2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ"

Transcript

1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σημασία της συνεχούς επαγγελματικής εξέλιξης και της δια βίου μάθησης των επαγγελματιών της υγείας αναγνωρίζεται ευρέως. Η συνεχής επαγγελματική εξέλιξη και η δια βίου μάθηση βοηθούν να διασφαλιστεί η επικαιροποιημένη παροχή υπηρεσιών από τους επαγγελματίες, συμβάλλουν στη βελτίωση της έκβασης για τους ασθενείς και αυξάνουν την εμπιστοσύνη του κοινού στα επαγγέλματα. Οι εθνικές ερμηνείες της συνεχούς επαγγελματικής εξέλιξης προσφέρουν ένα πλούσιο φάσμα διαφορετικών προσεγγίσεων και ευκαιρίες για την προσδιορισμό συστάσεων και βέλτιστων πρακτικών στην ΕΕ. Η παρούσα μελέτη που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα δράσης της ΕΕ στον τομέα της υγείας. περιέχει μια μοναδική χαρτογράφηση και ανασκόπηση της συνεχούς επαγγελματικής εξέλιξης και της δια βίου μάθησης για τους ιατρούς, τις νοσοκόμες, τους οδοντιάτρους, τις μαίες και τους φαρμακοποιούς στα 28 κράτη μέλη της ΕΕ και στις χώρες της ΕΖΕΣ. Περιγράφει το νομικό πλαίσιο των πολιτικών σε αυτό το θέμα, εξετάζει τη διαθέσιμη βιβλιογραφία και παρουσιάζει τα αποτελέσματα μιας πανευρωπαϊκής έρευνας και ενός εργαστηριού εμπειρογνωμόνων, ενώ προχωρά και σε μια επισκόπηση των πρωτοβουλιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο και επίπεδο ΕΕ αναφορικά με τη συνεχή επαγγελματική εξέλιξη. Η μελέτη προσδιορίζει συστάσεις για την εφαρμογή πολιτικών προκειμένου να ενισχυθεί η ανταλλαγή συνεργασίας και βέλτιστες πρακτικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο και προβάλλει την ανάγκη να γίνουν προσπάθειες που θα επιτρέψουν σε όλους τους επαγγελματίες της υγείας να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες συνεχούς επαγγελματικής εξέλιξης, αντιμετωπίζοντας παράλληλα τα κύρια εμπόδια που προδιορίζονται, δηλαδή την έλλειψη χρόνου και πόρων. Οι συστάσεις καλούν επίσης για διεξαγωγή περισσότερων ερευνών σε σχέση με τη συνεχή επαγγελματική εξέλιξη και τη σχέση της με την ασφάλεια των ασθενών και την ποιότητα της παρεχόμενης φροντίδας.

2 2 2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Υπάρχει αυξανόμενο ενδιαφέρον από τη σκοπιά της εφαρμογής πολιτικών σε σχέση με τη συνεχή επαγγελματική εξέλιξη και τη δια βίου μάθηση για τους επαγγελματίες της υγείας στην ΕΕ. Η συνεχής επαγγελματική εξέλιξη και η δια βίου μάθηση βοηθούν να διασφαλιστεί η επικαιροποιημένη παροχή υπηρεσιών από τους επαγγελματίες, συμβάλλουν στη βελτίωση της έκβασης για τους ασθενείς και αυξάνουν την εμπιστοσύνη του κοινού στα επαγγέλματα. Οι εθνικές ερμηνείες της συνεχούς επαγγελματικής εξέλιξης προσφέρουν ένα πλούσιο φάσμα διαφορετικών προσεγγίσεων και ευκαιρίες για τον προσδιορισμό συστάσεων και βέλτιστων πρακτικών στην ΕΕ. Σε αυτό το πλαίσιο, μια κοινοπραξία που αποτελείται από το Συμβούλιο Ευρωπαίων Οδοντιάτρων (Council of European Dentists - CED), την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσηλευτών (European Federation of Nurses Associations - EFN), την Ευρωπαϊκή Ένωση Μαιών (European Midwives Association - EMA), το δίκτυο Ευρωπαϊκή Συμμαχία για τη Δημόσια Υγεία (European Public Health Alliance - EPHA), και ο Σύλλογος Φαρμακοποιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Pharmaceutical Group of the European Union - PGEU), με επικεφαλής τη Μόνιμη Επιτροπή Ευρωπαίων Ιατρών (Standing Committee of European Doctors-CPME), κλήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και χρηματοδοτήθηκαν από το πρόγραμμα δράσης της ΕΕ στον τομέα της υγείας για να διεξαγάγουν μια δωδεκάμηνη μελέτη για την ανασκόπηση και χαρτογράφηση της συνεχούς επαγγελματικής εξέλιξης και της δια βίου μάθησης σε σχέση με πέντε επαγγέλματα του χώρου της υγείας (ιατρούς, νοσηλευτές, οδοντιάτρους, μαίες και φαρμακοποιούς)1 στις 31 χώρες των ΕΕ/ΕΟΧ/ΕΖΕΣ. Η μελέτη είναι η πρώτη που θα αναπτύξουν από κοινού οδοντίατροι, ιατροί, νοσηλευτές, μαίες και φαρμακοποιοί και η οποία θα επιτρέψει τη διεπαγγελματική προσέγγιση της συζήτησης για τη συνεχή επαγγελματική εξέλιξη. Η μελέτη που ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2013 έχει στόχο: Να παρέχει μια ακριβή, περιεκτική και συγκριτική περιγραφή των μοντέλων, προσεγγίσεων και πρακτικών της συνεχούς επαγγελματικής εξέλιξης για τους επαγγελματίες της υγείας, περιγράφοντας ταυτόχρονα τη δομή και χρηματοδότησή τους στην ΕΕ των 28 και στις χώρες της ΕΖΕΣ και του ΕΟΧ. Να διευκολύνει τη συζήτηση μεταξύ των οργανισμών που εκπροσωπούν τους επαγγελματίες της υγείας και των υπεύθυνων για τη διαμόρφωση πολιτικών, των ρυθμιστικών οργάνων και των επαγγελματικών ενώσεων έτσι ώστε να ανταλλάξουν πληροφορίες και πρακτικές για τη συνεχή επαγγελματική εξέλιξη των επαγγελματιών της υγείας και να εξετάσουν τα οφέλη από την ευρωπαϊκή συνεργασία σε αυτόν τον τομέα για το καλό των ασθενών στην Ευρώπη. Σε επίπεδο ΕΕ, ο ρόλος της συνεχούς επαγγελματικής εξέλιξης στην προάσπιση της ασφάλειας των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής κινητικότητας έχει εξεταστεί σε διάφορες νομικές πράξεις: π.χ. στη Σύσταση του Συμβουλίου για την ασφάλεια των ασθενών, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης και του ελέγχου λοιμώξεων που συνδέονται με την υγειονομική περίθαλψη, στην Οδηγία 2011/24/ΕΕ περί εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης και, πιο πρόσφατα, στην Οδηγία 2013/55/ΕΕ για την τροποποίηση της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων σύμφωνα με την οποία «Τα Κράτη Μέλη διασφαλίζουν, ενθαρρύνοντας τη συνεχή επαγγελματική εξέλιξη, ότι οι επαγγελματίες της υγείας είναι σε θέση να επικαιροποιούν τις γνώσεις τους... ώστε να εξακολουθούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους κατά τρόπο ασφαλή και αποτελεσματικό». H μελέτη αυτή βασίζεται στη μελέτη της βιβλιογραφίας διαμορφώνοντας ένα πλαίσιο εφαρμογής και ένα γλωσσάρι με βασική ορολογία. Πρόκειται μια πανευρωπαϊκή έρευνα μεταξύ αρμόδιων αρχών ή/και επαγγελματικών ενώσεων σε εθνικό επίπεδο που εξετάζει τη δομή, τη διακυβέρνηση, την εφαρμογή, τους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς, το περιεχόμενο και τις προοπτικές για το μέλλον. Η μεθοδολογία περιλαμβάνει επίσης έρευνα για τις πανευρωπαϊκές πρωτοβουλίες σε σχέση με τη συνεχή επαγγελματική

3 3 εξέλιξη για τους επαγγελματίες της υγείας. Οι διαπιστώσεις αυτές παρουσιάστηκαν σε ένα εργαστήρι τεχνικού περιεχομένου που παρακολούθησαν 60 εμπειρογνώμονες από ολόκληρη την Ευρώπη. Ορισμός της συνεχούς επαγγελματικής εξέλιξης στο πλαίσιο της μελέτης «Η συστηματική διατήρηση, βελτίωση και συνεχής απόκτηση ή/ και ενίσχυση της δια βίου γνώσης, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων των επαγγελματιών της υγείας. Είναι πρωταρχικής σημασίας για την κάλυψη των αναγκών των ασθενών, την παροχή υπηρεσιών υγείας και την κάλυψη των αναγκών μάθησης κάθε επαγγελματία. Ο όρος όχι μόνο αναγνωρίζει τις πολυδιάστατες ικανότητες που χρειάζονται για την παροχή φροντίδας υψηλής ποιότητας αλλά και το διεπιστημονικό πλαίσιο της φροντίδας των ασθενών.» Η συνεχής επαγγελματική εξέλιξη είναι δεοντολογική υποχρέωση όλων των επαγγελματιών της υγείας προκειμένου να διασφαλίζουν ότι η παροχή των υπηρεσιών τους είναι επικαιροποιημένη και μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της έκβασης για τους ασθενείς και της ποιότητας της φροντίδας. Οι διαπιστώσεις της μελέτης επιβεβαιώνουν τη σημασία της συνεχούς επαγγελματικής εξέλιξης και της δια βίου μάθησης για τους επαγγελματίες της υγείας σε σχέση με την εξέλιξή τους τόσο σε επαγγελματικό, όσο και σε προσωπικό επίπεδο. Τα συστήματα συνεχούς επαγγελματικής εξέλιξης ανά την Ευρώπη είναι ιδιαίτερα πολύπλοκα και χρησιμοποιούν διαφορετικές προσεγγίσεις ανά επάγγελμα και χώρα. Δεν υπάρχουν στοιχεία που να συνηγορούν υπέρ ενός συστήματος σε σχέση με τα υπόλοιπα. Η συνεχής επαγγελματική εξέλιξη διαφέρει σημαντικά από χώρα σε χώρα και από επάγγελμα σε επάγγελμα στο χώρο της υγείας, με υποχρεωτικά και προαιρετικά συστήματα, επίσημη και ανεπίσημη παροχή δραστηριοτήτων συνεχούς επαγγελματικής εξέλιξης που μερικές φορές συνυπάρχουν ανάλογα με τη χώρα και το επάγγελμα. Οι εθνικές προσεγγίσεις, π.χ. αναφορικά με την (αυτό)ρύθμιση ενός επαγγέλματος, αντανακλώνται στη διακυβέρνηση και στις δομές της συνεχούς επαγγελματικής εξέλιξης και της δια βίου μάθησης. Η ανάπτυξη σχετικών πολιτικών αποτελεί συχνά αντικείμενο συντρέχουσας αρμοδιότητας, με τις επαγγελματικές οργανώσεις και τα υπουργεία υγείας αμφότερα να αναλαμβάνουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Για τους σκοπούς αυτής της μελέτης, ο ορισμός υποχρεωτικής και προαιρετικής συνεχούς επαγγελματικής εξέλιξης είναι ο ακόλουθος: Η συνεχής επαγγελματική εξέλιξη είναι υποχρεωτική για όλους τους επαγγελματίες που ασκούν το επάγγελμά τους σε μια χώρα. Ο ορισμός της υποχρεωτικής συνεχούς επαγγελματικής εξέλιξης δεν περιλαμβάνει περιπτώσεις όπου η απαίτηση για συνεχή εξέλιξη θεσπίζεται από έναν άλλο φορέα, παραδείγματος χάριν μια επαγγελματική ένωση 1 ή έναν εργοδότη. Ως προαιρετική συνεχής επαγγελματική εξέλιξη νοείται η απουσία υποχρεωτικών απαιτήσεων και περιλαμβάνει περιπτώσεις όπου η συνεχής επαγγελματική εξέλιξη είναι εκ των πραγμάτων υποχρεωτική για μερίδα του επαγγέλματος (μέλη επαγγελματικής ένωσης, επαγγελματίες που εργάζονται εντός του θεσπισμένου δια νόμου συστήματος υγείας ή στο πλαίσιο άλλων απαιτήσεων των εργοδοτών) ανεξάρτητα από το εάν υφίστανται επαγγελματικές κατευθυντήριες οδηγίες για το 1 όταν η ιδιότητα μέλους στην επαγγελματική ένωση δεν είναι υποχρεωτική για όλους τους επαγγελματίες

4 4 εν λόγω επάγγελμα. Το προαιρετικό πλαίσιο συνεχούς επαγγελματικής εξέλιξης μπορεί να συνυπάρχει με το αντίστοιχο υποχρεωτικό σύστημα. Δεν υπάρχουν επίσημες δομές συνεχούς επαγγελματικής εξέλιξης και η συμμετοχή στις σχετικές δραστηριότητες εναπόκειται στην κρίση κάθε επαγγελματία. Αυτή είναι λιγότερο συχνά καταγεγραμμένη κατάσταση. Η διάκριση μεταξύ υποχρεωτικής και προαιρετικής συνεχούς επαγγελματικής εξέλιξης ίσως είναι τεχνητή σε κάποιο βαθμό καθώς και οι δύο κατηγορίες περιλαμβάνουν πολλές διαφορετικές ρυθμίσεις. Η υποχρεωτική συνεχής επαγγελματική εξέλιξη μπορεί να βασίζεται σε μια σαφώς προσδιορισμένη απαίτηση, ορισμένες φορές άμεσα συνδεδεμένη με την επανεπικύρωση2 της άδειας επαγγέλματος ή μπορεί να είναι μόνο μια γενική υποχρέωση, οπότε μπορεί και να μην είναι εφαρμόσιμη. Επίσης, υπάρχουν παραδείγματα προαιρετικών πλαισίων συνεχούς επαγγελματικής εξέλιξης στα οποία οι επαγγελματικές ενώσεις καθιερώνουν τις δικές τους σχετικές απαιτήσεις για τα μέλη τους, με αποτέλεσμα τη συμμετοχή ενός σημαντικού ποσοστού του επαγγέλματος στις δραστηριότητες συνεχούς επαγγελματικής εξέλιξης. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ Το μοντέλο των υποχρεωτικών απαιτήσεων συνεχούς επαγγελματικής εξέλιξης είναι το συνηθέστερο σύστημα σε όλα τα επαγγέλματα. Ωστόσο, υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των χωρών: υποχρεωτικές απαιτήσεις συνεχούς επαγγελματικής εξέλιξης και για τα πέντε επαγγέλματα αναφέρθηκαν μόλις στο ένα τρίτο του συνόλου των χωρών. Η συμμόρφωση και η εφαρμογή των απαιτήσεων διαφέρει ως προς τους εμπλεκόμενους φορείς, ωστόσο, οι επαγγελματικές ενώσεις με ρυθμιστική αρμοδιότητα παίζουν σημαντικό ρόλο και για τα πέντε επαγγέλματα. Οι συνέπειες της μη συμμόρφωσης διαφέρουν επίσης σημαντικά και κυμαίνονται από την αφαίρεση της άδειας άσκησης του επαγγέλματος μέχρι την προσωρινή αναστολή και την επιβολή διαφόρων προστίμων ή την παντελή έλλειψη αυτόματων συνεπειών. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ Περίπου το ήμισυ όλων των συμμετεχόντων στην έρευνα ανέφεραν ότι εφαρμόζεται ένα προαιρετικό πλαίσιο συνεχούς επαγγελματικής εξέλιξης στη χώρα τους. Οι επίσημες δομές και η διακυβέρνησή της είναι συχνά λιγότερο δεσμευτικές σε σχέση με τις υποχρεωτικές απαιτήσεις. Εργαλεία όπως τα θετικά κίνητρα χρησιμοποιούνται συχνότερα. Η εφαρμογή κυμαίνεται από τον έλεγχο που ασκούν επαγγελματικές ενώσεις με ρυθμιστική αρμοδιότητα, μέχρι την απουσία επίσημων δομών ελέγχου. Οι συνέπειες της μη συμμόρφωσης στα προαιρετικά πλαίσια συνεχούς επαγγελματικής εξέλιξης, εάν υπάρχουν, είναι συνήθως λιγότερο περιοριστικές. Σε ελάχιστες περιπτώσεις, οι διαπιστώσεις της έρευνας καταδεικνύουν την απουσία επίσημων δομών συνεχούς επαγγελματικής εξέλιξης για ένα ορισμένο επάγγελμα, κάτι που σημαίνει ότι δεν υπάρχει εθνικό σύστημα ή κατευθυντήριες γραμμές για τους επαγγελματίες. Σε αυτήν την περίπτωση, η δεοντολογία και τα ενδιαφέροντα κάθε επαγγελματία καθώς και, πιθανόν, οι προτιμήσεις των εργοδοτών αποτελούν τους παράγοντες που ωθούν σε δραστηριότητες συνεχούς επαγγελματικής εξέλιξης. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ Για την πλειονότητα των επαγγελμάτων, οι επαγγελματικές ενώσεις και οι επιστημονικές εταιρείες αναφέρονται ως οι συχνότεροι πάροχοι δραστηριοτήτων συνεχούς επαγγελματικής εξέλιξης. Για τους ιατρούς και ιδιαίτερα για τους φαρμακοποιούς, ο ιδιωτικός τομέας παίζει συχνά σημαντικό ρόλο στην παροχή των εν λόγω δραστηριοτήτων. Η ανάπτυξη του περιεχομένου των εν λόγω δραστηριοτήτων εναπόκειται σε μεγάλο βαθμό στους φορείς που εκπροσωπούν τους παρόχους των δραστηριοτήτων συνεχούς επαγγελματικής εξέλιξης. Η ιατρική ειδικότητα ή οι εργοδότες απαιτούν συχνά από τους επαγγελματίες της υγείας να ακολουθούν σχετικές δραστηριότητες με προκαθορισμένο περιεχόμενο. Ως δημοφιλέστερος τρόπος παροχής

5 5 δραστηριοτήτων συνεχούς επαγγελματικής εξέλιξης αναφέρθηκαν τα συνέδρια, τα συμπόσια, οι διαλέξεις ή τα σεμινάρια. Η ηλεκτρονική ή διαδικτυακή μάθηση καταγράφηκε ως ο τρίτος συχνότερος τρόπος παροχής των εν λόγω δραστηριοτήτων. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Στην Ευρώπη, η πιστοποίηση των δραστηριοτήτων συνεχούς επαγγελματικής εξέλιξης συνηθίζεται περισσότερο από την πιστοποίηση των παρόχων αυτών των δραστηριοτήτων. Εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές διαφορές ως προς τις λεπτομέρειες της λειτουργίας των συστημάτων πιστοποίησης. Η πιστοποίηση είναι κατά κύριο λόγο, αλλά όχι πάντοτε, υποχρεωτική, ιδιαίτερα για τις επίσημες δραστηριότητες συνεχούς επαγγελματικής εξέλιξης και στα συστήματα με υποχρεωτικές απαιτήσεις για συνεχή επαγγελματική εξέλιξη. Επίσης, η αρμοδιότητα για την παροχή πιστοποίησης ποικίλλει, καθώς πολλά συστήματα παραχωρούν συντρέχουσα αρμοδιότητα σε διάφορους φορείς, ενώ οι επαγγελματικές οργανώσεις και οι επαγγελματικές ενώσεις με ρυθμιστική αρμοδιότητα είναι οι συχνότεροι φορείς πιστοποίησης. Τα κριτήρια πιστοποίησης που χρησιμοποιούνται συχνότερα είναι η διάρκεια μιας δραστηριότητας, η συμμόρφωση με τις επαγγελματικές κατευθυντήριες οδηγίες και τα αποτελέσματα της μάθησης. Σύμφωνα με την πλειονότητα των ερωτηθέντων, χρεώνονται τέλη συμμετοχής τα ποσά των οποίων ποικίλλουν σε μεγάλο βαθμό. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ Για όλα τα επαγγέλματα, η συχνότερη μορφή χρηματοδότησης των δραστηριοτήτων συνεχούς επαγγελματικής εξέλιξης είναι μέσω των τελών συμμετοχής που πληρώνουν οι επαγγελματίες. Ανάλογα με το επάγγελμα, οι επαγγελματικές ενώσεις, οι εργοδότες ή ο ιδιωτικός τομέας συνιστούν, επίσης, σημαντικές πηγές χρηματοδότησης. Για να διασφαλίζουν τη διαφάνεια και την ανεξαρτησία της συνεχούς επαγγελματικής εξέλιξης εφαρμόζονται κατευθυντήριες οδηγίες ή κώδικες συμπεριφοράς, όπως αναφέρει πάνω από το ήμισυ του συνόλου των ερωτηθέντων από 31 χώρες. Συχνά, αυτές οι οδηγίες ή οι κώδικες ενσωματώνονται στους κώδικες των επαγγελματικών ενώσεων. Επίσης, υπάρχουν διαφορετικοί κανόνες σχετικά με την παρακολούθηση δραστηριοτήτων συνεχούς επαγγελματικής εξέλιξης κατά τη διάρκεια του αμειβόμενου χρόνου εργασίας. Γίνεται αντιληπτό ότι η συνεχής επαγγελματική εξέλιξη μπορεί να συμβάλει στην ασφάλεια των ασθενών, ωστόσο, μέχρι τώρα ο συσχετισμός αυτός έχει διερευνηθεί σε περιορισμένη έκταση. Η συνεχής επαγγελματική εξέλιξη είναι μόλις ένας από τους πολλούς παράγοντες που συμβάλλουν στην καλλιέργεια μιας κουλτούρας για την ασφάλεια των ασθενών. Η συνεχής επαγγελματική εξέλιξη θεωρείται εργαλείο για τη βελτίωση της ασφάλειας των ασθενών, παρόλο που πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι η έννοια αυτή περιλαμβάνει πολλούς παράγοντες πέραν της συνεχούς εξέλιξης. Η σχέση αυτή έχει διερευνηθεί σε περιορισμένη έκταση. Παρόλο που υπάρχουν διαθέσιμες δραστηριότητες σε σχέση με την ασφάλεια των ασθενών για όλα τα επαγγέλματα, τις περισσότερες φορές δεν είναι υποχρεωτική η συμμετοχή των επαγγελματιών σε αυτές. Ωστόσο, στις περισσότερες χώρες αναφέρεται αύξηση της προσφοράς δραστηριοτήτων συνεχούς επαγγελματικής εξέλιξης σε σχέση με την ασφάλεια των ασθενών. Σε όλες τις χώρες, οι επαγγελματίες αναφέρουν το οικονομικό κόστος και την έλλειψη χρόνου ως τα κύρια εμπόδια για την πρόσβαση σε δραστηριότητες συνεχούς επαγγελματικής εξέλιξης. Υπάρχει ευρεία συναίνεση ότι το κόστος πρόσβασης στις δραστηριότητες συνεχούς επαγγελματικής εξέλιξης, το οποίο τις περισσότερες φορές επιβαρύνει τους ίδιους τους επαγγελματίες, όπως και ο χρόνος που πρέπει να επενδύεται σε αυτές τις δραστηριότητες, θεωρούνται εμπόδια. Έμμεσοι παράγοντες όπως η διαθέσιμη οικονομική βοήθεια σε σχέση με το κόστος των δραστηριοτήτων ή η έκταση στην οποία οι δραστηριότητες αυτές μπορούν να παρακολουθούνται εντός του χρόνου εργασίας διαφέρουν σημαντικά, μερικές φορές ακόμα και στο πλαίσιο του ίδιου επαγγέλματος σε μια χώρα, λόγω παραγόντων όπως η καθιέρωση

6 6 πρακτικών και η εργοδοσία. Άλλα εμπόδια που αναφέρονται λιγότερο συχνά περιλαμβάνουν την έλλειψη παρακίνησης ή κινήτρων καθώς και τεχνικής φύσης εμπόδια στην πρόσβαση σε δραστηριότητες συνεχούς επαγγελματικής εξέλιξης, όπως η έλλειψη δραστηριοτήτων ή η γεωγραφική απόσταση. Σε ένα μικρότερο αριθμό περιπτώσεων, αλλά ιδιαίτερα σε σχέση με τους οδοντιάτρους, δεν αναφέρονται εμπόδια. Η ευρωπαϊκή συνεργασία για την ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών θεωρείται σε μεγάλο βαθμό ότι προσφέρει προστιθέμενη αξία στη ενίσχυση των εθνικών συστημάτων συνεχούς επαγγελματικής εξέλιξης. Υπάρχει γενική συμφωνία στο ότι η ευρωπαϊκή συνεργασία μπορεί να προσφέρει προστιθέμενη αξία μέσω της ανταλλαγής καλών πρακτικών καθώς και για να ωφεληθούν τα εθνικά συστήματα και να βελτιωθεί η διαφάνεια στο πλαίσιο της διασυνοριακής κινητικότητας. Συνεργασία μεταξύ των χωρών σε θέματα συνεχούς επαγγελματικής εξέλιξης και δια βίου μάθησης υφίσταται ήδη, όπως φαίνεται από το σημαντικό βαθμό διασυνοριακής αναγνώρισης των δραστηριοτήτων συνεχούς επαγγελματικής εξέλιξης, παρόλο που οι διαδικασίες αναγνώρισης διαφέρουν μεταξύ των χωρών, των επαγγελμάτων και των δραστηριοτήτων. Οι ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες σε θέματα συνεχούς επαγγελματικής εξέλιξης και δια βίου μάθησης και πέρα από τον κλάδο της υγείας φαίνεται ότι διαφέρουν ως προς το βαθμό απορρόφησης και αντίκτυπου στα εθνικά συστήματα συνεχούς επαγγελματικής εξέλιξης σε σχέση με την υποστήριξη της διασυνοριακής συνεργασίας. Οι μηχανισμοί οικονομικής υποστήριξης σε επίπεδο ΕΕ μπορούν να διευκολύνουν τις δραστηριότητες συνεχούς επαγγελματικής εξέλιξης, παραδείγματος χάριν μέσω της ανάπτυξης κοινών εκπαιδευτικών ενοτήτων ή έρευνας για τον αντίκτυπο των εκπαιδευτικών προσεγγίσεων της συνεχούς επαγγελματικής εξέλιξης και τις επιπτώσεις τους στην ποιότητα της φροντίδας. Οι υφιστάμενες πρωτοβουλίες σε επίπεδο ΕΕ για τη βελτίωση της διαφάνειας μεταξύ των εθνικών συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης καταδεικνύουν ότι μπορεί, επίσης, να επιτευχθεί μεγαλύτερη διαφάνεια στο πλαίσιο της συνεχούς επαγγελματικής εξέλιξης στοχεύοντας στη βελτίωση της διασυνοριακής διάστασης της συνεχούς επαγγελματικής εξέλιξης. Επίσης, η ευρωπαϊκή συνεργασία προτείνεται για τη στήριξη της ανταλλαγής καλών πρακτικών. Οι διαφορές μεταξύ των εθνικών συστημάτων συνεχούς επαγγελματικής εξέλιξης, ωστόσο, υπαγορεύουν τη δρομολόγηση εθελοντικών πρωτοβουλιών σε επίπεδο ΕΕ. Οι μελλοντικές έρευνες πρέπει να φέρουν στο φως τους συσχετισμούς μεταξύ της συνεχούς επαγγελματικής εξέλιξης και της έκβασης για τους ασθενείς και να προχωρήσουν σε μια ανασκόπηση των εξελίξεων ούτως ώστε να καθιερώσουν τάσεις. Οι έρευνες για τον αντίκτυπο της συνεχούς επαγγελματικής εξέλιξης στην ασφάλεια των ασθενών και στην έκβαση της φροντίδας των ασθενών, καθώς και στην κλινική πρακτική και την παροχή υπηρεσιών από τους επαγγελματίες, είναι λιγοστές. Επομένως, συνιστάται η διεξαγωγή περισσότερων ερευνών για τους συσχετισμούς μεταξύ των διαφόρων ειδών της συνεχούς επαγγελματικής εξέλιξης και των αποτελεσμάτων των πρακτικών. Επίσης, η επιλεκτική άσκηση που παρασχέθηκε στην παρούσα μελέτη μπορεί να συνεχιστεί στο μέλλον ώστε να καθιερωθούν τάσεις και να διερευνηθούν ερωτήματα που προκύπτουν από την έρευνα, όπως οι προτιμώμενοι τομείς για ευρωπαϊκή συνεργασία. Συστάσεις Η πλήρης έκθεση αναφέρει 22 συστάσεις που θα βοηθήσουν στην ενίσχυση της συνεχούς επαγγελματικής εξέλιξης στα κράτη μέλη και την προώθηση της ευρωπαϊκής συνεργασίας σε πέντε τομείς: Σε σχέση με τις δομές και τις τάσεις της συνεχούς επαγγελματικής εξέλιξης, οι συστάσεις προβάλλουν την ανάγκη να αναγνωρίσουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, συμπεριλαμβανομένων των αρχών και των εργοδοτών, τη σημασία της και να βοηθήσουν όλους τους επαγγελματίες της υγείας να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες συνεχούς επαγγελματικής εξέλιξης που θα ταιριάζουν στις ανάγκες και στα ενδιαφέροντά τους.

7 7 Εξετάζοντας τα εμπόδια και τα κίνητρα για τη συμμετοχή σε δραστηριότητες συνεχούς επαγγελματικής εξέλιξης, η ανάγκη για συστημική και οργανωσιακή υποστήριξη προς τους επαγγελματίες σε σχέση με τη διάθεση χρόνου για αυτές τις δραστηριότητες στο εργατικό δυναμικό και στον προγραμματισμό προσωπικού και για να διασφαλιστεί ότι το κόστος της συνεχούς επαγγελματικής εξέλιξης δεν είναι απαγορευτικό, είναι μια από κοινού ευθύνη στην οποία εργοδότες, επαγγελματικοί οργανισμοί και υπουργεία υγείας πρέπει να παίξουν το ρόλο τους μαζί με τον επαγγελματία. Συνιστάται, επίσης, η χρήση ευέλικτων εργαλείων μάθησης καθώς η διασφάλιση της συνάφειας της συνεχούς επαγγελματικής εξέλιξης με την καθημερινή παροχή υπηρεσιών από τους επαγγελματίες έτσι ώστε να βελτιωθεί η πρόσβαση σε αυτήν και τα κίνητρα για τους επαγγελματίες. Αναφορικά με τη σχέση μεταξύ ασφάλειας των ασθενών και συνεχούς επαγγελματικής εξέλιξης, συνιστάται η ενσωμάτωση της ασφάλειας των ασθενών σε όλα τα στάδια εκπαίδευσης και κατάρτισης των επαγγελματιών και η υποστήριξή της από το εργασιακό περιβάλλον. Επίσης, είναι ωφέλιμο να εξετάζονται συγκεκριμένα ζητήματα ασφάλειας των ασθενών σε συγκεκριμένες δραστηριότητες συνεχούς επαγγελματικής εξέλιξης. Σε σχέση με τα συστήματα πιστοποίησης, σύμφωνα με τις συστάσεις, ο ρόλος των επαγγελματιών της υγείας στην πιστοποίηση της συνεχούς επαγγελματικής εξέλιξης είναι βασικότατος. Προτείνεται, επίσης, η εξέλιξη των συστημάτων πιστοποίησης έτσι ώστε να βασίζονται ολοένα περισσότερο στα αποτελέσματα. Αναφορικά με το ρόλο της ευρωπαϊκής συνεργασίας για τη συνεχή επαγγελματική εξέλιξη, συνιστάται η διευκόλυνση της συζήτησης περί πολιτικών και της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και εμπειριών μέσων των δομών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η χρηματοδότηση έρευνας, π.χ. για τη σχέση μεταξύ συνεχούς επαγγελματικής εξέλιξης και ποιότητας της φροντίδας των ασθενών ή των ευκαιριών για δημιουργία προαιρετικών πλαισίων σε επίπεδο ΕΕ για την υποστήριξη της διασυνοριακής αναγνώρισης της συνεχούς επαγγελματικής εξέλιξης. Κεντρικές δράσεις Πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι επαγγελματίες της υγείας σε όλα τα Κράτη Μέλη μπορούν να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες συνεχούς επαγγελματικής εξέλιξης σύμφωνα με την υποχρέωση των Κρατών Μελών στο πλαίσιο της αναθεωρημένης Οδηγίας για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων. Τα Κράτη Μέλη πρέπει να υιοθετήσουν μέτρα για την αντιμετώπιση των κύριων εμποδίων στη συμμετοχή σε δραστηριότητες συνεχούς επαγγελματικής εξέλιξης: την έλλειψη χρόνου, το ανθρώπινο δυναμικό και το κόστος. Πρέπει να διεξαχθούν περαιτέρω έρευνες για τον αντίκτυπο και τα συστήματα συνεχούς επαγγελματικής εξέλιξης των επαγγελματιών της υγείας, ιδιαίτερα αναφορικά με τη σχέση μεταξύ συνεχούς επαγγελματικής εξέλιξης και ασφάλειας των ασθενών, ποιότητας της φροντίδας και έκβασης για τους ασθενείς. Κάθε σύσταση της ΕΕ για το σχεδιασμό και τις προβλέψεις σε σχέση με το εργατικό δυναμικό στο χώρο της υγείας πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη συνεχή επαγγελματική εξέλιξη ώστε να αποφεύγονται ελλείψεις εργατικού δυναμικού που εμποδίζουν τους επαγγελματίες να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες συνεχούς επαγγελματικής εξέλιξης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να γνωστοποιήσει στο κοινό τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν για τη συνεχή επαγγελματική εξέλιξη των επαγγελματιών της υγείας στο πλαίσιο της Οδηγίας για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων. Ακόμη, θα πρέπει να χρησιμοποιήσει υπάρχουσες πλατφόρμες για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σχετικά με τη συνεχή επαγγελματική εξέλιξη, δηλ. την Ομάδα Συντονιστών και την Ομάδα Εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το ευρωπαϊκό εργατικό δυναμικό στον κλάδο της υγείας. Σε αυτές τις ενέργειες πρέπει να συμμετάσχουν οι επαγγελματικές οργανώσεις.

8 8

Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Εξέλιξη Οδοντιάτρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Εξέλιξη Οδοντιάτρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ψήφισμα Συμβουλίου Ευρωπαίων Οδοντιάτρων (CED) Mάιος 2013 Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Εξέλιξη Οδοντιάτρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση Το κείμενο που ακολουθεί είναι η ελληνική μετάφραση του ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 29.6.2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για την εφαρμογή της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.12.2011 SEC(2011) 1559 τελικό ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 9.3.2015 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την έκθεση για την υλοποίηση, τα αποτελέσματα και τη συνολική αξιολόγηση του Eυρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2064(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2064(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας 20.6.2013 2013/2064(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τον εθελοντισμό και την εθελοντική δραστηριότητα στην Ευρώπη (2013/2064(ΙΝΙ) Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Υιοθετήθηκε ομόφωνα από την Ολομέλεια του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΩΝ στις 30 Νοεμβρίου 2007, με τροποποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κινητικοτητα. Εκπαιδευση Προτυπα

Κινητικοτητα. Εκπαιδευση Προτυπα Αναγνωριση Ποιοτητα Κινητικοτητα Εκπαιδευση Προτυπα Απασχολησιµοτητα Ανάπτυξη της Αγοράς Εργασίας Σχετικά Προσόντα και κατάρτιση Η VSPORT + Έργο Ο βασικός στόχος του VSPORT είναι να αναπτυχθεί ένα διατομεακό

Διαβάστε περισσότερα

Fiche N /File Nr 6: COM-Part - p. 1

Fiche N /File Nr 6: COM-Part - p. 1 Πρόγραμμα Τομεακό Πρόγραμμα Κατηγορία Δράσης Δράση Στόχοι και περιγραφή της δράσης ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ COMENIUS ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ Πολυμερείς Σχολικές Συμπράξεις COMENIUS Οι Πολυμερείς Σχολικές συμπράξεις Comenius

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. Συντάκτης γνωμοδότησης: Cristian-Silviu Buşoi

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. Συντάκτης γνωμοδότησης: Cristian-Silviu Buşoi Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 14.7.2016 2015/2103(INL) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου που φέρνει σε επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών 14.1.2015 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την ειδική έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου αριθ. 20/2014 (απαλλαγή 2013): Ήταν επιτυχής

Διαβάστε περισσότερα

05 Χρήση δεδομένων και ανατροφοδότησης για τη βελτίωση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

05 Χρήση δεδομένων και ανατροφοδότησης για τη βελτίωση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης Η εισήγηση πλαισίων διασφάλισης ποιότητας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (VET) αποτελεί προτεραιότητα τα τελευταία χρόνια. Οι πάροχοι επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, κατά τα πρώιμα

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Η προστασία και ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και των πληροφοριών υγείας είναι πρωταρχικής σημασίας για την εταιρεία Outcome Sciences, Inc.

Διαβάστε περισσότερα

Διημερίδα για την Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας Eυαισθητοποίηση των Λειτουργών Υγείας στην Ασφάλεια των Ασθενών

Διημερίδα για την Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας Eυαισθητοποίηση των Λειτουργών Υγείας στην Ασφάλεια των Ασθενών Διημερίδα για την Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας Eυαισθητοποίηση των Λειτουργών Υγείας στην Ασφάλεια των Ασθενών 1. Εισαγωγή Οι εξελίξεις και οι δεσμεύσεις στο θέμα της Ασφάλειας των Ασθενών έχουν αυξηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Έκθεση Έρευνας μεταξύ Στελεχών Οργανισμών της Περιφέρειας Ελλάδα 2015 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων 2 x 4 ώρες Μέτρηση και Βελτίωση Ενδυνάμωσης Ορισμός της Ενδυνάμωσης: Η ενδυνάμωση είναι η διαδικασία της αύξησης της ικανότητας των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές ενίσχυσης της συμμετοχής του ασθενή στην κατ οίκον φροντίδα

Στρατηγικές ενίσχυσης της συμμετοχής του ασθενή στην κατ οίκον φροντίδα Τμήμα Νοσηλευτικής Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Στρατηγικές ενίσχυσης της συμμετοχής του ασθενή στην κατ οίκον φροντίδα Δρ Πέτρος Κολοβός Ειδικό Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό Η Συμμετοχή στη Φροντίδα Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

8035/17 ΜΜ/γομ/ΕΠ 1 DG E - 1C

8035/17 ΜΜ/γομ/ΕΠ 1 DG E - 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2017 (OR. en) 8035/17 JEUN 48 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου αριθ. προηγ. εγγρ.: 7679/17 JEUN 39 Θέμα: Επιτροπή των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κοινοπραξία... 1 Τι είναι το έργο TAKE CARE... 2 Βασικά αποτελέσματα... 3 Εκπαιδευτική Εργαλειοθήκη... 4 M-Game... 4 Ικανότητες των Διευθυ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κοινοπραξία... 1 Τι είναι το έργο TAKE CARE... 2 Βασικά αποτελέσματα... 3 Εκπαιδευτική Εργαλειοθήκη... 4 M-Game... 4 Ικανότητες των Διευθυ TAKE CARE BOOKLET ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κοινοπραξία... 1 Τι είναι το έργο TAKE CARE... 2 Βασικά αποτελέσματα... 3 Εκπαιδευτική Εργαλειοθήκη... 4 M-Game... 4 Ικανότητες των Διευθυντών Υγείας... 5 Δραστηριότητες...

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες,27Σεπτεμβρίου2013(04.10) (OR:en) 13568/13 LIMITE SOC682 ECOFIN790 EDUC334 JEUN78

PUBLIC ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες,27Σεπτεμβρίου2013(04.10) (OR:en) 13568/13 LIMITE SOC682 ECOFIN790 EDUC334 JEUN78 ConseilUE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ PUBLIC Βρυξέλλες,27Σεπτεμβρίου2013(04.10) (OR:en) 13568/13 LIMITE SOC682 ECOFIN790 EDUC334 JEUN78 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: προς: Θέμα: Ομάδας«ΚοινωνικέςΥποθέσεις» τηνεπιτροπήτων

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ Εισαγωγή Σκοπός του εντύπου είναι η παρουσίαση των βασικών προνοιών του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή»,

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-1134/2016 19.10.2016 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του

Διαβάστε περισσότερα

1 Γνωστοποίηση Εισαγωγή Ορισμός των Παροχών Ορισμός και διαχείριση Διασυνοριακών Δαπανών... 5

1 Γνωστοποίηση Εισαγωγή Ορισμός των Παροχών Ορισμός και διαχείριση Διασυνοριακών Δαπανών... 5 Σημείωμα σχετικά με την πρακτική δημοσιοποίησης παροχών της Gilead στο πλαίσιο της διαφάνειας σύμφωνα με το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο (Ν.4316/24-12-2014/ Άρθρο 66, Παρ.7) και του Κώδικα Δημοσιοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 2013/2061(INI) 5.9.2013 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με το σχέδιο δράσης για την ηλ-υγεία 2012-2020: καινοτομική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ (ΔΜΥΠ) Η Πρακτιική Άσκηση των Φοιιτητών του Τμήματος Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Ανάπτυξη ικανοτήτων για τη στήριξη της Ασφάλειας και της Ανάπτυξης

ΚΟΙΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Ανάπτυξη ικανοτήτων για τη στήριξη της Ασφάλειας και της Ανάπτυξης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Στρασβούργο, 5.7.2016 SWD(2016) 225 final ΚΟΙΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

7075/16 ΙΑ/νκ 1 DGG 2B

7075/16 ΙΑ/νκ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Μαρτίου 2016 (OR. en) 7075/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 6334/16,

Διαβάστε περισσότερα

ESSDE - Κοινή δήλωση αποτελέσματος των EFEE/ETUCE με θέμα «Η προώθηση της αυτοαξιολόγησης των σχολείων και των εκπαιδευτικών»

ESSDE - Κοινή δήλωση αποτελέσματος των EFEE/ETUCE με θέμα «Η προώθηση της αυτοαξιολόγησης των σχολείων και των εκπαιδευτικών» ESSDE Κοινή δήλωση αποτελέσματος των EFEE/ETUCE με θέμα «Η προώθηση της αυτοαξιολόγησης των σχολείων και των εκπαιδευτικών» Οι ευρωπαίοι κοινωνικοί εταίροι στον τομέα της εκπαίδευσης EFEE (Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. Distance Education Unit

Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. Distance Education Unit Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Distance Education Unit Δημόσια Υγεία (18 ΜΗΝΕΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚO) Περιγραφή Στόχος του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών Δημόσια Υγεία είναι να δώσει στους φοιτητές την ευκαιρία

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Creating greater synergy between European and national budgets

Creating greater synergy between European and national budgets ac DIRECTORATE GENERAL FOR INTERNAL POLICIES POLICY DEPARTMENT D: BUDGETARY AFFAIRS Creating greater synergy between European and national budgets Executive summary of the study in: Greek DV\816413.doc

Διαβάστε περισσότερα

10381/17 ΔΑ/ακι 1 DGB 2C

10381/17 ΔΑ/ακι 1 DGB 2C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Ιουνίου 2017 (OR. en) 10381/17 SAN 254 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 16 Ιουνίου 2017 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ERASMUS+ ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑ Ενημερωτική εκδήλωση για το πρόγραμμα Erasmus+ για τον τομέα της Νεολαίας

ΕΘΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ERASMUS+ ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑ Ενημερωτική εκδήλωση για το πρόγραμμα Erasmus+ για τον τομέα της Νεολαίας ΕΘΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ERASMUS+ ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑ Ενημερωτική εκδήλωση για το πρόγραμμα Erasmus+ για τον τομέα της Νεολαίας ΜΙΚΑΕΛΑ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗ Αθήνα, 22/9/2014 Βασική Δράση 2 Συνεργασία για την καινοτομία

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογικό Σημείωμα. Servier Hellas

Μεθοδολογικό Σημείωμα. Servier Hellas Μεθοδολογικό Σημείωμα Servier Hellas Α. Σύνοψη Το παρόν Μεθοδολογικό Σημείωμα, είναι συνοδευτικό του Εντύπου Δημοσιοποίησης και διευκρινιστικό των διαφόρων θεμάτων του εντύπου, μέσω του οποίου η ΣΕΡΒΙΕ

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσάρι Το γλωσσάρι του MATURE Ανδραγωγική Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας Δεξιότητες Δέσμευση

Γλωσσάρι Το γλωσσάρι του MATURE Ανδραγωγική Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας Δεξιότητες Δέσμευση Γλωσσάρι Η ομάδα MATURE διαθέτει σημαντική εμπειρία στη διαχείριση και υλοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και γνωρίζει ότι τα ζητήματα επικοινωνίας ενδέχεται να προκαλέσουν σύγχυση. Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Ηλεκτρονική Υγεία. Ενότητα: Χρήση έξυπνων καρτών στην υγεία

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Ηλεκτρονική Υγεία. Ενότητα: Χρήση έξυπνων καρτών στην υγεία Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονική Υγεία Ενότητα: Χρήση έξυπνων καρτών στην υγεία Αν. καθηγητής Αγγελίδης Παντελής e-mail: paggelidis@uowm.gr Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400.01 Δύο ημέρες 16 ώρες Επιλογή Στελεχών: Ξεχωρίζοντας τους Καλύτερους Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν σχηματίσει ολοκληρωμένη αντίληψη όλων

Διαβάστε περισσότερα

Αρμόδιες υπηρεσίες, τεχνικές και μέσα υλοποίησης παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης

Αρμόδιες υπηρεσίες, τεχνικές και μέσα υλοποίησης παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης Αρμόδιες υπηρεσίες, τεχνικές και μέσα υλοποίησης παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης Α. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Α.1. ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΣΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

εργαλείο αξιολόγησης για τη μέτρηση της επιβάρυνσης των μυοσκελετικών παθήσεων πρότυπα περίθαλψης που θα πρέπει να αναμένουν οι πολίτες

εργαλείο αξιολόγησης για τη μέτρηση της επιβάρυνσης των μυοσκελετικών παθήσεων πρότυπα περίθαλψης που θα πρέπει να αναμένουν οι πολίτες Πώς μπορεί να διασφαλιστεί ότι οι άνθρωποι με οστεοαρθρίτιδα και ρευματοειδή αρθρίτιδα λαμβάνουν τη βέλτιστη δυνατή περίθαλψη σε ολόκληρη την Ευρώπη: συστάσεις του EUMUSC.NET Σε συνεργασία με τον EULAR

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.11.2016 SWD(2016) 406 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Η Ευρωπαϊκή τυποποίηση θα αποτελέσει ουσιαστικό παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης σε παγκόσμιο επίπεδο, την ανάπτυξη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 20.1.2015 2014/2228(INI) ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών προς

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες,14Σεπτεμβρίου2011(20.09) (OR.en) 14224/11 LIMITE SOC772 ECOFIN583 EDUC235 REGIO74 ΣΗΜΕΙΩΜΑ

PUBLIC LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες,14Σεπτεμβρίου2011(20.09) (OR.en) 14224/11 LIMITE SOC772 ECOFIN583 EDUC235 REGIO74 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ConseilUE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ PUBLIC Βρυξέλλες,14Σεπτεμβρίου2011(20.09) (OR.en) 14224/11 LIMITE SOC772 ECOFIN583 EDUC235 REGIO74 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: προς: Θέμα: Προεδρίας τηνεπιτροπήτων ΜόνιμωνΑντιπροσώπων(1οτμήμα)/τοΣυμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Πίνακας Μαθησιακών Αποτελεσμάτων Πίνακας Μαθησιακών Αποτελεσμάτων Τα Μαθησιακά Αποτελέσματα στον παρακάτω πίνακα έχουν σχηματιστεί με βάση τα συμπεράσματα στη Διεθνική Αναφορά Έρευνας Ο1 που περιέχει τα ευρήματα της έρευνας που διεξήχθη

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Σκοπός: Ο σκοπός της πολιτικής ποιότητας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος είναι η συνεχής και συστηματική διασφάλιση, βελτίωση και

Διαβάστε περισσότερα

Η Συνδικαλιστική Οργάνωση-Μέρος ΙΙΙ

Η Συνδικαλιστική Οργάνωση-Μέρος ΙΙΙ Η Συνδικαλιστική Οργάνωση-Μέρος ΙΙΙ Νοέμβριος 2016 Ενημέρωση και Διαβούλευση των Εργοδοτουμένων Μαθησιακοί Στόχοι Ο Νόμος Πεδίο Εφαρμογής Καθορισμός κατώτατου αριθμού εργοδοτουμένων Περιεχόμενο ενημέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

15015/16 ΤΤ/γπ 1 DG B 1C

15015/16 ΤΤ/γπ 1 DG B 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) 15015/16 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: SOC 755 EMPL 505 ECOFIN 1136 EDUC 409 JEUN 104 Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων(1ο Τμήμα)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ Πειραιά. Ιούνιος 2015

ΙΕΚ Πειραιά. Ιούνιος 2015 ΙΕΚ Πειραιά Ιούνιος 2015 ιάδοση Αποτελεσµάτων Ευρωπαϊκού Προγράµµατος Κινητικότητας Erasmus+ Τίτλος: Καινοτόµες Τεχνικές Μαγειρικής Μοριακή Γαστρονοµία Ροές: ΙΤΑΛΙΑ ΙΤΑΛΙΑ ΙΣΠΑΝΙΑ Οµάδα Στόχος: 45 Καταρτιζόµενοι

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.11.2014 COM(2014) 715 final 2014/0339 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της αστυνομικής

Διαβάστε περισσότερα

Η άποψή σας για τη Στρατηγική Ευρώπη 2020

Η άποψή σας για τη Στρατηγική Ευρώπη 2020 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Επιτροπή των Περιφερειών Διαβούλευση Η άποψή σας για τη Στρατηγική Ευρώπη 2020 Βασικές διαπιστώσεις, αξιολόγηση και επιπτώσεις στην πολιτική Μάιος 2010 ΚΥΡΙΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

8463/17 ΠΜ/σα 1 DGG 2B

8463/17 ΠΜ/σα 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Απριλίου 2017 (OR. en) 8463/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 25 Απριλίου 2017 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 17.12.2010 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την ειδική έκθεση αριθ. 9/2010 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Πραγματοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

10254/16 ΕΚΜ/γομ 1 DGC 2B

10254/16 ΕΚΜ/γομ 1 DGC 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10254/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 20 Ιουνίου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.7.2015 COM(2015) 335 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της πρωτοβουλίας εθελοντών ανθρωπιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΜΕΝΤΟΡΑΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΜΕΝΤΟΡΑΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΜΕΝΤΟΡΑΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF Πρόγραμμα LLP LDV TOI 12 AT 0015 Συντονιστής προγράμματος: Schulungszentrum Fhnsdrf Εταίροι: University f Gthenburg Municipality f Tjörns

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου 18/11/2014

Δελτίο Τύπου 18/11/2014 Δελτίο Τύπου 18/11/2014 Ο ΟΑΕΔ / EURES και η BBi Communication ανταποκρίνονται στις ανάγκες της Φινλανδίας για απασχόληση στον τομέα της δημόσιας υγείας και περίθαλψης - Έλληνες γιατροί και νοσηλευτές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΝΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΝΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΝΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΝΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ Project LLP-LDV-TOI-12-AT-0015 Project coordinator: Schulungszentrum Fohnsdorf

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. για την ενημέρωση των Επιστημόνων Υγείας για τα Συνταγογραφούμενα Φαρμακευτικά Προϊόντα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. για την ενημέρωση των Επιστημόνων Υγείας για τα Συνταγογραφούμενα Φαρμακευτικά Προϊόντα ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ για την ενημέρωση των Επιστημόνων Υγείας για τα Συνταγογραφούμενα Φαρμακευτικά Προϊόντα 2010-2011 01. Ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος Ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία.

Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία. Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία. Η παρακολούθηση ενός project κινητικότητας. Η διαδικασία παρακολούθησης ενός διακρατικού project κινητικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ. «Χάραξη στρατηγικής για επιβίωση των εθελοντικών οργανώσεων/μκο σε συνθήκες συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης»

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ. «Χάραξη στρατηγικής για επιβίωση των εθελοντικών οργανώσεων/μκο σε συνθήκες συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης» ΤΕΛΙΚΟ-Υπόμνημα/4 Συν ΚΠ/17/10/14 ΥΠΟΜΝΗΜΑ 4 ης ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ «Χάραξη στρατηγικής για επιβίωση των εθελοντικών οργανώσεων/μκο σε συνθήκες συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης» 17 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Διημερίδα για την Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας Eυαισθητοποίηση των Λειτουργών Υγείας στην Ασφάλεια των Ασθενών

Διημερίδα για την Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας Eυαισθητοποίηση των Λειτουργών Υγείας στην Ασφάλεια των Ασθενών Διημερίδα για την Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας Eυαισθητοποίηση των Λειτουργών Υγείας στην Ασφάλεια των Ασθενών Η Δ/νση Ποιότητας & Αποδοτικότητας του Υπουργείου Υγείας, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης

Διαβάστε περισσότερα

10159/17 ΧΓ/μκ 1 DGD 1C

10159/17 ΧΓ/μκ 1 DGD 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Ιουνίου 2017 (OR. en) 10159/17 ENFOPOL 301 PROCIV 54 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 8 Ιουνίου 2017 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ανασκόπηση αποτελεσματικών πρωτοβουλιών συγκριτικής αξιολόγησης στον τομέα της υγείας και της ασφάλειας

Ανασκόπηση αποτελεσματικών πρωτοβουλιών συγκριτικής αξιολόγησης στον τομέα της υγείας και της ασφάλειας Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία Ανασκόπηση αποτελεσματικών πρωτοβουλιών συγκριτικής αξιολόγησης στον τομέα της υγείας και της ασφάλειας Συνοπτική παρουσίαση Συνοπτική

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιοποιήσεις Μεθοδολογικό Σημείωμα Για την Sanofi Κύπρου

Δημοσιοποιήσεις Μεθοδολογικό Σημείωμα Για την Sanofi Κύπρου Δημοσιοποιήσεις 2015 Μεθοδολογικό Σημείωμα Για την Sanofi Κύπρου ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Κώδικας Δημοσιοποίησης της EFPIA απαιτεί από όλες τις εταιρίες μέλη της EFPIA να δημοσιοποιούν τις παροχές που πραγματοποιούν,

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας Προσάρτημα στη Γνώμη 05/2007 PreRIA 21.040 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ Εργασία αριθ. 21.040 Έγγραφα θορύβου αεροσκαφών 1. Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ 2 ή 3 εβδομάδες 17 Νοεμβρίου 5 Δεκεμβρίου 2014 Υπεύθυνους ανθρώπινου δυναμικού στην κεντρική διοίκηση, σε αποκεντρωμένες υπηρεσίες και στην

Διαβάστε περισσότερα

127η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011

127η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 Βρυξέλλες, 10 Ιανουαρίου 2011 127η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΣΗΜΕΙΟ 6 ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΜΙΛΩΝ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ () Υποβάλλεται από τον Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στην Εφαρμοσμένη Θετική Ψυχολογία και Ψυχολογία Coaching

Μεταπτυχιακό στην Εφαρμοσμένη Θετική Ψυχολογία και Ψυχολογία Coaching Θετική Ψυχολογία και Ψυχολογία Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο με ιστορία 35 ετών, πρωτοπορεί από το 1982 στην ιδιωτική τριτοβάθμια εκπαίδευση. Είναι το μοναδικό Κολλέγιο στην Ελλάδα μέλος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΡΑΣΗ ΡΑΣΗ 2 - Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Φεβρουάριος 2007 R1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ 1) Κωδικός αριθµός: 2) Είδος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ Ιούνιος 2008

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ Ιούνιος 2008 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ Ιούνιος 2008 Χρηματοπιστωτική εκπαίδευση: Τάσεις και προοπτικές Του Χρήστου Βλ. Γκόρτσου Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ 1. Το πλαίσιο αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Παγκύπριος Σύνδεσμος Νοσηλευτών και Μαιών. 16 Μαΐου 2007 Πολιτιστικό Κέντρο «το. σκαλί» Αγλαντζιά. Ιωάννης Λεοντίου Πρόεδρος ΠΑΣΥΝΜ

Παγκύπριος Σύνδεσμος Νοσηλευτών και Μαιών. 16 Μαΐου 2007 Πολιτιστικό Κέντρο «το. σκαλί» Αγλαντζιά. Ιωάννης Λεοντίου Πρόεδρος ΠΑΣΥΝΜ Παγκύπριος Σύνδεσμος Νοσηλευτών και Μαιών 16 Μαΐου 2007 Πολιτιστικό Κέντρο «το σκαλί» Αγλαντζιά Ιωάννης Λεοντίου Πρόεδρος ΠΑΣΥΝΜ Τα εθνικά συστήματα Υγείας σε παγκόσμια κλίμακα αντιμετωπίζουν αυξανόμενες

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτέο 4.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ «ΖΩΝΤΑΝΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ» ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της Ψηφιακής Στρατηγικής

Ο ρόλος της Ψηφιακής Στρατηγικής Μπάμπης Τσιτλακίδης Ο ρόλος της Ψηφιακής Στρατηγικής Η ψηφιακή τεχνολογία ως: Καταλύτης για την επίλυση σύγχρονων αστικών ζητημάτων Βασικό εργαλείο για αστικό σχεδιασμό Το μέσο (και όχι αυτοσκοπός) για

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή, όραμα, αξίες και στρατηγικοί στόχοι

Αποστολή, όραμα, αξίες και στρατηγικοί στόχοι Αποστολή, όραμα, αξίες και στρατηγικοί στόχοι Αποστολή Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο είναι το θεσμικό όργανο της ΕΕ το οποίο ιδρύθηκε από τη Συνθήκη για τη διενέργεια του ελέγχου των οικονομικών της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα IMPACT Οδηγός Υποψηφίων

Πρόγραμμα IMPACT Οδηγός Υποψηφίων Πρόγραμμα IMPACT 2016 Οδηγός Υποψηφίων Ενδυνάμωσε τον αντίκτυπο της κοινωνικής σου δράσης! Ashoka Greece http://www.ashoka-impact.gr/ http://greece.ashoka.org/ Email: ashokagreece@ashoka.org Οδηγός Υποψηφίων

Διαβάστε περισσότερα

13498/15 ΑΝ/νικ/ΕΚΜ 1 DG G 3 C

13498/15 ΑΝ/νικ/ΕΚΜ 1 DG G 3 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Οκτωβρίου 2015 (OR. en) 13498/15 RECH 257 COMPET 482 SOC 625 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Προεδρία Αντιπροσωπίες Σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Δείκτες για την Αξιολόγηση στη Συνεκπαίδευση

Γενικοί Δείκτες για την Αξιολόγηση στη Συνεκπαίδευση Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ EL Γενικοί Δείκτες για την Αξιολόγηση στη Συνεκπαίδευση Εισαγωγή Η αξιολόγηση στη συνεκπαίδευση αποτελεί μια προσέγγιση της αξιολόγησης στο πλαίσιο της γενικής

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 13.5.2013 B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx σύμφωνα με το άρθρο 115 παράγραφος 5 του

Διαβάστε περισσότερα

Η Απασχολησιμότητα στην Ελλάδα 2017

Η Απασχολησιμότητα στην Ελλάδα 2017 Η Απασχολησιμότητα στην Ελλάδα 2017 Αποτύπωση της γνώμης εργαζομένων και υποψηφίων για την αγορά εργασίας Ιούλιος 2017 #Employability2017 Ο όμιλος Adecco Η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Εμπιστοσύνη και αξιοπιστία. www.pvtrin.eu

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Εμπιστοσύνη και αξιοπιστία. www.pvtrin.eu ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Εμπιστοσύνη και αξιοπιστία www.pvtrin.eu Με την πιστοποίηση PVTRIN μπορείτε να αποκτήσετε ανταγωνιστικό επαγγελματικό πλεονέκτημα σε μια διαρκώς αναπτυσσόμενη αγορά και να διακριθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Υφιστάμενη και επιθυμητή κατάσταση του οικονομικού δυναμικού σε περιοχές εκτός της περιοχής της ελληνικής πρωτεύουσας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτή η προπαρασκευαστική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF Πρόγραμμα LLP LDV TOI 12 AT 0015 Συντονιστής προγράμματος: Schulungszentrum Fhnsdrf Εταίροι: University f Gthenburg Municipality

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΕΣ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΕΣ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΕΣ) Το Κέντρο Ερευνών Science-to-Marketing του Munster University (Γερμανία) πραγματοποίησε έρευνα με θέμα τη συνεργασία μεταξύ Πανεπιστημίων και επιχειρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εκπαιδευτικών Κέντρων για συμμετοχή σε πρόγραμμα με τίτλο «Επιδοτούμενη κατάρτιση και πιστοποίηση Αγγλικής γλώσσας»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εκπαιδευτικών Κέντρων για συμμετοχή σε πρόγραμμα με τίτλο «Επιδοτούμενη κατάρτιση και πιστοποίηση Αγγλικής γλώσσας» Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εκπαιδευτικών Κέντρων για συμμετοχή σε πρόγραμμα με τίτλο «Επιδοτούμενη κατάρτιση και πιστοποίηση Αγγλικής γλώσσας» E-GNOSIS ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ E.K. http://www.e-gnosis.gr/english2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.12. COM() 614 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - SWD(2016) 342 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - SWD(2016) 342 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0337 (CNS) 13730/16 ADD 3 FISC 170 IA 99 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

E-CAPACIT8 - «Ενδυνάμωση δεξιοτήτων επαγγελματιών υγείας των χώρων εργασίας, για τη βελτίωση της υγείας του γηράσκοντος εργατικού δυναμικού»

E-CAPACIT8 - «Ενδυνάμωση δεξιοτήτων επαγγελματιών υγείας των χώρων εργασίας, για τη βελτίωση της υγείας του γηράσκοντος εργατικού δυναμικού» E-CAPACIT8 - «Ενδυνάμωση δεξιοτήτων επαγγελματιών υγείας των χώρων εργασίας, για τη βελτίωση της υγείας του γηράσκοντος εργατικού δυναμικού» «Ασφαλείς & Υγιείς Χώροι Εργασίας για όλες τις ηλικίες» 1 η

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ Ανάγκη υποστήριξης για προσωπική αυτονομία... 3 Ανεξάρτητη διαβίωση... 3 Αντισταθμιστικά μέσα... 3 Άτομα με μειωμένη κινητικότητα....

Διαβάστε περισσότερα

MINISTER PRESS CONFERENCE STATEMENTS

MINISTER PRESS CONFERENCE STATEMENTS COUNCIL MEETINGS Education, Youth, Culture and Sport Council (EYCS) 26.11.2012-27.11.2012 Location: Council of the European Union (Justus Lipsius building), Brussels MINISTER PRESS CONFERENCE STATEMENTS

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο

ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο Παρουσίαση από τις: Φροσούλα Πατσαλίδου, ερευνήτρια, & Μαίρη Κουτσελίνη, επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

10005/16 ΕΜ/ακι/ΘΛ 1 DGD 2C

10005/16 ΕΜ/ακι/ΘΛ 1 DGD 2C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10005/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 9 Ιουνίου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ CLUSTERS Με σκοπό τον εντοπισμό των βασικών παραγόντων επιτυχίας

Διαβάστε περισσότερα