Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων"

Transcript

1 Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων Το πρόγραμμα «Εφδοξοσ» αφορά ςτθ διανομι Συγγραμμάτων των Τεχνολογικϊν και Πανεπιςτθμιακϊν Ιδρυμάτων τθσ Επικράτειασ. Στόχοσ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ (ΠΣ) τθσ Δράςθσ είναι να αποτελζςει το κεντρικό ςθμείο για τθν εκτζλεςθ κάκε ενζργειασ που αφορά ςτθ διάκεςθ και διαχείριςθ των Πανεπιςτθμιακϊν Συγγραμμάτων. Με τον νζο τρόπο διανομισ όλεσ οι απαιτοφμενεσ διαδικαςίεσ για τθν παραλαβι των Συγγραμμάτων από τουσ φοιτθτζσ αυτοματοποιοφνται και επιταχφνονται. Ο κφριοσ ςκοπόσ τθσ Δράςθσ είναι θ πλιρθσ ενθμζρωςθ των φοιτθτϊν για τα προτεινόμενα Συγγράμματα κακϊσ και θ ζγκαιρθ διανομι τουσ, παράγοντεσ που ςυμβάλλουν ςτθ βελτίωςθ τθσ παρεχόμενθσ εκπαίδευςθσ. Όλοι οι φοιτθτζσ ςε κάκε εξάμθνο τθσ φοίτθςισ τουσ είναι απαραίτθτο να ειςζλκουν ςτθν υπθρεςία που αφορά ςτθ Διλωςθ Συγγραμμάτων για να μπορζςουν να παραλάβουν Συγγράμματα. Συγκεκριμζνα, οι φοιτθτζσ ζχουν τθ δυνατότθτα ςε κάκε εξάμθνο να ειςζλκουν ςτο ςφςτθμα του «Εφδοξοσ», να ενθμερωκοφν για τα Συγγράμματα που προτείνουν οι διδάςκοντεσ των μακθμάτων και να δθλϊςουν τα Συγγράμματα που επικυμοφν. Επιπλζον, ζχουν πρόςβαςθ ςε πλθροφορίεσ για τον τόπο παραλαβισ των δθλωκζντων βιβλίων. Αφοφ ολοκλθρϊςουν τθ Διλωςθ Συγγραμμάτων παραλαμβάνουν ςτο και ςτο κινθτό που καταχϊριςαν ζναν κωδικό PIN. Χρθςιμοποιϊντασ τον κωδικό που ζλαβε κάκε φοιτθτισ από το «Εφδοξοσ» ζχει άμεςα τθ δυνατότθτα να παραλάβει τα Συγγράμματά του από το ςθμείο διανομισ που ζχει αναλάβει τθ διαδικαςία παράδοςθσ για το κάκε βιβλίο. 1

2 Είςοδοσ ςτο Πληροφοριακό Σφςτημα Από τθν αρχικι ςελίδα τθσ δράςθσ του «Εφδοξοσ»: ο φοιτθτισ επιλζγει το ςφνδεςμο «ΦΟΙΤΗΤΕΣ- Διλωςθ Συγγραμμάτων» (βλ. Εικόνα 1). Εικόνα 1 Αρχική Σελίδα Στθ ςελίδα που ανοίγει, επιλζγει το Εκπαιδευτικό Κδρυμα, ςτο οποίο ανικει θ οικεία ςχολι και ζπειτα πατάει το κουμπί «Επιβεβαίωςθ» (βλ. Εικόνα 2). Εικόνα 2 Επιλογή Εκπαιδευτικοφ Ιδρφματοσ 2

3 Στθ ςυνζχεια, ςτο παράκυρο ι τθ ςελίδα που παρουςιάηεται (ανάλογα με το Εκπαιδευτικό Κδρυμα ςτο οποίοι είναι εγγεγραμμζνοσ) ο φοιτθτισ ειςάγει το Όνομα Χριςτθ και τον Κωδικό Πρόςβαςθσ, που ζχει παραλάβει από το οικείο Κδρυμα (βλ. Παρατθριςεισ) για να οδθγθκεί ςτθν αρχικι ςελίδα τθσ Εφαρμογισ Δθλϊςεων Συγγραμμάτων (βλ. Εικόνα 3). Εικόνα 3 Ταυτοποίηςη φοιτητή Διαχείριςη ςτοιχείων φοιτητή Εφόςον ο φοιτθτισ πραγματοποιιςει τθν πρϊτθ είςοδο ςτθν εφαρμογι είναι απαραίτθτο να ειςαχκοφν τα ςτοιχεία ςτο παράκυρο που εμφανίηεται (βλ. Εικόνα 4). Τα πεδία που ηθτοφνται να ςυμπλθρωκοφν είναι τα ακόλουκα: Προςωπικό επικοινωνίασ: Σε αυτό το αποςτζλλεται ο κωδικόσ PIN, ο οποίοσ είναι απαραίτθτοσ για τθν παραλαβι των Συγγραμμάτων. Αριθμόσ κινητοφ τηλεφώνου: Σε αυτόν τον αρικμό αποςτζλλεται ο κωδικόσ PIN που προαναφζρκθκε. Αριθμόσ Μαθημάτων για τα οποία ζχετε ήδη παραλάβει Συγγράμματα πριν το ςφςτημα «Εφδοξοσ»: Πρόκειται για το ςυνολικό αρικμό μακθμάτων για τα οποία ο Φοιτθτισ ζχει παραλάβει ςφγγραμμα (το οποίο μπορεί να αποτελείται από ζνα ι περιςςότερα βιβλία) πριν από τθν ζναρξθ του προγράμματοσ «Εφδοξοσ». Δε ςυμπεριλαμβάνονται δωρεάν πανεπιςτθμιακζσ ςθμειϊςεισ ι ςθμειϊςεισ εργαςτθρίων. Τρζχον εξάμηνο: Σε αυτό το πεδίο ο φοιτθτισ πλθκτρολογεί το νζο εξάμθνο ςτο οποίο ζχει εγγραφεί. 3

4 Πατϊντασ το κουμπί «Αποκικευςθ» ολοκλθρϊνεται θ καταχϊριςθ των ςτοιχείων του φοιτθτι. Εικόνα 4 Καταχϊριςη ςτοιχείων φοιτητή Σε περίπτωςθ που υπάρχει λάκοσ ςτθν καταχϊριςθ των ςτοιχείων εμφανίηεται δίπλα από το πεδίο ςτο οποίο εντοπίςτθκε το ςφάλμα, το ακόλουκο εικονίδιο:. Περνϊντασ το δείκτθ του ποντικιοφ πάνω από αυτό, εμφανίηεται κάτω από το πεδίο θ περιγραφι του προβλιματοσ (βλ. Εικόνα 5). Εικόνα 5 Εςφαλμζνη καταχϊριςη ςτοιχείων φοιτητή 4

5 Στθ ςυνζχεια εμφανίηεται θ αρχικι ςελίδα τθσ εφαρμογισ. Σε αυτι εμφανίηονται τα ςτοιχεία του φοιτθτι, και γενικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ θμερομθνίεσ υποβολισ δθλϊςεων και τθν προκεςμία παραλαβισ βιβλίων από ςθμεία διανομισ (βλ. Εικόνα 6). Εικόνα 6 Αρχική Σελίδα Σε περίπτωςθ που ο φοιτθτισ επικυμεί να μεταβάλει τα ςτοιχεία που καταχϊριςε, μπορεί να επιλζξει το κουμπί «Αλλαγι Στοιχείων Φοιτθτι» (βλ. Εικόνα 6), οπότε και εμφανίηεται το παράκυρο τθσ Εικόνασ 4, ςτο οποίο μποροφν να τροποποιθκοφν τα καταχωριςμζνα ςτοιχεία. Θα πρζπει να ςθμειωκεί πωσ τα πεδία «Τρζχον Εξάμθνο» και «Αρικμόσ Μακθμάτων για τα οποία ζχετε ιδθ παραλάβει Συγγράμματα πριν το ςφςτθμα Εφδοξοσ» αποτελοφν ςτοιχεία που για να τροποποιθκοφν απαιτείται να προθγθκεί επικοινωνία με το Γραφείο Αρωγισ Χρθςτϊν. Δήλωςη ςυγγραμμάτων Προκειμζνου να ξεκινιςει τθ διαδικαςία μίασ νζασ διλωςθσ ςυγγραμμάτων για το τρζχον εξάμθνο, ο φοιτθτισ επιλζγει «Δθλϊςεισ Συγγραμμάτων» από το μενοφ πλοιγθςθσ που βρίςκεται πάνω αριςτερά ςτθ ςελίδα. Ζπειτα κάτω από τθ Λίςτα δθλϊςεων ο φοιτθτισ επιλζγει το κουμπί «Δθμιουργία νζασ διλωςθσ» (βλ. Εικόνα 7). 5

6 Εικόνα 7 Πρόςβαςη ςτην τρζχουςα Δήλωςη Συγγραμμάτων Μόλισ ο φοιτθτισ επιλζξει να κάνει νζα διλωςθ εμφανίηονται οι «Όροι και Προχποκζςεισ» του προγράμματοσ Εφδοξοσ. Συγκεκριμζνα, ο φοιτθτισ αφοφ διαβάςει τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ οι οποίοι κα εμφανιςτοφν ςτθν Εικόνα, πατϊντασ πάνω ςτον αντίςτοιχο ςφνδεςμο, πρζπει να επιλζξει το αντίςτοιχο κουτί (βλ. Εικόνα 8). Εικόνα 8 Όροι και Προχποθζςεισ Επιπρόςκετα, ςε περίπτωςθ που δεν είναι κάτοχοσ άλλου πτυχίου τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ, πρζπει να επιλζξει και το δεφτερο κουτί. Τζλοσ, ο φοιτθτισ πατάει το κουμπί «Υποβολι»(βλ. Εικόνα 9). 6

7 Εικόνα 9 Αποδοχή για τουσ Όρουσ και Προχποθζςεισ Στθ ςελίδα που εμφανίηεται παρουςιάηονται όλα τα εξάμθνα τθσ αντίςτοιχθσ περιόδου για τα οποία ο φοιτθτισ με βάςθ το εξάμθνό του, μπορεί να δθλϊςει ςυγγράμματα. (βλ. Εικόνα 10). Εικόνα 10 Εξάμηνα Τμήματοσ Επιλζγοντασ κάποιο εξάμθνο εμφανίηονται όλα τα μακιματα που περιλαμβάνονται ςε αυτό, ςυνοδευόμενα από ςφντομεσ πλθροφορίεσ που τα αφοροφν, όπωσ ο κωδικόσ του, ο Διδάςκων, το εξάμθνο και θ περίοδοσ διδαςκαλίασ του (βλ. Εικόνα 11). 7

8 Εικόνα 11 Μαθήματα Τμήματοσ Από τον εμφανιηόμενο κατάλογο μακθμάτων ο φοιτθτισ επιλζγει, πατϊντασ πάνω ςτον τίτλο τουσ, μόνο τα μακιματα τα οποία ζχει δθλϊςει κατά τθν εγγραφι του και για τα οποία δικαιοφται Σφγγραμμα. Αυτόματα εμφανίηονται κάτω από το μάκθμα τα αντίςτοιχα προτεινόμενα Συγγράμματα (βλ. Εικόνα 12). Ο φοιτθτισ μπορεί να επιλζξει ζνα εξ αυτϊν. Εικόνα 12 Εμφάνιςη προτεινόμενων Συγγραμμάτων 8

9 Ο φοιτθτισ ζχει τθ δυνατότθτα ανά πάςα ςτιγμι να προβάλει περιςςότερεσ πλθροφορίεσ για τα βιβλία που εμφανίηονται κάνοντασ κλικ πάνω ςτον τίτλο τουσ, οπότε κα εμφανιςκεί ζνα νζο παράκυρο όπωσ παρουςιάηεται ςτθν ακόλουκθ Εικόνα (βλ. Εικόνα 13). Εικόνα 13 Προβολή καταχωριςμζνων ςτοιχείων των βιβλίων Στουσ φοιτθτζσ επίςθσ δίνεται θ δυνατότθτα να επιλζξουν Δωρεάν Ηλεκτρονικά Βιβλία ι Σθμειϊςεισ που ζχουν καταχωριςτεί ςτθ Βάςθ του Ευδόξου. Οι φοιτθτζσ επιλζγουν το Δωρεάν Ηλεκτρονικό Βιβλίο ι Σθμείωςθ που επικυμοφν και μποροφν να το μεταφορτϊςουν από τθ ςελίδα επιςκόπθςθσ (βλ. Εικόνα 14 και Εικόνα 15 αντίςτοιχα). Εικόνα 14 Σφνδεςμοσ για μεταφόρτωςη Ηλεκτρονικοφ Βιβλίου 9

10 Εικόνα 15 Σφνδεςμοσ για μεταφόρτωςη Δωρεάν Ηλεκτρονικήσ Σημείωςησ Κάκε φορά που επιλζγεται κάποιο Σφγγραμμα για ζνα μάκθμα εμφανίηεται δίπλα ςτον τίτλο του μακιματοσ ζνα επιλεγμζνο κουτάκι (βλ. Εικόνα 16). Εικόνα 16 Επιλογή Συγγραμμάτων 10

11 Εάν ο φοιτθτισ το επικυμεί μπορεί να ακυρϊςει τθν επιλογι του (κάνοντασ κλικ επάνω ςτο κουτάκι δίπλα από το μάκθμα, ϊςτε αυτό να κακαρίςει), ι να επιλζξει ζνα διαφορετικό Σφγγραμμα για το μάκθμα. Αφοφ επιλζξει όςα Συγγράμματα δικαιοφται, ο φοιτθτισ πατάει ςτο κουμπί «Συνζχεια» που βρίςκεται ςτα δεξιά τθσ ςελίδασ. Τότε εμφανίηεται θ ςελίδα (βλ. Εικόνα 17) ςτθν οποία παρατίκεται θ «Περίλθψθ Επιλογϊν», δθλαδι θ λίςτα των Συγγραμμάτων που ζχει επιλζξει ανά μάκθμα. Εικόνα 17 Περίληψη Επιλογϊν Ο φοιτθτισ ζχει τθ δυνατότθτα να μεταβάλει τισ επιλογζσ του, επιλζγοντασ «Τροποποίθςθ Διλωςθσ». Διαφορετικά επιλζγοντασ «Συνζχεια» μπορεί να περάςει ςτο επόμενο βιμα τθσ Διλωςθσ Συγγραμμάτων. Στοιχεία Παραλαβήσ Συγγραμμάτων Στθν επόμενθ ςελίδα ο φοιτθτισ μπορεί να δει επιςκοπικά τθ λίςτα με όλα τα βιβλία που ζχει επιλζξει κακϊσ και τισ «Επιλογζσ Παραλαβισ», δθλαδι πλθροφορίεσ για τον τρόπο παραλαβισ των αντίςτοιχων βιβλίων. (βλ. Εικόνα 18). 11

12 Εικόνα 18 Στοιχεία παραλαβήσ ςυγγραμμάτων Για κάκε βιβλίο, για το οποίο ζχει οριςκεί Σθμείο Διανομισ ςτο νομό του Τμιματοσ του φοιτθτι, παρουςιάηεται, δίπλα ςτα ςτοιχεία του, ο τίτλοσ του αντίςτοιχου Σθμείου Διανομισ κακϊσ και τα διακζςιμα τεμάχια κάκε βιβλίου τθν παροφςα χρονικι ςτιγμι. Πατϊντασ τον τίτλο του ςθμείου διανομισ εμφανίηονται αναλυτικά τα ςτοιχεία του(βλ. Εικόνα 19): Διεφκυνςθ Ταχυδρομικόσ κώδικασ Fax Κινθτό τθλζφωνο Στακερό τθλζφωνο Ώρεσ λειτουργίασ Σθμείο ςτο Χάρτθ (Αφορά ςτθν εμφάνιςθ χάρτθ με τθν ακριβι διεφκυνςθ του ςθμείου διανομισ) Εικόνα 19 Προβολή των ςτοιχείων των ςημείων διανομήσ 12

13 Επιλογή Σταθμοφ Courier Για Συγγράμματα, για τα οποία δεν ζχει οριςκεί Σθμείο Διανομισ, εμφανίηεται δίπλα από το βιβλίο «Το βιβλίο μπορείτε να το παραλάβετε μζςω Courier». Σε αυτιν τθν περίπτωςθ, ο φοιτθτισ καλείται να επιλζξει το κουμπί «Αλλαγι Στακμοφ Courier» ςτο κάτω μζροσ τθσ ςελίδασ (βλ. Εικόνα 20). Εικόνα 20 Στοιχεία παραλαβήσ Συγγραμμάτων Στθ ςυνζχεια, πλθκτρολογεί τον ταχυδρομικό κϊδικα τθσ περιοχισ από όπου τον εξυπθρετεί να παραλάβει τα βιβλία που διανζμονται μζςω Courier και ζπειτα πατάει το κουμπί «Αναηιτθςθ». Για να εγκαταλείψει τον κακοριςμό του ςτακμοφ courier μπορεί να πατιςει «Ακφρωςθ» (βλ. Εικόνα 21). Εικόνα 21 Εφρεςη ςταθμοφ ταχυμεταφορϊν 13

14 Αφοφ πατιςει ο φοιτθτισ το κουμπί «Αναηιτθςθ», εμφανίηονται τα ςτοιχεία του ςτακμοφ ταχυμεταφορϊν που εξυπθρετεί τθν αντίςτοιχθ περιοχι. Για να αποκθκεφςει τον εμφανιηόμενο ςτακμό επιλζγει το κουμπί «Επιλογι Στακμοφ Courier», διαφορετικά μπορεί να επιλζξει «Ακφρωςθ» (βλ. Εικόνα 22). Εικόνα 22 Στοιχεία ςταθμοφ ταχυμεταφορϊν Εάν ο ταχυδρομικόσ κϊδικασ που πλθκτρολογικθκε δεν είναι ζγκυροσ, τότε εμφανίηεται ζνα πλαίςιο το οποίο αναγράφει «Δεν βρζκθκε Στακμόσ Courier για αυτόν τον Ταχυδρομικό Κϊδικα» (βλ. Εικόνα 23). Εικόνα 23 Αδυναμία εφρεςησ ςταθμοφ ταχυμεταφορϊν 14

15 Ακόμα και αφοφ ζχει επιλεχκεί ςτακμόσ courier, ο φοιτθτισ διακζτει τθ δυνατότθτα να αλλάξει τθν επιλογι του, πατϊντασ το κουμπί «Αλλαγι Στακμοφ Courier» (βλ. Εικόνα 24). Εικόνα 24 Αλλαγή επιλεγμζνου ςταθμοφ ταχυμεταφορϊν Επιλογή Παραλαβήσ Βιβλίου μζςω του Εφδοξοσ+ Εκτόσ από τουσ δφο ανωτζρουσ τρόπουσ, υπάρχει θ δυνατότθτα παραλαβισ ενόσ βιβλίου από φοιτθτι πατϊντασ το κουμπί «Επιλογι παραλαβισ από φοιτθτι» (βλ. Εικόνα 25). Η επιλογι αυτι είναι διακζςιμθ ςε περίπτωςθ που κάποιοσ φοιτθτισ από το οικείο Τμιμα ζχει δθλϊςει πωσ διακζτει το ςυγκεκριμζνο βιβλίο. Σε περίπτωςθ που ο φοιτθτισ επιλζξει το ςυγκεκριμζνο τρόπο παραλαβισ προςτίκενται ςτο λογαριαςμό του πιςτωτικζσ μονάδεσ τισ οποίεσ ςτθ ςυνζχεια μπορεί να χρθςιμοποιιςει για τθν προμικεια νζων Συγγραμμάτων. Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ για αυτι τθ διαδικαςία παρατίκενται ςτον ςφνδεςμο: 15

16 Εικόνα 25 Επιλογή παραλαβήσ βιβλίου από φοιτητή Τελική υποβολή δήλωςησ Σε αυτό το ςθμείο υπάρχει θ δυνατότθτα επιςκόπθςθσ τθσ περίλθψθσ των επιλογϊν του φοιτθτι ι τροποποίθςθσ τθσ διλωςθσ από τα αντίςτοιχα εικονίδια (βλ. Εικόνα 26). Εδϊ κα πρζπει να ςθμειωκεί πωσ εάν δεν επιλεγεί ςτακμόσ courier δεν μπορεί να υποβλθκεί θ διλωςθ. Πατϊντασ το κουμπί «Τελικι Υποβολι διλωςθσ», ολοκλθρϊνεται θ καταχϊριςθ τθσ διλωςθσ ςυγγραμμάτων (βλ. Εικόνα 26). Εικόνα 26 Στοιχεία Παραλαβήσ Συγγραμμάτων 16

17 Στθ ςυνζχεια εμφανίηεται το παράκυρο επιβεβαίωςθσ πωσ καταχωρίςκθκε με επιτυχία θ διλωςθ Συγγραμμάτων. (βλ. Εικόνα 27). Παράλλθλα, εμφανίηεται ςτο πλαίςιο αυτό ο 12ψιφιοσ αρικμόσ PIN τον οποίο πρζπει να προςκομίςει ο φοιτθτισ για να παραλάβει τα Συγγράμματα από τα αντίςτοιχα ςθμεία διανομισ. Εικόνα 27 Ολοκλήρωςη Δήλωςησ Συγγραμμάτων Ταυτόχρονα, το ςφςτθμα αποςτζλλει ςτο και το κινθτό τθλζφωνο του φοιτθτι επιβεβαίωςθ τθσ καταχϊριςθσ μαηί με τον κωδικό, που απαιτείται για τθν παραλαβι των ςυγγραμμάτων (βλ. Εικόνα 28). Εικόνα 28 επιβεβαίωςησ τησ επιτυχοφσ Δήλωςησ Συγγραμμάτων 17

18 Σε περίπτωςθ που χακεί αυτόσ ο κωδικόσ, για να ανακτθκεί κα πρζπει ο φοιτθτισ να επιςτρζψει ςτθν εφαρμογι διλωςθσ Συγγραμμάτων. Αφοφ προχωριςει μζχρι τθν Εικόνα με τα «Στοιχεία Παραλαβισ Συγγραμμάτων», ςτα δεξιά τθσ Εικόνασ κάτω από το κουμπί «Τελικι Υποβολι Διλωςθσ» πλζον κα βρει μια νζα επιλογι, τθν «Υπενκφμιςθ του Αρικμοφ PIN» (βλ. Εικόνα 29). Πατϊντασ αυτό το κουμπί, κα εμφανιςτεί ο αρικμόσ PIN ςτθν οκόνθ του και κα αποςταλεί ςτο που ζχει δθλϊςει. Εικόνα 29 Υπενθφμιςη του Αριθμοφ PIN Να ςθμειωκεί ότι, ακόμα και μετά τθν τελικι υποβολι τθσ Διλωςθσ Συγγραμμάτων, κάκε φοιτθτισ διατθρεί το δικαίωμα μεταβολισ των επιλογϊν του κατά το χρονικό διάςτθμα που επιτρζπονται οι δθλϊςεισ για το Τμιμα του. Λίςτα Δηλϊςεων Ανά πάςα ςτιγμι ςτο ςφςτθμα υπάρχουν διακζςιμεσ όλεσ οι ολοκλθρωμζνεσ Δθλϊςεισ Συγγραμμάτων που ζχει καταχωρίςει ο φοιτθτισ. Η προβολι τουσ μπορεί να πραγματοποιθκεί από το μενοφ πλοιγθςθσ επιλζγοντασ «Δθλϊςεισ Συγγραμμάτων (βλ. Εικόνα 30). Ο φοιτθτισ μπορεί να δει τθ λίςτα όλων των Δθλϊςεων που ζχει κάνει ςτθν εφαρμογι. 18

19 Εικόνα 30 Εμφάνιςη τησ Λίςτασ Δηλϊςεων Σε αυτό το ςθμείο, ο φοιτθτισ ζχει τθ δυνατότθτα να επιλζξει το ςφνδεςμο «Επιςκόπθςθ» τθσ Διλωςθσ που τον ενδιαφζρει (βλ. Εικόνα 30) για να δει αναλυτικά τα ςτοιχεία τθσ. Εάν θ προκεςμία για τισ Δθλϊςεισ Συγγραμμάτων δεν ζχει λιξει, ο φοιτθτισ ζχει τθ δυνατότθτα να τροποποιιςει τθν τρζχουςα διλωςθ επιλζγοντασ «Ενθμζρωςθ τρζχουςασ διλωςθσ» (βλ. Εικόνα 30) και ςτθ ςυνζχεια μπορεί να επιλζξει το κουμπί «Τροποποίθςθ Διλωςθσ» (βλ. Εικόνα 31). Εικόνα 31 Προβολή καταχωριςμζνησ Δήλωςησ Συγγραμμάτων 19

20 Αποςφνδεςη Για εξζλκει ο φοιτθτισ από τθν εφαρμογι μπορεί να επιλζξει το ςφνδεςμο «Αποςφνδεςθ», που βρίςκεται πάνω δεξιά ςτθ ςελίδα (βλ. Εικόνα 32). Εικόνα 32 Αποςφνδεςη Για να ολοκλθρωκεί θ αποςφνδεςθ από το ςφςτθμα είναι απαραίτθτο να κλείςει ο φοιτθτισ τον browser που χρθςιμοποιεί, ακολουκϊντασ και τισ οδθγίεσ που εμφανίηονται ςτθν Εικόνα κατά τθν αποςφνδεςθ (βλ. Εικόνα 33). Εικόνα 33 Οδηγίεσ ολοκλήρωςησ αποςφνδεςησ 20

21 Παρατηρήςεισ Για πλθροφορίεσ ςχετικά με τα ςτοιχεία πρόςβαςθσ (Όνομα Χριςτθ και Κωδικόσ Πρόςβαςθσ) που απαιτοφνται για τθν είςοδο ςτθν Εφαρμογι Διλωςθσ Συγγραμμάτων, κακώσ και για τα προςωπικά ςτοιχεία του φοιτθτι που εμφανίηονται ςτθν εφαρμογι (Ονοματεπώνυμο, Αρικμόσ Μθτρώου κλπ) ο φοιτθτισ κα πρζπει να αποτακεί ςτο Κζντρο Δικτφων του οικείου Ιδρφματοσ ι ςτθ Γραμματεία του τμιματόσ του. Ο φοιτθτισ διατθρεί το δικαίωμα μεταβολισ των επιλογών του για κάκε μάκθμα μζχρισ ότου παραλάβει τα ςυγγράμματα του. Εξαίρεςθ αποτελεί θ περίπτωςθ που ζχει δρομολογθκεί θ αποςτολι των ςυγγραμμάτων μζςω courier, οπότε και ο φοιτθτισ χρεώνεται το ςφγγραμμα ωσ παραλθφκζν, ακόμθ κι αν τελικά δεν το παραλάβει (π.χ. Αν παρζλκει το χρονικό διάςτθμα κατά το οποίο το ςφγγραμμα παραμζνει ςτο ςτακμό προοριςμοφ του courier). Η αποςτολι ςυγγραμμάτων μζςω courier γίνεται μόνο ςτθν περίπτωςθ που ο διανομζασ δεν ζχει ορίςει ζνα Σθμείο Διανομισ για το ςφγγραμμά του ςτθν πόλθ του τμιματοσ του εκάςτοτε φοιτθτι. Η καταχώριςθ και θ τροποποίθςθ τθσ Διλωςθσ Συγγραμμάτων μπορεί να πραγματοποιθκεί μόνο μζςα ςτο χρονικό διάςτθμα που κακορίηεται από το κάκε τμιμα. Εάν επιχειριςει ο φοιτθτισ να δθμιουργιςει ι τροποποιιςει Διλωςθ εκτόσ αυτοφ του διαςτιματοσ, θ Εφαρμογι τον ενθμερώνει για τθν αδυναμία ολοκλιρωςθσ τθσ ενζργειασ αυτισ (βλ. Εικόνα 34). Εικόνα 34 Καταχϊριςη Δήλωςησ Συγγραμμάτων εκτόσ προθεςμίασ Επιςθμαίνεται ότι οποιαδιποτε πράξθ του φοιτθτι μζςα ςτο ςφςτθμα επζχει κζςθ υπεφκυνθσ διλωςθσ. Επιπλζον, με τθν είςοδό του ςτισ υπθρεςίεσ του «Εφδοξοσ» δεςμεφεται να τθρεί τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ, τουσ οποίουσ αποδζχτθκε. Για απορίεσ και διευκρινίςεισ μπορεί ο φοιτθτισ να επικοινωνεί με το Γραφείο Αρωγισ Χρθςτών τθλεφωνικά ςτο ι να υποβάλει θλεκτρονικά το ερώτθμά του ςτθ διεφκυνςθ: 21

Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων

Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων Το πρόγραμμα «Εύδοξος» αφορά στη διανομή Συγγραμμάτων των Τεχνολογικών και Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της Επικράτειας. Στόχος του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) της Δράσης είναι

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ

Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ Η εφαρμογι κοςτολόγθςθσ δίνει ςτουσ διακζτεσ ςυγγραμμάτων τθ δυνατότθτα υποβολισ αίτθςθσ κοςτολόγθςθσ για βιβλία τα οποία ζχουν ςυμπεριλθφκεί ςε μία τουλάχιςτον

Διαβάστε περισσότερα

«Δεσ την Ψηφιακά 2.0»

«Δεσ την Ψηφιακά 2.0» Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα: Ψθφιακι φγκλιςθ «Δεσ την Ψηφιακά 2.0» «Απόκτθςθ φορθτϊν προςωπικϊν υπολογιςτϊν από τουσ πρωτοετείσ φοιτθτζσ ςτθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ για το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2009-2010» ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Εύδοξος» - Δήλωση Συγγραμμάτων

«Εύδοξος» - Δήλωση Συγγραμμάτων «Εύδοξος» - Δήλωση Συγγραμμάτων Το πρόγραμμα «Εύδοξος» αφορά στη διανομή Συγγραμμάτων των Τεχνολογικών και Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της Επικράτειας. Στόχος του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) της Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη Εφαρμογή «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη 1 Περιεχόμενα 1. Δθμιουργία λογαριαςμοφ... 3 2. Ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα... 5 3. Υπενκφμιςθ κωδικοφ πρόςβαςθσ και Ονόματοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών

Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών Περιεχόμενα Ειςαγωγι... 3 Δθμιουργία ερωτθματολογίων... 5 Δθμιουργία, Αντιγραφι ι Ειςαγωγι Νζου Ερωτθματολογίου... 6 Δθμιουργία Ομάδων Ερωτιςεων... 7 Δθμιουργία Ερωτιςεων...

Διαβάστε περισσότερα

My Tax Friend 3 Manual. Οδθγίεσ Χριςθσ My Tax Friend 3. Περιγραφι τθσ βαςικισ οκόνθσ και των κυριότερων λειτουργιϊν τθσ εφαρμογισ My Tax Friend 3.

My Tax Friend 3 Manual. Οδθγίεσ Χριςθσ My Tax Friend 3. Περιγραφι τθσ βαςικισ οκόνθσ και των κυριότερων λειτουργιϊν τθσ εφαρμογισ My Tax Friend 3. My Tax Friend 3 Manual Οδθγίεσ Χριςθσ My Tax Friend 3 Περιγραφι τθσ βαςικισ οκόνθσ και των κυριότερων λειτουργιϊν τθσ εφαρμογισ My Tax Friend 3. Λογιστικό γραφείο Βλαδίμηρου Ι. Ίτσιου copyright 2011-2014

Διαβάστε περισσότερα

VERTISCHOOL MANUAL. ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2

VERTISCHOOL MANUAL. ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2 ΑΦΜ 998479074, ΚΑΑΝΔΡΟΤ 18, 65403 ΚΑΒΑΛΑ ΣΗΛ. 2510 242632, ΦΑΞ 2510 600128, info@vertitech.gr, www.vertitech.gr VERTISCHOOL MANUAL ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2 Καςςάνδρου 18, 65403 Καβάλα, Τθλ: 2510 242632, info@vertitech.gr

Διαβάστε περισσότερα

«ΦΟΡΗΣΟ ΜΑΘΗΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ»

«ΦΟΡΗΣΟ ΜΑΘΗΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ» Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα: Ψθφιακι φγκλιςθ pupilslaptp «ΦΟΡΗΣΟ ΜΑΘΗΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ» ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΩΝ ΟΔΗΓΙΕ, ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ, ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ επτζμβριοσ 2009 pupilslaptp Πίνακασ

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΔΙΚΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδθγόσ Εγκατάςταςθσ και Διαμόρφωςθσ τθσ Τπθρεςίασ Σθλεομοιότυπου (Fax Service) ςε Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠ ΕΔ/41 Αφγουςτοσ 2011

Διαβάστε περισσότερα

TAXI-TRACK (Driver) Σύστημα εύρεσης διαθέσιμων ταξί (για τους οδηγούς των ταξί)

TAXI-TRACK (Driver) Σύστημα εύρεσης διαθέσιμων ταξί (για τους οδηγούς των ταξί) TAXI-TRACK (Driver) Σύστημα εύρεσης διαθέσιμων ταξί (για τους οδηγούς των ταξί) Σο ςφςτθμα TAXI-TRACK (Driver) αποτελεί μία ολοκλθρωμζνθ λφςθ για τον εντοπιςμό των 10 πλθςιζςτερων διακζςιμων ταξί, ωσ προσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ Η Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Συμμετοχισ ςε επιμορφωτικά Ρρογράμματα απευκφνεται ςε όλουσ τουσ Δθμοςίουσ Υπαλλιλουσ για ςυμμετοχι τουσ ςτα επιμορφωτικά προγράμματα που

Διαβάστε περισσότερα

DIGI-TRACK Σύςτημα εντοπιςμού και παρακολούθηςησ οχημάτων, ανθρώπων, κατοικιδίων, ςκαφών, εμπορευμάτων

DIGI-TRACK Σύςτημα εντοπιςμού και παρακολούθηςησ οχημάτων, ανθρώπων, κατοικιδίων, ςκαφών, εμπορευμάτων DIGI-TRACK Σύςτημα εντοπιςμού και παρακολούθηςησ οχημάτων, ανθρώπων, κατοικιδίων, ςκαφών, εμπορευμάτων Σο ςφςτθμα Digi-Track αποτελεί μία ολοκλθρωμζνθ λφςθ για τθ διαχείριςθ και παρακολοφκθςθ κινοφμενων

Διαβάστε περισσότερα

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ Μάκετε περιςςότερα για τθν υπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘΣ ΤΑΡΕΗΑΣ. Μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε τουσ παρακάτω ςυνδζςμουσ για να μεταβείτε ςε ςυγκεκριμζνα κζματα ι να μετακινθκείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΘΘ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΘΘ (Δ.ΘΛΕ.Δ.) Γ.Γ.Δ.Ε. ΟΔΘΓΙΕ ΧΡΘΘ ΓΙΑ ΣΘΝ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΤΠΟΒΟΛΘ ΔΘΛΩΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE Ζκδοςη 1.2 1 Ειςαγωγή ςτο ςφςτημα Μπαίνουμε ςτο www.datalabs.edu.gr και με κλικ ςτθν καρτζλα tube μεταφερόμαςτε ςτθ ςελίδα του. Κάτω δεξιά μασ ηθτάει να ειςάγουμε το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΔ ΟΘΟΝΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑ ΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ

ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΔ ΟΘΟΝΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑ ΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΔ ΟΘΟΝΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ Για τθν επεξεργαςία μίασ παραγγελίασ (δθμιουργία, αποςτολι, παραλαβι κλπ), πατιςτε αυτό το κουμπί. Η ενζργεια αυτι εμφανίηει τθν ακόλουκθ οκόνθ εργαςίασ. Στην οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακασ Περιεχομζνων

Πίνακασ Περιεχομζνων Πίνακασ Περιεχομζνων 2011 Vrsion 5.2 (Οκτϊβριοσ 2011)... 3 Vrsion 5.1 (Ιοφλιοσ 2011)... 12 Vrsion 5.0 (Ιανουάριοσ 2011)... 23 2010 Vrsion 4.8 (Αφγουςτοσ 2010)... 36 Vrsion 4.7 (Απρίλιοσ 2010)... 39 2009

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά Είςοδοσ ςτο πρόγραμμα Ρυιμίςεισ ζυγοφ Αλλαγι IP διεφκυνςθσ ηυγοφ Ρυκμίςεισ επικοινωνίασ Αποκικευςθ Ρυιμίςεισ εφαρμογθσ DIGICOM

Διαβάστε περισσότερα

Internet Café Administration

Internet Café Administration NetCredit Internet Café Administration Users Guide Gold Version LexiconSoftware Gonou Giota 2 Giannitsa 23820 24662 29865 http:/www.lexiconsoftware.gr E-mail info@lexiconsoftware.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP ΚΑΡΣΕ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ Bonus Card Vita Card

Megatron ERP ΚΑΡΣΕ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ Bonus Card Vita Card Megatron ERP ΚΑΡΣΕ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ Bonus Card Vita Card 03 04 ΙΛΥΔΑ ΡΛΘΟΦΟΙΚΘ Α.Ε. Σαρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Ρεριγραφι Υποςυςτιματοσ... 3 Βαςικά αρχεία... 4 Κάρτεσ Master... 4 Ειςαγωγι νζασ

Διαβάστε περισσότερα

Νοζμβριοσ 2010. Part of TWES- Testware Exam System Platform. Copyright Seventron Limited 2009-2011. Web site: www.seventron.com

Νοζμβριοσ 2010. Part of TWES- Testware Exam System Platform. Copyright Seventron Limited 2009-2011. Web site: www.seventron.com Οδθγίεσ Χριςθσ testware Business Νοζμβριοσ 2010 Part of TWES- Testware Exam System Platform Copyright Seventron Limited 2009-2011 Web site: www.seventron.com Email: info@seventron.com ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ και Υποβολισ του Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ τθσ Επζνδυςθσ

digi-lodge Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ και Υποβολισ του Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ τθσ Επζνδυςθσ Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ και Υποβολισ του Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ τθσ Επζνδυςθσ Νοζμβριοσ 2010 Περιεχόμενα Κείμενα οκονών θλεκτρονικισ επεξεργαςίασ και υποβολισ Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ... 3 Επιςκόπθςθ Αιτιματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Netgotiator AlterEGO Εγχειρίδιο Λειτουργίασ Ξεκινϊντασ με το Netgotiator AlterEGO

Netgotiator AlterEGO Εγχειρίδιο Λειτουργίασ Ξεκινϊντασ με το Netgotiator AlterEGO 2008 Netgotiator AlterEGO Εγχειρίδιο Λειτουργίασ Ξεκινϊντασ με το Netgotiator AlterEGO Ο Netgotiator AlterEGO είναι μία λφςθ SaaS (Software as a Service) τθσ EXILLION extreme value technologies NETGOTIATOR

Διαβάστε περισσότερα

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype.

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype. ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟ SKYPE Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και πλθκτρολογοφμε: www.skype.com Κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Deal Aggregator

Εγχειρίδιο Χρήσης Deal Aggregator Εγχειρίδιο Χρήσης Deal Aggregator Ευχαριςτοφμε κερμά που προτιμιςατε τον Deal Aggregator και για τθν μζχρι τϊρα υποςτιριξι ςασ. Τποςχόμαςτε ότι αυτό το πολφτιμο εργαλείο που ζχετε ςτα χζρια ςασ κα κάνει

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξθ Web εφαρμογισ για ςυςχζτιςθ γονιδίων ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Αναγνϊςτου Νικόλαοσ

Ανάπτυξθ Web εφαρμογισ για ςυςχζτιςθ γονιδίων ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Αναγνϊςτου Νικόλαοσ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΧΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΕΣΑ ΟΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΛΙΚΩΝ Ανάπτυξθ Web εφαρμογισ για ςυςχζτιςθ γονιδίων ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα