμενων, χαρακτηρίζοντας τους οπισθοδρομικούς και διαφημιστάς άλλων Τραπεζών τού νησιού. Χρήματα μαζεμένα μέ χίλιες δύο στερήσεις, μέ κόπο και μόχθο, προίκες, αίμα μαζεμένο άπό τά άνήλια υπόγεια τής Αυστραλίας, όνειρα, ελπίδες, νοικοκυριά κλπ. κλπ. όλα δρομαίως στήν Άγγλοαμερικάνα... Και ή προπαγάνδα οργίαζε. Όλοι έδώ, όλοι στό μεγάλο τόκο, στό μεγάλο κέρδος. Μιά μικρογραφία τού Λαυρίου ξαναζούσε στό Τσιρίγο. Οί ύπάλληλοί της δέν προλάβαιναν νά πηγαίνουν άπό χωριό σέ χωριό Όπου γιορτή και πανηγύρ 1 πρώτοι και καλύτεροι, όπου κουμπαριά μέσα, χο υ " βαρδαλίκι πρωτοφανές γιά τόν τόπο. 'Εδώ όμως γεννάται ένα έρώτημα. Οί ύπάλληλοί ήταν γνώστες τής έπερχόμενης καταστροφής ή ή' ταν κγ αύτοί θύματα τής Κεντρικής Διοικήσεως- Ήταν έκούσιοι ή άκούσιοι καταστροφείς τού νησιού; Άπό τήν συλλογήν τών πληροφοριών, κατά πλεΐ" οψηφίαν βγαίνει τό συμπέρασμα όχι. Δηλαδή δεν έγνώριζον τήν κομπίνα απάτη της Διοικήσεως» ήταν κι αύτοί συμπέρασμα, διότι θύματα και είναι νομίζω λογικόν το έάν τό έγνώριζον θά έπρεπε ν * ήταν κάτοχοι βραβείου ΟΣΚΑΡ ηθοποιίας γιά ύποκρίνονται έτσι, άλλά αύτοί ήταν άπλώς γλεντζέδες και άμέριμνοι. Δοθέντος δέ, ότι πάσα άρ' φιβολία είναι ύπέρ τού κατηγορουμένου, πρέπει μάλ λον νά κηρυχθούν άθώοι. Και ήλθε ή μαύρη μέρ α ; Τήν παραμονήν τών περιγραφομένων επεισοδίων, πόρτες τής Τραπέζης παρέμειναν κλειστές. Αύ Τ ' έν συνδυασμώ μέ κάτι μισόλογα προηγουμένων Π' μερών, γιά κάποιον πού ζήτησε λεφτά και τού είι Τ ν νά περιμένη, κάτι άλλες κινήσεις πού έφάνησαν ποπτες, έκίνησαν τις ύποψίες ότι κάτι συμβαίνε^1 Άπό τό μεσημέρι κα ύστερα έγινε τό θέμα τής^' μέρας. Ό λόγος, είναι άλογο λένε και τρέχει. Μέχρι τό βράδυ όλο τό νησί σχεδόν ήτο στό πόδι. ρα φίδια έζωναν τόν κόσμο. Τήν έπομένην πρω'. πρωί ομάδες ομάδες άγριεμένων άνθρώπων άι* 0 όλα τά χωριά κατέκλυζαν τόν Ποταμόν. νες. Έπέπεσαν έπί τής κλειστής Τραπέζης άλλόφρ 0 Άγνωστον παραμένει τό συνολικόν ποσόν τάκλεψε ή δολίως χρεωκοπήσασα Τράπεζα και θισε στή δυστυχία ολόκληρο τό νησί. _, Έκείνο τό πρωϊνό, μία βάρκα μέ ούριο καιρ 0 μάκραινε άπό τό νησί μεταφέροντας δύο θλιβερ ^ δραπέτες, ψεύγοντες τήν μήνιν τού έξανρίμμένοι/ χλοιι, οί όποιοι άν άνευρίσκοντο, θά έξιλαστήρια θύματα μιάς καλοστημένης Τραπεζικής άπάτης. Μέ ούριον εύτυχώς καιρόν, ή θεία σωζε ό,τι έπρόλαβε... ΧΑΡ. Πρόνοια ΦΑΤΣΕΑΣ ε κσ ' 10 ΤΑ 11ΝΕΓΜΑΤΙΚΑ Κ* ^

11 Σειρήνες Έλει Όταν έπήγε σχό νησάκι έπειτα άιτό πολλά χρόνια όλα είχαν αλλάξει. Ό παράξενος ηλικιωμένος Υιατρός πού ήταν ό πραγματικός κύριός του είχε Φέρε ι σ' ευπρέπεια τόν μικρό του συνοικισμό. Μιά ώραία βιλίτσα ήταν ή κατοικία του πού έ- δέσποζε άκριβώς στό μικρό λοφίσκο πού στά πόδια του άρχιζαν τά γραφικά σπιτάκια τών ψαράδων. Ένα πέταλο θάλασσας έλαμπε γιά πρώτη θέα ά- τό όπου κγ άν κυττούσες κγ έπειτα σάν περνούσες δυό μικρές άνηφοριές μ" έλαιώνες και μικρά κυπαρίσσια άγνάντευες τό πλατύ Πέλαγος. Μιά γρήγορη άτμάκατος έσχιζε τά νερά τού Μυρτώου κάθε φορά πού περνούσε τό βαπόρι και σχεδόν σταματώντας το, σ' έπαιρνε βιαστικά γιά νά σ έ φέρει στό νησάκι. Έτσι όμορφα είχε τακτοποιήσει ό γιατρός κγ αύτό τό ζήτημα τής τού νησιού του μέ τόν κόσμο τόν όποιο νοσταλγούμε, άλλά και πού ό καθένας ζήλευε τό νησί Μ ραία αύτή άποβίβαση. έπικοινωνίας μέ τήν Πιό φανταστική και άφθαστη σ' άξια ήταν ή Υυναίκα του ή 'Αλκιστη. Έμοιαζε σάν έγχάρακτη εικόνα Θεάς σήν άσπίδα τών σύννεφων... Τού ήταν Αφοσιωμένη τόσο, όπως ή άρχαία συνώνυμος της Τού προτίμησε νά πεθάνει πρός χάριν τού άνδρα Τ Ίς, ένώ οί γονείς του δέν είχαν δεχθεί και πού οί εοί, νοιώθοντας τή θυσία τής έχάρισαν τή ζωή, έ- πλάι της και στά πατήματά της φάνταζε ή χαριτωμένη άνεψιά τού γιατρού 'Ελισάβετ. Ό 'Ανδρέας πού επισκέφθηκε τό νησί γιά νά που Γιά λίγες μέρες έτσι, τόν έτρικύμιαζαν οί Μσει μέρος τής περιουσίας του στό γιατρό βρέθηκ ε άπρόοπτα φιλοξενούμενος άνάμεσα στις δυο γυναίκες. παιδικ ές άναμνήσεις και στό χώρο τής ψυχής άναβε ταυ- Τ Χρονα ή πυρκαγιά τών νειάτων του. Μέ τήν 'Ελισάβετ, οί σχέσεις του ήταν άπλές. Άρ Υόσχολος όμως τριγύριζε τά κτήματα είχε άνακα- ^ύψει πάνω σ' ένα κορμό μυγδαλιάς τή χαραγμένη επιγραφή τ0, πατέρα της πού έλεγε «Μέ τή γέννητής 'Ελισάβετ μού φύταψα τή μυγδαλιά κι' ό ΰν θός της πρωτοστόλισε τό φορεματάκι της». Έτσι σ έ μιά στιγμή, όταν τό λεπτό σωματάκι της έκρυψε τή ράχη του τά δένδρο πισαγκαλιάζοντας τόν κ Ρμό και τόν ρώτησε τί νάταν γραμμένο, ό Άνδρέας είχε πάρα πολύ γρήγορη τήν άπάντησή του. Μαζί περνούσαν τις πιό πολλές ώρες τής ήμέρας κ <ί τό βράδυ κυττούσαν τά κυματάκια πού όνειρένια παίζαν κγ έσβηναν στην άκρογιαλιά. Ή ψυχική έπαφή τους ήταν διαρκής. 'Αν οί μέρες όμως ήσαν τόσο γελαστές γιά τόν 'Ανδρέα μέ τούς περιπάτους και τή θελκτική συντροφιά τών δύο σειρήνων, τής ώραιότερης κυρίας και τής ώραιότερης δεσποινίδας και ή άνέμη τής σκέψης γύριζε τά πιό χρυσά λόγια της, μιά ένα άσχημο όνειρο τόν έκαμε νά ταραχτεί νύχτα άρκετά. Έβλεπε πώς μάλωνε μέ κάποιον πού δέν ήταν άλλος παρά ό γιατρός. Ή αγωνία του ήταν φοβερή κγ όταν έπί τέλους κατώρθωσε νά τόν καταβάλει άντί τού γιατρού στά πόδια του άνάμεσα ήταν πεσμένη μιά άρκούδα μέ καστανό τρίχωμα. Μιά μικρή μελαγχολία τόν έσκιασε και κάποια μυστική άντιπάθεια τού ριζώθηκε στήν ψυχή γιά γιατρό. "Απορούσε μέ τήν ύποβολή πού είχε ή 'Αλκιστη κι ήταν κυριευμένη άπ' τήν άγάπη τό δεχθεί του, μολονότι στά χρόνια διέφεραν και γενικά άφού ό γιατρός ήταν κλειστός, αμίλητος και παράξενος τύπος. Κανείς έξ άλλου δέν είχε ύποπτευθεί πώς είχε έγκαταστήσει σ' ένα παλιό άπόμερο σπίτι κάποιου λεπρού τό εργαστήριο του χωρίς λόγο, και μόνο γιά νά χάνεται άπ' τό σπίτι του πού ήταν τόσο εύχάριστο. Ό 'Ανδρέας τό άνεκάλυψε τυχαία βλέποντας τον νά γυρίζει έξαλλος κάπως άπ' ένα έρημικό μονοπάτι. Πόσο γοητευτική άλλως τε φάνταζε ή 'Αλκιστη! Κοντά της σβήνονταν ή 'Ελισάβετ και κοντά της καυμοί ποικίλοι έψαύαν τις καρδιές κείνων πού τήν πλησίαζαν. Ή Άλκ ι στη μέ τήν τοποθέτηση της στό ειδυλλιακό πλαίσιο τού νησιού, μέ τή λεπτότατη διαφάνεια τού κορμιού και τής σκέψης της προξενούσε έκτακτη έντύπωση, άναβε έπιθυμίες... κγ ίσως ό Ανδρέας τώρα νά είχε κυριευθεί άπ' τήν άγάπη της. Ή τύχη άπρόοπτα έβόηθησε νά συναντηθούν ποιο πρωί στό λιμανάκι τού συνοικισμού. Ό 'Ανδρέας πήδηξε πρόθυμα σέ μιά βάρκα τήν πήρε κοντά τοκ, ή πρωινή βαρκάδα τούς έσμιξε τους στό πέλαγος... κά ξανοίγοντάς 'Εκεί στό πανάκι και γύρω άπ' τούς άφρούς τών κυμάτων πιαστήκαν άπ' τά χέρια και ψιθύρισαν τήν άγάπη τους... Ό ήλιος τούς έκαιγε κι' είχε σκληρύνει τήν εύαισδησία τους άφού δέν ήταν τόλμη κάν αύτό νά σβήσουν σάν μ' άκαριαία έκκένωση και μ' άδίσταχτη ευκολία μιά ζωή μέ τόσους δεσμούς, ένα παρόν μέ 1 'Α ΙΙΝΕϊ'ΜΑΊΊΚΑ ΚΓΘΗΡΑ 11

12 την Ελισάβετ και τό γιατρό και μ ι ά θεμελιωμένη θέση στή μικρή κοινωνία τους. Κ Γ όμως όχι, όχι δέν είπαν τίποτε! Όταν πήδηιαν έξω άπ" τή βάρκα ένοιωθαν τήν ένοχή. Έπρεπε νά κρύψουν τήν αδιαφορία πού ή ψυχή τους ύπαγόρευε γιά τούς άλλους. Έπρεπε νά έξακολουθήσουν όπως ήταν τήν ζωή, ακλόνητοι άπό τόν ισχυρό σεισμό και τούς καταπσντισμούς πού είχαν δεχθεί στό βαθύ έσωτερικό τους. Θά περίμεναν μόνο μιά νύχτα! Κι' ή νύχτα ήρθε!... Μιά απόλυτη ήσυχία βασίλευε κάτω άπ* τή βεράντα τού σπιτιού. Ούτε «ρώτα στό συνοικισμό έ- κτος άπό τις μονόρριγες γραμμές τού πράσινου και κόκκινου φάρου πού μέναν άναμμένοι στις άκρες τού πέταλου της θάλασσας. Τριζονάκια λέγαν τό τραγούοι τους... Κ Γ ό 'Ανδρέας κατοπτεύοντας άρχικά τή βραδυνή θέση τού διαδρόμου και τών δωματίων, άρχισε νά προχωρεί στις άκρες τών ποδιών του. Στή νύχτια σιγαλιά όμως μιά δοξαριά βιολιού άκούστηκε. Ήταν ή 'Ελισάβετ πούπαιζε! Μεθυσμένη ίσως άπό τις ονειροπολήσεις της, άρχισε άξαφνα νά παίζει τά κομμάτια πού τής ήταν Κ Γ ό 'Ανδρέας συλλογίστηκε. αγαπητά. Άλκιστη 'Ελισάβετ,... 'Ελισάβετ Άλκιστη! Κ' οί δυό μέ περιμένουνε!... Έκανε νά προχωρήσει και σταμάτησε πάλι. Ό σκοπός, ξακολουθούσε σάν παράξενο τόξο τής άκοής και τής σαρκαστικής διάθεσης τής μοίρας. «Καϋμένη Έλιο'άβετ, τί σού ήλθε μεσ' τή νύχτα νά παίξεις. Καϋμένη μικρούλα!...» Μά χωρίς νά καταλάβει, είχε πλησιάσει τό δωμάτιο τής Άλκιστης, τό χέρι του γύρισε τό πόμολο κι' έμπήκε μέσα. Σάν ν' άνοιξε ή πόρτα τής μεγάλης εύτυχίας!... Τήν άλλη μέρα μύρια προβλήματα τούς άπασχολούσαν. Σάν πολλές βαρκούλες πού καθρεφτίζονται έτοιμες νά ξεκινήσουν, στό ποιά 0ά παραβγεί μέ τά πεντακάθαρα πανάκια, χωρίς νά ξεύρουν τίποτα έκ τών προτέρων, έτσι κι' οί συλλογές γιορταστικά στολισμένες έπειτα άπό μιάν αισθηματική έπίτευξη προβάλλαν πάλι στήν αγωνία τους μέ τό πώς και ποιά λύση θά ήταν εκείνη πού θά οδηγούσε στό θριαμβικό τέλος. Κό,θϊ μικρή χυ,ρά τής 'Ελισάβετ άρχισε νά πληγώνει τόν 'Ανδρέα και καταβάλονταν μεγάλη προσπάθεια στό νά μή προδοθεί ή ταραχή ή τό αδιέξοδο του. Λίγες πριν μέρες άλλως τε, πλημμυρισμένος άπ ' τήν άγάπη της πού εύώδιαζε τήν είχ ε μέ κ Εφ ι ρωτήσει σάν περνούσε άπό μιά πορτίτσο, άν θά χωρούσε νά περάσει. Κ Γ αύτό έδειχνε, έτοιμη τήν αγκαλιά ίου νά τήν κρατήσει... Μά, τότε πώς θά χώριζαν;... - Σάν νά ρωτάτε, ένα πουλί γιατί πετά άπ' να κλαδί σ' άλλο; Κάποιος σπρώχνει τά ποτάμι νά κυλάνε... Κάτι τό ανάλογο και δραματικό συνέβαινε αναμφισβήτητα και μέ τήν Άλκιστη ώς πρός τή δι«' ε ε~η και συμπεριφορά της. Ή ανθοδέσμη τους ή ταν γεγονός ότι θά ψυλλορροούσε γρήγορα. Τό νέο βράδυ βρήκε τούς δυό μέ πολλή ε " περί 3 ' κε ' Φ η. Ενα άγέρι και μιά δροσούλα πού ξεσηκώθηκα δικαιολόγησε κάπως τήν άκεψιά πού έπικράτη Τε στή π:χρέα τους μέ τούς άλλους και σάν νύχτ""^ δέν απέμεινε δισταγμός γιά τήν έφαρμογή τού τολμηρού και θαρραλέου σχέδιου. 1Γ ' Ό 'Ανδρέας άνοιξε πάλι μέ προφύλαξη τό δω! 1 ' τ ι ο τής 'Αλχιστης και σιγά, όπως τό παράθυρο δέν βρίσκονταν σέ ύψος κρεμάστηκε πρώτος πηδ" 1 '' τας κατόπιν υψώθηκε στά πόδια και τήν οτήν αγκαλιά του. Κ Γ ύστερα προχώρησαν. παρέλα^ Στήν άρχή σιγά μέσα στή βαθειά και σκοτε'"'' νύχτα, έπειτα άπ' τούς δρομίσκους τού συνοικι<?τ καί τελικά πήδηξαν στήν άτμάκατο. Ένας κρότος τής μηχανής τάραξε τή νυχ τε Ρ'^ ήσυχία κγ άμέσως άρχισε ό παφλασμός του κ τος. Είχαν, δέν είχαν ξεχάσει κάτι. Ένα γράμμ 01 ;. 'Ανδρέας ξαναβγήκε πάλι έξω καί τό άψησε Υ' γιατρό καί τήν 'Ελισάβετ, Σ' αύτό προσποσο ^ νά δικαιολογηθούνε όπως - όπως καί κανόνιζ ν ζήτημα τής έπιστροφής τής άτμάκατου. τ - μέ Κ Γ έπειτα σφιγμένοι κοντά στή μηχο<νη, ι-ικότΐπέλαγο χωρίς τελειωμό μέ τ" όνειρο πραγμ < τι τα, τυλίχτηκαν στήν άπέραντη ' Εφευγαν... νύχτα... ΜΙΧ. Κ. πετροχεια ς ΤΑ 11ΝΕΓΜΑΤ1ΚΑ ΚΪ'0 11ΐΛ

13 ΠοΠαιά κείμενο Α π 5 τ 0 Αρχείο του ΠΑΝΟΥ Β?. ΚΑΣIΜΑΤΗ Ευγενή Κύριε Διευθυντά της Εκτελεστικής Αστυνομίας Κη3ϋρων. Τη 28 Οχτωβρ'οι; 1857 Σας αναφέοω εγώ ο υποφαινόμενος προεστός του χωρ.ου ^μουτό ότ, ο Ανδρέας Κασ.μάτης του Γεωργίου απο ^ το χωρίον κατέχη έν 6πλον με το οποίον κ.νηγο, δεν ν^ρΐζω δ* αν έχη την άδειάν σου - αυτό το όπλον το V.V κα, πριυ σναχωρΐση εκ ταύτης της Νήσου ε,ς την ο αν του και ερχόμενος πάλ.ν τότε το μεταχειρίζεται δια ιανήγη. ΤΓ.'πον σας αναφέρω και μένω με όλον το ι;έΰας. Ο Προεστός ΚερομουτΡ'} Ιωάνης Κασιμότης του διμιτρίου Το κείμενον παρατ!3εται ως έχει εις το ττρωτότυπον. Αντικατοπτρίζει την τήρησιν των Νόμων και Διαταγών την επ-χήν εκείνην. Σήμερον τι γίνεται; 1ΙΝΕΥΜΛΤΙΚΑ ΚΓβΙΙΙ'Λ

14 ΟΤΑΝ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΝΟΥΝ Τό καφενείο ιού Χωριού Μια ευρύχωρη τετράγωνη αίθουσα, στη μέση του χωριού, ανάμεσα στις δυό πλατείες, στρωμένη κάτω με κάτι ασπρόμαυρα πλακάκια μεγάλη πολυτέλεια για κείνη την εποχή με δυό μακρόστενα παραθύρια και μια δίφυλλη τσαμόπορτα προς το κεντρικό δρόμο, ήτανε το καφενείο του χωριού. Εκεί μαζεύονταν οι χωριανοί τα βραδινά, σαν τέλειωναν από τις κοπιαστικές δουλειές της μέρας, να πιούν το καφεδάκι τους ή κάνα ρακί για ξεκούραση, να παίξουν την πρέφα τους ή το σκαμπίλι τους και να κουβεντιάσουν τα προβλήματά τους και τα προβλήματα του χωριού. "Ενας ψηλός και μακρύς πάγκος, με τα ποτήρια και τα φλυτζάνια αραδιασμένα πάνω του, πίσω του το τζάκι που φτιάχναν τους καφέδες και δεξιά σ' έ- να ράφι μερικοί ναργιλέδες στη σειρά με τα μαρκούτσια τους κρεμασμένα στο πλάϊ, μια ντουζίνα σιδερένια τραπεζάκια με μάρμαρο, καμιά τριανταριά καρέκλες και μια ξυλόσομπα στη μέση, για ζεστασιά τις παγερές χειμωνιάτικες μέρες, ήταν ο εξοπλισμός του για την περιποίηση της πελατείας. Στους τοίχους του κρεμασμένα τρία μεγάλα κάδρα, κορνιζαρισμένα σε χοντρές φανταχτερές κορνίζες, απεικόνιζαν νικηφόρες μάχες των Βαλκανικών πολέμων του , με τους τσολιάδες μας και τους φαντάρους μας να πολεμούν τους Τούρκους και τους Βουλγάρους σώμα με σώμα, να τους κατανικούν και να τους αναγκάζουν να πετιούνται έξω από τα χαρακώματα, και να το βάζουν στα πόδια. Σε μια περίβλεπτη θέση, ανάμεσα στα κάδρα, καρσί στην είσοδο, φιγουράριζαν κορνιζαρισμένα σε μια μικρή καλοδουλεμένη κορνίζα δυό χάλκινα μετάλλια «Τρόπαια» των πολέμων εκείνων των Βαλκανικών, δοσμένα στον καφετζή τον Παναγιώτη τον Πελαγιένιο, θεός σχωρέστον, από τον ίδιο τον Αρχιστράτηγο Βασιλιά Κωνσταντίνο, όπως έλεγε με καμάρι και διηγόταν ατέλειωτες ιστορίες για σκληρές και πολύνεκρες μάχες, για ηρωισμούς και αυτοθυσίες και διηγώντας τα όλα αβγατίζανε και πλήθαιναν και τα δικά νου ηρωικά κατορθώματα, σε κείνες τις μάχες. Τα κατοπινά χρόνια, δυό τρία χρόνια πριν αττ τον πόλεμο του '40, ο εξοπλισμός του καφενείου πλουτίστηκε με ένα Ραδιόφωνο. Σημαντικό και σπου δαίο το απόχτημα για κείνα τα χρόνια. Ήταν ένα μεγάλο σε όγκο Ραδιόφωνο από τα πρώτα μοντέλα και δεν είχε καμιά σχέση, ούτε στην εμφάνιση ούτε στην άπόδαση, μέ τά σημερινά μικρά και κομψ 3 Ραδιόφωνα. Αργότερα, τα δίσεχτα χρόνια του πολέμου κθ της κατοχής, το Ραδιόφωνο αυτό μας φάνηκε πολύτιμο. Το μεταφέραμε και το εγκαταστήσαμε ποιο απόκρυφο μέρος και μυστικό, με μεγάλη πρ 4 η; ' λαξη, μαζευόμαστε τα βράδια γύρω - γύρω και περιμέναμε με αγωνία ν' ακούσουμε τις σεις από το Αονδίνο. πολεμικές Σ' αυτές τις μυστικές βραδινές συγκεντρώσει? μας, έπαιρνε κάθε βράδυ μέρος και ο μακαρίτη? 0 Χαράλαμπος Τζάννες από τον Άγιο Ηλία, ε0ζ σχωρέστον. Άνθρωπος ήσυχος και καλόβολος, ού 40 ' νιούσε σαν όλους μας για την έκβαση του πολέμ υ ' γιατί ξέραμε, ότι από αυτή κρεμόταν η ελευθερ' 0 μας και η ζωή μας. Του Παρά την λαχτάρα του όμως και την αγωνία ^ έν<* ν' ακούσει τα νέα του πολέμου, είχε ο μακαρίτί? Αεν χούι που του ήτανε αδύνατο να το ξεπεράσε προλάβαινε να καθήσει και πριν καλά - καλά 0<ρΧ ύπνο? σει η μετάδοση των ειδήσεων τον έπαιρνε ο ρα- Ένας ύπνος βαθύς που λες και τον νανούριζε το διόφωνο. Κι όταν πια τέλειωνε η μετάδοση κι ε μαζόμαστε να διαλυθούμε, τότε ξυπνούσε και ο καρίτης ο κυρ - Χαράλαμπος και τον ρωτούσαμε - ^ Έ, πώς σας φανήκανε τα νέα κυρ Χαραλαμ Κι αγουροξυπνημένος όπως ήταν, μας απαντο Μα... σαν καλά τα είπε! ΚΩΣΤΑΣ σε ΒΑΡΔΑΡΗ 14 ΤΑ 1ΙΝΕΓΜΑΤ1ΚΑ Κϊ'0 111 '

15 Εγινε ιό κακό Πήρα ένα τηλεφώνημα... Ελάτε σας παρακαλώ, γιατρέ μου στο σπίτι, ήρθε ο αδερφός μου το πρωί, σε κακά χάλια. Δεν ε Φαγε, ξάπλωσε, αναστενάζει συνέχεια, τώρα τοκις Π wpa, τον έπιασε μια περίεργη κρίση, κλαίει, χτυπιέται, τρέμει ολόκληρος, με διώχνει, δεν θέλει κανένα και ζητάει μόνο εσάς. Ελάτε γρήγορα, δε θέλω ν το πάρει είδηση η μαμά. - Ο άσωτος γιός. Έτσι τον έλεγε η μητέρα του. Κι είναι καλό παιδί, γιατρέ μου... συμπλήρωνε, δεν υπάρχει κανένα φάρμακο που να θεραπεύει αυτό το έρημο το ξεμυάλισμα; Τί αρρώστια, Θεε Cou, κοντεύει να γίνει και ρεντίκολο. Μακάρι... να προχωρήσει το κακό πολύ, να το Κο <ταλάβει και ο... πάσχων ότι έγινε ρεντίκολο. Θα ε, ναι θεραπεία... ομοιοπαθητική! Ηταν ως είκοσι πέντε χρονών ο Λάκης, μπλεγμένος σ' ένα αταίριαστο έρωτα, είχε παρατήσει ""Όυδές του. Πλουσιόπαιδο, κακομαθημένο, χωρίς υιτ χρεώσεις, Χ ω Ρ'ζ αίσθημα ευθύνης και αξιοπρέ- ΤΓε ' α ζ/ μπαινόβγαινε σαν γαμπρός σ' ένα πλουσιόσιτ ιτο που ο πατέρας, μεγαλομπακάλης πεθαίνον- Τα ς, άφησε άξεστος και τσιγκούνης όπως ήτανε, α- ^θητους θησαυρούς στις δυό αμόρφωτες όλη την κατοχή, καλοπέραση, επίδειξη, τις κόρες του. ομορφιά. -Ονθειά γαλανομάτα λυγερή η μιά. Η άλλη, μελα- ^Ροινή καλλονή, παντρεμένη από έρωτα μ' ένα φτωυπαλληλάκο... που τού 'φτάνε η επιτυχία του γά του. Στο ίδιο σπίτι που έμεναν οι δυό αδερφές ε 'Χε επιτάξει δωμάτιο, ξεχωριστό, ο γερμανικός ^Ρατός, που το χρησιμοποιούσε κατά καιρούς, α- έτερος αυστριακός αξιωματικός. Ήμουν γιατρός Κθ( των δυό οικογενειών,και ήταν φυσικό, να ξέρω οικογενειακά τους. Ο ξανθός μου Άγγελος. Ελεγε περήφανα ο Λάκης. Τον βρήκα, ξαπλωμένο ανάσκελα στο κρεβάτι του. ε καλωσόρισε ανόρεχτα, κουρασμένα. Το πρόσωπο 1θυ χλωμό, το βλέμμα του απλανές... Άφησέ μας σε παρακαλώ μόνους Γιούλη, λέει ^τ> ΐν αδελφή του. Όταν σε χρειαστώ, θα σε φωνά Κάθησα κοντά στο κρεβάτι του. Οι σφυγμοί του, ιονικοί. Μη μ' εξετάζεις, επειδή ασχολείσαι με την ^υχοσωματική ιατρική, άκουσέ με τώρα χωρίς να με διακόψεις. Αισθάνομαι πιεστική την ανάγκη να στα πω όλα, να εξομολογηθώ, ν' αλαφρώσω. Μη με διακόψεις, ύστερα τις κρίσεις σου και... όχι αν δε σου τελειώσω... επικρίσεις. Συμφώνησα και βολεύτηκα σε μια πολυθρόνα. Ανασηκώθηκε στα μαξιλάρια, πήρε βαθιά ανάσα και άρχισε: Φάγαμε μαζί, το μεσημέρι στο σπίτι της. Καθήσαμε το απόγευμα στον κήπο για καφέ, μαζί και ο αξιωματικός. Κατά το δειλινό, είπα, ας πεταχτώ ως πιο πάνω στην γκαρσονιέρα μου, ξέρεις έ; Με συνόδεψε ως την εξώπορτα, με κοίταξε με κείνα τα μάτια που μού διναν πάντα τη σιγουριά της αγάπης της, μού 'σφίξε το χέρι, μην αργήσεις, μου λέει όλο χάδι και υπόσχεση... μου άνοιξε την πόρτα. Όχι, θα γυρίσω αμέσως! Έφυγα. Σΰρτωσε από μέσα. Προχώρησα λίγα βήματα, στάθηκα. Γιατί; αναρωτήθηκα. Πρώτη φορά σύρτωσε. Θά 'ταν... αφηρημένη είπα. Άλλοτε δεν σύρτωνε... Γυρίζω πίσω, πάω ν' ανοίξω την πόρτα, πριν ν' ανοίξω, δεν ξέρω πώς μού 'ρθε, έσκυψα λιγάκι, κι από μια τρυπούλα... είδα! Ώ! τί είδα Θέ μου! Τί να σου πω γιατρέ μου, πώς να στο περιγράψω... μου φάνηκε, πως... ένας κεραυνός έπεσε καταμεσής στο μυαλό μου... τό τράνταξε... το διάλυσε, το γέμισε καπνούς... θολούρα, που άπλωσε σα σύννεφο, μου σκέπασε την εικόνα. Πήγα να πέσω, στηρίχτηκα με την πλάτη μου στον κορμό ενός δέντρου, γλύστρησα ως κάτω, ένιωσα πως κάθησα, στέριωσα στη γη... ανοιγόκλεισα τα μάτια μου, πήγα να διώξω τον εφιάλτη, αυτό που είδα... Δε θά "ταν αλήθεια... δε μπορεί... Είχε αγκαλιάσει τον Έριχ, και... τον φιλούσε, τον φιλούσε, κι αυτός της χάϊλευε τα μαλλιά. Έτσι όπως ήμουνα καθισμένος στο χώμα, ένιωσα κάτι να σπάζει στο στήθος μου σαν νά 'φυγε ένα στήριγμα από την καρδιά μου, και να κρεμάστηκε στο κενό, ένα τράβηγμα κι ένα σφίξιμο συνέχεια που ανέβηκε ως πάνω στο λαιμό, μου μούδιασε το κεφάλι, κατέβηκε στις πλάτες, σαν ένα ρίγος δυνατό, πέρασε στους γοφούς, έφτασε στα γόνατα, τα παράλυσε... Δοκίμασα να σηκωθώ, δε μπορούσα. Τ! νάτανε γιατρέ; Άστα, μη ρωτάς καλύτερα. Προχώρησε του λέω. ΙΙΝΕΓΜΑΤΙΚΑ ΚΎΘΗΡΑ 15

16 Στο πάνω πάτωμα στο παράθυρο, πήρε το μάτι μου την αδελφή της. Με κοίταζε πίσω από το τζάμι. Να της μιλήσω; σκέφτηκα... όχι καλύτερα. Τΐ; να ζητήσω βοήθεια; Δυό περαστικοί άγνωστοι ήρθαν κοντά μου. Θα γίνω και θέαμα! Με αφάνταστη προσπάθεια σηκώθηκα και τρικλίζοντας, έφτασα ως την εξώπορτα. Γονατιστός, κολλάω ξανά το μάτι μου στην τρύπα... μήπως έκανα λάθος; μήπως μου φάνηκε; Δεύτερη σκηνή! Εκείνη καθότανε στα γόνατά του, με το δεξί της χέοι περασμένο στο λαιμό του, με το άλλο του χάιδευε τα μαλλιά! Μού ξανάρθαν οι δυνάμεις, και καθώς έκανα πίσω, έπαιρνα φόρα να πέσω με δύναμη στην πόρτα... Μη, ακούω μια φωνή πάνω από το παράθυρο... μη... για όνομα του Θεού. Θα σας σκοτώσει ο Γερμανός. Γυρίζω, βλέπω την αδερφή της. Μη, για τη ζωή σας, επαναλαμβάνει. Φύγετε καλύτερα. Και με τις κινήσεις των χεριών της μού 'λεγε το ίδιο για να μην ακούγεται. Γύρισα στο δέντρο, στηρίχτηκα σ' αυτό, προσπάθησα να σκεφτώ... Ξανάνοιξε το παράθυρο... Φύγετε, μου λέει, χαμηλόφωνα, με συμπόνια, φύγετε για το καλό σας, σας παρακαλώ, κι το παράθυρο. Τί έκλειοε να σου πω γιατρέ μου, μ* όλη τη ζάλη μου, βρήκα τη δύναμη να κατεβώ από το πεζοδρόμιο, να στρίψω στο στενό δρομάκο... μου φάνηκε σαν ένα τούνελ μια σπηλιά λέει που καθώς προχωρούσα, φυλαγόμουνα μη χτυπήσει το κεφάλι μου στους σταλακτίτες και πηδούσα ανάμεσα στους σταλαγμίτες και στα νερά ξυπόλυτος, κι έτσι προχωρούσα σκύβοντας ως που έφτασα στη γκαρσονιέρα μου, την άνοιξα, και... πήρα μια βουτιά στο κρεβάτι. Εκεί, έψαχνα να βρω τον εαυτό μου. Και έψαχνα, όλη τη νύχτα!... με ορθάνοιχτα τα μάτια μου, μ* ένα βράχο πάνω στο στήθος μου, πέρασα την πρώτη φοβερή, λευκή νύχτα της ζωής μου!... Φαίνεται ξημέρωσε. Ήμουνα γυρισμένος προς τα μέσα. Ακούω την πόρτα ν' ανοίγει. Δε γύρισα να δω. Δεν πολυκαταλάβαινα κι όλας... Ήρθα πρωί πρωί δεν κοιμήθηκα όλη νύχτα... Μα πώς είσαι έτσι; Τί έχεις; Έτσι ντυμένος με τα παπούτσια στο κρεβάτι! Ένιωσα να μου βγάζει τα παπούτσια, ν' ανεβάζει τα κρεμασμένα πόδια μου στο κρεβάτι, να μου βγάζει τη γραβάτα να με σκεπάζει να μου χαϊδεύει τα μαλλιά, το πρόσωπο, να με ραντίζει με κολώνια, να με φιλά στο μέτωπο... εγώ είχα κλείσει τα μάτια μου, δε μιλούσα, δεν ήθελα να την δω, σκεφτόμουνα με τί τρόπο να τη σκοτώσω;... να την πνίξω;... Μη με ειρωνεύεσαι... τώρα θα ξαφνιαστείς! ετοιμάσου να ακούσεις, δε μπορείς να φανταστείς τη συνέχεια... Πετάχτηκα αγριεμένος να την ορπάξω από τα μαλλιά... να τη σκοτώσω. Μετάνιωσε ο ξανθός άγγελος σου. Τον διέκοψα. Τάχασα. Δεν πίστευα στα μάτια μου. Δεν ήταν εκείνη! Ξανάπεσα στο μαξιλάρι, και ξέσπασα σε λυγμούς. Ήταν η αδελφή της! Έκατσε στο κρεβάτι μου. Μου χάιδευε τα μαλλιά. Ηρέμησε σε παρακαλώ, φοβάμαι μην πάθεις είμαι κι εγώ πολύ ταραγμένη. Ήρθα να σε βοηθήσω. Δεν αξίζει η αδελφή μου, όχι δεν αξίζει, δεν α- ξίζει, μου επαναλάμβανε, ξέχασέ την, πες πως δεν δεν υπάρχει, δεν υπάρχει... έφυγε μόλις έφυγες το Γερμανό και δεν γύρισε ως τώρα... Έσκυψε πάνω μου, με φιλούσε κλαίγοντας στα μάτια, στα μάγουλα... Την άρπαξα στην αγκαλιά μου, την έσυρ πάνω μου, κόλλησα τα χείλη μου στα δικά τηζ/ ρουφεύ^α παρηγοριά, ηδονή, εκδίκηση, ικανοποίηση. κι εγώ δεν ήξερα, δεν την άφηνα. Άψησέ με, μου λέει, δεν είμ' εκείνη. - "Οχι, όχι, δεν είσ* εκείνη... δεν τη θέλω, ξέρω... Εσένα φιλώ. Και ξανάσμιξα τα χείλη μ υ με τα δικά της, δεν την άφηνα, έγινα ξαφνικά δυνατός, απαιτητικός, της έκανα τόπο, την ξάπλωα 0 πλάι μου, στην αγκαλιά μου, νίκησα την αντίο""*' οή της, και την έσφιγγα με μια περίεργη στορυΐ μ* εξαλλοσύνη, με ευγνωμοσύνη, ανακατεμένη ζήλεια, μ' εκδίκηση, με έρωτα,δεν ξεχώριζα. Εκείνη τά 'χε χαμένα. Ένιωθε πως της έδινα ψυχή μου, τη ζωή μου, το Είναι τ0 υε τ 1 ν μου, όλο φωτιά κ 3 ' λαύρα, όλο πόνο, έρωτα και δάκρυα. Δε μπορο^ δεν είχε τη δύναμη ν' αντισταθεί, παράλυσαν τε< χέρια της. Όχι εκείνη, εσένα θέλω, σ" αγαπώ, σ' ευγ*"" 5 ' μονώ. Κι εγώ, μου ψιθύρισε στ' αυτί... Ύστερα δε μιλούσαμε. Οι ανάσες μας, κάτι κουβέντι αζα" Βγαίνανε καυτές, αλλοιωμένες, μέσα στο καμίνι, πιο παράξενου μου. έρωτα. Έκλαιγε. Της έκλεισα το στόμα με τα χεί^ί Ανασηκώθηκε. Με παραξήγησες; Όχι. Μη το κάνεις ποτέ. Μα ποτέ. Και μου χάίδε^ με στοργή το κεφάλι. Σ' ευγνωμονώ, της λέω, Όχι! Ναι, σ' ευγνωμονώ. Δεν τό 'κανα από οίκτο... έτσι ήρθαν τα ^Ρ ματα, δεν το περίμενα... τρομάζω... πού φτάσαΐ* ' μου ήσουν πάντα αξιολάτρευτος. Λυπούμαι γι«οτυχία σου. Σ' ευχαριστώ. Μου ξεκαθάρισες το μυαλό. ^ ευχαριστώ, με βοήθησες. 16 ΤΑ 1ΙΝΕΓΜΑΤΙΚΑ ΚΪ'Θ^Λ

λογοποιός Τεύχος Πρώτο, 2015 ΕΤΗΣΙΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ Ε. ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ [1]

λογοποιός Τεύχος Πρώτο, 2015 ΕΤΗΣΙΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ Ε. ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ [1] λογοποιός ΕΤΗΣΙΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ Ε. ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ Τεύχος Πρώτο, 2015 [1] [2] Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Α Ν Τ Ι Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Υ Ποίηση είναι η ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΚΗΣ ΦΟΥΡΟΥΚΛΑΣ. Το λάθος πάθος ΝΟΥΒΕΛΑ

ΛΑΚΗΣ ΦΟΥΡΟΥΚΛΑΣ. Το λάθος πάθος ΝΟΥΒΕΛΑ ΛΑΚΗΣ ΦΟΥΡΟΥΚΛΑΣ Το λάθος πάθος ΝΟΥΒΕΛΑ Φωτογραφίες εξωφύλλου: Μαρίνα Χριστοδούλου Σχεδιασμός εξωφύλλου: Παναγιώτης Χριστοφόρου Λάκης Φουρουκλάς. Εκδόσεις Γη Κι ακόμη δεν μπόρεσα να καταλάβω πως μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Δυο κουβέντες στο γιο μου... - Δημητρίου Φθενάκη (Α Βραβείο)

Δυο κουβέντες στο γιο μου... - Δημητρίου Φθενάκη (Α Βραβείο) Δυο κουβέντες στο γιο μου... - Δημητρίου Φθενάκη (Α Βραβείο) Γιε μου, έχω φθάσει τα 50 και εσύ είσαι ακόμη 17. Κι όμως, σε αυτό το μισό αιώνα περιπλάνησής μου σε ένα κόσμο άγνωστο και βάναυσο, όμορφο και

Διαβάστε περισσότερα

Φεγγάρι. άλλου ουρανού. Φεγγάρι άλλου ουρανού. Δημήτρης Μικελλίδης. Δημήτρης Μικελλίδης

Φεγγάρι. άλλου ουρανού. Φεγγάρι άλλου ουρανού. Δημήτρης Μικελλίδης. Δημήτρης Μικελλίδης Θα σ αγαπάω μια ζωή και θα το κρύβω σαν κάτι ένοχο που με φοβίζει τόσο θα σε ποθώ κι όμως ποτέ δεν θα σε νιώσω θα σ έχω μέσα μου ποτέ δεν θα ξεφύγω από τη σκέψη σου που σαν φωτιά με καίει κι όταν δακρύζω

Διαβάστε περισσότερα

Λάκης Φουρουκλάς. Όλα αυτά που χάσαμε. Μυθιστόρημα

Λάκης Φουρουκλάς. Όλα αυτά που χάσαμε. Μυθιστόρημα 1 Λάκης Φουρουκλάς Όλα αυτά που χάσαμε Μυθιστόρημα 2 3 Ζωγραφιά Εξωφύλλου: Έλενα Σιούφτα Σχεδιασμός Εξωφύλλου: Λ.Φ. Ηλεκτρονική έκδοση (ebook): Μάιος 2013 Όλα άρχισαν απ τον καιρό που ήμουνα μικρή, μια

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Καραβασίλης. Ο παράδεισος δεν έχει μόνο αγγέλους

Δημήτρης Καραβασίλης. Ο παράδεισος δεν έχει μόνο αγγέλους Δημήτρης Καραβασίλης Ο παράδεισος δεν έχει μόνο αγγέλους Αθήνα 2011 ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ (1).Οι αγέρηδες πήραν και σκόρπισαν πόθους και λιοπύρια...6 (2).Η ύπουλη γαλήνη του καιρού...35 (3).Από θεατές του φθινοπώρου,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΝ ΙΣΚΙΟ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

ΣΤΟΝ ΙΣΚΙΟ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΣΤΟΝ ΙΣΚΙΟ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 1 ISKIOS_Akropoli.indd 1 10/9/2013 9:31:41 μμ Βασιλική Πήτα 2 ISKIOS_Akropoli.indd 2 10/9/2013 9:31:41 μμ ΣΤΟΝ ΙΣΚΙΟ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ Στον ίσκιο της Ακρόπολης 3 ISKIOS_Akropoli.indd

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΗΓΗΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΗΓΗΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΗΓΗΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Τόμος Α / 2002-2005 Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Η έκδοση που κρατάτε στα χέρια σας συγκεντρώνει στις σελίδες της τα βραβευμένα ποιήματα και διηγήματα όλων των

Διαβάστε περισσότερα

Αντώνης Γαβαλάς. Λευκό Χαρτί. Μυθιστόρημα

Αντώνης Γαβαλάς. Λευκό Χαρτί. Μυθιστόρημα Λευκό Χαρτί Μυθιστόρημα Αντώνης Γαβαλάς Αθήνα, 2012 Ο Αντώνης Γαβαλάς γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Κερατσίνι. Σπούδασε μάρκετινγκ και μάνατζμεντ, σε Ελλάδα και Σκωτία και δημοσιεύει τα άρθρα του γύρω από

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ι Τ Λ Ο Σ Β Ι Β Λ Ι Ο Υ

Τ Ι Τ Λ Ο Σ Β Ι Β Λ Ι Ο Υ Τ Ι Τ Λ Ο Σ Β Ι Β Λ Ι Ο Υ επειδή η γνώση είναι δύναμη στον αγώνα για μια καλύτερη ζωή, στον αγώνα για μια άλλη κοινωνία ως εργαζόμενοι έχουμε ανησυχίες, προβληματισμούς, ιδέες, οράματα ως εργαζόμενοι στο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Παναγιώτης Παπανικολάου γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1978.

Ο Παναγιώτης Παπανικολάου γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1978. Ο Παναγιώτης Παπανικολάου γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1978. Έζησε τα παιδικά του χρόνια στο Πολύκαστρο όπου και εκεί τελείωσε το Γενικό Λύκειο. Απο τα χρόνια της ωρίμανσής του εμφάνισε καλλιτεχνικές ανησυχίες,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΓΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΔΟΤΗ

ΛΙΓΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΔΟΤΗ ΛΙΓΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΔΟΤΗ ϊτίι «ρ«)γ(γούμενο τεύχος μας βτήν ϊδια χύτην στήλη, έβέσαμε το ερώτημα πόσες άλλες παρόμοιες εκδόσεις σάν την δική μας καθαρά αμιγείς, (δηλαδή άπό Κ,υβηρίους γιά τ* Κύθηρα

Διαβάστε περισσότερα

Ποιητική συλλογή Το παρόν υλικό εμπνεύστηκε και στην πορεία καταγράφτηκε το 1993, όταν ήμουν 15 χρονών. Τα ποιήματα-σκέψεις που υπάρχουν μέσα σε αυτό

Ποιητική συλλογή Το παρόν υλικό εμπνεύστηκε και στην πορεία καταγράφτηκε το 1993, όταν ήμουν 15 χρονών. Τα ποιήματα-σκέψεις που υπάρχουν μέσα σε αυτό Ποιητική συλλογή Το παρόν υλικό εμπνεύστηκε και στην πορεία καταγράφτηκε το 1993, όταν ήμουν 15 χρονών. Τα ποιήματα-σκέψεις που υπάρχουν μέσα σε αυτό το δείγμα, είναι παρμένα από διάφορες εμπειρίες της

Διαβάστε περισσότερα

Έ τ σ ι Δ ά μ α σ α τ η Γυροειδή Αλωπεκία

Έ τ σ ι Δ ά μ α σ α τ η Γυροειδή Αλωπεκία ΧΡΗΣΤΟΣ Δ. ΣΤΡΑΤΗΓΟΠΟΥΛΟΣ Έ τ σ ι Δ ά μ α σ α τ η Γυροειδή Αλωπεκία & ΑΛΛΕΣ ΔΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ Τρίπολη Copyright: XΡΗΣΤΟΣ Δ. ΣΤΡΑΤΗΓΟΠΟΥΛΟΣ Αγίου Κωνσταντίνου 41, Τρίπολη 221 00, τηλ 2710 231820 κιν.

Διαβάστε περισσότερα

Τ ο χ α μ ο γ ε λ α σ τ ό π α ι δ ί

Τ ο χ α μ ο γ ε λ α σ τ ό π α ι δ ί Τ ο χ α μ ο γ ε λ α σ τ ό π α ι δ ί 3 4 Ένα παιδί που ήταν να μη γεννηθεί, μια συμφωνία που μόλις έγινε έπρεπε να ξεχαστεί αμέσως και ένας φίλος που δεν θυμόσουν ότι τον είχες και σε ακολουθεί όπου και

Διαβάστε περισσότερα

Στέφανος Λίβος Όσα χωράει μια στιγμή

Στέφανος Λίβος Όσα χωράει μια στιγμή Στέφανος Λίβος Όσα χωράει μια στιγμή μυθιστόρημα Tο παρόν βιβλίο εκδόθηκε σε πλατφόρμα αυτοέκδοσης και διατίθεται είτε ως e-book (δωρεάν), είτε ως χαρτόδετη έκδοση, κατόπιν παραγγελίας στην ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

10 μικρές ιστορίες φαντασίας, τρόμου, αλλά και βαθύτερων συναισθημάτων.

10 μικρές ιστορίες φαντασίας, τρόμου, αλλά και βαθύτερων συναισθημάτων. Θα ήθελα να ευχαριστήσω με όλη μου την καρδιά τους καλούς μου άγνωστους φίλους Μαργαρίτα, Χρυσάνθη, Θνητό και Αθηναίο, που με βοήθησαν όχι μόνο με την γνώμη τους, αλλά και με την ενεργή τους βοήθεια στην

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΓΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΔΟΤΗ

ΛΙΓΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΔΟΤΗ ΛΙΓΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΔΟΤΗ ΊΓά χρόνιχ π έ ρα«αν, άπό τήν ήμερα πού κάποιο μεράκι για ευρύτερα πνευματικά ξεπετάγματα των σύγχρονων 14.1)0*)ρέων, μας ε/.ν.νε να προβούμε βτήν έκδοσι αυτήν, πού μέ το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ. -Να σου συστήσω τη Νάντια. -Γεια, χάρηκα -Κι εγώ.

ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ. -Να σου συστήσω τη Νάντια. -Γεια, χάρηκα -Κι εγώ. Κοίταξε στον στρογγυλό, μεγάλο καθρέπτη του δωματίου των γονιών της. Τα πράσινα μάτια της αντανακλούσαν στον καθρέπτη. Τα μακριά ίσια μαλλιά της έπεφταν ανάλαφρα στους ώμους της. Ήταν μακριά. Τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΗΛΙΑ. μια ιστορία αγάπης

Η ΜΗΛΙΑ. μια ιστορία αγάπης Η ΜΗΛΙΑ μια ιστορία αγάπης ΠΑΝΟΣ ΜΑΝΑΦΗΣ: Η μηλιά, μια ιστορία αγάπης εκδόσεις δήγμα Μαντινείας 48, Τ.Κ. 54644, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, τηλ. 6937 160705 και 6937 108881 Ιστοσελίδα: http://www.ekdoseis-digma.gr/ E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Γεράσιμος Μηνάς. Ανθρωπιά σ ευκαιρία. Επιλογή από ποίηση 1995-2006

Γεράσιμος Μηνάς. Ανθρωπιά σ ευκαιρία. Επιλογή από ποίηση 1995-2006 1 2 Γεράσιμος Μηνάς Ανθρωπιά σ ευκαιρία Επιλογή από ποίηση 1995-2006 3 Ελεύθερος άνθρωπος, Πατρίδα μου Σε περίμενα Ξέρεις κάτι; Σε περίμενα. Πάλι. Όπως πρώτα. Εκείνο, τα χαμόγελο σου, που φεγγοβολούσε,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΚΗΣ ΦΟΥΡΟΥΚΛΑΣ. Τα μπλουζ της Μίρας. Μυθιστόρημα

ΛΑΚΗΣ ΦΟΥΡΟΥΚΛΑΣ. Τα μπλουζ της Μίρας. Μυθιστόρημα 1 ΛΑΚΗΣ ΦΟΥΡΟΥΚΛΑΣ Τα μπλουζ της Μίρας Μυθιστόρημα 2 ebooks4greeks.gr Φωτογραφία εξωφύλλου: Elena Ray. Dreamstime Σχεδιασμός εξωφύλλου: Λ.Φ. Ηλεκτρονική έκδοση (ebook): Μάιος 2013 3 I «Εγώ τη σκότωσα»,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΚΗΣ ΦΟΥΡΟΥΚΛΑΣ. Σ αγαπώ απελπισμένα ΝΟΥΒΕΛΑ

ΛΑΚΗΣ ΦΟΥΡΟΥΚΛΑΣ. Σ αγαπώ απελπισμένα ΝΟΥΒΕΛΑ 1 ΛΑΚΗΣ ΦΟΥΡΟΥΚΛΑΣ Σ αγαπώ απελπισμένα ΝΟΥΒΕΛΑ 2 3 Φωτογραφία εξωφύλλου: Konradbak. Dreamstime Σχεδιασμός εξωφύλλου: Λ.Φ. Ηλεκτρονική έκδοση (ebook) Μάιος 2013 1 Λένε πως τα καλύτερα πράγματα στη ζωή πάντα

Διαβάστε περισσότερα

Άκης Βαΐου Σοφία Γκιούσου Σοφία Δευτερίγου. Κατερίνα Θεριουδάκη Θοδωρής Κούτρης. Ελένη Κοφτερού Στέφανος Λίβος Βασίλης Πουλημενάκος

Άκης Βαΐου Σοφία Γκιούσου Σοφία Δευτερίγου. Κατερίνα Θεριουδάκη Θοδωρής Κούτρης. Ελένη Κοφτερού Στέφανος Λίβος Βασίλης Πουλημενάκος Μια ντουζίνα και τρία διηγήματα Άκης Βαΐου Σοφία Γκιούσου Σοφία Δευτερίγου Κατερίνα Θεριουδάκη Θοδωρής Κούτρης Ελένη Κοφτερού Στέφανος Λίβος Βασίλης Πουλημενάκος Μαρία Ρογδάκη Ελ Ρόι Ελένη Σεμερτζίδου

Διαβάστε περισσότερα

Eμείς οι γονείς TEYXOΣ 10 ΑΠΡΙΛIOΣ 2011 ΣE ΣYNEPΓAΣIA ME TO KENTPO ΠPOΛHΨHΣ «ΘHΣEAΣ KYKΛAΔΩN» KAI TON OPΓANIΣMO KATA TΩN NAPKΩTIKΩN - OKANA

Eμείς οι γονείς TEYXOΣ 10 ΑΠΡΙΛIOΣ 2011 ΣE ΣYNEPΓAΣIA ME TO KENTPO ΠPOΛHΨHΣ «ΘHΣEAΣ KYKΛAΔΩN» KAI TON OPΓANIΣMO KATA TΩN NAPKΩTIKΩN - OKANA Eμείς οι γονείς TEYXOΣ 10 ΑΠΡΙΛIOΣ 2011 ΣE ΣYNEPΓAΣIA ME TO KENTPO ΠPOΛHΨHΣ «ΘHΣEAΣ KYKΛAΔΩN» KAI TON OPΓANIΣMO KATA TΩN NAPKΩTIKΩN - OKANA 2 Ξανά μαζί... Μια χρονιά πέρασε με δυσκολίες, ανακατατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Αγωγή είναι αυτό που μένει όταν έχουμε ξεχάσει πια αυτά που μας έχουν διδάξει. Edward Halifax Ν Α ο γ ο λ ησυχίες 2011

Αγωγή είναι αυτό που μένει όταν έχουμε ξεχάσει πια αυτά που μας έχουν διδάξει. Edward Halifax Ν Α ο γ ο λ ησυχίες 2011 ησυχίες 2011 Σαν πρόκες πρέπει να καρφώνονται οι λέξεις Να μην τις παίρνει ο άνεμος. Μανόλης Αναγνωστάκης Επιμέλεια κειμένου: Αρβανιτάκη Μαρία / Γραφιστική επιμέλεια εντύπου: Θεοδωρόπουλος Άγγελος +γραφική

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ ΒΕΝΕΖΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΓΗ

ΗΛΙΑΣ ΒΕΝΕΖΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΓΗ ΗΛΙΑΣ ΒΕΝΕΖΗΣ Της Ακαδημίας Αθηνών ΑΙΟΛΙΚΗ ΓΗ Μυθιστόρημα ΤΡΙΑΚΟΣΤΗ ΕΚΤΗ ΕΚΔΟΣΗ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ ΤΗΣ "ΕΣΤΙΑΣ" Ι. Δ. ΚΟΛΛΑΡΟΥ & ΣΙΑΣ Α. Ε. ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ «ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΓΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

του «Βασιλιάς ΙΚΕΛΟΣ». Στο διαδίκτυο κυκλοφορούν κείμενα και άρθρα του. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί του στο nkarakasis@gmail.

του «Βασιλιάς ΙΚΕΛΟΣ». Στο διαδίκτυο κυκλοφορούν κείμενα και άρθρα του. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί του στο nkarakasis@gmail. Ο Νίκος Καρακάσης γεννήθηκε το 1969 στην Αθήνα. Είναι εγγονός του Αλεξανδρινού ποιητή, μουσικολόγου και βιολονίστα Σταύρου Καρακάση και ανιψιός του Κώστα Καρακάση, συγγραφέα της σύγχρονης λογοτεχνίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΝΑ ΑΝΑΨΕΙΣ ΕΝΑ ΚΕΡΙ ΠΑΡΑ ΝΑ ΚΑΤΑΡΙΕΣΑΙ ΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ

ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΝΑ ΑΝΑΨΕΙΣ ΕΝΑ ΚΕΡΙ ΠΑΡΑ ΝΑ ΚΑΤΑΡΙΕΣΑΙ ΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΝΑ ΑΝΑΨΕΙΣ ΕΝΑ ΚΕΡΙ ΠΑΡΑ ΝΑ ΚΑΤΑΡΙΕΣΑΙ ΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ ΑΦΙΕΡΩΝΕΤΑΙ Σε όλους τους πιστούς και σταθερούς αναγνώστες που έμειναν κοντά μου Όλα αυτά τα χρόνια παρά τις εκστρατείες του τύπου Σε εκείνους

Διαβάστε περισσότερα

Η αγάπη κάθε μικρού κοριτσιού είναι αναμφίβολα η πρώτη κούκλα που θα αποκτήσει από τον αγαπημένο της πατέρα. Από την πρώτη κιόλας στιγμή που θα την πιάσει στα χεράκια της δημιουργεί παραμυθένιες ιστορίες

Διαβάστε περισσότερα