ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 33843 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός τελών διοδίων στην Εγνατία Οδό και την υποθαλάσσια σήραγγα Ακτίου Πρεβέζης.. 1 Τροποποίηση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας ωδεί ου «ΣΧΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ «Κ.Α. ΨΑ ΧΟΣ»» ως προς το είδος της αδείας Ενταξη υπαλλήλου σε θέση της κατηγορίας Εργα στηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.)... 3 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ Διόρθωση σφάλματος στην υπ αριθμ / Απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Δι οίκησης Αιγαίου, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2465/ (τ. Β )... 4 Διόρθωση σφάλματος στην αριθ. Α7117/ πρά ξη του Πρύτανη του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ αριθ. 2325/ τ.β ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ17α/178/4/ΦΝ 393 (1) Καθορισμός τελών διοδίων στην Εγνατία Οδό και την υποθαλάσσια σήραγγα Ακτίου Πρεβέζης. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ KAI ΔΙΚΤΥΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 2. Τις διατάξεις των παρ. 6 και 7 του άρθρου 5 του Ν. 2229/1994 «Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 1418/84 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 138), όπως η τε λευταία τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 17 του Ν. 3212/2003 «Άδεια δόμησης, πολεοδο μικές και άλλες διατάξεις θεμάτων αρμοδιότητας Υ.ΠΕ. ΧΩ.Δ.Ε.» (ΦΕΚ 308 Α / ). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 4233/2014, Κεφά λαιο Β «Ρυθμίσεις θεμάτων δημοσίων έργων» (ΦΕΚ Α 22). 4. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 2 στοιχ. α του Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/ 1992 (Α 161) και λοιπές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α 74), καθώς και της παρ. 7 του ιδίου άρθρου. 5. Τις διατάξεις της αριθμ. Δ17α/02/69/ΦΝ 380/ κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οι κονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε) «Ίδρυση Εταιρίας Έργων υποδομής με την επωνυμία Εγνατία Οδός Ανώνυμη Εταιρία» (ΦΕΚ Β 846). 6. Τις διατάξεις του π.δ/τος 118/2013 «Τροποποίηση του π.δ. 85/2012 (Α 141) Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυ ξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγω νιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευ μάτων αντιστοίχως (ΦΕΚ Α 152), του π. δ/τος 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α 153) και του π. δ/τος 89/2014 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α 134). 7. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Κώδικα Οδικής Κυκλο φορίας (Κ.Ο.Κ.), που κυρώθηκε με το Ν. 2696/1999 (ΦΕΚ Α 57). 8. Τις διατάξεις της παρ. 3 περιπτ. β του άρθρου 9 του Ν. 3481/2006 «Τροποποιήσεις στη νομοθεσία για το Εθνι κό Κτηματολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων έργων και μελετών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 162). 9. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 3769/2009 «Εφαρ μογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναι κών όσον αφορά την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 105). 10. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 106 του Ν. 2362/95 «Περί Δημόσιου Λογιστικού, ελέγχου των δα πανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 247). 11. Τις διατάξεις της αριθμ. ΔΜΕΟ/ε/0/568/ απόφασης Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., με την οποία χαρα κτηρίστηκε ως αυτοκινητόδρομος η Εγνατία Οδός. 12. Τις διατάξεις της αριθμ. ΔΜΕΟ/ε/0/919/ απόφασης Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., με την οποία εγκρίθη

2 33844 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) κε η χωροθέτηση των σταθμών διοδίων της Εγνατίας Οδού. 13. Την υπ αριθμ. Δ17α/011/109/ΦΝ 393/ κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2125/ ) περί καθορι σμού τελών διοδίων στην Εγνατία Οδό. 14. Τις διατάξεις της αριθμ. Δ1/809/ Υπουργικής Απόφασης «Ανάθεση στην «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» των αρμοδιοτήτων της λειτουργίας, συντήρησης και εκμε τάλλευσης των καθέτων αξόνων της Εγνατίας Οδού: α) Αυτοκινητόδρομος Α/Κ Καστοριάς (Δυτ. Σιάτιστας) Α/Κ Κορομηλιάς Α/Κ Ιεροπηγής Μεθοριακός Σταθμός Κρυσταλλοπηγής, β) Αυτοκινητόδρομος Α/Κ Λαγκαδά/ Σερρών Μεθοριακός Σταθμός Προμαχώνα» (ΦΕΚ Β 936/ ). 15. Το αριθμ. πρωτ. Α370584/κωδ.εγγρ.Χ00/014.2/ ΜΜ/1130/κφ/ έγγραφο της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.», αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Επιβολή τελών διοδίων επί της Εγνατίας Οδού και της Υποθαλάσσιας Σήραγγας Ακτίου Πρεβέζης 1. Για τη λειτουργία, τη συντήρηση, τη βελτίωση και την επέκταση του αυτοκινητοδρόμου «Εγνατία Οδός» και τη λειτουργία και συντήρηση της υποθαλάσσιας σήραγγας Ακτίου Πρεβέζης επιβάλλεται επί των πάσης φύσεως επιτρεπόμενων από τον Κ.Ο.Κ. να κινηθούν επ αυτών οχημάτων, ειδικό τέλος κυκλοφορίας (διόδια) υπέρ της εταιρίας «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.». 2. Το τέλος διοδίων επιβάλλεται για τα τμήματα: 2.1 Α/Κ Ηγουμενίτσας Α/Κ Αράχθου 2.2 Α/Κ Αράχθου Α/Κ Καστοριάς (Δυτ. Σιάτιστας) 2.3 Α/Κ Καστοριάς Α/Κ Βέροιας 2.4 Α/Κ Κλειδiου Α/Κ Καλοχωρίου 2.5 Α/Κ Λαγκαδά Α/Κ Στρυμόνα 2.6 Α/Κ Στρυμόνα Α/Κ Χρυσούπολης 2.7 Α/Κ Χρυσούπολης Α/Κ Ανατ. Κομοτηνής 2.8 Υποθαλάσσια Σήραγγα Ακτίου Πρεβέζης 3. Το ύψος του τέλους διοδίων καθορίζεται ανάλογα με την κατηγορία του οχήματος και για κάθε σταθμό διοδίων χωριστά. Άρθρο 2 Ειδικό τέλος ανά κατηγορία οχήματος Το ειδικό τέλος (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) ανά κατηγορία οχήματος για όλους τους σταθμούς διοδίων της Εγνατίας Οδού και της Υποθαλάσσιας Σήραγγας Ακτίου Πρεβέζης καθορίζεται στους ακόλουθους πί νακες: Πίνακας Καθορισμού Τελών Διοδίων Εγνατίας Οδού (ευρώ) Κατηγορία οχήματος Ονομασία 1 Δίκυκλα, τρίκυκλα 2 Ελαφρά Περιγραφή Μετωπικοί Σταθμοί Πλην Μαλγάρων Οχήματα με ή χωρίς ρυμουλ κούμενο και ύψος μέχρι 2,70μ. Μετωπικός Σταθμός Μαλγάρων 1,70 0,80 2,40 1,20 3 Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα με λιγότε ρους από τέσσερις (4) άξονες 4 Φορτηγά και άλλα με τέσ σερις (4) ή περισ σότερους άξονες Οχήματα με ή χωρίς ρυμουλ κούμενο με δύο ή τρεις άξονες και ύψος με γαλύτερο από 2,70 μ. Οχήματα με ή χωρίς ρυμουλ κούμενο με τέσσερις ή περισ σότερους άξονες και ύψος με γαλύτερο από 2,70 μ. 6,00 3,00 8,40 4,20 Πίνακας Καθορισμού Τελών Διοδίων Υποθαλάσσιας Σήραγ γας Ακτίου Πρεβέζης (ευρώ) Κατηγορία Οχήματος Ονομασία Περιγραφή Σταθμός Ακτίου 1 Δίκυκλα, τρίκυκλα 2 Ελαφρά 3 Φορτηγά, λεωφο ρεία και άλλα 4 Φορτηγά λεωφο ρεία 5 Φορτηγά λεωφο ρεία Επιβατικά ΙΧ με ύψος οχήματος στον εμπρό σθιο άξονα μικρότερο ή ίσο του 1.30μ. Επιβατικά ως άνω με μπαγαζιέρα ή με ρυμουλκό, μικρού σκάφους (βάρκας, φου σκωτού) μέγιστου ύψους μικρότερα των 2 μέτρων Φορτηγά, λεωφορεία ή άλλα με 2 άξο νες και ύψος οχήματος στον εμπρόσθιο άξονα μεγαλύτερο του 1.30μ, αυτοκινούμενα τροχόσπι τα, με ρυμουλ κούμενο τροχόσπιτο, με γάλου σκάφους (βάρκας, φουσκωτού) μεγαλύτερα των 2 μέτρων Φορτηγά λεωφορεία με 3 άξονες Φορτηγά λεωφορεία με 4 άξονες και ρυμουλκούμε να φορτηγά 0,70 3,00 5,00 8,00 14,00 Άρθρο 3 Υπόχρεος καταβολής ειδικού τέλους κυκλοφορίας (διοδίων), επιβολή προστίμων και τρόπος είσπραξης αυτών 1. Υπόχρεος για την καταβολή του ειδικού τέλους κυ κλοφορίας (διοδίων) είναι ο οδηγός και σε περίπτωση μη καταβολής του από αυτόν, ο ιδιοκτήτης του οχή ματος. Η καταβολή των διοδίων αποδεικνύεται με την απόδειξη πληρωμής, την οποία ο οδηγός έχει υποχρέ ωση να φυλάσσει μέχρι το τέλος της διαδρομής και να επιδεικνύει στα εντεταλμένα όργανα ελέγχου.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Η διέλευση οχήματος χωρίς την καταβολή των σχε τικών διοδίων πιστοποιείται με έγγραφη έκθεση των αρμοδίων οργάνων της εταιρίας. 3. Αντίγραφο της παραπάνω έκθεσης αποστέλλεται στον υπόχρεο, ο οποίος καλείται να καταβάλει το ει κοσαπλάσιο οφειλόμενο τέλος, εντός προθεσμίας 20 ημερών από την παραλαβή της έκθεσης. Η καταβολή γίνεται με κατάθεση του αντιστοίχου χρηματικού ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρίας και αποδεικνύε ται με αποστολή προς αυτήν μέσα στην ίδια παραπάνω προθεσμία, αντιγράφου της απόδειξης κατάθεσης. 4. Αν η παραπάνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, το πρόστιμο βεβαιώνεται με πράξη της εταιρείας στο πενη νταπλάσιο της αξίας των διοδίων. Αντίγραφο της παρα πάνω πράξης αποστέλλεται προς είσπραξη στην οικεία Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.), σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ), όπως ισχύ ει σήμερα και συνοδεύεται από τα οριζόμενα στο άρθρο 55 του Π.Δ. 16/1989 (ΦΕΚ 89 Α ) «Κανονισμός Λειτουργίας των Δ.Ο.Υ.». Κατά την απόδοση των εισπραχθέντων πο σών θα γίνεται παρακράτηση ποσοστού δέκα τοις εκατό (10%), ως δαπάνη βεβαίωσης και είσπραξης και θα απο δίδεται στον ΚΑΕ 3413 του Κρατικού Προϋπολογισμού. 5. Οι διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων, ισχύουν και στην περίπτωση μη καταβολής αντιτίμου κατά τη διέλευση οχήματος από λωρίδα ηλεκτρονικής συλλογής διοδίων. 6. Σε περίπτωση που ο χρήστης, κατά τη διέλευσή του από το σταθμό διοδίων, δηλώσει αδυναμία καταβολής των σχετικών διοδίων, ο εισπράκτορας του σταθμού συμπλη ρώνει τα προσωπικά στοιχεία του οφειλέτη σε ειδικό έγ γραφο με τίτλο «έντυπο αδυναμίας καταβολής», το οποίο υπογράφεται και από τα δύο μέρη και ο καθένας κρατάει από ένα αντίγραφο. Στο παραπάνω έντυπο αναγράφεται ότι ο οφειλέτης θα καταβάλει εντός 20 ημερών την αξία των διοδίων, άλλως θα έχει εφαρμογή η διάταξη της παρ Τηρουμένων των διατάξεων του Ν. 2472/1997, η εταιρία δύναται να εγκαταστήσει ηλεκτρονικές τεχνι κές συσκευές, για τη βεβαίωση της μη καταβολής από χρήστες του ισχύοντος διοδίου. Άρθρο 4 Απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής διοδίων 1. Απαλλάσσονται από την καταβολή των ειδικών τελών κυκλοφορίας (διόδια) οι κατωτέρω κατηγορίες οχημάτων: α. Οχήματα ιδιοκτησίας της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.», φέροντα ειδικό σήμα. β. Οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της Ελ ληνικής Αστυνομίας και των Ελληνικών Ενόπλων Δυ νάμεων. γ. Ασθενοφόρα. δ. Οχήματα εταιρειών λειτουργίας και συντήρησης αυτοκινητοδρόμου της «Εγνατίας οδού», φέροντα ειδι κό σήμα, που νομιμοποιούνται δυνάμει συμβάσεων να εισέρχονται στην «Εγνατία Οδό». ε. Οχήματα Eταιριών Oδικής Βοήθειας, που νομιμο ποιούνται δυνάμει συμβάσεων είτε με την εταιρία «Εγνατία Οδός Α.Ε.» είτε με αναδόχους αυτής που συ ντηρούν το οδικό δίκτυο να εισέρχονται για σχετικές επεμβάσεις στον οδικό άξονα της Εγνατίας Οδού καθώς και στους καθέτους προς αυτόν οδικούς άξονες και φέρουν σχετικό ειδικό σήμα. στ. Επιβατικά ιδιωτικής χρήσης που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα σε άτομα με αναπηρία (Α.Μ.Α.) και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο από αυτά. Τα πρέπει να φέρουν σε εμφανές σημείο το Δελτίο Στάθμευσης Οχημάτων των Ατόμων με Αναπηρί ες (ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ «Α.Μ.Α.»), το οποίο χορηγείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Τομέα Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων και στο οποίο αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του κατό χου και ο αριθμός μητρώου του Δελτίου Στάθμευσης (π.δ. 241/2005 «Θέσπιση Δελτίου Στάθμευσης για άτομα με αναπηρίες» ΦΕΚ Α 290). ζ. Επιβατικά ιδιωτικής χρήσης που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα σε αναπήρους πολέμου βαρείας αναπηρίας, εφόσον, μετά από γνωμοδότηση της Ανω τάτης Υγειονομικής Επιτροπής του Στρατού, κρίνονται απαραίτητα για την μετακίνησή τους και χρησιμοποι ούνται αποκλειστικά και μόνον από αυτούς. 2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και για συγκεκριμένο περιορισμένο χρονικό διάστημα, είναι δυνατόν να απαλ λαγούν από την υποχρέωση καταβολής τελών διοδίων όλες οι κατηγορίες οχημάτων, κατόπιν εντολής του αρ μοδίως εξουσιοδοτημένου οργάνου της εταιρίας προς τον επικεφαλής του αντίστοιχου σταθμού διοδίων, όπου θα εφαρμοστεί το έκτακτο μέτρο. Άρθρο 5 Χρήση εσόδων Σταθμού Διοδίων Μαλγάρων Τα εισπραττόμενα από και εφεξής από την εταιρία με την επωνυμία «Εγνατία Οδός Α.Ε.» τέλη διοδίων στον Σταθμό Μαλγάρων να χρησιμοποιού νται από αυτήν αποκλειστικώς για την συντήρηση και λειτουργία του Σταθμού Διοδίων Μαλγάρων, για τη συντήρηση γενικά του οδικού άξονα της Εγνατίας Οδού και των καθέτων προς αυτήν οδικών αξόνων και για την κατασκευή, εξοπλισμό και λειτουργία νέων σταθμών διοδίων επί της Εγνατίας Οδού και των κα θέτων προς αυτήν οδικών αξόνων, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας. Άρθρο 6 Έναρξη ισχύος 1. Οι αριθμ. Δ17α/011/109/ΦΝ393/ «Καθο ρισμός τελών διοδίων στην Εγνατία Οδό» (ΦΕΚ Β 2125/ ), Δ16γ/06/29/Γ/ «Καθορισμός ειδικού τέλους κυκλοφορίας (διόδια) στο Σταθμό διο δίων Μαλγάρων της Τ.Ε.Ο Α.Ε.» (ΦΕΚ Β 94/ ) και Δ16γ/03/341/Γ/ «Καθορισμός τελών διέ λευσης (διόδια) των οχημάτων των διερχομένων από την υποθαλάσσια σήραγγα Ακτίου Πρέβεζας» (ΦΕΚ Β 919/ ) αποφάσεις καταργούνται από την έναρξη ισχύος της παρούσας. 2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 2 Οκτωβρίου 2014 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

4 33846 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθμ (2) Τροποποίηση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας ωδείου «ΣΧΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ "Κ.Α. ΨΑΧΟΣ"» ως προς το είδος της αδείας. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. Ι τομέας στ. αριθ. 28 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α / ) όπως προ στέθηκαν με το άρθρο 94 παρ. 4 του Ν.3852/2010 (Φ.ΕΚ. 87/τ.Α / ). 2. Το Β.Δ. 16/1966 (ΦΕΚ 7 τ.α / ) «Περί ιδρύσεως ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 7/Α/1966) και του άρθρου 10 του ν. 3207/2003 «Ρύθμιση θεμάτων Ολυμπι ακής προετοιμασίας και άλλες διατάξεις». 3. Τις διατάξεις του αρ. 10 παρ. 13 εδ. β, γ, δ, ε του Ν.3207/2003 (ΦΕΚ 302/τ.Α / «Ρύθμιση θεμάτων Υπ. Πολιτισμού και άλλες διατάξεις». 4. Το Ν. 299/1976 «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αφορώ ντων εις τον κανονισμό λειτουργίας των ιδιωτικών μου σικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 90/Α/1976) και του από β.δ/τος «Περί κυρώσεως του εσωτερικού κανονισμού του Ωδείου Θεσσαλονίκης» (ΦΕΚ 229/Α/1957). 5. Την με αρ.7388/ Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 123/β/ ) «Καθορισμός παραβόλου για ίδρυση Ανωτέρω Σχολών Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης και ιδι ωτικών Μουσικών Εκπαιδευτηρίων». 6. Την με αρ /2473/ Υπουργική Απόφα ση για «Καθορισμό προδιαγραφών κτιρίων για στέγαση Μουσικού εκπαιδευτηρίου» (ΦΕΚ 1595/Β/2004). 7. Την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΤ/οικ.38573/1216/ κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 693/Β/2011 περί «Διεκπεραί ωσης και απλούστευσης της διοικητικής διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών μουσικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Ωδείων, Μουσικών Σχολών ή Παραρτημάτων αυτών) μέσω των ενιαίων Κέ ντρων Εξυπηρέτησης». 8. Την με αρ. Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/33990/ (ΦΕΚ 500/Β/ ) «Προϋποθέσεις λειτουρ γίας τμήματος κρουστών», Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟ/ ΓΝΟΣ/33991/ (ΦΕΚ 500/Β/ ) «Προϋποθέ σεις λειτουργίας τμήματος κλαβικύμβαλου (τσέμπαλο)», Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/33992 / (ΦΕΚ 500/Β/ ) «Προϋποθέσεις λειτουργίας τμήματος κλασικής κιθάρας», Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ ΤΟΠΥΝΣ/85303/ (ΦΕΚ 1913/Β/ ) «Προϋ ποθέσεις λειτουργίας Σχολής Σαξοφώνου», Υπουργι κή Απόφαση ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/85301/2007 (ΦΕΚ 1913/Β/ ) «Προϋποθέσεις λειτουργίας Σχολής Διεύθυνσης Χορωδίας» και Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟ/ ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/22328/ (ΦΕΚ 530/Β/ ) «Προϋποθέσεις λειτουργίας Σχολής Διεύθυνσης Ορχή στρας». 9. Την με αρ. πρωτ / αίτηση του/της «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ» με δ.τ «ΙΕΚ ΕΝΩΣΗ» και με νόμιμη εκπρόσωπο την ΜΠΟΤ ΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ωδείου. 10. Την με αρ. πρωτ. 669/ (αρ. πρωτ. του Δή μου / ) αίτηση της ΜΠΟΤΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩ ΤΑ για τροποποίηση ως προς το είδος της άδειας από ωδείο «ΣΧΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ "ΚΑ ΨΑΧΟΣ"» σε Σχολή Βυζαντινής Μουσικής με την ίδια επωνυμία. 11 Το με αρ. ΥΠ.ΠΟ.Α./ΓΔΑΜΤΕ/ΔΕΕΜΠΚ/193432/21830/ 4384/24/07/2014 πρακτικό αυτοψίας της Επιτροπής Ελέγχου Καταλληλότητας Κτιριακών Εγκαταστάσεων Μουσικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, το οποίο αναφέ ρεται στο κτίριο, που βρίσκεται επί της οδού Υπατίας 6 περιοχή Αθήνα, του Δήμου Αθηναίων. 12. Την με αρ. πρωτ / απόφασή μας (ΦΕΚ 2252/τ.Β / ) για τη χορήγηση στην εταιρεία «ΙΔΙΩ ΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ» με δ.τ «ΙΙΕΚ ΕΝΩΣΗ» άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ωδείου «ΣΧΟ ΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ "Κ.Α ΨΑΧΟΣ"» στο Β όροφο του κτιρίου επί της οδού Υπατίας 6 Αθήνα, Δήμος Αθηναίων. 13. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αθηναίων όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Απόφαση 3234/3093/2012 του Γεν. Γρ. Αποκεντρωμένης Διοικ. Αττι κής, ΦΕΚ 58/τ.Β / και Απόφαση 33286/27563/2013 του Γεν. Γρ. Αποκεντρωμένης Διοικ. Αττικής, ΦΕΚ 1517/ τ.β / ) 14. Την με αρ.πρωτ / (ΑΔΑ:Ω0ΟΤΩ6Μ ΦΒΟ) Απόφαση Δημάρχου, με την οποία εξουσιοδοτείται ο προϊστάμενος της Δ/νσης να υπογράφει όλα τα έγ γραφα που αφορούν τις αρμοδιότητες της Δ/νσης που προΐσταται, όπως αυτές εξειδικεύονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου (ΦΕΚ Β 58/ ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αποφασίζουμε: Τροποποιούμε την με αρ. πρωτ / Απόφασή μας για τη χορήγηση στην εταιρεία «ΙΔΙΩΤΙ ΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ» με δ.τ «ΙΙΕΚ ΕΝΩΣΗ» (ΑΦΜ Δ.Ο.Υ Ε ΑΘΗΝΩΝ), και με νόμιμη εκπρόσωπο την ΜΠΟΤΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Ιωάννη και της Ελένης (με ΑΔΤ. ΑΙ ΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΗΣ), άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Ωδείου, το οποίο θα στεγαστεί στον Β όροφο του κτιρίου επί της οδού Υπατίας 6 περιοχή Αθήνα του Δήμου Αθηναίων και θα έχει την επωνυμία «ΣΧΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ "Κ.Α ΨΑΧΟΣ"» ως προς το είδος της άδειας από «ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΩΔΕΙΟΥ «ΣΧΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ "Κ.Α ΨΑΧΟΣ"»: Στο ορθό ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟ ΛΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΧΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ "Κ.Α. ΨΑΧΟΣ"» Η σχολή θα λειτουργήσει την εξής Σχολή και Τμήμα: Σχολή Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής Από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται δα πάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2014 Με εντολή Δημάρχου Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΟΥΝΗΣ F Αριθ (3) Ενταξη υπαλλήλου σε θέση της κατηγορίας Εργα στηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνο

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», και ειδικότερα τα άρθρα 29 και 79 του ανωτέρω νόμου. (ΦΕΚ Α 195/2011). 2. Την από απόφαση της 15ης/2012 έκτ. συν. Συγκλήτου ΕΜΠ (Θέμα 24ο) περί της «διαδικασίας έντα ξης διοικητικού προσωπικού που είναι κάτοχοι Διδακτο ρικού διπλώματος με σχέση ΙΔΑΧ σε ΕΔΙΠ». 3. Τις διατάξεις του Ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», και ειδικότερα το άρθρο 39 παρ. 21 του ανωτέρω νόμου, με την οποία τροποποιήθηκε το άρθρο 79 παρ. 3 εδ. δ' του Ν. 4009/ Τις διατάξεις του Ν. 4235/2014 «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωωτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτι κής Ανάπτυξης και Τροφίμων, και ειδικότερα το άρθρο 68 του ανωτέρω νόμου περί ρυθμίσεως θεμάτων αρμο διότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, παράγραφος 3 Ειδικές κατηγορίες διδακτικού και εργα στηριακού προσωπικού των ΑΕΙ παρ. 5. (ΦΕΚ Α 32/2014). 5. Τις διατάξεις του Ν. 4076/2012 «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατά ξεις», και ειδικότερα το άρθρο 2 παρ. 9 αυτού, με την οποία τροποποιήθηκε το άρθρο 8 παρ. 18 και 20 του Ν.4009/2011. (ΦΕΚ Α 159/2012). 6. Την με αριθμ. πρωτ / αίτηση του Γρη γορίου Γρηγοριάδη. 7. Το αριθμ. πρωτ. 4807/ έγγραφο της Σχο λής Χημικών Μηχανικών και το υπ αριθμ. 4806/ πρακτικό της τριμελούς Επιτροπής για την ένταξη του Γρ. Γρηγοριάδη στην κατηγορία ΕΔΙΠ στον Τομέα III «Επιστήμης και Τεχνικής των Υλικών», ως κατόχου διδα κτορικού διπλώματος με γνωστικό αντικείμενο συναφές με τα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει ο ως άνω Τομέας. 8. Την απόφαση της Συγκλήτου του Ε.Μ. Πολυτεχνείου, συνεδρίαση 17η 2014 την (συνέχεια ). 9. Το Διδακτορικό δίπλωμα του Γρ. Γρηγοριάδη. 10. Τις ανακύπτουσες λειτουργικές ανάγκες του Ιδρύ ματος. 11. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ακόμα το Προε δρικό διάταγμα που θα ρυθμίζει τα θέματα του ΕΔΙΠ. 12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προ ϋπολογισμού. ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΕΙ Ότι ο υπάλληλος του Ιδρύματος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Γρηγόριος Γρηγο ριάδης του Κωνσταντίνου, εντάσσεται σε θέση της κατηγορίας Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) διατηρώντας την κατά το χρόνο της ένταξής του, και μέχρι την έκδοσή του κατά τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011 Προε δρικού διατάγματος, βαθμολογική και μισθολογική του κατάσταση, και κατανέμεται στον Τομέα III «Επιστήμης και Τεχνικής τον Υλικών» της Σχολής Χημικών Μηχανι κών του Ιδρύματος. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 1 Οκτωβρίου 2014 Ο Πρύτανης ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΟΛΙΑΣ F ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ (4) Στην υπ αριθμ. πρωτ / Απόφαση Γε νικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2465/ (τ. Β ), στη σελίδα 30846, στη στήλη Α και στον πρώτο (1ο) από του τέλους στίχο, διορθώνονται ο κλάδος/ειδικότητα και ο βαθμός του ορισθέντος ληξιάρχου στη Δημοτική Ενότητα Καρλοβασίων του Δήμου Σάμου, από το εσφαλμένο «ΠΕ 1 Διοικητικού, με Βαθμό Β», στο ορθό «ΔΕ 1 Διοικητικού με βαθμό Γ». Κατά τα λοιπά ισχύει η προαναγραφείσα πράξη μας. (Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου) F (5) Στην με αριθ. Α7117/ πράξη του Πρύτανη του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, η οποία δημοσι εύθηκε στο ΦΕΚ αριθ. 2325/ τ.β διορθώνεται: στη σελίδα στην Α στήλη, στον στίχο 1 εκ των άνω το εσφαλμένο «ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ», στο ορθό «ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑ ΣΟΛΟΓΙΑΣ» (Από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης)

6

7

8 33850 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30701 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2235 6 Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός μεγίστου επιτρεπομένου αριθμού ημε ρών μετακινήσεων εκτός έδρας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28121 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2252 19 Αυγούστου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιβολή προστίμου στον RADENKOV PETAR του Georgiev.... 1 Καθορισμός της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28067 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2244 18 Αυγούστου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή προσωπικού έτους 2014 στο Υπουργείο Υγείας.... 1 Τροποποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32873 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2653 8 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθ. 2.475/ οικ.3.33/10.01.2012 (ΦΕΚ 16/Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5903 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 479 30 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία, όροι μεταφοράς των πιστώσεων που εγ γράφονται στο Π.Δ.Ε. προς τους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36733 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3125 20 Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση πόρων και διάλυση του Κεφαλαίου Αποζη μιώσεως Φορτοεκφορτωτών (Κ.Α.Φ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11533 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 661 21 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 61512/2900/2002 (ΦΕΚ Β /1548/ 11.06.2002) απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13957 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 936 24 Μαΐου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ύψους επιχορήγησης του Ινστιτούτου Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 393 21 Φεβρουαρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 2/19525/0026 Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28609 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2285 26 Αυγούστου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων του Α/ΓΕΣ, σε Ανώτατους Αξκούς του ΣΞ, από αυτές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42273 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3682 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξειδίκευση του είδους καθώς και του τρόπου και της διαδικασίας επιβολής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 883 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 81 19 Ιανουαρίου 2015 ΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός Πάγιας Επιχορήγησης Καθαριότητας. 1 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 50984/7947/22

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2325 29 Αυγούστου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση εργασίας πέρα από το κανονικό ωρά ριο των υπαλλήλων της Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39499 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3393 17 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εφαρμογή Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών (Ε.Π.Π.) έτους 2014.... 1 Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35415 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2947 3 Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός του ελάχιστου αριθμού ημερομισθίων ή ελάχιστου χρονικού διαστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22391 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1488 19 Ιουνίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 12952 Τροποποίηση της υπ αρ. 7073/17 5 2011 απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39087 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2382 27 Αυγούστου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναγνώριση της γεωγραφικής ένδειξης «Χίου» ή «Χιώτικο» ως συμπληρωματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1798 20 Αυγούστου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση Άδειας Κολλεγίου στο «Globaltraining College».... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26739 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2333 30 Οκτωβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιβολή προστίμου Τελωνειακής Παράβασης Λα θρεμπορίας στον IQBAL ARSHAD του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10341 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 959 28 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απόφαση καθορισμού κατ αποκοπή χορηγήματος για καθαριότητα της ΥΝΜΤΕΚΜ... 1 Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25361 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2032 25 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/266/8788/ 02.09.2013 απόφασης κατανομής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42239 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3678 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθ. Φ2 1617/2010 κοινής υπουρ γικής απόφασης «Διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17811 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1267 19 Μαΐου 2014 ΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επέκταση Καταστήματος Αφορολογήτων Ειδών στον Κρατικό Αερολιμένα Ζακύνθου.... 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 67 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση διενέργειας φορολογικού ελέγχου.... 1 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2225 15 Οκτωβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση Αυτοτελούς Κλιμακίου Ασύλου αρμόδιου για τη μετεγκατάσταση αιτούντων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39223 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2595 15 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός τρόπου πληρωμής των δαπανών δημο σίων επενδύσεων από τους λογαριασμούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40937 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3555 30 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση διενέργειας φορολογικού ελέγχου.... 1 Αναμόρφωση του Ωρολογίου Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16241 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1130 5 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των ωρών απασχόλησης κατά τις Κυ ριακές και Εξαιρέσιμες ημέρες έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34329 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2815 20 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας πολιτικών υπαλ λήλων της Αρχής Καταπολέμησης

Διαβάστε περισσότερα