ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 6129 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση Εργαστηρίου με την επωνυμία «Εργαστήριο Δομικής και Λειτουργικής Βιοχημείας» στο Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας της Σχολής Επι στημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.. 1 Ίδρυση Εργαστηρίων στο ΤΕΙ Αθήνας και καθορισμός του Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας τους.. 2 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ (1) Ίδρυση Εργαστηρίου με την επωνυμία «Εργαστήριο Δο μικής και Λειτουργικής Βιοχημείας» στο Τμήμα Βιο χημείας και Βιοτεχνολογίας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 50 παρ. 1 και 7 παρ. 5 του Ν. 1268/1982 (Α 87), όπως η τελευταία αυτή τροποποιή θηκε με το άρθρο 48 παρ.2 του Ν. 1404/1983 (Α 173), με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 22γ του Ν. 3149/2003 και το Ν. 4009/2011, άρθρο 80, παράγραφος 24, η οποία προστέθηκε με τον Ν. 4310/2014 άρθρο 96 και σύμφωνα με την οποία η ίδρυση Εργαστηρίου γίνεται με πράξη του Πρύτανη μετά από απόφαση της Συγκλήτου. 2. Τις αποφάσεις του Τμήματος Bιοχημείας και Βιο τεχνολογίας (Συνέλευση Τμήματος αριθμ. 28η/ ) και της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Συ νεδρίαση 152/ ). 3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπο λογισμού του Ιδρύματος αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Ίδρυση Εργαστηρίου Ιδρύεται στο Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας το Εργαστήριο «Δομικής και Λειτουργικής Βιοχημείας», που θα εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα της Βιοχημείας, Ενζυμολογίας, Δομικής Βιο χημείας, Πρωτεομικής, Δομικής Γενωμικής, Ρύθμισης και Ελέγχου του Μεταβολισμού, Κλινικής Βιοχημείας, Βιοχη μείας Κυτταρικής Βλάβης και Προστασίας, Βιοχημείας της Άσκησης, Αναλυτικής Βιοχημείας και Βιοφυσικής. Άρθρο 2 Αποστολή Το Εργαστήριο έχει ως αποστολή: α) Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπι στημίου Θεσσαλίας, καθώς και άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου, στα αντικείμενα με τα οποία ασχολείται, όπως αυτά προσδιορίζονται, στο άρθρο 1. β) Την ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας και τη διεξαγωγή Βασικής και Εφαρμοσμένης Έρευνας στα γνωστικά αντικείμενα με τα οποία ασχολείται. γ) Τη συνεργασία και ανταλλαγή επιστημονικών γνώ σεων με άλλα ακαδημαϊκά ή ερευνητικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. δ) Την οργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων, διαλέξεων καθώς και την πραγματοποίηση δημοσιεύ σεων και εκδόσεων. ε) Την παροχή υπηρεσιών κατά τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 159/ (Α 53). Άρθρο 3 Προσωπικό Το Εργαστήριο στελεχώνεται από i) μέλη του Διδα κτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας που η ειδικότητά τους σχετίζεται με τα γνωστικά αντικείμενα που καλύπτει το εργαστήριο, ii) μέλη του Ειδικού Τεχνικού Ερευνη τικού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) του Τμήματος και iii) μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου ή ερευνητές ύστερα από αίτηση για τη διεξαγωγή συγκεκριμένης ερευνητικής ή διδακτικής δραστηριότητας. Άρθρο 4 Διοίκηση Αρμοδιότητες 1. Το εργαστήριο διευθύνεται από το Διευθυντή που είναι μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) και ορίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 28 παρ. 22 του Ν. 2083/1992.

2 6130 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2. Ο Διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζει το άρθρο 7 του Ν. 1268/1982, μεταξύ των οποίων περιλαμ βάνονται ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακό μεταπτυχιακό) και ερευνητικού έργου του εργαστηρίου, η κατάρτιση και η υποβολή στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας του εργαστηρίου, η μέριμνα για την τήρησή του, η μέριμνα για την κατανομή των χώρων του εργαστηρίου, η μέρι μνα για τη στελέχωσή του με το αναγκαίο προσωπικό, η μέριμνα για την οικονομική διαχείριση των εσόδων του, η υποβολή του ετήσιου απολογισμού των δραστη ριοτήτων του, ο ορισμός των υπεύθυνων για τα ανα λώσιμα υλικά και του κινητού εξοπλισμού, η υπογραφή κάθε εγγράφου και γενικά η ευθύνη για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του. Άρθρο 5 Εγκατάσταση Λειτουργία 1. Το εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέ ρες και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό του Πανεπι στημίου. Το ωράριο εργασίας του προσωπικού είναι αυτό το οποίο προβλέπεται για κάθε κατηγορία από τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του άρθρου 5 παρ. 3δ του Ν. 2083/1992 (Α 159). 2. Το εργαστήριο θα εγκατασταθεί στον 2ο όροφο του κτηρίου του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, σε χώρο εμβαδού 130 τ.μ. 3. Ο Διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή κάθε εργασίας που γίνεται στο εργαστήριο, στα πλαί σια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που έχει αποφασισθεί και καθορίζει, μέσα στα πλαίσια της αποστολής του εργαστηρίου, την προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση. 4. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει τουργία του εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων και υλικών που ανήκουν σ αυτό, την παραμονή των ερ γαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών) στους χώρους όπου τηρούνται ειδικοί κανόνες που αποσκο πούν στην προφύλαξη της υγείας και αρτιμέλειας των εργαζομένων καθώς και στην προστασία των οργάνων και εγκαταστάσεών του από βλάβες. 5. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του εργαστηρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του εργαστηρίου ή άλλους ερευνητές, που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκπαίδευση και εξουσιοδότηση. Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για τη διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται μετά τη χρησιμοποίησή τους στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί. 6. Η πρόσληψη διακεκριμένων επιστημόνων, σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές και ερευνητικές δραστη ριότητες του εργαστηρίου, στην περίπτωση που είναι δυνατή κατά τις ισχύουσες διατάξεις, ενεργείται κατό πιν εισηγήσεως του Διευθυντή από τα αρμόδια όργανα του Τμήματος. 7. Στο Εργαστήριο έχουν δικαίωμα εκτέλεσης πει ραματικών εργασιών τα μέλη ΔΕΠ του εργαστηρίου αποκλειστικά ή σε συνεργασία με άλλα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος ή άλλους ερευνητές, εφόσον το αντικείμενο της έρευνας είναι σχετικό με τις δραστηριότητες του εργαστηρίου. Για την εκτέλεση πειραματικής εργασίας από ερευνητές, οι οποίοι δεν είναι μέλη του εργαστηρί ου, χορηγείται άδεια ύστερα από σχετική αίτηση, στην οποία αναφέρονται: ο σκοπός της εργασίας, το χρονοδι άγραμμα της, η χρησιμοποίηση ή μη οργάνων τα οποία διαθέτει το εργαστήριο, οι διατάξεις οι οποίες διέπουν την εκτέλεση αυτής της πειραματικής εργασίας και ο προϋπολογισμός της δαπάνης που απαιτείται. Άρθρο 6 Έσοδα Τα έσοδα του Εργαστηρίου προέρχονται από: α) Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή για λογα ριασμό τρίτων. β) Τη διάθεση ερευνητικών ή εν γένει επιστημονικών προϊόντων. γ) Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του Π.Δ. 159/ (Α 53). δ) Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι εθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις και νομικά ή φυσικά πρόσωπα. ε) Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τους σκοπούς του Εργαστηρίου. Άρθρο 7 Τηρούμενα βιβλία Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα ακό λουθα βιβλία και στοιχεία: Πρωτόκολλο εισερχόμενης εξερχόμενης αλληλο γραφίας, Βαθμολόγιο φοιτητών, Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων, Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους, Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και οργάνων, Αρχεία ερευνητικών προγραμμάτων, Βιβλίο μεταβολών προσωπικού και Κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που κρίνεται απαραίτητο. Άρθρο 8 Έναρξη ισχύος Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Βόλος, 10 Μαρτίου 2015 Ο Πρύτανης ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ F Αριθμ (2) Ίδρυση Εργαστηρίων στο ΤΕΙ Αθήνας και καθορισμός του Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας τους. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ Έχοντας υπόψη: 1) τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 4 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/τ. Α ) «Ρύθμιση θεμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 2) τις διατάξεις της παρ. 22α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ. Α ) «Δομή, λειτουργία, διασφά λιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων»,

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ) τις διατάξεις του άρθρου 96 του Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 258/τ. Α ) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτο μία και άλλες διατάξεις», με το οποίο προστέθηκε παρ. 24 στο άρθρο 80 του Ν. 4009/201,1 4) τις διατάξεις του Π.Δ. 95/2013 (ΦΕΚ 133/τ. Α ) «Με τονομασία Σχολής και Τμημάτων Συγχώνευση Τμη μάτων Κατάργηση Τμημάτων Συγκρότηση Σχολών του ΤΕΙ Αθήνας,» 5) το υπ αρ. 28/ απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του ΤΕΙ Αθήνας (Θέμα 2ο, Υπόθεμα 16), με το οποίο εγκρίνεται η ίδρυση Εργαστηρίων στις Σχολές του ΤΕΙ Αθήνας, 6) το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 1. Ιδρύονται στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (T.E.I.) Αθήνας τα παρακάτω Εργαστήρια: α) Εργαστήριο Προηγμένων Συστημάτων Γνώσης, Εικόνας και Πληροφορίας, το οποίο εξυπηρετεί ερευ νητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες στα γνωστικά αντι κείμενα: ψηφιακή εικόνα και ήχος, ανάλυση κατανόηση εικόνας, όραση υπολογιστή, αναγνώριση προτύπων, σύνθεση εικόνας, γραφικά υπολογιστή, οπτικοποίηση δεδομένων, οπτική αναλυτική, υπολογιστική νοημοσύνη, ποσοτικές μέθοδοι, ευφυή συστήματα, συστήματα υπο στήριξης αποφάσεων, συστήματα γνώσης και πληροφο ρίας, συστήματα χώρο χρονικών δεδομένων, γεωγρα φικά συστήματα πληροφορίας, συστήματα διαχείρισης, εξόρυξης και αξιοποίησης πολυμεσικής πολυτροπικής πληροφορίας, διαδραστικά διαδικτυακά συνεργατικά πληροφοριακά συστήματα, ανάλυση, σχεδιασμός, μο ντελοποίηση, προσομοίωση, ανάπτυξη καθώς και αξιο λόγηση σύνθετων συστημάτων. β) Εργαστήριο Παράλληλων και Κατανεμημένων Συ στημάτων και Δικτύων, το οποίο εξυπηρετεί ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα: παράλληλοι αλγόριθμοι και εφαρμογές σε συστήμα τα πολυεπεξεργαστών και συστοιχιών υπολογιστών, υπολογισμός σε πλέγματα υπολογιστικών συστημά των, υπολογιστική νέφους, κατανεμημένα συστήματα, δικτυακές τεχνολογίες για κατανεμημένα συστήματα, επικοινωνία δεδομένων και εφαρμογές σε Ad Hoc κινητά δίκτυα, σε ασύρματα δίκτυα αισθητήρων και ενεργοποι ητών και σε ομότιμα δίκτυα, διάχυτος και κινητός υπο λογισμός, προσεγγιστικοί και ευρετικοί αλγόριθμοι για την επίλυση υπολογιστικά πολύπλοκων προβλημάτων, τεχνολογίες οπτικής μετάδοσης και διασύνδεσης για την εξυπηρέτηση κατανεμημένων συστημάτων, δίκτυα αισθητήρων οπτικών ινών, σύγκλιση τεχνολογιών δικτύ ων πρόσβασης, αλγόριθμοι δρομολόγησης/μεταγωγής σε οπτικά δίκτυα κορμού, ασφάλεια υπολογιστικών συ στημάτων και δικτύων. γ) Εργαστήριο Τεχνολογίας Συστημάτων, Βελτιστο ποίησης και Ανάλυσης Δεδομένων, το οποίο εξυπηρετεί αντικείμενα: τεχνολογία και σχεδιασμός υπολογιστικών συστημάτων με έμφαση στην υψηλή απόδοση και την αξιοπιστία, αξιοποιώντας τεχνικές από τις περιοχές της ανάλυσης δεδομένων και των τεχνικών βελτιστοποίησης και της ανάλυσης δεδομένων καθώς των εφαρμογών τους σε οικονομικές και βιοιατρικές δραστηριότητες. δ) Εργαστήριο Μικροσυστημάτων, Αισθητήρων, Εν σωματωμένων Διατάξεων και Αυτοματισμού, το οποίο γνωστικά αντικείμενα: ανάπτυξη καινοτόμων μικρο συ στημάτων και αισθητήρων, νέες τεχνολογίες τυπωμένων και εύκαμπτων ηλεκτρονικών κυκλωμάτων, μοντελο ποίηση, σχεδίαση και ανάπτυξη μεθόδων και βαθμίδων αυτοματοποιημένου ελέγχου, ενσωματωμένα συστή ματα μικροελεγκτές, επιστημονικός προγραμματισμός και υπολογιστικές μέθοδοι σε εφαρμογές, σχεδίαση και ανάπτυξη ηλεκτρονικών κυκλωμάτων, μοντελοποί ηση μικρομηχανικών διατάξεων και μικροσυστημάτων, μικρορευστομηχανικές διατάξεις, ανάπτυξη και εφαρ μογές, μοντελοποίηση, σχεδίαση και ανάπτυξη δικτύων αισθητήρων. ε) Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Διατάξεων και Υλικών, το οποίο εξυπηρετεί ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανά γκες στα γνωστικά αντικείμενα: ηλεκτρικός και οπτι κός χαρακτηρισμός υλικών και διατάξεων, ανάπτυξη καινοτόμων τεχνικών εντοπισμού ανίχνευσης ασθενών ηλεκτρικών σημάτων και ακουστικών εκπομπών ως επα κόλουθο της μηχανικής καταπόνησης υλικών, στον σχε διασμό και ανάπτυξη πρωτότυπου υλικού υλοποίησης μετρητικών συστημάτων και υλοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων που σχετίζονται με την ηλεκτρονική μάθηση και αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών. στ) Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών και Επεξεργασίας Σήματος, το οποίο εξυπηρετεί ερευνητικές και εκπαι δευτικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα: σχεδίαση και ανάπτυξη ηλεκτρονικών, ενσωματωμένων και τη λεπικοινωνιακών συστημάτων, επεξεργασίας σήματος, αναγνώριση προτύπων συστημάτων ελέγχου, αλγορίθ μων, ευφυών συστημάτων υπολογιστικής νοημοσύνης ασύρματων επικοινωνιών και μικροκυματικών υποσυστη μάτων και διατάξεων, μοντέλων ραδιοκάλυψης, κεραιών και δορυφορικών επικοινωνιών. Σχεδίαση συστημάτων τηλεπικοινωνιών και RF, οπτικών επικοινωνιών, δικτυω μένων ενσωματωμένων συστημάτων και υπολογιστικών διατάξεων και εφαρμογών νέφους, ειδικευμένων τηλε πικοινωνιακών μετρήσεων και μετρήσεων EMC. ζ) Εργαστήριο Επεξεργασίας Ιατρικού Σήματος και Εικόνας, το οποίο εξυπηρετεί ερευνητικές και εκπαιδευ τικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα: επεξεργασίας και ανάλυσης ιατρικού σήματος και εικόνας, αναγνώριση προτύπων σε ιατρικές και βιολογικές εφαρμογές, βιοπλη ροφορική, ιατρική πληροφορική και ιατρική στατιστική, ιατρικά ηλεκτρονικά, προγραμματισμό μικροεπεξεργα στών και μικροελεγκτών σε ψηφιακά ιατρικά συστήματα, τηλεϊατρική και ιατρική απεικόνιση από απόσταση. η) Εργαστήριο Ακτινοφυσικής, Τεχνολογίας Υλικών και Βιοϊατρικής Απεικόνισης, το οποίο εξυπηρετεί αντικείμενα: φυσική των ακτινοβολιών (ιοντίζουσες και μη ιοντίζουσες), ανιχνευτές ακτινοβολίας, ποσοτικός προσδιορισμός βιολογικών παραμέτρων, χαρακτηρισμός ιστών, βιοϊατρική οργανολογία, επιστήμη της εικόνας, τεχνολογία υλικών σε υλικά ακτινολογικού ενδιαφέ ροντος και βιοϊατρικών εφαρμογών, ηλεκτρονικές και μηχανολογικές κατασκευές σε βιοιατρικές εφαρμογές βαθμονόμηση συσκευών, κλινική απεικόνιση καθώς και ελέγχους ποιότητας. θ) Εργαστήριο Ανάλυσης Ενεργειακών Συστημάτων, το οποίο εξυπηρετεί ερευνητικές και εκπαιδευτικές

4 6132 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα: ανάπτυξη και σχε διασμό νέων συστημάτων με γνώμονα την ορθολογική χρήση ενέργειας και την αειφορία και βελτιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης υφιστάμενων συστημάτων σε συνδυασμό με τον περιορισμό των περιβαλλοντικών τους επιπτώσεων. Οι τομείς έρευνας περιλαμβάνουν θερμοδυναμική, πειραματική και υπολογιστική ρευστο μηχανική, μεταφορά θερμότητας και μάζας, ανανεώσι μες πηγές ενέργειας, ανάλυση κύκλου ζωής και ενερ γειακές μελέτες ενεργειακών συστημάτων, διαχείριση και εξοικονόμηση ενέργειας σε θερμικές και ψυκτικές μηχανές, κτηριακό τομέα, μεταφορές και βιομηχανία, μετρήσεις ενεργειακών και περιβαλλοντικών μεγεθών. ι) Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Συ στήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης, το οποίο εξυπηρετεί ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες στα γνωστι κά αντικείμενα: ανάπτυξη μεθοδολογιών και εμπειρική έρευνα για τη διερεύνηση των διαδικασιών μάθησης και απόκτηση γνώσης σε επιστημονικά πεδία των τε χνολογικών και εκπαιδευτικών εφαρμογών, σχεδιασμός, υλοποίηση και αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισμικού και τεχνολογικά υποστηριζόμενων περιβαλλόντων μά θησης, με έμφαση στα διαδικτυακά προσαρμοστικά ευ φυή συστήματα μάθησης, σχεδιασμός και αξιολόγηση διαφόρων τυπικών και άτυπων πλαισίων μάθησης και προγραμμάτων ηλεκτρονικής μάθησης με αξιοποίηση σύγχρονων διαδικτυακών εργαλείων μάθησης. Ανάλυση και σχεδιασμός της δια βίου μάθησης σε αντικείμενα των τεχνολογικών και εκπαιδευτικών εφαρμογών, με λέτη, διατύπωση και αξιοποίηση πλαισίων ποιότητας στην εκπαίδευση, ανάπτυξη και διαχείριση ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων και αποθετηρίων, παιδαγωγική κατάρτιση. ια) Εργαστήριο Ενεργειακών Εφαρμογών και Συστη μάτων Εξοικονόμησης Ενέργειας, το οποίο εξυπηρετεί αντικείμενα: μοντελοποίηση, προσομοίωση και βελτι στοποίηση ενεργειακών διατάξεων, συστήματα ελέγχου και διαχείρισης ενέργειας, ενεργειακά πληροφορικά συστήματα και ευφυή δίκτυα, επεξεργασία ενεργειακών πληροφοριών για τεχνολογικές οικονομικές και πολιτι κές αποφάσεις, τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας σε ενεργειακές εγκαταστάσεις, ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα και εξοπλισμός ενεργειακών εγκαταστάσε ων, ηλεκτρομηχανικά συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας, συστήματα διαγνωστικής βλαβών και προληπτικής συ ντήρησης σε ενεργειακές εγκαταστάσεις, συστήματα μετρήσεων ενεργειακών μεγεθών, ποιότητα ηλεκτρι κής ισχύος, τεχνολογία και εφαρμογές υψηλών τάσεων, κυματική διάδοση σε διάφορα μέσα, μοντελοποίηση, ανάλυση και μέτρηση ηλεκτρομαγνητικών πεδίων, επι δράσεις ηλεκτρομαγνητικών πεδίων. ιβ) Εργαστήριο Ναυπηγικής και Ναυτικής Μηχανολο γίας, το οποίο εξυπηρετεί ερευνητικές και εκπαιδευτι κές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα: μελέτη πλοίου, διαδικασίες βελτιστοποίησης, γεωμετρική παραμετρική σχεδίαση, ανάλυση ευστάθειας, υδροδυναμική πλοίου, δυναμικές αποκρίσεις και φορτίσεις πλοίων σε κυμα τισμούς, αντίσταση πλοίου, προβλήματα διάδοσης και σκέδασης κυματισμών, ενέργεια από τη θάλασσα, αντο χή πλοίου. Υπολογισμοί με βάση αρχές της μηχανικής, μέθοδος πεπερασμένων στοιχείων, ναυτική μηχανολο γία, εφαρμογές υγροποιημένου φυσικού αερίου, ναυτικοί κινητήρες, ενεργειακά συστήματα πλοίων, αύξηση ενερ γειακής απόδοσης, αισθητήριες διατάξεις, τριβολογία, μείωση εκπομπών ρύπων, διάδοση θορύβου και κραδα σμών, ταλαντώσεις αξονικού συστήματος. Υπολογιστική ρευστομηχανική, μελέτη προβλημάτων αλληλεπίδρασης ροής κατασκευής, υπολογιστική και πειραματική ροή γύρω από θαλάσσιες κατασκευές. ιγ) Εργαστήριο Συστημάτων Γεωπληροφορικής και Μεταφορών, το οποίο εξυπηρετεί ερευνητικές και εκ παιδευτικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα: σχεδι ασμός έργων με παροχή υπηρεσιών στα επιστημονικά και τεχνολογικά πεδία γεωπληροφορικής και συναφών συστημάτων, συγκοινωνιακού σχεδιασμού και οδικής ασφάλειας καθώς και εφαρμογών της τηλεματικής, γε ωπληροφορικής και τηλε γεωπληροφορικής. ιδ) Εργαστήριο Γεωχωρικής Τεχνολογίας, το οποίο γνωστικά αντικείμενα: μέτρηση, συλλογή, επεξεργασία, απεικόνιση, διαχείριση, ανάλυση και διάχυση γεωμε τρικών, όσο και ποσοτικών και ποιοτικών πληροφοριών για το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, τα βα σικά πεδία της γεωδαισίας, της φωτογραμμετρίας και τηλεπισκόπησης, της χαρτογραφίας, της γεωγραφίας, της γεωγραφικής πληροφορίας, της διαχείρισης του περιβάλλοντος, της χωρικής ανάπτυξης και του κτη ματολογίου. ιε) Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Μηχανικής, το οποίο γνωστικά αντικείμενα: μηχανική των υλικών (αντοχή και σύνθετα υλικά), υπολογιστική μηχανική και αριθμητικές μέθοδοι, στατική και δυναμική ανάλυση κατασκευών αντισεισμική μηχανική, οπλισμένο σκυρόδεμα και μη καταστροφικοί έλεγχοι δομικών υλικών, γεωτεχνική μηχανική, φαινόμενα μεταφοράς σε πορώδη μέσα, πα ράκτια και θαλάσσια μηχανική. ιστ) Εργαστήριο Διαχείρισης Δεδομένων, Πληροφο ρίας και Γνώσης, το οποίο εξυπηρετεί ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα: βά σεις δεδομένων και γνώσης, πληροφοριακών συστη μάτων, εκπαιδευτικής και υποβοηθητικής τεχνολογίας, επεξεργασίας φυσικής γλώσσας, ανάκτησης κειμένου, διαχείρισης εγγράφων, μοντελοποίησης και βελτιστο ποίησης διαδικασιών. Ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών συστημάτων χαμηλού κόστους, πολυμέσων, ανοικτών διασυνδεδεμένων δεδομένων, στους τομείς υγείας, ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, πολιτισμού, ηλεκτρονικής μάθησης, ηλεκτρονικού εμπορίου, βιομηχανίας. 2. Ιδρύονται στη Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (T.E.I.) Αθήνας τα παρακάτω Εργαστήρια: α) Εργαστήριο Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας, το οποίο εξυπηρετεί ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανά γκες στα γνωστικά αντικείμενα: επιχειρηματικότητα καινοτομία, πράσινη εφοδιαστική αλυσίδα, συστήματα διαχείρισης πελατειακών σχέσεων, σύγχρονα μοντέλα συνεργασίας των επιχειρήσεων, διαχείριση προμηθειών, πληροφοριακά συστήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα, προγράμματα διοίκησης ποιότητας, διαχείριση απόδο σης της επιχείρησης εφοδιαστικής αλυσίδας, συστήμα τα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων. β) Εργαστήριο Κοινωνικής Καινοτομίας, Υγείας, Κοι νωνικής Προστασίας, Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, το οποίο εξυπηρετεί ερευνητικές και εκπαιδευτικές

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 6133 ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα: ανάπτυξη της διοί κησης διαχείρισης των υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής προστασίας με εμβάθυνση σύνθετων διεπιστημονικών προσεγγίσεων ως προς τη διδασκαλία και έρευνα γνωστικών πεδίων με αυξημένο επιστημονικό και επι χειρησιακό ενδιαφέρον, όπως το πεδίο της κοινωνικής καινοτομίας. γ) Εργαστήριο Τουριστικού Σχεδιασμού και Εφαρμο σμένης Τουριστικής Επιχειρησιακής Έρευνας, το οποίο γνωστικά αντικείμενα: ανάπτυξη σχεδίων τουριστικής ανάπτυξης προορισμών και διοίκησης των επιχειρήσεων που παρέχουν υπηρεσίες φιλοξενίας. δ) Εργαστήριο Έρευνας Μάρκετινγκ και Διαφήμισης, το οποίο εξυπηρετεί ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα: έρευνα αγοράς, τεχνικές πωλήσεων, στρατηγικό μάρκετινγκ, διαχείρι ση φήμης, βελτιστοποίηση ιστοσελίδων για αναζήτηση από διαδικτυακές μηχανές, προσωποποιημένο μάρκε τινγκ, μάρκετινγκ υπηρεσιών, διεθνές και εξαγωγικό μάρκετινγκ, κοινωνικο οικονομικές έρευνες, διερεύνηση ικανοποίησης πελατών, ψηφιακή και εταιρική επικοινω νία, δημόσιες σχέσεις, διαχείριση σχέσεων με πελάτες, προβολή, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διαδραστική δια φήμιση, πολυαισθητική διαφήμιση. ε) Εργαστήριο Διαχείρισης της Πληροφορίας, το οποίο εξυπηρετεί ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανά γκες στα γνωστικά αντικείμενα: Ψηφιοποίηση, τεκμηρί ωση και διαχείριση περιεχομένου, οργάνωση κειμενικού και πολυμεσικού περιεχομένου σε βάσεις δεδομένων και ανάδειξη του στο διαδίκτυο, οργάνωση και διαχείριση πληροφοριακών οργανισμών, έμφαση σε βιβλιοθήκες, αρχεία, μουσεία, ανάπτυξη, λειτουργία και διατήρηση ψηφιακών συλλογών, ανάπτυξη, λειτουργία και διατή ρηση αρχείων, ολοκληρωμένες λύσεις ενοποιημένης διαχείρισης βιβλιοθηκών, μελέτη μεθόδων θεματικής οργάνωσης των πληροφοριών (θησαυροί οντολογί ες), ανάδειξη πολιτιστικού περιεχομένου οργανισμών, οργάνωση μαθημάτων και μαθησιακών αντικείμενων σε ηλεκτρονική μορφή, οργάνωση εκπαίδευσης από απόσταση, οργάνωση πλήρους κύκλου ηλεκτρονικής εκδοτικής, οργάνωση πληροφορίας οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και δημιουργία δομών, πληροφοριακή παιδεία, υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης, διατήρηση και συντήρηση υποστρωμάτων πληροφορίας. 3. Ιδρύονται στη Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (T.E.I.) Αθήνας τα παρακάτω Εργαστήρια: α) Εργαστήριο Νοσηλευτικής Αποκατάστασης Χρο νίως Πασχόντων, το οποίο εξυπηρετεί ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα: διε ρεύνηση των αναγκών και των γνώσεων και δεξιοτήτων των χρονίως πασχόντων για την αυτό φροντίδα τους, διερεύνηση γνώσεων, δεξιοτήτων και επιβάρυνσης των οικογενειακών και επαγγελματιών φροντιστών των χρο νίως πασχόντων, διερεύνηση αποτελεσματικών εργα λείων εκτίμησης και μεθόδων αντιμετώπισης χρόνιων προβλημάτων υγείας, διερεύνηση των αναγκών της κοι νότητας ως προς τη φροντίδα των χρονίως πασχόντων και των ελλειμμάτων στη φροντίδα από κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς, διερεύνηση γνώσεων των φοιτητών, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, ως προς τη διαχείριση της χρόνιας νόσου και της αποκατάστασης. β) Εργαστήριο Οπτικής Μετρολογίας, το οποίο εξυ πηρετεί ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα: έλεγχος ποιότητας οφθαλμικών φακών, υλικών και επιστρώσεων, απορροφητικότητα, αξιολόγηση μονεστιακών και πολυεστιακών φακών, υπο λογισμό δείκτη διάθλασης, τοπογραφία μονοεστιακών, τοπικών και πολυεστιακών φακών επαφής, τοπογραφία και παχυμετρία κερατοειδούς, ανάπτυξη οπτικών οργά νων, εφαρμογές και τεχνολογίες Laser στην οπτική και οπτομετρία, ραδιομετρία, φωτομετρία, χρωματομετρία, βαθμονόμηση οπτικών αισθητήρων, δοσιμετρία ακτινο βολιών Laser, εφαρμοσμένη φασματοσκοπία και οπτικές τεχνολογίες στην εκπαίδευση. γ) Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας, το οποίο γνωστικά αντικείμενα: υγιεινή, επιδημιολογία, βιοστα τιστική, δημόσια και κοινοτική υγεία με επικέντρωση σε θέματα υπηρεσιών φροντίδας υγείας, προαγωγής και αγωγής υγείας, εργασιακής υγείας, περιβαλλοντι κής υγείας, σχολικής υγείας, ανισοτήτων στην υγεία, νοσημάτων λοιμικής και μη λοιμικής αιτιολογίας, προ στασίας υγείας μητέρας παιδιού, προστασίας υγείας τρίτης ηλικίας. 4. Ιδρύονται στη Σχολή Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (T.E.I.) Αθήνας τα παρακάτω Εργαστήρια: α) Εργαστήριο Χημείας, Ανάλυσης και Σχεδιασμού Δι εργασιών Επεξεργασίας Τροφίμων, το οποίο εξυπηρετεί αντικείμενα: μελέτη, ανάλυση, σχεδιασμό και ανάπτυξη των διεργασιών παραγωγής τροφίμων, συμπεριλαμβα νομένων των ιδιοτήτων της παρασκευής καινοτομικών προϊόντων, της μελέτης των παραδοσιακών τροφίμων και του σχεδιασμού συστημάτων αυτομάτου ελέγχου και καταγραφής δεδομένων, χημεία και ανάλυση των τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων των βασικών και ειδι κών βιοσυστατικών, καθώς και μεταβολομικών μελετών. β) Εργαστήριο Αμπελουργίας και Διαχείρισης Αμπε λοοινικού Τομέα, το οποίο εξυπηρετεί ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα: αλ λαγή κλίματος και επιπτώσεις σε φυσιολογικές δια δικασίες και ποιότητα σταφυλιών, επιλογή γενετικού υλικού, διαχείριση εδάφους και εγκατάσταση αμπελώνα, λίπανση, άρδευση και διαχείριση φυλλώματος, εξέλιξη και προοπτικές της μηχανοποιημένης αμπελοκαλλιέρ γειας, αντιμετώπιση των εχθρών και ασθενειών, αξιο λόγηση νέων και παλιών γηγενών ποικιλιών σε διάφορα terroirs. Γονιδιωματική και τρανσκριπτομική ανάλυση, βιοτεχνολογία αμπέλου και ξυλωδών φυτών, μελέτη μο ριακών αλληλεπιδράσεων αμπέλου μικροοργανισμών, μοριακή απόκριση αμπέλου σε βιοτικούς αβιοτικούς παράγοντες. Διερεύνηση της ελληνικής και διεθνούς οινικής αγοράς, μελέτη του οργανωτικού μάνατζμεντ και των λειτουργιών των επιχειρήσεων, έρευνα αγοράς και οι στρατηγικές μάρκετινγκ, μάρκετινγκ και σύγχρονα κοινωνικά μέσα, ανταγωνιστικότητα επιχείρησης και επιχειρησιακό σχέδιο. γ) Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων και Ποτών, το οποίο εξυπηρετεί ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα: αναλύσεις ελέγχου ποιότητας και ασφάλειας τροφί μων και ποτών σε δημόσιους, ιδιωτικούς φορείς, ορ γανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, επιστημονικούς και

6 6134 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) κοινωνικούς φορείς, καθώς και διεθνείς οργανισμούς και οργανώσεις. Ανάπτυξη νέων καινοτόμων προϊόντων τροφίμων υψηλής διατροφικής αξίας, ανάπτυξη συστη μάτων υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων σε επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών, εκπαίδευση και κατάρτιση προσω πικού, ανάπτυξη προγραμμάτων ανθρώπινου δυναμικού (απασχόληση εκπαίδευση), έρευνα και ανάπτυξη καλλυ ντικών προϊόντων, συμπληρώματα διατροφής στην αι σθητική και κοσμητολογία, χημική ανάλυση καλλυντικών προϊόντων και μελέτες ασφάλειας. δ) Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Οίνων και Ποτών, το οποίο εξυπηρετεί ερευνητικές και εκπαιδευ τικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα: προσδιορι σμός όλων των βιομορίων που προκύπτουν κατά την ωρίμανση του σταφυλιού, την διάρκεια της ζύμωσης του γλεύκους, της τεχνολογικής επεξεργασίας, ωρίμανσης, της παλαίωσης του κρασιού. Μελέτη ανάλογων δραστη ριοτήτων στην μπύρα και σε λοιπά αλκοολούχα ποτά. 5. Ιδρύονται στη Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (T.E.I.) Αθήνας τα παρακάτω Εργαστήρια: α) Εργαστήριο Μελέτης και Συντήρησης Αρχαίων και Νεότερων Πολιτιστικών Αγαθών, το οποίο εξυπηρετεί αντικείμενα: σχεδιασμός και υλοποίηση της προστασίας και συντήρησης αρχαίων και νεοτέρων υλικών πολιτι στικών τεκμηρίων τόσο οργανικής σύστασης όσο και ανόργανης καθώς και έργων τέχνης μεικτής σύστασης. Ανάπτυξη προτύπων στη μελέτη και συντήρησή τους, μελέτες φυσικοχημικής ανάλυσης και χαρακτηρισμού των υλικών κατασκευής τους, διερεύνηση του μουσεια κού περιβάλλοντος και της αλληλεπίδρασής του με τα ανωτέρω υλικά, ανάπτυξη νέων υλικών, μεθοδολογιών και τεχνολογιών στη συντήρηση, αρχαιολογικές μελέ τες αναγνώρισης, προέλευσης και τυπολογίας υλικών πολιτιστικών τεκμηρίων, ιστορικές μελέτες και ερμηνεία έργων τέχνης, ανάπτυξη ερμηνευτικών μέσων μουσεια κής ανάδειξης πολιτιστικών αγαθών, έρευνα στα υλικά και τις μεθόδους κατασκευής μουσειακών αντιγράφων. β) Εργαστήριο Συντήρησης Υλικών Δομής και Στοι χείων Διακόσμου Αρχιτεκτονικών Μνημείων, το οποίο γνωστικά αντικείμενα: μελέτη και αποτύπωση της υφι στάμενης κατάστασης των υλικών κατασκευής, των αρ χιτεκτονικών στοιχείων και των αναπόσπαστων έργων τέχνης των μνημείων της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, χαρακτηρισμός, τεκμηρίωση και ποιοτικός έλεγχος των λίθων, των κονιαμάτων των κεραμικών και του γυα λιού, ως υλικών κατασκευής των αρχιτεκτονικών μνη μείων και των γλυπτών, χαρακτηρισμός των υλικών και της τεχνολογίας κατασκευής των τοιχογραφιών και των ψηφιδωτών, αποτίμηση του βαθμού φθοράς και διάγνωση της παθολογίας των υλικών δομής και των αναπόσπαστων έργων τέχνης των αρχιτεκτονικών μνη μείων, μελέτη της παθολογίας των γλυπτών από λίθο, κεραμικό ή κονίαμα, σχεδιασμός επεμβάσεων για τη συντήρηση και προστασία των υλικών και των έργων αυτών, σχεδιασμός και μελέτη κονιαμάτων αποκατά στασης, διαχείριση του περιβάλλοντος για την πρόληψη των κινδύνων και την αειφόρο διατήρηση των μνημείων, σχεδιασμός προγράμματος ελέγχου για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας των επεμβάσεων. γ) Εργαστήριο Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών και Μέσων Οπτικής Επικοινωνίας, το οποίο εξυπηρετεί αντικείμενα: εξειδικευμένη κοστολόγηση έργων γρα φικών τεχνών, μελέτες εγκαταστάσεων εκτυπωτικών βιομηχανιών, ανάπτυξη και εφαρμογές εξειδικευμένου λογισμικού γραφικών τεχνών, τεχνολογίες Web to Print και Print to Web, ψηφιακή προεκτύπωση, ηλεκτρονικό μοντάζ, τυπογραφικός σχεδιασμός για διεπιφάνειες και ηλεκτρονικά μέσα, σύγχρονα εκδοτικά περιβάλλοντα ηλεκτρονικές εκδόσεις, καινοτομικές εκτυπώσεις ψηφια κή εκτύπωση, υβριδικές εκτυπώσεις, εκτυπώσεις ασφα λείας, τρισδιάστατη εκτύπωση, ολιστικός σχεδιασμός συσκευασίας, έξυπνη, ευφυής, υβριδική και διαδραστική συσκευασία, τεχνολογία υλικών γραφικών τεχνών, έρευ να στα εκτυπωτικά υποστρώματα χρωστικές, μελάνια, επιστρώσεις και επικαλυπτικά, τυπωμένα ηλεκτρονικά, ανάπτυξη ανθρώπινου κεφαλαίου στις γραφικές τέχνες και τα media. δ) Εργαστήριο Προηγμένων Διεπιστημονικών Εφαρ μογών στη Συντήρηση Ανάδειξη Εικαστικών Έργων και Βιβλιακού Αρχειακού υλικού/ ART ICON, το οποίο εξυπη ρετεί ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες στα γνω στικά αντικείμενα: εφαρμογή μεθοδολογιών συντήρη σης και ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς. Χρήση προηγμένων τεχνολογιών στους τομείς της διάγνωσης, τεκμηρίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης εικαστι κών έργων και βιβλιακού αρχειακού υλικού καθώς και της διαχείρισης συλλογών και συνόλων. Ανάπτυξη και εφαρμογή σύγχρονων προσεγγίσεων για την προβολή, παρουσίαση, και γενικότερα την ανάδειξη πολιτιστικών τεκμηρίων εντάσσεται στο βασικό ερευνητικό πλαίσιο του εργαστηρίου. ε) Εργαστήριο Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικής Εσω τερικών Χώρων, το οποίο εξυπηρετεί ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα: με λέτη, καταγραφή, τεκμηρίωση των εσωτερικών χώρων νεότερων αρχιτεκτονικών μνημείων, την ένταξή τους στη σύγχρονη εποχή, την εισαγωγή των τεχνολογιών της πληροφορίας μέσω του σχεδιασμού διαδραστικών περιβαλλόντων και τη σύνδεσή τους με τον αειφορι κό σχεδιασμό, το εγγύτερο κοινωνικό περιβάλλον και τον πολιτιστικό τουρισμό και την ανάπτυξη διδακτικών μεθόδων, που υποστηρίζουν τη δημιουργική διάσταση του σχεδιασμού. στ) Εργαστήριο Φωτογραφία, βίντεο 2D, 3D animation, Ηλεκτρονική και Έντυπη Οπτική Επικοινωνία και Δημοσι ότητα, το οποίο εξυπηρετεί ερευνητικές και εκπαιδευ τικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα: φωτογραφία, φωτοειδησιογραφία, τουριστική φωτογραφία, διαφη μιστική φωτογραφία, αεροφωτογραφία, τηλεπισκόπι ση, καλλιτεχνική φωτογραφία, υπέρυθρη φωτογραφία, φωτογραφική τεκμηρίωση, ψηφιοποίηση αρχειοθέτηση αρχείων και φωτογραφικών συλλογών, επεξεργασία ψηφιακής φωτογραφίας, βίντεο, 3D και 2D κινούμενη ει κόνα, έντυπες και ηλεκτρονικές εφαρμογές γραφιστικού σχεδιασμού, 3D mapping, σχεδιασμός τρισδιάστατων μοντέλων, κίνηση κάμερας σε τρισδιάστατο περιβάλλον. ζ) Εργαστήριο Χώρος, Αισθητική και Αειφορία, το οποίο εξυπηρετεί ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανά γκες στα γνωστικά αντικείμενα: αισθητική και αειφορία σε σχέση με τον ανθρωπογενή χώρο, με έμφαση στις σχετικές εξελίξεις της διεθνούς θεωρίας και πρακτικής

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 6135 για την ανάγκη ανάπλασης, αποκατάστασης και ανάδει ξης του ελληνικού δομημένου τοπίου, όπως διαμορφώ σεις χώρων, αποκαταστάσεις παραδοσιακών κτηρίων και τοπίων, θεωρητική έρευνα σε ζητήματα τέχνης και αισθητικής αλλά και τα πλέον επίκαιρα θέματα της αει φόρου δόμησης τόσο σε κλίμακα αστική όσο και κτιρίου. Άρθρο 2 Αποστολή Κάθε Εργαστήριο έχει ως αποστολή: 1. Τη διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στα αντικείμενα που προσδιορίζονται για κάθε Εργα στήριο στο άρθρο 1 του παρόντος. 2. Την κάλυψη διδακτικών και ερευνητικών αναγκών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στα αντι κείμενα δραστηριότητας των Εργαστηρίων όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος. 3. Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα ημεδαπής και αλλοδαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι, συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους κάθε εργαστηρίου. 4. Τη συνεργασία: α) με φορείς του δημόσιου τομέα, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς καθώς και διεθνείς οργανισμούς, β) με ιδιωτικούς φορείς, ιδιωτικά εργαστήρια και βιο μηχανίες στο πλαίσιο καταγραφής μελετών για την προώθηση της έρευνας ή την υποβολή προτάσεων σε θέματα που συμπίπτουν στα ερευνητικά ενδιαφέροντα του κάθε Εργαστηρίου όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος. 5. Την παροχή υπηρεσιών συναφών με την ακαδημαϊκή δεοντολογία των αντικειμένων όπως αυτά προσδιορί ζονται στο άρθρο 1 του παρόντος. 6. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων συνεδρίων και άλλων επιστημο νικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων. Άρθρο 3 Προσωπικό 1. Κάθε Εργαστήριο στελεχώνεται από τέσσερις (4) τουλάχιστον καθηγητές και υπηρετούντες καθηγητές εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, κατόχους διδακτορικού διπλώματος οι οποίοι συγκροτούν τη βασική Ερευνητική ομάδα του Εργαστηρίου και των οποίων το επιστημο νικό έργο σχετίζεται και με τα αντικείμενα που υπο στηρίζει κάθε Εργαστήριο όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος. 2. Την βασική ερευνητική ομάδα κάθε Εργαστηρίου μπορεί να πλαισιώνουν και ερευνητές, κάτοχοι διδα κτορικού διπλώματος, που έχουν οποιασδήποτε μορφής σχέση εργασίας με το Τ.Ε.Ι. Αθήνας και των οποίων το γνωστικό αντικείμενο ή η ειδικότητα έχει άμεση συνά φεια με τα γνωστικά αντικείμενα που περιγράφονται στο άρθρο 1 του παρόντος. 3. Στο πλαίσιο των ερευνητικών συνεργασιών του Εργαστηρίου με άλλα αντίστοιχα Εργαστήρια ως συ νεργαζόμενοι ερευνητές μπορεί να συμπεριλαμβάνο νται και καθηγητές άλλων ΑΕΙ ή ερευνητές Ερευνητικών Κέντρων του εσωτερικού ή του εξωτερικού καθώς και ομότιμοι καθηγητές του Τ.Ε.Ι. Αθήνας. 4. Στο Εργαστήριο μπορούν να απασχοληθούν προ σφέροντας επικουρικό έργο μέλη του Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (Ε.ΤΕ.Π.) μετά από αίτημα του ενδιαφερό μενου και ύστερα από απόφαση της οικείας Σχολής με την σύμφωνη γνώμη της βασικής ερευνητικής ομάδας του Εργαστηρίου. Άρθρο 4 Διοίκηση Αρμοδιότητες 1. Κάθε Εργαστήριο διευθύνεται από τον Διευθυντή του, που είναι Καθηγητής της οικείας Σχολής, στην οποία ανήκει το Εργαστήριο, κατά προτεραιότητα από τις βαθμίδες του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή και είναι μέλος της βασικής ερευνητικής ομάδας του Εργαστηρίου. Ο Διευθυντής Εργαστηρίου εκλέγεται, από την ολομέλεια των μελών της βασικής ερευνητικής ομάδας του ερευνητικού Εργαστηρίου και η εκλογή του, μετά από σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης της Σχολής, επικυρώνεται από τη Συνέλευση του Τ.Ε.Ι. Αθήνας. Η θητεία του Διευθυντή είναι τριετής και μπορεί να ανα νεωθεί για μια μόνο θητεία σύμφωνα με τις ανωτέρω προβλεπόμενες διαδικασίες. 2. Ο ασκών καθήκοντα Διευθυντή Εργαστηρίου έχει τις εξής αρμοδιότητες: α) Συντονίζει το ερευνητικό έργο του Εργαστηρίου, καθώς και το διδακτικό έργο σε προπτυχιακό και μετα πτυχιακό επίπεδο στα αντικείμενα δραστηριοτήτων του εργαστηρίου, όπως αυτά προσδιορίζονται στον αριθμό 1 του παρόντος. β) Συντάσσει και υποβάλλει στην οικεία Σχολή τον ετήσιο προγραμματισμό του Εργαστηρίου, θέτει τους αναπτυξιακούς στόχους του Εργαστηρίου και μεριμνά για την υλοποίηση αυτών. Επίσης υποβάλλει τον ετή σιο απολογισμό των δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου στην οικεία Σχολή, και στη ΜΟ.ΔΙ.Π. του Ιδρύματος. γ) Μεριμνά για την αυτάρκεια της υλικοτεχνικής υπο δομής του Εργαστηρίου, την στελέχωση του με το ανά λογο προσωπικό, την οικονομική διαχείριση των εσόδων του Εργαστηρίου. δ) Υπογράφει κάθε εξερχόμενο έγγραφο που αφορά δραστηριότητα του Εργαστηρίου και γενικά είναι υπεύ θυνος για την ομαλή λειτουργία του Εργαστηρίου, ενώ συνυπογράφει κάθε είδους συμβάσεις συνεργασίας με άλλους φορείς που υπογράφονται από τους αρμόδιους θεσμικούς εκπροσώπους του Ιδρύματος. Άρθρο 5 Εγκαταστάσεις Λειτουργία 1. Κάθε Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό του Τ.Ε.Ι. Αθήνας και σε χώρους που παραχωρούνται σ αυτό για την εγκατάσταση των οργάνων και του λοιπού τεχνι κού εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για τη διενέργεια των εργαστηριακών ασκήσεων και ερευνητικών προ γραμμάτων. Στο χώρο της εγκατάστασης τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο του Εργαστηρίου. 2. Ο Διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή κάθε εργασίας που γίνεται στο εργαστήριο στα πλαί σια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που έχει αποφασιστεί και καθορίζει την προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση.

8 6136 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει τουργία του Εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων και υλικών που ανήκουν σ αυτό, την παραμονή των ερ γαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών) στους χώρους καθώς και στην προστασία των οργάνων και εγκαταστάσεων του εργαστηρίου από βλάβες. 4. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του εργαστηρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του εργαστηρίου ή σε άλλους ερευνητές που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκπαίδευση και εξουσιοδότηση. Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για την διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται μετά την χρησιμοποίηση τους στην κατάσταση που έχουν παραδοθεί. 5. Στο κάθε εργαστήριο έχουν δικαίωμα εκτέλεσης πειραματικών εργασιών τα μέλη της βασικής ερευνη τικής ομάδας του εργαστηρίου αποκλειστικά και σε συνεργασία με άλλους καθηγητές του Τ.Ε.Ι. Αθήνας ή ερευνητές, εφόσον το αντικείμενο της έρευνας είναι σχετικό με τις δραστηριότητες του Εργαστηρίου. Για την εκτέλεση πειραματικής εργασίας από ερευνητές, οι οποίοι δεν είναι μέλη του Εργαστηρίου, χορηγείται άδεια ύστερα από σχετική αίτηση, στην οποία αναφέ ρονται: ο σκοπός της εργασίας, το χρονοδιάγραμμα της, η χρησιμοποίηση ή μη οργάνων τα οποία διαθέτει το Εργαστήριο, οι διατάξεις οι οποίες διέπουν την εκτέ λεση αυτής της πειραματικής εργασίας και ο προϋπο λογισμός της δαπάνης που απαιτείται. 6 Με ευθύνη του Διευθυντή κάθε Εργαστήριο πρέπει να μεριμνά έτσι ώστε να εξασφαλίζεται: α) Η συνεχής προσφορά του στο πλαίσιο της αποστο λής του, όπως περιγράφεται στο άρθρο 2 του παρόντος. β) Η διάχυση των αποτελεσμάτων της έρευνας που διεξάγεται και των γενικότερων δράσεων του. γ) Η δυναμική τήρηση της ιστοσελίδας του Εργαστη ρίου, η οποία πρέπει να εμπεριέχει αναλυτικές πληρο φορίες των δραστηριοτήτων του. Άρθρο 6 Έσοδα α) Τα έσοδα κάθε Εργαστηρίου προέρχονται από: 1. Την εκτέλεση χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων που συμμετέχει το Εργαστήριο. 2. Τη διάθεση ερευνητικών ή εν γένει επιστημονικών προϊόντων. 3. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 2 του παρόντος. 4. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι εθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις και νομικά ή φυσικά πρόσωπα. 5. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και κληροδοσίες που καταλείπονται στο Τ.Ε.Ι. Αθήνας για τους σκοπούς του Εργαστηρίου. β) Τα έσοδα των Εργαστηρίων διατίθενται για τις δαπάνες υποστήριξης της λειτουργίας των, την αγορά εξοπλισμού, αναλωσίμων, τη συντήρηση και διαμόρφω ση των χώρων των εργαστηρίων και για υποτροφίες προς φοιτητές. γ) Η διαχείριση των εσόδων των Εργαστηρίων του ΤΕΙ Αθήνας γίνεται από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ), από τον οποίο αποδίδεται προς το ΤΕΙ Αθήνας μέρος των εσόδων, κατ ανάλογη εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 7 της υπ αριθμ. 679/ κοινής υπουργικής απόφασης ( ΦΕΚ 826 Β ). Άρθρο 7 Τηρούμενα βιβλία 1. Για τις ανάγκες κάθε Εργαστηρίου τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία: Πρωτόκολλο εισερχόμενης εξερχόμενης αλληλο γραφίας, Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων, εξοπλισμού, μικρο εξοπλισμού, υλικών επίπλων κ.λπ. Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους, αντί γραφα τιμολογίου, δαπανών και ετήσιο λογιστικό φύλλο εσόδων εξόδων με διαρκή ενημέρωση, Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και λογισμικών που ανήκουν στο Εργαστήριο Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων, Αρχείο μεταβολών προσωπικού Αρχείο των ετήσιων εκθέσεων δραστηριοτήτων η οποία περιλαμβάνει επιστημονικές δημοσιεύσεις σε πε ριοδικά αναγνωρισμένου κύρους με κριτές, διοργανώ σεις ημερίδων, συνεδρίων ή εκπαιδευτικών διαλέξεων όπως και συμμετοχές του προσωπικού των εργαστη ρίων σε επιστημονικά επίπεδα. 2. Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί ακόμη να τη ρείται και κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που κρίνεται απαραίτητο. Άρθρο 8 Εγκατάσταση Κάθε Εργαστήριο εγκαθίσταται σε χώρους του Τ.Ε.Ι. Αθήνας. Χώροι των εργαστηρίων είναι εκείνοι στους οποίους εκτελούνται δραστηριότητες συναφείς με την αποστολή τους, συμπεριλαμβανομένων και των ειδικών εγκαταστάσεων με τον τεχνικό εξοπλισμό, για την δι ενέργεια των ερευνητικών προγραμμάτων. Χώροι θεω ρούνται επίσης το γραφείο του Διευθυντή, καθώς και κάθε άλλος χώρος που διατίθεται για την λειτουργία τους. Στο χώρο εγκατάστασης υπάρχει πινακίδα με τον τίτλο του Εργαστηρίου. Άρθρο 9 Αξιολόγηση Το Εργαστήριο υπόκεινται σε περιοδική αξιολόγηση του έργου, ανά τριετία, με βάση διαδικασία που ορί ζει η ΜΟ.ΔΙ.Π. του Ιδρύματος. Ο Διευθυντής του Εργα στηρίου υποβάλλει ετήσιο απολογισμό του έργου του Εργαστηρίου στον Διευθυντή της οικείας Σχολής και στη ΜΟ.ΔΙ.Π. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αιγάλεω, 10 Μαρτίου 2015 Ο Πρόεδρος ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΡΑΤΑΚΟΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» Έχοντας υπόψη: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» 1. Το άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των ΑΕΙ», όπως ισχύει σήμερα, 2. Το άρθρο 28, παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. ζ) Ομώνυμο εργαστήριο της κλινικής που περιλαμβάνει εργαστήριο ισοτόπων

Άρθρο 1. ζ) Ομώνυμο εργαστήριο της κλινικής που περιλαμβάνει εργαστήριο ισοτόπων Εσωτερικός κανονισμός της Β Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής και Ειδικής Νοσολογίας της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Άρθρο 1 Γνωστικό Αντικείμενο 1. Η Β Προπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 MICROSOFT ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 25071 27 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2327 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ίδρυση Εργαστηρίου με την επωνυμία «Εργαστήριο Υπολογιστικών Μαθηματικών

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Σκοπός. 1. Η Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας έχει ως σκοπό:

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Σκοπός. 1. Η Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας έχει ως σκοπό: Άρθρο 1 Η Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε και εγκαταστάθηκε στο ΓΠΝ «Γ. Παπανικολάου» με το άρθρο 1 της υπ αριθμ Α3β/οικ 4407

Διαβάστε περισσότερα

Μέλη Συνέλευσης ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

Μέλη Συνέλευσης ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 10 11 Μέλη Συνέλευσης ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Για τη Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Γεώργιος Πιερράκος, Πρόεδρος Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων,,Αναπλ. Καθηγητής Αναπληρωτής Πρόεδρος, Λαλούμης Δημήτριος, Αναπλ. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13165 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1200 23 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση Εργαστηρίου: «Εργαστήριο Τεκμηρίωσης Σύγ χρονης Ιστορίας» του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 24763 25 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2291 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ίδρυση Εργαστηρίου με την επωνυμία «Εργαστήριο Φυσικής» στη Σχολή Εφαρμοσμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5155 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 410 24 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση Εργαστηρίου Τουρκικών και Ευρασιατικών Με λετών στο Τμήμα Διεθνών και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13201 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1203 23 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση Εργαστηρίου με την επωνυμία «Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Ακουστικής Συγκοινωνιακών

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας του Μουσείου Παθολογικής Ανατοµικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών

Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας του Μουσείου Παθολογικής Ανατοµικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας του Μουσείου Παθολογικής Ανατοµικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών Άρθρο 1 Αντικείµενο Το Μουσείο Παθολογικής Ανατοµικής της Ιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

- ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.

- ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. - ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. «Ίδρυση Εργαστηρίου Πληροφορικής στη Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός εσωτερικού κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 31331 16 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2944 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών ίδα, 7 Ιουνίο ου 2012 Ημερ ΣχολήΗλεκτρολόγων Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών Προπτυχιακά μαθήματα ανά θεματική περιοχή: Ενεργειακή Διαχείριση Περιβάλλον Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

215 Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πάτρας

215 Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πάτρας 215 Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πάτρας Το Τμήμα ασχολείται με τη διδασκαλία και την έρευνα στην επιστήμη και τεχνολογία των υπολογιστών και τη μελέτη των εφαρμογών τους. Το Τμήμα ιδρύθηκε το 1980 (ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 42801 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4274 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΡΜΟΥ ο ΕΞΑΜΗΝΟ. Θεωρ. - Εργ.

7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΡΜΟΥ ο ΕΞΑΜΗΝΟ. Θεωρ. - Εργ. 7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΡΜΟΥ 7.1. 1ο ΕΞΑΜΗΝΟ Υποχρεωτικά 9.2.32.1 Μαθηματική Ανάλυση (Συναρτήσεις μιας μεταβλητής) 5 0 9.2.04.1 Γραμμική Άλγεβρα 4 0 9.4.31.1 Φυσική Ι (Μηχανική) 5 0 3.4.01.1 Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας

221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας 221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών ιδρύθηκε το 1967 ως το πρώτο Τμήμα της Πολυτεχνικής Σχολής. Ο αρχικός τίτλος του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13201 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1203 23 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση Εργαστηρίου με την επωνυμία «Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Ακουστικής Συγκοινωνιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1577 6 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1105 25 Ιανουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 144 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ίδρυση Εργαστηρίου στη Σχολή Θετικών Επιστημών με την ονομασία «Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οπτικής και Οπτομετρίας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας με τίτλο: «Τεχνικές Οπτομετρικού Ελέγχου»

ΘΕΜΑ: Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οπτικής και Οπτομετρίας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας με τίτλο: «Τεχνικές Οπτομετρικού Ελέγχου» INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.09.30 10:05:56 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΣ649-5ΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Διατάξεις Ημιαγωγών. Ηλ. Αιθ. 013. Αριθμητικές Μέθοδοι Διαφορικών Εξισώσεων Ηλ. Αιθ. 013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Διατάξεις Ημιαγωγών. Ηλ. Αιθ. 013. Αριθμητικές Μέθοδοι Διαφορικών Εξισώσεων Ηλ. Αιθ. 013 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 Περίοδος Φεβρουαρίου 2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 1ο-2ο ΕΞΑΜΗΝΟ 3ο-4ο ΕΞΑΜΗΝΟ 5ο-6ο

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Εφαρμοσμένος & Υπολογιστικός Ηλεκτρομαγνητισμός Ηλ. Αιθ. 012, 013. Στοχαστικά Συστήματα & Επικοινωνίες Ηλ. Αμφ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Εφαρμοσμένος & Υπολογιστικός Ηλεκτρομαγνητισμός Ηλ. Αιθ. 012, 013. Στοχαστικά Συστήματα & Επικοινωνίες Ηλ. Αμφ. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 Περίοδος Ιουνίου 2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 1ο-2ο ΕΞΑΜΗΝΟ 3ο-4ο ΕΞΑΜΗΝΟ 5ο-6ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Δικτυοκεντρικών Ψηφιακών Συστημάτων και Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων Πτυχίο Ψηφιακά Συστήμα- τα

Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Δικτυοκεντρικών Ψηφιακών Συστημάτων και Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων Πτυχίο Ψηφιακά Συστήμα- τα 2 Πρόλογος Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς καλύπτει δύο σημαντικούς κλάδους της Ψηφιακής Οικονομίας και της Κοινωνίας της Γνώσης: τον κλάδο των Δικτυοκεντρικών Ψηφιακών Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 30531 12 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2890 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Τροποποίηση της αριθμ. 115/2-10-2015 (ΦΕΚ 2297/23-10-2015) πρυτανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/Α /6-7-2008) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ)

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) 26/01/2014 Συνεισφορά του κλάδους ΗΜΜΥ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Ευρύ φάσμα γνώσεων και επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 Το Τ.Ε.Ι. Αθήνας, με βάση την με αριθ. 30/24-7-2013 απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης

219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης 219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ιδρύθηκε με το ΒΔ.400/72 και άρχισε να λειτουργεί το 1972-73. Το ΑΠΘ είχε τότε ήδη 28.000 φοιτητές. Η ακριβής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Στοχαστικά Συστήματα & Επικοινωνίες Ηλ. Αμφ. 1, 2 Ηλ. Αιθ. 001, 002. Γλώσσες Προγραμματισμού Ι Ηλ. Αμφ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Στοχαστικά Συστήματα & Επικοινωνίες Ηλ. Αμφ. 1, 2 Ηλ. Αιθ. 001, 002. Γλώσσες Προγραμματισμού Ι Ηλ. Αμφ. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016 Περίοδος Ιουνίου 2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 1ο-2ο ΕΞΑΜΗΝΟ 3ο-4ο ΕΞΑΜΗΝΟ 5ο-6ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 27709 18 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2545 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Έγκριση συνεργασίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Περιγραφή Συμβουλευτικής ανήκει στην ευρύτερη κατηγορία των Συμβουλευτικών Κέντρων. Τα Συμβουλευτικά Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14711 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1184 25 Απριλίου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση Εργαστηρίου Ειδικής Αγωγής και Συμβου λευτικής της Οικογένειας στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016 Περίοδος Σεπτεμβρίου 2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 1-2o ΕΞΑΜΗΝΟ 3-4ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο. με έδρα την Καρδίτσα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο. με έδρα την Καρδίτσα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ & ΕΠΙΠΛΟΥ Τ.Ε. ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 350 17 Απριλίου 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αριθμ. Φ.121/74/127535 π.έ./β2 Έγκριση προκήρυξης θέσης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Γενικά Λειτουργεί αυτοδύναμα από το ακαδημαϊκό έτος 2003-4 Οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Κέντρου Υποδομών και Υπηρεσιών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ιανουάριος 2014 1 Άρθρο 1 Κεντρικές Υποδομές και Υπηρεσίες ΤΠΕ Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 2014-2015 ISSN 2357-1225 (print) ISSN 2357-1233 (online) Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών Επιπέδου Μάστερ Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών Διαχείριση και Προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον Αντικείμενο σκοπός Στόχοι του Π.Μ.Σ. είναι η εκπαίδευση για την απόκτηση του επιστημονικού

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Το Τμήμα Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (Ο.Π.Ε.) ιδρύθηκε το 1927, ένα από τα 5 ιδρυτικά τμήματα του Α.Π.Θ. Το 1973 εξειδικεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη 1.Τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 12 του Ν. 2083/1992

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 33661 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2848 24 Δεκεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθμ. 3089/11 03 2015 (ΦΕΚ 441/ 24 03 15 τ.β ) Πρυτανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΚΟΡΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ^ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Ε.Υ. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Κύκλος Επιμορφωτικού Προγράμματος

Νέος Κύκλος Επιμορφωτικού Προγράμματος Νέος Κύκλος Επιμορφωτικού Προγράμματος Παρασκευή 28 /3/2014, ώρα 16.30 μέχρι 21.30 & Σάββατο 29/3/2014, ώρα 9.00 μέχρι 14.00 Πληροφορίες: Γιάννης Σ. Τσακιράκις Καθηγητής Εφαρμογών Σταθμός ΗΣΑΠ «Ειρήνη»

Διαβάστε περισσότερα

«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΜΑΔΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»

«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΜΑΔΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΜΑΔΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 Στόχος προγράμματος 2 Δικαιούχοι προγράμματος Προϋποθέσεις 3 Υποστήριξη έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΜΒΑΘΥΝΣΕΙΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΜΒΑΘΥΝΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Επιτροπή Σπουδών ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΜΒΑΘΥΝΣΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 ΟΙ ΕΜΒΑΘΥΝΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΜ ΕΜΠ Η Σχολή Χημικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ε - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ -----

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΣ Υ/ΕΥ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΣ Υ/ΕΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙ ΚΟΣ Κατηγορ ία Υ/ΕΥ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Σάββατο 5 Μαρτίου και Σάββατο 19 Μαρτίου 2016,ώρες 9.00-15.00 (2 δια ζώσης συναντήσεις του Σεμιναρίου) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: Η Διδασκαλία της Οπτικής στην Ε και τη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΕΞΑΜΗΝΑ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΕΞΑΜΗΝΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΕΞΑΜΗΝΑ Θ = ΘΕΩΡΙΑ Ε = ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Σ = ΣΥΝΟΛΟ ΔΜ = ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS = ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 1 ο ΕΞΑΜΗΝΟ Α ΕΤΟΣ 1ΚΠ01 Μαθηματική Ανάλυση Ι 4 1 5 5 5 1ΚΠ02 Γραμμική Άλγεβρα 4 5

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 305 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 26 15 Ιανουαρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 138011/Γ2 Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α, Β, Γ και Δ Τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βιοϊατρική τεχνολογία

Βιοϊατρική τεχνολογία Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Βιοϊατρική τεχνολογία Ενότητα 1: Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Τεχνολογία Αν. καθηγητής Αγγελίδης Παντελής e-mail: paggelidis@uowm.gr ΕΕΔΙΠ Μπέλλου Σοφία e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 27783 19 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2556 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Τροποποίηση της αριθμ. 208467/Ζ1/22-12-2014 (ΦΕΚ τ. Β 3612/31-12-2014)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΘΑ ΙΣΧΥΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΘΑ ΙΣΧΥΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΘΑ ΙΣΧΥΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙ ΚΟΣ Κατηγορ ία Υ/ΕΥ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Το Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης και το Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Ε.Δ.ΣΥ.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Ε.Δ.ΣΥ.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Ε.Δ.ΣΥ.) ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ \ ΑΘΗΝΑ 2015 2 ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Άρθρο 1. Σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 40135 19 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4059 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Σύσταση Γραφείου Πυροπροστασίας Αεροδρομίων, Ελικοδρομίων και Λιμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ Συνεδρία αρ. 9/06.05.2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ Συνεδρία αρ. 9/06.05.2014 9η Συνεδρίαση της Κοσμητείας της Σχολής (αρ. 9/06-05-14) σελ. 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ Συνεδρία αρ. 9/06.05.2014 Η Κοσμητεία της Σχολής Τροφίμων Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης, μετά από πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Κέντρου Υποδομών και Υπηρεσιών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Μάρτιος 2014 1 Άρθρο 1 Κεντρικές Υποδομές και Υπηρεσίες ΤΠΕ Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

235 Χημικών Mηχανικών ΕΜΠ

235 Χημικών Mηχανικών ΕΜΠ 235 Χημικών Mηχανικών ΕΜΠ Επαγγελματικές Διέξοδοι Για την άσκηση του επαγγέλματος του Χημικού Μηχανικού είναι απαραίτητη άδεια που χορηγείται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας κατόπιν εξετάσεων. Οι πτυχιούχοι

Διαβάστε περισσότερα

Β Εξάµηνο Τίτλος Μαθήµατος Θ Φ Α.Π Ε Φ.E. Π.Μ Προαπαιτούµενα

Β Εξάµηνο Τίτλος Μαθήµατος Θ Φ Α.Π Ε Φ.E. Π.Μ Προαπαιτούµενα ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ Α Εξάµηνο Τίτλος Μαθήµατος Θ Φ Α.Π Ε Φ.Ε Π.Μ Προαπαιτούµενα Κ10 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου (Απόφαση Συγκλήτου Παντείου Πανεπιστημίου της 8ης Ιουλίου 2010) Eιδικός Κανονισμός Άρθρο 1 Σύσταση-Λειτουργία (α) Ιδρύεται στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Γρηγόρης ΚΑΛΤΣΑΣ Καθηγητής Πρόεδρος του Τμήματος

Γρηγόρης ΚΑΛΤΣΑΣ Καθηγητής Πρόεδρος του Τμήματος Γρηγόρης ΚΑΛΤΣΑΣ Καθηγητής Πρόεδρος του Τμήματος G.Kaltsas@ee.teiath.gr Αθήνα 2015 ΤΕΙ Αθήνας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε Τ.Ε. Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Τ.Ε. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38557 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3327 11 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. Β7/246,268,463 υπουρ γικής απόφασης (ΦΕΚ 1640/

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλο Συνεργασίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Πρωτόκολλο Συνεργασίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Πρωτόκολλο Συνεργασίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης σε εκπαιδευτικό, επιστημονικό, ερευνητικό και διοικητικό επίπεδο 1. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-15 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-15 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4/9/2015 ΠΕΜΠΤΗ 3/9/2015 ΤΕΤΑΡΤΗ 2/9/2015 ΤΡΙΤΗ 1/9/2015 ΔΕΥΤΕΡΑ 31/8/2015 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΣ Υ/ΕΥ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΣ Υ/ΕΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙ ΚΟΣ Κατηγορ ία Υ/ΕΥ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics)

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) www.logistics.teithe.gr Επίκουρος Καθηγητής dfolinas@gmail.com Στόχοι Θέματα παρουσίασης παρουσίασης Επιστήμη των Logistics Επιχειρηματικό ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου Περιεχόμενα Περίληψη. 3 Εισαγωγή..4 Το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας Σπουδές.....5 Απορρόφηση των Αποφοίτων του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Άρθρο 5.1 - Γενικά Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Στο ΕΜΠ εφαρμόζεται σύστημα διασφάλισης ποιότητας, καθώς και πλαίσιο αρχών και διαδικασιών μέσω των οποίων επιτυγχάνεται διαφάνεια στις

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 ΦΕΚ Α'78/14.03.2000 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.2817/2000 Άρθρο 13 Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.), Ειδικό και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) και Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ (TΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ T.E) ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ (ΙΔΡΥΜΑ ΙΑΤΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ - Π.Δ. 432/81 Α.Φ.Μ.: 998219694 Α Δ.Ο.Υ. ΠΑΤΡΩΝ ΤΗΛ: 2610-996660 FAX: 2610-996677 Πάτρα, 02/04/2013 Αρ.Πρωτ. 11459 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984

Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984 ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984 Γιώργος Χριστοδούλου Καθηγητής Εφαρμογών gchrist@libd.teithe.gr Βιβλιοθήκες σήμερα Το παραδοσιακό μοντέλο της

Διαβάστε περισσότερα

205 Πολιτικών Μηχανικών Πάτρας

205 Πολιτικών Μηχανικών Πάτρας 205 Πολιτικών Μηχανικών Πάτρας Το Τμήμα άρχισε να λειτουργεί το ακ. έτος 1972-1973. Μέχρι σήμερα έχουν αποφοιτήσει περίπου 2.300 διπλωματούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί ενώ ο αριθμός των εγγεγραμμένων στο Προπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ, Α.Π.Θ.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ, Α.Π.Θ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ, Α.Π.Θ. Άρθρο 1. ΙΔΡΥΣΗ Το Εργαστήριο Πειραματικής Φυσιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: << Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Β και Γ Τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ >>.

ΘΕΜΑ: << Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Β και Γ Τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ >>. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚEYMAΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β - T.E.E Ταχ. Δ/νση: Ερμού

Διαβάστε περισσότερα

Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών συμμετέχει στην Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ.

Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών συμμετέχει στην Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ. 4. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 4.1 Δομή και Οργάνωση Στο Τμήμα λειτουργεί αυτοτελώς ένα Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με έξι Μεταπτυχιακές Ειδικεύσεις ως ακολούθως: 1. Υπολογιστική Επιστήμη 2. Προηγμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. 2. Το Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ Α 153/25.06.2013) "Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών".

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. 2. Το Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ Α 153/25.06.2013) Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞ. ΠΡΟΓΡΑΜΜ., ΠΕΡΙΦ.ΠΟΛΙΤ. & ΔΗΜΟΣ.ΕΠΕΝΔ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών 6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ Η συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών στην ανάπτυξη του Τμήματος μέσω των φοιτητικών εισφορών παρουσιάζει σημαντικά οφέλη όσον αφορά στη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. «Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. «Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή» ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Σχολή Επιστημών Υγείας & Αγωγής Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας Διατροφής ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή» 2015 Κλινική Διατροφή Διατροφή & Άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ»

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» Θέση Φωτογραφίας ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ Αριθμός πρωτοκόλλου: Ημερομηνία παραλαβής:

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης

Τμήμα Πληροφορικής. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης Τμήμα Πληροφορικής Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης To Τμήμα Πληροφορικής του Α.Τ.Ε.Ι-Θ Το Τμήμα Πληροφορικής, στα πλαίσια μιας νέας εποχής που σηματοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 254 10 Φεβρουαρίου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Μηχα νικής, Ευφυών Αισθητήρων και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 05 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 9917 Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 05 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 9917 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ/ΑΔΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 05 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 9917 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Προγράμματα Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων του Iδρύματος Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1093 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Αρ. Φύλλου 151 24 Αυγούστου 2006 ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ Κ.ΛΠ. Αριθμ. Φ.121/13/10831/Β2 Έγκριση προκήρυξης θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη)

514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) 514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) Το Τμήμα Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας συστάθηκε στα πλαίσια της Ενέργειας "Διεύρυνση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης" του

Διαβάστε περισσότερα

Ισχύει μόνο για φοιτητές που εισήχθησαν στο Τμήμα από το ακαδ. έτος και πριν

Ισχύει μόνο για φοιτητές που εισήχθησαν στο Τμήμα από το ακαδ. έτος και πριν Ισχύει μόνο για φοιτητές που εισήχθησαν στο Τμήμα από το ακαδ. έτος 2003-04 και πριν Βασικός Κύκλος ΕΞΑΜΗΝΟ 1 Λογισμός Ι 11 4 Φυσική Ι 13 5 Γραμμική Αλγεβρα 15 4 Προγραμματισμός 17 4+2 Τεχνικό Σχέδιο 19

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1 Ορισμοί 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. 2. Ως «Δια Βίου Εκπαίδευση» ορίζεται κάθε διαδικασία απόκτησης γνώσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ & ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-15 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1 )

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ & ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-15 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1 ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/6/2015 ΠΕΜΠΤΗ 18/6/2015 ΤΕΤΑΡΤΗ 17/6/2015 ΤΡΙΤΗ 16/6/2015 ΔΕΥΤΕΡΑ 15/6/2015 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

185 Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης Ιωαννίνων

185 Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης Ιωαννίνων 185 Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης Ιωαννίνων Το Τμήμα Επιστημών της Τέχνης αποτελεί ανεξάρτητο Τμήμα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2000-01. Το Τμήμα ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι το δεύτερο κρατικό Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και προσφέρει πτυχιακά

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι το δεύτερο κρατικό Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και προσφέρει πτυχιακά www.ouc.ac.cy ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι το δεύτερο κρατικό Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και προσφέρει πτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών επιπέδου Μάστερ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ & ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 4 )

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ & ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 4 ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/6/2015 ΠΕΜΠΤΗ 18/6/2015 ΤΕΤΑΡΤΗ 17/6/2015 ΤΡΙΤΗ 16/6/2015 ΔΕΥΤΕΡΑ 15/6/2015 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ ΔΕ 8/6 Μαθηματικά ΙΙ /ΑΒΓΔΕ Πειραματική Αντοχή Υλικών /Γ Σελίδα 1 από 5 Διάβρωση και προστασία υλικών /A Προγραμματισμός και Έλεγχος Παραγωγής /Γ Καύση /BΓ Μελέτη και σχεδιασμός οχημάτων /ΔΕ ΤΡ 9/6 Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα